LÔØI CAÛM ÔN

Trong quá trình tôi và các thành viên nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu
làm nên công trình khoa học này đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ,
hướng dẫn dìu dắt của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường.
Trước tiên chúng tôi xin gửi đến Thạc sỹ Hà Thị Hằng lời cám ơn chân
thành nhất, Cô là người đã hưóng dẫn khoa học cho chúng tôi trong suốt quá
trình thực hiện đề tài, với một tinh thần nhiệt tình và chu đáo để chúng Tôi có
thể làm tốt được công việc nghiên cứu của mình.
Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trường đại học kinh tế,
khoa kinh tế chính trị, tập thể sinh viên lớp K40 KTCT, huyện uỷ Quảng Điền,
UBND huyện Quảng Điền, Phòng Tài chính kế hoạch, phòng Thống kê, phòng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng
công thương huyện Quảng Điền.
Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè thân hữu gần xa,
đã tạo điều kiện cũng như đóng góp những ý kiến có giá trị để chúng tôi có thể
thực hiện tốt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của mình.
Huế, tháng 10 năm 2008
Thay nhóm sinh viên nghiên cứu
Chủ nhiệm đề tài

Nguyễn Trọng Bằng

i

hội đồng đánh giá khoa học của trường Đại học kinh tế Huế và khoa kinh tế chính trị. Tất cả cá số liệu được sử dụng trong đề tài đều được chúng tôi liên hệ trực tiếp với UBND huyện Quảng Điền và được cung cấp đầy đủ. tháng 10 năm 2008 Thay mặt các thành viên nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trọng Bằng ii . kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Ban giám hiệu. Tất cả những sự đóng góp. chính xác. Huế. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà nước.Lời cam đoan Chúng tôi xin cam đoan đây chính là công trình nghiên cứu của riêng của chúng tôi. cơ quan. giúp đỡ cho chúng tôi làm công trình nghiên cứu đề tài này đã được chúng tôi ghi nhận và cám ơn chu đáo. đơn vị. pháp luật. về công trình nghiên cứu. Mọi thông tin và số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài đều được chỉ rõ nguồn gốc.

XD GDP GO HĐH NXB WTO HTX Chữ viết đầy đủ Công nghiệp hoá Công nghiệp .Xây dựng Gross Domestic Product(tổng sản phẩm quốc nội) Gross Output(Tổng giá trị sản xuất) Hiện đại hoá Nhà xuất bản World Trade Oganization( Tổ chức thương mại thế giới) Hợp tác xã iii .DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ký hiệu viết tắt CNH CN .

cán bộ y tế và số giường bệnh 24 Bảng 2 Cơ cấu lao động phân theo các ngành kinh tế (ĐVT %) 26 Bảng 3 Cơ cấu ngành kinh tế huyện Quảng Điền từ năm 2000 .2007 28 Bảng 4 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) 30 Bảng 5 Cơ cấu giá trị sản xuất CN trên địa bàn 35 Bảng 6 Giá trị sản phẩm tăng thêm ngành dịch vụ 37 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Trang 1 Cơ cấu kinh tế ngành huyện Quảng Điền thể hiện qua các năm 29 2 Tốc độ tăng trưởng trưởng giá trị sản xuất (GO) 30 các ngành kinh tế huyện Quảng Điền 3 Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế qua các năm ở huyện 32 Quảng Điền 4 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện 35 .36 Quảng Điền 5 Giá trị sản phẩm tăng thêm ngành dịch vụ iv 38 .DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Thứ tự bảng Tên bảng Trang Bảng 1 Số cơ sở y tế.

...2........................................1.........1. Kinh nghiệm của một số địa phươpng trong nước nói chung.....2........... Kinh nghiệm của các địa phương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế............... Nhữmg vấn đề cơ bản quá trình công nghiệp hoá..............i Lời cam đoan..... Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế....7 1......................................1 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá............................1............................................................................14 1.......................................................3................................................1.......6 1.3.......1.................2....2.......................................................1........9 1..... HĐH........... Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH...................... hiện đại hoá............2............vii Phần mở đầu.....12 1...17 v .........2.....................1........................................3.....1....... Các nhân tố đầu ra của sản xuất.......................3.......................... Các nhân tố thuộc về cơ chế chính sách........3.. Kinh nghiệm của các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế.......... Khái niệm cơ cấu kinh tế...........1.........................1...............4 1.......1.... Các nhân tố đầu vào của sản xuất..........4 1.................2........................................ Các tiêu chí để đánh giá một cơ cấu kinh tế hợp lý...............................................1.........................4 1...1........... Cơ cấu kinh tế..8 1.....15 1........1.........1...................... hiện đại hoá ..........................................3.4 1.............ii Danh mục các chữ viết tắt..... Những đặc trưng cơ bản của cơ cấu kinh tế................10 1............1......iv Mục lục...............1.......iii Danh mục các bảng và biểu đồ...........MỤC LỤC Lời cảm ơn..................13 1...................

.... Đặc điểm điều kiện tự nhiên.2............3............1...................3..............3............................ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nghành ở huyện Quảng Điền đến nay và xu hướng đến 2010...............................2.....27 2..27 2............ Những thuận lợi..............1..... Đối với vùng rú cát.2......... Đô thị hoá gắn liền chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng............. kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế... thời tiết........ Điều kiện tự nhên....2.........22 2..... tỉnh Thừa Thiên Huế......1........1........28 2.....................2...............20 2...........1............................3....1...4..............................1................1...........................41 2.........1.... Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế..1.......42 2....................3....................3.............. tỉnh Thừa Thiên Huế .......20 2.......................................3......2.3... Những thuận lợi và khó khăn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Quảng Điền.............22 2...27 2........................21 2..20 2................Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá.28 2.............. Đối với vùng ven biển và đầm phá.........................................................2..............................1.............................2..3.... Đối với vùng trọng điểm trồng lúa ......1........................1...1......3............................................. Khí hậu........2.............................. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh tế................................................20 2.............2................2................39 2...1................3...22 2...... về tình hình xã hội....................... Đặc điểm kinh tế xã hội............20 2........2.................. Địa hình...3.....40 2... Tình hình phát triển kinh tế....2............... Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Quảng Điền từ năm 2001đến nay... Vị trí địa lý.................. Những khó khăn.................................40 2....1........3............. đất đai thổ nhưỡng.............43 vi .............1..................................................................................... hiện đại hoá ở huyện Quảng Điền.............................................

............................ Tăng cường huy động vốn. tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2001 đến nay............... Tập trung phát triển những ngành nghề có nhiều lợi thế........2........................................3.............. phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.......................57 3..........................2.......................................1... Quan điểm và phương hướng............43 2..............................48 3.....58 Kết luận và kiến nghị.... tỉnh Thừa Thiên Huế...... hiện đại hoá........................2....................45 Chưong 3: Phương hướng..2.......... Đánh giá tổng quan về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Quảng Điền.........43 2.........55 3...............................................48 3........ tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình công nghiệp hoá.................................2.................. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.........2.... Mục tiêu......................................54 3......................2....62 vii ... kế hoạch để thúc đảy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Những thành tựu nổi bật....... Các giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Quảng Điền.1...........................5....1.....................6......48 3..................................................... phương hướng..........................................2... quy hoạch....2.. mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Quảng Điền.............. Đào tạo............ mục tiêu và cá giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Quảng Điền......1....60 Danh mục tài liệu tham khảo....................................49 3...4..........2.........................................2..52 3.......................................................4..............................4........ Đẩy mạnh phát triển Khoa học .................................. Những hạn chế...............51 3.....1......................................51 3..............................4............ Quan điểm.................. Hoàn thiện cơ chế chính sách.......Công nghệ..............................................1..........