P. 1
loi cam on de tai

loi cam on de tai

|Views: 811|Likes:
Được xuất bản bởiMeo Con

More info:

Published by: Meo Con on Apr 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

LÔØI CAÛM ÔN

Trong quá trình tôi và các thành viên nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu
làm nên công trình khoa học này đã nhận đ!c nhi"u #ự quan t$m, gi%& đ',
h(ng )*n )ìu )+t c,a nhi"u cá nh$n, t- chức trong và ngoài tr.ng/
Tr(c tiên ch%ng tôi 0in g1i đ2n Th3c #4 5à Th6 57ng l.i cám 8n ch$n
thành nh9t, :ô là ng.i đã h;ng )*n khoa học cho ch%ng tôi trong #u<t quá
trình thực hiện đ" tài, v(i m=t tinh th>n nhiệt tình và chu đáo đ? ch%ng Tôi c;
th? làm t<t đ!c công việc nghiên cứu c,a mình/
:h%ng tôi c@ng 0in g1i l.i cAm 8n #$u #+c t(i Tr.ng đ3i học kinh t2,
khoa kinh t2 chBnh tr6, tậ& th? #inh viên l(& CDE CT:T, huyện uF GuAng Hi"n,
IJKL huyện GuAng Hi"n, MhNng Tài chBnh k2 ho3ch, &hNng Th<ng kê, &hNng
Kông nghiệ& và &hát tri?n nông thôn, &hNng Tài nguyên O Pôi tr.ng, &hNng
công th8ng huyện GuAng Hi"n/
:h%ng tôi c@ng 0in g1i l.i cAm 8n t(i gia đình và Q3n QR th$n hSu g>n 0a,
đã t3o đi"u kiện c@ng nh đ;ng g;& nhSng T ki2n c; giá tr6 đ? ch%ng tôi c; th?
thực hiện t<t đ" tài nghiên cứu khoa học c9& tr.ng c,a mình/
Huế, tháng 10 năm 2008
Thay nh;m #inh viên nghiên cứu
Chủ nhiệm đề tài

Nguyễn Trọng Bằng
i
Lời cam đoan
:h%ng tôi 0in cam đoan đ$y chBnh là công trình nghiên cứu c,a riêng c,a
ch%ng tôi/ T9t cA cá #< liệu đ!c #1 )Ung trong đ" tài đ"u đ!c ch%ng tôi liên
hệ trực ti2& v(i IJKL huyện GuAng Hi"n và đ!c cung c9& đ>y đ,, chBnh 0ác/
Pọi thông tin và #< liệu &hUc vU cho việc nghiên cứu đ" tài đ"u đ!c chV
rW nguXn g<c/ T9t cA nhSng #ự đ;ng g;&, gi%& đ' cho ch%ng tôi làm công trình
nghiên cứu đ" tài này đã đ!c ch%ng tôi ghi nhận và cám 8n chu đáo/
:h%ng tôi 0in ch6u hoàn toàn trách nhiệm tr(c Khà n(c, &há& luật, c8
quan, đ8n v6, Jan giám hiệu, h=i đXng đánh giá khoa học c,a tr.ng H3i học
kinh t2 5u2 và khoa kinh t2 chBnh tr6, v" công trình nghiên cứu, k2t quA nghiên
cứu c,a ch%ng tôi/
Huế, tháng 10 năm 2008
Thay mYt các thành viên nghiên cứu
Chủ nhiệm đề tài

Nguyễn Trọng Bằng
ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TT CT hiệu vi2t t+t :hS vi2t đ>y đ,
Z :K5 :ông nghiệ& hoá
[ :K O \L :ông nghiệ& O \$y )ựng
] ^LM ^ro## Lom_#tic Mro)uct`t-ng #An &ham qu<c n=ib
D ^c ^ro## cut&ut`T-ng giá tr6 #An 0u9tb
d 5H5 5iện đ3i hoá
e K\J Khà 0u9t QAn
f gTc gorl) Tra)_ cganihation` T- chức th8ng m3i th2
gi(ib
i 5T\ 5!& tác 0ã
iii
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
Thứ tự bảng Tên bảng Trang
JAng Z j< c8 #k y t2, cán Q= y t2 và #< gi.ng Qệnh [D
JAng [ :8 c9u lao đ=ng &h$n th_o các ngành kinh t2 `HlT mb [e
JAng ] :8 c9u ngành kinh t2 huyện GuAng Hi"n tn nom [EEE O [EEf [i
JAng D T<c đ= tong trkng giá tr6 #An 0u9t `^cb ]E
JAng d :8 c9u giá tr6 #An 0u9t :K trên đ6a Qàn ]d
JAng e ^iá tr6 #An &ham tong thêm ngành )6ch vU ]f
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
STT Tên biểu đồ Trang
Z :8 c9u kinh t2 ngành huyện GuAng Hi"n th? hiện qua các nom [p
[ T<c đ= tong trkng trkng giá tr6 #An 0u9t `^cb ]E
các ngành kinh t2 huyện GuAng Hi"n
] :8 c9u lao đ=ng trong các ngành kinh t2 qua các nom k huyện ][
GuAng Hi"n
D :8 c9u giá tr6 #An 0u9t công nghiệ& trên đ6a Qàn huyện ]d O ]e
GuAng Hi"n
d ^iá tr6 #An &ham tong thêm ngành )6ch vU ]i
iv
MỤC LỤC
q.i cAm 8n//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////i
q.i cam đoan/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ii
Lanh mUc các chS vi2t t+t////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////iii
Lanh mUc các QAng và Qi?u đX/////////////////////////////////////////////////////////////////////////iv
PUc lUc////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////vii
Mh>n mk đ>u//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Z
Ch!ng "# C! $% &' &u(n )* thực tiễn )+ chuyển ,-ch c! c.u /inh t0 trong
1u2 tr3nh c4ng nghi56 ho27 hi5n đ8i ho2 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999D
Z/Z/ KhSmg v9n đ" c8 QAn quá trình công nghiệ& hoá, hiện đ3i hoá/////////////////D
Z/Z/Z/ :8 c9u kinh t2///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////D
Z/Z/Z/Z/ Chái niệm c8 c9u kinh t2///////////////////////////////////////////////////////////////D
Z/Z/Z/[/ KhSng đYc trng c8 QAn c,a c8 c9u kinh t2//////////////////////////////////e
Z/Z/Z/]/ :ác tiêu chB đ? đánh giá m=t c8 c9u kinh t2 h!& lT//////////////////////f
Z/Z/[/ :huy?n )6ch c8 c9u kinh t2 th_o h(ng :K5, 5H5///////////////////////i
Z/Z/]/ :ác nh$n t< tác đ=ng đ2n chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2/////////////////////p
Z/Z/]/Z/ :ác nh$n t< đ>u vào c,a #An 0u9t///////////////////////////////////////////////ZE
Z/Z/]/[/ :ác nh$n t< đ>u ra c,a #An 0u9t//////////////////////////////////////////////////Z[
Z/Z/]/]/ :ác nh$n t< thu=c v" c8 ch2 chBnh #ách//////////////////////////////////////Z]
Z/[/ Cinh nghiệm c,a các đ6a &h8ng v" chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2/////////////ZD
Z/[/Z/ Cinh nghiệm c,a m=t #< đ6a &h8&ng trong n(c n;i chung////////Zd
Z/[/[/ Cinh nghiệm c,a các đ6a &h8ng trong tVnh Thna Thiên 5u2//////Zf
v
Ch!ng :# Thực tr8ng chuyển ,-ch c! c.u /inh t0 trong 1u2 tr3nh c4ng
nghi56 ho27 hi5n đ8i ho2 % huy5n ;uảng <i+n7 t=nh Th>a Thiên ?u0 //////[E
[/Z/ HYc đi?m đi"u kiện tự nhiên, kinh t2 0ã h=i c,a huyện GuAng Hi"n Anh
hkng đ2n chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2/////////////////////////////////////////////////////////////[E
[/Z/Z/ Hi"u kiện tự nhên///////////////////////////////////////////////////////////////////////////[E
[/Z/Z/Z/ l6 trB đ6a lT//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////[E
[/Z/Z/[/ ChB hậu, th.i ti2t/////////////////////////////////////////////////////////////////////////[E
[/Z/Z/]/ H6a hình, đ9t đai th- nh'ng///////////////////////////////////////////////////////[Z
[/Z/[/ HYc đi?m kinh t2 0ã h=i/////////////////////////////////////////////////////////////////[[
[/Z/[/Z/ Tình hình &hát tri?n kinh t2/////////////////////////////////////////////////////////[[
[/Z/[/[/ v" tình hình 0ã h=i///////////////////////////////////////////////////////////////////////[[
[/[/ KhSng thuận l!i và kh; khon trong chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2 k huyện
GuAng Hi"n, tVnh Thna Thiên 5u2//////////////////////////////////////////////////////////////////[f
[/[/Z/ KhSng kh; khon/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////[f
[/[/[/ KhSng thuận l!i//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////[f
[/]/ Thực tr3ng chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2 c,a huyện GuAng Hi"n tn nom
[EEZđ2n nay/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////[i
[/]/Z/ :huy?n )6ch c8 c9u kinh t2 nghành k huyện GuAng Hi"n đ2n nay và
0u h(ng đ2n [EZE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////[i
[/]/[/ :huy?n )6ch c8 c9u thành &h>n kinh t2/////////////////////////////////////////]p
[/]/]/ :huy?n )6ch c8 c9u kinh t2 vrng kinh t2///////////////////////////////////////DE
[/]/]/Z/ H<i v(i vrng trọng đi?m trXng l%a /////////////////////////////////////////////DE
[/]/]/[/ H<i v(i vrng v_n Qi?n và đ>m &há/////////////////////////////////////////////DZ
[/[/]/]/ H<i v(i vrng r% cát//////////////////////////////////////////////////////////////////////D[
[/[/]/D/ Hô th6 hoá g+n li"n chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2 vrng/////////////////D]
vi
[/D/ Hánh giá t-ng quan v" chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2 k huyện GuAng Hi"n,
tVnh Thna Thiên 5u2 tn nom [EEZ đ2n nay/////////////////////////////////////////////////////D]
[/D/Z/ KhSng thành tựu n-i Qật/////////////////////////////////////////////////////////////////D]
[/D/[/ KhSng h3n ch2///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Dd
Chong @# Ah!ng hBng7 mCc tiêu )* c2 giải 6h26 nhằm thDc đEy chuyển
,-ch c! c.u /inh t0 % huy5n ;uảng <i+n7 t=nh Th>a Thiên ?u0 trong 1u2
tr3nh c4ng nghi56 ho27 hi5n đ8i ho2/////////////////////////////////////////////////////////////Di
]/Z/ Guan đi?m, &h8ng h(ng, mUc tiêu th%c đay quá trình chuy?n )6ch c8 c9u
kinh t2 k huyện GuAng Hi"n, tVnh Thna Thiên 5u2/////////////////////////////////////////Di
]/Z/Z/ Guan đi?m và &h8ng h(ng/////////////////////////////////////////////////////////Di
]/Z/[/ PUc tiêu/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Dp
]/[/ :ác giAi &há& c8 QAn nh7m đay nhanh chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2 k huyện
GuAng Hi"n//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dZ
]/[/Z/ 5oàn thiện c8 ch2 chBnh #ách, quy ho3ch, k2 ho3ch đ? th%c đAy
chuy?n )6ch c8 c9u kinh t2///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dZ
]/[/[/ H>u t 0$y )ựng c8 #k h3 t>ng///////////////////////////////////////////////////////d[
]/[/]/ Tậ& trung &hát tri?n nhSng ngành ngh" c; nhi"u l!i th2///////////////dD
]/[/D/ Tong c.ng huy đ=ng v<n//////////////////////////////////////////////////////////////dd
]/[/d/ Hay m3nh &hát tri?n Choa học O :ông nghệ//////////////////////////////////df
]/[/e/ Hào t3o, &hát tri?n nguXn nh$n lực &hUc vU chuy?n )6ch c8 c9u kinh
t2///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////di
C2t luận và ki2n ngh6///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////eE
Lanh mUc tài liệu tham khAo///////////////////////////////////////////////////////////////////////////e[
vii

pháp luật. Mọi thông tin và số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài đều được chỉ rõ nguồn gốc.Lời cam đoan Chúng tôi xin cam đoan đây chính là công trình nghiên cứu của riêng của chúng tôi. hội đồng đánh giá khoa học của trường Đại học kinh tế Huế và khoa kinh tế chính trị. kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Huế. giúp đỡ cho chúng tôi làm công trình nghiên cứu đề tài này đã được chúng tôi ghi nhận và cám ơn chu đáo. Tất cả cá số liệu được sử dụng trong đề tài đều được chúng tôi liên hệ trực tiếp với UBND huyện Quảng Điền và được cung cấp đầy đủ. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà nước. đơn vị. về công trình nghiên cứu. tháng 10 năm 2008 Thay mặt các thành viên nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trọng Bằng ii . chính xác. Tất cả những sự đóng góp. cơ quan. Ban giám hiệu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->