http://www.oto-hui.com/diendan/showthread.php?

t=16892&page=1 April 15, 2011
Cách c s mch
Có ba loai so dô khác nhau: so dô khôi, so dô nguyên lý và so dô layout
1. So dô khôi: Biêu diên môi liên kêt giua các khôi linh kiên trong diên thoai di dông. nhung linh kiên thuc hiên
môt chuc náng nào dó nguoi ta gôp lai thành môt khôi. Loai so dô này không chi rõ viêc liên kêt giua các linh
kiên cu thê trên board. Vì vây nó không phuc vu cho viêc sua chua mà chi dùng dê nghiên cuu và giang day.
2. So dô nguyên lý: - Chi rõ viêc liên kêt giua các linh kiên trên board mach.
- Nguoi sua chua có thê nhìn vào so dô này dê biêt duoc chuc náng và giá tri cua linh kiên
- Nhung linh kiên có trên so dô này dêu duoc dánh sô thu tu theo môt qui luât nào dó dê giúp cho kÿ thuât có
thê dê dàng xác dinh.
3. So dô layout: - Thuc chât là hình chup cua board. Trên so dô layout các linh kiên duoc dánh sô thu tu hop
voi so dô nguyên lý.
* Nhu vây là kÿ thuât viên sua chua ban chi cân su dung thành thao so dô nguyên lý và so dô layout là có thê
thuc hiên tôt công viêc cua mình.
NHÙNG THUAT NGÙ THUÒNG GAP KHI DOC SO DO MACH
- Buzzer : chuông
- Vibrate : rung
- Chapter : sac
- Xmic : extemal mic (mic ngoài)
- Rx : receiver (thu)
- Tx : - (phát)
- PA : power amplyfier
- Earphone : tai nghe
- Xear : extemal ear (loa ngoài)
- Power supply : câp nguôn
- Anten switch hay Diplexer : chuyên mach anten (giua thu và phát)
- Audio : âm thanh
- RST : reset (thiêt lâp lai)
- CLK : Clock (dông hô)
- Power key : phím nguôn
- RTC : real time clock (dông hô thoi gian thuc)
- Out / In: ra / vào
- Output / input : dát ra / dát vào
- GND hay mass : ground (dât)
- Vbat : Voltage battery = 3.7v
- LCD connector hay LCD socker : tiêp xúc màn hình.
- Signal : tín hiêu (gôm analog và digital)
- A(0 : x) hay A(x:0) : A là tên bus, (0: có x+1 duongduocdánh sô thu tu).
TX-PWR Diêu khiên mo nguôn cho kênh phát
SYN-PWR Diêu khiên mo nguôn cho các mach dao dông
VCXO-PWR Lênh báo vê CPU
VXO Nguôn câp cho mach dao dông 26MHz (2,8V)
VTX Nguôn câp cho kênh phát (2,8V)
VSYN2 Nguôn câp cho IC cao tân RF (2,8V)
Cách doc so dô mach http://www.oto-hui.com/diendan/showthread.php?t=16892&page=1
1 of 3 4/15/2011 1:33 Hai Dáng
VSYN1 Nguôn câp cho mach dao dông VCO - G500 (2,8V)
VCP Nguôn DC5V câp cho IC cao tân RF (4,7V)
VREF Muc áp chuân (1,5V)
VCOBBA Nguôn câp cho IC mã âm tân - IC COBBA (2,8V)
VCORE Nguôn câp cho CPU (1,8V)
VBB Nguôn câp cho CPU, Memory, IC COBBA (2,8V)
PWR-ON Lênh mo nguôn Power On
CCONT-INT Lênh duy trì nguôn
PURX Lênh cho khoi dông IC vi xu lý
CCONT-CS Lênh chon chíp trong IC nguôn .
SIM-I/O Duong trao dôi du liêu voi SIM Card
SIM-CLK Xung dông hô
SIM-RST Lênh Reset - Reset SIM Card
SIM-DET Lênh dò xem máy gán SIM Card chua
SIM-PWR Lênh câp diên dúng loai cho SIM Card
V-SIM Nguôn nuôi DC câp diên cho SIM Card
SIM-DAT Trao dôi du liêu voi SIM Card
SIM-RST Lênh Reset cho SIM Card
SIM-CLK Xung dông hô làm nhip truyên du liêu
GENSIO-DAT Duong trao dôi du liêu voi Vi xu lý
GENSIO-CLK Xung dông hô làm nhip truyên du liêu
SLEEP-CLK Gui tín hiêu 32KHz làm xung dông hô dêm thoi gian
CRA Chân thach anh 32KHz - thach anh thoi gian thuc
CRB Ra chân thach anh 32KHz
PWM OUT Ngõ ra tín hiêu diêu biên dô rông kiêm soát mach nap
ICHAR Kiêm soát dòng diên nap vào Pin
VCHAR Kiêm soát diên áp nap vào Pin
VBAT Chân câp nguôn V.BAT - Nguôn Pin
BSI Chân báo dung luong Pin
BTEMP Chân báo nhiêt dô Pin
CHAR-CTR Lênh kiêm soát mach nap diên cho Pin
CHAR-SENSE Diên áp cam biên theo dõi quá trình nap diên cho Pin
CHAR-OUT Diên áp tu IC nap di ra duong V.BAT dê nap lên Pin
PWMIN Xung diêu biê dô rông diêu khiên quá trình nap Pin
CCUT Cát mach nap - Charger Cut
CHARLIM Gioi han hoat dông cua mach nap
CHARG+ Chân diên vào tu nguôn Adapter
NC No Connect - không kêt nôi
GND Ground - tiêp dât .
BUZZ-IN Lênh cho báo cuôc goi báng chuông
VIB-IN Lênh cho báo cuôc goi báng dung
BUZ-OUT Diên áp ra diêu khiên chuông
VIB-OUT Diên áp ra câp cho Moto dung
LCD-LEDCNT Lênh diêu khiên các Led chiêu sáng dèn hiên thi
KBD-LEDCNT Lênh dêu khiên chiêu sáng bàn phím bâm sô
ENABLE Lênh cho phép IC hoat dông
VCC Nguôn nuôi cua IC Dung Chuông Led
TEST Chân kiêm tra IC
LCD-LED Dóng mo dòng câp cho các LED dèn hiên thi
KBD-LED Dóng mo dòng câp cho các LED chiêu sáng phím
LCD-LEDADJ Chinh muc sáng cua dèn LED chiêu sáng màn hình
Cách doc so dô mach http://www.oto-hui.com/diendan/showthread.php?t=16892&page=1
2 of 3 4/15/2011 1:33 Hai Dáng
KCB-LEDADJ Chinh muc sáng cua dèn LED chiêu sáng bàn phím
VCXO-PWR Lênh báo vê CPU
TX-PWR Diêu khiên mo nguôn cho kênh phát
VCXO Nguôn câp cho mach dao dông 26MHz (2,8V)
VRX Nguôn câp cho kênh thu
VSYN1 Nguôn câp cho mach dao dông VCO - G500 (2,8V)
VSYN2 Nguôn câp cho IC cao tân RF (2,8V)
VTX Nguôn câp cho kênh phát (2,8V)
VCP Nguôn DC5V câp cho IC cao tân RF (4,7V)
VREF Muc áp chuân (1,5V)
VCOBBA Nguôn câp cho IC mã âm tân - IC COBBA (2,8V)
VBB Nguôn câp cho CPU, Memory, IC COBBA (2,8V)
VCORE Nguôn câp cho CPU (1,8V)
VCHAR Kiêm soát diên áp nap vào Pin
ICHAR Kiêm soát dòng diên nap vào Pin
PWM OUT Ngõ ra tín hiêu diêu biên dô rông kiêm soát mach nap
PWR-ON Lênh mo nguôn Power On
CCONT-INT Lênh duy trì nguôn
CCONT-CS Lênh chon chíp trong IC nguôn .
PURX Lênh cho khoi dông IC vi xu lý
Cách doc so dô mach http://www.oto-hui.com/diendan/showthread.php?t=16892&page=1
3 of 3 4/15/2011 1:33 Hai Dáng

G500 (2.Ngu n Pin BSI Chân báo dung l ng Pin BTEMP Chân báo nhi t Pin CHAR-CTR L nh ki m soát m ch n p n cho Pin CHAR-SENSE n áp c m bi n theo dõi quá trình n p n cho Pin CHAR-OUT n áp t IC n p i ra ng V.BAT n p lên Pin PWMIN Xung u bi r ng u khi n quá trình n p Pin CCUT C t m ch n p . Memory.8V) PWR-ON L nh m ngu n Power On CCONT-INT L nh duy trì ngu n PURX L nh cho kh i ng IC vi x lý CCONT-CS L nh ch n chíp trong IC ngu n . BUZZ-IN L nh cho báo cu c g i b ng chuông VIB-IN L nh cho báo cu c g i b ng dung BUZ-OUT n áp ra u khi n chuông VIB-OUT n áp ra c p cho Moto dung LCD-LEDCNT L nh u khi n các Led chi u sáng èn hi n th KBD-LEDCNT L nh u khi n chi u sáng bàn phím b m s ENABLE L nh cho phép IC h t ng VCC Ngu n nuôi c a IC Dung Chuông Led TEST Chân ki m tra IC LCD-LED óng m dòng c p cho các LED èn hi n th KBD-LED óng m dòng c p cho các LED chi u sáng phím LCD-LEDADJ Ch nh m c sáng c a èn LED chi u sáng màn hình 2 of 3 4/15/2011 1:33 H i ng .5V) VCOBBA Ngu n c p cho IC mã âm t n .8V) VCORE Ngu n c p cho CPU (1.thach anh th i gian th c CRB Ra chân th ch anh 32KHz PWM OUT Ngõ ra tín hi u u bi n r ng ki m soát m ch n p ICHAR Ki m soát dòng n n p vào Pin VCHAR Ki m soát n áp n p vào Pin VBAT Chân c p ngu n V.php?t=16892&page=1 VSYN1 Ngu n c p cho m ch dao ng VCO .Reset SIM Card SIM-DET L nh dò xem máy g n SIM Card ch a SIM-PWR L nh c p n úng lo i cho SIM Card V-SIM Ngu n nuôi DC c p n cho SIM Card SIM-DAT Trao i d li u v i SIM Card SIM-RST L nh Reset cho SIM Card SIM-CLK Xung ng h làm nh p truy n d li u GENSIO-DAT ng trao i d li u v i Vi x lý GENSIO-CLK Xung ng h làm nh p truy n d li u SLEEP-CLK G i tín hi u 32KHz làm xung ng h m th i gian CRA Chân th ch anh 32KHz . SIM-I/O ng trao i d li u v i SIM Card SIM-CLK Xung ng h SIM-RST L nh Reset .8V) VBB Ngu n c p cho CPU.IC COBBA (2.ti p t .BAT .8V) VCP Ngu n DC5V c p cho IC cao t n RF (4.com/diendan/showthread. IC COBBA (2.Charger Cut CHARLIM Gi i h n ho t ng c a m ch n p CHARG+ Chân n vào t ngu n Adapter NC No Connect .7V) VREF M c áp chu n (1.không k t n i GND Ground .oto-hui.Cách cs m ch http://www.

com/diendan/showthread.8V) VCORE Ngu n c p cho CPU (1.G500 (2. IC COBBA (2.IC COBBA (2.Cách cs m ch http://www. Memory.oto-hui.php?t=16892&page=1 KCB-LEDADJ Ch nh m c sáng c a èn LED chi u sáng bàn phím VCXO-PWR L nh báo v CPU TX-PWR u khi n m ngu n cho kênh phát VCXO Ngu n c p cho m ch dao ng 26MHz (2.5V) VCOBBA Ngu n c p cho IC mã âm t n .8V) VCHAR Ki m soát n áp n p vào Pin ICHAR Ki m soát dòng n n p vào Pin PWM OUT Ngõ ra tín hi u u bi n r ng ki m soát m ch n p PWR-ON L nh m ngu n Power On CCONT-INT L nh duy trì ngu n CCONT-CS L nh ch n chíp trong IC ngu n .8V) VSYN2 Ngu n c p cho IC cao t n RF (2.8V) VCP Ngu n DC5V c p cho IC cao t n RF (4.8V) VBB Ngu n c p cho CPU. PURX L nh cho kh i ng IC vi x lý 3 of 3 4/15/2011 1:33 H i ng .8V) VRX Ngu n c p cho kênh thu VSYN1 Ngu n c p cho m ch dao ng VCO .8V) VTX Ngu n c p cho kênh phát (2.7V) VREF M c áp chu n (1.