P. 1
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌ1

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌ1

|Views: 447|Likes:
Được xuất bản bởibi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Apr 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC

GV: VŨ PHẤN ( YÊN SỞ- HOÀNG MAI- HN!
C": #$%&!$'%!'()*+": #),%&!'-'!%&(
I! P./012 3.43 2.53 61 78:
Trong toán học hệ phương trình với số ẩn nhiều hơn số phương trình gọi là hệ vô đinh vì
hệ thường cho vô số nghiệm và h! gi"i đư#c$ Tu% nhi&n trong h!' học thì nh(ng hệ như
v)% v*n c! th+ gi"i đư#c nhờ nh(ng t,nh ch-t ri&ng c.' h!' học và m/t số th. thu)t c.'
toán học$ Phương pháp ghép ẩn số s0 cho th-% điều đ! thông 1u' m/t số v, 23 s'u:
Ví dụ 1: 45' t'n hoàn toàn 6789 g'm h:n h#p h'i muối c'c;onn't c.' h'i im lo<i ph=n
nh!m >? và >>? ;@ng 2ung 2Ach 4Bl C vD' đ.E thu đư#c 2ung 2Ach ? và F876 l,t h, C đo
G đtcE$
HI Bô c<n 2ung 2Ach ? thu đư#c ;'o nhi&u g'm muối h'nJ
6I Kác đAnh t&n c.' h'i im lo<i ;iLt hối lương ngu%&n tM c.' chNng hơn Om
nh'u H đơn vA$
G9:9: Gọi X, Y lần lượt là tên và khối lương nguyên tử c! h!i ki" l#$i%&!i "uối
c!c'#nn!t là X
(
)*
+
, Y)*
+
v-i số "#l tương .ng /,y% )ác ph0n .ng1
X
(
)*
+
2 (&)l  (X)l 2 &
(
*

2 )*
(
↑ 345
6#l1 / (/ /
Y)*
+
2 (&)l  Y)l
(
2 &
(
* 2 )*
(
↑ 3(5
6#l1 y y y
4 78h9# 'ài :! và th9# các ph0n .ng t! c; h<1= +
= + + +
P 8 Q
9 8 6 7 E F Q C E F Q 6 C
y /
Y y X /
%
8= h< t:ên '>ng cách ghép ẩn số t! c;1 (/X 2 yY ? @,A%3B5 CDy tEng khối lượng "uối
cl#:u! kh!n thu Fược là 1 "
cl#:u!
? (/3 X 2 +G,G5 2 y 3 Y 2 H4 5 ? 3(/X 2 yY5 2 H4 3 / 2 y
5 ? +I,H 3g5
(7 8! c; y ? I,+ J / và X ? Y ± 4 th!y và# 3B5 Fược (/ 3 Y ± 45 2 3 I,+ J / 5 Y ?
@,A%
8= FKy suy :! AA7+ L Y L 4II7+ 3 CM IL/ L I,+5%CDy Y là 6g ?(A% Nuy :! X là O! ? (+%
V; <= ,: R+ trung h5' 6Q8S g'm h:n h#p h'i 'Tit h(u cơ đơn chUc cVn PQQ ml 2ung 2Ach
W'X4 HY$
HI Z'u ph"n Ung thu đư#c h:n h#p h'i muối c! hối lương ;@ng ;'o nhi&uJ
6I Kác đAnh công thUc h'i 'Tit ;iLt chNng là đ[ng đ\ng c.' nh'u và hơn Om nh'u
h'i nh!m B4
6
$
G9:9: Gọi cPng th.c c! h!i !/it là Q)**& và QR)**& v-i số "#l tương .ng là !,'%
)ác ph0n .ng1
Q)**& 2 O!*&  Q)**O! 2 &
(
* 345
6#l1 ! ! !
QR)**& 2 O!*&  QR)**O! 2 &
(
* 3(5
6#l1 ' ' '

47 8h9# 'ài :! t! c; h<1= +
= + + +
P 8 Q
S 8 6 Q E 9 ] ^ C E 9 ] C
' !
Q ' Q !
%
8= h< t:ên '>ng cách ghép ẩn số t! c;1 !Q 2 'QR ? H,+3B5% CDy tEng khối lương h!i "uối
thu Fược là1 " ?!3Q2SH5 2 '3QR2SH5 ?3!Q2'QR5 2 SH3!2'5 ? H,+2 (I,4?(H,A 3g5,
(7 8h9# gi0 thiTt t! c; thê" FiUu ki<n1 QR ? Q2 (V và WX Wàng ch.ng "inh Fược
QL(A,+%); h!i Fáp án1 3&)**& và )
(
&
G
)**&5 , 3)&
+
)**& và )
+
&
H
)**&5
Mấy năm gần đây do thi trắc nghiệm nên bài toán dạng này cho đơn giản hơn à
!h"ơng !há! gh#! $n %& c'ng ít %( dụng) *h+ng t, %- ti.! tục b/ng các !h"ơng !há!
0hác hiệ1 21ả hơn cho bài toán trắc nghiệm$
II! P./012 3.43 >:? @?A1 B.89 C/D12 EA >:? @?A1 12FGH1 @8:
Bơ sG c.' phương pháp nà% là đ3nh 415t bảo toàn 0h&i 4"6ng 789:;<)
V; <= %: 45' t'n hoàn toàn P866 g h:n h#p K g[m _`8 Yg và an ;@ng m/t lư#ng vD' đ.
vD' đ. 2ung 2Ach 4
6
ZX
9
lobng thu đư#c H8P99 l,t h, 4
6
C G đtcE và 2ung 2Ach chU' m
g'm muối$ ciá trA c.' m là:
?$ S8dS$ e$d8]6 B$ HQ867 f$ 786]$
C 9rích =9>?@A*? B ACDDEgE
G9:9: Phương t:Mnh chung1 6 2 &
(
N*
A
 6N*
A
2 &
(

8! c;1
"#l n n
& N* &
QF 8 Q
9 8 66
P99 8 H
6 9 6
= = =
% Yp WZng F[nh luDt \8]^ t! c;1
"
"uối
? "
X
2 "
!/it
_
6
&
"
? +,((2 I,IS%@V J I,IS%( ? V,@V 3g5%
*hFn đá! án B)
V; <= $: Rốt chá% hoàn toàn m g'm h:n h#p K g[m B4
9
8 B
P
4
F
và B
9
4
HQ
cVn h lit X
6
CđtcE thu đư#c 989 g'm BX
6
và 68]6 g'm 4
6
X$ T,nh m và hJ
G9:9: Yp WZng F[nh luDt \8]^ và \8O8 t! c;1
" ? "
)
2 "
&
? 3A,A7AA5%4( 2 3(,G(7 4V5%( ? 4,AV 3g5
* & )* * & * )* * *
n n n n pu n
6 6 6 6 6 6 6
6
H
E C
E C E C
+ = + =
? I,4 2 I,IH ? I,4H 3"#l5 %CDy C ?
I,4H%((,A ? +,VIV3l5
V; <= ': Run n!ng h:n h#p h'i 'ncol đơn chUc8 m<ch hG với 4
6
ZX
9
đic8 thu đư#c h:n
h#p các `t`$ j-% 786 g'm m/t trong các `t` đ! đ`m đốt chá% hoàn toàn8 thu đư#c S8dF lit
h, BX
6
C G đtcE và 786 g'm 4
6
X$ 4'i 'ncol đ! là
?$ B4
P
X4 và B4
6
kB4lB4
6
lX4 e$ B
6
4
]
X4 và B4
6
kB4lB4
6
lX4
B$ B4
P
X4 và B
6
4
]
X4 f$ B
6
4
]
X4 và B4
P
X4
C 9rích = 9>?@ B ACDDGH<
G9:9: Xét 9t9 Y F9" Fốt cháy% Yp WZng F[nh luDt \8]^ và \8O8 t! c;1 "
)
3 Y5 ? "
)
3)*
(
5?
3V,@S7((,A5%4(? A,V 3g5, "
&
3Y5 ? "
&
3&
(
*5 ? 3H,(74V5%( ? I,V 3g5 , "
*
? "
Y
J 3"
)
2 "
&
5
?4,S 3g5
8= F; n
)
1 n
&
1 n
*
? I,A 1 I,V 1 I,4 ? A1V14% )8`GO Fang thbi ccng là )8P8c! Y là
)
A
&
V
*%
)8)8 c! Y chd c; the là )&
+
_*_)&
(
_)&?)&
(
3 ); 4 liên kTt FPi t:#ng gốc !nc#l5%
*hFn đá! án B)
III! P./012 3.43 @I12 29:J B.89 C/D12:
Bơ sG c.' phương pháp v*n là đ3nh 415t 89:;$
Bho ph"n Ung c! 2<ng: mK n TY o mp n %W qC m là thành phVn hông đriE thì hối
lương c.' ch-t t<o thành s'u ph"n Ung mp tsng hoic gi"m so với ch-t ph"n Ung mK là t
p u K t C với H mol mK hoic ' mol ch-t nào đ! trong ph"n UngE$
V; <= &: R`m nung m/t hối lư#ng Bu CWX
P
E
6
s'u m/t thời gi'n 2Dng l<i làm ngu/i8 r[i
c=n th-% hối lư#ng gi"m Q8]9 g'm$ vhối lư#ng muối BuCWX
P
E
6
đb ;A nhiệt ph=n là
?$ Q8] g'm e$ Q89d g'm B$ d89 g'm f$ Q8d9 g'm
G9:9: )u3O*
+
5
(
 → 
Q
t
)u* 2 f *
(
↑2 ( O*
(

). 4 "#l chgt :hn )u3O*
+
5
(
'[ nhi<t phKn thM khối lượng chgt :hn gi0" 4VV J VI ? 4IV
3g5%
Nố "#l )u3O*
+
5
(
'[ nhi<t phKn là1 I,GA7 4IV ? I,IIG 3"#l5% ]hối lượng1 I,IIG%4VV? I,@A
3g5%
*hFn đá! án I)
V; <= -: Bh-t h(u cơ K c! công thUc ph=n tM B
]
4
S
X
6
$ Bho ] g'm K tác 23ng vD' hLt với
2ung 2Ach W'X48thu đư#c m/t h#p ch-t h(u cơ hông làm m-t màu nước ;rom và P89
g'm m/t muối$ Bông thUc c.' K là
?$ B4
P
BXXBCB4
P
EkB4
6
e$ 4BXXBCB4
P
EkB4B4
P
B$ 4BXXB4
6
B4kB4B4
P
f$ 4BXXB4kB4B4
6
B4
P
C 9rích =9>?@ B J CDDGHE
G9:9:
X c; cPng th.c Q)**QR% Ph0n .ng1
Q)**QR 2 O!*&

Q)**O! 2 QR*&%
8! c;1 n
X
? G7 4II? I,IG 3"#l5%). 4 "#l X ph0n .ng khối lượng "uối thu Fược gi0" s#
v-i X là QR J (+% ]hối lượng gi0" là I,IG 3QR _(+5 ? G J +,A ? 4,S  QR ? +(2(+ ? GG
 Q ? 4%
QR*& là !nc#l khPng n# , khPng 'Un '[ phKn hy thành /9t#n 3 CM khPng là" "gt "àu
nư-c ':#"5% 3 ); the tinh I,IG3 Q 2 SH5 ? +,A  Q ?4  QR ? GG5
*hFn đá! án 8)
V; <= K:CK`m hf HI w HE ). 4"#l khi )*
(
↑khối lượng "uối )l#:u! tjng lên s# v-i
"uối c!c'#nn!t là H4 J SI ?44 3g5% ]hối lượng tjng lên là I,+%44?+,+ 3g5% CDy khối
lượng "uối cl#:u! kh!n thu Fược là1 (H,A 2 +,+ ? +I,H 3g5%
)hk l1% m 345 c! vi WZ này cnn gi0i Fược '>ng phương pháp \8]^ % ]hPng the n;i cách
gi0i nà# h!y hơn vM cnn liên ou!n t-i l 3(5%
% Ci WZ ( ccng gi0i Fược '>ng phương pháp tjng gi0" khối lượng và nhiUu
phương pháp khácp
IV! P./012 3.43 B.89 C/D12 J?C @LF12 >M1. ( NOMTB:
:hái niệmK Y/t h:n h#p các ch-t c! th+ coi là m/t ch-t c! vjYxTTe C 6 E đư#c Tác
đAnh ;@ng ty số gi(' trng hối lư#ng và trng số mol c.' h:n h#p$
*Lng thMc:
hh
hh
n
"
6 =
k
k
k k
n n n
6 n 6 n 6 n
+ + +
+ + +
$$$
$$$
6 H
6 6 H H
k
k
k k
C C C
6 C 6 C 6 C
+ + +
+ + +
$$$
$$$
6 H
6 6 H H
C hới h:n h#p g[m ch-t h, đo G czng
điều iệnE
k T
H
Y
H
nT
6
Y
6
nqn T

Y

C T
i
là { th`o số mol hoic th+ t,ch các ch-t E
*h+ NK minO M
i
P Q 6 Q m,R OM
i
P)
?&i Si các h6! chất hT1 cơ cần nhS :;M cU, ài chất đầ1 trong dVy đWng
đXng8 Si chất L cơ cần nhS các chất 4iên 21,n đ.n ng1yên t& đầ1 nhYmZ
V; <= (: Kà ph5ng h!' hoàn toàn H8dd g'm h:n h#p h'i `st` ;@ng 2ung 2Ach W'X4 thu
đư#c 68Q] g'm muối c.' m/t 'Tit c'c;oT%lic và Q8d9 g'm h:n h#p h'i 'ncol là đ[ng
đ\ng L tiLp nh'u$ Bông thUc c.' h'i `st` đ! là
?$ 4BXXB4
P
và 4BXXB
6
4
]
e$ B
6
4
]
BXXB4
P
và B
6
4
]
BXXB
6
4
]
B$ B4
P
BXXB
6
4
]
và B4
P
BXXB
P
4
7
f$ B4
P
BXXB4
P
và B4
P
BXXB
6
4
]
7 9rích =9>?@ B ACDDGH E
G9:9:
8h9# 'ài :! cPng th.c chung c! h!i 9st9 là1 Q)**
^
Q
3 ph0n .ng thy phKn ch# "uối
c! "qt !/it c!c'#/ylic5%Ph0n .ng1
Q)** ^ Q 2 O!*&

Q)**O! 2 ^ Q *&
Yp WZng F[nh luDt \8]^ t! c; "
O!*&
? (,IG 2 I,@A J 4,@@ ? 4 3g5 , n
O!*&
? I,I(G 3"#l5
Nuy :!1 I,I(G3 Q 2 SH5 ? (,IG và I,I(G3 ^ Q 2 4H5 ? I,@A  Q ? 4G và ^ Q ? (I,S%
*hFn đá! án I
V; <= )#: 4:n h#p h, K g[m 'n`n Y và 'nin W c! czng số ngu%&n tM c'c;on trong
ph=n tM$ 4:n h#p K c! hối lư#ng H689 g'm và th+ t,ch F876 l,t C G đtcE$ Zố mol8 công
thUc ph=n tM c.' Y và W lVn lư#t là
?$ Q8H mol B
6
4
9
và Q86 mol B
6
4
6
e$ Q8H mol B
P
4
F
và Q86 mol B
P
4
9
B$ Q86 mol B
6
4
9
và Q8H mol B
6
4
6
f$ Q86 mol B
P
4
F
và Q8H mol B
P
4
9
C 9rích =9>?@ B J CDDGg E
G9:9: n
hh
? S,H(7((,A ? I,+ 3"#l5% 6 ? 4(,A7I,+ ? 4(A7+?A4,+r ^#$i s,)%
*hFn đá! án I)
V; <= )):Bho 2ung 2Ach chU' F8QP g'm h:n h#p g[m h'i muối W'K và W'p C K|p là h'i
ngu%&n tố c! trong t} nhi&n8 G h'i chu ~ li&n tiLp thu/c nhốm h>>?8 số hiệu ngu%&n tM
a
K
• a
p
E vào 2ung 2Ach ?gWX
P
C2ưE8 thu đư#c S8FH g'm Lt t.'$ xhVn trsm hối lư#ng
c.' W'K trong h:n h#p ;'n đVu là
?$ ]S86{ e$ 9H8S{ B$ ]68S{ f$ 9786{
C 9rích =9>?@ 8 J CDDGH E
G9:9: Ph0n .ng1 3O!X 2 O!Y5 2 ( sgO*
+


3sgX 2 sgY5 ↓2 ( O!O*
+
Yp WZng phương pháp tjng gi0" khối lượng t! c;1 n
hh
? 3 V,S4 J S,I+5 1 3 4IV_ (+5 ?
(,GV7VG ?I,I+IA 3"#l5% ]^6O88\ c! X,Y là 3S,I+%VG7(,VG5 J (+ ? 4VI J (+ ?4GH%t#
F; X là u ? 4(H và Y là st ? (4I%
`vt n
O!u
? / 3"#l5 t! c;1 4GI/ 2 3I,I+IA J/5%(++?S,I+  / ? I,I4(GS 3"#l5
w O!u ? I,I4(GS%4GI7S,I+ ? +4,(w% ]hPng c; Fáp án Fkngp
?[ bài cY %,i 0hLng\ `e l FTn số li<u tinh t#án ouá lx 3 khPng phy hợp v-i /u hư-ng :!
FU hi<n n!y5% st là nguyên tố FiUu chT '>ng phương pháp ph;ng /$, khPng tan t$i t:#ng
tz nhiên% 8:ưbng hợp này '[ l#$i% CDy cnn "qt kh0 njng khácpX9" l$i tinh chgt c!
nguyên tố Fầu nh;" Cuus là { thM sg{ t!n% Ohư vầy kh0 njng th. h!i1 X là { và Y là )l%
)hgt kTt t! Wuy nhgt là sg)l, n
O!)l
?n
sg)l
? V,S47 4A+,G ? I,IS 3"#l5% w O!)l ?
I,IS%GV,G7S,I+ ? GV,( w,
CDy1 wO!{ ? A4,Vw%
*hFn đá! án 8)7?[ r, đ+ng]<
V; <= ),: BhoHS g'm h:n h#p h'i 'ncol g[m m/t 'ncol no đơn chUc và m/t 'ncol đơn
chUc c! m/t li&n Lt đôi trong ph=n tM với số mol ;@ng nh'u tác 23ng hLt với W' 2ư8 thu
đư#c 989S l,t 4
6
C G đtcE$ BTBT c.' h'i 'ncol là
?$ B4
P
B4
6
X4 và B4
6
kB4lB4
6
X4 e$ B4
P
B4
6
B4
6
X4 và B4
6
kB4l
B4
6
X4
B$ B4
P
X4 và B4
6
kB4lB4
6
X4 f$ B4
P
B4
6
B4
6
B4
6
X4 và B4
6
kB4l
B4
6
X4
G9:9:
`vt cPng th.c chung c! h!i !nc#l là Q *&% Ph0n .ng1
( Q *& 2 ( O!

( Q *O! 2 &
(

8! c;1 n
hh !nc#l
? (n
&(
? (% A,AV7((,A ? I,A 3"#l5% 6 !nc#l
? 4V7I,A? AG% 8:#ng ( !nc#l c;
4 !nc#l c; phKn tử khối nh| hơn AG% snc#l F; là )&
+
*& 3 6 ? +(5%
*hFn đá! án *$
*h+ NK *ần th( 4ại đá! án b/ng !h#! tính DZC7 ^C_ `a< b 1a 7g< 7 9hc, mVn<
V! P./012 3.43 78 12FGH1 @P CQ H @LF12 >91. ( NOMTB JR LS12:
V; <= )%: 4:n h#p K g[m h'i `st` no8 đơn chUc8 m<ch hG$ Rốt chá% hoàn toàn m/t
lư#ng K cVn 2zng vD' đ. P8d7F l,t h, X
6
CG đtcE8 thu đư#c F8PS g'm BX
6
$ Yit hác8 K
tác 23ng với 2ung 2Ach W'X4 thu đư#c m/t muối và h'i 'ncol là đ[ng đ\ng L tiLp$
Bông thUc ph=n tM c.' h'i `st` trong K là
?$ B
6
4
9
X
6
và B
]
4
HQ
X
6
e$ B
6
4
9
X
6
và B
P
4
F
X
6
B$ B
P
4
9
X
6
và B
9
4
F
X
6
f$ B
P
4
F
X
6
và B
9
4
S
X
6
C 9rích =9>?@ 8 J CDDGH E
G9:9: Gọi n là số nguyên tử ) t:ung 'Mnh t:#ng h}n hợp h!i 9st9% )Png th.c tương
Fương
n n
& )
6
*
(
% Ph0n .ng1
n n
& )
6
*
(
23 +
n
_ (57( *
(

 → 

n
)*
(
2
n
&
(
*
8! c;1 n 3*
(
5 ? +,@HS7((,A ? I,4HHG ,n3)*
(
5 ? S,+V7AA ? I,4AG% Nuy :!1 ( n 7 3+ n _ (5
?I,4AG7I,4HHG , n ? (@7V%6vt khác, X tác WZng v-i WW O!*& thu Fược "qt "uối và h!i
!nc#l là Fang F~ng kT tiTp nên h!i 9st9 ccng là Fang F~ng kT tiTp%
*hFn đá! án I$
V; <= )$: Bho h:n h#p K g/m h'i h#p ch-t h(u cơ no8 đơn chUc tác 23ng vD' đ. với HQQ
ml 2ung 2Ach vX4 Q89Y8 thu đư#c m/t muối và PPF ml hơi m/t 'ncol C G đtcE$ WLu đốt
chá% hoàn toàn lư#ng h:n h#p K tr&n8 s'u đ! h-p th3 hLt s"n phẩm chá% vào ;Anh đ}ng
2ung 2Ach B' CX4E
6
C2ưE thì hối lư#ng ;ình tsng F8S6 g'm$ Bông thUc c.' h'i h#p ch-t
h(u cơ trong K là
?$ B4
P
BXX4 và B4
P
BXXB
6
4
]
e$ B
6
4
]
BXX4 và B
6
4
]
BXXB4
P
B$ 4BXX4 và 4BXXB
6
4
]
f$ 4BXX4 và 4BXXB
P
4
7
C 9rích =9>?@ 8 J CDDGH<
G9:9: n
]*&
? I,IA 3"#l5 • n
!nc#l
? I,I4G 3"#l5% &}n hợp X ga" "qt !/it c!c'#/ilic n#,
Fơn ch.c và "qt 9st9 n# Fơn ch.c% n
!/it
? I,I(G 3"#l5, n
9st9
? I,I4G 3"#l5%
Gọi n là số nguyên tử ) t:ung '[nh t:#ng h}n hợp X% )Png th.c chung
n n
& )
6
*
(
%
Ph0n .ng1
n n
& )
6
*
(
2 3 + n _(57( *
(


n )*
(
2 n &
(
*
6#l1 I,IA I,IA n I,IA n
8! c;1 I,IA n 3 AA 2 4V5 ? S,V( , n ? 447A%Gọi /, y lần lượt là số nguyên tử ) t:#ng
phKn tử !/it và 9st9 thM1 3I,I(G/ 2 I,I4G y57I,IA ? 447A h!y G / 2 +y ?((%8= F;1
3/,y5?3(,A5%
*hFn đá! án B)
V; <= )': Bho h:n h#p K g[m h'i 'ncol đ' chUc8 m<ch hG8 thu/c czng 2b% đ[ng đ\ng$
Rốt chá% hoàn toàn h:n h#p K8 thu đư#c BX
6
và 4
6
X c! ty lệ mol tương Ung là P:9$ 4'i
'ncol đ! là
?$ B
6
4
9
CX4E
6
và B
P
4
F
CX4E
6
e$ B
6
4
]
X4 và B
9
4
d
X4
B$ B
6
4
9
CX4E
6
và B
9
4
S
CX4E
6
f$ B
P
4
]
CX4E
P
và B
9
4
7
CX4E
P
C 9rích = 9>?@ B J CDDGH E
G9:9: Gọi n là số nguyên tử ) t:ung 'Mnh t:#ng h}n hợp h!i !nc#l, k là số liên kTt
π

t:#ng phKn tử "}i !nc#l 3 k∈O5% )Png th.c phKn tử tương Fương1 ) n &
( n 2(_(k
*

%
Ph0n .ng1
)n &
(
n
2(_(k
*
€   → 
+
6
*
n )*
(
2 3 n 24 J k5&
(
*
8! c;1 n 7 3 n 24 J k5 ? • suy :!1 n ? + J +k% 8= F;1 k?I, n ? +% ^#$i \ vM !nc#l
Fơn ch.c%^#$i s,t vM khPng phy hợp v-i n ?+%
*hFn đá! án *$
VI! P./012 3.43 78 3L?@?1Q10@L?1QTCTU@L?1 @LF12 >M1.:
V; <= )&: 4#p ch-t Y đư#c t<o thành tD c'tion K
n
và 'nion p
6l
8 Y:i ion đều 2o ]
ngu%&n tM c.' h'i ngu%&n tố t<o n&n$ Trng số proton trong K
n
là HH và trng số `l`ctron
trong p
6l
là ]Q$
4'i ngu%&n tố trong p
6l
thu/c czng m/t ph=n nh!m và thu/c h'i chu ~ li&n tiLp$
4b% Tác đAnh công thUc ph=n tM và gọi t&n Y$
G9:9: Gọi ‚ X
là số p:#t#n t:ung 'Mnh c! h!i nguyên tố t$# nên X
2
, t! c; ‚ X
? 447G ?
(,(% 8:#ng h!i nguyên tố t$# nên X
2
ph0i c; & h#vc &9% Ohưng &9 là khi t:ơ nên '[ l#$i%
Gọi Q là nguyên tố th. h!i t$# :! X
2
, khi F; X
2
là Q
n
&
"
2
%
8h9# thành phần cgu t$# c! X
2
t! c;1= +
= +
H H
]
" n ‚
" n
Q
suy :!1 n3 ‚
Q
J 45 ? S
)hd c; n ?4, ‚
Q
? H 3 Q là O 5 là phy hợp% )!ti#n X
2
là O&
A
2
%
Gọi ƒ Y
là số 9l9ct:#n t:ung 'Mnh t:#ng các nguyên tử c! !ni#n Y
(_%
8! c;1 ƒ Y
? 3GI J (57G ? @,S%8:#ng Y
(_
c; "qt nguyên tố c; € L @,S , thuqc chu k„ ( và
nguyên tố cnn l$i thuqc chu k„ +% CM FUu thuqc chu k„ nh| nên h!i nguyên tố cách nh!u V
P% )Png th.c Y
(_
là s
/
\
y
(_
v-i1= + +
= +
9 S E S C
]
y ‚ ‚ /
y /
)hd c; / ?4, y?A, ‚ ? V là phy hợp%s
là N cnn \ là *%
sni#n Y
(_
là N*
A
(_
% CDy 6 là 3O&
A
5
(
N*
A
3 !"#ni sun…!t5%
VII! P./012 3.43 .VW @LX @LF12 >M1. EA 78 1.VJ U.YU @LF12 >M1.:
V; <= )-: Bho HH g'm h:n h#p h'i im lo<i _`8 ?l t'n hoàn toàn trong 2ung 2Ach 4Bl
thu đư#c S8dF l,t h, 4
6
C G đtcE và 2ung 2Ach c.' h'i muối cloru'$ Trng hối lư#ng h'i
muối cloru' Ch'nE là:
?$ 9Q8H g'm e$ Pd89 g'm B$ P98d g'm f$ F98S g'm
G9:9: CM ph0n .ng h#àn t#àn nên t! th!y h}n hợp {9, sl '>ng ki" l#$i tương Fương 6
c; hY, tr3 tr1ng bdnh n % Ph0n .ng1 6 2 n &)l

6 n
)l

2 n 7( &
(

8! c;1
6
&
n
? V,@S7((,A ? I,A 3"#l5 , n
&)l
? (%I,A ? I,V 3"#l5% Yp WZng `^\8]^ t! c;1
"
"uối cl#:u!
? "
ki" l#$i
2 "
&)l
J "
&(
? 44 2 I,V%+S,G J I,A%( ? +@,A 3g5%
*hFn đá! án 8)
V; <= )K: Bho P8FS g'm h:n h#p g[m ?l và an tác 23ng với m/t lư#ng vD' đ. 2ung
2Ach 4
6
ZX
9
HQ{ thu đư#c 6869 l,t h, 4
6
C G đtcE$ vhối lư#ng 2ung 2Ach thu đư#c s'u
ph"n Ung là:
?$HQH89S g'm e$ HQH8FS g'm B$ d78SQ g'm f$ SS86Q g'm
C 9rích =9>?@ B J CDDGH E
G9:9: 8ương tz vi WZ 4H c; ph0n .ng1 ( 6 2 !&
(
N*
A


6
(
3N*
A
5
!
2 !&
(

3 ! là
h;! t:[ t:ung 'Mnh c! h!i ki" l#$i5
8! c;1
6 9 6
& N* &
n n =
? (,(A7((,A ? I,4 3"#l5% Yp WZng `^\8]^ t! c;1
"
WWs!u pư
? "
ki"l#!i
2 "
WW!/it
J "
&(
? +,SV 2 I,4%@V74Iw _ I,4%( ? 4I4,AV 3g5%
*hFn đá! án B$
V; <= )(: Bho 6786 g'm h:n h#p g[m h'i 'ncol tác 23ng vD' đ. với W' thu đư#c h:n
h#p h'i muối và F876 l,t h, 4
6
C G đtcE$ Trng hối lư#ng h'i muối thu đư#c là:
?$ 9Q8] g'm e$ 9]86 g'm B$ 9Q89 g'm f$ 998Q g'm
G9:9: Gọi cPng th.c tương Fương c! h!i !nc#l là1 Q 3*&5
!
3 ! là số nh;" ch.c t:ung
'Mnh c! h!i !nc#l5% Ph0n .ng1 Q 3*&5
!
2 !O!

Q 3*O!5
!
2 !7( &
(

8! c;1 n
&(
? S,H(7 ((,A ? I,+ 3"#l5, n
O!
? (%I,+ ? I,S 3"#l5% Yp WZng `^\8]^ t! c;
"
6uối
? "
snc#l
2 "
O!
_ "
&(
? (H,( 2 I,S%(+ _ I,+%( ? AI,A 3g5%
*hFn đá! án *)
V; <= ,#: Trung h5' m g'm h:n h#p h'i 'Tit c'c;oTilic cVn PQQ ml 2ung 2Ach W'X4HY
thu đư#c 6P8H g'm h:n h#p h'i muối$ ciá trA c.' m là
?$ HS86 e8 6Q8H B$ H]8F f$ HF8]
G9:9: Gọi cPng th.c tương Fương c! h!i !/it là Q 3)**&5
!
% Ph0n .ng1
Q 3)**&5
!
2 ! O!*&

Q 3)**O!5
!
2 ! &
(
*
8! c;1 n
O!*&
? n
&(*
? I,+ 3"#l5% Yp WZng `^\8]^ t! Fược1
" ? "
6uối
2 "
&(*
J "
O!*&
? (+,4 2 I,+%4V J I,+% AI ? 4S,G 3g5%
*hFn đá! án I$
VIII! P./012 3.43 70 Z[ Z/\12 U.5?:
HI xh' tr/n h'i 2ung 2Ach c.' czng m/t ch-t với n[ng đ/ phVn trsm B
H
€ B
6
và hối lư#ng
tương Ung m
H
8 m
6
đư#c 2ung 2Ach c! n[ng đ/ phVn trsm B8 thì c! sơ đ[ đường chOo:
m
H
: B
H
B u B
6
B hi đ!:
) )
) )
"
"


=
H
6
6
H
m
6
: B
6
B
H
u B
6I xh' tr/n h'i 2ung 2Ach c.' czng m/t ch-t với n[ng đ/ mol B
H
8 B
6
C B
H
€B
6
E và th+ t,ch
tương Ung h
H
8 h
6
8 thì v*n c! sơ đ[ đường chOo như tr&n và
) )
) )
C
C


=
H
6
6
H
$
PI hới h:n h#p g[m h'i ch-t C hoic h'i đ[ng vAE c! vjY là Y
H
8 Y
6
và số mol tương Ung
n
H
8n
6
nLu coi là m/t ch-t tương đương c! vjYTe là 6 thì
6 6
6 6
n
n


=
H
6
6
H
$ TD đ! su%
r' { C th`o số mol E tương Ung c.' m:i ch-t là: { CBh-t Y
H
E k
6 H
6
6 6
6 6


| { CBh-t Y
6
E
k
6 H
H
6 6
6 6


$
V; <= ,): BVn th&m ;'o nhi&u g'm vBl vào 9]Q g'm 2ung 2Ach vBl S{ đ+ thu đư#c
2ung 2Ach H6{$
G9:9: 8h9# sơ Fa Fưbng ché# t! c;1
H6 HQQ
S H6
9]Q −

=
"
% CDy1 " ? (I,AG 3g5%
V; <= ,,: BVn th&m ;'o nhi&u l,t nước c-t vào HQ l,t 2ung 2Ach 4Bl c! p4 k P đ+ đư#c
2ung 2Ach c! p4 k 9$
G9:9: p& ? + ⇔† &
2
‡ ? 4I
_+
, p& ? A ⇔† &
2
‡ ? 4I
_A
% 8h9# sơ Fa Fưbng ché# t! c;1
d
H
HQ HQ
HQ
9 P
9
6
=

=
− −

* &
&)ll
C
C
% CDy1 C
&(*
? @ C
&)l
? @I lit%
V; <= ,%: R[ng trong t} nhi&n g[m h'i đ[ng vA
FP
Bu và
F]
Bu$ vhối lư#ng ngu%&n tM
trung ;ình là FP8]9$ Ty lệ { hối lư#ng c.'
FP
Bu trong BuBl
6

?$ PH8P9{ e$ P98HS{ B$ 7P8QQ{ f$ PH89S{
G9:9: Gọi / là thành phần w c! Fang v[
S+
)u % 8h9# sơ Fa Fưbng ché# t! c;1
/ ?
FP F]
]9 8 FP F]


? H+w% CDy w 3 th9# khối lượng5 c!
S+
)u t:#ng )u)l
(
là1
HS 8 P9
]9 8 HP9
FP $ 7P
=
w%
*hFn đá! án 8$
V; <= ,$: Bho 9H86 g'm h:n h#p g[m B
6
4
]
BXX4

và B
6
4
]
BXXB4
P
tác 23ng vD' đ.
với 2ung 2Ach W'X4 thu đư#c 9S8Q g'm muối B
6
4
]
BXXW'$ Thành phVn { th`o số mol
và { th`o hối lư#ng c.' B
6
4
]
BXX4 trong h:n h#p đVu lVn lư#t là
?$ P]8d6{ và 9Q8QQ{ e$ 9Q8QQ{ và P]8d6{ B$ PF8S]{và ]Q8QQ{ $ f$ FQ8QQ{ và
F98QS{
G9:9: n
hh
? n
"uối
? AV7@S ? I,G 3"#l5% 6
!/it
? HA, 6
ƒst9
? VV, 6 ? A4,(7I,G ? V(,A%
CDy wsố "#l 3 !/it5 ?
79 SS
9 8 S6 SS


%4IIw ? AIw, w khối lượng3!/it5?
6 8 9H
79 $ ] 8 Q
%AIw ?
+G,@(w
*hFn đá! án 8$
I]! P./012 3.43 >:? @?A1 TCTU@L?1 ( C.? 3.:1 Y12 ?^9 .?W-B.P:
V; <= ,': 45' t'n hoàn toàn H6 g'm h:n h#p _`8 Bu C ty lệ mol H : HE ;@ng 'Tit 4WX
P
8
thu đư#c h l,t C G đtcE h:n h#p h, K Cg[m WX và WX
6
E và 2ung 2ich p Cchy chU' h'i
muối và 'Tit 2ưE$ Ty hối c.' K đối với 4
6
;@ng Hd$ ciá trA c.' h là:
?$ P8PF e$ 6869 B$ 989S f$ ]8FQ
C 9rích =9>?@ B J CDDEH E
G9:9: 6 X
? 4@%( ? +V% wC 3O*5 ?
{ ]Q { HQQ $
PQ 9F
PS 9F
=


? wC 3O*
(
5 ⇒n
O*
? n
O*(
? /
3"#l5%
n
{9
? n
)u
? 4(7 4(I ? I,4 3"#l5% )ác ouá t:Mnh #/i h;! J khử1
{9 J +9

{9
+2
, )u J (9

)u
(2
I,4

I,+ I,4

I,( 8Eng nhưbng 9 1 I,+ 2 I,(
? I,G 395
O
2G
2 +9

O
2(
3 O*5 , O
2G
2 49

O
2A
3 O*
(
5
+/

/ /

/ 8Eng nhDn 91 +/ 2 / ? A/ 395%
Yp WZng `^\8 9l9ct:#n t! c;1 A/ ? I,G , / ? I,4(G 3"#l5 ⇒ n
X
? (,I,4(G ? I,(G 3"#l5%
CDy 1C ? I,(G%((,A ? G,SI 3lit5%
*hFn đá! án I$
V; <= ,&: 45' t'n hoàn toàn H6896 g'm ?l ;@ng 2ung 2Ach 4WX
P
lobng C2ưE8 thu đư#c
2ung 2Ach K và H8P99 l,t C G đtcE h:n h#p h, p g[m h'i h, là W
6
X và W
6
$ Ty hối c.'
h:n h#p p so với h, 4
6
là HS$ Bô c<n 2ung 2Ach K8 thu đư#c m g'm ch-t r•n h'n$ ciá
trA c.' m là
?$ d78dS$ e$ HQF8PS$ B$ PS8P9$ f$ P98QS$
C 9rích = 9>?@ B J CDDGH E
G9:9: n
sl
? 4(,A(7(H ?I,AS 3"#l5, 6 Y
? (%4V ? +S, n
Y
? 4,+AA7((,A ? I,IS 3"#l5%
w C 3O
(
*5 ?
6S 99
6S PF


%4IIw?GIw⇒n
O(I
? n
O(
? I,I+ 3"#l5% )ác ouá t:Mnh #/i h;! J
khử1
O
2G
2 A9

O
2
3 O
(
*5 , O
2G
2 G9

O
I
3O
(
5, sl J +9

sl
+2

I,(A

I,IS I,+

I,IS I,AS

4,+V
8! thgy1 4,+V J I,GA ? I,VA% t# F; cnn /0y :! ouá t:Mnh1 O
2G
2 V9

O
_+

I,VA

I,4IG%
8Eng khối lượng chgt :hn kh!n3 ga" sl3O*
+
5
+
và O&
A
O*
+
5 là1
" ? I,AS% (4+ 2 I,4IG% VI ? 4IS,+V 3g5% *hFn đá! án 8$
*h+ NK N.9 B9J C?W9 @4U <=12 E_9 HNO
%
L`@ C?a12 Ub1 UV @.c @d? LW U: JF89
NH
$
NO
%
$
V; <= ,-: Bho FH86 g'm h:n h#p K g[m Bu và _`
P
X
9
tác 23ng với 2ung 2Ach 4WX
P
lobng8 đun n!ng và hu-% đều$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c P8PF l,t
h, WX C s"n phẩm hM 2u% nh-t8 G đtcE8 2ung 2Ach p và c5n l<i 689 g'm im lo<i$$ Bô
c<n 2ung 2Ach p8 thu đư#c m g'm muối h'n$ ciá trA c.' m là
?$ H]H8] e$ HP78H$ B$ d78]$ f$ HQS8d$
C 9rích = 9>?@ 8 J CDDGH E
G9:9: n
O*
? +,+S7((,A ? I,4G 3"#l5% )ác ouá t:Mnh #/ih#! J khử1
)u J (9

)u
(2
, + {9
2V7+
_ 9

+{9
+2
, O
G2
2 +9

O
(2
, {9
+2
2 9

{9
(2
/ / 6 → / +y

y +y I,AG
H] 8 Q ←
+ y

+y
+y
Yp WZng `^\8 9l9ct:#n và `^\8]^ t! c; h<1= + +
+ = +
6 8 F H 9 8 6 6 P 6 F 9
P 9 ] 8 Q 6
y /
y y /
%
Gi0i h< Fược1 / ? I,+HG, y ? I,4G% CDy tEng khối lượng "uối kh!n thu Fược 3 ga"
)u3O*
+
5
(
và {93O*
+
5
(
5 là1 " ? I,+HG%4VV2 I,AG%4VI ? 4G4,G 3g5%
*hFn đá! án B)
]! P./012 3.43 >:? @?A1 Z9e1 @;U.:
V; <= ,K: Y/t 2ung 2Ach chU' Q8Q6 mol Bu
6n
| Q8QP mol v
n
| T mol Bl
u
và % mol ZX
9
6 l
$
Trng hối lư#ng các muối t'n c! trong 2ung 2Ach là ]89P] g'm$ ciá trA c.' T8% lVn lư#t là
?$ Q8QH và Q8QP e$ Q8Q6 và Q8Q] B$ Q8Q] và Q8QH f$ Q8QP và
Q8Q6
C 9rích = 9>?@ B J CDDE = E
G9:9: Yp WZng `^\8 Fi<n tich và `^\8]^ t! c;1= + + +
= +
9 P ] 8 ] d F ] 8 P ] P d $ Q P 8 Q F 9 $ Q 6 8 Q
Q 7 8 Q 6
y /
y /
Gi0i h< Fược1 / ? I,I+, y ? I,I(%
*hFn đá! án I$
V; <= ,(: Y/t 2ung 2Ach c! chU' Q8Q6 mol W4
9
n
8 T mol _`
Pn
| Q8QH mol Bl
l
| Q8Q6 mol
ZX
9
6l
8 vhi cô c<n 2ung 2Ach nà% thu đư#c lư#ng muối h'n là
?$ 68FP] g'm e$ P8Hd] g'm B$ 98PH] g'm f$ 98S7] g'm
G9:9: Yp WZng `^\8 Fi<n tich t! c; I,I( 2 +/ ? I,I4 2 (% I,I( ⇒ / ? I,I4 "#l%
CDy tEng khối lượng "uối kh!n thu Fược là1 I,I(%4V 2 I,I4%GS 2 I,I4%+G,G 2 I,I(% @S ?
+,4@G%
*hFn đá! án 8$
V; <= %#: Bho m g'm ;/t _` vào SQQ ml 2ung 2Ach g[m BuCWX
P
E
6
Q86Y và 4
6
ZX
9
Q86]
Y$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c Q8Fm g'm h:n h#p ;/t im lo<i và h
l,t h, WX Cs"n phẩm hM 2u% nh-t8 G đtcE$ ciá trA c.' m và h lVn lư#t là
?$ HQ8S và 989S$ e$ HQ8S và 6869$ B$ H78S và 6869 f$ H78S và
989S$
C 9rích = 9>?@ 8 J CDDGH E
G9:9: n
)u3O*+5(
? I,(%I,V ? I,4S 3"#l5, n
&(N*A
? I,(G%I,V ? I,( 3"#l5%
Phương t:Mnh Fi<n ly1 )u3O*
+
5
(


)u
(2
2 ( O*
+
_
, &
(
N*
A


(&
2
2 N*
A
(_
%
6#l1 I,4S I,4S I,+( I,( I,A I,(
ˆuá t:Mnh #/ih#!_ khử /0y :! th9# th. tz s!u1
{9 2 A&
2
2 O*
+
_


{9
+2
2 O*↑2 (&
(
*
6#l1 I,4

I,A

I,4 I,4 I,4
{9 2 )u
(2


{9
(2
2 )u↓
6#l1 I,4S

I,4S I,4S
{9 2 ( {9
+2


+ {9
(2
6#l1 I,IG

I,4
Yp WZng `^\8 Fi<n tich và `^\8]^ t! c;1 " J I,+4%GS 2 I,4S% SA ? I,S" ⇒ " ? 4H,V
3g5%
C ? I,4%((,A ? (,(A 3l5%
*hFn đá! án *$
]I! P./012 3.43 7P <=12 3.:1 Y12 <d12 I?1 @.F 2f1:
V; <= %): Tr/n HQQ ml 2ung 2Ach Cg[m e'CX4E
6
Q8HY và W'X4 Q8HYE với 9QQ ml 2ung
2Ach Cg[m 4
6
ZX
9
Q8QP7]Y và 4Bl Q8QH6]YE thu đư#c 2ung 2Ach K$ ciá trA p4 c.' 2ung
2Ach K là:
?$ 6$ e$H$ B$F$ f$ 7$
C 9rích = 9>?@ 8 J CDDEH E
G9:9:8! c;1 n
*&
_
? I,4%I,4%( 2 I,4%I,4 ? I,I+ 3"#l5,
n
&
2? I,I+HG%I,A%( 2I,I4(G% I,A ? I,I+G 3"#l5%
]hi t:qn h!i Wung W[ch /0y :! ph0n .ng t:ung hn! W$ng i#n là1 &
2
2 *&
_


&
(
*%
8= ph0n .ng t! c;1 n
&
2
3ph0n .ng5
? n
*&
_ ? I,I+ 3"#l5 ⇒ n
&
2

? I,I+G J I,I+ ? I,IIG
3"#l5%
† &
2
‡ ?
] 8 Q
QQ] 8 Q
? I,I4 ? 4I
_(
6% CDy1 p& ? (%
*hFn đá! án B$
V; <= %,: Tr/n HQQ ml 2ung 2Ach h:n h#p g[m 4
6
ZX
9
Q8Q]Y và 4Bl Q8HY với HQQ ml
2ung 2Ach h:n h#p g[m W'X4 Q86Y và e'CX4E
6
Q8HY8 thu đư#c 2ung 2Ach K$ fung
2Ach K c! p4 là:
?$ HP8Q$ e$ H86$ $ B$ H8Q$ f$ H68S$
C 9rích = 9>?@ 8 J CDDGH E
G9:9: Tương t} hf PH$
*hFn đá! án B$
]II! SP <=12 70 Z[ >9g1 .VW:
V; <= %%: XTi h!' hoàn toàn m g'm ;/t _` thu đư#c h:n h#p ;' oTit s•t$ 45' t'n hoàn
toàn h:n h#p ;' oTit s•t ;@ng 2ung 2Ach 4Bl 2ư8 tiLp t3c cho 2ung 2Ach thu đư#c ph"n
Ung hoàn toàn với W'X4 2ư8 thu đư#c Lt t.' K$ j-% Lt t.' K8 rM' s<ch8 r[i đ`m nung
ngoài hông h, đLn hối lư#ng hông đri c=n ning HF g'm$ ciá trA c.' m là:
?$ ]8F$ e$ HH86$ B$ S89$ f$ HF8S$
G9:9: Nơ Fa 'iTn h;!1 {9   → 
+ * / i
‰ {9* , {9
(
*
+
, {9
+
*
A
Š   → 
+ &)l
‰{9)l
(
, {9)l
+
Š   → 
+ O!*&
X?‰ {93*&5
(
, {93*&5
+
Š   → 
c! # t
Q
{9
(
*
+
%
Yp WZng `^\8 nguyên tố t! c;1 n
{9
? ( n
{9(*+
? (%
HFQ
HF
? I,( 3"#l5% CDy1 " ? I,(%GS ?
44,( 3g5%
*hFn đá! án 8)
V; <= %$: XTi h!' m/t 2ung 2Ach chU' HQQQ g'm 'ncol B
6
4
]
X4 ;@ng oTi với TNc tác là
m`n gi-m$ Th&m tiLp m/t lư#ng 2ung 2Ach W'X4 vào 2ung 2Ach thu đư#c r[i đun n!ng
C c! mit c.' B'XE thu đư#c h, K và 2ung 2Ach muối c'c;onn't$ j-% h, K cho làm l<nh
nh'nh tD nhiệt đ/ H]QQ
Q
B8 thu đư#c h, p$ Bho h, p tác 23ng với nước C G SQ
Q
B8 TNc tác
4gZX
9
E thu đư#c ch-t a c! h" nsng th'm gi' ph"n Ung tráng gương$4iđr't h!' ch-t a
CTNc tác WiE thu đư#c m g'm 'ncol$ ci" thiLt r@ng các ph"n Ung đều T"% r' với hiệu su-t
FQ{$ ciá trA c.' m là:
?$ FQ8QQ$ e$ PF8QQ$ B$9F8]F f$ 7787F
G9:9: Nơ Fa chuyen h;!1)
(
&
G
*&    → 
"9ngiK"
)&
+
)**&   → 
+ O!*&
)&
A
      → 
nh l!"l!nhnh! )8 H]QQ
Q
)
(
&
(
  → 
+ * &
6
)&
+
)&*    → 
+ E C
6
Oi &
)
(
&
G
*&% OTu hi<u sugt c! tgt c0 các ph0n .ng là 4IIw
thM t! v‹n thu Fược 4III g% Ohưng vM "}i ouá t:Mnh chd F$t h ? SIw nên chd thu Fược1
4III% 3I,S5
G
?
HH,HS 3g5% *hFn đá! án I)
BÀI ThP Ti GIẢI:
91yen %inh ?ại hFc CDDG7 tf 1 đ.n 1g<K
)j Bho h:n h#p K g[m h'i 'Tit c'c;oT%lic no8 m<ch hông ph=n nhánh$ Rốt chá% hoàn
toàn Q8P mol h:n h#p K8 thu đư#c HH86 l,t h, BX
6
CG đtcE$ WLu trung h5' Q8P mol K thì
cVn 2zng ]QQml 2ung 2Ach W'X4 HY$ 4'i 'Tit đ! là
?$ 4BXX48 4XXB u B4
6
u BXX4$ e$ 4BXX48 B4
P
BXX4$
B$ 4BXX48 B
6
4
]
BXX4 f$ 4BXX48 4XXB u BXX4
,j Kà ph5ng h!' hoàn toàn FF8F g'm h:n h#p h'i `st` 4BXXB
6
4
]
và B4
P
BXXB4
P
;@ng
2ung 2Ach W'X48 thu đư#c h:n h#p K g[m h'i 'ncol$ Run n!ng h:n h#p K với 4
6
ZX
9
đic G H9Q
Q
B8 s'u hi ph"n Ung T"% r' hoàn toàn thu đư#c m g'm nước$ ciá trA c.' m là
?$ HS8QQ$ e$ S8HQ$ B$ HF86Q$ f$ 98Q]$
%j vhi đốt chá% hoàn toàn m g'm h:n h#p h'i 'ncol no8 đơn chUc8 m<ch hG thu đư#c h
l,t h, BX
6
C G đtcE và ' g'm 4
6
X$ ei+u thUc li&n hệ gi(' m8 '8 h là:
?$ m k ' l
F 8 ]
C
$ e$ m k 6' l
6 8 HH
C
$ B$ m k 6' l
9 8 66
C
$ f$ m k ' n
F 8 ]
C
$
$j 4#p ch-t K m<ch hG c! công thUc ph=n tM là B
9
4
d
WX
6
$ Bho HQ8P g'm K ph"n Ung vD'
đ. với 2ung 2Ach W'X4 sinh r' m/t ch-t h, p và 2ung 2Ach a$ vh, p ning hơn hông
h,8 làm gi-% 1u~ t,m 'mmr chu%+n màu T'nh$ fung 2Ach a c! h" nsng làm m-t màu
nước ;rom$ Bô c<n 2ung 2Ach ‚ thu đư#c m g'm muối h'n$ ciá trA c.' m là
?$ S86 e$ HQ8S B$ d89 f$ d8F$
'j Rốt chá% hoàn toàn Q86 mol m/t 'ncol K no8 m<ch hG8 cVn vD' đ. H78d6 l,t h, X
6
C G
đtcE$ Yit hác8 nLu cho Q8H mol K tác 23ng vD' đ. với m g'm BuCX4E
6
thì t<o thành
2ung 2Ach c! màu T'nh l'm$ ciá trA c.' m và t&n gọi c.' K tương Ung là
?$ 98d và prop'nlH86l điol$ e$ d8S và prop'nlH86lđiol$
B$ 98d và gliT`rol$ f$ 98d và prop'nlH8Pl điol$
&j 4:n h#p K g[m h'i 'ncol no8 đơn chUc8 m<ch hG8 L tiLp nh'u trong 2b% đ[ng đ\ng$
XTi h!' hoàn toàn Q86 mol h:n h#p K c! hối lư#ng m g'm ;@ng BuX G nhiệt đ/ th,ch
h#p8 thu đư#c h:n h#p s"n phẩm h(u cơ p$ Bho p tác 23ng với m/t lư#ng 2ư 2ung 2Ach
?gWX
P
tronh W4
P
8 thu đư#c ]9 g'm ?g$ ciá trA c.' m là:
?$ H]8P$ e$ HP8]$ B$ S8H$ f$ S8]$
-j ƒst` K C c! hối lư#ng ph=n tM ;@ng HQP đvBE đư#c điều chL tD m/t 'ncol đơn chUc
C c! ty lệ hối so với oTi lớn hơn HE và m/t 'mino 'Tit$ Bho 6]87] g'm K ph"n Ung vD'
hLt với PQQml 2ung 2Ach W'X4 HY8 thu đư#c 2ung 2Ach p$ Bô c<n p thu đư#c m g'm
ch-t r•n$ ciá trA m là
?$ 6787]$ e$ 6986]$ B$ 6F86]$ f$ 6d87]$
Kj 4iđro h!' hoàn toàn m g'm h:n h#p K g[m h'i 'nđ`hit no8 đơn chUc8 m<ch hG8 L
tiLp nh'u trong 2b% đ[ng đ\ng thu đư#c Cm n HE g'm h:n h#p h'i 'ncol$ Yit hác8 hi
đốt chá% hoàn toàn c„ng m g'm K thì cVn vD' đ. H78d6 l,t h, X
6
C G đtcE$ ciá trA c.' m

?$ H78S$ e$ 698S$ B$ HQ8]$ f$ S8S$
(j Bho Q8Q6 mol 'mino 'Tit K tác 23ng vD' đ. với 6QQml 2ung 2Ach 4Bl Q8HY thu đư#c
P8F7 g'm muối h'n$ Yit hác Q8Q6 mol K tác 23ng vD' đ. với 9Q g'm 2ung 2Ach W'X4
9{$ Bông thUc c.' K là:
?$ 4
6
WB
6
4
P
CBXX4E
6
e$ 4
6
WB
P
4
]
CBXX4E
6
B$ C4
6
WE
6
B
P
4
]
BXX4$ f$
4
6
WB
P
4
F
BXX4$
)#j 4:n h#p K g[m 'Tit p đơn chUc và 'Tit a h'i chUc C p8a c! czng số ngu%&n tM B E$
Bhi' K thành h'i phVn ;@ng nh'u$ Bho phVn m/t tác 23ng hLt với W'8 sinh r' 989S l,t h,
4
6
CG đtcE$ Rốt chá% hoàn toàn phVn h'i8 sinh r' 6F89 g'm BX
6
$ Bông thUc c-u t<o thu
gọn và phVn trsm về hối lư#ng c.' a trong h:n h#p K lVn lư#t là:
?$ 4XXB u B4
6
u BXX4 và 7Q8S7{$ e$ 4XXB u B4
6
u BXX4 và
]98SS{$
B$ 4XXB u BXX4 và FQ8QQ{$ f$ 4XXB u BXX4 và 968SF{$
))j Bho h:n h#p g[m H8H6 g'm _` và H8d6 g'm Bu vào 9QQ ml 2ung 2Ach chU' h:n h#p
g[m 4
6
ZX
9
Q8]Y và W'WX
P
Q86Y$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c
2ung 2Ach K và h, WX C s"n phẩm hM 2u% nh-t E$ Bho h ml 2ung 2Ach W'X4 HY vào
2ung 2Ach K thì lư#ng Lt t.' thu đư#c là lớn nh-t$ ciá trA tối thi+u c.' h là:
?$ 69Q$ e$ H6Q$ B$ PFQ$ f$ 9QQ$
),j Wung F8]S g'm BuCWX
P
E
6
trong ;ình ,n hông chU' hông h,8 s'u m/t thời gi'n thu
đư#c 98dF g'm ch-t r•n và h:n h#p h, K$ 4-p th3 hoàn toàn K vào nước đ+ đư#c PQQ ml
2ung 2Ach p$ fung 2Ach p c! p4 ;@ng:
?$ 6 e$ P$ B$ 9$ f$ H$
)%j Bho P8Q69 g'm m/t im lo<i Y t'n hLt trong 2ung 2Ach 4WX
P
lobng8 thu đư#c d9Q8S
ml h, W
T
X
%
C s"n phẩm hM 2u% nh-t8 G đtcE c! ty hối đối với 4
6
;@ng 66$ vh, W
T
X
%

im lo<i Y là:
?$ WX và Yg$ e$ W
6
X

và ?l$ B$ W
6
X

và _`$ f$ WX
6
và ?l$
)$j Bho F876 g'm _` vào 9QQ ml 2ung 2Ach 4WX
P
HY8 đLn hi ph"n Ung T"% r' hoàn
toàn8 thu đư#c h, WX C s"n phẩm hM 2u% nh-tE và 2ung 2Ach K$ fung 2Ach K c! th+ h5'
t'n tối đ' m g'm Bu$ ciá trA c.' m là:
?$ H8d6$ e$ Q8F9$ B$ P8S9$ f$ P86Q$
)'j Bho 6869 g'm ;/t s•t vào 6QQml 2ung 2Ach chU' h:n h#p g[m ?gWX
P
Q8HY và
BuCWX
P
E
6
Q8]Y$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c 2ung 2Ach K và m g'm
ch-t r•n p$ ciá trA c.' m là
?$ 68SQ$ e$ 68HF$ B$ 98QS$ f$ Q8F9$
)&j Wung n!ng m g'm h:n h#p g[m ?l và _`
P
X
9
trong điều iện hông c! hông h,$
Z'u hi ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c h:n h#p r•n K$ Bho K tác 23ng với 2ung
2Ach W'X4 C2ưE thu đư#c 2ung 2Ach p8 ch-t r•n a và P8PF l,t h, 4
6
C G đtcE$ Z3c h,
BX
6
C2ưE vào 2ung 2Ach p8 thu đư#c Pd g'm Lt t.'$ ciá trA c.' m là:
?$ 9]8F$ e$ 9S8P$ B$PF87$ f$ ]78Q$
91yen %inh ?ại hFc CD1D7tf 1E đ.n E^<K
)-j 4:n h#p a g[m h'i 'Tit c'c;oT%lic đơn chUc K và p CY
K
€ Y
p
E c! trng hối
lư#ng là S86 g'm$ Bho a tác 23ng vD' đ. với 2ung 2Ach W'X48 thu đư#c 2ung 2Ach
chU' HH8] g'm muối$ Yit hác8 nLu cho a tác 23ng với m/t lư#ng 2ư 2ung 2Ach
?gWX
P
trong W4
P
8 thu đư#c 6H8F g'm ?g$ Bông thUc và phVn trsm hối lư#ng c.' K
trong a là
A! B
6
4
]
BXX4 và ]F8HQ{$ B! B
P
4
]
BXX4 và ]98SS{$
C! 4BXX4 và 9]8H6{$ +! B
6
4
P
BXX4 và 9P8dQ{$
)Kj Rốt chá% hoàn toàn m/t lư#ng h:n h#p K g[m 6 'ncol Cđều no8 đ' chUc8 m<ch hG8 c!
czng số nh!m lX4E cVn vD' đ. h l,t h, X
6
8 thu đư#c HH86 l,t h, BX
6
và H68F g'm
4
6
X Ccác th+ t,ch h, đo G đtcE$ ciá trA c.' h là
A! HH86Q$ B! H98]F$ C! 989S$ +! H]8FS$
)(j 4:n h#p h, K g[m m/t 'n'n và m/t 'n`n$ Ty hối c.' K so với 4
6
;@ng HH86]$
Rốt chá% hoàn toàn 989S l,t K8 thu đư#c F876 l,t BX
6
Ccác th+ t,ch h, đo G đtcE$ Bông
thUc c.' 'n'n và 'n`n lVn lư#t là
A! B4
9
và B
P
4
F
$ B! B4
9
và B
9
4
S
$ C! B
6
4
F
và B
6
4
9
$ +! B4
9

B
6
4
9
$
,#j Bho H]Q ml 2ung 2Ach vX4 H86Y tác 23ng với HQQ ml 2ung 2Ach ?lBl
P
n[ng đ/ T
molIl8 thu đư#c 2ung 2Ach p và 98FS g'm Lt t.'$ jo<i ;… Lt t.'8 th&m tiLp H7] ml
2ung 2Ach vX4 H86Y vào p8 thu đư#c 68P9 g'm Lt t.'$ ciá trA c.' T là
A! Q8d$ B! H86$ C! H8Q$ +! Q8S$
,)j 45' t'n hoàn toàn 689] g'm h:n h#p K g[m h'i im lo<i iềm thr vào 6QQ ml 2ung
2Ach 4Bl H86]Y8 thu đư#c 2ung 2Ach p chU' các ch-t t'n c! n[ng đ/ mol ;@ng nh'u$ 4'i
im lo<i trong K là
A! e` và Yg$ B! Yg và B'$ C! e` và B'$ +! Yg và Zr$
,,j Wung 686P g'm h:n h#p K g[m các im lo<i _`8 ?l8 an8 Yg trong oTi8 s'u m/t thời
gi'n thu đư#c 687H g'm h:n h#p p$ 4oà t'n hoàn toàn p vào 2ung 2Ach 4WX
P
C2ưE8 thu
đư#c Q8F76 l,t h, WX Cs"n phẩm hM 2u% nh-t8 G đtcE$ Zố mol 4WX
P
đb ph"n Ung là
A! Q8H6$ B! Q8H9$ C! Q8HS$ +! Q8HF$
,%j Bho h:n h#p Y g[m 'nđ`hit K Cno8 đơn chUc8 m<ch hGE và hiđroc'c;on p8 c! trng số
mol là Q86 Csố mol c.' K nh… hơn c.' pE$ Rốt chá% hoàn toàn Y8 thu đư#c S8dF l,t h,
BX
6
CđtcE và 786 g'm 4
6
X$ 4iđroc'c;on p là
A! B
P
4
F
$ B! B
6
4
6
$ C! B
6
4
9
$
+! B4
9
$
,$j Bho HP879 g'm 6898Fltrinitroph`nol vào ;ình ,n r[i nung n!ng G nhiệt đ/ c'o$ Z'u hi
ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c T mol h:n h#p h, g[m: BX
6
8 BX8 W
6
và 4
6
$ ciá trA
c.' T là
A! Q8PF$ B! Q8]9$ C! Q89]$
+! Q8FQ$
,'j Rip`ptit m<ch hG K và trip`ptit m<ch hG p đều đư#c t<o n&n tD m/t 'mino'Tit Cno8
m<ch hG8 trong ph=n tM chU' m/t nh!m lW4
6
và m/t nh!m lBXX4E$ Rốt chá% hoàn toàn
Q8H mol p8 thu đư#c trng hối lư#ng BX
6
và 4
6
X ;@ng ]98d g'm$ Rốt chá% hoàn toàn
Q86 mol K8 s"n phẩm thu đư#c cho l/i tD tD 1u' nước vôi trong 2ư8 t<o r' m g'm Lt t.'$
ciá trA c.' m là
A! H6Q$ B! 9]$ C! PQ$
+! FQ$
,&j 4oà t'n hoàn toàn 6899 g'm h:n h#p ;/t K g[m _`
T
X
%
và Bu ;@ng 2ung 2Ach
4
6
ZX
9
đic n!ng C2ưE$ Z'u ph"n Ung thu đư#c Q8]Q9 l,t h, ZX
6
Cs"n phẩm hM 2u%
nh-t8 G đtcE và 2ung 2Ach chU' F8F g'm h:n h#p muối sun†'t$ xhVn trsm hối lư#ng c.'
Bu trong K là
A! F]8]7{$ B! Pd8P9{$ C! 6F86P{$
+! HP8HH{$
,-j 4'i h#p ch-t h(u cơ K và p c! czng công thUc ph=n tM là B
P
4
7
WX
6
8 đều là ch-t r•n
G điều iện thường$ Bh-t K ph"n Ung với 2ung 2Ach W'X48 gi"i ph!ng h,$ Bh-t p c!
ph"n Ung trzng ngưng$ Bác ch-t K và p lVn lư#t là
A! 'Tit 6l'minopropionic và 'Tit Pl
'minopropionic$
B! 'Tit 6l'minopropionic và 'moni 'cr%l't$
C! vin%l'moni †om't và 'moni 'cr%l't$
+! 'moni 'cr%l't và 'Tit 6l
'minopropionic$
,K! 4:n h#p K g[m 'l'nin và 'Tit glut'mic$ Bho m g'm K tác 23ng hoàn toàn với 2ung
2Ach W'X4 C2ưE8 thu đư#c 2ung 2Ach p chU' CmnPQ8SE g'm muối$ Yit hác8 nLu cho m
g'm K tác 23ng hoàn toàn với 2ung 2Ach 4Bl8 thu đư#c 2ung 2Ach a chU' CmnPF8]E g'm
muối$ ciá trA c.' m là
A! H7H8Q$ B! HF]8F$ C! H6P8S$
+! HH686$
,(! vhM hoàn toàn m g'm oTit Y
T
X
%
cVn vD' đ. H78d6 l,t h, BX CđtcE8 thu đư#c ' g'm
im lo<i Y$ 4oà t'n hLt ' g'm Y ;@ng 2ung 2Ach 4
6
ZX
9
đic n!ng C2ưE8 thu đư#c 6Q8HF
l,t h, ZX
6
Cs"n phẩm hM 2u% nh-t8 G đtcE$ XTit Y
T
X
%

A! _`X$ B! BrX$ C! Br
6
X
P
$
+! _`
P
X
9
$
%#! 4:n h#p K g[m H 'ncol và 6 s"n phẩm h#p nước c.' prop`n$ Ty hối hơi c.' K so với
hiđro ;@ng 6P$ Bho m g'm K đi 1u' ống sU đ}ng BuX C2ưE nung n!ng$ Z'u hi các ph"n
Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c h:n h#p p g[m P ch-t h(u cơ và hơi nước8 hối lư#ng
ống sU gi"m P86 g'm$ Bho p tác 23ng hoàn toàn với lư#ng 2ư 2ung 2Ach ?gWX
P
trong
W4
P
8 t<o r' 9S8F g'm ?g$ xhVn trsm hối lư#ng c.' prop'nlHlol trong K là
A! HF8P{$ B! SP87{$ C! F]86{$
+! 9S8d{$
%)! Rốt chá% hoàn toàn Q8H mol m/t 'min no8 m<ch hG K ;@ng oTi vD' đ.8 thu đư#c Q8] mol
h:n h#p p g[m h, và hơi$ Bho 98F g'm K tác 23ng với 2ung 2Ach 4Bl C2ưE8 số mol 4Bl
ph"n Ung là
A! Q8P$ B! Q8H$ C! Q89$
+! Q86$
%,! 4:n h#p K g[m 'Tit p'nmitic8 'Tit st`'ric và 'Tit linol`ic$ R+ trung hoà m g'm K cVn
9Q ml 2ung 2Ach W'X4 HY$ Yit hác8 nLu đốt chá% hoàn toàn m g'm K thì thu đư#c
H]86P6 l,t h, BX
6
CđtcE và HH87 g'm 4
6
X$ Zố mol c.' 'Tit linol`ic trong m g'm h:n h#p
K là
A! Q8QQ]$ B! Q8Q6Q$ C! Q8QHQ$
+! Q8QH]$
%%! Tr/n HQ8S g'm ;/t ?l với P98S g'm ;/t _`
P
X
9
r[i tiLn hành ph"n Ung nhiệt nhôm
trong điều
iện hông c! hông h,$ 4oà t'n hoàn toàn h:n h#p r•n s'u ph"n Ung ;@ng 2ung 2Ach
4
6
ZX
9
lobng C2ưE8 thu đư#c HQ87]6 l,t h, 4
6
CđtcE$ 4iệu su-t c.' ph"n Ung nhiệt nhôm

A! SQ{$ B! FQ{$ C! 7Q{$
+! dQ{$
%$! Bho 2ung 2Ach K chU' vYnX
9
và 4
6
ZX
9
ClobngE lVn lư#t vào các 2ung 2Ach:_`Bl
6
8
_`ZX
9
8 BuZX
9
8 YgZX
9
8 4
6
Z8 4Bl CđicE$ Zố trường h#p c! T"% r' ph"n Ung oTi hoá l hM

A! F$ B! 9$ C! P$
+! ]$
%'! Y/t lo<i ph=n sup`photph't Op c! chU' Fd8F6{ muối c'nTi đihiđrophotph't8 c5n l<i
g[m các ch-t hông chU' photpho$ R/ 2inh 2ư‡ng c.' lo<i ph=n l=n nà% là
A! 9686]{$ B! Pd87F{$ C! 9S8]6{$
+! 9]87]{$
%&! Riện ph=n Cvới điện c}c trơE 6QQ ml 2ung 2Ach BuZX
9
n[ng đ/ T molIl8 s'u m/t thời
gi'n thu đư#c 2ung 2Ach p v*n c5n màu T'nh8 c! hối lư#ng gi"m S g'm so với 2ung 2Ach
;'n đVu$ Bho HF8S g'm ;/t s•t vào p8 s'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c
H689 g'm im lo<i$ ciá trA c.' T là
A! H8]Q$ B! P86]$ C! 686]$
+! H86]$
%-! Rốt chá% hoàn toàn m g'm _`Z
6
;@ng m/t lư#ng X
6
vD' đ.8 thu đư#c h, K$ 4-p th3
hLt K vào H l,t 2ung 2Ach chU' e'CX4E
6
Q8H]Y và vX4 Q8HY8 thu đư#c 2ung 2Ach p và
6H87 g'm Lt t.'$ Bho p vào 2ung 2Ach W'X48 th-% Tu-t hiện th&m Lt t.'$ ciá trA c.' m là
A! 6P86$ B! HS8Q$ C! H68F$
+! 698Q$
%K! 4:n h#p K g[m BuX và _`
6
X
P
$ 4oà t'n hoàn toàn 99 g'm K ;@ng 2ung 2Ach 4Bl
C2ưE8 s'u ph"n Ung thu đư#c 2ung 2Ach chU' S]86] g'm muối$ Yit hác8 nLu hM hoàn
toàn 66 g'm K ;@ng BX C2ưE8 cho h:n h#p h, thu đư#c s'u ph"n Ung l/i tD tD 1u' 2ung
2Ach e'CX4E
6
C2ưE thì thu đư#c m g'm Lt t.'$ ciá trA c.' m là
A! 7P8S7]$ B! 7F87]]$ C! 7S8S7]$
+! H9787]Q$
%(! 4:n h#p Y g[m 'Tit c'c;oT%lic K8 'ncol p Cđều đơn chUc8 số mol K g-p h'i lVn số
mol pE và `st` a đư#c t<o r' tD K và p$ Bho m/t lư#ng Y tác 23ng vD' đ. với 2ung 2Ach
chU' Q86 mol W'X48 t<o r' HF89 g'm muối và S8Q] g'm 'ncol$ Bông thUc c.' K và p là
A! 4BXX4 và B
P
4
7
X4$ B! 4BXX4 và
B4
P
X4$
C! B4
P
BXX4 và B
6
4
]
X4$ +! B4
P
BXX4
và B4
$
$#! fung 2Ach K chU' các ion: B'
6n
8 W'
n
8 4BX
Pl
và Bl
l
8 trong đ! số mol c.' ion Bl
l

Q8H$ Bho HI6 2ung 2Ach K ph"n Ung với 2ung 2Ach W'X4 C2ưE8 thu đư#c 6 g'm Lt t.'$
Bho HI6 2ung 2Ach K c5n l<i ph"n Ung với 2ung 2Ach B'CX4E
6
C2ưE8 thu đư#c P g'm Lt
t.'$ Yit hác8 nLu đun sôi đLn c<n 2ung 2Ach K thì thu đư#c m g'm ch-t r•n h'n$ ciá trA
c.' m là
A! S87d$ B! d86H$ C! d86F$
+! 7897$
$)! 4:n h#p ;/t K g[m Bu8 an$ Rốt chá% hoàn toàn m g'm K trong oTi C2ưE8 thu đư#c 9Q8P
g'm h:n h#p g[m BuX và anX$ Yit hác8 nLu cho Q86] mol K ph"n Ung với m/t lư#ng
2ư 2ung 2Ach vX4 lobng n!ng8 thì thu đư#c P8PF l,t h, 4
6
CđtcE$ xhVn trsm hối lư#ng
c.' Bu trong K là
A! ]d899{$ B! Hd8SH{$ C! Pd8FP{$
+! 6d876{$
$,! Th.% ph=n hoàn toàn H mol p`nt'p`ptit K8 thu đư#c 6 mol gl%Tin Ccl%E8 H mol 'l'nin
C?l'E8 H mol v'lin Ch'lE và H mol ph`n%l'l'nin Cxh`E$ Th.% ph=n hông hoàn toàn K thu
đư#c đip`ptit h'llxh` và trip`ptit cl%l?l'lh'l nhưng hông thu đư#c đip`ptit cl%lcl%$
Bh-t K c! công thUc là
A! cl%lxh`lcl%l?l'lh'l$ B! cl%l?l'l
h'llxh`lcl%$
C! cl%l?l'lh'llh'llxh`$ +! h'llxh`l
cl%l?l'lcl%$
$%: ?T`ton đư#c điều chL ;@ng cách oTi hoá cum`n nhờ oTi8 s'u đ! thuˆ ph=n trong
2ung 2Ach 46ZX9 lobng$ R+ thu đư#c H9] g'm 'T`ton thì lư#ng cum`n cVn 2zng Cgi" sM
hiệu su-t 1uá trình điều chL đ<t 7]{E là
A! PQQ g'm$ B! FQQ g'm$ C! ]QQ g'm$ +! 9QQ
g'm$
$$: Bho 78H g'm h:n h#p g[m m/t im lo<i iềm K và m/t im lo<i iềm thr p tác 23ng
hLt với lư#ng 2ư 2ung 2Ach 4Bl lobng8 thu đư#c ]8F l,t h, CđtcE$ vim lo<i K8 p là
A! 'li và ;'ri$ B! liti và ;`ri$ C! n'tri và m'gi`$ +! 'li và
c'nTi$
$': Thuˆ ph=n hoàn toàn Q86 mol m/t `st` ƒ cVn 2zng vD' đ. HQQ g'm 2ung 2Ach W'X4
69{8 thu đư#c m/t 'ncol và 9P8F g'm h:n h#p muối c.' h'i 'Tit c'c;oT%lic đơn chUc$
4'i 'Tit đ! là
A! 4BXX4 và B64]BXX4$ B! 4BXX4 và B4PBXX4$
C! B64]BXX4 và BP47BXX4$ +! B4PBXX4 và B64]BXX4$
$&: Run n!ng h:n h#p h, K g[m Q8Q6 mol B646 và Q8QP mol 46 trong m/t ;ình ,n
CTNc tác WiE8 thu đư#c h:n h#p h, p$ Bho p l/i tD tD vào ;ình nước ;rom C2ưE8 s'u hi
Lt thNc các ph"n Ung8 hối lư#ng ;ình tsng m g'm và c! 6SQ ml h:n h#p h, a CđtcE
thoát r'$ Ty hối c.' a so với 46 là HQ8QS$ ciá trA c.' m là
A! Q8]S]$ B! Q8F6Q$ C! Q86Q]$ +! Q8P6S$
$-: Bho Hd8P g'm h:n h#p ;/t g[m an và Bu c! ty lệ mol tương Ung là H : 6 vào 2ung
2Ach chU' Q86 mol _`6CZX9EP$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c m g'm
im lo<i$ ciá trA c.' m là
A! H68SQ$ B! H68QQ$ C! F89Q$ +! HF8]P$
$K: 4:n h#p h, K g[m đim`t%l'min và h'i hiđroc'c;on đ[ng đ\ng li&n tiLp$ Rốt chá%
hoàn toàn HQQ ml h:n h#p K ;@ng m/t lư#ng oTi vD' đ.8 thu đư#c ]]Q ml h:n h#p p
g[m h, và hơi nước$ WLu cho p đi 1u' 2ung 2Ach 'Tit sun†uric đic C2ưE thì c5n l<i 6]Q
ml h, Ccác th+ t,ch h, và hơi đo G czng điều iệnE$ Bông thUc ph=n tM c.' h'i
hiđroc'c;on là
A! B49 và B64F$ B! B649 và BP4F$ C! B64F và BP4S$ +! BP4F
và B94S$
$(: Rốt chá% hoàn toàn m/t `st` đơn chUc8 m<ch hG K Cph=n tM c! số li&n Lt ‰ nh… hơn
PE8 thu đư#c th+ t,ch h, BX6 ;@ng FI7 th+ t,ch h, X6 đb ph"n Ung Ccác th+ t,ch h, đo G
czng điều iệnE$ Bho m g'm K tác 23ng hoàn toàn với 6QQ ml 2ung 2Ach vX4 Q87Y thu
đư#c 2ung 2Ach p$ Bô c<n p thu đư#c H68SS g'm ch-t r•n h'n$ ciá trA c.' m là
A! HQ8]F$ B! 786Q$ C! S8SS$ +! F8FF$
'#: 4:n h#p Y g[m 'ncol no8 đơn chUc K và 'Tit c'c;oT%lic đơn chUc p8 đều m<ch hG
và c! czng số ngu%&n tM B8 trng số mol c.' h'i ch-t là Q8] mol Csố mol c.' p lớn hơn số
mol c.' KE$ WLu đốt chá% hoàn toàn Y thì thu đư#c PP8F l,t h, BX6 CđtcE và 6]86 g'm
46X$ Yit hác8 nLu đun n!ng Y với 46ZX9 đic đ+ th}c hiện ph"n Ung `st` hoá Chiệu
su-t là SQ{E thì số g'm `st` thu đư#c là
A! 668SQ$ B! P986Q$ C! 678PF$ +! HS869$
'): 4oà t'n hoàn toàn S8d9 g'm h:n h#p g[m W'8 v và e' vào nước8 thu đư#c 2ung 2Ach
K và 68FSS l,t h, 46 CđtcE$ fung 2Ach p g[m 4Bl và 46ZX98 ty lệ mol tương Ung là 9 :
H$ Trung hoà 2ung 2Ach K ;Gi 2ung 2Ach p8 trng hối lư#ng các muối đư#c t<o r' là
A! HP87Q g'm$ B! H687S g'm$ C! HS89F g'm$ +! H98F6
g'm$
',: 4:n h#p h, K g[m W6 và 46 c! ty hối so với 4` ;@ng H8S$ Run n!ng K m/t thời
gi'n trong ;ình ,n Cc! ;/t _` làm TNc tácE8 thu đư#c h:n h#p h, p c! ty hối so với 4`
;@ng 6$ 4iệu su-t c.' ph"n Ung trng h#p W4P là
A! 6]{$ B! ]Q{$ C! PF{$ +! 9Q{$
'%: Bho m g'm W'X4 vào 6 l,t 2ung 2Ach W'4BXP n[ng đ/ ' molIl8 thu đư#c 6 l,t 2ung
2Ach K$ j-% H l,t 2ung 2Ach K tác 23ng với 2ung 2Ach e'Bl6 C2ưE thu đư#c HH8S6 g'm Lt
t.'$ Yit hác8 cho H l,t 2ung 2Ach K vào 2ung 2Ach B'Bl6 C2ưE r[i đun n!ng8 s'u hi Lt
thNc các ph"n Ung thu đư#c 78Q g'm Lt t.'$ ciá trA c.' '8 m tương Ung là
A! Q8QS và 98S$ B! Q8Q9 và 98S$ C! Q8H9 và 689$ +! Q8Q7 và
P86$
'$: 4oà t'n hoàn toàn m g'm anZX9 vào nước đư#c 2ung 2Ach K$ WLu cho HHQ ml 2ung
2Ach vX4 6Y vào K thì thu đư#c P' g'm Lt t.'$ Yit hác8 nLu cho H9Q ml 2ung 2Ach
vX4 6Y vào K thì thu đư#c 6' g'm Lt t.'$ ciá trA c.' m là
A! H787H$ B! HF8HQ$ C! P686Q$ +! 698H]$
'': Rốt chá% hoàn toàn m g'm h:n h#p P 'ncol đơn chUc8 thu/c czng 2b% đ[ng đ\ng8 thu
đư#c P8SQS l,t h, BX6 CđtcE và ]89 g'm 46X$ ciá trA c.' m là
A! ]896$ B! ]876$ C! 9876$ +! 7896$
'&: Bho Q8H] mol 46WBP4]CBXX4E6 C'Tit glut'micE vào H7] ml 2ung 2Ach 4Bl 6Y8
thu đư#c 2ung 2Ach K$ Bho W'X4 2ư vào 2ung 2Ach K$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn
toàn8 số mol W'X4 đb ph"n Ung là
A! Q87Q$ B! Q8]Q$ C! Q8F]$ +! Q8]]$
'-: Bho 2ung 2Ach K g[m: Q8QQ7 mol W'n| Q8QQP mol B'6n| Q8QQF mol Blu| Q8QQF mol
4BXPu và Q8QQH mol WXPu$ R+ lo<i ;… hLt B'6n trong K cVn m/t lư#ng vD' đ. 2ung
2Ach chU' ' g'm B'CX4E6$ ciá trA c.' ' là
A! Q8HSQ$ B! Q8H6Q$ C! Q8999$ +! Q8666$
'K: fung 2Ach K c! chU': Q8Q7 mol W'n| Q8Q6 mol và T mol $ fung 2Ach p c! chU' 8 và %
mol 4n| trng số mol và là Q8Q9$ Tr/n K và p đư#c HQQ ml 2ung 2Ach a$ fung 2Ach a c!
p4 C;… 1u' s} điện li c.' 46XE là Š69ZXX4ŠŠ9BlXŠPWXŠ9BlXŠPWX
A! H$ B! H6$ C! HP$ +! 6$
'(: XTi hoá hLt 686 g'm h:n h#p h'i 'ncol đơn chUc thành 'nđ`hit cVn vD' đ. 98S g'm
BuX$ Bho toàn ;/ lư#ng 'nđ`hit tr&n tác 23ng với lư#ng 2ư 2ung 2Ach ?gWXP trong
W4P8 thu đư#c 6P87F g'm ?g$ 4'i 'ncol là:
A! B4PX48 B64]B46X4$ B! B4PX48 B64]X4$
C! B64]X48 BP47B46X4$ +! B64]X48 B64]B46X4$
&#: Bho T mol _` t'n hoàn toàn trong 2ung 2Ach chU' % mol 46ZX9 Cty lệ T : % k 6 : ]E8
thu đư#c m/t s"n phẩm hM 2u% nh-t và 2ung 2Ach chy chU' muối sun†'t$ Zố mol `l`ctron
2o lư#ng _` tr&n nhường hi ;A hoà t'n là
A! 6T$ B! PT$ C! 6%$ +! %$
&): 4:n h#p K g[m H mol 'mino'Tit no8 m<ch hG và H mol 'min no8 m<ch hG$ K c! h"
nsng ph"n Ung tối đ' với 6 mol 4Bl hoic 6 mol W'X4$ Rốt chá% hoàn toàn K thu đư#c F
mol BX68 T mol 46X và % mol W6$ Bác giá trA T8 % tương Ung là
A! 7 và H8Q$ B! S và H8]$ C! S và H8Q$ +! 7 và
H8]$
&,: Bho m g'm h:n h#p `t'n'l và prop'n'l ph"n Ung hoàn toàn với lư#ng 2ư 2ung 2Ach
?gWXP trong W4P8 thu đư#c 9P86 g'm Lt t.' và 2ung 2Ach chU' H78] g'm muối 'moni
c.' h'i 'Tit h(u cơ$ ciá trA c.' m là
A! d8]$ B! HQ8d$ C! H98P$ +! HQ86$
&%: TD HSQ g'm gluco‚ơ8 ;@ng phương pháp l&n m`n rư#u8 thu đư#c ' g'm 'ncol `t%lic
Chiệu su-t SQ{E$ XTi hoá Q8H' g'm 'ncol `t%lic ;@ng phương pháp l&n m`n gi-m8 thu
đư#c h:n h#p K$ R+ trung hoà h:n h#p K cVn 76Q ml 2ung 2Ach W'X4 Q86Y$ 4iệu su-t
1uá trình l&n m`n gi-m là
A! dQ{$ B! HQ{$ C! SQ{$ +! 6Q{$
&$: Wh… tD tD tDng giọt đLn hLt PQ ml 2ung 2Ach 4Bl HY vào HQQ ml 2ung 2Ach chU'
W'6BXP Q86Y và W'4BXP Q86Y8 s'u ph"n Ung thu đư#c số mol BX6 là
A! Q8Q6Q$ B! Q8QPQ$ C! Q8QH]$ +! Q8QHQ$
&': 4:n h#p g[m Q8H mol m/t 'Tit c'c;oT%lic đơn chUc và Q8H mol muối c.' 'Tit đ! với
im lo<i iềm c! trng hối lư#ng là H]8S g'm$ T&n c.' 'Tit tr&n là
A! 'Tit prop'noic$ B! 'Tit `t'noic$ C! 'Tit m`t'noic$ +! 'Tit
;ut'noic$
&&: Rốt chá% hoàn toàn m/t lư#ng hiđroc'c;on K$ 4-p th3 toàn ;/ s"n phẩm chá% vào
2ung 2Ach e'CX4E6 C2ưE t<o r' 6d8]] g'm Lt t.'8 2ung 2Ach s'u ph"n Ung c! hối lư#ng
gi"m Hd8P] g'm so với 2ung 2Ach e'CX4E6 ;'n đVu$ Bông thUc ph=n tM c.' K là
A! BP4S$ B! B64F$ C! BP49$ +! BP4F$
&-: KOt c=n ;@ng: W6X9 CE ⇄ 6WX6 CE G 6]oB$ vhi chu%+n 2Ach s'ng m/t tr<ng thái
c=n ;@ng mới nLu n[ng đ/ c.' W6X9 tsng l&n d lVn thì n[ng đ/ c.' WX6
A! tsng d lVn$ B! tsng P lVn$ C! tsng 98] lVn$ +! gi"m P
lVn$
&K: Bho h:n h#p K g[m 'ncol m`t%lic và h'i 'Tit c'c;oT%lic Cno8 đơn chUc8 L tiLp nh'u
trong 2b% đ[ng đ\ngE tác 23ng hLt với W'8 gi"i ph!ng r' F876 l,t h, 46 CđtcE$ WLu đun
n!ng h:n h#p K Cc! 46ZX9 đic làm TNc tácE thì các ch-t trong h:n h#p ph"n Ung vD' đ.
với nh'u t<o thành 6] g'm h:n h#p `st` Cgi" thiLt ph"n Ung `st` hoá đ<t hiệu su-t HQQ{E$
4'i 'Tit trong h:n h#p K là
A! BP47BXX4 và B94dBXX4$ B! B4PBXX4 và B64]BXX4$
C! B64]BXX4 và BP47BXX4$ +! 4BXX4 và B4PBXX4$
&(: Riện ph=n Cđiện c}c trơE 2ung 2Ach K chU' Q86 mol BuZX9 và Q8H6 mol W'Bl ;@ng
25ng điện c! cường đ/ 6?$ Th+ t,ch h, CđtcE thoát r' G 'not s'u dF]Q gi=% điện ph=n là
A! H8P99 l,t$ B! 6869Q l,t$ C! H87d6 l,t$ +! 68dH6
l,t$
-#: Bho m g'm h:n h#p ;/t K g[m ;' im lo<i an8 Br8 Zn c! số mol ;@ng nh'u tác 23ng
hLt với lư#ng 2ư 2ung 2Ach 4Bl lobng8 n!ng thu đư#c 2ung 2Ach p và h, 46$ Bô c<n
2ung 2Ach p thu đư#c S8dS g'm muối h'n$ WLu cho m g'm h:n h#p K tác 23ng hoàn
toàn với X6 C2ưE đ+ t<o h:n h#p P oTit thì th+ t,ch h, X6 CđtcE ph"n Ung là
A! 68QHF l,t$ B! H8QQS l,t$ C! Q8F76 l,t$ +! H8P99
l,t$
-): Rốt chá% hoàn toàn h l,t hơi m/t 'min K ;@ng m/t lư#ng oTi vD' đ. t<o r' Sh l,t h:n
h#p g[m h, c'c;onic8 h, nitơ và hơi nước Ccác th+ t,ch h, và hơi đều đo G czng điều
iệnE$ ?min K tác 23ng với 'Tit nitrơ G nhiệt đ/ thường8 gi"i ph!ng h, nitơ$ Bh-t K là
A! B4PlB46lB46lW46$ B! B46kB4lB46lW46$
C! B4PlB46lW4lB4P$ +! B46kB4lW4lB4P$
-,: Tách nước h:n h#p g[m 'ncol `t%lic và 'ncol p chy t<o r' 6 'n`n$ Rốt chá% czng số
mol m:i 'ncol thì lư#ng nước sinh r' tD 'ncol nà% ;@ng ]IP lVn lư#ng nước sinh r' tD
'ncol i'$ ?ncol p là
A! B4PlB46lB4CX4ElB4P$ B! B4PlB46lB46lX4$
C! B4PlB46lB46lB46lX4$ +! B4PlB4CX4ElB4P$
-%: Bho Q899S l,t h, W4P CđtcE đi 1u' ống sU đ}ng HF g'm BuX nung n!ng8 thu đư#c
ch-t r•n K Cgi" sM ph"n Ung T"% r' hoàn toànE$ xhVn trsm hối lư#ng c.' Bu trong K là
A! S]8SS{$ B! H98H6{$ C! S78FP{$ +!
H68P7{$
Ráp án: Hf8 6e8 P?8 9B8 ]?8 Ff8 7B8 S?8 de8 HQf8 HHB8 H6f8 HPe8 H9?8 H]B8 HFe8 H7e8 HS?8
HdB8 6Q?8 6Hf8 66f8 6Pf8 69B8 6]?8 6FB8 67e8 6S?8 6dB8 PQe8 PHf8 P6?8 PP?8 P9B8 P]e8
PFB8 P7B8 PSe8 Pdf8 9QB8 9HB8 96B8 9Pf8 99B8 9]e8 9Ff8 97B8 9Se8 9dB8 ]Qf8 ]HB8 ]6?8
]P?8 ]9e8 ]]B8 ]FB8 ]7f8 ]S?8 ]d?8 FQf8 FH?8 F6e8 FP?8 F9f8 F]e8 FF?8 F7e8 FSe8 FdB8
7Qe8 7H?8 76B8 7Pf$
Si "IkN PHlN
A!NImN THnC CƠ BẢN:
1. "X1. 12.oW 7p Z9e1 3.q1: Z} điện ph=n là 1uá trình oTi h!' l hM T"% r' tr&n ;ề
mit điện c}c8 2ưới tác 23ng c.' 25ng điện m/t chiều ch<% 1u' ch-t điện li G tr<ng
thái n!ng ch"% h'% 2ung 2Ach$
2. P.:1 Y12 ?^9 .VW- B.P ^:G LW R Z9e1 UpU B.9 Z9e1 3.q1:
W B'tion C ion 2ươngE về c'tot C điện c}c =mE8 t<i đ! c'tion nh)n `l`ctron C ch-t oTi
h!'E đ+ t<o r' s"n phẩm$
> ?nion Cion =mE về 'not C điện c}c 2ươngE8 t<i đ! 'nion nhường `l`ctron C ch-t
hME đ+ t<o r' s"n phẩm$
Ph0n .ng #/i h;! _ khử /0y :! Œ Fi<n czc là gi!i F#$n ou!n t:ọng nhgt, cần /ác F[nh
:• i#n nà# ưu tiên nhDn h#vc nhưbng 9l9ct:#n và t$# :! s0n phẩ" gMŽ
%! Sr ?^9 .?4 s B.P @LH1 >t Ju@ Z9e1 UpU:
a) "9e1 3.q1 U4U U.`@ 1V12 U.:G ( JF89Q AC
,
O
%
v
‹ c'tot: ion 2ương im lo<i nh)n `l`ctron$
‹ 'not: ion =m nhường `l`ctron$
> "9e1 3.q1 <F12 <XU.:
vhi điện ph=n 2ung 2Ach c! nhiều ch-t oTi h!' và ch-t hM thì T"% r' s} oTi h!' u
hM lVn lư#t G các điện c}c th`o thU t} ưu ti&n$
R+ viLt phương trình điện ph=n8 cVn TOt ri&ng r0 các 1uá trình T"% r' G c'tot và G
'not$
UT.Y @p 1.w1 TCTU@L?1:
• czc K" c; các i#n &
2
3&
(
*5

c!ti#n ki" l#$i% )!ti#n ki" l#$i nhDn 9l9ct:#n th9# th. tz
ưu tiên t= s!u :! t:ư-c1
ji
n
8 v
n
8e'
6n
8 B'
6n
8 W'
n
8Yg
6n
8 ?l
Pn
8 4
n
C4
6
XE8 Yn
6n
8 an
6n
8Br
Pn
8 _`
6n
8 Wi
6n
8 Zn
6n
8 x;
6n
8 4
n
C'TitE8 Bu
6n
8 _`
Pn
84g
n
8?g
n
8 4g
6n
8xt
6n
8?u
Pn
Z"n phẩm t<o thành: Y
nn
n n`

Y| 64
n
C 'TitE n 6`

4
6

|

64
6
X n 6`

4
6

n
6X4
l
$
• czc Wương c; các !ni#n và nhưbng 9ct:#n th9# th. tz1
Bl
l
€ er
l
€ Z
6l
€ B4
P
BXX
l
€ X4
l
€ ZX
9
6l
$
Z"n phẩm t<o thành: Z
6l
l 6`

Z| 6X
6l
l 9`

X
6
↑| 6Bl
l
l 6`

Bl
6
↑| 6ZX
9
6l
l 6`

Z
6
X
S
6l
6B4
P
BXX
l
l 6`

B4
P
u B4
P
n 6BX
6
| 6X4
l
C;'‚ơE u 6`

ΠX
6
n 4
6
X| 4
6
X

l 6`


ΠX
6
n 64
n
$
$! H9e1 @/D12 </012 UpU @W1:
vhi điện ph=n 2ung 2Ach muối trong nước8 c}c 2ương làm ;@ng im lo<i c.' muối h5'
t'n thA c}c 2ương ;A sn m5n8 gọi là hiện tư#ng 2ương c}c t'n$
C h)t liệu làm 'not trơ 8 hông ;A h5' t'n thường là: gr'phit8 pl'tinE
'! T;1. C/D12 7:1 3.6J Z9e1 3.q1 @.F Z/DU:
,< 9ính 0h&i 4"6ng đơn chấtK
•p 23ng công thUc _'r'2'%: m k
n
sut
dF]QQ
h'% số mol:
s
"
k
n
ut
dF]QQ
$
b< 9ính 0h&i 4"6ng h6! chấtK
f}' vào công thUc _'r'2'% t,nh lư#ng đơn ch-t trước r[i su% r' lư#ng h#p ch-t ;@ng
phương trình điện ph=n$
B!CÁC +xNG TOÁN THƯyNG GzP:
+xNG ): V9g@ 3./012 @LM1. Z9e1 3.q1Q 29:9 @.;U. {F4 @LM1. Z9e1 3.q1!
Ví dụ 11hiLt phương trình điện ph=n ?l
6
X
P
n!ng ch"% với điện c}c ;@ng th'n chì$
G9:9: ?l
6
X
P
  → 
c ! # t
Q
6?l
Pn
n PX
6l
$
B'tot: 6?l
Pn
n F`

6?| ?not: PX
6l
l F`

PI6 X
6

xhương trình điện ph=n : ?l
6
X
P
  → 
F p n c
6?l n PI6 X
6
$
WLu điện c}c ;@ng th'n8 G 'not: B n X
6


BX| BX
6
n&n 'not ;A sn m5n 2Vn$
Ví dụ CK hiLt phương trình điện ph=n W'X4 n!ng ch"%$
G9:9: W'X4   → 
c! # t
Q
W'
n
n X4
l
$
B'tot: W'
n
n H`

W'| ?not: 6X4
l
l 6`

4
6
X

n ΠX
6
$
xhương trình điện ph=n: 6W'X4
  → 
F p n c
6W' n 4
6
X


n ΠX
6

Ví dụ ^K ci"i th,ch 1uá trình điện ph=n 2ung 2Ach BuZX
9
với điện c}c ;@ng Bu$
G9:9: BuZX
9


Bu
6n
n ZX
9
6l
| 4
6
X

4
n
n X4
l
$
B'tot: Bu
6n
8 4
n
C4
6
XE$ Bu
6n
n 6`

Bu|
?not: ZX
9
6l
8 X4
l
C 4
6
XE$
4
6
X u 6`

ΠX
6
n 64
n
|
Bu n ΠX
6


BuX|
BuX n 4
6
ZX
9


BuZX
9
n 4
6
X$
hảy r, hiện t"6ng d"ơng cic t,n!
Ví dụ jK ci"i th,ch 1uá trình điện ph=n 2ung 2Ach WiZX
9
với 'not trơ$
G9:9: WiZX
9


Wi
6n
n ZX
9
6l
| 4
6
X

4
n
n X4
l
$
B'tot: Wi
6n
8 4
n
C4
6
XE$ Wi
6n
n 6`

Wi$
?not: ZX
9
6l
8 X4
l
C 4
6
XE$ 4
6
X u 6`

ΠX
6
n 64
n
|
xhương trình điện ph=n: WiZX
9
n 4
6
X


Wi n ΠX
6
n 4
6
ZX
9
$
Ví dụ `K Bho 2ung 2Ach c.' h:n h#p W'Bl và BuZX
9
$
'E hiLt phương trình điện ph=n 2ung 2Ach$
b) ci"i th,ch t<i s'o 2ung 2Ach s'u điện ph=n h5' t'n đư#c ?l
6
X
P
$
G9:9:
'E W'Bl

W'
n
n Bl
l
| BuZX
9


Bu
6n
n ZX
9
6l
| 4
6
X

4
n
n X4
l
$
B'tot: Bu
6n
8 4
n
C4
6
XE8 W'
n
$ ?not: Bl
l
8 ZX
9
6l
8 X4
l
C 4
6
XE
Bu
6n
n 6`

Bu 6Bl
l
l 6`

Bl
6
xhương trình điện ph=n: 6W'Bl n BuZX
9

  → 
F p W W
Bu n W'
6
ZX
9
n Bl
6

$
;E fung 2Ach s'u hi điện ph=n h5' t'n ?l
6
X
P
n&n c! h'i h" nsng T"% r':
Ž vhi điện ph=n c! BuZX
9
2ư:
BuZX
9
n 4
6
X   → 
F p W W
Bu n 4
6
ZX
9
n ΠX
6
?l
6
X
P
n P4
6
ZX
9


?l
6
CZX
9
E
P
n P4
6
X
Ž vhi điện ph=n c! W'Bl 2ư:
6W'Bl n 64
6
X
  → 
F p W W
6W'X4 n Bl
6

n 4
6

?l
6
X
P
n W'X4

6W'?lX
6
n 4
6
X$
+xNG ,: T;1. B.89 C/D12 B9J C?d9 EA @.c @;U. U4U U.`@ B.; @.?4@ LW R Z9e1 UpU!
Ví dụ gK Riện ph=n 6QQml 2ung 2Ach BuZX
9
với các điện c}c trơ ;@ng 25ng điện m/t
chiều > k d8F] ?$ vhi th+ t,ch các h, thoát r' G c" h'i điện c}c đều ;@ng H8H6 l,t C G đtcE
thì ngDng điện ph=n$ vim lo<i sinh r' ;ám vào c'tot c! hối lư#ng là:
?$ F89 g'm$ e$ P86 g'm$ B$ d8F g'm$ f$ H68S
g'm$
G9:9: xhương trình điện ph=n BuZX
9
n 4
6
X   → 
F p W W
Bu n 4
6
ZX
9
n ΠX
6
CHE$
Z'u hi BuZX
9
;A điện ph=n hLt8 4
6
X ;A điện ph=n:
• ‹ c'tot: 64
n
n 6`

4
6

$
• ‹ 'not: 4
6
X u 6`

ΠX
6

n 64
n
4
6
X
 → 
F p
4
6

n ΠX
6

C6E$
Th`o ;ài r': nC4
6
thoát r' G c'totE k H8H6I6689 k Q8Q] CmolE ⇒nCX
6
thoát r' G 'not
trong C6EE k Q8Q6]
n
Bu
C c'totE k 6 nC X
6
thoát r' G 'not trong CHEE k 6$CQ8Q] u Q8Q6]E k Q8Q] mol$
h)%: m
Bu
Cc'totE k Q8Q]$F9 k P86 g'm$
C.f1 Z43 41 B)
+xNG %: T;1. B.89 C/D12 U4U U.`@ Z9e1 3.q1!
Ví dụ EK Riện ph=n c! màng ngsn ]QQ ml 2ung 2Ach chU' h:n h#p g[m BuBl
6
Q8HY và
W'Bl Q8]Y Cđiện c}c trơ8 hiệu su-t điện ph=n HQQ{E với cường đ/ 25ng điện ]? trong
PSFQ gi=%$ fung 2Ach thu đư#c s'u điện ph=n c! h" nsng hoà t'n m g'm ?l$ ciá trA lớn
nh-t c.' m là
A! 98Q]$ B! 687Q$ C! H8P]$ +!
]89Q$
7 9rích =9>?@ 8 J CDDGH<
G9:9:
nCBuBl
6
E k Q8Q] CmolE| nCW'BlE k Q86] CmolE$
xhương trình điện ph=n: 6W'Bl n BuZX
9

  → 
F p W W
Bu n W'
6
ZX
9
n Bl
6

CHE$
Yol: Q8H

#Q#'

Q8Q]
Thời gi'n điện ph=n CHE là t
H
k dF]QQ$6$Q8Q]I ] k HdPQ gi=%$
Z'u ph"n Ung 2ư W'Bl: nCW'Bl 2ưE k Q8H] mol$
6W'Bl n 64
6
X
  → 
F p W W
6W'X4 n Bl
6

n 4
6

C6E
?l n 4
6
X n W'X4

W'?lX
6
n PI6 4
6

$ CPE
Thời gi'n điện ph=n C6E là t
6
k PSFQ u HdPQ k HdPQ gi=% ⇒n
W'X4
C6E k6n
46
k
dF]QQ
HdPQ $ ]
k
Q8H mol
h)% m k Q8H$67 k 687 g'm$
C.f1 Z43 41 B!
Ví dụ aK Riện ph=n n!ng ch"% ?l
6
X
P
với 'not th'n chì Chiệu su-t điện ph=n HQQ{E thu
đư#c m g ?l G c'tot và F786 m
P
CG đtcE h:n h#p h, K c! ty hối so với hiđro ;@ng HF$
j-% 6869 l,t CG đtcE h:n h#p h, K s3c vào 2ung 2Ach nước vôi trong C2ưE thu đư#c 6
g'm Lt t.'$ ciá trA c.' m là
A! HQS8Q$ B! 7]8F$ C! ]98Q$ +!
F78]$
7 9rích =9>?@ 8 J CDDGH<
G9:9:
?l
6
X
P
  → 
c ! # t
Q
6?l
Pn
n PX
6l
$
B'tot: 6?l
Pn
n F`

6?| ?not: PX
6l
l F`

PI6 X
6

xhương trình điện ph=n : ?l
6
X
P
  → 
F p n c
6?l n PI6 X
6
CHE$
WLu điện c}c ;@ng th'n8 G 'not: B n X
6


BX| BX
6
C6E n&n 'not ;A sn m5n 2Vn$
4:n h#p h, K g[m BX và BX
6
8X
6
C2ưE với trng số mol là F786$HQQQI6689 k PQQQ CmolE$
BX
6
n B'CX4E
6


B'BX
P

n 4
6
XCPE
Trong 6869 l,t CQ8H molE h:n h#p K:
n
BX6
CPE k n
B'BXP
k6IHQQ k Q8Q6 CmolE ⇒n
BX
k Q8QF CmolE| n
X6
k Q8Q6 CmolE $
4:n h#p K g[m n
BX6
kn
X6
C2ưEk FQQ mol| n
BX
k HSQQmol ⇒n
X6
CHE k FQQnFQQn dQQ k
6HQQ CmolE
⇒n
?l
k 9IP$6HQQ k 6SQQ CmolE$
h)% m k 6SQQ$67 k 7]FQQ g'm k 7]8Fg$
C.f1 Z43 41 B$
+xNG $: T;1. B.89 C/D12 <F12 <XU. EA 1[12 ZS <F12 <XU. U4U U.`@ 7WF Z9e1 3.q1!
Ví dụ GK Riện ph=n 6QQml 2ung 2Ach W'Bl HY C 2 k H8H] gImlE c! màng ngsn Tốp$Z'u
hi thu đư#c H8H6 lit h, CG đtcE thoát r' G c'tot thì ngDng điện ph=n$T,nh n[ng đ/ {
các ch-t trong 2ung 2Ach s'u điện ph=n$
G9:9: xhương trình điện ph=n: 6W'Bl n 64
6
X
  → 
F p W W
6W'X4 n Bl
6

n 4
6

CHE
4
6
X
   → 
FpWWO!*&
4
6

n ΠX
6

C6E
ci" sM chy c! ph"n Ung CHE T"% r' và W'Bl điện ph=n hLt: n
Bl6
k n
46
k Πn
W'Bl
k Q8H mol$
Th`o đề ;ài thì n
Bl6
k n
46
k Q8Q] CmolE• Q8H CmolE ⇒ ph"n Ung CHE chư' hoàn thành và
hông T"% r' ph"n Ung C6E$fung 2Ach s'u điện ph=n g[m: Q8H mol W'X4 và Q8H mol
W'Bl C2ưE$
Trng hối lư#ng 2ung 2Ach s'u điện ph=n: m k H8H]$6QQ u Q8Q]C7Hn6E k 66F8P] Cg'mE$
h)%: B{CW'X4E k 9I66F8P] k H87F7{$ B{CW'BlE k ]8S]I66F8P] k 68]S9{$
Ví dụ 1DK Riện ph=n 6QQml 2ung 2Ach W'Bl HY c! màng ngsn Tốp$ s'u hi thu đư#c
989S l,t h, CđtcE thoát r' G c'tot thì ngDng điện ph=n$ T,nh n[ng đ/ mol c.' các ch-t
trong 2ung 2Ach s'u điện ph=n CBoi th+ t,ch 2ung 2Ach hông đriE$
G9:9: K"% r' h'i 1uá trình như G hfd$ fung 2Ach s'u điện ph=n chy c! Q86 mol W'X4$
h)% B
Y
CW'X4E k Q86I Q86 k HCYE$
C! Cl| H}I VÀ BÀI ThP T~•C NGHIkM Ti GIẢI:
)! fb% các im lo<i đều c! th+ đư#c điều chL ;@ng phương pháp điện ph=n 2ung 2Ach
muối c.' chNng là:
A! _`8 Bu8 ?g$ B! Yg8 an8 Bu$ C! ?l8 _`8 Br$ +! e'8
?g8 ?u$
7 9rích =9>?@ B J CDDGH<
,! §iÖn ph©n dung dÞch chøa a mol CuSO
4
vµ b mol NaCl ( víi ®iÖn
cùc !"# c$ mµng ng%n &'p( §) dung dÞch *au ®iÖn ph©n lµm
ph+nolphal+in chu,)n *ang mµu h-ng h. ®i/u 0iÖn c1a a vµ b lµ2
?$ ; • 6' e$ ; k 6' B$ ; € 6' f$ 6; k '
%! Trong công nghiệp8 n'tri hiđroTit đư#c s"n Tu-t ;@ng phương pháp:
?$ điện ph=n 2ung 2Ach W'Bl8 hông c! màng ngsn điện c}c$
e$ điện ph=n 2ung 2Ach W'Bl8 c! màng ngsn điện c}c$
B$ điện ph=n 2ung 2Ach W'WX
P
8 hông c! màn ngsn điện c}c$
f$ điện ph=n W'Bl n!ng ch"%$
$! Bho các ion: W'
n
8 ?l
Pn
8 B'
6n
8 Bl
l
8 ZX
9
6l
8 WX
P
l
$ Bác ion B.€12 ;A điện ph=n hi G tr<ng
thái 2ung 2Ach là:
?$ W'
n
8 ?l
Pn
8 ZX
9
6l
8 WX
P
l
$ e$ W'
n
8 ?l
Pn
8 ZX
9
6l
8 Bl
l
$
B$ W'
n
8 ?l
Pn
8 Bl
l
8 WX
P
l
$ f$ ?l
Pn
8 Bu
6n
8 Bl
l
8 WX
P
l
$
'! Riện ph=n C điện c}c trơ8 c! màng ngsn TốpE m/t 2ung 2Ach c! chU' các c'tion: _`
6n
8
_`
Pn
8 Bu
6n
$ ThU t} T"% r' s} hM G c'tot là:
?$ _`
6n
8 Bu
6n
8 _`
Pn
$ e$ _`
Pn
8 Bu
6n
8 _`
6n
$ B$ _`
Pn
8 _`
6n
8 Bu
6n
$ f$ _`
6n
8
_`
Pn
8Bu
6n
$
&! Riện ph=n C điện c}c trơ8 c! màng ngsn TốpE m/t 2ung 2Ach c! chU' các 'nion: Z
6l
8
ZX
6l
$ ThU t} T"% r' s} oTi h!' G 'not là:
?$ Z
6l
8 X4
l
8 ZX
9
6l
$ e$ Z
6l
8 ZX
9
6l
8 X4
l
$ B$ X4
l
8 Z
6l
8 ZX
9
6l
$ f$ X4
l
8
ZX
6l
8 Z
6l
$
-! Bho các 2ung 2Ach ri&ng ;iệt s'u: vBl8 W'Bl8 B'Bl
6
8 W'
6
ZX
9
8 anZX
9
8 4
6
ZX
9
8 vWX
P
8
?gWX
P
8 W'X4$ fung 2Ach hi điện ph=n th}c ch-t chy là điện ph=n nước đ! là:
?$ W'X48 W'Bl8 anZX
9
8 vWX
P
8 ?gWX
P
$ e$ W'X48 W'
6
ZX
9
8 4
6
ZX
9
8 vWX
P
8
B'Bl
6
$
B$ W'X48 W'
6
ZX
9
8 4
6
ZX
9
8 vWX
P
$ f$ W'
6
ZX
9
8 vWX
P
8 vBl$
K! vhi điện ph=n 2ung 2Ach W'Bl C điện c}c trơ8 hông c! màng ngsn TốpE thì s"n phẩm
thu đư#c g[m:
?$ 4
6
8 Bl
6
8 W'X4$ e$ 4
6
8 Bl
6
8 nước •'v`n$
B$ 4
6
8 nước •'v`n$ f$ 4
6
8Bl
6
8 W'X48 nước •'v`n$
(! Bho các 2ung 2Ach: vBl8 W'Bl8 B'Bl
6
8 W'
6
ZX
9
8 anZX
9
8 4
6
ZX
9
8 vWX
P
8 ?gWX
P
8 W'X4$
Z'u hi điện ph=n8 các 2ung 2Ach cho môi trường ;'‚ơ là:
?$ vBl8 vWX
P
8 W'Bl8 W'
6
ZX
9
$ e$ vBl8 W'Bl8 B'Bl
6
8 W'X4$
B$ W'Bl8 B'Bl
6
8 W'X48 4
6
ZX
9$
f$ W'Bl8 W'X48 anZX
9
8 ?gWX
P
$
)#! xhát ;i+u nào s'u đ=% B.€12 đNngJ
?$ vhi điện ph=n các ch-t n!ng ch"% thì G c'tot các c'tion im lo<i nh)n `l`ctron$
e$ vhi điện ph=n các ch-t n!ng ch"% thì G 'not các 'nion nhường `l`ctron$
B$vhi điện ph=n thì G tr&n các ;ề mit điện c}c T"% r' 1uá trình oTi h!' u hM$
f$ vhi điện ph=n các 2ung 2Ach muối trong nước thì c}c 2ương ;A sn m5n$
))! Riện ph=n 6QQml 2ung 2Ach BuZX
9
n[ng đ/ T Y Cđiện c}c trơE$ Z'u m/t thời gi'n thì
th-% hối lư#ng 2ung 2Ach gi"m S g'm và đ+ làm Lt t.' hLt ion Bu
6n
c5n 2ư trong 2ung
2Ach cVn 2zng HQQml 2ung 2Ach W'X4 Q8] Y$ ciá trA c.' T là:
?$ Q8]$ e$ H8Q$ B$ H8]$ f$ vLt
1u" hác$
),! Riện ph=n 2ung 2Ach chU' W'X4 Q8QHY và 2ung 2Ach W'
6
ZX
9
Q8QHY$ Th+ t,ch 2ung
2Ach trong 1uá trình điện ph=n th'% đri hông đáng +$ p4 c.' 2ung 2Ach s'u đi&n ph=n
là:
?$ 6$ e$ S$ B$HQ$ f$H6$
)%! Riện ph=n 9QQml 2ung 2Ach ?gWX
P
Q86Y và BuCWX
P
E
6
Q8HY C hk HQQ{8 điện c}c xtE
với cường đ/ 25ng điện > k HQ?$ Z'u thời gi'n t gi=% thì ngDng điện ph=n8 hối lư#ng Bu
thoát r' ;ám vào c'tot là H86S g'm$ ciá trA c.' t là:
?$ HH]S$ e$ 6PHF$ B$ dF]Q$ f$ 9S6]$
)$! Riện ph=n 2ung 2Ach W'X4 với cường đ/ 25ng điện là > k HQ? trong thời gi'n 6FS
gi=%$ Z'u hi điện ph=n c5n l<i HQQ g'm 2ung 2Ach W'X4 69{$ W[ng đ/ { c.' 2ung
2Ach W'X4 trước hi điện ph=n là:
?$ 6Q$ e$ 6]$ B$ HF$ f$ vLt
1u" hác$
)'! Riện ph=n ]QQml 2ung 2Ach ?gWX
P
Q8HY và BuCWX
P
E
6
Q86Y C điện c}c pl'tinE với
cường đ/ 25ng điện > k HQ ?$fung 2Ach s'u điện ph=n c! •4
n
‘ k Q8HFY$ci" sM hiệu su-t
điện ph=n là HQQ{ và th+ t,ch 2ung 2Ach hông th'% đri$ W[ng đ/ mol c.' muối nitr't
trong 2ung 2Ach s'u điện ph=n là:
?$ Q86Y$ e$ Q8PY$ B$ Q8HY$ f$
Q8H7Y$
BÀI ThP CH|NG V• NIM OOxI
I s BÀI ThP V• ]ÁC "‚NH TÊN NIM OOxI
) CV @.c @;1. Z/DU B.89 C/D12 J?C 12FGH1 @P B9J C?d9 M @.T? U4U U4U. 7WF:
l TD hối lư#ng CmE và số mol CnE c.' im lo<i o Y k mIn
l TD Y
h#p ch-t
o Yim lo<i
l TD công thUc _'r'2'% o Y k
ut
"n{
Cn là số `l`ctron tr'o đri G m:i điện c}cE
l TD ' • m • ; và ’ • n • “ o o tìm Y th…' mbn trong ho"ng Tác
đAnh đ!
l j)p hàm số Y k †CnE trong đ! n là h!' trA c.' im lo<i Y Cn k H8 68 PE8 nLu trong ;ài
toán tìm oTit im lo<i YTX% thì n k 6%IT o im lo<i Y
l hới h'i im lo<i L tiLp nh'u trong m/t chu ì hoic ph=n nh!m o tìm o t&n 6 im
lo<i
, MS@ 78 U.ƒ „ B.9 29:9 >A9 @w3:
l eiLt sM 23ng m/t số đAnh lu)t ;"o toàn như ;"o toàn hối lư#ng8 ;"o toàn ngu%&n tố8
;"o toàn mol `l`ctron8q eiLt viLt các phương trình ion thu gọn8 phương pháp ion u
`l`ctron q
l vhi đề ;ài hông cho im lo<i Y c! h!' trA hông đri thì hi im lo<i Y tác 23ng với
các ch-t hác nh'u c! th+ th+ hiện các số oTi h!' hác nh'u o đit im lo<i Y c! các h!'
trA hác nh'u
l vhi h:n h#p đVu đư#c chi' làm h'i phVn hông ;@ng nh'u thì phVn nà% g-p lVn phVn
i' tương Ung với số mol các ch-t phVn nà% c„ng g-p lVn số mol các ch-t phVn i' %
MS@ 78 E; <= J91. .fW:
V; <= ): Bho P8Q69 g'm m/t im lo<i Y t'n hLt trong 2ung 2Ach 4WX
P
lobng8 thu đư#c
d9Q8S ml h, W
T
X
%
Cs"n phẩm hM 2u% nh-t8 G đtcE c! ty hối đối với 4
6
;@ng 66$ vh,
W
T
X
%
và im lo<i Y là:
?$ WX và Yg e$ WX
6
và ?l C! N
,
O EA AC f$
W
6
X và _`
@"Sng dkn:
YCW
T
X
%
E k 99 o nW
6
X k Q8Q96 mol
Y o Y
nn
n n` 6WX
P
l n S` n HQ4
n
o W
6
X n ]4
6
X
Th`o đl;t mol `l`ctron: n
`
cho k n
`
nh)n o
n
6 $ S $ 96 8 Q
kP8Q69 o Y k dn o n k P và Y
k 67 o ?l o Z43 41 C
V; <= ,: 4:n h#p K g[m Yg và im lo<i Y$ 45' t'n hoàn toàn S g'm h:n h#p K cVn
vD' đ. 6QQ g'm 2ung 2Ach 4Bl 78P {$ Yit hác cho S g'm h:n h#p K tác 23ng hoàn
toàn với h, Bl
6
cVn 2zng ]8F l,t Bl
6
CG đtcE t<o r' h'i muối cloru'$ vim lo<i Y và phVn
trsm về hối lư#ng c.' n! trong h:n h#p K là:
?$ ?l và 7] { e$ _` và 6] { B$ ?l và PQ { +! …T EA -# †
@"Sng dkn:
n4Bl k Q89 mol | nBl
6
k Q86] mol | nYg k T mol | nY k % mol 69T n Y% k S CHE
l K tác 23ng với 2ung 2Ach 4Bl CY th+ hiện h!' trA nE o 6T n n% k Q89 C6E
l K tác 23ng với Bl6 CY th+ hiện h!' trA mE o 6T n m% k Q8] CPE
l TD C6E | CPE o %Cm u nE k Q8H o m € n o Wo 2u% nh-t m k P và n k 6 o T k % k Q8H
mol
l TD CHE o Y k ]F o _` và { Y k 7Q { o Z43 41 +
V; <= %: 4:n h#p K g[m h'i muối c'c;on't c.' 6 im lo<i iềm thr G h'i chu ì li&n
tiLp$ Bho 78F] g'm K vào 2ung 2Ach 4Bl 2ư$ vLt thNc ph"n Ung8 cô c<n 2ung 2Ach thì thu
đư#c S87] g'm muối h'n$ 4'i im lo<i đ! là:
?$ Yg và B' e$ B' và Zr C! BT EA M2 f$ Zr và e'
@"Sng dkn:
l Rit công thUc chung c.' h'i muối là BX
P
$ xhương trình ph"n Ung:
BX
P
n 64Bl o Bl
6
n BX
6
n 4
6
X
l TD phương trình th-%: H mol BX
P
ph"n Ung thì hối lư#ng muối tsng: 7H u FQ k HH
g'm
l Th`o đề ;ài hối lư#ng muối tsng: S87] u 78F] k H8H g'm o c! Q8H mol BX
P
th'm
gi' ph"n Ung
o n FQ k 7F8] o k HF8] o 6 im lo<i là e` và Yg o Z43 41 C
V; <= $: 45' t'n hoàn toàn F g'm h:n h#p K g[m _` và m/t im lo<i Y Ch!' trA >>E vào
2ung 2Ach 4Bl 2ư8 thu đư#c P8PF l,t h, 4
6
CG đtcE$ WLu chy h5' t'n H8Q g'm Y thì 2zng
hông đLn Q8Qd mol 4Bl trong 2ung 2Ach$ vim lo<i Y là:
A! M2 e$ an B$ B' f$ Wi
@"Sng dkn: n4
6
k Q8H] mol
l nK k n4
6
k Q8H] mol o
K
k 9Q
l R+ h5' t'n H g'm Y 2zng hông đLn Q8Qd mol 4Bl o6IY• Q8Qd o 6686 • Y • 9Q •
]F o Y là Yg o Z43 41 A
V; <= ': R+ h5' t'n hoàn toàn F8SP9 g'm m/t oTit c.' im lo<i Y cVn 2zng tối thi+u 6QH
ml 2ung 2Ach 4Bl 6Y$ vim lo<i Y là:
?$ Yg e$ Bu C! AC f$ _`
@"Sng dkn: cọi công thUc oTit là Y
T
X
%
| n4Bl k n4
n
k Q89Q6 mol
l T' c! nX
6u
Ctrong oTitE k mol o nY
T
X
%
k mol o CYT n HF%E k o
YT k HS%
o Y k o Wo 2u% nh-t và Y k 67 o ?l o Z43 41 C
II s BÀI TOÁN V• NIM OOxI TÁC +‡NG VˆI NƯˆCQ NIM OOxI TÁC +‡NG
VˆI +|NG +‚CH BA‰Ơ NI•M
) MS@ 78 U.ƒ „ B.9 29:9 >A9 @w3:
l Bhy c! im lo<i iềm8 B'8 Zr8 e' mới t'n trong nước G nhiệt đ/ thường
l Bác im lo<i mà hiđroTit c.' chNng c! t,nh lư‡ng t,nh như ?l8 an8 e`8 Zn8 x;qtác
23ng đư#c với 2ung 2Ach iềm CđicE
l WLu đề ;ài cho nhiều im lo<i tác 23ng với nước t<o 2ung 2Ach iềm8 r[i s'u đ! l-%
2ung 2Ach iềm tác 23ng với 2ung 2Ach h:n h#p 'Tit thì:
n ci"i ;@ng cách viLt phương trình ion thu gọn
n nX4
u
k 6n4
6

l WLu đề ;ài cho h:n h#p im lo<i iềm hoic iềm thr và im lo<i Y h!' trA n vào nước
thì c! th+ c! h'i h" nsng:
n Y là im lo<i t'n tr}c tiLp Cnhư im lo<i iềm8 B'8 Zr8 e'E
n Y là im lo<i c! hiđroTit lư‡ng t,nh Cnhư ?l8 anE
Y n C9 u nEX4
u
n Cn u 6E4
6
X o YX
6
n u 9
n 4
6
C2}' vào số mol im lo<i
iềm hoic iềm thr o số mol X4
u
r[i ;iện lu)n T`m im lo<i Y c! t'n hLt hông h'%
chy t'n m/t phVnE
, MS@ 78 E; <= J91. .fW:
V; <= ): 4:n h#p K g[m W'8 v8 e' h5' t'n hLt trong nước 2ư t<o 2ung 2Ach p và ]8F l,t
h, CG đtcE$ T,nh h ml 2ung 2Ach 4
6
ZX
9
6Y tối thi+u đ+ trung h5' p
A! ),' JC e$ HQQ ml B$ 6QQ ml f$
H]Q ml
@"Sng dkn: n4
6
k Q86] mol
T' c! nX4
u
k 6n4
6
mà nX4
u
k n4
n
o n4
6
ZX
9
k k n4
6
k Q86] mol o h k
Q8H6] l,t h'% H6] ml o Z43 41 A
V; <= ,: Th}c hiện h'i th, nghiệm s'u:
” T.; 12.9eJ ): Bho m g'm h:n h#p e' và ?l vào nước 2ư8 thu đư#c Q8SdF l,t h, CG
đtcE
” T.; 12.9eJ ,: B„ng cho m g'm h:n h#p tr&n cho vào 2ung 2Ach W'X4 2ư thu đư#c
6869 l,t h, CG đtcE Bác ph"n Ung T"% r' hoàn toàn$ ciá trA c.' m là:
?$ 68S] g'm B! ,Q(( 2WJ B$ 6876 g'm f$
68SQ g'm
@"Sng dkn: n4
6
G th, nghiệm H k Q8Q9 • n4
6
G th, nghiệm 6 k Q8H mol o G th, nghiệm H
e' hLt8 ?l 2ư c5n th, nghiệm 6 thì c" e' và ?l đều hLt
l cọi ne' k T mol và n?l k % mol trong m g'm h:n h#p
l T.; 12.9eJ ):
e' n 64
6
X o e'
6n
n 6X4
u
n 4
6
T o 6T T
?l n X4
u
n 4
6
X o ?lX
6
u n 4
6

6To PT
o n4
6
k 9T k Q8Q9 o T k Q8QH mol
l T.; 12.9eJ ,: tương t} th, nghiệm H t' c!: T n k Q8H o % k Q8QF mol
o m k Q8QH$HP7 n Q8QF$67 k 68dd g'm o Z43 41 B
V; <= %: 45' t'n hoàn toàn 78P g'm h:n h#p K g[m im lo<i W' và im lo<i Y Ch!' trA n
hông đriE trong nước thu đư#c 2ung 2Ach p và ]8F l,t h, hiđro CG đtcE$ R+ trung h5'
2ung 2Ach p cVn 2zng HQQ ml 2ung 2Ach 4Bl HY$ xhVn trsm về hối lư#ng c.' im lo<i
Y trong h:n h#p K là:
?$ FS89 { B! %&Q( † B$ FP8H { f$
PH8F {
@"Sng dkn:
n4
6
k Q86] mol | n4Bl k Q8H mol
l cọi nW' k T mol và nY k % mol o 6PT n Y% k 78P CHE
l WLu Y tác 23ng tr}c tiLp với nước o n4
6
k o nX4
u
k Q8] € n4Bl k Q8H
o lo<i
l WLu Y là im lo<i c! hiđroTit lư‡ng t,nh Cn k 6 hoic PE:
Y n C9 u nEX4
u
n Cn u 6E4
6
X o YX
6
n u 9
n 4
6

% C9 u nE% n%I6
l fo X4
u
2ư n&n im lo<i Y t'n hLt và nX4
u
2ư k T u C9 u nE% mol o T u C9 u nE% k Q8H
C6E và T n n% k Q8] CPE o % k Q8H mol
l Th'% lVn lư#t n k 6 hoic P vào CHE | C6E | CPE o chy c! n k P | T k Q86 | Y k 67 là th…'
mbn o {Y k PF8d { o Z43 41 B
III s BÀI TOÁN V• NIM OOxI TÁC +‡NG VˆI +|NG +‚CH A]IT
) N9J C?d9 @4U <=12 E_9 <F12 <XU. W^9@:
!5 `ối v-i Wung W[ch &)l, &(N*A l#‘ng:
Y n n4
n
Y
nn
n nI64
6

CY đUng trước hiđro trong 2b% thL điện c}c chuẩnE
'5 `ối v-i &
(
N*
A
Fvc, &O*
+
3!/it c; tinh #/i h;! "$nh51
l vim lo<i th+ hiện nhiều số oTi h!' hác nh'u hi ph"n Ung với 4
6
ZX
9
đic8 4WX
P
s0 đ<t
số oTi h!' c'o nh-t
l 4Vu hLt các im lo<i ph"n Ung đư#c với 4
6
ZX
9
đic n!ng CtrD xt8 ?uE và 4
6
ZX
9
đic
ngu/i CtrD xt8 ?u8 _`8 ?l8 BrqE8 hi đ! Z
nF
trong 4
6
ZX
9
;A hM thành Z
n9
CZX
6
E | Zo hoic
Z
l6
C4
6
ZE
l 4Vu hLt các im lo<i ph"n Ung đư#c với 4WX
P
đic n!ng CtrD xt8 ?uE và 4WX
P
đic
ngu/i CtrD xt8 ?u8 _`8 ?l8 BrqE8 hi đ! W
n]
trong 4WX
P
;A hM thành W
n9
CWX
6
E
l 4Vu hLt các im lo<i ph"n Ung đư#c với 4WX
P
lobng CtrD xt8 ?uE8 hi đ! W
n]
trong
4WX
P
;A hM thành W
n6
CWXE | W
nH
CW
6
XE | W
o
CW
6
E hoic W
lP
CW4
9n
E
c5 ]i" l#$i t!n t:#ng nư-c 3O!, ], \!, )!,r5 tác WZng v-i !/it1 c! 6 trường h#p
l WLu 2ung 2Ach 'Tit 2zng 2ư: chy c! ph"n Ung c.' im lo<i với 'Tit
l WLu 'Tit thiLu thì ngoài ph"n Ung gi(' im lo<i với 'Tit CT"% r' trướcE c5n c! ph"n Ung
im lo<i 2ư tác 23ng với nước c.' 2ung 2Ach
, MS@ 78 U.ƒ „ B.9 29:9 >A9 @w3:
l vim lo<i tác 23ng với h:n h#p 'Tit 4Bl8 4
6
ZX
9
lobng C4
n
đ!ng v'i tr5 là ch-t oTi h!'E
thì t<o r' muối c! số oTi h!' th-p và gi"i ph!ng 4
6
: Y n n4
n
o Y
nn
n nI64
6
Cn4
n
k
n4Bl n 6n4
6
ZX
9
E
l vim lo<i tác 23ng với h:n h#p 'Tit 4Bl8 4
6
ZX
9
lobng8 4WX
P
o viLt phương trình ph"n
Ung 2ưới 2<ng ion thu gọn C4
n
đ!ng v'i tr5 môi trường8 WX
P
u đ!ng v'i tr5 ch-t oTi h!'E
và so sánh các ty số gi(' số mol ;'n đVu và hệ số ty lư#ng trong phương trình T`m ty số
nào nh… nh-t thì ch-t đ! s0 hLt trước Cđ+ t,nh th`oE
l Bác im lo<i tác 23ng với ion WX
P
u trong môi trường 'Tit 4
n
T`m như tác 23ng với
4WX
P

l Bác im lo<i an8 ?l tác 23ng với ion WX
P
u trong môi trường iềm X4
u
gi"i ph!ng W4
P

9an n WX
P
u n 7X4
u
o 9anX
6
6u
n W4
P
n 64
6
X
C9an n WX
P
u n 7X4
u
n F4
6
X o 9•anCX4E
9

6u
n W4
P
E
S?l n PWX
P
u n ]X4
u
n 64
6
X o S?lX
6
u n PW4
P

CS?l n PWX
P
u n ]X4
u
n HS4
6
X o S•?lCX4E
9

u
n PW4
P
l vhi h:n h#p nhiều im lo<i tác 23ng với h:n h#p 'Tit thì 2zng đAnh lu)t ;"o toàn mol
`l`ctron và phương pháp ion u `l`ctron đ+ gi"i cho nh'nh$ Zo sánh trng số mol `l`ctron
cho và nh)n đ+ ;iện lu)n T`m ch-t nào hLt8 ch-t nào 2ư
l vhi h:n h#p im lo<i trong đ! c! _` tác 23ng với 4
6
ZX
9
đic n!ng hoic 4WX
P
cVn chN
w T`m im lo<i c! 2ư hông$ WLu im lo<i CYg o BuE 2ư thì c! ph"n Ung im lo<i hM
_`
Pn
về _`
6n
$ h, 23: _` n 6_`
Pn
o P_`
6n
| Bu n 6_`
Pn
o Bu
6n
n 6_`
6n

l vhi h5' t'n hoàn hoàn h:n h#p im lo<i trong đ! c! _` ;@ng 2ung 2Ach 4WX
P
mà th+
t,ch 'Tit cVn 2zng là nh… nh-t o muối _`
6n

l vim lo<i c! t,nh hM m<nh hơn s0 ưu ti&n ph"n Ung trước
l WLu đề ;ài %&u cVu t,nh hối lư#ng muối trong 2ung 2Ach8 t' áp 23ng công thUc s'u:
m
muối
k m
c'tio
n n
m'nion

t<o muối
k m
im lo<i
n m
'nion t<o muối

Cm
'nion t<o muối
k m
'nion ;'n đVu
u m
'nion t<o h,
E
l BVn nhớ m/t số các ;án ph"n Ung s'u:
64
n
n 6` o 46 WX
P
l n ` n 64
n
o WX
6
n 4
6
X
ZX
9
6u
n 6` n 94
n
o ZX
6
n 64
6
X WX
P
l n P` n 94
n
o WX n 646X
ZX
9
6u
n F` n S4
n
o Z n 94
6
X 6WXPl n S` n HQ4n W6X n ]46X
ZX
9
6u
n S` n HQ4
n
o 4
6
Z n 94
6
X 6WX
P
l n HQ` n H64
n
o W
6
n F4
6
X
WX
P
l n S` n HQ4
n
o W4
9
n
n P4
6
X
l BVn nhớ số mol 'nion t<o muối và số mol 'Tit th'm gi' ph"n Ung:
nZX
9
6u
t<o muối
k • $ n
K
C' là số `l`ctron mà Z
nF
nh)n đ+ t<o s"n phẩm hM KE
n4
6
ZX
9

ph"n Ung
k 6nZX
6
n 9nZ n ]n4
6
Z
nWX
P
u
t<o muối
k • '$n
K
C' là số `l`ctron mà W
n]
nh)n đ+ t<o r' s"n phẩm hM KE
n4WX
P ph"n Ung
k 6nWX
6
n 9nWX n HQnW
6
X n H6nW
6

% MS@ 78 E; <= J91. .fW
V; <= ): Bho P8FS g'm h:n h#p g[m ?l và an tác 23ng với m/t lư#ng vD' đ. 2ung 2Ach
4
6
ZX
9
HQ {8 thu đư#c 6869 l,t h, 4
6
CG đtcE$ vhối lư#ng 2ung 2Ach thu đư#c s'u ph"n
Ung là:
?$ HQH8FS g'm e$ SS86Q g'm C! )#)Q$K
2WJ f$ d78SQ g'm
@"Sng dkn: n4
6
k n4
6
ZX
9
k Q8H mol o m C2ung 2Ach 4
6
ZX
9
E k dS g'm o m C2ung 2Ach
s'u ph"n UngE k P8FS n dS l Q86 k HQH89S g'm o Z43 41 C
V; <= ,: 4oà t'n hoàn toàn H98F g'm h:n h#p K g[m ?l và Zn ;@ng 2ung 2Ach 4Bl C2ưE8
thu đư#c ]8F l,t h, 4
6
CG đtcE$ Th+ t,ch h, X
6
CG đtcE cVn đ+ ph"n Ung hoàn toàn với
H98F g'm h:n h#p K là:
?$ 68SQ l,t e$ H8FS l,t B$ 989S l,t +! %Q(,
C;@
@"Sng dkn: cọi n?l k T mol | nZn k % mol o 67T n HHd% k H98F CHE | n4
6
k Q86] mol
l vhi K tác 23ng với 2ung 2Ach 4Bl:
V; <= %: Bho 78FS g'm h:n h#p K g[m Yg và ?l vào 9QQ ml 2ung 2Ach p g[m 4Bl HY
và 4
6
ZX
9
Q8]Y$ Z'u hi ph"n Ung T"% r' hoàn toàn thu đư#c S8]H6 l,t h, CG đtcE$ eiLt
trong 2ung 2Ach8 các 'Tit ph=n li hoàn toàn thành các ion$ xhVn trsm về hối lư#ng c.' ?l
trong K là:
A! '&Q,' † e$ 9d866 { B$ ]Q87S { f$ 9P87]
{
@"Sng dkn: • n4
n
k Q8S mol | n4
6
k Q8PS mol o n4
n
ph"n Ung
k Q87F mol • Q8S mol o 'Tit
2ư8 im lo<i hLt
l cọi nYg k T mol | n?l k % mol o o { ?l k
{
o Z43 41 A
V; <= $: Bho Q8HQ mol e' vào 2ung 2Ach chU' Q8HQ mol BuZX
9
và Q8H6 mol 4Bl$ Z'u hi
các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 lọc l-% Lt t.' nung G nhiệt đ/ c'o đLn hối lư#ng hông
đri thu đư#c m g'm ch-t r•n$ ciá trA c.' m là:
?$ 6P8P g'm B! ,&Q' 2WJ B$ 698d g'm f$ 6]86
g'm
@"Sng dkn: Bác ph"n Ung T"% r' là:
e' n 64Bl o e'Bl
6
n 4
6
e'Bl6 n BuZX9 o e'ZX9 n
BuBl6
Q8QF –Q8H6 o Q8QF Q8QF o Q8QF Q8QF
e' n 64
6
X oe'CX4E6 n 4
6
e'CX4E
6
n BuZX
9
o e'ZX
9
n
BuCX4E
6

Q8Q9 o Q8Q9 Q8Q9
o Q8Q9 Q8Q9 Q8Q9
BuCX4E
6
BuX n 4
6
X
Q8Q9 Q8Q9
o m Cch-t r•nE k me'ZX
9
n mBuX k CQ8QF n Q8Q9E$6PP n Q8Q9$SQ k 6F8] g'm o Z43 41
B
V; <= ': Th+ t,ch 2ung 2Ach 4WX
P
HY ClobngE ,t nh-t cVn 2zng đ+ hoà t'n hoàn toàn HS
g'm h:n h#p g[m _` và Bu tr/n th`o ty lệ mol H : H là: C;iLt ph"n Ung t<o ch-t hM 2u%
nh-t là WXE
?$ H8Q l,t e$ Q8F l,t C! #QK C;@ f$
H86 l,t
@"Sng dkn: n_` k nBu k Q8H] mol
l fo th+ t,ch 2ung 2Ach 4WX
P
cVn 2zng ,t nh-t o muối _`
6n
o — n` cho k 6$CQ8H] n
Q8H]E k Q8F mol
l Th`o đl;t mol `l`ctron n4
n
k n4WX
P
k mol o h
4WX
k Q8S l,t o Z43 41 C
V; <= &: 45' t'n d8F g'm Bu vào HSQ ml 2ung 2Ach h:n h#p 4WX
P
HY và 4
6
ZX
9
Q8]Y8
Lt thNc ph"n Ung thu đư#c h l,t CG đtcE h, hông màu 2u% nh-t thoát r'8 h!' n=u ngoài
hông h,$ ciá trA c.' h là:
?$ H8P99 l,t e$ 98QP6 l,t C! ,Q#)& C;@ f$
H8QQS l,t
@"Sng dkn: nBu k Q8H] mol | nWX
P
u k Q8HS mol | • n4
n
k Q8PF mol
PBu n S4
n
n 6WX
P
u o PBu
6n
n 6WX n 94
6
X fo o
4
n
hLt | Bu 2ư
Q8PFo Q8Qd
o h
WX
k Q8Qd$6689 k 68QHF l,t o Z43 41 C
V; <= -: Bho h:n h#p g[m H8H6 g'm _` và H8d6 g'm Bu vào 9QQ ml 2ung 2Ach chU' h:n
h#p g[m 4
6
ZX
9
Q8]Y và W'WX
P
Q86Y$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c
2ung 2Ach K và h, WX Cs"n phẩm hM 2u% nh-tE$ Bho h ml 2ung 2Ach W'X4 HY vào
2ung 2Ach K thì lư#ng Lt t.' thu đư#c là lớn nh-t$ ciá trA tối thi+u c.' h là:
A! %&# JC e$ 69Q ml B$ 9QQ ml f$ H6Q ml
@"Sng dkn: n_` k Q8Q6 mol | nBu k Q8QP mol o • n
`
cho k Q8Q6$P n Q8QP$6 k Q8H6 mol |
n4
n
k Q89 mol | nWX
P
u k Q8QS mol C>on WX
P
u trong môi trường 4
n
c! t,nh oTi h!' m<nh
như 4WX
P
E
l eán ph"n Ung: WX
P
u n P` n 94
n
o WX n 64
6
X fo o im lo<i
Lt và 4
n

Q8H6o Q8HF
o n4
n
2ư k Q89 u Q8HF k Q869 mol o • nX4
u
Ct<o Lt t.' m'TE k Q869 n Q8Q6$P n Q8QP$6
k Q8PF o h k Q8PF l,t h'% PFQ ml o Z43 41 A
V; <= K: Bho 698P g'm ;/t ?l vào 66] ml 2ung 2Ach h:n h#p W'WX
P
HY và W'X4 PY
hu-% đều cho đLn hi h, ngDng thoát r' thì 2Dng l<i và thu đư#c h l,t h, CG đtcE$ciá
trA c.' h là:
?$ HH87F l,t e$ d8Q76 l,t B$ HP899 l,t +!
)'Q), C;@
@"Sng dkn: n?l k Q8d mol | nWX
P
u k Q866] mol | nX4
u
k Q8F7] mol
S?l n PWX
P
u n ]X4
u
n HS4
6
X o S•?lCX4E
9

u
n PW4
P
CHE fo
o WX
P
u hLt
eđ: Q8d Q866] Q8F7]
xư: Q8F – Q866] o Q8P7] Q866]

fư: Q8P Q Q8P
?l n X4
u
C2ưE n 4
6
X o ?lX
6
u n 4
6
C6E
Q8P Q8P Q89]
TD CHE | C6E o h k CQ866] n Q89]E$6689 k H]8H6 l,t o Z43 41 +
V; <= (: 45' t'n hoàn toàn HQQ g'm h:n h#p K g[m _`8 Bu 8 ?g trong 2ung 2Ach 4WX
P
C2ưE$ vLt thNc ph"n Ung thu đư#c HP899 l,t h:n h#p h, p g[m WX
6
8 WX8 W
6
X th`o ty lệ
số mol tương Ung là P : 6 : H và 2ung 2Ach a Chông chU' muối W4
9
WX
P
E$ Bô c<n 2ung
2Ach a thu đư#c m g'm muối h'n$ ciá trA c.' m và số mol 4WX
P
đb ph"n Ung lVn lư#t
là:
?$ 6Q]89 g'm và 68] mol e$ Hdd86 g'm và 689 mol
C! ,#'Q$ 2WJ EA ,Q$ J?C f$ Hdd86 g'm và 68] mol
@"Sng dkn: np k Q8F mol o nWX
6
k Q8P mol | nWX k Q86 mol | nW
6
X k Q8H mol
l n
WX
u

t<o muối
k n
WX
n P$n
WX
n S$n
W X
k Q8P n P$Q86 n S$Q8H k H87 mol o m
a
k m
vl
n m
WX
u
t<o muối
k HQQ n H87$F6 k 6Q]89 g'm CHE
l n4
WX ph"n Ung
k 6$n
WX
n 9$n
WX
n HQ$n
W X
k 6$Q8P n 9$Q86 n HQ$Q8H k 689 mol C6E
l TD CHE | C6E o Z43 41 C
V; <= )#: Bho F876 g'm _` vào 9QQ ml 2ung 2Ach 4WX
P
HY8 đLn hi ph"n Ung T"% r'
hoàn toàn8 thu đư#c h, WX Cs"n phẩm hM 2u% nh-tE và 2ung 2Ach K$ fung 2Ach K c!
th+ hoà t'n tối đ' m g'm Bu$ ciá trA c.' m là:
A! )Q(, 2WJ e$ P86Q g'm B$ Q8F9 g'm f$
P8S9 g'm
4ướng 2*n: n_` k Q8H6 mol o n
`
cho k Q8PF mol| n4WX
P
k Q89 mol o n
`
nh)n k Q8P mol
l fo n
`
cho € n
`
nh)n o _` c5n 2ư o 2ung 2Ach K c! _`
6n
và _`
Pn

l Bác ph"n Ung T"% r' là:
_` n 94WX
P
o _`CWX
P
E
P
n WX n 64
6
X
Q8H – Q89 o Q8H
_` C2ưE n 6_`
Pn
o P_`
6n

Q8Q6 o Q8Q9
Bu n 6_`
Pn
C2ưE o Bu
6n
n 6_`
6n
Q8QP – Q8QF
o mBu k Q8QP$F9 k H8d6 g'm o Z43 41 A
V; <= )): 4oà t'n hoàn toàn H6896 g'm ?l ;@ng 2ung 2Ach 4WX
P
lobng C2ưE8 thu đư#c
2ung 2Ach K và H8P99 l,t CG đtcE h:n h#p h, p g[m h'i h, là W
6
X và W
6
$ Ty hối c.'
h:n h#p h, p so với h, 4
6
là HS$ Bô c<n 2ung 2Ach K8 thu đư#c m g'm ch-t r•n h'n$
ciá trA c.' m là:
?$ PS8P9 g'm e$ P98QS g'm C! )#&Q%K
2WJ f$ d78dS g'm
@"Sng dkn: n?l k Q89F mol o n
`
cho k H8PS mol | np k Q8QF mol | p k PF
l f˜ 2àng t,nh đư#c nW
6
X k nW
6
k Q8QP mol o • n
`
nh)n k Q8QP$CS n HQE k Q8]9 mol • n
`
cho o 2ung 2Ach K c5n chU' muối W4
9
WX
P
o nW4
9n
k WX
P
u k mol
l h)% m
K
k m
?lCWX E
n m
W4 WX
k Q89F$6HP n Q8HQ]$SQ k HQF8PS g'm o Z43 41 C
C4oic c! th+ t,nh m
K
k m
vl
n m
WX
u
t<o muối
n m
W4
k H6896 n CQ8QP$S n Q8QP$HQ n Q8HQ]$S
n Q8HQ]E$F6 n Q8HQ]$HS k HQF8PS g'mE
III s BÀI ThP V• NIM OOxI TÁC +‡NG VˆI +|NG +‚CH M|ỐI
) N9J C?d9 @4U <=12 E_9 <F12 <XU. JF89:
l Riều iện đ+ im lo<i Y đẩ% đư#c im lo<i K r' h…i 2ung 2Ach muối c.' n!:
TY CrE n nK
Tn
C22E TY
nn
C22E n nK CrE
n Y đUng trước K trong 2b% thL điện c}c chuẩn
n B" Y và K đều hông tác 23ng đư#c với nước G điều iện thường
n Yuối th'm gi' ph"n Ung và muối t<o thành ph"i là muối t'n
l vhối lư#ng ch-t r•n tsng: ™mš k m
K

t<o r'
u m
Y

t'n

l vhối lư#ng ch-t r•n gi"m: ™m› k m
Y

t'n
u m
K t<o r'

l vhối lư#ng ch-t r•n tsng k hối lư#ng 2ung 2Ach gi"m
l Wgo<i lệ:
n WLu Y là im lo<i iềm8 iềm thr CB'8 Zr8 e'E thì Y s0 hM 4
n
c.' 4
6
X
thành 4
6
và t<o thành 2ung 2Ach ;'‚ơ iềm$ Z'u đ! là ph"n Ung tr'o đri gi(' muối và
;'‚ơ iềm
n ‹ tr<ng thái n!ng ch"% v*n c! ph"n Ung: PW' n ?lBl
P
Ch'nE o PW'Bl n
?l
n hới nhiều 'nion c! t,nh oTi h!' m<nh như WX
P
l8 YnX
9
l8qthì im lo<i Y
s0 hM các 'nion trong môi trường 'Tit Choic ;'‚ơE
l 4:n h#p các im lo<i ph"n Ung với h:n h#p 2ung 2Ach muối th`o thU t} ưu ti&n: im
lo<i hM m<nh nh-t tác 23ng với c'tion oTi h!' m<nh nh-t đ+ t<o r' im lo<i hM %Lu
nh-t và c'tion oTi h!' %Lu nh-t
l ThU t} tsng 2Vn giá trA thL hM chuẩn Cƒ
o
E c.' m/t số cip oTi h!' u hM:
Yg
6n
IYg • ?l
Pn
I?l • an
6n
Ian • Br
Pn
IBr • _`
6n
I_` • Wi
6n
IWi • Zn
6n
IZn • x;
6n
Ix; • 64
n
I4
6
• Bu
6n
IBu • _`
Pn
I_`
6n
• ?g
n
I?g • 4g
6n
I4g • ?u
Pn
I?u
, MS@ 78 U.ƒ „ B.9 29:9 >A9 @w3:
l xh"n Ung c.' im lo<i với 2ung 2Ach muối là ph"n Ung oTi h!' u hM n&n thường sM
23ng phương pháp ;"o toàn mol `l`ctron đ+ gi"i các ;ài t)p phUc t<p8 h! ;iện lu)n như
h:n h#p nhiều im lo<i tác 23ng với 2ung 2Ach chU' h:n h#p nhiều muối$ Bác ;ài t)p
đơn gi"n hơn như m/t im lo<i tác 23ng với 2ung 2Ach m/t muối8 h'i im lo<i tác 23ng
với 2ung 2Ach m/t muối8qc! th+ t,nh toán th`o thU t} các phương trình ph"n Ung T"% r'
l ZM 23ng phương pháp tsng gi"m hối lư#ng đ+ t,nh hối lư#ng th'nh im lo<i s'u ph"n
Ung8q
l TD số mol ;'n đVu c.' các ch-t th'm gi' ph"n Ung o ;iện lu)n các trường h#p T"% r'
l WLu chư' ;iLt số mol các ch-t ph"n Ung thì 2}' vào thành phVn 2ung 2Ach s'u ph"n Ung
và ch-t r•n thu đư#c o ;iện lu)n các trường h#p T"% r'
l vim lo<i hM 'nion c.' muối trong môi trường 'Tit C;'‚ơE thì n&n viLt phương trình
2<ng ion thu gọn
l vim lo<i CYg o BuE đẩ% đư#c _`
Pn
về _`
6n
$ h, 23: _` n 6_`
Pn
o P_`
6n
| Bu n 6_`
Pn
o
Bu
6n
n 6_`
6n

l _` n 6?g
n
o _`
6n
n 6?g$ WLu _` hLt8 ?g
n
c5n 2ư thì: _`
6n
n ?g
n
o _`
Pn
n ?g
% MS@ 78 E; <= J91. .fW:
V; <= ): WhNng m/t th'nh im lo<i Y h!' trA >> ning m g'm vào 2ung 2Ach _`CWX
P
E
6
thì
hối lư#ng th'nh im lo<i gi"m F { so với ;'n đVu$ WLu nhNng th'nh im lo<i tr&n vào
2ung 2Ach ?gWX
P
thì hối lư#ng th'nh im lo<i tsng 6] { so với ;'n đVu$ eiLt đ/ gi"m
số mol c.' _`CWX
P
E
6
g-p đôi đ/ gi"m số mol c.' ?gWX
P
và im lo<i Lt t.' ;ám hLt l&n
th'nh im lo<i Y$ vim lo<i Y là:
?$ x; e$ Wi B$ B2 +! ‰1
@"Sng dkn: cọi n_`
6n

k 6T mol o n?g
n

k T mol
Y n _`
6n
o Y
6n
n _`
6T – 6T o 6T
o ™m› k 6T$CY u ]FE o {m
vl
gi"m k CHE
Y n 6?g
n
o Y
6n
n 6?g
Q8]T – T o T
o ™mš k Q8]T$C6HF u YE o {m
vl
tsng k C6E
l TD CHE | C6E o o Y k F] o an o Z43 41 +
V; <= ,: Bho m g'm h:n h#p ;/t các im lo<i Wi và Bu vào 2ung 2Ach ?gWX
P
2ư$ vhu-%
œ cho đLn hi ph"n Ung Lt thNc thu đư#c ]9 g'm im lo<i$ Yit hác c„ng cho m g'm
h:n h#p ;/t các im lo<i tr&n vào 2ung 2Ach BuZX
9
2ư8 hu-% œ cho đLn hi ph"n Ung
Lt thNc8 thu đư#c im lo<i c! hối lư#ng ;@ng Cm n Q8]E g'm$ ciá trA c.' m là:
A! )'Q' 2WJ e$ HF g'm B$ H68] g'm f$ HS8]
g'm
@"Sng dkn: cọi nWi k T mol | nBu k % mol c! trong m g'm h:n h#p
Wi n 6?g
n
o Wi
6n
n 6?g CHE
Bu n 6?g
n
o Bu
6n
n 6?g C6E
Wi n Bu
6n
o Wi
6n
n Bu CPE
l TD CPE o CF9 u ]dE$T k Q8] o T k Q8H mol CŽE
l TD CHE o n?g
CHE
k Q86 mol o m?g
CHE
k 6H8F g'm o m?g
C6E
k ]9 u 6H8F k P689 g'm o
n?g
C6E
k Q8P mol o % k Q8H] mol CŽŽE
l TD CŽE | CŽŽE o m k Q8H$]d n Q8H]$F9 k H]8] g'm o Z43 41 A
V; <= %: 45' t'n h:n h#p ;/t im lo<i g[m S89 g'm _` và F89 g'm Bu vào P]Q ml 2ung
2Ach ?gWX
P
6Y$ Z'u hi ph"n Ung T"% r' hoàn toàn thu đư#c m g'm ch-t r•n$ ciá trA c.'
m là:
A! -#Q, 2WJ e$ ]9 g'm B$ 7]8F
g'm f$ F98S g'm
@"Sng dkn: n_` k Q8H] mol | nBu k Q8H | n?gn k Q87 mol
_` n 6?g
n
o _`
6n
n 6?g CHE
Q8H]o Q8P Q8H] Q8P
Bu n 6?g
n
o Bu
6n
n 6?g
Q8H o Q86 Q86
_`
6n
n ?g
n
o _`
Pn
n ?g CPE
Q8H] o Q8H] Q8H]
TD CHE | C6E o m k CQ8P n Q86 n Q8H]E$HQS k 7Q86 g'm o "43 41 A
V; <= $: Bho 6869 g'm ;/t s•t vào 6QQ ml 2ung 2Ach chU' h:n h#p g[m ?gWX
P
Q8HY và
BuCWX
P
E
6
Q8]Y$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c 2ung 2Ach K và m g'm
ch-t r•n p$ ciá trA c.' m là:
?$ 68SQ g'm B! $Q#K 2WJ B$ 68HF
g'm f$ Q8F9 g'm
@"Sng dkn: n_` k Q8Q9 mol | n?g
n
k Q8Q6 mol | nBu
6n
k Q8H mol
ThU t} các ph"n Ung T"% r' là: C_`
6n
I_` • Bu
6n
IBu • _`
Pn
• _`
6n
• ?g
n
• ?gE
_` n 6?g
n
o _`
6n
n 6?g CHE
Q8QH– Q8Q6 o Q8Q6
_` n Bu6n o _`6n n Bu C6E
Q8QPo Q8QP
TD CHE | C6E o mp k Q8Q6$HQS n Q8QP$F9 k 98QS g'm o Z43 41 B
V; <= ': Bho h:n h#p g[m H86 mol Yg và T mol an vào 2ung 2Ach chU' 6 mol Bu
6n
và H
mol ?g
n
đLn hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c m/t 2ung 2Ach chU' ;' ion im
lo<i$ Trong các giá trA s'u đ=%8 giá trA nào c.' T tho" mbn trường h#p tr&n:
?$ H8S e$ H8] C! )Q, f$ 68Q
@"Sng dkn:
l fung 2Ach chU' P ion im lo<i o Yg
6n
8 an
6n
8 Bu
6n

l • n
`
cho k C689 n 6TE mol và • n
`
nh)n k H n 6$6 k ] mol
l p&u cVu ;ài toán th…' mbn hi • n
`
cho • • n
`
nh)n h'% C689 n 6TE • ] o T • H8P o T
kH86 o Z43 41 C
V; <= &: Bho m g'm ;/t _` vào SQQ ml 2ung 2Ach h:n h#p g[m BuCWX
P
E
6
Q86Y và
4
6
ZX
9
Q86]Y$ Z'u hi các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c Q8Fm g'm h:n h#p ;/t
im lo<i và h l,t h, WX Cs"n phẩm hM 2u% nh-t8 G đtcE$ ciá trA c.' m và h lVn lư#t là:
?$ H78S và 989S B! )-QK EA ,Q,$ B$ HQ8S và 989S f$
HQ8S và 6869
@"Sng dkn: nBu
6n
k Q8HF mol | nWX
P
u k Q8P6 mol | n4
n
k Q89 mol
l Bác ph"n Ung T"% r' là:
_` n 94
n
n WX
P
u o _`
Pn
n WX n 64
6
X CHE
Q8H – Q89 o Q8H Q8H Q8H
o h
WX
k Q8H$6689 k 6869 l,t CŽE
_` n 6_`
Pn
o P_`
6n
C6E
Q8Q] – Q8H
_` n Bu
6n
o _`
6n
n Bu CPE
Q8HF – Q8HF
l TD CHE | C6E | CPE o n_`

k Q8H n Q8Q] n Q8HF k Q8PH mol
l 4:n h#p ;/t im lo<i g[m _` 2ư và Bu o Cm u Q8PH$]FE n Q8HF$F9 k Q8Fm o m k H78S
g'm CŽŽE
l TD CŽE | CŽŽE o Z43 41 B
IV s BÀI ThP V• NIM OOxI TÁC +‡NG VˆI O]IT NIM OOxI (PHẢN nNG
NHIkT NHŠM
) MS@ 78 U.ƒ „ B.9 29:9 >A9 @w3:
l xh"n Ung nhiệt nhôm: ?l n oTit im lo<i oTit nhôm n im lo<i
C4:n h#p KE C4:n h#p pE
l Thường gip:
n 6?l n _`6X
P
?l
6
X
P
n 6_`
n 6%?l n P_`
T
X
%
% ?l
6
X
P
n PT_`
n CFT u 9%E?l n PT_`
6
X
P
F_`
T
X
%
n CPT u 6%E?l
6
X
P
l WLu ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 tz% th`o t,nh ch-t c.' h:n h#p p t<o thành đ+ ;iện
lu)n$ h, 23:
n 4:n h#p p chU' 6 im lo<i o ?l 2ư | oTit im lo<i hLt
n 4:n h#p p tác 23ng với 2ung 2Ach ;'‚ơ iềm CW'X48qE gi"i ph!ng 4
6
o c! ?l

n 4:n h#p p tác 23ng với 2ung 2Ach 'Tit c! h, ;'% r' thì c! h" nsng h:n h#p p
chU' C?l
6
X
P
n _`E hoic C?l
6
X
P
n _` n ?l 2ưE hoic C?l
6
X
P
n _` n oTit im lo<i 2ưE
l WLu ph"n Ung T"% r' hông hoàn toàn8 h:n h#p p g[m ?l
6
X
P
8 _`8 ?l 2ư và _`
6
X
P

l Thường sM 23ng:
n RAnh lu)t ;"o toàn hối lư#ng: m
hhK
k m
hhp

n RAnh lu)t ;"o toàn ngu%&n tố Cmol ngu%&n tME: n
?l CKE
k n
?l CpE
| n
_` CKE
k n
_` CpE
| n
X CKE
k n
X CpE

, MS@ 78 E; <= J91. .fW:
V; <= ): Wung n!ng m g'm h:n h#p ?l và _`
6
X
P
Ctrong điều iện hông c! hông h,E
đLn hi ph"n Ung T"% r' hoàn toàn 8 thu đư#c h:n h#p r•n p$ Bhi' p thành h'i phVn ;@ng
nh'u:
” P.‹1 ): tác 23ng với 2ung 2Ach 4
6
ZX
9
lobng C2ưE sinh r' P8QS l,t h, 4
6
CG đtcE
” P.‹1 ,: tác 23ng với 2ung 2Ach W'X4 C2ưE sinh r' Q8S9 l,t h, 4
6
CG đtcE ciá trA c.' m
là:
A! ,,Q-' 2WJ e$ 6H89Q g'm B$ 6d89Q g'm f$
6d89P g'm
@"Sng dknK n4
6CHE
k Q8HP7] mol | n4
6C6E
k Q8QP7] mol
l 4:n h#p r•n p tác 23ng với W'X4 gi"i ph!ng 4
6
o ?l 2ư và vì ph"n Ung T"% r' hoàn
toàn n&n thành phVn h:n h#p r•n p g[m: ?l
6
X
P
8 _` và ?l 2ư
l cọi n_` k T mol | n?l 2ư k % mol c! trong HI6 h:n h#p p
l TD đề t' c! hệ phương trình:
l Th`o đl;t ngu%&n tố đối với X và _`: n?l
6
X
P
k n_`
6
X
P
k k Q8Q] mol
l Th`o đl;t hối lư#ng: m k CQ8Q]$HQ6 n Q8H$]F n Q8Q6]$67E$6 k 6687] g'm o Z43 41 A
V; <= ,: Wung n!ng m g'm h:n h#p g[m ?l và _`
P
X
9
trong điều iện hông c! hông
h,$ Z'u hi ph"n Ung T"% r' hoàn toàn8 thu đư#c h:n h#p r•n K$ Bho K tác 23ng với
2ung 2Ach W'X4 C2ưE thu đư#c 2ung 2Ach p8 ch-t r•n a và P8PF l,t h, 4
6
CG đtcE$ Z3c
h, BX
6
C2ưE vào 2ung 2Ach p8 thu đư#c Pd g'm Lt t.'$ ciá trA c.' m là:
?$ 9]8F g'm e$ ]78Q g'm C! $KQ% 2WJ f$
PF87 g'm
@"Sng dkn: n4
6
k Q8H] mol | n?lCX4E
P
k Q8] mol
l TD đề su% r' thành phVn h:n h#p r•n K g[m: _`8 ?l
6
X
P
CT molE và ?l 2ư C% molE
l Bác ph"n Ung T"% r' là:
6?l n 6W'X4 n F4
6
X o 6W'•?lCX4E
9
‘ n P4
6

?l
6
X
P
n 6W'X4 n P4
6
X o 6W'•?lCX4E
9

BX
6
n W'•?lCX4E
9
‘ o ?lCX4E
P
n W'4BX
P

l n4
6
k Q8H] mol o % k Q8H mol
l Th`o đl;t ngu%&n tố đối với ?l: 6T n % k Q8] o T k Q86 mol
l Th`o đl;t ngu%&n tố đối với X: nX
C_` X E
k nX
C?l X E
o n_`
P
X
9
k mol
l Th`o đl;t ngu%&n tố đối với _`: n_` k Pn_
P
X
9
k P$Q8H] k Q89] mol
l Th`o đl;t hối lư#ng: m k Q89]$]F n Q86$HQ6 n Q8H$67 k 9S8P g'm o Z43 41 C
V; <= %: Th}c hiện ph"n Ung nhiệt nhôm h:n h#p K g[m ?l và m/t oTit s•t _`
T
X
%
Ctrong
điều iện hông c! hông h,E thu đư#c d68P] g'm ch-t r•n p$ 45' t'n p trong 2ung
2Ach W'X4 C2ưE th-% c! S89 l,t h, 4
6
CG đtcE thoát r' và c5n l<i phVn hông t'n a$ 45'
t'n HI6 lư#ng a ;@ng 2ung 2Ach 4
6
ZX
9
đic8 n!ng C2ưE th-% c! HP899 l,t h, ZX
6
CG đtcE
thoát r'$ eiLt các ph"n Ung T"% r' hoàn toàn$ vhối lư#ng ?l
6
X
P
trong p và công thUc oTit
s•t lVn lư#t là:
?$ 9Q8S g'm và _`
P
X
9
e$ 9]8d g'm và _`
6
X
P

C! $#QK 2WJ EA …T
,
O
%
f$ 9]8d g'm và _`
P
X
9
@"Sng dkn: n4
6
k Q8P7] mol | nZX
6Cc" aE
k 6$Q8F k H86 mol
l TD đề su% r' thành phVn ch-t r•n p g[m: _`8 ?l
6
X
P
8 ?l 2ư và phVn hông t'n a là _`
l n4
6
k Q8P7] mol o n?l 2ư k Q86] mol
l nZX
6
k H86 mol o n_` k mol
l m?l
6
X
P
k d68P] u Q8S$]F u Q86]$67 k 9Q8S g'm CHE o n?l
6
X
P
k Q89 mol
l Th`o đl;t ngu%&n tố đối với X o nX
C_` X E
k Q89$P k H86 mol
l T' c!: o công thUc oTit s•t là _`
6
X
P
C6E
l TD CHE | C6E o Z43 41 C
V; <= $: Tr/n ]89 g'm ;/t ?l với H789 g'm ;/t _`
P
X
9
r[i tiLn hành ph"n Ung nhiệt nhôm
Ctrong điều iện hông c! hông h,E$ ci" sM chy T"% r' ph"n Ung hM _`
P
X
9
thành _`$
45' t'n hoàn toàn ch-t r•n s'u ph"n Ung ;@ng 2ung 2Ach 4
6
ZX
9
lobng C2ưE thu đư#c
]8P7F l,t h, 4
6
CG đtcE$ 4iệu su-t ph"n Ung nhiệt nhôm và số mol 4
6
ZX
9
đb ph"n Ung
là:
?$ 7] { và Q8]9 mol e$ SQ { và Q8]6 mol
B$ 7] { và Q8]6 mol +! K# † EA #Q'$ J?C
@"Sng dkn: n?l k Q86 mol | n_`
P
X
9
k Q8Q7] mol | n4
6
k Q869 mol
l xh"n Ung T"% r' hông hoàn toàn: S?l n P_`
P
X
9
9?l
6
X
P
n d_`
To Q8]T CmolE
l 4:n h#p ch-t r•n g[m:
l T' c! phương trình: $6 n CQ86 u TE$P k Q869$6 o T k Q8HF mol o 4
ph"n Ung
k
{ CHE
l n4
n
ph"n Ung
k 6$n_` n P$n?l n F$n?l
6
X
P
n S$n_`
P
X
9
k Q8PF n Q8H6 n Q89S n Q8H6 k H8QS
mol
o n4
6
ZX
9ph"n Ung
k mol C6E
l TD CHE | C6E o Z43 41 +
V s MỘT BÀI TOÁN NINH "IŒN
) NS9 <F12 @•12 {F4@:
Y h:n h#p r•n CY8 Y
T
X
%
E Y
nn
n s"n phẩm hM
m g'm m
H
g'm Cn là số oTi h!' c'o nh-t
c.' YE
CY là im lo<i _` hoic Bu và 2ung 2Ach 4WX
P
C4
6
ZX
9
đic n!ngE l-% vD' đ. hoic 2ưE
l cọi: nY k T mol | n
` C6E
nh)n k % mol o — n
`
nhường k T$n mol
l Th`o đl;t hối lư#ng tD CHE o nX k mol
l — n
`
nh)n k n
`

CoTiE
n n
` C6E
k $6 n % k n % mol
l Th`o đl;t mol `l`ctron: — n
`
nhường k — n
`
nh)n o T$n k n %
l Wh=n c" h'i vL với Y t' đư#c: CY$TE$n k n Y$% o m$n k
o m$ k o m k CŽE
l Th'% Y k ]F C_`E | n k P vào CŽE t' đư#c: J Ž #Q-!J) • 'Q&!G ()
l Th'% Y k F9 CBuE | n k 6 vào CŽE t' đư#c: J Ž #QK!J) • &Q$!G (,
Cvhi ;iLt 6 trong P đ<i lư#ng m8 m
H
8 % t' s0 t,nh đư#c đ<i lư#ng c5n l<iE
, V; <= J91. .fW:
V; <= ): Bho HH8PF g'm h:n h#p g[m _`8 _`X8 _`
6
X
P
và _`
P
X
9
ph"n Ung hLt với 2ung
2Ach 4WX
P
lobng C2ưE8 thu đư#c H8P99 l,t h, WX Cs"n phẩm hM 2u% nh-t8 G đtcE và
2ung 2Ach K$ Bô c<n 2ung 2Ach K thu đư#c m g'm muối h'n$ ciá trA m là:
A! %KQ-, 2WJ e$ P]8]Q g'm B$ 9d8Qd g'm f$ P98PF g'm
@"Sng dkn: nWX k Q8QF mol o % k Q8QF$P k Q8HS mol
Th`o công thUc CHE t' c!: n_` k mol o n_`CWX
P
E
P
k Q8HF
mol
o m
muối h'n
k Q8HF$696 k PS876 g'm o Z43 41 A
V; <= ,: R+ hM hoàn toàn P8Q9 g'm h:n h#p K g[m _`X8 _`
P
X
9
8 _`
6
X
P
cVn Q8Q] mol 4
6
$
Yit hác8 h5' t'n hoàn toàn P8Q9 g'm h:n h#p K trong 2ung 2Ach 4
6
ZX
9
đic thu đư#c h
ml h, ZX
6
Cs"n phẩm hM 2u% nh-t G đtcE$ ciá trA c.' h là:
?$ HH6 ml B! ,,$ JC B$ PPF ml f$ 99S
ml
@"Sng dkn: Th}c ch-t ph"n Ung hM các oTit là: 4
6
n X
CoTitE
o 4
6
X$ hì v)% nX
CoTitE
k n4
6
k Q8Q] mol o m_` k P8Q9 u Q8Q]$HF k 6869 g'm
Th`o công thUc CHE t' c!: n
`
nh)n CZ
nF
o Z
n9
E k % k mol o nZX
6
k Q8QH mol o h k Q8QH$6689 k Q8669 l,t h'% 669 ml o Z43 41 B
V; <= %: Wung m g'm ;/t Bu trong oTi thu đư#c P78F g'm h:n h#p r•n K g[m Bu8 BuX
và Bu
6
X$ 45' t'n hoàn toàn K trong 2ung 2Ach 4
6
ZX
9
đic8 n!ng C2ưE th-% thoát r' P8PF l,t
h, CG đtcE$ ciá trA c.' m là:
?$ 6]8F g'm B! %, 2WJ B$ Hd86 g'm f$ 6689
g'm
@"Sng dkn: nZX
6
k Q8H] mol o % k Q8H]$6 k Q8P mol
Th`o công thUc C6E t' c!: m k Q8S$P78F n F89$Q8P k P6 g'm o Z43 41 B
Đồng hành cùng các sĩ tử
http://ngocbinh.dayhoahoc.com

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->