GV: Trương Thế Thảo

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9
Chuyên đề 1: BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT. A. Nhaän bieát khoâng haïn cheá thuoác thöû. A.1: Phöông phaùp. A.2: Baøi taäp. B. Nhaän bieát baèng thuoác thöû haïn cheá: C. Nhaän bieát maø khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc. Chuyên đề 2: HOAØN THAØNH SÔ ÑOÀ BIEÁN HOAÙ: A. Sô ñoà bieán hoaù laø nhöõng chaát cuï theå. B. Sô ñoà bieán hoaù khoâng ñaày ñuû. Chuyên đề 3: TAÙCH CHAÁT. Taùch moät chaát ra khoûi hh. Taùch töøng chaát ra khoûi hh. Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT. A. Ñieàu cheá chaát töø hoaù chaát baát kì. B. Ñieàu cheá chaát töø nhöõng chaát coù saün. Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT, HÔÏP CHAÁT. Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH. Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH. Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ. Chuyên đề 9: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN ÖÙNG. Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG. Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH. Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT – KHÔNG PƯ HẾT. Chuyên đề 1: VIếT PTHH THựC HIệN SƠ Đồ CHUYểN HÓA CÁC CHấT: *Phương pháp: - Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ. - Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. + TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP Oxit: Oxit bazơ: Một số Oxit bazơ + Nước -> dd Bazơ. (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Oxit bazơ + Axit -> Muối + H2O. Một số Oxit bazơ + Oxit Axit -> Muối . (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Một số oxit bazơ + Chất khử -> Kim loại + Sản phẩm khử (Chất khử: H2; C; CO -> H2O; CO2; Oxit bazơ: ZnO; FeO; CuO…) Oxit axit: Nhiều Oxit axit + H2O -> dd Axit. Oxit axit + dd Bazơ -> Muối + H2O. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Oxit Axit + Oxit bazơ -> Muối Axit: Làm đổi màu quì tím thành đỏ. Axit + Kim loại -> Muối + H2 ( Kim loại: đứng trước H2; axit: HCl, H2SO4 loãng) Axit + bazơ + Muối + H2O Axit + Oxit bazơ -> Muối + H2O. Axit + Muối -> Muối mới + Axit mới. (sp phải có kết tủa, chất khí). Bazơ: 1

GV: Trương Thế Thảo Dd bazơ làm quì tím hóa xanh, dd Phenolphtalein không màu -> đỏ hồng. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Dd bazơ + oxit axit -> Muối + H2O Bazơ + axit -> Muối + H2O Ba zơ không tan ---t0-> Oxit bazơ tương ứng + H2O Dd Bazơ + Muối -> Muối mới + Bazơ mới Muối: Kim loại + dd Muối -> Muối mới + Kim loại mới ( Kim loại Từ Mg trở đi trong DHĐHHKL). Muối + Axit -> Muối mới + Axit mới. ( sp có kết tủa, chất khí). Muối + Bazo -> Muối mới + Bazo mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối + Muối -> 2 Muối mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối –t0--> Muối + Oxi… Oxi: Oxi + Nguyên tố -> Oxit. Oxi + Hidro -> Nước. Oxi + Hợp chất hữu cơ -> H2O + CO2 + .. Nước : - Nước + Kim loại kiềm -> dd Kiềm + H2 - Nước + Oxit bazo -> dd Kiềm. - Nước + Oxit axit -> dd Axit. *Bài tập áp dụng: 1> Vieát caùc PTPÖ ñeå thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3. d. CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. e. CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Na2SO3 -> NaCl. S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. Bổ túc và cân bằng đầy đủ, ghi rõ đk pư và CT A, B, C, D: FeS2 + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O b. A + HCl -> B + FeCl2 B + O2 -> C + H2O. C + H2SO4 -> SO2 + H2O. B + SO2 -> C + H2O. c. A + Na -> B B + AgNO3 -> D + C D –t0-> E + A. A + NaI -> I2 + NaCl. d. A + B -> C. C + HCl -> D + ZnCl2 2

GV: Trương Thế Thảo D + O2 -> A + E C + O2 -> SO2 + ZnO. e. ZnS + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O. 3. Viết PTHH theo sơ đồ sau: a. NaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> BaCO3. b. Cu CuO Cu(NO3)2 Cu Cu(OH)2 c.Hãy Viết các PTHH thực hiện quá trình chuyển hóa sau: Fe <-> Fe(OH)3. 4. Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 Fe(OH)3 B1 +Z B2 +T B3 Tìm CTHH các chất tương ứng với A, B, … và viết PTHH 5.Cho sơ đồ biến hóa: A + X A + Y Fe +B D +E C +X A2 +Y A3 Fe(OH)3

A + Z Biết rằng : A + HCl -> D + C + H2O và các pưhh từ A -> Fe thực hiện ở nhiệt độ cao. Tìm các chất tương ứng với A, B, C … và viết các PTHH? 6. Thực hiện chuyển hóa: A1 CaCO3 t0 B1 CaCO3 +Y +Y +Z, t0 Biết: E +I, t0 A Các chất A, B, C … tương ứng với các chất khác nhau? 3 B2 C +X A2 CaCO3 +T +Z+H2O B3 D t0 E +Z A3 CaCO3

7. Viết PTHH theo sơ đồ sau: A +X B

c) Na -> NaOH -> NaCl -> Cl2 -> HCl -> FeCl2 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3. G + H -> Saét (III) Clorua. h) P -> P2O5 -> H3PO4 -> NaH2PO4 -> Na2HPO4 –> Na3PO4 -> NaCl -> NaOH. G. NaOH + ? -> NaCl + ? h. C. H. b. Al2(SO4)3. Keõm + C -> Keõm Sunfat + D b. e) Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3 -> Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. a. Baøi 12: Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. . B.Teân goïi vaø CTHH cuûa nhöõng chaát A. 4 . SO3 + NaOO dö -> ? + ? Baøi 14: vieát pthh cho sô ñoà bieán hoaù sau? CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Baøi 15: coù caùc chaát: Na2O. FeCl2 + NaOH -> ? + ? d. F.PTHH vaø phaân loaïi nhöõng pö noùi treân? Baøi 17: Vieát pthh cho daõy chuyeån hoaù sau: Na2SO3 -> NaCl. AgCl. Na2CO3. D. k) CaCO3 -> CO2 -> Na2CO3 -> MgCO3 -> MgO -> MgCl2 -> MgSO4 -> Mg(NO3)2 -> MgO -> Mg3(PO4)2. D. X. i) MnO2 -> Cl2 -> NaCl -> H2 -> H2O -> NaOH -> Na2SO4 -> NaNO3. haõy choïn nhöõng chaát coù quan heä vôùi nhau ñeå laäp thaønh 2 daõy bieán hoaù vaø vieát PTPÖ minh hoaï? Bài 9:: Vieát caùc PTPÖ thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a) Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO -> CuSO4 -> Cu. B. Baøi 13: Ñieàn CTHH caùc chaát vaøo choã coù daáu ? vaø hoaøn thaønh caùc pthh sau? a. CaCO3 + HCl -> ? + ? + H2O. I. AgNO3 + ? -> Fe(NO3)3 + ? e. d) Fe -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe. d. I + J -> Ñoàng (II) Nitrat + Cacbon ñioxit + nöôùc. Al. Bài 10: Cho sô ñoà bieán hoaù : A+X A+Y Fe --+B--> D --+E--> C A+Z Bieát raèng: A + HCl -> D + C + H2O. Tìm caùc chaát öùng vôùi caùc chöõ caùi A. E. Na2SO4. Al2O3. Z vaø vieát caùc PTPÖ Baøi 11: Vieát ptpö cho nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: a. Haõy cho bieát: . Natri sunfat + E -> Barisunfat + F c. C. a. Vieát PTHH cho moãi daõy chuyeån hoaù? Baøi 16: Döôùi ñaây laø moät soá pöhh ñieàu cheá muoái: Natri hidroxit + axit nitric -> A + B. BaCl2 + Na2SO4 -> ? + ? b. Al(OH)3. Na. Fe + ? -> FeCl3 i. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3.GV: Trương Thế Thảo Baøi 8: Coù nhöõng chaát: AlCl3. NaCl. Na2CO3 + ? -> NaNO3 + ? c. haõy saép xeáp caùc chaát treân thaønh 2 daõy chuyeån hoaù? b. NaOH. g. Y. b) MgSO4 -> Mg(OH)2 -> MgO -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 ->MgCO3 -> MgO. J. g) FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4 -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2ZnO2. E.

Fe2O3 -> Fe Fe FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 ? -> H2SO4 b. b. FeS2 -> SO2 SO2 NaHSO3 -> ? a. Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> CaCO3. xaùc ñònh CTPT cuûa M.GV: Trương Thế Thảo S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. c. CO2 -> Na2CO3 -> NaCl -> NaOH -> NaHCO3. c. CaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> Na2SO4. Baøi 22: boå tuùc vaø can baèng caùc ptpö sau? H2SO4 + Ba(NO3)2 -> ? + ? NaOH + ? -> Na2SO4 + ? HNO3 + CaCO3 -> ? + ? Ca(OH)2 + ? -> CaCl2 + ? Ba(NO3)2 + Na2SO4 -> ? + ? CuSO4 + ? -> FeSO4 + ? MgSO4 + BaCl2 -> ? + ? MgSO4 + ? -> Mg(NO3)2 + ? KCl + AgNO3 -> ? + ? ? + K2CO3 -> BaCO3 + ? Na2CO3 + ? -> BaCO3 + ? AgNO3 + ? -> Cu(NO3)2 + ? ? + Fe(OH)2 -> FeSO4 + ? ? + ? -> BaCO3 ? + ? -> BaCO3 + H2O SiO2 + CaO -> ? SiO2 + Na2CO3 -> ? + ? SiO2 + NaOH -> ? + ? SiO2 + CaCO3 -> ? + ? Baøi 23: Vieát caùc ptpö ñeå thöïc hieän sô ñoà bieán hoaù sau? . Saét (III ) hidroxit -> Saét (III) oxit -> Saét -> Saét (II) Clorua -> Saét (II) Sunfat -> Saét (II) Nitrat. BAØi 24: Xaùc ñònh caùc chaát vaø hoaøn thaønh caùc ptpö sau: 5 . d.4g Saét(III) oxit vaø 1. CuSO4 -> B -> C -> D -> Cu. FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3.CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 <-> CaO.Cu -> CuO -> CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuO. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. b.344 lít khí Sunfurô (ñktc). Baøi 18: ñoát chaùy hoaøn toaøn moät chaát voâ cô M trong khoâng khí thu ñöôïc 2. d. b. a. Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2S3 -> Al2(SO4)3. CaCO3 CaSO4 CaCl2 -> ? e. CuCO3 -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> Cu(NO3)2. FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CaSO4. Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: SO2 -> Muoái B M C Keát tuûa A Baøi 19: vieát ptpö bieåu dieãn chuoãi bieán hoaù sau: A Ca(OH)2 D Ca(OH)2 CaCO3 X KHCO3 M CaCO3 Baøi 20: vieát ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: a. . Baøi 21: Vieát ptpö ñeå thöïc hieän daõy caùc chuyeån hoaù sau: FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeO a. ? -> Ca(OH)2 e.

FeS2 -> Fe -> FeCl2 -> FeCl3 -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 <. b. Cu + ZnSO4. d. e. -> ……………. -> Al2(SO)3 + ……… 6 . Nhöõng caëp chaát naøo xaûy ra pö? Vieát caùc PTHH töông öùng? Baøi 26: cho caùc kim loaïi Zn. Baøi 27: Vieát PTHH thöïc hieän caùc bieán hoaù sau: a. Cu + AgNO3. + ………. Al2O3 Baøi 32: Vieát ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù hoaù hoïc sau: Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 NaAlO2 Baøi 33: Ñieàn caùc chaát thích hôïp vaøo choã troáng sao cho thích hôïp vaø caân baèng: a. Vieát PTPÖ bieåu dieãn caùc bieán hoaù tronh sô ñoà sau? Al -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3. Fe FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> Fe(OH)2 -> FeO -> Fe. em haõy ñieàn vaøo choã troáng sao cho pö xaûy ra ñöôïc: a. c. Zn + Pb(NO3)2 Sn + CuSO4. Al + …… -> Al2O3 b. + Ag. ZnSO4. Ag vaø caùc dd: FeSO4. …. Al.GV: Trương Thế Thảo FeS + A -> Bkhí + C B + CuSO4 -> D + E B + F -> Gvaøng + H C + J khí -> L L + KI-> C + M + N Baøi 25: Cho caùc caëp chaát sau: Cu + HCl. ……. FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe. -> Zn(NO3)2 + Ag. H2SO4 + …. Baøi 30: vieát caùc ptpö theo sô ñoà sau: FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3-> FeSO4 -> FeNO3 Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe(NO3)3. + FeSO4 -> Al2(SO4)3 + ………. Al -> Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3. + ……. CuSO4. + …………. Cu. + Fe f.Fe <Fe2O3 Baøi 28: Vieát caùc ptpö cuûa nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: FeCl3 Fe2(SO4)3 Fe2O3 Fe(OH)3 Baøi 29: Vieát caùc ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù sau: Fe3O4 -> FeSO4 + Fe2(SO4)3. Cu + ……… -> ……………. c. -> Al2(SO4)3 + Zn. Baøi 31: a. ………. AgNO3. Zn + ………. b. Cu + Hg(NO3)2. CuSO4 + Al -> ……. Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 ->FeSO4..

NO2 ↑nâu đỏ O2 ↑. nhiệt độ nóng chảy. * Phương pháp hóa học: + Trích các chất cần nhận biết thành các mẫu thử riêng biệt. có mùi khai Al(OH)3 ↓ keo trắng. nhận ra dấu hiệu -> kết luận về chất.. thuốc tím Nước vôi trong Quì tím hóa đỏ Quì tím hóa xanh Phenolphtalein đỏ hồng AgCl ↓ trắng. nổ nhỏ. NaOH + ……. tan trong kiềm dư Fe(OH)2 ↓ trắng xanh. -> NaCl + Al(OH)3 e. tạo H2O Nước Brom mất màu Quì tím hóa xanh (H2S có mùi trứng thối) PbS↓ hoặc CuS ↓đen Nhạt màu Vẩn đục (CaCO3↓) 7 . nóng + Vụn Cu Nung có xúc tác MnO2 Dd NaOH // // // // // // // // Na2S hoặc K2S Đốt // // // Nước Brôm (màu nâu) Quì tím ẩm Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 Dd Brom. -> AlCl3 + BaSO4 d. hóa đen ngoài không khí AgBr↓ vàng nhạt AgI↓ vàng sậm Xanh tím Ag3PO4 ↓vàng (tan trong dd HNO3) PbS↓ hoặc CuS ↓đen BaSO4 ↓ trắng SO2 ↑mùi hắc... + Viết PTHH để minh họa. mùi. + ………. vị. + Cho thuốc thử đặc trưng vào các mẫu thử để quan sát hiện tượng.. làm đục nước vôi trong // CO2 ↑làm đục nước vôi trong // H2SiO3 ↓ keo trắng Dd màu xanh lam. từ tính. tan trong kiềm dư Co(OH)2 ↓ hồng Ni(OH)2 ↓ màu lục sáng (xanh lục) PbS ↓ đen Ngọn lửa màu vàng Ngọn lửa tím hồng Ngọn lửa đỏ da cam Ngọn lửa xanh nhạt. * Một số thuốc thử thường dùng: Chất cần Thuốc thử Hiện tượng nhận biết Axit Dd kiềm -Cl -Br -I =PO4 =S =SO4 =SO3 -HSO3 =CO3 -HCO3 =SiO3 -NO3 -ClO3 -NH4 Al(III) Fe(II) Fe(III) Mg(II) Cu(II) Cr(III) Co(II) Ni(II) Pb(II) Na K Ca H2 Cl2 NH3(khai) H2S SO2 CO2 Quì tím Quì tím Dd Phenolphtalein không màu Dd AgNO3 // // Hồ tinh bột AgNO3 Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 Dd BaCl2 Dd Axit mạnh (HCl) // // // // H2SO4đặc..GV: Trương Thế Thảo c. + …………… -> NaAlO2 + H2 f. …………. -> Al2S3. hóa nâu ngoài không khí Fe(OH)3 ↓ đỏ nâu Mg(OH)2 ↓ trắng Cu(OH)2 ↓ xanh lam Cr(OH)3 ↓ xanh da trời. làm cháy tàn đóm đỏ NH3 ↑. độ tan . Bài 34: Chuyên đề 2: Bài tập nhận biết: * Phương pháp vật lí: màu sắc. Al + …………. Al + ………….

t0 Quì tím ẩm Cu (đỏ) Quì tím hóa đỏ Màu da cam Màu Hồng tím Vàng tươi Bài tập áp dụng : * Thuốc thử không giới hạn: Bài 1: bằng pphh hãy nhận biết các chất sau: dd HCl. K2S. CuSO4. Na3PO4 Kim loại: Ca. O2. CO. h. c…………………………………………………………………:Na2SO3. HNO3. MgNO3. NaNO3 e) HNO3. N2. Fe2(SO4)3. dd Na2CO3. Baøi 4: coù 3 loï ñöïng 3 hh daïng boät: Al + Al2O3. Ba(OH)2. BaCO3. CaO. Bài 11: bằng pphh phân biệt các khí sau: a. d/ Nhaän bieát caùc boät kim loaïi sau: Fe. CO2. H2. H2SO4. Na2SO4. g) K2SO4. NaCl. O2. Fe. Bài 12: Bằng pphh phân biệt các chất sau: a. Al2(SO4). Ca(OH)2.3 chaát raén: Baïc. NaHSO3. Bài 10: Phân biệt 4 dd sau: Na2CO3. Al. MgCl2. Baøi 2: Trình bày caùc phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát caùc dung dòch sau: a/ Na2SO4. MgCO3. c. Al2O3.………………………………………………3 chaát khí: oxi. SO2. Fe.: N2. CO. d) Na2SO4. Nhoâm.5 …………. Ca(OH)2. Khí: N2. Fe(NO3)2. MgCl2. KCl. Na2SO4. e………………………………………………. Cu. H2. baèng pphh haõy nhaän bieát 3 dd sau: HCl.: Ca. CO rắn: Na2CO3. Ca(OH)2.. H2SO4. NaOH. b/ NaOH. e/ Nhaän bieát 3 boät raén: Mg. d. NH3. CO2. NaOH. CO2. b3/ HNO3. b. Bài 3: Nhaän bieát caùc loï maát nhaõn sau baèng phöông phaùp hoaù hoïc: a) Na2O. Ag. HCl c) HCl. H2SO4. HCl.. HNO3. b. vieát caùc ptpö? Baøi 6: a. NaCl? Bài 9: Nhận biết 6 dd sau: HCl.. HNO3. Baøi 8: nhaän bieát boán chaát raén maøu traéng sau baèng pp Hoaù hoïc: CaCl2. NaNO3. NaNO3. KNO3. HCl. CO. Ca(OH)2 . NaNO3. CuSO4. K2S. ZnO b) NaOH. CuSO4.GV: Trương Thế Thảo CO NO2 =Cr2O7 =MnO4 Cr2O4 CuO (đen). NO2. SO3 baèng pphh. H2SO4. CaO. CaCO3. dd BaCl2. H2. h) CO2. HNO3. MgSO4. Al. CH4. HCl. SO2. cacbonic. c/ K2CO3. FeSO4. H2. CO2. HNO3. Cu. H2SO4. O2. H2S. SO2. g………………………………………………. Al. b2/ FeSO4. Fe + Fe2O3. Baøi 7: Nhaän bieát caùc hoaù chaát sau trong caùc loï maát nhaõn baèng pphh: Na2SO4. FeO + Fe2O3. KOH.…………………………………………………………………. Cu. haõy duøng pphh ñeå nhaän bieát chuùng? Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 5: laøm theá naøo ñeå nhaän ra söï coù maët cuûa moãi khí trong hh goàm CO. Canxi oxit. Fe(SO4)3. NaOH. hidro. Na2O 8 .…………………………………………………………………: NaCl. Na2SO4.

Fe2(SO4)3 dùng thêm một thuốc thử duy nhất? Bài 26: Chỉ dùng thêm quì tím. Na2CO3. H2SO4. haõy nhaän bieát caùc loï hoaù chaát treân? Baøi 18: cho caùc chaát: Na. Na2CO3. Ba(OH)2 Chỉ dùng một thuốc thử: a. Al(NO3)3. chæ duøng theâm nöôùc. HCl. Al2(SO4)3? Bài 17: a) Chæ duøng theâm moät kim loaïi. HCl. CuCl2. Vieát caùc PTPÖ. Na2SO4. haõy trình baøy caùch nhaän bieãt chaát: BaCO3. 9 . Na2CO3. K2CO3. FeCl2. Na2CO3. FeCl3. hh NaCl vaø Na2CO3? Baøi 15: chæ duøng theâm 1 thuoác thöû duy nhaát. neáu ñöôïc haõy trình baøy caùch nhaän bieát? Bài 20: chæ duøng theâm HCl loaõng. NaOH maø chæ ñöôïc duøng quì tím? Baøi 10: Chæ duøng quì tím. Fe2(SO4)3. NaOH. NaHCO3. b. AlCl3. Fe2(SO4)3. K2SO3. MgCl2. K2SO4. BaCO3. Na2CO3? Bài 21: . nhaän bieát caùc dd sau: FeSO4. Na2SO4. MgCl2? Baøi 23: chæ ñöôïc duøng theâm quì tím. CuSO4. FeCl2. nhận biết các chất còn lại. NaCl. NaCl. Na2S. b) Coù 4 chaát raén: NaCl. AgNO3. NH4NO3. FeCl3. BaCl2. haõy nhaän bieát caùc dd sau baèng pphh: AgNO3. MgCl2. Bài 13: Chæ duøng 1 chaát vaø 1 trong soá caùc dung dòch sau ñeå nhaän bieát töøng chaát: H2SO4. NaOH? Bài 12: nhận biết các chất sau bằng pphh: Chỉ dùng quì tím: dd HCl. BaCl2 ñöïng trong caùc loï maát nhaõn. FeCl3. Na2SO4. Baøi 14: trình baøy pp ñeå nhaän bieát 3 chaát raén maøu traéng ñöïng trong 3 loï rieâng bieät khoâng nhaõn: NaCl.Haõy choïn 2 dd muoái thích hôïp ñeå phaân bieät 4 dd sau: BaCl2. NaCl. HCl? Baøi 16: Chæ duøng theâm moät kim loaïi. Dd NH4Cl. AgNO3. hãy nhận biết 4 dd bị mất nhãn: HCl. BaSO4. Chæ duøng dung dòch HCl. AlCl3 dd MgCl2. dd FeSO4. haõy nhaän bieát caùc dd: FeCl2. HCl. FeCl2. FeCl2. NaOH. Na2SO4. Na3PO4. Baøi 9: Nhaän bieát caùc dd sau trong caùc loï maát nhaõn baèng pphh: FeCl2. FeCl2. dd HCl. haõy nhaän bieát caùc chaát sau trong caùc loï maát nhaõn: Na2SO4. Fe2(SO4)3. haõy nhaän bieát chuùng? Baøi 19: a. AlCl3. Na2S -> chỉ dùng quì tím. CuSO4. NaHSO4. Ba(NO3)2. BaCl2? Baøi 11: chæ duøng kimloaïi laøm thuoác thöû. NH4NO3. chæ coù nöôùc vaø khí cacbonic coù theå phaân bieät ñöôïc 5 chaát boät traéng sau ñaây hay khoâng: NaCl. Al(NO3)3. KHCO3? . haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát: 3 chaát raén: NaOH. haõy neâu pp nhaän bieát caùc dd trong caùc loï bò maát nhaõn sau: K2S. Bài 25: Nhận biết các hóa chất: MgCl2. Baøi 22: haõy duøng moät hoaù chaát nhaän bieát 5 dd sau: NH4Cl. HCl. FeCl3. Na2CO3. BaSO4. FeCl3.GV: Trương Thế Thảo * Thuốc thử hạn chế: Dùng thuốc thử nhận ra 1 hoặc vài chất trong hh -> dùng chất vừa nhận ra để làm thuốc thử. CaCl2? Baøi 24: duøng hoaù chaát naøo ñeå nhaän bieát 3 hoaù chaát sau: Cu(OH)2. BaCl2.chæ duøng moät thuoác thöû. Na2CO3. haõy nhaän bieát 4 dung dòch chöùa trong 4 loï maát nhaõn sau: Na2SO4.

Mỗi lọ chứa một trong các dd sau: AgNO3. NaOH. ZnCl2. Cho bieát teân cuûa kim loaïi? Baøi 5: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïicaàn duøng 300ml dd HCl 1M. Na2CO3. K2SO4 …………………………………………………………………………. dö thu ñöôïc 8. Ba(HCO3)2. Na2CO3. dựa trên biểu thức. 1. lập bảng kết quả. MgCl2. K2CO3. dd MgCl2. MgCl2. (keå caû giaáy quì:? Baøi 31: ………………………………………. Baøi 27: coù 4 dd goàm: HCl. Hãy xác định các chất trong các lọ: A. C. KOH.Nếu bài toán không cho biết hóa trị của nguyên tố. Phương pháp: . NaCl maø khoâng duøng theâm moät hoaù chaát naøo khaùc. Xaùc ñònh CT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 2: Hoaø tam m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M. B tạo kết tủa với lọ D. CaCl2. B. haõy nhaän bieát 4 dd sau: NaCl. (NH4)2CO3. H2SO4. D. HÔÏP CHAÁT.Nếu đề bài cho biết hóa trị của nguyên tố -> dựa vào PTHH . NaCl 3. NaOH. BaCl2. CuSO4. khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc. biện luận M theo x hoặc x theo M => chọn cặp nghiệm hợp lí. . Na2CO3. C.. HCl. dd NaCl. D? Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT.: NaCl.: HCl. H2SO4. CaCl2 2. AgNO3. AgNO3? Baøi 30: haõy nhaän bieát 4 loï dd: CuCl2. dd HCl. NaOH. MgCl2. HCl. BaCl2.4 g saét. Na2CO3. neáu khöû m gam oxit saét naøy baèng CO noùng. H2SO4. BaCl2. Na2CO3. BaCl2. haõy nhaän bieát caùc chaát sau: NaCl.7g muoái khan. B.GV: Trương Thế Thảo * Không dùng thuốc thử: Cho từng chất t/d với nhau. lọ A. (NH4)2SO4………………….54g oxit. dd HNO3. 2. NaOH 5. CaCl2 …………………………………………………………………? Bài 33: ………………….1g muoái Clorua cuûa kim loaïi ñoù. CTHH và giả thiết đề bài cho tìm nguyên tử khối của nguyên tồ để xác định tên NTHH. NaCl. BaCl2. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? 10 .6g oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11. CaCl2. dd HCl. Na2CO3 4. ta phải thiết lập biểu thức liên hệ giữa NTK của nguyện tố và hóa trị của nó : M = k. haõy nhaän bieát caùc dd treân? Baøi 28: khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc. Sau đó. Bài 25: Nhận biết các chất sau bằng pphh mà không được dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: 1. Bài tập áp dụng: Baøi 1: Oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò (III) coù khoái löôïng 32g tan heát trong 294d dd H2SO4 20%. AlCl3.2g moät oxit saét taùc duïng vôùi dd HCl coù dö sau pö ta thu ñöôïc 12. Bài 26: Khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc haõy phaân bieät caùc dung dòch sau: a) HCl. dựa vào bảng để nhận biết các chất. Na2CO3. MgCl2. MgCl2.? Baøi 32: …………………………………………: NaHCO3. (NH4)2CO3. dd NaOH. CuSO4. Biết rằng lọ A tạo chất khí với lọ C nhưng không pư với lọ B. Xaùc ñònh CTPT oxit? Baøi 4: Cho 5. HCl. AgNO3. b) NaOH. NaBr. Na2CO3. Tìm CTPT cuûa oxit saét vaø tính m? Baøi 3: Khi oxi hoaù 2g moät NTHH coù hoaù trò IV baèng oxi ngöôøi ta thu ñöôïc 2. Xaùc ñònh CTPT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 6: Cho 7. H2O? Baøi 29: khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc.? Bài 34: Có 4 lọ mất nhãn là A. H2SO4 6. Na2CO3. Ba(OH)2.x (k là hệ số tỉ lệ giữa M và x). NH4Cl.

85g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng heát vôùi dd H2SO4 loaõng. dö thu ñöôïc 11. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 14: a. Cho hh X tan hoaøn toaøn trong 500ml dd HCl 2M. ngöôøi ta thu ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng. neáu laáy löôïng kim loaïi ñoù cho td vôùi dd HCl thì giaûi phoùng 1. hoaø tan hoaøn toaøn 27. Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 2.2g hidro.4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6.65g.4g moät oxit kim loaïi caàn 2. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13.19g axit clohidric. sau khi say khoâ coù khoái löôïng 2. Xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát ptpö xaûy ra trong TN0? Baøi 10: Cho 0. Tìm teân kim loaïi? Baøi 16: Bieát raèng 400ml dd HCl 1M ñuû ñeå hoaø tan heát 13g kim loaïi A ( coù hoaù trò II trong hôïp chaát).2g goàm kim loaïi A (coù hoaù trò II vaø III) vaø oxit kim loaïi AxOy cuûa kim loaïi ñoù.4g moät kim loaïi hoaù trò III taùc duïng vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13. Baøi 20:moät hh X coù khoái löôïng 27.38g moät kim loaïi hoaù trò I td heát vôùi nöôùc ch 0.9g muoái.4g oxit moät kim loaïi hoaù trò II caàn duøng 2. Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? b. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 11: Cho 9. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 15: ñeå khöû 6. Neáu cuõng laáy 400ml dd HCl 1M thì coù theå hoaø tan bao nhieâu gam Oxit cuûa kim loaïi A ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû treân? Baøi 17: cho 1.06g moät oxit kim loaïi baèng CO ôû nhieät ñoä cao thaønh kim loaïi. Haõy tìm CT cuûa muoái cacbonat hoaù trò II? Baøi 12:Khöû hoaøn toaøn 4.06g Oxit kim loaïi treân taùc duïng hoaøn toaøn vôùi 5000ml dd H2SO4 ñaëc.65g muoái Sunfat. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 9: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO3 dö.63%. sau pö phaûi duøng 50g dd NaOH 24% ñeå trung hoaø löôïng axit coøn dö. b.4g oxit moät nguyeân toá kim loaïi thuoäc nhoùm II td vôùi dd HCl dö. Xaùc ñònh CTPT oxit kim loaïi. sau pö taïo thaønh 15.72 lít CO2 (ñktc).GV: Trương Thế Thảo Baøi 7: Cho 5. Tìm CTPT cuûa oxit kim loaïi? 11 .792 lít khí H2. Xaùc ñònh teân cuûa nguyeân toá kim loaïi vaø döï ñoaùn moät vaøi t/c cuûa nguyeân toá ñoù? Baøi 19: cho 0.3g moät kim loaïi coù hoaù trò khoâng ñoåi td heát vôùi nöôùc ñöôïc 168 ml hidro ôû ñktc. thaáy taïo thaønh 7g keát tuûa. Daãn toaøn boä löôïng khí sinh ra vaøo bình ñöïng Ca(OH)2 dö. a. Haõy xaùc ñònh teân cuûa A? b. Neáu laáy löôïng kim loaïi sinh ra hoaø tan heát vaøo dd HCl dö thì thu ñöôïc 1. Xaùc ñònh kim loaïi ñoù.176 lít khí Hidro (ñktc). Cho 4. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? Baøi 8: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I. xaùc ñònh CTPT cuûa AxOy? Baøi 21: hoaø tan hoaøn toaøn 8g oxit cuûa kim loaïi hoaù trò III trong 300ml H2SO4 loaõng 1M. a.688 lít khí H2.53g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I taùc duïng vôùi dd HCl cho 112ml khí CO2 (ñktc). bieát raèng kim loaïi noùi chung coù khaû naêng td vôùi nöôùc coù hoùa trò toái ña laø 3.7g muoái. noùng dö thu ñöôïc dd X vaø khí SO2 bay ra.63%. Xaùc ñònh teân kim loaïi ñoù? Baøi 18: cho 10. Xaùc ñònh CM cuûa muoái trong dd X ( coi theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå trong quaù trình pö? Baøi 13: theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I.

xaùc ñònh CTPT cuûa oxit kim loaïi? Baøi 24: cho oxit MxOy cuûa kim loaïi M coù hoaù trò khoâng ñoåi. tìm teân kim loaïi M vaø CT oxit? Baøi 37: Cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27.l noù giaûm ñi 14. kim loaïi M laø kim loaïi naøo? Baøi 23: ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïi caàn duøng 300ml dd HCl 1m. cuõng oxit kim loaïi ñoù ôû möùc hoaù trò cao chöùa 50. Xaùc ñònh teân kim loaïi hoaù trò III? Baøi 30: hoaø tan muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II baèng dd H2SO216%. M laø kim loaïi naøo? Baøi 36: Ñoát chaùy 1 kim loaïi M thu ñöôïc moät oxit X. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? b.5 khoái löôïng mol cuûa R. tìm kim loaïi R? Baøi 29: hoaø tan moät löôïng muoái cacbonat cuûa moät kim loaïi hoaù trò III baèng dd H2SO4 16%.2M cuûa muoái clorua kim loaïi A. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? 12 .8g M2CO3 vaøo coác B (M laø kim loaïi). cho thanh saét coù k. Tính khoái löôïng muoái khoâ ñöôïc taïo thaønh? Baøi 34: cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa thì thu ñöôïc dd chöùa 22. Maët khaùc.5M. tính theå tích khí hidro thoaùt ra ôû ñktc? b.l clorua kim loaïi R hoaù trò II baèng 0.1g mu6oùi clorua cuûa kim loaïi ñoù. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa. Haõy xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat treân? Baøi 31: cho 2g hh Fe vaø kim loaïi hoaù trò II vaøo dd HCl coù dö thì thu ñöôïc 1. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0.94% theo k.8g coøn k.2% muoái sunfat.7g muoái.22g muoái. bieát khí N baèng 44% khoái löôïng cuûa M? Baøi 33: hoaø tan hoaøn toaøn 5g hh goàm moät kim loaïi hoaù trò II vaø moät kim loaïi hoaù trò III caàn duøng 18.l. Xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II? Baøi 32: hh M goàm oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò II vaø muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò ñoù ñöôïc hoaø tan heát vaøo axit H2SO4 loaõngvöøa ñuû taïo ra khí N vaø dd L.cho 5.8g kim loaïi hoaù trò II ñoù caàn chöa ñeán 500ml dd HCl. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 35: Hai coác ñöïng dd HCl ñaët treân hai ñóa caân A vaø B: can ôû traïng thaùi can baèng.GV: Trương Thế Thảo Baøi 22: hoaø tan hoaøn toaøn 18g moät kim loaïi M caàn duøng 800ml dd HCl 2. xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II. sau 1 thôøi gian khi k.1g. Cho bieát teân kim loaïi? Baøi 28: cho 100g hh hai muoái clorua cuûa cuøng moät kim loaïi R (coù hoaù trò II vaø III) taùc duïng vôùi KOH dö. can naëng 65. a. neáu hoaø tan 4.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k. sau 1 thôøi gian thaáy k. trong oxit X thì M chieám 52.48% oxi.25g dd HCl 30%.56% oxi. ñöôïc dd chöùa 20% muoái sunfat tan. saáy khoâ. röûa saïch. Cho 5g CaCO3 vaøo coác A vaø 4.12lít H2 (dktc).4g moät kim loaïi hoaù trò III td vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26. Xaùc ñònh teân nguyeân toá X? Baøi 27: a. Sau khi hai muoái ñaõ tan hoaøn toaøn caân trôû laïi vò trí caân baèng.6g moät oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11.Cho 5.36g muoái sunfat kim loaïi A. Haõy xaùc ñònh CT cuûa oxit treân? Baøi 25: oxit cuûa kim loaïi R ôû möùc hoaù trò thaáp chöùa 22. Keát tuûa hidroxit hoaù trò II baèng 19. bieát raèng 3. Xaùc ñònh R? Baøi 26: nguyeân toá X coù theå taïo ra 2 loaïi oxit maø trong moãi oxit haøm löôïng % cuûa X laø 40% vaø 50%.06g oxit nguyeân chaát tan trong dd HNO3 dö thu ñöôïc 5.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd.3g.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân. ñem coâ caïn dd L thu ñöôïc moät löôïng muoái khan 168% khoái löôïng M.

l. thu ñöôïc 2.75g.4g saét oxit thì caàn duøng vöøa ñuû 4.48lít H2.405%.6g moät kim loaïi M chöa roõ hoaù trò trong bình chöùa khí clo nguyeân chaát.6g oxit MxOy cuûa kim loaïi ñoù trong 2 lít dd HCl thu ñöôïc dd A vaø 4. ñeå trung hoaø löôïng axit dö ngöôøi ta duøng 40ml dd NaOH 0.5M.008 lít H2 (ñktc).4M. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 47: Hoaø tan 19.05g hh muoái khan.4g saét.36 lít khí H2 ôû ñktc.2g kim loaïi M vaø 69. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 42: Moät thanh keõm coù k. Neáu cho hh treân td vôùi khí clo thì caàn duøng 8.8g hh X goàm hai kim loaïi coù cuøng hoaù trò vaøo 600ml dd HCl 1.48g moät oxit kim loaïi M caàn duøng 1.4g muoái khan.4 lít (ñktc).68g kim loaïi M coù hoaù trò II baèng 100ml dd H2SO4 0.84 lít khí H2 (ñktc). Cho hôi nöôùc taïo ra ñöôïc haáp thuï baèng 100g axit H2SO4 98% thì noàng ñoä axit giaûm ñi 3.2% coøn thanh thöù hai taêng 28. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 45: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 9. caân ñöôïc 22. khi soá mol 2 muoái baèng nhau.l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0. Bieát tæ leä soá nguyeân töû cuûa Saét vaø kim loaïi M trong hh laø 1:4.l.5M.4g thì M laø kim loaïi naøo? Baøi 40: Hoaø tan m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M. tìm CT cuûa oxit ñoù? Baøi 52: Khöû m gam oxit saét baèng khí hidro noùng dö.GV: Trương Thế Thảo Baøi 38: Hoaø tan 6. xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi M? Baøi 39: Khöû 3. Sau khi pö keát thuùc thì thu ñöôïc 20. tính theå tích khí clo ñaõ hoaù hôïp vôùi kim loaïi M ôû ñktc? b. Xaùc ñònh hoaù trò n cuûa kim loaïi M? c. neáu khöû toaøn boä m gam oxit saét treân baèng CO noùng.8g hh hai kim loaïi X (hoaù trò x) vaø Y ( hoaù trò y) trong dd HCl roài sau ñoù coâ caïn dd thu ñöôïc 59. neáu hoaø tan heát hh naøy trong dd HCl thì thu ñöôïc 7. Tìm teân kim loaïi M? Baøi 46: Hoaø tan hh X goàm 11. Tìm CTPT cuûa M? Baøi 40: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? Baøi 51: Ñeå hoaø tan 2. a. laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k.41g H2SO4. a. Tính theå tích khí hidro sinh ra? Baøi 48: Cho 1g saét clorua td vôùi dd AgNO3 dö.65g AgCl. Xaùc ñònh CTPT cuûa oxit saét? 13 . chöùng minh hh X khoâng tan heát? b.l 25g.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 43: Hoaø tan heát 16.96% theo k. hoûi k.4%. Sau 1 thôøi gian. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 41: hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k. Tính theå tích khí H2 sinh ra? Baøi 44: Hoaø tan hoaøn toaøn 1. dö thì thu ñöôïc 8.75g moät kim loaïi M chöa bieát hoaù trò vaøo dd axit thì caàn 500ml dd HCl 1.25g muoái clorua. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3). laøm khoâ. Neáu khoái löôïng kim loaïi M coù trong hh laø 5. coâ caïn dd sau pö thu ñöôïc 49.344 lít H2 (ñktc). Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái saét clorua? Baøi 49: Coù moät hh goàm boät saét vaø boät kim loaïi M coù hoaù trò n. nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat. Toaøn boä löôïng kim loaïi M thu ñu7oïc cho td vôùi dd HCl dö cho 1. Chaát raén thu ñöôïc sau pö khöû ñöôïc hoaø tan baèng H2SO4 loaõng thoaùt ra 3.5M.3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï.

. * Lưu ý: Tách các (từng) chất ra khỏi hh # tách 1 chất ra khỏi hh. ngöôøi ta ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng.4g hh M2CO3 và MHCO3 bằng 500 ml dd HCl 1M thấy thoát ra 6. Tìm CT của oxit sắt? Chuyên đề 3: TAÙCH – TINH CHẾ CÁC CHAÁT.24 lít khí H2 (ñktc). Haõy tìm CTPT cuûa oxit saét? Bài 56: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 5.9g hh hai muối sunfat và cacbonat của cùng một kim loại hóa trị I vào nước thành dd A. Cho biết tên kim loại? b. Xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi B? Bài 58: Khi cho 2. a. * Phương pháp vật lí: .8g dd HCl 25%.6g chaát raén. Tìm CT 2 muối Clorua và % các muối trong hh? Bái 64: Thêm NaOH dư vào dd chứa 8g sunfat của kim loại hóa trị II rồi lọc lấy kết tủa. Haõy tìm mu6oùi saét ñoù? Baøi 55: Hoaø tan hoaøn toaøn 6. Để trung hòa axit dư phải dùng 50ml dd NaOH 2M. thu ñöôïc moät oxit ( trong ñoù % cuûa kim loaïi B chieám 52. Tìm CT hai muối và % các muối trong hh? Bài 62: Cho 46. Loïc laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao.Pp từ tính: Dùng nam châm để hút lấy các chất nhiễm từ ra khỏi hh.5 khối lượng mol của M. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc? c.25g tinh thể muối hidrat hóa.25g muoái saét clorua. ngöôøi ta phaûi duøng 43. * Phương pháp hóa học: 14 . Xác định CTPT của oxit sắt đó? Bài 61: Hòa tan 27. vải… .6 mol dd HCl. bieát raèng söï hao huùt trong quaù trình Tn laø khoâng ñaùng keå. hòa tan hết lượng sắt bằng dd HCl dư ta thu được 1. Xác định tên kim loại? Bài 59: Khi hòa tan 21g một kim loại hóa trị II trong dd H2SO4 loãng thì sinh ra 8. . Tìm CT 2 muối và % hh? Bài 63: Cho 100 g hh hai muối Clorua của cùng một kim loại M có hóa trị II và III t/d hết với dd NaOH dư. Dẫn một luồng khí Hidro đi qua đến khi khử hết.68 lít khí H2 ở đktc. Xác định CT của muối Hidrat hóa? Bài 60: Để hòa tan 16g FexOy cần dùng 0.pp lọc: dùng tách chất không tan ra khỏi chất lỏng khi cho hh đi qua bộ phận lọc: giấy lọc.4 lít khí H2 bay ra ở đktc. tách ra nung nóng ta thu được một oxit kim loại. ñem nung ôû nhieät ñoä cao thì thu ñöôïc 1.4 lít khí H2 ở đktc. a. Nếu kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II và nguyên tố nào? Bài 66: Khử m gam một oxit sắt chưa biết bằng CO nóng dư đến hoàn toàn ta thu được sắt và khí A. nhiệt độ đông đặc khác nhau ra khỏi hh. Cô cãn dd thu được bao nhiêu gam muối khan? b.24 lít khí ở đktc.2g hh treân khöû baèng H2 ôû nhieät ñoä cao coù 0. Sau ñoù loïc keát tuûa. Cho ½ dd A t/d H2SO4 dư thoát ra 2.5g một kim loại hóa trị II vào nước thì thu được 1. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 57: Nhoû töø töø töøng gioït dd NaOH vaøo dd muoái clorua cuûa kim loaïi B hoaù trò III ñeán khi keát tuûa khoâng taïo theâm ñöôïc nöõa thì döøng.pp chưng cất pâhn đoạn: dùng để tách các chất có nhiệt độ nóng chảy. Hỏi kim loại đó là gì? Bài 65: Hòa tan hoàn toàn 4g hh một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III thì cần dùng 170ml dd HCl 2M.94%). Khi cho kết tinh thì muối sunfat kết tinh cùng với nước tạo ra 104.GV: Trương Thế Thảo Baøi 53: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO3 dö. Neáu ñem 3.65g.4g hh goàm boät Fe vaø moät oxit saét baèng dd HCl thu ñöôïc 2. kim loại nhận được có khối lượng 3.l laø 2. Cho ½ dd A t/d với dd BaCl2 dư thì thu được 43g hh kết tủa trắng. Hấp thụ toàn bộ khí A bằng Ca(OH)2 thì thu được 10g kết tủa. sau khi sấy khoâ coù k.72 lít khí CO2 ở đktc. Kết tủa hidroxit hóa trị II bằng 0. haõy xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát pthh xaûy ra trong TNo? Baøi 54: Cho töø töø dd KOH ñeán dö vaøo 3.1g oxit moät kim loaïi hoaù trò (III).pp chiết: dùng để tách các chất lỏng không hòa tan ra khỏi hh chất lỏng không dồng nhất.2g.1g H2O taïo thaønh.

ZnCl2. b. CO.Viết các PTHH minh họa. MgCl2. Cl2. c. Khí CO2 và SO2. SO2. O2. CaO. CO2 có lẫn SO2? b. e. CO c. b. c. NH3. chiết… • Chất sản phẩm dễ dàng tái tạo lại thành chất ban đầu. SO2 b. MgO. Hh Chất rắn: Na2O. O2. Al2O3. b. Na2CO3. H2. CO2 có lẫn CO? c.Trình bày cách tiến hành bằng lời. FeCl2. H2 có lẫn NH3? 15 Y . Hh rắn: CaCO3. Hãy viết sơ đồ để thu được Al2O3 tinh khiết? Bài 12: Làm thế nào để tách các chất sau đây ở dạng nguyên chất từ hh? a. Bài 6: Nêu pp tách các chất sau từ các hh: a. HCl có lẫn H2SO4. Chất khí: NH3. Cu. d. H2. Bài 7: Trong phòng TN0 có lượng lớn khí độc sau. H2. FeCl3 có lẫn BaCl2. Al2O3? Bài 11: Quặng Nhôm có lẫn Fe2O3 và SiO2.GV: Trương Thế Thảo . NaOH có lẫn Na2CO3 và CaCO3. NaCl có lẫn NaOH. BaCO3. • Sản phẩm tạo thành dễ dàng tách ra khỏi hh ban đầu bằng pp vật lí: lọc. (NH4)2SO4. H2S. Bài 8: Làm thế nào để làm khô các khí sau lẫn hơi nước: a. CO2. hh rắn: CaO. HCl. Fe2O3. CO. MgCO3? Bài 3: Làm thế nào có thể thu được AlCl3 tinh khiết từ AlCl3 có lẫn FeCl3 và CuCl2? Bài 4: Nêu pp tách các chất sau đây ra khỏi hh của chúng: a. Dd muối: NaCl. b. H2SO4 có lẫn HCl. c. Hh rắn: AlCl3. Bài 5: Trình bày cách tinh chế các dd sau: a.Dùng pư đặc trưng t/d lên những chất muốn tách theo các điều kiện sau: • Chỉ tác dụng lên chất muốn tách.từng chất trong hh rắn: Na2CO3. Khí H2S và NO2. SO2 b. uSO4. Chất khí: HCl. Bài 9: Làm thế nào thu được Bạc tinh khiết trong hh Bạc có lẫn đồng và nhôm? Bài 10:---------------------------Fe -------------------------Fe có lẫn Al.Sơ đồ tách: AB YA +B XY +A Y . H2S. * Bài tập áp dụng: Bài 1: Bằng pphh hãy tách riêng hh SO2 và CO2? Bài 2: ------------------------------. NO2. SO2 Bài 13: Làm thế nào để thu được các khí tinh khiết: a. . làm thế nào để loại bỏ: a. . d. NH4Cl.

………………………………………………….. Al c. SO2. c.GV: Trương Thế Thảo Bài 14: Làm thế nào để tách được các chất riêng biệt các kim loại từ các hh sau: a. Ag. voâi soáng. NaHCO3. c. cách điều chế của các chất vô cơ. AlCl3. Haõy cho bieát: .Haõy trình baøy pp laáy töøng kim loaïi Cu. Clo coù laãn O2. *Phương pháp: . CuO. CaCl2. . KCl baèng pphh? Bài 25: Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát ra khoûi nhau: a) Fe vaø Cu b) Fe. ZnCl2. b. Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT. SiO3 ôû daïng boät. Haõy vieát caùc ptpö ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? b. Baøi 21: Neâu pp taùch hh ñaù voâi. O2. MgSO4. Fe2O3. SO2. CaSO4. ………Cu ………………………………: Cu. silic ñi oxit vaø saét (II) clorua thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 30: a.Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. K2S. Fe. thaïch cao. CO2 coù laãn khí HCl vaø hôi nöôùc. BaO. Trình baøy pphh ñeå laáy töøng oxit töø hh: SiO2. CuO. Al2O3. MgCl2. CO2. BaCl2.CaSO3 coù laãn CaCO3 vaø Na2CO3? .Muoáùi aên coù laãn CaCl2. H2. HCl? Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 2: Ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc nhöõng chaát khí khaùc nhau töø nhöõng pö: a. Fe2O3 vaø Al2O3. CuO. Phaân huyû muoái cacbonat ôû nhieät ñoä cao.: C2H2. FeO. C2H2. CO2. Cl2 vaø dd HCl. b. * Bài tập áp dụng: Baøi 1: Coù nhöõng chaát: a. Haõy trình baøy hai pphh taùch ñöôïc Ag ra khoûi hh. C2H4. Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 17: Baèng pphh: a. ………………H2………………………………. . muoái aên thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 22: Tinh cheá: . Chæ duøng 1 hoaù chaát duy nhaát? Baøi 24: Taùch hh goàm: BaCO3. CaSO4. Fe töø hh caùc oxit: SiO2. Na2SO4. Na2SO3? Baøi 22: Moät loaïi muoái aên coù laãn taïp chaát laø: CaCl2. Oxi coù laãn Cl2. taùch khí CH4 ra khoûi hh khí: CH4.Viết sơ đồ điều chế dưới dạng sơ đồ chuỗi pưhh.Muoái naøo coù theå td vôùi dd Na2CO3? . BaSO4. Al2O3. Baøi 18: Neâu pp taùch hh goàm 3 khí: Cl2. Bài 15: Laøm theá naøo ñeå thu ñöôïc O2 tinh khieát töø hh O2 vaø CO2? Baøi 16: Baïc coù laãn taïp chaát laø Cu. Al2O3.Nắm chắc tính chất hóa học. H2. Ag vaø Cu c) CuO. Fe. MgSO4. CO2 thaønh caùc chaát nguyeân chaát? Baøi 19: Tinh cheá caùc chaát khí sau ñaây: a. b. haõy trình baøy caùch loaïi caùc taïp chaát ra khoûi muoái aên? Baøi 23: Trình baøy pp taùch Fe2O3 ra khoûi hh Fe2O3. CuCl2b. Baøi 20: Neâu pp taùch hh ñaù voâi.Cụ thể hóa sơ đồ bằng các PTHH cụ thể. 16 . MgO. Mg. CO2. . Cu.

D. FeO. CuO. H2SO4 ñaëc. hãy điều chế phân superphotphat đơn (Ca(H2PO4)2 và CaSO4). H2SO4. Khí CO2 bằng 4 hợp chất? b. Trình baøy moät pphh ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd CuSO4. đá vôi và không khí hãy viết các PTHH điều chế xôđa .Kim loaïi: Zn. BaCl2. trình baøy moät pphh ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd Al2(SO4)3. oxi. Vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá Saét (III) sunfat. Từ muối ăn. H2O. Fe coù theå ñieàu cheá ñöôïc caùc khí gì? b. KMnO4. HCl. H2O vaø chaát xuùc taùc thích hôïp. ñoàng oxit. Cu(OH)2? Baøi 5: Töø nhöõng chaát: Cu. b) Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CaSO4.Muoán ñieàu cheá 3 chaát raén: NaOH. Cu(OH)2. Haõy cho bieát: . c) Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CO2. Cu. (NH4)2SO4. Bài 14: Từ Photphat tự nhiên và quặng pirit sắt. CuO. Baøi 4: Töø nhöõng chaát: BaO. Haõy vieát caùc PTHH ñeå ñieàu cheá: a. vieát caùc PTHH? Bài 12: a) Vieát 4 loaïi phaûn öùng taïo thaønh NaOH. H2O.chæ duøng moät thuoác thöû. nhoâm clorua (baèng 2pp). 17 . FeCl2.Baèng TN naøo coù theå khaúng ñònh moãi chaát khí sinh ra trong nhöõng pöhh noùi treân? Baøi 3: Vieát ptpö ñieàu cheá ZnCl2. Từ muối ăn(NaCl) hãy viết các PTHH điều chế ra NaOH? c. O2. Fe(OH)2. Haõy vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? Baøi 6: Töø CuSO4 vaø caùc hoaù chaát coù saün. vieát caùc PTHH? b. Moät dd coù` tính axit yeáu. . ñoàng sunfat. Fe vaø dd HCl haõy vieát pthh ñieàu cheá caùc chaát: Cu. c. AlCl3 ( hai pp). Na2CO3. Fe. Baøi 8: Coù nhöõng chaát: NH4Cl. Ñoàng (II) sunfat.trình baøy 3 pp ñieàu cheá moãi chaát? . Khí Oxi. Haõy ñieàu cheá ñoàng. CO2. Fe. đạm urê. a.Hiñroxit: Zn(OH)2. O2. Vieát caùc ptpö? b. haõy trình baøy 2 pp khaùc nhau ñeå ñieàu cheá ra Cu kim loaïi? Baøi 7: töø nhöõng chaát: Al. Bài 13: Töø quaëng Pyrit FeS2. Kim loaïi td vôùi dd axit. FeCl2 vaø CuCl2 töø: . B. C. .PTHH minh hoaï öùng vôùi moãi TN treân? . Baøi 18: töø moät dd hh hai muoái laø Cu(NO3)2 vaø AgNO3. H2SO4. Phaân huyû muoái Kali pemanganat ôû nhieät ñoä cao. Cu. chæ töø chaát KMnO4. d. haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát treân? Baøi 11: coù moät dd goàm hai muoái: Al2(SO4)3 vaø CuSO4. O2. H2O. Ba(OH)2? b. Al2(SO4)3. CuSO4. saét. NaHCO3. Khí Hidro. nöôùc. .GV: Trương Thế Thảo b. haõy choïn nhöõng chaát naøo coù theå duøng ñieàu cheá caùc chaát sau vaø vieát ptpö xaûy ra: a. KClO3. dd HCl. laøm theá naøo coù theå ñieàu cheá 2 kim loaïi rieâng bieät laø Ag vaø Cu? Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 9: a. Pö cuûa muoái sunfit vôùi dd Axit. cho caùc chaát: Nhoâm. saét (II) clorua.Oxit: ZnO. saét (III) hidroxit? Vieát caùc ptpö? Baøi 10: a. axit clohidric.Baèng caùch naøo töø saét ta coù theå ñieàu cheá saét (II) hidroxit. Bài 15: Viết PTHH điều chế MgO bằng 4 cách? Bài 16: Hãy viết các PTHH điều chế: a. Cl2.

… .1g moät hh hai Oxit Al2O3 vaø MgO t/d vöøa ñuû vôùi 250ml dd axit HCl 2M. Al. Fe2O3. Baøi 4: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu.l dd axit đã dùng? Baøi 3: Cho 9.3g muối khan. Hệ PT toán học -> Tìm ra số mol x.Dựa vào PTHH lập PT toán học theo số mol x. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? Baøi 5: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu.2g hh CaCO3 vaø MgCO3 ta thu ñöôïc 6. S hãy điều chế CuSO4 bằng 3 cách. FeCl2 bằng 5 cách Bài 18: a. b. clorua vôi? Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? Baøi 6: Nung noøng hh CuO vaø FeO vôùi C dö thì thu ñöôïc chaát raén A vaø khí B. muối KCl. CaCl2. b) Tính k. Hãy điều chế Cu nguyên chất bằng nhiều cách khác nhau? Bài 20: Từ muối ăn. Từ H2O. Từ photphat tự nhiên hãy điều chế H3PO4. Xác định tp% về k. Khí SO2 bằng 7 cách? D.l của Nhôm và Kẽm trong hh? b. tính tp % khoái löôïng moãi Oxit trong hoãn hôïp ñaàu. a. B. quặng boxit và các chất vô cơ cần thiết khác.l moãi chaát trong hoãn hôïp ñaàu vaø theå tích khí B ôû ñktc? Baøi 7: Khi phaân huyû baèng nhieät 14. * Phương pháp: . đá vơi và nước. Từ pirit sắt. phân supephotphat đơn và supephotphat kép? b. sau đó cô cạn thì thu được 13.Viết các PTHH có thể xảy ra. . Cu(OH)2 bằng 3 cách. Đem trung hòa dd A bằng dd axit HCl 25%. b.Gọi x.5M để hòa tan hết hh trên? Bài 2: Khi cho một miếng hợp kim gồm Na và K t/d hết với nước thì thu được 2. a> Vieát PTPÖ b> Tính khoái löôïng moãi chaát trong hh tröùôc khi nung? 18 . cho B td vôùi dd nöôùc voâi trong coù dö thì thu ñöôïc 20g keát tuûa. Tính % về k. y.24 lít khí H2 (đktc) và một dd A.4g hh CaCO3 vaø MgCO3.9g hh hai kim loại Al. Al2O3. FeCl3. MnO2 và axit H2SO4 đặc. y lần lượt là số mol của A. HCl. mA 0%. Chaát raén A td vöøa ñuû vôùi 150g dd axit HCl 15%.96 lít khí H2 (đktc). CuO. hãy viết các PTHH điều chế ra: FeCl2. Zn vào dd axit H2SO4 loãng thu được 8. pöù xong ngöôøi ta thu ñöôïc hh chaát raén coù khoái löôïng giaûm 8. . Tính thể tích dd H2SO4 0. Al(OH)3. Cl2? Bài 19: a.CaCO3 bằng 5 cách e.GV: Trương Thế Thảo d.6 lít CO2 (ñktc). Bài 17: Viết các PTHH điều chế: a. : 0 % mB = m h h1 0 % . y đã gọi. Tính tp % cuûa caùc chaát trong hoãn hôïp ? Baøi 8: Nung 18. Có các hóa chất: NaCl. Khí NH3 bằng 3 cách? c. hãy viết các PTHH điều chế nước Javen. a. Tính k. đem trộn lẫn với nhau ntn để tạo thành HCl. phèn chua. a) Vieát caùc PTPÖ.Tính TP % các chất: % mA = m h h1 . 0 mB * Bài tập áp dụng: Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 11. Có một hh gồm CuO.l mỗi kim loại trong hợp kim? b.Giải PT. Fe(OH)3. .8g so vôùi khoái löôïng hh tröôùc khi nung.

9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A.3g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6. Tính tp % veà khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp? Baøi 14: Cho 18g hôïp kim nhoâm.12 lít khí SO2 (ñktc). sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46. Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 12: Cho 16g hoãn hôïp Fe2O3. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 21*: Cho 33.48 lít khí (ñktc). Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 15: Cho 16g hoãn hôïp Fe2O3. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 45g keát tuûa.35g muùoâi khan.4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. b>Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? c> Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? d>Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1. c> Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. 19 .3g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hh? Baøi 13: Coù 10g hh Cu vaø CuO td vôùi dd H2SO4 loaõng. b>Tính C% caùc chaát trong dd A.GV: Trương Thế Thảo Baøi 9: Cho hh khí CO vaø CO2 ñi qua dd Ca(OH)2 dö thì thu ñöôïc 1g keát tuûa maøu traéng . loïc laáy chaát raén khoâng tan. loïc laáy chaát raén khoâng tan.magieâ vaøo dd HCl coù 20.12 lít (ñktc).16 lít khí H2 bay ra (ñktc).magieâ vaøo dd HCl coù 20.12 lít khí SO2 (ñktc).8%. MgO hoaø tan heát trong dd HCl. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 45g keát tuûa. Baøi 22: cho 8.4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. a>Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 20*: Cho 15. Sau pö caàn trung hoaø löoäng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14. sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 18*: Cho 33.35g muùoâi khan. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 17*: Cho 15.8%. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6. cho vaøo H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 1.12 lít (ñktc). d>Tính C% caùc chaát trong dd A.48 lít khí (ñktc).08%. Xaùc ñònh tp % theo theå tích cuûa moãi khí trong hh? Baøi 10: Coù 10g hh Cu vaø CuO td vôùi dd H2SO4 loaõng.8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi dd axit HCl dö thu ñöôïc 4. Baøi 19:Cho 57.8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi dd axit HCl dö thu ñöôïc 4. cho vaøo H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 1. Sau pö caàn trung hoaø löoäng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14.9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0.64g Cu. MgO hoaø tan heát trong dd HCl.16 lít khí H2 bay ra (ñktc). a>tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? b>Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8. neáu cho hh khí naøy qua CuO nung noùng dö thì thu ñöôïc 0.08%.8g hh A ôû treân? Baøi 23: cho 8. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hh? Baøi 16:Cho 57. Tính tp % veà khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp? Baøi11: Cho 18g hôïp kim nhoâm. e>Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? f> Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? g>Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1.

Tính khoái löôïng moãi hiñroxit trong hh? Baøi 32: Cho 120g dd NaOH 20% pö vôùi khí CO2 ôû ñktc ñeå taïo thaønh hh muoái trung hoaø vaø muoái axit theo tæ leä soá mol laø 3:2. b. Sau ñoù cho dd AgNO3 vaøo dd noùi treân ta thu ñöôïc moät keát tuûa naëng 8.2g hh X? Baøi 28: cho 6g hh goàm Mg vaø MgO td vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 3.5M vöøa ñuû ñeå hoaø tan heát 5.2g hh X goàm Mg vaø MgO td heát vôùi dd HCl thì thu ñöôïc 1. Tính khoái löoïng moãi chaát coù trong X. Tính theå tích dd HCl 0. a>tính khoái löôïng moãi chaát trong A. Tính C% cuøa dd thu ñöôïc sau pö neáu khoái löôïng axit ñaõ duøng laø 246. Baøi 25: cho moät hh A goàm Fe vaø MgCO3 td vôùi dd axit clohidric dö.82g keát tuûa vaø 480ml dd B.325g hh goàm NaCl vaø KCl ñöôïc hoaø tan vaøo nöôùc. Tính C% cuûa ddd BaCl2 vaø CaCl2? Baøi 38: Cho 3. Tính khoái löôïng hh ban ñaàu? Baøi 37: Cho 44.2g goàm Mg vaø MgO cho pö heát vôùi dd HCl thaáy thoaùt ra 1.464 lít khí CO2 (ñktc) ñi vaøo dd NaOH sinh ra 11. Tìm khoái löôïng 2 muoái tan? Baøi 24: Hoaø tan 25.6 lít khí CO2 ôû ñktc. a. tính theå tích khí CO2 caàn duøng? Baøi 33: Cho 38. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 30g keát tuûa.36 lít khí ôû ñktc. theâm vaøo dd A 210ml dd NaCO3 1M thì thu ñöôïc 23. a. Tính theå tích dd HCl 0. Laáy 1/10 dd A cho pö vôùi dd AgNO3 dö thu ñöôïc 2. cho dd AgNO3 vaøo dd treân ta thu ñöôïc moät keát tuûa coù khoái löôïng 0.8g hh A ôû treân? Baøi 24: Cho 5g hh A goàm Mg vaø MgO td vôùi dd HCl dö thu ñöôïc 2.24 lít khí (ñktc).2g hh X? Baøi 30: cho 6g hh goàm Mg vaø MgO td vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 3. daãn khí taïo thaønh loäi qua nöôùc voâitrong coù dö thì thu ñöôïc 10g keát tuûa vaø coøn laïi 1.44g hh hai muoái laø Na2CO3 vaø NaHCO3.9g? Baøi 27: cho 5.717g.2g hh hai muoái A2SO4 vaø B2SO4 td vöøa ñuù vôùi dd BaCl2 thì thu ñöôïc 69.5M vöøa ñuû ñeå hoaø tan heát 5. b>tính tp % caùc chaát trong A. Tính tp% theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh? Baøi 31: Cho 3.02g hh goàm CaCl2 vaø BaCl2 vaøo nöôùc ñöôïc 600ml ddA. tính tp% caùc chaát tronh hh? Baøi 35: Nung 26.607g.8g hh BaCl2 vaø CaCl2 vaøo 214. Tính tp% theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh? Baøi 29: cho 5.9g keát tuûa BaSO4. Tính khoái löoïng moãi chaát coù trong X.9g hh goàm NaCl vaø KCl hoaø tan vaøo nöôùc. Tính soá gam moãi muoái trong hh ñaàu? b. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 34: Cho 0. Sau ñoù.8g hh CaCO3 vaø MgCO3. Tính tp% caùc chaát trong hh A? Baøi 26: hh 3. tính tp% caùc chaát coù trong hh? Baøi 39: Hoaø tan 15.2g hh X goàm Mg vaø MgO td heát vôùi dd HCl thì thu ñöôïc 1. c. d.87g keát tuûa. Tính CM caùc muoái coù trong dd A? Baøi 40: cho 2.36 lít khí ôû ñktc.12 lít khí ôû ñktc. xaùc ñònh khoái löôïng cuûa moãi muoái trong hh thu ñöôïc? 20 . tính tp % caùc chaát trong hh ñaàu? b.GV: Trương Thế Thảo c> tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? d>Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8.04g hh NaOH vaø KOH taùc duïng vôùi dd HCl thu ñöôïc 4.12 lít khí H2 (ñktc) a.2 ml nöôùc ñeå ñöôïc dd A. sau khi pö keát thuùc.12 lít khí ôû ñktc. 15g caùc muoáùi clorua.6g hh 2 oxit vaø khí cacbonic.2g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl.12 lít khí khoâng maøu (ñktc). Tính theå tích khí CO2 thu ñöôïc (ñktc)? Baøi 36: Nung noùng hh goàm 2 muoái CaCO3 vaø MgCO3 thì ñöôïc 76g hai oxit vaø 33. thu ñöôïc 13.

Tính khoái löôïng moãi muoái tronh hh? Baøi 44: hoaø tan hoaøn toaøn 27. xaùc ñònh tp% theo khoái löôïng trong hh ban ñaàu? h.68 lít khí CO (ñktc). K2O.4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6. Baèng pphh haõy taùch rieâng Cu ra khoûi hh thu ñöôïc sau pö? Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 51: Al4C3 vaø CaC2 taùc duïng vôùi nöôùc theo pt: Al4C3 + 12H2O -> 4Al(OH)3 + 3CH4 CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2 Cho hh hai chaát treân taùc duïng vôùi nöôùc dö thu ñöôïc 2. a.72 lít CO2 (ñktc). Laáy hh naøy ñoát chaùy hoaøn toaøn thu ñöôïc 2. Xaùc ñònh tp% cuûa moãi chaát trong hh tröôùc vaø sau pö? Baøi 47: cho 19g hh Na2CO3 vaø NaHCO3 td vôùi 100g dd HCl.48 lít khí (ñktc). Baøi 52: cho 16g hh goàm Fe2O3. Sau Tn coøn laïi 21g chaát raén khoâng tan. tính löôïng Al4C3 vaø CaC2 trong hh. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 7. Bieát caùc theå tích khí ñeàu ño ôû ñktc.5g keát tuûa maøu traéng. Xaùc ñònh tp% cuûa moãi chaát trong hh tröôùc vaø sau pö? Baøi 43: cho 19g hh Na2CO3 vaø NaHCO3 td vôùi 100g dd HCl. xaùc ñònh tp% moãi chaát coù trong hh? d.016 lít hh khí. TN2: neáu cho theâm vaøo hh A moät löôïng Al2O3 baèng 50% löôïng Al2O3 ban ñaàu roài laïi hoaø tan vaøo nöôùc dö.35g muoái khan. tieán haønh 3 Tno : TN1: neáu cho hh A vaøo nöôùc dö. sinh ra 4.4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6. Tính khoái löôïng moãi muoái tronh hh? Baøi 48: hoaø tan hoaøn toaøn 27. ngöôøi ta phaûi duøng 15. Tính khoái löôïng cacbon caàn duøng cho pö khöû caùc oxit? Baøi 46: khöû hoaøn toaøn 20g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 7.5g keát tuûa maøu traéng. xaùc ñònh tp% moãi chaát coù trong hh? b.84 lít khí CO (ñktc).15g hh CuO vaø PbO vôùi moät löôïng Cacbon vöøa ñuû trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí ñeå oxit kim loaïi bò khöû heát. g.72 lít CO2 (ñktc). Tính tp% moãi oxit trong hh ñaàu? Baøi 53: Cho hh A goàm 3 oxit: Al2O3.84 lít khí CO (ñktc). sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46. c. Sau pö caàn trung hoaø löôïng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14.8%.GV: Trương Thế Thảo Baøi 41: nung noùng 19. Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? Baøi 49: khöû hoaøn toaøn 40g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. Tính khoái löôïng cacbon caàn duøng cho pö khöû caùc oxit? Baøi 42: khöû hoaøn toaøn 20g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. e.688 lít CO2. Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? Baøi 45: nung noùng 19.68 lít khí CO (ñktc). ngöôøi ta caàn duøng 7. khuaáy kó thaáy coøn 15g chaát raén khoâng tan.48 lít khí (ñktc). sinh ra 4. 21 . ngöôøi ta phaûi duøng 15. Baèng pphh haõy taùch rieâng Cu ra khoûi hh thu ñöôïc sau pö? Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 50: khöû hoaøn toaøn 40g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. Toaøn boä löôïng khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dd Ca(OH)2 dö. xaùc ñònh tp% theo khoái löôïng trong hh ban ñaàu? f. CuO.15g hh CuO vaø PbO vôùi moät löôïng Cacbon vöøa ñuû trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí ñeå oxit kim loaïi bò khöû heát. ngöôøi ta caàn duøng 7. MgO hoaø tan heát trong dd HCl. Toaøn boä löôïng khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dd Ca(OH)2 dö.

l moãi kim loaïi trong hh ñaàu? b.04 lít khí hidro bay ra (ñktc). Tính tp% caùc kim loaïi coù trong hôïp kim? Baøi 61: khi hoaø tan 6g hôïp kim goàm Cu. a. Vieát caùc PTPÖ? Baøi 59: a. tính löôïng keát tuûa taïo thaønh? Baøi 56: Hoaø tan 9g hôïp kim nhoâm – Magieâ trong dd HCl coù 10. sau pö thu ñöôïc 3. coøn laïi 32.Tính khoái löôïng cuûa dd HCl pö ñuû vôùi hh treân? Baøi 55:moät hh goàm Cu vaø Fe coù toång khoái löôïng laø 12g ñöôïc cho vaøo 400ml dd HCl 1M. Xaùc ñònh tp% caùc chaát trong hôïp kim? Baøi 57: cho 1. Baøi 60: Hoaø tan 4. Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 58: Ngaâm 16. Baèng pphh naøo.6g hh boät caùc kimloaïi Al vaø Fe trong dd HCl dö.36lít khí CO2 ôû ñktc. . khuaáy kó hh ñeå pö xaûy ra hoaøn toaøn.44g hoãn hôïp CaCO3 vaø MgCO3 phaûn öùng vôùi dd H2SO4 thì thu ñöôïc 7. dd A vaø V lít khí (ñktc).8g hoãn hôïp Mg vaø MgO phaûi duøng heat 400ml dd HCl 2M a) Tính % khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu? b) Cho 1 löôïng dd NaOH dö vaøo dd sau PÖ seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? 22 . tính khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh ñaàu? Baøi 63: cho 4.01g boät goàm Nhoâm vaø Bari thì caàn vöøa ñuû 350ml dd HCl 0.6g hoãn hôïp 2 muoái khan.tính theå tích dd HCl 1M caàn vöøa ñuû. a) Tính tp % khoái löôïng moãi chaát ban ñaàu? b) Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh? c) Tính theå tích dd HCl 36% (d = 1. sau pö thu ñöôïc 6.5g hh goàm Zn. Xaùc ñònh tp% khoái löôïng caùc kim loaïi? Baøi 62: ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 3.5g chaát khoâng tan. Phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc 11. Laáy 360ml dd KOH 1M cho vaøo dd A. Au vaøo dd HCl coù dö.18g/ml) caàn duøng? Bài 65: Cho 5.5g hh aáy mang ñoát thì khoái löôïng taêng leân 51. Tính khoái löôïng moãi oxit trong hh A? Baøi 54: cho 45. Cho 13.tính tp% cuûa hh treân? . Cuõng laáy 45. . roài laïi hoaø tan vaøo nöôùc dö.5g hôïp kim Nhoâm.86g kim loaïi khoâng tan. Ñem loïc keát tuûa A goàm hai kim loaïi coù khoái löôïng 7.GV: Trương Thế Thảo TN3: neáu cho vaøo hh A moät löôïng Al2O3 baèng 75% löôïng Al2O3 trong A. tính tp% k. Tìm soá mol caùc kim loaïi trong hh ban ñaàu vaø trong hh A? Bài 64: Hoaø tan hoaøn toaøn 14. Cu.tính soá gam moãi chaát trong hh . Fe. a. a) Tính khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu? b) Tính khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp 2 muoái taïo thaønh? Bài 66: Hoaø tan 12. Baèng pphh haõy taùch rieâng kim loaïi Mg ra khoûi hh.4g chaát raén.24 lít khí H2 (ñktc).48g vaø dd nöôùc loïc. a.4g hh goàm CaCO3 vaø MgCO3 vaøo dd HCl dö.2M. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 1568ml khí (ñktc). tính khoái löôïng moãi kim loaïi coù trong hh? b. ngöôøi ta coù theå ñieàu cheá ñöôïc Fe2O3 töø hh hai kim loaïi treân.Magieâ trong dd H2SO4 loaõng.525M.08 lít H2 bay ra (ñktc). dö coù 5.9g. Al trong axit clohidric dö taïo thaønh 3. thaáy coøn laïi 25g chaát raén khoâng tan.41g hh hai kim loaïi laø Al vaø Mg taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö.024 lít H2 (ñktc) vaø coøn laïi 1. Tính tp% theo khoái löoïng vaø theo soá mol cuûa moãi kim loaïi coù trong hh ñaàu? b.15g hh boät Fe vaø Al taùc duïng vôùi 200ml dd CuSO4 0.2lít khí hiñro (ñktc).6g hoãn hôïp Zn vaø ZnO baèng dd HCl dö thu ñöôïc 2.

Tính C% caùc chaát trong dd sau PÖ? Baøi 5: Coù 200ml dd HCl 0. a) tính khoái löôïng cuûa 2 Oxit thu ñöôïc b) Bieát 2 oxit coù tæ leä mol: 1:1.Phương pháp đường chéo: Chất A: C1(%) C2(%) – C(%) C(%) Chất B: C2(%) C(%) – C1 (%) => C (% −) C1(% ) = m B C 2 (% − C (% ) ) mA * Bài tập áp dụng: Baøi 5: Cho 17.2g lít khí HCl vaøo 188. Tính k. Tính C% caùc chaát trong dd sau PÖ? Baøi 3: Hoaø tan 11. a) Tính noàng ñoä mol cuûa caùc chaát trong dd sau pö bieát theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå? b) Tính theå tích dd NaOH 2. Tính tp % theo khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp A.1M ñeå trung hoaø dd axit noùi treân? b>Caàn bao nhieâu gam dd Ca(OH)2 5% ñeå trung hoaø heát löôïng axit treân? Baøi 10: Cho 200g dd Na2CO3 td vöøa ñuû vôùi 120g dd HCl.2M thu được 10g kết tủa. 0 m ct + Nồng độ dung dịch: CM = V + Khối lượng riêng: d = v m n + Công thức chuyển từ nồng độ mol sang nồng độ %: CM = 10.l không đổi thu được 10g chất rắn.mChất kết tủa.d M . Sau pö dd coù noàng ñoä 20%.8l khí khoâng maøu (ñktc).mchất khí . lọc lấy chất kết tủa X đem nung ở nhiệt độ cao đến k. laáy 80g dd A cho td vôùi 120g dd AgNO3 15% thì thu ñöôïc dd B vaø moät chaát keát tuûa. Tính khoái löôïng cuûa moãi bazô trong h2 ñaàu? Bài 69: Cho 10 lít hh khí (đktc) gồm N2 và CO2 lội qua 2 lít dd Ca(OH)2 0.6g hh NaOH và KOH t/d vừa đủ với dd CuSO4 thu được kết tủa X và dd Y.Nắm vững các công thức liên quan đến nồng độ dung dịch: + Nồng độ phần trăm: C% = m d d 1 0 % . mddspư = mcác chất trước pư . .CM *Lưu ý: mdd = mdm + mct.8g nöôùc ñöôïc dd A. Tính C% cuûa hai dd ñaàu? Baøi 11: Cho 307g dd Na2CO3 td vôùi 365g dd HCl.2M. tính tp% về thể tích các khí trong hh ban đầu? Bài 70: Cho 11. 23 .GV: Trương Thế Thảo Bài 67: Cho moät h2 A goàm Mg vaø MgCO3 taùc duïng vôùi dd HCl dö . a.5M ñuû ñeå td heát vôùi ddA? Baøi 2: Cho 180g dd H2SO4 15% vaøo 320g dd BaCl2 10%. Bài 68: Nung noùng 136g hoãn hôïp 2 bazô Mg(OH)2 vaø Fe(OH)3 thì khoái löôïng giaûmñi 36g.4g hh FeO vaø Fe2O3 coù tæ leä soá mol laø 1:1 vaøo 450ml dd HCl 2M ñöôïc dd A. * Phương pháp: . daãn khí taïo thaønh loäi qua nöôùc voâi trong dö thì thu ñöôïc 10g keát tuûa vaø coøn laïi 2. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc? b. Sau pö thu ñöôïc moät dd muoái coù noàng ñoä 9%.l của mỗi oxit trong hh ban đầu? Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH. a>Caàn bao nhieâu ml dd NaOH 0.

Vieát caùc ptpö? b. Tính theå tích dd H2SO4 noàng ñoä 205 coù khoái löôïng rieâng laø 1. Dd sau pö laøm ñoåi maøu quì tím thaønh ñoû. Haõy cho bieát hieän töôïng quan saùt ñöôïc. a. thu ñöôïc 58. a>vieát PTPÖ xaûy ra? b>Tính soá gam dd NaOH phaûi duøng? c> Thay dd NaOH baèng dd KOH 5. cho dd A taùc duïng vôùi dd Cu(NO3)2 coù dö. Cho 15. Ñeå dd khoâng laøm ñoåi maøu quì tím. Tính C% cuûa caùc chaát coù trong dd sau pö? Baøi 20: trung hoaø 20ml dd H2SO4 1M baèng dd HCl 20%.5g Na2O taùc duïng vôùi nöôùc .GV: Trương Thế Thảo Haõy tính C% cuûa dd Na2CO3 vaø dd HCl? Baøi 12: Cho 200g dd BaCl2 5. laàn thöù nhaát ngöôøi ta duøng moät dd coù chöùa 112g KOH. Tính C% cuûa dd Na2CO3 vaø dd HCl? 24 .l dd NaOH caàn duøng? Baøi 4: Trung hoaø 200ml dd HCl 1M baèng dd NaOH 20%. Tính noàng ñoä CM cuûa dd H2SO4 ñaõ duøng? Baøi 1: Trung hoaø dd can xi hiñroxit baèng dd axit clohidric. Tính k. thu ñöôïc 3.l dd NaOH 20% phaûi duøng? Baøi 7: Ñeå trung hoaø moät dd coù chöùa 189g HNO3. Tính C% cuûa 2 dd ñaàu? Baøi 11: Cho 307g dd Na2CO3 td vôùi 365g dd HCl.12 lít khí CO2 ôû ñktc.14g/ml caàn duøng ñeå trung hoaø dd bazô thu ñöïoc? c. Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh vaø k. Vieát ptpö vaø tính CM cuûa dd bazô? b. b. Haõy tính C% caùc chaát coù trong dd thu ñöôïc? Baøi 2: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I. Tính khoái löoïng dd Ba(OH)2 phaûi duøng? Baøi 8. Giaûi thích? Baøi 29: hoaø tan moät löôïng saét vaøo 259ml dd H2SO4 (vöøa ñuû pö) thu ñöôïc 16. Tính CM cuûa dd NaOH ñaõ duøng? Baøi 13: 100 ml dd NaOH taùc duïng vöøa ñuû vôùi 1. Sau pö thu ñöôïc moät dd muoái coù noàng ñoä 9%. a.6% coù khoái löôïng rieâng laø 1. tính khoái löôïng saét ñaõ duøng.5M. Cho raèng teå tích cuûa dd sau pö thay ñoåi khoâng ñaùng keå? Baøi 15: Cho m gam NaOH nguyeân chaát vaøo 252g nöôùc ñöôïc dd A.63%. thu ñöôïc 0. taïo thaønh muoái trung hoaø.8g dd H2SO4 20%.8g keát tuûa Cu(OH)2.045g/ml. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 10: Cho 200g dd NaCO3 td vöøa ñuû vôùi 120g dd HCl. laàn thöù hai ngöôøi ta duøng theâm dd Ba(OH)2 coù noàng ñoä 25%.2% td vôùi 58. Tính theå tích dd HCl 1M caàn duøng ñeå trung hoaø dd treân? b> cho moät maåu quì tím vaøo dd NaOH noùi treân roài nhoû töø töø HCl vaøo dd ñoù tôùi dö.36 lít khí (ñktc).8 lít khí hiñro ôû ñktc. tính theå tích dd KOH caàn duøng ñeå trung hoaø dd H2SO4 ñaõ cho? Baøi 23: khi cho 60g dd HCl taùc duïng vôùi dd Na2CO3 dö. Sau pö dd coù noàng ñoä 20%.5lít dd bazô. a. Tính C% cuûa dd HCl noùi treân? Baøi 25: a> moät dd chöùa 16g NaOH. Tính CM cuûa dd NaOH ñaõ duøng. Tính noàng ñoä mol/l chaát coù trong dd sau pö trung hoaø? Baøi 12: Cho 50ml dd H2SO4 1M td vôùi 60 ml dd NaOH. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13. Neáu coù 200ml dd HCl 2M thì phaûi duøng bao nhieâu gam dd Ca(OH)2 10%? Baøi 2: Trung hoaø 200ml dd H2SO4 1M baèng dd NaOH 20%. ngöôøi ta phaûi cho theâm vaøo dd treân 20ml dd KOH 0.

Nung keát tuûa B ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc chaát raén D.2% td vôùi 58.3g Na2O vaøo 90. Cho 1. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? Baøi 51: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7.8g keát tuûa. TN2: cho 34. a. Tính khoái löôïng keát tuûa B vaø C% cuûa dd C? c. Tính theå tích dd HCl 1. a.5M caàn ñeå hoaø tan heát chaát raén D? Baøi 12: cho 15.8 lít B sinh ra 13.l moãi kim loaïi trong A. haõy chöùng minh trong TN1 thì hh kim loaïi chöa tan heát. tính khoái löôïng CuSO4.25g FeCl3. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 59: hh A goàm 2 kim loaïi Mg vaø Zn. Tính C% caùc chaát coù trong dd? Baøi 13: Cho m gam NaOH nguyeân chaát vaøo 250g nöôùc ñöôïc dd A. Cho dd A vaøo 200g dd FeSO4 16% thu ñöôïc keát tuûa B vaø dd C. Bao nhieâu gam muoái ñoàng ñöôïc taïo thaønh? c.5g Na2O td vôùi H2O.02g NaOH trong 1ml dd ñeå chuyeån 1.5H2O caàn thieát ñeå pha cheá dd coù noàng ñoä treân ñuû duøng cho 5 taán haït gioáng? Baøi 30: Hoaø tan 9.5 lít dd. a.02% coù khoái löôïng rieâng1g/ml. Laäp laïi TN treân vôùi 800ml dd HCl roài coâ caïn ñöôïc 39.5mol HCl vaøo A thu ñöôïc 23. Coù bao nhieâu muoái vaø kim loaïi taïo thaønh? Vieát ptpö minh hoaï? Baøi 26: Moät dd A coù chöùa NaOH vaø 0. Tính CM cuûa dd HCl vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh? Baøi 25: Khi cho 1. Khi pö hoaøn toaøn.02g A vaøo 4. Noàng ñoä mol cuûa dd axit ban ñaàu? c. ñöôïc 0.12g dd FeSO4 50%. vieát PTPö vaø tính noàng ñoä Mol cuûa dd thu ñöôïc? b.l.2M cuûa muoái clorua kim loaïi A. Tính theå tích dd H2SO4 20% ( d = 1.8g dd H2SO4 20%.GV: Trương Thế Thảo Baøi 12: Cho 200g dd BaCl2 5.36g muoái sunfat kim loaïi A.08g kim loaïi Nhoâm vaøo dd goàm 6g dd CuSO4 40% vaø 9. a. (B) laø dd H2SO4 coù noàng ñoä laø x mol/l. thu ñöôïc 58.7g nöôùc ta thu ñöôïc ddA.Caàn bao nhieâu ml dd NaOH chöùa 0.3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11.6g hh A goàm Zn vaø Fe vaøo 500 ml dd HCl.575g chaát raén. trong TN2 axit coøn dö? b. cho dd A td vôùi dd Cu(NO3)2 coù dö. coâ caïn dd thì thu ñöôïc 34. Tính noàng ñoä Mol cuûa caùc chaát coù trong dd sau trung hoaø? Baøi 20: hoaø tan 1.45mol NaAlO2. sau pö thu ñöôïc 33. Tính khoái löôïng NaOH trong ddA? 25 .14g/ml) caàn duøng ñeå trung hoaø dd noùi treân? c. Tính C% caùc chaát coù trong dd thu ñöôïc? Baøi 16: ñeå xöû lí 100Kg haït gioáng ngöôøi ta duøng 8lít dd CuSO4 0. Tính C% cuûa axit trong dd thu ñöôïc sau pö? Baøi 48: cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27. khoái löôïng saét ñaõ pö? b. Haõy tìm: a. Khoái löôïng tinh theå FeSO4.6g CuO trong 100g dd H2SO4 20%. bao nhieâu gam oxit tham gia pö? b.96% theo k.6H2O thaønh Fe(OH)3? Baøi 17: hoaø tan moät löôïng saét vaøo 500 ml dd H2SO4 thì vöøa ñuû.4g keát tuûa. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0.02g A vaøo 2.6 lít khí hidro ôû ñktc.44 lít khí H2.9g chaát raén. cho bieát theå tích H2 ño ôû ñktc? b. TN1: cho 34. Tính noàng ñoä x mol/l cuûa dd B vaø % k. Tính C% cuûa dd A? b.7H2O coù theå thu ñöôïc? Baøi 38: cho 18.2 lít B sinh ra 15.68 lít khí H2.

Sau khi lò nguội thấy còn 49kg than chưa cháy.25% (coù maøng ngaên). biết hiệu suất quá trình sản xuất là 96%? Bài 12: Người ta dùng 80 tấn quặng pirit chứa 40%S sản xuất được 92 tấn H2SO4.. Tính khoái löôïng NaOH thu ñöôïc. Loại gang này chứa 80% Fe. B hay hỗn hợp nhiều chất.4%. bieát raèng hieäu suaát cuûa quaù trình ñieän phaân laø 90%? Bài 5: a.4g K2O tan vaøo nöôùc. khoái löôïng rieâng laø 1.Tính theo các chất sản phẩm: Lượng chất thực tế thu được (đề bài cho) H% = --------------------------------------------------------.24 lít khí hidro (đktc) qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5. Tính lượng CaCO3 thu được khi cho toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên vào nước vôi trong dư? Bài 8: Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40kg SO3 hợp nước. . biết hiệu suất pư là 98%? Bài 11: Người ta dùng 200 tấn quặng có hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN * Phương pháp: . Tính k. Nhöõng muoái naøo thu ñöôïc sau pö? Khoái löôïng laø bao nhieâu? b. a.6g axit photphoric td vôùi 200g dd Kali hidroxit coù noàng ñoä 8. biết rằng hiệu suất pư là 95%? Bài 10: Có thể điều chế bao nhiêu kg Nhôm từ 1 tấn quặng chứa 95% nhôm oxit. Tính C% cuûa moãi muoái trong dd sau pö? Baøi 2: Cho 9. Muoái axit? 26 .GV: Trương Thế Thảo Chuyên đề 9: TOAÙN ÖÙNG. Tính khoái löôïng keát tuûa naøy.12 lít khí SO2 (ñktc) loäi qua dd Ca(OH)2 dö thu ñöôïc moät keát tuûa.100% Lượng thu được theo lí thuyết (theo PT) * Bài tập áp dụng: Bài 1: Cho 1.100% Lượng chất đã lấy để đưa vào pư (đề bài cho) .Dựa vào tỉ lệ số mol của các chất trên PTHH (hệ số cân bằng) đối chiếu với số mol thực tế đề bài cho => xác định sản phẩm là chất nào: A.Tính theo các chất tham gia pư: Lượng chất thực tế đã pư (tính theo PT) H% = -------------------------------------------------------. biết hiệu suất pư là 85%? b. . nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống. Có 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Tính hiệu suất của sự cháy trên? b. Tính hiệu suất của pư này? Bài 7: Người ta dùng 490kg than để đốt lò chạy máy. hãy tính hiệu suất của quá trình? Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM * Phương pháp: .Tính toán theo các PTHH. Haõy xaùc ñònh hieäu suaát cuûa quaù trình sx? Baøi 4: Ñieän phaân 200g dd NaCl 29. Tính löôïng SO2 caàn thieát pö vôùi dd treân ñeå taïo thaønh: a. bieát hieäu suaát PÖ laø 80%? Bài 2: Tính löôïng axit sunfuric 96% thu ñöôïc töø 60Kg quaëng Pirit saét neáu hieäu suaát PÖ laø 85%? Baøi 3: töø 320 taán quaëng pirit saét (FeS2) coù chöùa 45% löu huyønh ñaõ saûn xuaát ñöôïc 405 taán axit sunfuric. a. Tính lượng gang thu được. * Bài tập áp dụng: Baøi 1*: Cho 19.76g Cu.Viết tất cả các PTHH có thể xảy ra. nếu hiệu suất pư là 85%? Bài 6: Dẫn toàn bộ 2.l vôi sống thu được khi nung 1 tấn đá vôi.08g/cm3.

Muoái trung hoaø? c. Ñem loïc keát tuûa A goàm hai kim loaïi coù khoái löôïng 7.8%. * Bài tập minh họa: Baøi 1: cho 4.7g muoái K2CO3 vaø 30g muoái KHCO3.l thanh kim loại tăng + Nếu k. sau pư: + Nếu k.l mỗi muối trong hh thu được? Bài 10: Cho 2.Khi cho miếng kim loại vào dd muối. Tính nồng độ M của các chất trong dd thu được sau pư. Tìm soá mol caùc kim loaïi trong hh ban ñaàu vaø trong hh A? Baøi 2: ngaâm moät thanh Nhoâm vaøo dd Saét (II) sunfat. Tính k.l các chất thu được theo a. Hh muoái axit vaø trung hoaø theo tæ leä phaântöû gam laø 2:1. Tính khoái löôïng muoái natri ñieàu cheá ñöôïc? Baøi 4: Cho 1. Haõy tính: a.l thanh kim loại giảm: Lấy k. khuaáy kó hh ñeå pö xaûy ra hoaøn toaøn.48g vaø dd nöôùc loïc. Tính soá mol caùc chaát trong dd thu ñöôïc? Baøi 6*: Cho 49g axit photphoric td vôùi 250g dd KOH coù noàng ñoä 18%. CM cuûa dd KOH? Baøi 8: Cho 120g dd NaOH 20% pö vôùi khí CO2 ôû ñktc ñeå taïo thaønh hh muoái trung hoaø vaø muoái axit theo tæ leä soá mol laø 3:2. Tính noàng ñoâ CM caùc chaát coù trong dd sau pö.l thanh kim loại tặng: Lấy k.2g NaOH.97g. tính khoái löôïng nhoâm tham gia pö vaø khoái löôïng Baïc sinh ra? b.GV: Trương Thế Thảo b. GIẢM KHỐI LƯỢNG.44g hh hai muối.l kim loại tham gia pư = k.24 lít khí CO2 sục vào 150ml dd NaOH 1M. .6 lít khí CO2 ở đktc thu được hh 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 có tỉ lệ mol là 7:3? Bài 12:Cho 0.24m.525M. Muối nào được tạo thành với k.15g hh boät Fe vaø Al taùc duïng vôùi 200ml dd CuSO4 0. hãy xác định k.5M đủ để hấp thụ 5. biết rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể? Bài 11: Tính thể tích dd NaOH 0. laáy thanh Nhoâm ra röûa nheï.l các muối thu được? Bài 13: Cho a mol KOH pư với b mol H3PO4. * Phương pháp: . hoûi khoái löôïng Nhoâm sunfat taïo thaønh vaø khoái löôïng Saét (II) sun fat tham gia pö? Baøi 3: ngaâm moät laù Nhoâm trong 250ml dd AgNO3 0.14g.568 lít khí CO2 (ñktc) lôïi chaäm qua dd coù hoaø tan 3.464 lít khí CO2 ở đktc đi qua dd NaOH thì sinh ra 11. Theå tích V cuûa khí CO2 ôû ñktc? b. b? Bài 14: Cho 13.Kim loại mạnh (trừ kim loại kiềm) đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối của chúng. tính k. laøm khoâ vaø caân thì thaáy khoái löôïng thanh taêng 1.k.896 lít CO2 ở đktc đi qua 2 lít dd Ba(OH)2 0. Baøi 3: Daãn khí CO2 ñieàu cheá ñöôïc baèng caùch cho 100g CaCO3 td vôùi dd HCl dö.l kim loại tạo thành sau pư . Bieát theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå? 27 .44 lít khí SO2 t/d với 150g dd NH3 6. Haõy xaùc ñònh thaønh phaàn ñònh tính vaø ñònh löôïng chaát sinh ra sau pö? Baøi 5: Cho 50 ml dd KOH 3M td vôùi 50ml dd H2SO4 2M.l thanh kim loại giảm.l kim loại tạo thành sau pư = k.l là bao nhiêu? Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG. Tính theå tích khí CO2 caàn duøng? Bài 9: Cho 2.018M. Nhöõng muoái naøo taïo thaønh sau pö? Tính khoái löôïng cuûa moãi muoái? Baøi 7: Laáy V lít khí CO2 cho haáp thuï hoaøn toaøn vaøo 500ml dd KOH thu ñöïoc 20. sau moät thôøi gian pö ngöôøi ta nhaän thaáy khoái löôïng laù Nhoâm taêng theâm 2. a. ñi qua dd coù chöùa 60g NaOH. Sau moät thôøi gian.l kim loại tham gia pư – k.

coù bao nhieâu gam saét tham giapö? .l laù saét tham gia pö vaø k.l Keõm ñaõ pö? b. can naëng 65. Tính k. tính k. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3).75g. thaáy khoái löôïng thanh saét taêng 0.08g.3g.5M vaø AgNO3 2M.2g Fe. tính k. röûa saïch vaø laøm khoâ thì khoái löôïng thanh Fe giaûm hay taêng? Haõy giaûi thích? Baøi 11: cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II.4%.GV: Trương Thế Thảo Baøi 4: nhuùng 1 laù saét coù khoái löôïng 29g vaøo dd ñoàng (II) sunfat. a. tính soá mol muoái saét taïo thaønh sau pö. . laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï.TN 2: Ngaâm a gam hh treân trong dd CuSO4 dö.l thanh kim loaïi taêng leân 101.96g. caân ñöôïc 22.l noù giaûm ñi 14. Coù bao nhieâu gam ñoàng nguyeân chaát thoaùt ra sau pö. sau 1 thôøi gian thaáy k.1g. bieát raèng ñaõ laáy thöøa keõm? Baøi 13: cho laù Keõm coù khoái löôïng 25g vaøo dd CuSO4.TN 1: cho moät luoàng khoù CO dö ñi qua a gam hh ôû nhieät ñoä cao. sau pö keát thuùc. sau 1 thôøi gian khi k.8g. Xaùc ñònh tp % caùc chaát coù trong hh ñaàu? Baøi 7: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7. thaáy k. sau pö laáy thanh saét ra khoûi dd.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd.l 25g. nhaác laù saét ra thì khoái löôïng laù saét laø 51g. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 12: trong moät oáng nghieäm.5H2O vaøo 40g dd NaOH 15%. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng taêng theâm 0. lau khoâ.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 10: Cho moät thanh saét vaøo 100ml dd chöùa 2 muoái Cu(NO3)2 0. . saáy khoâ. Sau 1 thôøi gian. ngöôøi ta ñaõ hoaø tan 5g CuSO4. hoûi k. Sau khi keát thuùc pö.3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11. Tính khoái löôïng chaát keát tuûa vaø C% cuûa caùc chaát trong dd sau pö? Baøi 16: cho laù saét coù khoái löôïng 50g vaøo moät dd ñoàng sunfat. nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat. sau moät thôøi gian laáy rieâng thanh saét ra.l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0. ñem taám kim loaïi ra röûa nheï.1m. röûa saïch.2% coøn thanh thöù hai taêng 28.tính khoái löôïng Cu thoaùt ra vaø noàng ñoä mol cuûa dd saét sunfat? Baøi 6: ngöôøi ta thöïc hieän TN sau ñaây veà hh boät Fe vaø Fe2O3. nhuùng thanh saét naëng 100g vaøo dd CuSO4 0.l. laøm khoâ vaø can naëng 31g.5H2O roài thaû vaøo ñoù moät mieáng keõm.Theå tích dd CuSO4 0. laøm khoâ.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k. khi soá mol 2 muoái baèng nhau. bieát raèng taát caû ñoàng sinh ra ñeàu baùm treân beà maët cuûa laù saét? Baøi 17: nhuùng moät thanh saét vaøo dd CuSO4.1M caàn vöøa ñuû cho pö treân? Bài 15: Cho 12.l ñoàng taïo thaønh? Baøi 5: nhuùng thanh saét coù khoái löôïng 50g vaøo 500ml dd CuSO4. hoûi: .96% theo k. laøm khoâ can ñöôïc 24. sau moät thôøi gian khoái löôïng thanh saét taêng 4%.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân.l ñoàng sunfat coù trong dd? Baøi 14: a. sau moät thôøi gian pö keát thuùc.3g. laáy laù saét ra röûa nheï.5g tinh theå CuSO4.l. Sau moät thôøi gian. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 11. cho thanh saét coù k. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 8: hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k.l saét tham gia pö? 28 . tính k. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 9: moät thanh keõm coù k.

02g A vaøo 2.05g/ml). Tính noàng ñoä x mol/l cuûa dd B vaø % k.68 lít khí H2. a.Nhuùng moät laù Nhoâm vaøo dd CuSO4. . tính khoái löôïng keõm ñaõ tham gia pö? Baøi 20: Ngaâm moät laù saét trong dd CuSO4. khi laáy taám keõm ra röûa saïch.4g. (d = 1. laøm khoâ.Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? b.5g so vôùi tröôùc. ñem taám kim loaïi ra röûa saïch.82g.l laù keõm laø 49. => Số mol A < Số mol hh < Số mol B (Giả sử số mol A < số mol B) . dựa trên PTHH.Tìm số mol chất pư còn lại. tính soá gam saét ñaõ bò hoaø tan vaø soá gam muoái CuSO4 ñaõ tham gia pö. röûa nheï. Vieát PTPÖ xaûy ra? b.9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0. khoái löôïng laù saét taêng theâm 1g. pö xong. haõy xaùc ñònh löôïng CuSO4 coù trong dd? Baøi 25: Cho moät taám keõm vaøo coác chöùa 200g dd HCl 10%.l moãi kim loaïi trong A.l 50g vaøo dd CuSO4. sau khi pö keát thuùc thì k. cho bieát theå tích H2 ño ôû ñktc? Baøi 2*: Cho 15.1g/ml. bieát dd naøy coù khoái löôïng rieâng laø 1. Haõy chöùng minh trong TN1 thì hh kim loaïi chöa tan heát. (B) laø dd H2SO4 coù noàng ñoä laø x mol/l. a.KẾT TỦA LỚN NHẤT. sau moät thôøi gian. Tính soá gam ñoàng bò hoaø tan? Bài 24: Moät taám keõm coù khoái löôïng 50g ñöôïc cho vaøo dd CuSO4. b. laøm khoâ. coù bao nhieâu gam ñoàng coù theå bò 0. can ñöôïc 49. KHÔNG PƯ HẾT. xaùc ñònh CM cuûa dd CuSO4 ban ñaàu? Baøi 23: Ngaâm moät laù ñoàng vaøo dd AgNO3. * Phương pháp: .76g. sau khi pö keát thuùc.4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY.02g A vaøo 4. so sánh với số mol hh để thấy 1 chất pư hết hay không pư hết. trong TN2 axit coøn dö? b. a. laøm khoâ.82g.52g. sau moät thôøi gian laáy Nhoâm ra thì thaáy khoái löôïng dd nheï ñi 1. caân laïi thaáy khoái löôïng cuûa noù giaûm 6. Theå tích cuûa dd sau pö thay ñoåi khoâng ñaùng keå? Baøi 22: ngaâm moät ñinh saét saïch trong dd CuSO4.5 mol Keõm nay ra khoûi dd CuSO4? b. a.Giả sử hh chỉ gồm 1 chất B -> Tính số mol hh = số mol B. Tính noàng ñoä % cuûa dd thu ñöôïc sau pö. laáy laù ñoàng ra khoûi dd. khi CuSO4 ñaõ pö heát. TN1: cho 34.8 lít B sinh ra 13.Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? 29 . tính k. TN2: cho 34. a. laáy laù saét ra khoûi dd röûa nheï.GV: Trương Thế Thảo Baøi 18: a. khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 1. laøm khoâ.2 lít B sinh ra 15. thaáy khoái löôïng ñinh saét taêng theâm 0.l Nhoâm ñaõ tham gia pö? Baøi 19: cho laù keõm coù k.38g. tính khoái löôïng laù saét bò hoaø tan vaø khoái löôïng ñoàng baùm treân laù saét? Baøi 21: Ngaâm moät laù ñoàng nhoû trong 20ml dd AgNO3.Giả sử hh chỉ gồm 1 chất A -> Tính số mol hh = số mol A. Xaùc ñònh noàng ñoä mol cuûa dd baïc nitrat ñaõ duøng? b. * Bài tập áp dụng: Baøi 1: hh A goàm 2 kim loaïi Mg vaø Zn. Haõy xaùc ñònh noàng ñoä HCl sau pö? Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT. sau pö thaáy khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 0.44 lít khí H2. Khoái löôïng dd CuSO4 ñaõ duøng trong thí nghieäm treân laø 210g.

75. a. a. a. Xác định % mỗi khí trong hh Y? c.GV: Trương Thế Thảo c. Tính k. Tính thể tích các khí thu được ở đktc? Bài 5: Cho m gam hh x gồm kim loại M có hóa trị II và muối cacbonat của nó t/d với HCl dư thì thu được hh khí Y có thể tích bằng 1. Tính số mol hh A? b.08%. Xác định kim loại M và m? Bài 6: hh A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 7. a.Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A.256 lít H2 (đktc) thì mỗi kim loại trong X là bao nhiêu? Bài 5: Cho 11g hh kim loại Fe và Al theo tỉ lệ số mol 1:2 vào 1000ml dd AgNO3 0. Baøi 4*: Cho 33.84g hh X gồm Mg và Al vào 400 ml dd HCl 1.l Nhôm nitrat tạo thành? b. Nếu pư trên thu được 4.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6.l chất rắn sinh ra? b. Tính tp% k.8M. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. Cần phải thêm bao nhiêu lít khí N2 vào 44. Tính thể tích các khí thu được ở đktc? Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 24.l mỗi chất trong hh ban đầu? Bài 2: Cho 20g hh A gồm H2 và H2S chiếm 44.5M.325.8 lít hh A để thu được hh mới có tỉ khối hơi so với H2 bằng 29/3. a. Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 3*: Cho 33. * Phương pháp: * Bài tập áp dụng: Bài 1: Hòa tan 2. Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö.12 lít ở đktc và có tỉ khối so với oxi bằng 0.12 lít (ñktc).08%. dd sau pư đem cô cạn thu được 6. Chứng tỏ rằng hh X tan hết? b.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6. b. b. tính k.59g Al bằng dd HNO3 ta thu được dd Al(NO3)3 và hh khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 bằng 16. a.25. Tính % theo thể tích của A? Bài 3: hòa tan 4. thể tích các khí đo ở đktc? Bài 7: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ. Tính k. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 . Viết các PTHH xảy ra? b.8 lít ở đktc. khuấy đều cho pư xảy ra hoàn toàn. Tính C% caùc chaát trong dd A.l phân tử TB của hh A? c. Tính C% caùc chaát trong dd A.8g muối khan.3g Al bằng dd HNO3 ta thu được dd Al(NO3)3 và hh khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 bằng 20. a. Tính nồng độ mol của dd thu được? Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH.5.84g hh 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dd HCl thấy bay ra 672 lít khí CO2 ở đktc. Bài 4: Hòa tan 3.

Nếu kim loại hóa trị III là nhôm và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II là nguyên tố nào? Bài 2: Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 +X A2 +Y A3 (1) (2) Fe(OH)3 (5) (6) Fe(OH)3 +Z B2 +T B3 (3) (4) Tìm CTHH tương ứng với các chất A1.GV: Trương Thế Thảo Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 4 gam hh một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III thì cần dùng 170 ml dd HCl 2M. Tính khối lượng kết tủa tạo thành trong bình đựng dd Ca(OH)2? Bài 5: Hòa tan 4. Lượng khí thoát ra được dẫn qua bình đựng 1 lít dd Ca(OH)2 0.5M (vừa đủ) . Bài 3: Phân biệt 4 dd sau đựng trong các lọ mất nhãn mà không dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: HCl. …T và viết các PTPƯ. Lọc bỏ kết tủa. Cô cạn dd sai pư thu được bao nhiêu gam muối khan? c. a. a.99g. Na2CO3.6g Na2CO3 vào dd HCl 0. B1 31 . sau đó thêm vào BaCl2 một lượng vừa đủ thấy xuất hiện kết tủa trắng có khối lượng là 6. lấy nước lọc đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam muối khan và cần dùng bao nhiêu gam BaCl2? b.04g hh hai muối sunfat kim loại A và B có hóa trị I và II tương ứng vào nước. CaCl2? Bài 4: Cho 10. a. Thể tích khí Hidro thoát ra là bao nhiêu? b. AgNO3. Xác định tên của 2 muối và thành phần %về khối lượng của mỗi muối trong hh biết rằng tỉ lệ số mol mỗi muối là nA2SO4: nBSO4 = 2:1.075M. A2. Tính thể tích HCl cần dùng? b.