GV: Trương Thế Thảo

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9
Chuyên đề 1: BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT. A. Nhaän bieát khoâng haïn cheá thuoác thöû. A.1: Phöông phaùp. A.2: Baøi taäp. B. Nhaän bieát baèng thuoác thöû haïn cheá: C. Nhaän bieát maø khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc. Chuyên đề 2: HOAØN THAØNH SÔ ÑOÀ BIEÁN HOAÙ: A. Sô ñoà bieán hoaù laø nhöõng chaát cuï theå. B. Sô ñoà bieán hoaù khoâng ñaày ñuû. Chuyên đề 3: TAÙCH CHAÁT. Taùch moät chaát ra khoûi hh. Taùch töøng chaát ra khoûi hh. Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT. A. Ñieàu cheá chaát töø hoaù chaát baát kì. B. Ñieàu cheá chaát töø nhöõng chaát coù saün. Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT, HÔÏP CHAÁT. Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH. Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH. Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ. Chuyên đề 9: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN ÖÙNG. Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG. Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH. Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT – KHÔNG PƯ HẾT. Chuyên đề 1: VIếT PTHH THựC HIệN SƠ Đồ CHUYểN HÓA CÁC CHấT: *Phương pháp: - Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ. - Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. + TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP Oxit: Oxit bazơ: Một số Oxit bazơ + Nước -> dd Bazơ. (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Oxit bazơ + Axit -> Muối + H2O. Một số Oxit bazơ + Oxit Axit -> Muối . (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Một số oxit bazơ + Chất khử -> Kim loại + Sản phẩm khử (Chất khử: H2; C; CO -> H2O; CO2; Oxit bazơ: ZnO; FeO; CuO…) Oxit axit: Nhiều Oxit axit + H2O -> dd Axit. Oxit axit + dd Bazơ -> Muối + H2O. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Oxit Axit + Oxit bazơ -> Muối Axit: Làm đổi màu quì tím thành đỏ. Axit + Kim loại -> Muối + H2 ( Kim loại: đứng trước H2; axit: HCl, H2SO4 loãng) Axit + bazơ + Muối + H2O Axit + Oxit bazơ -> Muối + H2O. Axit + Muối -> Muối mới + Axit mới. (sp phải có kết tủa, chất khí). Bazơ: 1

GV: Trương Thế Thảo Dd bazơ làm quì tím hóa xanh, dd Phenolphtalein không màu -> đỏ hồng. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Dd bazơ + oxit axit -> Muối + H2O Bazơ + axit -> Muối + H2O Ba zơ không tan ---t0-> Oxit bazơ tương ứng + H2O Dd Bazơ + Muối -> Muối mới + Bazơ mới Muối: Kim loại + dd Muối -> Muối mới + Kim loại mới ( Kim loại Từ Mg trở đi trong DHĐHHKL). Muối + Axit -> Muối mới + Axit mới. ( sp có kết tủa, chất khí). Muối + Bazo -> Muối mới + Bazo mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối + Muối -> 2 Muối mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối –t0--> Muối + Oxi… Oxi: Oxi + Nguyên tố -> Oxit. Oxi + Hidro -> Nước. Oxi + Hợp chất hữu cơ -> H2O + CO2 + .. Nước : - Nước + Kim loại kiềm -> dd Kiềm + H2 - Nước + Oxit bazo -> dd Kiềm. - Nước + Oxit axit -> dd Axit. *Bài tập áp dụng: 1> Vieát caùc PTPÖ ñeå thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3. d. CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. e. CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Na2SO3 -> NaCl. S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. Bổ túc và cân bằng đầy đủ, ghi rõ đk pư và CT A, B, C, D: FeS2 + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O b. A + HCl -> B + FeCl2 B + O2 -> C + H2O. C + H2SO4 -> SO2 + H2O. B + SO2 -> C + H2O. c. A + Na -> B B + AgNO3 -> D + C D –t0-> E + A. A + NaI -> I2 + NaCl. d. A + B -> C. C + HCl -> D + ZnCl2 2

GV: Trương Thế Thảo D + O2 -> A + E C + O2 -> SO2 + ZnO. e. ZnS + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O. 3. Viết PTHH theo sơ đồ sau: a. NaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> BaCO3. b. Cu CuO Cu(NO3)2 Cu Cu(OH)2 c.Hãy Viết các PTHH thực hiện quá trình chuyển hóa sau: Fe <-> Fe(OH)3. 4. Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 Fe(OH)3 B1 +Z B2 +T B3 Tìm CTHH các chất tương ứng với A, B, … và viết PTHH 5.Cho sơ đồ biến hóa: A + X A + Y Fe +B D +E C +X A2 +Y A3 Fe(OH)3

A + Z Biết rằng : A + HCl -> D + C + H2O và các pưhh từ A -> Fe thực hiện ở nhiệt độ cao. Tìm các chất tương ứng với A, B, C … và viết các PTHH? 6. Thực hiện chuyển hóa: A1 CaCO3 t0 B1 CaCO3 +Y +Y +Z, t0 Biết: E +I, t0 A Các chất A, B, C … tương ứng với các chất khác nhau? 3 B2 C +X A2 CaCO3 +T +Z+H2O B3 D t0 E +Z A3 CaCO3

7. Viết PTHH theo sơ đồ sau: A +X B

Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3.GV: Trương Thế Thảo Baøi 8: Coù nhöõng chaát: AlCl3. Baøi 13: Ñieàn CTHH caùc chaát vaøo choã coù daáu ? vaø hoaøn thaønh caùc pthh sau? a. b. Al2O3. k) CaCO3 -> CO2 -> Na2CO3 -> MgCO3 -> MgO -> MgCl2 -> MgSO4 -> Mg(NO3)2 -> MgO -> Mg3(PO4)2. Na. g. G + H -> Saét (III) Clorua. Keõm + C -> Keõm Sunfat + D b. NaCl. NaOH + ? -> NaCl + ? h. D. B. Natri sunfat + E -> Barisunfat + F c. C. b) MgSO4 -> Mg(OH)2 -> MgO -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 ->MgCO3 -> MgO. d. E. a. h) P -> P2O5 -> H3PO4 -> NaH2PO4 -> Na2HPO4 –> Na3PO4 -> NaCl -> NaOH. Al2(SO4)3. Al. 4 . I + J -> Ñoàng (II) Nitrat + Cacbon ñioxit + nöôùc. d) Fe -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe. D. C. Tìm caùc chaát öùng vôùi caùc chöõ caùi A. B. Baøi 12: Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. CaCO3 + HCl -> ? + ? + H2O. Y. Al(OH)3. haõy saép xeáp caùc chaát treân thaønh 2 daõy chuyeån hoaù? b. i) MnO2 -> Cl2 -> NaCl -> H2 -> H2O -> NaOH -> Na2SO4 -> NaNO3. NaOH. AgCl. a. Na2CO3 + ? -> NaNO3 + ? c. FeCl2 + NaOH -> ? + ? d. Fe + ? -> FeCl3 i. Vieát PTHH cho moãi daõy chuyeån hoaù? Baøi 16: Döôùi ñaây laø moät soá pöhh ñieàu cheá muoái: Natri hidroxit + axit nitric -> A + B. X. Haõy cho bieát: . H. F. c) Na -> NaOH -> NaCl -> Cl2 -> HCl -> FeCl2 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3. Na2CO3.Teân goïi vaø CTHH cuûa nhöõng chaát A. . BaCl2 + Na2SO4 -> ? + ? b.PTHH vaø phaân loaïi nhöõng pö noùi treân? Baøi 17: Vieát pthh cho daõy chuyeån hoaù sau: Na2SO3 -> NaCl. g) FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4 -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2ZnO2. AgNO3 + ? -> Fe(NO3)3 + ? e. Bài 10: Cho sô ñoà bieán hoaù : A+X A+Y Fe --+B--> D --+E--> C A+Z Bieát raèng: A + HCl -> D + C + H2O. Na2SO4. e) Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3 -> Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3. G. I. Z vaø vieát caùc PTPÖ Baøi 11: Vieát ptpö cho nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: a. haõy choïn nhöõng chaát coù quan heä vôùi nhau ñeå laäp thaønh 2 daõy bieán hoaù vaø vieát PTPÖ minh hoaï? Bài 9:: Vieát caùc PTPÖ thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a) Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO -> CuSO4 -> Cu. SO3 + NaOO dö -> ? + ? Baøi 14: vieát pthh cho sô ñoà bieán hoaù sau? CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Baøi 15: coù caùc chaát: Na2O. E. J.

Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: SO2 -> Muoái B M C Keát tuûa A Baøi 19: vieát ptpö bieåu dieãn chuoãi bieán hoaù sau: A Ca(OH)2 D Ca(OH)2 CaCO3 X KHCO3 M CaCO3 Baøi 20: vieát ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: a. CuSO4 -> B -> C -> D -> Cu. d. ? -> Ca(OH)2 e. c.4g Saét(III) oxit vaø 1. Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> CaCO3.344 lít khí Sunfurô (ñktc). BAØi 24: Xaùc ñònh caùc chaát vaø hoaøn thaønh caùc ptpö sau: 5 . FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CaSO4. Baøi 21: Vieát ptpö ñeå thöïc hieän daõy caùc chuyeån hoaù sau: FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeO a.Cu -> CuO -> CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuO. xaùc ñònh CTPT cuûa M. Baøi 22: boå tuùc vaø can baèng caùc ptpö sau? H2SO4 + Ba(NO3)2 -> ? + ? NaOH + ? -> Na2SO4 + ? HNO3 + CaCO3 -> ? + ? Ca(OH)2 + ? -> CaCl2 + ? Ba(NO3)2 + Na2SO4 -> ? + ? CuSO4 + ? -> FeSO4 + ? MgSO4 + BaCl2 -> ? + ? MgSO4 + ? -> Mg(NO3)2 + ? KCl + AgNO3 -> ? + ? ? + K2CO3 -> BaCO3 + ? Na2CO3 + ? -> BaCO3 + ? AgNO3 + ? -> Cu(NO3)2 + ? ? + Fe(OH)2 -> FeSO4 + ? ? + ? -> BaCO3 ? + ? -> BaCO3 + H2O SiO2 + CaO -> ? SiO2 + Na2CO3 -> ? + ? SiO2 + NaOH -> ? + ? SiO2 + CaCO3 -> ? + ? Baøi 23: Vieát caùc ptpö ñeå thöïc hieän sô ñoà bieán hoaù sau? . CO2 -> Na2CO3 -> NaCl -> NaOH -> NaHCO3. d. c.CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 <-> CaO. . Saét (III ) hidroxit -> Saét (III) oxit -> Saét -> Saét (II) Clorua -> Saét (II) Sunfat -> Saét (II) Nitrat. Fe2O3 -> Fe Fe FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 ? -> H2SO4 b. b. FeS2 -> SO2 SO2 NaHSO3 -> ? a. Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2S3 -> Al2(SO4)3. CaCO3 CaSO4 CaCl2 -> ? e. Baøi 18: ñoát chaùy hoaøn toaøn moät chaát voâ cô M trong khoâng khí thu ñöôïc 2. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. CuCO3 -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> Cu(NO3)2. FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3. CaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> Na2SO4. b. b. a.GV: Trương Thế Thảo S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2.

. Al. Fe FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> Fe(OH)2 -> FeO -> Fe. ………. Cu. d. Al + …… -> Al2O3 b. ZnSO4. + Fe f. Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 ->FeSO4. + FeSO4 -> Al2(SO4)3 + ………. b. Al2O3 Baøi 32: Vieát ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù hoaù hoïc sau: Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 NaAlO2 Baøi 33: Ñieàn caùc chaát thích hôïp vaøo choã troáng sao cho thích hôïp vaø caân baèng: a. CuSO4 + Al -> ……. Ag vaø caùc dd: FeSO4. Cu + Hg(NO3)2. + Ag. Zn + Pb(NO3)2 Sn + CuSO4. -> Al2(SO)3 + ……… 6 . c. Al -> Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3.GV: Trương Thế Thảo FeS + A -> Bkhí + C B + CuSO4 -> D + E B + F -> Gvaøng + H C + J khí -> L L + KI-> C + M + N Baøi 25: Cho caùc caëp chaát sau: Cu + HCl. Cu + ……… -> ……………. Cu + AgNO3. Baøi 31: a. -> Al2(SO4)3 + Zn. + ………. AgNO3. Cu + ZnSO4. -> Zn(NO3)2 + Ag. FeS2 -> Fe -> FeCl2 -> FeCl3 -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 <. Baøi 30: vieát caùc ptpö theo sô ñoà sau: FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3-> FeSO4 -> FeNO3 Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe(NO3)3. -> ……………. + …………. c. CuSO4. em haõy ñieàn vaøo choã troáng sao cho pö xaûy ra ñöôïc: a. H2SO4 + …. ……. e. FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe. Baøi 27: Vieát PTHH thöïc hieän caùc bieán hoaù sau: a. Zn + ………. + ……. b. Nhöõng caëp chaát naøo xaûy ra pö? Vieát caùc PTHH töông öùng? Baøi 26: cho caùc kim loaïi Zn. …. Vieát PTPÖ bieåu dieãn caùc bieán hoaù tronh sô ñoà sau? Al -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3.Fe <Fe2O3 Baøi 28: Vieát caùc ptpö cuûa nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: FeCl3 Fe2(SO4)3 Fe2O3 Fe(OH)3 Baøi 29: Vieát caùc ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù sau: Fe3O4 -> FeSO4 + Fe2(SO4)3.

nhiệt độ nóng chảy.. tan trong kiềm dư Co(OH)2 ↓ hồng Ni(OH)2 ↓ màu lục sáng (xanh lục) PbS ↓ đen Ngọn lửa màu vàng Ngọn lửa tím hồng Ngọn lửa đỏ da cam Ngọn lửa xanh nhạt. làm đục nước vôi trong // CO2 ↑làm đục nước vôi trong // H2SiO3 ↓ keo trắng Dd màu xanh lam. độ tan . NaOH + ……. tan trong kiềm dư Fe(OH)2 ↓ trắng xanh. + Viết PTHH để minh họa. nhận ra dấu hiệu -> kết luận về chất. vị. làm cháy tàn đóm đỏ NH3 ↑. Bài 34: Chuyên đề 2: Bài tập nhận biết: * Phương pháp vật lí: màu sắc. …………. mùi. + …………… -> NaAlO2 + H2 f. Al + …………. -> NaCl + Al(OH)3 e. + Cho thuốc thử đặc trưng vào các mẫu thử để quan sát hiện tượng. tạo H2O Nước Brom mất màu Quì tím hóa xanh (H2S có mùi trứng thối) PbS↓ hoặc CuS ↓đen Nhạt màu Vẩn đục (CaCO3↓) 7 .. * Một số thuốc thử thường dùng: Chất cần Thuốc thử Hiện tượng nhận biết Axit Dd kiềm -Cl -Br -I =PO4 =S =SO4 =SO3 -HSO3 =CO3 -HCO3 =SiO3 -NO3 -ClO3 -NH4 Al(III) Fe(II) Fe(III) Mg(II) Cu(II) Cr(III) Co(II) Ni(II) Pb(II) Na K Ca H2 Cl2 NH3(khai) H2S SO2 CO2 Quì tím Quì tím Dd Phenolphtalein không màu Dd AgNO3 // // Hồ tinh bột AgNO3 Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 Dd BaCl2 Dd Axit mạnh (HCl) // // // // H2SO4đặc. hóa nâu ngoài không khí Fe(OH)3 ↓ đỏ nâu Mg(OH)2 ↓ trắng Cu(OH)2 ↓ xanh lam Cr(OH)3 ↓ xanh da trời. có mùi khai Al(OH)3 ↓ keo trắng. + ………. Al + ………….. hóa đen ngoài không khí AgBr↓ vàng nhạt AgI↓ vàng sậm Xanh tím Ag3PO4 ↓vàng (tan trong dd HNO3) PbS↓ hoặc CuS ↓đen BaSO4 ↓ trắng SO2 ↑mùi hắc..GV: Trương Thế Thảo c. -> Al2S3.. -> AlCl3 + BaSO4 d. từ tính. nổ nhỏ. nóng + Vụn Cu Nung có xúc tác MnO2 Dd NaOH // // // // // // // // Na2S hoặc K2S Đốt // // // Nước Brôm (màu nâu) Quì tím ẩm Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 Dd Brom. * Phương pháp hóa học: + Trích các chất cần nhận biết thành các mẫu thử riêng biệt. NO2 ↑nâu đỏ O2 ↑. thuốc tím Nước vôi trong Quì tím hóa đỏ Quì tím hóa xanh Phenolphtalein đỏ hồng AgCl ↓ trắng.

SO2. N2. Cu. FeSO4. Nhoâm. SO2. NH3. NaNO3. H2SO4. HNO3. BaCO3. Na2O 8 .3 chaát raén: Baïc. Cu. K2S. H2. Baøi 4: coù 3 loï ñöïng 3 hh daïng boät: Al + Al2O3.. NaNO3 e) HNO3. O2. NaOH. Ca(OH)2. Canxi oxit. b/ NaOH. Fe2(SO4)3. O2. Al2O3. Fe(NO3)2.. NaOH.…………………………………………………………………: NaCl. MgCO3. Ag. CO. FeO + Fe2O3.GV: Trương Thế Thảo CO NO2 =Cr2O7 =MnO4 Cr2O4 CuO (đen). HNO3. Fe. vieát caùc ptpö? Baøi 6: a.: N2. dd BaCl2. H2. t0 Quì tím ẩm Cu (đỏ) Quì tím hóa đỏ Màu da cam Màu Hồng tím Vàng tươi Bài tập áp dụng : * Thuốc thử không giới hạn: Bài 1: bằng pphh hãy nhận biết các chất sau: dd HCl. SO2. h) CO2. g………………………………………………. K2S. Cu. c/ K2CO3. dd Na2CO3. b3/ HNO3. Fe + Fe2O3. CO2. h.………………………………………………………………….5 …………. HCl c) HCl. H2. MgSO4. Ba(OH)2. NaCl. Bài 10: Phân biệt 4 dd sau: Na2CO3. Na2SO4. NO2. H2SO4. CuSO4. Ca(OH)2 . HCl. HNO3. Ca(OH)2. CO. g) K2SO4. c…………………………………………………………………:Na2SO3. KCl. NaNO3. MgCl2. CuSO4. b. baèng pphh haõy nhaän bieát 3 dd sau: HCl.………………………………………………3 chaát khí: oxi. d/ Nhaän bieát caùc boät kim loaïi sau: Fe. HCl. Al.: Ca. Na3PO4 Kim loại: Ca. NaHSO3. CH4. HCl. Baøi 8: nhaän bieát boán chaát raén maøu traéng sau baèng pp Hoaù hoïc: CaCl2. H2S. Na2SO4. NaNO3. CaO. CO2. CO2. c. H2. Baøi 2: Trình bày caùc phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát caùc dung dòch sau: a/ Na2SO4. KNO3. Baøi 7: Nhaän bieát caùc hoaù chaát sau trong caùc loï maát nhaõn baèng pphh: Na2SO4. Bài 3: Nhaän bieát caùc loï maát nhaõn sau baèng phöông phaùp hoaù hoïc: a) Na2O. Ca(OH)2. CaO. Al. Al2(SO4). e/ Nhaän bieát 3 boät raén: Mg.. d) Na2SO4. CuSO4. CO2. H2SO4. Na2SO4. d. hidro. Bài 11: bằng pphh phân biệt các khí sau: a. NaOH. cacbonic. ZnO b) NaOH. HNO3. Bài 12: Bằng pphh phân biệt các chất sau: a. CaCO3. SO3 baèng pphh. Fe. KOH. O2. MgNO3. e………………………………………………. H2SO4. CO rắn: Na2CO3. H2SO4. Khí: N2. MgCl2. b2/ FeSO4. b. CO. NaCl? Bài 9: Nhận biết 6 dd sau: HCl. Fe(SO4)3. HNO3. Al. haõy duøng pphh ñeå nhaän bieát chuùng? Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 5: laøm theá naøo ñeå nhaän ra söï coù maët cuûa moãi khí trong hh goàm CO.

haõy nhaän bieát chuùng? Baøi 19: a. FeCl2. AlCl3. CuSO4.Haõy choïn 2 dd muoái thích hôïp ñeå phaân bieät 4 dd sau: BaCl2. H2SO4. hãy nhận biết 4 dd bị mất nhãn: HCl. haõy neâu pp nhaän bieát caùc dd trong caùc loï bò maát nhaõn sau: K2S. NaOH. Na3PO4. KHCO3? . nhận biết các chất còn lại. FeCl2. MgCl2? Baøi 23: chæ ñöôïc duøng theâm quì tím. Na2SO4. BaSO4. NaCl. NaOH. NaCl. Na2CO3. HCl. BaCO3. AlCl3 dd MgCl2. b. BaCl2. haõy nhaän bieát caùc chaát sau trong caùc loï maát nhaõn: Na2SO4. Baøi 9: Nhaän bieát caùc dd sau trong caùc loï maát nhaõn baèng pphh: FeCl2. NaOH maø chæ ñöôïc duøng quì tím? Baøi 10: Chæ duøng quì tím. HCl. FeCl2. CuCl2. FeCl3. Bài 25: Nhận biết các hóa chất: MgCl2. Na2SO4. haõy trình baøy caùch nhaän bieãt chaát: BaCO3. chæ coù nöôùc vaø khí cacbonic coù theå phaân bieät ñöôïc 5 chaát boät traéng sau ñaây hay khoâng: NaCl. Al(NO3)3. FeCl2. Chæ duøng dung dòch HCl. Fe2(SO4)3 dùng thêm một thuốc thử duy nhất? Bài 26: Chỉ dùng thêm quì tím. Fe2(SO4)3. Na2S.chæ duøng moät thuoác thöû. NaHSO4. BaCl2. FeCl3. 9 . Na2CO3. FeCl3. CaCl2? Baøi 24: duøng hoaù chaát naøo ñeå nhaän bieát 3 hoaù chaát sau: Cu(OH)2. hh NaCl vaø Na2CO3? Baøi 15: chæ duøng theâm 1 thuoác thöû duy nhaát.GV: Trương Thế Thảo * Thuốc thử hạn chế: Dùng thuốc thử nhận ra 1 hoặc vài chất trong hh -> dùng chất vừa nhận ra để làm thuốc thử. CuSO4. MgCl2. Fe2(SO4)3. HCl. BaSO4. Baøi 22: haõy duøng moät hoaù chaát nhaän bieát 5 dd sau: NH4Cl. FeCl3. Na2CO3? Bài 21: . K2CO3. HCl. NH4NO3. Bài 13: Chæ duøng 1 chaát vaø 1 trong soá caùc dung dòch sau ñeå nhaän bieát töøng chaát: H2SO4. K2SO4. AgNO3. Fe2(SO4)3. Na2S -> chỉ dùng quì tím. neáu ñöôïc haõy trình baøy caùch nhaän bieát? Bài 20: chæ duøng theâm HCl loaõng. Baøi 14: trình baøy pp ñeå nhaän bieát 3 chaát raén maøu traéng ñöïng trong 3 loï rieâng bieät khoâng nhaõn: NaCl. NH4NO3. AgNO3. FeCl3. BaCl2 ñöïng trong caùc loï maát nhaõn. NaCl. haõy nhaän bieát caùc dd sau baèng pphh: AgNO3. haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát: 3 chaát raén: NaOH. Na2CO3. haõy nhaän bieát caùc dd: FeCl2. HCl? Baøi 16: Chæ duøng theâm moät kim loaïi. K2SO3. MgCl2. Al(NO3)3. NaHCO3. haõy nhaän bieát caùc loï hoaù chaát treân? Baøi 18: cho caùc chaát: Na. Na2SO4. Na2CO3. Na2CO3. Dd NH4Cl. dd HCl. nhaän bieát caùc dd sau: FeSO4. Al2(SO4)3? Bài 17: a) Chæ duøng theâm moät kim loaïi. chæ duøng theâm nöôùc. haõy nhaän bieát 4 dung dòch chöùa trong 4 loï maát nhaõn sau: Na2SO4. FeCl2. BaCl2? Baøi 11: chæ duøng kimloaïi laøm thuoác thöû. dd FeSO4. Na2SO4. b) Coù 4 chaát raén: NaCl. Ba(OH)2 Chỉ dùng một thuốc thử: a. AlCl3. Ba(NO3)2. Na2CO3. Vieát caùc PTPÖ. NaOH? Bài 12: nhận biết các chất sau bằng pphh: Chỉ dùng quì tím: dd HCl.

HCl. haõy nhaän bieát caùc dd treân? Baøi 28: khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc. K2SO4 …………………………………………………………………………. Bài 25: Nhận biết các chất sau bằng pphh mà không được dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: 1. B tạo kết tủa với lọ D. NaOH. Hãy xác định các chất trong các lọ: A. Na2CO3. NaOH.? Baøi 32: …………………………………………: NaHCO3.? Bài 34: Có 4 lọ mất nhãn là A. Ba(OH)2. Baøi 27: coù 4 dd goàm: HCl. HÔÏP CHAÁT. D? Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT. ZnCl2. CuSO4. Biết rằng lọ A tạo chất khí với lọ C nhưng không pư với lọ B.GV: Trương Thế Thảo * Không dùng thuốc thử: Cho từng chất t/d với nhau.: HCl. biện luận M theo x hoặc x theo M => chọn cặp nghiệm hợp lí. B. lập bảng kết quả. Na2CO3. dd NaCl. Xaùc ñònh CTPT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 6: Cho 7. Na2CO3. 2. Na2CO3. H2O? Baøi 29: khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc.4 g saét. AgNO3. AgNO3.. dựa trên biểu thức. Na2CO3. NaCl 3. (NH4)2CO3. CaCl2 …………………………………………………………………? Bài 33: ………………….6g oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11. HCl. Sau đó. NH4Cl. dd MgCl2. C. khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc. CaCl2. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? 10 . ta phải thiết lập biểu thức liên hệ giữa NTK của nguyện tố và hóa trị của nó : M = k. Na2CO3. dö thu ñöôïc 8. Na2CO3. C. MgCl2. Phương pháp: . HCl. CaCl2. AgNO3? Baøi 30: haõy nhaän bieát 4 loï dd: CuCl2. BaCl2. D. K2CO3.7g muoái khan. H2SO4 6. dd HNO3. Na2CO3 4. MgCl2. MgCl2. BaCl2. 1.Nếu đề bài cho biết hóa trị của nguyên tố -> dựa vào PTHH . dd HCl. Bài 26: Khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc haõy phaân bieät caùc dung dòch sau: a) HCl. Xaùc ñònh CTPT oxit? Baøi 4: Cho 5. NaOH 5.: NaCl. MgCl2. MgCl2. Mỗi lọ chứa một trong các dd sau: AgNO3. KOH. NaCl. NaOH. Xaùc ñònh CT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 2: Hoaø tam m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M. lọ A. haõy nhaän bieát caùc chaát sau: NaCl. Na2CO3. CaCl2 2. dựa vào bảng để nhận biết các chất. dd HCl.2g moät oxit saét taùc duïng vôùi dd HCl coù dö sau pö ta thu ñöôïc 12. CuSO4. NaBr. H2SO4. CTHH và giả thiết đề bài cho tìm nguyên tử khối của nguyên tồ để xác định tên NTHH. (keå caû giaáy quì:? Baøi 31: ………………………………………. haõy nhaän bieát 4 dd sau: NaCl. BaCl2. . b) NaOH. BaCl2. B. H2SO4. neáu khöû m gam oxit saét naøy baèng CO noùng. (NH4)2CO3. Bài tập áp dụng: Baøi 1: Oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò (III) coù khoái löôïng 32g tan heát trong 294d dd H2SO4 20%. Cho bieát teân cuûa kim loaïi? Baøi 5: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïicaàn duøng 300ml dd HCl 1M. AlCl3. NaCl maø khoâng duøng theâm moät hoaù chaát naøo khaùc. (NH4)2SO4…………………. Ba(HCO3)2. dd NaOH. BaCl2. Tìm CTPT cuûa oxit saét vaø tính m? Baøi 3: Khi oxi hoaù 2g moät NTHH coù hoaù trò IV baèng oxi ngöôøi ta thu ñöôïc 2.1g muoái Clorua cuûa kim loaïi ñoù.x (k là hệ số tỉ lệ giữa M và x).Nếu bài toán không cho biết hóa trị của nguyên tố.54g oxit. H2SO4.

176 lít khí Hidro (ñktc).65g. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 15: ñeå khöû 6.7g muoái. ngöôøi ta thu ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng.9g muoái.4g oxit moät nguyeân toá kim loaïi thuoäc nhoùm II td vôùi dd HCl dö. Baøi 20:moät hh X coù khoái löôïng 27. thaáy taïo thaønh 7g keát tuûa. Haõy tìm CT cuûa muoái cacbonat hoaù trò II? Baøi 12:Khöû hoaøn toaøn 4. Tìm CTPT cuûa oxit kim loaïi? 11 . Cho 4. dö thu ñöôïc 11. Daãn toaøn boä löôïng khí sinh ra vaøo bình ñöïng Ca(OH)2 dö. Cho hh X tan hoaøn toaøn trong 500ml dd HCl 2M. Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 2.792 lít khí H2.4g moät kim loaïi hoaù trò III taùc duïng vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26.4g moät oxit kim loaïi caàn 2. sau pö phaûi duøng 50g dd NaOH 24% ñeå trung hoaø löôïng axit coøn dö.85g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng heát vôùi dd H2SO4 loaõng. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 9: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO3 dö.4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6.38g moät kim loaïi hoaù trò I td heát vôùi nöôùc ch 0. noùng dö thu ñöôïc dd X vaø khí SO2 bay ra. Xaùc ñònh teân cuûa nguyeân toá kim loaïi vaø döï ñoaùn moät vaøi t/c cuûa nguyeân toá ñoù? Baøi 19: cho 0.53g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I taùc duïng vôùi dd HCl cho 112ml khí CO2 (ñktc). Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 14: a.63%.2g goàm kim loaïi A (coù hoaù trò II vaø III) vaø oxit kim loaïi AxOy cuûa kim loaïi ñoù. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13.688 lít khí H2.3g moät kim loaïi coù hoaù trò khoâng ñoåi td heát vôùi nöôùc ñöôïc 168 ml hidro ôû ñktc.GV: Trương Thế Thảo Baøi 7: Cho 5. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? Baøi 8: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I. Xaùc ñònh CM cuûa muoái trong dd X ( coi theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå trong quaù trình pö? Baøi 13: theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I. sau khi say khoâ coù khoái löôïng 2. b.4g oxit moät kim loaïi hoaù trò II caàn duøng 2. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13. Neáu laáy löôïng kim loaïi sinh ra hoaø tan heát vaøo dd HCl dö thì thu ñöôïc 1. Xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát ptpö xaûy ra trong TN0? Baøi 10: Cho 0. Haõy xaùc ñònh teân cuûa A? b. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 11: Cho 9. a.63%. Xaùc ñònh teân kim loaïi ñoù? Baøi 18: cho 10.06g Oxit kim loaïi treân taùc duïng hoaøn toaøn vôùi 5000ml dd H2SO4 ñaëc.19g axit clohidric. xaùc ñònh CTPT cuûa AxOy? Baøi 21: hoaø tan hoaøn toaøn 8g oxit cuûa kim loaïi hoaù trò III trong 300ml H2SO4 loaõng 1M. hoaø tan hoaøn toaøn 27. Tìm teân kim loaïi? Baøi 16: Bieát raèng 400ml dd HCl 1M ñuû ñeå hoaø tan heát 13g kim loaïi A ( coù hoaù trò II trong hôïp chaát). Xaùc ñònh kim loaïi ñoù. bieát raèng kim loaïi noùi chung coù khaû naêng td vôùi nöôùc coù hoùa trò toái ña laø 3.2g hidro.72 lít CO2 (ñktc). sau pö taïo thaønh 15. Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? b. Neáu cuõng laáy 400ml dd HCl 1M thì coù theå hoaø tan bao nhieâu gam Oxit cuûa kim loaïi A ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû treân? Baøi 17: cho 1.65g muoái Sunfat. a. neáu laáy löôïng kim loaïi ñoù cho td vôùi dd HCl thì giaûi phoùng 1. Xaùc ñònh CTPT oxit kim loaïi.06g moät oxit kim loaïi baèng CO ôû nhieät ñoä cao thaønh kim loaïi.

22g muoái.48% oxi. Sau khi hai muoái ñaõ tan hoaøn toaøn caân trôû laïi vò trí caân baèng.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân.56% oxi.1g mu6oùi clorua cuûa kim loaïi ñoù.Cho 5. kim loaïi M laø kim loaïi naøo? Baøi 23: ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïi caàn duøng 300ml dd HCl 1m. a. neáu hoaø tan 4. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 35: Hai coác ñöïng dd HCl ñaët treân hai ñóa caân A vaø B: can ôû traïng thaùi can baèng.6g moät oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11. röûa saïch. sau 1 thôøi gian khi k. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? 12 . Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa. Tính khoái löôïng muoái khoâ ñöôïc taïo thaønh? Baøi 34: cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II. tính theå tích khí hidro thoaùt ra ôû ñktc? b. Maët khaùc. Xaùc ñònh teân nguyeân toá X? Baøi 27: a.2M cuûa muoái clorua kim loaïi A. Haõy xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat treân? Baøi 31: cho 2g hh Fe vaø kim loaïi hoaù trò II vaøo dd HCl coù dö thì thu ñöôïc 1. trong oxit X thì M chieám 52. M laø kim loaïi naøo? Baøi 36: Ñoát chaùy 1 kim loaïi M thu ñöôïc moät oxit X. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa thì thu ñöôïc dd chöùa 22. tìm teân kim loaïi M vaø CT oxit? Baøi 37: Cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27. xaùc ñònh CTPT cuûa oxit kim loaïi? Baøi 24: cho oxit MxOy cuûa kim loaïi M coù hoaù trò khoâng ñoåi. Keát tuûa hidroxit hoaù trò II baèng 19.7g muoái. Haõy xaùc ñònh CT cuûa oxit treân? Baøi 25: oxit cuûa kim loaïi R ôû möùc hoaù trò thaáp chöùa 22. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? b. ñöôïc dd chöùa 20% muoái sunfat tan. Xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II? Baøi 32: hh M goàm oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò II vaø muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò ñoù ñöôïc hoaø tan heát vaøo axit H2SO4 loaõngvöøa ñuû taïo ra khí N vaø dd L.36g muoái sunfat kim loaïi A.3g. Cho bieát teân kim loaïi? Baøi 28: cho 100g hh hai muoái clorua cuûa cuøng moät kim loaïi R (coù hoaù trò II vaø III) taùc duïng vôùi KOH dö.cho 5.12lít H2 (dktc).94% theo k.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd. sau 1 thôøi gian thaáy k. cho thanh saét coù k. Xaùc ñònh R? Baøi 26: nguyeân toá X coù theå taïo ra 2 loaïi oxit maø trong moãi oxit haøm löôïng % cuûa X laø 40% vaø 50%.l noù giaûm ñi 14.l clorua kim loaïi R hoaù trò II baèng 0. saáy khoâ. bieát raèng 3.06g oxit nguyeân chaát tan trong dd HNO3 dö thu ñöôïc 5. xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II.25g dd HCl 30%.5 khoái löôïng mol cuûa R.8g kim loaïi hoaù trò II ñoù caàn chöa ñeán 500ml dd HCl.8g M2CO3 vaøo coác B (M laø kim loaïi).1g.l. bieát khí N baèng 44% khoái löôïng cuûa M? Baøi 33: hoaø tan hoaøn toaøn 5g hh goàm moät kim loaïi hoaù trò II vaø moät kim loaïi hoaù trò III caàn duøng 18. Cho 5g CaCO3 vaøo coác A vaø 4.2% muoái sunfat. cuõng oxit kim loaïi ñoù ôû möùc hoaù trò cao chöùa 50. can naëng 65.8g coøn k.4g moät kim loaïi hoaù trò III td vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26. ñem coâ caïn dd L thu ñöôïc moät löôïng muoái khan 168% khoái löôïng M. Xaùc ñònh teân kim loaïi hoaù trò III? Baøi 30: hoaø tan muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II baèng dd H2SO216%.5M. tìm kim loaïi R? Baøi 29: hoaø tan moät löôïng muoái cacbonat cuûa moät kim loaïi hoaù trò III baèng dd H2SO4 16%.GV: Trương Thế Thảo Baøi 22: hoaø tan hoaøn toaøn 18g moät kim loaïi M caàn duøng 800ml dd HCl 2.

2% coøn thanh thöù hai taêng 28. Bieát tæ leä soá nguyeân töû cuûa Saét vaø kim loaïi M trong hh laø 1:4. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3).36 lít khí H2 ôû ñktc.8g hh hai kim loaïi X (hoaù trò x) vaø Y ( hoaù trò y) trong dd HCl roài sau ñoù coâ caïn dd thu ñöôïc 59.2g kim loaïi M vaø 69. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 41: hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k.405%. dö thì thu ñöôïc 8. laøm khoâ.6g moät kim loaïi M chöa roõ hoaù trò trong bình chöùa khí clo nguyeân chaát.4 lít (ñktc). tìm CT cuûa oxit ñoù? Baøi 52: Khöû m gam oxit saét baèng khí hidro noùng dö. Neáu khoái löôïng kim loaïi M coù trong hh laø 5.84 lít khí H2 (ñktc).48g moät oxit kim loaïi M caàn duøng 1.l. xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi M? Baøi 39: Khöû 3. Tính theå tích khí H2 sinh ra? Baøi 44: Hoaø tan hoaøn toaøn 1. Toaøn boä löôïng kim loaïi M thu ñu7oïc cho td vôùi dd HCl dö cho 1. Sau khi pö keát thuùc thì thu ñöôïc 20. Tính theå tích khí hidro sinh ra? Baøi 48: Cho 1g saét clorua td vôùi dd AgNO3 dö.8g hh X goàm hai kim loaïi coù cuøng hoaù trò vaøo 600ml dd HCl 1.4M. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 45: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 9. tính theå tích khí clo ñaõ hoaù hôïp vôùi kim loaïi M ôû ñktc? b.48lít H2. ñeå trung hoaø löôïng axit dö ngöôøi ta duøng 40ml dd NaOH 0.4g muoái khan. a. a. khi soá mol 2 muoái baèng nhau.5M.05g hh muoái khan.4%.75g.41g H2SO4. nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat.l. coâ caïn dd sau pö thu ñöôïc 49.GV: Trương Thế Thảo Baøi 38: Hoaø tan 6. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? Baøi 51: Ñeå hoaø tan 2. chöùng minh hh X khoâng tan heát? b.68g kim loaïi M coù hoaù trò II baèng 100ml dd H2SO4 0. Xaùc ñònh CTPT cuûa oxit saét? 13 . Chaát raén thu ñöôïc sau pö khöû ñöôïc hoaø tan baèng H2SO4 loaõng thoaùt ra 3.008 lít H2 (ñktc).25g muoái clorua.5M. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 47: Hoaø tan 19.4g saét oxit thì caàn duøng vöøa ñuû 4.l 25g. hoûi k. Xaùc ñònh hoaù trò n cuûa kim loaïi M? c. laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k.75g moät kim loaïi M chöa bieát hoaù trò vaøo dd axit thì caàn 500ml dd HCl 1.4g thì M laø kim loaïi naøo? Baøi 40: Hoaø tan m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M. caân ñöôïc 22.344 lít H2 (ñktc).l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 42: Moät thanh keõm coù k.6g oxit MxOy cuûa kim loaïi ñoù trong 2 lít dd HCl thu ñöôïc dd A vaø 4. Cho hôi nöôùc taïo ra ñöôïc haáp thuï baèng 100g axit H2SO4 98% thì noàng ñoä axit giaûm ñi 3. Tìm teân kim loaïi M? Baøi 46: Hoaø tan hh X goàm 11. Sau 1 thôøi gian. thu ñöôïc 2.5M. Neáu cho hh treân td vôùi khí clo thì caàn duøng 8.65g AgCl. Tìm CTPT cuûa M? Baøi 40: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7. neáu khöû toaøn boä m gam oxit saét treân baèng CO noùng. neáu hoaø tan heát hh naøy trong dd HCl thì thu ñöôïc 7.96% theo k. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï.4g saét.3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái saét clorua? Baøi 49: Coù moät hh goàm boät saét vaø boät kim loaïi M coù hoaù trò n.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 43: Hoaø tan heát 16.

25g muoái saét clorua.l laø 2. * Lưu ý: Tách các (từng) chất ra khỏi hh # tách 1 chất ra khỏi hh.Pp từ tính: Dùng nam châm để hút lấy các chất nhiễm từ ra khỏi hh.5 khối lượng mol của M.2g.25g tinh thể muối hidrat hóa.4 lít khí H2 bay ra ở đktc. Tìm CT hai muối và % các muối trong hh? Bài 62: Cho 46. Xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi B? Bài 58: Khi cho 2.pp chiết: dùng để tách các chất lỏng không hòa tan ra khỏi hh chất lỏng không dồng nhất. Haõy tìm mu6oùi saét ñoù? Baøi 55: Hoaø tan hoaøn toaøn 6.pp chưng cất pâhn đoạn: dùng để tách các chất có nhiệt độ nóng chảy.68 lít khí H2 ở đktc. Dẫn một luồng khí Hidro đi qua đến khi khử hết. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 57: Nhoû töø töø töøng gioït dd NaOH vaøo dd muoái clorua cuûa kim loaïi B hoaù trò III ñeán khi keát tuûa khoâng taïo theâm ñöôïc nöõa thì döøng.72 lít khí CO2 ở đktc.pp lọc: dùng tách chất không tan ra khỏi chất lỏng khi cho hh đi qua bộ phận lọc: giấy lọc. Xác định tên kim loại? Bài 59: Khi hòa tan 21g một kim loại hóa trị II trong dd H2SO4 loãng thì sinh ra 8.1g oxit moät kim loaïi hoaù trò (III). Loïc laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao. Cho biết tên kim loại? b.4g hh M2CO3 và MHCO3 bằng 500 ml dd HCl 1M thấy thoát ra 6. Cô cãn dd thu được bao nhiêu gam muối khan? b. * Phương pháp hóa học: 14 . Haõy tìm CTPT cuûa oxit saét? Bài 56: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 5. vải… . thu ñöôïc moät oxit ( trong ñoù % cuûa kim loaïi B chieám 52. kim loại nhận được có khối lượng 3.65g. . Xác định CT của muối Hidrat hóa? Bài 60: Để hòa tan 16g FexOy cần dùng 0.9g hh hai muối sunfat và cacbonat của cùng một kim loại hóa trị I vào nước thành dd A. Hấp thụ toàn bộ khí A bằng Ca(OH)2 thì thu được 10g kết tủa.2g hh treân khöû baèng H2 ôû nhieät ñoä cao coù 0. ngöôøi ta phaûi duøng 43.4 lít khí H2 ở đktc.94%). a.1g H2O taïo thaønh.4g hh goàm boät Fe vaø moät oxit saét baèng dd HCl thu ñöôïc 2. nhiệt độ đông đặc khác nhau ra khỏi hh.8g dd HCl 25%. Để trung hòa axit dư phải dùng 50ml dd NaOH 2M.6g chaát raén. Neáu ñem 3. Cho ½ dd A t/d với dd BaCl2 dư thì thu được 43g hh kết tủa trắng. Sau ñoù loïc keát tuûa. Kết tủa hidroxit hóa trị II bằng 0. Cho ½ dd A t/d H2SO4 dư thoát ra 2. hòa tan hết lượng sắt bằng dd HCl dư ta thu được 1. ngöôøi ta ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc? c. * Phương pháp vật lí: .GV: Trương Thế Thảo Baøi 53: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO3 dö. Tìm CT 2 muối và % hh? Bài 63: Cho 100 g hh hai muối Clorua của cùng một kim loại M có hóa trị II và III t/d hết với dd NaOH dư. bieát raèng söï hao huùt trong quaù trình Tn laø khoâng ñaùng keå. . a. Tìm CT của oxit sắt? Chuyên đề 3: TAÙCH – TINH CHẾ CÁC CHAÁT. Hỏi kim loại đó là gì? Bài 65: Hòa tan hoàn toàn 4g hh một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III thì cần dùng 170ml dd HCl 2M. haõy xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát pthh xaûy ra trong TNo? Baøi 54: Cho töø töø dd KOH ñeán dö vaøo 3. Khi cho kết tinh thì muối sunfat kết tinh cùng với nước tạo ra 104. Tìm CT 2 muối Clorua và % các muối trong hh? Bái 64: Thêm NaOH dư vào dd chứa 8g sunfat của kim loại hóa trị II rồi lọc lấy kết tủa. sau khi sấy khoâ coù k.6 mol dd HCl. ñem nung ôû nhieät ñoä cao thì thu ñöôïc 1.24 lít khí ở đktc. tách ra nung nóng ta thu được một oxit kim loại.24 lít khí H2 (ñktc). Nếu kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II và nguyên tố nào? Bài 66: Khử m gam một oxit sắt chưa biết bằng CO nóng dư đến hoàn toàn ta thu được sắt và khí A.5g một kim loại hóa trị II vào nước thì thu được 1. Xác định CTPT của oxit sắt đó? Bài 61: Hòa tan 27.

Al2O3? Bài 11: Quặng Nhôm có lẫn Fe2O3 và SiO2. Fe2O3. Chất khí: HCl. Al2O3. MgCO3? Bài 3: Làm thế nào có thể thu được AlCl3 tinh khiết từ AlCl3 có lẫn FeCl3 và CuCl2? Bài 4: Nêu pp tách các chất sau đây ra khỏi hh của chúng: a. CO2 có lẫn SO2? b. Chất khí: NH3. b. e. c. H2. hh rắn: CaO. Cu. c. FeCl3 có lẫn BaCl2. chiết… • Chất sản phẩm dễ dàng tái tạo lại thành chất ban đầu. H2 có lẫn NH3? 15 Y . Hãy viết sơ đồ để thu được Al2O3 tinh khiết? Bài 12: Làm thế nào để tách các chất sau đây ở dạng nguyên chất từ hh? a. H2S. O2. CaO. NH3. Cl2. O2. FeCl2.Trình bày cách tiến hành bằng lời. SO2 b. CO. Na2CO3. H2. Bài 5: Trình bày cách tinh chế các dd sau: a. SO2 b.Dùng pư đặc trưng t/d lên những chất muốn tách theo các điều kiện sau: • Chỉ tác dụng lên chất muốn tách. HCl có lẫn H2SO4. NaCl có lẫn NaOH. BaCO3. Bài 7: Trong phòng TN0 có lượng lớn khí độc sau. H2SO4 có lẫn HCl. d. SO2. H2S. b. c. NO2.GV: Trương Thế Thảo . • Sản phẩm tạo thành dễ dàng tách ra khỏi hh ban đầu bằng pp vật lí: lọc. . MgCl2. SO2 Bài 13: Làm thế nào để thu được các khí tinh khiết: a. b. làm thế nào để loại bỏ: a.từng chất trong hh rắn: Na2CO3. Bài 8: Làm thế nào để làm khô các khí sau lẫn hơi nước: a. b. Khí H2S và NO2. NaOH có lẫn Na2CO3 và CaCO3.Viết các PTHH minh họa. HCl. Bài 6: Nêu pp tách các chất sau từ các hh: a. Bài 9: Làm thế nào thu được Bạc tinh khiết trong hh Bạc có lẫn đồng và nhôm? Bài 10:---------------------------Fe -------------------------Fe có lẫn Al. CO. Hh Chất rắn: Na2O. Hh rắn: CaCO3. NH4Cl. CO2 có lẫn CO? c. Hh rắn: AlCl3. * Bài tập áp dụng: Bài 1: Bằng pphh hãy tách riêng hh SO2 và CO2? Bài 2: ------------------------------. CO c.Sơ đồ tách: AB YA +B XY +A Y . MgO. d. CO2. Dd muối: NaCl. H2. . (NH4)2SO4. ZnCl2. uSO4. Khí CO2 và SO2.

. C2H2. Oxi coù laãn Cl2. CaSO4. CuO. ZnCl2. ………………H2……………………………….…………………………………………………. ………Cu ………………………………: Cu. Fe.Muoáùi aên coù laãn CaCl2. haõy trình baøy caùch loaïi caùc taïp chaát ra khoûi muoái aên? Baøi 23: Trình baøy pp taùch Fe2O3 ra khoûi hh Fe2O3. Haõy vieát caùc ptpö ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? b. cách điều chế của các chất vô cơ. K2S.Muoái naøo coù theå td vôùi dd Na2CO3? . b. silic ñi oxit vaø saét (II) clorua thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 30: a. Ag vaø Cu c) CuO.CaSO3 coù laãn CaCO3 vaø Na2CO3? . MgSO4. CaSO4. *Phương pháp: . Fe. CaCl2. O2. Mg. Bài 15: Laøm theá naøo ñeå thu ñöôïc O2 tinh khieát töø hh O2 vaø CO2? Baøi 16: Baïc coù laãn taïp chaát laø Cu. BaCl2. CuO. Fe2O3 vaø Al2O3. Na2SO4. BaSO4. Al c. Clo coù laãn O2. c. Cu.Nắm chắc tính chất hóa học. CO2. MgCl2. Al2O3.: C2H2.Cụ thể hóa sơ đồ bằng các PTHH cụ thể. MgSO4. Baøi 18: Neâu pp taùch hh goàm 3 khí: Cl2. voâi soáng. CO2 thaønh caùc chaát nguyeân chaát? Baøi 19: Tinh cheá caùc chaát khí sau ñaây: a. Chæ duøng 1 hoaù chaát duy nhaát? Baøi 24: Taùch hh goàm: BaCO3.Viết sơ đồ điều chế dưới dạng sơ đồ chuỗi pưhh. muoái aên thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 22: Tinh cheá: . Haõy trình baøy hai pphh taùch ñöôïc Ag ra khoûi hh. C2H4. Al2O3. Trình baøy pphh ñeå laáy töøng oxit töø hh: SiO2.GV: Trương Thế Thảo Bài 14: Làm thế nào để tách được các chất riêng biệt các kim loại từ các hh sau: a. BaO. . CuO. SO2. H2. Na2SO3? Baøi 22: Moät loaïi muoái aên coù laãn taïp chaát laø: CaCl2. Fe töø hh caùc oxit: SiO2. Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT. CO2. CuCl2b. b. Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 17: Baèng pphh: a. Baøi 20: Neâu pp taùch hh ñaù voâi. Al2O3. Baøi 21: Neâu pp taùch hh ñaù voâi. thaïch cao. Phaân huyû muoái cacbonat ôû nhieät ñoä cao.Haõy trình baøy pp laáy töøng kim loaïi Cu. taùch khí CH4 ra khoûi hh khí: CH4. NaHCO3. 16 . H2. Ag. . * Bài tập áp dụng: Baøi 1: Coù nhöõng chaát: a. KCl baèng pphh? Bài 25: Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát ra khoûi nhau: a) Fe vaø Cu b) Fe. c. FeO. b. HCl? Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 2: Ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc nhöõng chaát khí khaùc nhau töø nhöõng pö: a. CO2 coù laãn khí HCl vaø hôi nöôùc. AlCl3. SiO3 ôû daïng boät. MgO.. Haõy cho bieát: . Cl2 vaø dd HCl. SO2.Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. Fe2O3. CO2.

Vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá Saét (III) sunfat. NaHCO3. O2. H2O.chæ duøng moät thuoác thöû. Kim loaïi td vôùi dd axit. Fe. Bài 14: Từ Photphat tự nhiên và quặng pirit sắt. Fe coù theå ñieàu cheá ñöôïc caùc khí gì? b. Haõy vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? Baøi 6: Töø CuSO4 vaø caùc hoaù chaát coù saün. Baøi 8: Coù nhöõng chaát: NH4Cl. oxi. CuSO4.Muoán ñieàu cheá 3 chaát raén: NaOH.PTHH minh hoaï öùng vôùi moãi TN treân? . Fe.Baèng TN naøo coù theå khaúng ñònh moãi chaát khí sinh ra trong nhöõng pöhh noùi treân? Baøi 3: Vieát ptpö ñieàu cheá ZnCl2.Kim loaïi: Zn. d. ñoàng oxit.Oxit: ZnO. . b) Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CaSO4. Khí Hidro. ñoàng sunfat. C.trình baøy 3 pp ñieàu cheá moãi chaát? . Na2CO3. nhoâm clorua (baèng 2pp). . Bài 15: Viết PTHH điều chế MgO bằng 4 cách? Bài 16: Hãy viết các PTHH điều chế: a. FeO.GV: Trương Thế Thảo b. a. 17 . đá vôi và không khí hãy viết các PTHH điều chế xôđa . c) Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CO2. H2O. H2SO4. . Vieát caùc ptpö? b.Hiñroxit: Zn(OH)2. axit clohidric. Từ muối ăn. H2SO4 ñaëc. Từ muối ăn(NaCl) hãy viết các PTHH điều chế ra NaOH? c. laøm theá naøo coù theå ñieàu cheá 2 kim loaïi rieâng bieät laø Ag vaø Cu? Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 9: a. Cu(OH)2? Baøi 5: Töø nhöõng chaát: Cu. haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát treân? Baøi 11: coù moät dd goàm hai muoái: Al2(SO4)3 vaø CuSO4. B. vieát caùc PTHH? b. saét (III) hidroxit? Vieát caùc ptpö? Baøi 10: a. AlCl3 ( hai pp). Cu(OH)2. Haõy ñieàu cheá ñoàng. D. dd HCl. Phaân huyû muoái Kali pemanganat ôû nhieät ñoä cao. H2O vaø chaát xuùc taùc thích hôïp. Trình baøy moät pphh ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd CuSO4. đạm urê. Baøi 4: Töø nhöõng chaát: BaO. Khí Oxi. Ba(OH)2? b. nöôùc. O2. Baøi 18: töø moät dd hh hai muoái laø Cu(NO3)2 vaø AgNO3. BaCl2. hãy điều chế phân superphotphat đơn (Ca(H2PO4)2 và CaSO4). Pö cuûa muoái sunfit vôùi dd Axit. cho caùc chaát: Nhoâm. Fe vaø dd HCl haõy vieát pthh ñieàu cheá caùc chaát: Cu. HCl. vieát caùc PTHH? Bài 12: a) Vieát 4 loaïi phaûn öùng taïo thaønh NaOH. saét. c. H2O. FeCl2 vaø CuCl2 töø: . Khí CO2 bằng 4 hợp chất? b. CO2. haõy choïn nhöõng chaát naøo coù theå duøng ñieàu cheá caùc chaát sau vaø vieát ptpö xaûy ra: a. Cl2. Fe(OH)2. Haõy vieát caùc PTHH ñeå ñieàu cheá: a. CuO. haõy trình baøy 2 pp khaùc nhau ñeå ñieàu cheá ra Cu kim loaïi? Baøi 7: töø nhöõng chaát: Al. Cu. KMnO4.Baèng caùch naøo töø saét ta coù theå ñieàu cheá saét (II) hidroxit. FeCl2. Bài 13: Töø quaëng Pyrit FeS2. Ñoàng (II) sunfat. Moät dd coù` tính axit yeáu. saét (II) clorua. O2. KClO3. chæ töø chaát KMnO4. trình baøy moät pphh ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd Al2(SO4)3. Cu. Al2(SO4)3. (NH4)2SO4. CuO. H2SO4. Haõy cho bieát: .

Al2O3. B. mA 0%. Al. Baøi 4: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu. HCl. Tính tp % cuûa caùc chaát trong hoãn hôïp ? Baøi 8: Nung 18.96 lít khí H2 (đktc). y đã gọi. * Phương pháp: . Al(OH)3. Có các hóa chất: NaCl.Dựa vào PTHH lập PT toán học theo số mol x. a) Vieát caùc PTPÖ. CaCl2. Tính % về k.3g muối khan.GV: Trương Thế Thảo d. .l dd axit đã dùng? Baøi 3: Cho 9. a.6 lít CO2 (ñktc). Khí SO2 bằng 7 cách? D. b) Tính k. Chaát raén A td vöøa ñuû vôùi 150g dd axit HCl 15%. phân supephotphat đơn và supephotphat kép? b. Cl2? Bài 19: a. Đem trung hòa dd A bằng dd axit HCl 25%. Hệ PT toán học -> Tìm ra số mol x. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? Baøi 6: Nung noøng hh CuO vaø FeO vôùi C dö thì thu ñöôïc chaát raén A vaø khí B. y. b. S hãy điều chế CuSO4 bằng 3 cách. Tính thể tích dd H2SO4 0.CaCO3 bằng 5 cách e.Giải PT.5M để hòa tan hết hh trên? Bài 2: Khi cho một miếng hợp kim gồm Na và K t/d hết với nước thì thu được 2. hãy viết các PTHH điều chế ra: FeCl2. đem trộn lẫn với nhau ntn để tạo thành HCl. Từ H2O. muối KCl. Fe2O3.8g so vôùi khoái löôïng hh tröôùc khi nung. Xác định tp% về k. hãy viết các PTHH điều chế nước Javen. Khí NH3 bằng 3 cách? c. MnO2 và axit H2SO4 đặc. 0 mB * Bài tập áp dụng: Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 11. pöù xong ngöôøi ta thu ñöôïc hh chaát raén coù khoái löôïng giaûm 8. Hãy điều chế Cu nguyên chất bằng nhiều cách khác nhau? Bài 20: Từ muối ăn. Bài 17: Viết các PTHH điều chế: a. tính tp % khoái löôïng moãi Oxit trong hoãn hôïp ñaàu. . sau đó cô cạn thì thu được 13.l moãi chaát trong hoãn hôïp ñaàu vaø theå tích khí B ôû ñktc? Baøi 7: Khi phaân huyû baèng nhieät 14. CuO. Có một hh gồm CuO. b. Tính k.Tính TP % các chất: % mA = m h h1 . . cho B td vôùi dd nöôùc voâi trong coù dö thì thu ñöôïc 20g keát tuûa. Từ photphat tự nhiên hãy điều chế H3PO4. quặng boxit và các chất vô cơ cần thiết khác. đá vơi và nước. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? Baøi 5: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu.2g hh CaCO3 vaø MgCO3 ta thu ñöôïc 6.24 lít khí H2 (đktc) và một dd A.9g hh hai kim loại Al.l của Nhôm và Kẽm trong hh? b. FeCl2 bằng 5 cách Bài 18: a. FeCl3.1g moät hh hai Oxit Al2O3 vaø MgO t/d vöøa ñuû vôùi 250ml dd axit HCl 2M.l mỗi kim loại trong hợp kim? b. … . Zn vào dd axit H2SO4 loãng thu được 8. clorua vôi? Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH. Từ pirit sắt.4g hh CaCO3 vaø MgCO3. Cu(OH)2 bằng 3 cách. phèn chua.Gọi x. a. : 0 % mB = m h h1 0 % . Fe(OH)3.Viết các PTHH có thể xảy ra. a> Vieát PTPÖ b> Tính khoái löôïng moãi chaát trong hh tröùôc khi nung? 18 . y lần lượt là số mol của A.

e>Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? f> Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? g>Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1. Tính tp % veà khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp? Baøi 14: Cho 18g hôïp kim nhoâm. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. Baøi 19:Cho 57.12 lít (ñktc). Baøi 22: cho 8.08%. sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46. cho vaøo H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 1. loïc laáy chaát raén khoâng tan. Tính tp % veà khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp? Baøi11: Cho 18g hôïp kim nhoâm. c> Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö.8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi dd axit HCl dö thu ñöôïc 4. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 45g keát tuûa. a>tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? b>Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8. MgO hoaø tan heát trong dd HCl.4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 20*: Cho 15.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6. Sau pö caàn trung hoaø löoäng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14.GV: Trương Thế Thảo Baøi 9: Cho hh khí CO vaø CO2 ñi qua dd Ca(OH)2 dö thì thu ñöôïc 1g keát tuûa maøu traéng .64g Cu. 19 . Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 15: Cho 16g hoãn hôïp Fe2O3.12 lít khí SO2 (ñktc). a>Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö.48 lít khí (ñktc). Xaùc ñònh tp % theo theå tích cuûa moãi khí trong hh? Baøi 10: Coù 10g hh Cu vaø CuO td vôùi dd H2SO4 loaõng. d>Tính C% caùc chaát trong dd A.9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0.9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0. sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46.magieâ vaøo dd HCl coù 20. b>Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? c> Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? d>Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6.3g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl.8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi dd axit HCl dö thu ñöôïc 4. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hh? Baøi 13: Coù 10g hh Cu vaø CuO td vôùi dd H2SO4 loaõng. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 21*: Cho 33.8g hh A ôû treân? Baøi 23: cho 8. MgO hoaø tan heát trong dd HCl.35g muùoâi khan.3g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 45g keát tuûa. cho vaøo H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 1. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 17*: Cho 15. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 18*: Cho 33.35g muùoâi khan.magieâ vaøo dd HCl coù 20. loïc laáy chaát raén khoâng tan. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hh? Baøi 16:Cho 57. Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 12: Cho 16g hoãn hôïp Fe2O3.08%.12 lít khí SO2 (ñktc). Sau pö caàn trung hoaø löoäng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14.16 lít khí H2 bay ra (ñktc).4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY.16 lít khí H2 bay ra (ñktc). b>Tính C% caùc chaát trong dd A.8%.48 lít khí (ñktc). neáu cho hh khí naøy qua CuO nung noùng dö thì thu ñöôïc 0.8%.12 lít (ñktc).

36 lít khí ôû ñktc.6g hh 2 oxit vaø khí cacbonic.2g hh X goàm Mg vaø MgO td heát vôùi dd HCl thì thu ñöôïc 1.9g keát tuûa BaSO4. a.9g? Baøi 27: cho 5. daãn khí taïo thaønh loäi qua nöôùc voâitrong coù dö thì thu ñöôïc 10g keát tuûa vaø coøn laïi 1. Tính theå tích dd HCl 0. Tính tp% caùc chaát trong hh A? Baøi 26: hh 3. c. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 30g keát tuûa. Tính CM caùc muoái coù trong dd A? Baøi 40: cho 2. Tính khoái löoïng moãi chaát coù trong X. Tính khoái löôïng hh ban ñaàu? Baøi 37: Cho 44.325g hh goàm NaCl vaø KCl ñöôïc hoaø tan vaøo nöôùc. b>tính tp % caùc chaát trong A.2 ml nöôùc ñeå ñöôïc dd A.6 lít khí CO2 ôû ñktc.2g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl.87g keát tuûa. Sau ñoù cho dd AgNO3 vaøo dd noùi treân ta thu ñöôïc moät keát tuûa naëng 8.607g. Tính C% cuûa ddd BaCl2 vaø CaCl2? Baøi 38: Cho 3.8g hh BaCl2 vaø CaCl2 vaøo 214.12 lít khí ôû ñktc.9g hh goàm NaCl vaø KCl hoaø tan vaøo nöôùc. Laáy 1/10 dd A cho pö vôùi dd AgNO3 dö thu ñöôïc 2.2g hh X? Baøi 28: cho 6g hh goàm Mg vaø MgO td vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 3. Tính tp% theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh? Baøi 31: Cho 3.82g keát tuûa vaø 480ml dd B.5M vöøa ñuû ñeå hoaø tan heát 5.717g.8g hh A ôû treân? Baøi 24: Cho 5g hh A goàm Mg vaø MgO td vôùi dd HCl dö thu ñöôïc 2.44g hh hai muoái laø Na2CO3 vaø NaHCO3. a>tính khoái löôïng moãi chaát trong A.464 lít khí CO2 (ñktc) ñi vaøo dd NaOH sinh ra 11. Tính soá gam moãi muoái trong hh ñaàu? b. 15g caùc muoáùi clorua. thu ñöôïc 13. tính tp% caùc chaát coù trong hh? Baøi 39: Hoaø tan 15. Tính C% cuøa dd thu ñöôïc sau pö neáu khoái löôïng axit ñaõ duøng laø 246.2g goàm Mg vaø MgO cho pö heát vôùi dd HCl thaáy thoaùt ra 1. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 34: Cho 0. cho dd AgNO3 vaøo dd treân ta thu ñöôïc moät keát tuûa coù khoái löôïng 0. theâm vaøo dd A 210ml dd NaCO3 1M thì thu ñöôïc 23.2g hh X goàm Mg vaø MgO td heát vôùi dd HCl thì thu ñöôïc 1. tính theå tích khí CO2 caàn duøng? Baøi 33: Cho 38.24 lít khí (ñktc).2g hh X? Baøi 30: cho 6g hh goàm Mg vaø MgO td vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 3. Tính theå tích khí CO2 thu ñöôïc (ñktc)? Baøi 36: Nung noùng hh goàm 2 muoái CaCO3 vaø MgCO3 thì ñöôïc 76g hai oxit vaø 33. Baøi 25: cho moät hh A goàm Fe vaø MgCO3 td vôùi dd axit clohidric dö. xaùc ñònh khoái löôïng cuûa moãi muoái trong hh thu ñöôïc? 20 . Tính khoái löôïng moãi hiñroxit trong hh? Baøi 32: Cho 120g dd NaOH 20% pö vôùi khí CO2 ôû ñktc ñeå taïo thaønh hh muoái trung hoaø vaø muoái axit theo tæ leä soá mol laø 3:2. b.04g hh NaOH vaø KOH taùc duïng vôùi dd HCl thu ñöôïc 4. Tìm khoái löôïng 2 muoái tan? Baøi 24: Hoaø tan 25.GV: Trương Thế Thảo c> tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? d>Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8. Tính theå tích dd HCl 0.36 lít khí ôû ñktc.02g hh goàm CaCl2 vaø BaCl2 vaøo nöôùc ñöôïc 600ml ddA. tính tp % caùc chaát trong hh ñaàu? b. Tính tp% theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh? Baøi 29: cho 5. Tính khoái löoïng moãi chaát coù trong X.2g hh hai muoái A2SO4 vaø B2SO4 td vöøa ñuù vôùi dd BaCl2 thì thu ñöôïc 69. tính tp% caùc chaát tronh hh? Baøi 35: Nung 26.12 lít khí ôû ñktc. a.12 lít khí H2 (ñktc) a. sau khi pö keát thuùc.5M vöøa ñuû ñeå hoaø tan heát 5.8g hh CaCO3 vaø MgCO3.12 lít khí khoâng maøu (ñktc). Sau ñoù. d.

ngöôøi ta caàn duøng 7.48 lít khí (ñktc). Baèng pphh haõy taùch rieâng Cu ra khoûi hh thu ñöôïc sau pö? Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 51: Al4C3 vaø CaC2 taùc duïng vôùi nöôùc theo pt: Al4C3 + 12H2O -> 4Al(OH)3 + 3CH4 CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2 Cho hh hai chaát treân taùc duïng vôùi nöôùc dö thu ñöôïc 2. Bieát caùc theå tích khí ñeàu ño ôû ñktc. Sau Tn coøn laïi 21g chaát raén khoâng tan. tính löôïng Al4C3 vaø CaC2 trong hh. Laáy hh naøy ñoát chaùy hoaøn toaøn thu ñöôïc 2. Tính khoái löôïng moãi muoái tronh hh? Baøi 44: hoaø tan hoaøn toaøn 27.15g hh CuO vaø PbO vôùi moät löôïng Cacbon vöøa ñuû trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí ñeå oxit kim loaïi bò khöû heát.68 lít khí CO (ñktc). Baèng pphh haõy taùch rieâng Cu ra khoûi hh thu ñöôïc sau pö? Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 50: khöû hoaøn toaøn 40g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. Sau pö caàn trung hoaø löôïng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14. e. Tính tp% moãi oxit trong hh ñaàu? Baøi 53: Cho hh A goàm 3 oxit: Al2O3. Xaùc ñònh tp% cuûa moãi chaát trong hh tröôùc vaø sau pö? Baøi 47: cho 19g hh Na2CO3 vaø NaHCO3 td vôùi 100g dd HCl. xaùc ñònh tp% theo khoái löôïng trong hh ban ñaàu? f. 21 . pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 7. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 7.688 lít CO2. tieán haønh 3 Tno : TN1: neáu cho hh A vaøo nöôùc dö. TN2: neáu cho theâm vaøo hh A moät löôïng Al2O3 baèng 50% löôïng Al2O3 ban ñaàu roài laïi hoaø tan vaøo nöôùc dö.8%. K2O. Tính khoái löôïng cacbon caàn duøng cho pö khöû caùc oxit? Baøi 42: khöû hoaøn toaøn 20g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. CuO. Tính khoái löôïng cacbon caàn duøng cho pö khöû caùc oxit? Baøi 46: khöû hoaøn toaøn 20g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao.4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6.48 lít khí (ñktc).68 lít khí CO (ñktc).4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6. xaùc ñònh tp% moãi chaát coù trong hh? b. ngöôøi ta phaûi duøng 15. Toaøn boä löôïng khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dd Ca(OH)2 dö. khuaáy kó thaáy coøn 15g chaát raén khoâng tan. sinh ra 4.5g keát tuûa maøu traéng.72 lít CO2 (ñktc). ngöôøi ta caàn duøng 7. g. Tính khoái löôïng moãi muoái tronh hh? Baøi 48: hoaø tan hoaøn toaøn 27.84 lít khí CO (ñktc). a. xaùc ñònh tp% theo khoái löôïng trong hh ban ñaàu? h. Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? Baøi 45: nung noùng 19. Xaùc ñònh tp% cuûa moãi chaát trong hh tröôùc vaø sau pö? Baøi 43: cho 19g hh Na2CO3 vaø NaHCO3 td vôùi 100g dd HCl. Toaøn boä löôïng khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dd Ca(OH)2 dö.GV: Trương Thế Thảo Baøi 41: nung noùng 19. ngöôøi ta phaûi duøng 15. sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46.5g keát tuûa maøu traéng.72 lít CO2 (ñktc).016 lít hh khí.35g muoái khan.84 lít khí CO (ñktc).15g hh CuO vaø PbO vôùi moät löôïng Cacbon vöøa ñuû trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí ñeå oxit kim loaïi bò khöû heát. MgO hoaø tan heát trong dd HCl. xaùc ñònh tp% moãi chaát coù trong hh? d. c. Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? Baøi 49: khöû hoaøn toaøn 40g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. sinh ra 4. Baøi 52: cho 16g hh goàm Fe2O3.

a) Tính khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu? b) Tính khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp 2 muoái taïo thaønh? Bài 66: Hoaø tan 12.15g hh boät Fe vaø Al taùc duïng vôùi 200ml dd CuSO4 0.5g hh aáy mang ñoát thì khoái löôïng taêng leân 51. Ñem loïc keát tuûa A goàm hai kim loaïi coù khoái löôïng 7. Baøi 60: Hoaø tan 4.4g hh goàm CaCO3 vaø MgCO3 vaøo dd HCl dö. Al trong axit clohidric dö taïo thaønh 3.l moãi kim loaïi trong hh ñaàu? b. Tìm soá mol caùc kim loaïi trong hh ban ñaàu vaø trong hh A? Bài 64: Hoaø tan hoaøn toaøn 14.6g hh boät caùc kimloaïi Al vaø Fe trong dd HCl dö. Phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc 11. tính khoái löôïng moãi kim loaïi coù trong hh? b.tính soá gam moãi chaát trong hh . Cho 13. a.41g hh hai kim loaïi laø Al vaø Mg taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö.5g hh goàm Zn.024 lít H2 (ñktc) vaø coøn laïi 1. a. Tính khoái löôïng moãi oxit trong hh A? Baøi 54: cho 45. tính tp% k.01g boät goàm Nhoâm vaø Bari thì caàn vöøa ñuû 350ml dd HCl 0.GV: Trương Thế Thảo TN3: neáu cho vaøo hh A moät löôïng Al2O3 baèng 75% löôïng Al2O3 trong A.44g hoãn hôïp CaCO3 vaø MgCO3 phaûn öùng vôùi dd H2SO4 thì thu ñöôïc 7. tính khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh ñaàu? Baøi 63: cho 4. Cu.86g kim loaïi khoâng tan. .6g hoãn hôïp Zn vaø ZnO baèng dd HCl dö thu ñöôïc 2.48g vaø dd nöôùc loïc. .tính tp% cuûa hh treân? .Magieâ trong dd H2SO4 loaõng.Tính khoái löôïng cuûa dd HCl pö ñuû vôùi hh treân? Baøi 55:moät hh goàm Cu vaø Fe coù toång khoái löôïng laø 12g ñöôïc cho vaøo 400ml dd HCl 1M. dd A vaø V lít khí (ñktc). a) Tính tp % khoái löôïng moãi chaát ban ñaàu? b) Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh? c) Tính theå tích dd HCl 36% (d = 1. Xaùc ñònh tp% caùc chaát trong hôïp kim? Baøi 57: cho 1. Cuõng laáy 45.24 lít khí H2 (ñktc).2M. sau pö thu ñöôïc 3. Au vaøo dd HCl coù dö.8g hoãn hôïp Mg vaø MgO phaûi duøng heat 400ml dd HCl 2M a) Tính % khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu? b) Cho 1 löôïng dd NaOH dö vaøo dd sau PÖ seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? 22 . roài laïi hoaø tan vaøo nöôùc dö.5g hôïp kim Nhoâm. Tính tp% theo khoái löoïng vaø theo soá mol cuûa moãi kim loaïi coù trong hh ñaàu? b. tính löôïng keát tuûa taïo thaønh? Baøi 56: Hoaø tan 9g hôïp kim nhoâm – Magieâ trong dd HCl coù 10. Baèng pphh haõy taùch rieâng kim loaïi Mg ra khoûi hh. khuaáy kó hh ñeå pö xaûy ra hoaøn toaøn.6g hoãn hôïp 2 muoái khan.4g chaát raén.18g/ml) caàn duøng? Bài 65: Cho 5. thaáy coøn laïi 25g chaát raén khoâng tan. Fe. sau pö thu ñöôïc 6. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 1568ml khí (ñktc).9g. Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 58: Ngaâm 16.04 lít khí hidro bay ra (ñktc).36lít khí CO2 ôû ñktc. coøn laïi 32. Tính tp% caùc kim loaïi coù trong hôïp kim? Baøi 61: khi hoaø tan 6g hôïp kim goàm Cu.525M. Xaùc ñònh tp% khoái löôïng caùc kim loaïi? Baøi 62: ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 3.2lít khí hiñro (ñktc).08 lít H2 bay ra (ñktc). Vieát caùc PTPÖ? Baøi 59: a. a. Baèng pphh naøo.5g chaát khoâng tan. dö coù 5. Laáy 360ml dd KOH 1M cho vaøo dd A.tính theå tích dd HCl 1M caàn vöøa ñuû. ngöôøi ta coù theå ñieàu cheá ñöôïc Fe2O3 töø hh hai kim loaïi treân.

4g hh FeO vaø Fe2O3 coù tæ leä soá mol laø 1:1 vaøo 450ml dd HCl 2M ñöôïc dd A. * Phương pháp: .5M ñuû ñeå td heát vôùi ddA? Baøi 2: Cho 180g dd H2SO4 15% vaøo 320g dd BaCl2 10%.GV: Trương Thế Thảo Bài 67: Cho moät h2 A goàm Mg vaø MgCO3 taùc duïng vôùi dd HCl dö .mchất khí . a) tính khoái löôïng cuûa 2 Oxit thu ñöôïc b) Bieát 2 oxit coù tæ leä mol: 1:1. Sau pö dd coù noàng ñoä 20%. tính tp% về thể tích các khí trong hh ban đầu? Bài 70: Cho 11.8g nöôùc ñöôïc dd A. a) Tính noàng ñoä mol cuûa caùc chaát trong dd sau pö bieát theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå? b) Tính theå tích dd NaOH 2.2M. Bài 68: Nung noùng 136g hoãn hôïp 2 bazô Mg(OH)2 vaø Fe(OH)3 thì khoái löôïng giaûmñi 36g.6g hh NaOH và KOH t/d vừa đủ với dd CuSO4 thu được kết tủa X và dd Y. Tính tp % theo khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp A. Tính k.l của mỗi oxit trong hh ban đầu? Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH.Phương pháp đường chéo: Chất A: C1(%) C2(%) – C(%) C(%) Chất B: C2(%) C(%) – C1 (%) => C (% −) C1(% ) = m B C 2 (% − C (% ) ) mA * Bài tập áp dụng: Baøi 5: Cho 17. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc? b.1M ñeå trung hoaø dd axit noùi treân? b>Caàn bao nhieâu gam dd Ca(OH)2 5% ñeå trung hoaø heát löôïng axit treân? Baøi 10: Cho 200g dd Na2CO3 td vöøa ñuû vôùi 120g dd HCl. a. laáy 80g dd A cho td vôùi 120g dd AgNO3 15% thì thu ñöôïc dd B vaø moät chaát keát tuûa.8l khí khoâng maøu (ñktc).CM *Lưu ý: mdd = mdm + mct. Sau pö thu ñöôïc moät dd muoái coù noàng ñoä 9%. Tính C% caùc chaát trong dd sau PÖ? Baøi 3: Hoaø tan 11. Tính C% cuûa hai dd ñaàu? Baøi 11: Cho 307g dd Na2CO3 td vôùi 365g dd HCl.mChất kết tủa. daãn khí taïo thaønh loäi qua nöôùc voâi trong dö thì thu ñöôïc 10g keát tuûa vaø coøn laïi 2. .2M thu được 10g kết tủa. Tính C% caùc chaát trong dd sau PÖ? Baøi 5: Coù 200ml dd HCl 0. a>Caàn bao nhieâu ml dd NaOH 0. Tính khoái löôïng cuûa moãi bazô trong h2 ñaàu? Bài 69: Cho 10 lít hh khí (đktc) gồm N2 và CO2 lội qua 2 lít dd Ca(OH)2 0.Nắm vững các công thức liên quan đến nồng độ dung dịch: + Nồng độ phần trăm: C% = m d d 1 0 % .2g lít khí HCl vaøo 188.l không đổi thu được 10g chất rắn.d M . lọc lấy chất kết tủa X đem nung ở nhiệt độ cao đến k. 0 m ct + Nồng độ dung dịch: CM = V + Khối lượng riêng: d = v m n + Công thức chuyển từ nồng độ mol sang nồng độ %: CM = 10. 23 . mddspư = mcác chất trước pư .

a. laàn thöù nhaát ngöôøi ta duøng moät dd coù chöùa 112g KOH. thu ñöôïc 3. Tính khoái löoïng dd Ba(OH)2 phaûi duøng? Baøi 8. tính theå tích dd KOH caàn duøng ñeå trung hoaø dd H2SO4 ñaõ cho? Baøi 23: khi cho 60g dd HCl taùc duïng vôùi dd Na2CO3 dö. cho dd A taùc duïng vôùi dd Cu(NO3)2 coù dö. Sau pö dd coù noàng ñoä 20%. a>vieát PTPÖ xaûy ra? b>Tính soá gam dd NaOH phaûi duøng? c> Thay dd NaOH baèng dd KOH 5.8g keát tuûa Cu(OH)2. Haõy tính C% caùc chaát coù trong dd thu ñöôïc? Baøi 2: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I. Tính noàng ñoä CM cuûa dd H2SO4 ñaõ duøng? Baøi 1: Trung hoaø dd can xi hiñroxit baèng dd axit clohidric.5lít dd bazô.5g Na2O taùc duïng vôùi nöôùc . Tính C% cuûa dd Na2CO3 vaø dd HCl? 24 . Dd sau pö laøm ñoåi maøu quì tím thaønh ñoû. Giaûi thích? Baøi 29: hoaø tan moät löôïng saét vaøo 259ml dd H2SO4 (vöøa ñuû pö) thu ñöôïc 16. Cho raèng teå tích cuûa dd sau pö thay ñoåi khoâng ñaùng keå? Baøi 15: Cho m gam NaOH nguyeân chaát vaøo 252g nöôùc ñöôïc dd A.14g/ml caàn duøng ñeå trung hoaø dd bazô thu ñöïoc? c. Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh vaø k.2% td vôùi 58. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 10: Cho 200g dd NaCO3 td vöøa ñuû vôùi 120g dd HCl. thu ñöôïc 0. Tính noàng ñoä mol/l chaát coù trong dd sau pö trung hoaø? Baøi 12: Cho 50ml dd H2SO4 1M td vôùi 60 ml dd NaOH.63%. Tính CM cuûa dd NaOH ñaõ duøng. b. Tính theå tích dd H2SO4 noàng ñoä 205 coù khoái löôïng rieâng laø 1. Neáu coù 200ml dd HCl 2M thì phaûi duøng bao nhieâu gam dd Ca(OH)2 10%? Baøi 2: Trung hoaø 200ml dd H2SO4 1M baèng dd NaOH 20%. tính khoái löôïng saét ñaõ duøng. Tính C% cuûa 2 dd ñaàu? Baøi 11: Cho 307g dd Na2CO3 td vôùi 365g dd HCl. Cho 15. taïo thaønh muoái trung hoaø.045g/ml. Ñeå dd khoâng laøm ñoåi maøu quì tím.6% coù khoái löôïng rieâng laø 1. laàn thöù hai ngöôøi ta duøng theâm dd Ba(OH)2 coù noàng ñoä 25%. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13.5M. Tính C% cuûa dd HCl noùi treân? Baøi 25: a> moät dd chöùa 16g NaOH. a.36 lít khí (ñktc). Vieát ptpö vaø tính CM cuûa dd bazô? b. Haõy cho bieát hieän töôïng quan saùt ñöôïc.GV: Trương Thế Thảo Haõy tính C% cuûa dd Na2CO3 vaø dd HCl? Baøi 12: Cho 200g dd BaCl2 5. Tính theå tích dd HCl 1M caàn duøng ñeå trung hoaø dd treân? b> cho moät maåu quì tím vaøo dd NaOH noùi treân roài nhoû töø töø HCl vaøo dd ñoù tôùi dö.8g dd H2SO4 20%.12 lít khí CO2 ôû ñktc.l dd NaOH caàn duøng? Baøi 4: Trung hoaø 200ml dd HCl 1M baèng dd NaOH 20%. a. Tính CM cuûa dd NaOH ñaõ duøng? Baøi 13: 100 ml dd NaOH taùc duïng vöøa ñuû vôùi 1. ngöôøi ta phaûi cho theâm vaøo dd treân 20ml dd KOH 0.l dd NaOH 20% phaûi duøng? Baøi 7: Ñeå trung hoaø moät dd coù chöùa 189g HNO3. Tính C% cuûa caùc chaát coù trong dd sau pö? Baøi 20: trung hoaø 20ml dd H2SO4 1M baèng dd HCl 20%. thu ñöôïc 58. Vieát caùc ptpö? b.8 lít khí hiñro ôû ñktc. Sau pö thu ñöôïc moät dd muoái coù noàng ñoä 9%. Tính k.

GV: Trương Thế Thảo Baøi 12: Cho 200g dd BaCl2 5. Tính khoái löôïng NaOH trong ddA? 25 . haõy chöùng minh trong TN1 thì hh kim loaïi chöa tan heát.5M caàn ñeå hoaø tan heát chaát raén D? Baøi 12: cho 15.6 lít khí hidro ôû ñktc. Khi pö hoaøn toaøn.7g nöôùc ta thu ñöôïc ddA.2M cuûa muoái clorua kim loaïi A.6H2O thaønh Fe(OH)3? Baøi 17: hoaø tan moät löôïng saét vaøo 500 ml dd H2SO4 thì vöøa ñuû.08g kim loaïi Nhoâm vaøo dd goàm 6g dd CuSO4 40% vaø 9.3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11.5 lít dd.02g A vaøo 4. Bao nhieâu gam muoái ñoàng ñöôïc taïo thaønh? c. a. a. trong TN2 axit coøn dö? b. Tính theå tích dd H2SO4 20% ( d = 1. a. coâ caïn dd thì thu ñöôïc 34.5mol HCl vaøo A thu ñöôïc 23.2% td vôùi 58.5H2O caàn thieát ñeå pha cheá dd coù noàng ñoä treân ñuû duøng cho 5 taán haït gioáng? Baøi 30: Hoaø tan 9. a.3g Na2O vaøo 90.Caàn bao nhieâu ml dd NaOH chöùa 0. Tính noàng ñoä x mol/l cuûa dd B vaø % k.02% coù khoái löôïng rieâng1g/ml.7H2O coù theå thu ñöôïc? Baøi 38: cho 18. vieát PTPö vaø tính noàng ñoä Mol cuûa dd thu ñöôïc? b.68 lít khí H2. khoái löôïng saét ñaõ pö? b. Nung keát tuûa B ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc chaát raén D. Cho 1.36g muoái sunfat kim loaïi A. Tính C% cuûa dd A? b.6g hh A goàm Zn vaø Fe vaøo 500 ml dd HCl.9g chaát raén.l. cho dd A td vôùi dd Cu(NO3)2 coù dö.575g chaát raén. Tính theå tích dd HCl 1. Laäp laïi TN treân vôùi 800ml dd HCl roài coâ caïn ñöôïc 39.8g dd H2SO4 20%. Tính noàng ñoä Mol cuûa caùc chaát coù trong dd sau trung hoaø? Baøi 20: hoaø tan 1.2 lít B sinh ra 15. TN2: cho 34. Khoái löôïng tinh theå FeSO4.44 lít khí H2.14g/ml) caàn duøng ñeå trung hoaø dd noùi treân? c.6g CuO trong 100g dd H2SO4 20%. sau pö thu ñöôïc 33. Haõy tìm: a. ñöôïc 0.25g FeCl3. Cho dd A vaøo 200g dd FeSO4 16% thu ñöôïc keát tuûa B vaø dd C. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 59: hh A goàm 2 kim loaïi Mg vaø Zn.02g A vaøo 2.4g keát tuûa. Noàng ñoä mol cuûa dd axit ban ñaàu? c. Tính CM cuûa dd HCl vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh? Baøi 25: Khi cho 1. (B) laø dd H2SO4 coù noàng ñoä laø x mol/l. TN1: cho 34.12g dd FeSO4 50%.96% theo k.5g Na2O td vôùi H2O. tính khoái löôïng CuSO4. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? Baøi 51: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0.l moãi kim loaïi trong A. Tính khoái löôïng keát tuûa B vaø C% cuûa dd C? c. Tính C% caùc chaát coù trong dd? Baøi 13: Cho m gam NaOH nguyeân chaát vaøo 250g nöôùc ñöôïc dd A. bao nhieâu gam oxit tham gia pö? b.8 lít B sinh ra 13.45mol NaAlO2. thu ñöôïc 58. Coù bao nhieâu muoái vaø kim loaïi taïo thaønh? Vieát ptpö minh hoaï? Baøi 26: Moät dd A coù chöùa NaOH vaø 0.02g NaOH trong 1ml dd ñeå chuyeån 1. cho bieát theå tích H2 ño ôû ñktc? b.8g keát tuûa. Tính C% caùc chaát coù trong dd thu ñöôïc? Baøi 16: ñeå xöû lí 100Kg haït gioáng ngöôøi ta duøng 8lít dd CuSO4 0. Tính C% cuûa axit trong dd thu ñöôïc sau pö? Baøi 48: cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27.

Tính C% cuûa moãi muoái trong dd sau pö? Baøi 2: Cho 9.Viết tất cả các PTHH có thể xảy ra. B hay hỗn hợp nhiều chất.25% (coù maøng ngaên).Tính theo các chất sản phẩm: Lượng chất thực tế thu được (đề bài cho) H% = --------------------------------------------------------. biết hiệu suất quá trình sản xuất là 96%? Bài 12: Người ta dùng 80 tấn quặng pirit chứa 40%S sản xuất được 92 tấn H2SO4.12 lít khí SO2 (ñktc) loäi qua dd Ca(OH)2 dö thu ñöôïc moät keát tuûa. .Tính toán theo các PTHH. nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống. khoái löôïng rieâng laø 1.4g K2O tan vaøo nöôùc.76g Cu.l vôi sống thu được khi nung 1 tấn đá vôi. Tính khoái löôïng NaOH thu ñöôïc. Tính hiệu suất của pư này? Bài 7: Người ta dùng 490kg than để đốt lò chạy máy. a. bieát hieäu suaát PÖ laø 80%? Bài 2: Tính löôïng axit sunfuric 96% thu ñöôïc töø 60Kg quaëng Pirit saét neáu hieäu suaát PÖ laø 85%? Baøi 3: töø 320 taán quaëng pirit saét (FeS2) coù chöùa 45% löu huyønh ñaõ saûn xuaát ñöôïc 405 taán axit sunfuric..100% Lượng thu được theo lí thuyết (theo PT) * Bài tập áp dụng: Bài 1: Cho 1. Loại gang này chứa 80% Fe.100% Lượng chất đã lấy để đưa vào pư (đề bài cho) . biết hiệu suất pư là 98%? Bài 11: Người ta dùng 200 tấn quặng có hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang.6g axit photphoric td vôùi 200g dd Kali hidroxit coù noàng ñoä 8. Muoái axit? 26 . Haõy xaùc ñònh hieäu suaát cuûa quaù trình sx? Baøi 4: Ñieän phaân 200g dd NaCl 29. biết rằng hiệu suất pư là 95%? Bài 10: Có thể điều chế bao nhiêu kg Nhôm từ 1 tấn quặng chứa 95% nhôm oxit. Tính hiệu suất của sự cháy trên? b. Nhöõng muoái naøo thu ñöôïc sau pö? Khoái löôïng laø bao nhieâu? b. Có 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Tính löôïng SO2 caàn thieát pö vôùi dd treân ñeå taïo thaønh: a. Tính khoái löôïng keát tuûa naøy.GV: Trương Thế Thảo Chuyên đề 9: TOAÙN ÖÙNG. nếu hiệu suất pư là 85%? Bài 6: Dẫn toàn bộ 2. . bieát raèng hieäu suaát cuûa quaù trình ñieän phaân laø 90%? Bài 5: a. Tính k. hãy tính hiệu suất của quá trình? Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM * Phương pháp: . Sau khi lò nguội thấy còn 49kg than chưa cháy. a. biết hiệu suất pư là 85%? b. LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN * Phương pháp: .4%. Tính lượng CaCO3 thu được khi cho toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên vào nước vôi trong dư? Bài 8: Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40kg SO3 hợp nước. Tính lượng gang thu được.Tính theo các chất tham gia pư: Lượng chất thực tế đã pư (tính theo PT) H% = -------------------------------------------------------. * Bài tập áp dụng: Baøi 1*: Cho 19.Dựa vào tỉ lệ số mol của các chất trên PTHH (hệ số cân bằng) đối chiếu với số mol thực tế đề bài cho => xác định sản phẩm là chất nào: A.08g/cm3.24 lít khí hidro (đktc) qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5.

44 lít khí SO2 t/d với 150g dd NH3 6. hoûi khoái löôïng Nhoâm sunfat taïo thaønh vaø khoái löôïng Saét (II) sun fat tham gia pö? Baøi 3: ngaâm moät laù Nhoâm trong 250ml dd AgNO3 0. . ñi qua dd coù chöùa 60g NaOH.l là bao nhiêu? Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG.l các chất thu được theo a. Tìm soá mol caùc kim loaïi trong hh ban ñaàu vaø trong hh A? Baøi 2: ngaâm moät thanh Nhoâm vaøo dd Saét (II) sunfat.l thanh kim loại giảm: Lấy k.l thanh kim loại tăng + Nếu k. tính khoái löôïng nhoâm tham gia pö vaø khoái löôïng Baïc sinh ra? b.Khi cho miếng kim loại vào dd muối. a.8%.44g hh hai muối. Tính k. Theå tích V cuûa khí CO2 ôû ñktc? b. * Phương pháp: .l mỗi muối trong hh thu được? Bài 10: Cho 2. laøm khoâ vaø caân thì thaáy khoái löôïng thanh taêng 1. Tính theå tích khí CO2 caàn duøng? Bài 9: Cho 2.l kim loại tạo thành sau pư .5M đủ để hấp thụ 5.l thanh kim loại tặng: Lấy k. sau moät thôøi gian pö ngöôøi ta nhaän thaáy khoái löôïng laù Nhoâm taêng theâm 2. Tính noàng ñoâ CM caùc chaát coù trong dd sau pö.97g. CM cuûa dd KOH? Baøi 8: Cho 120g dd NaOH 20% pö vôùi khí CO2 ôû ñktc ñeå taïo thaønh hh muoái trung hoaø vaø muoái axit theo tæ leä soá mol laø 3:2. biết rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể? Bài 11: Tính thể tích dd NaOH 0. tính k.l thanh kim loại giảm. Haõy tính: a. Tính soá mol caùc chaát trong dd thu ñöôïc? Baøi 6*: Cho 49g axit photphoric td vôùi 250g dd KOH coù noàng ñoä 18%. Sau moät thôøi gian.k. sau pư: + Nếu k.Kim loại mạnh (trừ kim loại kiềm) đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối của chúng.GV: Trương Thế Thảo b. Haõy xaùc ñònh thaønh phaàn ñònh tính vaø ñònh löôïng chaát sinh ra sau pö? Baøi 5: Cho 50 ml dd KOH 3M td vôùi 50ml dd H2SO4 2M. * Bài tập minh họa: Baøi 1: cho 4. Nhöõng muoái naøo taïo thaønh sau pö? Tính khoái löôïng cuûa moãi muoái? Baøi 7: Laáy V lít khí CO2 cho haáp thuï hoaøn toaøn vaøo 500ml dd KOH thu ñöïoc 20.464 lít khí CO2 ở đktc đi qua dd NaOH thì sinh ra 11. Baøi 3: Daãn khí CO2 ñieàu cheá ñöôïc baèng caùch cho 100g CaCO3 td vôùi dd HCl dö. Muoái trung hoaø? c. Tính khoái löôïng muoái natri ñieàu cheá ñöôïc? Baøi 4: Cho 1.15g hh boät Fe vaø Al taùc duïng vôùi 200ml dd CuSO4 0.7g muoái K2CO3 vaø 30g muoái KHCO3.48g vaø dd nöôùc loïc.568 lít khí CO2 (ñktc) lôïi chaäm qua dd coù hoaø tan 3.24m.l kim loại tham gia pư – k. Muối nào được tạo thành với k.l kim loại tham gia pư = k.896 lít CO2 ở đktc đi qua 2 lít dd Ba(OH)2 0.24 lít khí CO2 sục vào 150ml dd NaOH 1M. Hh muoái axit vaø trung hoaø theo tæ leä phaântöû gam laø 2:1. hãy xác định k.14g. Tính nồng độ M của các chất trong dd thu được sau pư. laáy thanh Nhoâm ra röûa nheï.525M. Bieát theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå? 27 . b? Bài 14: Cho 13.l kim loại tạo thành sau pư = k.2g NaOH.018M. Ñem loïc keát tuûa A goàm hai kim loaïi coù khoái löôïng 7.l các muối thu được? Bài 13: Cho a mol KOH pư với b mol H3PO4.6 lít khí CO2 ở đktc thu được hh 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 có tỉ lệ mol là 7:3? Bài 12:Cho 0. GIẢM KHỐI LƯỢNG. khuaáy kó hh ñeå pö xaûy ra hoaøn toaøn.

l laù saét tham gia pö vaø k. lau khoâ.4%. nhaác laù saét ra thì khoái löôïng laù saét laø 51g. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 11. sau 1 thôøi gian khi k.l ñoàng sunfat coù trong dd? Baøi 14: a. laøm khoâ. Xaùc ñònh tp % caùc chaát coù trong hh ñaàu? Baøi 7: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7. bieát raèng taát caû ñoàng sinh ra ñeàu baùm treân beà maët cuûa laù saét? Baøi 17: nhuùng moät thanh saét vaøo dd CuSO4. ñem taám kim loaïi ra röûa nheï.TN 2: Ngaâm a gam hh treân trong dd CuSO4 dö.3g.3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 10: Cho moät thanh saét vaøo 100ml dd chöùa 2 muoái Cu(NO3)2 0. ngöôøi ta ñaõ hoaø tan 5g CuSO4. thaáy k.5M vaø AgNO3 2M.75g.l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0.96g.2g Fe. tính k. Tính k. tính k. .l saét tham gia pö? 28 . laøm khoâ vaø can naëng 31g. tính k. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3).1m.l.96% theo k. hoûi: .Theå tích dd CuSO4 0. Sau 1 thôøi gian. laáy laù saét ra röûa nheï. Sau moät thôøi gian. röûa saïch vaø laøm khoâ thì khoái löôïng thanh Fe giaûm hay taêng? Haõy giaûi thích? Baøi 11: cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II.coù bao nhieâu gam saét tham giapö? . sau moät thôøi gian laáy rieâng thanh saét ra.5H2O roài thaû vaøo ñoù moät mieáng keõm.1M caàn vöøa ñuû cho pö treân? Bài 15: Cho 12. sau 1 thôøi gian thaáy k.2% coøn thanh thöù hai taêng 28. nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat.l ñoàng taïo thaønh? Baøi 5: nhuùng thanh saét coù khoái löôïng 50g vaøo 500ml dd CuSO4. laøm khoâ can ñöôïc 24. a.1g. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng taêng theâm 0.5g tinh theå CuSO4.l. röûa saïch.8g.08g.l Keõm ñaõ pö? b. sau pö keát thuùc.l 25g. laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k. tính soá mol muoái saét taïo thaønh sau pö. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï. cho thanh saét coù k.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k.GV: Trương Thế Thảo Baøi 4: nhuùng 1 laù saét coù khoái löôïng 29g vaøo dd ñoàng (II) sunfat. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 9: moät thanh keõm coù k. khi soá mol 2 muoái baèng nhau. bieát raèng ñaõ laáy thöøa keõm? Baøi 13: cho laù Keõm coù khoái löôïng 25g vaøo dd CuSO4. Sau khi keát thuùc pö.TN 1: cho moät luoàng khoù CO dö ñi qua a gam hh ôû nhieät ñoä cao.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd. Tính khoái löôïng chaát keát tuûa vaø C% cuûa caùc chaát trong dd sau pö? Baøi 16: cho laù saét coù khoái löôïng 50g vaøo moät dd ñoàng sunfat. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 8: hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k. nhuùng thanh saét naëng 100g vaøo dd CuSO4 0. can naëng 65.l noù giaûm ñi 14. saáy khoâ. Coù bao nhieâu gam ñoàng nguyeân chaát thoaùt ra sau pö. caân ñöôïc 22. .tính khoái löôïng Cu thoaùt ra vaø noàng ñoä mol cuûa dd saét sunfat? Baøi 6: ngöôøi ta thöïc hieän TN sau ñaây veà hh boät Fe vaø Fe2O3. sau moät thôøi gian khoái löôïng thanh saét taêng 4%.l thanh kim loaïi taêng leân 101. hoûi k. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 12: trong moät oáng nghieäm. sau pö laáy thanh saét ra khoûi dd. sau moät thôøi gian pö keát thuùc.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân.5H2O vaøo 40g dd NaOH 15%. thaáy khoái löôïng thanh saét taêng 0.3g.

laøm khoâ. pö xong. khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 1. sau pö thaáy khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 0.05g/ml). xaùc ñònh CM cuûa dd CuSO4 ban ñaàu? Baøi 23: Ngaâm moät laù ñoàng vaøo dd AgNO3. laøm khoâ.Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? 29 . a. khi CuSO4 ñaõ pö heát.68 lít khí H2.KẾT TỦA LỚN NHẤT. sau moät thôøi gian laáy Nhoâm ra thì thaáy khoái löôïng dd nheï ñi 1. a.02g A vaøo 2. tính soá gam saét ñaõ bò hoaø tan vaø soá gam muoái CuSO4 ñaõ tham gia pö. Vieát PTPÖ xaûy ra? b. tính k.4g.5g so vôùi tröôùc.2 lít B sinh ra 15.52g. laøm khoâ. can ñöôïc 49.4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY.Nhuùng moät laù Nhoâm vaøo dd CuSO4.76g. (d = 1. Khoái löôïng dd CuSO4 ñaõ duøng trong thí nghieäm treân laø 210g. Theå tích cuûa dd sau pö thay ñoåi khoâng ñaùng keå? Baøi 22: ngaâm moät ñinh saét saïch trong dd CuSO4. laøm khoâ. coù bao nhieâu gam ñoàng coù theå bò 0.Giả sử hh chỉ gồm 1 chất B -> Tính số mol hh = số mol B. Haõy chöùng minh trong TN1 thì hh kim loaïi chöa tan heát.l moãi kim loaïi trong A. Xaùc ñònh noàng ñoä mol cuûa dd baïc nitrat ñaõ duøng? b.82g. caân laïi thaáy khoái löôïng cuûa noù giaûm 6. sau khi pö keát thuùc thì k. a. TN2: cho 34. .Tìm số mol chất pư còn lại. trong TN2 axit coøn dö? b.44 lít khí H2. thaáy khoái löôïng ñinh saét taêng theâm 0.l laù keõm laø 49. laáy laù saét ra khoûi dd röûa nheï.Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? b.5 mol Keõm nay ra khoûi dd CuSO4? b. => Số mol A < Số mol hh < Số mol B (Giả sử số mol A < số mol B) .82g.9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0.Giả sử hh chỉ gồm 1 chất A -> Tính số mol hh = số mol A. sau khi pö keát thuùc. khi laáy taám keõm ra röûa saïch. TN1: cho 34.l 50g vaøo dd CuSO4. a. laáy laù ñoàng ra khoûi dd.1g/ml.GV: Trương Thế Thảo Baøi 18: a. röûa nheï. sau moät thôøi gian. khoái löôïng laù saét taêng theâm 1g. dựa trên PTHH. Tính noàng ñoä x mol/l cuûa dd B vaø % k.l Nhoâm ñaõ tham gia pö? Baøi 19: cho laù keõm coù k. a. (B) laø dd H2SO4 coù noàng ñoä laø x mol/l. tính khoái löôïng laù saét bò hoaø tan vaø khoái löôïng ñoàng baùm treân laù saét? Baøi 21: Ngaâm moät laù ñoàng nhoû trong 20ml dd AgNO3.38g.02g A vaøo 4. so sánh với số mol hh để thấy 1 chất pư hết hay không pư hết. cho bieát theå tích H2 ño ôû ñktc? Baøi 2*: Cho 15.8 lít B sinh ra 13. haõy xaùc ñònh löôïng CuSO4 coù trong dd? Baøi 25: Cho moät taám keõm vaøo coác chöùa 200g dd HCl 10%. b. Haõy xaùc ñònh noàng ñoä HCl sau pö? Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT. * Bài tập áp dụng: Baøi 1: hh A goàm 2 kim loaïi Mg vaø Zn. Tính noàng ñoä % cuûa dd thu ñöôïc sau pö. * Phương pháp: . tính khoái löôïng keõm ñaõ tham gia pö? Baøi 20: Ngaâm moät laù saét trong dd CuSO4. bieát dd naøy coù khoái löôïng rieâng laø 1. KHÔNG PƯ HẾT. ñem taám kim loaïi ra röûa saïch. Tính soá gam ñoàng bò hoaø tan? Bài 24: Moät taám keõm coù khoái löôïng 50g ñöôïc cho vaøo dd CuSO4.

a.5M.25.08%. Tính C% caùc chaát trong dd A. Tính thể tích các khí thu được ở đktc? Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 24. Tính k. a.12 lít (ñktc).8M.5. Tính thể tích các khí thu được ở đktc? Bài 5: Cho m gam hh x gồm kim loại M có hóa trị II và muối cacbonat của nó t/d với HCl dư thì thu được hh khí Y có thể tích bằng 1. Xác định % mỗi khí trong hh Y? c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 .l phân tử TB của hh A? c. Nếu pư trên thu được 4. a.Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö.84g hh X gồm Mg và Al vào 400 ml dd HCl 1.08%. * Phương pháp: * Bài tập áp dụng: Bài 1: Hòa tan 2. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A.l chất rắn sinh ra? b. Tính nồng độ mol của dd thu được? Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6.8g muối khan.8 lít hh A để thu được hh mới có tỉ khối hơi so với H2 bằng 29/3.325.256 lít H2 (đktc) thì mỗi kim loại trong X là bao nhiêu? Bài 5: Cho 11g hh kim loại Fe và Al theo tỉ lệ số mol 1:2 vào 1000ml dd AgNO3 0. Tính C% caùc chaát trong dd A. a.3g Al bằng dd HNO3 ta thu được dd Al(NO3)3 và hh khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 bằng 20.8 lít ở đktc. Tính số mol hh A? b. khuấy đều cho pư xảy ra hoàn toàn. Tính tp% k. dd sau pư đem cô cạn thu được 6. Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1. b.75. Bài 4: Hòa tan 3. Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. b. tính k. a.59g Al bằng dd HNO3 ta thu được dd Al(NO3)3 và hh khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 bằng 16.12 lít ở đktc và có tỉ khối so với oxi bằng 0. Baøi 4*: Cho 33.GV: Trương Thế Thảo c.l mỗi chất trong hh ban đầu? Bài 2: Cho 20g hh A gồm H2 và H2S chiếm 44. Tính k. Tính % theo thể tích của A? Bài 3: hòa tan 4. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. Cần phải thêm bao nhiêu lít khí N2 vào 44. a.l Nhôm nitrat tạo thành? b. a. Chứng tỏ rằng hh X tan hết? b. Xác định kim loại M và m? Bài 6: hh A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 7.84g hh 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dd HCl thấy bay ra 672 lít khí CO2 ở đktc. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 3*: Cho 33. thể tích các khí đo ở đktc? Bài 7: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6. Viết các PTHH xảy ra? b.

Lọc bỏ kết tủa.04g hh hai muối sunfat kim loại A và B có hóa trị I và II tương ứng vào nước.5M (vừa đủ) . Xác định tên của 2 muối và thành phần %về khối lượng của mỗi muối trong hh biết rằng tỉ lệ số mol mỗi muối là nA2SO4: nBSO4 = 2:1.99g. a. a. Cô cạn dd sai pư thu được bao nhiêu gam muối khan? c. Tính khối lượng kết tủa tạo thành trong bình đựng dd Ca(OH)2? Bài 5: Hòa tan 4.075M. B1 31 . …T và viết các PTPƯ. CaCl2? Bài 4: Cho 10. a. Na2CO3. Lượng khí thoát ra được dẫn qua bình đựng 1 lít dd Ca(OH)2 0. AgNO3.6g Na2CO3 vào dd HCl 0. Bài 3: Phân biệt 4 dd sau đựng trong các lọ mất nhãn mà không dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: HCl. Nếu kim loại hóa trị III là nhôm và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II là nguyên tố nào? Bài 2: Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 +X A2 +Y A3 (1) (2) Fe(OH)3 (5) (6) Fe(OH)3 +Z B2 +T B3 (3) (4) Tìm CTHH tương ứng với các chất A1. Tính thể tích HCl cần dùng? b. sau đó thêm vào BaCl2 một lượng vừa đủ thấy xuất hiện kết tủa trắng có khối lượng là 6. lấy nước lọc đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam muối khan và cần dùng bao nhiêu gam BaCl2? b. A2. Thể tích khí Hidro thoát ra là bao nhiêu? b.GV: Trương Thế Thảo Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 4 gam hh một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III thì cần dùng 170 ml dd HCl 2M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful