P. 1
Cac Dang bai tap Hoa Hoc 9

Cac Dang bai tap Hoa Hoc 9

|Views: 1,283|Likes:
Được xuất bản bởivvoquocdat

More info:

Published by: vvoquocdat on Apr 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

GV: Trương Thế Thảo

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9
Chuyên đề 1: BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT. A. Nhaän bieát khoâng haïn cheá thuoác thöû. A.1: Phöông phaùp. A.2: Baøi taäp. B. Nhaän bieát baèng thuoác thöû haïn cheá: C. Nhaän bieát maø khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc. Chuyên đề 2: HOAØN THAØNH SÔ ÑOÀ BIEÁN HOAÙ: A. Sô ñoà bieán hoaù laø nhöõng chaát cuï theå. B. Sô ñoà bieán hoaù khoâng ñaày ñuû. Chuyên đề 3: TAÙCH CHAÁT. Taùch moät chaát ra khoûi hh. Taùch töøng chaát ra khoûi hh. Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT. A. Ñieàu cheá chaát töø hoaù chaát baát kì. B. Ñieàu cheá chaát töø nhöõng chaát coù saün. Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT, HÔÏP CHAÁT. Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH. Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH. Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ. Chuyên đề 9: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN ÖÙNG. Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG. Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH. Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT – KHÔNG PƯ HẾT. Chuyên đề 1: VIếT PTHH THựC HIệN SƠ Đồ CHUYểN HÓA CÁC CHấT: *Phương pháp: - Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ. - Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. + TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP Oxit: Oxit bazơ: Một số Oxit bazơ + Nước -> dd Bazơ. (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Oxit bazơ + Axit -> Muối + H2O. Một số Oxit bazơ + Oxit Axit -> Muối . (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Một số oxit bazơ + Chất khử -> Kim loại + Sản phẩm khử (Chất khử: H2; C; CO -> H2O; CO2; Oxit bazơ: ZnO; FeO; CuO…) Oxit axit: Nhiều Oxit axit + H2O -> dd Axit. Oxit axit + dd Bazơ -> Muối + H2O. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Oxit Axit + Oxit bazơ -> Muối Axit: Làm đổi màu quì tím thành đỏ. Axit + Kim loại -> Muối + H2 ( Kim loại: đứng trước H2; axit: HCl, H2SO4 loãng) Axit + bazơ + Muối + H2O Axit + Oxit bazơ -> Muối + H2O. Axit + Muối -> Muối mới + Axit mới. (sp phải có kết tủa, chất khí). Bazơ: 1

GV: Trương Thế Thảo Dd bazơ làm quì tím hóa xanh, dd Phenolphtalein không màu -> đỏ hồng. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Dd bazơ + oxit axit -> Muối + H2O Bazơ + axit -> Muối + H2O Ba zơ không tan ---t0-> Oxit bazơ tương ứng + H2O Dd Bazơ + Muối -> Muối mới + Bazơ mới Muối: Kim loại + dd Muối -> Muối mới + Kim loại mới ( Kim loại Từ Mg trở đi trong DHĐHHKL). Muối + Axit -> Muối mới + Axit mới. ( sp có kết tủa, chất khí). Muối + Bazo -> Muối mới + Bazo mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối + Muối -> 2 Muối mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối –t0--> Muối + Oxi… Oxi: Oxi + Nguyên tố -> Oxit. Oxi + Hidro -> Nước. Oxi + Hợp chất hữu cơ -> H2O + CO2 + .. Nước : - Nước + Kim loại kiềm -> dd Kiềm + H2 - Nước + Oxit bazo -> dd Kiềm. - Nước + Oxit axit -> dd Axit. *Bài tập áp dụng: 1> Vieát caùc PTPÖ ñeå thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3. d. CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. e. CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Na2SO3 -> NaCl. S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. Bổ túc và cân bằng đầy đủ, ghi rõ đk pư và CT A, B, C, D: FeS2 + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O b. A + HCl -> B + FeCl2 B + O2 -> C + H2O. C + H2SO4 -> SO2 + H2O. B + SO2 -> C + H2O. c. A + Na -> B B + AgNO3 -> D + C D –t0-> E + A. A + NaI -> I2 + NaCl. d. A + B -> C. C + HCl -> D + ZnCl2 2

GV: Trương Thế Thảo D + O2 -> A + E C + O2 -> SO2 + ZnO. e. ZnS + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O. 3. Viết PTHH theo sơ đồ sau: a. NaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> BaCO3. b. Cu CuO Cu(NO3)2 Cu Cu(OH)2 c.Hãy Viết các PTHH thực hiện quá trình chuyển hóa sau: Fe <-> Fe(OH)3. 4. Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 Fe(OH)3 B1 +Z B2 +T B3 Tìm CTHH các chất tương ứng với A, B, … và viết PTHH 5.Cho sơ đồ biến hóa: A + X A + Y Fe +B D +E C +X A2 +Y A3 Fe(OH)3

A + Z Biết rằng : A + HCl -> D + C + H2O và các pưhh từ A -> Fe thực hiện ở nhiệt độ cao. Tìm các chất tương ứng với A, B, C … và viết các PTHH? 6. Thực hiện chuyển hóa: A1 CaCO3 t0 B1 CaCO3 +Y +Y +Z, t0 Biết: E +I, t0 A Các chất A, B, C … tương ứng với các chất khác nhau? 3 B2 C +X A2 CaCO3 +T +Z+H2O B3 D t0 E +Z A3 CaCO3

7. Viết PTHH theo sơ đồ sau: A +X B

a. E. k) CaCO3 -> CO2 -> Na2CO3 -> MgCO3 -> MgO -> MgCl2 -> MgSO4 -> Mg(NO3)2 -> MgO -> Mg3(PO4)2. F. 4 . Baøi 12: Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. a. FeCl2 + NaOH -> ? + ? d. Keõm + C -> Keõm Sunfat + D b.GV: Trương Thế Thảo Baøi 8: Coù nhöõng chaát: AlCl3. I. NaOH. Al. X. H. B. e) Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3 -> Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3. Vieát PTHH cho moãi daõy chuyeån hoaù? Baøi 16: Döôùi ñaây laø moät soá pöhh ñieàu cheá muoái: Natri hidroxit + axit nitric -> A + B. Na2CO3 + ? -> NaNO3 + ? c. b) MgSO4 -> Mg(OH)2 -> MgO -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 ->MgCO3 -> MgO. B. Z vaø vieát caùc PTPÖ Baøi 11: Vieát ptpö cho nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: a. Al2O3. AgCl. Al(OH)3. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3. J. CaCO3 + HCl -> ? + ? + H2O. g. Baøi 13: Ñieàn CTHH caùc chaát vaøo choã coù daáu ? vaø hoaøn thaønh caùc pthh sau? a. E. Na2SO4. Al2(SO4)3. Bài 10: Cho sô ñoà bieán hoaù : A+X A+Y Fe --+B--> D --+E--> C A+Z Bieát raèng: A + HCl -> D + C + H2O. D. d) Fe -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe. C. G + H -> Saét (III) Clorua. haõy saép xeáp caùc chaát treân thaønh 2 daõy chuyeån hoaù? b. c) Na -> NaOH -> NaCl -> Cl2 -> HCl -> FeCl2 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3.Teân goïi vaø CTHH cuûa nhöõng chaát A. D. b. d. C. SO3 + NaOO dö -> ? + ? Baøi 14: vieát pthh cho sô ñoà bieán hoaù sau? CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Baøi 15: coù caùc chaát: Na2O. Natri sunfat + E -> Barisunfat + F c. Fe + ? -> FeCl3 i.PTHH vaø phaân loaïi nhöõng pö noùi treân? Baøi 17: Vieát pthh cho daõy chuyeån hoaù sau: Na2SO3 -> NaCl. Tìm caùc chaát öùng vôùi caùc chöõ caùi A. Na. NaOH + ? -> NaCl + ? h. h) P -> P2O5 -> H3PO4 -> NaH2PO4 -> Na2HPO4 –> Na3PO4 -> NaCl -> NaOH. Y. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. g) FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4 -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2ZnO2. Na2CO3. BaCl2 + Na2SO4 -> ? + ? b. i) MnO2 -> Cl2 -> NaCl -> H2 -> H2O -> NaOH -> Na2SO4 -> NaNO3. AgNO3 + ? -> Fe(NO3)3 + ? e. Haõy cho bieát: . haõy choïn nhöõng chaát coù quan heä vôùi nhau ñeå laäp thaønh 2 daõy bieán hoaù vaø vieát PTPÖ minh hoaï? Bài 9:: Vieát caùc PTPÖ thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a) Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO -> CuSO4 -> Cu. NaCl. I + J -> Ñoàng (II) Nitrat + Cacbon ñioxit + nöôùc. . G.

Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: SO2 -> Muoái B M C Keát tuûa A Baøi 19: vieát ptpö bieåu dieãn chuoãi bieán hoaù sau: A Ca(OH)2 D Ca(OH)2 CaCO3 X KHCO3 M CaCO3 Baøi 20: vieát ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: a.4g Saét(III) oxit vaø 1. CaCO3 CaSO4 CaCl2 -> ? e. b. Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2S3 -> Al2(SO4)3. BAØi 24: Xaùc ñònh caùc chaát vaø hoaøn thaønh caùc ptpö sau: 5 . FeS2 -> SO2 SO2 NaHSO3 -> ? a. FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3. d. ? -> Ca(OH)2 e. d.CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 <-> CaO.GV: Trương Thế Thảo S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CaSO4. c. a. CO2 -> Na2CO3 -> NaCl -> NaOH -> NaHCO3. Baøi 21: Vieát ptpö ñeå thöïc hieän daõy caùc chuyeån hoaù sau: FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeO a. Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> CaCO3.344 lít khí Sunfurô (ñktc). CaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> Na2SO4. CuSO4 -> B -> C -> D -> Cu. Fe2O3 -> Fe Fe FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 ? -> H2SO4 b. CuCO3 -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> Cu(NO3)2. b. xaùc ñònh CTPT cuûa M. Baøi 22: boå tuùc vaø can baèng caùc ptpö sau? H2SO4 + Ba(NO3)2 -> ? + ? NaOH + ? -> Na2SO4 + ? HNO3 + CaCO3 -> ? + ? Ca(OH)2 + ? -> CaCl2 + ? Ba(NO3)2 + Na2SO4 -> ? + ? CuSO4 + ? -> FeSO4 + ? MgSO4 + BaCl2 -> ? + ? MgSO4 + ? -> Mg(NO3)2 + ? KCl + AgNO3 -> ? + ? ? + K2CO3 -> BaCO3 + ? Na2CO3 + ? -> BaCO3 + ? AgNO3 + ? -> Cu(NO3)2 + ? ? + Fe(OH)2 -> FeSO4 + ? ? + ? -> BaCO3 ? + ? -> BaCO3 + H2O SiO2 + CaO -> ? SiO2 + Na2CO3 -> ? + ? SiO2 + NaOH -> ? + ? SiO2 + CaCO3 -> ? + ? Baøi 23: Vieát caùc ptpö ñeå thöïc hieän sô ñoà bieán hoaù sau? . SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. Baøi 18: ñoát chaùy hoaøn toaøn moät chaát voâ cô M trong khoâng khí thu ñöôïc 2.Cu -> CuO -> CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuO. b. Saét (III ) hidroxit -> Saét (III) oxit -> Saét -> Saét (II) Clorua -> Saét (II) Sunfat -> Saét (II) Nitrat. c. .

Vieát PTPÖ bieåu dieãn caùc bieán hoaù tronh sô ñoà sau? Al -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3. + ……. …. Cu + ……… -> ……………. CuSO4. Zn + ………. e. c. Baøi 30: vieát caùc ptpö theo sô ñoà sau: FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3-> FeSO4 -> FeNO3 Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe(NO3)3. Al. Cu + AgNO3. FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe.. H2SO4 + ….GV: Trương Thế Thảo FeS + A -> Bkhí + C B + CuSO4 -> D + E B + F -> Gvaøng + H C + J khí -> L L + KI-> C + M + N Baøi 25: Cho caùc caëp chaát sau: Cu + HCl. Cu + ZnSO4. + Fe f. Nhöõng caëp chaát naøo xaûy ra pö? Vieát caùc PTHH töông öùng? Baøi 26: cho caùc kim loaïi Zn. -> Al2(SO4)3 + Zn. + Ag. ZnSO4. d. CuSO4 + Al -> ……. Ag vaø caùc dd: FeSO4. AgNO3. FeS2 -> Fe -> FeCl2 -> FeCl3 -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 <. ……. b. b. + …………. Zn + Pb(NO3)2 Sn + CuSO4. -> Al2(SO)3 + ……… 6 . em haõy ñieàn vaøo choã troáng sao cho pö xaûy ra ñöôïc: a. Baøi 31: a. -> Zn(NO3)2 + Ag. Al -> Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3. Al + …… -> Al2O3 b.Fe <Fe2O3 Baøi 28: Vieát caùc ptpö cuûa nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: FeCl3 Fe2(SO4)3 Fe2O3 Fe(OH)3 Baøi 29: Vieát caùc ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù sau: Fe3O4 -> FeSO4 + Fe2(SO4)3. c. Cu. + FeSO4 -> Al2(SO4)3 + ………. -> ……………. Cu + Hg(NO3)2. Baøi 27: Vieát PTHH thöïc hieän caùc bieán hoaù sau: a. ………. Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 ->FeSO4. Fe FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> Fe(OH)2 -> FeO -> Fe. Al2O3 Baøi 32: Vieát ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù hoaù hoïc sau: Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 NaAlO2 Baøi 33: Ñieàn caùc chaát thích hôïp vaøo choã troáng sao cho thích hôïp vaø caân baèng: a. + ……….

tan trong kiềm dư Fe(OH)2 ↓ trắng xanh.GV: Trương Thế Thảo c. hóa đen ngoài không khí AgBr↓ vàng nhạt AgI↓ vàng sậm Xanh tím Ag3PO4 ↓vàng (tan trong dd HNO3) PbS↓ hoặc CuS ↓đen BaSO4 ↓ trắng SO2 ↑mùi hắc. nhiệt độ nóng chảy.. hóa nâu ngoài không khí Fe(OH)3 ↓ đỏ nâu Mg(OH)2 ↓ trắng Cu(OH)2 ↓ xanh lam Cr(OH)3 ↓ xanh da trời. …………. mùi. làm đục nước vôi trong // CO2 ↑làm đục nước vôi trong // H2SiO3 ↓ keo trắng Dd màu xanh lam. Al + …………. có mùi khai Al(OH)3 ↓ keo trắng. tan trong kiềm dư Co(OH)2 ↓ hồng Ni(OH)2 ↓ màu lục sáng (xanh lục) PbS ↓ đen Ngọn lửa màu vàng Ngọn lửa tím hồng Ngọn lửa đỏ da cam Ngọn lửa xanh nhạt.. + …………… -> NaAlO2 + H2 f. độ tan . + ………. NO2 ↑nâu đỏ O2 ↑. từ tính.. Al + …………. + Cho thuốc thử đặc trưng vào các mẫu thử để quan sát hiện tượng. + Viết PTHH để minh họa.. nóng + Vụn Cu Nung có xúc tác MnO2 Dd NaOH // // // // // // // // Na2S hoặc K2S Đốt // // // Nước Brôm (màu nâu) Quì tím ẩm Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 Dd Brom. Bài 34: Chuyên đề 2: Bài tập nhận biết: * Phương pháp vật lí: màu sắc. nhận ra dấu hiệu -> kết luận về chất. -> NaCl + Al(OH)3 e. -> AlCl3 + BaSO4 d. tạo H2O Nước Brom mất màu Quì tím hóa xanh (H2S có mùi trứng thối) PbS↓ hoặc CuS ↓đen Nhạt màu Vẩn đục (CaCO3↓) 7 . thuốc tím Nước vôi trong Quì tím hóa đỏ Quì tím hóa xanh Phenolphtalein đỏ hồng AgCl ↓ trắng. NaOH + ……. làm cháy tàn đóm đỏ NH3 ↑. * Phương pháp hóa học: + Trích các chất cần nhận biết thành các mẫu thử riêng biệt. * Một số thuốc thử thường dùng: Chất cần Thuốc thử Hiện tượng nhận biết Axit Dd kiềm -Cl -Br -I =PO4 =S =SO4 =SO3 -HSO3 =CO3 -HCO3 =SiO3 -NO3 -ClO3 -NH4 Al(III) Fe(II) Fe(III) Mg(II) Cu(II) Cr(III) Co(II) Ni(II) Pb(II) Na K Ca H2 Cl2 NH3(khai) H2S SO2 CO2 Quì tím Quì tím Dd Phenolphtalein không màu Dd AgNO3 // // Hồ tinh bột AgNO3 Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 Dd BaCl2 Dd Axit mạnh (HCl) // // // // H2SO4đặc. nổ nhỏ. vị. -> Al2S3..

HNO3. MgSO4. O2. CO2. NaCl. NaNO3. MgCO3. Baøi 4: coù 3 loï ñöïng 3 hh daïng boät: Al + Al2O3. Al2(SO4). O2. Ca(OH)2 . Canxi oxit. NaNO3. Fe + Fe2O3. b.…………………………………………………………………. d) Na2SO4. KNO3. Fe. CO rắn: Na2CO3.GV: Trương Thế Thảo CO NO2 =Cr2O7 =MnO4 Cr2O4 CuO (đen). Na2SO4. Al. CO. SO2. HCl c) HCl. K2S. SO3 baèng pphh. Bài 11: bằng pphh phân biệt các khí sau: a. H2SO4.…………………………………………………………………: NaCl. t0 Quì tím ẩm Cu (đỏ) Quì tím hóa đỏ Màu da cam Màu Hồng tím Vàng tươi Bài tập áp dụng : * Thuốc thử không giới hạn: Bài 1: bằng pphh hãy nhận biết các chất sau: dd HCl. KCl. Cu. ZnO b) NaOH. Al. HNO3. FeSO4. O2. H2. HCl. h. Cu. FeO + Fe2O3. CH4. Na2O 8 . N2. CaCO3. d/ Nhaän bieát caùc boät kim loaïi sau: Fe. g) K2SO4. NaNO3. dd Na2CO3. baèng pphh haõy nhaän bieát 3 dd sau: HCl. Fe(SO4)3. Fe. Ca(OH)2. NaOH. Baøi 2: Trình bày caùc phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát caùc dung dòch sau: a/ Na2SO4. Ba(OH)2. NO2. SO2. CaO. e/ Nhaän bieát 3 boät raén: Mg. dd BaCl2. SO2. Ca(OH)2.: Ca. Ca(OH)2. CO2. HNO3. H2. H2SO4. Al.………………………………………………3 chaát khí: oxi. h) CO2. CO2. H2. HNO3. Ag. hidro. vieát caùc ptpö? Baøi 6: a. Bài 3: Nhaän bieát caùc loï maát nhaõn sau baèng phöông phaùp hoaù hoïc: a) Na2O. Fe(NO3)2. Baøi 8: nhaän bieát boán chaát raén maøu traéng sau baèng pp Hoaù hoïc: CaCl2.. cacbonic. d. b2/ FeSO4. NaHSO3. NaNO3 e) HNO3.3 chaát raén: Baïc.5 …………. Fe2(SO4)3. Na3PO4 Kim loại: Ca. e………………………………………………. NaOH. haõy duøng pphh ñeå nhaän bieát chuùng? Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 5: laøm theá naøo ñeå nhaän ra söï coù maët cuûa moãi khí trong hh goàm CO. CO2. c…………………………………………………………………:Na2SO3. Baøi 7: Nhaän bieát caùc hoaù chaát sau trong caùc loï maát nhaõn baèng pphh: Na2SO4. Nhoâm. MgCl2. CO. HCl.: N2. Na2SO4. H2SO4. HCl. KOH. H2. Na2SO4. BaCO3. K2S. CaO. CuSO4. c.. NH3.. b. b3/ HNO3. CuSO4. Al2O3. MgCl2. CuSO4. MgNO3. CO. NaOH. Bài 12: Bằng pphh phân biệt các chất sau: a. Khí: N2. H2SO4. Bài 10: Phân biệt 4 dd sau: Na2CO3. H2S. g………………………………………………. HNO3. Cu. H2SO4. NaCl? Bài 9: Nhận biết 6 dd sau: HCl. b/ NaOH. c/ K2CO3.

MgCl2? Baøi 23: chæ ñöôïc duøng theâm quì tím. AgNO3. haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát: 3 chaát raén: NaOH. Na2CO3. NaCl. Al(NO3)3. NaOH maø chæ ñöôïc duøng quì tím? Baøi 10: Chæ duøng quì tím. K2SO3. NH4NO3. Na2SO4. BaCl2 ñöïng trong caùc loï maát nhaõn. HCl? Baøi 16: Chæ duøng theâm moät kim loaïi. AlCl3. BaCl2. nhaän bieát caùc dd sau: FeSO4. AlCl3. Ba(OH)2 Chỉ dùng một thuốc thử: a. BaCl2? Baøi 11: chæ duøng kimloaïi laøm thuoác thöû.chæ duøng moät thuoác thöû. BaCO3. FeCl2. Na2CO3. 9 . haõy neâu pp nhaän bieát caùc dd trong caùc loï bò maát nhaõn sau: K2S. FeCl3. Al2(SO4)3? Bài 17: a) Chæ duøng theâm moät kim loaïi. Chæ duøng dung dòch HCl. HCl. neáu ñöôïc haõy trình baøy caùch nhaän bieát? Bài 20: chæ duøng theâm HCl loaõng. Na2SO4. H2SO4. K2SO4. Ba(NO3)2. NaCl. HCl. haõy nhaän bieát caùc dd: FeCl2. Bài 13: Chæ duøng 1 chaát vaø 1 trong soá caùc dung dòch sau ñeå nhaän bieát töøng chaát: H2SO4. Al(NO3)3. FeCl2. Na2CO3. BaCl2. FeCl2. CaCl2? Baøi 24: duøng hoaù chaát naøo ñeå nhaän bieát 3 hoaù chaát sau: Cu(OH)2. haõy nhaän bieát chuùng? Baøi 19: a. HCl.Haõy choïn 2 dd muoái thích hôïp ñeå phaân bieät 4 dd sau: BaCl2.GV: Trương Thế Thảo * Thuốc thử hạn chế: Dùng thuốc thử nhận ra 1 hoặc vài chất trong hh -> dùng chất vừa nhận ra để làm thuốc thử. haõy nhaän bieát caùc dd sau baèng pphh: AgNO3. Na2CO3. Na2CO3. BaSO4. NH4NO3. NaCl. dd FeSO4. MgCl2. AlCl3 dd MgCl2. Vieát caùc PTPÖ. b. b) Coù 4 chaát raén: NaCl. haõy nhaän bieát 4 dung dòch chöùa trong 4 loï maát nhaõn sau: Na2SO4. NaOH. dd HCl. Dd NH4Cl. Baøi 9: Nhaän bieát caùc dd sau trong caùc loï maát nhaõn baèng pphh: FeCl2. NaOH? Bài 12: nhận biết các chất sau bằng pphh: Chỉ dùng quì tím: dd HCl. Baøi 14: trình baøy pp ñeå nhaän bieát 3 chaát raén maøu traéng ñöïng trong 3 loï rieâng bieät khoâng nhaõn: NaCl. Na2CO3. Na3PO4. chæ duøng theâm nöôùc. FeCl2. FeCl3. AgNO3. Na2CO3? Bài 21: . Baøi 22: haõy duøng moät hoaù chaát nhaän bieát 5 dd sau: NH4Cl. haõy nhaän bieát caùc chaát sau trong caùc loï maát nhaõn: Na2SO4. FeCl2. HCl. Bài 25: Nhận biết các hóa chất: MgCl2. KHCO3? . Fe2(SO4)3. Fe2(SO4)3. FeCl3. hh NaCl vaø Na2CO3? Baøi 15: chæ duøng theâm 1 thuoác thöû duy nhaát. nhận biết các chất còn lại. Na2S -> chỉ dùng quì tím. Fe2(SO4)3. BaSO4. NaHCO3. haõy nhaän bieát caùc loï hoaù chaát treân? Baøi 18: cho caùc chaát: Na. CuSO4. haõy trình baøy caùch nhaän bieãt chaát: BaCO3. CuSO4. NaHSO4. K2CO3. Na2SO4. MgCl2. NaOH. hãy nhận biết 4 dd bị mất nhãn: HCl. Na2SO4. FeCl3. Na2S. Fe2(SO4)3 dùng thêm một thuốc thử duy nhất? Bài 26: Chỉ dùng thêm quì tím. FeCl3. CuCl2. chæ coù nöôùc vaø khí cacbonic coù theå phaân bieät ñöôïc 5 chaát boät traéng sau ñaây hay khoâng: NaCl.

2g moät oxit saét taùc duïng vôùi dd HCl coù dö sau pö ta thu ñöôïc 12. Hãy xác định các chất trong các lọ: A. Bài 26: Khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc haõy phaân bieät caùc dung dòch sau: a) HCl. Xaùc ñònh CTPT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 6: Cho 7. B. dd NaCl. C. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? 10 . lập bảng kết quả. HCl. Biết rằng lọ A tạo chất khí với lọ C nhưng không pư với lọ B. CTHH và giả thiết đề bài cho tìm nguyên tử khối của nguyên tồ để xác định tên NTHH. BaCl2. NaCl maø khoâng duøng theâm moät hoaù chaát naøo khaùc. Na2CO3. HCl.54g oxit.: HCl. K2CO3. haõy nhaän bieát 4 dd sau: NaCl. BaCl2. dd HCl. AlCl3. NaCl. NaOH 5. AgNO3. MgCl2. H2SO4 6. Na2CO3. BaCl2. H2SO4. (keå caû giaáy quì:? Baøi 31: ……………………………………….x (k là hệ số tỉ lệ giữa M và x). CaCl2 …………………………………………………………………? Bài 33: …………………. Baøi 27: coù 4 dd goàm: HCl. HCl.? Baøi 32: …………………………………………: NaHCO3. .6g oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11. MgCl2. dd MgCl2. AgNO3. 1. Bài tập áp dụng: Baøi 1: Oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò (III) coù khoái löôïng 32g tan heát trong 294d dd H2SO4 20%. dựa trên biểu thức. Na2CO3. neáu khöû m gam oxit saét naøy baèng CO noùng.: NaCl. NaOH. Na2CO3 4.GV: Trương Thế Thảo * Không dùng thuốc thử: Cho từng chất t/d với nhau. Xaùc ñònh CTPT oxit? Baøi 4: Cho 5. HÔÏP CHAÁT. Na2CO3. CuSO4.4 g saét. dö thu ñöôïc 8. lọ A. C. D. dd HNO3. (NH4)2SO4…………………. BaCl2. H2O? Baøi 29: khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc.Nếu đề bài cho biết hóa trị của nguyên tố -> dựa vào PTHH . Xaùc ñònh CT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 2: Hoaø tam m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M. Phương pháp: . H2SO4. NH4Cl. MgCl2. (NH4)2CO3. Na2CO3. BaCl2.? Bài 34: Có 4 lọ mất nhãn là A. Sau đó. B. biện luận M theo x hoặc x theo M => chọn cặp nghiệm hợp lí. CaCl2. Tìm CTPT cuûa oxit saét vaø tính m? Baøi 3: Khi oxi hoaù 2g moät NTHH coù hoaù trò IV baèng oxi ngöôøi ta thu ñöôïc 2. CaCl2. Ba(HCO3)2. dd HCl. Na2CO3. AgNO3? Baøi 30: haõy nhaän bieát 4 loï dd: CuCl2. MgCl2. CuSO4. (NH4)2CO3.Nếu bài toán không cho biết hóa trị của nguyên tố. Mỗi lọ chứa một trong các dd sau: AgNO3. ZnCl2. Cho bieát teân cuûa kim loaïi? Baøi 5: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïicaàn duøng 300ml dd HCl 1M. Bài 25: Nhận biết các chất sau bằng pphh mà không được dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: 1. D? Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT.1g muoái Clorua cuûa kim loaïi ñoù. dựa vào bảng để nhận biết các chất. CaCl2 2. NaBr. NaOH.. B tạo kết tủa với lọ D. NaCl 3. NaOH. b) NaOH. Ba(OH)2. MgCl2. Na2CO3. H2SO4. K2SO4 …………………………………………………………………………. ta phải thiết lập biểu thức liên hệ giữa NTK của nguyện tố và hóa trị của nó : M = k.7g muoái khan. Na2CO3. khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc. haõy nhaän bieát caùc chaát sau: NaCl. 2. haõy nhaän bieát caùc dd treân? Baøi 28: khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc. dd NaOH. KOH.

53g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I taùc duïng vôùi dd HCl cho 112ml khí CO2 (ñktc). Tìm CTPT cuûa oxit kim loaïi? 11 .3g moät kim loaïi coù hoaù trò khoâng ñoåi td heát vôùi nöôùc ñöôïc 168 ml hidro ôû ñktc. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 11: Cho 9. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 14: a. ngöôøi ta thu ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng.2g goàm kim loaïi A (coù hoaù trò II vaø III) vaø oxit kim loaïi AxOy cuûa kim loaïi ñoù. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13. Xaùc ñònh teân kim loaïi ñoù? Baøi 18: cho 10. dö thu ñöôïc 11. Haõy tìm CT cuûa muoái cacbonat hoaù trò II? Baøi 12:Khöû hoaøn toaøn 4. noùng dö thu ñöôïc dd X vaø khí SO2 bay ra.4g oxit moät kim loaïi hoaù trò II caàn duøng 2. neáu laáy löôïng kim loaïi ñoù cho td vôùi dd HCl thì giaûi phoùng 1. Tìm teân kim loaïi? Baøi 16: Bieát raèng 400ml dd HCl 1M ñuû ñeå hoaø tan heát 13g kim loaïi A ( coù hoaù trò II trong hôïp chaát).06g moät oxit kim loaïi baèng CO ôû nhieät ñoä cao thaønh kim loaïi.85g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng heát vôùi dd H2SO4 loaõng. Daãn toaøn boä löôïng khí sinh ra vaøo bình ñöïng Ca(OH)2 dö. sau pö phaûi duøng 50g dd NaOH 24% ñeå trung hoaø löôïng axit coøn dö.4g moät oxit kim loaïi caàn 2.9g muoái.4g moät kim loaïi hoaù trò III taùc duïng vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26. Neáu laáy löôïng kim loaïi sinh ra hoaø tan heát vaøo dd HCl dö thì thu ñöôïc 1. a. Haõy xaùc ñònh teân cuûa A? b.7g muoái.2g hidro.GV: Trương Thế Thảo Baøi 7: Cho 5. Xaùc ñònh teân cuûa nguyeân toá kim loaïi vaø döï ñoaùn moät vaøi t/c cuûa nguyeân toá ñoù? Baøi 19: cho 0. Baøi 20:moät hh X coù khoái löôïng 27.792 lít khí H2. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 15: ñeå khöû 6. hoaø tan hoaøn toaøn 27.176 lít khí Hidro (ñktc). Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 9: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO3 dö. Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? b. a. xaùc ñònh CTPT cuûa AxOy? Baøi 21: hoaø tan hoaøn toaøn 8g oxit cuûa kim loaïi hoaù trò III trong 300ml H2SO4 loaõng 1M. sau khi say khoâ coù khoái löôïng 2.688 lít khí H2.65g muoái Sunfat. Neáu cuõng laáy 400ml dd HCl 1M thì coù theå hoaø tan bao nhieâu gam Oxit cuûa kim loaïi A ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû treân? Baøi 17: cho 1.38g moät kim loaïi hoaù trò I td heát vôùi nöôùc ch 0. Xaùc ñònh CM cuûa muoái trong dd X ( coi theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå trong quaù trình pö? Baøi 13: theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I.4g oxit moät nguyeân toá kim loaïi thuoäc nhoùm II td vôùi dd HCl dö.65g. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13.72 lít CO2 (ñktc). Cho 4. Xaùc ñònh CTPT oxit kim loaïi. Xaùc ñònh kim loaïi ñoù.06g Oxit kim loaïi treân taùc duïng hoaøn toaøn vôùi 5000ml dd H2SO4 ñaëc.19g axit clohidric. sau pö taïo thaønh 15. thaáy taïo thaønh 7g keát tuûa. b.63%. bieát raèng kim loaïi noùi chung coù khaû naêng td vôùi nöôùc coù hoùa trò toái ña laø 3.4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6.63%. Cho hh X tan hoaøn toaøn trong 500ml dd HCl 2M. Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 2. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? Baøi 8: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I. Xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát ptpö xaûy ra trong TN0? Baøi 10: Cho 0.

8g kim loaïi hoaù trò II ñoù caàn chöa ñeán 500ml dd HCl.25g dd HCl 30%. sau 1 thôøi gian khi k. Haõy xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat treân? Baøi 31: cho 2g hh Fe vaø kim loaïi hoaù trò II vaøo dd HCl coù dö thì thu ñöôïc 1.5 khoái löôïng mol cuûa R. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? b. bieát khí N baèng 44% khoái löôïng cuûa M? Baøi 33: hoaø tan hoaøn toaøn 5g hh goàm moät kim loaïi hoaù trò II vaø moät kim loaïi hoaù trò III caàn duøng 18. can naëng 65. tìm kim loaïi R? Baøi 29: hoaø tan moät löôïng muoái cacbonat cuûa moät kim loaïi hoaù trò III baèng dd H2SO4 16%.06g oxit nguyeân chaát tan trong dd HNO3 dö thu ñöôïc 5. xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II. Xaùc ñònh teân nguyeân toá X? Baøi 27: a. röûa saïch.2M cuûa muoái clorua kim loaïi A.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân. trong oxit X thì M chieám 52.6g moät oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11. Xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II? Baøi 32: hh M goàm oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò II vaø muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò ñoù ñöôïc hoaø tan heát vaøo axit H2SO4 loaõngvöøa ñuû taïo ra khí N vaø dd L. sau 1 thôøi gian thaáy k. Sau khi hai muoái ñaõ tan hoaøn toaøn caân trôû laïi vò trí caân baèng. M laø kim loaïi naøo? Baøi 36: Ñoát chaùy 1 kim loaïi M thu ñöôïc moät oxit X.12lít H2 (dktc). Cho 5g CaCO3 vaøo coác A vaø 4. Tính khoái löôïng muoái khoâ ñöôïc taïo thaønh? Baøi 34: cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II. kim loaïi M laø kim loaïi naøo? Baøi 23: ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïi caàn duøng 300ml dd HCl 1m. tính theå tích khí hidro thoaùt ra ôû ñktc? b. Xaùc ñònh R? Baøi 26: nguyeân toá X coù theå taïo ra 2 loaïi oxit maø trong moãi oxit haøm löôïng % cuûa X laø 40% vaø 50%. Cho bieát teân kim loaïi? Baøi 28: cho 100g hh hai muoái clorua cuûa cuøng moät kim loaïi R (coù hoaù trò II vaø III) taùc duïng vôùi KOH dö.1g mu6oùi clorua cuûa kim loaïi ñoù.Cho 5. saáy khoâ.48% oxi. Keát tuûa hidroxit hoaù trò II baèng 19.l clorua kim loaïi R hoaù trò II baèng 0.cho 5.22g muoái. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa thì thu ñöôïc dd chöùa 22. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? 12 . ñöôïc dd chöùa 20% muoái sunfat tan.8g coøn k. xaùc ñònh CTPT cuûa oxit kim loaïi? Baøi 24: cho oxit MxOy cuûa kim loaïi M coù hoaù trò khoâng ñoåi.8g M2CO3 vaøo coác B (M laø kim loaïi).3g.2% muoái sunfat.7g muoái. ñem coâ caïn dd L thu ñöôïc moät löôïng muoái khan 168% khoái löôïng M. Haõy xaùc ñònh CT cuûa oxit treân? Baøi 25: oxit cuûa kim loaïi R ôû möùc hoaù trò thaáp chöùa 22.36g muoái sunfat kim loaïi A. cho thanh saét coù k.l noù giaûm ñi 14. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0. a. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa.5M.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 35: Hai coác ñöïng dd HCl ñaët treân hai ñóa caân A vaø B: can ôû traïng thaùi can baèng. cuõng oxit kim loaïi ñoù ôû möùc hoaù trò cao chöùa 50.1g. Maët khaùc. tìm teân kim loaïi M vaø CT oxit? Baøi 37: Cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27. Xaùc ñònh teân kim loaïi hoaù trò III? Baøi 30: hoaø tan muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II baèng dd H2SO216%.94% theo k.4g moät kim loaïi hoaù trò III td vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26. bieát raèng 3. neáu hoaø tan 4.l.GV: Trương Thế Thảo Baøi 22: hoaø tan hoaøn toaøn 18g moät kim loaïi M caàn duøng 800ml dd HCl 2.56% oxi.

8g hh hai kim loaïi X (hoaù trò x) vaø Y ( hoaù trò y) trong dd HCl roài sau ñoù coâ caïn dd thu ñöôïc 59.75g moät kim loaïi M chöa bieát hoaù trò vaøo dd axit thì caàn 500ml dd HCl 1. laøm khoâ. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái saét clorua? Baøi 49: Coù moät hh goàm boät saét vaø boät kim loaïi M coù hoaù trò n.405%. Bieát tæ leä soá nguyeân töû cuûa Saét vaø kim loaïi M trong hh laø 1:4. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3).l 25g. Sau khi pö keát thuùc thì thu ñöôïc 20.05g hh muoái khan. Tìm teân kim loaïi M? Baøi 46: Hoaø tan hh X goàm 11.GV: Trương Thế Thảo Baøi 38: Hoaø tan 6.8g hh X goàm hai kim loaïi coù cuøng hoaù trò vaøo 600ml dd HCl 1. chöùng minh hh X khoâng tan heát? b.l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 41: hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k.4%. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï. Neáu cho hh treân td vôùi khí clo thì caàn duøng 8. caân ñöôïc 22. Tìm CTPT cuûa M? Baøi 40: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7. Cho hôi nöôùc taïo ra ñöôïc haáp thuï baèng 100g axit H2SO4 98% thì noàng ñoä axit giaûm ñi 3. thu ñöôïc 2. xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi M? Baøi 39: Khöû 3.l.48g moät oxit kim loaïi M caàn duøng 1. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 42: Moät thanh keõm coù k.41g H2SO4. Sau 1 thôøi gian.008 lít H2 (ñktc). coâ caïn dd sau pö thu ñöôïc 49. Xaùc ñònh CTPT cuûa oxit saét? 13 .5M.344 lít H2 (ñktc). ñeå trung hoaø löôïng axit dö ngöôøi ta duøng 40ml dd NaOH 0.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 43: Hoaø tan heát 16. hoûi k.68g kim loaïi M coù hoaù trò II baèng 100ml dd H2SO4 0. khi soá mol 2 muoái baèng nhau. nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat. tìm CT cuûa oxit ñoù? Baøi 52: Khöû m gam oxit saét baèng khí hidro noùng dö. Toaøn boä löôïng kim loaïi M thu ñu7oïc cho td vôùi dd HCl dö cho 1.3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11.4g thì M laø kim loaïi naøo? Baøi 40: Hoaø tan m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M. Tính theå tích khí H2 sinh ra? Baøi 44: Hoaø tan hoaøn toaøn 1. laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k.5M.75g.84 lít khí H2 (ñktc).4g muoái khan. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? Baøi 51: Ñeå hoaø tan 2.5M.4M.6g moät kim loaïi M chöa roõ hoaù trò trong bình chöùa khí clo nguyeân chaát.48lít H2.4 lít (ñktc). dö thì thu ñöôïc 8. a. tính theå tích khí clo ñaõ hoaù hôïp vôùi kim loaïi M ôû ñktc? b. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 47: Hoaø tan 19.65g AgCl.l.36 lít khí H2 ôû ñktc. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 45: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 9.2% coøn thanh thöù hai taêng 28. Xaùc ñònh hoaù trò n cuûa kim loaïi M? c. neáu khöû toaøn boä m gam oxit saét treân baèng CO noùng.2g kim loaïi M vaø 69.96% theo k. Neáu khoái löôïng kim loaïi M coù trong hh laø 5. Tính theå tích khí hidro sinh ra? Baøi 48: Cho 1g saét clorua td vôùi dd AgNO3 dö. neáu hoaø tan heát hh naøy trong dd HCl thì thu ñöôïc 7. a.6g oxit MxOy cuûa kim loaïi ñoù trong 2 lít dd HCl thu ñöôïc dd A vaø 4.25g muoái clorua.4g saét. Chaát raén thu ñöôïc sau pö khöû ñöôïc hoaø tan baèng H2SO4 loaõng thoaùt ra 3.4g saét oxit thì caàn duøng vöøa ñuû 4.

pp chiết: dùng để tách các chất lỏng không hòa tan ra khỏi hh chất lỏng không dồng nhất. * Phương pháp hóa học: 14 .4g hh goàm boät Fe vaø moät oxit saét baèng dd HCl thu ñöôïc 2.GV: Trương Thế Thảo Baøi 53: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO3 dö.8g dd HCl 25%. Hỏi kim loại đó là gì? Bài 65: Hòa tan hoàn toàn 4g hh một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III thì cần dùng 170ml dd HCl 2M. Xác định CTPT của oxit sắt đó? Bài 61: Hòa tan 27. sau khi sấy khoâ coù k. Cho ½ dd A t/d với dd BaCl2 dư thì thu được 43g hh kết tủa trắng.Pp từ tính: Dùng nam châm để hút lấy các chất nhiễm từ ra khỏi hh. * Lưu ý: Tách các (từng) chất ra khỏi hh # tách 1 chất ra khỏi hh.4 lít khí H2 bay ra ở đktc. Tìm CT của oxit sắt? Chuyên đề 3: TAÙCH – TINH CHẾ CÁC CHAÁT. .94%). kim loại nhận được có khối lượng 3. haõy xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát pthh xaûy ra trong TNo? Baøi 54: Cho töø töø dd KOH ñeán dö vaøo 3. Dẫn một luồng khí Hidro đi qua đến khi khử hết. ñem nung ôû nhieät ñoä cao thì thu ñöôïc 1.2g hh treân khöû baèng H2 ôû nhieät ñoä cao coù 0.9g hh hai muối sunfat và cacbonat của cùng một kim loại hóa trị I vào nước thành dd A.6g chaát raén. Hấp thụ toàn bộ khí A bằng Ca(OH)2 thì thu được 10g kết tủa. Xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi B? Bài 58: Khi cho 2. .72 lít khí CO2 ở đktc.5g một kim loại hóa trị II vào nước thì thu được 1. Tìm CT hai muối và % các muối trong hh? Bài 62: Cho 46.24 lít khí H2 (ñktc). a.4g hh M2CO3 và MHCO3 bằng 500 ml dd HCl 1M thấy thoát ra 6. Sau ñoù loïc keát tuûa. Cho biết tên kim loại? b. Cô cãn dd thu được bao nhiêu gam muối khan? b.4 lít khí H2 ở đktc. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc? c. Khi cho kết tinh thì muối sunfat kết tinh cùng với nước tạo ra 104.5 khối lượng mol của M. vải… .65g. a. tách ra nung nóng ta thu được một oxit kim loại. Nếu kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II và nguyên tố nào? Bài 66: Khử m gam một oxit sắt chưa biết bằng CO nóng dư đến hoàn toàn ta thu được sắt và khí A. Tìm CT 2 muối Clorua và % các muối trong hh? Bái 64: Thêm NaOH dư vào dd chứa 8g sunfat của kim loại hóa trị II rồi lọc lấy kết tủa.25g tinh thể muối hidrat hóa.l laø 2. Loïc laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao. ngöôøi ta phaûi duøng 43. hòa tan hết lượng sắt bằng dd HCl dư ta thu được 1.pp lọc: dùng tách chất không tan ra khỏi chất lỏng khi cho hh đi qua bộ phận lọc: giấy lọc.pp chưng cất pâhn đoạn: dùng để tách các chất có nhiệt độ nóng chảy. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 57: Nhoû töø töø töøng gioït dd NaOH vaøo dd muoái clorua cuûa kim loaïi B hoaù trò III ñeán khi keát tuûa khoâng taïo theâm ñöôïc nöõa thì döøng. ngöôøi ta ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng.6 mol dd HCl.2g. Neáu ñem 3. Xác định tên kim loại? Bài 59: Khi hòa tan 21g một kim loại hóa trị II trong dd H2SO4 loãng thì sinh ra 8. Cho ½ dd A t/d H2SO4 dư thoát ra 2. nhiệt độ đông đặc khác nhau ra khỏi hh. Để trung hòa axit dư phải dùng 50ml dd NaOH 2M.68 lít khí H2 ở đktc. Kết tủa hidroxit hóa trị II bằng 0. Tìm CT 2 muối và % hh? Bài 63: Cho 100 g hh hai muối Clorua của cùng một kim loại M có hóa trị II và III t/d hết với dd NaOH dư.25g muoái saét clorua. Xác định CT của muối Hidrat hóa? Bài 60: Để hòa tan 16g FexOy cần dùng 0.24 lít khí ở đktc.1g H2O taïo thaønh. Haõy tìm mu6oùi saét ñoù? Baøi 55: Hoaø tan hoaøn toaøn 6. * Phương pháp vật lí: . thu ñöôïc moät oxit ( trong ñoù % cuûa kim loaïi B chieám 52.1g oxit moät kim loaïi hoaù trò (III). bieát raèng söï hao huùt trong quaù trình Tn laø khoâng ñaùng keå. Haõy tìm CTPT cuûa oxit saét? Bài 56: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 5.

CO. FeCl2. .GV: Trương Thế Thảo . NaOH có lẫn Na2CO3 và CaCO3. NH3. Khí CO2 và SO2. . Dd muối: NaCl. H2SO4 có lẫn HCl. c. CO. H2S. MgCO3? Bài 3: Làm thế nào có thể thu được AlCl3 tinh khiết từ AlCl3 có lẫn FeCl3 và CuCl2? Bài 4: Nêu pp tách các chất sau đây ra khỏi hh của chúng: a. Chất khí: HCl. Na2CO3. (NH4)2SO4. CO2 có lẫn CO? c. Hh Chất rắn: Na2O. Bài 6: Nêu pp tách các chất sau từ các hh: a. NaCl có lẫn NaOH. NH4Cl. FeCl3 có lẫn BaCl2. d. b. Bài 9: Làm thế nào thu được Bạc tinh khiết trong hh Bạc có lẫn đồng và nhôm? Bài 10:---------------------------Fe -------------------------Fe có lẫn Al. e. CO2 có lẫn SO2? b. HCl có lẫn H2SO4. làm thế nào để loại bỏ: a. H2 có lẫn NH3? 15 Y . HCl. Hh rắn: AlCl3. H2. chiết… • Chất sản phẩm dễ dàng tái tạo lại thành chất ban đầu. Bài 5: Trình bày cách tinh chế các dd sau: a. Khí H2S và NO2. O2. Bài 7: Trong phòng TN0 có lượng lớn khí độc sau. c. H2. Hãy viết sơ đồ để thu được Al2O3 tinh khiết? Bài 12: Làm thế nào để tách các chất sau đây ở dạng nguyên chất từ hh? a. * Bài tập áp dụng: Bài 1: Bằng pphh hãy tách riêng hh SO2 và CO2? Bài 2: ------------------------------. b. Bài 8: Làm thế nào để làm khô các khí sau lẫn hơi nước: a. BaCO3. Cu. SO2 b. ZnCl2.từng chất trong hh rắn: Na2CO3. H2.Trình bày cách tiến hành bằng lời. Cl2. MgCl2. d. SO2 b. H2S.Viết các PTHH minh họa. Fe2O3. CO c. c. b. Al2O3? Bài 11: Quặng Nhôm có lẫn Fe2O3 và SiO2. Chất khí: NH3.Sơ đồ tách: AB YA +B XY +A Y .Dùng pư đặc trưng t/d lên những chất muốn tách theo các điều kiện sau: • Chỉ tác dụng lên chất muốn tách. Hh rắn: CaCO3. NO2. uSO4. CaO. Al2O3. SO2 Bài 13: Làm thế nào để thu được các khí tinh khiết: a. SO2. hh rắn: CaO. CO2. MgO. b. O2. • Sản phẩm tạo thành dễ dàng tách ra khỏi hh ban đầu bằng pp vật lí: lọc.

Haõy cho bieát: . Fe. Al c. MgO. b. Baøi 21: Neâu pp taùch hh ñaù voâi. SiO3 ôû daïng boät. Al2O3. Fe2O3. c. Fe töø hh caùc oxit: SiO2. BaCl2. SO2. Oxi coù laãn Cl2. silic ñi oxit vaø saét (II) clorua thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 30: a.Muoáùi aên coù laãn CaCl2. Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT. * Bài tập áp dụng: Baøi 1: Coù nhöõng chaát: a. MgCl2. b. Baøi 20: Neâu pp taùch hh ñaù voâi. Trình baøy pphh ñeå laáy töøng oxit töø hh: SiO2. BaSO4. voâi soáng. KCl baèng pphh? Bài 25: Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát ra khoûi nhau: a) Fe vaø Cu b) Fe. Al2O3. ZnCl2. C2H4. MgSO4. cách điều chế của các chất vô cơ. *Phương pháp: . c. 16 . Na2SO4. b. CO2 coù laãn khí HCl vaø hôi nöôùc.Haõy trình baøy pp laáy töøng kim loaïi Cu. C2H2. CuO. Clo coù laãn O2.Muoái naøo coù theå td vôùi dd Na2CO3? . CaSO4.Cụ thể hóa sơ đồ bằng các PTHH cụ thể. . CuO. CO2. CuO. Cl2 vaø dd HCl.GV: Trương Thế Thảo Bài 14: Làm thế nào để tách được các chất riêng biệt các kim loại từ các hh sau: a. NaHCO3. Baøi 18: Neâu pp taùch hh goàm 3 khí: Cl2. Ag. CaCl2. BaO. SO2.CaSO3 coù laãn CaCO3 vaø Na2CO3? . Na2SO3? Baøi 22: Moät loaïi muoái aên coù laãn taïp chaát laø: CaCl2. Cu. K2S. CaSO4. Haõy trình baøy hai pphh taùch ñöôïc Ag ra khoûi hh. Haõy vieát caùc ptpö ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? b. Fe. AlCl3. haõy trình baøy caùch loaïi caùc taïp chaát ra khoûi muoái aên? Baøi 23: Trình baøy pp taùch Fe2O3 ra khoûi hh Fe2O3. muoái aên thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 22: Tinh cheá: . FeO. H2. Fe2O3 vaø Al2O3. ………………H2………………………………. Chæ duøng 1 hoaù chaát duy nhaát? Baøi 24: Taùch hh goàm: BaCO3. Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 17: Baèng pphh: a. O2. thaïch cao. Al2O3. CuCl2b. Bài 15: Laøm theá naøo ñeå thu ñöôïc O2 tinh khieát töø hh O2 vaø CO2? Baøi 16: Baïc coù laãn taïp chaát laø Cu. Ag vaø Cu c) CuO. H2.Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. CO2.Viết sơ đồ điều chế dưới dạng sơ đồ chuỗi pưhh. ………Cu ………………………………: Cu.…………………………………………………. Phaân huyû muoái cacbonat ôû nhieät ñoä cao. taùch khí CH4 ra khoûi hh khí: CH4. MgSO4. .. CO2. CO2 thaønh caùc chaát nguyeân chaát? Baøi 19: Tinh cheá caùc chaát khí sau ñaây: a.: C2H2.Nắm chắc tính chất hóa học. Mg. . HCl? Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 2: Ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc nhöõng chaát khí khaùc nhau töø nhöõng pö: a.

O2. vieát caùc PTHH? b. 17 . CO2. nhoâm clorua (baèng 2pp). Baøi 18: töø moät dd hh hai muoái laø Cu(NO3)2 vaø AgNO3. (NH4)2SO4. Bài 15: Viết PTHH điều chế MgO bằng 4 cách? Bài 16: Hãy viết các PTHH điều chế: a. haõy trình baøy 2 pp khaùc nhau ñeå ñieàu cheá ra Cu kim loaïi? Baøi 7: töø nhöõng chaát: Al. haõy choïn nhöõng chaát naøo coù theå duøng ñieàu cheá caùc chaát sau vaø vieát ptpö xaûy ra: a.Muoán ñieàu cheá 3 chaát raén: NaOH. Cu(OH)2. nöôùc. H2SO4. Trình baøy moät pphh ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd CuSO4. laøm theá naøo coù theå ñieàu cheá 2 kim loaïi rieâng bieät laø Ag vaø Cu? Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 9: a. .chæ duøng moät thuoác thöû. FeCl2. đạm urê. saét (II) clorua. AlCl3 ( hai pp).Baèng TN naøo coù theå khaúng ñònh moãi chaát khí sinh ra trong nhöõng pöhh noùi treân? Baøi 3: Vieát ptpö ñieàu cheá ZnCl2. Moät dd coù` tính axit yeáu. Khí CO2 bằng 4 hợp chất? b. Phaân huyû muoái Kali pemanganat ôû nhieät ñoä cao. hãy điều chế phân superphotphat đơn (Ca(H2PO4)2 và CaSO4). cho caùc chaát: Nhoâm. Từ muối ăn(NaCl) hãy viết các PTHH điều chế ra NaOH? c. Kim loaïi td vôùi dd axit. H2O. Haõy vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? Baøi 6: Töø CuSO4 vaø caùc hoaù chaát coù saün. axit clohidric. Pö cuûa muoái sunfit vôùi dd Axit. HCl. Al2(SO4)3. Từ muối ăn. trình baøy moät pphh ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd Al2(SO4)3. H2SO4. H2O. Fe(OH)2. đá vôi và không khí hãy viết các PTHH điều chế xôđa . haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát treân? Baøi 11: coù moät dd goàm hai muoái: Al2(SO4)3 vaø CuSO4. Cu. vieát caùc PTHH? Bài 12: a) Vieát 4 loaïi phaûn öùng taïo thaønh NaOH. Fe vaø dd HCl haõy vieát pthh ñieàu cheá caùc chaát: Cu. C. Bài 13: Töø quaëng Pyrit FeS2. NaHCO3. CuO. H2O vaø chaát xuùc taùc thích hôïp. Vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá Saét (III) sunfat. H2SO4 ñaëc. Khí Oxi. Cu(OH)2? Baøi 5: Töø nhöõng chaát: Cu. a. Baøi 4: Töø nhöõng chaát: BaO. Vieát caùc ptpö? b. Haõy vieát caùc PTHH ñeå ñieàu cheá: a. Na2CO3. chæ töø chaát KMnO4. FeO. O2. CuSO4. c. Haõy cho bieát: .GV: Trương Thế Thảo b. Bài 14: Từ Photphat tự nhiên và quặng pirit sắt. D. H2O.Baèng caùch naøo töø saét ta coù theå ñieàu cheá saét (II) hidroxit. dd HCl.Kim loaïi: Zn.Oxit: ZnO. B. KClO3. Haõy ñieàu cheá ñoàng. oxi. ñoàng oxit. Ba(OH)2? b. b) Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CaSO4. . Cl2.Hiñroxit: Zn(OH)2. Fe. Cu. Fe. Ñoàng (II) sunfat.trình baøy 3 pp ñieàu cheá moãi chaát? . O2. saét (III) hidroxit? Vieát caùc ptpö? Baøi 10: a. d. c) Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CO2. FeCl2 vaø CuCl2 töø: . saét. KMnO4.PTHH minh hoaï öùng vôùi moãi TN treân? . Baøi 8: Coù nhöõng chaát: NH4Cl. ñoàng sunfat. Khí Hidro. . CuO. BaCl2. Fe coù theå ñieàu cheá ñöôïc caùc khí gì? b.

Cu(OH)2 bằng 3 cách. quặng boxit và các chất vô cơ cần thiết khác.CaCO3 bằng 5 cách e. phèn chua. Fe2O3.3g muối khan. Bài 17: Viết các PTHH điều chế: a. Hệ PT toán học -> Tìm ra số mol x. Chaát raén A td vöøa ñuû vôùi 150g dd axit HCl 15%.Gọi x. Tính tp % cuûa caùc chaát trong hoãn hôïp ? Baøi 8: Nung 18.9g hh hai kim loại Al. Từ H2O. .Giải PT.Viết các PTHH có thể xảy ra.GV: Trương Thế Thảo d.2g hh CaCO3 vaø MgCO3 ta thu ñöôïc 6. Zn vào dd axit H2SO4 loãng thu được 8. đem trộn lẫn với nhau ntn để tạo thành HCl. a. Cl2? Bài 19: a. HCl. .96 lít khí H2 (đktc). Có các hóa chất: NaCl. S hãy điều chế CuSO4 bằng 3 cách.l mỗi kim loại trong hợp kim? b. a> Vieát PTPÖ b> Tính khoái löôïng moãi chaát trong hh tröùôc khi nung? 18 .l dd axit đã dùng? Baøi 3: Cho 9. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? Baøi 5: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu. * Phương pháp: . y lần lượt là số mol của A. y. a) Vieát caùc PTPÖ.6 lít CO2 (ñktc).l moãi chaát trong hoãn hôïp ñaàu vaø theå tích khí B ôû ñktc? Baøi 7: Khi phaân huyû baèng nhieät 14. Al(OH)3. Có một hh gồm CuO. phân supephotphat đơn và supephotphat kép? b.8g so vôùi khoái löôïng hh tröôùc khi nung. Fe(OH)3. Xác định tp% về k. cho B td vôùi dd nöôùc voâi trong coù dö thì thu ñöôïc 20g keát tuûa.4g hh CaCO3 vaø MgCO3. đá vơi và nước. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? Baøi 6: Nung noøng hh CuO vaø FeO vôùi C dö thì thu ñöôïc chaát raén A vaø khí B. a. Khí NH3 bằng 3 cách? c. . hãy viết các PTHH điều chế nước Javen. b.Dựa vào PTHH lập PT toán học theo số mol x. Tính thể tích dd H2SO4 0. … . Baøi 4: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu.5M để hòa tan hết hh trên? Bài 2: Khi cho một miếng hợp kim gồm Na và K t/d hết với nước thì thu được 2. hãy viết các PTHH điều chế ra: FeCl2. tính tp % khoái löôïng moãi Oxit trong hoãn hôïp ñaàu. Khí SO2 bằng 7 cách? D. b) Tính k. y đã gọi. mA 0%. sau đó cô cạn thì thu được 13. Al. CuO. : 0 % mB = m h h1 0 % .l của Nhôm và Kẽm trong hh? b. CaCl2.24 lít khí H2 (đktc) và một dd A. 0 mB * Bài tập áp dụng: Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 11. clorua vôi? Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH. B. b. Đem trung hòa dd A bằng dd axit HCl 25%. Al2O3.Tính TP % các chất: % mA = m h h1 . FeCl3. Từ photphat tự nhiên hãy điều chế H3PO4. muối KCl. MnO2 và axit H2SO4 đặc. Từ pirit sắt. pöù xong ngöôøi ta thu ñöôïc hh chaát raén coù khoái löôïng giaûm 8. Hãy điều chế Cu nguyên chất bằng nhiều cách khác nhau? Bài 20: Từ muối ăn. FeCl2 bằng 5 cách Bài 18: a. Tính k.1g moät hh hai Oxit Al2O3 vaø MgO t/d vöøa ñuû vôùi 250ml dd axit HCl 2M. Tính % về k.

16 lít khí H2 bay ra (ñktc). a>Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 12: Cho 16g hoãn hôïp Fe2O3. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hh? Baøi 16:Cho 57.8g hh A ôû treân? Baøi 23: cho 8. Xaùc ñònh tp % theo theå tích cuûa moãi khí trong hh? Baøi 10: Coù 10g hh Cu vaø CuO td vôùi dd H2SO4 loaõng. Baøi 22: cho 8.48 lít khí (ñktc).GV: Trương Thế Thảo Baøi 9: Cho hh khí CO vaø CO2 ñi qua dd Ca(OH)2 dö thì thu ñöôïc 1g keát tuûa maøu traéng . loïc laáy chaát raén khoâng tan. d>Tính C% caùc chaát trong dd A. b>Tính C% caùc chaát trong dd A. loïc laáy chaát raén khoâng tan. b>Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? c> Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? d>Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1. sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46.12 lít khí SO2 (ñktc).8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi dd axit HCl dö thu ñöôïc 4.08%.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6.3g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl.8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi dd axit HCl dö thu ñöôïc 4.35g muùoâi khan. c> Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. cho vaøo H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 1. Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 15: Cho 16g hoãn hôïp Fe2O3. neáu cho hh khí naøy qua CuO nung noùng dö thì thu ñöôïc 0.8%. a>tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? b>Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8. Tính tp % veà khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp? Baøi 14: Cho 18g hôïp kim nhoâm. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 45g keát tuûa.3g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6. cho vaøo H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 1.9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0. Sau pö caàn trung hoaø löoäng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14. e>Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? f> Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? g>Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1. Baøi 19:Cho 57.12 lít khí SO2 (ñktc).9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0.12 lít (ñktc).64g Cu.magieâ vaøo dd HCl coù 20.8%. 19 .08%.48 lít khí (ñktc). Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hh? Baøi 13: Coù 10g hh Cu vaø CuO td vôùi dd H2SO4 loaõng. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 45g keát tuûa. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 17*: Cho 15. MgO hoaø tan heát trong dd HCl.4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 20*: Cho 15. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. MgO hoaø tan heát trong dd HCl. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 18*: Cho 33.12 lít (ñktc).4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. Sau pö caàn trung hoaø löoäng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14.35g muùoâi khan. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 21*: Cho 33. sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46.16 lít khí H2 bay ra (ñktc). Tính tp % veà khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp? Baøi11: Cho 18g hôïp kim nhoâm.magieâ vaøo dd HCl coù 20.

9g keát tuûa BaSO4. b. tính theå tích khí CO2 caàn duøng? Baøi 33: Cho 38.9g? Baøi 27: cho 5. Tính theå tích dd HCl 0.717g. theâm vaøo dd A 210ml dd NaCO3 1M thì thu ñöôïc 23.12 lít khí ôû ñktc.2g hh hai muoái A2SO4 vaø B2SO4 td vöøa ñuù vôùi dd BaCl2 thì thu ñöôïc 69. a>tính khoái löôïng moãi chaát trong A. Tính theå tích khí CO2 thu ñöôïc (ñktc)? Baøi 36: Nung noùng hh goàm 2 muoái CaCO3 vaø MgCO3 thì ñöôïc 76g hai oxit vaø 33. Tìm khoái löôïng 2 muoái tan? Baøi 24: Hoaø tan 25.12 lít khí khoâng maøu (ñktc).2g hh X? Baøi 30: cho 6g hh goàm Mg vaø MgO td vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 3.2g hh X? Baøi 28: cho 6g hh goàm Mg vaø MgO td vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 3.2g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl. Sau ñoù.464 lít khí CO2 (ñktc) ñi vaøo dd NaOH sinh ra 11. tính tp % caùc chaát trong hh ñaàu? b. Baøi 25: cho moät hh A goàm Fe vaø MgCO3 td vôùi dd axit clohidric dö. tính tp% caùc chaát tronh hh? Baøi 35: Nung 26.04g hh NaOH vaø KOH taùc duïng vôùi dd HCl thu ñöôïc 4. Tính C% cuøa dd thu ñöôïc sau pö neáu khoái löôïng axit ñaõ duøng laø 246. cho dd AgNO3 vaøo dd treân ta thu ñöôïc moät keát tuûa coù khoái löôïng 0.82g keát tuûa vaø 480ml dd B. tính tp% caùc chaát coù trong hh? Baøi 39: Hoaø tan 15. sau khi pö keát thuùc.36 lít khí ôû ñktc.607g. Tính tp% theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh? Baøi 31: Cho 3. Tính C% cuûa ddd BaCl2 vaø CaCl2? Baøi 38: Cho 3. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 30g keát tuûa. a.12 lít khí ôû ñktc. Tính khoái löoïng moãi chaát coù trong X.87g keát tuûa.24 lít khí (ñktc).36 lít khí ôû ñktc. Laáy 1/10 dd A cho pö vôùi dd AgNO3 dö thu ñöôïc 2.8g hh A ôû treân? Baøi 24: Cho 5g hh A goàm Mg vaø MgO td vôùi dd HCl dö thu ñöôïc 2.02g hh goàm CaCl2 vaø BaCl2 vaøo nöôùc ñöôïc 600ml ddA.5M vöøa ñuû ñeå hoaø tan heát 5.9g hh goàm NaCl vaø KCl hoaø tan vaøo nöôùc.8g hh BaCl2 vaø CaCl2 vaøo 214. Tính khoái löoïng moãi chaát coù trong X.8g hh CaCO3 vaø MgCO3. Tính tp% caùc chaát trong hh A? Baøi 26: hh 3. a.2 ml nöôùc ñeå ñöôïc dd A.12 lít khí H2 (ñktc) a. d. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 34: Cho 0. Tính theå tích dd HCl 0.6 lít khí CO2 ôû ñktc.2g goàm Mg vaø MgO cho pö heát vôùi dd HCl thaáy thoaùt ra 1. Tính soá gam moãi muoái trong hh ñaàu? b.GV: Trương Thế Thảo c> tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? d>Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8. Sau ñoù cho dd AgNO3 vaøo dd noùi treân ta thu ñöôïc moät keát tuûa naëng 8. xaùc ñònh khoái löôïng cuûa moãi muoái trong hh thu ñöôïc? 20 .2g hh X goàm Mg vaø MgO td heát vôùi dd HCl thì thu ñöôïc 1. Tính khoái löôïng moãi hiñroxit trong hh? Baøi 32: Cho 120g dd NaOH 20% pö vôùi khí CO2 ôû ñktc ñeå taïo thaønh hh muoái trung hoaø vaø muoái axit theo tæ leä soá mol laø 3:2. Tính CM caùc muoái coù trong dd A? Baøi 40: cho 2. c. thu ñöôïc 13.2g hh X goàm Mg vaø MgO td heát vôùi dd HCl thì thu ñöôïc 1. Tính khoái löôïng hh ban ñaàu? Baøi 37: Cho 44. 15g caùc muoáùi clorua. Tính tp% theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh? Baøi 29: cho 5.6g hh 2 oxit vaø khí cacbonic.325g hh goàm NaCl vaø KCl ñöôïc hoaø tan vaøo nöôùc.44g hh hai muoái laø Na2CO3 vaø NaHCO3.5M vöøa ñuû ñeå hoaø tan heát 5. b>tính tp % caùc chaát trong A. daãn khí taïo thaønh loäi qua nöôùc voâitrong coù dö thì thu ñöôïc 10g keát tuûa vaø coøn laïi 1.

Xaùc ñònh tp% cuûa moãi chaát trong hh tröôùc vaø sau pö? Baøi 47: cho 19g hh Na2CO3 vaø NaHCO3 td vôùi 100g dd HCl. ngöôøi ta caàn duøng 7. e. Sau Tn coøn laïi 21g chaát raén khoâng tan. c. Baèng pphh haõy taùch rieâng Cu ra khoûi hh thu ñöôïc sau pö? Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 51: Al4C3 vaø CaC2 taùc duïng vôùi nöôùc theo pt: Al4C3 + 12H2O -> 4Al(OH)3 + 3CH4 CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2 Cho hh hai chaát treân taùc duïng vôùi nöôùc dö thu ñöôïc 2. g. Baèng pphh haõy taùch rieâng Cu ra khoûi hh thu ñöôïc sau pö? Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 50: khöû hoaøn toaøn 40g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. Tính tp% moãi oxit trong hh ñaàu? Baøi 53: Cho hh A goàm 3 oxit: Al2O3. Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? Baøi 49: khöû hoaøn toaøn 40g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. CuO. Tính khoái löôïng moãi muoái tronh hh? Baøi 48: hoaø tan hoaøn toaøn 27. sinh ra 4. tieán haønh 3 Tno : TN1: neáu cho hh A vaøo nöôùc dö. khuaáy kó thaáy coøn 15g chaát raén khoâng tan. 21 .4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6.15g hh CuO vaø PbO vôùi moät löôïng Cacbon vöøa ñuû trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí ñeå oxit kim loaïi bò khöû heát. ngöôøi ta phaûi duøng 15. sinh ra 4. Bieát caùc theå tích khí ñeàu ño ôû ñktc. xaùc ñònh tp% theo khoái löôïng trong hh ban ñaàu? f. Sau pö caàn trung hoaø löôïng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14. tính löôïng Al4C3 vaø CaC2 trong hh.35g muoái khan. Baøi 52: cho 16g hh goàm Fe2O3.68 lít khí CO (ñktc).GV: Trương Thế Thảo Baøi 41: nung noùng 19. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 7. Xaùc ñònh tp% cuûa moãi chaát trong hh tröôùc vaø sau pö? Baøi 43: cho 19g hh Na2CO3 vaø NaHCO3 td vôùi 100g dd HCl. TN2: neáu cho theâm vaøo hh A moät löôïng Al2O3 baèng 50% löôïng Al2O3 ban ñaàu roài laïi hoaø tan vaøo nöôùc dö. K2O. xaùc ñònh tp% theo khoái löôïng trong hh ban ñaàu? h.72 lít CO2 (ñktc). xaùc ñònh tp% moãi chaát coù trong hh? b.84 lít khí CO (ñktc).5g keát tuûa maøu traéng.5g keát tuûa maøu traéng. Laáy hh naøy ñoát chaùy hoaøn toaøn thu ñöôïc 2.688 lít CO2. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 7.15g hh CuO vaø PbO vôùi moät löôïng Cacbon vöøa ñuû trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí ñeå oxit kim loaïi bò khöû heát. MgO hoaø tan heát trong dd HCl.68 lít khí CO (ñktc).72 lít CO2 (ñktc).48 lít khí (ñktc).48 lít khí (ñktc). Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? Baøi 45: nung noùng 19. xaùc ñònh tp% moãi chaát coù trong hh? d.8%. ngöôøi ta caàn duøng 7. Tính khoái löôïng cacbon caàn duøng cho pö khöû caùc oxit? Baøi 42: khöû hoaøn toaøn 20g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao.4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6. sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46. Toaøn boä löôïng khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dd Ca(OH)2 dö. Toaøn boä löôïng khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dd Ca(OH)2 dö. ngöôøi ta phaûi duøng 15. Tính khoái löôïng cacbon caàn duøng cho pö khöû caùc oxit? Baøi 46: khöû hoaøn toaøn 20g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. a.016 lít hh khí. Tính khoái löôïng moãi muoái tronh hh? Baøi 44: hoaø tan hoaøn toaøn 27.84 lít khí CO (ñktc).

GV: Trương Thế Thảo TN3: neáu cho vaøo hh A moät löôïng Al2O3 baèng 75% löôïng Al2O3 trong A. Cuõng laáy 45.5g hôïp kim Nhoâm. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 1568ml khí (ñktc). sau pö thu ñöôïc 3.5g hh aáy mang ñoát thì khoái löôïng taêng leân 51. Tính tp% caùc kim loaïi coù trong hôïp kim? Baøi 61: khi hoaø tan 6g hôïp kim goàm Cu. roài laïi hoaø tan vaøo nöôùc dö. a) Tính tp % khoái löôïng moãi chaát ban ñaàu? b) Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh? c) Tính theå tích dd HCl 36% (d = 1. Laáy 360ml dd KOH 1M cho vaøo dd A.l moãi kim loaïi trong hh ñaàu? b. dd A vaø V lít khí (ñktc). Al trong axit clohidric dö taïo thaønh 3. Ñem loïc keát tuûa A goàm hai kim loaïi coù khoái löôïng 7.6g hh boät caùc kimloaïi Al vaø Fe trong dd HCl dö. Tìm soá mol caùc kim loaïi trong hh ban ñaàu vaø trong hh A? Bài 64: Hoaø tan hoaøn toaøn 14. dö coù 5.2lít khí hiñro (ñktc).01g boät goàm Nhoâm vaø Bari thì caàn vöøa ñuû 350ml dd HCl 0.44g hoãn hôïp CaCO3 vaø MgCO3 phaûn öùng vôùi dd H2SO4 thì thu ñöôïc 7.86g kim loaïi khoâng tan. coøn laïi 32.tính theå tích dd HCl 1M caàn vöøa ñuû. ngöôøi ta coù theå ñieàu cheá ñöôïc Fe2O3 töø hh hai kim loaïi treân. tính khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh ñaàu? Baøi 63: cho 4.tính soá gam moãi chaát trong hh . Tính khoái löôïng moãi oxit trong hh A? Baøi 54: cho 45.08 lít H2 bay ra (ñktc).6g hoãn hôïp 2 muoái khan. Phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc 11.8g hoãn hôïp Mg vaø MgO phaûi duøng heat 400ml dd HCl 2M a) Tính % khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu? b) Cho 1 löôïng dd NaOH dö vaøo dd sau PÖ seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? 22 . tính tp% k.2M. Au vaøo dd HCl coù dö. .5g hh goàm Zn.525M. sau pö thu ñöôïc 6.6g hoãn hôïp Zn vaø ZnO baèng dd HCl dö thu ñöôïc 2. tính khoái löôïng moãi kim loaïi coù trong hh? b.Tính khoái löôïng cuûa dd HCl pö ñuû vôùi hh treân? Baøi 55:moät hh goàm Cu vaø Fe coù toång khoái löôïng laø 12g ñöôïc cho vaøo 400ml dd HCl 1M.24 lít khí H2 (ñktc).15g hh boät Fe vaø Al taùc duïng vôùi 200ml dd CuSO4 0. Cho 13. Baèng pphh haõy taùch rieâng kim loaïi Mg ra khoûi hh. a. thaáy coøn laïi 25g chaát raén khoâng tan. a.04 lít khí hidro bay ra (ñktc). .tính tp% cuûa hh treân? .48g vaø dd nöôùc loïc.4g chaát raén. tính löôïng keát tuûa taïo thaønh? Baøi 56: Hoaø tan 9g hôïp kim nhoâm – Magieâ trong dd HCl coù 10.41g hh hai kim loaïi laø Al vaø Mg taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö.5g chaát khoâng tan. Fe. Xaùc ñònh tp% khoái löôïng caùc kim loaïi? Baøi 62: ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 3. Baøi 60: Hoaø tan 4.Magieâ trong dd H2SO4 loaõng. Tính tp% theo khoái löoïng vaø theo soá mol cuûa moãi kim loaïi coù trong hh ñaàu? b. Baèng pphh naøo.9g. Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 58: Ngaâm 16.4g hh goàm CaCO3 vaø MgCO3 vaøo dd HCl dö. a) Tính khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu? b) Tính khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp 2 muoái taïo thaønh? Bài 66: Hoaø tan 12.36lít khí CO2 ôû ñktc. khuaáy kó hh ñeå pö xaûy ra hoaøn toaøn.024 lít H2 (ñktc) vaø coøn laïi 1. Xaùc ñònh tp% caùc chaát trong hôïp kim? Baøi 57: cho 1. Cu.18g/ml) caàn duøng? Bài 65: Cho 5. Vieát caùc PTPÖ? Baøi 59: a. a.

a>Caàn bao nhieâu ml dd NaOH 0. a) tính khoái löôïng cuûa 2 Oxit thu ñöôïc b) Bieát 2 oxit coù tæ leä mol: 1:1. .l không đổi thu được 10g chất rắn.d M .mchất khí .6g hh NaOH và KOH t/d vừa đủ với dd CuSO4 thu được kết tủa X và dd Y.4g hh FeO vaø Fe2O3 coù tæ leä soá mol laø 1:1 vaøo 450ml dd HCl 2M ñöôïc dd A. a. Tính tp % theo khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp A.l của mỗi oxit trong hh ban đầu? Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH.8g nöôùc ñöôïc dd A. laáy 80g dd A cho td vôùi 120g dd AgNO3 15% thì thu ñöôïc dd B vaø moät chaát keát tuûa. * Phương pháp: . a) Tính noàng ñoä mol cuûa caùc chaát trong dd sau pö bieát theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå? b) Tính theå tích dd NaOH 2.8l khí khoâng maøu (ñktc). Tính C% caùc chaát trong dd sau PÖ? Baøi 5: Coù 200ml dd HCl 0.2M thu được 10g kết tủa. daãn khí taïo thaønh loäi qua nöôùc voâi trong dö thì thu ñöôïc 10g keát tuûa vaø coøn laïi 2.1M ñeå trung hoaø dd axit noùi treân? b>Caàn bao nhieâu gam dd Ca(OH)2 5% ñeå trung hoaø heát löôïng axit treân? Baøi 10: Cho 200g dd Na2CO3 td vöøa ñuû vôùi 120g dd HCl. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc? b. 0 m ct + Nồng độ dung dịch: CM = V + Khối lượng riêng: d = v m n + Công thức chuyển từ nồng độ mol sang nồng độ %: CM = 10. mddspư = mcác chất trước pư .Phương pháp đường chéo: Chất A: C1(%) C2(%) – C(%) C(%) Chất B: C2(%) C(%) – C1 (%) => C (% −) C1(% ) = m B C 2 (% − C (% ) ) mA * Bài tập áp dụng: Baøi 5: Cho 17. tính tp% về thể tích các khí trong hh ban đầu? Bài 70: Cho 11. Tính C% cuûa hai dd ñaàu? Baøi 11: Cho 307g dd Na2CO3 td vôùi 365g dd HCl.2g lít khí HCl vaøo 188. lọc lấy chất kết tủa X đem nung ở nhiệt độ cao đến k. 23 . Sau pö thu ñöôïc moät dd muoái coù noàng ñoä 9%. Tính C% caùc chaát trong dd sau PÖ? Baøi 3: Hoaø tan 11.GV: Trương Thế Thảo Bài 67: Cho moät h2 A goàm Mg vaø MgCO3 taùc duïng vôùi dd HCl dö . Tính khoái löôïng cuûa moãi bazô trong h2 ñaàu? Bài 69: Cho 10 lít hh khí (đktc) gồm N2 và CO2 lội qua 2 lít dd Ca(OH)2 0.mChất kết tủa. Tính k. Bài 68: Nung noùng 136g hoãn hôïp 2 bazô Mg(OH)2 vaø Fe(OH)3 thì khoái löôïng giaûmñi 36g.2M.5M ñuû ñeå td heát vôùi ddA? Baøi 2: Cho 180g dd H2SO4 15% vaøo 320g dd BaCl2 10%.Nắm vững các công thức liên quan đến nồng độ dung dịch: + Nồng độ phần trăm: C% = m d d 1 0 % . Sau pö dd coù noàng ñoä 20%.CM *Lưu ý: mdd = mdm + mct.

6% coù khoái löôïng rieâng laø 1. Tính C% cuûa dd HCl noùi treân? Baøi 25: a> moät dd chöùa 16g NaOH.12 lít khí CO2 ôû ñktc.l dd NaOH caàn duøng? Baøi 4: Trung hoaø 200ml dd HCl 1M baèng dd NaOH 20%. thu ñöôïc 0. a. thu ñöôïc 58. Dd sau pö laøm ñoåi maøu quì tím thaønh ñoû.36 lít khí (ñktc).l dd NaOH 20% phaûi duøng? Baøi 7: Ñeå trung hoaø moät dd coù chöùa 189g HNO3.5g Na2O taùc duïng vôùi nöôùc .8g keát tuûa Cu(OH)2. thu ñöôïc 3. Vieát ptpö vaø tính CM cuûa dd bazô? b.8 lít khí hiñro ôû ñktc. Haõy cho bieát hieän töôïng quan saùt ñöôïc. Tính C% cuûa caùc chaát coù trong dd sau pö? Baøi 20: trung hoaø 20ml dd H2SO4 1M baèng dd HCl 20%.5lít dd bazô. Haõy tính C% caùc chaát coù trong dd thu ñöôïc? Baøi 2: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I.63%. a>vieát PTPÖ xaûy ra? b>Tính soá gam dd NaOH phaûi duøng? c> Thay dd NaOH baèng dd KOH 5.045g/ml. laàn thöù hai ngöôøi ta duøng theâm dd Ba(OH)2 coù noàng ñoä 25%. Tính theå tích dd HCl 1M caàn duøng ñeå trung hoaø dd treân? b> cho moät maåu quì tím vaøo dd NaOH noùi treân roài nhoû töø töø HCl vaøo dd ñoù tôùi dö. Tính theå tích dd H2SO4 noàng ñoä 205 coù khoái löôïng rieâng laø 1. Ñeå dd khoâng laøm ñoåi maøu quì tím.GV: Trương Thế Thảo Haõy tính C% cuûa dd Na2CO3 vaø dd HCl? Baøi 12: Cho 200g dd BaCl2 5. Tính noàng ñoä mol/l chaát coù trong dd sau pö trung hoaø? Baøi 12: Cho 50ml dd H2SO4 1M td vôùi 60 ml dd NaOH. a. Tính noàng ñoä CM cuûa dd H2SO4 ñaõ duøng? Baøi 1: Trung hoaø dd can xi hiñroxit baèng dd axit clohidric. Sau pö thu ñöôïc moät dd muoái coù noàng ñoä 9%.5M. a. Tính CM cuûa dd NaOH ñaõ duøng. tính khoái löôïng saét ñaõ duøng.14g/ml caàn duøng ñeå trung hoaø dd bazô thu ñöïoc? c. cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13. Tính khoái löoïng dd Ba(OH)2 phaûi duøng? Baøi 8. Vieát caùc ptpö? b. b. Neáu coù 200ml dd HCl 2M thì phaûi duøng bao nhieâu gam dd Ca(OH)2 10%? Baøi 2: Trung hoaø 200ml dd H2SO4 1M baèng dd NaOH 20%. Sau pö dd coù noàng ñoä 20%. Cho 15. laàn thöù nhaát ngöôøi ta duøng moät dd coù chöùa 112g KOH. Tính k. ngöôøi ta phaûi cho theâm vaøo dd treân 20ml dd KOH 0. Cho raèng teå tích cuûa dd sau pö thay ñoåi khoâng ñaùng keå? Baøi 15: Cho m gam NaOH nguyeân chaát vaøo 252g nöôùc ñöôïc dd A. Tính CM cuûa dd NaOH ñaõ duøng? Baøi 13: 100 ml dd NaOH taùc duïng vöøa ñuû vôùi 1. tính theå tích dd KOH caàn duøng ñeå trung hoaø dd H2SO4 ñaõ cho? Baøi 23: khi cho 60g dd HCl taùc duïng vôùi dd Na2CO3 dö.8g dd H2SO4 20%. cho dd A taùc duïng vôùi dd Cu(NO3)2 coù dö.2% td vôùi 58. Tính C% cuûa dd Na2CO3 vaø dd HCl? 24 . taïo thaønh muoái trung hoaø. Tính C% cuûa 2 dd ñaàu? Baøi 11: Cho 307g dd Na2CO3 td vôùi 365g dd HCl. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 10: Cho 200g dd NaCO3 td vöøa ñuû vôùi 120g dd HCl. Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh vaø k. Giaûi thích? Baøi 29: hoaø tan moät löôïng saét vaøo 259ml dd H2SO4 (vöøa ñuû pö) thu ñöôïc 16.

Tính khoái löôïng keát tuûa B vaø C% cuûa dd C? c. a. Noàng ñoä mol cuûa dd axit ban ñaàu? c. Laäp laïi TN treân vôùi 800ml dd HCl roài coâ caïn ñöôïc 39. cho dd A td vôùi dd Cu(NO3)2 coù dö. khoái löôïng saét ñaõ pö? b.02% coù khoái löôïng rieâng1g/ml.6H2O thaønh Fe(OH)3? Baøi 17: hoaø tan moät löôïng saét vaøo 500 ml dd H2SO4 thì vöøa ñuû. Cho dd A vaøo 200g dd FeSO4 16% thu ñöôïc keát tuûa B vaø dd C.2M cuûa muoái clorua kim loaïi A.5H2O caàn thieát ñeå pha cheá dd coù noàng ñoä treân ñuû duøng cho 5 taán haït gioáng? Baøi 30: Hoaø tan 9. Tính theå tích dd H2SO4 20% ( d = 1.68 lít khí H2.7H2O coù theå thu ñöôïc? Baøi 38: cho 18.08g kim loaïi Nhoâm vaøo dd goàm 6g dd CuSO4 40% vaø 9.02g A vaøo 2.GV: Trương Thế Thảo Baøi 12: Cho 200g dd BaCl2 5. Tính C% cuûa axit trong dd thu ñöôïc sau pö? Baøi 48: cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27.44 lít khí H2. Tính noàng ñoä x mol/l cuûa dd B vaø % k. Tính C% caùc chaát coù trong dd? Baøi 13: Cho m gam NaOH nguyeân chaát vaøo 250g nöôùc ñöôïc dd A. Nung keát tuûa B ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc chaát raén D. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? Baøi 51: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7.02g NaOH trong 1ml dd ñeå chuyeån 1.2% td vôùi 58. Haõy tìm: a. Tính noàng ñoä Mol cuûa caùc chaát coù trong dd sau trung hoaø? Baøi 20: hoaø tan 1.6g hh A goàm Zn vaø Fe vaøo 500 ml dd HCl.l. thu ñöôïc 58.6 lít khí hidro ôû ñktc.5mol HCl vaøo A thu ñöôïc 23. Coù bao nhieâu muoái vaø kim loaïi taïo thaønh? Vieát ptpö minh hoaï? Baøi 26: Moät dd A coù chöùa NaOH vaø 0. Cho 1.02g A vaøo 4.8g keát tuûa.14g/ml) caàn duøng ñeå trung hoaø dd noùi treân? c. trong TN2 axit coøn dö? b.36g muoái sunfat kim loaïi A. a.5M caàn ñeå hoaø tan heát chaát raén D? Baøi 12: cho 15. Khi pö hoaøn toaøn.5 lít dd.3g Na2O vaøo 90.6g CuO trong 100g dd H2SO4 20%. a. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0. ñöôïc 0.45mol NaAlO2. vieát PTPö vaø tính noàng ñoä Mol cuûa dd thu ñöôïc? b.12g dd FeSO4 50%. Tính CM cuûa dd HCl vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh? Baøi 25: Khi cho 1. cho bieát theå tích H2 ño ôû ñktc? b.9g chaát raén.l moãi kim loaïi trong A. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 59: hh A goàm 2 kim loaïi Mg vaø Zn.96% theo k.25g FeCl3. sau pö thu ñöôïc 33. Tính khoái löôïng NaOH trong ddA? 25 . Bao nhieâu gam muoái ñoàng ñöôïc taïo thaønh? c. a.3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11. Tính C% cuûa dd A? b.2 lít B sinh ra 15. Tính theå tích dd HCl 1.8g dd H2SO4 20%.Caàn bao nhieâu ml dd NaOH chöùa 0. Khoái löôïng tinh theå FeSO4.7g nöôùc ta thu ñöôïc ddA. Tính C% caùc chaát coù trong dd thu ñöôïc? Baøi 16: ñeå xöû lí 100Kg haït gioáng ngöôøi ta duøng 8lít dd CuSO4 0.8 lít B sinh ra 13.4g keát tuûa. (B) laø dd H2SO4 coù noàng ñoä laø x mol/l. tính khoái löôïng CuSO4. TN2: cho 34. TN1: cho 34. bao nhieâu gam oxit tham gia pö? b. haõy chöùng minh trong TN1 thì hh kim loaïi chöa tan heát. coâ caïn dd thì thu ñöôïc 34.5g Na2O td vôùi H2O.575g chaát raén.

biết rằng hiệu suất pư là 95%? Bài 10: Có thể điều chế bao nhiêu kg Nhôm từ 1 tấn quặng chứa 95% nhôm oxit. bieát hieäu suaát PÖ laø 80%? Bài 2: Tính löôïng axit sunfuric 96% thu ñöôïc töø 60Kg quaëng Pirit saét neáu hieäu suaát PÖ laø 85%? Baøi 3: töø 320 taán quaëng pirit saét (FeS2) coù chöùa 45% löu huyønh ñaõ saûn xuaát ñöôïc 405 taán axit sunfuric. LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN * Phương pháp: . hãy tính hiệu suất của quá trình? Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM * Phương pháp: . . biết hiệu suất pư là 85%? b.25% (coù maøng ngaên).24 lít khí hidro (đktc) qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5. Tính khoái löôïng NaOH thu ñöôïc. nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống. B hay hỗn hợp nhiều chất. Tính löôïng SO2 caàn thieát pö vôùi dd treân ñeå taïo thaønh: a. Loại gang này chứa 80% Fe.100% Lượng thu được theo lí thuyết (theo PT) * Bài tập áp dụng: Bài 1: Cho 1.4g K2O tan vaøo nöôùc. Tính khoái löôïng keát tuûa naøy.12 lít khí SO2 (ñktc) loäi qua dd Ca(OH)2 dö thu ñöôïc moät keát tuûa.Tính theo các chất tham gia pư: Lượng chất thực tế đã pư (tính theo PT) H% = -------------------------------------------------------. bieát raèng hieäu suaát cuûa quaù trình ñieän phaân laø 90%? Bài 5: a. * Bài tập áp dụng: Baøi 1*: Cho 19. nếu hiệu suất pư là 85%? Bài 6: Dẫn toàn bộ 2.Dựa vào tỉ lệ số mol của các chất trên PTHH (hệ số cân bằng) đối chiếu với số mol thực tế đề bài cho => xác định sản phẩm là chất nào: A. Tính hiệu suất của pư này? Bài 7: Người ta dùng 490kg than để đốt lò chạy máy. a.l vôi sống thu được khi nung 1 tấn đá vôi. Tính k. Muoái axit? 26 . Haõy xaùc ñònh hieäu suaát cuûa quaù trình sx? Baøi 4: Ñieän phaân 200g dd NaCl 29. Sau khi lò nguội thấy còn 49kg than chưa cháy.Tính toán theo các PTHH. Tính lượng gang thu được.4%. Tính lượng CaCO3 thu được khi cho toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên vào nước vôi trong dư? Bài 8: Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40kg SO3 hợp nước. a.GV: Trương Thế Thảo Chuyên đề 9: TOAÙN ÖÙNG. biết hiệu suất quá trình sản xuất là 96%? Bài 12: Người ta dùng 80 tấn quặng pirit chứa 40%S sản xuất được 92 tấn H2SO4.Tính theo các chất sản phẩm: Lượng chất thực tế thu được (đề bài cho) H% = --------------------------------------------------------.Viết tất cả các PTHH có thể xảy ra. Tính C% cuûa moãi muoái trong dd sau pö? Baøi 2: Cho 9.100% Lượng chất đã lấy để đưa vào pư (đề bài cho) . khoái löôïng rieâng laø 1.6g axit photphoric td vôùi 200g dd Kali hidroxit coù noàng ñoä 8. .76g Cu. biết hiệu suất pư là 98%? Bài 11: Người ta dùng 200 tấn quặng có hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang.08g/cm3. Có 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nhöõng muoái naøo thu ñöôïc sau pö? Khoái löôïng laø bao nhieâu? b. Tính hiệu suất của sự cháy trên? b..

Tìm soá mol caùc kim loaïi trong hh ban ñaàu vaø trong hh A? Baøi 2: ngaâm moät thanh Nhoâm vaøo dd Saét (II) sunfat. Nhöõng muoái naøo taïo thaønh sau pö? Tính khoái löôïng cuûa moãi muoái? Baøi 7: Laáy V lít khí CO2 cho haáp thuï hoaøn toaøn vaøo 500ml dd KOH thu ñöïoc 20.8%.24 lít khí CO2 sục vào 150ml dd NaOH 1M.l kim loại tham gia pư = k.568 lít khí CO2 (ñktc) lôïi chaäm qua dd coù hoaø tan 3.018M.Kim loại mạnh (trừ kim loại kiềm) đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối của chúng. sau pư: + Nếu k. Theå tích V cuûa khí CO2 ôû ñktc? b. Tính noàng ñoâ CM caùc chaát coù trong dd sau pö.l thanh kim loại tặng: Lấy k.6 lít khí CO2 ở đktc thu được hh 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 có tỉ lệ mol là 7:3? Bài 12:Cho 0. laøm khoâ vaø caân thì thaáy khoái löôïng thanh taêng 1.k. Tính khoái löôïng muoái natri ñieàu cheá ñöôïc? Baøi 4: Cho 1.97g.44 lít khí SO2 t/d với 150g dd NH3 6.l thanh kim loại giảm.14g. ñi qua dd coù chöùa 60g NaOH. Haõy xaùc ñònh thaønh phaàn ñònh tính vaø ñònh löôïng chaát sinh ra sau pö? Baøi 5: Cho 50 ml dd KOH 3M td vôùi 50ml dd H2SO4 2M. Ñem loïc keát tuûa A goàm hai kim loaïi coù khoái löôïng 7.l kim loại tạo thành sau pư = k. GIẢM KHỐI LƯỢNG. b? Bài 14: Cho 13. a. tính khoái löôïng nhoâm tham gia pö vaø khoái löôïng Baïc sinh ra? b.896 lít CO2 ở đktc đi qua 2 lít dd Ba(OH)2 0. Muối nào được tạo thành với k.l kim loại tham gia pư – k.464 lít khí CO2 ở đktc đi qua dd NaOH thì sinh ra 11. CM cuûa dd KOH? Baøi 8: Cho 120g dd NaOH 20% pö vôùi khí CO2 ôû ñktc ñeå taïo thaønh hh muoái trung hoaø vaø muoái axit theo tæ leä soá mol laø 3:2.2g NaOH.7g muoái K2CO3 vaø 30g muoái KHCO3.44g hh hai muối.l mỗi muối trong hh thu được? Bài 10: Cho 2.l thanh kim loại giảm: Lấy k.l các chất thu được theo a. Baøi 3: Daãn khí CO2 ñieàu cheá ñöôïc baèng caùch cho 100g CaCO3 td vôùi dd HCl dö. Tính k. Haõy tính: a. Tính nồng độ M của các chất trong dd thu được sau pư. Muoái trung hoaø? c. hãy xác định k. Bieát theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå? 27 .24m. tính k. * Phương pháp: .15g hh boät Fe vaø Al taùc duïng vôùi 200ml dd CuSO4 0. * Bài tập minh họa: Baøi 1: cho 4.525M. hoûi khoái löôïng Nhoâm sunfat taïo thaønh vaø khoái löôïng Saét (II) sun fat tham gia pö? Baøi 3: ngaâm moät laù Nhoâm trong 250ml dd AgNO3 0.l kim loại tạo thành sau pư . Sau moät thôøi gian. sau moät thôøi gian pö ngöôøi ta nhaän thaáy khoái löôïng laù Nhoâm taêng theâm 2.5M đủ để hấp thụ 5. biết rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể? Bài 11: Tính thể tích dd NaOH 0.GV: Trương Thế Thảo b. Hh muoái axit vaø trung hoaø theo tæ leä phaântöû gam laø 2:1. khuaáy kó hh ñeå pö xaûy ra hoaøn toaøn. Tính theå tích khí CO2 caàn duøng? Bài 9: Cho 2.Khi cho miếng kim loại vào dd muối. laáy thanh Nhoâm ra röûa nheï. Tính soá mol caùc chaát trong dd thu ñöôïc? Baøi 6*: Cho 49g axit photphoric td vôùi 250g dd KOH coù noàng ñoä 18%. .l là bao nhiêu? Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG.l các muối thu được? Bài 13: Cho a mol KOH pư với b mol H3PO4.l thanh kim loại tăng + Nếu k.48g vaø dd nöôùc loïc.

. sau pö laáy thanh saét ra khoûi dd. cho thanh saét coù k. tính soá mol muoái saét taïo thaønh sau pö.4%. ngöôøi ta ñaõ hoaø tan 5g CuSO4. laøm khoâ vaø can naëng 31g.5H2O vaøo 40g dd NaOH 15%.l. thaáy khoái löôïng thanh saét taêng 0.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 10: Cho moät thanh saét vaøo 100ml dd chöùa 2 muoái Cu(NO3)2 0. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3). Coù bao nhieâu gam ñoàng nguyeân chaát thoaùt ra sau pö. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 8: hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k.1M caàn vöøa ñuû cho pö treân? Bài 15: Cho 12.1m. sau pö keát thuùc.l Keõm ñaõ pö? b.Theå tích dd CuSO4 0.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k. laáy laù saét ra röûa nheï.5g tinh theå CuSO4. caân ñöôïc 22. lau khoâ.3g.l noù giaûm ñi 14.2% coøn thanh thöù hai taêng 28. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng taêng theâm 0. Sau khi keát thuùc pö.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd.3g. sau 1 thôøi gian khi k.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân. sau moät thôøi gian pö keát thuùc. hoûi k.8g. pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 11. nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat. Sau 1 thôøi gian.1g. sau moät thôøi gian khoái löôïng thanh saét taêng 4%.l ñoàng sunfat coù trong dd? Baøi 14: a. tính k. laøm khoâ. khi soá mol 2 muoái baèng nhau.TN 1: cho moät luoàng khoù CO dö ñi qua a gam hh ôû nhieät ñoä cao. tính k. Xaùc ñònh tp % caùc chaát coù trong hh ñaàu? Baøi 7: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 12: trong moät oáng nghieäm. . röûa saïch vaø laøm khoâ thì khoái löôïng thanh Fe giaûm hay taêng? Haõy giaûi thích? Baøi 11: cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II.l saét tham gia pö? 28 . sau moät thôøi gian laáy rieâng thanh saét ra.5M vaø AgNO3 2M.tính khoái löôïng Cu thoaùt ra vaø noàng ñoä mol cuûa dd saét sunfat? Baøi 6: ngöôøi ta thöïc hieän TN sau ñaây veà hh boät Fe vaø Fe2O3.l.l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0. can naëng 65. Tính khoái löôïng chaát keát tuûa vaø C% cuûa caùc chaát trong dd sau pö? Baøi 16: cho laù saét coù khoái löôïng 50g vaøo moät dd ñoàng sunfat.TN 2: Ngaâm a gam hh treân trong dd CuSO4 dö. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï. tính k.2g Fe. laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k.l laù saét tham gia pö vaø k.75g.l 25g.coù bao nhieâu gam saét tham giapö? . Sau moät thôøi gian. bieát raèng ñaõ laáy thöøa keõm? Baøi 13: cho laù Keõm coù khoái löôïng 25g vaøo dd CuSO4.l ñoàng taïo thaønh? Baøi 5: nhuùng thanh saét coù khoái löôïng 50g vaøo 500ml dd CuSO4. a. laøm khoâ can ñöôïc 24.GV: Trương Thế Thảo Baøi 4: nhuùng 1 laù saét coù khoái löôïng 29g vaøo dd ñoàng (II) sunfat.5H2O roài thaû vaøo ñoù moät mieáng keõm. nhaác laù saét ra thì khoái löôïng laù saét laø 51g. Tính k. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 9: moät thanh keõm coù k. hoûi: .3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11.96% theo k. nhuùng thanh saét naëng 100g vaøo dd CuSO4 0. röûa saïch. thaáy k.96g. bieát raèng taát caû ñoàng sinh ra ñeàu baùm treân beà maët cuûa laù saét? Baøi 17: nhuùng moät thanh saét vaøo dd CuSO4.l thanh kim loaïi taêng leân 101. saáy khoâ. ñem taám kim loaïi ra röûa nheï.08g. sau 1 thôøi gian thaáy k.

KẾT TỦA LỚN NHẤT. Tính soá gam ñoàng bò hoaø tan? Bài 24: Moät taám keõm coù khoái löôïng 50g ñöôïc cho vaøo dd CuSO4.4g. sau khi pö keát thuùc. sau khi pö keát thuùc thì k. khi laáy taám keõm ra röûa saïch. a.1g/ml.02g A vaøo 2.82g.l laù keõm laø 49. Tính noàng ñoä x mol/l cuûa dd B vaø % k. trong TN2 axit coøn dö? b. KHÔNG PƯ HẾT. tính khoái löôïng keõm ñaõ tham gia pö? Baøi 20: Ngaâm moät laù saét trong dd CuSO4.05g/ml).Giả sử hh chỉ gồm 1 chất B -> Tính số mol hh = số mol B. so sánh với số mol hh để thấy 1 chất pư hết hay không pư hết.68 lít khí H2. pö xong.Giả sử hh chỉ gồm 1 chất A -> Tính số mol hh = số mol A. Haõy chöùng minh trong TN1 thì hh kim loaïi chöa tan heát. laøm khoâ. TN2: cho 34. can ñöôïc 49.76g. Tính noàng ñoä % cuûa dd thu ñöôïc sau pö.8 lít B sinh ra 13. laøm khoâ.Nhuùng moät laù Nhoâm vaøo dd CuSO4.Tìm số mol chất pư còn lại. coù bao nhieâu gam ñoàng coù theå bò 0. Haõy xaùc ñònh noàng ñoä HCl sau pö? Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT. (d = 1. tính soá gam saét ñaõ bò hoaø tan vaø soá gam muoái CuSO4 ñaõ tham gia pö. khoái löôïng laù saét taêng theâm 1g. * Bài tập áp dụng: Baøi 1: hh A goàm 2 kim loaïi Mg vaø Zn. dựa trên PTHH. a.l Nhoâm ñaõ tham gia pö? Baøi 19: cho laù keõm coù k. (B) laø dd H2SO4 coù noàng ñoä laø x mol/l.l 50g vaøo dd CuSO4. bieát dd naøy coù khoái löôïng rieâng laø 1.5g so vôùi tröôùc. TN1: cho 34. tính khoái löôïng laù saét bò hoaø tan vaø khoái löôïng ñoàng baùm treân laù saét? Baøi 21: Ngaâm moät laù ñoàng nhoû trong 20ml dd AgNO3. a. laøm khoâ. sau moät thôøi gian laáy Nhoâm ra thì thaáy khoái löôïng dd nheï ñi 1.2 lít B sinh ra 15. * Phương pháp: . cho bieát theå tích H2 ño ôû ñktc? Baøi 2*: Cho 15. laáy laù ñoàng ra khoûi dd.4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. haõy xaùc ñònh löôïng CuSO4 coù trong dd? Baøi 25: Cho moät taám keõm vaøo coác chöùa 200g dd HCl 10%. sau pö thaáy khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 0.52g.l moãi kim loaïi trong A. röûa nheï.Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? b. Khoái löôïng dd CuSO4 ñaõ duøng trong thí nghieäm treân laø 210g. ñem taám kim loaïi ra röûa saïch. Xaùc ñònh noàng ñoä mol cuûa dd baïc nitrat ñaõ duøng? b.02g A vaøo 4.GV: Trương Thế Thảo Baøi 18: a. khi CuSO4 ñaõ pö heát. thaáy khoái löôïng ñinh saét taêng theâm 0. laøm khoâ.9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0.38g. Theå tích cuûa dd sau pö thay ñoåi khoâng ñaùng keå? Baøi 22: ngaâm moät ñinh saét saïch trong dd CuSO4. a. tính k. laáy laù saét ra khoûi dd röûa nheï.Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? 29 . => Số mol A < Số mol hh < Số mol B (Giả sử số mol A < số mol B) . b.5 mol Keõm nay ra khoûi dd CuSO4? b.82g. . sau moät thôøi gian. khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 1. xaùc ñònh CM cuûa dd CuSO4 ban ñaàu? Baøi 23: Ngaâm moät laù ñoàng vaøo dd AgNO3. Vieát PTPÖ xaûy ra? b. caân laïi thaáy khoái löôïng cuûa noù giaûm 6. a.44 lít khí H2.

GV: Trương Thế Thảo c.l mỗi chất trong hh ban đầu? Bài 2: Cho 20g hh A gồm H2 và H2S chiếm 44.l phân tử TB của hh A? c.325.5M.08%. Cần phải thêm bao nhiêu lít khí N2 vào 44. tính k. Xác định % mỗi khí trong hh Y? c. khuấy đều cho pư xảy ra hoàn toàn. a. a.l chất rắn sinh ra? b. a. b. dd sau pư đem cô cạn thu được 6.8 lít ở đktc. Xác định kim loại M và m? Bài 6: hh A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 7. b. Baøi 4*: Cho 33.75.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6. Tính C% caùc chaát trong dd A.Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö.84g hh X gồm Mg và Al vào 400 ml dd HCl 1.3g Al bằng dd HNO3 ta thu được dd Al(NO3)3 và hh khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 bằng 20. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 3*: Cho 33. Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1. Nếu pư trên thu được 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 . a.08%. Viết các PTHH xảy ra? b. a.8 lít hh A để thu được hh mới có tỉ khối hơi so với H2 bằng 29/3.59g Al bằng dd HNO3 ta thu được dd Al(NO3)3 và hh khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 bằng 16. Tính số mol hh A? b.12 lít (ñktc).25. Tính thể tích các khí thu được ở đktc? Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 24. Tính thể tích các khí thu được ở đktc? Bài 5: Cho m gam hh x gồm kim loại M có hóa trị II và muối cacbonat của nó t/d với HCl dư thì thu được hh khí Y có thể tích bằng 1. a. thể tích các khí đo ở đktc? Bài 7: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ.84g hh 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dd HCl thấy bay ra 672 lít khí CO2 ở đktc.5. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. Bài 4: Hòa tan 3. a. Tính % theo thể tích của A? Bài 3: hòa tan 4.6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6. Tính k. Tính C% caùc chaát trong dd A.8g muối khan. * Phương pháp: * Bài tập áp dụng: Bài 1: Hòa tan 2.8M. Tính nồng độ mol của dd thu được? Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH. sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. Tính tp% k. Chứng tỏ rằng hh X tan hết? b. Tính k.12 lít ở đktc và có tỉ khối so với oxi bằng 0. Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö.256 lít H2 (đktc) thì mỗi kim loại trong X là bao nhiêu? Bài 5: Cho 11g hh kim loại Fe và Al theo tỉ lệ số mol 1:2 vào 1000ml dd AgNO3 0.l Nhôm nitrat tạo thành? b.

B1 31 . sau đó thêm vào BaCl2 một lượng vừa đủ thấy xuất hiện kết tủa trắng có khối lượng là 6. CaCl2? Bài 4: Cho 10. Tính thể tích HCl cần dùng? b.6g Na2CO3 vào dd HCl 0. Bài 3: Phân biệt 4 dd sau đựng trong các lọ mất nhãn mà không dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: HCl. Tính khối lượng kết tủa tạo thành trong bình đựng dd Ca(OH)2? Bài 5: Hòa tan 4. Xác định tên của 2 muối và thành phần %về khối lượng của mỗi muối trong hh biết rằng tỉ lệ số mol mỗi muối là nA2SO4: nBSO4 = 2:1. AgNO3. Thể tích khí Hidro thoát ra là bao nhiêu? b. A2. lấy nước lọc đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam muối khan và cần dùng bao nhiêu gam BaCl2? b. Lọc bỏ kết tủa. Nếu kim loại hóa trị III là nhôm và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II là nguyên tố nào? Bài 2: Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 +X A2 +Y A3 (1) (2) Fe(OH)3 (5) (6) Fe(OH)3 +Z B2 +T B3 (3) (4) Tìm CTHH tương ứng với các chất A1. Na2CO3. a. Cô cạn dd sai pư thu được bao nhiêu gam muối khan? c.04g hh hai muối sunfat kim loại A và B có hóa trị I và II tương ứng vào nước.99g.5M (vừa đủ) . Lượng khí thoát ra được dẫn qua bình đựng 1 lít dd Ca(OH)2 0.GV: Trương Thế Thảo Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 4 gam hh một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III thì cần dùng 170 ml dd HCl 2M. a.075M. a. …T và viết các PTPƯ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->