P. 1
Giao an LICH SU 9 Ca nam chuan

Giao an LICH SU 9 Ca nam chuan

|Views: 3,817|Likes:
Được xuất bản bởithachld2000

More info:

Published by: thachld2000 on Apr 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

1

HỌC KỲ I
PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY
Chư!" I. LI#N $% &' C(C N)ỚC Đ%NG *+
,'I 1. LI#N $% &' C(C N)ỚC Đ%NG *+ TỪ N-. 1945 ĐẾN GI/A NH/NG
N-. 01 C2A THẾ K3 $$
T456 17 I. LI#N $%
A . .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Quá trình khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chin tr!nh, "#$ %&ng cơ s' v(t ch)t
c*! +,-. ' /iến -ô t0 s!u chiến tr!nh thế gi1i 2 3ến gi4! nh4ng n56 78 c*! thế k9 --
- ,h4ng thành t&u t: ;1n c*! nh#n %#n /in -ô tr:ng "#$ %&ng ch* ngh<! "= h>i t0
1?@A 3ến gi4! nh4ng n56 78 c*! thế k9 --
2. Tư tưởng: BCi %ưDng tinh thEn 3:àn kết FuGc tế, ;Hng $u +,-., I thJc "#$ %&ng KL: vM
chế 3> -.+,
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch và nh(n 3Rnh các s& kiMn, các v)n 3S ;Rch sTU
, . Phư!" 64?! @AB h>9
Vr!nh Lnh ;in Fu!n 3ến Kài học
C .T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp:
II. Kiểm tra: Wiể6 tr! sách v', 3C %Xng học t(p c*! học sinh
III. Dạy học bài mới
I. LI#N $%
Hoạt động : !"ng c#ộc $h"i ph%c $inh t& 'a# chi&n
tranh ()*+,)+-.
.YU Zọc 6ục 1 YGW tr!ng [\
Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế
trng hàn c!nh nà"
]hết sJc kh^ kh5n: 3)t nư1c KR chiến ch!nh tàn pháUUU\
G_U `h#n tQch nh4ng thiMt hai c*! /in -ô tr:ng chiến
tr!nh và Lnh hư'ng c*! n^ 3Gi v1i /in -ô
#$ kh%c phục nh&ng kh' khăn (') #!ng *à +hà
nư,c Liên Xô (- .à/ g0"
]th&c hiMn kế h:ach A n56 ;En thJ @ b khôi phục kinh tế\
1ông cuộc khôi phục kinh tế)hàn g%n *ết thư2ng
chiến tr3nh ở Liên Xô (- (4t (ư5c kết 6u! như thế nà"
].:àn thành kế h:ach A n56 trư1c thci han ? tháng\
+h&ng kết 6u! Liên Xô (4t (ư5c trng công cuộc
khôi phục kinh tế c' 7 nghĩ3 ntn"
] ta: 3k /in -ô tiến ;n tiếp tục "% ++,-.UUUU\
. !"ng c#ộc $h"i ph%c $inh t& 'a#
chi&n tranh ()*+,)+-.
8 9àn c!nh:
- +hRu tdn th)t neng nS v ngưci và c*!
tr:ng chiến tr!nh
- `hương V#$ và f< K!: v#$ c)6 v(n
g Vh&c hiMn kế h:ach khôi phục kinh tế
]1?@h -1?A8\
8 Kết 6u!:
- Winh tế:
i .:àn thành kế h:ach A n56 trư1c thci
han
i +ác chj tiu cơ KLn 3Su 3at và vưkt
- W.WV: 1?@? chế ta: K:6 thành công
K:6 ngu$n tT

2
Hoạt động / . Ti&p t%c c"ng c#ộc 01y 23ng c4 '5 67t
ch8t , $9 th#7t c:a !;<H (t= n>m )+- đ&n đ?#
nh@ng n>m A- c:a th& $B <<.
.YU Zọc 6ục 2 ]YGW tr!ng @, A\
#$ tiếp tục :;< =>ng 1?@1 cA3 1+X9) Liên Xô
(- .à/ g0"
]Vh&c hiMn các kế h:ach A n56 g "#$ %&ng +Y_+ c*!
+,-.\
Bhư2ng hư,ng cA3 cCc kế h4ch nà< .à g0"T4i
D3 ph!i ưu tiên phCt tri$n công nghiEp nFng"
]lu tin công nghiMp neng,th#6 c!nh nông nghiMpUUU\
G_U /in hM v1i phương hư1ng c*! _iMt n!6 tr:ng "#$
%&ng +,-. hiMn n!$
+êu nh&ng thành t>u chA <ếu cA3 Liên Xô trng
công cuộc :=>ng 1+X9 tG 1HIJ K (Lu nh&ng nă/ MJ"
]Winh tế: /in -ô tr' thành cưcng FuGc công nghiMp
3Jng thJ 2 thế gi1i,kh:! học kP thu(t: nhiSu 3jnh c!:\
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U 1 và .U 2 ]YGW tr @, A\
Nu3 DCch OC) P/ h-< k$ 1 DQ chu<ến O3< cA3
cCc nhà =u hành *R trụ Liên Xô trng nh&ng nă/ SJ
cA3 thế kT XX"
@ê (Qi ng4i Liên Xô thi hành cUD g0" TCc =ụng
cUD ('"
G_U ,u %mn chJng vS s& giúp 3D c*! /in -ô 3Gi v1i
các nư1c tr:ng 3^ c^ _iMt ,!6
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y nh&ng thành t>u Liên Xô
(4t (ư5c tG 1HIJ K (Lu MJ"
]Vhành t&u t: ;1n g 3at thế c#n Kong chiến ;ưkc vS 6ọi
6et f< và các nư1c `hương V#$\
G_U Bn canh nh4ng thành t&u 3^ /in -ô 3= 6ắc phLi
nh4ng thiếu s^t, s!i ;E6 3^ ;à: +h* Fu!n, n^ng v>i, %u$
trì nhà nư1c K!: c)p vS kinh tếUVu$ nhin thành t&u ;à t:
;1n và c^ I ngh<! Fu!n trọng
/. Ti&p t%c c"ng c#ộc 01y 23ng c4 '5
67t ch8t , $9 th#7t c:a !;<H (t= n>m
)+- đ&n đ?# nh@ng n>m A- c:a th& $B
<<.
8 NuC tr0nh:
- V0 1?A8 3ến nh4ng n56 78, tiếp tục
th&c hiMn các kế h:ach %ài han
- `hương hư1ng +hQnh
i lu tin công nghiMp neng
i Vh#6 c!nh nông nghiMp
i Zp$ 6anh tiến K> W.WV
i V5ng cưcng sJc 6anh FuGc phHng
8 Thành tưu:
- Winh tế: /in -ô tr' thành cưcng FuGc
công nghiMp 3Jng thJ 2 thế gi1i
- Wh:! học kP thu(t:
i ,56 1?A7 ph^ng thành công vM tinh
nh#n ta:U
i ,56 1?h1 ph^ng tàu `hương Zông
K!$ vHng Fu!nh Vrái 3)tU
- ZGi ng:ai:
i Vh&c hiMn chQnh sách h:à Kình, h4u
nghR v1i t)t cL các nư1cU
i qng h> ph:ng trà: cách 6ang thế gi1i
⇒Liên Xô trở thành thành tr0 phng trà
cCch /4ng thế gi,i
IC. !:ng cD bài
1U .=$ nu nh4ng thành t&u ch* $ếu c*! /in -ô tr:ng công cu>c "#$ %&ng ch* ngh<!
"= h>i t0 1?A8 3ến 3Eu nh4ng n56 1?78r
2U Vr:ng KGi cLnh /in -ô 3= sụp 3d hiMn n!$, c^ I kiến ch: rong nh4ng thành t&u c*!
/in -ô tr:ng thci ks 1?A8 - 3Eu nh4ng n56 78 ;à không c^ th(tU t6 c^ su$ ngh<! gì vS nh(n
3Rnh trn
C. HEớng 2Fn học t7p
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an tiếp Bài 1U /in -ô và các nư1c Zông xu UUU nh4ng n56 78 c*! thế k9 --

[
T#?n / , Ti&t /
,'I 1. LI#N $% &' C(C N)ỚC Đ%NG *+ TỪ N-. 1945 ĐẾN GI/A
NH/NG N-. 01 C2A THẾ K3 $$ ]tiếp thv:\
A . .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Quá trình thành c*! các nư1c y#n ch* nh#n %#n Zông xu và hM thGng -.+,
- ,h4ng thắng ;ki c^ I ngh<! ;Rch sT c*! nh#n %#n Zông xu s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ
h!i
2. Tư tưởng:
Whzng 3Rnh nh4ng thành t&u t: ;1n c*! nh#n %#n Zông xu tr:ng công cu>c "#$ %&ng
+,-.
3. KZ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch và nh(n 3Rnh, sT %ụng ;ưkc 3C
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C các nư1c %#n ch* nh#n %#n Zông xuU
. Tổ chức lớp:
/. Kiểm tra
,u nh4ng thành t&u ch* $ếu c*! /in -ô tr:ng công cu>c "#$ %&ng +,-. t0 n56
1?@A 3ến gi4! nh4ng n56 78 c*! thế k9 --r { ngh<! c*! nh4ng thành t&u 3^r
G.Dạy học bài mới
H oạt động c:a HC 6à HI
Hoạt động . I3 ra đJi c:a cKc nEớc 21n
ch: nh1n 21n L"ng M#
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng A, h\
1Cc nư,c =;n chA nh;n =;n #ông [u r3
(\i trng hàn c!nh nà"
G_U GiLi thQch thu(t ng4 |,hà nư1c %#n
ch* nh#n %#n}
.YU y&! và: /Z "ác 3Rnh, 3ọc tn, "ác 3Rnh
thci gi!n thành ;(p c*! các nư1c y+,y
Zông xu
G_U GiLng vS s& r! 3ci c*! nư1c ZJc
]V18n1?@?\
#$ hàn thành nhiE/ *ụ cA3 cuộc
cCch /4ng ];n chA nh;n =;n) cCc nư,c
#ông [u (- .à/ g0"
]-#$ %&ng cFu$Sn %#n ch* n%#n, cLi cách
ru>ng 3)t, FuGc h4u h^! các "Q nghiMp,th&c
hiMn Fu$Sn t& %: %#n ch*~\
@iEc cCc nư,c ]1+] #ông [u)
hàn thành nhiE/ *^ cA3 cuộc cCch /4ng
]1+] c' 7 nghĩ3 như thế nà"
; ội 2#ng $i&n thức
II. L"ng M#
. I3 ra đJi c:a cKc nEớc 21n ch: nh1n 21n L"ng
M#
- Whi /in -ô tru$ kQch •- ZJc g giúp 3D nh#n %#n
Zông xu ndi %($ giành chQnh Fu$SnU
- V0 1?@@-1?@h: 6>t ;:at các nư1c y#n ch* nh#n %#n
Zông xu 3ci
- V0 1?@@ -1?@?, th&c hiMn nhiM6 vụ c*! cách 6ang
y+,y:
i -#$ %&ng cFu$Sn %#n ch* n%#nU
i +Li cách ru>ng 3)t, FuGc h4u h^! các "Q nghiMp
i Vh&c hiMn Fu$Sn t& %: %#n ch*U
⇒L^ch D_ #ông [u D3ng tr3ng /,i
Hoạt động /. /. Ti&n hành 01y 23ng ch: nghNa 0O hội (T= )+-

@
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng 7\
1Cc nư,c #ông [u tiến hành :;<
=>ng 1+X9 trông (iYu kiEn như thế nà"
]kh^ kh5n: KR các thế ;&c thX 3Rch chGng
phá,cơ s' v(t ch)t kP thu(t ;ac h(u UUU\
+h&ng nhiE/ *ụ ch`nh cA3 nh;n =;n
#ông [u trng công cuộc :;< =>ng 1+X9
.à g0"
]"^! Kw s& K^c ;>t c*! gc)p tư sLn, ~\
Trng công cuộc X;< =>ng 1+X9
nh;n =;n #ông [u (- (4t (ư5c nh&ng
thành t>u g0 "
G_U `h#n tQch th!$ 3di c5n KLn c*! các
nư1c Zông xuU W3Rnh v!i trH /in -ô 3v1i
các nư1c y+,y Zông xu
Hoạt động G.
12 Dở cA3 D> h5p tCc gi&3 Liên Xô
*à cCc nư,c #ông [u .à g0"
G_U fGi Fu!n hM hkp tác gi4! /in -ô và
Zông xu thể hiMn trn 2 phương %iMn: Winh
tế và chQnh trR, Fu#n s&
9ội (ang tư2ng tr5 kinh tế r3 (\i
*à th\i gi3n nà" bục (`ch"
G_U Gi1i thiMu các nư1c thành vin tr:ng
khGi Yt_U ,h)n 6anh 6Gc thci gi!n _iMt
,!6 th!6 gi! Yt_
Trng th\i gi3n h4t (ộng ?V@ (-
(4t (ư5c nh&ng thành t`ch g0"c nghĩ3 cA3
nh&ng thành t>u ('"
]VGc 3> t5ng trư'ng t5ng 18€UUU• thể hiMn s&
;1n 6anh c*! hM thGng -.+,\
@3i trd cA3 Liên Xô trng khQi ?V@"
]v!i trH 3ec KiMt, giúp 3D các nư1c~\
Te chức 9iEp ư,c @3cD3*3 r3 (\i
trng hàn c!nh nà" bục (`ch"
]f< thành ;(p khGi ,‚Vƒ g +hGng /in
-ô và các nư1c Zông xu~• KL: vM h:à
Kình ch#u x„ và thế gi1i \
?> r3 (\i *à h4t (fng cA3 khQi ?V@
*à te chức 9iEp ư,c @3cD3*3 c' 7 nghĩ3
như thế nà"
đ&n đ?# nh@ng n>m )A-.
- +hiE/ *ụ:
i -^! Kw s& K^c ;>t c*! gc)p tư sLn
i .kp tác h:á tr:ng nông nghiMp
i Viến hành công nghiMp h^!U
⇒-#$ %&ng +Y_+ c*! +,-.U
- Thành t>u
i V1i 3Eu nh4ng n56 78 các nư1c Zông xu g công -
nông nghiMpU
i Winh tế - "= h>i th!$ 3di c5n KLnU
II. I3 hPnh thành hQ thDng <H!;
8 12 Dở h0nh thành
i +hung 6ục tiu "#$ %&ng +,-.
i Y& ;=nh 3a: c*! ZLng c>ng snr
i .M tư tư'ng +, fác b /-nin
8 Nu3n hE h5p tCc
- _S kinh tế:
i ,gà$ …n1n1?@, .>i 3Cng tương trk kinh tế ]Yt_\
thành ;(p
i fục 3Qch: Zp$ 6anh s& hkp tác, giúp 3D gi4! các
nư1c -.+,
- _S chQnh trR, Fu#n s&:
i Vháng An1?AA thành ;(p td chJc .iMp ư1c _ács!v!
i fục 3Qch: BL: vM công cu>c "#$ %&ng +,-., %u$
trì hH! Kình, !n ninh ch#u xu và thế gi1i
⇒#Cnh =gu D> hthành hE thQng X91+
*. !:ng cD bài
fục 3Qch r! 3ci và nh4ng thành t&u c*! khGi Yt_ tr:ng nh4ng n56 1?A1 -1?7[

A
Y& thành ;(p c*! c)c nư1c y#n ch* nh#n %#n Zông xuU
. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an Bài 2U /in -ô và các nư1c Zông xu UUU 3ến 3Eu nh4ng n56 ?8 c*! VW --
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
T#?n G , Ti&t G
,'I E. LI#N $% &' C(C N)ỚC Đ%NG *+ TỪ GI/A NH/NG N-. 1901
ĐẾN ĐẦ+ NH/NG N-. 91 C2A THẾ K3 $$
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp hns hiểu:
,h4ng n‡t chQnh vS Fuá trình kh*ng h:Lng và t!n r= c*! chế 3> -.+, ' /in -ô và
các nư1c Zông xu
2. Tư tưởng: Giá: %ục học sinh niS6 tin và: c:n 3ưcng -.+,, nh(n thJc 3úng 3ắn vS s& sụp
3d c*! chế 3> -.+, ' /in -ô và Zông xu
3. KZ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá, nh(n 3Rnh các v)n 3S ;Rch sT, sT %ụng ;ưkc 3C
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C các nư1c Y,G
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp:
/. Kiểm tra
.=$ trình Kà$ 6ục 3Qch r! 3ci và nh4ng t tQch c*! khGi Yt_ tr:ng nh4ng n56 1?A1-
1?7[r
r { ngh<! c*! viMc thành ;(p hM thGng -.+, r
G.Dạy học bài mới
Hoạt động c:a HC 6à HI
Hoạt động .
.YU Zọc 3:an 3Eu 6ục 1 ]YGW tr!ng ?\
T0nh h0nh thế gi,i trng nh&ng
nă/ MJ cA3 thế kT XX (Ft r3 <êu cLu g0
(Qi *,i cCc nư,c"
]3Hi hwi các nư1c phLi cLi cách t:àn
%iMn\
Trư,c <êu cLu (') h3n .-nh (4 L
Xô (- .à/ g0"
]không tiến hành cLi cách cEn thiết vS
WV b -.,UUU\
?> chW/ tri cA3 h3n .-nh (4
LXô trng *iEc (Y r3 cCc c!i cCch cLn
thiết (- ($ .4i hWu 6u! ntn"
]Z)t nư1c ;#6 và: tình trang trì trM
gkh*ng h:Lng t:àn %iMn và: 3Eu nh4ng
;"i 2#ng $i&n thức
I. I3 $h:ng hoRng 6à tan rO c:a SiTn bang <" Ci&t
8 9àn c!nh:
- ,56 1?7[, kh*ng h:Lng thế gi1i g cLi cách t:àn %iMn
- /in -ô không tiến hành cLi cách cEn thiết
⇒#gt nư,c .;/ *à khAng h!ng tàn =iEn
8 NuC tr0nh c!i te:
- V[n1?…A,G:^c-K!-chGp 3S r! 3ưcng ;Gi cLi td
- fục 3Qch:
i Whắc phục thiếu s^t s!i ;E6, 3ư! 3)t nư1c th:át khwi
kh*ng h:Lng
i -#$ %&ng +,-. 3úng KLn ch)t

h
n56 …8 c*! VW --\
G_U Vr:ng KGi cLnh 3^ G:^c- K!- chGp
;n nắ6 Fu$Sn
?3u khi .ên n%/ 6u<Yn j'cK O3K
chQp (- .à/ g0 ($ (ư3 (gt nư,c thCt
khki khAng h!ng"
.YU Zọc tư ;iMu in nghing ]YGW tr!ng
18\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y nội =ung
công cuộc c!i te cA3 LXô"
G_U Vr:ng khi tiến hành cLi td,/- 3=
6ắc s!i ;E6 nghi6 trọng tr:ng 3ưcng
;Gi và KiMn pháp cLi tdU Y!u h tháng cLi td
th)t Kai
1!i te thgt O4i (- ($ .4i hWu 6u!
ntn (Qi *,i LXô"
G_U .ư1ng %mn học sinh kh!i thác .U [
]YGW tr!ng ?\
#! ch`nh thgt O4i (- ($ .4i hWu
6u! như thế nà"
]Z+Y KR 3ình chj h 3>ng, các nư1c c>ng
h:à 3Hi ;i kh!i\
G_U ˆu cEu hns "ác 3inh các nư1c Y,G
trn /Z
8 9Wu 6u!:
i Z)t nư1c ;ún s#u và: kh*ng h:Lng và rGi ;:an
i 1?n…n1??1, 3L: chQnh ;(t 3d G:^c- K!- chGp nhưng th)t
Kai
i21n12n1??1, 11 nư1c c>ng hH! tu$n KG 3>c ;(pUg
Y,G
i2An12n1??1, G:^c-K!-chGp t0 chJc, /-ô chQnh thJc t!n
r=
Hoạt động /.
.YU Zọc tư ;iMu• |YLn "u)tUUUUU3úng 3ắn}
]YGW tr11\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y t0nh h0nh
cCc nư,c #ông [u trng nh&ng nă/ MJ
K(Lu lJ cA3 TK XX"
]Winh tế su$ giL6, chQnh trR K)t dn g kn
h:Lng g!$ gắtUUU\
Trư,c t0nh tr4ng (gt nư,c khAng
h!ng) h3n .-nh (4 #ông [u (- .à/
g0"
]không 3S r! cLi cách cEn thiết, 3àn áp
FuEn chúngUUU\
NuC tr0nh Dụp (e cA3 chế (ộ
X91+ ở #ông [u =iin r3 như thế nà"
]thci gi!n, hình thJc, kết FuLUUU\
9Wu 6u! cA3 cuộc khAng h!ng ở
II. !#ộc $h:ng hoRng 6à tan rO c:a ch& độ <H!; 5
cKc nEớc L"ng M#
8 NuC tr0nh khAng h!ng) t3n r-
- +uGi nh4ng n56 78 3Eu …8, ;#6 và: kh*ng h:Lng g!$
gắt
- +uGi 1?…… knh:Lng ;n t1i 3jnh c!:
i Wh'i 3Eu t0 B! /!n g nư1c khác
i .ình thJc: 6Qt tinh, Kiểu tình, 3Hi cLi cách kinh tế
chQnh trRUUU
8 9Wu 6u!:
i ZY+ 6)t Fu$Sn ;=nh 3a:
i +ác thế ;&c chGng -.+, ;n nắ6 Fu$SnU
8 mnh hưởng:
i Wết thúc s& tCn tai c*! hM thGng -.+,
i +h)6 %Jt h:at 3>ng c*! khGi Yt_ và td chJc .iMp
ư1c _!cs!v!

7
#ông [u"
]ZY+ 6)t Fu$Sn ;3a:, các t;&c chGng
-.+, nắ6 Fu$Sn\
?> Dụp (e cA3 chế (ộ X91+ ở LX
*à #ông [u c' !nh hưởng như thế nà
(Qi *,i thế gi,i"
G_U ˆu cEu hns thL: ;u(n:
n +gu<ên nh;n =on t,i D> Dụp (e
cA3 chế (ộ X91+ ở LXô *à #ông [u"
n V/ c' Du< nghĩ g0 *Y D> Dụp (e
cA3 chế (ộ X91+ ở Liên Xô *à #ông
[u"
G_U,gu$n nh#n s& sụp 3d:6ô hình
+,-. chư! phX hkp,s!i ;E6 ;=nh 3a:,
h3>ng chGng phá c*! các thế ;&c phLn
c6angUZ#$ chj ;à s& sụp 3d 6ô hình
chư! phX hkp
hài hfc kinh nghiE/ c' th$ rpt r3
tG D> Dụp (e cA3 chế (ộ X91+ ở LX *à
#ông [u"
i Vdn th)t ;1n 3Gi v1i c6ang thế giơi
*. !:ng cD bài :
rQuá trình kh*ng h:Lng và sụp 3d c*! chế 3> -.+, ' /-ô và Zông xu 3= %i‰n r! ntnr
rt6 c^ nh(n "‡t gì vS tình hình c*! các nư1c -.+, hiMn n!$ ]_iMt n!6\
r Vác 3>ng c*! cu>c kh*ng 3ến _iMt ,!6 r Y& th!$ 3di 3^ như thế nà: r
+. HEớng 2Fn học t7p: i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an tiếp Bài [U Quá trình phát triển c*! ph:ng trà:
F. GH6 I4!h !"h4?J : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U
T;K! 4
Ti&t *
Chư!" II. C(C N)ỚC (L PHIL .M LA TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY
,'I N. O+( TGPNH PH(T TGIQN C2A PHRNG TG'R GISI PHTNG F*N TUC &'
SV TAN GW C2A HỆ THXNG TH+UC ĐỊA
A. .89 64:; <=4 h>9
1.Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
Quá trình phát triển c*! ph:ng trà: giLi ph^ng %#n t>c và s& t!n r= c*! hM thGng thu>c
3R! ' ch#u Š, ch#u `hi và f< /! -tinhU
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u chu>ng h:à Kình, I thJc 3)u tr!nh KL: vM 3>c ;(p %#n t>c


3. KZ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, sT %ụng ;ưkc 3C
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C ph:ng trà: giLi ph^ng %#n t>c ' khu v&c Š - `hi và f< /! -tinhU
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp:
/. Kiểm tra
Quá trình kh*ng h:Lng và sụp 3d c*! chế 3> -.+, ' /in -ô 3= %i‰n r! như thế nà:r
G.Dạy học bài mới
Hoạt động .
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng 1[\
Bhng trà gph'ng =;n tộc ở khu
*>c q KBhi r bĩ L3 tinh D3u chiến
tr3nh thế gi,i 2 =iin r3 ntn"
]k3Eu Z,Š g ,!6 Š, Bắc `hi g f<
/!-tinh\
G_U Vrv: KLn 3C $u cEu hns:
XCc (^nh trên O!n (a *^ tr` cCc
nư,c giành (ư5c (ộc .Wp trng gi3i
(4n tG nă/ 1HsI (ến gi&3 nh&ng
nă/ SJ cA3 thế kT XX
.YU /n KLng "ác 3Rnh tn nư1c - thci
gi!n giành 3>c ;(p
Th%ng .5i cA3 phng trà (- !nh
hưởng như thế nà (ến hE thQng thuộc
(^3 cA3 chA nghĩ3 (ế 6uQc"
]hM thGng thu>c 3R! c*! +,ZQ vS cơ
KLn sụp 3d\
I. Hiai đoạn t= n>m )*+ đ&n gi@a nh@ng n>m U- c:a
th& $B <<
- `h:ng trà: kh'i 3Eu t0 Zông ,!6 Š g nhiSu nư1c
giành 3>c ;(p n56 1?@A
i ‹n3ôn"i! ]17n…\
i _iMt ,!6 ]2n?\
i /à: ]12n18\
- `h:ng trà: ;!n nh!nh ,!6 Š, Bắc `hiUg nhiSu nư1c
giành 3>c ;(p:
i Œn Z> ]1?A8\
i ‚i +(p ]1?A2\
i ‚ngiri ]1?h2\
i ,56 1?h8, 17 nư1c ch#u `hi tKG 3>c ;(p
- ,gà$ 1n1n1?A?, cách 6ang +u B! thành công
⇒9E thQng thuộc (^3 cA3 1+#N c2 O!n Dụp (eU
Hoạt động /.
+Xt nei OWt cA3 phng trà gi!i
ph'ng =;n tộc ở gi3i (4n nà< .à g0"
G_U ˆu cEu hns "ác 3Rnh [ nư1c trn
;ưkc 3C @iEc cCc nư,c thuộc (^3
cA3 ha #à +h3 ở ch;u Bhi giành
th%ng .5i c' 7 nghĩ3 g0"
II. Hiai đoạn t= gi@a nh@ng n>m U- đ&n gi@a nh@ng
n>m A- c:a th& $B <<
- Viu Kiểu ;à ph:ng trà: giành 3>c ;(p c*! các thu>c 3R!
BC Zà: nh!:
i Ghi-n BQt-"!: ]]hn1?7@\
i fô-%56-KQch ]hn1?7A\
i •ng-gô-;! ]11n1?7A\
- Vhu>c 3R! c*! BZ, t!n r= ;à thắng ;ki Ftrọng c*! ptrà:
giLi ph^ng % t>c ' +h#u phiU
Hoạt động G.
.YU Zọc 6ục [ ]YGW tr!ng 1@\
TG cuQi nh&ng nă/ MJ)1+T]
cht cdn tan t4i =ư,i h0nh thức nà"
III. Hiai đoạn t= gi@a nh@ng n>m A- đ&n gi@a nh@ng
n>m )- c:a th& $B <<
- +,Vy tCn tai %ư1i hình thJc chế 3> ph#n KiMt ch*ng
t>c ]‚-pác-th!i\ ' ,!6 `hiU

?
]ttai %ư1i hthJc c 3> pKiMt ch*ng t>c '
,!6 `hi\
V/ hi$u thế nà .à chế (ộ ph;n OiEt
chAng tộc"
G_U ˆu cEu hns ;n "ác 3Rnh [ nư1c:
Nô-3-ri-!, V#$ ,!6 `hi, +>ng h:à
,!6 `hi trn KLn 3C
1uộc (gu tr3nh chQng chế (ộ
uKpCcKth3i cA3 ngư\i =3 (Pn =iin r3
ntn" Kết 6u! (4t (ư5c"
G_U +hế 3> ‚-pác-th!i KR 3ánh 3d
3ánh %)u s& sụp 3d h:àn t:àn c*! hM
thGng thu>c 3R!
?3u khi giành (ư5c (ộc .Wp
nh;n =;n cCc nư,c nà< (- .à/ g0"
- Y!u nhiSu n56 3)u tr!nh chQnh Fu$Sn c*! ngưci %! 3vn
3= 3ưkc thành ;(p:
i Nô-3-%i-! ]yi6-K!-Ku-\ 1?…8
i V#$ ,!6 `hi ]n!6 b6i-Ki-!\ 1??8
i +>ng h:à ,!6 `hi ]1??[\
⇒.M thGng thu>c 3R! sụp 3d h:àn t:àn
- ,hiM6 vụ: c*ng cG 3>c ;(p, "#$ %&ng và phát triển 3)t
nư1cU
*. !:ng cD bài
t6 c^ nh(n "‡t gì vS ph:ng trà: giLi ph^ng %#n t>c ' Š -`hi - f< /!-tinh s!u
chiến tr!nh thế gi1i thJ 2r
- `h:ng trà: 3= %i‰n r! v1i khQ thế sôi ndi, 6anh 6Ž t0 Z,‚, ,!6 Š, +h#u `hiUUU
- /&c ;ưkng th!6 gi! 3ông 3L:: +ông nh#n, nông %#n, tiểu tư sLn, tư sLn %#n t>cU]ch*
$ếu ;à công nh#n và nh#n %#n\
- Gi!i c)p ;=nh 3a:: +ông nh#n - Vư sLn %#n t>c ]phụ thu>c ;;ưkng s: sánh gc)p ' 6•i
nư1c\U
- .ình thJc 3)u tr!nh: Biểu tình, K=i công, ndi %($, ~
. HEớng 2Fn học t7p
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Bài t(p:
/(p KLng thGng k các gi!i 3:an c*! ph:ng trà: giLi ph^ng %#n t>c ' ptgp %#n t>c ' Š -`hi
-f< /! btinh s!u +VVG 2 thv: 6mu: gi!i 3:an, s& kiMn tiu Kiểu
i Zọc, s:an tiếp Bài @U +ác nư1c ch#u Š

18
T#?n + , Ti&t +
,'I 4. C(C N)ỚC CH*+ (
A. .89 64:; <=4 h>9
1Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Whái Fuát tình hình các nư1c ch#u Š s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ 2
- Y& r! 3ci c*! nư1c +>ng hH! nh#n %#n Vrung .:!U+ác gi!i 3:an phát triển c*! nư1c
Vrung QuGc t0 s!u n56 1?@? 3ến n!$U
2. Tư tưởng: Giá: %ục tinh thEn FuGc tế vô sLn, 3:àn kết gi4! các nư1c -.+,
3. KZ năng: NOn kP n5ng tdng hkp, ph#n tQch v)n 3S, kP n5ng sT %ụng KLn 3C ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C ph:ng trà: giLi ph^ng %#n t>c ' khu v&c Š •`hi và f< /! -tinhU
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp:
/. Kiểm tra:
.=$ nu các gi!i 3:an phát triển c*! ph:ng trà: giLi ph^ng %#n t>c t0 s!u 1?@A và 6>t sG
s& kiMn ;Rch sT Fu! 6•i gi!i 3:anr
G.Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U Gi1i thiMu vR trQ ch#u Š trn KLn 3C
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng 1A\
+êu nXt nei OWt cA3 ch;u q tG D3u
1TTj2 (ến cuQi nh&ng nă/ IJ cA3 TK
XX"
G_U ˆu cEu hns "ác 3inh [ nư1c Vrung
QuGc, ‹n-3ô-n-"i-!, Œn Z> trn KLn 3C
T4i D3 t0nh h0nh ch;u q .4i trở
nên Ogt en trng n_3 D3u thế kT XX"
G_U YT %ụng KLn 3C "ác 3Rnh khu v&c•
Zông ,!6 Š và V#$ Š
Trng nh&ng thWp niên gLn (;<
t0nh h0nh ch;u q c' Oiến (ei g0"
]3at 3ưkc nhiSu thành t&u tr:ng phát triển
kinh tế, tiu Kiểu Vrung QuGc,~\
G_U ymn chJng vS s& phát triển nh!nh
ch^ng c*! Œn Z>, Vrung QuGcU
TG D> phCt tri$n cA3 cCc nư,c
trng khu *>c) P/ c' nh4n :Xt g0 *Y tư2ng
.3i cA3 ch;u q"
I.TPnh hPnh ch#ng
- Vrư1c 1?@A, chRu s& K^c ;>t, nô %Rch c*! 3ế FuGc
th&c %#n
- Y!u 1?@A, ph:ng trà: giành 3>c ;(p ;n c!: g
cuGi nh4ng n56 A8 phEn ;1n 3Su giành 3ưkc 3>c
;(p
- ,T! s!u thế k9 --, tình hình không dn 3RnhU:
i +hiến tr!nh "#6 ;ưkc c*! 3ế FuGc
i -ung 3>t tr!nh ch)p Kin gi1i
i `h:ng trà: ;i kh!i, kh*ng KG
- .iMn n!$: f>t sG nư1c 3at 3ưkc s& t5ng trư'ng
nh!nh ch^ng vS kinh tế:,h(t,Vrung QuGc, -in-g!-
p:,UUU
- Œn Z>: Z!ng vươn ;n hàng các cưcng FuGcU
⇒Tư2ng .3i trở thành khu *>c phCt tri$n nFng
(ộng nhgt thế gi,i
Hoạt động /.
G_U YT %ụng /Z, gi1i thiMu khái Fuát vS VQ
II. TG+NG O+XC
. I3 ra đJi c:a nEớc !ộng hVa nh1n
21n Tr#ng Hoa

11
+ư,c 1ộng hà nh;n =;n Trung 93 r3 (\i
trng hàn c!nh nà"
],>i chiến gi4! QyZ và Z+Y kết thúc, t(p 3:àn VGV
rút cha$ r! Zài /:!n g ,ư1c +.,y Vrung .:! r!
3ci\
G_U .ư1ng %mn học sinh kh!i thác .U A ]YGW tr!ng
1h\
?> r3 (\i cA3 nư,c 1ộng hd3 nh;n =;n Trung
93 c' 7 nghĩ3 g0"
G_U YT %ụng /Z 3‘ hns th)$ r’ I ngh<! FuGc tế c*!
s& r! 3ci nư1c +.,y Vrung .:!
- ,gà$ 81n18n1?@?, nư1c +.,y Vrung
.:! thành ;(p
- { ngh<!:
i Wết thúc ách nô %Rch c*! 3ế FuGc và
ph:ng kiến
i f' r! k9 ngu$n 3>c ;(p, t& %:
i ,Gi ;iSn hM thGng -.+, t0 xu s!ng
Š
Hoạt động G.
+hiE/ *ụ cA3 19+] Trung 93 D3u khi r3
(\i"
]Viến hành công nghiMp h:á, phát triển kinh tế - "=
h>iUUU\
G_U Zể th&c hiMn nhiM6 vụ trn g t0 1?A8 th&c hiMn
kế h:ach khôi phục kinh tế• 1?A[ kế h:ach A n56 ;En
1
+êu nh&ng thành t>u cA3 kế h4ch I nă/ .Ln
1"
]K> 6et 3át nư1c th!$ 3di, sn" công b nông t5ng
nh!nh~\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y ch`nh DCch (Qi ng4i cA3
Trung NuQc trng th\i kv nà<"
/. WEJi n>m 01y 23ng ch& độ mới
()*),)+).
8 +hiE/ *ụ:
i Viến hành công nghiMp h:á
i `hát triển kinh tế - "= h>iU
w Th>c hiEn công cuộc khôi phục kinh
tế *à kế h4ch I nă/ .Ln 1
8 Kết 6u!:
- Winh tế: sLn "u)t công- nông nghiMp
t5ng nh!nh
- ZGi ng:ai: th&c hiMn chQnh sách tQch
c&c g3p$ cách 6ang thế gi1i
Hoạt động *.
+gu<ên nh;n nà (- (x< Trung NuQc .;/ *à
th\i kv Oiến (ộng"
]_iMc 3S r! 3ưcng ;Gi và th&c hiMn 3ưcng ;Gi |[ ngọn
cc hCng}, 3ec KiMt ;à ph:ng trà:: Zai nhL$ vọt\
G_U GiLi thQch vS 3ưcng ;Gi: B! ngọn cc hCng
+êu hWu 6u! cA3 nh&ng (ư\ng .Qi trên (Qi *,i
TN trng th\i kv nà<"
G_U GiLng h(u FuL c*! nh4ng 3ưcng ;Gi trn 3Gi v1i
VQ và ph:ng trà: cách 6ang thế gi1i
G. L8t nEớc trong thJi $X bi&n động
()+),)AY.
- V0 n56 1?A?, VQ ;#6 và: tình trang
3E$ Kiến 3>ng:
iVh&c hiMn |B! ngọn cc hCng}Ug
sLn "u)t giL6 sút, n %#n 3iu 3Jng
i Vh&c hiMn |Zai cách 6ang v5n h^!
vô sLn} g 3)t nư1c h•n ;:an
⇒ j;< nên th!/ h4 nghiê/ trfng
trng (UD nh;n =;n
Hoạt động +.
.YU Zọc 6ục @ ]YGW tr!ng 1…,1?\
1ông cuộc c!i cCch /ở c_3 ở TN =iin r3 ntn"
]Kắt 3Eu t0 12n1?7…, n>i %ung, 6ục tiu,UUU\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y nội =ung (ư\ng .Qi /ở
*. !"ng c#ộc cRi cKch , m5 cZa ()AY
đ&n nay.
- Vháng 12n1?7…, 3S r! 3ưcng ;Gi 61i
g cLi cách kinh tế - -.
- ,>i %ung 3ưcng ;Gi 61i:

12
TN (Y r3 *à thCng 12U1HMl"
]kRp thci, phX hkp v1i tình hình và 3iSu kiMn VQUUU\

1ông cuộc c!i cCch) /ở c_3 (4t (ư5c kết 6u!
ntn"
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U 7, .U … ]YGW tr!ng
1?,28\
ZGi ng:ai VQ thu 3ưkc nh4ng thành t&u gìr
G_U Wể th6 thành t&u c*! VQ vS W.WV v! s& phát
triển nh!nh ch^ng c*! VQ hiMn n!$
+h&ng kết 6u! TN (4t (ư5c tG 1HMl (ến n3<
n'i .ên (iYu g0"
G_U GiLng vS Fu!n hM _iMt ,!6 - Vrung QuGc
i -%&ng +,-. 6!ng 6àu sắc VQ
i Vh&c hiMn cLi cách 6' cT!, ;)$ phát
triển kinh tế trọng t#6
⇒ #ư3 TN trở thành 6uQc gi3 giàu
/4nh) *ăn /inh
- Wết FuL: 3at nhiSu t t&u t: ;1nU
i Winh tế: tGc 3> t5ng trư'ng c!: nh)t
thế gi1i
i ZGi ng:ai: Kình thưcng h:á, 6' r>ng
Fu!n hM v1i nhiSu nư1c, thu hCi ch*
Fu$Sn .W, f+
⇒#^3 *^ Trung NuQc (ư5c n;ng c3
trên trư\ng 6uQc tế
*. !:ng cD bài
1U +ông cu>c cLi cách 6' cT! ' Vrung QuGc t0 1?7… 3ến n!$r
2U _ì s!: %& ;u#n thế gi1i 3ánh giá c!: s& phát triển c*! Vrung QuGc hơn 28 n56 Fu!
[U ,h4ng Kiến 3di ;1n c*! ch#u Š t0 s!u n56 1?@A 3ến n!$r
. HEớng 2Fn học t7p
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Bài t(p: /(p KLng thGng k vS các gi!i 3:an phát triển c*! Vrung QuGc t0 n56 1?@A
3ến n!$ thv: 6mu:
1?@h-1?@? 1?@?-1?A? 1?A?-1?7… 1?7…-n!$
i Zọc, s:an Bài AU +ác nư1c Zông ,!6 Š
T#?n U , Ti&t U
,=4 5. C(C N)ỚC Đ%NG NA. (
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,h4ng n‡t chQnh vS tình hình Zông ,!6 Š trư1c và s!u n56 1?@A
- Y& r! 3ci và phát triển c*! ‚Yt‚,, v!i trH c*! ‚Yt‚, 3Gi v1i s& phát triển c*! các
nư1c tr:ng khu v&cU
2. Tư tưởng: BCi %ưDng tinh thEn 3:àn kết gi4! các nư1c tr:ng khu v&c
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch khái Fuát, tdng hkp s& kiMn ;Rch sT và kP n5ng sT
%ụng KLn 3C ch: học sinhU
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C Zông ,!6 Š
f>t sG tài ;iMu vS ‚Yt‚, và các nư1c Zông ,!6 Š

1[
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp:
/. Kiểm tra
,u nh4ng n‡t ndi K(t c*! +h#u Š t0 s!u 1?@A 3ến n!$r
+ông cu>c cLi cách 6' cT! ' Vrung QuGc t0 1?7… 3ến n!$r ~
G.Dạy học bài mới
Hoạt động .
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng 21, 22\
G_U ˆu cEu hns %&! và: /Z gi1i
thiMu khái Fuát vS các nư1c Zông
,!6 Š
9-< nêu nh&ng nXt nei OWt
cA3 t0nh h0nh #ông +3/ q trư,c
*à D3u nă/ 1HsI"
.YU YT %ụng /Z 3ọc tn và "ác
3Rnh thci gi!n giành 3>c ;(p c*!
6>t sG nư1c tr:ng khu v&c
?3u khi giành (ộc .Wp) t0nh
h0nh khu *>c như thế nà" @0 D3"
]G_U Y& c!n thiMp c*! f< và: khu
v&c g 3ưcng ;Gi 3Gi ng:ai c*! các
nư1c Z,‚ c^ s& ph#n h:á
TG gi&3 nh&ng nă/ IJ cA3
thế kT XX ) cCc nư,c #+u (- c' D>
ph;n hC ntn trng (ư\ng .Qi (Qi
ng4i"
]`hi;Qppin - Vhái /!n th!6 gi! khGi
Yt‚Vƒ g 3Cng 6inh c*! f<•
‹n3ônsi! và fiến ZiMn thi hành
chQnh sách trung ;(p• [ nư1c Zy g
kháng chiến chGng f<\
I. TPnh hPnh L"ng ;am [ trEớc 6à 'a# n>m )*+
- Vrư1c 1?@A: gC6 18 nư1c, hEu hết ;à thu>c 3R! c*! Vy`V
]tr0 Vhái /!n\
- Y!u 1?@A, các nư1c nh!nh ch^ng giành chQnh Fu$Sn
- Zế FuGc "#6 ;ưkc tr' ;ai g nh#n %#n 3Jng ;n 3)u tr!nh g
t1i gi4! nh4ng n56 A8 3Su giành 3>c ;(p
- V0 gi4! nh4ng n56 A8 %: chQnh sách c!n thiMp c*! f<:
i Vình hình k v&c tr' nn c5ng thzng
i +ác nư1c c^ s& ph#n h:á tr:ng 3ưcng ;Gi 3Gi ng:ai
Hoạt động /.
Te chức u?Vu+ r3 (\i
trng hàn c!nh nà"
]s!u khi giành 3>c ;(p, %: $u cEu
hkp tác phát triển kinh tế, "= h>i•
han chế Lnh hư'ng Kn ng:ài
g‚Yt‚, thành ;(p\
bục tiêu) ngu<ên t%c h (ộng
cA3 u?Vu+ .à g0"
].kp tác phát triển kinh tế, v5n
II. I3 ra đJi c:a tổ chức \I]\;
8 +gu<ên nh;n r3 (\i
i ˆu cEu phát triển kinh tế "= h>i
i .an chế Lnh hư'ng c*! các cưcng FuGc Kn ng:ài
g …n…n1?h7, ‚Yt‚, thành ;(p tai B5ng +Gc - A nư1c :
‹n3ôn"i!, V/!n, f!;!$"i!, `hi;Qppin, -ing!p:
8 bục tiêu) ngu<ên t%c h4t (ộng
- fục tiu:
i .kp tác phát triển kinh tế, v5n h:á
i yu$ trì h:à Kình dn 3Rnh khu v&c
- ,gu$n tắc: ]YGW tr!ng 2@\

1@
h:á, %u$ trì h:à Kình dn 3Rnh khu
v&c•,g tắc: tôn trọng 3>c ;(p ch*
Fu$SnUUU\
TG /ục tiêu) ngu<ên t%c
h4t (ộng cA3 u?Vu+) P/ c' nhWn
:Xt g0 *Y te chức nà<"
]/à td chJc ;in 6inh kinh tế
-chQnh trR c*! khu v&c Z,‚\
Nu3n hE gi&3 3 nư,c #ông
]ư2ng *à cCc nư,c u?Vu+ như
thế nà"
]th5ng trE6 Fu! nhiSu thci ks: ;úc
c thzng, khi h:à %RuUU\
G_U ymn chJng vS s& phát triển
c*! ‚Yt‚, b |+:n NCng ch#u Š}
g /à td chJc ;in 6inh kinh tế -chQnh trR c*! khu v&c Z,‚
K Nu3n hE gi&3 #]ư2ng *à u?Vu+:
i Vrư1c 1?7h ;à Fu!n hM 3Gi 3Eu
i Y!u .iMp ư1c B!-;i F hM g cLi thiMn
i +uGi 1?7…, Fu!n hM ;ai tr' nn c5ng thLng 3Gi 3Eu
⇒TG cuQi nh&ng nă/ MJ kinh tế u?Vu+ tăng trưởng c3
Hoạt động G.
G_U ˆu cEu hns nhắc ;ai tn các
nư1c thành vin K!n 3Eu c*!
‚Yt‚,, nu 6Gc thci gi!n Bru-
n#$ th!6 gi! ‚Yt‚,
.YU Zọc 6ục [ ]YGW tr!ng 2A\
u?Vu+ S phCt tri$n thành
u?Vu+ 1J ntn"
.YU YT %ụng /Z trình Kà$ vS s&
6' r>ng c*! ‚Yt‚,
]"ác 3Rnh các nư1c thành vin 61i
c*! ‚Yt‚,\
@iEc 13/KpuKchi3 th3/ gi3
*à u?Vu+ c' 7 nghĩ3 g0"
]‚Yt‚, h tr' thành ‚Yt‚, 18\
+h&ng h4t (ộng cA3
u?Vu+ trng thWp kT HJ c' nh&ng
nXt g0 /,i"
G_U .ư1ng %mn hns Fu!n sát .U11
→ Vhể hiMn s& hkp tác h4u nghR,
giúp 3D nh!u cXng phát triển
@3i trd cA3 @iEt +3/ trng
te chức u?Vu+"Nu3n hE @iEt +3/
u?Vu+ hiEn n3<"
III. T= ^\I]\; U_ phKt triển thành ^\I]\; -_
8 NuC tr0nh phCt tri$n:
- Vháng 1n1?…@ Brun#$g tành vin th
- ZEu nh4ng n56 ?8, ‚Yt‚, g 6' r>ng thành vin:
i Vháng 7n1??A _iMt ,!6 th!6 gi!
i Vháng ?n1??7 /à: và f$!n6!
i V @n1??? +56 pu -chi! th!6 gi! g ‚Yt‚, 18
8 94t (ộng:
- .kp tác kinh tế, "#$ %&ng khu v&c h:à Kình, dn 3Rnh phát
triển phCn vinhU
- ,56 1??2, ;(p ‚•V‚
- ,56 1??@, thành ;(p ‚N•
⇒L^ch D_ #+u Oư,c D3ng th\i kv /,i
*. !:ng cD bài:
1U Vrình Kà$ vS s& r! 3ci, 6ục 3Qch h:at 3>ng và Fu!n hM c*! ‚Yt‚, v1i _iMt ,!6r

1A
2U ,h4ng Kiến 3di t: ;1n c*! Zông ,!6 Š t0 s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ h!i 3ến n!$r
[U /(p KLng thGng k vS các nư1c ‚Yt‚, thv: 6mu:
Vn nư1c Vhci gi!n th!6 gi! ‚Yt‚, ,‡t ndi K(t tình hình hiMn n!$
. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an Bài hU +ác nư1c ch#u `hi
i Vì6 hiểu vS ,vn-"ơn f!n-3-;!
T#?n A , Ti&t A
,'I Y. C(C N)ỚC CH*+ PHI
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp hns hiểu:
- Vình hình chung c*! các nư1c ch#u `hi s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ h!i
- +u>c 3)u tr!nh ":á Kw chế 3> ph#n KiMt ch*ng t>c ' +>ng h:à ,!6 `hi
2. Tư tưởng: Giá: %ục hns tinh thEn 3:àn kết tương trk giúp 3D *ng h> nh#n %#n ch#u
`hi
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng ;ưkc 3C, s: sánh 3Gi chiếu, kh!i thác tr!nh Lnh ;Rch
sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C các nư1c ch#u `hi
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp: ?‚: ?B: ?+:
II. Kiểm tra:
Vrình Kà$ h:àn cLnh r! 3ci và 6ục tiu h:at 3>ng, Fuá trình phát triển c*! ‚Yt‚,r
III.Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U ˆu cEu hns sT %ụng /Z gi1i
thiMu khái Fuát vS các nư1c ch#u
`hi
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng 2h,27\
?3u 1TTj 2 phng trà (gu
tr3nh giành (ộc .Wp ở ch;u Bhi =iin
r3 như thế nà"
]nd r! s16 nh)t B`hi g khu v&c
khác ' c `hi~\
T4i D3 ptrà ne r3 D,/ nhgt
.4i ở h%c Bhi"
I.TPnh hPnh ch#ng
- Y!u 1?@A, ph:ng trà: 3)u tr!nh chGng +,Vy %i‰n r!
sôi ndi:
i f' 3Eu ;à cu>c Kinh Kiến ' ‚i +(pg +>ng h:à ‚i
+(p ]1…nhn1?A[\
iVhắng ;ki c*! ‚n-gi-ri ]1?A@ - 1?h2\
i 1?h8, 17 nư1c giành 3>c ;(p
⇒9E thQng thuộc (^3 =Ln t3n r-) cCc 6uQc gi3 (ộc .Wp
r3 (\i

1h
],ơi c^ trình 3> phát triển c!: hơn
các vXng khác\U
G_U YT %ụng /Z giLng vS ph:ng
trà: 3)u tr!nh ' B`hi
@0 D3 nă/ 1HSJ (ư5c gfi .à
y+ă/ ch;u Bhiz"
G_U YT %ụng /Z "ác 3Rnh các nư1c
giành 3>c ;(p 1?h8
?3u khi giành (ư5c ( .Wp cCc
nư,c c Bhi .à/ g0"
]"%&ng 3)t nư1c phát triển WV--.
thu nhiSu thành tQch\
.YU Zọc tư ;iMu: |t0 1?…7UUUU[88tj
„Yy}
Nu3 (4n tư .iEu) P/ c'
nhWn :Xt g0 *Y t0nh h0nh ch;u Bhi
D3u khi giành (ộc .Wp" +gu<ên
nh;n kh' khăn ('" ]"ung 3>t, 3^i
nghO:, %Rch KMnhUUU\
- -#$ %&ng 3)t nư1c phát triển WV--. thu nhiSu t tQch
g 3^i nghO:, ;ac h(u
- V0 cuGi nh4ng n56 …8 g kh^ kh5n, không dn 3Rnh
- .iMn n!$, ch#u `hi 3!ng tì6 cách giLi Fu$ết kh^ kh5n,
;(p /in 6inh khu v&c ]‚„\
Hoạt động /.
G_U ˆu cEu hns gi1i thiMu khái
Fuát vS ,!6 `hi
nư,c cộng hà +3/ Bhi
(ư5c thành .Wp ntn"
],56 1hh2, .à /!n thành ;(p "J
Wếp, n56 1?18, /in K!ng ,!6 `hi
thành ;(p thu>c khGi /in hiMp ‚nh,
n56 1?h1 t ;(p +>ng h:à ,!6 `hi\
1h`nh 6u<Yn th>c =;n =3
tr%ng (- thi hành ch`nh DCch g0 (Qi
*,i ngư\i =3 (Pn *à =3 /àu ở +3/
Bhi"
G_U ymn chJng vS 6>t sG 3a: ;u(t
c*! chQnh Fu$Sn th&c %#n %! trắng
1uộc (gu tr3nh chQng chế
(ộ ph;n OiEt chAng tộc ở 1{ng hà
+3/ Bhi (- (4t (ư5c th%ng .5i nà
c' 7 nghĩ3 .^ch D_ t .,n"
],56 1??[, chế 3> ‚pácth!i KR ":á
Kw, tháng An1??@ ,vn-"ơn f!n-3-
;! tr' thành Vdng thGng~\
V/ Oiết g0 *Y +PnK:2n b3nK
(êK.3" @iEc +PnK:2n b3nK(êK.3
trpng c_ Teng thQng c' 7 nghĩ3 g0"
II.!ộng hoà ;am `hi
8 NuC tr0nh thành .Wp
- ,56 1hh2, .à /!n thành ;(p "J Wếp
- ,56 1?18, /in K!ng ,!6 `hi thành ;(p thu>c khGi
/in hiMp ‚nh
- ,56 1?h1 t ;(p +>ng h:à ,!6 `hi
8 1uộc (tr3nh chQng chế (ộ upCcth3i
- +hQnh Fu$Sn %! trắng thi hành chQnh sách ph#n KiMt
ch*ng t>c tàn Ka:
- ,gưci r! 3vn %ư1i s& ;=nh 3a: c*! ‚,+ KSn Kj 3)u
tr!nh th* tiu chế 3> ‚pácth!i
- ,56 1??[, chế 3> ‚pácth!i KR ":á Kw
-Vháng An1??@ ,vn-"ơn f!n-3-;! tr' thành Vdng
thGng
g +hế 3> ph#n KiMt ch*ng t>c KR ":á Kw s!u hơn [ thế
k9 tCn tai
- .iMn n!$: Vháng hn1??h chQnh Fu$Sn 61i 3ư! r! chiến
;ưkc kinh tế v< 6ô g ":á Kw y1hế (ộ upCcth3i *Y
kinh tếz

17
]“ng ;à nhà h:at 3>ng chQnh trR, ;à
;=nh tụ c*! ‚,+, ;à !nh hXng chGng
chế 3> ph#n KiMt ch*ng t>c\
?3u khi chế (ộ uKp3cKth3i O^
:C Ok) ch`nh 6u<Yn +3/ Bhi (-
.à/ g0 ($ :;< =>ng (gt nư,c"
*. !:ng cD bài:
Vrình Kà$ nh4ng n‡t chQnh vS s& phát triển kinh tế - "= h>i c*! các nư1c ch#u `hi s!u
1?@Ar
,vn-"ơn f!n-3-;! c^ v!i trH ntn tr:ng cu>c 3)u tr!nh chGng chế 3> ph#n KiMt ch*ng
t>c ' +>ng h:à ,!6 `hir
. HEớng 2Fn , Dan 2V:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an Bài 7U +ác nư1c f< /!-tinh
i Vì6 hiểu vS `hi-3vn c!"-tơ-rô và 6Gi Fu!n hM h4u nghR viMt n!6 b +u B!
T;K! Z [ Ti&t Y
,'I 0. C(C N)ỚC .\ LA TINH
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,h4ng n‡t khái Fuát vS tình hình f< /! btinh t0 s!u chiến tr!ng thế gi1i 2 3ến n!$
- +u>c 3)u tr!nh giLi ph^ng %#n t>c c*! nh#n %#n +u B! và nh4ng thành t&u 6à nh#n
%#n 3= 3at 3ưkc s!u khi giành 3>c ;(p
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u 6ến, FuI trọng nh#n %#n +u B!, thắt chet tình 3:àn kết
h4u nghR, tương trk giúp 3D ;)n nh!u gi4! nh#n %#n _iMt n!6 và +u B!
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng KLn 3C, tdng hkp, ph#n tQch và s: sánh
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C ph:ng trà: giLi ph^ng %#n t>c c*! ch#u Š, `hi, f< /! - tinhU
/ưkc 3C khu v&c f< /! VinhU
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp:
/. Kiểm tra
Vrình Kà$ nh4ng n‡t chQnh vS ph:ng trà: 3)u tr!nh chGng chế 3> ‚-pác-th!i ' +>ng
h:à ,!6 `hir
G.Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U ˆu cEu hns sT %ụng /Z gi1i thiMu khái
Fuát vS các nư1c f< /! - tinh
I. ;h@ng nbt ch#ng
- Vrư1c 1?@A, vS hình thJc ;à các FuGc gi! 3>c
;(p,trn th&c tế ;M thu>c và: f<

1…
ThP P/ c' thê gfi .à ych;u bĩ L3K
tinhz (ư5c không" @0 D3"
]f< /! btinh ;à 6>t K> ph(n c*! ch#u f<~\
Trư,c *à D3u nă/ 1HsI) t0nh h0nh bĩ
L3 rtinh c' g0 khCc OiEt D *,i cCc nư,c ở
khu *>c ch;u q *à ch;u Bhi"
]Vrư1c 1?@A, vS hình thJc ;à các FuGc gi!
3>c ;(p,trn th&c tế ;M thu>c và: f<• s!u
1?@A, nhiSu Kchu$ển\
TD3 bĩ L3 rtinh (c gfi .à :zLục (^3 O|ng
chC<"
]ph:ng trà: cách 6ang %i‰n r! Fu$ết ;iMt và
3Cng ;:at\
Bhng trà (gu tr3nh (- thu (ư5c kết
6u! ntn"
G_Uˆu cEu hns "ác 3Rnh vR trQ 2 nư1c: +hi
/ và ,ic!r!g:! trn KLn 3C và nu ;n các
s& kiMn 3)u tr!nh ' 2 nư1c nà$
Trng c cuộc : =>ng *à phCt tri$n (gt
nư,c cCc nư,c bĩ L3Ktinh (- thu (ư5c
nh&ng thành t>u g0"
.YU Zọc tư ;iMu |VGc 3>~Utr:ng nư1c~}
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y t0nh h0nh cCc
nư,c bĩ L3 tinh tG (Lu nh&ng nă/ HJ cA3
thế kT XX"
- Y!u 1?@A, nhiSu Kiến chu$ển 6anh 6Ž:
i f' 3Eu: t ;ki cách 6ang +u B! ]1?A?\
i ZEu nh4ng n56 h8 -…8, c!: trà: 3)u tr!nh KXng
nd g |/ục 3R! KXng chá$}
- Wết FuL: +Fu$Sn %#n ch* 3ưkc thiết ;(p ' nhiSu
nư1c, tiu Kiểu:
i +hi-;: 7n1?78, chQnh ph* ‚givn3 giành thắng
;ki, th&c hiMn c sách tiến K>
i ,i-c!-r!-g:!: fet tr(n -!n3inô ;3a: ;(t 3d c3>
3>c tài th#n f< g %#n ch*U
U-
- Vhu 3ưkc nhiSu thành t&u Fu!n trọng tr:ng "#$
%&ng và phát triển 3)t nư1c
.iMn n!$: tình hình không dn 3Rnh
Hoạt động /.
G_U ˆu cEu hns sT %ụng /Z gi1i thiMu và
3ánh giá vS vR trQ c*! +u B! 3Gi v1i khu v&c
f< /!-tinh
?3u 1TTj 2) bĩ (- .à/ g0 ($ ngăn
c!n phng trà (gu tr3nh cA3 nh;n =;n 1u
h3"
]giúp B!-ti-"t! thiết ;(p chế 3> 3>c tài Fu#n
s&\
.YU Zọc tư ;iMu và nh(n "‡t vS các chQnh
sánh c*! chình Fu$Sn B!-ti-"t!
1uộc (gu tr3nh chQng chế (ộ h3KtiK:t3
cA3 nh;n =;n 1u O3 =iin r3 ntn"
]%i‰n r! không ng0ng, %ư1i nhiSu hình
thJc\
@0 D3 n'i cuộc tcông phC (ài bônKc3K
(3 (- /ở r3 1 g(4n /,i trng ptrà (tr3nh
cA3 n=;n 1u h3"
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U 1A
II. !# ca , HVn đRo anh hdng
8 1uộc (gu tr3nh chQng chế (ộ (ộc tài
- Vháng [n1?A2, f< giúp B!-ti-"t! thiết ;(p chế 3>
3>c tài Fu#n s&
- yư1i chế 3> B!-ti-"t! nh#n %#n +u B! tiến hành
3)u tr!nh:
i 2hn7n1?A[, `hi-3vn ;=nh 3a: 1[A th!nh nin $u
nư1c tcông phá: 3ài fônc!3! →th)t Kai g 6' r!
gi!i 3:an 61i
i Vháng 11n1?Ah `hi3vn và …1 chiến s< t0 f-hi-cô
g +u B!
i +uGi 1?A…, ;&c ;ưkng cách 6ang ;in tiếp 6'
phLn công
i 81n81n1?A?, chế 3> 3>c tài B!ti"t! KR ;(t 3d →
+ách 6ang thắng ;ki

1?
.YU Zọc tư ;iMu: |Y!u gEn 2 n56UUUf!-!-"tơ-
r!}
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y tinh thLn cCch
/4ng cA3 BhiK(Pn c|ng cCc (ang ch` cA3
ông"
]kin cưcng, không chRu khu)t phục\
#ư5c D> Ang hộ cA3 nh;n =;n) tG
cuQi 1HIl) .>c .ư5ng c/4ng (- .à/ g0"
];;ưkng c6ang ;iến tiếp phLn công, 1n1n1?A?
c6ang thắng ;ki\
?3u khi cCch /4ng th%ng .5i 1h`nh
phA cCch /4ng (- .à/ g0 ($ :;< =>ng (gt
nư,c"
]Zể thiết ;(p chế 3> 61i, th&c hiMn cLi cách
%#n ch*\U
Th%ng .5i ở O-i Oi$n 9iKrôn n'i .ên
(iYu g0" ]sJc 6anh c*! nh#n %#n +u B!\
+h;n =;n 1u h3 tiến hành :;< =>ng
1+X9 trng hàn c!nh nà"
].:àn cLnh kh^ kh5n, 3ec KiMt s!u khi /-ô
t!n r=\
8 1ông cuộc :;< =>ng (gt nư,c
- 1?A? -1?h1, chQnh Fu$Sn cách 6ang tiến hành cLi
cách %#n ch* triMt 3ể

- Vháng @n1?h1, s!u thắng ;ki ' .i-rôn g tiến ;n
+,-.U
- .iMn n!$: 3at nhiSu thành t&u trn các ;<nh v&c:
Winh tế, v5n h:á, giá: %ụcUU
*. !:ng cD bài:
Vhv: v6 tình hình cách 6ang f< /! - tinh c^ gì khác v1i ph:ng trà: cách 6ang ch#u Š
và ch#u `hir
. HEớng 2Fn , Dan 2V:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i“n t(p chupn KR kiể6 tr! 6>t tiết

28
Tiết H
KIQ. TGA &IẾT .UT TIẾT
A. .89 64:; <=4 h>9
- Wiể6 tr! 3ánh giá Fuá trình học t(p c*! hns, 3ánh giá ch: 3iể6 thv: 3inh ks
- Giá: %ục I thJc t& giác tQch c&c tr:ng học t(p, I thJc t& giác ;à6 Kài,
- NOn kP n5ng trình Kà$ 6>t v)n 3S ;Rch sT, kP n5ng ;(p KLng Kiểu
,. Phư!" 64?! @AB h>9
ZS kiể6 tr! 3= phô tô s”n
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
III.Ti&n hành $iểm tra
PhK! I. PhK! 6C]9 !"h4?J
1;u 1: 9-< kh3nh trdn *à (Cp Cn P/ ch .à (png:
1U Zến nT! 3Eu th(p k9 78, h!i cưcng FuGc công nghiMp 30ng 3Eu thế gi1i ;à:
‚U fP và ,h(t BLn U BU f< và /in -ôU
+U ,h(t KLn và /in -ôU yU /in -ô và các nư1c V#$ xuU
2U Ziể6 chung cơ KLn c*! các nư1c -.+, ;à:
‚U y: 3Lng c>ng sLn ;=nh 3a:U BU/)$ ch* ngh<! fác / ,in ;à6 tư tư'ngU
+U +Xng 6ục tiu "#$ %&ng +,-.U yU +L [ I trnU
[U /in -ô 3= giúp chúng t! "#$ %&ng công trình gìr
‚U ,hà 6á$ thu9 3iMn Z! ,hi6U BU ,hà 6á$ thu9 3iMn .:à BìnhU
+U Zưcng %#$ A88 W_U yU +#u ‚ và + 3úngU
@U ‚Yt‚, thành ;(p %i‰n 3àn khu v&c ]‚N•\ và: thci gi!n nà:r
‚U ,56 1??1 BU ,56 1??[ +U ,56 1??@ yU ,56 1??7
AU Œn Z> 3= giLi Fu$ết 3ưkc v)n 3S ;ương th&c nhc:
‚U +u>c cách 6ang "!nh BU +u>c cách 6ang trắng
+U +u>c cách 6ang công nghiMp yU +u>c cách 6ang nhung
hU ,ư1c Zông n!6 Š nà: ;à y1n rang} ch#u Šr
‚U Vhái /!n BU Ying!p:U +U f!-;!i -"i!-! yU _iMt ,!6
7U Wh'i 3Eu c*! ph:ng trà: giLi ph^ng %#n t>c s!u n56 1?@A ;à:
‚U +h#u `hi BU f< /!-tinh +U Zông ,!6 Š yU ,!6 Š
…U ,gà$ 1n18n1?@? ;à ngà$ thành ;(p c*! nư1c:
‚U +>ng h:à /in K!ng ZJc BU +>ng h:à nh#n %#n Vrung .:!
+U ,ư1c c>ng h:à ‚i +(p U +>ng h:à ,!6 `hi
1;u 2: +Qi cCc D> kiEn ở cột h *,i niên (4i ở cột u D3 ch (png}
+>t ‚ +>t B

21
1U …n1n1?@? !U ,vn-"ơn f!n-3v-;! tr' thành Vdng thGng
+>ng h:à ,!6 `hi
2U 1n1n1?A? KU /in K!ng -ô _iết t!n r=
[U 2An12n1??1 cU +ách 6ang +u B! thành công
@U An1??@ %U .>i 3Cng tương trk kinh tế 3ưkc thành ;(p
II. PhK! 6^ _;`!7
1U ‚Yt‚, h phát triển thành ‚Yt‚, 18 như thế nà:r Vhci cơ và thách thJc khi _iMt
n!6 th!6 gi! ‚Yt‚,r
2U +ông cu>c cLi cách và 6' cT! ' Vrung QuGc t0 n56 1?7… 3ến n!$r
Đ(P (N [ ,IQ+ ĐIQ.
I. PhK! 6C]9 !"h4?J7 a[ 3iể6\U
+#u 1: ]2 3iể6\ - f•i I 3úng ch: 8,2A 3iể6
+#u 1 2 [ @ A h 7 …
ZU án B y y + ‚ B + B
+#u 2: ]1 3iể6\
1U- % 2U- c [U- K @U- !
II. PhK! 6^ _;`!7 ]7 3iể6\
1. NuC tr0nh phCt tri$n cA3 u?Vu+ ~s (i$/ •
† Quá trình phát triển t0 ‚Yt‚, h thành ‚Yt‚, 18: ][ 3iể6\
- Whi 61i thành ;(p ]A nư1c thành vin\~
- 1n1?…@, Bru-n#$ g thành vin thJ h
- ZEu nh4ng n56 ?8, ‚Yt‚, g 6' r>ng thành vin:
i Vháng 7n1??A _iMt ,!6 th!6 gi!
i Vháng ?n1??7 /à: và f$!n6!
i V @n1??? +56 puchi! th!6 gi! g ‚Yt‚, 18
- ‚Yt‚, chu$ển trọng t#6 h:at 3>ng:
i .kp tác kinh tế, "#$ %&ng khu v&c h:à Kình, dn 3Rnh phát triển phCn vinhU
i ,56 1??2, ;(p ‚•V‚
i ,56 1??@, thành ;(p ‚N• ⇒/Rch sT Z,‚ Kư1c s!ng thci ks 61i
† Vhci cơ thách thJc khi _iMt ,!6 th!6 gi! ‚Yt‚,: ]1 3iể6\
- Vhci cơ: Va: cơ h>i ch: _iMt ,!6 gi!: ;ưu, tr!: 3di v1i các Knư•cs tr:ng khu v&c
- Vhách thJc: ,ếu không nắ6 Kắt thci cơ chu$ển gi!: công nghM g tụt h(u "! hơn•
h:à t!n 6)t KLn sắc %#n t>c
2. 1ông cuộc c!i cCch /ở c_3 ở Trung NuQc ~s (i$/•
† /Q %: cLi cách 6' cT!
- V0 1?A? -1?7…, Vrung QuGc ;#6 và: thci ks 3E$ Kiến 3ông

22
- Vháng 12n1?7… 3ể 3ư! 3)t nư1c th:át khwi thci ks kh*ng h:Lng g 3S r! 3ưcng ;Gi
61i
† ,>i %ung 3ưcng ;Gi 61i:
i -%&ng +,-. 6!ng 6àu sắc VQ
i Vh&c hiMn cLi cách 6' cT!, ;)$ phát triển kinh tế trọng t#6
⇒#ư3 TN trở thành 6uQc gi3 giàu /4nh) *ăn /inh
† Wết FuL: 3at nhiSu t t&u t: ;1nU
i Winh tế: tGc 3> t5ng trư'ng c!: nh)t thế gi1i~
i ZGi ng:ai: Kình thưcng h:á, 6' r>ng Fu!n hM v1i nhiSu nư1c, thu hCi ch* Fu$Sn .W,
f+
⇒#^3 *^ Trung NuQc (ư5c n;ng c3 trên trư\ng 6uQc tế
IC. !:ng cD bài:
- Giá: vin thu Kài - ,h(n "‡t gic kiể6 tr!
C. HEớng 2Fn , D>n 2V:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài …U ,ư1c f<
i Yưu tE6 tr!nh Lnh vS thành t&u kV bW.WV f< s!u chiến tr!nh thế gi1i 2 3ến n!$

2[
T;K! 11
Ti&t -
Chư!" III. .\ [NHbT ,SN c T*Y *+ TỪ N-. 1945 ĐẾN NAY
,'I Z. N)ỚC .\
A. .89 64:; <=4 h>9
1.Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Y!u +VVG 2, kinh tế f< c^ Kư1c phát triển nhL$ vọt, chiế6 ưu th tu$Mt 3Gi tr:ng thế
gi1i tư KLnU ,gu$n nh#n phát triển kinh tế f<
- Vr:ng thci ks nà$ nư1c f< th&c hiMn chQnh sách 3Gi n>i phLn 3>ng, 3Gi ng:ai Kành
trư1ng v1i 6ưu 3C Ká ch* thế gi1i, nhưng tr:ng hơn nT! thế k9 Fu!, f< 3= v)p phLi nhiSu th)t
Kai neng nS
2. Tư tưởng:
Giá: %ục tinh thEn 3)u tr!nh chGng ch* ngh<! cục K>, c!s nh#n, ch* ngh<! Kành trư1ng
3. KZ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, tdng hkp, 3ánh giá các s& kiMn, kP n5ng sT %ụng
KLn 3CU
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C chQnh trR thế gi1i t0 s!u 3ai chiến 2 3ến n56 1?…?U
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp.
II. Kiểm tra
III. Dạy học bài mới
Hoạt động:
G_U Gi1i thiMu nư1c f< trn
KLn 3C
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng [[\
?3u chiến tr3nh thế gi,i
thứ h3i) t0nh h0nh kinh tế bĩ
ntn"
]phát triển nh!nh ch^ng g VB
giàu 6anh nh)t thế gi1i\
@0 D3 kinh tế bĩ phCt
tri$n nh3nh ch'ng D3u chiến
tr3nh"
]Vhu ;ki t0 chiến tr!nh, 3)t nư1c
không KR tàn phá, áp %ụng t t&u
W.WV và: sLn "u)t\
G_U GiLng ngu$n nh#n phát
triển kinh tế f<
Trng nh&ng thWp niên
tiếp thP t0nh h0nh kinh tế bĩ
ntn"
I.TPnh hPnh $inh t& nEớc WN 'a# chi&n tranh th& giới thứ
hai
8 +h&ng thWp niên (Lu D3u chiến tr3nh - Winh tế chiế6 ưu
thế tu$Mt 3Gi :
i+ông nghiMp chiế6 – s ;ưkng thế gi1i
i nghiMp: G)p 2 ;En s ;ưkng A nư1c:
‹-t!-;i-!, ,h(t, V#$ ZJc, `háp, ‚nh
i Vài chQnh: — %& tr4 vàng thế gi1i
- ,gu$n nh#n phát triển:
i Vhu ;ki t0 chiến tr!nh, 3)t nư1c không KR tàn phá
i Šp %ụng t t&u W.WV và: sLn "u)tUUU
8 +h&ng thWp niên tiếp thP:
- Winh tế không cHn ưu thế tu$Mt 3Gi
- ,gu$n nh#n su$ giL6:
i +anh tr!nh V#$ xu, ,h(t BLn
i V "u$n kh*ng h:Lng, su$ th:ái
i +hi phQ Fu#n s& ;1n
i +hnh ;Mch giàu nghO: Fuá ;1nU

2@
]Winh tế su$ giL6, không cHn
ưu thế tu$Mt 3Gi\
@0 D3 nYn k tế bĩ tG
1HM3 trở (i .4i Du< gi!/"
G_U Zư! r! KLng sG ;iMu kinh tế
f< ' 2 thci ks
Nu3 O!ng DQ .iEu) P/ c'
nhWn :Xt g0 *Y D> phCt tri$n kinh
tế bĩ 6u3 2 th\i kv"
⇒Kinh tế phCt tri$n không (Yu) hiEn Du<) *on (ứng (Lu thế
gi,i
Hoạt động/.
@0 D3 bĩ trở thành nư,c
khởi (Lu cCch /4ng K9KT 2"
]nhiSu nhà kh:! học, kinh tế
phát triển g 3Eu tư ;1n\
G_U .ư1ng %mn hns Fu!n sát .U
1h
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
K9KT cA3 bĩ 6u3 h. 1S" hi$u
hiEn D> tiến Oộ *ư5t OWc K9KT
cA3 bĩ"
c nghĩ3 cA3 nh&ng thành
t>u K9KT (Qi *,i nư,c bĩ"
II. I3 phKt triển 6e $hoa học , K9 th#7t c:a WN 'a# chi&n
tranh
- Wh'i 3Eu cách 6ang W.WV ;En 2U
- Vhành t&u: Zi 3Eu vS nhiSu ;<nh v&c:
Yáng chế công cụ 61iU, n5ng ;ưkng 61i, chinh phục vu
trụ~
⇒T4 (iYu kiEn kinh tế tăng trưởng nh3nh) (\i Dông n=;n
(ư5c n;ng c3
Hoạt động G.
+Xt nei OWt trng ch`nh
DCch (Qi nội cA3 bĩ D3u 1TTj
2"
]Vh&c hiMn chế 3> 2 3Lng th!$
nh!u cE6 Fu$Sn, K!n hành 6>t
;:at 3a: ;u(t phLn 3>ngUUU\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
ch`nh DCch (Qi nội cA3 bĩ D3u
chiến tr3nh"
]c sách pvụ tư sLn, chGng ngưci
;!: 3>ng g phLn 3>ng\
ThCi (ộ cA3 nh;n =;n bĩ
*,i nh&ng ch`nh DCch cA3 1h`nh
phA"
G_U ymn chJng: `h:ng trà: tiu
Kiểu: +hGng ph#n KiMt ch*ng
t>c, p 3Gi cu>c c tr!nh "#6 ;ưkc
_iMt ,!6 ]>3 *à ưu thế
KT rN? gi,i cL/ 6u<Yn bĩ th>c
III. !hfnh 'Kch đDi nội 6à đDi ngoại c:a WN 'a# chi&n
tranh
† ZGi n>i:
- Vh&c hiMn chế 3> 2 3Lng th!$ nh!u cE6 Fu$Sn
- B!n hành 6>t ;:at 3a: ;u(t phLn 3>ng:
i ,g5n cLn ph:ng trà: công nh#n, chGng Z+Y
i +hQnh sách ph#n KiMt ch*ng t>c
⇒` trà: 3)u tr!nh KXng ;n 6anh 6Ž:
† ZGi ng:ai:
- ZS r! y1hiến .ư5c tàn cLuzg chGng phá +,-., ptrà:
cách 6ang thế gi1i
- BiMn pháp:
i Viến hành viMn trk ;ôi k‡: 3Cng 6inh
i Vhành ;(p các khGi Fu#n s&
i G#$ chiến tr!nh "#6 ;ưkc

2A
hiEn ch`nh DCch (Qi ng4i ntn"
]ZS r! |+hiến ;ưkc t:àn cEu}g
chGng phá +,-., ptrà: cách
6ang thế gi1i, "ác ;(p th‡ gi1i
3ơn c&c\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
ch`nh DCch =Qi ng4i cA3 bĩ tG
D3u 1TTj 2 (ến n3<"
]Kành trư1ng, cá nh#n cục K> g
th!6 vọng c*! +,ZQ\
+h&ng th%ng .5i *à thgt
O4i cA3 bĩ trng *iEc th>c hiEn
ch`nh DCch (Qi ng4i tG 1HsI
(ến n3<"
V/ Oiết g0 *Y /6h @iEt r /ĩ
trư,c (;< *à hn3<"
- V0 1??1, "ác ;(p thế gi1i 3ơn c&c
w Thiết .Wp D> thQng tr^ thế gi,i.
*. !:ng cD bài:
- _ì s!: f< ;ai tr' thành nư1c tư KLn giàu nh)t thế gi1i ]t0 1?@A- 1?7[\ r
- t6 h=$ nu nh4ng n‡t chQnh vS chQnh sách 3Gi n>i, 3Gi ng:ai c*! f< ]V0 1?@A 3ến
n!$\ r
A. HEớng 2Fn học t7p:U i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài ?U ,h(t BLn
T;K! 11
Ti&t
,'I 9. NHbT ,SN
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,h(t KLn ;à nư1c phát "Qt Kai tr(n, kinh tế ,h(t KR tàn phá neng nSU Y!u +VVG 2, Winh
tế ,h(t phát triển nh!nh ch^ng ,h(t BLn 3= vươn ;n nh!nh ch^ng tr' thành siu cưcng FuGc,
3Jng thJ 2 thế gi1i
- +hQnh sách %Gi n>i, 3Gi ng:ai c*! gi1i cE6 Fu$Sn ,h(t KLn s!u chiến tr!nh thế gi1i 2
2. Tư tưởng: Giá: %ục I chQ vươn ;n, tinh thEn học t(p ;!: 3>ng hết 6ình, tôn trọng k9
;u(t
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng KLn 3C và ph#n tQch các s& kiMn ;Rch sT, s: sánh, ;in
hM v1i th&c tếU
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C chQnh trR thế gi1i t0 s!u +VVG 2 3ến n56 1?…?~U
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớpU
II. Kiểm tra

2h
t6 h=$ nu nh4ng n‡t ndi K(t tr:ng chQnh sách 3Gi n>i, 3Gi ng:ai c*! f< t0 1?@A 3ến
n!$r
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U Gi1i thiMu nư1c ,h(t trn KLn
3C
?3u chiến tr3nh thế gi,i thứ
2 t0nh h0nh nư,c +hWt như thế nà"
]/à nư1c Kai tr(n, KR f< chiế6
3^ng, 6)t hết thu>c 3R!, kinh tế KR
tàn phá neng nS,UUU\
G_U yư1i chế 3> Fu#n FuLn c*! f<,
6>t ;:at các cLi cách %#n ch* 3ưkc
tiến hành
+êu nh&ng c!i cCch =;n chA
ở +hWt D3u chiến tr3nh"
]K!n hành .pháp 61i, ":á Kw +,
Fu#n phiMtUU\
c nghĩ3 nh&ng c!i cCch =;n
chA ở +hWt D3u 1TTj 2"
I. TPnh hPnh ;h7t cRn 'a# chi&n tranh
8 T0nh h0nh +hWt h!n D3u chiến tr3nh:
- /à nư1c Kai tr(n, KR f< chiế6 3^ng, 6)t hết thu>c 3R!
- Winh tế KR tàn phá neng nS, 3)t nư1c gep nhiSu kh^ kh5n
8 1!i cCch =;n chA ở +hWt h!n:
- ,56 1?@h, K!n hành .iến pháp 61iU
- ,56 1?@h-1?@?, cLi cách ru>ng 3)tU
- -:á Kw ch* ngh<! Fu#n phiMt, K!n hành các Fu$Sn t& %: %#n
ch*
⇒T4 .uang không kh` /,i gipp +hWt phCt tri$n D3u nà<
Hoạt động /.
G_U 1?@A-1?A8 phát triển ch(6,
phụ thu>c f<
.YU Zọc tư ;iMu: |,Sn kinh tế
,h(t~ `-ru} ]YGW tr!ng [7\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y kinh tế
+hWt nh&ng nă/ IJ KMJ cA3 TK
XX"
]phát triển 6anh 6Ž g t5ng trư'ng
|thEn kì}UUU\
G_U ymn chJng vS s& phát triển
nh!nh ch^ng c*! kinh tế ,h(t tr:ng
g3 nà$U
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U
1…,1?,28 ]YGW tr[…\
@0 D3 D3u 1TTj 2 nYn kinh
tế cA3 +hWt h!n .4i phCt tri$n
nh3nh như *W<"
.YU Zọc tư ;iMu: |Y!u 6>t thci
ks~6:ng 6uGn}U 94n chế *à
kh' khăn cA3 kinh tế +hWt"
]nghO: tài ngu$n, KR canh tr!nh,
chOn ‡p\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y kinh tế
II. ;h7t cRn $h"i ph%c 6à phKt triển $inh t& 'a# chi&n
tranh
- V0 1?@A -1?A8, kinh tế phát triển ch(6 chap
- Gi4! nh4ng n56 A8 - 78, phát triển 6anh 6Ž g t5ng trư'ng
|thEn kì} g 3Jng thJ 2 thế gi1iU
⇒+hWt h!n trở thành /ột trng O3 trung t;/ kinh tế tài
ch`nh thế gi,i
K ,gu$n nh#n phát triển:
i ,hc chiến tr!nh VriSu Vin, Z yương
i Vru$Sn thGng v5n h:á, giá: %ục ;#u 3ciU
i .M thGng td chJc FuLn ;Q c^ hiMu FuLU
i _!i trH Fu!n trọng c*! ,hà nư1c
i +:n ngưci ,h(t c^ tru$Sn thGng t& cưcngU
- Winh tế nhiSu kh^ kh5n, han chế: nghO: tài ngu$n, KR canh
tr!nh, chOn ‡pUUU
- V0 3Eu nh4ng n56 ?8, kinh tế su$ th:ái k‡: %ài

27
+hWt tG (Lu nh&ng nă/ HJ D *,i
th\i kv trư,c"
]kh*ng h:Lng su$ th:ái\
+gu<ên nh;n .à/ kinh tế
+hWt .;/ *à khAng h!ng Du<
thCi"
]c tr!nh, thiếu t ngu$n, 6)t c#n
3Gi, ;=: h:á ; 3>ng\
Hoạt động G.
+êu nh&ng nXt nei OWt trng
ch`nh DCch (Qi nội cA3 +hWt D3u
chiến tr3nh thế gi,i 2"
]tnhiMn c3> %#n ch*, K!n hành Fu$Sn
t%: %#n ch*UUU\
V/ (Cnh giC thế nà *Y *iEc
#!ng L]B /gt 6u<Yn .Wp 1h`nh
phA"
]Biểu hiMn tình hình c trR không dn
3Rnh, 3hwi 6ô hình 61i v1i s& tgi!
cE6 Fu$Sn c*! nhiSu chQnh 3Lng\
V/ h-< tr0nh Oà< nh&ng nXt
nei OWt trng ch`nh DCch (Qi ng4i
cA3 +hWt"
G_U ,gà$ …n?n1?A1 .iMp ư1c !n
ninh f< - ,h(t 3ưkc kI ⇒f< 3^ng
Fu#n, "%&ng c5n cJ Fs& trn 3)t ,h(t
V/ Oiết g0 *Y /Qi 6u3n hE
@iEt +3/ K +hWt h!n"
III. !hfnh 'Kch đDi nội 6à đDi ngoại c:a ;h7t cRn 'a#
chi&n tranh
8 #Qi nội: Vh&c hiMn c 3> %#n ch*:
i +ác ZLng phái công kh!i h:at 3>ng
i `h:ng trà: K=i công, %#n ch* phát triển i ZLng /y` ;in
tục cE6 Fu$Sn
i ,56 1??[ ZLng /y` 6)t Fu$Sn ;(p +hQnh ph* g chQnh trR
không dn 3Rnh
8 #Qi ng4i:
- Y!u chiến tr!nh h:àn t:àn ;M thu>c f<
i , …n?n1?A1 kQ .iMp ư1c !n ninh v1i f<
i .iMp ư1c gi! han 1?h8, 1?78• n#ng c)p 1??h, 1??
- .iMn n!$:
i Vh&c hiMn chQnh sách 6S6 6dng
i V(p trung phát triển Fu!n hM kinh tế 3Gi ng:ai
⇒+hWt (3ng *ư2n .ên thành cư\ng 6uQc ch`nh tr^
*. !:ng cD bài:
1U Vhành t&u phát triển kinh tế c*! ,h(t s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ 2r,gu$n nh#n
ptriểnr
2U ,gu$n nh#n chung %mn t1i s& t5ng trư'ng c*! kinh tế f< - ,h(t s!u ctr!nhr
+. HEớng 2Fn học t7p: i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 18U +ác nư1c V#$ xu

2…
T;K! 1E
Ti&t /
,'I 11. C(C N)ỚC T*Y *+
A. .89 64:; <=4 @AB :
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,h4ng n‡t khái Fuát c*! các nư1c V#$ xu t0 s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ h!i 3ến n!$U
- Y& hình thành và phát triển c*! /in 6inh ch#u xu ]t„\
2. Tư tưởng: giá: %ục học sinh tinh thEn 3:àn kết khu v&cU fGi Fu!n hM _iMt n!6 và
t„
3. KZ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng sT %ụng KLn 3C, tdng hkp, ph#n tQch, s: sánhU
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C chQnh trR thế gi1i t0 s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ h!i 3ến n56 1?…?
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớpU
II. Kiểm tra
Vhành t&u phát triển kinh tế c*! ,h(t s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ 2r,gu$n nh#n
ptriểnr
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U ˆu cEu hns gi1i thiMu vR trQ
các nư1c V#$ xu trn KLn 3C
.YU Zọc tư ;iMu: |Vr:ng chiến
tr!nh~KLng ‚nh}
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y t0nh
h0nh cCc nư,c T;< [u D3u chiến
tr3nh thế gi,i thứ 2"
]3)t nư1c KR tàn phá neng nS, gep
nhiSu kh^ kh5n\
#$ phục hai kinh tế cCc
nư,c T;< [u (- .à/ g0"
]nh(n viMn trk c*! f< Fu! kế h:ach
|fác-s!n}\
T4i D3 kinh tế T;< [u .4i .E
thuộc *à bĩ"
]3ể nh(n v trk V#$ xu phLi tu#n
thv: 3k %: f< 3r!\
?3u ctr3nh) gi,i cL/ 6u<Yn
T;< [u (- thi hành cDCch (Qi nội)
(Qi ng4i ntn"
]Vhu h˜p Fu$Sn t& %: %#n ch*, "^!
Kw cLi cách tiến K>, ng5n cLn ph:ng
I. TPnh hPnh ch#ng
8 Kinh tế:
- Vr:ng chiến tr!nh, kinh tế KR tàn phá neng nS
- V0 1?@… -1?A1, 1h nư1c nh(n viMn trk f< g phục
hCi kinh tế
⇒Wtế phục hCi nhưng ;M thu>c và: f<
8 #Qi nội:
- Vhu h˜p Fu$Sn t& %: %#n ch*, "^! Kw cLi cách tiến K>
- ,g5n cLn ph:ng trà: công nh#n và %#n ch*
8 #Qi ng4i:
- -#6 ;ưkc tr' ;ai các thu>c 3R!
- Vh!6 gi! khGi ,‚Vƒ g chGng /-ô và các nư1c
-.+, Zông xu
8 #ức D3u chiến tr3nh:
- Y!u c tr!nh ' ZJc c^ 2 nhà nư1c
- ,gà$ [n18n1??8, 2 nư1c ZJc thGng nh)t g +>ng
hH! /in K!ng ZJc

2?
trà: công nh#n và %#n ch*\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y ch`nh
DCch (Qi nội) (Qi ng4i cA3 cCc
nư,c T;< [u D3u chiến tr3nh"
];M thu>c và: f< g c5n KLn giGng
chQnh sách c*! f< UU\
?3u 1TTj 2) t0nh h0nh nư,c
#ức c' g0 (Fc OiEt"
]c^ s& tEn tai c*! 2 nhà nư1c v1i 2
chế 3> khác nh!u\
Hoạt động /.
G_U Y!u ctr!nh, "u thế ndi K(t '
V#$ xu ;à ;in kết W_
@0 D3 cCc nư,c T;< [u c' :u
hư,ng .kết *,i nh3u"
]+hung nSn v5n 6inh, kinh tế
không cách KiMt nhiSu, hkp tác g
th:át khwi nghi k™ và s& ;M thu>c
và: f<\
G_U B3Eu ;in kết thv: các ngành
kinh tế g các ;v&c
+êu cCc /Qc th\i gi3n thành
.Wp cCc te chức .iên kết kinh tế ở
T;< [u"
]@n1?A1, thành ;(p +>ng 3>ng th!n
th‡p ch#u xu,~\
9ội ngh^ b3K3K:t2Kr`ch c' 7
nghĩ3 như thế nà"
]Zánh %)u 6Gc 6!ng tQnh 3>t phá
c*! Fuá trình ;in kết\
9iEn n3< V€ (- thQng nhgt
*Y nh&ng /Ft nà"
]3Cng tiSn chung t„Nƒ, 3!ng tì6
cách t nh)t vS ctrR\
G_U Gi1i thiMu vS 3Cng t„Nƒ
G_U Whi 61i thành ;(p tu c^ h
nư1c thành vin
.YU -ác 3Rnh trn KLn 3C h nư1c
3Eu tin c*! t„
G_UYT %ụng KLn 3C gthiMu vS Fuá
trình 6' r>ng c*! t„
II. I3 liTn $&t cKc $h# 63c
8 +gu<ên nh;n .iên kết:
- +hung nSn v5n 6inh, kinh tế không cách KiMt nhiSu
- .kp tác g th:át khwi nghi k™ và s& ;M thu>c và: f<
8 NuC tr0nh .iên kết:
- V@n1?A1 +>ng 3>ng th!n th‡p ch#u xu r! 3ciU
- V[n1?A7,+>ng 3Cng n;ưkng ngu$n tT ch#u xu,+>ng
3Cng ktế ch#u xu ]tt+\
- V7n1?h7, [ c>ng 3Cng trn sáp nh(p g +>ng 3Cng
ch#u xu ]t+\
- V12n1??1, .>i nghR c)p c!: f!-!-"tơ- rQch Fu$ết
3Rnh•
i -#$ %&ng thR trưcng, 3Cng tiSn chung
i -#$ %&ng ,hà nư1c chung ch#u xu
iZdi tn ]t+\ g/6inh ch#u xu ]t„\
8 NuC tr0nh /ở rộng :
- Vhành ;(p: h thành vin
- 1???, c^ 1A thành vin g 2A thành vin ]288@\ g 27
thành vin ]2887\

[8
V/ Oiết g0 *Y /Qi 6u3n hE
@iEt +3/ *à V€"
]thiết ;(p Fu!n hM 1??8, n!$ ;à thR
trưcng Kan hàng ;1n c*! _iMt ,!6\
* . !:ng cD bài :
1U ,‡t ndi K(t c*! các nư1c V#$ xu s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ h!ir
2U /(p KLng nin Kiểu vS các 6Gc thci gi!n thành ;(p các td chJc ;in kết kinh tế ' V#$
xur
+ . HEớng 2Fn học t7p :
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 11U Vr(t t& thế gi1i 61i s!u chiến tr!nh thế gi1i thJc h!iU
IC. g ht $inh nghiQm :
T;K! 1N
N"=B deA!7 11f11fE111ggggg.
;gày 2ạy :ii/--
Ti&t G
CH)hNG I&. O+AN HỆ O+XC TẾ TỪ N-. 1945 ĐẾN NAY
,'I 11. TGbT TV THẾ GIỚI .ỚI SA+ CHIẾN TGANH THẾ GIỚI THi HAI
A . .89 64:; <=4 h>9 :
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Y& hình thành tr(t t& thế gi1i 61i s!u chiến tr!nh:yTrWt t> h3i c>c •3nt3z} s& thành
;(p, v!i trH và h:at 3>ng c*! /in hkp FuGcU
- ,h4ng Fu!n hM c*! yTrWt t> thế gi,i h3i c>cz) tình trang y1hiến tr3nh .4nhz, các "u
thế phát triển c*! thế gi1i ngà$ n!$
2. Tư tưởng: Giá: %ục tinh thEn 3:àn kết FuGc tế, 3)u tr!nh ph phán nh4ng Kiểu hiMn
|c&c 3:!nš, |3ơn c&c h:á c*! f<}
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng KLn 3C, ph#n tQch, nh(n 3Rnh nh4ng v)n 3S ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C chQnh trR thế gi1i t0 s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ h!i 3ến n56 1?…?
C. T45! 6CD!h @AB h>9

[1
. Tổ chức lớpU
/. Kiểm tra: ,u các 6Gc thci gi!n thành ;(p các td chJc ;in kết kinh tế ' V#$ xur
G. Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U GiLi thQch thu(t ng4: Vr(t t&
thế gi1iU W 3inh tr(t t& tgi1i 61i
hình thành s!u .>i nghR ‹-!n-t!
9àn c!nh) th\i gi3n)
thành phLn th3/ gi3 9ội ngh^ •K
3nKt3"
]+VVG 2 sắp kết thúc, t0 @
-11n2n1?@A,UUU\
9ội ngh^ (- c' 6u<ết (^nh
6u3n trfng nà"
.YU Zọc tư ;iMu: |.>i nghR
~UUphương V#$} ]YGW tr!ng
@@,@A\
Nu<ết (^nh ph;n chi3 khu
*>c !nh hưởng cA3 9ội ngh^ (-
($ .4i hE 6u! ntn"
]thế gi1i ph#n thành 2 c&c %:
/in -ô _à f< 3Jng 3Eu 6•i
c&c\
G_U YT %ụng BZ "ác 3Rnh khu
v&c Lnh hư'ng c*! /in -ô và
f<
I. I3 hPnh thành tr7t t3 th& giới mới
8 9ội ngh^ •K3nKt3:
- Vhci gi!n: @ - 11n82n1?@A
- Vhành phEn: ngu$n th* [ nư1c: ‚nh, /in -ô, f›
- ,>i %ung:
i `h#n chi! khu v&c Lnh hư'ng gi4! /in -: và f<
i Vhành ;(p /in hkp FuGc~
8 9E 6u!: hình thành tr(t t& 2 c&c ‹-!n-t!
Hoạt động /.
.YU ,hắc ;ai n>i %ung .>i nghR
‹-!n-t!
9iEn n3< chpng t3 thư\ng
kT niE/ thành .Wp Liên 95p 6uQc
*à th\i gi3n nà" @0 D3"
]2@n18 hàng n56 - ngà$ .iến
chương /in hkp FuGc c^ hiMu
;&c\
+hiE/ *ụ ch`nh cA3 Liên
h5p 6uQc .à g0"
G_U Gi1i thiMu ngu$n tắc h:at
3>ng c*! /.Q
K$ tên /ột DQ c2 6u3n
cA3 L9N /à P/ Oiết"
G_U hư1ng %mn hns kh!i thác .U
2[ ]YGW tr!ng @A\
@iEt +3/ th3/ gi3 L9N
II. I3 hPnh thành SiTn hjp k#Dc
- Vhành ;(p: ,gà$ 2@n18n1?@A
- ,hiM6 vụ:
i yu$ trì hH! Kình, !n ninh thế gi1i
i `hát triển Fu!n hM h4u nghR gi4! các %#n t>c trn cơ s' i
i Vh&c hiMn hkp tác FuGc tế vS 6ọi 6et
- +ơ Fu!n chQnh:
i Zai h>i 3Cng
i .>i 3Cng KL: !n /.Q - Vdng thư kQ: B!nki6un
i +ác cơ Fu!n chu$n 6ônUU
- V?n1?77, _iMt ,!6 tr' thành thành vin /.Q

[2
*à th\i gi3n nà"
V/ h-< nêu nh&ng *iEc
.à/ cA3 Liên h5p 6uQc gipp
nh;n =;n @iEt +3/ /à P/ Oiết"
] cơ Fu!n h:at 3>ng tQch c&c '
_,: œ.ƒ, ‹f•UUU\
V/ (Cnh giC như thế nà
*Y *3i trd cA3 L9N trư,c (;< *à
hiEn n3<"
Hoạt động G.
?3u 1TTj 2 6u3n hE Xô r
bĩ =iin r3 ntn" V/ hi$u thế nà
.à ‚chiến tr3nh .4nhy"
]/à chQnh sách thX 3Rch vS 6ọi
6et c*! f< và các nư1c 3ế FuGc
v1i /in -ô và các nư1c -.+,\
9-< nêu nh&ng Oi$u hiEn
cA3 t0nh tr4ng chiến tr3nh .4nh"
]+ha$ 3u! vu tr!ng, t;(p các khGi
Fu#n s&,UUU\U
T0nh tr4ng chiến tr3nh
.4nh (- =on (ến hWu 6u! như thế
nà"
III. !hi&n tranh lạnh
- V[n1?@7, thế gi1i Kư1c và: thci ks +hiến tr!nh ;anh\U
- Biểu hiMn:
i +ha$ 3u! vu tr!ng
i Vhành ;(p các khGi Fu#n s&
i chiến tr!nh 3àn áp ph:ng trà: giLi ph^ng %#n tọc
- .(u FuL:
i Vhế gi1i ;uôn c5ng thzngU
i +hi phQ Fu#n s& tGn k‡6
Hoạt động *.
.YU Zọc 6ục ‹_ ]YGW tr!ng @7\
+êu cCc :u thế ptri$n cA3
thế gi,i ngà< n3<"
G_U f< ;à 6uGn "ác ;(p |Vhế
gi1i 1 c&c} g thGng trR thế gi1i
g kh^ th&c hiMn, ,h(t, ZJcUUUU
ThP P/ :u thế chung
cA3 thế gi,i hiEn n3< .à g0"T4i
D3 (;< *G3 .à th\i c2 *G3 .à
thCch thức (Qi *,i cCc =;n tộc"
]-u thế chung: hKình, dn 3inh và
h tác phát triểnUUU\
+hiE/ *ụ t .,n cA3 nư,c
t3 hiEn nà< .à g0"
IC. Th& giới 'a# ^!hi&n tranh lạnh_
- Vháng 12n1?…?, |+hiến tr!nh ;anh}ch)6 %Jt
- +ác "u thế 61i:
i .H! h:=n và hH! %Ru tr:ng Fu!n hM FuGc tếU
i -ác ;(p tr(t t& thế gi1i 3! c&c, nhiSu trung t#6U
i ZiSu chjnh chiến ;ưkc phát triển, ;)$ kinh tế ;à6 trọng
3iể6U
i -ung 3>t Fu#n s& và n>i chiến
⇒Xu thế chung: hà O0nh) en (inh *à h5p tCc phCt triển
kinh tế
*. !:ng cD bài:
,u các "u thế ptriển c*! thế gi1i ngà$ n!$U ,hiM6 vụ t: ;1n c*! nư1c t! hiMn nà$ ;à
gìr
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW

[[
i Zọc s:an Bài 12U ,h4ng thành t&u ch* $ếu và I ngh<! ;Rch sT c*! cách 6ang W.WV
i Yưu tE6 tr!nh Lnh vS các thành t&u, phát 6inh kh:! học k< thu(t hiMn n!$
I&. GH6 I4!h !"h4?J 7
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................
T;K! 14
N"=B deA!7 15f11fE111
N"=B @AB7 1Yf11fE111
Ti&t *
,'I 1E. NH/NG TH'NH TV+ CH2 YẾ+ &' j NGH\A LỊCH SỬ C2A C(CH
.ẠNG KHRA HỌC [ KM TH+bT
A . .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức:Giúp học sinh hiểu:
,guCn gGc, nh4ng thành t&u ch* $ếu, I ngh<! ;Rch sT và tác 3>ng c*! cu>c cách 6ang
kh:! học - kP thu(t ;En thJ h!i c*! ;:ài ngưciU
2. Tư tưởng: Giá: %ục học sinh ;Hng h!6 6 nghin cJu kh:! học, I thJc 3)u tr!nh
KL: vM 6ôi trưcng
3. KZ năng: NOn kP n5ng tư %u$, ph#n tQch, ;in hM th&c tế
,. Phư!" 64?! @AB h>9
Vr!nh Lnh vS các thành t&u cách 6ang W.WV
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớpU
II. Kiểm tra
,u nh4ng "u thế phát triển c*! thế gi1i ngà$ n!$r
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
+gu<ên nh;n =on t,i cuộc
cCch /4ng K9 rKt .Ln 2"
.YU Zọc 3:an 3Eu 6ục 1 ]YGW
tr!ng @… -@?\
Trng .ĩnh *>c kh3 hfc c2
O!n .ài ngư\i (- (4t (ư5c nh&ng
thành t>u nà"
]`hát 6inh t: ;1n:V:án , /Q, .^! và
Yinh học\
+h&ng p /inh K9 c2 O!n c'
tCc =ụng ntn"
G_U .ư1ng %mn hns Fu!n sát .U 2@
]YGW tr!ng @…\
I. ;h@ng thành t3# ch: y&#
c:a cKch mạng $hoa học , $9
th#7t
1. Kh3 hfc c2 O!n:
i `hát 6inh t: ;1n g Kư1c phát
triển nhL$ vọt c*! V:án , /Q, .^!
và Yinh họcU
i •ng %ụng và: kP thu(t và sLn
"u)t g phục vụ cu>c sGng
2. 1ông cụ D!n :ugt: 6á$ tQnh
3iMn tT, 6á$ t& 3>ng và hM thGng
6á$ t& 3>ng

[@
9-< ch Oiết nh&ng thành
t>u /,i *Y công cụ D!n :ugt) nguan
năng .ư5ng) *Wt .iEu /,i"
]tì6 r! nhiSu nguCn n5ng ;ưkng
61i, sáng chế nhiSu v(t ;iMu 61i,
công cụ 61i\
+h&ng phCt /inh trng 3
.ĩnh *>c trên c' 7 nghĩ3 như thế
nà"
G_U GiLng vS tác %ụng c*! 6á$
tQnh 3iMn tT~
G_U .%mn hns kh!i thác .U 2A ]YGW
tr!ng @…\
.YU /)$ %mn chJng vS công %ụng
c*! ch)t %‘:
`ô-;i-6v
c nghĩ3 cA3 cuộc cCch /4ng
:3nh trng nông nghiEp" Liên hE
*,i t0nh h0nh nông nghiEp @iEt
+3/"
]GiLi Fu$ết c5n KLn nan thiếu ;ương
th&c\
Trng .ĩnh *>c jT@T *à
TTLL) chinh phục *R trụ .ài ngư\i
(- (4t (ư5c nh&ng tiến Oộ nà"
]thành t&u kì %iMu\
+h&ng thành t>u nà< c' 7
nghĩ3 ntn"
G_U hư1ng %mn hns kh!i thác .U 2h
]YGW tr!ng A1\
3. +guan năng .ư5ng /,i}
ngu$n tT, 6et trci, gi^, th*$
triSu UUU
s. @Wt .iêu /,i: ch)t %‘: `ô-;i-
6v, Vi-t!n~
I. 1Cch /4ng :3nh trng nông
nghiEp:
g GiLi Fu$ết c5n KLn nan thiếu
;ương th&cU
S. j thông *Wn t!i *à TTLL: fá$
K!$ siu #6 khdng ;C, tàu hw! tGc
3> c!:,UUU phát s^ng vô tu$ến hết
sJc hiMn 3ai
M. 1hinh phục *R trụ: Vhành t&u
kì %iMu
Hoạt động /.
.YU 3ọc 6ục ‹‹ ]YGk tr!ng A1\
1Cch /4ng K9 rKT hiEn
n3< c' 7 nghĩ3 như thế nà (Qi *,i
nh;n .4i"
]Zánh %)u ;Rch sT tiến h:á v6inh
nh#n ;:ai, 6!ng ;ai tiến K> phi
thưcng, tt&u ks %iMu\
1uộc c/4ng K9KT hiEn n3<
(- *à (3ng c' tCc (ộng ntn (Qi *,i
cuộc DQng cA3 cn ngư\i"
G_U GiLi thQch tai s!: t9 ;M ;!: 3>ng
tr:ng nông nghiMp và công nghiMp
II. l nghNa 6à tKc động c:a cKch
mạng $hoa học , $9 th#7t
† { ngh<!:
- Zánh %)u ;Rch sT tiến h:á
v6inh nh#n ;:ai
- f!ng ;ai tiến K> phi thưcng,
tt&u ks %iMu
† Vác 3>ng: 2 6et
- VQch c&c:
i Vh!$ 3di ;1n vS cơ c)u %#n cư
;!: 3>ng
i ,#ng c!: ch)t ;ưkng cu>c sGng

[A
;ai giL6 %En, ;!: 3>ng tr:ng ngành
%u ;Rch phục vụ ngà$ càng c!:
Trng th\i (4i c/4ng K9KT
ngà< n3<) .à hfc Dinh) P/ c' Du<
nghĩ g0 ($ c' th$ phục *ụ (gt nư,c"
G_U Giá: %ục hns I thJc KL: vM 6ôi
trưcng: -T ;Q rác thLi công
nghiMp~
- Viu c&c:
i ,gu$ cơ chiến tr!nh hu9 %iMt
i “ nhi‰6 6ôi trưcng, t!i nan,
%Rch KMnh
4. !:ng cD bài:
,u nh4ng tiến K> vS W.WV và nh4ng han chế c*! viMc áp %ụng W.WV và: sLn "u)t
Vhv: v6 tr:ng thci 3ai W.WV phát triển như ngà$ n!$, _iMt ,!6 chúng t! cEn ;à6 gir
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 1[U Vdng kết ;Rch sT thế gi1i t0 s!u n56 1?@A 3ến n!$
I&. GH6 I4!h !"h4?J 7
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................
T;K! 15
N"=B deA!7E4f11fE111
N"=B @AB: E5f11fE111
Tiết 1I
,'I 1N. TkNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SA+ N-. 1945 ĐẾN NAY
A . .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- +*ng cG nh4ng kiến thJc 3= học vS ;Rch sT thế gi1i hiMn 3ai t0 s!u chiến tr!nh thế gi1i
thJ h!i 3ến n!$
- ,>i %ung ch* $ếu, c*! ;Rch sT thế gi1i hiMn 3ai t0 n56 1?@A 3ến n!$U +ác "u thế phát
triển hiMn n!$ c*! thế gi1i
2. Tư tưởng: Giúp học sinh th)$ r’ cu>c 3#u tr!nh g!$ gắt gi4! 2 phv• -.+, và
VB+,U v!i trH c*! _iMt ,!6 hiMn n!$U
3. KZ năng: NOn kP n5ng ttdng hkp, ph#n tQch, nh(n 3Rnh, 3ánh giáU
,. Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C chQnh trR thế gi1i t0 s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ h!i 3ến n56 1?…?
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp.
/. Kiểm tra:

[h
G. Dạy học bài mới
Hoạt động .
+êu nh&ng nội =ung chA <ếu
cA3 .^ch D_ thế gi,i tG D3u nă/
1HsI (ến n3<"
]A n>i %ung chQnh\
.YU -ác 3Rnh các nư1c -.+, trn
KLn 3C
G_U Yr %ụng KLn 3C, giLng vS s&
hình thành hM thGng -.+,
.YU /)$ %mn chJng vS s& ;1n 6anh
và Lnh hư'ng c*! hM thGng -.+,
t1i s& phát triển c*! thế gi1i
9E thQng X91+ Dụp (e (-
!nh hưởng như thế nà t,i ptrà
c/4ng thế gi,i"
+h&ng th%ng .5i t .,n cA3
ptgp =;n tộc ở q rBhi r bĩ L3Ktinh
D3u 1TTj 2 (ến n3<"
G_U Gi1i thiMu 6>t sG hình Lnh vS
các thành t&u c*! VQuGc và
‚Yt‚,
+êu (Fc (i$/ chung cA3 cCc
nư,c tư O!n chA <ếu D3u chiến
tr3nh thế gi,i 2"
G_U ˆu cEu hns nhắc ;ai 6>t sG n‡t
vS ;in 6inh ch#u xu ]t„\
Nu3n hE 6uQc tế tG D3u 1HsI
(ến n3< =iin r3 như thế nà"
]2 thci ks: 1?@A -1??1• 1??1 bn!$\
.YU ,hắc ;ai thành t&u ch* $ếu
cách 6ang W.WV
+hWn :Xt *Y tCc (ộng cA3
K9KT (Qi *,i D> phCt tri$n cA3 thế
gi,i"
jiC *iên: _iMc thế gi1i chi! thành
I. ;h@ng nội 2#ng chfnh c:a lmch
'Z th& giới t= 'a# )*+ đ&n nay
1. ?> h0nh thành hE thQng X91+
- Y!u 1?@A, +,-. 3= tr' thành 6>t
hM thGng trn thế gi1i
- ,T! s!u thế k9 --, +,-. g ;&c
;ưkng hXng 6anh g Lnh hư'ng ;1n
t1i tiến trình thế gi1i
- ZEu nh4ng n56 ?8 hM thGng -.+,
sụp 3d g tdn th)t ;1n 3Gi v1i ptrà:
c6ang thế gi1i
2. Bhng trà gi!i ph'ng =;n tộc ở q
rBhi rbĩ L3Ktinh
- Vhắng ;ki c*! ptrà: giLi ph^ng %#n
t>c g sụp 3d hM thGng thu>c 3R!
+,Vy
- .iMn n!$• 3at thành t&u t: ;1n tr:ng
công cu>c "#$ %&ng 3)t nư1c
3. 1Cc nư,c tư O!n chA <ếu
- Y!u 1?@A, kinh tế phát triển nh!nh
ch^ng tiu Kiểu: f<, ,h(t, +>ng hH!
/in K!ng ZJc
- -u hư1ng ;in kết kinh tế khu v&c•
/in 6inh ch#u xu ]t„\
w 90nh thành 3 trung t;/ kinh tế
.,n: bĩ K+hWt K T;< [u
s. Nu3n hE 6uQc tế tG 1HsI (ến n3<
- Y!u 1?@A, tr(t t& 2 c&c ‹-!n-t! hình
thành g | +hiến tr!nh ;anh}
- V0 1??1 3ến n!$: -u thế 3Gi th:ai,
hkp tác
I. 1Cch /4ng K9KT
- Zat nh4ng thành t&u ks %iMu tr:ng
6ọi ;<nh v&c
- ,h#n tG Fu$ết 3Rnh s& t5ng trư'ng
kinh tế thế gi1i

[7
2 phv ;à 3ec trưng K!: trX6 gi!i
3:an ;Rch sT thế gi1i k‡: %ài t0
1?@A-1??1 chi phGi 6anh 6Ž, tác
3>ng s#u sắc 3ến 3ci sGng chQnh trR
thế gi1i và Fu!n hM FuGc tếU
Hoạt động /.
L^ch D_ thế gi,i 1HsI (ến
n3< c' th$ chi3 .à/ /g< th\i kv"
+êu nội =ung D> ph;n kv ('"
]2 thci ks: 1?@A -1??1• 1??1 b
n!$~\
.YU ,hắc ;ai các "u thế phát triển
c*! thế gi1i ngà$ n!$
T4i D3 n'i y9d3 O0nh) en
(^nh *à h5p tCc phCt tri$nz *G3 .à
th\i c2) *G3 .à thCch thức (Qi *,i
cCc =;n tộc"
II. !Kc 0# th& phKt triển c:a th&
giới ngày nay
8 Bh;n kv:
- V0 1?@A -1??1:Vhế gi1i ph#n ;à6 2
c&c: -ô bf<
- V0 1??1 bn!$:
i -ác ;(p tr(t t& thế gi1i 3! c&c
nhiSu trung t#6
i -u thế hH! h:=n, th:L hiMp gi4!
các nư1c ;1n
i/)$ phát triển kinh tế ;à6 trọng
3iể6
i -ung 3>t n>i chiến,~g hH! Kình
' nhiSu khu v&c
w Xu thế chung: 9d3 O0nh en (^nh
*à h5p tCc phCt tri$n
*. !:ng cD bài:
Giá: vin nh)n 6anh 3ec 3iể6 K!: trX6 c*! gi!i 3:an ;Rch sT nà$ ;à thế gi1i chi!
thành 2 c&c ‹!nt!U
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 1@U_iMt ,!6 s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ nh)t
I&. GH6 I4!h !"h4?J 7
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................
T;K! 1Y
N"=B deA!7 N1f11fE111
N"=B @AB7 N1f11fE111
Ti&t U
PHẦN II. LỊCH SỬ &IỆT NA. TỪ N-. 1919 ĐẾN NAY
Chư!" I. &IỆT NA. TGRNG NH/NG N-. 1919 [19N1
,'I 14. &IỆT NA. SA+ CHIẾN TGANH THẾ GIỚI THi NHlT
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:

[…
- ,gu$n nh#n, n>i %ung, 3ec 3iể6 chương trình kh!i thác thu>c 3R! ;En thJ 2 c*! th&c
%#n `háp ' _iMt ,!6
- ,h4ng th* 3:an th#6 3>c c*! `háp vS chQnh trR, v5n h^!, giá: %ụcU Y& ph#n h^! "=
h>i _iMt ,!6 s!u chương trình kh!i thác thu>c 3R! ;En 2
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng c56 thX 3Gi v1i th* 3:an th#6 3>c c*! th&c %#n `háp
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng /Z, ph#n tQch, 3ánh giá s& kiMn ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/Z:,guCn ;ki c*! Vh&c %#n `háp tr:ng công cu>c kh!i thác ;En 2
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
,u nh4ng n>i %ung ch* $ếu c*! ;Rch sT thế gi1i hiMn 3ai t0 1?@A 3ến n!$r
G. Dạy học bài mới
Hoạt động .
T4i D3 th>c =;n BhCp (x<
/4nh kh3i thCc @iEt +3/ *à #ông
]ư2ng ng3< D3u 1TTj 1"
]3)t nư1c KR tàn phá, kinh tế kiMt
FuM g kh!i thác KX 3ắp thiMt hai
%: ctr!nh\
ThP P/ /ục (`ch chư2ng
tr0nh kh3i thCc thuộc (4i .Ln 2 cA3
th>c =;n BhCp .à g0 "
G_U ˆu cEu hns Fu!n sát .U 27
]YGW tr!ng Ah8, trL ;ci c#u hwi:
Trng chư2ng tr0nh kh3i
thCc *iEt +3/ .Ln 2) BhCp tWp
trung *à nh&ng nguan .5i chA <ếu
nà"
],ông nghiMp và kh!i 6w\
T4i D3 BhCp .4i (Lu tư
nhiYu *à nông nghiEp *à kh3i
/k"
]t;ki nh!nh, nhiSu•Qt phLi 3tư vS
kthu(t\
Trng công nghiEp BhCp
chp trfng phCt tri$n ngành nà"
]kh!i 6w, công
nghiMp chế Kiến\
ThA (4n cA3 BhCp trng
.ĩnh *>c t nghiEp .à g0"
T4i D3 BhCp .4i (Lu tư *à
phCt tri$n *à gi3 thông *Wn t!i"
I. !hE4ng trPnh $hai thKc l?n thứ
hai c:a th3c 21n `hKp
8 bục (`ch kh3i thCc:
B^c ;>t và kiế6 ;ci nhiSu nh)t
8 +ội =ung kh3i thCc:
- ,ông nghiMp:
i V5ng vGn 3Eu tư
i /(p 3Cn 3iSn ch* $ếu trCng c!:
su
- +ông nghiMp:
i Zp$ 6anh kh!i 6w: ch* $ếu 6w
th!n
i -#$ %&ng 1 sG cơ s' chế Kiến
- Vhương nghiMp: nắ6 3>c Fu$Sn
thR trưcng _iMt n!6 và Zông
yương
- Gi!: thông v(n tLi: -#$ %&ng 1
sG tu$ến 3ưcng g phục vụ kh!i
thác
- Vài chQnh:
i ,g#n hàng Zông yương g chj
hu$ kinh tế
i V5ng cưcng K^c ;>t Kong chế 3>
thuế neng nS
w 1h`nh DCch kh3i thCc không
th3< (ei) 6u< /ô *à (Lu tư .,n

[?
]kh!i thác v(n chu$ển
hàng h^!~\
ThP P/ chư2ng tr0nh kh3i
thCc .Ln 2 c' g0 giQng *à khCc *,i
.Ln 1"
Hoạt động /.
+êu nh&ng thA (4n ch`nh
tr^) *ăn h'3) giC =ục cA3 th>c =;n
BhCp ở @iEt +3/"
G_U GiLng vS chQnh sách chi! 3‘
trR c*! V% `háp
bục (`ch cA3 cCc thA (4n
trên .à g0"
]%u$ trì ách thGng trR, phục vụ ch:
công cu>c kh!i thác\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y nh&ng
thA (4n ch`nh tr^) *ăn h'3) giC
=ục cA3 T] BhCp" ]th#6 3>c\
II. !Kc chfnh 'Kch chfnh trmn 6>n
hoan giKo 2%c
K 1h`nh tr^:
i Vhi hành chQnh sách |chi! 3ể trR}
i /ki %ụng triMt 3ể K> 6á$ cưcng
hà: ' thôn "=
K @ăn h'3) giC =ục:
i Vhi hành chQnh sách v5n h^! nô
%RchU
i Vu$n tru$Sn chQnh sách ykh3i
h'3z
w ]i OY ci3 tr^ *à O'c .ột
Hoạt động G: III. <O hội CiQt ;am ph1n hoa
G_U ˆu cEu hns h:at 3>ng nh^6, thL: ;u(n và trL ;ci các c#u hwi s!u:
1. X- hội @iEt +3/ D3u ctr3nh (- ph;n h'3 như thế nà"
2. 9-< ch Oiết thCi (ộ ch`nh tr^ *à kh! năng cCch /4ng cA3 cgc gi3i cgp trng :- hội
@iEt +3/ D3u ctr3nh"
.YU VhL: ;u(n, trình Kà$ kết FuL
G_U ,h(n "‡t Kd sung và ch: hns ghi n>i %ung thv: KLng s!u:
Hiai c8p Lac điểm ThKi độ chfnh trm 6à $hR n>ng cKch
mạng
#chA p kiến - YG ;ưkng ngà$ càng 3ông
- +ơ KLn 3= 3Eu hàng `háp
- Zai K> ph(n c)u kết v1i `háp g t!$ s!i
ch: `háp
- f>t K> ph(n 3R! ch* v0!, nhw c^ tinh
thEn $u nư1c
Tư D!n - N! 3ci s!u ctr!nh
- `h#n h^!: 2 K> ph(n
i Vư sLn 6ai KLn: Qu$Sn ;ki gắn chet v1i
`háp
i Vư sLn %#n t>c: kinh %:!nh 3>c ;(p, KR
chOn ‡p g tinh thEn %#n t>c %#n ch*
T$u tư D!n - GC6: hns, sinh vin, vin
chJcUUU
- BR chOn ‡p, Kac 3=i, khinh
r‘
+^ tinh thEn h5ng hái c6ang
g ;&c ;ưkng cách 6ang
+ông =;n - +hiế6 ?8€ %#n cư
- BR áp KJc K^c ;>t neng nS
- +56 gh‡t 3ế FuGc, pkiến
- /&c ;ưkng h5ng hái và 3ông 3L: nh)t

@8
1ông nh;n - N! 3ci trư1c ctr!nh
- BR [ tEng áp KJc K ;>t
- Vinh thEn $u nư1c
- /&c ;ưkng tiến K> g c^ khL n5ng ;=nh
3a: cách 6ang
T4i D3 gUc công nh;n .4i c' th$ trở thành .>c .ư5ng .-nh (4 cCch /4ng"
];&c ;ưkng tiến K>, c^ td chJc, k9 ;u(t c!:, KR [ tEng áp KJcUUUU\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y thCi (ộ ch`nh tr^ *à kh! năng cCch /4ng cA3 cCc gi3i cgp"
IC. !:ng cD bài:
+hương trình kh!i thác thu>c 3R! ;En 2 c*! Vy `háp 3= tác 3>ng như thế nà: 3ến kinh
tế "= h>i _iMt ,!6r
C. HEớng 2Fn học t7p:
i.ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 1AU`h:ng trà: cách 6ang _iMt ,!6~U ]1?1?-1?2A\
I&. GH6 I4!h !"h4?J 7
T;K! 10
N"=B deA!7 Zf1EfE111
N"=B @AB7 9f1EfE111
Ti&t A
,'I 15. PHRNG TG'R C(CH .ẠNG &IỆT NA. SA+ CHIẾN TGANH THẾ
GIỚI THi NHlT a1919[19E5m
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- žnh hư'ng c*! cách 6ang tháng fưci ,g! và ph:ng trà: cách 6ang thế gi1i 3ến
cách 6ang _iMt ,!6
- ,‡t chQnh tr:ng ph:ng trà: %#n t>c %#n ch* công kh!i và ph:ng trà: công nh#n _iMt
,!6 t0 1?1? 3ến 1?2A
2. Tư tưởng:BCi %ưDng ;Hng $u nư1c và kh#6 phục các K(c tiSn KGi cách 6ang
3. KZ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, trình Kà$ các s& kiMn ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
žnh ch#n %ung ccs nh#n v(t ;Rch sT ]nếu c^\
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
. Kiểm tra

@1
-= h>i _iMt ,!6 s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ nh)t 3= ph#n h^! như thế nà:rVhái 3>
chQnh trR và khL n5ng cách 6ang c*! các gi!i c)pr
G. Dạy học bài mới
Hoạt động .
1Cch /4ng thCng bư\i
+g3 (- !nh hưởng như thế nà
(ến phng trà cCch /4ng thế
gi,i"
]`tgp %#n t>c và ptrà: công
nh#n gắn K^ chet chŽ v1i
nh!uUUUU\
+h&ng D> kiEn (' (-
!nh hưởng như thế nà (ến
cCch /4ng @iEt +3/"
Hoạt động /.
G_U GiLi thQch: |`h:ng trà:
%#n t>c %#n ch*}
?3u 1TTj 1 phng trà
=;n tộc) =;n chA ở nư,c t3
phCt tri$n như thế nà"
]phát triển 6anh 6Ž, hình thJc
ph:ng phú và sôi ndi\
.YU Zọc tư ;iMu:} Gi!i c)p tư
sLn~Fu$Sn ;ki}
@0 D3 gUc tư D!n phCt
(ộng (gu tr3nh"
]KR chOn ‡p g phát 3>ng 3)u
tr!nh\
K$ tên cCc phng trà
(gu tr3nh tiêu Oi$u cA3 gUc tư
D!n"
]1?2[ chGng 3>c Fu$Sn "u)t
cLng ;ú! ga: c*! `háp~\U
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
/ục tiêu) t`nh chgt phng trà
(gu tr3nh cA3 gUc tư D!n th\i
kv nà<"
GvU _ì KR áp KJc, tiểu tư sLn 3=
3Jng ;n 3)u tr!nh
+êu cCc h (ộng (gu
tr3nh cA3 ti$u tư tư D!n trng
th\i kv nà<"
]Vhành ;(p các td chJc chQnh
I. pnh hE5ng c:a cKch mạng thKng
WEJi ;ga 6à phong trào cKch mạng
th& giới
- +ách 6ang tháng fưci thành công
g ptgp %#n t>c, ptrà: công nh#n gắn
K^ 6(t thiết
- /àn s^ng cách 6ang %#ng c!: trn
thế gi1i g QuGc tế c>ng sLn r! 3ci
][n1?1?\
- ZLng c>ng sLn 3ưkc thành ;(p '
nhiSu nư1c: `háp, VQuGc
w T4 (iYu kiEn tru<Yn OC chA nghĩ3
bCc r LêKnin *à @ +3/
II. `hong trào 21n tộcn 21n ch: c"ng
$hai ()),)/+.
1.ji3i cgp tư D!n =;n tộc
- Y!u c tr!nh, tư sLn 6uGn vươn ;n
giành vR trQ kinh tế, nhưng KR chOn ‡p
g phát 3>ng 3)u tr!nh
- `h:ng trà::
i +h)n hưng n>i h^!, Kài tr0 ng:ai
h^! ]1?1?\
i +hGng 3>c Fu$Sn cLng YGHn và
"cLng ;ú! ga: ,!6 Ws ]1?21\
i `h:ng trà: Ká: chQUUUU
w Bhng trà /3ng t`nh c!i .ư2ng)
th! hiEp) chA <ếu (di 6u<Yn .5i kinh
tế
2. Bhng trà cA3 ti$u tư D!n
- .:at 3>ng:
i Vhành ;(p các td chJc chQnh trR:
.>i phục _iMt,~
i fQt tinh, Kiểu tình,~
i /(p nhà "u)t KLn, r! Ká: tiến K> g
cd 3>ng tinh thEn $u nư1c
i Vd chJc á6 sát, 3)u tr!nh 3Hi thL
`h!n B>i +h#u,~
w Bhng trà /3ng t`nh chgt <êu
nư,c =;n chA) /ục tiêu chQng Cp Oức)
cư\ng 6u<Yn

@2
trR,6Qt tinh, Kiểu tình,~\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
/ục tiêu) t`nh chgt phng trà
(gu tr3nh cA3 ti$u tư D!n th\i
kv nà<"
.YU VhL: ;u(n c#u hwi:
+h&ng (i$/ t`ch c>c *à
h4n chế cA3 phng trà =;n
tộc =;n chA ~1H1HK1H2I•"
3. +hWn :Xt chung:
8 ƒu (i$/:
i VhJc tjnh ;Hng $u nư1c
i Vru$Sn Ká tư tư'ng %#n t>c, %#n
ch*, tư tư'ng cách 6ang 61i
8 94n chế:
i Viểu tư sLn: "Gc ndi, )u tr<
i Vư sLn: cLi ;ương thL: hiMp
Hoạt động G.
Btrà cnh;n nư,c t3
trng /g< nă/ (Lu D3u 1TTj
1 (- phCt tri$n trng OQi c!nh
nà"
]thế gi1i và tr:ng nư1c thu(n
;ki\
Bhng trà công nh;n
(- =iin r3 như thế nà"
]`hát triển ;n 6>t Kư1c c!:
hơn s!u +VVG 1\
1uộc O-i công h3 ?n
c' (i$/ g0 /,i trng p trà
(gu tr3nh cA3 công nh;n nư,c
t3 D3u 1TTj 1"
]fục 3Qch, td chJc, kết FuL~\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
phng trà công nh;n ~1H1HK
1H2I•"
III. `hong trào c"ng nh1n ()),
)/+.
- 1?28, công nh#n sài .Hn +hk /1n
thành ;(p +ông h>i 3w
- 1?22: 3)u tr!nh c*! công nh#n, vin
chJc Bắc ks
- 1?2@, K=i công c*! công nh#n nd r!
nhiSu nơi
- V…n1?2A, K=i công c*! công nh#n B!
Y:n g Zánh %)u Kư1c tiến 61i c*! p
trà: công nh#n
g Z)u tr!nh cHn ;‘ t‘, t& phát nhưng
I thJc giác ng> n#ng c!:
*. !:ng cD bài:
1U+5n cJ và: 3#u 3ể khzng 3Rnh ph:ng trà: công nh#n nư1c t! phát triển ;n 6>t Kư1c
c!: hơn s!u chiến tr!nh thế gi1i thJ nh)tr
2U /(p KLng thGng k vS ph:ng trà: %#n t>c %#n ch* 1?1? -1?2A thv: 6mu:
Bhng trà bục tiêu 94t (ộng +hWn :Xt
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i “n t(p, chupn KR kiể6 tr! học ks ‹
I&. GH6 I4!h !"h4?J 7

@[
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................
T;K! 1Z
N"=B deA!7 1Ef1EfE111
N"=B @AB7 1Nf1EfE111
Ti&t Y
KIQ. TGA HỌC KỲ I
A. .89 64:; <=4 h>9
- Wiể6 tr!, 3ánh giá ch: 3iể6 thv: 3Rnh ks
- Giá: %ục tQnh t& giác, tQch c&c khi ;à6 Kài
- NOn kP n5ng v(n %ụng kiến thJc ;à6 Kài kiể6 tr!, trình Kà$ Kà$
,. Phư!" 64?! @AB h>9
ZS ph: tô s”n
C. T45! 6CD!h @AB h>9
TuÇn 20
NgµysoAn71Ef1fE111
N"=B @AB7.. 1Nf11fE111
T456 E1
,'I 1Y. HRẠT ĐUNG C2A NG+YnN (I O+XC o N)ỚC NGR'I TGRNG
NH/NG N-. 1919[19E5
A. .89 64:; <=4 h> 9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,h4ng h:at 3>ng chQnh c*! ,gu$‰n Ši QuGc t0 1?1? b 1?27 và I ngh<! c*! nh4ng
h:at 3>ng 3^ 3Gi v1i cách 6ang _iMt ,!6U
- +h* trương và h:at 3>ng c*! h>i _iMt ,!6 c 6ang th!nh nin
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng kh#6 phục kQnh $u ;=nh tụ ,gu$‰n Ši QuGc và các chiến
s< cách 6ang
3. KZ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá, s: sánh các s& kiMn ;Rch sT, sT %ụng tr!nh
Lnh, KLn 3C ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C: .ành trình tì6 3ưcng cJu nư1c c*! ,gu$‰n Ši QuGc
C. T45! 6CD!h @AB h>9

@@
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
1uộc (gu tr3nh cA3 công nh;n h3 ?n ~lU1H2I• c' (i$/ g0 /,i h2n D *,i cCc phng
trà công nh;n trư,c ('"
G. Dạy học bài mới
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Hoạt động .
G_U ,hắc ;ai nh4ng h:at 3>ng
chQnh c*! ,gu$ến Ši QuGc t0 1?11-
1?17
.YU VhL: ;u(n:
+êu nh&ng h4t (ộng cA3
+uN ở BhCp tG 1H1H K1H2J"c
nghĩ3 cA3 nh&ng h4t ('"
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U2…
]YGW tr!ng h2\
1n (ư\ng cứu nư,c cA3
+gu<in qi NuQc c' g0 /,i *à khCc
*,i .,p ngư\i (i trư,c"
]+ác nhà $u nư1c trư1c s!ng
phương Zông, ,‚Q s!ng phương
V#$~\
?3u khi t0/ thg< ch;n .` cứu
nư,c)+gư\i c' nh&ng h4t (ộng g0"
];(p .>i ;in hiMp thu>c 3R!, ~\
TCc =ụng cA3 nh&ng h4t
(ộng trên"
Néi dung kiÕn thøc
I. ;g#yqn [i r#Dc 5 `hKp
( )A,)/G.
- hn1?1?, gTi t1i .>i nghR _‡c-"!i
|BLn $u sách c*! n%#n ‚n ,!6}
g g#$ tiếng v!ng ;1n
- 7n1?28, 3ọc Yơ thL: /u(n cương
vS v)n 3S %t>c và t3R! c*! / -nin
- 12n1?28, Kw phiếu tán thành
QuGc tế [ và sáng ;(p Z+Y `háp
w T0/ r3 cn (ư\ng cứu nư,c
(png (%n K 1b@?
- 1?21, ;(p .>i ;in hiMp t 3R!
- 1?22, r! Ká: ,gưci cXng khd
- _iết Kài ch: Ká:: ,h#n 3a:, Zci
sGng công nh#n,~
c æ sung
Hoạt động /.
+êu nh&ng h4t (ộng chA
<ếu cA3 +gu<in qi NuQc ở Liên Xô"
]hn1?2[, %& .>i nghR QuGc tế nông
%#nUg KEu và: B!n ch)p hành,
1?2@, %& Zai h>i ;En _ UUU\
+h&ng h4t (ộng (' c' 7
nghĩ3 như thế nà"
II. ;g#yqn [i r#Dc 5 SiTn <"
()/G,)/*.
- V hn1?2[, %& .>i nghR QuGc tế
nông %#nUg KEu và: B!n ch)p
hành
- , 1?2@, %& Zai h>i ;En _ c*!
QuGc tế c>ng sLn, trình Kà$ Fu!n
3iể6 ;(p trưcng vS vR trQ, v!i trH
c*! cách 6ang thu>c 3R!
⇒1huxn O^ *Y tư tưởng) ch`nh tr^
w r3 (\i cA3 #!ng cộng D!n ở
@iEt +3/

@A
Hoạt động G.
+gu<in qi NuQc (- .à/ g0 ($
9ội @iEt +3/ cCch /4ng th3nh niên
r3 (\i"
]tì6 hiểu td chJc V#6 t#6 "=, t(p
hkp th!nh nin $u nư1cUUU\
+êu nh&ng h4t (ộng cA3
+gu<in qi NuQc trng 9ội @iEt
+3/ cCch /4ng th3nh niên" c
nghĩ3 cA3 nh&ng h4t (ộng ('"
]6' ;1p hu)n ;u$Mn 3à: ta: cán K>,
~\
@3i trd cA3 9ội @iEt +3/
cCch /4ng th3nh niên (Qi *,i *iEc
thành .Wp (!ng"
]Vd chJc tiSn th#n c*! ZLng\
III. ;g#yqn [i r#Dc 5 Tr#ng
k#Dc ()/*,)/+.
- +uGi 1?2@, vS QuLng +h#u -
Vrung QuGcU
- Vhn1?2A, ;(p .>i _iMt ,!6 cách
6ang th!nh nin - hat nh#n ;à
+>ng sLn Z:ànU
- ,gưci tr&c tiếp th!6 gi! h:at
3>ng c*! .>i:
i f' ;1p hu)n ;u$Mn chQnh trR,3à:
ta: cán K> i -u)t KLn Ká: Vh!nh
nin ]1?2A\, tác php6 |Zưcng
kách 6Mnh} ]1?27\
- , 1?2…,th&c hiMn ch* trương |vô
sLn h:á}Ug tru$Sn Ká ch* ngh<!
fác
⇒1huxn O^ *Y te chức) tư tưởng
ch D> r3 (\i cA3 #1?
*.. !:ng cD bài:
1U /(p KLng nin Kiểu vS nh4ng h:at 3>ng c*! ,‚Q t0 1?11 3ến n56 1?27 thv: 6mu:
Th\i gi3n 94t (ộng ch`nh
2U +ông ;!: c*! ,gu$‰n Ši QuGc 3Gi v1i cách 6ang _iMt ,!6 t0 1?11 3ến 1?2A
+.. HEớng 2Fn học t7p:
i.ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 17U+ách 6ang _iMt ,!6 trư1c khi ZLng c>ng sLn r! 3ci
i Vì6 hiểu vS ,gu$‰n Vhái .ọc
I&. GH6 I4!h !"h4?J 7
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................
T;K! E1
N"=B deA!7 1Nf11fE111
N"=B @AB7 14f11fE111
Ti&t /
,'I 10. C(CH .ẠNG &IỆT NA. TG)ỚC KHI ĐSNG CUNG SSN GA ĐpI

@h
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Bư1c phát triển 61i c*! ph:ng trà: cách 6ang _iMt ,!6 1?2h -1?27 ;à cơ s' ch: s&
r! 3ci c*! các td chJc cách 6ang: V#n _iMt cách 6ang ZLng, _iMt ,!6 FuGc %#n 3LngU
- +h* trương và h:at 3>ng c*! 2 td chJc cách 6ang nà$U
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng kh#6 phục kQnh $u các K(c tiSn KGi cách 6ang
3. KZ năng: NOn ;u$Mn ch: học sinh kP n5ng sT %ụng KLn 3C và nh(n 3Rnh, 3ánh giá,
ph#n tQch các s& kiMn ;Rch sTU
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C cu>c kh'i ngh<! ˆn Bái ]nếu c^\
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
,u nh4ng h:at 3>ng c*! ,gu$‰n Ši QuGc tai `hápr { ngh<! c*! các h:at 3>ng 3^r
G. Dạy học bài mới
Hoạt động .
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng h@, hA\
Bhng trà (gu tr3nh cA3
công nh;n) *iên chức) hfc Dinh
trng nh&ng nă/ 1H2SK1H2M c'
nh&ng (i$/ g0 /,i"
]6!ng tQnh thGng nh)t, tQnh chQnh
trRUUU\
+h&ng (i$/ /,i trng
phng trà (gu tr3nh n'i .ên (iYu
g0"
]Vrình 3> giác ng> công nh#n 3ưkc
n#ng ;n r’ rMt\
Bhng trà <êu nư,c trng
th\i kv nà< phCt tri$n như thế nà"
G_U `h:ng trà: 3)u tr!nh tr:ng
nư1c phát triển 6anh g các td
chJc cách 6ang r! 3ci ' _iMt ,!6U
I. cEớc phKt triển mới c:a phong
trào cKch mạng CiQt ;am ()/U,
)/A.
- `h:ng trà: K=i công ;in tiếp
KXng nd t0 Bắc g ,!6, nhiSu n‡t
61i:
i f!ng tQnh thGng nh)t tr:ng t:àn
FuGc
i f!ng tQnh ch)t chQnh trR
i Bư1c 3Eu ; kết nhiSu ngành, 3R!
phương
g Vrình 3> giác ng> công nh#n
3ưkc n#ng ;n r’ rMt
- `h:ng trà: %#n t>c, %#n hc* %#ng
c!: g ;àn s^ng cách 6ang khắp cL
nư1c
Hoạt động /.
T;n @iEt cCch /4ng (!ng
r3 (\i trng hàn c!nh nà"T
phLn *à (4i Oàn h (ộng cA3 T;n
@iEt"
II. T1n CiQt cKch mạng LRng
(Ai)/Y.
- ViSn th#n: .>i phục _iMt ]7n1?2A
b_inh\ g nhiSu ;En 3di tn g t#n
_iMt cách 6ang 3Lng ]7n1?2…\

@7
]ph:ng trà: cách 6ang tr:ng nư1c
phát triểnUUU\
]ư,i !nh hưởng cA3 9ội
@n cCch /4ng th3nh niên T;n @iEt
(- ph;n hC như thế nà"
]ph#n h:á thv: 2 khu$nh hư1ng:
_ô sLn và tư sLn\
@iEc /ột DQ (ngr *iên tiên
tiến cA3 T;n @iEt gi3 nhWp 9ội
@+1bT+ n'i .ên (iYu g0"
]khu$nh hư1ng vô sLn chiế6 ưu
thế\
T#?n /
;I: -)i-i/-
;D:-i-i/-
Ti&t//
#!ng T;n @iEt r3 (\i *à h4t (ộng
c' 7 nghĩ3 như thế nà"
Hoạt động G.
.YU Zọc 6ục [ ]YGW tr!ng hA, hh\
@iEt +3/ 6uQc =;n #!ng r3
(\i *à h4t (ộng như thế nà"
G_U Gi1i thiMu vS ,gu$‰n Vhái
.ọc, giá: %ục hns tru$Sn thGng
cách 6ang 3R! phương _<nh `húc
- Vhành phEn:VrQ thJc tr‘, th!nh
nin tiểu tư sLn $u nư1c
- ZR! Kàn: ch* $ếu ' Vrung Ws
- y: Lnh hư'ng .>i _,+fV, g
V#n _iMt ph#n h:á thv: 2 khu$nh
hư1ng: vô sLn, tư sLn
- Whu$nh hư1ng vô sLn chiế6 ưu
thế
⇒ 1hứng tk tinh thLn <êu nư,c)
ngu<En *fng cứu nư,c cA3 TT?
@iEt +3/
III. CiQt ;am r#Dc 21n LRng
()/A. 6à $h5i nghNa sTn cKi )G-
. CiQt ;am k#Dc 21n LRng
()/A.
- +ơ s': ,-B ,!6 ZCng thư "= g
chRu Lnh hư'ng ch* ngh<! V!6 %#n
- ,gà$ 2An12n1?27, _iMt ,!6
FuGc %#n ZLng thành ;(pU
- /=nh 3a:: ,gu$‰n Vhái .ọc, ~
- .:at 3>ng: Vhin vS á6 sát cá
nh#n

@…
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y thành
phLn) te chức) :u hư,ng cCch
/4ng cA3 te chức nà<"
⇒Te chức c/4ng thP :u hư,ng
];n chA tư D!n) nhưng thành phLn
phức t4p) te chức .kng .„
Hoạt động .
Khởi nghĩ3 …ên hCi ne r3
trng hàn c!nh như thế nà"
]K)t ;ki, chư! c^ s& chupn KR~\
.YU -ác 3Rnh 3R! phương nd r!
kh'i ngh<! trn ;ưkc 3C
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t %i‰n
Kiến kh'i ngh<!
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y hành
(ộng cA3 +gu<in ThCi 9fc khi O^
:_ O%n"
G_U Gi1i thiMu vS %i tQch nơi thc
,gu$‰n Vhái .ọc ' _<nh `húc,
giá: %ục hns I thJc KL: vM %i ;Rch
sT 3R! phương
@0 D3 khởi nghĩ3 …ên hCi
thgt O4i"
]`háp cHn 6anh g 3àn áp kngh<!,
_,Qy 3Lng v0! n:n $ếu, ;ai
không v4ng chắc vS td chJc và
;=nh 3a:\
Khởi nghĩ3 …ên hCi c' 7
nghĩ3 g0"
G_U .ư1ng %mn hns rút r! Kài học
;Rch sT t0 th)t Kai c*! kh'i ngh<!
ˆn Bái
/. Kh5i nghNa sTn cKi
8 9àn c!nh:
- `háp kh*ng KG s!u vụ 6ưu sát
B!-%!nh g ZLng KR tdn th)t neng
- fec %X chư! c^ s& chupn KR g
_,Qy 3Lng Fu$ết 3Rnh kh'i ngh<!
8 ]iin Oiến:
- Z6 ?n2n1?[8 kh'i ngh<! nd r! '
ˆn Bái g `hú Vhọ, hLi yương,
Vhái Bình
- Vai ˆn Bái ngh<! Fu#n ;à6 ch*
trai ;Qnh
- 18n2, `háp phLn công g thzng
t!$ 3àn áp U
8 Kết 6A3:
- Wh'i ngh<! nh!nh ch^ng th)t Kai
- ,gu$‰n Vhái .ọc cXng 12 3Cng
chQ KR "T Kắn
8 +gu<ên nh;n thgt O4i:
- `háp cHn 6anh g 3àn áp
kngh<!
- _,Qy 3Lng v0! n:n $ếu, ;ai
không v4ng chắc vS td chJc và
;=nh 3a:
8 c nghĩ3 .^ch D_:
- +d vu ;Hng $u nư1c,chQ cthX c*!
nh#n %#n
- Zánh %)u s& t!n r= ptrà: ZV+
thv: khu$nh hư1ng tư sLn
Hoạt động /. IC. ca tổ chức cộng 'Rn nDi ti&p

@?
T4i D3 /ột DQ 9ội *iên tiên
tiến cA3 9ội @+1bT+ ở h%c kv
.4i chA (ộng thành .Wp chi Oộ cộng
D!n (Lu tiên ở @iEt +3/"
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U [8
]YGW tr!ng h…\
NuC tr0nh thành .Wp 3 te
chức cCch /4ng ở @iEt +3/"
]t0 tháng h 3ến tháng ?n 1?2? [ td
chJc c>ng sLn nGi tiếp nh!u r! 3ci
' _iMt ,!6\
?> r3 (\i cA3 3 te chức
cộng D!n #!ng n'i .ên (iYu g0"
nha# ra đJi trong n>m )/)
8 9àn c!nh:
- +uGi 1?2… - 3Eu 1?2?, ptrà:
c6ang thv: khu$nh hư1ng vô sLn
phát triển 6anh g $u cEu t;(p
Z+Y
- Vháng [n1?2?, .>i vin Bắc ks
thành ;(p chi K> c>ng sLn 3Eu tin:
AZ - .à6 /:ngU
8 NuC tr0nh thành .Wp:
- ,gà$ 17nhn1?2?, Zông yương
c>ng sLn thành ;(p
- Vháng …n1?2?, ‚n ,!6 c>ng sLn
r! 3ci
- Vháng ?n1?2?, Zông yương
+Y/Z thành ;(p
⇒ 1hứng tk (iYu kiEn thành .Wp
#1? (- ch`n /uai ở @iEt +3/
*. !:ng cD bài:
1U Vai s!: tr:ng 6>t thci gi!n ngắn [ td chJc c>ng sLn nGi tiếp nh!u r! 3ci ' _iMt
,!6r
]/à %: s& phát triển 6anh 6Ž c*! cách 6ang nư1c t!, 3ec KiMt ;à ph:ng trà: công - nông thv:
c:n 3ưcng cách 6ang vô sLn 3Hi hwi c)p thiết phLi c^ 6>t Z+Y 3ể td chJc và ;=nh 3a: ph:ng
trà:\U
2U ,gu$n nh#n, %i‰n Kiến, kết FuL kh'i ngh<! ˆn Bái ]1?[8\
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 1…UZLng +>ng sLn _iMt ,!6 r! 3ci
i Vì6 hiểu vS .>i nghR thành ;(p ZLng, tiểu sT, h:at 3>ng c*! 3Cng chQ VrEn `hú
I&. GH6 I4!h !"h4?J :
T;K! E1
N"=B deA!7 11f11fE111
N"=B @AB7 11f11fE111
Ti&t /G
,'I 1Z. ĐSNG CUNG SSN &IỆT NA. GA ĐpI
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:

A8
- .:àn cLnh, n>i %ung, I ngh<! ;Rch sT c*! .>i nghR thành ;(p ZLngUU { ngh<! ;Rch sT t:
;1n c*! viMc ZLng r! 3ci
- ,>i %ung chQnh c*! /u(n cương chQnh trR tháng 18n1?[8
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u ZLng và $u Bác .C ngưci 3= c^ công sáng ;(p Z+Y
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng tr!nh Lnh ;ưkc 3C, ph#n tQch, 3ánh giá
,. Phư!" 64?! @AB h>9
+h#n %ung: ,gu$‰n Ši QuGc, VrEn `hú
/Z: ,gu$‰n Ši QuGc v1i Fuá trình thành ;(p ZLng
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
Vai s!: ' _iMt ,!6 chj tr:ng 6>t t gi!n ngắn 3= c^ [ td chJc c sLn ZLng nGi tiếp nh!u
r! 3ci
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
.YU Zọc 3:an 3Eu 6ục 1 ]YGW
tr!ng h?\
9ội ngh^ thành .Wp #!ng
=iin r3 trng hàn c!nh như thế
nà"
G_U Vrư1c $u cEu KJc thiết ;úc
nà$, ,gu$‰n Ši QuGc 3= 3Jng r! td
chJc .>i nghR hkp nh)t các td chJc
c>ng sLn g thành ;(p Z+Y %u$
nh)t ' _iMt ,!6
+êu th\i gi3n) (^3 (i$/)
thành phLn th3/ => 9ội ngh^"
G_U ,gu$‰n Ši QuGc ku gọi các
td chJc c>ng sLn ":á Kw 6ọi hiS6
khQch thGng nh)t thành td chJc
c>ng sLn %u$ nh)t ⇒ ZLng c>ng
sLn _iMt ,!6U
+êu nội =ung ch`nh cA3 9ội
ngh^"
]Qu$ết 3Rnh hkp nh)t các td chJc
+Y g Z+Y _iMt ,!6, thông Fu!:
+hQnh cương~\
G_U `h#n tQch n>i %ung: +hQnh
cương vắn tắt, sách ;ưkc vắn tắt
I. Hội nghm thành l7p LRng cộng
'Rn CiQt ;am (Gi-/i)G-.
8 9àn c!nh:
- B! td chJc c>ng sLn r! 3ci g
ph:ng trà: cách 6angU phát triSn
- .:at 3>ng ring rŽ, tr!nh giành
Lnh hư'ng g ngu$ cơ chi! rŽ ;1n
⇒…êu cLu ph!i c' 1 #!ng thQng
nhgt trng c! nư,c
8 +ội =ung:
- V0 [-7n2n1?[8, .>i nghR %i‰n r! tai
.ương +Lng - VQuGc, ,‚Q ch* trì
- Vhành %& .>i nghR:2 3Kiểu
Zy+YZ, 2 3Kiểu ‚,+YZ, 2 3ai
Kiểu ' ng:ài nư1c
i Qu$ết 3Rnh hkp nh)t các td chJc
+Y g Z+Y _iMt ,!6
i Vhông Fu!: +hQnh cương, sách
;ưkc vắn tắt, 3iSu ;M t^6 tắt
⇒ #4i hội thành .Wp #!ng)1h`nh
cư2ng) DCch .ư5c *%n t%t K 1ư2ng
.ĩnh ch`nh tr^ (Lu tiên cA3 #!ng
- 2@n2n1?[8, Zy+Y/Z gi! nh(p
Z+Y _iMt ,!6

A1
9ội ngh^ t .Wp #!ng c' 7
nghĩ3 như thế nà"
G_U ˆu cEu hns nh(n "‡t vS vi trH
c*! ,‚Q 3Gi v1i viMc thành ;(p
Z+Y _iMt ,!6
Hoạt động /.
LuWn cư2ng thCng 1JU1H3J
(ư5c thông 6u3 trng hàn c!nh
nà"
].>i nghR ;En 1 c*! ZLng b .ương
+Lng b V QuGc~\
G_U ˆu cEu hns trình Kà$ hiểu Kiết
vS Vdng KQ thư ZLng 3Eu tiin:
VrEn `hú
LuWn cư2ng ch`nh tr^ 1H3J
cA3 #!ng c' nh&ng (i$/ chA <ếu
nà"
]chj r’ tQnh ch)t, nhiM6 vụ, ;&c
;ưkng,~U_iMt ,!6\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y nội
=ung LuWn cư2ng ch`nh tr^ 1H3J
cA3 #!ng"
]nhiSu h(n chế: "ác 3inh ;&c ;ưkng,
nhiM6 vụ~\
GvU .an chế /u(n cương 3ưkc
3Lng khắc phục tr:ng Fuá trình
;=nh 3a: cách 6ang
II. S#7n cE4ng chfnh trm (-i)G-.
8 9ội ngh^ .1 cA3 #!ng ~1JU1H3J•
- Zdi tn ZLng g Z+Y Zông
yươngU
- BEu B+.Vl - VrEn `hú Vdng KQ
thư
- Vhông Fu! /u(n cương chQnh trR
8 +ội =ung:
i VQnh ch)t cách 6ang: +fVY %#n
Fu$Sn Kw Fu! VB+, g +,-.
i ,hiM6 vụ: Zánh 3d 3ế FuGc b
pkiến
i /=nh 3a:: ZLng c>ng sLnU
i /&c ;ưkng: công nh#n và nông
%#nU
i +6ang _iMt ,!6: ;à 6>t K> ph(n
c*! cách 6ang thế gi1i
i `hương pháp c6ang: vtr!ng, Ka:
3>ng
Hoạt động G.
#1? @iEt +3/ r3 (\i c' 7
nghĩ3 như thế nà"
];à kết FuL c*! s& kết hkp [ $ếu tG:
+, fác b /-nin i `trà: công
nh#n i `trà: $u nư1c•~\
T4i D3 n'i (!ng r3 (\i .à
Oư,c ngFt *ĩ (4i trng .^ch D_
@iEt +3/"
III. l nghNa lmch 'Z c:a 6iQc thành
l7p LRng
- ZLng r! 3ci ;à kết FuL c*! s& kết
hkp: +, fác b /-nin i `trà: công
nh#n i `trà: $u nư1c
- /à Kư1c ng:et v< 3ai c*! cách
6ang _iMt ,!6:
i +h)6 %Jt thci ks kh*ng h:Lng vS
3ưcng ;Gi , gi!i c)p ;=nh 3a:
i Whzng 3Rnh gnc +, 3= trư'ng
thành, 3* sJc ;=nh 3a: cách 6ang
i +ách 6ang _iMt ,!6 gắn ;iSn

A2
kh5ng khQt v1i cách 6ang thế gi1i
*. !:ng cD bài:
1U { ngh<! c*! viMc thành ;(p ZLngr
2U v!i trH c*! ,gu$‰n Ši QuGc 3Gi v1i viMc thành ;(p ZLngr
5. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 1?U `h:ng trà: cách 6ang tr:ng nh4ng n56 1?[8 -1?[A
i Yưu tE6 thơ c! cách 6ang vS thci ks -ô _iết ,ghM V<nh
IC. ght $inh nghiQm :
T;K! EE
N"=B deA!7 1Yf11fE111
N"=B @AB710f11fE111
Ti&t / *
,'I 19. PHRNG TG'R C(CH .ẠNG TGRNG NH/NG N-. 19N1 [19N5
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,gu$n nh#n, %i‰n Kiến, I ngh<! c*! ph:ng trà: cách 6ang1?[8-1?[1, v1i 3jnh c!: ;à
-ô _iết - ,ghM V<nh
- BLn ch)t c*! chQnh Fu$Sn -ô _iết ,ghM V<nh - chQnh Fu$Sn kiểu 61iUQuá trình hCi
phục ;&c ;ưkng cách 6ang ]1?[1-1?[A\
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng kh#6 phục tinh thEn chiến 3)u !nh %ung c*! FuEn chúng
công b nông và các chiến s< cách 6ang
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng KLn 3C 3ể trình Kà$ ph:ng trà: cách 6ang
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C vS ph:ng trà: -ô _iết - ,ghM V<nh
Vr!nh Lnh vS -ô viết ,ghM V<nh
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp

A[
II. Kiểm tra
.>i nghR thành ;(p ZLngr _!i trH c*! ,gu$‰n Ši QuGc 3Gi v1i viMc thành ;(p ZLng
III. Dạy học bài mới
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Hoạt động .
1uộc khAng h!ng kinh tế thế
gi,i ~1H2HK1H33• (- !nh hưởng như
thế nà t,i @iEt +3/"
]_, chRu Lnh hư'ng neng nS: WV b
-.UUU\
.YU Zọc tư ;iMu |,h#n %#n ;!: 3>ngUUU
KXng nd}
]YGW tr!ng 72\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y (\i DQng
cA3 nh;n =;n trng th\i gi3n nà<"
G_U žnh hư'ng kh*ng h:Lng, chQnh
sách 3àn áp kh*ng KG cLu `háp g
ngu$n nh#n KXng nd c*! ph:ng trà:
cách 6ang ]1?[8-1?[1\
Hoạt động /.
G_U ˆu cEu hns nhắc ;ai ngu$n nhn!
;à6 KXng nd ph:ng trà: cách 6ang
1?[8 -1?[1
.YU Zọc tư ;iMu: |`h:ng trà: 3)u
tr!nhUUU+hk /1n vUvU} ]YGk tr!ng 7[U
7@\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y phng
trà (gu tr3nh cA3 6uLn chpng nh&ng
nă/ 1H2H K1H3J"
K iÕn thøc cÇn ®at
I. CiQt ;am trong thJi $X
$h:ng hoRng $inh t& th& giới
()/),)GG.
- Winh tế: Yu$ sụp,"u)t nh(p
khpu 3ình 3Gn, hàng h:á kh!n
hiế6 3ắt 3w
- -= h>i: +ác gi!i c)p 3Su 3iu
3Jng, khGn khd
- `háp t5ng cưcng kh*ng KG,
3àn áp
⇒b;u thuon =;n tộc D;u D%c
w O|ng ne phng trà (gu
tr3nh
II. `hong trào cKch mạng
)G-,)G 6ới đtnh cao <"
Ci&t , ;ghQ TNnh
1. Bhng trà (gu tr3nh trên
tàn 6uQc
- `h:ng trà: 3)u tr!nh c*!
công-nông KXng ;n 6anh 6Ž
trn cL [ 6iSn
- Vrn khắp cL nư1c "u)t hiMn
Bæ sung

A@
G_U ˆu cEu hns "ác 3Rnh trn /Z
nh4ng nơi nd r! ph:ng trà: 3)u tr!nh
c*! công nh#n và nông %#n
+êu nXt /,i phng trà (gu
tr3nh (Lu nă/ 1H3J" ]"u)t hiMn tru$Sn
3ơn, cc ZLng• nhiSu h thJcUUU\
Tr0nh Oà< phng trà (gu tr3nh
cA3 nh;n =;n +ghE Tĩnh trng nh&ng
nă/ 1H3JK1H31"
]Vháng ?n1?[8, ph:ng trà: công b
nông phát triển t1i 3jnh c!:, 3)u tr!nh:
chQnh trR kết hkp v1i kinh tế~\
G_U YT %ụng tr!nh k‡t hkp thơ c! vS
-ô viết ,ghM t<nh gi1i thiMu vS các
hình thJc 3)u tr!nh c*! ph:ng trà: -ô
viết ,ghM V<nh
T4i D3 n'i ch`nh 6u<Yn Xô *iết
.à ch`nh 6u<Yn ki$u /,i"
]chQnh Fu$Sn c*! FuEn chúng, thi hành
chQnh sách phục vụ n%#n ;!: 3>ng\
Bhng trà Xô @iết K +ghE
Tĩnh c' 7 nghĩ3 .^ch D_ như thế nà"
tru$Sn 3ơn, cc ZLng, Kiểu
tình~
- ,gà$ 1nAn1?[8, +,, nông
%#n Zông yương Kiểu tình tuEn
hành thR u$
2. Bhng trà ở +ghE Tĩnh
8 ]iin Oiến:
- Vháng ?n1?[8, ph:ng trà:
công b nông phát triển t1i 3jnh
c!:
- Whpu hiMu 3)u tr!nh: chQnh
trR kết hkp v1i kinh tế
- .ình thJc: 6Qt tinh, Kiểu tình
c^ vu tr!ng t& vM g chQnh
Fu$Sn 3Rch nhiSu 3R! phương KR
t ;iMt, t!n r=
8 1h`nh 6u<Yn Xô *iết +ghE
Tĩnh
- B+. ,ông h>i %: chi K>
ZLng ;=nh 3a: 3L6 3ương
nhiM6 vụ c Fu$Sn 61i
- Vhi hành các chQnh sách phục
vụ Fu$Sn ;ki FuEn chúng
⇒1h`nh 6u<Yn ki$u /,i
- `háp kh*ng KG tàn Ka: g
ph:ng trà: th)t Kai
8 c nghĩ3:
i +hJng tw tinh thEn và n5ng
;&c cách 6ang c*! nh#n %#n,
khL n5ng ;=nh 3a: c*! 3Lng
i +u>c %i‰n t(p chupn KR
c6ang tháng Vá6 1?@A
Hoạt động G.
1Cc #!ng *iên cộng D!n trng
nhà t| cA3 T] BhCp (- c' thCi (ộ ntn
trư,c chinhD3chD khAng OQ tàn O4
cA3 k„ th|"
]ZLng vin tr:ng tX, Kiến nhà tX thành
trưcng học cách 6ang, ZLng vin Kn
ng:ài g#$ %&ng ;ai cơ s'\
Bhng trà cCch /4ng nư,c t3
(ến nă/ 1H3I (ư5c phục hai như thế
nà"
III. S3c lEjng cKch mạng
đEjc ph%c hui
- ZLng vin tr:ng tX, Kiến nhà
tX thành trưcng học cách 6ang
- ZLng vin Kn ng:ài g#$
%&ng ;ai cơ s'
⇒ +uGi 1?[@ 3Eu 1?[A hM
thGng td chJc ZLng tr:ng nư1c
3ưkc phục hCi
- Vháng [n1?[A Zai h>i ZLng
;En 1 ' f! +!: g c!: trà:
61i
*.. !:ng cD bài:

AA
1UVai s!: n^i chQnh Fu$Sn -ô viết ;à chQnh Fu$Sn kiểu 61ir
2U trình Kà$ vS ph:ng trà: cách 6ang 1?[8 -1?[1 trn /Z
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an Bài 28U +u>c v(n 3>ng %#n ch* tr:ng nh4ng n56 1?[h -1?[?
F . Rót kinh nghiÖ !
............................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.........................................................................
"uÇn 22 N"=B deA!7
15f11fE111 "i#t 2$
Ng=y @AB7 1Yf11fE111
,'I E1. C+UC &bN ĐUNG F*N CH2 TGRNG NH/NG N-. 19NY[19N9
A. .89 64:; <=4 h>9
. Ki&n thức : Giúp học sinh hiểu:
- ,h4ng n‡t chQnh vS tình hình thế gi1i và tr:ng nư1c tr:ng nh4ng n56 1?[h-1?[?U
žnh hư'ng c*! n^ 3Gi v1i p trà: cách 6ang _iMt ,!6
- +h* trương c*! ZLng và ph:ng trà: 3)u tr!nh công kh!i thci ks 1?[h-1?[?U { ngh<!
c*! ph:ng trà:
/. TE tE5ng : Giá: %ục hns ;Hng tin và: s& ;=nh 3a: c*! ZLng
G. K9 n>ng : NOn kP n5ng sT %ụng KLn 3C, tr!nh Lnh, s: sánh 3ánh giá s& kiMn ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
Vr!nh cu>c 6Qt tinh ' khu 3)u "L: .à ,>i
BLng sư: sánh vS ch* trương c*! 3Lng Fu! 2 thci ks
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/.. Kiểm tra
Vai s!: n^i -ô viết ,ghM V<nh ;à chQnh Fu$Sn kiểu 61ir
G. Dạy học bài mới
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Hoạt động .
.YU Zọc 6ục 1 ]YGW tr!ng 7h,77\
T0nh h0nh thế gi,i *à trng
nư,c trng nh&ng nă/ 1H3S K1H3H
như thế nà"
]kh*ng h:Lng kinh tế g "u)t hiMn
+,•- g ngu$ cơ ctr!nh, tháng
7n1?[A, Zai h>i _‹‹~\
%i#n th&c cÇn ®¹t
I . TPnh hPnh th& giới 6à trong
nEớc
8 Thế gi,i:
- Wh*ng h:Lng kinh tế g "u)t
hiMn +,•- g ngu$ cơ c tr!nh
- Vháng 7n1?[A, Zai h>i _‹‹
c*! QuGc tế csLn họp ch*
trương t;(p fet tr(n n%#n '
'( sung

Ah
T0nh h0nh thế gi,i *à trng
nư,c (- !nh hưởng như thế nà
(ến cCch /4ng @iEt +3/"
]thu(n ;ki ch: ph:ng trà: cách
6ang viMt ,!6 phát triển\
6•i nư1c
- ,56 1?[h, fet tr(n nh#n %#n
`háp ;n nắ6 Fu$Sn, tchQnh
sách tiến K>
wThuWn .5i ch ptrà c /4ng
8 Trng nư,c:
- Wh*ng h:Lng kinh tế g 3ci
s^ng n%#n 3iu 3Jng
- `háp tiếp tục chQnh sách K^c
;>t, 3àn áp kh*ng KG
w b;u thuon =;n tộc g3< g%t
Hoạt động /.
G_U Zư! r! KLng s: sánh, $u cEu
hns 3iSn và: KLng ch* trương c*!
ZLng thci ks 1?[h -1?[?
V/ c' nh3n4 :Xt g0 *Y chA
trư2ng cA3 #!ng trng th\i kv
1H3S K1H3H"
]ZLng c^ s& chu$ển hư1ng tr:ng
chj 3a: sách ;ưkc\
@0 D3 chA trư2ng cA3
#!ng th\i kv 1H3S K1H3H th3< (ei"
]%: tình hình thế gi1i và tr:ng
nư1c th!$ 3di\
+êu nh&ng D> kiEn tiêu Oi$u
trng phng trà =;n chA 1H3S
K1H3H"
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U [[
]YGW tr!ng 7?\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y phng
trà (gu tr3nh (di t> = =;n chA
1H3SK1H3H"
]`h:ng trà: 3)u tr!nh r>ng r=i, thu
hút 3ông 3L: các ;&c ;ưkng nh#n
%#n th!6 gi! ' cL nông thôn, thành
thR, hình thJc ph:ng phú,UUU\
II. Wat tr7n 21n ch: L"ng
DE4ng 6à phong trào đ8#
tranh đVi t3 2on 21n ch:
1. 1hA trư2ng cA3 #!ng:
- ,h(n 3Rnh k‘ thX: Kọn phLn
3>ng `háp và KO ;u t!$ s!i
- ,hiM6 vụ: +hGng phát "Qt,
chGng ctr!nh, 3Hi t& %: %#n
ch*, cơ6 á: h:à Kình
- +h* trương: ;(p fet tr(n
nh#n %#n phLn 3ế Zông yương
]1?[h\ g fet tr(n y+Zy
]1?[…\
- .ình thJc và phương pháp
3)u tr!nh: hkp pháp và nT! hkp
pháp, công kh!i nT! công kh!iU
2. 1Cc phng trà (gu tr3nh
- Gi4! 1?[h, cu>c v(n 3>ng
Zông yương Zai h>i
- ZEu 1?[7, ph:ng trà: 3^n
phái 3:àn +hQnh ph* `háp và
t:àn Fu$Sn 61i c*! Zông
yương
- `h:ng trà: 3)u tr!nh c*!
FuEn chúng:
i 11n1?[h, K=i công +, công
t$ th!n .Hn Gi!
i 7n1?[7, K=i công +n "v ;T!

A7
Vrưcng Vhi
- 1nAn1?[…, 6Qt tinh Ktình c*!
2,A v Fchúng ' khu Z)u -L:
.à ,>i
- `h:ng trà: Ká: chQ tiến K> g
tu$n tru$Sn +n fác b /-nin
- V?n1?[?, ph:ng trà: ch)6 %Jt
Hoạt động G.
1uộc *Wn (ộng =;n chA
1H3SK1H3H c' 7 nghĩ3 như thế
nà"
]Qchúng 3ưkc t(p %ưkt 3tr!nh,
ZLng 3ưkc rOn ;u$Mn,UUU\
III. l nghNa c:a phong trào
- Qchúng 3ưkc t(p %ưkt 3tr!nh
- ZLng 3ưkc rOn ;u$Mn, u$ tQn
c*! ZLng 3ưkc n#ng c!:
- +, fác cXng chQnh sách cLu
3Lng 3ưkc tru$Sn Ká s#u r>ng
tr:ng FuEn chúng
w 1uộc =iin tWp .Ln 2 chuxn
O^ ch cCch /4ng thCng TC/
*. !:ng cD bài:
1U ,gu$n nh#n, %i‰n Kiến cLu ph:ng trà: %#n ch* công kh!i 1?[h -1?[?
2U Y: sánh ctrương c*! ZLng Fu! 2 tks 1?[8 1?[1 và 1?[h -1?[?
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an BàiU 21U _iMt ,!6 tr:ng nh4ng n56 1?[? -1?@A
F. Rót kinh nghiÖ !
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
"u)n 2* Ngày deA!7
E1f11fE111
"i#t 2+ Ng=y "4q!"7
E1f11fE111
Chư!" III. C+UC &bN ĐUNG TIẾN TỚI C(CH .ẠNG TH(NG T(. N-.
1945
,'I E1. &IỆT NA. TGRNG NH/NG N-. 19N9[1945
A. .89 64:; <=4 h>9
. Ki&n thức : Giúp học sinh hiểu:
- Y!u khi +VVG 2 KXng nd, ,h(t và: Zông yương, `háp - ,h(t c)u kết v1i nh!u 3ể
thGng trR và K^c ;>t Zông yương, ;à6 ch: nh#n %#n t! vô cXng khGn khd
- ,h4ng n‡t chQnh vS %i‰n Kiến c*! kh'i ngh<! Bắc Yơn, ,!6 Ws và Zô /ươngU {
ngh<! ;Rch sT c*! [ cu>c kh'i ngh<!

A…
/. TE tE5ng : Giá: %ục hns ;Hng c56 thX 3ế FuGc `háp, •- ,h(t, kh#6 phục tinh thEn
%ung cL6 c*! nh#n %#n t!
G. K9 n>ng : NOn kP n5ng sT %ụng KLn 3C và ph#n tQch, tdng hkp, 3ánh giá các s& kiMn
;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C kngh<! Bắc Yơn, kngh<! ,!6 Ws và Kinh Kiến Zô /ương
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
yi‰n Kiến, I ngh<! c*! ph:ng trà: %#n ch* thci ks 1?[h-1?[?
G. Dạy học bài mới
Ho¹t ®éng cña GV vµ
HS
Hoạt động .
T0nh h0nh thế gi,i *à
#ông ]ư2ng nh&ng nă/
1H3H K1HsI c' g0 khCc D *,i
th\i kv 1H3S 1H3H"
]ZJc t)n công `háp, chQnh
ph* `háp 3Eu hàng, ,h(t "#6
;ưkc VQuGc tiến sát~\
@0 D3 T] BhCp *à †X
+hWt th! hiEp *,i nh3u ($
c|ng thQng tr^ #ông ]ư2ng"
G_U giLi thQch vS s& c)u kết
c*! `háp - ,h(t
+êu nh&ng thA (4n
cA3 BhCp K+hWt" 9Wu 6A3 cA3
nh&ng thA (4n ('"
; éi dung kiÕn thøc
I. TPnh hPnh th& giới 6à L"ng
DE4ng :
8 Thế gi,i
- Vháng ?n1?[?, +VVG 2 KXng
nd
- Vháng hn1?@8, ZJc t)n công
`háp g +hQnh ph* `háp 3Eu
hàng
- Ÿ vi‰n Zông: ,h(t ";ưkc
VQuGc, tiến sát Kin gi1i _iMt
VrungU
8 #ông ]ư2ng
- `háp 3Jng trư1c 2 ngu$ cơ:
c6ang Zông yương, ,h(t ;56
;v h)t czng
- Vháng ?n1?@8, ,h(t g
Zyương g ,h(t - `háp c)u
kết v1i nh!u, áp KJc K^c ;>t
n%#n Zyương
i `háp thi hành chQnh sách
gi!n "L: g thu ;ki nhiSu nh)t
i ,h(t g Zông yương thành
thu>c 3R!, c5n cJ ctr!nh
⇒ +h;n =;n ch^u 2 tLng Cp
Oức

sung
Hoạt động /.
Khởi nghĩ3 h%c ?2n
=iin r3 trng hàn c!nh nà"
]ZRch t!n r=, ts!i h6!ng
gZLng K> Bắc Yơn ;3a: n%#n
kngh<!\
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t
%i‰n Kiến kh'i ngh<!
II. ;h@ng c#ộc nổi 27y đ?#
tiTn
.Kh5i nghNa cvc I4n
(/Ai)i)*-.
8 ]iin Oiến:
- ,gà$ 22n?n1?@8,,h(tg/ang
Yơn, `háp Kw cha$ Fu! ch#u
Bắc Yơn
- ,h#n %#n Bắc Yơn ndi %($
g giLi tán chQnh Fu$Sn 3Rch,

A?
@0 D3 cuộc knghĩ3 thgt
O4i"
]ZkiMn t;ki 61i chj "hiMn tai
6>t 3phương, k‘ 3Rch c^
3kiMn t(p trung ;;ưkng 3àn áp\
Hoạt động G.
+gu<ên nh;n One khởi
nghĩ3 +3/ Kv"
]y: viMc `háp Kắt ;Qnh _iMt g
/à:, +`+~\
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t
%Kiến k ngh<!
.YU -ác 3Rnh vR trQ `háp n‡6
K:6 tàn sát g giá: %ục I thJc
KL: vM 6ôi trưcng
@0 D3 cuộc khởi nghĩ3
thgt O4i"
]+hư! c^ thci cơ thu(n ;ki như
' Bắc Yơn, kh'i ngh<! KR ;>,
`háp chupn KR 3Gi ph^\
Hoạt động G.
+gu<ên nh;n O|ng ne
cuộc Oinh Oiến"
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t
%i‰n Kiến
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
h0nh !nh #ội 1ung khi O^
BhCp :_ O%n"
G_U+u>c Kinh Kiến: ndi %($ t&
phát c*! Kinh ;Qnh, không c^
s& ;=nh 3a: c*! ZLng và phGi
hkp c*! FuEn chúng UUU
Hoạt động *.
c nghĩ3) Oài hfc kinh
nghiE/ rpt r3 tG 3 cuộc nei
=W< trên"
;(p chQnh Fu$Sn cách 6ang
]27n?n1?@8\
- ,h(t b `háp c)u kết g 3àn
áp
8 Kết 6u!:
i Wh'i ngh<! th)t Kai
i f>t K> ph(n n Fu#n g Z>i
%u kQch Bắc Yơn
/.K nghNa ;am KX
(/Gii)*-.
8 +gu<ên nh;n: y: viMc `háp
Kắt ;Qnh _iMt g /à:, c!6-pu-
chi! chết th!$ ch: chúng
8 ]iin Oiến:
- Z6 22 rang 2[n11n1?@8,
kngh<! KXng nd khắp các tjnh
,!6 Ws
- +hQnh Fu$Sn cách 6ang 3ưkc
thành ;(p ' nhiSu vXng, cc 3w
s!: vàng ;En 3Eu "u)t hiMn
- `háp 3àn áp g cách 6ang
tdn th)t neng
G.cinh bi&n L" SE4ng
(G i-i)*.
8 +gu<ên nh;n: B)t Kình trư1c
csách c*! Vy `háp, K;Qnh _iMt
tr:ng F3>i `háp ndi %($
8 ]iin Oiến:
- ,gà$ 1[n81n1?@1, Kinh ;Qnh
3Cn +hk Nang - Z>i +ung chj
hu$ ndi %($ chiế6 3Cn Zô
/ương g thành _inh nhưng KR
;>
- Vy `háp 3àn áp,Z>i +ung,18
3Cng chQ KR "T tT
*. l nghNa lmch 'Zn bài học
$inh nghiQm
- +hJng tw tinh thEn $u nư1c
c*! n%#n t!
- Zể ;ai nhiSu Kài học kinh
nghiM6 FuI:
i _S kh'i ngh<! vu tr!ngU
i -#$ %&ng ;&c ;ưkng vu tr!ngU
i +hiến tr!nh %u kQchU
*. !:ng cD bài:
1. @0 D3 T] BhCp *à †X +hWt thk3 hiEp *,i nh3u ($ c|ng thQng tr^ #ông ]ư2ng"

h8
- `háp $ếu không 3* sJc chGng ,h(t, phLi ch)p nh(n nh4ng $u cEu c*! ,h(t, `háp
6uGn %&! và: ,h(t 3ể chGng cách 6ang Zông yươngU
- ,h(t: fuGn ;ki %ụng `háp 3ể kiế6 ;ci và chGng phá cách 6ang Zông yươngU
g +)u kết v1i nh!u 3ể chGng phá cách 6ang
2. LWp O!ng niên Oi$u thQng kê *Y 3 cuộc nei =W<:Khởi nghĩ3 h%c D2n) +3/ Kv) Oinh
Oiến #ô Lư2ng
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an BàiU 22U +!: trà: cách 6ang tiến t1i Vdng kh'i ngh<! tháng Vá6 n56 1?@A
D. Rót kinh nghiÖm :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

"uÇn 2* N"=B deA!7
EEf11fE111
"i#t 2, Ng =y @AB7
ENf11fE111
,'I EE. CAR TG'R C(CH .ẠNG TIẾN TỚI TkNG KHoI NGH\ATH(NG
T(. N-. 1945
A. .89 64:; <=4 h>9
. Ki&n thức : Giúp học sinh hiểu:
.:àn cLnh r! 3ci, ch* trương và h:at 3>ng c*! fet tr(n _iMt finhU _!i trH cLu _iMt
finh 3Gi v1i s& phát triển c*! cách 6ang
/. TE tE5ng : Giá: %ục ;Hng kQnh $u +h* tRch .C +hQ finh và ;Hng tin và: ZLngU
G. K9 n>ng : NOn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá s& kiMn ;Rch sT, sT %ụng tr!nh Lnh
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C khu giLi ph^ng _iMt Bắc
žnh 3>i _iMt ,!6 tu$n tru$Sn giLi ph^ng Fu#nU
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
,gu$n nh#n KXng nd, %i‰n Kiến, I ngh<! c*! 2 cu>c kh'i ngh<! Bắc Yơn, ,!6 Ws và
Kinh Kiến Zô /ương
G. Dạy học bài mới
I. .rT TGbN &IỆT .INH GA ĐpI a19f5f1941m
Ho¹t ®éng cña ! "# H$ ; éi dung kiÕn thøc c æ sung

h1
Hoạt động .
#!ng chA trư2ng thành .Wp
bWt trWn @iEt binh trng hàn c!nh
như thế nà"
]Vhn1?@1, ZJc t)n công /in -ô thế
gi1i chi! 2 tr(n tu$ến,UUU\
G_U ,hắc ;ai hành trình c*! ,‚Q t0
1?11U,gà$ 2…n1n1?@1, vS nư1c triMu
t(p .>i nghR Vl …
Hoạt động /.
Th\i gi3n) (^3 (i$/ cA3 9ội
ngh^ Tƒ l"
G_U Gi1i thiMu vS `ác B^, Fu! 3^
giá: %ục hns I thJc KL: vM %i tQch ;Rch
sT cách 6ang
+êu nội =ung chA <ếu cA3
bFt trWn @iEt binh"
]"ác 3Rnh k‘ thX, khpu hiMu 3)u
tr!nh, fet tr(nUUU\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y chA
trư2ng cA3 #!ng trng th\i kv nà<"
]tiếp tục ctrương chu$ển hư1ng .,
_‹, chu$ển hư1ng kRp thci,UU\
Hoạt động G.
?3u khi thành .Wp bFt trWn
@iEt binh (- .à/ g0"
]"#$ %&ng ;&c ;ưkng, chupn KR knn\
#$ :;< =>ng) phCt tri$n .>c
.ư5ng ch`nh tr^ @iEt binh (- .à/ g0"
Kết 6u! (4t (ư5c"
G_U +!: -Bắc -/ang ;à nơi .>i cJu
FuGc phát triển nh)tU _ì ' 3#$ c^ s&
. Hoàn cRnh ra đJi c:a Wat
tr7n CiQt Winh
8 Thế gi,i:
- Vháng hn1?@1, ZJc t)n công
/in -ô g thế gu1i hình thành 2
tr(n tu$ến
- +u>c 3)u tr!nh c*! n%#n t! ;à 1
K> ph(n c*! tr(n tu$ến y#n ch*
8 Trng nư,c:
- ,h#n %#n rn "iết %ư1i 2 tEng
áp KJc c*! `háp -,h(t g 6#u
thumn %#n t>c s#u sắc
- ,gà$ 2…n1n1?@1, ,‚Q vS nư1c
tr&c tiếp ;=nh 3a: cách 6angU
/. Hội nghm Tw Y
- Vhci gi!n: 18 3ến 1?nAn1?@1
- ZR! 3iể6: `ác B^ ]+!: Bong\
- ,>i %ung:
i ZS c!: nhiM6 vụ giLi ph^ng
%#n t>c
i Whpu hiMu: |Va6 gác khpu
hiMu cách 6ang ru>ng 3)t}
i +h* trương thành ;(p: fet tr(n
_iMt finh
- ,gà$ 1?nAn1?@1, fet tr(n _iMt
finh chQnh thJc thành ;(p
w 9àn chtnh chA trư2ng
chu<$n hư,ng cht (4 chiến .ư5c
G. hoạt động c:a Wat tr7n CiQt
Winh
8 X;< =>ng .>c .ư5ng ch`nh tr^:
- /(p các .>i cJu FuGc g t(p
hkp FuEn chúng
- +ác 3:àn thể cJu FuGc 3ưkc
"#$ %&ng khắp cL nư1c nh)t ;à '
+!: - Bắc - /ang
- Zp$ 6anh công tác Ká: chQ

h2
chj 3a: tr&c tiếp c*! ,‚Q
@iEt binh (- .à/ g0 ($ tGng
Oư,c :;< =>ng .>c .ư5ng *R tr3ng)
chuxn O^ kUn"
G_U .ư1ng %mn học sinh kh!i thác
.U [7 ]YGW tr!ng ……\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y h0nh !nh
cA3 #ội @iEt +3/ tu<ên tru<Yn gi!i
ph'ng 6u;n"
]Lnh ;‰ tu$n thM c*! [@ chiến sP %:
3nc _’ ,gu$n Giáp ;à6 Z>i trư'ng
- Vai khu r0ng VrEn .ưng Za: - +!:
Bong\U
cách 6ang c*! ZLng, _iMt finh
g tu$n tru$Sn 3ưcng ;Gi chQnh
sách c*! ZLng
8 X;< =>ng .>c .ư5ng *R tr3ng)
chuxn O^ kUn:
- ,56 1?@1, thành ;(p +Ju FuGc
Fu#n g phát 3>ng ctr!nh %u kQch
' Bắc sơn b_u ,h!i
- Vháng An1?@@, r! chj thR sT!
s:an kh'i ngh<!
- ,gà$ 22n12n1?@@, ;(p Z>i _iMt
,!6 VVG`Q
8 X;< =>ng căn cứ cCch /4ng:
f' r>ng c5n cJ +!: -Bắc - /ang
*. !:ng cD bài:
1U ,h(n "‡t vS ch* trương chu$ển hư1ng chj 3a: chiến ;ưkc c*! ZLng tr:ng .>i nghR
Vl …r
2U ,h4ng h:at 3>ng ch* $ếu c*! fet tr(n _iMt finh t0 khi thành ;(p 3ến trư1c cách
6ang tháng Vá6 1?@A
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an BàiU 22U +!: trà: UUU n56 1?@A ]tiếp\
-. Rót kinh nghiÖ !
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.........................................................................
"uÇn 2. N"=B
deA!71Nf1EfE111
"i/t 20 N"=B @AB7
14f1EfE111
,'I EE. CAR TG'R C(CH .ẠNG TIẾN TỚI TkNG KHoI NGH\A TH(NG
T(. N-. 1945 ]tiếp\

h[
A. .89 64:; <= 4 h>9
. Ki&n thức : Giúp học sinh hiểu:
+h* trương c*! ZLng s!u khi ,h(t 3L: chQnh `háp và %i‰n Kiến c*! c!: trà: kháng
,h(t cJu nư1c tiến t1i Vdng kh'i ngh<! tháng Vá6 n56 1?@A
/. TE tE5ng : Giá: %ục: /Hng kQnh $u +h* tRch .C +hQ finh và ;Hng tin và: ZLngU
G. K9 n>ng : NOn kP n5ng sT %ụng /Z, ph#n tQch tdng hkp s& kiMn
,. Phư!" 64?! @AB h>9
/ưkc 3C khu giLi ph^ng _iMt Bắc
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
t6 h=$ trình Kà$ h:àn cLnh r! 3ci và nh4ng h:at 3>ng ch* $ếu c*! fet tr(n _iMt
finhr
N. Dạy học bài mới
II. CAR TG'R KH(NG NHbT Ci+ N)ỚC TIẾN TỚI TkNG KHoI NGH\A
TH(NGT(. N-. 1945
Hoạt động .
T4i D3 +hWt (! ch`nh
BhCp"
],h(t 3Jng trư1c tình thế th)t Kai
gEn k g 3L: chQnh ;(t 3d `háp
3>c chiế6 Zông yương\
+hWt (! ch`nh BhCp như
thế nà" Kết 6u! r3 D3 "
G_U Y!u khi 3>c chiế6 Zông
yương ,h(t tu$n KG giúp 3D
nSn 3>c ;(p c*! Zông yươngU
,hưng tiếp tục t5ng cưcng K^c
;>t, Kắt nhd ;ú! trCng 3!$, t)n
công c5n cJ cách 6ang UUU
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y hành
(ộng cA3 6u;n +hWt"
]giL nh#n giL ngh<!,UUU\
. ;h7t đRo chfnh `hKp
()iGi)*+.
8 9àn c!nh
K Vhế gi1i:
i ZEu 1?@A, +VVG 2 g gi!i 3:an
kết thúc, `háp 3ưkc giLi ph^ng
i ,h(t khGn 3Gn ' Vhái Bình
yương
- Ÿ Zông yương `háp rá: riết
h:at 3>ng g #6 6ưu giành ;ai
3R! vR thGng trR
w +hWt (! ch`nh BhCp w(ộc
chiế/ #ông ]ư2ng
8 ]iin Oiến
- Z6 ?n[n1?@A, ,h(t 3L: chQnh
`háp trn t:àn Zông yương
- `háp chGng c& $ếu 1t g 3Eu
hàng
- Y!u khi 3>c chiế6 Zông yương,
,h(t t5ng cưcng chQnh sách áp
KJc, K^c ;>t

h@
Hoạt động /.
Khi +hWt (! ch`nh BhCp)
#!ng t3 (- c' chA trư2ng ntn ($
thpc (!< cCch /4ng ptri$n"
N! +hj thR |,h(t - `háp Kắn nh!u
và hành 3>ng c*! chúng t!}:"ác
3Rnh kO thX chQnh: •- ,h(tUUU\
T4i D3 #!ng t3 6u<ết (^nh
phCt (ộng c3 khCng +hWt cứu
nư,c"
]+5n cJ và: tình hình thế gi1i và
tr:ng nư1c• ,h(t ¡ `háp\
13 trà khCng +hWt cứu
nư,c (- =iin r3 như thế nà"
]t0 gi4! tháng [, knn t0ng phEn
"u)t hiMn ' nhiSu 3R! phương,UUU\
ji&3 .pc c3 trà khCng
+hWt =;ng c3) #!ng (- c' chA
trư2ng g0" TCc =ụng chA trư2ng
('"
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác
.U[… ]YGW tr!ng ?1\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y c3
trà khCng +hWt cứu nư,c trư,c
ngà< teng khởi nghĩ3"
]sôi ndi, Fu$ết ;iMt, ;à6 t ;iMt K>
6á$ chQnh Fu$Sn KX nhìn, ta: nn
khQ thế s”n sàng kh'i ngh<! tr:ng
cL nư1c\
w +gu<ên nh;n O|ng ne c3 trà
khCng +hWt cứu nư,c
/. Ti&n tới tổng $h5i nghNa thKng
TKm n>m )*+
8 1hA trư2ng cA3 #!ng:
- ,gà$ ?n[n1?@A, .>i nghR 6'
r>ng c*! ZLng
i N! +hj thR |,h(t - `háp Kắn
nh!u và hành 3>ng c*! chúng t!}:
i -ác 3Rnh kO thX chQnh: •- ,h(t
- `hát 3>ng c!: trà: |Wháng ,h(t
cJu nư1c}
8 ]iin Oiến c3 trà khCng +hWt
- Gi4! tháng [n1?@A,kh'i ngh<!
t0ng phEn ' nhiSu 3R! phương
i +!: - Bắc - /ang và nhiSu ch#u
hu$Mn 3ưkc giLi ph^ng
i Ÿ nthôn bthành thR, _iMt finh
%iMt Kọn t!$ s!i _iMt gi!n
- ,gà$ 1An@n1?@A, .>i nghR Fu#n
s& Bắc Ws ].iMp .H!\:
i VhGng nh)t ;;ưkng vu tr!ng g
_,G`Q
i /(p *$ K!n Fu#n s& Bắc Ws
- ,gà$ @nhn1?@A, khu giLi ph^ng
_iMt Bắc r! 3ci
- `h:ng trà: |`há kh: th^c, giLi
Fu$ết nan 3^i}
w T4 kh` thế Dục Dôi) chuxn O^
ch Teng khởi nghĩ3 trng c!
nư,c
4. !:ng cD bài:
1. bFt trWn @iEt binh r3 (\i (- c' t (ộng như thế nà (ến c3 trà khCng +hWt cứu
nư,c"
]/=nh 3a: c!: trà:, td chJc các cu>c 3)u tr!nh vu tr!ng kh'i ngh<! t0ng phEn ' các 3R!
phương cXng v1i nhiSu h:at 3>ng như phá kh: th^c UUU 3ể t(p %ưkt ch: FuEn chúng 3)u tr!nh,
giác ng> FuEn chúng "#$ %&ng c5n cJ 3R! cách 6ang ;à6 nHng cGt tr:ng viMc "#$ %&ng ;&c
;ưkng vu tr!ng cách 6ang\

hA
2. 13 trà khCng +hWt (- chuxn O^ nh&ng g0 ch cCch /4ng thCng TC/ nă/ 1HsI"
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an BàiU 2[U Vdng kh'i ngh<! tháng Vá6 n56 1?@A ~U nư1c _,y+ c>ng hH!
F. GH6 I4!h !"h4?J 7
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................
T;K! E4
N"=B deA!71Yf1EfE111
N"=B @AB7 10f1EfE111
Ti&t / )
,'I EN. TkNG KHoI NGH\A TH(NG T(. 1945 &' SV TH'NH LbP
N)ỚC &IỆT NA. F*N CH2 CUNG HR'
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,h(t 3Eu hàng ZCng 6inh ta: r! thci cơ hết sJc thu(n ;ki ch: t! kngh<! giành chQnh
Fu$SnU
- +h* trương c*! ZLng, %i‰n Kiến chQnh Vdng kh'i ngh<! tháng Vá6 n56 1?@A và s&
thành ;(p nư1c _iMt ,!6 %#n ch* c>ng h:à
- { ngh<! ;Rch sT và ngu$n nh#n thắng ;ki c*! cách 6ang tháng Vá6 n56 1?@A
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng kQnh $u ZLng và ;=nh tụ, niS6 tin và: thắng ;ki c*! cách
6ang, niS6 t& hà: %#n t>c
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng tr!nh Lnh, KLn 3C ;Rch sT
, . Phư!" 64?! @AB h>9
žnh: +u>c 6Qt tinh tai ,hà hát ;1n .à ,>i ]1?n…n1?@A\
.C +hQ finh 3ọc tu$n ngôn 3>c ;(p ]2n?n1?@A\
BLn 3C: Vdng kh'i ngh<! tháng Vá6 n56 1?@A
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
Vrình Kà$ %i‰n Kiến, I ngh<! c*! c!: trà: kháng ,h(t cJu nư1cr
G. Dạy học bài mới
Hoạt động .
LEnh teng khởi nghĩ3
(ư5c O3n OQ trng hàn c!nh
nà"
]Vhci cơ cách 6ang 3= "u)t
hiMn: ,h(t 3Eu hàng, k‘ thX
h:!ng 6ang %!: 3>ng,~\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y th\i
c2 cA3 cCch /4ng thCng TC/
nă/ 1HsI"
I.SQnh tổng $h5i nghNa đEjc ban bD
8 9àn c!nh:
- Vhế gi1i: +,•- KR tiu %iMt, 1An…n
1?@A ,h(t 3Eu hàng ZCng 6inh
- Vr:ng nư1c:
i •- ,h(t cXng t!$ s!i h:!ng 6!ng
c&c 3>
i Whông khQ cách 6an sục sôi
⇒Va: 3k t;ki 3ể giành chQnh Fu$Sn

hh
]thci cơ ngàn n56 c^ 6>t, chj
tCn tai t0 khi ,h(t 3Eu hàng g
Fu!n ZCng 6inh và: Zyương\
G_U +h1p thci cơ, ZLng 3= kRp
thci phát 3>ng ;Mnh Vdng kh'i
ngh<! giành chQnh Fu$Sn
LEnh Teng khởi nghĩ3
(ư5c O3n OQ ntn"
].>i nghR t:àn FuGc ' V#n
Vrà::`hát 3>ng Vdng kh'i
ngh<! ,;(p „9 K!n kh'i ngh<!
t:àn FuGc,~\
?3u khi LEnh Teng
knghĩ3 (ư5c O3n OQ #!ng (- .g0
($ t t,i Teng knghĩ3 giành
c6u<Yn"
]td chJc Z. QuGc %#n V#n
Vrà: g thGng nh)t I chQ t:àn
Fu#n và t:àn %#n\
Th>c hiEn .Enh cA3 €T
O3n khởi nghĩ3) 6u;n gi!i ph'ng
(- .à/ g0"
8 LEnh khởi nghĩ3 (ư5c O3n OQ
- ,gà$ 1@ - 1An…n1?@A, .>i nghR t:àn
FuGc ' V#n Vrà::
i `hát 3>ng Vdng kh'i ngh<!
i/(p „9 K!n kh'i ngh<! t:àn FuGc
- ,gà$ 1hn…n, QuGc %#n Zai h>i ' V#n
Vrà::
i Ván thành ;Mnh Vdng kh'i ngh<!
i Vhông Fu! 18 chQnh sách c*! _iMt
finhU
i /(p „9 K!n %#n t>c giLi ph^ng
- +hiSu 1hn…n1?@A Fu#n giLi ph^ng g
Vhái ,gu$n g .à ,>i
Hoạt động /.
G_U Vhông Ká: 1@n… 3ến 1…n…
nhiSu 3R! phương 3= giành
chQnh Fu$Sn
.YU Zọc tư ;iMu: |Ÿ .à ,>i~
t(n gG r‰} ]YGW tr!ng ?2, ?[\
V/ c' nhWn :Xt g0
không kh` cCch /4ng ở 9à +ội
trư,c khởi nghĩ3"
]sục sôi, ctác chupn KR 3ưkc
tiến hành g)p rút~\
Khởi nghĩ3 giành ch`nh
6u<Yn ở 9à +ội (- =iin r3 như
thế nà"
]%i‰n r! hết sJc nh!nh ch^ng
và Qt 3d 6áu\
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác
.U [? ]tr!ng ?[\
1uộc khởi nghĩ3 ở 9à
+ội th%ng .5i c' c' 7 nghĩ3
như thế nà"
]+d vu cL nư1c, k‘ thX h:!ng
6!ng, %!: 3>ng\U
II. Hiành chfnh k#yen 5 Hà ;ội
- ZEu tháng …, không khQ cách 6ang
sục sôi khắp .à ,>i
- ,gà$ 1?n…n1?@A, 6Qt tinh c*! FuEn
chúng ' ,hà hát ;1n
- fQt tinh nh!nh ch^ng g Kiểu tình
chiế6 các công s' c*! chQnh Fu$Sn KX
nhìn
- Wh'i ngh<! thắng ;ki h:àn t:àn
Hoạt động G.
.YU -ác 3Rnh các tjnh 3= giành
chQnh Fu$Sn trư1c 1?n…n1?@A
III. Hiành chfnh k#yen trong cR
nEớc
- ,gà$ 1@ 3ến 1…n…, .%ương, BGi!ng,

h7
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t
kh'i ngh<! giành chQnh Fu$Sn
tr:ng cL nư1c
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
cuộc Teng khởi nghĩ3 giành
ch`nh 6u<Yn trng c! nư,c"
]Wh'i ngh<! thành công nh!nh
ch^ng ]1A ngà$\, t:àn %#n
"uGng 3ưcng, ;;ưkng c trR,vu
tr!ng\
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác
.U @8 ]YGW ?@\
.V<nh, Q,!6 giành chQnh Fu$Sn
- ,gà$ 2[n…, .uế kh'i ngh<! thắng ;ki
- ,gà$ 2An…, Yài GHn giành chQnh
Fu$Sn
- ,gà$ 2…n…, cách 6ang t công tr:ng
cL nư1c
- ,gà$ 2n?n1?@A, .+V 3ọc tu$n ngôn
3>c ;(pg nư1c _iMt ,!6 y#n ch*
+>ng h:à
Hoạt động *.
.YU VhL: ;u(n:
c nghĩ3 . D_ cA3 cCch
/4ng thCng TC/"
T4i D3 cCch /4ng
thCng TC/ thành công nh3nh
ch'ng *à `t (e /Cu"
G_U `h#n tQch %mn chJng
ngu$n nh#n thắng ;ki c*! +f
tháng Vá6
IC. l nghNa lmch 'Z 6à ng#yTn nh1n
thành c"ng c:a cKch mạng thKng
TKm
1. c nghĩ3 .^ch D_
- Z(p t!n ách thGng trR:`háp, ,h(t,
ph:ng kiến
- Zư! _iMt ,!6 tr' thành FuGc gi!
3>c ;(p
- +d vu ph:ng trà: cách 6ang thế gi1i
2. +gu<ên nh;n th%ng .5i
- Vru$Sn thGng 3)u tr!nh c*! %#n t>c
- Y& ;=nh 3a: kRp thci sáng suGt c*!
ZLng
- ,hc 3kiMn FuGc tế thu(n ;ki, s& *ng
h> ;&c ;ưkng tiến K> thế gi1i
*. !:ng cD bài:
Y& ;=nh 3a: sáng suGt c*! ZLng c>ng sLn Zông yương và +h* tRch .C +hQ finh tr:ng
cách 6ang tháng Vá6 thể hiMn ' nh4ng 3iể6 nà:r
/(p nin Kiểu nh4ng skiMn chQnh tr:ng %i‰n Kiến +f tháng Vá6 1?@A
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an BàiU 2@U +u>c 3)u tr!nh KL: vM và "#$ %&ng chQnh Fu$Sn ~]1?@A-1?@h\
F. GH6 I4!h !"h4?J 7
ggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggg
T;K! E5
N"=B deA!7 E1f1EfE111
N"=B @AB7 E1f1EfE111
Ti&t G-

h…
,'I E4. C+UC Đl+ TGANH ,SR &Ệ &' $*Y FVNG CHsNH O+YtN F*N
CH2 NH*N F*N a1945[194Ym
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Vhu(n ;ki và kh^ kh5n c*! nư1c _,y++. s!u cách 6ang tháng Vá6 1?@A
- yư1i s& ;=nh 3a: c*! ZLng và .C +h* VRch chúng t! 3= phát hu$ thắng ;ki, khắc phục
kh^ kh5n gi4 v4ng và c*ng cG chQnh Fu$Sn nh#n %#n
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u nư1c, tinh thEn c 6ang, niS6 tin và: s& ;=nh 3a: c*!
ZLng
3. KZ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá v)n 3S ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
+ác tr!nh Lnh vS gi!i 3:an ;Rch sT 1?@A-1?@h
UC. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
{ ngh<! ;Rch sT, ngu$n nh#n thắng ;ki c*! cách 6ang tháng Vá6 n56 1?@Ar
N. ,=4 Ju4
H o¹t ®éng cña GV vµ
HS
Hoạt động .
.YU ,hắc ;ai I ngh<! ;Rch sT c*!
cách m¹ng tháng Vá6 1?@A
+h&ng thuWn .5i cA3 nư,c
@+]119 D3u cCch /4ng thCng
TC/"
G_U Vhu(n ;ki tu$ ;1n nhưng kh^
kh5n chCng ch)t g 3et nư1c
_,y++. và: tình thế |ngàn c#n
trv: ski t^c}
T4i D3 n'i nư,c
@+]119 ng3< D3u khi t .Wp (-
ở *à t0nh thế yngàn c;n trP D5i
t'cz
G_U `h#n tQch kh^ kh5n và tác
hai c*! [ v)n nan ;1n: nan 3^i,
nan %Gt, nan ng:ai "#6U Whzng
3Rnh v)n nan ;1n nh)t 3v %:a nSn
3>c ;(p %#n t>c 3^ ;à nan ng:ai
I.TPnh hPnh
Néi dung kiÕn thøc
N Eớc ta 'a# cKch mạng thKng TKm
8 ThuWn .5i:
- Z)t nư1c 3>c ;(p, nh#n %#n t& %:
- +hQnh Fu$Sn 61i 3ưkc "#$ %&ng
8 Kh' khăn:
- ,g:ai "#6, n>i phLn:
i _< tu$ến 1h g Bắc: 28v F Vư'ng,t!$
s!i
i _< tu$ến 1h g ,!6: F ‚nh,
`háp,t!$ s!i
i h van Fu#n ,h(t chc giLi giáp
- Winh tế, tài chQnh:
i .an hán, ;u ;ụt, sn" 3ình 3Gn g nan
3^i
i Vài chQnh trGng r•ng
- _5n h:á b "= h>i:nan 6X ch4 và tM
nan "= h>i tràn ;!n
- +hQnh Fu$Sn n:n tr‘, chư! 3ưkc c*ng
cG
⇒#Ft nư,c @iEt +3/ ];n chA 1ộng
hà (ứng trư,c t0nh thế hi$/ ngh‡
B æ sung

h?
"#6
Hoạt động / .
#$ :;< =>ng chế (ộ /,i
#!ng *à 1h`nh phA (- .à/ g0"
Môc ®Ých cña viÖc lµm
nµy ?
]Vdng tu$ển cT KEu QuGc h>i,
~\
1uộc teng tu<$n c_ thu
(ư5c k 6u! ntn"
]hơn ?8€ cT tri 3i K cT, chọn
[[[ 3ai Kiểu~\
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U
@1 ]YGW ?7\
Th%ng .5i cA3 Teng tu<$n
c2 *à OLu c_ 9#+] cCc cgp c'
7 nghĩ3 ntn"
#$ /ở rộng khQi (àn kết
=;n tộc) #!ng *à 1h`nh phA (-
.à/ g0"
II. cEớc đ?# 01y 23ng ch& độ mới
- , …n?n1?@A, công KG /Mnh Vdng
tu$ển cT
- ,gà$ hn1n1?@h, hơn ?8€ cT tri cL
nư1c 3i KEu QuGc h>i
- ,gà$ 2n[n1?@h +hQnh ph* /in hiMp
kháng chiến 3ưkc thông Fu!
- Vrung B>, Bắc B> tiến hành KEu cT
.>i 3Cng nh#n %#nU
⇒ 1Ang cQ kiEn tàn Oộ /C< ch`nh
6u<Yn
- ,gà$ 2?nAn1?@h, .>i /in _iMt 3ưkc
t;(p
Hoạt động G.
#$ gi!i 6u<ết n4n ('i)
#!ng *à 1h`nh phA (- c' nh&ng
OiEn phCp g0"
]/(p hu ga: cJu 3^i, td chJc
ngà$ 3Cng t#6, 3p$ 6anh t5ng
gi! sLn "u)t, tiết kiM6U\
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U
@2 ]YGW ?…\
+êu nh&ng OiEn phCp cA3
#!ng *à 1h`nh phA trng *iEc
=iEt giFc =Qt"
G_U .ư1ng %mn hns kh!i thác .U
@[ ]YGW ??\
#$ gi!i 6u<ết kh' khăn *Y
tài ch`nh) 1h`nh phA (- .à/ g0"
III. DiQt giac đoin giac 2Dt 6à giRi
k#y&t $ho $h>n 6e tài chfnh
8 ]iEt giFc ('i:
- /(p hu ga: cJu 3^i, td chJc ngà$
3Cng t#6
- Zp$ 6anh t5ng gi! sLn "u)t, tiết
kiM6U
g ,an 3^i cơ KLn 3ưkc 3E$ ;Xi
† ]iEt giFc =Qt:
- ,gà$ …n?n1?@A, ;(p ,h! Kình %#n học
vụ
- Wu gọi t:àn %#n th!6 gi! ":á nan
6u ch4
8 ji!i 6u<ết kh' khăn *Y tài ch`nh
- `hát 3>ng |VuEn ;‰ vàng}, "#$ %&ng
|QuP 3>c ;(p} g ku gọi 3^ng g^p
c*! n%#n

78
G_U Wể nh4ng c#u chu$Mn vS s&
*ng h> c*! nh#n %#n 3Gi v1i các
ch* trương c*! 3Lng và +hQnh
ph*
v .iÖn nay ta cßn duy tr×
ho¹t ®éng nµy nh thÕ nµo
?
- ,gà$ [1n1n1?@h, thông Fu! sắc ;Mnh
phát hành tiSn _iMt ,!6U
- ,gà$ 2[n11n1?@h, ;ưu hành tiSn _iMt
,!6 tr:ng cL nư1cU
@. !:ng cD bài:
,u nh4ng KiMn pháp cLu 3Lng và chQnh ph* tr:ng viMc giLi Fu$ết nan 3^i, nan %Gt và
kh^ kh5n vS tài chQnhr Vác %ụng c*! nh4ng KiMn pháp 3^r
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an BàiU 2@U +u>c 3)u tr!nh KL: vM và "#$ %&ng chQnh Fu$Sn ~]1?@A-1?@h\
i Yưu tE6 nh4ng c#u chu$Mn ;Rch sT vS thci ks nà$
-. Rót kinh nghiÖ :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.............................................................................

"uÇn 2$ N"=B deA!7ENf1EfE111
"i#t *1Ng=y @AB7 E4f1EfE111
,'I E4. C+UC Đl+ TGANH ,SR &Ệ &' $*Y FVNG CHsNH O+YtN F*N
CH2 NH*N F*N a1945[194Ym a645wm
A. .89 64:; <=4 h>9
. Ki&n thức : Giúp học sinh hiểu:
,h4ng giLi pháp tình thế c*! ZLng và chQnh ph* 3= 3ư! nư1c t! vưkt Fu! nh4ng kh^
kh5n vS ng:ai "#6, n>i phLn
/.TE tE5ng : Giá: %ục ;Hng $u nư1c, tinh thEn c 6ang, niS6 tin và: s& ;=nh 3a: c*! ZLng
G.K9 n>ng : NOn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá v)n 3S ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
+ác tr!nh Lnh vS gi!i 3:an ;Rch sT 1?@A-1?@hU
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp

71
/. Kiểm tra
,u nh4ng KiMn pháp cLu 3Lng và chQnh ph* tr:ng viMc giLi Fu$ết nan 3^i, nan %Gt và
kh^ kh5n vS tài chQnhr Vác %ụng c*! nh4ng KiMn pháp 3^r
N. Dạy học bài mới
Ho¹t ®éng cña GV vµ
HS
Hoạt động .
#ư5c D> gipp (ˆ cA3
6unh) 6BhCp (- .à/ g0"
]Z6 22 rang 2[n?n1?@A, `háp
g ,!6 B>, 6' 3Eu cu>c
"#6 ;ưkc tr' ;ai\
.YU Zọc tư ;iMu: |Qu#n %#n
Yài GHn~Uphá khá6 ;1nUU}
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
tinh thLn chiến (gu c!u 6u;n
*à =;n ?ài jdn K 1h5 L,n"
]chiến 3)u !nh %ung, Kong
nhiSu hình thJc,~\
#!ng *à 1h`nh phA c'
thCi (ộ như thế nà trư,c
hành (ộng :;/ .ư5c cA3 6u;n
BhCp"
G_U Gi1i thiMu .U @@
; éi dung kiÕn thøc
IC. ;h1n 21n ;am cộ $hKng
chi&n chDng th3c 21n phKp tr5 lại
01m lEjc
- Z6 22 rang 2[n?n1?@A, `háp g
,!6 B>, 6' 3Eu cu>c "#6 ;ưkc
tr' ;ai
- Qu#n %#n Yài GHn !nh %ung 3ánh
trL g cLn Kư1c tiến c*! Fu#n `háp
- ZEu 18n1?@A, `háp t5ng viMn g
,!6 B> và ,!6 Vrung B>
- ZLng phát 3>ng ph:ng trà: *ng
h> ,!6 B> kháng chiến
Bæ sung
Hoạt động /.
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
;/ /ưu *à hành (ộng chQng
phC cCch /4ng cA3 6u;n
Tưởng"
],h!6 hiể6, sT %ụng t!$ s!i
chGng phá t0 Kn tr:ng\
#ứng trư,c ;/ /ưu *à
hành (ộng chQng phC cA3 k„
th|) #!ng) 1h`nh phA c' chA
trư2ng g0" @0 D3"
]ta6 thci h:à h:=n nh#n
nhưkng v1i Vư'ng, tránh cXng
;úc 3Gi ph^ v1i nhiSu k‘ thX\
+êu r‰ nh&ng OiEn
C. L8# tranh chDng k#1n TE5ng
6à bọn phRn động cKch mạng
8 [/ /ưu cu ¶ 6u;n Tưởng *à t3<
D3i
- Qu#n Vư'ng sT %ụng t!$ s!i phá
t! t0 Kn tr:ng
- Bọn t!$ s!i g phá h:ai trR !n, g#$
sJc ‡p vS chQnh trR
8 1hA trư2ng) OiEn phCp (Qi ph'
cA3 t3
- Vh&c hiMn sách ;ưkc ta6 thci h:à
h:=n v1i Fu#n Vư'ng và t!$ s!i
- BiMn pháp:
i ,h#n nhưkng ch: chúng 1 sG
Fu$Sn ;ki kinh tế, chQnh trR

72
phCp (Qi ph' cA3 t3 *,i 6u;n
Tưởng *à t3< D3i"
],h#n nhưkng ch: chúng 1 sG
Fu$Sn ;ki kinh tế, chQnh trR,
kin Fu$ết tr)n áp Kọn phLn c
6ang\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y cCc
OphCp (ph' cA3 #!ng"
]khôn kh‡: 6S6 %‘:,v0! 3L6
KL: ngu$n tắc v0! han chế
3ưkc s& phá h:ai c*! k‘ thX\
i Win Fu$ết tr)n áp Kọn phLn c
6ang
⇒94n chế cCc h4t (ộng chQng
phC cA3 6u;n Tưởng *à t3< D3i
Hoạt động G.
T4i D3 6u;n BhCp *à
6u;n Tưởng .4i k7 *,i nh3u
9iEp ư,c 93 r BhCp"
]`háp 6uGn 3ưkc th!$ Fu#n
Vư'ng r! Bắc g tránh 3ụng
3> ;;ưkng knc c*! t!• Fu#n
Vư'ngUUUU\
9iEp ư,c 93 rBhCp
(- (Ft t3 (ứng trư,c t0nh thế
như thế nà"
]2 ;&! chọn: h:à h!$ 3ánh
`háp khi chúng r! Bắc\
#!ng *à 1h`nh phA (-
th>c hiEn DCch .ư5c g0 trư,c
t0nh thế = 9iEp ư,c 93 r
BhCp (Ft r3"@0 D3"
].:à h:=n v1i `háp tránh
3ưkc ctr!nh, 3udi Fu#n Vư'ng
vS nư1c\
+ội =ung cA3 chA <ếu
cA3 9iEp (^nh D2 Oộ"
]`háp công nh(n _,!6 ;à
nư1c t& %: c^ +hQnh ph*,
thu>c khGi /in .iMp `háp•
t!~\
c nghĩ3 cA3 9iEp (inh
CI. HiQp đmnh '4 bộ (UiGi)*U. 6à
tạm Eớc CiQt , `hKp (*i)i)*U.
. HiQp đmnh I4 bộ (UiGi)*U.
8 9àn c!nh:
- ,gà$ 2…n2n1?@h, `háp - Vư'ng
kI .iMp ư1c .:! - `háp
- `háp 3v6 Fu#n r! Bắc th!$ Fu#n
Vư'ng
⇒+gà< SU3U1HsS) t3 k7 *,i BhCp
9iEp (^nh ?2 Oộ
8 +ội =ung:
- `háp công nh(n _,!6 ;à nư1c t&
%: c^ +hQnh ph*, thu>c khGi /in
.iMp `háp
- V! ch: 1A nghìn Fu#n `háp r!
Bắc
- .!i Kn ng0ng Kắn ' ,!6 B>
⇒ j4t (ư5c 2J* 6u;n Tưởng *à
t3< D3i) c' thê/ th\i gi3n chuxn O^
khCng chiến
/. Tạm Eớc CiQt x `hKp
(*i)i)*U.
- Y!u .iMp 3inh Yơ K>, Fu!n hM
_iMt `háp c5ng thzng g ngu$ cơ
chiến tr!nh
- ,gà$ 1@n?n1?@h, t! kI v1i `háp
Va6 ư1c _iMt b `háp g nhưkng
th6 1 sG Fu$Sn ;ki kinh tế, v5n

7[
?2 Oộ"
?3u 9iEp (inh ?2 Oộ)
6u3n hE @iEt r BhCp như thế
nà" @0 D3"
]c5ng thzng, %: h 3>ng khiu
khQch, phá h:ai c*! `háp\
Vrư1c tình hình trn,
ZLng và +hQnh ph* 3= ;à6 gìr
_ì s!:r
]kI v1i pháp Va6 ư1c, nh#n
nhưkng ch: chúng 1 sG Fu$Sn
;ki~\
h:á
⇒ th\i gi3n hà h-n)chuxn O^
khCng chiến .;u =ài
4. !:ng cD bài: Vrư1c và s!u .iMp 3Rnh Yơ K>, ch* trương và KiMn pháp 3Gi ph^ c*! ZLng và
+hQnh ph* 3Gi v1i Fu#n Vư'ng và Fu#n `háp c^ gì khác nh!ur
+. HEớng 2Fn học t7p: .ọc Kài cu, 3ọc s:an Bài 2AU ,h4ng n56 3Eu~1?A8 ]tiết 1\
F. Rót kinh nghiÖ !
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
......................................
T;K! EY
N"=B deA!7 E0f1EfE111
N"=B @AB7 EZf1EfE111
Ti&t G /
Chư!" &. &IỆT NA. TỪ C+XI N-. 194Y ĐẾN N-. 1954
,'I E5. NH/NG N-. ĐẦ+ C2A C+UC KH(NG CHIẾN TR'N O+XC CHXNG
THVC F*N PH(P a194Y[1951m
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:

7@
- .:àn cLnh ;Rch sT %mn t1i KXng nd cu>c kháng chiến chGng th&c %#n `háp "#6 ;ưkcU
,>i %ung c*! 3ưcng ;Gi kháng chiến chGng `háp c*! ZLng và .C +h* VRch
- ,h4ng thắng ;ki 6' 3Eu c^ I ngh<! chiến ;ưkc c*! Fu#n và %#n t! trn các 6et tr(nU
2. Tư tưởng: BCi %ưDng ;Hng $u nư1c, tinh thEn cách 6ang ch: học sinhU
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng sT %ụng tr!nh Lnh, KLn 3C các chiến %Rch, các tr(n 3ánhU
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
,>i %ung ;ci ku gọi t:àn FuGc kháng chiến
Vr!nh Lnh ;in Fu!n Kài học
C. T45! 6CD!h @AB h>9
.. Tổ chức lớp
/.. Kiểm tra
Vrư1c và s!u .iMp 3Rnh sơ K> hn[n1?@h ch* trương và KiMn pháp c*! ZLng và +hQnh
ph* t! 3Gi ph^ v1i Fu#n Vư'ng và Fu#n `háp c^ gì khác nh!ur
G.Dạy học bài mới
HeA6 xy!" 9z{ G& |= HS
Hoạt động .
?3u khi (- k` 9iEp (^nh D2 Oộ
*à T4/ ư,c) BhCp c' nh&ng hành
(ộng g0"
]khiu khQch, g#$ "ung 3>t nhiSu nơi,
3ánh chiế6 1 sG vR trQUUU\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y ;/ /ưu
*à hành (ộng cA3 BhCp"
]ng:!n cG và trắng trkn\
G_U .ành 3>ng trắng trkn, ng:!n cG
c*! Vy `háp g 3v %:a nghi6 trọng
3>c ;(p ch* Fu$Sn %!n t>c
Trư,c t0nh h0nh (' Trung
ư2ng #!ng) 1h`nh phA (- c' hành
=ộng g0"
]Fu$ết 3Rnh phát 3>ng t:àn FuGc
kháng chiến \
.YU Zọc 3:an trQch /ci ku gọi ]YGW
tr!ng 18@\
+êu nội =ung L\i kêu gfi tàn
6uQc khCng chiến cA3 91T"
;ội 2#ng $i&n thức
I. !#ộc $hKng chi&n toàn
k#Dc chDng th3c 21n `hKp
01m lEjc bdng nổ
()i/i)*U.
. KhKng chi&n toàn k#Dc
chDng th3c 21n `hKp 01m
lEjc bdng nổ
8 9àn c!nh:
- `háp khiu khQch, g#$ "ung
3>t g chiến tr!nh:
i V)n công, 3ánh chiế6 nhiSu
nơi
i ZEu 12n1?@h, g#$ "ung 3>t
vu tr!ng ' .à ,>i
i ,gà$ 1…n12n1?@h, gTi tGi h(u
thư Ku>c t! 3Eu hàng
⇒ #P =4 nghiê/ trfng (ộc
.Wp chA 6u<Yn =;n tộc
8 1hA trư2ng cA3 (!ng) 1h`nh
phA
- ,gà$ 1…-1?n12n1?@h,
BV_Vl ZLng họp Fu$ết 3Rnh
phát 3>ng t:àn FuGc k chiến
cổ '#ng

7A
]3ưcng ;Gi knc, Fu$ết t#6 k chiến UUU\
G_U .ư'ng Jng ;ci ku gọi, nh#n %#n
3= 3Jng ;n kncU … gic tGi +, nhà 6á$
3iMn ˆn `hụ tắt 3iMn Ká: hiMu cu>c
kháng chiến Kắt 3Eu ' .à ,>i
Hoạt động / .
#ư\ng .Qi khCng chiến (ư5c
th$ hiEn trng cCc *ăn kiEn nà"
]tr:ng [ v5n kiMn c*! ZLngUUU\
+êu tinh chgt) /ục (`ch) nội
=ung) phư2ng ch;/ cA3 cuộc khCng
chiến chQng BhCp"
]t:àn %#n, t:àn %iMn, trưcng kì %&!
và: sJc 6ình ;à chQnh\
G_U `h#n tQch: VQnh t:àn %#n, t:àn
%iMn, trưcng kì %&! và: sJc 6ình ;à
chQnh c*! cu>c W+
.YU Zọc Vư ;iMu in nghing ]YGW
tU18@\
T4i D3 n'i cuộc khCng chiến
chQng BhCp .à ch`nh nghĩ3 *à c' t`nh
chgt nh;n =;nr
]W‘ thX "#6 ;ưkc, t! chGng ;ai g
chQnh ngh<!•%&! và: %#n g 6!ng tQnh
nh#n %#n\
#ư\ng .Qi khCng chiến cA3 t3
c' tCc =ụng g0"
]Z>ng vin 3mn %ắt nh#n %#n kháng
chiến\
- ,gà$ 1?n12n1?@h, .+f r!
;ci ku gọi |t:àn FuGc kháng
chiến
- Z6 1?n12n1?@h, tiếng súng
kháng chiến Kắt 3Eu
/. LEJng lDi $hKng chi&n
chDng th3c 21n `hKp c:a ta
8 @ăn kiEn th$ hiEn:
- /ci ku gọi |t:àn FuGc W+}
- +hj thR :}V:àn %#n kháng
chiến}
- Vác php6:|W+ nh)t 3Rnh
thắng ;ki}
8 +ội =ung (ư\ng .Qi khCng
chiến:
t:àn %#n, t:àn %iMn, trưcng ks,
t& %&! và: sJc 6ình ;à chQnhU
Hoạt động G.
1uộc chiến (gu ở 9à +ội cuQi
1HsS (Lu 1HsM =iin r3 như thế nà"
]Fu$ết ;iMt, t! ch* 3>ng tiến công, K!:
v#$ gi!6 ch#n chúng tr:ng thành phG\
G_U Wể chu$Mn vS các chiến s< cL6
tT ô6 K:6 K! càng g KJc tưkng 3ài
' .à ,>iU Giá: %ục hns I thJc gi4 gìn
KL: vM %i tQch ;Rch sT, cách 6ang
T4i D3 Trung (àn thA (ô rpt
II. !#ộc chi&n đ8# 5 cKc đ"
thm phfa cvc 6N t#y&n U
8 Š 9à +ội:
i +u>c chiến 3)u %i‰n r! ác ;iMt
nhiSu nơi
i ,gà$ 17n82n1?@7, Vrung
3:àn th* 3ô rút khwi .à ,>i
i Wết FuL: %iMt hàng ngàn 3Rch,
gi!6 ch#n 3Rch tr:ng thành phG
8 T4i cCc (ô th^ khCc:

7h
khki 9à +ội"
]Z= h:àn thành nhiM6 vụ, rút ;ui KL:
t:àn ;&c ;ưkng\
G_UVai các 3ô thR khác cu>c chiến
3)u %i‰n r! Fu$ết ;iMt ring ' _inh t!
Ku>c 3Rch 3Eu hàng
ThP P/ cuộc chiến (gu gi3/
ch;n (^ch trng cCc thành phQ c' 7
nghĩ3 như thế nà"
Hoạt động *.
1uộc kUc chQng T] BhCp cA3
nh;n =;n t3 (- (ư5c chuxn O^ như thế
nà"
G_U GiLi thQch: |tiu thd kháng chiến}
@iEc :;< =>ng .>c .ư5ng (ư5c
tiến hành như thế nà"
]trn các 6et: chQnh trR, kinh
tế~UU\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y D> chuxn
O^ cA3 #!ng ch khCng chiến"TCc
=ụng cA3 *iEc chuxn O^"
]+hu 3á:, khpn trương\
r Y& chupn KR c*! ZLng 3= Kiết %&!
và: nh4ng $ếu tG nà: r
V! ch* 3>ng tiến công, gi!6
ch#n 3Rch
⇒ T4 thế trWn chiến tr3nh
n=;n) th\i gi3n chuxn O^ khCng
chiến .;u =ài
III. Tfch c3c ch#yn bm cho
c#ộc chi&n đ8# l1# 2ài
- +uGi 11n1?@h, t! td chJc %i
chu$ển 6á$ 6^c, thiết KR g
nơi !n t:àn
- Viến hành |tiu thd kháng
chiến}
- -#$ %&ng ;&c ;ưkng vS 6ọi
6et
i +hQnh trR: +hi! nư1c t! thành
12 khu hành chQnh và Fu#n s&U
i Qu#n s&: -#$ %&ng [ thJ
Fu#n
i Winh tế: 3p$ 6anh sLn "u)t,
;(p ,h! tiếp tế
i Giá: %ục: yu$ trì, phát triển
ph:ng trà: Bình %#n học vụ
*. !:ng cD bài:
- +u>c knc t:àn FuGc chGng Vy `háp KXng nd như thế nà:r
- `h#n tQch n>i %ung cơ KLn c*! 3ưcng ;Gi cháng chiến chGng `háp c*! ZLngr
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an BàiU 2AU ,h4ng n56 3Eu ~U?1?@h -1?A@\
i Yưu tE6 nh4ng c#u chu$Mn ;Rch sT vS thci ks nà$
F. GH6 I4!h !"h4?J :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................UU
T;K! EY

77
N"=B deA!71Nf1NfE111
N"=B @AB714f1NfE111
Ti&t G G
,'I E5. NH/NG N-. ĐẦ+ C2A C+UC KH(NG CHIẾN TR'N O+XC
CHXNG THVC F*N PH(P a194Y[1951m a645wm
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,h4ng thắng ;ki 6' 3Eu c^ I ngh<! chiến ;ưkc c*! Fu#n và %#n t! trn các 6et tr(nU
- x6 6ưu, th* 3:an c*! `háp tr:ng nh4ng n56 3Eu c*! cu>c kháng chiến
2. Tư tưởng:
BCi %ưDng ;Hng $u nư1c, tinh thEn cách 6ang,niS6 tin và: s& ;=nh 3a: c*! ZLng và
Bác .C
3. KZ năng: NOn kP n5ng sT %ụng tr!nh Lnh, KLn 3C các chiến %Rch, các tr(n 3ánhU
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
/Z: +hiến %Rch _iMt Bắc thu 3ông n56 1?@7
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
1U +u>c knc t:àn FuGc chGng Vy `háp KXng nd như thế nà:r
2U `h#n tQch n>i %ung cơ KLn c*! 3ưcng ;Gi cháng chiến chGng `háp c*! ZLngr
G.Dạy học bài mới
Hoạt động c:a HC 6à HI
Hoạt động .
G_U `háp #6 6ưu 3ánh nh!nh thắng
nh!nh thành ;(p chQnh ph* KX nhìnU
Zể th&c hiMn #6 6ưu 3^ th&c %#n
`háp cT Bô;!vc ;à6 c!: u9 Zy, t(p
hkp _iMt gi!n phLn 3>ngUUUU,chupn KR
tiến công ;n _iMt Bắc
T] BhCp tgn công @iEt h%c
nh‹/ /ục (`ch g0"
]`há c5n cJ, cơ Fu!n 3Eu n=: k
chiến, tiu %iMt K> 3>i ch* ;&cUUUU\
#$ th>c hiEn ;/ /ưu (') T]
BhCp (- .à/ g0"
G_U YT %ụng /Z, trình Kà$ %i‰n Kiến
cu>c t)n công _iMt Bắc c*! `háp
.YU -ác 3Rnh hư1ng tiến công c*!
Fu#n `háp
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y cCc
hư,ng tgn công cA3 6u;n BhCp"
;ội 2#ng $i&n thức
IC. !hi&n 2mch CiQt cvc ,
Th# L"ng n>m )*A
.Th3c 21n `hKp ti&n c"ng
c>n cứ đma $hKng chi&n CiQt
cvc
- V[n1?@7,Bô;!vc g +!: u9
Zông yương g 6' cu>c t)n
công _iMt Bắc nho6:
i `há c5n cJ, cơ Fu!n 3Eu
n=: k chiến
i Viu %iMt K> 3>i ch* ;&cU
i Wh:á chet Kin gi1i _iMt
Vrung g cô ;(p _iMt Bắc
- Vh&c hiMn:
i 7n18n1?@7, Fu#n %X g Bắc
+an, +hk f1i,UUU• Fu#n K> g
+!: Bong g Bắc +an
i ?n18, Fu#n thu9 ngưkc s
.Cng, /ô, G#6 g Vu$n
cổ '#ng

7…
]ta: thế gọng kì6 K!: v#$ _iMt Bắc\
G_U Vl ZLng r! chj thR phLi phá t!n
cu>c t)n công thu 3ông c*! `hápU
Hoạt động /.
Nu;n =;n t3 (- chiến (gu như
thế nà ($ O! *E căn cứ (^3 @iEt
h%c"
]V! 3ánh nhiSu hư1ng, K‘ g=$ t0ng
gọng kì6 3Rch\
G_U YT %ụng /Z ;ưkc thu(t %i‰n
Kiến
1hiến =^ch @iEt h%c) t3 (- thu
(ư5c kết 6u! như thế nà"
G_U Gi1i thiMu vS các 3R! 3iể6 %i‰n
r! tr(n 3ánh, giá: %ục hns I thJc KL:
vM %i tQch ;Rch sT cách 6ang
c nghĩ3 cA3 chiến th%ng @iEt
h%c"
];à6 th)t Kai #6 6ưu |3ánh nh!nh
thắng nh!nh} c*! th&c %#n `háp\
Qu!ng
⇒T4 thành 2 gfng k0/ O3
*;< @ h%c
/. r#1n 21n ta chi&n đ8#
bRo 6Q c>n cứ đma CiQt cvc
8 ]iin Oiến:
- Bắc +an: t! ch* 3>ng K!:
v#$, chi! cắt, cô ;(p 3Rch
- Zưcng sG @: phục kQch 3O:
Bông /!u, BLn Y!:
- Vrn s /ô• phục kQch chen
3Rch g Z:!n .Xng, Whv /!u
8 Kết 6u!:
- Y!u 7A ngà$ 36, `háp rút
khwi _ Bắc
- +5n cJ _iMt Bắc, cơ Fu!n
3Eu n=: kháng chiến KL: vM
!n t:àn
Hoạt động G.
?3u thgt O4i ở @iEt h%c BhCp
c' ;/ /ưu g0"V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
;/ /ưu ('"
]cs!ng 3ánh ;%ài, %Xng ngưci _iMt
3ánh ngưci _iMt~\
#$ (Qi ph' *,i ;/ /ưu /,i
cA3 BhCp) t3 c' chA trư2ng g0"
]th&c hiMn phương tr#6: Zánh ;#u
%ài,3p$ 6anh kháng chiến t:àn %#n,
t:àn %iMn\
1uộc khCng chiến tàn =;n)
tàn =iEn (ư5c (x< /4nh như thế
nà"
]trn t)t cL các 6et: kinh tế, chQnh trR,
v5n h:á, Fu#n s&, ng:ai gi!:\
G_U GiLng vS s& kiMn các nư1c 3et
Fu!n h˜ ng:R! gi!: v1i _iMt ,!6 và
C. Lyy mạnh $hKng chi&n
toàn 21nn toàn 2iQn
† `háp th&c hiMn #6 6ưu:
|%Xng ngưci _iMt 3ánh ngưci
_iMt, ;)$ chiến tr!nh nuôi
chiến tr!nh}
† V! th&c hiMn phương ch#6
|3ánh ;#u %ài}, 3p$ 6anh
kchiến t:àn %#n, t:àn %iMn
- Qu#n s&: th&c hiMn vu tr!ng
t:àn %#n, phát triển c tr!nh %u
kQchU
- +hQnh trR, ng:ai gi!::
i ,!6 B>: td chJc KEu cT
.Z,y các c)p ]1?@…\
i V hn1?@? thGng nh)t _iMt
finh và /in _iMt ' cơ s'
i ,56 1?A8, các nư1c -.+,
3et Fu!n hM ng:ai gi!: v1i t!

7?
I ngh<! c*! s& kiMn 3^ 3^i v1i cu>c
kháng chiến chGng `háp "#6 ;ưkc
r ,h4ng $ếu tG t& nhin 3= c^ tác
%ụng gì ch: cu>c 3)u tr!nh c*! nh#n
%#n t! r t! phLi KL: vM n^ như thế
nà: r
- Winh tế: "%&ng phát triển
kinh tế, phá h:ai kinh tế 3Rch
- Giá: %ục: Vháng 7n1?A8,
ch* trương cLi cách giá: %ục
phd thông
*. !:ng cD bài:
1U Vrình Kà$ %i‰n Kiến chiến %Rch _iMt Bắc - Vhu Zông 1?@7 Kong ;ưkc 3Cr
2U +u>c kháng chiến t:àn %#n, t:àn %iMn 3ưkc 3p$ 6anh như thế nà:r
+. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an Bài 2h U Bư1c phát triển 61i c*! cu>c kháng chiến~]1?A8 -1?A[\
F. GH6 I4!h !"h4?J 7
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
T;K! E0
N"=B deA!7 1Yf1NfE111
N"=B @AB7 10f1NfE111
Ti&t G *
,'I EY. ,)ỚC PH(T TGIQN .ỚI C2A C+UC KH(NG CHIẾN TR'N
O+XC CHXNG THVC F*N PH(P a1951[195Nm
A. .89 64:; <=4 h>97
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
Gi!i 3:an phát triển 61i c*! cu>c kháng chiến t:àn FuGc t0 chiến %Rch Bin gi1i 1?A8U
Y!u chiến thắng Bin gi1i kháng chiến c*! t! 3ưkc 3p$ 6anh
2. Tư tưởng: BCi %ưDng ;Hng $u nư1c, tinh thEn 3:àn kết %#n t>c, niS6 tin và: s& ;=nh
3a: c*! 3Lng và .+V
3. KZ năng: `h#n tQch, 3ánh giá các s& kiMn ;Rch sT, sT %ụng ;ưkc 3C
,. Phư!" 64?! @AB [ h>97
/Z: +hiến %Rch Bin gi1i thu 3ông n56 1?A8
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
Vrình Kà$ %i‰n Kiến chiến %Rch _iMt Bắc - Vhu Zông 1?@7 Kong ;ưkc 3Cr
G. Dạy học bài mới
HeA6 xy!" 9z{ G& |= HS
Hoạt động :
;ội 2#ng $i&n thức
I. !hi&n 2mch ciTn giới th# ,
đ"ng )+-
cổ '#ng

…8
T0nh h0nh thế gi,i *à #ông
]ư2ng D3u chiến =^ch @iEt h%c c' g0
thuWn .5i ch cCch /4ng"
]Vh!$ 3di c^ ;ki ch: c 6ang: c6ang
VQ thành công,UUU\
T4i D3 bĩ .4i c3n thiEp D;u
*à chiến tr3nh #ông ]ư2ng"
]th!$ ch#n `háp chiế6 3^ng Zy\
zZR! thế t#$ Kắc 3= c^ tác %ụng gì
ch: cu>c kháng chiến r /in hM v1i
ngà$ n!$ r
Hoạt động /:
hư,c *à thu r (ông 1HIJ)
;/ /ưu cA3 BhCpK bĩ ở #ông
]ư2ng như thế nà"
]th&c hiMn kế h:ach Nơ bvv nho6•
ng5n chen Lnh hư'ng c6 VQ,tiu
%iMt kc c*! t!\
G_U YT %ụng /Z ph#n tQch r’ #6
6ưu c*! `háp
#$ th>c hiEn ;/ /ưu (') T]
BhCp (- .à/ g0"
]V5ng cưcng hM thGng phHng ng&
trn 3ưcng @, UUU\
Trư,c ;/ /ưu cA3 BhCp)
#!ng (- c' chA trư2ng như thế nà"
T4i D3"
]"u)t phát tình hình VG và Zy th!$
3di c^ ;ki c6,3Rch c^ #6 6ưu
61i,chJng tw thế và ;&c c*! t! ;1n
6anh: 6' chiến %Rch Kin gi1i 1?A8\
.YU Qu!n sát .U @h ]YGW VU118\
1hiến =^ch Oiên gi,i (- =iin
r3 như thế nà"
G_UYT %ụng /Z, tưcng thu(t %i‰n
Kiến chiến %RchU Whắc h:a hình Lnh
Bác .C r! 6et tr(n tr&c tiếp chj hu$
chiến %Rch và hình Lnh 6>t sG chiến
s< c6: /! _5n +Eu b Zông Wh
1hiến =^ch Oiên gi,i t3 thu
(ư5c kết 6u! g0"
. Hoàn cRnh lmch 'Z mới
- +ách 6ang Vrung QuGc thắng
;ki g thu(n ;ki ch: cách 6ang
- Ÿ Zông yương:
i `háp ;in tiếp th)t Kai g ;M
thu>c f<
i f< c!n thiMp s#u và: chiến
tr!nh Zông yương
/. r#1n ta ti&n c"ng đmch 5
biTn giới phfa cvc
8 [/ /ưu cA3 BhCp:
- Vh&c hiMn kế h:ach Nơ-vv
nho6:
i Wh:á cT! Kin gi1i _iMt b
Vrung
i +ô ;(p c5n cJ 3R! _iMt Bắc
- BiMn pháp th&c hiMn:
i V5ng cưcng hM thGng phHng
ng& trn 3ưcng @
i Vhiết ;(p hành ;!ng Zông -
V#$
i +hupn KR t)n công _iMt Bắc
;En 2
8 1hA trư2ng cA3 t3:
Vh b 1?A8, Vl ZLng Fu$ết
3Rnh 6' chiến %Rch Bin gi1i
8 ]iin Oiến:
- ,gà$ 1…n?n1?A8, tiu %iMt
Zông Wh, u$ hiếp Vh)t Wh
- `háp: ' +!: Bong rút thv:
Zưcng @, t0 Vh)t Wh g
Zông Wh g vS "uôi
- V! chen 3ánh 3Rch trn
Zưcng @ g 2 cách Fu#n `háp
gep 3ưkc nh!u
- 22n18n1?A8, `háp rút khwi
Zưcng @
8 Kết 6u!:
- Wh!i thông 7A8 k6 3ưcng
Kin gi1i, v1i [A van %#nU
- +học th*ngU.àng ;!ng Zông
V#$

…1
]Wh!i thông 7A8 k6 3ưcng Kgi1i, v1i
[A van %#n,UUU\
c nghĩ3 cA3 nh&ng th%ng .5i
trng thu (ông 1HIJ"
]t! giành Fu$Sn ch* 3>ng UUU\
⇒ Kế h4ch Œ2K*P phC D!n
Hoạt động G.
?3u khi thgt O4i ở hiên gi,i)
BhCp r bĩ c' ;/ /ưu g0 ($ (!<
/4nh chiến :;/ .ư5c #]"
]giành ;ai thế ch* 3>ng\
#$ th>c hiEn ;/ /ưu ('
BhCp) bĩ (- .à/ g0 V/ c' nhWn :Xt
g0 *Y D> cgu kết gi&3 BhCp r bĩ"
]+het chŽ, `háp ;M thu>c và: f<\
II. Mm mE# đyy mạnh chi&n
tranh 01m lEjc L"ng DE4ng
c:a th3c 21n `hKp
- `háp #6 6ưu giành ;ai Fu$Sn
ch* 3>ng chiến ;ưkc
- f< t5ng v trk g `háp 3p$
6anh ctr!nh
- Vháng 12n1?A8, 3S r! kế
h:ach Zc /át-3c Vát-"i-nhiU
Hoạt động *.
#$ (x< /4nh khCng chiến (ến
th%ng .5i #!ng t3 (- .à/ g0"
G_UGi1i thiMu .U @… ]YGk tr!ng 11[\
+êu nh&ng nội =ung c2 O!n
cA3 #4i hội"
ThP 2 O!n OC cC) nhiE/
*ụ trư,c /%t chA <ếu cA3 c/ @+ .pc
nà< .à g0"
]chGng 3ế FuGc\
G_U,gà$ 11n11n1?@A ZLng c>ng sLn
Zông yương 3i và: h:at 3>ng KQ
6(tU
#4i hội (4i Oi$u tàn 6uQc
.Ln 2 cA3 #!ng c' 7 nghĩ3 như thế
nà"

III. Lại hội đại biể# toàn k#Dc
l?n thứ II c:a LRng (/i)+.
- Vháng 2n1?A1, ZLng họp Zai
h>i ;En 2 ' +hi6 .:á - Vu$n
Qu!ngU
- ,>i %ung:
i Vhông Fu! Ká: cá: chQnh
trR,Ká: cá: Kàn vS cách 6ang
_iMt ,!6
i Qu$ết 3Rnh 3ư! ZLng r! công
kh!i, 3di tn ZLng ;!: 3>ng
_iMt ,!6
i BEu B+.Vl ZLngU
⇒ #Cnh =gu Oư,c trưởng
thành cA3 #!ng)thpc (x< cuộc
k chiến th%ng .5i
*. !:ng cD bài:
x6 6ưu c*! th&c %#n `háp - f< s!u th)t Kai ' Bin gi1ir
Vai s!: t! 6' chiến %Rch Bin gi1i thu b 3ông n56 1?A8.U yi‰n Kiến, kết FuL,I ngh<!
c*! chiến %Rch Bin gi1i
+. HEớng 2Fn học t7p: i.ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an tiếp Bài 2h U Bư1c phát triển 61i~1?A[
F. GH6 I4!h !"h4?J 7
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

…2
T;K! E0
N"=B deA!7 10f1NfE111
N"=B @AB7 19f1NfE111
Ti&t G +
,'I EY. ,)ỚC PH(T TGIQN .oI C2A C+UC KH(NG CHIẾN TR'N O+XC
CHXNG THVC F*N PH(P a1951[195Nm a645wm
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
Y!u chiến thắng Bin giơi t! tiếp tục 3p$ 6anh công tác h(u phương và 3)u tr!nh 3ể
gi4 v4ng Fu$Sn ch* 3>ng trn chiến trưcng
2. Tư tưởng: BCi %ưDng ;Hng $u nư1c, tinh thEn 3:àn kết %#n t>c, niS6 tin và: s& ;=nh
3a: c*! 3Lng và .+V
3. KZ năng: `h#n tQch, 3ánh giá các s& kiMn ;Rch sT, sT %ụng ;ưkc 3C
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
/Z: +hiến %Rch V#$ Bắc
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
Vai s!: t! 6' chiến %Rch Bin gi1i thu b 3ông n56 1?A8.U
yi‰n Kiến, kết FuL,I ngh<! c*! chiến %Rch Bin gi1i
G. Dạy học bài mới
HeA6 xy!" 9z{ G& |= HS
Hoạt động .
+êu nh&ng D> kiEn
ch`nh tr^ =iin r3 *à nă/
1HI1) 7 nghĩ3 cA3 cCc D> kiEn
('"
G_U.ư1ng %mn học sinh Fu!n
sát . @?
Nu3n DCt 9.sH) P/ c'
nhWn :Xt g0 *Y thành phLn th3/
=> #9 thQng nhgt @iEt binh K
Liên @iEt"
]3* các gi1i, các ngành, các
3:àn thểUUU\
?3u #9 tàn 6uQc .Ln
hWu phư2ng khCng chiến (-
;ội 2#ng $i&n thức
IC. `hKt triển h7# phE4ng
$hKng chi&n 6e mọi mat
8 1h`nh tr^:
- ,gà$ [n[n1?A1,fet tr(n /in
_iMt thành ;(p
- ,gà$ 11n[n1?A1U /in 6inh nh#n
%#n _iMt - fin - /à: r! 3ciU
8 Kinh tế:
- ,56 1?A2,v(n 3>ng t5ng gi! sLn
"u)t, th&c hành tiết kiM6
- ,56 1?A[, giL6 tô, cLi cách
ru>ng 3)t
- Vháng 12n1?A[, thông Fu! /u(t
cLi cách r 3)t
cổ '#ng

…[
phCt tri$n như thế nà *Y
KT)@9j]"
]3at nhiSu thành t&u vS kinh tế,
v5n h:á\
.YU ,u hiểu Kiết c*! KLn th#n
vS 6>t tr:ng 7 !nh hXng chiến
s< ' Z. thi 3u! t:àn FuGc
VAn1?A1
+h&ng thành t>u trng
:;< =>ng hWu phư2ng c' 7
nghĩ3 như thế nà *,i th%ng .5i
K1"
- V0 @n1?A[ 3ến 7n1?A@ th&c hiMn
A 3kt cLi cách ru>ng 3)t ' vXng t&
%:U
8 @ăn hC K giC =ục:
- Giá: %ục ngà$ càng phát triển,
sG ngưci 3i học và hns các c)p 3Su
t5ng
- ,gà$ 1nAn1?A2, Zai h>i !nh
hXng chiến s< thi 3u! t:àn FuGc b
tu$n Qu!ng
Hoạt động / .
?3u chiến th%ng hiên
gi,i) 6u;n t3 tiến công (^ch ở
nh&ng (;u" @0 D3"
]vXng r0ng núi, trung %u, 3Cng
Kong\
BhCp tWp trung .>c
.ư2ng (Cnh chiế/ 9à h0nh
nh‹/ /ục (`ch g0"
]giành ;ai thế ch* 3>ng trn
chiến trưcng BB>, nGi ;ai hành
;!ng Zông b V#$\
Š /Ft trWn 9à h0nh
6u;n t3 (- tiến (Cnh (^ch r3
D3"Kết 6u! chiến =^ch"
T3 /ở chiến =^ch T;<
h%c nh‹/ /ục (`ch g0"
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t
chiến %Rch V#$ Bắc
@0 D3 t3 .4i phQi h5p
/ở chiến =^ch Thư5ng Là"
Kết 6u! cA3 chiến =^ch"
G_U Vrình Kà$ chiến %Rch
Vhưkng /à:
Th%ng .5i trên /Ft trWn
6u;n D> cA3 t3 trng nh&ng
C. Hi@ 6@ng k#yen ch: động
đKnh đmch trTn chi&n trEJng
- Zông - "u#n 1?A8 b 1?A1, 6' [
chiến %Rch ' trung %u và 3Cng
Kong
- f' các chiến %Rch vXng r0ng
núi:
i +hiến %Rch .:à Bình ]V11n1?A1
b V2n1?A2\
i +hiến %Rch V#$ Bắc ]V18n1?A2
b V12n1?A2\
g giLi ph^ng ,gh<! />, Yơn /!U
i +hiến %Rch Vhưkng /à:
]V@n1?A[\ g giLi ph^ng vXng
r>ng ;1n

…@
nă/ 1HI1 r 1HI3) c' 7 nghĩ3
như thế nà"
*. !:ng cD bài:
/(p KLng nin 3ai và s& kiMn thắng ;ki c^ I ngh<! chiến ;ưkc c*! Fu#n và %#n t! trn
các 6et tr(n Fu#n s&, chQnh trR tr:ng kháng chiến chGng `háp t0 thu b 3ông 1?A8 3ến trư1c
3ông b "u#n 1?A[ -1?A@
+. HEớng 2Fn học t7p:
i.ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an Bài 27U cu>c kháng chiến t:àn FuGc~U]1?A[ -1?A@\
F. GH6 I4!h !"h4?J 7
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................
T;K! EZ
N"=B deA!7 1Nf1NfE111
N"=B @AB7 14f1NfE111
Ti&t G U
,'I E0. C+UC KH(NG CHIẾN TR'N O+XC CHXNG THVC F*N PH(P
$*. L)}C KẾT TH~C a195N[1954m
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- x6 6ưu 61i c*! `háp, f< tr:ng kế h:ach ,!-v!
- +h* trương chiến ;ưkc c*! t! tr:ng chiến cu>c Zông - -u#n 1?A[-1?A@, %i‰n Kiến
chiến cu>c Zông b -u#n 1?A[ - 1?A@
2. Tư tưởng: BCi %ưDng tinh thEn Fu$ết chiến Fu$ết thắng, tinh thEn 3:àn kết chiến
3)u c*! nh#n %#n Zông yương
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng sT %ụng KLn 3C,ph#n tQch, 3ánh giá
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
BLn 3C chiến cu>c Zông -u#n 1?A[-1?A@
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
,u nh4ng thắng ;ki ;1n c*! t! vS chQnh trR, Fu#n s& ]1?A1-1?A[\r
G. Dạy học bài mới
Hoạt động c:a HC 6à HI
Hoạt động .
G_U Y!u nh4ng th)t Kai ;in tiếp, `háp 3=
3S r!, th&c hiMn kế h:ach ,!v!
+êu nội =ung) /ục (`ch c!u kế
h4ch +3 r*3"
]2 Kư1c, ":!$ chu$ển cục %iMn chiến
tr!nh, kết thúc chiến tr!nh tr:ng 1… tháng,
;ội 2#ng $i&n thức
I. K& hoạch ;a,6a c:a `hKp WN
- 7nAn1?A[, ,!-v! ;à6 Vdng chj
hu$ Fu#n `háp Zyương g kế
h:ach ,!v!:
i -:!$ chu$ển cục %iMn chiến
tr!nh
i Wết thúc chiến tr!nh tr:ng %!nh
cổ '#ng

…A
chu$ển Kai → thắng\
V/ c' n:Xt g0 *Y kế h4ch +3K*3
cA3 BhCp K bĩ"
]r! 3ci tr:ng thế thu! g kh^ tránh khwi
th)t Kai\
#$ th>c hiEn kế h4ch +3K@3
BhCp (- .à/ g0"
]V5ng 12 tiểu 3:àn K> Kinh, t5ng vin trk,
"#$ %&ng ;&c ;ưkng cơ 3>ng 6anh, t5ng
ngụ$ Fu#n\
%&
- ,>i %ung:
i Bư1c 1: Vhu 3ông 1?A[ - "u#n
1?A@ phHng ng& chiến ;ưkc 6iSn
Bắc, tiến công chiến ;ưkc 6iSn
Vrung-,!6U
i Bư1c 2: Vhu 3ông 1?A@, th&c
hiMn tiến công chiến ;ưkc 6iSn
Bắc g kết thúc chiến tr!nhU
Hoạt động / .
G_U Zể 3Gi ph^ v1i #6 6ưu c*! `háp b f<
tr:ng kế h:ach ,!-v!,ZLng t! 3= 3S r! kế
h:ach tác chiến Zông b -u#n 1?A[ -1?A@
G_U Gi1i thiMu . A2 ]YGW tr!ng 128\
+êu phư2ng hư,ng chiến .ư5c cA3
t3 trng chiến cuộc #ông rXu;n 1HI3
K1HIs"
]6' nh4ng cu>c tiến công và: nh4ng
hư1ng Fu!n trọng 6à 3Rch tương 3Gi $ếu\
#$ th>c hiEn phư2ng hư,ng chiến
.ư5c trên 6u;n t3 (- .à/ g0"
]6' 1;:at chiến %Rch hEu khắp Zông
yương\
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t %i‰n Kiến
chiến cu>c Zông b-u#n 1?A[ -1?A@
1uộc tiến công chiến .ư5c #ông r
Xu;n 1HI3 K1HIs (- Oư,c (Lu .à/ phC
D!n kế h4ch +3K@3 như thế nà"
]`h#n tán ;&c ;ưkng cơ 3>ng, ;úng túng
3Gi ph^ 6>t cách KR 3>ng\
.YU -ác 3Rnh các hư1ng 3Rch phLi KR 3>ng
ph#n tán trn khắp các chiến trưcng Zông
yương
II.!#ộc ti&n c"ng chi&n lEjc
L"ng <#1n )+G,)+* 6à chi&n
2mch lmch 'Z LiQn ciTn `h:
. !#ộc ti&n c"ng chi&n lEjc
L"ng , 0#1n )+G,)+*
- V?n1?A[, 3S r! kế h:ach tác
chiến Zông- -u#n 1?A[ -1?A@
i `hương hư1ng chiến ;ưkc:
Zánh vá: nh4ng hư1ng Fu!n
trọng 6à 3Rch $ếu g ph#n tán
3Gi ph^
i `hương tr#6• |tQch c&c, ch*
3>ng, cơ 3>ng ;inh h:at}, ¢3ánh
chắc thắng}
- Zông -u#n 1?A[ 1?A@, t! 6'
6>t ;:at chiến %Rch tiến công trn
nhiSu hư1ng
i +hiến %Rch V#$ Bắc ]12n1?A[\
g ,!-v! t5ng Fu#n ZB`
i +hiến %Rch Vrung /à:
]12n1?A[\ g ,!-v! t5ng Fu#n
--nô
i +hiến %Rch Vhưkng /à:
]1n1?A@\ g ,!-v! t5ng Fu#n
/uông `h!-K!ng
i +hiến %Rch Bắc V#$ ,gu$n
]2n1?A@\ g ,!-v! t5ng Fu#n
`;#$ +u
- `hát triển chiến tr!nh %u kQch
vXng s!u ;ưng 3RchU
⇒Kế h4ch +3K*3 Oư,c (Lu phC
DCn
Hoạt độngG.
.YU -ác 3Rnh vR trQ ZiMn Bin `h* tn /Z
V/ c' nhWn :Xt *Y *^ tr` cA3 #iEn
hiên BhA"
/. !hi&n 2mch lmch 'Z LiQn ciTn
`h: )+*
8 [/ /ưu cA3 BhCp r bĩ: -#$
%&ng ZB` g t(p 3:àn cJ 3iể6
6anh nh)t Zông yương

…h
]vR trQ chiến ;ưkc Fu#n trọng 3Gi v1i Zông
yương\
G_U Giá: %ục hns I thJc KL: vM %i tQch
cách 6ang ZB`
BhCp r bĩ (- .à/ g0 ($ :;< =>ng
#iEn hiên BhA thành tWp (àn cứ (i$/
/4nh nhgt #ông ]ư2ng"
]hu$ 3>ng ;&c ;ưkng cơ 3>ng 6anh\
G_U ZiMn Bin `h* - phá: 3ài K)t khL
"#6 pha6
1hA trư2ng cA3 #!ng)/ục tiêu
cA3 chiến =^ch #iEn hiên BhA"
]tiu %iMt ;&c ;ưkng 3Rch, 6' r>ng vXng
giLi ph^ng\
G_UGi1i thiMu .UAA ]YGW tr!ng 12@\
G_UYT %ụng ;ưkc 3C trGng trình Kà$ %i‰n
Kiến chiến %Rch ZB`
1hiến =^ch #hB =iin r3 6u3 /g<
(5t" bục tiêu cA3 t3 trng tGng (5t"
G_U Va: Kiểu tưkng vS cu>c chiến 3)u ác
;iMt trn các cJ 3iể6, gương hi sinh c*!
các chiến s< cách 6ang
Gi1i thiMu .UAh ]YGW tr!ng 12@\
1hiến =^ch #hB kết thpc th%ng .5i
c' 7 nghĩ3 như thế nà"
]ch)6 %Jt ctr!nh "#6 ;ưkc c*! `háp '
Zyương~\
r _1i núi r0ng hiể6 tr' cu>c kháng chiến
chGng `háp 3= %&! và: t& nhin như thế
nà: r .iMn n!$ t! c^ KL: vM 3ưkc nh4ng
khu %i tQch 3^ không r
8 1hA trư2ng t3:
ZEu 12n1?A[, t! Fu$ết 3Rnh 6'
chiến %Rch ZB` g tiu %iMt 3Rch,
giLi ph^ng V#$ Bắc
8 ]iin Oiến: ]1[n[ 3ến ngà$
7nAn1?A@\
i Zkt 1: tiu %iMt cJ 3iể6 .i6
/!6 - t:àn K> ph#n khu Bắc
i Zkt 2: tiu %iMt cJ 3iể6 phQ!
3ông khu Vrung t#6U
i Zkt [: tiu %iMt cJ 3iể6 cHn ;ai
' khu trung t#6 , ph#n khu ,!6U
g chiến %Rch kết thúc ]7nA\
8 Kết 6u!:
- Viu %iMt h:àn t:àn t(p 3:àn cJ
3iể6U
- /:ai 1hU288 3Rch, phá hu9 h2
6á$ K!$ t:àn K> phương tiMn
chiến tr!nh
⇒ Kế h4ch +3K*3 O^ phC D!n
hàn tàn
*. !:ng cD bài:
Vrình Kà$ nh4ng thắng ;ki c*! t! tr:ng chiến cu>c Zông - -u#n 1?A[-1?A@ Kong ;ưkc
3C
t6 h=$ trình Kà$ chiến %Rch ZiMn Bin `h* Kong ;ưkc 3Cr
+. HEớng 2Fn học t7p: i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an tiếp Bài 27 thv: YGW
F. GH6 I4!h !"h4?J 7
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................
T;K! EZ
N"=B deA!7 15f1NfE111
N"=B @AB7 1Yf1NfE111
Ti&t G A

…7
,'I E0. C+UC KH(NG CHIẾN TR'N O+XC CHXNG THVC F*N PH(P
$*. L)}C KẾT TH~C a195N[1954m ]tiếp\
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,>i %ung, I ngh<! .iMp 3Rnh Giơ-nv-vơ ]7n1?A@\
- { ngh<! ;Rch sT và ngu$n nh#n thắng ;ki c*! cu>c kháng chiến chGng th&c %#n `háp
2. Tư tưởng:
BCi %ưDng tinh thEn $u nư1c, tinh thEn cách 6ang, niS6 tin và: s& ;=nh 3a: c*! ZLng
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá các v)n 3S ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
,>i %ung .iMp 3Rnh Giơ-nv-vơ
C. T45! 6CD!h @AB h>9
. Tổ chức lớp
/. Kiểm tra
t6 h=$ trình Kà$ chiến %Rch ZiMn Bin `h* Kong ;ưkc 3Cr
G. Dạy học bài mới
Hoạt động c:a HC 6à HI
Hoạt động .
.YU Zọc `U‹‹‹ ]YGW tr!ng 12A -12h\
9ội ngh^ ji2KnPK*2 (ư5c triEu
tWp trng hàn c!nh nà"
]knc c*! t! giành nhiSu thắng ;ki, `háp
;in tiếp th)t Kai\
1uộc (gu tr3nh trên Oàn hội
ngh^ (- =iin r3 như thế nà"@0 D3"
]%i‰n r! g!$ gắt, phJc tap- `háp, f<
ng:!n cG\
.YU Zọc n>i %ung cơ KLn c*! hiMp 3Rnh
Giơ-nv-vơ
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y nội =ung
cA3 9iEp (inh ji2KnPK*2" ? DCnh *,i
nội =ung 9iEp (^nh ?2 Oộ"
]_iMt ,!6 3ưkc công nh(n ;à FuGc gi!
3>c ;(p, UUU\
G_U `h#n tQch 3ể học sinh th)$ 3ưkc
Kư1c tiến Fu!n trọng tr:ng cu>c 3)u
tr!nh ng:ai gi!: t0 1?@h 3ến 1?A@
;ội 2#ng $i&n thức
III. HiQp đmnh Hi4 xn{ ,64 6e
ch8m 2ứt chi&n tranh 5 L"ng
DE4ng ()+*.
1. 9ội ngh^ ji2 rnP r*2
- ,gà$ …nAn1?A@, chQnh thJc
kh!i 6ac
- +u>c 3áu tr!nh trn Kàn .>i
nghR %i‰n r! g!$ gắt
2. 9iEp (^nh ji2KnPK*2
8 Th\i gi3n : 21n7n1?A@
8 +ội =ung c2 O!n:
i Vôn trọng Fu$Sn cơ KLn
Zông yương
i ,g0ng Kắn, ;(p ;ai h:à Kình
Zy
i Vh&c hiMn t(p kết, %i chu$ển
Fu#n 3>i
i _iMt n!6 thGng nh)t Kong
Vdng tu$ển cT V7n1?Ah
8 c nghĩ3:
cổ '#ng

……
9iEp (^nh ji2KnPK*2 c' 7 nghĩ3
.^ch D_ ntn"

i +h)6 %Jt chiến tr!nh, ;(p ;ai
h:à Kình ' Zông yươngU
i _5n KLn pháp ;Q FuGc tế ghi
nh(n các Fu$Sn cơ KLn c*!
Zông yươngU
i f Bắc h:àn t:àn giLi ph^ng
g+,-.
Hoạt động / .
1uộc khCng chiến chQng th>c
=;n BhCp th%ng .5i c' 7 nghĩ3 như thế
nà"

G_U /in hM Lnh hư'ng thắng ;ki cu>c
kháng chiến chGng `háp 3Gi v1i ptgp%t
' các nư1c thu>c 3R! `háp ' ch#u `hi
]‚n-gi-ri\
IC. l nghNa lmch 'Zn ng#yTn
nh1n thvng lji c:a c#ộc
$hKng chi&n chDng `hKp
()*+,)+*.
. l nghNa lmch 'Z
- Wết thúc cu>c ctr!nh "#6
;ưkc và ách thGng trR c*! `háp
3Gi v1i _iMt ,!6
- fiSn Bắc h t:àn giLi ph^ng
g +,-.
- Giáng 3Hn neng nS và: th!6
vọng "#6 ;ưkc, nô %Rch c*!
+,ZQ, g^p phEn ;à6 t!n r= hM
thGng thu>c 3R!
- +d vu ph:ng trà: cách 6ang
thế gi1i
Hoạt động G.
+gu<ên nh;n th%ng .5i cA3 cuộc
khCng chiến chQng th>c =;n BhCp"
.YU ymn chJng vS 6>t sG ngu$n nh#n
thắng ;ki c*! cu>c kháng chiến
G_U GiLng vS 6>t sG ngu$n nh#n
thắng ;ki: VQuGc giúp 3D vS vu khQ ]2@
khpu phá:\, 3an %ưkc ][h88 vin 3an
phá: 18A - chiế6 […€\, ;ương th&c
]18,…€\~
/. ;g#yTn nh1n thvng lji
8 1hA 6u3n:
- Zưcng ;Gi ;=nh 3a: sáng suGt
c*! ZLng 3Jng 3Eu .+V
- .M thGng chQnh Fu$Sn %#n
ch* nh#n %#n, fet tr(n %#n t>c
thGng nh)t c*ng cG, 6' r>ng
- .(u phương r>ng ;1n, v4ng
chắc
8 KhCch 6u3n:
- /in 6inh, 3:àn kết chiến 3)u
Zy
- Giúp 3D t: ;1n Vrung QuGc,
/in -ô và ;&c ;ưkng %#n ch*
tiến K>
*. !:ng cD bài:

…?
Vai s!: ;ai khzng 3Rnh chiến thắng ;Rch sT ZiMn Bin ph* 3= Fu$ết 3Rnh ch)6 %Jt chiến
tr!nh "#6 ;ưkc c*! th&c %#n `háp ' Zông yươngr
/(p KLng nin 3ai và s& kiMn vS thắng ;ki c^ I ngh<! chiến ;ưkc c*! Fu#n %#n t! trn
các 6et tr(n Fu#n s&, chQnh trR, ng:ai gi!: tr:ng kháng chiến chGng `háp 1?@h - 1?A@
+. HEớng 2Fn học t7p: i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i “n t(p chupn KR kiể6 tr! 6>t tiết
F. GH6 I4!h !"h4?J 7
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
T;K! E9
N"=B deA!7 EEf1NfE111
N"=B @AB7ENf1NfE111
Ti&t GY
KIQ. TGA &IẾT a1 TIẾTm
A. .89 64:; 9K! xA6
- Qu! Kài kiể6 tr! giúp học sinh 3ánh giá kiến thJc c*! 6ình t0 tuEn 22 3ến tuEn 27
- NOn ;u$Mn cách ;à6 Kài và I thJc ;à6 Kài ch: học sinhU
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
/(p f! tr(n 3S kiể6 tr!:
+h* 3S
,h(n thJc
Vdng
,h(n Kiết Vhông hiểu _(n %ụng
V, V/ V, V/ V, V/ V, V/
+ách 6ang _iMt ,!6 t0
1?1? -1?[8
1
8,2A3
2
8,A3
1
8,A 3
@
1,2A3
+ách 6ang _iMt n!6 t0
1?[8 - 1?[?
1
8,2A3
1
8,2A3
+ách 6ang _iMt n!6 t0
1?[? - 1?@A
1
8,2A3
1
8,A 3
1
8,7A
3
+ách 6ang _iMt n!6 t0
1?@A - 1?A@
1
8,A 3
[
1,2A3
1

[3
1
[3
@
1,7A3
2
h3
Vdng
[
1 3
h
2 3
1
[ 3
1
@3
h
@ 3
2
h3
ZS Kài ]phô tô\ - Záp án b Vh!ng 3iể6
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp

?8
II. Kiểm tra
,hắc nh' .Y Fu$ 3Rnh ;à6 Kài kiể6 tr!
III. Ti&n hành $iểm tra
A. Đ• <=47
`h?n I: Trvc nghiQm $hKch k#an
!1# : Khoanh trVn 6ào ch@ cKi \n cn ! hoac D đứng trEớc c1# trR lJi đhng:
1.TCc gi! cA3 tCc phx/ yKhCng chiến nhgt (^nh th%ng .5i .à:
‚U .C +hQ finh +U / yupn
BU Vrưcng +hinh yU `ha6 _5n ZCng
2. Liên /inh nh;n =;n @iEt r biên r Là (ư5c thành .Wp *à:
‚U ,gà$ 11n[n1?A1 +U,gà$ 8[n[n1?A1
BU ,gà$ 1[n[n1?A1 yU ,gà$ 21n[n1?A1
3. +gư\i *iết y 1ư2ng .ĩnh (Lu tiênz cA3 #!ng cộng ?!n @iEt +3/ .à:
‚U VrEn `hú +U ,gu$‰n _5n +0
BU ,gu$‰n Ši QuGc yU ,gô Gi! V&
s. 1Cch /4ng thCng tC/ =iin r3 trng th\i gi3n:
‚U 1 tháng +U 2 tháng
BU 28 ngà$ yU 1A ngà$
I. #4i hội (4i Oi$u tàn 6uQc .Ln •• cA3 #!ng (ư5c tiến hành ở (;u". @à th\i gi3n
nà"
‚U ZiMn Bin `h* - 1?A@ +UVu$n Qu!ng - 1?A1
BU Bến Vrv - 1?h8 yU Bắc Yơn - 1?@8
S. 1uộc khCng chiến tàn 6uQc O|ng ne *à th\i gi3n nà"
‚U 1?n12n1?@h BU 2[n11n1?@8
BU 2[n?n1?@A yU1?n12n1?@A
!1# /: HOy đien cKc '3 $iQn lmch 'Z 6ào cKc mDc thJi gian 'a# 'ao cho đhng:
Vhci gi!n Y& kiMn
V12n1?28
8[n82n1?[8
82n?n1?@A
87nAn1?A@
`h?n II: T3 l#7n
1U Vai s!: n^i nư1c _iMt ,!6 y#n ch* c>ng h:à ng!$ s!u khi thành ;(p 3= ' và: tình thế
ngàn c#n trv: ski t^cr
2U Vrình Kà$ ngắn gọn %i‰n Kiến, kết F*! chiến %Rch _iMt Bắc thu - 3ông n56 1?@7
,. Đ€w €! c Th{!" x4•J7
PhK! I7 TC]9 !"h4?J a4 x4•Jm
1;u 1: b•i 7 (png ch J)I (i$/
1 2 [ @ A h

?1
Záp án B ‚ B y + ‚
1;u 2: b•i 7 (png J)2I (i$/
Th\i gi3n ?> kiEn
V12n1?28 ,gu$‰n Ši QuGc Kw phiếu tán thành gi! nh(p QuGc tế [, th!6 gi! sáng ;(p Z+Y
`háp
8[n82n1?[8 Vhành ;(p ZLng c>ng sLn _iMt ,!6 b .ương +Lng b Vrung QuGc
82n?n1?@A .+f 3ọc tu$n ngôn 3>c ;(p kh!i sinh nư1c _iMt ,!6 %#n ch* c>ng h:à
87nAn1?A@ +hiến thắng ZiMn Bin `h*
PhK! II7 T^ _;`! aY x4•Jm
+#u 1: ][,A 3iể6 \
8 Trư,c 9iEp (^nh ?2 Oộ JSU3U1HsS: V! ch* trương nh#n nhưkng h:à h:=n v1i Fu#n
V£ư'ng ' 6iSn Bắc, t(p trung 3ánh `háp ' 6iSn ,!6 ]1,7A 3iể6\
- ZGi v1i Fu#n Vư'ng ' 6iSn Bắc:
i +hi! ch: chúng 78 ghế tr:ng Q. không Fu! KEu cTUUU
i ,h#n nhưkng 6>t sG Fu$Sn ;ki kinh tế
- ZGi v1i Fu#n `háp ' 6iSn ,!6:
n `hát 3>ng ph:ng trà: *ng h> ,!6 B> kháng chiến
i +hupn KR 3Gi ph^ v1i #6 6ưu 6' r>ng chiến tr!nh c*! `háp
8 TG ngà< JSU3U1HsS) t3 chA trư2ng hà BhCp ($ g4t Tưởng *Y nư,c ]1,7A 3iể6\
- Zà6 phán kQ v1i `háp .iMp 3Rnh Yơ K> 8hn[n1?@h
- ,>i %ung .iMp ZRnh:UUUUUUUUUUUUUU
+#u 2: ]2,A 3iể6 \
8 +ội =ung hiEp (^nh ji2KnPK*2: ]1,A 3iể6\
i Vôn trọng Fu$Sn cơ KLn Zông yương
i ,g0ng Kắn, ;(p ;ai h:à Kình Zy
i Vh&c hiMn t(p kết, %i chu$ển Fu#n 3>i
i _iMt n!6 thGng nh)t Kong Vdng tu$ển cT V7n1?Ah
8 c nghĩ3. ]1,8 3iể6\U
- +h)6 %Jt cu>c chiến tr!nh "#6 ;ưkc c*! th&c %#n `háp và c!n thiMp f<U
- /à v5n KLn pháp ;Q FuGc tn ghi nh(n các Fu$Sn %#n t>c cơ KLn c*! nh#n %#n các nư1c
Zông yươngU
- fiSn Bắc h:àn t:àn giLi ph^ng, chu$ển s!ng cách 6ang -.+,U
*. !:ng cD bài:
Vhu Kài i ,h(n "‡t gic ;à6 Kài
+. HEớng 2Fn học t7p:
Zọc, s:an Bài 2…U -#$ %&ng +,-.~U6iSn ,6! ]1?A@ -1?hA\
F. GH6 I4!h !"h4?J :

?2
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
T;K! E9
N"=B deA!7 ENf1NfE111
N"=B @AB7 E4f1NfE111
Ti&t G)
Chư!" &I. &IỆT NA. TỪ N-. 1954 ĐẾN N-. 1905
,'I EZ. $*Y FVNG CH2 NGH\A $W HUI o .ItN ,‚C Đl+ TGANH CHXNG ĐẾ
O+XC .\ &' CHsNH O+YtN S'I GƒN o .ItN NA. a1954[19Y5m
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức:Giúp học sinh hiểu:
- Vình hình nư1c t! s!u hiMp 3Rnh Giơ - nv - vơ ]7n1?A@\, ngu$n nh#n c*! viMc 3)t
nư1c t! KR chi! cắt ;à6 2 6iSnU
- ,hiM6 vụ c*! cách 6ang 6iSn Bắc và kết FuL 3at 3ưkc tr:ng công cu>c khôi phục,
phát triển kinh tế, v5n h:á, giá: %ục
2. Tư tưởng: BCi %ưDng ;Hng $u nư1c gắn v1i +,-., tình cL6 ru>t thRt Bắc b ,!6
3. Kĩ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng ph#n tQch, nh(n 3Rnh, 3ánh giá các s& kiMn ;Rch sTU
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
Vr!nh Lnh c^ ;in Fu!n 3ến Kài học
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
,u n>i %ung và I ngh<! c*! .iMp 3Rnh Giơ-nv-vơr
III. Dạy học bài mới
Hoạt động.
?3u 9iEp (inh ji2KnPK*2 t0nh
h0nh nư,c t3 như thế nà"
]Z)t nư1c KR chi! cắt ;à6 2 6iSn\
G_U Gi1i thiMu .UA7 ]YGW tr!ng 12…\
V/ hi$u như thế nà .à thuộc
(^3 ki$u /,i"
G_U ,hiM6 vụ cách 6ang 2 6iSn
I.TPnh hPnh nEớc ta 'a# hiQp
đmnh Hi4 , n{ , 64 )+* 6e L"ng
DE4ng
- fiSn Bắc:
i ,gà$ 18n18n1?A@, `háp rút khwi
.à ,>i
i Vháng An1?AA `háp rút khwi
fiSn BắcU
w biYn h%c gi!i ph'ng w :;<
=>ng 1+X9
- fiSn ,!6:
i f< #6 6ưu Kiến 6,!6 g
thu>c 3R! kiểu 61i
i y&ng chQnh Fu$Sn t!i s!i ,gô
Zình yiM6
w Tiến hành chQng bĩ
II.Wien cvc hoàn thành cRi cKch

?[
Hoạt động /.
?3u khi hàn tàn gi!i ph'ng
/iYn h%c tiếp tục tiến hành /,i (5t
c!i cCch ruộng (gt" Kết 6u!"
.YU Zọc phEn ch4 nhw ]1[8 YGW\
+êu *à nhWn :Xt *Y nh&ng h4n
chế trng c!i cCch ruộng (gt"
]3)u tG ngưci c^ công cách 6ang,UUUs!i
;E6 nghi6 trọng~\
c nghĩ3 cA3 c!i cCch ruộng
(gt"
r#ộng đ8tn $h"i ph%c $inh t&n cRi
tạo k#an hQ 'Rn 0#8t ()+*,
)U-.
.Hoàn thành cRi cKch r#ộng đ8t
- V0 1?A[ -1?Ah, th&c hiMn A 3kt
cLi cách ru>ng 3)t
- Wết FuL:
i Vh&c hiMn 3ưkc khpu
hiMu:|,gưci cà$ c^ ru>ng}
i Gi!i c)p 3R! ch* ph:ng kiến KR
3ánh 3d
⇒+ông thôn /h%c th3< (ei căn
O!n) khQi công nông .iên /inh
(ư5c cAng cQ
Hoạt động G.
Trng công cuộc khôi phục
kinh tế hàn g%n *ết thư2ng chiến
tr3nh t3 (- thu (ư5c nh&ng thành t>u
g0"
] ,ông nghiMp: %iMn tQch 6' r>ng,
hthGng thu9 ;ki 3ưkc phụcUhCi,1?A7,
sLn ;ưkng vưkt 6Jc chiến tr!nh •~\
+h&ng thành t>u trên c' 7
nghĩ3 g0"
]GiL6 K1t kh^ kh5n, 3ci sGng nh#n
%#n 3ưkc cLi thiMn ta: tiSn 3S cLi ta:
-.+, !n ninh FuGc phHng 3ưkc gi4
v4ng\U
/.Kh"i ph%c $inh t&n hàn gvn 6&t
thE4ng chi&n tranh
8 +ông nghiEp:
i yiMn tQch 6' r>ng, hthGng thu9
;ki 3ưkc phụcUhCi
i ,56 1?A7, sLn ;ưkng vưkt 6Jc
chiến tr!nh
8 1ông nghiEp:
i f' r>ng, "#$ 61i các cơ s'
công nghiMp
i +uGi1?A7, c^:?7 nhà 6á$ ,hà
nư1c
8 ThA công nghiEp:
i Záp Jng 3ưkc tiu %Xng
i +uGi1?A7, sG ;ưkng thk tcông
t5ng g)p 2 ]1?[?\
8 Thư2ng nghiEp:
i .M thGng 6(u %Rch và .V- 6'
r>ng
i +uGi1?A7 c^ Fu!n hM v1i 27
nư1c
8 ji3 thông *Wn t!i:
Whôi phục, "#$ %&ng và 6' r>ng
nhiSu tu$ến 3ưcng, Kến cLngU
Hoạt động *.
Trng th\i kv c!i t4 X91+
/iYn h%c (- (4t (ư5c nh&ng thành
t>u g0"
]":á Kw chế 3> ngưci K^c ;>t ngưci,
thúc 3p$ sLn "u)t phát triển\
Trng c!i t4 X91+ t3 cdn
/%c nh&ng D3i .L/ g0"+gu<ên nh;n
G.!Ri tạo k#an hQ 'Rn 0#8tn bEớc
đ?# phKt triển $inh t&n 6>n hoa
8 1!i t4 6u3n hE D!n :ugt
- V0 1?A… -1?h8: cLi ta: Q.Y-
thv: 3Rnh hư1ng -.+, 3Gi v1i
các thành phEn kinh tế
- Wết F*!: ":á Kw chế 3> ngưci
K^c ;>t ngưci, thúc 3p$ sLn "u)t

?@
nà =on (ến D3i .L/"
]+h* Fu!n, n^ng v>i, 3Gt chá$ gi!i
3:an\
Trng phCt tri$n kinh tế *ăn
hC t3 thu (ư5c kết 6u! g0" c nghĩ3"
phát triển
8 BhCt tri$n kinh tế) *ăn hC:
- Winh tế: -#$ %&ng th6 nhiSu
nhà 6á$ "Q nghiMp
g +uGi 1?h8: 172 "Q nghiMp FuGc
%:!nh, A88 "Q nghiMp 3R! phươngU
- _.Gy: +uGi 1?h8, th!nh t:án
nan 6X ch4, giá: %ục phd thông
h:àn chjnh
- +ơ s' $ tế: t5ng 11 ;En s: v1i
1?AA
IC. !:ng cD bài:
,u Fuá trình th&c hiMn và kết FuL cLi cách ru>ng 3)t ' 6iSn Bắc t0 1?A[ 3ến n56
1?Ahr
C. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an tiếp Bài 2…U -#$ %&ng +,-.~U]1?A@ -1?hA\
F.GH6 I4!h !"h4?J 7
T;K! N1
N"=B deA!7 E0f1NfE111
N"=B @AB7 E9f1NfE111
Ti&t *-
,'I EZ. $*Y FVNG CH2 NGH\A $W HUI o .ItN ,‚C Đl+ TGANH
CHXNG ĐẾ O+XC .\ &' CHsNH O+YtN S'I GƒN o .ItN NA. a1954[
19Y5m ]tiếp\
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- +u>c 3)u tr!nh chQnh trR c*! nh#n %#n 6iSn ,!6 chGng chế 3> f< yiM6U `h:ng
trà: |ZCng Wh'i} 3ánh %)u Kư1c phát triển 61i c*! cách 6ang 6iSn ,!6U
- ,>i %ung, I ngh<! Zai h>i ZLng t:àn FuGc ;En ‹‹‹
2. Tư tưởng: BCi %ưDng ;Hng $u nư1c gắn v1i +,-., tình cL6 ru>t thRt Bắc b ,!6
3. Kĩ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng ph#n tQch, nh(n 3Rnh, 3ánh giá, tdng hkp các s& kiMn ;Rch
sTU
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
/ưkc 3C ph:ng trà: 3Cng kh'i ]1?A? -1?h8\
C. T45! 6CD!h @AB h>97
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra

?A
Vhành t&u c*! 6iSn Bắc 3at 3ưkc tr:ng nh4ng n56 1?A@ -1?h8
III. Dạy học bài mới
‹‹‹Uf‹¤, ,‚f ZŒ„ VN‚,. +.¥,G +.¦ Z§ f› - y‹¨fU G‹© Gª, _« `.ŠV VN‹¬, /-+
/l®,G +Š+. f¯,G, V‹¦, V°‹ |Z±,G W.Ÿ‹} ]1?A@-1?h8\
Hoạt động.
?3u 9iEp (^nh ji2KnPK*2)
#!ng (Y r3 nhiE/ *ụ g0 ch cCch
/4ng /iYn +3/"
]Z)u tr!nh chQnh trR chGng f< -
yiM6\
Bhng trà (tr3nh chQng
bĩ K]iE/ cA3 n=;n /iYn +3/
trng nh&ng nă/ (Lu D3u 9iEp
(^nh ji2KnPK*2 (- =iin r3 như
thế nà"
]f' 3Eu |ph:ng trà: h:à Kình} '
Yài GHn -+hk /1n ]…n1?A@\,
n56 1?A…- 1?A?UUU\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
phng trà (gu tr3nh th\i kv nà<"
c nghĩ3 .^ch D_ cA3 phng trà"
.L8# tranh chDng ch& độ WN ,
DiQmn gi@ gPn 6à phKt triển l3c
lEjng cKch mạng ()+*,)+).
8 +hiE/ *ụ: chu$ển t0 3)u tr!nh
vu tr!ng chGng `háp g 3)u tr!nh
chQnh trR chGng f< - yiM6U
8 Bhng trà (gu tr3nh:
- f' 3Eu |ph:ng trà: h:à Kình} '
Yài GHn -+hk /1n ]…n1?A@\
- V 11n 1?A@, ph:ng trà: %#ng c!:
g .uế, 3à ,”ng,UU;ôi cuGn hàng
triMu ngưci th!6 gi!
- ,56 1?A…- 1?A?: ph:ng trà:
chGng kh*ng KG, 3àn áp g hình
thJc, 6ục tiu 3)u tr!nh c^ s&
th!$ 3di
Hoạt động/.
Bhng trà #ang khởi ne
r3 trng hàn c!nh nà"
]f< -yiM6 t5ng cưcng kh*ng KG,
6#u thumn chGng 3Gi tr:ng hàng
ngu 3Rch ;n c!:,~\
c nghĩ3 .D_ cA3 +gh^ 6u<ết
Tƒ #!ng 1I"
]ngọn ;T! %mn 3ưcng ch: ph:ng
trà: 3)u tr!nh\
1' Cnh DCch cA3 #!ng
phng trà nei =W< cA3 6uLn
chpng (- =iin r3 như thế nà"
G_U ZCng kh'i: ZCng ;:at kh'i
ngh<!U YT %ụng /Z ;ưkc thu(t
%i‰n Kiến c*! ph:ng tràá:.U -ác
3Rnh các 3R! %!nh %i‰n r! các
ph:ng trà: 3)u tr!nh
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y
phng trà #ang khởi ở /iYn
+3/ 1HIH K1HSJ"
]Fu$ 6ô r>ng ;1n, tQnh ch)t Fu$ết
;iMt,~\
G_U Gi1i thiMu .Uh1 ]YGW tr!ng
1[A\
Bhng trà (- thu (ư5c
/. `hong trào ^Lung $h5i_
)+),)U-
8 9àn c!nh:
- 1?A7 -1?A?, f< - yiM6 t5ng
cưcng kh*ng KG, 3àn ápg chGng
3Gi chQnh Fu$Sn yiM6
- ,>i K> chQnh Fu$Sn yiM6 6#u
thumn
⇒#Lu 1HIH) 9ội ngh^ Tƒ #!ng
1I chA trư2ng khởi nghĩ3 giành
ch`nh 6u<Yn
8 ]iin Oiến:
- f' 3Eu ;à kh'i ngh<! t0ng phEn
' 6>t sG 3R! phương:_<nh
Vh!nh, UUU
- `h:ng trà: ;!n khắp 6iSn ,!6
g c!: trà: v1i |ZCng kh'i} Bến
Vrv
- ,gà$ 17n81n1?h8 nh#n %#n ZRnh
Vhu9, `hư1c .iMp, Bình Whánh
]fw +à$\ 3Cng ;:at ndi %($
- V0 fw +à$, ph:ng trà: g khắp
tjnh Bến Vrv g ,!6 B>, ,!6
Vrung B>, V#$ ,gu$nU
8 Kết 6u!:
- `há vD t0ng 6Lng chQnh Fu$Sn

?h
kết 6u!) 7 nghĩ3 như thế nà"
]`há vD t0ng 6Lng chQnh Fu$Sn
3Rch, „B,y t& FuLn, ;&c ;ưDng
vu tr!ng r! 3ci•~\
3Rch
- „B,y t& FuLn, ;&c ;ưDng vu
tr!ng r! 3ci
8 c nghĩ3:
- Giáng 3Hn neng nS và: cns th&c
%#n c*! f<, ;ung ;!$ t(n gGc chQnh
Fu$Sn yiM6
- Zánh %)u Kư1c phát triển nhL$
vọt c*! cách 6ang 6iSn ,!6
- V0 ph:ng trà: fet tr(n %#n t>c
giLi ph^ng 6iSn ,!6 _iMt ,!6 r!
3ci ]28n12n1?h8\
‹_U f‹¤, B²+ -xˆ y-,G Bl°+ Z³„ +´ YŸ _µV +.ŒV - W¶ V.„µV +q‚ +,-. ]1?h1-
1?hA\
Hoạt động G.
#4i hội (4i Oi$u tàn
6uQc .Ln ••• cA3 #!ng hfp trng
hàn c!nh nà"
]Z)t nư1c chi! cắt 2 6iSn Bắc b
,!6, cách 6ang 2 6iSn giành
thắng ;ki\
G_U Gi1i thiMu .Uh2 ]YGW tr!ng
1[7\
+êu nội =ung chA <ếu cA3
#4i hội"
-ác 3Rnh cách 6ang 6•i 6iSn,
3S r! nhiM6 vụ c*! kế h:ach A
n56 ;En 1, KEu r! B+.Vl\
#4i hội (- :Cc (inh t`nh
chgt) *3i trd cA3 cCch /4ng /•i
/iYn ntn"
]fBắc: h(u phương gi4 v!i trH
Fu$ết 3Rnh nh)t, 6,!6: Gi4 v!i
trH tiSn tu$ến\
c nghĩ3 cA3 #4i hội tàn
6uQc .Ln •••"
G_U Zai h>i 3ánh %)u 6>t Kư1c
phát triển 61i c*! cách 6ang
_iMt ,!6,3ư! 6anh cách 6ang 2
6iSn 3i ;n
.Lại hội đại biể# toàn k#Dc l?n
thứ III c:aLRng (),)U-.
8 9àn c!nh:
- Z)t nư1c chi! cắt 2 6iSn Bắc -
,!6
- +ách 6ang 2 6iSn giành thắng
;ki:
i fiSn Bắc cLi ta: -.+, thắng
;kiU
i +ách 6ang 6,!6 c^ Kư1c phát
triển nhL$ vọt
⇒ #4i hội #!ng .Ln ••• K 9à +ội
~THU1HSJ•
8 +ội =ung:
- -ác 3Rnh cách 6ang 6•i 6iSn:
i fiSn Bắc: Viến hành cách 6ang
-.+,U
i fiSn ,!6: Viến hành cách
6ang yVy+,y
- _R trQ ,v!i trH cách 6ang 2 6iSn:
i fBắc: v!i trH Fu$ết 3Rnh nh)t
3Gi v1i cách 6ang _iMt ,!6
i f,!6: Fu$ết 3Rnh tr&c tiếp g
cách 6ang giLi ph^ng 6,!6,
thGng nh)t 3át nư1c
- ZS r! nhiM6 vụ kế h:ach A n56
;En 1
- BEu r! B!n ch)p hành Vrung
ương
IC. !:ng cD bài:
- `h:ng trà: ZCng kh'i nd r! tr:ng h:àn cLnh như thế nà:.U Wết FuL, I ngh<!r
- ,u h:àn cLnh, n>i %ung I ngh<! Zai h>i ZLng ;En ‹‹‹r
C. HEớng 2Fn học t7p:

?7
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc, s:an tiếp Bài 2…U -#$ %&ng +,-.~ ]1?A@ -1?hA\
VuEn [8
,gà$ s:an:
,gà$ %a$:
Tiết s1
,'I EZ. $*Y FVNG CH2 NGH\A $W HUI o .ItN ,‚C Đl+ TGANH
CHXNG ĐẾ O+XC .\ &' CHsNH O+YtN S'I GƒN o .ItN NA. a1954[
19Y5m ]tiếp\
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức:Giúp .Y hiểu:
x6 6ưu và th* 3:an c*! f< tr:ng |+hiến tr!nh 3ec KiMtU ,h4ng thắng ;ki c*! Fu#n %#n
t! chGng chiến ;ưkc |chiến tr!nh 3ec KiMt}U
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u nư1c, tin tư'ng ' s& ;=nh 3a: c*! ZLngU, t& hà: %#n t>c
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng sT %ụng tr!nh Lnh, ;ưkc 3C ;Rch sT• ph#n tQch 3ánh giáU
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
Vr!nh Lnh vS chiến ;ưkc |chiến tr!nh 3ec KiMt}
C. T45! 6CD!h @AB h>97
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
,gu$n nh#n, %i‰n Kiến, kết FuL c*! ph:ng trà: ZCng kh'ir
III. Dạy học bài mới
‹_U f‹¤, B²+ -xˆ y-,G Bl°+ Z³„ +´ YŸ _µV +.ŒV - W¶ V.„µV +q‚ +,-. ]1?h1-1?hA\
Hoạt động .
bục tiêu cA3 kế h4ch I nă/ .Ln 1 .à g0"
]-#$ %&ng Kư1c 3Eu +Y_+- WV c*! +,-.\
Thành t>u cA3 /h%c trng *iEc th>c hiênŽ
kế h4ch I nă/ .Ln 1"
]Winh tế: phát triển vS 6ọi 6et, gi!: thông v(n tLi
c*ng cG, h:àn thiMn,UUU\
+h&ng thành t>u cA3 kế h4ch I nă/ c' 7
nghĩ3 ntn"
/. Wien cvc th3c hiQn $& hoạch ;hà nEớc
+ n>m ()U,)U+.
- fục tiu: -#$ %&ng Kư1c 3Eu cơ s' v(t ch)t
kP thu(t +,-.U
- Vhành t&u:
i Winh tế: phát triển vS 6ọi 6et
i Gi!: thông v(n tLi c*ng cG, h:àn thiMnU
i _5n h^! giá: %ục, $ tế:phát triểnU
⇒ Là/ th3< (ei :- hội /iYn h%c
- V0 1?h1 -1?hA, chi viMn khG ;ưkng ;1n vu
khQ 3an 3ưkc ch: 6,!6
_U f‹¤, ,‚f +.‹¦, ZŒ„ +.¥,G +.‹¦, /l®+ |+.‹¦, VN‚,. Z·+ B‹¨V} +q‚ f› ]1?h1-1?hA\
Hoạt động /.
G_U Y!u th)t Kai ' ZCng kh'i f< 3S r! chiến ;ưkc
chiến tr!nh 3ec KiMt
[/ /ưu *à thA (4n cA3 bĩ tng chiến
.ư5c chiến tr3nh (Fc OiEt"
G_U Gi1i thiMu .Uh[ ]YGW tr!ng 1[?\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y chiến .ư5c y1hiến
tr3nh (Fc OiEtz"
]/&c ;ưkng ch* $ếu Fu#n ,gu™ i cG v)n f< i vu
.!hi&n lEjc ^!hi&n tranh đac biQt_ c:a WN
5 mien ;am
8 Th\i gi3n: 1?h1- 1?hA, Wvnnơ3i - Giôn"ơn
8 [/ /ưu) thA (4n:
i V5ng cưcng Fu#n ,gụ$, sT %ụng chiến
thu(t 61ig hành Fu#n, càn Fu‡t tiu %iMt ;&c
;ưkng cách 6ang 6,!6
i yCn %#n, ;(p )p chiến ;ưkc g Kình 3Rnh
6,!6

?…
khQ, tr!ng KR f<\
Hoạt động G .
1hA trư2ng cA3 t3 trng cuộc chiến (gu
chQng chiến .ư5c y1hiến tr3nh (Fc OiEtz"
]Wết hkp 3)u tr!nh chQnh trR v1i 3)u tr!nh vu
tr!ng, ndi %($ và tiến công,UUU\
+êu nh&ng th%ng .5i cA3 6u;n =;n /iYn
+3/ trên /Ft trWn 6u;n D>"
]1?h2: Zánh Kai các cu>c càn Fu‡t c*! 3Rch,
2n81n1?h[, chiến thắng Œp Bắc\
G_U Vưcng thu(t tr(n Œp Bắc
1hiến th%ng gp h%c c' 7 nghĩ3 như thế
nà"
]6' r! khL n5ng 3ánh Kai f< tr:ng +VZB\
1uộc Oi$u t0nh cA3 MJ *4n 6uLn chpng ?ài
jdn tCc (ộng như thế nà (ến ch`nh 6u<Yn +gu•"
G_U Gi1i thiMu .Uh@U `há )p chiến ;ưkcU
- Gi4! 1?h[, ;(p n:n nT! )p %& kiến
- +uGi h@ 3Eu hA chj cHn ;ai 1n[
Th%ng .5i trên /Ft trWn chQng phC O0nh
(inh c' 7 nghĩ3 như thế nà"
]K‘ g=$ "ương sGng chiến ;ưkc\
/.!hi&n đ8# chDng chi&n lEjc ^!hi&n tranh
đac biQt_ c:a WN
8 1hA trư2ng t3:
i Z)u tr!nh chQnh trR - 3)u tr!nh vu tr!ng• ndi
%($ - tiến công
i Zánh 3Rch trn [ vXng chiến ;ưkc, Kong [
6ui giáp công
8 Th%ng .5i:
- Qu#n s&:
i 1?h2: Zánh Kai các cu>c càn Fu‡t c*! 3Rch
i 82n81n1?h[, chiến thắng Œp Bắc g ph:ng
trà: |thi 3u! Œp Bắc, giết giec ;(p công}
- +hQnh trR:
i …nAn1?h[, 2 v t5ng ni ph(t tT .uế Kiểu tình
i 11nhn1?h[, VhQch QuLng ZJc t& thiu phLn
3Gi f< - yiM6
i 1hnhn1?h[, Kiểu tình c*! 78v FuEn chúng
Yài GHn g chQnh Fu$Sn yiM6 rung chu$ển
g sụp 3d ]1n11n1?h[\
- +hGng phá Kình 3Rnh: cuGi n56 1?hA, 2n[ sG
)p KR phá
- Zông b -u#n 1?h@ -1?hA, t! ;in tiếp 6'
các chiến %Rch tiến công Fu$ 6ô ;1n
⇒y1hiến tr3nh (Fc OiEtz cA3 bĩ O^ phC D!n
IC. !:ng cD bài:
hài tWp: Gh‡p nGi 6Gc thci gi!n v1i s& kiMn ;Rch sT s!: ch: phX hkpr
Vhci gi!n Y& kiMn
,1?h2 3ánh Kai các cu>c hành Fu#n,càn Fu‡t c*! 3Rch nhiSu nơi
,82n81n1?h[ +hiến thắng Œp Bắc b f< Vh:
,8…nAn1?h[ .!i van t5ng ni, ph(t tT .uế Kiểu tìnhU
, 11nhn1?h[ .H! thưkng VhQch QuLng ZJc t& thiu 3ể phLn 3Gi chế 3>
, 1hnhn1?h[ 78 van nh#n %#n Yài GHn Kiểu tình phLn 3Gi chế 3>U
,81n11n1?h[ ZL: chQnh !nh v6 yiM6 - ,hu
C. HEớng 2Fn học t7p:
/(p KLng thGng k vS thắng ;ki c*! Fu#n %#n 2 6iSn 1?A@ -1?hA
1?A@ -1?h8 1?h1 -1?hA
biYn h%c
biYn +3/
Zọc, s:an Bài 2?U +L nư1c tr&c tiếp chiến 3)u ~U]1?hA -1?7[\

??
T;K! N1
N"=B deA!7 EZf1NfE111
N"=B @AB7 E9f1NfE111
Ti&t *
,'I E9. CS N)ỚC TGVC TIẾP CHIẾN Đl+ CHXNG .\ Ci+ N)ỚC a19Y5[
190Nm
A. .89 64:; <=4 h>9
1.Kiến thức:Giúp .Y hiểu:
x6 6ưu và th* 3:an 61i c*! f< tr:ng |+hiến tr!nh cục K>}U Vhắng ;ki c*! Fu#n %#n
2 6iSn tr:ng cu>c chiến 3)u chGng |+hiến tr!nh cục K>} c*! f<
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u nư1c, tin tư'ng ' s& ;=nh 3a: c*! ZLng, t& hà: %#n t>c
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá, s: sánh, sT %ụng tr!nh Lnh, ;ưkc 3C
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
/ưkc 3C tr(n _an Vrưcng 1?hA
/ZU fiSn Bắc chGng chiến tr!nh phá h:ai ;En 1 và phát triểnUUUU
C.T45! 6CD!h @AB [ h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
Qu#n %#n 6iSn ,!6 3ánh Kai chiến ;ưkc |+hiến tr!nh 3ec KiMt} như thế nà:r
III. Dạy học bài mới
‹U +.‹¦, ZŒ„ +.¥,G +.‹¦, /l®+ |+.‹¦, VN‚,. +¸+ B§} +q‚ fª ]1?hA-1?h…\
Hoạt động .
G_U Y!u th)t Kai ' chiến ;ưkc ctr!nh 3ec KiMt f<
3S r! chiến ;ưkc chiến tr!nh cục K>
[/ /ưu *à thA (4n cA3 bĩ tng chiến
.ư5c chiến tr3nh cục Oộ"
]Zư! Fu#n f<, Fu#n ZCng 6inh và: 6,!6 g
hành Fu#n tì6 %iMt, Kình 3Rnh• n‡6 K:6 Kắn phá
6iSn Bắc\
1hiến .ư5c 1T1h *à 1T#h cA3 b• ở /iYn
+3 c' (i$/ g0 giQng *à khCc nh3u"
]GiGng: chiến ;ưkc +V-/ th&c %#n 61i c*! f<,
khác: ;&c ;ưkng, Fu$ 6ô, th* 3:an\
.!hi&n lEjc ^!hi&n tranh c%c bộ_ c:a WN
5 mien ;am
8 Th\i gi3n: 1?hA- 1?h…, Giôn"ơn
8 [/ /ưu) thA (4n:
- Zư! Fu#n f<, Fu#n ZCng 6inh và: 6,!6
g hành Fu#n tì6 %iMt, Kình 3Rnh
- ,‡6 K:6 Kắn phá 6iSn Bắc
⇒1hQng phC cCch /4ng /+3/) phC hWu
phư2ng /h%c
Hoạt động /.
Nu;n =;n t3 giàng th%ng .5i như thế nà
trng nh&ng nă/ (Lu chQng chiến .ư5c 1T1h"
.YU -ác 3Rnh vR trQ _an Vưcng trn /Z
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t tr(n _an Vưcng
1hiến th%ng @4n Tư5ng c' 7 nghĩ3 g0"
]6' r! khL n5ng 3ánh Kai f< tr:ng +V+B\
Kh! năng (Cnh th%ng bĩ (ư5c chứng /inh
như thế nà trng 2 /|3 khô"
G_U Gi1i thiMu .U hh và .U h7 ]YGW tr1@@-1@A\
1uộc (gu tr3nh ch`nh tr^ *à chQng phC O0nh
/.!hi&n đ8# chDng chi&n lEjc ^!hi&n
tranh c%c bộ_ c:a WN
8 Nu;n D>:
- f' 3Eu cthắng _an Vưcng ]…n1?h[\ g
ctrà: |Vì6 f< 6à 3ánh, ;Xng ,gu™ 6à %iMt}
- +hiến thắng 6X! khô
i 1?hA-1?hh: 3ánh Kai A cu>c hành Fu#n tì6
%iMt c*! 72 van f< - ,gu™
i 1?hh-1?h7:3ánh Kai [ cu>c hành Fu#n c*!
gEn 1 triMu f< - ,gu™
† #gu tr3nh ctr^ *à chQng phC O0nh (^nh:

188
(^nh =iin r3 ntn" yi‰n r! sôi ndi, 6anh 6Ž khắp nông thôn,
thành thR
Hoạt động G .
T4 D3 #!ng 6u<ết (^nh /ở cuộc Teng tiến
công *à nei =W< Tết bWu Th;n 1HSl"
]Vr!nh cT và: nhà trắng t! c^ thể ;ki %ụng,UUU\
1uộc teng tiến công (' (- =iin r3 ntn"
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t %i‰n Kiến
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y cCch tiến công cA3
t3"
]BQ 6(t, K)t ngc - %Rp tết, Fu$ 6ô t:àn 6,!6\
+êu kết 6u!) 7 nghĩ3 cuộc Teng tiến công"
G_U+u>c tdng tiến công và ndi %($ 1?h…, 6ục tiu
c*! cu>c tdng tiến công không 3at 3ưkc 3E$ 3*U
Vu$ v($ cung 3= c^ I ngh<! ;Rch sT t: ;1nU
G.!#ộc tổng ti&n c"ng 6à nổi 27y t&t W7#
Th1n )UY
8 9àn c!nh:
i /&c ;ưkng th!$ 3di ;ki ch: t!
i f< KEu cT Vdng thGng
⇒ Teng tiến công)nei =W< giành ch`nh
6u<Yn) Ouộc bĩ rpt *Y nư,c
8 ]iin Oiến:
- Z6 [8 rang sáng [1n1n1?h…, t! 3Cng ;:at
t)n công và ndi %($ khắp các 3ô thR
- Vai Yài GHn t! t)n công các cơ Fu!n 3Eu
n=: 3Rch: yinh Z>c /(p,UUUU
8 c nghĩ3:
- /à6 ;ung ;!$ I chQ "#6 ;ưkc c*! f<, phá
sLn chiến ;ưkc +V+B
- Bu>c f< ch)6 %Jt n‡6 K:6 6Bắc, ch)p
nh(n 3à6 phán ' `!-ri
‹‹Uf‹¤, B²+ _¹‚ +.‹¦, ZŒ„ +.¥,G |+V`.}/³, V.• ,.ŒV +q‚ f› _¹‚ Yž, -„ŒV ]1?hA-
1?h…\
Hoạt động * .
G_U `hGi hkp v1i chiến ;ưkc +V+B ' 6,!6 f<
3= n‡6 K:6 KJn phá 6Bắc
#ế 6uQc bĩ (Cnh phC /h%c ntn"
]An…n1?h@, n‡6 K:6 1 sG nơi ' 6Bắc, 7n2n1?hA
cthJc g#$ chiến tr!nh phá h:ai 6Bắc\
bục tiêu (Cnh phC cA3 bĩ" T4i D3 chpng
.4i (Cnh nh&ng n2i ('"
.WN ti&n hành chi&n tranh $h"ng k#1n 6à
hRi k#1n phK hoại mien cvc
- ,An…n1?h@, , f< %&ng |Y& kiMn BB>} g
n‡6 K:6 1 sG nơi ' 6BắcU
- ,7n2n1?hA cthJc g#$ chiến tr!nh phá h:ai
6Bắc
⇒BhC h4i hWu phư2ng /h%c
Hoạt động +.
bh%c (- c' chA trư2ng g0 ($ chQng bĩ"
]chu$ển 6ọi h:at 3>ng s!ng thci chiến, th&c hiMn
vu tr!ng t:àn %#n, triMt 3ể sơ tán~\
biYn h%c (- (4t (ư5c thành t>u g0 khi
(ang th\i .à/ 2 nhiE/ *ụ"

/. Wcvc 6=a chi&n đ8# chDng chi&n !T`H
6=a '0#8t
8 bFt trWn chiến (gu:
- Bắn rơi, phá h*$ nhiSu 6á$ K!$, tàu chiến
- 1n11n1?h…, f< tu$n KG ng0ng n‡6 K:6
8 bFt trWn D!n :ugt:
i ,ông nghiMp: yiMn tQch 6' r>ng, n5ng
"u)t t5ngU
i +ông nghiMp sLn "u)t 3ưkc gi4 v4ng
i Gi!: thông v(n tLi: thông suGt, 3áp Jng
nhu cEu
IC. !:ng cD bài:
/(p KLng thGng k vS nh4ng thắng ;ki c*! Fu#n %#n 2 6iSn tr:ng cu>c chiến 3)u chGng
chiến ;ưkc ctr!nh cục K>
C. HEớng 2Fn học t7p:

181
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGW
i Zọc s:an tiếp Bài 2?U +L rnư1c tr&c tiếp chiến 3)uUUU]1?hA -1?7[\
,gà$ s:an: ~~~~~U
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết s2
,'I E9. CS N)ỚC TGVC TIẾP CHIẾN Đl+ CHXNG .\ Ci+ N)ỚC a19Y5[
190Nm
]tiếp\
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp .Y hiểu:
- _!i trH h(u phương 6iSn Bắc 3Gi v1i 6iSn ,!6U
- x6 6ưu, th* 3:an c*! f< tr:ng |_,.+V}, thắng ;ki Fu#n %#n t! tr:ng cu>c chiến
3)u chGng |_,.+V}
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u nư1c, tin tư'ng ' s& ;=nh 3a: c*! ZLng, t& hà: %#n t>c
3. Kĩ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng ph#n tQch, nh(n 3Rnh, 3ánh giá và s: sánh các s& kiMn
;Rch sTU
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
Vr!nh Lnh ;Rch sT vS gi!i 3:an nà$
BLn 3C _iMt ,!6
C. T45! 6CD!h @AB h>97
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
,h4ng thắng ;ki c*! Fu#n %#n 6,!6 tr:ng cu>c chiến 3)u chGng chiến tr!nh cục K>
III. Dạy học bài mới
‹‹Uf‹¤, B²+ _¹‚ +.‹¦, ZŒ„ +.¥,G |+V`.}/³, V.• ,.ŒV +q‚ f› _¹‚ Yž, -„ŒV ]1?hA-
1?h…\
Hoạt động .
9Wu phư2ng /h%c (- chi *iEn như thế
nà ch tiYn tu<ến /+3/ (Cnh bĩ"
G_U YT %ụng /Z, gi1i thiMu vS tu$ến 3ưcng
v(n chu$ển Bắc ,!6
.YU /in hM v1i thci 3iể6 hiMn n!$
G.Wien cvc th3c hiQn nghNa 6% h7# phE4ng
lớn
- Bong 3ưcng .C +hQ finh trn K>, Kiển 6iSn
Bắc chi viMn 3E$ 3*, kRp thci ch: 6iSn ,!6
- V0 1?hA-1?h…, chi viMn t5ng 18 ;En s: v1i
trư1c
‹‹‹U +.‹¦, ZŒ„ +.¥,G +.‹¦, /l®+ |_,.+V} _« |Z“,G yl´,G .º‚ +.‹¦, VN‚,.} +q‚ f›
Hoạt động / .
G_U Y!u th)t Kai ' chiến ;ưkc ctr!nh cục K>,
f< 3S r! chiến ;ưkc _,.+V
[/ /ưu *à thA (4n cA3 bĩ tng chiến
.ư5c @+91T"
. !hi&n lEjc ^C;H!T_ 6à ^LDH!T^ c:a WN
8 Th>c hiEn: 1?h?- 1?7[ b ,Qch-"ơn
8 [/ /ưu) thA (4n :
- yXng ngưci _iMt trR ngưci _iMt, %Xng ngưci
Zông yương, 3ánh ngưci Zông yương

182
]yXng ngưci _iMt trR ngưci _iMt, %Xng ngưci
Zông yương, 3ánh ngưci Zông yương,UUU\
+hWn :Xt g0 *Y ;/ /ưu thA (4n cA3
bĩ trng chiến .ư5c @+91T"
];&c ;ưkng, Fu$ 6ô, tQch ch)t, UUU\
- V5ng cưcng ,gu™ Fu#n 6' r>ng, t5ng cưcng
"#6 ;ưkc +`+, /à:
- ,‡6 K:6 Kắn phá 6iSn Bắc
⇒1hQng phC cCch /4ng (ông ]ư2ng
Hoạt động G .
+h;n =;n 3 nư,c (ông ]ư2ng (-
giành th%ng .5i t .,n ntn trên /Ft trWn ch`nh
tr^"
]hnhn1?h?, +hQnh ph* +f/V+. 6,!6 r! 3ci,
@n1?78, .>i nghR c)p c!: [ nư1c Zông yương\
Trên /Ft trWn 6u;n D> nh;n =;n #ông
]ư2ng (- giành th%ng .5i g0"
]3(p t!n các cu>c hành Fu#n "#6 ;ưkc, 6'
r>ng ctr!nh c*! f< -,gu™\
1hiến th%ng #ư\ng H +3/ Là c' 7
nghĩ3 như thế nà"
]Qu#n %#n 6iSn ,!6 c^ khL n5ng thắng f<
tr:ng |_iMt ,!6 h^! chiến tr!nh} vS Fu#n s&\U
/. !hi&n đ8# chDng chi&n lEjc ^C;H!T_ 6à
^LDH!T_ c:a WN
8 Th%ng .5i *Y ch`nh tr^
- hnhn1?h?, +hQnh ph* +f/V+. 6,!6 r! 3ci
- @n1?78, .>i nghR c)p c!: Zông yương g
Fu$ết t#6 3:àn kết chGng f<
8 Th%ng .5i *Y 6u;n D>:
- V0 [8n@-[8nhn1?78, ;in Fu#n _iMt b +`+ 3(p
t!n cu>c hành Fu#n ";ưkc +`+ c*! f< - ,gu$
- V0 12n2-2[n[n1?71,;in Fu#n _iMt b/à: 3ap t!n
cu>c hành Fu#n |/!6 Yơn 71?} g GiLi ph^ng
Zưcng ?
Hoạt động *.
T4i D3 t3 /ở cuộc tiến công chiến .ư5c
nă/ 1HM2"
]tình thế cách 6ang c^ nhiSu thu(n ;ki,~\
1uộc tiến công chiến .ư5c 1HM2 (- =iin
r3 như thế nà"
]t0 tháng [ 3ến tháng h n56 1?72,~\
+êu kết 6u!) 7 nghĩ3 cuộc tiến công
chiến .ư5c nă/ 1HM2"
G. !#ộc ti&n c"ng chi&n lEjc )A/
- [n1?72, t! 6' cu>c t)n công và: QuLng VrR
- Vháng hn1?72, chọc th*ng phHng tu$ến: QuLng
VrR, V#$ ,gu$n, Zông ,!6 Bô
- Wết F*!:
i yiMt hơn 28 van 3RchU
i GiLi ph^ng 6>t vXng 3)t r>ng ;1nU
⇒BhC D!n chiến .ư5c @+91T) bĩ chgp nhWn
tiếp tục (à/ phCn ở B3Kri
IC. !:ng cD bài:
1U .=$ s: sánh s& giGng nh!u và khác nh!u c*! |+hiến tr!nh cục K>} và |_iMt ,!6 h^!
chiến tr!nh}r
2U Vhắng ;ki chung c*! nh#n %#n [ nư1c Zông yương trn 6et tr(n Fu#n s&, chQnh trR
tr:ng chiến 3)u chGng _,.+Vr
C.HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGk
i Zọc s:an tiếp Bài 2?U +L rnư1c tr&c tiếp chiến 3)uUUU]1?hA -1?7[\

18[
,gà$ s:an: ~~~~~U
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết s3
,'I E9. CS N)ỚC TGVC TIẾP CHIẾN Đl+ CHXNG .\ Ci+ N)ỚC a19Y5[
190Nm ]tiếp\
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- ,h4ng thành t&u khôi phục, phát triển kinh tế và chiến 3)u chGng chiến tr!nh phá
h:ai ;En 2 c*! nh#n %#n 6iSn Bắc ]1?h?-1?7[\
- ,>i %ung, I ngh<! c*! .iMp 3Rnh `!-ri vS ch)6 %Jt chiến tr!nh ;(p ;ai h:à Kình ' _iMt
,!6
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u nư1c, tin tư'ng ' s& ;=nh 3a: c*! ZLng, t& hà: %#n t>c
3. Kĩ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng ph#n tQch, tdng hkp, 3ánh giá các s& kiMn ;Rch sTU
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
t6 h=$ nu thành tQch chiến 3)u và sLn "u)t c*! 6iSn Bắc thci ks 1?hA-1?h…r
III. Dạy học bài mới
‹_U f‹¤, B²+ W.“‹ `.¸+ _« `.ŠV VN‹¬, W‹,. V¦ - _•, .º‚, +.‹¦, ZŒ„ +.¥,G
+.‹¦, VN‚,. `.Š .ƒ¯‹ /³, V.• .‚‹ +q‚ f› ]1?h?-1?7[\
Hoạt động .
biYn h%c (4t (ư5c nh&ng thành t>u g0
trng khôi phục *à phCt tri$n kinh tế"
],ông nghiMp:+h5n nuôi 3ưkc 3ư! ;n thành
ngành chQnh, nhiSu .V- 3at A - 7 triMu t)nn h!\
c nghĩ3 cA3 nh&ng thành t>u ('"
]Zci sGng n%#n dn 3Rnh, ta: 3kiMn chi viMn
6,!6\
. Wien cvc $h"i ph%c 6à phKt triển $inh t& ,
6>n hoa
8 Thành t>u *Y kinh tế
- ,ông nghiMp:nhiSu .V- 3at A - 7 triMu t)nn h!•
1?78, sLn ;ưkng th&c t5ng trn h8 van t)n
- +ông nghiMp:
i ,hiSu cơ s' 3ưkc khôi phục
i Giá trR s;ưkng cnghiMp:t5ng 1@2€ ]1?72 1?h…\
- Gi!: thông v(n tLi khpn trương khôi phục
8 @ăn hC) giC =ục) < tế
3ưkc khôi phục và phát triển
⇒#\i DQng n=;n en (^nh) t4 (kiEn chi *iEn
/+3/
Hoạt động / .
bZ (- tiến hành chiến tr3nh phC h4i
biYn h%c .Ln 2 như thế nà"
/. Wien cvc 6=a chi&n đ8# chDng chi&n tranh
phK hoạin 6=a 'Rn 0#8t làm nghNa 6% h7#
phE4ng

18@
]hn@n1?72 fì Kắt 3Eu n‡6 K:6 Kắn phá t0
Vh!nh .^! 3ến QuLng Bình,1hn@n1?72~U\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y cuộc phC h4i
/iYn h%c .Ln 2 cA3 bĩ "
]Fu$ 6ô, tQch ch)t, 6Jc 3>\
+h;n =;n /iYn h%c chQng chiến tr3nh
phC h4i như thế nà"
8 9ành (ộng phC h4i cA3 bZ:
- ,gà$ hn@n1?72, f< n‡6 K:6 Kắn phá t0
Vh!nh .^! - QuLng Bình
- ,gà$ 1hn@n1?72, chQnh thJc g#$ chiến tr!nh
phá h:ai 6Bắc ;En ‹‹
8 1uộc chiến (gu cA3 nh;n =;n /h%c
- +h* 3>ng 3ánh 3Rch ng!$ tr(n 3Eu
- Z(p t!n cu>c t(p kQch g | Zin Bin `h* trn
không} ]1… - 2?n12n1?72\
Hoạt động G.
+êu OQi c!nh) =iin Oiến cA3 9ội ngh^
B3 rri"
]1[nAn1?h… : .>i nghR `!-ri Kắt 3Eu họp gC6 2
Kn,2An1n1?h? gC6 @ Kn~U\
h^ thgt O^ trng cuộc tWp k`ch O‹ng hI2
Ouộc bĩ ph!i .à/ g0 "
]chQnh thJc 3à6 phán và kQ .iMp 3Rnh `!-ri\
V/ h-< nêu nội =ung c2 O!n cA3 9iEp
(^nh"
]f< công nh(n các Fu$Sn c KLn c*! _,!6,~\
9iEp (^nh B3Kri c' 7 nghĩ3 ntn"
C. HiQp đmnh `a,ri n>m )AG 6e ch8m 2ứt
chi&n tranh 5 CiQt ;am
8 9àn c!nh
- ,gà$ 1[nAn1?h…, cu>c thương ;ưkng 3ưkc 6'
- 12n1?72, th)t Kai tr:ng cu>c t(p kQch BA2 g
f< chQnh thJc 3à6 phán
⇒2MU1U1HM3 9iEp (^nh B3ri k7 ch`nh thức
8 +ội =ung ]YGW tr!ng 1A[\
8 c nghĩ3:
i /à kết F*! 3)u tr!nh kin cưcng c*! n%#n t!
i f< phLi công nh(n các Fu$Sn cơ KLn c*! _iMt
,!6 , rút Fu#n vS nư1c
i Va: 3iSu kiMn Fu!n trọng 3ể nh#n %#n t! giLi
ph^ng h:àn t:àn 6iSn ,!6U
IC. !:ng cD bài:
1UVhắng ;ki c*! nh#n %#n 6Bắc tr:ng cu>c chiến 3)u chGng chiến tr!nh phá h:ai ;En 2r
2U ,>i %ung, I ngh<! cLu .iMp 3Rnh `!-rir
C. HEớng 2Fn học t7p:
i .ọc Kài cu thv: c#u hwi YGk
i Zọc s:an tiếp Bài [8U .:àn thành giLi ph^ng 6,!6UUU]1?7[ -1?7A\

18A
,gà$ s:an: ~~~~~U
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết ss:
,'I N1. HR'N TH'NH GISI PHTNG .ItN NA.THXNG NHlT ĐlT N)ỚC
a190N[1905m
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
Vình hình nư1c t! s!u .iMp 3Rnh `!-riU Vình thế cách 6ang 6iSn ,!6 s!u .iMp 3Rnh
`!-ri n56 1?7[
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u nư1c, tin tư'ng ' s& ;=nh 3a: c*! ZLng
3.Kĩ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng sT %ụng ;ưkc 3C và tr!nh Lnh ;Rch sT, ph#n tQch 3ánh giá
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
/ưkc 3C cu>c tdng tiến công và ndi %($ 1?7A
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
.=$ trình Kà$ n>i %ung và I ngh<! c*! .iMp 3Rnh `!-riU
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U Whái Fuát h:àn cLnh ;Rch sT 61i s!u .iMp 3Rnh
`!-ri n56 1?7[
+hiE/ *ụ cA3 /iYn h%c D3u nă/ 1HM3"
]khôi phục phát triển kinh tế v5n h:á\
Trng công cuộc khôi phục) phCt tri$n kinh
tế) *ăn hC /h%c (- (4t (ư5c t t>u g0"
]thành t&u t: ;1n vS kinh tế, v5n h:á,~\
+h&ng thành t>u nà< c' 7 nghĩ3 ntn"
I. Wien cvc $hvc ph%c h7# k#R c:a chi&n
tranhn $h"i ph%c 6à phKt triển $inh t&n 6>n
hoan ra 'ức chi 6iQn cho Wien ;am
- fiSn Bắc: khôi phục phát triển kinh tế
v5n h:á g chi viMn ch: 6iSn ,!6
- Vhành t&u:
i Winh tế: sLn ;ưkng công- nông nghiMp '
6>t sG 6et vưkt 6Jc n56 1?71 ]1?h@\
i Gi!: thông v(n tLi: 3L6 KL: thông suGt
i V0 1?7[-1?7@, t5ng cưcng chi viMn sJc
ngưci, sJc c*! ch: 6iSn ,!6
⇒Bhục *ụ chiến (gu) :;< =>ng tiếp 6u!n
*|ng gi!i ph'ng
Hoạt động /.
?3u 9iEp (^nh B3Kri D DCnh .>c .ư5ng gi&3
t3 *à (^ch c' th3< (ei như thế nà"
]f< rút, ,gu™ 6)t ch• %&!, nhưng #6 6ưu phá
II, L8# tranh chDng đmch ^cPnh Lmnh ,
l8n chi&m_ tạo th& 6à l3c L ti&n tới giRi
phong hoàn toàn Wien ;am
8 [/ /ưu c!u bĩ *à ch`nh 6u<Yn ?ài jdn

18h
h:ai .iMp 3Rnh• t! ;&c ;ưkng ;1n 6anh,~\
[/ /ưu /,i cA3 bĩ K+gu• D3u 9iEp (inh
B3Kri 1HM3"
]f< tiếp tục viMn trk ch: ,gụ$,,gụ$ Yài GHn hu$
3>ng ;&c ;ưkng~\
1uộc chiến (gu chQng (^ch y.gn chiế/z *à
O0nh (^nh =iin r3 như thế nà"
]+u>c 3)u tr!nh chGng 3Rch ;)n chiế6 3at kết FuL
nh)t 3Rnh\
Trư,c t0nh h0nh (' 9ội ngh^ 21 cA3 Tƒ
#!ng :Cc (inh k„ th|) nhiE/ *ụ c/4ng ntn"
]W‘ thX: fP -,gu™, nvụ tiếp tục c6ang y+,y\
V/ c' nhWn :Xt g0 *Y t0nh h0nh chiến trư\ng
trng th\i gi3n nà< "
]Vhci cơ 61i 3= "u)t hiMn trn chiến trưcng, c^ thể
giLi ph^ng h:àn t:àn 6iSn ,!6\
- ,gà$ 2?n[n1?7[, f< rút vS nư1c g 3ể ;ai
hơn 2 van cG v)n, tiếp tục viMn trk ch:
,gụ$U
- ,gụ$ Yài GHn hu$ 3>ng ;&c ;ưkng tiến
hành |;)n chiế6} và Kình 3inh
8 1uộc chiến (gu cA3 t3
- +u>c 3)u tr!nh chGng 3Rch ;)n chiế6 3at
kết FuL nh)t 3Rnh
- Vháng 7n1?7[, .>i nghR Vl 21 "ác 3Rnh:
i W‘ thX: fP -,gu™
i ,hiM6 vụ: tiếp tục cách 6ang y+,y
- +uGi n56 1?7@ 3Eu n56 1?7A, t! giành
thắng ;ki ;1n: chiến thắng `hư1c /:ng
- Winh tế: sn" 3ưkc 3p$ 6anh g t5ng %& tr4
ch: cách 6ang
IC. !:ng cD bài:
Y!u .iMp 3Rnh `!-ri s: sánh ;&c ;ưkng gi4! t! và 3Rch ' 6iSn ,!6 th!$ 3wi như thế nà:r
C. HEớng 2Fn học t7p:
- .ọc Kài cu, ôn t(p, ;à6 3S cương chupn KR kiể6 tr! .W‹‹
- Zọc, s:an tiếp Bài [8U h:àn thành giLi ph^ng 6iSn ,!6~U]1?7[ -1?7A\

187
,gà$ s:an: ~~~~~U
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết sI
,'I N1. HR'N TH'NH GISI PHTNG .ItN NA.THXNG NHlT ĐlT N)ỚC
a190N[1905m a645wm
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- +h* trưng kế h:ach giLi ph^ng 6iSn ,!6 c*! Vl ZLngU .:àn cLnh, %i‰n Kiến cu>c
Vdng tiến công và ndi %($ "u#n 1?7A
- { ngh<! ;Rch sT, ngu$n nh#n thắng ;ki c*! cu>c kháng chiến chGng f<U
2. Tư tưởng: Giá: %ục ;Hng $u nư1c, tin tư'ng ' s& ;=nh 3a: c*! ZLng, t& h:à %#n t>c
3.KZ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng sT %ụng ;ưkc 3C và tr!nh Lnh ;Rch sT, ph#n tQch 3ánh giá
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
/Z: +u>c Vdng tiến công và ndi %($ 1?7A
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
Y!u .iMp 3Rnh `!-ri n56 1?7[ vS _iMt ,!6, 6iSn Bắc th&c hiMn nh4ng nhiM6 vụ gìr
III. Dạy học bài mới
‹‹‹- G‹ž‹ `.º,G .ƒ«, Vƒ«, f‹¤, ,‚f, G‹«,. Vƒ«, _», /¼,. V.½ V½ Q„¥+
Hoạt động .
#!ng (Y r3 kế h4ch gi!i ph'ng /iYn +3/
trng hàn c!nh như thế nà"
]tình hình s: sánh ;&c ;ưkng ;ki ch: c6\
G_U .%mn hns kh!i thác .U 71 ]YGW tr!ng 1A…\
Trng kế h4ch gi!i ph'ng hàn tàn /iYn
+3/ c' nh&ng (i$/ nà kh‘ng (^nh D> .-nh (4
(png (%n *à .inh h4t cA3 #!ng"
]3úng 3ắn: 3S r! trn cơ s' nh(n 3inh 3úng thci cơ,
tr!nh th* thci cơ 3ánh nh!nh tránh thiMt hai• ;inh
h:at: kế h:ach 3S r! tr:ng 2 n56, nh)n 6anh n56
1?7A ;à thci cơ ;1n c^ thể tr!nh th*\
Hoạt động /.
G_U Vdng tiến công phát triển Fu! [ chiến %Rch:
V#$ ,gu$n, .uế- Z,,.+f
T4i D3 trng t3 .4i /ở chiến =^ch T;<
+gu<ên (Lu tiên"
]/à 3R! Kàn chiến ;ưkc Fu!n trọng, 3Rch sơ h'~\
T'/ t%t =iin Oiến chiến =^ch T;< +gu<ên"
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t chiến %Rch
.YU -ác 3Rnh 3R! %!nh và thci gi!n thắng ;ki c*!
chiến %Rch trn /Z
T4i D3 hộ ch`nh tr^ .4i nh3nh ch'ng 6u<ết
(^nh /ở chiến =^ch 9uế K(à +’ng trng khi c=^ch
T;< +gu<ên cdn (3ng tiếp =iin"
1hiến =^ch 9uế K #à +’ng =iin r3 ntn"
. !h: trE4ngn $& hoạch giRi phong hoàn
toàn mien ;am
- +uGi n56 1?7@, 3Eu 1?7A, ZLng 3S r! kế
h:ach giLi ph^ng 6iSn ,!6 tr:ng 2 n56
1?7A-1?7h
- ,h)n 6anh nếu thci cơ 3ến thì ;(p tJc
giLi ph^ng 6iSn ,!6 tr:ng n56 1?7A
/. !#ộc tổng ti&n c"ng 6à nổi 27y 0#1n
)A+
3. 1hiến =^ch T;< +gu<ên ~1JU3 (ến2sU3•
- @n[, t! 3ánh nghi Kinh: `;#$-cu, W:n Vu6
- 18n[, 3ánh Buôn f! Vhu>t g giLi ph^ng
- 12n[, 3Rch phLn công chiế6 Buôn f
Vhu>t nhưng th)t Kai
- 1@n[, 3Rch rút khwi V#$ ,gu$n g yu$n
.Li 6iSn Vrung U
- ,gà$ 2@n[, V#$ ,gu$n h t:àn giLi ph^ng
O. 1hiến =^ch 9uế K #à +’ng
8 1hiến =^ch 9uế
- ,gà$ 21n[, t! 3ánh và: .uế g 2@n[ hình
thế K!: v#$
- ,gà$ 2hn[, giLi ph^ng t:àn .uế

18…
G_U YT %ụng /Z tưcng thu(t chiến %RchU .ư1ng
%mn hns kh!i thác hU 71 ]YGW tr!ng 1h8\
.YU -ác 3Rnh các %R! %!nh giLi ph^ng cXng thci
gi!n v1i .uế
Trư,c khi O%t (Lu chiến =^ch 91b 6u;n t3
tiến công *à (;u". @0 D3"
G_U Vrình Kà$ chiến %Rch .C +hQ finh Kong /Z
.YU - 3Rnh các hư1ng tiến công c*! t! và: Yài GHn
G_UGi1i thiMu .U7h và .U7… ]YGW tr!ng1h2, 1h@\
c nghĩ3 .^ch D_ cA3 chiến =^ch 91b"
]3ánh gục h:àn t:àn f< -,gu™, giLi ph^ng ,!6,
thGng nh)t 3)t nư1c\
8 1hiến =^ch #à +’ng
- GiLi ph^ng V!6 Ws, QuLng ,g=i, +hu
/!i g ta: thế K!: v#$ Zà ,”ng
- +hiSu ngà$ 2?n[, Zà ,”ng giLi ph^ngU
c. 1hiến =^ch 9a 1h` binh
- f' 3Eu t! chọc th*ng phHng tu$ến `h!n
N!ng ]1hn@\ g -u#n />c ]21n@\
- +hiSu ngà$ 2hn@,chiến %Rch Kắt 3Eu
- Vrư! ngà$ [8n@, K> 3>i t! tiến và: yinh
Z>c /(p g Yài GHn giLi ph^ng
- 2nA, giLi ph^ng h:àn t:àn 6 ,!6U
‹_U { ,G.›‚ /¾+. Y¿, ,G„ˆÀ, ,.x, V.²,G /®‹ +q‚ +„§+ W+.‹¦, +.¥,G f› +•„
,l°+
Hoạt động G.
Th%ng .5i cA3 cuộc khCng chiến chQng bĩ
cứu nư,c c' 7 nghĩ3 như thế nà"
G_U /ưu I hns vS I ngh<! trng nư1c và FuGc tế
G_U `h#n tQch Lnh hư'ng thắng ;ki c*! cu>c kháng
chiến chGng f< 3ến n>i tình nư1c f<U yi chJng
chiến tr!nh _iMt ,!6 3Gi v1i các c&u chiến Kinh f<
.l nghNa lmch 'Z:
8 Trng nư,c:
- Wết thúc 21 n56 chiến 3)u chGng f<, [8
n56 chiến tr!nh giLi ph^ng %#n t>c
- f' r! k9 ngu$n 61i - k9 ngu$n 3>c
;(p, thGng nh)t 3i ;n +,-.U
8 NuQc tế:
- Vác 3>ng 6anh 6Ž 3ến tình hình nư1c
f< và thế gi1i
- +d vu t: ;1n 3Gi v1i ptrà: G`yV thế gi1iU
⇒1hiến công *ĩ (4i cA3 thế kT XX
Hoạt động *.
+gu<ên nh;n th%ng .5i cA3 cuộc khCng
chiến chQng bĩ cứu nư,c"
.YU VhL: ;u(n trL ;ci, các nh^6 khác nh(n "‡t
G_U `h#n tQch, kết ;u(n ngu$n nh#n thắng ;ki
/. ;g#yTn nh1n thvng lji
8 1hA 6u3n:
- Y& ;=nh 3a: sáng suGt c*! ZLng
- Vru$Sn thGng $u nư1c, tinh thEn 3)u
tr!nh K)t khu)t c*! %#n t>c
- Y& ;1n 6anh c*! h(u 6iSn BắcU
8 KhCch 6u3n:
- Z:àn kết chiến 3)u c*! [ nư1c Zyương
- qng h> c*! các nư1c -.+,, ;&c ;ưkng
ti‡n K> thế gi1i
IC. !:ng cD bài:
Qu#n %#n 2 6iSn 3= giành 3ưkc nh4ng thắng ;ki gì c^ I ngh<! chiến ;ưkc vS Fu#n s&,
chQnh trR, ng:ai gi!: tr:ng ? n56 chGng f<r
C. HEớng 2Fn học t7p:
“n t(p, ;à6 3S cương chupn KR kiể6 tr! .ọc kì ‹‹
Zọc s:an Bài [1: _iMt ,!6 tr:ng n56 3Eu s!u 3ai thắng -u#n 1?7A
,gà$ s:an: ~~~~~U

18?
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết sS
Chư!" &II. &IỆT NA. TỪ N-. 1905 ĐẾN N-. E111
,'I N1. &IỆT NA. TGRNG NH/NG N-. ĐẦ+ SA+ ĐẠI TH‚NG $+*N
1905
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Vình hình h!i 6iSn ,!6 - Bắc s!u 3ai thắng 6X! "u#n 1?7AU ,h4ng KiMn pháp khắc
phục h(u FuL chiến tr!nh, khôi phục phát triển kinh tế c*! 2 6iSn
- Quá trình h:àn thành thGng nh)t 3)t nư1c vS 6et nhà nư1c
2. Tư tưởng: BCi %ưDng ch: học sinh ;Hng $u nư1c, tình cL6 ru>t thRt Bắc b,!6 tinh
thEn 3>c ;(p %#n t>c thGng nh)t Vd FuGc, niS6 tin và: tiSn 3C cách 6angU
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá các s& kiMn ;Rch sT
,. Phư!" 64?! @AB h>9
Vr!nh Lnh tài ;iMu ;in Fu!n 3ến Kài học
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
t6 h=$ trình Kà$ %i‰n Kiến Vdng tiến công và ndi %($ -u#n n56 1?7A trn ;ưkc 3C
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
?3u (4i th%ng 1HMI) t0nh h0nh 2 /iYn
c' nh&ng thuWn .5i *à kh' khăn g0"
G_U ymn sG ;iMu cụ thể: V:àn K> các thành
phG, thR "= KR 3ánh phá: 12 thR "=U A1 tr)n, ~
I. TPnh hPnh hai mien cvc , ;am 'a# đại
thvng 0#1n )A+
- Vhu(n ;ki: 3)t nư1c 3>c ;(p thGng nh)t 3i
;n +,-.
- Wh^ kh5n:
i .(u FuL neng nS c*! chiến tr!nhU
i yi hai c*! chế 3> th&c %#n, ph:ng kiến
i Winh tế: ,ông nghiMp ;ac h(u, công nghiMp
phụ thu>c Kn ng:ài
Hoạt động / .
+hiE/ *ụ chA <ếu cA3 /iYn h%c tG
D3u nă/ 1HM3"
]tiến hành khắc phục h(u FuL chiến tr!nh,
khôi phục ptriển kinh tế, v5n h:á\
Trng công cuộc khôi phục *à phCt
tri$n kinh tế nh;n =;n /iYn h%c (- (4t (ư5c
II. Khvc ph%c h7# k#R chi&n tranh $h"i
ph%c 6à phKt triển $inh t&n 6>n hoa 5 hai
mien đ8t nEớc
8 biYn h%c
- V0 1?7[ -1?7h, tiến hành khắc phục h(u
FuL chiến tr!nh, khôi phục ptriển kinh tế, v5n
h:á
- Wết F*!:

118
nh&ng thành t>u g0"
G_U GiLng các thành t&u c*! 6iSn Bắc
biYn +3/ kh%c phục hWu 6u! chiến
tr3nh) khôi phục *à phCt tri$n kinh tế ntn"
i yiMn tQch trHng ;ú! t5ng
i Y& nghiMp v5n h:á, giá: %ục, $ tế ptriển
6anh
8 biYn +3/
- Whpn trương tiếp FuLn vXng 61i giLi
ph^ng, thành ;(p chQnh Fu$Sn c6ang
- Vd chJc hCi hương, "%&ng vXng kinh tế 61i
- QuGc h4u hH! các ng#n hàng,~
- Whôi phục sn" nông công nghiMpU
Hoạt động G .
@0 D3 cLn ph!i thQng nhgt (gt nư,c
*Y /Ft nhà nư,c"
]3)t nư1c thGng nh)t vS ;=nh thd, nhưng ' 2
6iSn tCn tai 2 +hQnh ph* ⇒thGng nh)t vS 6et
,hà nư1c\
NuC tr0nh thQng nhgt (gt nư,c *Y /Ft
nhà nư,c =iin r3 như thế nà"
]Bắt 3Eu t0 .>i nghR .iMp thương~Uks họp
thJ nh)t QuGc h>i _‹\
NuQc hội kh'3 @• kv hfp thứ nhgt
(-thông 6u3 nh&ng 6u<ết (^nh 6u3n trfng
nà"
]Vn nư1c,QuGc c!, QuGc kì, QuGc hu$, th*
3ô• 3di tn thành phG Yài GHn b Gi! ZRnh,
~U\
Š cCc (^3 phư2ng ch`nh 6u<Yn (ư5c
te chức ntn"Liên hE cCch thức te chức hiEn
n3<"
][ c)p tjnh, hu$Mn, "=\
Kết 6u! cA3 k0 hfp thứ nhgt NuQc hội
khC @• c' 7 nghĩ3 như thế nà"
III. Hoàn thành thDng nh8t đ8t nEớc 6e
mat ;hà nEớc ()A+,)AU.
- ?n1?7A,Vl ZLng 3S r! nhiM6 vụ h:àn thành
thGng nh)t 3)t nư1c
- 2An@n1?7h, Vdng tu$ển cT KEu QuGc h>i
tr:ng cL nư1c
- V0 2@nh - [n7n1?7h, QuGc h>i kh^! _‹ họp
tai .à ,>i Fu$ết 3Rnh:
i Vn nư1c,QuGc c!, QuGc kì, QuGc hu$, th*

i Zdi tn thành phG Yài GHn b Gi! ZRnh
i BEu cơ Fu!n chJc vụ ;=nh 3a: c!: nh)tU
- ZR! phương td chJc thành [ c)p
⇒9àn thành t nhgt (gt nư,c *Y /Ft nhà
nư,c
IC. !:ng cD bài:
_ì s!: cEn phLi thGng nh)t 3)t nư1c vS 6et nhà nư1cr Quá trình thGng nh)t %i‰n r!
ntnr
C. HEớng 2Fn học t7p:
“n t(p, ;à6 3S cương chupn KR kiể6 tr! .ọc kì ‹‹
Zọc s:an Bài [2U -#$ %&ng 3)t nư1c UUUU]1?7h -1?…A8

111
,gà$ s:an: ~~~~~U
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết sM
,'I NE. $*Y FVNG ĐlT N)ỚCL Đl+ TGANH ,SR &Ệ Tk O+XC a190Y[
19Z5m
A. .89 64:; <=4 h>9
1.Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- +:n 3ưcng t)$ $ếu c*! cách 6ang _iMt ,!6 ;à 3i ;n +,-., nh4ng thành t&u và
thiếu s^t, $ếu k‡6 tr:ng 18 n56 3Eu cL nư1c 3i ;n +,-. ]1?7h-1?…A\U
- +u>c chiến 3)u KL: vM Kin gi1i phQ! V#$ - ,!6 và phQ! Bắc Vd FuGc ]1?7A-1?7?\U
2. Tư tưởng: Giá: %ục ch: học sinh ;Hng $u nư1c, $u +,-.U, $u chu>ng h:à Kình
3. Kĩ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng ph#n tQch, 3ánh giá, nh(n 3Rnh, s: sánh các s& kiMn ;Rch
sTU
,. Phư!" 64?! @AB h>9
Vr!nh Lnh tài ;iMu ;in Fu!n 3ến Kài học
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
,u Fuá trình thGng nh)t 3)t nư1c vS 6et nhà nư1cr
III. Dạy học bài mới
‹U_‹¨V ,‚f VNƒ,G 18 ,•f Z‹ /À, +.q ,G.›‚ -¼ .§‹ ]1?7h-1?…A\
Hoạt động .
+êu phư2ng hư,ng nhiE/ *ụ) /ục
tiêu cA3 kế h4ch I nă/ 1HMS K1HlJ"
]12n1?7h, Zai h>i ‹_ 3S r! 3ưcng ;Gi "#$
%&ng +,-., thông Fu! kế h:ach A n56•
6ục tiu "#$ %&ng +Y_+ +,-.\
Trng I nă/ th>c hiEn kế h4ch t3
(- (4t (ư5c nh&ng thành t>u g0"
G_U .y hns kh!i thác .U…1 ]YGW tr 171\
hên c4nh nh&ng thành t>u (' t3
cdn c' nh&ng /Ft h4n chế g0"
.Th3c hiQn $& hoạch ;hà nEớc + n>m ()AU,
)Y-.
- Vháng 12n1?7h, Zai h>i ‹_ 3S r! 3ưcng ;Gi "#$
%&ng +,-., thông Fu! kế h:ach A n56
- fục tiu c*! kế h:ach A n56:
i -#$ %&ng cơ s' v(t ch)t ch: +,-.U
i +Li thiMn 6>t Kư1c 3ci sGng nh#n %#nU
- Wết FuL:
i +ông b nông nghiMp, GV_V Kư1c 3Eu phát triển
i fiSn ,!6: ":á Kw gnc tư sLn 6ai KLn, "#$ %&ng
v5n h:á cách 6ang
- .an chế: Winh tế 6)t c#n 3Gi, n5ng "u)t ;!: 3>ng
th)p, 3ci sGng nh#n %#n kh^ kh5nU

112
Hoạt động /.
+êu phư2ng hư,ng nhiE/ *ụ) /ục
tiêu cA3 kế h4ch I nă/ 1Hl1 K1HlI•"
]3p$ 6anh cLi ta: Q.Y-, dn 3Rnh kinh tế,
"= h>i, giL6 nh˜ 6)t c#n 3Gi\
Trng I nă/ ~1Hl1K1HlI• th>c hiEn
kế h4ch chpng t3 (- (4t (ư5c nh&ng
thành t>u"
]Winh tế 3)t nư1c c^ nh4ng chu$ển Kiến
nhiSu 6et, h:at 3>ng kh:! học kP thu(t
3ưkc triển kh!i\
Trng kế h4ch I nă/ .Ln nà< t3
cdn c' nh&ng /Ft h4n chế nà"
/.Th3c hiQn $& hoạch ;hà nEớc + n>m ()Y,
)Y+.
- Vháng [n1?…2, Zai h>i ;En _ họp tai .à ,>i, 3S r!
kế h:ach A n56 ]1?…1 b 1?…A\
- ,hiM6 vụ: 3p$ 6anh cLi ta: Q.Y-, dn 3Rnh kinh
tế, "= h>i, giL6 nh˜ 6)t c#n 3Gi
- Wết FuL:
i Winh tế 3)t nư1c c^ nh4ng chu$ển Kiến nhiSu 6et
i .:at 3>ng kh:! học kP thu(t 3ưkc triển kh!iU
- .an chế: kh^ kh5n $ếu k‡6 chư! 3ưkc khắc phục
Hoạt động G .
1uộc chiến (gu O! *E hiên gi,i
T;< +3/ =iin r3 như thế nà" Kết 6u!"
II. L8# tranh bRo 6Q tổ k#Dc ()A+,)A).
. L8# tranh bRo 6Q biTn giới T1y , ;am
- 22n12n1?7…, t(p 3:àn `ôn `Gt hu$ 3>ng ;&c ;ưkng
;1n "#6 ;)n Kin gi1i V#$ ,!6
- Qu#n t! td chJc phLn công g Kọn `ôn `Gt rút
khwi ;=nh thd
Hoạt động *.
1uộc chiến (gu ở Oiên gi,i ph`3
h%c (- =iin r3 như thế nà"Kết 6u!"
G_U /in hM giá: %ục I thJc KL: vM Vd
FuGc -.+,
/. L8# tranh bRo 6Q biTn giới phfa cvc
- ,gà$ 17n2n1?7?, Vrung QuGc hu$ 3>ng [2 sư
3:àn t)n công t0 f^ng +ái 3ến `h:ng Vhd
- Qu#n %#n t! 3Jng ;n chiến 3)u ng:!n cưcng g
Vrung QuGc rút vS nư1c ]1…n[n1?7?\U
IC. !:ng cD bài:
Vhành t&u c*! nh#n %#n t! tr:ng 18 n56 3Eu "#$ %&ng +,-.
C. HEớng 2Fn học t7p:
i “n t(p chupn KR kiể6 tr! .ọc kì ‹‹ thv: 3S c*! `Gy
i Zọc s:an Bài [[U _iMt ,!6 trn 3ưcng 3di 61iUUUUUU1?…h 3ến n56 2888
i Yưu tE6 tr!nh Lnh, tư ;iMu vS thci ks 1?…h- 2888

11[
,gà$ s:an: ~~~~~U
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết sl
,'I NN. &IỆT NA. TG#N Đ)pNG ĐkI .ỚI ĐI L#N CH2 NGH\A $W HUI
TỪ N-. 19ZY ĐẾN N-. E111
A. .89 64:; <=4 h>9
1.Kiến thức:Giúp học sinh hiểu:
- Y& t)t $ếu phLi 3di 61i 3)t nư1c 3i ;n +,-., n>i %ung c*! 3ưcng ;Gi 3di 61iU
- Quá trình th&c hiMn 3di 61i 3)t nư1cU ,h4ng thành t&u và $ếu k‡6 tr:ng Fuá trình
3di 61iU
2. Tư tưởng: Giá: %ục ch: học sinh ;Hng $u nư1c, $u +,-.U
3. Kĩ năng: NOn ;u$Mn kP n5ng ph#n tQch, nh(n 3Rnh, 3ánh giá các s& kiMn ;Rch sTU
,. Phư!" 64?! @AB h>9
Vr!nh Lnh tài ;iMu ;in Fu!n 3ến Kài học
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
Vhành t&u c*! nh#n %#n t! tr:ng 18 n56 3Eu "#$ %&ng +,-. ]1?…7h - 1?…A\r
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
@0 D3 #!ng (Y r3 (ư\ng .Qi (ei /,i
(ư\ng .Qi "
]Z)t nư1c kh*ng h:Lng, gep nhiSu nh4ng kh^
kh5n, $ếu k‡6, tác 3>ng c*! cách 6ang
W.+,,UUU\
V/ hi$u thế nà .à (ei /,i"+ội =ung
cA3 (ư\ng .Qi (ei /,i như thế nà "
]Gi4 v4ng 6ục tiu +,-.• 3di 61i t:àn %iMn,
3Cng K>, trọng t#6 ;à 3di 61i kinh tế\
T4i D3 (ei /,i kinh tế .à trfng t;/ "
I. đEJng lDi đổi mới c:a LRng
8 9àn c!nh
- Z)t nư1c kh*ng h:Lng, gep nhiSu nh4ng kh^
kh5n, $ếu k‡6
- Vác 3>ng c*! cách 6ang W.+, g Fu!n hM
FuGc tế c^ nhiSu th!$ 3di
- Wh*ng h:Lng ' /in -ô và Zông xu
⇒#4i hội @• ~T12U1HlS• (Y r3 (ư\ng .Qi (ei /,i
8 +ội =ung =ư\ng .Qi (ei /,i
i Gi4 v4ng 6ục tiu +,-.
i Zdi 61i t:àn %iMn, 3Cng K>, trọng t#6 ;à 3di
61i kinh tế
‹‹U_‹¨V ,‚f VNƒ,G 1A ,•f V.-+ .‹¨, ZlÁ,G /¥‹ Z½‹ f°‹ ]1?…h-2888\
Hoạt động /.
bục tiêu ch`nh cA3 kế h4ch I nă/
1HlS K1HHJ"
]Vh&c hiMn 6ục tiu [ c trình kinh tế ;1n\
+h&ng thành t>u (4t (ư5c" c nghĩ3 c;
. K& hoạch + n>m )YU ,))-
- ,hiM6 vụ: Vh&c hiMn 6ục tiu [ chương
trình kinh tế ;1n
- Vhành t&u:
i 1??8, /VV` c^ %& tr4 và "u)t khpu

11@
nh&ng thành t>u ('"
Hoạt động G.
bục tiêu ch`nh cA3 kế h4ch I nă/
1HH1 K1HHI"
]dn 3Rnh kinh tế, chQnh trR, "= h>i\
+h&ng thành t>u (4t (ư5c" c nghĩ3
cA3 nh&ng thành t>u ('"
Hoạt động *.
bục tiêu ch`nh cA3 kế h4ch I nă/
1HHS K2JJJ"
]V5ng trư'ng nh!nh, hiMu FuL và Kến v4ng\
+h&ng thành t>u (4t (ư5c" c nghĩ3
cA3 nh&ng thành t>u ('"
G_U .y hs Fu!n sát .U …AU- .U ?8 3ể học sinh
th)$ 3ưkc s& phát triển 3)t nư1c tr:ng 1A n56
3di 61iU 1n288… _iMt ,!6 gi! nh(p œ.ƒ
Hoạt động +.
c nghĩ3 cA3 nh&ng thành t>u trng h2n
2J nă/ (ei /,i"
]/à6 th!$ 3di K> 6et 3)t nư1c, c*ng cG v4ng
chắc 3>c ;(p %#n t>c và chế 3> -.+,\
G_U 18n288… tr' thành vin không thưcng tr&c
c*! .>i 3Cng KL: !n /in hkp FuGc
94n chế cA3 kinh tế) *ăn hC) :- hội
@iEt +3/ hiEn n3<"
G_U Wết hkp giá: %ục hns I thJc trách nhiM6
công %#n
i .àng h:á %Ci %à:
i Winh tế 3Gi ng:ai phát triển nh!nh ch^ng,
/. K& hoạch + n>m ()) ,))+.
- fục tiu: dn 3Rnh kinh tế, chQnh trR, "= h>i
- Wết FuL
i W tế t5ng trư'ng nh!nh, ;a6 phát KR 3p$ ;XiU
i VhR trưcng "u)t khpu 6' r>ng, 3Eu tư nư1c
ng:ài t5ng
i Wh:! học công nghM 3p$ 6anhU
G. K& hoạch + n>m ())U x /---.
- fục tiu: V5ng trư'ng nh!nh, hiMu FuL và
Kến v4ng
- Vhành t&u
i Winh tế t5ng trư'ng khá, 3Gi ng:ai 6' r>ng
i Wh:! học, công nghM chu$ển Kiến tQch c&c,
giá: %ục 3à: ta: phát triển
i +hQnh trR, "= h>i dn 3Rnh, FuGc phHng !n ninh
t5ng cưcng
*. l nghNan hạn ch&
8 c nghĩ3
i /à6 th!$ 3di K> 6et 3)t nư1c
i +*ng cG v4ng chắc 3>c ;(p %#n t>c và chế 3>
-.+,
⇒@^ thế @iEt +3/ n;ng c3 trên trư\ng 6 tế
8 94n chế
i Winh tế t5ng trư'ng chư! KSn v4ng, hiMu FuL,
sJc canh tr!nh th)p
i _5n h:á, "= h>i cHn nhiSu v)n 3S KJc "úc
i ,an th!6 nhung, su$ th:ái 3a: 3Jc,UUU
IC. !:ng cD bài:
1U /(p KLng thGng k vS các kế h:ach A n56 t0 1?…h- 2888
Wế h:ach A n56 1?…h -1??8 1??1 -1??A 1??h -2888
fục tiu
Vhành t&u
2. V/ c' nhWn :Xt g0 *Y nh&ng thành t>u nh;n =;n t3 (4t (ư5c tG 1HlSK2JJJ"
C. HEớng 2Fn học t7p:
Ui “n t(p chupn KR kiể6 tr! .ọc kì ‹‹ thv: 3S c*! `Gy
i Zọc, s:an Bài [@U Vdng kết ;Rch sT _iMt ,!6UUUU3ến n56 2888

11A
,gà$ s:an: ~~~~~U
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết sH
,'I N4. TkNG KẾT LỊCH SỬ &IỆT NA. TỪ SA+ CHIẾN TGANH THẾ GIỚI
THi NHlT ĐẾN N-. E111
A. .89 64:; <=4 h>9
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Quá trình phát triển c*! ;Rch sT %#n t>c t0 n56 1?1? 3ến n!$, các gi!i 3:an chQnh và
nh4ng 3ec 3iể6 ;1n c*! 6•i gi!i 3:an
- ,gu$n nh#n cơ KLn Fu$ết 3Rnh Fuá trình phát triển c*! ;Rch sT %#n t>c, Kài học kinh
nghiM6 ;1n rút r! 3ưkc t0 Fuá trình 3^U
2. Tư tưởng: +*ng cG niS6 tin và: s& ;=nh 3a: c*! ZLng, ;Hng t& hà: %#n t>c
3. Kĩ năng: NOn kP n5ng ph#n tQch, hM thGng và ;&! chọn các s& kiến 3iển hình, 3ec
3iể6 ;1n c*! t0ng gi!i 3:an
,. Phư!" 64?! @AB h>9
Vr!nh Lnh t0 1?1? 3ến n!$
C. T45! 6CD!h @AB h>9
I. Tổ chức lớp
III.Dạy học bài mới
‹U +Š+ G‹‚‹ Zƒ¯, +.Â,. _« Z·+ Z‹¬f +q‚ V‹¦, VNª,. /¾+. Y¿
V/ h-< nêu nh&ng nội =ung c2 O!n
nhgt *à (Fc (i$/ .^ch D_ @iEt +3/ gi3i (4n
1H1HK1H3J "
]`háp kh!i thác ;En 2 g "= h>i ph#n h:á s#u
sắc, ngà$ [n2n1?[8 ZLng +Y _iMt ,!6~U\
c nghĩ3 .^ch D_ cA3 *iEc t .Wp #!ng"
.Hiai đoạn t= )),)G-
- `háp kh!i thác ;En 2 g "= h>i ph#n h:á s#u sắc
- ,gà$ [n2n1?[8, Z+Y _iMt ,!6 r! 3ci g ;=nh
3a: cách 6ang
+êu nội =ung *à (Fc (i$/ cA3 cCch
/4ng @iEt +3/ trng gi3i (4n 1H3JK1HsI "
G_U YT %ụng tr!nh Lnh gi1i thiMu, ph#n tQch
3ể hns th)$ r’ s& phát triển c*! cách 6ang
_iMt ,!6
/. Hiai đoạn )G-,)*+
- yư1i s& ;=nh 3a: c*! ZLng, cách 6ang không
ng0ng phát triển:
i 1?[8-1?[1, ph:ng trà: c6ang v1i 3jnh c!: -ô
viết ,ghM V<nh
i ?[h-1?[?, cu>c v3>ng y#n ch* %i‰n r! sôi ndi
i 1?[? -1?@A, cu>c v(n 3>ng tiến t1i c6ang
tháng Vá6
- 2n?n1?@A, cách 6ang tháng Vá6 thành công
#i$/ .4i nh&ng th%ng .5i t .,n *Y
6u;n D> cA3 6u;n =;n t3 trng kUc chQng
BhCp tG 1HsS K1HIs"
]_iMt Kắc ]1?@78, Bin gi1i ]1?A8\, ~\
G. Hiai đoạn )*+,)+*
- ,gà$ 1?n12n1?@h, kchiến t:àn FuGc KXng nd
- 1?@h -1?A@, giành nhiSu thắng ;ki ;1n trn 6et
tr(n Fu#n s&, 3jnh c!: ;à chiến thắng ZiMn Bin

11h
+h%c .4i nội =ung 9iEp (^nh ji2KnPK
*2 nă/ 1HIs"
`h* ]7nAn1?A@\U
- 27n1n1?A@, .iMp 3Rnh Giơ - nv - vơ 3ưkc kI kết,
hH! Kình tr' ;ai ' 6iSn BắcU
1Cc chiến .ư5c chiến tr3nh cA3 bĩ
6u;n =;n /iYn +3/ (- (Cnh O4i ở /iYn
+3/"
]@ chiến ;ưkc: +hiến tr!nh 3ơn phương ]1?A@
-1?A?\, +hiến tr!nh 3ec KiMt,~\
*. Hiai đoạn )+*,)A+
- .!i 6iSn th&c hiMn 2 nhiM6 vụ chiến ;ưkc khác
nh!u
- Zai thắng 6X! -u#n 1?7A, kết thúc thắng ;ki
cu>c kháng chiến chGng f<
Tr0nh Oà< nội =ung) (Fc (i$/ cCch
/4ng @iEt +3/ gi3i (4n 1HMI (ến n3<"
]cL nư1c 3i ;n +,-.,UUU\
G_U Gi1i thiMu .U?1, .U?2
+. Hiai đoạn )A+ đ&n nay
- Vr:ng 18 n56 3Eu 3i ;n +,-., gep nhiSu kh^
kh5n thT thách
- Zai h>i ZLng _‹ ]12n1?…h\, 3S r! 3 ;Gi 3di 61i
- 1?…h bn!$, 3at nhiSu thành t&u, tCn tai kh^
kh5n, thT thách
‹‹U ,G„ˆÀ, ,.x, V.²,G /®‹, ,.©,G B«‹ .Ã+ W‹,. ,G.‹¨f, `.l´,G .l°,G Z‹ /À,
+gu<ên nh;n chA <ếu =on (ến th%ng
.5i cA3 cCch /4ng @iEt +3/ ~1H1H (ến n3<•
]s& ;3a: c*! ZLng, tru$Sn thGng %t>c, tinh
thEn 3:àn kết c3)u [ nư1c Zông yương,~\
ThP P/ ngu<ên nh;n nà .à 6u3n
trfng nhgt"
]yư1i s& ;=nh 3a: c*! ZLng, nh#n %#n t! 3=
phát hu$ tru$Sn thGng $u nư1c, ~\
. ;g#yTn nh1n thvng lji
- ,hiSu ngu$n nh#n
- ,gu$n nh#n F trọng nh)t ;à s& ;3a: c*! ZLng
Tr!i 6u3 6uC tr0nh h2n MJ nă/ .-nh
(4 cCch /4ng) #!ng t3 (- rpt r3 (ư5c
nh&ng Oài hfc kinh nghiE/ g0 "
],ắ6 v4ng ngọn cc 3>c ;(p %#n t>c và
+,-., c*ng cG và t5ng cưcng khGi 3:àn kết
t:àn %#n,~\
Bhư2ng hư,ng :;< =>ng (Ct nư,c
trng gi3i (4n hiEn n3< .à g0"
/. cài học $inh nghiQm
- ,ắ6 v4ng ngọn cc 3>c ;(p %#n t>c và +,-.
- +*ng cG và t5ng cưcng khGi 3:àn kết t:àn %#n
- Wết hkp sJc 6anh %#n t>c v1i sJc 6anh thci
3ai, sJc 6anh tr:ng nư1c và FuGc tế
- Y& ;=nh 3a: 3úng 3ắn c*! ZLng ;à nh#n tG Fu$ết
3Rnh 6ọi thắng ;ki c*! cách 6ang
G. `hE4ng hEớng đi lTn
Z>c ;(p %#n t>c gắn ;iSn v1i +,-. thv: 3ưcng
;Gi 3di 61i c*! ZLng
IC. !:ng cD bài:
Giá: vin khái Fuát ;ai n>i %ung chQnh c*! KàiU
C. HEớng 2Fn học t7p:
i “n t(p 3ể chupn KR kiể6 tr! .ọc kì ‹‹U
,gà$ s:an: ~~~~~U

117
,gà$ %a$: ~~~~~U
Tiết IJ
KIQ. TGA HỌC KỲ II
A. .89 64:; I4•J 6C{
- Wiể6 tr! 3ánh giá kết FuL học t(p K> 6ôn c*! hns, Fu! 3^ 3iSu chjnh kế h:ach giLng
%a$ ch: phX hkp
- NOn kP n5ng ;à6 ;à6 Kài ;Rch sT, tdng hkp, khQ! Fuát s& kiMn ;Rch sT
- Giá: %ục I thJc t& giác, tQch c&c 3>c ;(p sáng ta: c*! hns tr:ng học t(p K> 6ôn
,. Phư!" 64?! @AB [ h>9
ZS kiể6 tr! phô tô s”n ]`hHng Gy bZV\
C. T45! 6CD!h I4•J 6C{
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
III. Ti&n hành $iểm tra
Đt ,'I7
]Vhv: 3S c*! phHng giá: %ục\
,gà$ s:an:~~~~UU
,gà$ giLng:~~~~

11…
Tiết I1
PHẦN III. LỊCH SỬ ĐỊA PH)hNG &\NH PH~C
PHRNG TG'R C(CH .ẠNG o &\NH PH~C TỪ N-. 19N1 ĐẾN N-. 1905
A. .89 64:; <=4 h>9
- Giúp hns hiểu nh4ng %i‰n Kiến chQnh vS ph:ng trà: c 6ang ' _<nh `húc tr:ng gi!i
3:an t0 n56 1?[8 3ến n56 1?@A
- Giá: %ục học sinh ;Hng t& hà: vS ;Rch sT Fu hương, t0 3^ các v6 c^ I thJc gắn K^ v1i
Fu hương và "#$ %&ng Fu hương giàu 3˜p
- NOn kP n5ng sưu tE6 tư ;iMu ;Rch sT, ph#n tQch, 3ánh giá
,.Phư!" 64?! @AB h>9
BLn 3C hành chQnh tjnh _<nh `húc
C.T45! 6CD!h @AB [ h>9
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U Whái Fuát ;Rch sT %#n t>c thci ks 1?[8 3ến
1?@A
#!ng Oộ @ĩnh …ên *à Bhpc …ên (- (ư5c
thành .Wp như thế nà"
]V0 1?[[, ph:ng trà: cách 6ang vô sLn phát triển
6anh g các cơ s' ZLng ;En ;ưkt r! 3ci,~\
V/ Oiết g0 *Y (ang ch` Lê X3<"
G_U YT %ụng Lnh ch#n %ung / -:!$, gi1i thiMu
vS BQ thư /in tjnh
?> r3 (\i cA3 h3n cCn D> Liên ttnh c' 7
nghĩ3 ntn"
]3ánh %)u s& r! 3ci c*! ZLng K> tjnh\
Khởi nghĩ3 giành ch`nh 6u<Yn ở @B trng
cCch /4ng thCng TC/ =iin r3 như thế nà"
] _<nh ˆn: Wh'i ngh<! %i‰n r! ' các hu$Mn trư1c
g tjnh ;R• `húc ˆn: Wnn tjnh ;R g hu$Mn ;R\
.YU -ác 3Rnh các 3R! %!nh nd r! knn trn KLn 3C
U @0 D3 khởi nghĩ3 ở @ĩnh …ên ngà< 31Ul
không thành công"
Hoạt động/.
. CNnh `hhc trong thJi $P )G- ,)*+
3. ?> r3 (\i cA3 #!ng Oộ @ĩnh …ên) Bhpc
…ên
- V0 1?[[, ph:ng trà: cách 6ang vô sLn phát
triển 6anh g r! 3ci cơ s' ZLng:
i 18n1?[[, chi K> V!6 />ng b Bình -u$n
i …n 1?[…, chi K> _Vưcng b / -:!$ KQ thư
i [n1?@8, B!n cán s& /in tjnh thành ;(p '
V!6 yương - KQ thư / -:!$
⇒#Cnh =gu D> r3 (\i cA3 #!ng Oộ ttnh
O. 1Cch /4ng thCng tC/ ở @ĩnh Bhpc
8 @ĩnh …ên
- Wh'i ngh<! %i‰n r! ' các hu$Mn g tjnh ;R
i /(p Vhach ]17n…\
i _<nh Vưcng ]22n…\
i B-, V!6 yương]2@n…\
- V?n1?@A,„B,y cách 6ang ;#6 thci tjnh
_<nh ˆn thành ;(p
8 Bhpc …ên:
- 1…n…, kh'i ngh<! nd r! ' tjnh ;R g hu$Mn ;R
- ,gà$ [8n…, „B,y cách 6ang ;#6 thci
`húc ˆn thành ;(p
/. CNnh `hhc trong thJi $P chDng `hKp
- V0 1?@h 3ến 1?A8, n%#n _<nh `húc 3= phGi

11?
.YU Zọc tài ;iMu ]tư ;iMu ;ns 3ai phương _<nh `húc\
Trng khCng chiến chQng BhCp nh;n =;n
@ĩnh Bhpc (- giành (ư5c nh&ng th%ng .5i ntn"
G_U YT %ụng tr!nh gi1i thiMu 1 sG tr(n 3ánh tiu
Kiểu c*! nh#n %#n _<nh `húc
.YU Wể 6>t sG gương !nh hXng tiểu Kiểu tr:ng
kháng chiến chGng `háp trn 3R! Kàn _<nh `húc
Hoạt động G.
G_U ,hắc ;ai kiến thJc ;Rch sT %#n t>c tr:ng gi!i
3:an chGng f<
+êu thành t`ch cA3 @ĩnh Bhpc trng khCng
chiên chQng bĩ"
G_U YT %ụng /Z gi1i thiMu vS chiến công c*! n%#n
_`húc
.YU -ác 3Rnh 3R! %!nh "= ViSn +h#u b `húc ˆn
trn /Z
V/ Oiết g0 *Y 3nh h|ng) .iEt Dĩ +gu<in @iết
Xu;n"
hkp v1i ch* ;&c 3ánh nhiSu tr(n ;1n:
i Vr(n Wh:!n B> ]/(p Vhach\ - 1?@7
i Vr(n -u#n Vrach - /(p Vhach ]1?A8\
i Vr(n núi Z!nh ]1?A1\
- V0 1?A1 -1?A[, hu$ 3>ng: @AU788 %#n
công, 2…UA88 th!nh nin nh(p ngu
- _<nh `húc c^ nhiSu ngưci ;(p công: VrEn
+0, ,gu$‰n _5n ,hac,~
⇒NuQc hội tFng =3nh hiEu unh h|ng .>c
.ư5ng *R tr3nh nh;n =;n
G. CNnh `hhc trong $hKng chi&n chDng WN
- Qu#n %#n _<nh `húc 3= chiến 3)u 7…[ tr(n,
Kắn rơi 128 6á$ K!$ ]2 BA2, 1 •111\
- Viu Kiểu: 17n18n1?72, Fu#n %#n ViSn +h#u
Kắn rơi chiếc •111
- V0 1?hA -1?7A, _<nh `húc 3= hu$ 3>ng
[U…A8 th!nh nin "ung ph:ng, 1@,A van K>
3>i g chiến trưcng
- _<nh `húc c^ 1A 3nc 3ưkc teng %!nh hiMu
‚.//_V ],gu$‰n _iết -u#n\
IC. !:ng cD bài:
Wể 6>t sG !nh hXng ;&c ;ưkng vu tr!ng và Kà 6˜ _iMt n!6 !nh hXng c*! "= v6r Vrách
nhiM6 c*! hns 3Gi v1i nh4ng ngưci c^ công v1i cách 6ang
C.HEớng 2Fn học t7p:
- .ọc Kài cu
- Yưu tE6 tư ;iMu ;Rch sT _<nh `húc và 3R! phương vS thci ks "%&ng và KvM Vd FuGc
-.+,
,gà$ s:an:~~~~U
,gà$ giLng:~~~~
Tiết I2

128
&\NH PH~C TGRNG THpI KP $*Y FVNG &' ,SR &Ệ Tk O+XC $HCN
a190Y [E115m
A. .89 64:; <=4 h>9
- Giúp hns th)$ 3ưkc nh4ng thành FuL t: ;1n c*! nh#n %#n _<nh `húc tr:ng thci ks "#$
%&ng và KL: vM Vd FuGc -.+, t0 1?7h 3ến 288?
[ Giá: %ục học sinh ;Hng t& hà: vS ;Rch sT Fu hương, t0 3^ các v6 c^ I thJc gắn K^ v1i
Fu hương và "#$ %&ng Fu hương giàu 3˜pU
[ NOn kP n5ng tdng hkp, sT %ụng tư ;iMu ;Rch sT 3= sưu tE6
,.Phư!" 64?! @AB h>9
Vài ;iMu c^ ;in Fu!n 3ến Kài học
C.T45! 6CD!h @AB [ h>9
I. Tổ chức
II. Kiểm tra
,u nh4ng 3^ng g^p c*! nh#n %#n _<nh `húc tr:ng kháng chiến chGng `háp và chGng
f< t0 n56 1?@h 3ến n56 1?7Ar
III. Dạy học bài mới
Hoạt động .
G_U ,hắc ;ai kiến thJc ;Rch sT %#n t>c tr:ng gi!i
3:an 1?7h -1??hU Vháng 2n1?h…, _<nh `húc sáp
nh(p `hú Vhọ g _<nh `hú
Trng 1J nă/ (Lu :;< =>ng 1+9X nh;n
=;n @ĩnh Bhp (- (4t (ư5c nh&ng thành t>u như
thế nà trng :;< =>ng 1+X9"
G_U Gi1i thiMu: kh:án 18, 3nc Wi6 ,gọc, t%ụng
c*! csách kh:án 18 3Gi v1i sn" nông nghiMpU
.an chế $ếu k‡6 kinh tế _`húc thci ks nà$
+êu nh&ng thành t>u cA3 @ĩnh Bhpc
trng th\i k0 1HlS K1HHS"
]Winh tế, "= h>i c^ chu$ển Kiến tQch c&c~\
@0 D3 kinh tế @ĩnh Bhpc tG 1HlS r 1HHS
(- c' D> chu<$n Oiến t`ch c>c"
Hoạt động/.
G_U V0 1n1n1??7 _<nh `húc tái ;(p
+h&ng thành t>u c2 O!n cA3 @ĩnh Bhpc
*Y KT rX9 th\i kv 1HHMK 2JJM"
]Y!u 18 n56 tái ;(p, c^ chu$ển Kiến vưkt K(c~\
. <1y 23ng 6à bRo 6Q Tổ k#Dc <H!; 5 CNnh
`hhc ()AU, ))U.
3. Th\i k0 tG nă/ 1HMS r 1HlI
- ,hiM6 vụ: "#$ %&ng, KL: vM Vd FuGc -.+,
- Wết FuL:
i 1?…A, chen 3à giL6 sút c*! sLn "u)t, Kư1c
3Eu th&c hiMn kh:án 18
i G^p sJc ngưci, sJc c*! g chiến 3)u KL: vM
Kin gi1i V#$ ,!6, phQ! Bắc
O. Th\i k0 tG nă/ 1HlS K1HHS
- ,hiM6 vụ:
i V(p trung th&c hiMn [ c trình kinh tế ;1n
i Vh&c hiMn cơ chế FuLn ;Q 61i, "#$ %&ng kinh
tế nhiSu thành phEn~
- Wết F*!:
- Winh tế, "= h>i c^ chu$ển Kiến tQch c&cU
- _5n h:á, giá: %ục c^ Kư1c phát triển
/.!"ng c#ộc đổi mới 5 CNnh `hhc ())A
,/--A.
8 Kinh tế:
- VGc 3> phát triển c!: nh)t cL nư1c: t5ng
trư'ng Kình Fu#n 3at 1A€,

121
K$ tên nh&ng khu công nghiEp trên (^3
Oàn ttnh @ĩnh Bhpc"
]Wh!i Qu!ng, BQnh -u$n~\
K$ tên cCc (^3 (i$/ =u .^ch nei tiếng trên
(^3 Oàn ttnh"
]V!6 ZL:, Zai /Li,~\
G_U Giá: %ục hns I thJc KL: vM 6ôi trưcng~
.YU Wể vS thành tQch tr:ng giá: %ục c*! tjnh,
3R! phương, nhà trưcng
+h&ng thành t>u c' 7 nghĩ3 6u3n trfng
cA3 giC =ục @ĩnh Bhpc trng th\i k0"
G_U ˆu cEu hns nu han chế c*! kinh tế, v5n
h:á giá: %ục _<nh `húc hiMn n!$, ch* trương
c*! Vjnh tr:ng viMc khắc phục nh4ng han chế 3^
- +ông nghiMp
i Giá trR sn" t5ng 7A,A €
i +ông nghiMp 3Jng thJ 7 cL nư1c, thJ [ 6Bắc
i .ình thành khu công nghiMp: Wh!i Qu!ng,
BQnh -u$n~
- Vhương 6ai %Rch vụ 3!ng trn 3= phát triển
- V0 2881 -288A, thu hút @A8 %& án - 1,7 tj „Yy
-Vhu ng#n sách: 287A tj 3Cng b c#u ;ac K> 1888
tj c*! cL nư1c
8 jiC =ục r *ăn hC: phát triển cL vS Fu$ 6ô
và ch)t ;ưkng
i Zat phd c(p tiểu học 3úng ;J! tudi
i 2882, h:àn thành phd c(p c(p V.+Y
i 288@, ;à 1n7 tjnh %mn 3Eu cL nư1c vS giá: %ục
8 … tế : 3ưkc chú trọng 3Eu tư
IC. !:ng cD bài:
Vhv: v6 tjnh, hu$Mn, "= v6 cHn c^ nh4ng v)n 3S v5n h:á, "= h>i nà: 3ưkc c:i ;à KJc
"Jc cEn giLi Fu$ếtr BiMn pháp khắc phụcr
C.HEớng 2Fn học t7p:
- “n t(p ;ai các kiến thJc 3! học
- Viếp tục sưu tE6 tư ;iMu ;Rch sT _<nh `húc

2
Hoạt động 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm những năm 70 của thế kỷ XX) 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) HS. Đọc mục 2 (SGK trang 4, 5) Để tiếp tục xây dựng CSVC của CNXH, Liên Xô * Quá trình: đã làm gì? - Từ 1950 đến những năm 70, tiếp tục (Thực hiện các kế hoạch 5 năm → xây dựng CSVC của thực hiện các kế hoạch dài hạn CNXH) - Phương hướng Chính Phương hướng của các kế hoạch này là gì?Tại + Ưu tiên công nghiệp nặng sao phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng? + Thâm canh nông nghiệp (Ưu tiên công nghiệp nặng,thâm canh nông nghiệp...) + Đẩy mạnh tiến bộ KHKT GV. Liên hệ với phương hướng của Việt nam trong xây + Tăng cường sức mạnh quốc phòng dựng CNXH hiện nay * Thành tưu: Nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong - Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc công cuộc xdựng CNXH từ 1950 - đầu những năm 70? công nghiệp đứng thứ 2 thế giới (Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp - Khoa học kỹ thuật: đứng thứ 2 thế giới,khoa học kỹ thuật: nhiều đỉnh cao) GV. Hướng dẫn h/s khai thác H. 1 và H. 2 (SGK tr 4, 5) Qua sách báo, em hãy kể 1 số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỷ XX? + Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo. + Năm 1961 phóng tàu Phương Đông bay vòng quanh Trái đất.

Vê đối ngoại Liên Xô thi hành c/s gì? Tác dụng - Đối ngoại: c/s đó? + Thực hiện chính sách hoà bình, hữu GV. Nêu dẫn chứng về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với nghị với tất cả các nước. các nước trong đó có Việt Nam + Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới Em có nhận xét gì về những thành tựu Liên Xô ⇒ Liên Xô trở thành thành trì phong trào đạt được từ 1950 - đầu 70? cách mạng thế giới (Thành tựu to lớn → đạt thế cân bằng chiến lược về mọi mặt Mĩ và các nước Phương Tây) GV. Bên cạnh những thành tựu đó Liên Xô đã mắc phải những thiếu sót, sai lầm đó là: Chủ quan, nóng vội, duy trì nhà nước bao cấp về kinh tế.Tuy nhiên thành tựu là to lớn và có ý nghĩa quan trọng IV. Củng cố bài 1. Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu những năm 1970? 2. Trong bối cảnh Liên Xô đã sụp đổ hiện nay, có ý kiến cho rằng những thành tựu của Liên Xô trong thời kỳ 1950 - đầu những năm 70 là không có thật. Em có suy nghĩa gì về nhận định trên V. Hướng dẫn học tập + Học bài cũ theo câu hỏi SGK + Đọc, soạn tiếp Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu ... những năm 70 của thế kỷ XX

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->