P. 1
De thi toan trac nghiem hoc ky 2 lop 5

De thi toan trac nghiem hoc ky 2 lop 5

|Views: 1,118|Likes:
Được xuất bản bởithuynguen7602

More info:

Published by: thuynguen7602 on Apr 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

Bài 1: Ch s 7 trong s th p phân 2006,007 có giá tr là: ữ ố ố ậ ị

A. 7 B.
10
7
C.
1000
7
D.
100
7
Bài 2: Tính nhanh giá tr bi th c: ị ể ứ
! , 10 " , 11 6 , 12 ! , 1# # , 12 2 , 11
$ , 7 6 , ! $ , ! $ , 7 2 , 16 7 , " 7 , # 2 , 16
− − − + +
− − + x x x x
%à:
A. 1$,! B. 30,9 C. 32,9 D. 9,23
Bài 3: &hân s ố
160
1
'i t ( i ( ng s th p phân là: ế ướ ạ ố ậ
A. 0,62" B. 0,0625 C. 0,00625 D.
0,000625
Bài 4: Tha) các ch a, b, c b ng các ch s *hác nha 'à *hác 0 sao cho: ữ ằ ữ ố
0,abc +
c b a + +
1
A. a + 1 B. a + 1 C. a = 1
b = 2 b = 2 b = 2
c = 5 c = 3 c = 4
Bài 5: Cho ta, giác ABC. -.o (ài c nh BC ' phía B , t /o n BB ạ ề ộ ạ
0
b ng CB, *.o ằ
(ài c nh BA ' phía A , t /o n AA ạ ề ộ ạ
0
b ng BA, *.o (ài c nh AC ' phía C , t ằ ạ ề ộ
/o n CC ạ
0
b ng AC. 1 i A ằ ố
0
B
0
2 B
0
C
0
2 C
0
A
0
. 3i n tích ta, giác A ệ
0
B
0
C
0
so ' i (i n tích ớ ệ
ta, giác ABC th4 g p: ấ
A. 6 l n ầ B. 7 l n ầ C. $ l n ầ 3. 5 l n ầ
Bài 6: Cho (6) s : 12 !2 52 162 2"2 ...2 ...2 ...2 ố
# s c n 'i t ti p 'ào (6) s tr7n là: ố ầ ế ế ố
A. #6, !5, 6! B. #6, !$, 6# C. !5, 6!, 75 3. #", !5, 6!
Bài 7: Ch s " trong s th p phân 62,#"5 có giá tr là bao nhi7 8 ữ ố ố ậ ị
A. " B.
10
"
C.
100
"
3.
1000
"
Bài 8: Trong h p có !0 'i7n bi, trong /ó có 2! 'i7n bi 9anh. T s ph n tr:, c a s ộ ỉ ố ầ ủ ố
bi 9anh 'à s bi trong h p là bao nhi7 8 ố ộ
A. 20; B. !0; C. 60; 3. $0;
1
Bài 9: < 2007 = 200" > ? < 200# = 2001 > ?...? < 7 = " > ? < # = 1>
- t @ c a (6) tính tr7n là: ế ả ủ
A. 100# B. 100! C. 100" 3. 1006
Bài 10: "$!0g b ng bao nhi7 *g8 ằ
A. "$,!*g B. ",$!*g C. 0,"$!*g 3. 0,0"$!*g
Bài 11: Có 10 ng i b c 'ào phAng h p. T t c / b t ta) l n nha. B cái b t ườ ướ ọ ấ ả ề ấ ẫ ố ắ
ta) s là: ẽ
A. !" B. 50 C. "! 3. $5
Bài 12: Tính nhanh:
1,1 ? 2,2 ? #,# ? !,! ? "," ? 6,6 ? 7,7 ? $,$ ? 5,5
A. #5," B. !5," C. "0," 3. 60,"
Bài 13: -hoanh trAn 'ào ch cái / t tr c câ tr l i /Cng: ữ ặ ướ ả ờ
36) s nào / c 9 p thDo th t t:ng ( n: ố ượ ế ứ ự ầ
A. 0,7" 2 0,7! 2 1,1# 2 2,0# B. 6 2 6," 2 6,12 2 6,5$
C. 7,0$ 2 7,11 2 7," 2 7,"0# 3. 5,0# 2 5,07 2 5,1# 2 5,10$
Bài 14: T4, # s l li7n ti p có t ng b ng: 111 ố ẻ ế ổ ằ
A. ## 2 #" 2 #7 B. #" 2 #72 #5 C. #7 2 #5 2 !1 3.#5 2 !1 2 !#
Bài 15: Trng b4nh c ng c a # s t nhi7n li7n ti p là 2. ộ ủ ố ự ế Eó là ba s nào 8 ố
A. 12 22 # B. 22 #2 ! C. !2 "2 6 3. 02 12 2
Bài 1 6 : 1:, na) , h n con 2" t i. ẹ ơ ổ
F i sa 10 n:, n a con *., h n , bao nhi7 t i 8 ữ ơ ẹ ổ
A. 2" t i ổ B. 10 t i ổ C. 1" t i ổ 3. #" t i ổ
Bài 17: Tích 1 9 2 9 # 9 ! 9 ... 9 55 9 100 t n cGng b ng bao nhi7 ch s 0 8 ậ ằ ữ ố
A. 11 ch s 0 ữ ố B. 1$ ch s 0 ữ ố C. 2! ch s 0 ữ ố
Bài 1 8 : A chia cho !" ( 17. ư
2
F i A chia cho 1", th ng 'à s ( tha) / i nh th nào 8 ươ ố ư ổ ư ế
A. Th ng , i b ng # l n th ng cH ươ ớ ằ ầ ươ ( 2 ư B. Th ng , i b ng # l n ươ ớ ằ ầ
th ng cH ươ
C. Th ng , i b ng th ng cH ươ ớ ằ ươ 3. Th ng , i b ng 1#" ươ ớ ằ
Bài 19: Tính nhanh * t @ c a (6) tính: ế ả ủ
< 200# = 12# 9 $ : ! > 9 < #6 : 6 = 6 >
A. 0 B. 1 C. 2 3. #
Bài 20: Tích c a , i s t nhi7n li7n ti p / ti7n b t / t 1 có t n cGng b ng ủ ườ ố ự ế ầ ắ ầ ! ậ ằ
, ) ch s 0 8 ấ ữ ố
A. 1 B. 2 C. # 3. !
Bài 21: Trong các phân s : ố
200"
200!
2
2006
200"
2
2007
2006
2
200$
2007
phân s nào nh nh t 8 ố ấ
A.
200"
200!
B.
2006
200"
C.
2007
2006
3.
200$
2007
Bài 22: I n l7n t ng # , t nhà cao t ng ph i /i @a "! b c thang. J ) ph i /i @a ố ầ ộ ầ ả ậ ậ ả
bao nhi7 b c thang / l7n t ng 6 ngKi nhà 8 ậ ể ầ
A. 10$ B. 1#" C. $1 3. 162
Bài 23: 3Ang nào ( i /â) n7 /Cng *hái ni , h4nh b4nh hành 8 ướ ệ
A. T giác có c p c nh song song 'à b ng nha ứ ặ ạ ằ
B. T giác có các c p c nh / i (i n b ng nha ứ ặ ạ ố ệ ằ
C. T giác có các c p c nh / i (i n song song 'à b ng nha ứ ặ ạ ố ệ ằ
3. T giác có các c p c nh / i (i n song song ứ ặ ạ ố ệ
Bài 24: T4, s thích h p /i n 'ào ch tr ng trong b ng sa: ố ợ ề " ố ả
1 ! 5 16 8
A. 2" B. #6 C. 25 3. #0
Bài 25: T ng c a 5 s t nhi7n li7n ti p / ti7n t 1 ( n 5 là s nào trong # s sa: ổ ủ ố ự ế ầ ! ế ố ố
A. !0 B. !" C. "0
3
Bài 26: 36) s 1 2 2 2 # 2 ! 2 " 2 ... 2 2! 2 2" có t t c bao nhi7 ch s 8 ố ấ ả ữ ố
A. !0 B. !1 C. !2
Bài 27: Trong các s sa, s chia h t cho c 2 2 # 2 " 2 5 là: ố ố ế ả
A. 1!" B. 270 C. #"0
Bài 28: Liá tr c a bi th c ị ủ ể ứ
! 12
2 16 $ 16
+
− x x
có * t @ : ế ả
A. ! B. " C. 6
Bài 29: Bo sánh A ' i ớ
#
10
bi t A + # ? 0,# ? 0,0#. ế
A. A M
#
10
B. A N
#
10
C. A +
#
10
Bài 30: Trong các ph.p chia ( i /â), ph.p chia nào có th ng l n nh t 8 ướ ươ ớ ấ
A. !,26 : !0 B. !2,6 : 0,! C. !26 : 0,! 3. !26 : 0,0!
Bài 3 1 : Cho bi t: 1$,5$7 + 1$ ? 0,5 ? ... ? 0,007. ế
B thích h p / /i n 'ào ch ch , là: ố ợ ể ề " ấ
A. $ B. 0,$ C. 0,0$ 3. 0,00$
Bài 32: - t @ tính: 1#,"7 9 "," ? 1#,"7 9 #," ? 1#,"7 là: ế ả
A. 1,#"7 B. 1#,"7 C. 1#",7 3. 1#"7
Bài 33: ",07 ha +.....,
2
B thích h p / /i n 'ào ch ch , là: ố ợ ể ề " ấ
A. "7000 B. "0070 C. "0700 3. "0007
Bài 34: T4, 2 s bi t t ng c a hai s chia cho 12 th4 / c " 'à ( ". Fi 2 s chia ố ế ổ ủ ố ượ ư ệ ố
cho 6 th4 / c 2 'à ( #. B l n 'à s b. s là: ượ ư ố ớ ố ẽ
A. !0 'à 2" B. !0 'à 1" C. 2" 'à !" 3. "0 'à !0
Bài 35: 2
!
1
g p bao nhi7 l n ấ ầ
$
1
8
4
A. 2! l n ầ B. 1$ l n ầ C. 12 l n ầ 3. 5 l n ầ
Bài 36: Ch s " trong s 162,"7 ch : ữ ố ố ỉ
A. " / n ' ơ ị B. " ph n tr:, ầ C. " ch c # 3. " ph n , i ầ ườ
Bài 37: T4, / (ài ,à , t n a c a nó b ng $0 c, 8 ộ ộ $ ủ ằ
A. !0 ,.t B. 1,2 ,.t C. 1,6 ,.t 3. 60 c,
Bài 3 8 : Tâ, /i ng lCc 21 gi , th c ( ) lCc " gi 1" phCt. F i Tâ, /6 ng trong bao ủ ờ ứ ậ ờ ủ
lâ 8
A. 7 gi 1" phCt ờ B. 6 gi 1" phCt ờ C. $ gi !" phCt ờ 3. $ gi 1" phCt ờ
Bài 39: E bi th c ể ể ứ abc 9 abc O $"#!66 có * t @ hàng / n ' b ng 0 th4 c ph i ế ả % ơ ị ằ ả
ch n giá tr nào 8 ọ ị
A. c + " B. c + 6 C. c = 8
Bài 40: T4, 2 s bi t t ng c a nó là !# 'à ố ế ổ ủ
#
1
s th nh t h n s th hai là 1 / n ' : ố ứ ấ ơ ố ứ ơ ị
A. 20 'à 2# B. 22 'à 2# C. 12 'à ## 3. 10 'à ##
Bài 4 1 : Tính nhanh:
7 "
2
x
?
5 7
2
x
?
11 5
2
x
? ...?
1" 1#
2
x
A.
1#
2
B.
1"
2
C.
#"
2
3.
!0
2
Bài 4 2 : Ji t phân s sa thành t s ph n tr:,: ế ố ỉ ố ầ
2"2"2"
1#1#1#
A. 1#; B. 1"; C.
2"
1#
3. "2;
Bài 4 3 : Ch) n $ ể
"
#
thành phân s ta / c: ố ượ
A.
"
2!
B.
"
16
C.
"
!#
3.
"
25
Bài 44: Có 20 'i7n bi, trong /ó có # 'i7n bi nâ, ! 'i7n bi 9anh, " 'i7n bi / , $ 'i7n bi
'àng. 1h ' ) ư ậ
"
1
s 'i7n bi có ,à: ố
5
A. 1â B. Panh C. E 3. Jàng
Bài 4 5 : a> &hát hi n ph.p toán h4nh 1 r i t4, s 9 'à ) ệ % & ố
b> &hát hi n ph.p toán h4nh 2 r i t4, s a ệ % & ố


Hình 1 Hình 2
Bài 4 6 : -ho ng th i gian t lCc 5 gi *., 10 phCt / n 5 gi #0 phCt là: ả ờ ! ờ ế ờ
A. 10 phCt B. 20 phCt C. #0 phCt 3. !0 phCt
Bài 47: Tính 9D, ch s hàng / n ' c a * t @ (6) tính sa là bao nhi7 8 ữ ố ơ ị ủ ế ả
1" ? 17 9 # 9 #0 + 8
A. ! B. " C. 6 3. 7
Bài 48: Ch) n h n s 6 ' " ố
"
1
thành phân s , ta có phân s : ố ố
A.
"
11
B.
"
#1
C.
"
6
3.
"
#0
Bài 49: Ji t các s t nhi7n li7n ti p b t / t 1 / n 100 thành , t s t nhi7n. ế ố ự ế ắ ầ ! ế ộ ố ự
F i s t nhi7n /ó có bao nhi7 ch s 8 ố ự ữ ố

6
10
17
)
2
1
9
10
#


1
1"
7
a
1"
$
1"
11
"
#
A. # ch s ữ ố B. 1$0 ch s ữ ố C. 1$5 ch s ữ ố 3. 152 ch s ữ ố
Bài 50: T4, 9 trong (6) tính sa:
a. < 9 = 21 9 1# > : 11 + #5
A. "! B. 702 C. 27#
b. < 9 = " > 9 < 155" 9 1556 ? 1556 9 1557> + 12#! 9 "67$ 9 < 6#0 = #1" 9 2> : 1556
A. 0 B. " C. 2"
B ài 51 : T sách nhà An có 2 giá / ng sách, , i giá có 6 ng:n 'à s sách , i ng:n ủ ự " ố "
nh sa: ư
1g:n
Liá sách
1 2 # ! " 6
Th nh t ứ ấ 1#" 217 175 #"2 !26 162
Th hai ứ 272 1"5 !#7 122 16" #16
-hKng là, ph.p tính, h6) cho bi t trong hai ng:n, ng:n nào nhi h n 8 ế ề ơ
A. 1g:n 1 B. 1g:n 2 C. B ng nha ằ
Bài 52: -hKng là, ph.p tính, h6) cho bi t * t @ c a , i ph.p tính sa có t n cGng ế ế ả ủ " ậ
, t ch s nào 8 ặ ữ ố
a. < 1551 ? 1552 ? ... ? 1555 > = < 11 ? 12 ? ... ? 15 >
A. " B. 0 C. 2
b. 21 9 2# 9 2" 9 27 = 11 9 1# 9 1" 9 17
A. " B. 2" C. 0
c. 16#"$ = 6 9 16 9 !6 9 "6
A. 0 B. 2 C. !
Bài 53: -hKng là, ph.p tính, h6) cho bi t ch s t n cGng c a , i * t @ sa: ế ữ ố ậ ủ " ế ả
a. 15$1 ? 15$2 ? 15$# ?...? 15$5
A. 6 B. 7 C. 0 3. "
7
Bài 54: Ch) n h n s " ể " ố
!
#
thành phân s / c: ố ượ
A.
!
15
B.
!
2#
C.
!
11
3.
!
1"
Bài 55: L i ọ abc là s có # ch s , trong /ó a b7n trái b là ch s hàng tr:,, b là ch ố ữ ố ữ ố ữ
s hàng ch c 'à a b7n ph i b là ch s hàng / n ' . ố # ả ữ ố ơ ị
T4, abc tho ,6n / ) / các )7 c sa: ả ầ ủ ầ
Q Ch gi ng nha / c tha) b ng ch s gi ng nha, ch *hác nha / c tha) ữ ố ượ ằ ữ ố ố ữ ượ
b ng ch s *hác nha. ằ ữ ố
Q b + a 9 a
Q abc chia h t cho 2 'à #. ế
J ) s ậ ố abc là:
A. 111 B. 2!2 C. #5# 3. -hKng th có ể
Bài 56: Có bao nhi7 h4nh ta, giác / nh A8 ỉ A
A.$ h4nh ta, giác
B.5 h4nh ta, giác
C.#6 h4nh ta, giác
3.1$ h4nh ta, giác
B I 1 & R S B T C
Bài 5 7: Cho h4nh ' b7n trong /ó BI + IC. ẽ Bo sánh (i n tích ta, giác ABI ' i ệ ớ
(i n tích ta, giác ABC8 ệ A
B I C
A.3i n tích ta, giác ABI b ng n a (i n tích ta, giác ABC ệ ằ $ ệ
B.3i n tích ta, giác ABI b ng , t ph n ba (i n tích ta, giác ABC ệ ằ ộ ầ ệ
C.3i n tích ta, giác ABI b ng , t ph n t (i n tích ta, giác ABC ệ ằ ộ ầ ư ệ
Bài 58: T các ch s 1 2 2 2 # có th l p / c bao nhi7 s có # ch s chia h t ! ữ ố ể ậ ượ ố ữ ố ế
cho #
A. 6 số B. 7 số C. $ số 3. 5 số
Bài 59:
a> Trong h4nh sa có bao nhi7 /o n th ng: ạ (
8
A. 12 /o n th ng ạ ( B. 1# /o n th ng ạ ( C. 1! /o n th ng ạ ( 3. 1" /o n th ng ạ (
b> Trong h4nh sa có bao nhi7 ta, giác:
A. 7 ta, giác
B. $ ta, giác
C. 5 ta, giác
3. 10 ta, giác
Bài 60 : T, h6) / , s h4nh ta, giác b7n ế ố %
a> 1"
b> #"
c> 20
Bài 61:
1. F4nh ' ( i /â) có bao nhi7 t giác 8 ẽ ướ ứ
a. ! t giác ứ
b. " t giác ứ
c. 6 t giác ứ
(. 7 t giác ứ
2. F4nh ' ( i /â) có bao nhi7 ta, giác 8 ẽ ướ
a. 12 ta, giác
b. 1# ta, giác
c. 1! ta, giác
(. 1" ta, giác
Bài 62: Bi t , i K 'Kng trong h4nh ( i /â) / có (i n tích là 1 c, ế " ướ ề ệ
2
. F6) tính
(i n h4nh ta, giác &RS 8 ệ
I & 1
a. ! c,
2
b. 2$ c,
2
c. 10 c,
2
(. 1" c,
2
S R
Bài 63: -hKng là, tính, h6) cho bi t ch s t n cGng c a , i * t @ sa: ế ữ ố ậ ủ " ế ả
1, < 15$1 ? 15$2 ? 15$# ? .............? 15$5> = < 21 9 2# 9 2" 9 27 >
9
A. 0 B. " C. 2
2, #2 9 !! 9 7" 9 65 = 21 9 #5 9 6# 9 ""
A. 0 B. 1 C. "
Bài 64: B n có th c t " h4nh ta, giác 'Kng ' i nha. 3Gng " ta, giác 'Kng nà) ạ ể ắ ớ
gh.p l i thành 1 h4nh ta, giác 'Kng / c *hKng 8 ạ ượ
Bài 65: Ji t ti p # s h ng 'ào , i (6) s sa: ế ế ố ạ " ố
12 !2 52 162 ..........
A. 1$2 2!2 #2 B. 2"2 #!2 !2 C. 2"2 #62 !5
Bài 66: -hoanh trAn 'ào ch / t tr c câ tr l i sai: ữ ặ ướ ả ờ
Trong các phân s : ố
!
#
2
!0
#0
2
60
!"
2
$0
7"
&hân s b ng ố ằ
20
1"
là:
A.
!
#
B.
!0
#0
C.
60
!"
3.
$0
7"
Bài 67: E i 7, !(, + 8 , ổ
A. 7
100
!
, B. 7
100
!0
, C. 7
10
!
, 3. 7
1000
!
,
Bài 68: Ei n 'ào ch ch , / / c # s t nhi7n li7n ti p: ề " ấ ể ượ ố ự ế
#! 2 ... 2 ... 2
A. #"2 #6 B. !!2 "! C. !!2 !"
Bài 69 : -hi chia 17,0#" cho 6, ta th c hi n nh sa: ự ệ ư
17,0#" 6
" 0 2,$#5
10
2#
""
1
B ( trong ph.p toán tr7n là bao nhi7 8 ố ư
A. 0,1 B. 0,01 C. 0,001
Bài 70: Cho (6) s sa: 7 2 1# 2 15 2 2" 2 ... ố
B h ng th 211 c a (6) s tr7n là bao nhi7 8 ố ạ ứ ủ ố
A. 1266 B. 1267 C. 126$
Bài 71: Cho các phân s sa: ố
12
2
1
2
"
!
2
$
7
2
10
5
2
#
2
2
6
"
2
7
6
2
!
#
2
5
$
F6) s p 9 p các phân s tr7n thDo th t t:ng ( n. ắ ế ố ứ ự ầ
A.
5
$
2
10
5
2
$
7
2
7
6
2
6
"
2
"
!
2
2
1
2
!
#
2
#
2
2 1 B.
2
1
2
#
2
2
!
#
2
"
!
2
6
"
2
7
6
2
$
7
2
5
$
2
10
5
2 1
C. 12
10
5
2
5
$
2
$
7
2
7
6
2
6
"
2
"
!
2
!
#
2
#
2
2
2
1
Bài 72: Bi t r ng c # n:, *hKng nh n th4 / n 1 n:, nh n. S i l i / n # n:, ế ằ ứ ậ ế ậ & ạ ế
th ng 'à 1 n:, nh n. F i trong th * PPU có bao nhi7 n:, nh n 8 ườ ậ ế ) ậ
A. ## n:, nh n ậ B. 2" n:, nh n ậ C. 7" n:, nh n ậ 3. "0 n:,
nh n ậ
Bài 73: I t ' t tr7n , t tr:ng ch n ng b ng ộ ậ % ặ ỉ ặ ằ
6
1
% tr7n trái / t ấ . F i con bA tót
tr7n trái / t n ng 5 t th4 tr7n , t tr:ng cân n ng bao nhi7 8 ấ ặ ạ % ặ ặ
A. 500 *g B. 1" ) n ế C. 100 *g 3. # tạ
Bài 74: I t h4nh 'Kng có c nh (ài !c,, câ nào /Cng 8 ộ ạ
A. 3i n tích h4nh 'Kng b ng ch 'i h4nh 'Kng ệ ằ
B. 3i n tích h4nh 'Kng l n h n ch 'i h4nh 'Kng ệ ớ ơ
C. Ch 'i h4nh 'Kng b. h n (i n tích h4nh 'Kng ơ ệ
3. C # câ / sai ả ề
Bài 75: Cho ! ch s 02 12 22 # ta l p / c t t c các s có ! ch s *hác nha t ! ữ ố ậ ượ ấ ả ố ữ ố !
ch s /6 cho là: ữ ố
A. $ số B. 1$ số C. 2$ số 3. #$ số
Bài 76: Ei n s th p phân 'ào ch ch ,: ề ố ậ " ấ
$hg 5g + ..........*g
11
A. $,5 B. $,05 C. 0,$5 3. 0,$05
Bài 77: Tích các s t nhi7n li7n ti p 1 9 2 9 # 9 ..........9 2! 9 2" t n cGng có bao ố ự ế ậ
nhi7 ch s 08 ữ ố
A. ! số B. " số C. 6 số 3. 7 số
B ài 78: &h.p chia:
22,!! 1$
! ! 1,2!
$!
12
Có s ( là: ố ư
A. 12 B. 1,2 C. 0,12 3. 0,012
Bài 79: &hân s ố
!
#
b ng phân s nào ( i /â) 8 ằ ố ướ
A.
!
#
B.
!
6
C.
12
5
3.
1!
12
Bài 80: Ei n ( M2 N2 + 'ào ch tr ng: ề ấ " ố
A.
! #
1
x

#
1
9
!
1
B.
> 1 <
1
+ a ax

a
1
9
> 1 <
1
+ a
Bài 81: Cho (6) s : 1 2 # 2 ! 2 7 2 11 2 1$ 2 ........... ố
B nào ( i /â) th c (6) s tr7n 8 ố ướ ộ ố
A. #0 B. 25 C. 2$ 3. 27
Bài 82: B nào trong các s ( i (â) ' a chia h t cho 2, #, " 'à 5 8 ố ố ướ ! ế
A. 2#!"607 B. 2#!"076 C. 2#!"7$0 3. 2#!"670
Bài 83: Cho bi th c: ể ứ
P +
2!
16
#2
1"
26
1!
26
1!
22
1#
#0
12
2$
11
× × × × × ×
Liá tr /Cng c a bi th c là: ị ủ ể ứ
A.
16
1
B.
$
1
C.
6!
1
3.
#2
1
Bài 84: Câ nào 'i t /Cng 8 ế
A. I i s t nhi7n có th 'i t thành phân s có t s là 1 ọ ố ự ể ế ố $ ố
12
B. I i s t nhi7n có th 'i t thành phân só có , s là 1 ọ ố ự ể ế ẫ ố
Bài 85: Ch n câ tr l i sai: "700 *g + 8 ọ ả ờ
A. "70 ) n ế B. "70 000 (ag C. "7 tạ 3. "7 t n ấ
Bài 86: Ji t phân s sa thành t s ph n tr:, ế ố ỉ ố ầ
2"2"2"
1#1#1#
A. "1; B. "2; C. "#; 3. "!;
Bài 87: Có , t Vt pW ong th trong ' n hoa n , trong s chCng: ộ ố ợ ườ ọ ố
2
1
/ang / tr7n ậ
cành hoa nhài,
#
1
/ang / tr7n câ) hoa h 'à cAn 1 con /ang ba) ' câ) hoa h i ậ ệ ề ả
/ ng. F i Vt pW ong th có t t c bao nhi7 con8 ườ ố ợ ấ ả
A. ! con ong B. " con ong C. 6 con ong 3. 7 con ong
Bài 88: Fi hai s là 1!0!, bi t r ng n 'i t th7, ch s 0 'ào b7n s b. th4 ệ ố ế ằ ế ế ữ ố ố
/ c só l n. T4, hai s /ó. Fai s /ó là: ượ ớ ố ố
A. s b.: 1"7 ố B. 1"6 C. 1""
s l n: 1"70 ố ớ 1"60 1""0
Bài 89 : TGng có !$ 'i7n bi, trong /ó X s bi /ó là bi / , Y s bi /ó là bi 'àng cAn l i ố ố ạ
là bi 9anh. TGng có s bi 9anh là: ố
A. 1" bi 9anh B. 12 bi 9anh C. 2" bi 9anh 3. 1$ bi 9anh
Bài 90: Ch có , t cái bánh to, chia cho cho ba D, Fà, Th, Jân nh sa: ị ộ ư
Fà / c Y cái bánh, Th / c 10" cái bánh 'à Jân / c #0$ cái bánh. 1h ' ): ượ ượ ượ ậ
A. Fà / c ít bánh nh t. Jân / c nhi bánh nh t ượ ấ ượ ề ấ
B. Th / c ít bánh nh t, Jân / c nhi bánh nh t. ượ ấ ượ ề ấ
C. Th / c ít bánh nh t, Fà / c nhi bánh nh t ượ ấ ượ ề ấ
Bài 91: C a hàng có $0 h p * o, b i sáng /6 bán #0" s * o /ó, b i chi bán Z $ ộ ẹ ổ ố ẹ & ề
s * o cAn l i. ố ẹ ạ
C hai b i /6 bán / c s h p * o là : ả ổ ượ ố ộ ẹ
A 72 h p * o ộ ẹ B !$ h p * o ộ ẹ
B #2 h p * o ộ ẹ 3 #6 h p * o ộ ẹ
Bài 92: - t @ c a (6) tính sa: ế ả ủ

13
#
1
?
5
1
?
27
1
?
$1
1
?
2!#
1
?
725
1
?
21$7
1
b ng: ằ
A.
21$7
105#
B.
21$7
21$6
C.
21$7
105$
3.
21$7
1

Bài 93: - t @ c a (6) tính sa: ế ả ủ

1 ?
#
1
?
5
1
?
27
1
?
$1
1
?
2!#
1
?
725
1
b ng: ằ
A.
21$7
105#
B.
725
1
C.
725
105#
3.
725
21$6

Bài 94: T ng c a (6) s : ổ ủ ố
2
1
?
#
1
?
!
1
?
"
1
?
6
1
?.........?
1"
1
?
16
1
%à:
A. B t nhi7n ố ự B. -hKng th là s t nhi7n ể ố ự
Bài 95: - t @ c a (6) tính: ế ả ủ

2 1
1
x
?
# 2
1
x
?
! #
1
x
?.........?
16 1"
1
x
%à:
A.
16
1
B.
16
"
C.
17
1"
3.
16
1"

Bài 96: -hi /ánh s trang c a , t c n sách, ng i ta th ) trng b4nh , i trang ố ủ ộ ố ườ ấ "
ph i (Gng 2 ch s . F i @) n sách /ó có bao nhi7 trang8 ả ữ ố ể
A. 10" trang B. 122 trang C. 10$ trang 3. 11$ trang
Bài 97: Cho ! s : 122 1"2 a2 'à 1$. T4, s a, bi t s a b ng trng b4nh c ng c a b n ố ố ế ố ằ ộ ủ ố
s . ố
A. 1# B. 1" C. 17 3. 15
Bài 98: Trng b4nh c ng c a # s : !"2 2# 'à a là 56. T4, a. ộ ủ ố
A. 200 B. 220 C. 2!0 3. 260
14

5 D.5 .4 + 5. 49. 35 . 2.74 .. 54 D. 1. 6 .39 .6 + 7. 1.3 + 4. 0. 35 . 1005 D.03 C.2 + 3.13 . 6. 2 .5 Bài 13: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần: A.5 C. 11 chữ số 0 B.. 58. 39. 4. 0.503 Bài 14: Tìm 3 số lẻ liên tiếp có tổng bằng: 111 A. 39 .13 . 7. 9. 1..08 . 3. 9. 18 chữ số 0 C. 35 tuổi Bài 17: Tích 1 x 2 x 3 x 4 x .5 .9 A. 25 tuổi B.108 Bài 15: Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 2. 37 . 37. 37 B.5 B. 1004 5840g bằng bao nhiêu kg? B. 2.5 + 6. Hỏi sau 10 năm nữa con kém hơn mẹ bao nhiêu tuổi ? A. 4 C. 90 C. 6 D. 5. 7. 7. 24 chữ số 0 Bài 18: A chia cho 45 dư 17.7 + 8. 50.1 + 2. x 99 x 100 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ? A.03 .12 .+ ( 7 – 5 ) + ( 3 – 1) Kết quả của dãy tính trên là: A. 7. 9. 1006 C. 39 C.584kg D.4kg B. 0. 2 Bài 16: Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi. 6.98 D. Tất cả đều bất tay lẫn nhau. 9. 60.75 .07 . Đó là ba số nào ? A. 33 . 5. 3 B. 43 B.Bài 9: ( 2007 – 2005 ) + ( 2003 – 2001 ) +. 89 Bài 12: Tính nhanh: 1. 15 tuổi D. 41 .. 0. 10 tuổi C. 1003 Bài 10: A. 0. 6.0584kg Bài 11: Có 10 người bước vào phòng họp.11 . Số cái bắt tay sẽ là: A.8 + 9. 45 B. 41 D.84kg C. 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->