P. 1
Mau Xac Nhan - Nguoi Phu Thuoc

Mau Xac Nhan - Nguoi Phu Thuoc

|Views: 680|Likes:
Được xuất bản bởiTheSilentNote

More info:

Published by: TheSilentNote on Apr 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
!"N #$ #HAI
V% NG&'I (H"I T)*C TI+( N,-I .&/NG
Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………………..
Họ và tên người nộp thuế: …….……………..………………………...……................................................................…
ã !" thuế (nếu #$):…….………...........................................................................................................................................…
%" &ND'Hộ #hiếu: …..…………………………...………….… Ngà( #)p: …...……………...………………….
N*i #)p: ………………………………………...…………………………………………………………...….………………………..
&h+ , hi-n n.(: ……………………............................................................................................................................................

&/n #0 1ui 23nh t4i 2i56 7.8.9 (2): ;h<=n 7: ># ?: @hAn B BhCng tư !"
DE'FGGD'BBHBB& ngà( 7G'I'FGGD #J. Bộ Bài #hính hưKng LMn thi hành 6ột !"
2iNu #J. OuPt thuế BN&N và Ngh3 23nh !" 8GG'FGGD'NQH&@ ngà( D'I'FGGD #J.
&hính phJ 1ui 23nh #hi tiết 6ột !" 2iNu #J. OuPt thuế Bhu nhPp #R nhSn vN vi-#
#hính 1u(Nn xã phường xR# nhPn thT# tế 2.ng nuCi LưUng người ph> thuộ# Và Cng
Wà nội: Cng Wà ng<4i: #C: LX: #hY : WR#: #Pu Zuột: .nh #h3 [6 Zuột: #hRu Zuột và #R#
#R nhSn ;hR# 25 2ư\# tính gi=6 tZ] #h< người ph> thuộ#.
BCi ;ê ;h.i người !.u 2S( 2.ng !"ng #^ng vKi tCi.
011
H2 34 15n
n6789 ph: 1h;ộc
N64<
=9nh
0>
CMN.
?Hộ ch9@;
A;Bn hC 3D9
n6789 EhB9
ĐFB chG 1h78n6 1H cIB
n6789 ph: 1h;ộc
8
F

BCi xin #.6 2<.n ;ê ;h.i tZên Và 2Yng !T thPt: nếu !.i tCi xin #h3u h<àn t<àn
tZR#h nhi-6.'.
……………..J n64< ………. 1hKn6 …….… nLM NO……
NG&'I PÀM ĐQN
(K_ tên)
XRC NHSN CỦA ,!N. XÃJ (H&'NG TnU9 n6789 nộp 1h;@ c7 1HVW
UBND …………………………………………………………………………… xR# nhPn người 2ư\# ;ê ;h.i
tZ<ng Wi5u (nêu tZên) hi-n 2.ng !"ng #^ng Cng (Wà) ………………………………….……………………
t4i 23. #h`……………… ………………………… .'.
……………..J n64< ………. 1hKn6 …….… nLM NO……
TMX ,!N.YYYYYYYYYYXYYYX
(;_ tên: 2$ng L)u)
Mu !"W NZB ?XN -TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 62 /2009/TT-BTC ngày
27/3/2009 của B Tà! ch"nh#

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->