P. 1
De Thi Hoc Sinh Gioi Mon Ngu Van 9 Nam Hoc 2009 2010

De Thi Hoc Sinh Gioi Mon Ngu Van 9 Nam Hoc 2009 2010

|Views: 319|Likes:
Được xuất bản bởiPhamPhuongAnh

More info:

Published by: PhamPhuongAnh on Apr 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

PHOØNG GD&ÑT HUYEÄN ÑAM ROÂNG HUYỆN gian phaùt ñeà

)

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI CẤP

MOÂN: NGÖÕ VAÊN Thôøi gian: 150 phuùt (Khoâng keå thôøi

ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

Caâu 1: Suy nghó cuûa em veà caâu noùi cuûa Leânin: “Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi”. Caâu 2: Caûm nhaän veà baøi thô “AÙnh traêng” cuûa Nguyeãn Duy (Saùch Ngöõ vaên 9- taäp 1). --------------------------- HẾT ---------------------------

gaàn ñeøn thì raïng”. Caâu 2: Caûm nhaän veà 8 caâu thô cuoái trong vaên baûn: “ Kieàu ôû laàu Ngöng Bích” (Trích Truyeän Kieàu cuûa Nguyeãn Du). ÑAÙP AÙN ÑEÀ CHÍNH THÖÙC .PHOØNG GD&ÑT HUYEÄN ÑAM ROÂNG phaùt ñeà) ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI KHOÁI 9 MOÂN: NGÖÕ VAÊN Thôøi gian: 150 phuùt (Khoâng keå thôøi gian ÑEÀ DÖÏ BÒ Caâu 1: Suy nghó veà caâu tuïc ngöõ: “Gaàn möïc thì ñen.

De * Keát baøi: Khaúng ñònh laïi giaù trò.* Yeâu caàu chung: Khi laøm baøi Hoïc sinh phaûi ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu veà kieåu baøi. cuûa cuoäc soáng. trình töï caûm nhaän hôïp lí. neáu khoâng hoïc . boá cuïc. caûm nghó (1. caâu thô. hoaøi baõo… trong cuoäc soáng<daãn chöùng > + Xaõ hoäi luoân phaùt trieån nhanh choùng. Caâu 1: 10 ñieåm *Yeâu caàu cuï theå: * Môû baøi: Giôùi thieäu caâu noùi cuûa Leâ nin vaø nhaän ñònh vai troø to lôùn cuûa vieäc hoïc. ñoaïn vaên vaø caùch laäp luaän chaët cheõ.5 ñieåm) Caâu 2: 10 ñieåm * Yeâu caàu chung: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc giaù trò noäi dung vaø ñaëc saéc ngheä thuaät ôû moät soá hình aûnh. tö töôûng.Ba khoå ñaàu: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc söï gaén boù tri kæ. hình aûnh bieåu caûm. laõng queân quaù khöù cuûa nhaø thô trong hieän taïi. hoïc maõi: laø khoâng ngöøng hoïc taäp.Chöùng minh vaø bình luaän: + Hoïc laø con ñöôøng tieáp nhaän tri thöùc moät caùch nhanh nhaát vaø hieäu quaû nhaát ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu. tri thöùc töø nhaân loaïi. (1. daãn chöùng tieâu bieåu. + YÙ nghóa cuûa caâu noùi: ñeà cao vieäc hoïc ñeå môû mang kieán thöùc. thu nhaän nhöõng kieán thöùc. Hoïc sinh coù theå caûm nhaän vaø trình baøy phaàn giaù trò ngheä thuaät xen keõ hoaëc taùch rieâng nhöng phaûi phuø hôïp. hieåu bieát veà con ngöôøi vaø cuoäc soáng. suoát ñôøi. (1. trình töï nghò luaän. ñoøi hoûi con ngöôøi phaûi hoïc thöôøng xuyeân . . Caùch dieãn ñaït roõ raøng. lo gíc. .5 ñieåm) * Thaân baøi: (7 ñieåm) . hoïc lieân tuïc. baèng gioïng ñieäu taâm tình.5 ñieåm) • Thaân baøi: (7 ñieåm) . suoát ñôøi. mieät maøi. coù tính thuyeát phuïc. boá cuïc. taùc phaåm. khaùi quaùt. yù nghóa cuûa caâu noùi.Giaûi thích yù nghóa cuûa caâu tuïc ngöõ: + Hoïc: laø tieáp thu. Ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà kieåu baøi. noäi dung hoïc quyeát ñònh hieäu quaû cuûa vieäc hoïc <daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ ñeà cao vieäc hoïc vaø hoïc suoát ñôøi. ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi<daãn chöùng> + Hoïc laø vaán ñeà quan troïng. Vaán ñeà aân nghóa thuyû chung cuøng quaù khöù. tình nghóa cuûa vaàng traêng quaù khöù vôùi taùc giaû vaø söï döûng döng. hoaëc hoïc khoâng ñeán nôi ñeá choán seõ bò tuït haäu <daãn chöùng > + Phöông phaùp hoïc. bieän phaùp ngheä thuaät. + Hoïc nöõa. * Yeâu caàu cuï theå: • Môû baøi: Giôùi thieäu taùc giaû.

Keát baøi: Khaúng ñònh laïi giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô. Trong quaù trình chaám baøi. Traêng vaãn tình nghóa thuyû chung. vieân maõn troøn ñaày cuøng quaù khöù maëc cho söï voâ tình cuûa ngöôøi ñôøi. Khoå thöù 5.5 ñieåm) Löu yù: Treân ñaây laø phaàn ñònh höôùng cô baûn. tuyø töøng baøi cuï theå cuûa hoïc sinh.. caûm nghó cuûa baûn thaân (1.- • • Khoå thô 4: Mang tính baûn leà cuûa baøi thô. kí öùc cuûa vaàng traêng quaù khöù troãi daäy khieán nhaø thô xuùc ñoäng: “röng röng”. . laø sôïi daây keát noái giöõa quaù khöù vaø hieän taïi. Phaân tích ñöôïc giaù trò nhaân hoaù. baøi vieát coù theå khoâng theo ñuùng trình töï cuûa ñaùp aùn nhöng vaãn ñaûm baûo yù vaø trình töï hôïp lí maø giaùo vieân cho ñieåm phuø hôïp. hình aûnh giaøu tính bieåu caûm cuûa baøi thô. Ñieàu ñoù khieán taùc giaû giaät mình veà söï ñoåi thay ñoù. gioïng ñieäu taâm tình töï nhieân. 6: Taùc giaû tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi vaàng traêng. Thieân veà kó naêng trình baøy vaø söï saùng taïo cuûa hoïc sinh.

khaùi quaùt. caûm nghó cuûa baûn thaân. * Gôïi yù cuï theå: • Môû baøi: Gôùi thieäu taùc giaû. daãn chöùng tieâu bieåu. boá cuïc. trình töï caûm nhaän hôïp lí. coù tính thuyeát phuïc. thöôøng coù maøu ñen. caâu thô. • Keát baøi: Khaúng ñònh giaù trò. • Thaân baøi: . • Thaân baøi: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc: . nhaéc nhôû moïi ngöôøi taïo tìm moâi tröôøng toát ñeïp.< daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ ñeà cao söï aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng soáng. . ñieàu kieän toát ñeïp “ñeøn” thì coù aûnh höôûng toát ñeïp ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch “raïng”.ÑAÙP AÙN ÑEÀ DÖÏ BÒ: * Yeâu caàu chung: Khi laøm baøi Hoïc sinh phaûi ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu veà kieåu baøi.Giaûi thích nghóa ñen. nghóa boùng cuûa caâu tuïc ngöõ: + Möïc laø duïng cuï ñeå hoïc taäp. Caâu 1: *Gôïi yù cuï theå: • Môû baøi: Giôùi thieäu ñöôïc caâu tuïc ngö õvaø vaán ñeà moâi tröôøng coùï aûnh höôûng lôùn ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi. gaàn ñeøn nhöng khoâng raïng. bieän phaùp ngheä thuaät. vieát neân chöõ. Caâu 2: * Yeâu caàu chung: Hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc giaù trò noäi dung vaø ñaëc saéc ngheä thuaät ôû moät soá hình aûnh. khoâng thích hôïp vôùi söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi neân “gaàn möïc” thì söï phaùt trieån khoâng laønh maïnh. Hieåu roäng ra laø moâi tröôøng soáng laønh maïnh trong saùng. Ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà kieåu baøi.Chöùng minh vaø bình luaän: + Moâi tröôøng soáng coù söï taùc ñoäng vaø aûnh höôûng lôùn ñeán söï phaùt trieån nhaân caùch cuûa con ngöôøi < daãn chöùng> + Caâu tuïc ngöõ khoâng hoaøn toaøn ñuùng. Caùch dieãn ñaït roõ raøng. vò trí cuûa ñoaïn trích vaø chuû ñeà noãi coâ ñôn buoàn tuûi cuûa naøng Kieàu vaø buùt phaùp taû caûnh nguï tình. ñoaïn vaên vaø caùch laäp luaän chaët cheõ. coù aûnh höôûng xaáu “ ñen” + Ñeøn: Laø duïng cuï ñeå thaép saùng. toû. roõ. yù nghóa cuûa caâu tuïc ngöõ. trình töï nghò luaän. lo gíc. coù khi gaàn möïc nhöng khoâng ñen. Hieåu roäng ra laø moâi tröôøng soáng khoâng laønh maïnh. boá cuïc. raïng laø saùng.

baøi vieát coù theå khoâng theo ñuùng trình töï cuûa ñaùp aùn nhöng vaãn ñaûm baûo yù vaø trình töï hôïp lí maø giaùo vieân cho ñieåm phuø hôïp. ..Taâm trang coâ ñôn. caùnh buoàm maø gôïi nhôù queâ höông da dieát + Nhìn thaáy caùnh hoa troâi maø gôïi thaân phaän beøo daït maây troâi voâ ñònh + Nhìn thaáy noäi coû maø nghó ñeán töông lai môø mòt + Nhìn thaáy gioù cuoán maø gôïi soùng gioù cuoäc ñôøi nhö reùo raét vaây chaët laáy naøng. Thieân veà kó naêng trình baøy vaø söï saùng taïo cuûa hoïc sinh. Coøn baùo hieäu thaân phaän ñaày soùng gioù ñang rình raäp. noãi ñau giaèng xeù cuûa naøng Kieàu: + Nhìn thaáy con thuyeàn. chôø chöïc naøng. * Löu yù: Treân ñaây laø phaàn ñònh höôùng cô baûn. voâ voïng. tuyø töøng baøi cuï theå cuûa hoïc sinh. * Keát baøi: Khaúng ñònh giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa ñoaïn trích. . Caâu 1: Suy nghó veà caâu tuïc ngöõ: “Gaàn möïc thì ñen. Trong quaù trình chaám baøi. buoàn tuûi ñeán baøng hoaøng. gaàn ñeøn thì raïng” . ñieäp töø ñaëc saéc cuûa ñoaïn trích.Taùm caâu thô cuoái hoaøn thieän böùc tranh veà caûnh bieån chieàu hoâm tröôùc laàu Ngöng Bích.Phaân tích ñöôïc giaù trò ngheä thuaät aån duï.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->