TËp ®äc

KI M TRA BÀI C  c bài ng i Sa Pa  Vì sao tác gi g i Sa Pa là ³món quà t ng di u kì´c a thiên nhiên?  Vì phong c nh Sa Pa r t p. Vì s imùa trong m t ngày Sa Pa r t l lùng, hi m có.

.TËp ®äc KI M TRA BÀI C  Bài v n th hi n tình c m c a tác gi i v i c nh p Sa Pa nh th nào?  Tác gi ng ng m . Ca ng i Sa Pa là món quà di u kì c a thiên nhiên dành cho t nu c ta. háo h c tr c c nh p Sa Pa.

.

. nhµ b¸o ®-îc mÖnh danh lµ thÇn ®ång th¬ trÎ. ³Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn ?´n»m trong Bµi th¬ tËp th¬ ³Gãc s©n vµ kho¶ng trêi´ ®-îc TrÇn §¨ng Khoa s¸ng t¸c n¨m 1968 khi « 10 tuæi. ng *¤ng lµ mét nhµ th¬. x· Quèc TuÊn.tõ ®©u ®Õn ? Tr n ng Khoa Sinh ngµy 24 / 4 / 1958 t¹i lµng TrùcTr×. tØnh H¶i D-¬ng.. .TËp ®äc Tr¨ng ¬i . huyÖn Nam S¸ch.

.Thø t..ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA .

Bài chia làm 6 o n M i kh th là m t o n .

TËp ®äc Tr¨ng ¬i. bé ®éi.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬.. tr¨ng trßn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? ..

LuyÖn ®äc trong nhãm .

Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .

. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu bµi . bé ®éi.TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. tr¨ng trßn..

Trong hai kh th u. tr ng c so sánh v i nh ng gì? Trong hai kh th u. tr ng c so sánh v i qu chín và m t cá.1. Tr ng h ng nh qu chín Tr ng tròn nh m t cá .

.

.

ch ng bao gi ch p mi 2. t bi n xanh vì: Tr ng h ng nh qu chín. t bi n xanh? Tác gi ngh r ng tr ng n t cánh ng xa.sao tác gi ngh tr ng n t cánh ng xa. Vì . l ng l lên tr c nhà Tr ng tròn nh m t cá.

. Tr¨ng hång nh.qu¶ chÝn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh..m¾t c¸. . Tr¨ng trßn nh.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. tr¨ng trßn. bé ®éi.TËp ®äc Tr¨ng ¬i.

. Sân ch i. Trong Trong m i kh th ti p theo. ng hành quân. góc sân. qu bóng. nh ng ai? 3. chú Cu i.m i kh th ti p theo. v ng tr ng G n v i m t i t ng c th . v ng tr ng g n v i m t i t ng c th . ó là nh ng gì. l i m ru.

.

s g n g i c a nhà th v i tr ng. t n c . Bài Bài th th hi n tình c m yêu m n.th th hi n tình c m c a tác gi iv i quê h ng t n c nh th nào? 4. ói v i quê h ng.

chó bé ®éi.TËp ®äc Tr¨ng ¬i.. s©n ch¬i.. t n c. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? Tr¨ng hång nh.qu¶ chÝn. Löng l¬. chó Cuéi. tr¨ng trßn. lêi mÑ ru.m¾t c¸. §ã lµ qu¶ bãng. * VÇng tr¨ng ®-îc g¾n víi nh÷ng g× gÇn gòi víi trÎ th¬.g n bó c a nhà th i v i tr ng và thiên nhiên. gãc s©n. ®-êng hµnh qu©n.tõ ®©u ®Õn TRÇN §¡NG KHOA ? Luy n c T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh. Tr¨ng trßn nh. . bé ®éi. Néi dung: Bài th th hi n tình c m yêu m n Thiên nhiên.

.qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi. Tr¨ng tõ ®©u«tõ ®©u? Tr¨ng ®i kh¾p mäi miÒn Tr¨ng ¬i. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh..Tr¨ng ¬i.m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ lêi mÑ ru Th-¬ng Cuéi kh« ®-îc häc ng Hó gäi tr©u ®Õn giê! Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ ®-êng hµnh qu©n Tr¨ng soi chó bé ®éi Vµ soi vµng gãc s©n.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh. cã n¬i nµo S¸ng h¬n ®Êt n-íc em« .qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tr-íc nhµ.

Vµ soi vµng «««. B¹n ««««««.. Tr¨ng ¬i. Th-¬ng Cuéi «.. Hay «««««.. Ch¼ng bao giê ««« Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««....tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i««««. Hó ««««««.. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««..« Tr¨ng hång««« Löng l¬ ««««. Tr¨ng tõ «««««.Tr¨ng ¬i.. Tr¨ng soi ««««. ««««« S¸ng h¬n««««« . Tr¨ng ««««««... TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«««« Hay «««««. Tr¨ng bay ««««. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««« Tr¨ng trßn ««««..

TËp ®äc Tr¨ng ¬i. D N DÒ  Các em v nhà h c thu c lòng và c di n c m bài th ..  Chu n b bài: H n m t nghìn ngày vòng quanh Trái t TRÇN §¡NG KHOA ..tõ ®©u ®Õn ? C NG C .