TËp ®äc

KI M TRA BÀI C  c bài ng i Sa Pa  Vì sao tác gi g i Sa Pa là ³món quà t ng di u kì´c a thiên nhiên?  Vì phong c nh Sa Pa r t p. Vì s imùa trong m t ngày Sa Pa r t l lùng, hi m có.

. háo h c tr c c nh p Sa Pa. Ca ng i Sa Pa là món quà di u kì c a thiên nhiên dành cho t nu c ta.TËp ®äc KI M TRA BÀI C  Bài v n th hi n tình c m c a tác gi i v i c nh p Sa Pa nh th nào?  Tác gi ng ng m .

.

huyÖn Nam S¸ch..tõ ®©u ®Õn ? Tr n ng Khoa Sinh ngµy 24 / 4 / 1958 t¹i lµng TrùcTr×. ng *¤ng lµ mét nhµ th¬. x· Quèc TuÊn. . ³Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn ?´n»m trong Bµi th¬ tËp th¬ ³Gãc s©n vµ kho¶ng trêi´ ®-îc TrÇn §¨ng Khoa s¸ng t¸c n¨m 1968 khi « 10 tuæi..TËp ®äc Tr¨ng ¬i . tØnh H¶i D-¬ng. nhµ b¸o ®-îc mÖnh danh lµ thÇn ®ång th¬ trÎ.

.Thø t..ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA .

Bài chia làm 6 o n M i kh th là m t o n .

. bé ®éi. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? .TËp ®äc Tr¨ng ¬i. tr¨ng trßn..tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬.

LuyÖn ®äc trong nhãm .

Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .

TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. tr¨ng trßn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu bµi .. bé ®éi..

tr ng c so sánh v i qu chín và m t cá.1.Trong hai kh th u. Tr ng h ng nh qu chín Tr ng tròn nh m t cá . tr ng c so sánh v i nh ng gì? Trong hai kh th u.

.

.

sao tác gi ngh tr ng n t cánh ng xa. l ng l lên tr c nhà Tr ng tròn nh m t cá. ch ng bao gi ch p mi 2. Vì . t bi n xanh vì: Tr ng h ng nh qu chín. t bi n xanh? Tác gi ngh r ng tr ng n t cánh ng xa.

Tr¨ng hång nh..m¾t c¸. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh. Tr¨ng trßn nh.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. bé ®éi.qu¶ chÝn..TËp ®äc Tr¨ng ¬i. tr¨ng trßn. .

qu bóng. l i m ru. ó là nh ng gì. v ng tr ng g n v i m t i t ng c th . Sân ch i. ng hành quân. nh ng ai? 3. Trong Trong m i kh th ti p theo. v ng tr ng G n v i m t i t ng c th . chú Cu i. .m i kh th ti p theo. góc sân.

.

th th hi n tình c m c a tác gi iv i quê h ng t n c nh th nào? 4. Bài Bài th th hi n tình c m yêu m n. t n c . ói v i quê h ng. s g n g i c a nhà th v i tr ng.

Néi dung: Bài th th hi n tình c m yêu m n Thiên nhiên. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? Tr¨ng hång nh. tr¨ng trßn.qu¶ chÝn. ®-êng hµnh qu©n. chó Cuéi.g n bó c a nhà th i v i tr ng và thiên nhiên. chó bé ®éi. t n c. . lêi mÑ ru. gãc s©n. §ã lµ qu¶ bãng. bé ®éi. Tr¨ng trßn nh.m¾t c¸. * VÇng tr¨ng ®-îc g¾n víi nh÷ng g× gÇn gòi víi trÎ th¬.TËp ®äc Tr¨ng ¬i.. Löng l¬. s©n ch¬i..tõ ®©u ®Õn TRÇN §¡NG KHOA ? Luy n c T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh.

cã n¬i nµo S¸ng h¬n ®Êt n-íc em« .. Tr¨ng tõ ®©u«tõ ®©u? Tr¨ng ®i kh¾p mäi miÒn Tr¨ng ¬i.. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh.qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ lêi mÑ ru Th-¬ng Cuéi kh« ®-îc häc ng Hó gäi tr©u ®Õn giê! Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ ®-êng hµnh qu©n Tr¨ng soi chó bé ®éi Vµ soi vµng gãc s©n.m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi.qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tr-íc nhµ. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh.Tr¨ng ¬i.

B¹n ««««««.. Tr¨ng bay ««««. Th-¬ng Cuéi «.. Tr¨ng soi ««««.. Vµ soi vµng «««.. Hó ««««««..Tr¨ng ¬i. ««««« S¸ng h¬n««««« .. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«««« Hay «««««. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««« Tr¨ng trßn ««««.. Ch¼ng bao giê ««« Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««.... Tr¨ng ¬i.. Hay «««««. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««.« Tr¨ng hång««« Löng l¬ ««««. Tr¨ng tõ «««««.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i««««. Tr¨ng ««««««..

TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn ? C NG C ... D N DÒ  Các em v nhà h c thu c lòng và c di n c m bài th .  Chu n b bài: H n m t nghìn ngày vòng quanh Trái t TRÇN §¡NG KHOA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful