TËp ®äc

KI M TRA BÀI C  c bài ng i Sa Pa  Vì sao tác gi g i Sa Pa là ³món quà t ng di u kì´c a thiên nhiên?  Vì phong c nh Sa Pa r t p. Vì s imùa trong m t ngày Sa Pa r t l lùng, hi m có.

háo h c tr c c nh p Sa Pa. . Ca ng i Sa Pa là món quà di u kì c a thiên nhiên dành cho t nu c ta.TËp ®äc KI M TRA BÀI C  Bài v n th hi n tình c m c a tác gi i v i c nh p Sa Pa nh th nào?  Tác gi ng ng m .

.

huyÖn Nam S¸ch.TËp ®äc Tr¨ng ¬i . ng *¤ng lµ mét nhµ th¬.. nhµ b¸o ®-îc mÖnh danh lµ thÇn ®ång th¬ trÎ. x· Quèc TuÊn.tõ ®©u ®Õn ? Tr n ng Khoa Sinh ngµy 24 / 4 / 1958 t¹i lµng TrùcTr×.. tØnh H¶i D-¬ng. . ³Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn ?´n»m trong Bµi th¬ tËp th¬ ³Gãc s©n vµ kho¶ng trêi´ ®-îc TrÇn §¨ng Khoa s¸ng t¸c n¨m 1968 khi « 10 tuæi.

ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 TËp ®äc Tr¨ng ¬i..Thø t.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA ..

Bài chia làm 6 o n M i kh th là m t o n .

bé ®éi. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? .. tr¨ng trßn.TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬..

LuyÖn ®äc trong nhãm .

Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .

TËp ®äc Tr¨ng ¬i. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu bµi .. tr¨ng trßn.. bé ®éi.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬.

Trong hai kh th u.1. tr ng c so sánh v i nh ng gì? Trong hai kh th u. Tr ng h ng nh qu chín Tr ng tròn nh m t cá . tr ng c so sánh v i qu chín và m t cá.

.

.

ch ng bao gi ch p mi 2.sao tác gi ngh tr ng n t cánh ng xa. t bi n xanh vì: Tr ng h ng nh qu chín. l ng l lên tr c nhà Tr ng tròn nh m t cá. Vì . t bi n xanh? Tác gi ngh r ng tr ng n t cánh ng xa.

Tr¨ng hång nh.TËp ®äc Tr¨ng ¬i. . Tr¨ng trßn nh. bé ®éi..m¾t c¸..tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. tr¨ng trßn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh.qu¶ chÝn.

chú Cu i. qu bóng. Sân ch i. ó là nh ng gì. l i m ru.m i kh th ti p theo. . Trong Trong m i kh th ti p theo. nh ng ai? 3. v ng tr ng G n v i m t i t ng c th . v ng tr ng g n v i m t i t ng c th . ng hành quân. góc sân.

.

t n c . s g n g i c a nhà th v i tr ng. Bài Bài th th hi n tình c m yêu m n.th th hi n tình c m c a tác gi iv i quê h ng t n c nh th nào? 4. ói v i quê h ng.

. chó bé ®éi. Néi dung: Bài th th hi n tình c m yêu m n Thiên nhiên.m¾t c¸.TËp ®äc Tr¨ng ¬i. * VÇng tr¨ng ®-îc g¾n víi nh÷ng g× gÇn gòi víi trÎ th¬. lêi mÑ ru. chó Cuéi. Tr¨ng trßn nh. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? Tr¨ng hång nh. gãc s©n. tr¨ng trßn. .tõ ®©u ®Õn TRÇN §¡NG KHOA ? Luy n c T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh. §ã lµ qu¶ bãng. Löng l¬. bé ®éi..g n bó c a nhà th i v i tr ng và thiên nhiên. t n c.qu¶ chÝn. ®-êng hµnh qu©n. s©n ch¬i.

qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh. cã n¬i nµo S¸ng h¬n ®Êt n-íc em« .Tr¨ng ¬i.m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh.. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh. Tr¨ng tõ ®©u«tõ ®©u? Tr¨ng ®i kh¾p mäi miÒn Tr¨ng ¬i.. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ lêi mÑ ru Th-¬ng Cuéi kh« ®-îc häc ng Hó gäi tr©u ®Õn giê! Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ ®-êng hµnh qu©n Tr¨ng soi chó bé ®éi Vµ soi vµng gãc s©n.qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tr-íc nhµ.

B¹n ««««««..tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i««««. Hay «««««. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««« Tr¨ng trßn ««««. Ch¼ng bao giê ««« Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««.. Tr¨ng bay ««««. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«««« Hay «««««. Tr¨ng ««««««. Tr¨ng tõ «««««.... ««««« S¸ng h¬n««««« . Tr¨ng soi ««««.. Tr¨ng ¬i. Hó ««««««... Vµ soi vµng «««.« Tr¨ng hång««« Löng l¬ ««««.Tr¨ng ¬i.... Th-¬ng Cuéi «. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««..

D N DÒ  Các em v nhà h c thu c lòng và c di n c m bài th ..TËp ®äc Tr¨ng ¬i.  Chu n b bài: H n m t nghìn ngày vòng quanh Trái t TRÇN §¡NG KHOA .tõ ®©u ®Õn ? C NG C ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful