P. 1
Trang Oi Tu Dau Den Lop 4

Trang Oi Tu Dau Den Lop 4

|Views: 33|Likes:
Được xuất bản bởiNam Đức Đặng

More info:

Published by: Nam Đức Đặng on Apr 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2011

pdf

text

original

TËp ®äc

KI M TRA BÀI C  c bài ng i Sa Pa  Vì sao tác gi g i Sa Pa là ³món quà t ng di u kì´c a thiên nhiên?  Vì phong c nh Sa Pa r t p. Vì s imùa trong m t ngày Sa Pa r t l lùng, hi m có.

Ca ng i Sa Pa là món quà di u kì c a thiên nhiên dành cho t nu c ta. háo h c tr c c nh p Sa Pa.TËp ®äc KI M TRA BÀI C  Bài v n th hi n tình c m c a tác gi i v i c nh p Sa Pa nh th nào?  Tác gi ng ng m . .

.

. huyÖn Nam S¸ch. . x· Quèc TuÊn. ³Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn ?´n»m trong Bµi th¬ tËp th¬ ³Gãc s©n vµ kho¶ng trêi´ ®-îc TrÇn §¨ng Khoa s¸ng t¸c n¨m 1968 khi « 10 tuæi.TËp ®äc Tr¨ng ¬i .. nhµ b¸o ®-îc mÖnh danh lµ thÇn ®ång th¬ trÎ. ng *¤ng lµ mét nhµ th¬.tõ ®©u ®Õn ? Tr n ng Khoa Sinh ngµy 24 / 4 / 1958 t¹i lµng TrùcTr×. tØnh H¶i D-¬ng.

Thø t..tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA ..ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 TËp ®äc Tr¨ng ¬i.

Bài chia làm 6 o n M i kh th là m t o n .

tr¨ng trßn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? .TËp ®äc Tr¨ng ¬i. bé ®éi..tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬..

LuyÖn ®äc trong nhãm .

Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .

.TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu bµi . tr¨ng trßn.. bé ®éi.

tr ng c so sánh v i qu chín và m t cá.1. Tr ng h ng nh qu chín Tr ng tròn nh m t cá .Trong hai kh th u. tr ng c so sánh v i nh ng gì? Trong hai kh th u.

.

.

t bi n xanh vì: Tr ng h ng nh qu chín.sao tác gi ngh tr ng n t cánh ng xa. Vì . ch ng bao gi ch p mi 2. t bi n xanh? Tác gi ngh r ng tr ng n t cánh ng xa. l ng l lên tr c nhà Tr ng tròn nh m t cá.

n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh. Tr¨ng hång nh... Tr¨ng trßn nh.m¾t c¸. tr¨ng trßn. bé ®éi.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬.qu¶ chÝn. .TËp ®äc Tr¨ng ¬i.

l i m ru. ó là nh ng gì. v ng tr ng G n v i m t i t ng c th . nh ng ai? 3. v ng tr ng g n v i m t i t ng c th . chú Cu i. Sân ch i. qu bóng. ng hành quân. Trong Trong m i kh th ti p theo.m i kh th ti p theo. góc sân. .

.

Bài Bài th th hi n tình c m yêu m n. ói v i quê h ng.th th hi n tình c m c a tác gi iv i quê h ng t n c nh th nào? 4. t n c . s g n g i c a nhà th v i tr ng.

* VÇng tr¨ng ®-îc g¾n víi nh÷ng g× gÇn gòi víi trÎ th¬. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? Tr¨ng hång nh.m¾t c¸.qu¶ chÝn. ®-êng hµnh qu©n.. chó Cuéi. t n c.tõ ®©u ®Õn TRÇN §¡NG KHOA ? Luy n c T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh.g n bó c a nhà th i v i tr ng và thiên nhiên. Löng l¬. Tr¨ng trßn nh. §ã lµ qu¶ bãng.. gãc s©n. tr¨ng trßn. . Néi dung: Bài th th hi n tình c m yêu m n Thiên nhiên. lêi mÑ ru. bé ®éi.TËp ®äc Tr¨ng ¬i. s©n ch¬i. chó bé ®éi.

qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi.Tr¨ng ¬i..m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi. cã n¬i nµo S¸ng h¬n ®Êt n-íc em« . Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh.qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tr-íc nhµ. Tr¨ng tõ ®©u«tõ ®©u? Tr¨ng ®i kh¾p mäi miÒn Tr¨ng ¬i. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ lêi mÑ ru Th-¬ng Cuéi kh« ®-îc häc ng Hó gäi tr©u ®Õn giê! Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ ®-êng hµnh qu©n Tr¨ng soi chó bé ®éi Vµ soi vµng gãc s©n.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh..

TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«««« Hay «««««.. Tr¨ng ««««««. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««« Tr¨ng trßn ««««... Th-¬ng Cuéi «. Tr¨ng soi ««««... Hay «««««. Ch¼ng bao giê ««« Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««..... Tr¨ng tõ «««««. Tr¨ng ¬i.Tr¨ng ¬i. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««..« Tr¨ng hång««« Löng l¬ ««««. B¹n ««««««.. Vµ soi vµng «««.. Hó ««««««. ««««« S¸ng h¬n««««« . Tr¨ng bay ««««.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i««««.

TËp ®äc Tr¨ng ¬i.. D N DÒ  Các em v nhà h c thu c lòng và c di n c m bài th ..tõ ®©u ®Õn ? C NG C .  Chu n b bài: H n m t nghìn ngày vòng quanh Trái t TRÇN §¡NG KHOA .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->