TËp ®äc

KI M TRA BÀI C  c bài ng i Sa Pa  Vì sao tác gi g i Sa Pa là ³món quà t ng di u kì´c a thiên nhiên?  Vì phong c nh Sa Pa r t p. Vì s imùa trong m t ngày Sa Pa r t l lùng, hi m có.

TËp ®äc KI M TRA BÀI C  Bài v n th hi n tình c m c a tác gi i v i c nh p Sa Pa nh th nào?  Tác gi ng ng m . . háo h c tr c c nh p Sa Pa. Ca ng i Sa Pa là món quà di u kì c a thiên nhiên dành cho t nu c ta.

.

x· Quèc TuÊn. nhµ b¸o ®-îc mÖnh danh lµ thÇn ®ång th¬ trÎ. huyÖn Nam S¸ch.. ng *¤ng lµ mét nhµ th¬.. tØnh H¶i D-¬ng.TËp ®äc Tr¨ng ¬i . ³Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn ?´n»m trong Bµi th¬ tËp th¬ ³Gãc s©n vµ kho¶ng trêi´ ®-îc TrÇn §¨ng Khoa s¸ng t¸c n¨m 1968 khi « 10 tuæi. .tõ ®©u ®Õn ? Tr n ng Khoa Sinh ngµy 24 / 4 / 1958 t¹i lµng TrùcTr×.

.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA ..Thø t.ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 TËp ®äc Tr¨ng ¬i.

Bài chia làm 6 o n M i kh th là m t o n .

n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? ..TËp ®äc Tr¨ng ¬i. bé ®éi.. tr¨ng trßn.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬.

LuyÖn ®äc trong nhãm .

Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .

TËp ®äc Tr¨ng ¬i. tr¨ng trßn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu bµi ..tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬.. bé ®éi.

tr ng c so sánh v i qu chín và m t cá. Tr ng h ng nh qu chín Tr ng tròn nh m t cá . tr ng c so sánh v i nh ng gì? Trong hai kh th u.Trong hai kh th u.1.

.

.

Vì .sao tác gi ngh tr ng n t cánh ng xa. t bi n xanh? Tác gi ngh r ng tr ng n t cánh ng xa. l ng l lên tr c nhà Tr ng tròn nh m t cá. t bi n xanh vì: Tr ng h ng nh qu chín. ch ng bao gi ch p mi 2.

. Tr¨ng trßn nh..TËp ®äc Tr¨ng ¬i.. Tr¨ng hång nh.m¾t c¸. bé ®éi. tr¨ng trßn.qu¶ chÝn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬.

góc sân. ng hành quân. . Trong Trong m i kh th ti p theo. Sân ch i. v ng tr ng g n v i m t i t ng c th .m i kh th ti p theo. qu bóng. ó là nh ng gì. nh ng ai? 3. l i m ru. v ng tr ng G n v i m t i t ng c th . chú Cu i.

.

s g n g i c a nhà th v i tr ng.th th hi n tình c m c a tác gi iv i quê h ng t n c nh th nào? 4. t n c . ói v i quê h ng. Bài Bài th th hi n tình c m yêu m n.

§ã lµ qu¶ bãng.m¾t c¸. t n c. Néi dung: Bài th th hi n tình c m yêu m n Thiên nhiên. bé ®éi.TËp ®äc Tr¨ng ¬i. lêi mÑ ru. Löng l¬.tõ ®©u ®Õn TRÇN §¡NG KHOA ? Luy n c T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh. s©n ch¬i. tr¨ng trßn. chó Cuéi.g n bó c a nhà th i v i tr ng và thiên nhiên.qu¶ chÝn. * VÇng tr¨ng ®-îc g¾n víi nh÷ng g× gÇn gòi víi trÎ th¬. ®-êng hµnh qu©n. . Tr¨ng trßn nh. gãc s©n.. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? Tr¨ng hång nh.. chó bé ®éi.

m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi.qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ lêi mÑ ru Th-¬ng Cuéi kh« ®-îc häc ng Hó gäi tr©u ®Õn giê! Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ ®-êng hµnh qu©n Tr¨ng soi chó bé ®éi Vµ soi vµng gãc s©n. Tr¨ng tõ ®©u«tõ ®©u? Tr¨ng ®i kh¾p mäi miÒn Tr¨ng ¬i..Tr¨ng ¬i.. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh.qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tr-íc nhµ. cã n¬i nµo S¸ng h¬n ®Êt n-íc em« . Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh.

.. Tr¨ng bay ««««..Tr¨ng ¬i. Tr¨ng tõ «««««. Th-¬ng Cuéi «. B¹n ««««««. Tr¨ng ««««««. Hó ««««««. Hay «««««. Vµ soi vµng «««.... Tr¨ng soi ««««..« Tr¨ng hång««« Löng l¬ ««««.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i««««.. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«««« Hay «««««.. Tr¨ng ¬i. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««« Tr¨ng trßn ««««... Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««. Ch¼ng bao giê ««« Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««.. ««««« S¸ng h¬n««««« .

D N DÒ  Các em v nhà h c thu c lòng và c di n c m bài th ..  Chu n b bài: H n m t nghìn ngày vòng quanh Trái t TRÇN §¡NG KHOA .tõ ®©u ®Õn ? C NG C .TËp ®äc Tr¨ng ¬i..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful