P. 1
Trang Oi Tu Dau Den Lop 4

Trang Oi Tu Dau Den Lop 4

|Views: 33|Likes:
Được xuất bản bởiNam Đức Đặng

More info:

Published by: Nam Đức Đặng on Apr 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2011

pdf

text

original

TËp ®äc

KI M TRA BÀI C  c bài ng i Sa Pa  Vì sao tác gi g i Sa Pa là ³món quà t ng di u kì´c a thiên nhiên?  Vì phong c nh Sa Pa r t p. Vì s imùa trong m t ngày Sa Pa r t l lùng, hi m có.

háo h c tr c c nh p Sa Pa. .TËp ®äc KI M TRA BÀI C  Bài v n th hi n tình c m c a tác gi i v i c nh p Sa Pa nh th nào?  Tác gi ng ng m . Ca ng i Sa Pa là món quà di u kì c a thiên nhiên dành cho t nu c ta.

.

³Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn ?´n»m trong Bµi th¬ tËp th¬ ³Gãc s©n vµ kho¶ng trêi´ ®-îc TrÇn §¨ng Khoa s¸ng t¸c n¨m 1968 khi « 10 tuæi. ng *¤ng lµ mét nhµ th¬.tõ ®©u ®Õn ? Tr n ng Khoa Sinh ngµy 24 / 4 / 1958 t¹i lµng TrùcTr×.. x· Quèc TuÊn.TËp ®äc Tr¨ng ¬i .. tØnh H¶i D-¬ng. . nhµ b¸o ®-îc mÖnh danh lµ thÇn ®ång th¬ trÎ. huyÖn Nam S¸ch.

.Thø t.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA ..ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 TËp ®äc Tr¨ng ¬i.

Bài chia làm 6 o n M i kh th là m t o n .

. tr¨ng trßn.. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? .tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. bé ®éi.TËp ®äc Tr¨ng ¬i.

LuyÖn ®äc trong nhãm .

Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .

n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu bµi .tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬.. tr¨ng trßn. bé ®éi..TËp ®äc Tr¨ng ¬i.

tr ng c so sánh v i qu chín và m t cá.1.Trong hai kh th u. Tr ng h ng nh qu chín Tr ng tròn nh m t cá . tr ng c so sánh v i nh ng gì? Trong hai kh th u.

.

.

Vì . t bi n xanh vì: Tr ng h ng nh qu chín. t bi n xanh? Tác gi ngh r ng tr ng n t cánh ng xa. ch ng bao gi ch p mi 2. l ng l lên tr c nhà Tr ng tròn nh m t cá.sao tác gi ngh tr ng n t cánh ng xa.

m¾t c¸. bé ®éi. Tr¨ng trßn nh.qu¶ chÝn. tr¨ng trßn... . Tr¨ng hång nh.TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh.

. chú Cu i. v ng tr ng g n v i m t i t ng c th .m i kh th ti p theo. nh ng ai? 3. v ng tr ng G n v i m t i t ng c th . Trong Trong m i kh th ti p theo. l i m ru. ng hành quân. Sân ch i. qu bóng. góc sân. ó là nh ng gì.

.

ói v i quê h ng.th th hi n tình c m c a tác gi iv i quê h ng t n c nh th nào? 4. t n c . s g n g i c a nhà th v i tr ng. Bài Bài th th hi n tình c m yêu m n.

. * VÇng tr¨ng ®-îc g¾n víi nh÷ng g× gÇn gòi víi trÎ th¬.m¾t c¸. §ã lµ qu¶ bãng. Tr¨ng trßn nh. s©n ch¬i. . Néi dung: Bài th th hi n tình c m yêu m n Thiên nhiên. lêi mÑ ru.qu¶ chÝn. chó Cuéi. ®-êng hµnh qu©n. gãc s©n.TËp ®äc Tr¨ng ¬i. tr¨ng trßn. t n c..tõ ®©u ®Õn TRÇN §¡NG KHOA ? Luy n c T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh. Löng l¬. bé ®éi. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? Tr¨ng hång nh.g n bó c a nhà th i v i tr ng và thiên nhiên. chó bé ®éi.

tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh.. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh. cã n¬i nµo S¸ng h¬n ®Êt n-íc em« .qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tr-íc nhµ.qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi..Tr¨ng ¬i. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ lêi mÑ ru Th-¬ng Cuéi kh« ®-îc häc ng Hó gäi tr©u ®Õn giê! Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ ®-êng hµnh qu©n Tr¨ng soi chó bé ®éi Vµ soi vµng gãc s©n. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh.m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi. Tr¨ng tõ ®©u«tõ ®©u? Tr¨ng ®i kh¾p mäi miÒn Tr¨ng ¬i.

Hay «««««. Tr¨ng ««««««....tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i««««. Tr¨ng ¬i. Tr¨ng tõ «««««. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«««« Hay «««««... Hó ««««««. Vµ soi vµng «««.. Th-¬ng Cuéi «..« Tr¨ng hång««« Löng l¬ ««««.. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««« Tr¨ng trßn ««««. ««««« S¸ng h¬n««««« . Ch¼ng bao giê ««« Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««.. B¹n ««««««.Tr¨ng ¬i. Tr¨ng soi ««««... Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««.. Tr¨ng bay ««««.

TËp ®äc Tr¨ng ¬i. D N DÒ  Các em v nhà h c thu c lòng và c di n c m bài th ..tõ ®©u ®Õn ? C NG C ..  Chu n b bài: H n m t nghìn ngày vòng quanh Trái t TRÇN §¡NG KHOA .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->