TËp ®äc

KI M TRA BÀI C  c bài ng i Sa Pa  Vì sao tác gi g i Sa Pa là ³món quà t ng di u kì´c a thiên nhiên?  Vì phong c nh Sa Pa r t p. Vì s imùa trong m t ngày Sa Pa r t l lùng, hi m có.

Ca ng i Sa Pa là món quà di u kì c a thiên nhiên dành cho t nu c ta. háo h c tr c c nh p Sa Pa.TËp ®äc KI M TRA BÀI C  Bài v n th hi n tình c m c a tác gi i v i c nh p Sa Pa nh th nào?  Tác gi ng ng m . .

.

ng *¤ng lµ mét nhµ th¬.. tØnh H¶i D-¬ng.tõ ®©u ®Õn ? Tr n ng Khoa Sinh ngµy 24 / 4 / 1958 t¹i lµng TrùcTr×. nhµ b¸o ®-îc mÖnh danh lµ thÇn ®ång th¬ trÎ. x· Quèc TuÊn. ³Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn ?´n»m trong Bµi th¬ tËp th¬ ³Gãc s©n vµ kho¶ng trêi´ ®-îc TrÇn §¨ng Khoa s¸ng t¸c n¨m 1968 khi « 10 tuæi. . huyÖn Nam S¸ch..TËp ®äc Tr¨ng ¬i .

.Thø t..ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011 TËp ®äc Tr¨ng ¬i.tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA .

Bài chia làm 6 o n M i kh th là m t o n .

TËp ®äc Tr¨ng ¬i..tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. tr¨ng trßn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? .. bé ®éi.

LuyÖn ®äc trong nhãm .

Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .

tr¨ng trßn. bé ®éi.TËp ®äc Tr¨ng ¬i..tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu bµi ..

Tr ng h ng nh qu chín Tr ng tròn nh m t cá .1. tr ng c so sánh v i qu chín và m t cá. tr ng c so sánh v i nh ng gì? Trong hai kh th u.Trong hai kh th u.

.

.

t bi n xanh vì: Tr ng h ng nh qu chín. ch ng bao gi ch p mi 2.sao tác gi ngh tr ng n t cánh ng xa. l ng l lên tr c nhà Tr ng tròn nh m t cá. Vì . t bi n xanh? Tác gi ngh r ng tr ng n t cánh ng xa.

tõ ®©u ®Õn Luy n c ? TRÇN §¡NG KHOA Löng l¬. Tr¨ng trßn nh. bé ®éi. Tr¨ng hång nh. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh. tr¨ng trßn...qu¶ chÝn.m¾t c¸.TËp ®äc Tr¨ng ¬i. .

góc sân. ng hành quân. nh ng ai? 3. l i m ru. v ng tr ng G n v i m t i t ng c th . Trong Trong m i kh th ti p theo. Sân ch i. ó là nh ng gì. . chú Cu i. v ng tr ng g n v i m t i t ng c th .m i kh th ti p theo. qu bóng.

.

th th hi n tình c m c a tác gi iv i quê h ng t n c nh th nào? 4. s g n g i c a nhà th v i tr ng. t n c . Bài Bài th th hi n tình c m yêu m n. ói v i quê h ng.

. Löng l¬. gãc s©n. chó Cuéi. . tr¨ng trßn. n¬i nµo Tr¨ng ¬i« // tõ ®©u ®Õn? Tr¨ng hång nh. chó bé ®éi.. Tr¨ng trßn nh.g n bó c a nhà th i v i tr ng và thiên nhiên. * VÇng tr¨ng ®-îc g¾n víi nh÷ng g× gÇn gòi víi trÎ th¬. §ã lµ qu¶ bãng. t n c. s©n ch¬i.TËp ®äc Tr¨ng ¬i. bé ®éi. Néi dung: Bài th th hi n tình c m yêu m n Thiên nhiên. lêi mÑ ru.qu¶ chÝn.m¾t c¸. ®-êng hµnh qu©n.tõ ®©u ®Õn TRÇN §¡NG KHOA ? Luy n c T×m hiÓu * H×nh ¶nh tr¨ng ®-îc so s¸nh rÊt bµi ngé nghÜnh.

qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh.qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tr-íc nhµ. Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh..Tr¨ng ¬i. TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ lêi mÑ ru Th-¬ng Cuéi kh« ®-îc häc ng Hó gäi tr©u ®Õn giê! Tr¨ng ¬i«tõ ®©u ®Õn? Hay tõ ®-êng hµnh qu©n Tr¨ng soi chó bé ®éi Vµ soi vµng gãc s©n. cã n¬i nµo S¸ng h¬n ®Êt n-íc em« . Tr¨ng tõ ®©u«tõ ®©u? Tr¨ng ®i kh¾p mäi miÒn Tr¨ng ¬i..m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi.

TËp ®äc TRÇN §¡NG KHOA Tr¨ng ¬i«««« Hay «««««.... Hó ««««««... ««««« S¸ng h¬n««««« ... Tr¨ng soi ««««.Tr¨ng ¬i. B¹n ««««««. Ch¼ng bao giê ««« Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««.. Vµ soi vµng «««. Th-¬ng Cuéi «. Tr¨ng bay ««««. Tr¨ng ¬i.« Tr¨ng hång««« Löng l¬ ««««. Tr¨ng ««««««.. Hay «««««. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««.tõ ®©u ®Õn ? Tr¨ng ¬i««««. Tr¨ng ¬i««««« Hay ««««««« Tr¨ng trßn ««««.... Tr¨ng tõ «««««.

tõ ®©u ®Õn ? C NG C . D N DÒ  Các em v nhà h c thu c lòng và c di n c m bài th .TËp ®äc Tr¨ng ¬i...  Chu n b bài: H n m t nghìn ngày vòng quanh Trái t TRÇN §¡NG KHOA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful