P. 1
giao an hoa 8 ca nam

giao an hoa 8 ca nam

|Views: 1,288|Likes:
Được xuất bản bởikimanh_12p1658

More info:

Published by: kimanh_12p1658 on Apr 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

CHƯƠNG TRÌNH HÓA 8
Tiết 1-Mở đầu hóahọc
Tiết 2,3-ChươngI:Chất,nguyên tử,h!n tử
Tiết "-Th#c h$nh
Tiết %-&guyên tử
Tiết ',(-&guyên t) hóa học
Tiết *,+-,ơn chất, h- chất
Tiết 1.-Th#c h$nh
Tiết 11-/uy0n t1 1
Tiết 12-C2ng th3c hóa học
Tiết 13,1"-4óa t56
Tiết 1%-/uy0n t1 2
Tiết 1'-7i89 t5a 1 tiết
Tiết 1(-Chương II::h;n 3ng hóa học
Tiết 1*,1+-:h;n 3ng hóa học
Tiết 2.-Th#c h$nh <$i3= >ấy đi89?
Tiết 21-,6nh >u1t <;@ t@$n Ah)i >ư-ng
Tiết 22,23-:hương t5Bnh hóa học
Tiết 2"- /uy0n t1
Tiết 2%-7i89 t5a
Tiết 2'-Chương III: M@>
Tiết 2(-Chuy8n đCiDDDDDD/uy0n t1
Tiết 2*,2+-TE Ah)i chất AhF
Tiết 3.,31- TFnh thG@ c2ng th3c hóa học
Tiết32,33-TFnh thG@ hương t5Bnh hóa học
Tiết 3"-/uy0n t1 "
Tiết 3%-Hn t1 học AB I
Tiết 3'-7i89 t5a 47I
Tiết3(,3*-IJi-7h2ng AhFDDDTFnh chất @Ji
Tiết3+-K# @Ji hóa
Tiết".- IJit
Tiết "1-,iLu chế @Ji
Tiết"2,"3-Ah2ng AhF , M# chNy
Tiết ""-/uy0n t1 %
Tiết "%-Th#c h$nh "
Tiết "'-7i89 t5a
Tiết "(,"*-Chương O:4iP5@, nưQcD
TFnh chất 3ng PRng 4
2
Tiết "+- h;n 3ng @Ji hóa Ahử
Tiết %.-,iLu chế 4
2
,:h;n 3ng thế
Tiết %1-/uy0n t1
Tiết %2-Th#c h$nh %
Tiết %3- 7i89 t5a
Tiết %",%%-&ưQc
Tiết %'-%(: SJit-TaUơ-Mu)i
Tiết %*- /uy0n t1
Tiết %+- Th#c h$nh '
Tiết '.- Vung P6ch
G/V Đình Hòa Trang

1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tiết '1- ,W tan 9Wt chất t5@ng nưQc
Tiết '2,'3-&Xng đW Pung P6ch
Tiết '",'%-:ha chế Pung P6ch
Tiết ''- /uy0n t1
Tiết '(- Th#c h$nh ( =>ấy đi89?
Tiết '*,'+-Hn t1 học AB
Tiết (.- 7i89 t5a học AB
G/V Đình Hòa Trang

2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tiết 1
Tuần 1 MỞ ĐẦU HÓA HỌC
&g$y M@Yn: 1%Z*Z.*
&g$y gi;ng:2.Z*Z.*
IDMRc tiêu:
• Tiết hóa học >$ Ah@a học nghiên c3u cNc chất,M# <iến đCi c[a chất \$ 3ng PRng c[a
ch]ng,thấy đư-c \ai t5^ _uan t5ọng c[a hóa học t5@ng cuWc M)ng c[a ch]ng ta
• `an >uy0n Ab ncng >$9 thF nghi09 , _uan MNt , nh1n Jdt hi0n tư-ng, hNt t5i8n tư PuyDDDDDD
IIDChuen <6:
• VRng cR: )ng nghi09 , Af gg, )ng h]t
• 4óa chất: PP CuKI
"
, &aI4 ,4C>, ,inh Mht
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWngc[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1:
iiQi thi0u <$i : hóa học >$ gB ,
\ai t5^ c[a hóa học t5@ng cuWc
M)ng c[a ch]ng ta như thế n$@j
:h;i >$9 gB đ8 học t)t hóa họcj
,8 t5; >ki \ấn đL nêu t5ên ch]ng
ta Ml tiến h$nh >$9 cNc thF
nghi09 Mau
4ưQng Pmn học Minh >$9 thF
nghi09
nêu cầu hM _uan MNt hi0n
tư-ng ,nh1n Jdt,Aết >u1n
Ch@ 4K đọc Aết >u1n MgA
4@Yt đWng2
nêu cầu 4K đọc hần t5; >ki
c!u hoi MgA
:h!n c2ng cNc nhó9 th;@ >u1n
\$ t5; >ki, cNc nhó9 AhNc <C
Mung
Ch@ đọc hần nh1n Jdt MgA
nêu cầu 4K 5]t 5a Aết >u1n \L
\ai t5^ c[a hóa họcDDDDDDDD
4@Yt đWng3
CNc nhó9 tiến h$nh >$9 thF
nghi09 thG@ hưQng Pmn c[a
giN@ \iên
png 1:PP CuKI
"
9$u Janh q
PP

&aI4 Ah2ng 9$u j
png 2 : Th; đinh Mht \$@ )ng 2
có ch3a PP 4C>D
4i0n tư-ng:
png 1: tY@ th$nh Chất Aết t[a
đXng=II? hiđ5@Jit Cu=I4?
2

9$u JanhD
png 2 :
- Có chất AhF tY@ th$nh nghba >$
có M# <iến đCi c[a Mht \$ aJit
c>@hiđ5icD
&h1n Jdt:
-Có Minh 5a chất 9Qi
-Có M# <iến đCi chất
• 7ết >u1n : 4óa học >$
Ah@a học nghiên c3u cNc chấtDDD
-,ọc MgA
CNc nhó9 tiến h$nh th;@ >u1n
\$ t5; >ki
• 7ết >u1n:
4óa học có \ai t5^ 5ất _uan
t5ọng t5@ng cuWc M)ng c[a
ch]ng ta
CNc nhó9 th;@ >u1n 5Xi t5;
t5ưQc >Q
CNc nhó9 AhNc <C Mung
Trng nhó9 nhhc >Yi hóa học >$
gB, \ai t5^ c[a hóa học t5@ng
I.Hóa học là !"
1D ThF nhi09 :
2D suan MNt :
3D 7ết >u1n : MgA
II.Hóa học có #a$ %&' (h) %h*
(à+ %&+( c,-c ./( c0a
ch1( %a : 2G3
G/V Đình Hòa Trang

4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

,8 học t)t 92n hóa học G9 cần
th#c hi0n nhtng c2ng \i0c n$@
4ưQng Pmn hM th;@ >u1n đ8 t5;
>ki cNc c!u hoi \$ 5]t 5a Aết >u1n
Kau đó ch@ học Minh đọc MgA
4@Yt đWng"
-C[ng c): nhhc >Yi \ai t5^ c[a
hóa học j JNc đ6nh nhi09 \R
c[a học Minh
Vun P^: \L nh$ đọc thê9 MgA \$
MNch <N@ có >iên _uan đến hóa
học
Chuen <6 <$i 9Qi: Chất
cuWc M)ng c[a ch]ng ta
T# thu th1 tB9 Aiế9 Aiến th3c,
Jử >F th2ng tin, \1n PRng \$ ghi
nhQD
III.C5c 67 c8( là7 ! 9: học
%/% 7;( hóa học

2G3
Tiết 2
Tuần 1
ChươngI: C4vT, &iwnx& Ty, :4z& Ty
CH<T
&g$y M@Yn: 1'Z*Z.*
&g$y gi;ng:23Z*Z.*
IDMRc tiêu:
• 4K h!n <i0t đư-c \1t th8, \1t >i0u,chất: chất-{Oth8 t# nhiên, c^n \->i0u-{Ot nh!n tY@DMọi
\1t >i0u đLu >$ chất hay hgn h- 9Wt M) chất
• Tiết cNch nh1n 5a tFnh chất c[a chất,9gi chất có nhtng tFnh chất nhất đ6nh
• :h!n <i0t đư-c chất \Qi hgn h-
• Tiết P#a \$@ tFnh chất \1t >F đ8 tNch 5iêng trng chất 5a Ahoi hgn h-
IIDChuen <6:
• VRng cR:
&hi0t Aế thg[y ng!n, PRng cR thử tFnh Pmn đi0n
• 4óa chất:
/ưu hu|nh,h@th@ đo, nh29, đXng, 9u)i cn,nưQc
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWng c[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1
iiQi thi0u <$i: h}ng ng$y ch]ng
ta thấy nhiLu \1t th8 như c!y
c)i, <$n ,ghếDDDDDDDD
O1t có h;i >$ chất Ah2ngj Chất
AhNc \1t như thế n$@j
4@Yt đWng2
4~y A8 tên nhtng \1t Jung
_uanh G9j
TC Mung thê9 ch@ h@ng h]
iiQi thi0u \1t th8 chia >$9 2
>@Yi: \1t th8 t# nhiên \$ \1t th8
nh!n tY@
4~y chia cNc \1t th8 t5ên 5a >$9
2 >@Yi
4~y ch@ <iết c!y 9Fa gX9
nhtng chất n$@ j
CNi <$n đư-c >$9 5a tr \1t >i0u
&ghG gi;ng
78 tên:c!y c)i,đYi Pương,cNi
<$n,_uy8n \ở,c!y 9Fa,<Bnh
<ơ9DDDDD
O1t th8 T& O1t th8 &T
C!y c)i CNi <$n
,Yi Pương suy8n \ở
C!y 9Fa TBnh <ơ9
-C!y 9Fa có:,ưkng, nưQcDDD
-CNi <$n >$9 5a tr:
I.Ch=% có > 9?,"
O1t th8
T# nhiên &h!n tY@
=gX9 có? =đư-c >$9 5a tr?
MWt M) chất O1t >i0u
=Mọi O/ đLu >$ chất hay
4gn h- 1 M) chất?
• O1y ở đ!u có \1t th8 thB
G/V Đình Hòa Trang

@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

n$@j
• iiQi thi0u M2 đXDDDDD
O1y chất có ở đ!uj
4@Yt đWng3
T5G@ <;ng tFnh chất c[a chất
&êu tFnh chất \1t >F , tFnh chất
hóa học c[a chất
Ch@ học Minh _uan MNt 9mu
nh29 , đXng, >ưu hu|nh
•9 h~y tB9 cNch JNc đ6nh tFnh
chất c[a cNc chất t5ên
Ch@ học Minh đọc MgA đ8 hi8u
thê9
gg=JGn>u>@?,chất P€@,nh29
suan MNtD
&hBn <;ng \$ nêu tFnh chất c[a
chất
CNc nhó9 >$9 thF nghi09 đ8
JNc đ6nh TCc[a chất t5ên
suan MNt 5Xi ghi
Chất Th8 M$u Tan Vmn đi0n
S> 5hn t5hg @Zt Có
Cu nt đo nt nt
K nt \$ng nt @
:hNt <i8u cNch JNc đ6nh như thế
n$@
ở đó có chất
II.TA(h ch=% c0a ch=%:
1-Mgi chất có nhtng tFnh chất
nhất đ6nh
• CNch JNc đ6nh TC:
KgA
• suan MNt
• V•ng PRng cR đ@
• /$9 thF nghi09
2-Oi0c hi8u tFnh chất c[a chất
có >-i gBj MgA

4@Yt đWng":
C[ng c) -gọi học Minh nhhc >Yi t5ọng t!9 c[a <$i
-Ta có th8 h!n <i0t đư-c cXn \$ nưQc đư-c Ah2ngj
-7hi Mử PRng aJit ta cần h;i >$9 gBj =Cen th1n \B aJit >$9 <ong Pa, chNy _uần N@?
Vun P^ :
OL nh$ >$9 <$i t11,2,3,",%,' MgA t5ang11 \$ chuen <6 <$i 9Qi
,ọc t5ưQc <$i n$y hần III ‚Chất tinh Ahiết‚

G/V Đình Hòa Trang

B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần2
Tiết 3
C4vT =Tiế thG@?
&g$y M@Yn 23Z*Z.*
&g$y gi;ng2'Z*Z.*
IDMRc tiêu:
• 4K hi8u đư-c AhNi ni09 chất tinh Ahiết \$ hgn h-D Chất tinh Ahiết có nhtng tFnh chất nhất
đ6nh c^n hgn h- thB Ah2ng
• Tiết P#a \$@ tFnh chất \1t >F AhNc nhau c[a cNc chất có t5@ng hgn h- đ8 tNch 5iêng 9gi chất 5a
Ahoi hgn h-
• Tiế tRc 5an >uy0n tha@ tNc thF nghi09 ,Mử PRng PRng cR hóa chấtDDDDDDDDD
IIDChuen <6:
• VRng cR: đan cXn,c)c th[y tinh,nhi0t Aế,tấ9 AFnh,Af gg,đƒa th[y tinh , )ng h]tDD
• 4óa chất: 9u)i cn,nưQc cất ,nưQc t# nhiên
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWng c[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng 1
-Ai89 t5a <$i cƒ: >$9 thế n$@ đ8
<iết tFnh chất c[a chấtj \i0c
hi8u tFnh chất c[a chất có >-i gBj
4@Yt đWng2
Ch@ học Minh _uan MNt 9mu
nưQc cất \$ nưQc Ah@Nng
h~y M@ MNnh đi89 gi)ng nhau \$
AhNc nhau gita ch]ng
&ưQc cất đư-c tY@ th$nh như
thế n$@j
OB Ma@ nưQc Ah@Nng Ah2ng
đư-c P•ng t5@ng tn \$ đ8 tiê9
thu)cj
&ưQc t# nhiên >$ hgn h-D
O1y hgn h- >$ gBj
&ưQc cất >$ chất tinh Ahiết
O1y chất tinh Ahiết >$ gB j
4@Yt đWng 3
T5@ng th$nh hần nưQc <i8n có
3 -{%„ 9u)i cnD O1y 9u)n
tNch 9u)i cn 5a Ahoi nưQc <i8n
h;i >$9 gB j
V#a \$@ đ!u đ8 tNch đư-c 9u)i
cn 5a Ahoi nưQc <i8n j
4~y nêu cNch tNch đưkng 5a
Ahoi Pưkng \$ cNt t5hng
•9 h~y 5]t 5a nguyên thc đ8
tNch 5iêng 9Wt chất 5a Ahoi hgn
hơ…
-T5; >ki
-_uan MNt \$ t5; >ki
ii)ng :t5@ng Mu)t, Ah2ng9$uDDD
7hNc :
&3Qc cất &ưQc Ah@Nng
-P•ng t5@ng
:tn,tiê9 thu)c -u)ng
-Chưng cất nưQc t# nhiên
-V@ ch3a nhiLu chất
-ThN@ >u1n nhó9 nho \$ t5; >ki
-4M đọc MgA
-4K th;@ >u1n \$ nêu cNch >$9
• ,un nóng nưQc 9u)i
• Mu)i cn Aết tinh
-nhi0t đW M2i c[a nưQc >$ 1..
@
c^n
nhi0t đW M2i c[a 9u)i >Qn hơn
nhiLu
-th;@ >u1n nhó9 \$ t5; >ki :
• Ch@ hgn h- \$@
nưQc,Ahuấy đLu
• /ọc <}ng giấy >ọc
IDChất tinh Ahiết :
1-4gn h- :
iX9 2 hay nhiLu chất t5Wn >mn
\Qi nhau
OF PR : nưQc t# nhiên
2-Chất tinh Ahiết :
7h2ng >mn chất n$@ AhNc
OF PR : nưQc cất
IIDTNch chất 5a Ahoi hgn h- :
1-&guyên thc : MgA
2-OF PR : MgA
G/V Đình Hòa Trang

C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4@Yt đWng "
C[ng c) : gọi học Minh nhhc >Yi
nWi Pung chFnh c[a <$i học
-Ch@ " PF PR \L hgn h- \$ 2 \i†
Pu… \L chất tinh Ahiết
Vun P^: <$i t1 (,*
Ca†c nh@†9 chuen <6 <$i th#c
h$nh thG@ 9!‡u: Tên thi† nghiê…9,
Pu…ng cu… ,h@†a ch!†t, ca†ch tiê†n
haˆnh,hiê…n tươ…ng _uan Ma†t đươ…c,
gia‰i thi†chj
• ,un M2i nưQc đưkng
-,8 tNch ta P#a \$@ M# AhNc nhau
\L tFnh chất \1t >F
-4M t5; >ki
-4M ch@ \F PR
Chuen <6 nưQc, hgn h- cNt \$
9u)i cn
Oiê†t Mc‡n <a‰ng tươˆng t5iˆnh
Tu!ˆn 2
Tiê†t "

THDC HENH
&g$y M@Yn 2%Z*Z.*
&g$y gi;ng 2*Z*Z.*
IDMRc tiêu:
• /$9 _uGn \$ <iết cNch Mử PRng 9Wt M) PRng cR t5@ng h^ng thF nghi09
• Tiết đư-c 9Wt M) tha@ tNc thF nghi09 đơn gi;n
• &h9 đư-c 9Wt M) _ui thc an t@$n t5@ng :T&
IIDChuen <6:
• VRng cR: nhi0t Aế,c)c th[y tinh,)ng nghi09,Af gg, đƒa TT,đan cXn, giấy >ọc
• 4óa chất: <Wt >ưu hu|nh, a5aŠin
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWng c[a giN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh
4@Yt đWng 1
7i89 t5a M# chuen <6 t5@ng :T&,có đầy đ[ PRng
cR hóa chất Ah2ng
4@Yt đWng 2
-&êu 9Rc đFch c[a <$i th#c h$nh
-ch@ cNc G9 nh9 nhtng h@a…t đWng t5@ng 1 <$i
th#c h$nh:
1D 4ưQng Pmn cNch tiến h$nh thF nghi09
2D Tiến h$nh thF nghi09
3D TN@ cN@ Aết _u; thF nghi09 \$ \iê†t
tưkng t5Bnh
"D /$9 \0 Minh h^ng th#c h$nh \$ 5ửa
PRng cR
-iiQi thi0u 1 M) PRng cR đơn gi;n \$ cNch Mử
PRng
-iiQi thi0u 9Wt M) _ui thc an t@$n t5@ng :T&
T5G@ t5anh:CNch Mử PRng hóa chất
4oi: G9 h~y 5]t 5a nhtng đi89 cần >ưu ‹ Ahi Mử
PRng hóa chất
4@Yt đWng 3
ThF nghi09 1:
ID4ưQng Pmn 9)t M) _ui thc an t@$n \$ cNch Mử
PRng hóa chất,PRng cR t5@ng h^ng thF nghi09:
= Ki7 ?
IIDTiến h$nh thF nghi09:
G/V Đình Hòa Trang

F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

-,ut 2 )ng nghi09 ch3a >ưu hu|nh \$ a5Šin \$@
c)c nưQc
-,un nóng c)c nưQc <}ng đan cXn
-,ut nhi0t Aế \$@ )ng nghi09
-ThG@ Poi nhi0t đW t5ên nhi0t Aế
7hi nưQc M2i >ưu hu|nh đ~ nóng ch;y chưaj
Œ{sua cNc thF nghi09 t5ên,G9 h~y 5]t 5a nh1n
Jdt chung \L nhi0t đW nóng ch;y c[a cNc chất
ThF nghi09 2:
-Ch@ \$@ c)c Ah@;ng 3g 9u)i cn \$ cNt
-`ót Ah@;ng %9> nưQc \$@,Ahuấy đLu
-iấ giấy >ọc đut \$@ h8u
-`ót tr tr nưQc nu)i \$@ h8u _ua giấy >ọc
Œ{yêu cầu _uan MNtj
4ưQng Pmn tiế:
-V•ng Af gg đun )ng nghi09 ch3a nưQc >ọc
<}ng đan cXn=>]c đầu hơ đLu Mau đó t1 t5ung hơ
ở đNy )ng nghi09,hưQng 9i0ng )ng nghi09 \L
hưQng Ah2ng có ngưki?
•9 h~y M@ MNnh chất 5hn thu đư-c \Qi hh 9u)i
<an đầu
4@Yt đWng "
-4ưQng Pmn học Minh \iết tưkng t5Bnh thG@ 9mu
-Ch@ cNc G9 thu Pọn \$ 5ửa PRng cR
4@Yt đWng %
,ọc t5ưQc <$i : &guyên tử
1-ThF nghi09 1:
-CNch tiến h$nh: MgA
-&h!n Jdt:
• :a5aŠin nóng ch;y ở "2
@
C
• 7hi nưQc M2i >ưu hu|nh \mn chưa nóng
ch;y-{nhiết đW nóng ch;y c[a >ưu hu|nh
>Qn hơn 1..
@
C
Œ{c5c ch=% Gh5c (ha, có (h$*% 9- (ó( chHI
Gh5c (ha,
2-ThF nghi09 2 :
-CNch tiến h$nh : MgA
-&h1n Jdt :
• Chất >ong ch;y Ju)ng )ng nghi09 t5@ng
Mu)t
• CNt đư-c git t5ên giấy >ọc
-Chất 5hn thu đư-c >$ 9u)i cn t5hng, MYch
hơn hh <an đầu
IIIDTưkng t5Bnh :
TT Tên T& 4Dtư-ng sK 7D_u;T&
1
2

G/V Đình Hòa Trang

8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

MƯJI ĐIKU 3HULMN TU
,iLu th3 nhất : Thầy Ahuyên nên nhQ
/^ng t5ung Aiên 9u2n thuở c^n nêu
Vầu ai nung nhf t5c9 điLu
suyết Ah2ng <o >F ca@ Miêu c[a thầy
&hiLu thử thNch đang \!y c@n đó
&ếu ng~ >^ng c2ng Ahó tiêu tan
Oi0c chi c^n ở t5ần gian
/$ điLu huyLn h@uc chQ 9ang nCi >^ng
,iLu th3 hai: Thầy 9@ng đ0 tử
TBnh <Yn <a _uyết git th[y chung
/u2n >u2n tha th3 Ah@an Pung
&h[ Ahuyên nho nhf chQ đrng >ki th2
VBu Pmn nhau đ8 t2 c2ng _u;
:h;i th1t tBnh \Qi c; Jung _uanh
Thi0t th^i ca9 ch6u đ~ đ$nh
O2 \i he9 \6 thầy P$nh ch@ c@n
,iLu th3 <a: Ofn t@$n đ3c hYnh
Tuy <Nn <u2n cơ c#c t;@ tần
,Ci c2ng nu2i >ấy tấ9 th!n
,rng ha9 9u)n chuy0n hi nh!n gYt >ưkng
Vầu \$ng <Yc đầy 5ương đầy t[
CuWc t5ần n$y chưa đ[ c@n ơi•
Žc gian cƒng ch• 9Wt đki
Th$ ngha@ t5@ng MYch th;nh thơi nơi >^ng
,iLu th3 tư: :hN 92n _uy >u1t
/Rc th1 t5ai c) M3c t5a@ PXi
Th6t th$ Jương 9Nu tanh h2i
Co c!y 5au _u; cƒng 5Xi <ta cn
,3c tr <i thưkng h}ng th8 hi0n
7h2ng MNt Manh >^ng thi0n ta c^n
/Yt chay tuy ch•ng ngọt ng@n
C^n hơn th] \6 cơ9 chan 9Nu ngưki
,iLu th3 nc9: suyết Ah2ng hkn gi1n
ihdt ganh chi ch@ <1n >^ng 9Bnh
C@n JG9 \Yn _uy8n thiên Ainh
4iLn nh!n _u!n tử 5Wng tBnh \2 c!u
Mu2n \i0c J;y <ht đầu M!u n-
/$ nguyên nh!n th)ng AhC >y tan
Chơn t5uyLn hN chNnh đY@ t5$ng
T1 J@ng cht nhmn niết <$n Ah2ng Ja
,iLu thư M;u: Thiết tha thầy Pun
&g$y hai thki >•ng >ungc2ng hu
Oi0c chi Pmu có cần c•
Cƒng nhơn \$i Ahhc t1 tu nguy0n cầu
7hi 5~nh \i0cđXng M!u ch- <]a
G/V Đình Hòa Trang

N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

,ê9 MN9 Ainh t# c[a thầy <an
4ọc ch@ th2ng thuWc đ2i h$ng
&g!9 nga nhtng >]c thanh nh$n <cng Ah@cn
,iLu th3 <;y: suyết tcng c2ng _u;
Sn [i ngưki gi$ c; )9 đau
T•y Puyên có th8 gi] \$@
/!9 cơn h@Yn nYn Ahi n$@ cần c@n
:hưQc đ3c đó \mn c^n 9u2n thuở
Tuy \2 hBnh đrng ng‘ 5}ng Ah2ng
C@n ơi• T5ên c’i hXng t5ần
Mấy ai nghb tQi tấ9 >^ng thanh ca@
,iLu th3 tN9: /ki n$@ thầy Pun
Veu AhC đau chQ ngYi c2ng t5Bnh
Tiết 5}ng c@n h;i hy Minh
:h1t thiên đ!u nở _uên 9Bnh hay Ma@
,rng chấ \i0c n]i ca@ 5rng the9
4ay >$ đưkng 9u2n Pu9 Ja tu2ng
48 c@n git t5ọn tấ9 >^ng
,ương nhiên đhc đY@ th@Nt \^ng tử Manh
,iLu th3 chFn: ,Y@ hBnh ccn <;n
iit >$9 Ma@ có <Yn Ah2ng th•
Tr nay c@n nhQ 5}ng tu
4Y 9Bnh nh1n >gi 9uc P• >$ Ah2ng
/ki nói Ma@ h^a t5@ng hi0 ng@$i
,rng hơn ngưki nếu h;i d >^ng
7h2ng ha9 nhtng chuy0n 9ênh 92ng
Ora n@ đ[ ấ9 đG^ <Xng 9$ chi
,iLu th3 9ưki: Mưki ghi t5c9 nhQ
:h1t, :hN,Tcng c@n chQ _uên ơn
iia đBnh nghba t5ọng nhiLu hơn
TBnh thương J~ hWi gi] c@n thiết cần
“n tC tiên P$nh hần c@n chNu
,ó nhtnh >ki PYy <;@ th!| 9@ng
Tấy nhiêu t!9 huyết,9ấy \^ng th6 \cn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
OAP 2UL NGHQ
=Tung cNc c@n?
Mf ghi \$@ đ!y P^ng thư <d nho
iởi cNc c@n yêu _uF t5ên đki
TuCi Ju!n t$n thG@ 9Ni tóc t5hng ngki
Vb \~ng đi _ua thki gian >ung >l
CNc c@n Y•Si thương c@n <}ng 9f
Vư‘ng nu2i c@n tr h^n 9Nu đo tươi
,ến h29 nay c@n đ~ th$nh ngưki
G/V Đình Hòa Trang

1R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Mf h;i ch6u <iết <a@ gian AhC
C@n c$ng Ah2n 9f h;i >@ tần t;@
ChYy ngư-c chYy Ju2i <u2n <Nn đ8 nu2i c@n
Tr MNng 9ai ch@ đến >]c h@$ng h2n
,2ng >Ynh 9ưa 5ơi <~@ <•ng <u)t giN
Ch@ đến nhtng ng$y <3c @i t5ki hY
MWt nhng hai Mương Pầu P~i 9Wt 9Bnh
CNc c@n đau 9f đau c; th!n 9Bnh
CNc c@n Ahóc 9f như ti9 tan \‘
”a cNc c@n >^ng ng1 t5$n nCi nhQ
MWt ng$y _ua 9$ tưởng 9Wt nc9
C3 5a \$@ đê9 cƒng ch•ng yên n}9
/^ng ng1 hXng >@ !u <a@ Muy nghb
Mf M- cNc c@n chưa đầy đ[ t5F
Tuy có t$i nhưng h]c đ3c 9@ng 9anh
CNc c@n h29 nay M# nghi0 đ~ th$nh Panh
:h;i nhQ tQi nhtng ng$y Jưa c#c AhC
C@n có tiLn h;i tiêu ch@ đ]ng chg
TQt cn chơi đ8 <) thF hóng Manh
ii] đ‘ ngưki ta \Qi tấ9 >^ng th$nh
,8 tY@ hưQc ch@ Mau n$y an >Yc
TBnh c;9 _uF Ah2ng h;i >$ tiLn <Yc
OB tBnh thương 9Qi ca@ _uF c@n ơi
/$ c@n ngưki h;i t5ung hiếu t5ọn đki
iiG@ nh!n >$nh Mau n$y c@n hưởng _u;
Mhc n- tiLn 9Bnh h;i >@ đ8 t5;
&- 9ang Ahó >h9 đấy c@n ơi
&c9 <a nc9 9f M)ng \Qi c;nh đki
iik hi8u 5a 9f thưkng >@ MN9 h)i
Tu hưQc >$nh c@n chNu hưởng đki Mau
Mf ch•ng 9@ng chi đến c;nh Mang gi$u
Mf ch• cần th!n >$nh 9Ynh AhoG
OB gi$u có 9$ )9 đau c$ng Ahó
&}9 n09 nhung 9$ nh3c nh)i t@$n th!n
C3 >@ !u M)ng chết 9~i h1 hXng
`Xi 5a đi \Qi hai <$n tay t5hng
Tấ9 th!n t$n nơi n]i ng$n yên \hng
&$@ <Nt \$ng có c3u đư-c đ!u
Th$ th;nh thơi ch•ng có AhC Mầu
4Xn thanh t6nh ch•ng <uCn cNi chết
CNc c@n h~y c) nghG >ki 9f nhd
G/V Đình Hòa Trang

11
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

7h2ng cn chay cNc c@n h;i hóng Manh
C3u nh!n >@$i thB M)ng 9Qi an >$nh
C@n <) thF c]ng Pưkng ch@ chư h1t
C[a <) thF Ah2ng <a@ gik <6 9ất
Cƒng như c@n đG9 gởi đdn ng!n h$ng
MWt ng$y Aia h]c <N@ đ~ \fn t@$n
TiLn <) thF Ml \L c@n t5ở >Yi
Mf Ahuyên cNc c@n chQ đrng ngần ngYi
4~y c) >ên nghG >ki 9f Ahuyên 5cn
,rng đ8 9ai ng$y h)i h1n cn ncng
&ưQc tQi ng#c >$9 Ma@ c@n nh;y A6
,ưkng đY@ cNc c@n nên <ưQc tiế
`Xi 9ai ng$y hYnh h]c Ml \fn t@$n
Mf đ8 t5ên đki P• c; Ah@ \$ng
Cƒng Ah2ng <}ng ch@ cNc c@n hưQc đ3c
Mf chấ nh1n tu h$nh >$ AhC c#c
C#c AhC _ua hYnh h]c Ml t5$n đầy
Ta@ nhiêu >ki 9f gởi gấ9 \$@ đ!y
M@ng cNc c@n nghb Muy 9$ học hoi
------------------------------------ ♠♠♠-----------------------------------------
KÍNH DÂNG M• HI–N ,—C QUÁN TH˜ ÂM
Mgi chiLu P2ng c@n đG9 >^ng nhQ 9f
T5ưQc tư-ng &gưki c@n _uYnh _ul chk 9@ng
&ghb đến &gưki 3a >0 c; đ2i P^ng
Kương hiLn 9mu >^ng tr <i hi0n thấu
7hh Ah2ng gian \$ c; thki gian
Si AhC đau >^ng \an c3u Aêu n$n
&gưki hi0n đến cư3 an t@$n như nguy0n
C@n >ay ,ấng đYi <i nhiLu hương ti0n
,[ nghBn tay nghBn 9ht chiếu t5ần gian
C3u AhC đau >^ng <i nguy0n ng1 t5$n
Mht huyLn Pi0u ch3a chan tBnh chG chở
Mf hiLn ơi• Ch@ c@n Jin gu g‘
,8 >^ng c@n <Qt đ‘ nCi nhQ thương
C@n P!ng hương >Yy :h1t c; 9ưki hương
”in gia hW ch@ c@n thưkng gu 9f
4iLn 9mu <ên Ahiến >^ng c@n 9Ynh 9l
Khng tu t5B đ8 \ư-t c’i t5ần >u!n
Tên ch!n &gưki c@n hầu c1n Jin tu!n
,8 \Qt A€ t5ầ9 >u!n t5@ng <8 AhC
ThG@ gót 9f c3u ch]ng Manh đau AhC
ấy >$ >ki <i nguy0n c[a >^ng
Thich Nt Di0u Qu;
G/V Đình Hòa Trang

12
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8


Tuần 3
Tiết % NGULMN TS
&g$y M@Yn 2*Z*Z.*
&g$y gi;ng 3Z+Z.*
IDMRc tiêu:
• Ch@ 4K <iết đư-c nguyên tử >$ hYt \2 c•ng nho t5ung h^a \L đi0n \$ tr đó tY@ 5a cNc chất
• Tiết đư-c hYt nh!n gX9 5@t@n \$ n@t5@n \$ đuc đi89 c[a ch]ng
• Tiết đư-c t5@ng nguyên tử , M) G>Gct5@n <}ng M) 5@t@nD •>Gct5@n >u2n chuy8n đWng \$ Mh
th$nh t•ng >Q \$ nhk đó 9$ nguyên tử có Ah; ncng >iên Aết đư-c
IIDChuen <6:
• VRng cR: Kơ đX nguyên tử : hiP5@, @Ji,9agiG,hG>i,nh29DDDD
T;ng nhó9 , hiếu học t1
• 4óa chất: 7h2ng
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWngc[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
™7i89 t5a <$i cƒ: Ch@ \F PR \L
\1t th8 t# nhiên \$ ch@ <iết \1t
th8 t# nhiên gX9 cNc chất n$@j
-Ch@ \F PR \1t th8 nh!n tY@ \$
\1t th8 nh!n tY@ đó đư-c >$9 5a
tr cNc \1t >i0u n$@j
4@Yt đWng1:
-CNc \1t th8 đư-c tY@ 5a tr đ!uj
-Chất đư-c tY@ 5a tr đ!uj
tr th2ng tin MgA hưQng Pmn học
Minh hNt hi0n nguyên tử >$ gBj
đuc đi89 c[a G>Gct5@nj
Ch]ng ta Ml Jdt JG9 hYt nh!n
\$ >Q \o đư-c cấu tY@ như thế
n$@j
4@Yt đWng2
-iiQi thi0u hYt nh!n đư-c tY@
<ởi 2 >@Yi hYt nho hơn >$ 5@t@n
\$ n@t5@n
-Th2ng <N@ đuc đi89 c[a trng
>@Yi hYt
-Thế n$@ >$ nguyên tử c•ng
>@Yij
-T5; >ki
-ThG@ P@‡i \$ nghiên c3u MgA:
&guyên tử >$ nhtng hYt \2 c•ng
nho \$ t5ung h^a \L đi0n
-,ọc th2ng tin MgA \$ nghG
gi;ng gi;i c[a giN@ \iên
-4ọc Minh nghG \$ ghi <$i
-thG@ Poi
-&guyên tử c•ng >@Yi có c•ng
M) t5@ng hYt nh!n
-_uan MNt Mơ đX \$ t5; >ki
I.N,IT( %U là ! "
• &guyên tử >$ nhtng hYt
\2 c•ng nho \$ t5ung
h^a \L đi0n
• &guyên tử gX9 :
-4Yt nh!n 9ang đi0n
tFch Pương
-Oo tY@ <ởi 1 hay nhiLu
G>Gct5@n =9ang đi0n tFch !9?
• ,uc đi89 G>Gct5@n :
-AF hi0u : G
-đi0n tFch : !9
-Ah)i >ư-ng 5ất nho
II.HV% (h?( (,IT( %U :
1D 4Yt 5@t@n :
-AF hi0u :
-đi0n tFch : Pương
-9

{9
G
2D 4Yt n@t5@n :
-AF hi0u : n
-Ah2ng 9ang đi0n
-9
n
Œ9

• &guyên tử c•ng >@Yi :
KgA
• T5@ng nguyên tử có :
M) ΠM) G
G/V Đình Hòa Trang

14
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

giQi thi0u Mơ đX c[a nguyên tử
c[a 1 h@uc 2 nguyên t) \$ hoi:
t5@ng 9gi nguyên tử G9 có
nh1n Jdt gB \L M) 5@t@n \$
G>Gct5@n
iiQi thi0u:
9
n
Π9

Œ1,'(D1.
-23
g
9
G
Œ+,1.D1.
-2*
g
-•9 h~y M@ MNnh Ah)i >ư-ng
gita cNc >@Yi hYt
-\B Ma@ Ah)i >ư-ng c[a nguyên
tử <}ng Ah)i >ư-ng c[a hYt nh!n
4@Yt đWng3:
i\: iiQi thi0u :
T5@ng nguyên tử G>Gct5@n
chuy8n đWng 5ất nhanh Jung
_uanh hYt nh!n \$ Mh Jế
th$nh trng >Q , 9gi >Q có 9Wt
M) G>Gct5@n nhất đ6nh D
-iiQi thi0u >Yi Mơ đX c[a @Ji:M)
G, M) >Q G, M) G >Q ,ng@$i c•ng
>$ <a@ nhiêuj
-K) <}ng M) G
- Ah)i >ư-ng c[a \$ n gần
<}ng nhau \$ >Qn hơn G 5ất
nhiLu
-9
nguyên tử
Œ9
hDn
q9
G
Œ9
hDn
OB 9
G
_uN <d
4M : nghG \$ ghi \$@ \ởD
- •>Gct5@n chuy8n đWng 5ất
nhanh Jung _uanh hYt nh!n \$
Mh Jế th$nh trng >Q D 9gi
>Q có 9Wt M) G>Gct55@n nhất
đ6nh D
&hk có G>Gt5@n 9$ cNc nguyên
tử có Ah; ncng >iên Aết
-suan MNt \$ t5; >ki :
&guyên tử @Ji có *
G
Mh Jế
th$nh 2 >Q >Q ng@$i c•ng có
'G
• OB 9
G
_uN <d nên :
9
ntử
Π9
hDnh!n

III.WXY 6l6c%&+( : MgA
4@Yt đWng" :
C[ng c) : suan MNt Mơ đX nguyên tử hiP5@, nitơ, 9agiG, canJi 5Xi điLn M) thFch h- \$@ 2 t5)ng Mau :
&guyên tử K) t5@ng hYt nh!n M) G t5@ng nguyên tử K) >Q G K) G >Q ng@$i
4iP5@
MagiG
&itơ
CanJi
-Ch@ 4K nhhc >Yi nhtng Aiến th3c cần nhQ:AhNi ni09 nguyên tử, cấu tY@ nguyên tử,tên , AF hi0u cNc
hYt , nguyên tử c•ng >@Yi , >Q G>Gct5@nj
Vun P^:-đọc thê9 t5ang 1'MgA
-<$i t1:1,2,3,",%MgA t5ang 1% \$ 1'
G/V Đình Hòa Trang

1@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần 3
Tiết ' NGULMN TZ HÓA HỌC
&g$y M@Yn 2+Z*Z.*
&g$y gi;ng 'Z+Z.*
IDMRc tiêu:
-&h9 đư-c nguyên t) hóa học >$ t1 h- nhtng nguyên tử c•ng >@Yi,có c•ng M) 5@t@n t5@ng hYt
nh!n,<iết AF hi0u hóa học có ‹ nghba gB \$ cNch <i8u Pišn như thế n$@ j
-Tiết đư-c t• >0 hần t5c9 \L Ah)i >ư-ng cNc nguyên t) t5@ng \o t5Ni đất›D
-`an >uy0n \L cNch \iết AF hi0u c[a cNc nguyên t) hóa học
IIDChuen <6:
-T5anh \l : œ t• >0 h}n t5c9 Ah)i >ư-ng›D •\$ <;ng œ 9Wt M) nguyên t) hóa học •
-T;ng hR,hiếu h@c t1
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWngc[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1
7i89 t5a:
-&guyên tử >$ gBj cấu tY@ c[a
nguyên tửj
-Tr Mơ đX t5ên <;ng hR G9 h~y
ch@ <iết: M) , M) G,M) >Q G, M) G
>Q ng@$i c•ng c[a nguyên tử
9agiê
4@Yt đWng2
7hi nói đến nhtng nguyên tử
\2 c•ng >Qn ngưki ta nói:
ž&guyên t) hóa họcŸthay ch@
cR9 tr: ž>@Yi nguyên tửŸ
O1y nguyên t) hóa học >$ gBj
Th2ng <N@ cNc nguyên tử c•ng
>@Yi có tFnh chất hóa học như
nhau
nêu cầu 4K >$9 <$i t1:
1-,iLn M) thFch h- \$@ 2
t5)ng:
2-Cu nguyên tử c•ng 1 nguyên
t)
3-t5a <;ng đ8 <iết tên nguyên t)
Mgi AF hi0u ch• <a@ nhiêu
nguyên tửjMu)n ch• 2 h@uc
3DDDnguyên tử \iết như thế n$@
4@Yt đWng3
,ến nay đ~ có t5ên 11. nguyên
t) hóa học,t5@ng đó có +2 ngt)
t# nhiên c^n >Yi >$ nguyên t)
nh!n tY@
-T5; >ki >F thuyết
-Ž PRng:
M) ΠM) G Π12
M) >Q G Π3
M) G ng@$i c•ngŒ 2
&êu đ6nh nghi~ thG@ MgA
-Th;@ >u1n nhó9 đ8 h@$n th$nh
<;ng
- ch• 1 nguyên tử
- 2 Cu ch• 2 nguyên tử
I.N,IT( %/ hóa học:
1-,6nh nghba: MgA
qK) >$ M) đuc t5ưng ch@
nguyên t) hóa học
2-7F hi0u hóa học:
q Mgi nguyên t) đư-c <i8u
Pišn <}ng 1 h@uc 2 cht cNi
t5@ng đó cht đầu tiên \iết in
h@a
qOF PR:
-CanJi: Ca
-Cac<@n: C
-,Xng: Cu
-7a>i: 7
qMgi AF hi0u đXng thki ch• 1
nguyên tử c[a nguyên t) đó
II.Có [a+ (h$T, (,IT( %/ hóa
học: MgA
G/V Đình Hòa Trang

1B
&gDtử M) M) G M) n
1 1+ 2.
2 2. 2.
3 1+ 21
" 1( 1*
% 1( 2.
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5G@ t5anhDDDDD
4~y A8 tên " nguyênt) có nhiLu
nhất t5@ng \o t5Ni đất
4ưQng Pmn thê9:
4iP5@ chiế9 1„DDDDDDDDD
T5@ng M) " nguyên t) thiết
yếuDDDDDDDDDDDDDDt5@ng \o t5Ni đất
4@Yt đWng4@Yt đWng
C[ng c):•9 h~y điLn tên ,AF
hi0u \$ cNc M) thFch h- \$@ 2
t5)ng ở <;ng Mau:

-" nguyên t) :
IJi: "+,"„
Ki>ic: 2%,*„
&h29: (,%„
Kht: ",(„
ThG@ Poi \$ đọc MgA
Th;@ >u1n nhó9 đ8 h@$n th$nh
<;ng PưQi:
Tên nguyên t) 7444 TCng M) hYt t5@ng
nguyên tử
M) M) G M) n
3" 12
1% 1'
1* '
1' 1'
Vun P^:-4ọc thuWc AF hi0u hóa học c[a 9Wt M) nguyên t) hóa học thưkng gu
-T$i t1 nh$ 1,2,3t5ang 2.
-Chuen <6 <$i 9Qi
G/V Đình Hòa Trang

1C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần "
Tiết ( NGULMN TZ HÓA HỌC =tiế thG@?
&g$y M@Yn 'Z+Z.*
&g$y gi;ng +Z+Z.*
IDM\c %$T, :
-&h9 đư-c nguyên tử Ah)i >$ gBj <iết đư-c đơn \6 cNc <@n Pư-c chọn như thế n$@j 9gi nguyên
t) có 9Wt nguyên tử Ah)i 5iêng,<iết Jử PRng <;ng 1 MgA t5ang "2
-4ọc Minh 5an >uy0n Ab ncng \iết AF hi0u hóa học,đXng thki 5an >uy0n Ah; ncng >$9 <$i t1 JNc
đ6nh nguyên t)
IID Ch,]( [^ :
-:hiếu học t1
-T;ng nhó9
-T;ng 1 MgA t5ang "2
IIIDC5c h+V% 9-( _VI học:
H+V% 9-(c0a G$5+ #$T( H+V% 9-( c0a học .$(h N-$ _,( h$ [H(
H+V% 9-( 1
Oà$ c`: nguyên t) hóa học >$
gBj ihi AF hi0u c[a cNc nguyên
t) Mau: nh29 , đXng ,Mht , Al9 ,
9agiêDDDD
-Chta <$i t1 3 MgA
H+V% 9-(2
&guyên tử có Ah)i >ư-ng \2
c•ng <d ,nếu tFnh <}ng g thB _uN
nho Ah2ng ti0n Jử PRng
OB \1y ngưki ta _ui ưQc >ấy
1Z12 Ah)i >ư-ng c[a nguyên tử
cac<@n >$9 đơn \6 Ah)i >ư-ng
nguyên tử ,gọi >$ đơn \6 cac<@n,
\iết thc : đD\Dc
OF PR : hM >ên <;ng ghi Ah)i
>ư-ng tFnh <}ng đD\Dc c[a cNc
nguyên tử
-cNc giN t56 Ah)i >ư-ng n$y ch@
<iết M# nung hay nhf hơn gita
cNc nguyên tử
\1y t5@ng cNc nguyên tử t5ên
nguyên tử n$@ nhf nhất, nguyên
tử n$@ nung nhất jnguyên tử
canJi nung hơn 4 <a@ nhiêu
>ần j
Ah)i >ư-ng t6nh <}ng đ\c >$
Ah)i >ư-ng tương đ)i gita cNc
nguyên tử, ngưki ta gọi >$
nguyên tử Ah)i
O1y nguyên tử Ah)i >$ gB j
9gi nguyên t) ch• có 9Wt
- ,6nh nghba nguyên t) hóa học
- ghi AF hi0u cNc nguyên t)
-<$i t13:
a, 2C ch• 2 nguyên tử cNc <@n
<, %I ch• % nguyên tử @Ji
c, 3Ca ch• 3 nguyên tử canJi
-OF PR :
7h)i >ư-ng c[a 1 nguyên tử
4iP5@, @Ji, cac<@n, canJi :
4Œ1đ\c IŒ1'đ\c
C Œ12đ\c ca Œ ".đ\c
-t5; >ki :
nhf nhất : hiP5@
ncng nhất : canJi
-nguyên tử canJi nung hơn 4
".Z1Œ". >ần
-&guyên tử Ah)i >$ Ah)i >ư-ng
nguyên tử tFnh <}ng đ\c
-T5Bnh <$y cNch >$9 \$ gi;i t5ên
<;ng nhó9 :
I.N,IT( %U Gh/$ :aN.T.3b
1-,ơn \6 cac<@n =đD\Dc? :
1đ\cŒ1Z12 Ah)i >ư-ng c[a
nguyên tử cac<@n
2cN.T.3 :
/$ Ah)i >ư-ng c[a nguyên tử
tFnh <}ng đơn \6 cac<@n
OF PR :
C Œ 12 đ\c hay C Œ 12
CaŒ". , GŒ %'
G/V Đình Hòa Trang

1F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

nguyên tử Ah)i 5iêng <i0t P@ đó
P#a \$@ nguyên tử Ah)i đ8 JNc
đ6nh đó >$ nguyên tử n$@
:hNt hiếu học t1 :
&guyên t) ` có nung gấ 1" >ần
nguyên tử 4 D •9 h~y JNc đ6nh
`=tên, Ahhh,M) ,M) G?
hưQng Pmn : h;i JNc đ6nh
nguyên tử Ah)i c[a `Œ j
T5a <;ng đ8 h@$n th$nh <$i t1
H+V% 9-(4
C0( c/ :-ch@ đọc hần đọc
thê9 MgA
->$9 <$i t1 M)3
T5a <;ng 1Z"2MgA đ8 h@$n th$nh
<;ng Mau
&guyên tử Ah)i c[a ` >$ :
`Œ1"D1Œ1"
Œ{` >$ nitơ : &
Có M) Œ M) G Œ (
-,ọc thê9
-Th;@ >u1n nhó9 \$ h@$n th$nh
<;ng PưQi đ!y :
3cW,IT( %dY:
TT Tên nguyên t) 7F hi0u M) M) G M) n TK hYt t5@ng nguyên tử &DTD7
1 1.
2 1+ 2.
3 12 3'
" 3 "
ef( _' : 4ọc <$i, >$9 <$i t1 "Œ{* MgA t5ang 2.
Chuen <6 <$i 9Qi : ,ơn chất - h- chất-h!n tử
G/V Đình Hòa Trang

18
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần "
Tiết * ĐƠN CH<T HgP CH<T PH!N TS
&g$y M@Yn (Z+Z.*
&g$ygi;ng 12Z+Z.*
IDM\c %$T,
1-Ch@ học Minh hi8u đư-c đơn chất, h- chất >$ gBj 7i9 >@Yi AhNc hi Ai9DDDD
2-`an >uy0n Ah; ncng h!n <i0t đư-c cNc >@Yi chất
3-`an >uy0n cNch \iết thê9 \L cNch \iết AF hi0u hóa học cNc nguyên t)
IID Ch,]( [^ :
1-CNc t5anh \l MgA
2-Hn cNc AhNi ni09 \L chất, hgn h-, nguyên tử, nguyên t)
IIIDC5c h+V% 9-( _VI học:
H+V% 9-(c0a G$5+ #$T( H+V% 9-( c0a học .$(h N-$ _,( h$ [H(
H+V% 9-(1
7i89 t5a:nguyên tử Ah)i >$ gBj
4~y JNc đ6nh nguyên t) ” <iết
” nung hơn nguyên tử C <$ng
12 >ần
H+V% 9-(2
-T5G@ t5anh:giQi thi0u 92 hBnh
tư-ng t5ưng 9Wt 9mu đơn chất
41D1. 92 hBnh tưWng t5ưng 9mu
đXng
41D11 9mu AhF hiP5@ \$ @Ji
-T5G@ t5anh \$ giQi thi0u tiế Mơ
đX c[a 9Wt M) h- chất
41D12\$ 1D13 c[a nưQc \$ 9u)i
cn
4oi:
-CNc đơn chất , h- chất có đuc
đi89 gB AhNc nhau \L th$nh
hầnj
-O1y đơn chất >$ gB , h- chất >$
gB j
iiQi thi0u đơn chất gX9 Ai9
>@Yi \$ hi Ai9
nêu cầu hM nh9 \$ thuWc nhtng
hi Ai9 \$ Ai9 >@Yi th2ng PRng
4- chất cƒng chia >$9 2 >@Yi
>$ :
- 4- chất \2 cơ
- 4- chất htu cơ
Ch@ 4K >$9 <$i t1 3 MgAZ2'
-T5; >ki
- ”Œ2D12Œ2"=đ\c?
\1y ” >$ Mg
-suan MNt t5anh \l
T5; >ki :
-,ơn chất ch• gX9 1 >@Yi
nguyên tử
-4- chất gX9 2 >@Yi nguyên tử
t5ở >ên
-&êu đ6nh nghba thG@ MgA
&ghG \$ ghi <$i
-Th;@ >u1n \$ t5; >ki :
qCNc đơn chất >$ : : \$ Mg
OB tY@ nên tr 1 >@Yi nguyên tử
qCNc h- chất : AhF a9@niac,
aJit c>@hiP5ic,canJi cac<@nat,
i>uc@Uơ
OB 9gi chất P@ 2 nguyên t) t5ở
>ên tY@ nên
IDĐh( ch=% #à hiY ch=% :

1-Đh( ch=% :
• ,6nh nghba : MgA
• :h!n >@Yi : MgA
• ,uc đi89 cấu tY@:MgA
2cHiY ch=% :
• ,6nh nghba : MgA
• :h!n >@Yi : MgA
• ,uc đi89 cấu tY@:MgA
IIDW,IT( %dY :
qCNc đơn chất >$ : : \$ Mg
OB tY@ nên tr 1 >@Yi nguyên tử
qCNc h- chất : AhF a9@niac,
aJit c>@hiP5ic,canJi cac<@nat,
i>uc@Uơ
OB 9gi chất P@ 2 nguyên t) t5ở
>ên tY@ nên
G/V Đình Hòa Trang

1N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

iiQi thi0u đuc đi89 cấu tY@ c[a
đơn chất \$ h- chất 4K th;@ >u1n \$ t5; >ki : /ần
>ư-t cNc tr đư-c điLn :
-,ơn chất
-&guyên t) hóa học
-4- chất
-&guyên t) hóa học
- &guyên t) hiP5@
H+V% 9-(4
C0( c/ :,iLn \$@ chg t5)ng nhtng tr ch@ thFch h-
-œ 7hF hiP5@, @Ji, c>@ >$ nhtng›DD đLu tY@ nên tr 9Wt››D
-&ưQc , 9u)i cn, aJit c>@hiP5ic >$ nhtng›››D
đLu đư-c tY@ nên tr 2››D
T5@ng th$nh hần hóa học c[a nưQc \$ aJit đLu có chung 9Wt›DD •
ef( _' : 4ọc <$iD /$9 cNc <$i t1 t5ang 2% MgA
Chuen <6 <$i học tiế thG@
G/V Đình Hòa Trang

2R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần%
Tiết + ĐƠN CH<T V" HgP CH<T PH!N TS
&g$y M@Yn 1"Z+Z.*
&g$ygi;ng 1(Z+Z.*
IDMRc tiêu:
1-Cần nh9 đư-c h!n tử >$ gB j M@ MNnh h!n tử \Qi nguyên tử,t5Yng thNi c[a chất
2-Tiết tFnh h!n tử Ah)i c[a chất,M@ Manh M# nung hay nhf hơn gita cNc h!n tử
3-Tiế tRc c[ng c) cNc AhNi ni09 đ~ học
IIDChuen <6:
1-CNc t5anh \l tr 1D1. đến 1D1" MgA
2-:hiếu học t1
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWng c[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1
7i89 t5a: ,6nh nghba đơn chất ,
h- chất j ch@ \F PR 9inh họa
Chta <$i t1 2 MgA
4@Yt đWng2
T5G@ t5anh 1D11,1D12,1D13
nêu cầu hM _uan MNt
iiQi thi0u cNc h!n tử hiP5@,
nưQc,@Ji
•9 h~y nh1n Jdt \L:
-Th$nh hần
-4Bnh PYng
-7Fch thưQc cNc h!n tử
iO: đó >$ cNc hYt đYi Pi0n ch@
chất 9ang đầy đ[ tFnh chất c[a
chất \$ gọi >$ h!n tử
O1y h!n tử >$ gBj
•9 h~y _uan MNt t5anh 9mu Ai9
>@Yi đXng \$ 5]t 5a nh1n Jdt
4@Yt đWng3
-•9 h~y nhhc >Yi nguyên tử
Ah)i >$ gB j
Tương t# G9 h~y nêu h!n tử
Ah)i >$ gB j
-43@ng Pmn 4K tFnh :T7 c[a
9Wt chất <}ng tCng &T7 c[a
cNc nguyên tử t5@ng h!n tử
OF PR : TFnh :T7 c[a :
IJi,c>@,nưQc
•9 h~y _uan MNt 9mu nưQc \$
ch@ <iết h!n tử nưQc gX9
nhtng >@Yi nguyên tử n$@ j
OF PR:_uan MNt hBnh 1D1%Z2'
O$ tFnh :T7 c[a AhF cac<@nic
4@Yt đWng"
- MWt học Minh t5; >ki >F thuyết
-4ọc Minh AhNc >$9 <$i t1
-suan MNt t5anh
-&h1n Jdt :
qCNc hYt h- th$nh đLu gi)ng
nhau \L M) nguyên tử , hBnh
PYng, AFch thưQc›
-&êu đ6nh nghba h!n tử thG@
MgA
- &guyên tử đXng >$ h!n tử
đXng
¡ &T7 >$ Ah)i >ư-ng c[a nguyên
tử tFnh <}ng đ\c
¡:T7 >$ Ah)i >ư-ng c[a h!n tử
tFnh <}ng ,\c
- TFnh :T7 c[a IJi,c>@, nưQc :
• I
2
Œ1'D2Œ32=đ\c?
• C>
2
Œ3%D%D2Œ(1
-MWt h!n tử nưQc gX9 24
\$ 1I \1y :
• 4
2
IŒ2q1'D2Œ1*
:h!n tử AhF cac<@nic gX9 1C \$
I.jh?( %U:
1-,6nh nghba:
:h!n tử >$ hYt đYi Pi0n ch@ chất ,
gX9 9Wt M) nguyên tử >iên Aết
\Qi nhau \$ th8 hi0n đầy đ[ tFnh
chất hóa học c[a chất
q,)i \Qi đơn chất Ai9 >@Yi:
&guyên tử >$ hYt h- th$nh \$
có \ai t5^ như h!n tử
IID jh?( %U Gh/$ : aj.T.3?
1- :T7 >$ gB j =MgA?
2- CNch tFnh :T7 : =MgA?
OF PR:
4
2
KI
"
Œ2q32q1'D"Œ+*
Ca=I4?
2
Œ".q=1'q1?D2
Œ".q3"Œ("
G/V Đình Hòa Trang

21
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5G@ t5anh h 1D1"
Mgi 9mu chất >$ t1 h- \2
c•ng >Qn nhtng nguyên tử hay
h!n tử
-T•y điLu Ai0n t
.
, N Muất 9Wt
chất có th8 tXn tYi ở th8 5hn,>ong
, AhF
Œ{G9 có nh1n Jdt gB \L Ah@;ng
cNch gita cNc h!n tử t5@ng 9gi
9mu chất ở 3 th8 t5ên
4@Yt đWng%
-C[ng c)
Ch@ <iết c!u n$@ đ]ng, Mai t5@ng
cNc c!u Mau:
1-T5@ng <ất AB 9mu chất n$@
cƒng ch3a 9Wt >@Yi nguyên tử
2-MWt đơn chất >$ t1 h- \2
c•ng >Qn nhtng nguyên tử c•ng
>@Yi
3-:h!n tử <ất AB 9Wt đơn chất
n$@ cƒng gX9 2 nguyên tử
"-:h!n tử c[a h- chất gX9 Ft
nhất 2 >@Yi nguyên tử
Vun P^:
-T$i t1 nh$:" đến * MgAZ2'
Chuen <6 tiết th#c h$nh M) 2
MgA
2I \1y :

CI
2
Œ12q1'D2Œ""
-&ghG gi;ng
-ở th8 5hn :cNc nguyên tử hay
h!n tử Mh AhFt nhau \$ Pa@
đWng tYi chg
-ở th8 >ong :cNc hYt n}9 Ahit
nhau \$ chuy8n đWng t5ư-t >ên
nhau
-¢ th8 AhF :cNc hYt 5ất Ja nhau \$
chuy8n đWng hgn đWn \L 9ọi
hFa
¡Th;@ >u1n nhó9 \$ đưa 5a Aết
_u; :
- C!u đ]ng : 2,"
- C!u Mai : 1,3
III. T&V( %h5$ c0a ch=%:
T•y điLu Ai0n nhi0t đW , N Muất
9gi chất có th8 tXn tYi ở t5Yng
thNi:
- `hn
-/ong
-7hF =hơi?

Ki7


G/V Đình Hòa Trang

22
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần %
Tiết 1. OEI THDC HENH 2Z 2
&g$y M@Yn 1"Z+Z.*
&g$y gi;ng1+Z+Z.*
IDMRc tiêu:
1- Tiết đư-c 9Wt M) >@Yi h!n tử có th8 Ahuếch tNn =>an toa t5@ng chất AhF,t5@ng nưQc?
2- TưQc đ$u >$9 _uGn \Qi \i0c nh1n <iết 1 chất
3- `an >uy0n Ab ncng Mử PRng 9Wt M) PRng cR , hóa chất t5@ng h^ng thF ngh09
IIDChuen <6:
• VRng cR:
iiN T&,)ng nghi09,Af gg,c)c th[y tinh,đƒa tt,đan cXn, Piê9
• 4óa chất
VV a9@niac, thu)c tF9, _uB tF9, i@t giấy te9 tinh <Wt, <2ng
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWng1 :
-7i89 t5a PRng cR hóa chất ở cNc nhó9
-4ưQng Pmn 4K nh9 cNc thF nghi09 h;i tiến
h$nh
4@Yt đWng2
ThF nghi091: K# >an toa c[a a9@niac
4ưQng Pmn cNc <ưQc tiến h$nh:
-&ho 1 giọt PP a9@niac \$@ giấy _uB tF9
-,ut giấy _uB te9 nưQc Ju)ng đNy )ng \$ <2ng
te9 PP a9@niac t5ên 9i0ng )ng nghi09
-,1y n]t )ng
-suan MNt giấy _uB
-`]t 5a Aết >u1n , gi;i thFch
4@Yt đWng3
ThF nghi092:K# >an toa c[a thu)c tF9
4ưQng Pmn 4K >$9 thF nghi09 thG@ cNc <ưQc:
-To 1 đến 2 hYt thu)c tF9 \$@ c)c nưQc
-,8 c)c nưQc >ung yên
-suan MNt
4@Yt đWng"
ThF nghi09 3: K# thcng h@a c[a i@t
4ưQng Pmn >$9 thF nghiê9
Tiến h$nh thF nghi09:
1-ThF nghi09 1: MgA
&h1n Jdt:
-iiấy _uB chuy8n Mang 9$u Janh
ii;i thFch:
7hF a9@niac đ~ Ahuếch tNn tr 9iếng <2ng ở
9i0ng )ng nghi09 Ju)ng đNy )ng
2-ThF nghi09 2:
-CNc nhó9 >$9 thF nghi09
-&h1n Jdt: 9$u tF9 >an toa 5Wng 5a
3-ThF nghi09 3
G/V Đình Hòa Trang

24
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

-Ch@ \$i hYt i@t \$@ đNy )ng nghi09
-,ut giấy te9 tinh <Wt \$@ 9i0ng )ng 5Xi đấy
chut n]t=Ah2ng ch@ <2ng 5ơi Ju)ng PưQi?
-,un nhf )ng
-suan MNt 9iếng giấy te9 tinh <Wt
4@Yt đWng%
-4ưQng Pmn học Minh >$9 tưkng t5Bnh thG@ 9mu
-nêu cầu học Minh 5ửa PRng cR \$ \0 Minh h^ng
th#c h$nh
-Chuen <6 <$i Mau >uy0n t1-2n t1 cNc Aiến th3c
\$ cNc >@Yi <$i t1 đ~ học
-CNc nhó9 >$9 thF nghi09
-&h1n Jdt \$ gi;i thFch hi0n tư-ng:
Miếng giấy te9 tinh <Wt chuy8n Mang 9$u Janh
I@t đ~ thcng h@a chuy8n th•ng tr th8 5hn Mang
th8 hơiD I@t đ~ >$9 tinh <Wt chuy8n Mang 9$u
Janh
"- 4ọc Minh \iết tưkng t5Bnh
G/V Đình Hòa Trang

2@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần '
Tiết 11 OEI WULkN Tlj 1
&g$y M@Yn 1'Z+Z.*
&g$y gi;ng 22Z+Z.*
IDMRc tiêu:
1DHn cNc AhNi ni09 cơ <;n như: chất , chất tinh Ahiết,hgn h- đơn chất,nguyên tử , h!n tử
nguyên t)DDDD
2D4i8u thê9 \L nguyên tử, cấu tY@ c[a nguyên tử,đuc đi89 cNc >@Yi hYt
3DTưQc đầu 5an >uy0n Ah; ncng >$9 9Wt M) <$i t1 \L JNc đ6nh nguyên t) P#a \$@ nguyên tử Ah)i,
c[ng c) cNch tNch chất 5a Ahoi hgn h-
IIDChuen <6:
1DKơ đX c!9,2 cht
2DT;ng nhó9, 2n cNc AhNi ni09 cơ <;n c[a hóa học
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWng1
,ưa >ên <;ng Mơ đX c!9
nêu cầu cNc nhó9 th;@ >u1n đ8 điLn điLn tiế
\$@ 2 t5)ng cNc AhNi ni09 thFch h-
4ọc Minh th;@ >u1n \$ t5Bnh <$y <;ng
4K nh1n Jdt \$ chta


4@Yt đWng2
TC ch3c ch@ hM chơi t5^ chơi 2 cht đ8 nhhc >Yi
cNc AhNi ni09 cơ <;n
CNc <ưQc th#c hi0n:
1,iiQi thi0u 2 cht:
-Hcht gX9 ' h$ng ngang \$ 9Wt tr chBa Ahóa
gX9 cNc AhNi ni09 cơ <;n
2,:hC <iến >u1t chơi:
-Chấ9 đi89 thG@ nhó9
-CNch chấ9 đi89: tr h$ng ngang 1 đi89
tr chBa Ahóa " đi89
3,iiQi thi0u h$ng ngang:
-4$ng 1 gX9 * cht cNi,đó >$ tr ch•hYt \2 c•ng
nho t5ung h^a \L đi0n
-4$ng2 có ' cht ch• AhNi ni09 gX9 nhiLu
chất t5ọn >mn nhau
-4$ng 3 có ( cht : Ah)i >ư-ng nguyên tử t1
t5ung ở đ!y
-iX9 * cht:cấu ta@ nên nguyên tử 9ang đi0n
ID3$*( %hmc c8( (hX:
1-Kơ đX \L 9)i _uan h0 gita cNc AhNi ni09:
O1t th8 t# nhiên \$ nh!n tY@


=4Yt h- th$nh >$ ngDtử =4Yt h- th$nh >$
4ay h!n tử? h!n tử?
IIDTn( G*% #o ch=% p (,IT( %U p Yh?( %U:
& i w n x 4 T y
H H & 4 “ :
4 £ T & 4 z &
• / • C T ` I &
: ` I T I &
& i w n x & T H

4ọc Minh đ@Nn tr:
-&guyên tử
-4gn h-
-4Yt nh!n
G/V Đình Hòa Trang

Chất=TY@ nên tr nguyên t) hóa học?
,ơn chất 4- chất
2B
7D/ :D7 ODC 4DC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

tFch !9
-4$ng % có ' cht: hYt 9ang đi0n Pương
-4$ng ' có * cht: t1 h- nguyên tửu c•ng
>@Yi
iiQi thi0u cNc cht chBa Ahóa : cht gYch
ch!n:¤,S,z,&,:,T
4ưQng Pmn: tr ch• đYi Pi0n ch@ chất \$ th8
hi0n tFnh chất c[a chất
"-&h1n Jdt , tCng Aết đi89
4@Yt đWng3
T$i t11: <$i 1< t5ang3.
T$i t12 ::h!n tử h- chất gX9 1 nguyên tử
” \$ " nguyên tử 4 \$ nung <}ng nguyên tử
I
a-TFnh &T7 c[a ”,ch@ <iết tên, AF hi0u
<-Tinh „9 c[a ” có t5@ng h- chấtj
i-i ‹:
-&T7 c[a IŒj
-"4Œj
-1 ”Œj
-T5a <;ng MgA
-•>Gct5@n
-:5@t@n
-&guyên t)
II.W,Iq( %dY:
T$i 1<Z3.MgA
-V•ng na9 ch!9 h]t Mht
-Ch@ nưQc \$@ hgn h- c^n >Yi
T$i 2:
a- IŒ1'đ\c
"4Œ"đ\c
Œ{ ”Œ1'-"Œ12đ\c
Œ{ ” >$ cac<@n : C
<- „CŒ =12Z'?D1..„Œ(%„
4@Yt đWng": 4ưQng Pmn <$i t1 \L nh$ :2,%,' MgA t5ang 31
Hn t1 cNc Aiến th3c cƒ như 7444 , h!n tử , đơn chất , h- chất›D
G/V Đình Hòa Trang

2C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần '
Tiết 12

CrNG THsC HÓA HỌC
&g$y M@Yn 1(Z+Z.*
&g$y gi;ng 2(Z+Z.*
IDMRc tiêu:
1- C2ng th3c hóa học P•ng đ8 >$9 gBj
2- Tiết cNch \iết c2ng th3c hóa học Ahi<iết AF hi0u h@uc tên nguyên t) \$ M) nguyên tử c[a 9gi
nguyên t)
3- Tiết ‹ nghba c[a c2ng th3c hóa học \$ N PRng đ8 >$9 <$i t1
"- Tiế tRc c[ng c) Ab ncng \iết AF hi0u \$ tFnh h!n tử Ah)i c[a chất
IIDChuen <6:
-T5anh \l:
M2 hBnh: ,Xng, AhF hiP5@,@Ji,nưQc,9u)i cn
-Hn t1 cNc AhNi ni09: đơn chất , h- chất , h!n tử
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
™7i89 t5a 1% h]t:
C!u 1=1đ?: CNch ghi: 2C ch• ‹ gBj
S D 2 nguyên t) cac<@n TD:h!n tử cac<@n CD 2 nguyên tử cac<@n VD 2 cac<@n
C!u 2=1đ?: 4~y chọn c!u đ]ng nhất: &ưQc có CT44 >$ 4
2
I :
SD &ưQc tY@ nên tr 1 h!n tử hiP5@ \$ 1 nguyên tử @Ji
TD &ưQc tY@ nên tr hiP5@ \$ @Ji
CD :h!n tử nưQc có 2 nguyên tử hiP5@ \$ 1 nguyên tử @Ji
VD &ưQc có 2 nguyên t) 4 \$ 1 nguyên t) @Ji
C!u 3=2đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng:
&htng chất có›:T››››gX9 cNc nguyên tử AhNc >@Yi đư-c gọi >$››4C›››DD
4ầu hết cNc chất có hYt h- th$nh >$ ›:T›››D, c^n ››&T››D>$ hYt h- th$nh c[a Ai9 >@Yi
C!u "=2đ?: ,iLn M) thFch h- \$@ 2 t5)ng t5@ng <;ng :
K) K) n K) G TCng M)
hYt t5@ng
nguyên tử
&guyên tử 1 ' 1*
&guyên tử 2 11 12
C!u %="đ?: Tiết nguyên t) ` có &T7 <}ng ¥ &T7 c[a K
S D ` >$ nguyên t) hóa học n$@j OB Ma@j =`Œ1', ` >$ IJi , CT44: I
2
?
T D ` >$ Ai9 >@Yi hay hi Ai9j &ó có th8 tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a đơn chất đój
4@Yt đWng c[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1
T5G@ t5anh 92 hBnh tư-ng t5ưng
,Xng, AhF hiP5@, @Ji
nêu cầu học Minh nh1n Jdt:
M) nguyên tử có t5@ng 1 h!n tử
ở 9gi 9mu đơn chất t5ênj
•9 nhhc >Yi đơn chất >$ gBj
O1y t5@ng c2ng th3c đơn chất có
9ấy >@Yi AF hi0u hóa họcj
Ta có CT44 chung: S
n
4~y gi;i thFch cNc cht S,n
-¢ đXng:hYt h- th$nh >$
nguyên tử đXng
-¢ hiP5@,@Ji hYt h- th$nh tr 2
nguyên tử
-&hhc >Yi đ6nh nghba đ~ học
-,ơn chất tY@ nên tr 1 nguyên
t) nên CT44 ch• gX9 1 AF hi0u
¦ nghba:
IDC;( %hmc hóa học c0a 9h(
ch=% :
1-C2ng th3c chung:
S
n
S >$ 7444 c[a nguyên t)
n >$ ch• M) =M) nguyên tử?
OF PR : MgA
G/V Đình Hòa Trang

2F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Thưkng gu nŒ1 đ)i \Qi Ai9
>@Yi \$ nŒ2 đ)i \Qi hi Ai9 ở th8
AhF
Ch@ \F PR
4@Yt đWng2
4- chất >$ gB j
O1y t5@ng c2ng th3c h- chất
gX9 <a@ nhiêu 7444 j
T5G@ t5anh 92 hBnh›
nưQc,9u)i cn
nêu cầu _uan MNt t5anh \$ t5;
>ki : M) nguyên tử 9gi nguyên t)
có t5@ng 1 h!n tử c[a 9gi chất
t5ên j
&ếu h- chất đư-c tY@ nên tr 3
nguyên t) thB CT44 đư-c ghi
như thế n$@ j
Ch@ <iết ‹ nghba cNc cht
4@Yt đWng3
nêu cầu th;@ >u1n nhó9 \L ‹
nghba c[a CT44
Ch@ đọc ‹ nghba MgA
4@Yt đWng"
C[ng c) : 1-4~y h@$n th$nh
<;ng Mau :
CT4
4
K) nDtử c[a
nguyên t)
có t5@ng
1h!n tử
:T
7
KI3
1Sg,1&,3I
2&a,1K,"I
2-Chất n$@ Mau đ!y >$
đơn chất , h- chất :
C
2
4
2
, T5
2
, Mg CI
3
Vun P^: T$i t1 123" t5ang 33
\$ 3" MgA
-S: 7444 c[a nguyên t)
-n:>$ ch• M)=1,2,3DDD? nếu nŒ1 thB
Ah2ng ghi
OF PR: Cu , 4
2
, I
2
-4K nhhc >Yi đ6nh nghba h-
chất >$ gB
-T5@ng CT44 gX9 2 hay 3DDD
7444 t5ở >ên
-K) nguyên tử c[a 9gi nguyên
t) >$ 9Wt hay haiDDDD
-CT44 chung :
S
J
T
y
C
U
¡
-Th;@ >u1n nhó9
-&êu ‹ Aiến đ~ th;@ >u1n
-4ọc Minh đọc cNc ‹ nghba c[a
CT44 MgA
IIDC;( %hmc hóa học c0a hiY
ch=%
1-CT44 chung :
S
J
T
y

S,T›>$ 7444
J,y›>$ cNc ch• M)
2-OF PR :
4
2
I
4
3
:I
"
IIIDt (hua c0a CTHH :
1-¦ nghba : Ki7
2-OF PR : C2ng th3c &a
2
I
Ch@ <iết :
-Chất t5ên P@ 2 nguyên t) tY@
nên >$ &at5i \$ @Ji tY@ 5a
-K) nguyên tử c[a 9gi nguyên
t) t5@ng h!n tử >$:
2&a \$ 1I
-:T7:&a
2
IŒ23D2q1'Œ'3
G/V Đình Hòa Trang

28
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tiết 13
Tuần ( HÓA TRv
&g$y M@Yn1%Z1.Z.(
&g$y gi;ng23Z1.Z.(
IDMRc tiêu:
1-Tiết đư-c hóa t56 >$ gBj CNch JNc đ6nh hN@ t56, nh9 đư-c hóa t56 9Wt M) nguyên t) \$ 9Wt M)
nhó9 nguyên tử
2-Tiết _ui thc hóa t56 \$ <i8u th3c, N PRng _ui thc h@a Mt56 đ8 tFnh hóa t56 c[a 9Wt nguyên t) h@uc
nhó9 nguyên tử
IIDChuen <6:
T;ng nhó9 ,hiếu học t1
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWngc[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1
7i89 t5a : Oiết CT44 c[a đơn
chất \$ h- chất \$ ch@ <iết ‹
nghba c[a ch]ngj
7i89 t5a <$i t1 2 MgA
4@Yt đWng2
-&gưki ta gNn ch@ 4 hóa t56 ID
MWt nguyên tử nguyên t) AhNc
>iên Aết đư-c \Qi <a@ nhiêu
nguyên tử 4 thB nguyên t) đó có
hóa t56 <ấy nhiêu
OF PR : 4C>,&43,C4"
-•9 h~y JNc đ6nh hóa t56 c[a
C>,&,C t5@ng cNc h-
-&gưki ta c^n P#a \$@ Ah; ncng
Ah; ncng >iên Aết c[a nguyên tử
AhNc \Qi @Ji=I có hóa t5i II?
OF PR:JNc PPinh§ hóa t56 c[a ¨n,
7 ,K t5@ng : 72I ,¨nI, KI2
4~y JNc đ6nh hóa t56 c[a nhó9
nguyên tử
OF PR: JNc đ6nh hóa t56 c[a
KI
"
,:I
"
t5@ng 4
2
KI
"
,4
3
:I
"
nêu cầu 4K học thuWc hóa t56
c[a 9Wt M) nguyên t) \$ nhó9
nguyên tử thưkng gu ở g;ng2
MgA t5ang "2,"3
O1y hóa t56 >$ gB j
4@Yt đWng3
&ếu có CT44 Mau :
III II
S>
2
I
3
-MWt hM t5; >ki >F thuyết
-MWt 4K >ên <;ng gi;i <$i t1
-C> có h- t56 I \B >iên Aết \Qi 1 4
-&›››DIII››››››D34
-C›››DIO››››››D"4
Th;@ >u1n t5; >ki:
-7có hóa t56 I \B 27 >iên Aết
\Qi 1I
-¨n›››DDII›D1¨n››DD
›DD1I
-K››››IO›1K›››D
››2I
4K :
- KI
"
có h- t56 II \B >- Aết \Qi 24
-:I
"
DDDDDDDDDDDDDDIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD34
-7ết >u1n: 4óa t56 >$ c@n M) <i8u
th6 Ah; ncng >iên Aết c[a nguyên
tử nguyên t) n$y DDDDDDDD
4K:
- 2DIII Œ 3DIIŒ'
-\1y tCng _uNt:
JDaΠyD<
I. C5ch w5c 9^(h hóa %&^ c0a
7-% (,IT( %/:
1-CNch JNc đ6nh: MgA
2-7ết >u1n:
4óa t56 >$ c@n M) <i8u th6 Ah;
ncng >iên Aết c[a nguyên tử
nguyên t) n$y \Qi nguyên tử
nguyên t) AhNc
IID x,$ %yc hóa %&^ :
G/V Đình Hòa Trang

2N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

•9 h~y M@ MNnh tFch ch• M) \Qi
hóa t56 c[a S> \$ \Qi I
`]t 5a Aết >u1n \Qi CT44
chung : a <
S
J
T
y
,ó >$ <i8u th3c c[a _ui thc hóa
t56
sui thc n$y \mn đ]ng \Qi S
hay T >$ nhó9 nguyên tử
OF PR : ¨n=I4?
2
4@Yt đWng"
1,TFnh hóa t56 c[a 1nguyên t) :
4~y tFnh hóa t56 c[a : t5@ng
:
2
I
%
<iết IŒII
Tương t# tFnh hóa t56 c[a KI
3
t5@ng 4
2
KI
3
4@Yt đWng%:
&êu Aết >u1n <}ng >ki
II I
¨n=I4?
2
1DII Œ 2DI Œ2
- Th;@ >u1n \$ t5; >ki:
: có hóa t56 O
I t
- 4
2
KI
3
2DI Πt
Œ{ t Œ II
1-sui thc :
T5@ng c2ng CT44,tFch c[a
ch• M) \$ hóa t56 c[a nguyên t)
n$y
<}ng tFch c[a ch• M) \$ hóa t56
c[a nguyên t) Aia
2-OF PR :
a <
S
J
T
y
JDa ΠyD<
3-Ž PRng :
3ZaDTFnh hóa t56 c[a 9Wt nguyên
t) :
iọi t >$ hóa t5i c[a : ta có
t II
:
2
I
%
2t Œ %DII Œ1.
Œ{ tŒ 1.Z2ŒO
-C[ng c) : &hhc >Yi hóa t56 >$ gB j
sui thc hóa t56 j
4~y tFnh hóa t56 c[a & t5@ng cNc C2ng th3c hóa học Mau : &I
2
, &
2
I
%
-Vun P^: T$i t1 1Œ{ " MgA t5ang 3(, 3*

G/V Đình Hòa Trang

4R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tiết 1"
Tuần (
HÓA TRv =Tiế thG@?
&g$y M@Yn2.Z1.Z.(
&g$y gi;ng2%Z1.Z.(
IDMRc tiêu:
• Tiết >1 c2ng th3c hóa học c[a học chất= P#a \$@ hóa t56 c[a nguyên t) \$ nhó9 nguyên tử?
• `an >uy0n Ab ncng >1 CT44 c[a chất \$ tFnh hóa t56 c[a nguyên t) hay nhó9 nguyên tử
• Tiế tRc c[ng c) \L ‹ nghba c[a c2ng th3c hóa học
IIDChuen <6:
• T;ng nhó9
• hiếu h@c t1
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWngc[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng 1
7i89 t5a:4óa t56 >$ gB j _ui thc
\L hóa t56, <i8u th3cj
nêu cầu tFnh hóa t5i c[a G
t5@ng : G
2
I
3
4@Yt đWng2
:hNt hiếu học t1:
OF PR 1: /1 CT44 c[a h-
chất tY@ <ởi nitơ=IO? \$ @Ji
nêu cầu cNc nhó9 h@Yt đWng
tB9 5a hương hN gi;i \$ h@$n
th$nh <$i gi;i t5ên <;ng nhó9
OF PR2: /1 CT44 c[a h-
chất gX9:
1,7a>i=I? \$ CI
3
=II?
2,&h29=III? \$ KI
"
=II?
,ut \ấn đL: a <
SJTy
&ếu: aŒ<Œ{JŒyŒ1
&ếu: a © <Œ{JŒ< hay <ª
yŒa hay aª
4~y JNc đ6nh CT44 n$@ Mau
đ!y \iết Mai, đ]ng, \iết >Yi ch@
đ]ng: &aI, S>
2
I
3
,
Ca=I4?
3
, G
3
I
2
, :
2
I
(
4@Yt đWng3
7i89 t5a 2 học Minh
Th;@ >u1n nhó9 \$ t5; >ki:
-CNc <ưQc th3c hi0n:
1,Oiết CT44 PYng chung
2,Oiết <i8u th3c _ui thc hóa t56
3,Chuy8n th$nh t• >0:

=
y
x
=
a
b


a
b
",Oiết CT44 đ]ng
- T5Bnh <$y <$i gi;i
-4K th;@ >u1n >$9 \F PR 2
Th;@ >u1n t5; >ki:
CT44 Mai Oiết >Yi
&aI \B 1DI©1DII &a
2
I
Ca=I4?
3
\B 1DI©1DII
Ca=I4?
2
:
2
I
(
\B 2D%©(DII :
2
I
%

zlN e{NG: Wlj CTHH
C|A Hgj CH<T TH}P HÓA
TRv:
1DCNc <ưQc th#c hi0n: MgA
2DOF PR 1:
- CT44 PYng chung:
IO II
&
J
I
y
-ThG@ _ui thc hóa t56 :
JDIO ΠyDII
-Chuy8n th$nh t• >0:

=
y
x
=
IV
II
2
1
Œ{ JŒ1 \$ yŒ2
-CT44 >$ : &I
2

OF PR 2: I II
1, 7
J
=CI
3
?
y
JDI ΠyDII

=
y
x
=
I
II
1
2
Œ{ JŒ2 \$ yŒ1
CT44 >$ 7
2
CI
3
2,
S>
J
=KI
"
?
y
JDIII ΠyDII

=
y
x
=
III
II
3
2
Œ{ J Œ2 \$ y Œ 3
CT44 >$ S>
2
=KI
"
?
3

OF PR 3 : CT44 n$@ Mau đ!y
G/V Đình Hòa Trang

41
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

\iết Mai, h~y \iết >Yi ch@ đ]ng j
-C[ng c): ”Nc đ6nh c2ng th3c hóa học Mai, h~y Mửa >Yi ch@ đ]ng : 7=KI
"
?,S>=&I
3
?
3
Sg
2
&I
3
, Ta
2
=I4?
2
, ¨n=I4?
2
, KI
2
, GC/
2

-Vun P^: T$i t1 % đến * MgA t5ang 3*
Tuần *
Tiết 1% OEI WULkN Tlj 2
&g$y M@Yn: 2%Z1.Z.(
&g$y gi;ng:3.Z1.Z.(
IDMRc tiêu:
• Hn t1 \L c2ng th3c c[a đơn chất \$ h- chất
• C[ng c) \L cNch >1 c2ng th3c hóa học, cNch tFnh :T7 c[a chất
• C[ng c) <$i t1 tFnh hóa t56 c[a nguyên t)
• `an >uy0n Ah; nc9g >$9 <$i t1 JNc đ6nh nguyên t) hóa học
IIDChuen <6:
-Hn t1 cNc Aiến th3c : CT44,¦ nghba CT44,hóa t56DDDD
-T;ng hR, hiếu học t1DDDD
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
H+V% 9-( c0a $5+ #$T(
4@Yt đWng1
nêu cầu học Minh nhhc >Yi 9Wt M) Aiến th3c cơ
<;n Mau:
1-C2ng th3c hóa học chung c[a đơn chất \$
h- chất
3- 4óa t56 >$ gB j
"-sui thc hóa t56j \1n PRng hóa t56 đ8 >$9 gBj
4@Yt đWng2
T$i t1 1: V•ng <;ng hR
/1 CT44 \$ tFnh :T7 c[a:
a- Mi>ic=IO? \$ @Ji
<- CanJi \$ nhó9 I4 =I?
nh1n Jdt Mửa Mai
T$i t12:
qTiết CT44 c[a ” \Qi IJi \$ n \Qi 4iP5@ >$:

2
I \$n4
2
Œ{ ”,n tY@ nên h- chất có CT44
>$:
S, ”n
2
T, ”
2
n
2
C, ”n V, ”
2
n
3
q4~y JNc đ6nh ”,n <iết :T7”
2
IŒ'2 \$
n4
2
Œ3"
H+V% 9-( c0a học .$(h
I.3$*( %hmc c8( (hX:
• C2ng th3c chung c[a đơn chất :

S
J
• C2ng th3c chung c[a h- chất :
S
J
T
y

a <
• sui thc \L hóa t56 : S
J
T
y
JDaŒyD<
• O1n PRng _ui thc \L hóa t56 :
-TFnh hóa t56 c[a 9Wt nguyên t)
-/1 CT44 c[a h- chất
IIDW,Iq( %dY:
T$i t1 1:
a- c2ng th3c hóa học: KiI
2
:T7
KiI2
Œ2*q1'D2Œ'.
<-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: Ca=I4?
2
:T7
Ca=I4?2
Œ".q1(D2Œ("
T$i t1 2:
q C!u C
ii;i thFch: tr ”
2
I Œ{ ” có hóa t56 I
n4
2
Œ{ n có h@N t56 II
\1y CT44 c[a ” \$ n : ”
2
n
q&T7 c[a ”Œ='2-1'?Z2Œ23
G/V Đình Hòa Trang

42
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T$i t1 3: Oiết tất c; c2ng th3c hóa học c[a đơn
chất \$ h- chất có &T7 h@uc :T7 >$:
a- '"đ\c <- *. đ\c
c- 1'.đ\c P- 1"2đ\c
4@Yt đWng3: Vun P^4ọc Minh 2n t1 đ8 Ai89 t5a
1 tiết

O$ &T7 c[anŒ=3"-2?Z2Œ32
O1y ” >$ nat5i :&a
n >$ >ưu hu|nh : K
T$i t1 3 :
a-CNc chất c@ &T7 hay :T7 <}ng '" gX9:
- ,Xng Cu
-/ưu hu|nh đi@Jit KI
2
<- CNc chất có :T7 <}ng *. >$:
->ưu hu|nh t5i @Jit KI
3
-,Xng @Jit CuI
c- CNc chất có :T7 <}ng 1'. >$:
-T529 T5
2
-,Xng Mun Šat CuKI
"
-/F thuyết :
Hn t1 cNc AhNi ni09 đ~ học như Chất , hgn h-, đơn chất h- chất ,nguyên
tử, h!n tử, nguyên t) hóa học, hóa t56
-O1n PRng:
q/1 c2ng th3c hóa học
q TFnh hóa t56 nguyên t)
qTFnh h!n tử Ah)i
q T$i t1 nh$ 1,2,3," MgA t5ang "1
Tuần * &g$y M@Yn: 2*Z1.Z.(
G/V Đình Hòa Trang

44
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tiết 1' 3I~M TRA 1 TI•T &g$y gi;ng: %Z11Z.(
IDMRc tiêu:
• ,Nnh giN Aết _u; tiế thu \$ \1n PRng Aiến th3c c[a học Minh _ua cNc nWi Pung đ~ học
• nêu cầu >$9 <$i t5ung th#c chFnh JNc, học Minh t# >#c DDDDDDDDDDD
IIDCNc h@Yt đWng:
1-«n đ6nh:
2-:hNt đL:
3-Thu <$i:
"-Vun P^: Chuen <6 <$i 9Qi: K# <iến đCi chất
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91(:
C!u1=.D%đ?, CT44 n$@ Mau đ!y \iết đ]ng:
a- &a
2
I <- S>
2
c- 4
3
I
%
P- G
3
I
2
C!u2=.D%đ?, &guyên tử c[a 9Wt nguyên t) có M) Œ( nên M) >Q G \$ M) G >Q ng@$i c•ng >ần >ư-t
>$: a- %,2 <-3," c- 2,% P- 2,"
C!u3=.D%đ?, 4- chất c[a nguyên t) ” \Qi I >$ ”
2
I \$ n \Qi 4 >$ n4
2
Muy 5a h- chất ” \Qi n
có c2ng th3c hóa học >$:
a- ”
2
n
2
<-”n c- ”n
2
P- ”
2
n
C!u" =.D%đ? , H€I chọ( c?, 91( (h=% :
S- 4Yt đYi Pi0n ch@ chất >$ h!n tử
T- &guyên tử \$ h!n tử >$ hYt đYi Pi0n ch@ chất
C- :h!n tử >$ hYt đYi Pi0n ch@ chất \$ 9ang đầy đ[ tFnh chất hóa học c[a chất
V- C; S T C đLu đ]ng
C!u%=1đ?,H€I (/$ ‚ > c-% O #X$ c-% A ch+ %hAch hiY:
S T Th3 t# n)i:
aD 2I
2
<D &
2
cD 4
2
I
PD 4
GD 24
2
I
gD 4
2
1D &ưQc
2D 2 h!n tử @Ji
3D 1 h!n tử nitơ
"D nguyên tử hiP5@
%D h!n tử hiP5@
1DDDDDD
2DDDDDD
3DDDDDD
"DDDDDDD
%DDDDDDD
C!u'=1đ?,Đ$o( #à+ chƒ %&/( ch+ %hAch hiY:
CT44 >$ CaCI
3
có M) nguyên tử C t5@ng h!n tử >$DDDDDDD, nếu h!n tử có 3 nguyên tử hiP5@,
1nguyên tử h@th@," nguyên tử @Ji thB CT44 c[a chất >$DDDDDDDDDDDDDDDDDDD\$ h!n tử Ah)i c[a nó
>$DDDDDDDDDDDDDDD
TDT# >u1n:='đ?
C!u 1=1đ?- TFnh hóa t56 c[a & t5@ng &
2
I
%
C!u 2=3đ?- /1 CT44 \$ tFnh h!n tử Ah)i c[a h- chất tY@ <ởi nh29=III. \$ nhó9
KunŠat : KI
"
có hóa t56 IO
C!u 3=2đ?- &guyên t) ` có &T7 <}ng .,%>ần &T7 >ưu hu|nh
aD ”Nc đ6nh nguyên t) `j &ó >$ nguyên t) Ai9 >@Yi hay hi Ai9j
G/V Đình Hòa Trang

4@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

<D ` tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a nój
=Ch@ KΠ32?

Đ5Y 5(
SDT5hc nghi09="đ?
S T C V
C!u1=.D%đ? ” ”
C!u2=.D%đ? ”
C!u3=.D%đ? ”
C!u"=.D%đ? ”
C!u% =1đ? 1c,2a,3<, "P,%g
C!u'=1đ? 1 4
3
:I
"
+*
TDT# >u1n: ='đ?
C!u1, 1đ iọi t >$ hóa t56 cần tB9
t II t II
&
2
I
%
&I
2
2t Œ %DIIŒ1. t Œ 2DIIŒIO
t Π1.Z2ΠO
C!u2, 3đ q /1 CT44 : III II
TưQc1- CT44 PYng chung : S>
J
=KI
"
?
y
.D%đ
TưQc2- ThG@ _ui thc hoa t56: JDIII Œ yDII .D%đ
TưQc3- Chuy8n th$nh t• >0 :
=
y
x
=
III
II
3
2
Œ{ JŒ 2 \$ yŒ3 .D%đ
TưQc"- CT44 c[a chất : S>
2
=KI
"
?
3
.D%đ
q TFnh :T7 c[a chất:
S>
2
=KI
"
?
3
Œ 2(D2 q =32q1'D"?D3Œ"%.đ\c 1đ
C!u3- 2đ aD &T7
`
Œ .,%D32Œ I'Œ{ ` >$ nguyên t) IJi : I 1đ
/$ nguyên t) hi Ai9
<D7hF @Ji : I
2

G/V Đình Hòa Trang

4B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần +
Tiết 1(
ChươngII: PH„N sNG H#$ HỌC
SD %&•N Đ…& CH<T
&g$y M@Yn:2(Z1.Z.'
&g$y gi;ng:1Z11Z.'
IDMRc tiêu:
• ii] học Minh h!n <i0t hi0n tư-ng \1t >F \$ hi0n tư-ng hóa họcD &h1n 5a đư-c hi0n tư-ng \1t
>F hay hi0n hi0n tư-ng ở Jung _uanh
• Tiế tRc 5an >uy0n Ab ncng >$9 thF nghi09 \$ _uan MNt thF nghi09
IIDChuen <6:
• VRng cR: ,an cXn , na9 ch!9 , Af gg , AiLng , )ng nghi09 , c)c th[y tinh
• 4óa chất: TWt Mht,<Wt >ưu hu|nh,đưkng , nưQc, 9u)i cn
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWngc[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1
nêu cầu học Minh _uan MNt hBnh
2D1 MgA \$ đut c!u hoi
- Kơ đX t5ên nói >ên điLu gBj
-CNch <iến đCi t5@ng trng giai
đ@Yn đó như thế n$@j
i-i ‹:
q/$9 thế n$@ đ8 nưQc >ong
<iến th$nh nuQc đNj
qT5@ng cNc _uN t5Bnh t5ên nưQc
đ~ thay đCi như thế nN@j Có M#
thay đCi \L chất Ah2ngj
- 4uQng Pmn 4K >$9 thF
nghi09:
q4^a tan 9u)i cn \$@ nưQc
qV•ng Af,Af1Z3 )ng nghi09
\$ đun nóng <}ng đan cXn
Œ{ _uan MNt \$ ghi >Yi <}ng Mơ
đX c[a _uN t5Bnh <iến đCi
-sua cNc thF nghi09 G9 có
nh1n Jdt gB \L t5Yng thNi \L
chấtj
CNc _uN t5Bnh <iến đCi t5ên gọi
>$ hi0n tư-ng \1t >F
O1y hi0n tư-ng \1t >F >$ gBj
-&ói >ên _uN t5Bnh <iến đCi như
Mau:
&3Qc←→&ưQc ←→&ưQc
`hn >ong AhF
4ọc Minh _uan MNt
Kơ đX c[a _uN t5Bnh <iến đCi:
Mu)i cn → Vung
`hn
P6ch 9u)i →Mu)i cn
/ong `hn
T5@ng cNc _uN t5Bnh t5ên đLu có
M# thay đCi \L t5Yng thNi , hBnh
PYng nhưng Ah2ng có M# thay
đCi \L chất
O1y hi0n tư-ng \ất >F >$ hi0n
tư-ng t5@ng đó Ah2ng có M#
<iến đCi \L chất
I-4i0n tư-ng \1t >F:
1- ThF nghi09: MgA
2- 7ết >u1n :
H$q( %)i( #d% lA là h$q(
%)i( Gh;( có ch=% 7X$ .$(h
&a
G/V Đình Hòa Trang

4C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4@Yt đWng2
-/$9 thF nghi09:Kht tNc PRng
\Qi >ưu hu|nh
1-T5Wn đLu <Wt Mht \$ >ưu hu|nh
\$ chia >$9 2 hần
2-,ưa na9 ch!9 >Yi gần hần 1
3-,C hần 2 \$@ )ng nghi09 \$
đun nóng
"-,ưa na9 ch!9 >Yi gần M;n
he9 thui đư-c
nêu cầu học Minh nh1n Jdt hi0n
tư-ng \$ 5]t 5a Aết >u1n
-/$9 thF nghi09 tiế:
qCh@ Ft đưkng t5hng \$@ )ng
nghi09
q,un nóng )ng <}ng đan cXn
Œ{ _uan MNt nh1n Jdt
CNc _uN t5Bnh <iến đCi t5ên có
hi0n tư-ng \1t >F Ah2ngj OB
Ma@j
Th2ng <N@ đó >$ hi0n tư-ng
hóa họcD O1y hi0n tư-ng hóa
học >$ gBj
Mu)n h!n <i0t hi0n tư-ng \1t
>F \Qi hi0n tư-ng hóa học P#a
\$@ Pấu h•0u n$@j
4@Yt đWng3
C[ng c):
4i0n tư-ng n$@ Mau đ!y >$ hi0n
t5ư-ng hóa học j \B Ma@j
1- Cu)c >$9 <}ng Mht đ8
>!u ng@$i Ah2ng AhF <6
g•
2- ,)t chNy than
3- V!y Mht cht th$nh nhtng
đ@Yn nho >$9 đinh
Vun P^:
T$i t1 1,2,3 MgA t5ang"(
Chuen <6 <$i h;n 3ng hóa học
&h1n Jdt:
-4gn h- nóng đo \$ chuy8n
Mang 9$u JN9 đGn
-M;n he9 Ah2ng <6 na9 ch!9
h]tŒ{ ch3ng to M;n he9 Ah2ng
có tFnh chất c[a Mht
O1y _uN t5Bnh <iến đCi t5ên có
M# thay đCi chất: có chất 9Qi
tY@ 5a
&h1n Jdt:
-,ưkng chuy8n Pần Mang 9$u
n!u 5Xi đGn, th$nh )ng nghi09
có nưQc Juất hi0n
CNc _uN t5Bnh <iến đCi t5ên
Ah2ng h;i >$ hi0n tư-ng \1t >F
\B đLu có Minh 5a chất 9Qi
4i0n t#ơng hóa học >$ hi0n
tư-ng t5@ng đó có Minh 5a chất
9Qi
-Có Juất hi0n tFnh chất 9Qi
1-4i0n tư-ng hóa học \B có chất
9Qi ta@ th$nh đó >$ >Qg•
2- >$ hi0n tư-ng hóa học tan
chNy Ah2ng c^n >$ tan nta tY@
th$nh chất AhF
II-4i0n tư-ng hóa học:
1D ThF nghi09: MgA
2D 7ết >u1n :

H$q( %)i( hóa học là h$q(
%)i( có ch=% 7X$ .$(h &a
G/V Đình Hòa Trang

4F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần +
Tiết 1*

jH„N sNG HÓA HỌC
&g$y M@Yn:2*Z1.Z.'
&g$y gi;ng:"Z11Z.'
IDMRc tiêu:
• Tiết đư-c h;n 3ng hóa học >$ _uN t5Bnh <iến đCi chất n$y th$nh chất AhNc
• Tiết <;n chất c[a h;n 3ng hóa học
• `an >uy0n Ab ncng \iết hương t5Bnh hóa học
IIDChuen <6:
• T5anh \l : Mơ đX tư-ng t5ưng ch@ h;n 3ng hóa học
• T;ng nhó9
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWngc[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1
T$i cƒ: thế n$@ >$ hi0n tư-ng
\1t >F hi0n tư-ng hóa họcj ch@
\F PRj
Chta <$i t1 2Z"(MgA
4@Yt đWng2
suN t5Bnh <iến đCi tr chất n$y
th$nh chất AhNc gọi >$ h;n 3ng
hóa học
Vmn gi;i đ8 học Minh nh9 chất
tha9 gia , chất tY@ th$nh >$ gBj
iiQi thi0u h;n 3ng: nung nóng
đưkng <iến đCi th$nh than \$
nưQc
•9 h~y ch• 5a chất tha9 gia \$
M;n he9j
:h;n 3ng t5ên đư-c ghi thG@
hương t5Bnh cht như thế n$@j
4uQng Pmn ch@ học Minh ghi
Tr hương t5Bnh cht:
T5; >ki
ThG@ P’i
-Chất tha9 gia >$ đưkng
-Chất tY@ th$nh hay M;n he9 >$
than \$ nưQc
:T cht:
t
.
IDĐ^(h (hua: MgA
G/V Đình Hòa Trang

48
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

t@
CanJi cac<@natŒ{canJi @Jit
qAhF cac<@nic
•9 h~y đọc t t5ên
4@Yt đWng3
nêu cầu học Minh _uan MNt hBnh
2D%MgA
4oi:T5ưQc h;n 3ng=a? có
nhtng h!n tử n$@j
nhtng nguyên tử n$@ >iên Aết
\Qi nhauj
¢=<? cNc nguyên tử n$@ >iên Aết
\Qi nhauj
4~y M@ MNnh M) 4 \$ I t5ưQc \$
t5@ng h;n 3ngj
Kau h;n 3ng¬ có h!n tử n$@j
cNc nguyên tử n$@ >iên Aết \Qi
nhauj
•9 h~y M@ MNnh chất tha9 gia
\$ M;n he9 \L:
-K) nguyên tử 9gi >@Yi
-/iên Aết t5@ng h!n tử
4Yt n$@ đư-c <;@ t@$n t5@ng
h;n 3ngj
`]t 5a <;n chất c[a h;n 3ng
hóa học
4@Yt đWng"
,ưkngŒ{ThanqnưQc
,@c: canJi cac<@nat <6 h!n
h[y tY@ th$nh can JJi @Jit \$
nưQc
suan MNt hBnh
t5; >ki:
- có 2 h!n tử hiP5@ \$ 1 h!n
tử @Ji
-t5@ng h;n 3ng cNc nguyên tử
chưa >iên Aết
-K) nguyên tử 4 \$ I ở a <}ng
ở <
-Mau ư c3 1 nguyên tử I >iên
Aết \Qi 2 nguyên tử 4 tY@ th$nh
h!n tử nưQc
-K) nguyên tử 9gi >@Yi Ah2ng
đCi
-/iên Aết gita cNc nguyên tử
thay đCi
-&guyên tử đư-c <;@ t@$n
&êu <;n chất c[a h;n 3ng hóa
học thG@ MgA
IIDe$†( [$*( c0a YhH( m(
hóa học:
T5@ng h;n 3ng hóa học có M#
thay đCi >iên Aết gita cNc
nguyên tử >$9 ch@ h!n tử n$y
<iến đCi th$nh h!n tử AhNc
-C[ng c): q&hhc >Yi nWi Pung chFnh c[a <$i
qOiết hương t5Bnh cht c[a cNc h;n 3ng Mau:
1,,)t nh29 t5@ng @Ji tY@ 5a nh29 @Jit
2,,i0n h!n nưQc thu đư-c hiP5@ \$ @Ji
-Vun P^: T$i t1 1 2 3 t5ang %. MgA
G/V Đình Hòa Trang

4N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần 1.
Tiết 1+ jH„N sNG HÓA HỌC =tiế thG@?
&g$y M@Yn :3Z11Z.'
&g$y gi;ng:(Z11Z.'
IDMRc tiêu:
• Tiết đư-c cNc điLu Ai0n đ8 h;n 3ng hóa học J;y 5a
• &h9 đư-c nhtng Pấu hi0u nh1n 5a h;n 3ng hóa học J;y 5a
• `an >uy0n cNch \iết hương t5Bnh cht
IIDChuen <6:
• &ghiên c3u MgA, <;ng hR
• png nghi09, Al9 \iên
IIIDCNc h@Yt đWng PYy học:
4@Yt đWngc[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1
:h;n 3ng hóa học >$ gB j chất
tha9 gia, chất tY@ th$nh >$ gBj
Ch@ \F PR
4@Yt đWng2
/$9 thF nghi09 : ch@ Al9 \$@
)ng nghi09 nho PP 4C> \$@
nêu cầu học Minh _uan MNt hi0n
tuư-ng gi;i thFch
O1y 9u)n h;n 3ng hóa học
J;y 5a cần điLu Ai0n gBj
TL 9ut tiế J]c c$ng >Qn thB
h;n 3ng J;y 5a c$ng nhanh
Mu)n >ưu hu|nh chNy đư-c
t5@ng Ah2ng AhF cần h;i >$9
gBj
4@c Minh t5; >ki \$ ch@ \F PR
9inh họa
-/$9 thF nghi09
- suan MNt nêu hi0n tư-ng :
T5ên 9ut Al9 Mửi <ọt \$ tan
Pần đXng thki có chất AhF Juất
hi0n
,iLu Ai0n : cNc chất tha9 gia
h;i tiế J]c
- Cần cung cấ nhi0t đW <an đầu
IIID7hi n$@ h;n 3ng hóa học
J;y 5a :
1- CNc chất tha9 gia h;i tiế
J]c \Qi nhau
2-MWt M) h;n 3ng cần có nhi0t
đW
3-MWt M) h;n 3ng cần có chất
J]c tNc
• Chất J]c tNc >$ chất AFch
thFch ch@ h;n 3ng JNy
5a nhanh hơn nhưng
G/V Đình Hòa Trang

@R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Chất J]c tNc >$ gB j
`]t 5a Aết >u1n \L điLu Ai0n
đ8h;n 3ng hóa học J;y 5a
4@Yt đWng3
7hi ch@ Al9 \$@ 4C> có hi0n
tư-ng gB, h~y nhhc >Yi
O1y >$9 thế n$@ nh1n <iết h;n
3ng đ~ J;y 5a j
V#a \$@ Pấu hi0u n$@ đ8 <iết có
chất 9Qi Juất hi0n j
4@Yt đWng"
q&êu cNc điLu Ai0n đ8 h;n 3ng
hóa học J;y 5a
Ah2ng <6 tiêu ha@ Mau
h;n 3ng
IOD/$9 thế n$@ đ8 nh1n <iết
h;n 3ng hóa học J;y 5a :
V#a \$@ Pấu hi0u có chất 9Qi
Juất hi0n ,có tFnh chất AhNc \Qi
chất h;n 3ng :
-M$u Mhc
-TFnh tan
-T5Yng thNi : 5hn, AhFDDDD
-C[ng c):
-Ch@ cNc G9 nhhc >Yi nWi Pung cơ <;n c[a <$i
-T5G@ Mơ đXtư-ng t5ưng ch@ h;n 3ng gita 9agiG \$ aJit c>@hiP5ic 4C> tY@ th$nh 9agiG
c>@5ua MgC>2 \$ AhF hiP5@ 42
a- Oiết hương t5Bnh cht
<- ,iLn \$@ chg t5)ng: ž9gi h;n 3ng J;y 5a \Qi 9WtDDDDDDDDDD\$ 2DDDDDDDDDDMau h;n 3ng tY@ 5a
9Wt DDDDDDDD\$ 9WtDDDDDDDDDDDDD
-Vun P^:
-/$9 <$i t1 t5ang1',1(MgA
-Chuen <6 <$i th#c h$nh M) 3 t5ang 1* MgA


Tuần1.
Tiết 2.
Th‡c hà(h [à$ ./ 4
&g$y M@Yn: 'Z11Z.'
&g$y gi;ng:+Z11Z.'
IDM\c %$T,: ii] học Minh:
• :h!n <i0t đư-c hi0n tư-ng \1t >F ,hi0n tư-ng hóa học
• &h1n <iết đư-c Pấu hi0u có h;n 3ng hóa học J;y 5a
• `an >uy0n Ab ncng Mử PRng PRng cR,hóa chất t5@ng :T&
IIDCh,]( [^:
• VRng cR: iiN T4, )ng TT,)ng h]t,Af gg ,đan cXn›
• 4óa chất: -PP nat5i cac<@nat
-PP nưQc \2i t5@ng
-Thu)c tF9
IIIDT$*( %&!(h %n chmc _VI học:
4@Yt đWng c[a giN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh
H+V% 9-(1:Ai89 t5a Aiến th3c có >iên _uan đến
<$i th#c h$nh
-:h!n <i0t hi0n tư-ng \1t >F \$ hi0n tư-ng hóa
học
-V!] hi0u nh1n <iết h;n 3ng hóa học J;y 5aj
4K t5; >ki c!u hoi
4K nh1n Jdt <Yn
G/V Đình Hòa Trang

@1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

H+V% 9-(2: Tiến h$nh thF nghi09:
• 7i89 t5a PRng cR hóa chất
• &êu 9Rc tiêu c[a <$i th#c h$nh
• 4ưQng Pmn \$ >$9 tha@ tNc 9mu
• 4 K tiến h$nh >$9 T&
• 4K <N@ Aết _u; \$ \iết tưkng t5Bnh
• `ửa PRng cR \$ Pọn \0 Minh
ThA (h$q71: 4ưQng Pmn 4K >$9 T&
/$9 9mu
Ch@ 4K >$9 T&
nêu cầu 4K _uan MNt, nh1n Jdt \$ t5; >ki c!u hoi:
-TYi Ma@ đó9 <•ng chNyj
-TYi Ma@ đó9 <•ng chNy thB tiế tRc đunj
-,ó9 đo nói >ên điLu gBj /]c n$y Ah2ng đun nta
\B Ma@j
4ưQng Pmn 4K >$9 T& tiế
nêu cầu 4K >$9 T& \$ _uan MNt hi0n tư-ng,nh1n
Jdt ,Aết >u1n
ThF nghi09 t5ên có <a@ nhiêu _uN t5Bnh <iến đCij
nhtng <iến đCi đó >$ hi0n tư-ng n$@j
ThA (h$q72: 4ưQng Pmn 4K >$9 thF nghi09
nêu cầu tiến h$nh T& ch] ‹ _uan MNt hi0n
tư-ng, nh1n Jdt \$ t5; >ki c!u hoi:
-T5@ng hơi thở có gBj
-T5ưkng h- n$@ có h;n 3ng hóa học J;y 5aj OB
Ma@j
4ưQng Pmn >$9 tiế T&
nêu cầu >$9 T& \$ _uan MNt,t5a >ki :
-T5ưkng h- n$@ có h;n 3ng hóa học J;y 5a ,
P#a \$@ Pấu hi0u n$@j
nêu cầu h@c Minh ghi hương t5Bnh cht J;y 5a ở
cNc thF nghi09 t5ênj
4ưQng Pmn : Thu)c tF9 Ahi <6 đun nóng Minh 5a
1-ThA (h$q71: 4^a tan \$ đun nóng Aa>i
G9anganat=thu)c tF9?
aD Ch@ nưQc \$@ )ng nghi091 có ch3a thu)c tF9
<DV•ng Af gg \$ đun )ng2 có ch3a TT t5ên ngọn
>ửa đan cXn,đưa t$n đó9 đo \$@ 9i0ng )ngD7hi
đó9 Ah2ng đo thB ngrng đun
T5; >ki:
-P@ có @Ji
-P@ h;n 3ng chưa J;y 5a chưa hết
-P@ Ah2ng c^n @Ji,\B h;n 3ng đ~ J;y J@ng
/$9T& tiế:
-,C nưQc \$@ )ng2 \$ >hc đLu
Nhd( wˆ% :
ở 2ng1: chất 5hn tan hết th$nh PP 9$u tF9
ở )ng2: chất 5hn tan Ah2ng hết
-Có 3 _uN t5Bnh <iến đCi:
• Thu)c tF9 tan t5@ng )ng1 >$ hi0n tư-ng
\1t >F
• ,un nóng thu)c tF9 ở )ng2 >$ hi0n tư-ng
hóa học \B Minh 5a chất 9Qi >$ AhF @Ji \$
chất 5hn Ah2ng tan
• K# h^a tan 1 hần chất 5hn ở 2ng2 >$ hi0n
tư-ng \1t >F
2-ThA (h$q72:
Tiến h$nh: P•ng )ng h]t thCi hơi \$@ )ng 3 đ#ng
nưQc \$ )ng" đ#ng nưQc \2i t5@ng
Nhd( wˆ%:
T5@ng hơi thở 5a có AhF cac<@nic
-ở )ng3 Ah2ng có hi0n tư-ng gB
-ở )ng" nưQc \2i t5@ng \mn đRc
O1y ch• có ở )ng" 9Qi có h;n 3ng hóa học J;y
5a,\B có Minh 5a chất 9Qi
-&ho %-1. giọt PPnat5icac<@nat \$@ )ng3 \$ )ng
% đ#ng nưQc \2i t5@ng
&h1n Jdt:
ở 2ng3 Ah2ng có hi0n tư-ng gB
ở )ng% có h;n 3ng J;y 5a \B có chất 9Qi Minh 5a
CNc hương t5Bnh cht:
¢ )ng2:
7a>i G9anganat 7a>i9anganatq @Ji
G/V Đình Hòa Trang

@2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

7a>i9anganat \$ AhF @Ji
&ưQc \2i t5@ng có chất tan >$
CanJi hiP5@Jit
Ch@ 4K h@$n th$nh tưkng t5Bnh \$ nW
H+V% 9-(4:
-&h1n Jdt,PNng giN gik th#c h$nh
-Ch@ 4K thu Pọn PRng cR,\0 Minh
-ef( _': chuen <6 <$i học tế thG@: ,/TT7/
¢ )ng":
CanJi hiP5@Jit qCac<@nđi@Jit canJicac<@nat
q nưQc
“ )ng%:
CanJihiP5@Jitqnat5icac<@nat canJicac<@natq
&at5icac<@nat
4@$n ch•nh tưkng t5Bnh
Thu Pọn PRng cR , >$9 \0 Minh h^ng th#c h$nh
Tuần11
Tiết 21 ĐvNH WUlT O„P TPEN 3HZI WƯgNG
&g$y M@Yn: 1.Z11Z.'
&g$y gi;ng:1"Z11Z.'
I.M\c %$T, c8( 9V%:
• 4i8u đư-c nWi Pung c[a đ6nh >u1t TT7/ , gi;i thFch đư-c đ6nh >u1t P#a \$@ M# <;@ t@$n Ah)i
>ư-ng c[a nguyên tử t5@ng h!n tử
• Tiết \1n PRng đ6nh >u1t đ8 >$9 <$i t1
• `an >uy0n Ab ncng \iết hương t5Bnh cht ch@ cNc G9
II.Ch,]( [^:
• e\( c\:
-C!n
-C)c th[y tinh
-T5anh \l
-T;ng hR
• Hóa ch=%:
cVV <a5i c>@5ua
cVV nat5i MunŠat
III.H+V% 9-( _VI học:
H+V% 9-( c0a $5+ #$T( H+V% 9-( c0a học .$(h N-$ _,( h$ [H(
H+V% 9-(1:
- iiQi thi0u nh$ <Nc học
/@9@n@J@ \$ /a\@aPG
-4ưQng Pmn học Minh >$9 thF
nghi09
&ghG
/$9 thF nghi09:
-,ut 2 c)c ch3a PP <a5i c>@5ua
\$ nat5i MunŠat >ên 1 <ên c[a c!n
-,ut cNc _u; c!n \$@ đba c^n >Yi
Ma@ch@ Ai9 c!n <}ng
-,C c)c 1 \$@ c)c2
I.ThA (h$q7: Ki7
G/V Đình Hòa Trang

@4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

-nêu cầu _uan MNt hi0n
tư-ng,nh1n Jdt t5; >ki c!u hoi:
4~y _uan MNt \6 t5F c[a Ai9 c!nj
O1y G9 có nh1n Jdt gB \L tCng
Ah)i >ư-ng c[a cNc chất tha9
gia \$ cNc chất tY@ th$nhj
&h1n Jdt t5ên chFnh >$ nWi Pung
c[a ,/TT7/
H+V% 9-(2:
-Ch@ đọc nWi Pung đ6nh >u1t MgA
-•9 h~y \iết hương t5Bnh cht
c[a h;n 3ng c[a thF nghi09
=<iết chất tY@ th$nh >$ <a5i
MunŠat \$ nat5i c>@5ua?
-nếu AF hi0u Ah)i >ư-ng c[a 9gi
chất >$: 9 thB nWi Pung c[a đ6nh
>u1t đư-c <i8u th6 <}ng c2ng
th3c như thế n$@j
-TCng _uNt nếu có h;n 3ng:
S qT C q V
ThB <i8u th3c t5ên đư-c \iết như
thế n$@j
-4ưQng Pmn học Minh gi;i thFch
đ6nh >u1t:
qt5G@ t5anh
qyêu cầu 4K _uan MNt t5anh
\$ ch@ <iết <;n chất c[a h;n
3ng hóa học >$ gBj
qM) nguyên tử c[a 9gi
nguyên t) có thay đCi Ah2ngj
qAh)i >ư-ng c[a 9gi
nguyên tử có thay đCi Ah2nhj
O1y tCng Ah)i >ư-ng c[a cNc
chất như thế n$@j
H+V% 9-(4: Ž PRng
TFnh Ah)i >ư-ng c[a 9Wt chất
Ahi <iết Ah)i >ư-ng c[a cNc chất
c^n >Yi
Oà$ %dY1:,)t chNy 'D2g
h@th@ t5@ng Ah2ng AhF thu
&h1n Jdt:
-/]c đầu c!n thcng <}ng
-Kau Ahi đC \$@ nhau có chất
5hn t5hng Juất hi0n \$ Ai9 c!n
\mn ở \6 t5F c!n <}ng
-O1y TCng Ah)i >ư-ng c[a cNc
chất tha9 gia <}ng tCng Ah)i
>ư-ng c[a cNc chất tY@ th$nh
-,ọc nWi Pung đ6nh >u1t MgA
-:T cht:
&at5i MunŠatq<a5i c>@5ua Ta5i
MunŠat q &at5i c>@5ua
-Có <i8u th3c :
9 q 9 Π9 q 9
&at55iMunŠat

Ta5i c>@5ua

&at5ic>5ua Ta5iMunŠa


Œ{ 9
S
q9
T
Π9
C
q 9
V
-suan MNt t5anh \$ t5; >ki:
-T;n chất c[a uhh: t5@ng uhh
>iên Aết gita cNc nguyên tử thay
đCi >$9 chi h!n tử n$y <iến đCi
th$nh h!n tử AhNc
-7h2ng thay đCi
-7h)i >ư@-ng c[a 9gi nhuyên
tử cƒng Ah2ng thay đCi
qO1y Ah)i >ư-ng cNc chất đư-c
<;@ t@$n
T$i1:
-hương t5Bnh cht:
:h@th@q@Ji đih@th@ G ta@Jit
-thG@ đ6nh >u1t:
9 q 9 Π9
II:Đ^(h l,d%:
1. N-$ _,(:
T5@ng 1 h;n 3ng hóa h@c, tCng
Ah)i >ư-ng c[a cNc chất M;n
he9 <}ng tCng Ah)i >ư-ng c[a
cNc chất tha9 gia
2. O$:, %hmc:
4.
&ếu S q T q C qV
ThB: 9S q M< ŒMC q 9V
"D G$H$ %hAch: Ki7
II.s( _\(:
TFnh Ah)i >ư-ng c[a 9Wt chất
Ahi <iết Ah)i >ư-ng c[a cNc chất
c^n >Yi
G/V Đình Hòa Trang

@@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

đư-c 1"D2g đih@th@Gnta@Jit
aDOiết hương t5Bnh chtj
<DOiết <i8u th3c đ6nh >u1tTT7/
cDTFnh Ah)i >ư-ng AhF @Ji h;n
3ngj
Oà$ %dY2: &ung canJicac<@nat
thu đư-c %'g canJi@Jit \$ ""g
AhF cac<@nicD4~y tFnh Ah)i
>ư-ng c[a canJicac<@nat đ~
h;n 3ngj
H+V% 9-(@:
C0( c/: nêu nWi Pung
,/TT7/ \$ gi;i thFch đ6nh
>u1tj
ef( _': /$9 cNc <$i t1 1,2,3
MgADChuen <6 <$i 9Qi : hương
t5Bnh hóa học
:h@th@ @Ji đih@th@Gnta@Jit
Œ{9 Œ 9 - 9

@Ji đih@th@Gnta@Jit h@th@
9
@Ji
Œ
1"D2 - 'D2 Π*=g?
T$i2:

canJicac<@nat canJi@JitqAhF cac<@nic

Œ{ 9 Œ 9 q 9
CanJicac<@nat canJi@Jit cac<@nic
9 Π%' q "" Π1..=g?
canJicac<@nat
Oà$ %dY1:
Oà$ %dY2:
Tuần:11
Tiết : 22

jHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
&g$y M@Yn: 11Z11Z.'
&g$y gi;ng:1'Z11Z.'
IDM\c %$T,: ii] học Minh:
• :hương t5Bnh hóa học P•ng đ8 <i8u Pišn h;n 3ng hóa học g^9 có c2ng th3c hóa học c[a cNc
chất tha9 gia \$ M;n he9
• /1 đư-c hương t5Bnh hóa học Ahi@ <iết cNc chất tha9 gia \$ M;n he9
• `an >uy0n Ab ncng >1 c2ng th3c hóa học
IIDCh,]( [^:
• T5anh \l h2D%
• T;ng hR
• :hiếu học t1
IIIDT$*( %&!(h %n chmc c5c h+V% 9-(:
1-…( 9^(h:
2-Oà$ c` : -&Wi Pung đ6nh >u1t TT7/j 4~y \iết <i8u th3c c[a đ6nh >u1tj
-7i89 t5a <$i t1 3 MgA
3-Oà$ 7X$:
H+V% 9-( c0a $aó #$T( H+V% 9-( c0a học .$(h N-$ _,( h$ [H(
H+V% 9-(1:
-•9 h~y \iết CT44 c[a cNc chất
có t5@ng h;n 3ng c[a <$i t1 3
-ThG@ ,/TT7/ thB M) nguyên tử
c[a 9gi nguyên t) ở 2 \ế hương
t5Bnh ntnj
-4~y ch@ <iết M) nguyên tử @Ji ở 2

2Mg qI
2
2MgI

- K) nguyên tử Mg \$ I ở 2 \ế
Ah2ng <}ng nhau
I.WdY Yh)h( %&!(h hóa học:
1- :hương t5Bnh hóahọc :
24
2
qI
2
24
2
I

G/V Đình Hòa Trang

@B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

\ế c[a tj
Œ{đ8 M) nguyên tử @Ji ở 2 \ế <}ng
nhau ta đut h0 M) 2 ở đ!uj
/]c n$y M) nguyên tử 9agiG
Ah2ng <}ng \1y h;i đut h0 M) 2
t5ưQc CT44 n$@ đ8 nguyên tử
MagiG <}ng nhau ở 2 \ếj
-7hi M) nguyên tử c[a 9gi nguyên
t) đ~ <}ng nhau ở 2 \ế thB hương
t5Bnh đ~ >1 J@ng
/ưu ‹ ch• M) \$ h0 M): 40 M) AhNc
\Qi ch• M)= h0 M) >$ M) \iết t5ưQc
cNc c2ng th3c?
T5G@ t5anh Mơ đX h;n 3ng gita
hiP5@ tNc PRng \Qi @Ji th$nh
nưQcD4~y >1 hương t5Bnh thG@
cNc <ưQc t5ênj
H+V% 9-(2:
sua cNc \F PR Jdt t5ên G9 h~y 5]t
5a cNc <ưQc >1 hương t5Bnh hóa
họcj
T$i t1: ,)t h@t h@ t5@ng @Ji tY@
th$nh đih@t h@ Gn ta @Jit
=:2I%?4~y >1 hương t5Bnh hóa
họcj
H+V% 9-( 4:
C[ng c):
a-Ch@ Mơ đX:
• KI
2
qI
2
Œ{KI
2
• GqC>
2
Œ{GC>
3
S>
2
I
3
q4
2
KI
"
ŒS>
2
=KI
"
?
3
q4
2
I
4~y >1 hương t5Bnh hóa học c[a
ch]ngj
Vun P^:>$9 <$i t1 2,3,",%D(MgA
Chuen <6 nWi Pung c^n >Yi c[a
<$i
-,ut h0 M) 2 \$@ t5ưQc MgI đ8
I ở 2 \ế <}ng nhau
-Tiế tRc đut h0 M) 2 t5ưQc Mg
đ8 Mg <}ng nhau ở 2 \ế

2MgqI
2
2MgI
suan MNt t5anh \$ >1 :
4iP5@ q @Ji nưQc

24
2
q I
2
24
2
I
4K th;@ >u1n \$ nêu cNc <ưQc
>1 hương t5Bng hóa học:
1- Oiết Mơ đX h;n 3ng
2- C!n <}ng M) nguyên tử
c[a 9gi nguyên t)
3- Oiết th$nh hương t5Bnh
hóa học
Th;@ >u1n đ8 >$9 <$i t1:

":q %I
2
2:
2
I
%
C!n <}ng hương t5Bnh hóa học
/$9 <$i t1 \$@ \ở
2- C5c [)Xc ldY jTHH :
‰Oiết Mơ đX h;n 3ng gX9
CT44 c[a cNc chất tha9 gia
\$ M;n he9
qC!n <}ng M) nguyên tử c[a
9gi nguyên t) ở 2 \ế c[a
hương t5Bnh
qOiết hương t5Bnh hóa học
G/V Đình Hòa Trang

@C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần12
Tiết 23
:4¤“&i T`®&4 4¯S 4°C
=Tiế thG@?
&g$y M@Yn2*Z11Z.(
&g$y gi;ng "Z12Z.F
I.M\c %$T, c8( 9V%:
• &h9 đư-c ‹ nghba c[a hương t5Bnh hóa học
• ”Nc đ6nh đư-c t• >0 \L M) nguyên tử, M) h!n tử gita cNc chất t5@ng h;n 3ng
II.Ch,]( [^:
• T;ng hR
• 40 th)ng c!u hoi
• Tiế tRc 5an >uy0n Ab ncng >1 hương t5Bnh hóa học
III.H+V% 9-( _VI Š học:
G/V Đình Hòa Trang

@F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

G/V Đình Hòa Trang

H+V% 9-( c0a $5+ #$T( H+V% 9-( c0a h+c .$(h N-$ _,( h$ [H(
H+V% 9-(1:
7i89 t5a <$i cƒ:
-&êu cNc <ưQc >1 hương t5Bnh
hóa họcj
-7i89 t5a <$i t1 2,3 MgAZ(*-(+
H+V% 9-(2:
&hBn \$@ hương t5Bnh hóa học
ch]ng ta có th8 <iết đư-c điLu
gBj
nêu cầu hM th;@ >u1n nhó9 đ8
t5; >ki c!u hoi t5ên \$ 9inh họa
<}ng \F PR cR th8
Ch@ cNc nhó9 t5Bnh <$y \$
nh1n Jdtj
CNc G9 hi8u t• >0 t5ên như thế
n$@j
•9 h~y ch@ <iết t• >0 \L M)
nguyên tử hay M) h!n tử gita
cNc chất ở <$i t1 2,3 MgA
H+V% 9-( 4:
C[ng c):
1D4~y >1 hương t5Bnh hóa học
\$ ch@ <iết t• >0 \L M) nguyên tử
hay h!n tử gita cNc chất:
aDKht tNc PRng \Qi c>@ tY@ th$nh
Mht =III? c>@5ua: GC>
3
<D9Gtan=C4
"
? chNy t5@ng Ah2ng
AhF thu đư-c AhF cac<@nic \$
nưQc
2D&hhc >Yi cNc <ưQc >1 hương
t5Bnh hóa họcj
Vun P^:>$9 <$i t1 \$@ \ở -2n
>Yi cNc <$i t5ưQc \$ Aiến th3c đ~
học
4K t5; >ki
ii;i <$i t1 >ên <;ng:
T$i2:
a- "&a q I
2
2&a
2
I
<- :
2
I
%
q34
2
I 24
3
:I
"
<$i 3:
a- 24gI 24gqI
2
<- 2G=I4?
3
G
2
I
3
q34
2
I
Th;@ >u1n nhó9 \$ t5; >ki:
- :hương t5Bnh hóa học ch@ <iết
t• >0 \L M) nguyên tử , M) h!n tử
gita cNc chất t5@ng h;n 3ng
-OF PR:
24
2
q I
2
24
2
I
2 1 2
Ta có t• >0:
K) t4
2
:M) tI
2
:M) t4
2

2 : 1 : 2
&ghba >$: c3 2 t 4
2
hóa h- \Qi
1 t I
2
tY@ th$nh 2 t 4
2
I
-T$i2: a-"&aqI
2
Œ{ 2&a
2
I
"nt : 1t : 2t
&ghba >$››››››››
<-:
2
I
%
q34
2
IŒ{24
3
:I
"
1t : 3t : 2t
&ghba >$››››››››D
T$i t13:
aD24gIŒ{ 24gqI
2
›››››››››
›››››››››DD
<D2G=I4?
3
Œ{G
2
I
3
q34
2
I
›››››››››››D
›››››››››››D
Th;@ >u1n nhó9
a-jG qjC>
2
Œ{ jGC>
3
›››››››››››
<- jC4
"
q jI
2
Œ{jCI
2
qj4
2
I
›››››››››››
II.t (hua c0a Yh)h( %&!(h
hóa học:

1ct (hua: 2G3
2czd( _\(:
Oà$ 2: .G
Oà$4: .G
@8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần : 12
Tiết : 2" WULkN Tlj
&g$y M@Yn :2+Z11Z.(
&g$y gi;ng :'Z12Z.(
I -MRc tiêu : ii] học Minh nh9 đư-c :
• C[ng c) AhNi ni09 \L hi0n tư-ng \1t >F , hóa học \$ hương t5Bnh hóa học
• `an >uy0n Ab ncng >1CT44 \$ :T44
• Ž PRng đ6nh >u1t TT7/ đ8 >$9 <$i t1 đ6nh tFnh \$ đ6nh >ư-ng
II-Chuen <6 :T;ng hR , hiếu học t1,h0 th)ng c!u hoi
III-CNc h@Yt đWng PYy học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
7ết h- t5@ng <$i >uy0n t1
4@Yt đWng2 : &htng Aiến th3c
t5ọng t!9 cần nhQ :
iọi hM >ần >ư-t nhhc >Yi cNc
Aiến th3c Mau :
1-:h!n <i0t hi0n tư-ng \1t ,
hi0n tư-ng hóa học j
2-:h;n 3ng hóa học j T;n chất
c[a :¤44 >$ gB j
3-&Wi Pung c[a P6nh >u1t
TT7/ j N PRng đ6nh >u1t j
"-CNc <ưQc >1 :T44 j
4@Yt đWng3 : /uy0n t1
T$i1 : t5G@ <;ng hR : Mơ đX
tư-ng t5ưng ư gita AhF nitơ \$
Ahi hiP5@ tY@ 5a a9@niac &43
aD4~y ch@ <iết tên \$ CT44
c[a cNc chất tha9 gia \$ M;n
he9 j
<D/iên Aết gita cNc nguyên tử
thay đCi thế n$@ j h!n tử n$@
<6 <iến đCi j :h!n tử n$@ đư-c
tY@ th$nh j
4ọc Minh t5; >ki :
1D4i0n tư-ng \1t >F Ah2ng có
chất 9Qi Minh 5a c^n hi0n tư-ng
hóa học có M# <iến đCi chất n$y
th$nh chất AhNc
2D:h;n 3ng hh >$ _Zt <iến đCi
chất n$y th$nh chất AhNc
T;n chất c[a ưhh : ch• >iên Aết
gita cNc nZt >$9 ch@ h!n tử
n$y <iến đCi th$nh h!n tử
AhNc=chất n$y <iến đCi th$nh
chất AhNc?
3D&Wi Pung đ6nh >u1t TT7/ :
TCng Ah)i >ư-ng M;n he9
<}ng tCng Ah)i >ư-ng c[a cNc
chất tha9 gia
-Ž PRng : TFnh Ah)i >ư-ng c[a
1 chất Ahi <iết Ah)i >ư-ng cNc
chất c^n >Yi
"DCNc <ưQc >1 :T44 :
-Oiết Mơ đX ư gX9 CT44 c[a
cNc chất
-C!n <}ng M) nguyên tử c[a
9gi nguyên t)
-Oiết th$nh :T44
4ọc Minh t5; >ki cN nh!n :
a-CNc chất tha9 gia :
q4iP5@ : 42
q&itơ : &2
-K;n he9 :
qS9@niac : &43
<-T5ưQc ư :
q2 nguyên tử hiP5@ >iên Aết \Qi
nhau,2 nguyêntử nitơ >iên Aết
\Qi nhau
Kau h;n 3ng :
Ic 3$*( %hmc c8( (hX :
1-:h!n <i0t hi0n tư-ng \1t ,
hi0n tư-ng hóa học j
2-:h;n 3ng hóa học j T;n chất
c[a :¤44 >$ gB j
3-&Wi Pung c[a đ6nh >u1t
TT7/ j N PRng đ6nh >u1t j
"-CNc <ưQc >1 :T44 j ‹
nghba j
II-W,Iq( %dY :
T$i1 :
G/V Đình Hòa Trang

@N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

cDK) nguyên tử c[a 9gi nguyên
t) t5ưQc \$ Mau ư có thay đCi
Ah2ng j
PD/1 :T44 <i8u Pišn ư
t5ên j
T$i t1 2 : :hNt hiếu học t1
ch@ cNc nhó9 :
Ch@ Al9 \$@ Pung P6ch aJit
c>@hiP5ic=4C>? Ml thu đư-c Al9
c>@5ua =¨nC>
2
? \$ AhF hiP5@
th@Nt 5a
a-/1 :T44 \$ ch@ <iết t• >0 \L
M) nguyên tử M) h!n tử c[a cNc
chất t5@ng h;n 3ng j
<-&ếu ch@ 9
¨n
Œ',%g , 9
4C>
Œ(,3g \$ 9
42
Π.,"g thB Ml thu
đư-c <a@ nhiêu ga9 ¨nC>
2
q 1 nguyên tử nitơ >iên Aết \Qi
3 nguyên tử hiP5@
q:h!n tử <6 <iến đCi : 4
2
,&
2
q:h!n tử đư-c tY@ th$nh : &4
3
c-K) nguyên tử c[a 9gi nguyên
t) \mn git nguyên
P-:hương t5Bnh hóa học :
&2q34
2
-{ 2&4
3
Th;@ >u1n nhó9 :
:hương t5Bnh cht :
7l9 qaJit c>@hiP5ic-{7l9 c>@5ua
- ¨nq4C> ---{ ¨nC>
2
q42
- ¨n q 24C> ---{ ¨nC>
2
q 4
2
a-:hương t5Bnh 4óa học :
¨n q 24C>  ¨nC>
2
q 4
2
1nt 2t 1t 1t
&ghba >$ :
C3 1 nt ¨n tNc PRng \Qi 2 t
4C> tY@ 5a 1 t ¨nC>
2
\$ 1 t4
2
<- 7h)i >ư-ng ¨nC>
2
thu đư-c :
9
¨nC>2
Œ

',%q(,3 ± .," Œ13,"=g?
T$i t12 :
4@Yt đWng
-C[ng c) : 4~y c!n <}ng cNc hương t5Bnh ư Mau :
a- &a

q I
2
---{ &a
2
I
<- S> q 4C> --{ S>C>
3
q 4
2
-Vun P^: /$9 <$i t1 MgA DHn t1 cNc Ahiến th3c đ~ học t5@ng chương \$ >$9 >Yi cNc <$i\ t1 gik Mau
Ai89 t5a 1 tiết
Tuần 13
Tiết 2% 3I~M TRA 1 TI•T
&g$y M@Yn: 2*Z11Z.(
&g$y gi;ng: 1.Z11Z.(
IDMRc tiêu:
• ,Nnh giN Aết _u; tiế thu \$ \1n PRng Aiến th3c c[a học Minh _ua cNc nWi Pung đ~ học
• nêu cầu >$9 <$i t5ung th#c chFnh JNc, học Minh t# >#c >$9 <$iD
IIDCNc h@Yt đWng:
1-«n đ6nh:
2-:hNt đL:
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91(
G/V Đình Hòa Trang

BR
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C!u1 =.D%đ?: Kau h;n 3ng hóa học J;y 5a :
SD 7h)i >ư-ng cNc chất M;n he9 tcng \$ Ah)i cNc chất tha9 gia cƒng tcng
TD 7h)i >ư-ng cNc chất tha9 gia tcng, Ah)i >ư-ng M;n he9 gi;9
CD 7h)i >ư-ng chất tha9 gia \$ M;n he9 đLu gi;9
VD 7h)i >ư-ng chất tha9 gia gi;9 , Ah)i >ư-ng M;n he9 tcng
C!u2=.D%đ?: ,iLu Ai0n cần thiết đ8 than chNy t5@ng @Ji >$:
SD Than h;i tiế J]c \Qi @Ji TD &ghiLn nho than \$ @Ji
CD ,)t nóng than V, c; S,C
C!u 3=1đ?: &ung nóng Ai9 >@Yi Al9 t5@ng @Ji ,Mau h;n 3ng Ah)i >ư-ng Al9 :
SD ii;9 TD Tcng C D 7h2ng thay đCi
ii;i thFch: ››››››››››››››››››››››››››››››››››››D
C!u"=1đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng c!u Mau:
T5@ng ›››››››››D có M# thay đCi >iên Aết gita cNc nguyên tử >$9 ch@ h!n tử n$y <iến đCi
th$nh ››››AhNc, ›››n$y <iến đCi th$nh ››› AhNc
C!u 3=1đ?: ,)t chNy thanh Mht t5@ng @Ji , Mau 9Wt thki gian Ah)i >ư-ng c[a Mht :
SD Tcng TD ii;9 CD 7h2ng thay đCi
ii;i thFch:
››››››››››››››››››››››››››››››››››››DD
C!u"=1đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng cNc c!u Mau:
T5@ng h;n 3ng hóa học có M# thay đCi ›››› gita cNc ››››DD >$9 ch@ ››››n$y <iến
đCi th$nh››››DD AhNc, ›››››› <iến đCi th$nh chất AhNc
TD T# >u1n=(đ?
C!u 1=2đ?: C!n <}ng cNc hương tBnh h;n 3ng Mau:
1 - S> q I
2
---{ S>
2
I
3
2 -&a q K ----{ &a
2
K
3- G
2
I
3
q 4
2
KI
"
----{ G
2
=KI
"
?
3
q 4
2
I
C!u 2=%đ?: ,)t chNy 3,1g h)t h@ t5@ng @Ji Mau h;n 3ng thu đư-c 12,(g đih@th@ Gn ta @Jit=tY@
<ởi : hóa t56 O \$I hóa t56 II?
1- /1 hương t5Bnh hóa học <i8u Pišn h;n 3ng hóa học t5ênj
2- Ch@ <iết t• >0 \L M) nguyên tử h@uc h!n tử c[a 1 cu chất tha9 gia \$ M;n he9j
t• >0 đó có nghba gBj
3- Ž PRng ,/TT7/ đ8 tFnh Ah)i >ư-ng c[a h2t h@ h;n 3ng j
Đ5Y 5(:
a-T5hc nghi09: 3đ
C!u 1V , C!u 2V ,C!u 3T =Chất tha9 gia gi;9? , C!u ": /iên Aết, &guyên tử, :h!n tử,:h!n
tử
Chất n$y
T-T# >u1n=(đ?
C!u1=2đ?: Oiết đ]ng CT44 \$ c!n <}ng đ]ng: :T44 1,2 9gi :T44 .,%đ
:T44 3 ch@ 1đ
C!u2=%đ? :
1- /1 T:44 thG@ 3 <ưQc : 2đ
2- /1 đư-c t• >0 \$ nói đ]ng ‹ nghba c[a cu chất : 2đ
3- Ž PRng c2ng th3c \$ tFnh đ]ng Ah)i >ư-ng :
2
I
%
: 1đ
G/V Đình Hòa Trang

B1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :13
Tiết : 2'
Chương III : MPW
&g$yM@Yn %Z12Z.(
&g$y gi;ng 1"Z12Z.(
I -MRc tiêu : ii] học Minh nh9 đư-c :
1D7hNi ni09 : 9@> , Ah)i >ư-ng 9@>, th8 tFch 9@> c[a chất AhF
2D O1n PRng cNc AhNi ni09 t5ên đ8 tFnh đư-c Ah)i >ư-ng 9@> c[a cNc chất, th8 tFch AhF
3DC[ng c) cNc Ab ncng tFnh :T7, \iết CT44 c[a cNc chất
II-Chuen <6 :T;ng hR , §iếu học t1
III-CNc h@Yt đWng PYy học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1 : iO Pmn Pht hM :
MWt >ư-ng gX9 12 c!y <]t chB
đư-c gọi >$ gB j
MWt >ư-ng gX9 3. >@n gY@ gY@
>$ gB j
O1y 9Wt >ư-ng gX9
'D1.
23
nguyên tử hay h!n tử
đư-c gọi >$ gB j
M@> >$ gB j
C@n M) 'D1.
23
đư-c gọi >$ gB jAF
hi0u như thế n$@ j
Ch@ hM đọc >Yi hần n$y ở MgA
iọi hM AhNc đọc hần G9 có
<iết đ8 hi€u thê9c@n M)
a\@gaP5@
4oi :
1 9@> G có ch3a <a@ nhiêu
nguyên tử G j
.D1 9@> KI
2
có ch3a <a@ nhiêu
h!n tử j
4@Yt đWng2 :
4ưQng Pmn 9Wt >ư-ng &
nguyên tử cac<@n nung 12g gọi
>$ Ah)i >ư-ng 9@> nguyên tử C
MWt >ư-ng gX9 & h!n tử KI
2
nung '"g gọi >$ Ah)i >ư-ng 9@>
h!n tử KI
2
O1y Ah)i >ư-ng 9@>=M? >$ gB j
T5G@ <;ng : TFnh :T7 c[a cNc
chất 5Xi điLn \$@ cWt 3 c[a <;ng
•9 h~y M@ MNnh :T7 \$ M c[a
4M t5; >ki :
-iọi >$ 1 tN
-1 an
-1 9@>
O1y 9@> >$ >ư-ng chất có ch3a
'D1.
23
nguyên tử hay h!n tử
c[a chất đó
-K) 'D1.
23
gọi >$ M) a\@gaP5@
7F hi0u : &
-4K đọc MgA
4K t5; >^i :
-Có ch3a & nguyên tử
-Có ch3a .D1 & h!n tử
7h)i >ư-ng 9@> =M?>$ Ah)i
>ư-ng tFnh <}ng g c[a c[a &
nguyên tử hay h!n tử
:T7 7/ 9@>
=M?
4
2
&
2
2đ\c
2*đ\c
2g
2*g
I-M+l là ! :
M@> >$ >ư-ng chất có ch3a
'D1.
23
nguyên tử hay h!n tử
c[a chất đó
II-3h/$ l)i( 7+la GA h$q, Mb
là ! :
7h)i >ư-ng 9@> =M? >$ Ah)i
>ư-ng tFnh <}ng g c[a c[a & hYt
\i 92 = nguyên tử hay h!n tử?
• 7h)i >ư-ng 9@> có c•ng
t56 M) \Qi &T7 hay:T7
G/V Đình Hòa Trang

B2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

9gi chất t5@ng <;ng j
4@Yt đWng3 :
Th8 tFch 9@> c[a chất AhF >$
gB j
T5G@ <;ng có hBnh 3D1 MgA \$
hoi : h~y _uan MNt \$ đưa 5a
nh1n Jdt gB j=\L Ah)i >ư-ng, \L
th8 tFch 9@> j?
Ch@ hM 5]t 5a Aết >u1n
iO nêu \$ ch@ hM đọc \$ chd
\$@ \ở Aết >u1n th8 tFch 9@> c[a
cNc chất AhF ở ,7TC
4
2
I
KI
3
1*đ\c
*.đ\c
1*g
*.g
ii)ng : có c•ng t56 M)
7hNc đơn \6
-Th8 tFch chiế9 <ởi & h!n tử
c[a chất AhF đó
-&h1n Jdt : cNc chất AhF t5ên có
Ah)i >ư-ng AhNc nhau nhưng có
th8 tFch 9@> <}ng nhau t5@ng
c•ng điLu Ai0n
-{ MWt 9@> <ất AB chất AhF n$@
ở c•ng điLu Ai0n nhi0t đW \$ N
Muất như nhau đLu chiế9 nhtng
th8 tFch <}ng nhau
4K đọc :
¢ đAtc=.
.
C,1at? th8 tFch c[a 1
9@> <ất AB chất AhF n$@ cƒng
<}ng 22,">
III-Th: %Ach 7+l c0a ch=% GhA
là ! "
q Th8 tFch 9@> c[a chất AhF >$
th8 tFch chiế9 <ởi & h!n tử
c[a chất AhF đó
q ¢ đAtc=.
.
C,1at? th8 tFch c[a 1
9@> <ất AB chất AhF n$@ cƒng
<}ng 22,">
4@Yt đWng " :
-C[ng c) : -¢ c•ng đA như nhau .D2 9@> I
2
, .,2 9@> CI
2
, .,2 9@> 4
2
có th8 tFch <}ng <a@ nhiêu j
-K) nguyên tử @Ji có t5@ng 1 9@> h!n tử @Ji <}ng M) nguyên tử 4iP5@ có t5@ng 1 9@>
h!n tử hiP5@ D 7ết >u1n t5ên đ]ng hay Mai j
-Vun P^:
-4ọc <$i ± /$9 <$i t1 MgA
-K@Yn <$i : Chuy8n đCi gita Ah)i >ư-ng \$ >ư-ng chất
Tuần 13
Tiết 2% 3I~M TRA

&g$y M@Yn: +Z12
&g$y gi;ng:
IDMRc tiêu:
• ,Nnh giN Aết _u; tiế thu \$ \1n PRng Aiến th3c c[a học Minh _ua cNc nWi Pung đ~ học
• nêu cầu >$9 <$i t5ung th#c chFnh JNc, học Minh t# >#c >$9 <$i
IIDCNc h@Yt đWng:
1-«n đ6nh:
2-:hNt đL:
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
G/V Đình Hòa Trang

B4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91(
C!u1 =.D%đ?: T5@ng h;n 3ng hóa học >@Yi hYt đư-c <;@ t@$n >$:
SD &guyên tử TD :h!n tử CD &guyên tử \$ h!n tử VD C; S,T,C
C!u 1=.D%đ?: T5@ng h;n 3ng hóa học :
SD/iên Aết gita cNc h!n tử thay đCi TD /iên Aết gita cNc nguyên tử thay đCi
CD /iên Aết gita nguyên tử \$ h!n tử thay đCi VD C; S,T
C!u2 =.D%đ?: Kau h;n 3ng hóa học J;y 5a :
•D 7h)i >ư-ng cNc chất M;n he9 tcng \$ Ah)i cNc chất tha9 gia cƒng tcng
D 7h)i >ư-ng cNc chất tha9 gia tcng, Ah)i >ư-ng M;n he9 gi;9
iD 7h)i >ư-ng chất tha9 gia \$ M;n he9 đLu gi;9
4D 7h)i >ư-ng chất tha9 gia gi;9 , Ah)i >ư-ng M;n he9 tcng
C!u2=.D%đ?: ,iLu Ai0n cần thiết đ8 than chNy t5@ng @Ji >$:
SD Than h;i tiế J]c \Qi @Ji TD &ghiLn nho than \$ @Ji
CD ,)t nóng than V, c; S,C
C!u 3=1đ?: &ung nóng Ai9 >@Yi Al9 t5@ng @Ji ,Mau h;n 3ng Ah)i >ư-ng Al9 :
SD ii;9 TD Tcng C D 7h2ng thay đCi
ii;i thFch: ››››››››››››››››››››››››››››››››››››D
C!u 3=1đ?: ,)t chNy thanh Mht t5@ng @Ji , Mau 9Wt thki gian Ah)i >ư-ng c[a Mht :
SD Tcng TD ii;9 CD 7h2ng thay đCi
ii;i thFch:
››››››››››››››››››››››››››››››››››››DD
C!u"=1đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng cNc c!u Mau:
T5@ng h;n 3ng hóa học có M# thay đCi ›››› gita cNc ››››DD >$9 ch@ ››››n$y <iến
đCi th$nh››››DD AhNc, ›››››› <iến đCi th$nh chất AhNc
C!u"=1đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng c!u Mau:
T5@ng ›››››››››D có M# thay đCi >iên Aết gita cNc nguyên tử >$9 ch@ h!n tử n$y <iến đCi
th$nh ››››AhNc, ›››n$y <iến đCi th$nh ››› AhNc
TD T# >u1n=(đ?
C!u 1=2đ?: C!n <}ng cNc hương tBnh h;n 3ng Mau:
S> q I
2
---{ S>
2
I
3
&a q K ----{ &a
2
K
G
2
I
3
q 4
2
KI
"
----{ G
2
=KI
"
?
3
q 4
2
I
C!u 2=%đ?: ,)t chNy h)t h@ t5@ng @Ji Mau h;n 3ng thu đư-c đih@th@ Gn ta @Jit=tY@ <ởi : hóa t56
O \$I hóa t56 II?
"- /1 hương t5Bnh hóa học <i8u Pišn h;n 3ng hóa học t5ênj
%- Ch@ <iết t• >0 \L M) nguyên tử h@uc h!n tử c[a 1 cu chất tha9 gia \$ M;n he9j
t• >0 đó có nghba gBj
'- Ž PRng ,/TT7/ đ8 tFnh Ah)i >ư-ng c[a h2t h@ h;n 3ng j
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1B Yh1%
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học *
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
G/V Đình Hòa Trang

B@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 9m( %&)Xc c?, 67 chọ( 91(
C!u1 =1đ?: T5@ng h;n 3ng hóa học >@Yi hYt đư-c <;@ t@$n >$:
SD &guyên tử TD :h!n tử
CD &guyên tử \$ h!n tử VD C; S,T,C
C!u2 =1đ?: 7hi h;n 3ng hóa học J;y 5a :
S D7h)i >ư-ng cNc chất M;n he9 tcng \$ Ah)i cNc chất tha9 gia cƒng tcng
T D7h)i >ư-ng cNc chất tha9 gia tcng, Ah)i >ư-ng M;n he9 gi;9
C D7h)i >ư-ng chất tha9 gia \$ M;n he9 đLu gi;9
V D7h)i >ư-ng chất tha9 gia gi;9 , Ah)i >ư-ng M;n he9 tcng
C!u 3=2đ?: &ung nóng Ai9 >@Yi Al9 t5@ng @Ji ,Mau h;n 3ng Ah)i >ư-ng Al9 :
SD ii;9 TD Tcng C D 7h2ng thay đCi
ii;i thFch: ››››››››››››››››››››››››››››››››››››D
C!u"=2đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng c!u Mau:
T5@ng h;n 3ng hóa học có M# thay đCi ›››› gita cNc ››››DD >$9 ch@ ››››n$y <iến
đCi th$nh››››DD AhNc, ›››››› <iến đCi th$nh chất AhNc
C!u %="đ?: Ch@ hương tBnh cht Mau :
&h29 q @Ji ---{ &h29 @Jit =&h29 \$ @Ji?
S D4~y >1 :T44 <i8u Pišn :¤44 t5ênj =2đ?
T DCh@ <iết t• >0 \L M) nguyên tử hay h!n tử 1 cu chất <ất AB \$ ‹ nghba c[a cu chất đój
=2đ?
T`² /³I Czw %
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDT5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1B Yh1%
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
G/V Đình Hòa Trang

BB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 9m( %&)Xc c?, 67 chọ( 91(
C!u 1=.D%đ?: T5@ng h;n 3ng hóa học :
SD/iên Aết gita cNc h!n tử thay đCi TD /iên Aết gita cNc nguyên tử thay đCi
CD /iên Aết gita nguyên tử \$ h!n tử thay đCi VD C; S,T
C!u2=.D%đ?: ,iLu Ai0n cần thiết đ8 than chNy t5@ng @Ji >$:
SD Than h;i tiế J]c \Qi @Ji TD &ghiLn nho than \$ @Ji
CD ,)t nóng than VD C; S,C
C!u 3=1đ?: ,)t chNy thanh Mht t5@ng @Ji , Mau 9Wt thki gian Ah)i >ư-ng c[a Mht :
SD Tcng TD ii;9 CD 7h2ng thay đCi
ii;i thFch:
››››››››››››››››››››››››››››››››››››DD
C!u"=1đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng cNc c!u Mau:
T5@ng ›››››››››D có M# thay đCi >iên Aết gita cNc nguyên tử >$9 ch@ h!n tử n$y <iến đCi
th$nh ››››AhNc, ›››n$y <iến đCi th$nh ››› AhNc
C!u %="đ? Ch@ Mơ đX h;n 3ng :
&at5i q @Ji ----{ &at5i @Jit = &at5i \$ @Ji?
S D /1 :T44 <i8u Pišn :¤44 t5ênj
TDCh@ <iết t• >0 \L M) nguyên tử hay h!n tử c[a 1 cu chất <ất ABj\$ nêu ‹ nghba c[a cu chất
đój
T`² /³I Czw %
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Tuần 13
Tiết 2% 3I~M TRA

&g$y M@Yn:23Z11Z.'
&g$y gi;ng: 2'Z11Z.'
IDMRc tiêu:
• ,Nnh giN Aết _u; tiế thu \$ \1n PRng Aiến th3c c[a học Minh _ua cNc nWi Pung đ~ học
• nêu cầu >$9 <$i t5ung th#c chFnh JNc, học Minh t# >#c >$9 <$i
IIDCNc h@Yt đWng:
G/V Đình Hòa Trang

BC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

1-«n đ6nh:
2-:hNt đL:
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:=3đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91(
C!u1 =.D%đ?: T5@ng h;n 3ng hóa học >@Yi hYt đư-c <;@ t@$n >$:
SD &guyên tử TD :h!n tử CD &guyên tử \$ h!n tử VD C; S,T,C
C!u =.D%đ?: Kau h;n 3ng hóa học J;y 5a :
ID 7h)i >ư-ng cNc chất M;n he9 tcng \$ Ah)i cNc chất tha9 gia cƒng tcng
´D 7h)i >ư-ng cNc chất tha9 gia tcng, Ah)i >ư-ng M;n he9 gi;9
7D 7h)i >ư-ng chất tha9 gia \$ M;n he9 đLu gi;9
/D 7h)i >ư-ng chất tha9 gia gi;9 , Ah)i >ư-ng M;n he9 tcng
C!u2=.D%đ?: ,iLu Ai0n cần thiết đ8 than chNy t5@ng @Ji >$:
SD Than h;i tiế J]c \Qi @Ji TD &ghiLn nho than \$ @Ji
CD ,)t nóng than V, c; S,C
C!u 3=.,%đ?: &ung nóng Ai9 >@Yi Al9 t5@ng @Ji ,Mau h;n 3ng Ah)i >ư-ng Al9 :
SD ii;9 TD Tcng C D 7h2ng thay đCi
C!u"=1đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng cNc c!u Mau:
T5@ng h;n 3ng hóa học có M# thay đCi ›››› gita cNc ››››DD >$9 ch@ ››››n$y <iến
đCi th$nh››››DD AhNc, ›››››› <iến đCi th$nh chất AhNc
TD T# >u1n=(đ?
C!u 1=2đ?: C!n <}ng cNc hương tBnh h;n 3ng Mau:
S> q I
2
---{ S>
2
I
3
&a q K ----{ &a
2
K
G
2
I
3
q 4
2
KI
"
----{ G
2
=KI
"
?
3
q 4
2
I
C!u 2=%đ?: ,)t chNy h)t h@ t5@ng @Ji Mau h;n 3ng thu đư-c đih@th@ Gn ta @Jit=tY@ <ởi : hóa t56
O \$I hóa t56 II?
(- /1 hương t5Bnh hóa học <i8u Pišn h;n 3ng hóa học t5ênj
*- Ch@ <iết t• >0 \L M) nguyên tử h@uc h!n tử c[a 1 cu chất tha9 gia \$ M;n he9j
t• >0 đó có nghba gBj
+- Ž PRng ,/TT7/ đ8 tFnh Ah)i >ư-ng c[a h2t h@ h;n 3ng j
Tuần : 1"
Tiết : 2(,2* CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG , THỂ TÍCH
VÀ LƯỢNG CHẤT
&g$y M@Yn : +Z12Z.(
&g$y gi;ng :1'Z12Z.(
I -MRc tiêu : ii] học Minh nh9 đư-c :
• C2ng th3c chuy8n đCi gita Ah)i >ư-ng , th8 tFch \$ >ư-ng chất
• Tiết \1n PRng cNc c2ng th3c t5ên đ8 >$9 cNc <$i t1
• C[ng c) cNc Ab ncng tFnh t@Nn Ah)i >ư-ng 9@>,đXng thki c[ng c) cNc AhNi ni09 \L 9@>, th8
tFch 9@> chất AhF, CT44DDD
II-Chuen <6 :T;ng hR,hiếu học t1
III-CNc h@Yt đWng PYy học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
G/V Đình Hòa Trang

BF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

™Tiết1 :
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
C!u1 :M@> >$ gB j Ah)i >ư-ng
9@> >$ gB j
TFnh Ah)i >ư-ng c[a .,2 9@>
&a
2
I
C!u2 : Th8 tFch 9@> c[a chất
AhF >$ gB j
TFnh th8 tFch =đAtc? c[a
.D% 9@> I
2
iit >Yi <$i gi;i đ]ng c[a học
Minh
4@Yt đWng2 :
suan MNt <$i gi;i ở hần Ai89
t5a <$i t5ên G9 h~y ch@ <iết
>$9 thế n$@ đ8 tFnh Ah)i >ư-ng
c[a 9Wt chất Ahi <iết >ư-ng
chất = M) 9@> ?
&ếu đut M) 9@> >$ : n
O$ Ah)i >ư-ng chất >$ : 9
ThB <i8u th3c tFnh Ah)i >ư-ng
Ml như thế n$@ j
4ưQng Pmn hM 5]t 5a <i8u th3c
tFnh n j
:hNt hiếu học t1 :
1-TFnh Ah)i >ư-ng c[a 1,2 9@>
S>
2
I
3
j
2-TFnh M) 9@> c[a 2.g
&aI4 j
4@Yt đWng3 :
suan MNt gi$i c!u At <$i cƒ h~y
ch@ <iết 9u)n tFnh th8 tFch c[a
9Wt >ư-ng chất AhF ở đAtc h;i
>$9 gB j
&ếu đut th8 tFch chất AhF >$ O
thB 5]t 5a <i8u th3c tFnh th8 tFch
chất AhF như thế n$@ j
T$i t1=ghi t5ên <;ng hR? :
a-TFnh th8 tFch ơ đAtc c[a .,2%
9@> C>
2
<-TFnh M) 9@> c[a ","*>
CI
2
=đAtc?
™Tiết2 :
4@Yt đWng1 : 7i89 t5a \ở <$i
4K t5; >ki
- M &a
2
IΠ23D2q1'Π'2=g?
-7h)i >ư-ng .,2 9@> &a
2
I :
.,2D'2Π12,"=g?
Th8 tFch =đAtc? c[a .,% 9@> I
2
>$ :
.,% D 22," Π11,2=>?
4K _uan MNt \$ t5; >ki :
-Ta >ấy M) 9@> nh!n \Qi Ah)i
>ư-ng 9@> chất đó
-C2ng th3c >$ :
9 Œ nD M Œ{ n Œ
m
M
Œ{ M Œ
m
n
Th;@ >u1n thG@ nhó9 nho \$ t5;
>ki :
1-M
S>2I3
Π2(D2q1'D3 Π1.2=g?
-{ 9
S>2I3
ΠnDM
Œ 1,2D1.2 Œ
2- M
&aI4
Π".=g?
-{ n Œ
m
M
Π2.Z". Π.,%=9@>?
Mu)n tFnh th8 tFch chất AhF ở đAtc
ta >ấy M) 9@> chất AhF đó
nh!n \Qi th8 tFch 1 9@> chất AhF ở
đAtc>$ 22,">
Ti8u th3c tFnh :O ΠnD22,"=>?
- { n ΠOZ 22,"
a- O
C>2 Œ .,2%D 22," Œ%,'=>?
<-nCI2 Π","*Z 22," Π.,2=9@>?
I-Chu!n "#$ g$%& 'ư(ng
)h*+ ,- .h/$ 'ư(ng )h*+ như
+h0 n-1 2
9 >$ Ah)i >ư-ng chất
n >$ M) 9@> chất
9 ΠnD M=g?

`]t 5a : n Œ
m
M
=9@>?
h@uc M Œ
m
n
=g?
II3Chu!n "#$ g$%& 'ư(ng
)h*+ ,- +h! +4)h )h*+ .h4 như
+h0 n-1 2
&ếu O >$ th8 tFch chất AhF

O ΠnD22,"=>?
Œ{ n Œ
22, "
V
=9@>?
™ Lu5n +67 :
G/V Đình Hòa Trang

B8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

t1 c[a 2 học Minh
4@Yt đWng2 : >uy0n t1
T$i 1:T5G@ <;ng hR đL <$i t1
1,2 MgAZ'(
iọi hM t5; >ki
Ch@ hM AhNc nh1n Jdt
T$i t1 2 : ch@ hM đọc \$ tó9
tht <$i t1 3 MgAZ'(
:h!n c2ng th;@ >u1n nhó9 \$
t5; >ki
&hó9 1,2 c!u a
&hó9 3," c!u <
&hó9 %,' c!u c
T$i t1" : TFnh Ah)i >ư-ng c[a
hh gX9 2,2" > 4
2
\$ .,19@> &
2
Ch@ >$9 nhanh
4K chọn t5hc nghi09 c!u :
1a,c
2a,P
4K đọc \$ tó9 tht :
a-9
G
Œ2*=g?Œ{n
G
Πj
9
Cu
Œ'"=g?Œ{n
Cu
Πj
9
S>
Œ%,"=g?Œ{n
S>
Πj
<-Tiết ởđAtc : n
CI2
Œ.,1(%9@>
n
42
Œ1,2%9@>,n
&2
Œ39@>D TB9
O
hh
Πj
c- Tiết 9
CI2
Œ.,""g, 9
42
Œ.,."g,
9
&2
Œ.,%'gD TB9 n
hh
Πj O
hh
Πj
ii;i :
C!u a- N PRng c2ng th3c :
n Œ
m
M
=9@>?
9
G
Œ2*=g?Œ{n
G
Œ 2*Z%'Œ.,%=9@>
9
Cu
Œ'"=g?Œ{n
Cu
Œ '"Z'"Œ1=9@>?
9
S>
Œ%,"=g?Œ{n
S>
Œ %,"Z%"Œ.,1=9@
>?
C!u <- N PRng c2ng th3c :
O ΠnD22,"=>?
O
hh
Œ=.,1(%q 1,2%q3?D22,"Œ","2%D
22,"Œ++,12=>?
C!u c-
n
hh
Π.,""Z""q .,."Z2q .,%'Z2*
Œ.,.1q.,.2q .,.2Œ .,.%=9@>?
O
hh
Π.,.%D 22,"Π1,12=>?
T$i 3 :
M
hh
Œ9
42
q9
&2
Œn
42
DM
42
qn
&2
DM
&2
Œ2,2"Z22,"D 2q .,1D 2*
Œ.,2 q 2,* Œ 3=g?
T$i 1, 2 MgAZ'(
T$i 3 MgAZ'(
T$i t1" : TFnh Ah)i >ư-ng
c[a hh gX9 2,2">4
2
\$
@,19@> &
2
=ở đAtc?

4@Yt đWng "
-C[ng c) : 4~y tFnh Ah)i >ư-ng c[a cNc chất Mau :
C!u 1 : .,% 9@> CuKI
"

C!u 2 : '(,2> AhF CI
2
=đAtc?
-Vun P^: 4ọc <$i, >$9 hết cNc <$i t1 MgA
Chuen <6 <$i t• Ah)i c[a chất AhF
G/V Đình Hòa Trang

BN
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần : 1%
Tiết : 2+ T‹ 3HZI CH<T 3HŒ
&g$y M@Yn : 12Z12Z.(
&g$y gi;ng :1+Z12Z.(
I -MRc tiêu : ii] học Minh nh9 đư-c :
-”Nc đ6nh t• Ah)i c[a AhF S đ)i \Qi AhF T \$ <iết cNch JNc đ6nh t• Ah)i c[a 9Wt chất AhF đ)i
\Qi Ah2ng AhF
-Tiết \1n PRng cNc c2ng th3c tFnh t• Ah)i đ8 >$9 cNc <$i t1 hóa học có >iên _uan đến t• Ah)i
c[a chất AhF
-C[ng c) cNc AhNi ni09 \L 9@>, cNch tFnh Ah)i >ư-ng 9@>DDD
II-Chuen <6 : T;ng hR D hBnh \l cNch thu AhF
4ọc Minh chuen <6 <$i ở nh$
III-CNc h@Yt đWng PYy học :
G/V Đình Hòa Trang

CR
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
ch@ <iết c2ng th3c tFnh Ah)i
>ư-ng c[a >ư-ng chất \$ <iến
đCi j yLu cầu ghi c2ng th3c >ên
<;ng
4~y tFnh Ah)i >ư-ng c[a
.,2%9@> &aI4
4@Yt đWng2 :
&êu \ấn đL : &gưki ta <ơ9 chất
AhF gB \$@ <@ng <óng đ8 nó <ay
>ên Ah2ng đư-c j &ếu G9 thCi
AhF ch@ <2ng <óng ccng >ên thB
nó có <ay đư-c Ah2ng j \B Ma@ j
O1y đ8 <iết AhF n$y nung hay
nhf hơn AhF Aia ta tB9 hi8u AhNi
ni09 t• Ah)i c[a chất AhFD
•9 h~y M@ MNnh Ah)i >ư-ng 9@>
c[a 4
2
\Qi CI
2
jchất AhF n$@
nung hơn j
&ếu gọi
PS
ZT
>$ t• Ah)i c[a AhF S
M@ \Qi AhF T thB <i8u th3c tFnh
P
SZT
như thế n$@ j
T5G@ <;ng hR : 7hF &2, AhF
KI2 nung hay nhf hơn AhF 42
<a@ nhiêu >ần j
iọi 2 G9 hM >ên <;ng gi;i
4@Yt đWng3 :
•9 h~y ch@ <iết th$nh hần c[a
Ah2ng AhF
&ếu T >$ Ah2ng AhF
M
AA
>$ Ah)i >ư-ng 9@> t5ung
<Bnh c[a Ah2ng AhF thB :
4 K t5; >ki
TFnh Ah)i >ư-ng c[a .,2% 9@>
&aI4
9
&aI4
Œ nDM Œ.,2%D". Œ1.=g?
T5; >ki :
Có th8 t5; >ki >$ AhF hiP5@
&ếu G9 thCiDDDthB <@ng <óng
Ah2ng <ay \B AhF thCi \$@ >$ AhF
cac<@nic nung hơn AhF hiP5@D
M
42
: M
CI2 Œ
2 : "" µ 1
Œ{ 4
2
nhf hơn CI
2
Ti8u th3c :
MS
P
SZT
Œ

------

M
T
ii;i t5ên <;ng :
Ta có : M
&2
Œ2* =g?
M
KI2
Π'" =g?
M
42
Π2 =g?M&2 2*
Œ{ P&2
Z42
Π--------- Π------ Π1"
M
42

2

MKI2 '"
Œ{ P42ZKI2
Π--------- Π------ Π32
M
42


2
O1y AhF &
2
nung hơn 4
2
1" >ần
7hF KI
2
nung hơn 4
2
32 >ần
Ch[ yếu AhF &2 \$ I2 : &2
I-89ng ):)h n-1 ); +h! <$0+
"ư() .h4 A n=ng h& nh> hơn
.h4 8 2
MA
_
A•O
Ž

cccccc


MA

T5@ng đó :
- P
SZT
>$ t• Ah)i c[a AhF S M@ \Qi
AhF T
-M
S
>$ Ah)i >ư-ng 9@> c[a S
-M
T
>$ Ah)i >ư-ng 9@> c[a T
T$i t1 :
II- 89ng ):)h n-1 ); +h! <$0+
"ư() .h4 A n=ng h& nh> hơn
.h?ng .h4 2
G/V Đình Hòa Trang

C1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

M
AA
Πj
Tr đó G9 h~y thế giN t56 n$y
\$@ c2ng th3c t5ên
Œ{ Ah)i >ư-ng 9@> AhF S Ahi
<iết t• c[a nó M@ \Qi Ah2ng AhF j
T$i t1 : ch@ AhF S có t• Ah)i M@
\Qi AA >$ 1,%*'2 \$ có CT44
tCng _uNt >$ `I
2
D4~y JNc đ6nh
AhF S j
4ưQng Pmn :
Tr P Œ{ M
S
Œ{M
`
Œ{ chất AhF

chiế9 .,*9@> \$ I2 chiế9
.,29@> \1y Ah)i >ư-ng 9@>
Ah2ng AhF :
.,*D2* q .,2D32 Π2+=g?

M
S

P
S
ZAA
Œ

------
2+
Œ{ M
S
Π2+D PS
ZAA

M
S
Π2+D PSZAA
Π2+D1,%*'2 Π"'=g?
Œ{ M
`
Π"'- 32 Π1" =g?
\1y AhF S >$ AhF nitơ : &
2

MA
_
A•GG
Ž

cccccc

2N
™2+ >$ Ah)i >ư-ng 9@> c[a
Ah2ng AhF


M
S

Œ

2+

P
SZT


T$i t1 :
4@Yt đWng
-C[ng c) : 4- chất S có t• Ah)i M@ \Qi 42 >$ 1(D 4~y ch@ <iết 11,2 > AhF S =đAtc? có Ah)i >ư-ng <a@
nhiêu j
4ưQng Pmn \$ ch@ hM th;@ >u1n t5Bnh <$y cNch gi;i :
q Tr OŒ{n , tr PŒ{M
S
, Tr n \$ M
S
Œ{ 9
S
-Vun P^: ch@ hM đọc <$i œ G9 có <iết •
T$i t1 MgA >$9 hếtD Chuen <6 <$i :TFnh thG@ CT44
Tuần : 1%-1'
Tiết : 3.-31 TÍNH TH@A CBNG THCC HDA HEC
&g$y M@Yn :1(Z12Z.(
&g$y gi;ng :2(Z12Z.(
I -MRc tiêu : ii] học Minh nh9 đư-c :
• CNch JNc đ6nh th$nh hần hần t5c9 thG@ Ah)i >ư-ng c[a cNc nguyên t) P#a \$@ CT44
• V#a \$@ th$nh hần hần t5c9 DDDJNc đ6nh đư-c CT44 c[a h- chấtD Tiết tFnh Ah)i >ư-ng c[a
cNc nguyên t) t5@ng 9Wt >#ng chất \$ ngư-c >Yi
• `an >uy0n Ab ncng tFnh t@Nn cNc <$i t1 có >iên _uan Mđến t• Ah)i chất AhF, tFnh Ah)i >ư-ng
9@>DDD
II-Chuen <6 : T;ng hR , c!u hoi
4ọc Minh 2n t1 \$ >$9 <$i t1
III-CNc h@Yt đWng PYy học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
™Tiết 1 :
4@Yt đWng1 : 4ọc Minh t5; >ki \$ >$9 <$i t5ên
G/V Đình Hòa Trang

C2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

7i89 t5a <$i cƒ : ch@ <iết c2ng
th3c tFnh t• Ah)i c[a AhF S M@
\Qi AhF T \$ \Qi Ah2ng AhF j
4~y tFnh t• Ah)i c[a AhF KI
2
\Qi AhF I
2
j
4@Yt đWng2 :
T5G@ <;ng hR đL <$i t1 : ”Nc
đ6nh th$nh hần hần t5c9=„?
\L Ah)i >ư-ng c[a G \$ I
t5@ng h- chất G
2
I
3
j
4ưQng Pmn cNc <ưQc :
Tr G
2
I
3
M
G2I3
n
G
n
I
tr n
G
 9
G
\$ n
I
 9
I
Œ{ hần t5c9 Ah)i >ư-ng c[a
9gi nguyên t)
T$i t12 : tFnh th$nh hần hần
t5c9 thG@ Ah)i >ư-ng c[a cNc
nguyên t) t5@ng KI
2
j
Ch@ t5a@ đCi trng <$n \$ đYi
Pi0n >ên <;n gi;i
Tr cNc \F PR t5ên G9 h~y 5]t 5a
cNc <ưQc tiến h$nh j
™Tiết 2 :
4@Yt đWng 3 :
Ch@ đọc <$i t1 ở \F PR 1
Tó9 tht : „ Cu Œ ".„ , „ K Œ
2.„ , „ I Œ ".„
O$ M
CuJKyIU
Π1'.=g?
4~y JNc đ6nh CT44 c[a
4Chất j
Ch@ học Minh th;@ >u1n nhó9
thG@ nhtng g-i ‹ Mau :
<;ng
4ọc Minh AhNc nh1n Jdt
&ghG \$ th#c hi0n
- M
G2I3
Π%' D2 q 1'D3 Π1'.=g?
-19@> G2I329@> G \$ 39@> I
Œ{ 9
G
Π2D%' Π112=g?
9
I2
Π3D1' Π"*=g?
\1y „ G Œ
112
1..„ (.=„?
1'.
=
 „ I Œ 1..„ - (.„ Œ 3.„
-7h)i >ư-ng 9@> c[a KI
2
:
M
KI2
Œ 32q 32 Œ'"=g?
-K) nguyên tử K , I có t5@ng 1
9@> KI
2
:
n
K
Œ1 =9@>? , n
I
Π2=9@>?
-Th$nh hần hần t5c9 c[a K
\$ I t5@ng KI
2
:
„K Œ 32Z'"D 1..„ Œ %.„
Œ{ „IŒ %.„
™ 4K nêu cNc <ưQc tiến h$nh
như MgA
4ọc Minh đọc \$ tó9 tht
Tiết „ Cu Œ ".„ , „ K Œ 2.„
„ I Œ ".„ , M
CuJKyIU
Π1'.=g?
”Nc đ6nh c2ng th3c hóa học
c[a h- chất j
Th;@ >u1n nhó9 :
-TB9 Ah)i >ư-ng c[a 9gi
nguyên t) t5@ng 1 9@> chất
-TB9 M) 9@> nguyên tử c[a 9gi
nguyên t)
I-Biết công thức hóa học của
hợp chất , hãy xác định thnh
ph!n ph!n t"#m các ng$y%n t&
t"'ng hợp chất :
1-OF PR : MgA
2-CNc <ưQc tiến h$nh : MgA
II-Biết thnh ph!n các ng$y%n
t& , hãy xác định công thức hóa
học của hợp chất :
1-OF PR : MgA
G/V Đình Hòa Trang

C4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

-Oiết c2ng th3c PYng chung c[a
h- chất j
-,i JNc đ6nh cNc ch• M) J,y,U j
Tr đó h~y nêu cNc <ưQc th#c
hi0n \$ gi;i t5ên <;ng nhó9
4@Yt đWng" : /uy0n t1 :
MWt h- chất AhF có „ C Œ
*.„, „4 Œ2.„
Tiết P
SZ42
Œ1%
”Nc đinh CT44 c[a S j
Ch@ >$9 nhanh
Vun P^ :
-&h9 cNc <ưQc tFnh „ Ah)i
>ư-ng cNc nguyên t) DDDD\$ <iết
cNch JNc đ6nh CT44 Ahi <iết
„ Ah)i >ư-ng cNc nguyên t)
-/$9 <$i t1 MgA ,
-Kuy 5a cNc ch• M) J,y,U
ii;i :
CT44 PYng chung : Cu
J
K
y
I
U
-7h)i >ư-ng c[a 9gi nguyên t)
có t5@ng 1 9@> chất :

". J 1'.
9
Cu
Π--------- Π'"=g?

1..

2. J 1'.
9
K
Œ ---------- Œ32=g?

1..
9
I
Π1'.-= '"q32? Π'"=g?
-K) 9@> nguyên tử c[a 9gi
nguyên t) t5@ng 1 9@> chất >$ :
nCu Π'" : '" Π1=9@>?
nK Π32 : 32 Π1=9@>?
nI Π'" : 32 Π2=9@>?
\1y CT44 c[a h- chất >$ :
CuKI
"
4K >$9 nhanh thG@ cNc <ưQc đ~
Jdt t5ên
CT44 chung : C
J
4
y
M
S
Œ 1%,2 Œ3.=g?
Œ{9
C
Œ*.J3.Z1..Œ 2"=g?
9
4
Œ 2.J3.Z1.. Œ'=g?
Œ{ n
C
Π2"Z2" Π1=9@>?
n
4
Π'Z1 Π'=9@>?
\1y CT44 >$ C
2
4
'
2-CNc <ưQc tiến h$nh :
Tuần : 1'-1(
Tiết : 32-33 TÍNH TH@A CBNG FHƯGNG THINH HDA HEC
&g$y M@Yn : 1+Z12Z.(
&g$y gi;ng : "Z1Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
G/V Đình Hòa Trang

C@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

• Tr hương t5Bnh hóa học \$ nhtng M) >i0u c[a <$i t@Nn <iết cNch JNc đ6nh Ah)i >ư-ng c[a
nhtng chất tha9 gia \$ tY@ th$nh
• Tr hương t5Bnh hóa học \$ nhtng M) >i0u c[a <$i t@Nn <iết cNch JNc đ6nh th8 tFch c[a nhtng
chất AhF tha9 gia h@uc th8 tFch c[a chất AhF tY@ th$nh
• `an >uy0n Ab ncng >$9 t@Nn, Ab ncng gi;i <$i t1 thG@ hương t5Bnh hóa học
II-Ch,]( [^ : T;ng hR
4K 2n t1 : /1 hương t5Bnh hóa học
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1 : iiQi thi0u <$i :
Cơ Mở c[a cNc _uN t5Bnh M;n
Juất hóa học >$ P#a \$@
:T44DV#a \$@ :T44 có th8
tB9 đư-c Ah)i >ư-ng chất tha9
gia đ8 điLu chế 9Wt Ah)i >ư-ng
M;n he9 thFch h- h@uc ngư-c
>Yi
4@Yt đWng2 : ”Nc đ6nh chất
tha9 gia \$ tY@ th$nh như thế
n$@ j
Ch@ hM đọc \F PR1 : ,)t chNy
h@$n t@$n 2'g <Wt Al9 t5@ng
@Ji Ml thu đư-c Al9 @Jit : ¨nI
aD /1 :T44 h;n 3ng t5ên j
<D TFnh Ah)i >ư-ng ¨n tY@
th$nh j
cD
Ch@ hM nhhc >Yi cNc <ưQc >1
:T44 j nêu >Yi ‹ nghi~
c[a:T44 j
C2ng th3c chuy8n đCi gita
Ah)i >ư-ng \$ >ư-ng chất j
nêu cầu hM th;@ >u1n nhó9
đ8 >$9 <$i t1 t5ên
Ch@ hM nh1n Jdt \$ g\ chta
Mai ch@ cNc G9
Ch@ hM đọc <$i t12 : ,)t chNy
h@$n t@$n <Wt nh29 t5@ng @Ji
ngưki ta thu đư-c 1.,2 g nh29
@Jit=S>2I3?D
4K nghG
4K đọc \F PR 1
4K nhhc >Yi cNc <ưQc >1
:T44
&êu >Yi ‹ nghba c[a :T44 j ¦
nghba c[a t• >0 trng cu chất j
C2ng th3c <iến đCi gita Ah)i
>ư-ng \$ >ư-ng chất :
9 Œ nD M Œ{ n Œ
m
M
CNc nhó9 tiến h$nh th;@ >u1n
đ8 >$9 <$i t11 \$ t5Bnh <$y :
aD :hương t5Bnh hóa học :
2¨n q I
2
 2¨nI
29@> 19@> 29@>
Œ{.,"9@> J9@> j
K) 9@> ¨n h;n 3ng :
n Œ
m
M
Π2' : '% Π.,"=9@>?
Tr :T44 t5ên ta có M) 9@>
¨nI tY@ th$nh :
n
¨nI
Πn
¨n
Π.,"=9@>?
O1y Ah)i >ư-ng ¨nI tY@ th$nh :
9
¨nI
Π.,"J*1 Π32,"=g?
4K th;@ >u1n >$9 <$i t1 2
4K nh1n Jdt \$ chta Mai
`]t 5a cNc <ưQc gi;i <$i t1 tFnh
Ah)i>ư-ng cNc chất thG@:T44 :
I389ng ):)h n-1 +JK "ư()
.h/$ 'ư(ng )h*+ +h&K g$& ,-
LMn 7hNK :
1czA _\ :
Oà$ %dY1 :
Oà$ %dY2 :
G/V Đình Hòa Trang

CB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

aDTFnh Ah)i >ư-ng c[a <Wt
nh29 đ~ h;n 3ng j
<DTFnh Ah)i >ư-ng AhF @Ji
tha9 gia h;n 3ng \Qi nh29 j
nêu cầu cNc nhó9 th;@ >u1n
>$9 <$i t1 2
Tr 2 <$i t1 t5ên yêu cầu 5]t
5a cNc <ưQc tiến h$nh j
1D Oiết hương t5Bnh hóa học
2D Chuy8n đCi Ah)i >ư-ng chất
th$nh M) 9@> chất
3D V#a \$@ :T44 đ8 tB9 M)
9@> chất tha9 gia h@uc tY@
th$nh
"D Chuy8n đCi M) 9@> th$nh
Ah)i >ư-ng chất cần tB9
2-C:) <ưO) +$0n h-nh :
MgA
-C0( c/ :Ch@ hM nêu >Yi cNc <ưQc tiến h$nh tFnh Ah)i >ư-ng chất tha9 gia h@uc tY@ th$nh thG@
:T44
cef( _': /$9 <$i t1 1 3 MgA
&ghiên c3u nWi Pung c^n >Yi c[a <$i tFnh thG@ :T44
Tuần : 1(
Tiết : 33 TŒNH TH}P jHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
&g$y M@Yn : %Z1Z.(
&g$y gi;ng :+Z1Z.(
I -MRc tiêu : ii] học Minh nh9 đư-c :
• ii)ng tiết 32
II-Chuen <6 :
4K : T;ng nhó9 , 2n t1 cNc <ưQc >1 :T44 \$ tFnh thG@ :T44
III-CNc h@Yt đWng PYy học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
-&êu cNc <ưQc tFnh thG@
:T44 j
-TFnh Ah)i >ư-ng AhF @Ji tha9
gia h;n 3ng \Qi nh29 tY@
th$nh 2.,"g nh29 @Jit :S>
2
I
3
j
4@Yt đWng2 : &ếu <$i t@Nn t5ên
yêu cầu tFnh th8 tFch AhF @Ji cần
P•ng ở đAtc thB Ml >$9 như thế
n$@ j
Ch@ hM th;@ >u1n
Ch@ hM nhhc >Yi cNc c2ng th3c :
TFnh O j n j
Ch@ học Minh đọc \$ tó9 tht <$i
t1 :
TFnh th8 tFch AhF @Ji=đAtc? cần
P•ng đ8 đ)t chNy hết 3,1g h)t-
h@ tY@ th$nh ,i h@t-h@-Gn-
ta @Jit ::
2
I
%
4K nêu cNc <ưQc đ~ học
4K tFnh thG@ cNc <ưQc
4K gi;i :
-n
S>2I3
Œ 2.,"Z1.2Œ.,2=9@>?
:T44 :
"S> q 3I
2
 2S>
2
I
3
3=9@>? 2=9@>?
”=9@>? j .,2=9@>?
n
I2
ΠJ Π.,2D3Z2 Π.,3=9@>?
\1y Ah)i >ư-ng I
2
:
9
I2
Œ nDM Œ .,3D32Œ+,'=g?
4M th;@ >u1n \$ t5; >ki
Tr M) 9@> @Ji tFnh đư-c ở t5ên
ta đCi 5a th8 tFch P# \$@ c2ng
th3c tFnh th8 tFch chất AhF ở
đAtc
4M nh1n Jdt
II389ng ):)h n-1 ); +h! +JK
"ư() +h! +4)h )h*+ .h4 +h&K
g$& ,- +P1 +h-nh :
1-zA _\ :
-T$i 1
-T$i 2
Q3 C:) <ưO) +hR) h$5n : MgA
G/V Đình Hòa Trang

CC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tr cNc <$i t1 G9 h~y nêu cNc
<ưQc th#c hi0n tFnh th8 tFch
chất AhF tha9 gia hay M;n he9
thG@ hương t5Bnh hóa học j
Ch@ hM đọc >Yi cNc <ưQc MgA
OΠnD22,"=>?
n ŒOZ22,"=9@>?
4K đọc đL \$ tó9 tht :
Tiết 9: Œ 3,1g
Chất tha9 gia : : \$ I
2
K;n he9 : :
2
I
%
TB9 O
I2
j
Th;@ >u1n nhó9 \$ t5Bnh <$y :
-K) 9@> :: nΠ3,1Z31Π.,1=9@>?
:T44 :
": q %I
2
 2:
2
I
%
"9@> %9@>
.,19@> J 9@> j
K) 9@> I
2
cần :
n
I2
ΠJ Π.,1D%Z"Π.,12%=9@>?
\1y th8 tFch AhF @Ji cần :
O Œ nD22," Œ .,12%D22,"Œ2,*=>?
4K nêu cNc <ưQc đ~ th#c hi0n
4 K đọc \$ ghi nhQ
4@Yt đWng3
-C[ng c) : Ch@ Mơ đX h;n 3ng :
C4
"
q I
2
 CI
2
q 4
2
I
,)t chNy hết 1,12>Ft AhF C4" t5@ng AhF @Ji D h~y tFnh th8 tFch =đAtc? c[a IJi h;n 3ng \$ AhF
CI2 tY@ th$nh j
iO hưQng Pmn học Minh th;@ >u1n nhó9 đ8 >$9 <$i t1 thG@ cNc <ưQc \$ ch• ch@ cNc G9 cNch >$9
nhanh :
Oiết :T44 : C4
"
q 2I
2
 CI
2
q 24
2
I
Tr :T44 : n
I2
Π2 nC4
"
 O
I2
Œ2O
C4"
Π2D 1,12Π2,2"=>?
O$ n
CI2
Πn
C4"
 O
CI2
ΠO
C4"
Π1,12=>?
-Vun P^: ”G9 >Yi cNc <ưQc tFnh thG@ T44, nh9 >Yi cNc c2ng th3c chuy8n PCi
/$9 cNc <$i t1 MgA D Hn t1 cNc Aiến th3c đ~ học , >$9 >Yi cNc <$i t1 t5@ng chương
G/V Đình Hòa Trang

CF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần : 1(
Tiết : 3"
WULkN Tlj @
&g$y M@Yn : 2+Z1Z.(
&g$y gi;ng : * Z1Z.*
I -MRc tiêu : ii] học Minh nh9 đư-c :
1D O1n PRng c2ng th3c chuy8n đCi \L Ah)i >ư-ng,th8 tFch \$ >ư-ng chất đ8 >$9 <$i t1
2D Tiế tRc [ng c) cNc c2ng th3c PưQi PYng cNc <$i t1 AhNc
2D C[ng c) cNc AhNi th3c \L c2ng th3c hóa học c[a đơn chất \$ h- chất
3D `an >uy0n Ab ncng \1n PRng nhtng AhNi ni09 đ~ học đ8 tFnh cNc đYi >ư-ng thG@ CT44 \$
:T44
II-Chuen <6 : T;ng hR , hiếu học t1
4ọc Minh 2n >Yi cNc AhNi ni09, c2ng th3c đ~ học
III-CNc h@Yt đWng PYy học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1 :iO hNt hiếu
học t1 , ch@ hM th;@ >u1n \$
>ần >ư-t t5; >ki cNc c!u hoi
C!u1-ch@ <iết c2ng th3c tFnh
Ah)i >ư-ng c[a >ư-ng chất \$
<iến đCi j yLu cầu ghi c2ng
th3c >ên <;ng
4~y tFnh Ah)i >ư-ng c[a
.,2%9@> &aI4
C!u 2 : th8 tFch 9@> c[a chất
AhF >$ gB j G9 <iết gB \L th8 tFch
9@> c[a chất AhF ở c•ng đA, ở
đAtc, ở PA h^ng j
TB9 cNc c2ng th3c có 9)i _uan
h0 :
=1?

=3?
9 n \

=2?

="?
C!u 3 : CNch tFnh t• Ah)i c[a
AhF S đ)i \Qi AhF T hay AhF S
đ)i \Qi Ah2ng AhF j t• Ah)i c[a
chất AhF ch@ ta <iết điLu gB j
4@Yt đWng2 :
T$i t1 1 MgAZ(+
T$i t13 : MgAZ(+
Ch@ hM đọc \$ tó9 tht đL
nêu cầu th;@ >u1n nhó9 \$ đYi
Pi0n 9gi nhó9 t5Bnh <$y >ki
gi;i
Kau đó ch@ hM nh1n Jdt
i O ch)t >Yi
4K th;@ >u1n nhó9 \$ >ần >ư-t
t5; >ki
TFnh Ah)i >ư-ng c[a .,2% 9@>
&aI4
9
&aI4
Œ nDM Œ.,2%D". Œ1.=g?
->$ th8 tFch chiế9 <ởi & h!n tử
chất AhF
-Th8 tFch 9@> cNc chất AhF <}ng
nhau
-¢ đAtc th8 tFch 9@> cấc chất AhF
>$ 22," >Ft c^n ở đA h^ng th8 tFch
đó >$ 2" >Ft
Oiết >Yi cNc c2ng th3c đ~ học, t1
chuy8n đCi ch@ nhanh, chFnh JNc
-T• Ah2F chất AhF ch@ <iết M# ncng
hơn hay nh0 hơn gita cNc chất
AhF h@uc \Qi Ah2ng AhF
4K nh1n Jdt
Th;@ >u1n \$ t5Bnh <$y >ki gi;i :
7h)i >ư-ng 9@> c[a 7
2
CI
3
:
M
72CI3
Œ(*q12q"*Œ13*=g?
Th$nh hần „ \L Ah)i >ư-ng :
„7 Œ
(*
13*
D1..„Œ %'D%2„
„C Œ1..„Œ *D(„
„I Œ 1..„-
=%'D%2q*D(?Œ3"D("„
T$i " :
I-7iến th3c cần nhQ :
1-M@>
2-7h)i >ư-ng 9@>
3-Th8 tFch 9@> chất AhF
"-T• Ah)i
%-CNc c2ng th3c đ~ học \$ <iết
cNch chuy8n đCi _ua >Yi
II- T$i t1 :

T$i 1 :
T$i 3 :
G/V Đình Hòa Trang

C8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T$i t1 " : t5ang (+
Ch@ học Minh th;@ >u1n % h]t
5Xi đYi Pi0n >ên t5Bnh <$y
Ch@ hM nh1n Jdt
Th8 tFch 1 9@> chất AhF <ất AB ở
đA h^ng >$ <a@ nhiêu j
Oiết :T44 :
CaCI
3
q24C>CaC>
2
qCI
2
q4
2
I
19@> 19@> 19@>
.D19@> .D19@> .D19@>
aDK) 9@> CaCI3 :
n
CaCI3
Œ.D1=9@>?
Tr :T44 t5ên :
9
CaC>2
ŒnDMŒ.D1D111Œ 11D1=g?
<DK) 9@> CaCI3 :
n
CaCI3
Π.,.%=9@>?
Tr :T44 t5ên :
n
CaCI3
Œn
CI2
Π.D.%=9@>?
Œ{ OCI
2
Œ n2"Œ.,.%D2"Œ1D2=>?
-Vun P^: /$9 cNc <$i t1 MgA
CNc G9 2n t1 cNc Aiến th3c t5@ng học AB I
G/V Đình Hòa Trang

CN
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần : 1*
Tiết : 3% rN Tlj HỌC HỌC 3Ì I
&g$y M@Yn : 2+Z12Z.(
&g$y gi;ng : 2Z1Z.*
I cM\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• Hn >Yi nhtng AhNi ni09 cơ <;n ở học AB I : &guyên tử, nguyên t), đơn chất ,h-
chất, h!n tử,9@>D 7h)i >ư-ng 9@>,P6nh >u1t TT7/,th€ tFch 9@> chất AhF, hóa t56DDDD
• &h9 >Yi cNc c2ng th3c _uan t5ọng như : chuy8n đCi gita n , 9, \DDDD
• `an >uy0n Ab ncng :
-/1 c2ng th3c hóa học
-TFnh hóa t56 \$ >1 CT44 c[a h- chất
-Jử PRng th$nh thY@ c2ng th3c chuy8n đCi gita Ah)i >ư-ng \$ >ư-ng chấtDD
-Ž PRng c2ng th3c t• Ah)i, đ6nh >u1t TT7/ đ8 tFnh Ah)i >ư-ng 9Wt chất t5@ng
:T44
-Tiết >1 :T44 \$ >F >u1n tFnh thG@ :T44
-TFnh đư-c th$nh hần hần t5c9 Ah)i >ư-ng nguyên t) t5@ng h- chấtDDDD
II-Ch,]( [^ : Chuen <6 h0 th)ng c!u hoi,>$9 M¶n 2 cht, <;ng hRDD
:hần học Minh 2n t1 cNc Aiến th3c đ~ học
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
(')t đ*ng+ :7i89 t5a <$i cƒ :
(')t đ*ng, :Hn >Yi 9Wt M) AhNi ni09 cơ <;n th2ng _ua t5^ chơi đ@Nn 2 cht
1--h. biến /$0t ch1i :
-Thi thG@ nhó9
-iiQi thi0u 2 cht : iX9 ' h$ng \$ 1 cWt Pọc : >$ nhtng AhNi ni09 cơ <;n
c[a hóa học
1 2 3 " % '
1 2 3
1 2 3 " % ' (
1 2 3 " % '
1 2 3 " % '
1 2 3 " % ' (
2-2iến hnh ch1i đ'án ô ch3
aDH cht h$ng 1 : gX9 ' cht cNi : đó >$ đYi >ư-ng
đ8 M@ MNnh M# nung hay nhf hơn gita cNc chất AhF
<DH cht th3 2 : gX9 3 cht cNi đay >$ >ư-ng chất
ch3a & hYt \i 92
cDH cht th3 3 : gX9 ( cht cNi đó >$ tr ch4 /')i
đ1n chất có t5nh 67n đi8n t&t 9 có ánh :im
PDHcht th3" : gX9 ' cht cNi : h)t 9i mô đ)i 6i8n
ch' chất 9 mang đ!y đủ t5nh chất hóa học của
chất
GDH cht th3 % : gX9 ' cht cNi : :h; n#ng /i%n :ết
gi3a các ng$y%n t< hay gi3a ng$y%n t< 9=i m*t
nhóm ng$y%n t< :hác
I- r( lV$ 7-% ./ Gh5$ ($q7 hóa học ch [H( :
-T• Ah)i
-M@>
-7i9 >@Yi
-:h!n tử
-4óa t56
-,ơn chất
™ H cht h$ng Pọc : 4¯S 4°C
G/V Đình Hòa Trang

FR
t • A H ) i
M A /
7 I M / I A I
: H z & T y
4 A S T ` ·
, “ & C 4 v T
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

ŠDH cht th3 ' : gX9 ( cht cNi đ!y >$ nh>ng chất
t)' n%n t? m*t ng$y%n t& hóa học
Cu)i c•ng ch@ học Minh đ@Nn 2 cht h$ng Pọc \$
h@$n thi0n <;ng 2 cht
(')t đ*ng @ : 4V4K >$9 <$i t1= ch@ hM th;@
>u1n nhó9?
Bi+ : ch@ Ca hóa t56 II \$ &hó9 I4 hóa t56I
aD4~y >1 CT44 c[a h- chất j
<DTFnh „ Ah)i >ư-ng c[a Ca \$ I t5@ng h-
chất j
Bi t0p, :
aD”Nc đ6nh chất AhF S >$ gB j có CT44 j <iết t•
Ah)i c[a AhF S đ)i \Qi 4iP5@ <}ng 32
<DTFnh„ Ah)i >ư-ng c[a 9gi nguyên t) t5@ng S j
8i t0p@ : ch@ Mơ đX h;n 3ng :
Gq 4C>  GC>
2
q 4
2
1D /1 :T44 j
2D Ch@ <iết t• >0 \L M) nguyên tử M) h!n tử
gita cNc chất t5@ng :T44 t5ên j
3D &ếu *,"g G h;n 3ng \Qi 1.,+%g 4C>
tY@ th$nh 1+,.%g GC>
2
\$ 9=g? 4
2
thB
Ah)i >ư-ng 4
2
tY@ th$nh >$ <a@ nhiêu
ga9 j
&ếu ở ,7TC thB th8 tFch 4
2
>$ <a@ nhiêu j
(')t đ*ngA :
BCn 6D : 4ọc Minh 2n t1 Ab đ8 Ai89 t5a học AB
II-Oà$ %dY :
Bi+ : ch@ Ca hóa t56 II \$ &hó9 I4 hóa t56I
aD4~y >1 CT44 c[a h- chất j
<DTFnh „ Ah)i >ư-ng c[a Ca \$ I t5@ng h-
chất j
Bi, :
aD P
SZ42
Œ
2
ME
Œ{ M
S
ŒP
S
Z
42
D2Œ32D2Œ'"
O1y chất AhF S >$ 7hF >ưu hu|nh đi @Jit : KI2
<D M
KI2
Π32q 32 Π'"=g?
 „K Œ1..„Œ %.„ \$ „ I Œ %.„
Bi@ :
1D G q 24C>  GC>
2
q 4
2

2D 1nt : 2t : 1t : 1t
3D ThG@ đ6nh >u1t TT7/ :
9
42
Π9
G
q 9
4C>
± 9
GC>2
Π*," q 1.D+% -1+,.%Π.D3=g?
"D n
42
Œ.,3Z2 Œ.,1%=9@>?
 O
42
Π.,1%D22," Π3,3'=>?
G/V Đình Hòa Trang

F1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần : 1*
Tiết : 3' 3I~M TRA HỌC 3Ì I
&g$y M@Yn : 2Z1Z.*
&g$y gi;ng : "Z1Z.*
A -M\c %$T, : -7i89 t5a cNc Aiến th3c c[a học Minh đ~ học t5@ng học AB I
-7i89 t5a Ab ncng tư Puy , h!n tFch \$ gi;i t@$n hóa học
-,Nnh giN h!n >@Yi t5Bnh đW c[a học Minh
O-Đo G$:7 %&a : Thki gian "% h]t = 7h2ng A8 thki gian gia@ đL?
I-TST) ngh$5K : ="đ?
S? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 9m( %&)Xc c?, 67 chọ( 91( (h=%:
C!u1-V~y c2ng th3c hóa học Mau đ!y t@$n >$ h- chất :
aD 4
2
I, I
3
, CI
2
, &a
2
I <D CuC>
2
, S>
2
I
3
, MgI , I
2
cD 7
2
I , ¨nI, 4
2
I, CuI PD TaI , Mn , CI , KI
3
C!u 2- 7h)i >ư-ng 9@> h!n tử nitơ <}ng :
aD 1" <D 2* cD 1"g PD 2*g
C!u 3- &guyên t) ` h- \Qi @Ji có CT44 >$ `
2
I
3
DT5@ng CT44 n$@ Mau đ!y ` có hóa t56 <}ng hóa
t56 c[a ` t5@ng h- chất t5ên :
aD `C>
3
<D `C>
2
cD `C> PD `C>
"
C!u "- 4i0n tư-ng Mau đ!y >$ hi0n tư-ng hóa học:
aD 7hi nung nóng nến ch;y >ong 5Xi th$nh hơi
<D 7hi nung nóng ở nhi0t đW ca@ th[y tinh nóng đo Pš P$ng u)n c@ng đư-c
cD ChNy 5rng g!y 2 nhiš9 92i t5ưkng
PD su; <óng ch3a AhF <6 nC tung Ahi <ay t5ên ca@
T? N/$ c-% A #X$ c-% O 9: có CTHH 91( #à h$ #à+ c-% C:
CWt S CWt T CWt C
I- 4
2
a- I
3
I DDDDD
II- G
2
<- I IIDDDDD
III- &
2
c- &I
3
IIIDDDDDD
IO- 4 P- I
%
IODDDDDD
C?™ 4~y chọn h0 M) \$ CT44 thFch h- điLn \$@ chg t5)ng đ8 h@$n th$nh :T44:
aD DDDDS> q DDDDD

 2S>
2
I
3
<D DDDD4
2
I  I
2
q DDDDDDDDDD
II- TR 'u6n : ='đ?
1?Ch@ Mơ đX h;n 3ng Mau :
aD 7 q 4
2
I  7I4 q 4
2
<D &a q I
2
 &a
2
I
- 4~y c!n <}ng :T44 D
- Ch@ <iết t• >0 M) nguyên tử,M) h!n tử gita cNc chất t5@ng h;n 3ng < ¸ t• >0 đó có ‹ nghba
gBj
2? Ch@ hgn h- AhF S gX9 .,29@> KI
2
, .,%9@> CI
2
, .,(%9@> &
2
aD TFnh th8 tFch hgn h- AhF S=đAtc? j
<D TFnh Ah)i >ư-ng c[a hgn h- = <iết KŒ32, CŒ12, &Œ1", IŒ1'?
G/V Đình Hòa Trang

F2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

3? Ch@ 13.g Al9 tNc PRng \Qi aJit c>@hiP5ic 4C> , thu đư-c 2(2g Al9 c>@5ua ¨nC>
2
\$ "g AhF hiP5@
aD /1 :T44 j
<D TFnh Ah)i >ư-ng 4C> tha9 gia h;n 3ng j
T5ưkng T4CK :han Th]c Vuy0n Đ•j •N Š OI~U ĐI~M c N•M RFcR8
&hó9 4óa MrN : HÓA 8

I-T&yc (h$q7: ="đ?
S- 2đ
1c p 2_ p 4a p @c D Mgi c!u đ]ng ghi .,%đ
T- 1đ
I[ p IIa p III_ p Izc ,]ng 9gi cu ghi .,2%đ
C- 1đ
aD FGDS> q D@H
,
FFFF

 2S>
2
I
3
Oiết đ]ng 9gi 2 t5)ng ghi .,2%đ
<D FFF,F4
2
I  I
2
q DDD,(
,
FFFFFFF
II-T‡ l,d(: ='đ?
C!u 1?1,%đ
aD 27 q 2 4
2
I  27I4 q 4
2
<D "&a q I
2
 2&a
2
I
"nt 1t 2t
-C!n <}ng đ]ng 9gi hương t5Bnh : .,%đ
-/1 đ]ng t• >0 M) nguyên tử hay h!n tử : .,%đ
-&êu đ]ng ‹ nghba c[a cu t• >0 : .,%đ
C!u 2? 1,%đ
a- 1đ -TFnh đư-c tCng M) 9@> : .,%đ
- TFnh đ]ng Ah)i >ư-ng hgn h-: .,%đ
<- .,%đ - TFnh đ]ng th€ tFch hgn h- : .,%đ
C!u 3? 3đ
a- 1đ - /1 đ]ng :T44 : 1đ nếu Mai c!n <}ng t5r .,%đ
<- 2đ - Oiết đư-c c2ng th3c \L Ah)i >ương: 1đ
- TFnh đ]ng Ah)i >ư-ng 4C> tha9 gia : 1đ
G/V Đình Hòa Trang

F4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

I-TST) ngh$5K : =3đ?
S?H€I chọ( c?, %&H l‘$ 91( %&+( 7ƒ$ c?, .a, =1đ? :
1-V~y c2ng th3c hóa học Mau đ!y t@$n >$ h- chất :
aD 4
2
I, I
3
, CI
2
, &a
2
I <D CuC>
2
, S>
2
I
3
, MgI , I
2
cD 7
2
I , ¨nI, 42
K
I
"
, CuI PD TaI , Mn , CI , KI
3
27h)i >ư-ng 9@> h!n tử nitơ <}ng :
aD 1" <D 2* cD 1"g PD 2*g
3-T• Ah)i c[a S đ)i \Qi 4
2
>$ 22D O1y S >$ :
aDKI
2
<D KI
3
cD CI
2
PD &I
2
"-&guyên t) ` h- \Qi @Ji có CT44 >$ `
2
I
3
DT5@ng CT44 n$@ Mau đ!y ` có hóa t56 <}ng hóa t56 c[a
` t5@ng h- chất t5ên :
aD `C>
3
<D `C>
2
cD `C> PD `
2
C>
3
T? H€I Gh+a(h %&'( ch• Đ h+yc 2 > c,/$ 7ƒ$ c?,a1đ? :
aD T5@ng nguyên tử M) : <}ng M) G , K
<D ¢ c•ng điLu Ai0n nhi0t đW \$ N Muất,th8 tFch 9@> chất AhF <}ng nhauD , K
cD 7h)i >ư-ng 9@> h!n tử >$ Ah)i >ư-ng tFnh <}ng ga9 c[a h!n tử , K
PD K) 5@t@n t5@ng h!n tử <}ng M) n@t5@n , K
C? Chọ( %’ h+fc c\7 %’ %hAch hiY 9$o( #à+ chƒ %&/( %&+( 7ƒ$ c?, .a,=1đ?
suN t5Bnh <iến đCi trDDDDDDDDDth$nhDDDDDDDDDDDDDgọi >$DDDDDDDDDDDDDDDD
Chất <an đầu <6 DDDDDDDDDDDDDDt5@ng h;n 3ng gọiDDDDDDDDDDDDDDDhayDDDDDDDDDDDDDchất 9Qi Minh 5a >$DDDDDDDDDDDDDD
hayDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
II-TR 'u6nU(đ? :
1?Ch@ Mơ đX h;n 3ng Mau=2đ? :
aD &a q I
2
 &a
2
I
<D 7 q 4
2
I  7I4 q 4
2
h~y >1 :T44D Ch@ <iết t• >0 M) nguyên tử,M) h!n tử gita cNc chất t5@ng h;n 3ng
2? Ch@ hgn h- AhF S gX9 .,29@> KI
2
, .,%9@> CI
2
, .,(%9@> &
2
aD TFnh th8 tFch hgn h- AhF S j
<D TFnh Ah)i >ư-ng c[a hgn h- = <iết KŒ32, CŒ12, &Œ1", IŒ1'?
3? Ch@ 13.g Al9 tNc PRng \Qi aJit c>@hiP5ic 4C> , thu đư-c 2(2g Al9 c>@5ua ¨nC>
2
\$ "g AhF hiP5@
aD /1 :T44
<D TFnh Ah)i >ư-ng 4C> tha9 gia h;n 3ng j
cD TFnh „ Ah)i >ư-ng c[a cNc nguyên t) t5@ng ¨nC>
2
= Tiết ¨n Œ '%, C>Œ3%,% ?

Đ•j •N Š OI~U ĐI~M
G/V Đình Hòa Trang

F@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

i-T&yc (h$q7=3đ?
S-
C!uZ,N Nn a < c P
C!u 1 J
C!u 2 J
C!u 3 J
C!u " J
T-
a < c P
, , K K
C? Chất n$y, chất AhNc , :h;n 3ng hóa học, <iến đCi, chất tha9 gia , chất h;n 3ng, M;n he9 ,
chất tY@ th$nh
II-T‡ l,d( =(đ?
C!u 1?2đ -C!n <}ng :T44 đ]ng 9gi c!u 1đ
-Oiết đ]ng t• >0 đư-c 1đ
C!u 2? 2đ
aD TFnh đ]ng th8 tFch thG@ CT : O Œ nD22," ghi 1đ
<D TFnh Ah)i >ư-ng đ]ng : 9hh Œ 9
CI2
q
9KI2
q 9
&2
ghi 1đ
C!u 3? 3đ
aD /1 đ]ng :T44 ghi 1đ
<D TFnh đư-c Ah)i >ư-ng c[a 4C> thG@ đ6nh >u1t TT7/ ghi 1đ
cD TFnh đư-c „¨n ghi .,%đ \$ „ C> ghi .,%đ
Tuần : 1+
Tiết : 3(
CHƯƠNG Iz : P“Ic 3HrNG 3HŒ
TŒNH CH<T C|A P“I
&g$y M@Yn : +Z1Z.*
&g$y gi;ng :1%Z1Z.*
I cM\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• Tiết đư-c t5@ng đA<t @Ji >$ chất AhF Ah2ng 9$u,Ah2ng 9•i,Ft tan t5@ng nưQc,nung hơn Ah2ng
AhF
• 7hF @Ji >$ đơn chất 5ất h@Yt đWng nhất >$ ở nhi0t đW ca@ :Tha9 gia h;n 3ng \Qi nhiLu Ai9
>@Yi, hi Ai9 \$ h- chất,T5@ng cNc :¤44 @Ji có hóa t56 II
• `an >uy0n Ab ncng \iết :T44,nh1n <iết đư-c AhF @Ji,<iết cNch Mử Pu<g§ đan cXn \$ cNch đ)t
9Wt M) hóa chất
IIcCh,]( [^ :
• 4óa chất : IJi,>ưu hu|nh , h@th@ đo
• VRng cR : ,an cXn , thBa đ)t, Piê9
IIIcC5c h+V% 9-( _VI học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
H1P+ "VngW :7i89 t5a <$i cƒ :
iO đut c!u hoi :
IJi
G/V Đình Hòa Trang

FB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

-T5@ng \o t5Ni đất nguyên t)
n$@ hC <iến nhất \$ chiế9 <a@
nhiêu hần t5c9
-4~y \iết 7444 , CT44 \$
&T7, :T7 c[a @Ji
-¢ PYng đơn chất @Ji có nhiLu
ở đ!u j
-¢ PYng h- chất @Ji có nhiLu
ở đ!u j
H1P+ "Vng Q : TB9 hi8u tFnh
chất \1t >F c[a @Ji
Ch@ hM _uan MNt >ọ đ#ng AhF @Ji
\$ yêu cầu hM t5; >ki :
-T5Yng thNi ,9$u Mhc , 9•i c[a
AhF @Ji= hưQng Pmn hM P•ng tay
hey nhf AhF \$@ 9ƒi đ8 nh1n
Jdt 9•i?
nêu cầu hM nêu thê9 nhtng
tFnh chất \1t >F AhNc t5@ng MgA
-T5; >ki c!u hoi nêu t5@ng MgA
=hầnI?
H1P+ "VngX : TB9 hi8u tFnh
chất hóa học c[a @Ji
4ưQng Pmn hM >$9 cNc thF
nghi09 Mau :
1D Ch@ hM đọc hần thF nghi09
1aZ*1MgA
-iO hưQng Pmn cNc G9 >$9 thF
nghi09 : cNch đ)t K t5@ng
Ah2ng AhF \$ t5@ng @Ji, cNch Mử
PRng đan cXnDDD
-Ch@ hM tiến h$nh >$9 thF
nghi09, _uan MNt \$ t5; >ki c!u
hoi :
K@ MNnh hi0n tư-ng K chNy
t5@ng @Ji \$ chNy t5@ng Ah2ng
AhF j M;n tY@ th$nh >$ gB j
Oiết :T44 \$ nêu t5Yng thNi
c[a cNc chất tha9 gia \$ M;n
he9 j
2DCh@ hM đọc hần thF
nghi091<ZMgA \$ cNch tiến
h$nh như thF nghi09 1a
nêu cầu hM nêu , M@ MNnh cNc
hi0n tư-ng _uan MNt đư-c , gi;i
thFch \$ \iết :T44 j
sua 2 thF nghi09 t5ên G9 5]t
5a Aết >u1n gB j
4K P#a \$@ Aiến th3c t5@ng <$i
% đ8 t5; >ki :
IJi
7444 : I
CT44 : I
2
&T7 : 1'
:T7 : 32
-VYng đơn chất : có nhiLu t5@ng
Ah2ng AhF
-VYng h- chất : T5@ng nưQc,
,ấtDDD
4K _uan MNt thG@ hưQng Pmn
c[a iO \$ t5; >ki :
-Chất AhF ,Ah2ng 9$u,Ah2ng
9•i
-&ung hơn Ah2ng AhF , tan 5ất Ft
t5@ng nưQc, hóa >ong ở -1*3
.
C
,ọc
&ghG hưQng Pmn
/$9 thF nghi09 đ)t chNy K
t5@ng Ah2ng AhF \$ t5@ng >ọ
đ#ng @Ji thG@ hưQng Pmn c[a
iO, _uan MNt hi0n tư-ng \$ t5;
>ki :
K chNy t5@ng >ọ đ#ng @Ji MNng
hơn, có AhF Ah2ng 9$u tY@
th$nh \$ có 9•i hhc, AhF đó >$
>ưu hu|nh đi@Jit : KI
2
K q I
2
 KI
2
=5? =A? =A?
4K tiến h$nh như cNc <ưQc t5ên
\$ \iết :T44 :
t
.
": q %I
2
 2:
2
I
%
=5? =A? =5?
™7ết >u1n : IJi tNc PRng đư-c
\Qi 9Wt M) hi Ai9 nhất >$ ở
nhi0t đW ca@
7444 : I
CT44 : I
2
&T7 : 1'
:T7 : 32
IcTA(h ch=% #d% lA c0a +w$ :
Chất AhF Ah2ng 9$u,Ah2ng
9•i,Ft tan t5@ng nưQc,nung hơn
Ah2ng AhF,hóa >ong ở-1*3
.
C=có
9$u Janh nhYt?
IIcTA(h ch=% hóa học c0a +w$ :
WYT:) Z[ng ,O$ 7h$ .$K :
&\VO$ 'ưu hu]nhLưu
hu]nh "$1^$+U.h4 Lun_uSơ\

t
.
K q I
2
 KI
2
=5? =A? =A?
<\VO$ 7h1+7h1Đ$37h1+7h13
7`n+&31^$+ :

t
.
": q %I
2
 2:
2
I
%
=5? =A? =5?
G/V Đình Hòa Trang

FC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

H1P+ "Vng a
-C[ng c) : IJi có th8 tNc PRng \Qi 9ọtt M) hi Ai9 AhNc như hiP5@, cac<@nD•9 h~y \iết :T44 J;y
5a j
T5@ng cNc h;n 3ng hóa học đư-c \iết t5ên G9 ch@ <iết @Ji t5@ng cNc h- chất có hóa t56
<a@ nhiêu j
-Vun P^: 4ọc <$i , >$9 cNc <$i t1 MgA Z *"D&ghiên c3u tiế hần 2-3 t5ang *' MgA
Tuần : 1+
Tiết : 3* TŒNH CH<T C|A P“I aT$*Y %h6+b
&g$y M@Yn : 1.Z1Z.*
&g$y gi;ng :1*Z1Z.*
I cM\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c : ii)ng tiết 3(
II-Ch,]( [^ :
• 4óa chất : 7hb @Ji, P!y Mht=P!y hanh JG đY?,_uG đó9
• VRng cR : đan cXn , Piê9
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
H1P+ "VngW :7i89 t5a <$i
cƒ :&êu tNc PRng c[a @Ji \Qi K
\$ \Qi : j \iết :T44 j
H1P+ "VngQ :TB9 hi8u tNc PRng
c[a @Ji \Qi Ai9 >@Yi
iO ch@ hM đọc cNch tiến h$nh
thF nghi09
iO hưQng Pmn hM >ần >ư-t th#c
hi0n cNc tha@ tNc \$ yêu cầu hM
t5; >ki c!u hoi :
-,ưa M-i P!y Mht \$@ >ọ @Ji có
hi0n tư-ng gB j
-,)t cRc than nho ghn t5ên đầu
M-i P!y Mht đ)t nóng đo 5Xi đưa
nhanh \$@ >@c đ#ng @Ji G9
nh1n thấy Pấu hi0u j
•9 h~y gi;i thFch hi0n tư-ng
_uan MNt đư-c j chất tY@ th$nh
>$ gB j h~y \iết :T44 j
H1P+ "VngX :TB9 hi8u tNc PRng
c[a @Ji \Qi h- chất :
Ch@ hM đọc 3Z11MgA \$ hoi :
IJi tNc PRng \Qi h- chất n$@ j
\$ M;n thu đư-c >$ nhtng chất
n$@ j
Oiết :T44 j
sua cNc thF nghi09 đ~ học ở
tiết t5ưQc \$ tiết n$y G9 5]t 5a
Adt >u1n gB \L tFnh chất hóa học
c[a AhF @Ji j
4K t5; >ki c!u hoi
4K đọc \$ nghG iO hưQng Pmn
4K >$9 thF nghi09 \$ _uan MNt
t5; >ki c!u hoi :
-7h2ng có hi0n tư-ng gB
-,ầu M-i P!y Mht chNy MNng chói
\$ <hn 5a Jung _uanh cNc hYt
9$u n!u đó >$ Kht tr @Jit :
G
3
I
"

t
@
3G q 2I
2
 G
3
I
"
=5? =A? =5?
4K đọc \$ t5; >ki :
-7hF 9ê tan : C4"
-K;n he9 : 7hF cac<@nic \$
nưQc
- :T44 :

t
@
C4
"
q I
2
 CI
2
q 24
2
I
=A? =A? =A? =h?
™7ết >u1n : 7hF @Ji >$ đơn chất
II-TA(h ch=% hóa c0a +w$ :
2?T5c _\( #X$ G$7 l+V$ :
™ OQi Mht Kht tr @Jit
t
@
3G q 2I
2
 G
3
I
"
= 5? =A? =5?
3?T5c _\( #X$ hiY ch=% :

t
@
C4
"
q I
2
 CI
2
q 24
2
I
=A? =A? =A? =h?
™ 3*% l,d( : Ki7
G/V Đình Hòa Trang

FF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

h@Yt đWng hóa học 9Ynh, đuc
<i0t >$ ở nhi0t đW ca@,Pš P$ng
tha9 gia h;n 3ng \Qi nhiLu
hi Ai9, nhiLu Ai9 >@Yi \$ h-
chấtD
T5@ng cNc h- chất hóa học,
nguyên t) @Ji có hóa t56 II
H1P+ "Vnga
-C[ng c) : iọi hM \iết hương t5Bnh h;n 3ng giưa J @Ji \Qi : nh29, đXng , nat5i , C
2
4
"
iọi hM >ên <;ng >$9 <$i t1 3Z*" MgA
4ưQng Pmn <$i t1 " MgA
-Vun P^: 4ọc <$i , >$9 <$i t1 đầy đ[ \$@ \ở <$i t1
Chuen <6 <$i học tiế thG@ : K# @Ji hóa-h;n 3ng hóa h--3ng PRng c[a @Ji
Tuần :2.
Tiết : 3+
2D P“I HÓAcjH„N sNG HÓA Hgj
sNG e{NG C|A P“I
&g$y M@Yn :1"Z1Z.*
&g$y gi;ng :21Z1Z.(
I cM\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• K# @Ji hóa 9Wt chất >$ gB j
• Tiết Pmn 5a nhtng \F PR 9inh họa j
• 7hNi ni09 h;n 3ng hóa h- j<iết Pmn 5a nhtng \F PR 9inh họa j
• —ng PRng c[a AhF @Ji >$ đ8 đ)t chNy \$ h2 hấ c[a Minh \1t
II-Ch,]( [^ : T5anh \l 3ng PRng c[a @Ji
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
H1P+ "VngW :7i89 t5a <$i cƒ :
&êu tFnh chất hóa học c[a @Ji j
\iết hương t5Bnh hóa học 9inh
họa j
H1P+ "VngQ :
iọi hM \iết hương t5Bnh hóa
học t5@ng đó @Ji tNc PRng \Qi 1
4M t5; >ki \$ nh1n Jdt
Ch@ \F PR
G/V Đình Hòa Trang

F8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

đơn chất \$ @Ji tNc PRng \Qi 1
h- chất j
•9 h~y ch@ <iết t5@ng 2 :T44
t5ên có đi89 gB gi)ng nhau \$
AhNc nhau=\L chất tha9 gia \$
chất tY@ th$nh? j
Œ{cNc :¤44 t5ên gọi >$ M# @Ji
hóaDO1y M# @Ji hóa 9Wt chất >$
gB j
H1P+ "VngX :
T5G@ <;ng \iết như MgA \$ yêu
cầu hM nêu nh1n Jdt \$ t5; >ki
c!u hoi :
-K) >ư-ng cNc chất tha9 gia \$
M;n he9 t5@ng cNc :T44
-Có <a@ nhiêu chất đ~ tha9 gia
\$ M;n he9 Mau h;n 3ng điLu
Ai0n :¤ J;y 5a jcNc ư t5ên có
gB gi)ng nhau j
Œ{CNc h;n 3ng t5ên gọi >$
:¤44 DO1y :¤44 >$ gB j
iO cNc uhh t5ên toa nhi0t
Ch@ hM đọc MgA
H1P+ "Vnga :
iO Mử PRng <;ng 3ng PRng c[a
@Ji \$ hoi :
-4~y nêu nhtng 3ng PRng c[a
@Ji 9$ G9 thấy đư-c t5@ng
cuWc M)ng j
IJi đư-c 3ng PRng _uan t5@ng
t5@ng nhtng >~nh \#c >Qn n$@ j
Ch@ đọc th2ng tin MgA \$ t5;
>ki :
-IJi có \ai t5^ gB đ)i \Qi c@n
ngưki \$ đWng \1t j
-T5@ng t5ưkng h- n$@ h;i
P•ng @Ji t5@ng <Bnh đuc <i0t j
-TYi Ma@ Ah2ng đ)t t5#c tiế
aJGti>Gn t5@ng Ah2ng AhF j
T5@ng M;n Juất gang thd @Ji
có tNc PRng gB j
-V•ng hgn h- @Ji >ong \Qi cNc
nhiên >i0u J) đ8 >$9 gB j
H1P+ "Vngb :
-C0( c/ :
Oiết :T44 \$ ch@ <iết uhh
n$@ thuWc >@Yi h;n 3ng hóa
h-j
3G q 2I
2
 G
3
I
"
C4
"
q I
2
 CI
2
q 24
2
I
Chất tha9 gia có 1 chất >$ @Ji
Œ{M# @Ji hóa >$ M# tNc PRng c[a
@Ji \Qi cNc chất AhNc
ii)ng nhau đLu có 2 chất tha9
gia \$ 1 chất tY@ th$nh = M) chất
tha9 gia >$ 2 t5ở >ên?
:h;n 3ng hóa h- >$ :w44
t5@ng đó có 1 chất 9Qi tY@
th$nh tr 2 hay nhiLu chất <an
đầu
4K nêu nhtng 3ng PRng c[a
@Ji P#a \$@ <;ng \$ Aiến th3c
th#c tế t5@ng cuWc M)ng đ8 t5;
>ki cac c!u hoi
IJi đư-c Mử PRng t5@ng 2 >~nh
\#c _uan t5@ng >$ :
-K# đ)t chNy nhiên >i0u
-K# h2 hấ
4K t5; >ki thG@ MgA
ID2‡ +w$ hóa :
K# tNc PRng c[a 9Wt chất \Qi
@Ji gọi >$ M# @Ji hóa
II.jhH( m( hóa hiY :
:h;n 3ng hóa h- >$ :¤44
t5@ng đó có 1 chất 9Qi tY@
th$nh tr 2 hay nhiLu chất <an
đầu
IIIDs( _\( c0a +w$ :
7hF @Ji cần ch@ :
1?K# h2 hấ c[a ngưki \$ đWng
\1t
2? K# đ)t 9hiên >i0u t5@ng đki
M)ng \$ M;n Juất
G/V Đình Hòa Trang

FN
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

S> q I
2
 j
CaI q4
2
ICa=I4?
2
CaCI
3
 CaI q CI
2
-ef( _' :
4ọc <$i, >$9 <$i t1D K@Yn <$i
@Jit =2n >Yi <$i CT44 \$ hóa
t56?
"S> q 3I
2
 2S>
2
I
3
=1?
CaI q4
2
ICa=I4?
2
=2?
CaCI
3
 CaI q CI
2
:h;n 3ng 1,2 >$ h;n 3ng hóa
h-
Tuần :2.
Tiết : ".
AcIT
&g$y M@Yn : 1*Z1Z.*
&g$y gi;ng :2%Z1Z.*
I cM\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• ,6nh nghba @Jit : >$ h- chất c[a @Ji \Qi 9Wt nguyên t) hóa học AhNcDTiết CT44 c[a @Jit \$
cNch gọi tên @Jit
• IJi gX9 2 >@Yi >$ @Jit aJit \$ @Jit <aUơ ch@ \F PR 9inh họa
• O1n PRng th$nh thY@ _ui thc >1 CT44 đ8 >1 CT44 c[a @Jit
II-Ch,]( [^ :&ghiên c3u MgA ,Mg\
4K 2n >1 CT44 c[a h- chất
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
H1P+ "VngW :7i89 t5a <$i cƒ :
K# @Ji hóa >$ gB j ch@ \F PR
9inh họa <}ng :T44j
7i89 t5a \ở <$i t1 2 hM
4@Yt đWng2 : tB9 hi8u @Jit j
Tr cNc h;n 3ng học Minh \iết
t5ên
iO giQi thi0u cNc M;n he9
thuWc >ọai @JitD
•9 nh1n Jdt gB \L th$nh hần
cNc nguyên t) t5@ng cNc h-
chất đóD O1y G9 h~y ch@ <iết
@Jit >$ gB j
H1P+ "VngQ :/1 CT44 c[a
@Jit j
&êu >Yi _ui thc \L hóa t56 đ)i
\Qi h- chất hai nguyên t)
,)i \Qi @Jit G9 nh1n Jdt gB \L
4K t5; >ki c!u hoi
2 hM 9ang \ở <$i t1 >ên <;ng
&h1n Jdt :
4- chất có 2 nguyên t) \$
>u2n >u2n có nguyên t) @Ji
IJit >$ h- chất c[a 2 nguyên
t),t5@ng đó có 1 nguyên t) >$
@Ji
sui thc hóa t56 : t5@ng h- chất
có 2 nguyên t) tFch ch• M) \Qi
hóa t56 c[a nguyên t) n$y <}ng
tFch c[a ch• M) \Qi hóa t56 c[a
nguyên t) Aia
,)i \Qi @Jit thB nguyên t) Aia
IDĐ^(h (hua :
IJit >$ h- chất c[a 2 nguyên
t),t5@ng đó có 1 nguyên t) >$
@Ji
OF PR : CuI, KI
3
, G
2
I
3
DDDD
IIDC;( %hmc :
CT44 c[a @Jit MJIy gX9 có
AF hi0u c[a @Ji I Aa9 ch• M) y
\$ AF hi0u c[a 9Wt nguyên t)
G/V Đình Hòa Trang

8R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

th$nh hần cNc nguyên t) t5@ng
c2ng th3c @Jit j
H1P+ "VngX :
•9 thấy th$nh hần nguyên t)
t5@ng @Jit >u2n có @Ji c^n
nguyên t) c^n >Yi thuWc >@Yi
gB j \1y G9 thử h!n >@Yi @Jit j
iO giQi thi0u có 2 >@Yi @Jit >$
-@Jit aJit : thưkng >$ @Jit c[a
hi Ai9 \$ tương 3ng \Qi 1 aJit
-@Jit <aUơ : >$ @Jit c[a Ai9 >@Yi
\$ tương 3ng \Qi 1 <aUơ
•9 h~y nêu \F PR j iO hưQng
Pmn ch@ hM nh9 đư-c aJit hay
<aUơ tương 3ng \Qi @Jit
H1P+ "Vnga :
4ưQng Pmn hM đọc tên @Jit :
Tên @Jit Œ tên nguyên t) q @Jit
q&ếu 7/ có nhiLu hóa t56 :
Tên @Jit <aUơŒ Tên 7/=Aa9
4T?q @Jit
Œ&ếu :7 nhiLu 4T :
Tên @Jit aJitŒ Tên :7=Aa9 tiLn
t) ch• nguyên tử :7?q@Jit=tiLn
t) ch• M) nguyên tử @Ji?
iọi hM >ần >ư-t đọc tên cNc @Jit
Mau :
CI , CI
2
,KI
2
,KI
3
,:
2
I
%
&a
2
I, GI, G
2
I
3
>$ @Ji : a II
S
J
I
y
a D J ΠIIDy
&guyên t) c^n >Yi >$ nguyên t)
Ai9 >@Yi h@uc nguyên t) hi
Ai9
Chia 2 >@Yi :
-@Jit c[a hi Ai9
-@Jit c[a Ai9 >@Yi
4K nghG _uan MNt
OF PR :
-IJit aJit : KI
3
,CI
2
,:
2
I
%
™KI3aJit tương 3ng : aJit
MunŠu5ic 4
2
KI
"
-IJit <aUơ : &a
2
I, CaI, S>
2
I
3
™&a
2
I<aUơ tương 3ng :nat5i
hiP5@Jit &aI4
4K nghG \$ thG@ P’i
4K đọc :
CI : cac <@n @Jit
&a
2
I : nat5i @Jit
CI
2
: cac<n đi@Jit
KI
2
:>ưu hu|nh đi@Jit
KI
3
: >ưu hu|nh t5i @Jit
:
2
I
%
: đi-h@h@-Gn- ta -@Jit
GI : Mht =II?@Jit
G
2
I
3
:Kht =III? @Jit
AhNc M=có hóa t56 n? Aa9 ch• M)
J c[a nó thG@ đ]ng _ui thc hóa
t56 :
IIDy Œ nD ”
IIID jh?( l+V$ :
1? A^$+ &^$+ :
-IJit aJit : thưkng >$ @Jit c[a
hi Ai9 \$ tương 3ng \Qi 1 aJit
OF PR :
KI
3
aJit tương 3ng : aJit
MunŠu5ic 4
2
KI
"

Q\A^$+ <&dơ :
-IJit <aUơ : >$ @Jit c[a Ai9 >@Yi
\$ tương 3ng \Qi 1 <aUơ
&a
2
I<aUơ tương 3ng :nat5i
hiP5@Jit &aI4
IODC5ch ọ$ %T( :
1? Ten 1^$+ <&dơ f +en .$K
'1P$U.gK h;& +Sh n0u ); nh$iu
h;& +Sh\ j 1^$+
OF PR :
&a
2
I : nat5i @Jit
GI : Mht =II?@Jit
G
2
I
3
:Kht =III? @Jit
Q\ Ten 1^$+ &^$+f Ten FKU.gK
+$in +/ )hk nguen +l FK\
j1^$+U+$in +/ )hk L/ nguen +l
1^$\
OF PR :
KI
2
:>ưu hu|nh đi@Jit
KI
3
: >ưu hu|nh t5i @Jit
:
2
I
%
: đi-h@h@-Gn- ta -@Jit
H+V% 9-(
-Cmng )/ :iọi hM >$9 <$i t11Z+1DCh@ hM AhNc nh1n Jdt Mửa Mai
/1 CT44 \$ Jế >@Yi @Jit : CanJi @Jit, nh29 @Jit, ,ih@th@ Gnta@Jit , >ưu hu|nh t5i
@Jit, Aa>i @Jit
-n=n Zo: 4ọc <$iD /$9 <$i t1 MgA D Chuen <6 <$i :,iLu chế @Ji ± h;n 3ng h!n h[y
Tuần :21
Tiết : "1 ĐIKU CH• P“Ic jH„N sNG jH”N H|L
&g$y M@Yn : 2"Z1Z.(
&g$y gi;ng :2+Z1Z.(
G/V Đình Hòa Trang

81
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

I -MRc tiêu : ii] học Minh nh9 đư-c :
• :hương hN điLu chế \$ thu AhF @Ji t5@ng h^ng thF nghi09, cNch M;n Juất @Ji t5@ng c2ng
nghi0
• 7hNi ni09 h;n 3ng h!n h[y \$ ch@ đư-c \F PR 9inh họa
• C[ng c) AhNi ni09 \L chất J]c tNc
• `an >uy0n Ab ncng _uan MNt ,tha@ tNc thF nghi09, Mử PRng đan cXn hóa chất
• Tiế tRc 5an >uy0n Ab ncng \iết hương t5Bnh h@a Mhọc \$ tFnh thG@ :T44
II-Chuen <6 :
• 4óa chất : 7MnI" , 7C>I3 , MnI2
• VRng cR : đan cXn , )ng nghi09 , )ng Pmn AhF ,ch1u th[y tinh , Piê9 , 92i , Af )ng nghi09 ,
giN Mht , _uG đó9
• iO >$9 t5ưQc thF nghi09
III-CNc h@Yt đWng PYy học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
IJit >$ gB j ch@ \F PR \$ đọc
tên j
IJit chia >$9 9ấy >@Yi j@Jit
n$@ Mau đ!y Ah2ng h;i >$ @Jit
<aUơ : &a
2
I , KI
3
, Mn
2
I
(
,
S>
2
I
3
D
4@Yt đWng2 :
&htng chất n$@ có th8 P•ng đ8
điLu chế @Ji t5@ng h^ng thF
nghi09 j= 78 nhtng chất 9$
t5@ng th$nh hần có @Ji?
iO ch@ hM _uan MNt >ọ đ#ng :
7MnI
"
\$ 7C>I
3
\$ giQi thi0u
đ!y >$ 2 chất gi$u @Ji \$ Pš <6
h!n h[y <ởi nhi0t P•ng đ8
điLu chế @Ji t5@ng :T&
Ch@ hM đọc cNch tiến h$nh thF
nghi09, iO hưQng Pmn hM cNch
>h 5N thF nghi09, cNch P•ng
đan cXn, cNch đun nóng , cNch
thu AhFDDDD
nêu cầu hM _uan MNt nêu hi0n
tư-ng,nh1n Jdt ,\iết hương
t5Bnh h;n 3ng j
&êu hương hN điLu chế @Ji
t5@ng h^ng thF nghi09 j
Có 9ấy cNch thu AhF @Ji j P#a
\$@ đ!u 9$ thu như \1y j
4K t5; >ki
-7h2ng h;i >$ @Jit <aUơ :
KI3 , Mn2I(
78 5a 2 chất : 7MnI
"
,
7C>I
3
4K _uan MNt \$ thG@ P’i
4K _uan MNt tha@ tNc 9mu c[a
iO
-/$9 thF nghi09 thG@ nhó9 \$
nêu hi0n tương, nh1n Jdt :
-Có AhF Minh 5a >$9 _uG đó9
<•ng chNy MNng đó >$ AhF @Ji
:T44 :

t
.
27C>I
3
 27C>q3I
2
4K nêu
-Có 2 cNch thu :
-,ey nưQc
IDĐ$iu )h0 1^$ +S1ng 7hong +h4
ngh$5K :
qT}ng cNch đun nóng nhtng
h- chất gi$u @Ji \$ Pš <6 h!n
h[y ở nhi0t đW ca@ như Aa>i
c>@5at =7C>I
3
? hay Aa>i
G9angnat =7MnI
"?
q:T44 :

t
.
27C>I
3
 27C>q3I
2
qCNch thu AhF :
• Ch@ @Ji đey nưQc
• Ch@ @Ji đey Ah2ng AhF
G/V Đình Hòa Trang

82
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4@Yt đWng3 :
T5@ng c2ng nghi0 M;n Juất @Ji
tr 2 nguyên >i0u t5ên đư-c
Ah2ng j \B Ma@ j
Có th8 tiến h$nh M;n Juất @Ji
<}ng cNch đung nóng nưQc
h@uc Ah2ng AhF như t5@ng T&
đư-c Ah2ng j \B Ma@ j
O1y t5@ng c2ng nghi0 M;n Juất
@Ji như thế n$@ j
Ch@ hM đọc MgA hầnII
4@Yt đWng" :
iO t5G@ <;ng hR :
-4~y điLn \$@ chg t5)ng cNc
cWt 3ng \Qi cNc h;n 3ng
T5ên đư-c gọi >$ h;n 3ng h!n
h[yD O1y h;n 3ng h!n h[y >$
gB j
iọi hM ch@ 9Wt h;n 3ng h!n
h[y AhNc j
T5@ng h;n 3ng h!n h[y
7C>I3 chất MnI2 có \ai t5^
gB j
-,ey Ah2ng AhF
V#a \$@ @Ji nhf hơn Ah2ng AhF
\$ Ft tan t5@ng nưQc
-7h2ng đư-c \B nguyên >i0u
đhc tiLn,giN M;n he9 Ml ca@
-7h2ng - \B nưQc \$ Ah2ng AhF
5ất <Ln \tng
-4K đọc hần n$y ở MgA
t
.
1? 27C>I
3
27C>q3I
2
t
.
2 ?7MnI"72MnI"qMnI2 qI2
t
.
3? CaCI
3
 CaI q CI
2
:¤44 K) chất

K) chất
K:
1 1 2
2 1 3
3 1 2
IIDpMn ^u*+ 1^$ +S1ng )?ng
ngh$57 :
1?Tr Ah2ng AhF :
2?Tr nưQc
IIID:h;n 3ng h!n h[y :
/$ h;n 3ng hóa học t5@ng đó
có nhiếu chất 9Qi đư-c tY@
th$nh tr 9Wt chất <an đầu
24
2
I  24
2
q I
2
4@Yt đWng % :
-C[ng c) : &êu hương hN điLu chế @Ji t5@ng :T& j \iết :T44 \$ t5Bnh <$y cNch thu AhF @Ji j
/$9 <$i t1 3Z+"
-Vun P^: 4ọc <$i D /$9 <$i t1 2,",%,' MgAZ+" D
K@Yn <$i 7h2ng AhF M# chNy
Tuần :21
Tiết : "2 3HrNG 3HŒ Š 2D CH•L
&g$y M@Yn: 2%Z1Z.*
&g$y gi;ng :31ZZ.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• 7h2ng AhF >$ hgn h- gX9 9hiLu chất AhF , th$nh hần thG@ th8 tFch gX9 (*„ nitơ,21„ @Ji
\$ 1„ cNc AhF AhNc
• 7hNi ni09 \L M# @Ji hóa ch19 \$ M# chNy j
• ,iLu Ai0n hNt Minh \$ P1 tht M# chNy j
• `an >uy0n Ab ncng _uan MNt, <iết P1 tht M# chNy j
• Có ‹ th3c git gBn Ah2ng AhF t5@ng >$nh,t5Nnh 2 nhiš9
II-Ch,]( [^ :
• VRng cR : <;ng hR, ch1u nưQc ,Piê9 , đLn cXn, )ng th[y tinh Ah2ng đNy,nut ca@ Mu có thBa
đ)t,_uG đó9
G/V Đình Hòa Trang

84
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

• 4óa chất : h@th@ đo
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
4@Yt đWng c[a thầy 4@Yt đWng c[a học Minh &Wi Pung ghi <;ng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
-&êu hương hN điLu chế @Ji
t5@ng :T& j \iết :T:¤ j
-Thế n$@ >$ h;n 3ng h!n
h[y jh~y ch@ 2 \F PR 9inh
họa j
4@Yt đWng2 :4V4K tB9 hi8u
th$nh hần c[a Ah2ng AhF
-iO >$9 thF nghi09 <i8u Pišn
\L th$nh hần c[a Ah2ng AhF
nêu cầu hM _uan MNt hi0n tư-ng
\$ t5; >ki c!u hoi :
7hi : chNy 9#c nưQc t5@ng )ng
thay đCi thế n$@ j
-Chất gB đ~ tNc PRng \Qi : tY@
th$nh Ahói t5hng Mau đó th$nh
<Wt \$ tan t5@ng nưQc j
-M#c nưQc P!ng >ên đến \Ych
M) 9ấy j điLu đó ch@ G9 <iết t•
>0 \L th8 tFch @Ji t5@ng Ah2ng
AhF >$ <a@ nhiêu j
-T• >0 chất AhF c^n >Yi )ng
chiế9 <a@ nhiêu th8 tFch j AhF
đó ch[ yếu >$ AhF gB j \B G9
<iết j
qsua thF nghi09 G9 5]t 5a
th$nh hần Ah2ng AhF như thế
n$@ j
Ch@ hM đọc Aết >u1n MgA
4@Yt đWng3 :
&g@$i @Ji \$ nitơ t5@ng 77 c^n
ch3a nhtng chất n$@ AhNc jG9
h~y nêu nhtng Pmn ch3ng
ch3ng to ch]ng có t5@ng Ah2ng
AhF j
4@Yt đWng" :
-Thế n$@ gọi >$ Ah2ng AhF <6 2
nhiš9 jAh2ng AhF <6 2 nhiš9
có hYi như thế n$@ j
-•9 h~y th;@ >u1n : >$9 thế n$@
đ8 <;@ \0 Ah2ng AhF t5@ng >$nh
2 học Minh t5; >ki c!u hoi
suan MNt hi0n tư-ng \$ t5; >ki :
-M#c nưQc t5@ng )ng P!ng >ên
tr tr
-IJi đ~ tNc PRng \Qi : tY@
th$nh :
2
I
%
-M#c nưQc đ~ P!ng >ên đến
\Ych M) 2 c[a )ng
-,iLu đó ch@ <iết @Ji chiế9 1Z%
th8 tFch c[a Ah2ng AhF
-C^n "Z% th8 tFch c^n >Yi ch[
yếu >$ AhF nitơ- \B AhF n$y
Ah2ng Puy t5B M# chNy \$ M#
M)ng
™7ết >u1n :Th$nh hần c[a
Ah2ng AhF
4K đọc MgA
4K nêu Pmn ch3ng :
-K# có 9ut c[a nưQc,AhF
cac<@nic t5@ng Ah2ng AhF :
-&htng giọt nưQc Juất hi0n
ng@$i th$nh c)c nưQc đN hay
hi0n tư-ng Mương 9•
- ¢ h) \2i Juất hi0n >Q 9$ng
/$ P@ AhF CI
2
có t5@ng Ah2ng
AhF đ~ tNc PRng \Qi \2i
-7h2ng AhF 2nhiš9 >$ Ah2ng
AhF có >mn cNc AhF đWc như
CI
2
,CI,<Ri , AhóiDDD
-77 2 nhiš9 >$9 tCn thọ đến
M3c AhoG c@n ngưki,đến cNc
c2ng t5Bnh J!y P#ngDDD
-Th;@ >u1n \$ nêu cNc <i0n
IDThà(h Yh8( c0a Gh;( GhA :
W\Th-nh 7hqn )m& .h?ng .h4 :
7h2ng AhF >$ hgn h- nhiLu
chất AhFD Th$nh hần thG@ th8
tFch c[a Ah2ng AhF >$ :
F8• ($%h
21• +w$
1• c5c GhA Gh5c
a.h4 )&)<1n$),hơ$ nưO),.h4
h$0Kb
Q\8M1 ,5 .h?ng .h4 +S1ng '-nh
+S:nh ? nh$rK : ULg.\
G/V Đình Hòa Trang

8@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

t5Nnh 2 nhiš9 j
Ch@ hM đọc MgA
hN
-4M đọc MgA
H+V% 9-( B :
-Cmng )/ : /$9 <$i t1 1,2,( MgAZ++
4ưQng Pmn : <$i (
-n=n Zo: 4ọc <$i
K@Yn <$i : :hần c^n >Yi c[a <$i
Tuần :22
Tiết : "3 3HrNG 3HŒ Š 2D CH•L
&g$y M@Yn :3Z2Z.*
&g$y gi;ng :13Z2Z*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• ii)ng tiết t5ưQc
II-Ch,]( [^ :T;ng hR , h0 th)ng c!u hoi
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a 1% h]t
4@Yt đWng2 :
pR )h: ,- LR 1^$ h;& )h6K :
T5@ng tNc PRng c[a 2Ji \Qi
2 hM t5; >ki
G/V Đình Hòa Trang

8B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

cNc đơn chất như G, KDDhay h-
chất như C4
"
,G9 thấy có hi0n
tư-ng gB J;y 5a j
,ó gọi >$ M# chNy D O1y M#
chNy >$ gB j
K# chNy 9Wt chất t5@ng Ah2ng
AhF \$ t5@ng @Ji có gB gi)ng \$
AhNc nhau j
OB Ma@ nhiên >i0u chNy t5@ng
@Ji tY@ 5a nhi0t đW ca@ hơn chNy
t5@ng Ah2ng AhF j
-iO giQi thi0u cNc đX \1t <}ng
Mht, thd đ8 >!u ng$y <6 g•, hi0n
tư-ng h2 hấ, đó chFnh >$ M#
@Ji hóa ch19D O1y M# @Ji hóa
ch19 >$ gB j
K# chNy \$ M# @Ji hóa ch19
có gB gi)ng \$ AhNc nhau j
Thế n$@ >$ M# t# <)c chNy j
4@Yt đWng3 :
Đ$iu .$5n 7h:+ L$nh ,- Z67 +T+
LR )h:
T5ưQc Ahi : tNc PRng \Qi @Ji
G9 h;i >$9 gB j
OB Ma@ Ahi đót : ng@$i Ah2ng
AhF 5Xi đưa \$@ )ng đ1y chut
-n]t thB : tht j
O1y G9 h~y ch@ <iết điLu Ai0n
hNt Minh M# chNy >$ gB j
Tr điLu Ai0n hNt Minh M# chNy
G9 h~y ch@ <iết cNch P1 tht M#
chNy như thế n$@ j

Có <ht <uWc th#c hi0n đXng
thki c; 2 <i0n hN Ah2ng j
T5; >ki : =4ọc Minh th;@ >u1n
nhó9 \$ t5; >ki?
-Có toa nhi0t \$ hNt MNng
-K# chNy >$ M# @Ji hóa có toa
nhi0t \$ hNt MNng
-ii)ng : ,Lu >$ M# @Ji hóa
-7hNc : ChNy t5@ng @Ji J;y 5a
9Ynh hơn \$ toa nhi0t >Qn hơn
-V@ chất chNy tiế J]c \Qi @Ji
nhiLu hơn \$ hần nhi0t toa 5a
Ah2ng <6 tiêu ha@ đ8 đ)t nóng
nitơ
4K nghG \$ t5; >ki :
-K# @Ji hóa ch19 >$ M# @Ji hóa
có toa nhi0t nhưng Ah2ng hNt
MNng
-ii)ng : đLu >$ M# @Ji hóa
-7hNc : có hNt MNng \$ Ah2ng
hNt MNng
-4K t5a@ đCi 5Xi t5; >ki
-:h;i đ)t nóng t5ưQc
-V@ Ah2ng c^n @Ji t5@ng )ng
4K nêu điLu Ai0n hNt Minh M#
chNy gi)ng MgA
4K tiế tRc nêu cNch P1 tht M#
chNy
-7h2ng <ht <uWc
IID2‡ ch5I #à .‡ +w$ hóa
chd7 :
1?pR )h: :
K# chNy >$ M# @Ji hóa có toa
nhi0t \$ hNt MNng
2?pR 1^$ h;& )h6K :
K# @Ji hóa ch19 >$ M# @Ji hóa
có toa nhi0t nhưng Ah2ng hNt
MNng
3?Đ$iu .$5n 7h:+ L$nh LR
)h: :
-Chất h;i nóng đến nhi0t đW
chNy
-:h;i cung cấ đ[ @Ji ch@ M#
chNy
"?n67 +T+ LR )h: :
Th#c hi0n 1 t5@ng 2 <i0n hN :
-4Y nhi0t đW c[a chất chNy
Ju)ng PưQi nhi0t đW chNy
-CNch >i chất chNy \Qi @Ji
G/V Đình Hòa Trang

8C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

H+V% 9-( @
-Cmng )/ : iọi học Minh >$9 <$i t1 %, ' <ên PưQi <$i học
4ưQng Pmn :
T$i % t5; >ki thG@ điLu Ai0n hNt Minh M# chNy
T$i' : ,8 cNch >i @Ji \Qi chất chNy
7h2ng P•ng nưQc \B nưQc nung hơn Pầu, Jcng >Yi Ah2ng tan nên đey
Pầu, Jcng nCi >ên t5ên \$ >$9 đN9 chNy >@an 5Wng hơn
-n=n Zo: 4ọc <$i D /$9 <$i t1 (Z ++ MgAD
Hn t1 cNc Aiến th3c cần nhQ t5@ng <$i >uy0n t1
,– 7I¹M T`S 1% :4ºT :
™Chọn c!u đ]ng nhất
C'u ()
Trong dãy chất sau đy! dãy chất n"o to"n #" o$it %
&' H
(
)! Mg)! *)
+
! ,-*)
.
%' Ca*+ S*
,
+ N
,
*
-
+ P
,
*
-

C' C)
(
! K
(
)! Ca/)H0
(
! N) D' Ca)! *)
(
! Na
(
C)
+
! H
(
*)
.
'
C?, 2.
Có cNc chất Mau đ!y: KI
3
, :
2
I
%
, CuI, KiI
2
, G
2
I
3
, CI
2
D
V~y cNc chất n$@ Mau đ!y đLu gX9 cNc chất >$ @Jit aJitj
AD 2P
4
p j
2
P
B
p 2$P
2
p CP
2
TD KI
3
, :
2
I
%
, G
2
I
3
, CI
2
CD KI
3
, :
2
I
%
, KiI
2
, G
2
I
3
VD KI
3
, :
2
I
%
, CuI, CI
2
D
C?,4D
&guyên >i0u P•ng đ8 điLu chế AhF I
2
t5@ng :T& >$:
a? 4
2
I

<? MnI
2

cb 3M(P
@
P? c; a<c
C?,@D
7h2ng AhF >$ hgn h-,th$nh hần thG@ Ah)i >ư-ng (*„ &
2
, 21„ I
2
, 1„ cNc AhF AhNc
Ab2a$ T? ,]ng
C?,BD
K# @Ji hóa >$ M# tNc PRng c[a @Ji \Qi:
S? 7i9 >@Yi T? :hi Ai9 C?4- chất eb CH AOC
C?,CD
Th1 t2ch 3h2 o$i /đ3tc0 c4n d5ng đ1 đ6t ch7y ho"n to"n 8!9 :o# nguy;n t< #=u
hu>nh'
SD 22,"> TD 3,3'> C.44pCl VD 33>
C?,FD
,)t chNy Mht t5@ng @Ji M;n he9 tY@ th$nh:
S? G
2
I
3
Ob –6
4
P
@
C?GI V? C; STC
C?,8D K# chNy AhNc \Qi M# @Ji hóa ch19 :
S? Có toa nhi0t T?7h2ng toa nhi0t Cb jh5% .5( V? C; STC
C?, Na29b. TB9 c2ng th3c h@N học đ]ng ở cWt T ghd \Qi cWt S Ma@ ch@ h- >F,5Xi ghi \$@ cWt C
CWt S CWt T cWt C
G/V Đình Hòa Trang

8F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

1D Cu =II? \Qi I
2D S> =III? \Qi I
3D C=IO? \Qi I
"D &a=I? \Qi I
a? S>
2
I
3
<? Cu
2
I
2
c? CI
2
P? S>
3
I
2
G? CuI
g? &a
2
I
1›`t›
2 &››
3›)››
"›g››
Tuần :22
Tiết : "" OEI WULkN Tlj B
&g$y M@Yn : "Z2Z.*
&g$y gi;ng :1"Z2Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• C[ng c) h0 th)ng hóa Aiến th3c \$ cNc AhNi ni09 hóa học t5@ng chương IO
• `an >uy0n Ab ncng tFnh t@Nn thG@ CT44 \$ :T44
• O1n PRng cNc AhNi ni09 đ8 Ahhc M!u ,gi;i thFch cNc hi0n tư-ng
II-Ch,]( [^ : i;ng hR , hiếu học t1
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
K@ MNnh M# chNy \$ M# @Ji hóa
ch19 j \F PR j
4@Yt đWng2 : :hNt hiếu học
t1 :
1?TFnh chất hóa học c[a @Ji
2?—ng PRng c[a @Ji
3?,iLu chế @Ji t5@ng :T&
"?K# @Ji hóa j
%?IJit >$ gB j :h!n >@Yi @Jit j
'?:h;n 3ng hóa h-, h;n 3ng
h!n h[y j
(?Th$nh hần c[a Ah2ng AhF j
Ch@ hM th;@ >u1n đ8 t5; >ki
t•ng c!u hoi
iO Aết >u1n tCng _uNt \L @Ji
4@Yt đWng 3 :
T$i t1 1Z1..MgA nhó9 1-2
Th;@ >u1n nhó9 đ8 t5; >ki
Mgi nhó9 cử đYi Pi0n 1 G9 t5;
>ki 1 c!u hoi
4 K AhNc nh1n Jdt
&hó9 1 \iết \$ đọc tên M;n 2
hương t5Bnh đầu
&hó9 2 hương t5Bnh Mau
CI
2
: Cac<@n đi @Jit
:
2
I
%
: ,i h@th@ Gn ta @Jit
4
2
I : &ưQc
S>
2
I
3
: &h29 @Jit
T$i 3 :
IDK$0n +hu) )qn nhO :
+I25nh chất hóa học của 'xi
,IJng 6Kng của 'xi
@ILiM$ chế 'xi t"'ng -2N
GIOP 'xi hóa Q
AIHxit / gR Q -hSn /')i 'xit Q
TI-h;n ứng hóa hợp, ph;n ứng
phSn hủy Q
UI2hnh ph!n của :hông :h5 Q
IID8-$ +67 :
T$i t1 1MgA t5ang 1..
G/V Đình Hòa Trang

88
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T$i t13Z1.1ZMgA nhó9 3-"
T$i t1 %Z1.1 >$9 \i0c cN nh!n
T$i 'Z1.1 gọi 1 hM t5; >ki
iọi hM AhNc nh1n Jdt
T$i t1*Z1.1MgA ch@ hM th;@
>u1n \$ >$9 t5ên <;ng nhó9
&hó9 3 : CNc @Jit <aUơ :
&a
2
I : &at5i @Jit
MgI : Magiê @Jit
G
2
I
3
:Kht =III? @Jit
&hó9 " : CNc @Jit aJit :
CI
2
, KI
2
, :
2
I
%

4K t5; >ki :
S? , T? K C? K V? ,
•? K i? ,
14K t5; >ki :
-h;n 3ng h!n h[y : a,c,P
-h;n 3ng hóa h- : <
Th8 tFch @Ji cần P•ng :
2.J1.. Π2...=9>?
OB ha@ hRt 1.„ nên th8 tFch @Ji
cần điLu chế :
2...J+.„Œ2222=9>?
K) 9@> @Ji cần điLu chế :
n
I2
Π2222 : 22".. Π.,.++=9@>?
:T:¤ điLu chế @Ji :
27MnI"72MnI"qMnI2qI2
29@> 19@>
2J.,++9@> .,.++9@>
O1y Ah)i >ư-ng 7MnI
"
cần
P•ng :
9
7MnI"Œ2J.,++J1%*Œ31,3"'=g?
T$i t1 3,%,',* MgA t5ang 1.1
H+V% 9-( @
-n=n Zo: Hn >Yi cNc Aiến th3c đ~ học t5@ng chương đ~ đư-c 2n t1
/$9 >Yi cNc <$i t1D Chuen <6 <$i th#c h$nh
Tuần :23
Tiết : "%
Th#c h"nh? ,I–w C4˜ -T4w 74» O¼ T4y
T»&4 C4vT C½S I”I
&g$y M@Yn : +Z2Z.*
&g$y gi;ng :1+Z2Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• &guyên thc điLu chế @Ji t5@ng h^ng thF nghi09, tFnh chất \1t >F \$ tFnh chất hóa
học c[a @Ji
G/V Đình Hòa Trang

8N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

• `an >uy0n Ab ncng >h 5N PRng cR thF nghi09, cNch thu AhF, nh1n 5a AhF @Ji
II-Ch,]( [^ : VRng cR : png nghi09 , giN Mht,giN )ng nghi09,n]t ca@ Mu,)ng Pmn,đan cXn,ch1u th[y
tinh ,thBa , _uG đó9 ,>ọ th[y tinh
4óa chất : 7MnI
"
, >ưu hu|nh
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :
-Ch@ hM nêu 9Rc tiêu c[a <$i
th#c h$nh
-7i89 t5a PRng cR , hóa chất
4@Yt đWng2 :4V4K điLu chế \$
thu AhF @Ji
iọi hM t5Bnh <$y cNch tiến h$nh
thF nghi09
iO hưQng thê9 tha@ tNc >h
5N PRng cR \$ cNch đun nóng D
Ch] ‹ 5]t )ng Pmn AhF 5a Ahoi
nưQc t5ưQc Ahi tht đan cXn
Ch@ hM cNc nhó9 tiến h$nh thF
nghi09 thG@ hưQng Pmn
iO thG@ P’i \$ yêu cầu hM _uan
MNt hi0n tư-ng, nh1n Jdt ,t5; >ki
c!u hoi \$ \iết :T44 j
,ut <2ng gần 9i0ng )ng
nghi09 đ8 >$9 gB j
OB Ma@ đNy 2ng nghi09 đ8 ca@
hơn 9i0ng 9Wt ch]t j
OB Ma@ 5]t )ng Pmn AhF 5a Ahoi
nưQc tht đan cXn j
4@Yt đWng3:,)t chNy>ưu hu|nh
t5@ng Ah2ng AhF \$ t5@ng @Ji
iọi hM t5Bnh <$y cNch tiến h$nh
Ch@ hM >$9 thF nghi09
nêu cầu hM _uan MNt , nh1n Jdt ,
\iết :T44 j
-Ch@ 7MnI
"
\$@ đNy )ng
nghi09,đut 9iếng <2ng gần
9i0ng )ng nghi09,đ1y n]t có
)ng Pmn AhF Juyên _ua,đầu Aia
c[a )ng Pmn ch@ M!u \$@ )ng
nghi09 đ8 thu AhF @Ji =ch@ \$@
)ng nghi09 đ#ng đầy nưQc ]
t5@ng ch1u nưQc?
-,ut )ng \$@ giN đ‘ Ma@ ch@
9i0ng )ng hơi ch]c Ju)ng PưQi
-,un đLu Ahh )ng nghi09 ,Mau
đó t1 t5ung đun ở đNy )ng
-Thử @Ji <}ng _uG đó9 đo
T5; >ki \$ \iết :T44 :
-&h}9 c;n <Ri thu)c tF9
-T5Nnh hi0n tư-ng nưQc 5ơi
Ju)ng đNy 2ng >$9 \‘ )ng
nghiê9
-,8 nưQc Ahoi t5$n \$@ )ng
nghi09
t
.
27MnI" 72MnI"qMnI2qI2
4K t5Bnh <$y cNch tiến h$nh
như MgA
4i0n tư-ng : K chNy t5@ng
Ah2ng AhF \Qi ngọn >ửa Janh
9k c^n chNy t5@ng @Ji MNng
hơn nhiLu
&h1n Jdt K chNy t5@ng Ah2ng
AhF hay t5@ng @Ji tY@ th$nh AhF
KI
2
t
.
K q I
2
 KI
2
Th4 ngh$5K W : Đ$iu )h0 ,-
+hu .h4 1^$ :
a?CNch tiến h$nh :
<?4i0n tư-ng _uan MNt đư-c :
c?&h1n Jdt ,:T44
Th4 ngh$5KQ : Đ/+ )h*+ L +S1ng
.h?ng .h4 ,- +S1ng 1^$ :
a?CNch tiến h$nh :
<?4i0n tư-ng _uan MNt đư-c :
c?&h1n Jdt ,:T44 Ah2ng AhF
\$ t5@ng @Ji :
H+V% 9-( @
-n=n Zo: Hn t1 Aiến th3c t5@ng chương, >$9 cNc <$i t1 t5@ng MgA
Tiết Mau Ai89 t5a 1 tiết
Tuần 23
Tiết 2' 3I~M TRA 1 TI•T
&g$y M@Yn: 11Z2Z.*
&g$y gi;ng: 2.Z2Z.*
IDMRc tiêu:
G/V Đình Hòa Trang

NR
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

• ,Nnh giN Aết _u; tiế thu \$ \1n PRng Aiến th3c c[a học Minh _ua cNc nWi Pung đ~ học t5@ng
chương IO
• nêu cầu >$9 <$i t5ung th#c chFnh JNc, học Minh t# >#c DDDDDDDDDDD
IIDCNc h@Yt đWng:
1-«n đ6nh:
2-:hNt đL:
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
IDT5hc nghi09: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n cht cNi đ3ng đầu c!u G9 chọn đ]ng:
C!u1?Có th8 thu AhF @Ji <}ng cNch đey nưQc >$ P@ nó có tFnh chất Mau:
aZ &ung hơn Ah2ng AhF <Z &hf hơn nưQc
cZ »t tan t5@ng nưQc PZ c; a<c
C!u 2? V~y CT44 Mau t@$n >$ @Jit:
aZ CaI , G
2
I
3
, KI
3
<Z &a
2
I , MgI ,72CI
3
cZ CI
2
, I
3
, :
2
I
%
PZ a \$ c
C!u 3? &guyên >i0u đ8 điLu chế @Ji t5@ng :T& >$:
aZ 7
2
MnI
"
<Z 7MnI
"
cZ 7C>I
"
PZ c; a<c
C!u "? :h!n h[y .,29@> 7C>I
3
,th8 tFch AhF @Ji =đAtc? thu đư-c >$:
aZ 11,2> <Z ","*> cZ ',(2> PZ22,">
C!u % ? 4~y Ah@anh t5^n cht , h@uc K ở cu)i 9gi c!u:
Ch@ <iết CT44 cNc chất: :
2
I
%
, KI
2
, 7MnI
"
, CaI, CI
2
,S>
2
I
3
, &aI4
aZ CNc chất t5ên đLu >$ @Jit , K
<Z Ch• có % @Jit t5@ng cNc chất t5ên , K
cZ Ch• có S>
2
I
3
, :
2
I
%
>$ @Jit <aUơ , K
PZ Ch• có KI
2
, :
2
I
%
,CI
2
>$ @Jit aJit , K
C!u '? &)i ‹ ở cWt S \Qi ‹ ở cWt T ch@ h• h-
S T Th3 t# n)i
aZ K# chNy >$ M# @Ji hóa
<Z 7h2ng AhF <6 2 nhiš9
cZ7h2ng AhF >$
PZK# tNc PRng 9Wt chất \Qi
@Ji gọi >$
1ZK# @Ji hóa
2Z /$ chất tinh Ahiết
3Z ²nh hưởng đến M3c AhoG
c@n ngưki
"Z 4gn h- nhiLu chất AhF
%ZCó toa nhi0t \$ hNt MNng
a››
<››
c››
P››
IIDT# >u1n: ='đ?
C!u 1?=3đ? Ch@ cNc Mơ đX h;n 3ng Mau:
aZ 7C>I
3
 j q j
<Z 7MnI
"
 7
2
MnI
"
q MnI
2
q j
cZ S> q j  S>
2
I
3
PZ C4
"
q I
2
 j q j
1- Chọn CT44 thFch h- điLn \$@ =j? \$ c!n <}ng đ8 h@$n th$nh :T44j
2- :h;n 3ng n$@ thuWc >@Yi h;n 3ng hóa h- j \B Ma@j
C!u 2? =3đ? ,)t chNy h@$n t@$n 12,"g h@th@ t5@ng @JiD 4~y tFnh :
a? Th8 tFch @Ji=đAtc? h;n 3ngj
G/V Đình Hòa Trang

N1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

<? 7h)i >ư-ng M;n he9 tY@ th$nhj
=Tiết : Œ 31 , I Œ 1' ?
Đ•j •N:
IDT5hc nghi09: ="đ?
C!u 1 2 3 " % '
,N Nn c a < c K,K, a%,<3,c",P1
,i89 .D%đ .D%đ .D%đ .D%đ 1đ 1đ
IIDT# >u1n: ='đ?
C!u 1? Oiết đ]ng " hương t5Bnh hóa học =2đ?
&h1n PYng \$ gi;i thFch đư-c ư hóa h- =1đ?
C!u2?Oiết đ]ng :T44 \$ tFnh đư-c M) 9@>: =1đ?
TFnh đư-c th8 tFch @Ji =1đ?
TFnh đư-c Ah)i >ư-ng M;n he9 =1đ?

Tuần :2"
Tiết : "(
CHƯƠNG z : HIĐRP Š NƯ—C
TŒNH CH<T Š sNG e{NG C|A HIĐRP
&g$y M@Yn : 1*Z2Z.*
&g$y gi;ng :2'Z2Z.*
G/V Đình Hòa Trang

N2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• TFnh chất \1t >F \$ tFnh chất hóa học c[a hiP5@, <iết h)n h- AhF hiP5@ \$ @Ji >$ h)n h- nC
• &htng 3ng PRng _uan t5ọng c[a hiP5@
• `an >uy0n Ab ncng \iết :T44 , Tiết cNch điLu chế \$ thu AhF
II-Ch,]( [^ :
• VRng cR :
-TBnh AF đơn gi;n
-png Pmn AhF
-png nghi09
-C)c th[y tinh
-/ọ đ#ng AhF @Ji
-,an cXn
• 4óa chất :
-7l9 \iên
-Vung P6ch 4C>
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
4@Yt đWng2
iọi hM ghi :
7444 , CT44 , &T7 , :T7
c[a hiP5@ j
Ch@ hM _uan MNt >ọ đ#ng AhF
hiP5@
•9 h~y hNt <i8u tFnh chất \1t
>F c[a hiP5@ j
4ưQng đ8 cNc G9 <iết thê9
nhtng tFnh chất AhNc : nhf hơn
Ah2ng AhF , Ft tan t5@ng nưQcDDD
4@Yt đWng3
Ch@ hM tó9 tht cNch tiến h$nh
thF nghi09 MgA
/$9 thF nghi09 <i8u Pišn-
yêu cầu hM _uan MNt hi0n tư-ng
\$ \iết :T44 j
=Ch@ cNc G9 t5; >ki cNc c!u
hoi :
-C)c th[y tinh t5ưQc \$ Mau
h;n 3ng ntn j
-M3c đW chNy c[a hiP5@ t5@ng
@Ji ntn j
-7hi đ)t chNy t5@ng <Bnh ch3a
@Ji,t5@ng th$nh >ọ có gB Juất
hi0n j
T5ưQc Ahi đ)t h;i >$9 gB j \B
Ma@
7444 : 4
CT44 : 4
2
&T7 : 1
:T7 : 2
suan MNt \$ hNt <i8u :
7hF Ah2ng 9$u , Ah2ng 9•i,
Ah2ng \6
/$ AhF nhf nhất t5@ng cNc chất
AhF ,tan 5ất Ft t5@ng nưQc
&êu cNch tiến h$nh thF nghi09
T5; >ki :
- Có hi0n tư-ng M[i <ọt
-ChNy 9Ynh hơn
-Có nưQc Juất hi0n
-:h;i thử hiP5@ có tinh Ahiết
Ah2ng j
IDTA(h ch=% #d% lA :
7hF Ah2ng 9$u , Ah2ng 9•i,
Ah2ng \6
/$ AhF nhf nhất t5@ng cNc chất
AhF ,tan 5ất Ft t5@ng nưQc
IIDTA(h ch=% hóa học :
1?TNc PRng \Qi @Ji :
4iP5@ chNy t5@ng Ah2ng AhF hay
t5@ng @Ji tY@ th$nh nưQc
t
.
24
2
q I
2
 24
2
I
G/V Đình Hòa Trang

N4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

CNch thử hiP5@ tinh Ahiết ntn j
Có hi0n tư-ng gB Ahi Ah2ng tinh
Ahiết j7hi n$@ AhF hiP5@ đư-c
JG9 >$ tinh Ahiết j
,)t AhF hiP5@ tinh Ahiết ng@$i
Ah2ng AhF 5Xi đưa \$@ >ọ ch3a
AhF @Ji G9 có nh1n Jdt ntn j
Mau đó ch@ hM \iết :T44?
iiơF thi0u tFnh chất c^n >Yi gik
Mau học
-Có tiếng nC
-7hi Ah2ng c^n tiếng nC h@uc
nC nho
:T44 :
24
2
q I
2
 24
2
I
H+V% 9-( @
-Cmng )/ : hNt hiếu học t1 : TFnh Ah)i >ư-ng nưQc tY@ th$nh Ahi đ)t chNy 2,2"> AhF 4
2
t5@ng @Ji
4M th;@ >u1n t5; >ki t5ên <;ng hR :
:T44 : 24
2
q I
2
 24
2
I
.,1 .,1
K) 9@> 4
2
h;n 3ng : n
42
Π2,2" : 22," Π.,1=9@>?
7h)i >ư-ng 4
2
I tY@ th$nh :
9
42I
Π.,1D 1* Π1,*=g?
-n=n Zo: 4ọc <$i D ,ọc thê9 <$i đọc thê9 MgA
K@Yn <$i hần tiế thG@
Tuần 2"
Tiết "* TŒNH CH<T c sNG e{NG C|A HIeRP
&g$y M@Yn :2.Z2Z.*
&g$y gi;ng :2(Z2Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c : ii)ng tiết "(
II-Ch,]( [^ :
• T5anh \l : —ng PRng c[a hiP5@ hBnh %3 MgAZ111
• VRng cR : 7l9 \iên, đ4C>, ,Xng @Jit
• VRng cR : png nghi09 , )ng Pmn AhF , giN Mht,)ng th[y t, đan cXn, thBaDDD
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
4~y nêu tNc PRng c[a hiP5@ \Qi
@Ji j \iết :T44 j
-/$9 thế n$@ đ8 <iết AhF hiP5@
tinh Ahiết j
4@Yt đWng2 :
iọi học Minh đọc cNch tiến h$nh
thF nghi09 hiP5@ tNc PRng \Qi
đXng @Jit
iO >$9 thF nghi09 <i8u Pišn
yêu cầu hM _uan MNt hi0n t#-ng,
4K t5; >ki
4K đọc MgA
4K _uan MNt thF nghi09 \$ hNt
<i8u ¸
-4i0n tư-ng :
2? T:) Z[ng ,O$ "vng 1^$+ :
G/V Đình Hòa Trang

N@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

gi;i thFch \$ \iết hương t5Bnh
h;n 3ng j
`]t 5a Aết >u1n h;n 3ng c[a
hiP5@ \Qi đXng @Jit j
O1y G9 h~y 5]t 5a Aết >u1n \L
tFnh chất hóa học c[a hiP5@ j
Ch@ hM th;@ >u1n nhó9 >$9 <$i
t1 2aZ112 MgA
4@Yt đWng3 :
-7hF hiP5@ có >-i Fch gB ch@
ch]ng ta j
-sua cNc tFnh chất c[a hiP5@ đ~
học G9 h~y nêu nhtng 3ng
PRng c[a AhF hiP5@ j
iO t5G@ t5anh \l >ên <;ng \$
gọi hM nêu >Yi cNc 3ng PRng
Ch@ hM đọc hần ghi nhQ MgA
qCó 9$u đo Juất hi0n Ahi Pmn
AhF hiP5@ _ua đXng @Jit =M$u
đGn? đư-c nung nóng
qTên t5@ng th$nh )ng nghi09
có nưQc hBnh th$nh
-ii;i thFch :
q,Xng đư-c tNch 5a tr đXng
@Jit nên có 9$u đo
q,Xng thki 4iP5@ hóa h- @Ji
tY@ 5a nưQc
-:hương t5Bnh h;n 3ng :
t
.
4
2
q CuI  Cu q 4
2
I
Œ{4iP5@ tNc PRng \Qi đXng @Jit
nung nóng tY@ 5a đXng \$ nưQc
7ết >u1n : như MgA
¢ nhi0t đW thFch h- hiP5@
Ah2ng nhtng hóa h- \ơi @Ji
đơn chất 9$ nó c^n hóa h-
\Qi @Ji t5@ng 9Wt M) @Jit Ai9
>@Yi D
4iP5@ có tFnh Ahử
4K _uan MNt t5anh \$ hNt <i8u
cNc 3ng PRng c[a hiP5@
4K đọc ghi nhQ MgA
t
.
4
2
q CuI  Cu q 4
2
I
7hF hiP5@ đ~ chiế9 @Ji t5@ng
đXng @Jit
• 7ết >u1n : MgA
IIID Cng Z[ng )m& h$ZS1 : MgA
-Cmng )/ : /$9 <$i t1 1," t5ang 1.+ MgA
4K th;@ >u1n nhó9 t5; >ki
Ch@ hM AhNc nh1n Jdt \$ iO Mửa >Yi
-n=n Zo:
-4ọc <$i
-/$9 hết <$i t1 \$@ \ở
-K@Yn <$i tiế thG@ ::h;n 3ng @Ji-hóa ±Ahử
Tuần :2%
Tiết : "+ jH„N sNG P“I HÓAc3HS
&g$y M@Yn : 2+Z2Z.*
&g$y gi;ng :"Z2Z.*
G/V Đình Hòa Trang

NB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• Chất Ahử >$ chất chiế9 @Ji c[a chất AhNc,AhF @Ji h@uc chất nhưkng @Ji ch@ chất AhNc >$ chất
@Ji hóaDK# tNch nguyên tử @Ji Ahoi h- chất >$ M# AhửDK# tNc PRng c[a @Ji \Qi chất AhNc >$
M# @Ji hóa
• :h;n 3ng @Ji hóa Ahử >$ ư hh t5@ng đó J;y 5a đXng thki M# @Ji hóa \$ M# Ahử
• &h1n <iết đ#@c chất Ahử ,chất @Ji hóa , M# Ahử , M# @Ji hóa
II-Ch,]( [^ :
• 4K :Hn t1 <$i M# @Ji hóa, h;n 3ng gita 4
2
\Qi CuIDDD
• iO : C!u hoi, hiếu học t1
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i
cƒ :Oiết :T:¤ gita 4
2
\Qi
CuI , 4gI j
Ch@ <iết 4
2
có tFnh gB j
4@Yt đWng 2 :
Tr 2 :T:¤ t5ên hoi :
-4iP5@ đ~ th8 hi0n tFnh chất gB j
-T5@ng h;n ưng t5ên đ~ J;y 5a
M# Ahử CuI :/ấy @Ji c[a CuI
O1y có th8 đ6nh nghba M# Ahử
>$ gB j
iO <C Mung \$ ch@ hM ghi Aết
>u1n như MgA
Ch@ hM \iết h;n 3ng hóa h-
4iP5@ \Qi @Ji
:h;n 3ng n$y có M# Ahử
Ah2ng j \B Ma@ j
4@Yt đWng3 :
iọi học Minh nêu >Yi đ6nh nghba
M# @Ji hóa j
4@Yt đWng" :
iọi hM t5; >ki cNc c!u hoi t5@ng
MgA :
DDDChất n$@ gọi >$ chất Ahử
,chất @Ji hóa ,\B Ma@ j
Ch@ hM Aết >u1n chất Ahử ,chất
@Ji hóa j
/ưu ‹ ,ơn chất @Ji h@uc chất
nhưkng @Ji ch@ chất AhNc >$
chất @Ji hóa
4@Yt đWng % :
T5@ng h;n 3ng 4
2
tNc PRng
\Qi CuI t5ên M# Ahử \$ M# @Ji
hóa có J;y 5a 5iêng 5l Ah2ng j
Tuy <;n chất t5Ni ngư-c nhau
4K t5; >ki :
4
2
q CuI  Cu q 4
2
I
4
2
q 4gI  4g q 4
2
I
TFnh Ahử
K# Ahử >$ M# tNch @Ji 5a Ahoi
h- chất
24
2
q I
2
 24
2
I
Có đó >$ M# hóa h- c[a @Ji \Qi
chất AhNc
K# @Ji hóa >$ M# tNc PRng c[a
@Ji \Qi 9Wt chất AhNc
42 >$ chất Ahử \B nó chiế9 @Ji
CuI >$ chất @Ji hóa \B nó
nhưkng @Ji
™Chất chiế9 @Ji gọi >$ chất Ahử
™Chất nhưkng @Ji gọi >$ chất
@Ji hóa
”;y 5a đXng thki
/$ h;n 3ng hóa học t5@ng đó
J;y 5a đXng thki M# @Ji hóa \$
M# Ahử
IYpR .hl, pR 1^$ h;& :
1?K# Ahử : K# Ahử >$ M# tNch
@Ji 5a Ahoi h- chất
2?K# @Ji hóa : K# @Ji hóa >$ M#
tNc PRng c[a @Ji \Qi 9Wt chất
AhNc
IIYCh*+ .hl , )h*+ 1^$ h;& :
1?Chất Ahử :
Chất chiế9 @Ji gọi >$ chất Ahử
2?Chất @Ji hóa :
Chất nhưkng @Ji gọi >$ chất @Ji
hóa
™/ưu ‹ ,ơn chất @Ji h@uc chất
nhưkng @Ji ch@ chất AhNc >$
chất @Ji hóa
IIIYFhMn ung 1^$ h;&3 .hl :
G/V Đình Hòa Trang

NC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

nhưng M# Ahử \$ M# @Ji hóa JNy
5a đXng thki t5@ng h;n 3ng gọi
>$ h;n 3ng @Ji hóa ± Ahử
O1y h;n 3ng @Ji hóa ± Anử
>$ gB j i\ ch)t >Yi \$ ch@ học
Minh ghi <$i
4@Yt đ2ng ' :
Ch@ hM nghiên c3u MgA \$ yêu
cầu học tB9 1 \F PR ch@ u @Ji
hóa có >-i \$ có hYi

&ghiên c3u MgA
OF PR :
Có hYi :Kht ,thd <6 g•DDDD
Có >-i : K# >ên 9Gn 5ư-uDDD
/$ h;n 3ng hóa học t5@ng đó
J;y 5a đXng thki M# @Ji hóa \$
M# Ahử
K# Ahử CuI

CuI q 4
2
 Cu q 4
2
I
K# @Ji hóa 4
2

H+V% 9-( F :
-Cmng )/ : ch@ hM >$9 <$i t1 3D 4K >$9 \i0c cN nh!n \$ t5; >ki :
-Oiết 3 hương t5Bnh h;n 3ng
-CNc chất Ahử : CI ,4
2
, Mg
-CNc chất @Ji hóa >$ : G
2
I
3
,G
3
I
"
, CI
2
4ưQng Pmn >$9 <$i t1 " MgA

-n=n Zo: 4ọc <$i >$9 <$i t1 MgA \$@ \ở
K@Yn <$i ,iLu chế hiP5@ ± h;n 3ng thế
Tuần :2%
Tiết : %. ĐIKU CH• HIeRPcjH„N sNG TH•
&g$y M@Yn :1Z3Z.*
&g$y gi;ng :'Z3Z.*
G/V Đình Hòa Trang

NF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• &guyên >i0u \$ hương hN điLu chế hiP5@ t5@ng h^ng thF nghi09 \$ t5@ng c2ng nghi0
• 7hNi ni09 h;n 3ng thế >$ gB j
• `an >uy0n Ab ncng >$9 thF nghi09,nh1n Jdt hi0n tư-ng, \iết :T44DDDD
II-Ch,]( [^ :
• VRng cR : )ng nghi09 , n]t ca@ Mu có )ng Pmn AhF ,_uG đó9 , đan cXn,Piê9,)ng nho giọt , giN
MhtD TBnh AF
• 4@N chất : 7l9 \iên, PP4C>,PP4
2
KI
"
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
-:h;n 3ng @Ji hóa ± Ahử >$ gB j
ch@ \F PR 9inh họa j
-7i89 t5a \ở <$i t1 2 G9
4@Yt đWng 2 :
iO >h M¶n PRng cR thF nghi09
t5ên <$n
Ch@ hM t5Bnh <$y cNch tiến h$nh
thF nghi09
iọi đYi Pi0n hM >ên >$9 thF
nghi09
nêu cầu hM _uan MNt hi0n
tư-ng,gi;i thFch ,\iết hương
t5Bnh hóa học j
iO : Có th8 thay Al9 <}ng Mht
hay nh29DDD \$ thay 4C> <}ng
4
2
KI
"
O1y G9 h~y 5]t 5a hương hN
điLu chế 4iP5@ t5@ng :T& j
4Ny ch@ <iết cNch thu AhF hiP5@
Ch@ hM t# thu AhF hiP5@ <}ng 2
4K t5; >ki
4K PRng cR >h M¶n
T5Bnh <$y cachM tiến h$nh như
MgA
Tiến h$nh th#c h$nh thF nghi09
thG@ hưQng Pmn
4i0n tư-ng :
-Có <ọt AhF Juất hi0n,Al9 tan
Pần
-7hF Minh 5a Ah2ng >$9 than
hXng <•ng chNy,9$ <ht chNy
Ahi gu _uG đó9 đang chNy
-”uất hi0n chất 5hn t5hng t5ên
tấ9 AFnh
ii;i thFch ,hương t5Bnh h;n
3ng :
-Có chất AhF tY@ 5a
-7hF Minh 5a Ah2ng h;i >$ @Ji
9$ >$ AhF 4iP5@=cói th8 nh1n 5a
<}ng _uG đó9 đang cha‹?
-Có chất 5hn tY@ th$nh :¨nC>
2
-7l9 đ~ tNc PRng \Qi 4C> ta@
5a AhF hiP5@ \$ Al9
c>@5ua :¨nC>
2
¨n q 24C>  ¨nC>
2
q 4
2
4K nghG \$ hNt <i8u :
-Ch@ Ai9 >@Yi ¨n hay G,S> tNc
PRng \Qi PPSJit 4C> hay
PP4
2
KI
"
4K thu AhF <}ng 2 cNch :
IDĐ$iu )h0 h$ZS1 :
1?T&+( Yh'( %hA (h$q7 :
Ch@ Ai9 >@Yi ¨n hay G,S> tNc
PRng \Qi PPSJit 4C> hay
PP4
2
KI
"
¨n q 24C>  ¨nC>
2
q 4
2
™CNch thu AhF 4
2
: 2 cNch
-,ey nưQc
-,ey Ah2ng AhF
G/V Đình Hòa Trang

N8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

cNch
iO giQi thi0u Mơ >ư-c TBnh 7F
4@Yt đWng3 :
T5@ng c2ng nghi0 4
2
đư-c M;n
Juất như thế n$@j Oiết :T44 j
iO giQi thi0u <Bnh đi0n h!n
nưQc
4@Yt đWng" :
Ch@ hM th;@ >u1n t5; >ki cNc c!u
hoi t5@ng MgA
CNc nhó9 nh1n Jdt c!u t5; >ki
i\ <C Mung \$ ch)t >Yi
Ch@ hM nêu AhNi ni09 h;n 3ng
thế >$ gB j
-,ey nưQc
-,ey Ah2ng AhF
4K nghG _uan MNt \$ nghiên
c3u MgA
V#a \$@ <$i cƒ t5; >ki : ,i0n
h!n nưQc =<}ng P^ng đi0n?
,D:h!n
24
2
q I
2
 24
2
I
4K _uan MNt
Th;@ >u1n nhó9 t5; >ki c!u hoi
&h1n Jdt
7ết >u1n : :h;n 3ng thế >$ h;n
3ng hóa học J;y 5a gita đơn
chất \$ h- chất t5@ng đó
nguyên tử c[a đơn chất đ~ thay
thế nguyên tử c[a 9Wt nguyên
t) t5@ng h- chất
2?T&+( C;( (h$qY : MgA
IIDFhMn ung +h0 :
:h;n 3ng thế >$ h;n 3ng hóa
học J;y 5a gita đơn chất \$ h-
chất t5@ng đó nguyên tử c[a
đơn chất đ~ thay thế nguyên tử
c[a 9Wt nguyên t) t5@ng h-
chất
H+V% 9-( B :
-Cmng )/ : iọi 3 hMinh >ên <;ng \iết :hương t5Bnh :
G q 4C> 
S> q 4C> 
S> q 4
2
KI
"

-n=n Zo: 4ọc <$i D /$9 <$i t1 MgA
Hn >Yi cNc Aiến th3c t5@ng chương 4iP5@- nưQc, >$9 >Yi cNc <$i t1 t5@ng MgA
G/V Đình Hòa Trang

NN
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :2'
Tiết : %1 OEI WULkN Tlj C
&g$y M@Yn : (Z3Z.*
&g$y gi;ng :12Z3Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• 40 th)ng hóa cNc Aiến th3c \$ AhNi ni09 hóa học \L hiP5@DTiết M@ MNnh tFnh chất \$ cNch điLu
chế hiP5@ \Qi @Ji
• &h9 đư-c AhNi ni09 \L h;n 3ng thế, M# Ahử,M# @Ji hóa ,chất Ahử , chất @Ji hóa,h;n 3ng @Ji
hóa ± Ahử
• &h1n <iết đư-c h;n 3ng @Ji hóa-Ahử \$ M@ MNnh \Qi cNc >@Yi ư AhNc
• O1n PRng Aiến th3c t5ên đ8 >$9 <$i t1 \$ tFnh t@Nn
II-Ch,]( [^ : T;ng hR , hiếu học t1
4ọc Minh 2n t1 , >$9 <$i t1 ở nh$
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
4@Yt đWng2 : :hNt hiếu học
t1 ch@ học t5; >ki thG@ nhó9
\$ cử đYi Pi0n t5; >ki :
C!u1?T5Bnh <$y :
-TFnh chất \1t >F \$ tFnh chất
hóa học c[a hiP5@,\iết tu
9inh họa j
-—ng PRng \$ điLu chế hiP5@
t5@ng :T& \$ t5@ng C& j Oiết
tư j
C!u2?K@ MNnh tFnh chất \1t >F
c[a hiP5@ \$ @Ji jcNch thu AhF
hiP5@ có gB AhNc \Qi cNch thu
@Ji j \B Ma@ j
C!u3?Thế n$@ >$ h;n 3ng
thế ,ư h!n h[y,ư hóa
h-,h;n 3ng @Ji hóa-Ahử j
h~ych@ \F PR j đơi \Qi ư @Ji
hóa-Ahử ch• 5a chất Ahử,chất
@Ji hóa,M# Ahử, M# @Ji hóa j
&h1n hiếu \$ th;@ >u1n
1 4K t5Bnh <$y đN Nn
4K AhNc >hng nghG \$ nh1n Jdt
=Oiết 2 hương t5Bnh ư đ8
9inh họa tFnh chất hóa học c[a
hiP5@?
4K nhó9 chuen <6 c!u 2 \$ cử
đYi Pi0n t5; >ki
-4iP5@ nhf hơn AA c^n @Ji nung
hơn AA
-CNch thu :
ii)ng nhau : Thu _ua nưQc \$
thu _ua 7h2ng AhF
7hNc nhau : ,8 ngta \$ đ8 ]
)ng nghi09 thu
-4K nêu >Yi AhNi ni09 cNc >@Yi
h;n 3ng đ~ học \$ \iết :T44
9inh họa
Ch@ hM ngh1n Jdt
-4K cần JNc đ6nh đ]ng chất
Ahử,chất @Ji hóa ,M# Ahử ,M#
@Ji hóa ở ư @Ji hóa ±Ahử
K# Ahử CuI

CuI q 4
2
 Cu q 4
2
I
K# @Ji hóa 4
2
&hó9 1,3,%
IDK$0n +hu) )qn nhO :
C!u1?
-TFnh chất \1t >F \$ tFnh chất
hóa học c[a hiP5@,\iết tu
9inh họa j
-—ng PRng \$ điLu chế hiP5@
t5@ng :T& \$ t5@ng C& j Oiết
tư j
C!u2?
K@ MNnh tFnh chất \1t >F c[a
hiP5@ \$ @Ji jcNch thu AhF hiP5@
có gB AhNc \Qi cNch thu @Ji j \B
Ma@ j
C!u3?Thế n$@ >$ h;n 3ng
thế ,ư h!n h[y,ư hóa
h-,h;n 3ng @Ji hóa-Ahử j
h~ych@ \F
PR j đơi \Qi ư @Ji hóa-Ahử ch•
5a chất Ahử,chất @Ji hóa,M# Ahử,
M# @Ji hóa j
G/V Đình Hòa Trang

1RR
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4@Yt đWng 3 :
T$i t1 t5ang 121 , 122ZMgA
T$i t11 : :h!n c2ng th;@ >u1n
\$ gi;i : &hó9 1,3,%
T$i t12 : &hó9 2,",'
T$i t1 " : 4ọc Minh th#c hi0n
thG@ nhó9 nho
a? 24
2
qI
2
24
2
I

<?34
2
qG
2
I
3
 34
2
I q 2G

c?"4
2
q G
3
I
"
 "4
2
I q 3G
t
.
P?4
2
q 4gI  4
2
I q 4g
-a >$ ư hóa h-
-<,c,P >$ ư @Ji hóa ± Ahử
q&hó9 2,",' t5; >ki <$i 2
4K AhNc nh1n Jdt
qT$i " ch@ 4K t5@ng <$n >ên
<;ng gi;i
4K AhNc nh1n Jdt \$ iO ch)t
>Yi
IID8-$ +67 :
T$i t1 1,2," MgAZ 121,122
H+V% 9-(@ :
-Cmng )/ : Ch@ hM nh9 >Yi cNc Aiến th3c t5ọng t!9 \$ \iết >Yi cNc :T44
-n=n Zo: 4ọc <$i \$ >$9 >Yi cNc <$i t1D
Chuen <6 <$i th#c h$nh M) %
G/V Đình Hòa Trang

1R1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :2'
Tiết : %2
OEI THDC HENH B
ĐIKU CH•cTHU 3HŒ HIĐRP zE THS TŒNH CH<T
C|A HIĐRP
&g$y M@Yn : +Z3Z.*
&g$y gi;ng :12Z3Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• &h9 \tng nguyên thc điLu chế hiđ5@ t5@ng :T& , tFnh chất \1t >F \$ hóa học c[a nó
• `an >uy0n Ab ncng >$9 thF nghi09, Ah; ncng _uan MNt , gi;i thFch hi0n tư-ng D 7b ncng thu AhF
\$ nh1n 5a AhF hiđ5@
II-Ch,]( [^ :
• 4óa chất : PP4C> , 7l9 , <Wt CuI
• VRng cR : png nghi09 , giN )ng nghi09, giN Mht , Af gg, đan cXn, )ng Pmn AhF cNc >@Yi, _uG
P@9P , thBa, ch1u nưQc
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
4@Yt đWng c[a iiN@ \iên 4@Yt đWng c[a học Minh
H1P+ "VngW : iiQi thi0u 9Rc tiêu c[a <$i th#c
h$nh
H1P+ "Vng Q : tC ch3c ch@ hM >$9 thF nghi091 :
LiM$ chế :h5 hiđ"' t? :Vm 9 66 (W/
Ch@ hM t5Bnh <$y cNch tiến h$nh thF nghiê9
iO >ưu ‹ 9Wt M) tha@ tNc :
-Thử hiđ5@ t5ưQc Ahi đ)t
-7hi hđ55@ tinh Ahiết 9Qi đư-c đ)t
Ch@ hM cNc nhó9 >$9 thF nghiê9,yêu cầu cNc
G9 _uan MNt hi0n tư-ng , nh1n Jdt , \iết :T44 j
H1P+ "VngQ : ThF nghi092 : 2h$ :h5 hiđ"' bXng
cách đYy :hông :h5
Ch@ hM t5Bnh <$y cNch tiến h$nh thF nghi09
iO >ưu ‹ h;i đ8 )ng nghi09 ]
Ch@ hM tiến h$nh thF nghi09-_uan MNt hi0n
tư-ng-nh1n Jdt j
ThF nghi093 Z (iđ"' :h< đ[ng \III 'xit
Ch@ hM t5Bnh <$y cNch tiến h$nh thF nghi09
/ưu ‹ cNch >h PRng cR
:h;i thử đW tinh Ahiết c[a 4iđ5@ t5ưQc Ahi nung
Ch@ hM >$9 thF nghi09 \$ _uan MNt hi0n tư-ng
5]t 5a nh1n Jdt, Aết >u1n , \iết :T44 j
H1P+ "Vng a : hưQng Pmn học Minh \iết tưkng
t5Bnh
4K nghG
TSJnh <- ):)h +$0n h-nh :
2h5 nghi8m + : ch@ \$@ )ng nghi09 1-2 \iên
Al9, Mau đó ch@ \$@ 39> PP4C>D ,1y )ng
nghi09 <}ng n]t ca@ Mu có )ng Pmn AhF đầu \u)t
nhọnDKau Ahi thử P^ng 4iđ5@ tinh Ahiết thB đưa
_uG đó9 đang chNy \$@ AhF th@Nt 5aD&h1n Jdt
hi0n tư-ng, Oiết hương t5Bnh j
-4i0n tư-ng : có <ọt AhF Juất hi0n t5ên <L 9ut
Al9 c^n Aln tan Pần
-7hF th@Nt 5a 1 h]t, _uG đó9 đo đưa \$@ P^ng
AhF 5a thB nó <ht chNy
&h1n Jdt : 7l9 tNc PRng \Qi 4C> tY@ 5a AhF
hiđ5@ >$9 M[i <ọt
¨n q 24C>  ¨nC>
2
q 4
2
-4iđ5@ tNc PRng \Qi @Ji t5@ng Ah2ng AhF :
24
2
q I
2
 24
2
I
2h5 nghi8m, :4K tiến h$nh thu AhF 4iđ5@ <}ng
cNch đey 77
2h5 nghi8m@ :
4K t5Bnh <$y cNch tiến h$nh thF nghi09 \$ tiến
h$nh như cNc <ưQc đ~ nêu
4i0n tư-ng : Mau Ahi đun nóng CuI \$ ch@ P^ng
4
2
_ua thB có 9$u đo Juất hi0n ở chg CuI
&h1 Jdt : 42 đ~ Ahử CuI tY@ 5a đXng có 9$u đo
\$ nưQc t
@
4
2
q CuI  4
2
I q Cu
4K \iết tưkng t5Bnh thG@ 9mu
H1P+ "Vngb :
• Vọn \0 Minh h^ng học, 5ửa PRng cR
• &h1n Jdt gik th#c h$nh
• Vun P^ : 2n t1 <$i tiết Mau Ai89 t5a 1 tiết
G/V Đình Hòa Trang

1R2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :2(
Tiết : %3 3I~M TRA 1 TI•T
&g$y M@Yn :1'Z3Z.*
&g$y gi;ng :1*Z3Z.*
I -M\c %$T, :
• ,Nnh giN Aết _u; tiế thu \$ \1n PRng Aiến th3c c[a học Minh _ua cNc nWi Pung đ~ học t5@ng
chương
• nêu cầu >$9 <$i t5ung th#c chFnh JNc, học Minh t# >#c DDDDDDDDDDD
IID C5c h+V% 9-( :
1-«n đ6nh:
2-:hNt đL:
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
IDT`¾C &i4I¿M : 4~y chọn c!u đ]ng nhất :
C!u1? Cu chất n$@ Mau đ!y đư-c P•ng t5@ng đan JB đ8 h$n \$ cht Ai9 >@Yi :
aD 4
2
,&
2
<D I
2
,CI
2
cD4
2
, I
2
PD C; a<c
C!u2? Ch@ Al9 \$@ aJit MunŠu5ic >@~ng có hi0n tư-ng J;y 5a :
aDSJit M2i <D Có chất AhF Minh 5a cD 7h2ng có chất AhF Minh 5a PDC; a,<
C!u3?Vmn AhF hiP5@ _ua chất 5hn S nung nóng thu đư-c chất 5hn T có 9$u đoD O1y chất S , T >ần
>ư-c >$ :
aDCu , CuI <D Cu
2
I, Cu cD Cu , GI PD CuI , Cu
C!u"? ,8 nh1n 5a AhF hiP5@ có th8 P•ng :
aDsuG đó9 đang chNy <DsuG đó9 đo cDsuG đó9 PDC; a<c
C!u%? &guyên >i0u Mau đ!y đư-c P•ng đ8 điLu chế hiP5@ t5@ng :T& >$ :
aD¨n, 4&I
3
<DG , 4C> cD¨n , 4
2
KI
"
PDC; <,c
C!u'? Cho s@ Ao" BC D@5i ca5c AaEc Ai-F: AG@Hc ghi roI nhG sau

,-
(
)
+
J+C)(,-J+C)
(

Cho Ki-7t Lha5t Ki-Fu naMo sau Aay #aM Au5ng%
aN & #aM cha7t o$i ho5a KN O #aM cha7t 3hGP M cN C #aM sGH 3hGP
dN D #aM sGH o$i ho5a
C!u (: ,iLn CT44 thFch h- \$@ chg t5)ng \$ c!n <}ng :
S> q ›››  ››› q 34
2

IIDTÀ /wÁ& :
C!u1? 4@$n th$nh :T44 \$ ch@ <iết >@Yi h;n 3ng j gi;i thFch j
a? S> q 4C>  j q j
<? 4
2
q I
2
 j
c? S> q j  G q S>
2
I
3
C!u2? ,8 điLu chế 11,2> AhF hiP5@ =đAtc? ngưki ta ch@ Mht tNc PRng \Qi aJit MunŠu5ic >@~ngD
aD TFnh Ah)i >ư-ng Mht \$ aJit cần P•ng j
<D &ếu Pmn t@$n <W AhF hiP5@ t5ên _ua .,*g đXng =II? @Jit thB thu đư-c 'g đXngD
G/V Đình Hòa Trang

1R4
C
S T
V
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4~y tFnh hi0u Muất c[a h;n 3ng j
,Ž: Ž& ± TI¹w ,I¹M
IDT5hc nghi09 : "đ
C!u 1c , c!u 2< , c!u3P , c!u"c , c!u %P ,c !u '< =3đ?
C!u ( : '4C> , 2S>C>
3
=1đ?
IIDT# >u1n : 'đ
C!u1? \iết đ]ng 3 hương t5Bnh đư-c 1,%đ
Ch• \$ gi;i thFch đ]ng cNc >@Yi h;n 3ng đư-c 1,%đ
C!u2? a? Oiết :T44 đ]ng \$ tFnh 5a Ah)i >ư-ng c[a Mht \$ aJit ghi 1đ
<? Oiết đ]ng :T44 \$ tFnh đư-c Ah)i >ư-ng đXng thu đư-c thG@ >F thuyết \$
hi0u Muất h;n 3ng ghi 2đ
Tuần :2(
Tiết : %" NƯ—C
&g$y M@Yn : 1'Z3Z.*
&g$y gi;ng :1+Z3Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
Th$nh hần hóa học c[a h- chất nưQc gX9 2 nguyên t) >$ hiđ5@ \$ @Ji,ch]ng hóa h- \Qi nhau thG@
t• >0 th8 tFch >$ 2 hần hiđ5@ \$ 1 hần @Ji\$
t• >0 \L Ah)i >ư-ng >$ * hần @Ji \$ 1 hần hiđ5@
II-Ch,]( [^ :
Chuen <6 PRng cR đi0n h!n nưQc <}ng P^ng đi0n, hBnh \l
TCng h- nưQc iO Mử PRng 92 hBnh
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :Th$nh hần h@N
học c[a nưQc
M2 t; thF nghi09 đi0n h!n
nưQc :
™K # h!n huE nưQc:
iO >h thiết <6 đi0n h!n nưQc
=có ha thê9 1 Ft PP 4
2
KI
"
đ8
>$9 tcng đW Pmn đi0n c[a nưQc
iO yêu cầu 4K _uan MNt hi0n
tư-ng \$ nh1n Jdt= có th8 gọi 1-
2 4K >ên <$n đ8 _uan MNt thF
nghi09?
iO G9 h~y nêu cNc hi0n tư-ng
thF nghi09
iO ở đi0n c#c !9 có AhF 4
2
Minh 5a \$ ở c#c Pương có AhF
4K _uan MNt thF nghi09
&êu cNc hi0n tư-ng thF nghi09:
Có P^ng đi0n chYy _ua t5ên <L
9ut c[a 2 đi0n c#c Juất hi0n
nhiLu <ọt AhF
4K t5; >ki
I -Thà(h Yh8( hóa học c0a
()Xc
1.OP phSn hủy n]=c
a-ThF nghi09: MgA
<-&h1n Jdt: 7hi h!n h[y nưQc
thu đư-c AhF 4
2
\$ AhF I
2
,
Th8 tFch AhF 4
2
<}ng 2 >ần th8
tFch AhF I
2
suN t5Bnh h!n h[y nưQc đư-c
<i8u Pišn <}ng :T44 Mau
24
2
I 24
2
q I
2
2-2.ng hợp n]=c
a-ThF nghi09:
<-&h1n Jdt
4ai th8 tFch AhF 4
2
đ~ hóa h-
\Qi 1 th8 tFch I
2
đ8 tY@ th$nh
G/V Đình Hòa Trang

1R@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

I
2
Minh 5aD•9 h~y M@ MNnh th8
tFch c[a 4
2
\$ I
2
Minh 5a ở 2
đi0n c#cj
4K nh1n JdtDKau đó iO <C
Mung \$ 5]t 5a Aết >u1n
4@Yt đ2ng 2 : K# tCng h-
nưQc
iO ch@ 4K 92 t; thF nghi09
iO ch@ 4K th;@ >u1n thG@
nhó9 \$ t5; >ki
7hi đ)t chNy hgn h- 4
2
\$ I
2
<}ng tia >ửa đi0n,có nhtng hi0n
tư-ng gBj
M#c nưQc t5@ng )ng P!ng >ên
có đầy )ng Ah2ngj O1y cNc AhF
I
2
\$ AhF 4
2
có h;n 3ng hết
Ah2ngj
,ưa t$n đó9 \$@ hần AhF c^n
>Yi có hi0n tư-ng gBjO1y AhF
c^n Pư >$ AhF n$@j
4K t$n đó9 <•ng chNy đó >$
AhF I
2
4K nh1n Jdt Ahi đ)t
<}ng tia >ửa đi0n hiđ5@ \$ @Ji
đ~ hóa h- \Qi nhau thG@ t• >0
2:1
iO yêu cầu 4K th;@ >u1n nhó9
đ8 tFnh
T• >0 hóa h- =\L Ah)i >ư-ng ?
gita hiđ5@ \$ @Ji
Th$nh hần „ \L Ah)i >ư-ng
c[a @Ji \$ hiđ5@ t5@ng nưQc
4K tFnh th$nh hần „
4@Yt đWng 3: 7 ết >u 1n
iO yêu cầu cNc 4K t5; >ki cNc
c!u hoi Mau
&ưQc >$ h- chất đư-c tY@
th$nh tr nhtng nguyên t) n$@j
Ch]ng hóa h- \Qi nhau thG@ t•
>0 \L Ah)i >ư-ng \$ \L th8 tFch
\Qi nhau như thế n$@ j •9 h~y
5]t 5a c2ng th3c hóa học c[a
nưQc
4ai th8 tFch AhF 4
2
đ~ hóa h-
\Qi 1 th8 tFch I
2
đ8 tY@ th$nh
nưQc
ThG@ t• >0 Ah)i >ư-ng >$:1 hần
4
2
\$ * hần I
2
&ưQc >$ h- chất tY@ <ởi 2
nguyên t) >$ hiđ5@ \$ @Ji ch]ng
hóa h- \Qi nhau
aThG@ t• >0 \L th8 tFch >$ 2 hần
AhF 4
2
\$ 1 hần AhF I
2
<DThG@ t• >0 Ah)i >ư-ng >$:1
hần 4
2
\$ * hần I
2
C2ng th3c hóa học c[a nưQc:
4
2
I
nưQc
đư-c <i8u Pišn <}ng :T44 Mau
24
2
q I
2
 24
2
I
4c3*% l,d(
&ưQc >$ h- chất tY@ <ởi 2
nguyên t) >$ hiđ5@ \$ @Ji ch]ng
hóa h- \Qi nhau
a-ThG@ t• >0 \L th8 tFch >$ 2
hần AhF 4
2
\$ 1 hần AhF I
2
<-ThG@ t• >0 Ah)i >ư-ng >$:1
hần 4
2
\$ * hần I
2
"-Cmng )/ :
1?&ưQc >$ h- chất đư-c tY@ th$nh tr nhtng nguyên t) n$@j
Ch]ng hóa h- \Qi nhau thG@ t• >0 \L Ah)i >ư-ng \$ \L th8 tFch \Qi nhau như thế n$@ j •9 h~y 5]t 5a
c2ng th3c hóa học c[a nưQc
2?TFnh Ah)i >ư-ng AhF hiđ5@ \$ @Ji cần tNc PRng \Qi nhau đ8 đư-c 3,'g nưQc
™iO yêu cầu 4K tó9 tht đL,nêu hưQng gi;i
%-n=n Zo: 4ọc <$i , >$9 <$i t1 1,2,"ZMgA
G/V Đình Hòa Trang

1RB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

,ọc <$i đọc thê9D Chuen <6 <$i tFnh chất c[a nưQc tiế thG@
T,8( 2F K@Yn ng$y 2*Z2
T$*% %" &¤ÂC
IZ MÃC TIxw
H2 [$*% #à h$:, %hà(h Yh8( hóa học c0a hiY ch=% ()Xc ˜7 2 (,IT( %/ là h$9&+ #à +w$pch1(
hóa hiY #X$ (ha, %h6+ %™ lq %h: %Ach là 2 Yh8( h$9&+ #à 1 Yh8( +w$#à
%™ lq #o Gh/$ l)i( là 8 Yh8( +w$ #à 1 Yh8( h$9&+
IIZ C4wÄ& T· C½S iO O¼ 4K
Gz ch,]( [^ _\( c\ 9$q( Yh?( ()Xc [š( _'( 9$q(
Tn( hiY ()Xc Gz .U _\( 7; h!(h
IIIZ 4I£T ,Å&i V£n O¼ 4°C
4@Yt đWng iO \$ 4K ihi <;ng
4@Yt đWng1 T4¼&4 :4Æ& 4¯S 4°C C½S &¤ÂC
KÀ :4z& 4½n &¤ÂC
iO lyY %h$*% [^ 9$q( Yh?( ()Xc acó Yha %hT7 1 A% __ H
2
2P
@
9: là7 %›( 9- _œ( 9$q( c0a ()Xc
4K •,a( .5% %hA (h$q7
iO IT, c8, H2 •,a( .5% h$q( %)i( #à (hd( wˆ%a có %h: ọ$
1c2 H2 lT( [à( 9: •,a( .5% %hA (h$q7b
iO 67 h€I (T, c5c h$q( %)i( %hA (h$q7
4K có _'( 9$q( chVI •,a %&T( [o 7f% c0a 2 9$q( c‡c w,=%
h$q( (h$o, [ọ% GhA
iO > 9$q( c‡c ?7 có GhA H
2
.$(h &a #à > c‡c _)h( có GhA P
2
.$(h &a.}7 h€I .+ .5(h %h: %Ach c0a H
2
#à P
2
.$(h &a > 2 9$q(
c‡c"
4K (hd( wˆ%.2a, 9ó iO [n .,( #à &1% &a G*% l,d(
4@Yt đ2ng 2 KÀ T«&i 4Ç: &¤ÂC
iO ch+ 4K 7; %H %hA (h$q7
iO ch+ 4K th;@ >u1n thG@ nhó9 #à %&H l‘$
3h$ 9/% ch5I hƒ( hiY H
2
#à P
2
[š( %$a lUa 9$q(pcó (h•(
h$q( %)i( !"
M‡c ()Xc %&+( /( _?( lT( có 98I /( Gh;(" zdI c5c
GhA P
2
#à GhA H
2
có YhH( m( h*% Gh;("
Đ)a %à( 9ó7 #à+ Yh8( GhA c'( lV$ có h$q( %)i( !"zdI GhA
c'( _) là GhA (à+"
4K %à( 9ó7 [ž( ch5I 9ó là GhA P
2
4K (hd( wˆ% Gh$ 9/%
[š( %$a lUa 9$q( h$9&+ #à +w$ 9€ hóa hiY #X$ (ha, %h6+ %™ lq
2:1
iO IT, c8, 4K %hH+ l,d( (hó7 9: %A(h
T™ lq hóa hiY a#o Gh/$ l)i( b $•a h$9&+ #à +w$
Thà(h Yh8( • #o Gh/$ l)i( c0a +w$ #à h$9&+ %&+( ()Xc
H2 %A(h %hà(h Yh8( •
4@Yt đWng 3 7˜T /wÁ&
iO IT, c8, c5c 4K %&H l‘$ c5c c?, hŸ$ .a,
N)Xc là hiY ch=% 9)ic %V+ %hà(h %’ (h•( (,IT( %/ (à+"
Ch1( hóa hiY #X$ (ha, %h6+ %™ lq #o Gh/$ l)i( #à #o %h:
%Ach #X$ (ha, (h) %h* (à+ " }7 h€I &1% &a c;( %hmc hóa học
c0a ()Xc
I Th$nh hần hóa học c[a
nưQc
1.K# h!n h[y nưQc
aThF nghi09
2G3• 121
<&h1n Jdt: 3h$ Yh?( h0I
()Xc %a %h, 9)ic GhA H
2
#à GhA P
2
%h: %Ach GhA H
2
[š( 2
l8( %h: %Ach GhA P
2
•,5 %&!(h Yh?( h0I ()Xc
9)ic [$:, _$†( [š(
jTHH .a,
2H
2
P 2H
2
‰ P
2
2DTCng h- nưQc
aThF nghi09
2G3•122
<&h1n Jdt
ha$ %h: %Ach GhA H
2
9€
hóa hiY #X$ 1 %h: %Ach P
2
9: %V+ %hà(h ()Xc
9)ic [$:, _$†( [š(
jTHH .a,
2H
2
‰ P
2
 2H
2
P
43*% l,d(
&ưQc >$ h- chất tY@ <ởi 2
nguyên t) >$ hiđ5@ \$ @Ji
ch]ng hóa h- \Qi nhau
aThG@ t• >0 \L th8 tFch >$ 2
hần AhF 4
2
\$ 1 hần AhF
G/V Đình Hòa Trang

1RC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4@Yt đWng" C½&i Cp - /wn¿& TÁ:
iO ch$*, 9o [à$ %dY lT( 7à( h!(h
T$i t11 : TA(h %h: %Ach GhA h$9&+ #à +w$ aĐ3Cb c8( %5c _\(
#X$ (ha, 9: 9)ic Fp2 ()Xc
iO IT, c8, H2 %ó7 %y% 9op(T, h)X( $H$
I
2
<DThG@ t• >0 Ah)i >ư-ng
>$:1 hần 4
2
\$ * hần I
2

iO IT, c8, c5c 4K %&H l‘$ c5c c?, hŸ$ .a,
N)Xc là hiY ch=% 9)ic %V+ %hà(h %’ (h•( (,IT( %/ (à+"
Ch1( hóa hiY #X$ (ha, %h6+ %™ lq #o Gh/$ l)i( #à #o %h: %Ach #X$ (ha, (h) %h* (à+ " }7 h€I
&1% &a c;( %hmc hóa học c0a ()Xc
C½&i Cp - /wn¿& TÁ:
iO ch$*, 9o [à$ %dY lT( 7à( h!(h
T$i t11 : TA(h %h: %Ach GhA h$9&+ #à +w$ aĐ3Cb c8( %5c _\( #X$ (ha, 9: 9)ic Fp2 ()Xc
iO IT, c8, H2 %ó7 %y% 9op(T, h)X( $H$
4K %A(h ./ 7+l ()Xc c8( có là ( H
2
PŽ Fp2• 18Ž Rp@7+l.jTHH 2H
2
‰ P
2
 2H
2
P%A(h 9)ic ./
7+l c0a H
2
p./ 7+l c0a +w$ .; 7+l c0a ()Xc p%A(h 9)ic %h: %Ach c0a ()Xc > Đ3C
T$i t12: Đ/% ch5I hƒ( hiY GhA ˜7 1p12l GhA H$9&+ #à 1pC8l GhA +w$aĐ3Cb TA(h Gh/$ l)i(
()Xc %V+ %hà(h .a, Gh$ YhH( m( ch5I G*% %h1c
iO 9^(h h)X( ch+ 4K [à$ %dY 2 Gh5c [à$ %dY 1 > chƒ (à+".LT, c8, c5c (hó7 là7 [à$ %dY #à+
#> #à $=I %&+("
4K YhH$ w5c 9^(h ch=% YhH( m( h*% pch=% c'( _) "
4K %A(h 9)ic ./ 7+l H
2
p./ 7+l P
2
pldY %™ lq #o ./ 7+l c0a 9o %&T( ./ 7+l c0a jTHH.K@ MNnh h!n
M) n$@ { chất đó Pư Mử PRng M) 9@> ch!t h;n 3ng hết đ8 thế \$@ :T TA(h ./ 7+l c0a ()Xc Ž 7
H
2
P
T¼I TÁ: O– &4¼
Ch+ 4K 9ọc [à$ 9ọc %hT7 2G3•12B
Wà7 [à$ %dY 1p2p4p@ %&a( 12B
“67 %&)Xc %A(h ch=% #d% lA p%A(h ch=% hóa họcp#a$ %&' c0a ()Xc #à ch/( ; (h$†7 (,˜( ()Xc
Tuần :2*
Tiết : %% NƯ—C
&g$y M@Yn :1'Z3Z.*
&g$y gi;ng :1+Z3Z..*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
ii)ng tiết %"
II-Ch,]( [^ :
: 4óa chất : 7i9 >@Yi &a , : đo, CaI , _uB tF9
VRng cR : ,an cXn, c)c th[y tinh, h8u , tấ9 AFnh, )ng nho giọt, thBa đ)t , >ọ th[y tinhDDD
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
G/V Đình Hòa Trang

1RF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Ch@ <iết th$nh hần hóa học
c[a nưQc j <}ng hương hN
th#c nghi09 n$@ đ8 ch3ng
9inh đư-c th$nh hần đ6nh
tFnh \$ đ6nh >ư-ng c[a nưQc j
4@Yt đWng2 :
Ch@ hM đọc cNch tiến h$nh thF
nghi09 MgA
/$9 thF nghi09 <i8u Pišn thG@
cNc <ưQc
nêu cầu học Minh _uan MNt nêu
hi0n tư-ng ,\iết hương t5Bnh
hóa học J;yc 5a j
TYi Ma@ h;i P•ng >ư-ng nho
&a j
:T44 t5ên thuWc >@Yi :¤44
n$@ j
Tương t# &a, 7 ,Ca,Ta cƒng
h;n 3ng \Qi nưQc
O1y G9 5]t 5a Aết >u1n gB j
4@Yt đWng3 :
4V hưQng học Minh cNch tiến
h$nh thF nghi09
nêu cầu cNc G9 >$9 thF nghi09
\$ _uan MNt hi0n tương, \iết
hương t5Bnh hóa học j
:h;n 3ng t5ên thuWc >@Yi ư
hh n$@ j
Ch@ giấy _uB tF9 \$@ PP thu
đư-c có nh1n Jdt gB j
Tương t# CaI cNc @Jit :
&a
2
I,7
2
I, TaI cƒng h;n 3ng
\Qi nưQc tY@ th$nh PP <aUơD
O1y G9 5]t 5a Aết >u1n ntn j
4@Yt đWng" :
Ch@ hM t5Bnh <$y cNc <ưQc tiến
h$nh thF nghi09 \$ ch@ cNc G9
>$9 thF nghi09
nêu cầu hM _uan MNt hi0n
tư-ng, nh1n Jdt , \iết hương
t5Bnh hóa học j
Ch@ _uB tF9 \$@ PP thu đư-c
G9 thấy gB j
CNc @Jit aJit AhNc :
CI
2
,KI
2
,KI
3
DDDcƒng h;n 3ng
\Qi nưQc
4K t5; >ki
4K đọc cNch tiến h$nh
suan MNt
&h1n Jdt :
CRc &a nóng ch;y th$nh giọt
t5^n có 9$u t5hng chuy8n đWng
nhanh t5ên 9ut nưQcD&a tan Pần
ch@ đến hết,có AhF th@Nt 5a
/$9 <ay hơi PP thu đư-c chất
5hn t5hng
 &at5i đ~ tNc PRng \Qi nưQc
tY@ th$nh &aI4 \$ AhF 42 :
&aq 4
2
I  &aI4 q 1Z
2
4
2
O1y ở nhi0t đW thưkng 4
2
I có
th8 tNc PRng \Qi 9Wt M) Ai9
>@Yi như ¸ &a,7,Ca,TaDDD
&ghG
/$9 thF nghi09 thG@ cNc <ưQc
4i0n tư-ng :
CaI tan ,toa nhi0t >$9 <)c hơi
nưQc,CaI chuy8n th$nh chất
nh~@
iiấy _•i tF9 ch@ \$@ PP thu
đư-c chuy8n th$nh 9$u Janh
&h1n Jdt :
CaI tNc PRng 4
2
I tY@ 5a
Ca=I4?
2
D VV nưQc \2i >$9 _uB
tF9  Janh
O1y 9Wt M) @Jit <aUơ tNc PRng
\Qi nưQc tY@ th$nh h- chất
thuWc >@Yi <aUơD Vung P6ch
<aUơ >$9 _uB tF9 chuy8n th$nh
9$u Janh
T& đ)t chNy : t5@ng >ọ 5Xi ch@
Ft nưQc >hc ch@ Mau đó ch@ giấy
_uB tF9 \$@ :
4i0n tư-ng :
TWt t5hng =:
2
I
%
? tan
iiấy _uB chuy8n th$nh 9$u đo
&h1n Jdt :
:
2
I
%
tNc PRng \Qi nưQc tY@
IIDT4nh )h*+ )m& nưO) ¸
1?25nh chất 90t /5 : MgA
2? 25nh chất hóa học :
aD2ác 6Kng 9=i :im /')i :
7i9 >@Yi q 4
2
ITaUơ q 4
2
=&a,7,Ca,TaDDD?
2&a q 24
2
I  2&aI4 q 4
2
&at5i hiP5@Jit
=TaUơ?
<D2ác 6Kng 9=i m*t ^& 'xit
ba_1 Z
CaI q 4
2
I  Ca=I4?
2
CanJi hiP5@Jit
=<aUơ?
™IJit <aUơ q nưQc VVTaUơ
™ Vung P6ch <aUơ >$9 _uB tF9
chuy8n th$nh 9$u Janh
cD2ác 6Kng 9=i 'xit axit Z
nh] :
2
I
%
,KI
2
,KI
3
DDD
:
2
I
%
q 34
2
I  24
3
:I
"
SJit h@th@5ic
™IJit aJit q &ưQc  VV aJit
™ VV aJit >$9 _uB tF9 chuy8n
th$nh 9$u đo
G/V Đình Hòa Trang

1R8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

O1y G9 5]t 5a Aết >u1n gB j
4@Yt đWng% :
Th;@ >u1n tB9 \ai t5^ c[a nưQc
t5@ng đki M)ng \$ M;n Juất

th$nh PP aJit >$9 _uB tF9
chuy8n th$nh 9$u đo
O1y nưQc tNc PRng @Jit aJit tY@
th$nh h- chất thuWc >@Yi
aJitDVung P6ch aJit >$9 _uB tF9
chuy8n th$nh 9$u đo
4K nghiên c3u MgA \$ t5; >ki
Mau đó đọc MgA
IIID V&$ +So )m& nưO) +S1ng "w$
L/ng ,- LMn ^u*+Y Ch/ng ?
nh$rK nguvn nưO) : MgA
H+V% 9-(C
-Cmng )/ :
qCh@ hM đọc <$i đọc thê9 MgA
q4~y \iết hương t5Bnh hóa học \$ ch@ <iết >@Yi h;n 3ng : ch@ 7a>i, <a5i, nat5i @Jit, Aa>i @Jit
tNc PRng \Qi nưQc
V#a thG@ cNc hương t5Bnh đ~ \iết t5ên đ8 \iết = ch@ hM th#c hi0n thi \iết nhanh t5ên <;ng?
-n=n Zo: 4ọc <$i D K@Yn <$i SJit-TaUơ-Mu)i
G/V Đình Hòa Trang

1RN
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần:2*-2+
Tiết : %'-%( A“IT Š OA¡Ơ c MUZI
&g$y M@Yn :2"Z3Z.(
&g$y gi;ng :2+Z3Z.(
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• ,6nh nghba , c2ng th3c hóa học,tên gọi \$ h!n >@Yi cNc h- chất \2 cơ : aJit, <aUơ, 9u)i,g)c
aJit, nhó9 hiP5@Jit
• C[ng c) cNc Aiến th3c như CT44,tên gọiDDD\$ 9)i >iên _uan gita ch]ng ntn j
• `an >uy0n Ab ncng gọi tên c[a cNc h- chất \2 cơ Ahi có CT44 \$ ngư-c >Yi
II-Ch,]( [^ :
T;ng 1 , 2 , 3 MgA D4K chuen <6 <$i ở nh$
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
T5Bnh <$y tFnh chất hóa học c[a
nưQc j \iết :T44 9inh họa j
4@Yt đWng2 :
Tr cNc :T44 t5ên yêu cầu học
Minh đọc tên cNc M;n he9 \$ ch@
<iết ch]ng thuWc >@Yi h- chất
gB j
iO giQi thi0u ch@ cNc G9 ng@$i
@Jit c^n 3 >@Yi h- chất \2 cơ
nta >$ SJit,<aUơ, 9u)i
iọi hM \iết cthh c[a 9Wt M)aJit ,
<aUơ G9 <iết , tên gọiDDD hưQng
Pmn đ8 học Minh điLn \$@ chg
t5)ng t5@ng <;ng 1
•9 có nh1n Jdt gB \L th$nh hần
h!n tử c[a cNc aJit t5@ng <;ng
t5ên j M) nguyên tử 4 có >iên
_uan gB \Qi hóa t56 c[a g)c aJit j
O1y G9 hi8u aJit >$ gB j
CT44 c[a aJit có PYng chung
ntn j
&htng aJit n$@ t5@ng h!n tử
Ah2ng có I \$ có I j
O1y aJit chia >$9 9ấy >@Yi j
4K điLn \$@ chg t5)ng t5@ng
<;ng 1
&h1n Jdt : :h!n tử ch• có 1 g)c
aJit c^n M) nguyên tử 4 >$1 hay
nhiLuD 4óa t56 c[a g)c <}ng M)
nguyên tử 4
O1y aJit >$ h- chất 9$ h!n tử
có 1 hay nhiLu nguyên tử 4 >iên
Aết \Qi g)c aJit
4K t5; >ki : chia >$9 2 >@Yi :
-SJit Ah2ng có @Ji t5@ng h!n
tử
-SJit có @Ji
IDAw$% :
1?,6nh nghba : SJit >$ h-
chất 9$ h!n tử gX9 có 1 hay
nhiLu nguyên tử hiP5@ >iên Aết
\Qi g)c aJit
OF PR : 4C>, 4
2
K,
4&I
3
,4
2
KI
"
DDD
2?C2ng th3c hóa học : MgA
3?:h!n >@Yi :
a-SJit Ah2ng có @Ji :
,4T5DDD
<-SJit có @Ji :
4&I
3
,4
2
KI
"DDDDD
G/V Đình Hòa Trang

11R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

iO hưQng Pmn cNc G9 cNch đọc
tên aJit \$ g)c aJit :
qTên aJit Ah2ng có @JiŒ SJit q
tên :7q 4iP5ic
™Tên g)c Ah2ng có @Ji Œ tên :7
q ua
qTên aJit có @Ji Œ SJit q tên :7 q ic
™Tên g)cŒ tên :7qat
q&ếu aJit có Ft @Ji Œ aJit q tên
:7 q `ơ
™tên g)cŒ tên :7 q it
iọi hM >ần >ư-t đọc >Yi tên cNc
aJit,g)c aJit thG@ hưQng Pmn :
4C>,4T5,4
2
K,4,4&I
3
,4
2
KI
"
,4
2
KI
3
,4
2
CI
3
DDD
4@Yt đWng3 :
4~y A8 tên \$ c2ng th3c hóa
học9Wt M) <aUơ 9$ G9 đ~ <iết j
Kử PRng <;ng 2 :4~y ghi nguyên
tử Ai9 >@Yi M) nhó9 hiP5@Jit \$@
<;ng
•9 có nh1n Jdt gB \L th$nh hần
h!n tử c[a <aUơ jgita hóa t56
c[a 7/ \$ M) nhó9 I4 có >iên
h0 gB j
O1y G9 hi8u <aUơ >$ gB j
4@Yt đWng" :
CT44 PYng chung c[a <aUơ
đư-c ghi ntn j
4~y ghi CT44 c[a Ta5i hiP5@Jit,
,Xng hiP5@JitDDDD
4@Yt đWng" :
&htng <aUơ n$@ tan đư-c t5@ng
nưQc j <aUơ n$@ Ah2ng tan j
O1y <aUơ đư-c chia >$9 9ấy
>@Yi j
4@Yt đWng% :
4ưQng Pmn cNch đọc tên <aUơ :
Tên <aUơ Œ tên 7/ =Thê9 hóa t56
4Kinh thG@ P’i \$ đọc tên :
4C> : aJit c>@hiP5ic
4
2
K : aJit MunŠuhiP5ic
Tên g)c :
C> : c>@5ua
K KunŠua
4&I
3
: aJit nit5ic
4
2
KI
"
: aJit MunŠu5ic
&I
3
: &it5at
KI
"
: KunŠat
4
2
KI
3
: aJit MunŠu5ơ
4&I
2
¸ aJit nit5ơ
KI
3
: KunŠit
&I
2
: &it5it
4K ch@ \F PR h@$n th$nh <;ng 2
&h1n Jdt : Th$nh hần h!n tử
có 17i9 >@Yi \$ 1 hay nhiLu
nhó9 I4
4óa t56 \$ M) nhó9 I4 <}ng
nhau
O1y <Uơ >$ h- chất h!n tử có
9Wt nguyên tử Ai9 >@Yi >iên Aết
\Qi 1 hay nhiLu nhó9
hiP5@Jit=I4?
C2ng th3c c[a <aUơ gX9 7/ \$
I4
TaUơ tan t5@ng nưQc iọi >$
AiL9
TaUơ Ah2ng tan
4K đọc tên :
GILọc t%n Z
&a4CI
3
Ca=4CI
3
?
2
DDD
"?Lọc t%n :
Tên 9u)i Œ tên 7/ q tên g)c aJit
=q4óa t56?
G/V Đình Hòa Trang

111
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

nếu 7/ có nhiLu hóa t56? q
4iP5@Jit
Ch@ hM đọc tên cNc <aUơ :
&aI4 , ¨n=I4?
2
, G=I4?
2
,
G=I4?
3D
DDD
4@Yt đWng' :
Ch@ c2ng th3c h@uc tên 9u)i 9$
G9 <iết
iO ch@ thê9 \F PR
Tr đó ch@ 4K hBnh th$nh <;ng3
•9 có nh1n Jdt gB \L th$nh hần
h!n tử c[a 9u)i j
O1y 9u)i >$ gB j
C2ng th3c hóa học c[a 9u)i
đư-c ghi ntn j
Có 9ấy >@Yi 9u)i j
4 V ch@ hM nh9 đư-c 9u)i aJit :
t5@ng g)c có ch3a 4 :
&a4CI
3
Ca=4CI
3
?
2
DDD
,ọc tên g)c 4CI3 : 4iP55@
cac<@nat
4@Yt đWng( :
iiQi thi0u cNch đọc tên 9u)i :
Tên 9u)i Œ tên 7/ q tên g)c aJit
=thê9 hóa t56 nếu 7/ có
nhiLu hóa t56?
4K ch@ \F PR
,iLn \$@ chg t5)ng t5@ng <;ng
\$ t5; >ki :
:h!n tử có 7i9 >@Yi \$ g)c aJit
Mu)i >$ h- chất tY@ th$nh tr
Ai9 >@Yi >iên Aết \Qi g)c aJit
-C2ng th3c c[a 9u)i gX9 7/
\$ g)c aJit
-chia 2 >@Yi 9u)i :
Mu)i t5ung h^a \$ 9u)i aJit
4K th#c hi0n đọc tên 9Wt M)
9u)i
T;ng 1 :
Tên aJit CT44 K) nguyên tử 4 K) g)c aJit 4óa t56 g)c aJit
SJit c>@hiP5ic 4C> 1 1C> I
SJit MunŠuhiP5ic 4
2
KI
"
2 1KI
"
II
SJit h2th@5ic 4
3
:I
"
3 1:I
"
III
SJit MunŠuhiP5ic 4
2
K 2 1K II
T;ng2 :
Tên <aUơ CT44 K) nguyên tử 7/ K) nhó9 I4 4óa t56 7/
&at5i hiP5@Jit &aI4 1 1 I
CanJi hiP5@Jit Ca=I4?
2
1 2 II
&h29 hiP5@Jit S/=I4?
3
1 3 III
Kht =III? hiP5@Jit G=I4?
3
1 3 III
T;ng 3
Tên 9u)i CT44 K) nguyên tử 7/ K) g)c aJit
&at5i c>5ua &aC> 1 1
7a>i MunŠat 7
2
KI
"
2 1
Kht=III? MunŠat G
2
=KI
"
?
3
2 3
CanJi
hiP5@ca<@nat
Ca=4CI
3
?
2
1 2
G/V Đình Hòa Trang

112
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

H+V% 9-( 8
-Cmng )/ : Ch@ hM đọc hần ghi nhQ,nhhc >Yi th$nh hần c[a aJit,<aUơ,9u)i
iọi hM đọc tên cNc chất Mau : Ta=&I
3
?
2
, S>
2
=KI
"
?
3
, Cu=I4?
2
, 4 , 4
2
KiI
3
DDDD
Tr tên cNc chất G9 h~y ghi cthh c[a ch]ng : gọi hM >ên <;ng ghi nhanh ,ch@ >Q nh1n Jdt
-n=n Zo: 4ọc <$i, K@Yn <$i >uy0n t1,>$9 <$i t1 \$@ \ở <$i t1
Tuần:2+
Tiết :%* OEI WULkN Tlj F
&g$y M@Yn:2+Z3Z.(
&g$y gi;ng:"Z"Z.(
IDM\c %$T,: ii] học Minh:
• 40 th)ng hóa cNc Aiến th3c \$ cNc AhNi ni09 hóa học \L th$nh hần hóa học c[a nưQc \$
tFnh chất hóa học c[a nưQc
• &h9 đư-c đ6nh nghba,c2ng th3c , tên gọi \$ h!n >@Yi aJit,<aUơ,9u)i
• 7b ncng nh1n <iết đư-c aJit có @Ji , Ah2ng có @Ji cNc <aUơ tan , Ah2ng tan, cNc >@Yi 9u)i
t5ung h^a , 9u)i aJitD O1n PRng Aiến th3c t5ên đ8 >$9 <$i t1
IIDCh,]( [^::hiếu học t1, h0 th)ng c!u hoi
T;ng hR
IIIDT$*( %&!(h %n chmc c5c h+V% 9-(:
1-…( 9^(h:
2-Oà$ c` :
3-Oà$ 7X$:
H+V% 9-( c0a $aó #$T( H+V% 9-( c0a học .$(h N-$ _,( h$ [H(
4@Yt đWng1: 7iến th3c cần nhQ
i\ hNt hiếu học t1:
C!u 1? Ch@ <iết th$nh hần
đ6nh tFnh \$ đ6nh >ư-ng c[a
nưQcj &ưQc có nhtng tFnh chất
hóa học n$@j
C!u 2? TCng Aết \L đ6nh nghba ,
c2ng th3c, cNch gọi tên \$ h!n
>@Yi cNc h- chất aJit, <aUơ,
9u)ij
iọi học Minh t5; >ki t•ng trng ‹
5Xi gọi học Minh AhNc nh1n Jdt
<C Mung
4@Yt đWng2: T$i t1
T$i t11: h!n c2ng nhó9 1
4K th;@ >u1n , Muy nghb \$ >ần
>ư-t t5; >ki
C!u 1? gX9 2 ‹:
Th$nh hần đ6nh tFnh c[a nưQc
Th$nh hần đ6nh >ư-ng c[a
nưQc
4K AhNc nh1n Jdt
4K t5; >ki c!u hoi 2 thG@ ‹:
,6nh nghba aJit,<aUơ,9u)i
ihi c2ng th3c hóa học
Tên >@Yi h- chất
:h!n >@Yi
4K AhNc nh1n Jdt <C Mung
&hó9 1:
T$i1:
1a?
1<? cNc h;n 3ng:
27q24
2
I27I4q4
2
Caq24
2
ICa=I4?
2
q4
2
I? 3$*( %hmc c8( (hX :
1Z Th$nh hần đ6nh tFnh \$ đ6nh
>ư-ng c[a nưQc
2ZTFnh chất hóa học c[a nưQc:
3Z ,6nh nghba aJit, <aUơ, 9u)ij
Ch@ \F PR <}ng c2ng th3c hóa
học , đọc tên \$ h!n >@Yij
IIb Oà$ %dY:
/$9 cNc <$i t1 t5@ng MgA
G/V Đình Hòa Trang

114
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T$i t1 2: h!n c2ng nhó9 2
T$i t1 3: :h!n c2ng nhó9 3
T$i t1 ": h!n c2ng nhó9 "
Ch@ cNc nhó9 cử đYi Pi0n >ên
<;ng gi;i
4ọc Minh AhNc nh1n Jdt
iO M[a Mai Mót ch@ hM
T$i t1 %: gọi hM >ên <;ng >$9
cNc học Minh c^n >Yi >$9 \$@ \ở
Ch@ hM AhNc nh1n Jdt
i\ Mửa Mai Mót ch@ hM
ThuWc >@Yi h;n 3ng thế đXng
thki >$ h;n 3ng @Ji hóa ±Ahử
T$i 2
2a?
2<?
2c?
2P?
aD&aI4,7I4 >$ <aUơ AiL9
<D4
2
KI
"
,4
2
KI
3
,4&I
3
>$ aJit
cD&aC>,S>
2
=KI
"
?
3
>$ 9u)i
nguyên nh!n M# AhNc nhau: \B
@Jit <aUơ q nưQc  <aUơ c^n
@Jit aJitq nưQc  aJit
T$i 3:
T$i ":
iọi CT44 c[a @Jit Ai9 >@Yi >$:
M
J
I
y
7h)i >ư-ng c[a 7/ t5@ng 1 9@>
chất: (.„J1'.Œ 112=g?
7h)i >ư-ng c[a @Ji :
1'.- 112 Π"*=g?
MDJ Π112 J Π2
Œ{
1'Dy Π"* y Π3
O1y M Π112Z2 Π%' >$ Mht
CT44 >$ G
2
I
3
Pọc >$ Mht =III?
@Jit
T$i%:
:hương t5Bnh:
S>2I3q342KI" S>2=KI"?3q 342I
1.2 2+"
j "+
Kuy 5a >ư-ng S>
2
I
3
PưD
7h)i >ư-ng S>
2
I
3
h;n 3ng:
1.2D "+
Π1(=g?

2+"
O1y Ah)i >ư-ng S>
2
I
3
c^n Pư:
'. ± 1( Œ "3=g?
T$i 1:
T$i 2:
T$i 3:
T$i ":
T$i %:
"-ef( _' : Hn t1 cNc Aiến th3c t5@ng chương
Chuen <6 <$i th#c h$nh M) ' : tFnh chất hóa học c[a nưQc
G/V Đình Hòa Trang

11@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :3.
Tiết : %+
OEI THDC HENH C
T»&4 C4vT 4¯S 4°C C½S &¤ÂC
&g$y M@Yn :(Z"Z.(
&g$y gi;ng :+Z"Z.(
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• C[ng c) , nh9 \tng Aiến th3c \L tFnh chất hóa học c[a nưQc
• `an >uy0n Ab ncng >$9 thF nghi09 , _uan MNt hi0n tư-ng \$ gi;i thFch hi0n tư-ngD Tiế tRc
c[ng c) \$ t5au PXi Ab ncng \iết hương t5Bnh hóa học
II-Ch,]( [^ :
4óa chất : &a , : , CaI , suB tF9 , PP hGn@nta>Gin Ah2ng 9$u
VRng cR : >ọ thuE tinh , 92i Mht , n]t ca@ Mu , Af ,giấy >ọc , )ng nho giọt
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i
cƒ :&êu tFnh chất hóa học c[a
nưQc j
4@Yt đWng2 :
ThF nghi091 : &ưQc tNc PRng
\Qi &at5i
i@i hM t5Bnh <$y cNch tiến h$nh
thF nghi09
iO hưQng Pmn thê9
Ch@ hM >$9 thF nghi09-suan
MNt hi0n tư-ng-ii;i thFch , \iết
hương t5Bnh = ihi \$@ tưkng
t5Bnh?
4@Yt đWng3 :
ThF nghi092 : &ưQc tNc PRng
\Qi \2i M)ng
Ch@ hM t5Bnh <$y cNch tiến h$nh
4K t5; >ki
4K t5Bnh <$y cNch tiến h$nh thF
nghi09 \$ >$9 thF nghi09 thG@
nhó9
-Ch@ 9eu &a \$@ 9iếng giấy
>ọc đ~ te9 nưQc
-4i0n tư-ng :
Meu &a nóng ch;y, tan Pần,có
AhF th@Nt 5a \$ t# <)c chNy
-ii;i thFch : &a tNc PRng \Qi
nưQc tY@ 5a AhF hiP5@ \$ PP
nat5i hiP5@Jit
2&aq24
2
I2&aI4q4
2
4K nêu cNch tiến h$nh
4K >$9 thF nghi09 thG@ cNc
<ưQc :
1? Th4 ngh$5K W :
&ưQc tNc PRng \Qi Ai9 >@Yi
&at5i :
2? Th4 ngh$5KQ :
G/V Đình Hòa Trang

11B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

thF nghi09
4ưQng hM >$9 thF nghi09-suan
MNt hi0n tư-ng- gi;i thFch ± \iết
hương t5Bnh hóa học j
4@Yt đWng" :
ThF nghi09 3 :
&ưQc tNc PRng \Qi đih@th@
Gnta@Jit
4ưQng Pmn hM cNch tiến h$nh
thF nghi09
Ch@ hM >$9 thF nghi09-suan
MNt hi0n tư-ng ± &h1n Jdt- \iết
hương t5Bnh j
Ch@ \$@ chdn M3 Ft \2i M)ng, 5ót
it nưQc \$@
&ho \$i giọt hGn@nta>Gin
Ah2ng 9$u \$@ c)c
4i0n tư-ng :
-O2i M)ng nh~@ 5a , có hơi nưQc
<ay 5a
-Ch@ hGn@nta>Gin \$@ PPthu
đư-c có 9$u hXng
ii;i thFch : \2i M)ng tNc PRng
\Qi nưQc tY@ th$nh \2i t2i :
CanJi hiP5@Jit, h;n 3ng toa
nhi0t
CaI q 4
2
I  Ca=I4?
2
:hên@nta>Gin >$ thu)c thử đ8
nh1n <iết AiL9
4K nêu :
CNch tiến h$nh :
,)t chNy : t5@ng Ah2ng AhF 5Xi
đưa nhanh \$@ >ọ đ#ng AhF @Ji,
Mau đó ch@ thê9 Ft nưQc \$@ >ọ
>hc 5Xi ch@ giấy _u| tF9 \$@ >ọ
4i0n tư-ng :
-: chNy t5@ng >ọ MNng ch)i có
Ahói t5hng P$y đuc Mau đó <N9
\$@ th$nh <Bnh th$nh <WtD Ch@
nưQc \$@ \$ >hc nhf <Wt tan
t5@ng nưQc, ch@ giấy _yB tF9$@
_uB tF9 chuy8n Mang 9$u đo
ii;i thFch :
: chNy t5@ng @Ji tY@ 5a :
2
I
%
TWt :
2
I
%
tan t5@ng nưQc th$nh
4
3
:I
"
D T5@ng 92i t5ưkng aJit
_uB tF9 chuy8n Mang 9$u đo
":q%I
2
 2:
2
I
%
&ưQc tNc PRng \Qi \2i
M)ng : CaI
3? Th4 ngh$5KX :
&ưQc tNc PRng \Qi
đih@th@ Gnta@Jit ::
2
I
%
H+V% 9-( B :
&h1n Jdt , đNnh giN gik th#c h$nh
`ửa PRng cR, Pọn \0 Minh
Thu tưkng t5Bnh thF nghi09
Tuần :3.
Tiết : '.
CH¤“NG Q ? DUNG D·CH
nUNG nxCH
&g$y M@Yn :(Z"Z.(
&g$y gi;ng :1.Z"Z.(
G/V Đình Hòa Trang

11C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• 7hNi ni09 \L Pung 92i , chất tan, Pung P6ch , Pung P6ch <~@ h^a , Pung P6ch chưa <~@ h^a
• &htng <i0n hN th]c đey M# h^a tan c[a chất 5hn t5@ng nưQc đư-c nhanh hơn : 7huấy, đun
nóng, nghiLn nho chất 5hn
• 7b ncng ha chế Pung P6ch <~@ h^a , chưa <~@ h^a
II-Ch,]( [^ :
VRng cR : C)c th[y tinh , đƒa th[y tinh, <Bnh nưQc, thBa, )ng h]t, c)c nh#a
4óa chất ¸ Mu)i cn, Pầu th#c \1t , Jcng
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
H+V% 9-(1 :
giQi thi0u <$i :t5@ng h^ng thF
nghi09 hay t5@ng đki M)ng
h$ng ng$y ch]ng ta thưkng h^a
tan 9Wt chất 5hn hay >ong n$@
đó t5@ng nưQc đ8 có nhtng
Pung P6ch DO1y Pung P6ch >$
gB j tiết học h29 nay ch]ng ta
Ml tB9 hi8u AhNi ni09 n$y
H+V% 9-(2 : TB9 hi8u AhNi
ni09 : Vung 92i- chất tan-
Pung P6ch
-iO hưQng Pmn hM >$9 thF
nghi09 1 MgA
nêu cầu hM _uan MNt \$ nh1n
Jdt
,ưkng tan t5@ng nưQc tY@ nên
nưQc đưkng D &ưQc đưkng >$
hgn h- đXng nhất c[a đưkng
\$ nưQc gọi >$ Pung P6ch
đưkngD T5@ng Pung P6ch n$y
đưkng >$ chất <6 h^a tan gọi >$
chất tan
&ưQc c^n có Ah; ncng h^a
nhtng chất n$@ AhNc j \F PR j
O1y nưQc t5@ng cNc t5ưkng h-
t5ên >$ Pung 92i j
-4V4K >$9 thF nghi092 MgA
nêu cầu hM nh1n Jdt
sua cNc thF nghi09 \$ thF PR
t5ên G9 h~y hNt <i8u thế n$@ >$
Pung 92i j Chất tan j Pung
P6ch j
Ch@ hM đọc Aết >u1n MgA
4K nghG
4K >$9 thF nghi09 :
Ch@ đưkng \$@ c)c nưQc,
Ahuấy đLu đưkng tan t5@ng
nưQc  nưQc đưkng=chg n$@
cƒng có đW ngọt như nhau ? gọi
>$ Pung P6ch
4K nghG
&ưQc c^n có th8 h^a tan nhiLu
chất AhNc như Mu)i cn, 5ư-u,
AhF @JiDDD
Vầu cn Ah2ng tan , nCi >ên t5ên
9ut nưQc Pầu cn \$ nưQc
t5@ng c)c Ah2ng h;i >$ Pung
P6ch
O1y :
Vung 92i >$ chất có th8 h^a tan
chất AhNc đ8 tY@ th$nh Pung
P6ch
IYnung K?$3)h*+ +&n3Zung
Zh)h :
W\nung K?$ :
Vung 92i >$ chất có th8 h^a tan
chất AhNc đ8 tY@ th$nh Pung
P6ch
Q\Ch*+ +&n :
Chất tan : Chất <6 h^a tan t5@ng
Pung 92i
X\nung Zh)h :
nung Zh)h '- hyn h(7 "vng
nh*+ )m& Zung K?$ ,- )h*+ +&n
OF PR : Vung P6ch đưkng >$ hgn
h- đXng nhất c[a Pưkng >$
chNt tan \$ nưQc >$ Pung 92i
G/V Đình Hòa Trang

11F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

H+V% 9-(4 : Thế n$@ >$ Pung
P6ch chưa <’ h^a, Pung P6ch
<~@ h^a
i44K >$9 thF nghi09 \$ nh1n
Jdt : ở nhi0t đW JNc đ6nh :
Ch@ Pần Pần đưkng \$@ c)c
nưQc \$ Ahuấy đLu- _uan MNt j
nh1n Jdt j
Thu đư-c PP chưa <~@ h^a
Tiế tRc ch@ thê9 đưkng \$@
9~i-_uan MNt 5]t 5a Aết >u1n j
Thu đư-c <~@ h^a
O1y thế n$@ >$ Pung P6ch <~@
h^a , Pung P6ch chưa <~@ h^a j
H+V% 9-(@ :
Th#c tế 9u)n h^a tan 9Wt chất
5hn J;y 5a nhanh hơn ta th#c
hi0n nhtng <i0n hN n$@ jgi;i
thFch j

Chất tan : Chất <6 h^a tan t5@ng
Pung 92i
Vung P6ch >$ hgn h- đXng
nhất c[a Pung 92i \$ chất tan
/]c đầu đưkng tan hết t5@ng
nưQc thu đư-c Pung P6ch chưa
<~@ h^a
Kau đó đưkng Ah2ng th8 tan
đư-c nta t5@ng nưQc  Pung
P6ch <~@ h^a
™¢ nhi0t đW JNc đ6nh :
-Vung P6ch c^n có th8 h^a tan
thê9 chất tan gọi >$ Pung P6ch
chưa <~@ h^a
-Vung P6ch Ah2ng th8 h^a tan
thê9 chất tan gọi >$ Pung P6ch
<~@ h^a
Muón _uN t5Bnh h^a tan chất 5hn
J;y 5a nhanh hơn th#c hi0n cNc
<i0n hN Mau :
-7huấy Pung P6ch : nh}9 tcng
M# tiế J]c 9Qi gita h!n tử
chất tan \$ h!n tử Pung 92i
-,un nóng Pung P6ch : ở nhi0t
đW ca@ han tử chuy8n đWng
nhanh, >$9 tcng M# tiế J]c
giưa cNc han tử
- :&ghiLn nho chất 5hn : >$9
tcng <L 9ut tiế J]c giưa chất
tan \$ Pung 92i
IIYnung Zh)h )hư& <z1 ho&3
nung Zh)h <z1 ho& :
Vung P6ch chưa <~@ h^a , Pung
P6ch <~@ h^a :
• ¢ nhi0t đW JNc đ6nh :
-Vung P6ch c^n có th8 h^a tan
thê9 chất tan gọi >$ Pung P6ch
chưa <~@ h^a
-Vung P6ch Ah2ng th8 h^a tan
thê9 chất tan gọi >$ Pung P6ch
<~@ h^a
IIIYL-K +h0 n-1 "! {u: +SJnh
ho& +&n )h*+ STn ^M S& nh&nh
hơn :
1\Khu* Zung Zh)h
Q\Ngh$in nh| )h*+ STn
X\Đun n;ng Zung Zh)h
H+V% 9-( B
-Cmng )/ : Ch@ hM t5a@ đCi \$ t5; >ki :
1-Tr Pung P6ch 9u)i cn <~@ h^a >$9 thế n$@ đ8 có Pung P6ch 9u)i cn chưa <~@ h^a j
Tr Pung P6ch 9u)i cn chưa <~@ h^a >$9 thế n$@ đ8 có Pung P6ch nu)i cn <~@ h^a j
2- 4~y JNc đ6nh chất tan \$ Pung 92i t5@ng Pung P6ch 5ư-u
-n=n Zo: 4ọc <$i \$ t5; >ki c!u hoi MgA
K@Yn <$i 9Qi : ,W tan c[a chất
G/V Đình Hòa Trang

118
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :31
Tiết : '1 Đ¢ TAN C|A M¢T CH<T TRPNG NƯ—C
&g$y M@Yn :1"Z "Z.(
&g$y gi;ng :1' Z"Z.(
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• Chất tan \$ chất Ah2ng tan t5@ng nưQc
• ,W tan c[a 9Wt chất t5@ng nưQc >$ gB j yếu t) ;nh hưởng đến đW tan cNc chất t5@ng nưQcD
• Tiết >$9 thF nghi09 đ8 tB9 hi8u chất tan \$ chất Ah2ng tan
II-Ch,]( [^ :
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
-Thế n$@ >$ Pung 92i- chất tan
- Pung P6ch j ch@ \F PR 9inh
họa j
-Thế n$@ >$ Pung P6ch <~@ h^a,
chưa <~@ h^a j \F PR j
4@Yt đWng2 : tB9 hi8u chất
Ah2ng tan , chất tan
iọi hM cNch tiến h$nh thF
nghi09 1, _uan MNt \$ nh1n Jdt
/$9 thF nghi092 , _uan MNt
nh1n Jdt \$ 5]t 5a Aết >u1n
4@Yt đWng3 : TB9 hi8u tFnh tan
c[a 9Wt M) aJit, <aUơ, 9u)i
Ch@ cNc G9 nh9 tFnh tan t5@ng
nưQc c[a 9Wt M) aJit , <aUơ
,9u)i thG@ MgA
4ưQng Pmn hM JG9 <;ng tFnh
tan c[a aJit , <aUơ \$ 9u)i
4@Yt đWng" : TB9 hi8u đW tan
9Wt chất t5@ng ưQc >$ gB
Ch@ hM hNt <i8u đW tan c[a
9Wt chất t5@ng nưQc >$ gB j
iọi hM đọc MgA AhNi ni09 đW
tan
Kau Ahi >ọc 5Xi >$9 <ay hơi hết
nưQc t5ên tấ9 AFnh Ah2ng có
Pấu \ết gB
O1y CaCI
3
Ah2ng tan t5@ng
nưQc
ThF nghi092 : Mau Ahi >$9 <ay
hơi nưQc t5ên tấ9 có \ết 9k P@
có chất &aC> Aết tinh
O1y &aC> tan t5@ng nưQc
7ết >u1n : Có chất tan \$ có
chất Ah2ng tan t5@ng nưQc
4K nghG
4K đọc
4M _uan MNt <;ng tFnh tan
T5a tFnh tan c[a 9Wt h- chất
thuWc >@Yi aJit hay <aUơDDD
4K đọc MgA \$ nêu >Yi AhNi
ni09 đW ta
4K gi;i thFch P#a \$@ AhNi
IDCh=% %a( #à ch=% Gh;( %a( :
1? Th4 ngh$5K ,i +4nh +&n )m&
)h*+ : MgA
2? T4nh +&n +S1ng nưO) )m&
KV+ L/ &^$+, <&dơ, Ku/$ :
KgA
IID ĐV +&n )m& KV+ )h*+ +S1ng
nưO):
1?Đhnh ngh}& :
,W tan =AF hi0u K? c[a 9Wt chất
t5@ng nưQc >$ M) ga9 chất đó
h^a tan t5@ng 1..g nưQc đ8 tY@
th$nh Pung P6ch <~@ h^a ở
G/V Đình Hòa Trang

11N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

ở 2%
@
đW tan c[a đưkng >$ 2."g
nghba >$ gB j
4@Yt đWng% :
7hi tcng nhi0t đW thB đW tan
t5@ng nưQc c[a đưkng hay 9u)i
cn thay đCi thế n$@ j
O1y đW tan c[a cNc chất 5hn hR
thuWc \$@ yếu t) n$@ j
iO gi;i thFch thê9
,)i \Qi chất AhF như AhF
cac<@nic 9u)n AhF n$y tan
nhiLu t5@ng nưQc thB cần >$9
gB j
O1y đ)i \Qi chất AhF đW tan
t5@ng nưQc hR thuWc \$@ yếu
t) n$@ j
•9 5]t 5a Aết >u1n thG@ MgA
ni09 \ra nêu :
7hi tcng nhi0t đW thB đW tan c[a
đưkng hay 9ugi đLu tcng
O1y đW tan c[a Pa M) chất 5hn
tcng Ahi nhi0t đW tcng hay
ngư-c >Yi
-:h;i tcng N Muất \$ hY nhi0t
đW
nhi0t đW JNc đ6nhD
OF PR ở 2%
@
C đW tan c[a đưkng
>$ 2."g , 9u)i >$ 3'gDDD
2? Nh%ng 0u +/ Mnh hư~ng
"0n "V +&n :
aD L* tan của chất "`n t"'ng
n]=c Z phK th$*c 9' nhi8t đ*
=MgA?
,W tan tcng Ahi nhi0t đW tcng \$
ngư-c >Yi
<D L* tan của chất :h5 Z -hK
th$*c 9' nhi8t đ* 9 áp ^$ất
\^g:I
,W tan tcng Ahi nhi0t đW gi;9
\$ N Muất tcng
H+V% 9-(B
-Cmng )/ : &êu AhNi ni09 \L đW tan j
,W tan c[a chất AhF \$ chất 5hn hR thhuWc \$@ yếu t) n$@ j \F PR j
iọi hM t5; >ki c!u 1,2,3MgAZ1"2
-n=n Zo: 4ọc <$i D/$9 <$i t1 ",% MgAZ1"2
K@Yn <$i : &Xng đW Pung P6ch
G/V Đình Hòa Trang

12R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :31
Tiết : '2 N£NG Đ¢ eUNG evCH
&g$y M@Yn :1%Z"Z.(
&g$y gi;ng :1*Z"Z.(
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• 7hNi ni09 nXng đW hần t5c9 \$ nXng đW 9@> , nhQ đư-c cNc c2ng th3c tFnh nXng đW
• O1n PRng c2ng th3c đ8 tFnh cNc >@Yi nXng đW c[a Pung P6ch , nhtng đYi >ư-ng >iên _uan đến
Pung P6ch như Ah)i >ư-ng chất tan , Ah)i >ư-ng Pung P6ch ,>ư-ng chất tan, th8 tFch Pung P6ch ,
th8 tFch Pung 92i
• TFnh cen th1n , ‹ th3c >$9 \i0c t1 th8
II-Ch,]( [^ ::hiếu học t1 , <;ng hR
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i
cƒ :Ai89 t5a \ở <$i t1 2 G9
học Minh
4@Yt đWng 2 :
Ch@ hM đọc đ6nh nghba nXng đW
hần t5c9
•9 h~y ch@ <iết ‹ nghba :
Vung P6ch 4
2
KI
"
'.„
4^a tan ".g &aI4 \$@ nưQc
đ8 thu đư-c 2..g Pung P6chD
4~y tFnh nXng đW „ c[a PP j
&ếu <i8u Pišn :
9
ct :
Ah)i >ư-ng chất tan
9
PP
: Ah)i t>ư-ng PP
thB c2ng th3c tFnh nXng đW „
ntn j
4@Yt đWng " :
OF PR 1 : h^a tan 1. g Aa>i nit5at
\$@ ".g nưQcD TFnh nXng đW„
c[a PP j
nêu cầu hM ghi tó9 tht \$ >ên
<;ng t5Bnh <$y >ki gi;i
OF PR 2 : tFnh Ah)i >ư-ng 4
2
KI
"
có t5@ng 2..g PP 4
2
KI
"
2.„
2 hM đọc hần đ6nh nghba MgA
4M nêu :
Vung P6ch 4
2
KI
"
'.„ nghba >$
t5@ng 1..g Pung P6ch 4
2
KI
"

'.g 4
2
KI
"

4K tFnh :
&Xng đW „ :
".
1..
2..
Œ 2.„
C2ng th3c :C„ Œ
PP
mct
m
1..„
Tó9 tht :
Tiết : 9
ct
Π1.g ,9
P9
Π".g
TB9 : C„j
7h)i >ư-ng Pung P6ch:
9
PP Π1.q". Π%.=g?
C„ Œ
1.
%.
1..„Œ 2.„

Tiết : 9
PP
Œ 2..g, C„ Œ 2.„
TB9 : 9
ct Œ
j
9
ct
Œ

1..„
W
9
PP
Œ
2.
1..
2..Œ".g
IYNvng "V 7hqn +S•K )m&
Zung Zh)h : UC€\
1\ Đhnh ngh}& : MgA
2\ C?ng +hu) :
C• Ž
PP
mct
m
1RR•
T5@ng đó :
9
ct :
Ah)i >ư-ng chất tan
9
PP
: Ah)i t>ư-ng PP
n : >$ M) 9@> chất tan
\ : >$ th8 tFch Pung P6ch=>?
OF PR 1 :
OF PR 2 :
G/V Đình Hòa Trang

121
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

H+V% 9-( B
-Cmng )/ : ch@ hM t5; >ki <$i t1 1 t5ang 1"% MgA
TB9 Ah)i >ư-ng TaC>
2
có t5@ng "..g PP j
-n=n Zo: TB9 hi8u nXng đW 9@> >$ gB j N PRng tFnh j
Tuần : 32
Tiết : '3 N£NG Đ¢ eUNG evCH
&g$y M@Yn : 1'Z "Z.(
&g$y gi;ng : 2"Z"Z.(
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c : gi)ng tiết t5ưQc
II-Ch,]( [^ :
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
&Xng đW hần t5c9 c[a Pung
P6ch >$ gB j nêu c2ng th3c tFnh
nXng đW „ c[a Pung P6ch j
TFnh M) ga9 9u)i cn \$ nưQc
cần P•ng đ8 tY@ 5a 3..g PP
9u)i cn *.„j
4@Yt đWng2 :
iọi 3 hM đọc đ6nh nghba nXng
đW 9@> MgA
4~y nêu ‹ nghba c[a c@n M)
ghi : PP &aI4 .D1M
4~y tFnh nXng đW 9@> Ahi h^a
tan ".g &aI4 \$@ nưQc đ8 tY@
5a 2> PP j
•9 h~y 5]t 5a c2ng th3c tFnh j
4@Yt đWng 3 :
4ưQng Pmn hM >$9 <$i t1 N
PRng
T$i 1 : MgA
T$i 2 :MgA
yêu cầu hM tó9 tht \$ >ên <;ng
gi;i
Ch@ hM nh1n Jdt j
4K t5; >ki
9
ct
Œ

1..„
W
9
PP
Œ
*.
1..
3.. Œ
2".=g?
9
42I
Œ 3.. ± 2". Œ '.=g?
4K đọc MgA
¦ nghba : t5@ng 1>Ft PP &aI4
có .,1 9@> &aI4
K) 9@> &aI4 : ". : ". Œ1=9@>?
&Xng đW 9@> Pung P6ch :
1 : 2 Π.,%=9@>Z>?h@uc ghi .,%M
C2ng th3c :
C
M
Œ
n
9
n : >$ M) 9@> chất tan
\ : >$ th8 tFch Pung P6ch=>?
4K th;@ >u1n \$ cử đYi Pi0n >ên
<;ng gi;i
4K nh1n Jdt
IIYNvng "V K1' )m& Zung
Zh)h :
1?Đhnh ngh}& :
&Xng đW 9@> c[a đung P6ch
= AF hi0u C
M
? >$ M) 9@> chất tan
có t5@ng 1 >it Pung P6ch
2? C?ng +hu) : C
M
Œ
n
9
n : >$ M) 9@> chất tan
\ : >$ th8 tFch Pung P6ch=>?
3?•7 Z[ng :
T$i t11 : MgA
T$i t12 : MgA
H+V% 9-( @
-Cmng )/ : gọi hM nhhc >Yi AhNi ni09 nXng đW 9@> j c2ng th3c tFnh j
/$9 <$i 3 MgA
G/V Đình Hòa Trang

122
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

-n=n Zo: học <$i , >$9 <$i t1 MgA
Chuen <6 <$i ha chế Pung P6ch
Tuần :32
Tiết : '" jHA CH• eUNG evCH
&g$y M@Yn :2%Z"Z.(
&g$y gi;ng :2(Z"Z.(
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• Tiết tFnh t@Nn cNc đYi >ư-ng >iên _uan đến Pung P6ch như Ah)i >ư-ng chất tan, Ah)i >ư-ng
Pung P6ch , Pung 92i , th8 tFch Pung 92iDDDnh}9 đN 3ng đư-c yêu cầu ha chế Pung P6ch \Qi
nXng đW ch@ t5ưQc
• `an >uy0n Ab ncng ha chế Pung P6ch : tha@ tNc Jử PRng c!n,)ng đ@ngDDDD
II-Ch,]( [^ :
VRng cR :c)c th[y tinh có chia th8 tFch, đƒa th[y tinh , thBaDDD
4óa chất : CuKI
"
Ahan , nưQc cất
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
nêu đ6nh nghba \$ c2ng th3c
tFnh nXng đW 9@> j
4@Yt đWng 2 :
T$i t1 1 : ch@ cNc G9 đọc đL
\$ JNc đ6nh yLu <$i ntn j
4ưQng Pmn cNc G9 tFnh t@Nn
nêu cầu t5Bnh <$y cNch t5iến
h$nh ha chế j
4@Yt đWng 2 :
T$i t1 2 :
Ch@ hM đọc \$ t5ó9 tht đL j
th;@ >u1n tB9 5a hương hN
gi;i \$ cử đa6 Pi0n t5; >ki >ên
<;ng đGn t5Bnh <$y
4ưQng Pmn hM cNch ha chế
,ọc \$ nghiên c3u đL :
-&h9 đư-c đYi >ư-ng đ~ <iết
-Cần tB9 nhtng đYi >ư-ng n$@ j
N PRng c2ng th3c n$@ j
ii;i <$i t1 \$ học Minh nh1n
Jdt
-C!n % g CuKI
"
-,@ng "% 9> nưQc cất \$@ )ng
đ@ng
-,C nưQc cất Pần Pần \$ Ahuấy
nhf
,ọc <$i t1 \$ tFnh t@Nn
-7h)i >ư-ng c[a CuKI
"
9
CuKI"
Π.,.%D1D1'.Π*g
-CNch ha chế :
C!n *g CuKI
"
5Xi ch@ \$@ )ng
đ@ng
,C nưQc Pần Pần \$@ )ng \$
Ahuấy đLu đến \Ych %.9>
IDC:)h 7h& )h0 KV+ Zung Zh)h
+h`1 nvng "V )h1 +SưO) :
1?Fh& )h0 b‚g Zung
Zh)hCupA
a
W‚€
a?TFnh tóan :
9
CuKI"
Π%g \$ 9
42I
Œ"%g
<?CNch ha chế :
-C!n % g CuKI
"
-,@ng "% 9> nưQc cất \$@ )ng
đ@ng
-,C nưQc cất Pần Pần \$ Ahuấy
nhf
2?Fh& )h0 b‚K' Zung Zh)h
CupA
a

a?TFnh t@Nn :
<?CNch ha chế :
--
H+V% 9-( 4
-Cmng )/ : nêu cNch ha chế 2..g Pung P6ch TaC>
2
2.„
=Ch@ hM th;@ >u1n nhó9 t5; >ki nhanh t5ên <;ng nhó9?
G/V Đình Hòa Trang

124
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

-n=n Zo: 4ọc <$i , >$9 <$i t1D ,ọc t5ưQc <$i học c^n >Yi \L ha >@~ng Pung P6ch
Tuần : 33
Tiết : '% jHA CH• eUNG evCH
&g$y M@Yn : 2*Z"Z.(
&g$y gi;ng :3Z%Z.(
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c : như tiết '"
II-Ch,]( [^ : &hư tiết '"
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
iọi hM >ên <;ng >$9 <$i t1 3
MgA = Tó9 tht, JNc đ6nh C„ 5Xi
t5Bnh <$y cNch ha chế ?
4@Yt đWng 2 :
Ch@ hM đọc \$ tó9 tht <$i t1 1
Mu)n ha >@~ng Pung P6ch thB
h;i thê9 nưQc \$@ Pung P6ch
hi0n có
O1y thG@ đL <$i h;i tB9 O
PP
j
7hi ha >@~ng Pung P6ch thB M)
9@> chất tan Ah2ng thay đCi
iọi hM >ên <;ng tFnh t@Nn
nêu cầu th;@ >u1n \$ t5Bnh <$y
cNch ha >@~ng j
4@Yt đWng 3 : <$i t1 2 :
nêu cầu hM đọc \$ tó9 tht <$i
t1
iO hưQng Pmn đ8 hM th#c hi0n
i-i ‹ 9u)n ha >@~ng PP có C
„ cần tB9 đYi >ư-ng n$@ j Ahi
ha >@~ng thB >ư-ng chất tan có
thay đCi Ah2ng j
Ch@ hM đọc MgA
T$i 1 :
:ha chế 1..9> Pung P6ch
MgKI
"
.,"M tr Pung P6ch 2M
-TFnh t@Nn
-Th;@ >u1n t5; >ki cNh ha chế
-,ọc MgA
T$i t1 2 :
:ha >@~ng 1%.g PP&aC> 2,%„
tr PP&aC> 1.„
TB9 Ah)i >ư-ng chất tan
TB9 Ah)i >ư-ng nưQc
T5Bnh <$y cNch ha chế
,ọc MgA
IIDFh& '1zng KV+ Zung Zh)h
+h`1 nvng "V )h1 +SưO)
1?Fh& )h0 W‚‚K' Zung Zh)h
ƒgpA
a
‚,aƒ +„ Zung Zh)h Qƒ
a?TFnh t@Nn :
<?CNch ha chế : MgA
2?
H+V% 9-(@
-Cmng )/ : iọi hM nhhc >Yi cNc <ưQc cần th#c hi0n đ8 ha >@~ng Pung P6ch thG@ yêu cầu
-n=n Zo: 4ọc <$i , /$9 <$i t1 MgAD Chuen <6 <$i >uy0n t1 D
G/V Đình Hòa Trang

12@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :33
Tiết : '' WULkN Tlj
&g$y M@Yn : 1Z%Z.*
&g$y gi;ng : "Z%Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• ,W tan c[a 9Wt chất t5@ng nưQc \$ cNc yếu t) ;nh hưởng đến đW tan j
• ¦ nghba \$ c2ng th3c tFnh nXng đW hần t5c9 \$ nXng đW 9@>Z>Ft j cNch chuy8n đCi cNc đYi
>ư-ng có >iên _uan
• TFnh t@Nn \$ ha chế 9Wt Pung P6ch thG@ nXng đW ch@ t5ưQc
II-Ch,]( [^ : :hiếu học t1 , <;ng hR , 2n t1 Aiến th3c đ~ học
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :7i89 t5a <$i cƒ :
4@Yt đWng 1 : 7iến th3c cần
nhQ
:hNt hiếu học t1
nêu cầu cNc nhó9 t5; >ki \$ cử
đYi Pi0n t5Bnh <$y
1-,W tan c[a 9Wt chất t5@ng
nưQc >$ gB jnhi0t đW \$ N Muất
;nh hưởng đến đW tan ntn j
2-&Xng đW Pung P6ch :
-‹ nghi~ c[a nXng đW hần t5c9
\$ nXng đW 9@> j
-C2ng th3c tFnh nXng đW hần
t5c9 \$ nXng đW 9@> j
-CNch chuy8n đ8 tFnh cNc đYi
>ư-ng >iên _uan j
4@Yt đWng 2 :
T$i t1 :
T$i % MgA : :h!n c2ng :
&hó9 2,",' : hần %a
&hó9 1,3,% hần %<
Cử đYi Pi0n t5; >ki
Ch@ hM nh1n Jdt
iO nh1n Jdt
4@Yt đWng 3 :
T$i ' MgA : h!n c2ng >$9 thG@
<$n
Cử đYi Pi0n t5; >ki
4K nh1n Jdt
iO nh1n Jdt
4K h@Yt đWng nhó9 đ8 t5; >ki
c!u hoi \$ cử đYi Pi0n t5; >ki
4K nh1n Jdt, <C Mung nếu thiếu
Mót
4@Yt đWng nhó9 thG@ h!n
c2ng \$ đYi Pi0n cNc nhó9 t5;
>ki
ThG@ P’i 5]t Ainh nghi09
4@Yt đWng thG@ trng <$n
Cử đYi Pi0n trng <$n t5; >ki
&h1n Jdt
I.3$*( %hmc c8( (hX :
1-,W tan c[a 9Wt chất t5@ng
nưQc >$ gB jnhi0t đW \$ N Muất
;nh hưởng đến đW tan ntn j
2-&Xng đW Pung P6ch :
-‹ nghi~ c[a nXng đW hần t5c9
\$ nXng đW 9@> j
-C2ng th3c tFnh nXng đW hần
t5c9 \$ nXng đW 9@> j
IIDOà$ %dY :
T$i % : MgA
T$i ' : MgA
T$i 1 \$ 3 : MgA
H+V% 9-( @
G/V Đình Hòa Trang

12B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

-Cmng )/ : ”G9 >Yi cNc <$i t1 đ~ >$9 \$ >$9 thê9 <$i t1 1 \$ <$i 3 MgA
-n=n Zo: Chuen <6 <$i th#c h$nh t5@ng MgA
Tuần :3"
Tiết : '(
THDC HENH F
jHA CH• eUNG evCH TH}P N£NG Đ¢ CHP TRƯ—C
&g$y M@Yn : 2Z%Z.*
&g$y gi;ng :(Z%Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• CNch tFnh t@Nn \$ ha Jchế Pung P6ch đơn gi;n thG@ cNc nXng đW AhNc nhau
• `an >uy0n Ab ncng tFnh t@Nn,c!n đ@ hóa chất t5@ng tn
II-Ch,]( [^ :
VRng cR : )ng đ@ng , c)c th[y tinh, đƒa th[y tinh, giN, thBaDDD
4óa chất : 9u)i cn , đưkng , nưQc
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng 1 :
ThF nghi09 1 : ch@ hM đọc thF
nghi09 MgA
4ưQng Pmn hM tFnh t@Nn :
Mu)n ha chế 9Wt Pung P6ch
cần nhtng yếu t) n$@ j
&êu cNch tFnh \$ tFnh cNc đYi
>ư-ng thG@ yêu cầu ở thF
nghi091
4ưQng Pmn hM cNch ha chế \$
ch@ hM tiến h$nh ha chế thG@
hưQng Pmn
4@Yt đWng 2 :
ThF nghi09 2 :
Ch@ hM đọc MgA
7hi ha >@~ng PP thB Ah)i >ư-ng
chất tan thế n$@ j
O1y cần tFnh đYi >ư-ng n$@ đ8
có th8 ha chế Pung P6ch t5ên j
•9 h~y tFnh t@Nn \$ nêu cNch
ha chế ntn j
Ch@ hM tiến h$nh ha >@~ng PP
thG@ yêu cầu
4ọc Minh đọc
-Cần có Ah)i >ương chất tan \$
Ah)i >ư-ng Pung 92i
-4K tFnh t@Nn \$ ghi Aết _u; :
9
đưkng
Π(,%g
9
nưQc
Π"2,%g
:hNt <i8u \$ t# ha chế Pung
P6ch :
-C!n (,%g đưkng ch@ \$@ c)c
-Ch@ nưQc \$@ )ng đ@ng đến
\Ych "2,%9>
- Ch@ nưQc \$@ c)c đưkng
Ahuấy đLu
4K đọc
-7h2ng thay đCi
-Cần tFnh Ah)i >ư-ng Pung P6ch
\$ Ah)i >ư-ng nưQc cần ch@
thê9 \$@ :
9
PP đưkng
Œ1',(g
9
nưQc
Π33,3g
CNch ha chế :
-C!n 1',(g PP đưkng ch@ \$@
c)c
-C!n 33,3g nưQc ch@ \$@ c)c
th[y tinh có ch3a PP đưkng \$
ThA (h$q7 1 :
:ha chế %.g Pung P6ch đưkng
1%„
1?T4nh +1:n :
2?C:)h 7h& )h0 :
-C!n (,%g đưkng ch@ \$@ c)c
-Ch@ nưQc \$@ )ng đ@ng đến
\Ych "2,%9>
- Ch@ nưQc \$@ c)c đưkng
Ahuấy đLu
ThA (h$q7 2 :
:ha chế %.g Pung P6ch
đưkng%„ tr Pung P6ch đưkng
1%„
1?T4nh +1:n
2?C:)h 7h& )h0 :
-C!n 1',(g PP đưkng ch@ \$@
c)c
-C!n 33,3g nưQc ch@ \$@ c)c
th[y tinh có ch3a PP đưkng \$
Ahuấy đLu
G/V Đình Hòa Trang

12C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4@Yt đWng 3 :
ThF nghi09 3 :
Ch@ hM đọc thF nghi09
Mu)n ha chế PP có nXng đW
M@> cần nhtng yếu t) n$@ j
CNch tFnh ntnD 4~y tFnh t@Nn cR
th8 \$ t5Bnh <$y cNch ha chế
Ch@ hM tiến h$nh ha chế
4@Yt đWng " :
ThF nghi09 " : ch@ hM đọc thF
nghi09
4ưQng Pmn hM tFnh t@Nn cNc đYi
>ư-ng cần đ8 ha chế
Ch@ hM hNt <i8u cNch ha chế
\$ tiến h$nh ha chế thG@
hưQng Pmn
Ahuấy đLu
4K đọc
Cần Ah)i >ư-ng chất tan
TFnh t@Nn :
n ΠC
M
DO Œ .,1D.,2 Œ.,.2=9@>?
 9
&aC>
Π.,.2D%*D% Π1,1(g
CNch ha chế :
-C!n 1,1(g 9u)i cn ch@ \$@
c)c đ@ng
-`ót nưQc tr tr \$@ c)c Ahuấy
đLu đến \Ych 1..9>
4K ha chế thG@ cNc <ưQc t5ên
4K đọc
TFnh t@Nn \$ ghi Aết _u;:
O
PP
Π2%9>
T5Bnh <$y cNc <ưQc \$ tiến
h$nh ha chế :
-,@ng 2%9> PP 9u)i cn \$@
c)c đ@ng, 5ót tr tr nưQc \$@
đến \Ych %.9> \$ Ahuấy đLu
ThA (h$q7 4 :
:ha chế 1..9> Pung P6ch &aC>
có nXng đW .,2M
1?T4nh +1:n
2?C:)h 7h& )h0 :
-C!n 1',(g PP đưkng ch@ \$@
c)c
-C!n 33,3g nưQc ch@ \$@ c)c
th[y tinh có ch3a PP đưkng \$
Ahuấy đLu
ThA (h$q7 @ :
:ha chế %.9> Pung P6ch 9u)i
cn .,1M tr Pung P6ch 9u)i cn
.,2M
1?T4nh +1:n
2\C:)h 7h& )h0 :
,@ng 2%9> PP 9u)i cn \$@ c)c
đ@ng, 5ót tr tr nưQc \$@ đến
\Ych %.9> \$ Ahuấy đLu
H+V% 9-( B
-iO nh1n Jdt , đNnh giN gik th#c h$nh
-Ch@ hM thu Pọn PRng cR ,>$9 \0 Minh
-Tưkng t5Bnh thF nghi09
-Vun P^ : 2n t1 Aiến th3c đ~ học t5@ng học AB II đ8 chuen <6 Ai89 t5a học AB
G/V Đình Hòa Trang

12F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :3",3%
Tiết : '*,'+ rN Tlj
&g$y M@Yn : %Z%Z.*
&g$y gi;ng : *Z%Z.*
I -M\c %$T, : ii] học Minh nh9 đư-c :
• 40 th)ng hóa Aiến th3c t5ọng t!9 đ~ học t5@ng học A| II
• `an >uy0n Ab ncng \iết \$ tFnh thG@ hương t5Bnh hóa học
• 7h; ncng nh1n <iết chất P#a \$@ tFnh chất hóa học
II-Ch,]( [^ :40 thh)ng c!u hoi
4ọc Minh 2n t1
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
H1P+ "Vng )m& +hq H1P+ "Vng )m& hs) L$nh NV$ Zung gh$ <Mng
4@Yt đWng1 :
&htng Aiến th3c cần nhQ :
iO đưa 5a nhtng c!u hoi , yêu
cầu hM >ần >ư-t t5; >ki
1?TFnh chất hóa học c[a
4iP5@ j\iết hương t5Bnh h;n
3ng j
2?TFnh chất hóa học c[a nưQc j
Tiết :T44 9inh họa j
3?,iLu chế hiP5@ t5@ng :T& j
Oiết :T44 j
"?Th$nh hần c[a @Jit, aJit,
<aUơ, 9u)i j :h!n >@Yi \$ đọc
tên=Ch@ \F PR 9inh họa?
%?7hNi ni09 đW tan,&Xng đW „,
nXng đW 9@>Z>it j
'?CNc yếu t) ;nh hưởng đến đW
tan cNc chất t5@ng ưQc j
4@Yt đWng 2 :
T$i t1 1 :
Oiết hương t5Bnh h;n 3ng :
/ần >ư-t ch@ cNc cu chất tNc
PRng \Qi nhau, \iết :T44 J;y
5a nếu có :
a? CaI , 4
2
I , <? Cu , 4
2
I
c? KI
3
, 4
2
I , P? G
2
I
3
, 4
2
4K >ần >ư-t t5; >ki cNc c!u hoi
4K nh1n Jdt \$ 5]t 5a Aiến th3c
cần nhQ
Ch@ \F PR <}ng c2ng th3c hóa
học , h!n >@Yi \$ đọc tên 9gi
>@Yi chất
&êu hi8u <iết \L nXng đW „ \$
nXng đW 9@>Z>it
Oiết c2ng th3c tFnh 2 >@Yi nXng
đW
CNc nhó9 th;@ >u1n \$ >ần >ư-t
cư đYi Pi0n >ên <;ng t5Bnh <$y
>ki gi;i c[a nhó9 9Bnh
I…K$0n +hu) )qn nhO :
1?TFnh chất hóa học c[a
4iP5@ j\iết hương t5Bnh h;n
3ng j
2?TFnh chất hóa học c[a nưQc j
Tiết :T44 9inh họa j
3?,iLu chế hiP5@ t5@ng :T& j
Oiết :T44 j
"?Th$nh hần c[a @Jit, aJit,
<aUơ, 9u)i j :h!n >@Yi \$ đọc
tên=Ch@ \F PR 9inh họa?
%?7hNi ni09 đW tan,&Xng đW „,
nXng đW 9@>Z>it j
'?CNc yếu t) ;nh hưởng đến đW
tan cNc chất t5@ng ưQc j
II… 8-$ +67 :
T$i t1 1 :
Oiết hương t5Bnh h;n 3ng :
/ần >ư-t ch@ cNc cu chất tNc
PRng \Qi nhau, \iết :T44 J;y
5a nếu có :
a? CaI , 4
2
I , <? Cu , 4
2
I
G/V Đình Hòa Trang

128
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T$i t1 2 :
Có 3 chất đ#ng t5@ng 3 >ọ AhNc
nhau : CaI , :
2
I
%
, GI
•9 h~y ch@ <iết >$9 thế n$@ đ8
nh1n 5a 9gi chất j \iết hương
t5Bnh h;n 3ng j
T$i t1 3 :
/$9 >Yi <$i t1 %, ' MgA Z 11+
iO h!n c2ng :
&hó9 1, <$i 1
&hó9 3," <$i 2
&hó9 ", % <$i %
&hó9 2, ' <$i '
iO nh1n Jdt 9gi nhó9
CNc nhó9 nh1n Jdt , Mửa Mai
c? KI
3
, 4
2
I , P? G
2
I
3
, 4
2
T$i t1 2 :
Có 3 chất đ#ng t5@ng 3 >ọ AhNc
nhau : CaI , :
2
I
%
, GI
•9 h~y ch@ <iết >$9 thế n$@ đ8
nh1n 5a 9gi chất j \iết hương
t5Bnh h;n 3ng j
T$i t1 3 :
/$9 >Yi <$i t1 %, ' MgA Z 11+
H+V% 9-( 4
-n=n Zo: Hn t1 Ab đ8 chuen <6 Ai89 t5a cu)i nc9
G/V Đình Hòa Trang

12N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần :3%
Tiết : (. 3I~M TRA HỌC 3¤ I I
&g$y M@Yn : *Z%Z.*
&g$y gi;ng : 1. Z%Z.*
I -M\c %$T, :
• ,Nnh giN Aết _u; học t1 c[a học Minh
• 7h; ncng \1n PRng Aiến th3c \$ >$9 <$i t1 tFnh thG@ hương t5Bnh hóa học
II-Ch,]( [^ : ,L <$i \$ đN Nn
III-C5c h+V% 9-( _VI học :
1-«n đ6nh :
2-:hNt đL : ,– 7I¹M T`S 4°C 7È II - &ÉM 2..(-2..*
ƒBN : HÓA HỌC 8
Thw$ g$&n: "% h]t=7h2ng A8 thki gian hNt đL?
AbT&yc (h$q7:=3đ? 4~y Ah@anh t5^n 1t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng :
C?,1?=.,2%đ? &guyên >i0u P•ng đ8 điLu chế AhF 4
2
t5@ng :T& >$:
a? ¨n , 4
2
KI
"
<? ¨nI , 4C>
c? Cu, 4C> P? &a ,4
2
I
C?, 2?=.,2%đ? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9
chuy8n Mang 9$u đo :
a? TaI, &a
2
I, CaI <? KI
3
, :
2
I
%
, &
2
I
%
c? KI
3
, CaI, 7
2
I P? :
2
I
%
, CI
2
, TaI
C?, 4? =.,2%đ? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9
chuy8n Mang 9$u Janh:
a? KI
3
, &a
2
I , TaI <? &a
2
I , 7
2
I, TaI
c? CaI, TaI, /i
2
I P? C; < \$ c
C?, @? =.,2%đ? Ch@ 9mu &a \$@ nưQc,có chất AhF th@Nt 5a, AhF đó có tFnh chất Mau:
a? 7h2ng Puy t5B M# chNy <? /$9 đRc nưQc \2i t5@ng
c? ChNy t5@ng @Ji tY@ 5a nưQc P? /$9 cRc than hXng <•ng MNng
C?, B? =.,2%đ? &hó9 Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu tan t5@ng nưQc :
a? Ca , &a , G, 7 <? &a , Ta, Ca , 7
c? 7 , &a , Ta , S> P? /i , &a , Cu , 7
C?, C? .,2%đ? :h;n 3ng hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
a? &a
2
I q 4
2
I  2&aI4 <? G q 34C>  GC>
3
q 4
2
c? G q 4
2
KI
"
 GKI
"
q 4
2
P? 4
2
q GI  G q 4
2
I
C?,F?=.,2%đ?7hử h@$n t@$n 2"g đXng =II? @Jit <}ng AhF hiP5@, Ah)i >ư-ng đXng thu đư-c >$:
a? 1+g <? 1+,2g c? 2.g P? 1*,"g
C?, 8? =.,2%đ? ,W tan c[a chất AhF t5@ng nưQc hR thuWc \$@:
a? Ž Muất <? &hi0t đW c? Ž Muất \$ nhi0t đW P? C; a,<,c
C?, N? =.,2%đ? &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ TaUơ:
a? &aI4 , C
2
4
%
I4 , Ta=I4?
2
<? Ca=I4?
2
,Cu=I4?
2
, G=I4?
3
c? 7I4, S>=I4?
3
, C4
3
CII4 P? C; a,<,c
C?, 1Rb =.,2%đ? ,ơn chất S chNy t5@ng @Ji tY@ 5a chất 5hn T, chất T tan t5@ng nưQc tY@ th$nh chất
>ong C >$9 _uB tF9 chuy8n Mang 9$u đo D O1y cNc chất S , T , C >ần >ư-t thG@ th3 t# >$:
a? &a, &a
2
I , &aI4

<? K , KI
2
, 4
2
KI
3
c?: , :
2
I
%
, 4
3
:I
"
P? :
2
I
%
, : , 4
3
:I
"
G/V Đình Hòa Trang

14R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C?, 11?=.,%đ? T5@ng cNc h- chất có CT44 Mau: 4C>, &aC>, &a
2
I , 7I4 , Cu=I4?
2
, 7
2
KI
"
, KI
3
,
4
2
KI
"
:
a?4- chất thuWc >@Yi @Jit >$ : &a
2
I ,CaI , KI
3
<?4- chất thuWc >@Yi <aUơ >$ : 7I4 , Cu=I4?
2 ,
4
2
KI
"

c?4- chất thuWc >@Yi aJit >$ : 4C> , 4
2
KI
"

P?4- chất thuWc >@Yi 9u)i >$ : 7
2
KI
" ,
&aC> ,4C>
S?T‡ l,d(: =(đ?
C?, 1?=1,%đ? 4@$n th$nh :T44 Mau:
a? 7a>i q &ưQc  j q j
<? /ưu hu|nh t5i @Jit q &ưQc  j
c? &at5i @Jit q &ưQc  j
P? &h29 @Jit q aJit MuŠu5ic  &h29 MunŠat q &ưQc
C?, 2?=1,%đ? T}ng hương hN hóa học n$@ đ8 h!n <i0t 3 chất 5hn Mau: &a
2
I , :
2
I
%
, G
2
I
3
C?, 4? Vmn AhF hiP5@ >ấy Pư _ua 2,"g Mht =III? @Jit nung nóng D
a? TFnh Ah)i >ư-ng Mht thu đư-c j
<? Ch@ t@$n <W Mht thu đư-c t5ên \$@ Pung P6ch aJit có ch3a 1",'g aJit c>@hiP5icD 4~y tFnh
th8 tFch AhF hiP5@ tY@ th$nh=¢đAtc?j
= Ch@ G Œ %' , I Œ 1' , 4 Œ1 , C> Œ 3%,% ?

MrN HÓA 8
Đ•j •Nc OI~U ĐI~M
A.T&yc (h$q7: a@9b
c?,

1 2 4 @ B C F 8 N 1R 11
a w w
[ w w w w w
c w w w w w
_ w w
Đ$:7 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 RpB9
Tb T‡ l,d(: ='đ?
C†u W? =2đi89?
Oiết đ]ng CT44 cNc chất \$ c!n <}ng 9gi :T:¤ ghi .,%đ nếu c!n <}ng Mai t5r .,2%đ , nếu
Mai CT44 thB Ah2ng ch@ đi89
C†uQ? =1,%đ? &êu đ]ng hương hN \$ ghi đư-c :T44 :
-V•ng nưQc \$ _uB tF9 ch@ .,%đ
-Oiết đ]ng 2 :T44 ch@ 1đ
C†u X? =2,%đ?
Oiết đ]ng 2 :T44 , 9gi thh ch@ .,%đD2 Œ 1đ
Chuy8n đCi 5a M) 9@> cNc chất thG@ đL <$i ch@ ghi .,2%đ
,ut t• >0 \$ tFnh đư-c Ah)i >ư-ng Mht thu đư-c ghi .,%đ
Có >F >u1n ch• 5a chất Pư ch@ .,2%đ
TFnh đư-c th8 tFch 4
2
thG@ chất tNc PRng hết ch@ .,%đ
G/V Đình Hòa Trang

141
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

4ọ \$ tên:›››››››› 3I~M TRA 1B Yh1%
/Q :›››D MH&: 4¯S +
H€I chọ( c?, 91( (h=% &˜$ 95(h _=, “ #à+ Yh$*, %&H l‘$ _)X$ 9?I:
C!u 1 2 3 " % ' ( * + 1.
T5;
/ki
=1?
S
T
C
V
C!u1 : CNc chất Mau đ!y đLu >$ @Jit aJit :
S D CaI, Ca=I4?
2
, &a
2
I T D KI
3
, :
2
I
%
, CI
2
C D &a
2
I, CaI, 7
2
I C D &a
2
I, &
2
I
%
, CaI
C!u2: Chất S ch@ \$@ PP c[a 1 aJit thu đư-c PP c[a chất T có 9$u Janh >a9D O1y S, T >ần >ư-t >$
cNc chất n$@j
S DCu , 4C> T D Cu, 4
2
KI
"
C D CuI, 4
2
KI
"
V D C; TC
C!u 3: &h29 tNc PRng đư-c cu chất n$@ Mau đ!yj
S D 4C>, &aI4 T D 4C>, KI
3
C D 4C>, 4
2
KI
"
V D C; S \$ C
C!u " : &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ aJit:
S D 4C>, &aI4 ,4
2
K T D 4C>, &a4KI
"
C D 4C>, 4
2
KI
",
4
2
K V D C; S \$ C
C!u %: CanJi @Jit đ8 t5@ng Ah2ng AhF >!u ng$y Ml <6 gi;9 chất >ư-ng >$ P@:
S D CanJi @Jit <6 nhi0t h!n h[y
T D CanJi @Jit tNc PRng \Qi AhF nitơ t5@ng Ah2ng AhF
C D CanJi @Jit tNc PRng \Qi AhF cac<@nic t5@ng Ah2ng AhF
V D C; STC
C!u ': Ch@ Cu \$@ )ng nghi09 ch3a 4
2
KI
"
đuc , có hi0n tư-ng gB J;y 5a:
S D Có chất AhF Ah2ng 9$u , 9•i hhc Minh 5a
T D 7hF Minh 5a Ah2ng 9$u \$ Ah2ng có 9•i
C D 7h2ng có hi0n tư-ng n$@ J;y 5a
V D Có Pung P6ch 9$u Janh >a9 tY@ th$nh
C!u (: ,un nóng )ng nghi09 ch3a đXng \$ aJit MunŠu5ic đuc , AhF n$@ Minh 5a Mau h;n 3ng:
S D 4
2
T D I
2
C D KI
3
V D KI
2
C!u *: Có 3 >ọ 9ất nh~n, ch3a cNc PP : 4C> , &aC> , 4
2
KI
"
D Có th8 P•ng chất n$@ đ8 nh1n 5a 9gi
chất:
S D suB tF9 T D &ưQc \2i t5@ng C D Ta5i c>5ua V D C; SC
G/V Đình Hòa Trang

142
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C!u +: /ưu hu|nh đi @Jit đư-c tY@ th$nh tr cu chất n$@ Mau đ!y:
S D 7
2
KI
"
, 4C> T D&a
2
KI
3,
7I4 C D &a
2
KI
3 ,
4
2
KI
"
V D&a
2
KI
3
, CuKI
"
C!u 1. : Ch@ ',2g &a
2
I tNc PRng \Qi nưQc thB thu đư-c 2..g PP &aI4 DTFnh C

c[a Pung PP &aI4
j
= &a Œ 23 , I Œ 1', 4 Œ1 ?
S D "„ T D3„ C D2„ V D 1„

4ọ \$ tên:›››››››› 3I~M TRA 1B Yh1%
/Q :›››D MH&: 4¯S +
H€I chọ( c?, 91( (h=% &˜$ 95(h _=, “ #à+ Yh$*, %&H l‘$ _)X$ 9?I:
C!u 1 2 3 " % ' ( * + 1.
T5;
/ki
=2?
S
T
C
V
C!u1 : CNc chất Mau đ!y đLu >$ @Jit <aUơ :
S D CaI, Ca=I4?
2
, &a
2
I T D KI
3
, :
2
I
%
, CI
2
C D &a
2
I, CaI, 7
2
I C D &a
2
I, &
2
I
%
, CaI
C!u2: Chất S ch@ \$@ PP c[a 1 aJit thu đư-c PP c[a chất T có 9$u Janh >a9D O1y S, T >ần >ư-t >$
cNc chất n$@j
S D &aI4, 4C> T D Cu=I4?
2
, 4
2
KI
"
C D CuI, 4
2
KI
"
V D C; TC
C!u 3: &h29 @Jit tNc PRng đư-c cu chất n$@ Mau đ!yj
S D 4C>, &aI4 T D 4C>, KI
3
C D 4C>, 4
2
KI
"
C D C; S \$ C
C!u " : &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ aJit:
S D 4C>, &aI4 ,4
2
K T D 4C>, &a4KI
"
C D 4C>, 4
2
KI
",
4
2
K V D C; S \$ C
C!u %: Ch@ 1' g KI
3
h;n 3ng \Qi nưQc thB thu đư-c 2..9> PP 4
2
KI
"
D TFnh nXng đW M c[a PP
4
2
KI
"
j
=Ch@ K Π32 , I Π1' ?
S D .,%M T D1M C D2M V D .,1M
C!u ': /ưu hu|nh đi @Jit đư-c tY@ th$nh tr cu chất n$@ Mau đ!y:
S D 7
2
KI
"
, 4C> T D&a
2
KI
3,
7I4 C D &a
2
KI
3 ,
4
2
KI
"
V D&a
2
KI
3
, CuKI
"

C!u (: ,un nóng )ng nghi09 ch3a đXng \$ aJit MunŠu5ic đuc , AhF n$@ Minh 5a Mau h;n 3ng:
S D 4
2
T D I
2
C D KI
3
V D KI
2
C!u *: Có 3 >ọ 9ất nh~n, ch3a cNc PP : 4C> , &aC> , 4
2
KI
"
D Có th8 P•ng chất n$@ đ8 nh1n 5a 9gi
chất:
S D suB tF9 T D &ưQc \2i t5@ng C D Ta5i c>5ua V D C; SC
C!u +: ,Xng @Jit tNc PRng đư-c cu chất n$@ Mau đ!yj
G/V Đình Hòa Trang

144
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

S D 4C>, KI
3
T D 4C>, &aI4 C D 4C>, 4
2
KI
"
C D C; T \$ C
C!u 1. : Có cNc AhF <6 e9 : 4
2
, CI
2
, I
2 D
Có th8 P•ng CaI đ8 >$9 Ah2 đư-c AhF n$@:
S D 4
2
T D CI
2
D C DI
2
V D C; SC
4ọ \$ tên:›››››››› 7I¹M T`S 1% h]t
/Q :›››D MH&: 4¯S +
4~y chọn c!u đ]ng nhất 5Xi đNnh Pấu ” \$@ hiếu t5; >ki PưQi đ!y:
C!u 1 2 3 " % ' ( * + 1.
T5;
/ki
=1?
S
T
C
V
C!u1=1đ?: CNc chất Mau đ!y đLu >$ @Jit aJit :
S Z CaI, Ca=I4?
2
, &a
2
I T Z KI
3
, :
2
I
%
, CI
2
C Z &a
2
I, CaI, 7
2
I C Z &a
2
I, &
2
I
%
, CaI
C!u2: =2đ? Chất S ch@ \$@ PP c[a 1 aJit thu đư-c PP c[a chất T có 9$u \$ng n!uD O1y S, T >ần
>ư-t >$ cNc chất n$@j Oiết :T:¤:
S Z G, 4
2
KI
"
T Z G
2
I
3
, 4C> C Z GI, 4C> V Z CuI , 4
2
KI
"

:T:¤:›››››››››››››››››››››››››››››››
C!u 3: =2đ? ,Xng @Jit tNc PRng đư-c cu chất n$@ Mau đ!yj
S Z 4C>, KI
3
T Z 4C>, &aI4 C Z 4C>, 4
2
KI
"
C Z C; T \$ C
:T:¤›››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››D
C!u ": =%đ? Ch@ ',2g &a
2
I tNc PRng \Qi nưQc đ8 thu đư-c 2..9> PP S
S Z Oiết :T:¤ J;y 5aj
T Z TFnh nXng đW M@> c[a PP S j
= &a Œ 23 , I Œ 1', 4 Œ1 ?
ii;i:
G/V Đình Hòa Trang

14@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
4ọ \$ tên:›››››››› 7I¹M T`S 1% h]t
/Q :›››D MH&: 4¯S +
C!u 1: =2đ? &h29 tNc PRng đư-c cu chất n$@ Mau đ!yj ii;i thFchj
S Z 4C>, KI
3
T Z 4C>, &aI4 C Z 4C>, 4
2
KI
"
C Z C; T \$ C
ii;i thFch›››››››››››››››››››››››››››››››
C!u2: =2đ? Chất S ch@ \$@ PP c[a 1 aJit thu đư-c PP c[a chất T có 9$u \$ng n!uD O1y S, T >ần
>ư-c >$ cNc chất n$@j Oiết :T:¤:
S Z G, CuC>
2
T Z G
2
I
3
, 4C> C Z G
2
I
3
, GC>
3
V Z G , GC>
3

:T:¤:›››››››››››››››››››››››››››››››
C!u3=1đ?: CNc chất Mau đ!y đLu >$ @Jit aJit :
S Z CaI, Ca=I4?
2
, &a
2
I T Z KI
3
, :
2
I
%
, CI
2
G/V Đình Hòa Trang

14B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C Z &a
2
I, CaI, 7
2
I C Z &a
2
I, &
2
I
%
, CaI
C!u ": =%đ? Ch@ ',2g &a
2
I tNc PRng \Qi nưQc đ8 thu đư-c 2..9> PP S
S Z Oiết :T:¤ J;y 5aj
T Z TFnh nXng đW M@> c[a PP S j
= &a Œ 23 , I Œ 1', 4 Œ1 ?
ii;i:
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học +
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
I-T5hc nghi09: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng
C!u 1=.D%đ? Cu chất Mau đ!y tNc PRng đư-c \Qi nưQc >$:
S Z CaI, &I TZ KI
3
, G
2
I
3
CZ &a
2
I , KI
3
VZ S \$ C C!u
2=.D%đ? T5@ng c2ng nghi0 canJi @Jit đư-c M;n Juất <}ng cNch:
S Z &hi0t h!n canJi hiP5@Jit : Ca=I4?
2
T Z CanJi tNc PRng \Qi @Ji
C Z &hi0t h!n canJi cac<@nat: CaCI
3
V Z CanJi @Jit tNc PRng \Qi cac<@nđi@Jit
C!u 3 =.D%đ? Có th8 P•ng chất n$@ Mau đ!y đ8 nh1n <iết PP 4C>, PP 4
2
KI
"
, PP&aC> ch3a t5@ng 3 >ọ
9ất nh~n:
S Z suB tF9 TZ PP TaC>
2
CZ PP &aI4 VZ c; S \$ T
C!u " =.D%đ? Có th8 >$9 Ah2 hgn h- AhF e9 n$@ Mau đ!y <}ng CaI:
S Z CI
2
\$ 4
2
TZ KI
3
\$ I
2
CZ KI
2
\$ CI
2
VZ I
2
\$ &
2
C!u %=1đ? 4~y chọn c!u đ]ng:
Ch@ cNc chất : KI
3
, 7
2
I, 4
2
I, &aI4,&a
2
I
CNc cu chất tNc PRng \Qi nhau >$:
SZ KI
3
\$ 4
2
I, 7
2
I \$ &aI4
TZ KI
3
\$ 4
2
I, &a
2
I \$ 4
2
I, KI
3
\$ &aI4
G/V Đình Hòa Trang

14C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

CZ KI
3
\$ &a
2
I, KI
3
\$ &aI4, &a
2
I \$ 4
2
I, KI
3
\$ 4
2
I
VZ &aI4 \$ 4
2
I, &aI4 \$ &a
2
I, KI
3
\$ &a
2
I
C!u ' =1đ? ,iLn CT44 thFch h- \$@ chg t5)ng \$ c!n <}ng :T44 :
S Z 4
2
KI
"
q ›››D &a
2
KI
"
q 4
2
I q ››››
T Z ›››Dq Ca=I4?
2
››››q 4
2
I
II-T# >u1n:='đ?
C!u1=2đ? Oiết :T:¤ th#c hi0n cNc chuy8n hóa Mau:
CI
2
CaCI
3
CaI Ca=I4?
2
Ca=&I
3
?
2
C!u2=2đ? Có 1%g hgn h- ¨n \$ Cu D
S Z T}ng hương hN hóa học n$@ đ8 tNch Cu 5a Ahoi hgn h- j
T ZTFnh hần t5c9 Ah)i >ư-ng c[a Cu t5@ng hgn h-j <iết Ah)i >ư-ng Cu <}ng
1Z3 Ah)i >ư-ng c[a hgn h-
C!u3=2đ? &gưki ta P•ng PP &aI4 2.„ đ8 t5ung h^a 2..9> PP 4
2
KI
"
.,%M
S Z Oiết :T:¤ J;y 5a j
T Z TFnh Ah)i >ư-ng PP &aI4 cần P•ng j
= &a Œ 23, I Œ 1' , 4 Œ1 , KŒ 32 ?
T¼I /¼M
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học N
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
I-T5hc nghi09: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng
C!u 1=.D%đ? Cu chất Mau đ!y tNc PRng đư-c \Qi nưQc >$:
S Z CaI, &I TZ KI
3
, G
2
I
3
CZ &a
2
I , KI
3
VZ S \$ C
C!u 2=.D%đ? T5@ng c2ng nghi0 canJi @Jit đư-c M;n Juất <}ng cNch:
S Z &hi0t h!n canJi hiP5@Jit : Ca=I4?
2
T Z CanJi tNc PRng \Qi @Ji
C Z &hi0t h!n canJi cac<@nat: CaCI
3
V Z CanJi @Jit tNc PRng \Qi cac<@n đi@Jit
C!u 3 =.D%đ? Có th8 P•ng chất n$@ Mau đ!y đ8 nh1n <iết PP 4C>, PP 4
2
KI
"
, PP&aC> ch3a t5@ng 3 >ọ
9ất nh~n:
S Z suB tF9 TZ PP TaC>
2
CZ PP &aI4 VZ C; S \$ T
C!u " =.D%đ? V~y chất Mau đ!y t@$n >$ aJit:
S D 4C>, &aI4 ,4
2
K , 4&I
3
T D 4C>, &a4KI
"
, 4
2
K , 4&I
3
C D 4C>, 4
2
KI
",
4
2
K , 4
3
:I
"
V D C; S \$ C
C!u %=.,%đ? Ch@ cNc chất : KI
3
, 7
2
I, 4
2
I, &aI4, &a
2
I
Có tất c; cNc cu chất tNc PRng \Qi nhau >$:
SZ KI
3
\$ 4
2
I, 7
2
I \$ &aI4
TZ KI
3
\$ 4
2
I, &a
2
I \$ 4
2
I, KI
3
\$ &aI4
G/V Đình Hòa Trang

14F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

CZ KI
3
\$ &a
2
I, KI
3
\$ &aI4, &a
2
I \$ 4
2
I, KI
3
\$ 4
2
I , 7
2
I \$ 4
2
I
VZ C; ST C
C!u ' =.,%đ? Có th8 P•ng CaI đ8 >$9 Ah2 AhF e9 n$@ Mau đ!y:
S D I
2
T D KI
2
C D 4
2
V D C; S \$ C
C!u (=1đ? ,iLn CT44 thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng cNc :T:¤ Mau :
S Z 4
2
KI
"
q ›››D &a
2
KI
"
q 4
2
I q ››››
T Z ›››Dq Ca=I4?
2
››››q 2 4
2
I
II-T# >u1n:='đ?
C!u1=2đ? Oiết :T:¤ th#c hi0n cNc chuy8n hóa Mau:
CI
2
CaCI
3
CaI Ca=I4?
2
Ca=&I
3
?
2
C!u2=2đ? Có 1%g hgn h- ¨n \$ Cu D
S Z T}ng hương hN hóa học n$@ đ8 tNch Cu 5a Ahoi hgn h- j
T ZTFnh hần t5c9 Ah)i >ư-ng c[a Cu t5@ng hgn h-j <iết Ah)i >ư-ng Cu <}ng
1Z3 Ah)i >ư-ng c[a hgn h-
C!u3=2đ? &gưki ta P•ng PP &aI4 2.„ đ8 t5ung h^a 2..9> PP 4
2
KI
"
.,%M
S Z Oiết :T:¤ J;y 5a j
T Z TFnh Ah)i >ư-ng PP &aI4 cần P•ng j
= &a Œ 23, I Œ 1' , 4 Œ1 , KŒ 32 ?
OEI WEM :
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››D
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học N
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
I-T5hc nghi09: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng
C!u 1D Chất AhF n$@ Mau đ!y tan t5@ng nưQc tY@ th$nh PP aJit 9Ynh:
SD Cac<@n đi@Jit TD 4iP5@ c>@5ua CD 4iP5@ V D /ưu hu|nh đi@Jit
C!u 2D Có th8 >$9 Ah2 hgn h- AhF e9 n$@ Mau đ!y <}ng CaI:
S D CI
2
\$ 4
2
TD KI
3
\$ I
2
C DKI
2
\$ CI
2
V D I
2
\$ &
2
C!u 3D Chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi PP4
2
KI
"
>@~ng Minh 5a chất AhF:
S D 7l9 TD ,Xng C DTYc V D Cac<@n
C!u "D V~y chất n$@ Mau đ!y h@$n t@$n >$ @Jit aJit:
S D 7
2
I, MgI, KI
3
TD KI
3
,

&
2
I
%
, CaI C DKI
2
, :
2
I
%
, CI
2
V D C; TC
G/V Đình Hòa Trang

148
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C!u %D Cu chất n$@ Mau đ!y h;n 3ng \Qi nhau tY@ th$nh PP 9$u Janh >a9:
S D CuI , 4C> TD MgI, 4C>

C DS> , 4
2
KI
"
V D Cu, 4C>
C!u ' &h29 @Jit tNc PRng đư-c cu chất n$@ Mau đ!yj
S D 4C>, KI
3
T D4C>, &aI4 C D 4C>, 4
2
KI
"
C D C; T \$ C
C!u (D=1đ? ,iLn CT44 thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng cNc :T:¤ Mau :
S Z 4
2
KI
"
q &a
2
KI
3
&a
2
KI
"
q ›››D q ››››
T Z CI
2
q ››› ›››› q 4
2
I

II-T# >u1n:='đ?
C!u1=2đ? Oiết :T:¤ th#c hi0n cNc chuy8n hóa Mau:
KI
3
 4
2
KI
"
 KI
2
 &a
2
KI
3
TaKI
"
C!u 2=2đ? T}ng hương hN hóa học n$@ đ8 nh1n <iết 2 chất AhF Ah2ng 9$u >$ CI
2
\$ I
2
C!u 3=2đ? 4^a tan 9 =g? Mht t5@ng PP4
2
KI
"
+,*„ \ra đ[ thu đư-c PP S \$ ',(2>Ft AhF 4
2
=đAtc?
a? Oiết :T:¤ J;y 5aj
<? TFnh 9=g? Mht đ~ h;n 3ngj
c? TFnh Ah)i >ư-ng 9u)i Minh 5aj
P? TFnh C„ chất tan t5@ng PP Sj
= Tiết G Œ %' , 4 Œ 1 , K Œ 32 , I Œ 1' ?
OEI WEM :
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››D
Đ•j •N

IDT5hc nghi09: ="đ?
C!u1=.D%đ?: C C!u%=1đ?: C
C!u2=.D%đ?: C C!u' =.,%đ?: V
G/V Đình Hòa Trang

14N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C!u(=1đ?: ,iLn CT44 Mau:
C!u3=.D%đ?: V SZ &a
2
KI
3
¸ KI
2
C!u"=.D%đ?: C TZ 4
2
KI
"
¸ CaKI
"
IIDT# >u1n:
C!u1=2đ?: Th#c hi0n chuy8n hóa: Mgi :T:¤ ch@ .D%đ nếu chưa cZ< t5r .D2%đ ¸ \iết Mai CT44
Ah2ng tFnh đi89 t
@
CI
2
q CaI CaCI
3
CaCI
3
CaI q CI
2
CaI q 4
2
I Ca=I4?
2
Ca=I4?
2
q 24&I
3
Ca=&I
3
?
2
q24
2
I
C!u2=2đ?: SZ Ch@ hh \$@ PP 4C> >ấy Pư, G tNc PRng hết c^n >Yi Cu =1đ?
G q 24C> GC>
2
q 4
2
TZ 7h)i >ư-ng Cu t5@ng hh: 1%:3Œ %=g?Œ{ „Cu Œ %D1..Z1%Œ 33D33„ =1đ?
C!u3=2đ?: SZ :T:¤: 2&aI4 q 4
2
KI
"
&a
2
KI
"
q 24
2
I =.D%đ?
.,29@> .,1 9@>
TZTFnh Ah)i >ư-ng PP&aI4 2.„ cần P•ng: =.D%đ?
n
42KI"
Œ .,%D.,2Œ.,1=9@>?
Tr :T44 t5ên: n
&aI4
Π2 n
42KI"
Π.,2D.,1Π.,2=9@>?
Œ{ 9
&aI4
Œ .,2D ". Œ *=g? =.D%đ?
Œ{ 9
PP&aI4
Œ *D1..Z2.Œ ".=g? =.D%đ?
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học 8
G/V Đình Hòa Trang

1@R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91( (h=% :
C!u1=.D%đ?, CT44 n$@ Mau đ!y \iết đ]ng:
<- S>
2
c- 4
3
I
%
P- G
3
I
2
a- &a
2
I
C!u2=.D%đ?, &guyên tử c[a 9Wt nguyên t) có M) Œ( nên M) >Q G \$ M) G >Q ng@$i c•ng >ần >ư-t >$:
a- %,2 <-3," c- 2,% P- 2,"
C!u3=.D%đ?, 4- chất c[a nguyên t) ” \Qi I có CT44 >$ ”
2
I \$ n \Qi 4 >$ n4
2
Muy 5a h- chất ”
\Qi n có CT44 >$:
a- ”
2
n
2
<-”n c- ”n
2
P- ”
2
n
C!u" =.D%đ? ,
•- 4Yt đYi Pi0n ch@ chất >$ h!n tử
- &guyên tử \$ h!n tử >$ hYt đYi Pi0n ch@ chất
i- :h!n tử >$ hYt đYi Pi0n ch@ chất \$ 9ang đầy đ[ tFnh chất hóa học c[a chất
4- C; S T C đLu đ]ng
C!u %=.D%đ? :h!n tử hiP5@ nhf hơn h!n tử @Ji >$:
a- 1Z
2
>ần <- 1Z
1'
>ần c- 1Z
*
>ần P- 1' >ần
C!u '=.D%đ? &h1n đ6nh Mau gX9 2 ‹: nưQc cất >$ 9Wt hgn h- , có nhi0t đW M2i ở 1..
.

C

D

a- y 1 đ]ng, ‹ 2 Mai <- ‹ 1 Mai ‹ 2 đ]ng

c- c; 2 ‹ đLu Mai P- c; 2 ‹ đLu đ]ng
C!u(=1đ?, Chọ( %’ p c\7 %’ h+fc ./ %hAch hiY 9$o( #à+ chƒ %&/( :
CanJi @Jit có ›››››D>$ CaCI
3
D O1y có M) nguyên tử @Ji t5@ng ››››DD >$ 3, nếu h-
chất có ››››DD gX9 3 nguyên tử hiP5@, 1 nguyên tử h@th@," nguyên tử @Ji >iên Aết \Qi nhau thB
CT44 c[a chất >$DDDDDDDDDDDDDDDDDDD\$ h!n tử Ah)i c[a nó >$DDDDDDDDDDDDDDD
TDT# >u1n:='đ?
C!u 1=1đ?- TFnh hóa t56 c[a & t5@ng &
2
I
%
C!u 2=3đ?- /1 CT44 \$ tFnh h!n tử Ah)i c[a h- chất tY@ <ởi nh29=III? \$ nhó9
KunŠat : KI
"
có hóa t56 II
C!u 3=2đ?- &guyên t) ` có &T7 <}ng .,%>ần &T7 >ưu hu|nh
cD ”Nc đ6nh nguyên t) `j &ó >$ nguyên t) Ai9 >@Yi hay hi Ai9j
PD ` tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a nój
=Ch@ KΠ32?
G/V Đình Hòa Trang

1@1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học 8
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91( (h=% :
C!u 1=.D%đ? 2&aI4 có Ah)i >ư-ng tFnh <}ng đ\C >$:
a- ". <- *. c- 1%. P- '3
C!u 2=.D%đ? :h!n tử I
2
nung hơn h!n tử 4
2
>$ :
a- 2 >ần <- * >ần c- 1' >ần P- 32 >ần
C!u 3=.D%đ? 4- chất c[a nguyên t) ” \Qi I có CT44 >$ ”
2
I
3
\$ n \Qi 4 >$ n4
2
Muy 5a h- chất
” \Qi n có CT44 >$:
a- ”
2
n
2
<-”n c- ”n
2
P- ”
2
n
3
C!u " =.D%? CT44 n$@ Mau đ!y \iết đ]ng:
a- 4
2
I <- &aC>
2
c-S>
2
I
3
P-

C; a \$ c

C!u %=.D%đ? &h1n đ6nh Mau gX9 2 ‹: nưQc t# nhiên >$ 9Wt hgn h- , có nhi0t đW M2i ở 1..
.

C

D

a- y 1 đ]ng, ‹ 2 Mai <- ‹ 1 Mai ‹ 2 đ]ng

c- c; 2 ‹ đLu Mai P- c; 2 ‹ đLu đ]ng
C!u '=.D%đ? &guyên tử c[a 9Wt nguyên t) có M) G Œ 2. nên M) >Q G \$ M) G >Q ng@$i c•ng >ần >ư-t
>$: a- ",2 <-3,2 c- 2,* P- 3,"
C!u (=1đ? Chọ( %’ p c\7 %’ h+fc ./ ¥ %hAch hiY 9$o( #à+ chƒ %&/( :
CanJi @Jit có ››››››>$ CaI D O1y :T7 c[a canJi @Jit <}ng›››D&ếu h- chất có
›››DDgX9 2 nguyên tử &at5i \$ 1 nguyên tử @Ji >iên Aết \Qi nhau thB CT44 c[a h- chất
>$›››››
TDT# >u1n:='đ?
C!u 1=1đ?- TFnh hóa t56 c[a S> t5@ng S>
2
K
3
<iết S> có hóa t56 III
C!u 2=3đ?- /1 CT44 \$ tFnh h!n tử Ah)i c[a h- chất tY@ <ởi Mht=II? \$ nhó9 nit5at : &I
3

hóa t56 I
C!u 3=2đ?- &guyên t) ` có &T7 <}ng .,%>ần &T7 c[a Mi>ic
GD ”Nc đ6nh nguyên t) `j &ó >$ nguyên t) Ai9 >@Yi hay hi Ai9j
ŠD ` tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a nój
=Ch@ Ki Π2*?


Đ5Y 5(
SDT5hc nghi09="đ?
S T C V
C!u1=.D%đ? ”
C!u2=.D%đ? ”
C!u3=.D%đ? ”
C!u"=.D%đ? ”
C!u%=.D%đ? ”
C!u'=.D%đ? ”

C!u (=1đ? CT44 , 1..đ\C , :h!n tử , &a
2
I
G/V Đình Hòa Trang

1@2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

TDT# >u1n: ='đ?
C!u1, 1đ iọi t >$ hóa t56 cần tB9
t II
S>
2
K
3

2t Π3DIIΠ'
t ΠIII
C!u2, 3đ q /1 CT44 : III II
TưQc1- CT44 PYng chung : G
J
=&I
3
?
y
.D%đ
TưQc2- ThG@ _ui thc hoa t56: JDIII Œ yDI .D%đ
TưQc3- Chuy8n th$nh t• >0 :
=
y
x
=
III
I
3
1
Œ{ JŒ 1 \$ yŒ3 .D%đ
TưQc"- CT44 c[a chất : G=&I
3
?
3
.D%đ
q TFnh :T7 c[a chất:
G=&I
3
?
3
Œ %' q =1"q1'D3?D3Œ ››Dđ\c 1đ
C!u3- 2đ aD &T7
`
Œ .,%D2*Œ I"Œ{ ` >$ nguyên t) nitơ : & =1đ?
/$ nguyên t) hi Ai9
<D7hF @Ji CT44 >$ I
2
=1đ?

T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% :4ºT
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: 4¯S *
/Q :›››D
4~y chọn c!u đ]ng nhất 5Xi đNnh Pấu ” \$@ hiếu t5; >ki PưQi đ!y:
C!u 1 2 3 " % ' ( * + 1.
T5;
/ki
=1?
S
T
C
V
C!u 1?: CNch ghi: 2C ch• ‹ gBj
S D 2 nguyên t) cac<@n TD:h!n tử cac<@n CD 2 nguyên tử cac<@n VD 2 cac<@n
C!u 2?: &ưQc có CT44 >$ 4
2
I :
SD &ưQc tY@ nên tr 1 h!n tử hiP5@ \$ 1 nguyên tử @Ji
TD &ưQc tY@ nên tr AhF hiP5@ \$ @Ji
CD :h!n tử nưQc có 2 nguyên tử hiP5@ \$ 1 nguyên tử @Ji
VD &ưQc có 2 nguyên t) 4 \$ 1 nguyên t) I
G/V Đình Hòa Trang

1@4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C!u 3?: Cu nguyên tử n$@ t5@ng <;ng PưQi thuWc c•ng 9Wt nguyên t) hóa học:
&guyên tử K) K) n K) G
1 1+ 2. 1+
2 1( 2. 1(
3 1+ 21 1+
" 2. 2. 2.
S D 1," T D 2," T D 1,3 V D C; S,T
C!u "? 1 ,DODC có Ah)i >ư-ng <}ng <a@ nhiêu ga9 , <iết Ah)i >ư-ng c[a 1 nguyên tử cac<@n >$
1,++2'D1.
-23
g
S D 1,''%D1.
-23
gD T D .,1''%D1.
-23
gD C D 1,''.%D1.
-2"
gD V D
1,''.%D1.
-23
gD
C!u %? >@Yi hYt Ah2ng 9ang đi0n tFch \$ n}9 t5@ng hYt nh!n >$:
S D •>Gct5@n T D :5@t@n C D &@t5@n V D C; T,C
C!u '? &guyên tử ` có &T7 <}ng
2
1
&T7 c[a K D O1y ` thuWc nguyên t) n$@:
S D 4iP5@ T D&itơ C D Cac<@n V D IJi
C!u (? &guyên tử &at5i có M) 5@t@n <}ng 11 P@ đó nguyên tử nat5i có M) >Q G \$ M) G >Q ng@$i c•ng
>ần >ư-t >$ :
S D 2,2 T D 2,3 C D 3,1 V D 3,2
C!u *? &guyên tử S có M) :Œ1% \$ M) n Œ1' \1y nguyên tử S có tCng M) hYt t5@ng nguyên tử >$:
S D 31 T D "( C D "' V D C; STC Mai
C!u +? &ưQc t# nhiên có nhi0t M2i ở <a@ nhiêu

đW C :
S D 1.. T D +. T D *. V D C; STC Mai
C!u 1.? 7h)i >ư-ng nguyên tử đư-c c@i >$ Ah)i >ư-ng c[a >@Yi hYt n$@ :
S D :5@t@n T D •>Gct5@n C D &@t5@n V D C; S,C
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% :4ºT
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: 4¯S *
/Q :›››D
4~y chọn c!u đ]ng 5Xi đNnh Pấu ” \$@ hiếu t5; >ki PưQi đ!y:
C!u 1 2 3 " % ' ( * + 1.
,N Nn
C!u 1?: CNch ghi: 24 ch• ‹ gBj
S D 2 nguyên t) 4iP5@ TD 2 :h!n tử 4iP5@ CD 2 nguyên tử 4iP5@ VD 2 4iP5@
C!u 2?: 7hF cac<@nic có CT44 >$ CI
2
:
SD CI
2
tY@ nên tr 1 h!n tử @Ji \$ 1 nguyên tử cac<@n
TD :h!n tử CI
2
có 2 nguyên tử @Ji \$ 1 nguyên tử cac<@n
CD CI
2
có 2 nguyên t) @Ji \$ 1 nguyên t) cac<@n
G/V Đình Hòa Trang

1@@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8


C!u 3?: Cu nguyên tử n$@ t5@ng <;ng PưQi thuWc c•ng 9Wt nguyên t) hóa học:
&guyên tử K) K) n K) G
1 2. 2. 2.
2 1+ 2. 1+
3 1+ 21 1+
" 1( 2. 1(
S D 1," T D 2," T D 2,3 V D C; S,T
C!u "? 1 ,DODC có Ah)i >ư-ng <}ng <a@ nhiêu ga9 , <iết Ah)i >ư-ng c[a 1 nguyên tử cac<@n >$
1,++2'D1.
-23
g
S D 1,''%D1.
-23
gD T D .,1''%D1.
-23
gD C D 1,''.%D1.
-2"
gD V D
1,''.%D1.
-23
gD
C!u %? /@Yi hYt 9ang đi0n tFch \$ n}9 t5@ng hYt nh!n >$:
S D •>Gct5@n T D :5@t@n C D &@t5@n V D C; T,C
C!u '? &guyên tử ` có &T7 <}ng
2
1
&T7 c[a Cu D O1y ` thuWc nguyên t) n$@:
S D 4iP5@ T D/ưu hu|nh C D Cac<@n V D IJi
C!u (? &guyên tử &itơ có M) 5@t@n <}ng ( P@ đó nguyên tử nitơ có M) >Q G \$ M) G >Q ng@$i c•ng
>ần >ư-t >$ :
S D 2,2 T D 2,3 C D 2," V D 2D%
C!u *? &guyên tử S có tCng M) hYt t5@ng nguyên tử >$ "' \$ có M) :Œ1% DO1y nguyên tử có M) n
<}ng :
S D 1 % T D 1' C D 1( V D 1*
C!u +? TFnh chất n$@ Mau đ!y Ah2ng h;i c[a đXng :
S D M$u \$ng T D V€@ T D Vmn đi0n V D C; ST
C!u 1.? :h!n tử cac<@n đi@Jit gX9 1 nguyên tử C \$ 2 nguyên tử I D Cac<@n đi@Jit có :T7 >$:
S D ""g T D ""đ\c C D "" V D C; SC


C!u %="đ?: Tiết nguyên t) ` có &T7 <}ng ¥ &T7 c[a K
S D ` >$ nguyên t) hóa học n$@j OB Ma@j
T D ` >$ Ai9 >@Yi hay hi Ai9j &ó có th8 tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a đơn chất đój
G/V Đình Hòa Trang

1@B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5; >ki c!u %
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% :4ºT
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: 4¯S *
/Q :›››D
,i89 &h1n Jdt c[a iO
C!u 1=1đ?: CNch ghi: 24 ch• ‹ gBj
S D 2 nguyên t) 4iP5@ TD 2 :h!n tử 4iP5@ CD 2 nguyên tử 4iP5@ VD 2 4iP5@
C!u 2=1đ?: 4~y chọn c!u đ]ng nhất: 7hF cac<@nic có CT44 >$ CI
2
:
SD CI
2
tY@ nên tr 1 h!n tử @Ji \$ 1 nguyên tử cac<@n
TD :h!n tử CI
2
có 2 nguyên tử @Ji \$ 1 nguyên tử cac<@n
CD CI
2
có 2 nguyên t) @Ji \$ 1 nguyên t) cac<@n
C!u 3=2đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng:
&htng chất có h!n tử gX9 cNc ››››› c•ng >@Yi đư-c gọi >$›››››DD
4ầu hết cNc›››DD có hYt h- th$nh >$ h!n tử, c^n Ai9 >@Yi có hYt h- th$nh >$›››››
C!u "=2đ?: ,iLn M) thFch h- \$@ 2 t5)ng t5@ng <;ng :
K) K) n K) G TCng M)
hYt t5@ng
nguyên tử
G/V Đình Hòa Trang

1@C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

&guyên tử 1 1' "*
&guyên tử 2 1% 1'
C!u %="đ?: Tiết nguyên t) ` có &T7 <}ng 1Z1' >ần &T7 c[a @Ji
S D ` >$ nguyên t) hóa học n$@j OB Ma@j
T D ` >$ Ai9 >@Yi hay hi Ai9j &ó có th8 tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a đơn chất đój
T5; >ki c!u "
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: 4¯S *
/Q :›››D
,i89 &h1n Jdt c[a iO
C!u 1=1đ?: CNch ghi: 2I ch• ‹ gBj
S D 2 nguyên t) IJi TD 2 :h!n tử IJi CD 2 IJi VD 2 nguyên tử IJi
C!u 2=1đ?: 4~y chọn c!u đ]ng nhất: 7hF cac<@nic có CT44 >$ CI
2
:
D SDCI
2
có 2 nguyên t) @Ji \$ 1 nguyên t) cac<@n
TD CI
2
tY@ nên tr 1 h!n tử @Ji \$ 1 nguyên tử cac<@n
CD :h!n tử CI
2
có 2 nguyên tử @Ji \$ 1 nguyên tử cac<@n

C!u 3=2đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng:
&htng chất có h!n tử gX9 cNc›››››D c•ng >@Yi đư-c gọi >$›››››DD
4ầu hết cNc chất có hYt h- th$nh >$ ›››››DD, c^n Ai9 >@Yi có hYt h- th$nh >$›››››
C!u "=2đ?: ,iLn M) thFch h- \$@ 2 t5)ng t5@ng <;ng :
G/V Đình Hòa Trang

1@F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

K) K) n K) G TCng M) hYt t5@ng
nguyên tử
&guyên tử 1 1% 1'
&guyên tử 2 12 3"

C!u %="đ?: Tiết nguyên t) ` có &T7 gấ 1' >ần &T7 c[a 4iP5@
S D ` >$ nguyên t) hóa học n$@j OB Ma@j =1đ?
T D ` >$ Ai9 >@Yi hay hi Ai9j &ó có th8 tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a đơn chất đój
T5; >ki c!u "
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: 4¯S *
/Q :›››D
,i89 &h1n Jdt c[aiO
C!u 1=2đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng:
&htng chất có›››››gX9 cNc nguyên tử AhNc >@Yi đư-c gọi >$›››››DD
4ầu hết cNc chất có hYt h- th$nh >$ ››››D, c^n ›››››D>$ hYt h- th$nh c[a Ai9 >@Yi
C!u 2=1đ?: CNch ghi: 2C ch• ‹ gBj
S D 2 nguyên t) cac<@n TD:h!n tử cac<@n CD 2 nguyên tử cac<@n VD 2 cac<@n
C!u 3=1đ?: 4~y chọn c!u đ]ng :
SD 7h2ng AhF >$ h- chất gX9 @Ji,,nitơ,AhF cac<@nic›D
TD 7h2ng AhF tY@ nên tr nguyên t) &, I, 4, C››
CD 7h2ng AhF >$ hgn hơ gX9 AhF I
2
, &
2
, CI
2
›D
VD :h!n tử AhF cac<@nic có 2 nguyên tử @Ji \$ 1 nguyên tử cac<@n
C!u "=1đ?: ,iLn M) thFch h- \$@ 2 t5)ng t5@ng <;ng :
K) K) n K) G
&guyên tử 1 1+ 2.
&guyên tử 2 1* 1(
&guyên tử 3 2. 2.
&guyên tử " 21 1+

C!u %=%đ?: Tiết nguyên t) ` có &T7 <}ng ¥ &T7 c[a Ki>ic
S D ` >$ nguyên t) hóa học n$@j OB Ma@j =1đ?
T D ` >$ Ai9 >@Yi hay hi Ai9j &ó có th8 tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a đơn chất đój
C D Oiết Mơ đX nguyên tử `j
G/V Đình Hòa Trang

1@8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5; >ki c!u %
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% :4ºT
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: CH&i &i4¿ (
/Q :›››D
,i89 &h1n Jdt c[aiO
C!u 1=1đ?: ,ất chua tương 3ng \Qi cNc t56 M) :4 Mau :
S D 1,2,+ TD *,%,2 CD ",2,' VD ',(,*
C!u2=1đ?: ,ất >$ 92i t5ưkng cung cấ ch@ c!y:
SD7hF @Ji ch@ c!y h2 hấ TD &ưQc \$ chất Pinh Pư‘ng
CDŽnh MNng \$ AhF cac<@nic đ8 c!y _uang h- VD C; S,T
C!u 3=2đ?: &hó9 h!n <ón P•ng đ8 <ón >ót ch@ c!y :
SD h!n Janh, \2i,Aa>i TD w5G, Aa>i, &:7 D
CD ,Y9 ,>!n, Aa>iD VD C; T, C
ii;i thFch›››››››››››››››››››››››››››››››››D
C!u"=2đ?:Thưkng có 9ấy hương hN nh!n gi)ng \2 tFnh:
SD " cNch TD 3 cNch CD 2 cNch VD % cNch
78 tên cNc cNch: ››››››››››››››››››››››››››››››D
C!u %=2đ?: ,iLn 9Rc đFch h@uc <i0n hN \$@ chg t5)ng t5@ng <;ng ch@ thFch h-:
Ti0n hN MRc đFch
1›››››››››› 7hai
h@ang >ấn <i8n
3››››››››››
"Tón h!n
Tcng ncng Muất ,tcng M;n >ư-ng
››››››››››››››››››››››››D
7hử chua ch@ đất
›››››››››››››››››››››››››D
C!u'=2đ? 4~y điLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng c!u Mau:
›››››››DD có tNc PRng : ››››››,tcng ›››››DD n2ng M;n,››DD \$ >$9 thay đCi
›››››››DD
G/V Đình Hòa Trang

1@N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% :4ºT
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: CH&i &i4¿ (
/Q :›››D

,i89 &h1n Jdt c[aiO
C!u1=1đ?: ,ất >$ 92i t5ưkng cung cấ ch@ c!y:
SD7hF @Ji ch@ c!y h2 hấ TD &ưQc
CDVinh Pư‘ng VD C; S,T,C
C!u 2=1đ?: &hó9 h!n <ón Mau Pš tan c!y Pš hấ thR:
SD :h!n htu cơ, \2i,Aa>i TD w5G, Aa>i, &:7 D
CD ,Y9 ,>!n, Aa>iD VD C; T, C
C!u 3=2đ?: Thưkng có 9ấy hương hN nh!n gi)ng \2 tFnh:
SD " cNch TD 3 cNch CD 2 cNch VD % cNch
78 tên cNc cNch: ››››››››››››››››››››››››››››››D
C!u "=2đ?: &hó9 h!n <ón P•ng đ8 <ón >ót ch@ c!y t5Xng:
SD :h!n chuXng , >!n TD ,Y9 ,>!n, Aa>i
C D w5G, Aa>i, h!n hgn h- CD C; T, C
ii;i thFch›››››››››››››››››››››››››››››››››DD
C!u %=2đ?: ,iLn 9Rc đFch h@Yc <i0n hN \$@ chg t5)ng t5@ng <;ng ch@ thFch h-:
Ti0n hN MRc đFch
›››››››››››D
7hai h@ang >ấn <i8n
›››››››››››DD
Tón h!n
Tcng ncng Muất ,tcng M;n >ư-ng
››››››››››››››››››››››››D
7hử chua ch@ đất
›››››››››››››››››››››››››D
C!u '=2đ?: 4~y điLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng cNc c!u Mau:
ii)ng c!y t5Xng t)t có tNc PRng:›››ncng Muất,›››››DD: tcng››D\$ >$9 thay
đCi››››››DD
G/V Đình Hòa Trang

1BR
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Tuần
Tiết 3I~M TRA
MH&: /Â::
&g$y M@Yn:
&g$y gi;ng:
IDMRc tiêu:
• ,Nnh giN Aết _u; tiế thu \$ \1n PRng Aiến th3c c[a học Minh _ua cNc nWi Pung đ~ học
• nêu cầu >$9 <$i t5ung th#c chFnh JNc, học Minh t# >#c DDDDDDDDDDD
IIDCNc h@Yt đWng:
1-«n đ6nh:
2-:hNt đL:
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA HỌC 3¤ I N›7 2RRCc2RRF
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : Hóa học N
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Thki gian: "% h]t =7h2ng A8 thki gian gia@ đL?
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
IYTST) ngh$5K :=3đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 9m( %&)Xc c?, 67 chọ( 91( (h=%:
C†uW :=.,2%đ? Vung P6ch &aI4 có th8 tNc PRng đư-c \Qi P~y chất n$@ Mau đ!y:
S D KI
3
,CuI, 4
2
KI
"
TD 4C>,Ta=I4?
2
, CI
2
, CD 4C>,GC>
2
,KI
2
VD C; S \$ C
C†uQ:=.,2%đ? V~y Ai9 >@Yi Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi Pung P6ch 4C>:
SD S>,Cu,G,Mg TD G,¨n,S>,&a CD S>,G,Sg,&a VD C; S \$ C
C†u 4:a .,2%đ? Ch@ hgn h- Cu \$ CuI \$@ Pung P6ch 4
2
KI
"
M;n he9 tY@ th$nh có:
SDCó AhF KI
2
TD Có AhF 4
2
CDCó AhF KI
3
VD 7h2ng có chất
AhF
C†u a:=.,2%đ? Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng đư-c \Qi nhau :
SD 7&I
3
\$ CaC>
2
TD &a
2
KI
"
\$ 4C> CD CaCI
3
\$ 4
2
KI
"
VD C; S,T,C
C†ub:=.,2%đ? Có th8 P•ng Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đ8 >$9 MYch Pung P6ch Cu=&I
3
?
2
có >mn Sg&I
3
:
G/V Đình Hòa Trang

1B1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

SD G TD S> CD Cu VD C; S,T,C
C†u C :=.,2%đ? V~y Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi Pung P6ch CuKI
"
:
SD 7,S>,Sg,G TD &a,S>,Ca,G CD G,¨n,Cu,Su VD C; S \$ T
C†u ‡:=.,2%đ? V~y chất Mau đLu >$ nhtng @Jit aJit:
SD KI
3
,CI
2
,&
2
I
%
TD KI
2
, &I, :
2
I
%
CD &I
2
,CI,CI
2
VD C; S,T,C
C†uˆ:=.,2%đ? Ch@ .,29@> PP4C> \$@ .,19@> PP&aI4 thB thu đư-c PP SDCh@ giấy _uB tF9 \$@ PP S
thB _uB tF9 chuy8n th$nh 9$u gB:
SD M$u Janh TD M$u TF9 CD M$u đo VD 7h2ng 9$u
C†u ‰:=1đ? 4~y Ah@anh t5^n cht , h@uc K ở cu)i hương t5Bnh h;n 3ng:
S D Cu q 24C>  CuC>
2
q 42 , K =.,2%đ?
TD G q 24C>  GC>
2
q 42 , K =.,2%đ?
CD 2&a q CuKI
"
 &a2KI
"
q Cu , K =.,2%đ?
VD G q CuKI
"
 GKI
"
q Cu , K =.,2%đ?
II3TR 'u6n: =(đ?
C†uW: Có " >ọ 9ất nh~n đ#ng Pung P6ch cNc chất Mau: &aI4, 4C>, &aC>, &a
2
KI
"
D 4~y t5Bnh <$y
hương hN hóa học đ8 nh1n <iết 9gi Pung P6chj
C†u Q: Oiết hương t5Bnh h;n 3ng th#c hi0n P~y chuy8n hóa Mau :
G  GC>
3
 G=I4?
3
 G
2
I
3
 G
2
=KI
"
?
3
C†u Q: Ch@ 2..g Pung P6ch 4C> tNc PRng \ra đ[ \Qi 2%.9> PP &aI4 2M
S D TFnh nXng đW hần t5c9 c[a Pung P6ch 4C> tha9 gia h;n 3ngj
T D &ếu ch@ t@$n <W Pung P6ch 4C> đ~ tha9 gia ở h;n 3ng t5ên \$@ 2..9> Pung P6ch &a
2
CI
3
1M D 4~y tFnh th8 tFch chất AhF thu đư-c =ở đAtc?j
=Ch@ 4 Œ1 , C> Œ 3%,% , &a Œ 23 , C Œ 12 , I Œ 1' ?
8ÀI LÀƒ:
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA HỌC 3¤ I N›7 2RRCc2RRF
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : 2$(h C
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Thki gian: "% h]t =7h2ng A8 thki gian gia@ đL?
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SZ Fhqn +ST) ngh$5K: =3đ? 4~y đNnh Pấu ” \$@ t5ưQc c!u t5; >ki đ]ng
C!u 1: T5@ng nhtng nhó9 c!y Mau nhó9 c!y n$@ t@$n c!y có h@a : =.,2% đ?
a? ”@$i , Qt , h@a hXng D <? Tưởi , 5au <- , c;i D
G/V Đình Hòa Trang

1B2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

c? TN@ , 9Ft , Pương J• D P? C; a,<,c
C!u2: &htng nhó9 c!y Mau nhtng nhó9 n$@ có th!n <iến PYng : =.,2% đ?
a? C!y Mu h$@ , grng , P@ng ta D c? ”ương 5Xng, Ah@ai t!y, P@ng taD
<? MFa , t5G , Ah@ai >ang D P? C; a \$ c
C!u 3: Th#c \1t điLu h^a >ư-ng AhF 2Ji \$ AhF cac<@nic t5@ng Ah2ng AhF >$ P@:=.,2%đ?
a? Th#c \1t h2 hấ <?Th#c \1t có chất Pi0 >Rc
c?Th#c \1t _uang h- P?4@Yt đWng đóng 9ở >g AhF
C!u ": &hó9 c!y Mau đLu >$ c!y có >N <iến PYng :=.,2%đ?
a? `au 9u)ng, <F đo, J@$i <?«i, Jương 5Xng, 91n
c? Chanh, h$nh, ca9 P? M!y , đ1u 4$ >an, nh ấ9
C!u % : ,iLn \$@ chg t5)ng cNc cR9 tr Mau ch@ thFch h- =1 đ? :
/g AhF , đóng 9ở , <;@ \0 , hơi nưQc D
a? /Q tế <$@ <i8u <B có ch3c ncng DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDch@ cNc hần <ên t5@ng cơ th8 D
<? Mut PưQi hiến >N có nhiLu DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, h@Yt đWng DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDc[a >g AhF gi] >N t5a@
đCi AhF \$ ch@ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDth@Nt 5a ng@$i D
C!u ': Chọn tr tương 3ng ở hai cWt S \$ T 5Xi điLn \$@ cWt C ch@ thFch h- : =1 đ?
CŠT A CŠT 8 CŠT C
a? MYch gg có ch3c ncng
<? /N Jương 5Xng <iến th$nh gai D
c? /N c!y 9!y <iến th$nh tay 9óc
P? MYch 5!y có ch3c ncng
1? ,8 gi;9 M# th@Nt hơi nưQc
2? O1n chuy8n chất htu cơ
3? O1n chuy8n nưQc \$ 9u)i Ah@Nng
"? ,8 gi] c!y >G@ >ên
a››D
<››D
c››DD
P››DD
8… TR 'u6n : =( đ?
C!u 1: Tế <$@ th#c \1t gX9 nhtng th$nh hần n$@ j &êu ch3c ncng trng hần j =2,% đ?
C!u 2: OB Ma@ t5Xng c!y Janh có tNc PRng >$9 gi;9 <Qt 2 nhi89 Ah2ng AhF j =1,% đ?
C!u 3: Oiết Mơ đX h2 hấ c[a th#c \1tj ‹ nghba c[a h2 hấ đ)i \Qi đki M)ng c[a c!y >$ gBj 4~y nêu
<i0n hN >$9 ch@ đất th@Nng đ8 c!y h2 hấ t)tj=3đ?
8ÀI LÀƒ
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››
G/V Đình Hòa Trang

1B4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

3I~M TRA HỌC 3¤ I N›7 2RRCc2RRF
M;( : Hóa N
Đ•F •N ‹8IỂU ĐIỂƒ
IDT5hc nghi09: =3đ?
C!u 1 2 3 " % ' ( * +
,N Nn C T V C C T S C
S  K
T  ,
C  K
V  ,
IIDT# >u1n:=(đ?
C!u 1=2đ? - V•ng giấy _uB tF9 nh1n 5a PP 4C> \$ PP &aI4 =1đ?
- V•ng PP TaC>2 nh1n 5a PP &a2CI3 =\iết hương tBnh h;n 3ng? =1đ?
C!u2:=2đ? Oiết đ]ng c2ng th3c hóa học \$ c!n <}ng 9gi :T44 ch@ .,%đ
qC>
2
q&aI4 qt
.
q4
2
KI
"
G  GC>
3
 G=I4?
3
 G
2
I
3
 G
2
=KI
"
?
3
C!u 3: ="đ?
-TFnh M) 9@> cNc chất thG@ đL <$i:
n&aI4 Π.,2%J2 Π.,%=9@>?
=.,2%đ?
n&a2CI3 Π.,2J 1 Π.,2=9@>?
=.,2%đ?
-CNc :T44:
4C> q &aI4  &aC> q 42I =1?
=.,%đ?
.,%=9@>? .,%=9@>?
24C> q &a2CI3  2 &aC> q 42I q CI2 =2?
=.,%đ?
.,"=9@>? .,2=9@>? .,2=9@>?

Tr =1? Œ{ 94C> h;n 3ng: .,%J 3',% Œ 1*,2%=g?
=.,2%đ?
 C„4C> Œ 1*,2%J 1.. : 2.. Œ +,12%„
=.,%đ?
Tr =2? Œ{ 4C> Pư Œ{ CI2 tFnh tr &a2CI3
=.,2%đ?
Œ{ n CI2 Œ .,2=9@>? Œ{ OCI2 Œ .,2J 22," Œ ","*=>?
=.,%đ?
G/V Đình Hòa Trang

1B@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Đ•F •N VÀ 8IỂU ĐIỂƒ :
ƒBN pINH Œ
A… FH•N THŽC NGHI•ƒ : UX"\
C†u W3a : 1a , 2P , 3c , "P Mgi c!u .,2%đ
b a: T;@ \0 =.,2%đ?
%<: /g AhF - ,óng 9ở - 4ơi nưQc =.,(%đ?
C!u ': a3 , <1 , c" , P2 =1đ?
8… T• LU‘N :
C†u W : U Q,b "$!K\
Tế <$@ th#c \1t gX9 cNc th$nh hần Mau :
q ONch tế <$@ : >$9 ch@ tế <$@ có hBnh PYng nhất đ6nh D
q M$ng Minh chất : <a@ <ọc ng@$i >Q tế <$@ D
q Chất tế <$@ : &ơi Pišn 5a cNc h@Yt đWng M)ng cơ <;n c[a tế <$@ D
q &h!n : điLu Ahi8n 9ọi h@Yt đWng M)ng c[a tế <$@ D
q 7h2ng <$@ : ch3a P6ch tế <$@ D
C†u Q : T5Xng c!y Janh có tNc PRng >$9 gi;9 <Qt M# 2 nhiš9 Ah2ng AhF \B c!y Janh th#c hi0n _uN
t5Bnh _uang h- h]t AhF cac<@nic \$ th;i 5a AhF @Ji YUW,b "$!K\
C†u X :
q Kơ đX h2 hấ : Chất htu cơ q AhF 2 Ji ---------- &cng >ư-ng q 7hF cac <2 nic q 4ơi nưQc YU W
"$!K\
q ¦ nghba c[a h2 hấ đ)i \Qi đki M)ng c[a c!y :
TY@ 5a ncng >ư-ng cần thiết ch@ cNc h@Yt đWng M)ng c[a c!y UW
"$!K \
q Ti0n hN gi] c!y h2 hấ t)t : Kử PRng nhtng <i0n hN >$9 đất th@Nng như :
- C$y <ra , đất ch@ Ab
- /u2n JQi JN@ đất D
- :hơi ;i đất , >$9 co MRc <•n YUW "$!K \
G/V Đình Hòa Trang

1BB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

TwÆ& 23 ,– 7I¹M T`S 1 TI˜T
MH& 4¯S *
IDT5hc nghi09: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n cht cNi đ3ng đầu c!u G9 chọn đ]ng:
C!u1?Có th8 thu AhF @Ji <}ng cNch đey nưQc >$ P@ nó có tFnh chất Mau:
aZ &ung hơn Ah2ng AhF <Z &hf hơn nưQc
cZ »t tan t5@ng nưQc PZ c; a<c
C!u 2? V~y CT44 Mau t@$n >$ @Jit:
aZ CaI , G
2
I
3
, KI
3
<Z &a
2
I , MgI ,7CI
3
cZ CI
2
, I
3
, :
2
I
%
PZ a \$ c
C!u 3? &guyên >i0u đ8 điLu chế @Ji t5@ng :T& >$:
aZ 7
2
MnI
"
<Z 7MnI
"
cZ 7C>I
"
PZ c; a<c
C!u "? :h!n h[y .,29@> 7C>I
3
,th8 tFch AhF @Ji =đAtc? thu đư-c >$:
aZ 11,2> <Z ","*> cZ ',(2> PZ22,">
C!u % ? 4~y Ah@anh t5^n cht , h@uc K ở cu)i 9gi c!u:
Ch@ <iết CT44 cNc chất: :
2
I
%
, KI
2
, 7MnI
"
, CaI, CI
2
,S>
2
I
3
, &aI4
aZ CNc chất t5ên đLu >$ @Jit , K
<Z Ch• có % @Jit t5@ng cNc chất t5ên , K
cZ Ch• có S>
2
I
3
, :
2
I
%
>$ @Jit <aUơ , K
PZ Ch• có KI
2
, :
2
I
%
,CI
2
>$ @Jit aJit , K
C!u '? &)i ‹ ở cWt S \Qi ‹ ở cWt T ch@ h• h-
S T Th3 t# n)i
aZ K# chNy >$ M# @Ji hóa
<Z 7h2ng AhF <6 2 nhiš9
cZ7h2ng AhF >$
PZK# tNc PRng 9Wt chất \Qi
@Ji gọi >$
1ZK# @Ji hóa
2Z /$ chất tinh Ahiết
3Z ²nh hưởng đến M3c AhoG
c@n ngưki
"Z 4gn h- nhiLu chất AhF
%ZCó toa nhi0t \$ hNt MNng
a››
<››
c››
P››
IIDT# >u1n: ='đ?
C!u 1?=3đ? Ch@ cNc Mơ đX h;n 3ng Mau:
aZ 7C>I
3
 j q j
G/V Đình Hòa Trang

1BC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

<Z 7MnI
"
 7
2
MnI
"
q MnI
2
q j
cZ S> q j  S>
2
I
3
PZ C4
"
q I
2
 j q j
3- Chọn CT44 thFch h- điLn \$@ =j? \$ c!n <}ng đ8 h@$n th$nh :T44j
"- :h;n 3ng n$@ thuWc >@Yi h;n 3ng hóa h- j \B Ma@j
C!u 2? =3đ? ,)t chNy h@$n t@$n 12,"g h@th@ t5@ng @JiD 4~y tFnh :
c? Th8 tFch @Ji=đAtc? h;n 3ngj
P? 7h)i >ư-ng M;n he9 tY@ th$nhj
=Tiết : Œ 31 , I Œ 1' ?

T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t Tuần 23
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: 4¯S *
/Q :›››D
,i89 &h1n Jdt c[a iO
IDHz .h1&nh +Son )h% Đ h1=) p ~ )u/$ )†uUb"\
Ch@ cNc chất có CT44: j
2
P
B
p2P
4
p–6
2
P
4
p CP
2
p M(
2
P
F
p 3M(P
@
p Al
2
P
4
pH
2
2P
@
1 ? C; * chất t5ên đLu >$ @Jit , K
2 ? Mn
2
I
(
>$ @Jit <aUơ , K
3 ? Ch• có 2 @Jit <aUơ : G
2
I
3
, S>
2
I
3
, K
" ? KI
3
đọc >$ >ưu hu|nh đi@Jit , K
%? C; * chất t5ên đLu >$ h- chất c[a @Ji , K
'? Có " @Jit thuWc @Jit aJit: :
2
I
%
,KI
3
, CI
2
, Mn
2
I
(
, K
(? Có 2 chất Ah2ng h;i >$ @Jit , K
*? 4
2
KI
"
P•ng đ8 điLu chế @Ji t5@ng :T& , K
+? 7MnI
"
P•ng đ8 M;n Juất @Ji t5@ng C& , K
1.?Chất có t5@ng h$nh hần Ah2ng AhF >$ CI
2
, K
IIDHz )hsn )†u "’ng : =2đ?
1?Nguen '$5u "$iu )h0 1^$ +S1ng CN:
S?G
2
I
3
T? 7C>I
3
C? 4
2
I V? 7MnI
"
2? C=7 )h*+ L&u "† "ư() Z“ng "! "$iu )h0 1^$ +S1ng 7+n:
S? 7
2
MnI
"
,7C>I
3
T?7C>I
"
, 7MnI
"
C? 7C>I
3
, 7MnI
"
V?C; STC
3?Fh†n hm ‚,QK1' KC'A
X
+hu "ư() +h! +4)h 1^$U".+)\ '-:
S? 22,"> T?","*> C? ',(2> V?11,2>
"?Thu .h4 1^$ <9ng ):)h "N .h?ng .h4 '- ZR& ,-1 +4nh )h*+ )m& 1^$:
S?&hf hơn Ah2ng AhF T? &ung hơn Ah2ng AhF
C? 7h2ng tan t5@ng nưQc V?C; S C
IIIDV$0+ 7hương +SJnh 7hMn ung "! +hR) h$5n <$0n h;& L&u: =3đ?
&ưQc  IJi  Kht tr @Jit
G/V Đình Hòa Trang

1BF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

=1? =2?
1?
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››D
2?
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››D
™C:) 7hMn ung +Sen +huV) '1P$ 7hMn ung h;& hs) n-1j
T5; >ki
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››D
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t Tuần 23
4ọ \$ tên:›››››››› MH&: 4¯S *
/Q :›››D
,i89 &h1n Jdt c[a iO
IDHz )hsn )†u "’ng =2đ?
1?Thu .h4 1^$ <9ng ):)h "N .h?ng .h4 '- ZR& ,-1 +4nh )h*+ )m& 1^$:
S?&hf hơn Ah2ng AhF V?C; S C
C? 7h2ng tan t5@ng nưQc T? &ung hơn Ah2ng AhF
2? C=7 )h*+ L&u "† "ư() Z“ng "! "$iu )h0 1^$ +S1ng 7+n:
S? 7
2
MnI
"
,7C>I
3
T?7C>I
"
, 7MnI
"
C? 7C>I
3
, 7MnI
"
V?C; STC
3? Th! +4)h 1^$ U".+)\ "! Z/+ ): h0+ Q,ag )&)<1n '-:
S? 22,"> T?","*> C? "",*> V?',(2>
"?Nguen '$5u "$iu )h0 1^$ +S1ng CN:
S?G2I3 T? 7C>I3 C? 42I V? 7MnI
"
IIDHz .h1&nh +Son )h% Đ h1=) L&$ ~ )u/$ )†u Ub"\
G/V Đình Hòa Trang

1B8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Ch@ cNc chất có CT44: j
2
P
B
p2P
4
p–6
2
P
4
p CP2p M(
2
P
F
p 3M(P
@
p Al
2
P
4
pH
2
2P
@
1 ? KI
3
đọc >$ >ưu hu|nh đi@Jit , K
2 ? Mn
2
I
(
>$ @Jit <aUơ , K
3 ? Ch• có 2 @Jit <aUơ : G
2
I
3
, S>
2
I
3
, K
" ?C; * chất t5ên đLu >$ @Jit , K
%? C; * chất t5ên đLu >$ h- chất c[a @Ji , K
'? Có " @Jit thuWc @Jit aJit: :
2
I
%
,KI
3
, CI
2
, Mn
2
I
(
, K
(? Có 2 chất Ah2ng h;i >$ @Jit , K
*? 4
2
KI
"
P•ng đ8 điLu chế @Ji t5@ng :T& , K
+?Chất có t5@ng h$nh hần Ah2ng AhF >$ CI
2
, K
1.?7MnI
"
P•ng đ8 M;n Juất @Ji t5@ng C& , K
IIIDV$0+ 7hương +SJnh 7hMn ung "! +hR) h$5n <$0n h;& L&u: =3đ?

7C>I
3
 IJi  MgI
=1? =2?
1?
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››D
2?
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››D
™C:) 7hMn ung +Sen +huV) '1P$ 7hMn ung h;& hs) n-1j
T5; >ki
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››D
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t
MH&: 4¯S + Đi L/: W
Hz )hsn )†u "’ng
G/V Đình Hòa Trang

1BN
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

1?suN t5Bnh Mau đ!y Ah2ng Minh 5a AhF CI
2
:
S?K;n Juất \2i T? 42 hấ C? K;n Juất gang thd V? suang h-
2?,W h@Yt đWng hóa học c[a cNc hi Ai9 gi;9 Pần thG@ th3 t#:
S? C>,,T5,I T?,C>,T5,I C? ,C>,I,T5 V? C; ST
3?Cu chất Mau đ!y tNc PRng đư-c \Qi nhau:
S? KiI
2
,4
2
I T? KiI
2
,&a
2
I C? TaKI
"
,&a
2
I V? C; TC
"?&ưQc iia \Gn >$ hgn h- gX9:
S? &aC>I,4C>,C>
2
T? C>
2
,&aC>,4C>I C? &aC>,4C>I,4
2
I V? C; TC
%? &ưQc c>@ có tFnh tey 9$u >$ P@:
S? &aC>I T?4C> C?C>
2
V?4C>I
'?MWt @Jit aJit có c2ng th3c hóa học: SI
2
t5@ng đó S chiế9 %.„ \L Ah)i >ư-ngDO1y nguyên t) S
>$:
S? Ki >ic T?Cac<@n C?/ưu hu|nh V? :h@th@
(?&guyên t) ” n}9 ở chu AB 3, nhó9 I, \1y ” >$ nguyên t):
S? :7 h@Yt đWng 9Ynh T?7/ h@Yt đWng 9Ynh C?:7 h@Yt đWng yếu V?7hF hiế9
*?Vmn AhF C>
2
\$@ nưQc J;y 5a hi0n tư-ng :
S?O1t >F T? 4óa học C? 7h2ng có hZtư-ng n$@ V? C; ST
+?&ưQc c>@ >$ Pung P6ch hgn h- gX9:
S?4C>,4
2
I,C>
2
T?4C>I,C>
2
,4
2
I,4C> C?4C>I,&aC>,C>
2
V?4C>,4C>I,C>
2
1.?Chất >$9 đRc nưQc \2i t5@ng >$:
S?CI T?KI
2
C?&
2
V? CI
2
11?Cu chất Mau đLu >$ 9u)i hiP5@ cac<@nat:
S?&a
2
CI
3
, &a4CI
3
T?Ca=4CI
3
?
2
,74CI
3
C?TaCI
3
,CaCI
3
V? C; ST
12?Có th8 h!n <i0t 2 Pung P6ch &aC> \$ &a
2
CI
3
<}ng Pung P6ch:
S?&aI4 T?4
2
I C?4C> V?C; STC
13?,8 h!n <i0t 2 chất 5hn : CaCI
3
\$ &a
2
CI
3
có th8 P•ng chất Mau:
S?4C> T?&aI4 C?4
2
I V?C; TC
1"?T5@ng c•ng chu A| c[a <;ng tuần h@$n thG@ chiLu đi0n tFch hYt nh!n tcng Pần tFnh 7/ \$ :7
<iến đCi như Mau:
S?7/ tcng,:7 gi;9 T?7/,:7 đLu tcng C?7/ gi;9,:7 tcng V?7>,:7 đLu
gi;9
1%?TFnh tan t5@ng nưQc c[a 9u)i cac<@nat:
S?7h2ng tan T?,Lu tan C? ,a M) Ah2ng tan t5r &a
2
CI
3
,7
2
CI
3
V?C; SC
1'?Ch@ &a4CI3 tNc PRng \Qi &aI4 M;n he9 thu đư-c >$:
S? &a
2
CI
3
,CI
2
T?&a4CI
3
,4
2
I C?&a2CI
3
,4
2
I V?C; SC
1(?Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Minh 5a:
SGKI
"
,&a
2
CI
3
T?CaCI
3,
4
2
KI
"
C?TaKI
"
,4C> V? C; TC
1*?,)t chNy Mht t5@ng c>@ M;n he9 thu đư-c >$:
S?GC>
2
T?GC>
3
,GC>
2
C?GC>
3
V?C; STC
1+?K;n he9 tY@ th$nh Ahi ch@ AhF c>@ tNc PRng \Qi hiP5@ Ml >$:
S?SJit c>@hiP5ic T?&ưQc c>@ C?AhF hiP5@ c>@5ua V? C; STC
2.?Vung P6ch Ca=I4?2 P•ng đ8 >$9 Ah2 hgn h- AhF n$@ Mau đ!y:
S? CI
2
,4
2
T?KI
2
,I
2
C?4
2
,I
2
V? C; TC
G/V Đình Hòa Trang

1CR
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t
MH&: 4¯S + Đi L/: Q
Hz )hsn )†u "’ng
1?,W h@Yt đWng hóa học c[a cNc hi Ai9 gi;9 Pần thG@ th3 t#:
S? C>,,T5,I T?,C>,T5,I C? ,C>,I,T5 V? C; ST
2?&ưQc iia \Gn >$ hgn h- gX9:
S? &aC>I,4C>,C>
2
T? C>
2
,&aC>,4C>I C? &aC>,&aC>I,4
2
I V? C; TC
3?MWt @Jit aJit có c2ng th3c hóa học: SI
2
t5@ng đó S chiế9 %.„ \L Ah)i >ư-ngDO1y nguyên t) S
>$:
S? Ki >ic T?Cac<@n C?/ưu hu|nh V? :h@th@
"?Vmn AhF C>
2
\$@ nưQc J;y 5a hi0n tư-ng :
S?O1t >F T? 4óa học C? 7h2ng có hZtư-ng n$@ V? C; ST
%?Chất >$9 đRc nưQc \2i t5@ng >$:
S?CI T?KI
2
C?&
2
V? CI
2
'?Có th8 h!n <i0t 2 Pung P6ch &aC> \$ &a
2
CI
3
<}ng Pung P6ch:
S?&aI4 T?4
2
I C?4C> V?C; STC
(?T5@ng c•ng chu A| c[a <;ng tuần h@$n thG@ chiLu đi0n tFch hYt nh!n tcng Pần tFnh 7/ \$ :7 <iến
đCi như Mau:
S?7/ tcng,:7 gi;9 T?7/,:7 đLu tcng C?7/ gi;9,:7 tcng V?7>,:7 đLu
gi;9
*?Ch@ &a4CI3 tNc PRng \Qi &aI4 M;n he9 thu đư-c >$:
S? &a
2
CI
3
,CI
2
T?&a4CI
3
,4
2
I C?&a
2
CI
3
,4
2
I V?C; SC
+?,)t chNy Mht t5@ng c>@ M;n he9 thu đư-c >$:
S?GC>
2
T?GC>
3
,GC>
2
C?GC>
3
V?C; STC
1.?Vung P6ch Ca=I4?2 P•ng đ8 >$9 Ah2 hgn h- AhF n$@ Mau đ!y:
S? CI
2
,4
2
T?KI
2
,I
2
C?4
2
,I
2
V? C; TC
11?suN t5Bnh Mau đ!y Ah2ng Minh 5a AhF CI
2
:
S?K;n Juất \2i T? 42 hấ C?suang h- V?K#
chNy
12?Cu chất Mau đ!y tNc PRng đư-c \Qi nhau:
S? KiI
2
,4
2
I T? KiI
2
,&a
2
I C? TaKI
"
,&a
2
I V? C; TC
13?&ưQc c>@ có tFnh tey 9$u >$ P@:
S? &aC>I T?4C> C?C>
2
V?4C>I
1"?&guyên t) ” n}9 ở chu AB 3, nhó9 I, \1y ” >$ nguyên t):
S? :7 h@Yt đWng 9Ynh T?7/ h@Yt đWng 9Ynh C?:7 h@Yt đWng yếu V?7hF hiế9
1%?&ưQc c>@ >$ Pung P6ch hgn h- gX9:
S?4C>,4
2
I,C>
2
T?4C>I,C>2,4
2
I C?4C>I,&aC>,C>
2
V?4C>,4C>I,C>
2,
4C>
1'?Cu chất Mau đLu >$ 9u)i hiP5@ cac<@nat:
S?&a
2
CI
3
, &a4CI
3
T?Ca=4CI
3
?
2
,74CI
3
C?TaCI
3
,CaCI
3
V? C; ST
1(?,8 h!n <i0t 2 chất 5hn : CaCI
3
\$ &a
2
CI
3
có th8 P•ng chất Mau:
S?4C> T?&aI4 C?4
2
I V?C; TC
1*?TFnh tan t5@ng nưQc c[a 9u)i cac<@nat:
S?7h2ng tan T?,Lu tan C? ,a M) Ah2ng tan t5r &a
2
CI
3
,7
2
CI
3
V?C; SC
1+?Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Minh 5a:
G/V Đình Hòa Trang

1C1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

SGKI
"
,&a
2
CI
3
T?CaCI
3,
4
2
KI
"
C?TaKI
"
,4C> V? C; TC
2.?K;n he9 tY@ th$nh Ahi ch@ AhF c>@ tNc PRng \Qi hiP5@ Ml >$:
S?SJit c>@hiP5ic T?&ưQc c>@ C?AhF hiP5@ c>@5ua V? C; STC
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t Đi L/: X
MH&: 4¯S +
Hz )hsn )†u "’ng
1?Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Minh 5a:
SGKI
"
,&a
2
CI
3
T?CaCI
3,
4
2
KI
"
C?TaKI
"
,4C> V? C; TC
2?,)t chNy Mht t5@ng c>@ M;n he9 thu đư-c >$:
S?GC>
2
T?GC>
3
,GC>
2
C?GC>
3
V?C; STC
3?K;n he9 tY@ th$nh Ahi ch@ AhF c>@ tNc PRng \Qi hiP5@ Ml >$:
S?SJit c>@hiP5ic T?&ưQc c>@ C?AhF hiP5@ c>@5ua V? C; STC
"?suN t5Bnh Mau đ!y Ah2ng Minh 5a AhF CI
2
:
S?K;n Juất \2i T? 42 hấ
C? K;n Juất gang thd V? suang h-
%?,W h@Yt đWng hóa học c[a cNc hi Ai9 gi;9 Pần thG@ th3 t#:
S? C>,,T5,I T?,C>,T5,I C? ,C>,I,T5 V? C; ST
'?MWt @Jit aJit có c2ng th3c hóa học: SI
2
t5@ng đó S chiế9 %.„ \L Ah)i >ư-ngDO1y nguyên t) S
>$:
S? Ki >ic T?Cac<@n C?/ưu hu|nh V? :h@th@
(?Cu chất Mau đLu >$ 9u)i hiP5@ cac<@nat:
S?&a
2
CI
3
, &a4CI
3
T?Ca=4CI
3
?
2
,74CI
3
C?TaCI
3
,CaCI
3
V? C; ST
*?Có th8 h!n <i0t 2 Pung P6ch &aC> \$ &a
2
CI
3
<}ng Pung P6ch:
S?&aI4 T?4
2
I C?4C> V?C; STC
+?,8 h!n <i0t 2 chất 5hn : CaCI
3
\$ &a
2
CI
3
có th8 P•ng chất Mau:
S?4C> T?&aI4 C?4
2
I V?C; TC
1.?Cu chất Mau đ!y tNc PRng đư-c \Qi nhau:
S? KiI
2
,4
2
I T? KiI
2
,&a
2
I C? TaKI
"
,&a
2
I V? C; TC
11?&ưQc iia \Gn >$ hgn h- gX9:
S? &aC>I,4C>,C>
2
T? C>
2
,&aC>,4C>I C? &aC>,&aC>I,4
2
I V? C; TC
12?&ưQc c>@ có tFnh tey 9$u >$ P@:
S? &aC>I T?4C> C?C>
2
V?4C>I
13?&guyên t) ” n}9 ở chu AB 3, nhó9 I, \1y ” >$ nguyên t):
S? :7 h@Yt đWng 9Ynh T?7/ h@Yt đWng 9Ynh C?:7 h@Yt đWng yếu V?7hF hiế9
1"?Vmn AhF C>
2
\$@ nưQc J;y 5a hi0n tư-ng :
S?O1t >F T? 4óa học C? 7h2ng có hZtư-ng n$@ V? C; ST
1%??&ưQc c>@ >$ Pung P6ch hgn h- gX9:
S?4C>,4
2
I,C>
2
T?4C>I,C>
2
,4
2
I C?4C>I,&aC>,C>
2
V?4C>,4C>I,C>
2,
42I
1'?Chất >$9 đRc nưQc \2i t5@ng >$:
G/V Đình Hòa Trang

1C2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

S?CI T?KI
2
C?&
2
V? CI
2
1(?T5@ng c•ng chu A| c[a <;ng tuần h@$n thG@ chiLu đi0n tFch hYt nh!n tcng Pần tFnh 7/ \$ :7
<iến đCi như Mau:
S?7/ tcng,:7 gi;9 T?7/,:7 đLu tcng C?7/ gi;9,:7 tcng V?7/,:7
đLu gi;9
1*?TFnh tan t5@ng nưQc c[a 9u)i cac<@nat:
S?7h2ng tan T?,Lu tan C? ,a M) Ah2ng tan t5r &a
2
CI
3
,7
2
CI
3
V?C; SC
1+?Ch@ &a4CI3 tNc PRng \Qi &aI4 M;n he9 thu đư-c >$:
S? &a
2
CI
3
,CI
2
T?&a4CI
3
,4
2
I C?&a
2
CI
3
,4
2
I V?C; SC
2.?Cu @Jit Mau đ!y Ah2ng tan t5@ng nưQc:
S? CI
2
,KI
2
T? CI,CI
2
C?KI
3
,KI
2
, V? C; STC
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t Đi L/: W
MH&: 4¯S *
Hz )hsn )†u "’ng Đ$!K:
1?Chất >$9 đRc nưQc \2i t5@ng :
S? &i tơ T? IJi C? Cac<@n đi@Jit V?/ưu
hu|nh đi@Jit
2?&guyên >i0u điLu chế @Ji t5@ng h^ng thF nghi09:
S? 7
2
MnI
"
T?7C>I
"
C?4C>I V? 7MnI
"
3?CNc chất Mau đ!y đLu >$ @Jit:
S?CI
2
,&a
2
I,KI
3
T?TaI,:
2
I
%
,4C>I C?CaI,KI
2
,&a
2
I V?C; SC
"?&guyên >i0u M;n Juất @Ji t5@ng C& >$:
S? 4C>I T? 4
2
I C? 4
2
I
2
V? C; TC
%?Cu chất Mau đLu >$ @Jit <aUơ:
S? S>
2
I
3
,KiI
2
T? GI, 7
2
I C? KI
2
,TaI V?I
3
, CuI
'?Chất Ah2ng Puy t5B M# chNy \$ Ah2ng >$9 đRc nưQc \2i t5@ng:
S? KI
2
T? CI
2
C? KI
3
V? &
2
(?7h2ng AhF >$ h- chất gX9 có (*„ &
2
, 21„ I
2
, 1„ cNc AhF AhNc
S? ,]ng T? Kai
*?Tất c; @Jit c[a Ai9 >@Yi đLu thuWc >@Yi @Jit <aUơ :
S?,]ng T?Kai
+?7h2ng AhF >$ hgn h-,th$nh hần thG@ Ah)i >ư-ng (*„ &2 , 21„ I
2
, 1„ cNc AhF AhNc
S? ,]ng T?Kai
1.?Thu AhF @Ji <}ng cNch đey nưQc >$ P@ nó có tFnh chất Mau:
S?&hf hơn nưQc T? Tan t5@ng nưQc C? Tan Ft t5@ng nưQc V?C; TC
11?,)t chNy Mht t5@ng @Ji M;n he9 tY@ th$nh:
S? G
2
I
3
T? G
3
I
"
C?GI V? C; STC
12?:h@t h@ tNc PRng \Qi @Ji hương t5Bnh h;n 3ng như Mau:
S? : q I
2
 :
2
I
%
T? :
2
q %I
2
 2:
2
I
%
G/V Đình Hòa Trang

1C4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C?
2
: q %I
2
 2:
2
I
%
V? C; TC
13? ,ọc tên @Jit <aUơ G
2
I3 >$:
S? K•t=II? @Jit T? ,i Mht t5i @Jit C?Kht tr @Jit V?Kht=III?
@Jit
1"?K# @Ji hóa >$ M# tNc PRng c[a @Ji \Qi:
S? 7i9 >@Yi T? :hi Ai9 C?4- chất V? C; STC
1%? Có th8 thu AhF @Ji <}ng cNch đey Ah2ng AhF >$ \B @Ji :
S?&hf hơn Ah2ng AhF T?&ung hơn Ah2ng AhF C?&ung hơn &itơ V?C; TC
1'?Mu)n thu AhF @Ji \$@ )ng nghi09 <}ng cNch đey Ah2ng AhF thB )ng nghi09 h;i đ8 thế n$@:
S?Mi0ng hưQng >ên T?Mi0ng hưQng Ju)ng PưQi C?,8 ngang V? T•y ‹
1(?Chất AhF n$@ Mau đ!y có th8 thu \$@ )ng nghi09 đ8 9i0ng hưQng Ju)ng PưQi=,ey Ah2ng AhF?:
S? CI
2
T? KI
3
C? 4
2
V? 7h2ng
AhF n$@
1*? Có h;n 3ng : 2Mg q I
2
 2MgI
29@> 19@> 29@>
O1y Muy 5a : C3 2g Mg q 1g I2  2gMgI
Kuy >u1n t5ên đ]ng hay Mai:
S? ,]ng T? Kai
1+?K# chNy AhNc \Qi M# @Ji hóa ch19 :
S? Có toa nhi0t T?7h2ng toa nhi0t C? :hNt MNng V? 7h2ng
hNt MNng
2.? ,8 có th8 P1 tht M# chNy cần th#c hi0n <i0n hN n$@ :
S?4Y nhi0t đW chất chNy Ju)ng PưQi nhi0t đW chNy T? CNch >i chất chNy \Qi @Ji
C? 4Y nhi0t đW chất chNy Ju)ng PưQi nhi0t đW chNy \$ CNch >i chất chNy \Qi @Ji V?C; S
T
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t Đi L/: Q
MH&: 4¯S *
Hz )hsn )†u "’ng Đ$!K:
1? CNc chất Mau đ!y đLu >$ @Jit:
S?CI
2
,&a
2
I,KI
3
T?TaI,:
2
I
%
,4C>I C?CaI,KI
2
,&a
2
I V?C; SC
2? Chất Ah2ng Puy t5B M# chNy \$ Ah2ng >$9 đRc nưQc \2i t5@ng:
S? KI
2
T? CI
2
C? KI
3
V? &
2
3? Chất >$9 đRc nưQc \2i t5@ng :
S? &i tơ T? IJi C? Cac<@n đi@Jit V?/ưu
hu|nh đi@Jit
"? ,8 có th8 P1 tht M# chNy cần th#c hi0n <i0n hN n$@ :
S?4Y nhi0t đW chất chNy Ju)ng PưQi nhi0t đW chNy T? CNch >i chất chNy \Qi @Ji
C? 4Y nhi0t đW chất chNy Ju)ng PưQi nhi0t đW chNy \$ CNch >i chất chNy \Qi @Ji V?C; S T
%?Cu chất Mau đLu >$ @Jit <aUơ:
S? S>
2
I
3
,KiI
2
T? GI, 7
2
I C? KI
2
,TaI V?I
3
, CuI
'? &guyên >i0u điLu chế @Ji t5@ng h^ng thF nghi09:
S? 7
2
MnI
"
T?7C>I
"
C?4C>I V? 7MnI
"
G/V Đình Hòa Trang

1C@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

(?7h2ng AhF >$ h- chất gX9 có (*„ &
2
, 21„ I
2
, 1„ cNc AhF AhNc
S? ,]ng T? Kai
*? Thu AhF @Ji <}ng cNch đey nưQc >$ P@ nó có tFnh chất Mau:
S?&hf hơn nưQc T? Tan t5@ng nưQc C? Tan Ft t5@ng nưQc V?C; TC

+?7h2ng AhF >$ hgn h-,th$nh hần thG@ Ah)i >ư-ng (*„ &
2
, 21„ I
2
, 1„ cNc AhF AhNc
S? ,]ng T?Kai
1.? Tất c; @Jit c[a Ai9 >@Yi đLu thuWc >@Yi @Jit <aUơ :
S?,]ng T?Kai
11?,)t chNy Mht t5@ng @Ji M;n he9 tY@ th$nh:
S? G
2
I
3
T? G
3
I
"
C?GI V? C; STC
12? Mu)n thu AhF @Ji \$@ )ng nghi09 <}ng cNch đey Ah2ng AhF thB )ng nghi09 h;i đ8 thế n$@:
S?Mi0ng hưQng >ên T?Mi0ng hưQng Ju)ng PưQi C?,8 ngang V? T•y ‹
13? ,ọc tên @Jit <aUơ G
2
I
3
>$:
S? K•t=II? @Jit T? ,i Mht t5i @Jit C?Kht tr @Jit V?Kht=III?
@Jit
1"? K# chNy AhNc \Qi M# @Ji hóa ch19 :
S? Có toa nhi0t T?7h2ng toa nhi0t C? :hNt MNng V? 7h2ng
hNt MNng
1%? Có th8 thu AhF @Ji <}ng cNch đey Ah2ng AhF >$ \B @Ji :
S?&hf hơn Ah2ng AhF T?&ung hơn Ah2ng AhF C?&ung hơn &itơ V?C; TC
1'?:h@t h@ tNc PRng \Qi @Ji hương t5Bnh h;n 3ng như Mau:
S? : q I
2
 :
2
I
%
T? :
2
q %I
2
 2:
2
I
%
C?
2
: q %I
2
 2:
2
I
%
V? C; TC
1(?Chất AhF n$@ Mau đ!y có th8 thu \$@ )ng nghi09 đ8 9i0ng hưQng Ju)ng PưQi=,ey Ah2ng AhF?:
S? CI
2
T? KI
3
C? 4
2
V? 7h2ng
AhF n$@
1*? Có h;n 3ng : 2Mg q I
2
 2MgI
29@> 19@> 29@>
O1y Muy 5a : C3 2g Mg q 1g I2  2gMgI
Kuy >u1n t5ên đ]ng hay Mai:
S? ,]ng T? Kai
1+?K# @Ji hóa >$ M# tNc PRng c[a @Ji \Qi:
S? 7i9 >@Yi T? :hi Ai9 C?4- chất V? C; STC
2.?&guyên >i0u M;n Juất @Ji t5@ng C& >$:
S? 4C>I T? 4
2
I C? 4
2
I
2
V? C; TC
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n 7I¹M T`S 1% h]t Đi L/: X
MH&: 4¯S *
Hz )hsn )†u "’ng Đ$!K:
1? ,8 có th8 P1 tht M# chNy cần th#c hi0n <i0n hN n$@ :
S?4Y nhi0t đW chất chNy Ju)ng PưQi nhi0t đW chNy T? CNch >i chất chNy \Qi @Ji
C? 4Y nhi0t đW chất chNy Ju)ng PưQi nhi0t đW chNy \$ CNch >i chất chNy \Qi @Ji V?C; S T
2?&guyên >i0u điLu chế @Ji t5@ng h^ng thF nghi09:
S? 7
2
MnI
"
T?7C>I
"
C?7MnI
"
V? 4C>I
3?CNc chất Mau đ!y đLu >$ @Jit:
S?CI
2
,&a
2
I,KI
3
T? CaI,KI
2
,&a
2
I C?TaI,:
2
I
%
,4C>I V?C; ST
"?&guyên >i0u M;n Juất @Ji t5@ng C& >$:
S? 4C>I T?4
2
I
2
C? 4
2
I

V? C; TC
%?Cu chất Mau đLu >$ @Jit <aUơ:
G/V Đình Hòa Trang

1CB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

S? S>
2
I
3
,KiI
2
T? GI, 7
2
I C? KI
2
,TaI V?I
3
, CuI
'?Chất Ah2ng Puy t5B M# chNy \$ Ah2ng >$9 đRc nưQc \2i t5@ng:
S? KI
2
T? CI
2
C? KI
3
V? &
2
(?7h2ng AhF >$ h- chất gX9 có (*„ &
2
, 21„ I
2
, 1„ cNc AhF AhNc
S? Kai T? ,]ng
*?Tất c; @Jit c[a Ai9 >@Yi đLu thuWc >@Yi @Jit <aUơ :
S?,]ng T?Kai
+? K# chNy AhNc \Qi M# @Ji hóa ch19 :
S? Có toa nhi0t T?7h2ng toa nhi0t C? :hNt MNng V? 7h2ng
hNt MNng

1.?Thu AhF @Ji <}ng cNch đey nưQc >$ P@ nó có tFnh chất Mau:
S?&hf hơn nưQc T? Tan t5@ng nưQc C? Tan Ft t5@ng nưQc V?C; TC
11?,)t chNy Mht t5@ng @Ji M;n he9 tY@ th$nh:
S? G
2
I
3
T? G
3
I
"
C?GI V? C; STC
12?:h@t h@ tNc PRng \Qi @Ji hương t5Bnh h;n 3ng như Mau:
S? : q I
2
 :
2
I
%
T? :
2
q %I
2
 2:
2
I
%
C?
2
: q %I
2
 2:
2
I
%
V? C; TC
13? ,ọc tên @Jit <aUơ G
2
I3 >$:
S? K•t=II? @Jit T? ,i Mht t5i @Jit C?Kht tr @Jit V?Kht=III?
@Jit
1"?K# @Ji hóa >$ M# tNc PRng c[a @Ji \Qi:
S? 7i9 >@Yi T? :hi Ai9 C?4- chất V? C; STC
1%? Có th8 thu AhF @Ji <}ng cNch đey Ah2ng AhF >$ \B @Ji :
S?&hf hơn Ah2ng AhF T?&ung hơn Ah2ng AhF C?&ung hơn &itơ V?C; TC
1'?Mu)n thu AhF @Ji \$@ )ng nghi09 <}ng cNch đey Ah2ng AhF thB )ng nghi09 h;i đ8 thế n$@:
S?Mi0ng hưQng >ên T?Mi0ng hưQng Ju)ng PưQi C?,8 ngang V? T•y ‹
1(?Chất AhF n$@ Mau đ!y có th8 thu \$@ )ng nghi09 đ8 9i0ng hưQng Ju)ng PưQi=,ey Ah2ng AhF?:
S? CI
2
T? KI
3
C? 4
2
V? 7h2ng
AhF n$@
1*? Có h;n 3ng : 2Mg q I
2
 2MgI
29@> 19@> 29@>
O1y Muy 5a : C3 2g Mg q 1g I
2
 2gMgI
Kuy >u1n t5ên đ]ng hay Mai:
S? ,]ng T? Kai
1+? 7h2ng AhF >$ hgn h-,th$nh hần thG@ Ah)i >ư-ng (*„ &
2
, 21„ I
2
, 1„ cNc AhF AhNc
S?Kai T? ,]ng
2.? Chất >$9 đRc nưQc \2i t5@ng :
S? I
2
T? &
2
C? KI
2
V? CI
2
:h^ng iDVD ,i0n T$n ,– 7I¹M T`S 4°C 7È II - &ÉM 2..'-2..(
T5ưkng T4CK :han Th]c Vuy0n ƒBN : HÓA HỌC 8
Thw$ g$&n: "% h]t=7h2ng A8 thki gian hNt đL?
AbT&yc (h$q7:="đ? 4~y Ah@anh t5^n 1t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng :
C?,1?=.,2%đ? &guyên >i0u P•ng đ8 điLu chế AhF 4
2
t5@ng :T& >$:
a? ¨n , 4
2
KI
"
<? ¨nI , 4C>
c? Cu, 4C> P? &a ,4
2
I
C?, 2?=.,2%đ? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9
chuy8n Mang 9$u đo :
a? TaI, &a
2
I, CaI <? KI
3
, :
2
I
%
, &
2
I
%
G/V Đình Hòa Trang

1CC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

c? KI
3
, CaI, 7
2
I P? :
2
I
%
, CI
2
, TaI
C?, 4? =.,2%đ? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9
chuy8n Mang 9$u Janh:
a? KI
3
, &a
2
I , TaI <? &a
2
I , 7
2
I, TaI
c? CaI, TaI, /i
2
I P? C; < \$ c
C?, @? =.,2%đ? Ch@ 9mu &a \$@ nưQc,có chất AhF th@Nt 5a, AhF đó có tFnh chất Mau:
a? 7h2ng Puy t5B M# chNy <? /$9 đRc nưQc \2i t5@ng
c? ChNy t5@ng @Ji tY@ 5a nưQc P? /$9 cRc than hXng <•ng MNng
C?, B? =.,2%đ? &hó9 Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu tan t5@ng nưQc :
a? Ca , &a , G, 7 <? &a , Ta, Ca , 7
c? 7 , &a , Ta , S> P? /i , &a , Cu , 7
C?, C? .,2%đ? :h;n 3ng hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
a? &a
2
I q 4
2
I  2&aI4 <? G q 34C>  GC>
3
q 4
2
c? G q 4
2
KI
"
 GKI
"
q 4
2
P? 4
2
q GI  G q 4
2
I
C?,F?=.,2%đ?7hử h@$n t@$n 2"g đXng =II? @Jit <}ng AhF hiP5@, Ah)i >ư-ng đXng thu đư-c >$:
a? 1+g <? 1+,2g c? 2.g P? 1*,"g
C?, 8? =.,2%đ? ,W tan c[a chất AhF t5@ng nưQc hR thuWc \$@:
a? Ž Muất <? &hi0t đW c? Ž Muất \$ nhi0t đW P? C; a,<,c
C?, N? =.,2%đ? &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ TaUơ:
a? &aI4 , C
2
4
%
I4 , Ta=I4?
2
<? Ca=I4?
2
,Cu=I4?
2
, G=I4?
3
c? 7I4, S>=I4?
3
, C4
3
CII4 P? C; a,<,c
C?, 1Rb =.,2%đ? ,ơn chất S chNy t5@ng @Ji tY@ 5a chất 5hn T, chất T tan t5@ng nưQc tY@ th$nh chất
>ong C >$9 _uB tF9 chuy8n Mang 9$u đo D O1y cNc chất S , T , C >ần >ư-t thG@ th3 t# >$:
a? &a, &a
2
I , &aI4

<? K , KI
2
, 4
2
KI
3
c?: , :
2
I
%
, 4
3
:I
"
P? :
2
I
%
, : , 4
3
:I
"
C?, 11?=.,2%đ? T5@ng cNc h- chất có CT44 Mau: 4C>, &aC>, &a
2
I , 7I4 , Cu=I4?
2
, 7
2
KI
"
, KI
3
,
4
2
KI
"
:
a?4- chất thuWc >@Yi @Jit >$ : &a
2
I , 7I4 , KI
3
<?4- chất thuWc >@Yi <aUơ >$ : 7I4 , Cu=I4?
2 ,
4
2
KI
"

c?4- chất thuWc >@Yi aJit >$ : 4C> , 4
2
KI
"

P?4- chất thuWc >@Yi 9u)i >$ : 7
2
KI
" ,
&aC> ,4C>
S?T‡ l,d(: =(đ?
C?, 1?=1,%đ? 4@$n th$nh :T44 Mau:
a? 7a>i q &ưQc  j q j
<? /ưu hu|nh t5i @Jit q &ưQc  j
c? &at5i @Jit q &ưQc  j
P? &h29 @Jit q aJit MuŠu5ic  &h29 MunŠat q &ưQc
C?, 2?=1,%đ? T}ng hương hN hóa học n$@ đ8 h!n <i0t 2 chất 5hn Mau: &a
2
I , :
2
I
%

C?, 4? Vmn AhF hiP5@ >ấy Pư _ua 2,"g Mht =III? @Jit nung nóng D
c? TFnh Ah)i >ư-ng Mht thu đư-c j
P? Ch@ t@$n <W Mht thu đư-c t5ên \$@ \$@ Pung P6ch aJit có ch3a 1",'g aJit c>@hiP5icD 4~y
tFnh th8 tFch AhF hiP5@ tY@ th$nh=¢đAtc?j
= Ch@ G Œ %' , I Œ 1' , 4 Œ1 , C> Œ 3%,% ?
MrN HÓA 8
Đ•j •Nc OI~U ĐI~M
A.T&yc (h$q7: a@9b
c?, 1 2 4 @ B C F 8 N 1R 11 12 14
G/V Đình Hòa Trang

1CF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8


a w 2
[ w w w w [ 2
c w w c c Đ
_ w _ Đ
Đ$:
7
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
Rp2B
9
1
9
Tb T‡ l,d(: ='đ?
C†u W? =2đi89?
Oiết đ]ng CT44 cNc chất \$ c!n <}ng 9gi :T:¤ ghi .,%đ nếu c!n <}ng Mai t5r .,2%đ , nếu
Mai CT44 thB Ah2ng ch@ đi89
C†uQ? =1,%đ? &êu đ]ng hương hN \$ ghi đư-c :T44 :
-V•ng nưQc \$ _uB tF9 ch@ .,%đ
-Oiết đ]ng 2 :T44 ch@ 1đ
C†u X? =2,%đ?
Oiết đ]ng 2 :T44 , 9gi thh ch@ .,%đD2 Œ 1đ
Chuy8n đCi 5a M) 9@> cNc chất thG@ đL <$i ch@ ghi .,2%đ
,ut t• >0 \$ tFnh đư-c Ah)i >ư-ng Mht thu đư-c ghi .,%đ
Có >F >u1n ch• 5a chất Pư ch@ .,2%đ
TFnh đư-c th8 tFch 4
2
thG@ chất tNc PRng hết ch@ .,%đ
T5ưkng T4CK :han Th]c Vuy0n ,– 7I¹M T`S 4°C 7È II =,L tha9 Ah;@?
&hó9 : 4óa ƒBN : HÓA HỌC N
Thw$ g$&n: "% h]t=7h2ng A8 thki gian hNt đL?
AbT&yc (h$q7: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng nhất:
C?,1b=.,2%đ? V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
I
C?,2b=.,2%đ? Cu chất n$@ đLu >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
, C
2
4
"
cD C
'
4
'
, C
2
4
"
PD C4
"
, C
2
4
"

C†uX?=.,2%đ? 7i9 >@Yi &at5i có th8 đ#ng t5@ng >ọ ch3a chất >ong n$@ Mau đ!y:
aD &ưQc <D `ư-u Gty>ic cD Vầu >ửa PD C; a \$ <
C†ua?=.,2%đ? Ch@ cNc chất AhF: C4
"
,I
2
, CI
2
, 4
2
,C>
2
D K) cu chất có th8 h;n 3ng \Qi nhau:
aD 3 <D " cD % PD '
C†ub?=.,2%đ? :hương hN n$@ Mau đ!y có th8 >$9 MYch Pấu Pầu cn PFnh \$@ N@ _uần:
aD iiut <}ng nưQc <D iiut <}ng J$ h^ng cD Tey <}ng Jcng PD C; < \$ c
C†uŒ?=.,2%đ?Ch@ %,'g Gty>Gn h;n 3ng \Qi PP <5@9 >ấy PưD Có <a@ nhiêu g <5@9 h;n 3ng:
aD *g <D 32g cD 1'g PD *.g
C†u‡?=.,2%đ? ,8 nh1n 5a : `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic, <GnUGn có th8 P•ng:
aD su| tF9 \$ ¨n <D su| tF9 \$ &a cD &a \$ &a
2
CI
3
PD C; < \$ c
C†uˆ?=.,2%đ? Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Juất hi0n:
aD C4
3
CII4, ¨n <D C4
3
CII4, &a
2
I
cD C4
3
CII4

, &a
2
CI
3
P D C; a \$ c
C†u‰?=.,2%đ? CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C4
"
,C
2
4
2
,CI <D C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"
cDC
2
4
2
, C4
"
,C
2
4
"
PD C; a,<,c
C†uW‚?=.,2%đ? :h!n tử c[a chất n$@ Mau đ!y có nhó9 I4 :
G/V Đình Hòa Trang

1C8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD Chất <d@ PD C; a \$ <
C†uWW?=.,%đ? ,iLn \$@ chg t5)ng =40 M), CT44? thFch h- đ8 h@$n th$nh :T44 Mau:
aD 2C4
3
CII4 q ››››  =C4
3
CII?
2
Ca q 4
2
I
t
@
<D =`CII?
3
C
3
4
%
q ››››D  C
3
4
%
=I4?
3
q 3`CII&a
C†uWQ?=1đ? 4~y Ah@anh t5^n cht , h@uc K ở cu)i 9gi c!u G9 chọn đ]ng h@uc Mai:
aD ”Gn>u>@Uơ có h!n tử Ah)i <}ng nhau , K
<D T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn , K
cD :h;n 3ng J$ h^ng hóa >$ h;n 3ng th[y h!n GMtG t5@ng 92i t5ưkng AiL9 , K
PD &htng chất có th8 P•ng đ8 M;n Juất 5ư-u Gty>ic >$:
Kacca5@Uơ, tinh <Wt,JGn>u>@Uơ , K
O.T‡ l,d(: ='đ?
C†uW?=1,%đ? Oiết hương t5Bnh hóa học th#c hi0n chuy8n hóa Mau:
C
'
4
12
I
'
 C
2
4
%
I4  C4
3
CII4  C4
3
CII&a
C†uQ?=1,%đ? T5Bnh <$y hương hN hóa học đ8 h!n <i0t Pung P6ch cNc chất Mau ch3a t5@ng cNc >ọ
9ất nh~n: `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic , g>uc@UơD
C†uX?=3đ? 7hi >ên 9Gn 3'g g>uc@Uơ , ngưki ta thu đư-c O =>Ft? AhF cac<@nic th@Nt 5a ở đAtc
aD 4~y tFnh O j
<D TFnh th8 tFch 5ư-u Gty>ic nguyên chất thu đư-c Mau h;n 3ng , <iết Ah)i >ư-ng 5iêng 5ư-u
<}ng .,*gZ9> \$ hi0u Muất h;n 3ng đYt *.„
=Ch@ C Œ 12 , I Œ 1' , 4 Œ1 ?
T5ưkng T4CK :han Th]c Vuy0n ,– 7I¹M T`S 47 II =,L tha9 Ah;@?
&hó9 4óa MH& : H;& hs) 3 'O7 ‰
Đ•j •N c OI~U ĐI~M
A.T&yc (h$q7: a@9b
C?,

1 2 4 @ B C F 8 N 1R 11 12
a w CaP 2
[ w w w 4NaPH 2
c w c Đ
_ w w w w Đ
Đ$:7 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 Rp2B9 RpB9 19
O.T‡ l,d(: ='đ?
C†uW?=1,%đ?
Oiết đ]ng 9gi hương t5Bnh ghi =.,%đ? =1,%đ?
=nếu c!n <}ng Mai 9Xi hương t5Bnh t5r =.,2%đ?¸\iết Mai c2ng th3c hóa học Ah2ng ch@
đi89?
C†uQ?=1,%đ?
-&h1n <iết aJit aJGtic <}ng giấy _u| tF9 ghi =.,%đ?
-&h1n <iết g>uc@Uơ <}ng Sg&I
3
t5@ng PP &4
3
ghi =.,%đ?
Oiết đ]ng hương t5Bnh ghi =.,2%đ?
-&h1n 5a 5ư-u Gty>ic ghi =.,2%đ?
G/V Đình Hòa Trang

1CN
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C†uX?=3đ?
aD -Oiết đ]ng hương t5Bnh ghi =.,%đ?
-TFnh đ]ng M) 9@> C
'
4
12
I
'
=.,%đ?
-TFnh M) 9@> CI
2
\$ th8 tFch CI
2
=.,%đ?
<D -TFnh đư-c M) 9@> C
2
4
%
I4 =.,%đ?
-TFnh Ah)i >ư-ng 5ư-u thG@ >F thuyết =.,2%đ?
-TFnh Ah)i >ư-ng th#c tế =.,2%đ?
-TFnh th8 tFch 5ư-u th#c tế =.,%đ?
7I¹M T`S 1% :4ºT /Æ& 2 47 II->Q *
AbT&yc (h$q7: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng nhất:
C?,1? &hó9 Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu tan t5@ng nưQc :
a? Ca , &a , G, 7 <? &a , Ta, Ca , 7
c? 7 , &a , Ta , S> P? /i , &a , Cu , 7
C?, 2? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9 chuy8n Mang
9$u đo : a? TaI, &a
2
I, CaI <? KI
3
, :
2
I
%
, &
2
I
%
c? KI
3
, CaI, 7
2
I P? :
2
I
%
, CI
2
, TaI
C?, 4? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9 chuy8n Mang
9$u Janh:
a? KI
3
, &a
2
I , TaI <? &a
2
I , 7
2
I, TaI c? CaI, TaI, /i
2
I P? C; < \$ c
C?, @? Ch@ 9mu &a \$@ nưQc,có chất AhF th@Nt 5a, AhF đó có tFnh chất Mau:
a? 7h2ng Puy t5B M# chNy <? /$9 đRc nưQc \2i t5@ng
c? ChNy t5@ng @Ji tY@ 5a nưQc P? /$9 cRc than hXng <•ng MNng
C?, B? &guyên >i0u P•ng đ8 điLu chế AhF 4
2
t5@ng :T& >$:
a? ¨n , 4
2
KI
"
<? ¨nI , 4C> c? Cu, 4C> P? &a ,4
2
I
C?, C? Cu chất đư-c P•ng t5@ng đan JB đ8 h$n \$ cht Ai9 >@Yi >$:
a? 4
2
, C>
2
<? CI
2
, 4
2
c? 4
2
,I
2
P? 4
2
,CI
C?,F? 7hử h@$n t@$n 2"g đXng =II? @Jit <}ng AhF hiP5@, Ah)i >ư-ng đXng thu đư-c >$:
a? 1+g <? 1+,2g c? 2.g P? 1*,"g
C?, 8? V~y chất Mau đ!y đLu >$ aJit :
a? 4C> , 4
2
KI
"
, 4&I
3
<? 4
3
:I
"
, 4
2
KI
3
,4C>I
c? &a4CI
3
, 4, 4C> P? C; a \$ <
C?, N? &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ TaUơ:
a? &aI4 , C
2
4
%
I4 , Ta=I4?
2
<? Ca=I4?
2
,Cu=I4?
2
, G=I4?
3
c? 7I4, S>=I4?
3
, C4
3
CII4 P? C; a,<,c
C?, 1Rb ,ơn chất S chNy t5@ng @Ji tY@ 5a chất 5hn T, chất T tan t5@ng nưQc tY@ th$nh chất >ong C
>$9 _uB tF9 chuy8n Mang 9$u đo D O1y cNc chất S , T , C >ần >ư-t thG@ th3 t# >$:
a? &a, &a
2
I , &aI4

<? K , KI
2
, 4
2
KI
3
c?: , :
2
I
%
, 4
3
:I
"
P? :
2
I
%
, : , 4
3
:I
"
C?, 11? ,W tan c[a chất AhF t5@ng nưQc hR thuWc \$@:
a? Ž Muất <? &hi0t đW c? Ž Muất \$ nhi0t đW P? C; a,<,c
C?, 12? :h;n 3ng hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
G/V Đình Hòa Trang

1FR
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

a? &a
2
I q 4
2
I  2&aI4 <? G q 34C>  GC>
3
q 4
2
c? G q 4
2
KI
"
 GKI
"
q 4
2
P? 4
2
q GI  G q 4
2
I
C?,14b T5@ng cNc h- chất có CT44 Mau: 4C>, &aC>, &a
2
I , 7I4 , Cu=I4?
2
, 7
2
KI
"
, KI
3
, 4
2
KI
"
:
a?4- chất thuWc >@Yi @Jit >$ : &a
2
I , 7I4 , KI
3
<?4- chất thuWc >@Yi <aUơ >$ : 7I4 , Cu=I4?
2 ,
4
2
KI
"
c?4- chất thuWc >@Yi aJit >$ : 4C> , 4
2
KI
"

P?4- chất thuWc >@Yi 9u)i >$ : 7
2
KI
" ,
&aC>
C?, 1@b ,8 nh1n 5a 9gi chất 5hn t5@ng 3 chất : CaI , :
2
I
%
, G
2
I
3
có th8 P•ng chất n$@ Mau đ!y:
a? &ưQc <? &ưQc \2i t5@ng c? suB tF9 P? a \$ c
C?, 1Bb &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc nhưng Ah2ng có chất AhF Minh 5a:
a? &a , &a
2
I, CaI <? &aI4 , &a
2
I , CaI c? 4
2
KI
"
, 7
2
I, TaI P? &a
2
I, CaI, TaI
C?, 1Cb &at5i đihiP5@h@that có c2ng th3c hóa học >$:
a? &a4
2
:I" <? &a
2
4:I" c? &a4:I" P? &a=4:I"?
2
C?, 1Fb :h;n 3ng Mau đ!y thuWc >@Yi h;n 3ng thế:
a? G q 24C>  GC>
2
q 4
2
<? 4
2
I q &a  &aI4 q 4
2
c? &aI4 q 4C>  &aC> q 4
2
I P? a \$ <
C?, 18? ,W tan c[a chất 5hn t5@ng nưQc hR thuWc \$@:
a? Ž Muất <? &hi0t đW c? Ž Muất \$ nhi0t đW P? C; a,<,c
C?,1Nb :h;n 3ng Mau đ!y thuWc >@Yi h;n 3ng @Ji hóa ± Ahử:
a? GI q 4
2
 G q 4
2
I <? 4
2
I q &a
2
I  2&aI4
c? &aI4 q 4C>  &aC> q 4
2
I P? a \$ <
3I~M TRA 1B jH¦T HỌC 3¤ II Š W—j N 2/ 1
C?,1b V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
I
C?,2b Cu chất n$@ đLu >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
, C
2
4
"
cD C
'
4
'
, C
2
4
"
PD C4
"
, C
2
4
"

C†uX? 7i9 >@Yi &at5i có th8 đ#ng t5@ng >ọ ch3a chất >ong n$@ Mau đ!y:
aD &ưQc <D `ư-u Gty>ic cD Vầu >ửa PD C; a \$ <
C†ua?=.,2%đ? Ch@ cNc chất AhF: C4
"
,I
2
, CI
2
, 4
2
,C>
2
D K) cu chất có th8 h;n 3ng \Qi nhau:
aD 3 <D " cD % PD '
C†ub? :hương hN n$@ Mau đ!y có th8 >$9 MYch Pấu Pầu cn PFnh \$@ N@ _uần:
aD iiut <}ng nưQc <D iiut <}ng J$ h^ng cD Tey <}ng Jcng PD C; < \$ c
C†uŒ? Ch@ %,'g Gty>Gn h;n 3ng \Qi PP <5@9 >ấy PưD Có <a@ nhiêu g <5@9 h;n 3ng:
aD *g <D 32g cD 1'g PD *.g
C†u‡?=.,2%đ? ,8 nh1n 5a : `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic, <GnUGn có th8 P•ng:
aD su| tF9 \$ ¨n <D su| tF9 \$ &a cD &a \$ &a
2
CI
3
PD C; < \$ c
C†uˆ? Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Juất hi0n:
aD C4
3
CII4, ¨n <D C4
3
CII4, &a
2
I
cD C4
3
CII4

, &a
2
CI
3
P D C; a \$ c
C†u‰? CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C4
"
,C
2
4
2
,CI <D C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"
cDC
2
4
2
, C4
"
,C
2
4
"
PD C; a,<,c
C†uW‚?=.,2%đ? :h!n tử c[a chất n$@ Mau đ!y có nhó9 I4 :
aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD Chất <d@ PD C; a \$ <
C†uWW? :hương t5Bnh hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
aD 2C4
3
CII4 q Ca=I4?
2
 =C4
3
CII?
2
Ca q 24
2
I
<D =`CII?
3
C
3
4
%
q 3&aI4  C
3
4
%
=I4?
3
q 3`CII&a
cD 2C4
3
CII4 q &aI  =C4
3
CII?
2
&a q 4
2
I
C†uWQ? C!u n$@ Mau đ!y Ah2ng đ]ng:
G/V Đình Hòa Trang

1F1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

aD ”Gn>u>@Uơ \$ tinh <Wt có h!n tử Ah)i Ah2ng <}ng nhau
<D T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn
cD :h;n 3ng J$ h^ng hóa >$ h;n 3ng th[y h!n GMtG t5@ng 92i t5ưkng AiL9
PD CNc chất có th8 P•ng đ8 M;n Juất 5ư-u Gty>ic >$: Kacca5@Uơ, tinh <Wt,JGn>u>@Uơ
C†uWX? :h!n tử aJit aJGtic có nhó9 :
aD I4 <D CŒI cD CII4 PD &hó9 I4 \$ CŒ I
C†uWa? ,W 5ư-u >$ gB:
aD K) g 5ư-u Gty>ic có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-uD
<D K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u
cD K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> Pung P6ch
=C†uWb? Ch@ cNc chất : C4
"
, C4
3
I4 , C
'
4
' ,
C4
3
C4
2
I4 , C4
3
IC4
3
D Chất n$@ h;n 3ng \Qi &a:
aD C4
3
C4
2
I4, C4
",
C4
3
I4 <D C4
3
C4
2
I4, C4
3
IC4
3,
C4
3
I4
cD C4
3
I4 , C4
3
C4
2
I4 PD C4
3
I4 , C
'
4
' ,
C4
3
C4
2
I4
C†uWŒ? Ch@ ",'g 5ư-u Gty>ic h;n 3ng \Qi 'g aJit aJGtic có chất J]c tNc 4
2
KI
"

đn
, Mau h;n 3ng chất
c^n Pư
aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD 7h2ng có chất Pư
C†uW‡\ 7hi đun nóng chất <d@ \Qi AiL9, thu đư-c:
aDi>yJG5@> \$ aJit <d@ <DMu)i c[a aJit <d@ \$ aJit <d@ <DMu)i c[a aJit <d@ \$ g>yJG5@ PD iyJG5@> \$
aJit \2 cơ
C?, 18b Ch@ Ai9 >@Yi nat5i >ấy Pư \$@ 5ư-u ".
@
, h;n 3ng J;y như Mau:
aD 2&a q 2C
2
4
%
I4  2C
2
4
%
I&a q 4
2
<D 2&a q 24
2
I  2&aI4 q 4
2
cD &a q C
2
4
%
I4  C
2
4
%
I&a q 4
2
I PD C; a \$ <
C?, 1Nb T5ên chai 5ư-u ghi "%
@
có ‹ nghba:
aD T5@ng 1..g 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic <D T5@ng 1..9> 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
cD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic PD 5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "%9>
5ư-u Gty>ic
C?, 2Rb ,)t chNy 9Wt h- chất htu cơ thu đư-c AhF CI
2
\$ 4
2
I , \1y 4C4C có ch3a 3 nguyên t) >$
C , 4 , I D ,]ng hay Mai
aD , <D K
3I~M TRA 1B jH¦T 2Z F
C†uW? :h!n tử aJit aJGtic có nhó9 :
aD I4 <D CŒI cD CII4 PD &hó9 I4 \$ CŒI
C†uQ?=.,%đ? :hương t5Bnh hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
aD 2C4
3
CII4 q Ca=I4?
2
 =C4
3
CII?
2
Ca q 24
2
I
<D =`CII?
3
C
3
4
%
q 3&aI4  C
3
4
%
=I4?
3
q 3`CII&a
cD 2C4
3
CII4 q &aI  =C4
3
CII?
2
&a q 4
2
I
C†uX? CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C4
"
,C
2
4
2
,CI <D C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"
cDC
2
4
2
, C4
"
,C
2
4
"
PD C; a,<,c
C†ua? ,8 nh1n 5a : `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic, <GnUGn có th8 P•ng:
aD su| tF9 \$ ¨n <D su| tF9 \$ &a cD &a \$ &a
2
CI
3
PD C; < \$ c
C†ub? :hương hN n$@ Mau đ!y có th8 >$9 MYch Pấu Pầu cn PFnh \$@ N@ _uần:
aD iiut <}ng nưQc <D iiut <}ng J$ h^ng cD Tey <}ng Jcng PD C; < \$ c
C†uŒ?=.,2%đ? 7i9 >@Yi &at5i có th8 đ#ng t5@ng >ọ ch3a chất >ong n$@ Mau đ!y:
aD &ưQc <D `ư-u Gty>ic cD Vầu >ửa PD C; a \$ <
C?,Fb V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
I
C?,8b Cu chất n$@ đLu >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
, C
2
4
"
cD C
'
4
'
, C
2
4
"
PD C4
"
, C
2
4
"

C†u‰? Ch@ cNc chất AhF: C4
"
,I
2
, CI
2
, 4
2
,C>
2
D K) cu chất có th8 h;n 3ng \Qi nhau:
G/V Đình Hòa Trang

1F2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

aD 3 <D " cD % PD '
C†uW‚?Ch@ %,'g Gty>Gn h;n 3ng \Qi PP <5@9 >ấy PưD Có <a@ nhiêu g <5@9 h;n 3ng:
aD *g <D 32g cD 1'g PD *.g
C†u11? Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Juất hi0n:
aD C4
3
CII4, ¨n <D C4
3
CII4, &a
2
I cD C4
3
CII4

, &a
2
CI
3
P D C; a \$
c
C†uWQ?=.,2%đ? :h!n tử c[a chất n$@ Mau đ!y có nhó9 I4 :
aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD Chất <d@ PD C; a \$ <
C†uWX? C!u n$@ Mau đ!y Ah2ng đ]ng:
aD :h;n 3ng J$ h^ng hóa >$ h;n 3ng th[y h!n GMtG t5@ng 92i t5ưkng AiL9
<D T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn
cD CNc chất có th8 P•ng đ8 M;n Juất 5ư-u Gty>ic >$: Tinh <Wt , Gty>Gn
C†uWa\7hi đun nóng chất <d@ \Qi AiL9, thu đư-c:
aD i>yJG5@> \$ aJit <d@ <D Mu)i c[a aJit <d@ \$ aJit <d@
<D Mu)i c[a aJit <d@ \$ g>yJG5@> PD iyJG5@> \$ aJit \2 cơ
C†uWb\,W 5ư-u >$ gB:
aD K) g 5ư-u Gty>ic có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-uD
<D K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u
cD K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> Pung P6ch
PD C; < \$ c
C†uWŒ\Ch@ ",'g 5ư-u Gty>ic h;n 3ng \Qi 'g aJit aJGtic có chất J]c tNc 4
2
KI
"

đn
, Mau h;n 3ng chất
c^n Pư
aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD 7h2ng có chất Pư
C?, 1F? Ch@ ¨n >ần >ư-t \$@ aJit aJGtic \$ 5ư-u Gty>ic, có tất c; cNc h;n 3ng J;y 5a:
aD 3 <D 2 cD 1 PD "
C?, 18b `ư-u Gty>ic h;n 3ng đư-c \Qi &a P@ h!n tử có:
aD I <D 4 \$ I cD nhó9 ±I4 PD C,4 ,I
C?, 1Nb T5ên chai 5ư-u ghi "%
@
có ‹ nghba:
aD T5@ng 1..g 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
<D T5@ng 1..9> 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
cD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
PD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "% 9> 5ư-u Gty>ic
C?, 2Rb ,)t chNy 9Wt h- chất htu cơ thu đư-c AhF CI
2
\$ 4
2
I , \1y 4C4C có ch3a 3 nguyên t) >$
C , 4 , I D ,]ng hay Mai
aD , <D K
3I~M TRA 1B jH¦T W—j N 2Z C
C†uW?CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a Ah2ng đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C4
"
,C
2
4
2
,C
'
4
'
<D C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"
cDC
2
4
2
, C4
"
,C
2
4
"
PD C;
a,<,c
C†uQ? ,8 nh1n 5a : `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic, <GnUGn có th8 P•ng:
aD su| tF9 \$ ¨n <D su| tF9 \$ &a
2
KI
"
cD &a \$ &a
2
CI
3
PD C;
< \$ c
C†uX? :h!n tử aJit aJGtic có nhó9 :
aD I4 <D CŒI cD CII4 PD &hó9 C4I
C†ua? :hương t5Bnh hóa học Mau đ!y Mai hay đ]ng:
2C4
3
CII4 q Cu  =C4
3
CII?
2
Cu q 4
2

aD , <D K
C†ub? Ch@ cNc chất AhF: C4
"
,C>
2
, CI
2
, 4
2
D K) cu chất có th8 h;n 3ng \Qi nhau:
aD 1 <D 2 cD 3 PD "
C†uC? Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Juất hi0n:
G/V Đình Hòa Trang

1F4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

aD C4
3
CII4, ¨n <D C4
3
CII4, &a
2
I
cD C4
3
CII4

, &a
2
CI
3
P D C; a \$ c
C†u‡? :hương hN n$@ Mau đ!y có th8 >$9 MYch Pấu Pầu cn PFnh \$@ N@ _uần:
aD iiut <}ng nưQc <D iiut <}ng J$ h^ng cD Tey <}ng Jcng PD C; <
\$ c
C†uˆ? 7i9 >@Yi &at5i Ah2ng th8 đ#ng t5@ng >ọ ch3a chất >ong n$@ Mau đ!y:
aD &ưQc <D TGnUGn cD Vầu >ửa PD C; a \$ <
C?,Nb Cu chất n$@ đLu >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
, C
2
4
"
cD C
'
4
'
, C
2
4
"
PD C4
"
,
C
2
4
"
C?,1Rb V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
I
C†uWW? :h!n tử c[a chất n$@ Mau đ!y có nhó9 I4 :
aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD Chất <d@ PD C; a
\$ <
C†uWQ? SJGty>Gn h;n 3ng t)i đa \Qi <a@ nhiêu h!n tử <5@9
aD 1 <D 2 cD 3 PD "
C†uWX? ,W 5ư-u >$ gB:
aD K) g 5ư-u Gty>ic có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-uD
<D K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u
cD K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> Pung P6ch
C†uWa?Ch@ Gty>Gn >ấy Pư h;n 3ng \Qi PP có ch3a 1'g <5@9D Có <a@ nhiêu g Gty>Gn h;n 3ng:
aD 2,*g <D 2*g cD 1'g PD 1'.g
C†uWb? C!u n$@ Mau đ!y Ah2ng đ]ng:
aD `ư-u êty>ic tan \2hYn t5@ng nưQc
<D :h;n 3ng J$ h^ng hóa >$ h;n 3ng th[y h!n GMtG t5@ng 92i t5ưkng AiL9
cD T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn
PD CNc chất có th8 P•ng đ8 M;n Juất 5ư-u Gty>ic >$: ,ưkng , tinh <Wt D
C?, 1Cb ,)t chNy 9Wt h- chất htu cơ thu đư-c AhF CI
2
\$ 4
2
I , \1y 4C4C có th8 ch3a 2 h@uc 3
nguyên t) >$ C , 4 , I D ,]ng hay Mai j aD , <D K
C?,1Fb V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
C†uWˆ\Ch@ ",'g 5ư-u Gty>ic h;n 3ng \Qi 1,'g aJit aJGtic có chất J]c tNc 4
2
KI
"

đn
, Mau h;n 3ng
chất c^n Pư >$: aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD 7h2ng có
chất Pư
C?, 1Nb T5ên chai 5ư-u ghi "%
@
có ‹ nghba:
aD T5@ng 1..g 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
<D T5@ng 1..9> 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
cD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
PD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "% 9> 5ư-u Gty>ic
C?,2RbChất >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9 nhanh nhất
aD C4
"
<D C
2
4
2
cD C
2
4
"
3I~M TRA 1B jH¦T 2Z @
C†uW?=.,2%đ?Ch@ %,'g Gty>Gn h;n 3ng \Qi PP <5@9 >ấy PưD Có <a@ nhiêu g <5@9 h;n 3ng:
aD *g <D 32g cD 1'g PD *.g
C†uQ?=.,2%đ? ,8 nh1n 5a : `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic, <GnUGn có th8 P•ng:
aD su| tF9 \$ ¨n <D su| tF9 \$ &a cD &a \$ &a
2
CI
3
PD C; < \$ c
G/V Đình Hòa Trang

1F@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C†uX?=.,2%đ? Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Juất hi0n:
aD C4
3
CII4, ¨n <D C4
3
CII4, &a
2
I
cD C4
3
CII4

, &a
2
CI
3
P D C; a \$ c
C†ua? C!u n$@ Mau đ!y Ah2ng đ]ng:
aD `ư-u êty>ic tan \2hYn t5@ng nưQc
<D :h;n 3ng J$ h^ng hóa >$ h;n 3ng th[y h!n GMtG t5@ng 92i t5ưkng AiL9
cD T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn
PD CNc chất có th8 P•ng đ8 M;n Juất 5ư-u Gty>ic >$: ,ưkng , tinh <Wt D
C†ub? ,W 5ư-u >$ gB:
aD K) g 5ư-u Gty>ic có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-uD
<D K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u
cD K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> Pung P6ch
C†uŒ?=.,%đ? :hương t5Bnh hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
aD 2C4
3
CII4 q Ca=I4?
2
 =C4
3
CII?
2
Ca q 24
2
I
<D =`CII?
3
C
3
4
%
q 3&aI4  C
3
4
%
=I4?
3
q 3`CII&a
cD 2C4
3
CII4 q &aI  =C4
3
CII?
2
&a q 4
2
I
C†u‡?=.,2%đ? CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C4
"
,C
2
4
2
,CI <D C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"
cDC
2
4
2
, C4
"
,C
2
4
"
PD C; a,<,c
C†uˆ?=.,2%đ? :h!n tử c[a chất n$@ Mau đ!y có nhó9 I4 :
aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD Chất <d@ PD C; a \$
=C†u‰? Ch@ cNc chất : C4
"
, C4
3
I4 , C
'
4
' ,
C4
3
C4
2
I4 , C4
3
IC4
3
D Chất n$@ h;n 3ng \Qi &a:
aD C4
3
C4
2
I4, C4
",
C4
3
I4 <D C4
3
C4
2
I4, C4
3
IC4
3,
C4
3
I4
cD C4
3
I4 , C4
3
C4
2
I4 PD C4
3
I4 , C
'
4
' ,
C4
3
C4
2
I4
C†uW‚? :h!n tử aJit aJGtic có nhó9 :
aD I4 <D CŒI cD CII4 PD &hó9 I4 \$ CŒI
C?, 11b ,)t chNy 9Wt h- chất htu cơ thu đư-c AhF CI
2
\$ 4
2
I , \1y 4C4C có ch3a 3 nguyên t) >$
C , 4 , I D ,]ng hay Mai aD , <D K
C†uWQ\ 7hi đun nóng chất <d@ \Qi AiL9, thu đư-c:
aD i>yJG5@> \$ aJit <d@ <D Mu)i c[a aJit <d@ \$ aJit <d@
<D Mu)i c[a aJit <d@ \$ g>yJG5@> PD iyJG5@> \$ aJit \2 cơ
C†uWX?=.,2%đ? :hương hN n$@ Mau đ!y có th8 >$9 MYch Pấu Pầu cn PFnh \$@ N@ _uần:
aD iiut <}ng nưQc <D iiut <}ng J$ h^ng cD Tey <}ng Jcng PD C; < \$ c
C?,1@b=.,2%đ? Cu chất n$@ đLu >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
, C
2
4
"
cD C
'
4
'
, C
2
4
"
PD C4
"
, C
2
4
"

C†uWb?=.,2%đ? 7i9 >@Yi &at5i có th8 đ#ng t5@ng >ọ ch3a chất >ong n$@ Mau đ!y:
aD &ưQc <D `ư-u Gty>ic cD Vầu >ửa PD C; a \$ <
C†uWŒ?=.,2%đ? Ch@ cNc chất AhF: C4
"
,I
2
, CI
2
, 4
2
,C>
2
D K) cu chất có th8 h;n 3ng \Qi nhau:
aD 3 <D " cD % PD '
C?,1Fb=.,2%đ? V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
C†uWˆ\Ch@ ",'g 5ư-u Gty>ic h;n 3ng \Qi 'g aJit aJGtic có chất J]c tNc 4
2
KI
"

đn
, Mau h;n 3ng chất
c^n Pư >$: aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD
7h2ng có chất Pư
C?, 1Nb T5ên chai 5ư-u ghi "%
@
có ‹ nghba:
aD T5@ng 1..g 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
<D T5@ng 1..9> 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
cD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
PD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "% 9> 5ư-u Gty>ic
G/V Đình Hòa Trang

1FB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8


3I~M TRA 1B jH¦T Š W—j N 2Z B
C†uW? :hương t5Bnh hóa học Mau đ!y Mai hay đ]ng:
2C4
3
CII4 q Cu  =C4
3
CII?
2
Cu q 4
2

aD , <D K
C†uQ? ,8 nh1n 5a : `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic, <GnUGn có th8 P•ng:
aD su| tF9 \$ ¨n <D su| tF9 \$ &a
2
KI
"
cD &a \$ &a
2
CI
3
PD C;
< \$ c
C†uX? :hương hN n$@ Mau đ!y có th8 >$9 MYch Pấu Pầu cn PFnh \$@ N@ _uần:
aD iiut <}ng nưQc <D iiut <}ng J$ h^ng cD Tey <}ng Jcng PD C; <
\$ c
C†ua? CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a Ah2ng đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C4
"
,C
2
4
2
,C
'
4
'
<D C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"
cDC
2
4
2
, C4
"
,C
2
4
"
PD C; a,<,c
C†ub? Ch@ cNc chất AhF: C4
"
,C>
2
, CI
2
, 4
2
D K) cu chất có th8 h;n 3ng \Qi nhau:
aD 1 <D 2 cD 3 PD "
C†uC? Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Juất hi0n:
aD C4
3
CII4, ¨n <D C4
3
CII4, &a
2
I
cD C4
3
CII4

, &a
2
CI
3
P D C; a \$ c
C†u‡? :h!n tử aJit aJGtic có nhó9 :
aD I4 <D CŒI cD CII4 PD &hó9 C4I
C†uˆ? 7i9 >@Yi &at5i Ah2ng đư-c đ#ng t5@ng >ọ ch3a chất >ong n$@ Mau đ!y:
aD &ưQc <D `ư-u Gty>ic cD Vầu >ửa PD C; a
\$ <
C?,Nb Cu chất n$@ đLu >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
, C
2
4
"
cD C
'
4
'
, C
2
4
"
PD C4
"
,
C
2
4
"
C?,1Rb SJGty>Gn h;n 3ng t)i đa \Qi <a@ nhiêu h!n tử <5@9
aD 1 <D 2 cD 3 PD "
C†uWW? T5ên chai 5ư-u ghi "%
@
có ‹ nghba:
aD T5@ng 1..g 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
<D T5@ng 1..9> 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
cD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "%g 5ư-u Gty>ic
PD T5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u có "% 9> 5ư-u Gty>ic
C†uWQ? V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
I
C†uWX? ,W 5ư-u >$ gB:
aD K) g 5ư-u Gty>ic có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-uD
<D K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> hgn h- 5ư-u
cD K) 9> 5ư-u có t5@ng 1..9> Pung P6ch
C†uWa?Ch@ Gty>Gn >ấy Pư h;n 3ng \Qi PP có ch3a 1'g <5@9D Có <a@ nhiêu g Gty>Gn h;n 3ng:
aD 2,*g <D 2*g cD 1'g PD 1'.g
C†uWb? C!u n$@ Mau đ!y Ah2ng đ]ng:
aD `ư-u êty>ic tan \2hYn t5@ng nưQc
<D :h;n 3ng J$ h^ng hóa >$ h;n 3ng th[y h!n GMtG t5@ng 92i t5ưkng AiL9
cD T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn
PD CNc chất có th8 P•ng đ8 M;n Juất 5ư-u Gty>ic >$: ,ưkng , tinh <Wt D
C?, 1Cb Chất >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9 nhanh nhất
aD C4
"
<D C
2
4
2
cD C
2
4
"
C?,1Fb V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
G/V Đình Hòa Trang

1FC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
C†uWˆ\Ch@ ",'g 5ư-u Gty>ic h;n 3ng \Qi 1,'g aJit aJGtic có chất J]c tNc 4
2
KI
"

đn
, Mau h;n 3ng
chất c^n Pư >$: aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD 7h2ng có
chất Pư
C?, 1Nb :h!n tử c[a chất n$@ Mau đ!y có nhó9 I4 :
aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD Chất <d@ PD C; a \$ <
C?,2Rb ,)t chNy 9Wt h- chất htu cơ thu đư-c AhF CI
2
\$ 4
2
I , \1y 4C4C có th8 ch3a 2 h@uc 3
nguyên t) >$ C , 4 , I D ,]ng hay Mai j aD , <D K
:h^ng giN@ PRc ,i0n T$n
T5ưkng T4CK :han Th]c Vuy0n ,– 7I¹M T`S 4°C 7È II
ƒBN : HÓA HỌC N
Thw$ g$&n: "% h]t=7h2ng A8 thki gian hNt
đL?
AbT&yc (h$q7: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn
đ]ng nhất:
G/V Đình Hòa Trang

1FF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C?,1b=.,2%đ? V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I,
C
2
4
%
I4
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
,
C
2
4
'
I
C?,2b=.,2%đ? Cu chất n$@ đLu >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
, C
2
4
"
cD C
'
4
'
, C
2
4
"
PD C4
"
,
C
2
4
"

C†uX?=.,2%đ? 7i9 >@Yi &at5i có th8 đ#ng t5@ng >ọ ch3a chất >ong n$@ Mau đ!y:
aD &ưQc <D `ư-u Gty>ic cD Vầu >ửa PD C; a
\$ <
C†ua?=.,2%đ? Ch@ cNc chất AhF: C4
"
,I
2
, CI
2
, 4
2
,C>
2
D K) cu chất có th8 h;n 3ng \Qi
nhau:
aD 3 <D " cD % PD '
C†ub?=.,2%đ? C!u Mau đ!y đ]ng hay Mai :
T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn :
aD , <D K
C†uŒ?=.,2%đ?Ch@ %,'g Gty>Gn h;n 3ng \Qi PP <5@9 >ấy PưD Có <a@ nhiêu g <5@9
h;n 3ng:
aD *g <D 32g cD 1'g PD *.g
C†u‡?=.,2%đ? ,8 nh1n 5a : `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic, <GnUGn có th8 P•ng:
aD su| tF9 \$ ¨n <D su| tF9 \$ &a cD &a \$ &a
2
CI
3
PD C;
< \$ c
C†uˆ?=.,2%đ? Cu chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi nhau \$ có chất AhF Juất hi0n:
aD C4
3
CII4, ¨n <D C4
3
CII4, &a
2
I
cD C4
3
CII4

, &a
2
CI
3
P D C; a \$ c
C†u‰?=.,2%đ? CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C4
"
,C
2
4
2
,CI <D C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"
cDC
2
4
2
, C4
"
,C
2
4
"
PD C;
a,<,c
C†uW‚?=.,2%đ? :h!n tử c[a chất n$@ Mau đ!y có nhó9 I4 :
aD `ư-u Gty>ic <D SJit aJGtic cD Chất <d@ PD C;
a \$ <
C†uWW? =.,%đ? ,iLn \$@ chg t5)ng =40 M), CT44? thFch h- đ8 h@$n th$nh :T44 Mau:
aD 2C4
3
CII4 q ››››  =C4
3
CII?
2
Ca q 4
2
I
t
@
<D =`CII?
3
C
3
4
%
q ››››D  C
3
4
%
=I4?
3
q 3`CII&a
O.T‡ l,d(: =(đ?
C†uW?=1,%đ? Oiết hương t5Bnh hóa học th#c hi0n chuy8n hóa Mau=ghi điLu Ai0n h;n
3ng?:
C
2
4
"
 C
2
4
%
I4  C4
3
CII4  C4
3
CII&a
C†uQ?=1,%đ? T5Bnh <$y hương hN hóa học đ8 h!n <i0t Pung P6ch cNc chất Mau ch3a
t5@ng cNc >ọ 9ất nh~n: `ư-u Gty>ic, aJit aJGtic , TGnUGn D
G/V Đình Hòa Trang

1F8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C†uX?="đ? ,)t chNy h@$n t@$n 2" 9> hgn h- AhF gX9 9Gtan \$ aJGty>Gn ngưki ta thu
đư-c 3'9> AhF cac<@nic =¢ đAtc?D
aDTFnh th$nh hần hần t5c9 \L th8 tFch c[a 9gi chất AhF t5@ng hgn
h-j
<DTFnh th8 tFch Ah2ng AhF cần P•ng đ8 đ)t chNy hgn h-j Tiết
t5@ng Ah2ng AhF @Ji chiế9 2.„ \L th8 tFch
3I~M TRA 1B jH¦T WẦN 2 H3 II cWXY 8 Đo
1
AbT&yc (h$q7: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng nhất:
C?,1? &hó9 Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu tan t5@ng nưQc :
a? Ca , &a , G, 7 <? &a , Ta, Ca , 7
c? 7 , &a , Ta , S> P? /i , &a , Cu , 7
C?, 2? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9 chuy8n Mang
9$u đo : a? TaI, &a
2
I, CaI <? KI
3
, :
2
I
%
, &
2
I
%
c? KI
3
, CaI, 7
2
I P? :
2
I
%
, CI
2
, TaI
C?, 4? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9 chuy8n Mang
9$u Janh:
a? KI
3
, &a
2
I , TaI <? &a
2
I , 7
2
I, TaI c? CaI, TaI, /i
2
I P? C; < \$ c
C?, @? Ch@ 9mu &a \$@ nưQc,có chất AhF th@Nt 5a, AhF đó có tFnh chất Mau:
a? 7h2ng Puy t5B M# chNy <? /$9 đRc nưQc \2i t5@ng
c? ChNy t5@ng @Ji tY@ 5a nưQc P? /$9 cRc than hXng <•ng MNng
C?, B? &guyên >i0u P•ng đ8 điLu chế AhF 4
2
t5@ng :T& >$:
a? ¨n , 4
2
KI
"
<? ¨nI , 4C> c? Cu, 4C> P? &a ,4
2
I
C?, C? Cu chất đư-c P•ng t5@ng đan JB đ8 h$n \$ cht Ai9 >@Yi >$:
a? 4
2
, C>
2
<? CI
2
, 4
2
c? 4
2
,I
2
P? 4
2
,CI
C?,F? 7hử h@$n t@$n 2"g đXng =II? @Jit <}ng AhF hiP5@, Ah)i >ư-ng đXng thu đư-c >$:
a? 1+g <? 1+,2g c? 2.g P? 1*,"g
C?, 8? V~y chất Mau đ!y đLu >$ aJit :
a? 4C> , 4
2
KI
"
, 4&I
3
<? 4
3
:I
"
, 4
2
KI
3
,4C>I
c? &a4CI
3
, 4, 4C> P? C; a \$ <
C?, N? &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ TaUơ:
a? &aI4 , C
2
4
%
I4 , Ta=I4?
2
<? Ca=I4?
2
,Cu=I4?
2
, G=I4?
3
c? 7I4, S>=I4?
3
, C4
3
CII4 P? C; a,<,c
C?, 1Rb ,ơn chất S chNy t5@ng @Ji tY@ 5a chất 5hn T, chất T tan t5@ng nưQc tY@ th$nh chất >ong C
>$9 _uB tF9 chuy8n Mang 9$u đo D O1y cNc chất S , T , C >ần >ư-t thG@ th3 t# >$:
a? &a, &a
2
I , &aI4

<? K , KI
2
, 4
2
KI
3
c?: , :
2
I
%
, 4
3
:I
"
P? :
2
I
%
, : , 4
3
:I
"
C?, 11? ,W tan c[a chất AhF t5@ng nưQc hR thuWc \$@:
a? Ž Muất <? &hi0t đW c? Ž Muất \$ nhi0t đW P? C; a,<,c
C?, 12? :h;n 3ng hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
a? &a
2
I q 4
2
I  2&aI4 <? G q 34C>  GC>
3
q 4
2
c? G q 4
2
KI
"
 GKI
"
q 4
2
P? 4
2
q GI  G q 4
2
I
§TS1ng ):) h(7 )h*+ ); CTHH L&u: HC', N&C', N&
Q
A , KAH , CuUAH\
Q
, K
Q
pA
a
, pA
X
, H
Q
pA
a

G/V Đình Hòa Trang

1FN
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C?,14b a? 4- chất thuWc >@Yi @Jit >$:&a
2
I , KI
3
<? 4- chất thuWc >@Yi aJit >$ :
4C>,4
2
KI
"
,7I4 C?, 1@b a? Có 1 <aUơ tan t5@ng nưQc <? Có 2 <aUơ tan
t5@ng nưQc


C?, 1Bb &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc nhưng Ah2ng có chất AhF Minh 5a:
a? &a , &a
2
I, CaI <? &aI4 , &a
2
I , CaI c? 4
2
KI
"
, 7
2
I, TaI P? &a
2
I, CaI, TaI
C?, 1Cb &at5i đihiP5@h@that có c2ng th3c hóa học >$:
a? &a4
2
:I" <? &a
2
4:I" c? &a4:I" P? &a=4:I"?
2
C?, 1Fb :h;n 3ng Mau đ!y thuWc >@Yi h;n 3ng thế:
a? G q 24C>  GC>
2
q 4
2
<? 4
2
I q &a  &aI4 q 4
2
c? &aI4 q 4C>  &aC> q 4
2
I P? a \$ <
C?, 18? ,W tan c[a chất 5hn t5@ng nưQc hR thuWc \$@:
a? Ž Muất <? &hi0t đW c? Ž Muất \$ nhi0t đW P? C; a,<,c
C?,1Nb :h;n 3ng Mau đ!y thuWc >@Yi h;n 3ng @Ji hóa ± Ahử:
a? GI q 4
2
 G q 4
2
I <? 4
2
I q &a
2
I  2&aI4
c? &aI4 q 4C>  &aC> q 4
2
I P? a \$ <
C?,2Rb ,8 nh1n 5a 9gi chất 5hn t5@ng 3 chất : CaI , :
2
I
%
, G
2
I
3
có th8 P•ng chất n$@ Mau đ!y:
a? &ưQc <? &ưQc \2i t5@ng c? suB tF9 P? a \$ c
3I~M TRA 1B jH¦T WẦN 2 H3 II c WXY 8 Đo 2
AbT&yc (h$q7: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng nhất:
C?,1? &hó9 Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu tan t5@ng nưQc :
a? Ca , &a , G, 7 <? &a , Ta, Ca , 7
c? 7 , &a , Ta , S> P? /i , &a , Cu , 7
C?, 2? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9 chuy8n Mang
9$u đo : a? TaI, &a
2
I, CaI <? KI
3
, :
2
I
%
, &
2
I
%
c? KI
3
, CaI, 7
2
I P? :
2
I
%
, CI
2
, TaI
C?, 4? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9 chuy8n Mang
9$u Janh:
a? KI
3
, &a
2
I , TaI <? &a
2
I , 7
2
I, TaI c? CaI, TaI, /i
2
I P? C; < \$ c
C?, @? Ch@ 9mu &a \$@ nưQc,có chất AhF th@Nt 5a, AhF đó có tFnh chất Mau:
a? 7h2ng Puy t5B M# chNy <? /$9 đRc nưQc \2i t5@ng
c? ChNy t5@ng @Ji tY@ 5a nưQc P? /$9 cRc than hXng <•ng MNng
C?, B? &guyên >i0u P•ng đ8 điLu chế AhF 4
2
t5@ng :T& >$:
a? ¨n , 4
2
KI
"
<? ¨nI , 4C> c? Cu, 4C> P? &a ,4
2
I
C?, C? Cu chất đư-c P•ng t5@ng đan JB đ8 h$n \$ cht Ai9 >@Yi >$:
a? 4
2
, C>
2
<? CI
2
, 4
2
c? 4
2
,I
2
P? 4
2
,CI
C?,F? 7hử h@$n t@$n 2"g đXng =II? @Jit <}ng AhF hiP5@, Ah)i >ư-ng đXng thu đư-c >$:
a? 1+g <? 1+,2g c? 2.g P? 1*,"g
C?, 8? V~y chất Mau đ!y đLu >$ aJit :
a? 4C> , 4
2
KI
"
, 4&I
3
<? 4
3
:I
"
, 4
2
KI
3
,4C>I
c? &a4CI
3
, 4, 4C> P? C; a \$ <
C?, N? &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ TaUơ:
a? &aI4 , C
2
4
%
I4 , Ta=I4?
2
<? Ca=I4?
2
,Cu=I4?
2
, G=I4?
3
c? 7I4, S>=I4?
3
, C4
3
CII4 P? C; a,<,c
C?, 1Rb ,ơn chất S chNy t5@ng @Ji tY@ 5a chất 5hn T, chất T tan t5@ng nưQc tY@ th$nh chất >ong C
>$9 _uB tF9 chuy8n Mang 9$u đo D O1y cNc chất S , T , C >ần >ư-t thG@ th3 t# >$:
a? &a, &a
2
I , &aI4

<? K , KI
2
, 4
2
KI
3
c?: , :
2
I
%
, 4
3
:I
"
P? :
2
I
%
, : , 4
3
:I
"
G/V Đình Hòa Trang

18R
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C?, 11? ,W tan c[a chất AhF t5@ng nưQc hR thuWc \$@:
a? Ž Muất <? &hi0t đW c? Ž Muất \$ nhi0t đW P? C; a,<,c
C?, 12? :h;n 3ng hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
a? &a
2
I q 4
2
I  2&aI4 <? G q 34C>  GC>
3
q 4
2
c? G q 4
2
KI
"
 GKI
"
q 4
2
P? 4
2
q GI  G q 4
2
I
C?,14b :h;n 3ng Mau đ!y thuWc >@Yi h;n 3ng @Ji hóa ± Ahử:
a? GI q 4
2
 G q 4
2
I <? 4
2
I q &a
2
I  2&aI4
c? &aI4 q 4C>  &aC> q 4
2
I P? a \$ <
C?, 1@b ,8 nh1n 5a 9gi chất 5hn t5@ng 3 chất : CaI , :
2
I
%
, G
2
I
3
có th8 P•ng chất n$@ Mau đ!y:
a? &ưQc <? &ưQc \2i t5@ng c? suB tF9 P? a \$ c
C?, 1Bb &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc nhưng Ah2ng có chất AhF Minh 5a:
a? &a , &a
2
I, CaI <? &aI4 , &a
2
I , CaI c? 4
2
KI
"
, 7
2
I, TaI P? &a
2
I, CaI, TaI
C?, 1Cb &at5i đihiP5@h@that có c2ng th3c hóa học >$:
a? &a4
2
:I" <? &a
2
4:I" c? &a4:I" P? &a=4:I"?
2
C?, 1Fb :h;n 3ng Mau đ!y thuWc >@Yi h;n 3ng thế:
a? G q 24C>  GC>
2
q 4
2
<? 4
2
I q &a  &aI4 q 4
2
c? &aI4 q 4C>  &aC> q 4
2
I P? a \$ <
C?, 18? ,W tan c[a chất 5hn t5@ng nưQc hR thuWc \$@:
a? Ž Muất <? &hi0t đW c? Ž Muất \$ nhi0t đW P? C; a,<,c
§T5@ng cNc h- chất có CT44 Mau: 4C>, &aC>, &a
2
I , 7I4 , Cu=I4?
2
, 7
2
KI
"
, KI
3
, 4
2
KI
"

C?,1Nb a? 4- chất thuWc >@Yi @Jit >$:&a
2
I , KI
3
<? 4- chất thuWc >@Yi aJit >$ :
4C>,4
2
KI
"
,7I4
C?, 2Rb a? Có 1 <aUơ tan t5@ng nưQc <? Có 2 <aUơ tan t5@ng nưQc
T5ưkng T4CK :han th]c Vuy0n ĐK CƯƠNG rN Tlj
MrN HÓA HỌC Š 3HZI *
I?/F thuyết:
T$i 2" t5ang *1 MgA hóa * =ch• cần nêu tFnh chất hóa học c[a @Ji \$
\iết hương t5Bnh h;n 3ng 9inh họa?T$i 2( t5ang +2 MgA hóa * =,iLu chế AhF @Ji- :h;n 3ng h!n h[y?
T$i 31 t5ang 1.% MgA hóa * =ch• cần nêu tFnh chất hóa học c[a AhF
hiP5@ \$ \iết :T:¤ 9inh họa?
T$i 33 t5ang 11" MgA hóa * =điLu chế AhF hiP5@ ± h;n 3ng thế?
II? T$i t@Nn:
G/V Đình Hòa Trang

181
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T$i t1 M) " t5ang +" MgA hóa *
T$i t1 M) " t5ang 1.+ MgA hóa *
T5ưkng T4CK :han Th]c Vuy0n ,– T4I /£I
4ọ \$ tên ››››››››› MH& 4¯S 4°C *
/Q›››››››››››D
,I¹M &4Á& ”ÊT C½S iO
C!u 1?&guyên >i0u P•ng đ8 điLu chế @Ji t5@ng h^ng thF nghi09 >$ gBj 4~y \iết
hương t5Bnh h;n 3ng 9inh họaj =2đ?
C!u 2? C!n <}ng hương t5Bnh h;n 3ng Mau: =2đ?
a- 4
2
q I
2
 4
2
I
<- G q 4C>  GC>
2
q 4
2

C!u 3? :h;n 3ng h!n h[y >$ gB j ch@ \F PRj =2đ?
C!u "? Ahử "*g đXng =II? @Jit <}ng AhF 4iP5@D 4~y tFnh :
G/V Đình Hòa Trang

182
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

a? K) ga9 đXng thu đư-cj =2đ?
<? Th8 tFch AhF hiP5@ cần P•ng=ở ,7TC?j =2đ?
=Ch@ Cu Π'" , I Π1' ?
T¼I /¼M
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
››››››››››››››››››››››››››››››››
›››››››››››››››››››››››››››››››››››
››
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học N
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
I-T5hc nghi09: ="đ? H€I chọ( c?, 91( (h=% &˜$ 95(h “ #à+ Yh$*, %&H l‘$ .a,:
C!u 1 2 3 " % '
G/V Đình Hòa Trang

184
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5;
/ki
S
T
C
V
C!u 1=.D%đ? Cu chất Mau đ!y tNc PRng đư-c \Qi nưQc >$:
S Z CaI, &I TZ KI
3
, G
2
I
3
CZ &a
2
I , KI
3
VZ S \$ C
C!u 2=.D%đ? T5@ng c2ng nghi0 canJi @Jit đư-c M;n Juất <}ng cNch:
S Z &hi0t h!n canJi hiP5@Jit : Ca=I4?
2
T Z CanJi tNc PRng \Qi @Ji
C Z &hi0t h!n canJi cac<@nat: CaCI
3
V Z CanJi @Jit tNc PRng \Qi cac<@n đi@Jit
C!u 3 =.D%đ? Có th8 P•ng chất n$@ Mau đ!y đ8 nh1n <iết PP 4C>, PP 4
2
KI
"
, PP&aC> ch3a t5@ng 3 >ọ
9ất nh~n:
S Z suB tF9 TZ PP TaC>
2
CZ PP &aI4 VZ C; S \$ T
C!u " =.D%đ? V~y chất Mau đ!y t@$n >$ aJit:
S D 4C>, &aI4 ,4
2
K , 4&I
3
T D 4C>, &a4KI
"
, 4
2
K , 4&I
3
C D 4C>, 4
2
KI
",
4
2
K , 4
3
:I
"
V D C; S \$ C
C!u %=.,%đ? Ch@ cNc chất : KI
3
, 7
2
I, 4
2
I, &aI4, &a
2
I
Có tất c; cNc cu chất tNc PRng \Qi nhau >$:
SZ KI
3
\$ 4
2
I, 7
2
I \$ &aI4
TZ KI
3
\$ 4
2
I, &a
2
I \$ 4
2
I, KI
3
\$ &aI4
CZ KI
3
\$ &a
2
I, KI
3
\$ &aI4, &a
2
I \$ 4
2
I, KI
3
\$ 4
2
I , 7
2
I \$ 4
2
I
VZ C; ST C
C!u ' =.,%đ? Có th8 P•ng CaI đ8 >$9 Ah2 AhF e9 n$@ Mau đ!y:
S D I
2
T D KI
2
C D 4
2
V D C; S \$ C
C?, Fa19b Đ$o( CTHH %hAch hiY #à+ chƒ %&/( %&+( c5c jTjƯ .a, :
S Z 4
2
KI
"
q ›››D &a
2
KI
"
q 4
2
I q ››››
T Z ›››Dq Ca=I4?
2
››››q 2 4
2
I
II-T# >u1n:='đ?
C!u1=2đ? Oiết :T:¤ th#c hi0n cNc chuy8n hóa Mau:
CI
2
CaCI
3
CaI Ca=I4?
2
Ca=&I
3
?
2
C!u2=2đ? Có 1%g hgn h- ¨n \$ Cu D
S Z T}ng hương hN hóa học n$@ đ8 tNch Cu 5a Ahoi hgn h- j
T ZTFnh hần t5c9 Ah)i >ư-ng c[a Cu t5@ng hgn h-j <iết Ah)i >ư-ng Cu <}ng
1Z3 Ah)i >ư-ng c[a hgn h-
C!u3=2đ? &gưki ta P•ng PP &aI4 2.„ đ8 t5ung h^a 2..9> PP 4
2
KI
"
.,%M
S Z Oiết :T:¤ J;y 5a j
T Z TFnh Ah)i >ư-ng PP &aI4 cần P•ng j
= &a Œ 23, I Œ 1' , 4 Œ1 , KŒ 32 ?
OEI WEM :
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học N
G/V Đình Hòa Trang

18@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
I-T5hc nghi09: ="đ? H€I chọ( c?, 91( (h=% &˜$ 95(h “ #à+ Yh$*, %&H l‘$ .a,:
C!u 1 2 3 " % '
T5;
/ki
S
T
C
V
C!u 1D Chất AhF n$@ Mau đ!y tan t5@ng nưQc tY@ th$nh PP aJit 9Ynh:
SD Cac<@n đi@Jit TD 4iP5@ c>@5ua CD 4iP5@ V D /ưu hu|nh đi@Jit
C!u 2D Có th8 >$9 Ah2 hgn h- AhF e9 n$@ Mau đ!y <}ng CaI:
S D CI
2
\$ 4
2
TD KI
3
\$ I
2
C DKI
2
\$ CI
2
V D I
2
\$ &
2
C!u 3D Chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi PP4
2
KI
"
>@~ng Minh 5a chất AhF:
S D 7l9 TD ,Xng C DTYc V D Cac<@n
C!u "D V~y chất n$@ Mau đ!y h@$n t@$n >$ @Jit aJit:
S D 7
2
I, MgI, KI
3
TD KI
3
,

&
2
I
%
, CaI C DKI
2
, :
2
I
%
, CI
2
V D C; TC
C!u %D Cu chất n$@ Mau đ!y h;n 3ng \Qi nhau tY@ th$nh PP 9$u Janh >a9:
S D CuI , 4C> TD MgI, 4C>

C DS> , 4
2
KI
"
V D Cu, 4C>
C!u ' &h29 @Jit tNc PRng đư-c cu chất n$@ Mau đ!yj
S D 4C>, KI
3
T D4C>, &aI4 C D 4C>, 4
2
KI
"
C D C; T \$ C
C?, F.a19b Đ$o( CTHH %hAch hiY #à+ chƒ %&/( %&+( c5c jTjƯ .a, :
S Z 4
2
KI
"
q &a
2
KI
3
&a
2
KI
"
q ›››D q ››››
T Z CI
2
q ››› ›››› q 4
2
I

II-T# >u1n:='đ?
C!u1=2đ? Oiết :T:¤ th#c hi0n cNc chuy8n hóa Mau:
KI
3
 4
2
KI
"
 KI
2
 &a
2
KI
3
TaKI
"
C!u 2=2đ? T}ng hương hN hóa học n$@ đ8 nh1n <iết 2 chất AhF Ah2ng 9$u >$ CI
2
\$ I
2
C!u 3=2đ? 4^a tan 9 =g? Mht t5@ng PP4
2
KI
"
+,*„ \ra đ[ thu đư-c PP S \$ ',(2>Ft AhF 4
2
=đAtc?
G? Oiết :T:¤ J;y 5aj
Š? TFnh 9=g? Mht đ~ h;n 3ngj
g? TFnh Ah)i >ư-ng 9u)i Minh 5aj
h? TFnh C„ chất tan t5@ng PP Sj
= Tiết G Œ %' , 4 Œ 1 , K Œ 32 , I Œ 1' ?
OEI WEM :
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
›››D
G/V Đình Hòa Trang

18B
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Đ•j •N

IDT5hc nghi09: ="đ?
C!u1=.D%đ?: C C!u%=1đ?: C
C!u2=.D%đ?: C C!u' =.,%đ?: V
C!u(=1đ?: ,iLn CT44 Mau:
C!u3=.D%đ?: V SZ &a
2
KI
3
¸ KI
2
C!u"=.D%đ?: C TZ 4
2
KI
"
¸ CaKI
"
IIDT# >u1n:
C!u1=2đ?: Th#c hi0n chuy8n hóa: Mgi :T:¤ ch@ .D%đ nếu chưa cZ< t5r .D2%đ ¸ \iết Mai CT44
Ah2ng tFnh đi89 t
@
CI
2
q CaI CaCI
3
CaCI
3
CaI q CI
2
CaI q 4
2
I Ca=I4?
2
Ca=I4?
2
q 24&I
3
Ca=&I
3
?
2
q24
2
I
C!u2=2đ?: SZ Ch@ hh \$@ PP 4C> >ấy Pư, G tNc PRng hết c^n >Yi Cu =1đ?
G q 24C> GC>
2
q 4
2
TZ 7h)i >ư-ng Cu t5@ng hh: 1%:3Œ %=g?Œ{ „Cu Œ %D1..Z1%Œ 33D33„ =1đ?
C!u3=2đ?: SZ :T:¤: 2&aI4 q 4
2
KI
"
&a
2
KI
"
q 24
2
I =.D%đ?
.,29@> .,1 9@>
TZTFnh Ah)i >ư-ng PP&aI4 2.„ cần P•ng: =.D%đ?
n
42KI"
Œ .,%D.,2Œ.,1=9@>?
Tr :T44 t5ên: n
&aI4
Π2 n
42KI"
Π.,2D.,1Π.,2=9@>?
Œ{ 9
&aI4
Œ .,2D ". Œ *=g? =.D%đ?
Œ{ 9
PP&aI4
Œ *D1..Z2.Œ ".=g? =.D%đ?
G/V Đình Hòa Trang

18C
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91( (h=% :
C!u1=.D%đ?, CT44 n$@ Mau đ!y \iết đ]ng:
<- S>
2
c- 4
3
I
%
P- G
3
I
2
a- &a
2
I
C!u2=.D%đ?, &guyên tử c[a 9Wt nguyên t) có M) Œ( nên M) >Q G \$ M) G >Q ng@$i c•ng >ần >ư-t >$:
a- %,2 <-3," c- 2,% P- 2,"
C!u3=.D%đ?, 4- chất c[a nguyên t) ” \Qi I >$ ”
2
I \$ n \Qi 4 >$ n4
2
Muy 5a h- chất ” \Qi n có
c2ng th3c hóa học >$:
a- ”
2
n
2
<-”n c- ”n
2
P- ”
2
n
C!u" =.D%đ? ,
I- 4Yt đYi Pi0n ch@ chất >$ h!n tử
´- &guyên tử \$ h!n tử >$ hYt đYi Pi0n ch@ chất
7- :h!n tử >$ hYt đYi Pi0n ch@ chất \$ 9ang đầy đ[ tFnh chất hóa học c[a chất
/- C; S T C đLu đ]ng
C!u %=.D%đ? :h!n tử hiP5@ nhf hơn h!n tử @Ji >$:
a- 1Z
2
>ần <- 1Z
1'
>ần c- 1Z
*
>ần P- 1' >ần
C!u '=.D%đ? &h1n đ6nh Mau gX9 2 ‹: nưQc cất >$ 9Wt hgn h- , có nhi0t đW M2i ở 1..
.

C

D

a- y 1 đ]ng, ‹ 2 Mai <- ‹ 1 Mai ‹ 2 đ]ng

c- c; 2 ‹ đLu Mai P- c; 2 ‹ đLu đ]ng
C!u(=1đ?, Chọ( %’ p c\7 %’ h+fc ./ %hAch hiY 9$o( #à+ chƒ %&/( :
CanJi @Jit có ›››››D>$ CaCI
3
D O1y có M) nguyên tử @Ji t5@ng ››››DD >$ 3, nếu h-
chất có ››››DD gX9 3 nguyên tử hiP5@, 1 nguyên tử h@th@," nguyên tử @Ji >iên Aết \Qi nhau thB
CT44 c[a chất >$DDDDDDDDDDDDDDDDDDD\$ h!n tử Ah)i c[a nó >$DDDDDDDDDDDDDDD
TDT# >u1n:='đ?
C!u 1=1đ?- TFnh hóa t56 c[a & t5@ng &
2
I
%
C!u 2=3đ?- /1 CT44 \$ tFnh h!n tử Ah)i c[a h- chất tY@ <ởi nh29=III? \$ nhó9
KunŠat : KI
"
có hóa t56 II
C!u 3=2đ?- &guyên t) ` có &T7 <}ng .,%>ần &T7 >ưu hu|nh
gD ”Nc đ6nh nguyên t) `j &ó >$ nguyên t) Ai9 >@Yi hay hi Ai9j
hD ` tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a nój
=Ch@ KΠ32?
G/V Đình Hòa Trang

18F
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91( (h=% :
C!u 1=.D%đ? 2&aI4 có Ah)i >ư-ng tFnh <}ng đ\C >$:
a- ". <- *. c- 1%. P- '3
C!u 2=.D%đ? :h!n tử I
2
nung hơn h!n tử 4
2
>$ :
a- 2 >ần <- * >ần c- 1' >ần P- 32 >ần
C!u 3=.D%đ? 4- chất c[a nguyên t) ” \Qi I >$ ”
2
I
3
\$ n \Qi 4 >$ n4
2
Muy 5a h- chất ” \Qi n có
c2ng th3c hóa học >$:
a- ”
2
n
2
<-”n c- ”n
2
P- ”
2
n
3
C!u " =.D%? CT44 n$@ Mau đ!y \iết đ]ng:
a- 4
2
I <- &aC>
2
c-S>
2
I
3
P-

C; a \$ c

C!u %=.D%đ? &h1n đ6nh Mau gX9 2 ‹: nưQc t# nhiên >$ 9Wt hgn h- , có nhi0t đW M2i ở 1..
.

C

D

a- y 1 đ]ng, ‹ 2 Mai <- ‹ 1 Mai ‹ 2 đ]ng

c- c; 2 ‹ đLu Mai P- c; 2 ‹ đLu đ]ng
C!u '=.D%đ? &guyên tử c[a 9Wt nguyên t) có M) G Œ 2. nên M) >Q G \$ M) G >Q ng@$i c•ng >ần >ư-t
>$: a- ",2 <-3,2 c- 2,* P- 3,"
C!u (=1đ? Chọn tr , cR9 tr h@uc M) thFch h- điLn \$@ chg t5)ng :
CanJi @Jit có ››››››>$ CaCI
3
D O1y :T7 c[a canJi @Jit <}ng›››D&ếu h- chất
có ›››DDgX9 2 nguyên tử &at5i \$ 1 nguyên tử @Ji >iên Aết \Qi nhau thB CT44 c[a h- chất
>$›››››
TDT# >u1n:='đ?
C!u 1=1đ?- TFnh hóa t56 c[a S> t5@ng S>
2
K
3
<iết S> có hóa t56 III
C!u 2=3đ?- /1 CT44 \$ tFnh h!n tử Ah)i c[a h- chất tY@ <ởi Mht=II? \$ nhó9 nit5at : &I
3

hóa t56 I
C!u 3=2đ?- &guyên t) ` có &T7 <}ng .,%>ần &T7 c[a Mi>ic
iD ”Nc đ6nh nguyên t) `j &ó >$ nguyên t) Ai9 >@Yi hay hi Ai9j
§D ` tY@ nên đơn chất n$@j Oiết CT44 c[a nój
=Ch@ Ki Π2*?


G/V Đình Hòa Trang

188
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

Đ5Y 5(
SDT5hc nghi09="đ?
S T C V
C!u1=.D%đ? ” ”
C!u2=.D%đ? ”
C!u3=.D%đ? ”
C!u"=.D%đ? ”
C!u% =1đ? 1c,2a,3<, "P,%g
C!u'=1đ? 1 4
3
:I
"
+*
TDT# >u1n: ='đ?
C!u1, 1đ iọi t >$ hóa t56 cần tB9
t II t II
&
2
I
%
&I
2
2t Œ %DIIŒ1. t Œ 2DIIŒIO
t Π1.Z2ΠO
C!u2, 3đ q /1 CT44 : III II
TưQc1- CT44 PYng chung : S>
J
=KI
"
?
y
.D%đ
TưQc2- ThG@ _ui thc hoa t56: JDIII Œ yDII .D%đ
TưQc3- Chuy8n th$nh t• >0 :
=
y
x
=
III
II
3
2
Œ{ JŒ 2 \$ yŒ3 .D%đ
TưQc"- CT44 c[a chất : S>
2
=KI
"
?
3
.D%đ
q TFnh :T7 c[a chất:
S>
2
=KI
"
?
3
Œ 2(D2 q =32q1'D"?D3Œ"%.đ\c 1đ
C!u3- 2đ aD &T7
`
Œ .,%D32Œ I'Œ{ ` >$ nguyên t) IJi : I 1đ
/$ nguyên t) hi Ai9
<D7hF @Ji : I
2

C!u%=1đ?,H€I (/$ ‚ > c-% O #X$ c-% A ch+ %hAch hiY:
S T Th3 t# n)i:
aD 2I
2
<D &
2
cD 4
2
I
PD 4
GD 24
2
I
gD 4
2
1D &ưQc
2D 2 h!n tử @Ji
3D 1 h!n tử nitơ
"D nguyên tử hiP5@
%D h!n tử hiP5@
1DDDDDD
2DDDDDD
3DDDDDD
"DDDDDDD
%DDDDDDD
G/V Đình Hòa Trang

18N
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1B jH¦T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91( (h=% :
C!u 1: 7h; ncng h@Yt đWng hóa học cNc Ai9 >@Yi tcng Pần tr t5Ni Mang h;i thG@ th3 t#:
S - 7,Ca,S>,G T- Ca,7,/i, S> C- Sg,Cu,Mg ,S> V- G, ¨n,Ca, S>
C!u 2: Cu chất n$@ Mau đ!y J;y 5a h;n 3ng:
SD Cu,GKI
"
TD G,CuC>
2
CD Sg,Cu=&I
3
?
2
VD C; STC
C!u 3: ,ơn chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi PP 4
2
KI
"
Minh 5a chất AhF :
SD K TD 4g CD Mg VD C; T C
C!u ": ,8 >$9 MYch PP GKI
"
có >mn tY CuKI
"
có th8 P•ng Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y:
G/V Đình Hòa Trang

1NR
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

SD 7l9 TD &h29 CD ,Xng VD Kht
C!u %: Ch@ c!y đinh Mht \$@ PP CuKI
"
Mau 9Wt thki gian >ấy đinh Mht 5a c!n >Yi, Ah)i >ư-ng đinh thay
đCi thế n$@ M@ \Qi <an đầu:
SD Tcng TD gi;9 CD 7h2ng thay đCi
C!u ': ,)t chNy Mht t5@ng AhF c>@ Ml thu đư-c chất n$@ Mau đ!y:
SD GC>
3
TD GC>
2
CD G
3
I
"
VD C; S T
Cu R? Cho Cho S!8:o# ,- t7c dRng DQi dd HC# #ấy dư sau Lh;n 3ng thu đư-c th8
t2ch 3h2 H
(
/đttc0?
&' ((!.# O' (!(.# C' (.# D' (!.#
C!u *: 4^a tan Ai9 >@Yi S \$@ PP 4
2
KI
"
, Pmn AhF Minh 5a _ua <Wt @Jit c[a Ai9 >@Yi T nung nóng Ml
thu đư-c T, \1y S \$ T >ần >ư-t >$:
SD G, Mg TD S>,G CD 4g , Cu VD Cu, ¨n
C!u +: V~y Ai9 >@Yi Pmn đi0n t)t nhất:
SD Cu, G , S> TD ¨n, S>, Cu CD Sg, S> , Cu VD C; TC
C!u 1.: ,iLn CT44 thFch h- \$@ chg t5)ng \$ c!n <}ng :
G q ›››D  GKI
"
q ››D
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1BjH¦T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91( (h=% :
C!u 1: 7h; ncng h@Yt đWng hóa học cNc Ai9 >@Yi gi;9 Pần tr t5Ni Mang h;i thG@ th3 t#:
S - 7,&a,S>,G T- Ca,7,/i, S> C- Sg,Cu,:<,Mg V- G, ¨n,Ca, S>
C!u 2: Cu chất n$@ Mau đ!y Ah2ng J;y 5a h;n 3ng:
SD G,¨nKI
"
TD G,CuC>
2
CD Sg,Cu=&I
3
?
2
VD C; STC
C!u 3: ,ơn chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi PP 4
2
I Minh 5a chất AhF :
SD Cu TD &a CD Mg VD C; T C
C!u ": ,8 >$9 MYch PP ¨nKI
"
có >mn tY GKI
"
có th8 P•ng Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y:
SD 7l9 TD &h29 CD ,Xng VD Kht
C!u %: : V~y Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu h;n 3ng \Qi 4C>:
SD - 7,Ca,Sg,G TD Sg,Cu,:<,Mg CD G, ¨n,&a, S> VD C; T C
C!u ': Ch@ thanh Al9 \$@ PP CuKI
"
Mau 9Wt thki gian , Ah)i >ư-ng thanh Mht thay đCi thế n$@:
SD ii;9 TD Tcng CD 7h2ng thay đCi
C!u (: Ch@ Al9 tNc PRng \Qi PP 4C> Mau h;n 3ng thu đư-c 2,2"> AhF 4
2
=đttc?D 7h)i >ư-ng Al9 đ~
h;n 3ng >$:
SD 13g TD '%g CD ',%g VD 13.g
C!u *: 4^a tan Ai9 >@Yi S \$@ PP 4
2
KI
"
, Pmn AhF Minh 5a _ua <Wt @Jit c[a Ai9 >@Yi T nung nóng Ml
thu đư-c T, \1y S \$ T >ần >ư-t >$:
SD G,Mg TD Sg,:< CD S>, Cu VD Cu, ¨n
C!u +: V~y Ai9 >@Yi Pmn đi0n t)t nhất:
SD Cu, G , S> TD ¨n, S>, Cu CD Sg, S> , Cu VD C; TC
C!u 1.: ,iLn CT44 thFch h- \$@ chg t5)ng \$ c!n <}ng :
S> q ›››  ››› q 4
2

G/V Đình Hòa Trang

1N1
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1 TI•T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
SDT5hc nghi09:="đ? H€I Gh+a(h %&'( ch• c5$ 91( %&)Xc c?, 67 chọ( 91(
C!u1 =.D%đ?: Kau h;n 3ng hóa học J;y 5a :
SD 7h)i >ư-ng cNc chất M;n he9 tcng \$ Ah)i cNc chất tha9 gia cƒng tcng
TD 7h)i >ư-ng cNc chất tha9 gia tcng, Ah)i >ư-ng M;n he9 gi;9
CD 7h)i >ư-ng chất tha9 gia \$ M;n he9 đLu gi;9
VD 7h)i >ư-ng chất tha9 gia gi;9 , Ah)i >ư-ng M;n he9 tcng
C!u2=.D%đ?: ,iLu Ai0n cần thiết đ8 than chNy t5@ng @Ji >$:
SD Than h;i tiế J]c \Qi @Ji TD &ghiLn nho than \$ @Ji
CD ,)t nóng than V, c; S,C
C!u 3=1đ?: &ung nóng Ai9 >@Yi Al9 t5@ng @Ji ,Mau h;n 3ng Ah)i >ư-ng Al9 :
SD ii;9 TD Tcng C D 7h2ng thay đCi
C!u"=1đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng c!u Mau:
T5@ng ›››››››››D có M# thay đCi >iên Aết gita cNc nguyên tử >$9 ch@ h!n tử n$y <iến đCi
th$nh ››››AhNc, ›››n$y <iến đCi th$nh ››› AhNc
C!u 3=1đ?: ,)t chNy thanh Mht t5@ng @Ji , Mau 9Wt thki gian Ah)i >ư-ng c[a Mht :
SD Tcng TD ii;9 CD 7h2ng thay đCi
C!u"=1đ?: ,iLn tr h@uc cR9 tr thFch h- \$@ chg t5)ng t5@ng cNc c!u Mau:
T5@ng h;n 3ng hóa học có M# thay đCi ›››› gita cNc ››››DD >$9 ch@ ››››n$y <iến
đCi th$nh››››DD AhNc, ›››››› <iến đCi th$nh chất AhNc
TD T# >u1n=(đ?
C!u 1=2đ?: C!n <}ng cNc hương tBnh h;n 3ng Mau:
1 - S> q I
2
---{ S>
2
I
3
2 -&a q K ----{ &a
2
K
3- G
2
I
3
q 4
2
KI
"
----{ G
2
=KI
"
?
3
q 4
2
I
C!u 2=%đ?: ,)t chNy 3,1g h)t h@ t5@ng @Ji Mau h;n 3ng thu đư-c 12,(g đih@th@ Gn ta @Jit=tY@
<ởi : hóa t56 O \$I hóa t56 II?
1.- /1 hương t5Bnh hóa học <i8u Pišn h;n 3ng hóa học t5ênj
11- Ch@ <iết t• >0 \L M) nguyên tử h@uc h!n tử c[a 1 cu chất tha9 gia \$ M;n he9j
t• >0 đó có nghba gBj
12- Ž PRng ,/TT7/ đ8 tFnh Ah)i >ư-ng c[a h2t h@ h;n 3ng j
G/V Đình Hòa Trang

1N2
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

7I¹M T`S 1% :4ºT /Æ& 2
MH& 4¯S *
™Chọn c!u đ]ng nhất
C!u 1? Th8 tFch 9@> chất AhF >$ :
SD Th8 tFch c[a & nguyên tử chất AhF
TD Th8 tFch c[a & h!n tử chất AhF
CD Th8 tFch c[a & nguyên tử \$ h!n tử chất AhF
VD Th8 tFch chiế9 <ởi & h!n tử chất AhF
C!u 2? ¢ điLu Ai0n nhi0t đW N Muất như nhau , th8 tFch 9@> cNc chất AhF :
SD T}ng nhau
TD 7h2ng <}ng nhau
CD T}ng 22,">
VD C; S \$ T
C!u 3? 19@> &
2
có ch3a :
SD 'D1.
23
nguyên tử &itơ
TD 'D1.
23
h!n tử tử &itơ
CD & nguyên tử &itơ
VD C; STC
C!u "? 7h)i >ư-ng 9@> c[a 1 chất >$ :
SD 7h)i >ư-ng c[a & nguyên tử hay h!n tử chất đó
TD 7h)i >ư-ng tFnh <}ng ,OC c[a & nguyên tử hay h!n tử chất đó
CD 7h)i >ư-ng tFnh <}ng ga9 c[a & nguyên tử hay h!n tử chất đó
VD C; SV
C!u %? ¢ đAtc , th8 tFch 9@> chất AhF <ất AB >$:
SD 2">
TD 2,2">
CD 22,">
VD 2,">
C!u '? 22," > AhF 4
2
có ch3a M) h!n tử hiP5@:
SD 'D1.
23
h!n tử
TD 'D1.
23
nguyên tử
CD "",* h!n tử
VD 22," h!n tử
C!u (? .,1 9@> 4
2
I có Ah)i >ư-ng:
SD 1*g TD 1* CD 1,*g VD 1,*
C!u *? 2 9@> CI
2
có ch3a M) nguyên tử nguyên tử I >$:
G/V Đình Hòa Trang

1N4
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

SD " TD "D& CD 2 VD 'D1.
23
C!u +? ¢ đAtc 19@> 4
2
¸ 19@> I
2
có Ah)i >ư-ng :
SD T}ng nhau TD 7h2ng <}ng nhau CD 22D"g VD 3"g
C!u 1.? Chất AhF S có Ah)i >ư-ng 9@> >$ 32g D O1y chất S có th8 >$:
SD 4iP5@ TD &itơ CD IJi VD/ưu hu|nh
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1B jH¦T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học +
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng nhất:
C?,1b=.,2%đ? V~y chất Mau đ!y đLu >$ Pmn Juất hiP5@cac<@n:
aD CI
2
, C4
3
CII4, C
2
4
%
I&a <D C
'
4
%
T5, C
2
4
"
I, C
2
4
%
I4
cD C4
3
C>, 7I4, C
'
4
12
I
'
PD &a4CI
3
, C
'
4
'
C>
'
, C
2
4
'
I
G/V Đình Hòa Trang

1N@
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C?,2b=.,2%đ? Cu chất đLu >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
, C
2
4
"
cD C
'
4
'
, C
2
4
"
PD C4
"
, C
2
4
"

C†uX?=.,2%đ? C!u Mau đ!y đ]ng hay Mai :
T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn :
aD , <D K
C†ua?=.,2%đ?Ch@ %,'g Gty>Gn h;n 3ng \Qi PP <5@9 >ấy PưD Có <a@ nhiêu g <5@9
h;n 3ng:
aD *g <D 32g cD 1'g PD *.g
C?, Bb Chất >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9 nhanh nhất
aD C4
"
<D C
2
4
2
cD C
2
4
"
C?,Cb SJGty>Gn h;n 3ng t)i đa \Qi <a@ nhiêu h!n tử <5@9
aD 1 <D 2 cD 3 PD "
C?,Fb ,)t chNy 9Wt h- chất htu cơ thu đư-c AhF CI
2
\$ 4
2
I , \1y 4C4C có th8
ch3a 2 h@uc 3 nguyên t) >$ C , 4 , I D ,]ng hay Mai j
aD , <D K
C†uˆ?Ch@ Gty>Gn >ấy Pư h;n 3ng \Qi PP có ch3a 1'g <5@9D Có <a@ nhiêu g Gty>Gn
h;n 3ng:
aD 2,*g <D 2*g cD 1'g PD 1'.g
C†u‰? CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"
<DC4
"
,C
2
4
2
,C
'
4
'
cD C
2
4
2
, CI ,C
2
4
"
PD C; a,<,c
C†uW‚? :hương hN n$@ Mau đ!y có th8 >$9 MYch Pấu Pầu cn PFnh \$@ N@ _uần:
aD iiut <}ng nưQc <D iiut <}ng J$ h^ng
cD Tey <}ng Jcng PD C; < \$ c
T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1B jH¦T
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M2n : 4óa học +
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng nhất:
C?,1b=.,2%đ? Vầu 9o >$ h- chất c[a nhiLu hiP5@ cac<@n t5Wn >mn nhau D,]ng hay Mai
aD ,]ng <D Kai
G/V Đình Hòa Trang

1NB
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

C?,2b=.,2%đ? Chất n$@ Mau đ!y >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9:
aD C
'
4
'
<D C
2
4
2
cD C4
"
I PD C4
"

C†uX?=.,2%đ? C!u Mau đ!y đ]ng hay Mai :
T5@ng h!n tử h- chất htu cơ >iên Aết <a <Ln gấ <a >ần >iên Aết đơn :
aD , <D K
C†ua?=.,2%đ?Ch@ 2,*g Gty>Gn h;n 3ng \Qi PP <5@9 >ấy PưD Có <a@ nhiêu g <5@9
h;n 3ng:
aD *g <D 32g cD 1'g PD *.g
C?, Bb Cu chất Ah2ng >$9 9ất 9$u Pung P6ch <5@9 :
aD C4
"
, C
2
4
2
<D C
2
4
2
,C
'
4
'
cD C
2
4
"
,C
2
4
2
PD C; a \$ <
C?,Cb SJGty>Gn h;n 3ng t)i đa \Qi <a@ nhiêu h!n tử <5@9
aD 1 <D 2 cD 3 PD "
C?,Fb ,)t chNy 9Wt h- chất htu cơ thu đư-c AhF CI
2
\$ 4
2
I , \1y 4C4C có th8
ch3a 2 h@uc 3 nguyên t) >$ C , 4 , I D ,]ng hay Mai j
aD , <D K
C†uˆ?:hương hN n$@ Mau đ!y có th8 >$9 MYch Pấu Pầu cn PFnh \$@ N@ _uần:
aD iiut <}ng nưQc
<D Tey <}ng Jcng
cD iiut <}ng J$ h^ng
PD C; < \$ c
C†u‰? CNc chất AhF Ahi chNy Minh 5a Ah2ng đXng thki AhF cac<@n đi@Jit \$ nưQc >$:
aD C4
"
,C
2
4
2
,C
'
4
'
<D C
2
4
2
, 4
2
,C
2
4
"

cD C
2
4
2
, CI
2
,C
2
4
"
PD C; <,c
C†uW‚?Ch@ .,1 9@> aJGty>Gn h;n 3ng \Qi PP có ch3a 1'g <5@9D Kau h;n 3ng chất
c^n thra:
aD SJGty>Gn <D T5@9
G/V Đình Hòa Trang

1NC
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1B jH¦T a@b
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học 8
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
AbT&yc (h$q7: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng nhất:
C?,1? &hó9 Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu tan t5@ng nưQc :
a? Ca , &a , G, 7 <? &a , Ta, Ca , 7
c? 7 , &a , Ta , S> P? /i , &a , Cu , 7
C?, 2? Ch@ 9mu &a \$@ nưQc,có chất AhF th@Nt 5a, AhF đó có tFnh chất Mau:
a? 7h2ng Puy t5B M# chNy <? /$9 đRc nưQc \2i t5@ng
c? ChNy t5@ng @Ji tY@ 5a nưQc P? /$9 cRc than hXng <•ng MNng
C?, 4b ,ơn chất n$@ Mau đ!y tNc PRng \Qi PP 4
2
KI
"
Minh 5a chất AhF :
SD K TD 4g CD Mg VD C; T C
C?, @b Ch@ Ch@ .,19@> G tNc PRng \Qi PP 4C> >ấy Pư Mau h;n 3ng thu đư-c th8 tFch AhF 4
2
=đttc?:
SD 22,"> TD 2,2"> CD 2"> VD 2,">
C?, Bb 4^a tan Ai9 >@Yi S \$@ PP 4
2
KI
"
, Pmn AhF Minh 5a _ua <Wt @Jit c[a Ai9 >@Yi T nung nóng Ml
thu đư-c T, \1y S \$ T >ần >ư-t >$:
SD G, Mg TD S>,G CD 4g , Cu VD Cu, ¨n
C?, Cb =.D%đ? V~y chất Mau đ!y t@$n >$ aJit:
S D 4C>, &aI4 ,4
2
K , 4&I
3
T D 4C>, &a4KI
"
, 4
2
K , 4&I
3
C D 4C>, 4
2
KI
",
4
2
K , 4
3
:I
"
V D C; S \$ C
C?, Fb Cu chất Mau đ!y tNc PRng đư-c \Qi nưQc >$:
S Z CaI , CuI TZ KI
3
, G
2
I
3
CZ &a
2
I , KI
3
VZ S \$ C
C?, 8b :h;n 3ng hóa học n$@ Mau đ!y \iết Mai:
a? &a
2
I q 4
2
I  2&aI4 <? G q 34C>  GC>
3
q 4
2
c? G q 4
2
KI
"
 GKI
"
q 4
2
P? 4
2
q GI  G q 4
2
I
C?, N? &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ TaUơ:
a? &aI4 , C
2
4
%
I4 , Ta=I4?
2
<? Ca=I4?
2
,Cu=I4?
2
, G=I4?
3
c? 7I4, S>=I4?
3
, C4
3
CII4 P? C; a,<,c
C?, 1Rb Trong dãy chất sau đy! dãy chất n"o to"n #" o$it %
&' H
(
)! Mg)! *)
+
! ,-*)
.
C' C)
(
! K
(
)! Ca/)H0
(
!
N) T
O' Ca)! *)
(
! N
(
)
9
! B
(
)
9
D' Ca)! *)
(
! Na
(
C)
+
!
H
(
*)
.
'
G/V Đình Hòa Trang

1NF
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8


T5ưkng T4CKDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 3I~M TRA 1B jH¦T a@b
4ọ \$ tên DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M;( : Hóa học 8
/Q DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
,i89: &h1n Jdt c[a giN@ \iên:
AbT&yc (h$q7: ="đ? 4~y Ah@anh t5^n 1 t5@ng nhtng cht cNi đ3ng t5ưQc c!u G9 chọn đ]ng nhất:
C?, 1? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9 chuy8n Mang
9$u Janh:
a? KI
3
, &a
2
I , TaI <? &a
2
I , 7
2
I, TaI c? CaI, TaI, /i
2
I P? C; < \$ c
C?,2? &hó9 Ai9 >@Yi n$@ Mau đ!y đLu tan t5@ng nưQc :
a? Mg , &a , G, 7 <? &a , Ta, ¨n , 7
c? 7 , &a , Ta , S> P? /i , &a , Ca , 7
C?,4? 7hử h@$n t@$n 2"g đXng =II? @Jit <}ng AhF hiP5@, Ah)i >ư-ng đXng thu đư-c >$:
a? 1+g <? 1+,2g c? 2.g P? 1*,"g
C?, @? &hó9 chất n$@ Mau đ!y đLu tNc PRng \Qi nưQc tY@ th$nh Pung P6ch >$9 _uB tF9 chuy8n Mang
9$u đo :
a? TaI, &a
2
I, CaI <? KI
3
, :
2
I
%
, &
2
I
%
c? KI
3
, CaI, 7
2
I P? :
2
I
%
, CI
2
, TaI
C?, B? &hó9 chất Mau đ!y đLu >$ TaUơ Ah2ng tan:
a? &aI4 , 7I4 , Ta=I4?
2
<? ¨n=I4?
2
,Cu=I4?
2
, G=I4?
3
c? 7I4, S>=I4?
3
, Cu=I4?
2
P? C; a,<,c
C?, Cb =.D%đ? V~y chất Mau đ!y t@$n >$ aJit:
S D 4C>, &a4KI
"
, 4
2
K , 4&I
3
C D 4C>, 4
2
KI
",
4
2
K , 4
3
:I
"
T D 4C>, &aI4 ,4
2
K , 4&I
3
V D C; S \$ C
C?, Fb ,ơn chất S chNy t5@ng @Ji tY@ 5a chất 5hn T, chất T tan t5@ng nưQc tY@ th$nh chất >ong C >$9
_uB tF9 chuy8n Mang 9$u đo D O1y cNc chất S , T , C >ần >ư-t thG@ th3 t# >$:
a? &a, &a
2
I , &aI4

<? K , KI
2
, 4
2
KI
3
c?: , :
2
I
%
, 4
3
:I
"
P? :
2
I
%
, : , 4
3
:I
"
C?, 8b Có cNc chất Mau đ!y: KI
3
, :
2
I
%
, CuI, KiI
2
, G
2
I
3
, CI
2
D
V~y cNc chất n$@ Mau đ!y đLu gX9 cNc chất >$ @Jit aJitj
SD KI
3
, :
2
I
%
, KiI
2
, CI
2
TD KI
3
, :
2
I%, G
2
I
3
, CI
2
CD KI
3
, :
2
I
%
, KiI
2
, G
2
I
3
VD KI
3
, :
2
I
%
, CuI, CI
2
D
C'u ./ Bh=Ung trVnh ho7 hWc n"o sau đy đXng%
&' ( HC# J &# Y &#C#
+
J H
(
O' + HC# J &# Y &#C#
+
J + H
(
C' Q HC# J ( &# Y ( &#C#+ J + H
(
D' Q HC# J + &# Y + &#C#+ J + H
(
C'u (0/ )$it n"o sau đy 3hi t7c dZng D[i n=[c t\o th"nh Ka]U t=Ung ^ng %
&' ,-
(
)
+
O' Ca) C' *)
+
D' B
(
)
9
'
G/V Đình Hòa Trang

1N8
Trường THCS Phan Thúc Duyện Giáo án hóa 8

I…K$0n +hu) )qn nhO :
1?TFnh chất hóa học c[a 4iP5@ j\iết hương t5Bnh h;n 3ng j
2?TFnh chất hóa học c[a nưQc j Tiết :T44 9inh họa j
3?,iLu chế hiP5@ t5@ng :T& j Oiết :T44 j
"?Th$nh hần c[a @Jit, aJit, <aUơ, 9u)i j :h!n >@Yi \$ đọc tên=Ch@ \F PR 9inh họa?
%?7hNi ni09 đW tan,&Xng đW „, nXng đW 9@>Z>it j
'?CNc yếu t) ;nh hưởng đến đW tan cNc chất t5@ng ưQc j
II… 8-$ +67 :
T$i t1 1 :
Oiết hương t5Bnh h;n 3ng :
/ần >ư-t ch@ cNc cu chất tNc PRng \Qi nhau, \iết :T44 J;y 5a nếu có :
a? CaI , 4
2
I , <? Cu , 4
2
I
c? KI
3
, 4
2
I , P? G
2
I
3
, 4
2
T$i t1 2 :
Có 3 chất đ#ng t5@ng 3 >ọ AhNc nhau : CaI , :
2
I
%
, GI
•9 h~y ch@ <iết >$9 thế n$@ đ8 nh1n 5a 9gi chất j \iết hương t5Bnh h;n 3ng j
T$i t1 3 :
/$9 >Yi <$i t1 %, ' MgA Z 11+
G/V Đình Hòa Trang

1NN

Trường THCS Phan Thúc Duyện

Giáo án hóa 8

Tiết 61- Độ tan một chất trong nước Tiết 62,63-Nồng độ dung dịch Tiết 64,65-Pha chế dung dịch Tiết 66- Luyện tập Tiết 67- Thực hành 7 (lấy điểm) Tiết 68,69-Ôn tập học kì Tiết 70- Kiểm tra học kì

G/V Đình Hòa

Trang

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->