P. 1
Giai Bai Tap Ly Thuyet Thong Tin_PTIT

Giai Bai Tap Ly Thuyet Thong Tin_PTIT

|Views: 6,602|Likes:
Được xuất bản bởijamengo123

More info:

Published by: jamengo123 on Apr 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH

Chương III: MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
Bài tập: Lập một bộ mã cho nguồn tin u có sơ đồ thống kê như sau.
Ui U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
Bằng mã nhị phân m!"#th$o phương ph%p shannon. &'nh độ ()i t*ung b+nh c,a
t- mã n
tb
.) t'nh kinh t/ c,a t- mã0 p!12#34
tb
.
Giải
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:

Đ5 67i ,812 9:1) ,; '(: N
T<
=
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(!=
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: /= =0H8279
1
11I13I2011
Ui P(i! Pi 1i DJ12 '( 1)K /)L1 @A+ /i T; '(
U1 0"34 0 2 0 00
U2 0"2 0"34 3 0"01010111 010
U3 0"19 0"54 3 0"10001010 100
U4 0"1 0"73 4 0"10111010 1011
U5 0"07 0"83 4 0"11010100 1101
U6 0"04 0"9 5 0"11100110 11100
U7 0"03 0"94 6 0"11110000 111100
U8 0"02 0"97 6 0"11111000 111110
U9 0"01 0"99 7 0"11111101 1111110
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
__________________________________________________________________
Chương IV: MÃ CHỐNG NHIỄU: MÃ KHỐI
Bài tập: 5a t*ận sinh c,a bộ mã tu6/n t'nh 789# t*ên t*ư:ng ;<"# =)0
;!
a. Bi>u (i?n ; (ư@i (Ang chuBn ;
ch.
b. LiCt kê c%c t- mã có đưDc t- ; .) ;
ch.
c. Eó bao nhiêu t- mã có t*Fng số hamming =) G8"898H8I878J.
Giải
a. <iM 6iN1 G 60Oi 6J12 @)P1 G
@)"
G
@)
=
b. LiQ, FR @3@ ,; '( @A+ G S7 G
@)
"
V-@,.8 '+12
,i1 +
S= +"G T(S! SU=+"G
@)
T(SU!
000 000000 0 000000 0
001 110110 4 001111 4
010 110001 3 010110 3
011 000111 3 011001 3
100 011010 3 100011 3
101 101100 3 101100 3
110 101011 4 110101 4
111 011101 4 111010 4
2
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
c CV )+i 95 '( ,8R1 %W @*
1 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 0
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 1
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 2
4 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 3
3 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 4
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 5
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 6
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Chương V: MÃ V!NG
Bài tập: Eho mã .Kng n8k#!J8H#có ma t*ận sinh =) gL#!L
9
MLMG. LiCt kê
tNt cO c%c t- mã c,a bộ mã .) cho bi/t bộ mã có khO nPng sQa sai bao nhiêu
bitR
Giải
a. C). 6= (0001! ,+ ,[1) %0\@:
V
1
=0001000]60 4E
V
1
=0001000]011=0001011
Q+? S^12 ,; '( S
1
,+ 4_ %0\@ ,)R' 6 ,; '( 1`+:
V
2
=1000101
V
3
=1100010
V
4
=0110001
V
5
=1011000
3
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
V
6
=0101100
V
7
=0010110
C). 6=(0011! ,+ ,[1) %0\@:
V
a
=0011000]60 4E
V
a
=0011000]101=00111101
Q+? S^12 ,; '( S
a
,+ 4_ %0\@ ,)R' 6 ,; '( 1`+:
V
9
=1001110
V
10
=0100111
V
11
=1010011
V
13
=1110100
V
14
=0111010
C). 6=(1111000! ,+ ,i1) %0\@:
V
15
=1111000]60 4E
V
15
=1111000]111=1111111
C). 6=(0000! ,+ ,[1) %0\@:
V
0
=0000000 ] 60 4E
b. T+ @* ,)M ,[1) 6N 6712 ,8X12 4E H+''i12 @A+ 95 '( Y7 ,8X12 4E 1)b 1)c,
@A+ ,; '( F)3@ F)d12 : H(V!=3 1R1 95 '( @* F)V 1e12 4f+ %0\@ ,c, @3@
'g 4+i 19[,"
BÀI TẬP LÝ THUYẾT THÔNG TIN
Chương 2: Lượng Tin
T8.12 '5, ,8^ 4h 4E Si 120ii ,+ 4h 10 @)` 4E ,; 0 %G1 9"
4
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
j3@ 4c, ,8k12 @A+ 'li 1)*' Y3 1)0 1)+"
" T[1) Y0\12 ,i1 8iR12 @A+ ,i1: m4E ,8k12 2iVi Y7 4E 9n
# T[1) Y0\12 ,i1 ,0$12 )l 2i`+ ,i1: m4E ,8k12 2iVi Y7 4E 9n 4. SOi ,i1: m4E ,8k12 2iVi Y7
4E @)i+ )G, @). 3n"
c. T8.12 10 ,i1 ,8R1 2Xi U=o
1
H
2
H
3
H
4
H
5
H
6
p SOi
i
Y7 ,i1 m4E i ,812 2iVin
(i=0H1H"""""H6!"
T:' Y0\12 ,i1 ,812 9:1) @A+ ,B/ ,i1 U"
Giải
" GXi /(9! Y7 q3@ 4c, 4E 9 ,8k12 2iVi ,+ @*:
/(9! = = 0"1
VB? r(9! =
# GXi /(0-3-6-9! Y7 q3@ 4c, ,8k12 2iVi @)i+ )G, @). 3"
T+ @* /(0-3-6-9! =
st@ F)3@ r(9I0-3-6-9! = =
=
VB?: r(9u0-3-6-9! = r(9!-r(9I0-3-6-9!
=
= 1"322
c L0\12 ,i1 ,812 9:1) @A+ ,B/ ,i1 U:
r(U! = = - = = 2"325
5
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Chương 3: Mã Thống Kê Tối Ưu
C). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:

i

1

2

3

4

5-6

7-9

10-18

19
/(
i
! 0"338 0"32 0"13 0"1 0"018 0"01 0"005 0"01
Dv12 '( Hww'+1 FG, )\/ '( %W %M '( )*+ 12&1 ,i1 ,8R1 SOi @$ 4E '( '=3" T[1) 1
,9
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ ,; '(:
Giải
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ Hww'+1:
$
i
p%$
i
& n
i
T' ()

1
0"338 1 0

2
0"32 1 1

3
0"13 2 20

4
0"1 2 21

5
0"018 4 2210

6
0"018 4 2211

7
0"01 4 2200

8
0"01 4 2201

9
0"01 4 2202

10
0"005 5 22200

11
0"005 5 22201

12
0"005 5 22202

13
0"005 5 22210

14
0"005 5 22211

15
0"005 5 22212

16
0"005 5 22220

17
0"005 5 22221

18
0"005 5 22222

19
0"001 4 2212

P)0$12 /)3/ '( )*+ 1)0 4+:
• Bư*c +: 4x/ qG/ @3@ ,i1 @* q3@ 4c, ,)-. ,)y ,z 2iV' 6{1"
• Bư*c ,: 2)|/ 3 ,i1 @* q3@ 4c, 1)b 1)c,H ,8} ,)71) ,i1 /)~ 'Oi
• Bư*c -: Yt/ YJi 2iE12 90O@ 1( 4x/ qG/ @3@ ,i1 ,)-. q3@ 4c, 2iV' 6{1
• Bư*c .: 2)|/ 3 ,i1 @* q3@ 4c, 1)b 1)c, ,8} ,)71) ,i1 /)~ 'Oi (@3@) ,8:1)
97? 17? YB/ %i YB/ YJi @). %G1 F)i @^1 1 ,i1 @Ei @v12!"
6
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Đ5 67i ,812 9:1) ,0 '(: 1
,9
=
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(U! = -
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: / = = = 0"9913
Chương 4: Mã Khối Mã Chống Nhiễu
s+ ,8B1 4i1) @A+ 95 '( ,?G1 ,[1) (7H3! ,8R1 ,80i12 G•(2! Y7:
G =
d. <iM 6iN1 G 60Oi 6J12 @)P1 G
@)"
e. j3@ %K1) '+ ,8B1 ,)f H
@)"
f. LiQ, FR @3@ ,; '( @* %0\@ ,; G S7 G
@)"
g j3@ %K1) F).V12 @3@) H+''i12 @A+ 95 '( 17?"
Giải
/
G
@)
=
e. T+ @* H
@)
= €-P
T
"r
1-F

1 0 1 1 0 0 0
7
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 1
f. LiQ, FR @3@ ,; '( @A+ G S7 G
@)
"
V0ct12 ("ng
tin "
34 "G 5%3& 364"G
ch
5%36&
000 0000000 0 0000000 0
001 1011100 4 0011110 4
010 0101110 4 0100111 4
011 1110010 4 0111001 4
100 0010111 4 1001011 4
101 1001011 4 1010101 4
110 0111001 4 1101100 4
111 1100101 4 1110010 4
g CV )+i 95 '( ,8R1 %W @* D=4 Y7 ,8X12 4E H+''i12 1)b 1)c, @A+ @3@ ,; '( F)3@
F)d12 @A+ @)k12"
Chương 5: Mã Vòng
Đ+ ,)y@ 4i1) @A+ 95 '( S^12 )+''i12 Y7: 2(q!=1]q
3
]q
4
+" T:' %+ ,)y@ ,)f )(q! @A+ 95 '( 17?"
9" T)iG, FG 'J@) '( )*+ ,)z@ )iQ1 ‚+ )(q!"
@" j3@ %K1) @3@ 9i, ,)f S7 ,; '( 1)B1 %0\@ ,0$12 y12 SOi @)li 9i, '+12 ,i1
6=(10000001011!"
Giải
8
11I13I2011
H
@)
=
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
a. <5 '( )+''i12 @* (1HF! = (2
1-F
-1HF! 1R1:
1 = 2
1-F
-1 = 2
4
-1 = 15"
T; @d12 ,)y@: )(q! = (q
1
]1!I2(q!
T+ ,[1) %0\@: )(q! =
b. ƒ)i 6 = (10000001011! )+? 6(q! = ,)::
S(q! = 6(q!"q
1-F
] 60 4E @A+
= ] 4E 60 @A+
= ( !
T8.12 %* q
3
]1 ,0$12 y12 SOi @)li 9i, 1001 Y7 @3@ 9i, ,)f S7 ,; '( 1)B1 %0\@
,0$12 y12 SOi S(q! = ( ! Y7 S = (100000101110010!"
B7I T89 M:N ;< THU=>T TH:NG TIN
CH„…NG 1: L„†NG TrN
Ї <ˆr: j3@ %K1) -1,8./? F)i %h 4k@ 4x@" GiV 4f 4k@ 4x@ %0\@ @)G ,J. 4+. @). q3@ qc,
4c, )iQ1 @A+ 9c, F‰ 't, 17. @Š12 ,D YQ SOi 4E @)c' ,8R1 't, 4k@ 4x@"
Gr‹r:
GXi P(q
i
! Y7 q3@ 4c, @A+ @3@ 't, 4k@ 4x@" VOi i=(1H2H3H4H5H6!
>1,8./? F)i %h 4k@ 4x@:
H(q! =
6
1

P(q
i
!" r(q
i
!
=
2
1 1
"Y.2 ( !
21 21

-
2
2 2
Y.2 ( !
21 21
-
2
3 3
Y.2 ( !
21 21
-
2
4 4
Y.2 ( !
21 21
-
2
5 5
Y.2 ( !
21 21
-
2
6 6
Y.2 ( !
21 21
= 0"209 ] 0"323 ] 0"401 ] 0"455 ] 0"492 ] 0"516
9
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
= 2"396 (9i,!
CH„…NG 2: sŒ TH•NG ƒŽ T•r „U
Ї <ˆr: LB/ '5, 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
U
i
U
1
U
2
U
3
U
4
U
5
U
6
U
7
U
8
U
9
P(
i
! "34 "2 "19 "1 "07 "04 "03 "02 "01
<•12 '( 1)K /)L1 (' = 2! ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1" T[1) %5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '(
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ 95 '("
Gr‹r:
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1:

i
P(
i
! P
i
1
i
DJ12 1)K /)L1 @A+ P
i
T; '(
U
1
"34 0 2 0 00
U
2
"2 "34 3 0"010 010
U
3
"19 "54 3 0"100 100
U
4
"1 "73 4 0"1011 1011
U
5
"07 "83 4 0"1101 1101
U
6
"04 "9 5 0"11100 11100
U
7
"03 "94 6 0"111100 111100
U
8
"02 "97 6 0"111110 111110
U
9
"01 "99 7 0"1111110 1111110
Đ5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '(:
9
1
( ! 3"1
tb i i
i
n n p u
=
= =

>1,8./? @A+ ,B/ ,i1:
9
2
1
( ! ( ! Y.2 ( ! 2"5644
i i
i
1 2 p u p u
=
= − =

T[1) Fi1) ,G @A+ 95 '(:
10
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
( ! 2"5644
0"8279
3"1
tb
1 2
n
ρ = = =
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương ,: ;ư?ng Tin
j-' @3@ @.1 97i @A+ 95 97i 52 Y3 ,J. ,)71) 1 12&1 ,i1 8ii 8J@" T[1) -1,8./? @A+ '5,
Y3 97i 8k, 12g 1)iR1" GiV 4f 9b ‚+ 10O@ @A+ @.1 97i %M 9L? 2ii U=o A@-H 2H 3H 4H 5H
6H 7H 8H 9H 10H •+@FH Q--1H ƒi12p" T[1) -1,8./? @A+ '5, Y3 97i 8k, 12g 1)iR1 ,8.12
,80i12 )5/ 17?H ,8.12 ,80i12 )\/ U=(97i @* ):1)H 97i F)d12 ):1)!"
Giải
d. H(U!= SOi /(
i
!= (i=1H 2H 3H"""""""H52!
=- =-52 =5"700
e. H(U!= SOi /(
i
!= (i=1H 2H 3H"""""""H13!
=- =-13 =3"700
f. GXi
)
Y7 ,i1 97i @* ):1) ,): /(
)
!=
GXi
.)
Y7 ,i1 @.1 97i F)d12 ):1) ,): /(
.)
!=
VB? H(U!= /(
)
!r(
)
!]/(
.)
!r(
.)
!
=- /(
)
! !-/( !
11
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
=- - = 0"779
Chương @: M) V1nA
Đ+ ,)y@ 4i1) @A+ 95 +' S^12 )+''i12 Y7:
2(q!=1]q
3
]q
4
6" T:' %+ ,)y@ ,)f )(q! @A+ 95 +' 17?"
-" T)iG, FG 'J@) +' )*+ ,)z@ )iQ1 ‚+ )(q!"
w" j3@ %K1) @3@ 9i, ,)f S7 ,; +' 1)B1 %0\@ ,0$12 y12 SOi @)li 9i, '+12 ,i1
6=(10000001011!"
Giải
c. <5 +' )+''i12 @* (1HF!=(2
1-F
-1HF! 1R1:
1=2
1-F
-1=2
4
-1=15"
T; @d12 ,)y@: )(q!=(q
1
]1!I2(q!
T+ ,[1) %0\@: )(q!=
d. ƒ)i 6=(10000001011! )+? 6(q!= ,)::
S(q!=6(q!"q
1-F
] 60 4E @A+
12
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
= ] 4E 60 @A+
=( !
T8.12 %* q
3
]1 ,0$12 y12 SOi @)li 9i, 1001 Y7 @3@ 9i, ,)f S7 ,; +' 1)B1 %0\@
,0$12 y12 SOi S(q!= ( ! Y7 S=(100000101110010!"
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương 2: ;ư?ng Tin
=
Chương 3: M) ThBng KC TBi Ư$
!i "#$: L#$ %&" '& %ã ch( ngu)n "in u c* +ơ ,) "hống -ê như +.u.
/i /0 /2 /3 /4 /5 /1 /2 /3 /4
56u7 8.34 8.2 8.04 8.0 8.82 8.84 8.83 8.82 8.80
9ng %ã nh: $h;n 6%<27"h=( $hương $h>$ +h.nn(n. T?nh ,& @!i "Aung 'Bnh
cC. "D %ã n
"'
E! "?nh -inh "F cC. "D %ã:$<G6/7HN
"'
GiVi
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
Ui P(i! Pi 1i DJ12 'J 1)K /)L1 @A+ /i T; '(
U1 0"34 0 2 0 00
U2 0"2 0"34 3 0"01010111 010
U3 0"19 0"54 3 0"10001010 100
U4 0"1 0"73 4 0"10111010 1011
U5 0"07 0"83 4 0"11010100 1101
U6 0"04 0"9 5 0"11100110 11100
U7 0"03 0"94 6 0"11110000 111100
U8 0"02 0"97 6 0"11111000 111110
U9 0"01 0"99 7 0"11111101 1111110

Đ5 67i ,812 9:1) ,0 '(: N
T<
=
13
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(!=
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: /= =0H8279
Chương 4: M) ChBng NhiC$ : M) KhBi
Chương @: M) VDng"
!i "#$: ch( %ã Eòng 6nI-7<62I47 c* %. "A#n +inh J! g6K7<K
3
LKL0. LiM" -ê "N" cả
c>c "D %ã cC. '& %ã E! ch( 'iF" '& %ã c* -hả nOng +P. +.i '.( nhiêu '?".
GiVi
A"@). 6= (0001! ,+ ,[1) %0\@:
V
1
=0001000]60 4E
V
1
=0001000]011=0001011
Q+? S^12 ,; '(S
1
,+ 4_ %0\@,)R' 6 ,; '( 1`+:
V
2
=1000101
V
3
=1100010
V
4
=0110001
V
5
=1011000
V
6
=0101100
V
7
=0010110
C). 6=(0011!,+ ,[1) %0\@:
V
a
=0011000]60 4E
V
a
=0011000]101=00111101
Q+? S^12 ,; '( S
a
,+ 4_ %0\@,)R' 6 ,; '( 1`+:
14
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
V
9
=1001110
V
10
=0100111
V
11
=1010011
V
13
=1110100
V
14
=0111010
C). 6=(1111000! ,+ ,i1) %0\@:
V
15
=1111000]60 4d
V
15
=1111000]111=1111111
C). 6=(0000! ,+ ,[1) %0\@:
V
0
=0000000]60 4E
<" ,+ @* ,)M ,[1) 8N 8712 ,8X12 4E )+''i12 @A+ 95 '( Y7 ,8X12 4E 1)} 1)c, @A+ ,;
'( F)3@ F)d12 : H(V!=3 1R1 95 '( @* F)V 1e12 4f+ %0\@ ,c, @3@ 'g 4+i 19[,"
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Chương III: MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
Bài tập: Lập một bộ mã cho nguồn tin u có sơ đồ thống kê như sau.
Ui U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
Bằng mã nhị phân m!"#th$o phương ph%p shannon. &'nh độ ()i t*ung b+nh c,a
t- mã n
tb
.) t'nh kinh t/ c,a t- mã0 p!12#34
tb
.
Giải
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
Ui P(i! Pi 1i DJ12 '( 1)K /)L1 @A+ /i T; '(
U1 0"34 0 2 0 00
U2 0"2 0"34 3 0"01010111 010
U3 0"19 0"54 3 0"10001010 100
15
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
U4 0"1 0"73 4 0"10111010 1011
U5 0"07 0"83 4 0"11010100 1101
U6 0"04 0"9 5 0"11100110 11100
U7 0"03 0"94 6 0"11110000 111100
U8 0"02 0"97 6 0"11111000 111110
U9 0"01 0"99 7 0"11111101 1111110

Đ5 67i ,812 9:1) ,; '(: N
T<
=
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(!=
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: /= =0H8279
__________________________________________________________________
Chương IV: MÃ CHỐNG NHIỄU: MÃ KHỐI
Bài tập: 5a t*ận sinh c,a bộ mã tu6/n t'nh 789# t*ên t*ư:ng ;<"# =)0
;!
h. Bi>u (i?n ; (ư@i (Ang chuBn ;
ch.
i. LiCt kê c%c t- mã có đưDc t- ; .) ;
ch.
Q. Eó bao nhiêu t- mã có t*Fng số hamming =) G8"898H8I878J.
Giải
h. <iM 6iN1 G 60Oi 6J12 @)P1 G
@)"
G
@)
=
i. LiQ, FR @3@ ,; '( @A+ G S7 G
@)
"
16
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
V-@,.8 '+12
,i1 +
S= +"G T(S! SU=+"G
@)
T(SU!
000 000000 0 000000 0
001 110110 4 001111 4
010 110001 3 010110 3
011 000111 3 011001 3
100 011010 3 100011 3
101 101100 3 101100 3
110 101011 4 110101 4
111 011101 4 111010 4
E CV )+i 95 '( ,8R1 %W @*
1 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 0
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 1
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 2
4 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 3
3 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 4
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 5
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 6
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Chương V: MÃ V!NG
BÀI TẬP MÔN LÝ THUYẾT THÔNG TIN.
CHƯƠNG 1: LƯỢNG TIN.
1. Tron !"# #r$ c%&' () *+ ,-' n./' #a () 10 c%1 *+ #2 0 34n 5.
67c (-8# #r9n c:a !;' *+ <= n%. n%a-.
a. T>n% <.?n #'n r'@n c:a #'n : A *+ #r9n 'B' <= *+ 5C.
b. T>n% <.?n #'n #.&n %; '1a #'n : A*+ #r9n 'B' <= 5C *o
17
11I13I2011
(9 I 0 3 6 9!
Y.2
(0 3 6 9!
p
p
− − −
= −
− − −
1I 10
Y.2 Y .24
4 I 10
= − =
10
Y.210 Y .24 Y.2 1"322
4
= − = =
6
0
( ! ( ! ( !
i i
i
S 2 pu S u
=
=

6
0
1 1
Y.2
10 10
1
"7"Y.210
10
i=
=−
=

ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
,D' #'n :C*+ #r9n 'B' <= *+ c%'a %4# c%o EC.
c. Tron 10 #'n #r@n F' UGH-
1
I-
J
I-
E
I-
K
I-
K
I-
L
I-
M
N ,D' -
'
<= #'n
A*+ ' #r9n 'B'C H'G0I1IOIMN.
TP! <.?n #'n #r-n bPn% c:a #QR #'n U.
B=' <=!
a. GF' RH5N <= (7c *-8# *+ 5 #r9n 'B' #a cS
RH5N G 1T10G 0.1
,QU IH5NG V<o RH5NG <o 10G E.EJJ
b. GF' RH0VEVMV5N <= (7c *-8# 3W *+ #r9n 'B' c%'a %4# c%o EI #a cS:
RH0VEVMV5N G KT10G 0.K
MX# Y%7c : I H5T0VEVMV5N G V <o RH5T0VEVMV5N
ZQU IH5[ 0VEVMV5N G IH5N \ IH5T0VEVMV5N
c. L.?n #'n #r-n bPn% c:a #QR #'n U :

CHƯƠNG J: M] TH^NG _` T^I
18
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Tron Y@n% #r-Uan #'n n%b R%cn cS n%'d- n-en 6 G f(0I(1g cS RH(0N
G 0.K ,= RH(
1
N G 0.M. 67c *-8# #r-Uan #'n *a' n%h! RHU
0
T(
1
N G RHU
1
T(
0
N G
0.1I (7c *-8#

#r-Uan

#'n 39n RHU
0
T(
0
N G RHU
1
T(
1
N G 0.5I ,D' Y G fU
0
IU
1
g
aT T>n% HHYN
bT T>n% HHYT6N
cT T>n% IH6[YN
B=' <=!:
aT HHYN G RHU
0
NIHU
0
N i RHU
1
NIHU
1
N
jR dkn cln #%mc
! H ( ! (


=
i
i
6 L p L p
Ta cS: PHU
0
N G RHU
0
I(
0
N i RHU
0
I(
1
N
G RHU
0
N RHU
0
T(
0
N i RH(
1
N RHU
0
T(
1
N
G 0IK.0I5 i 0IM.0I1
G 0IKJ
PHU
1
N G RHU
1
I(
0
N i RHU
1
I(
1
N
G RH(0N RHU
1
T(
0
N i RH(
1
N RHU
1
T(
1
N
G 0IK.0I1 i 0IM.0I5
G 0ILn
HHYN G V0IKJ<o0IKJ \ 0ILn<o0ILn
G0In51L
bT

=
TU
L 6 S 6 L V T U 1 ! H ( ! H ( ! I (
G RH(
0
IU
0
N IHU
0
T(
0
N i RH(
0
IU
1
N IHU
1
T(
0
N i RH(
1
IU
0
N IHU
0
T(
1
N i
RH(
1
IU
1
N IHU
1
T(
1
N
M=: RH(
0
IU
0
N G RH(0N RHU
0
T(
0
N G 0IK.0I5 G 0IEM
RH(
0
IU
1
N G RH(0N RHU
1
T(
0
N G 0IK.0I1 G 0I0K
19
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
RH(
1
IU
0
N G RH(
1
N RHU
0
T(
1
N G 0IM.0I1 G 0I0M
RH(
1
IU
1
N G RH(
1
N RHU
1
T(
1
N G 0IM.0I5 G 0ILK
IHU
0
T(
0
N G V<o RHU
0
T(
0
N G V<o0I5 G <o10T5
IHU
1
T(
0
N G V<o RHU
1
T(
0
N G V<o0I1 G <o10
IHU
0
T(
1
N G V<o RHU
0
T(
1
N G V<o0I1 G <o10
IHU
1
T(
1
N G V<o RHU
1
T(
1
N G V<o0I5 G <o10T5
N@n: HHYT6N G 0IEM<o10T5 i 0I0K<o10 i 0I0M<o10 i 0ILK<o10T5
G 0.KM5
cT

=
TU
6 L S 6 L p U T S ! u ( ! H ( ! u (
G RH(
0
IU
0
N IH(
0
[U
0
N i RH(
0
IU
1
N IH(
0
[U
1
N i RH(
1
IU
0
N IH(
1
[U
0
N i
RH(
1
IU
1
NIH(
1
[U
1
N
M=: IH(
0
[U
0
N G IHU
0
[(
0
N G IHU
0
N V IHU
0
T(
0
N G <o RHU
0
T(
0
NTRHU
0
N G <o0I5T0IKJ
IH(
0
[U
1
N G IHU
1
[(
0
N G IHU
1
N V IHU
1
T(
0
N G <o RHU
1
T(
0
NT RHU
1
N G
<o0I1T0ILn
IH(
1
[U
0
N G IHU
0
[(
1
N G IHU
0
N V IHU
0
T(
1
N G <o RHU
0
T(
1
NT RHU
0
N G
<o0I1T0IKJ
IH(
1
[U
1
N G IHU
1
[(
1
N G IHU
1
N V IHU
1
T(
1
N G <o RHU
1
T(
1
NT RHU
1
N G
<o0I5T0ILn
ZQU IH6[YN G 0IEM<o0I5T0IKJ i 0.0K<o0I1T0ILn i 0I0M<o0I1T0IKJ i
0ILK<o0I5T0ILn
G 0IL1J
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Chương III: MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
20
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Bài tập: Lập một bộ mã cho nguồn tin u có sơ đồ thống kê như sau.
Ui U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
Bằng mã nhị phân m!"#th$o phương ph%p shannon. &'nh độ ()i t*ung b+nh c,a
t- mã n
tb
.) t'nh kinh t/ c,a t- mã0 p!12#34
tb
.
Giải
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
Ui P(i! Pi 1i DJ12 '( 1)K /)L1 @A+ /i T; '(
U1 0"34 0 2 0 00
U2 0"2 0"34 3 0"01010111 010
U3 0"19 0"54 3 0"10001010 100
U4 0"1 0"73 4 0"10111010 1011
U5 0"07 0"83 4 0"11010100 1101
U6 0"04 0"9 5 0"11100110 11100
U7 0"03 0"94 6 0"11110000 111100
U8 0"02 0"97 6 0"11111000 111110
U9 0"01 0"99 7 0"11111101 1111110

Đ5 67i ,812 9:1) ,; '(: N
T<
=
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(!=
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: /= =0H8279
__________________________________________________________________
Chương IV: MÃ CHỐNG NHIỄU: MÃ KHỐI
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Chương V: MÃ V!NG
<ˆr T‘P L’ THUY“T TH”NG TrN
Chương II
21
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
F0( cGc c1n #ài cH" #I #ài @, JG tK1 thành + ng$Ln tin 2Mi 2KcN TOnh Pnt21pQ cH" + JG #ài
2Rt ngS$ nhiTn Giả AU #V W$" nư*c cH" c1n #ài XY #ZQ giM U4[ \c0N ,N-N.N@N]N^N_N`N+aNb"ccN
d$00nN Kinge TOnh Pnt21pQ cH" + JG #ài 2Rt ngS$ nhiTn t21ng t2ưMng h?p nàQN t21ng
t2ưMng h?p U4[ #ài cf hgnhN #ài c1 hgnhe
Giải:
H%U&4i4+@,p$iI$i 3*i p%$
i
&4+h@, % i4 +N,N-Ni@,&
4ji4+@,p%$
i&J1g p$i
4j@,+h@, J1g %+h@,&4 J1g@, 4 @^aa
#& H%U&4i4++-p$iI$i 3*i p%$
i
&4+h+- % i4 +N,N-Ni+-&
4ji4++-p%$
i&I$i
4j+-+h+- J1g %+h+-&4 J1g+- 4 -^aa
c& Gki $
h
Jà tin #ài cf hgnh thg p%$
h
&4-h+-
Gki $
1h
Jà tin #ài cf hgnh thg p%$
1h
&4+ah+-
VậQ H%U&4 p%$
h
&I %$
h
&l p%$
1h
&I %$
1h
&
4j p%$
h
&J1g p%$
h
&j &j p%$
1h
&J1g %$
1h
&
4 313Y.2 313- 1013Y.21013
=0H779
Chương III
LB/ 1 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
Ui 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P(i! "34 "2 "19 "1 "07 "04 "03 "02 "01
<•12 '( 1)K /)L1 ,)- /)0$12 /)3/ 4)+11.1" T[1) %5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ ,; '( /=H(U!I 1
,9
GiVi:
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
Ui P(i! Pi 1i DJ12 1)K /)L1 @A+ Pi T; s(
22
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
"34
"2
"19
"1
"07
"04
"03
"02
"01
0
"34
"54
"73
"83
"9
"94
"97
"99
2
3
3
4
4
5
6
6
7
0
0H01010111
0H10001010
0H10111010
0H11010100
0H11100110
0H11110000
0H11111000
0H11111101
00
010
100
1011
1101
11100
111100
111110
1111110
Đ5 67i ,812 9:1) ,; '( : 1
,9
= i4+`ni p$i4-+
Pnt21pQ cH" tập tin : H%U&4ji4+`p$iJ1g$i4,N@]].
Chm AB cinh tC cH" #I (): •= H(U!I 1
,9
=2"5664I3"1=0H8279
Chương V
C)y12 'i1) 8•12 ,8.12 1 95 '( S^12 F)i 4+i >(q! @* ,)M 6^ %0\@ ,): 'g 4+i
>
i
(q! @)?M1 6K@) S^12 r 9i, 4. SOi >(q! @Š12 @* ,)M 6^ %0\@
GiVi:
NG >
i
(q! Y7 1 'g 4+i F. /)3, )iQ1 %0\@ ,): >
i
(q! Y7 1 ,; '(" T; %L? ,)-. %1
@A+ '( S^12 ,): >(q! @Š12 Y7 1 ,; '("ƒ)i %* S: '( S^12 Y7 '( ,?G1 ,[1) 1R1 1
,; '( S(q! 9c, F‰ 4+ F)i @)K ,3@ %512 4+i @A+ >(q! 4_ 9iG1 ,)71) 1 ,; '( SU(q!
S7 F)d12 /)3, )iQ1 4+i %0\@" ĐiW 17? 'L ,)g1 SOi 2iV ,)iG, Y7 >(q! Y7 'g
4+i /)3, )iQ1 %0\@"
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
23
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
<7i 8 : @)y12 'i1) 8•12
<7i 2iVi :


= H(j! ] H(YIj! (%/@'!
<7i 9 : GiV 4f @* '5, 12&1 ,i1 8ii 8J@ qc, )iQ1 /(! F)i U" VOi 'li ,i1 @)X1 1 ,; '( @*
%5 67i Y(! ,)b+ :
C)y12 'i1) 8•12 %5 67i ,812 9:1)
T)b+
<7i 2iVi:
24
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
T)-. %W 97i SOi 'Xi ,+ @*:
V: /(!–0 1R1 9c, %—12 ,)y@ ,8R1 ,0$12 %0$12 SOi:
C512 ,c, @V @3@ 9c, %—12 ,)y@ @A+ ,;12 ,i1 ,)-. SG:
H+?
C)0$12 rrr :sŒ TH•NG ƒŽ T•r „U
<ˆr 1: @). 95 '( @* @$ 4E '( ' = 4 1)0 4+:
U=o3H23H11H123H10p
+" V_ @L? '( S7 %& ):1) FG, @c @A+ 95 '( U
9" V_ 't, ,X+ %5 '(
@" LB/ 1 95 '( )Q ,)E12 6 ,; '( @* @3@ ,h )\/ 4$ %—12" V_ %& ):1) FG, @c @A+ 95 '( S;+
Yt/
<7i 2iVi:
+" CL? '( :
----------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 0
2 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 1
3 1 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 2
3
25
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
---------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 3
Đ& ):1) FG, @c :
3
9" st, ,X+ %5 '(:
$i ni pi
- + -
,- , +.
++ , @
+,- - @^
+a , +
@" Th )\/ 4$ %—12 : 23H123H10
Th )\/ @Ei : 3H11
<5 '( )Q ,)E12 @* 6 ,; '( :
1
=233H
2
=1233H 3=101011H
4
=2311H
5
=12311H

6
=102311
<7i 5 : YB/ 1 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
$
i
$
+
$
,
$
-
$
.
$
@
$
]
$
^
$
_
$
`
9%$
i
& -. , +` + a^ a. a- a, a+
<•12 '( 1)K /)L1 '=2H ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1H,[1) %X 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
S7 ,[1)
,)-. Fi1) ,G @A+ ,; '( :
26
11I13I2011
0
0
1
0
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
<7i 2iVi :
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1:

i
P(
i
! P
i
1
i
DJ12 1)K /)L1 @A+ P
i
T; s(
$
+
-. 0 2 0 00
$
,
, "34 3 0"01010111 010
$
-
+` "54 3 0"10001010 100
$
.
+ "73 4 0"1011010 1011
$
@
a^ "83 4 0"11010100 11 01
$
]
a. "9 5 0"11100110 11100
$
^
a- "94 6 0"11110000 111100
$
_
a, "97 6 0"11111000 111110
$
`
a+ "99 1 0"11111101 1111110
ĐX 67i ,812 9:1) ,; '( :
>,8./? @A+ ,B/ ,i1:
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '( :
<7i 7 : @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
$
i
$
+
$
,
$
-
$
+.
9%$
i
& @ ,@ -+@ -+ a+@^ a+@]
D12 '( Hww'+1 FG, )\/ '( %W %M '( )*+ 12&1 ,i1 ,8R1 SOi @$ 4E '( '=2
<7i 2iVi:
P(
i
! #$ %& '( )*+ T; '(
@ 0
27
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
,@ 10
-+@ 11000
-+ 11001
-+ 11010
-+ 11011
a+@^ 111000
a+@^ 111001
a+@^ 111010
a+@^ 111011
a+@^ 111100
a+@^ 111101
a+@^ 111110
a+@] 111111
C)0$12 rV : sŒ CH˜NG NHrỄU: sŒ ƒH•r
B=' E : !a #rQn o'n% c:a b" !p #-U4n #>n% HqIEN #r@n 3./n Gr HJN <= :
a.B'W- d'dn G d.D' dsn c%-tn G
c%
b.67c 3bn% !a #rQn #%u H
c%
c. L'v#

Y@ c7c #2 !p cS 3.?c #2 G ,= G
c%
d. 67c 3bn% Y%oBn c7c% Ha!!'n c:a b" !p n=U
28
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
b=' 'B':
a.L8U c"# q <=! c"# 1Ic"# 1 <=! c"# E #a cS !a #rQn o'n% G
c%:
b.Ta cS :H
c%
wVP
T
I
nVY
x G
c.L'v# Y@ c7c #2 !p c:a G ,= G
c%:
Zyc#or !an
#'n a
ZGa.G zH,N ,{Ga.G
c%
|H,{N
000 0000000 0 0000000 0
001 1011100 K 0011110 K
010 0101110 K 0100111 K
011 1110010 K 0111001 K
100 0010111 K 1001011 K
101 1001011 K 1010101 K
110 0111001 K 1101100 K
29
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
111 1100101 K 1110010 K
a. CB J b" !p #r@n 3a- cS }GK <= #rFn *+ Ha!!'n n%~ n%8# c:a c7c #2 !p
Y%7c Y%ln c:a c%9n
C%.&n L : M] Z•NG
B=' 1: c%mn !'n% r€n 3a #%mc *'n% H(N c:a 1 b" !p ,$n <= .Dc *+ c:a (
n
i1
B=' 'B':
G'B *u
c•n <= 1 3a #%mc !p._%' 3S:

Z=
T2 3cU :
HaU
Tmc <= H3Rc!N
B=' L : c%mn !'n% r€n #ron 1 b" !p ,$n Y%' !‚- *a' ƒH(N cS #%W d$ 3.?c #%P
!‚- *a' ƒ
H'N
H(N c%-UWn dbc% ,$n ' b'# *o ,D' ƒH(N c•n cS #%W d$ 3.?c
B=' 'B':
Ta c%mn !'n% b€n R%Bn c%mn.
N4- ƒ
H'N
H(N <= 1 !‚- *a' Y%ln R%7# %'vn 3.?c #%P ƒ
H'N
H(N <= 1 #2 !p. T2 3cU #%yo 3bn%
n%„a c:a !p ,$n #%P ƒH(N c•n <= 1 #2 !p. _%' 3S ,P !p ,$n <= !p #-U4n #>n% n@n
1 #2 !p ,H(N b8# Y… *a- Y%' c%b- #7c 3"n *a' c:a ƒH(N *† b'4n #%=n% 1 #2 !p ,{H(N ,=
Y%ln R%7# %'vn *a' 3.?c. ‡'a- naU !‚- #%-‚n ,D' 'B #%'4# <= ƒH(N <= !‚- *a' R%7#
%'vn 3.?c.
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
30
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Bài tập: j-' @3@ @.1 97i @A+ 95 97i 52 Y3 ,J. ,)71) '5, 12&1 ,i1 8ii 8J@"
T[1) -1,8./? @A+ '5, Y3 97i 8k, 12g 1)iR1" GiV 4f 9b ‚+ 10O@ @A+ @.1 97i
%M 9L? 2ii U=oA@-H2H3H4H5H6H7H8H9H10H •+@FH Q--1H ƒi12p" T[1) -1,8./? @A+
'5, Y3 97i 8k, 12g 1)iR1 ,8.12 ,80i12 )\/ 17?H ,8.12 ,80i12 )\/ U=o97i @*
):1)H 97i F)d12 @* ):1)p
Giải:
CZ$ ":
H(U!=

SOi = (i= 1H2H™H52!
=
=-52
= 52
=5"7
CZ$ #:
H(U!=

SOi = (i= 1H2H™H13!
=
=-13
31
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
= 13
=3"7
CZ$ c:
GXi =
GXi Y7 ,i1 97i F)d12 @* ):1) =
VB?: H(U! =

]

=
=
= 0"779
CHƯnNG III: MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
Bài tập: LB/ '5, 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR:
0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
32
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
<•12 '( 1)K /)L1 ('=2!,)-. /)0$12 /)3/ •+1." T[1) %5 67i ,812 9:1) @A+
,; '( 1
,9
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ ,; '(: =H(U!
Giải:
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
T; '(
0"34 0 0 00 2
0"2 0 1 01 2
0"19 1 0 0 100 3
0"1 1 0 1 101 3
0"07 1 1 0 110 3
0"04 1 1 1 0 1110 4
0"03 1 1 1 1 0 11110 5
0"02 1 1 1 1 1 0 111110 6
0"01 1 1 1 1 1 1 111111 6

Đ5 67i ,812 9:1) ,0 '(: =
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(U!=

=2"5664
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: = = 0"9685
33
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
CHƯnNG IV: MÃ CHỐNG NHIỄU o MÃ KHỐI
Bài tập: s5, F)d12 2i+1 S-@,.8 %0\@ ,J. 9}i 'Xi ,h )\/ ,?G1 ,[1) @A+ ,B/
)\/ @3@ S-@,.8:
= 1101000
= 0110100
= 0100011
= 1110010
= 1010001
+" C3@ S-@,.8 9 @* %5@ YB/ ,?G1 ,[1) F)d12š
9" T:' 4E @)iW S7 @$ )Q @A+ F)d12 2i+1 S-@,.8 17?
Giải:
CZ$ ": C3@ S-@,.8 /)~ ,)5@ ,?G1 ,[1) S::
= 0
34
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
CZ$ #:
GXi Y7 )Q 4E
GiV 4f ,&1 ,Ji 4+. @).:
= 0
1101000!] (0110100!] 0100011! ] (1110010! = (0000000!
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= = = = 0
VB? %5@ YB/ ,?G1 ,[1)H @* ,)M 9iM 6iN1 ,?G1 ,[1) ,)-.
1R1 F)d12 2i+1 S-@,.8 @* 4 @)iW S7 '5, @$ )Q @A+ 1* Y7
35
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
› –"
CHƯnNG V: MÃ V!NG
Bài tập:j|, 95 '( SX12 (7H3! @* %+ ,)y@ 4i1) 2(q!= 1] ] ] " C). S =
(0011101! Y7 '5, ,; '( @A+ 95 '( (7H3!" T:' ,c, @V @3@ ,; '( 9•12 @3@)
6v12 %—12 ,)y@ 4+:
€S
(i!T
•=#€S
(i-1!

T
H i= 1H1-1
VOi S
(F!
Y7 ,; '( ,)y F S7:
# =
Giải:
36
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
T80O@ )G, %t, : S
(1!
= (0011101!
w,
HJN
x
T
G w,
H1N
x
T
G
G
VB? S
(2!
= (1001110!" T0$12 ,z ,+ q3@ %K1) %0\@:
S
(3!
= (0100111!
37
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
S
(4!
= (1010011!
S
(5!
= (1101001!
S
(7!
= (1110100!
S
(8!
= (0111010!
CEi @v12 95 '( @* ,; '( ,{' ,)0i12:
S
(0!
= (0000000!
38
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
39
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương II: ;ƯpNG TIN
Chương III: MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
Bài tập: Lập một bộ mã cho nguồn tin u có sơ đồ thống kê như sau.
Ui U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
Bằng mã nhị phân m!"#th$o phương ph%p shannon. &'nh độ ()i t*ung b+nh c,a
t- mã n
tb
.) t'nh kinh t/ c,a t- mã0 p!12#34
tb
.
Giải
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
Ui P(i! Pi 1i DJ12 '( 1)K /)L1 @A+ /i T; '(
U1 0"34 0 2 0 00
U2 0"2 0"34 3 0"01010111 010
U3 0"19 0"54 3 0"10001010 100
U4 0"1 0"73 4 0"10111010 1011
U5 0"07 0"83 4 0"11010100 1101
U6 0"04 0"9 5 0"11100110 11100
U7 0"03 0"94 6 0"11110000 111100
U8 0"02 0"97 6 0"11111000 111110
U9 0"01 0"99 7 0"11111101 1111110

Đ5 67i ,812 9:1) ,; '(: N
T<
=
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(!=
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: /= =0H8279
__________________________________________________________________
Chương IV: MÃ CHỐNG NHIỄU: MÃ KHỐI
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
40
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Chương V: MÃ V!NG
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN

Chương , Jư?ng tin
Chương -:M) thBng cT tBi ư$:
<7i ,B/: LB/ '5, 95 '( @). 12&1 ,i1 @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+"
Ui U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
<•12 '( 1)K /)L1 ('=2!,)-. /)0$12 /)3/ 4)+11.1" T[1) %5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1,9S7 ,[1) Fi1) ,G
@A+ ,; '(:/=H(U!IN,9
GiVi
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
Ui P(i! Pi 1i DJ12 'J 1)K /)L1 @A+ /i T; '(
U1 0"34 0 2 0 00
U2 0"2 0"34 3 0"01010111 010
U3 0"19 0"54 3 0"10001010 100
U4 0"1 0"73 4 0"10111010 1011
U5 0"07 0"83 4 0"11010100 1101
U6 0"04 0"9 5 0"11100110 11100
U7 0"03 0"94 6 0"11110000 111100
U8 0"02 0"97 6 0"11111000 111110
U9 0"01 0"99 7 0"11111101 1111110

Đ5 67i ,812 9:1) ,0 '(:NT<=
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1:H(!=
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(:/= =0H8279
41
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Chương .:() chBng nhiC$:() chBi
<7i ,B/ '+ ,8B1 4i1) @A+ 95 '( ,?G1 ,[1) (6H3!@* 6J12 @)P11 Y7
+",:' '+ ,8B1 ,)f hch @A+ 95 '("
9"YiQ, FR ,c, @V @3@ ,; '( @A+ 95 '( ,8R1 S7 q3@ %K1) F).V12 @3@) )+''i12 @A+ 95 '("
@"q3@ %K1) )7' @c ,8k@ ,8X12 4E '( A(œ! S7 q3@ %K1) )7' 4E @c ,8A ,8X12 4E '( @A+ 95 '( ,8z@ 2i+.
4i1) 8+ ,; '+ ,8B1 HCH Y7< (œ! 9•12 )+i /)0$12 /)3/:,8z@ ,iG/ S7 2i+1 ,iG/ ‚+ A(œ!"
6"YB/ 9V12 4x/ @)P1@A+ 95 '( 17? SOi @)k • 8•12 9V12 @* @)y+ 'c 4+i 2 9[, S7 ,[1) 4?168.'- @A+ ,c, @V
@3@ 'g 4+i @* ,)M 4f+ 4+i %0\@"
-H,)iG, YB/ 'J@) '( )ž+H'J@) ,i1)4?168.'- S7 'J@) 4f+ 4+i @A+ 95 '("
Gr‹r
+ H@)=(-/
T
HrN-ƒ!=
H
T
@)=
9 YiQ, FR @3@ ,; '(:
V-@,.8 '+12 ,i1 + V= +G@) Ÿ(S!
000 000 000 0
001 001 010 2
010 010 111 4
011 011 101 4
100 100 100 2
101 101 110 4
110 110 011 4
111 111 001 4
VB? F).V12 @3@) )+''i12 @A+ 95 '( D=2 Y7 ,8X12 4E )+''i12 1)} 1)c, @A+ @3@ ,; '( F)3@ F)d12"
C: Dz+ S7. 9V12 YiQ, FR ,+ @*:
A(œ!=1]2œ
2
=5œ
4
j3@ %K1) ,8z@ ,iG/ 9(œ!:
T+ Yi, FR @3@ ,8; '( @A+5 95 '( 4i1) 8+ 9}i )@)
V-@,.8 '+12 ,i1 + V= +G@) Ÿ(S!
000 000 000 0
001 010 001 2
010 011 010 3
011 001 011 3
42
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
100 110 100 3
101 100 101 3
110 101 110 4
111 111 111 6
VB? <(œ!=1]œ
2
]4œ
3

4

6
Chương @:() 3Dng:
<7i ,B/:@). '( S^12 (1HF!=(7H4!@* '+ ,8B1 4i1) Y7 2(q!=q
3
]q]1" LiQ, FR ,c, @V @3@ ,; '( @A+ 95
'( S7 @). 9iG, 95 '( @* F)V 1e12 4f+ 4+i 9+. 1)iR 9[,"
Gr‹r
A"@). 6= (0001! ,+,[1) %0\@:
V1=0001000]60 4E
V1=0001000]011=0001011
Q+? S^12 ,; '(S1 ,+ 4_ %0\@,)R' 6 ,; '( 1`+:
V2=1000101
V3=1100010
V4=0110001
V5=1011000
V6=0101100
V7=0010110
C). 6=(0011!,+ ,[1) %0\@:
Va=0011000]60 4E
Va=0011000]101=00111101
Q+? S^12 ,; '( Sa ,+ 4_ %0\@,)R' 6 ,; '( 1`+:
V9 =1001110
V10 =0100111
V11=1010011
V13 =1110100
V14=0111010
C). 6=(1111000! ,+ ,i1) %0\@:
V15=1111000]60 4d
V15=1111000]111=1111111
C). 6=(0000! ,+ ,[1) %0\@:
43
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
V0=0000000]60 4E
9H,+ @* ,)M ,[1) 8N 8712 ,8X12 4E )+''i12 @A+ 95 '( Y7 ,8X12 4E 1)} 1)c, @A+ ,; '( F)3@ F)d12 : H(V!=3
1R1 95 '( @* F)V 1e12 4f+ %0\@ ,c, @3@ 'g 4+i 19[,
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương @: M) V1nA
Đ+ ,)y@ 4i1) @A+ 95 +' S^12 )+''i12 Y7:
2(q!=1]q
3
]q
4
2" T:' %+ ,)y@ ,)f )(q! @A+ 95 +' 17?"
)" T)iG, FG 'J@) +' )*+ ,)z@ )iQ1 ‚+ )(q!"
i" j3@ %K1) @3@ 9i, ,)f S7 ,; +' 1)B1 %0\@ ,0$12 y12 SOi @)li 9i, '+12 ,i1
6=(10000001011!"
Giải
y. <5 +' )+''i12 @* (1HF!=(2
1-F
-1HF! 1R1:
44
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
1=2
1-F
-1=2
4
-1=15"
T; @d12 ,)y@: )(q!=(q
1
]1!I2(q!
T+ ,[1) %0\@: )(q!=
ˆ. ƒ)i 6=(10000001011! )+? 6(q!= ,)::
S(q!=6(q!"q
1-F
] 60 4E @A+
= ] 4E 60 @A+
=( !
T8.12 %* q
3
]1 ,0$12 y12 SOi @)li 9i, 1001 Y7 @3@ 9i, ,)f S7 ,; +' 1)B1 %0\@
,0$12 y12 SOi S(q!= ( ! Y7 S=(100000101110010!"
BÀI TẬP MÔN LÝ THUYẾT THÔNG TIN
CHƯƠNG 1: LƯỢNG TIN
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương -: M) ThBng KT TBi Ư$
LB/ '5, 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9
P(
i
! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
<•12 '( 1)K /)L1 ('=2! ,)-. /)0$12 /)3/ 4)+11.1" T[1) %5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '(
1
,9
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ ,; '(: /=H(U!I1
,9
Giải
45
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:

i
/(
i
! P
i
1
i
DJ12 'J 1)K /)L1 @A+ Pi T; '(

1
0"34 0 2 0 00

2
0"2 0"34 3 0"01010111 010

3
0"19 0"54 3 0"10001010 100

4
0"1 0"73 4 0"10111010 1011

5
0"07 0"83 4 0"11010100 1101

6
0"04 0"9 5 0"11100110 11100

7
0"03 0"94 6 0"11110000 111100

8
0"02 0"97 6 0"11111000 111110

9
0"01 0"99 7 0"11111101 1111110

C)X1 1
i
,)b+ %iW FiQ1 2
-1i
›/(
i
!›2
1-1i
Đ5 67i ,812 9:1) ,0 '(: 1
,9
=
-1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(U!=-
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: /= = =0"8279
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương + : Ti1 S7 Y0\12 ,i1
<7i 2"9 I ,8 36
C). ,B/ ,i1 U=o
i
p SOi
i
=q
i
?
i
œ
i
( i = 1H2H3H4H5!
i 1 2 3 4 5 6
Ui 010 011 100 101 110 111
P(i! 0"25 0"25 0"125 0"125 0"125 0"125

GXi ,i1 + Y7 ,i1
i
=
3
= 100H 2Xi ,i1 9 Y7 ,i1 q
i
=1 H2Xi ,i1 @ Y7 ,i1 ?
i
=0 " T[1) r(+! H r(+u9! H r(+u@!
Giải
r(+! = - Y.2
2
0"125
–– r(+! = - Y.2(0"125!IY.2(2!
46
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
= 3
r(+u9! = r (+! ¡ r(+I9!
= -Y.2 /(
3
! ] Y.2 /(
3
I
3
H
4
H
5
H
6
!
= 3 ] Y.2
2
0"125I0"125¢4
–– r= 3]Y.2(0"125I4I0"125!IY.2(2!
= 1
r(+u@! = r (+! ¡ r(+I@!
= -Y.2 /(
3
! ] Y.2 /(
3
I
3
H
4
!
= 3 ] Y.2
2
0"125I0"125¢2
–– r= 3]Y.2(0"125I2I0"125!IY.2(2!
= 2
Chương , : s( )*+ 12&1 ,i1
<7i 5 I ,8
LB/ '5, 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
i U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(i! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
<•12 '( 1)K /)L1 ('=2! ,)-. /)0$12 /)3/ •+1. " T[1) %5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ ,; '( /=H(!I 1
,9
Giải
47
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Đ5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
Y7:
n
t#
= £ 1
i
/
i
= (0"34¢2! ] (0"2¢2! ] (0"19¢3! ] (0"1¢3! ] (0"07¢3! ](0"04¢4! ](0"03¢5!
](0"02¢6! ] (0"01¢6!
= 2"65
H%$& = - £ /
i
Y.2
2
/
i

= - € (0"34¢Y.2
2
0"34!](0"2¢Y.2
2
0"2!](0"19¢Y.2
2
0"19!](0"1¢Y.2
2
0"1!](0"07¢Y.2
2
0"07!](0"04¢Y.2
2
0"04!](0"03¢Y.2
2
0"03!](0"02¢Y.2
2
0"03!](0"01¢Y.2
2
0"01! •
H%$& = 2"5664
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '( : p = H(! I 1
,9
= 2"5664 I 2"65 = 0"9684
Chương - : s( )*+ FR1) ,8?W1 ( '( F)Ei H+''i12!
<7i 2 I ,8
C). '+ ,8L1 4i1) @A+ 95 '( ,?G1 ,[1) C (6H3! ,8R1 ,80i12 G+Y.i4
G = 0 1 1 0 1 0
48
11I13I2011
U
i
P(
i
! L{1 1 L{1 2 L{1 3 L{1 4 L{1 5 L{1 6 1
i
T; '(
U1 0"34 0 0 2 00
U2 0"2 0 1 2 01
U3 0"19 1 0 0 3 100
U4 0"1 1 0 1 3 101
U5 0"07 1 1 0 3 110
U6 0"04 1 1 1 0 4 1110
U7 0"03 1 1 1 1 0 5 11110
U8 0"02 1 1 1 1 1 0 6 111110
U9 0"01 1 1 1 1 1 1 6 111111
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0
T[1) G
@)
C* 9+. 1)iR ,; '( @* ,8X12 4E H+''i12 0H1H2H3H4H5H6H7
Giải
Lc? @5, 3 Y7' @5, 1H @5, 6 Y7' @5, 2 S7 @5, 4 Y7' @5, 3 ,+ @* '+ ,8B1 4i1) G
@)
1)0 4+ :
G
@)
= 1 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1
LiQ, FR @3@ ,; '( @* %0\@ ,; '+ ,8B1 4i1) G S7 '+ ,8B1 4i1) @)P1 ,x@ G
@)
V-@,.8 '+12 ,i1
+
V=+G Ÿ(S! VU = + G
@)
Ÿ(SU!
000 000000 0 000000 0
001 110110 4 001111 4
010 110001 3 010110 3
011 000111 3 011001 3
100 011010 3 100011 3
101 101100 3 101100 3
110 101011 4 110101 4
111 011101 4 111010 4
VB? 95 '( @*
1 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 0
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 1
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 2
4 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 3
49
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
3 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 4
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 5
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 6
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 7
Chương - : s( S^12
<7i 2 I ,8
C). 95 '( S^12 (7H4! @* %+ ,)y@ 4i1) Y7 :
G(q! = q
3
]q
2
]1
+" T:' %+ ,)y@ ,)f )(q! @A+ 95 '( 17?
b. GiV 4f 1)B1 %0\@ ,h )\/ (q! = q
6
]q
5
]q
2
]1 " j3@ %K1) %+ ,)y@ 4?168.'- @A+ (q!
Giải
+"T+ @* @d12 ,)y@ )(q! = q
1
]1 I 2(q! S7 ,+ ,[1) %0\@
)(q! = q
7
]1 I q
3
]q
2
]1 = q
4
] q
3
]q
2
]1
SB? )(q! = q
4
] q
3
]q
2
]1
9"Gi7 4f 1)B1 %0\@ %+ ,)y@ (q! = q
6
]q
5
]q
2
]1 H F)i %* %+ ,)y@ 4?168.'- @A+ 1* :
#
(q!
= 4E 60 @A+ ( (q! I 2(q! ! = 4E 60 @A+ (q
6
]q
5
]q
2
]1 I q
3
]q
2
]1! = 0
VB? %+ ,)y@ 4?168.'- @A+ (q! Y7 4
(q!
= 0
50
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương + : Ti1 S7 Y0\12 ,i1
<7i 2"9 I ,8 36
C). ,B/ ,i1 U=o
i
p SOi
i
=q
i
?
i
œ
i
( i = 1H2H3H4H5!
i 1 2 3 4 5 6
Ui 010 011 100 101 110 111
P(i! 0"25 0"25 0"125 0"125 0"125 0"125

GXi ,i1 + Y7 ,i1
i
=
3
= 100H 2Xi ,i1 9 Y7 ,i1 q
i
=1 H2Xi ,i1 @ Y7 ,i1 ?
i
=0 " T[1) r(+! H r(+u9! H r(+u@!
Giải
r(+! = - Y.2
2
0"125
–– r(+! = - Y.2(0"125!IY.2(2!
= 3
r(+u9! = r (+! ¡ r(+I9!
51
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
= -Y.2 /(
3
! ] Y.2 /(
3
I
3
H
4
H
5
H
6
!
= 3 ] Y.2
2
0"125I0"125¢4
–– r= 3]Y.2(0"125I4I0"125!IY.2(2!
= 1
r(+u@! = r (+! ¡ r(+I@!
= -Y.2 /(
3
! ] Y.2 /(
3
I
3
H
4
!
= 3 ] Y.2
2
0"125I0"125¢2
–– r= 3]Y.2(0"125I2I0"125!IY.2(2!
= 2
Chương , : s( )*+ 12&1 ,i1
<7i 5 I ,8
LB/ '5, 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
i U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(i! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
<•12 '( 1)K /)L1 ('=2! ,)-. /)0$12 /)3/ •+1. " T[1) %5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ ,; '( /=H(!I 1
,9
Giải
52
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Đ5 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
Y7:
n
t#
= £ 1
i
/
i
= (0"34¢2! ] (0"2¢2! ] (0"19¢3! ] (0"1¢3! ] (0"07¢3! ](0"04¢4! ](0"03¢5!
](0"02¢6! ] (0"01¢6!
= 2"65
H%$& = - £ /
i
Y.2
2
/
i

= - € (0"34¢Y.2
2
0"34!](0"2¢Y.2
2
0"2!](0"19¢Y.2
2
0"19!](0"1¢Y.2
2
0"1!](0"07¢Y.2
2
0"07!](0"04¢Y.2
2
0"04!](0"03¢Y.2
2
0"03!](0"02¢Y.2
2
0"03!](0"01¢Y.2
2
0"01! •
H%$& = 2"5664
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '( : p = H(! I 1
,9
= 2"5664 I 2"65 = 0"9684
Chương - : s( )*+ FR1) ,8?W1 ( '( F)Ei H+''i12!
<7i 2 I ,8
C). '+ ,8L1 4i1) @A+ 95 '( ,?G1 ,[1) C (6H3! ,8R1 ,80i12 G+Y.i4
G = 0 1 1 0 1 0
53
11I13I2011
U
i
P(
i
! L{1 1 L{1 2 L{1 3 L{1 4 L{1 5 L{1 6 1
i
T; '(
U1 0"34 0 0 2 00
U2 0"2 0 1 2 01
U3 0"19 1 0 0 3 100
U4 0"1 1 0 1 3 101
U5 0"07 1 1 0 3 110
U6 0"04 1 1 1 0 4 1110
U7 0"03 1 1 1 1 0 5 11110
U8 0"02 1 1 1 1 1 0 6 111110
U9 0"01 1 1 1 1 1 1 6 111111
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0
T[1) G
@)
C* 9+. 1)iR ,; '( @* ,8X12 4E H+''i12 0H1H2H3H4H5H6H7
Giải
Lc? @5, 3 Y7' @5, 1H @5, 6 Y7' @5, 2 S7 @5, 4 Y7' @5, 3 ,+ @* '+ ,8B1 4i1) G
@)
1)0 4+ :
G
@)
= 1 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1
LiQ, FR @3@ ,; '( @* %0\@ ,; '+ ,8B1 4i1) G S7 '+ ,8B1 4i1) @)P1 ,x@ G
@)
V-@,.8 '+12 ,i1
+
V=+G Ÿ(S! VU = + G
@)
Ÿ(SU!
000 000000 0 000000 0
001 110110 4 001111 4
010 110001 3 010110 3
011 000111 3 011001 3
100 011010 3 100011 3
101 101100 3 101100 3
110 101011 4 110101 4
111 011101 4 111010 4
VB? 95 '( @*
1 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 0
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 1
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 2
4 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 3
54
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
3 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 4
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 5
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 6
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 7
Chương - : s( S^12
<7i 2 I ,8
C). 95 '( S^12 (7H4! @* %+ ,)y@ 4i1) Y7 :
G(q! = q
3
]q
2
]1
@" T:' %+ ,)y@ ,)f )(q! @A+ 95 '( 17?
d. GiV 4f 1)B1 %0\@ ,h )\/ (q! = q
6
]q
5
]q
2
]1 " j3@ %K1) %+ ,)y@ 4?168.'- @A+ (q!
Giải
+"T+ @* @d12 ,)y@ )(q! = q
1
]1 I 2(q! S7 ,+ ,[1) %0\@
)(q! = q
7
]1 I q
3
]q
2
]1 = q
4
] q
3
]q
2
]1
SB? )(q! = q
4
] q
3
]q
2
]1
9"Gi7 4f 1)B1 %0\@ %+ ,)y@ (q! = q
6
]q
5
]q
2
]1 H F)i %* %+ ,)y@ 4?168.'- @A+ 1* :
#
(q!
= 4E 60 @A+ ( (q! I 2(q! ! = 4E 60 @A+ (q
6
]q
5
]q
2
]1 I q
3
]q
2
]1! = 0
VB? %+ ,)y@ 4?168.'- @A+ (q! Y7 4
(q!
= 0
55
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương II: ;ƯpNG TIN
Bài tập: GiO sQ có một nguồn tin *:i *Ac .@i L%c suNt LuNt hiCn pWuX khi u thuộc
28 .@i mYi tin u8 chFn một t- mã có (ộ ()i Gu# thZa0
LogG3pu##W=u#W=ogG3pu##MG
Eh[ng minh *ằng độ ()i t*ung b+nh0
WGu#X!
&hZa 1u#WWGu#XW1u#MG
Giải
T)-. %W 97i SOi 'Xi u ,+ @*:
V[ /(! 1R1 9c, %—12 ,)y@ ,8R1 ,0$12 %0$12 SOi:
P(!
C512 ,c, @V @3@ 9c, %—12 ,)y@ @A+ ,80i12 ,i1 u SG ,)-. SG:
H+? H(! Y(! H(!]1
56
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Chương III: MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
Bài tập: Lập một bộ mã cho nguồn tin u có sơ đồ thống kê như sau.
Ui U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
Bằng mã nhị phân m!"#th$o phương ph%p shannon. &'nh độ ()i t*ung b+nh c,a
t- mã n
tb
.) t'nh kinh t/ c,a t- mã0 p!12#34
tb
.
Giải
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
Ui P(i! Pi 1i DJ12 '( 1)K /)L1 @A+ /i T; '(
U1 0"34 0 2 0 00
U2 0"2 0"34 3 0"01010111 010
U3 0"19 0"54 3 0"10001010 100
U4 0"1 0"73 4 0"10111010 1011
U5 0"07 0"83 4 0"11010100 1101
U6 0"04 0"9 5 0"11100110 11100
U7 0"03 0"94 6 0"11110000 111100
U8 0"02 0"97 6 0"11111000 111110
U9 0"01 0"99 7 0"11111101 1111110

Đ5 67i ,812 9:1) ,; '(: N
T<
=
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(!=
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: /= =0H8279
__________________________________________________________________
Chương IV: MÃ CHỐNG NHIỄU: MÃ KHỐI
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Chương V: MÃ V!NG
57
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Chương II : ;ƯpNG TIN
Bài _ : C)y12 'i1) 8•12
Bài giải :


4 H%F& l H%=hF& (%/@'!
CHƯnNG III: MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
Bài tập: LB/ '5, 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR:
0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
<•12 '( 1)K /)L1 ('=2!,)-. /)0$12 /)3/ •+1." T[1) %5 67i ,812 9:1) @A+
,; '( 1
,9
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ ,; '(: =H(U!
Giải:
58
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
T; '(
0"34 0 0 00 2
0"2 0 1 01 2
0"19 1 0 0 100 3
0"1 1 0 1 101 3
0"07 1 1 0 110 3
0"04 1 1 1 0 1110 4
0"03 1 1 1 1 0 11110 5
0"02 1 1 1 1 1 0 111110 6
0"01 1 1 1 1 1 1 111111 6

Đ5 67i ,812 9:1) ,0 '(: =
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1:
H(U!=

=2"5664
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: = = 0"9685
CHƯnNG IV : MÃ CHqNG NHIỄU: MÃ KHỐI
CHƯnNG V: MÃ V!NG
59
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Bài tập:j|, 95 '( SX12 (7H3! @* %+ ,)y@ 4i1) 2(q!= 1] ] ] " C). S =
(0011101! Y7 '5, ,; '( @A+ 95 '( (7H3!" T:' ,c, @V @3@ ,; '( 9•12 @3@)
6v12 %—12 ,)y@ 4+:
€S
(i!T
•=#€S
(i-1!

T
H i= 1H1-1
VOi S
(F!
Y7 ,; '( ,)y F S7:
# =
Giải:
T80O@ )G, %t, : S
(1!
= (0011101!
w,
HJN
x
T
G w,
H1N
x
T
60
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
G
G
VB? S
(2!
= (1001110!" T0$12 ,z ,+ q3@ %K1) %0\@:
S
(3!
= (0100111!
S
(4!
= (1010011!
S
(5!
= (1101001!
S
(7!
= (1110100!
S
(8!
= (0111010!
CEi @v12 95 '( @* ,; '( ,{' ,)0i12:
S
(0!
= (0000000!
B7I T89 M:N ;< THU=>T TH:NG TIN
CH„…NG 1: L„†NG TrN
CH„…NG 3: sŒ ƒH•r
61
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Chương II : ;ƯpNG TIN
Bài _ : @)y12 'i1) 8•12
Bài giải :


= H(j! ] H(YIj! (%/@'!
Chương III :MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
Bài @ : YB/ 1 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
$
i
$
+
$
,
$
-
$
.
$
@
$
]
$
^
$
_
$
`
9%$
i
& -. , +` + a^ a. a- a, a+
<•12 '( 1)K /)L1 '=2H ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1H,[1) %X 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
S7 ,[1)
,)-. Fi1) ,G @A+ ,; '( :
Bài giải :
62
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1:

i
P(
i
! P
i
1
i
DJ12 1)K /)L1 @A+ P
i
T; s(
$
+
-. 0 2 0 00
$
,
, "34 3 0"01010111 010
$
-
+` "54 3 0"10001010 100
$
.
+ "73 4 0"1011010 1011
$
@
a^ "83 4 0"11010100 11 01
$
]
a. "9 5 0"11100110 11100
$
^
a- "94 6 0"11110000 111100
$
_
a, "97 6 0"11111000 111110
$
`
a+ "99 1 0"11111101 1111110
Đ5 67i ,812 9:1) ,; '( :
>,8./? @A+ ,B/ ,i1:
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '( :
Chương IV : MÃ CHqNG NHIỄU: MÃ KHỐI
Bài 3 : !a #rQn o'n% c:a b" !p #-U4n #>n% HqIEN #r@n 3./n Gr HJN <= :
a.B'W- d'dn G d.D' dsn c%-tn G
c%
b.67c 3bn% !a #rQn #%u H
c%
c. L'v#

Y@ c7c #2 !p cS 3.?c #2 G ,= G
c%
d. 67c 3bn% Y%oBn c7c% Ha!!'n c:a b" !p n=U
63
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
bài giải:
a.L8U c"# q <=! c"# 1Ic"# 1 <=! c"# E #a cS !a #rQn o'n% G
c%:

b.Ta cS :H
c%
wVP
T
I
nVY
x G
c.L'v# Y@ c7c #2 !p c:a G ,= G
c%:
Zyc#or !an
#'n a
ZGa.G zH,N ,{Ga.G
c%
|H,{N
000 0000000 0 0000000 0
001 1011100 K 0011110 K
010 0101110 K 0100111 K
011 1110010 K 0111001 K
100 0010111 K 1001011 K
101 1001011 K 1010101 K
110 0111001 K 1101100 K
111 1100101 K 1110010 K
b. CB J b" !p #r@n 3a- cS }GK <= #rFn *+ Ha!!'n n%~ n%8# c:a c7c #2 !p
Y%7c Y%ln c:a c%9n
64
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Chương @ : MÃ V!NG
Bài : c%mn !'n% r€n #ron 1 b" !p ,$n Y%' !‚- *a' ƒH(N cS #%W d$ 3.?c #%P
!‚- *a' ƒ
H'N
H(N c%-UWn dbc% ,$n ' b'# *o ,D' ƒH(N c•n cS #%W d$ 3.?c
Bài giải:
Ta c%mn !'n% b€n R%Bn c%mn.
N4- ƒ
H'N
H(N <= 1 !‚- *a' Y%ln R%7# %'vn 3.?c #%P ƒ
H'N
H(N <= 1 #2 !p. T2 3cU #%yo 3bn%
n%„a c:a !p ,$n #%P ƒH(N c•n <= 1 #2 !p. _%' 3S ,P !p ,$n <= !p #-U4n #>n% n@n
1 #2 !p ,H(N b8# Y… *a- Y%' c%b- #7c 3"n *a' c:a ƒH(N *† b'4n #%=n% 1 #2 !p ,{H(N ,=
Y%ln R%7# %'vn *a' 3.?c. ‡'a- naU !‚- #%-‚n ,D' 'B #%'4# <= ƒH(N <= !‚- *a' R%7#
%'vn 3.?c.
C)0$12 rr: L„†NG TrN
<7i 6: T8.12 FR1) ,8?W1 ,i1 1)K /)L1 @* 1)iN 12&1 j =
oq0Hq1p @* /(q0! = 0"4 S7 /(q
1
! = 0"6" j3@ 4c, ,8?W1 ,i1 4+i 1){' /(?
0
Iq
1
! = /(?
1
Iq
0
! =
0"1H q3@ 4c,
,8?W1
,i1 %k12 /(?
0
Iq
0
! = /(?
1
Iq
1
! = 0"9H SOi Y = o?
0
H?
1
p
+I T[1) H(Y!
9I T[1) H(YIj!
@I T[1) r(juY!
<7i Y7':
+I H(Y! = /(?
0
!r(?
0
! ] /(?
1
!r(?
1
!
¤/ 6~12 @d12 ,)y@
! H ( ! (


=
i
i
6 L p L p
T+ @*: P(?
0
! = /(?
0
Hq
0
! ] /(?
0
Hq
1
!
= /(?
0
! /(?
0
Iq
0
! ] /(q
1
! /(?
0
Iq
1
!
= 0H4"0H9 ] 0H6"0H1
65
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
= 0H42
P(?
1
! = /(?
1
Hq
0
! ] /(?
1
Hq
1
!
= /(q0! /(?
1
Iq
0
! ] /(q
1
! /(?
1
Iq
1
!
= 0H4"0H1 ] 0H6"0H9
= 0H58
H(Y! = -0H42Y.20H42 ¡ 0H58Y.20H58
=0H8915
9I

=
TU
L 6 S 6 L V T U 1 ! H ( ! H ( ! I (
= /(q
0
H?
0
! r(?
0
Iq
0
! ] /(q
0
H?
1
! r(?
1
Iq
0
! ] /(q
1
H?
0
! r(?
0
Iq
1
! ] /(q
1
H?
1
! r(?
1
Iq
1
!
s7: /(q
0
H?
0
! = /(q0! /(?
0
Iq
0
! = 0H4"0H9 = 0H36
/(q
0
H?
1
! = /(q0! /(?
1
Iq
0
! = 0H4"0H1 = 0H04
/(q
1
H?
0
! = /(q
1
! /(?
0
Iq
1
! = 0H6"0H1 = 0H06
/(q
1
H?
1
! = /(q
1
! /(?
1
Iq
1
! = 0H6"0H9 = 0H54
r(?
0
Iq
0
! = -Y.2 /(?
0
Iq
0
! = -Y.20H9 = Y.210I9
r(?
1
Iq
0
! = -Y.2 /(?
1
Iq
0
! = -Y.20H1 = Y.210
r(?
0
Iq
1
! = -Y.2 /(?
0
Iq
1
! = -Y.20H1 = Y.210
r(?
1
Iq
1
! = -Y.2 /(?
1
Iq
1
! = -Y.20H9 = Y.210I9
NR1: H(YIj! = 0H36Y.210I9 ] 0H04Y.210 ] 0H06Y.210 ] 0H54Y.210I9
= 0"469
@I

=
TU
6 L S 6 L p U T S ! u ( ! H ( ! u (
= /(q
0
H?
0
! r(q
0
u?
0
! ] /(q
0
H?
1
! r(q
0
u?
1
! ] /(q
1
H?
0
! r(q
1
u?
0
! ] /(q
1
H?
1
!r(q
1
u?
1
!
s7: r(q
0
u?
0
! = r(?
0
uq
0
! = r(?
0
! - r(?
0
Iq
0
! = Y.2 /(?
0
Iq
0
!I/(?
0
! = Y.20H9I0H42
r(q
0
u?
1
! = r(?
1
uq
0
! = r(?
1
! - r(?
1
Iq
0
! = Y.2 /(?
1
Iq
0
!I /(?
1
! = Y.20H1I0H58
66
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
r(q
1
u?
0
! = r(?
0
uq
1
! = r(?
0
! - r(?
0
Iq
1
! = Y.2 /(?
0
Iq
1
!I /(?
0
! = Y.20H1I0H42
r(q
1
u?
1
! = r(?
1
uq
1
! = r(?
1
! - r(?
1
Iq
1
! = Y.2 /(?
1
Iq
1
!I /(?
1
! = Y.20H9I0H58
VB? r(juY! = 0H36Y.20H9I0H42 ] 0"04Y.20H1I0H58 ] 0H06Y.20H1I0H42 ] 0H54Y.20H9I0H58
= 0H512

C)0$12 rrr: sŒ TH•NG ƒŽ T•r „U
<7i 5: LB/ '5, 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9
P(
i
! "34 "2 "19 "1 "07
.0K
"03 "02 "01
<•12 '( 1)K /)L1(' = 2!,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1" T[1) %5 67i ,812 9i1)2@+3 ,; '(
1
,9
S7 ,[1) Fi1) ,G @A+ ,; '("
<7i Y7':
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ #)+11.1:

i
P(
i
! P
i
1
i
DJ12 1)K /)L1 @A+ /
i
T; '(

1
"34 0 2 0 00

2
"2 "34 3 0H01010111 010

3
"19 "54 3 0H10001010 100

4
"1 "73 4 0H10111010 1011
67
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH

5
"07 "83 4 0H11010100 1101

6
"04 "9 5 0H11100110 11100

7
"03 "94 6 0H11110000 111100

8
"02 "97 6 0H11111000 111110

9
"01 "99 7 0H11111101 1111110
Đ5 67i ,812 9:1) ,; '(:
1 H 3 ! (
9
1
= =

=
i
i
i tb
u p n n
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1:
5664 H 2 ! ( Y.2 ! ( ! (
2
9
1
= − =

=
i
i
i
u p u p 2 1
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(:
8279 H 0
1 H 3
5644 H 2 ! (
= = =
tb
n
2 1
ρ
C)0$12 rV: sŒ CH•NG NHrỄU: sŒ ƒH•r
<7i 2: s+ ,8B1 @A+ 95 '( ,?G1 ,[1) (6H3! ,8R1 ,80i12 G• (2! %0\@ @). 9}i:


=
1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
;
+I H(? 9iM 6iN1 G 60Oi 6J12 @)P1G
@)
68
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
9I LiQ, FR @3@ ,; '( @* %0\@ ,; 2 '+ ,8B1 4i1) G S7 G
@)
@I C.19+. 1)iR ,; '( @* ,8X12 4E )+''i12 Y7 0H1H2H3H4H5H6š
<7i Y7':
+I Lc? @5, 3 Y7' @5, 1H @5, 6 Y7' @5, 2 S7 @5, 4 Y7' @5, 3 ,+ @* '+ ,8B1 4i1) G
@)


=
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1
c h
;
9I LiQ, FR @3@ ,; '( @* %0\@ ,; '+ ,8B1 4i1) G S7 '+ ,8B1 4i1) G
@)
V-@,.8 '+12 ,i1 + V = +G Ÿ(S! VU = +G
@)
Ÿ(SU!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 1 0 4 0 0 1 1 1 1 4
0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 3
0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 1 3
1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 3
1 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3
1 1 0 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 1 0 1 4
1 1 1 0 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 0 4
@I CV 2 95 '( %W @*:
1 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 0
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 1
69
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 2
4 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 3
3 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 4
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 5
0 ,; '( @* ,8X12 4E Y7 6
70
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
C)0$12 V: sŒ V¥NG
<7i 2: C)y12 'i1) 8•12 ,8.12 1 95 '( S^12 F)i 'g 4+i >(q! @* ,)M 6^ %0\@ ,): 'g 4+i
>
(i!
(q! @)?M1 6K@) S^12 r 9i, 4. SOi >(q! @Š12 @* ,)M 6^ %0\@"
<7i Y7':
C)y12 'i1) 9•12 /)V1 @)y12"
NG >
(i!
(q!Y7 '5, 'g 4+i F)d12 /)3, )iQ1 %0\@ ,): >
(i!
(q! Y7 '5, ,; '(" T; %L? ,)-.
%K1) 12)¦+ @A+ '( S^12 ,): >(q! @Š12 Y7 '5, ,; '(" ƒ)i %* S: '( S^12 Y7 '( ,?G1 ,[1)
1R1 '5, ,; '( S(q! 9c, F‰ 4+ F)i @)K ,3@ %512 4+i @A+ >(q! 4_ 9iG1 ,)71) '5, ,; '(
SU(q! S7 F)d12 /)3, )iQ1 4+i %0\@" ĐiW 17? 'L ,)g1 SOi 2iV ,)iG, Y7 >(q! Y7 'g 4+i
/)3, )iQ1 %0\@"
B7I T89 M:N ;< THU=>T TH:NG TIN
CH„…NG 1: L„†NG TrN
CH„…NG 3: sŒ ƒH•r
=
71
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
C)0$12 rr : L„†NG TrN
<ˆr 2: VOi 12&1 ,i1 8ii 8J@ 2&' 2 F• ,z U = o+
1H
+
2
p S7 /(+
1
! = /
C)y12 'i1) 8•12 H(U! = H(/! = / Y.2 (1I/! ] Y.2 1I(1-/! YO1 1)c, F)i /= §
<7i 2iVi:
j|, )7' 4E : w(q! = Y.2 = - Y.2
C* wU( ! = -Y.2 - (Y1 ! = -Y.2 - (Y1 !
w UU( ! =
,8.12 F).V12 (0H1• @* wUU( "
VB? SOi +H9
Dc %—12 ,)y@ qV? 8+ F)i S7 @)D F)i + = 9
C). + = / S7 9 = 1-/ ,+ %0\@ :
=
VB? H(U! =
<7i 8 : @)y12 'i1) 8•12
72
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
<7i 2iVi :


= H(j! ] H(YIj! (%/@'!
<7i 9 : GiV 4f @* '5, 12&1 ,i1 8ii 8J@ qc, )iQ1 /(! F)i U" VOi 'li ,i1 @)X1 1 ,; '( @*
%5 67i Y(! ,)b+ :
C)y12 'i1) 8•12 %5 67i ,812 9:1)
T)b+
<7i 2iVi:
T)-. %W 97i SOi 'Xi ,+ @*:
73
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
V: /(!–0 1R1 9c, %—12 ,)y@ ,8R1 ,0$12 %0$12 SOi:
C512 ,c, @V @3@ 9c, %—12 ,)y@ @A+ ,;12 ,i1 ,)-. SG:
H+?
C)0$12 rrr :sŒ TH•NG ƒŽ T•r „U
<ˆr 1: @). 95 '( @* @$ 4E '( ' = 4 1)0 4+:
U=o3H23H11H123H10p
6" V_ @L? '( S7 %& ):1) FG, @c @A+ 95 '( U
-" V_ 't, ,X+ %5 '(
w" LB/ 1 95 '( )Q ,)E12 6 ,; '( @* @3@ ,h )\/ 4$ %—12" V_ %& ):1) FG, @c @A+ 95 '( S;+
Yt/
<7i 2iVi:
6" CL? '( :
----------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 0
2 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 1
3 1 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 2
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 3
74
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Đ& ):1) FG, @c :
3
-" st, ,X+ %5 '(:
$i ni pi
- + -
,- , +.
++ , @
+,- - @^
+a , +
w" Th )\/ 4$ %—12 : 23H123H10
Th )\/ @Ei : 3H11
<5 '( )Q ,)E12 @* 6 ,; '( :
1
=233H
2
=1233H 3=101011H
4
=2311H
5
=12311H

6
=102311
<7i 5 : YB/ 1 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
$
i
$
+
$
,
$
-
$
.
$
@
$
]
$
^
$
_
$
`
9%$
i
& -. , +` + a^ a. a- a, a+
<•12 '( 1)K /)L1 '=2H ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1H,[1) %X 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
S7 ,[1)
,)-. Fi1) ,G @A+ ,; '( :
<7i 2iVi :
75
11I13I2011
0
0
1
0
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1:

i
P(
i
! P
i
1
i
DJ12 1)K /)L1 @A+ P
i
T; s(
$
+
-. 0 2 0 00
$
,
, "34 3 0"01010111 010
$
-
+` "54 3 0"10001010 100
$
.
+ "73 4 0"1011010 1011
$
@
a^ "83 4 0"11010100 11 01
$
]
a. "9 5 0"11100110 11100
$
^
a- "94 6 0"11110000 111100
$
_
a, "97 6 0"11111000 111110
$
`
a+ "99 1 0"11111101 1111110
ĐX 67i ,812 9:1) ,; '( :
>,8./? @A+ ,B/ ,i1:
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '( :
<7i 7 : @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
$
i
$
+
$
,
$
-
$
+.
9%$
i
& @ ,@ -+@ -+ a+@^ a+@]
D12 '( Hww'+1 FG, )\/ '( %W %M '( )*+ 12&1 ,i1 ,8R1 SOi @$ 4E '( '=2
<7i 2iVi:
P(
i
! #$ %& '( )*+ T; '(
@ 0
,@ 10
76
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
-+@ 11000
-+ 11001
-+ 11010
-+ 11011
a+@^ 111000
a+@^ 111001
a+@^ 111010
a+@^ 111011
a+@^ 111100
a+@^ 111101
a+@^ 111110
a+@] 111111
C)0$12 rV : sŒ CH˜NG NHrỄU: sŒ ƒH•r
B=' E : !a #rQn o'n% c:a b" !p #-U4n #>n% HqIEN #r@n 3./n Gr HJN <= :
a.B'W- d'dn G d.D' dsn c%-tn G
c%
b.67c 3bn% !a #rQn #%u H
c%
c. L'v#

Y@ c7c #2 !p cS 3.?c #2 G ,= G
c%
d. 67c 3bn% Y%oBn c7c% Ha!!'n c:a b" !p n=U
b=' 'B':
77
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
a.L8U c"# q <=! c"# 1Ic"# 1 <=! c"# E #a cS !a #rQn o'n% G
c%:
b.Ta cS :H
c%
wVP
T
I
nVY
x G
c.L'v# Y@ c7c #2 !p c:a G ,= G
c%:
Zyc#or !an
#'n a
ZGa.G zH,N ,{Ga.G
c%
|H,{N
000 0000000 0 0000000 0
001 1011100 K 0011110 K
010 0101110 K 0100111 K
011 1110010 K 0111001 K
100 0010111 K 1001011 K
101 1001011 K 1010101 K
110 0111001 K 1101100 K
111 1100101 K 1110010 K
78
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
c. CB J b" !p #r@n 3a- cS }GK <= #rFn *+ Ha!!'n n%~ n%8# c:a c7c #2 !p
Y%7c Y%ln c:a c%9n
C%.&n L : M] Z•NG
B=' 1: c%mn !'n% r€n 3a #%mc *'n% H(N c:a 1 b" !p ,$n <= .Dc *+ c:a (
n
i1
B=' 'B':
G'B *u
c•n <= 1 3a #%mc !p._%' 3S:

Z=
T2 3cU :
HaU
Tmc <= H3Rc!N
B=' L : c%mn !'n% r€n #ron 1 b" !p ,$n Y%' !‚- *a' ƒH(N cS #%W d$ 3.?c #%P
!‚- *a' ƒ
H'N
H(N c%-UWn dbc% ,$n ' b'# *o ,D' ƒH(N c•n cS #%W d$ 3.?c
B=' 'B':
Ta c%mn !'n% b€n R%Bn c%mn.
N4- ƒ
H'N
H(N <= 1 !‚- *a' Y%ln R%7# %'vn 3.?c #%P ƒ
H'N
H(N <= 1 #2 !p. T2 3cU #%yo 3bn%
n%„a c:a !p ,$n #%P ƒH(N c•n <= 1 #2 !p. _%' 3S ,P !p ,$n <= !p #-U4n #>n% n@n
1 #2 !p ,H(N b8# Y… *a- Y%' c%b- #7c 3"n *a' c:a ƒH(N *† b'4n #%=n% 1 #2 !p ,{H(N ,=
Y%ln R%7# %'vn *a' 3.?c. ‡'a- naU !‚- #%-‚n ,D' 'B #%'4# <= ƒH(N <= !‚- *a' R%7#
%'vn 3.?c.
BÀI TẬP LÝ THUYẾT THÔNG TIN
!h"#$g III
79
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
LQR 1 b" !p c%o n-en #'n U cS *& 3e #%+n Y@ n%. *a-:
U' -1 -J -E -K -L -M -q -n -5
PH-'N .EK .J .15 .1 .0q .0K .0E .0J .01
B€n !p n%b R%cn #%y R%.&n R%7R *%annon. T>n% 3" d=' #r-n
bPn% c:a #2 !p n
#b
,= #>n% Y'n% #4 c:a #2 !p RGHHUNTn
#b
G'B':
o& 3e !p %Sa #%yo R%.&n R%7R !p %Sa *%annon:
U' PH-
'N
P' n' }sn n%b R%cn
c:a P'
T2 Mp
U1
UJ
UE
UK
UL
UM
Uq
Un
U5
.EK
.J
.15
.1
.0q
.0K
.0E
.0J
.01
0
.EK
.LK
.qE
.nE
.5
.5K
.5q
.55
J
E
E
K
K
L
M
M
q
0
0I01010111
0I10001010
0I10111010
0I11010100
0I11100110
0I11110000
0I11111000
0I11111101
00
010
100
1011
1101
11100
111100
111110
1111110
‡" d=' #r-n bPn% #2 !p :n
#b
G GE.1
ƒn#roRU c:a #QR #'n : HHUNG GJILMMK
C%‰ *+ Y'n% #4 c:a b" !p: ŠG HHUNTn
#b
GJ.LMMKTE.1G0InJq5
!h"#$g I%
80
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
!h"#$g %
C%mn !'n% r€n #ron 1 b" !p ,$n Y%' *a' ƒH(N cS #%W d$
3.?c #%P !‚- *a' ƒ
'
H(N c%-UWn dbc% ,$n I b'# *o ,D' ƒH(N c•n cS
#%W d$ 3.?c
G'B':
N4- ƒ
'
H(N <= 1 !‚- *a' Yo R%7# %'vn 3.?c #%P ƒ
'
H(N <= 1 #2 !p. T2
3cU #%yo 3n c:a !p ,$n #%P ƒH(N c•n <= 1 #2 !p._%' 3S ,P !p
,$n <= !p #-U4n #>n% n@n 1 #2 !p ,H(N b8# Y… *a- Y%' c%b- #7c
3"n *a' c:a ƒH(N *† b'4n #%=n% 1 #2 !p ,{H(N ,= Y%ln R%7#
%'vn *a' 3.?c. ‡'a- n=U !c- #%-‚n ,D' 'B #%'4# <= ƒH(N <= !‚-
*a' R%7# %'vn 3.?c.
Chương II : ;ƯpNG TIN
B7I ,:
VOi 12&1 ,i1 8ii 8J@ 2&' 2 F• ,z U = o+
1H
+
2
p S7 /(+
1
! = /
C)y12 'i1) 8•12 H(U! = H(/! = / Y.2 (1I/! ] Y.2 1I(1-/! YO1 1)c, F)i /= §
Bài giải:
j|, )7' 4E : w(q! = Y.2 = - Y.2
C* wU( ! = -Y.2 - (Y1 ! = -Y.2 - (Y1 !
w UU( ! =
,8.12 F).V12 (0H1• @* wUU( "
VB? SOi +H9
81
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Dc %—12 ,)y@ qV? 8+ F)i S7 @)D F)i + = 9
C). + = / S7 9 = 1-/ ,+ %0\@ :
=
VB? H(U! =
Chương III :MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
B7I +:
@). 95 '( @* @$ 4E '( ' = 4 1)0 4+:
U=o3H23H11H123H10p
2" V_ @L? '( S7 %& ):1) FG, @c @A+ 95 '( U
)" V_ 't, ,X+ %5 '(
i" LB/ 1 95 '( )Q ,)E12 6 ,; '( @* @3@ ,h )\/ 4$ %—12" V_ %& ):1) FG, @c @A+ 95 '( S;+
Yt/
<7i 2iVi:
2" CL? '( :
----------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 0
2 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 1
3 1 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 2
82
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 3
Đ& ):1) FG, @c :
3
)" st, ,X+ %5 '(:
$i ni pi
- + -
,- , +.
++ , @
+,- - @^
+a , +
i" Th )\/ 4$ %—12 : 23H123H10
Th )\/ @Ei : 3H11
<5 '( )Q ,)E12 @* 6 ,; '( :
1
=233H
2
=1233H 3=101011H
4
=2311H
5
=12311H

6
=102311
Chương IV : MÃ CHqNG NHIỄU: MÃ KHỐI
Chương V : MÃ V!NG
Bài +: @)y12 'i1) 8•12 %+ ,)y@ 4i1) 2(q! @A+ 1 95 '( S^12 Y7 0O@ 4E @A+ q
1
]1
Bài giải:
GiV 4f
@Š12 Y7 1 %+ ,)y@ '("ƒ)i %*:
83
11I13I2011
0
0
1
0
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH

V7
T; %L? :
H+?
Ty@ Y7 (%/@'!
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
Chương II: ;ƯpNG TIN
Chương III: MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
Bài tập: Lập một bộ mã cho nguồn tin u có sơ đồ thống kê như sau.
Ui U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
P(! 0"34 0"2 0"19 0"1 0"07 0"04 0"03 0"02 0"01
Bằng mã nhị phân m!"#th$o phương ph%p shannon. &'nh độ ()i t*ung b+nh c,a
t- mã n
tb
.) t'nh kinh t/ c,a t- mã0 p!12#34
tb
.
Giải
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ '( )*+ 4)+11.1:
Ui P(i! Pi 1i DJ12 '( 1)K /)L1 @A+ /i T; '(
U1 0"34 0 2 0 00
U2 0"2 0"34 3 0"01010111 010
U3 0"19 0"54 3 0"10001010 100
U4 0"1 0"73 4 0"10111010 1011
U5 0"07 0"83 4 0"11010100 1101
U6 0"04 0"9 5 0"11100110 11100
84
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
U7 0"03 0"94 6 0"11110000 111100
U8 0"02 0"97 6 0"11111000 111110
U9 0"01 0"99 7 0"11111101 1111110

Đ5 67i ,812 9:1) ,; '(: N
T<
=
>1,8./? @A+ ,B/ ,i1: H(!=
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '(: /= =0H8279
__________________________________________________________________
Chương IV: MÃ CHỐNG NHIỄU: MÃ KHỐI
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Chương V: MÃ V!NG
BÀI TẬP LÝ THUYẾT THÔNG TIN
!h"#$g II
!h"#$g III
LQR 1 b" !p c%o n-en #'n U cS *& 3e #%+n Y@ n%. *a-:
U' -1 -J -E -K -L -M -q -n -5
PH-'N .EK .J .15 .1 .0q .0K .0E .0J .01
B€n !p n%b R%cn #%y R%.&n R%7R *%annon. T>n% 3" d=' #r-n
bPn% c:a #2 !p n
#b
,= #>n% Y'n% #4 c:a #2 !p RGHHUNTn
#b
G'B':
o& 3e !p %Sa #%yo R%.&n R%7R !p %Sa *%annon:
U' PH- P' n' }sn n%b R%cn T2 Mp
85
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
'N c:a P'
U1
UJ
UE
UK
UL
UM
Uq
Un
U5
.EK
.J
.15
.1
.0q
.0K
.0E
.0J
.01
0
.EK
.LK
.qE
.nE
.5
.5K
.5q
.55
J
E
E
K
K
L
M
M
q
0
0I01010111
0I10001010
0I10111010
0I11010100
0I11100110
0I11110000
0I11111000
0I11111101
00
010
100
1011
1101
11100
111100
111110
1111110
‡" d=' #r-n bPn% #2 !p :n
#b
G GE.1
ƒn#roRU c:a #QR #'n : HHUNG GJILMMK
C%‰ *+ Y'n% #4 c:a b" !p: ŠG HHUNTn
#b
GJ.LMMKTE.1G0InJq5
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
jjjjjjjjjjjjjjjjj1a1jjjjjjjjjjjjjjjjj
CHƯnNG I:
Hr THỐNG TH:NG TIN
86
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
CHƯnNG II:
;ƯpNG TIN
<ˆr 6: T21ng cTnh t2$Qsn tin nht phZn cf nhiu$ ng$Ln F4[v
aN
v
+
e cf p%v
a
&4a. 3à
p%v
+
&4a] FGc A$wt t2$Qsn tin A"i nhx( p%Q
aN
v
+
&4p%Q
+
N v
a
&4a+N FGc A$wt t2$Qsn tin XRng
p%Q
a
N v
a
&4 p%Q
+
N v
+
&4a` 3*i =4 %Q
a
N Q+&
"TOnh H%=&
#TOnh H%=hF&
cTOnh I%Fy=&
Giải
a. H(Y! = /(?
0
!r(?
0
! ] /(?
1
!r(?
1
!
¤/ 6~12 @d12 ,)y@ :
T+ @* /(?
0
!= /(?
0H
q
0
!] /(?
0H
q
1
! = /( q
0
! /(?
0
Iq
0
!] /( q
1
! /(?
0
Iq
1
!=0"4¢0"9]0"6¢0"1=0"42
/(?
1
!= /(?
1H
q
0
!] /(?
1H
q
1
!= /( q
0
! /(?
1
Iq
0
!] /( q
1
! /(?
1
Iq
1
!=0"4¢0"1]0"6¢0"9=0"58
H(Y!=-0"42Y.20"42-0"58Y.20"58=0"8915
87
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
b. H(YIj! =
= /(q
0H
?
0
! r(?
0
I q
0
! ] /(q
0H
?
1
! r(?
1
I q
0
!] /(q
1H
?
0
! r(?
0
I q
1
!] /(q
1H
?
1
! r(?
1
Iq
1
!
s7
/(q
0H
?
0
!= /(q
0
! /(?
0
Iq
0
!=0"4¢0"9=0"36
/(q
0H
?
1
!= /(q
0
! /(?
1
I q
0
!=0"4¢0"1=0"04
/(q
1H
?
0
!= /(q
1
! /(?
0
Iq
1
!=0"6¢0"1=0"06
/(q
1H
?
1
!= /(q
1
! /(?
1
I q
1
!=0"6¢0"9=0"54
r(?
0
Iq
0
!= - Y.2 /(?
0
Iq
0
!= - Y.2 0"9 = Y.2 (10I9!
r(?
1
Iq
0
!= - Y.2 /(?
1
Iq
0
!= - Y.2 0"1 = Y.2 10
r(?
0
Iq
1
!= - Y.2 /(?
0
Iq
1
!= - Y.2 0"1 = Y.2 10
r(?
01
Iq
1
!= - Y.2 /(?
1
Iq
1
!= - Y.2 0"9 = Y.2 (10I9!
NR1 H(YIj! = 0"36Y.2 (10I9! ] 0"04¢Y.210 ] 0"06¢Y.210 ] 0"54¢Y.2(10I9! = 0"469
c. r(jIY! =
= /(q
0H
?
0
! r(q
0
u?
0
! ] /(q
0H
?
1
! r(q
0
u?
1
! ] /(q
1H
?
0
! r(q
1
u?
0
! ] /(q
1H
?
1
! r(q
1
u?
1
!
s7
r(q
0
u?
0
! = r(?
0
uq
0
!= r(?
0
!- r(?
0
uq
0
! = Y.2 (/(?
0
uq
0
!I /(?
0
!!=Y.2(0"9I0"42!

r(q
0
u?
1
! = r(?
1
uq
0
!= r(?
1
!- r(?
1
uq
0
! = Y.2 (/(?
1
uq
0
!I /(?
1
!!=Y.2(0"1I0"58!
r(q
1
u?
0
! = r(?
0
uq
1
!= r(?
0
!- r(?
0
uq
1
! = Y.2 (/(?
0
uq
1
!I /(?
0
!!=Y.2(0"1I0"42!
r(q
1
u?
1
! = r(?
1
uq
1
!= r(?
1
!- r(?
1
uq
1
! = Y.2 (/(?
1
uq
1
!I /(?
1
!!=Y.2(0"9I0"58!
88
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
VB? r(juY! = 0"36¢Y.2(0"9I0"42! ] 0"04¢Y.2(0"1I0"58! ] 0"06¢Y.2(0"1I042! ]
0"54¢Y.2(0"9I0"58! = 0"512
CHƯnNG III:
MÃ THỐNG KÊ TỐI ƯU
CZ$ ,: V*i #I () gBc [aaNa+N+aaN+a+aN+a++ae phZn thành - tz h?p Aơ X{ng aaNa+N+aa
3à h"i tz h?p c$Bi +a+a 3à +a++a XY thành Jập () h| thBng cf tOnh p20}iv H)Q vGc Xtnh
G%n
E
& 3*i n
E
4 +N,N-NiiN`
Giải:
T)-. %W 97i:
1
1
=2H 1
2
=2H 1
3
=3H i=3
¨
1
=4H ¨
2
=4H F=2"
¤/ 6~12 @d12 ,)y@:
G(1
©
!= 2(1
©
- ¨
1
! ] 2(1
©
- ¨
2
!]™""] 2(1
©
- ¨
1
!] 2(1
©
- ¨
F
!
T+ %0\@: G(1
©
!= 2(1
©
- 4! ] 2(1
©
- 5! (1!
st@ F)3@: 2(1
©
!= 2(1
©
- 1
1
! ] 2(1
©
- 1
2
! ] 2(1
©
- 1
3
!
H+? 2(1
©
!= 2(1
©
- 2! ] 2(1
©
- 2! ] 2(1
©
- 3!
89
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
2(1
©
!= 2¢2(1
©
- 2! ] 2(1
©
- 3! (2!
VB?
2(1!=22(-1!]2(-2!=0
2(2!=22(0!]2(-1!=2
2(3!=22(1!]2(0!=1
2(4!=22(2!]2(1!=4
2(5!=22(3!]2(2!=4
T; %L? ,)-. (1!:
G(1!= 2(-3! ] 2(-4!=0
G(2!= 2(-2! ] 2(-3!=0
G(3!= 2(-1! ] 2(-2!=0
G(4!= 2(0! ] 2(-1!=1
G(5!= 2(1! ] 2(0!=1
G(6!= 2(2! ] 2(1!=2
G(7!= 2(3! ] 2(2!=3
G(8!= 2(4! ] 2(3!=5
G(9!= 2(5! ] 2(4!=8
90
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
CHƯnNG IV:
MÃ CHỐNG NHIỄU %MÃ KHỐI&
CZ$ +: MIt ch~ng gi"n 30ctơ Xư?c tK1 #•i (ki tz h?p t$QCn tOnh cH" tập h?p cGc
30ctơ A"$:
#
a
4++a+aaa
#
+
4a++a+aa
#
,
4a+aaa++
#
-
4+++aa+a
#
.
4+a+aaa+
" CGc 3Tctơ # • t2Tn cf XIc Jập t$QCn tOnh h"Q ch~ng€
# Tg( AB chis$ 3à cơ h| cH" ch~ng gi"n 30ctơ nàQ
Giải:
1. +" C3@ S-@,$ 9
0H
9
1H
9
2H
9
3H
9
4
/)~ ,)5@ ,?G1 ,[1) S: 6N ,)c?:
91
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
0 9
0
]09
1
] 9
2
]9
3
]9
4
=0
9"<L? 2ii 2iV 4f ,&1 ,Ji ¨
0

1H
¨
2H
¨
3
4+. @).:
¨
0
9
0
] ¨
1
9
1
] ¨
2
9
2
] ¨
3
9
3
=0
ª ¨
0
(1101000!] ¨
1
(0110100!] ¨
2
(0100011!] ¨
3
(1110010!=(0000000!

¨
0
] ¨
3
=0
¨
0
] ¨
1
] ¨
2
] ¨
3
=0
¨
0
] ¨
3
=0
¨
0
=0
¨
1
=0
¨
2
] ¨
3
=0
¨
2
=0

¨
0
= ¨
1
= ¨
2
= ¨
3
=0
VB? 9
0H
9
1H
9
2
H9
3
%5@ YB/ ,?G1 ,[1)H 9
4
@* ,)M 9iM 6iN1 ,?G1 ,[1) ,)-. 9
0H
9
1H
9
2H
9
3
1R1
F)d12 2i+1 S-@,$ @* 4 @)iW 67i S7 '5, @$ )Q @A+ 1* Y7 › 9
0H
9
1H
9
2H
9
3
–"
92
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
93
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
CHƯnNG V:
MÃ V!NG
CZ$ _: Ch1 #I () 3Dng %nNc&4%^N.& cf (" t2ận Ainh Jà g%v&4v
-
lvl+ ;i|t cT twt
cả cGc t' () cH" #I () 3à ch1 #iCt #I () cf chả n‚ng AU" Xư?c cGc (S$ A"i #"1
nhiT$ #it
Giải:
8" +" C). 6=(0001! ,+ ,[1) %0\@:
S
1
=0001000 ] 60 4E (0001000I1011!
S
1
=0001000 ] 011=0001011
Q+? S^12 ,; '( S1 ,+ 4_ %0\@ ,)-' 6 ,; '( 1`+:
S
2
=1000101
S
3
=1100010
S
4
=0110001
S
5
=1011000
S
6
=0101100
94
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
S
7
=0010110
C). 6=(0011! ,+ ,[1) %0\@:
S
8
=0011000 ] 60 4E(0011000I1011!
S
8
=0011000 ] 101=0011101
Q+? S^12 ,; '( S
8
,+ 4_ %0\@ ,)R' 6 ,; '( 1`+u
S
9
=1001110
S
10
=0100111
S
11
=1010011
S
12
=1101001
S
13
=1110100
S
14
=0111010
C). 6=(11110! ,+ ,[1) %0\@"
V
15
=1111000 ] 60 4E(1111000I1011!
V
15
=1111000 ] 111=1111111
C). 6=(0000! ,+ ,[1) %0\@:
V
0
=0000000 ] 60 4E(1111000I1011!
V
0
=0000000 ] 000=0000000
9"T+ @* ,)M ,[1) %0\@ 6N 6712 ,8X12 4E H+''i12 @A+ 95 '( Y7 ,8X12 4E 1)b 1)c, @A+ @3@ ,; '(
F)3@ F)d12: H(V! = 3 1R1 95 '( @* F)V 1e12 4f+ %0\@ ,c, @V @3@ 'g 4+i 1 9i,"
95
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANHBÀI TẬP
96
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
LÝ THUYẾT THÔNG TIN
!H&'NG (: L&)NG TIN
1. C%o #QR #'n U G f-
'
g ,D' -
'
G (
'
U
'

'
97
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
' 1 J E K L M q n
-
'
000 001 010 011 100 101 110 111
RH-
'
N 0.JL 0.JL 0.1JL 0.0MJL 0.0MJL 0.0MJL 0.0MJL 0.0MJL
GF' #'n -
'
G

-
M
G 101 <= #'n a
(
'
G 1 <= #'n b
(
'
G 1 I (
'
G 0 <= #'n c
(
'
G 1 I U
'
G 0 I ‹
'
G 1 <= #'n d
T>n% IHaN I IHaIbN I IHaIcN I IHaIdN.
Bài *à+:
IHaN G IH-
M
N G V <o RH-
M
N
G V <o 1T1M G <o 1T1M
IHaIbN G IH-
M
[ (
'
G1N
G IH-
M
N V IH-
M
T (
'
G1N
G <o
G <o
G <o
G <o
G <o
98
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
G <o
G <o
G <o K
IHaIcN G IH-
M
[ (
'
G1IU
'
G0N
G IH-
M
N V IH-
M
T (
'
G1IU
'
G0N
G <o
G <o
G <o
G <o
G <o
G <o n
IHaIdN G IH-
M
N V IH-
M
N G 0
99
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
!H&'NG 3: ,- TH.NG /0 T.I &U
1. LQR !"# b" !p c%o n-en #'n U cS #%+n Y@ n%. *a-:
-
'
-
1
-
J
-
E
-
K
-
L
-
M
-
q
-
n
-
5
RH-
'
N 0.EK 0.J 0.15 0.1 0.0q 0.0K 0.0E 0.0J 0.01

B€n !p n%b R%cn H!GJN #%yo R%.&n R%7R o%annon. T>n% 3" d=' #r-n bPn% c:a #2
!p n
#b
,= #>n% Y'n% #4 c:a #2 !p:
ΠG HHUNT n
#b
Bài *à+:
o& 3e !p %Sa #%yo R%.&n R%7R !p %Sa o%annon:
-
'
RH-
'
N R
'
n
'
}sn n%b R%cn c:a R
'
T2 !p
-
1
0.EK 0 J 0 00
-
J
0.J 0.EK E 0I01010111 010
-
E
0.15 0.LK E 0I10001010 100
-
K
0.1 0.qE K 0I10111010 1011
-
L
0.0q 0.nE K 0I11010100 1101
-
M
0.0K 0.5 L 0I11100110 11100
-
q
0.0E 0.5K M 0I11110000 111100
-
n
0.0J 0.5q M 0I11111000 111110
-
5
0.01 0.55 q 0I11111101 1111110
100
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
‡" d=' #r-n bPn% c:a #2 !p: n
#b
G
ƒn#roRU c:a #QR #'n: HHUN G V
C%‰ *+ Y'n% #4 c:a b" !p: Œ G
J. C%o n-en #'n U cS *& 3e #%+n Y@ n%. *a-:
-
'
-
1
-
J
-
E
-
K
i -
M
-
q
i -
1E
U
1K
RH-
'
N 0.L 0.JL 0.E1L 0.E1 0.01Lq 0.01LM
}•n !p H-ˆˆ!an Y4# %?R !p 3a- 3W !p %Sa n-en #'n #r@n ,D' c& *+ !p ! G J.
Bài *à+:
o& 3e !p %Sa #%yo R%.&n R%7R !p %Sa rano:
-
'
RH-
'
N T2 !p n
'
-
1
0.EK 0
0
0 J
-
J
0.J 1 J
-
E
0.15 1
1
1
1
1
1
1
0
0
0 E
-
K
0.1 1 E
-
L
0.0q 1
1
1
1
1
0 E
-
M
0.0K 1
1
1
1
0 K
-
q
0.0E 1
1
1
0 L
-
n
0.0J 1
1
0 M
-
5
0.01 1 M
101
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
‡" d=' #r-n bPn% c:a #2 !p: n
#b
G
ƒn#roRU c:a #QR #'n: HHUN G V
C%‰ *+ Y'n% #4 c:a b" !p: Œ G
!H&'NG : ,- %1NG
1. C%o b" !p ,$n HqIKN cS 3a #%mc *'n% <=:
H(N G (
E
i (
J
i 1
a. TP! 3a #%mc #%u HH(N c:a b" !p n=U.
b. G'B *u n%Qn 3.?c #) %?R -H(N G (
M
i (
L
i (
J
i 1. 67c 3bn% 3a #%mc *Undro!y
c:a -H(N.
Bài *à+:
102
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
a. T2 cln #%mc:
%H(N G
#a #>n% 3.?c %H(N G G (
K
i (
E
i(
J
i 1
b. G'B *u n%Qn 3.?c 3a #%mc -H(N G (
M
i (
L
i (
J
i 1I Y%' 3S 3a #%mc *Undro!y c:a
nS :
o
-
H(N G *+ d. c:a G *+ d. c:a G 0
ZQU 3a #%mc *Undro!y c:a -H(N <= o
-
H(N G 0.
BÀI TẬP LÝ THUYẾT THÔNG TIN
Chương 3:Mã thống kê tối ư:
Bài tập: Lập một bộ mã cho nguồn tin u có sơ đồ thống kê như sau.
Ui U U! U" U# U$ U% U& U' U(
)*u+ ,."# ,.! ,.( ,. ,.,& ,.,# ,.," ,.,! ,.,
B-ng mã nh. ph/n *m0!+th1o phương ph2p shannon. 34nh độ 5ài t6ung b7nh c8a t9 mã ntb:à
t4nh kinh t; c8a t9 mã:p0<*U+=>tb
?i@i
Aơ đồ mã hóa th1o phương ph2p mã hóa shannon:
Ui )*ui+ )i ni BCng mC nh. ph/n c8a pi 39 mã
U ,."# , ! , ,,
U! ,.! ,."# " ,.,,, ,,
U" ,.( ,.$# " ,.,,,,, ,,
U# ,. ,.&" # ,.,,, ,
U$ ,.,& ,.'" # ,.,,,, ,
U% ,.,# ,.( $ ,.,,, ,,
103
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
U& ,.," ,.(# % ,.,,,, ,,
U' ,.,! ,.(& % ,.,,, ,
U( ,., ,.(( & ,., ,

Dộ 5ài t6ung b7nh tư mã:>3B0
Ent6opF c8a tập tin:<*u+0
GhH số kinh t; c8a bộ mã:p0 0,I'!&(
Chương !:"ã #$ng:
Bài tập:cho mã :Jng *nIk+0*&I#+có ma t6ận sinh Kà g*L+0L
"
MLM. LiNt kê tOt c@ c2c t9 mã
c8a bộ mã :à cho bi;t bộ mã có kh@ nPng sQa sai bao nhiêu b4t.
?RSR
Ž.c%o dG H0001N #a#>n% 3ưTc:
Z
1
G0001000idư *ố
Z
1
G0001000i011G0001011
UuaF :Jng t9 mã: ta sV đưTcthêm % t9 mã nWa:
Z
J
G1000101
Z
E
G1100010
Z
K
G0110001
Z
L
G1011000
Z
M
G0101100
Z
q
G0010110
Gho 50*,,+ta t4nh đưTc:
Z

G0011000idư *ố
Z

G0011000i101G00111101
UuaF :Jng t9 mã :

ta sV đưTcthêm % t9 mã nWa:
Z
5
G1001110
Z
10
G0100111
Z
11
G1010011
Z
1E
G1110100
Z
1K
G0111010
104
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
C%o dGH1111000N #a #'n% 3ưTc:
X$0,,,M5ư sY
X$0,,,M0
Gho 50*,,,,+ ta t4nh đưTc:
X,0,,,,,,,M5ư số
bIta có thZ t4nh 6[ 6àng t6\ng số hamming c8a bộ mã Kà t6\ng số nh] nhOt c8a t9 mã kh2c
khYng : <*X+0" nên bộ mã có kh@ nPng sQa đưTc tOt c2c m^u sai b4t
Tron c7c b=' #QR <oar'# 3.?c #>n% #%yo c& *+ J.
Bài 12!h"#$g L&)NG TIN
1. Tron !"# #r$ c%&' () *+ ,-' n./' #a () 10 c%1 *+ #2 0 34n
5.
67c (-8# #r9n c:a !;' *+ <= n%. n%a-.
a. T>n% <.?n #'n r'@n c:a #'n : A *+ #r9n 'B' <= *+ 5C.
b. T>n% <.?n #'n #.&n %; '1a #'n : A*+ #r9n 'B' <= 5C
*o ,D' #'n :C*+ #r9n 'B' <= *+ c%'a %4# c%o EC.
c. Tron 10 #'n #r@n F' UGH-
1
I-
J
I-
E
I-
K
I-
K
I-
L
I-
M
N ,D' -
'
<=
#'n A*+ ' #r9n 'B'C H'G0I1IOIMN.
TP! <.?n #'n #r-n bPn% c:a #QR #'n U.
B=' <=!
a. GF' RH5N <= (7c *-8# *+ 5 #r9n 'B' #a cS
RH5N G 1T10G 0.1
,QU IH5NG V<o RH5NG <o 10G E.EJJ
b. GF' RH0VEVMV5N <= (7c *-8# 3W *+ #r9n 'B' c%'a %4# c%o EI
#a cS:
RH0VEVMV5N G KT10G 0.K
MX# Y%7c : I H5T0VEVMV5N G V <o RH5T0VEVMV5N
105
11I13I2011
(9 I 0 3 6 9!
Y.2
(0 3 6 9!
p
p
− − −
= −
− − −
1I 10
Y.2 Y .24
4 I 10
= − =
10
Y.210 Y .24 Y.2 1"322
4
= − = =
6
0
( ! ( ! ( !
i i
i
S 2 pu S u
=
=

6
0
1 1
Y.2
10 10
1
"7"Y.210
10
i=
=−
=

ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
ZQU IH5[ 0VEVMV5N G IH5N \ IH5T0VEVMV5N
c. L.?n #'n #r-n bPn% c:a #QR #'n U :Bài ( 3 !h"#$g ,- !H.NG NHI4U
(. Ma #rQn *'n% c:a b" 'B' !p #-U4n #>n% HMIEN #r@n 3./n Gr
HJN 3.?c c%o b•' :
106
11I13I2011
0 1 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0
;
 
 
=
 
 
 
1 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1
;
 
 
=
 
 
 
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
M
a. HpU b'W- d'dn G d.D' dsn c%-tn G
c%
.
b. L'v# Y@ c7c #2 !p cS 3.?c #2 J !a #rQn *'n% G ,= G
c%
.
c. CS bao n%'@- #2 !p cS #rFn *+ Ha!!'n <=
0I1IJIEIKILIMIq
B=' <=!
a. L8U c"# E <=! c"# 1Ic"# M <=! c"# J ,= c"# K <=! c"# E #a
cS !a #rQn *'n% G
c%
:
b. L'v# Y@ c7c #2 !p cS 3.?c #2 !a #rQn *'n% G ,= !a #rQn
*'n% G
c%
:
Zyc#or
!an #'n a
ZGaG zH,N ,{G a.G
c%
zH,{N
000
001
010
000000
110110
110001
0
K
E
000000
001111
010110
0
K
E
107
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
011
100
101
110
111
000111
011010
101100
101011
011101
E
E
E
K
K
011001
100011
101100
110101
111010
E
E
E
K
K
c. CB J b" !p 3a- cS :
1 #2 !p cS #rFn *+ <= 0
0 #2 !p cS #rFn *+ <= 1
0 #2 !p cS #rFn *+ <= J
K #2 !p cS #rFn *+ <= E
E #2 !p cS #rFn *+ <= K
0 #2 !p cS #rFn *+ <= L
0 #2 !p cS #rFn *+ <= M.
108
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Bài 5 3!h"#$g ,- TH.NG /0 T.I &U
3. C%o n-en #'n cS *& 3e #%+n Y@ n%. *a- :
109
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
}•n !p rano 3W !p %Sa n-en #'n #r@n ,D' c& *+ !p ! G
E. T>n% n
#b
,= #>n% Y'n% #4 #2 !p :
P G HHUN T n
#b
B=' <=!
o& 3e !p %Sa b€n b" !p rano :
110
11I13I2011
19
0
( ! 1"618
tb i i
i
n n p u
=
= =

19
0
( ! ( ! Y.2 ( ! 1"597
i i
i
1 2 p u p u
=
= − =

ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
‡" d=' #r-n bPn% #2 !p :
ƒn#roRU c:a #QR #'n :
111
11I13I2011
( ! 1"597
0"987
1"618
tb
1 2
n
ρ = = =
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
C%‰ *+ Y'n% #4 c:a b" !p :
112
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Bài 1 3 !h"#$g ,- %1NG
6. C%mn !'n% r€n 3a #%mc *'n% H(N c:a !"# !p ,$n <=
.Dc *+ c:a (
n
i1
G'B *u ,H(N G ,
1
(
nV1
i ,
J
(
nVJ
i O i,
nV1
( i ,
n
<= !"# 3a #%mc
!p Y%' 3S ,{H(N G ,
n
(
nV1
i ,
1
(
nVJ
i O i,
nVJ
( i ,
nV1
c•n <= !"# 3a
#%mc !p . _%' 3S :
,H(N G ,
1
(
nV1
i ,
J
(
nVJ
i O i,
nV1
( i ,
n
M

H(N
,= ,{H(N G ,
n
(
nV1
i ,
1
(
nVJ
i O i,
nVJ
( i ,
nV1
M H(N
T2 3cU : (,{H(N \ ,H(N G ,
n
(
n
\ ,
n
M H(N
HaU : (
n
\ 1 M H(N
‡cU <= 3'a- chn c%mn !'n%.
113
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
C)0$12 rr : L„†NG TrN
<ˆr 2: VOi 12&1 ,i1 8ii 8J@ 2&' 2 F• ,z U = o+
1H
+
2
p S7 /(+
1
! = /
C)y12 'i1) 8•12 H(U! = H(/! = / Y.2 (1I/! ] Y.2 1I(1-/! YO1 1)c, F)i /= §
<7i 2iVi:
j|, )7' 4E : w(q! = Y.2 = - Y.2
C* wU( ! = -Y.2 - (Y1 ! = -Y.2 - (Y1 !
w UU( ! =
,8.12 F).V12 (0H1• @* wUU( "
VB? SOi +H9
Dc %—12 ,)y@ qV? 8+ F)i S7 @)D F)i + = 9
C). + = / S7 9 = 1-/ ,+ %0\@ :
=
VB? H(U! =
<7i 8 : @)y12 'i1) 8•12
114
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
<7i 2iVi :


= H(j! ] H(YIj! (%/@'!
<7i 9 : GiV 4f @* '5, 12&1 ,i1 8ii 8J@ qc, )iQ1 /(! F)i U" VOi 'li ,i1 @)X1 1 ,; '( @*
%5 67i Y(! ,)b+ :
C)y12 'i1) 8•12 %5 67i ,812 9:1)
T)b+
<7i 2iVi:
T)-. %W 97i SOi 'Xi ,+ @*:
V: /(!–0 1R1 9c, %—12 ,)y@ ,8R1 ,0$12 %0$12 SOi:
115
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
C512 ,c, @V @3@ 9c, %—12 ,)y@ @A+ ,;12 ,i1 ,)-. SG:
H+?
C)0$12 rrr :sŒ TH•NG ƒŽ T•r „U
<ˆr 1: @). 95 '( @* @$ 4E '( ' = 4 1)0 4+:
U=o3H23H11H123H10p
©" V_ @L? '( S7 %& ):1) FG, @c @A+ 95 '( U
F" V_ 't, ,X+ %5 '(
Y" LB/ 1 95 '( )Q ,)E12 6 ,; '( @* @3@ ,h )\/ 4$ %—12" V_ %& ):1) FG, @c @A+ 95 '( S;+
Yt/
<7i 2iVi:
©" CL? '( :
----------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 0
2 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 1
3 1 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 2
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------sy@ 3
Đ& ):1) FG, @c :
3
116
11I13I2011
0
0
1
0
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
F" st, ,X+ %5 '(:
$i ni pi
- + -
,- , +.
++ , @
+,- - @^
+a , +
Y" Th )\/ 4$ %—12 : 23H123H10
Th )\/ @Ei : 3H11
<5 '( )Q ,)E12 @* 6 ,; '( :
1
=233H
2
=1233H 3=101011H
4
=2311H
5
=12311H

6
=102311
<7i 5 : YB/ 1 95 '( @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
$
i
$
+
$
,
$
-
$
.
$
@
$
]
$
^
$
_
$
`
9%$
i
& -. , +` + a^ a. a- a, a+
<•12 '( 1)K /)L1 '=2H ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1H,[1) %X 67i ,812 9:1) @A+ ,; '( 1
,9
S7 ,[1)
,)-. Fi1) ,G @A+ ,; '( :
<7i 2iVi :
#$ %& '( )*+ ,)-. /)0$12 /)3/ #)+11.1:

i
P(
i
! P
i
1
i
DJ12 1)K /)L1 @A+ P
i
T; s(
$
+
-. 0 2 0 00
$
,
, "34 3 0"01010111 010
117
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
$
-
+` "54 3 0"10001010 100
$
.
+ "73 4 0"1011010 1011
$
@
a^ "83 4 0"11010100 11 01
$
]
a. "9 5 0"11100110 11100
$
^
a- "94 6 0"11110000 111100
$
_
a, "97 6 0"11111000 111110
$
`
a+ "99 1 0"11111101 1111110
ĐX 67i ,812 9:1) ,; '( :
>,8./? @A+ ,B/ ,i1:
C)D 4E Fi1) ,G @A+ 95 '( :
<7i 7 : @). 12&1 ,i1 U @* 4$ %& ,)E12 FR 1)0 4+:
$
i
$
+
$
,
$
-
$
+.
9%$
i
& @ ,@ -+@ -+ a+@^ a+@]
D12 '( Hww'+1 FG, )\/ '( %W %M '( )*+ 12&1 ,i1 ,8R1 SOi @$ 4E '( '=2
<7i 2iVi:
P(
i
! #$ %& '( )*+ T; '(
@ 0
,@ 10
-+@ 11000
-+ 11001
-+ 11010
118
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
-+ 11011
a+@^ 111000
a+@^ 111001
a+@^ 111010
a+@^ 111011
a+@^ 111100
a+@^ 111101
a+@^ 111110
a+@] 111111
C)0$12 rV : sŒ CH˜NG NHrỄU: sŒ ƒH•r
B=' E : !a #rQn o'n% c:a b" !p #-U4n #>n% HqIEN #r@n 3./n Gr HJN <= :
a.B'W- d'dn G d.D' dsn c%-tn G
c%
b.67c 3bn% !a #rQn #%u H
c%
c. L'v#

Y@ c7c #2 !p cS 3.?c #2 G ,= G
c%
d. 67c 3bn% Y%oBn c7c% Ha!!'n c:a b" !p n=U
b=' 'B':
119
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
a.L8U c"# q <=! c"# 1Ic"# 1 <=! c"# E #a cS !a #rQn o'n% G
c%:
b.Ta cS :H
c%
wVP
T
I
nVY
x G
c.L'v# Y@ c7c #2 !p c:a G ,= G
c%:
Zyc#or !an
#'n a
ZGa.G zH,N ,{Ga.G
c%
|H,{N
000 0000000 0 0000000 0
001 1011100 K 0011110 K
010 0101110 K 0100111 K
011 1110010 K 0111001 K
100 0010111 K 1001011 K
101 1001011 K 1010101 K
110 0111001 K 1101100 K
111 1100101 K 1110010 K
120
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
d. CB J b" !p #r@n 3a- cS }GK <= #rFn *+ Ha!!'n n%~ n%8# c:a c7c #2 !p
Y%7c Y%ln c:a c%9n
C%.&n L : M] Z•NG
B=' 1: c%mn !'n% r€n 3a #%mc *'n% H(N c:a 1 b" !p ,$n <= .Dc *+ c:a (
n
i1
B=' 'B':
G'B *u
c•n <= 1 3a #%mc !p._%' 3S:

Z=
T2 3cU :
HaU
Tmc <= H3Rc!N
B=' L : c%mn !'n% r€n #ron 1 b" !p ,$n Y%' !‚- *a' ƒH(N cS #%W d$ 3.?c #%P
!‚- *a' ƒ
H'N
H(N c%-UWn dbc% ,$n ' b'# *o ,D' ƒH(N c•n cS #%W d$ 3.?c
B=' 'B':
Ta c%mn !'n% b€n R%Bn c%mn.
N4- ƒ
H'N
H(N <= 1 !‚- *a' Y%ln R%7# %'vn 3.?c #%P ƒ
H'N
H(N <= 1 #2 !p. T2 3cU #%yo 3bn%
n%„a c:a !p ,$n #%P ƒH(N c•n <= 1 #2 !p. _%' 3S ,P !p ,$n <= !p #-U4n #>n% n@n
1 #2 !p ,H(N b8# Y… *a- Y%' c%b- #7c 3"n *a' c:a ƒH(N *† b'4n #%=n% 1 #2 !p ,{H(N ,=
Y%ln R%7# %'vn *a' 3.?c. ‡'a- naU !‚- #%-‚n ,D' 'B #%'4# <= ƒH(N <= !‚- *a' R%7#
%'vn 3.?c.
B7I T89 ;< THU=>T TH:NG TIN
121
11I13I2011
ĐẶNG QUANG HUY - D09VTH2 GVHD: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Chương @: M) VDng
GD+ 4f 2(q! Y7 %+ ,)y@ 4i1) @A+ '5, 95 '( S^12 @* %5 67i ,; '( 1"C)y12 'i1)
8•12 1G 1 Y7 4E 12?R1 1)b 1)c, 4+. @). q
1
] 1 @)i+ )G, @). 2(q! ,): ,8X12 4E
H+''i12 @A+ 95 '( F)d12 1)b )$1 3"
GIƒI
T+ @)y12 'i1) 97i ,.31 9•12 /)0$12 /)3/ @)y12 'i1) /)71 @)y12"GiV 4f 95 '(
1)0 SB? @* ,8X12 4E H+''i12 1)b )$1 3H,y@ Y7 9•12 1 ).t@ 2"
a. T80i12 )\/ ,8X12 4E H+''i12 9•12 1 ,): ,&1 ,Ji '5, ,; '( S(q! 4+. @).
T(S!=1"ƒ)i %* ,8.12 ,; '( S @)D @* 6? 1)c, '5, F• ,z 9•12 1H2iV 4f %* Y7 S
i
"
VB?:
V
i
(q! = S
i
q
1-i
: 2(q!
ƒ)i %* 2(q! F)d12 ,)M Y7 0O@ 4E @A+ q
1
] 1
b. T80i12 )\/ ,8X12 4E H+''i12 9•12 2 ,): ,&1 ,Ji '5, ,; '( S(q! 4+. @).
T(S! = 2" ƒ)i %* ,8.12 ,; '( S @* 2 F• ,z 9•12 1H 2iV 4f %* Y7 S
i
S7 S
©
" C* ,)M
2iV 4f i – © S7 6¦ 1)iR1 1 – i – ©"VB?:
S
i
(q!= S
i
q
1-i
] S
©
q
1-©
= q
1-i
] q
1-©
: 2(q!
H+?: q
1-i
(q
i-©
] 1! : 2(q!
T; %L?: q
i-©
] 1 : 2(q! ,8.12 F)i i-© › 1 'L ,)g1 SOi 2iV ,)iG, 9+1 %{ 1 Y7 4E
1)b 1)c, 4+. @). q
1
] 1 : 2(q!"
VB? ,8X12 4E H+''i12 @A+ 95 '( /)Vi Yd1 YO1 )$1 ).t@ 9•12 3"
122
11I13I2011

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->