P. 1
KeToan.org Luan Van Ke Toan Ban Hang Va Xac Dinh Ket Qua Ban Hang 1

KeToan.org Luan Van Ke Toan Ban Hang Va Xac Dinh Ket Qua Ban Hang 1

|Views: 469|Likes:
Được xuất bản bởivivuvo

More info:

Published by: vivuvo on Apr 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

Chuyên đề tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển,
nhất ịnh ph!i c" phư#ng án kinh doanh ạt hiệu $u! kinh tế% &ể 'ng v(ng và
phát triển trong iều kiện) c" *+ cạnh tranh ga, g-t, doanh nghiệp ph!i n-m .-t và
áp 'ng ư/c t0m 12, nhu c3u c4a người ti5u d6ng v7i *!n ph8m c" chất 1ư/ng
cao, giá thành hạ, m9u m: phong ph;, a dạng ch4ng 1oại% <uốn v=,, các doanh
nghiệp ph!i giám *át tất c! các $u, tr>nh t? kh0u mua hàng ến kh0u ti5u th@
hàng hoá ể !m .!o việc .!o toàn và tAng nhanh tốc B 1u0n chu,ển vốn, gi( u,
tCn v7i .ạn hàng, th+c hiện 3, 4 nghDa v@ v7i Ehà nư7c, c!i thiện ời *ống v=t
chất và tinh th3n c4a cán .B cFng nh0n vi5n, doanh nghiệp !m .!o c" 1/i nhu=n
ể tCch 1uG mH rBng phát triển *!n Iuất kinh doanh%
J#n thế n(a nhu c3u ti5u d6ng tr5n thị trường hiện na, Ki hLi Moanh
nghiệp ph!i tạo ra doanh thu c" 1/i nhu=n%<uốn v=, th> Moanh nghiệp ph!i *!n
Iuất cái thị trường c3n ch' khFng ph!i cái mà doanh nghiệp c" và t+ Nt ra cho
m>nh nh(ng c0u hLiOP!n Iuất cái g>, *!n Iuất cho ai, *!n Iuất như thế nào và *!n
Iuất .ao nhi5uQ
&ể ạt ư/c m@c ti5u 1/i nhu=n) &ạt 1/i nhu=n cao và an toàn trong hoạt
Bng *!n Iuất kinh doanh, cFng t, ph!i tiến hành ồng .B các .iện pháp $u!n 12 ,
trong " hạch toán kế toán 1à cFng c@ $uan trRng, khFng thể thiếu ể tiến hành
$u!n 12 các hoạt Bng kinh tế, kiểm tra việc *S d@ng, $u!n 12 tài *!n, hàng hoá
nhTm !m .!o tCnh nAng Bng, *áng tạo và t+ ch4 trong *!n Iuất kinh doanh, tCnh
toán và Iác ịnh hiệu $u! c4a t?ng hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh 1àm c# *H vạch
ra chiến 1ư/c kinh doanh%
U
Chuyên đề tốt nghiệp
VFng t, cW ph3n thuốc 1á và chế .iến th+c ph8m X-c Yiang 1à mBt doanh
nghiệp *!n Iuất "ng tr5n ịa .àn tZnh X-c Yiang, ngoài việc *!n Iuất *!n ph8m
ph@c v@ nhu c3u ti5u d6ng trong nư7c% Moanh nghiệp cKn 1àm nhiệm v@ Iuất
kh8u nhTm gi!i $u,ết mBt ph3n việc 1àm cho người 1ao Bng tại ịa phư#ng, tAng
nguồn thu ngoại tệ, ồng thời [m 1ại nguồn 1/i nhu=n áng kể cho doanh nghiệp%
Pau thời gian t>m hiểu th+c trạng hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh c\ng
như .B má, $u!n 12 c4a cFng t,, [m nh=n thấ, kế toán n"i chung và kế toán .án
hàng và Iác ịnh kết $u! .án hàng c4a cFng t, n"i ri5ng 1à mBt .B ph=n $uan
trRng trong việc $u!n 12 hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh c4a cFng t,, n5n 1uFn
1uFn Ki hLi ph!i ư/c hoàn thiện% ]> v=, [m $u,ết ịnh i *0u nghi5n c'u cFng
tác kế toán c4a cFng t, v7i ề tài ^Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết
quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực ph! "#c $i%ngO ể
viết chu,5n ề .áo cáo c4a m>nh%
Trong $uá tr>nh th+c t=p, [m : ư/c *+ chZ d9n, gi;p _ c4a các th3,, cF
giáo .B mFn kế toán doanh nghiệp *!n Iuất, tr+c tiếp 1à th3, giáo Egu,`n ]\
]iệt c6ng các .ác, các cF cán .B kế toán cFng t, cW ph3n thuốc 1á và chế .iến
th+c ph8m X-c Yiang% Tu, nhi5n, phạm vi ề tài rBng, thời gian th+c tế chưa
nhiều n5n kh" tránh khLi nh(ng thiếu *"t% am rất mong nh=n ư/c *+ chZ .!o,
gi;p _ c4a các th3, cF giáo và các .ác, các cF phKng kế toán cFng t, ể chu,5n
ề c4a [m ư/c hoàn thiện h#n%
Em xin chân thành cảm ơn
!"# c"# g$m % ch&ơng'
Ch&ơng (' &' lu(n chung v) kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
t*ong +o%nh nghi,p-
Ch&ơng )' Thực t*.ng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công
ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực ph! "#c $i%ng-
b
Chuyên đề tốt nghiệp
Ch&ơng %' /0t 1ố đ) xu2t nh3! hoàn thi,n tổ chức công tác kế toán bán
hàng và xác định kết quả ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến
thực ph! "#c $i%ng-
c
Chuyên đề tốt nghiệp
C*+,N- (
L. LU/N C*UN- 01 23 456N !6N *7N- 07 86C Đ9N*
234 :U; !6N *7N- 4<5N- =5>N* N-*I?@
(A(- BC cDn thiEt tF chGc HE t#"n I"n hàng Jà HEt Kuả I"n hàng tL#ng =#Mnh
nghiệpA
4-4-4-5uá t*6nh bán hàng7 kết quả bán hàng
Joạt Bng *!n Iuất c4a con người 1à hoạt Bng t+ giác c" 2 th'c và c" m@c
Cch, ư/c 1Np i 1Np 1ại và khFng ng?ng ư/c Wi m7i, h>nh thành $uá tr>nh tái
*!n Iuất I: hBi, gồm các giai oạn) P!n Iuất d 1ưu thFng d ph0n phối d ti5u d6ng%
Vác giai oạn nà, di`n ra mBt cách tu3n t+ và ti5u th@ 1à kh0u cuối c6ng $u,ết
ịnh ến *+ thành cFng ha, thất .ại c4a mBt Moanh nghiệp%
P!n ph8m c4a doanh nghiệp *au khi ư/c *!n Iuất Iong th> vấn ề hàng
3u mà tất c! các doanh nghiệp $uan t0m t7i 1à vấn ề ti5u th@% Ti5u th@ ha, .án
hàng 1à $uá tr>nh chu,ển hoá vốn t? h>nh thái hiện v=t *ang h>nh thái giá trị Otiền
tệO và h>nh thành kết $u! .án hàng% JoNc n"i mBt cách khác .án hàng việc
chu,ển $u,ền *H h(u *!n ph8m hàng hoá g-n v7i ph3n 1/i Cch hoNc r4i ro cho
khách hàng, ồng thời ư/c khách hàng thanh toán hoNc chấp nh=n thanh toán%
<ối $uan hệ trao Wi gi(a doanh nghiệp v7i người mua 1à $uan hệ Othu=n
mua v?a .ánO Moanh nghiệp v7i tư cách 1à người .án ph!i chu,ển giao *!n ph8m
cho người mua th[o ;ng các iều kho!n $u, ịnh trong h/p ồng kinh tế : k2
gi(a hai .5n% $uá tr>nh .án hàng ư/c coi 1à kết th;c khi : hoàn tất việc giao
hàng và .5n mua : tr! tiền hoNc chấp nh=n thanh toán cho *ố *!n ph8m hàng hoá
"% ehi $uá tr>nh .án hàng chấm d't doanh nghiệp *f c" mBt kho!n doanh thu về
ti5u th@ *!n ph8m, v=t tư hàng hoá ha, cKn gRi 1à doanh thu .án hàng%
Ehư ch;ng ta : .iết hoạt Bng .án hàng chZ 1à c# *H ể Iác ịnh kết $u!
.án hàng c4a doanh nghiệp, thFng $ua hoạt Bng .án hàng doanh nghiệp c" thể
.iết ư/c 1/i nhu=n cao ha, thấpQ T? " *f .iết ư/c t>nh h>nh *!n Iuất kinh
doanh c4a doanh nghị5p m>nh như thế nào ể c" phư#ng hư7ng $u!n 12 tốt h#n%
g
Chuyên đề tốt nghiệp
4-4-8-9:u cầu quản l' quá t*6nh bán hàng7 kết quả bán hàng
hu!n 12 $uá tr>nh .án hàng và kết $u! .án hàng 1à mBt ,5u c3u th+c tế, n"
Iuất phát t? m@c ti5u c4a doanh nghiệp% Eếu doanh nghiệp $u!n 12 tốt kh0u .án
hàng th> m7i !m .!o ư/c chZ ti5u hoàn thành kế hoạch ti5u th@ và ánh giá
chCnh Iác hiệu $u! *!n Iuất kinh doanh c4a doanh nghiệp "% Mo v=, vấn ề Nt
ra cho mii doanh nghiệp 1à)
j hu!n 12 kế hoạch và t>nh h>nh th+c hiện kế hoạch ti5u th@ ối v7i t?ng
thời kk, t?ng khách hàng, t?ng hoạt Bng kinh tế%
j hu!n 12 chất 1ư/ng, c!i tiến m9u m: và I0, d+ng thư#ng hiệu *!n ph8m
1à m@c ti5u cho *+ phát triển .ền v(ng c4a doanh nghiệp%
j hu!n 12 th[o dli t?ng phư#ng th'c .án hàng, t?ng khách hàng, t>nh h>nh
thanh toán c4a khách hàng, ,5u c3u thanh toán ;ng h>nh th'c, ;ng hạn ể tránh
hiện tư/ng mất mát, thất thoát, ' Rng vốn% Moanh nghiệp ph!i 1+a chRn h>nh
th'c ti5u th@ *!n ph8m ối v7i t?ng #n vị, t?ng thị trường, t?ng khách hàng
nhTm th;c 8, nhanh $uá tr>nh ti5u th@ ồng thời ph!i tiến hành thAm dK, nghi5n
c'u thị trường, mH rBng $uan hệ .uFn .án trong và ngoài nư7c%
j hu!n 12 chNt chf vốn c4a thành ph8m [m ti5u th@, giám *át chNt chf các
kho!n chi phC .án hàng, chi phC $u!n 12 doanh nghiệp, kiểm tra tCnh h/p pháp,
h/p 12 c4a các *ố 1iệu, ồng thời ph0n .W cho hàng ti5u th@, !m .!o cho việc Iác
ịnh ti5u th@ ư/c chCnh Iác, h/p 12%
j &ối v7i việc hạch toán ti5u th@ ph!i tW ch'c chNt chf, khoa hRc !m .!o
việc Iác ịnh kết $u! cuối c6ng c4a $uá tr>nh ti5u th@, ph!n ánh và giám ốc t>nh
h>nh th+c hiện nghDa v@ ối v7i Ehà nư7c 3, 4, kịp thời%
4-4-;-<%i t*=7 nhi,! v> c?% kế toán bán hàng kết quả bán hàng
m
Chuyên đề tốt nghiệp
Eh>n tr5n phạm vi Moanh nghiệp ti5u th@ thành ph8m ha, .án hàng 1à nh0n
tố $u,ết ịnh ến *+ thành cFng ha, thất .ại c4a doanh nghiệp% Ti5u th@ thể hiện
*'c cạnh tranh và u, tCn c4a doanh nghiệp tr5n thị trường% E" 1à c# *H ể ánh giá
tr>nh B tW ch'c $u!n 12 hiệu $u! *!n Iuất kinh doanh c4a doanh nghiệp% <Nt
khác n" c\ng gián tiếp ph!n ánh tr>nh B tW ch'c các kh0u cung 'ng, *!n Iuất
c\ng như cFng tác d+ tr(% X!o $u!n thành ph8m%
Tr5n phạm vi toàn .B nền kinh tế, .án hàng c" mBt vai trK Nc .iệt , n" v?a
1à iều kiện ể tiến hành tái *!n Iuất I: hBi v?a 1à c3u nối gi(a nhà *!n Iuất v7i
người ti5u d6ng, ph!n ánh *+ gNp nhau gi(a cung và c3u về hàng hoá, $ua "
ịnh hư7ng cho *!n Iuất, ti5u d6ng và kh! nAng thanh toán%
]7i mBt doanh nghiệp việc tAng nhanh $uá tr>nh .án hàng t'c 1à tAng vKng
$ua, c4a vốn, tiết kiệm vốn và tr+c tiếp 1àm tAng 1/i nhu=n c4a doanh nghiệp% T?
" *f n0ng cao ời *ống, thu nh=p cho cán .B cFng nh0n vi5n trong doanh nghiệp
và th+c hiện 3, 4 nghDa v@ v7i nhà nư7c%
Trong doanh nghiệp kế toán 1à cFng c@ $uan trRng ể $u!n 12 *!n Iuất và
ti5u th@, thFng $ua *ố 1iệu c4a kế toán n"i chung, kế toán .án hàng và kết $u! .án
hàng n"i ri5ng gi;p cho doanh nghiệp và cấp c" th8m $u,ền ánh giá ư/c m'c
B hoàn thành c4a doanh nghiệp về *!n Iuất, giá thành, ti5u th@ và 1/i nhu=n%
&ể th+c *+ 1à cFng c@ cho $uá tr>nh $u!n 12, kế toán .án hàng và kết $u!
.án hàng ph!i th+c hiện tốt, 3, 4 các nhiệm v@ *au)
nTW ch'c th[o dli, ph!n ánh chCnh Iác, 3, 4, kịp thời giám *át chNt chf
t>nh h>nh hiện c" và *+ .iến Bng c4a t?ng 1oại *!n ph8m%
nph!n ánh và ghi chop 3, 4, kịp thời, chCnh Iác các kho!n doanh thu, các
kho!n gi!m tr? doanh thu và chi phC c4a t?ng hoạt Bng trong doanh nghiệp%
nph!n ánh và tCnh toán chCnh Iác kết $u! c4a t?ng hoạt Bng, giám *át t>nh
h>nh th+c hiện nghDa v@ ối v7i nhà nư7c%
q
Chuyên đề tốt nghiệp
nVung cấp thFng tin kế toán ph@c v@ cho việc 1=p .áo cáo tài chCnh và
ịnh kk ph0n tCch hoạt Bng kinh tế 1i5n $uan ến $uá tr>nh .án hàng , Iác ịnh
và ph0n phối kết $u!% Ehiệm v@ kế toán .án hàng và kết $u! .án hàng ph!i 1uFn
g-n 1iền v7i nhau%
(A)A LN OuPn cơ Iản Jề I"n hàng Jà HEt Kuả I"n hàng'
4-8-4-@hABng thức bán hàng
VFng tác ti5u th@ thành ph8m trong doanh nghiệp c" thể ư/c tiến hành
th[o nh(ng phư#ng th'c *au)
nphư#ng th'c .án .uFn)
Xán .uFn 1à việc .án *!n ph8m c4a doanh nghiệp cho các doanh nghiệp
khác, các cSa hàng, ại 12%%%]7i *ố 1ư/ng 17n ể các #n vị tiếp t@c .án cho các tW
ch'c khác ha, ph@c v@ cho việc khác nhTm áp 'ng nhu c3u kinh tế%
CQ ) ph&ơng thGc I"n IuRnA
j Xán .uFn $ua kho%
j Xán .uFn khFng $ua kho%
n phư#ng th'c .án 1r)
Xán 1r 1à phư#ng th'c .án hàng tr+c tiếp cho người ti5u d6ng nhTm áp
'ng nhu c3u *inh hoạt cá nh0n và .B ph=n nhu c3u kinh tế t=p thể% Pố 13n ti5u th@
c4a mii 13n .án thường nhL, c" nhiều phư#ng th'c .án 1r)
j phư#ng th'c .án hàng thu tiền tr+c tiếp%
j phư#ng th'c .án hàng ại 12sk2 gSit%
j phư#ng th'c .án hàng tr! g"p, tr! ch=m%
j Vác phư#ng th'c .án hàng khác%
4-8-8-+o%nh thu bán hàng
Th[o chu8n m+c *ố Ug .an hành th[o $u,ết ịnh Ugu ngà, cUvUbvbwwU c4a
XB tài chCnh th>)
Moanh thu 1à tWng giá trị các 1/i Cch kinh tế doanh nghiệp thu ư/c trong kk
kế toán, phát *inh t? các hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh thFng thường c4a doanh
nghiệp, g"p ph3n 1àm tAng nguồn vốn ch4 *H h(u%
x
Chuyên đề tốt nghiệp
Moanh thu phát *inh t? giao dịch, *+ kiện ư/c Iác ịnh .Hi tho! thu=n
gi(a doanh nghiệp v7i .5n mua hoNc .5n *S d@ng tài *!n% E" ư/c Iác ịnh .Tng
giá trị h/p 12 c4a các kho!n : thu ư/c hoNc *f thu ư/c *au khi tr? các kho!n
chiết khấu thư#ng mại, gi!m giá hàng .án và giá trị hàng .án .ị tr! 1ại%
VhZ ghi nh=n Moanh thu trong kk kế toán khi tho! m:n ồng thời các iều
kiện ghi nh=n doanh thu .án hàng *au)
nMoanh nghiệp : chu,ển giao ph3n 17n r4i ro và 1/i Cch g-n 1iền v7i
$u,ền *H h(u *!n ph8m hoNc hàng hoá cho người mua%
nMoanh nghiệp khFng cKn n-m gi( $u,ền $u!n 12 hàng hoá như người *H
h(u hàng hoá hoNc $u,ền kiểm *oát hàng hoá%
nMoanh thu ư/c Iác ịnh tư#ng ối ch-c ch-n%
nMoanh nghiệp : thu ư/c hoNc *f thu ư/c 1/i Cch kinh tế t? giao dịch
.án hàng%
y
Chuyên đề tốt nghiệp
Moanh thu .án
hàng và cung cấp
dịch v@
z
Moanh thu .án hàng
th[o hoá #n
d
Vác kho!n gi!m tr?
doanh thu .án hàng
u
Chuyên đề tốt nghiệp
4-8-;-Các khoản giả! t*D Eo%nh thu bán hàng
Vác kho!n gi!m tr? doanh thu như ) Vhiết khấu thư#ng mại, gi!m giá hàng
.án, hàng .án .ị tr! 1ại, thuế ti5u th@ Nc .iệt, thuế Iuất kh8u, thuế YTYT nBp
th[o phư#ng pháp tr+c tiếp, ư/c tCnh gi!m tr? vào doanh thu ghi nh=n .an 3u
ể Iác ịnh doanh thu thu3n, 1àm c# *H ể tCnh kết $u! kinh doanh trong kk kế
toán%
nVhiết khấu thư#ng mại)
{à kho!n tiền mà doanh nghiệp : gi!m tr? hoNc : thanh toán cho người
mua hàng do việc người mua hàng : mua hàng s*!n ph8m, hàng hoá, dịch v@t
v7i 1ư/ng 17n th[o tho! thu=n về chiết khấu thư#ng mại : ghi trong h/p ồng
kinh tế mua .án hoNc các cam kết mua, .án hàng%
nYi!m giá hàng .án)
{à gi!m tr? ư/c doanh nghiệp s.5n .ánt chấp thu=n mBt cách Nc .iệt
tr5n giá : tho! thu=n tr5n hoá #n, v> 12 do hàng .án .ị kom ph8m chất, khFng
;ng $u, cách, hoNc khFng ;ng thời hạn ghi trong h/p ồng%
nJàng .án .ị tr! 1ại)
{à *ố *!n ph8m, hàng hoá doanh nghiệp : Iác ịnh ti5u th@, nhưng .ị
khách hàng tr! 1ại do vi phạm các iều kho!n : cam kết trong h/p ồng kinh tế%
Ehư hàng kom ph8m chất, *ai $u, cách, ch4ng 1oại% Jàng .án .ị tr! 1ại ph!i c"
vAn .!n ề nghị c4a người mua ghi rl 12 do tr! 1ại hàng , *ố 1ư/ng hàng .ị tr! 1ại,
giá trị hàng .ị tr! 1ại, Cnh k|m hoá #nsnếu tr! 1ại toàn .Bt hoNc .!n *ao hoá
#nsnếu tr! 1ại mBt ph3nt%
nThuế TT&X, thuế }e, thuế YTYT 1à kho!n thuế gián thu tCnh tr5n doanh
thu .án hàng, các kho!n thuế nà, tCnh cho các ối tư/ng ti5u d6ng hàng hoá, dịch
v@ ph!i chịu, các c# *H *!n Iuất, kinh doanh chZ 1à #n vị thu nBp thuế tha, cho
người ti5u d6ng hàng hoá, dịch v@ "%
jThuế TT&X)
Uw
Chuyên đề tốt nghiệp
{à kho!n thuế doanh nghiệp ph!i nBp trong trường h/p doanh nghiệp ti5u
th@ nh(ng hàng hoá Nc .iệt thuBc danh m@c v=t tư, hàng hoá chịu thuế TT&X%
jThuế }e)
{à kho!n thuế doanh nghiệp ph!i nBp khi Iuất kh8u hàng hoá mà hàng hoá
" ph!i chịu thuế Iuất kh8u%
j Thuế YTYT trong trường h/p doanh nghiệp nBp thuế th[o phư#ng pháp
khấu tr? thuế%
Thuế YTYT ph!i nBp z Thuế YTYT 3u ra d thuế YTYT 3u vào%
Trong ")
UU
Chuyên đề tốt nghiệp
Thuế YTYT
3u ra
z
Yiá tCnh thuế c4a hàng
hoá dịch v@ .án ra
I
Thuế *uất
thuế YTYTs~t
Ub
Chuyên đề tốt nghiệp
Uc
Chuyên đề tốt nghiệp
Thuế YTYT 3u vào z tWng *ố thuế YTYT : thanh toán ư/c ghi tr5n hoá
#n YTYT mua hàng hoá, dịch v@ hoNc hàng hoá, dịch v@ nh=p kh8u%
Trong chZ ti5u doanh thu .án hàng cKn c" c! thuế ph!i nBp về hàng ti5u
th@stWng giá thanh toánt% TWng *ố doanh thu .án hàng *au khi tr? các kho!n gi!m
giá hàng .án, doanh thu c4a *ố hàng .án .ị tr! 1ại, thuế ti5u thu Nc .iệt, thuế
}Ee ư/c gRi 1à doanh thu thu3n%
4-8-F- $iá vốn hàng ti:u th>7 giá vốn hàng xu2t bán7 chi phG bán hàng7
chi phG quản l' Eo%nh nghi,p tGnh cho hàng ti:u th>
n Yiá vốn hàng ti5u th@
{à toàn .B các chi phC 1i5n $uan ến $uá tr>nh .án hàng, .ao gồm giá trị giá
vốn c4a hàng Iuất kho : .án, chi phC .án hàng, chi phC $u!n 12 doanh nghiệp
ph0n .W cho hàng : .án trong kk%
Ug
Chuyên đề tốt nghiệp
Trị giá vốn c4a
hàng .án ra
z
Trị giá vốn c4a
hàng Iuất ra : .án
d
Vp XJ, Vph{ME
ph0n .W cho hàng :
.án
Um
Chuyên đề tốt nghiệp
Uq
Chuyên đề tốt nghiệp
n Trị giá vốn hàng Iuất kho : .án%
Trị giá vốn hàng Iuất kho : .án ư/c Iác ịnh .Tng U trong g phư#ng
pháp và ồng thời ph@ thuBc vào t?ng 1oại h>nh doanh nghiệp c@ thể%
j &ối v7i doanh nghiệp *!n Iuất%
Trị giá vốn hàng Iuất kho : .án hoNc thành ph8m hoàn thành khFng nh=p
kho ưa .án nga, chCnh 1à giá thành *!n Iuất th+c tế c4a thành ph8m Iuất kho
hoNc giá thành *!n Iuất th+c tế c4a *!n ph8m hoàn thành, c" g phư#ng pháp tCnh%
d phư#ng pháp tCnh th[o giá Cch danh) Th[o phư#ng pháp nà, khi Iuất
kho thành ph8m th> cAn c' vào *ố 1ư/ng Iuất kho thuBc 1F nào và giá thành th+c
tế nh=p kho c4a 1F " ể tCnh giá trị Iuất kho%
d phư#ng pháp nh=p trư7c, Iuất trư7c) v7i gi! thiết thành ph8m nào nh=p
kho trư7c th> *f Iuất trư7c, thành ph8m nh=p kho th[o giá nào th> Iuất kho th[o
giá ", *au " cAn c' vào *ố 1ư/ng Iuất kho ể tCnh th+c tế Iuất kho% Ehư v=, giá
vốn th+c tế c4a thành ph8m tồn kho cuối kk ư/c tCnh th[o giá thành th+c tế c4a
thành ph8m thuBc các 13n nh=p *au c6ng%
d phư#ng pháp nh=p *au, Iuất trư7c) ]7i gi! thiết thành ph8m nào nh=p
kho *au th> Iuất trư7c, thành ph8m nh=p th[o giá nào th> Iuất th[o giá ", *au "
cAn c' vào *ố 1ư/ng Iuất kho ể tCnh ra giá trị Iuất kho% Ehư v=, giá vốn th+c tế
c4a thành ph8m tồn kho ư/c tCnh th[o giá thành th+c tế c4a thành ph8m thuBc
các 13n nh=p 3u ti5n%
d phư#ng pháp .>nh $u0n gia $u,ền) Th[o phư#ng pháp nà, trị giá vốn
c4a thành ph8m Iuất kho ể .án ư/c cAn c' vào *ố 1ư/ng thành ph8m Iuất kho
và #n giá .>nh $u0n gia $u,ền sgiá thành *!n Iuất th+c tế #n vị .>nh $u0nt%
Ux
Chuyên đề tốt nghiệp
Yiá thành Iuất
kho
#nvị .>nh
$u0n
z Yiá thành *!n Iuất th+c
tế c4a thành ph8m tồn
kho 3u kk
j Yiá thành *!n Iuất th+c tế
c4a thành ph8m nh=p kho
trong kk
Uy
Chuyên đề tốt nghiệp
Pố 1ư/ng thành ph8m tồn
kho 3u kk
j
Pố 1ư/ng thành ph8m nh=p
kho trong kk
Uu
Chuyên đề tốt nghiệp
bw
Chuyên đề tốt nghiệp
Yiá thành c4a thành
ph8m Iuất kho
z
Pố 1ư/ng thành
ph8m Iuất kho
d
Yiá thành th+c tế
Iuất kho #n vị .>nh
$u0n
bU
Chuyên đề tốt nghiệp
Tr5n 0, 1à cách tCnh #n giá .>nh $u0n gia $u,ền cố ịnh c4a toàn .B *ố
thành ph8m tồn 3u kk và nh=p trong kk% Egoài ra c" thể tCnh th[o #n giá .>nh
$u0n gia $u,ền 1i5n hoàn s#n giá .>nh $u0n ư/c Iác ịnh *au mii 13n nh=pt%
<ii phư#ng pháp tCnh giá thành th+c tế c4a thành ph8m Iuất kho tr5n ều
c" ưu iểm, như/c iểm ri5ng% {+a chRn phư#ng pháp ph6 h/p nhất th> doanh
nghiệp ph!i cAn c' vào t>nh h>nh th+c tế ,5u c3u hạch toán c4a doanh nghiệp,
ồng thời !m .!o ngu,5n t-c nhất $uán ể các .áo cáo tài chCnh c" thể *o *ánh
ư/c và !m .!o ngu,5n t-c cFng khai% V! .a phư#ng pháp 3u muốn áp d@ng
ư/c ều ph!i c" #n giá th+c tế nh=p kho c4a t?ng 13n nh=p, trong khi h3u hết
các doanh nghiệp ều khFng thể 1àm ư/c iều " v7i thành ph8m cho n5n h3u
như n" khFng ư/c *S d@ng trong th+c tế%
j &ối v7i doanh nghiệp thư#ng mại)
d Trị giá vốn c4a hàng Iuất kho : .án .ao gồm) Trị giá mua th+c tế c4a
hàng Iuất kho : .án và chi phC mua hàng ph0n .W cho *ố hàng : .án%
d Trị giá mua th+c tế c4a hàng Iuất kho : .án ư/c Iác ịnh th[o mBt
trong g phư#ng pháp tCnh giá tư#ng t+ như tr5n%
d Vhi phC mua hàng ph0n .W cho *ố hàng : .án) Mo chi phC mua hàng 1i5n
$uan ến nhiều ch4ng 1oại hàng hoá, 1i5n $uan c! ến khối 1ư/ng hàng hoá trong
kk và hàng hoá 3u kk, cho n5n c3n ph0n .W chi phC mua hàng cho hàng : .án
trong kk và hàng tồn cuối kk%
Ti5u chu8n ph0n .W chi phC mua hàng ư/c 1+a chRn 1à)
d Pố 1ư/ng%
d TrRng 1ư/ng %
d Trị giá mua th+c tế c4a hàng hoá%
bb
Chuyên đề tốt nghiệp
Vhi phC mua
hàng ph0n
.W cho hàng
hoá : .án
trong kk
=
Vhi phC mua
hàng c4a hàng
hoá tồn kho
3u kk
j Vhi phC mua
hàng c4a hàng
hoá phát *inh
trong kk
I Ti5u chu8n ph0n
.W c4a hàng hoá
: Iuất .án
trong kk
bc
Chuyên đề tốt nghiệp
TWng ti5u th'c ph0n .W c4a hàng hoá
tồn cuối kk và hàng hoá :
Iuất .án trong kk
bg
Chuyên đề tốt nghiệp
sJàng hoá tồn cuối kk .ao gồm)hàng hoá tồn kho, hàng hoá : mua nhưng cKn
ang i tr5n ường và hàng hoá gSi i .án nhưng chưa ư/c chấp nh=nt
nVhi phC .án hàng)
{à toàn .B các chi phC phát *inh trong $uá tr>nh .án *!n ph8m, hàng hoá và
cung cấp dịch v@ .ao gồm)
jVhi phC nh0n vi5n .án hàng%
jchi phC v=t 1iệu, .ao .>%
jVhi phC d@ng c@ ồ d6ng%
j Vhi phC khấu hao TPV&%
j Vhi phC .!o hành *!n ph8m%
j Vhi phC .Tng tiền khác%
Vhi phC .án hàng th+c tế phát *inh trong kk c3n ư/c ph0n 1oại rl ràng và
tWng h/p th[o ;ng nBi dung $u, ịnh% Vuối kk kế toán c3n ph0n .W và kết
chu,ển chi phC .án hàng ể Iác ịnh kết $u! kinh doanh% ]iệc ph0n .W và kết
chu,ển chi phC nà, tuk vào t?ng 1oại h>nh doanh nghiệp và Nc iểm *!n Iuất
kinh doanh%
d &ối v7i doanh nghiệp trong kk khFng c" *!n ph8m ,hàng hoá ti5u th@ th>
toàn .B chi phC .án hàng ư/c kết chu,ển *ang th[o dli H Ochi phC chờ kết
chu,ểnO%
d &ối v7i các doanh nghiệp *!n Iuất c" chu kk *!n Iuất kinh doanh dài,
trong kk c" *!n ph8m ti5u th@ Ct hoNc ối v7i các doanh nghiệp thư#ng mại kinh
doanh hàng hoá c" d+ tr( và 1u0n chu,ển hàng hoá 17n stốn nhiều, Iuất .án
nhiềut th> cuối kk c3n ph!i ph0n .W chi phC .án hàng cho hàng tồn kho cuối kk,
t'c 1à chu,ển mBt ph3n chi phC .án hàng thành Ochi phC chờ kết chu,ểnO và ph3n
chi phC .án hàng cKn 1ại ph0n .W cho hàng : ư/c .án trong kk ể Iác ịnh kết
$u!%
Vhi phC .án hàng ph0n .W cho hàng cKn 1ại cuối kk ư/c Iác ịnh th[o
cFng th'c *au)
bm
Chuyên đề tốt nghiệp
Vhi phC
mua hàng
ph0n .W
z Vhi phC .án hàng
ph0n .W cho hàng
tồn 3u kk
j Vhi phC .án hàng
c3n ph0n .W phát
*inh trong kk
I Trị giá
hàng mua
cKn 1ại
bq
Chuyên đề tốt nghiệp
cho hàng
cKn 1ại cuối
kk
cuối kk
Trị giá mua
cKn 1ại cuối kk
j
Trị giá mua hàng
Iuất trong kk
bx
Chuyên đề tốt nghiệp
T? " Iác ịnh ph3n chi phC .án hàng ph0n .W cho khách hàng : .án
trong kk th[o cFng th'c *au)
by
Chuyên đề tốt nghiệp
Vhi phC .án
hàng ph0n .W
cho hàng .án
ra trong kk
z
Vhi phC .án
hàng ph0n .W
cho hàng tồn
3u kk
j
Vhi phC .án
hàng phát
*inh trong
kk

Vhi phC .án háng
ph0n .W cho
hàng cKn 1ại cuối
kk
bu
Chuyên đề tốt nghiệp
nVhC phC $u!n 12 doanh nghiệp)
Vhi phC $u!n 12 doanh nghiệp 1à toàn .B chi phC c" 1i5n $uan ến hoạt Bng
$u!n 12 kinh doanh, $u!n 12 hành chCnh và $u!n 12 iều hành chung toàn doanh
nghiệp .ao gồm)
jVhi phC nh0n vi5n $u!n 12%
jVhi phC v=t 1iệu $u!n 12%
jVhi phC ồ d6ng vAn phKng%
j Vhi phC khấu hao TPV&%
j Thuế phC, 1ệ phC%
j Vhi phC d+ phKng%
j Vhi phC dịch v@ mua ngoài%
jchi phC .Tng tiền khác%
4-8-H- Iết quả bán hàng
eết $u! .án hàng 1à *ố ch5nh 1ệch gi(a doanh thu thu3n và chi phC kinh
doanh 1i5n $uan ến $uá tr>nh .án hàng .ao gồm trị giá vốn c4a hàng Iuất kho ể
.án, chi phC .án hàng và chi phC $u!n 12 doanh nghiệp ph0n .W cho *ố hàng :
.án%
j }ác ịnh doanh thu thu3n)
cw
Chuyên đề tốt nghiệp
Moanh thu
.án hàng
Thu3n
z
Moanh thu .án
hàng và cung
cấp dịch v@ th[o
hoá #n

Vác kho!n gi!m
tr?sVeT<, YYJX,JXXT{
và thuế TT&X, thuế }e,
thuế YTYT ph!i nBp
cU
Chuyên đề tốt nghiệp
cb
Chuyên đề tốt nghiệp
j }ác ịnh giá vốn c4a hàng Iuất kho ể .án) &ối v7i các doanh nghiệp
*!n Iuất trị giá vốn thành ph8m Iuất kho ể .án hoNc thành ph8m hoàn thành
khFng nh=p kho ưa i .án nga, chCnh 1à giá thành *!n Iuất th+c tế c4a *!n ph8m
hoàn thành% Trị giá vốn thành ph8m Iuất kho ể .án ư/c tCnh .Tng g phư#ng
pháp : n5u H tr5n%
j }ác dịnh 1/i nhu=n gBp)
cc
Chuyên đề tốt nghiệp
{/i nhu=n
gBp
z Moanh thu thu3n d
Trị giá vốn c4a hàng
Iuất kho ể .án
cg
Chuyên đề tốt nghiệp
cm
Chuyên đề tốt nghiệp
j}ác ịnh chi phC .án hàng và chi phC $u!n 12 doanh nghiệp ph0n .W cho
*ố hàng : .án ư/c tr>nh .à, H tr5n%
j }ác ịnh 1/i nhu=n .án hàng)
cq
Chuyên đề tốt nghiệp
{#ị nhu=n .án
hàng trư7c
thuế
z {/i nhu=n gBp
d
Vhi phC .án hàng,
Vph{ME ph0n .W cho
hàng : .án
cx
Chuyên đề tốt nghiệp
Eếu ch5nh 1ệch mang dấu sjt th> kết $u! 1à 1:i và ngư/c 1ại%
(A%A 4F chGc HE t#"n I"n hàng Jà HEt Kuả I"n hàng tL#ng S#Mnh nghiệpA
4-;-4- Chứng tD tài khoản kế toán 1J E>ngK
ch'ng t? ch4 ,ếu *S d@ng trong kế toán .án hàng%
d Joá #n YTYT%
d Joá #n ki5m phiếu Iuất,
d phiếu thu tiền mNt%
d Yiấ, .áo c" c4a ng0n hàng%
d X!ng k5 hàng hoá .án ra%
d Vác ch'ng t?, .!ng k5 tCnh thuế%%
n Eh"m tài kho!n *S d@ng ph!n ánh doanh thu .án hàng và các kho!n
gi!m tr? doanh thu .án hàng%
d TemUU d Moanh thu .án hàng và cung cấp dịch v@, ph!n ánh doanh thu
.án hàng và cung cấp dịch v@ c4a doanh nghiệp trong mBt kk hạch toán
c4a hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh%
j Egu,5n t-c hạch toán vào Te mUU%
d &ối v7i *!n ph8m, hàng hoá, dịch v@ khFng thuBc diện ối tư/ng chịuthuế
YTYT th[o phư#ng pháp khấu tr? th> doanh thu .án hàng và cung cấp dịch v@ 1à
giá .án chưa c" thuế YTYT%
d &ối v7i *!n ph8m, hàng hoá, dịch v@ khFng thuBc diện ối tư/ng chịu
thuế YTYT hoNc chịu thuế YTYT th[o phư#ng pháp tr+c tiếp th> doanh thu .án
hàng và cung cấp dịch v@ 1à tWng giá thanh toán%
d &ối v7i *!n ph8m, hàng hoá, dịch v@ thuBc diện ối tư/ng chịu thuế
TT&X hoNc thuế Iuất kh8u th> doanh thu .án hàng và cung cấp dịch v@ 1à tWng
giá thanh toán s.ao gồm c! thuế TT&X,hoNc thuế }et%
d Eh(ng doanh nghiệp nh=n gia cFng, v=t tư, hàng hoá th> chZ ph!n ánh vào
doanh thu .án hàng và cung cấp dịch v@, *ố tiền gia cFng ư/c hưHng khFng .ao
gồm giá trị v=t tư, hàng hoá nh=n gia cFng%
cy
Chuyên đề tốt nghiệp
d &ối v7i hàng hoá nh=n .án ại 12, k2 gSi th[o phư#ng th'c .án ;ng giá
hưHng hoa hồng th> hạch toán vào doanh thu .án hàng và cung cấp dịch v@ ph3n
hoa hồng .án hàng mà doanh nghiệp ư/c hưHng%
d Trường h/p .án hàng th[o phư#ng th'c tr! ch=m, tr! g"p th> doanh
nghiệp ghi nh=n doanh thu .án hàng th[o giá .án tr! nga, và ghi nh=n vào doanh
thu hoạt Bng tài chCnh, ph3n 1:i tCnh tr5n kho!n ph!i tr! nhưng tr! ch=m ph6 h/p
v7i thời iểm ghi nh=n doanh thu ư/c Iác ịnh%
d Trường h/p trong kk doanh nghiệp : viết hoá #n .án hàng và : thu
tiền .án hàng nhưng ến cuối kk v9n chưa giao hàng cho người mua hàng, th> trị
giá *ố hàng nà, khFng ư/c coi 1à ti5u th@ và khFng ư/c hạch toán vào TemUU%
<à chZ hạch toán vào .5n c" TeUcU về kho!n tiền : thu c4a khách hàng , khi
th+c hiện giao hàng cho người mua *f hạch toán vào TemUU về giá trị hàng :
giao, : thu trư7c tiền .án hàng, ph6 h/p v7i iều kiện ghi nh=n doanh thu%
d TemUbd Moanh thu .án hàng nBi .B) M6ng ể ph!n ánh doanh thu c4a *!n
ph8m, hàng hoá, 1ao v@,dịch v@ ti5u th@ gi(a các #n vị tr+c thuBc trogn c6ng
mBt cFng t,%
d TembU d Vhiết khấu thư#ng mại% ph!n ánh *ố tiền doanh nghiệp gi!m giá
cho khách hàng mua v7i *ố 1ư/ng 17n%
j Egu,5n t-c hạch toán vào TembU%
VhZ hạch toán vào tài kho!n nà, kho!n chiết khấu thư#ng mại người mua
ư/c hưHng : th+c hiện trong kk th[o ;ng chCnh *ách chiết khấu thư#ng mại
c4a doanh nghiệp : $u, ịnh%
d Trường h/p người mua hàng nhiều 13n m7i ạt 1ư/ng hàng mua ư/c
hưHng chiết khấu th> kho!n chiết khấu thư#ng mại nà, ư/c gi!m tr? vào giá .án
tr5n Ohoá #n YTYTO hoNc Ohoá #n .án hàngO 13n cuối c6ng%
d Trường h/p khách hàng khFng tr+c tiếp mua hàng, hoNc khi *ố tiền chiết
khấu thư#ng mại cho người mua% eho!n chiết khấu thư#ng mại trong các trường
h/p nà, ư/c hạch toán vào TembU%
cu
Chuyên đề tốt nghiệp
d Trường h/p người mua hàng v7i khối 1ư/ng 17n ư/c hưHng chiết khấu
thư#ng mại , giá .án ph!n ánh tr5n hoá #n 1à giá : gi!m s: tr? chiết khấu
thư#ng mạit th> kho!n chiết khấu thư#ng mại nà, khFng ư/c hạch toán vào
TembU% Moanh thu .án hàng : ph!n ánh th[o giá : tr? chiết khấu thư#ng mại%
d TemcU d Jàng .án .ị tr! 1ại% ph!n ánh doanh thu c4a *ố thành ph8m hàng
.án : ti5u th@ trong kk nhưng .ị khách hàng tr! 1ại do các ngu,5n nh0n 1ii thuBc
về doanh nghiệp%
jEgu,5n t-c hạch toán vào TemcU)
d VhZ hạch toán vào Tk nà, giá trị hàng .án .ị khách hàng tr! 1ại do doanh
nghiệp vi phạm các iều kiện : cam kết trong h/p ồng kinh tế như) Jàng kom
ph8m chất,*ai $u, cách, ch4ng 1oại% &ồng thời hàng .án .ị tr! 1ại ph!i c" vAn .!n
ề nghị c4a người mua ghi rl 12 do tr! 1ại hàng, *ố 1ư/ng hàng .ị tr! 1ại, giá trị
hàng .ị tr! 1ại Cnh k|m hoá #n snếu tr! 1ại toàn .Bt hoNc .!n *ao hoá #n snếu
tr! 1ại mBt ph3nt%
d Temcb d Yi!m giá hàng .án€ &ư/c d6ng ể ph!n ánh các kho!n gi!m .7t
giá cho khách hàng do thành ph8m, hàng hoá kom chất 1ư/ng, khFng ạt ,5u c3u
c4a khách hàng%
j Egu,5n t-c hạch toán vào Temcb%
d VhZ hạch toán vào Tk nà, kho!n gi!m giá hàng .án, các kho!n gi!m tr?
do việc chấp thu=n gi!m giá ngoài hoá #n, t'c 1à *au khi : phát hành hoá #n
.án hàng, khFng ph!n ánh vào Temcb *ố gi!m giá : ư/c ghi tr5n hoá #n .án
hàng và : ư/c tr? vào tWng giá .án ghi tr5n hoá #n%
d TeUcU d ph!i thu c4a khách hàng % ph!n ánh các kho!n ph!i thu c4a khách
hàng về hoạt Bng ti5u th@ hàng hoá và t>nh h>nh thanh toán các kho!n ph!i thu%
d Te ccc d Thuế và các kho!n ph!i nBp€ ph!n ánh t>nh h>nh thanh toán v7i
nhà nư7c về thuế và các kho!n c" nghDa v@ khác%tài kho!n nà, c" các Te cấp b
*au)
d TecccU) Thuế YTYT ph!i nBp%
d Tecccb ) Thuế TT&X%
gw
Chuyên đề tốt nghiệp
d TecccU) Thuế }Ee%
d Teccyx d Moanh thu chưa th+c hiện ) ph!n ánh kho!n tiền mà doanh nghiệp
nh=n trư7c cho nhiều kk, nhiều nAm như 1:i va, vốn, kho!n 1:i .án hàng tr! g"p%
n Eh"m Te *S d@ng ể kế toán giá vốn hàng .án)
dTeqcb d Yiá vốn hàng .án% ph!n ánh giá vốn c4a thành ph8m, hàng hoá
Iuất .án : ư/c chấp nh=n thanh toán hoNc : ư/c thanh toán, các kho!n ư/c
$u, ịnh tCnh vào giá vốn hàng .án và kết chu,ển trị giá vốn hàng .án ể Iác
ịnh kết $u!%
d TeUmm d Thành ph8m%ph!n ánh *ố hiện c" và t>nh h>nh tAng gi!m thành
ph8m th[o trị giá th+c tế%
d TeUmx d Jàng gSi i .án %ph!n ánh trị giá thành ph8m hoàn thành : gSi
.án cho khách hàng hoNc nhờ .án ại 12, k2 gSi nhưng chưa ư/c chấp nh=n
thanh toán%
Eếu doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho th[o phư#ng pháp kiểm k5 ịnh kk
th> TeUmm, TeUmx chZ *S d@ng ể ph!n ánh giá trị vốn c4a thành ph8m và hàng
gSi .án tồn kho 3u kk và cuối kk% VKn việc nh=p, Iuất kho c4a thành ph8m ph!n
ánh tr5n Teqcb%
nEh"m tài kho!n *S d@ng ể kế toán chi phC .án hàng và chi phC $u!n 12
doanh nghiệp)
d TeqgU d Vhi phC .án hàng % M6ng ể t=p h/p và kết chu,ển chi phC .án
hàng th+c tế phát *inh trong kk ể Iác ịnh kết $u! kinh doanh%
d Teqgb d Vhi phC $u!n 12 doanh nghiệp%d6ng ể t=p h/p và kết chu,ển chi
phC $u!n 12 kinh doanh, $u!n 12 hành chCnh và chi phC khác 1i5n $uan ến hoạt
Bng chung c4a doanh nghiệp%
T NhQm tài Hh#ản UV SWng đX HE t#"n HEt Kuả I"n hàng'
d TeuUU d }ác ịnh kết $u! kinh doanh% ph!n ánh Iác ịnh kết $u! hoạt
Bng *!n Iuất kinh doanh và các hoạt Bng khác cu! doanh nghiệp trong mBt kk
hạch toán%
gU
Chuyên đề tốt nghiệp
d TegbU d {/i nhu=n chưa ph0n phối% ph!n ánh kết $u! hoạt Bng kinh
doanh và t>nh h>nh ph0n phối, IS 12 kết $u! kinh doanh c4a doanh nghiệp%
Egoài các tài kho!n ch4 ,ếu tr5n kế toán .án hàng và kết $u! .án hàng cKn *S
d@ng các tài kho!n 1i5n $uan như)TeUUU,UUb%%%%
4-;-8- T*6nh tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng-
gb
Chuyên đề tốt nghiệp
Bơ đ$ (A(A 4LYnh tC HE t#"n I"n hàng Jà x"c đZnh HEt Kuả I"n hàng [tL&\ng
h]p S#Mnh nghiệp HE t#"n I"n hàng t$n Hh# th^# ph&ơng ph"p Hê HhMi
th&\ng xuyên
gc
TecccsUt
TeUUU,UUb
TeUmm Teqcb TeuUU
TembU,mcU
mcb,ccc
TemUU
TeUUU,
UUb,UcU
sUat sut
TeUUU,UUb
UcU
sgat sg.t
sbt
sxt
sU.t sUct
TeUmx
TeqgU
smt sUwt
TeUcc
Teqgb
sqt sUUt
sUbat
TemUm
Teccy
x
syt sc.t scat
TegbU
sUb.t
Chuyên đề tốt nghiệp
+iLn giải t*6nh tự 1B đM4-4 nhA 1%uK
sUat ph!n ánh trị giá vốn c4a hàng hoá : ti5u th@ trong kk th[o phư#ng
th'c .án hàng tr+c tiếp%
sU.t ehi ưa hàng i gSi ại 12%
sUct ph!n ánh trị giá vốn c4a hàng hoá : ti5u th@ trong kk th[o phư#ng
th'c gSi hàng%
(2) Xán hàng thu tiền nga,%
scat .án th[o phư#ng th'c tr! g"p%
sc.t kk kết chu,ển tiền 1:i .án hàng tr! g"p%
sgat Vác kho!n chiết khấu thư#ng mại , gi!m giá hàng .án, hàng .án .ị tr!
1ại th+c tế phát *inh%
sg.t Vác kho!n chiết khấu thư#ng mại , gi!m giá hàng .án, hàng .án .ị tr!
1ại *ang TemUU ể Iác ịnh doanh thu thu3n%
smt T=p h/p chi phC .án hàng phát *inh trong kk%
sqt T=p h/p chi phC $u!n 12 doanh nghiệp phát *inh trong kk%
sxt Vuối kk kết chu,ển doanh thu thu3n ể Iác ịnh kết $u!%
syt cuối kk kết chu,ển doanh thu hoạt Bng tài chCnh ể Iác ịnh kết $u!%
sut Vuối kk kết chu,ển trị giá vốn hàng ti5u th@ *ang TeuUU%
sUwt Vuối kk kết chu,ển chi phC .án hàng *ang TeuUU%
sUUt Vuối kk kết chu,ển chi phC $u!n 12 doanh nghiệp *ang TeuUU%
sUbat eết chu,ển 1i%
sUb.t eết chu,ển 1:i%
Vh; 2 ) Trong trường h/p doanh nghiệp tCnh thuế YTYT th[o phư#ng pháp
tr+c tiếp th> doanh thu .án hàng 1à doanh thu .ao gồm c! thuế YTYT stWng giá
thanh toánt% ehi " ể ghi nh=n doanh thu .án hàng, kế toán ghi như *au)
E/ TeUUU,UUb
V" TemUU d TWng giá thanh toán%
Vuối kk Iác ịnh *ố thuế YTYT 3u ra%
E/ TemUU
gg
Chuyên đề tốt nghiệp
V" TecccsUt d Pố thuế YTYT
Vác nghiệp v@ khác v9n tư#ng t+ như trường h/p doanh nghiệp tCnh thuế
th[o phư#ng pháp khấu tr? thuế%
B ơ đ$ (A) ' 4LYnh tC HE t#"n I"n hàng Jà HEt Kuả I"n hàng[ 4L&\ng h]p
S#Mnh nghiệp HE t#"n hàng t$n Hh# th^# ph&ơng ph"p HiXm Hê đZnh H_`A
gm
TeUUU,
UUb
TeUmm,
Umq,Umx Teqcb TeuUU
TembU,mcU
mcb,ccc
TemUU
sut
TeUUU,UUb
sgat sg.t
sbt
sxt
sUct sU.t
TeqUU
TeqgU
smt sUwt
TeUcc
Teqgb
sqt sUUt
sUbat
TemUm
Teccy
x
syt sc.t scat
TegbU
sUb.t
TeUUU,UUb
TecccsUt
sUct
Chuyên đề tốt nghiệp
+iLn giải t*6nh tự kế toán 1B đM 4-8 nhA 1%uK
[(M` ĐDu H_ HEt chuyXn tLZ gi" Jốn hàng t$n Hh# đDu H_A
[(I` HEt chuyXn gi" Jốn hàng I"n đ&]c tiêu thW tL#ng H_A
[(c` Cuối H_ HEt chuyXn tLZ gi" Jốn hàng t$n Hh# cuối H_A
[)` !"n hàng thu tiền ngMyA
[%M` *àng H_ HEt chuyXn tiền Oai I"n hàng tLả gQpA
sc.t Jàng kk kết chu,ển tiền 1:i .án hàng tr! g"p%
sgat Vác kho!n chiết khấu thư#ng mại, gi!m giá hàng .án, hàng .án .ị tr! 1ại
th+c tế .ị phát *inh%
sg.t eết chu,ển các kho!n chiết khấu thư#ng mại, gi!m giá hàng .án, hàng .án
.ị tr! 1ại *ang Te mUU ể Iác ịnh doanh thu thu3n%
smt T=p h/p chi phC .án hàng phát *inh trong kk%
sqt T=p h/p chC phC $u!n 12 doanh nghiệp phát *inh trong kk%
sxt Vuối kk kết chu,ển doanh thu thu3n ể Iác ịnh kết $u!%
syt Vuối kk kết chu,ển doanh thu hoạt Bng tài chCnh ể Iác ịnh kết $u!%
sut Vuối kk kết chu,ển trị giá hàng .án *ang TeuUU
sUwt Vuối kk kết chu,ển chi phC .án hàng *ang TeuUU
sUUt Vuối kk kết chu,ển chi phC $u!n 12 doanh nghiệp *ang Te uUU
sUbat eết chu,ển 1i%
sUb.t eết chu,ển 1:i
4-;-;- Nổ và báo cáo kế toán 1J E>ng
Tuk thuBc t?ng h>nh th'c kế toán áp d@ng H doanh nghiệp mà hệ thống *W
kế toán ư/c mH ể ghi chop, th[o dli, tCnh toán IS 12 và tWng h/p *ố 1iệu 15n các
.áo cáo kế toán% Mư7i 0, 1à các 1oại *W *ách ư/c tW ch'c th[o g h>nh th'c kế
toán%
n J>nh th'c *W kế toán Eh=t k2 chung)
j eế toán *S d@ng các 1oại *W ch4 ,ếu *au)
PW Eh=t k2 chung) PW ghi ph!n ánh toàn .B các nghiệp v@ kinh tế tài chCnh
phát *inh th[o tr=t t+ thời gian phát *inh c4a ch;ng%
gq
Chuyên đề tốt nghiệp
d PW Eh=t k2 .án hàng, *W nh=t k2 thu tiền, nh=t k2 tiền gSi ng0n hàng%%%
d PW cái) Te mUU, Teqcb, TeqgU, TeuUU%%%
d PW chi tiết) TemUU, Teqcb, TeqgU, Teqgb%%%
n J>nh th'c *W kế toán Vh'ng t? ghi *W)
j eế toán *S d@ng các 1oại *W ch4 ,ếu *au)
gx
Chuyên đề tốt nghiệp
d PW &Ang k2 ch'ng t? ghi *W) ghi th[o tr=t t+ thời gian các nghiệp v@ kinh
tế tài chCnh phát *inh : 1=p ch'ng t? ghi *W%
PW cái) TemUU, Teqcb, TeqgU, TeuUU%%%
PW chi tiết) TemUU, Teqcb, TeqgU, Teqgb%%%
nJ>nh th'c *W kế toán Eh=t k2 *W cái)
j eế toán *S d@ng các 1oại *W ch4 ,ếu *au)
d Eh=t k2 *W cái) PW nà, ph!n ánh tất c! các nghiệp v@ kinh tế tài chCnh
phát *inh th[o tr=t t+ thời gian%
nJ>nh th'c *W kế toán nh=t k2 ch'ng t?)
eế toán ph!n ánh t>nh h>nh ti5u th@ thành ph8m và Iác ịnh kết $u! .án
hàng tr5n các *W *au)
d X!ng k5 *ốm) T=p h/p VpXJ, Vph{ME%
d X!ng kế *ố q) .!ng k5 chi phC tr! trư7c và chi phC ph!i tr!%
d X!ng k5 *ố Uw) Jàng gSi .án%
d X!ng k5 *ố UU) ph!i thu c4a khách hàng%
d Eh=t k2 ch'ng t? *ố y, nh=t k2 ch'ng t? *ố Uw%
d Vác *W chi tiết 1i5n $uan TeqgU, Teqgb, Te mUU, TeuUU và các *W 1i5n
$uan%%%
d &ể cung cấp các thFng tin kinh tế tài chCnh tWng h/p ph@c v@ ,5u c3u
$u!n trị doanh nghiệp và cho các ối tư/ng c" 1i5n $uan doanh nghiệp
ph!i 1=p các .áo cáo kế toán th[o $ui ịnh c4a nhà nư7c, các .áo cáo *S
d@ng trong kế toán .án hàng và kết $u! .án hàng 1à)
d Xáo cáo kết $u! kinh doanh %
d Xáo cáo th[o chZ ti5u,doanh thu, chi phC%
d Xáo cáo t>nh h>nh th+c hiện kế hoạch%
d Xáo cáo kế toán $u!n trị%%%
gy
Chuyên đề tốt nghiệp
C*+,N- )
4*bC 4<cN- 4d C*eC 23 456N !6N *7N- 07 86C Đ9N* 234
:U; f CgN- 4h Cd @*ẦN 4*UiC L6 07 4*bC @*jk !lC -I>N-
)A(AĐmc điXm tF chGc Uản xunt Hinh S#MnhoKuản ON Uản xunt Hinh S#MnhA
8-4-4-5uá t*6nh h6nh thành và phát t*iOn c?% Công ty cổ phần thuốc lá
và thực ph! "#c $i%ng-
VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c Yiang, tiền th0n 1à VFng t,
thuốc 1á Jà X-c ư/c thành 1=p vào tháng q nAm Uuyq th[o nghị ịnh ccy Vp c4a
chCnh ph4% Pau mBt thời gian hoạt Bng th[o c# chế .ao cấp, ến tháng gvUuuU
VFng t, ư/c *át nh=p vào {i5n hiệp thư#ng nghiệp Jà X-c và Wi t5n 1à IC
nghiệp kinh doanh thuốc 1á Jà X-c% Egà, UvgvUuux tZnh Jà X-c ư/c chia tách
thành b tZnh X-c Yiang và X-c Einh, T? " IC nghiệp c" t5n gRi 1à IC nghiệp kinh
doanh thuốc 1á X-c Yiang, ch'c nAng chCnh 1à kinh doanh thư#ng mại dịch v@)
<ua .án thuốc 1á ngu,5n 1iệu, thuốc 1á iếu%
EAm Uuub khi nền kinh tế chu,ển *ang c# chế thị trường khu,ến khCch các
doanh nghiệp *!n Iuất kinh doanh, 1ại th5m tác Bng tCch c+c c4a $u,ết ịnh *ố
bUxUvJ&XT sgiao $u,5ền t+ ch4 cho các doanh nghiệp *!n Iuất kinh doanh t:
tạo iều kiện cho IC nghiệp thoát khLi *+ giàng .uBc c4a c# chế c\, IC nghiệp :
chu,ển hư7ng t? thư#ng mại dịch v@ *ang *!n Iuất kinh doanh%
Egà, wb tháng Ub nAm bwwc, VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c
Yiang ư/c thành 1=p th[o hu,ết ịnh *ố bqgqvh& d VT ngà, wb tháng Ub nAm
bwwb c4a Vh4 tịch u• .an nh0n d0n tZnh X-c Yiang tr5n c# *H chu,ển doanh
nghiệp Ehà nư7c thành VFng t, cW ph3n% Pau mBt thời gian chu8n .ị hoàn thiện
nBi dung th4 t@c chu,ển Wi, VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c Yiang
: chCnh th'c i vào hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh t? tháng U nAm bwwc th[o
giấ, phop kinh doanh *ố) bwwcwwwwc ngà, Uq tháng Ub nAm bwwb%
&ịa chZ tr@ *H chCnh) Pố c d {2 Thái TW d Thị }: X-c Yiang%
&ịa chZ tr@ *H b) }: Pong <ai d Thị }: X-c Yiang%
huá tr>nh chu,ển Wi t? Moanh nghiệp Ehà nư7c *ang VFng t, cW ph3n,
#n vị c" nhiều thu=n 1/i nhưng kh" khAn c\ng khFng Ct%
gu
Chuyên đề tốt nghiệp
neh" khAn)
VFng cuBc hBi nh=p kinh tế $uốc tế di`n .iến rất nhanh ch"ng , n" .iến Wi
t?ng giờ, t?ng ngà, g0, n5n nhiều ph'c tạp cho hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh
mà các doanh nghiệp nhất 1à các doanh nghiệp v?a và nhL n"i chung, VFng t, cW
ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c Yiang n"i ri5ng% ]ốn th> Ct ch4 ,ếu 1à *S d@ng
vốn va, ng0n hàng mà giá c! 3u vào th> tAng ến ch"ng mNt như IAng d3u, ph0n
."n%%% : d9n ến ngu,5n 1iệu 3u vào tAng như )
Mưa chuBt .ao tS nAm bwwc, cFng t, thu mua v7i giá 1à)c%bww ến
c%mwwvUkg% Ehưng v@ Iu0n bwwg giá Mưa chuBt .ao tS tAng 15n m%www ến
m%mwwvUkg% E"i chung tất c! các ngu,5n 1iệu ều tAng t? mw~ ến xw~, nhưng
giá Iuất kh8u th> cạnh tranh kh-c nghiệt khFng nh(ng khFng gi( ư/c giá c\ mà
cKn ph!i gi!m giá các *!n ph8m%
d JBi nh=p kinh tế $uốc tế 1à $u, 1u=t tất ,ếu c4a kinh tế thị trường, khFng
chZ cạnh tranh mNt hàng, cạnh tranh thị trường mà n" cKn cạnh tranh $u,ết 1iệt
gi(a các nền kinh tế và Nc .iệt 1à gi(a các $uốc gia%
d &ối v7i #n vị th> mNt hàng thuốc 1á 1à mNt hàng ch4 1+c% T? nAm Uuuu
ến nAm bwwc chưa .ao giờ #n vị gNp kh" khAn như nAm bwwg, c! nAm chZ Iuất
ư/c Uww tấn thuốc 1á */i và 1á ngu,5n 1iệu v> thị trường nư7c nh=p kh8u ra a‚
mà thuế thuốc 1á a‚ tAng gấp nhiều 13n giá trị 1F hàng, khFng nh(ng rào c!n thuế
$uan mà cKn nhiều rào c!n khác ngAn khFng cho hàng vào như 1à hàng thuốc 1á
c4a #n vị Iuất *ang Poc, P1ovakia th> ph!i c=p c!ng Jam.urg s&'ct th> &'c ,5u
c3u muốn ư/c v=n chu,ển hàng $ua &'c ch4 hàng ph!i Nt cRc U,g triệu aƒ„
tư#ng ư#ng v7i g3n cw t• ồng ]E%
d eh" khAn th> nhiều nhưng kh" khAn nhất v7i #n vị 1à t? tháng xvbwwg
ến na, ng0n hàng thu vốn mà chZ cho va, th[o tZ 1ệ tài *!n thế chấp% &0, 1à kh"
khAn 17n nhất c4a #n vị trong thời gian $ua%
X5n cạnh nh(ng kh" khAn tr5n 0,, th> $uá tr>nh hoạt Bng c4a doanh
nghiệp c\ng c" nhiều thu=n 1/i, c@ thể nhưc *au)
mw
Chuyên đề tốt nghiệp
d {à mBt #n vị *!n Iuất kinh doanh c" tCnh t+ ch4, nAng Bng , c" .ạn
hàng và nh(ng mNt hàng tru,ền thống : h>nh thành t? nhiều nAm n5n khi tách ra
thành 1=p VFng t, cW ph3n hoạt Bng th[o mF h>nh m7i Moanh nghiệp : triển
khai th+c hiện kế hoạch *!n Iuất kinh doanh th[o m@c ti5u phư#ng án : ề ra%
d &ư/c *+ gi;p _ c4a các nghành ch'c nAng c4a tZnh : tạo iều kiện
thu=n 1/i cho cFng t, th+c hiện thành cFng d+ án Vhi5n rau, c4 $u! và op nư7c
trái c0,, tạo cho doanh nghiệp c" th5m nh(ng thiết .ị m7i ể *!n Iuất nh(ng
thành ph8m m7i% <Nt khác cFng t, .ư7c 3u : I0, d+ng ư/c v6ng ngu,5n 1iệu
ph@c v@ chế .iến tại X-c Yiang%
d Mư7i *+ 1:nh ạo c4a ‚XEM tZnh mà tr+c tiếp 1à PH Thư#ng mại và Mu
1ịch : tạo mRi iều kiện thu=n 1/i cho doanh nghiệp mH ư/c vAn phKng ại diện
H Eư7c ngoài 1àm c# *H ể doanh nghiệp mH rBng thị trường Iuất kh8u% &Nc .iệt
1à cFng t, : c" Bi ng\ 1:nh ạo oàn kết thống nhất , tr5n dư7i mBt 1Kng , ch4
Bng, *áng tạo trong *!n Iuất kinh doanh, n5n trong nh(ng nAm $ua VFng t, :
hoàn thành tốt nhiệm v@ cấp tr5n giao, *!n Iuất kinh doanh c" 1:i, .!o toàn và
phát triển vốn kinh doanh, Wn ịnh việc 1àm và t?ng .ư7c n0ng cao ời *ống
người 1ao Bng trong doanh nghiệp%
8-4-8-PQc điO! t6nh h6nh tổ chức b0 !áy và ho.t đ0ng 1ản xu2t c?% công
ty
8-4-8-4- <2n đ) nhRn 1ựK
ehi m7i thành 1=p VFng t, c" kho!ng Uww cán .B cFng nh0n vi5n , trong
$uá tr>nh *-p Nt 1ại c# cấu tW ch'c, tinh gi!m .i5n chế, *ố 1ư/ng cFng nh0n vi5n
cFng t, gi!m d3n và ến na, cKn kho!ng ym cFng nh0n vi5n hoạt Bng%
T*ong đSK
d Tr>nh B ại hRc) Um người%
d Tr>nh B trung hRc) m người%
d VFng nh0n kG thu=t và 1ao Bng phW thFng kho!ng qm người%
8-4-8-8- PQc điO! tổ chức công ty-
mU
Chuyên đề tốt nghiệp
&ển 'ng v(ng và phát triển trong nền kinh tế thị trường iều $uan trRng 1à
ph!i .ố trC c# cấu $u!n 12 ph6 h/p v7i $u, mF và kh! nAng *!n Iuất c4a cFng t,%
&ể ph6 h/p v7i $uá tr>nh tW ch'c *!n Iuất kinh doanh , .B ph=n $u!n 12 c4a cFng
t, ư/c h>nh thành th[o c# cấu phKng .an v7i ch'c nAng và nhiệm v@ khác nhau%
V# cấu tW ch'c $u!n 12 c4a VFng t, ư/c thiết 1=p th[o mF h>nh tr+c tu,ến, Yiám
ốc 1à người 'ng 3u c" $u,ết ịnh cao nhất, dư7i 1à các phKng .an v7i ch'c
nAng và nhiệm v@ khác nhau%
Pau 0, 1à *# ồ .B má, $u!n 12 c4a VFng t,)
mb
Chuyên đề tốt nghiệp
T !iXu mpu (' Bơ đ$ Iq m"y Kuản ON crM cRng ty
&ại hBi cW Fng
JBi ồng $u!n trị Xan kiểm *oát
ph" Y& eT Yiám ốc ph" Y& eM
]p ại diện Trạm E{ }E thuốc 1á }e }E VX Tp }e VJ Tp VE
Xan …P„ p% tW ch'c JV p%kế toán tài v@ p% kế hoạch eM Xan d+ án eT p% cFng nghệ
mc
Chuyên đề tốt nghiệp
d JBi ồng $u!n trị) 1à c# $uan $u!n trị cao nhất c4a cFng t,% gồm c thành
vi5n)
d Xan kiểm *oát ) 1à tW ch'c kiểm *oát mRi hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh
$u!n trị và iều hành c4a cFng t,%
d Yiám ốc 1à người 'ng 3u chịu trách nhiệm iều hành chung toàn .B
cFng t, về hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh%
d ph" giám ốc kinh doanh) chịu trách nhiệm về 1=p kế hoạch, chZ ạo kinh
doanh%
d ph" giám ốc kG thu=t) chịu trách nhiệm về mNt kG thu=t *!n Iuất c4a các
ph0n IưHng trong cFng t,%
d Vác phKng .an và các #n vị tr+c thuBc cFng t, gồm)
j phKng tW ch'c Jành chCnh) TW ch'c về 1ao Bng tiền 1ư#ng, $u!n 12 về
nh0n *+ và các chế B về an toàn .!o hB 1ao Bng, XJ}J%
j phKng kế toán tài v@) V" nhiệm v@ hạch toán trong nBi .B cFng t, và về
mRi mNt hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh c4a cFng t,, I0, d+ng kế hoạch ph0n .W
chi ti5u h/p 12, hạch toán 1i,1:i áp 'ng ,5u c3u *!n Iuất và các hoạt Bng khác
c4a cFng t,%
j phKng kế hoạch kinh doanh) c" nhiệm v@ 1=p kế hoạch *!n Iuất kinh
doanh, triển khai nhiệm v@ cho các phKng .an, các .B ph=n, 15n kế hoạch nhiệm
v@ phư#ng hư7ng hoạt Bng *!n Iuất kinh cho kk t7i, n-m .-t và tWng h/p t>nh
h>nh *!n Iuất kinh doanh c4a cFng t,%
j Xan d+ án kiến thiết) nghi5n c'u và I0, d+ng toàn .B các d+ án c4a cFng
t,, tW ch'c th+c hiện t?ng d+ án th[o kế hoạch : ư/c Ji ồng $u!n trị thFng
$ua tr>nh Yiám ốc k2 du,ệt, tW ch'c mRi hoạt Bng về kiến thiết, I0, d+ng c#
.!n c4a cFng t,, chia trách nhiệm $u!n 12 1ao Bng, kG thu=t, v=t tư, tài *!n, tài
chCnh trong việc thiết kế thi cFng các cFng tr>nh }MVX%
j ]An phKng ại diện) Tha, mNt cFng t, tiến hành giao dịch, trưng .à,,
gi7i thiệu *!n ph8m và mH rBng thị trường, gi!i $u,ết mBt *ố cFng việc và th+c
hiện mBt *ố nhiệm v@ ư/c Yiám ốc VFng t, giao tại n#i *H tại%
mg
Chuyên đề tốt nghiệp
j Trạm ngu,5n 1iệu) {à n#i thu mua, cất gi( ngu,5n v=t 1iệu, !m .!o cung
'ng kịp thời ể ưa ngu,5n 1iệu vào *!n Iuất%
j }C nghiệp thuốc 1á Iuất kh8u ) Vhu,5n *!n Iuất thuốc 1á */i, thuốc 1á
.ao%
j }C nghiệp chế .iến th+c ph8m Iuất kh8u) chu,5n chế .iến các mNt hàng
nFng *!n th+c ph8m như€ Tư#ng 7t, Mưa .ao tS d3m dấm, tàu vị ,ểu, M'a "ng
hBp, cà chua .i "ng 1R%
j VSa hàng th+c ph8m cFng nghệ) TW ch'c $u!ng cáo gi7i thiệu *!n ph8m
m7i, hư7ng d9n người ti5u d6ng%
j Xan …P„) VFng tác chNt chf v7i c# $uan tư vấn về các vấn ề ào tạo I0,
d+ng hệ thống chất 1ư/ng …P„ uwwU d bwww, ại diện cho VFng t, gi!i $u,ết các
vấn ề 1i5n $uan ến mRi cFng việc I0, d+ng, du, tr>, c!i tiến hệ thống chất
1ư/ng%
j phKng cFng nghệ) Tu0n th4 ngu,5n t-c O.!o m=t O về kG thu=t cFng nghệ,
tr+c tiếp hư7ng d9n, giám *át, $u!n 12 $u, tr>nh cFng nghệ, th[o dli $uá tr>nh *!n
Iuất *!n ph8m H các #n vị ph@ thuBc th[o ;ng $u, tr>nh cFng nghệ ồng thời
!m .!o tu0n th4 các ngu,5n t-c th[o hệ thống $u!n 12 chất 1ư/ng …P„ uwwU d
bwww%
d Eh>n chung .B má, $u!n 12 c4a VFng t, VW ph3n thuốc 1á và chế .iến
th+c ph8m X-c Yiang ph6 h/p v7i $u, mF và t>nh h>nh th+c tế c4a VFng t,%
8-4-;- PQc điO! quy t*6nh 1ản xu2t 1ản ph!K
d Mo *!n ph8m c4a VFng t, rất a dạng và phong ph; , tCnh Nc th6 cu! *!n
ph8m c\ng khác nhau, do v=, mà $u, tr>nh *!n Iuất c4a t?ng mNt hàng khFng
giống nhau% VFng t, 1à mBt #n vị chu,5n *!n Iuất mNt hàng th+c ph8m và thuốc
1á do v=, mà $u, tr>nh *!n Iuất c\ng #n gi!n%
• Bơ đ$ Kuy tLYnh Uản xunt U]i thuốc O"'
{á thuốc 1á J;t ch0n khFng Thái */i Trư#ng nH */i
P/i thuốc 1á phun J%1iệu {àm nguBi Pấ, khF
mm
Chuyên đề tốt nghiệp
&ối v7i mNt hàng th+c ph8m th> $u, tr>nh *!n Iuất c4a mii *!n ph8m c\ng
khác nhau%
T :uy tLYnh Uản xunt Uản phsm =&M IM# tV SDm Snm nh& UMu'
T"m 1ại) Tuk th[o Nc th6 c4a *!n ph8m, cFng t, *f áp d@ng $u, tr>nh *!n
Iuất khác nhau%
8-4-F- PQc điO! tổ chức công tác kế toán K
d VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c Yiang th+c hiện c# cấu tW
ch'c .B má, kế toán th[o h>nh th'c t=p trung%
Pau 0, 1à *# ồ .B má, kế toán cu! cFng t,)
Bơ đ$ Uố t)' Bơ đ$ Iq m"y HE t#"n
Mưa ƒSa dưa ƒ"t dịch
&"ng 1R X!o Fn Thanh tr6ng
eế toán trưHng
eế toán tWng h/p
eế toán tiền
1ư#ng XJ}J
eế toán
]{VVMV
eế toán
TPV&
eế toán
cFng n/
eế toán
T<,TYEJ,Th
mq
Chuyên đề tốt nghiệp
n Yhi ch;)
huan hệ $u!n 12
huan hệ 1àm việc
phKng kế toán gồm x người)
d eế toán trưHng) 1à người 'ng 3u chịu trách nhiệm về *W *ách kế toán
c4a cFng t,, c" nhiệm v@ kiểm tra Fn ốc $u!n 12 kế toán vi5n, 1=p các kế hoạch
tài chCnh gi;p giám ốc c" $u,ết ịnh ;ng -n%
d eế toán tWng h/p ) TWng h/p các .áo cáo kế toán c4a các .B ph=n kế toán
trong phKng, t=p h/p các chi phC và tCnh giá thành *!n ph8m%
d eế toán v=t 1iệu cFng c@ d@ng c@) ghi chop, ph!n ánh t>nh h>nh Eh=p,
Iuất, tồn ngu,5n v=t 1iệu, cFng c@ d@ng c@%
d eế toán tiền 1ư#ng, XJ}J) Th[o dli và thanh toán 1ư#ng cho cán .B
cFng nh0n vi5n, trCch XJ}J, XJ†T th[o ;ng chế B%
d eế toán TPV&) th[o dli t>nh h>nh tAng gi!mTPV& trong doanh nghị5p và
trCch khấu hao%
d eế toán cFng n/) Th[o dli *W *ách cFng n/ c4a khách hàng và thanh toán
nBi .B cFng t,%
d eế toán tiền mNt, th4 $uG, TYEJ) Th[o dli t>nh h>nh thu chi tiền mNt,
t>nh h>nh .iến Bng tAng gi!m TYEJ kho .ạc ồng thời $u!n 12 $uG tiền mNt
th[o ;ng $u, ịnh%
d VAn c' vào ,5u c3u $u!n 12, Nc iểm tW ch'c, $u, mF *!n Iuất kinh
doanh c4a cFng t, cho n5n việc hạch toán c4a cFng t, ư/c áp d@ng th[o h>nh
th'c OEh=t k2 ch'ng t?O% &0, 1à h>nh th'c kế toán tư#ng ối ph'c tạp Ki hLi
tr>nh B cán .B kế toán trong phKng ph!i tư#ng ối cao và ồng ều%
mx
Chuyên đề tốt nghiệp
d Bơ đ$ Uố t%
4LYnh tC ghi UF HE t#"n
Yhi ch;) Yhi hàng ngà,
&ối chiếu kiểm tra
Yhi cuối tháng
sUt) Jàng ngà, cAn c' vào ch'ng t? gốc c6ng 1oại, c6ng ịnh kho!n ể vào
Eh=t k2 ch'ng t?, .!ng ph0n .W, .!ng k5% Vác ch'ng t? gốc c" 1i5n $uan ến tiền
mNt, ngoài việc ghi vào các *W tr5n ch'ng t? tiền mNt cKn ư/c ghi vào *W $uG%
Vác ch'ng t? gốc c" 1i5n $uan ến các ối tư/ng c3n hạch toán chi tiết cAn c'
vào ch'ng t? gốc ph!i ghi vào *W,thr chi tiết%
sUa,U.t) cAn c' *ố 1iệu tr5n *W $uG ể vào .!ng k5 *ố U và nh=t k2 ch'ng t? *ố U%
sbt) VAn c' vào *ố 1iệu tr5n thr và *W kế toán chi tiết ể vào nh=t k2 ch'ng t?%
sct) VAn c' vào *ố 1iệu tr5n Eh=t k2 ch'ng t? ể ghi *W cái tài kho!n c" 1i5n
$uan%
sgt) VAn c' vào *W thr kế toán chi tiết ể 1=p .!ng tWng h/p kế toán chi tiết%
Vh'ng t? gốc
PW $uG X!ng ph0n .W
Eh=t k2 ch'ng t? X!ng k5
Thr và *W kế
toán chi tiết
PW Vái
Xáo cáo tài chCnh
X!gn tWng h/p
chi tiết
U U
Ua
U
U.
b
c
m
q
g
x
q
my
Chuyên đề tốt nghiệp
smt) eiểm tra ối chiếu Eh=t k2 ch'ng t? v7i .!ng k5, gi(a .!ng tWng h/p
chi tiết v7i *W cái%
sqt) VAn c' vào .!ng k5, *W cái, .!ng tWng h/p chi tiết kế toán 1=p .áo cáo
tài chCnh c" 1i5n $uan%
• kqt Uố UF U"ch mà cRng ty UV SWng Oà'
PW kế toán tWng h/p) sEh=t k2 ch'ng t?t%
d Vác .!ng k5%
d PW cái các tài kho!n%
d PW kế toán chi tiết và .!ng ph0n .W%
d PW $uG tiền mNt, tiền gSi ng0n hàng%
d Eh=t k2 ch'ng t? gồm) *ố U,b,c,g,m,q,x,y,u,Uw%
d X!ng k5 gồm) *ố U,b,c,g,m,q,x,y,u,Uw,UU%
d VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c Yiang kế toán hạch toán hàng
tồn kho th[o phư#ng pháp k5 khai thường Iu,5n%
d VFng t, áp d@ng thuế giá trị gia tAng sYTYTt th[o phư#ng pháp khấu tr?%
d Ei5n B kế toán cFng t, áp d@ng ư/c tCnh th[o nAm dư#ng 1ịch, kk kế
toán tCnh th[o tháng%
)A)A 4Ynh hYnh thCc tE Jề HE t#"n I"n hàng Jà HEt Kuả I"n hàng u cRng ty CF
phDn thuốc O" Jà thCc phsm !vc -iMngA
&ể ph@c v@ tốt nhất cho nhu c3u I: hBi tr5n c# *H ạt ư/c 1/i nhu=n cao
nhất, th+c hiện $uá tr>nh ti5u th@ *!n ph8m *f $u,ết ịnh *+ tồn tại và phát triển
c4a Moanh nghiệp% &ể ạt ư/c iều " ối v7i mBt doanh nghiệp *!n Iuất ư#ng
nhi5n mii doanh nghiệp ph!i khFng ng?ng $u!n 12 và hoàn thiện cFng tác hạch
toán kế toán $uá tr>nh .án hàng và kết $u! .án hàng%
eế toán .án hàng và Iác ịnh kết $u! .án hàng , Iác ịnh chCnh Iác kết
$u! hoạt Bng *!n Iuất kinh doanh th[o ;ng $u, ịnh c4a chế B c4a tài chCnh%
mu
Chuyên đề tốt nghiệp
eết $u! c4a *!n Iuất ư/c thể hiện .Tng *ố 1iệu kế toán và nhiệm v@ c4a kế
toán 1à ph!n ánh kiểm tra, giám *át tW ch'c hạch toán toàn .B $uá tr>nh nà,% Vác
$uan hệ hạch toán kế toán g-n 1iền v7i toàn .B $uá tr>nh *!n Iuất cho ến khi Iác
ịnh ư/c kết $u! ", ồng thời th+c hiện 3, 4 nghDa v@ ối v7i Ehà nư7c
8-8-4- @hABng thức bán hàngK
Trong c# chế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại và vư#n 15n th> .-t
.uBc ph!i nAng Bng, *áng tạo, *!n ph8m c4a cFng t, *!n Iuất ra ph!i .án ư/c
càng nhiều càng tốt% &ể 1àm ư/c iều " ồng thời ph!i n0ng cao chất 1ư/ng *!n
ph8m, m9u m: *!n ph8m ph!i ‡p, phong ph; , giá thành hạ VFng t, ph!i Iác
ịnh ư/c nh(ng phư#ng th'c ti5u th@ h/p 12, 1inh hoạt% M+a vào Nc iểm tW
ch'c $u!n 12 *!n Iuất c\ng như Nc tCnh c4a *!n ph8m VFng t, : 1+a chRn các
h>nh th'c .án hàng ch4 ,ếu *au)
d Xán .uFn) J>nh th'c nà, gi;p hàng hoá ư/c ti5u th@ nhanh v> *!n 1ư/ng
hàng hoá .án ra 17n, vốn ư/c $ua, vKng nhanh và tránh ư/c tồn Rng hàng hoá
trong kho% <Nt khác h>nh th'c nà, gi;p cSa hàng ư/c mH rBng $uan hệ h/p tác
kinh doanh v7i nhiều .ạn hàng, nhờ " c" thể mH rBng thị trường ti5u th@ và mH
rBng $u, mF *!n Iuất%
d phư#ng th'c .án hàng $ua cSa hàng gi7i thiệu *!n ph8m c4a VFng t,,
phư#ng th'c nà,, th[o phư#ng th'c nà, VFng t, tiến hành k2 h/p ồng v7i các
cSa hàng dịch v@% VhZ khi nào khách hàng tr! tiền hoNc chấp nh=n thanh toán khi
" *ố *!n ph8m " m7i ư/c Iác ịnh 1à ti5u th@, Moanh thu 1;c nà, m7i ư/c
ghi nh=n%
&ể thu h;t khách hàng cSa hàng : *S d@ng 1inh hoạt giá c!, giá .án hàng
hoá d+a tr5n trị giá mua vào và giá c! thị trường *ao cho .6 -p ư/c các chi phC
mua vào và c" 1:i%
d phư#ng th'c .án hàng Iuất kh8u% &0, 1à phư#ng th'c ti5u th@ doanh thu
chiếm t• trRng 17n trong tWng doanh thu c4a toàn VFng t,%
8-8-8- Iế toán Eo%nh thu bán hàng và thuế phải n0p nhà nATc
qw
Chuyên đề tốt nghiệp
Moanh thu .án hàng c4a VFng t, ư/c ghi nh=n khi hoàn thiện việc giao
hàng và ư/c khách hàng thanh toán và chấp nh=n thanh toán%
Jiện na, doanh nghiệp tCnh thuế YTYT th[o phư#ng pháp khấu tr? do v=,
doanh thu .án hàng và cung cấp dịch v@ 1à giá .án chưa c" thuế YTYT% Mo t>nh
h>nh th+c tế c4a kế toán .án hàng và kết $u! .án hàng H VFng t, ư/c Iác ịnh
ri5ng th[o t?ng mNt hàng%
Mo giá trị c4a mii 13n Iuất hàng ể .án .uFn thường rất 17n, các nh0n vi5n
phKng kinh doanh ph!i nBp hoá #n .án hàng shoá #n YTYTt cho hàng .án ra%
Joá #n .án hàng c" giá trị như tờ 1ệnh Iuất kho, ồng thời 1à c# *H ể kế toán
th[o dli , ghi chop, ph!n ánh doanh thu .án hàng , th[o dli cFng n/ c\ng như
việc Iuất tồn kho tr5n thr kho kế toán%
]=, ch'ng t? .an 3u 1àm cAn c' ghi *W kế toán doanh thu .án hàng 1à
Joá #n .án hàng, hoá #n YTYT th[o m9u wU YTeT d c{{, hoá #n T<, .!ng
k5 .án 1r c4a cSa hàng gi7i thiệu *!n ph8m%
d eế toán *S d@ng tài kho!n)
TemUU d doanh thu .án hàng hoá và cung cấp Mv@%
Trong ") TemUUU d Mưa chuBt .ao tS%
TemUUb d Và chua .i%
TemUUc d Thuốc 1á */i
Teccc ˆ Thuế và các kho!n ph!i nBp Ehà nư7c% ]à các tài kho!n 1i5n
$uan khác như Te UUU, TeUUb%%%
d PW kế toán *S d@ng)
Eh=t k2 ch'ng t?%
PW cái TemUU, TecccU%*
n Tr>nh t+ tW ch'c hạch toán doanh thu .án hàng%
qU
Chuyên đề tốt nghiệp
d &ối v7i h>nh th'c .án .uFn) Th[o phư#ng pháp nà, hàng hoá ư/c .án
.uFn tr+c tiếp tạo kho c4a cSa hàng, thFng thường cSa hàng giao hàng th[o h/p
ồng kinh tế : ư/c k2 kết t? trư7c% ehi Iuất hàng giao cho khách , th4 kho 1=p
hoá #n YTYT, kế toán .án hàng *f vào .!ng k5 .án .uFn s.iểu wb d YTYTt, vào
*W chi tiết TeUcUOph!i thu c4a khách hàngO hoNc *W $uG tiền mNt% Vuối tháng kế
toán 15n .iểu tWng h/p .án ra 1àm cAn c' tCnh thuế YTYT%
d &ối v7i h>nh th'c .án 1r $ua cSa hàng gi7i thiệu *!n ph8m c4a VFng t,,
tại các iểm .án 1r a *ố ph@c v@ cho nhu c3u ti5u d6ng hàng ngà, c4a các t3ng
17p d0n cư, n5n *ố 1ư/ng .án khFng nhiều 1-m, tiền .án ch4 ,ếu 1à thu tr+c tiếp
.Tng tiền mNt khFng c" hoá #n% Ehưng nếu khách hàng ,5u c3u th> nh0n vi5n
.án hàng viết hoá #n cho khách%
&ể th[o dli t>nh h>nh .án 1r tại cSa hàng th> nh0n vi5n .án hàng ph!i *S
d@ng thr $u3, hàng ể th[o dli t>nh h>nh nh=p, Iuất tồn c4a các 1oại hàng hoá
trong $u3,, *au Uw ngà, kiểm k5 mBt 13n%
Eh0n vi5n .án hàng *f tCnh 1ư/ng .án ra trong c ngà, ", *au " cAn c'
vào thr $u3, hàng, nh0n vi5n .án hàng vào .!ng k5 *ố wm d YTYT ph!n ánh toàn
.B *ố hàng : ti5u th@ tại cSa hàng% Pau " viết hoá #n YTYT ể 1àm cAn c'
tCnh thuế 3u ra, cuối mii ngà, nh0n vi5n .án hàng *f kiểm tra toàn .B *ố tiền
.án hàng thu ư/c trong ngà, sMoanh thu th[o giá tạm tCnht ể ghi vào phiếu nBp
tiền% phiếu nà, d6ng ể ph!n ánh *ố tiền nBp cho th4 $uG th[o t?ng 1oại tiền khác
nhau%
d &ối v7i phư#ng th'c .án hàng Iuất kh8u) ehi nh=n ư/c h/p ồng mua
hàng% VFng t, *f Iuất hàng ồng thời 1=p hoá #n thư#ng mại, trong trường h/p
nà, áp d@ng thuế *uất thuế YTYT w~ tr5n doanh thu hàng Iuất kh8u%
qb
Chuyên đề tốt nghiệp
VFng t, cW ph3n thuốc 1á
và th+c ph8m X-c Yiang
4hw KuDy hàng Tờ *ố wm
<: *ố wU Tháng Ubv bwwg
VSa hàng YT *!n ph8m {ạng
Yiang
T5n hàng) Mưa chuBt .ao tS
Egà,
tháng
T5n người .án
Tồn
3u kk
Eh=p
Tồn
cuối kk
}uất &Y Thành tiền
U Jà y bg Ub bw q%www Ubw%www
x Jư#ng qw gg q%www bqg%www
%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%
VBng xwy g%bgy%www
&e) E/ Te UUU g%qxb%yww
V" Te mUU%U g%bgy%www
V" Te ccc%U gbg%yww
qc
Chuyên đề tốt nghiệp
VAn c' vào thr $u3, hàng kế toán 1=p hoá #n YTYT%
*Ó> Đ,N
-I6 4<9 -I> 4xN-
{i5n c) sd6ng ể thanh toánt
Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2004
MÉu sè : 01 GTKT -
3LL
Sè:073113
§¬n vÞ b¸n hµng: Cng !" C# $h%n !huè& '¸ vµ !h(& $h)*
+,& G-.ng
§Þ. &h/: Sè 3 - L0 Th¸- T# - ThÞ 12 +,& G-.ng
Sè !µ- 3h45n: 7306- 0073+
§-7n !h48-:999MS:
:; !<n ng=- *u. hµng: C>. hµng g-?- !h-7u s5n $h)* L8ng
G-.ng@
T<n A¬n vÞ: §Þ. &h/: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9999@@
:Bnh !hC& !h.nh !4¸n: T-Dn ME!: MS:
§v!: A@
ST
T
T<n hµng hF.G HÞ&h
vI
§JT SL §¬n g-¸ Thµnh !-Dn
K + C 1 2 3L1M2
1 N. &huO! b.4 !> '; 70P Q@000 R@2RP@000
@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@
Céng tiÒn
R@2RP@000
ThuS suT! GTGT 10U T-Dn !huS GTGT
R2R@P00
T#ng &Ong !-Dn !h.nh !4¸n
R@Q72@P00
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu s¸u tr¨n by m!i h"i
ngh#n t¸m tr¨m $%ng
Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ
qg
Chuyên đề tốt nghiệp
(K0G gh- h; !<n) (K0G gh- h; !<n) ( K0G AFng HTuGgh-
h; !<n)
CVn &C vµ4 hF. A¬n GTGT sè: 073113 ngµ" 02W12W200R
3S !4¸n 'X$ $h-Su !hu nh s.u:
Cng !" C# $h%n !huè&
'¸ vµ !h(& $h)* +,&
G-.ng
PhiÕu thu Sè:0Q
&ịa chZ) {2 Thái TW d XY Egà, wbvUbvbwwg E/ TeUUU
V" TemUU, TecccU
JR và t5n) VSa hàng gi7i thiệu *!n ph8m {ạng Yiang
&ịa chZ) X-c Yiang
{2 do) Thu tiền .án Mưa chuBt .ao tS%
Pố tiền) g%qxb%yww s]iết .Tng ch(t Bốn triệu sáu trăm bảy hai nghìn tám trăm
đồng%
e|m th[o) wU ch'ng t? gốc%
&: nh=n 4 *ố tiền) s]iết .Tng ch(t Xốn triệu *áu trAm .!, hai ngh>n tám trAm
ồng%
4hr tL&ung đơn JZ 2E t#"n tL&ung Ng&\i OPp phiEu Ng&\i nqp tiền 4hr Kuy
d phiếu nBp tiền) phiếu nà, d6ng ể ph!n ánh *ố tiền nBp cho th4 $uG th[o
t?ng 1oại tiền khác nhau%
-Izh N{@ 4I1N
{oại tiền Pố 1ư/ng Pố tiền
Uww%www
mw%www
bw%www
bw
bm
bw
b%www%www
U%bmw%www
gww%www
qm
Chuyên đề tốt nghiệp
Uw%www
m%www
b%www
U%www
bww
mw
Uww
m
Ub
g
mww%www
mww%www
Uw%www
Ub%www
yww
VBng g%qxb%yww
‰n ịnh *ố tiền .Tng ch() Bốn triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm đồng.
Trong tháng Ubvbwwg c" mBt *ố hoá #n YTYT *au%
*Ó> Đ,N
Gi¸ trÞ gia t¨ng
Lin !" #$%ng ®& thanh to¸n'
MÉu sè : 01 GTKT -
3LL
Sè:07311R
Ngµy 05 th¸ng12 n¨m 2004
§¬n vÞ b¸n hµng: Cng !" C# $h%n !huè& '¸ vµ !h(& $h)*
+,& G-.ng
§Þ. &h/: Sè 3 - L0 Th¸- T# - ThÞ 12 +,& G-.ng
Sè !µ- 3h45n: 7306- 0073+
§-7n !h48-:999MS:
:; !<n ng=- *u. hµng: C>. hµng L¬ng !h(& M-nh L4ng
T<n A¬n vÞ: §Þ. &h/: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9999@@
:Bnh !hC& !h.nh !4¸n: T-Dn ME!: MS:
§v!: A@
ST
T
T<n hµng hF.G HÞ&h
vI
§JT SL §¬n g-¸
Thµnh
!-Dn
K + C 1 2 3L1M2
1 N. &huO! b.4 !> '; 1R22 Y@P00 P@2R7@Q00
2 Cµ &hu. b- '; 1Y23 Q@300 6@Y6R@600
Céng tiÒn ()*+,-*.
//
qq
Chuyên đề tốt nghiệp
ThuS suT! GTGT 10U !-Dn !huS (*)+,*-.
/
Sè !-Dn v-S! bZng &h[: Mêi chÝn triÖu s¸u tr¨m hai
m¬i s¸u ngh×n b¶y tr¨m n¨m m¬i ®ng!
(0*1-1*)
./
Ngêi mua hµng
(K0G gh- h; !<n)
KÕ to¸n trëng
(K0G gh- h; !<n)
Thñ trëng ®¬n vÞ
( K0G AFng HTuGgh-
h; !<n)
]> cSa hàng 1ư#ng th+c <inh {ong chưa tr! tiền hàng snhưng : chấp
nh=n thanh toán *ố hàng hoá tr5nt% eế toán cAn c' vào hoá #n YTYT *ố wxcUUg
ngà, wmvUbvbwwg kế toán 1=p ịnh kho!n%
E/ TeUcU Uu%qbq%xmw
sPVT cSa hàng {T<{t Uu%qbq%xmw
V" TemUU Ux%ygb%mww
V" TeU% U%xyg%bmw
Trong tháng Ubvbwwg VFng t, c" k2 h/p ồng .án thuốc 1á */i cho
MŠ{]e V„,%{TM% Pau khi Iuất hàng th4 kho 1=p hoá#n thư#ng mại% Trường
h/p nà, áp d@ng thuế YTYT w~ tr5n doanh thu%
VFng t, cW ph3n thuốc 1á
và th+c ph8m X-c Yiang
*#" đơn th&ơng m|i
T? X-c Yiang
&ến {i5n Xang Ega
Egà, UqvUbvbwwg
PTT T5n hàng hoá Pố 1ư/ng stấnt
&#n
giás‚PMt
Thành tiền
U Thuốc 1á */i Uw Umc U%Umc
VBng tiền U%Umc
Ng&\i muM hàng
se2, ghi hR t5nt
2E t#"n tL&ung
se2, ghi hR t5nt
4hr tL&ung đơn JZ
s e2, "ng dấu,ghi hR t5nt
d Trong tháng Ubvbwwg VFng t, *S d@ng TY hạch toán 1à Um%mwwv‚PM%
VAn c' vào hoá #n thư#ng mại kế toán ghi nh=n doanh thu th[o ịnh kho!n *au%
qx
Chuyên đề tốt nghiệp
E/ TeUcU Ux%yxU%mwwsU%UmcIUm%mwwt
V" TemUU Ux%yxU%www
qy
Chuyên đề tốt nghiệp
TWng h/p các *ố 1iệu phát *inh H tr5n kế toán ghi vào Eh=t k2 ch'ng t? *ố y%
N*/4 2. C*eN- 4} Bi ~
Tháng Ubvbwwg
PTT T5n khách hàng
Yhi c" các Te

Yhi n/ các Te
mUU VBng
U VSa hàng gi7i thiệu *!n
ph8m
UUU g%bgy%www g%bgy%www
b VSa hàng 1ư#ng th+c
<inh {ong
UcU Uu%qbq%xm
w
Uu%qbq%xmw
c }uất kh8u UcU Ux%yxU%mw
w
Ux%yxU%mww
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
VBng m%Ugy%yqq%www
Egà, wxvUbvbwwg
Ng&\i OPp 2E t#"n tL&ung
N*/4 2. C*eN- 4} Bi (t
Tháng Ubvbwwg
PTT T5n khách hàng
Yhi c" các Te

Yhi n/ các Te
cccU VBng
U VSa hàng gi7i thiệu *!n
ph8m
UUU gbg%yww gbg%yww
b VSa hàng 1ư#ng th+c
<inh {ong
UcU U%xyg%bmw U%xyg%bmw
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
VBng mUg%yyq%qw
w
mUg%yyq%qww
Egà, wyvUbvbwwg
Ng&\i OPp 2E t#"n tL&ung
Bd C6I 42•(( [4L€ch`
qu
Chuyên đề tốt nghiệp
ThángUbvbwwg
Pố dư 3u nAm
E/ V"
Yhi c" các Tk ối
'ng v7i E/ Te nà,
TU Tb %%%%%% TUb VBng
uUU m%Ugy%yqq%www m%Ugy%yqq%www
VFng pP n/
VFng pP c"
m%Ugy%yqq%www
m%Ugy%yqq%www
m%Ugy%yqq%www
m%Ugy%yqq%www
Pố dư cuối kk
Egà,cU tháng Ub nAmbwwg
2E t#"n ghi UF 2E t#"n tL&ung
8-8-;- Iế toán các khoản gi%! t*D Eo%nh thu bán hàng
n eế toán gi!m gia hàng .án và kế toán hàng .án .ị tr! 1ại%
Te *S d@ng)
TemcU d Yi!m giá hàng .án
Temcb d Jàng .án .ị tr! 1ại
PW kế toán *S d@ng)
Eh=t k2 ch'ng t? *ố y%
PW cái Te mcU%
PW cái Temcb%
Mo Nc iểm c4a VFng t, cW ph3n thuốc 1á vàth+c ph8m X-c Yiang chu,5n
*!n Iuất các mNt hàng thuốc 1á */i, Mưa chuBt .ao tS, Và chua .i%%%%% &0, 1à các
mNt hàng th+c ph8m do v=, VFng t, rất ch; trRng ến chất 1ư/ng c\ng như vệ
*inh an toàn th+c ph8m% Mo " trư7c khi nh=p kho c\ng như Iuất kho thành
ph8m, thành ph8m ư/c kiểm tra rất nghi5m ngNt về chất 1ư/ng c\ng như hạn *S
d@ng% v> v=, trong VFng t, rất Ct I!, ra trường h/p gi!m giá hàng .án và hàng
.án .ị tr! 1ại do hàng kom chất 1ư/ng và *ai $u, cách ch4ng 1oại%
Trong tháng Ubvbwwg khFng phát *inh các nghiệp v@ nà, n5n [m Iin ư/c
phop khFng tr>nh .à, H 0,%
n eế toán chiết khấu thư#ng mại)
xw
Chuyên đề tốt nghiệp
Te *S d@ng)
TembU d Vhiết khấu thư#ng mại%
TeUUU, TeUUb, TeUcU%%%%
PW kế toán *S d@ng%
EeVT *ố y%
PW cái TembU%
Vhiết khấu thư#ng mại 1à .iện pháp ể n0ng cao khối 1ư/ng hàng ti5u th@
trong kk% Eếu trong kk khách hàng mua v7i khối 1ư/ng 17n th> khách hàng *f
ư/c hưHng chiết khấu%
Trong tháng Ubvbwwg khFng c" khách hàng nào mua v7i khối 1ư/ng 17n ư/c
hưHng chiết khấu thư#ng mại% Mo v=, [m Iin phop khFng tr>nh .à, H ph3n nà,%
8-8-F- Iế toán t6nh h6nh th%nh toán vTi khách hàng-
Te *S d@ng%
TeUcU d ph!i thu c4a khách hàng%
TemUU, TeUUU,TeUUb%%%
PW kế toán *S d@ng
EeVT *ố y%
PW cái Te UcU
ehi phát *inh các nghiệp v@ .án hàng mà .án chịu th> kế toán ph!i cAn c'
vào hoá #n YTYT, hoá #n thư#ng mại ể ghi *W chi tiết%
xU
Chuyên đề tốt nghiệp
PW cái TeUcU d6ng ể ph!n ánh *ố phát *inh các kho!n ph!i thu c4a khách hàng%
Bd C6I 42(%( [4L€ch`
ThángUbvbwwg
Pố dư 3u nAm
E/ V"
bmw%quw%Uww
Yhi c" các Tk ối
'ng v7i E/ Te
nà,
TU Tb %%%%%% TUb VBng
mUU
cccU
%%%%%%%%%%%%%%%
cx%mwq%mww
U%xym%www
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
cx%mwq%mww
U%xym%www
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
VFng pP n/
VFng pP c"
cmw%qxw%bww
gum%qww%xUb
cmw%qxw%bww
gum%qww%xUb
Pố dư cuối kk sn/t Uwm%xmu%myy
Egà,cU tháng Ub nAmbwwg
2E t#"n ghi UF 2E t#"n tL&ung
8-8-H- Iế toán giá vốn hàng bánK
Tài kho!n *S d@ng)
Teqcb d Yiá vốn hàng .án
TeUmm, TeUUU, TeUUb%%%
PW kế toán *S d@ng)
EeVT *ố y
PW cái Te qcb
Mo Nc iểm c4a VFng t, *!n Iuất hàng th+c ph8m% Mo v=, VFng t, tCnh
giá thành ph8m Iuất kho th[o phư#ng pháp Eh=p trư7c Iuất trư7c% phư#ng pháp
nà, d+c tr5n gi! ịnh hàng nào nh=p trư7c *f ư/c Iuất trư7c và 1ấ, #n giá Iuất
.Tng #n gia nh=p%
Trị giá hàng tồn kho cuối kk ư/c tCnh th[o #n giá c4a nh(ng 13n nh=p *au c6ng%
Trong tháng Ubvbwwg V" t>nh h>nh nh=p Iuất hàng hoá như *au%
xb
Chuyên đề tốt nghiệp
d &ối v7i mNt hàng dưa chuBt .ao tS
Tồn 3u kk ) xwy 1R, &#n giá g%Uww
Egà, qvUbvbwwg VFng t, Iuất cho cSa hàng gi7i thiệu *!n ph8m 1ạng Yiang) xwy
1R%
Egà, xvUb VFng t, nh=p kho) U%qww 1R%
Egà, yvUb VFng t, Iuất) U%mww 1R
Trị giá vốn c4a mNt hàng dưa chuBt 1à) xwyIg%Uww z b%uwb%yww
d &ối v7i mNt hàng thuốc 1á */i%
Tồn 3u kk) m Tấn, &#n giá U%mqw%wwwvtấn
Egà, UvUb Eh=p ) Ub Tấn, &#n giá U%mxw%wwwvtấn
Egà, UwvUb Iuất Uw tấn .án cho MŠ{]e V„,%{TM d {i5n Xang Ega%
]=, trị giá vốn c4a Uw tấn thuốc 1á */i 1à smIU%mqw%wwwt j smIU%mxw%wwwt z
Um%qmw%www%
VAn c' vào t>nh h>nh nh=p Iuất tr5n kế toán inh kho!n %
E/ Teqcb b%uwb%yww
V" TeUmm b%uwb%yww
E/ Teqcb Um%qmw%www
V" TeUmm Um%qmw%www
N*/4 2. C*eN- 4} Bi ~
tháng Ubvbwwg
PTT T5n khách hàng
Yhi c" các Te
Yhi n/ các Te
Umm VBng
U VSa hàng gi7i thiệu
*!n ph8m {ạng Yiang
qcb b%uwb%yww b%uwb%yww
b }uất kh8u Pang
{XEga
qcb Um%qmw%ww
w
Um%qmw%www
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
VBng g%yxU%cUw%www
Egà, UmvUbvbwwg
Ng&\i OPp 2E t#"n tL&ung
xc
Chuyên đề tốt nghiệp
VAn c' vào VTYP : 1=p H tr5n kế toán vào *W cái Teqcb
Bd C6I 42•%) [4L€ch`
ThángUbvbwwg
Pố dư 3u nAm
E/ V"
Yhi c" các Te ối
'ng v7i E/ Te
nà,
TU Tb %%%%%% TUb VBng
Umm
%%%%%%%%%%%%%%%
g%yxU%cUw%www g%yxU%cUw%www
VBng pP n/
VBng pP c"
g%yxU%cUw%www
g%yxU%cUw%www
g%yxU%cUw%www
g%yxU%cUw%www
Pố dư cuối kk sn/t
Egà,cU tháng Ub nAmbwwg
2E t#"n ghi UF 2E t#"n tL&ung
8-8-U- Iế toán chi phG bán hàng và chi phG quản l' Eo%nh nghi,p-
&ể thu=n 1/i cho việc Iác ịnh kết $u! t?ng m!ng hoạt Bng kinh doanh
c\ng như !m .!o cung cấp thFng tin nhanh cho ,5u c3u $u!n trị doanh nghiệp
c4a .an 1:nh ạo kế toán : th[o dli ri5ng chi phC, doanh thu, 1/i nhu=n c4a t?ng
khối hoạt Bng% Mo " chi phC .án hàng và chi phC $u!n 12 doanh nghiệp trong
$uá tr>nh hạch toán c\ng ư/c kế toán t=p h/p, ph0n .W hết cho *ố hàng .án ra
c4a kk " khFng ể 1ại ến kk *au%
8-8-U-4- Iế toán chi phG bán hàng-
EBi dung) VpXJ c4a VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c Yiang
.ao gồm các kho!n chi phC phát *inh trong $uá tr>nh ti5u th@ hàng hoá% VpXJ
ph0n .W cho toàn .B hàng ti5u th@ trong kk ph@c v@ cho việc Iác ịnh kết $u! .án
hàng%
như Vp nh0n vi5n .án hàng, 1ư#ng, XJ}J, XJ†T, epV&, Vp v=n chu,ển, .ốc
vác, 1ưu kho, giao nh=n, iện nư7c, iện thoại, chi phC .Tng tiền khác %%%%
VFng t, kinh doanh !m .!o c" 1:i, .6 -p chi phC chi ra khi th+c hiện kinh
xg
Chuyên đề tốt nghiệp
doanh, mua vAn phKng ph8m, tiếp khách, IAng d3u, cFng tác phC%%%%%&ồng thời
phKng kinh doanh 1=p ch'ng t? ch'ng minh các kho!n chi " 1à c" th+c, h/p 12
ể kế toán cAn c' t=p h/p chi phC .án hàng%
Tài kho!n kế toán *S d@ng)
TeqgU d Vhi phC .án hàng%
TeUUU,TeUUb, TeUcU và các tài kho!n 1i5n $uan%
d PW kế toán *S d@ng%
EeVT *ố wU%
PW cái TeqgU%
VFng t, VW ph3n thuốc 1á và
th+c ph8m X-c Yiang
@hiEu chi Pố)wu
&ịa chZ) {2 Thái TW d XY Egà, wuvUbvbwwg E/ TeqgU
V" TeUUU
JR và t5n) Egu,`n Thanh T6ng
&ịa chZ) phKng kinh doanh
{2 do) Vhi {ư#ng cho .B ph=n .án hàng
Pố tiền) bw%www%www s ]iết .Tng ch(t Jai mư#i triệu ồng%
e|m th[o) wU ch'ng t? gốc%
&: nh=n 4 *ố tiền) s ]iết .Tng ch(t Jai mư#i triệu ồng%
4hr tL&ung đơn JZ 2E t#"n tL&ung Ng&\i OPp
phiEu
Ng&\i nqp tiền 4hr Kuy
VAn c' vào phiếu chi kế toán 1=p ịnh kho!n%
E/ TeqgU bw%www%www
V"TeUUU bw%www%www
xm
Chuyên đề tốt nghiệp
VAn c' vào phiếu chi *ố wu ngà, wu tháng Ub nAm bwwg kế toán 1=p EeVT
*ố wU
N*/4 2. C*eN- 4} Bi t(
Tháng Ubvbwwg
PT
T
T5n khách hàng
Yhi c" các Te
Yhi n/ các Te
UUU
VBng
U Vhi tiền 1ư#ng .B ph=n
XJ
qgU bw%www%www bw%www%www
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
VBng Uwu%qxw%www Uwu%qxw%www
Egà, UgvUbvbwwg
Ng&\i OPp 2E t#"n tL&ung
VAn c' vào EeVT *ố wU : 1=p H tr5n và mBt *ố ch'ng t? khác kế toán vào
*W cái TeqgU%
Bd C6I 42•‚( [4L€ch`
ThángUbvbwwg
Pố dư 3u nAm
E/ V"
Yhi c" các Tk ối
'ng v7i E/ Te nà,
TU Tb %%%%%% TUb VBng
UUU
UUU
%%%%%%%%%%%%%%%
bw%www%www
gw%gww%www
bw%www%www
gw%gww%www
VFng pP n/
VFng pP c"
Uwu%qxw%www
Uwu%qxw%www
Uwu%qxw%www
Uwu%qxw%www
Pố dư cuối kk sn/t
2E t#"n ghi UF 2E t#"n tL&ung
8-8-U-8- Iế toán C@5&+V
xq
Chuyên đề tốt nghiệp
Vhi phC h{ME 1à chi phC gián tiếp chZ ph@c v@ cho $uá tr>nh $u!n 12 1i5n
$uan ến toàn .B hoạt Bng c4a doanh nghiệp% V\ng giống VpXJ, Vph{ME t=p
h/p cho t?ng hoạt Bng kinh doanh%
Vph{ME .ao gồm) Vpnh0n vi5n $u!n 12, 1ư#ng, XJ}J, XJ†T, epV&%
chi phC cFng c@, vAn phKng ph8m, khấu hao TPV&, iện thoại, chi phC khác .Tng
tiền%%%%
Tài kho!n *S d@ng€
Teqgb d Vhi phC h{ME%
TeUUU,TeUUb, TeUcU và các tài kho!n 1i5n $uan ến hoạt Bng
$u!n 12 doanh nghiệp%
PW kế toán *S d@ng)
EeVT *ố wU
PW cái Teqgb
Th[o .áo cáo tháng Ubvbwwg tại vAn phKng VFng t, c" phát *inh các kho!n
chi phC như *au)
VFng t, VW ph3n thuốc 1á và
th+c ph8m X-c Yiang
@hiEu chi PốUw
&ịa chZ) {2 Thái TW d XY Egà, UwvUbvbwwg E/ TeqgU
V" TeUUU
JR và t5n) Egu,`n Thanh T6ng
&ịa chZ) phKng kinh doanh
{2 do) Vhi {ư#ng cho .B ph=n .án hàng
Pố tiền) mw%www%www s ]iết .Tng ch(t EAm mư#i triệu ồng%
e|m th[o) wU ch'ng t? gốc%
&: nh=n 4 *ố tiền) s ]iết .Tng ch(t% EAm mư#i triệu ồng
Th4 trưHng #n
vị
eế toán trưHng Egười 1=p phiếu Egười nBp tiền Th4 $uG
VAn c' vào phiếu chi kế toán 1=p ịnh kho!n
E/ Teqgb mw%www%www
V" TeUUU mw%www%www
xx
Chuyên đề tốt nghiệp
VAn c' vào phiếu chi *ố Uw ngà, Uw tháng Ub nAm bwwg kế toán 1=p EeVT
*ố wU
N*/4 2. C*eN- 4} Bi t(
Tháng Ubvbwwg
PT
T
T5n khách hàng
Yhi c" các Te
Yhi n/ các Te
UUU VBng
U Vhi tiền 1ư#ng .B ph=n
$u!n 12 doanh nghiệp
qgb mw%www%www mw%www%www
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%
VBng bc%mbm%www bc%mbm%www
Egà, UxvUbvbwwg
Ng&\i OPp 2E t#"n tL&ung
VAn c' vào EeVT *ố wU : 1=p H tr5n và mBt *ố ch'ng t? khác kế toán vào
*W cái Teqgb%
Bd C6I 42•‚) [4L€ch`
ThángUbvbwwg
Pố dư 3u nAm
E/ V"
&v)
Yhi c" các Tk ối 'ng
v7i E/ Te nà,
TU Tb %%%%%% TUb VBng
UUU
%%%%%%%%%%%%%%%
mw%www%www mw%www%www
VFng pP n/
VFng pP c"
bc%mbm%www
bc%mbm%www
bc%mbm%www
bc%mbm%www
Pố dư cuối kk sn/t

2E t#"n ghi UF 2E t#"n tL&ung
8-8-W- Iế toán kết quả bán hàng
&ể ph!n ánh kết $u! .án hàng kế toán *S d@ng TeuUU và các Tk c" 1i5n
xy
Chuyên đề tốt nghiệp
$uan khác ến $uá tr>nh .án hàng và Iác ịnh kết $u! .án hàng%
PW kế toán *S d@ng) X!ng Iác ịnh kết $u! kinh doanh, Xáo cáo kết $u! ti5u th@%
42ƒ(( „86C Đ9N* 234 :U; 2IN* =5>N*„
&#n vị tCnh) U%www
Yhi n/ TeuUU, ghi c" các Te Yhi c" Te, ghi n/ các Te
Pố hiệu Te Pố tiền Pố hiệu Te Pố tiền
qcb g%yxU%cUw mUU m%Ugy%yqq
qgU Uwu%qxw
qgb bc%mbm
gbU Ugg%cqU
VBng)m%Ugy%yqq VBng m%Ugy%yqq
Ng&\i OPp 2E t#"n tL&ungA
xu
Chuyên đề tốt nghiệp
!65 C65 234 :U; !6N *7N-
th"ng () n…m )tt‚
ĐV tính:1.000đ
VhZ ti5u VSa hàng th+c
ph8m X-c Yiang
%%% TWng VBng
U% Moanh thu th[o
hoá #n
m%Ugy%yqq
b% Vác kho!n gi!m
tr?
w
c% Moanh thu
thu3n
m%Ugy%yqq
g% Yiá vốn hàng
.án
g%yxU%cUw
m% {/i nhu=n gBp bxx%qqm
q% Vhi phC .án
hàng
Uwu%qxw
x% Vhi phC $u!n 12
doanh nghiệp
bc%mbm
y% {/i nhu=n trư7c
thuế
Ugg%cqU
g!y "1 tháng 1# năm #00$.
2E t#"n tFng h]p 2E t#"n tL&ung
Xáo cáo kết $u! ti5u th@ thành ph8m hàng nAm c" thể n"i rấngnr Iuất
thành ph8m VFng t, hoàn toàn th+c hiện chế B t+ ch4 về tài chCnh 1ấ, thu nh=p
.6 -p chi phC và c" 1:i% Tr5n c# *H hoàn thành tốt kế hoạch tr5n giao và th+c hiện
3, 4 nghDa v@ ối v7i nhà nư7c%
yw
Chuyên đề tốt nghiệp
C*+,N- %
N*†N- !I?N @*6@ @*+,N- *+‡N- N*ˆk *57N 4*I?N CgN- 46C
23 456N !6N *7N- 07 234 :U; !6N *7N- f CgN- 4h
Cd @*ẦN 4*UiC L6 07 4*bC @*jk !lC -I>N-
%A( NhPn x‰to đ"nh gi" Hh"i Ku"t Jề cRng t"c HE t#"n I"n hàng Jà HEt Kuả
I"n hàng u cRng ty CF phDn thuốc O" Jà thCc phsm !vc -iMngA
Pau thời gian th+c t=p tại phKng kế toán c4a VFng t, cW ph3n thuốc 1á và
th+c ph8m X-c Yiang%, ư/c t>m hiểu,tiếp I;c v7i th+c tế cFng tác $u!n 12 n"i
chung và cFng tác kế toán .án hàng và Iác ịnh kết $u! H cFng t,% V6ng v7i *+
Wi m7i *0u *-c c# chế $u!n 12 kinh tế, các doanh nghiệp chu,ển Wi t?ng .ư7c
hoà nh=p chung vào nền kinh tế thị trường c" *+ $u!n 12 c4a nhà nư7c, nh(ng vấn
ề 12 1u=n và th+c ti`n trong $u!n 12 *!n Iuất kinh doanh hiện na, ang ư/c
$uan t0m v> v=, 1à tiền ề c# .!n ể I0, d+ng mBt c# chế $u!n 12 kinh tế hoàn
thiện% Jạch toán kế toán 1à .B ph=n cấu thành $uan trRng c4a doanh nghiệp%
Trong c# chế kinh tế m7i n" Ki hLi .'c thiết ph!i I0, d+ng hoàn thiện tW ch'c
kế toán .án hàng và Iác ịnh kết $u! .án hàng% &" 1à vấn ề c# .!n nhất hiện na,
.Hi n" 1à nền t!ng c4a toàn .B tW ch'c cFng tác kế toán trong doanh nghiệp *!n
Iuất n"i chung và VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c Yiang%
;-4-4- VhXng Au điO!K
yU
Chuyên đề tốt nghiệp
{à mBt cFng t, *!n Iuất kinh doanh ˆ VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c
ph8m X-c Yiang : và ang I0, d+ng mBt c# chế $u!n 12 *!n Iuất kinh doanh
m7i nhTm ph6 h/p v7i nền kinh tế thị trường *!n Iuất kinh doanh .ư7c 3u [m
1ại hiệu $u!% Trong iều kiện kh-c nghiệt c4a c# chế thị trường cFng t, : 'ng
v(ng và ngà, càng kh‹ng ịnh vai trK c4a m>nh trong *!n Iuất kinh doanh các
mNt hàng ph@c v@ nhu c3u trong và ngoài tZnh, ngoài ra cKn mH rBng *!n Iuất
kinh doanh hàng Iuất kh8u ra nư7c ngoài% ]7i h>nh th'c, phư#ng th'c *!n Iuất
kinh doanh a dạng phong ph;, nhTm tạo ra hiệu $u! *!n Iuất kinh doanh ngà,
càng cao snAm *au cao h#n nAm trư7ct, !m .!o ời *ống Wn ịnh cho người 1ao
Bng trong toàn cFng t,
n J>nh th'c tW ch'c cFng tác kế toán và .B má, kế toán c4a cFng t, nh>n
chung 1à ph6 h/p v7i Nc iểm tW ch'c kinh doanh H cFng t,%]> v=, việc áp d@ng
h>nh th'c tW ch'c .B má, kế toán t=p trung ˆ ph0n tán 1à h/p 12% &!m .!o ư/c
hiệu $u! hoạt Bng c4a phKng kế toán, các nh0n vi5n kế toán ư/c ph0n cFng
cFng việc khá khoa hRc, 1uFn 1uFn hoàn thành tốt nhiệm v@% J>nh th'c kế toán
Eh=t k2 ch'ng t?,ph6 h/p v7i Nc iểm *!n Iuất c4a VFng t,%VFng t, hạch toán
hàng tồn kho th[o phư#ng pháp k5 khai thường Iu,5n 1à ph6 h/p v7i t>nh h>nh
nh=p ˆ Iuất hàng hoá di`n ra thường Iu,5n 1i5n t@c H cFng t,% Tạo iều kiện
thu=n 1/i cho cFng tác kế toán .án hàng, hệ thống tài kho!n thống nhất gi;p kế
toán ghi chop, ph!n ánh chCnh Iác các nghiệp v@ kinh tế phát *inh%
n Jệ thống ch'ng t? kế toán d6ng ể ph!n ánh các nghiệp v@ kinh tế 1i5n
$uan ến .án hàng ư/c *S d@ng 3, 4 ;ng chế B ch'ng t? kế toán nhà nư7c%
Tr>nh t+ 1u0n chu,ển ch'ng t? h/p 12 tạo iều kiện hạch toán ;ng, 4, kịp thời
$uá tr>nh .án hàng%
n VFng t, ch4 ,ếu d6ng vốn va, ng-n hạn c4a ng0n hàng ể mua hàng hoá,
*H dD như v=, cFng t, c" thể va, ng0n hàng v7i khối 1ư/ng 17n 1à do cFng t, 1àm
An c" hiệu $u! tạo ư/c u, tCn v7i ng0n hàng%
yb
Chuyên đề tốt nghiệp
n VFng tác kế toán Iác ịnh kết $u! .án hàng H cFng t, d` th+c thi, cách
tCnh #n gi!n và tWng kết tCnh toán mBt cách chCnh Iác , gi;p cho .an 1:nh ạo
cFng t, thấ, ư/c Iu hư7ng kinh doanh trong thời gian t7i ể 3u tư vào thị
trường nào, mNt hàng nào, c" c3n tha, Wi phư#ng th'c .án hàng khFng%
VFng t, thường Iu,5n tW ch'c hư7ng d9n , kiểm tra cFng tác H các #n vị
nBi .B cFng t, nhTm phát hiện kịp thời nh(ng khu,ết iểm tồn tại c4a kế toán
#n vị tr+c thuBc ể kế toán #n vị th+c hiện ;ng, 3, 4 , thống nhất trong toàn
cFng t,%
;-4-8- ":n c.nh nhXng Au điO! công ty c=n !0t 1ố tMn t.i cần kh#c
ph>c
d ]7i mF h>nh c4a cFng t, tư#ng ối 17n, *+ $u!n 12 chZ ạo c4a VFng t,
hiện na, việc .án hàng nBi .B cKn rất nhiều hạn chế , trách nhiệm thanh toán khi
nh=n hàng hoá c4a cFng t, giao ể .án cKn ch=m chưa nghi5m t;c, nhiều #n vị
cKn mang tCnh • 1ại, trFng chờ% hu!n 12 chZ ạo nguồn hàng kinh doanh chưa c"
*+ thống nhất cao d9n ến nhiều #n vị trong c6ng cFng t, khai thác c6ng nguồn
hàng, .án cho c6ng mBt khách hàng, giá c! c" *+ cạnh tranh, hiệu $u! kinh doanh
chưa cao%
d Vhế B kế toán c4a cFng t, hiện na, ang áp d@ng 1à h>nh th'c PW nh=t k2
ch'ng t?, h>nh th'c *W nà, chưa *S d@ng kế toán má,, c3n tha, Wi h>nh th'c
Eh=t k2 chung hoNc h>nh th'c ch'ng t? ghi *W ể c" thể áp d@ng kế toán má, ph6
h/p v7i hiện na,%
d eế toán cFng n/ c4a cFng t, hiện na, cKn nhiều hạn chế d9n ến phát
*inh cFng n/ d0, dưa kh" Ki , cFng n/ khFng c" kh! nAng thanh toán,!nh hưHng
ến vốn kinh doanh c4a cFng t,% Jàng nAm cFng t, trCch 1=p kho!n d+ phKng
ph!i thu kh" Ki%
%A)A@h&ơng h&Šng nh‹m h#àn thiện cRng t"c HE t#"n I"n hàng Jà HEt Kuả
I"n hàng u cRng ty cF phDn thuốc O" Jà thCc phsm !vc -iMngA
;-8-4- 9:u cầu c?% vi,c hoàn thi,n kế toán bán hàng và xác định kết quả
bán hàng-
yc
Chuyên đề tốt nghiệp
VFng tác hạch toán c3n Iác ịnh các ngu,5n t-c c# .!n , tW ch'c cFng tác
nà, h/p 12 khoa hRc 1à mBt trong nh(ng ,5u c3u c# .!n trong $u!n 12 kinh tế H
doanh nghiệp thư#ng mại, <uốn v=, c3n ph!i)
j &!m .!o ngu,5n t-c chung trong cFng tác tW ch'c như) Thống nhất t=p
trung d0n ch4 và tCnh Bc 1=p tư#ng ối trong phạm vi nghành c\ng như trong
phạm vi doanh nghiệp % TCnh thống nhất *f !m .!o thu th=p thFng tin, tài 1iệu,*ố
1iệu ồng .B kịp thời tr5n c# *H thống nhất về chu,5n mFn, phư#ng pháp hạch
toán *S d@ng m9u .iểu, t=p h/p *ố 1iệu% P+ thống nhất nà, ư/c .iểu hiện dư7i
h>nh th'c t=p trung d0n ch4 nhTm iều khiển chZ ạo và th+c hiện tốt mRi mNt
cFng tác kế toán% Pong ối v7i #n vị tr+c thuBc c3n c" tCnh tư#ng ối, nhTm phát
hu, tCnh ch4 Bng *áng tạo và $u,ền .>nh ‹ng trong $u!n 12 kinh doanh%
j &!m .!o kết h/p chNt chf gi(a .a 1oại h>nh hạch toán shạch toán kế toán,
thống k5, nghiệp v@t I0, d+ng tW ch'c tốt nga, t? 3u hạch toán nghiệp v@ 1à c#
*H $uan trRng gi;p hạch toán kế toán th+c hiện tốt ch'c nAng $u!n 12 v=t tư tiền
vốn trong $uá tr>nh kinh doanh%
j &!m .!o tW ch'c hạch toán #n gi!n rl ràng, ph0n trách nhiệm h/p 12
khoa hRc áp d@ng phư#ng pháp hạch toán hiện ại nhTm n0ng cao nAng *uất 1ao
Bng kế toán%
j &!m .!o ph6 h/p v7i Nc iểm và nhiệm v@ kinh doanh c4a doanh
nghiệp d+a tr5n *+ th+c hiện nh(ng chCnh *ách kinh tế tài chCnh c4a nhà nư7c%
;-8-8- /0t 1ố ' kiến đ) xu2t nh3! hoàn thi,n kế toán bán hàng và xác
định kết quả bán hàng ở công ty cM phần thuốc lá và thực ph! "#c $i%ng
yg
Chuyên đề tốt nghiệp
n Tr>nh t+ 1u0n chu,ển .án hàng $ua kho th[o phư#ng th'c thanh toán
nga,) <Bt *ố #n vị tr+c thuBc VFng t, : gi!m .7t mBt trong các kh0u c4a
nghiệp v@ .án hàng $ua kho như *au)Th4 kho v?a 1à người Iuất hàng ,v?a 1à
người thu tiền hàng c4a khách cuối c6ng th4 kho 1=p .!ng k5 *ố hàng : .án, kế
toán cAn c' .!ng k5 nBp cho th4 $uG% ]iệc .án hàng nà, thu=n tiện cho khách
mua hàng nhưng chưa ;ng v7i tr>nh t+ 1u0n chu,ển .án hàng $ua kho mà chế B
: $u, ịnh , việc kế toán 1=p hoá #n YTYT, ghi chop ph!n ánh doanh thu .án
hàng, tCnh giá vốn hàng .án c" chCnh Iác ha, khFng c3n ph@ thuBc vào B trung
th+c c4a th4 kho%Ehư v=, c" *+ *# hH trong việc $u!n 12 tiền hàng%
YATng hoàn thi,nK
V3n tách rời nghiệp v@ giao hàng và nghiệp v@ thu tiền hàng c4a khách H
th4 kho, th+ch hiện thống nhất việc .án hàng $ua kho th[o ;ng tr>nh t+ chế B
$u, ịnh% Egười mua ề nghị mua hàng kế toán trưHng 1=p hoá #n YTYT, 1=p
phiếu thu *au " c" *+ kiểm du,ệt c4a kế toán trưHng và Yiám ốc cFng t,, th4
$uG cAn c' phiếu thu, thu tiền nh=p $uG, th4 kho cAn c' phiếu Iuất kho Iuất %
hàng giao cho khách% EhTm tAng cường cFng tác ối chiếu nBi .B , gi!m .7t *+
nh3m 19n cho th4 kho , tạo iều kiện thu=n 1/i cho việc $u!n 12 tiền hàng mBt
cách chNt chf ;ng chế B%
d huá tr>nh .án hàng phát *inh cFng n/ ph!i thu, nhưng khFng thu ư/c do
khách hàng 1àm An thua 1i, phá *!nŒ%Jàng nAm cFng t, chưa trCch 1=p d+ phKng
ph!i thu kh" Ki nhTm tạo mBt kho!n d+ phKng khi gi!i $u,ết cFng n/ ph!i thu
khFng ư/c !nh hưHng ến kết $u! kinh doanh toàn cFng t,%
ym
Chuyên đề tốt nghiệp
d YATng hoàn thi,nK
V3n th+c hiện việc trCch 1=p d+ phKng như chế B cho phop, kho!n trCch 1=p
d+ phKng khFng vư/t $uá *ố 1/i nhu=n #n vị ạt ư/c và ghi vào chi phC $u!n 12
doanh nghiệp tr5n c# *H d+ tCnh các kho!n ph!i thu kh" Ki khFng c" kh! nAng
Ki ư/c trong nAm $u,ết toán% cuối nAm khi trCch 1=p #n vị ghi
E/ Te qgbsqgbqt ^chi phC d+ phKng•
V" Te Ucu ^d+ phKng ph!i thu kh" Ki•
Trong kk hạch toán phát *inh kho!n ph!i thu kh" ư/c *S 12, kế toán ghi%
E/ Te qgb s*ố tiền ph!i thu kh" Ki ư/c *S 12t
V" TeUcU, Ucy ^ph!i thu khách hàng, ph!i thu khác•
&ồng thời mH *W th[o dli kho!n nà, vào tài kho!n wwg ngoài .!ng%
E/ Te wwg
Vuối ni5n B kế toán hoàn nh=p toàn .B kho!n d+ phKng : trCch cuối nAm trư7c
và trCch 1=p d+ phKng cho nAm *au%
E/ TeUcu sJoàn nh=p toàn .B kho!n d+ phKng kh" Kit
V" Tk xUU ^thu nh=p khác•
E/ Te qgb ^trCch 1=p d+ phKng cho nAm *au•
V" TeUcu
Trường h/p kho!n cFng n/ : ư/c IS 12 mà thu hồi ư/c kế toán cAn c'
vào *ố tiền thu ư/c ghi%
E/ Te UUU,UUb s*ố tiền thu ư/c c4a cFng n/ kh" Ki : IS 12t
yq
Chuyên đề tốt nghiệp
Joàn thiện tW ch'c kế toán .án hàng và Iác ịnh kết $u! .án hàng 1à ph3n
việc c# .!n nhất .Hi v> n" $u,ết ịnh ến chất 1ư/ng toàn .B cFng tác kế toán
trong doanh nghiệp v> v=, c3n thường Iu,5n kiểm tra các chZ ti5u mua .án hàng
hoá, chC phC phát *inh trong $uá tr>nh .án hàng, chi phC $u!n 12 doanh nghiệp và
kết $u! .án hàng, ph!n ánh t>nh h>nh .iến Bng c4a vốn hàng hoá mBt cách 3,
4 c\ng như tW ch'c *W kế toán chi tiết , tWng h/p khoa hRc ể th[o dli, Iác ịnh
;ng doanh thu, kết $u!, 'ng d@ng phư#ng pháp hạch toán 1à cFng c@ hiện ại
trong $u!n 12% &ồng thời hoàn thiện việc 1=p kiểm tra va 1ưu chu,ển ch'ng t? kế
toán 1à c# *H tW ch'c ;ng -n kế toán .an 3u c4a c! $uá tr>nh ti5u th@ hàng hoá
và kết $u! ti5u th@ hàng hoá%
V3n tAng cường h#n n(a vai trK cFng tác hạch toán $u!n 12 *!n Iuất kinh
doanh .iệt 1=p, tAng cường vai trK cFng tác tW ch'c kế toán ti5u th@ hàng h"a ph@c
v@ cung cấp thFng tin và 1àm c# *H ể ra $u,ết ịnh $u!n 12 kinh doanh ;ng -n%
&ể phát hu, vai trK ch4 ạo khFng ể thị trường Bt .iến thi cFng tác tà…
chCnh kế toán ph!… v?a 1à cFng c@ th;c 8, hoạt Bng kinh doanh v?a ph!… 1à
người giám *át và n0ng cao tCnh hiệu $u! kinh tế c0n ối c4a kế hoạch kinh doanh
mNt hàng% &ể 1àm tốt việc nà, th> kế toán ph!i tham gia t? kh0u 3u ến kh0u
cuối , 1àm ch'c nAng tham mưu về giá mua, giá .án ch5nh 1ệch, gi;p Yiám ốc
chZ ạo các #n vị trong cFng t, kinh doanh chu,5n *0u th[o nghành nh"m hàng
nhTm phát hu, thế mạnh t?ng #n vị, chiếm 1Dnh thị trường kinh doanh% Tr5n c#
*H th+c hiện tốt việc tiết kiệm chi phC 1ưu thFng, hạch toán trung th+c kết $u!
giám *át kế hoạch tài chCnh, ti5u th@, ồng thời tham gia vào các kh0u nghi5n c'u
nhu c3u thị trường,$u!n 12 vốn c" hiệu $u! tránh nh(ng *# hH khFng ể các #n
vị khác chiếm d@ng vốn%
yx
Chuyên đề tốt nghiệp
huá tr>nh .án hàng c4a cFng t, c3n ph!i ư/c tCnh toán khoa hRc , c0n
nh-c cAn c' vào tiềm tàng *Žn c" như vốn, mạng 1ư7i ti5u th@, ồng thời 1àm tốt
cFng tác <ark[ttinh trong kinh doanh, giá .án ph!i 1inh hoạt trong t?ng thời
iểm, c" chCnh *ách khu,ến mại, thưHng h/p 12 nhTm kCch thCch khách hàng ti5u
th@ hàng hoá thường Iu,5n cho cFng t,,c" như v=, cFng t, m7i c" mBt thị trường
ti5u th@ hàng hoá mBt cách v(ng .ền, 10u dài và *0u rBng% <@c ti5u c4a việc Iác
ịnh kế hoạch 1à mua hàng v7i *ố 1ư/ng 4 tối thiểu mà v9n !m .!o ến các
ch4ng 1oại hàng, m6a v@Œ%Trong iều kiện m7i iều nà, c3n $uan t0m h#n v> n"
gi;p cFng t, *S d@ng vốn 1inh hoạt tránh ư/c tồn Rng hàng hoá% Tr5n c# *H "
mà c3n ph!i 8, mạnh phư#ng th'c .án hàng chu,ển th‹ng, gi!m ư/c chi phC
v=n chu,ển, kho .:iŒ
d •p d@ng phư#ng pháp nà, cFng t, c3n tAng cường cFng tác thFng tin
kinh tế, n-m ch-c nguồn hàng, ch0n hàng, .ạn hàng 10u dài, về th+c tại và 10u dài
cFng t, c3n n0ng cao tr>nh B cán .B nhất 1à cán .B 1àm cFng tác kinh doanh Iuất
nh=p kh8u, tCch c+c t>m kiếm thị trường trong nư7c và nư7c ngoài% TAng cường
$u!n 12 kinh doanh H các kh0u .án hàng khoán th+c hiện phư#ng pháp hạch toán
h/p 12 ể ạt ư/c m@c ti5u và ,5u c3u tối a%
d Xiện pháp trong thời gian t7i VFng t, c3n i *0u ánh giá, ph0n 1oại các
iểm .án hàng c" 1/i thế ể I0, d+ng ịnh m'c khoán cho ph6 h/p% ]iệc 1àm "
ph!… ư/c d+a tr5n c# *H khoa hRc và th+c tế tha, Wi khFng ng?ng c4a *+ h>nh
thành và d3n mất i các t@ iểm .án hàng ể c" kế hoạch iều chZnh thường
Iu,5n% &ồng thời VFng t, c" kế hoạch khai thác giao hàng nBi .B nhTm phát hu,
mạng 1ư7i .án 1r c4a cFng t,, hạn chế việc khoán tr-ng như hiện na,% <à khoán
th[o th+c tế #n giá hoa hồng ư/c hưHng tr5n doanh thu scFng t, c" kế hoạch
cung cấp 3, 4 th[o ,5u c3u c4a khách .án 1rt%
yy
Chuyên đề tốt nghiệp
d VFng tác hạch toán H kh0u nà, VFng t, c\ng : th+c hiện h>nh th'c hạch
toán toàn .B $uá tr>nh kinh doanh như chế B% Tu, v=, H kh0u Iác ịnh các mNt
hàng kinh doanh, doanh thu, ch5nh 1ệch giá .án tr5n .áo cáo .án hàng c4a người
nh=n khoán cKn chưa trung th+c v> người nh=n khoán cAn c' doanh *ố : ịnh
.áo cáo mBt *ố mNt hàng nào " cho 4 các ịnh m'c doanh thu, ch5nh 1ệchŒmà
th+c tế hoàn toàn khác , ha, n"i cách khác kế toán c3n kiểm tra,giám *át th+c tế
doanh thu .án hàng ể t? " 1àm c# *H hạch toán chCnh Iác I0, d+ng các chZ ti5u
khoán cho ph6 h/p, *át th+c tế ể tAng cường h#n n(a hiệu $u! H kh0u nà,%
d TAng cường cFng tác kế toán cFng n/ và thanh toán, v7i mF h>nh $u!n 12
c4a cFng t, việc th[o dli Fn ốc cFng n/ trong toàn VFng t, cKn gNp nhiều kh"
khAn% V@ thể các #n vị tr+c thuBc khi phát *inh VFng t, tr+c tiếp gSi .áo cáo về
phKng kế toán cFng t, 1à nh(ng .!ng k5, nh=t k2 tWng h/p và nh(ng chi tiết cFng
n/ k|m th[o 1à mBt kho!ng thời gian nhất ịnh% J#n n(a *+ tha, Wi tW ch'c c4a
các #n vị trong cFng t, d9n ến nh(ng #n vị phát *inh cFng n/ chưa thấ, hết
trách nhiệm c4a m>nh về nh(ng ghi chop th[o dli " d9n ến thời gian g3n 0,
các kho!n cFng n/ d0, dưa khá 17n g0, !nh hưHng ến cFng tác tài chCnh toàn
cFng t,%
"i,n pháp' V3n kh-c ph@c t>nh trạng cFng n/ tồn Rng d0, dưa, cFng t,
c3n c" $u,ết *ách c'ng r-n ối v7i cá nh0n, #n vị c" phát *inh các kho!n cFng
n/ tr5n, tCch c+c Fn ốc thanh toán thu hồi, c" như v=, m7i hạn chế thất thoát
vốn c4a Ehà nư7c c\ng như c4a cFng t,%
Mo cFng t, áp d@ng h>nh th'c PW nh=t k2 ch'ng t? ,tr>nh B kế toán chưa
ồng ều Iuất phát t? mF h>nh cFng t, tư#ng ối 17n v> v=, $uá tr>nh ghi chop và
mH các 1oại *W *ách ể th[o dli cKn nhiều % &iều nà, c\ng !nh hưHng 17n ến $uá
tr>nh tWng h/p c4a phKng kế toán c4a cFng t,, và kiểm toán nBi .B ngư/c 1ại v>
phKng kế toán cFng t, khFng tham gia vào hạch toán ch'ng t? .an 3u và toàn .B
$uá tr>nh hạch toán H các #n vị hạch toán Bc 1=p tr+c thuBc% Mo v=, c" thể cKn
c" nh(ng *ai *"t trong kh0u hạch toán H #n vị c# *H mà $uá tr>nh kiểm toán nBi
.B chưa phát hiện%
yu
Chuyên đề tốt nghiệp
"i,n phápK TAng cường kiểm *oát nBi .B thường Iu,5n ể phát hiện *ai *"t
trong hạch toán%
TW ch'c h/p 12 và khoa hRc cFng tác kế toán cKn ph@ thuBc vào việc hoàn
thiện tW ch'c h/p 12 khoa hRc 1ao Bng n0ng cao tr>nh B và cFng c@ 1ao Bng
trong $u!n 12%
XB má, kế toán c4a VFng t, cW ph3n thuốc 1á và th+c ph8m X-c Yiang
hiện na, v9n cKn tư#ng ối 17n, chế B .áo cáo kế toán chưa ồng ều d9n ến
việc th+c hiện hạch toán, chế B .áo cáo kế toán cKn chưa ạt ư/c m@c ti5u%
Pong ph3n nào : áp 'ng ư/c ,5u c3u c4a cFng tác $u!n 12, chế B *W kế toán
ang áp d@ng h>nh th'c Eh=t k2 ch'ng t?, h>nh th'c nà, c" ưu iểm tCnh ối
chiếu cao và ph6 h/p v7i 1ao Bng th4 cFng,chi phC 17n%
"i,n phápK TW ch'c ào tạo th5m cán .B ể n0ng cao tr>nh B c4a nh(ng
người 1àm cFng tác kế toán, ể th+c *+ 1à cFng c@ $u!n 12 h(u hiệu trong *!n Iuất
kinh doanh c4a VFng t,%
V3n tha, thế và Wi m7i cFng c@ trong 1ao Bng $u!n 12 t'c 1à) PS d@ng 1ao
Bng c" hiểu .iết về cFng nghệ 1ao Bng hiện ại,
234 LU/N
Trong mFi trường cạnh tranh ga, g-t như hiện na,, ể c" thể tồn tại và phát
triển các doanh nghiệp nhà nư7c ph!i ni 1+c h#n n(a .Tng chCnh nAng 1+c c4a
m>nh% <uốn ạt ư/c iều nà, th> cFng tác kế toán n"i chung và cFng tác kế toán
.án hàng và Iác ịnh kết $u! .án hàng n"i ri5ng càng ph!i ư/c c4ng cố và hoàn
thiện h#n n(a ể cFng tác nà, th+c *+ trH thành cFng c@ $u!n 12 tài chCnh, kinh
doanh c4a doanh nghiệp%
uw
Chuyên đề tốt nghiệp
Eh=n th'c ư/c iều " cFng t, cW ph3n thuốc 1á và cW ph3n X-c Yiang :
rất ch4 Bng, $uan t0m t7i kh0u $u!n 12 kinh doanh và Iác ịnh kết $u! .án hàng,
trong " phKng kế toán : g"p ph3n khFng nhL vào thành cFng chung c4a cFng
t,% Trong thời gian t7i, v7i $u, mF kinh doanh càng mH rBng, [m h, vRng rTng
cFng tác tW ch'c kế toán c4a cFng t, *f hoàn thiện h#n n(a ể áp 'ng ,5u c3u
$u!n 12 ngà, càng cao c4a nền kinh tế thị trường%
Vuối c6ng, [m muốn .à, tL *+ .iết #n ch0n thành t7i th3, giáo Egu,`n
]\ ]iệt : t=n t>nh gi;p _, hư7ng d9n [m hoàn thành chu,5n ề nà,, và [m
c\ng Iin cám #n, các cF, các ch; phKng TV d eT c4a cFng t, cW ph3n thuốc 1á và
th+c ph8m X-c Yiang, : nhiệt t>nh tạo iều kiện gi;p _ [m trong $uá tr>nh th+c
t=p và thu th=p tài 1iệu%
Mo kiến th'c c" hạn, chưa c" kinh nghiệm th+c tế, thời gian i th+c t=p 1ại
khFng nhiều, n5n chu,5n ề tốt nghiệp nà, c4a [m ch-c ch-n *f khFng tránh khLi
nh(ng thiếu I"t nhất ịnh% am rất mong ư/c *+ chZ .!o t=n t>nh c4a các th3, cF
giáo, ể chu,5n ề c4a [m ư/c hoàn thiện h#n%
%! &i' (háng 0) năm #00*
Binh Jiên
T*ần Thị ThABng Yuy)n
uU
Chuyên đề tốt nghiệp
N*/N 8Œ4 C•> Đ,N 09 4*bC 4/@
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ub
Chuyên đề tốt nghiệp
N*/N 8Œ4 C•> -I65 0IŽN *+‡N- =•N
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
uc
Chuyên đề tốt nghiệp
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
k•C L•C
ug

Chuyên đề tốt nghiệp
Công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang là một doanh nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngoài việc sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Doanh nghiệp còn làm nhiệm vụ xuất khẩu nhằm giải quyết một phần việc làm cho người lao động tại địa phương, tăng nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Vì vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang" để viết chuyên đề báo cáo của mình. Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy, cô giáo bộ môn kế toán doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp là thầy giáo Nguyễn Vũ Việt cùng các bác, các cô cán bộ kế toán công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bác, các cô phòng kế toán công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Báo cáo gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang.

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->