Bai Tap Mau - Quan Ly Don Dat Hang - Mo Ta

Môn h c L p

: Phân tích, thi t k h th ng thông tin : CNTT3 – H Sư ph m TPHCM

Gi ng viên : Ts. Nguy n An T – Nguy n Thúy Ng c

Bài t p

QU N LÝ ƠN

T HÀNG

Công ty XYZ là m t ơn v kinh doanh các m t hàng i n – i n t . Công ty XYZ mua hàng t nhi u ngu n khác nhau trong nư c. M i l n công ty XYZ mua hàng u có phi u nh p như trong hình A-1 bên dư i. Hàng hóa mua t các nhà cung c p có th ư c công ty XYZ tr ch m làm nhi u l n và ngư c l i, cũng có khi công ty XYZ thanh toán ti n m t l n cho nhi u phi u nh p. Nói chung, s ti n c a m t l n thanh toán cho nhà cung c p không căn c trên t ng phi u nh p c th mà tùy theo s th a thu n gi a công ty XYZ và các nhà cung c p (hình A-2).

PHI U NH P
S phi u : 0368 Ngày nh p kho : 05.04.2007 Nhà cung c p : Công ty TNHH Hoàng Sơn a ch : 327/9B Nơ Trang Long, Q. BT - TPHCM
M t hàng 1. TV 21” 2. Cassette T ng c ng vt cái cái S lư ng 50 100 ơn giá 1 200 000 380 000 Thành ti n 60 000 000 38 000 000 98 000 000

Hình A-1 : Phi u nh p hàng.

PHI U CHI
S phi u : 0276 Ngày chi ti n : 12.04.2007 Chi cho : Công ty TNHH Hoàng Sơn a ch : 327/9B Nơ Trang Long, Q. BT - TPHCM S ti n chi : 50 000 000 (năm mươi tri u ng ch n).

Di n gi i : Tr ti n mua hàng. Hình A-2 : Phi u chi ti n. Hàng hóa c a công ty XYZ ư c bán theo hai hình th c : bán s theo ơn t hàng và bán l (các hóa ơn). Lưu ý, m t khách hàng c a công ty cũng có th ng th i là nhà cung c p. Khi mu n t mua hàng, khách hàng i n yêu c u vào ơn t hàng như trong hình A-3.

i v i khách mua theo ơn t hàng, công ty cũng th c hi n phương th c tr ch m tương t như gi a công ty XYZ v i các nhà cung c p.

1

Tuy nhiên.04.2007 Ngày T HÀNG Khách hàng : C a hàng Ti n Phát a ch : 198B C ng Quỳnh. Q.2007 Khách hàng : C a hàng Ti n Phát a ch : 198B C ng Quỳnh. và / hay t. và / hay • s m t hàng ư c giao có th ít hơn s m t hàng Khách mua l hàng hóa c a công ty không c n ngay khi nh n hàng. M i ơn t hàng c a khách hàng có th ư c giao nhi u l n ho c không ư c áp ng (vì nhi u nguyên nhân khác nhau t c hai phía : công ty và khách t hàng). Thông thư ng. • s lư ng giao c a m t m t hàng có th ít hơn s lư ng t hàng trư c và ph i thanh toán ti n 2 .2007 M t hàng 1. cũng có khi tùy theo s th a thu n gi a hai bên mà có s khác bi t gi a n i dung t hàng và giao hàng : • giao hàng có th s m ho c tr hơn d ki n.1 – TPHCM Ngày giao d ki n : 08.1 – TPHCM S ơn t hàng : 0612 vt cái S lư ng 40 ơn giá 500 000 Thành ti n 20 000 000 20 000 000 M t hàng 1. Cassette T ng c ng vt cái cái S lư ng 20 40 ơn giá 1 400 000 500 000 Thành ti n 28 000 000 20 000 000 48 000 000 Hình A-3 : ơn t hàng.04. TV 21” 2.ƠN S ơn t hàng : 0612 t hàng : 01. Cassette T ng c ng Hình A-4 : Phi u giao hàng. công ty s giao hàng cho khách theo úng yêu c u t hàng v các i u kho n : ngày giao hàng.04. t. PHI U GIAO HÀNG S phi u giao hàng : 0598/GH Ngày giao hàng : 07. s m t hàng và s lư ng c a t ng m t hàng. Q.

..04. k t xu t như sau : ng ch n).2007 Thu c a : Nguy n văn Thanh a ch : S ti n thu: 1 700 000 (m t tri u b y trăm ngàn Di n gi i : Thu ti n bán hàng. TV 21” T ng c ng vt cái S lư ng 1 ơn giá 1 700 000 Thành ti n 1 700 000 1 700 000 Hình A-5 : Hóa ơn bán l ....4.07 .07 u kỳ : 124 Ngày S lư ng Nh p 100 Xu t 380 000 ơn giá Thành ti n Nh p 38 000 000 Xu t Lư ng t n cu i kỳ : 68 Hình A-7 : Theo dõi nh p – xu t .. 130 000 000 Xu t 5.HÓA ƠN BÁN L S hóa ơn : 1134/H Ngày hóa ơn : 09. 260 500 000 . Phi u thu như trong hình A-6 dùng bán hàng theo hóa ơn..... Ngoài ra.. 0598 . . . thu ti n công n c a khách hàng cũng như thu ti n PHI U THU S phi u : 3268 Ngày thu ti n : 09... .... công ty XYZ cũng s d ng m t s báo bi u.04.t n. 204 40 . T ng c ng : 7. 77 520 000 20 000 000 .2007 Khách hàng : Nguy n văn Thanh a ch : M t hàng 1. Theo dõi nh p – xu t – t n hàng hóa THEO DÕI NH P XU T T N M t hàng : Cassette Tháng : Tháng 04 năm 2007 Lư ng t n S phi u Nh p 0368 .4. Hình A-6 : Phi u thu ti n.. 1.. 3 .

760 000 000 N cu i kỳ 54 000 000 8 000 000 .04. T ng c ng . S lư ng xu t 72 260 . T ng c ng N u kỳ S ti n n 360 000 000 ... 158 000 000 Tháng : 04 năm 2007 12 000 000 20 000 000 . 4.. 4 .. S lư ng t n u kỳ 15 124 . 318 000 000 S ti n thu KHÁCH HÀNG Khách hàng : C a hàng Ti n Phát N cu i kỳ : 54 000 000 Hình A-9 : Công n chi ti t khách hàng. 98 000 000 Hình A-10 : T ng h p công n khách hàng. Q1 Tháng : 04 năm 2007 N u kỳ : 12 000 000 Phi u giao 0598/GH ..2.... 3.........07 . Phi u thu Ngày 07... T ng h p công n khách hàng T NG H P CÔNG N Khách hàng CH Ti n Phát CTY Hòa L i . S lư ng nh p 80 204 . Công n chi ti t khách hàng CÔNG N a ch : 198B C ng Quỳnh. 360 000 000 .... 820 000 000 KHÁCH HÀNG S ti n thu 318 000 000 12 000 000 .. S ti n n 20 000 000 . S lư ng t n cu i kỳ 23 68 Hình A-8 : T ng h p nh p – xu t – t n..... T ng h p nh p – xu t – t n hàng hóa T NG H P NH P XU T T N Tháng : 04 năm 2007 M t hàng TV 21” Cassette . .....

.5. T ng c ng 158 000 000 THEO M T HÀNG Doanh s 130 000 000 Tháng : 04 năm 2007 Hình A-11 : Th ng kê doanh s theo m t hàng.. Th ng kê doanh s theo m t hàng TH NG KÊ DOANH S M t hàng Cassette . 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful