Ete 1.

Công thức  Ete là dẫn xuất của rượu khi thay thế H trong nhóm OH bằng một gốc hiđrocacbon. R - O - R'  Tên gọi của ete = Tên hai gốc hiđrocacbon + ete Gốc R được gọi theo thứ tự chữ cái đầu. Ví dụ: CH3 - O - CH2 - CH3 : etyl metyllete. C2H5 - O - C2H5 : đietylete. 2. Tính chất  Ete không có nguyên tử H linh động nên không có phản ứng đặc trưng của rượu. Ete không tác dụng với nước để tạo lại rượu.  Đimetylete (CH3 - O - CH3) là chất khí (nhiệt độ sôi = - 23,7oC), ít tan trong nước.  Đietylete là chất lỏng, nhiệt độ sôi = 36oC, là dung môi rất tốt để hoà tan chất béo và các chất hữu cơ. Đietylete tinh khiết được dùng làm thuốc mê trong y học. Cấu tạo và gọi tên 1. Công thức  Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với rượu. Ví dụ:

 Có thể phân este thành các loại Loại 1: Este của axit đơn chức và rượu đơn chức có công thức cấu tạo chung

Gốc R và R' có thể giống nhau,hoặc khác nhau, có thể là gốc hiđrocacbon no hoặc không no Nếu R và R' đều là gốc no mạch hở thì CTPT chung của este là: CnH2nO2 (n 2) Loại 2: Este của axit đa chức và rượu đơn chức. Công thức chung là R - (COOR')n, trong đó R' là gốc rượu hoá trị 1. Loại este này có: este trung hoà và este axit. Ví dụ:

Loại 3: Este của axit đơn chức và rượu đa chức. Công thức chung là (R - COO)n - R'. Ví dụ:

Nếu este có gốc axit chưa no thì có thể tham gia phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp giống như hiđrocacbon chưa no. Từ halogenua axit và ancolat. có mùi thơm dễ chịu của các loại hoa quả khác nhau. Phản ứng thuận nghịch. Ví dụ: Tính chất vật lý  Este của các rượu đơn chức và axit đơn chức (có số nguyên tử C không lớn lắm) thường là chất lỏng.  Các este ít tan trong nước (so với axit và rượu tạo ra nó). Những este có KLPT cao thường là chất rắn. nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. Tên gọi Tên thông thường của este được gọi như sau Tên este = Tên gốc hiđrocacbon của rượu + tên gốc axit có đuôi at. Phản ứng thuỷ phân. muốn phản ứng xảy ra hoàn toàn phải thưc hiện trong môi trường kiềm: 2.  Nhiệt độ sôi của este so với axit cùng CTPT thấp hơn vì không có sự tạo thành liên kết hiđro. . dễ bay hơi. Ví dụ: 2. Từ muối và dẫn xuất halogen của hiđrocacbon 3. Tính chất hoá học 1. Thực hiện phản ứng este hoá 2. Ví dụ: Điều chế 1. Phản ứng xà phòng hoá (khi đun nóng) với kiềm: 3.Có những este tạo thành bởi nhiều gốc axit khác nhau.

Polimetyl metacrilat dùng để chế thuỷ tinh hữu cơ có độ trong suốt cao hơn thuỷ tinh silicat.C2H5 : mùi rượu rum Amyl fomiat HCOO . Este của axit acrilic và axit metacrilic Cả 2 este đều dễ trùng hợp tạo thành các polime poliacrilat trong suốt. mùi lê. Este của các loại hoa quả. Isoamyl axetat CH3COOCH2CH2CH (CH3)2  Là chất lỏng không màu. 2.  Dùng làm dung môi và làm chất thơm trong ngành thực phẩm và hương liệu 3. không màu. nhiệt độ sôi = 142oC  Hầu như không tan trong nước. cho tia tử ngoại đi qua. nhiệt độ sôi = 77oC.C2H5 : mùi mơ Isoamyl butyrat C3H7 .C5H11 : mùi anh đào. da nhân tạo.  ít tan trong nước. Etyl butyrat C3H7 . 2. mùi đặc trưng.C5H11 : mùi dứa. Từ anđehit axit và rượu Giới thiệu một số este thường gặp 1.4.C2H5  Là chất lỏng không màu. Polimetyl acrilat dùng để sản xuất màng keo. Ví dụ Etyl fomiat HCOO .COO . Etyl axetat CH3 . BÀI TẬP VỀ ESTE 1. chế răng giả. Được dùng làm dung môi cho hợp chất cao phân tử và dùng chế tạo sơn.COO . 4. mắt giả.COO . . Tạo thành mùi thơm của các hoa quả.

t CH 2 = CH − CH 2 − OH + CuO  CH 2 = CH − CHO + Cu + H2 O → 1 Mn 2+ 4. 12. 9. 8. HCOOC 2H 5 + NaOH  HCOONa + C 2H 5OH → 2HCOONa + H 2SO 4  HCOOH + Na 2SO 4 → HCOOH + NaOH  HCOONa + H 2O → xt HCOOC 2H 5 + H 2O  HCOOH + C 2H 5OH → ˆˆ† HCOOH + C2 H5 OH ‡ HCOOC2 H 5 + H 2O ˆˆ → ( NH 4 ) 2 CO3 + 2 NaOH  2 NH3 ↑ +2 H2 O + Na2 CO3 14. CH 2 = CH − CHO + O2  CH 2 = CH − COOH → 2 o 5. 7.3. HCOOH + 2 Ag ( NH 3 ) 2 OH  (NH 4 ) 2CO 3+ 2Ag↓ + 2NH + H 2 → O 3   . ˆˆ† CH 2 = CH − COOH + C 2H 5OH ‡ CH 2 = CH −COOC 2H 5 +H 2O ˆˆ 6. 10. 11. ( NH 4 ) CO3 + H 2 SO4  ( NH 4) SO 4 + CO 2 ↑ +H 2O → 2 2 13.

24. 27. HCOOCH = CH 2 + NaOH  HCOONa + CH 3 → CHO 1 Mn 2+ CH 3CHO + O2  CH 3COOH → 2 CH 3COOH + CH ≡ CH  CH 3COOCH = CH 2 → 26. 21. 25. CH 3COOH + CH ≡ CH  CH 3COOCH = CH 2 → 19.15. . 2CH 3 COONH 4 + H 2 SO4  CH 3COOH +( NH 4 2 SO 4 → ) 23. 16. 28. 20. 1500 C 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 → làm lanh nhanh HgSO4 CH ≡ CH + H2 O  CH3 CHO → 60− 80o C o 1 Mn 2+ CH 3CHO + O2  CH 3COOH → 2 18. CH 3COOCH = CH 2 + NaOH  CH 3COONa + CH 3CHO → 2CH 3COONa + H 2 SO4  2CH3 COOH + Na2 SO4 → o t CH 3CHO + 2  Ag ( NH 3) 2  OH  CH 3COONH 4 +2 Ag ↓ + NH 3 +H 2O → 3   22. 17.

29. 36. Dehidro C4 H10 → C 4 H 6 +2 H 2 600o C 37. 35. → ( CH 3COO ) 2 Ca  CH3 − C − CH3 + CaCO3 P to O 34. 31. Br . CH 2 = CH − CH = CH 2 + Br2  CH 2 − CH = CH − CH2 → | | Br 38. O CH 3COOC 6H 5 +NaOH  CH 3COONa+ C6 H 5OH → 2CH 3 COOH + Ca( OH ) 2  ( CH 3COO 2 Ca + 2 H 2O → ) 2CH 3COONa + H 2 SO4  CH 3COOH + Na2 SO4 → 33. C6 H 5OH + CH 3 − C − O − C − CH 3  CH 3COOC 6H 5 + CH 3COOH → P P O 30. 32.

BAI TAP PHẢN ỨNG ESTE HÓA Câu 1: Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol axit X có công thức phân tử C4H6O4 với 1 mol CH3OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 2 este E và F (MF > ME).26 và 45. 40. Đốt cháy 0. thu được m gam hỗn hợp 2 este (h = 100%). C. 41. Nếu đun nóng 0. 28. B. Số gam E và F tương ứng là A.24 lít O2 (đktc) thu được 52. 47. D.28 và 47. cho rượu dư hay axit dư. C.52 và 26.52. D.4 mol M với H2SO4 đặc là xúc tác. 43.8 gam H2O. 26.8 gam CO2 và 19.26. Câu 3: Công thức phân tử của X và Y tương ứng là . tăng nồng độ chất xúc tác.28. chưng cất để tách este ra.72.39.72 và 28. 45. Dùng cho câu 3 và 4: Hỗn hợp M gồm rượu no X và axit đơn chức Y mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. B. 42. Biết rằng mE = 1. Cau 2: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi A.4 mol M cần 30.81mF và chỉ có 72% lượng rượu bị chuyển hoá thành este. giảm nồng độ rượu hay axit.

8 gam glixerin triaxetat. C. 25%. C. 70%.2 gam este E (h=100%). D. Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức. C. Phần 1 cho tác dụng hết với Na thu được 3. Phần 3 đun nóng với H2SO4 đặc thu được 10. B. 24. C. C6H10O2. C.6g E thì hiệu suất phản ứng este hóa là A. C2H6O. Câu 5: Công thức phân tử của E là A. B. Câu 10: Cho 24.2. 22. B. đồng đẳng kế tiếp thu được 14. C3H7COOH.6. C5H8O2. Câu 4: Giá trị của m là A. Câu 6: Nếu biết số mol axit lớn hơn số mol rượu thì công thức của axit là A.9. D. Dùng cho câu 5 và 6: Chia hỗn hợp gồm một axit đơn chức với một rượu đơn chức thành 3 phần bằng nhau. C2H6O2 và C2H4O2. D. C3H8O3 và C3H4O2. C2H5COOH.25 mol O2. Phần 2 đốt cháy hoàn toàn thu được 39. C3H6O2. HCOOH. C. CH3COOH. Câu 8: Công thức phân tử của E là A. 75%. D. C2H6O2. Câu 9: Cho 90. Đốt cháy hết lượng este đó thu được 22 gam CO2 và 9 gam H2O. B. C. B. D.4 gam glixerin (H2SO4 đặc và đun nóng) thu được 21. B. 8 và 9: Thực hiện phản ứng este hóa giữa một axit no X và một rượu no Y được este 0.A. D. Nếu cho X tác dụng hết với axit axetic thì số gam este thu được là . C4H8O2. Để đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH tạo ra16.4g muối. 24. D. C3H8O2 và C3H4O2. C5H8O4.08 gam CO2 và 9. 60%. C3H8O2 và C3H6O2. D.0g X tác dụng với 62. Cho 0.0g Y được 87. Dùng cho câu 7. 80%.0 gam axit axetic tác dụng với 18. B. 80%.1 mol E mạch hở.1 mol rượu Y cần 0. B. 50%. C5H8O2. C3H8O3. 22. C5H10O2. Hiệu suất của phản ứng là A.36 gam H2O.6 gam CO2. C6H10O4.9. 50%. C. C3H8O.36 lít khí H2(đktc). Câu 7: Công thức phân tử của Y là A.

Phần 2 cho tác dụng hết với etylen glicol chỉ thu được gam 3 este tạp chức và nước. 19. Nếu cho rượu đó tác dụng với hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic thì số lượng este có thể tạo thành là A. 8. etanol và propan-2-ol.40.4. Nếu cho 25. 6. Phần 1 cho tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4. 4.56. 22.20. Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một rượu đa chức.080. thu được 7. 71. 5. người ta thu được 70.76.48. 14.92. 38. B. Câu 14: Cho 5. D. D. . 32. Giá trị của m là A.76. B. 5. 26. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với 24.96 gam hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức thành 2 phần bằng nhau. C.96 gam H2O. D.68 gam CO2 và 12. 18. 20. B. B.824. 19. là đồng đẳng kế tiếp trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21. C.8 gam H2O.24. Nếu cho Y tác dụng với rượu etylic. D.6 rượu etylic với hiệu suất 80% thì số gam este thu được là A. 52. 35. C. Câu 18: Giá trị của m là A.52. B.00. đơn chức.28. 16.40. metanol và etanol.40. 25.0 gam axit axetic (h = 50%) thì số gam este thu được là A.28. 2. bậc 1. D. thu được H2O và CO2 với tỉ lệ mol tương ứng là 3:2.68 gam hỗn hợp Y gồm 2 axit là đồng đẳng kế tiếp thu được 31. Câu 13: Chia 26.4 gam CO2 và 37. Nếu cho X tác dụng với 4.464. với hiệu suất phản ứng của mỗi axit là 80% thì số gam este thu được là A.76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư. C. Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức X và Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng. 7.9.280. B.8g hỗn hợp X gồm 2 rượu no. 44. 41.28. B. Câu 17: Tên gọi của 2 rượu trong X là A. 22. C. D. B.28g muối.8. C.3g hỗn hợp Y gồm 3 ete (h = 100%). C. 3.48 lít khí CO2 (đktc). D. Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 19. Dùng cho câu 17 và 18: Đun nóng 25.A. etanol và propan-1-ol.96. D.8g X tác dụng hết với axit fomic thì thu được m gam este. C.8. 28. 39. propan-1-ol và butan-1-ol. 22.

B. đơn chức. 22.2 lít khí H2 (đktc).80 gam Y tác dụng hết với Na thu được 3. 44. D.2. B. Phần 2 đốt cháy hoàn toàn X thu được 6. 19. là đồng đẳng kế tiếp thành 3 phàn bằng nhau. 18. CH3-COOH và HOOC-COOH.10. 9.2. Phần 3 tác dụng vừa đủ với etylen glycol thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Nếu cho A tác dụng hết với rượu etylic thì thu được m gam este. C. 36. 27. 24.52 gam X và 10. 17. 22. D. C. Câu 24: X. Cũng lượng hỗn hợp trên. B. 12.4. Câu 23: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đơn chức.47. 22.42. 22. Phần 3 tác dụng vừa đủ với rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp 2 este không chứa nhóm chức khác.82.47. C.3 gam H2O.2 lít khí CO2 (đktc).8. 8. Câu 21: Công thức cấu tạo của 2 axit ban đầu là A. Giá trị của m là A. Giá trị của m là A.272 lít CO2 (đktc). Phần 1 tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 2. 9. C.10. 8. 9.32.55. C.Câu 19: Cho 37.6 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một rượu đồng đẳng Y tác dụng với Na dư thu được 11.6. D. D. D. 9. 36. HCOOH và CH2=CH-COOH là A.24 lít khí CO2 (đktc). Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8.36 lít khí H2 (đktc). Phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 11. B.72. B. mạch hở.74. 35. D. Nếu cho Y bằng lượng Y có trong X tác dụng hết với axit axetic thì thu được số gam este là A. Giá trị của m là A. B. Dùng cho câu 21 và 22: Chia 0. Cho hỗn hợp A gồm 5. . 6. C.05. D.9 mol hỗn hợp 2 axit no thành 3 phần bằng nhau. mạch hở. 6. Câu 25: Số lượng este thu được khi cho etylen glycol tác dụng với hỗn hợp gồm CH3COOH.42.8 gam CO2 và 6. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. 12. nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác.4.6. C. B.2. H-COOH và CH3-CH2-COOH. CH3-COOH và CH2=CH-COOH. H-COOH và HOOC-COOH. Câu 22: Giá trị của m là A. 22. Y là 2 axit no.

025 .48. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit). 16. lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. 12. B.115 B :2. 14. B.20. B. D. D. 3. Lấy 5. thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%).10. số loại trieste tối đa được tạo ra là A. 10.12.Câu 26 (A-07): Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). D.412 D:2. 4. Câu 27 (B-07): Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH.925 C:2. 6. 6. Câu 29::Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH. Giá trị của m là A.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc). 8. Khi tiến hành este hóa 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A :2. C.3 gam X tác dụng với 5. 10. Câu 28: Số lượng este thu được khi cho etylenglycol tác dụng với hỗn hợp gồm 4 axit cacboxylic đơn chức là A. 8. C. C. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful