Ete 1.

Công thức  Ete là dẫn xuất của rượu khi thay thế H trong nhóm OH bằng một gốc hiđrocacbon. R - O - R'  Tên gọi của ete = Tên hai gốc hiđrocacbon + ete Gốc R được gọi theo thứ tự chữ cái đầu. Ví dụ: CH3 - O - CH2 - CH3 : etyl metyllete. C2H5 - O - C2H5 : đietylete. 2. Tính chất  Ete không có nguyên tử H linh động nên không có phản ứng đặc trưng của rượu. Ete không tác dụng với nước để tạo lại rượu.  Đimetylete (CH3 - O - CH3) là chất khí (nhiệt độ sôi = - 23,7oC), ít tan trong nước.  Đietylete là chất lỏng, nhiệt độ sôi = 36oC, là dung môi rất tốt để hoà tan chất béo và các chất hữu cơ. Đietylete tinh khiết được dùng làm thuốc mê trong y học. Cấu tạo và gọi tên 1. Công thức  Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với rượu. Ví dụ:

 Có thể phân este thành các loại Loại 1: Este của axit đơn chức và rượu đơn chức có công thức cấu tạo chung

Gốc R và R' có thể giống nhau,hoặc khác nhau, có thể là gốc hiđrocacbon no hoặc không no Nếu R và R' đều là gốc no mạch hở thì CTPT chung của este là: CnH2nO2 (n 2) Loại 2: Este của axit đa chức và rượu đơn chức. Công thức chung là R - (COOR')n, trong đó R' là gốc rượu hoá trị 1. Loại este này có: este trung hoà và este axit. Ví dụ:

Loại 3: Este của axit đơn chức và rượu đa chức. Công thức chung là (R - COO)n - R'. Ví dụ:

dễ bay hơi. Thực hiện phản ứng este hoá 2. nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. . Tính chất hoá học 1. Từ muối và dẫn xuất halogen của hiđrocacbon 3. Từ halogenua axit và ancolat. Phản ứng xà phòng hoá (khi đun nóng) với kiềm: 3. muốn phản ứng xảy ra hoàn toàn phải thưc hiện trong môi trường kiềm: 2.Có những este tạo thành bởi nhiều gốc axit khác nhau.  Nhiệt độ sôi của este so với axit cùng CTPT thấp hơn vì không có sự tạo thành liên kết hiđro. Phản ứng thuỷ phân. Ví dụ: Điều chế 1. Phản ứng thuận nghịch. Tên gọi Tên thông thường của este được gọi như sau Tên este = Tên gốc hiđrocacbon của rượu + tên gốc axit có đuôi at. Ví dụ: Tính chất vật lý  Este của các rượu đơn chức và axit đơn chức (có số nguyên tử C không lớn lắm) thường là chất lỏng. Những este có KLPT cao thường là chất rắn. Nếu este có gốc axit chưa no thì có thể tham gia phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp giống như hiđrocacbon chưa no.  Các este ít tan trong nước (so với axit và rượu tạo ra nó). Ví dụ: 2. có mùi thơm dễ chịu của các loại hoa quả khác nhau.

C5H11 : mùi dứa. Etyl axetat CH3 . Polimetyl acrilat dùng để sản xuất màng keo. Isoamyl axetat CH3COOCH2CH2CH (CH3)2  Là chất lỏng không màu. nhiệt độ sôi = 77oC.C2H5  Là chất lỏng không màu.COO .COO .  Dùng làm dung môi và làm chất thơm trong ngành thực phẩm và hương liệu 3. . Polimetyl metacrilat dùng để chế thuỷ tinh hữu cơ có độ trong suốt cao hơn thuỷ tinh silicat.  ít tan trong nước. mùi đặc trưng. mắt giả.COO . không màu. Etyl butyrat C3H7 . nhiệt độ sôi = 142oC  Hầu như không tan trong nước. 4. Este của các loại hoa quả.C2H5 : mùi rượu rum Amyl fomiat HCOO . cho tia tử ngoại đi qua. chế răng giả.4. 2. BÀI TẬP VỀ ESTE 1.C2H5 : mùi mơ Isoamyl butyrat C3H7 . Tạo thành mùi thơm của các hoa quả. Este của axit acrilic và axit metacrilic Cả 2 este đều dễ trùng hợp tạo thành các polime poliacrilat trong suốt.C5H11 : mùi anh đào. da nhân tạo. 2. Được dùng làm dung môi cho hợp chất cao phân tử và dùng chế tạo sơn. mùi lê. Từ anđehit axit và rượu Giới thiệu một số este thường gặp 1. Ví dụ Etyl fomiat HCOO .

( NH 4 ) CO3 + H 2 SO4  ( NH 4) SO 4 + CO 2 ↑ +H 2O → 2 2 13. HCOOH + 2 Ag ( NH 3 ) 2 OH  (NH 4 ) 2CO 3+ 2Ag↓ + 2NH + H 2 → O 3   . 8. 10. ˆˆ† CH 2 = CH − COOH + C 2H 5OH ‡ CH 2 = CH −COOC 2H 5 +H 2O ˆˆ 6.3. t CH 2 = CH − CH 2 − OH + CuO  CH 2 = CH − CHO + Cu + H2 O → 1 Mn 2+ 4. HCOOC 2H 5 + NaOH  HCOONa + C 2H 5OH → 2HCOONa + H 2SO 4  HCOOH + Na 2SO 4 → HCOOH + NaOH  HCOONa + H 2O → xt HCOOC 2H 5 + H 2O  HCOOH + C 2H 5OH → ˆˆ† HCOOH + C2 H5 OH ‡ HCOOC2 H 5 + H 2O ˆˆ → ( NH 4 ) 2 CO3 + 2 NaOH  2 NH3 ↑ +2 H2 O + Na2 CO3 14. 11. 7. 9. CH 2 = CH − CHO + O2  CH 2 = CH − COOH → 2 o 5. 12.

. 24. CH 3COOH + CH ≡ CH  CH 3COOCH = CH 2 → 19.15. 17. 27. 28. CH 3COOCH = CH 2 + NaOH  CH 3COONa + CH 3CHO → 2CH 3COONa + H 2 SO4  2CH3 COOH + Na2 SO4 → o t CH 3CHO + 2  Ag ( NH 3) 2  OH  CH 3COONH 4 +2 Ag ↓ + NH 3 +H 2O → 3   22. 16. 2CH 3 COONH 4 + H 2 SO4  CH 3COOH +( NH 4 2 SO 4 → ) 23. 20. 1500 C 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 → làm lanh nhanh HgSO4 CH ≡ CH + H2 O  CH3 CHO → 60− 80o C o 1 Mn 2+ CH 3CHO + O2  CH 3COOH → 2 18. 25. 21. HCOOCH = CH 2 + NaOH  HCOONa + CH 3 → CHO 1 Mn 2+ CH 3CHO + O2  CH 3COOH → 2 CH 3COOH + CH ≡ CH  CH 3COOCH = CH 2 → 26.

31. Br . O CH 3COOC 6H 5 +NaOH  CH 3COONa+ C6 H 5OH → 2CH 3 COOH + Ca( OH ) 2  ( CH 3COO 2 Ca + 2 H 2O → ) 2CH 3COONa + H 2 SO4  CH 3COOH + Na2 SO4 → 33. C6 H 5OH + CH 3 − C − O − C − CH 3  CH 3COOC 6H 5 + CH 3COOH → P P O 30. CH 2 = CH − CH = CH 2 + Br2  CH 2 − CH = CH − CH2 → | | Br 38. → ( CH 3COO ) 2 Ca  CH3 − C − CH3 + CaCO3 P to O 34.29. 35. 32. 36. Dehidro C4 H10 → C 4 H 6 +2 H 2 600o C 37.

41.4 mol M cần 30. 43. chưng cất để tách este ra.52. Đốt cháy 0.28 và 47. Dùng cho câu 3 và 4: Hỗn hợp M gồm rượu no X và axit đơn chức Y mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. C. cho rượu dư hay axit dư. 40.8 gam H2O. 47. D. Câu 3: Công thức phân tử của X và Y tương ứng là .24 lít O2 (đktc) thu được 52. D. thu được m gam hỗn hợp 2 este (h = 100%). BAI TAP PHẢN ỨNG ESTE HÓA Câu 1: Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol axit X có công thức phân tử C4H6O4 với 1 mol CH3OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 2 este E và F (MF > ME).81mF và chỉ có 72% lượng rượu bị chuyển hoá thành este.26 và 45. Nếu đun nóng 0. giảm nồng độ rượu hay axit. B. 42. Số gam E và F tương ứng là A.52 và 26.28. Cau 2: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi A.72 và 28. 45. C.26.8 gam CO2 và 19. tăng nồng độ chất xúc tác.39. Biết rằng mE = 1.72. 26. 28.4 mol M với H2SO4 đặc là xúc tác. B.

C. D. Câu 5: Công thức phân tử của E là A.08 gam CO2 và 9. Cho 0. B. B. D. Phần 3 đun nóng với H2SO4 đặc thu được 10. Câu 6: Nếu biết số mol axit lớn hơn số mol rượu thì công thức của axit là A. C. D. B. 80%. Phần 1 cho tác dụng hết với Na thu được 3.25 mol O2. Đốt cháy hết lượng este đó thu được 22 gam CO2 và 9 gam H2O. C5H8O4. 70%.1 mol E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH tạo ra16. B.1 mol E mạch hở.6g E thì hiệu suất phản ứng este hóa là A. Câu 7: Công thức phân tử của Y là A. C. C2H6O. C. C. đồng đẳng kế tiếp thu được 14. B.0g Y được 87. C6H10O4. Phần 2 đốt cháy hoàn toàn thu được 39. Để đốt cháy hoàn toàn 0. B. CH3COOH. Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức. D. D. 22.A. 22.36 lít khí H2(đktc). C3H8O2 và C3H4O2.2. 8 và 9: Thực hiện phản ứng este hóa giữa một axit no X và một rượu no Y được este 0. Câu 4: Giá trị của m là A. Câu 8: Công thức phân tử của E là A. C2H5COOH. C5H10O2. 50%.6. Nếu cho X tác dụng hết với axit axetic thì số gam este thu được là . 24.0g X tác dụng với 62. Dùng cho câu 5 và 6: Chia hỗn hợp gồm một axit đơn chức với một rượu đơn chức thành 3 phần bằng nhau. C5H8O2.4 gam glixerin (H2SO4 đặc và đun nóng) thu được 21.6 gam CO2. 50%.9. 25%. C3H8O3.36 gam H2O. D. B. B. C3H6O2. C6H10O2. C. C3H8O2 và C3H6O2. Câu 10: Cho 24. C. Dùng cho câu 7. 75%. 80%. C3H8O3 và C3H4O2. C2H6O2 và C2H4O2.0 gam axit axetic tác dụng với 18.2 gam este E (h=100%). Hiệu suất của phản ứng là A. C5H8O2.1 mol rượu Y cần 0. C3H7COOH.9. C3H8O. HCOOH.4g muối. C4H8O2. D. C2H6O2. D. 60%. 24. Câu 9: Cho 90.8 gam glixerin triaxetat. C.

Nếu cho rượu đó tác dụng với hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic thì số lượng este có thể tạo thành là A. C. là đồng đẳng kế tiếp trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21. 19. etanol và propan-2-ol. bậc 1.92. Câu 17: Tên gọi của 2 rượu trong X là A. .96 gam hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức thành 2 phần bằng nhau. etanol và propan-1-ol. Nếu cho X tác dụng với 4. C. Nếu cho Y tác dụng với rượu etylic.8.28. Giá trị của m là A.20. thu được 7. B. 3.76. D. C. Câu 14: Cho 5. D. 5. 7. 19.96 gam H2O. đơn chức. D.0 gam axit axetic (h = 50%) thì số gam este thu được là A.76. 22.68 gam CO2 và 12. thu được H2O và CO2 với tỉ lệ mol tương ứng là 3:2. Nếu cho 25.40. B.28. 44. 22. C. B. Phần 1 cho tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4.4.9.A. 52.40. 35.28.464. C. B. 41. 22.8. D.8g hỗn hợp X gồm 2 rượu no. B. Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 19.8 gam H2O. với hiệu suất phản ứng của mỗi axit là 80% thì số gam este thu được là A. 5. Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức X và Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng. 38.4 gam CO2 và 37.824. 20.68 gam hỗn hợp Y gồm 2 axit là đồng đẳng kế tiếp thu được 31. 8. 2.080. B. metanol và etanol. 32. 71. C. Câu 13: Chia 26. Phần 2 cho tác dụng hết với etylen glicol chỉ thu được gam 3 este tạp chức và nước. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với 24. 26.00. D.52.280. 6. B. 4. người ta thu được 70. Câu 18: Giá trị của m là A.48. D.8g X tác dụng hết với axit fomic thì thu được m gam este. 16. Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một rượu đa chức.48 lít khí CO2 (đktc).96.56.76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư. D.28g muối. 39. D. C. B. 18. Dùng cho câu 17 và 18: Đun nóng 25. 25. 28.3g hỗn hợp Y gồm 3 ete (h = 100%). 14.40. C.6 rượu etylic với hiệu suất 80% thì số gam este thu được là A. propan-1-ol và butan-1-ol.24.

B. 36. D. B. Phần 3 tác dụng vừa đủ với etylen glycol thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. 6.6 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một rượu đồng đẳng Y tác dụng với Na dư thu được 11.42.42.8.2. 22. C.36 lít khí H2 (đktc). 9. Y là 2 axit no. Câu 23: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đơn chức. nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. CH3-COOH và HOOC-COOH. 17. 12. Phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 11. 12. 9. là đồng đẳng kế tiếp thành 3 phàn bằng nhau.80 gam Y tác dụng hết với Na thu được 3. D. D. mạch hở.47. B. B.82.6. Giá trị của m là A.10. CH3-COOH và CH2=CH-COOH.10. 18. C. D. Câu 21: Công thức cấu tạo của 2 axit ban đầu là A. 22.9 mol hỗn hợp 2 axit no thành 3 phần bằng nhau. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 6.72. C. C. Câu 24: X. Nếu cho Y bằng lượng Y có trong X tác dụng hết với axit axetic thì thu được số gam este là A. C.Câu 19: Cho 37. Giá trị của m là A.05. C.47. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8. 8.24 lít khí CO2 (đktc). Cũng lượng hỗn hợp trên. 44. Phần 3 tác dụng vừa đủ với rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp 2 este không chứa nhóm chức khác. . Phần 1 tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 2.55. Câu 25: Số lượng este thu được khi cho etylen glycol tác dụng với hỗn hợp gồm CH3COOH. 9. 22.2. 9.52 gam X và 10. H-COOH và HOOC-COOH.6.2. Cho hỗn hợp A gồm 5. D. B. Câu 22: Giá trị của m là A. D. HCOOH và CH2=CH-COOH là A. mạch hở.2 lít khí CO2 (đktc).32. đơn chức. D. 36.74.2 lít khí H2 (đktc). Nếu cho A tác dụng hết với rượu etylic thì thu được m gam este.4. 35. Dùng cho câu 21 và 22: Chia 0. 24. 22. 22. 8. Phần 2 đốt cháy hoàn toàn X thu được 6. 27.272 lít CO2 (đktc). 19. C.3 gam H2O.8 gam CO2 và 6. H-COOH và CH3-CH2-COOH. B.4. B.

thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Câu 28: Số lượng este thu được khi cho etylenglycol tác dụng với hỗn hợp gồm 4 axit cacboxylic đơn chức là A. Lấy 5. Giá trị của m là A. 10. lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. D.3 gam X tác dụng với 5.20. B.925 C:2.48. D. B.025 . C. Câu 29::Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH. B. 12. Câu 27 (B-07): Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH. số loại trieste tối đa được tạo ra là A.412 D:2. Khi tiến hành este hóa 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A :2. 8. 6.Câu 26 (A-07): Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). C. D. 14. 5. 6.12. C. 10.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc). 16. 3. 4. 8. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit).10.115 B :2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful