MOÄT TRAÊM BAØI TOAÙN HÌNH HOÏC OÂN TAÄP TOÁT NGHIEÄP THCS

Baøi 1 : Ñöôøng troøn (O,R) coù AB laø ñöôøng kính daây MN = R( Mvaø N thuoäc nöûa ñöôøng troøn theo thöù tö A, M ,N ,B).Goïi S laø giao ñieåm cuûa AM vaø BN, H laø giao ñieåm cuûa BM vaø AN Baøi 3 : Cho ∆ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O;R ) coù AK , BF , CE laø ba ñöôøng cao caét nhau tai ïH .Goïi I laø trung ñieåm BC A Chöùng minh

a)Tính soá ño cung MN. b)Tính soá ño caùc goùc ASB , MHN. c)Chöùng minh SMHN noäi tieáp . d) Chöùng minh: SH ⊥ AB . e) Goïi I laø trung ñieåm SH. Chöùng minh IM laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O). Baøi 2 Cho hình veõ : Bieát ∆ABC noäi tieáp (O) coù AK , CE , BF laø ba ñöôøng cao , AD laø ñöôøng kính cuûa (O) , AK caét (O) taïi M (khaùc A ). xy laø tieáp tuyeán taïi A cuûa (O)

a) Neáu M vaø H ñoái xöùng nhau qua K thì M ∈ (O) . b) Neáu D vaø H ñoái xöùng mhau qua I thì D ∈ (O ) . c) OA ⊥ EF (ba caùch) vaø H laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EKF . d) Tính

R( ∆BHC )

theo R.

Baøi 4 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp (O;R ) AD , BE laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . AK laø ñöôøng kính , AD caét ñöôøng troøn taïi I , Goïi F laø giao ñieåm CH vaø AB. Ñöôøng thaúng EF caét (O) taïi M vaø N I

a) Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù ñænh laø H noäi tieáp ñöôùng troøn . b)Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù caïnh laàn löôït laø ba caïnh cuûa tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôùng troøn . c) Chöùng minh : BH = BM ; HE = NE d) Chöùng minh : EF//NP// xy .

a)Chöùng minh BI KC laø hình thang caân. b)Chöùng minh BHCK laø hình bình haønh . c)Chöùng minh AE.AC = AF .AB

d) Chöùng minh BHCD laø hình bình haønh . e) Chöùng minh BMDC laø hình thang caân . Baøi 5 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) (AB < AC ) AH ; AK laàn löôït laø ñöôøng cao vaø phaân giaùc cuûa tam giaùc ABC , AI caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø K ( K khaùc A ) a) Chöùng minh : BK = CK .

CD. CB = CE .CA AH.AD = AF.AB d)Chöùng minh AM = AN e) Chöùng minh OA ⊥ EF f) Cho bieát : AC = R 3 . Tính F Ê D vaø ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng DF , BH theo R . g)Tính DA2 +DB2 + DC2 + DI 2 theo R . Baøi 7 : Cho hình veõ : Bieát hai đư ng tròn (O;R) và (O’;R’) ti p xúc ngoài t i A .CD laø tieáp tuyeán chung ngoaøi cuûa hai ñöôøng troøn ( C ∈ (O) , D ∈ (O' )

b) Chöùng minh AK laø phaân giaùc cuûa OÂH c) Keû ñöôøng kính AD cuûa ñöôøng troøn (O) .Chöùng minh : AB.AC = AH.AD . d) Chöùng minh : IA.I K = IB.IC . vaø AB.KC = AK.BI . e) Chöùng minh KB tieáp xuùc vôùi ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABI. Baøi 6: Cho ñöôøng troøn (O; R) , Vôùi caùc kí hieäu coù treân hình haõy chöùng minh:

a)Chöùng minh ∆ CAD vuoâng b)Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD .Chöùng minh MA laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) , töø ñoù suy ra OM ⊥ O’M c) Caùc ñöôøng thaúng CA vaø DA laàn löôït caét (O) vaø (O’) ôû F vaø E .Chöùng minh C, O , E thaúng haøng vaø D , O , F thaúng haøng . d) Tính CD2 + EF2 theo R vaø R’. e) Chöùng minh : S ∆CAD = S ∆EAF Baøi 8 :

a)Töù giaùc CAIM , BDMI noäi tieáp . b)Tam giaùc CID vuoâng . c)EF // AB . d)Khi M coá ñinh I thay ñoåi treân AO , tìm vò trí cuûa I ñeå AC .BD lôùn nhaát . R vaø AM = R .Haõy e) Cho bieát khi OI = 3 tính ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam

Cho hình veõ , vôùi caùc kí hieäu coù treân hình chöùng minh : a) CD = AC + BD vaø C ÔD = 900

Goïi I laø trung ñieåm cuûa CD .Tính dieän tích tam giaùc MKC vaø MK theo R Baøi 12 : Cho ñöôøng troøn (O. b) CM DM = CE DE c) CN = CA d) Goïi I laø giao ñieåm cuûa BC vaø AD . Baøi 11 : Cho ñöôøng troøn (O). NI . b) Tính chu vi cuûa tam giaùc MEF theo R . d) Khi Sñ cung BC baèng 900 . I . R ) coù AB laø ñöôøng kính Treân hai nöûa khaùc nhau cuûa ñöôøng troøn ta laáy hai ñieåm M vaø N sao cho AM = R 3 .Tính ñoä daøi EF vaø dieän tích tam giaùc OIK theo R. Chöùng minh MI // AC vaø I laø trung ñieåm cuûa MF. b) OI .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) Töø A veõ daây cung AD song song MB.Ch ng minh a) Caùc töù giaùc MAOB .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R . F laø giao ñieåm cuûa MI vaø AB . b)Töù giaùc MNDC noäi tieáp .AD .Caùc ñöôøng thaúng AM vaø AN caét tieáp tuyeán taïi B cuûa ñöôøng troøn ôû C vaø D .R) vaø ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn . Baøi 9 : Cho ñöôøng troøn (O . MO = MC.Chöùng minh boán ñieåm F . e) Chöùng minh : AB tieáp xuùc ñöôøng troøn ñöôøng kính CD.MD d) CĤD = 2CÂD e) BC AC = BD AD f)Cho bieát OM = 3R .Ñöôøng thaúng MD caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù . AN = R 2 . O .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R .B cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . c) Goïi MK . MB (A vaø B thuoäc (O) )vaø caùt tuyeán MCD (MC < MD) . Baøi 10 : Cho ñöôøng troøn (O .Qua ñieåm M veõ hai tieáp tuyeán MA .OK = R2 c) MH .Tính soá ño goùc vaø ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc KIJ. c) Tính E Ô F .Ñöôøng thaúng OI caét ñöôøng thaúng AB taïi K . AJ laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc AMN . C laø ñieåm baát kì thuoäc cung nhoû AB .AC = AN.Tieáp tuyeán taïi C caét MA vaø MB laàn löôït taïi E vaø F .giaùc CID theo R . Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi ñöôøng troøn (O) ( A . B thuoäc (O) ). c) Goïi I vaø K laàn löôït laø giao ñieåm cuûa OE vaø OF vôùi AB . CD = R 3 . MHIK noäi tieáp ñöôøng troøn . Chöùng minh a) AM. a)Chöùng minh : EF = EA + FB .

CF = CD2 c)Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø DE . Đư ng th ng AE c t CD t i F .CE theo R. c)Chöùng minh I laø troïng taâm cuûa tam giaùc CBD töø ñoù tính KE. f)Trong tröôøng hôïp I thay ñoåi treân OB chöùng minh dieän tích töù giaùc CAFI khoâng ñoåi.CE ⊥ MA . e)Tính dieän tích cuûa tam giaùc ACE theo R. CD ⊥ AB . b)Chöùng minh CE . . b) EB 2 = EC.CK ⊥ MA .R) có AB và CD là hai đư ng kính vuông góc nhau .Chöùng minh töù giaùc CHIE noäi tieáp . d) BC.ñöôøng thaúng AC caét MB taïi E 1)Chöùng minh : a) Töù giaùc MAOB noäi tieáp . d)Chöùng minh F laø trung ñieåm cuûa OD. CD ⊥ MB a) Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ.Ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F . Đư ng 3 th ng CI c t đư ng tròn t i E và c t BD t i K. b) Chöùng minh CK . 3)Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng AD vaø MB. Baøi 14 : Vôùi hình veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . MB = MC . 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R .I là m t 1 đi m n m trên OB sao cho OI = OB ..AB e) CF laø tia phaân giaùc MĈA. CF ⊥ MB a)Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ. E laø giao ñieåm BC vaø ID . Baøi 15 : a)Töù giaùc OIED noäi tieáp vaø tính CI. d)Chöùng minh KH // AB Baøi 16 : Vôùi hinh veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) .Baøi 13 :Cho đư ng tròn tâm (O.Chöùng minh töù giaùc CHDK noäi tieáp .KC theo R . CI ⊥ AB . c) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø KI .EA c) E laø trung ñieåm cuûa MB .Ch ng minh: hai laø C khaùc D . K laø giao ñieåm BC vaø FD .CD = CI2.

B veõ hai tieáp tuyeán Ax vaø By .AB e)Tam giaùc DBA caân.By taïi E vaø F a) Chöùng minh töù giaùc AEMO noäi tieáp . AC R = d)Töù giaùc ACKD noäi tieáp vaø AD R' Baøi 20 :Cho hai ñöôøng troøn (O. 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R . R) coù ñöôøng kính AB.AE= ADAF vaø coù .OE = OQ.ñöôøng thaúng EA caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø C khaùc A .Goïi E laø trung ñieåm cuûa MB .BM caét OF taïi Q.BF = R2 d) Keû MH vuoâng goùc AB . = DI 2 CD Baøi 17 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O) coù ñöôøng kính AB .So saùnh MK vaø HK. c)Khi C di ñoäng treân nöûa ñöôøng troøn . b)EB 2 = EC. tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) caét (O’) taïi D.R) vaø (O’.Klaø giao ñieåm MH vaø EB . Goïi M laø giao ñieåm cuûa CF vaø DE . ñöôøng kính AD cuûa (O’) caét (O) taïi F. Ñöôøng kính AC cuûa (O) caét (O’) taïi E . MB = MC .Treân cung CB laáy ñieåm D tuøy yù ( D khaùc C vaø B ) .Caùc tia AC vaø AD caét Bx laàn löôït taïi E vaø F .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) .Chöùng minh 1 r 1 : < < 3 R 2 Baøi 18 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O.Töø A .Töù giaùc MPOQ laø hình gì ? c)Chöùng minh: OP.Tieáp tuyeán taïi A cuûa (O’) caét (O) taïi C.D di ñoäng treân cung CB thì AC. b) AM caét OE taïi P .R) vaø (O’. c) ME2 = MA.OF vaø AE.MB vaø M laø trung ñieåm cuûa EF.EA c)AD // MB .keû tieáp tuyeán thöù ba caét caùc tieáp tuyeán Ax .Goïi K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua B Chöùng minh : a)BÔO’ = BÊA b)AB2 = BC. e) Cho AB= 2R vaø r laø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc EOF .keû tieáp tuyeán Bx vôùi nöûa ñöôøng troøn .BD vaø BK laø phaân giaùc goùc CBD. d)BC. b)Töù giaùc CEFD noäi tieáp . 3) Tính khoaûng caùch töø A ñeán ñöôøng thaúng BD. R’) caét nhau taïi A vaø B .Ñöôøng thaúng MC caét ñöôøng troøn taïi D khaùc C . Chöùng minh : a)Tam giaùc ABE vuoâng caân .d) Chöùng minh EH // AB.ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F 1)Chöùng minh : a)Töù giaùc MAOB noäi tieáp . Baøi 19 :Cho hai ñöôøng troøn (O.C laø ñieåm treân nöøa ñöôøng troøn sao cho cung AC baèng cung CB .Qua moät ñieåm M thuoäc nöûa ñöôøng troøn naøy . KI 2 CK e) Chöùng minh : . R’) caét nhau taïi A vaø B.R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R . Chöùng minh: Cho ñöôøng troøn (O.

E vaø F .R ) coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD vuoâng goùc nhau taïi ñieåm I khaùc O .Keû ñöôøng kính CE cuûa (O) .DF = CD2 e) Caùc tieáp tuyeán taïi E vaø F cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc CFED ñoàng quy taïi moät ñieåm treân MB. B . d) Khi A .Moät ñieåm M di ñoäng treân d sao cho MC < MD vaø ôù ngoaøi ñöôøng troøn (O) . d) AB2 +CD2 = 4R2 vaø AB2+ BC2 + CD2 + AD2 = 8R2 Chöùng minh : a) Caùc töù giaùc MIHF .Tia CP caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai I .Caùc daây AB vaø QI caét nhau taïi K .CD c)IC laø tia phaân giaùc cuûa goùc ngoaøi ñænh I cuûa tam giaùc AIB.Chöùng minh a)Töù giaùc PDKI noäi tieáp .Tính dieän tích ∆ AKB vaø chu vi cuûa töù giaùc CDFE theo R.Treân tia AB laáy moät ñieåm C naèm ngoaøi ñöôøng troøn . Baøi 22:Cho ñöôøng troøn (O.Töø ñieåm chính giöõa P cuûa cung lôùn AB ke ûñöôøng kính PQ caét daây AB taïi D .CE + DA. CFED.Goïi H laø trung ñieåm cuûa CD vaø giao cuûa OM . D thaúng haøng vaø CD = 2 OO’ b)Caùc töù giaùc AEMF . OHEI noäi tieáp .IC = IB. Baøi 21 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây cung AB . Baøi 24: . OO’EF noäi tieáp .B thì ñöôøng thaúng QI luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh .Qua M keû hai tieáp tuyeán MA vaø MB .CP = CK.Chöùng minh a) IA.ID b) Ñöôøng thaúng qua I vuoâng goùc AB thì ñi qua trung ñieåm cuûa CD.â Baøi 23: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O .C coá ñònh ñöôøng troøn (O) thay ñoåi nhöng vaãn ñi qua A . d) CA.R) vaø moät ñöôøng thaúng d caét (O) taïi C vaø D . c) M . A . d . B . b)CI. a) C . d) Khi Sñ cung CD baèng 600 vaø K thuoäc tia DA sao cho DK = DB . OH vôùi AB laàn löôït laø I . B thaúng haøng vaø A laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EBF. c) Ñöôøng thaúng qua I vaø trung ñieåm cuûa BC thì vuoâng goùc AD.giaù trò khoâng ñoåi .

CE .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi (O) ( A . AK b)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp .OF = OI. AC . b) Tính soá ño caùc goùc BAC vaø BHC . BE . b) Tính AB . CF. AC . Baøi 26 : Cho ñöôøng troøn (O. CD theo R .MO AB 2 c) FI . baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc ABC.baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. a) Chöùng minh töù giaùc BOCM laø hình thoi . dieän tích tam giaùc ABC . B thuoäc (O) ) . giaùc ABC. BC laø daây cung trung tröïc cuûa OM .R ) coù OM laø baùn kính . CF laø ba cao caét nhau taïi H a)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BE .AD .1 BA = 6cm ñöôøng Cho tam giaùc ABC coù B = 600 . Ñöôøng thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi C vaø D ( MC < MD ) . CK.2 BC =6cm Tam giaùc ABC coù B= 600 . AK laø ñöôøng a) Tinh BK . Baøi 25 : Cho ñöôøng troøn (O .ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC.Tính 24. BC = 8cm .ø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp . BE .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R . b) Tính dieän tích. Baøi 27 :Cho ñöôøng troøn (O.b) MA2 = MCMD vaø MC. AD . 24. CF laø ba ñöôøng cao caét nhau taïi H . d)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BHO . BC = 12cm .Goïi AD .C vaø D laø hai ñieåm naèm treân hai nöûa ñöôøng troøn khaùc nhau sao cho AC = R vaø OD ⊥ AB .MD = MI.3 AC=8cm cao . c)Chöùng minh tam giaùc MOH caân . BE .OM 4 d)Ñöôøng thaúng AB ñi qua ñieåm coá ñònh .A laø moät ñieåm baát kyø treân cung lôùn BC . EI = vaø OH . d) Dieän tích tam caùc tam giaùc ACE vaø CDB. Ĉ= 450 a) Tính ñoä daøi ñöôøng cao AH cuûa tam a)Soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc ACE vaø tam giaùc ACD b)Ñoä daøi caùc caïnh cuûa töù giaùc ACDB theo R c) Ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AE . 24. baùn kính ñöôùng troøn ngoaïi tieáp .R ) coù AB laø ñöôøng kính . Tam giaùc ABC coù AB = 6cm.

d) Chöùng minh ba ñieåm I .Chöùng minh E laø trung ñieåm MN e) Tính ñoä daøi MN vaø dieän tích caùc tam giaùc MND. MK ⊥ AC vaø I laø giao ñieåm cuûa HK vaø BC thì MI ⊥ BC. MI ⊥ BC vaø K laø giao ñieåm cuûa HI vaø AC thì MK ⊥ AC. a)Chöùng minh Q caùch ñeàu caùc ñænh cuûa tam giaùc BSC.ñöôøng thaúng MN caét AC taïi E . C ñoàng quy taïi S vaø laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi Q . I . f)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc EFD Baøi 29 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O. c)Neáu MH ⊥ AB .Chöùng minh AQ vuoâng goùc RP. * Robert Simson(1687-1768) nhaø toaùn hoïc Scotland c) Neáu O laø giao ñieåm cuûa d vôùi ñöôøng thaúng noái . S . J laø giao ñieåm cuûa PQ vaø AC Chöùng minh töù giaùc ARIS noäi tieáp . b) Neáu MH ⊥ AB . d laø trung tröïc cuûa ñoaïn BC. MED theo R f) Haõy giaûi laïi caâu e khi N laø giao ñieåm cuûa tia phaân giaùc goùc AMD vôùi AD.Chöùng minh töù giaùc EFDK noäi tieáp . J thaúng haøng . MI ⊥ BC vaø MK ⊥ AC. Ñieåm S goïi laø gì trong tam giaùc QRP? c)Goïi I laø giao ñieåm cuûa RQ vaø AB . Chöùng minh: a) Neáu H laø giao ñieåm cuûaAD vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc a)Neáu MH ⊥ AB . a) Chöùng minh C laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc MAB c) Töù giaùc ACBO vaø MADBlaø hình gì?Tính dieän tích caùc töù giaùc treân theo R. Baøi 30 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O) AD . K thaúng haøng (Ñöôøng thaúng IHK noùi treân goïi laø ñöôøng thaúng SimSon*). Chöùng minh a) Chöùng minh CA = CB . P . thì ba ñieåm H .e) Goïi K laø trung ñieåm HC . b) Goïi E vaø F laàn löôït laø giao ñieåm cuûa RP vôùi AB vaø AC . AM laàn löôït laø ñöôøng cao vaø trung tuyeán cuûa tam giaùc ABC . Baøi 28 : Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O. R ) .Caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc keû töø caùc ñænh A .R) M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC. R . B . d) Goïi N laø trung ñieåm AD .

Hai tieáp tuyeán taïi M vaø N cuûa hai ñöôøng troøn caét nhau taïi K. tröïc taâm H vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC thì O laø taâm cuûa (ABC). b)Soá ño caùc goùc MBN. c) Töù giaùc KMBN noäi tieáp vaø soá ño goùc MKN khoâng ñoåi . G laàn löôït laø tröïc taâm .Hai tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) vaø (O’)laàn löôït caét (O’) vaø (O) taïi D vaø C. d) Tìm vò trí cuûa caùt tuyeán MN ñeå MN lôùn nhaát Baøi 32 :Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O.keû hai tieáp tuyeán CM vaø CN ( M vaø N thuoäc (O) ) . M cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .Tính dieän tích tam giaùc EOC theo R . N . N ∈ (O ' ) ).ABC thì H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC. bNeáu G laø giao ñieåm cuûa AM vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø tröïc taâm H cuûa tam giaùc ABC thì G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC Baøi 33 :Cho ñöôøng troøn (O. Baøi 34 : Cho ñöôøng troøn ( O. OPAE noäi tieáp .ñöôøng thaúng OH caét tia CN taïi K. Chöùng minh: a) ∆BMN vaø ∆AOO’ ñoàng daïng .CD = CA2 . 2 = BC . c) CE. AH = BC b) Naêm ñieåm B. Chöùng minh O .R) vaø Â= 450ù BM vaø CN laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . b) P laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng DE .Ñoaïn thaúng CO caét (O) taïi I .Töø moät ñieåm C treân d ( C naèm ngoaøi ñöôøng troøn ) . G thaúng haøng.R) vaø moät daây cung AB khoâng qua taâm .Caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa ñöôøng troøn (O) caét nhau taïi C . AND khoâng thay ñoåi.GoÏi H laø trung ñieåm AB . Baøi 31: Cho hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) caét nhau taïi A vaø B (Taâm ñöôøng troøn naøy naèm ngoaøi ñöôøng troøn kia). O .R ) . ABC.C . d) Vôùi H ..Goïi P laø ñieåm treân daây AB sao cho AP = 2 BP.ñöôøng thaúng d khoâng qua O caét ñöôøng troøn taïi hai ñieåm A vaø B . c) MN.AE2 2) Cho bieát AB = R 3 . MN // BC .Chöùng minh : a)BM = CN .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OP keû töø P caét ñöôøng thaúng CA ôû E vaø caét ñöôøng thaúng CB ôû D .troïng taâm cuûa tam giaùc ABC. Chöùng minh: 1)Chöng minh: a) Caùc töù giaùc OPDB . H .Qua A veõ moät caùt tuyeán thay ñoåi MN ( M ∈ (O).

5) Tím vò trí cuûa caùt tuyeán ACD ñeà dieän tích tam giaùc AID lôùn nhaát . a)MO laø trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB vaø E caùch ñeàu ba caïnh cuûa tam giaùc MAB.AD.R) . c)MA = AF vaø töù giaùc MAFB laø hình thoi . Chöùng minh töù giaùc Baøi 37: Cho ñöôøng troøn (O. MF ) .Tia vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét CD taïi K.Qua M veõ hai tieáp troøn . Ñöôøng 3) Veõ tia Bx // CD caét (O) taïi I . MONH . 1) Chöùng minh AB2 = AC.Chöùng minh AK laø tieáp tuyeán cuûa (O) . Chöùng minh dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆MBS gaáp ba laàn dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆ASC .1: Cho ñöôøng troøn (O.Töø A veõ tieáp tuyeán AB vaø caùt tuyeán ACD (naèm giuõa A vaø D ) 1) C.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A . 3) BI caét AE taïi J .d) Caùc töù giaùc BMON . .O.R) .Xaùc ñònh vò trí C treân d ñeå dieän tích tam giaùc CEF nhoû nhaát .ñöôøng thaúng AE caét BC taïi F .Chöùng minh töù giaùc IJCF noäi tieáp . AB theo R. 2) KN. IE caét (O) taïi K thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi E vaø F ( ME < .Tính dieän tích ∆MAB. BHCD laø hình gì? e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD . b)Tam giaùc MAB ñeàu . Baøi 36.Goïi E laø trung ñieåm CD . Baøi 35: Cho ñöôøng troøn (O) vaø ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn . 4) Ñöôøng thaúng BH caét (O) taïi F . B thuoäc (O) ) . 2) Goïi H laø trung ñieåm CD . tuyeán MA vaø MB ( A . Mlaø moät ñieåm sao cho OM = 3R .1 : Cho hình vuoâng ABCD coù ñoä daøi caïnh laø a . B thuoäc (O) ) .Ñöôøng thaúng MC caét AB taïi S .N cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn. Tia 1)Chöùng minh töù giaùc KACF noäi tieáp ñöôøng troøn .KC= KH.Chöùng minh 1) Chöùng minh : KF // CD. CN . 2) Chöùng minh tam giaùc KAF vuoâng caân vaø ba ñieåm B.D I thaúng haøng . 2) Goïi C laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua O . MN 4) Moät ñöôøng thaúng qua O song song MN caét tia CM vaø CN taïi E vaø F . Baøi 38.H .Xaùc ñònh taâm I.KO 3) I caùch ñeàu CM . Mlaø moät ABOE coù boán ñieåm cuøng thuoäc moät ñöôøng ñieåm sao cho OM = 2R .

a) Chöùng minh töù giaùc KFNC noäi tieáp moät ñöôøng troøn . b) Chöùngminh DF. 1) Chöùng minh raèng : a)Töù giaùc PMIO laø hình thang vuoâng . CN vaø AB keùo daøi caét nhau taïi E . Q ∈ cungAD) .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc MQ taïi M caét ñöôøng troøn (O) taïi P. DGC .Qua I veõ daây cung MQ vuoâng goùc vôùi OA ( M ∈ cungAC . DBC 4) Tæ soá dieän tích hai tam giaùc DAK vaø BCK (Vôùi K laø giao ñieåm CD vaø AB ) Baøi 38. Goïi D laø trung ñieåm MA .Tính soá ño goùc CSP. BE BF theo baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (O) 1) Ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc MAB 2) Ñoä daøi caïnh C A .2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø dieän tích tam 3 giaùc ABC laø 2 Baøi 39 :Cho ñöôøng troøn ( O ) vaø moät daây cung AB khoâng ñi qua taâm .Q thaúng haøng .hai ñöôøng kính AB vaø CD vuoâng goùc nhau . b) Caùc ñieåm P.Chöùng minh IE = IF .1 : Cho ñöôøng troøn (O.2 : ABOC laø hình Cho hình veõ : a) Chöùng minh vuoâng b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD .DN vaø KB caét nhau taïi F . 5cm ) coù AB laø ñöôøng kính (d) laø tieáp tuyeán taïi A . O . 2) Goïi S laø fgiao ñieåm cuûa AP vaø CQ . 3) Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích caùc tam giaùc MDC . goïi I laø trung ñieåm cuûa OA .DC .Tính 4) Tính dieän tích tam giaùc BJC theo a .Chöùng minh raèng : a) MH. I laø trung ñieåm cuûa PQ.Goïi M laø ñieåm treân (O) vaø P .Treân cung nhoû BC laáy ñieåm N ( N khaùc B vaø C ) . c) Tieáp tuyeán taïi N cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng AB taïi I . Baøi 41: Cho hai ñöôøng troøn taâm O .ñöôøng thaúng MO laàn löôït caét AB vaø BD taïi I vaø G .MQ = MP2 .DN = DK. EB KE d) Chöùng minh = FB KA Baøi 40.Veõ ñöôøng kính CD taïi K (D ∈ cung nhoû AB ).ñoái cuûa tia MO caét ñöôøng troøn taïi C . 3) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AP vaø MQ . 5) Tính chu vi töù giaùc IDEF theo a Baøi 36.Q laàn löôït laø hình chieáu cuûa M treân AB vaø (d) .

D cùng n m trên m t đư ng tròn. C. 2) Ch ng minh t giác IEBF là t giác n i ti p. Bài 42: Cho đư ng tròn (O . 3) Chöùng minh caùc caëp tam giaùc AIQ . Ch ng minh : BP. AOM ñoàng daïng . đư ng th ng ch a đư ng kính. d) Cho bieát : OA = 2R . 3) Tính di n tích ∆ABD khi K là trung đi m c a đo n th ng CI. Tính SMBCN theo R. K ti p tuy n t i K c t AM.Chöùng minh MA laø phaân giaùc cuûa hai goùc QMO vaø TMP .b) MP laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc QHP. Bài 44 :Cho đư ng tròn (O). Qua A k cát tuy n song song v i EF c t đư ng tròn (O). song song v i MN c t AM. đư ng th ng Cx vuông góc v i đư ng th ng AB. AN l n lư t t i P và Q. AN l n lư t t i B và C. AP bieát AT = 10 cm Baøi 40. a) T giác MNCB là hình thang cân. M. 2) Ch ng minh ∆MNK cân. có ti p đi m th t là E và F. Cx c t n a đư ng tròn trên t i I. D. G i C là đi m tùy ý thu c cung l n MN. MB = R2. 4 ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AQ . sao cho C không . Đư ng th ng CE và đư ng th ng DF c t nhau t i I. AI . K dây MN vuông góc v i AB t i I. 4) Ch ng minh r ng : Khi K di đ ng trên đo n th ng CI thì tâm c a đư ng tròn ngo i ti p ∆ AKD n m trên m t đư ng th ng c đ nh. m t đi m I n m gi a A và O sao cho AI = 2/3AO . ATM vaø AIP . c) K thu c cung nh MN. Bài 45 : Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau t i A và B. tia AK c t n a đư ng tròn đã cho t i M. K khác I). Ch ng minh : 1)Chöùng minh tam giaùc AIO vuoâng .2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø ñöôøng cao AH = 2 2 Bài 43 : Cho n a đư ng tròn tâm O đư ng kính AB = 2R. (O’) th t t i C. 2)Tieáp tuyeán taïi M caét ñöôøng thaúng (d) ôû T . 1) Ch ng minh IA vuông góc v i CD. ti p tuy n chung v i hai đư ng tròn (O) và (O’) v phía n a m t ph ng b OO’ ch a đi m B. K là m t đi m b t kì n m trên đo n th ng CI (K khác C . đi m A n m ngoài đư ng tròn (O). AN . K ti p tuy n AM. b) MA .CQ = BC2/4 . R). m t đư ng kính AB c đ nh. 3) Ch ng minh đư ng th ng AB đi qua trung đi m c a EF. tia BM c t Cx t i D.. C là trung đi m c a đo n th ng AO. 1) Ch ng minh r ng b n đi m A. Ti p tuy n v i n a đư ng tròn tâm O t i đi m M c t Cx t i N.

IB = AI2. b) Ch ng minh : HK // CD. K cùng thu c m t đư ng tròn. K đư ng kính BA . Có hai đư ng th ng lưu đ ng và vuông góc v i nhau t i M c t các đo n AB và AC l n lư t t i D và E. G i E là giao đi m c a DO và AC.AC . B là trung đi m c a cung nh CD. AC v i đư ng tròn (B. a) Ch ng minh t giác IECB n i ti p đư c trong đư ng tròn. Chöùng minh : Ch ng minh b n đi m D. d) Hãy xác đ nh v trí c a đi m C sao cho kho ng cách t N đ n tâm đư ng tròn ngo i ti p tam giác CME là nh nh t. Qua E v ti p tuy n th hai v i đư ng tròn (O). k các ti p tuy n AB.Haø . ti p tuy n này c t đư ng th ng AB K. C là các ti p đi m). N và B. b) ED laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm I c) BE = 2 EF . a) Töù giaùc CBEF noäi tieáp ñöôïc trong moät ñöôøng troøn . N i AC c t MN t i E. b) Ch ng minh ∆AME đ ng d ng v i ∆ ACM và AM2 = AE. Xác đ nh các v trí c a D và E đ di n tích tam giác DME đ t giá tr nh nh t.Ñaø Bài 47: T đi m A ngoài đư ng tròn (O). n i S v i C c t (O) t i M . hai đi m C và D thu c đư ng tròn. Trên tia đ i c a tia BC l y đi m D.Ñöôøng thaúng qua E vuoâng goùc vôùi EB caét CD taïi F .Xaùc ñònh taâm I cuûa ñöôøng troøn ñoù .OS = R2. MD c t AB t i K . c) Ch ng minh AE. d) FE laø phaân giaùc cuûa goùc DFB . MB c t AC t i H. t đó suy ra t giác AMHK n i ti p. 1 : Cho tam giác ABC vuông t i A có M là trung đi m c a BC. Naüng) Cho hình vuoâng ABCD .Noái B vôùi E . Baøi 50 : ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 .goïi E laø trung ñieåm cuûa AD . B.Bài 46 : Cho đư ng tròn tâm O bán kính R. trên tia đ i c a tia AB l y đi m S. O. a) Ch ng minh ∠ BMD = ∠ BAC. Bài 48.AI. trùng v i M.AC. c) Ch ng minh : OK. Baøi 49 ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 .

Caùc ñöôøng thaúng CM vaø AE laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi caùc ñieåm thöù hai laø H vaø K Bài 48. E ∈ AC . 1) Chöùng minh : a) Töù giaùc AMEC laø töù giaùc noäi tieáp b) Goùc ACM baèng goùc KHM.Laáy ñieåm M tuøy yù naèm giöõa A vaø B .Ñöôøng troøn ñöôøng kính BM caét ñöôøng thaúng BC taïi ñieåm thöù hai laø E .hai ñöôøng cao AD vaø BE caét nhau taïi H ( D ∈ BC .Chöùng minh ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . Ch ng minh r ng CD = MN. đư ng th ng (d) c t (O) t i C và c t (O’) t i D. Baøi 51 : Baøi 53: (Phoûng theo baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Goïi A vaø B laø caùc giao ñieåm cuûa hai ñöôøng troøn (O.CA = CD.R ) vaø ( O’.2: Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau hai đi m A và B. vaø AC ñoàng qui. 2) Giaû söû AC< AB .noäi ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . Qua A v hai đư ng th ng (d) và (d’). EM . c) Caùc ñöôøng thaúng BH .DA c) Chöùng minh OC vuoâng goùc DE .Goïi I laø giao ñieåm cuûa AB vaø TT’.IA suy ra I laø trung ñieåm a)Ch ng minh AEDB vaø CDHE laø caùc töù giaùc noäi tieáp .CB DB .DC = DH. đư ng th ng (d’) c t (O) t i M và c t (O’) t i N sao cho AB là phân giác c a góc MAD.R ) . 2) IT2 = IB .Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O .haõy xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc AHBC laø hình thang caân . R’) . b) Chöùng minh CE. AB < AC ) 1) OO’ vuoâng goùc AB .Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng OO’ vaø coù chöùa ñieåm B veõ T T’laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn ( T thuoäc (O) vaø T’thuoäc (O’) ) . .

Haûi phoøng baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Cho hình vuoâng ABCD . BD caét AM vaø AN taïi I vaø K .goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC .1 Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) vaø AD .CF laàn löôït laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc ABC .Chöùng minh KO vaø CI caét nhau taïi moät ñieåm thuoäc ñöôøng troøn (O) Baøi 54: (Phoûng theo Baøi 52 : ( Ñeà thi lôùp 10 02-03 .Treân caïnh BC vaø CD laáy hai ñieåm töông öùng M vaø N sao cho MÂN = 450 .Goïi I laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CAN .Chöùng minh a)Töù giaùc AIND noäi tieáp ñöôøng troøn suy ra NI ⊥ AM b) AK . b .AM 2) Goïi H laø giao ñieåm cuûa NI vaø MK .Voøng 1 ) Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O . OB OA . Goïi M.BE .Töø ñieåm A veõ ñöôøng thaúng song song vôùi OB caét ñöôøng troøn ñaõ cho taïi ñieåm thöù hai laø C .CF vôùi ñöông troøn (O) Baøi 57 :( Ñeà thi HSG 03 -04.Chöùng minh a2= bc 1) Chöùng minh OK = KB vaø SMNIK Baøi55.Hai ñöôøng thaúng AE vaø OB caét nhau taïi K 1).N.Tính KI AH 3) Chöùng minh S∆CIK = EB CB = EA CA 2) Goïi a.Chöùng minh ) Moät ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai caïnh Ox vaø Oy cuûa goùc xOy laàn löôït taïi A vaø B .Q laàn löôït laø giao ñieåmcuûaAD.Tænh Thöøa Thieân – Hueá . Chöùng minh raèng : AM BN CQ + + =4 AD BE CF .TT’ 1 3) SOIO’ = S OO’T’T 2 4) B laø troïng taâm cuûa tam giaùc ATT’ khi 3 ( R + R’ ) vaø chæ khi OO’ = 2 d) Ñöôøng phaân giaùc trong AN cuûa goùc A cuûa tam giaùc ABC caét BC taïi N vaø caét ñöôøng troøn (O) taïi K khaùc A .Tia OC caét ñöôøng troøn taïi E .BE.AN = AI.c thöù töï laø khoaûng caùch töø C ñeán AB .H laø tröïc taâm tam giaùc ABC vaø K laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A treân caïnh BC.

2 Chop tam giaùc ABC .ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét ñöôøng thaúng CD taïi K . Baøi 58: :( Ñeà thi HSG 03 -04.BF lôùn nhaát . AC + ≥2 MF ME AF . Chöùng minh töù giaùc AEKC noäi tieáp ñöôøng troøn .Tìm vò trí cuûa M ñeå S∆CEF lôùn Baøi 59( Ñeà thi nhaát .Treân caùc tia ñoái cuûa tia BA vaø CA laáy caùc ñieåm E vaø F (khaùc B vaø C )theo thöù töï .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn . AE naøo daáu “= “xaûy ra Khi Baøi 56:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB vaø moät ñieåm C thuoäc ñoaïn AB .Ñieåm E di chuyeån treân caïnh CD ( E ≠ D ) Ñ öôøng thaúng AE caét ñöôøng thaúng BC taïi F . HSG 03 -04 .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .M di ñoäng . Chöùng minh: Tính ñoä daøi AK vaø dieän tích tam giaùc ABC 1 bieát raèng OM= HK = KM vaø AM = 30cm.IB MP 2) Tính tæ soá MQ Chí Minh) Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .DC taïi P vaø Q .ñöôøng kính AI .ñöôøng thaúng AM caét ñöôøng troøn (O) taïi D .BF caét CE taïi ñieåm M .Ñöôøng thaúng qua M vuoâng goùc MC caét caùc tieáp tuyeán qua A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn taïi E vaø F .C di ñoäng .Tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AMI taïi M caét caùc ñöôøng thaúng BD .Goïi E laø trung ñieàm AB vaø K laø trung ñieåm OI . 2) Khi C coá ñònh . 4 MB MC AB. Baøi 61: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . goïi I laø trung ñieåm cuûa caïnh BC . .BAØI 55.IA = MP.Voøng 2 ) Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .Tìm vò trí cuûa C ñeå AE. 1) Khi M coá ñònh . 95 -96 Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho hình vuoâng ABCD coá ñònh caïnh a .M laø ñieåm treân ñoaïn CI ( M khaùc C vaø D ) .Thaønh phoá Hoà 1)Chöùng minh DM.

Chöùng minh OI + AB ≥ 2 2 S Baøi 65: Cho ∆ABC vôùi BC = a ..C .Goïi d laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O) taïi C . B’K ⊥d. BN ⊥ d . AD laø phaân giaùc trong . A’H ⊥ d. AC = b .Tieáp tuyeán cuûa (O) taïi M caét caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn (O) taïi C vaø D 1)Chöùng minh ∆ABF = ∆ADK . Baøi 63: Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) . AA’ vaø BB’ laø hai ñöôøng cao .suy ra ∆AKF vuoâng caân 2)Goïi I laø trung ñieåm cuûa FK . AB = a .2: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 .Haï AM ⊥ d . CD = c .Tieáp tuyeán taïi A cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng BC taïi E . 02 -03 tröôøng Traàn Ñaïi Nghóa TP Hoà Chí Minh ) Cho tam giaùc ABC ( AB < AC ) noäi tieáp (O.Chöùng minh laøtaâm ñöôøng troøn qua A .Caùc tieáp tuyeán veõ töø A vaø B cuûa ñöôøng troøn caét nhau taïi C .Keû daây CD cuûa ñöôøng troøn taâm I coù ñöôøng kính OC .K vaø I di chuyeån treân moät ñöôøng thaúng coá ñònh khi E di ñoäng treân CD. b) Dieän tích vaø chu vi töù giaùc ACDB.(D khaùc A vaø B ) .DB 2) Goïi S laø dieän tích töù giaùc AIOB . Cho BD = b . b) Tích MA. Goïi I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc vaø tieáp xuùc vôùi BC.Tính EA . 02 03 tröôøng Leâ Quyù Ñoân . AC.Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa ∆AEK theo a vaø x .CD caét cung AB cuûa ñöôøng troøn (O) taïi E ( E naèm giöõa C vaø D ) .R) . 4) Cho DE = x (0 < x ≤ a ) . Baøi 62: 1)Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa: a)Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam giaùc COD.M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn(khaùc A vaø B) .1:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB=2R .Chöùng minh : Baøi 60. 1) BÊD = D ÂE vaø DE 2 = DA . F . Ñaø Naüng ) Cho ñöôøng troøn taâm O vaø moät daây cung AB cuûa ñöôøng troøn ñoù . 5) Haõy chæ ra vò trí cuûa E ñeå EK ngaén nhaát .MB (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . c)Toàng dieän tích cuûa tam giaùc ACM vaø BDM 2) Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa : a) Dieän tích vaø chu vi tam giaùc MAB. AB laàn löôït taïi . 3)Chöùng minh töù giaùc ABFI noäi tieáp ñöôïc .Baøi 60.

1:Cho tam giaùc ABC 1)Tính AF . N thaúng haøng. d*) Tính dieän tích töù giaùc ABCD theo R . 2) Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC .2: Cho ñöôøng troøn taâm (O.Goïi O’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa O qua ñöôøng thaúng B’C’.Keû caùc ñöôøng cao AA’ vaø BB’cuûa tam giaùc ABC . p . 3) Boán ñieåm E . F .BD . 3 Chöùng minh ba ñieåm M . O’cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn vaø tính B’C’ theo R. DC . 1 4 ) Chöùng minh OI = AH .veõ hai tieáp tuyeán IA vaø IB ñeán (O) .coøn I . nöûa chu vi tam giaùc ABC vaø baùn Baøi 67.1: .Veõ BK ⊥ AI taïi K vaø AH ⊥ BI taïi H .E laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC vaø AC . 2) Chöùng minh töù giaùc AEHI noäi tieáp . Cho tam giaùc ABC vôùi BC = a . OAB. Baøi 66: coù goùc A = 450 noäi tieáp ñöôøng troøn (O. c .M vaø N laàn löôït laø hình chieáu cuûa H leân phaân giaùc trong vaø phaân giaùc ngoaøi cuûa goùc A trong tam giaùc ABC.Chöùng minh tam giaùc OIE ñoàng daïng vôiù tam giaùc AHB.Goïi S . H . E . Baøi 64. 2) Chöùng minh A . OBC . b . BD . 2 ñöôøng troøn theo chieàu kim ñoàng hoà laáy theo thöù töï caùc ñieåm A . D thaúng haøng .C . b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AB . Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . sñ cung CD =1200 a)Tính soá ño caùc cung AC . Chöùng minh: A’H = B’K vaø MH = NK Baøi 64. AB = a . Treân 1) Chöùng minh MN ñi qua trung ñieåm S cuûa AH. C’.D sao cho Sñ cung AB = 300 . c) Tính dieän tích caùc tam giaùc OCD .r laàn löôït laø dieän tích . B’. sñcung BC = 450 . 1) Chöùng minh töù giaùc CC’OB’ laø hình thang caân .Töø moät ñieåm ôû ngoaøi ñöôøng troøn AC = b .R) .D . K .Goïi M laø tam giaùc ABC. e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AC .Goïi H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc .R) . I . B D theo a . B . Baøi 69 .

1) Chöùng minh S = p.r 1 1 1 1 2) Chöùng minh trong ñoù ha . 1) Chöùng minh tam giaùc BDF ñoàng daïng tam giaùc ADC. laø a vaø Baøi 70. 2) Chöùng minh tam giaùc DCF ñoàng daïng tam giaùc BAD.hb = + + 1)Chöùng minh IO vuoâng goùc AB . kính ñưôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC .Laáy ñieåm D treân cung BC khoâng chöùa ñieåm A .trung ñieåm cuûa IB .suy ra AB2 = 2AK . AB. C .Ñöôøng troøn taâm O vaø ñöôøng troøn taâm O’ laàn löôït tieáp xuùc AB taïi A vaø B . AM caét (O) taïi A vaø K .Caùc tia CH vaø IG caét nhau taïi K .hc laø chieàu cao cuûa tam giaùc ABC haï töø A .Töø giao ñieåm H cuûa AB vôùi CE haï IH ⊥ BC taïi ñieåm I . Chöùng minh Baøi 68: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp trong ñöôøng troøn taâm O . 1)Töù giaùc GHDI vaø BKHI noäi tieáp .2: daïng . bieát (O) vaø (O’) caét nhau taïi M vaø N .Haï DH . AM 3)Goïi D laø giao ñieåm thöù hai cuûa IK vaø (O) Tính baùn kính ñöôøng troøn noäi Chöùng minh MB2 = MK.MA vaø AD // IB . DI . tieáp moät 4 ) Chöùng minh AB tieáp xuùc vôùi ñöôøng roøn tam giaùc vuïoâng coù caïnh huyeàn ngoaïi tieáp tam giaùc IKB.Keû daây AE song song BC daây DE caét caïnh BC taïi F .Chöùng minh ñöôøng thaúng MN luoân ñi qua ñieåm coá ñònh khi hai ñöôøng troøn thay ñoåi Baøi 73 . BC AB AC Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng 3) Chöùng minh : DH = DI + DK .Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng vôùi D qua AB vaø G laø giao ñieåm cuûa AB vôùi DE . vaø ñieåm D treân caïnh BC . B . DK laàn löôït vuoâng goùc vôùi caïnh BC. AC . r ha hb hc 2)Goïi C laø giao ñieåm cuûa IO vaø AB .Chöùng minh hai tam giaùc AKB vaø AMC ñoàng Baøi 67.1:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A chu vi laø 2p. 2) KC laø tia phaân giaùc cuûa goùc IKA Baøi 70.2:Cho hai ñieåm A vaø B coá ñònh .

HE caét MN taïi K . b)Ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CEF caét AE ôû N .Goïi M laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua I a) Chöùng minh O . b) Chöùng minh goùc IAC = goùc HAB .I . A thaúng haøng . 1) Tính dieän tích phaàn hình troøn naèm ngoaøi tam giaùc ABC theo R 2)Chöùng minh OM = ON .IF = IA.Ñöôøng troøn (I) ngoaïi tieáp tam giaùc AMN 4) Chöùng minh ba ñieåm I .B thaúng haøng . K thaúng haøng . AA’ vuoâng goùc OK . Cho hai ñöôøng troøn (O.CA sao cho BM = CN a) b) c) d) Hai tam giaùc OAA’ vaø OA’H ñoàng daïng . Chöùng minh töù giaùc BHDM noäi tieáp .C thay ñoåi . R)coù M . C’ Ñöôøng thaúng B’C’ caét OA ôû H vaø BC ôû K .Chöùng minh ba ñieåm F .Tam giaùc MNE coù tính chaát gi? 5) Chöùng minh trung ñieåm I cuûa MN thuoäc ñöôûng thaúng coá ñònh Baøi 77: . Baøi 71 .A .Chöùng minh ( AEF ) luoân luoân ñi qua hai ñieåm coá ñònh vaø taâm ñöôøng troøn ñoù naèm treân ñöôøng thaúng coá ñònh .Chöùng minh KM = KN . c)Cho A . ñöôøng cao AH . H .I laø ñieåm coá ñònh treân AB . M cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn . C’ .troøn (O . a)Chöùng minh ∆IME ñoàng daïng ∆IFA vaø IE. M vaø N di ñoäng treân BC . ( IB< IA ) vaø (BC < CA ) . Ñöôøng troøn (O) noäi tieáp tam giaùc ABC tieáp taïi caùc ñieåm A’. c) Keû daây AE cuûa (I) song song MN .Keû ñöôøng thaúng d qua I vaø vuoâng goùc vôùi AB . Naêm ñieåm O .IB . Baøi 74 .B coá ñònh . 3)Töù giaùc CMON noäi tieáp . d) HE caét (I) taïi D . Baøi 72 . AA’ caét OK ôû M . 4) Ñöôøng thaúng qua O vuoâng goùc vôùi MN caét AB taïi E . Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû C . R ) . B’. Töù giaùc AHMK noäi tieáp .Chöùng minh Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp (O . N . d caét AC vaøBC laàn löôït taïi F vaø E . B’. N laø trung ñieåm cuûa AB vaø AC . R ) vaø (O.

Chöùng minh O laø tröïc taâm cuûa tam giaùc AO”O’. R ) vaø (O. Goïi (O . Tam giaùc ABCvuoâng taïi A coù ñöôøng cao AH . Baøi 76 . 2)Vôùi vò trí naøo cuûañöôøng thaúng (d) thì tam giaùc BCD coù dieän tích lôùn nhaát . Baøi 78 (Thi lôùp 10 Buøi Thò Xuaân 94-95 HCM) Cho ∆ABC caân taïiA vaø ñieåm D di chuyeån treân caïnh BC ( D khaùc B vaø C ) . R’) laàn löôït tieáp xuùc vôùi AB taïi B vaø AC taïi C .Xaùc ñòmh ñieåm coá ñònh aáy .Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD vaø N laø ñieåm ñoái xöùng cuûa C qua D .K thaúng haøng vaø tích AD .Chöùng minh 1)Chöùng minh ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng CD luoân ñi qua ñieåm coá ñònh .Chöùng toû tam giaùc AKM vuoâng caân.Döïng qua D hai ñöôøng troøn (O .Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh A caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D . Cho hai ñöôøng troøn (O.Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh B caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D .D .R’) caét nhau taïi A vaø B . a) b) c) d) R2 = R”2 + R’2 OA = OO’ R” + R’ ≤ R 2 . 6 ) Cho OM = 2R . R’) caét nhau taïi A vaø B . 1)Chöùng toû töù giaùc ABKD noäi tieáp ñöôïc. ACH . 3) Chöùng toû toång R+R’ khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm D treân caïnh BC 4) Tìm ñöôøng di chuyeån cuûa trung ñieåm M cuûa ñoaïn thaúng OO’ 1)Chöùng minh khi (d) thay ñoåi thì moãi ñieåm M vaø N di chuyeån treân moät ñöôøng troøn coá ñònh ñi qua . R” ) laàn löôït laø caùc ñöôøng troøn noäi tieáp cacù tam giaùc ABC . R ) vaø (O’. e) Ñöôøng thaúng O’O” caét AB vaø AC ôû K vaø M . ABH . Baøi 75 .hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi K vaø D .Tính dieän tích caùc tam giaùc 3 OMN vaø EBM theo R.AK khoâng ñoåi . (O’ . R ) . 2) Chöùng toû ba ñieåm A . R’ ) . (O” .

1 : Cho töù giaùc ABCD coù AC = 10 cm . c)Goïi O’ laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc 1 ACD .Cho AB = c .Chöùng toû naêm ñieåm A .Chöùng minh MÂB = AÔ D 2 d)Chöùng minh ba ñieåm A .Goïi A laø moät ñieåm treân cung BC sao cho AB< AC .Tia MD caét ñöôøng troøn (O) taïi C . O’ .Baøi 81. b) Goïi M laø trung ñieåm EF .Tính dieän tích töù giaùc ñoù . MB < MC ) ) . a)Chöùng minh töù giaùc CDIM noäi tieáp ñöôïc . N thaúng haøng vaø M A laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ACD.E D .Chöùng minh tam giaùc MCD ñeàu . D laø moät ñieåm treân baùn kính OC . a) Chöùng minh töù giaùc ADCF noäi tieáp .C .Laáy ñieåm M naèm trong hình vuoâng sao cho MÂB = MBA = 150 . K cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .Goïi M laø moät ñieåm chính giöõa cuûa cung nhoû AB .Ñöôøng vuoâng goùc vôùi BC taïi D caét ACôû E vaø caét tia AB ôû F.2 : Cho tam giaùc ABC coù AB < AC vaø BM .Veõ ñöôøng kính MN caét AB taïi I . AC 3)OC vaø OD caét nhau taïi K . 2)Caùc tieáp tuyeán taïi C vaø D cuûa hai ñöôøng troøn ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn keû tieáp tuyeán MA (A ∈ (O)) vaø caùt tuyeán MBC ( B. Cho ñöôøng troøn taâm O coù ñöôøng kính BC .MD coù giaù trò khoâng ñoåi khi D di ñoäng treân daây AB.Chöùng toû töù giaùc ACED noäi tieáp . b)Chöùng minh tích MC. BC = a .2 : Cho hình vuoâng ABCD .BD= 12 cm vaø goùc giöõa AC vaø BD baèng 300 . Baøi 81. C thuoäc caét nhau taïi E . Tính MA. CN laø hai trung tuyeán .1 : Cho ñöôøng troøn (O) .Goïi D laø moät ñieåm thuoäc daây AB . Baøi 82.Chöùng minh Goùc AME = goùc 2ACB . (O) . Baøi 79: Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây AB . töø moät A vaø B Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa chuùng . Baøi 80 : Baøi 82. = b .So saùnh BM vaø CN .

I laø ñieåm thuoäc caïnh AB . . Veõ ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính HC . MA = MB +MC MA +MB +MC ≤ 4R MA2 +MB2 + MC2 = 6R2 MA4 +MB4 + MC4 = 18R4 1 1 1 f) = + MD MB MC Baøi 83 : Cho hình thang ABCD coù ñaùy lôùn AD . M thaúng haøng .AM = AB2 . R) .CE d) Veõ hình bình haønh BDKM ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BKM caét ñöôøng troøn (O) taïi ñieåm thöù hai N .Chöùng minh raèng : c) Chöùng minh AM laø tieáp tuîeán cuûa ñöôøng troøn (O) .E . N .ñaùy nhoû BC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc IC keû qua C caét Ax vaø By taïi M vaø N .Caùc tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm (O) taïi B vaø D caét nhau taïi K .Tính tæsoá BK Baøi 86. R ) . d) Goïi K laø giao ñieåm CF vaø ñöôøng troøn (O) . Baøi 86.Chöùng minh B . BF khoâng ñoåi .Keû tieáp tuyeán BK vôùi (O) ( K laø tieáp AB ñieåm ) .F thaúng haøng vaø OM ⊥ AK a) b) c) d) e) AD.Baøi 85: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O..Khi ñoù chöùng minh heä thöùc IC. a)Goùc AFB = goùc ABD . b) Tích AE .AB vaø keùo daøi caét nhau taïi I . F laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC .Goïi E laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD .2: Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O . c)Hình thang ABCD caàn ñieàu kieän gì ñeå töù giaùc AIKD laøhình bình haønh.Chöùng minh raèng D .Chöùng minh raèng : a)Chöùng toû töù giaùc BIKD noäi tieáp vaø IK// BC . MA caét BC taïi D .IE=ID. M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC .Ñieåm D di ñoäng treân cung AC .1: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao.Treân nuûa maët phaúng coù bôø AB coù chöùa ñieåm C keû tia Ax vaø By vuoâng goùc AB . Baøi 84 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi C ( CA > CB ) .

c) Khi caùt tuyeán SBC quay quanh S thì D di a) Chöùng minh A . AB caét IC taïi N. a) Chöng minh hai tam giaùc CAI vaø CBN ñoàng daïng . C . c) Chöùng minh IM vuoâng goùc IN . a) Chöùng minh EC2 = ED .Laáy ñieåm D thuoäc caïnh AC . d) Xaùc ñònh vò trí ñieåm D sao cho baùn kính ñöôøng troøn (BNCM) ñaït giaù trò nhoû nhaát . a) Chöùng minh raèng : AMC + ANC = 2 ACB . b) Chöùng minh SA2 = SG . Baøi 90 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät ñieåm S naèm ngoaøi ñöôøng troøn .Chöùng minh töù giaùc BNCM noäi tieáp . b) Chöùng minh tích AI . ∆ACM ~ ∆AKB vaø ∆AEK ~ ∆AIB. c) Veõ daây cung IK song song vôùi BC . d) Tìm vò trí cuûa I sao cho dieän tích tam giaùc IMN lôùn gaáp ñoâi dieän tích tam giaùc ABC. d) Xaùc ñònh vò trí cuûa I ñeå AB = MB .AM khoâng ñoåi . Baøi 88: Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính . c) Goïi M . Baøi 87: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A (AB < AC) .Phaân giaùc BÂC caét daây BC ôû D vaø caét cung BC ôû E .IK caét AC ôû E . b) So saùnh hai tam giaùc ABC vaø INC .Töø S keû hai tieáp tuyeán SA vaø SA’ vaø caùt tuyeán SBC tôùi ñöôøng troøn ( B naèm giöõa C vaø S ) .Goïi F laø giao ñieåm cuûa AA’ vôùi BC.SF.EA .AI caét CB taïi M .Baøi 89: Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O) .Veõ ñöôøng troøn ñöôøng kính CD caét BD ôû E vaø caét AE ôû F . G laø giao ñieåm cuûa OE vôùi BC . I laø moät di ñoäng treân cung AB . E cuøng thuoäc moäpt ñöôøng troøn . B . N laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa D qua AB vaø BC .Chöùng minh : ∆ACK ~ ∆AMB. b) Chöùng minh BĈA = AĈ F .

c) Ñöôøng troøn qua ba ñieåm M . b) Goïi I laø giao ñieåm cuûa OH vaø BC .I .G laàn löôït laø troïng taâm cuûa tam giaùc ACD vaø ABC . Chöùng minh MC//BD c) Tìm vò trí cuûa M sao cho D .Phaân giaùc BÂH vaø CÂH caét BC taïi D vaø E . a) MC = ME . d) Goïi N laø giao ñieåm cuûa OH vaø BM .ñoäng treân ñöôøng coá ñònh naøo ? 2a d) Bieát SB = a . 1) Chöùng minh : a) A .2 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O)..Chöùng minh CH’ laø tieáp tuyeán cuûa (O) .Goïi D .AH . C . . Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC Baøi 94. BC . AC . B thaúng haøng .phaân giaùc cuûa goùc ACB caét AB ôû E . b) DE laø phaân giaùc cuûa goùc ADB . H . H .Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy ñieåm M . phaân giaùc trong AD . O . I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC . e) Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm M treân ñöôøng thaúng AB ñeå tam giaùc MCD laø tam giaùc ñeàu . 3 AB vaø C laø ñieåm chính giöõa cung AB . 3) Goïi H’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua AC . Baøi 91: Cho ñöôøng troøn (O) vaø daây cung AB .Goïi I laø trung ñieåm cuûa daây AB .I laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB . D thì ñi qua hai ñieåm coá ñònh O vaø I . d) IM laø tia phaân giaùc cuûa goùc CID . C .1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao . BC = tính SF.keû caùc tieáp tuyeán MC vaø MD tôùi ñöôøng troøn . a) Xaùc ñònh taâm O’cuûa ñöôøng troøn ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi BC taïi D.Laáy M laø ñieåm treân cung BC vaø veõ ñöôøng cao CH cuûa tam giaùc ACM. H thaúng haøng vaø AC2 = 2 AO . 4) Goïi E .Chöùng minh N di ñoäng treân moät ñoàng troøn coá ñònh . a) Chöùng toû OH laø tia phaân giaùc cuûa goùc COM .Chöùng minh hai tam giaùc AGC vaø IEO ñoàng daïng .Chöùng minh : Baøi 94. Baøi 93 : Cho tam giaùc caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn (O) ñöôøng kính AM .H cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn coù taâm laø (O’) c) Ñöôøng troøn (O’) tieáp xuùc vôùi (O). b) Boán ñieåm O .D laø giao ñieåm thöù hai cuûa MI vôùi nöûa ñöôûng troøn (O) .

B.Ñöôøng thaúng IK caét AB vaø AC taïi E vaø F .Chöùng minh : a)Xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc BHCM laø hình bình haønh.Goïi I laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc trong keû töø B vaø C.Goïi M laø giao ñieåm cuûa AB vaø EF. D ∈ (O' )) . b) AE vuoâng goùc BF .Chöùng minh tam giaùc EFC caân . .Goïi I laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua M .Keû HM ⊥ AB.Keû tieáp tuyeán chung ngoaøi AB vaø tieáp tuyeán chung trong EF ( A . M laø ñieåm baát kì treân cung BC khoâng chöùa A .I . E thaúng haøng .AH laø ñöôøng cao . K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua N . Baøi 97 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . O’ thaúng haøng . c) Chöùng minh 4 ñieåm I . Baøi 98. K . BC laàn löôït ôû E vaø F . MN caét AC .Goïi M laø ñieåm chính giöõa cuûa cung BC .b) Chöùng minh ñöôøng troøn O’) tieáp xuùc vôùi -ñöôøng troøn (O) .E ∈ (O).Chöùng minh: a) b) c) d) Goùc AIK = goùc AKI Töù giaùc MNBC noäi tieáp . M thaúng haøng . c) O . CE vuoâng goùc AB ∆ABC thoûa ñieàu kieän gì thì IN = MK. K laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc ngoaøi keû töø B vaø C .Goïi D laø trung ñieåm HB a) Hai tam giaùc AOM vaø BMO’ ñoàng daïng . C cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn vaø taâm cuûa ñöôøng troøn naøy thuoäc (O) . HN ⊥ AC .D laø giao ñieåm cuûa AM vaø BC. Baøi 92 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) . N . B . a)Chöùng minh A .Treân tia ñoái cuûa BA laáy E sao cho BE = BA .Chöùng minh töù giaùc ANBH noäi tieáp . N laø giao ñieåm cuûa AE vaø BF. b) Goïi N vaø E laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa M qua AB vaø AC . c) Chöùng minh N . H . Baøi 98.2 :Cho tamgiaùc ABC vuoâng taïi B coù ñöôøng cao AH . b) BI caét A C ôû N .1 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn ( O) coù tröïc taâm laø H . Baøi 95 : Cho hai ñöôøng troøn taâm O vaø O’ ôû ngoaøi nhau .

2 : .CE ñoàng quy.Chöùng minh Goùc BAM = goùc NAC < goùc MAN Baøi 99.1 :Cho tam giaùc ABC .caùc ñöôøng troøn ñöôøng kính AB vaø AC caét nhau taïi taïi A vaø D vaø laàn löôït caét caùc caïnh AB .Baøi 96.ñöôøng troøn ñöôøng kính AC caét BF ôû M .Chöùng toû tam giaùc ANM caân. Chöùng minh HE vuoâng goùc CD.DC = EA.Chöùng minh : a) DB. a) Chöùng toû caùc ñöôøng thaúng AD . DF ⊥ AC .FC .2 : Cho tam giaùc ABC caân taïi A . N sao cho BM= MN = NC .EB + FA.BF . Heä thöùc coù coøn ñuùng khoâng khi D laø ñieåm tuøy yù treân BC ? AC 3 CF b) = AB 3 BE Baøi 99. Baøi 96. b) Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc DEF c) Ñöôøng troøn ñöôøng kính AB caét CE taïi N .keû DE ⊥ AB.1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AD laø ñöôøng cao . AC taïi E vaø F .Treân BC laáy hai ñieåm M .

Baøi 100 :Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O a) Chöùng minh ∆AOK ñeàu vaø tam giaùc CMN caân.Goïi I laø trung ñieåm OA . c) Cho M laø trung ñieåm IK . BC caét IK taïi D.Trong tam giaùc caân ABC töø trung ñieåm H cuûa caïnh ñaùy BC ta keû HE vuoâng goùc AC . .Tieáp tuyeán taïi C vôùi (O) caét IK taïi N .Tính MD.Goïi O laø trung ñieåm HE Chöùng minh AO vuoâng goùc BE ñöôøng kính AB = 2R .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OA taïi I caét (O) taïi K . b) GOÏi J laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua J .Ñöôøng thaúng AM caét (O) taïi ñieåm C .Ñieåm M di ñoäng treân ñoaïn IK .Chöùng minh töù giaùc AMDJ noäi tieáp .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful