MOÄT TRAÊM BAØI TOAÙN HÌNH HOÏC OÂN TAÄP TOÁT NGHIEÄP THCS

Baøi 1 : Ñöôøng troøn (O,R) coù AB laø ñöôøng kính daây MN = R( Mvaø N thuoäc nöûa ñöôøng troøn theo thöù tö A, M ,N ,B).Goïi S laø giao ñieåm cuûa AM vaø BN, H laø giao ñieåm cuûa BM vaø AN Baøi 3 : Cho ∆ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O;R ) coù AK , BF , CE laø ba ñöôøng cao caét nhau tai ïH .Goïi I laø trung ñieåm BC A Chöùng minh

a)Tính soá ño cung MN. b)Tính soá ño caùc goùc ASB , MHN. c)Chöùng minh SMHN noäi tieáp . d) Chöùng minh: SH ⊥ AB . e) Goïi I laø trung ñieåm SH. Chöùng minh IM laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O). Baøi 2 Cho hình veõ : Bieát ∆ABC noäi tieáp (O) coù AK , CE , BF laø ba ñöôøng cao , AD laø ñöôøng kính cuûa (O) , AK caét (O) taïi M (khaùc A ). xy laø tieáp tuyeán taïi A cuûa (O)

a) Neáu M vaø H ñoái xöùng nhau qua K thì M ∈ (O) . b) Neáu D vaø H ñoái xöùng mhau qua I thì D ∈ (O ) . c) OA ⊥ EF (ba caùch) vaø H laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EKF . d) Tính

R( ∆BHC )

theo R.

Baøi 4 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp (O;R ) AD , BE laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . AK laø ñöôøng kính , AD caét ñöôøng troøn taïi I , Goïi F laø giao ñieåm CH vaø AB. Ñöôøng thaúng EF caét (O) taïi M vaø N I

a) Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù ñænh laø H noäi tieáp ñöôùng troøn . b)Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù caïnh laàn löôït laø ba caïnh cuûa tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôùng troøn . c) Chöùng minh : BH = BM ; HE = NE d) Chöùng minh : EF//NP// xy .

a)Chöùng minh BI KC laø hình thang caân. b)Chöùng minh BHCK laø hình bình haønh . c)Chöùng minh AE.AC = AF .AB

d) Chöùng minh BHCD laø hình bình haønh . e) Chöùng minh BMDC laø hình thang caân . Baøi 5 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) (AB < AC ) AH ; AK laàn löôït laø ñöôøng cao vaø phaân giaùc cuûa tam giaùc ABC , AI caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø K ( K khaùc A ) a) Chöùng minh : BK = CK .

CD. CB = CE .CA AH.AD = AF.AB d)Chöùng minh AM = AN e) Chöùng minh OA ⊥ EF f) Cho bieát : AC = R 3 . Tính F Ê D vaø ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng DF , BH theo R . g)Tính DA2 +DB2 + DC2 + DI 2 theo R . Baøi 7 : Cho hình veõ : Bieát hai đư ng tròn (O;R) và (O’;R’) ti p xúc ngoài t i A .CD laø tieáp tuyeán chung ngoaøi cuûa hai ñöôøng troøn ( C ∈ (O) , D ∈ (O' )

b) Chöùng minh AK laø phaân giaùc cuûa OÂH c) Keû ñöôøng kính AD cuûa ñöôøng troøn (O) .Chöùng minh : AB.AC = AH.AD . d) Chöùng minh : IA.I K = IB.IC . vaø AB.KC = AK.BI . e) Chöùng minh KB tieáp xuùc vôùi ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABI. Baøi 6: Cho ñöôøng troøn (O; R) , Vôùi caùc kí hieäu coù treân hình haõy chöùng minh:

a)Chöùng minh ∆ CAD vuoâng b)Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD .Chöùng minh MA laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) , töø ñoù suy ra OM ⊥ O’M c) Caùc ñöôøng thaúng CA vaø DA laàn löôït caét (O) vaø (O’) ôû F vaø E .Chöùng minh C, O , E thaúng haøng vaø D , O , F thaúng haøng . d) Tính CD2 + EF2 theo R vaø R’. e) Chöùng minh : S ∆CAD = S ∆EAF Baøi 8 :

a)Töù giaùc CAIM , BDMI noäi tieáp . b)Tam giaùc CID vuoâng . c)EF // AB . d)Khi M coá ñinh I thay ñoåi treân AO , tìm vò trí cuûa I ñeå AC .BD lôùn nhaát . R vaø AM = R .Haõy e) Cho bieát khi OI = 3 tính ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam

Cho hình veõ , vôùi caùc kí hieäu coù treân hình chöùng minh : a) CD = AC + BD vaø C ÔD = 900

R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R . Baøi 9 : Cho ñöôøng troøn (O .Ñöôøng thaúng MD caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù .Tính soá ño goùc vaø ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc KIJ.Ch ng minh a) Caùc töù giaùc MAOB . d) Khi Sñ cung BC baèng 900 .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R .giaùc CID theo R . e) Chöùng minh : AB tieáp xuùc ñöôøng troøn ñöôøng kính CD. b) CM DM = CE DE c) CN = CA d) Goïi I laø giao ñieåm cuûa BC vaø AD . b) Tính chu vi cuûa tam giaùc MEF theo R .Tính dieän tích tam giaùc MKC vaø MK theo R Baøi 12 : Cho ñöôøng troøn (O.OK = R2 c) MH . b) OI .MD d) CĤD = 2CÂD e) BC AC = BD AD f)Cho bieát OM = 3R . Baøi 10 : Cho ñöôøng troøn (O .Goïi I laø trung ñieåm cuûa CD . I . c) Goïi I vaø K laàn löôït laø giao ñieåm cuûa OE vaø OF vôùi AB . Chöùng minh a) AM.Caùc ñöôøng thaúng AM vaø AN caét tieáp tuyeán taïi B cuûa ñöôøng troøn ôû C vaø D . Chöùng minh MI // AC vaø I laø trung ñieåm cuûa MF. R ) coù AB laø ñöôøng kính Treân hai nöûa khaùc nhau cuûa ñöôøng troøn ta laáy hai ñieåm M vaø N sao cho AM = R 3 . Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi ñöôøng troøn (O) ( A . F laø giao ñieåm cuûa MI vaø AB .R) vaø ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn . C laø ñieåm baát kì thuoäc cung nhoû AB .B cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . b)Töù giaùc MNDC noäi tieáp . B thuoäc (O) ). c) Goïi MK . c) Tính E Ô F . MB (A vaø B thuoäc (O) )vaø caùt tuyeán MCD (MC < MD) .AD . Baøi 11 : Cho ñöôøng troøn (O). MO = MC. a)Chöùng minh : EF = EA + FB .Chöùng minh boán ñieåm F . AN = R 2 . CD = R 3 .Tính ñoä daøi EF vaø dieän tích tam giaùc OIK theo R.Ñöôøng thaúng OI caét ñöôøng thaúng AB taïi K .Qua ñieåm M veõ hai tieáp tuyeán MA . O . MHIK noäi tieáp ñöôøng troøn .AC = AN.Tieáp tuyeán taïi C caét MA vaø MB laàn löôït taïi E vaø F .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) Töø A veõ daây cung AD song song MB. AJ laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc AMN . NI .

CD = CI2. f)Trong tröôøng hôïp I thay ñoåi treân OB chöùng minh dieän tích töù giaùc CAFI khoâng ñoåi. c)Chöùng minh I laø troïng taâm cuûa tam giaùc CBD töø ñoù tính KE.I là m t 1 đi m n m trên OB sao cho OI = OB . Baøi 14 : Vôùi hình veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . d) BC. CI ⊥ AB .ñöôøng thaúng AC caét MB taïi E 1)Chöùng minh : a) Töù giaùc MAOB noäi tieáp . 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R .CE ⊥ MA .Chöùng minh töù giaùc CHIE noäi tieáp . Đư ng 3 th ng CI c t đư ng tròn t i E và c t BD t i K.CE theo R. 3)Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng AD vaø MB.CF = CD2 c)Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø DE . E laø giao ñieåm BC vaø ID .Baøi 13 :Cho đư ng tròn tâm (O. MB = MC .AB e) CF laø tia phaân giaùc MĈA. b) Chöùng minh CK .CK ⊥ MA .Ch ng minh: hai laø C khaùc D . Đư ng th ng AE c t CD t i F . K laø giao ñieåm BC vaø FD . e)Tính dieän tích cuûa tam giaùc ACE theo R. Baøi 15 : a)Töù giaùc OIED noäi tieáp vaø tính CI.Ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F .R) có AB và CD là hai đư ng kính vuông góc nhau .Chöùng minh töù giaùc CHDK noäi tieáp . CF ⊥ MB a)Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ. .KC theo R . c) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø KI . CD ⊥ AB . CD ⊥ MB a) Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ.. b) EB 2 = EC. d)Chöùng minh KH // AB Baøi 16 : Vôùi hinh veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . b)Chöùng minh CE . d)Chöùng minh F laø trung ñieåm cuûa OD.EA c) E laø trung ñieåm cuûa MB .

tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) caét (O’) taïi D. b) AM caét OE taïi P .Töø A .Ñöôøng thaúng MC caét ñöôøng troøn taïi D khaùc C . AC R = d)Töù giaùc ACKD noäi tieáp vaø AD R' Baøi 20 :Cho hai ñöôøng troøn (O. b)EB 2 = EC.Goïi E laø trung ñieåm cuûa MB . b)Töù giaùc CEFD noäi tieáp . c) ME2 = MA.Chöùng minh 1 r 1 : < < 3 R 2 Baøi 18 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O. = DI 2 CD Baøi 17 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O) coù ñöôøng kính AB .So saùnh MK vaø HK.R) vaø (O’. d)BC. 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R . e) Cho AB= 2R vaø r laø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc EOF .MB vaø M laø trung ñieåm cuûa EF.ñöôøng thaúng EA caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø C khaùc A .Caùc tia AC vaø AD caét Bx laàn löôït taïi E vaø F .Klaø giao ñieåm MH vaø EB .Tieáp tuyeán taïi A cuûa (O’) caét (O) taïi C.Treân cung CB laáy ñieåm D tuøy yù ( D khaùc C vaø B ) .C laø ñieåm treân nöøa ñöôøng troøn sao cho cung AC baèng cung CB . Chöùng minh : a)Tam giaùc ABE vuoâng caân .By taïi E vaø F a) Chöùng minh töù giaùc AEMO noäi tieáp .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R .Goïi K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua B Chöùng minh : a)BÔO’ = BÊA b)AB2 = BC. R) coù ñöôøng kính AB.AE= ADAF vaø coù .EA c)AD // MB . Chöùng minh: Cho ñöôøng troøn (O. MB = MC . Baøi 19 :Cho hai ñöôøng troøn (O.Qua moät ñieåm M thuoäc nöûa ñöôøng troøn naøy .OE = OQ.BM caét OF taïi Q. Goïi M laø giao ñieåm cuûa CF vaø DE . R’) caét nhau taïi A vaø B .keû tieáp tuyeán thöù ba caét caùc tieáp tuyeán Ax .D di ñoäng treân cung CB thì AC.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) . R’) caét nhau taïi A vaø B.BD vaø BK laø phaân giaùc goùc CBD.Töù giaùc MPOQ laø hình gì ? c)Chöùng minh: OP. KI 2 CK e) Chöùng minh : . Ñöôøng kính AC cuûa (O) caét (O’) taïi E .R) vaø (O’. ñöôøng kính AD cuûa (O’) caét (O) taïi F.keû tieáp tuyeán Bx vôùi nöûa ñöôøng troøn . c)Khi C di ñoäng treân nöûa ñöôøng troøn .BF = R2 d) Keû MH vuoâng goùc AB .ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F 1)Chöùng minh : a)Töù giaùc MAOB noäi tieáp .AB e)Tam giaùc DBA caân.OF vaø AE.d) Chöùng minh EH // AB. 3) Tính khoaûng caùch töø A ñeán ñöôøng thaúng BD.B veõ hai tieáp tuyeán Ax vaø By .

B thaúng haøng vaø A laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EBF.Chöùng minh a) IA.CD c)IC laø tia phaân giaùc cuûa goùc ngoaøi ñænh I cuûa tam giaùc AIB. d) Khi Sñ cung CD baèng 600 vaø K thuoäc tia DA sao cho DK = DB . OHEI noäi tieáp . CFED. OH vôùi AB laàn löôït laø I .ID b) Ñöôøng thaúng qua I vuoâng goùc AB thì ñi qua trung ñieåm cuûa CD. Baøi 21 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây cung AB .Treân tia AB laáy moät ñieåm C naèm ngoaøi ñöôøng troøn .giaù trò khoâng ñoåi . OO’EF noäi tieáp .Caùc daây AB vaø QI caét nhau taïi K .Tính dieän tích ∆ AKB vaø chu vi cuûa töù giaùc CDFE theo R. Baøi 22:Cho ñöôøng troøn (O.C coá ñònh ñöôøng troøn (O) thay ñoåi nhöng vaãn ñi qua A . b)CI.Chöùng minh a)Töù giaùc PDKI noäi tieáp .â Baøi 23: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O . d) AB2 +CD2 = 4R2 vaø AB2+ BC2 + CD2 + AD2 = 8R2 Chöùng minh : a) Caùc töù giaùc MIHF . D thaúng haøng vaø CD = 2 OO’ b)Caùc töù giaùc AEMF .CP = CK.Tia CP caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai I .Töø ñieåm chính giöõa P cuûa cung lôùn AB ke ûñöôøng kính PQ caét daây AB taïi D .Moät ñieåm M di ñoäng treân d sao cho MC < MD vaø ôù ngoaøi ñöôøng troøn (O) . A . d) CA. Baøi 24: .Keû ñöôøng kính CE cuûa (O) . B .B thì ñöôøng thaúng QI luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh . B . c) Ñöôøng thaúng qua I vaø trung ñieåm cuûa BC thì vuoâng goùc AD. c) M .Goïi H laø trung ñieåm cuûa CD vaø giao cuûa OM .IC = IB.Qua M keû hai tieáp tuyeán MA vaø MB . d) Khi A . a) C .R) vaø moät ñöôøng thaúng d caét (O) taïi C vaø D . d . E vaø F .R ) coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD vuoâng goùc nhau taïi ñieåm I khaùc O .CE + DA.DF = CD2 e) Caùc tieáp tuyeán taïi E vaø F cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc CFED ñoàng quy taïi moät ñieåm treân MB.

AD .2 BC =6cm Tam giaùc ABC coù B= 600 . CF laø ba ñöôøng cao caét nhau taïi H . B thuoäc (O) ) . b) Tính dieän tích.b) MA2 = MCMD vaø MC. BC = 12cm .3 AC=8cm cao . d) Dieän tích tam caùc tam giaùc ACE vaø CDB. 24. baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc ABC. AC . CF.ø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp . BC = 8cm . CD theo R . a) Chöùng minh töù giaùc BOCM laø hình thoi .OM 4 d)Ñöôøng thaúng AB ñi qua ñieåm coá ñònh . dieän tích tam giaùc ABC .ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. BE .C vaø D laø hai ñieåm naèm treân hai nöûa ñöôøng troøn khaùc nhau sao cho AC = R vaø OD ⊥ AB . Baøi 25 : Cho ñöôøng troøn (O . Ñöôøng thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi C vaø D ( MC < MD ) .CE .R ) coù OM laø baùn kính .R ) coù AB laø ñöôøng kính .A laø moät ñieåm baát kyø treân cung lôùn BC .baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. Ĉ= 450 a) Tính ñoä daøi ñöôøng cao AH cuûa tam a)Soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc ACE vaø tam giaùc ACD b)Ñoä daøi caùc caïnh cuûa töù giaùc ACDB theo R c) Ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AE . baùn kính ñöôùng troøn ngoaïi tieáp . Baøi 26 : Cho ñöôøng troøn (O.MD = MI.OF = OI. CK. d)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BHO . BE .AD . AC . Baøi 27 :Cho ñöôøng troøn (O.R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R . 24.MO AB 2 c) FI . b) Tính AB . AK b)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp . AK laø ñöôøng a) Tinh BK . giaùc ABC.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi (O) ( A . EI = vaø OH . Tam giaùc ABC coù AB = 6cm. BC laø daây cung trung tröïc cuûa OM .1 BA = 6cm ñöôøng Cho tam giaùc ABC coù B = 600 .Tính 24. BE .Goïi AD . CF laø ba cao caét nhau taïi H a)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BE . c)Chöùng minh tam giaùc MOH caân . b) Tính soá ño caùc goùc BAC vaø BHC .

a) Chöùng minh C laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc MAB c) Töù giaùc ACBO vaø MADBlaø hình gì?Tính dieän tích caùc töù giaùc treân theo R. MK ⊥ AC vaø I laø giao ñieåm cuûa HK vaø BC thì MI ⊥ BC. f)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc EFD Baøi 29 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O.Chöùng minh töù giaùc EFDK noäi tieáp .e) Goïi K laø trung ñieåm HC . b) Neáu MH ⊥ AB . b) Goïi E vaø F laàn löôït laø giao ñieåm cuûa RP vôùi AB vaø AC . R . d) Chöùng minh ba ñieåm I . Baøi 30 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O) AD . S . Ñieåm S goïi laø gì trong tam giaùc QRP? c)Goïi I laø giao ñieåm cuûa RQ vaø AB . K thaúng haøng (Ñöôøng thaúng IHK noùi treân goïi laø ñöôøng thaúng SimSon*). B .Chöùng minh E laø trung ñieåm MN e) Tính ñoä daøi MN vaø dieän tích caùc tam giaùc MND.Chöùng minh AQ vuoâng goùc RP. * Robert Simson(1687-1768) nhaø toaùn hoïc Scotland c) Neáu O laø giao ñieåm cuûa d vôùi ñöôøng thaúng noái .R) M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC. AM laàn löôït laø ñöôøng cao vaø trung tuyeán cuûa tam giaùc ABC . thì ba ñieåm H . I . d laø trung tröïc cuûa ñoaïn BC. Chöùng minh a) Chöùng minh CA = CB .Caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc keû töø caùc ñænh A . Chöùng minh: a) Neáu H laø giao ñieåm cuûaAD vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc a)Neáu MH ⊥ AB . C ñoàng quy taïi S vaø laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi Q . R ) . a)Chöùng minh Q caùch ñeàu caùc ñænh cuûa tam giaùc BSC. Baøi 28 : Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O.ñöôøng thaúng MN caét AC taïi E . c)Neáu MH ⊥ AB . J laø giao ñieåm cuûa PQ vaø AC Chöùng minh töù giaùc ARIS noäi tieáp . MI ⊥ BC vaø MK ⊥ AC. MI ⊥ BC vaø K laø giao ñieåm cuûa HI vaø AC thì MK ⊥ AC. MED theo R f) Haõy giaûi laïi caâu e khi N laø giao ñieåm cuûa tia phaân giaùc goùc AMD vôùi AD. P . d) Goïi N laø trung ñieåm AD . J thaúng haøng .

Chöùng minh: 1)Chöng minh: a) Caùc töù giaùc OPDB . d) Vôùi H . Chöùng minh O .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OP keû töø P caét ñöôøng thaúng CA ôû E vaø caét ñöôøng thaúng CB ôû D .ñöôøng thaúng OH caét tia CN taïi K.R) vaø moät daây cung AB khoâng qua taâm . N .Töø moät ñieåm C treân d ( C naèm ngoaøi ñöôøng troøn ) .GoÏi H laø trung ñieåm AB . N ∈ (O ' ) ).R ) .Hai tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) vaø (O’)laàn löôït caét (O’) vaø (O) taïi D vaø C.Chöùng minh : a)BM = CN . ABC. OPAE noäi tieáp . Baøi 34 : Cho ñöôøng troøn ( O. c) Töù giaùc KMBN noäi tieáp vaø soá ño goùc MKN khoâng ñoåi . Baøi 31: Cho hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) caét nhau taïi A vaø B (Taâm ñöôøng troøn naøy naèm ngoaøi ñöôøng troøn kia). c) MN. AND khoâng thay ñoåi.R) vaø Â= 450ù BM vaø CN laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H .ABC thì H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC. b) P laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng DE .C . bNeáu G laø giao ñieåm cuûa AM vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø tröïc taâm H cuûa tam giaùc ABC thì G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC Baøi 33 :Cho ñöôøng troøn (O. G laàn löôït laø tröïc taâm .Caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa ñöôøng troøn (O) caét nhau taïi C . O .ñöôøng thaúng d khoâng qua O caét ñöôøng troøn taïi hai ñieåm A vaø B . tröïc taâm H vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC thì O laø taâm cuûa (ABC). M cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .. AH = BC b) Naêm ñieåm B.troïng taâm cuûa tam giaùc ABC. 2 = BC . G thaúng haøng. c) CE.AE2 2) Cho bieát AB = R 3 .keû hai tieáp tuyeán CM vaø CN ( M vaø N thuoäc (O) ) . Chöùng minh: a) ∆BMN vaø ∆AOO’ ñoàng daïng . Hai tieáp tuyeán taïi M vaø N cuûa hai ñöôøng troøn caét nhau taïi K.Goïi P laø ñieåm treân daây AB sao cho AP = 2 BP.Ñoaïn thaúng CO caét (O) taïi I . d) Tìm vò trí cuûa caùt tuyeán MN ñeå MN lôùn nhaát Baøi 32 :Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O. b)Soá ño caùc goùc MBN.Qua A veõ moät caùt tuyeán thay ñoåi MN ( M ∈ (O). MN // BC .Tính dieän tích tam giaùc EOC theo R . H .CD = CA2 .

MF ) . Tia 1)Chöùng minh töù giaùc KACF noäi tieáp ñöôøng troøn .KO 3) I caùch ñeàu CM . Mlaø moät ñieåm sao cho OM = 3R .KC= KH.Töø A veõ tieáp tuyeán AB vaø caùt tuyeán ACD (naèm giuõa A vaø D ) 1) C.1: Cho ñöôøng troøn (O. Baøi 35: Cho ñöôøng troøn (O) vaø ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn . MONH .1 : Cho hình vuoâng ABCD coù ñoä daøi caïnh laø a .Ñöôøng thaúng MC caét AB taïi S . Chöùng minh töù giaùc Baøi 37: Cho ñöôøng troøn (O.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A .Tia vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét CD taïi K. 1) Chöùng minh AB2 = AC. BHCD laø hình gì? e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD . Chöùng minh dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆MBS gaáp ba laàn dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆ASC .D I thaúng haøng . 2) Chöùng minh tam giaùc KAF vuoâng caân vaø ba ñieåm B. 2) KN. . 3) BI caét AE taïi J .Xaùc ñònh vò trí C treân d ñeå dieän tích tam giaùc CEF nhoû nhaát . Mlaø moät ABOE coù boán ñieåm cuøng thuoäc moät ñöôøng ñieåm sao cho OM = 2R .O.ñöôøng thaúng AE caét BC taïi F .d) Caùc töù giaùc BMON . a)MO laø trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB vaø E caùch ñeàu ba caïnh cuûa tam giaùc MAB.Qua M veõ hai tieáp troøn . 5) Tím vò trí cuûa caùt tuyeán ACD ñeà dieän tích tam giaùc AID lôùn nhaát . Baøi 36.Goïi E laø trung ñieåm CD . B thuoäc (O) ) .Chöùng minh 1) Chöùng minh : KF // CD.H .AD. MN 4) Moät ñöôøng thaúng qua O song song MN caét tia CM vaø CN taïi E vaø F . tuyeán MA vaø MB ( A .N cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn. b)Tam giaùc MAB ñeàu .R) . Ñöôøng 3) Veõ tia Bx // CD caét (O) taïi I .R) .Chöùng minh töù giaùc IJCF noäi tieáp . Baøi 38. IE caét (O) taïi K thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi E vaø F ( ME < . 4) Ñöôøng thaúng BH caét (O) taïi F . c)MA = AF vaø töù giaùc MAFB laø hình thoi .Tính dieän tích ∆MAB. 2) Goïi C laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua O . 2) Goïi H laø trung ñieåm CD .Chöùng minh AK laø tieáp tuyeán cuûa (O) . CN .Xaùc ñònh taâm I. B thuoäc (O) ) . AB theo R.

Goïi M laø ñieåm treân (O) vaø P . Q ∈ cungAD) .1 : Cho ñöôøng troøn (O.2 : ABOC laø hình Cho hình veõ : a) Chöùng minh vuoâng b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD . b) Caùc ñieåm P.Ñöôøng thaúng vuoâng goùc MQ taïi M caét ñöôøng troøn (O) taïi P. 3) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AP vaø MQ . I laø trung ñieåm cuûa PQ. DGC .Treân cung nhoû BC laáy ñieåm N ( N khaùc B vaø C ) .Q laàn löôït laø hình chieáu cuûa M treân AB vaø (d) . Goïi D laø trung ñieåm MA .DN = DK. 1) Chöùng minh raèng : a)Töù giaùc PMIO laø hình thang vuoâng . O .Q thaúng haøng .hai ñöôøng kính AB vaø CD vuoâng goùc nhau .Veõ ñöôøng kính CD taïi K (D ∈ cung nhoû AB ).MQ = MP2 .Tính 4) Tính dieän tích tam giaùc BJC theo a .Chöùng minh IE = IF .2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø dieän tích tam 3 giaùc ABC laø 2 Baøi 39 :Cho ñöôøng troøn ( O ) vaø moät daây cung AB khoâng ñi qua taâm . b) Chöùngminh DF. 5cm ) coù AB laø ñöôøng kính (d) laø tieáp tuyeán taïi A . DBC 4) Tæ soá dieän tích hai tam giaùc DAK vaø BCK (Vôùi K laø giao ñieåm CD vaø AB ) Baøi 38. 3) Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích caùc tam giaùc MDC .Qua I veõ daây cung MQ vuoâng goùc vôùi OA ( M ∈ cungAC .DN vaø KB caét nhau taïi F . CN vaø AB keùo daøi caét nhau taïi E .DC . 2) Goïi S laø fgiao ñieåm cuûa AP vaø CQ . a) Chöùng minh töù giaùc KFNC noäi tieáp moät ñöôøng troøn . EB KE d) Chöùng minh = FB KA Baøi 40.ñoái cuûa tia MO caét ñöôøng troøn taïi C .ñöôøng thaúng MO laàn löôït caét AB vaø BD taïi I vaø G . c) Tieáp tuyeán taïi N cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng AB taïi I . Baøi 41: Cho hai ñöôøng troøn taâm O .Chöùng minh raèng : a) MH. BE BF theo baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (O) 1) Ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc MAB 2) Ñoä daøi caïnh C A . 5) Tính chu vi töù giaùc IDEF theo a Baøi 36. goïi I laø trung ñieåm cuûa OA .Tính soá ño goùc CSP.

. G i C là đi m tùy ý thu c cung l n MN.Chöùng minh MA laø phaân giaùc cuûa hai goùc QMO vaø TMP . Đư ng th ng CE và đư ng th ng DF c t nhau t i I. ti p tuy n chung v i hai đư ng tròn (O) và (O’) v phía n a m t ph ng b OO’ ch a đi m B. m t đư ng kính AB c đ nh. Ch ng minh : BP. Tính SMBCN theo R. tia AK c t n a đư ng tròn đã cho t i M. AOM ñoàng daïng . C là trung đi m c a đo n th ng AO. m t đi m I n m gi a A và O sao cho AI = 2/3AO . 3) Tính di n tích ∆ABD khi K là trung đi m c a đo n th ng CI. 2) Ch ng minh t giác IEBF là t giác n i ti p. Cx c t n a đư ng tròn trên t i I. 1) Ch ng minh r ng b n đi m A. 3) Chöùng minh caùc caëp tam giaùc AIQ . 2) Ch ng minh ∆MNK cân. c) K thu c cung nh MN. AN l n lư t t i B và C. K khác I). AP bieát AT = 10 cm Baøi 40. D cùng n m trên m t đư ng tròn. Ch ng minh : 1)Chöùng minh tam giaùc AIO vuoâng . (O’) th t t i C. Bài 44 :Cho đư ng tròn (O). K là m t đi m b t kì n m trên đo n th ng CI (K khác C . 4) Ch ng minh r ng : Khi K di đ ng trên đo n th ng CI thì tâm c a đư ng tròn ngo i ti p ∆ AKD n m trên m t đư ng th ng c đ nh. AN l n lư t t i P và Q. K ti p tuy n t i K c t AM. Bài 45 : Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau t i A và B. ATM vaø AIP . b) MA . D. đi m A n m ngoài đư ng tròn (O). Bài 42: Cho đư ng tròn (O . tia BM c t Cx t i D. đư ng th ng Cx vuông góc v i đư ng th ng AB. K ti p tuy n AM. M. 4 ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AQ . AN . 2)Tieáp tuyeán taïi M caét ñöôøng thaúng (d) ôû T . Qua A k cát tuy n song song v i EF c t đư ng tròn (O). K dây MN vuông góc v i AB t i I. sao cho C không . a) T giác MNCB là hình thang cân. d) Cho bieát : OA = 2R . có ti p đi m th t là E và F.2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø ñöôøng cao AH = 2 2 Bài 43 : Cho n a đư ng tròn tâm O đư ng kính AB = 2R. C. 1) Ch ng minh IA vuông góc v i CD.CQ = BC2/4 . AI . 3) Ch ng minh đư ng th ng AB đi qua trung đi m c a EF. Ti p tuy n v i n a đư ng tròn tâm O t i đi m M c t Cx t i N. R). đư ng th ng ch a đư ng kính.b) MP laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc QHP. song song v i MN c t AM. MB = R2.

b) Ch ng minh ∆AME đ ng d ng v i ∆ ACM và AM2 = AE.AI.goïi E laø trung ñieåm cuûa AD . Naüng) Cho hình vuoâng ABCD . trên tia đ i c a tia AB l y đi m S. b) Ch ng minh : HK // CD. n i S v i C c t (O) t i M . ti p tuy n này c t đư ng th ng AB K. K cùng thu c m t đư ng tròn. MD c t AB t i K . c) Ch ng minh AE. K đư ng kính BA .Noái B vôùi E . C là các ti p đi m). Có hai đư ng th ng lưu đ ng và vuông góc v i nhau t i M c t các đo n AB và AC l n lư t t i D và E.Bài 46 : Cho đư ng tròn tâm O bán kính R.Xaùc ñònh taâm I cuûa ñöôøng troøn ñoù . Trên tia đ i c a tia BC l y đi m D. B. G i E là giao đi m c a DO và AC. Chöùng minh : Ch ng minh b n đi m D. N i AC c t MN t i E. c) Ch ng minh : OK. Xác đ nh các v trí c a D và E đ di n tích tam giác DME đ t giá tr nh nh t. trùng v i M. 1 : Cho tam giác ABC vuông t i A có M là trung đi m c a BC. a) Töù giaùc CBEF noäi tieáp ñöôïc trong moät ñöôøng troøn . AC v i đư ng tròn (B.AC. a) Ch ng minh t giác IECB n i ti p đư c trong đư ng tròn.IB = AI2. a) Ch ng minh ∠ BMD = ∠ BAC. d) FE laø phaân giaùc cuûa goùc DFB .OS = R2. t đó suy ra t giác AMHK n i ti p.AC . hai đi m C và D thu c đư ng tròn. b) ED laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm I c) BE = 2 EF . k các ti p tuy n AB. Bài 48. N và B. Qua E v ti p tuy n th hai v i đư ng tròn (O). d) Hãy xác đ nh v trí c a đi m C sao cho kho ng cách t N đ n tâm đư ng tròn ngo i ti p tam giác CME là nh nh t. Baøi 49 ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . B là trung đi m c a cung nh CD. MB c t AC t i H. O.Haø . Baøi 50 : ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 .Ñöôøng thaúng qua E vuoâng goùc vôùi EB caét CD taïi F .Ñaø Bài 47: T đi m A ngoài đư ng tròn (O).

2) IT2 = IB . EM . R’) . Ch ng minh r ng CD = MN.IA suy ra I laø trung ñieåm a)Ch ng minh AEDB vaø CDHE laø caùc töù giaùc noäi tieáp .R ) . . c) Caùc ñöôøng thaúng BH .CA = CD.DC = DH.hai ñöôøng cao AD vaø BE caét nhau taïi H ( D ∈ BC .Laáy ñieåm M tuøy yù naèm giöõa A vaø B .DA c) Chöùng minh OC vuoâng goùc DE . AB < AC ) 1) OO’ vuoâng goùc AB .Goïi I laø giao ñieåm cuûa AB vaø TT’. Qua A v hai đư ng th ng (d) và (d’).Ñöôøng troøn ñöôøng kính BM caét ñöôøng thaúng BC taïi ñieåm thöù hai laø E . vaø AC ñoàng qui. b) Chöùng minh CE.noäi ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . 2) Giaû söû AC< AB . Baøi 51 : Baøi 53: (Phoûng theo baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Goïi A vaø B laø caùc giao ñieåm cuûa hai ñöôøng troøn (O. đư ng th ng (d’) c t (O) t i M và c t (O’) t i N sao cho AB là phân giác c a góc MAD.2: Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau hai đi m A và B.Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O . 1) Chöùng minh : a) Töù giaùc AMEC laø töù giaùc noäi tieáp b) Goùc ACM baèng goùc KHM.Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng OO’ vaø coù chöùa ñieåm B veõ T T’laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn ( T thuoäc (O) vaø T’thuoäc (O’) ) . đư ng th ng (d) c t (O) t i C và c t (O’) t i D. E ∈ AC . Caùc ñöôøng thaúng CM vaø AE laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi caùc ñieåm thöù hai laø H vaø K Bài 48.Chöùng minh ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 .CB DB .R ) vaø ( O’.haõy xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc AHBC laø hình thang caân .

Chöùng minh a)Töù giaùc AIND noäi tieáp ñöôøng troøn suy ra NI ⊥ AM b) AK .Goïi I laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CAN .Haûi phoøng baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Cho hình vuoâng ABCD .Voøng 1 ) Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O . b . OB OA .1 Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) vaø AD .Chöùng minh KO vaø CI caét nhau taïi moät ñieåm thuoäc ñöôøng troøn (O) Baøi 54: (Phoûng theo Baøi 52 : ( Ñeà thi lôùp 10 02-03 .Tính KI AH 3) Chöùng minh S∆CIK = EB CB = EA CA 2) Goïi a.CF laàn löôït laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc ABC . Chöùng minh raèng : AM BN CQ + + =4 AD BE CF .BE .c thöù töï laø khoaûng caùch töø C ñeán AB .Töø ñieåm A veõ ñöôøng thaúng song song vôùi OB caét ñöôøng troøn ñaõ cho taïi ñieåm thöù hai laø C .Tia OC caét ñöôøng troøn taïi E .Chöùng minh a2= bc 1) Chöùng minh OK = KB vaø SMNIK Baøi55. Goïi M. BD caét AM vaø AN taïi I vaø K .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .CF vôùi ñöông troøn (O) Baøi 57 :( Ñeà thi HSG 03 -04.Hai ñöôøng thaúng AE vaø OB caét nhau taïi K 1).N.BE.Chöùng minh ) Moät ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai caïnh Ox vaø Oy cuûa goùc xOy laàn löôït taïi A vaø B .Q laàn löôït laø giao ñieåmcuûaAD.goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC .H laø tröïc taâm tam giaùc ABC vaø K laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A treân caïnh BC.AM 2) Goïi H laø giao ñieåm cuûa NI vaø MK .Treân caïnh BC vaø CD laáy hai ñieåm töông öùng M vaø N sao cho MÂN = 450 .TT’ 1 3) SOIO’ = S OO’T’T 2 4) B laø troïng taâm cuûa tam giaùc ATT’ khi 3 ( R + R’ ) vaø chæ khi OO’ = 2 d) Ñöôøng phaân giaùc trong AN cuûa goùc A cuûa tam giaùc ABC caét BC taïi N vaø caét ñöôøng troøn (O) taïi K khaùc A .AN = AI.

Tìm vò trí cuûa M ñeå S∆CEF lôùn Baøi 59( Ñeà thi nhaát .M laø ñieåm treân ñoaïn CI ( M khaùc C vaø D ) .BF caét CE taïi ñieåm M .IA = MP. AE naøo daáu “= “xaûy ra Khi Baøi 56:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB vaø moät ñieåm C thuoäc ñoaïn AB .M di ñoäng .ñöôøng thaúng AM caét ñöôøng troøn (O) taïi D .2 Chop tam giaùc ABC .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .IB MP 2) Tính tæ soá MQ Chí Minh) Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .Goïi E laø trung ñieàm AB vaø K laø trung ñieåm OI . 95 -96 Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho hình vuoâng ABCD coá ñònh caïnh a . 2) Khi C coá ñònh . AC + ≥2 MF ME AF .BAØI 55. Chöùng minh: Tính ñoä daøi AK vaø dieän tích tam giaùc ABC 1 bieát raèng OM= HK = KM vaø AM = 30cm. . goïi I laø trung ñieåm cuûa caïnh BC .Ñieåm E di chuyeån treân caïnh CD ( E ≠ D ) Ñ öôøng thaúng AE caét ñöôøng thaúng BC taïi F .Ñöôøng thaúng qua M vuoâng goùc MC caét caùc tieáp tuyeán qua A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn taïi E vaø F . 4 MB MC AB.BF lôùn nhaát .Tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AMI taïi M caét caùc ñöôøng thaúng BD .Treân caùc tia ñoái cuûa tia BA vaø CA laáy caùc ñieåm E vaø F (khaùc B vaø C )theo thöù töï .ñöôøng kính AI .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn . Chöùng minh töù giaùc AEKC noäi tieáp ñöôøng troøn .DC taïi P vaø Q . 1) Khi M coá ñònh . HSG 03 -04 . Baøi 58: :( Ñeà thi HSG 03 -04. Baøi 61: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 .Thaønh phoá Hoà 1)Chöùng minh DM.Tìm vò trí cuûa C ñeå AE.C di ñoäng .Voøng 2 ) Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét ñöôøng thaúng CD taïi K .

Baøi 63: Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) .Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa ∆AEK theo a vaø x . 5) Haõy chæ ra vò trí cuûa E ñeå EK ngaén nhaát .Tieáp tuyeán cuûa (O) taïi M caét caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn (O) taïi C vaø D 1)Chöùng minh ∆ABF = ∆ADK . b) Dieän tích vaø chu vi töù giaùc ACDB.Caùc tieáp tuyeán veõ töø A vaø B cuûa ñöôøng troøn caét nhau taïi C . Goïi I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc vaø tieáp xuùc vôùi BC. Baøi 62: 1)Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa: a)Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam giaùc COD.suy ra ∆AKF vuoâng caân 2)Goïi I laø trung ñieåm cuûa FK . Cho BD = b .Haï AM ⊥ d . Ñaø Naüng ) Cho ñöôøng troøn taâm O vaø moät daây cung AB cuûa ñöôøng troøn ñoù . F . BN ⊥ d . 02 -03 tröôøng Traàn Ñaïi Nghóa TP Hoà Chí Minh ) Cho tam giaùc ABC ( AB < AC ) noäi tieáp (O.DB 2) Goïi S laø dieän tích töù giaùc AIOB . AD laø phaân giaùc trong . B’K ⊥d.Chöùng minh : Baøi 60.Tieáp tuyeán taïi A cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng BC taïi E .MB (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . b) Tích MA. AC = b . 02 03 tröôøng Leâ Quyù Ñoân . A’H ⊥ d. 3)Chöùng minh töù giaùc ABFI noäi tieáp ñöôïc . AB laàn löôït taïi .2: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 .(D khaùc A vaø B ) . AA’ vaø BB’ laø hai ñöôøng cao . CD = c . AC.C .Tính EA . 1) BÊD = D ÂE vaø DE 2 = DA .Keû daây CD cuûa ñöôøng troøn taâm I coù ñöôøng kính OC .Chöùng minh OI + AB ≥ 2 2 S Baøi 65: Cho ∆ABC vôùi BC = a ..Goïi d laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O) taïi C . 4) Cho DE = x (0 < x ≤ a ) .CD caét cung AB cuûa ñöôøng troøn (O) taïi E ( E naèm giöõa C vaø D ) .R) .Chöùng minh laøtaâm ñöôøng troøn qua A . c)Toàng dieän tích cuûa tam giaùc ACM vaø BDM 2) Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa : a) Dieän tích vaø chu vi tam giaùc MAB.1:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB=2R .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn(khaùc A vaø B) .Baøi 60.K vaø I di chuyeån treân moät ñöôøng thaúng coá ñònh khi E di ñoäng treân CD. AB = a .

Goïi O’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa O qua ñöôøng thaúng B’C’. Baøi 66: coù goùc A = 450 noäi tieáp ñöôøng troøn (O.veõ hai tieáp tuyeán IA vaø IB ñeán (O) .E laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC vaø AC .Chöùng minh tam giaùc OIE ñoàng daïng vôiù tam giaùc AHB. 2 ñöôøng troøn theo chieàu kim ñoàng hoà laáy theo thöù töï caùc ñieåm A . Treân 1) Chöùng minh MN ñi qua trung ñieåm S cuûa AH. nöûa chu vi tam giaùc ABC vaø baùn Baøi 67.2: Cho ñöôøng troøn taâm (O. c .coøn I . BD . 1 4 ) Chöùng minh OI = AH . 2) Chöùng minh töù giaùc AEHI noäi tieáp . AB = a .Goïi M laø tam giaùc ABC. 1) Chöùng minh töù giaùc CC’OB’ laø hình thang caân .Veõ BK ⊥ AI taïi K vaø AH ⊥ BI taïi H . B’.R) .D .Goïi H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc . D thaúng haøng .D sao cho Sñ cung AB = 300 . 2) Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC . 3) Boán ñieåm E . sñ cung CD =1200 a)Tính soá ño caùc cung AC . Baøi 69 . K .Keû caùc ñöôøng cao AA’ vaø BB’cuûa tam giaùc ABC .Goïi S .Töø moät ñieåm ôû ngoaøi ñöôøng troøn AC = b .BD . Cho tam giaùc ABC vôùi BC = a . B D theo a .C . DC . p .r laàn löôït laø dieän tích . b .R) . sñcung BC = 450 . b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AB .M vaø N laàn löôït laø hình chieáu cuûa H leân phaân giaùc trong vaø phaân giaùc ngoaøi cuûa goùc A trong tam giaùc ABC. F . O’cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn vaø tính B’C’ theo R. 3 Chöùng minh ba ñieåm M . d*) Tính dieän tích töù giaùc ABCD theo R . B . c) Tính dieän tích caùc tam giaùc OCD . H .1:Cho tam giaùc ABC 1)Tính AF . OBC . Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . N thaúng haøng. C’. OAB. Chöùng minh: A’H = B’K vaø MH = NK Baøi 64. I . 2) Chöùng minh A .1: . e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AC . Baøi 64. E .

B .r 1 1 1 1 2) Chöùng minh trong ñoù ha . AB.2: daïng .Keû daây AE song song BC daây DE caét caïnh BC taïi F . AC .Töø giao ñieåm H cuûa AB vôùi CE haï IH ⊥ BC taïi ñieåm I .hc laø chieàu cao cuûa tam giaùc ABC haï töø A . 2) KC laø tia phaân giaùc cuûa goùc IKA Baøi 70.1:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A chu vi laø 2p. laø a vaø Baøi 70. AM caét (O) taïi A vaø K . DI . 1)Töù giaùc GHDI vaø BKHI noäi tieáp .Haï DH .Laáy ñieåm D treân cung BC khoâng chöùa ñieåm A . tieáp moät 4 ) Chöùng minh AB tieáp xuùc vôùi ñöôøng roøn tam giaùc vuïoâng coù caïnh huyeàn ngoaïi tieáp tam giaùc IKB.2:Cho hai ñieåm A vaø B coá ñònh .Chöùng minh ñöôøng thaúng MN luoân ñi qua ñieåm coá ñònh khi hai ñöôøng troøn thay ñoåi Baøi 73 .Chöùng minh hai tam giaùc AKB vaø AMC ñoàng Baøi 67. vaø ñieåm D treân caïnh BC . DK laàn löôït vuoâng goùc vôùi caïnh BC. r ha hb hc 2)Goïi C laø giao ñieåm cuûa IO vaø AB .hb = + + 1)Chöùng minh IO vuoâng goùc AB . AM 3)Goïi D laø giao ñieåm thöù hai cuûa IK vaø (O) Tính baùn kính ñöôøng troøn noäi Chöùng minh MB2 = MK.Caùc tia CH vaø IG caét nhau taïi K .Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng vôùi D qua AB vaø G laø giao ñieåm cuûa AB vôùi DE . kính ñưôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC .MA vaø AD // IB . 1) Chöùng minh tam giaùc BDF ñoàng daïng tam giaùc ADC.trung ñieåm cuûa IB .Ñöôøng troøn taâm O vaø ñöôøng troøn taâm O’ laàn löôït tieáp xuùc AB taïi A vaø B . BC AB AC Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng 3) Chöùng minh : DH = DI + DK . 2) Chöùng minh tam giaùc DCF ñoàng daïng tam giaùc BAD. C .suy ra AB2 = 2AK . Chöùng minh Baøi 68: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp trong ñöôøng troøn taâm O . bieát (O) vaø (O’) caét nhau taïi M vaø N . 1) Chöùng minh S = p.

A . Baøi 71 . HE caét MN taïi K .Chöùng minh ( AEF ) luoân luoân ñi qua hai ñieåm coá ñònh vaø taâm ñöôøng troøn ñoù naèm treân ñöôøng thaúng coá ñònh .Chöùng minh ba ñieåm F .C thay ñoåi . Cho hai ñöôøng troøn (O.B coá ñònh .Goïi M laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua I a) Chöùng minh O . A thaúng haøng .Chöùng minh KM = KN . C’ Ñöôøng thaúng B’C’ caét OA ôû H vaø BC ôû K .IB . B’. R)coù M .IF = IA.Keû ñöôøng thaúng d qua I vaø vuoâng goùc vôùi AB . 1) Tính dieän tích phaàn hình troøn naèm ngoaøi tam giaùc ABC theo R 2)Chöùng minh OM = ON .CA sao cho BM = CN a) b) c) d) Hai tam giaùc OAA’ vaø OA’H ñoàng daïng .troøn (O . Baøi 74 . N laø trung ñieåm cuûa AB vaø AC . R ) vaø (O. b)Ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CEF caét AE ôû N . d caét AC vaøBC laàn löôït taïi F vaø E . R ) . C’ . ( IB< IA ) vaø (BC < CA ) . Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû C . AA’ vuoâng goùc OK . Baøi 72 .Chöùng minh Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp (O . c) Keû daây AE cuûa (I) song song MN . Töù giaùc AHMK noäi tieáp . K thaúng haøng . N . c)Cho A . AA’ caét OK ôû M . 3)Töù giaùc CMON noäi tieáp . M vaø N di ñoäng treân BC .Tam giaùc MNE coù tính chaát gi? 5) Chöùng minh trung ñieåm I cuûa MN thuoäc ñöôûng thaúng coá ñònh Baøi 77: .Ñöôøng troøn (I) ngoaïi tieáp tam giaùc AMN 4) Chöùng minh ba ñieåm I . M cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn . B’. Chöùng minh töù giaùc BHDM noäi tieáp .B thaúng haøng .I laø ñieåm coá ñònh treân AB . Naêm ñieåm O . d) HE caét (I) taïi D . ñöôøng cao AH .I . 4) Ñöôøng thaúng qua O vuoâng goùc vôùi MN caét AB taïi E . H . a)Chöùng minh ∆IME ñoàng daïng ∆IFA vaø IE. b) Chöùng minh goùc IAC = goùc HAB . Ñöôøng troøn (O) noäi tieáp tam giaùc ABC tieáp taïi caùc ñieåm A’.

2)Vôùi vò trí naøo cuûañöôøng thaúng (d) thì tam giaùc BCD coù dieän tích lôùn nhaát .AK khoâng ñoåi . R” ) laàn löôït laø caùc ñöôøng troøn noäi tieáp cacù tam giaùc ABC . R ) vaø (O’.Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh A caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D .Chöùng minh 1)Chöùng minh ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng CD luoân ñi qua ñieåm coá ñònh . ABH .Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh B caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D .Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD vaø N laø ñieåm ñoái xöùng cuûa C qua D . R’) caét nhau taïi A vaø B . 6 ) Cho OM = 2R .K thaúng haøng vaø tích AD .Tính dieän tích caùc tam giaùc 3 OMN vaø EBM theo R. ACH . R’ ) .hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi K vaø D .Döïng qua D hai ñöôøng troøn (O . 2) Chöùng toû ba ñieåm A . R ) vaø (O. Cho hai ñöôøng troøn (O. Goïi (O . Tam giaùc ABCvuoâng taïi A coù ñöôøng cao AH .D .R’) caét nhau taïi A vaø B . e) Ñöôøng thaúng O’O” caét AB vaø AC ôû K vaø M . Baøi 75 . Chöùng minh O laø tröïc taâm cuûa tam giaùc AO”O’. (O” .Chöùng toû tam giaùc AKM vuoâng caân. Baøi 76 .Xaùc ñòmh ñieåm coá ñònh aáy . R ) . 1)Chöùng toû töù giaùc ABKD noäi tieáp ñöôïc. a) b) c) d) R2 = R”2 + R’2 OA = OO’ R” + R’ ≤ R 2 . R’) laàn löôït tieáp xuùc vôùi AB taïi B vaø AC taïi C . (O’ . 3) Chöùng toû toång R+R’ khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm D treân caïnh BC 4) Tìm ñöôøng di chuyeån cuûa trung ñieåm M cuûa ñoaïn thaúng OO’ 1)Chöùng minh khi (d) thay ñoåi thì moãi ñieåm M vaø N di chuyeån treân moät ñöôøng troøn coá ñònh ñi qua . Baøi 78 (Thi lôùp 10 Buøi Thò Xuaân 94-95 HCM) Cho ∆ABC caân taïiA vaø ñieåm D di chuyeån treân caïnh BC ( D khaùc B vaø C ) .

Cho AB = c . töø moät A vaø B Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa chuùng .MD coù giaù trò khoâng ñoåi khi D di ñoäng treân daây AB. Baøi 79: Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây AB .Goïi A laø moät ñieåm treân cung BC sao cho AB< AC .Ñöôøng vuoâng goùc vôùi BC taïi D caét ACôû E vaø caét tia AB ôû F.E D . Baøi 82.Chöùng toû naêm ñieåm A .Tính dieän tích töù giaùc ñoù .Goïi M laø moät ñieåm chính giöõa cuûa cung nhoû AB . a) Chöùng minh töù giaùc ADCF noäi tieáp . AC 3)OC vaø OD caét nhau taïi K .C .Chöùng minh tam giaùc MCD ñeàu .1 : Cho ñöôøng troøn (O) .Laáy ñieåm M naèm trong hình vuoâng sao cho MÂB = MBA = 150 .Tia MD caét ñöôøng troøn (O) taïi C . c)Goïi O’ laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc 1 ACD .1 : Cho töù giaùc ABCD coù AC = 10 cm .Veõ ñöôøng kính MN caét AB taïi I .BD= 12 cm vaø goùc giöõa AC vaø BD baèng 300 .Baøi 81. a)Chöùng minh töù giaùc CDIM noäi tieáp ñöôïc . MB < MC ) ) . b)Chöùng minh tích MC. C thuoäc caét nhau taïi E . D laø moät ñieåm treân baùn kính OC .2 : Cho hình vuoâng ABCD .Goïi D laø moät ñieåm thuoäc daây AB . K cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .So saùnh BM vaø CN . O’ . Baøi 81. Cho ñöôøng troøn taâm O coù ñöôøng kính BC . Baøi 80 : Baøi 82.Chöùng minh MÂB = AÔ D 2 d)Chöùng minh ba ñieåm A . 2)Caùc tieáp tuyeán taïi C vaø D cuûa hai ñöôøng troøn ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn keû tieáp tuyeán MA (A ∈ (O)) vaø caùt tuyeán MBC ( B. Tính MA.Chöùng minh Goùc AME = goùc 2ACB . N thaúng haøng vaø M A laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ACD.Chöùng toû töù giaùc ACED noäi tieáp . BC = a . b) Goïi M laø trung ñieåm EF . = b . CN laø hai trung tuyeán . (O) .2 : Cho tam giaùc ABC coù AB < AC vaø BM .

Chöùng minh B .ñaùy nhoû BC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .AB vaø keùo daøi caét nhau taïi I .IE=ID.2: Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O . I laø ñieåm thuoäc caïnh AB . . BF khoâng ñoåi . b) Tích AE .Khi ñoù chöùng minh heä thöùc IC.Keû tieáp tuyeán BK vôùi (O) ( K laø tieáp AB ñieåm ) .1: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao. R) . M thaúng haøng .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc IC keû qua C caét Ax vaø By taïi M vaø N . Veõ ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính HC .Ñieåm D di ñoäng treân cung AC .. Baøi 84 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi C ( CA > CB ) . a)Goùc AFB = goùc ABD .E .Goïi E laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD .F thaúng haøng vaø OM ⊥ AK a) b) c) d) e) AD. M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC . N . c)Hình thang ABCD caàn ñieàu kieän gì ñeå töù giaùc AIKD laøhình bình haønh.CE d) Veõ hình bình haønh BDKM ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BKM caét ñöôøng troøn (O) taïi ñieåm thöù hai N .Chöùng minh raèng : a)Chöùng toû töù giaùc BIKD noäi tieáp vaø IK// BC .Caùc tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm (O) taïi B vaø D caét nhau taïi K .Chöùng minh raèng : c) Chöùng minh AM laø tieáp tuîeán cuûa ñöôøng troøn (O) . d) Goïi K laø giao ñieåm CF vaø ñöôøng troøn (O) .Treân nuûa maët phaúng coù bôø AB coù chöùa ñieåm C keû tia Ax vaø By vuoâng goùc AB .Tính tæsoá BK Baøi 86.Baøi 85: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O. MA caét BC taïi D . Baøi 86. F laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC .AM = AB2 . R ) . MA = MB +MC MA +MB +MC ≤ 4R MA2 +MB2 + MC2 = 6R2 MA4 +MB4 + MC4 = 18R4 1 1 1 f) = + MD MB MC Baøi 83 : Cho hình thang ABCD coù ñaùy lôùn AD .Chöùng minh raèng D .

Baøi 90 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät ñieåm S naèm ngoaøi ñöôøng troøn .EA . a) Chöng minh hai tam giaùc CAI vaø CBN ñoàng daïng . b) So saùnh hai tam giaùc ABC vaø INC .IK caét AC ôû E .Baøi 89: Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O) . B . AB caét IC taïi N. G laø giao ñieåm cuûa OE vôùi BC . b) Chöùng minh tích AI . c) Veõ daây cung IK song song vôùi BC . c) Khi caùt tuyeán SBC quay quanh S thì D di a) Chöùng minh A . c) Chöùng minh IM vuoâng goùc IN .Laáy ñieåm D thuoäc caïnh AC . ∆ACM ~ ∆AKB vaø ∆AEK ~ ∆AIB.Phaân giaùc BÂC caét daây BC ôû D vaø caét cung BC ôû E .Veõ ñöôøng troøn ñöôøng kính CD caét BD ôû E vaø caét AE ôû F . N laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa D qua AB vaø BC . E cuøng thuoäc moäpt ñöôøng troøn . d) Xaùc ñònh vò trí ñieåm D sao cho baùn kính ñöôøng troøn (BNCM) ñaït giaù trò nhoû nhaát .Chöùng minh töù giaùc BNCM noäi tieáp . Baøi 88: Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính . d) Tìm vò trí cuûa I sao cho dieän tích tam giaùc IMN lôùn gaáp ñoâi dieän tích tam giaùc ABC.Goïi F laø giao ñieåm cuûa AA’ vôùi BC.Töø S keû hai tieáp tuyeán SA vaø SA’ vaø caùt tuyeán SBC tôùi ñöôøng troøn ( B naèm giöõa C vaø S ) . a) Chöùng minh raèng : AMC + ANC = 2 ACB . b) Chöùng minh SA2 = SG . c) Goïi M .AM khoâng ñoåi . Baøi 87: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A (AB < AC) . a) Chöùng minh EC2 = ED .Chöùng minh : ∆ACK ~ ∆AMB. b) Chöùng minh BĈA = AĈ F . C .AI caét CB taïi M . d) Xaùc ñònh vò trí cuûa I ñeå AB = MB .SF. I laø moät di ñoäng treân cung AB .

Baøi 91: Cho ñöôøng troøn (O) vaø daây cung AB . e) Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm M treân ñöôøng thaúng AB ñeå tam giaùc MCD laø tam giaùc ñeàu . 1) Chöùng minh : a) A .2 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O). d) Goïi N laø giao ñieåm cuûa OH vaø BM .Phaân giaùc BÂH vaø CÂH caét BC taïi D vaø E . D thì ñi qua hai ñieåm coá ñònh O vaø I . phaân giaùc trong AD . a) MC = ME .I .Chöùng minh CH’ laø tieáp tuyeán cuûa (O) .keû caùc tieáp tuyeán MC vaø MD tôùi ñöôøng troøn .Chöùng minh hai tam giaùc AGC vaø IEO ñoàng daïng . a) Chöùng toû OH laø tia phaân giaùc cuûa goùc COM . BC . H . I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC .Chöùng minh : Baøi 94. H thaúng haøng vaø AC2 = 2 AO . 4) Goïi E .H cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn coù taâm laø (O’) c) Ñöôøng troøn (O’) tieáp xuùc vôùi (O).. b) Goïi I laø giao ñieåm cuûa OH vaø BC . H . Chöùng minh MC//BD c) Tìm vò trí cuûa M sao cho D . .Laáy M laø ñieåm treân cung BC vaø veõ ñöôøng cao CH cuûa tam giaùc ACM.G laàn löôït laø troïng taâm cuûa tam giaùc ACD vaø ABC . B thaúng haøng . 3) Goïi H’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua AC . Baøi 93 : Cho tam giaùc caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn (O) ñöôøng kính AM .Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy ñieåm M .I laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB . b) DE laø phaân giaùc cuûa goùc ADB .Chöùng minh N di ñoäng treân moät ñoàng troøn coá ñònh . b) Boán ñieåm O . c) Ñöôøng troøn qua ba ñieåm M . C .D laø giao ñieåm thöù hai cuûa MI vôùi nöûa ñöôûng troøn (O) .Goïi D . AC .Goïi I laø trung ñieåm cuûa daây AB . O . 3 AB vaø C laø ñieåm chính giöõa cung AB . C .1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao . a) Xaùc ñònh taâm O’cuûa ñöôøng troøn ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi BC taïi D. Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC Baøi 94.phaân giaùc cuûa goùc ACB caét AB ôû E . BC = tính SF.ñoäng treân ñöôøng coá ñònh naøo ? 2a d) Bieát SB = a .AH . d) IM laø tia phaân giaùc cuûa goùc CID .

B. N .E ∈ (O). CE vuoâng goùc AB ∆ABC thoûa ñieàu kieän gì thì IN = MK. K .Goïi M laø ñieåm chính giöõa cuûa cung BC . K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua N . b) AE vuoâng goùc BF . Baøi 92 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) . M laø ñieåm baát kì treân cung BC khoâng chöùa A .1 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn ( O) coù tröïc taâm laø H .Chöùng minh töù giaùc ANBH noäi tieáp . c) Chöùng minh 4 ñieåm I . c) Chöùng minh N .I .Goïi M laø giao ñieåm cuûa AB vaø EF.Goïi I laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua M .b) Chöùng minh ñöôøng troøn O’) tieáp xuùc vôùi -ñöôøng troøn (O) .D laø giao ñieåm cuûa AM vaø BC. M thaúng haøng . HN ⊥ AC .Keû HM ⊥ AB. B .Keû tieáp tuyeán chung ngoaøi AB vaø tieáp tuyeán chung trong EF ( A .2 :Cho tamgiaùc ABC vuoâng taïi B coù ñöôøng cao AH .Treân tia ñoái cuûa BA laáy E sao cho BE = BA . Baøi 97 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn .Goïi D laø trung ñieåm HB a) Hai tam giaùc AOM vaø BMO’ ñoàng daïng . Baøi 95 : Cho hai ñöôøng troøn taâm O vaø O’ ôû ngoaøi nhau . b) BI caét A C ôû N .Chöùng minh tam giaùc EFC caân . O’ thaúng haøng . b) Goïi N vaø E laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa M qua AB vaø AC . K laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc ngoaøi keû töø B vaø C . C cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn vaø taâm cuûa ñöôøng troøn naøy thuoäc (O) .AH laø ñöôøng cao . c) O . N laø giao ñieåm cuûa AE vaø BF. a)Chöùng minh A .Chöùng minh: a) b) c) d) Goùc AIK = goùc AKI Töù giaùc MNBC noäi tieáp . MN caét AC .Ñöôøng thaúng IK caét AB vaø AC taïi E vaø F . H .Chöùng minh : a)Xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc BHCM laø hình bình haønh. D ∈ (O' )) . E thaúng haøng . .Goïi I laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc trong keû töø B vaø C. Baøi 98. Baøi 98. BC laàn löôït ôû E vaø F .

DC = EA.Treân BC laáy hai ñieåm M .Chöùng minh : a) DB.Chöùng toû tam giaùc ANM caân.caùc ñöôøng troøn ñöôøng kính AB vaø AC caét nhau taïi taïi A vaø D vaø laàn löôït caét caùc caïnh AB .2 : Cho tam giaùc ABC caân taïi A . b) Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc DEF c) Ñöôøng troøn ñöôøng kính AB caét CE taïi N .BF . Baøi 96. DF ⊥ AC . a) Chöùng toû caùc ñöôøng thaúng AD .CE ñoàng quy.FC .1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AD laø ñöôøng cao . N sao cho BM= MN = NC . Heä thöùc coù coøn ñuùng khoâng khi D laø ñieåm tuøy yù treân BC ? AC 3 CF b) = AB 3 BE Baøi 99.ñöôøng troøn ñöôøng kính AC caét BF ôû M .Chöùng minh Goùc BAM = goùc NAC < goùc MAN Baøi 99.2 : . AC taïi E vaø F .Baøi 96.1 :Cho tam giaùc ABC .keû DE ⊥ AB.EB + FA. Chöùng minh HE vuoâng goùc CD.

c) Cho M laø trung ñieåm IK .Ñöôøng thaúng AM caét (O) taïi ñieåm C .Chöùng minh töù giaùc AMDJ noäi tieáp .Tính MD.Goïi O laø trung ñieåm HE Chöùng minh AO vuoâng goùc BE ñöôøng kính AB = 2R . b) GOÏi J laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua J . Baøi 100 :Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O a) Chöùng minh ∆AOK ñeàu vaø tam giaùc CMN caân. . BC caét IK taïi D.Ñieåm M di ñoäng treân ñoaïn IK .Goïi I laø trung ñieåm OA .Trong tam giaùc caân ABC töø trung ñieåm H cuûa caïnh ñaùy BC ta keû HE vuoâng goùc AC .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OA taïi I caét (O) taïi K .Tieáp tuyeán taïi C vôùi (O) caét IK taïi N .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful