MOÄT TRAÊM BAØI TOAÙN HÌNH HOÏC OÂN TAÄP TOÁT NGHIEÄP THCS

Baøi 1 : Ñöôøng troøn (O,R) coù AB laø ñöôøng kính daây MN = R( Mvaø N thuoäc nöûa ñöôøng troøn theo thöù tö A, M ,N ,B).Goïi S laø giao ñieåm cuûa AM vaø BN, H laø giao ñieåm cuûa BM vaø AN Baøi 3 : Cho ∆ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O;R ) coù AK , BF , CE laø ba ñöôøng cao caét nhau tai ïH .Goïi I laø trung ñieåm BC A Chöùng minh

a)Tính soá ño cung MN. b)Tính soá ño caùc goùc ASB , MHN. c)Chöùng minh SMHN noäi tieáp . d) Chöùng minh: SH ⊥ AB . e) Goïi I laø trung ñieåm SH. Chöùng minh IM laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O). Baøi 2 Cho hình veõ : Bieát ∆ABC noäi tieáp (O) coù AK , CE , BF laø ba ñöôøng cao , AD laø ñöôøng kính cuûa (O) , AK caét (O) taïi M (khaùc A ). xy laø tieáp tuyeán taïi A cuûa (O)

a) Neáu M vaø H ñoái xöùng nhau qua K thì M ∈ (O) . b) Neáu D vaø H ñoái xöùng mhau qua I thì D ∈ (O ) . c) OA ⊥ EF (ba caùch) vaø H laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EKF . d) Tính

R( ∆BHC )

theo R.

Baøi 4 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp (O;R ) AD , BE laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . AK laø ñöôøng kính , AD caét ñöôøng troøn taïi I , Goïi F laø giao ñieåm CH vaø AB. Ñöôøng thaúng EF caét (O) taïi M vaø N I

a) Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù ñænh laø H noäi tieáp ñöôùng troøn . b)Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù caïnh laàn löôït laø ba caïnh cuûa tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôùng troøn . c) Chöùng minh : BH = BM ; HE = NE d) Chöùng minh : EF//NP// xy .

a)Chöùng minh BI KC laø hình thang caân. b)Chöùng minh BHCK laø hình bình haønh . c)Chöùng minh AE.AC = AF .AB

d) Chöùng minh BHCD laø hình bình haønh . e) Chöùng minh BMDC laø hình thang caân . Baøi 5 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) (AB < AC ) AH ; AK laàn löôït laø ñöôøng cao vaø phaân giaùc cuûa tam giaùc ABC , AI caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø K ( K khaùc A ) a) Chöùng minh : BK = CK .

CD. CB = CE .CA AH.AD = AF.AB d)Chöùng minh AM = AN e) Chöùng minh OA ⊥ EF f) Cho bieát : AC = R 3 . Tính F Ê D vaø ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng DF , BH theo R . g)Tính DA2 +DB2 + DC2 + DI 2 theo R . Baøi 7 : Cho hình veõ : Bieát hai đư ng tròn (O;R) và (O’;R’) ti p xúc ngoài t i A .CD laø tieáp tuyeán chung ngoaøi cuûa hai ñöôøng troøn ( C ∈ (O) , D ∈ (O' )

b) Chöùng minh AK laø phaân giaùc cuûa OÂH c) Keû ñöôøng kính AD cuûa ñöôøng troøn (O) .Chöùng minh : AB.AC = AH.AD . d) Chöùng minh : IA.I K = IB.IC . vaø AB.KC = AK.BI . e) Chöùng minh KB tieáp xuùc vôùi ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABI. Baøi 6: Cho ñöôøng troøn (O; R) , Vôùi caùc kí hieäu coù treân hình haõy chöùng minh:

a)Chöùng minh ∆ CAD vuoâng b)Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD .Chöùng minh MA laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) , töø ñoù suy ra OM ⊥ O’M c) Caùc ñöôøng thaúng CA vaø DA laàn löôït caét (O) vaø (O’) ôû F vaø E .Chöùng minh C, O , E thaúng haøng vaø D , O , F thaúng haøng . d) Tính CD2 + EF2 theo R vaø R’. e) Chöùng minh : S ∆CAD = S ∆EAF Baøi 8 :

a)Töù giaùc CAIM , BDMI noäi tieáp . b)Tam giaùc CID vuoâng . c)EF // AB . d)Khi M coá ñinh I thay ñoåi treân AO , tìm vò trí cuûa I ñeå AC .BD lôùn nhaát . R vaø AM = R .Haõy e) Cho bieát khi OI = 3 tính ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam

Cho hình veõ , vôùi caùc kí hieäu coù treân hình chöùng minh : a) CD = AC + BD vaø C ÔD = 900

e) Chöùng minh : AB tieáp xuùc ñöôøng troøn ñöôøng kính CD.Caùc ñöôøng thaúng AM vaø AN caét tieáp tuyeán taïi B cuûa ñöôøng troøn ôû C vaø D .OK = R2 c) MH . b)Töù giaùc MNDC noäi tieáp .B cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . MB (A vaø B thuoäc (O) )vaø caùt tuyeán MCD (MC < MD) . Chöùng minh a) AM.Qua ñieåm M veõ hai tieáp tuyeán MA . B thuoäc (O) ). Baøi 10 : Cho ñöôøng troøn (O .Tieáp tuyeán taïi C caét MA vaø MB laàn löôït taïi E vaø F . R ) coù AB laø ñöôøng kính Treân hai nöûa khaùc nhau cuûa ñöôøng troøn ta laáy hai ñieåm M vaø N sao cho AM = R 3 .Tính ñoä daøi EF vaø dieän tích tam giaùc OIK theo R. Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi ñöôøng troøn (O) ( A .AC = AN.Goïi I laø trung ñieåm cuûa CD . a)Chöùng minh : EF = EA + FB . CD = R 3 .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R .Tính dieän tích tam giaùc MKC vaø MK theo R Baøi 12 : Cho ñöôøng troøn (O.Ñöôøng thaúng MD caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù . MO = MC.Tính soá ño goùc vaø ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc KIJ.R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R .Ch ng minh a) Caùc töù giaùc MAOB . F laø giao ñieåm cuûa MI vaø AB . C laø ñieåm baát kì thuoäc cung nhoû AB . NI . d) Khi Sñ cung BC baèng 900 .Ñöôøng thaúng OI caét ñöôøng thaúng AB taïi K . Baøi 11 : Cho ñöôøng troøn (O).AD . AN = R 2 .Chöùng minh boán ñieåm F . O .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) Töø A veõ daây cung AD song song MB. AJ laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc AMN . MHIK noäi tieáp ñöôøng troøn . Baøi 9 : Cho ñöôøng troøn (O . I . c) Tính E Ô F . b) CM DM = CE DE c) CN = CA d) Goïi I laø giao ñieåm cuûa BC vaø AD . c) Goïi MK .R) vaø ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn . c) Goïi I vaø K laàn löôït laø giao ñieåm cuûa OE vaø OF vôùi AB .giaùc CID theo R .MD d) CĤD = 2CÂD e) BC AC = BD AD f)Cho bieát OM = 3R . b) Tính chu vi cuûa tam giaùc MEF theo R . Chöùng minh MI // AC vaø I laø trung ñieåm cuûa MF. b) OI .

e)Tính dieän tích cuûa tam giaùc ACE theo R. Baøi 15 : a)Töù giaùc OIED noäi tieáp vaø tính CI. Baøi 14 : Vôùi hình veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . c) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø KI . Đư ng th ng AE c t CD t i F .Chöùng minh töù giaùc CHIE noäi tieáp .ñöôøng thaúng AC caét MB taïi E 1)Chöùng minh : a) Töù giaùc MAOB noäi tieáp .I là m t 1 đi m n m trên OB sao cho OI = OB .Baøi 13 :Cho đư ng tròn tâm (O.Ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F .Chöùng minh töù giaùc CHDK noäi tieáp . b) Chöùng minh CK .Ch ng minh: hai laø C khaùc D .CK ⊥ MA . E laø giao ñieåm BC vaø ID . 3)Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng AD vaø MB. CD ⊥ MB a) Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ. b)Chöùng minh CE . c)Chöùng minh I laø troïng taâm cuûa tam giaùc CBD töø ñoù tính KE. d)Chöùng minh KH // AB Baøi 16 : Vôùi hinh veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . CF ⊥ MB a)Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ. b) EB 2 = EC. CD ⊥ AB . f)Trong tröôøng hôïp I thay ñoåi treân OB chöùng minh dieän tích töù giaùc CAFI khoâng ñoåi. Đư ng 3 th ng CI c t đư ng tròn t i E và c t BD t i K. . K laø giao ñieåm BC vaø FD .AB e) CF laø tia phaân giaùc MĈA. MB = MC .CD = CI2.CE theo R.CE ⊥ MA .KC theo R .. CI ⊥ AB .CF = CD2 c)Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø DE .R) có AB và CD là hai đư ng kính vuông góc nhau . d)Chöùng minh F laø trung ñieåm cuûa OD. d) BC. 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R .EA c) E laø trung ñieåm cuûa MB .

Goïi E laø trung ñieåm cuûa MB .BM caét OF taïi Q. 3) Tính khoaûng caùch töø A ñeán ñöôøng thaúng BD. c)Khi C di ñoäng treân nöûa ñöôøng troøn . Chöùng minh: Cho ñöôøng troøn (O.keû tieáp tuyeán Bx vôùi nöûa ñöôøng troøn . AC R = d)Töù giaùc ACKD noäi tieáp vaø AD R' Baøi 20 :Cho hai ñöôøng troøn (O.D di ñoäng treân cung CB thì AC.Caùc tia AC vaø AD caét Bx laàn löôït taïi E vaø F . d)BC. tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) caét (O’) taïi D. 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R . R’) caét nhau taïi A vaø B. = DI 2 CD Baøi 17 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O) coù ñöôøng kính AB . Ñöôøng kính AC cuûa (O) caét (O’) taïi E .R) vaø (O’. R) coù ñöôøng kính AB.AE= ADAF vaø coù .BD vaø BK laø phaân giaùc goùc CBD.C laø ñieåm treân nöøa ñöôøng troøn sao cho cung AC baèng cung CB .EA c)AD // MB .Chöùng minh 1 r 1 : < < 3 R 2 Baøi 18 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O. KI 2 CK e) Chöùng minh : .B veõ hai tieáp tuyeán Ax vaø By .Treân cung CB laáy ñieåm D tuøy yù ( D khaùc C vaø B ) . b)EB 2 = EC. Baøi 19 :Cho hai ñöôøng troøn (O.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) .Qua moät ñieåm M thuoäc nöûa ñöôøng troøn naøy .d) Chöùng minh EH // AB. Chöùng minh : a)Tam giaùc ABE vuoâng caân . b)Töù giaùc CEFD noäi tieáp .Töù giaùc MPOQ laø hình gì ? c)Chöùng minh: OP.Goïi K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua B Chöùng minh : a)BÔO’ = BÊA b)AB2 = BC.MB vaø M laø trung ñieåm cuûa EF.AB e)Tam giaùc DBA caân. b) AM caét OE taïi P . MB = MC . c) ME2 = MA. Goïi M laø giao ñieåm cuûa CF vaø DE .OE = OQ.Klaø giao ñieåm MH vaø EB .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R .BF = R2 d) Keû MH vuoâng goùc AB .R) vaø (O’.Tieáp tuyeán taïi A cuûa (O’) caét (O) taïi C. ñöôøng kính AD cuûa (O’) caét (O) taïi F.ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F 1)Chöùng minh : a)Töù giaùc MAOB noäi tieáp .Töø A . R’) caét nhau taïi A vaø B .So saùnh MK vaø HK.Ñöôøng thaúng MC caét ñöôøng troøn taïi D khaùc C .OF vaø AE. e) Cho AB= 2R vaø r laø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc EOF .ñöôøng thaúng EA caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø C khaùc A .By taïi E vaø F a) Chöùng minh töù giaùc AEMO noäi tieáp .keû tieáp tuyeán thöù ba caét caùc tieáp tuyeán Ax .

OHEI noäi tieáp .Qua M keû hai tieáp tuyeán MA vaø MB . Baøi 24: .Tính dieän tích ∆ AKB vaø chu vi cuûa töù giaùc CDFE theo R.R) vaø moät ñöôøng thaúng d caét (O) taïi C vaø D .giaù trò khoâng ñoåi .Moät ñieåm M di ñoäng treân d sao cho MC < MD vaø ôù ngoaøi ñöôøng troøn (O) .ID b) Ñöôøng thaúng qua I vuoâng goùc AB thì ñi qua trung ñieåm cuûa CD. A . B . B thaúng haøng vaø A laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EBF.CP = CK.Chöùng minh a)Töù giaùc PDKI noäi tieáp .B thì ñöôøng thaúng QI luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh .Caùc daây AB vaø QI caét nhau taïi K .Chöùng minh a) IA.CE + DA. a) C . B .Tia CP caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai I .Töø ñieåm chính giöõa P cuûa cung lôùn AB ke ûñöôøng kính PQ caét daây AB taïi D . OH vôùi AB laàn löôït laø I . d) CA.R ) coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD vuoâng goùc nhau taïi ñieåm I khaùc O .Treân tia AB laáy moät ñieåm C naèm ngoaøi ñöôøng troøn . CFED.DF = CD2 e) Caùc tieáp tuyeán taïi E vaø F cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc CFED ñoàng quy taïi moät ñieåm treân MB. Baøi 21 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây cung AB . d) Khi A .â Baøi 23: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O .Goïi H laø trung ñieåm cuûa CD vaø giao cuûa OM . d . d) Khi Sñ cung CD baèng 600 vaø K thuoäc tia DA sao cho DK = DB . OO’EF noäi tieáp . E vaø F .C coá ñònh ñöôøng troøn (O) thay ñoåi nhöng vaãn ñi qua A .IC = IB.CD c)IC laø tia phaân giaùc cuûa goùc ngoaøi ñænh I cuûa tam giaùc AIB. c) Ñöôøng thaúng qua I vaø trung ñieåm cuûa BC thì vuoâng goùc AD. D thaúng haøng vaø CD = 2 OO’ b)Caùc töù giaùc AEMF . c) M .Keû ñöôøng kính CE cuûa (O) . Baøi 22:Cho ñöôøng troøn (O. d) AB2 +CD2 = 4R2 vaø AB2+ BC2 + CD2 + AD2 = 8R2 Chöùng minh : a) Caùc töù giaùc MIHF . b)CI.

b) Tính soá ño caùc goùc BAC vaø BHC .3 AC=8cm cao . d) Dieän tích tam caùc tam giaùc ACE vaø CDB. BC = 12cm . 24. a) Chöùng minh töù giaùc BOCM laø hình thoi . BE . Baøi 26 : Cho ñöôøng troøn (O.1 BA = 6cm ñöôøng Cho tam giaùc ABC coù B = 600 .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R .ø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp . Tam giaùc ABC coù AB = 6cm. CD theo R .Goïi AD .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi (O) ( A .A laø moät ñieåm baát kyø treân cung lôùn BC .R ) coù AB laø ñöôøng kính . c)Chöùng minh tam giaùc MOH caân .Tính 24. CF laø ba cao caét nhau taïi H a)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BE .MD = MI. BE . 24. AC . Baøi 25 : Cho ñöôøng troøn (O . d)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BHO . b) Tính dieän tích.AD . BE . b) Tính AB .CE . baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc ABC. AC . Baøi 27 :Cho ñöôøng troøn (O. AD . EI = vaø OH .R ) coù OM laø baùn kính . dieän tích tam giaùc ABC . BC = 8cm .C vaø D laø hai ñieåm naèm treân hai nöûa ñöôøng troøn khaùc nhau sao cho AC = R vaø OD ⊥ AB .2 BC =6cm Tam giaùc ABC coù B= 600 . AK laø ñöôøng a) Tinh BK .b) MA2 = MCMD vaø MC. B thuoäc (O) ) .OF = OI. BC laø daây cung trung tröïc cuûa OM . CK.baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. AK b)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp . baùn kính ñöôùng troøn ngoaïi tieáp . CF.MO AB 2 c) FI . giaùc ABC.ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. Ĉ= 450 a) Tính ñoä daøi ñöôøng cao AH cuûa tam a)Soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc ACE vaø tam giaùc ACD b)Ñoä daøi caùc caïnh cuûa töù giaùc ACDB theo R c) Ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AE . Ñöôøng thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi C vaø D ( MC < MD ) . CF laø ba ñöôøng cao caét nhau taïi H .OM 4 d)Ñöôøng thaúng AB ñi qua ñieåm coá ñònh .

Caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc keû töø caùc ñænh A . Baøi 30 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O) AD . P . S . c)Neáu MH ⊥ AB .e) Goïi K laø trung ñieåm HC . R ) . B .ñöôøng thaúng MN caét AC taïi E . thì ba ñieåm H . * Robert Simson(1687-1768) nhaø toaùn hoïc Scotland c) Neáu O laø giao ñieåm cuûa d vôùi ñöôøng thaúng noái . Chöùng minh: a) Neáu H laø giao ñieåm cuûaAD vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc a)Neáu MH ⊥ AB . R . I . J thaúng haøng . Chöùng minh a) Chöùng minh CA = CB . f)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc EFD Baøi 29 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O. d) Goïi N laø trung ñieåm AD . a)Chöùng minh Q caùch ñeàu caùc ñænh cuûa tam giaùc BSC.Chöùng minh AQ vuoâng goùc RP. AM laàn löôït laø ñöôøng cao vaø trung tuyeán cuûa tam giaùc ABC . d) Chöùng minh ba ñieåm I . C ñoàng quy taïi S vaø laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi Q . K thaúng haøng (Ñöôøng thaúng IHK noùi treân goïi laø ñöôøng thaúng SimSon*). d laø trung tröïc cuûa ñoaïn BC. MI ⊥ BC vaø MK ⊥ AC. b) Goïi E vaø F laàn löôït laø giao ñieåm cuûa RP vôùi AB vaø AC . MED theo R f) Haõy giaûi laïi caâu e khi N laø giao ñieåm cuûa tia phaân giaùc goùc AMD vôùi AD. Ñieåm S goïi laø gì trong tam giaùc QRP? c)Goïi I laø giao ñieåm cuûa RQ vaø AB . Baøi 28 : Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O. b) Neáu MH ⊥ AB . a) Chöùng minh C laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc MAB c) Töù giaùc ACBO vaø MADBlaø hình gì?Tính dieän tích caùc töù giaùc treân theo R. MK ⊥ AC vaø I laø giao ñieåm cuûa HK vaø BC thì MI ⊥ BC.Chöùng minh E laø trung ñieåm MN e) Tính ñoä daøi MN vaø dieän tích caùc tam giaùc MND. MI ⊥ BC vaø K laø giao ñieåm cuûa HI vaø AC thì MK ⊥ AC.Chöùng minh töù giaùc EFDK noäi tieáp . J laø giao ñieåm cuûa PQ vaø AC Chöùng minh töù giaùc ARIS noäi tieáp .R) M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC.

H . MN // BC . Baøi 34 : Cho ñöôøng troøn ( O. d) Vôùi H .troïng taâm cuûa tam giaùc ABC. Chöùng minh: 1)Chöng minh: a) Caùc töù giaùc OPDB . AH = BC b) Naêm ñieåm B. tröïc taâm H vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC thì O laø taâm cuûa (ABC).ñöôøng thaúng d khoâng qua O caét ñöôøng troøn taïi hai ñieåm A vaø B . ABC.GoÏi H laø trung ñieåm AB .Goïi P laø ñieåm treân daây AB sao cho AP = 2 BP. O . N .Qua A veõ moät caùt tuyeán thay ñoåi MN ( M ∈ (O).Chöùng minh : a)BM = CN .Tính dieän tích tam giaùc EOC theo R . Baøi 31: Cho hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) caét nhau taïi A vaø B (Taâm ñöôøng troøn naøy naèm ngoaøi ñöôøng troøn kia).CD = CA2 .keû hai tieáp tuyeán CM vaø CN ( M vaø N thuoäc (O) ) . bNeáu G laø giao ñieåm cuûa AM vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø tröïc taâm H cuûa tam giaùc ABC thì G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC Baøi 33 :Cho ñöôøng troøn (O. b) P laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng DE . Chöùng minh O .ABC thì H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC.Ñoaïn thaúng CO caét (O) taïi I . b)Soá ño caùc goùc MBN.R ) .ñöôøng thaúng OH caét tia CN taïi K. c) MN.R) vaø moät daây cung AB khoâng qua taâm .Hai tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) vaø (O’)laàn löôït caét (O’) vaø (O) taïi D vaø C. AND khoâng thay ñoåi.Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OP keû töø P caét ñöôøng thaúng CA ôû E vaø caét ñöôøng thaúng CB ôû D .R) vaø Â= 450ù BM vaø CN laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H .Caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa ñöôøng troøn (O) caét nhau taïi C . N ∈ (O ' ) ). G laàn löôït laø tröïc taâm . M cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .C .Töø moät ñieåm C treân d ( C naèm ngoaøi ñöôøng troøn ) . G thaúng haøng. c) CE..AE2 2) Cho bieát AB = R 3 . c) Töù giaùc KMBN noäi tieáp vaø soá ño goùc MKN khoâng ñoåi . 2 = BC . OPAE noäi tieáp . Hai tieáp tuyeán taïi M vaø N cuûa hai ñöôøng troøn caét nhau taïi K. Chöùng minh: a) ∆BMN vaø ∆AOO’ ñoàng daïng . d) Tìm vò trí cuûa caùt tuyeán MN ñeå MN lôùn nhaát Baøi 32 :Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O.

B thuoäc (O) ) .ñöôøng thaúng AE caét BC taïi F . Tia 1)Chöùng minh töù giaùc KACF noäi tieáp ñöôøng troøn .d) Caùc töù giaùc BMON . Baøi 36. Chöùng minh töù giaùc Baøi 37: Cho ñöôøng troøn (O.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A . MONH .D I thaúng haøng . B thuoäc (O) ) . 5) Tím vò trí cuûa caùt tuyeán ACD ñeà dieän tích tam giaùc AID lôùn nhaát . 2) Chöùng minh tam giaùc KAF vuoâng caân vaø ba ñieåm B. AB theo R. 4) Ñöôøng thaúng BH caét (O) taïi F .H . IE caét (O) taïi K thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi E vaø F ( ME < .Chöùng minh töù giaùc IJCF noäi tieáp . a)MO laø trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB vaø E caùch ñeàu ba caïnh cuûa tam giaùc MAB.R) .Goïi E laø trung ñieåm CD .Xaùc ñònh taâm I. 3) BI caét AE taïi J . Chöùng minh dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆MBS gaáp ba laàn dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆ASC . Baøi 35: Cho ñöôøng troøn (O) vaø ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn .AD. 1) Chöùng minh AB2 = AC. MF ) .Ñöôøng thaúng MC caét AB taïi S . BHCD laø hình gì? e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD . Ñöôøng 3) Veõ tia Bx // CD caét (O) taïi I .Töø A veõ tieáp tuyeán AB vaø caùt tuyeán ACD (naèm giuõa A vaø D ) 1) C. tuyeán MA vaø MB ( A .Tia vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét CD taïi K. c)MA = AF vaø töù giaùc MAFB laø hình thoi .Xaùc ñònh vò trí C treân d ñeå dieän tích tam giaùc CEF nhoû nhaát .R) .Tính dieän tích ∆MAB. Mlaø moät ABOE coù boán ñieåm cuøng thuoäc moät ñöôøng ñieåm sao cho OM = 2R . b)Tam giaùc MAB ñeàu . 2) Goïi C laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua O .N cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn.KO 3) I caùch ñeàu CM .KC= KH. Baøi 38. CN .Chöùng minh AK laø tieáp tuyeán cuûa (O) . MN 4) Moät ñöôøng thaúng qua O song song MN caét tia CM vaø CN taïi E vaø F .1 : Cho hình vuoâng ABCD coù ñoä daøi caïnh laø a .Qua M veõ hai tieáp troøn .O. Mlaø moät ñieåm sao cho OM = 3R . 2) KN. . 2) Goïi H laø trung ñieåm CD .Chöùng minh 1) Chöùng minh : KF // CD.1: Cho ñöôøng troøn (O.

Goïi M laø ñieåm treân (O) vaø P .MQ = MP2 .ñoái cuûa tia MO caét ñöôøng troøn taïi C .Qua I veõ daây cung MQ vuoâng goùc vôùi OA ( M ∈ cungAC .DN = DK. Goïi D laø trung ñieåm MA .hai ñöôøng kính AB vaø CD vuoâng goùc nhau . a) Chöùng minh töù giaùc KFNC noäi tieáp moät ñöôøng troøn .2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø dieän tích tam 3 giaùc ABC laø 2 Baøi 39 :Cho ñöôøng troøn ( O ) vaø moät daây cung AB khoâng ñi qua taâm . EB KE d) Chöùng minh = FB KA Baøi 40.DN vaø KB caét nhau taïi F . 2) Goïi S laø fgiao ñieåm cuûa AP vaø CQ . BE BF theo baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (O) 1) Ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc MAB 2) Ñoä daøi caïnh C A . 3) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AP vaø MQ .Q laàn löôït laø hình chieáu cuûa M treân AB vaø (d) . DGC .Chöùng minh raèng : a) MH.Tính soá ño goùc CSP. 5) Tính chu vi töù giaùc IDEF theo a Baøi 36.ñöôøng thaúng MO laàn löôït caét AB vaø BD taïi I vaø G .Treân cung nhoû BC laáy ñieåm N ( N khaùc B vaø C ) . Baøi 41: Cho hai ñöôøng troøn taâm O .DC .Chöùng minh IE = IF . DBC 4) Tæ soá dieän tích hai tam giaùc DAK vaø BCK (Vôùi K laø giao ñieåm CD vaø AB ) Baøi 38.Ñöôøng thaúng vuoâng goùc MQ taïi M caét ñöôøng troøn (O) taïi P. goïi I laø trung ñieåm cuûa OA .1 : Cho ñöôøng troøn (O. Q ∈ cungAD) .Veõ ñöôøng kính CD taïi K (D ∈ cung nhoû AB ).2 : ABOC laø hình Cho hình veõ : a) Chöùng minh vuoâng b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD . c) Tieáp tuyeán taïi N cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng AB taïi I .Q thaúng haøng . b) Chöùngminh DF. b) Caùc ñieåm P. O . 3) Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích caùc tam giaùc MDC .Tính 4) Tính dieän tích tam giaùc BJC theo a . CN vaø AB keùo daøi caét nhau taïi E . 1) Chöùng minh raèng : a)Töù giaùc PMIO laø hình thang vuoâng . I laø trung ñieåm cuûa PQ. 5cm ) coù AB laø ñöôøng kính (d) laø tieáp tuyeán taïi A .

AN . m t đư ng kính AB c đ nh. Bài 42: Cho đư ng tròn (O .Chöùng minh MA laø phaân giaùc cuûa hai goùc QMO vaø TMP .CQ = BC2/4 . 3) Ch ng minh đư ng th ng AB đi qua trung đi m c a EF. Tính SMBCN theo R. K ti p tuy n AM. b) MA . ATM vaø AIP . 4 ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AQ . 1) Ch ng minh r ng b n đi m A. AN l n lư t t i P và Q. Cx c t n a đư ng tròn trên t i I. sao cho C không . C là trung đi m c a đo n th ng AO. AP bieát AT = 10 cm Baøi 40. 2)Tieáp tuyeán taïi M caét ñöôøng thaúng (d) ôû T . Ch ng minh : 1)Chöùng minh tam giaùc AIO vuoâng . (O’) th t t i C. tia BM c t Cx t i D. MB = R2. Bài 45 : Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau t i A và B. c) K thu c cung nh MN. Bài 44 :Cho đư ng tròn (O).2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø ñöôøng cao AH = 2 2 Bài 43 : Cho n a đư ng tròn tâm O đư ng kính AB = 2R. K ti p tuy n t i K c t AM. AOM ñoàng daïng . D cùng n m trên m t đư ng tròn.. d) Cho bieát : OA = 2R .b) MP laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc QHP. AN l n lư t t i B và C. đư ng th ng ch a đư ng kính. K dây MN vuông góc v i AB t i I. G i C là đi m tùy ý thu c cung l n MN. R). Qua A k cát tuy n song song v i EF c t đư ng tròn (O). 2) Ch ng minh ∆MNK cân. 2) Ch ng minh t giác IEBF là t giác n i ti p. ti p tuy n chung v i hai đư ng tròn (O) và (O’) v phía n a m t ph ng b OO’ ch a đi m B. 3) Chöùng minh caùc caëp tam giaùc AIQ . 4) Ch ng minh r ng : Khi K di đ ng trên đo n th ng CI thì tâm c a đư ng tròn ngo i ti p ∆ AKD n m trên m t đư ng th ng c đ nh. AI . D. C. 1) Ch ng minh IA vuông góc v i CD. K khác I). 3) Tính di n tích ∆ABD khi K là trung đi m c a đo n th ng CI. đư ng th ng Cx vuông góc v i đư ng th ng AB. có ti p đi m th t là E và F. M. Ch ng minh : BP. tia AK c t n a đư ng tròn đã cho t i M. a) T giác MNCB là hình thang cân. Đư ng th ng CE và đư ng th ng DF c t nhau t i I. song song v i MN c t AM. m t đi m I n m gi a A và O sao cho AI = 2/3AO . Ti p tuy n v i n a đư ng tròn tâm O t i đi m M c t Cx t i N. đi m A n m ngoài đư ng tròn (O). K là m t đi m b t kì n m trên đo n th ng CI (K khác C .

Noái B vôùi E . a) Töù giaùc CBEF noäi tieáp ñöôïc trong moät ñöôøng troøn . 1 : Cho tam giác ABC vuông t i A có M là trung đi m c a BC. Chöùng minh : Ch ng minh b n đi m D.Ñaø Bài 47: T đi m A ngoài đư ng tròn (O). b) ED laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm I c) BE = 2 EF . Có hai đư ng th ng lưu đ ng và vuông góc v i nhau t i M c t các đo n AB và AC l n lư t t i D và E.AC .AC. Qua E v ti p tuy n th hai v i đư ng tròn (O). trùng v i M. N và B.AI. B. MB c t AC t i H. d) FE laø phaân giaùc cuûa goùc DFB . Bài 48. K cùng thu c m t đư ng tròn. k các ti p tuy n AB. trên tia đ i c a tia AB l y đi m S. n i S v i C c t (O) t i M . b) Ch ng minh ∆AME đ ng d ng v i ∆ ACM và AM2 = AE. B là trung đi m c a cung nh CD. b) Ch ng minh : HK // CD. Baøi 50 : ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . G i E là giao đi m c a DO và AC. MD c t AB t i K . Baøi 49 ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . d) Hãy xác đ nh v trí c a đi m C sao cho kho ng cách t N đ n tâm đư ng tròn ngo i ti p tam giác CME là nh nh t.goïi E laø trung ñieåm cuûa AD .Bài 46 : Cho đư ng tròn tâm O bán kính R. O. c) Ch ng minh : OK. ti p tuy n này c t đư ng th ng AB K. c) Ch ng minh AE. K đư ng kính BA .Ñöôøng thaúng qua E vuoâng goùc vôùi EB caét CD taïi F . Trên tia đ i c a tia BC l y đi m D.OS = R2.IB = AI2. Naüng) Cho hình vuoâng ABCD . hai đi m C và D thu c đư ng tròn. t đó suy ra t giác AMHK n i ti p. AC v i đư ng tròn (B.Haø . N i AC c t MN t i E. a) Ch ng minh ∠ BMD = ∠ BAC. C là các ti p đi m). a) Ch ng minh t giác IECB n i ti p đư c trong đư ng tròn.Xaùc ñònh taâm I cuûa ñöôøng troøn ñoù . Xác đ nh các v trí c a D và E đ di n tích tam giác DME đ t giá tr nh nh t.

Qua A v hai đư ng th ng (d) và (d’). đư ng th ng (d’) c t (O) t i M và c t (O’) t i N sao cho AB là phân giác c a góc MAD.R ) . . 1) Chöùng minh : a) Töù giaùc AMEC laø töù giaùc noäi tieáp b) Goùc ACM baèng goùc KHM. EM .CB DB .noäi ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A .Goïi I laø giao ñieåm cuûa AB vaø TT’.2: Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau hai đi m A và B. đư ng th ng (d) c t (O) t i C và c t (O’) t i D.CA = CD. c) Caùc ñöôøng thaúng BH .R ) vaø ( O’. R’) .Chöùng minh ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 .DA c) Chöùng minh OC vuoâng goùc DE . E ∈ AC . Caùc ñöôøng thaúng CM vaø AE laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi caùc ñieåm thöù hai laø H vaø K Bài 48. AB < AC ) 1) OO’ vuoâng goùc AB .DC = DH. 2) Giaû söû AC< AB . b) Chöùng minh CE.Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O . Ch ng minh r ng CD = MN.Ñöôøng troøn ñöôøng kính BM caét ñöôøng thaúng BC taïi ñieåm thöù hai laø E . vaø AC ñoàng qui.Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng OO’ vaø coù chöùa ñieåm B veõ T T’laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn ( T thuoäc (O) vaø T’thuoäc (O’) ) .IA suy ra I laø trung ñieåm a)Ch ng minh AEDB vaø CDHE laø caùc töù giaùc noäi tieáp .haõy xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc AHBC laø hình thang caân . Baøi 51 : Baøi 53: (Phoûng theo baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Goïi A vaø B laø caùc giao ñieåm cuûa hai ñöôøng troøn (O. 2) IT2 = IB .Laáy ñieåm M tuøy yù naèm giöõa A vaø B .hai ñöôøng cao AD vaø BE caét nhau taïi H ( D ∈ BC .

TT’ 1 3) SOIO’ = S OO’T’T 2 4) B laø troïng taâm cuûa tam giaùc ATT’ khi 3 ( R + R’ ) vaø chæ khi OO’ = 2 d) Ñöôøng phaân giaùc trong AN cuûa goùc A cuûa tam giaùc ABC caét BC taïi N vaø caét ñöôøng troøn (O) taïi K khaùc A .Chöùng minh ) Moät ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai caïnh Ox vaø Oy cuûa goùc xOy laàn löôït taïi A vaø B .Töø ñieåm A veõ ñöôøng thaúng song song vôùi OB caét ñöôøng troøn ñaõ cho taïi ñieåm thöù hai laø C .Voøng 1 ) Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .H laø tröïc taâm tam giaùc ABC vaø K laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A treân caïnh BC.Q laàn löôït laø giao ñieåmcuûaAD. OB OA .Chöùng minh KO vaø CI caét nhau taïi moät ñieåm thuoäc ñöôøng troøn (O) Baøi 54: (Phoûng theo Baøi 52 : ( Ñeà thi lôùp 10 02-03 .Treân caïnh BC vaø CD laáy hai ñieåm töông öùng M vaø N sao cho MÂN = 450 .Goïi I laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CAN .Chöùng minh a)Töù giaùc AIND noäi tieáp ñöôøng troøn suy ra NI ⊥ AM b) AK .1 Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) vaø AD .AN = AI.goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC .Hai ñöôøng thaúng AE vaø OB caét nhau taïi K 1).Haûi phoøng baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Cho hình vuoâng ABCD . BD caét AM vaø AN taïi I vaø K . b .Chöùng minh a2= bc 1) Chöùng minh OK = KB vaø SMNIK Baøi55.c thöù töï laø khoaûng caùch töø C ñeán AB .AM 2) Goïi H laø giao ñieåm cuûa NI vaø MK . Goïi M.CF laàn löôït laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc ABC .BE. Chöùng minh raèng : AM BN CQ + + =4 AD BE CF .BE .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .CF vôùi ñöông troøn (O) Baøi 57 :( Ñeà thi HSG 03 -04.Tia OC caét ñöôøng troøn taïi E .N.Tính KI AH 3) Chöùng minh S∆CIK = EB CB = EA CA 2) Goïi a.

Ñöôøng thaúng qua M vuoâng goùc MC caét caùc tieáp tuyeán qua A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn taïi E vaø F .2 Chop tam giaùc ABC .IB MP 2) Tính tæ soá MQ Chí Minh) Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O . HSG 03 -04 . . Baøi 61: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . AC + ≥2 MF ME AF . Chöùng minh töù giaùc AEKC noäi tieáp ñöôøng troøn . 1) Khi M coá ñònh .Goïi E laø trung ñieàm AB vaø K laø trung ñieåm OI . Chöùng minh: Tính ñoä daøi AK vaø dieän tích tam giaùc ABC 1 bieát raèng OM= HK = KM vaø AM = 30cm. 95 -96 Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho hình vuoâng ABCD coá ñònh caïnh a .BF lôùn nhaát .BF caét CE taïi ñieåm M .Voøng 2 ) Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .IA = MP.ñöôøng kính AI . goïi I laø trung ñieåm cuûa caïnh BC .Treân caùc tia ñoái cuûa tia BA vaø CA laáy caùc ñieåm E vaø F (khaùc B vaø C )theo thöù töï . 4 MB MC AB.Tænh Thöøa Thieân – Hueá .Tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AMI taïi M caét caùc ñöôøng thaúng BD .M laø ñieåm treân ñoaïn CI ( M khaùc C vaø D ) .ñöôøng thaúng AM caét ñöôøng troøn (O) taïi D .C di ñoäng .Tìm vò trí cuûa M ñeå S∆CEF lôùn Baøi 59( Ñeà thi nhaát . 2) Khi C coá ñònh .BAØI 55.Ñieåm E di chuyeån treân caïnh CD ( E ≠ D ) Ñ öôøng thaúng AE caét ñöôøng thaúng BC taïi F .M di ñoäng .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn .Thaønh phoá Hoà 1)Chöùng minh DM.DC taïi P vaø Q .ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét ñöôøng thaúng CD taïi K . Baøi 58: :( Ñeà thi HSG 03 -04.Tìm vò trí cuûa C ñeå AE. AE naøo daáu “= “xaûy ra Khi Baøi 56:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB vaø moät ñieåm C thuoäc ñoaïn AB .

Baøi 63: Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) .MB (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . A’H ⊥ d. F . BN ⊥ d .(D khaùc A vaø B ) .Caùc tieáp tuyeán veõ töø A vaø B cuûa ñöôøng troøn caét nhau taïi C .Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa ∆AEK theo a vaø x . AB laàn löôït taïi . 5) Haõy chæ ra vò trí cuûa E ñeå EK ngaén nhaát .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn(khaùc A vaø B) . Cho BD = b .Tính EA . B’K ⊥d. AB = a . AC = b .1:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB=2R .R) .Baøi 60. 3)Chöùng minh töù giaùc ABFI noäi tieáp ñöôïc .Haï AM ⊥ d .. b) Dieän tích vaø chu vi töù giaùc ACDB. Ñaø Naüng ) Cho ñöôøng troøn taâm O vaø moät daây cung AB cuûa ñöôøng troøn ñoù .Chöùng minh OI + AB ≥ 2 2 S Baøi 65: Cho ∆ABC vôùi BC = a . 02 03 tröôøng Leâ Quyù Ñoân . 4) Cho DE = x (0 < x ≤ a ) . Baøi 62: 1)Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa: a)Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam giaùc COD. 1) BÊD = D ÂE vaø DE 2 = DA .CD caét cung AB cuûa ñöôøng troøn (O) taïi E ( E naèm giöõa C vaø D ) . c)Toàng dieän tích cuûa tam giaùc ACM vaø BDM 2) Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa : a) Dieän tích vaø chu vi tam giaùc MAB.Chöùng minh : Baøi 60. 02 -03 tröôøng Traàn Ñaïi Nghóa TP Hoà Chí Minh ) Cho tam giaùc ABC ( AB < AC ) noäi tieáp (O.Keû daây CD cuûa ñöôøng troøn taâm I coù ñöôøng kính OC .C .suy ra ∆AKF vuoâng caân 2)Goïi I laø trung ñieåm cuûa FK .Goïi d laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O) taïi C . AA’ vaø BB’ laø hai ñöôøng cao . Goïi I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc vaø tieáp xuùc vôùi BC. AC.DB 2) Goïi S laø dieän tích töù giaùc AIOB .K vaø I di chuyeån treân moät ñöôøng thaúng coá ñònh khi E di ñoäng treân CD.2: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . b) Tích MA. AD laø phaân giaùc trong . CD = c .Tieáp tuyeán cuûa (O) taïi M caét caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn (O) taïi C vaø D 1)Chöùng minh ∆ABF = ∆ADK .Tieáp tuyeán taïi A cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng BC taïi E .Chöùng minh laøtaâm ñöôøng troøn qua A .

Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . F . 3 Chöùng minh ba ñieåm M . nöûa chu vi tam giaùc ABC vaø baùn Baøi 67. K . 2) Chöùng minh töù giaùc AEHI noäi tieáp . 1) Chöùng minh töù giaùc CC’OB’ laø hình thang caân . 2) Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC . 2 ñöôøng troøn theo chieàu kim ñoàng hoà laáy theo thöù töï caùc ñieåm A . H . B D theo a . Cho tam giaùc ABC vôùi BC = a .2: Cho ñöôøng troøn taâm (O. OAB.Chöùng minh tam giaùc OIE ñoàng daïng vôiù tam giaùc AHB.veõ hai tieáp tuyeán IA vaø IB ñeán (O) . c) Tính dieän tích caùc tam giaùc OCD . BD .D sao cho Sñ cung AB = 300 .Goïi H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc . E .1:Cho tam giaùc ABC 1)Tính AF . sñ cung CD =1200 a)Tính soá ño caùc cung AC .BD . O’cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn vaø tính B’C’ theo R.Goïi O’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa O qua ñöôøng thaúng B’C’. Baøi 69 .R) . b .M vaø N laàn löôït laø hình chieáu cuûa H leân phaân giaùc trong vaø phaân giaùc ngoaøi cuûa goùc A trong tam giaùc ABC.R) .Keû caùc ñöôøng cao AA’ vaø BB’cuûa tam giaùc ABC . 1 4 ) Chöùng minh OI = AH .Veõ BK ⊥ AI taïi K vaø AH ⊥ BI taïi H .E laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC vaø AC . D thaúng haøng . e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AC . Treân 1) Chöùng minh MN ñi qua trung ñieåm S cuûa AH.Goïi M laø tam giaùc ABC.r laàn löôït laø dieän tích . AB = a . 2) Chöùng minh A . B’. p . 3) Boán ñieåm E . Baøi 66: coù goùc A = 450 noäi tieáp ñöôøng troøn (O. Baøi 64.D . C’. OBC . DC . sñcung BC = 450 . I . b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AB .Goïi S .Töø moät ñieåm ôû ngoaøi ñöôøng troøn AC = b . B . N thaúng haøng. d*) Tính dieän tích töù giaùc ABCD theo R . c .C . Chöùng minh: A’H = B’K vaø MH = NK Baøi 64.1: .coøn I .

Töø giao ñieåm H cuûa AB vôùi CE haï IH ⊥ BC taïi ñieåm I .2:Cho hai ñieåm A vaø B coá ñònh .Chöùng minh ñöôøng thaúng MN luoân ñi qua ñieåm coá ñònh khi hai ñöôøng troøn thay ñoåi Baøi 73 . tieáp moät 4 ) Chöùng minh AB tieáp xuùc vôùi ñöôøng roøn tam giaùc vuïoâng coù caïnh huyeàn ngoaïi tieáp tam giaùc IKB. 1) Chöùng minh tam giaùc BDF ñoàng daïng tam giaùc ADC.suy ra AB2 = 2AK . AM 3)Goïi D laø giao ñieåm thöù hai cuûa IK vaø (O) Tính baùn kính ñöôøng troøn noäi Chöùng minh MB2 = MK.r 1 1 1 1 2) Chöùng minh trong ñoù ha . 1) Chöùng minh S = p. AC . bieát (O) vaø (O’) caét nhau taïi M vaø N .Keû daây AE song song BC daây DE caét caïnh BC taïi F .1:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A chu vi laø 2p. DI . 2) Chöùng minh tam giaùc DCF ñoàng daïng tam giaùc BAD. kính ñưôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC .MA vaø AD // IB . Chöùng minh Baøi 68: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp trong ñöôøng troøn taâm O . AM caét (O) taïi A vaø K . B .hb = + + 1)Chöùng minh IO vuoâng goùc AB .trung ñieåm cuûa IB .hc laø chieàu cao cuûa tam giaùc ABC haï töø A . AB.2: daïng .Ñöôøng troøn taâm O vaø ñöôøng troøn taâm O’ laàn löôït tieáp xuùc AB taïi A vaø B . 2) KC laø tia phaân giaùc cuûa goùc IKA Baøi 70.Chöùng minh hai tam giaùc AKB vaø AMC ñoàng Baøi 67. vaø ñieåm D treân caïnh BC .Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng vôùi D qua AB vaø G laø giao ñieåm cuûa AB vôùi DE .Caùc tia CH vaø IG caét nhau taïi K . BC AB AC Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng 3) Chöùng minh : DH = DI + DK . laø a vaø Baøi 70.Laáy ñieåm D treân cung BC khoâng chöùa ñieåm A . 1)Töù giaùc GHDI vaø BKHI noäi tieáp . DK laàn löôït vuoâng goùc vôùi caïnh BC. C . r ha hb hc 2)Goïi C laø giao ñieåm cuûa IO vaø AB .Haï DH .

c) Keû daây AE cuûa (I) song song MN . 4) Ñöôøng thaúng qua O vuoâng goùc vôùi MN caét AB taïi E . Töù giaùc AHMK noäi tieáp .IB . ñöôøng cao AH . c)Cho A .Keû ñöôøng thaúng d qua I vaø vuoâng goùc vôùi AB .Chöùng minh ( AEF ) luoân luoân ñi qua hai ñieåm coá ñònh vaø taâm ñöôøng troøn ñoù naèm treân ñöôøng thaúng coá ñònh .CA sao cho BM = CN a) b) c) d) Hai tam giaùc OAA’ vaø OA’H ñoàng daïng .A . Baøi 74 . A thaúng haøng . M cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn . Baøi 72 . N laø trung ñieåm cuûa AB vaø AC . AA’ vuoâng goùc OK . M vaø N di ñoäng treân BC . Chöùng minh töù giaùc BHDM noäi tieáp .troøn (O . 1) Tính dieän tích phaàn hình troøn naèm ngoaøi tam giaùc ABC theo R 2)Chöùng minh OM = ON . d) HE caét (I) taïi D .Goïi M laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua I a) Chöùng minh O . K thaúng haøng . R)coù M . 3)Töù giaùc CMON noäi tieáp . H .B thaúng haøng .Tam giaùc MNE coù tính chaát gi? 5) Chöùng minh trung ñieåm I cuûa MN thuoäc ñöôûng thaúng coá ñònh Baøi 77: . R ) vaø (O.I . d caét AC vaøBC laàn löôït taïi F vaø E . a)Chöùng minh ∆IME ñoàng daïng ∆IFA vaø IE. Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû C . B’. N .B coá ñònh .Chöùng minh Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp (O .Ñöôøng troøn (I) ngoaïi tieáp tam giaùc AMN 4) Chöùng minh ba ñieåm I .IF = IA. HE caét MN taïi K . Naêm ñieåm O . Cho hai ñöôøng troøn (O. b) Chöùng minh goùc IAC = goùc HAB . Ñöôøng troøn (O) noäi tieáp tam giaùc ABC tieáp taïi caùc ñieåm A’.C thay ñoåi . B’.Chöùng minh KM = KN . C’ Ñöôøng thaúng B’C’ caét OA ôû H vaø BC ôû K . Baøi 71 .Chöùng minh ba ñieåm F . C’ . ( IB< IA ) vaø (BC < CA ) . AA’ caét OK ôû M . R ) . b)Ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CEF caét AE ôû N .I laø ñieåm coá ñònh treân AB .

2) Chöùng toû ba ñieåm A . Baøi 76 .Chöùng toû tam giaùc AKM vuoâng caân.hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi K vaø D .Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD vaø N laø ñieåm ñoái xöùng cuûa C qua D . R ) vaø (O. e) Ñöôøng thaúng O’O” caét AB vaø AC ôû K vaø M . R’ ) . (O’ .AK khoâng ñoåi . Cho hai ñöôøng troøn (O.K thaúng haøng vaø tích AD . R” ) laàn löôït laø caùc ñöôøng troøn noäi tieáp cacù tam giaùc ABC . 6 ) Cho OM = 2R . 2)Vôùi vò trí naøo cuûañöôøng thaúng (d) thì tam giaùc BCD coù dieän tích lôùn nhaát . R’) caét nhau taïi A vaø B . ACH . Chöùng minh O laø tröïc taâm cuûa tam giaùc AO”O’.D .R’) caét nhau taïi A vaø B . 3) Chöùng toû toång R+R’ khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm D treân caïnh BC 4) Tìm ñöôøng di chuyeån cuûa trung ñieåm M cuûa ñoaïn thaúng OO’ 1)Chöùng minh khi (d) thay ñoåi thì moãi ñieåm M vaø N di chuyeån treân moät ñöôøng troøn coá ñònh ñi qua . a) b) c) d) R2 = R”2 + R’2 OA = OO’ R” + R’ ≤ R 2 . 1)Chöùng toû töù giaùc ABKD noäi tieáp ñöôïc. Baøi 78 (Thi lôùp 10 Buøi Thò Xuaân 94-95 HCM) Cho ∆ABC caân taïiA vaø ñieåm D di chuyeån treân caïnh BC ( D khaùc B vaø C ) .Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh B caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D . Baøi 75 .Xaùc ñòmh ñieåm coá ñònh aáy . R ) vaø (O’. Goïi (O . (O” . ABH .Döïng qua D hai ñöôøng troøn (O . Tam giaùc ABCvuoâng taïi A coù ñöôøng cao AH .Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh A caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D .Tính dieän tích caùc tam giaùc 3 OMN vaø EBM theo R. R ) . R’) laàn löôït tieáp xuùc vôùi AB taïi B vaø AC taïi C .Chöùng minh 1)Chöùng minh ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng CD luoân ñi qua ñieåm coá ñònh .

Goïi M laø moät ñieåm chính giöõa cuûa cung nhoû AB . BC = a . b) Goïi M laø trung ñieåm EF . N thaúng haøng vaø M A laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ACD. (O) .Chöùng minh MÂB = AÔ D 2 d)Chöùng minh ba ñieåm A . = b .Laáy ñieåm M naèm trong hình vuoâng sao cho MÂB = MBA = 150 .Cho AB = c . töø moät A vaø B Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa chuùng . b)Chöùng minh tích MC.Chöùng minh tam giaùc MCD ñeàu . AC 3)OC vaø OD caét nhau taïi K . c)Goïi O’ laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc 1 ACD .1 : Cho töù giaùc ABCD coù AC = 10 cm . Baøi 79: Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây AB . MB < MC ) ) . Baøi 81.Chöùng toû naêm ñieåm A . D laø moät ñieåm treân baùn kính OC .Tia MD caét ñöôøng troøn (O) taïi C .Goïi D laø moät ñieåm thuoäc daây AB .Tính dieän tích töù giaùc ñoù .Chöùng minh Goùc AME = goùc 2ACB .Chöùng toû töù giaùc ACED noäi tieáp .Veõ ñöôøng kính MN caét AB taïi I .C .Baøi 81.Ñöôøng vuoâng goùc vôùi BC taïi D caét ACôû E vaø caét tia AB ôû F.2 : Cho tam giaùc ABC coù AB < AC vaø BM . Cho ñöôøng troøn taâm O coù ñöôøng kính BC .BD= 12 cm vaø goùc giöõa AC vaø BD baèng 300 .2 : Cho hình vuoâng ABCD . 2)Caùc tieáp tuyeán taïi C vaø D cuûa hai ñöôøng troøn ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn keû tieáp tuyeán MA (A ∈ (O)) vaø caùt tuyeán MBC ( B. Baøi 82.MD coù giaù trò khoâng ñoåi khi D di ñoäng treân daây AB. Baøi 80 : Baøi 82.So saùnh BM vaø CN .E D . a) Chöùng minh töù giaùc ADCF noäi tieáp . CN laø hai trung tuyeán .1 : Cho ñöôøng troøn (O) . C thuoäc caét nhau taïi E . K cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . O’ . a)Chöùng minh töù giaùc CDIM noäi tieáp ñöôïc .Goïi A laø moät ñieåm treân cung BC sao cho AB< AC . Tính MA.

R) . .Caùc tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm (O) taïi B vaø D caét nhau taïi K .Chöùng minh raèng D .E ..Ñöôøng thaúng vuoâng goùc IC keû qua C caét Ax vaø By taïi M vaø N . c)Hình thang ABCD caàn ñieàu kieän gì ñeå töù giaùc AIKD laøhình bình haønh.Ñieåm D di ñoäng treân cung AC . Baøi 86. Veõ ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính HC .Treân nuûa maët phaúng coù bôø AB coù chöùa ñieåm C keû tia Ax vaø By vuoâng goùc AB .Chöùng minh B .Goïi E laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD . MA caét BC taïi D . d) Goïi K laø giao ñieåm CF vaø ñöôøng troøn (O) .Khi ñoù chöùng minh heä thöùc IC. M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC . a)Goùc AFB = goùc ABD .AM = AB2 . I laø ñieåm thuoäc caïnh AB . Baøi 84 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi C ( CA > CB ) .Tính tæsoá BK Baøi 86. N .AB vaø keùo daøi caét nhau taïi I . MA = MB +MC MA +MB +MC ≤ 4R MA2 +MB2 + MC2 = 6R2 MA4 +MB4 + MC4 = 18R4 1 1 1 f) = + MD MB MC Baøi 83 : Cho hình thang ABCD coù ñaùy lôùn AD .CE d) Veõ hình bình haønh BDKM ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BKM caét ñöôøng troøn (O) taïi ñieåm thöù hai N .F thaúng haøng vaø OM ⊥ AK a) b) c) d) e) AD.2: Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O . BF khoâng ñoåi .Baøi 85: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O.IE=ID.1: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao. F laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC . R ) . M thaúng haøng .Chöùng minh raèng : a)Chöùng toû töù giaùc BIKD noäi tieáp vaø IK// BC .ñaùy nhoû BC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .Chöùng minh raèng : c) Chöùng minh AM laø tieáp tuîeán cuûa ñöôøng troøn (O) .Keû tieáp tuyeán BK vôùi (O) ( K laø tieáp AB ñieåm ) . b) Tích AE .

a) Chöng minh hai tam giaùc CAI vaø CBN ñoàng daïng . c) Khi caùt tuyeán SBC quay quanh S thì D di a) Chöùng minh A .Phaân giaùc BÂC caét daây BC ôû D vaø caét cung BC ôû E . AB caét IC taïi N.AM khoâng ñoåi . b) So saùnh hai tam giaùc ABC vaø INC . I laø moät di ñoäng treân cung AB .Baøi 89: Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O) .IK caét AC ôû E . ∆ACM ~ ∆AKB vaø ∆AEK ~ ∆AIB. b) Chöùng minh BĈA = AĈ F . N laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa D qua AB vaø BC . C . c) Veõ daây cung IK song song vôùi BC .Laáy ñieåm D thuoäc caïnh AC .Chöùng minh : ∆ACK ~ ∆AMB.EA . G laø giao ñieåm cuûa OE vôùi BC . a) Chöùng minh raèng : AMC + ANC = 2 ACB . b) Chöùng minh tích AI .SF. c) Goïi M . Baøi 87: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A (AB < AC) . Baøi 90 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät ñieåm S naèm ngoaøi ñöôøng troøn . d) Xaùc ñònh vò trí cuûa I ñeå AB = MB . B .Goïi F laø giao ñieåm cuûa AA’ vôùi BC.Töø S keû hai tieáp tuyeán SA vaø SA’ vaø caùt tuyeán SBC tôùi ñöôøng troøn ( B naèm giöõa C vaø S ) . Baøi 88: Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính . a) Chöùng minh EC2 = ED . d) Xaùc ñònh vò trí ñieåm D sao cho baùn kính ñöôøng troøn (BNCM) ñaït giaù trò nhoû nhaát . E cuøng thuoäc moäpt ñöôøng troøn . c) Chöùng minh IM vuoâng goùc IN . b) Chöùng minh SA2 = SG .Chöùng minh töù giaùc BNCM noäi tieáp . d) Tìm vò trí cuûa I sao cho dieän tích tam giaùc IMN lôùn gaáp ñoâi dieän tích tam giaùc ABC.Veõ ñöôøng troøn ñöôøng kính CD caét BD ôû E vaø caét AE ôû F .AI caét CB taïi M .

b) Boán ñieåm O . 3) Goïi H’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua AC .H cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn coù taâm laø (O’) c) Ñöôøng troøn (O’) tieáp xuùc vôùi (O).2 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O). Chöùng minh MC//BD c) Tìm vò trí cuûa M sao cho D . 3 AB vaø C laø ñieåm chính giöõa cung AB . D thì ñi qua hai ñieåm coá ñònh O vaø I . a) Chöùng toû OH laø tia phaân giaùc cuûa goùc COM .D laø giao ñieåm thöù hai cuûa MI vôùi nöûa ñöôûng troøn (O) .Goïi I laø trung ñieåm cuûa daây AB . O . I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC . Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC Baøi 94. AC . 1) Chöùng minh : a) A .Chöùng minh N di ñoäng treân moät ñoàng troøn coá ñònh .phaân giaùc cuûa goùc ACB caét AB ôû E . H . BC . BC = tính SF.Chöùng minh : Baøi 94.Chöùng minh hai tam giaùc AGC vaø IEO ñoàng daïng .Goïi D . H thaúng haøng vaø AC2 = 2 AO . d) IM laø tia phaân giaùc cuûa goùc CID . d) Goïi N laø giao ñieåm cuûa OH vaø BM .G laàn löôït laø troïng taâm cuûa tam giaùc ACD vaø ABC . e) Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm M treân ñöôøng thaúng AB ñeå tam giaùc MCD laø tam giaùc ñeàu .ñoäng treân ñöôøng coá ñònh naøo ? 2a d) Bieát SB = a .Laáy M laø ñieåm treân cung BC vaø veõ ñöôøng cao CH cuûa tam giaùc ACM.keû caùc tieáp tuyeán MC vaø MD tôùi ñöôøng troøn .I . C .1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao . 4) Goïi E . b) Goïi I laø giao ñieåm cuûa OH vaø BC .AH . Baøi 91: Cho ñöôøng troøn (O) vaø daây cung AB . a) MC = ME . Baøi 93 : Cho tam giaùc caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn (O) ñöôøng kính AM .Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy ñieåm M . phaân giaùc trong AD .. C .Phaân giaùc BÂH vaø CÂH caét BC taïi D vaø E . H . b) DE laø phaân giaùc cuûa goùc ADB .Chöùng minh CH’ laø tieáp tuyeán cuûa (O) . . c) Ñöôøng troøn qua ba ñieåm M . a) Xaùc ñònh taâm O’cuûa ñöôøng troøn ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi BC taïi D. B thaúng haøng .I laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB .

Goïi M laø ñieåm chính giöõa cuûa cung BC .Chöùng minh töù giaùc ANBH noäi tieáp . b) AE vuoâng goùc BF . D ∈ (O' )) . . CE vuoâng goùc AB ∆ABC thoûa ñieàu kieän gì thì IN = MK. B .D laø giao ñieåm cuûa AM vaø BC.AH laø ñöôøng cao . BC laàn löôït ôû E vaø F .E ∈ (O).Goïi D laø trung ñieåm HB a) Hai tam giaùc AOM vaø BMO’ ñoàng daïng .Chöùng minh: a) b) c) d) Goùc AIK = goùc AKI Töù giaùc MNBC noäi tieáp . E thaúng haøng . N . N laø giao ñieåm cuûa AE vaø BF. c) Chöùng minh N .Goïi I laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc trong keû töø B vaø C. b) Goïi N vaø E laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa M qua AB vaø AC . MN caét AC .1 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn ( O) coù tröïc taâm laø H . HN ⊥ AC .b) Chöùng minh ñöôøng troøn O’) tieáp xuùc vôùi -ñöôøng troøn (O) . Baøi 97 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . B. K .Goïi M laø giao ñieåm cuûa AB vaø EF.Keû HM ⊥ AB. Baøi 92 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) .Chöùng minh tam giaùc EFC caân . c) Chöùng minh 4 ñieåm I . H .Chöùng minh : a)Xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc BHCM laø hình bình haønh.Treân tia ñoái cuûa BA laáy E sao cho BE = BA . a)Chöùng minh A . K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua N . O’ thaúng haøng .Goïi I laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua M . Baøi 98.Ñöôøng thaúng IK caét AB vaø AC taïi E vaø F . c) O . b) BI caét A C ôû N .Keû tieáp tuyeán chung ngoaøi AB vaø tieáp tuyeán chung trong EF ( A . C cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn vaø taâm cuûa ñöôøng troøn naøy thuoäc (O) . Baøi 98.2 :Cho tamgiaùc ABC vuoâng taïi B coù ñöôøng cao AH . M laø ñieåm baát kì treân cung BC khoâng chöùa A . K laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc ngoaøi keû töø B vaø C . Baøi 95 : Cho hai ñöôøng troøn taâm O vaø O’ ôû ngoaøi nhau .I . M thaúng haøng .

Heä thöùc coù coøn ñuùng khoâng khi D laø ñieåm tuøy yù treân BC ? AC 3 CF b) = AB 3 BE Baøi 99.FC .EB + FA.keû DE ⊥ AB.2 : Cho tam giaùc ABC caân taïi A .BF .1 :Cho tam giaùc ABC . Baøi 96. N sao cho BM= MN = NC .DC = EA.2 : . b) Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc DEF c) Ñöôøng troøn ñöôøng kính AB caét CE taïi N .caùc ñöôøng troøn ñöôøng kính AB vaø AC caét nhau taïi taïi A vaø D vaø laàn löôït caét caùc caïnh AB .ñöôøng troøn ñöôøng kính AC caét BF ôû M .Chöùng minh : a) DB. DF ⊥ AC .1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AD laø ñöôøng cao .Treân BC laáy hai ñieåm M .CE ñoàng quy.Chöùng minh Goùc BAM = goùc NAC < goùc MAN Baøi 99. Chöùng minh HE vuoâng goùc CD.Baøi 96.Chöùng toû tam giaùc ANM caân. AC taïi E vaø F . a) Chöùng toû caùc ñöôøng thaúng AD .

Ñöôøng thaúng AM caét (O) taïi ñieåm C . c) Cho M laø trung ñieåm IK .Trong tam giaùc caân ABC töø trung ñieåm H cuûa caïnh ñaùy BC ta keû HE vuoâng goùc AC .Chöùng minh töù giaùc AMDJ noäi tieáp .Goïi I laø trung ñieåm OA .Ñieåm M di ñoäng treân ñoaïn IK .Tieáp tuyeán taïi C vôùi (O) caét IK taïi N .Tính MD. Baøi 100 :Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O a) Chöùng minh ∆AOK ñeàu vaø tam giaùc CMN caân. b) GOÏi J laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua J .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OA taïi I caét (O) taïi K .Goïi O laø trung ñieåm HE Chöùng minh AO vuoâng goùc BE ñöôøng kính AB = 2R . . BC caét IK taïi D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful