P. 1
100 Bai Toan Hinh Hoc on Thi Vao Lop 10

100 Bai Toan Hinh Hoc on Thi Vao Lop 10

|Views: 313|Likes:
Được xuất bản bởiquynhbidi

More info:

Published by: quynhbidi on Apr 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

MOÄT TRAÊM BAØI TOAÙN HÌNH HOÏC OÂN TAÄP TOÁT NGHIEÄP THCS

Baøi 1 : Ñöôøng troøn (O,R) coù AB laø ñöôøng kính daây MN = R( Mvaø N thuoäc nöûa ñöôøng troøn theo thöù tö A, M ,N ,B).Goïi S laø giao ñieåm cuûa AM vaø BN, H laø giao ñieåm cuûa BM vaø AN Baøi 3 : Cho ∆ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O;R ) coù AK , BF , CE laø ba ñöôøng cao caét nhau tai ïH .Goïi I laø trung ñieåm BC A Chöùng minh

a)Tính soá ño cung MN. b)Tính soá ño caùc goùc ASB , MHN. c)Chöùng minh SMHN noäi tieáp . d) Chöùng minh: SH ⊥ AB . e) Goïi I laø trung ñieåm SH. Chöùng minh IM laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O). Baøi 2 Cho hình veõ : Bieát ∆ABC noäi tieáp (O) coù AK , CE , BF laø ba ñöôøng cao , AD laø ñöôøng kính cuûa (O) , AK caét (O) taïi M (khaùc A ). xy laø tieáp tuyeán taïi A cuûa (O)

a) Neáu M vaø H ñoái xöùng nhau qua K thì M ∈ (O) . b) Neáu D vaø H ñoái xöùng mhau qua I thì D ∈ (O ) . c) OA ⊥ EF (ba caùch) vaø H laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EKF . d) Tính

R( ∆BHC )

theo R.

Baøi 4 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp (O;R ) AD , BE laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . AK laø ñöôøng kính , AD caét ñöôøng troøn taïi I , Goïi F laø giao ñieåm CH vaø AB. Ñöôøng thaúng EF caét (O) taïi M vaø N I

a) Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù ñænh laø H noäi tieáp ñöôùng troøn . b)Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù caïnh laàn löôït laø ba caïnh cuûa tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôùng troøn . c) Chöùng minh : BH = BM ; HE = NE d) Chöùng minh : EF//NP// xy .

a)Chöùng minh BI KC laø hình thang caân. b)Chöùng minh BHCK laø hình bình haønh . c)Chöùng minh AE.AC = AF .AB

d) Chöùng minh BHCD laø hình bình haønh . e) Chöùng minh BMDC laø hình thang caân . Baøi 5 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) (AB < AC ) AH ; AK laàn löôït laø ñöôøng cao vaø phaân giaùc cuûa tam giaùc ABC , AI caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø K ( K khaùc A ) a) Chöùng minh : BK = CK .

CD. CB = CE .CA AH.AD = AF.AB d)Chöùng minh AM = AN e) Chöùng minh OA ⊥ EF f) Cho bieát : AC = R 3 . Tính F Ê D vaø ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng DF , BH theo R . g)Tính DA2 +DB2 + DC2 + DI 2 theo R . Baøi 7 : Cho hình veõ : Bieát hai đư ng tròn (O;R) và (O’;R’) ti p xúc ngoài t i A .CD laø tieáp tuyeán chung ngoaøi cuûa hai ñöôøng troøn ( C ∈ (O) , D ∈ (O' )

b) Chöùng minh AK laø phaân giaùc cuûa OÂH c) Keû ñöôøng kính AD cuûa ñöôøng troøn (O) .Chöùng minh : AB.AC = AH.AD . d) Chöùng minh : IA.I K = IB.IC . vaø AB.KC = AK.BI . e) Chöùng minh KB tieáp xuùc vôùi ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABI. Baøi 6: Cho ñöôøng troøn (O; R) , Vôùi caùc kí hieäu coù treân hình haõy chöùng minh:

a)Chöùng minh ∆ CAD vuoâng b)Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD .Chöùng minh MA laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) , töø ñoù suy ra OM ⊥ O’M c) Caùc ñöôøng thaúng CA vaø DA laàn löôït caét (O) vaø (O’) ôû F vaø E .Chöùng minh C, O , E thaúng haøng vaø D , O , F thaúng haøng . d) Tính CD2 + EF2 theo R vaø R’. e) Chöùng minh : S ∆CAD = S ∆EAF Baøi 8 :

a)Töù giaùc CAIM , BDMI noäi tieáp . b)Tam giaùc CID vuoâng . c)EF // AB . d)Khi M coá ñinh I thay ñoåi treân AO , tìm vò trí cuûa I ñeå AC .BD lôùn nhaát . R vaø AM = R .Haõy e) Cho bieát khi OI = 3 tính ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam

Cho hình veõ , vôùi caùc kí hieäu coù treân hình chöùng minh : a) CD = AC + BD vaø C ÔD = 900

AN = R 2 . O .Caùc ñöôøng thaúng AM vaø AN caét tieáp tuyeán taïi B cuûa ñöôøng troøn ôû C vaø D . Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi ñöôøng troøn (O) ( A .Tieáp tuyeán taïi C caét MA vaø MB laàn löôït taïi E vaø F . F laø giao ñieåm cuûa MI vaø AB . b) OI .B cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R .giaùc CID theo R . NI . c) Goïi MK . Baøi 10 : Cho ñöôøng troøn (O .AD . d) Khi Sñ cung BC baèng 900 .Tính soá ño goùc vaø ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc KIJ.R) vaø ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn . CD = R 3 . Baøi 11 : Cho ñöôøng troøn (O). Chöùng minh a) AM. Chöùng minh MI // AC vaø I laø trung ñieåm cuûa MF. b) Tính chu vi cuûa tam giaùc MEF theo R .Tính ñoä daøi EF vaø dieän tích tam giaùc OIK theo R. C laø ñieåm baát kì thuoäc cung nhoû AB . c) Tính E Ô F . b)Töù giaùc MNDC noäi tieáp .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R . AJ laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc AMN .Ch ng minh a) Caùc töù giaùc MAOB .Qua ñieåm M veõ hai tieáp tuyeán MA . c) Goïi I vaø K laàn löôït laø giao ñieåm cuûa OE vaø OF vôùi AB . I .AC = AN. MO = MC.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) Töø A veõ daây cung AD song song MB.MD d) CĤD = 2CÂD e) BC AC = BD AD f)Cho bieát OM = 3R . MB (A vaø B thuoäc (O) )vaø caùt tuyeán MCD (MC < MD) .Tính dieän tích tam giaùc MKC vaø MK theo R Baøi 12 : Cho ñöôøng troøn (O. e) Chöùng minh : AB tieáp xuùc ñöôøng troøn ñöôøng kính CD. R ) coù AB laø ñöôøng kính Treân hai nöûa khaùc nhau cuûa ñöôøng troøn ta laáy hai ñieåm M vaø N sao cho AM = R 3 .Chöùng minh boán ñieåm F .Ñöôøng thaúng OI caét ñöôøng thaúng AB taïi K .OK = R2 c) MH .Ñöôøng thaúng MD caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù . Baøi 9 : Cho ñöôøng troøn (O . MHIK noäi tieáp ñöôøng troøn . B thuoäc (O) ). b) CM DM = CE DE c) CN = CA d) Goïi I laø giao ñieåm cuûa BC vaø AD . a)Chöùng minh : EF = EA + FB .Goïi I laø trung ñieåm cuûa CD .

ñöôøng thaúng AC caét MB taïi E 1)Chöùng minh : a) Töù giaùc MAOB noäi tieáp .CF = CD2 c)Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø DE .Chöùng minh töù giaùc CHDK noäi tieáp . b)Chöùng minh CE . d)Chöùng minh KH // AB Baøi 16 : Vôùi hinh veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . f)Trong tröôøng hôïp I thay ñoåi treân OB chöùng minh dieän tích töù giaùc CAFI khoâng ñoåi.I là m t 1 đi m n m trên OB sao cho OI = OB .CK ⊥ MA . .Chöùng minh töù giaùc CHIE noäi tieáp .AB e) CF laø tia phaân giaùc MĈA.KC theo R . d)Chöùng minh F laø trung ñieåm cuûa OD.. CD ⊥ MB a) Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ.R) có AB và CD là hai đư ng kính vuông góc nhau . c) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø KI . K laø giao ñieåm BC vaø FD . Baøi 14 : Vôùi hình veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . c)Chöùng minh I laø troïng taâm cuûa tam giaùc CBD töø ñoù tính KE.CD = CI2. e)Tính dieän tích cuûa tam giaùc ACE theo R. CD ⊥ AB .Baøi 13 :Cho đư ng tròn tâm (O. MB = MC . Baøi 15 : a)Töù giaùc OIED noäi tieáp vaø tính CI.CE theo R.Ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F . Đư ng th ng AE c t CD t i F . E laø giao ñieåm BC vaø ID .CE ⊥ MA . CF ⊥ MB a)Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ. CI ⊥ AB . d) BC.EA c) E laø trung ñieåm cuûa MB . Đư ng 3 th ng CI c t đư ng tròn t i E và c t BD t i K. b) Chöùng minh CK . 3)Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng AD vaø MB. 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R . b) EB 2 = EC.Ch ng minh: hai laø C khaùc D .

Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) . Baøi 19 :Cho hai ñöôøng troøn (O. c)Khi C di ñoäng treân nöûa ñöôøng troøn .R) vaø (O’.BD vaø BK laø phaân giaùc goùc CBD. Chöùng minh: Cho ñöôøng troøn (O.Goïi E laø trung ñieåm cuûa MB .By taïi E vaø F a) Chöùng minh töù giaùc AEMO noäi tieáp . e) Cho AB= 2R vaø r laø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc EOF .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R .Tieáp tuyeán taïi A cuûa (O’) caét (O) taïi C.BF = R2 d) Keû MH vuoâng goùc AB .Caùc tia AC vaø AD caét Bx laàn löôït taïi E vaø F .ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F 1)Chöùng minh : a)Töù giaùc MAOB noäi tieáp .C laø ñieåm treân nöøa ñöôøng troøn sao cho cung AC baèng cung CB .MB vaø M laø trung ñieåm cuûa EF. KI 2 CK e) Chöùng minh : . ñöôøng kính AD cuûa (O’) caét (O) taïi F. R’) caét nhau taïi A vaø B. R) coù ñöôøng kính AB. MB = MC .Chöùng minh 1 r 1 : < < 3 R 2 Baøi 18 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O.R) vaø (O’.OE = OQ.B veõ hai tieáp tuyeán Ax vaø By . 3) Tính khoaûng caùch töø A ñeán ñöôøng thaúng BD. = DI 2 CD Baøi 17 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O) coù ñöôøng kính AB .D di ñoäng treân cung CB thì AC. tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) caét (O’) taïi D. b)Töù giaùc CEFD noäi tieáp . c) ME2 = MA.d) Chöùng minh EH // AB. d)BC.Goïi K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua B Chöùng minh : a)BÔO’ = BÊA b)AB2 = BC. 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R . Ñöôøng kính AC cuûa (O) caét (O’) taïi E . Goïi M laø giao ñieåm cuûa CF vaø DE . b)EB 2 = EC.OF vaø AE.Töù giaùc MPOQ laø hình gì ? c)Chöùng minh: OP.Treân cung CB laáy ñieåm D tuøy yù ( D khaùc C vaø B ) . Chöùng minh : a)Tam giaùc ABE vuoâng caân .AE= ADAF vaø coù .Klaø giao ñieåm MH vaø EB .Qua moät ñieåm M thuoäc nöûa ñöôøng troøn naøy .EA c)AD // MB .ñöôøng thaúng EA caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø C khaùc A .BM caét OF taïi Q. R’) caét nhau taïi A vaø B .So saùnh MK vaø HK.keû tieáp tuyeán Bx vôùi nöûa ñöôøng troøn .Ñöôøng thaúng MC caét ñöôøng troøn taïi D khaùc C .keû tieáp tuyeán thöù ba caét caùc tieáp tuyeán Ax . b) AM caét OE taïi P . AC R = d)Töù giaùc ACKD noäi tieáp vaø AD R' Baøi 20 :Cho hai ñöôøng troøn (O.Töø A .AB e)Tam giaùc DBA caân.

Keû ñöôøng kính CE cuûa (O) .CD c)IC laø tia phaân giaùc cuûa goùc ngoaøi ñænh I cuûa tam giaùc AIB.Chöùng minh a) IA.Treân tia AB laáy moät ñieåm C naèm ngoaøi ñöôøng troøn .Tính dieän tích ∆ AKB vaø chu vi cuûa töù giaùc CDFE theo R.Moät ñieåm M di ñoäng treân d sao cho MC < MD vaø ôù ngoaøi ñöôøng troøn (O) .giaù trò khoâng ñoåi .DF = CD2 e) Caùc tieáp tuyeán taïi E vaø F cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc CFED ñoàng quy taïi moät ñieåm treân MB.Tia CP caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai I .R ) coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD vuoâng goùc nhau taïi ñieåm I khaùc O . B . d .B thì ñöôøng thaúng QI luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh . Baøi 24: .Goïi H laø trung ñieåm cuûa CD vaø giao cuûa OM .R) vaø moät ñöôøng thaúng d caét (O) taïi C vaø D . d) AB2 +CD2 = 4R2 vaø AB2+ BC2 + CD2 + AD2 = 8R2 Chöùng minh : a) Caùc töù giaùc MIHF . OH vôùi AB laàn löôït laø I . OHEI noäi tieáp . b)CI.ID b) Ñöôøng thaúng qua I vuoâng goùc AB thì ñi qua trung ñieåm cuûa CD.Chöùng minh a)Töù giaùc PDKI noäi tieáp . d) Khi Sñ cung CD baèng 600 vaø K thuoäc tia DA sao cho DK = DB . CFED. D thaúng haøng vaø CD = 2 OO’ b)Caùc töù giaùc AEMF .C coá ñònh ñöôøng troøn (O) thay ñoåi nhöng vaãn ñi qua A . d) CA. B thaúng haøng vaø A laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EBF. E vaø F . A . c) M .â Baøi 23: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O . Baøi 21 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây cung AB .Töø ñieåm chính giöõa P cuûa cung lôùn AB ke ûñöôøng kính PQ caét daây AB taïi D .Qua M keû hai tieáp tuyeán MA vaø MB .Caùc daây AB vaø QI caét nhau taïi K . c) Ñöôøng thaúng qua I vaø trung ñieåm cuûa BC thì vuoâng goùc AD.CE + DA. OO’EF noäi tieáp .IC = IB. Baøi 22:Cho ñöôøng troøn (O.CP = CK. d) Khi A . a) C . B .

giaùc ABC.OM 4 d)Ñöôøng thaúng AB ñi qua ñieåm coá ñònh . Baøi 26 : Cho ñöôøng troøn (O.ø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp .b) MA2 = MCMD vaø MC.Goïi AD .baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. Ñöôøng thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi C vaø D ( MC < MD ) . Baøi 25 : Cho ñöôøng troøn (O .CE . EI = vaø OH . baùn kính ñöôùng troøn ngoaïi tieáp . B thuoäc (O) ) .R ) coù OM laø baùn kính .MD = MI. AD .1 BA = 6cm ñöôøng Cho tam giaùc ABC coù B = 600 .AD . a) Chöùng minh töù giaùc BOCM laø hình thoi . Tam giaùc ABC coù AB = 6cm. CD theo R . b) Tính AB . BC = 8cm .2 BC =6cm Tam giaùc ABC coù B= 600 . Baøi 27 :Cho ñöôøng troøn (O.R ) coù AB laø ñöôøng kính . BE . BC laø daây cung trung tröïc cuûa OM .3 AC=8cm cao .A laø moät ñieåm baát kyø treân cung lôùn BC .MO AB 2 c) FI .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi (O) ( A . 24.OF = OI.C vaø D laø hai ñieåm naèm treân hai nöûa ñöôøng troøn khaùc nhau sao cho AC = R vaø OD ⊥ AB . CK. BE . d) Dieän tích tam caùc tam giaùc ACE vaø CDB. b) Tính dieän tích. Ĉ= 450 a) Tính ñoä daøi ñöôøng cao AH cuûa tam a)Soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc ACE vaø tam giaùc ACD b)Ñoä daøi caùc caïnh cuûa töù giaùc ACDB theo R c) Ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AE .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R . AC . AC . BC = 12cm . CF laø ba cao caét nhau taïi H a)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BE . AK laø ñöôøng a) Tinh BK . baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc ABC. 24. CF laø ba ñöôøng cao caét nhau taïi H . c)Chöùng minh tam giaùc MOH caân . d)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BHO .Tính 24. AK b)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp .ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. b) Tính soá ño caùc goùc BAC vaø BHC . dieän tích tam giaùc ABC . BE . CF.

Baøi 28 : Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O. Ñieåm S goïi laø gì trong tam giaùc QRP? c)Goïi I laø giao ñieåm cuûa RQ vaø AB . d laø trung tröïc cuûa ñoaïn BC. C ñoàng quy taïi S vaø laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi Q . b) Neáu MH ⊥ AB . * Robert Simson(1687-1768) nhaø toaùn hoïc Scotland c) Neáu O laø giao ñieåm cuûa d vôùi ñöôøng thaúng noái . Chöùng minh: a) Neáu H laø giao ñieåm cuûaAD vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc a)Neáu MH ⊥ AB . Baøi 30 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O) AD . J laø giao ñieåm cuûa PQ vaø AC Chöùng minh töù giaùc ARIS noäi tieáp . J thaúng haøng . b) Goïi E vaø F laàn löôït laø giao ñieåm cuûa RP vôùi AB vaø AC . MED theo R f) Haõy giaûi laïi caâu e khi N laø giao ñieåm cuûa tia phaân giaùc goùc AMD vôùi AD.e) Goïi K laø trung ñieåm HC . R . Chöùng minh a) Chöùng minh CA = CB . K thaúng haøng (Ñöôøng thaúng IHK noùi treân goïi laø ñöôøng thaúng SimSon*).R) M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC. S . AM laàn löôït laø ñöôøng cao vaø trung tuyeán cuûa tam giaùc ABC . a)Chöùng minh Q caùch ñeàu caùc ñænh cuûa tam giaùc BSC. B . I .Chöùng minh töù giaùc EFDK noäi tieáp .ñöôøng thaúng MN caét AC taïi E . MK ⊥ AC vaø I laø giao ñieåm cuûa HK vaø BC thì MI ⊥ BC.Chöùng minh AQ vuoâng goùc RP. a) Chöùng minh C laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc MAB c) Töù giaùc ACBO vaø MADBlaø hình gì?Tính dieän tích caùc töù giaùc treân theo R. MI ⊥ BC vaø MK ⊥ AC.Chöùng minh E laø trung ñieåm MN e) Tính ñoä daøi MN vaø dieän tích caùc tam giaùc MND. d) Chöùng minh ba ñieåm I . f)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc EFD Baøi 29 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O. d) Goïi N laø trung ñieåm AD . P . c)Neáu MH ⊥ AB . MI ⊥ BC vaø K laø giao ñieåm cuûa HI vaø AC thì MK ⊥ AC.Caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc keû töø caùc ñænh A . thì ba ñieåm H . R ) .

Qua A veõ moät caùt tuyeán thay ñoåi MN ( M ∈ (O).Goïi P laø ñieåm treân daây AB sao cho AP = 2 BP. c) MN. 2 = BC ..Töø moät ñieåm C treân d ( C naèm ngoaøi ñöôøng troøn ) .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OP keû töø P caét ñöôøng thaúng CA ôû E vaø caét ñöôøng thaúng CB ôû D . O .Caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa ñöôøng troøn (O) caét nhau taïi C . H . M cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .AE2 2) Cho bieát AB = R 3 . N .Chöùng minh : a)BM = CN . Hai tieáp tuyeán taïi M vaø N cuûa hai ñöôøng troøn caét nhau taïi K.keû hai tieáp tuyeán CM vaø CN ( M vaø N thuoäc (O) ) .ABC thì H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC.ñöôøng thaúng d khoâng qua O caét ñöôøng troøn taïi hai ñieåm A vaø B . tröïc taâm H vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC thì O laø taâm cuûa (ABC).Ñoaïn thaúng CO caét (O) taïi I .ñöôøng thaúng OH caét tia CN taïi K. OPAE noäi tieáp . G laàn löôït laø tröïc taâm . AH = BC b) Naêm ñieåm B. N ∈ (O ' ) ).GoÏi H laø trung ñieåm AB . c) CE. G thaúng haøng.C . Chöùng minh: 1)Chöng minh: a) Caùc töù giaùc OPDB . ABC.Tính dieän tích tam giaùc EOC theo R . Chöùng minh O . d) Tìm vò trí cuûa caùt tuyeán MN ñeå MN lôùn nhaát Baøi 32 :Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O. Baøi 34 : Cho ñöôøng troøn ( O. c) Töù giaùc KMBN noäi tieáp vaø soá ño goùc MKN khoâng ñoåi .R) vaø moät daây cung AB khoâng qua taâm . bNeáu G laø giao ñieåm cuûa AM vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø tröïc taâm H cuûa tam giaùc ABC thì G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC Baøi 33 :Cho ñöôøng troøn (O.Hai tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) vaø (O’)laàn löôït caét (O’) vaø (O) taïi D vaø C. b) P laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng DE .CD = CA2 . d) Vôùi H . b)Soá ño caùc goùc MBN.R ) . Baøi 31: Cho hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) caét nhau taïi A vaø B (Taâm ñöôøng troøn naøy naèm ngoaøi ñöôøng troøn kia).troïng taâm cuûa tam giaùc ABC. MN // BC . Chöùng minh: a) ∆BMN vaø ∆AOO’ ñoàng daïng .R) vaø Â= 450ù BM vaø CN laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . AND khoâng thay ñoåi.

a)MO laø trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB vaø E caùch ñeàu ba caïnh cuûa tam giaùc MAB. CN . 3) BI caét AE taïi J . BHCD laø hình gì? e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD . Baøi 38. B thuoäc (O) ) .Töø A veõ tieáp tuyeán AB vaø caùt tuyeán ACD (naèm giuõa A vaø D ) 1) C.Ñöôøng thaúng MC caét AB taïi S . 2) KN. Tia 1)Chöùng minh töù giaùc KACF noäi tieáp ñöôøng troøn .O.Chöùng minh töù giaùc IJCF noäi tieáp . Chöùng minh töù giaùc Baøi 37: Cho ñöôøng troøn (O. B thuoäc (O) ) . Baøi 35: Cho ñöôøng troøn (O) vaø ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn .Qua M veõ hai tieáp troøn .ñöôøng thaúng AE caét BC taïi F . b)Tam giaùc MAB ñeàu . 4) Ñöôøng thaúng BH caét (O) taïi F .H . . Mlaø moät ABOE coù boán ñieåm cuøng thuoäc moät ñöôøng ñieåm sao cho OM = 2R .AD. IE caét (O) taïi K thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi E vaø F ( ME < .1: Cho ñöôøng troøn (O.Tính dieän tích ∆MAB. MN 4) Moät ñöôøng thaúng qua O song song MN caét tia CM vaø CN taïi E vaø F .1 : Cho hình vuoâng ABCD coù ñoä daøi caïnh laø a .d) Caùc töù giaùc BMON . Baøi 36.Xaùc ñònh vò trí C treân d ñeå dieän tích tam giaùc CEF nhoû nhaát . 2) Goïi H laø trung ñieåm CD .D I thaúng haøng .Chöùng minh 1) Chöùng minh : KF // CD.Xaùc ñònh taâm I.Chöùng minh AK laø tieáp tuyeán cuûa (O) . MONH .R) . 2) Goïi C laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua O . Chöùng minh dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆MBS gaáp ba laàn dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆ASC .Goïi E laø trung ñieåm CD . Ñöôøng 3) Veõ tia Bx // CD caét (O) taïi I . c)MA = AF vaø töù giaùc MAFB laø hình thoi .Tia vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét CD taïi K. 1) Chöùng minh AB2 = AC. tuyeán MA vaø MB ( A . Mlaø moät ñieåm sao cho OM = 3R . 2) Chöùng minh tam giaùc KAF vuoâng caân vaø ba ñieåm B. MF ) .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A . 5) Tím vò trí cuûa caùt tuyeán ACD ñeà dieän tích tam giaùc AID lôùn nhaát .KO 3) I caùch ñeàu CM .N cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn.KC= KH. AB theo R.R) .

CN vaø AB keùo daøi caét nhau taïi E . b) Chöùngminh DF.ñoái cuûa tia MO caét ñöôøng troøn taïi C .Goïi M laø ñieåm treân (O) vaø P . Baøi 41: Cho hai ñöôøng troøn taâm O .DC .Tính 4) Tính dieän tích tam giaùc BJC theo a . 2) Goïi S laø fgiao ñieåm cuûa AP vaø CQ . 3) Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích caùc tam giaùc MDC . DBC 4) Tæ soá dieän tích hai tam giaùc DAK vaø BCK (Vôùi K laø giao ñieåm CD vaø AB ) Baøi 38.Ñöôøng thaúng vuoâng goùc MQ taïi M caét ñöôøng troøn (O) taïi P.Q thaúng haøng .Tính soá ño goùc CSP. 3) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AP vaø MQ . DGC .1 : Cho ñöôøng troøn (O.2 : ABOC laø hình Cho hình veõ : a) Chöùng minh vuoâng b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD .DN vaø KB caét nhau taïi F .Qua I veõ daây cung MQ vuoâng goùc vôùi OA ( M ∈ cungAC .DN = DK. Q ∈ cungAD) . O . b) Caùc ñieåm P. 5) Tính chu vi töù giaùc IDEF theo a Baøi 36. Goïi D laø trung ñieåm MA . a) Chöùng minh töù giaùc KFNC noäi tieáp moät ñöôøng troøn . goïi I laø trung ñieåm cuûa OA . c) Tieáp tuyeán taïi N cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng AB taïi I .hai ñöôøng kính AB vaø CD vuoâng goùc nhau .Chöùng minh raèng : a) MH. 5cm ) coù AB laø ñöôøng kính (d) laø tieáp tuyeán taïi A .Treân cung nhoû BC laáy ñieåm N ( N khaùc B vaø C ) . I laø trung ñieåm cuûa PQ. 1) Chöùng minh raèng : a)Töù giaùc PMIO laø hình thang vuoâng .Chöùng minh IE = IF .Q laàn löôït laø hình chieáu cuûa M treân AB vaø (d) .ñöôøng thaúng MO laàn löôït caét AB vaø BD taïi I vaø G . BE BF theo baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (O) 1) Ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc MAB 2) Ñoä daøi caïnh C A . EB KE d) Chöùng minh = FB KA Baøi 40.Veõ ñöôøng kính CD taïi K (D ∈ cung nhoû AB ).MQ = MP2 .2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø dieän tích tam 3 giaùc ABC laø 2 Baøi 39 :Cho ñöôøng troøn ( O ) vaø moät daây cung AB khoâng ñi qua taâm .

C là trung đi m c a đo n th ng AO. b) MA . Qua A k cát tuy n song song v i EF c t đư ng tròn (O). ti p tuy n chung v i hai đư ng tròn (O) và (O’) v phía n a m t ph ng b OO’ ch a đi m B. AN . 1) Ch ng minh IA vuông góc v i CD. K khác I). c) K thu c cung nh MN. M.2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø ñöôøng cao AH = 2 2 Bài 43 : Cho n a đư ng tròn tâm O đư ng kính AB = 2R. ATM vaø AIP . Ch ng minh : 1)Chöùng minh tam giaùc AIO vuoâng . m t đi m I n m gi a A và O sao cho AI = 2/3AO . Bài 45 : Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau t i A và B. 3) Tính di n tích ∆ABD khi K là trung đi m c a đo n th ng CI. đi m A n m ngoài đư ng tròn (O). Cx c t n a đư ng tròn trên t i I. 2)Tieáp tuyeán taïi M caét ñöôøng thaúng (d) ôû T .. song song v i MN c t AM. MB = R2. K là m t đi m b t kì n m trên đo n th ng CI (K khác C . K ti p tuy n t i K c t AM. đư ng th ng ch a đư ng kính. 2) Ch ng minh t giác IEBF là t giác n i ti p. K dây MN vuông góc v i AB t i I. AOM ñoàng daïng . Bài 44 :Cho đư ng tròn (O).CQ = BC2/4 . G i C là đi m tùy ý thu c cung l n MN. d) Cho bieát : OA = 2R . D cùng n m trên m t đư ng tròn. D. 4) Ch ng minh r ng : Khi K di đ ng trên đo n th ng CI thì tâm c a đư ng tròn ngo i ti p ∆ AKD n m trên m t đư ng th ng c đ nh. 3) Ch ng minh đư ng th ng AB đi qua trung đi m c a EF. AN l n lư t t i B và C.b) MP laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc QHP. Tính SMBCN theo R. 2) Ch ng minh ∆MNK cân. AI . 4 ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AQ . a) T giác MNCB là hình thang cân. tia AK c t n a đư ng tròn đã cho t i M. đư ng th ng Cx vuông góc v i đư ng th ng AB. 3) Chöùng minh caùc caëp tam giaùc AIQ . AP bieát AT = 10 cm Baøi 40. Bài 42: Cho đư ng tròn (O .Chöùng minh MA laø phaân giaùc cuûa hai goùc QMO vaø TMP . tia BM c t Cx t i D. R). Ti p tuy n v i n a đư ng tròn tâm O t i đi m M c t Cx t i N. sao cho C không . K ti p tuy n AM. Ch ng minh : BP. Đư ng th ng CE và đư ng th ng DF c t nhau t i I. C. m t đư ng kính AB c đ nh. AN l n lư t t i P và Q. có ti p đi m th t là E và F. (O’) th t t i C. 1) Ch ng minh r ng b n đi m A.

b) Ch ng minh ∆AME đ ng d ng v i ∆ ACM và AM2 = AE. Xác đ nh các v trí c a D và E đ di n tích tam giác DME đ t giá tr nh nh t. G i E là giao đi m c a DO và AC. N và B. Chöùng minh : Ch ng minh b n đi m D. ti p tuy n này c t đư ng th ng AB K. k các ti p tuy n AB. a) Ch ng minh t giác IECB n i ti p đư c trong đư ng tròn. a) Ch ng minh ∠ BMD = ∠ BAC. n i S v i C c t (O) t i M .Ñöôøng thaúng qua E vuoâng goùc vôùi EB caét CD taïi F . hai đi m C và D thu c đư ng tròn. Naüng) Cho hình vuoâng ABCD . Bài 48. trùng v i M. N i AC c t MN t i E. d) Hãy xác đ nh v trí c a đi m C sao cho kho ng cách t N đ n tâm đư ng tròn ngo i ti p tam giác CME là nh nh t. K cùng thu c m t đư ng tròn. B là trung đi m c a cung nh CD. Baøi 50 : ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 .Noái B vôùi E .Ñaø Bài 47: T đi m A ngoài đư ng tròn (O). K đư ng kính BA . MD c t AB t i K .AC. a) Töù giaùc CBEF noäi tieáp ñöôïc trong moät ñöôøng troøn .AC . Có hai đư ng th ng lưu đ ng và vuông góc v i nhau t i M c t các đo n AB và AC l n lư t t i D và E.Xaùc ñònh taâm I cuûa ñöôøng troøn ñoù .OS = R2.IB = AI2.goïi E laø trung ñieåm cuûa AD . b) Ch ng minh : HK // CD. 1 : Cho tam giác ABC vuông t i A có M là trung đi m c a BC. c) Ch ng minh : OK. Baøi 49 ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . b) ED laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm I c) BE = 2 EF . t đó suy ra t giác AMHK n i ti p. trên tia đ i c a tia AB l y đi m S.Bài 46 : Cho đư ng tròn tâm O bán kính R. Qua E v ti p tuy n th hai v i đư ng tròn (O). Trên tia đ i c a tia BC l y đi m D. B. C là các ti p đi m). c) Ch ng minh AE. O.Haø . d) FE laø phaân giaùc cuûa goùc DFB .AI. MB c t AC t i H. AC v i đư ng tròn (B.

1) Chöùng minh : a) Töù giaùc AMEC laø töù giaùc noäi tieáp b) Goùc ACM baèng goùc KHM.Laáy ñieåm M tuøy yù naèm giöõa A vaø B .noäi ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A . R’) . c) Caùc ñöôøng thaúng BH . AB < AC ) 1) OO’ vuoâng goùc AB . b) Chöùng minh CE.DA c) Chöùng minh OC vuoâng goùc DE .haõy xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc AHBC laø hình thang caân . đư ng th ng (d’) c t (O) t i M và c t (O’) t i N sao cho AB là phân giác c a góc MAD.hai ñöôøng cao AD vaø BE caét nhau taïi H ( D ∈ BC . đư ng th ng (d) c t (O) t i C và c t (O’) t i D. vaø AC ñoàng qui. E ∈ AC . Qua A v hai đư ng th ng (d) và (d’).Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng OO’ vaø coù chöùa ñieåm B veõ T T’laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn ( T thuoäc (O) vaø T’thuoäc (O’) ) .2: Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau hai đi m A và B.IA suy ra I laø trung ñieåm a)Ch ng minh AEDB vaø CDHE laø caùc töù giaùc noäi tieáp . 2) Giaû söû AC< AB .CA = CD. . Caùc ñöôøng thaúng CM vaø AE laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi caùc ñieåm thöù hai laø H vaø K Bài 48. Ch ng minh r ng CD = MN.Goïi I laø giao ñieåm cuûa AB vaø TT’.R ) vaø ( O’.Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O .R ) . Baøi 51 : Baøi 53: (Phoûng theo baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Goïi A vaø B laø caùc giao ñieåm cuûa hai ñöôøng troøn (O. EM .CB DB .DC = DH.Ñöôøng troøn ñöôøng kính BM caét ñöôøng thaúng BC taïi ñieåm thöù hai laø E . 2) IT2 = IB .Chöùng minh ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 .

Chöùng minh ) Moät ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai caïnh Ox vaø Oy cuûa goùc xOy laàn löôït taïi A vaø B .goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC . BD caét AM vaø AN taïi I vaø K .Tính KI AH 3) Chöùng minh S∆CIK = EB CB = EA CA 2) Goïi a.H laø tröïc taâm tam giaùc ABC vaø K laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A treân caïnh BC.CF laàn löôït laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc ABC .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .AN = AI.AM 2) Goïi H laø giao ñieåm cuûa NI vaø MK .1 Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) vaø AD .Goïi I laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CAN .Hai ñöôøng thaúng AE vaø OB caét nhau taïi K 1).BE .Chöùng minh KO vaø CI caét nhau taïi moät ñieåm thuoäc ñöôøng troøn (O) Baøi 54: (Phoûng theo Baøi 52 : ( Ñeà thi lôùp 10 02-03 .Chöùng minh a)Töù giaùc AIND noäi tieáp ñöôøng troøn suy ra NI ⊥ AM b) AK . OB OA .Töø ñieåm A veõ ñöôøng thaúng song song vôùi OB caét ñöôøng troøn ñaõ cho taïi ñieåm thöù hai laø C .Q laàn löôït laø giao ñieåmcuûaAD.Treân caïnh BC vaø CD laáy hai ñieåm töông öùng M vaø N sao cho MÂN = 450 .c thöù töï laø khoaûng caùch töø C ñeán AB .TT’ 1 3) SOIO’ = S OO’T’T 2 4) B laø troïng taâm cuûa tam giaùc ATT’ khi 3 ( R + R’ ) vaø chæ khi OO’ = 2 d) Ñöôøng phaân giaùc trong AN cuûa goùc A cuûa tam giaùc ABC caét BC taïi N vaø caét ñöôøng troøn (O) taïi K khaùc A .Tia OC caét ñöôøng troøn taïi E .Chöùng minh a2= bc 1) Chöùng minh OK = KB vaø SMNIK Baøi55. Goïi M.CF vôùi ñöông troøn (O) Baøi 57 :( Ñeà thi HSG 03 -04.Voøng 1 ) Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .N. b .Haûi phoøng baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Cho hình vuoâng ABCD .BE. Chöùng minh raèng : AM BN CQ + + =4 AD BE CF .

IB MP 2) Tính tæ soá MQ Chí Minh) Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .IA = MP.2 Chop tam giaùc ABC . HSG 03 -04 .ñöôøng kính AI .M laø ñieåm treân ñoaïn CI ( M khaùc C vaø D ) .ñöôøng thaúng AM caét ñöôøng troøn (O) taïi D . 95 -96 Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho hình vuoâng ABCD coá ñònh caïnh a .Goïi E laø trung ñieàm AB vaø K laø trung ñieåm OI .Treân caùc tia ñoái cuûa tia BA vaø CA laáy caùc ñieåm E vaø F (khaùc B vaø C )theo thöù töï . AC + ≥2 MF ME AF .Tìm vò trí cuûa C ñeå AE. AE naøo daáu “= “xaûy ra Khi Baøi 56:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB vaø moät ñieåm C thuoäc ñoaïn AB .ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét ñöôøng thaúng CD taïi K . goïi I laø trung ñieåm cuûa caïnh BC . 2) Khi C coá ñònh .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn .Tìm vò trí cuûa M ñeå S∆CEF lôùn Baøi 59( Ñeà thi nhaát .Ñieåm E di chuyeån treân caïnh CD ( E ≠ D ) Ñ öôøng thaúng AE caét ñöôøng thaúng BC taïi F .C di ñoäng .DC taïi P vaø Q . Baøi 61: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 .Thaønh phoá Hoà 1)Chöùng minh DM. Chöùng minh: Tính ñoä daøi AK vaø dieän tích tam giaùc ABC 1 bieát raèng OM= HK = KM vaø AM = 30cm.BAØI 55.Tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AMI taïi M caét caùc ñöôøng thaúng BD .M di ñoäng .Ñöôøng thaúng qua M vuoâng goùc MC caét caùc tieáp tuyeán qua A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn taïi E vaø F . 4 MB MC AB.BF lôùn nhaát . 1) Khi M coá ñònh . . Chöùng minh töù giaùc AEKC noäi tieáp ñöôøng troøn .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .Voøng 2 ) Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .BF caét CE taïi ñieåm M . Baøi 58: :( Ñeà thi HSG 03 -04.

AB laàn löôït taïi .K vaø I di chuyeån treân moät ñöôøng thaúng coá ñònh khi E di ñoäng treân CD. B’K ⊥d. 1) BÊD = D ÂE vaø DE 2 = DA .Tieáp tuyeán taïi A cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng BC taïi E .Haï AM ⊥ d .Goïi d laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O) taïi C . 3)Chöùng minh töù giaùc ABFI noäi tieáp ñöôïc .suy ra ∆AKF vuoâng caân 2)Goïi I laø trung ñieåm cuûa FK .(D khaùc A vaø B ) . Baøi 63: Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) . 5) Haõy chæ ra vò trí cuûa E ñeå EK ngaén nhaát . Ñaø Naüng ) Cho ñöôøng troøn taâm O vaø moät daây cung AB cuûa ñöôøng troøn ñoù . 02 03 tröôøng Leâ Quyù Ñoân .Chöùng minh : Baøi 60. 4) Cho DE = x (0 < x ≤ a ) .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn(khaùc A vaø B) .MB (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . AA’ vaø BB’ laø hai ñöôøng cao .Baøi 60.R) . c)Toàng dieän tích cuûa tam giaùc ACM vaø BDM 2) Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa : a) Dieän tích vaø chu vi tam giaùc MAB. Cho BD = b .C . Goïi I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc vaø tieáp xuùc vôùi BC. 02 -03 tröôøng Traàn Ñaïi Nghóa TP Hoà Chí Minh ) Cho tam giaùc ABC ( AB < AC ) noäi tieáp (O.Chöùng minh laøtaâm ñöôøng troøn qua A .1:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB=2R .. AC. AC = b . BN ⊥ d . A’H ⊥ d. CD = c .Tieáp tuyeán cuûa (O) taïi M caét caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn (O) taïi C vaø D 1)Chöùng minh ∆ABF = ∆ADK . AB = a . F .Tính EA . b) Dieän tích vaø chu vi töù giaùc ACDB. Baøi 62: 1)Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa: a)Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam giaùc COD.Chöùng minh OI + AB ≥ 2 2 S Baøi 65: Cho ∆ABC vôùi BC = a . AD laø phaân giaùc trong .2: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 .Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa ∆AEK theo a vaø x .CD caét cung AB cuûa ñöôøng troøn (O) taïi E ( E naèm giöõa C vaø D ) . b) Tích MA.Keû daây CD cuûa ñöôøng troøn taâm I coù ñöôøng kính OC .Caùc tieáp tuyeán veõ töø A vaø B cuûa ñöôøng troøn caét nhau taïi C .DB 2) Goïi S laø dieän tích töù giaùc AIOB .

Cho tam giaùc ABC vôùi BC = a .veõ hai tieáp tuyeán IA vaø IB ñeán (O) . OAB.Veõ BK ⊥ AI taïi K vaø AH ⊥ BI taïi H . BD . c) Tính dieän tích caùc tam giaùc OCD . C’. sñcung BC = 450 .Goïi H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc . nöûa chu vi tam giaùc ABC vaø baùn Baøi 67. b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AB . N thaúng haøng.BD . c . 2) Chöùng minh töù giaùc AEHI noäi tieáp .D sao cho Sñ cung AB = 300 .2: Cho ñöôøng troøn taâm (O.E laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC vaø AC . 2) Chöùng minh A . sñ cung CD =1200 a)Tính soá ño caùc cung AC . Chöùng minh: A’H = B’K vaø MH = NK Baøi 64. 3 Chöùng minh ba ñieåm M .C .Goïi O’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa O qua ñöôøng thaúng B’C’. e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AC .Keû caùc ñöôøng cao AA’ vaø BB’cuûa tam giaùc ABC . d*) Tính dieän tích töù giaùc ABCD theo R . Baøi 64.Töø moät ñieåm ôû ngoaøi ñöôøng troøn AC = b . Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . OBC . p . D thaúng haøng . Treân 1) Chöùng minh MN ñi qua trung ñieåm S cuûa AH.Goïi S . Baøi 66: coù goùc A = 450 noäi tieáp ñöôøng troøn (O. E .1:Cho tam giaùc ABC 1)Tính AF .R) .Chöùng minh tam giaùc OIE ñoàng daïng vôiù tam giaùc AHB.Goïi M laø tam giaùc ABC. B D theo a . Baøi 69 . B .D . 2 ñöôøng troøn theo chieàu kim ñoàng hoà laáy theo thöù töï caùc ñieåm A . b .r laàn löôït laø dieän tích .coøn I .M vaø N laàn löôït laø hình chieáu cuûa H leân phaân giaùc trong vaø phaân giaùc ngoaøi cuûa goùc A trong tam giaùc ABC.1: . 1 4 ) Chöùng minh OI = AH . B’. I . F . H . O’cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn vaø tính B’C’ theo R. K . AB = a .R) . 3) Boán ñieåm E . 2) Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC . 1) Chöùng minh töù giaùc CC’OB’ laø hình thang caân . DC .

Chöùng minh Baøi 68: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp trong ñöôøng troøn taâm O . kính ñưôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC .2:Cho hai ñieåm A vaø B coá ñònh . B . r ha hb hc 2)Goïi C laø giao ñieåm cuûa IO vaø AB .MA vaø AD // IB . DK laàn löôït vuoâng goùc vôùi caïnh BC. 1)Töù giaùc GHDI vaø BKHI noäi tieáp .1:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A chu vi laø 2p.Caùc tia CH vaø IG caét nhau taïi K .Haï DH .Chöùng minh ñöôøng thaúng MN luoân ñi qua ñieåm coá ñònh khi hai ñöôøng troøn thay ñoåi Baøi 73 . AM 3)Goïi D laø giao ñieåm thöù hai cuûa IK vaø (O) Tính baùn kính ñöôøng troøn noäi Chöùng minh MB2 = MK. 1) Chöùng minh tam giaùc BDF ñoàng daïng tam giaùc ADC. 1) Chöùng minh S = p. laø a vaø Baøi 70.hb = + + 1)Chöùng minh IO vuoâng goùc AB . 2) Chöùng minh tam giaùc DCF ñoàng daïng tam giaùc BAD.Laáy ñieåm D treân cung BC khoâng chöùa ñieåm A . C .Chöùng minh hai tam giaùc AKB vaø AMC ñoàng Baøi 67. tieáp moät 4 ) Chöùng minh AB tieáp xuùc vôùi ñöôøng roøn tam giaùc vuïoâng coù caïnh huyeàn ngoaïi tieáp tam giaùc IKB.hc laø chieàu cao cuûa tam giaùc ABC haï töø A .r 1 1 1 1 2) Chöùng minh trong ñoù ha .Keû daây AE song song BC daây DE caét caïnh BC taïi F . AB.2: daïng . DI .Töø giao ñieåm H cuûa AB vôùi CE haï IH ⊥ BC taïi ñieåm I .suy ra AB2 = 2AK . BC AB AC Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng 3) Chöùng minh : DH = DI + DK .trung ñieåm cuûa IB . bieát (O) vaø (O’) caét nhau taïi M vaø N . AM caét (O) taïi A vaø K . AC . 2) KC laø tia phaân giaùc cuûa goùc IKA Baøi 70. vaø ñieåm D treân caïnh BC .Ñöôøng troøn taâm O vaø ñöôøng troøn taâm O’ laàn löôït tieáp xuùc AB taïi A vaø B .Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng vôùi D qua AB vaø G laø giao ñieåm cuûa AB vôùi DE .

d caét AC vaøBC laàn löôït taïi F vaø E . 3)Töù giaùc CMON noäi tieáp . B’. Cho hai ñöôøng troøn (O.B thaúng haøng . Baøi 74 . d) HE caét (I) taïi D . M vaø N di ñoäng treân BC . R)coù M . C’ Ñöôøng thaúng B’C’ caét OA ôû H vaø BC ôû K .B coá ñònh . HE caét MN taïi K .I laø ñieåm coá ñònh treân AB . ( IB< IA ) vaø (BC < CA ) . c) Keû daây AE cuûa (I) song song MN .Chöùng minh ba ñieåm F . H . A thaúng haøng . Baøi 71 . N .Tam giaùc MNE coù tính chaát gi? 5) Chöùng minh trung ñieåm I cuûa MN thuoäc ñöôûng thaúng coá ñònh Baøi 77: . N laø trung ñieåm cuûa AB vaø AC .Keû ñöôøng thaúng d qua I vaø vuoâng goùc vôùi AB . C’ .CA sao cho BM = CN a) b) c) d) Hai tam giaùc OAA’ vaø OA’H ñoàng daïng .IB . Naêm ñieåm O . Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû C . B’. Chöùng minh töù giaùc BHDM noäi tieáp . K thaúng haøng . c)Cho A .C thay ñoåi . R ) . b)Ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CEF caét AE ôû N .IF = IA. b) Chöùng minh goùc IAC = goùc HAB .Ñöôøng troøn (I) ngoaïi tieáp tam giaùc AMN 4) Chöùng minh ba ñieåm I . ñöôøng cao AH . R ) vaø (O.troøn (O .A . 4) Ñöôøng thaúng qua O vuoâng goùc vôùi MN caét AB taïi E .I .Goïi M laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua I a) Chöùng minh O . AA’ caét OK ôû M . 1) Tính dieän tích phaàn hình troøn naèm ngoaøi tam giaùc ABC theo R 2)Chöùng minh OM = ON . M cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn . a)Chöùng minh ∆IME ñoàng daïng ∆IFA vaø IE. Ñöôøng troøn (O) noäi tieáp tam giaùc ABC tieáp taïi caùc ñieåm A’.Chöùng minh ( AEF ) luoân luoân ñi qua hai ñieåm coá ñònh vaø taâm ñöôøng troøn ñoù naèm treân ñöôøng thaúng coá ñònh . AA’ vuoâng goùc OK . Töù giaùc AHMK noäi tieáp . Baøi 72 .Chöùng minh Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp (O .Chöùng minh KM = KN .

Goïi (O .Xaùc ñòmh ñieåm coá ñònh aáy . Baøi 78 (Thi lôùp 10 Buøi Thò Xuaân 94-95 HCM) Cho ∆ABC caân taïiA vaø ñieåm D di chuyeån treân caïnh BC ( D khaùc B vaø C ) .D .Döïng qua D hai ñöôøng troøn (O . R” ) laàn löôït laø caùc ñöôøng troøn noäi tieáp cacù tam giaùc ABC . (O” . 3) Chöùng toû toång R+R’ khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm D treân caïnh BC 4) Tìm ñöôøng di chuyeån cuûa trung ñieåm M cuûa ñoaïn thaúng OO’ 1)Chöùng minh khi (d) thay ñoåi thì moãi ñieåm M vaø N di chuyeån treân moät ñöôøng troøn coá ñònh ñi qua . ACH . 2) Chöùng toû ba ñieåm A .R’) caét nhau taïi A vaø B .hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi K vaø D . 1)Chöùng toû töù giaùc ABKD noäi tieáp ñöôïc. Tam giaùc ABCvuoâng taïi A coù ñöôøng cao AH . Cho hai ñöôøng troøn (O.Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD vaø N laø ñieåm ñoái xöùng cuûa C qua D .AK khoâng ñoåi . 6 ) Cho OM = 2R . R ) . R’) laàn löôït tieáp xuùc vôùi AB taïi B vaø AC taïi C . ABH .Tính dieän tích caùc tam giaùc 3 OMN vaø EBM theo R. 2)Vôùi vò trí naøo cuûañöôøng thaúng (d) thì tam giaùc BCD coù dieän tích lôùn nhaát . Baøi 76 . R’ ) . R’) caét nhau taïi A vaø B . Baøi 75 .Chöùng minh 1)Chöùng minh ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng CD luoân ñi qua ñieåm coá ñònh . R ) vaø (O. a) b) c) d) R2 = R”2 + R’2 OA = OO’ R” + R’ ≤ R 2 .Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh A caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D . Chöùng minh O laø tröïc taâm cuûa tam giaùc AO”O’. R ) vaø (O’.K thaúng haøng vaø tích AD .Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh B caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D .Chöùng toû tam giaùc AKM vuoâng caân. e) Ñöôøng thaúng O’O” caét AB vaø AC ôû K vaø M . (O’ .

So saùnh BM vaø CN .Ñöôøng vuoâng goùc vôùi BC taïi D caét ACôû E vaø caét tia AB ôû F. CN laø hai trung tuyeán . MB < MC ) ) .C . b) Goïi M laø trung ñieåm EF . Cho ñöôøng troøn taâm O coù ñöôøng kính BC . C thuoäc caét nhau taïi E . Tính MA. a) Chöùng minh töù giaùc ADCF noäi tieáp .E D .Chöùng toû naêm ñieåm A .Laáy ñieåm M naèm trong hình vuoâng sao cho MÂB = MBA = 150 .Goïi D laø moät ñieåm thuoäc daây AB .1 : Cho ñöôøng troøn (O) .2 : Cho hình vuoâng ABCD .Chöùng minh tam giaùc MCD ñeàu . = b . BC = a .MD coù giaù trò khoâng ñoåi khi D di ñoäng treân daây AB. c)Goïi O’ laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc 1 ACD .Chöùng toû töù giaùc ACED noäi tieáp . 2)Caùc tieáp tuyeán taïi C vaø D cuûa hai ñöôøng troøn ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn keû tieáp tuyeán MA (A ∈ (O)) vaø caùt tuyeán MBC ( B.Goïi A laø moät ñieåm treân cung BC sao cho AB< AC .BD= 12 cm vaø goùc giöõa AC vaø BD baèng 300 .Goïi M laø moät ñieåm chính giöõa cuûa cung nhoû AB . K cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .Veõ ñöôøng kính MN caét AB taïi I . b)Chöùng minh tích MC. Baøi 81.Chöùng minh MÂB = AÔ D 2 d)Chöùng minh ba ñieåm A . Baøi 82.Chöùng minh Goùc AME = goùc 2ACB . (O) . O’ . AC 3)OC vaø OD caét nhau taïi K . N thaúng haøng vaø M A laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ACD. a)Chöùng minh töù giaùc CDIM noäi tieáp ñöôïc .Tính dieän tích töù giaùc ñoù . D laø moät ñieåm treân baùn kính OC .Tia MD caét ñöôøng troøn (O) taïi C . Baøi 80 : Baøi 82.Baøi 81.1 : Cho töù giaùc ABCD coù AC = 10 cm .Cho AB = c . Baøi 79: Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây AB . töø moät A vaø B Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa chuùng .2 : Cho tam giaùc ABC coù AB < AC vaø BM .

E . N . d) Goïi K laø giao ñieåm CF vaø ñöôøng troøn (O) .Chöùng minh raèng D .Treân nuûa maët phaúng coù bôø AB coù chöùa ñieåm C keû tia Ax vaø By vuoâng goùc AB .Keû tieáp tuyeán BK vôùi (O) ( K laø tieáp AB ñieåm ) .Baøi 85: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O.AM = AB2 . Baøi 86. .AB vaø keùo daøi caét nhau taïi I . R ) .2: Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O .Khi ñoù chöùng minh heä thöùc IC. Veõ ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính HC .Goïi E laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD . b) Tích AE ..Chöùng minh B .F thaúng haøng vaø OM ⊥ AK a) b) c) d) e) AD.1: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao.CE d) Veõ hình bình haønh BDKM ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BKM caét ñöôøng troøn (O) taïi ñieåm thöù hai N . I laø ñieåm thuoäc caïnh AB . MA = MB +MC MA +MB +MC ≤ 4R MA2 +MB2 + MC2 = 6R2 MA4 +MB4 + MC4 = 18R4 1 1 1 f) = + MD MB MC Baøi 83 : Cho hình thang ABCD coù ñaùy lôùn AD .Chöùng minh raèng : a)Chöùng toû töù giaùc BIKD noäi tieáp vaø IK// BC . F laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC . c)Hình thang ABCD caàn ñieàu kieän gì ñeå töù giaùc AIKD laøhình bình haønh.IE=ID.Ñieåm D di ñoäng treân cung AC .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc IC keû qua C caét Ax vaø By taïi M vaø N . M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC .ñaùy nhoû BC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .Caùc tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm (O) taïi B vaø D caét nhau taïi K . M thaúng haøng . a)Goùc AFB = goùc ABD . MA caét BC taïi D .Tính tæsoá BK Baøi 86.Chöùng minh raèng : c) Chöùng minh AM laø tieáp tuîeán cuûa ñöôøng troøn (O) . Baøi 84 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi C ( CA > CB ) . R) . BF khoâng ñoåi .

Baøi 88: Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính .IK caét AC ôû E .Chöùng minh töù giaùc BNCM noäi tieáp . ∆ACM ~ ∆AKB vaø ∆AEK ~ ∆AIB. b) Chöùng minh tích AI . c) Khi caùt tuyeán SBC quay quanh S thì D di a) Chöùng minh A .EA . b) Chöùng minh SA2 = SG . b) So saùnh hai tam giaùc ABC vaø INC . c) Veõ daây cung IK song song vôùi BC . d) Tìm vò trí cuûa I sao cho dieän tích tam giaùc IMN lôùn gaáp ñoâi dieän tích tam giaùc ABC.Laáy ñieåm D thuoäc caïnh AC .Baøi 89: Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O) .Veõ ñöôøng troøn ñöôøng kính CD caét BD ôû E vaø caét AE ôû F . C . E cuøng thuoäc moäpt ñöôøng troøn . G laø giao ñieåm cuûa OE vôùi BC . b) Chöùng minh BĈA = AĈ F .SF. AB caét IC taïi N. B .AI caét CB taïi M . c) Chöùng minh IM vuoâng goùc IN . a) Chöùng minh EC2 = ED . a) Chöng minh hai tam giaùc CAI vaø CBN ñoàng daïng . I laø moät di ñoäng treân cung AB . c) Goïi M . N laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa D qua AB vaø BC . Baøi 87: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A (AB < AC) .Töø S keû hai tieáp tuyeán SA vaø SA’ vaø caùt tuyeán SBC tôùi ñöôøng troøn ( B naèm giöõa C vaø S ) . d) Xaùc ñònh vò trí cuûa I ñeå AB = MB .AM khoâng ñoåi . d) Xaùc ñònh vò trí ñieåm D sao cho baùn kính ñöôøng troøn (BNCM) ñaït giaù trò nhoû nhaát .Chöùng minh : ∆ACK ~ ∆AMB.Phaân giaùc BÂC caét daây BC ôû D vaø caét cung BC ôû E . a) Chöùng minh raèng : AMC + ANC = 2 ACB . Baøi 90 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät ñieåm S naèm ngoaøi ñöôøng troøn .Goïi F laø giao ñieåm cuûa AA’ vôùi BC.

Chöùng minh CH’ laø tieáp tuyeán cuûa (O) . ..Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy ñieåm M .H cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn coù taâm laø (O’) c) Ñöôøng troøn (O’) tieáp xuùc vôùi (O). AC . 1) Chöùng minh : a) A . c) Ñöôøng troøn qua ba ñieåm M . Chöùng minh MC//BD c) Tìm vò trí cuûa M sao cho D .ñoäng treân ñöôøng coá ñònh naøo ? 2a d) Bieát SB = a . d) IM laø tia phaân giaùc cuûa goùc CID .Chöùng minh hai tam giaùc AGC vaø IEO ñoàng daïng . C .Phaân giaùc BÂH vaø CÂH caét BC taïi D vaø E .I . BC .phaân giaùc cuûa goùc ACB caét AB ôû E . Baøi 93 : Cho tam giaùc caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn (O) ñöôøng kính AM . phaân giaùc trong AD . BC = tính SF. 3) Goïi H’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua AC .Goïi D .Chöùng minh : Baøi 94. B thaúng haøng . Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC Baøi 94.2 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O). a) Xaùc ñònh taâm O’cuûa ñöôøng troøn ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi BC taïi D.1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao . H .Chöùng minh N di ñoäng treân moät ñoàng troøn coá ñònh .I laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB .keû caùc tieáp tuyeán MC vaø MD tôùi ñöôøng troøn . H thaúng haøng vaø AC2 = 2 AO . b) Boán ñieåm O . I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC .AH .G laàn löôït laø troïng taâm cuûa tam giaùc ACD vaø ABC .Laáy M laø ñieåm treân cung BC vaø veõ ñöôøng cao CH cuûa tam giaùc ACM. C .Goïi I laø trung ñieåm cuûa daây AB . d) Goïi N laø giao ñieåm cuûa OH vaø BM . 3 AB vaø C laø ñieåm chính giöõa cung AB . a) MC = ME . D thì ñi qua hai ñieåm coá ñònh O vaø I . O . Baøi 91: Cho ñöôøng troøn (O) vaø daây cung AB . e) Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm M treân ñöôøng thaúng AB ñeå tam giaùc MCD laø tam giaùc ñeàu . H .D laø giao ñieåm thöù hai cuûa MI vôùi nöûa ñöôûng troøn (O) . b) Goïi I laø giao ñieåm cuûa OH vaø BC . a) Chöùng toû OH laø tia phaân giaùc cuûa goùc COM . 4) Goïi E . b) DE laø phaân giaùc cuûa goùc ADB .

1 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn ( O) coù tröïc taâm laø H . K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua N .AH laø ñöôøng cao . Baøi 98. Baøi 97 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . . B .Goïi D laø trung ñieåm HB a) Hai tam giaùc AOM vaø BMO’ ñoàng daïng . Baøi 98.Chöùng minh: a) b) c) d) Goùc AIK = goùc AKI Töù giaùc MNBC noäi tieáp . c) O .Goïi I laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua M .Goïi I laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc trong keû töø B vaø C. C cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn vaø taâm cuûa ñöôøng troøn naøy thuoäc (O) .Goïi M laø giao ñieåm cuûa AB vaø EF. Baøi 92 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) . O’ thaúng haøng . H .E ∈ (O).Keû tieáp tuyeán chung ngoaøi AB vaø tieáp tuyeán chung trong EF ( A .Chöùng minh töù giaùc ANBH noäi tieáp .Chöùng minh : a)Xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc BHCM laø hình bình haønh.Ñöôøng thaúng IK caét AB vaø AC taïi E vaø F . b) BI caét A C ôû N .Treân tia ñoái cuûa BA laáy E sao cho BE = BA . N . MN caét AC . D ∈ (O' )) . E thaúng haøng . BC laàn löôït ôû E vaø F . K . a)Chöùng minh A .Chöùng minh tam giaùc EFC caân . B. b) AE vuoâng goùc BF .I . b) Goïi N vaø E laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa M qua AB vaø AC .D laø giao ñieåm cuûa AM vaø BC. c) Chöùng minh 4 ñieåm I .b) Chöùng minh ñöôøng troøn O’) tieáp xuùc vôùi -ñöôøng troøn (O) . Baøi 95 : Cho hai ñöôøng troøn taâm O vaø O’ ôû ngoaøi nhau .2 :Cho tamgiaùc ABC vuoâng taïi B coù ñöôøng cao AH . HN ⊥ AC . c) Chöùng minh N . M thaúng haøng . K laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc ngoaøi keû töø B vaø C . N laø giao ñieåm cuûa AE vaø BF. CE vuoâng goùc AB ∆ABC thoûa ñieàu kieän gì thì IN = MK.Goïi M laø ñieåm chính giöõa cuûa cung BC . M laø ñieåm baát kì treân cung BC khoâng chöùa A .Keû HM ⊥ AB.

AC taïi E vaø F . a) Chöùng toû caùc ñöôøng thaúng AD .FC .ñöôøng troøn ñöôøng kính AC caét BF ôû M . DF ⊥ AC .Baøi 96.2 : Cho tam giaùc ABC caân taïi A .1 :Cho tam giaùc ABC .Chöùng toû tam giaùc ANM caân. b) Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc DEF c) Ñöôøng troøn ñöôøng kính AB caét CE taïi N .1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AD laø ñöôøng cao . Chöùng minh HE vuoâng goùc CD. Baøi 96.DC = EA.keû DE ⊥ AB.CE ñoàng quy.2 : .BF .EB + FA. Heä thöùc coù coøn ñuùng khoâng khi D laø ñieåm tuøy yù treân BC ? AC 3 CF b) = AB 3 BE Baøi 99.Treân BC laáy hai ñieåm M .Chöùng minh Goùc BAM = goùc NAC < goùc MAN Baøi 99.Chöùng minh : a) DB.caùc ñöôøng troøn ñöôøng kính AB vaø AC caét nhau taïi taïi A vaø D vaø laàn löôït caét caùc caïnh AB . N sao cho BM= MN = NC .

Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OA taïi I caét (O) taïi K . BC caét IK taïi D. Baøi 100 :Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O a) Chöùng minh ∆AOK ñeàu vaø tam giaùc CMN caân. c) Cho M laø trung ñieåm IK .Goïi O laø trung ñieåm HE Chöùng minh AO vuoâng goùc BE ñöôøng kính AB = 2R . .Chöùng minh töù giaùc AMDJ noäi tieáp .Ñieåm M di ñoäng treân ñoaïn IK .Trong tam giaùc caân ABC töø trung ñieåm H cuûa caïnh ñaùy BC ta keû HE vuoâng goùc AC . b) GOÏi J laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua J .Tieáp tuyeán taïi C vôùi (O) caét IK taïi N .Ñöôøng thaúng AM caét (O) taïi ñieåm C .Tính MD.Goïi I laø trung ñieåm OA .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->