MOÄT TRAÊM BAØI TOAÙN HÌNH HOÏC OÂN TAÄP TOÁT NGHIEÄP THCS

Baøi 1 : Ñöôøng troøn (O,R) coù AB laø ñöôøng kính daây MN = R( Mvaø N thuoäc nöûa ñöôøng troøn theo thöù tö A, M ,N ,B).Goïi S laø giao ñieåm cuûa AM vaø BN, H laø giao ñieåm cuûa BM vaø AN Baøi 3 : Cho ∆ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O;R ) coù AK , BF , CE laø ba ñöôøng cao caét nhau tai ïH .Goïi I laø trung ñieåm BC A Chöùng minh

a)Tính soá ño cung MN. b)Tính soá ño caùc goùc ASB , MHN. c)Chöùng minh SMHN noäi tieáp . d) Chöùng minh: SH ⊥ AB . e) Goïi I laø trung ñieåm SH. Chöùng minh IM laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O). Baøi 2 Cho hình veõ : Bieát ∆ABC noäi tieáp (O) coù AK , CE , BF laø ba ñöôøng cao , AD laø ñöôøng kính cuûa (O) , AK caét (O) taïi M (khaùc A ). xy laø tieáp tuyeán taïi A cuûa (O)

a) Neáu M vaø H ñoái xöùng nhau qua K thì M ∈ (O) . b) Neáu D vaø H ñoái xöùng mhau qua I thì D ∈ (O ) . c) OA ⊥ EF (ba caùch) vaø H laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EKF . d) Tính

R( ∆BHC )

theo R.

Baøi 4 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp (O;R ) AD , BE laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . AK laø ñöôøng kính , AD caét ñöôøng troøn taïi I , Goïi F laø giao ñieåm CH vaø AB. Ñöôøng thaúng EF caét (O) taïi M vaø N I

a) Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù ñænh laø H noäi tieáp ñöôùng troøn . b)Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù caïnh laàn löôït laø ba caïnh cuûa tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôùng troøn . c) Chöùng minh : BH = BM ; HE = NE d) Chöùng minh : EF//NP// xy .

a)Chöùng minh BI KC laø hình thang caân. b)Chöùng minh BHCK laø hình bình haønh . c)Chöùng minh AE.AC = AF .AB

d) Chöùng minh BHCD laø hình bình haønh . e) Chöùng minh BMDC laø hình thang caân . Baøi 5 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) (AB < AC ) AH ; AK laàn löôït laø ñöôøng cao vaø phaân giaùc cuûa tam giaùc ABC , AI caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø K ( K khaùc A ) a) Chöùng minh : BK = CK .

CD. CB = CE .CA AH.AD = AF.AB d)Chöùng minh AM = AN e) Chöùng minh OA ⊥ EF f) Cho bieát : AC = R 3 . Tính F Ê D vaø ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng DF , BH theo R . g)Tính DA2 +DB2 + DC2 + DI 2 theo R . Baøi 7 : Cho hình veõ : Bieát hai đư ng tròn (O;R) và (O’;R’) ti p xúc ngoài t i A .CD laø tieáp tuyeán chung ngoaøi cuûa hai ñöôøng troøn ( C ∈ (O) , D ∈ (O' )

b) Chöùng minh AK laø phaân giaùc cuûa OÂH c) Keû ñöôøng kính AD cuûa ñöôøng troøn (O) .Chöùng minh : AB.AC = AH.AD . d) Chöùng minh : IA.I K = IB.IC . vaø AB.KC = AK.BI . e) Chöùng minh KB tieáp xuùc vôùi ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABI. Baøi 6: Cho ñöôøng troøn (O; R) , Vôùi caùc kí hieäu coù treân hình haõy chöùng minh:

a)Chöùng minh ∆ CAD vuoâng b)Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD .Chöùng minh MA laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) , töø ñoù suy ra OM ⊥ O’M c) Caùc ñöôøng thaúng CA vaø DA laàn löôït caét (O) vaø (O’) ôû F vaø E .Chöùng minh C, O , E thaúng haøng vaø D , O , F thaúng haøng . d) Tính CD2 + EF2 theo R vaø R’. e) Chöùng minh : S ∆CAD = S ∆EAF Baøi 8 :

a)Töù giaùc CAIM , BDMI noäi tieáp . b)Tam giaùc CID vuoâng . c)EF // AB . d)Khi M coá ñinh I thay ñoåi treân AO , tìm vò trí cuûa I ñeå AC .BD lôùn nhaát . R vaø AM = R .Haõy e) Cho bieát khi OI = 3 tính ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam

Cho hình veõ , vôùi caùc kí hieäu coù treân hình chöùng minh : a) CD = AC + BD vaø C ÔD = 900

b) Tính chu vi cuûa tam giaùc MEF theo R .giaùc CID theo R .Ch ng minh a) Caùc töù giaùc MAOB . CD = R 3 .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R . B thuoäc (O) ). Baøi 11 : Cho ñöôøng troøn (O).Goïi I laø trung ñieåm cuûa CD . Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi ñöôøng troøn (O) ( A .Caùc ñöôøng thaúng AM vaø AN caét tieáp tuyeán taïi B cuûa ñöôøng troøn ôû C vaø D . C laø ñieåm baát kì thuoäc cung nhoû AB . b)Töù giaùc MNDC noäi tieáp . c) Goïi MK . AJ laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc AMN . R ) coù AB laø ñöôøng kính Treân hai nöûa khaùc nhau cuûa ñöôøng troøn ta laáy hai ñieåm M vaø N sao cho AM = R 3 .B cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . MB (A vaø B thuoäc (O) )vaø caùt tuyeán MCD (MC < MD) .Qua ñieåm M veõ hai tieáp tuyeán MA .Tieáp tuyeán taïi C caét MA vaø MB laàn löôït taïi E vaø F . Baøi 9 : Cho ñöôøng troøn (O .Chöùng minh boán ñieåm F .Tính soá ño goùc vaø ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc KIJ.R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R . F laø giao ñieåm cuûa MI vaø AB . Chöùng minh MI // AC vaø I laø trung ñieåm cuûa MF. NI . b) CM DM = CE DE c) CN = CA d) Goïi I laø giao ñieåm cuûa BC vaø AD .R) vaø ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn .Ñöôøng thaúng OI caét ñöôøng thaúng AB taïi K . c) Tính E Ô F . I .MD d) CĤD = 2CÂD e) BC AC = BD AD f)Cho bieát OM = 3R . O .OK = R2 c) MH . a)Chöùng minh : EF = EA + FB .AC = AN. MHIK noäi tieáp ñöôøng troøn .Tính ñoä daøi EF vaø dieän tích tam giaùc OIK theo R. MO = MC. Baøi 10 : Cho ñöôøng troøn (O . AN = R 2 . b) OI . Chöùng minh a) AM. e) Chöùng minh : AB tieáp xuùc ñöôøng troøn ñöôøng kính CD. d) Khi Sñ cung BC baèng 900 .Ñöôøng thaúng MD caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù .Tính dieän tích tam giaùc MKC vaø MK theo R Baøi 12 : Cho ñöôøng troøn (O. c) Goïi I vaø K laàn löôït laø giao ñieåm cuûa OE vaø OF vôùi AB .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) Töø A veõ daây cung AD song song MB.AD .

b) EB 2 = EC. Đư ng 3 th ng CI c t đư ng tròn t i E và c t BD t i K.R) có AB và CD là hai đư ng kính vuông góc nhau .CD = CI2. 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R . b) Chöùng minh CK .KC theo R . CD ⊥ MB a) Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ. Baøi 15 : a)Töù giaùc OIED noäi tieáp vaø tính CI. E laø giao ñieåm BC vaø ID . d)Chöùng minh KH // AB Baøi 16 : Vôùi hinh veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . CI ⊥ AB . MB = MC .Ch ng minh: hai laø C khaùc D . . Baøi 14 : Vôùi hình veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) ..CE ⊥ MA . d) BC. 3)Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng AD vaø MB.Chöùng minh töù giaùc CHDK noäi tieáp .Chöùng minh töù giaùc CHIE noäi tieáp .CE theo R. d)Chöùng minh F laø trung ñieåm cuûa OD. f)Trong tröôøng hôïp I thay ñoåi treân OB chöùng minh dieän tích töù giaùc CAFI khoâng ñoåi.ñöôøng thaúng AC caét MB taïi E 1)Chöùng minh : a) Töù giaùc MAOB noäi tieáp .CK ⊥ MA . Đư ng th ng AE c t CD t i F . CF ⊥ MB a)Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ. CD ⊥ AB . b)Chöùng minh CE .EA c) E laø trung ñieåm cuûa MB . c)Chöùng minh I laø troïng taâm cuûa tam giaùc CBD töø ñoù tính KE. K laø giao ñieåm BC vaø FD . c) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø KI .CF = CD2 c)Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø DE .I là m t 1 đi m n m trên OB sao cho OI = OB .AB e) CF laø tia phaân giaùc MĈA.Baøi 13 :Cho đư ng tròn tâm (O.Ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F . e)Tính dieän tích cuûa tam giaùc ACE theo R.

ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F 1)Chöùng minh : a)Töù giaùc MAOB noäi tieáp . AC R = d)Töù giaùc ACKD noäi tieáp vaø AD R' Baøi 20 :Cho hai ñöôøng troøn (O.MB vaø M laø trung ñieåm cuûa EF.d) Chöùng minh EH // AB.EA c)AD // MB . b)EB 2 = EC.D di ñoäng treân cung CB thì AC. Chöùng minh: Cho ñöôøng troøn (O.Töù giaùc MPOQ laø hình gì ? c)Chöùng minh: OP.keû tieáp tuyeán thöù ba caét caùc tieáp tuyeán Ax . R) coù ñöôøng kính AB.OE = OQ.Treân cung CB laáy ñieåm D tuøy yù ( D khaùc C vaø B ) . Baøi 19 :Cho hai ñöôøng troøn (O. b)Töù giaùc CEFD noäi tieáp .AE= ADAF vaø coù . Ñöôøng kính AC cuûa (O) caét (O’) taïi E . KI 2 CK e) Chöùng minh : . c)Khi C di ñoäng treân nöûa ñöôøng troøn .Qua moät ñieåm M thuoäc nöûa ñöôøng troøn naøy .Goïi E laø trung ñieåm cuûa MB .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R .Tieáp tuyeán taïi A cuûa (O’) caét (O) taïi C. e) Cho AB= 2R vaø r laø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc EOF . tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) caét (O’) taïi D.Caùc tia AC vaø AD caét Bx laàn löôït taïi E vaø F .BM caét OF taïi Q. Chöùng minh : a)Tam giaùc ABE vuoâng caân . 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R .Klaø giao ñieåm MH vaø EB .OF vaø AE.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) . 3) Tính khoaûng caùch töø A ñeán ñöôøng thaúng BD. R’) caét nhau taïi A vaø B.Chöùng minh 1 r 1 : < < 3 R 2 Baøi 18 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O. MB = MC . c) ME2 = MA.R) vaø (O’.By taïi E vaø F a) Chöùng minh töù giaùc AEMO noäi tieáp . d)BC.BF = R2 d) Keû MH vuoâng goùc AB . b) AM caét OE taïi P . ñöôøng kính AD cuûa (O’) caét (O) taïi F.ñöôøng thaúng EA caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø C khaùc A .Töø A .B veõ hai tieáp tuyeán Ax vaø By .BD vaø BK laø phaân giaùc goùc CBD.Goïi K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua B Chöùng minh : a)BÔO’ = BÊA b)AB2 = BC. R’) caét nhau taïi A vaø B .keû tieáp tuyeán Bx vôùi nöûa ñöôøng troøn .C laø ñieåm treân nöøa ñöôøng troøn sao cho cung AC baèng cung CB . = DI 2 CD Baøi 17 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O) coù ñöôøng kính AB .AB e)Tam giaùc DBA caân.R) vaø (O’.Ñöôøng thaúng MC caét ñöôøng troøn taïi D khaùc C . Goïi M laø giao ñieåm cuûa CF vaø DE .So saùnh MK vaø HK.

OO’EF noäi tieáp . D thaúng haøng vaø CD = 2 OO’ b)Caùc töù giaùc AEMF . d .B thì ñöôøng thaúng QI luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh . Baøi 22:Cho ñöôøng troøn (O.ID b) Ñöôøng thaúng qua I vuoâng goùc AB thì ñi qua trung ñieåm cuûa CD. d) CA.Chöùng minh a) IA.C coá ñònh ñöôøng troøn (O) thay ñoåi nhöng vaãn ñi qua A .Töø ñieåm chính giöõa P cuûa cung lôùn AB ke ûñöôøng kính PQ caét daây AB taïi D .CE + DA. CFED. d) Khi Sñ cung CD baèng 600 vaø K thuoäc tia DA sao cho DK = DB . d) AB2 +CD2 = 4R2 vaø AB2+ BC2 + CD2 + AD2 = 8R2 Chöùng minh : a) Caùc töù giaùc MIHF .giaù trò khoâng ñoåi . Baøi 24: .Moät ñieåm M di ñoäng treân d sao cho MC < MD vaø ôù ngoaøi ñöôøng troøn (O) .Keû ñöôøng kính CE cuûa (O) . OH vôùi AB laàn löôït laø I .DF = CD2 e) Caùc tieáp tuyeán taïi E vaø F cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc CFED ñoàng quy taïi moät ñieåm treân MB. a) C . B thaúng haøng vaø A laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EBF. B . A .Qua M keû hai tieáp tuyeán MA vaø MB .Tính dieän tích ∆ AKB vaø chu vi cuûa töù giaùc CDFE theo R.CP = CK. OHEI noäi tieáp . B . c) M .Caùc daây AB vaø QI caét nhau taïi K . b)CI.R ) coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD vuoâng goùc nhau taïi ñieåm I khaùc O .â Baøi 23: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O . d) Khi A .Tia CP caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai I .Chöùng minh a)Töù giaùc PDKI noäi tieáp .CD c)IC laø tia phaân giaùc cuûa goùc ngoaøi ñænh I cuûa tam giaùc AIB.IC = IB. Baøi 21 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây cung AB .Goïi H laø trung ñieåm cuûa CD vaø giao cuûa OM .R) vaø moät ñöôøng thaúng d caét (O) taïi C vaø D . c) Ñöôøng thaúng qua I vaø trung ñieåm cuûa BC thì vuoâng goùc AD. E vaø F .Treân tia AB laáy moät ñieåm C naèm ngoaøi ñöôøng troøn .

24.b) MA2 = MCMD vaø MC. Baøi 26 : Cho ñöôøng troøn (O.2 BC =6cm Tam giaùc ABC coù B= 600 .MD = MI. BC = 8cm .A laø moät ñieåm baát kyø treân cung lôùn BC .C vaø D laø hai ñieåm naèm treân hai nöûa ñöôøng troøn khaùc nhau sao cho AC = R vaø OD ⊥ AB . Ñöôøng thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi C vaø D ( MC < MD ) .Goïi AD .Tính 24.OF = OI. giaùc ABC. AC . d) Dieän tích tam caùc tam giaùc ACE vaø CDB. b) Tính AB . EI = vaø OH .ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC.CE . 24.baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. AD . d)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BHO .R ) coù OM laø baùn kính . Ĉ= 450 a) Tính ñoä daøi ñöôøng cao AH cuûa tam a)Soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc ACE vaø tam giaùc ACD b)Ñoä daøi caùc caïnh cuûa töù giaùc ACDB theo R c) Ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AE . AK laø ñöôøng a) Tinh BK . AK b)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp . CF laø ba cao caét nhau taïi H a)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BE . CF laø ba ñöôøng cao caét nhau taïi H .MO AB 2 c) FI .AD . BE .ø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp . BC laø daây cung trung tröïc cuûa OM . Tam giaùc ABC coù AB = 6cm.R ) coù AB laø ñöôøng kính . Baøi 25 : Cho ñöôøng troøn (O . B thuoäc (O) ) . Baøi 27 :Cho ñöôøng troøn (O. a) Chöùng minh töù giaùc BOCM laø hình thoi . BE . baùn kính ñöôùng troøn ngoaïi tieáp . dieän tích tam giaùc ABC . baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc ABC. BC = 12cm . CD theo R . CF.R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R .OM 4 d)Ñöôøng thaúng AB ñi qua ñieåm coá ñònh . BE . b) Tính soá ño caùc goùc BAC vaø BHC . b) Tính dieän tích.Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi (O) ( A . CK.1 BA = 6cm ñöôøng Cho tam giaùc ABC coù B = 600 . c)Chöùng minh tam giaùc MOH caân .3 AC=8cm cao . AC .

Chöùng minh a) Chöùng minh CA = CB . b) Neáu MH ⊥ AB . c)Neáu MH ⊥ AB . C ñoàng quy taïi S vaø laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi Q . d) Goïi N laø trung ñieåm AD . a)Chöùng minh Q caùch ñeàu caùc ñænh cuûa tam giaùc BSC.Chöùng minh töù giaùc EFDK noäi tieáp . d) Chöùng minh ba ñieåm I .R) M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC. R ) . thì ba ñieåm H .Caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc keû töø caùc ñænh A . MI ⊥ BC vaø K laø giao ñieåm cuûa HI vaø AC thì MK ⊥ AC.ñöôøng thaúng MN caét AC taïi E . J thaúng haøng . b) Goïi E vaø F laàn löôït laø giao ñieåm cuûa RP vôùi AB vaø AC . MK ⊥ AC vaø I laø giao ñieåm cuûa HK vaø BC thì MI ⊥ BC. Chöùng minh: a) Neáu H laø giao ñieåm cuûaAD vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc a)Neáu MH ⊥ AB . AM laàn löôït laø ñöôøng cao vaø trung tuyeán cuûa tam giaùc ABC . I . MED theo R f) Haõy giaûi laïi caâu e khi N laø giao ñieåm cuûa tia phaân giaùc goùc AMD vôùi AD. MI ⊥ BC vaø MK ⊥ AC. B . J laø giao ñieåm cuûa PQ vaø AC Chöùng minh töù giaùc ARIS noäi tieáp .e) Goïi K laø trung ñieåm HC . f)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc EFD Baøi 29 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O. Ñieåm S goïi laø gì trong tam giaùc QRP? c)Goïi I laø giao ñieåm cuûa RQ vaø AB .Chöùng minh E laø trung ñieåm MN e) Tính ñoä daøi MN vaø dieän tích caùc tam giaùc MND.Chöùng minh AQ vuoâng goùc RP. K thaúng haøng (Ñöôøng thaúng IHK noùi treân goïi laø ñöôøng thaúng SimSon*). a) Chöùng minh C laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc MAB c) Töù giaùc ACBO vaø MADBlaø hình gì?Tính dieän tích caùc töù giaùc treân theo R. R . S . d laø trung tröïc cuûa ñoaïn BC. Baøi 30 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O) AD . * Robert Simson(1687-1768) nhaø toaùn hoïc Scotland c) Neáu O laø giao ñieåm cuûa d vôùi ñöôøng thaúng noái . Baøi 28 : Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O. P .

d) Tìm vò trí cuûa caùt tuyeán MN ñeå MN lôùn nhaát Baøi 32 :Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O.C . OPAE noäi tieáp .R) vaø moät daây cung AB khoâng qua taâm .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OP keû töø P caét ñöôøng thaúng CA ôû E vaø caét ñöôøng thaúng CB ôû D .R) vaø Â= 450ù BM vaø CN laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . Hai tieáp tuyeán taïi M vaø N cuûa hai ñöôøng troøn caét nhau taïi K. bNeáu G laø giao ñieåm cuûa AM vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø tröïc taâm H cuûa tam giaùc ABC thì G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC Baøi 33 :Cho ñöôøng troøn (O. Chöùng minh O . b) P laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng DE .Tính dieän tích tam giaùc EOC theo R . MN // BC . ABC.. Chöùng minh: 1)Chöng minh: a) Caùc töù giaùc OPDB .Töø moät ñieåm C treân d ( C naèm ngoaøi ñöôøng troøn ) .ñöôøng thaúng d khoâng qua O caét ñöôøng troøn taïi hai ñieåm A vaø B . AH = BC b) Naêm ñieåm B. 2 = BC .Caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa ñöôøng troøn (O) caét nhau taïi C .Hai tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) vaø (O’)laàn löôït caét (O’) vaø (O) taïi D vaø C. c) CE.ñöôøng thaúng OH caét tia CN taïi K.Ñoaïn thaúng CO caét (O) taïi I . H . c) MN.Chöùng minh : a)BM = CN .ABC thì H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC.GoÏi H laø trung ñieåm AB . Baøi 31: Cho hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) caét nhau taïi A vaø B (Taâm ñöôøng troøn naøy naèm ngoaøi ñöôøng troøn kia). Baøi 34 : Cho ñöôøng troøn ( O.Goïi P laø ñieåm treân daây AB sao cho AP = 2 BP. d) Vôùi H . O .AE2 2) Cho bieát AB = R 3 . G thaúng haøng. N ∈ (O ' ) ). M cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .Qua A veõ moät caùt tuyeán thay ñoåi MN ( M ∈ (O). AND khoâng thay ñoåi. c) Töù giaùc KMBN noäi tieáp vaø soá ño goùc MKN khoâng ñoåi .R ) . N . tröïc taâm H vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC thì O laø taâm cuûa (ABC).troïng taâm cuûa tam giaùc ABC.CD = CA2 . G laàn löôït laø tröïc taâm . Chöùng minh: a) ∆BMN vaø ∆AOO’ ñoàng daïng . b)Soá ño caùc goùc MBN.keû hai tieáp tuyeán CM vaø CN ( M vaø N thuoäc (O) ) .

1 : Cho hình vuoâng ABCD coù ñoä daøi caïnh laø a . a)MO laø trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB vaø E caùch ñeàu ba caïnh cuûa tam giaùc MAB. 3) BI caét AE taïi J . Chöùng minh töù giaùc Baøi 37: Cho ñöôøng troøn (O. Ñöôøng 3) Veõ tia Bx // CD caét (O) taïi I .d) Caùc töù giaùc BMON .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A .Xaùc ñònh taâm I.KC= KH.Ñöôøng thaúng MC caét AB taïi S . AB theo R. Tia 1)Chöùng minh töù giaùc KACF noäi tieáp ñöôøng troøn .Chöùng minh AK laø tieáp tuyeán cuûa (O) . B thuoäc (O) ) .H .ñöôøng thaúng AE caét BC taïi F . 4) Ñöôøng thaúng BH caét (O) taïi F . b)Tam giaùc MAB ñeàu .AD. B thuoäc (O) ) . Chöùng minh dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆MBS gaáp ba laàn dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆ASC .Xaùc ñònh vò trí C treân d ñeå dieän tích tam giaùc CEF nhoû nhaát .Töø A veõ tieáp tuyeán AB vaø caùt tuyeán ACD (naèm giuõa A vaø D ) 1) C. 2) Goïi C laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua O .Tia vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét CD taïi K.O. 2) Chöùng minh tam giaùc KAF vuoâng caân vaø ba ñieåm B.Chöùng minh 1) Chöùng minh : KF // CD. 2) Goïi H laø trung ñieåm CD . BHCD laø hình gì? e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD . MF ) . Mlaø moät ABOE coù boán ñieåm cuøng thuoäc moät ñöôøng ñieåm sao cho OM = 2R . MONH .Goïi E laø trung ñieåm CD . Mlaø moät ñieåm sao cho OM = 3R . 5) Tím vò trí cuûa caùt tuyeán ACD ñeà dieän tích tam giaùc AID lôùn nhaát . CN . . 1) Chöùng minh AB2 = AC. MN 4) Moät ñöôøng thaúng qua O song song MN caét tia CM vaø CN taïi E vaø F . Baøi 35: Cho ñöôøng troøn (O) vaø ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn .D I thaúng haøng . Baøi 36.Tính dieän tích ∆MAB. 2) KN.KO 3) I caùch ñeàu CM . IE caét (O) taïi K thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi E vaø F ( ME < .1: Cho ñöôøng troøn (O. c)MA = AF vaø töù giaùc MAFB laø hình thoi .R) .R) .Chöùng minh töù giaùc IJCF noäi tieáp . tuyeán MA vaø MB ( A .Qua M veõ hai tieáp troøn . Baøi 38.N cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn.

DC . DGC . b) Caùc ñieåm P.Qua I veõ daây cung MQ vuoâng goùc vôùi OA ( M ∈ cungAC . BE BF theo baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (O) 1) Ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc MAB 2) Ñoä daøi caïnh C A . I laø trung ñieåm cuûa PQ.DN = DK. EB KE d) Chöùng minh = FB KA Baøi 40.Q thaúng haøng . goïi I laø trung ñieåm cuûa OA .Goïi M laø ñieåm treân (O) vaø P .hai ñöôøng kính AB vaø CD vuoâng goùc nhau . 3) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AP vaø MQ .MQ = MP2 .ñoái cuûa tia MO caét ñöôøng troøn taïi C .1 : Cho ñöôøng troøn (O.2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø dieän tích tam 3 giaùc ABC laø 2 Baøi 39 :Cho ñöôøng troøn ( O ) vaø moät daây cung AB khoâng ñi qua taâm . O . Goïi D laø trung ñieåm MA . 5) Tính chu vi töù giaùc IDEF theo a Baøi 36. 1) Chöùng minh raèng : a)Töù giaùc PMIO laø hình thang vuoâng . 3) Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích caùc tam giaùc MDC . b) Chöùngminh DF.Tính 4) Tính dieän tích tam giaùc BJC theo a . CN vaø AB keùo daøi caét nhau taïi E .Tính soá ño goùc CSP.Ñöôøng thaúng vuoâng goùc MQ taïi M caét ñöôøng troøn (O) taïi P. 2) Goïi S laø fgiao ñieåm cuûa AP vaø CQ . c) Tieáp tuyeán taïi N cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng AB taïi I .Veõ ñöôøng kính CD taïi K (D ∈ cung nhoû AB ).Chöùng minh IE = IF .DN vaø KB caét nhau taïi F . Q ∈ cungAD) .Chöùng minh raèng : a) MH.Q laàn löôït laø hình chieáu cuûa M treân AB vaø (d) .Treân cung nhoû BC laáy ñieåm N ( N khaùc B vaø C ) .2 : ABOC laø hình Cho hình veõ : a) Chöùng minh vuoâng b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD . a) Chöùng minh töù giaùc KFNC noäi tieáp moät ñöôøng troøn . 5cm ) coù AB laø ñöôøng kính (d) laø tieáp tuyeán taïi A . DBC 4) Tæ soá dieän tích hai tam giaùc DAK vaø BCK (Vôùi K laø giao ñieåm CD vaø AB ) Baøi 38. Baøi 41: Cho hai ñöôøng troøn taâm O .ñöôøng thaúng MO laàn löôït caét AB vaø BD taïi I vaø G .

AN l n lư t t i P và Q. AP bieát AT = 10 cm Baøi 40. AI . d) Cho bieát : OA = 2R . (O’) th t t i C. m t đư ng kính AB c đ nh.. ti p tuy n chung v i hai đư ng tròn (O) và (O’) v phía n a m t ph ng b OO’ ch a đi m B. đư ng th ng ch a đư ng kính. AOM ñoàng daïng . Bài 45 : Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau t i A và B.2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø ñöôøng cao AH = 2 2 Bài 43 : Cho n a đư ng tròn tâm O đư ng kính AB = 2R. Ch ng minh : BP. song song v i MN c t AM. Ch ng minh : 1)Chöùng minh tam giaùc AIO vuoâng . m t đi m I n m gi a A và O sao cho AI = 2/3AO . Ti p tuy n v i n a đư ng tròn tâm O t i đi m M c t Cx t i N. AN . 1) Ch ng minh r ng b n đi m A. K là m t đi m b t kì n m trên đo n th ng CI (K khác C . Cx c t n a đư ng tròn trên t i I. K dây MN vuông góc v i AB t i I. b) MA . K ti p tuy n t i K c t AM. tia AK c t n a đư ng tròn đã cho t i M. 2) Ch ng minh ∆MNK cân. Bài 44 :Cho đư ng tròn (O). M. 4 ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AQ . 4) Ch ng minh r ng : Khi K di đ ng trên đo n th ng CI thì tâm c a đư ng tròn ngo i ti p ∆ AKD n m trên m t đư ng th ng c đ nh. AN l n lư t t i B và C. đi m A n m ngoài đư ng tròn (O). D cùng n m trên m t đư ng tròn. a) T giác MNCB là hình thang cân. 3) Tính di n tích ∆ABD khi K là trung đi m c a đo n th ng CI.Chöùng minh MA laø phaân giaùc cuûa hai goùc QMO vaø TMP . sao cho C không . K khác I). Bài 42: Cho đư ng tròn (O . K ti p tuy n AM. Đư ng th ng CE và đư ng th ng DF c t nhau t i I. 2)Tieáp tuyeán taïi M caét ñöôøng thaúng (d) ôû T .CQ = BC2/4 . Tính SMBCN theo R. C là trung đi m c a đo n th ng AO. ATM vaø AIP . MB = R2. Qua A k cát tuy n song song v i EF c t đư ng tròn (O). 3) Ch ng minh đư ng th ng AB đi qua trung đi m c a EF. có ti p đi m th t là E và F. D. 3) Chöùng minh caùc caëp tam giaùc AIQ . đư ng th ng Cx vuông góc v i đư ng th ng AB. 1) Ch ng minh IA vuông góc v i CD. C. G i C là đi m tùy ý thu c cung l n MN. c) K thu c cung nh MN. R). tia BM c t Cx t i D.b) MP laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc QHP. 2) Ch ng minh t giác IEBF là t giác n i ti p.

b) Ch ng minh : HK // CD. Naüng) Cho hình vuoâng ABCD . a) Ch ng minh t giác IECB n i ti p đư c trong đư ng tròn. AC v i đư ng tròn (B. Baøi 49 ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . c) Ch ng minh AE. 1 : Cho tam giác ABC vuông t i A có M là trung đi m c a BC. MD c t AB t i K . a) Ch ng minh ∠ BMD = ∠ BAC.Xaùc ñònh taâm I cuûa ñöôøng troøn ñoù . B. C là các ti p đi m). Chöùng minh : Ch ng minh b n đi m D.AC . Qua E v ti p tuy n th hai v i đư ng tròn (O). B là trung đi m c a cung nh CD. b) ED laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm I c) BE = 2 EF .AC. G i E là giao đi m c a DO và AC.Ñaø Bài 47: T đi m A ngoài đư ng tròn (O). Bài 48. a) Töù giaùc CBEF noäi tieáp ñöôïc trong moät ñöôøng troøn . k các ti p tuy n AB. trên tia đ i c a tia AB l y đi m S. Trên tia đ i c a tia BC l y đi m D.OS = R2. b) Ch ng minh ∆AME đ ng d ng v i ∆ ACM và AM2 = AE.Ñöôøng thaúng qua E vuoâng goùc vôùi EB caét CD taïi F . trùng v i M.AI.Noái B vôùi E . K cùng thu c m t đư ng tròn. d) Hãy xác đ nh v trí c a đi m C sao cho kho ng cách t N đ n tâm đư ng tròn ngo i ti p tam giác CME là nh nh t. Có hai đư ng th ng lưu đ ng và vuông góc v i nhau t i M c t các đo n AB và AC l n lư t t i D và E. ti p tuy n này c t đư ng th ng AB K.Bài 46 : Cho đư ng tròn tâm O bán kính R. Baøi 50 : ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . d) FE laø phaân giaùc cuûa goùc DFB . Xác đ nh các v trí c a D và E đ di n tích tam giác DME đ t giá tr nh nh t.IB = AI2. K đư ng kính BA . MB c t AC t i H. t đó suy ra t giác AMHK n i ti p.goïi E laø trung ñieåm cuûa AD .Haø . N và B. n i S v i C c t (O) t i M . N i AC c t MN t i E. c) Ch ng minh : OK. O. hai đi m C và D thu c đư ng tròn.

b) Chöùng minh CE.DC = DH.CA = CD.Laáy ñieåm M tuøy yù naèm giöõa A vaø B .R ) . c) Caùc ñöôøng thaúng BH . 2) Giaû söû AC< AB .CB DB .R ) vaø ( O’. vaø AC ñoàng qui.Chöùng minh ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . Ch ng minh r ng CD = MN.Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng OO’ vaø coù chöùa ñieåm B veõ T T’laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn ( T thuoäc (O) vaø T’thuoäc (O’) ) .DA c) Chöùng minh OC vuoâng goùc DE . EM . 2) IT2 = IB . Baøi 51 : Baøi 53: (Phoûng theo baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Goïi A vaø B laø caùc giao ñieåm cuûa hai ñöôøng troøn (O. . R’) .haõy xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc AHBC laø hình thang caân .Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O . 1) Chöùng minh : a) Töù giaùc AMEC laø töù giaùc noäi tieáp b) Goùc ACM baèng goùc KHM. đư ng th ng (d) c t (O) t i C và c t (O’) t i D. Qua A v hai đư ng th ng (d) và (d’).2: Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau hai đi m A và B. E ∈ AC . đư ng th ng (d’) c t (O) t i M và c t (O’) t i N sao cho AB là phân giác c a góc MAD.Goïi I laø giao ñieåm cuûa AB vaø TT’. AB < AC ) 1) OO’ vuoâng goùc AB .hai ñöôøng cao AD vaø BE caét nhau taïi H ( D ∈ BC .Ñöôøng troøn ñöôøng kính BM caét ñöôøng thaúng BC taïi ñieåm thöù hai laø E .noäi ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A .IA suy ra I laø trung ñieåm a)Ch ng minh AEDB vaø CDHE laø caùc töù giaùc noäi tieáp . Caùc ñöôøng thaúng CM vaø AE laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi caùc ñieåm thöù hai laø H vaø K Bài 48.

Treân caïnh BC vaø CD laáy hai ñieåm töông öùng M vaø N sao cho MÂN = 450 .Chöùng minh ) Moät ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai caïnh Ox vaø Oy cuûa goùc xOy laàn löôït taïi A vaø B . OB OA .Chöùng minh a)Töù giaùc AIND noäi tieáp ñöôøng troøn suy ra NI ⊥ AM b) AK .Goïi I laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CAN .BE.AN = AI.Haûi phoøng baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Cho hình vuoâng ABCD .c thöù töï laø khoaûng caùch töø C ñeán AB .Tính KI AH 3) Chöùng minh S∆CIK = EB CB = EA CA 2) Goïi a. Chöùng minh raèng : AM BN CQ + + =4 AD BE CF .Voøng 1 ) Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O . Goïi M.BE .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .Chöùng minh a2= bc 1) Chöùng minh OK = KB vaø SMNIK Baøi55.Hai ñöôøng thaúng AE vaø OB caét nhau taïi K 1).1 Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) vaø AD .CF vôùi ñöông troøn (O) Baøi 57 :( Ñeà thi HSG 03 -04.N. b .TT’ 1 3) SOIO’ = S OO’T’T 2 4) B laø troïng taâm cuûa tam giaùc ATT’ khi 3 ( R + R’ ) vaø chæ khi OO’ = 2 d) Ñöôøng phaân giaùc trong AN cuûa goùc A cuûa tam giaùc ABC caét BC taïi N vaø caét ñöôøng troøn (O) taïi K khaùc A .goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC .CF laàn löôït laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc ABC . BD caét AM vaø AN taïi I vaø K .Töø ñieåm A veõ ñöôøng thaúng song song vôùi OB caét ñöôøng troøn ñaõ cho taïi ñieåm thöù hai laø C .AM 2) Goïi H laø giao ñieåm cuûa NI vaø MK .Tia OC caét ñöôøng troøn taïi E .H laø tröïc taâm tam giaùc ABC vaø K laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A treân caïnh BC.Q laàn löôït laø giao ñieåmcuûaAD.Chöùng minh KO vaø CI caét nhau taïi moät ñieåm thuoäc ñöôøng troøn (O) Baøi 54: (Phoûng theo Baøi 52 : ( Ñeà thi lôùp 10 02-03 .

Ñöôøng thaúng qua M vuoâng goùc MC caét caùc tieáp tuyeán qua A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn taïi E vaø F .Treân caùc tia ñoái cuûa tia BA vaø CA laáy caùc ñieåm E vaø F (khaùc B vaø C )theo thöù töï . 95 -96 Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho hình vuoâng ABCD coá ñònh caïnh a .Tìm vò trí cuûa M ñeå S∆CEF lôùn Baøi 59( Ñeà thi nhaát .BAØI 55.Tìm vò trí cuûa C ñeå AE.Tænh Thöøa Thieân – Hueá .ñöôøng kính AI .Goïi E laø trung ñieàm AB vaø K laø trung ñieåm OI .Ñieåm E di chuyeån treân caïnh CD ( E ≠ D ) Ñ öôøng thaúng AE caét ñöôøng thaúng BC taïi F . 4 MB MC AB. Chöùng minh: Tính ñoä daøi AK vaø dieän tích tam giaùc ABC 1 bieát raèng OM= HK = KM vaø AM = 30cm. Baøi 61: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . AC + ≥2 MF ME AF .Tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AMI taïi M caét caùc ñöôøng thaúng BD . AE naøo daáu “= “xaûy ra Khi Baøi 56:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB vaø moät ñieåm C thuoäc ñoaïn AB .2 Chop tam giaùc ABC . Chöùng minh töù giaùc AEKC noäi tieáp ñöôøng troøn .ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét ñöôøng thaúng CD taïi K . Baøi 58: :( Ñeà thi HSG 03 -04.IA = MP.ñöôøng thaúng AM caét ñöôøng troøn (O) taïi D .DC taïi P vaø Q .Thaønh phoá Hoà 1)Chöùng minh DM. 1) Khi M coá ñònh . 2) Khi C coá ñònh .BF lôùn nhaát .Voøng 2 ) Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .C di ñoäng .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn .M laø ñieåm treân ñoaïn CI ( M khaùc C vaø D ) .M di ñoäng . HSG 03 -04 . . goïi I laø trung ñieåm cuûa caïnh BC .BF caét CE taïi ñieåm M .IB MP 2) Tính tæ soá MQ Chí Minh) Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .

CD = c . 5) Haõy chæ ra vò trí cuûa E ñeå EK ngaén nhaát .MB (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . B’K ⊥d. b) Tích MA. F .Chöùng minh laøtaâm ñöôøng troøn qua A .suy ra ∆AKF vuoâng caân 2)Goïi I laø trung ñieåm cuûa FK . AC. Ñaø Naüng ) Cho ñöôøng troøn taâm O vaø moät daây cung AB cuûa ñöôøng troøn ñoù .Goïi d laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O) taïi C . c)Toàng dieän tích cuûa tam giaùc ACM vaø BDM 2) Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa : a) Dieän tích vaø chu vi tam giaùc MAB. 4) Cho DE = x (0 < x ≤ a ) .(D khaùc A vaø B ) . A’H ⊥ d. Baøi 63: Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) . AB = a .CD caét cung AB cuûa ñöôøng troøn (O) taïi E ( E naèm giöõa C vaø D ) .Caùc tieáp tuyeán veõ töø A vaø B cuûa ñöôøng troøn caét nhau taïi C .Chöùng minh : Baøi 60.Chöùng minh OI + AB ≥ 2 2 S Baøi 65: Cho ∆ABC vôùi BC = a . 1) BÊD = D ÂE vaø DE 2 = DA .1:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB=2R .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn(khaùc A vaø B) .DB 2) Goïi S laø dieän tích töù giaùc AIOB . AB laàn löôït taïi .C .Tieáp tuyeán cuûa (O) taïi M caét caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn (O) taïi C vaø D 1)Chöùng minh ∆ABF = ∆ADK .Tieáp tuyeán taïi A cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng BC taïi E . BN ⊥ d . 02 03 tröôøng Leâ Quyù Ñoân .Tính EA . Goïi I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc vaø tieáp xuùc vôùi BC.Keû daây CD cuûa ñöôøng troøn taâm I coù ñöôøng kính OC . Cho BD = b .Haï AM ⊥ d . AD laø phaân giaùc trong .R) . AA’ vaø BB’ laø hai ñöôøng cao . 3)Chöùng minh töù giaùc ABFI noäi tieáp ñöôïc .. b) Dieän tích vaø chu vi töù giaùc ACDB.K vaø I di chuyeån treân moät ñöôøng thaúng coá ñònh khi E di ñoäng treân CD.Baøi 60.Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa ∆AEK theo a vaø x . AC = b .2: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 . Baøi 62: 1)Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa: a)Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam giaùc COD. 02 -03 tröôøng Traàn Ñaïi Nghóa TP Hoà Chí Minh ) Cho tam giaùc ABC ( AB < AC ) noäi tieáp (O.

E . B D theo a . nöûa chu vi tam giaùc ABC vaø baùn Baøi 67. B’. Baøi 66: coù goùc A = 450 noäi tieáp ñöôøng troøn (O. 1 4 ) Chöùng minh OI = AH . Cho tam giaùc ABC vôùi BC = a . 2) Chöùng minh töù giaùc AEHI noäi tieáp . BD .1:Cho tam giaùc ABC 1)Tính AF . OBC . K . AB = a .1: . 3) Boán ñieåm E .Chöùng minh tam giaùc OIE ñoàng daïng vôiù tam giaùc AHB. H .veõ hai tieáp tuyeán IA vaø IB ñeán (O) . 2 ñöôøng troøn theo chieàu kim ñoàng hoà laáy theo thöù töï caùc ñieåm A . 2) Chöùng minh A . B .M vaø N laàn löôït laø hình chieáu cuûa H leân phaân giaùc trong vaø phaân giaùc ngoaøi cuûa goùc A trong tam giaùc ABC. sñcung BC = 450 .Goïi O’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa O qua ñöôøng thaúng B’C’. Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . O’cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn vaø tính B’C’ theo R. C’. sñ cung CD =1200 a)Tính soá ño caùc cung AC .Töø moät ñieåm ôû ngoaøi ñöôøng troøn AC = b . Treân 1) Chöùng minh MN ñi qua trung ñieåm S cuûa AH. F . DC .r laàn löôït laø dieän tích . p .coøn I . Baøi 69 .2: Cho ñöôøng troøn taâm (O.D .D sao cho Sñ cung AB = 300 .Goïi S . c . c) Tính dieän tích caùc tam giaùc OCD . d*) Tính dieän tích töù giaùc ABCD theo R .Veõ BK ⊥ AI taïi K vaø AH ⊥ BI taïi H . Baøi 64. b .Goïi H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc .E laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC vaø AC .Goïi M laø tam giaùc ABC. 3 Chöùng minh ba ñieåm M .R) . e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AC .C . N thaúng haøng. OAB. I .BD .Keû caùc ñöôøng cao AA’ vaø BB’cuûa tam giaùc ABC . Chöùng minh: A’H = B’K vaø MH = NK Baøi 64.R) . D thaúng haøng . 1) Chöùng minh töù giaùc CC’OB’ laø hình thang caân . 2) Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC . b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AB .

2: daïng .Laáy ñieåm D treân cung BC khoâng chöùa ñieåm A .1:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A chu vi laø 2p. AC . bieát (O) vaø (O’) caét nhau taïi M vaø N .suy ra AB2 = 2AK . Chöùng minh Baøi 68: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp trong ñöôøng troøn taâm O . DI .Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng vôùi D qua AB vaø G laø giao ñieåm cuûa AB vôùi DE . 1)Töù giaùc GHDI vaø BKHI noäi tieáp . tieáp moät 4 ) Chöùng minh AB tieáp xuùc vôùi ñöôøng roøn tam giaùc vuïoâng coù caïnh huyeàn ngoaïi tieáp tam giaùc IKB. 1) Chöùng minh tam giaùc BDF ñoàng daïng tam giaùc ADC.r 1 1 1 1 2) Chöùng minh trong ñoù ha .Töø giao ñieåm H cuûa AB vôùi CE haï IH ⊥ BC taïi ñieåm I .Haï DH .hb = + + 1)Chöùng minh IO vuoâng goùc AB . kính ñưôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC . DK laàn löôït vuoâng goùc vôùi caïnh BC.2:Cho hai ñieåm A vaø B coá ñònh .Keû daây AE song song BC daây DE caét caïnh BC taïi F . r ha hb hc 2)Goïi C laø giao ñieåm cuûa IO vaø AB . AM caét (O) taïi A vaø K .hc laø chieàu cao cuûa tam giaùc ABC haï töø A . vaø ñieåm D treân caïnh BC .MA vaø AD // IB . 1) Chöùng minh S = p.Caùc tia CH vaø IG caét nhau taïi K .Chöùng minh hai tam giaùc AKB vaø AMC ñoàng Baøi 67.Chöùng minh ñöôøng thaúng MN luoân ñi qua ñieåm coá ñònh khi hai ñöôøng troøn thay ñoåi Baøi 73 . 2) KC laø tia phaân giaùc cuûa goùc IKA Baøi 70. BC AB AC Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng 3) Chöùng minh : DH = DI + DK . AB.trung ñieåm cuûa IB . C . laø a vaø Baøi 70. AM 3)Goïi D laø giao ñieåm thöù hai cuûa IK vaø (O) Tính baùn kính ñöôøng troøn noäi Chöùng minh MB2 = MK. 2) Chöùng minh tam giaùc DCF ñoàng daïng tam giaùc BAD. B .Ñöôøng troøn taâm O vaø ñöôøng troøn taâm O’ laàn löôït tieáp xuùc AB taïi A vaø B .

A . N laø trung ñieåm cuûa AB vaø AC . Baøi 72 .troøn (O . ñöôøng cao AH . Baøi 74 . Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû C .Chöùng minh ba ñieåm F .Chöùng minh ( AEF ) luoân luoân ñi qua hai ñieåm coá ñònh vaø taâm ñöôøng troøn ñoù naèm treân ñöôøng thaúng coá ñònh . HE caét MN taïi K . N . B’.Chöùng minh Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp (O .Chöùng minh KM = KN . M vaø N di ñoäng treân BC . d caét AC vaøBC laàn löôït taïi F vaø E . AA’ caét OK ôû M . C’ Ñöôøng thaúng B’C’ caét OA ôû H vaø BC ôû K . R ) .I laø ñieåm coá ñònh treân AB .Goïi M laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua I a) Chöùng minh O .Tam giaùc MNE coù tính chaát gi? 5) Chöùng minh trung ñieåm I cuûa MN thuoäc ñöôûng thaúng coá ñònh Baøi 77: . Ñöôøng troøn (O) noäi tieáp tam giaùc ABC tieáp taïi caùc ñieåm A’. Chöùng minh töù giaùc BHDM noäi tieáp . R ) vaø (O. Naêm ñieåm O . Töù giaùc AHMK noäi tieáp .Keû ñöôøng thaúng d qua I vaø vuoâng goùc vôùi AB . R)coù M . ( IB< IA ) vaø (BC < CA ) . 1) Tính dieän tích phaàn hình troøn naèm ngoaøi tam giaùc ABC theo R 2)Chöùng minh OM = ON .Ñöôøng troøn (I) ngoaïi tieáp tam giaùc AMN 4) Chöùng minh ba ñieåm I . Cho hai ñöôøng troøn (O.CA sao cho BM = CN a) b) c) d) Hai tam giaùc OAA’ vaø OA’H ñoàng daïng . c) Keû daây AE cuûa (I) song song MN .I .IB .IF = IA. H . 3)Töù giaùc CMON noäi tieáp . B’. b) Chöùng minh goùc IAC = goùc HAB . M cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn . b)Ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CEF caét AE ôû N . C’ . AA’ vuoâng goùc OK .B thaúng haøng .B coá ñònh . Baøi 71 . 4) Ñöôøng thaúng qua O vuoâng goùc vôùi MN caét AB taïi E . K thaúng haøng . d) HE caét (I) taïi D .C thay ñoåi . A thaúng haøng . c)Cho A . a)Chöùng minh ∆IME ñoàng daïng ∆IFA vaø IE.

AK khoâng ñoåi .Chöùng minh 1)Chöùng minh ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng CD luoân ñi qua ñieåm coá ñònh . (O’ . 2) Chöùng toû ba ñieåm A . Baøi 76 . R ) vaø (O. Goïi (O .Döïng qua D hai ñöôøng troøn (O .Tính dieän tích caùc tam giaùc 3 OMN vaø EBM theo R. 1)Chöùng toû töù giaùc ABKD noäi tieáp ñöôïc. 3) Chöùng toû toång R+R’ khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm D treân caïnh BC 4) Tìm ñöôøng di chuyeån cuûa trung ñieåm M cuûa ñoaïn thaúng OO’ 1)Chöùng minh khi (d) thay ñoåi thì moãi ñieåm M vaø N di chuyeån treân moät ñöôøng troøn coá ñònh ñi qua . a) b) c) d) R2 = R”2 + R’2 OA = OO’ R” + R’ ≤ R 2 . ABH .Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD vaø N laø ñieåm ñoái xöùng cuûa C qua D . R’) caét nhau taïi A vaø B . Chöùng minh O laø tröïc taâm cuûa tam giaùc AO”O’.Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh B caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D . (O” .Chöùng toû tam giaùc AKM vuoâng caân. R ) .R’) caét nhau taïi A vaø B . 6 ) Cho OM = 2R . R ) vaø (O’. R’ ) .hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi K vaø D . R” ) laàn löôït laø caùc ñöôøng troøn noäi tieáp cacù tam giaùc ABC . Baøi 75 . Tam giaùc ABCvuoâng taïi A coù ñöôøng cao AH . Cho hai ñöôøng troøn (O.Xaùc ñòmh ñieåm coá ñònh aáy . R’) laàn löôït tieáp xuùc vôùi AB taïi B vaø AC taïi C . ACH . Baøi 78 (Thi lôùp 10 Buøi Thò Xuaân 94-95 HCM) Cho ∆ABC caân taïiA vaø ñieåm D di chuyeån treân caïnh BC ( D khaùc B vaø C ) . 2)Vôùi vò trí naøo cuûañöôøng thaúng (d) thì tam giaùc BCD coù dieän tích lôùn nhaát .D . e) Ñöôøng thaúng O’O” caét AB vaø AC ôû K vaø M .K thaúng haøng vaø tích AD .Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh A caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D .

Tính dieän tích töù giaùc ñoù . töø moät A vaø B Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa chuùng .2 : Cho hình vuoâng ABCD . Baøi 82. a)Chöùng minh töù giaùc CDIM noäi tieáp ñöôïc . O’ .2 : Cho tam giaùc ABC coù AB < AC vaø BM .Chöùng toû töù giaùc ACED noäi tieáp .Chöùng toû naêm ñieåm A .E D .Chöùng minh tam giaùc MCD ñeàu . Tính MA.Veõ ñöôøng kính MN caét AB taïi I .1 : Cho töù giaùc ABCD coù AC = 10 cm .Goïi D laø moät ñieåm thuoäc daây AB . Baøi 81. Baøi 80 : Baøi 82.Baøi 81. Baøi 79: Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây AB . C thuoäc caét nhau taïi E .1 : Cho ñöôøng troøn (O) . a) Chöùng minh töù giaùc ADCF noäi tieáp . MB < MC ) ) . = b . D laø moät ñieåm treân baùn kính OC .Laáy ñieåm M naèm trong hình vuoâng sao cho MÂB = MBA = 150 .MD coù giaù trò khoâng ñoåi khi D di ñoäng treân daây AB. N thaúng haøng vaø M A laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ACD. 2)Caùc tieáp tuyeán taïi C vaø D cuûa hai ñöôøng troøn ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn keû tieáp tuyeán MA (A ∈ (O)) vaø caùt tuyeán MBC ( B. (O) .Tia MD caét ñöôøng troøn (O) taïi C .C . AC 3)OC vaø OD caét nhau taïi K .So saùnh BM vaø CN . CN laø hai trung tuyeán .Ñöôøng vuoâng goùc vôùi BC taïi D caét ACôû E vaø caét tia AB ôû F.BD= 12 cm vaø goùc giöõa AC vaø BD baèng 300 . b) Goïi M laø trung ñieåm EF .Chöùng minh Goùc AME = goùc 2ACB .Goïi A laø moät ñieåm treân cung BC sao cho AB< AC .Goïi M laø moät ñieåm chính giöõa cuûa cung nhoû AB .Cho AB = c .Chöùng minh MÂB = AÔ D 2 d)Chöùng minh ba ñieåm A . K cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . Cho ñöôøng troøn taâm O coù ñöôøng kính BC . BC = a . b)Chöùng minh tích MC. c)Goïi O’ laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc 1 ACD .

Tính tæsoá BK Baøi 86.Baøi 85: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O. b) Tích AE .Goïi E laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD .1: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao.Treân nuûa maët phaúng coù bôø AB coù chöùa ñieåm C keû tia Ax vaø By vuoâng goùc AB . F laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC . Baøi 84 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi C ( CA > CB ) .AB vaø keùo daøi caét nhau taïi I .Chöùng minh raèng : c) Chöùng minh AM laø tieáp tuîeán cuûa ñöôøng troøn (O) . MA = MB +MC MA +MB +MC ≤ 4R MA2 +MB2 + MC2 = 6R2 MA4 +MB4 + MC4 = 18R4 1 1 1 f) = + MD MB MC Baøi 83 : Cho hình thang ABCD coù ñaùy lôùn AD . .CE d) Veõ hình bình haønh BDKM ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BKM caét ñöôøng troøn (O) taïi ñieåm thöù hai N .Khi ñoù chöùng minh heä thöùc IC.IE=ID. R) . Veõ ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính HC .Chöùng minh raèng D . M thaúng haøng . N .F thaúng haøng vaø OM ⊥ AK a) b) c) d) e) AD..Caùc tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm (O) taïi B vaø D caét nhau taïi K . MA caét BC taïi D .Ñieåm D di ñoäng treân cung AC .AM = AB2 .2: Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc IC keû qua C caét Ax vaø By taïi M vaø N . a)Goùc AFB = goùc ABD . c)Hình thang ABCD caàn ñieàu kieän gì ñeå töù giaùc AIKD laøhình bình haønh.Keû tieáp tuyeán BK vôùi (O) ( K laø tieáp AB ñieåm ) .E . I laø ñieåm thuoäc caïnh AB . R ) .ñaùy nhoû BC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O . d) Goïi K laø giao ñieåm CF vaø ñöôøng troøn (O) . Baøi 86.Chöùng minh raèng : a)Chöùng toû töù giaùc BIKD noäi tieáp vaø IK// BC . M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC . BF khoâng ñoåi .Chöùng minh B .

Baøi 88: Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính .Laáy ñieåm D thuoäc caïnh AC . AB caét IC taïi N. c) Chöùng minh IM vuoâng goùc IN .Chöùng minh töù giaùc BNCM noäi tieáp . C .Phaân giaùc BÂC caét daây BC ôû D vaø caét cung BC ôû E .AI caét CB taïi M . b) Chöùng minh SA2 = SG . c) Goïi M .Baøi 89: Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O) .SF.IK caét AC ôû E .EA .Veõ ñöôøng troøn ñöôøng kính CD caét BD ôû E vaø caét AE ôû F . b) Chöùng minh BĈA = AĈ F . d) Xaùc ñònh vò trí cuûa I ñeå AB = MB . a) Chöùng minh raèng : AMC + ANC = 2 ACB . a) Chöng minh hai tam giaùc CAI vaø CBN ñoàng daïng . G laø giao ñieåm cuûa OE vôùi BC . Baøi 90 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät ñieåm S naèm ngoaøi ñöôøng troøn . c) Veõ daây cung IK song song vôùi BC .Chöùng minh : ∆ACK ~ ∆AMB. d) Tìm vò trí cuûa I sao cho dieän tích tam giaùc IMN lôùn gaáp ñoâi dieän tích tam giaùc ABC. b) Chöùng minh tích AI . N laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa D qua AB vaø BC .Töø S keû hai tieáp tuyeán SA vaø SA’ vaø caùt tuyeán SBC tôùi ñöôøng troøn ( B naèm giöõa C vaø S ) .AM khoâng ñoåi . B . a) Chöùng minh EC2 = ED . c) Khi caùt tuyeán SBC quay quanh S thì D di a) Chöùng minh A .Goïi F laø giao ñieåm cuûa AA’ vôùi BC. b) So saùnh hai tam giaùc ABC vaø INC . Baøi 87: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A (AB < AC) . d) Xaùc ñònh vò trí ñieåm D sao cho baùn kính ñöôøng troøn (BNCM) ñaït giaù trò nhoû nhaát . ∆ACM ~ ∆AKB vaø ∆AEK ~ ∆AIB. I laø moät di ñoäng treân cung AB . E cuøng thuoäc moäpt ñöôøng troøn .

1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao . c) Ñöôøng troøn qua ba ñieåm M . Baøi 91: Cho ñöôøng troøn (O) vaø daây cung AB . Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC Baøi 94. AC . . 4) Goïi E .Laáy M laø ñieåm treân cung BC vaø veõ ñöôøng cao CH cuûa tam giaùc ACM.Chöùng minh CH’ laø tieáp tuyeán cuûa (O) . BC = tính SF.Chöùng minh : Baøi 94.Goïi I laø trung ñieåm cuûa daây AB .D laø giao ñieåm thöù hai cuûa MI vôùi nöûa ñöôûng troøn (O) .2 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O). D thì ñi qua hai ñieåm coá ñònh O vaø I . b) Goïi I laø giao ñieåm cuûa OH vaø BC . I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC . b) DE laø phaân giaùc cuûa goùc ADB . O . Baøi 93 : Cho tam giaùc caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn (O) ñöôøng kính AM .AH .Chöùng minh N di ñoäng treân moät ñoàng troøn coá ñònh .H cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn coù taâm laø (O’) c) Ñöôøng troøn (O’) tieáp xuùc vôùi (O). C . Chöùng minh MC//BD c) Tìm vò trí cuûa M sao cho D . a) MC = ME . H .I laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB .ñoäng treân ñöôøng coá ñònh naøo ? 2a d) Bieát SB = a . H . a) Chöùng toû OH laø tia phaân giaùc cuûa goùc COM . 1) Chöùng minh : a) A . phaân giaùc trong AD . BC .Chöùng minh hai tam giaùc AGC vaø IEO ñoàng daïng . 3) Goïi H’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua AC .I .phaân giaùc cuûa goùc ACB caét AB ôû E .Goïi D . 3 AB vaø C laø ñieåm chính giöõa cung AB .G laàn löôït laø troïng taâm cuûa tam giaùc ACD vaø ABC . a) Xaùc ñònh taâm O’cuûa ñöôøng troøn ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi BC taïi D. b) Boán ñieåm O .Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy ñieåm M . C .. d) Goïi N laø giao ñieåm cuûa OH vaø BM . B thaúng haøng .Phaân giaùc BÂH vaø CÂH caét BC taïi D vaø E . e) Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm M treân ñöôøng thaúng AB ñeå tam giaùc MCD laø tam giaùc ñeàu .keû caùc tieáp tuyeán MC vaø MD tôùi ñöôøng troøn . H thaúng haøng vaø AC2 = 2 AO . d) IM laø tia phaân giaùc cuûa goùc CID .

Baøi 98.Goïi D laø trung ñieåm HB a) Hai tam giaùc AOM vaø BMO’ ñoàng daïng .1 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn ( O) coù tröïc taâm laø H . N laø giao ñieåm cuûa AE vaø BF. M laø ñieåm baát kì treân cung BC khoâng chöùa A . K .Keû tieáp tuyeán chung ngoaøi AB vaø tieáp tuyeán chung trong EF ( A .Chöùng minh: a) b) c) d) Goùc AIK = goùc AKI Töù giaùc MNBC noäi tieáp . b) Goïi N vaø E laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa M qua AB vaø AC . . C cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn vaø taâm cuûa ñöôøng troøn naøy thuoäc (O) .Treân tia ñoái cuûa BA laáy E sao cho BE = BA . MN caét AC . BC laàn löôït ôû E vaø F .b) Chöùng minh ñöôøng troøn O’) tieáp xuùc vôùi -ñöôøng troøn (O) . b) BI caét A C ôû N . B . Baøi 92 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) . HN ⊥ AC .Goïi M laø ñieåm chính giöõa cuûa cung BC .Goïi M laø giao ñieåm cuûa AB vaø EF. D ∈ (O' )) .I .Keû HM ⊥ AB. K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua N . c) Chöùng minh N . c) O .Goïi I laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua M . a)Chöùng minh A . E thaúng haøng . Baøi 98.D laø giao ñieåm cuûa AM vaø BC.E ∈ (O). Baøi 97 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . B. O’ thaúng haøng . M thaúng haøng . c) Chöùng minh 4 ñieåm I . H . Baøi 95 : Cho hai ñöôøng troøn taâm O vaø O’ ôû ngoaøi nhau .AH laø ñöôøng cao .Goïi I laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc trong keû töø B vaø C. b) AE vuoâng goùc BF .Chöùng minh : a)Xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc BHCM laø hình bình haønh. CE vuoâng goùc AB ∆ABC thoûa ñieàu kieän gì thì IN = MK. K laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc ngoaøi keû töø B vaø C .2 :Cho tamgiaùc ABC vuoâng taïi B coù ñöôøng cao AH . N .Ñöôøng thaúng IK caét AB vaø AC taïi E vaø F .Chöùng minh tam giaùc EFC caân .Chöùng minh töù giaùc ANBH noäi tieáp .

Baøi 96.Chöùng toû tam giaùc ANM caân.Treân BC laáy hai ñieåm M .1 :Cho tam giaùc ABC .2 : . N sao cho BM= MN = NC .ñöôøng troøn ñöôøng kính AC caét BF ôû M . AC taïi E vaø F .2 : Cho tam giaùc ABC caân taïi A .Chöùng minh : a) DB.keû DE ⊥ AB. DF ⊥ AC .EB + FA.FC . Baøi 96. a) Chöùng toû caùc ñöôøng thaúng AD . Heä thöùc coù coøn ñuùng khoâng khi D laø ñieåm tuøy yù treân BC ? AC 3 CF b) = AB 3 BE Baøi 99.DC = EA.caùc ñöôøng troøn ñöôøng kính AB vaø AC caét nhau taïi taïi A vaø D vaø laàn löôït caét caùc caïnh AB . b) Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc DEF c) Ñöôøng troøn ñöôøng kính AB caét CE taïi N . Chöùng minh HE vuoâng goùc CD.1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AD laø ñöôøng cao .CE ñoàng quy.Chöùng minh Goùc BAM = goùc NAC < goùc MAN Baøi 99.BF .

Tính MD. Baøi 100 :Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O a) Chöùng minh ∆AOK ñeàu vaø tam giaùc CMN caân. c) Cho M laø trung ñieåm IK .Chöùng minh töù giaùc AMDJ noäi tieáp .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OA taïi I caét (O) taïi K . b) GOÏi J laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua J .Trong tam giaùc caân ABC töø trung ñieåm H cuûa caïnh ñaùy BC ta keû HE vuoâng goùc AC .Goïi I laø trung ñieåm OA .Ñöôøng thaúng AM caét (O) taïi ñieåm C . .Tieáp tuyeán taïi C vôùi (O) caét IK taïi N .Goïi O laø trung ñieåm HE Chöùng minh AO vuoâng goùc BE ñöôøng kính AB = 2R .Ñieåm M di ñoäng treân ñoaïn IK . BC caét IK taïi D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful