P. 1
100 Bai Toan Hinh Hoc on Thi Vao Lop 10

100 Bai Toan Hinh Hoc on Thi Vao Lop 10

|Views: 313|Likes:
Được xuất bản bởiquynhbidi

More info:

Published by: quynhbidi on Apr 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

MOÄT TRAÊM BAØI TOAÙN HÌNH HOÏC OÂN TAÄP TOÁT NGHIEÄP THCS

Baøi 1 : Ñöôøng troøn (O,R) coù AB laø ñöôøng kính daây MN = R( Mvaø N thuoäc nöûa ñöôøng troøn theo thöù tö A, M ,N ,B).Goïi S laø giao ñieåm cuûa AM vaø BN, H laø giao ñieåm cuûa BM vaø AN Baøi 3 : Cho ∆ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O;R ) coù AK , BF , CE laø ba ñöôøng cao caét nhau tai ïH .Goïi I laø trung ñieåm BC A Chöùng minh

a)Tính soá ño cung MN. b)Tính soá ño caùc goùc ASB , MHN. c)Chöùng minh SMHN noäi tieáp . d) Chöùng minh: SH ⊥ AB . e) Goïi I laø trung ñieåm SH. Chöùng minh IM laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O). Baøi 2 Cho hình veõ : Bieát ∆ABC noäi tieáp (O) coù AK , CE , BF laø ba ñöôøng cao , AD laø ñöôøng kính cuûa (O) , AK caét (O) taïi M (khaùc A ). xy laø tieáp tuyeán taïi A cuûa (O)

a) Neáu M vaø H ñoái xöùng nhau qua K thì M ∈ (O) . b) Neáu D vaø H ñoái xöùng mhau qua I thì D ∈ (O ) . c) OA ⊥ EF (ba caùch) vaø H laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EKF . d) Tính

R( ∆BHC )

theo R.

Baøi 4 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp (O;R ) AD , BE laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H . AK laø ñöôøng kính , AD caét ñöôøng troøn taïi I , Goïi F laø giao ñieåm CH vaø AB. Ñöôøng thaúng EF caét (O) taïi M vaø N I

a) Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù ñænh laø H noäi tieáp ñöôùng troøn . b)Tìm vaø chöùng minh ba töù giaùc coù caïnh laàn löôït laø ba caïnh cuûa tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôùng troøn . c) Chöùng minh : BH = BM ; HE = NE d) Chöùng minh : EF//NP// xy .

a)Chöùng minh BI KC laø hình thang caân. b)Chöùng minh BHCK laø hình bình haønh . c)Chöùng minh AE.AC = AF .AB

d) Chöùng minh BHCD laø hình bình haønh . e) Chöùng minh BMDC laø hình thang caân . Baøi 5 : Cho hình veõ : Bieát tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) (AB < AC ) AH ; AK laàn löôït laø ñöôøng cao vaø phaân giaùc cuûa tam giaùc ABC , AI caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø K ( K khaùc A ) a) Chöùng minh : BK = CK .

CD. CB = CE .CA AH.AD = AF.AB d)Chöùng minh AM = AN e) Chöùng minh OA ⊥ EF f) Cho bieát : AC = R 3 . Tính F Ê D vaø ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng DF , BH theo R . g)Tính DA2 +DB2 + DC2 + DI 2 theo R . Baøi 7 : Cho hình veõ : Bieát hai đư ng tròn (O;R) và (O’;R’) ti p xúc ngoài t i A .CD laø tieáp tuyeán chung ngoaøi cuûa hai ñöôøng troøn ( C ∈ (O) , D ∈ (O' )

b) Chöùng minh AK laø phaân giaùc cuûa OÂH c) Keû ñöôøng kính AD cuûa ñöôøng troøn (O) .Chöùng minh : AB.AC = AH.AD . d) Chöùng minh : IA.I K = IB.IC . vaø AB.KC = AK.BI . e) Chöùng minh KB tieáp xuùc vôùi ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABI. Baøi 6: Cho ñöôøng troøn (O; R) , Vôùi caùc kí hieäu coù treân hình haõy chöùng minh:

a)Chöùng minh ∆ CAD vuoâng b)Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD .Chöùng minh MA laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) , töø ñoù suy ra OM ⊥ O’M c) Caùc ñöôøng thaúng CA vaø DA laàn löôït caét (O) vaø (O’) ôû F vaø E .Chöùng minh C, O , E thaúng haøng vaø D , O , F thaúng haøng . d) Tính CD2 + EF2 theo R vaø R’. e) Chöùng minh : S ∆CAD = S ∆EAF Baøi 8 :

a)Töù giaùc CAIM , BDMI noäi tieáp . b)Tam giaùc CID vuoâng . c)EF // AB . d)Khi M coá ñinh I thay ñoåi treân AO , tìm vò trí cuûa I ñeå AC .BD lôùn nhaát . R vaø AM = R .Haõy e) Cho bieát khi OI = 3 tính ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam

Cho hình veõ , vôùi caùc kí hieäu coù treân hình chöùng minh : a) CD = AC + BD vaø C ÔD = 900

R) vaø ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn . O . Baøi 9 : Cho ñöôøng troøn (O .giaùc CID theo R .Ch ng minh a) Caùc töù giaùc MAOB .B cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . CD = R 3 .Ñöôøng thaúng MD caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù .Tính dieän tích tam giaùc MKC vaø MK theo R Baøi 12 : Cho ñöôøng troøn (O. e) Chöùng minh : AB tieáp xuùc ñöôøng troøn ñöôøng kính CD. MHIK noäi tieáp ñöôøng troøn . c) Goïi I vaø K laàn löôït laø giao ñieåm cuûa OE vaø OF vôùi AB .MD d) CĤD = 2CÂD e) BC AC = BD AD f)Cho bieát OM = 3R .Chöùng minh boán ñieåm F . b) Tính chu vi cuûa tam giaùc MEF theo R .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R . b) CM DM = CE DE c) CN = CA d) Goïi I laø giao ñieåm cuûa BC vaø AD .Qua ñieåm M veõ hai tieáp tuyeán MA .AD . R ) coù AB laø ñöôøng kính Treân hai nöûa khaùc nhau cuûa ñöôøng troøn ta laáy hai ñieåm M vaø N sao cho AM = R 3 . MB (A vaø B thuoäc (O) )vaø caùt tuyeán MCD (MC < MD) .Caùc ñöôøng thaúng AM vaø AN caét tieáp tuyeán taïi B cuûa ñöôøng troøn ôû C vaø D . MO = MC. b)Töù giaùc MNDC noäi tieáp . AN = R 2 . B thuoäc (O) ). b) OI . d) Khi Sñ cung BC baèng 900 . Chöùng minh a) AM. I .Goïi I laø trung ñieåm cuûa CD .Tính ñoä daøi EF vaø dieän tích tam giaùc OIK theo R. Baøi 11 : Cho ñöôøng troøn (O). c) Tính E Ô F .OK = R2 c) MH .AC = AN. NI . Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi ñöôøng troøn (O) ( A .Tieáp tuyeán taïi C caét MA vaø MB laàn löôït taïi E vaø F . a)Chöùng minh : EF = EA + FB . Baøi 10 : Cho ñöôøng troøn (O .R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R . C laø ñieåm baát kì thuoäc cung nhoû AB .Tính soá ño goùc vaø ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc KIJ. AJ laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc AMN . F laø giao ñieåm cuûa MI vaø AB . Chöùng minh MI // AC vaø I laø trung ñieåm cuûa MF.Ñöôøng thaúng OI caét ñöôøng thaúng AB taïi K .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) Töø A veõ daây cung AD song song MB. c) Goïi MK .

Đư ng th ng AE c t CD t i F . c) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø KI .KC theo R . .CD = CI2.Ch ng minh: hai laø C khaùc D . e)Tính dieän tích cuûa tam giaùc ACE theo R. b) EB 2 = EC..CE theo R.I là m t 1 đi m n m trên OB sao cho OI = OB . MB = MC .CK ⊥ MA .Chöùng minh töù giaùc CHIE noäi tieáp .EA c) E laø trung ñieåm cuûa MB . b)Chöùng minh CE . b) Chöùng minh CK . Baøi 14 : Vôùi hình veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) . 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R . c)Chöùng minh I laø troïng taâm cuûa tam giaùc CBD töø ñoù tính KE. Baøi 15 : a)Töù giaùc OIED noäi tieáp vaø tính CI.R) có AB và CD là hai đư ng kính vuông góc nhau .Ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F .Baøi 13 :Cho đư ng tròn tâm (O. f)Trong tröôøng hôïp I thay ñoåi treân OB chöùng minh dieän tích töù giaùc CAFI khoâng ñoåi. 3)Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng AD vaø MB. Đư ng 3 th ng CI c t đư ng tròn t i E và c t BD t i K.CE ⊥ MA . E laø giao ñieåm BC vaø ID . CI ⊥ AB . CD ⊥ AB . K laø giao ñieåm BC vaø FD . CF ⊥ MB a)Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ.CF = CD2 c)Goïi H laø giao ñieåm cuûa AC vaø DE .Chöùng minh töù giaùc CHDK noäi tieáp . d) BC.ñöôøng thaúng AC caét MB taïi E 1)Chöùng minh : a) Töù giaùc MAOB noäi tieáp . d)Chöùng minh F laø trung ñieåm cuûa OD. CD ⊥ MB a) Tìm vaø chöùng minh boán töù giaùc noäi tieáp coù trong hình veõ.AB e) CF laø tia phaân giaùc MĈA. d)Chöùng minh KH // AB Baøi 16 : Vôùi hinh veõ treân cho bieát : MA vaø MB laø hai tieáp tuyeán cuûa (O) .

Klaø giao ñieåm MH vaø EB .Chöùng minh 1 r 1 : < < 3 R 2 Baøi 18 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O.BF = R2 d) Keû MH vuoâng goùc AB . AC R = d)Töù giaùc ACKD noäi tieáp vaø AD R' Baøi 20 :Cho hai ñöôøng troøn (O. Chöùng minh: Cho ñöôøng troøn (O. b)EB 2 = EC.OF vaø AE. R’) caét nhau taïi A vaø B .MB vaø M laø trung ñieåm cuûa EF.AE= ADAF vaø coù . Chöùng minh : a)Tam giaùc ABE vuoâng caân . Ñöôøng kính AC cuûa (O) caét (O’) taïi E . R’) caét nhau taïi A vaø B. 2)Tính dieän tích ∆ BAD theo R . c)Khi C di ñoäng treân nöûa ñöôøng troøn . tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) caét (O’) taïi D.ñöôøng thaúng EA caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai laø C khaùc A . ñöôøng kính AD cuûa (O’) caét (O) taïi F.Goïi K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa A qua B Chöùng minh : a)BÔO’ = BÊA b)AB2 = BC.So saùnh MK vaø HK.Töù giaùc MPOQ laø hình gì ? c)Chöùng minh: OP.R) vaø (O’.R) vaø (O’.OE = OQ.R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 3R .EA c)AD // MB . d)BC. Baøi 19 :Cho hai ñöôøng troøn (O. Goïi M laø giao ñieåm cuûa CF vaø DE .BD vaø BK laø phaân giaùc goùc CBD.C laø ñieåm treân nöøa ñöôøng troøn sao cho cung AC baèng cung CB .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A vaø B thuoäc (O) ) .Qua moät ñieåm M thuoäc nöûa ñöôøng troøn naøy .Treân cung CB laáy ñieåm D tuøy yù ( D khaùc C vaø B ) . b)Töù giaùc CEFD noäi tieáp .BM caét OF taïi Q.ñöôøng thaúng BC caét MA taïi F 1)Chöùng minh : a)Töù giaùc MAOB noäi tieáp .keû tieáp tuyeán Bx vôùi nöûa ñöôøng troøn . MB = MC . e) Cho AB= 2R vaø r laø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc EOF .By taïi E vaø F a) Chöùng minh töù giaùc AEMO noäi tieáp .Töø A . 3) Tính khoaûng caùch töø A ñeán ñöôøng thaúng BD. R) coù ñöôøng kính AB.Caùc tia AC vaø AD caét Bx laàn löôït taïi E vaø F .AB e)Tam giaùc DBA caân. c) ME2 = MA.B veõ hai tieáp tuyeán Ax vaø By . b) AM caét OE taïi P . KI 2 CK e) Chöùng minh : .Tieáp tuyeán taïi A cuûa (O’) caét (O) taïi C.d) Chöùng minh EH // AB.Ñöôøng thaúng MC caét ñöôøng troøn taïi D khaùc C .keû tieáp tuyeán thöù ba caét caùc tieáp tuyeán Ax .D di ñoäng treân cung CB thì AC.Goïi E laø trung ñieåm cuûa MB . = DI 2 CD Baøi 17 :Cho nöûa ñöôøng troøn (O) coù ñöôøng kính AB .

Moät ñieåm M di ñoäng treân d sao cho MC < MD vaø ôù ngoaøi ñöôøng troøn (O) .CE + DA.â Baøi 23: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O .ID b) Ñöôøng thaúng qua I vuoâng goùc AB thì ñi qua trung ñieåm cuûa CD. Baøi 24: . E vaø F . c) M .C coá ñònh ñöôøng troøn (O) thay ñoåi nhöng vaãn ñi qua A .Töø ñieåm chính giöõa P cuûa cung lôùn AB ke ûñöôøng kính PQ caét daây AB taïi D .DF = CD2 e) Caùc tieáp tuyeán taïi E vaø F cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc CFED ñoàng quy taïi moät ñieåm treân MB. A . OO’EF noäi tieáp .giaù trò khoâng ñoåi . B . a) C . CFED. b)CI.Tia CP caét ñöôøng troøn taïi ñieåm thöù hai I . OH vôùi AB laàn löôït laø I .Tính dieän tích ∆ AKB vaø chu vi cuûa töù giaùc CDFE theo R.Goïi H laø trung ñieåm cuûa CD vaø giao cuûa OM .B thì ñöôøng thaúng QI luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh . Baøi 21 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây cung AB .CP = CK. Baøi 22:Cho ñöôøng troøn (O. D thaúng haøng vaø CD = 2 OO’ b)Caùc töù giaùc AEMF . d) Khi A . d) AB2 +CD2 = 4R2 vaø AB2+ BC2 + CD2 + AD2 = 8R2 Chöùng minh : a) Caùc töù giaùc MIHF .R ) coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD vuoâng goùc nhau taïi ñieåm I khaùc O . OHEI noäi tieáp .IC = IB. d) Khi Sñ cung CD baèng 600 vaø K thuoäc tia DA sao cho DK = DB . c) Ñöôøng thaúng qua I vaø trung ñieåm cuûa BC thì vuoâng goùc AD.CD c)IC laø tia phaân giaùc cuûa goùc ngoaøi ñænh I cuûa tam giaùc AIB.Chöùng minh a) IA.Caùc daây AB vaø QI caét nhau taïi K . d) CA. B .Treân tia AB laáy moät ñieåm C naèm ngoaøi ñöôøng troøn .Qua M keû hai tieáp tuyeán MA vaø MB . B thaúng haøng vaø A laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆EBF. d .Keû ñöôøng kính CE cuûa (O) .Chöùng minh a)Töù giaùc PDKI noäi tieáp .R) vaø moät ñöôøng thaúng d caét (O) taïi C vaø D .

AD .baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC.R ) coù AB laø ñöôøng kính . CD theo R . d)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BHO .Goïi AD . B thuoäc (O) ) . BE . BC = 8cm .CE . AK b)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp . CK. AK laø ñöôøng a) Tinh BK . AD . Baøi 27 :Cho ñöôøng troøn (O. giaùc ABC. d) Dieän tích tam caùc tam giaùc ACE vaø CDB.OM 4 d)Ñöôøng thaúng AB ñi qua ñieåm coá ñònh .ñöôøng troøn noäi tieáp cuûa tam giaùc ABC. b) Tính AB .2 BC =6cm Tam giaùc ABC coù B= 600 . dieän tích tam giaùc ABC .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB vôùi (O) ( A . 24.R ) vaø ñieåm M sao cho OM = 2R . CF laø ba ñöôøng cao caét nhau taïi H . BC laø daây cung trung tröïc cuûa OM . Tam giaùc ABC coù AB = 6cm.1 BA = 6cm ñöôøng Cho tam giaùc ABC coù B = 600 . c)Chöùng minh tam giaùc MOH caân .A laø moät ñieåm baát kyø treân cung lôùn BC . EI = vaø OH .ø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp . baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp cuûa tam giaùc ABC. Ĉ= 450 a) Tính ñoä daøi ñöôøng cao AH cuûa tam a)Soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc ACE vaø tam giaùc ACD b)Ñoä daøi caùc caïnh cuûa töù giaùc ACDB theo R c) Ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AE . CF. BE .3 AC=8cm cao . Baøi 25 : Cho ñöôøng troøn (O . b) Tính dieän tích.MO AB 2 c) FI .C vaø D laø hai ñieåm naèm treân hai nöûa ñöôøng troøn khaùc nhau sao cho AC = R vaø OD ⊥ AB . AC .R ) coù OM laø baùn kính .OF = OI. baùn kính ñöôùng troøn ngoaïi tieáp . Ñöôøng thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi C vaø D ( MC < MD ) . BC = 12cm . 24.b) MA2 = MCMD vaø MC. CF laø ba cao caét nhau taïi H a)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BE . a) Chöùng minh töù giaùc BOCM laø hình thoi .Tính 24. Baøi 26 : Cho ñöôøng troøn (O. AC . b) Tính soá ño caùc goùc BAC vaø BHC . BE .MD = MI.

I . d) Chöùng minh ba ñieåm I .R) M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC. Baøi 30 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O) AD . S . K thaúng haøng (Ñöôøng thaúng IHK noùi treân goïi laø ñöôøng thaúng SimSon*). MI ⊥ BC vaø K laø giao ñieåm cuûa HI vaø AC thì MK ⊥ AC. B . a)Chöùng minh Q caùch ñeàu caùc ñænh cuûa tam giaùc BSC. P . thì ba ñieåm H . f)Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc EFD Baøi 29 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O. * Robert Simson(1687-1768) nhaø toaùn hoïc Scotland c) Neáu O laø giao ñieåm cuûa d vôùi ñöôøng thaúng noái . MI ⊥ BC vaø MK ⊥ AC. AM laàn löôït laø ñöôøng cao vaø trung tuyeán cuûa tam giaùc ABC . d) Goïi N laø trung ñieåm AD . b) Neáu MH ⊥ AB .e) Goïi K laø trung ñieåm HC . c)Neáu MH ⊥ AB . C ñoàng quy taïi S vaø laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi Q .Caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc keû töø caùc ñænh A . J thaúng haøng . Chöùng minh a) Chöùng minh CA = CB .Chöùng minh AQ vuoâng goùc RP.Chöùng minh töù giaùc EFDK noäi tieáp . d laø trung tröïc cuûa ñoaïn BC.Chöùng minh E laø trung ñieåm MN e) Tính ñoä daøi MN vaø dieän tích caùc tam giaùc MND. Chöùng minh: a) Neáu H laø giao ñieåm cuûaAD vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc a)Neáu MH ⊥ AB . Baøi 28 : Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O. b) Goïi E vaø F laàn löôït laø giao ñieåm cuûa RP vôùi AB vaø AC . R ) . R . MK ⊥ AC vaø I laø giao ñieåm cuûa HK vaø BC thì MI ⊥ BC. J laø giao ñieåm cuûa PQ vaø AC Chöùng minh töù giaùc ARIS noäi tieáp . MED theo R f) Haõy giaûi laïi caâu e khi N laø giao ñieåm cuûa tia phaân giaùc goùc AMD vôùi AD. Ñieåm S goïi laø gì trong tam giaùc QRP? c)Goïi I laø giao ñieåm cuûa RQ vaø AB .ñöôøng thaúng MN caét AC taïi E . a) Chöùng minh C laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc MAB c) Töù giaùc ACBO vaø MADBlaø hình gì?Tính dieän tích caùc töù giaùc treân theo R.

keû hai tieáp tuyeán CM vaø CN ( M vaø N thuoäc (O) ) . N ∈ (O ' ) ).Chöùng minh : a)BM = CN . O . N . Baøi 31: Cho hai ñöôøng troøn (O) vaø (O’) caét nhau taïi A vaø B (Taâm ñöôøng troøn naøy naèm ngoaøi ñöôøng troøn kia).CD = CA2 .R ) .Tính dieän tích tam giaùc EOC theo R .C .ABC thì H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC. ABC. tröïc taâm H vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC thì O laø taâm cuûa (ABC). Chöùng minh: 1)Chöng minh: a) Caùc töù giaùc OPDB .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OP keû töø P caét ñöôøng thaúng CA ôû E vaø caét ñöôøng thaúng CB ôû D .R) vaø Â= 450ù BM vaø CN laø hai ñöôøng cao caét nhau taïi H .ñöôøng thaúng OH caét tia CN taïi K. OPAE noäi tieáp .R) vaø moät daây cung AB khoâng qua taâm .Caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa ñöôøng troøn (O) caét nhau taïi C .ñöôøng thaúng d khoâng qua O caét ñöôøng troøn taïi hai ñieåm A vaø B .GoÏi H laø trung ñieåm AB . AND khoâng thay ñoåi. c) CE. M cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . 2 = BC . Chöùng minh O . Baøi 34 : Cho ñöôøng troøn ( O.Ñoaïn thaúng CO caét (O) taïi I . bNeáu G laø giao ñieåm cuûa AM vôùi ñöôøng thaúng noái O vaø tröïc taâm H cuûa tam giaùc ABC thì G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC Baøi 33 :Cho ñöôøng troøn (O.troïng taâm cuûa tam giaùc ABC. MN // BC . Hai tieáp tuyeán taïi M vaø N cuûa hai ñöôøng troøn caét nhau taïi K. G laàn löôït laø tröïc taâm .AE2 2) Cho bieát AB = R 3 . G thaúng haøng.. c) Töù giaùc KMBN noäi tieáp vaø soá ño goùc MKN khoâng ñoåi .Goïi P laø ñieåm treân daây AB sao cho AP = 2 BP. H . AH = BC b) Naêm ñieåm B. d) Tìm vò trí cuûa caùt tuyeán MN ñeå MN lôùn nhaát Baøi 32 :Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O. d) Vôùi H .Qua A veõ moät caùt tuyeán thay ñoåi MN ( M ∈ (O).Töø moät ñieåm C treân d ( C naèm ngoaøi ñöôøng troøn ) . c) MN. Chöùng minh: a) ∆BMN vaø ∆AOO’ ñoàng daïng . b) P laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng DE .Hai tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) vaø (O’)laàn löôït caét (O’) vaø (O) taïi D vaø C. b)Soá ño caùc goùc MBN.

B thuoäc (O) ) .AD.R) . c)MA = AF vaø töù giaùc MAFB laø hình thoi .Chöùng minh 1) Chöùng minh : KF // CD. 5) Tím vò trí cuûa caùt tuyeán ACD ñeà dieän tích tam giaùc AID lôùn nhaát . MN 4) Moät ñöôøng thaúng qua O song song MN caét tia CM vaø CN taïi E vaø F .Chöùng minh töù giaùc IJCF noäi tieáp . 3) BI caét AE taïi J . a)MO laø trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB vaø E caùch ñeàu ba caïnh cuûa tam giaùc MAB.R) . .ñöôøng thaúng AE caét BC taïi F . MONH .KO 3) I caùch ñeàu CM .Tính dieän tích ∆MAB. Baøi 38. b)Tam giaùc MAB ñeàu . Mlaø moät ABOE coù boán ñieåm cuøng thuoäc moät ñöôøng ñieåm sao cho OM = 2R .Xaùc ñònh taâm I. tuyeán MA vaø MB ( A .1: Cho ñöôøng troøn (O. BHCD laø hình gì? e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD .Töø A veõ tieáp tuyeán AB vaø caùt tuyeán ACD (naèm giuõa A vaø D ) 1) C. 2) Goïi C laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua O .Chöùng minh AK laø tieáp tuyeán cuûa (O) .O. 2) Goïi H laø trung ñieåm CD . 2) KN.H . 1) Chöùng minh AB2 = AC.Qua M veõ hai tieáp troøn .Tia vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét CD taïi K. MF ) .Qua M veõ hai tieáp tuyeán MA vaø MB ( A . 2) Chöùng minh tam giaùc KAF vuoâng caân vaø ba ñieåm B.Ñöôøng thaúng MC caét AB taïi S . Tia 1)Chöùng minh töù giaùc KACF noäi tieáp ñöôøng troøn .d) Caùc töù giaùc BMON . IE caét (O) taïi K thaúng MO caét ñöôøng troøn taïi E vaø F ( ME < . CN . AB theo R. Chöùng minh dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆MBS gaáp ba laàn dieän tích hình troøn ngoaïi tieáp ∆ASC . Ñöôøng 3) Veõ tia Bx // CD caét (O) taïi I .Xaùc ñònh vò trí C treân d ñeå dieän tích tam giaùc CEF nhoû nhaát . Baøi 35: Cho ñöôøng troøn (O) vaø ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn .D I thaúng haøng .KC= KH.N cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn. Mlaø moät ñieåm sao cho OM = 3R . Chöùng minh töù giaùc Baøi 37: Cho ñöôøng troøn (O. Baøi 36.1 : Cho hình vuoâng ABCD coù ñoä daøi caïnh laø a . B thuoäc (O) ) .Goïi E laø trung ñieåm CD . 4) Ñöôøng thaúng BH caét (O) taïi F .

Q ∈ cungAD) . DBC 4) Tæ soá dieän tích hai tam giaùc DAK vaø BCK (Vôùi K laø giao ñieåm CD vaø AB ) Baøi 38.Veõ ñöôøng kính CD taïi K (D ∈ cung nhoû AB ). b) Caùc ñieåm P.Ñöôøng thaúng vuoâng goùc MQ taïi M caét ñöôøng troøn (O) taïi P. EB KE d) Chöùng minh = FB KA Baøi 40.ñoái cuûa tia MO caét ñöôøng troøn taïi C . b) Chöùngminh DF. 2) Goïi S laø fgiao ñieåm cuûa AP vaø CQ .Q laàn löôït laø hình chieáu cuûa M treân AB vaø (d) . O . DGC .ñöôøng thaúng MO laàn löôït caét AB vaø BD taïi I vaø G . 5cm ) coù AB laø ñöôøng kính (d) laø tieáp tuyeán taïi A .MQ = MP2 . CN vaø AB keùo daøi caét nhau taïi E . a) Chöùng minh töù giaùc KFNC noäi tieáp moät ñöôøng troøn . 1) Chöùng minh raèng : a)Töù giaùc PMIO laø hình thang vuoâng .DN = DK. c) Tieáp tuyeán taïi N cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng AB taïi I .Chöùng minh IE = IF .Q thaúng haøng .Chöùng minh raèng : a) MH.1 : Cho ñöôøng troøn (O.Goïi M laø ñieåm treân (O) vaø P .2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø dieän tích tam 3 giaùc ABC laø 2 Baøi 39 :Cho ñöôøng troøn ( O ) vaø moät daây cung AB khoâng ñi qua taâm . Baøi 41: Cho hai ñöôøng troøn taâm O .DN vaø KB caét nhau taïi F .DC .hai ñöôøng kính AB vaø CD vuoâng goùc nhau . 5) Tính chu vi töù giaùc IDEF theo a Baøi 36. goïi I laø trung ñieåm cuûa OA .Tính 4) Tính dieän tích tam giaùc BJC theo a . BE BF theo baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (O) 1) Ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc MAB 2) Ñoä daøi caïnh C A .2 : ABOC laø hình Cho hình veõ : a) Chöùng minh vuoâng b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BD .Treân cung nhoû BC laáy ñieåm N ( N khaùc B vaø C ) .Qua I veõ daây cung MQ vuoâng goùc vôùi OA ( M ∈ cungAC . I laø trung ñieåm cuûa PQ. 3) Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích caùc tam giaùc MDC .Tính soá ño goùc CSP. Goïi D laø trung ñieåm MA . 3) Goïi H laø giao ñieåm cuûa AP vaø MQ .

C. (O’) th t t i C.2 : Xaùc ñònh caùc goùc B vaø C cuûa tam giaùc vuoâng ôû A bieát BC= 2 vaø ñöôøng cao AH = 2 2 Bài 43 : Cho n a đư ng tròn tâm O đư ng kính AB = 2R. Ch ng minh : 1)Chöùng minh tam giaùc AIO vuoâng . 4) Ch ng minh r ng : Khi K di đ ng trên đo n th ng CI thì tâm c a đư ng tròn ngo i ti p ∆ AKD n m trên m t đư ng th ng c đ nh. c) K thu c cung nh MN. D cùng n m trên m t đư ng tròn. 3) Chöùng minh caùc caëp tam giaùc AIQ . G i C là đi m tùy ý thu c cung l n MN. Bài 45 : Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau t i A và B. K ti p tuy n AM. Đư ng th ng CE và đư ng th ng DF c t nhau t i I. d) Cho bieát : OA = 2R . AN l n lư t t i P và Q. AI . D. tia BM c t Cx t i D. 3) Tính di n tích ∆ABD khi K là trung đi m c a đo n th ng CI.. ATM vaø AIP . 2) Ch ng minh ∆MNK cân. a) T giác MNCB là hình thang cân.CQ = BC2/4 . 3) Ch ng minh đư ng th ng AB đi qua trung đi m c a EF. Cx c t n a đư ng tròn trên t i I. AOM ñoàng daïng . b) MA .b) MP laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc QHP. m t đi m I n m gi a A và O sao cho AI = 2/3AO . 1) Ch ng minh IA vuông góc v i CD. có ti p đi m th t là E và F. Bài 42: Cho đư ng tròn (O . AN l n lư t t i B và C. ti p tuy n chung v i hai đư ng tròn (O) và (O’) v phía n a m t ph ng b OO’ ch a đi m B. K là m t đi m b t kì n m trên đo n th ng CI (K khác C . AN . C là trung đi m c a đo n th ng AO. 1) Ch ng minh r ng b n đi m A. tia AK c t n a đư ng tròn đã cho t i M. 2)Tieáp tuyeán taïi M caét ñöôøng thaúng (d) ôû T . Qua A k cát tuy n song song v i EF c t đư ng tròn (O). Ch ng minh : BP. đư ng th ng ch a đư ng kính. MB = R2. K ti p tuy n t i K c t AM. 2) Ch ng minh t giác IEBF là t giác n i ti p. Bài 44 :Cho đư ng tròn (O). K dây MN vuông góc v i AB t i I. đư ng th ng Cx vuông góc v i đư ng th ng AB. M. AP bieát AT = 10 cm Baøi 40. 4 ) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AQ . m t đư ng kính AB c đ nh. sao cho C không . đi m A n m ngoài đư ng tròn (O). R).Chöùng minh MA laø phaân giaùc cuûa hai goùc QMO vaø TMP . Tính SMBCN theo R. song song v i MN c t AM. K khác I). Ti p tuy n v i n a đư ng tròn tâm O t i đi m M c t Cx t i N.

N i AC c t MN t i E. c) Ch ng minh AE. b) ED laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm I c) BE = 2 EF . MB c t AC t i H. Xác đ nh các v trí c a D và E đ di n tích tam giác DME đ t giá tr nh nh t. Baøi 50 : ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . B là trung đi m c a cung nh CD. b) Ch ng minh : HK // CD. c) Ch ng minh : OK. Có hai đư ng th ng lưu đ ng và vuông góc v i nhau t i M c t các đo n AB và AC l n lư t t i D và E.Noái B vôùi E .Ñöôøng thaúng qua E vuoâng goùc vôùi EB caét CD taïi F . Baøi 49 ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . hai đi m C và D thu c đư ng tròn. Trên tia đ i c a tia BC l y đi m D.OS = R2.AI.Ñaø Bài 47: T đi m A ngoài đư ng tròn (O). trùng v i M. O. d) FE laø phaân giaùc cuûa goùc DFB . 1 : Cho tam giác ABC vuông t i A có M là trung đi m c a BC.goïi E laø trung ñieåm cuûa AD . trên tia đ i c a tia AB l y đi m S. Naüng) Cho hình vuoâng ABCD . C là các ti p đi m). Chöùng minh : Ch ng minh b n đi m D.AC .AC. a) Ch ng minh ∠ BMD = ∠ BAC. ti p tuy n này c t đư ng th ng AB K. MD c t AB t i K . a) Töù giaùc CBEF noäi tieáp ñöôïc trong moät ñöôøng troøn . a) Ch ng minh t giác IECB n i ti p đư c trong đư ng tròn. n i S v i C c t (O) t i M . k các ti p tuy n AB. d) Hãy xác đ nh v trí c a đi m C sao cho kho ng cách t N đ n tâm đư ng tròn ngo i ti p tam giác CME là nh nh t. AC v i đư ng tròn (B. Bài 48.Haø . K đư ng kính BA .IB = AI2. K cùng thu c m t đư ng tròn. B. G i E là giao đi m c a DO và AC. Qua E v ti p tuy n th hai v i đư ng tròn (O).Xaùc ñònh taâm I cuûa ñöôøng troøn ñoù . b) Ch ng minh ∆AME đ ng d ng v i ∆ ACM và AM2 = AE. N và B.Bài 46 : Cho đư ng tròn tâm O bán kính R. t đó suy ra t giác AMHK n i ti p.

Goïi I laø giao ñieåm cuûa AB vaø TT’.R ) vaø ( O’. R’) . Ch ng minh r ng CD = MN.R ) . đư ng th ng (d) c t (O) t i C và c t (O’) t i D.noäi ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A .DA c) Chöùng minh OC vuoâng goùc DE .2: Cho hai đư ng tròn (O) và (O’) c t nhau hai đi m A và B. c) Caùc ñöôøng thaúng BH .Chöùng minh ( Ñeà thi toát nghieäp 04 -05 . 1) Chöùng minh : a) Töù giaùc AMEC laø töù giaùc noäi tieáp b) Goùc ACM baèng goùc KHM.DC = DH. đư ng th ng (d’) c t (O) t i M và c t (O’) t i N sao cho AB là phân giác c a góc MAD. EM . AB < AC ) 1) OO’ vuoâng goùc AB .haõy xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc AHBC laø hình thang caân . 2) Giaû söû AC< AB . Caùc ñöôøng thaúng CM vaø AE laàn löôït caét ñöôøng troøn taïi caùc ñieåm thöù hai laø H vaø K Bài 48.hai ñöôøng cao AD vaø BE caét nhau taïi H ( D ∈ BC . E ∈ AC .Ñöôøng troøn ñöôøng kính BM caét ñöôøng thaúng BC taïi ñieåm thöù hai laø E . Qua A v hai đư ng th ng (d) và (d’). b) Chöùng minh CE.Laáy ñieåm M tuøy yù naèm giöõa A vaø B .Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O . Baøi 51 : Baøi 53: (Phoûng theo baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Goïi A vaø B laø caùc giao ñieåm cuûa hai ñöôøng troøn (O. 2) IT2 = IB .CA = CD.CB DB . vaø AC ñoàng qui. .IA suy ra I laø trung ñieåm a)Ch ng minh AEDB vaø CDHE laø caùc töù giaùc noäi tieáp .Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø ñöôøng thaúng OO’ vaø coù chöùa ñieåm B veõ T T’laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn ( T thuoäc (O) vaø T’thuoäc (O’) ) .

Treân caïnh BC vaø CD laáy hai ñieåm töông öùng M vaø N sao cho MÂN = 450 .1 Cho tam giaùc ABC coù ba goùc nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) vaø AD .H laø tröïc taâm tam giaùc ABC vaø K laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A treân caïnh BC.TT’ 1 3) SOIO’ = S OO’T’T 2 4) B laø troïng taâm cuûa tam giaùc ATT’ khi 3 ( R + R’ ) vaø chæ khi OO’ = 2 d) Ñöôøng phaân giaùc trong AN cuûa goùc A cuûa tam giaùc ABC caét BC taïi N vaø caét ñöôøng troøn (O) taïi K khaùc A .Haûi phoøng baøi taäp baùo Toaùn hoïc vaø tuoåi treû) Cho hình vuoâng ABCD .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .Chöùng minh a2= bc 1) Chöùng minh OK = KB vaø SMNIK Baøi55.Tính KI AH 3) Chöùng minh S∆CIK = EB CB = EA CA 2) Goïi a. Chöùng minh raèng : AM BN CQ + + =4 AD BE CF .Chöùng minh ) Moät ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai caïnh Ox vaø Oy cuûa goùc xOy laàn löôït taïi A vaø B .CF laàn löôït laø ba ñöôøng cao cuûa tam giaùc ABC .Hai ñöôøng thaúng AE vaø OB caét nhau taïi K 1).Töø ñieåm A veõ ñöôøng thaúng song song vôùi OB caét ñöôøng troøn ñaõ cho taïi ñieåm thöù hai laø C .Voøng 1 ) Cho tam giaùc ABC nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .Chöùng minh KO vaø CI caét nhau taïi moät ñieåm thuoäc ñöôøng troøn (O) Baøi 54: (Phoûng theo Baøi 52 : ( Ñeà thi lôùp 10 02-03 .N. BD caét AM vaø AN taïi I vaø K .AN = AI.BE .c thöù töï laø khoaûng caùch töø C ñeán AB .Tia OC caét ñöôøng troøn taïi E . OB OA .Goïi I laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CAN .Q laàn löôït laø giao ñieåmcuûaAD.Chöùng minh a)Töù giaùc AIND noäi tieáp ñöôøng troøn suy ra NI ⊥ AM b) AK .BE.goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC . Goïi M.CF vôùi ñöông troøn (O) Baøi 57 :( Ñeà thi HSG 03 -04. b .AM 2) Goïi H laø giao ñieåm cuûa NI vaø MK .

.M laø ñieåm treân ñoaïn CI ( M khaùc C vaø D ) .Tìm vò trí cuûa C ñeå AE.BF caét CE taïi ñieåm M .2 Chop tam giaùc ABC .Tænh Thöøa Thieân – Hueá .Thaønh phoá Hoà 1)Chöùng minh DM.DC taïi P vaø Q . goïi I laø trung ñieåm cuûa caïnh BC .Tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AMI taïi M caét caùc ñöôøng thaúng BD .C di ñoäng . Baøi 58: :( Ñeà thi HSG 03 -04.ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi AE taïi A caét ñöôøng thaúng CD taïi K .Treân caùc tia ñoái cuûa tia BA vaø CA laáy caùc ñieåm E vaø F (khaùc B vaø C )theo thöù töï . Baøi 61: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 .ñöôøng kính AI . 4 MB MC AB.Tìm vò trí cuûa M ñeå S∆CEF lôùn Baøi 59( Ñeà thi nhaát .Ñöôøng thaúng qua M vuoâng goùc MC caét caùc tieáp tuyeán qua A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn taïi E vaø F .Ñieåm E di chuyeån treân caïnh CD ( E ≠ D ) Ñ öôøng thaúng AE caét ñöôøng thaúng BC taïi F . 1) Khi M coá ñònh . 95 -96 Thaønh phoá Hoà Chí Minh) Cho hình vuoâng ABCD coá ñònh caïnh a .BAØI 55.Goïi E laø trung ñieàm AB vaø K laø trung ñieåm OI . Chöùng minh töù giaùc AEKC noäi tieáp ñöôøng troøn .IA = MP.M di ñoäng . AE naøo daáu “= “xaûy ra Khi Baøi 56:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB vaø moät ñieåm C thuoäc ñoaïn AB .IB MP 2) Tính tæ soá MQ Chí Minh) Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O .Voøng 2 ) Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O . Chöùng minh: Tính ñoä daøi AK vaø dieän tích tam giaùc ABC 1 bieát raèng OM= HK = KM vaø AM = 30cm.BF lôùn nhaát . HSG 03 -04 . AC + ≥2 MF ME AF .ñöôøng thaúng AM caét ñöôøng troøn (O) taïi D . 2) Khi C coá ñònh .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn .

c)Toàng dieän tích cuûa tam giaùc ACM vaø BDM 2) Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa : a) Dieän tích vaø chu vi tam giaùc MAB. AC.Tính EA . b) Tích MA.R) . F . AC = b .(D khaùc A vaø B ) . Baøi 62: 1)Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa: a)Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD vaø dieän tích tam giaùc COD. b) Dieän tích vaø chu vi töù giaùc ACDB.Keû daây CD cuûa ñöôøng troøn taâm I coù ñöôøng kính OC . A’H ⊥ d. AA’ vaø BB’ laø hai ñöôøng cao . B’K ⊥d.C . 5) Haõy chæ ra vò trí cuûa E ñeå EK ngaén nhaát . AD laø phaân giaùc trong . Goïi I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc vaø tieáp xuùc vôùi BC.Chöùng minh : Baøi 60.suy ra ∆AKF vuoâng caân 2)Goïi I laø trung ñieåm cuûa FK .Chöùng minh OI + AB ≥ 2 2 S Baøi 65: Cho ∆ABC vôùi BC = a . 02 03 tröôøng Leâ Quyù Ñoân . AB = a . 02 -03 tröôøng Traàn Ñaïi Nghóa TP Hoà Chí Minh ) Cho tam giaùc ABC ( AB < AC ) noäi tieáp (O. BN ⊥ d .Tieáp tuyeán cuûa (O) taïi M caét caùc tieáp tuyeán taïi A vaø B cuûa nöûa ñöôøng troøn (O) taïi C vaø D 1)Chöùng minh ∆ABF = ∆ADK .Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa ∆AEK theo a vaø x . Cho BD = b .M laø moät ñieåm treân nöûa ñöôøng troøn(khaùc A vaø B) . 4) Cho DE = x (0 < x ≤ a ) .Tieáp tuyeán taïi A cuûa ñöôøng troøn (O) caét ñöôøng thaúng BC taïi E . 3)Chöùng minh töù giaùc ABFI noäi tieáp ñöôïc .2: (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 .DB 2) Goïi S laø dieän tích töù giaùc AIOB . 1) BÊD = D ÂE vaø DE 2 = DA .CD caét cung AB cuûa ñöôøng troøn (O) taïi E ( E naèm giöõa C vaø D ) .Chöùng minh laøtaâm ñöôøng troøn qua A .MB (Ñeà thi tuyeån vaøo lôùp 10 .Haï AM ⊥ d . Ñaø Naüng ) Cho ñöôøng troøn taâm O vaø moät daây cung AB cuûa ñöôøng troøn ñoù . CD = c . AB laàn löôït taïi .Baøi 60.1:Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính AB=2R .Caùc tieáp tuyeán veõ töø A vaø B cuûa ñöôøng troøn caét nhau taïi C .. Baøi 63: Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn noäi tieáp ñöôøng troøn (O) .Goïi d laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O) taïi C .K vaø I di chuyeån treân moät ñöôøng thaúng coá ñònh khi E di ñoäng treân CD.

E laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC vaø AC . E . OBC .1:Cho tam giaùc ABC 1)Tính AF .R) .C . O’cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn vaø tính B’C’ theo R.Veõ BK ⊥ AI taïi K vaø AH ⊥ BI taïi H . AB = a . B’.Töø moät ñieåm ôû ngoaøi ñöôøng troøn AC = b .r laàn löôït laø dieän tích .coøn I . I . Baøi 66: coù goùc A = 450 noäi tieáp ñöôøng troøn (O.BD .D . 2) Chöùng minh töù giaùc AEHI noäi tieáp .D sao cho Sñ cung AB = 300 . b . Baøi 64.2: Cho ñöôøng troøn taâm (O. sñcung BC = 450 . sñ cung CD =1200 a)Tính soá ño caùc cung AC . DC . 3) Boán ñieåm E .Goïi S .Goïi H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc . 2 ñöôøng troøn theo chieàu kim ñoàng hoà laáy theo thöù töï caùc ñieåm A . N thaúng haøng. D thaúng haøng . 1) Chöùng minh töù giaùc CC’OB’ laø hình thang caân . Chöùng minh: A’H = B’K vaø MH = NK Baøi 64. Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn . d*) Tính dieän tích töù giaùc ABCD theo R . 2) Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC . b) Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AB . C’.R) .Goïi O’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa O qua ñöôøng thaúng B’C’.Goïi M laø tam giaùc ABC. H .Chöùng minh tam giaùc OIE ñoàng daïng vôiù tam giaùc AHB. F . 3 Chöùng minh ba ñieåm M . OAB. c .Keû caùc ñöôøng cao AA’ vaø BB’cuûa tam giaùc ABC .veõ hai tieáp tuyeán IA vaø IB ñeán (O) .M vaø N laàn löôït laø hình chieáu cuûa H leân phaân giaùc trong vaø phaân giaùc ngoaøi cuûa goùc A trong tam giaùc ABC. Treân 1) Chöùng minh MN ñi qua trung ñieåm S cuûa AH. B D theo a . Baøi 69 . BD . Cho tam giaùc ABC vôùi BC = a . e)Tính ñoä daøi caùc ñoaïn AC .1: . 1 4 ) Chöùng minh OI = AH . 2) Chöùng minh A . K . B . c) Tính dieän tích caùc tam giaùc OCD . p . nöûa chu vi tam giaùc ABC vaø baùn Baøi 67.

Ñöôøng troøn taâm O vaø ñöôøng troøn taâm O’ laàn löôït tieáp xuùc AB taïi A vaø B . BC AB AC Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng 3) Chöùng minh : DH = DI + DK .hc laø chieàu cao cuûa tam giaùc ABC haï töø A .trung ñieåm cuûa IB . 1) Chöùng minh tam giaùc BDF ñoàng daïng tam giaùc ADC. tieáp moät 4 ) Chöùng minh AB tieáp xuùc vôùi ñöôøng roøn tam giaùc vuïoâng coù caïnh huyeàn ngoaïi tieáp tam giaùc IKB.Töø giao ñieåm H cuûa AB vôùi CE haï IH ⊥ BC taïi ñieåm I . kính ñưôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC . DK laàn löôït vuoâng goùc vôùi caïnh BC.2:Cho hai ñieåm A vaø B coá ñònh .Chöùng minh ñöôøng thaúng MN luoân ñi qua ñieåm coá ñònh khi hai ñöôøng troøn thay ñoåi Baøi 73 .1:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A chu vi laø 2p. 2) Chöùng minh tam giaùc DCF ñoàng daïng tam giaùc BAD. laø a vaø Baøi 70.r 1 1 1 1 2) Chöùng minh trong ñoù ha .Haï DH . Chöùng minh Baøi 68: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp trong ñöôøng troøn taâm O . B . r ha hb hc 2)Goïi C laø giao ñieåm cuûa IO vaø AB .Keû daây AE song song BC daây DE caét caïnh BC taïi F . 1)Töù giaùc GHDI vaø BKHI noäi tieáp .2: daïng .MA vaø AD // IB . DI . bieát (O) vaø (O’) caét nhau taïi M vaø N .Caùc tia CH vaø IG caét nhau taïi K . AM caét (O) taïi A vaø K . AB. C . vaø ñieåm D treân caïnh BC .hb = + + 1)Chöùng minh IO vuoâng goùc AB . 1) Chöùng minh S = p. AC .Chöùng minh hai tam giaùc AKB vaø AMC ñoàng Baøi 67.Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng vôùi D qua AB vaø G laø giao ñieåm cuûa AB vôùi DE . 2) KC laø tia phaân giaùc cuûa goùc IKA Baøi 70. AM 3)Goïi D laø giao ñieåm thöù hai cuûa IK vaø (O) Tính baùn kính ñöôøng troøn noäi Chöùng minh MB2 = MK.Laáy ñieåm D treân cung BC khoâng chöùa ñieåm A .suy ra AB2 = 2AK .

C thay ñoåi .troøn (O .Tam giaùc MNE coù tính chaát gi? 5) Chöùng minh trung ñieåm I cuûa MN thuoäc ñöôûng thaúng coá ñònh Baøi 77: .IB . Baøi 72 . Baøi 71 . R ) vaø (O.Keû ñöôøng thaúng d qua I vaø vuoâng goùc vôùi AB .I . Baøi 74 . C’ . M cuøng naèm treân moät ñöôøng troøn . b) Chöùng minh goùc IAC = goùc HAB . Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû C . N .B coá ñònh . a)Chöùng minh ∆IME ñoàng daïng ∆IFA vaø IE. Cho hai ñöôøng troøn (O.Chöùng minh Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp (O . 4) Ñöôøng thaúng qua O vuoâng goùc vôùi MN caét AB taïi E .B thaúng haøng . c) Keû daây AE cuûa (I) song song MN . A thaúng haøng .A . B’. M vaø N di ñoäng treân BC . d) HE caét (I) taïi D . AA’ vuoâng goùc OK . 1) Tính dieän tích phaàn hình troøn naèm ngoaøi tam giaùc ABC theo R 2)Chöùng minh OM = ON . ñöôøng cao AH . d caét AC vaøBC laàn löôït taïi F vaø E . b)Ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc CEF caét AE ôû N . R)coù M .CA sao cho BM = CN a) b) c) d) Hai tam giaùc OAA’ vaø OA’H ñoàng daïng .Goïi M laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua I a) Chöùng minh O .IF = IA. C’ Ñöôøng thaúng B’C’ caét OA ôû H vaø BC ôû K . R ) .Ñöôøng troøn (I) ngoaïi tieáp tam giaùc AMN 4) Chöùng minh ba ñieåm I . AA’ caét OK ôû M . HE caét MN taïi K . B’.Chöùng minh KM = KN .Chöùng minh ( AEF ) luoân luoân ñi qua hai ñieåm coá ñònh vaø taâm ñöôøng troøn ñoù naèm treân ñöôøng thaúng coá ñònh . c)Cho A . H . N laø trung ñieåm cuûa AB vaø AC .Chöùng minh ba ñieåm F . K thaúng haøng . Chöùng minh töù giaùc BHDM noäi tieáp . ( IB< IA ) vaø (BC < CA ) .I laø ñieåm coá ñònh treân AB . Töù giaùc AHMK noäi tieáp . 3)Töù giaùc CMON noäi tieáp . Ñöôøng troøn (O) noäi tieáp tam giaùc ABC tieáp taïi caùc ñieåm A’. Naêm ñieåm O .

(O” . R’) caét nhau taïi A vaø B . 3) Chöùng toû toång R+R’ khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm D treân caïnh BC 4) Tìm ñöôøng di chuyeån cuûa trung ñieåm M cuûa ñoaïn thaúng OO’ 1)Chöùng minh khi (d) thay ñoåi thì moãi ñieåm M vaø N di chuyeån treân moät ñöôøng troøn coá ñònh ñi qua . Tam giaùc ABCvuoâng taïi A coù ñöôøng cao AH . R” ) laàn löôït laø caùc ñöôøng troøn noäi tieáp cacù tam giaùc ABC .Chöùng toû tam giaùc AKM vuoâng caân. 1)Chöùng toû töù giaùc ABKD noäi tieáp ñöôïc.Chöùng minh 1)Chöùng minh ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng CD luoân ñi qua ñieåm coá ñònh .K thaúng haøng vaø tích AD . Cho hai ñöôøng troøn (O. 2)Vôùi vò trí naøo cuûañöôøng thaúng (d) thì tam giaùc BCD coù dieän tích lôùn nhaát .Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh A caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D .Tính dieän tích caùc tam giaùc 3 OMN vaø EBM theo R.Moät ñöôøng thaúng (d) quay quanh B caét (O) vaø (O’) taïi C vaø D . Goïi (O . R’) laàn löôït tieáp xuùc vôùi AB taïi B vaø AC taïi C . ABH . a) b) c) d) R2 = R”2 + R’2 OA = OO’ R” + R’ ≤ R 2 . R ) vaø (O’.Goïi M laø trung ñieåm cuûa CD vaø N laø ñieåm ñoái xöùng cuûa C qua D .Xaùc ñòmh ñieåm coá ñònh aáy .R’) caét nhau taïi A vaø B .AK khoâng ñoåi . e) Ñöôøng thaúng O’O” caét AB vaø AC ôû K vaø M . Baøi 78 (Thi lôùp 10 Buøi Thò Xuaân 94-95 HCM) Cho ∆ABC caân taïiA vaø ñieåm D di chuyeån treân caïnh BC ( D khaùc B vaø C ) .hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi K vaø D .D . 6 ) Cho OM = 2R . Chöùng minh O laø tröïc taâm cuûa tam giaùc AO”O’.Döïng qua D hai ñöôøng troøn (O . Baøi 76 . ACH . Baøi 75 . R ) . (O’ . 2) Chöùng toû ba ñieåm A . R’ ) . R ) vaø (O.

b)Chöùng minh tích MC.C .Chöùng minh MÂB = AÔ D 2 d)Chöùng minh ba ñieåm A . K cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn . (O) . a) Chöùng minh töù giaùc ADCF noäi tieáp . = b .1 : Cho ñöôøng troøn (O) .E D . Baøi 81.1 : Cho töù giaùc ABCD coù AC = 10 cm .Chöùng toû töù giaùc ACED noäi tieáp . MB < MC ) ) .2 : Cho hình vuoâng ABCD .MD coù giaù trò khoâng ñoåi khi D di ñoäng treân daây AB. 2)Caùc tieáp tuyeán taïi C vaø D cuûa hai ñöôøng troøn ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng troøn keû tieáp tuyeán MA (A ∈ (O)) vaø caùt tuyeán MBC ( B.Cho AB = c . a)Chöùng minh töù giaùc CDIM noäi tieáp ñöôïc . D laø moät ñieåm treân baùn kính OC . N thaúng haøng vaø M A laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ACD. CN laø hai trung tuyeán .BD= 12 cm vaø goùc giöõa AC vaø BD baèng 300 .Chöùng minh tam giaùc MCD ñeàu . Baøi 79: Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät daây AB .So saùnh BM vaø CN .Goïi M laø moät ñieåm chính giöõa cuûa cung nhoû AB .Ñöôøng vuoâng goùc vôùi BC taïi D caét ACôû E vaø caét tia AB ôû F.Goïi D laø moät ñieåm thuoäc daây AB . AC 3)OC vaø OD caét nhau taïi K . Tính MA.Veõ ñöôøng kính MN caét AB taïi I . Cho ñöôøng troøn taâm O coù ñöôøng kính BC . Baøi 80 : Baøi 82. C thuoäc caét nhau taïi E .Tia MD caét ñöôøng troøn (O) taïi C . b) Goïi M laø trung ñieåm EF . BC = a . c)Goïi O’ laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc 1 ACD .Chöùng toû naêm ñieåm A .Goïi A laø moät ñieåm treân cung BC sao cho AB< AC .2 : Cho tam giaùc ABC coù AB < AC vaø BM .Chöùng minh Goùc AME = goùc 2ACB . töø moät A vaø B Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa chuùng . Baøi 82.Laáy ñieåm M naèm trong hình vuoâng sao cho MÂB = MBA = 150 . O’ .Baøi 81.Tính dieän tích töù giaùc ñoù .

CE d) Veõ hình bình haønh BDKM ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BKM caét ñöôøng troøn (O) taïi ñieåm thöù hai N . .Treân nuûa maët phaúng coù bôø AB coù chöùa ñieåm C keû tia Ax vaø By vuoâng goùc AB .Baøi 85: Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O.Tính tæsoá BK Baøi 86. Baøi 86. R ) .Goïi E laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD .E ..2: Cho tam giaùc ñeàu ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O . N . MA caét BC taïi D .AB vaø keùo daøi caét nhau taïi I .Chöùng minh raèng : a)Chöùng toû töù giaùc BIKD noäi tieáp vaø IK// BC . Veõ ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính HC .ñaùy nhoû BC noäi tieáp ñöôøng troøn taâm O . M laø moät ñieåm treân cung nhoû BC .1: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao.Chöùng minh B .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc IC keû qua C caét Ax vaø By taïi M vaø N . M thaúng haøng . a)Goùc AFB = goùc ABD . F laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC .Chöùng minh raèng : c) Chöùng minh AM laø tieáp tuîeán cuûa ñöôøng troøn (O) .AM = AB2 . BF khoâng ñoåi .Keû tieáp tuyeán BK vôùi (O) ( K laø tieáp AB ñieåm ) .F thaúng haøng vaø OM ⊥ AK a) b) c) d) e) AD.Ñieåm D di ñoäng treân cung AC . c)Hình thang ABCD caàn ñieàu kieän gì ñeå töù giaùc AIKD laøhình bình haønh. MA = MB +MC MA +MB +MC ≤ 4R MA2 +MB2 + MC2 = 6R2 MA4 +MB4 + MC4 = 18R4 1 1 1 f) = + MD MB MC Baøi 83 : Cho hình thang ABCD coù ñaùy lôùn AD .Khi ñoù chöùng minh heä thöùc IC. b) Tích AE . R) . Baøi 84 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi C ( CA > CB ) . d) Goïi K laø giao ñieåm CF vaø ñöôøng troøn (O) . I laø ñieåm thuoäc caïnh AB .IE=ID.Chöùng minh raèng D .Caùc tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn taâm (O) taïi B vaø D caét nhau taïi K .

B .Phaân giaùc BÂC caét daây BC ôû D vaø caét cung BC ôû E . N laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa D qua AB vaø BC . E cuøng thuoäc moäpt ñöôøng troøn . d) Xaùc ñònh vò trí cuûa I ñeå AB = MB .Chöùng minh : ∆ACK ~ ∆AMB. b) Chöùng minh tích AI .Baøi 89: Cho tam giaùc ABC caân taïi A noäi tieáp (O) . c) Khi caùt tuyeán SBC quay quanh S thì D di a) Chöùng minh A .Veõ ñöôøng troøn ñöôøng kính CD caét BD ôû E vaø caét AE ôû F .Goïi F laø giao ñieåm cuûa AA’ vôùi BC. a) Chöùng minh EC2 = ED . b) Chöùng minh SA2 = SG . a) Chöùng minh raèng : AMC + ANC = 2 ACB .Töø S keû hai tieáp tuyeán SA vaø SA’ vaø caùt tuyeán SBC tôùi ñöôøng troøn ( B naèm giöõa C vaø S ) .EA . Baøi 88: Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính .AM khoâng ñoåi . G laø giao ñieåm cuûa OE vôùi BC . Baøi 87: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A (AB < AC) .AI caét CB taïi M . b) Chöùng minh BĈA = AĈ F . I laø moät di ñoäng treân cung AB . a) Chöng minh hai tam giaùc CAI vaø CBN ñoàng daïng . AB caét IC taïi N.SF. c) Veõ daây cung IK song song vôùi BC . d) Tìm vò trí cuûa I sao cho dieän tích tam giaùc IMN lôùn gaáp ñoâi dieän tích tam giaùc ABC.Chöùng minh töù giaùc BNCM noäi tieáp .IK caét AC ôû E . d) Xaùc ñònh vò trí ñieåm D sao cho baùn kính ñöôøng troøn (BNCM) ñaït giaù trò nhoû nhaát . c) Chöùng minh IM vuoâng goùc IN . ∆ACM ~ ∆AKB vaø ∆AEK ~ ∆AIB. b) So saùnh hai tam giaùc ABC vaø INC . c) Goïi M . Baøi 90 : Cho ñöôøng troøn (O) vaø moät ñieåm S naèm ngoaøi ñöôøng troøn .Laáy ñieåm D thuoäc caïnh AC . C .

Chöùng minh CH’ laø tieáp tuyeán cuûa (O) . Chöùng minh MC//BD c) Tìm vò trí cuûa M sao cho D . BC = tính SF. H . b) Goïi I laø giao ñieåm cuûa OH vaø BC . b) Boán ñieåm O .H cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn coù taâm laø (O’) c) Ñöôøng troøn (O’) tieáp xuùc vôùi (O).Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy ñieåm M .Chöùng minh : Baøi 94. D thì ñi qua hai ñieåm coá ñònh O vaø I . 3) Goïi H’ laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua AC . H thaúng haøng vaø AC2 = 2 AO . BC . AC . Baøi 93 : Cho tam giaùc caân taïi A noäi tieáp ñöôøng troøn (O) ñöôøng kính AM .1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AH laø ñöôøng cao . 1) Chöùng minh : a) A .Phaân giaùc BÂH vaø CÂH caét BC taïi D vaø E . I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC .phaân giaùc cuûa goùc ACB caét AB ôû E . c) Ñöôøng troøn qua ba ñieåm M .Laáy M laø ñieåm treân cung BC vaø veõ ñöôøng cao CH cuûa tam giaùc ACM. d) IM laø tia phaân giaùc cuûa goùc CID .I .keû caùc tieáp tuyeán MC vaø MD tôùi ñöôøng troøn . C . B thaúng haøng .Goïi D . 3 AB vaø C laø ñieåm chính giöõa cung AB . Baøi 91: Cho ñöôøng troøn (O) vaø daây cung AB .Chöùng minh N di ñoäng treân moät ñoàng troøn coá ñònh . d) Goïi N laø giao ñieåm cuûa OH vaø BM .Chöùng minh hai tam giaùc AGC vaø IEO ñoàng daïng .Goïi I laø trung ñieåm cuûa daây AB .AH . b) DE laø phaân giaùc cuûa goùc ADB . H .2 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O).G laàn löôït laø troïng taâm cuûa tam giaùc ACD vaø ABC . a) Xaùc ñònh taâm O’cuûa ñöôøng troøn ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi BC taïi D. a) MC = ME . Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc ABC Baøi 94. C . 4) Goïi E .. a) Chöùng toû OH laø tia phaân giaùc cuûa goùc COM . O . phaân giaùc trong AD . e) Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm M treân ñöôøng thaúng AB ñeå tam giaùc MCD laø tam giaùc ñeàu .I laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB . .ñoäng treân ñöôøng coá ñònh naøo ? 2a d) Bieát SB = a .D laø giao ñieåm thöù hai cuûa MI vôùi nöûa ñöôûng troøn (O) .

B .AH laø ñöôøng cao . K laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc ngoaøi keû töø B vaø C . M laø ñieåm baát kì treân cung BC khoâng chöùa A . D ∈ (O' )) . c) Chöùng minh 4 ñieåm I . CE vuoâng goùc AB ∆ABC thoûa ñieàu kieän gì thì IN = MK. Baøi 98. c) Chöùng minh N . MN caét AC . O’ thaúng haøng . Baøi 97 : Cho tam giaùc ABC coù ba goùc ñeàu nhoïn .Goïi M laø giao ñieåm cuûa AB vaø EF. B. N . c) O . b) Goïi N vaø E laàn löôït laø ñieåm ñoái xöùng cuûa M qua AB vaø AC .Goïi I laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua M .Goïi D laø trung ñieåm HB a) Hai tam giaùc AOM vaø BMO’ ñoàng daïng .2 :Cho tamgiaùc ABC vuoâng taïi B coù ñöôøng cao AH .b) Chöùng minh ñöôøng troøn O’) tieáp xuùc vôùi -ñöôøng troøn (O) .I .Treân tia ñoái cuûa BA laáy E sao cho BE = BA . BC laàn löôït ôû E vaø F . b) BI caét A C ôû N . a)Chöùng minh A . HN ⊥ AC .Chöùng minh: a) b) c) d) Goùc AIK = goùc AKI Töù giaùc MNBC noäi tieáp .Chöùng minh töù giaùc ANBH noäi tieáp . Baøi 98.D laø giao ñieåm cuûa AM vaø BC.Ñöôøng thaúng IK caét AB vaø AC taïi E vaø F . Baøi 92 :Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn (O) . . K . N laø giao ñieåm cuûa AE vaø BF.Chöùng minh : a)Xaùc ñònh vò trí cuûa M ñeå töù giaùc BHCM laø hình bình haønh.E ∈ (O).Chöùng minh tam giaùc EFC caân . Baøi 95 : Cho hai ñöôøng troøn taâm O vaø O’ ôû ngoaøi nhau . E thaúng haøng .Keû HM ⊥ AB. K laø ñieåm ñoái xöùng cuûa H qua N .Keû tieáp tuyeán chung ngoaøi AB vaø tieáp tuyeán chung trong EF ( A .Goïi M laø ñieåm chính giöõa cuûa cung BC . C cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn vaø taâm cuûa ñöôøng troøn naøy thuoäc (O) .Goïi I laø giao ñieåm cuûa hai phaân giaùc trong keû töø B vaø C. H . b) AE vuoâng goùc BF .1 : Cho tam giaùc ABC noäi tieáp ñöôøng troøn ( O) coù tröïc taâm laø H . M thaúng haøng .

FC . DF ⊥ AC .keû DE ⊥ AB.DC = EA.Baøi 96.Chöùng minh : a) DB.CE ñoàng quy.EB + FA.ñöôøng troøn ñöôøng kính AC caét BF ôû M . a) Chöùng toû caùc ñöôøng thaúng AD . AC taïi E vaø F . Chöùng minh HE vuoâng goùc CD.BF .Chöùng toû tam giaùc ANM caân. Baøi 96.2 : Cho tam giaùc ABC caân taïi A .Chöùng minh Goùc BAM = goùc NAC < goùc MAN Baøi 99. b) Chöùng minh I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc DEF c) Ñöôøng troøn ñöôøng kính AB caét CE taïi N . N sao cho BM= MN = NC . Heä thöùc coù coøn ñuùng khoâng khi D laø ñieåm tuøy yù treân BC ? AC 3 CF b) = AB 3 BE Baøi 99.2 : .caùc ñöôøng troøn ñöôøng kính AB vaø AC caét nhau taïi taïi A vaø D vaø laàn löôït caét caùc caïnh AB .Treân BC laáy hai ñieåm M .1 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AD laø ñöôøng cao .1 :Cho tam giaùc ABC .

b) GOÏi J laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua J . BC caét IK taïi D. Baøi 100 :Cho nöûa ñöôøng troøn taâm O a) Chöùng minh ∆AOK ñeàu vaø tam giaùc CMN caân.Chöùng minh töù giaùc AMDJ noäi tieáp . . c) Cho M laø trung ñieåm IK .Ñieåm M di ñoäng treân ñoaïn IK .Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OA taïi I caét (O) taïi K .Trong tam giaùc caân ABC töø trung ñieåm H cuûa caïnh ñaùy BC ta keû HE vuoâng goùc AC .Tính MD.Ñöôøng thaúng AM caét (O) taïi ñieåm C .Goïi O laø trung ñieåm HE Chöùng minh AO vuoâng goùc BE ñöôøng kính AB = 2R .Tieáp tuyeán taïi C vôùi (O) caét IK taïi N .Goïi I laø trung ñieåm OA .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->