P. 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC hai

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC hai

|Views: 13,193|Likes:
Được xuất bản bởivan0002489

More info:

Published by: van0002489 on Apr 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

TT Thẻ HCM

Địa chỉ: 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
Kính gửi : GIÁM ĐỐC KHỐI KINH DOANH THẺ
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THẺ HCM

1. Họ & tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI Sinh ngày 04/12/1986
2. Phòng: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
3. Chức danh thử vic: C!"#$ V%#$ K&% N'%() *+
4. !h"i gian thử vic: !# ngày 0$,-.,/--. %&n ngày 0$,0-,/--.
5. 'g("i h()ng d*n1 T23$ T4 B56 N'7$ Chức danh: K%89 S:;* V%#$<
6. '+i d,ng thử vic:
1- 'ghi. v/ th0 ghi n1 n+i %2a 345 3a6,78 9th"i gian: 4 t,:n;
< !i&. nh=n c>c yê, c:, 6iên ?,an %&n th0 345 3a6,78: @A th0 < %Bng
tài ChDEnF c>c giaD d2ch n+. G HIt tiJn t# tài ChDEn tKi ?,:y-
< !i&. nh=n c>c yê, c:, Ch>c: Chi&, nKiF %Lng CM c>c d2ch v/ c+ng
thê@ 9nh(: %Lng CM tH,y vNn 8O d( tài ChDEn ?,a 4nt7Hn7t G PDQi;-
< PA tài ChDEnF tKD @R Ch>ch hàngF CiS@ d,yt 6Ki thTng tin hU 8V và
nh=. .h>t hành th0W
2- 'ghi. v/ th0 tXn d/ng ?,Oc t& Pa8t7HCaHd 9!h"i gian: 2 t,:n;
< !hYc hin giaD th0F th, .hX và chi tiê, 8aD Cê cZa Ch>ch hàng-
< [iEi %>. th\c @\c Ch>ch hàng tKi ?,:y và thTng ?,a %in thDKi-
< !KD @RF tài ChDEn và nh=. .h>t hành th0-
< PA vX P]5434-
< ^,En 6M 8O 6i, ch,ng vJ !h0 PC: !h0 .h>t hànhF th0 tUnF th0 hZyF
th0 giaD-
7. _&t ?,E th, nh=n %(1c tHDng th"i gian thử vic:
− HDàn thành tOt c>c n+i d,ng nê, tHên t,y thaD t>c còn hVi ch=@-
− CB c>i nh`n tang thS vJ hDKt %+ngF chức nLng nhi@ v/F .h(Vng
thức hDKt %+ng cZa 'gbn hàng 345 nBi ch,ng và cTng vic cZa
t#ng Q+ .h=n tKi !H,ng tb@ !h0 nBi Hiêng-
− _i&n thức ch,ng vJ th0 345 3a6,78F 345 Pa8t7HCaHd-
− c(1c %àD tKD Cd nLng e6à@ vic nhB@f F egiaD ti&. v)i Ch>ch
hàngf-

8. ChN. hành '+i ?,yF ^,y %2nh cZa 345 5anC 9thYc hin tHang .h/cF
?,an h v)i nhbn viên tHDng nhB@ và c>n Q+ nhbn viên 345 5anCF gi"
giNcF M thứcF t>c .hDngW;
− ChN. hành n+i ?,i và ?,i %2nh cZa 345 vJ %Ung .h/cF gi" 6à@
vicg tKD @Oi ?,an h tOt v)i %Ung nghi.
− h thức 6à@ vic tOtF t>c .hDng nghiê@ tIcF nhit t`nh-
− cR nghi .hj. 2Fk Q,ai-
9. H()ng .hNn %N, Chi %(1c ti&. nh=n vàD 6à@ vic tKi 345 5anC:
Học hli và %Bng gB. h&t 8ức chD cTng vic @`nh %ang 6à@ 6,Tn 6à
.h(Vng chb@ hàng %:, cZa tTi- 3)i tinh th:n c:, ti&n cmng 8Y nhit t`nh
nLng naF tTi tin Hnng 8a, Chi %(1c ti&. nh=n 6à@ vic tTi 8o tHA thành @+t
nhbn viên gili vJ nghi. v/ tOt vJ %KD %ức-
10. 'hpng %J q,NtF gB. M v)i 345 5anC vJ c>c vNn %J 6iên ?,an %&n ta
chức và hDKt %+ng cZa 345 5anC
rin chbn thành cE@ Vn [i>@ %Oc _hOi Cinh dDanh th0F [i>@ %Oc
!H,ng tb@ !h0 và !H(Ang .hòng s2ch v/ _h>ch hàng %R tKD %iJ, Cin
chD tTi %(1c tha@ gia vàD @Ti tH("ng 6à@ vic cZa ?,M v2- rin gửi 6"i
cE@ Vn %&n c>c %Ung nghi. t nhpng ng("i %R ChTng ng#ng giI. %u và
h()ng d*n tTi tHDng 8,Ot ChDEng th"i gian ?,a- ChXnh nh" 8Y giI. %u Ny
%R giI. tTi n\@ Q\t %(1c cTng vic @+t c>ch nhanh chBng và tY tin Hnng
@`nh cB thS 6à@ vic vic %+c 6=. tHDng @Ti tH("ng >. 6Yc caD-
Hai th>ng thử vic 6à @+t ChDEng th"i gian ng\n ngZi- vNt @Dng
%(1c 5an 6Rnh %KD 345 q7@ qjt và chN. nh=n chD tTi %(1c tHA thành nhbn
viên chXnh thức cZa 'gbn hàngF %S tTi cB thS g\n QBF chia 80 và %Bng gB.
nhiJ, hVn npa chD !H,ng tb@ !h0 nBi Hiêng và ^,M 'gbn hàng ^,Oc !&
nBi ch,ng-
!Hbn tHọng-
Tp. HCM, ngày 07 tháng 0 n!" #00$
'hbn viên thử vic
= >%?$ 6@A T2 B&$' )C$' O)D2A*%:$ E $F$ GH*I J;$ '%;I JK G!L* M 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tp H% Chí Minh, Ngày tháng n!" #00$
N# D!"(*
= >%?$ 6@A G%;9 JO6 T2!$' T79 T+ E $F$ GH*I J;$ '%;I JK G!L* M 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tp H% Chí Minh, Ngày tháng n!" #00$
N# D!"(*
= >%?$ 6@A BA$ G%;9 JO6 VIB 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tp H% Chí Minh, Ngày tháng n!" #00$
N# D!"(*

nhiệt tình.Quản lý số liệu chung về Thẻ MC: Thẻ phát hành. tôi tin rằng sau khi được tiếp nhận làm việc tôi sẽ trở thành một nhân viên giỏi về nghiệp vụ tốt về đạo đức. VIB MasterCard. Chấp hành Nội quy. ý thức.5 buổi. góp ý với VIB Bank về các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của VIB Bank Xin chân thành cảm ơn Giám đốc Khối kinh doanh thẻ. − Có cái nhìn tổng thể về hoạt động. − Kiến thức chung về thẻ VIB Values. Quy định của VIB Bank (thực hiện trang phục. quan hệ với nhân viên trong nhóm và cán bộ nhân viên VIB Bank. Chính nhờ sự giúp đỡ ấy . Hướng phấn đấu khi được tiếp nhận vào làm việc tại VIB Bank: Học hỏi và đóng góp hết sức cho công việc mình đang làm luôn là phương châm hàng đầu của tôi. giờ làm việc. Xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp _ những người đã không ngừng giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Kết quả thu nhận được trong thời gian thử việc: − Hoàn thành tốt các nội dung nêu trên tuy thao tác còn hơi chậm. 10. tác phong…) − Chấp hành nội qui và qui định của VIB về đồng phục. − Đã nghỉ phép 2. Với tinh thần cầu tiến cùng sự nhiệt tình năng nổ. − 8. phương thức hoạt động của Ngân hàng VIB nói chung và công việc của từng bộ phận tại Trung tâm Thẻ nói riêng.. Những đề xuất. “giao tiếp với khách hàng”. giờ giấc. thẻ giao. 7. thẻ hủy. chức năng nhiệm vụ. Giám đốc Trung tâm Thẻ và Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia vào môi trường làm việc của quý vị. tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp − Ý thức làm việc tốt. − Được đào tạo kỹ năng “làm việc nhóm” . 9. thẻ tồn. tác phong nghiêm túc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->