P. 1
Mot So Cau Trac Nghiem Duong Loi

Mot So Cau Trac Nghiem Duong Loi

|Views: 44|Likes:
Được xuất bản bởiThanh Blue

More info:

Published by: Thanh Blue on Apr 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

Câu h i tr c nghi m ng l i cách m ng c a

Câu 1: Nh ng giai c p b tr Vi t Nam d i ch a. Công nhân và nông dân. b. c. d. Công nhân, nông dân, ti u t s n. Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c. Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c, a ch v a và nh . c Vi t Nam khi nào? thu c a c a

ng C ng s n Vi t Nam
qu c Pháp là:

Câu 2: Th c dân Pháp n sung t n công xâm l a. 31/12/1858 b. 31/8/1858 c. 6/6/1884 d. 1/9/1858 Câu 3: D i ch a. b. Ru ng d.

th c dân phong ki n, giai c p nông dân Vi t N am có yêu c u b c thi t nh t là gì? c l p dân t c t ng nam, n

c. Quy n bình

c gi m tô, gi m t c Vi t Nam u th k XX là mâu thu n nào? a ch phong ki n

Câu 4: Mâu thu n c b n và ch y u

a. Mâu thu n gi a giai c p nông dân v i giai c p

b. Mâu thu n gi a giai c p công nhân v i giai c p t s n c. Mâu thu n gi a công nhân và nông dân v i d. Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i Nam\ C ng s n ng và ông D ng C ng s n qu c và phong ki n qu c xâm l c và tay sai c a chúng i di n c a An ng C ng s n liên oàn chính th c gia nh p

Câu 5: T i H i ngh h p nh t các t ch c công s n thành l p ng C ng s n Vi t Nam vào ngày tháng n m nào? a. 07/2/1930 b. 22/2/1930 c. 23/2/1930 d. 24/2/1930

ng C ng s n Vi t Nam (3/2/1930), ch có

ng tham d . ông D

Câu 6: Khi nào phong trào công nhân Vi t Nam hoàn toàn tr thành m t phong trào t giác? a. N m 1920 (t ch c công h i Sài Gòn c thành l p)

b. N m 1925 (cu c bãi công Ba Son) c. N m 1929 (s ra d. N m 1930 ( i ba t ch c c ng s n) i) ng chính tr vô s n vào th i gian nào?

ng C ng s n Vi t Nam ra

Câu 7: Nguy n ái Qu c l a ch n con

ng gi i phóng dân t c theo khuynh h

c s u nhi m c a Qu c t C ng s n c ch th c a Qu c t C ng s n ng c a Nguy n Ái Qu c c ngh b. ông D ng c ng s n ng ng c. S ch d. Vi t Nam Thanh niên cách m ng b. 1920 Câu 8: ng C ng s n Vi t Nam a. An Nam c ng s n ng u n m 1930? ng c ng s n liên oàn ng và ông D ng ng và An Nam c ng s n c.a. 1919 d. Chánh c b. ông D ng c ng s n liên oàn ng u n m 1930? Câu 11: Do âu Nguy n Ái Qu c ã tri u t p và ch trì H i ngh thành l p a. Nh n c. 05/1930 c. H i Vi t Nam cách m ng c. 10/1930 d. ông D ng và ông D ng c ng s n liên oàn ng c ng s n liên oàn ng c ng s n ng và ông D Câu 13: H i ngh H p nh t thành l p a. Các t ch c c ng s n trong n Câu 12: i bi u các t ch c c ng s n nào ã tham d H i ngh thành l p a. 1918 c. 02/1930 b. ông D b. H i Vi t Nam cách m ng thanh niên b. An Nam c ng s n d. H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên Câu 10: T ch c c ng s n nào ra i u tiên Vi t Nam? a. An Nam c ng s n d. Sách l ng v n t t cv nt t ng CSVN (3/2/1930) thông qua các v n ki n nào sau ây: . H i Vi t Nam cl p ng minh ng minh d. 1917 b. 03/1935 Câu 9: Tên c a t ch c này c thành l p Tháng 6 n m 1925 ? ng chí H i c i tên thành ng C ng s n ông D ng vào th i gian nào? a. ông D ng c ng s n ng c ng s n ng.

7/1910 b. Ch có gi i phóng giai c p vô s n thì m i gi i phóng d. Ch ngh a Mác . Sách l Câu 14: N i dung nào sau ây n m trong C a. i u l v n t t và Ch ng l nh u tiên c a ng? c Nam hoàn toàn c l p. 7/1920 c. i u l v n t t và Ch d. Cách m ng Vi t Nam tr i qua hai giai o n: Cách m ng t s n dân quy n và c ách m ng XHCN b.Lênin v i phong trào yêu n c và phong trào công nhân . . Câu 19: V n ki n nào c a a. Cách m ng Vi t Nam tr i qua hai giai o n: Cách m ng t Nhân t quy t nh th ng l i c a cách m ng Vi t Nam là chính ng. Chính c ng v n t t. Nhân t quy t qu c tr c. Tr n Phú c. Ch ngh a Mác . Chánh c ng trình v n t t c v n t t. Lênin: S th o l n th nh t nh ng lu n c ng trên báo Nhân o vào th i gian nào? ng v v n ng C ng s n Vi t Nam ra a. 7/1921 Câu 18: ng lâm th i c a c thành l p do ai c tác ph m c a V. c. Nhi m v c a cách m ng Vi t Nam là ánh c.I. ánh b. Hà Huy T p b. T qu c ch ngh a Pháp và b n phong ki n. c dân t c. 12/1920 d. làm cho n s n dân quy n cách m ng là th i k d b làm xã h i cách m ng. Chính c ng g i cho các c p th o lu n trong ng b (12-1930) ng (3 -1935) th a là cái c t c a cách m ng t s n dân quy n´? i h i l n th nh t c a ng nh n m nh ³V n ng v n t t. Sách l c v n t t do H i ngh thàn h l p b. Tr nh ình C u Câu 17: Nguy n Ái Qu c dân t c và v n thu c a. ng u? ng c a giai c p vô s n lãnh ng Câu 16: Sau H i ngh thành l p a.Lênin v i phong trào công nhân.c. c. ng có v ng cách m ng m i thành công ng l nh chính tr Câu 15: i m gi ng nhau c b n gi a C c u tiên c a ng do Nguy n Ái Qu c so n th o và lu n ng chính tr tháng 10/1930 do Tr n Phú so n th o? a. b. a. Th c a Trung d. Ngh quy t Câu 20: V n ki n nào c a a. Ch ngh a Mác . Sách l c v n t t. i là s k t h p c a: c. ng trình v n t t ng v n t t. ánh phong ki n sau o nh th ng l i c a cách m ng Vi t Nam là chính ng c a giai c p vô s n lãnh d.Lênin v i phong trào ng t nhi m v ch ng u tranh theo khuynh h qu c lên hàng u? ng thông qua ng) ng phong ki n. o. Lu n c ng chính tr tháng 10-1930 (D án c ng l nh c. Ban Ch p hành Trung s n dân quy n và cách m ng XHCN.Lênin v i phong trào yêu n Ch ngh a Mác . d. Lê H ng Phong d.

Ngh T nh trong cao trào cách m ng n m 1930 là gì? d. chính sách m i c a c thành l p ng (10-1936). Lu n c ng minh (18 -11-1930). c l p dân t c. 10-1930 c. Chính sách t ng c d. Tác nh s bùng n và phát tri n c a cao trào cách m ng Vi t Nam n m ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933 qu c Pháp qu c Pháp b.1939 là gì? b. Lê H ng Phong Câu 25: M c tiêu c th tr a. d. B n b. T v chi n u ng v trang Câu 22: Nguyên nhân ch y u và có ý ngh a quy t 1930? a. ns . Chung quanh v n Câu 21: Tên c a l c l a. Ru ng t cho dân cày. c. qu c và phong ki n. T t c các m c tiêu trên. Các quy n dân ch c. H Chí Minh b. M t b ph n . Câu 26: Cho bi t a. 9-1930 d. ng chí Tr n Phú kh i th o ra i vào th i gian nào? u tiên c a ng? c m t c a cao trào cách m ng 1936 . qu c xâm l c và tay sai. Chính sách kh ng b tr ng c a c. 8-1930 Câu 24: Ai là T ng Bí th a. 2-1930 b. S lãnh oc a ng v vét bóc l t c a ng C ng s n Vi t Nam Câu 23: Lu n c ng Chính tr do a. Du kích b. d. T v d. ng chính tr tháng 10-1930. T v c. Tr n Phú d.b. it ng c a cách m ng trong giai o n 1936 -1939? c. Ch th thành l p H i ph n c. qu c xâm l a ch phong ki n. Tr n V n Cung c.

t s n. n a h p pháp. ng thành l p m t tr n nào? Câu 28: H i ngh Ban Ch p hành Trung a. Tr ng Chinh n tháng 8/1941. n a công khai. M t tr n nhân dân ph n c. N a công khai. Công nhân và nông dân. ai là T ng bí th Ban ch p hành Trung ng ng C ng s n ông D ng? b. b t h p pháp. h p pháp. c. Cao B ng b. M t tr n dân ch ông D ng h p tháng 7-1936 ch tr b. Bí m t. Công khai. C u qu c c. Công nhân. nông dân. Nguy n V n C d. Gi i phóng Câu 33: Sau 30 n m bôn ba. a ch . Ph n d. b. d. M i l c l ng dân t c và m t b ph n ng ng ng. n a h p pháp. u tranh trong giai o n 1936 -1939? b. C dân t c Vi t Nam. Dân ch b. H ng C ng(TQ) ng C ng s n ông D ng (3/1935) ã di n ra âu? c. M t tr n ph n ng minh ông D ông D ng. 28/01/1941 . d. Lê H ng Phong Câu 32: B n hãy cho bi t tên g i c a các t ch c qu n chúng trong m t tr n Vi t Minh? a. Câu 29: Cho bi t hình th c t ch c và a. ng. h p pháp. ng ch tr ng t p h p nh ng l c l ng nào ? c. Nguy n Ái Qu c ã tr v T qu c vào th i gian nào? a. ti u t s n.Câu 27: Trong cao trào dân ch 1936-1939 a. Công khai. M t tr n dân t c th ng nh t ph n d. Ma Cao (TQ) d. Câu 30: i h i l n th nh t c a a. Hà Huy T p c. Tân Trào. Câu 31: T tháng 3/1938 a. i Pháp ông D ng. ông D ng.

u tranh báo chí c. ««Cu c mit tinh di n ra t i âu? a. Kh i ngh a Nam Kì d. Nhà hát l n Câu 36: Lá c sao vàng l n u tiên xu t hi n trong các cu c kh i ngh a nào? a. Ch ng nh lúa tr ng ay Câu 38: Cao trào kháng Nh t c u n a. Chi n tranh du kích c c b d. H i ngh h p tháng 10-1930 b. ánh u i phát xít Nh t c. ch ng phát xít. 22/12/1944 Câu 34: Ban Ch p hành Trung ng ng ch tr ng thành l p n c Vi t Nam dân ch c ng hoà t i H i ngh nào? a. H i ngh h p tháng 5-1941 Câu 35: Nhân ngày Qu c t Lao ng 01/5/1938. m t cu c mit ti nh kh ng l c a 2. Ph Khâm Sai d. Binh bi n ô L Câu 37: Kh u hi u nào sau ng c nêu ra trong Cao trào kháng Nh t c u n c? a.5 v n ng i ã di n ra v i kh u hi u òi t do l p h i. H i ngh h p tháng 11-1939 c. H i ngh h p tháng 11-1940 d. ánh u i phát xít Nh t . Qu ng tr b.Pháp b. Kh i ngh a Ba T c. òi gi m thu . phong trào ³Phá kho thóc c a Nh t gi i quy t n n ói´ ã di n ra m nh c ã di n ra vùng r ng núi và trung du B c k v i hình th c nào là ch y u? Câu 39: Trong cao trào kháng Nh t c u n m âu? . V trang tuyên truy n c. Qu ng tr ng nhà u x o (Hà N i) ng Ba ình (Hà N i) c. Kh i ngh a B c S n b. Gi i quy t n n ói d. 10/5/1941 c. Kh i ngh a t ng ph n b. 19/5/1941 d.b.

b. Câu 45: Vi t Nam Tuyên truy n gi i phóng quân c thành l p khi nào? . Hà Giang. U ban kh i ngh a Câu 43: U ban dân t c gi i phóng do ai làm ch t ch? a. Cao B ng. Võ Nguyên Giáp d. Cao B ng. H ng Yên. ng b ng Nam B ng b ng B c B và B c Trung B ng b ng B c B ng b ng Trung B i c giao nhi m v thành l p i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân vào ngày 22/12/1944? Câu 40: Ai là ng a. 10 Chính sách c a Vi t Minh. Thái Nguyên b.a. Thái Nguyên c. B c C n. quy nh Qu c k . Tuyên Quang. Hà Giang. Tuyên Quang. H Chí Minh b. Ph m V n ng c. Tr ng Chinh ng c. d. Cao B ng. L ng S n. c. Hà Tây. Quy t i h i Tân trào tháng 8-1945 ã không quy t nh T ng kh i ngh a nh nh ng n i dung nào d i ây: b. Tuyên Quang. L ng S n. B c C n. Ban Ch p hành Trung c. Qu c ca. L ng S n. khu gi i phóng Vi t B c m i. Võ Nguyên Giáp Câu 44: Qu c dân a. Tuyên Quang. Ph m V n d. Hà Giang. B c C n. Yên Bái Câu 42: T ch c nào tri u t p a. Quy t nh thành l p U ban gi i phóng Hà N i. Khu gi i phóng Vi t B c g m m t ph n nh ng t nh nào? a. d. Ban Th i h i qu c dân h p t i Tân Trào? ng ng ng ng ng v Trung b. Tr ng Chinh c thành l p và c xem là hình nh thu nh c a n c Vi t Nam Câu 41: Ngày 04/6/1945. B c C n. Thái Nguyên d. T ng b Vi t Minh d. Quy t nh thành l p U ban gi i phóng dân t c. c. V ng Ti n D ng b.

Câu 50: K thù chính c a cách m ng Vi t Nam ngay sau Cách m ng 8 . ch ng phá Câu 48: Nh ng khó kh n. H th ng chính quy n cách m ng nhân dân c. T c. So sánh l c l n. h th ng chính quy n cách m ng nhân dân nhân dân có quy t tâm b o v ch m i. Tr ng n c i v i Vi t Nam sau cách m ng tháng Tám n m 1945: ng bao vây. Th c dân Anh xâm l d. Cách m ng th gi i phát tri n m nh m b. ó là lúc k thù c c. ng Gi i Th ch và tay sai c c. Kinh t ki t qu và n n ói hoành hành c. quân ng minh có th d ng ra m t chính quy n trái v i ý chí và nguy n v ng c a nhân dân ta tn c ta sau cách m ng tháng Tám n m 1945 c ví nh hình nh: Câu 47: Tình hình a. Các th l c qu c. . ch ng phá. 10-5-1945 Câu 46: Nhân dân ta ph i ti n hành t ng kh i ngh a giành chính quy n tr a. ó là lúc so sánh l c l b.a. 15-5-1945 d. 22-12-1944 b. H n 90% dân s không bi t ch d. N c sôi l a nóng c sôi l a b ng c. Th c dân Pháp xâm l b. kinh t ki t qu và n n ói hoành hành. Quân ng có l i nh t i v i cách m ng n c khi quân ng minh vào ông D ng vì: ã ngã g c nh ng k thù m i ch a k p ng minh có th d ng ra m t chính quy n trái v i ý chí và nguy n v ng c a nhân dân ta ng có l i nh t i v i cách m ng. 19-12-1946 c. k thù c ã ngã g c nh ng k thù m i ch a k p d. h n 90% dân s không bi t ch Câu 49: Nh ng thu n l i c n b n c a tn c sau cách m ng tháng Tám n m 1945 a. ph n b. thách th c a. N b. Các th l c qu c. Nhân dân có quy t tâm b o v ch m i c thi t l p. c thi t l p d. Ngàn cân treo s i tóc d.1945? a. ph n ng bao vây. Gi c ói và gi c d t. Cách m ng th gi i phát tri n m nh m .

Xoá b v n hoá th c dân nô d ch ph n Câu 56: Chính ph n nào? a. b o v chính quy n cách m ng b. Toàn dân kháng chi n ( Trung 19/12/1946). C i thi n i s ng nhân dân c d. Bình dân h c v c. Ch ng ngo i xâm b. C ba ph ng án trên ng ng ngày 25/11/1945. Kháng chi n nh t Câu 55: Phong trào mà ng Chinh) ng ng ± 12/12/1946). Toàn dân kháng chi n ( Trung ng ng ± 12/12/1946) ng l i toàn qu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp c hoàn ch nh và th hi n t p trung trong v n ki n b. C ng c . 3/11/1946 ng c Vi t Nam dân ch c ng hoà do H Chí Minh làm ch t ch ra m t qu c dân vào ngày. 3/10/1946 b. b o v chính quy n cách m ng. T qu c trên h t d. C ng c . ki n qu c ã xác nh kh u hi u cách m ng Vi t Nam sau cách m ng tháng Tám n m 1945: a. Ch ng th c dân Pháp xâm l c.Câu 51: Sau ngày tuyên b c l p Chính ph lâm th i ã xác nh các nhi m v c p bách c n gi i quy t: a. tháng. bao Câu 52: Ch th Kháng chi n ki n qu c c a Trung trùm nh t? a. oàn k t dân t c và th gi i Câu 54: nào? a. Kháng chi n nh t nh th ng l i ( Tr d. C i thi n i s ng nhân dân Câu 53: Ch th kháng chi n. Thành l p chính quy n cách m ng c. gi c d t và gi c ngo i xâm d. xác nh nhi m v nào là trung tâm. Ch ng th c dân Pháp xâm l c. Xây d ng n p s ng v n hoá m i b. L i kêu g i toàn qu c kháng chi n ( H Chí Minh ± 19/12/1946) c. Di t gi c ói. Bài tr các t n n xã h i d. Ch ng ngo i xâm và n i ph n c. Dân t c gi i phóng b. Dân t c trên h t. L i kêu g i toàn qu c kháng chi n ( H Chí Minh ± ng Chinh) nh th ng l i ( Tr ng ta ã v n ng nhân dân ch ng n n mù ch di n ra sau cách m ng tháng Tám n m 1945 a. n m .

Toàn dân. 22/12/1946 Câu 57: quân T ng và tay sai kh i ki m c sách nhi u. Ch ng u c a nhân dân ta trong quá trình kháng chi n ch ng th c dân Pháp: c l p dân t c t cho nông dân qu c giành b. i ây không Nam B . bi n xung Câu 58: t nh thành không có xung ng ký hi p ng ta ã l a ch n gi i pháp gì trong m i quan h v i th c dân Pháp sau ngày Pháp và T Trùng Khánh (28-2-1946)? a.c. tránh c tình tr ng cùng m t lúc ph i i phó v i nhi u ng ph i rút ngay v n ng. Ph i h p v i Pháp t n công T d. Hoa Vi t thân thi n. Xây d ng ch dân ch m i d. c. L c l ng c a ta còn y u. Ch th toàn dân kháng chi n c a Trung ng ng ng Chinh c. Ch m d t cu c kháng chi n b. Nhân nh ng v i quân iT iT ng d. Ch ng c quân Câu 59: T i sao ng và Pháp ng l ng v i Pháp? ng l i l a ch n gi i pháp th a. b. D hoà vi quý b. Tác ph m ³Kháng chi n nh t nh th ng l i´ c a T ng Bí th Tr d. bi n xung t t c d. Câu 60: V n ki n nào d c coi nh C ng l nh kháng chi n c a ng ta: a. Kháng chi n ch ng th c dân Pháp c. Bi n xung t l n thành xung t nh . . Xoá b nh ng tàn tích phong ki n em l i ru ng c. Xây d ng chính quy n m i Câu 62: Ph ng châm chi n l c c a cu c kháng chi n ch ng Pháp là: a. 13/11/1946 d. Toàn di n. bi n xung t l n thành xung t nh thành không có xung t nh . c. ng cách m nh c a Nguy n Ái Qu c Câu 61: Nhi m v hàng a. Th ng l ng và hoà hoãn v i Pháp b. Bu c quân T k thù. ng ta ch tr ng: a. L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch t ch H Chí Minh b. Hoa Vi t thân thi n c.

B c Ninh Câu 70: T i a. d. Ch tr ng ti n công quân Pháp vùng sau l ng chúng d. H i nghiên c u Ch ngh a Mác c. C i cách ru ng b. ng C ng s n Vi t Nam ng Lao ng Vi t Nam . ánh nhanh. Ch th ³Phá tan cu c t n công mùa ông c a gi c Pháp´ c. Dùng ng i Vi t ánh ng i Vi t. Toàn dân. Ch th kháng chi n. TW ng ã ra cách th c th c hi n cách m ng ru ng t theo ng l i riêng bi t c a cách m ng Vi t Nam. l y chi n tranh nuôi chi n tranh. L i kêu g i ánh tan cu c t n công lên Vi t B c c a th c dân Pháp Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: u n m 1948. S a i ch t c d n d n thu h p ph m vi bóc l t c a a ch ru ng t.c. Ban Th ng v Câu 64: Ngày 15-10-1947. th ng nhanh d. Lâu dài và d a vào s c mình là chính. a Vi t B c. lâu dài và d a vào s c mình là chính. toàn di n. L y chi n tranh nuôi chi n tranh c. ó là: a. C i cách t ng b c. Trung ng ng ã ra: i phó v i cu c t n công c a th c dân Pháp lên c n c a. th c dân Pháp ã th c hi n chi n l i Vi t c: a. Bà i m ± Hóc Môn ± Gia b. Câu 63: Khi b t u ti n hành xâm l i Vi t ánh ng c Vi t Nam. Cao B ng c. d. ki n qu c b. Dùng ng b. C i cách ru ng Câu 69: ih i i bi u toàn qu c l n th hai c a nh a. ng ng ta quy t nh i tên thành: ng C ng s n ông D b. s a t trong ph m vi không có h i cho nông dân i ch ru ng t trong ph m vi không có h i cho nông dân ng h p t i âu? d. ih i i bi u toàn qu c l n th hai. Tuyên Quang d.

3 c. nông dân. Dân ch nhân dân. Nhân dân. 2 b.Câu 71: c ih i ng toàn qu c l n th hai c a ng Lao ng Vi t Nam ã thông qua m t v n ki n mang tính ch t ng l nh. Công nhân. Chính c c. Xoá b nh ng di tích phong ki n và n a phong ki n. t s n dân t c Câu 76: Nhi m v cách m ng a. Th c dân Pháp và phong ki n ph n d. t s n dân t c d. Câu 74: Con o n? a. b. giành ng ng Lao ng Vi t Nam: c l p và th ng nh t th t s cho dân t c. C Câu 72: Chính c ng v cách m ng Vi t Nam ng Lao ng Vi t Nam ng l nh c a ng ng Lao ng Vi t Nam tháng 2-1951 ã nêu ra các tính ch t c a xã h i Vi t Nam: a và n a phong ki n a. Lu n c d. . lao ng trí th c c. it it it ng c a cách m ng Vi t Nam ng chính là ch ngh a c nêu ra t i Chính c ng ng Lao ng Vi t Nam: qu c xâm l c. Dân ch và dân t c c. Làm cho ng i cày có ru ng. Công nhân. a ch yêu n b. trí th c. m t ph n thu c b. ánh u i b n c nêu ra t i Chính c qu c xâm l c. Dân t c và dân ch m i Câu 73: Hai a. Công nhân. 5 Câu 75: L c l ng t o nên qu c và phong ki n Vi t Nam ng i lên ch ngh a xã h i c nêu ra t i Chính c ng ng Lao ng Vi t Nam tr i qua m y giai ng l c cho cách m ng Vi t Nam c nêu ra trong Chính c c (nhân dân) ng ng Lao ng Vi t Nam: a. a ch . t s n dân t c. C ng l nh cách m ng Vi t Nam ng c a ng Lao ng Vi t Nam b. ti u t s n. c th là phong ki n ph n ng c. gây c s cho ch ngh a xã h i. b. 4 d. c th là th c dân Pháp ng ng ph là phong ki n. Thu c a n a phong ki n d. c. ó là: a. nông dân. phát tri n ch dân ch nhân dân.

Chi n d ch Hoà Bình. dân ch . nhân dân y m nh th c hi n kh u hi u ³ng i cày có ru ng´. gi m t c. Chi n d ch Trung Du. xoá b nh ng di dân ch nhân dân. giành c l p và th ng nh t th t s cho dân t c. chi n d ch i n Biên Ph . chi n d ch Tây B c. Chính sách c i cách ru ng d. chi n d ch ng 18. Chính sách c i cách ru ng tiêu hao sinh l c ch. C ng l nh ru ng t ng cách m ng vô s n ng cách m ng t s n dân quy n và th ng cách m ng t s n dân quy n ng cách m ng dân t c. ó là: a. Con d.d. Chi n d ch Trung Lào. Con b. Ch th gi m tô. chi n d ch Tây Nguyên. gi m t c c. Con Câu 80: Nh m thông qua: a. T t ng H Chí Minh c. Giai c p công nhân Vi t Nam. C Câu 81: Câu 82: Câu 83: V i th ch ng trên chi n tr ng. gây c s tích phong ki n và n a phong ki n. c. tháng 11 -1953. t cu i 1950 n u 1953 quân ta ã t ch c nhi u chi n d ch tiêu di t. phát tri n ch ng Lao ng ã xác nh ng i di n cho quy n l i c a: a. làm cho ng i cày có ru ng.Lênin b. ó là: a. b. Dân t c Vi t Nam. Câu 77: i u l m i c a qu c xâm l c. Nhân dân Vi t Nam. Ch ngh a Mác . b. chi n d ch Th c. Con c. Ch th gi m tô. H i Ngh BCH TW l n th V ã a cách m ng ng án trên ng ta ã kh ng nh nh n th c c a mình v con ng cách m ng Vi t ng l nh th ba (2-1951). chi n d ch Hà Nam Ninh ng Lào b. Truy n th ng dân t c d. C ba ph Câu 79: Trong c Nam. ánh u i b n cho ch ngh a xã h i. ng l nh ru ng t t t. Giai c p công nhân và nhân dân lao Câu 78: N n t ng t t ng và kim ch nam c ng Vi t Nam ng ta xác nh t i i h i II là: a. d.

d. d. i h i III c. chi n Câu 86: Trên c s theo dõi tình hình hi n ph ng châm: ch i n Biên Ph . ánh ch c. H i ngh B Chính tr (3 . C Câu 87: ng. H i ngh Trung ng 21 (khoá III . th ng nhanh b. ánh nhanh. Câu 90.d. i h i V.1975) a. H i ngh Trung ng 23 (khoá III . không ch c th ng không ánh c. ti n ch c d. c. H i ngh B Chính tr (10-1974) c. Chi n d ch Trung Du.12/1974) d. b. i h i II b. chi n d ch Th Câu 84: Câu 85: ng Lào ng 18. Ch c th ng m i ánh. i h i IV. it ng Võ Nguyên Giáp ã quy t nh thay i th c a. .7/1973) b. Chi n d ch Hoà Bình. chi n d ch d ch Tây B c. ch ng. H i ngh nào c a ng quy t nh m cu c T ng t n công và n i d y gi i phóng Sài Gòn tr c tháng 5 . Câu 88. linh ho t ng l i kháng chi n ch ng M c u n c c thông qua t i i h i nào c a ng? i h i l n th II (1951) i h i l n th III (1960) i h i l n th IV (1976) i h i l n th V (1982) Câu 89: ng l i chung xây d ng XHCN mi n B c (1954-1975) c c p i h i l n th m y c a ng? a. chi n d ch Hà Nam Ninh.1975? a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->