Câu h i tr c nghi m ng l i cách m ng c a

Câu 1: Nh ng giai c p b tr Vi t Nam d i ch a. Công nhân và nông dân. b. c. d. Công nhân, nông dân, ti u t s n. Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c. Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c, a ch v a và nh . c Vi t Nam khi nào? thu c a c a

ng C ng s n Vi t Nam
qu c Pháp là:

Câu 2: Th c dân Pháp n sung t n công xâm l a. 31/12/1858 b. 31/8/1858 c. 6/6/1884 d. 1/9/1858 Câu 3: D i ch a. b. Ru ng d.

th c dân phong ki n, giai c p nông dân Vi t N am có yêu c u b c thi t nh t là gì? c l p dân t c t ng nam, n

c. Quy n bình

c gi m tô, gi m t c Vi t Nam u th k XX là mâu thu n nào? a ch phong ki n

Câu 4: Mâu thu n c b n và ch y u

a. Mâu thu n gi a giai c p nông dân v i giai c p

b. Mâu thu n gi a giai c p công nhân v i giai c p t s n c. Mâu thu n gi a công nhân và nông dân v i d. Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i Nam\ C ng s n ng và ông D ng C ng s n qu c và phong ki n qu c xâm l c và tay sai c a chúng i di n c a An ng C ng s n liên oàn chính th c gia nh p

Câu 5: T i H i ngh h p nh t các t ch c công s n thành l p ng C ng s n Vi t Nam vào ngày tháng n m nào? a. 07/2/1930 b. 22/2/1930 c. 23/2/1930 d. 24/2/1930

ng C ng s n Vi t Nam (3/2/1930), ch có

ng tham d . ông D

Câu 6: Khi nào phong trào công nhân Vi t Nam hoàn toàn tr thành m t phong trào t giác? a. N m 1920 (t ch c công h i Sài Gòn c thành l p)

b. N m 1925 (cu c bãi công Ba Son) c. N m 1929 (s ra d. N m 1930 ( i ba t ch c c ng s n) i) ng chính tr vô s n vào th i gian nào?

ng C ng s n Vi t Nam ra

Câu 7: Nguy n ái Qu c l a ch n con

ng gi i phóng dân t c theo khuynh h

c s u nhi m c a Qu c t C ng s n c ch th c a Qu c t C ng s n ng c a Nguy n Ái Qu c c ngh b. Các t ch c c ng s n trong n Câu 12: i bi u các t ch c c ng s n nào ã tham d H i ngh thành l p a. 10/1930 d.a. Chánh c b. Nh n c. 1919 d. 1918 c. An Nam c ng s n d. 1917 b. ông D b. ông D ng c ng s n ng ng c. H i Vi t Nam cách m ng c. 1920 Câu 8: ng C ng s n Vi t Nam a. An Nam c ng s n d. H i Vi t Nam cl p ng minh ng minh d. ông D ng c ng s n ng c ng s n ng. H i Vi t Nam cách m ng thanh niên b. S ch d. 03/1935 Câu 9: Tên c a t ch c này c thành l p Tháng 6 n m 1925 ? ng chí H i c i tên thành ng C ng s n ông D ng vào th i gian nào? a. Vi t Nam Thanh niên cách m ng b. 02/1930 b. ông D ng c ng s n liên oàn ng u n m 1930? Câu 11: Do âu Nguy n Ái Qu c ã tri u t p và ch trì H i ngh thành l p a. Sách l ng v n t t cv nt t ng CSVN (3/2/1930) thông qua các v n ki n nào sau ây: . An Nam c ng s n ng u n m 1930? ng c ng s n liên oàn ng và ông D ng ng và An Nam c ng s n c. H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên Câu 10: T ch c c ng s n nào ra i u tiên Vi t Nam? a. 05/1930 c. ông D ng và ông D ng c ng s n liên oàn ng c ng s n liên oàn ng c ng s n ng và ông D Câu 13: H i ngh H p nh t thành l p a.

ng có v ng cách m ng m i thành công ng l nh chính tr Câu 15: i m gi ng nhau c b n gi a C c u tiên c a ng do Nguy n Ái Qu c so n th o và lu n ng chính tr tháng 10/1930 do Tr n Phú so n th o? a. Sách l Câu 14: N i dung nào sau ây n m trong C a. Cách m ng Vi t Nam tr i qua hai giai o n: Cách m ng t Nhân t quy t nh th ng l i c a cách m ng Vi t Nam là chính ng. c. 7/1921 Câu 18: ng lâm th i c a c thành l p do ai c tác ph m c a V. Lu n c ng chính tr tháng 10-1930 (D án c ng l nh c. c. b. i u l v n t t và Ch d.Lênin v i phong trào công nhân. i là s k t h p c a: c. Ban Ch p hành Trung s n dân quy n và cách m ng XHCN. Nhi m v c a cách m ng Vi t Nam là ánh c. 12/1920 d. Sách l c v n t t do H i ngh thàn h l p b. o. T qu c ch ngh a Pháp và b n phong ki n. Lê H ng Phong d. Sách l c v n t t. Hà Huy T p b. 7/1910 b. Tr n Phú c. Câu 19: V n ki n nào c a a.Lênin v i phong trào ng t nhi m v ch ng u tranh theo khuynh h qu c lên hàng u? ng thông qua ng) ng phong ki n. .Lênin v i phong trào yêu n c và phong trào công nhân . Cách m ng Vi t Nam tr i qua hai giai o n: Cách m ng t s n dân quy n và c ách m ng XHCN b. d. c dân t c. Chánh c ng trình v n t t c v n t t.Lênin v i phong trào yêu n Ch ngh a Mác . Ch có gi i phóng giai c p vô s n thì m i gi i phóng d. a. Tr nh ình C u Câu 17: Nguy n Ái Qu c dân t c và v n thu c a. ánh phong ki n sau o nh th ng l i c a cách m ng Vi t Nam là chính ng c a giai c p vô s n lãnh d. Ch ngh a Mác . Nhân t quy t qu c tr c. ng u? ng c a giai c p vô s n lãnh ng Câu 16: Sau H i ngh thành l p a. i u l v n t t và Ch ng l nh u tiên c a ng? c Nam hoàn toàn c l p. ng trình v n t t ng v n t t. Ngh quy t Câu 20: V n ki n nào c a a. Chính c ng v n t t.I. 7/1920 c. Th c a Trung d. làm cho n s n dân quy n cách m ng là th i k d b làm xã h i cách m ng. Lênin: S th o l n th nh t nh ng lu n c ng trên báo Nhân o vào th i gian nào? ng v v n ng C ng s n Vi t Nam ra a. Ch ngh a Mác . Chính c ng g i cho các c p th o lu n trong ng b (12-1930) ng (3 -1935) th a là cái c t c a cách m ng t s n dân quy n´? i h i l n th nh t c a ng nh n m nh ³V n ng v n t t. Ch ngh a Mác . ánh b.c.

d. Chung quanh v n Câu 21: Tên c a l c l a. B n b. qu c và phong ki n. d. T t c các m c tiêu trên. T v c. ns . ng chính tr tháng 10-1930. Ngh T nh trong cao trào cách m ng n m 1930 là gì? d. chính sách m i c a c thành l p ng (10-1936). Du kích b. Các quy n dân ch c. Lu n c ng minh (18 -11-1930). T v d. 2-1930 b.b. T v chi n u ng v trang Câu 22: Nguyên nhân ch y u và có ý ngh a quy t 1930? a. Ru ng t cho dân cày. M t b ph n . Tr n Phú d. Ch th thành l p H i ph n c. 9-1930 d. Câu 26: Cho bi t a. Chính sách t ng c d. H Chí Minh b. qu c xâm l a ch phong ki n. c.1939 là gì? b. Chính sách kh ng b tr ng c a c. Tác nh s bùng n và phát tri n c a cao trào cách m ng Vi t Nam n m ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933 qu c Pháp qu c Pháp b. Lê H ng Phong Câu 25: M c tiêu c th tr a. 10-1930 c. Tr n V n Cung c. S lãnh oc a ng v vét bóc l t c a ng C ng s n Vi t Nam Câu 23: Lu n c ng Chính tr do a. it ng c a cách m ng trong giai o n 1936 -1939? c. c l p dân t c. qu c xâm l c và tay sai. ng chí Tr n Phú kh i th o ra i vào th i gian nào? u tiên c a ng? c m t c a cao trào cách m ng 1936 . 8-1930 Câu 24: Ai là T ng Bí th a.

ai là T ng bí th Ban ch p hành Trung ng ng C ng s n ông D ng? b. Câu 30: i h i l n th nh t c a a. nông dân. ti u t s n. M i l c l ng dân t c và m t b ph n ng ng ng. b. Bí m t. Công nhân. Tân Trào. Công khai. N a công khai. ng thành l p m t tr n nào? Câu 28: H i ngh Ban Ch p hành Trung a. d.Câu 27: Trong cao trào dân ch 1936-1939 a. t s n. ng. Câu 31: T tháng 3/1938 a. Công khai. h p pháp. C dân t c Vi t Nam. 28/01/1941 . Câu 29: Cho bi t hình th c t ch c và a. a ch . u tranh trong giai o n 1936 -1939? b. M t tr n dân ch ông D ng h p tháng 7-1936 ch tr b. C u qu c c. Ph n d. Ma Cao (TQ) d. M t tr n dân t c th ng nh t ph n d. Cao B ng b. n a h p pháp. Lê H ng Phong Câu 32: B n hãy cho bi t tên g i c a các t ch c qu n chúng trong m t tr n Vi t Minh? a. Hà Huy T p c. i Pháp ông D ng. Nguy n Ái Qu c ã tr v T qu c vào th i gian nào? a. n a h p pháp. n a công khai. ng ch tr ng t p h p nh ng l c l ng nào ? c. Dân ch b. Công nhân và nông dân. ông D ng. h p pháp. H ng C ng(TQ) ng C ng s n ông D ng (3/1935) ã di n ra âu? c. Gi i phóng Câu 33: Sau 30 n m bôn ba. b t h p pháp. Nguy n V n C d. M t tr n ph n ng minh ông D ông D ng. c. M t tr n nhân dân ph n c. Tr ng Chinh n tháng 8/1941. d.

Ch ng nh lúa tr ng ay Câu 38: Cao trào kháng Nh t c u n a. V trang tuyên truy n c. H i ngh h p tháng 11-1940 d. H i ngh h p tháng 5-1941 Câu 35: Nhân ngày Qu c t Lao ng 01/5/1938. Ph Khâm Sai d. Kh i ngh a B c S n b. ánh u i phát xít Nh t c. ch ng phát xít. Kh i ngh a t ng ph n b.5 v n ng i ã di n ra v i kh u hi u òi t do l p h i. 10/5/1941 c. 19/5/1941 d. u tranh báo chí c.Pháp b. Kh i ngh a Nam Kì d. Chi n tranh du kích c c b d. Gi i quy t n n ói d. 22/12/1944 Câu 34: Ban Ch p hành Trung ng ng ch tr ng thành l p n c Vi t Nam dân ch c ng hoà t i H i ngh nào? a. òi gi m thu . phong trào ³Phá kho thóc c a Nh t gi i quy t n n ói´ ã di n ra m nh c ã di n ra vùng r ng núi và trung du B c k v i hình th c nào là ch y u? Câu 39: Trong cao trào kháng Nh t c u n m âu? . Nhà hát l n Câu 36: Lá c sao vàng l n u tiên xu t hi n trong các cu c kh i ngh a nào? a. ««Cu c mit tinh di n ra t i âu? a. H i ngh h p tháng 10-1930 b. Qu ng tr b. H i ngh h p tháng 11-1939 c.b. Qu ng tr ng nhà u x o (Hà N i) ng Ba ình (Hà N i) c. Binh bi n ô L Câu 37: Kh u hi u nào sau ng c nêu ra trong Cao trào kháng Nh t c u n c? a. Kh i ngh a Ba T c. ánh u i phát xít Nh t . m t cu c mit ti nh kh ng l c a 2.

Qu c ca. Ph m V n d. c. Tr ng Chinh ng c. B c C n. B c C n. L ng S n. H ng Yên. Thái Nguyên d. Tuyên Quang. Tuyên Quang. L ng S n. Thái Nguyên c. Câu 45: Vi t Nam Tuyên truy n gi i phóng quân c thành l p khi nào? . khu gi i phóng Vi t B c m i. 10 Chính sách c a Vi t Minh.a. Hà Giang. Quy t nh thành l p U ban gi i phóng Hà N i. d. quy nh Qu c k . Cao B ng. Tuyên Quang. d. Võ Nguyên Giáp d. b. U ban kh i ngh a Câu 43: U ban dân t c gi i phóng do ai làm ch t ch? a. Quy t nh thành l p U ban gi i phóng dân t c. B c C n. Quy t i h i Tân trào tháng 8-1945 ã không quy t nh T ng kh i ngh a nh nh ng n i dung nào d i ây: b. Ban Ch p hành Trung c. Tuyên Quang. L ng S n. V ng Ti n D ng b. Cao B ng. ng b ng Nam B ng b ng B c B và B c Trung B ng b ng B c B ng b ng Trung B i c giao nhi m v thành l p i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân vào ngày 22/12/1944? Câu 40: Ai là ng a. T ng b Vi t Minh d. Yên Bái Câu 42: T ch c nào tri u t p a. Ph m V n ng c. H Chí Minh b. Hà Tây. Hà Giang. B c C n. Ban Th i h i qu c dân h p t i Tân Trào? ng ng ng ng ng v Trung b. Tr ng Chinh c thành l p và c xem là hình nh thu nh c a n c Vi t Nam Câu 41: Ngày 04/6/1945. Võ Nguyên Giáp Câu 44: Qu c dân a. Thái Nguyên b. c. Hà Giang. Khu gi i phóng Vi t B c g m m t ph n nh ng t nh nào? a. Cao B ng.

ó là lúc k thù c c. ng Gi i Th ch và tay sai c c.1945? a. Kinh t ki t qu và n n ói hoành hành c.a. So sánh l c l n. H n 90% dân s không bi t ch d. . ph n ng bao vây. quân ng minh có th d ng ra m t chính quy n trái v i ý chí và nguy n v ng c a nhân dân ta tn c ta sau cách m ng tháng Tám n m 1945 c ví nh hình nh: Câu 47: Tình hình a. 15-5-1945 d. Gi c ói và gi c d t. Cách m ng th gi i phát tri n m nh m b. c thi t l p d. h th ng chính quy n cách m ng nhân dân nhân dân có quy t tâm b o v ch m i. ph n b. thách th c a. H th ng chính quy n cách m ng nhân dân c. k thù c ã ngã g c nh ng k thù m i ch a k p d. ch ng phá. h n 90% dân s không bi t ch Câu 49: Nh ng thu n l i c n b n c a tn c sau cách m ng tháng Tám n m 1945 a. Cách m ng th gi i phát tri n m nh m . Câu 50: K thù chính c a cách m ng Vi t Nam ngay sau Cách m ng 8 . Th c dân Anh xâm l d. 10-5-1945 Câu 46: Nhân dân ta ph i ti n hành t ng kh i ngh a giành chính quy n tr a. T c. kinh t ki t qu và n n ói hoành hành. 22-12-1944 b. Các th l c qu c. N c sôi l a nóng c sôi l a b ng c. ó là lúc so sánh l c l b. Th c dân Pháp xâm l b. Tr ng n c i v i Vi t Nam sau cách m ng tháng Tám n m 1945: ng bao vây. Nhân dân có quy t tâm b o v ch m i c thi t l p. Ngàn cân treo s i tóc d. ch ng phá Câu 48: Nh ng khó kh n. Các th l c qu c. 19-12-1946 c. N b. Quân ng có l i nh t i v i cách m ng n c khi quân ng minh vào ông D ng vì: ã ngã g c nh ng k thù m i ch a k p ng minh có th d ng ra m t chính quy n trái v i ý chí và nguy n v ng c a nhân dân ta ng có l i nh t i v i cách m ng.

Ch ng ngo i xâm b. C ng c . Thành l p chính quy n cách m ng c. gi c d t và gi c ngo i xâm d. C ng c . 3/10/1946 b. Dân t c gi i phóng b. L i kêu g i toàn qu c kháng chi n ( H Chí Minh ± 19/12/1946) c. Kháng chi n nh t nh th ng l i ( Tr d. Ch ng ngo i xâm và n i ph n c. Toàn dân kháng chi n ( Trung ng ng ± 12/12/1946) ng l i toàn qu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp c hoàn ch nh và th hi n t p trung trong v n ki n b. Ch ng th c dân Pháp xâm l c. bao Câu 52: Ch th Kháng chi n ki n qu c c a Trung trùm nh t? a. C ba ph ng án trên ng ng ngày 25/11/1945. C i thi n i s ng nhân dân c d. b o v chính quy n cách m ng. Di t gi c ói. 3/11/1946 ng c Vi t Nam dân ch c ng hoà do H Chí Minh làm ch t ch ra m t qu c dân vào ngày. b o v chính quy n cách m ng b.Câu 51: Sau ngày tuyên b c l p Chính ph lâm th i ã xác nh các nhi m v c p bách c n gi i quy t: a. C i thi n i s ng nhân dân Câu 53: Ch th kháng chi n. ki n qu c ã xác nh kh u hi u cách m ng Vi t Nam sau cách m ng tháng Tám n m 1945: a. Dân t c trên h t. Bình dân h c v c. tháng. Bài tr các t n n xã h i d. Kháng chi n nh t Câu 55: Phong trào mà ng Chinh) ng ng ± 12/12/1946). xác nh nhi m v nào là trung tâm. Xoá b v n hoá th c dân nô d ch ph n Câu 56: Chính ph n nào? a. Ch ng th c dân Pháp xâm l c. oàn k t dân t c và th gi i Câu 54: nào? a. L i kêu g i toàn qu c kháng chi n ( H Chí Minh ± ng Chinh) nh th ng l i ( Tr ng ta ã v n ng nhân dân ch ng n n mù ch di n ra sau cách m ng tháng Tám n m 1945 a. Toàn dân kháng chi n ( Trung 19/12/1946). T qu c trên h t d. n m . Xây d ng n p s ng v n hoá m i b.

Ph i h p v i Pháp t n công T d. Toàn dân. Hoa Vi t thân thi n c. bi n xung t t c d. ng ta ch tr ng: a. Nhân nh ng v i quân iT iT ng d. Xây d ng chính quy n m i Câu 62: Ph ng châm chi n l c c a cu c kháng chi n ch ng Pháp là: a. 22/12/1946 Câu 57: quân T ng và tay sai kh i ki m c sách nhi u. Ch ng c quân Câu 59: T i sao ng và Pháp ng l ng v i Pháp? ng l i l a ch n gi i pháp th a. tránh c tình tr ng cùng m t lúc ph i i phó v i nhi u ng ph i rút ngay v n ng. Th ng l ng và hoà hoãn v i Pháp b. Câu 60: V n ki n nào d c coi nh C ng l nh kháng chi n c a ng ta: a. Ch ng u c a nhân dân ta trong quá trình kháng chi n ch ng th c dân Pháp: c l p dân t c t cho nông dân qu c giành b. b. Toàn di n. Ch th toàn dân kháng chi n c a Trung ng ng ng Chinh c.c. . Bi n xung t l n thành xung t nh . D hoà vi quý b. Xoá b nh ng tàn tích phong ki n em l i ru ng c. c. L c l ng c a ta còn y u. ng cách m nh c a Nguy n Ái Qu c Câu 61: Nhi m v hàng a. Kháng chi n ch ng th c dân Pháp c. Tác ph m ³Kháng chi n nh t nh th ng l i´ c a T ng Bí th Tr d. Xây d ng ch dân ch m i d. bi n xung t l n thành xung t nh thành không có xung t nh . Bu c quân T k thù. Hoa Vi t thân thi n. c. 13/11/1946 d. i ây không Nam B . L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch t ch H Chí Minh b. bi n xung Câu 58: t nh thành không có xung ng ký hi p ng ta ã l a ch n gi i pháp gì trong m i quan h v i th c dân Pháp sau ngày Pháp và T Trùng Khánh (28-2-1946)? a. Ch m d t cu c kháng chi n b.

th c dân Pháp ã th c hi n chi n l i Vi t c: a. Ch th ³Phá tan cu c t n công mùa ông c a gi c Pháp´ c. Cao B ng c. l y chi n tranh nuôi chi n tranh. a Vi t B c. Câu 63: Khi b t u ti n hành xâm l i Vi t ánh ng c Vi t Nam. ánh nhanh. Dùng ng b. L y chi n tranh nuôi chi n tranh c. L i kêu g i ánh tan cu c t n công lên Vi t B c c a th c dân Pháp Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: u n m 1948. C i cách ru ng Câu 69: ih i i bi u toàn qu c l n th hai c a nh a. C i cách t ng b c. s a t trong ph m vi không có h i cho nông dân i ch ru ng t trong ph m vi không có h i cho nông dân ng h p t i âu? d. Toàn dân. B c Ninh Câu 70: T i a. S a i ch t c d n d n thu h p ph m vi bóc l t c a a ch ru ng t. lâu dài và d a vào s c mình là chính. Tuyên Quang d. ng ng ta quy t nh i tên thành: ng C ng s n ông D b. d. C i cách ru ng b. th ng nhanh d. ih i i bi u toàn qu c l n th hai. d. ó là: a. ki n qu c b. Bà i m ± Hóc Môn ± Gia b. ng C ng s n Vi t Nam ng Lao ng Vi t Nam . Dùng ng i Vi t ánh ng i Vi t. Ban Th ng v Câu 64: Ngày 15-10-1947. Ch th kháng chi n. Ch tr ng ti n công quân Pháp vùng sau l ng chúng d. toàn di n. H i nghiên c u Ch ngh a Mác c. Trung ng ng ã ra: i phó v i cu c t n công c a th c dân Pháp lên c n c a. TW ng ã ra cách th c th c hi n cách m ng ru ng t theo ng l i riêng bi t c a cách m ng Vi t Nam. Lâu dài và d a vào s c mình là chính.c.

Câu 71: c ih i ng toàn qu c l n th hai c a ng Lao ng Vi t Nam ã thông qua m t v n ki n mang tính ch t ng l nh. Xoá b nh ng di tích phong ki n và n a phong ki n. 4 d. a ch yêu n b. c th là phong ki n ph n ng c. c. giành ng ng Lao ng Vi t Nam: c l p và th ng nh t th t s cho dân t c. Công nhân. Công nhân. Thu c a n a phong ki n d. Lu n c d. Nhân dân. 5 Câu 75: L c l ng t o nên qu c và phong ki n Vi t Nam ng i lên ch ngh a xã h i c nêu ra t i Chính c ng ng Lao ng Vi t Nam tr i qua m y giai ng l c cho cách m ng Vi t Nam c nêu ra trong Chính c c (nhân dân) ng ng Lao ng Vi t Nam: a. a ch . nông dân. Dân t c và dân ch m i Câu 73: Hai a. Dân ch và dân t c c. ó là: a. lao ng trí th c c. C ng l nh cách m ng Vi t Nam ng c a ng Lao ng Vi t Nam b. b. ti u t s n. Dân ch nhân dân. C Câu 72: Chính c ng v cách m ng Vi t Nam ng Lao ng Vi t Nam ng l nh c a ng ng Lao ng Vi t Nam tháng 2-1951 ã nêu ra các tính ch t c a xã h i Vi t Nam: a và n a phong ki n a. 3 c. it it it ng c a cách m ng Vi t Nam ng chính là ch ngh a c nêu ra t i Chính c ng ng Lao ng Vi t Nam: qu c xâm l c. Làm cho ng i cày có ru ng. Câu 74: Con o n? a. m t ph n thu c b. Th c dân Pháp và phong ki n ph n d. Chính c c. b. gây c s cho ch ngh a xã h i. nông dân. Công nhân. . c th là th c dân Pháp ng ng ph là phong ki n. t s n dân t c Câu 76: Nhi m v cách m ng a. 2 b. ánh u i b n c nêu ra t i Chính c qu c xâm l c. t s n dân t c d. phát tri n ch dân ch nhân dân. t s n dân t c. trí th c.

Chính sách c i cách ru ng tiêu hao sinh l c ch. Ch th gi m tô. b. Giai c p công nhân và nhân dân lao Câu 78: N n t ng t t ng và kim ch nam c ng Vi t Nam ng ta xác nh t i i h i II là: a. ng l nh ru ng t t t. Dân t c Vi t Nam. dân ch . C Câu 81: Câu 82: Câu 83: V i th ch ng trên chi n tr ng.d. làm cho ng i cày có ru ng. gi m t c c. chi n d ch Hà Nam Ninh ng Lào b. ó là: a. Truy n th ng dân t c d. Ch ngh a Mác . Nhân dân Vi t Nam. phát tri n ch ng Lao ng ã xác nh ng i di n cho quy n l i c a: a. Giai c p công nhân Vi t Nam. Chi n d ch Hoà Bình. c. Con Câu 80: Nh m thông qua: a. H i Ngh BCH TW l n th V ã a cách m ng ng án trên ng ta ã kh ng nh nh n th c c a mình v con ng cách m ng Vi t ng l nh th ba (2-1951). giành c l p và th ng nh t th t s cho dân t c. chi n d ch ng 18. T t ng H Chí Minh c. tháng 11 -1953. Chi n d ch Trung Du. Con c. gi m t c. Câu 77: i u l m i c a qu c xâm l c. Ch th gi m tô. ánh u i b n cho ch ngh a xã h i. Chi n d ch Trung Lào.Lênin b. C ba ph Câu 79: Trong c Nam. chi n d ch Tây B c. ó là: a. nhân dân y m nh th c hi n kh u hi u ³ng i cày có ru ng´. Con d. C ng l nh ru ng t ng cách m ng vô s n ng cách m ng t s n dân quy n và th ng cách m ng t s n dân quy n ng cách m ng dân t c. Con b. xoá b nh ng di dân ch nhân dân. chi n d ch Tây Nguyên. b. gây c s tích phong ki n và n a phong ki n. Chính sách c i cách ru ng d. chi n d ch Th c. t cu i 1950 n u 1953 quân ta ã t ch c nhi u chi n d ch tiêu di t. chi n d ch i n Biên Ph . d.

i h i III c. ti n ch c d. không ch c th ng không ánh c.d. C Câu 87: ng.1975? a.7/1973) b. d. chi n d ch Th Câu 84: Câu 85: ng Lào ng 18. c. d. Chi n d ch Hoà Bình. Ch c th ng m i ánh. ánh nhanh. H i ngh nào c a ng quy t nh m cu c T ng t n công và n i d y gi i phóng Sài Gòn tr c tháng 5 . . ánh ch c. th ng nhanh b. H i ngh Trung ng 21 (khoá III . b. H i ngh B Chính tr (3 . Câu 88. i h i II b. i h i IV. chi n Câu 86: Trên c s theo dõi tình hình hi n ph ng châm: ch i n Biên Ph .12/1974) d. linh ho t ng l i kháng chi n ch ng M c u n c c thông qua t i i h i nào c a ng? i h i l n th II (1951) i h i l n th III (1960) i h i l n th IV (1976) i h i l n th V (1982) Câu 89: ng l i chung xây d ng XHCN mi n B c (1954-1975) c c p i h i l n th m y c a ng? a. chi n d ch Hà Nam Ninh. H i ngh B Chính tr (10-1974) c. i h i V.1975) a. it ng Võ Nguyên Giáp ã quy t nh thay i th c a. Câu 90. H i ngh Trung ng 23 (khoá III . Chi n d ch Trung Du. ch ng. chi n d ch d ch Tây B c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful