MÔ HINH VAC - RVAC

Chuyên dê
GVHD: TS Phùng Thúy Phuong
Thuc hiên: Nhóm 5
1. Gioi thiêu
2. Cac khai niêm
3. Cac thanh phân cua VAC va RVAC
4. Hiêu qua cua mô hinh VAC RVAC
5. Nhung han chê cua mô hinh VAC
6. Cac biên phap khác phuc
7. KET LUAN
NOI DUNG BAO CAO
1. GIOI THIEU
l9 rùng làm nuong rây
Phun 9huc hóa hoc ô a9
1. GIOI THIEU
Ngay nay, voi su tac dông qua muc cua con nguoi su da
dang sinh thai nông nghiêp ngay cang kem, dân dên giam
tinh mêm deo cua hê thông cây trông, vât nuôi truoc
nhung biên dông vê dich hai, kinh tê thi truong,. cân co
mô hinh nông nghiêp kêt hop dê nâng cao muc dô da dang
sinh hoc va giam thiêu tac dông dên môi truong.
O nuoc ta, cac mô hinh nông nghiêp kêt hop dã duoc ap
dung tu rât lâu va cùng dã mang lai hiêu qua cao, dác biêt
la cac mô hinh nông lâm kêt hop: VAC va RVAC dang
duoc ap dung rông rãi trên cac vung sinh thai cua ca nuoc
2. Cac khai niêm
Nông lâm kêt hop: la môt hê thông canh tac dác thu voi
hop phân cây lâu nám cây hang nám vât nuôi, tuong
hô voi nhau trên môt diên tich dât va phu hop sinh thai
kinh tê - xã hôi (Pham Ván Hiên, 2008).
Trong diêu kiên nuoc ta, NLKH co 2 mô hinh chu yêu:
O ô hinh VAC: thuong duoc ap dung o vung dông
báng.
O ô hinh RVAC: thuong duoc ap dung o vung trung du,
miên nui.
2. Cac khai niêm (tt)
VAC la 3 chu dâu viêt tát cua hê sinh thai:
Vuon Ao Chuông:
- Vuon la dê chi cac hoat dông trông trot
- Ao chi cac hoat dông nuôi trông thuy san
- Chuông chi cac hoat dông chán nuôi
RVAC thuc chât la cai biên tu mô hinh VAC co kêt hop
voi cac hoat dông lâm nghiêp.
Cac thanh phân trong môi mô hinh VAC, RVAC dêu co môi
liên hê chát chë voi nhau tao thanh môt hê sinh thai khep
kin, trong do con nguoi giu vai tro trung tâm.
ô hinh VAC
3. Cac thanh phân trong mô hinh VAC
Thúc ãn cho cá
Thúc ãn chãn nuôi

Mô hình RVAC
3. Cac thanh phân trong mô hinh RVAC
Vuòn
- Cung câp nông phâm cho con nguoi: rau, cu, qua, cac
san phâm cua cây công nghiêp
- Cung câp thuc án cho chán nuôi, thuy san
- Tao bong râm cho chán nuôi, thuy san
Ao
- Cung câp thuc phâm cho con nguoi: ca, tôm, ôc, rau.
- Cung câp thuc án cho chán nuôi: dâu ca, ca tap, ôc, rau,
beo..
- Cung câp nuoc tuoi, phân bon cho nông nghiêp
Chuông
- Cung câp thuc phâm cho con nguoi: trung, thit sua.
- Cung câp phân bon, khi dôt (biogas), suc keo.
- Cung câp thuc án cho ca, tôm, tao.
Rùng
- Cung câp gô, cui va cac san phâm khac
- Che phu dât han chê xoi mon, bao vê nguôn nuoc
- Tao tiêu khi hâu thich hop cac cây trông khac
4.1 Vê kinh tê
4.2 Vê xã hôi
4.3 Vê mát sinh thai - môi truong
Hiêu qua cua mô hình VAC - RVAC
Vê màt kinh tê:
Tao ra san phâm da dang trên môt diên tich
Giam rui ro trong san xuât va táng muc dô an toan
luong thuc, thuc phâm
Giam chi phi phân bon
Giam chi phi vê chât dôt
Chu dông vê nguôn thuc án, giam chi phi mua thuc án
cho dông vât nuôi
On dinh va táng thu nhâp nông hô
Vê màt xã hôi:
Gop phân han chê tinh trang du canh du cu, dôt rung
lam rây va gop phân xoa doi giam ngheo cho môt bô
phân nông dân miên nui
Tân dung lao dông o nông thôn
Nâng cao y thuc cua nguoi dân vê bao vê môi truong,
vê san xuât nông nghiêp bên vung.
Giup cai thiên doi sông, gop phân nâng cao khâu phân
dinh duõng cho nguoi dân.
Vê màt sinh thái - môi truòng
Tao su da dang trong hê sinh thai nhân tao ~~~ bên
vung
Nguôn náng luong trong hê thông duoc su dung hiêu
qua
O Tân dung cac tâng anh sang cho trông trot, va nuôi
trông thuy san.
Su dung phê thai cua thanh phân nay cung câp
Giam luong chât thai do cac phê phâm duoc tân dung
triêt dê
Han chê su dung nhiên liêu hoa thach
Su dung khi sinh hoc tu hê thông biogas
Tân dung gô, cui lam chât dôt
Han chê xoi mon, rua trôi, cai thiên dô phi cua dât
Co rung va tham thuc vât che phu
Su dung phân huu co lam táng hê vi sinh vât co
loi gop phân cai thiên câu truc dât
Vê màt sinh thái - môi truòng
Vê màt sinh thái - môi truòng
Han chê su dung phân hoa hoc
U phân chuông, phân xanh su dung cho trông
trot
Su dung bun ao lam phân bon
Han chê su dung thuôc BVTV
Da dang cây trông trong hê thông Vuon Rung
lam da dang thiên dich
Co dai dung lam thuc án cho chán nuôi, ca
Giam ô nhiêm nguôn nuoc ngâm
Nhüng han chê. khó khàn cua mô hình
VAC và RVAC
O Chua xac dinh rõ vai tro cua tung thanh phân trong cac
mô hinh cu thê (nhŏn thųc)
O Co nguy co gây ô nhiêm nguôn nuoc va không khi nêu
cac chât thai cua trông trot va chán nuôi không duoc xu
ly dung cach
O Han chê vê kÿ thuât, thiêu vôn, thiêu thông tin
O Con mang nhiêu yêu tô tu phat, quy mô nho le va hoat
dông phân tan, thiêu su liên kêt.
O o cac khoa huân luyên VAC, RVAC kêt hop voi tham
quan cac mô hinh thuc tê dê nâng cao y thuc va goi mo
cho nguoi dân huong xây dung cac mô hinh nông
nghiêp kêt hop.
O Kêt hop xây dung mô hinh biogas, nuôi trun quê dê xu
ly chât thai chán nuôi, thuc hiên quan ly IP dê giam
tac dông môi truong va gia táng hiêu qua kinh tê
Các biên pháp khàc phuc
O Cân co chinh sach khuyên khich va hô tro tin dung hop
ly dê nguoi dân co vôn dâu tu ban dâu
O Thuc hiên tôt liên kêt 4 nha: nha nông, nha nuoc, nha
khoa hoc va nha kinh doanh
Các biên pháp khàc phuc
Nuôi 9rùn quê
Hê 9hng biogas
Thuc hanh quan ly IP
sinh hoc Dùng 9hiên dich
% LUAN
ô hinh VAC, RVAC la môt mô hinh kinh tê nông
nghiêp mang lai hiêu qua kinh tê cao, gop phân vao viêc
xoa doi giam ngheo, táng thu nhâp, vuon lên lam giau
cua nguoi nông dân dác biêt la nguoi dân o nông thôn va
giam thiêu su gây ô nhiêm môi truong.
Trong diêu kiên nuoc ta, viêc phat triên cac mô hinh
nông nghiêp kêt hop VAC va RVAC mang tinh dác thu
phat huy tôi da loi thê cua tung vung sinh thai, do do
nhung mô hinh nay cân phai duoc khuyên khich,i nhân
rông va phat triên.
VAC, RVAC mô hinh phat triên nông nghiêp bên vung
%ài liêu tham khao
1. Chu Thi Thom, Phan Thi Lai, Nguyên Ván Tô. ūng dōn san
xuat kśt hop nong lam nghiêp ů vung doi nui. NXB Lao
dông. Ha nôi, 2006.
2. Rosemary orrow. ūng dōn sŷ dung dat dai theo nong
nghiêp bŝn vŹng (Trinh Ván Thinh dich). NXB nông
nghiêp, 1994.
3. Pham Ván Côn, Pham Thi Huong. Thiêt kê V.A.C cho moi vung.
NXB nông nghiêp. Ha Nôi, 2002.
4. ô hinh nông - lâm kêt hop, giai phap binh ôn cuôc sông cho
nguoi nông dân
http://xttm.agroviet.gov.vn/Site/vi-
VN/64/109/18119/DeIault.aspx
5. ô hinh kinh tê 'Vuon ao chuông¨
http://www.panoramio.com/photo/21174114
6. Tông quan NLKH va thi truong NLKH o miên nui Viêt Nam
http://www.cares.org.vn/webplus/attachments/11877I7612d61749
351683I3086b82I3-01.pdI

& 
    

9: E.E32 E.9353.,';#' :6:.,2K3' #' 33..,2K3' E.-35E5.5. %&

O.9 ...37 !:39:. %& l97323.

9.3 F2 /3 3 2 9J3 22 /4 .. E5 /3 9 79 : . .9 3: 97. .E.43 3..4 . . ..E.. #' . . /3 83 9E 33 35 3 .. %& 3. 2 9: 9E.3 3. . 33 -3 3 .3 2.3 . /. -9 . 973 .3 : 6: . E5 /3 73 7 97H3 . 8 9E. 2 K3 33 35 9 5 . .O 2 K3 33 35 9 5 33 ...3 . 8 . /3 83 . 2 K3 33 2 9 5 ' . 3 9 9 97. 3 3 2 97. . 93 ..4 2.3 83 9E . 3.. ..3 .E. . 3 6:E 2.

3 . 5 5 83 9E 3 9  !2 'g3 3  %743 : 3 3. 3 3g2 .9 3: 9. : 3g2 .: 97H3 29 /3 9J... 9 .3 .3 . 9... 5 53 .3 9E. E. E5 /3 .3 3 -3 O K3 #' 9.O 2 K3 . 3.3 97:3 /: 23 3 . : O K3 ' 9. .. E5 /3 .E32 3 2 9 5 29 93 . . 9 .

.: 94 93 29 83 9E F5 J3 9743 O . 3.9 99 .9 3 . : . .3 4 :3 '. .9 . 93 53 9743 2 2 K3 ' #' : . 97 97:3 92 . . -3 9 2 K3 ' .g3 3: #' 9.9 .3  . . 49 3 3: 973 9 83 :3 .E32 99 '  . 49 3 973 979 4 .E. 83 9E '.E.43 3.E.. 49 3 2 35 E.O 2 H3 . E. .E.O 9 5 . . . .

K3' .

g3. E.E .935397432K3' %.g33: %.4.g3.

 E.935397432K3#' K3#' .

59.g33: 983 %4-O372. '. 7. 8352.: -G4 :3.E 92 .4.E . 7. 53-O3.43335 .4.E95 .4..53.E.: :3.59.4.433.9.g33: 983 4 :3.433..g3.335 :3.3 :3.52.4.: .g33: :. 6: .7.59.g3...53352..

g3.E 92 94 #3 :3.5 .52.973 998. :3. .. %49:J:9J..E.O23 -4.553-O3 J 9 -4..E. :3 :3.8352E.8 8.433.973E..3:33. 05 93.4.59.59.4.5.F4 :3.

3 . :6:.2K3' #' '39 ' '29839E 297..

 5J .4 3 .9 9  3 . g3 2 . 52 2 . 9. 2 7 74 9743 83 :9 . ' 29 3 9 %4 7. g3 .3 943 . 5J 2:. . 9g3 9: 35 33 .. . /3 97H3 29 /3 9J. 9.3 9. 9g3 2. 83 52 . 3:3 9.9 3: 3 3 . 5J 53 -O3 2 .

 93 83 O5 53 33 .4 : 53 /3 /. 2 97. -4 . O 2 3G4 .4 3 33 93 3 . 9K3 973 /: .4 9. O5 53 O.. 83 :9 33 35 -3 .3 /: ..4 29 - 53 33 /3 23 3 %3 /3 .4 3.3 5 .. ' 29  O5 53 3 .. /3 . .3 . 9 73 2 7 .3 . 3. /3 ..

/3 9743 83 9E 33 94 -3 . ' 29 83 9E 2 97. 93 E3 8E3 .3 9743 93 .4 973 979 . 3: 973 9 83 ..3 :3 3g3 . 8 /3 : 6: O %3 /3 .E.3 %4 8 .

 O 23 7.8 %3 /3 . 9. 93 5K . 2 ..3 2 . 92 9.3 .9 . $ /3 J 83 . 93 . 97 .9 . 8 /3 3H3 : O. . 9 .9 9 /4 .E.O O5 53 .. '29839E 297. 2 9g3 . 9 O 73 .0 5 $ /3 53 : . 5 52 .9 9 3 ..: 97. 83 . 93 /3 979  3 . 9 93 -4.

g3.4 973 979 $ /3 -3 ./39H3 .3 3 . '29839E 297./3.E 2323:33.4.3 #3 2 . 53 .3 8 /3 . //329.:3 53 . 8 /3 53 O.8/39:.g33: .973974393'. .'%' l.32 ..4 2 53 -O3  3.

3 7 .3 9: 93 93 O 3 2.. 9 3 3 9 .3 3: : 9 9 5E9 6: 2 3 . Og3.2K3 '... E.#' O . 93 93 53 9743 .E. 2 K3 . O 3 ...9 9 . 973 979 . 9:9 9: .. . 49 3 53 9E3 9: 8 H3 9 .E. 3 J 3: .  3 ... .g3 3: 3 . O O 3: . 97 . . 33.E.  32 3:3 3. .

3 2 97. . 2 K3 33 35 9 5 O 9 5 /3 2 K3 -4. 2 . 9.3 . /3 .g3 3: 9.4 3.9 9 . E. O .E. .8 3: 973 6:  .-35E5.3 /3 .E. 3 6:3 ! 2 9E.2 6:.4 9. O.5. :3 :3 ' #' 9 5 .. 9 33 .E. 9g3 : 6: 3 9 . 2 K3 9.3 .

3 4. :3 J..J3 8E.O . 97 9J3 /3 5  3.O . . O 3 . /3 . 3 3 /4. . -.3 : O %.3 : 9. .-35E5. E.5.3 . 3 99 H3 9 3 3 33 3 3.

:9736: 93-4.8 .

 .36:3 ! 83. 39H3 .%.

..E.%&  K3 ' #' 29 2 K3 3 9 33 35 2.3 9J3 .. 9 5E9 : 9 . 2 9: 8  32 2 97. 33 /3 . /3 33 93 . 5E9 973 . -9 3. 2 K3 33 35 9 5 ' . 9 .4 .. 3. 9.3 : 6: 3 9 . . 93 .... 5E9 973 ' #' 2 K3 5E9 973 33 35 -3 .3 5 .4 O5 53 . O.3 %743 : 3 3.3 ..3 H3 2 : . 33 73 . #' 2. O 2 3G4 9g3 9: 35 .. :3 J.3 83 9E /4 O 33 2 K3 3 .

33/3 995.2 !.24    :%%.4 3.90433 3"5. 33 35 !2'g33 !2%.3 3335  K333 295 5E5-K33..42 .3 %9' .:.3 #3 .74774 3/ 38 /$3 9 .%:9.3% :3'g3% 3/ 3 8 3 : 9 9$53323"5 .3.83. 3 %73'g3%3/.4 3 3  #4802.

.

3. .992 .74.09 4.

$90.

 '..

.

 .

.

4.01.:3 995.85 K339 '.3.:9 .

.

42. 5.347.24 .

5494.

997. %36:.2 995.3.3233'9.

.

708 47 . ..3.

0-5:8.

.99.20398..

1/ 1 -1 5/1 .