P. 1
19/2006/QĐ-BTC Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

19/2006/QĐ-BTC Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

4.67

|Views: 64,097|Likes:
Được xuất bản bởiMr. Hành
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mr. Hành on Sep 03, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạ! p!"c
Số: 19/2006/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006
#$%&T Đ'NH
V( )*+c ,- !.! C!/ 0ộ 1/ 2o3 !.! c!4! 5ự 6!*+p
BỘ T789NG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà n!c số 01/2002/Q"11 ngà# 16/12/2002$
- Căn cứ Luật %& t'án số 0(/200(/Q"11 ngà# 1)/6/200( *à Ngh+ ,+nh số
12-/200./NĐ-C/ ngà# (1/0/200. c12 Ch3nh 4h1 5u# ,+nh ch6 t6&t *à h!ng 78n th6
hành 9:t số ,6;u c12 Luật %& t'án á4 7<ng t='ng >?nh *@c A& t'án nhà n!c$
- Căn cứ Ngh+ ,+nh số ))/200(/NĐ- C/ ngà# 01/)/200( c12 Ch3nh 4h1 Qu#
,+nh chức năngB nh6C9 *<B 5u#;n hDn *à cE cFu tG chức c12 B: Tà6 ch3nh$
ThH' ,; ngh+ c12 I< t=Jng I< Ch& ,: A& t'án *à A6K9 t'ánB I< t=Jng I<
"ành ch3nh s@ ngh6C4B I< t=Jng I< Ngân sách nhà n!c *à Chánh *ăn 4hLng B:
Tà6 ch3nhB
#$%&T Đ'NH:
Đ*(; <- B2n hành Ch& ,: A& t'án hành ch3nh s@ ngh6C4B gM9:
/hNn thứ NhFt: "C thống Chứng tO A& t'án$
/hNn thứ "26: "C thống Tà6 Ah'Pn A& t'án$
/hNn thứ B2: "C thống SG A& t'án *à hQnh thức A& t'án$
/hNn thứ T: "C thống Bá' cá' tà6 ch3nhR
Đ*(; =- Ch& ,: A& t'án hành ch3nh s@ ngh6C4 S2n hành thH' Qu#&t ,+nh nà#B á4
7<ng ch':
- CE 5u2n nhà n!cB ,En *+ s@ ngh6C4B tG chức cT sU 7<ng A6nh 4h3 ngân sách
nhà n!cB gM9: CE 5u2nB tG chức cT nh6C9 *< thuB ch6 ngân sách nhà n!c các cF4$
Iăn 4hLng Quốc h:6$ Iăn 4hLng Ch1 t+ch n!c$ Iăn 4hLng Ch3nh 4h1$ T'à án nhân
7ân *à I6Cn %6K9 sát nhân 7ân các cF4$ B:B cE 5u2n ng2ng B:B cE 5u2n thu:c Ch3nh
4h1$ ":6 ,Mng nhân 7ânB V# S2n nhân 7ân tWnhB hu#Cn$ TG chức ch3nh t=+B tG chức
ch3nh t=+ - XY h:6B tG chức ch3nh t=+ - XY h:6 ngh; ngh6C4B tG chức XY h:6B tG chức XY
h:6- ngh; ngh6C4 cT sU 7<ng A6nh 4h3 ngân sách nhà n!c$ ĐEn *+ s@ ngh6C4 ,Zc
ngân sách nhà n!c ,P9 SP' 9:t 4hNn h'[c t'àn S: A6nh 4h3$ TG chức 5uPn >\ tà6 sPn
5uốc g62$ B2n QuPn >\ 7@ án ,Nu t cT nguMn A6nh 4h3 ngân sách nhà n!c$ Các ":6B
L6]n h6C4 h:6B TGng h:6B các tG chức Ahác ,Zc ngân sách nhà n!c h^ t=Z 9:t 4hNn
A6nh 4h3 h'Dt ,:ng$
- ĐEn *+ *_ t=2ng nhân 7ânB AK cP T'à án 5uân s@ *à I6Cn A6K9 sát 5uân s@ `T=O
các 7'2nh ngh6C4 thu:c >@c >Zng *_ t=2ng nhân 7âna$
1
- ĐEn *+ s@ ngh6C4B tG chức Ahbng sU 7<ng A6nh 4h3 ngân sách nhà n!c `T=O
các ,En *+ s@ ngh6C4 ng'à6 cbng >ậ4aB gM9: ĐEn *+ s@ ngh6C4 t@ cân ,ố6 thuB ch6$ Các
TG chức 4h6 ch3nh 4h1$ ":6B L6]n h6C4 h:6B TGng h:6 t@ cân ,ố6 thu ch6$ TG chức XY
h:6$ TG chức XY h:6- ngh; ngh6C4 t@ thuB t@ ch6$ TG chức Ahác Ahbng sU 7<ng A6nh 4h3
ngân sách nhà n!cR
Đ*(; >- Qu#&t ,+nh nà# cT h6Cu >@c s2u 10 ngà#B AK tO ngà# ,ăng cbng Sá' *à
th2# th& Ch& ,: A& t'án hành ch3nh s@ ngh6C4 S2n hành thH' Qu#&t ,+nh số 999-
TC/Q§/CĐ%T ngà# 2/11/1996 c12 B: Tà6 ch3nh *à các Thbng t h!ng 78n sU2 ,G6B
SG sung Ch& ,: A& t'án "ành ch3nh s@ ngh6C4 S2n hành thH' Qu#&t ,+nh số 999-
TC/Q§/CĐ%TR
Các tG chức cT h'Dt ,:ng ,[c thc 4hP6 căn cứ *à' ch& ,: A& t'án S2n hành thH'
Qu#&t ,+nh nà# ,K sU2 ,G6B SG sung >D6 ch& ,: A& t'án h6Cn hành *à gU6 B: Tà6 ch3nh
XH9 XdtB chF4 thuận h'[c S2n hànhR
Đ*(; ?- ef S2n nhân 7ân tWnhB thành 4hố t=@c thu:c T=ung Eng ch+u t=ách
nh6C9 chW ,D'B t=6Kn Ah26 th@c h6Cn Ch& ,: A& t'án nà# t!6 các ,En *+ hành ch3nh s@
ngh6C4 t=]n ,+2 SànR
Các B:B cE 5u2n ng2ng B:B cE 5u2n thu:c Ch3nh 4h1B các cE 5u2n ,'àn thKB
các tG chức Ahác 5u# ,+nh tD6 Đ6;u 2 Qu#&t ,+nh nà# ch+u t=ách nh6C9 chW ,D'B t=6Kn
Ah26 th@c h6Cn J các ,En *+ thu:c 4hD9 *6 5uPn >\R
Đ*(; @- I< t=Jng I< Ch& ,: A& t'án *à A6K9 t'ánB I< t=Jng I< "ành ch3nh
s@ ngh6C4B I< t=Jng I< Ngân sách Nhà n!cB Chánh *ăn 4hLng B: *à Th1 t=Jng
các ,En *+ >6]n 5u2n thu:c B: Tà6 ch3nh ch+u t=ách nh6C9 4hG S6&nB h!ng 78nB A6K9
t=2 *à th6 hành Qu#&t ,+nh nà#R/R
Nơi nhận: ATB BỘ T789NG
- Th1 t!ngB các /hT Th1 t!ng
Ch3nh 4h1 `,K Sá' cá'a$
THC T789NG
- Iăn 4hLng Ch3nh 4h1$
- Iăn 4hLng Quốc h:6$
- Iăn 4hLng Ch1 t+ch n!c$
- Iăn 4hLng Tg ĐPng$
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc
Ch3nh ph1;
D0E 1FG
- C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ ;
- Toµ ¸n nh©n d©n t! cao;
- "!#n $!Ó% &¸t '( t! cao;
TrÇn V¨n T¸
- )B'(, *+ Tµ! ch,nh c¸c t-nh,
thµnh ph tr.c thuéc T/;
- C<c %6K9 t=2 *ăn SPn `B: T 4há4a$
- ":6 %& t'án *à %6K9 t'án I6Ct N29$
- ":6 A6K9 t'án *6]n hành ngh; I6Ct N29$
- C0ng 1¸o;
- C¸c ®¬n 23 thuéc Bé Tµ! ch,nh;
- "4 5h¸p ch6- Bé Tµ! ch,nh;
7
- 8u9 "T, "4 C§:T
H!I 2!J !K2
HỆ THLNG CHCNG TM A& TONN
I- #$% Đ'NH CH$NG
<R Nộ* d;6 ). OP; c!J6 2Q 1/ 2o3
Chứng tO A& t'án á4 7<ng ch' các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 4hP6 th@c h6Cn thH'
,hng n:6 7ungB 4hEng 4há4 >ậ4B A\ chứng tO thH' 5u# ,+nh c12 Luật %& t'án *à Ngh+ ,+nh
số 12-/200./NĐ-C/ ngà# (1/0/200. c12 Ch3nh 4h1B các *ăn SPn 4há4 >uật Ahác cT >6]n
5u2n ,&n chứng tO A& t'án *à các 5u# ,+nh t='ng ch& ,: nà#R
ĐEn *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 cT các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh ,[c thc ch2 cT 98u
chứng tO 5u# ,+nh tD6 72nh 9<c 98u chứng tO t='ng ch& ,: A& t'án nà# thQ á4 7<ng 98u
chứng tO 5u# ,+nh tD6 ch& ,: A& t'án =6]ng t='ng các *ăn SPn 4há4 >uật Ahác h'[c 4hP6 ,Zc
B: Tà6 ch3nh chF4 thuậnR
=B H+ 2!R6 ,*S; OP; c!J6 2Q 1/ 2o3
"C thống S6Ku 98u chứng tO A& t'án á4 7<ng ch' các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4B
gM9:
- Chứng từ kế toán chung cho các đơn v hành ch!nh "# nghi$%, g&m ' ch( ti)u*
i ChW t6]u >2' ,:ng t6;n >Eng$
i ChW t6]u *ật t$
i ChW t6]u t6;n tC$
i ChW t6]u TSCĐR
- Chứng từ kế toán +,n hành th-o các văn +.n %há% /u0t khác 1Các m2u và h34ng
52n %h3ơng %há% /0% từng chứng từ đ36c á% 57ng th-o 8uy đnh các văn +.n %há% /u0t
khác9:
>B Tập c!J6 2Q 1/ 2o3
- jk6 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh >6]n 5u2n ,&n h'Dt ,:ng c12 ,En *+ hành ch3nh s@
ngh6C4 ,;u 4hP6 >ậ4 chứng tO A& t'ánR Chứng tO A& t'án chW >ậ4 1 >Nn ch' 9:t ngh6C4 *<
A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh$
- N:6 7ung chứng tO 4hP6 =l =àngB t=ung th@c *!6 n:6 7ung ngh6C4 *< A6nh t&B tà6
ch3nh 4hát s6nh$
- Chm *6&t t=]n chứng tO 4hP6 =l =àngB Ahbng tn# X'áB Ahbng *6&t tot$
- Số t6;n *6&t Spng chm 4hP6 Ah!4B ,hng *!6 số t6;n *6&t Spng số$
- Chứng tO A& t'án 4hP6 ,Zc >ậ4 ,1 số >6]n thH' 5u# ,+nh ch' 9^6 chứng tOR Đố6 *!6
chứng tO >ậ4 nh6;u >6]n 4hP6 ,Zc >ậ4 9:t >Nn ch' tFt cP các >6]n thH' ccng 9:t n:6 7ung
Spng 9á# t3nhB 9á# chm h'[c *6&t >Mng Spng g6F# th2nR T=qng hZ4 ,[c S6Ct 4hP6 >ậ4 nh6;u
>6]n nhng Ahbng thK *6&t 9:t >Nn tFt cP các >6]n chứng tO thQ cT thK *6&t h26 >Nn nhng n:6
7ung tFt cP các >6]n chứng tO 4hP6 g6ống nh2uR
Các chứng tO A& t'án ,Zc >ậ4 Spng 9á# *6 t3nh 4hP6 ,P9 SP' n:6 7ung 5u# ,+nh *à
t3nh 4há4 >\ ch' chứng tO A& t'ánR Các chứng tO A& t'án 7cng >à9 căn cứ t=@c t6&4 ,K gh6 sG
A& t'án 4hP6 cT ,+nh Ah'Pn A& t'ánR
?B AF c!J6 2Q 1/ 2o3
;
jk6 chứng tO A& t'án 4hP6 cT ,1 chm A\ thH' chức 72nh 5u# ,+nh t=]n chứng tO 9!6
cT g6á t=+ th@c h6CnR r6]ng chứng tO ,6Cn tU 4hP6 cT chm A\ ,6Cn tU thH' 5u# ,+nh c12 4há4
>uậtR TFt cP các chm A\ t=]n chứng tO A& t'án ,;u 4hP6 A\ Spng Sht S6 h'[c Sht 9@cB Ahbng
,Zc A\ Spng 9@c ,sB Spng Sht chQB h'[c 7Fu Ahoc stn chm A\B chm A\ t=]n chứng tO A& t'án
7cng ,K ch6 t6;n 4hP6 A\ thH' tOng >6]nR Chm A\ t=]n chứng tO A& t'án c12 9:t ngq6 4hP6
thống nhFt *à 4hP6 g6ống *!6 chm A\ ,Y ,ăng A\ thH' 5u# ,+nhB t=qng hZ4 Ahbng ,ăng A\
chm A\ thQ chm A\ >Nn s2u 4hP6 thống nhFt *!6 chm A\ các >Nn t=!c ,TR
Các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 ch2 cT chức 72nh A& t'án t=Jng thQ 4hP6 cU ngq6
4h< t=ách A& t'án ,K g62' 7+ch *!6 %BNNB Ngân hàngB chm A\ A& t'án t=Jng ,Zc th2#
Spng chm A\ c12 ngq6 4h< t=ách A& t'án c12 ,En *+ ,TR Ngq6 4h< t=ách A& t'án 4hP6 th@c
h6Cn ,hng nh6C9 *<B t=ách nh6C9 *à 5u#;n 5u# ,+nh ch' A& t'án t=JngR
Chm A\ c12 Th1 t=Jng ,En *+ `h'[c ngq6 ,Zc uf 5u#;naB c12 A& t'án t=Jng `h'[c
ngq6 ,Zc uf 5u#;na *à 7Fu ,Tng t=]n chứng tO 4hP6 4hc hZ4 *!6 98u 7Fu *à chm A\ cLn
g6á t=+ ,Y ,ăng A\ tD6 %BNN h'[c Ngân hàngR Chm A\ c12 A& t'án *6]n t=]n chứng tO 4hP6
g6ống chm A\ t='ng sG ,ăng A\ 98u chm A\R %& t'án t=Jng `h'[c ngq6 ,Zc uf 5u#;na
Ahbng ,Zc A\ uthO2 uf 5u#;nv c12 Th1 t=Jng ,En *+R Ngq6 ,Zc uf 5u#;n Ahbng ,Zc
uf 5u#;n >D6 ch' ngq6 AhácR
Các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 4hP6 9J sG ,ăng A\ 98u chm A\ c12 th1 5uwB th1
Ah'B các nhân *6]n A& t'ánB A& t'án t=Jng `*à ngq6 ,Zc uf 5u#;naB Th1 t=Jng ,En *+ `*à
ngq6 ,Zc uf 5u#;naR SG ,ăng A\ 98u chm A\ 4hP6 ,ánh số t=2ngB ,Tng 7Fu g6á4 >26 7' Th1
t=Jng ,En *+ `h'[c ngq6 ,Zc uf 5u#;na 5uPn >\ ,K t6Cn A6K9 t=2 Ah6 cNnR j^6 ngq6 4hP6
A\ S2 chm A\ 98u t='ng sG ,ăng A\R
%hbng ,Zc A\ chứng tO A& t'án Ah6 ch2 gh6 h'[c ch2 gh6 ,1 n:6 7ung chứng tO
thH' t=ách nh6C9 c12 ngq6 A\R I6Cc 4hân cF4 A\ t=]n chứng tO A& t'án 7' Th1 t=Jng ,En
*+ 5u# ,+nh 4hc hZ4 *!6 >uật 4há4B #]u cNu 5uPn >\B ,P9 SP' A6K9 s'át ch[t chxB 2n t'àn tà6
sPnR
@B TUV! 2ự l;W c!;XS ). 1*SO 2U- c!J6 2Q 1/ 2o3
TFt cP các chứng tO A& t'án 7' ,En *+ >ậ4 h'[c tO S]n ng'à6 chu#Kn ,&n ,;u 4hP6 tậ4
t=ung *à' S: 4hận A& t'án ,En *+R B: 4hận A& t'án 4hP6 A6K9 t=2 t'àn S: chứng tO A& t'án
,T *à chW s2u Ah6 A6K9 t=2B Xác 96nh t3nh 4há4 >\ c12 chứng tO thQ 9!6 7cng nhmng chứng tO
,T ,K gh6 sG A& t'ánR T=Qnh t@ >uân chu#Kn chứng tO A& t'án S2' gM9 các S!c s2u:
- Lậ4B t6&4 nhậnB XU >\ chứng tO A& t'án$
- %& t'án *6]nB A& t'án t=Jng A6K9 t=2 *à A\ chứng tO A& t'án h'[c t=Qnh Th1 t=Jng
,En *+ A\ 7u#Ct thH' 5u# ,+nh t='ng tOng 98u chứng tO `n&u cTa$
- /hân >'D6B so4 X&4 chứng tO A& t'ánB ,+nh Ah'Pn *à gh6 sG A& t'án$
- Lu t=mB SP' 5uPn chứng tO A& t'ánR
T=Qnh t@ A6K9 t=2 chứng tO A& t'án:
- %6K9 t=2 t3nh =l =àngB t=ung th@cB ,N# ,1 c12 các chW t6]uB các #&u tố gh6 chd4 t=]n
chứng tO A& t'án$
- %6K9 t=2 t3nh hZ4 4há4 c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh ,Y gh6 t=]n chứng
tO A& t'án$ Đố6 ch6&u chứng tO A& t'án *!6 các tà6 >6Cu Ahác cT >6]n 5u2n$
- %6K9 t=2 t3nh ch3nh Xác c12 số >6CuB thbng t6n t=]n chứng tO A& t'ánR
%h6 A6K9 t=2 chứng tO A& t'án n&u 4hát h6Cn cT hành *6 *6 4hD9 ch3nh sáchB ch& ,:B
các 5u# ,+nh *; 5uPn >\ A6nh t&B tà6 ch3nh c12 Nhà n!cB 4hP6 tO chố6 th@c h6Cn `XuFt 5uwB
<
th2nh t'ánB XuFt Ah'Bya ,Mng thq6 Sá' cá' ng2# Spng *ăn SPn ch' Th1 t=Jng ,En *+ S6&t
,K XU >\ A+4 thq6 thH' ,hng 4há4 >uật h6Cn hànhR
Đố6 *!6 nhmng chứng tO A& t'án >ậ4 Ahbng ,hng th1 t<cB n:6 7ung *à chm số Ahbng =l
=àng thQ ngq6 ch+u t=ách nh6C9 A6K9 t=2 h'[c gh6 sG 4hP6 t=P >D6B #]u cNu >à9 th]9 th1 t<c
*à ,6;u chWnh s2u ,T 9!6 >à9 căn cứ gh6 sGR
YB Z[c! c!J6 2Q 1/ 2o3 U- 2*/6 V*+2
Các chứng tO A& t'án gh6 Spng t6&ng n!c ng'à6B Ah6 sU 7<ng ,K gh6 sG A& t'án J I6Ct
N29 4hP6 ,Zc 7+ch =2 t6&ng I6CtR Nhmng chứng tO 3t 4hát s6nh h'[c nh6;u >Nn 4hát s6nh
nhng cT n:6 7ung Ahbng g6ống nh2u thQ 4hP6 7+ch t'àn S: n:6 7ung chứng tO A& t'ánR
Nhmng chứng tO 4hát s6nh nh6;u >NnB cT n:6 7ung g6ống nh2u thQ SPn ,Nu t6]n 4hP6 7+ch t'àn
S: n:6 7ungB tO SPn thứ h26 t=J ,6 chW 7+ch nhmng n:6 7ung ch1 #&u nh: T]n chứng tOB t]n
,En *+ *à cá nhân >ậ4B t]n ,En *+ *à cá nhân nhậnB n:6 7ung A6nh t& c12 chứng tOB chức 72nh
c12 ngq6 A\ t=]n chứng tOR Ngq6 7+ch 4hP6 A\B gh6 =l hk t]n *à ch+u t=ách nh6C9 *; n:6
7ung 7+ch =2 t6&ng I6CtR BPn chứng tO 7+ch =2 t6&ng I6Ct 4hP6 ,3nh Az9 *!6 SPn ch3nh Spng
t6&ng n!c ng'à6R
\B ]^ d_6` a;b lF ). * ,*S; OP; c!J6 2Q 1/ 2o3
TFt cP các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 ,;u 4hP6 sU 7<ng thống nhFt 98u chứng tO A&
t'án thu:c >'D6 Sot Su:c 5u# ,+nh t='ng ch& ,: A& t'án nà#R T='ng 5uá t=Qnh th@c h6CnB các
,En *+ Ahbng ,Zc sU2 ,G6 S6Ku 98u chứng tO thu:c >'D6 Sot Su:cR Đố6 *!6 98u chứng tO A&
t'án thu:c >'D6 h!ng 78n thQ ng'à6 các n:6 7ung 5u# ,+nh t=]n 98uB ,En *+ A& t'án cT thK
SG sung th]9 chW t6]u h'[c th2# ,G6 hQnh thức 98u S6Ku ch' 4hc hZ4 *!6 *6Cc gh6 chd4 *à
#]u cNu 5uPn >\ c12 ,En *+R
j8u chứng tO 6n stn 4hP6 ,Zc SP' 5uPn cnn thậnB Ahbng ,Zc ,K h hsngB 9<c nátR
Sdc *à g6F# tq cT g6á 4hP6 ,Zc 5uPn >\ nh t6;nR
Đố6 *!6 các S6Ku 98u chứng tO A& t'ánB các ,En *+ cT thK 9u2 h'[c t@ th6&t A& 98u
`Đố6 *!6 nhmng chứng tO A& t'án h!ng 78naB t@ 6nB nhng 4hP6 ,P9 SP' các n:6 7ung ch1
#&u c12 chứng tO 5u# ,+nh tD6 Đ6;u 1) Luật %& t'án *à 5u# ,+nh *; chứng tO t='ng ch& ,:
A& t'án nà#R
cB C3c 0d )[ !.! c!4! 5ự 6!*+p ce 5^ d_6 c!J6 2Q 0*+ 2^ ch' h'Dt ,:ng
tà6 ch3nh *à gh6 sG A& t'án thQ 4hP6 tuân th1 thH' 5u# ,+nh c12 các *ăn SPn 4há4 >uật *;
chứng tO ,6Cn tUR
=
II- ZANH MfC CHCNG TM A& TONN
]
TT
TgN CHCNG TM ]L HIỆ$
TOhI CHCNG
TM A& TONN
BB HZ
1 2 ( . 0
A C!J6 2Q 1/ 2o3 ,- !.! 2!io #;X/2 0[! .X
I Chỉ tiêu lao động tiền lương
1 BPng chF9 cbng C012-"{ X
2 BPng chF9 cbng >à9 th]9 g6q C01S-"{ X
( |6F# Sá' >à9 th]9 g6q C01c-"{ X
. BPng th2nh t'án t6;n >Eng C022-"{ X
0 BPng th2nh t'án thu nhậ4 tăng th]9 C02S-"{ X
6 BPng th2nh t'án hkc SGng `S6nh h'Dt 4h3a C0(-"{ X
) BPng th2nh t'án t6;n thJng C0.-"{ X
- BPng th2nh t'án 4h< cF4 C00-"{ X
9 |6F# ,6 ,qng C06-"{ X
10 BPng th2nh t'án t6;n >à9 th]9 g6q C0)-"{ X
11 "Z4 ,Mng g62' Ah'án cbng *6CcB sPn 4hn9 C0--"{ X
12 BPng th2nh t'án t6;n thu] ng'à6 C09-"{ X
1( B6]n SPn th2nh >\ hZ4 ,Mng g62' Ah'án C10-"{ X
1. BPng A] t=3ch n:4 các Ah'Pn thH' >Eng C11-"{ X
10 BPng A] th2nh t'án cbng tác 4h3 C12-"{ X
II Chỉ tiêu vật tư
1 /h6&u nhậ4 Ah' C 20 - "{ X
2 /h6&u XuFt Ah' C 21 - "{ X
( |6F# Sá' hsngB 9Ft cbng c<B 7<ng c< C 22 - "{ X
. B6]n SPn A6K9 A] *ật tB cbng c<B sPn 4hn9B hàng
h'á
C 2( - "{ X
0 BPng A] 9u2 hàng C 2. - "{ X
6 B6]n SPn A6K9 ngh6C9 *ật tB cbng c<B sPn 4hn9B
hàng h'á
C 20 - "{ X
III Chỉ tiêu tiền tệ
1 /h6&u thu C (0 - BB X
2 /h6&u ch6 C (1 - BB X
( |6F# ,; ngh+ tD9 ứng C (2 - "{ X
. |6F# th2nh t'án tD9 ứng C (( - BB X
0 B6]n SPn A6K9 A] 5uw `{cng ch' ,Mng I6Ct N29a C (. - "{ X
6 B6]n SPn A6K9 A] 5uw `{cng ch' ng'D6 tCB *àng SDcB
A69 Ah3 5u3B ,á 5u3a
C (0 - "{ X
) |6F# ,; ngh+ th2nh t'án C () - "{ X
- B6]n >26 thu t6;n C (- - BB X
9 BPng A] ch6 t6;n ch' ngq6 th29 7@ h:6 thP'B tậ4
huFn
C .02- "{ X
>
10 BPng A] ch6 t6;n ch' ngq6 th29 7@ h:6 thP'B tậ4
huFn
C .0S- "{ X
IV Chỉ tiêu tài sản cố định
1 B6]n SPn g62' nhận TSCĐ C 00 - B{ X
2 B6]n SPn th2nh >\ TSCĐ C 01 - "{ X
( B6]n SPn ,ánh g6á >D6 TSCĐ C 02 - "{ X
. B6]n SPn A6K9 A] TSCĐ C 0( - "{ X
0 B6]n SPn g62' nhận TSCĐ sU2 chm2 >!n h'àn thành C0. - "{ X
6 BPng t3nh h2' 9Ln TSCĐ C002 - "{ X
) BPng t3nh *à 4hân SG AhFu h2' TSCĐ C00S - "{ X
B
C!J6 2Q 1/ 2o3 ,- !.! 2!io c3c )j ,b
p!3p l;ậ2 1!3c
1 Id
2 |6F# Xác nhận hàng *6Cn t=Z Ahbng h'àn >D6
( |6F# Xác nhận t6;n *6Cn t=Z Ahbng h'àn >D6
. BPng A] chứng tO gốc gU6 nhà tà6 t=Z
0 Đ; ngh+ gh6 thu- gh6 ch6 ngân sách t6;nB hàng *6Cn t=Z
6 "'á ,En |T|T 01 |T%T- (LL X
) "'á ,En Sán hàng thbng thqng 02 |T|T- (LL X
- /h6&u XuFt Ah' A6]9 *ận chu#Kn n:6 S: 0(/}%- (LL X
9 /h6&u XuFt Ah' hàng gU6 ,D6 >\ 0. "02- (LL X
10 "'á ,En Sán >~ `SU 7<ng ch' 9á# t3nh t6;na X
11 BPng A] thu 9u2 hàng h'á 9u2 *à' Ahbng cT h'á
,En
0./|T|T X
12 |6F# chứng nhận nghW ố9 hJng B"}"
1( {2nh sách ngq6 nghW hJng t=Z cF4 ố9 ,2uB th26
sPn
1. |6F# =ht 7@ t'án ngân sách A6]9 >?nh t6;n 9[t
10 |6F# =ht 7@ t'án ngân sách A6]9 chu#Kn Ah'PnB
chu#Kn t6;n th- ,6Cn cF4 sdc SP' ch6
16 |6F# ,; ngh+ th2nh t'án tD9 ứng
1) |6F# n:4 t=P A6nh 4h3 Spng t6;n 9[t
1- |6F# n:4 t=P A6nh 4h3 Spng chu#Kn Ah'Pn
19 BPng A] n:4 sdc
20 ef nh6C9 thu
21 ef nh6C9 ch6
22 |6F# =ht *ốn ,Nu t A6]9 >?nh t6;n 9[t
2( |6F# =ht *ốn ,Nu t A6]9 chu#Kn Ah'PnB chu#Kn t6;n
th- ,6Cn cF4 sdc SP' ch6
2. |6F# ,; ngh+ th2nh t'án tD9 ứng *ốn ,Nu t
20 |6F# n:4 t=P *ốn ,Nu t Spng t6;n 9[t
26 |6F# n:4 t=P *ốn ,Nu t Spng chu#Kn Ah'Pn
2) |6F# gh6 thu • gh6 ch6 *ốn ,Nu t
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Ghi chú
?
- ;;* <2u +=t +uộc
- H>* <2u h34ng 52n
H!I 2!J !-*
HỆ THLNG TÀI AHOkN A& TONN
I- #$% ĐINH CH$NG
<- T.* 1!ob ). !+ 2!R6 2.* 1!ob 1/ 2o3
Tà6 Ah'Pn A& t'án >à 4hEng 4há4 A& t'án 7cng ,K 4hân >'D6 *à hC thống hT2 các
ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh thH' n:6 7ung A6nh t& *à thH' t=Qnh t@ thq6 g62nR Tà6
Ah'Pn A& t'án 4hPn Pnh *à A6K9 s'át thqng Xu#]nB >6]n t<cB cT hC thống tQnh hQnh *; tà6
sPnB t6&4 nhận *à sU 7<ng A6nh 4h3 7' ngân sách nhà n!c cF4 *à các nguMn A6nh 4h3 Ahác
cF4B thuB ch6 h'Dt ,:ngB A&t 5uP h'Dt ,:ng *à các Ah'Pn Ahác J các ,En *+ hành ch3nh s@
ngh6C4R
Tà6 Ah'Pn A& t'án ,Zc 9J ch' tOng ,ố6 tZng A& t'án cT n:6 7ung A6nh t& =6]ng S6CtR
T'àn S: các tà6 Ah'Pn A& t'án sU 7<ng t='ng ,En *+ A& t'án hQnh thành hC thống tà6 Ah'Pn A&
t'ánR B: Tà6 ch3nh 5u# ,+nh thống nhFt hC thống tà6 Ah'Pn A& t'án á4 7<ng ch' tFt cP các ,En
*+ hành ch3nh s@ ngh6C4 t='ng cP n!cR "C thống tà6 Ah'Pn A& t'án á4 7<ng ch' các ,En *+
hành ch3nh s@ ngh6C4 7' B: Tà6 ch3nh 5u# ,+nh thống nhFt *; >'D6 tà6 Ah'PnB số >Zng tà6
Ah'PnB A\ h6CuB t]n gk6 *à n:6 7ung gh6 chd4 c12 tOng tà6 Ah'PnR
"C thống tà6 Ah'Pn A& t'án hành ch3nh s@ ngh6C4 ,Zc Xâ# 7@ng thH' ngu#]n toc 7@2
*à' SPn chFt *à n:6 7ung h'Dt ,:ng c12 ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 cT *ận 7<ng ngu#]n
toc 4hân >'D6 *à 9Y hT2 c12 hC thống tà6 Ah'Pn A& t'án 7'2nh ngh6C4 *à hC thống tà6 Ah'Pn
A& t'án nhà n!cB nhp9:
i Đá4 ứng ,N# ,1 các #]u cNu 5uPn >\ *à A6K9 s'át ch6 5uw ngân sách nhà n!cB *ốnB
5uw cbngB ,Mng thq6 ths2 9Yn #]u cNu 5uPn >\ *à sU 7<ng A6nh 4h3 c12 tOng >?nh *@cB tOng
,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4$
i /hPn ánh ,N# ,1 các h'Dt ,:ng A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh c12 các ,En *+ hành
ch3nh s@ ngh6C4 thu:c 9k6 >'D6 hQnhB 9k6 >?nh *@cB 4hc hZ4 *!6 9b hQnh tG chức *à t3nh chFt
h'Dt ,:ng$
i Đá4 ứng #]u cNu XU >\ thbng t6n Spng các 4hEng t6Cn t3nh t'án th1 cbng `h'[c
Spng 9á# *6 t3nhRRRa *à ths2 9Yn ,N# ,1 nhu cNu c12 ,En *+ *à c12 cE 5u2n 5uPn >\ Nhà
n!cR
"C thống tà6 Ah'Pn A& t'án hành ch3nh s@ ngh6C4 gM9 các tà6 Ah'Pn t='ng BPng Cân
,ố6 tà6 Ah'Pn *à các tà6 Ah'Pn ng'à6 BPng Cân ,ố6 tà6 Ah'PnR
Các tà6 Ah'Pn t='ng BPng Cân ,ố6 tà6 Ah'Pn 4hPn ánh t'àn S: các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6
ch3nh 4hát s6nh thH' các ,ố6 tZng A& t'án gM9 tà6 sPnB nguMn hQnh thành tà6 sPn *à 5uá t=Qnh
sU 7<ng tà6 sPn tD6 ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4R Ngu#]n toc gh6 sG các tà6 Ah'Pn t='ng BPng
Cân ,ố6 tà6 Ah'Pn ,Zc th@c h6Cn thH' 4hEng 4há4 ugh6 Ad4€ ngh?2 >à Ah6 gh6 *à' S]n NZ
c12 9:t tà6 Ah'Pn thQ ,Mng thq6 4hP6 gh6 *à' S]n CT c12 9:t h'[c nh6;u tà6 Ah'Pn Ahác h'[c
ngZc >D6R
Các tà6 Ah'Pn ng'à6 BPng Cân ,ố6 tà6 Ah'Pn 4hPn ánh nhmng tà6 sPn h6Cn cT J ,En *+
@
nhng Ahbng thu:c 5u#;n sJ hmu c12 ,En *+ `nh tà6 sPn thu] ng'à6B nhận g6m h:B nhận g62
cbngB tD9 g6mRRRaB nhmng chW t6]u A6nh t& ,Y 4hPn ánh J các tà6 Ah'Pn t='ng BPng Cân ,ố6 tà6
Ah'Pn nhng cNn thH' 7l6 ,K 4h<c *< ch' #]u cNu 5uPn >\B nh: |6á t=+ cbng c<B 7<ng c< >âu
S;n ,2ng sU 7<ngB ngu#]n tC các >'D6B 7@ t'án ch6 h'Dt ,:ng ,Zc g62'RRR
Ngu#]n toc gh6 sG các tà6 Ah'Pn ng'à6 BPng Cân ,ố6 tà6 Ah'Pn ,Zc th@c h6Cn thH'
4hEng 4há4 ugh6 ,En€ ngh?2 >à Ah6 gh6 *à' 9:t S]n c12 9:t tà6 Ah'Pn thQ Ahbng 4hP6 gh6
,ố6 ứng *!6 S]n nà' c12 các tà6 Ah'Pn AhácR
=- H!W loạ* !+ 2!R6 2.* 1!ob 1/ 2o3
"C thống tà6 Ah'Pn A& t'án á4 7<ng ch' các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 7' B: Tà6
ch3nh 5u# ,+nh gM9 ) >'D6B tO L'D6 1 ,&n L'D6 6 >à các tà6 Ah'Pn t='ng BPng Cân ,ố6 tà6
Ah'Pn *à L'D6 0 >à các tà6 Ah'Pn ng'à6 BPng Cân ,ố6 tà6 Ah'PnR
- Tà6 Ah'Pn cF4 1 gM9 ( chm số thậ4 4hân$
- Tà6 Ah'Pn cF4 2 gM9 . chm số thậ4 4hân `( chm số ,Nu thK h6Cn Tà6 Ah'Pn cF4 1B
chm số thứ . thK h6Cn Tà6 Ah'Pn cF4 2a$
- Tà6 Ah'Pn cF4 ( gM9 0 chm số thậ4 4hân `( chm số ,Nu thK h6Cn Tà6 Ah'Pn cF4 1B
chm số thứ . thK h6Cn Tà6 Ah'Pn cF4 2B chm số thứ 0 thK h6Cn Tà6 Ah'Pn cF4 (a$
- Tà6 Ah'Pn ng'à6 BPng Cân ,ố6 tà6 Ah'Pn ,Zc ,ánh số tO 001 ,&n 009R
>- Tự- c!l 3p d_6 !+ 2!R6 2.* 1!ob
Các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 4hP6 căn cứ *à' "C thống tà6 Ah'Pn A& t'án S2n
hành tD6 Qu#&t ,+nh nà# ,K >@2 chkn hC thống tà6 Ah'Pn A& t'án á4 7<ng ch' ,En *+R ĐEn *+
,Zc SG sung th]9 các Tà6 Ah'Pn cF4 2B cF4 (B cF4 . `t=O các tà6 Ah'Pn A& t'án 9à B: Tà6
ch3nh ,Y 5u# ,+nh t='ng hC thống tà6 Ah'Pn A& t'ána ,K 4h<c *< #]u cNu 5uPn >\ c12 ,En *+R
T=qng hZ4 các ,En *+ cNn 9J th]9 Tà6 Ah'Pn cF4 1 `các tà6 Ah'Pn ( chm sốa ng'à6
các Tà6 Ah'Pn ,Y cT h'[c cNn sU2 ,G6B SG sung Tà6 Ah'Pn cF4 2 h'[c cF4 ( t='ng "C thống
tà6 Ah'Pn A& t'án 7' B: Tà6 ch3nh 5u# ,+nh thQ 4hP6 ,Zc B: Tà6 ch3nh chF4 thuận Spng *ăn
SPn t=!c Ah6 th@c h6CnR
A
II- ZANH MfC HỆ THLNG TÀI AHOkN A& TONN
]TT ]L HIỆ$
TA
TgN TÀI AHOkN
HHhM VI
NH ZfNG GHI CHm
TOhI <: TInN VÀ VoT T8
1 <<< T*( Op2
jk6 ,En *+
1111 T6;n I6Ct N29
1112 Ng'D6 tC
111( IàngB SDcB A69 Ah3 5u\B ,á 5u\
2 <<= T*( 6^* N6W !.6` A!o ,ạc
jk6 ,En *+ Ch6 t6&t thH'
1121 T6;n I6Ct N29
tOng T% tD6
1122 Ng'D6 tC
tOng N"B %B
112( IàngB SDcB A69 Ah3 5u\B ,á 5u\
( <<> T*( 0-6 c!;XS
jk6 ,En *+
. <=< ĐI; 2q 2.* c!4! 6r !ạ
ĐEn *+ cT 4hát
1211 ĐNu t chứng Ah'án ngon hDn
s6nh
121- ĐNu t tà6 ch3nh ngon hDn Ahác
0 <@= N6;Xs l*+;` )ậ2 l*+;
jk6 ,En *+ Ch6 t6&t thH'
#]u cNu 5uPn
6 <@> Ct6 c_` d_6 c_
jk6 ,En *+ >\
) <@@ ]b p!uO` !.6 !o3
ĐEn *+ cT h'Dt Ch6 t6&t
1001 SPn 4hn9
,:ng S}B %{ thH' sPn 4hn9B
1002 "àng h'á
hàng h'á
TOhI =: TÀI ]kN CL Đ'NH
- =<< T]CĐ !v; !V!
jk6 ,En *+ Ch6 t6&t thH'
2111 Nhà cU2B *ật A6&n t=hc
#]u cNu 5uPn
2112 já# 9TcB th6&t S+
>\
211( /hEng t6Cn *ận tP6B t=u#;n 78n
211. Th6&t S+B 7<ng c< 5uPn >\
2110 Câ# >âu nă9B shc *ật >à9 *6Cc *à ch'
sPn 4hn9
211- Tà6 sPn cố ,+nh Ahác
9 =<> T]CĐ )t !V!
jk6 ,En *+
1B
10 =<? H-o Ow T]CĐ
jk6 ,En *+
21.1 "2' 9Ln TSCĐ hmu hQnh
21.2 "2' 9Ln TSCĐ *b hQnh
11 ==< ĐI; 2q 2.* c!4! d.* !ạ
2211 ĐNu t chứng Ah'án 7à6 hDn
2212 Iốn gT4
221- ĐNu t tà6 ch3nh 7à6 hDn Ahác
12 =?< XZCB dx d-6
2.11 ju2 so9 TSCĐ
2.12 }â# 7@ng cE SPn
2.1( SU2 chm2 >!n TSCĐ
TOhI >: THANH TONN
1( ><< C3c 1!ob p!b* 2!;
jk6 ,En *+ Ch6 t6&t thH'
(111 /hP6 thu c12 Ahách hàng
#]u cFu
(11( Thu& |T|T ,Zc AhFu t=O
ĐEn *+ ,Zc 5uPn >\
3??3? @huế A@A@ đ36c khBu tCừ cD, hàng
hoá, 5ch v7
AhFu t=O thu&
|T|T
3??32 @huế A@A@ đ36c khBu tCừ cD, @ECF
(11- /hP6 thu Ahác
1. ><= TạO J6
jk6 ,En *+ Ch6 t6&t
tOng ,ố6 tZng
10 ><> C!o )-X
ĐEn *+ cT 7@ Ch6 t6&t
(1(1 Ch' *2# t='ng hDn
án t3n 7<ng tOng ,ố6 tZng
(1(2 Ch' *2# 5uá hDn
(1(( %h'2nh nZ ch' *2#
16 >>< C3c 1!ob p!b* 2Ub
jk6 ,En *+ Ch6 t6&t
((11 /hP6 t=P ngq6 cung cF4
tOng ,ố6 tZng
((12 /hP6 t=P nZ *2#
((1- /hP6 t=P Ahác
1) >>= C3c 1!ob p!b* ộp 2!io lqd6
jk6 ,En *+
((21 BP' h6K9 XY h:6
((22 BP' h6K9 # t&
((2( %6nh 4h3 cbng ,'àn
1- >>> C3c 1!ob p!b* ộp !. qyc
Các ,En *+ cT
(((1 Thu& |T|T 4hP6 n:4
4hát s6nh
11
333?? @huế A@A@ đGu C,
333?2 @huế A@A@ hàng nh0% khHu
(((2 /h3B >C 4h3
(((. Thu& thu nhậ4 7'2nh ngh6C4
((() Thu& Ahác
(((- Các Ah'Pn 4hP6 n:4 Ahác
19 >>? H!b* 2Ub ct6 c!Jc` )*s c!Jc
jk6 ,En *+
20 >>@ H!b* 2Ub c3c 0R* 2qz6 1!3c
Ch6 t6&t thH'
tOng ,ố6 tZng
21 >>Y TạO J6 1*! p!4
22 >>\ A*! p!4 0E a;X/2 2o3 c!;XS jO
5-;
(()1 Ngu#]n >6CuB *ật >6CuB cbng c<B 7<ng c<
tMn Ah'
(()2 |6á t=+ Ahố6 >Zng sU2 chm2 >!n h'àn
thành
(()( |6á t=+ Ahố6 >Zng }{CB h'àn thành
2( >?< A*! p!4 cKp c!o cKp dqy*
Các ,En *+
cF4 t=]n
Ch6 t6&t
ch' tOng ,En *+
2. >?= T!-! 2o3 ộ* ,ộ
ĐEn *+ cT 4hát
s6nh
TOhI ? { NG$|N AINH HHÍ
20 ?<< N6;} )R 1*! do-!
ĐEn *+ cT h'Dt
,:ng S}%{
Ch6 t6&t
thH' tOng
nguMn
26 ?<= C!s! l+c! 03! 6*3 lạ* 2.* 5b
ĐEn *+
cT 4hát s6nh
2) ?<> C!s! l+c! 2~ 6*3 !R* 0o3*
ĐEn *+ cT
ng'D6 tC
2- ?=< C!s! l+c! 2!;` c!* c!q- •^ lF
.211 Ch]nh >Cch thuB ch6 h'Dt ,:ng thqng
Xu#]n
.212 Ch]nh >Cch thuB ch6 h'Dt ,:ng sPn XuFtB
A6nh 7'2nh
.21( Ch]nh >Cch thuB ch6 thH' ,En ,[t hàng
c12 Nhà n!c
ĐEn *+ cT ,En
,[t hàng c12
Nhà n!c
.21- Ch]nh >Cch thuB ch6 h'Dt ,:ng Ahác
17
29 ?>< C3c a;€
jk6 ,En *+
.(11 Quw AhHn thJng
.(12 Quw 4hhc >Z6
.(1( Quw Gn ,+nh thu nhậ4
.(1. Quw 4hát t=6Kn h'Dt ,:ng s@ ngh6C4
(0 ??< N6;} 1*! p!4 0I; 2q •WX dự6 cd
,b
ĐEn *+ cT ,Nu
..11 NguMn A6nh 4h3 NSNN cF4
t }{CB 7@
..1( NguMn A6nh 4h3 *6Cn t=Z
án
..1- NguMn Ahác
(1 ?Y< N6;} 1*! p!4 !oạ2 0ộ6
jk6 ,En *+ Ch6 t6&t tOng
.611 Nă9 t=!c
nguMn %/
'6??? Ngu&n kinh %h! th3Ing Juy)n
'6??2 Ngu&n kinh %h! khKng th3Ing Juy)n
.612 Nă9 n2#
'6?2? Ngu&n kinh %h! th3Ing Juy)n
'6?22 Ngu&n kinh %h! khKng th3Ing Juy)n
.61( Nă9 s2u
'6?3? Ngu&n kinh %h! th3Ing Juy)n
'6?32 Ngu&n kinh %h! khKng th3Ing Juy)n
(2 ?Y= N6;} 1*! p!4 dự 3
ĐEn *+ cT
.621 NguMn A6nh 4h3 NSNN cF4
7@ án
.62( NguMn A6nh 4h3 *6Cn t=Z
.62- NguMn Ahác
(( ?Y@ N6;} 1*! p!4 2!io 0d 0p2 !.6 c•-
N!. qyc
ĐEn *+ cT ,En
,[t hàng c12
Nhà n!c
(. ?YY N6;} 1*! p!4 0E !V! 2!.! T]CĐ
jk6 ,En *+
TOhI @: CNC AHOkN TH$
(0 @<< C3c 1!ob 2!;
ĐEn *+ cT
0111 Thu 4h3B >C 4h3
4hát s6nh
0112 Thu thH' ,En ,[t hàng c12 nhà n!c
011- Thu Ahác
(6 @=< T!; c!q- a;- 6W 53c!
ĐEn *+ cT
0211 /h3B >C 4h3
4hát s6nh
0212 T6;nB hàng *6Cn t=Z
1;
() @>< T!; !oạ2 0ộ6 5b •;K2` 1*! do-!
ĐEn *+ cT "Đ
S}%{
TOhI Y: CNC AHOkN CHI
(- Y>< C!* !oạ2 0ộ6 5b •;K2` 1*! do-!
ĐEn *+ cT h'Dt
,:ng S}%{
Ch6 t6&t thH'
,:ng S}%{
(9 Y>@ C!* 2!io 0d 0p2 !.6 c•- N!. qyc
ĐEn *+ cT ,En
,[t hàng c12
Nhà n!c
.0 Y?> C!* p!4 2Ub 2Uqyc
ĐEn *+ cT 4hát
s6nh
.1 YY< C!* !oạ2 0ộ6
jk6 ,En *+
6611 Nă9 t=!c
66??? Chi th3Ing Juy)n
66??2 Chi khKng th3Ing Juy)n
6612 Nă9 n2#
66?2? Chi th3Ing Juy)n
66?22 Chi khKng th3Ing Juy)n
661( Nă9 s2u
66?3? Chi th3Ing Juy)n
66?32 Chi khKng th3Ing Juy)n
.2 YY= C!* dự 3
ĐEn *+ cT Ch6 t6&t thH'
6621 Ch6 5uPn >\ 7@ án
7@ án 7@ án
6622 Ch6 th@c h6Cn 7@ án
TOhI ‚: TÀI AHOkN NGOÀI BkNG
1 ‚‚< T.* 5b 2!;s 6o.*
2 ‚‚= T.* 5b !ậ 6*v !ộ` !ậ 6*- ct6
( ‚‚? A!o3 c!* !.! c!4!
. ‚‚@ Z_6 c_ lW; ,( 0-6 5^ d_6
0 ‚‚\ N6oạ* 2+ c3c loạ*
6 ‚‚c Zự 2o3 c!* !oạ2 0ộ6
00-1 {@ t'án ch6 thqng Xu#]n
00-2 {@ t'án ch6 Ahbng thqng Xu#]n
) ‚‚ƒ Zự 2o3 c!* c!qd6 2UV!` dự 3
0091 {@ t'án ch6 chEng t=QnhB 7@ án
0092 {@ t'án ch6 ,Nu t }{CB
1<
H!I 2!J ,-
HỆ THLNG ]„ A& TONN
VÀ H…NH THCC A& TONN
I- #$% Đ'NH CH$NG
<- ]† 1/ 2o3
SG A& t'án 7cng ,K gh6 chd4B hC thống *à >u g6m t'àn S: các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6
ch3nh ,Y 4hát s6nh thH' n:6 7ung A6nh t& *à thH' t=Qnh t@ thq6 g62n cT >6]n 5u2n ,&n ,En *+
hành ch3nhB s@ ngh6C4R
Các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 ,;u 4hP6 9J sG A& t'ánB gh6 chd4B 5uPn >\B SP'
5uPnB >u t=m sG A& t'án thH' ,hng 5u# ,+nh c12 Luật %& t'ánB Ngh+ ,+nh số 12-/200./NĐ-
C/ ngà# (1/0/200. c12 Ch3nh 4h1 5u# ,+nh ch6 t6&t *à h!ng 78n th6 hành 9:t số ,6;u c12
Luật %& t'án á4 7<ng t='ng >?nh *@c A& t'án nhà n!c *à Ch& ,: A& t'án nà#R
Đố6 *!6 các ,En *+ A& t'án cF4 • *à cF4 •• `|k6 tot >à cF4 t=]na ng'à6 *6Cc 9J sG A&
t'án thH' 7l6 tà6 sPn *à sU 7<ng A6nh 4h3 t=@c t6&4 c12 cF4 9Qnh cLn 4hP6 9J sG A& t'án thH'
7l6 *6Cc 4hân SG 7@ t'ánB tGng hZ4 *6Cc sU 7<ng A6nh 4h3 *à 5u#&t t'án A6nh 4h3 c12 các ,En
*+ t=@c thu:c `,En *+ A& t'án cF4 •• *à cF4 •••a ,K tGng hZ4 Sá' cá' tà6 ch3nh *; tQnh hQnh sU
7<ng A6nh 4h3 *à 5u#&t t'án *!6 cE 5u2n 5uPn >\ cF4 t=]n *à cE 5u2n tà6 ch3nh ,Mng cF4R
=- C3c loạ* 5† 1/ 2o3
j^6 ,En *+ A& t'án chW cT 9:t hC thống sG A& t'án ch' 9:t A‚ A& t'án nă9R SG A&
t'án gM9: SG A& t'án tGng hZ4 *à sG A& t'án ch6 t6&tR
Tu‚ thH' hQnh thức A& t'án ,En *+ á4 7<ngB ,En *+ 4hP6 9J ,N# ,1 các sG A& t'án
tGng hZ4B sG A& t'án ch6 t6&t *à th@c h6Cn ,N# ,1B ,hng các 5u# ,+nh c12 hQnh thức A& t'án
*; n:6 7ungB t=Qnh t@ *à 4hEng 4há4 gh6 chd4 ,ố6 *!6 tOng 98u sG A& t'ánR Nhà n!c 5u6
,+nh Sot Su:c *; 98u sGB n:6 7ung *à 4hEng 4há4 gh6 chd4 ,ố6 *!6 các >'D6 sG tGng hZ4
`SG Cá6B SG Nhật A\a 5u6 ,+nh 92ng t3nh h!ng 78n ,ố6 *!6 các >'D6 sG A& t'án ch6 t6&tB th~
A& t'án ch6 t6&tR
!"#$ %& '( to)n t&ng h*+
`1a SG Nhật A\ 7cng ,K gh6 chd4 các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh thH' t=Qnh
t@ thq6 g62nR T=qng hZ4 cNn th6&t cT thK A&t hZ4 *6Cc gh6 chd4 thH' t=Qnh t@ thq6 g62n *!6
*6Cc 4hân >'D6B hC thống h'á các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh ,Y 4hát s6nh thH' n:6 7ung A6nh
t&R
Số >6Cu t=]n SG Nhật A\ 4hPn Pnh tGng số các h'Dt ,:ng A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh
t='ng 9:t A‚ A& t'ánR
SG Nhật A\ 4hP6 cT ,N# ,1 các n:6 7ung s2u:
i Ngà#B tháng gh6 sG$
i Số h6Cu *à ngà#B tháng c12 chứng tO A& t'án 7cng >à9 căn cứ gh6 sG$
i TT9 tot n:6 7ung c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh$
i Số t6;n c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nhR
1=
`2a SG Cá6 7cng ,K gh6 chd4 các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh thH' n:6 7ung
A6nh t& `thH' tà6 Ah'Pn A& t'ánaR Số >6Cu t=]n SG Cá6 4hPn ánh tGng hZ4 tQnh hQnh tà6 sPnB
nguMn A6nh 4h3 *à tQnh hQnh sU 7<ng nguMn A6nh 4h3R T=]n SG Cá6 cT thK A&t hZ4 *6Cc gh6
chd4 thH' t=Qnh t@ thq6 g62n 4hát s6nh *à n:6 7ung A6nh t& c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nhR
SG Cá6 4hP6 4hPn ánh ,N# ,1 các n:6 7ung s2u:
i Ngà#B tháng gh6 sG$
i Số h6Cu *à ngà#B tháng c12 chứng tO A& t'án 7cng >à9 căn cứ gh6 sG$
i TT9 tot n:6 7ung ch1 #&u c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh$
i Số t6;n c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh thH' tOng n:6 7ung A6nh t& `|h6
*à' S]n NZB S]n CT các tà6 Ah'PnaR
!"!B %&, th- '( to)n chi ti(t
SGB th~ A& t'án ch6 t6&t 7cng ,K gh6 chd4 ch6 t6&t các ngh6C4 *< A6nh t& tà6 ch3nh 4hát
s6nh >6]n 5u2n ,&n các ,ố6 tZng A& t'án thH' #]u cNu 5uPn >\ 9à SG Cá6 ch2 4hPn ánh
,ZcR Số >6Cu t=]n sG A& t'án ch6 t6&t cung cF4 các thbng t6n ch6 t6&t 4h<c *< ch' *6Cc 5uPn
>\ t='ng n:6 S: ,En *+ *à *6Cc t3nhB >ậ4 các chW t6]u t='ng Sá' cá' tà6 ch3nh *à Sá' cá' 5u#&t
t'ánR
SG A& t'án ch6 t6&t cT các n:6 7ung s2u:
i T]n sG$
i Ngà#B tháng gh6 sG$
i Số h6Cu *à ngà#B tháng c12 chứng tO A& t'án 7cng >à9 căn cứ gh6 sG$
i TT9 tot n:6 7ung ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh$
i Số t6;n c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh$
i Các chW t6]u Ahác căn cứ *à' #]u cNu 5uPn >\ *à #]u cNu hDch t'án c12 tOng ,ố6 tZng
A& t'án =6]ng S6Ct 9à 9^6 98u sG A& t'án cT nhmng chW t6]u 5uPn >\ *à A&t cFu =6]ngR
>- H+ 2!R6 5† 1/ 2o3
j^6 ,En *+ cT 9:t hC thống sG A& t'án ch' 9:t A‚ A& t'án nă9R Đố6 *!6 ,En *+ t6&4
nhận A6nh 4h3 *6Cn t=Z c12 các tG chứcB cá nhân n!c ng'à6B thH' #]u cNu c12 nhà tà6 t=ZB thQ
,En *+ nhận *6Cn t=Z 4hP6 9J th]9 sG A& t'án ch6 t6&t thH' 7l6 5uá t=Qnh t6&4 nhận *à sU 7<ng
nguMn A6nh 4h3 *6Cn t=Z ,K >à9 cE sJ >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nh thH' #]u cNu c12 nhà tà6 t=ZR
?- TU3c! !*+O c•- 6q‡* 6*v ). 6!* 5† 1/ 2o3
SG A& t'án 4hP6 ,Zc 5uPn >\ ch[t chxB 4hân cbng =l =àng t=ách nh6C9 cá nhân g6m *à
gh6 sGR SG A& t'án g62' ch' nhân *6]n nà' thQ nhân *6]n ,T 4hP6 ch+u t=ách nh6C9 *; nhmng
,6;u gh6 t='ng sG t='ng suốt thq6 g62n g6m *à gh6 sGR
%h6 cT s@ th2# ,G6 nhân *6]n g6m *à gh6 sGB A& t'án t=Jng h'[c 4h< t=ách A& t'án
4hP6 tG chức Sàn g62' t=ách nh6C9 5uPn >\ *à gh6 sG A& t'án g6m2 nhân *6]n A& t'án c_ *!6
nhân *6]n A& t'án 9!6R Nhân *6]n A& t'án c_ 4hP6 ch+u t=ách nh6C9 *; t'àn S: nhmng ,6;u
gh6 t='ng sG t='ng suốt thq6 g62n g6m *à gh6 sGR Nhân *6]n A& t'án 9!6 ch+u t=ách nh6C9 tO
ngà# nhận Sàn g62'R B6]n SPn Sàn g62' 4hP6 ,Zc A& t'án t=Jng h'[c 4h< t=ách A& t'án Xác
nhậnR
SG A& t'án 4hP6 gh6 A+4 thq6B =l =àngB ,N# ,1 thH' các n:6 7ung c12 sGR Thbng t6nB số
>6Cu gh6 *à' sG A& t'án 4hP6 ch3nh XácB t=ung th@cB ,hng *!6 chứng tO A& t'ánR
I6Cc gh6 sG A& t'án 4hP6 thH' t=Qnh t@ thq6 g62n 4hát s6nh c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6
ch3nhR Thbng t6nB số >6Cu gh6 t=]n sG A& t'án c12 nă9 s2u 4hP6 A& t6&4 thbng t6nB số >6Cu gh6
1>
t=]n sG A& t'án c12 nă9 t=!c >6;n A;R SG A& t'án 4hP6 gh6 >6]n t<c tO Ah6 9J sG ,&n Ah6 Ah'á
sGR
@- Mx 5† 1/ 2o3
SG A& t'án 4hP6 ,Zc 9J *à' ,Nu A‚ A& t'án nă9 h'[c ng2# s2u Ah6 cT 5u#&t ,+nh
thành >ậ4 *à Sot ,Nu h'Dt ,:ng c12 ,En *+ A& t'ánR
."#$ /0ư1c 'hi 23 s& '( to)n 45ng ta6 đ7 s8 9:ng, +hải hoàn thiện th; t:c +h)+ l<
c;a s& '( to)n như sau
- FLi v4i "M kế toán đNng thành 8uyOn*
i Ng'à6 SQ2 `gTc t=]n S]n t=á6a 4hP6 gh6 t]n ,En *+ A& t'ánB g6m2 SQ2 gh6 t]n sGB ngà#B
tháng nă9 >ậ4 sGB ngà#B thángB nă9 Ah'á sGB hk t]n *à chm A\ c12 ngq6 >ậ4 sGB A& t'án
t=Jng h'[c ngq6 4h< t=ách A& t'án *à th1 t=Jng ,En *+B ngà#B thángB nă9 A&t thhc gh6 sG
h'[c ngà# chu#Kn g62' sG ch' ngq6 AhácR
i Các t=2ng sG A& t'án 4hP6 ,ánh số t=2ng tO 9:t `01a ,&n h&t t=2ng sốRRR *à g6m2 h26
t=2ng sG 4hP6 ,Tng 7Fu g6á4 >26 c12 ,En *+ A& t'ánR
i SG A& t'án s2u Ah6 >à9 ,N# ,1 các th1 t<c t=]n 9!6 ,Zc c'6 >à hZ4 4há4R
- FLi v4i "M tI CIi*
i ĐNu 9^6 sG tq =q6 4hP6 gh6 =l t]n ,En *+B số thứ t@ c12 tOng tq sGB t]n sGB tháng sU
7<ngB hk t]n c12 ngq6 g6m sG *à gh6 sG A& t'ánR
i Các sG tq =q6 t=!c Ah6 sU 7<ng 4hP6 ,Zc Th1 t=Jng ,En *+ A\ Xác nhậnB ,Tng
7Fu *à gh6 *à' SG ,ăng A\ sU 7<ng th~ tq =q6R
i Các sG tq =q6 4hP6 so4 X&4 thH' thứ t@ các tà6 Ah'Pn A& t'án *à 4hP6 ,P9 SP' 2n
t'àn *à 7ƒ tQ9R
."!$ =3 s& '( to)n
ĐNu nă9 4hP6 9J sG A& t'án ch' nă9 ngân sách 9!6 ,K t6&4 nhận số 7 tO sG A& t'án
nă9 c_ chu#Kn s2ng *à gh6 ng2# ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 9!6 4hát s6nh thu:c nă9 ngân
sách 9!6 tO ngà# 1/1R
- Đố6 *!6 sG A& t'án tGng hZ4:
ĐNu nă9 4hP6 chu#Kn t'àn S: số 7 c12 các tà6 Ah'Pn t=]n SG Nhật A\- SG Cá6 h'[c
SG Cá6 c12 nă9 c_ s2ng sG Nhật A\- SG Cá6 h'[c SG Cá6 c12 nă9 9!6R
- Đố6 *!6 sG A& t'án ch6 t6&t:
i SG A& t'án ch6 t6&t gh6 t2# cT thK sU 7<ng ch' nh6;u nă9B cuố6 9^6 nă9 gDch 9:t
,qng ng2ng sG ,K Sot ,Nu thH' 7l6 ch' nă9 9!6R %h6 nà' 7cng h&t sG sx chu#Kn s2ng sG A&
t'án ch6 t6&t 9!6$
i Đố6 *!6 các sG >6]n 5u2n ,&n thuB ch6 ngân sách: Số >6Cu t=]n các sG nà# Ahbng 4hP6
chu#Kn s2ng sG 9!6 9à ,K ngu#]n t=]n sG nă9 c_ ,K hDch t'án t6&4 các ngh6C4 *< A6nh t&
9!6 4hát s6nh t='ng thq6 g62n chWnh >\B 5u#&t t'án *à thH' 7l6 ch' ,&n Ah6 5u#&t t'án nă9
t=!c ,Zc 4h] 7u#CtR
Y- G!* 5† 1/ 2o3
I6Cc gh6 sG A& t'án nhFt th6&t 4hP6 căn cứ *à' chứng tO A& t'án hZ4 4há4R jk6 số >6Cu
gh6 t=]n sG A& t'án Sot Su:c 4hP6 cT chứng tO A& t'án hZ4 4há4B hZ4 >\ chứng 96nhR I6Cc gh6
sG A& t'án 4hP6 7cng Sht 9@cB Ahbng 7cng 9@c ,s *à Sht chQ ,K gh6 sG A& t'ánR Số *à chm
*6&t 4hP6 =l =àngB >6]n t<c cT hC thốngB Ah6 gh6 h&t t=2ng 4hP6 c:ng số >6Cu c12 tOng t=2ng ,K
92ng số c:ng t=2ng s2ng ,Nu t=2ng A& t6&4R SG A& t'án Ahbng ,Zc *6&t totB Ahbng ,Zc gh6
1?
XHn th]9 *à' 4h32 t=]n h'[c 4h32 7!6B Ahbng gh6 chMng ,zB Ahbng ,Zc Ss cách 7LngR N&u
Ahbng gh6 h&t t=2ng sG 4hP6 gDch chd' 4hNn Ahbng gh6R CF9 tn# X'áB cF9 7cng chFt h'á hkc
,K sU2 chm2R %h6 sU2 chm2 sG 4hP6 sU 7<ng các 4hEng 4há4 sU2 chm2 thH' 5u# ,+nh t='ng
Luật %& t'án *à Ch& ,: A& t'án nà#R
\- G!* 5† 1/ 2o3 ,ˆ6 2-X !opc ,ˆ6 O3X )* 24!
Các ,En *+ A& t'án hành ch3nhB s@ ngh6C4 ,Zc 9J *à gh6 sG A& t'án Spng t2# h'[c
Spng 9á# *6 t3nhR
T=qng hZ4 gh6 sG A& t'án Spng t2# 4hP6 thH' 9:t t='ng các hQnh thức A& t'án *à các
98u sG A& t'án 5u# ,+nh tD6 9<c 10R ĐEn *+ ,Zc 9J th]9 các sG A& t'án ch6 t6&t thH' #]u
cNu 5uPn >\ c12 ,En *+R
T=qng hZ4 gh6 sG A& t'án Spng 9á# *6 t3nh thQ ,En *+ ,Zc >@2 chkn 9u2 h'[c t@
Xâ# 7@ng 4hNn 9;9 A& t'án 4hc hZ4 các t6]u chunn *à ,6;u A6Cn 5u# ,+nh c12 B: Tà6 ch3nh
*à thK h6Cn ,N# ,1 các chW t6]u 5u# ,+nh ch' tOng 98u sGR Cuố6 A‚ A& t'án s2u Ah6 ,Y h'àn
tFt *6Cc Ah'á sG thH' 5u# ,+nh ch' tOng >'D6 sGB 4hP6 t6&n hành 6n =2 g6F# t'àn S: sG A& t'án
tGng hZ4 *à sG A& t'án ch6 t6&t *à 4hP6 ,Tng thành tOng 5u#KnR S2u ,T 9!6 >à9 th1 t<c 4há4
>\ nh sG gh6 Spng t2# ,K sU 7<ng *à' >u t=mR
Các sG A& t'án Spng 9á# *6 t3nh s2u Ah6 6n =2B ,Tng thành 5u#Kn X'ng c_ng 4hP6 >à9
các th1 t<c 5u# ,+nh nh ,6K9 0R1 t=]n ,â#R
c- A!o3 5† 1/ 2o3
>"#$ Cuối '? '( to)n `cuố6 5u\ *à cuố6 nă9a t=!c Ah6 >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nhB ,En *+
4hP6 Ah'á sG A& t'ánR r6]ng sG 5uw t6;n 9[t 4hP6 Ah'á sG *à' cuố6 9^6 ngà#R Ng'à6 =2 4hP6
Ah'á sG A& t'án t='ng các t=qng hZ4 A6K9 A] ,:t XuFt h'[c các t=qng hZ4 Ahác thH' 5u#
,+nh c12 4há4 >uậtR
%h'á sG A& t'án >à *6Cc c:ng sG ,K t3nh =2 tGng số 4hát s6nh S]n NZB S]n CT *à số 7
cuố6 A‚ c12 tOng tà6 Ah'Pn h'[c tGng số thuB ch6B tMn 5uwB nhậ4B XuFtB tMn Ah'R
>"!$ /0@nh tA 'ho) s& '( to)n
;34c ?* PiOm tC,, đLi chiếu tC34c khi khoá "M kế toán
- Cuố6 A‚ A& t'ánB s2u Ah6 ,Y 4hPn ánh h&t các chứng tO A& t'án 4hát s6nh t='ng A‚
*à' sG A& t'ánB t6&n hành ,ố6 ch6&u g6m2 số >6Cu t=]n chứng tO A& t'án `n&u cNna *!6 số >6Cu
,Y gh6 sGB g6m2 số >6Cu c12 các sG A& t'án cT >6]n 5u2n *!6 nh2u ,K ,P9 SP' s@ Ah!4 ,hng
g6m2 số >6Cu t=]n chứng tO A& t'án *!6 số >6Cu ,Y gh6 sG *à g6m2 các sG A& t'án *!6 nh2uR T6&n
hành c:ng số 4hát s6nh t=]n SG Cá6 *à các sG A& t'án ch6 t6&tR
- TO các sGB th~ A& t'án ch6 t6&t >ậ4 BPng tGng hZ4 ch6 t6&t ch' nhmng tà6 Ah'Pn 4hP6
gh6 t=]n nh6;u sG h'[c nh6;u t=2ng sGR
- T6&n hành c:ng số 4hát s6nh NZB số 4hát s6nh CT c12 tFt cP các tà6 Ah'Pn t=]n SG Cá6
h'[c Nhật A\ - SG Cá6 ,P9 SP' số >6Cu Ah!4 ,hng *à Spng tGng số 4hát s6nh J SG Đăng A\
chứng tO gh6 sG `Đố6 *!6 ,En *+ á4 7<ng hQnh thức A& t'án chứng tO gh6 sGa h'[c số TGng
c:ng J c:t số 4hát s6nh t=]n Nhật A\- SG Cá6 `Đố6 *!6 ,En *+ á4 7<ng hQnh thức A& t'án Nhật
A\ - SG Cá6aR S2u ,T t6&n hành ,ố6 ch6&u g6m2 số >6Cu t=]n SG Cá6 *!6 số >6Cu t=]n sG A& t'án
ch6 t6&t h'[c BPng tGng hZ4 ch6 t6&tB g6m2 số >6Cu c12 A& t'án *!6 số >6Cu c12 th1 5uwB th1
Ah'R S2u Ah6 ,P9 SP' s@ Ah!4 ,hng sx t6&n hành Ah'á sG A& t'ánR T=qng hZ4 cT ch]nh >Cch
4hP6 Xác ,+nh ngu#]n nhân *à XU >\ số ch]nh >Cch ch' ,&n Ah6 Ah!4 ,hngR
;34c 2* Phoá "M
1@
- %h6 Ah'á sG 4hP6 A~ 9:t ,qng ng2ng 7!6 7Lng gh6 ngh6C4 *< cuố6 ccng c12 A‚ A&
t'ánR S2u ,T gh6 uC:ng số 4hát s6nh t='ng thángv 4h32 7!6 7Lng ,Y A~$
- |h6 t6&4 7Lng uSố 7 cuố6 A‚v `thángB 5u3B nă9a$
- |h6 t6&4 7Lng uC:ng số 4hát s6nh >_# A& các tháng t=!cv tO ,Nu 5u\$
- S2u ,T gh6 t6&4 7Lng uTGng c:ng số 4hát s6nh >_# A& tO ,Nu nă9v$
Q >Rng SEL 53 cuLi kTU t!nh nh3 ",u*
EL 53 N6 V EL 53 N6 W EL %hát "inh - EL %hát "inh
cuLi kT đGu kT N6 tCong kT CN tCong kT
EL 53 CN V EL 53 CN W EL %hát "inh - EL %hát "inh
cuLi kT đGu kT CN tCong kT N6 tCong kT
S2u Ah6 t3nh ,Zc số 7 c12 tOng tà6 Ah'PnB tà6 Ah'Pn nà' 7 NZ thQ gh6 *à' c:t NZB
tà6 Ah'Pn nà' 7 CT thQ gh6 *à' c:t CTR
- Cuố6 ccng A~ 2 ,qng A~ >6;n nh2u A&t thhc *6Cc Ah'á sGR
- r6]ng 9:t số sG ch6 t6&t cT A&t cFu các c:t 4hát s6nh NZB 4hát s6nh CT *à c:t uSố
7v `h'[c nhậ4B XuFtB ucLn >D6v h2# thuB ch6B utMn 5uwvRRRa thQ số >6Cu c:t số 7 `cLn >D6 h2#
tMna gh6 *à' 7Lng uSố 7 cuố6 A‚v c12 c:t uSố 7v h'[c c:t uTMn 5uwvB h2# c:t uCLn >D6vR
S2u Ah6 Ah'á sG A& t'ánB ngq6 gh6 sG 4hP6 A\ 7!6 2 ,qng A~B A& t'án t=Jng h'[c
ngq6 4h< t=ách A& t'án A6K9 t=2 ,P9 SP' s@ ch3nh XácB cân ,ố6 sx A\ Xác nhậnR S2u ,T t=Qnh
Th1 t=Jng ,En *+ A6K9 t=2 *à A\ 7u#Ct ,K Xác nhận t3nh 4há4 >\ c12 số >6Cu Ah'á sG A&
t'ánR
ƒ- ]^- c!v- 5† 1/ 2o3
B"#$ Chi +h)t hiện s& '( to)n ghi 45ng ta6 cT s26 sTt t='ng 5uá t=Qnh gh6 sG A& t'án
thQ Ahbng ,Zc tn# X'á >à9 9Ft 7Fu *&t thbng t6nB số >6Cu gh6 s26 9à 4hP6 sU2 chm2 thH' 9:t
t='ng các 4hEng 4há4 s2u:
`?9 Xh3ơng %há% c.i ch!nh*
/hEng 4há4 nà# 7cng ,K ,3nh ch3nh nhmng s26 sTt Spng cách gDch 9:t ,qng th„ng
X'á Ss ch^ gh6 s26 nhng *8n ,P9 SP' nhQn =l n:6 7ung s26R T=]n ch^ S+ X'á Ss gh6 c'n số
h'[c chm ,hng Spng 9@c J 4h32 t=]n *à 4hP6 cT chm A\ c12 A& t'án t=Jng h'[c 4h< t=ách A&
t'án S]n cDnh ch^ sU2R
/hEng 4há4 nà# á4 7<ng ch' các t=qng hZ4:
- S26 sTt t='ng 76ƒn g6P6B Ahbng >6]n 5u2n ,&n 5u2n hC ,ố6 ứng c12 các tà6 Ah'Pn$
- S26 sTt Ahbng Pnh hJng ,&n số t6;n tGng c:ngR
129 Xh3ơng %há% ghi "L Ym 1cRn gZi %h3ơng %há% ghi đ[9*
/hEng 4há4 nà# 7cng ,K ,6;u chWnh nhmng s26 sTt Spng cách: |h6 >D6 Spng 9@c ,s
h'[c gh6 t='ng ng'[c ,En Sht t'án ,Y gh6 s26 ,K huf Sht t'án ,Y gh6 s26R |h6 >D6 Sht t'án
,hng Spng 9@c thqng ,K th2# th&R
/hEng 4há4 nà# á4 7<ng ch' các t=qng hZ4:
- S26 *; 5u2n hC ,ố6 ứng g6m2 các tà6 Ah'Pn 7' ,+nh Ah'Pn s26 ,Y gh6 sG A& t'án 9à
Ahbng thK sU2 >D6 Spng 4hEng 4há4 cP6 ch3nh$
- /hát h6Cn =2 s26 sTt s2u Ah6 ,Y n:4 Sá' cá' tà6 ch3nh ch' cE 5u2n cT thn9 5u#;n$
- S26 sTt t='ng ,T Sht t'án J tà6 Ah'Pn ,Y gh6 số t6;n nh6;u >Nn h'[c c'n số gh6 s26 >!n
hEn c'n số gh6 ,hngR
1A
%h6 7cng 4hEng 4há4 gh6 số â9 ,K ,3nh ch3nh ch^ s26 thQ 4hP6 >ậ4 9:t uChứng tO gh6
sG ,3nh ch3nhv 7' A& t'án t=Jng `h'[c 4h< t=ách A& t'ána A\ Xác nhậnR
139 Xh3ơng %há% ghi +M "ung*
/hEng 4há4 nà# á4 7<ng ch' t=qng hZ4 gh6 ,hng *; 5u2n hC ,ố6 ứng tà6 Ah'Pn
nhng số t6;n gh6 sG 3t hEn số t6;n t=]n chứng tO h'[c >à Ss sTt Ahbng c:ng ,1 số t6;n gh6
t=]n chứng tOR SU2 chm2 thH' 4hEng 4há4 nà# 4hP6 >ậ4 uChứng tO gh6 sG SG sung€ ,K gh6
SG sung Spng 9@c thqng số t6;n ch]nh >Cch cLn th6&u s' *!6 chứng tOR
B"!$ %8a chDa t0ong t0ưEng h*+ ghi s& '( to)n 45ng 2)6 vi tFnh*
`1a T=qng hZ4 4hát h6Cn s26 sTt t=!c Ah6 Sá' cá' tà6 ch3nh nă9 n:4 ch' cE 5u2n
nhà n!c cT thn9 5u#;n thQ 4hP6 sU2 chm2 t=@c t6&4 *à' sG A& t'án c12 nă9 ,T t=]n 9á# *6
t3nh$
`2a T=qng hZ4 4hát h6Cn s26 sTt s2u Ah6 Sá' cá' tà6 ch3nh nă9 ,Y n:4 ch' cE 5u2n
nhà n!c cT thn9 5u#;n thQ 4hP6 sU2 chm2 t=@c t6&4 *à' sG A& t'án c12 nă9 ,Y 4hát h6Cn s26
sTt t=]n 9á# *6 t3nh *à gh6 chh *à' 7Lng cuố6 c12 sG A& t'án nă9 cT s26 sTt$
`(a Các t=qng hZ4 sU2 chm2 Ah6 gh6 sG A& t'án Spng 9á# *6 t3nh ,;u ,Zc th@c h6Cn
thH' u/hEng 4há4 gh6 số â9v h'[c u/hEng 4há4 gh6 SG sungvR
B"G$ Chi 4)o c)o Hu6(t to)n nI2 đư*c 9u6ệt h'[c Ah6 cbng *6Cc th2nh t=2B A6K9 t=2B
A6K9 t'án A&t thhc *à cT A&t >uận ch3nh thứcB n&u cT 5u#&t ,+nh 4hP6 sU2 chm2 >D6 số >6Cu t=]n
Sá' cá' tà6 ch3nh >6]n 5u2n ,&n số >6Cu ,Y gh6 sG A& t'án thQ ,En *+ 4hP6 sU2 >D6 sG A& t'án *à
số 7 c12 nhmng tà6 Ah'Pn A& t'án cT >6]n 5u2n thH' 4hEng 4há4 5u# ,+nhR I6Cc sU2 chm2
,Zc th@c h6Cn t=@c t6&4 t=]n sG A& t'án c12 nă9 ,Y 4hát h6Cn s26 sTtB ,Mng thq6 4hP6 gh6 chh
*à' t=2ng cuố6 `7Lng cuố6a c12 sG A& t'án nă9 t=!c cT s26 sTt `N&u 4hát h6Cn s26 sTt s2u Ah6
Sá' cá' tà6 ch3nh ,Y n:4 ch' cE 5u2n nhà n!c cT thn9 5u#;na ,K t6Cn ,ố6 ch6&uB A6K9 t=2R
<‚- C3c !V! 2!Jc 1/ 2o3 3p d_6 c!o c3c 0d )[ !.! c!4! 5ự 6!*+p` 6}O:
- "Qnh thức A& t'án Nhật A\ chung$
- "Qnh thức A& t'án Nhật A\- SG Cá6$
- "Qnh thức A& t'án Chứng tO gh6 sG$
- "Qnh thức A& t'án t=]n 9á# *6 t3nhR
ĐEn *+ A& t'án ,Zc 4hd4 >@2 chkn 9:t t='ng Sốn hQnh thức sG A& t'án 4hc hZ4 *à
nhFt th6&t 4hP6 tuân th1 9k6 ngu#]n toc cE SPn 5u# ,+nh ch' hQnh thức sG A& t'án ,Y >@2
chkn *;: L'D6 sGB số >ZngB A&t cFu các >'D6 sGB 9ố6 5u2n hC g6m2 các >'D6 sGB t=Qnh t@ *à Aw
thuật gh6 chd4 các >'D6 sG A& t'ánR
II- H…NH THCC A& TONN
<- HV! 2!Jc 1/ 2o3 N!ậ2 1F c!;6
?:?- F\c tC3ng cơ +.n cD, h]nh thức kế toán Nh0t k^ chung
Đ[c t=ng cE SPn c12 hQnh thức A& t'án Nhật A\ chung >à tFt cP các ngh6C4 *< A6nh t&B
tà6 ch3nh 4hát s6nh ,;u ,Zc gh6 *à' sG Nhật A\ chung thH' t=Qnh t@ thq6 g62n 4hát s6nh *à
n:6 7ung ngh6C4 *< A6nh t& ,TR S2u ,T >F# số >6Cu t=]n SG Nhật A\ ,K gh6 *à' SG Cá6 thH'
tOng ngh6C4 *< A6nh t& 4hát s6nhR
?:2- Các /o_i "M cD, h]nh thức kế toán Nh0t k^ chung
7B
- Nhật A\ chung$
- SG Cá6$
- Các SGB Th~ A& t'án ch6 t6&tR
?:3- Nội 5ung và tC]nh t# ghi "M th-o h]nh thức kế toán Nh0t k^ chung
- "àng ngà#B căn cứ *à' chứng tO A& t'án ,Y ,Zc A6K9 t=2 ,K gh6 *à' SG Nhật A\
chung thH' t=Qnh t@ thq6 g62nR ĐMng thq6 căn cứ *à' các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh
h'[c tGng hZ4 các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh ccng >'D6 ,Y gh6 *à' SG Nhật A\
chung ,K gh6 *à' SG Cá6 thH' các tà6 Ah'Pn A& t'án 4hc hZ4R T=qng hZ4 ,En *+ cT 9J SGB
Th~ A& t'án ch6 t6&t thQ ,Mng thq6 *!6 *6Cc gh6 *à' SG Nhật A\ chungB các ngh6C4 *< A6nh t&
,Zc gh6 *à' các SGB Th~ A& t'án ch6 t6&t cT >6]n 5u2nR
- Cuố6 tháng `cuố6 5u\B cuố6 nă9a Ah'á SG Cá6 *à các SGB Th~ A& t'án ch6 t6&tR TO
các SGB Th~ A& t'án ch6 t6&t >ậ4 uBPng tGng hZ4 ch6 t6&t€ ch' tOng tà6 Ah'PnR Số >6Cu t=]n
BPng tGng hZ4 ch6 t6&t ,Zc ,ố6 ch6&u *!6 số 4hát s6nh NZB số 4hát s6nh CT *à số 7 cuố6
tháng c12 tOng tà6 Ah'Pn t=]n SG Cá6R S2u Ah6 A6K9 t=2B ,ố6 ch6&u n&u ,P9 SP' Ah!4 ,hng thQ
số >6Cu Ah'á sG t=]n SG Cá6 ,Zc sU 7<ng ,K >ậ4 uBPng Cân ,ố6 số 4hát s6nh€ *à Sá' cá' tà6
ch3nhR
I; ngu#]n toc uTGng số 4hát s6nh NZv *à uTGng số 4hát s6nh CTv t=]n BPng Cân ,ố6
số 4hát s6nh 4hP6 Spng uTGng số 4hát s6nh NZv *à uTGng số 4hát s6nh CTv t=]n SG Nhật A\
chung ccng A‚R
T=Qnh t@ gh6 sG A& t'án thH' hQnh thức A& t'án Nhật A\ chung ,Zc thK h6Cn t=]n SE
,M số 01R
Eơ đ& "L 0?
T7…NH T‰ GHI ]„ A& TONN
THŠO H…NH THCC A& TONN NHoT A‹ CH$NG
CHCNG TM A& TONN
71
BNO CNO TÀI CHÍNH
B…N| C†N Ї• S‡
/"ˆT S•N"

]„ CNI
]„ NHoT A‹ CH$NG
S‰B T"Š %‹ TŒˆN C"• T•‹T
B…N| T‰N| "•/ C"• T•‹T

Ghi hàng ngày
G!* c;R* 2!36
ĐR* c!*/; 5R l*+; c;R* 2!36
=- HV! 2!Jc 1/ 2o3 N!ậ2 1F- ]† C3*
2:?- F\c tC3ng cơ +.n cD, h]nh thức kế toán Nh0t k^ - EM Cái
Đ[c t=ng cE SPn c12 hQnh thức A& t'án Nhật A\- SG Cá6 >à các ngh6C4 *< A6nh t&B tà6
ch3nh 4hát s6nh ,Zc gh6 chd4 A&t hZ4 thH' t=Qnh t@ thq6 g62n *à ,Zc 4hân >'D6B hC thống
h'á thH' n:6 7ung A6nh t& `thH' tà6 Ah'Pn A& t'ána t=]n ccng 1 5u#Kn sG A& t'án tGng hZ4 >à
SG Nhật A\- SG Cá6 *à t='ng ccng 9:t 5uá t=Qnh gh6 chd4R
Căn cứ ,K gh6 *à' SG Nhật A\- SG Cá6 >à các chứng tO A& t'án h'[c BPng tGng hZ4
chứng tO A& t'án ccng >'D6R
2R2- Các /o_i "M kế toán th-o h]nh thức kế toán Nh0t k^ - EM Cái
"Qnh thức A& t'án Nhật A\- SG Cá6 gM9 cT các >'D6 sG A& t'án ch1 #&u s2u:
- SG Nhật A\- SG Cá6$
- Các SGB Th~ A& t'án ch6 t6&tR
2:3- Nội 5ung và tC]nh t# ghi "M kế toán th-o h]nh thức kế toán Nh0t k^ - EM Cái
- "àng ngà#B A& t'án căn cứ *à' chứng tO A& t'án `h'[c BPng tGng hZ4 chứng tO A&
t'án ccng >'D6a ,Y ,Zc A6K9 t=2B Xác ,+nh tà6 Ah'Pn gh6 NZB tà6 Ah'Pn gh6 CT ,K gh6 *à' SG
Nhật A\- SG Cá6R Số >6Cu c12 9^6 chứng tO A& t'án `h'[c BPng tGng hZ4 chứng tO A& t'án
ccng >'D6a ,Zc gh6 t=]n 9:t 7Lng J cP 2 4hNn Nhật A\ *à 4hNn SG Cá6R BPng tGng hZ4 chứng
tO A& t'án ccng >'D6 ,Zc >ậ4 ch' nhmng chứng tO ccng >'D6 `/h6&u thuB /h6&u ch6B /h6&u XuFt
Ah'B /h6&u nhậ4 Ah'a 4hát s6nh nh6;u >Nn t='ng 9:t ngà#R
Chứng tO A& t'án *à BPng tGng hZ4 chứng tO A& t'án ccng >'D6 s2u Ah6 ,Y ,Zc 7cng
,K gh6 SG Nhật A\ - SG Cá6B ,Zc 7cng ,K gh6 *à' SGB Th~ A& t'án ch6 t6&t cT >6]n 5u2nR
- Cuố6 thángB s2u Ah6 ,Y 4hPn ánh t'àn S: chứng tO A& t'án 4hát s6nh t='ng tháng *à'
SG Nhật A\ - SG Cá6 *à các sGB th~ A& t'án ch6 t6&tB A& t'án t6&n hành c:ng số >6Cu c12 c:t số
4hát s6nh J 4hNn Nhật A\ *à các c:t NZB c:t CT c12 tOng tà6 Ah'Pn J 4hNn SG Cá6 ,K gh6 *à'
7Lng c:ng 4hát s6nh t='ng thángR Căn cứ *à' số 4hát s6nh các tháng t=!c *à số 4hát s6nh
tháng nà# t3nh =2 số 4hát s6nh >uw A& tO ,Nu 5u\ ,&n cuố6 tháng nà#R Căn cứ *à' số 7 ,Nu
tháng *à số 4hát s6nh t='ng tháng A& t'án t3nh =2 số 7 cuố6 tháng c12 tOng tà6 Ah'Pn t=]n SG
Nhật A\ - SG Cá6R
%h6 A6K9 t=2B ,ố6 ch6&u số c:ng cuố6 tháng t='ng SG Nhật A\ - SG Cá6 4hP6 ,P9 SP'
các #]u cNu s2u:
TGng số t6;n c12 c:t TGng số t6;n 4hát s6nh TGng số t6;n 4hát
u Số t6;n 4hát s6nhv Ž NZ c12 tFt cP các Ž s6nh CT c12 tFt
J 4hNn Nhật A\ tà6 Ah'Pn cP các tà6 Ah'Pn
TGng số 7 NZ các tà6 Ah'Pn Ž TGng số 7 CT các tà6 Ah'Pn
- Các SGB Th~ A& t'án ch6 t6&t c_ng 4hP6 ,Zc Ah'á sG ,K c:ng số 4hát s6nh NZB số
4hát s6nh CT *à t3nh =2 số 7 cuố6 tháng c12 tOng ,ố6 tZngR Căn cứ *à' số >6Cu Ah'á sG c12
các ,ố6 tZng ch6 t6&t >ậ4 uBPng tGng hZ4 ch6 t6&t€ ch' tOng tà6 Ah'PnR Số >6Cu t=]n uBPng
77
tGng hZ4 ch6 t6&tv ,Zc ,ố6 ch6&u *!6 số 4hát s6nh NZB số 4hát s6nh CT *à Số 7 cuố6 tháng
c12 tOng tà6 Ah'Pn t=]n SG Nhật A\ - SG Cá6R
- Số >6Cu t=]n SG Nhật A\ - SG Cá6B t=]n SGB Th~ A& t'án ch6 t6&t *à uBPng tGng hZ4 ch6
t6&tv s2u Ah6 AhT2 sG ,Zc A6K9 t=2B ,ố6 ch6&u n&u Ah!4B ,hng sx ,Zc sU 7<ng ,K >ậ4 BPng
cân ,ố6 tà6 Ah'Pn *à các Sá' cá' tà6 ch3nh AhácR
T=Qnh t@ gh6 sG A& t'án thH' hQnh thức A& t'án Nhật A\- SG Cá6B ,Zc thK h6Cn t=]n SE
,M số 02R
Eơ đ& "L 02
T7…NH T‰ GHI ]„ A& TONN
THŠO H…NH THCC A& TONN NHoT A‹- ]„ CNI
Ghi hàng ngày
G!* c;R* 2!36
ĐR* c!*/; 5R l*+; c;R* 2!36
>- HV! 2!Jc 1/ 2o3 C!J6 2Q 6!* 5†
3:?- F\c tC3ng cơ +.n cD, h]nh thức kế toán Chứng từ ghi "M
Đ[c t=ng cE SPn c12 hQnh thức A& t'án Chứng tO gh6 sG >à *6Cc gh6 sG A& t'án tGng
hZ4 ,Zc căn cứ t=@c t6&4 tO uChứng tO gh6 sG€R Chứng tO gh6 sG 7cng ,K 4hân >'D6B hC
thống h'á *à Xác ,+nh n:6 7ung gh6 NZB gh6 CT c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh ,Y 4hát s6nhR
I6Cc gh6 sG A& t'án 7@2 t=]n cE sJ Chứng tO gh6 sG sx ,Zc tách S6Ct thành h26 5uá t=Qnh
=6]ng S6Ct:
i |h6 thH' t=Qnh t@ thq6 g62n ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh t=]n SG ,ăng A\
Chứng tO gh6 sGR
i |h6 thH' n:6 7ung A6nh t& c12 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh t=]n SG Cá6R
3R2- Các /o_i "M kế toán*
i Chứng tO gh6 sG$
i SG ,ăng A\ Chứng tO gh6 sG$
7;
C"•N| T• %‹ TŒˆN
B…N| T‰N|
"•/ C"•N|
T• %‹ TŒˆN
C‘N| LŒ’•
S‰ T"Š
%‹ TŒˆN
C"• T•‹T
B…N|
T‰N| "•/
C"• T•‹T
NHoT A‹- ]„ CNI
BNO CNO TÀI CHÍNH
S‰
Qe“
i SG Cá6$
i Các SGB Th~ A& t'án ch6 t6&tR
3:3- Nội 5ung và tC]nh t# ghi "M th-o h]nh thức kế toán Chứng từ ghi "M*
6 - "àng ngà# h'[c ,+nh A‚B căn cứ *à' chứng tO A& t'án ,Y ,Zc A6K9 t=2 ,K >ậ4 Chứng
tO gh6 sGR Đố6 *!6 ngh6C4 *< A6nh t&B tà6 ch3nh 4hát s6nh thqng Xu#]nB cT n:6 7ung A6nh t&
g6ống nh2u ,Zc sU 7<ng ,K >ậ4 uBPng tGng hZ4 chứng tO A& t'án ccng >'D6vR TO số >6Cu
c:ng t=]n uBPng tGng hZ4 chứng tO A& t'án ccng >'D6v ,K >ậ4 Chứng tO gh6 sGR Chứng tO gh6
sG s2u Ah6 >ậ4 X'ng chu#Kn ,&n A& t'án t=Jng h'[c ngq6 4h< t=ách A& t'án h'[c ngq6 ,Zc
A& t'án t=Jng uf 5u#;n A\ 7u#Ct s2u ,T chu#Kn ch' S: 4hận A& t'án tGng hZ4 *à' SG ,ăng
A\ Chứng tO gh6 sG *à gh6 *à' SG Cá6R
- Cuố6 tháng s2u Ah6 ,Y gh6 h&t Chứng tO gh6 sG >ậ4 t='ng tháng *à' SG ,ăng A\
chứng tO gh6 sG *à SG Cá6B A& t'án t6&n hành Ah'á SG Cá6 ,K t3nh =2 số 4hát s6nh NZB số 4hát
s6nh CT *à số 7 cuố6 tháng c12 tOng tà6 Ah'PnR T=]n SG Cá6B t3nh tGng số t6;n các ngh6C4 *<
A6nh t& 4hát s6nh t='ng thángR Căn cứ *à' SG ,ăng A\ Chứng tO gh6 sG *à SG Cá6B s2u Ah6
A6K9 t=2B ,ố6 ch6&u Ah!4B ,hng số >6Cu thQ sU 7<ng ,K >ậ4 uBPng cân ,ố6 số 4hát s6nh€ *à Sá'
cá' tà6 ch3nhR
Các SGB Th~ A& t'án ch6 t6&t: Căn cứ *à' các chứng tO A& t'án h'[c các Chứng tO A&
t'án Az9 thH' uBPng tGng hZ4 chứng tO A& t'án ccng >'D6v ,Zc sU 7<ng ,K gh6 *à' các SGB
Th~ A& t'án ch6 t6&t thH' #]u cNu c12 tOng tà6 Ah'PnR Cuố6 tháng Ah'á các SGB Th~ A& t'án
ch6 t6&tB >F# số >6Cu s2u Ah6 Ah'á sG ,K >ậ4 uBPng tGng hZ4 ch6 t6&t€ thH' tOng tà6 Ah'PnR Số
>6Cu t=]n uBPng tGng hZ4 ch6 t6&tv ,Zc ,ố6 ch6&u *!6 số 4hát s6nh NZB số 4hát s6nh CT *à số
7 cuố6 tháng c12 tOng tà6 Ah'Pn t=]n SG Cá6R S2u Ah6 A6K9 t=2B ,ố6 ch6&u Ah!4B ,hng các số
>6Cu t=]n uBPng tGng hZ4 ch6 t6&t€ c12 các tà6 Ah'Pn ,Zc sU 7<ng ,K >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nhR
T=Qnh t@ gh6 sG A& t'án thH' hQnh thức A& t'án Chứng tO gh6 sG ,Zc thK h6Cn t=]n SE
,M số 0(R
Eơ đ& "L 03
T7…NH T‰ GHI ]„ A& TONN
THŠO H…NH THCC A& TONN CHCNG TM GHI ]„


]„ CNI

B…N| C†N Ї•
S‡ /"ˆT S•N"

7<
C"•N| T• %‹ TŒˆN
B…N| T‰N|
"•/ C"•N|
T• %‹ TŒˆN
C‘N| LŒ’•
S‰B T"Š
%‹ TŒˆN
C"• T•‹T
B…N|
T‰N|
"•/
C"•
T•‹T
]„ ĐŒNG A‹
CHCNG TM GHI ]„
CHCNG TM GHI ]„
S‰ Qe“
b¸o c¸o tµi chÝnh

Ghi hàng ngày
G!* c;R* 2!36
ĐR* c!*/; 5R l*+; c;R* 2!36
J$ K@nh thLc '( to)n t0ên 2)6 vi tFnh
':?- F\c tC3ng cơ +.n cD, H]nh thức kế toán tC)n máy vi t!nh
Đ[c t=ng cE SPn c12 "Qnh thức A& t'án t=]n 9á# *6 t3nh >à cbng *6Cc A& t'án ,Zc
th@c h6Cn thH' 9:t chEng t=Qnh 4hNn 9;9 A& t'án t=]n 9á# *6 t3nhR CT nh6;u chEng t=Qnh
4hNn 9;9 A& t'án Ahác nh2u *; t3nh năng Aw thuật *à t6]u chunnB ,6;u A6Cn á4 7<ngR /hNn
9;9 A& t'án ,Zc th6&t A& thH' ngu#]n toc c12 9:t t='ng S2 hQnh thức A& t'án h'[c A&t hZ4
các hQnh thức A& t'án 5u# ,+nh t=]n ,â#R /hNn 9;9 A& t'án tu# Ahbng h6Kn th+ ,N# ,1 5u#
t=Qnh gh6 sG A& t'án nhng 4hP6 ,P9 SP' 6n ,Zc ,N# ,1 sG A& t'án *à Sá' cá' tà6 ch3nh thH'
5u# ,+nhR
%h6 gh6 sG A& t'án Spng 9á# *6 t3nh thQ ,En *+ ,Zc >@2 chkn 9u2 h'[c t@ Xâ# 7@ng
4hNn 9;9 A& t'án 4hc hZ4R "Qnh thức A& t'án t=]n 9á# *6 t3nh á4 7<ng tD6 ,En *+ 4hP6 ,P9
SP' các #]u cNu s2u:
- CT ,1 các sG A& t'án tGng hZ4 *à sG A& t'án ch6 t6&t cNn th6&t ,K ,á4 ứng #]u cNu A&
t'án thH' 5u# ,+nhR Các sG A& t'án tGng hZ4 4hP6 cT ,N# ,1 các #&u tố thH' 5u# ,+nh c12 ch&
,: sG A& t'ánR
- Th@c h6Cn ,hng các 5u# ,+nh *; 9J sGB gh6 sGB AhT2 sG *à sU2 chm2 sG A& t'án thH'
5u# ,+nh c12 Luật %& t'ánB các *ăn SPn h!ng 78n th6 hành Luật %& t'án *à c12 Ch& ,: A&
t'án nà#R
- ĐEn *+ 4hP6 căn cứ *à' các t6]u chunnB ,6;u A6Cn c12 4hNn 9;9 A& t'án 7' B: Tà6
ch3nh 5u# ,+nh tD6 Thbng t số 10(/2000/TT-BTC ngà# 2./11/2000 ,K >@2 chkn 4hNn 9;9
A& t'án 4hc hZ4 *!6 #]u cNu 5uPn >\ *à ,6;u A6Cn c12 ,En *+R
':2- Các /o_i "M cD, H]nh thức kế toán tC)n máy vi t!nh
/hNn 9;9 A& t'án ,Zc th6&t A& thH' "Qnh thức A& t'án nà' sx cT các >'D6 sG c12
hQnh thức A& t'án ,TR ĐEn *+ cT thK th6&t A& 98u sG Ahbng h'àn t'àn g6ống sG A& t'án gh6
Spng t2#B tu# nh6]n 4hP6 ,P9 SP' các n:6 7ung thH' 5u# ,+nhR
':3- @C]nh t# ghi "M kế toán th-o H]nh thức kế toán tC)n máy vi t!nh
- "àng ngà#B A& t'án căn cứ *à' chứng tO A& t'án h'[c BPng tGng hZ4 chứng tO A&
t'án ccng >'D6 ,Y ,Zc A6K9 t=2B Xác ,+nh tà6 Ah'Pn gh6 NZB tà6 Ah'Pn gh6 CT ,K nhậ4 7m
>6Cu *à' 9á# *6 t3nh thH' các SPngB S6Ku ,Zc th6&t A& stn t=]n 4hN9 9;9 A& t'ánR
ThH' 5u# t=Qnh c12 4hNn 9;9 A& t'ánB các thbng t6n ,Zc nhậ4 *à' 9á# thH' tOng
chứng tO *à t@ ,:ng nhậ4 *à' sG A& t'án tGng hZ4 `SG Cá6 h'[c Nhật A\- SG Cá6RRRa *à các
sGB th~ A& t'án ch6 t6&t cT >6]n 5u2nR
- Cuố6 tháng `h'[c *à' SFt A‚ thq6 ,6K9 cNn th6&t nà'aB A& t'án th@c h6Cn các th2' tác
Ah'á sG *à >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nhR I6Cc ,ố6 ch6&u g6m2 số >6Cu tGng hZ4 *!6 số >6Cu ch6 t6&t
,Zc th@c h6Cn t@ ,:ng *à >ubn ,P9 SP' ch3nh XácB t=ung th@c thH' thbng t6n ,Y ,Zc nhậ4
t='ng A‚R Ngq6 >à9 A& t'án cT thK A6K9 t=2B ,ố6 ch6&u số >6Cu g6m2 sG A& t'án *!6 Sá' cá' tà6
ch3nh s2u Ah6 ,Y 6n =2 g6F#R
Cuố6 A‚ A& t'án sG A& t'án ,Zc 6n =2 g6F#B ,Tng thành 5u#Kn *à th@c h6Cn các th1 t<c
7=
4há4 >\ thH' 5u# ,+nh *; sG A& t'án gh6 Spng t2#R
T=Qnh t@ gh6 sG A& t'án thH' "Qnh thức A& t'án t=]n 9á# *6 t3nh ,Zc thK h6Cn t=]n SE
,M số 0.R
Eơ đ& "L 0'
T7…NH T‰ GHI ]„ A& TONN
THŠO H…NH THCC A& TONN T7gN MN% VI TÍNHN!ập 5R l*+; hàng ngày
I 5†` ,3o c3o c;R* 2!36
ĐR* c!*/;` 1*SO 2U-
7>
S‰ %‹ TŒˆN
- SG tGng hZ4
- SG ch6 t6&t
C"•N| T• %‹ TŒˆN
B…N| T‰N| "•/
C"•N| T• %‹
TŒˆN C‘N| LŒ’•
BˆŒ CˆŒ
T”• C"•N"
HH•N MnM
A& TONN
jˆ– I• T•N"
III- ZANH MfC ]„ A& TONN
#$ Manh 2:c s& '( to)n )+ 9:ng cho đơn vị '( to)n cN+ cơ s3
]T
T
TgN ]„
AF !*+;
OP; 5†
H!ạO )*
3p d_6
1 2 ( .
1 Nhật A\- SG Cá6 S01- "
2 Chứng tO gh6 sG S022- "
( SG ,ăng A\ Chứng tO gh6 sG S02S- "
. SG Cá6 `{cng ch' hQnh thức A& t'án Chứng tO
gh6 sGa
S02c- "
0 SG Cá6 `{cng ch' hQnh thức A& t'án Nhật A\
chunga
S0(- "
6 SG Nhật A\ chung
S0.- "
) BPng cân ,ố6 số 4hát s6nh S00-"
- SG 5uw t6;n 9[t `SG ch6 t6&t t6;n 9[ta S11- "
9 SG t6;n gU6 Ngân hàngB %h' SDc S12- "
10 SG thH' 7l6 t6;n 9[tB t6;n gU6 Spng ng'D6 tC S1(- "
ĐEn *+ cT ng'D6 tC
11 SG Ah' `"'[c th~ Ah'a S21- "
ĐEn *+ cT Ah' *ật >6CuB
12 SG ch6 t6&t ngu#]n >6CuB *ật >6CuB cbng c<B 7<ng
c<B sPn 4hn9B hàng h'á
S22- "
7<ng c<B sPn 4hn9B
hàng h'á
1( BPng tGng hZ4 ch6 t6&t ngu#]n >6CuB *ật >6CuB
cbng c<B 7<ng c<B sPn 4hn9B hàng h'á
S2(- "
1. SG tà6 sPn cố ,+nh S(1 - "
10 SG thH' 7l6 TSCĐ *à cbng c<B 7<ng c< tD6 nE6
sU 7<ng
S(2 - "
16 SG ch6 t6&t các tà6 Ah'Pn S((- "
1) SG thH' 7l6 ch' *2# `{cng ch' 7@ án t3n 7<nga S(.- "
1- SG thH' 7l6 7@ t'án ngân sách S.1- "
19 SG thH' 7l6 nguMn A6nh 4h3 S.2- "
20 SG tGng hZ4 nguMn A6nh 4h3 S.(- "
21 SG ch6 t6&t ,Nu t chứng Ah'án S.0- "
ĐEn *+ cT ,Nu t
chứng Ah'án
22 SG ch6 t6&t 7'2nh thu S01- "
ĐEn *+ cT h'Dt ,:ng
sPn XuFt A6nh 7'2nh
2( SG ch6 t6&t các Ah'Pn thu S02- "
7?
2. SG thH' 7l6 thu& |T|T S0(- "
ĐEn *+ cT n:4 thu&
20 SG ch6 t6&t thu& |T|T ,Zc h'àn >D6 S0.- "
|T|T
26 SG ch6 t6&t thu& |T|T ,Zc 96ƒn g6P9 S00- "
2) SG ch6 t6&t ch6 h'Dt ,:ng S61- "
2- SG ch6 t6&t ch6 7@ án S 62 - " ĐEn *+ cT 7@ án
29 SG ch6 4h3 sPn XuFtB A6nh 7'2nh `"'[c ,Nu t
}{CBa
S6( - "
ĐEn *+ cT h'Dt ,:ng
S}%{
(0 SG thH' 7l6 ch6 4h3 t=P t=!c S)1- "
(1 SG thH' 7l6 tD9 ứng A6nh 4h3 c12 %h' SDc S)2- "
!$ Manh 2:c s& '( to)n )+ 9:ng cho đơn vị '( to)n cN+ I, II OCN+ t0ênP
]TT TgN ]„ AF !*+; OP; 5†
1 2 (
1
SG tGng hZ4 5u#&t t'án ngân sách *à nguMn Ahác c12 ,En
*+
j8u số S0./CT- "
7@
H!I 2!J 2q
HỆ THLNG BNO CNO TÀI CHÍNH
I- #$% Đ'NH CH$NG
<- B3o c3o 2.* c!4! ` ,3o c3o a;X/2 2o3 6W 53c!
1R1- Bá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách 7cng ,K tGng hZ4 tQnh hQnh *;
tà6 sPnB t6&4 nhận *à sU 7<ng A6nh 4h3 ngân sách c12 Nhà n!c$ tQnh hQnh thuB ch6 *à A&t 5uP
h'Dt ,:ng c12 ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 t='ng A‚ A& t'ánB cung cF4 thbng t6n A6nh t&B tà6
ch3nh ch1 #&u ch' *6Cc ,ánh g6á tQnh hQnh *à th@c t=Dng c12 ,En *+B >à căn cứ 5u2n t=kng
g6h4 cE 5u2n nhà n!cB >Ynh ,D' ,En *+ A6K9 t=2B g6á9 sát ,6;u hành h'Dt ,:ng c12 ,En *+R
1R2- Bá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách 4hP6 >ậ4 ,hng thH' 98u S6Ku
5u# ,+nhB 4hPn ánh ,N# ,1 các chW t6]u ,Y 5u# ,+nhB 4hP6 >ậ4 ,hng A‚ hDnB n:4 ,hng thq6 hDn
*à ,N# ,1 Sá' cá' t!6 tOng nE6 nhận Sá' cá'R
1R(- "C thống chW t6]u Sá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách 4hP6 4hc hZ4
*à thống nhFt *!6 chW t6]u 7@ t'án nă9 tà6 ch3nh *à j<c ><c ngân sách nhà n!cB ,P9 SP'
cT thK s' sánh ,Zc g6m2 số th@c h6Cn *!6 số 7@ t'án *à g6m2 các A‚ A& t'án *!6 nh2uR
T=qng hZ4 >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách cT n:6 7ung *à 4hEng
4há4 t=Qnh Sà# Ahác *!6 các chW t6]u t='ng 7@ t'án h'[c Ahác *!6 Sá' cá' tà6 ch3nh A‚ A&
t'án nă9 t=!c thQ 4hP6 g6P6 t=Qnh t='ng 4hNn thu#&t 96nh Sá' cá' tà6 ch3nhR
1R.- /hEng 4há4 tGng hZ4 số >6Cu *à >ậ4 các chW t6]u t='ng Sá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá'
5u#&t t'án ngân sách 4hP6 ,Zc th@c h6Cn thống nhFt J các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4B tD'
,6;u A6Cn ch' *6Cc tGng hZ4B 4hân t3chB A6K9 t=2B ,ánh g6á tQnh hQnh th@c h6Cn 7@ t'án ngân
sách Nhà n!c c12 cF4 t=]n *à các cE 5u2n 5uPn >\ nhà n!cR
1R0- Số >6Cu t=]n Sá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách 4hP6 ch3nh XácB
t=ung th@cB Ahách 5u2n *à 4hP6 ,Zc tGng hZ4 tO các số >6Cu c12 sG A& t'án R
=- TU3c! !*+O c•- c3c 0d )[ 2Uo6 )*+c lập` ộp ,3o c3o 2.* c!4!
!"#$ /0)ch nhiệ2 c;a đơn vị '( to)n
Các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4 tG chức S: 9á# A& t'án thH' 5u# ,+nh tD6 Đ6;u .-
Ngh+ ,+nh số 12-/200./NĐ-C/ ngà# (1/0/200.B các ,En *+ A& t'án cF4 •B •• gk6 >à ,En *+ A&
t'án cF4 t=]nB các ,En *+ A& t'án cF4 ••B ••• gk6 >à ,En *+ A& t'án cF4 7!6B ,En *+ A& t'án
7!6 ,En *+ A& t'án cF4 ••• `n&u cTa gk6 >à ,En *+ A& t'án t=@c thu:cR {2nh 9<cB 98u *à
4hEng 4há4 >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nh 5u\B nă9 c12 ,En *+ A& t'án t=@c thu:c 7' ,En *+ A& t'án
cF4 • 5u# ,+nhR Các ,En *+ A& t'án cT t=ách nh6C9 >ậ4B n:4 Sá' cá' tà6 ch3nh *à 7u#Ct Sá'
cá' 5u#&t t'án ngân sách nh s2u:
- Các ,En *+ A& t'án cF4 7!6 4hP6 >ậ4B n:4 Sá' cá' tà6 ch3nh 5u\B nă9 *à n:4 Sá'
cá' 5u#&t t'án ch' ,En *+ A& t'án cF4 t=]nB cE 5u2n Tà6 ch3nh *à cE 5u2n Thống A] ,Mng
cF4B %h' SDc Nhà n!c nE6 ,En *+ g62' 7+ch ,K 4hố6 hZ4 A6K9 t=2B ,ố6 ch6&uB ,6;u chWnh số
7A
>6Cu A& t'án >6]n 5u2n ,&n thuB ch6 ngân sách nhà n!c *à h'Dt ,:ng ngh6C4 *< chu#]n 9bn
c12 ,En *+R
- Các ,En *+ A& t'án cF4 t=]n cT t=ách nh6C9 A6K9 t=2B Xdt 7u#Ct Sá' cá' 5u#&t t'án
ch' ,En *+ A& t'án cF4 7!6 *à >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nh tGng hZ4 tO các Sá' cá' tà6 ch3nh nă9
c12 các ,En *+ A& t'án cF4 7!6 *à các ,En *+ A& t'án t=@c thu:c R
!"!$ /0)ch nhiệ2 c;a cơ Huan /ài chFnh, Cho 4Qc Rhà nư1c, /hu(
Các cE 5u2n Tà6 ch3nhB %h' SDc Nhà n!cB Thu& *à các ,En *+ Ahác cT >6]n 5u2nB cT
t=ách nh6C9 4hố6 hZ4 t='ng *6Cc A6K9 t=2B ,ố6 ch6&uB ,6;u chWnhB cung cF4 *à Ah26 thác số
>6Cu *; A6nh 4h3 *à sU 7<ng A6nh 4h3B 5uPn >\ *à sU 7<ng tà6 sPn *à các h'Dt ,:ng Ahác cT
>6]n 5u2n ,&n tQnh hQnh thuB ch6 ngân sách nhà n!c *à các h'Dt ,:ng ngh6C4 *< chu#]n 9bn
c12 ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4R
>- %s; cI; lập ). 2UV! ,.X ,3o c3o 2.* c!4!` ,3o c3o a;X/2 2o3 6W 53c!
I6Cc >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách 4hP6 SP' ,P9 s@ t=ung th@cB
Ahách 5u2nB ,N# ,1B A+4 thq6B 4hPn ánh ,hng tQnh hQnh tà6 sPnB thuB ch6 *à sU 7<ng các nguMn
A6nh 4h3 c12 ,En *+R
I6Cc >ậ4 Sá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách 4hP6 căn cứ *à' số >6Cu s2u
Ah6 Ah'á sG A& t'ánR Bá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách 4hP6 ,Zc >ậ4 ,hng n:6
7ungB 4hEng 4há4 *à t=Qnh Sà# nhFt 5uán g6m2 các A‚ Sá' cá'R
Bá' cá' tà6 ch3nhB Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách 4hP6 ,Zc ngq6 >ậ4B A& t'án t=Jng
*à Th1 t=Jng ,En *+ A\B ,Tng 7Fu t=!c Ah6 n:4 h'[c cbng Ah26R
?- AŽ !ạ lập ,3o c3o 2.* c!4!
- Bá' cá' tà6 ch3nh c12 các ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4B tG chức cT sU 7<ng A6nh 4h3
ngân sách nhà n!c ,Zc >ậ4 *à' cuố6 A‚ A& t'án 5u\B nă9 R
- Bá' cá' tà6 ch3nh c12 các ,En *+B tG chức Ahbng sU 7<ng A6nh 4h3 ngân sách ,Zc
>ậ4 *à' cuố6 A‚ A& t'án nă9$
- Các ,En *+ A& t'án Ah6 S+ ch62B táchB sá4 nhậ4B chF9 7ứt h'Dt ,:ng 4hP6 >ậ4 Sá' cá'
tà6 ch3nh tD6 thq6 ,6K9 5u#&t ,+nh ch62B táchB sá4 nhậ4B chF9 7ứt h'Dt ,:ng$
@- AŽ !ạ lập ,3o c3o a;X/2 2o3 6W 53c!
Bá' cá' 5u#&t t'án ngân sách >ậ4 thH' nă9 tà6 ch3nh >à Sá' cá' tà6 ch3nh A‚ A& t'án
nă9 s2u Ah6 ,Y ,Zc chWnh >\B sU2 ,G6B SG sung t='ng thq6 g62n chWnh >\ 5u#&t t'án thH' 5u6
,+nh c12 4há4 >uậtR
Y- T!‡* !ạ ộp ,3o c3o 2.* c!4!` ,3o c3o a;X/2 2o3 6W 53c!
S"#$ /hEi hQn nộ+ 4)o c)o tài chFnh
6:?:?- @hIi h_n nộ% +áo cáo tài ch!nh 8u^
- ĐEn *+ A& t'án t=@c thu:c `n&u cTa n:4 Sá' cá' tà6 ch3nh 5u3 ch' ,En *+ A& t'án cF4
•••B thq6 hDn n:4 Sá' cá' tà6 ch3nh 7' ,En *+ A& t'án cF4 t=]n cF4 ••• 5u# ,+nh$
- ĐEn *+ A& t'án cF4 ••• n:4 Sá' cá' tà6 ch3nh ch' ,En *+ A& t'án cF4 •• *à cE 5u2n
Tà6 ch3nhB %h' SDc ,Mng cF4 chậ9 nhFt 10 ngà#B s2u ngà# A&t thhc A‚ A& t'án 5u\$
- ĐEn *+ A& t'án cF4 •• n:4 Sá' cá' tà6 ch3nh ch' ,En *+ A& t'án cF4 • h'[c ch' cE
5u2n Tà6 ch3nhB %h' SDc ,Mng cF4 chậ9 nhFt 20 ngà#B s2u ngà# A&t thhc A‚ A& t'án 5u\$
;B
- ĐEn *+ A& t'án cF4 • n:4 Sá' cá' tà6 ch3nh ch' cE 5u2n Tà6 ch3nhB %h' SDc ,Mng
cF4 chậ9 nhFt 20 ngà#B s2u ngà# A&t thhc A‚ A& t'án 5u\$
6:?:2- @hIi h_n nộ% +áo cáo tài ch!nh năm
2- Đố6 *!6 ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4B tG chức cT sU 7<ng A6nh 4h3 NSNN
Bá' cá' tà6 ch3nh nă9 c12 ,En *+ hành ch3nh s@ ngh6C4B tG chức cT sU 7<ng A6nh 4h3
NSNN s2u Ah6 ,Y ,Zc chWnh >\ sU2 ,G6B SG sung số >6Cu t='ng thq6 g62n chWnh >\ 5u#&t t'án
thH' 5u# ,+nh c12 4há4 >uật thq6 hDn n:4 ch' cE 5u2n cT thn9 5u#;n thH' 5u# ,+nh tD6 t6&t
6R2B ,6K9 6B 9<c • 4hNn thứ tR
S- Đố6 *!6 ,En *+B tG chức Ahbng sU 7<ng A6nh 4h3 NSNN thq6 hDn n:4 Sá' cá' tà6
ch3nh nă9 ch' cE 5u2n cF4 t=]n *à cE 5u2n Tà6 ch3nhB Thống A] ,Mng cF4 chậ9 nhFt >à .0
ngà# AK tO ngà# A&t thhc A‚ A& t'án nă9R
Y"!" /hEi hQn nộ+ 4)o c)o Hu6(t to)n ngTn s)ch nI2
6:2:?- @hIi h_n nộ% +áo cáo 8uyết toán ngYn "ách năm c12 ,En *+ 7@ t'án cF4 • c12
ngân sách t=ung Eng n:4 ch' cE 5u2n cF4 t=]nB cE 5u2n tà6 ch3nh *à cE 5u2n thống A& ,Mng
cF4 chậ9 nhFt *à' cuố6 ngà# 01 tháng 10 nă9 s2u$ Thq6 hDn n:4 Sá' cá' 5u#&t t'án ngân
sách nă9 c12 ,En *+ 7@ t'án cF4 ••B cF4 ••• 7' ,En *+ 7@ t'án cF4 • 5u6 ,+nh c< thKR
6:2:2- @hIi h_n nộ% +áo cáo 8uyết toán ngYn "ách năm c12 ,En *+ 7@ t'án cF4 • c12
ngân sách ,+2 4hEng 7' ef S2n nhân 7ân tWnhB thành 4hố t=@c thu:c T=ung Eng 5u6 ,+nh
c< thK$ Thq6 hDn n:4 Sá' cá' 5u#&t t'án ngân sách nă9 c12 ,En *+ 7@ t'án cF4 ••B cF4 ••• 7'
,En *+ 7@ t'án cF4 • 5u# ,+nh c< thKR
II- ZANH MfC VÀ M•$ BNO CNO TÀI CHÍNH
<- Z-! O_c ,3o c3o
#"#$ Manh 2:c 4)o c)o tài chFnh và 4)o c)o Hu6(t to)n )+ 9:ng cho c)c đơn vị '( to)n
cN+ cơ s3
]
TT
AF !*+;
,*S;
TgN BI•$ BNO CNO
A‘ HhN
N’I NHoN
ToH
BNO CNO
/ài
chFnh
OUP
Cho
4Qc
CN+
t0ên
/hống

OUP
1 2 ( . 0 6 ) -
1 B01- " BPng cân ,ố6 tà6 Ah'Pn Qu\B
nă9
X X
2 B02- " TGng hZ4 tQnh hQnh A6nh 4h3
*à 5u#&t t'án A6nh 4h3 ,Y sU
7<ng
Qu\B
nă9
X X X X
( —02-1" Bá' cá' ch6 t6&t A6nh 4h3 h'Dt
,:ng
Qu\B
nă9
X X X X
. —02-2" Bá' cá' ch6 t6&t A6nh 4h3 7@ án Qu\B
nă9
X X X X
;1
0 —02-(2" BPng ,ố6 ch6&u 7@ t'án A6nh
4h3 ngân sách tD6 %BNN
Qu\B
nă9
X X X
6 —02-(S" BPng ,ố6 ch6&u tQnh hQnh tD9
ứng *à th2nh t'án tD9 ứng
A6nh 4h3 ngân sách tD6 %BNN
Qu\B
nă9
X X X
) B0(- " Bá' cá' thu- ch6 h'Dt ,:ng s@
ngh6C4 *à h'Dt ,:ng sPn XuFtB
A6nh 7'2nh
Qu\B
nă9
X X X
- B0.- " Bá' cá' tQnh hQnh tăngB g6P9
TSCĐ
Nă9 X X X
9 B00- " Bá' cá' số A6nh 4h3 ch2 sU
7<ng ,Y 5u#&t t'án nă9 t=!c
chu#Kn s2ng
Nă9 X X X
10 B06- " Thu#&t 96nh Sá' cá' tà6 ch3nh Nă9 X X
G!* c!": - 1Q9 Ch( nộ% +áo cáo tài ch!nh năm
- Nh`ng đơn v vừ, /à đơn v 5# toán cB% a, vừ, /à đơn v 5# toán cB% aaa nh0n
5# toán kinh %h! tC#c tiế% từ @hD t34ng Ch!nh %hD ho\c ChD tch b;N> 5o
cơ 8u,n @ài ch!nh tC#c tiế% 5uy$t 8uyết toán th] +áo cáo đN gci cho cơ 8u,n
@ài ch!nh:
#"!$ Manh 2:c 4)o c)o tài chFnh t&ng h*+ và 4)o c)o t&ng h*+ Hu6(t to)n )+ 9:ng cho
đơn vị '( to)n cN+ I và cN+ II
]R TgN AŽ N’I NHoN BNO CNO
TT AF !*+; BNO CNO T„NG H“H !ạ
lập
/ài
chFnh
Cho
4Qc
CN+
t0ên
/hống

1 2 ( . 0 6 ) -
1 j8u số B02/CT-" Bá' cá' tGng hZ4 tQnh
hQnh A6nh 4h3 *à 5u#&t
t'án A6nh 4h3 ,Y sU
7<ng
Nă9 X X X X
2 j8u số B0(/CT-" Bá' cá' tGng hZ4 thu-
ch6 h'Dt ,:ng s@
ngh6C4 *à h'Dt ,:ng
sPn XuFtB A6nh 7'2nh
Nă9 X X X X
1 j8u số B0./CT-" Bá' cá' tGng hZ4 5u#&t
t'án ngân sách *à
nguMn Ahác c12 ,En *+
Nă9 X X X X
;7
Tq; F: - Fơn v 5# toán cB% aa ch( gci +áo cáo tài ch!nh cho đơn v 5# toán cB% a
- Fơn v 5# toán cB% a gci cơ 8u,n @ài ch!nh, @hLng k), Pho +_c
;;
=- MP; ,3o c3o 2.* c!4!
!"#$ =Vu 4)o c)o tài chFnh )+ 9:ng cho c)c đơn vị '( to)n cN+ III
ME c!qd6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB MK; 5R B‚<- H
Đd )[ ,3o c3oBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BkNG C”N ĐLI TÀI AHOkN
Qu3 RRRRRRRRnă9RRRRRRR
Fơn v t!nh*:::::::::::::::::
Số
h6Cu
T%
T˜N T”• %"Œ…N
S‡ {™ Đše %› S‡ /"ˆT S•N"
NZ CT PT này due kế từ đGu năm
S‡ {™
Ce‡• %› `œa
NZ CT NZ CT NZ CT
• B 1 2 ( . 0 6 ) -
A - C3c TA 2Uo6 Bb6
-
-
-
-
------- -------------------------- ------- ------- ----- ----- ------- -------- ------- -------
Cộ6
B - C3c TA 6o.* Bb6
-
-
D•G N/; l. ,3o c3o 2.* c!4! a;F IV DjOG 2!V 6!* l. –]R dq c;R* jO—
Ngày :::: tháng :::: nămf
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
;<
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MP; 5R B‚=- H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
T„NG H“H T…NH H…NH AINH HHÍ
VÀ #$%&T TONN AINH HHÍ ĐÃ ]˜ ZfNG
gu^:::::năm:::
/"šN •- T‰N| "•/ TžN" "žN" %•N" /"•
NG$|N AINH HHÍ jY T‰N| Ngân sách nhà n!c NguMn
STT số S‡ @
Mng
NENN Xh!, /$ hi$n Ahác
CH™ TIg$ "L gi,o %h! đO /_i tC6
• B C 1 2 ( . 0 6
I AINH HHÍ HOhT ĐỘNG
WoQi"""""""""""""""""""Choản"""""""""""""""""""""
A A*! p!4 2! q‡6 •;Xs
< A*! p!4 c!q- 5^ d_6 1Ž 2Uqyc c!;XS 5-6 01
= A*! p!4 2!ực !ậ 1Ž .X 02
> Luw A& tO ,Nu nă9 0(
? T†6 1*! p!4 0qzc 5^ d_6 1Ž .X D‚?š ‚< › ‚=G 0.
@ Luw A& tO ,Nu nă9 00
Y A*! p!4 0E 5^ d_6 0( 6![ a;X/2 2o3 1Ž .X 06
\ Luw A& tO ,Nu nă9 0)
c A*! p!4 6*bO 1Ž .X 0-
ƒ Luw A& tO ,Nu nă9 09
<‚ A*! p!4 c!q- 5^ d_6 c!;XS 1Ž 5-; D<‚š‚?-‚Y-‚cG 10
B A*! p!4 1!t6 2!q‡6 •;Xs
< A*! p!4 c!q- 5^ d_6 1Ž 2Uqyc c!;XS 5-6 11
= A*! p!4 2!ực !ậ 1Ž .X 12
> Luw A& tO ,Nu nă9 1(
? T†6 1*! p!4 0qzc 5^ d_6 1Ž .X D<?š << › <=G 1.
;=
@ Luw A& tO ,Nu nă9 10
Y A*! p!4 0E 5^ d_6 0( 6![ a;X/2 2o3 1Ž .X 16
\ Luw A& tO ,Nu nă9 1)
c A*! p!4 6*bO 1Ž .X 1-
ƒ Luw A& tO ,Nu nă9 19
<‚ A*! p!4 c!q- 5^ d_6c!;XS 1Ž 5-; D=‚š<?-<Y-<cG 20
WoQi"""""""""""""""""""Choản"""""""""""""""""""""
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
II AINH HHÍ THŠO Đ’N ĐœT HÀNG CỦA NHÀ N8•C
WoQi"""""""""""""""""""Choản"""""""""""""""""""""
< A*! p!4 c!q- 5^ d_6 1Ž 2Uqyc c!;XS 5-6 21
= A*! p!4 2!ực !ậ 1Ž .X 22
> Luw A& tO ,Nu nă9 2(
? T†6 1*! p!4 0qzc 5^ d_6 1Ž .X D=?š=< › ==G 2.
@ Luw A& tO ,Nu nă9 20
Y A*! p!4 0E 5^ d_6 0( 6![ a;X/2 2o3 1Ž .X 26
\ Luw A& tO ,Nu nă9 2)
c A*! p!4 6*bO 1Ž .X 2-
ƒ Luw A& tO ,Nu nă9 29
<‚ A*! p!4 c!q- 5^ d_6 c!;XS 1Ž 5-; D>‚š=? { =Y { =cG (0
WoQi"""""""""""""""""""Choản"""""""""""""""""""""
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
III AINH HHÍ Z‰ NN
WoQi"""""""""""""""""""Choản"""""""""""""""""""""
< A*! p!4 c!q- 5^ d_6 1Ž 2Uqyc c!;XS 5-6 (1
= A*! p!4 2!ực !ậ 1Ž .X (2
> Luw A& tO ,Nu nă9 ((
? T†6 1*! p!4 0qzc 5^ d_6 1Ž .X D>?š >< › >=G (.
@ Luw A& tO ,Nu nă9 (0
Y A*! p!4 0E 5^ d_6 0( 6![ a;X/2 2o3 1Ž .X (6
\ Luw A& tO ,Nu nă9 ()
;>
c A*! p!4 6*bO 1Ž .X (-
ƒ Luw A& tO ,Nu nă9 (9
<‚ A*! p!4 c!q- 5^ d_6 c!;XS 1Ž 5-; D?‚š >? { >Y - >cG .0
WoQi"""""""""""""""""""Choản"""""""""""""""""""""
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
IV AINH HHÍ Đ•$ T8 XZCB
WoQi"""""""""""""""""""Choản"""""""""""""""""""""
< A*! p!4 c!q- 5^ d_6 1Ž 2Uqyc c!;XS 5-6 .1
= A*! p!4 2!ực !ậ 1Ž .X .2
> Luw A& tO ,Nu nă9 .(
? T†6 1*! p!4 0qzc 5^ d_6 1Ž .X D?? š ?< › ?=G ..
@ Luw A& tO ,Nu nă9 .0
Y A*! p!4 0E 5^ d_6 0( 6![ a;X/2 2o3 1Ž .X .6
\ Luw A& tO ,Nu nă9 .)
c A*! p!4 6*bO 1Ž .X .-
ƒ Luw A& tO ,Nu nă9 .9
<‚ A*! p!4 c!q- 5^ d_6 c!;XS 1Ž 5-; D@‚ š ?? { ?Y- ?cG 00
WoQi"""""""""""""""""""Choản"""""""""""""""""""""
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
;?
/"šN ••- %•N" /"• ĐŸ S {¡N| Đ¢ N|"£ Qe–‹T TŒˆN
L'D6 %h'Pn NhT9 j<c T6Ku
9<c
ch6
9<c Nộ* d;6 c!*
jY
số
TGng Ngân sách nhà n!c NguMn
số @Mng
"L
NENN
gi,o
Xh!, /$
%h! đO /_i
hi$n
tC6
Ahác
• B C { ¤ | " 1 2 ( . 0 6
I- C!* !oạ2 0ộ6 <‚‚
1- Ch6 thqng Xu#]n 101
2- Ch6 Ahbng thqng
Xu#]n
102
II- C!* 2!io 0d 0p2
!.6 c•- N!. qyc
=‚‚
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
III- C!* dự 3 >‚‚
1- Ch6 5uPn >\ 7@ án (01
2- Ch6 th@c h6Cn 7@ án (02
IV- C!* 0I; 2q XZCB ?‚‚
1- Ch6 Xâ# >o4 .01
2- Ch6 th6&t S+ .02
(- Ch6 4h3 Ahác .0(
Cộ6
Ngày :::: tháng :::: nămf
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
;@
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MP; 5R ž‚=- <H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BNO CNO CHI TI&T AINH HHÍ HOhT ĐỘNG
Qu\RRRRRRRRRnă9RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
N6;} 1*! p!4: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Fơn v t!nh*:::::::::::::::::::::::::
A*! p!4
0qzc 5^ d_6 1Ž .X
AH 0E 5^ d_6
0( 6![ a;X/2 2o3
A*! p!4
6*bO 1Ž .X A*! p!4
L'D6 %h'Pn NhT9 C!Ÿ 2*s; %‚ %ố thAc nhận TGng số c!q- 5^
9<c t=!c %‚ Luw A& A6nh 4h3 %‚ Luw A& %‚ Luw A& d_6
ch6 chu#Kn nà# tO ,Nu ,Zc sU nà# tO ,Nu nà# tO ,Nu c!;XS
s2ng nă9 7<ng A‚ nà# nă9 nă9 1Ž 5-;
• B C { 1 2 ( . 0 6 ) - 9
Cộ6
Ngày ::::::::: tháng :::::::::năm :::::
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
1 P^, hZ t)n 9 1P^, hZ t)n 9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu 9
;A
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MP; 5R ž‚=- =H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BNO CNO CHI TI&T AINH HHÍ Z‰ NN
gu^::::::::::::năm::::::::::
T]n 7@ án:RRRRRRRRRRRRRRRRR9Y sốRRRRRRRRRRRRRRRRRRR thu:c chEng t=QnhRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAhJ6 ,NuRRRRRRRRRRRRRRRRRRA&t thhcRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CE 5u2n th@c h6Cn 7@ án:RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
TGng số A6nh 4h3 ,Zc 7u#Ct t'àn 7@ ánRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRsố A6nh 4h3 ,Zc 7u#Ct A‚ nà#RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Toạ*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA!obBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
I- T…NH H…NH AINH HHÍ
Fơn v t!nh*::::::::::::::::::::
]TT C!Ÿ 2*s; ME 5R AŽ
.X
T;€ 1/
2Q 0I; jO
T;€ 1/ 2Q 1!*
1!x* 0I;
• B C 1 2 (
< A*! p!4 c!q- 5^ d_6 1Ž 2Uqyc c!;XS 5-6 01
= A*! p!4 2!ực !ậ 02
> T†6 1*! p!4 0qzc 5^ d_6 D‚>š ‚< › ‚=G 0(
? A*! p!4 0E 5^ d_6 0( 6![ a;X/2 2o3 0.
@ A*! p!4 6*bO 00
Y A*! p!4 c!q- 5^ d_6 c!;XS 1Ž 5-; D‚Y š ‚>- ‚?- ‚@G 06
<B
II- CHI TI&T AINH HHÍ Z‰ NN ĐÃ ]˜ ZfNG Đn NGH' #$%&T TONN
]TT M_c T*S; O_c C!Ÿ 2*s; AŽ .X T;€ 1/ 2Q 0I; jO T;€ 1/ 2Q 1!* 1!x* 0I;
• B C { 1 2 (
III- TH$%&T MINH
j<c t6]uB n:6 7ung ngh6]n cứu thH' t6&n ,: ,Y 5u# ,+nh:RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
%hố6 >Zng cbng *6Cc 7@ án ,Y h'àn thành:RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Ngà#RRRRRRRRRRRRRthángRRRRRRRRRRRRRnă9RRRRRRRRRR
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
`%\B hk t]na `%\B hk t]na `%\B hk t]nB ,Tng 7Fua
<1
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MP; 5R ž‚=- >-H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BkNG ĐLI CHI&$ Z‰ TONN AINH HHÍ NG”N ]NCH ThI AHO BhC NHÀ N8•C
gu^*::::::::::: năm*:::::::::::::
Fơn v t!nh*::::::::::::
NhT9 {@ t'án {@ t'án g62' {@ t'án ,Zc Zự 2o3 0E U"2 Nộp 1!t* p!_c dự 2o3 Zự 2o3 Zự 2o3
L'D6 %h'Pn 9<c nă9 t=!c t='ng nă9 sU 7<ng @Cong due kế @Cong due kế ,[ !;~ cw lạ* x
ch6 cLn >D6 `%K cP SG sunga t='ng nă9 kT từ đGu năm kT từ đGu năm A!o ,ạc
• B C 1 2 ( Ž 1 i 2 ' i 6 j - 9Ž(-0i)--
Cộ6
X3c !ậ c•- A!o ,ạc Đd )[ 5^ d_6 6W 53c!
C( to)n C( to)n t0ư3ng Ngày::::tháng:::::năm:::::
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9 C( to)n t0ư3ng /h; t0ư3ng đơn vị
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
<7
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MP; 5R ž‚=- >,H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BkNG ĐLI CHI&$ T…NH H…NH ThM CNG
VÀ THANH TONN ThM CNG AINH HHÍ NG”N ]NCH ThI AHO BhC NHÀ N8•C
gu^ ::::năm ::::
Fơn v t!nh*:::::::::::::::
L'D6 %h'Pn NhT9 TD9 ứng rht tD9 ứng tD6 %B Th2nh t'án tD9 ứng TD9 ứng n:4 t=P
9<c N¥• {eN| cLn >D6
,Nu A‚
@Cong
kT
dky kế từ
đGu năm
@Cong
kT
dky kế từ
đGu năm
@Cong
kT
dky kế từ
đGu năm
TD9 ứng
cLn >D6 cuố6
A‚
• B C { 1 2 ( . 0 6 ) -Ž1i(-0-)
I- TạO J6 1!* c!q- 6*-o
dự 2o3
II- TạO J6 1!* c!q- 0•
0*(; 1*+ 2!-! 2o3
1- %6nh 4h3 h'Dt ,:ng
?:?- Pinh %h! th3Ing Juy)n
?:2- Pinh %h! khKng th3Ing
Juy)n
2- %6nh 4h3 thH' ,En ,[t
hàng c12 Nhà n!c
(- %6nh 4h3 7@ án
.- %6nh 4h3 ,Nu t }{CB
X3c !ậ c•- A!o ,ạc Đd )[ 5^ d_6 6W 53c!
C( to)n C( to)n t0ư3ng Ngày::::tháng:::::năm:::::
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9 C( to)n t0ư3ng /h; t0ư3ng đơn vị
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
<;
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MK; 5R B‚>- H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BNO CNO TH$` CHI HOhT ĐỘNG ]‰ NGHIỆH
VÀ HOhT ĐỘNG ]kN X$T` AINH ZOANH
#;FBBBBBBNjOBBBBBBB
Fơn v t!nh*:::::::::::::::::::::
]R CH™ TIg$ ME T†6 Chia 0a
TT 5R cộ6 Ho_t
động:::
Ho_t
động:::
Ho_t
động:::
• B C 1 2 ( .
< ]R c!s! l+c! 2!; ly !d c!* c!q-
p!W p!R* 1Ž 2Uqyc c!;XS 5-6 D•G
01
= T!; 2Uo6 1Ž 02
Luw A& tO ,Nu nă9 0(
> C!* 2Uo6 1Ž 0.
T='ng ,T:
- |6á *ốn hàng Sán 00
- Ch6 4h3 Sán hàngB ch6 4h3 5uPn >\ 06
- Thu& |T|T thH' 4hEng 4há4 t=@c t6&4 0)
Luw A& tO ,Nu nă9 0-
? C!s! l+c! 2!; ly !d c!* 1Ž .X
D‚ƒš ‚< › ‚= - ‚?G D•G
09
Luw A& tO ,Nu nă9 10
@ Nộp N]NN 1Ž .X 11
Luw A& tO ,Nu nă9 12
Y Nộp cKp 2Us 1Ž .X 1(
Luw A& tO ,Nu nă9 1.
\ B† 5;6 6;} 1*! p!4 1Ž .X 10
Luw A& tO ,Nu nă9 16
c TU4c! lập c3c a;€ 1Ž .X 1)
Luw A& tO ,Nu nă9 1-
ƒ ]R c!s! l+c! 2!; ly !d c!* c!q-
p!W p!R* 0/ c;R* 1Ž .X D•G D<ƒš‚ƒ-
<<-<>-<@-<\G
19
`œa N&u ch6 >!n hEn thu thQ gh6 số â9 7!6 hQnh thức gh6 t='ng ng'[c ,En `RRRRaR
Ngày :::: tháng :::: năm:::
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
<<
ME c!qd6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MK; 5R B‚?- H
Đd )[ ,3o c3oBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BNO CNO T…NH H…NH TŒNG` GIkM T]CĐ
Nă9RRRRRRRRRRRRRRRR
Fơn v t!nh*::::::::::::::
S - L'D6 tà6 sPn cố ,+nh ĐEn Số Tăng |6P9 Số
T - NhT9 tà6 sPn cố ,+nh *+ t3nh ,Nu nă9 t='ng nă9 t='ng nă9 cuố6 nă9
T số >Zng SL |T SL |T SL |T SL |T
• B C 1 2 ( . 0 6 ) -
I T]CĐ !v; !V!
1R1 Nhà cU2B *ật A6&n t=hc
- Nhà l
- Nhà /àm vi$c
-RRRRR
1R2 já# 9TcB th6&t S+
RRRRRRRRRRR
1R( /hEng t6Cn *ận tP6B
t=u#;n 78n
RRRRRRRRRRR
1R. Th6&t S+B 7<ng c< 5uPn >\
RRRRRRRRRRR
TSCĐ Ahác
II T]CĐ )t !V!
2R1 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
2R2 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Cộ6 • • • • •
Ngày :::: tháng :::: năm::f
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
<=
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MP; B‚@- H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BNO CNO ]L AINH HHÍ CH8A ]˜ ZfNG
ĐÃ #$%&T TONN NŒM T78•C CH$%•N ]ANG
Nă9 RRRRRRR
Fơn v t!nh*:::::::::::::::::::
*TT CH™ TIg$ MÃ ]L ]L TInN
• B C 1
I N6;Xs l*+;` )ậ2 l*+;` ct6 c_` d_6 c_
1
Số 7 nă9 t=!c chu#Kn s2ng
01
2 Số 4hát s6nh tăng t='ng nă9 02
( Số ,Y sU 7<ng t='ng nă9 0(
. Số 7 cLn >D6 cuố6 nă9 `01i 02 • 0(a B<
II G*3 2U[ 1!R* lqz6 ]CT T]CĐ
1
Số 7 nă9 t=!c chu#Kn s2ng
B=
2 Số 4hát s6nh tăng t='ng nă9 B>
( Số ,Y h'àn thành Sàn g62' t='ng nă9 0)
. Số 7 cLn >D6 cuố6 nă9 `00i 06- 0)a 0-
III G*3 2U[ 1!R* lqz6 XZCB
1
Số 7 nă9 t=!c chu#Kn s2ng
BA
2 Số 4hát s6nh tăng t='ng nă9 1B
( Số ,Y h'àn thành Sàn g62' t='ng nă9 11
. Số 7 cLn >D6 cuố6 nă9 `09 i 10 • 11a 12
Ngày::: tháng::: năm :::
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
<>
ME c!qd6: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MP; B‚Y- H
Đd )[ ,3o c3o: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
TH$%&T MINH BNO CNO TÀI CHÍNH
Nă9 RRRRRRR
I - T…NH H…NH TH‰C HIỆN NHIỆM Vf HÀNH CHÍNH` ]‰ NGHIỆH T7ONG NŒM
#X /@nh h@nh 4iên ch(, lao động, HuY lương
- Số CNIC cT 9[t ,&n ngà# (1/12: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Ngq6
T='ng ,T: "Z4 ,MngB thU *6Cc: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Ngq6
- Tăng t='ng nă9 : RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Ngq6
- |6P9 t='ng nă9 : RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Ngq6
- TGng 5uw >Eng th@c h6Cn cP nă9 : RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ĐMng
T='ng ,T: LEng hZ4 ,Mng: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ĐMng
!X /hAc hiện c)c chỉ tiêu c;a nhiệ2 v: cơ 4ản
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
II - CNC CH™ TIg$ CHI TI&T
Fơn v t!nh*::::::::::::::::::::
]TT
CH™ TIg$ ME 5R ]R dq
0I; jO
]R dq
c;R* jO
• B C 1 2
I - T*( ‚<
- T6;n 9[t tMn 5uw 02
- T6;n gU6 Ngân hàngB %h' SDc 0(
II - Vậ2 2q 2} 1!o <<
-
-
III - Nz p!b* 2!; =<
-
-
IV - Nz p!b* 2Ub ><
-
-
<?
III- T…NH H…NH TŒNG` GIkM CNC #$¡
]TT
CH™ TIg$
#;€ 1!i
2!qx6
#;€
p!"c lz*
#;€BBBB T†6 5R
• B 1 2 ( .
1 Số 7 ,Nu nă9
2 Số tăng t='ng nă9
( Số g6P9 t='ng nă9
. Số 7 cuố6 nă9
IV- T…NH H…NH TH‰C HIỆN NỘH NG”N ]NCH VÀ NỘH CH T7gN
]TT CH™ TIg$ ]R p!b* ộp ]R 0E ộp ]R cw p!b* ộp
A B 1 2 (
I Nộp 6W 53c!
- Thu& 9bn Sà6
- Thu& |T|T
- Thu& TN{N
- Thu& thu nhậ4 cá nhân
-BBBBBBBBBBBBB
II Nộp cKp 2Us
-
- RRRRRRRRRR
Cộng
<@
V- T…NH H…NH ]˜ ZfNG Z‰ TONN
{@
t'án
{@ t'án
g62' t='ng
TGng
7@
{@ t'án ,Y nhận {@
t'án
{@
t'án
Toạ* A!ob
Nộ* d;6
nă9 nă9 `%K cP t'án TGng Ngân sách nhà n!c NguMn S+ th@c
t=!c số ,6;u ,Zc số rht Nhận |h6 thu Ahác huf cLn >D6
chu#Kn
s2ng
chWnh tăngB
g6P9a
sU
7<ng
tO %h'
SDc
Spng >Cnh
ch6
gh6 ch6 J %h'
SDc
• B C 2 ( . 0 6 ) - 9 10
1- {@ t'án thu:c Ngân sách
nhà n!c
2- {@ t'án thu:c nguMn Ahác
<A
VI- NG$|N HHÍ` TỆ HHÍ CỦA N]NN Đ’N V' ĐÃ TH$ VÀ Đ8“C Đ• ThI
T7ANG T7kI CHI HHÍ DC!* 2*/2 2!io 2Q6 Toạ*` A!obG
1- NguMn 4h3B >C 4h3 nă9 t=!c ch2 sU 7<ng ,Zc 4hd4 chu#Kn s2ng nă9 n2#
2- NguMn 4h3B >C 4h3 thH' 7@ t'án ,Zc g62' t='ng nă9
(- NguMn 4h3B >C 4h3 ,Y thu *à gh6 tăng nguMn A6nh 4h3 t='ng nă9
.- NguMn 4h3B >C 4h3 ,Zc sU 7<ng t='ng nă9 `. Ž 1 i (a
0- NguMn 4h3B >C 4h3 ,Y sU 7<ng ,; ngh+ 5u#&t t'án
6- NguMn 4h3B >C 4h3 g6P9 t='ng nă9 `n:4 t=PB S+ thu hM6a
)- NguMn 4h3B >C 4h3 ch2 sU 7<ng ,Zc 4hd4 chu#Kn nă9 s2u `) Ž . • 0 • 6a
VII- T…NH H…NH TI&H NHoN AINH HHÍ DC!* 2*/2 2!io Toạ*` A!obG:
#$ %ố +hF, lệ +hF đZ thu +hải nộ+ R%RR nhưng đư*c đ7 lQi đơn vị
T='ng ,T:
- ĐY >à9 th1 t<c gh6 thuB gh6 ch6 ngân sách *à ,Zc gh6 tăng nguMn A6nh 4h3
- Ch2 >à9 th1 t<c gh6 thuB gh6 ch6 ngân sách *à ch2 ,Zc gh6 tăng nguMn A6nh 4h3
!$ /iền, hàng viện t0* 'h[ng hoàn lQi đZ ti(+ nhận t0ong '? đư*c +h\+ 4& sung ngu]n
'inh +hF
2:?- @imn, hàng vi$n tC6 %hi 5# án*
T='ng ,T:
- ĐY >à9 th1 t<c gh6 thuB gh6 ch6 ngân sách *à ,Zc gh6 tăng nguMn A6nh 4h3 h'Dt ,:ng
- Ch2 >à9 th1 t<c gh6 thuB gh6 ch6 ngân sách *à ch2 ,Zc gh6 tăng nguMn A6nh 4h3 h'Dt
,:ngR
2:2- @imn, hàng vi$n tC6 th-o ch3ơng tC]nh, 5# án*
T='ng ,T:
- ĐY >à9 th1 t<c gh6 thuB gh6 ch6 ngân sách *à ,Zc gh6 tăng nguMn A6nh 4h3 7@ án$
- ĐY >à9 th1 t<c gh6 thuB gh6 ch6 ngân sách *à ,Zc gh6 tăng nguMn A6nh 4h3 ,Nu t }{CB$
- Ch2 >à9 th1 t<c gh6 thuB gh6 ch6 ngân sách `Ch6 t6&t t6;nB hàng *6Cn t=Z 7cng ch' h'Dt
,:ng 7@ ánB h'Dt ,:ng ,Nu t }{CBa *à ch2 ,Zc gh6 tăng nguMn A6nh 4h3R
VIII- TH$%&T MINH
1- Nhmng cbng *6Cc 4hát s6nh ,:t XuFt t='ng nă9:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
2- Ngu#]n nhân c12 các S6&n ,:ng tăngB g6P9 s' *!6 7@ t'ánB s' *!6 nă9
t=!c:RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
IX- NHoN X¢T VÀ AI&N NGH'
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Ngày :::: tháng :::: năm f
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
=B
!"!$ =Vu 4)o c)o tài chFnh )+ 9:ng cho c)c đơn vị '( to)n cN+ I, II
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MP; 5R B‚=£CT- H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BNO CNO T„NG H“H T…NH H…NH AINH HHÍ
VÀ #$%&T TONN AINH HHÍ ĐÃ ]˜ ZfNG
Năm::::::::::::
HH•N I- T„NG H“H T…NH H…NH AINH HHÍ
T†6 5R ^ơn vị _ ^ơn vị `
NG$|N AINH HHÍ jY Ngân sách nhà n!c Ngân sách nhà n!c Ngân sách nhà n!c
STT số
T†6
5R
@Mng NSNN
Xh!,
/$%h! hi$n
NguMn
Ahác TGng @Mng NENN
Xh!,
/$ hi$n
NguMn
Ahác TGng @Mng NENN
Xh!, /$
%h! hi$n
NguMn
Ahác
CH™ TIg$
"L gi,o đO /_i tC6 số "L gi,o %h!
đO /_i
tC6 số "L gi,o đO /_i tC6
• B C
1 2 ( . 0 6 ) - 9 10 11 12 1( 1. 10 16 1) 1-
I AINH HHÍ HOhT ĐỘNG
WoQi"""""""""""""""Choản""""""""""""
A A*! p!4 2!q‡6 •;Xs
1 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng nă9
t=!c chu#Kn s2ng
01
2 %6nh 4h3 th@c nhận nă9 n2# 02
( TGng A6nh 4h3 ,Zc sU 7<ng
nă9 n2#
`0(Ž 01 i 02a
0(
. %6nh 4h3 ,Y sU 7<ng ,; ngh+
5u#&t t'án nă9 n2#
0.
0 %6nh 4h3 g6P9 nă9 n2# 00
6 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng
chu#Kn nă9 s2u
`06Ž 0( • 0.- 00a
06
=1
B A*! p!4 1!t6 2!q‡6
•;Xs
1 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng nă9
t=!c chu#Kn s2ng
0)
2 %6nh 4h3 th@c nhận nă9 n2# 0-
( TGng A6nh 4h3 ,Zc sU 7<ng
nă9 n2# `09 Ž 0) i 0-a
09
. %6nh 4h3 ,Y sU 7<ng ,; ngh+
5u#&t t'án nă9 n2#
10
0 %6nh 4h3 g6P9 nă9 n2# 11
6 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng
chu#Kn nă9 s2u
`12 Ž 09 • 10 - 11a
12
do_i:::::::::::::::Pho.n::::::::::::
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
II AINH HHÍ THŠO Đ’N ĐœT
HÀNG CỦA NHÀ N8•C
WoQi"""""""""""""""Choản""""""""""""
1 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng nă9
t=!c chu#Kn s2ng
1(
2 %6nh 4h3 th@c nhận nă9 n2# 1.
( TGng A6nh 4h3 ,Zc sU 7<ng
nă9 n2# `10 Ž 1( i 1.a
10
. %6nh 4h3 ,Y sU 7<ng ,; ngh+
5u#&t t'án nă9 n2#
16
0 %6nh 4h3 g6P9 nă9 n2# 1)
6 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng
chu#Kn nă9 s2u
`1- Ž 10 • 16 - 1)a
1-
do_i:::::::::::::::Pho.n::::::::::::
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
=7
III AINH HHÍ Z‰ NN
do_i:::::::::::::::Pho.n::::::::::::
1 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng nă9
t=!c chu#Kn s2ng
19
2 %6nh 4h3 th@c nhận nă9 n2# 20
( TGng A6nh 4h3 ,Zc sU 7<ng
nă9 n2# `21 Ž 19 i 20a
21
. %6nh 4h3 ,Y sU 7<ng ,; ngh+
5u#&t t'án nă9 n2#
22
0 %6nh 4h3 g6P9 nă9 n2# 2(
6 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng
chu#Kn nă9 s2u
`2. Ž 21 • 22 - 2(a
2.
do_i:::::::::::::::Pho.n::::::::::::
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
IV AINH HHÍ Đ•$ T8 XZCB
do_i:::::::::::::::Pho.n::::::::::::
1 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng nă9
t=!c chu#Kn s2ng
20
2 %6nh 4h3 th@c nhận nă9 n2# 26
( TGng A6nh 4h3 ,Zc sU 7<ng
nă9 n2# `2) Ž 20 i 26a
2)
. %6nh 4h3 ,Y sU 7<ng ,; ngh+
5u#&t t'án nă9 n2#
2-
0 %6nh 4h3 g6P9 nă9 n2# 29
6 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng
chu#Kn nă9 s2u
`(0 Ž 2) • 2- - 29a
(0
do_i:::::::::::::::Pho.n::::::::::::
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
=;
/"šN ••- %•N" /"• ĐŸ S {¡N| Đ¢ N|"£ Qe–‹T TŒˆN
T†6 5R Đd )[ A
N!eO T*S; jY Ngân sách nhà n!c Ngân sách nhà n!c BBB
Toạ* A!ob O_c M_c O_c Nộ* d;6 c!* số
TGng @Mng NENN
Xh!,
/$ hi$n
NguMn
TGng @Mng NENN
Xh!,
/$ hi$n
N6;}
c!*
số "L gi,o %h!
đO /_i
tC6 Ahác số "L gi,o %h!
đO /_i
tC6 Ahác
• B C { ¤ | " 1 2 ( . 0 6 ) - 9 10 11 12 1(
I- C!* !oạ2 0ộ6 <‚‚
1- Ch6 thqng Xu#]n 101
2-Ch6 Ahbng thqng
Xu#]n
102
II- C!* 2!io 0d 0p2
!.6 c•- N!. qyc
=‚‚
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
III- C!* dự 3 >‚‚
1- Ch6 5uPn >\ 7@ án (01
2- Ch6 th@c h6Cn 7@ án (02
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
III- C!* 0I; 2q XZCB ?‚‚
1- Ch6 Xâ# >o4 .01
2- Ch6 th6&t S+ .02
(- Ch6 4h3 Ahác .0(
Cộ6
Ngày :::: tháng :::: nămf
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n9 1P^, hZ t)n, đNng 5Bu9
=<
ME c!qd6:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MP; B‚>£CT-H
Đd )[ ,3o c3o:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BNO CNO T„NG H“H TH$` CHI HOhT ĐỘNG ]‰ NGHIỆH VÀ
HOhT ĐỘNG ]kN X$T` AINH ZOANH
Nă9 RRRRRRRRRRRRR
Fơn v t!nh*::::::::::::::::
]R
TT
CH™ TIg$ jY
số
{@
t'án
Th@c
h6Cn
S' sánh
th@c
h6Cn/
7@ t'án
`¦a
Số tu#Ct ,ố6
`2- 1a
Tăng
`ia
|6P9
`-a
A B C 1 2 ( . 0
1 Số ch]nh >Cch thu >!n hEn ch6 ch2
4hân 4hố6 nă9 t=!c chu#Kn s2ng
`œa
01
2 Thu t='ng nă9 02
( Ch6 t='ng nă9 0(
J Chênh lệch thu l1n hơn chi
OaJb a# c a! $ aGP OUP
aJ
0 N:4 NSNN 00
6 N:4 cF4 t=]n 06
) BG sung nguMn A6nh 4h3 0)
- T=3ch >ậ4 các 5uw 0-
B %ố chênh lệch thu l1n hơn chi
chưa +hTn +hối đ(n cuối nI2 OUP
OaBbaJ$a.$aS$ad$a>P
aB
`œa N&u ch6 >!n hEn thu thQ gh6 số â9 7!6 hQnh thức gh6 t='ng ng'[c ,En `RRRRaR
Ngày :::::tháng :::::Năm::::::::
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
`%\B hk t]na `%\B hk t]na `%\B hk t]nB ,Tng 7Fua
==
ME c!qd6: ¤¤¤¤BBBB MP; B‚?£CT-H
Đd )[ ,3o c3o: ¤¤¤BB `B2n hành thH' QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ME 0d )[ ]ZN]: ¤¤BB ngà# (0/(/2006 c12 B: t=Jng BTCa
BNO CNO T„NG H“H #$%&T TONN NG”N ]NCH
VÀ NG$|N AHNC CỦA Đ’N V'
Năm*::::::::::::
] ME T†6 C!*- U-
TT CH™ TIg$ 5R 5R do_i,
kho.
n
do_i,
kho.n
y
• B C 1 2 ( .
I A*! p!4 c!q- 5^ d_6 ). dự 2o3 jO
2Uqyc 0qzc p!¥p c!;XS 5-6 jO -X
D<‚ š << › <?G
10
# Rgu]n R%RR O## b #! c #GP 11
2 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng 12
. {@ t'án ch2 =ht cLn J %h' BDc 1(
G Rgu]n 'h)c 1.
. T='ng ,T: NguMn 4h3B >C 4h3 c12 NSNN ,Zc
,K >D6 t=2ng t=P6 ch6 4h3
10
II Zự 2o3 0qzc 6*-o 2Uo6 jO D<Y š <\ › <cG 16
# Rgu]n R%RR 1)
! Rgu]n 'h)c 1-
( T='ng ,T: NguMn 4h3B >C 4h3 c12 NSNN ,Zc
,K >D6 t=2ng t=P6 ch6 4h3
19
III T†6 5R 0qzc 5^ d_6 2Uo6 jO
D=‚ š =< › ==G
20
# Rgu]n R%RR O!#b ## c #dP 21
! Rgu]n 'h)c O!! b #J c #>P 22
( T='ng ,T: NguMn 4h3B >C 4h3 c12 NSNN ,Zc
,K >D6 t=2ng t=P6 ch6 4h3
2(
IV A*! p!4 0E !ậ D=? š =@ › =YG 2.
# Rgu]n R%RR 20
! Rgu]n 'h)c 26
( T='ng ,T: /h3B >C 4h3 c12 NSNN ,Zc ,K >D6
t=2ng t=P6 ch6 4h3
2)
=>
V A*! p!4 0E 5^ d_6 0( 6![ a;X/2 2o3
D=c š =ƒ › >‚G
2-
# Rgu]n R%RR 29
! Rgu]n 'h)c (0
( T='ng ,T: /h3B >C 4h3 c12 NSNN ,Zc ,K >D6
t=2ng t=P6 ch6 4h3
(1
VI A*! p!4 6*bO Dộp 2UbG D>=š >> › >?G (2
# Rgu]n R%RR Onộ+ t0ả, 4ị thu h]iP ((
= Rgu]n 'h)c (.
VII A*! p!4 c!q- 5^ d_6 ). dự 2o3 jO -X
c!q- U"2 0( 6![ c!;XS 5-6 jO 5-;
D>@ š >Y › >ƒG
(0
# Rgu]n R%RR OGS b Gd c G>P (6
2 %6nh 4h3 ch2 sU 7<ng ()
( {@ t'án ch2 =ht cLn J %h' BDc (-
J Rgu]n 'h)c (9
0 T='ng ,T: NguMn 4h3B >C 4h3 c12 NSNN ,Zc
,K >D6 t=2ng t=P6 ch6 4h3
.0
Ngày :::::tháng :::::Năm::::::::
N6q‡* lập ,*S; A/ 2o3 2Uqx6 T!• 2Uqx6 0d )[
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
=?

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->