P. 1
Bai Tap Cap So Cong Cap So Nhan

Bai Tap Cap So Cong Cap So Nhan

|Views: 81|Likes:
Được xuất bản bởitamleduc1810dn

More info:

Published by: tamleduc1810dn on May 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2011

pdf

text

original

Bµi tËp: d·y sè _ cÊp sè céng _ cÊp sè nh©n

(ndt_thptqt)
Bai 1: Dïng ph¬ng ph¸p quy n¹p chøng minh c¸c mÖnh ®Ò sau ®óng
víi n N
*
" Î


! ! ! !
!
" 1#" 1#
1#1 ! $$$
%
" 1#
#1 ! $$$
&
!#" ! ' # !
&# ( " #

n n
n
n n n
n
n n
n
n n n
a b a b
Choa b cmr
) )
) ) ) ) *
)
) ) ) ) *
) )
) )
) + ,
-
B.i : /h0 12y s3 "u
n
# víi

1
1 4 1

n n
n
5
* ) " +
a) /-6

1
1 4 1

n n
n
5
* ) " +
7# /-6 12y s3 8. gi9m v. 7: ch;n<
B.i !: /h0 a474c 8=p >h.nh c?p s3 c@ng$ /mA
1 1
b c b a a c
) *
) ) )
B.i &: /h0 a474c41 8=p >h.nh c?p s3 nhBn cmA:
! !
! ! !
! ! !

1# " # " #
1 1 1
# " #
!#" # " #" #
ab bc ca abc a b c
a b c a b c
a b c
ab bc cd a b c b c d
) ) * ) )
) ) * ) )
) ) * ) ) ) )
B.i ': /h0
1
C C
b a b b c
¸
5 5
/mA a474c 8=p >h.nh c?p s3 nhBn$
Bai % : -@> c?p s3 c@ng cD 11 s3 h¹ng$ EFng c¸c s3 h¹ng 8. 1G%$ HiÖu
s3 h¹ng cu3i v. ®Iu 8. !($ EJm c?p s3 ®D<
B.i G: EJm ! s3 h¹ng 8iKn >iLp cMa c?p s3 nhBn 7iL> >Fng cMa chóng
8. 1& v. >Nch 8. %&$
B.i O: /mA ®iÒu PiÖn cIn v. ®M ®Q

4 4 a b c >¹0 >h.nh c?p s3 c@ng 8. !
s3
1 1 1
C C
b c c a a b ) ) )
8=p >h.nh c?p s3 c@ng<
B.i R: S@ 1.i c474a c¸c c¹nh cMa >am gi¸c TB/ vuUng >¹i T >hV0 >hø >W
8=p >h.nh c?p s3 nhBn$ EJm cUng 7@i cMa c?p s3 ®D<
B.i 1(: /h0 a ) 7 ) c * !($ a474c 8=p >h.nh c?p s3 c@ng$ 74a4c 8=p
>h.nh c?p s3 nhBn$ EJm a474c <
B.i 1(: X3 ®0 & gDc cMa >ø gi¸c 8Yi 8=p >h.nh c?p s3 nhBn4 7iL> gDc 8ín
nhB> g?p O 8In gDc nhZ nh?>$ Eim s3 ®0 cMa & gDc ®D<
B.i 11: [i\a v. 1&'O ®;> >hKm ' s3 n\a ®Q ®]c c?p s3 nhBn$
EJm ' s3 ®D<
B.i 1: /h0 12y s3
1
1
1
" #:
! 4 1
n
n n

n
)
^
* ï
ï
í
ï
* ) +
ï]
a) /høng minh 12y
" #: 1
n n n
! ! * )
8. c?p s3 nhBn$
b) EJm s3 h¹ng >Fng qu¸>
n

>hV0 n<
B.i 1!: /h0 p>:

! ( " m" m 5 ) 5 * $ EJm m ®Q p> cD nghiÖm a47 v.
%4a47 8=p >h.nh c?p s3 c@ng$
B.i 1&: _¸c ®:nh m ®Q p> sau cD ! nghiÖm 8=p >h.nh c?p s3 c@ng:
!
!
# ! (
# ! " &# R (
a " " m" m
b " m" mm " m m
5 ) ) ) *
5 ) 5 ) 5 *
B.i 1': _¸c ®:nh m ®Q p> sau cD & nghiÖm 8=p >h.nh c?p s3 c@ng:
&
&
&
# (
# " 1# 1 (
# " 1# 1 (
a " m"
b " m " m
c m" m " m
) ) *
5 ) ) ) *
5 5 ) 5 *
B.i 1%: ENnh c¸c >Fng sau:
`
1
! &
! RR
'
! RR
%
! RR
G
O R
1(( R
'' %( %' $$$ O'' % 1O $$$ 1!1
1 & 1% $$$ %''!% ! 1' G' $$$ 11G1OG'
1 $ !$ &$ $$$ 1(($
1 $! !$! &$! $$$ 1(($!
1 &$ G$ 1($ $$$ OO$
R RR RRR $$$ RR$$$R
so
# #
# #
#
#
#
# #
* ) ) ) ) * ) ) ) )
* ) ) ) ) * 5 ) 5 )
* ) ) ) ) )
* ) ) ) ) )
* ) ) ) ) )
* ) ) ) )
`
1(( 1

1(

11
1 11 111 $$$ 11$$$1
1 1 1
$$$
$$$
so
n
n
n n
n n
# " " "
" " "
a b a b a b
#
ab a b a b
* ) ) ) )
F a F a F a
\ \ \ b b b
* ) ) ) ) ) ) \ \ \
b b b
\ \ \
b b b
3 ø 3 ø 3 ø
) ) )
* ) ) )
B.i 1G: /h0 a474c 8. ®@ 1.i ! c¹nh cMa >am gi¸c TB/ >hV0 >hø >W 8=p
>h.nh c?p s3 c@ng$ /-6:
# sin sin sin
1
# >an $>an
!
a $ C B
$ C
b
) *
*
B.i 1O: /h0 >am gi¸c TB/ cD ! gDc T4B4/ >h09 m2n:

!sin
sin $sin
"1 c0s #
C
$ B
C
*
)
$ /-6 ®@ 1.i ! c¹nh cMa >am gi¸c 8=p >h.nh c?p
s3 c@ng<
B.i 1R: Eam gi¸c TB/ cD s3 ®0 ! gDc 8=p >h.nh c?p s3 c@ng v. >h09
m2n:
! !
sin sin sin

$ B C
)
) ) *
a# ENnh c¸c gDc cMa >am gi¸c TB/<
b) /h0 naa chu vi p * '($ ENnh c¸c c¹nh cMa >am gi¸c<
B.i (: /h0 >am gi¸c TB/ cD ! gDc T4B4/ 8=p >h.nh c?p s3 nhBn víi
cUng 7@i q * $
a# ENnh c¸c gDc cMa >am gi¸c TB/<
b) /mA

1
* c0s c0s c0s
O
'
* c0s c0s c0s
&
$ B C
$ B C
*5
) ) *

3m + 2m .23 + .2+ 7.1)x2 + m. +1171875 S5 = 1+ 2..+11.9 { 100so9 2 2 S9 = 1+11+111+ .15+ 75..1= 0 x Bµi 16: TÝnh c¸c tæng sau: S = 55+ 60+ 65+ .. CMR ®é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c lËp thµnh cÊp 2(1+ cosC) sè céng? Bµi 19: Tam gi¸c ABC cã sè ®o 3 gãc lËp thµnh cÊp sè céng vµ tho¶ m·n: 3+ 3 sin A + sin B + sinC = 2 a) TÝnh c¸c gãc cña tam gi¸c ABC? S = 11 ... Bµi 14: X¸c ®Þnh m ®Ó pt sau cã 3 nghiÖm lËp thµnh cÊp sè céng: a) x3 .+ 288.2 + 4.+ 65536 2 3 S4 = 3. T×m m ®Ó pt cã 2 nghiÖm a..+ n n ab ab ab Bµi 17: Cho a.299 S6 = 1+ 2..4)x + 9m .2(m+1)x2 + 2m+1= 0 c) m 4 ..+ 99. n ³ 1 ï î a) Chøng minh d·y (vn ) : vn = un +1 lµ cÊp sè nh©n.32 + 4..33 + ...+100..C tho¶ m·n: 3sin2 C sin A.3+ 3.c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c ABC theo thø tù lËp a) sin A + sinC = 2sin B thµnh cÊp sè céng...b.2 + . +13122 1 S3 = 1+ 4+16+ . CMR: A C 1 b) tan ...2 = 0 ..a.399 S7 = 1+ 4.B. + 855 S2 = 2+ 6+18+ .3x2 + m + 2+ m= 0 x 2 b) x3 ..+çxn + n ÷ ÷ ç ÷ ÷ ç ç 10 ÷ ç ÷ ÷ ç ç è è xø è x ø x ø a+ b a2 + b2 an + bn + 2 2 + .1 { 100so1 2 æ 1ö æ æ 1ö 1ö S = çx + ÷ +çx2 + 2 ÷ + .b vµ x 6.m= 0 x ( Bµi 15: X¸c ®Þnh m ®Ó pt sau cã 4 nghiÖm lËp thµnh cÊp sè céng: a)2x4 + m 2 + 2 = 0 x b) x4 ..b lËp thµnh cÊp sè céng..ì u =1 ï 1 Bµi 12: Cho d·y sè (un ): ï í ï un+1 = 3un + 2.. b) T×m sè h¹ng tæng qu¸t un theo n? 2 Bµi 13: Cho pt: x2 ..2+ 3.tan = 2 2 3 Bµi 18: Cho tam gi¸c ABC cã 3 gãc A..22 +10.+100....2(m..3m 2 + 2m m.sin B = .299 S8 = 9+ 99+ 999+ .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->