Bµi tËp: d·y sè _ cÊp sè céng _ cÊp sè nh©n

(ndt_thptqt)

Bai 1: Dïng ph¬ng ph¸p quy n¹p chøng minh c¸c mÖnh ®Ò sau ®óng
víi " n Î N *
n(n+1)(2n+1)
1)12 + 22 + 32 + ...+ n2 =
6
2
n (n+1)2
2)13 + 23 + 33 + ...+ n3 =
4
3
2
3)(n + 3n + 5n)M3
a+ b n an + bn
4) Choa+ b ³ 0cmr (
) £
2
2
1
Bµi 2: Cho d·y sè (un) víi un = 1+ n- 2 , " n ³ 1
2
a) CMR un = 1+

1
, " n³ 1
2
n- 2

b) CMR d·y sè lµ gi¶m vµ bÞ chÆn?
Bµi 3: Cho a,b,c lËp thµnh cÊp sè céng. Cmr

1

b+ c
Bµi 4: Cho a,b,c,d lËp thµnh cÊp sè nh©n cmr:
1) (ab+ bc + ca)3 = abc(a + b+ c)3
1 1 1
2) ( 3 + 3 + 3 )a2b2c2 = a3 + b3 + c3
a
b c
3)(ab+ bc + cd)2 = (a2 + b2 + c2 )(b2 + c2 + d2 )
Bµi 5: Cho ¸

+

1
b+ a

2 1 2
; ;
Cmr a,b,c lËp thµnh cÊp sè nh©n.
b- a b b- c

=

2
a+ c

Bai 6 : Mét cÊp sè céng cã 11 sè h¹ng. Tæng c¸c sè h¹ng lµ 176. HiÖu
sè h¹ng cuèi vµ ®Çu lµ 30. T×m cÊp sè ®ã?
Bµi 7: T×m 3 sè h¹ng liªn tiÕp cña cÊp sè nh©n biÕt tæng cña chóng
lµ 14 vµ tÝch lµ 64.
Bµi 8: Cmr ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó a2, b2, c2 t¹o thµnh cÊp sè céng lµ 3
1
1
1
;
;

lËp thµnh cÊp sè céng?
b+ c c + a a + b
Bµi 9: §é dµi c,b,a c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A theo thø tù
lËp thµnh cÊp sè nh©n. T×m c«ng béi cña cÊp sè ®ã?
Bµi 10: Cho a + b + c = 30. a,b,c lËp thµnh cÊp sè céng. b,a,c lËp
thµnh cÊp sè nh©n. T×m a,b,c ?
Bµi 10: Sè ®o 4 gãc cña tø gi¸c låi lËp thµnh cÊp sè nh©n, biÕt gãc lín
nh©t gÊp 8 lÇn gãc nhá nhÊt. Tim sè ®o cña 4 gãc ®ã?
Bµi 11: Gi÷a 2 vµ 1458 ®Æt thªm 5 sè n÷a ®Ó ®îc cÊp sè nh©n.
T×m 5 sè ®ã?

299 S8 = 9+ 99+ 999+ .1)x2 + m.33 + .2 + 4. b) T×m sè h¹ng tæng qu¸t un theo n? Bµi 13: Cho pt: x2 ..tan = 2 2 3 Bµi 18: Cho tam gi¸c ABC cã 3 gãc A.+ 65536 2 S4 = 3.299 S6 = 1+ 2.4)x + 9m2 ..+ 99.. +1171875 3 S5 = 1+ 2.b.ìï u1 = 1 Bµi 12: Cho d·y sè (un ): ïí ïïî un+1 = 3un + 2...32 + 4.a.+100..22 +10..3mx + 2m2 .+ 288.C tho¶ m·n: 3sin2 C sin A..1 { 100so1 2 æ 1ö æ2 1 ö æn 1 ö S10 = ç x+ ÷ +ç x + 2÷ + .9 { 100so9 2 2 S9 = 1+11+111+ ..b lËp thµnh cÊp sè céng.+100.sin B = . T×m m ®Ó pt cã 2 nghiÖm a..2 + .2 = 0 . CMR ®é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c lËp thµnh cÊp 2(1+ cosC) sè céng? Bµi 19: Tam gi¸c ABC cã sè ®o 3 gãc lËp thµnh cÊp sè céng vµ tho¶ m·n: 3+ 3 sin A + sin B + sinC = 2 a) TÝnh c¸c gãc cña tam gi¸c ABC? S11 = . n ³ 1 a) Chøng minh d·y (vn ) : vn = un +1 lµ cÊp sè nh©n... Bµi 14: X¸c ®Þnh m ®Ó pt sau cã 3 nghiÖm lËp thµnh cÊp sè céng: a) x3 .1= 0 Bµi 16: TÝnh c¸c tæng sau: S1 = 55+ 60+ 65+ . + 855 S2 = 2+ 6+18+ ....m= 0 Bµi 15: X¸c ®Þnh m ®Ó pt sau cã 4 nghiÖm lËp thµnh cÊp sè céng: a)2x4 + mx2 + 2 = 0 b) x4 .+ n n ab ab ab Bµi 17: Cho a.2(m.. CMR: A C 1 b) tan ..c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c ABC theo thø tù lËp a) sin A + sinC = 2sin B thµnh cÊp sè céng.3x2 + mx + 2+ m= 0 b) x3 .... +13122 S3 = 1+ 4+16+ .3mx2 + 2m(m.15+ 75.+ç x + n÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ÷ ÷ ÷ ç ç ç è è xø è x ø x ø a+ b a2 + b2 an + bn + 2 2 + ....399 S7 = 1+ 4..2+ 3..+11.2+ 7..B.3+ 3.b vµ 6.2(m+1)x2 + 2m+1= 0 c) mx4 ..23 + .

b) Cho nöa chu vi p = 50.B. a) TÝnh c¸c gãc cña tam gi¸c ABC? 1 * cos A cosB cosC =8 b) Cmr 5 * cos2 A + cos2 B + cos2 C = 4 . TÝnh c¸c c¹nh cña tam gi¸c? Bµi 20: Cho tam gi¸c ABC cã 3 gãc A.C lËp thµnh cÊp sè nh©n víi c«ng béi q = 2.