Trình tự quản lý dự ánSửa đổi

Từ Kết Cấu Wiki
Mục lục
[hiện]

sửaTrình

tự thực hiện [1]

1.Khảo sát xây dựng tìm địa điểm xây dựng ,tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc.
2.Lựa chọn nhà thầu lập báo cáo đầu tư .
3.Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình.
4.Trình báo cáo đầu tư để xin giấy phép đầu tư.
5.Thi tuyển kiến trúc chọn phương án kiến trúc.
6.Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình.
7.Lập dự án đầu tư.
8.Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư.
9.Thành lập ban quản lý dự án hoặc thuê tư vấn.
10.Xin giấy phép xây dựng.
11.Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng.
12.Lập thiết kế các bước tiếp theo.
13.Tổ chức thẩm định thiết kế kiến trúc, thiết kế bản vẽ thi công.
14.Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình.
15.Lựa chọn tư vân giám sát , tư vấn chứng nhận chất lượng , theo điều 28 ND209
16.Thi công xây dựng công trình.
17.Nghiệm thu.
18. Thanh quyết toán với nhà thầu.
19.Quyết toán vốn đầu tư xây dựng.
20.Bàn giao công trình.
21.THeo dõi đôn đốc nhà thầu trong công tác bảo hành công trình.
22.Thực hiện bảo trì công trình.
sửaMẫu

hồ sơ quản lý [2]

Dự án công trình:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Địa điểm xây dựng: ..................................................................................................................

phân tích đánh giá HS dự thầu. phân tích đánh giá HS dự thầu.nhiệm vụ khảo sát TK BVTC Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát TK BVTC Hợp đồng khảo sát công trình bước TK BVTC Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát TK BVTC Thanh lý hợp đồng khảo sát bước TK BVTC Hồ sơ thiết kế BVTC (tổng dự toán/dự toán) Biên bản nghiệm thu Hồ sơ TK BVTC Thanh lý hợp đồng lập hồ sơ TK BVTC Hợp đồng thẩm tra thiết kế BVTC Kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC Tờ trình thẩm định – phê duyệt HS thiết kế BVTC Kết quả thẩm định HS thiết kế BVTC Quyết định phê duyệt HS thiết kế BVTC III/ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU Tờ trình xin chỉ định lập HS mời thầu. Hợp đồng lập HS mời thầu.Số Ngày / Nội dung VBản tháng I/ BƯỚC LẬP DỰ ÁN Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tờ trình xin chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT Quyết định chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT Hợp đồng lập dự án ĐT XDCT Thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình Chứng chỉ Quy hoạch Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát bước lập TK cơ sở Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát bước TK CS Đề cương . phân tích đánh giá HS DT Ghi chú .nhiệm vụ khảo sát Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát Hợp đồng khảo sát công trình bước lập thiết kế cơ sở Kết quả khảo sát CT bước lập TK cơ sở Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát Thanh lý hợp đồng khảo sát XD Hồ sơ: Thuyết minh dự án .thiết kế cơ sở Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Kết quả thẩm định dự án Quyết định phê duyệt dự án II/ BƯỚC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Tờ trình xin chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công Quyết định chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công Hợp đồng lập HS thiết kế bản vẽ thi công Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát TK BVTC Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát TK BVTC Đề cương . Quyết định chỉ định lập HS mời thầu.thiết kế cơ sở Biên bản nghiệm thu HS lập dự án (thiết kế cơ sở) Biên bản thanh lý hợp đồng HS lập dự án Thẩm duyệt PCCC Đánh giá tác động môi trường Tờ trình thẩm định dự án .

Lập HS mời thầu Biên bản nghiệm thu HS mời thầu Thanh lý hợp đồng HS mời thầu Lập kế hoạch tổ chức đấu thầu Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Tờ trình xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế (nếu có) Quyết định phê duyệt xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế Tờ trình thẩm định . Thanh lý hợp đồng giám sát kỹ thuật thi công Thanh lý HĐ kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp Thanh lý HĐ Quản lý dự án. tiến độ theo Luật Xây dựng.phê duyệt HS mời đấu thầu Kết quả thẩm định HS mời đấu thầu Quyết định phê duyệt HS mời đấu thầu Thông báo mời thầu Thư mời thầu Tổ chức bán HS mời đấu thầu Quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu Biên bản đóng thầu. mở thầu Tổ chức đấu thầu Tổ chức xét thầu Biên bản lượt danh sách ngắn Biên bản xét thầu bằng thang điểm hoặc đạt – không đạt Biên bản kiểm tra lỗi số học Tờ trình thẩm định – phê duyệt kết quả đấu thầu Kết quả thẩm định kết quả đấu thầu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu Thông báo trúng thầu IV/ GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp Quyết định cử cán bộ chủ chốt tại công trình Tờ trình xin chỉ định giám sát công trình Quyết định cử cán bộ giám sát Hợp đồng giám sát kỹ thuật thi công Khởi công. mở nhật ký CT. quản lý kỹ thuật. . tổ chức thi công. nghiệm thu.