P. 1
Trình tự quản lý dự ánSửa đổi

Trình tự quản lý dự ánSửa đổi

|Views: 50|Likes:
Được xuất bản bởiviva2201

More info:

Published by: viva2201 on May 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2011

pdf

text

original

Trình tự quản lý dự ánSửa đổi

Từ Kết Cấu Wiki
Mục lục
[hiện]
sửaTrình tự thực hiện
[1]
1.Khảo sát !" dựn# tì$ %&' %i($ !" dựn# )t* ch+c thi tu"(n thiết kế kiến tr,c.
-..ự' ch/n nh0 th1u l23 4áo cáo %1u t5 .
6..23 4áo cáo %1u t5 !" dựn# c7n# trình.
8.Trình 4áo cáo %1u t5 %( in #iấ" 3h93 %1u t5.
:.Thi tu"(n kiến tr,c ch/n 3h5;n# án kiến tr,c.
<..23 4áo cáo %1u t5 !" dựn# c7n# trình.
=..23 dự án %1u t5.
>.Th?$ %&nh 3h@ du"ệt dự án %1u t5.
A.Th0nh l23 4'n quản lý dự án hoBc thu@ t5 Cấn.
1D.Ein #iấ" 3h93 !" dựn#.
11..ự' ch/n nh0 th1u khảo sát !" dựn#.
1-..23 thiết kế các 45Fc tiế3 thGo.
16.T* ch+c th?$ %&nh thiết kế kiến tr,c) thiết kế 4ản CH thi c7n#.
18..ự' ch/n nh0 th1u thi c7n# !" dựn# c7n# trình.
1:..ự' ch/n t5 C!n #iá$ sát ) t5 Cấn ch+n# nh2n chất l5In# ) thGo %iJu -> KL-DA
1<.Thi c7n# !" dựn# c7n# trình.
1=.K#hiệ$ thu.
1>. Th'nh qu"ết toán CFi nh0 th1u.
1A.Mu"ết toán CNn %1u t5 !" dựn#.
-D.O0n #i'o c7n# trình.
-1.TPGo dQi %7n %Nc nh0 th1u tron# c7n# tác 4ảo h0nh c7n# trình.
--.Thực hiện 4ảo trì c7n# trình.
sửaRSu hT s; quản lý
[-]
Dự án công trình:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Địa điểm xây dựng: ..................................................................................................................
Số
VBản
Ngày /
tháng
Nội dung Ghi chú
I/ BƯỚC LẬ !" #N
Chủ trương đầu tư xây dựng công trình
Tờ trình xin chỉ định thầu lậ dự !n "T #$CT
%uy&t định chỉ định thầu lậ dự !n "T #$CT
'( đ)ng lậ dự !n "T #$CT
Th*+ thuận đị+ đi,- xây dựng công trình
Ch.ng chỉ %uy h/0ch
Tờ trình xin chỉ định thầu 1h2/ 3!t 4ư5c lậ T6 cơ 37
%uy&t định chỉ định thầu nh8 thầu 1h2/ 3!t 4ư5c T6 C9
": cương ; nhiệ- <= 1h2/ 3!t
%uy&t định h> duyệt nhiệ- <= 1h2/ 3!t
'( đ)ng 1h2/ 3!t công trình 4ư5c lậ thi&t 1& cơ 37
6&t ?u2 1h2/ 3!t CT 4ư5c lậ T6 cơ 37
@i>n 42n nghiệ- thu 1&t ?u2 1h2/ 3!t
Th+nh lA h( đ)ng 1h2/ 3!t #$
') 3ơB Thuy&t -inh dự !n ; thi&t 1& cơ 37
@i>n 42n nghiệ- thu '9 lậ dự !n Cthi&t 1& cơ 37D
@i>n 42n th+nh lA h( đ)ng '9 lậ dự !n
ThE- duyệt FCCC
"!nh gi! t!c đGng -ôi trường
Tờ trình thE- định dự !n ; thi&t 1& cơ 37
6&t ?u2 thE- định thi&t 1& cơ 37
6&t ?u2 thE- định dự !n
%uy&t định h> duyệt dự !n
II/ BƯỚC $%I&$ '& B(N V) $%I C*NG
Tờ trình xin chỉ định thầu lậ '9 thi&t 1& 42n <H thi công
%uy&t định chỉ định thầu lậ '9 thi&t 1& 42n <H thi công
'( đ)ng lậ '9 thi&t 1& 42n <H thi công
Tờ trình xin chỉ định thầu 1h2/ 3!t T6 @ITC
%uy&t định chỉ định thầu nh8 thầu 1h2/ 3!t T6 @ITC
": cương ; nhiệ- <= 1h2/ 3!t T6 @ITC
%uy&t định h> duyệt nhiệ- <= 1h2/ 3!t T6 @ITC
'( đ)ng 1h2/ 3!t công trình 4ư5c T6 @ITC
@i>n 42n nghiệ- thu 1&t ?u2 1h2/ 3!t T6 @ITC
Th+nh lA h( đ)ng 1h2/ 3!t 4ư5c T6 @ITC
') 3ơ thi&t 1& @ITC CtJng dự t/!nKdự t/!nD
@i>n 42n nghiệ- thu ') 3ơ T6 @ITC
Th+nh lA h( đ)ng lậ h) 3ơ T6 @ITC
'( đ)ng thE- tr+ thi&t 1& @ITC
6&t ?u2 thE- tr+ h) 3ơ thi&t 1& @ITC
Tờ trình thE- định L h> duyệt '9 thi&t 1& @ITC
6&t ?u2 thE- định '9 thi&t 1& @ITC
%uy&t định h> duyệt '9 thi&t 1& @ITC
III/ GI+I ,-.N C%/0N B1 ,2/ $%3/ V4 ,2/ $%3/
Tờ trình xin chỉ định lậ '9 -ời thầuM hân tNch đ!nh gi! '9 dự thầuO
%uy&t định chỉ định lậ '9 -ời thầuM hân tNch đ!nh gi! '9 dự thầuO
'( đ)ng lậ '9 -ời thầuM hân tNch đ!nh gi! '9 $T
Pậ '9 -ời thầu
@i>n 42n nghiệ- thu '9 -ời thầu
Th+nh lA h( đ)ng '9 -ời thầu
Pậ 1& h/0ch tJ ch.c đQu thầu
Tờ trình h> duyệt 1& h/0ch đQu thầu
%uy&t định h> duyệt 1& h/0ch đQu thầu
Tờ trình xin đQu thầu h0n ch& <8 d+nh 3!ch c!c nh8 thầu th+- dự đQu thầu h0n ch&
Cn&u cRD
%uy&t định h> duyệt xin đQu thầu h0n ch& <8 d+nh 3!ch c!c nh8 thầu th+- dự
đQu thầu h0n ch&
Tờ trình thE- định ; h> duyệt '9 -ời đQu thầu
6&t ?u2 thE- định '9 -ời đQu thầu
%uy&t định h> duyệt '9 -ời đQu thầu
Thông 4!/ -ời thầu
Thư -ời thầu
TJ ch.c 4!n '9 -ời đQu thầu
%uy&t định th8nh lậ tJ chuy>n gi+ xSt thầu
@i>n 42n đRng thầuM -7 thầu
TJ ch.c đQu thầu
TJ ch.c xSt thầu
@i>n 42n lư(t d+nh 3!ch ngTn
@i>n 42n xSt thầu 4Ung th+ng đi,- h/Vc đ0t L 1hông đ0t
@i>n 42n 1i,- tr+ lWi 3X hYc
Tờ trình thE- định L h> duyệt 1&t ?u2 đQu thầu
6&t ?u2 thE- định 1&t ?u2 đQu thầu
%uy&t định h> duyệt 1&t ?u2 đQu thầu
Thông 4!/ trZng thầu
IV/ GI+I ,-.N $%I C*NG 567 L8 C*NG $9:N%
'( đ)ng 1inh t& gi+/ nhận thầu thi công xây lT
%uy&t định c[ c!n 4G chủ chXt t0i công trình
Tờ trình xin chỉ định gi!- 3!t công trình
%uy&t định c[ c!n 4G gi!- 3!t
'( đ)ng gi!- 3!t 1\ thuật thi công
6h7i côngM -7 nhật 1A CTM tJ ch.c thi côngM nghiệ- thuM ?u2n lA 1\ thuậtM ti&n đG
th]/ Puật #ây dựngO
Th+nh lA h( đ)ng gi!- 3!t 1\ thuật thi công
Th+nh lA '" 1inh t& gi+/ nhận thầu thi công xây lT
Th+nh lA '" %u2n lA dự !nO

thiết kế cơ sở Biên bản nghiệm thu HS lập dự án (thiết kế cơ sở) Biên bản thanh lý hợp đồng HS lập dự án Thẩm duyệt PCCC Đánh giá tác động môi trường Tờ trình thẩm định dự án . phân tích đánh giá HS DT Ghi chú .Số Ngày / Nội dung VBản tháng I/ BƯỚC LẬP DỰ ÁN Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tờ trình xin chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT Quyết định chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT Hợp đồng lập dự án ĐT XDCT Thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình Chứng chỉ Quy hoạch Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát bước lập TK cơ sở Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát bước TK CS Đề cương . phân tích đánh giá HS dự thầu.nhiệm vụ khảo sát Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát Hợp đồng khảo sát công trình bước lập thiết kế cơ sở Kết quả khảo sát CT bước lập TK cơ sở Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát Thanh lý hợp đồng khảo sát XD Hồ sơ: Thuyết minh dự án . Quyết định chỉ định lập HS mời thầu.nhiệm vụ khảo sát TK BVTC Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát TK BVTC Hợp đồng khảo sát công trình bước TK BVTC Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát TK BVTC Thanh lý hợp đồng khảo sát bước TK BVTC Hồ sơ thiết kế BVTC (tổng dự toán/dự toán) Biên bản nghiệm thu Hồ sơ TK BVTC Thanh lý hợp đồng lập hồ sơ TK BVTC Hợp đồng thẩm tra thiết kế BVTC Kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC Tờ trình thẩm định – phê duyệt HS thiết kế BVTC Kết quả thẩm định HS thiết kế BVTC Quyết định phê duyệt HS thiết kế BVTC III/ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU Tờ trình xin chỉ định lập HS mời thầu.thiết kế cơ sở Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Kết quả thẩm định dự án Quyết định phê duyệt dự án II/ BƯỚC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Tờ trình xin chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công Quyết định chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công Hợp đồng lập HS thiết kế bản vẽ thi công Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát TK BVTC Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát TK BVTC Đề cương . Hợp đồng lập HS mời thầu. phân tích đánh giá HS dự thầu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->