MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ đơn vị:..................................................
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------Cần Thơ, ngày tháng năm
BÁO CÁO SƠ KẾT
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006 - 2007
(Thời gian báo cáo tính từ tháng 01/7 đến tháng 31/12/2006)
TÌNH HÌNH CHUNG
I/ BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN:
1. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn
vị:...................................Nữ................................. - Tổng số CBGV,
CNV trong biên chế:...................................Nữ............................. Tổng số CBGV, CNV hợp đồng trường trả
lương..............................Nữ................. - Tổng số CBGV, CNV hợp
đồng đơn vị trả lương..............................Nữ.................
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng
viên:...............................................................Nữ:.............................. Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình
Đảng:....................Nữ............ - Số đảng viên được kết nạp trong học
kỳ I.................................................nữ...........
- Đơn vị không có Chi bộ
Đảng:.................................................................................
3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên
môn:

...............ĐH................................................nữ………………….....Quản lý giáo dục... Ngoại ngữ....................................................cử nhân................ tuyên truyền phổ biến luật giáo dục..............ĐH trở lên..............Cao đẳng..cấp Nhà nước................... cao cấp....Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp.............Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường................. Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ.................Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp....... ..... ..............................cấp Thành phố....... Cấp Bộ................................. ….................cao cấp............................ PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: 1.. Tổ chức Công đoàn: ..Tiến sĩ...........Số CBVC đi học để đạt trình độ: Cao đẳng...... Hợp đồng đơn vị trả lương:…………………… nữ…………………… ............. Trong đó biên chế:…………………………….Đại học......nữ........Tổng số đoàn viên công đoàn........nữ........................... II........................................ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X.......................Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I...............cử nhân....................... Thạc sĩ........ Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới.............. 4... .......cao đẳng............. ............................ Trình độ chính trị: Trung cấp.........

vững mạnh xuất sắc) III.... 2.......Trách nhiệm” trong cuộc vận động “Dân chủ Kỷ cương ..Đăng ký sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học . vướng mắc: ... Khó khăn. ....CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.......................Tổng số CBVC sinh con thứ 3. Đăng ký thi đua do CĐ trường phát động ……… b) Vai trò của CĐ trong việc triển khai NĐ 79/NĐ-CP của chính phủ về tự chủ trong giáo dục..........Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai NQ 14/CP về đổi mới giáo dục ĐH ................Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có) .2007.........Số người tham dự:............ Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành..Hình thức xử lý vi phạm....... Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động: a) Việc triển khai nội dung “Kỷ cương ......................Trách nhiệm” do CĐ GDVN phát động và triển khai chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2006 .........Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2006 – 2007 (vững mạnh... d) Công tác thi đua và các cuộc vận động: ..............................THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH....................Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có) ...............Tham gia hội đồng khoa ....Tình thương .. ...Vai trò của CĐ tham gia trong việc đào tạo tín chỉ...... c) Công tác kế hoạch hóa gia đình: ............

TCKK.. Tổng số vay vốn ngân hàng từ tháng 6-12/2006: Xét giới thiệu vay vốn ở Ngân hàng Công thương ……. Thực hiện chế độ chính sách CĐ: Thăm hỏi. CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ THIẾU NHI: 1. phúng điếu. Khám sức khoẻ phụ nữ: Có bao nhiêu chị: ……………………………… VI. đám cưới. NDSPHSK (số người. NHIỆM VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ I/2006. 3. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI Tự xếp loại:……………. CÔNG TÁC XÃ HỘI: 1. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người………………………… 3. CÓ HIỆU QUẢ (CÁC CÔNG TÁC KHÁC) VII.Tổng số Mẹ VNAH đơn vị hiện đang phụng dưỡng:…………… . Hiệu quả của việc phát vay. IV. Hoạt động nữ công: 4. Ngân hàng TMCP Miền Tây…… đơn với số tiền……………….Số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 6. đơn với số tiền……………. hiện vật ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa : . những khó khăn. Đăng ký thi đua phong trào Hai giỏi: 2. vướng mắc……. Các hình thức từ thiện khác : V.2. NHỮNG KIẾN NGHỊ. PHƯƠNG HƯỚNG. . Công tác thiếu nhi: 3. số 9 gây ra .Số tiền mua trái phiếu chính phủ: 2. ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN: VIII.Kết quả số tiền. số tiền)……. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỚI NỔI BẬT. Công tác từ thiện nhân đạo .

mới nhận được ngày 03/01/2007. 5. Bản này được đưa lên trang wb của CĐ và gửi bằng đường E-Mail . Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh .Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch. vững mạnh . Công tác tuyên truyền giáo dục 2. Công tác thi đua khen thưởng 4. Công tác kinh tế chính sách và hoạt động xã hội 6. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động trong ngành. Công tác chuyên môn : 3. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN Chủ tịch IX. hạn nộp về CĐGDVN là trước ngày 10/01/2007) vì vậy mong các đơn vị thông cảm và cố gắng báo cáo đúng thời gian. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các đơn vị viết báo cáo và gửi gấp về VP.Xây dựng chương trình hoạt động nữ công thiết thực phù hợp với từng đơn vị… . Công đoàn Trường hạn chót là08/01/2007 (mẫu VP.1. TM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful