MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ đơn vị:..................................................
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------Cần Thơ, ngày tháng năm
BÁO CÁO SƠ KẾT
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006 - 2007
(Thời gian báo cáo tính từ tháng 01/7 đến tháng 31/12/2006)
TÌNH HÌNH CHUNG
I/ BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN:
1. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn
vị:...................................Nữ................................. - Tổng số CBGV,
CNV trong biên chế:...................................Nữ............................. Tổng số CBGV, CNV hợp đồng trường trả
lương..............................Nữ................. - Tổng số CBGV, CNV hợp
đồng đơn vị trả lương..............................Nữ.................
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng
viên:...............................................................Nữ:.............................. Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình
Đảng:....................Nữ............ - Số đảng viên được kết nạp trong học
kỳ I.................................................nữ...........
- Đơn vị không có Chi bộ
Đảng:.................................................................................
3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên
môn:

.....Số CBVC đi học để đạt trình độ: Cao đẳng............cao cấp.... Tổ chức Công đoàn: ............. ............................. Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ...............................................nữ…………………...........Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp.............................Tổng số đoàn viên công đoàn............Đại học............ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X........... 4............. II....................................cao đẳng................ ................... PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: 1...................cấp Nhà nước...............nữ........... Trong đó biên chế:……………………………...........nữ............................................................Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp........... cao cấp............cử nhân.....Tiến sĩ........ .. Hợp đồng đơn vị trả lương:…………………… nữ…………………… ................. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới............ …........ Thạc sĩ...cấp Thành phố............... Ngoại ngữ....... Cấp Bộ......cử nhân...ĐH trở lên...................Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I.............................Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường........................ Trình độ chính trị: Trung cấp.ĐH....Quản lý giáo dục............... ..... tuyên truyền phổ biến luật giáo dục.........................Cao đẳng.................

.Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có) ..................................... Đăng ký thi đua do CĐ trường phát động ……… b) Vai trò của CĐ trong việc triển khai NĐ 79/NĐ-CP của chính phủ về tự chủ trong giáo dục.Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có) ......... vướng mắc: .. Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động: a) Việc triển khai nội dung “Kỷ cương .......THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH..............Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai NQ 14/CP về đổi mới giáo dục ĐH ....... d) Công tác thi đua và các cuộc vận động: .........Tình thương ..Tổng số CBVC sinh con thứ 3. c) Công tác kế hoạch hóa gia đình: ..Vai trò của CĐ tham gia trong việc đào tạo tín chỉ.....Tham gia hội đồng khoa .................. 2... Khó khăn.......Số người tham dự:..Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2006 – 2007 (vững mạnh..CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 1... Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành...................Đăng ký sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học ..................... ....................Trách nhiệm” trong cuộc vận động “Dân chủ Kỷ cương ...................2007... .....Trách nhiệm” do CĐ GDVN phát động và triển khai chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2006 .Hình thức xử lý vi phạm.. vững mạnh xuất sắc) III.......

TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI Tự xếp loại:……………. Đăng ký thi đua phong trào Hai giỏi: 2.2. đơn với số tiền……………. Thực hiện chế độ chính sách CĐ: Thăm hỏi. Công tác thiếu nhi: 3. IV. phúng điếu. số tiền)……. số 9 gây ra . NHỮNG KIẾN NGHỊ. . hiện vật ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa : .Số tiền mua trái phiếu chính phủ: 2.Tổng số Mẹ VNAH đơn vị hiện đang phụng dưỡng:…………… . Tổng số vay vốn ngân hàng từ tháng 6-12/2006: Xét giới thiệu vay vốn ở Ngân hàng Công thương ……. ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN: VIII. NDSPHSK (số người. đám cưới. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người………………………… 3. Các hình thức từ thiện khác : V. CÓ HIỆU QUẢ (CÁC CÔNG TÁC KHÁC) VII. vướng mắc……. Công tác từ thiện nhân đạo . Ngân hàng TMCP Miền Tây…… đơn với số tiền……………….Số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 6. NHIỆM VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ I/2006.. Khám sức khoẻ phụ nữ: Có bao nhiêu chị: ……………………………… VI. CÔNG TÁC XÃ HỘI: 1. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỚI NỔI BẬT. Hiệu quả của việc phát vay. CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ THIẾU NHI: 1. TCKK. 3. PHƯƠNG HƯỚNG. Hoạt động nữ công: 4. những khó khăn.Kết quả số tiền.

Công đoàn Trường hạn chót là08/01/2007 (mẫu VP. Công tác thi đua khen thưởng 4.Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch. hạn nộp về CĐGDVN là trước ngày 10/01/2007) vì vậy mong các đơn vị thông cảm và cố gắng báo cáo đúng thời gian. mới nhận được ngày 03/01/2007.1. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh . BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN Chủ tịch IX. 5. TM. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các đơn vị viết báo cáo và gửi gấp về VP. Công tác kinh tế chính sách và hoạt động xã hội 6. Công tác tuyên truyền giáo dục 2. Công tác chuyên môn : 3. Bản này được đưa lên trang wb của CĐ và gửi bằng đường E-Mail . Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động trong ngành.Xây dựng chương trình hoạt động nữ công thiết thực phù hợp với từng đơn vị… . vững mạnh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful