MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ đơn vị:..................................................
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------Cần Thơ, ngày tháng năm
BÁO CÁO SƠ KẾT
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006 - 2007
(Thời gian báo cáo tính từ tháng 01/7 đến tháng 31/12/2006)
TÌNH HÌNH CHUNG
I/ BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN:
1. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn
vị:...................................Nữ................................. - Tổng số CBGV,
CNV trong biên chế:...................................Nữ............................. Tổng số CBGV, CNV hợp đồng trường trả
lương..............................Nữ................. - Tổng số CBGV, CNV hợp
đồng đơn vị trả lương..............................Nữ.................
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng
viên:...............................................................Nữ:.............................. Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình
Đảng:....................Nữ............ - Số đảng viên được kết nạp trong học
kỳ I.................................................nữ...........
- Đơn vị không có Chi bộ
Đảng:.................................................................................
3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên
môn:

.......................... .... Thạc sĩ...........................cao đẳng.......................... ........................... …........................ ..cử nhân........ĐH trở lên.................... Trình độ chính trị: Trung cấp................................................ĐH.....Số CBVC đi học để đạt trình độ: Cao đẳng....cử nhân.................. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới. Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ....cấp Nhà nước.........Đại học..Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp.........Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường........... tuyên truyền phổ biến luật giáo dục........ cao cấp.................................................. Ngoại ngữ....... triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X............Quản lý giáo dục.........Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp............... Cấp Bộ.......Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I.... Tổ chức Công đoàn: .. 4.....................nữ…………………......... II...............................nữ...........................................Cao đẳng....nữ.............Tiến sĩ..... Hợp đồng đơn vị trả lương:…………………… nữ…………………… ................. PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: 1...........................cao cấp.... ..Tổng số đoàn viên công đoàn................................................cấp Thành phố........ Trong đó biên chế:……………………………............

........Vai trò của CĐ tham gia trong việc đào tạo tín chỉ.. Đăng ký thi đua do CĐ trường phát động ……… b) Vai trò của CĐ trong việc triển khai NĐ 79/NĐ-CP của chính phủ về tự chủ trong giáo dục.. d) Công tác thi đua và các cuộc vận động: .. Khó khăn.THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH.Hình thức xử lý vi phạm.... .Trách nhiệm” trong cuộc vận động “Dân chủ Kỷ cương .Tình thương ............ .Đăng ký sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học ............. c) Công tác kế hoạch hóa gia đình: .......... Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động: a) Việc triển khai nội dung “Kỷ cương .............. vướng mắc: ........................Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có) .......CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 1......Tham gia hội đồng khoa .........................Trách nhiệm” do CĐ GDVN phát động và triển khai chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2006 ..... Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành..Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai NQ 14/CP về đổi mới giáo dục ĐH ..........................Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có) .. vững mạnh xuất sắc) III.Số người tham dự:......... 2..................Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2006 – 2007 (vững mạnh...................2007...Tổng số CBVC sinh con thứ 3..........

. Công tác thiếu nhi: 3. Khám sức khoẻ phụ nữ: Có bao nhiêu chị: ……………………………… VI. CÓ HIỆU QUẢ (CÁC CÔNG TÁC KHÁC) VII. CÔNG TÁC XÃ HỘI: 1. IV. NDSPHSK (số người. 3.Tổng số Mẹ VNAH đơn vị hiện đang phụng dưỡng:…………… .. Hoạt động nữ công: 4. CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ THIẾU NHI: 1. những khó khăn. Công tác từ thiện nhân đạo .Số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 6. đơn với số tiền……………. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỚI NỔI BẬT. NHỮNG KIẾN NGHỊ. số tiền)……. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người………………………… 3. phúng điếu. Tổng số vay vốn ngân hàng từ tháng 6-12/2006: Xét giới thiệu vay vốn ở Ngân hàng Công thương ……. Đăng ký thi đua phong trào Hai giỏi: 2. Thực hiện chế độ chính sách CĐ: Thăm hỏi. đám cưới. ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN: VIII.2.Kết quả số tiền. PHƯƠNG HƯỚNG. số 9 gây ra . Các hình thức từ thiện khác : V. Hiệu quả của việc phát vay. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI Tự xếp loại:…………….Số tiền mua trái phiếu chính phủ: 2. TCKK. NHIỆM VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ I/2006. Ngân hàng TMCP Miền Tây…… đơn với số tiền………………. hiện vật ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa : . vướng mắc…….

Công đoàn Trường hạn chót là08/01/2007 (mẫu VP. mới nhận được ngày 03/01/2007. hạn nộp về CĐGDVN là trước ngày 10/01/2007) vì vậy mong các đơn vị thông cảm và cố gắng báo cáo đúng thời gian. Công tác thi đua khen thưởng 4.Xây dựng chương trình hoạt động nữ công thiết thực phù hợp với từng đơn vị… . Công tác chuyên môn : 3. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động trong ngành. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN Chủ tịch IX. Công tác tuyên truyền giáo dục 2.Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch.1. 5. Bản này được đưa lên trang wb của CĐ và gửi bằng đường E-Mail . TM. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh . TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các đơn vị viết báo cáo và gửi gấp về VP. Công tác kinh tế chính sách và hoạt động xã hội 6. vững mạnh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful