P. 1
MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

|Views: 1,898|Likes:
Được xuất bản bởiĐại Ka

More info:

Published by: Đại Ka on May 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ đơn !"..................................................
Đ#$ %&' ( T) *+ ( H,n- '-.$

(((((((((((((((((((((((((((((((((
C/n T-ơ0 n123 4-5n1 n67
BÁO CÁO S8 9:T
CÔNG TÁC HO;T ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
H<C 9= I N>M H<C ?@@A ( ?@@B
CT-DE 1EFn G5+ $5+ 4Hn- 4I 4-5n1 @JKB đLn 4-5n1 MJKJ?K?@@AN
TONH HONH CHUNG
IK BÁO CÁO SP QIỆU C8 BRN"
J. TONH HONH ĐỘI NGS CBGV0 CNV TTONG Đ8N VU"
( TVn1 WX CBGV0 CNV 4Y+n1 đơn
!"...................................NZ................................. ( TVn1 WX CBGV0
CNV 4Y+n1 GE[n $-L"...................................NZ............................. (
TVn1 WX CBGV0 CNV -\' đ]n1 4Y^Dn1 4Y_
%^ơn1..............................NZ................. ( TVn1 WX CBGV0 CNV -\'
đ]n1 đơn ! 4Y_ %^ơn1..............................NZ.................
?. C`n1 45$ '-54 4YEan Đ_n1"
( TVn1 WX đ_n1
E[n"...............................................................NZ".............................. (
TVn1 WX đ+2n E[n 4-F7 *) %b' G]E *^cn1 $_7 4dn-
Đ_n1"....................NZ............ ( SX đ_n1 E[n đ^\$ eL4 n,' 4Y+n1 -f$
eg I.................................................nZ...........
( Đơn ! e-`n1 $h C-E G#
Đ_n1".................................................................................
M. C`n1 45$ đ2+ 4,+ G]E *^cn1 nin1 $F+ 4Ydn- đ# n1-Ej' k $-l3[n
7`n"
( SX CBVC đE -f$ đa đ,4 4Ydn- đ#"
CF+ đmn1.................................................Đ,E
-f$.............................................
T-,$ Wn.....................................................TELn
Wn...............................................
N1+,E n1Z.............................................ol_n %p 1E5+
*k$.................................
( C`n1 45$ G]E *^cn1 nin1 $F+ 4Ydn- đ# $-Hn- 4Y!"
SX CBVC đE -f$ đ,4 4Ydn- đ#" TYln1 $q'.......... $F+ $q'............$r
n-in..........
( TVn1 WX đs 42E đ6n1 ep n1-E[n $tl e-+F -f$"
TY+n1 đh" Cq' 4Y^Dn1........................$q' T-2n- '-X................
Cq' B#..............................$q' N-2 n^b$.............
u. TV $-t$ C`n1 đ+2n"
( TVn1 WX đ+2n E[n $`n1
đ+2n..........................................nZ...........................................
TY+n1 đh GE[n $-L"…………………………….
….nZ…………………..
H\' đ]n1 đơn ! 4Y_ %^ơn1"……………………
nZ……………………
( SX đ+2n E[n đ^\$ eL4 n,' 4Y+n1 -f$ eg
I.....................nZ.............................
( TVn1 WX UV BCH CĐBv C4V CĐ 4Y)$ 4-l#$ CĐ TY^Dn1N"
TY+n1 đh" TYdn- đ# $-l3[n 7`n" TYln1 $q'.........CF+ đmn1........ĐH 4Yw
%[n.........
TYdn- đ# $-Hn- 4Y!" TYln1 $q'..............$F+ $q'..............$r
n-in.............
TYdn- đ# n1-Ej' k C`n1 đ+2n" C-tn1 $-x..........$F+
đmn1.......ĐH..........
II. vHONG TTÀO HO;T ĐỘNG CÔNG ĐOÀN"
J. C`n1 45$ 4V $-t$ 4l3[n 4Yl3sn '-V GELn $-L đ# $-Hn- W5$- '-5'
%l&4 7bE0 4YEan e-FE
4-)$ -Ejn n1-! yl3L4 Đ,E -#E Đ_n1 %/n 4-t X0 4l3[n 4Yl3sn '-V GELn
%l&4 1E5+ *k$.
SX n1^DE 4-F7
*)"..................................................................................
?. v-+n1 4Y2+ 4-E đlF 2 4-)$ -Ejn $5$ $l#$ in đ#n1"
FN VEj$ 4YEan e-FE n#E *ln1 z9{ $^ơn1 ( TY5$- n-Ej7| 4Y+n1 $l#$
&n đ#n1 z}in $-~ (
9{ $^ơn1 ( Tdn- 4-^ơn1 ( TY5$- n-Ej7| *+ CĐ G}VN '-54 đ#n1
2 4YEan e-FE $-x đ,+
4-)$ -Ejn $l#$ &n đ#n1 zNhE e-`n1 bE 4E[l $)$ 4Y+n1 4-E $r 2
Gjn- 4-2n- 4H$- 4Y+n1
1E5+ *k$| n67 -f$ ?@@A ( ?@@B. Đ6n1 ep 4-E đlF *+ CĐ 4Y^Dn1 '-54
đ#n1 ………
GN VFE 4Y• $~F CĐ 4Y+n1 Ej$ 4YEan e-FE NĐ B€KNĐ(Cv $~F $-Hn-
'-~ s 4) $-~ 4Y+n1
1E5+ *k$.
( Xi3 *)n1 ylE $-L $-E 4E[l n#E G# $~F đơn ! CnLl $hN
( Xi3 *)n1 ylE $-L *in $-~ 4Y+n1 đơn ! CnLl $hN
( T-F7 1EF -#E đ]n1 e-+F
( VFE 4Y• $~F C`n1 đ+2n 4Y+n1 Ej$ 4YEan e-FE No JuKCv s đVE 7bE
1E5+ *k$ ĐH
( VFE 4Y• $~F CĐ 4-F7 1EF 4Y+n1 Ej$ đ2+ 4,+ 4Hn $-x.
$N C`n1 45$ eL -+,$- -hF 1EF đdn-"
( TVn1 WX CBVC WEn- $+n 4-t
M.............................................................
( Hdn- 4-t$ •r %p E '-,7..............................................................
*N C`n1 45$ 4-E đlF 2 $5$ $l#$ &n đ#n1"
( Đ6n1 ep W5n1 eELn $_E 4ELn 2 đs 42E e-+F -f$
( Đ6n1 ep *Fn- -Ejl 4-E đlF CĐ n67 -f$ ?@@A ‚ ?@@B CZn1 7,n-0
Zn1 7,n- •lq4 Wƒ$N
III.TH„C HIỆN CH: ĐỘ CH…NH SÁCH0CH>M QO BRO VỆ
oU†‡N VÀ QˆI
…CH NG‰ŠI QAO ĐỘNG
J. TYEan e-FE 4-)$ -Ejn $-L đ# %^ơn1 7bE 2 '-k $q' 4Y+n1 n12n-
4-‹+ $5$ N1-!
đ!n- $~F C-Hn- '-~ đŒ GFn -2n-.
9-h e-6n0 ^bn1 7ƒ$"
?. TVn1 WX 4-l n-&' Gdn- ylin -2n1
4-5n1Kn1^DE…………………………
M. TVn1 WX F3 Xn n1in -2n1 4I 4-5n1 A(J?K?@@A" X•4 1EbE
4-Ejl F3 Xn w N1in -2n1 C`n1 4-^ơn1 …….. đơn bE WX
4Esn……………0 N1in -2n1 TMCv MEsn Ti3…… đơn bE WX
4Esn……………….
HEjl yl_ $~F Ej$ '-54 F30 n-Zn1 e-h e-6n0 ^bn1 7ƒ$…….
M. T-)$ -Ejn $-L đ# $-Hn- W5$- CĐ" T-67 -ŽE0 '-.n1 đELl0 đ57
$^bE0 TC990
N}SvHS9 CWX n1^DE0 WX 4EsnN…….
IV. CÔNG TÁC XÃ HỘI"
J. C`n1 45$ 4I 4-Ejn n-in đ,+
( TVn1 WX M• VNAH đơn ! -Ejn đFn1 '-kn1 *^cn1"……………
( 9L4 yl_ WX 4Esn0 -Ejn &4 ~n1 -# 1E5+ *k$ •n1 Wil •n1 •F "
( SX 4Esn ~n1 -# đ]n1 G2+ G! _n- -^wn1 *+ $ơn GŒ+ WX A0 WX € 1i3 YF
( SX 4Esn 7lF 4Y5E '-ELl $-Hn- '-~"
?. C5$ -dn- 4-t$ 4I 4-Ejn e-5$ "
V. CÔNG TÁC N‘ CÔNG VÀ THI:U NHI"
J. Đ6n1 ep 4-E đlF '-+n1 4Y2+ HFE 1EŽE"
?. C`n1 45$ 4-ELl n-E"
M. H+,4 đ#n1 nZ $`n1"
u. 9-57 Wt$ e-+’ '-k nZ" Ch GF+ n-E[l $-!"
………………………………
VI. NH‘NG HO;T ĐỘNG M“I N”I B•T0 C– HIỆU oUR CCÁC
CÔNG TÁC
9HÁCN
VII. NH‘NG 9I:N NGHU0 Ї NGHU ĐPI V“I CÔNG ĐOÀN
C—v TT˜N"
VIII. T„ NH•N X™T ĐÁNH GIÁ X:v QO;I
T) •L' %+,E"…………….
vH‰8NG H‰“NG0 NHIỆM Vš VÀ CH‰8NG TTONH HO;T
ĐỘNG TTONG
oU› IK?@@A.
J. C`n1 45$ 4l3[n 4Yl3sn 1E5+ *k$
?. C`n1 45$ $-l3[n 7`n "
M. C`n1 45$ 4-E đlF e-‹n 4-^wn1
u. TEL' 4k$ nin1 $F+ 2 đœ3 7,n- -Ejl yl_ $5$ $l#$ &n đ#n1 4Y+n1
n12n-.
•. C`n1 45$ eEn- 4L $-Hn- W5$- 2 -+,4 đ#n1 •Œ -#E
A. Xi3 *)n1 4V $-t$ $`n1 đ+2n Zn1 7,n-
( T-F7 1EF •i3 *)n1 Đ_n1 2 $-Hn- yl3sn 4Y+n1 W,$-0 Zn1 7,n-
( Xi3 *)n1 $-^ơn1 4Ydn- -+,4 đ#n1 nZ $`n1 4-EL4 4-)$ '-• -\' bE
4In1 đơn !…
.
TM. BAN CH—v HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ vH•N
C-~ 4!$-
IX. T” CHžC TH„C HIỆN
C5$ đơn ! EL4 G5+ $5+ 2 1rE 1q' s Vv. C`n1 đ+2n TY^Dn1
-,n $-h4 %2@ŸK@JK?@@B C7l Vv. 7bE n-&n đ^\$ n123 @MK@JK?@@B0
-,n n#' s CĐG}VN %2 4Y^b$ n123 J@K@JK?@@BN d &3 7+n1 $5$
đơn ! 4-`n1 $_7 2 $X 1ƒn1 G5+ $5+ đ.n1 4-DE 1EFn. B_n n23 đ^\$
đ^F %[n 4YFn1 ¡G $~F CĐ 2 1rE G¢n1 đ^Dn1 £(MFE%

...............................cử nhân................................... Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ......Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp. cao cấp....... ........Số CBVC đi học để đạt trình độ: Cao đẳng........................................................ Thạc sĩ..Tiến sĩ.nữ…………………..........Đại học.......... Ngoại ngữ..................cấp Thành phố....................................................................... ..................Tổng số đoàn viên công đoàn.................... ........ ….....................cao cấp.. PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: 1......................Cao đẳng........ Tổ chức Công đoàn: ..... Cấp Bộ...........................Quản lý giáo dục..... II..... Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới. Trong đó biên chế:……………………………...............Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường............................. triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X............... .... tuyên truyền phổ biến luật giáo dục................................ Trình độ chính trị: Trung cấp.......... 4......cấp Nhà nước..................cử nhân.......................cao đẳng............nữ.ĐH trở lên......ĐH...nữ... Hợp đồng đơn vị trả lương:…………………… nữ…………………… ..............Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I.............Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp...............................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->