MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ đơn vị:..................................................
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------Cần Thơ, ngày tháng năm
BÁO CÁO SƠ KẾT
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006 - 2007
(Thời gian báo cáo tính từ tháng 01/7 đến tháng 31/12/2006)
TÌNH HÌNH CHUNG
I/ BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN:
1. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn
vị:...................................Nữ................................. - Tổng số CBGV,
CNV trong biên chế:...................................Nữ............................. Tổng số CBGV, CNV hợp đồng trường trả
lương..............................Nữ................. - Tổng số CBGV, CNV hợp
đồng đơn vị trả lương..............................Nữ.................
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng
viên:...............................................................Nữ:.............................. Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình
Đảng:....................Nữ............ - Số đảng viên được kết nạp trong học
kỳ I.................................................nữ...........
- Đơn vị không có Chi bộ
Đảng:.................................................................................
3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên
môn:

.....Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I....................... Cấp Bộ.................. ........................ ..cử nhân... Ngoại ngữ....... ............cử nhân.. 4....Đại học........................nữ…………………....... II....... PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: 1.................. triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X..................................................... Trong đó biên chế:……………………………...ĐH.cấp Thành phố............cấp Nhà nước...............Số CBVC đi học để đạt trình độ: Cao đẳng.Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp.......cao đẳng........ĐH trở lên.................. …............. Hợp đồng đơn vị trả lương:…………………… nữ…………………… .....nữ.... Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới......cao cấp................ Tổ chức Công đoàn: .............................Quản lý giáo dục... ....Tổng số đoàn viên công đoàn.............Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường.......................................Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp..........................................................................................................Tiến sĩ.............. tuyên truyền phổ biến luật giáo dục.............. Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ............... Trình độ chính trị: Trung cấp.......nữ...... Thạc sĩ....................... cao cấp................Cao đẳng..........................

...........Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có) ...2007..Tổng số CBVC sinh con thứ 3.......CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 1............. .....................................Trách nhiệm” trong cuộc vận động “Dân chủ Kỷ cương ....Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2006 – 2007 (vững mạnh. Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động: a) Việc triển khai nội dung “Kỷ cương .......THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH.. d) Công tác thi đua và các cuộc vận động: .... c) Công tác kế hoạch hóa gia đình: .......Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có) .......... Đăng ký thi đua do CĐ trường phát động ……… b) Vai trò của CĐ trong việc triển khai NĐ 79/NĐ-CP của chính phủ về tự chủ trong giáo dục....Số người tham dự:..Tình thương ..... vướng mắc: ....Hình thức xử lý vi phạm.....Tham gia hội đồng khoa ............... Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành......Đăng ký sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học ... .........Vai trò của CĐ tham gia trong việc đào tạo tín chỉ............ vững mạnh xuất sắc) III............Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai NQ 14/CP về đổi mới giáo dục ĐH .........Trách nhiệm” do CĐ GDVN phát động và triển khai chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2006 .. 2........................... Khó khăn......

NHIỆM VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ I/2006. CÔNG TÁC XÃ HỘI: 1. số 9 gây ra . hiện vật ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa : . NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỚI NỔI BẬT. CÓ HIỆU QUẢ (CÁC CÔNG TÁC KHÁC) VII. CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ THIẾU NHI: 1. đơn với số tiền……………. Công tác từ thiện nhân đạo . Đăng ký thi đua phong trào Hai giỏi: 2.. TCKK. Khám sức khoẻ phụ nữ: Có bao nhiêu chị: ……………………………… VI. Công tác thiếu nhi: 3. Hoạt động nữ công: 4. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người………………………… 3. IV. phúng điếu. Ngân hàng TMCP Miền Tây…… đơn với số tiền………………. đám cưới. NDSPHSK (số người. ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN: VIII. PHƯƠNG HƯỚNG.Số tiền mua trái phiếu chính phủ: 2.2. vướng mắc……. 3. Các hình thức từ thiện khác : V. .Số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 6.Tổng số Mẹ VNAH đơn vị hiện đang phụng dưỡng:…………… . những khó khăn. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI Tự xếp loại:……………. Tổng số vay vốn ngân hàng từ tháng 6-12/2006: Xét giới thiệu vay vốn ở Ngân hàng Công thương …….Kết quả số tiền. Hiệu quả của việc phát vay. số tiền)……. NHỮNG KIẾN NGHỊ. Thực hiện chế độ chính sách CĐ: Thăm hỏi.

1.Xây dựng chương trình hoạt động nữ công thiết thực phù hợp với từng đơn vị… . Công đoàn Trường hạn chót là08/01/2007 (mẫu VP. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các đơn vị viết báo cáo và gửi gấp về VP. mới nhận được ngày 03/01/2007. TM. hạn nộp về CĐGDVN là trước ngày 10/01/2007) vì vậy mong các đơn vị thông cảm và cố gắng báo cáo đúng thời gian. 5.Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN Chủ tịch IX. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động trong ngành. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh . Công tác kinh tế chính sách và hoạt động xã hội 6. Công tác thi đua khen thưởng 4. vững mạnh . Công tác tuyên truyền giáo dục 2. Công tác chuyên môn : 3. Bản này được đưa lên trang wb của CĐ và gửi bằng đường E-Mail .