MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ đơn vị:..................................................
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------Cần Thơ, ngày tháng năm
BÁO CÁO SƠ KẾT
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006 - 2007
(Thời gian báo cáo tính từ tháng 01/7 đến tháng 31/12/2006)
TÌNH HÌNH CHUNG
I/ BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN:
1. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn
vị:...................................Nữ................................. - Tổng số CBGV,
CNV trong biên chế:...................................Nữ............................. Tổng số CBGV, CNV hợp đồng trường trả
lương..............................Nữ................. - Tổng số CBGV, CNV hợp
đồng đơn vị trả lương..............................Nữ.................
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng
viên:...............................................................Nữ:.............................. Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình
Đảng:....................Nữ............ - Số đảng viên được kết nạp trong học
kỳ I.................................................nữ...........
- Đơn vị không có Chi bộ
Đảng:.................................................................................
3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên
môn:

...............ĐH trở lên...............................nữ....... ..........................Cao đẳng.cấp Nhà nước.... Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ...................Tiến sĩ.cử nhân......... Thạc sĩ.......................... Trình độ chính trị: Trung cấp.....cao đẳng............................Đại học.nữ…………………......Quản lý giáo dục..........cử nhân......Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp...Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp. Tổ chức Công đoàn: ........... triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X... Cấp Bộ.............................................. tuyên truyền phổ biến luật giáo dục......................... II............... .................................................. Trong đó biên chế:…………………………….....Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường..Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I........Tổng số đoàn viên công đoàn....... .....................nữ....................ĐH..........................Số CBVC đi học để đạt trình độ: Cao đẳng.. Ngoại ngữ.................cấp Thành phố.................................................................... Hợp đồng đơn vị trả lương:…………………… nữ…………………… ............... Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới......... cao cấp............................. ............ …...........cao cấp... PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: 1.......................... 4...

......... d) Công tác thi đua và các cuộc vận động: .......Vai trò của CĐ tham gia trong việc đào tạo tín chỉ...2007.... Khó khăn.........Số người tham dự:...... vững mạnh xuất sắc) III.Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có) .. Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành........Trách nhiệm” trong cuộc vận động “Dân chủ Kỷ cương ...............Hình thức xử lý vi phạm........ ..........Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có) ..Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2006 – 2007 (vững mạnh.........Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai NQ 14/CP về đổi mới giáo dục ĐH ..........Tổng số CBVC sinh con thứ 3...... Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động: a) Việc triển khai nội dung “Kỷ cương .....CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.Tình thương .THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH.... vướng mắc: ...................Trách nhiệm” do CĐ GDVN phát động và triển khai chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2006 ............Đăng ký sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học ........................................... Đăng ký thi đua do CĐ trường phát động ……… b) Vai trò của CĐ trong việc triển khai NĐ 79/NĐ-CP của chính phủ về tự chủ trong giáo dục...... 2.............. ...... c) Công tác kế hoạch hóa gia đình: ...Tham gia hội đồng khoa ......

. Công tác thiếu nhi: 3.Tổng số Mẹ VNAH đơn vị hiện đang phụng dưỡng:…………… . ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN: VIII. CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ THIẾU NHI: 1. Các hình thức từ thiện khác : V. CÔNG TÁC XÃ HỘI: 1. NHỮNG KIẾN NGHỊ. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người………………………… 3. Hiệu quả của việc phát vay. Tổng số vay vốn ngân hàng từ tháng 6-12/2006: Xét giới thiệu vay vốn ở Ngân hàng Công thương ……. đơn với số tiền……………. 3.Số tiền mua trái phiếu chính phủ: 2.Kết quả số tiền. CÓ HIỆU QUẢ (CÁC CÔNG TÁC KHÁC) VII. Hoạt động nữ công: 4. vướng mắc…….Số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 6. TCKK. NHIỆM VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ I/2006. những khó khăn. Đăng ký thi đua phong trào Hai giỏi: 2. PHƯƠNG HƯỚNG.. phúng điếu. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI Tự xếp loại:……………. số 9 gây ra . IV. Thực hiện chế độ chính sách CĐ: Thăm hỏi. số tiền)……. Công tác từ thiện nhân đạo . hiện vật ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa : .2. NDSPHSK (số người. đám cưới. Ngân hàng TMCP Miền Tây…… đơn với số tiền………………. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỚI NỔI BẬT. Khám sức khoẻ phụ nữ: Có bao nhiêu chị: ……………………………… VI.

Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch. Công tác kinh tế chính sách và hoạt động xã hội 6. mới nhận được ngày 03/01/2007. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động trong ngành. TM.1. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN Chủ tịch IX. Công tác thi đua khen thưởng 4. Công đoàn Trường hạn chót là08/01/2007 (mẫu VP. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh .Xây dựng chương trình hoạt động nữ công thiết thực phù hợp với từng đơn vị… . Công tác chuyên môn : 3. vững mạnh . Công tác tuyên truyền giáo dục 2. 5. hạn nộp về CĐGDVN là trước ngày 10/01/2007) vì vậy mong các đơn vị thông cảm và cố gắng báo cáo đúng thời gian. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các đơn vị viết báo cáo và gửi gấp về VP. Bản này được đưa lên trang wb của CĐ và gửi bằng đường E-Mail .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful