P. 1
MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

|Views: 1,900|Likes:
Được xuất bản bởiĐại Ka

More info:

Published by: Đại Ka on May 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ đơn !"..................................................
Đ#$ %&' ( T) *+ ( H,n- '-.$

(((((((((((((((((((((((((((((((((
C/n T-ơ0 n123 4-5n1 n67
BÁO CÁO S8 9:T
CÔNG TÁC HO;T ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
H<C 9= I N>M H<C ?@@A ( ?@@B
CT-DE 1EFn G5+ $5+ 4Hn- 4I 4-5n1 @JKB đLn 4-5n1 MJKJ?K?@@AN
TONH HONH CHUNG
IK BÁO CÁO SP QIỆU C8 BRN"
J. TONH HONH ĐỘI NGS CBGV0 CNV TTONG Đ8N VU"
( TVn1 WX CBGV0 CNV 4Y+n1 đơn
!"...................................NZ................................. ( TVn1 WX CBGV0
CNV 4Y+n1 GE[n $-L"...................................NZ............................. (
TVn1 WX CBGV0 CNV -\' đ]n1 4Y^Dn1 4Y_
%^ơn1..............................NZ................. ( TVn1 WX CBGV0 CNV -\'
đ]n1 đơn ! 4Y_ %^ơn1..............................NZ.................
?. C`n1 45$ '-54 4YEan Đ_n1"
( TVn1 WX đ_n1
E[n"...............................................................NZ".............................. (
TVn1 WX đ+2n E[n 4-F7 *) %b' G]E *^cn1 $_7 4dn-
Đ_n1"....................NZ............ ( SX đ_n1 E[n đ^\$ eL4 n,' 4Y+n1 -f$
eg I.................................................nZ...........
( Đơn ! e-`n1 $h C-E G#
Đ_n1".................................................................................
M. C`n1 45$ đ2+ 4,+ G]E *^cn1 nin1 $F+ 4Ydn- đ# n1-Ej' k $-l3[n
7`n"
( SX CBVC đE -f$ đa đ,4 4Ydn- đ#"
CF+ đmn1.................................................Đ,E
-f$.............................................
T-,$ Wn.....................................................TELn
Wn...............................................
N1+,E n1Z.............................................ol_n %p 1E5+
*k$.................................
( C`n1 45$ G]E *^cn1 nin1 $F+ 4Ydn- đ# $-Hn- 4Y!"
SX CBVC đE -f$ đ,4 4Ydn- đ#" TYln1 $q'.......... $F+ $q'............$r
n-in..........
( TVn1 WX đs 42E đ6n1 ep n1-E[n $tl e-+F -f$"
TY+n1 đh" Cq' 4Y^Dn1........................$q' T-2n- '-X................
Cq' B#..............................$q' N-2 n^b$.............
u. TV $-t$ C`n1 đ+2n"
( TVn1 WX đ+2n E[n $`n1
đ+2n..........................................nZ...........................................
TY+n1 đh GE[n $-L"…………………………….
….nZ…………………..
H\' đ]n1 đơn ! 4Y_ %^ơn1"……………………
nZ……………………
( SX đ+2n E[n đ^\$ eL4 n,' 4Y+n1 -f$ eg
I.....................nZ.............................
( TVn1 WX UV BCH CĐBv C4V CĐ 4Y)$ 4-l#$ CĐ TY^Dn1N"
TY+n1 đh" TYdn- đ# $-l3[n 7`n" TYln1 $q'.........CF+ đmn1........ĐH 4Yw
%[n.........
TYdn- đ# $-Hn- 4Y!" TYln1 $q'..............$F+ $q'..............$r
n-in.............
TYdn- đ# n1-Ej' k C`n1 đ+2n" C-tn1 $-x..........$F+
đmn1.......ĐH..........
II. vHONG TTÀO HO;T ĐỘNG CÔNG ĐOÀN"
J. C`n1 45$ 4V $-t$ 4l3[n 4Yl3sn '-V GELn $-L đ# $-Hn- W5$- '-5'
%l&4 7bE0 4YEan e-FE
4-)$ -Ejn n1-! yl3L4 Đ,E -#E Đ_n1 %/n 4-t X0 4l3[n 4Yl3sn '-V GELn
%l&4 1E5+ *k$.
SX n1^DE 4-F7
*)"..................................................................................
?. v-+n1 4Y2+ 4-E đlF 2 4-)$ -Ejn $5$ $l#$ in đ#n1"
FN VEj$ 4YEan e-FE n#E *ln1 z9{ $^ơn1 ( TY5$- n-Ej7| 4Y+n1 $l#$
&n đ#n1 z}in $-~ (
9{ $^ơn1 ( Tdn- 4-^ơn1 ( TY5$- n-Ej7| *+ CĐ G}VN '-54 đ#n1
2 4YEan e-FE $-x đ,+
4-)$ -Ejn $l#$ &n đ#n1 zNhE e-`n1 bE 4E[l $)$ 4Y+n1 4-E $r 2
Gjn- 4-2n- 4H$- 4Y+n1
1E5+ *k$| n67 -f$ ?@@A ( ?@@B. Đ6n1 ep 4-E đlF *+ CĐ 4Y^Dn1 '-54
đ#n1 ………
GN VFE 4Y• $~F CĐ 4Y+n1 Ej$ 4YEan e-FE NĐ B€KNĐ(Cv $~F $-Hn-
'-~ s 4) $-~ 4Y+n1
1E5+ *k$.
( Xi3 *)n1 ylE $-L $-E 4E[l n#E G# $~F đơn ! CnLl $hN
( Xi3 *)n1 ylE $-L *in $-~ 4Y+n1 đơn ! CnLl $hN
( T-F7 1EF -#E đ]n1 e-+F
( VFE 4Y• $~F C`n1 đ+2n 4Y+n1 Ej$ 4YEan e-FE No JuKCv s đVE 7bE
1E5+ *k$ ĐH
( VFE 4Y• $~F CĐ 4-F7 1EF 4Y+n1 Ej$ đ2+ 4,+ 4Hn $-x.
$N C`n1 45$ eL -+,$- -hF 1EF đdn-"
( TVn1 WX CBVC WEn- $+n 4-t
M.............................................................
( Hdn- 4-t$ •r %p E '-,7..............................................................
*N C`n1 45$ 4-E đlF 2 $5$ $l#$ &n đ#n1"
( Đ6n1 ep W5n1 eELn $_E 4ELn 2 đs 42E e-+F -f$
( Đ6n1 ep *Fn- -Ejl 4-E đlF CĐ n67 -f$ ?@@A ‚ ?@@B CZn1 7,n-0
Zn1 7,n- •lq4 Wƒ$N
III.TH„C HIỆN CH: ĐỘ CH…NH SÁCH0CH>M QO BRO VỆ
oU†‡N VÀ QˆI
…CH NG‰ŠI QAO ĐỘNG
J. TYEan e-FE 4-)$ -Ejn $-L đ# %^ơn1 7bE 2 '-k $q' 4Y+n1 n12n-
4-‹+ $5$ N1-!
đ!n- $~F C-Hn- '-~ đŒ GFn -2n-.
9-h e-6n0 ^bn1 7ƒ$"
?. TVn1 WX 4-l n-&' Gdn- ylin -2n1
4-5n1Kn1^DE…………………………
M. TVn1 WX F3 Xn n1in -2n1 4I 4-5n1 A(J?K?@@A" X•4 1EbE
4-Ejl F3 Xn w N1in -2n1 C`n1 4-^ơn1 …….. đơn bE WX
4Esn……………0 N1in -2n1 TMCv MEsn Ti3…… đơn bE WX
4Esn……………….
HEjl yl_ $~F Ej$ '-54 F30 n-Zn1 e-h e-6n0 ^bn1 7ƒ$…….
M. T-)$ -Ejn $-L đ# $-Hn- W5$- CĐ" T-67 -ŽE0 '-.n1 đELl0 đ57
$^bE0 TC990
N}SvHS9 CWX n1^DE0 WX 4EsnN…….
IV. CÔNG TÁC XÃ HỘI"
J. C`n1 45$ 4I 4-Ejn n-in đ,+
( TVn1 WX M• VNAH đơn ! -Ejn đFn1 '-kn1 *^cn1"……………
( 9L4 yl_ WX 4Esn0 -Ejn &4 ~n1 -# 1E5+ *k$ •n1 Wil •n1 •F "
( SX 4Esn ~n1 -# đ]n1 G2+ G! _n- -^wn1 *+ $ơn GŒ+ WX A0 WX € 1i3 YF
( SX 4Esn 7lF 4Y5E '-ELl $-Hn- '-~"
?. C5$ -dn- 4-t$ 4I 4-Ejn e-5$ "
V. CÔNG TÁC N‘ CÔNG VÀ THI:U NHI"
J. Đ6n1 ep 4-E đlF '-+n1 4Y2+ HFE 1EŽE"
?. C`n1 45$ 4-ELl n-E"
M. H+,4 đ#n1 nZ $`n1"
u. 9-57 Wt$ e-+’ '-k nZ" Ch GF+ n-E[l $-!"
………………………………
VI. NH‘NG HO;T ĐỘNG M“I N”I B•T0 C– HIỆU oUR CCÁC
CÔNG TÁC
9HÁCN
VII. NH‘NG 9I:N NGHU0 Ї NGHU ĐPI V“I CÔNG ĐOÀN
C—v TT˜N"
VIII. T„ NH•N X™T ĐÁNH GIÁ X:v QO;I
T) •L' %+,E"…………….
vH‰8NG H‰“NG0 NHIỆM Vš VÀ CH‰8NG TTONH HO;T
ĐỘNG TTONG
oU› IK?@@A.
J. C`n1 45$ 4l3[n 4Yl3sn 1E5+ *k$
?. C`n1 45$ $-l3[n 7`n "
M. C`n1 45$ 4-E đlF e-‹n 4-^wn1
u. TEL' 4k$ nin1 $F+ 2 đœ3 7,n- -Ejl yl_ $5$ $l#$ &n đ#n1 4Y+n1
n12n-.
•. C`n1 45$ eEn- 4L $-Hn- W5$- 2 -+,4 đ#n1 •Œ -#E
A. Xi3 *)n1 4V $-t$ $`n1 đ+2n Zn1 7,n-
( T-F7 1EF •i3 *)n1 Đ_n1 2 $-Hn- yl3sn 4Y+n1 W,$-0 Zn1 7,n-
( Xi3 *)n1 $-^ơn1 4Ydn- -+,4 đ#n1 nZ $`n1 4-EL4 4-)$ '-• -\' bE
4In1 đơn !…
.
TM. BAN CH—v HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ vH•N
C-~ 4!$-
IX. T” CHžC TH„C HIỆN
C5$ đơn ! EL4 G5+ $5+ 2 1rE 1q' s Vv. C`n1 đ+2n TY^Dn1
-,n $-h4 %2@ŸK@JK?@@B C7l Vv. 7bE n-&n đ^\$ n123 @MK@JK?@@B0
-,n n#' s CĐG}VN %2 4Y^b$ n123 J@K@JK?@@BN d &3 7+n1 $5$
đơn ! 4-`n1 $_7 2 $X 1ƒn1 G5+ $5+ đ.n1 4-DE 1EFn. B_n n23 đ^\$
đ^F %[n 4YFn1 ¡G $~F CĐ 2 1rE G¢n1 đ^Dn1 £(MFE%

.....................Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp........ Trình độ chính trị: Trung cấp.................................................Đại học.........Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp..................cấp Nhà nước..........cử nhân...Tổng số đoàn viên công đoàn........................... …..................... tuyên truyền phổ biến luật giáo dục..........cấp Thành phố.....................cao đẳng............... PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: 1. .....Số CBVC đi học để đạt trình độ: Cao đẳng......... Trong đó biên chế:…………………………….............................Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường.. Hợp đồng đơn vị trả lương:…………………… nữ…………………… ............. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới......Quản lý giáo dục.......... Cấp Bộ........ Ngoại ngữ.....ĐH...cử nhân.....................Cao đẳng..... triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X...........................nữ...... Thạc sĩ............................ cao cấp.................................. ..........ĐH trở lên... ..............................................Tiến sĩ............ Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ................ II.............nữ…………………................................. ............... 4....nữ.Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I.......... Tổ chức Công đoàn: .....................cao cấp.........................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->