MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ đơn vị:..................................................
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------Cần Thơ, ngày tháng năm
BÁO CÁO SƠ KẾT
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006 - 2007
(Thời gian báo cáo tính từ tháng 01/7 đến tháng 31/12/2006)
TÌNH HÌNH CHUNG
I/ BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN:
1. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn
vị:...................................Nữ................................. - Tổng số CBGV,
CNV trong biên chế:...................................Nữ............................. Tổng số CBGV, CNV hợp đồng trường trả
lương..............................Nữ................. - Tổng số CBGV, CNV hợp
đồng đơn vị trả lương..............................Nữ.................
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng
viên:...............................................................Nữ:.............................. Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình
Đảng:....................Nữ............ - Số đảng viên được kết nạp trong học
kỳ I.................................................nữ...........
- Đơn vị không có Chi bộ
Đảng:.................................................................................
3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên
môn:

.............nữ..................................cử nhân.....Tiến sĩ............ Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ.cao cấp................ cao cấp...................................... .... Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới...................... 4..........cao đẳng...........................Số CBVC đi học để đạt trình độ: Cao đẳng...................................................cấp Thành phố... Cấp Bộ.Cao đẳng....nữ............... Ngoại ngữ.......... ............ tuyên truyền phổ biến luật giáo dục......ĐH................. Tổ chức Công đoàn: ..................... triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X......Quản lý giáo dục........................ Thạc sĩ............................ Trình độ chính trị: Trung cấp.. II..Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp................................................Đại học..Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường............ĐH trở lên..... PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: 1..........Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I...................................................................................cấp Nhà nước........... Trong đó biên chế:……………………………........... ….Tổng số đoàn viên công đoàn..... . Hợp đồng đơn vị trả lương:…………………… nữ…………………… .. .nữ…………………..................cử nhân...............................Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp........

.. c) Công tác kế hoạch hóa gia đình: ....Tham gia hội đồng khoa ..... Khó khăn........Trách nhiệm” do CĐ GDVN phát động và triển khai chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2006 ..........CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.... ........ vững mạnh xuất sắc) III............. Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động: a) Việc triển khai nội dung “Kỷ cương .......Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có) ...............................Vai trò của CĐ tham gia trong việc đào tạo tín chỉ...........Tình thương .. 2..THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH..........Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có) ......Hình thức xử lý vi phạm..Trách nhiệm” trong cuộc vận động “Dân chủ Kỷ cương .................................Số người tham dự:...... d) Công tác thi đua và các cuộc vận động: .Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai NQ 14/CP về đổi mới giáo dục ĐH ............. Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành...... vướng mắc: ...............2007. ...... Đăng ký thi đua do CĐ trường phát động ……… b) Vai trò của CĐ trong việc triển khai NĐ 79/NĐ-CP của chính phủ về tự chủ trong giáo dục........Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2006 – 2007 (vững mạnh.......Tổng số CBVC sinh con thứ 3...Đăng ký sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học .....

NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỚI NỔI BẬT. số 9 gây ra .Số tiền mua trái phiếu chính phủ: 2. CÓ HIỆU QUẢ (CÁC CÔNG TÁC KHÁC) VII.. 3. Công tác từ thiện nhân đạo . Công tác thiếu nhi: 3. Tổng số vay vốn ngân hàng từ tháng 6-12/2006: Xét giới thiệu vay vốn ở Ngân hàng Công thương …….Tổng số Mẹ VNAH đơn vị hiện đang phụng dưỡng:…………… . ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN: VIII. CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ THIẾU NHI: 1. vướng mắc……. hiện vật ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa : . những khó khăn. CÔNG TÁC XÃ HỘI: 1. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI Tự xếp loại:……………. NHỮNG KIẾN NGHỊ. Hoạt động nữ công: 4. đơn với số tiền……………. PHƯƠNG HƯỚNG.Số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 6. Đăng ký thi đua phong trào Hai giỏi: 2. Hiệu quả của việc phát vay. phúng điếu.Kết quả số tiền. Khám sức khoẻ phụ nữ: Có bao nhiêu chị: ……………………………… VI. NHIỆM VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ I/2006.2. . số tiền)……. đám cưới. IV. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người………………………… 3. Ngân hàng TMCP Miền Tây…… đơn với số tiền………………. Thực hiện chế độ chính sách CĐ: Thăm hỏi. Các hình thức từ thiện khác : V. NDSPHSK (số người. TCKK.

Công tác thi đua khen thưởng 4. Công tác kinh tế chính sách và hoạt động xã hội 6. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động trong ngành. vững mạnh . Công tác tuyên truyền giáo dục 2. Công đoàn Trường hạn chót là08/01/2007 (mẫu VP. Bản này được đưa lên trang wb của CĐ và gửi bằng đường E-Mail . TM. 5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh . TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các đơn vị viết báo cáo và gửi gấp về VP. Công tác chuyên môn : 3.Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch. hạn nộp về CĐGDVN là trước ngày 10/01/2007) vì vậy mong các đơn vị thông cảm và cố gắng báo cáo đúng thời gian. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN Chủ tịch IX. mới nhận được ngày 03/01/2007.Xây dựng chương trình hoạt động nữ công thiết thực phù hợp với từng đơn vị… .1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful