P. 1
báo cáo thực tập danpha

báo cáo thực tập danpha

|Views: 2,224|Likes:
Được xuất bản bởiHa Nguyen

More info:

Published by: Ha Nguyen on May 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC
Mục lụ c 1
Lời cảm ơn 2
Đ̀ c!ơn" #$!̣c #%̣& #'(# n"$ị& )
*(# +uả #$!̣c #%̣& ,
C$!ơn" 1- "iơ(i #$ịu c$un" .̀ cơ /ở #$!̣c #%̣& 0
C$!ơn" 2- Mục 1i( c$2 n'̣i 3un" #$!̣c #%̣& 14
C$!ơn" 4- *(# +uả 1)
C$!ơn" )- T$!̣c #%̣& 5ỉm n"$im 46
Đ̀ 7u%(# 4)
*(# lu%̣n 48
1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỜI CẢM ƠN
T9:n" #$;i "ian #$<c #=& #># n"$i?& #@ n"AB 10C1C2611 1Dn n"AB 20C4C26112
Em 1F 1!Gc #Hm $iIu .J n$i?m .K2 .L #9M2 c$Nc nOn"2 cơ cPu #Q c$Nc cRa CÔNG TY
Cổ phần dược phẩm DanaphaS TUi /< $!Un" 3Vn #=n #Hn$ cRa Ban lFn$ 1W: c'n"
#B .A cXc an$ c$L #Wi &$Yn" *iIm n"$i?m2 5$u /Zn 7uP#2 5$: 1F "i[& Em $iIu 9\ $ơn
.J cXc l:Wi #$u>c2 cXc$ ]Z: +uZn2 +uB #9Hn$ /Zn 7uP# #$u>c2 cXc 3Kn" cK &$Kc .K c$:
+uX #9Hn$ /Zn 7uP# #$u>c cRa m^# n$A mXB 1W# #iu c$u_n GMP2 .Ui n$`n" 3%B
c$uBJn 5$a& 5Mn #@ 5$%u 5iIm /:X# n"uBn .=# li?u2 5iIm /:X# /Zn 7uP#2 1Dn 5$%u
]Z: +uZnS TUi n$`n" +uB 1Ln$ 5$b# 5$E cRa m^# n$A mXB 1W# #iu c$_n GMP 5iIm
/:X#2 #P# cZ n$`n" BDu #> lin +uan 1Dn c$P# l!Gn" /Zn &$_m #9:n" +uX #9Hn$ /Zn
7uP#2 #@ 5$%u #iD& n$=n n"uBn li?u 1Dn #$An$ &$_m cu>i ccn"2 n$dm "i[& Em cRn"
c> 5iDn #$Nc 1F $ec .A c'n" .i?c cRa m^# cf n$%n $ga 3!Gc2 n$dm 9hn luB?n c$:
Em #$a: #Xc c'n" n"$i?& la: 1^n" .A i #$Nc la: 1^n"S TA Em cjn" $ec $ki 1!Gc
m^# /> 5in$ n"$i?m #9:n" #$a: #Xc2 5l nOn"2 &$!ơn" &$X& &$%n #Mc$2 /Zn 7uP#2 ]Z:
+uZn #$u>c #@ cXc an$ c$L lAm .i?c #Wi &$Yn" *iIm n"$i?m2 5$u /Zn 7uP#2 5$: S TP#
cZ 1F "i[& Em ]iD# cXc$ .=n 3Kn" n$`n" li #$uBD# 1F $ec .A: #$<c $An$2 1I &$mn
nA: ]iD# 1!Gc c'n" .i?c &$Kc .K n"An$ 3!Gc mA Em 1an" $ecS
nm 7in c$%n #$An$ cZm ơn Ban lFn$ 1W: c'n" #B2 ccn" cXc c'2 c$[2 an$ c$L
c'n" n$%n .in c$Nc cRa c'n" #B 1F "i[& Em $:An #$An$ 5$ga #$<c #=& #9:n" #$;i
"ian +ua
2
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
PH Ầ N !
N"I DUNG #$ TI%N &" TH'C T(P

4
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
&) C*ƠNG TH'C T(P T+T NGHI,P
Kính gửi ! Công ty cổ phần Dựợc Danapha
&-a ch.! 258 Dũng Sĩ Thanh Khê- Qun Thanh Khê- T! "# $%ng&
He .A #n /in$ .in- T/ẦN &0NG &1NH 2N
LU&- 60 CHoS N"An$ $ec- Cf n$%n H:X o!GcS *$:X $ec- 2660 p 2611S
I3 M4C &5CH Y6U CẦU
3 M7c 89ch!
C T$<c #=& lA +uX #9Hn$ X& 3Kn" cXc 5iDn #$Nc 1F $ec .A: #$<c #iqnS
C C$u_n ]L cXc 5l nOn" .A 5iDn #$Nc #9!Uc 5$i #># n"$i?&S
C LAm +uEn .Ui cXc 1iJu 5i?n #$<c #D 1I c$u_n ]L c$: c'n" .i?c /au nABS
:3 Y;< cầ<!
C ĐZm ]Z: 1[n" #$;i "ian #$<c #=& 3: #9!;n" +uB 1Ln$S
C ĐZm ]Z: $ec $ki 1!Gc m^# l!Gn" 5iDn #$Nc n$P# 1Ln$ #9:n" #$<c #DS
C ĐX& Nn" Bu cmu cRa nơi #$<c #=& .J #$;i "ian2 n^i 3un" c'n" .i?cS
C H:An c$rn$ ]X: cX: #$<c #=&S
II3 THỜI GI2N #$ &=2 &I>M TH'C T(P T+T NGHI,P
1S T$;i "ian- T@ n"AB 10s61s2611 1Dn n"AB 20s64s2611 t#9:n" 1g cg 2 #umn n"$r
TD# um LLc$ #@ 41s61s2611 1Dn 14s62s2611vS
2S ĐLa 1iIm- 28w ojn" xy T$an$ *$Czu=n T$an$ *$ C TP ĐA N{n"&
III3 N"I DUNG TH'C T(P T+T NGHI,P
)
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
C THm $iIu cơ cPu $An$ c$Mn$ cRa c'n" #BS
C THm $iIu cXc $:W# 1^n" /Zn 7uP# cRa c'n" #BS
C LAm .i?c #$E: /< &$%n c'n" .A $!Un" 3Vn cRa c'n" #BS
C TiD# ]X: cX: #$<c #=&S
I#3 D' ?I%N TI%N &" TH'C HI,N
Th@A BAan NCA d<nB cDnB EAFc
T@ n"AB- 10s61s2611
ĐDn n"AB- 24s61s2611
THm $iIu cXc $:W# 1^n" cRa c'n" #B .A +uB
#9Hn$ /Zn 7uP# cRa n$A mXBS
T@ n"AB- 2)s61s2611
ĐDn n"AB- 46s61s2611
T$u #$=& .A n"$in cNu #Ai li?uS
T@ n"AB- 1)s62s2611
ĐDn n"AB- 26s62s2611
T$E: 5D $:Wc$ cRa c'n" #BS
T@ n"AB- 21s62s2611
ĐDn n"AB- 20s62s2611
T$E: 5D $:Wc$ cRa c'n" #BS
T@ n"AB- 2ws62s2611
ĐDn n"AB- 6,s64s2611
T$E: 5D $:Wc$ cRa c'n" #BS
T@ n"AB- 60s64s2611
ĐDn n"AB- 14s64s2611
T$E: 5D $:Wc$ cRa c'n" #BS
T@ n"AB-1)s64s2611
ĐDn n"AB- 26s64s2611
T$E: 5D $:Wc$ cRa c'n" #BS
T@ n"AB- 21s64s2611
ĐDn n"AB- 20s64s2611
TiD# ]X: cX:S

8
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
PHẦN :
?%T GUẢ TH'C T(P
,
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CH*ƠNG
GIHI THI,U CHUNG #) CƠ IJ TH'C T(P
33GAKA LhAF< ch<nB EM CDnB LN
Tn C'n" #B-C'n" TB CQ P$mn o!Gc P$%̉m oana&$a
Tn "ia: 3Lc$- o|N|PH|
L:":-
ĐLa c$r-284 o}NG x~ TH|NH *H• p TP Đ€ N•NG
TEl- 6811S4080,0, p ‚a7- 6811S40,6120
Lyn$ .<c /Zn 7uP# 5in$ 3:an$- xZn 7uP# 3!Gc &$_m c$P# l!Gn" ca: 3!Ui 3Wn"
li&:/:mE p c'n" n"$? $i?n 1Wi ƒT$u>c #Xc 3Kn" #Wi 1Mc$„2 1…c ]i?# #$u>c 1iJu #9L un"
#$!2 #im mWc$2 #iIu 1!;n"2 ml &$_m
'(c tiêu h)*t +,ng c-a Công ty ./ợc ph012 t3ung Danapha
C ĐZm ]Z: mei /Zn &$_m lu'n 1W# c$P# l!Gn"2 an #:An 2 $i?u +uZS
C LA #$!Uc 1: /< #$:Z mFn Bu cmu ca: n$P# cRa 5$Xc$ $An"S
C LA "iX #9L c># lki #W: /< &$X# #9iIn ]Jn .`n" cRa 3:an$ n"$i?&S
C LA 1W: 1Nc n"$J n"$i?&2 lA .On $ga .A #$!ơn" $i?u cRa 3:an$ n"$i?&S
C LA 5D# +uZ 1!Gc #W: 9a .i?c #u%n #$R cXc +ui 1in$ cRa lu=# &$X&2 +ui c$D 3!Gc
.A X& 3Kn" n"$im n"…# cXc n"uBn #bc GxP cRa #Q c$Nc B #D #$D "iUiS
C NJn #Zn" ]Z: 1Zm c$P# l!Gn" /Zn &$_m lA /< cam 5D# 7%B 3<n" X& 3Kn"2 3uB
#9H .A cZi #iDn lin #Kc2 cg $? #$>n" +uZn li c$P# l!Gn" #$E: #iu c$u_n +u>c #D IxO
†661C266wS
0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
C LA /N m?n$ #$<c $i?n mKc #iu ca: cZ cRa c$Mn$ /Xc$ c$P# l!Gn"2 lA $^i
1‡n" +uZn #9L2 ]an #Qn" "iXm 1>c ccn" #:An #$I cXn ]^ c'n" n$%n .in #9:n" 3:an$
n"$i?&2 ]n cWn$ /< "bn ]g $G& #Xc .Ui cXc 1>i #Xc #9:n" .A n":Ai n!UcS
3:3ChOc nPnB EQ nhAFm E7 cRa phSnB ?ATm LUa chVL WượnB
43:33ChOc nPnB cRa phSnB ?ATm LUa chVL WượnB
T$am m!u c$: TQn" "iXm 1>c .J n"$i?& .K #9:n" c'n" #Xc 5iIm #9a c$P#
l!Gn"S
N"$in cNu 7%B 3<n" #iu c$u_n2 /fa 1Qi ]Q /un" cXc #iu c$u_n .A cXc
&$!ơn" &$X& #$f n"$i?m c$P# l!Gn"S
*iIm n"$i?m n"uBn li?u2 ]a: ]H2 ]Xn #$An$ &$_m2 /Zn &$_m 1Zm ]Z: #$u>c
1[n" .Ui #iu c$u_n 5l #$u=# 1F 1On" 5MS
T$_m 1Ln$ .A $i?u c$u_n cXc #$iD# ]L2 3Kn" cK 5iIm n"$i?m2 +uB #9Hn$ 5l
#$u=#2 +uB #9Hn$ /Zn 7uP#2 +uB #9Hn$ .? /in$ˆ
3:3:NhAFm E7 cRa phSnB ?ATm LUa chVL WượnB
N"$in cNu X& 3Kn" o!Gc 1iIn Ti?# nam2 cXc o!Gc 1iIn n!Uc n":Ai2 3<a #9n
cXc +uB 1Ln$ .J c$P# l!Gn" 1!Gc B^ ‰ #D ]an $An$ 1I #iDn $An$ ]in /:Wn .A +uZn
li cXc #iu c$u_n 5l #$u=# cRa n"uBn li?u2 ]a: ]H2 /Zn &$_m /Zn 7uP# cRa +uX #9Hn$
/Zn 7uP#S
x:Wn #$Z: cXc +uB #9Hn$ #$a: #Xc c$u_n $!Un" 3Vn 5iIm /:X#2 #$f n"$i?m &$%n
#Mc$2 lPB mVu2 l!u mVuS
LPB mVu .A 5iIm n"$i?m cXc l:Wi n"uBn li?u2 ]a: ]H2 ]Xn #$An$ &$_m2 #$An$
&$_m .A l!u mVuS
Š%B 3<n" +uB #9Hn$ #W: c$u_n lAm .i?c #Wi &$Yn" .A l!u #9` c$P# c$u_nS
ĐXn$ "iX .A 5iIm #9a 1^ Qn 1Ln$ cRa #$u>cS
P$X# $An$ .A l!u #9` .On ]Zn 5iIm n"$i?mS
P$>i $G& .Ui &$Yn" NCPT #9:n" .i?c n"$in cNu /Zn &$_m mUi- Š%B 3<n"
#iu c$u_n 5l #$u=# .A $‡ /ơ 1On" 5i #$u>cˆ
Š%B 3<n"2 1Xn$ "iX2 $‹ #9G c'n" #Xc #$_m 1Ln$S
P$%n #Mc$ /Zn &$_m #9Z .JS
w
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
T$am "ia 1Xn$ "iX n$A cun" cP&S
T$am "ia .A: +uX #9Hn$ #< #$an$ #9a .Ui cXc ]^ &$=n cRa c'n" #BS
BZ: +uZn cXc #Ai /Zn2 mXB mgc2 &$!ơn" #i?n 5iIm n"$i?m #># 1I /{n /an" &$Kc
.K /Zn 7uP#S
P$X# $An$2 l!u #9` .On ]Zn 5iIm n"$i?m .A c$Lu #9Xc$ n$i?m .J cXc /> li?u
5iIm n"$i?m #9!Uc C'n" #B cjn" n$! cơ +uan 5iIm n"$i?m cP& #9nS
Š%B 3<n" &$Yn" 5iIm n"$i?m #$E: +ui c$D GLPS
T$<c $i?n #># n^i +uB c'n" #B2 #$ka !Uc la: 1^n" .A n^i +uB an #:An la: 1^n"2
.? /in$ la: 1^n"2 &$Yn" c$XB c$`a c$XBS
3X3Tổ chOc nhYn Z[ cRa phSnB ?ATm LUa chVL WượnB GC
4&5&4&$h0n 6ự hi7n nay c-a ph8ng KTC9 công ty cổ phần D/ợc Danapha
hi7n nay ! G\m c] :^ nhYn Z[
C 60 o!Gc xl ĐWi $ec t T9:n" 1g cg 61 T$Wc /lv
C 6) *l /! .A cf n$%n t H:X $ec .A .i /in$v
C 1, o!Gc xl T9un" $ec
4&5&2&Ch:c n;ng< nhi72 =( c-a tổ
C TQ Š%B 3<n" #iu c$u_n- Š%B 3<n" #iu c$u_n c$: cXc /Zn &$_m mUi2
n%n" cP& cXc #iu c$u_n cj c$: &$c $G& .Ui +uB 1Ln$ mUi cRa n$A n!Uc .A &$c
$G& .Ui 1iJu 5i?n #$iD# ]L #Wi &$Yn"S
C TQ T=# liCT$iD# ]L- T$<c $i?n 5D $:Wc$ ]Z: #9H ]Z: 3!Œn"2 5iIm 1Ln$2
$i?u c$u_n2 5iIm c$Nn" #$iD# ]L #$E: c$!ơn" #9Hn$ 1F 1J 9aS P$%n #Mc$ mVu cg /f
3Kn" cXc #$iD# ]LS
C TQ Hga liCTi /in$ - P$a c$D #$u>c #$f2 3un" 3Lc$ c$u_n2 c$u_n lAm
.i?cS P$%n #Mc$ mVu #$E: &$!ơn" &$X& $ga $ecS *iIm #9a 5iIm /:X# .i?c #$<c $i?n
+uB #9Hn$ /Zn 7uP#2 #$<c $i?n c$D 1^ .? /in$2 5iIm #9a m^# /> #iu c$M #Wi 7!•n" n$!
5$>i l!Gn"2 #$I c$P#2 $Hn$ #$Nc /> l' #9n ]a: ]H2 lPB mVu ]Xn #$An$ &$_m2 #$An$
&$_m
C TQ Ti /in$- BZ: +uZn c$Rn" .i /in$2 &$a c$D m'i #9!;n" .A 5iIm #9a
mVu #$E: &$!ơn" &$X& .i /in$S

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
C TQ HAn$ c$Mn$- o< #9c $ga c$P#2 #9an" #$iD# ]L2 3Kn" cK &$Kc .K c$:
c'n" #Xc 5iIm n"$i?mS L!u #9` $‡ /ơ #Ai li?uS LPB mVu n"uBn li?uS
3X3X Ch:c n;ng< nhi72 =( c-a t3/>ng ph8ng
C C$r 1W: .A #$E: 3\i .i?c 7%B 3<n" #iu c$u_n .A &$!ơn" &$X& 5iIm n"$i?m
1>i .Ui n"uBn li?u2 ]a: ]H2 /Zn &$_m #9un" "ian2 ]Xn #$An$ &$_m .A #$An$ &$_mS
C Š%B 3<n" .A #$<c $i?n #:An 3i?n .J c'n" #Xc 5iIm n"$i?mt lPB mVu2 #$f
n"$i?m .A l!u mVu #$E: n"uBn #bc GLPvS
C T$E: 3\i .i?c 5iIm 1Ln$2 lAm .? /in$2 /f 3Kn" .A ]Z: #9H 1>i .Ui #P# cZ #$iD#
]L &$%n #Mc$
C o< #9c .J cXc #$u>c #$f2 3Kn" cK #$RB #in$ .A cXc #$iD# ]L &$%n #Mc$S
C C$Lu #9Xc$ n$i?m .J .i?c /:Wn #$Z:2 5iIm #9a .A X& 3Kn" $? #$>n" xOP #9:n"
5$u .<c 5iIm #9a c$P# l!Gn"S
C THm n"uBn n$%n .A $!Un" "iZi +uBD# c$: cXc /Zn &$_m 5am c$P# l!Gn"S
C T$am "ia c'n" #Xc #$_m 1Ln$
C C$Lu #9Xc$ n$i?m .J .i?c 1A: #W:2 n%n" ca: n"$i?& .K cRa n$%n .in &$Yn"
.A IPC
C P$>i $G& .Ui &$Yn" NCPT #9:n" .i?c #$E: 3\i 1^ Qn 1Ln$ cRa #$u>cS
C T$am "ia .A: c'n" #Xc #< #$an$ #9a
C ĐLn$ 5Ž +ui p , #$Xn" ]X: cX: #Hn$ $Hn$ $:W# 1^n" c'n" #Xc 5iIm #9a c$P#
l!Gn" c$: TQn" "iXm 1>cS
C ĐJ 7uP# ]i?n &$X& "iZm ]U# c$i &$M 5iIm n"$i?mS
4&5&? Ch:c n;ng nhi72 =( c-a ph@ ph8ng
C T$aB m…# #9!•n" &$Yn" 1iJu $An$ .A #9iIn 5$ai c'n" #Xc 5iIm #9a c$P# l!Gn"
.A "iZi +uBD# cXc c'n" .i?c lin +uan cRa &$Yn" 5$i 1!Gc RB +uBJnS
C T$am "ia .A #$E: 3\i .i?c 7%B 3<n" #iu c$u_n c$: /Zn &$_m mUiS
C T$am "ia c'n" #Xc 5iIm n"$i?m #$E: n"uBn #bc GLPS
C T$E: 3\i .i?c #$_m 1Ln$2 .? /in$2 /f 3Kn" .A ]Z: #9H 1>i .Ui #P# cZ #$iD# ]L
&$%n #Mc$ 5iIm n"$i?mS
C T$am "ia .i?c /:Wn #$Z:2 5iIm #9a .A X& 3Kn" $? #$>n" xOP #9:n" 5$u .<c
5iIm #9a c$P# l!Gn"S
16
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
C T$am "ia #$f n"$i?m 1^ Qn 1Ln$ cRa #$u>cS
C T$am "ia .A: c'n" #Xc #< #$an$ #9aS
C ĐJ 7uP# ]i?n &$X& "iZm ]U# c$i &$M 5iIm n"$i?mS
3X3_ Ch:c n;ng nhi72 =( c-a cAc nh@2 t3/>ng
CXc n$gm #9!•n" c$Lu #9Xc$ n$i?m #9<c #iD& cXc $:W# 1^n" c$uBn m'n cRa ]^
&$%n mHn$ /{n /an" &$Kc .K c$: c'n" #Xc 5iIm n"$i?m mVu .A ]X: cX: .Ui &$K
#9Xc$ &$Yn" 5$i cg cXc BDu #> cg n"uB cơ 5$'n" 1Zm ]Z: c$: +uX #9Hn$ /{n /An"
5iIm #9a c$P# l!Gn" 5L& #$;i2 c$Mn$ 7XcS
3X3` Ch:c n;ng nhi72 =( c-a cAc BiC2 nghi72 =iên
C T$<c $i?n 1mB 1R n^i +uB cRa c'n" #B cjn" n$! cRa &$Yn"
C P$%n #Mc$ mVu #$E: +uB #9Hn$ 5iIm n"$i?m 1F 1!Gc ]an $An$S
C Tu%n #$R 1mB 1R +uB #9Hn$ .=n $An$2 .? /in$ #$iD# ]LS
C P$a c$D n$`n" l:Wi #$u>c #$f2 3un" 3Lc$ c$u_n &$Kc .K c$: c'n" #Xc 5iIm
n"$i?m #$E: xOPS
C Hi?u c$u_n #$iD# ]L #$M n"$i?m #$E: +uB #9in$ 1F 1!Gc #$iD# l=&S
C *iIm n"$i?m 1^ Qn 1Ln$ cRa #$u>c #$E: +uB #9Hn$ 1F 1!Gc ]an $An$S
C BX: cX: 3< #9c .Ui #9!•n" &$Yn" .J #P# cZ cXc #$u>c #$f2 n$`n" 3Kn" cK #$RB
#in$ .A .On &$Yn" &$_mS
C T$<c $i?n .i?c "$i c$a& $‡ /ơ 5iIm n"$i?m2 /Q /Xc$2 cXc ]iIu mVu #$E: +uB
1Ln$ cRa GLPS
C BX: cX: 5L& #$;i .J 5D# +uZ 5iIm n"$i?m .A mei /< ]P# #$!;n" #9:n" +ua
#9Hn$ #$f n"$i?m c$: #9!•n" &$Yn"S
3X3^ Ch:c n;ng nhi72 =( c-a D!C
C T$<c $i?n 1mB 1R n^i +uB cRa c'n" #B cRn" n$! cRa &$Yn" .A &$%n 7!•n"S
C *iIm #9a 5iIm /:X# #:An ]^ +uX #9in$ /Zn 7uP# #Wi 7!•n"- #@ 1mu c$: 1Dn 5$i
/Zn &$_m 1!Gc 7uP# 7!•n" ]a: "‡m .i?c cP& &$X# #iD& n$=n n"uBn li?u c$: &$a
c$D2 c$D 1^ .? /in$ n$A 7!•n"2 #$iD# ]L2 c:n n"!;i .A 5iIm #9a m^# /> c$r #iu #Wi
c$‹ n$!- 5$>i l!Gn"2 #$I c$P#ˆ
11
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CH*ƠNG :
M4C &5CHa N"I DUNG TH'C T(P
:33 M7c 89ch Lh[c Lbp
C Hec $ki 5in$ n"$i?m .A cRn" c> c$uBn m'n n$dm &$Kc .K #># c$: c'n"
.i?c /au nABS
C THm $iIu c$Nc nOn" .A n$i?m .K2 cơ cPu #Q c$Nc2 &$Wm .i $:W# 1^n" cRa ]^
&$=n *iIm #9a c$P# l!Gn"S
C LAm +uEn .Ui cXc #$a: #Xc c$uBn m'n cRa n"$An$ $ecS
C T9au 3‡i n$`n" 5iDn #$Nc 1F $ec #9:n" #9!;n"2 1‡n" #$;i #Mc$ ljB 5in$
n"$i?m c$: ]Zn #$%nS
:3:3 NCA d<nB Lh[c Lbp
C THm $iIu cơ cPu $An$ c$Mn$ cRa &$Yn" *iIm #9a c$P# l!Gn"S
C THm $iIu cXc $:W# 1^n" cRa &$Yn" *iIm #9a c$P# l!Gn"S
C LAm .i?c #$E: /< &$%n c'n" .A $!Un" 3Vn cRa &$Yn" *iIm #9a c$P# l!Gn"S
C TiD# ]X: cX: #$<c #=&S
:3X3 PhưcnB phdp eATm nBhAFm
C *iIm n"$i?m #$u>c ]dn" &$!ơn" &$X& $ga $ec-
+CXc &$Zn Nn" 1Ln$ #Mn$
+T$f "iUi $Wn cXc #W& c$P# #9:n" #$u>c
+C$u_n 1^ aci3C]a•ơ
+ŠXc 1Ln$ $Am l!Gn" n!Uc
C *iIm n"$i?m #$u>c ]dn" &$!ơn" &$X& $ga li-
+P$!ơn" &$X& +uan" &$Q &$%n #f
+P$!ơn" &$X& /bc 5i lkn" $i?u nOn" ca: tHPLCv
C *iIm n"$i?m #$u>c ]dn" &$!ơn" &$X& #$f .i /in$ .=#
12
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CH*ƠNG X! ?%T GUẢ
X33 Tfm hAT< c<gn hIổ LaN chVL WượnBi cRa phSnB ?ATm LUa chVL WượnB
X333Th<gc Lhj EQ chVL ch<ẩn
X3333 M7c 89ch
T$u>c #$f lA n$`n" 3un" m'i2 $ga c$P#2 cXc 3un" 3Lc$ c$u_n 1^2 3un" 3Lc$
#$u>c #$f2 n!Uc cP#S C$P# c$u_n ]a: "‡m c$P# c$u_n $ga $ec2 c$u_n .i /in$ 3cn"
c$: 1Ln$ l!Gn"2 #$f 1^ #in$ 5$iD#2 1Ln$ #Mn$ˆTH .=B #$u>c #$f .A c$P# c$u_n &$Zi
cg c$P# l!Gn" &$c $G& 1I 5D# +uZ &$%n #Mc$ #$u 1!Gc cg 1^ 1[n" .A 1^ #in c=B ca:S
X333:3 Phkm EA dp d7nB
TP# cZ cXn ]^ #@ 5$%u cun" Nn" .=# #!2 $ga c$P#2 n$%n .in +uZn li 5$:
5iIm n"$i?m2 5iIm n"$i?m .in .A &$K #9Xc$ &$Yn" &$Zi #$<c $i?nS
X333X3 NCA d<nB
O Mua thuốc thử và chất chuẩn -
C T$u>c #$f 1!Gc mua #@ cXc n$A /Zn 7uP# $:…c n$A cun" cP& cg uB #Mn .A
nQi #iDn" #9n #$D "iUi .A 3cn" • n$`n" 3Wn" 1gn" "gi l• &$c $G& .Ui .i?c /f 3Kn"
#9:n" &$Yn" #$i n"$i?mS
C CXc c$P# c$u_n &$Zi 1!Gc mua #9<c #iD& #Wi cXc 1ơn .i cg #! cXc$ &$X& n$%n
/Zn 7uP# .A cun" cP&SS
O Chuẩn bị thuốc thử trong phòng thí nghiệm-
C Cg +uB 1Ln$ #9Xc$ n$i?m 9\ 9An" c$: n"!;i 1!Gc &$%n c'n" c$u_n ]L #$u>c
#$f
C TiDn $An$ #$E: cXc ]!Uc 1!Gc +uB 1Ln$ #9:n" +uB #9Hn$txOPv 1F ]an $An$S
C Cg /Q "$i c$a& &$a c$D #$u>c #$f #$E: mVu 1F +uB 1Ln$S p N!Uc cP#2 n!Uc
5$f i:n 1!Gc c:i n$! m^# #$u>c #$f cjn" 1!Gc 5iIm #9a 1Ln$ 5Ž2 M# n$P# 1 #$Xn"s 1
lmnS
14
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
C CXc 3un" 3Lc$ c$u_n 1^ .A cXc 3un" 3Lc$ i:n ">c &$Zi 1!Gc &$a c$D #9:n"
cXc 3Kn" cK cg 1^ c$Mn$ 7Xc #$E: 1[n" +uB 1Ln$ #9:n" 3!Gc 1iIn $:…c xOP 1F ]an
$An$S
O Nhãn:
C CXc #$u>c #$f mua .J &$Zi 1I n"uBn n$Fn ">cS
C T$u>c #$f &$a c$D #Wi &$Yn" &$Zi cg n$Fn "$i 9\ #n2 n‡n" 1^2 n"AB &$a2
n"!;i &$a $? /> * .A n"AB 5iIm #9a #UiS
O Chất chuẩn
C Cg /Q #$E: 3\i cP& &$X# c$P# c$u_n 3: m^# n"!;i +uZn liS
C Ti?c #$iD# l=& c$P# c$u_n lAm .i?c &$Zi #$<c $i?n #$E: 1[n" +uB 1Ln$ .A
1!Gc 1gn" "gi 3!Ui 3Wn" 1ơn liJuS
C M‹i c$P# c$u_n cg m^# ]^ $‡ /ơ 9in" ]i?#S
C T9n n$Fn cg "$i 1mB 1R- #n c$P# c$u_n2 $Am l!Gn"2 /> l'2 $Wn 3cn"2 1iJu
5i?n ]Z: +uZn2 mKc 1Mc$ /f 3Kn"S
O Môi trưng! ch"ng vi #inh:
C CXc m'i #9!;n" nu'i cPB &$Zi 1!Gc &$a c$D #$E: +uB #9Hn$ 1F ]an $An$ .A
5iIn #9a #9!Uc 5$i #$<c n"$i?mS
C C$Rn" .i /in$ &$Zi 1Zm ]Z: 1^ n$WB #9!Uc 5$i #$f n"$i?mS
O $%o &u%n chất chuẩn và chất thử
C Cg 5$: ]Z: +uZn $ga c$P#2 #$u>c #$f .A c$r 3uB #9H l!Gn" 3< #9` #>i #$iIuS
C TWi &$Yn" 5iIm n"$i?m 5$'n" 1!Gc 1I n$`n" c$P# "%B c$XB nQ2 c$P# 1^c
]aB $ơi #9@ 5$i cmn #$iD#S
C C$P# c$u_n 1!Gc ]Z: +uZn #9:n" #R lWn$ • 3Wn" "gi 1gn" 5MnS
O 'i(m tra thuốc thử và chất chuẩn
C TP# cZ cXc #$u>c #$f .A c$P# c$u_n 1!Gc 5iIm #9a #9!Uc 5$i n$=& 5$: .A /f
3Kn"S
X33:3 Ml< Lhj
X33:33 M7c 89ch
1)
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MVu #$f n"$i?m cg Zn$ $!•n" 1Dn 5D# +uZ #$f n"$i?mS TH .=B .i?c lPB mVu
&$Zi 1Zm ]Z: #Mn$ n"uBn .‘n .A #Mn$ 1ai 3i?n cRa mVu &$Zi 1!Gc #$<c $i?n 1I
5$'n" Zn$ $!•n" 1Dn 5D# +uZ #$f n"$i?mS
X33:3:3 Phkm EA dp d7nB
Á& 3Kn" c$: #P# cZ cXc mVu 1!Gc lPB .A &$%n #Mc$ #Wi B^ &$=n *TCLS
P$K #9Xc$ B^ &$=n2 #P# cZ n$%n .in &$Yn" #$M n"$i?m 1i lPB mVu &$Zi #$<c
$i?n 1Zm ]Z: #Mn$ n"uBn .‘n .A 1Wi 3i?n cRa mVu #9:n" +uX #9Hn$ 5iIm n"$i?mS
X33:3X3 NCA d<nB
O )ấ* m+u , nh-n m+u
C Ti?c lPB mVu n"uBn li?u2 ]Xn #$An$ &$_m2 #$An$ &$_m &$Zi 1!Gc #iDn $An$
#$E: 1[n" xOP lPB mFu 1F ]an $An$S
C MVu 1!Gc c$uBIn 1Dn #@n" 5iIm n"$i?m .in 1!Gc "$i .A: /Q #$E: 3\i cRa
&$Yn"S
C MVu #9!Uc 5$i &$%n #Mc$2 #9:n" 5$i &$%n #Mc$ &$Zi 1!Gc ]Z: +uZn #9Xn$ lAm
mP# mVu2 n$mm mVu .A Zn$ $!•n" cRa m'i #9!;n" 1Dn c$P# l!Gn" cRa mVuS
C xơ 1‡ 1!;n" 1i cRa mVu tcg /ơ 1‡ 5hm #$E:v
O )ưu m+u
C MVu 1!Gc c$ia 1'i #@ 5$%u lPB mVu .A 1!Gc 1gn" "gi n$! mVu lPB c$: #iDn
$An$ &$%n #Mc$S CXc mVu lA n"uBn li?u2 ]Xn #$An$ &$_m &$Zi 1!Gc ]Z: +uZn #9:n"
]a: ]H 5Mn cg 3Xn n$Fn2 #9Xn$ n$i?# 1^ .A 1^ _m ca:S
C MVu l!u 1!Gc n$=& .A: ]^ &$=n l!u mVu cRa &$Yn" #$E: 1[n" +ui c$DS CXc
mVu l!u nAB 1!Gc 3cn" lAm 1I 5iIm #9a lWi cXc 5D# +uZ &$%n #Mc$ 5$i cg n"$i n";
$:…c 5$iDu nWiS
C MVu l!u 1!Gc "ia: c$: m^# n"!;i c$Lu #9Xc$ n$i?m c=& n$=# .A #$E: 3\iS
C MVu l!u 1!Gc 1I #9:n" #R 5$ga an #:An .A ]Z: +uZn #$E: 1iJu 5i?n cRa #9n
n$Fn /Zn &$_mS
C MVu l!u 1!Gc $RB /au 5$i $D# #$;i $Wn +uB 1in$ .A &$Zi #u%n #$E: 1[n" cXc
+uB 1Ln$ nu #9:n" xOP $RB mVuS
18
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
X33X3 Thj nBhAFm EQ 8dnh BAd emL n<o
X33X33 M7c 89ch
T$f n"$i?m .A 1Xn$ "iX #$f n"$i?m lA n$i?m .K #9en" #%m cRa &$Yn" #$M
n"$i?mS T$f n"$i?m .A 1Xn$ "iX 5D# +uZ &$Zi 1!Gc #$<c $i?n ]•i cXc 5iIm n"$i?m
.in 1!Gc 1A: #W: .A 1!Gc 5iIm /:X# ]•i &$K #9Xc$ &$Yn" .A #$E: 1[n" #iu c$u_n
.A &$!ơn" &$X& Bu cmuS
X33X3:3Phkm EA dp d7nB
TP# cZ ]^ &$=n c$uBn m'n &$Zi #$<c $i?n 1I 1Zm ]Z: 5D# +uZ #$f n"$i?m
cg 1^ c$Mn$ 7Xc .A #Mn$ &$X& liS
X33X3X3 NCA d<nB
O .hử nghiệm
C *iIm n"$i?m mVu 1!Gc #iDn $An$ cAn" /Um cAn" #>#2 3: .=B mVu /au 5$i lPB
.J &$K #9Xc$ &$Yn" &$Zi #iDn $An$ &$%n c'n" 5iIm n"$i?m .in #iDn $An$ #$fS
C Đ>i .Ui mVu 5iIm #9a 1^ 1^ .' #9cn"2 1^ n$iqm 5$u_n &$Zi lAm n"aB #9:n"
n"AB $:…c ]Z: +uZn #9:n" 1iJu 5i?n #9Xn$ /< Zn$ $!•n" cRa m'i #9!;n"S
C TiDn $An$ #$f n"$i?m #$E: 1[n" +uB #9Hn$ 1!Gc "$i #9:n" &$!ơn" &$X& $:…c
#iu c$u_nS CXc c$r #iu +uan #9en" n$! 1^ #in$ 5$iD#2 1Ln$ l!Gn" &$Zi #iDn $An$ 4
lmnS
C *$i #iDn $An$ 5iIm n"$i?m2 5iIm n"$i?m .in &$Zi "$i 1mB 1R cXc #$'n" #in
cg liEn +uan n$!- /> l!Gn" c%n2 cXc /> li?u 1: 1!Gc2 cXc ]iIu 1‡2 &$Q 1‡2 /bc 5i 1‡
lin +uan2 c$P# c$u_n 1!Gc /f 3Kn" .A cXc$ #Mn$ 5D# +uZS
O /0nh gi0 12t &u%
C ĐXn$ "iX 5D# +uZ 5iIm n"$i?m 1!Gc #$<c $i?n ]•i 5iIm n"$i?m .in2 5$i cg
5D# +uZ n"$i n";2 &$Zi ]X: cX: .Ui .Ui #9!•n" &$Yn" 1I cg $!Un" "iZi +uBD#S
C *$i cXc 5D# +uZ #$f n"$i?m cg n"$i n"; $:…c 5$'n" 1W# Bu cmu c$P# l!Gn"
&$Zi #iDn $An$ #$f lWi ]•i m^# 5iIm n"$i?m .in 5$Xc .A &$Zi 1!Gc #$<c $i?n lWi #@
1mu2 1‡n" #$;i &$Zi 7Em 7a# lWi cXc #$iD# ]LS
1,
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
X33p3 qdc 8-nh L<ổA Lhr EQ hkn dsnB cRa Lh<gc
X33p33 M7c 89ch
T$f 1^ Qn 1Ln$ n$dm 7Xc 1Ln$ #uQi #$e .A $Wn 3cn" cRa #$u>c #9!Uc 5$i 7in
cP& /> 1On" 5i2 l!u $An$ n$dm 1Zm ]Z: #$u>c l!u $An$ #9n #$L #9!;n" Qn 1Ln$ c$P#
l!Gn"S
X33p3:3 &-nh nBhta
C T$f 1^ Qn 1Ln$ cP& #>c t|ccElE9a#E3 x#a]ili#B #E/#in"v lA n$`n" n"$in cNu
1F 1!Gc ]> #9M 1I lAm #On" #>c 1^ &$%n $RB cRa #$u>c • 1iJu 5i?n 5$bc n"$i?# tn$i?#
1^ .A 1^ _mv .A #@ 1g 1!a 9a 3< 5iDn #uQi #$eS
C N"$in cNu 1^ Qn 1Ln$ 3Ai $Wn tL:n"C#E9m x#a]ili#B x#u3iE/v lA 1Xn$ "iX
]dn" n$`n" #$M n"$i?m .J li $ga2 /in$ $ec2 .i /in$ $ec cRa #$u>c #9:n" .A n":Ai
#$;i "ian 3< 5iDn cRa #uQi #$e #$u>c 1!Gc ]Z: +uZn #9:n" 1iJu 5i?n ]Z: +uZn m:n"
mu>n • #$L #9!;n" mA #$u>c 1!Gc l!u $An$S
X33p3X3 Phkm EA dp d7nB
Á& 3Kn" c$: &$Yn" n"$in cNu &$X# #9iIn c'n" n"$? #$u>c .A &$Yn" 5iIm
n"$i?m 1I n"$in cNu #uQi #$e .A 7Xc 1Ln$ $Wn 3cn" cRa #P# cZ cXc /Zn &$_m 3:
c'n" #B /Zn 7uP#S
X33p3p3 NCA d<nB
C GiXm 1>c C'n" #B &$ai 1Zm ]Z: 9dn" #P# cZ cXc #$u>c 3: c'n" #B /Zn 7uP#
#9!Uc 5$i lAm $‡ /ơ 7in 1On" 5M .A l!u $An$ #9n #$L #9!;n" &$Zi 1!Gc n"$i?n cNu 1^
Qn 1Ln$ 1I 7Xc 1Ln$ $Wn 3cn" cRa #$u>cS
C TiDn $An$ #$f 1^ Qn 1Ln$ cRa cXc /Zn &$_m #$E: xOP n"$in cNu 1^ Qn 1Ln$
1F ]an $An$S
C TP# cZ cXc /> li?u lin +uan 1Dn #uQi #$e cRa #$u>c .A $Wn 3cn" cRa m‹i /Zn
&$_m 1!Gc l!u ccn" $‡ /ơS
X3:3G<N LUfnh Zon u<VL Lh<gc
1S Đ…c 1iIm /Zn &$_m
2S T$An$ &$mn c'n" #$Nc
4S Tiu c$u_n c$P# l!Gn"
C N"uBn li?u
10
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
C BXn #$An$ &$_m
C T$An$ &$_m
)S T$iD# ]L /Zn 7uP#
8S *iIm n$=n .=# li?u
C N"uBn li?u
C Ba: ]H cP& 1
C Ba: ]H cP& 2
,S P$a c$D .A 1gn" "gi cP& 1
C P$a c$D
C Đgn" nan"
C Đgn" "gi cP& 1
0S Đgn" "gi cP& 2
wS LPB mVu .A ]i?# #9` #$An$ &$_m
†S C%n 1>i /> l!Gn"
X3X3 LQm n<vn EKA cdc LhAmL w- mdN m]c LUxnB phSnB
5&5&4& ThiEt FG thử +, h8a tan
X3X333?hdA nAFm 8C hSa Lan
C Đ^ $Ya #an cRa m^# c$D &$_m lA #’ l? $:W# c$P# 1!Gc "iZi &$gn" 9a 5$ki
3Wn" #$u>c #$E: #$;i "ian .Ui 1iJu 5i?n +uB 1Ln$ #9:n" #@n" c$uBn lu=nS
C TUi m‹i c$D &$_m cg cXc +uB 1Ln$ cK #$I .J #$i# ]L #$f2 m'i #9!;n" $Ya
#an2 #$ơi "ian #$f n"$i?m .A &$mn #9Om $:W# c$P# 1!Gc "iZi &$gn"S
X3X33:3ThAmL w-
 .hi2t bị 1i(u gi3 &ua*
Ba: "‡m-
C M^# c>c $Hn$ #9K C ]dn" #$RB #in$ ]:9:/ilica#E $:…c ]dn" c$P# li?u #9:n" /u>#
#$Mc$ $G&2 cg 1XB $Hn$ ]Xn cmu .A cg 3un" #Mc$ 1666mlS Mi?n" ]Hn$ cg .iJn 9^n"2
1!Gc 1=B ]dn" nb& cg m^# l‹ n$k2 #9:n" 1g cg m^# l‹ • #%m cRa nb&S
C M^# 1^n" cơ .Ui ]^ &$=n 1iJu #>c cg 5$Z nOn" 3uB #9H #>c 1^ +uaB cRa "ikS
Đ^n" cơ nAB "bn .Ui m^# ]^ &$=n 5$uPB ]a: "‡m #9Kc +uaB | .A "ik $Hn$ >n" #9K
BS B^ &$=n "ik "‡m cg 2 &$mn-
1w
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
+ P$mn nb& #9n cg m^# l‹ #$:X# n$k 1!Gc "bn .Ui #9KcS Nb& nAB 1!Gc
lb& 4 cXi n$M& 1An $‡i2 $:…c ]dn" cXc$ #$Mc$ $G& 1I cg #$I "i` c$bc c$bn &$mn 3!Ui
cRa "ik 1‡n" #9Kc .Ui #9Kc cRa ]Hn$ #9:n" 5$i +uaB .A cg #$I #$X: &$mn 3!Ui 9a 3q
3An" 5$i cmn c$: c$D &$_m #$f .A: "ikS
+ P$mn 3!Ui #$X: lb& 1!Gc lA m^# "ik $Hn$ >n" #9K 1!Gc lAm ]dn" .Zi 9%B 5im
l:Wi2 ma& 5$%u 1!Gc $An liJn2 1!;n" 5Mn$ /Gi "i%B lA 6228)mm2 cg cWn$ $Hn$ .u'n"
cRa l‹ 9%B lA 624w1mm2 "ik $Hn$ >n" #9K nAB cg .An$ 5im l:Wi ]a: +uan$ 1XB #9n .A
1XB 3!UiS
C M^# c$=u cXc$ #$RB 1I 3uB #9H m'i #9!;n" $Ya #an • n$i?# 1^ 40
:
CS
 .hi2t bị 1i(u c0nh 1huấ*
T$iD# ]L nAB "i>n" n$! #$iD# ]L "ik +uaB2 c$r 5$Xc lA "ik 1!Gc #$aB ]dn"
cXn$ 5$uPB oS CXn$ 5$uPB 1!Gc lb& 1…# /a: c$: 1i +ua #%m cRa #9Kc .A cWn$ 3!Ui
cRa ng n"an" ]dn" .Ui m…# 1XB cRa #9KcS
1†
C
A
B
1 0 1 6 8
+ 8
+ ( 9 . 7 0 . 3 )
6 . 4 0 . 1 +
2
A
1 0 2 4 + 2 5 2 +
( § ­ ê n g k Ý n h t r o n g )
5 . 1 0 . 5 +
B
2 7 . 0
+ 1
3 6 . 8 3 +
( § ­ ê n g k Ý n h t r o n g )
1 0 2 + 4 2 5 2 +
2 2 . 2 1 +
2 5 . 4 3 +
2 0 . 2 1 +
4 0 1 +
4 2 . 0
+ 7 4 . 5 0 . 5
4 0 1 +
1 9 . 0
9 . 7 5 0 . 3 5 +
D
r
4
1
.
5
C
D
1 0
+ 1 6 8 8
H ×n h 1 a
H ×n h 1 c
H ×n h 1 b
H ×n h 1 d
45nh 67 T$iD# ]L #$f 1^ $Ya #an t *iIu "ik +uaB .A cXn$ 5$uPBv
45nh 87 T$iD# ]L #$f 1^ $Ya #an
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
X3X33X3Th[c hQnh
O HAc +Gnh h#2 I/ợng CJKa.3)cin t3)ng =iên nang D3)KaLin 5MM2g
M'i #9!;n" $Ya #an- †66ml n!UcS
Gia n$i?#- 40
:
C
T$iD# ]L- *iIu "ik +uaB
T$;i "ian- 46 &$[#
T>c 1^ +uaB cRa "ik - 166 .Yn"s&$[#S
LPB mVu 9a 1I #$f • &$[# #$N 46S TL #9M $[# mVu • 5$:Zn" "i`a ]J m…# m'i
#9!;n" $Ya #an .A m…# #9n cRa "ik +uaB2 1iIm nAB cXc$ #$An$ ]Hn$ M# n$P# 16 mmS
MVu #$f lPB 9a 1!Gc lec ]dn" "iPB lecS
ŠXc 1Ln$ l!Gn" $:W# c$P# c$Na #9:n" 3Lc$ lec ]dn" &$!ơn" &$X& +uan" &$Q
“TCTIx-
P$a l:Fn" 3Lc$ lec- 8ml 3Lc$ lec &$a .@a 1R #9:n" 86ml n!Uc
T$iD# ]L “TCTIx w)84
Đ: 1^ $P& #$K cRa 3un" 3Lc$ #$u 1!Gc • ]!Uc /gn" 2,4nm .Ui mVu #9bn" lA
n!UcS
MVu c$u_n- x:n" /:n" lAm m^# mVu c$u_n .Ui n"uBn li?u cE”a39:cin cg ccn"
n‡n" 1^S
‰u cmu- *$'n" 1!Gc M# $ơn w6• l!Gn" o9:”a7in "$i #9n n$FnS
HAm l!Gn" • o9:”a7in 1!Gc #Mn$ #$E: c'n" #$Nc-
HLyz
166 S 8 S 8 2 6 S
166 S 8 S †66 S •S S
9c
Mc C 9t
o#2 oc- 1^ $P& #$K cRa mVu #$f .A mVu c$u_n
Mc- 5$>i l!Gn" Ca”a39:cin c$u_n
C•- $Am l!Gn" • cRa c$P# c$u_n
O HAc +Gnh I/ợng h)*t chNt cJphaIJcin OPT!2Q t3)ng =iên nang
'J.)KaIJLin 5MM2g
C ‰u cmu- HAm l!Gn" 5$'n" 1!Gc n$k $ơn w6• /: .Ui l!Gn" "$i #9n n$FnS
C T$iD# ]L $Ya #an- MXB 1: 1^ $Ya #an n–n*|oT ,66S 5iIu "ik +uaB
26
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
C M'i #9!;n" $Ya #an- †66ml n!UcS
C Gia n$i?#- 40
:
C
C T>c 1^- 166 .Yn"s&$[#
C LPB mVu 9a • &$[# #$N 46S
C oun" 3Lc$ #$f- &$a l:Fn" 8ml 3Lc$ lec &$a .@a 1R 86ml n!Uc
C oun" 3Lc$ c$u_n- lAm m^# mVu c$u_n ME3:”alE7in cg ccn" n‡n" 1^
C Đ: mVu- T$iD# ]L “TCTIx w)84
C B!Uc /gn" &$X# $i?n- 2,2nmS C>c 1:- 1cm
C oun" 3Lc$ mVu #9bn"- n!Uc cP#
C HAm l!Gn" • 1!Gc #Mn$ #$E: c'n" #$Nc-
HLyz
166 S 8 S 8 2 6 S
166 S 8 S †66 S •S S
9c
Mc C 9t
X3X3:3 MdN Z{c e| W}nB hAF< nPnB cax
X3X3:33 ?hdA nAFm Z{c e| W}nB hAF< nPnB cax
C xbc 5i lkn" $i?u nOn" ca: 1'i 5$i cYn 1!Gc "ei lA /bc 5i lkn" X& /uP# ca:2 lA
5l #$u=# &$%n #Mc$ 3<a #9n cơ /• cRa /< &$%n #Xc$ cXc c$P# #9n m^# &$a #yn$ c$Na
#9:n" c^#2 n$; 3Yn" 3i c$uBIn cRa &$a 1^n" lkn" 3!Ui X& /uP# ca:S xbc 5i lkn" 3<a
#9n cơ c$D $P& &$K2 &$%n ]>2 #9a: 1Qi i:n $aB l:Wi cŒ lA #cB #$u^c .A: l:Wi &$a #yn$
/f 3Kn"S
C *$i &$%n #Mc$ /bc 5i2 cXc c$P# 1!Gc $Ya #an #9:n" 3un" m'i #$Mc$ $G&2 3un"
m'i 1!Gc 1i +ua c^# — cXc c$P# 1!Gc #Xc$ 9a #$E: cXc #$;i "ian 5$Xc n$au .A 1!Gc
3Vn +ua m^# cEll 1I 1: mVu2 cg ]^ &$=n 3E#Ec#E9 n$=n #Mn $i?u .A c$uBqn 3f li?u
&$%n #Mc$ 9a &$mn mJn 1I 7f li
X3X3:3:3 ThAmL w-
 'Ay R!9C
MXB /bc 5i lkn" $i?u nOn" ca: "‡m cg cXc ]^ &$=n /au-
BHn$ c$Na &$a 1^n"2 ]ơm 1_B &$a 1^n" +ua $? #$>n" /bc 5i • X& /uP# ca:2
$? #im mVu 1I 1!a mVu .A: &$a 1^n"2 c^# /bc 5i2 3E#Ec#:92 mXB #Mn$S
º H? ]ơm- H? ]ơm HPLC cg c$Nc nOn" #W: X& /uP# ca: 1I 1_B &$a 1^n" #@
]Hn$ 3un" m'i +ua $? #$>n" /bc 5iS
21
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
º H? #im mVu-
Tim mVu ]dn" #aB- cg 3un" #Mc$ #im 7Xc 1Ln$
Tim mVu #< 1'n"- Cg #$I 1iJu c$rn$ 1!Gc #$I #Mc$ #im
º C^#- C^# 1!Gc 3cn" &$Q ]iDn ]dn" #$a& 5$'n" 9r2 #$:n" #$!;n" cg c$iJu 3Ai
16C46cm2 1!;n" 5Mn$ #9:n" #@ 2C8mm2 $W# c$P# nW& cΠ8C16
µ
m
º oE#Ec#:9- lA ]^ &$=n &$X# $i?n .A 1: cXc #Mn $i?u /in$ 9a 5$i cg c$P# 9a 5$ki
c^# .A cXc #Mn $i?u nAB 1!Gc "$i 3!Ui 3Wn" &ic #9n /bc 5i 1‡S
º
º
X3X3:3X3 Th[c hQnh
O HaSc +iTnh haU2 I/VTng )Ly2JtaW)Iin hy.3)cI)3i. t3)ng thuôSc nh)1 2uXi
)Ly2JtaW)IinY
T$u>c n$k mji :7BmE#a•:lin lA 3un" 3Lc$ cRa :7BmE#a•:lin $B39:cl:9i3 #9:n"
nư:c2 cg #$I cg #$m #X 3!Gc #$Mc$ $G&S
C$D &$_m &$Zi 1X& Nn" cXc Bu cmu #9:n" c$uBn lu=n ˜T$u>c n$k mji˜ .A
cXc Bu cmu /au 1%B-
HAm l!Gn" :7BmE#a•:lin $B39:cl:9i32 C
1,
H
2)
N
2
OS HCl #@ †626 1Dn 11626• /:
.Ui $Am l!Gn" "$i #9n n$FnS
oun" 3Lc$ #9:n"2 5$'n" mAu2c:( PH #!̀ )S8C,S8
&-nh L9nh
LPB c$Mn$ 7Xc m^# #$I #Mc$ 3un" 3Lc$ c$D &$_m c$Na 5$:Zn" 228 m"
:7BmE#a•:lin $B39:cl:9i32 c$: .A: ]Hn$ "Wn 3un" #Mc$ ,6 ml2 #$m nư:c c$: 1R
5$:Zn" 16 mlS T$m 2 ml 3un" 3Lc$ na#9i ca9]:na# 16•S C$iD# .Ui 16 ml cl:9:”:9m
22
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
;..<! c$uBIn 3Lc$ c$iD# cl:9:”:9m /an" m^# ]Hn$ "Wn 5$XcS C$iD# .Ui 16 ml 3un"
3Lc$ aci3 $B39:cl:9ic 621N tTT<7 ĐI Bn .A lbn" "Wn ]k lU& cl:9:”:9mS LPB w ml
lU& n!Uc aci3 $:X c$: .A: m^# >n" n"$i?m2 #9un" #Mn$ $:X ]dn" .Ai "ie# 3un" 3Lc$
na#9i $B39:7B3 1NtTT<S T$m 3! m^# "ie# 3un" 3Lc$ na#9i $B39:7B3 1N tTTvS Lbc
5lS xau 1g2 #$m .Ai "ie# 3un" 3Lc$ na#9i ni#9:”E9icBani3 .A 2 "ie# 3un" 3Lc$ na#9i
$B39:7B3 18•S 1I Bn #9:n" 16 &$[#S T$m 3un" 3Lc$ aci3 $B39:cl:9ic 621N tTTv
c$: #Ui 5$i &H 5$:Zn" wC†S ĐI Bn 16 &$[# /™ 7uP# $i?n mAu #MmS
&-nh WượnB
TiEn h#nh FZng ph/Vng phAp 6[c B\ I]ng
P$a 1^n"- N!UcC mE#$an:lC 3un" 3Lc$ na#9i acE#a# MC aci3 acE#ic ]On"
t),-)6-16-)vS
oun" 3Lc$ #$f- LPB c$Mn$ 7Xc m^# #$I #Mc$ 3un" 3Lc$ c$D &$_m c$Na 5$:Zn"
28 m" :7BmE#a•:lin $B39:cl:9i3 c$: .A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 3un" #Mc$ 86 mlS T$m &$a
1^n" 1Dn 1Ln$ mNcS Lbc 1Ju2 lec +ua mAn" lec 62)8 µ mS
oun" 3Lc$ c$u_n- C%n c$Mn$ 7Xc m^# l!Gn" :7BmE#a•:lin $B39:cl:9i3 c$u_n
$:A #an #9:n" &$a 1^n" 1I #$u 1!Gc 3un" 3Lc$ cg n‡n" 1^ #9:n" 5$:Zn" 628 m"smlS
Lec +ua mAn" lec 62)8 µ mS
ĐiJu 5i?n /bc 5i-
C^# #$a& 5$'n" "r t286 7 )2, mmv 1!Gc n$‡i &$a #yn$ L†š t8 µ mvS
oE#Ec#:9 +uan" &$Q $P& #$K #f n":Wi 1…# • ]!Uc /gn" 2w6 nmS
T>c 1^ 3Yn"- 126 mls&$[#S
T$I #Mc$ #im- 26 µ lS
CXc$ #iDn $An$-
*iIm #9a 5$Z nOn" #$Mc$ $G& cRa $? #$>n" /bc 5i- TiDn $An$ /bc 5i .Ui 3un"
3Lc$ c$u_nS P$a& #$f c$r cg "iX #9L 5$i $? /> 1u'i 5$'n" 1!Gc lUn $ơn 2 .A 1^ l?c$
c$u_n #!ơn" 1>i cRa 3i?n #Mc$ &ic :7BmE#a•:lin #9n /bc 5i 1‡ #$u 1!Gc #9:n" 8 lmn
#im n$bc lWi 5$'n" lUn $ơn 2•S
TiDn $An$ /bc 5i lmn l!G# .Ui 3un" 3Lc$ c$u_n .A 3un" 3Lc$ #$fS
TMn$ $Am l!Gn" :7BmE#a•:lin $B39:cl:9i3 2C
1,
H
2)
N
2
OS HCl2 cg #9:n" c$D
&$_m 3<a .A: 3i?n #Mc$ &ic #$u 1!Gc #9n /bc 5i 1‡ cRa 3un" 3Lc$ c$u_n2 3un" 3Lc$
#$f .A n‡n" 1^ cRa :7BmE#a•:lin $B39:cl:9i3 cg #9:n" 3un" 3Lc$ c$u_nS
5&5&5& 'Ay ^uang phổ hNp th( _`-`DS
5&5&5&4& KhAi ni72 +, hNp th(
*$i c$: ]Nc 7W 1ơn /bc 1i +ua m^# m'i #9!;n" cg c$Na c$P# $P& #$K #$H 1^
$P& #$K cRa ]Nc 7W #’ l? .Ui n‡n" 1^ cRa c$P# $P& #$K .A c$iJu 3AB cRa m'i #9!;n"
$P& #$KS M>i +uan $? nAB #u%n #$E: 1iLn$ lu=# Lam]E9#CBEE9 .A 1!Gc ]iIu 3iqn ]dn"
&$!ơn" #9Hn$-
24
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
|›
.
1
l"

=
=o
l"
›*SCSL
T9:n" 1g-
T- 1^ #9uBJn +uan"
I
:
- c!;n" 1^ Xn$ /Xn" 1ơn /bc #Ui
I- c!;n" 1^ Xn$ /Xn" 1ơn /bc /au 5$i #9uBJn +ua 3un" 3Lc$
*- $? /> $P& #$K &$K #$u^c λ
L- c$iJu 3AB cRa lU& 3un" 3Lc$
C- n‡n" 1^ c$P# #an #9:n" 3un" 3Lc$
C T9!;n" $G& n‡n" 1^ C #Mn$ #$E: •t*LsTTv .A ]dn" 1•2 L›1cm #$H- nt1•2
1cmv lA $? /> $P& #$K 9in"2 ng 1…c #9!n" c$: m‹i c$P#S T9:n" &$%n #Mc$ 5iIm
n"$i?m $aB 3un" nt1•21cmvS
5&5&5&2& ThiEt FG
 'Ay ^uang phổ
C MXB +uan" &$Q #$Mc$ $G& c$: .i?c 1: &$Q • .cn" #f n":Wi .A 5$Z 5iDn ]a:
"‡m m^# $? +uan" $ec cg 5$Z nOn" #W: Xn$ /Xn" 1ơn /bc #9:n" .cn" #@ 266 1Dn
w66nm .A m^# #$iD# ]L #$Mc$ $G& 1I 1: 1^ $P& #$K
C N"u‡n /Xn" c$: .cn" #f n":Wi- 1hn 3Eu#E9i $:…c $B39:
C N"u‡n /Xn" c$: .cn" 5$Z 5iDn- 1hn #un"/#En
C Hai c>c 1: tcu.E#v 3cn" c$Na 3un" 3Lc$ #$f .A 3un" 3Lc$ /: /Xn$ &$Zi cg
3…c #Mn$ +uan" $ec n$! n$au
C Cu.E# #$Wc$ an$- 3cn" 1: • .cn" #f n":Wi .A 5$Z 5iDn
C Cu.E# #$RB #in$- c$r 1: • .cn" 5$Z 5iDn
2)
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

X3p3 TổnB hợp phYn L9ch mCL ml< nB<N;n WAF<! #I6N N2NG
/I~2MPICIN #$ II•NI2€ID
LA nan" cNn" c$Na 9i”am&icin .A i/:nia•i3S
C$D &$_m &$Zi 1X& Nn" cXc Bu cmu #9:n" c$uBn lu=n ˜T$u>c nan"˜ .A cXc
Bu cmu /au-
HQm WượnB UA•ampAcAn2 C
)4
H
8w
N
)
O
12
2 #@ †626• 1Dn 14626•2 /: .Ui $Am l!Gn"
"$i #9n n$FnS
HQm WượnB AZxnAa‚Ad2 C
,
H
0
N
4
O2 #@ †626• 1Dn 11626•2 /: .Ui $Am l!Gn" "$i
#9n n$FnS
T9nh chVL
Nan" cNn" n${n ]gn"2 5$'n" ma: mg2 ]^# #$u>c ]n #9:n" mAu 1k n%u2 1‡n"
n$P#S
&-nh L9nh
>hư?ng ph0p #@c 1A B:p m3ng
BZn mkn"- xilica "El G‚
28)
3AB 6228 mmS
oun" m'i 5$ai #9iIn- |cE#:n C aci3 acE#ic ]On" t166 - 1vS
oun" 3Lc$ #$f- Lbc 5l m^# l!Gn" ]^# .in 1F n"$iJn mLn #!ơn" Nn" .Ui
5$:Zn" 126 m" 9i”am&icin .Ui 26 ml mE#$an:l tTTv .A lecS P$a l:Fn" 3Lc$ lec .Ui
1‡n" #$I #Mc$ acE#:n .A #9^n 1JuS
oun" 3Lc$ 1>i c$iDu t1v- C$u_n ]L 3un" 3Lc$ 9i”am&icin c$u_n cg n‡n" 1^ ,
m"sml #9:n" mE#$an:l tTTvS P$a l:Fn" 3un" 3Lc$ #9n .Ui 1‡n" #$I #Mc$ acE#:n .A
#9^n 1JuS
oun" 3Lc$ 1>i c$iDu t2v- C$u_n ]L 3un" 3Lc$ i/:nia•i3 c$u_n cg n‡n" 1^ 4
m"sml #9:n" mE#$an:l tTTvS P$a l:Fn" 3un" 3Lc$ #9n .Ui 1‡n" #$I #Mc$ acE#:n .A
#9^n 1JuS
28
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CXc$ #iDn $An$- C$Pm 9in" ]i?# ln ]Zn mkn" 2 µ l m‹i 3un" 3Lc$ #9nS xau
5$i #9iIn 5$ai /bc 5i2 1I ]Zn mkn" 5$' n":Ai 5$'n" 5$M .A +uan /X# ]Zn mkn" 3!Ui
Xn$ /Xn" #f n":Wi • ]!Uc /gn" 28) nmS
Hai .D# c$Mn$ #9n /bc 5i 1‡ cRa 3un" 3Lc$ #$f &$Zi &$c $G& .Ui .D# c$Mn$ #9n
/bc 5i 1‡ cRa 3un" 3Lc$ 1>i c$iDu t1v . A t2v .J .L #9M2 mAu /bc .A 5Mc$ #$!UcS
&C hSa Lan
T$iD# ]L- *iIu "ik +uaBS
M'i #9!;n"- †66ml 3un" 3Lc$ aci3 $B39:cl:9ic 621 M tTTvS
T>c 1^ +uaB- 166 .Yn"s&$[#S
T$;i "ian- )8 &$[#S
oun" 3Lc$ 1?m &$:/&$a#- HYa #an 1824 " 3i5ali $B39: &$:/&$a# tTTv .A w626 "
5ali 3i$B39: &$:/&$a# tTTv .A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 1 li#2 $Ya #an .A &$a l:Fn" ]dn" n!Uc
cP# .@a 1R 1Dn .Wc$S
oun" 3Lc$ c$u_n i/:nia•i3 ">c- C%n c$Mn$ 7Xc 5$:Zn" ,, m" i/:nia•i3 c$u_n
.A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 166 mlS HYa #an .A &$a l:Fn" ]dn" 3un" 3Lc$ aci3 $B39:cl:9ic
621 M tTTv 1Dn 1Ln$ mNc2 #9^n 1JuS
oun" 3Lc$ c$u_n $‹n $G& ">c- C%n c$Mn$ 7Xc 5$:Zn" ,, m" 9i”am&icin c$u_n
.A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 266 ml2 $Ya #an #9:n" 16 ml 3un" 3Lc$ aci3 $B39:cl:9ic 621 M
tTTv .A #9^n 1JuS T$m c$Mn$ 7Xc 8626 ml 3un" 3Lc$ c$u_n i/:nia•i3 ">c .A #$m
3un" 3Lc$ aci3 $B39:cl:9ic 621 M tTTv1Dn 1Ln$ mNc2 #9^n 1JuS toun" 3Lc$ c$u_n
$‹n $G& ">c 1!Gc c$u_n ]L n"aB #9!Uc 5$i #$f .A 1!Gc 1…# #9:n" ]‡n cXc$ #$RB cRa
mXB #$f 1^ $Ya #an ccn" #$;i 1iIm ]b# 1mu .A 1!Gc lPB 9a 5$i 5D# #$[c &$a& #$f 1^
$Ya #an2 ccn" l[c .Ui .i?c $[# mVu #$f vS
&-nh WượnB UA•ampAcAn hSa Lan!
oun" 3Lc$ c$u_n- H[# c$Mn$ 7Xc 826 ml 3un" 3Lc$ c$u_n $‹n $G& ">c .A 1626
ml 3un" 3Lc$ 1?m &$:/&$a# .A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 86 ml2 #$m n!Uc cP# 1Dn 1Ln$ mNc2
#9^n 1Ju toun" 3Lc$ nAB 1!Gc /f 3Kn" n"aB $:…c #9:n" .Yn" 5$'n" +uX 4 "i; /au
5$i &$a l:Fn"vS
oun" 3Lc$ #$f- LPB m^# &$mn 3un" 3Lc$ m'i #9!;n" 1F $:A #an mVu #$f2 lec .A
]k 3Lc$ lec 1mu2 1I 3Lc$ lec c%n ]dn" .J n$i?# 1^ &$Yn" #9:n" 5$:Zn" 16 &$[#S H[#
c$Mn$ 7Xc 826 ml 3Lc$ lec .A 1626 ml 3un" 3Lc$ 1?m &$:/&$a# .A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 86
ml2 #$m n!Uc cP# 1Dn 1Ln$ mNc2 #9^n 1Ju toun" 3Lc$ nAB 1!Gc /f 3Kn" n"aB $:…c
#9:n" .Yn" 5$'n" +uX 4 "i; /au 5$i &$a l:Fn"vS
CXc$ #iDn $An$- Đ: 1^ $P& #$K tP$K lKc )S1v cRa 3un" 3Lc$ #$f .A 3un" 3Lc$
c$u_n • ]!Uc /gn" c<c 1Wi 5$:Zn" )08 nm2 .Ui mVu #9bn" 1!Gc c$u_n ]L n$! /au-
H[# c$Mn$ 7Xc 826 ml 3un" 3Lc$ aci3 $B39:cl:9ic 621 M tTTv .A 1626 ml 3un" 3Lc$
1?m &$:/&$a# .A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 86 ml2 #$m n!Uc cP# 1Dn 1Ln$ mNc2 #9^n 1JuS
T#Mn$ $Am l!Gn" 9i”am&icin2 C
)4
H
8w
N
)
O
12
2 $Ya #an /: .Ui l!Gn" "$i #9n n$Fn
3<a .A: 1^ $P& #$K cRa 3un" 3Lc$ c$u_n .A 3un" 3Lc$ #$f2 $Am l!Gn" C
)4
H
8w
N
)
O
12
cRa 9i”am&icin c$u_n
2,
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
‰u cmu- *$'n" M# $ơn 08• l!Gn" 9i”am&icin /: .Ui l!Gn" "$i #9n n$Fn 1!Gc
$Ya #an #9:n" )8 &$[#S
&-nh WượnB AZxnAa‚Ad hSa Lan!
P$!ơn" &$X& /bc 5i lkn"
P$a 1^n"- H‹n $G& n!Uc C 3un" 3Lc$ 1?m &$:/&$a# C mE#$an:l tw86- 166- 86vS
oun" 3Lc$ c$u_n- xf 3Kn" 3un" 3Lc$ c$u_n #9:n" mKc 1Ln$ l!Gn" 9i”am&icin
$Ya #anS Lec +ua mAn" lec 62)8 µ mS
oun" 3Lc$ #$f- xf 3Kn" 3un" 3Lc$ #$f #9:n" mKc 1Ln$ l!Gn" 9i”am&icin $Ya
#anS Lec +ua mAn" lec 62)8 µ mS
ĐiJu 5i?n /bc 5i-
C^# #$a& 5$'n" "r t46 cm 7 )26 mmv 1!Gc n$‡i &$a #yn$ C t16 µ mvS
oE#Ec#:9 +uan" &$Q #f n":Wi 1…# • ]!Uc /gn" 28) nmS
T>c 1^ 3Yn"- 128 mls&$[#S
T$I #Mc$ #im- 86 µ lS
TiDn $An$- TiDn $An$ /bc 5i lmn l!G# 1>i .Ui 3un" 3Lc$ c$u_n .A 3un" 3Lc$
#$fS TMn$ $Am l!Gn" i/:nia•i32 C
,
H
0
N
4
O2 $Ya #an cOn cN .A: 3i?n #Mc$ &ic #$u 1!Gc
#@ 3un" 3Lc$ #$f2 3un" 3Lc$ c$u_n .A $Am l!Gn" C
,
H
0
N
4
O cRa i/:nia•i3 c$u_n2
‰u cmu- *$'n" M# $ơn w6• l!Gn" i/:nia•i32 C
,
H
0
N
4
O2 /: .Ui l!Gn" "$i #9n
n$Fn 1!Gc $Ya #an #9:n" )8 &$[#S
MVL ehgA WượnB dx WQm ehD
*$'n" 1!Gc +uX 426• C%n c$Mn$ 7Xc 5$:Zn" 166 m" ]^# #$u>c .A: ]Hn$ /PB
nb& 1=B cg ma: +uZn .A /PB #9:n" c$%n 5$'n" • ,6
:
C #9:n" 4 "i;S
&-nh WượnB
>hư?ng ph0p #@c 1A B3ng
oun" 3Lc$ 1?m- HYa #an 12) " 3ina#9i $B39: &$:/&$a# tTTv #9:n" 1 li# n!Uc cP#
.A 1iJu c$rn$ #Ui &H ,2w ]dn" aci3 &$:/&$:9ic tTTvS
oun" m'i |- H‹n $G& acE#:ni#9il .A 3un" 3Lc$ 1?m t) - †,vS
oun" m'i B- H‹n $G& acE#:ni#9il .A 3un" 3Lc$ 1?m t88 - )8vS
P$a 1^n"- H‹n $G& cRa 3un" m'i | .A 3un" m'i B #$E: &$mn 1iJu 5i?n /bc
5iS
oun" 3Lc$ c$u_n- H:A #an m^# l!Gn" c%n c$Mn$ 7Xc cRa 9i”am&icin c$u_n .A
i/:nia•i3 c$u_n #9:n" $‹n $G& cRa 3un" 3Lc$ 1?m C mE#$an:l t†,- )v 1I #$u 1!Gc
3un" 3Lc$ cg n‡n" 1^ 5$:Zn" 621, m"sml 9i”am&icin .A 626w m"sml i/:nia•i3S Lec
+ua mAn" lec 62)8 µ m toun" 3Lc$ nAB 1!Gc /f 3Kn" #9:n" .Yn" 16 "i;vS
oun" 3Lc$ #$f- C%n 26 nan"2 #Mn$ 5$>i l!Gn" #9un" ]Hn$ ]^# #$u>c #9:n" nan"
.A n"$iJn #$An$ ]^# mLnS C%n c$Mn$ 7Xc m^# l!Gn" ]^# #$u>c2 #!ơn" Nn" .Ui 5$:Zn"
1, m" 9i”am&icin .A w m" i/:nia•i3 .A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 166 ml2 #$m †6 ml 3un"
20
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
3Lc$ 1?m .A lbc /iu %m 16 &$[#S ĐI 3un" 3Lc$ c%n ]dn" .J n$i?# 1^ .A &$a l:Fn"
]dn" 3un" 3Lc$ 1?m .@a 1R 1Dn .Wc$ .A #9^n 1JuS Lec +ua "iPB lec .A ]k 3Lc$ lec
1mu2 lec lWi 3Lc$ lec +ua mAn" lec 62)8 µ m toun" 3Lc$ nAB 1!Gc /f 3Kn" #9:n"
.Yn" 2 "i;vS
/iCu 1iện #@c 1A:
C^# #$a& 5$'n" "r t28 cm 7 )2, mmv 1!Gc n$‡i &$a #yn$ C t8 µ mvS
oE#Ec#:9 +uan" &$Q #f n":Wi 1…# • ]!Uc /gn" 24w nmS
T>c 1^ 3Yn"- 128 mls&$[#S
T$I #Mc$ #im- 26 µ lS
CXc$ #iDn $An$-
*iIm #9a 5$Z nOn" #$Mc$ $G& cRa $? #$>n" /bc 5i-
TiDn $An$ /bc 5i 1>i .Ui 3un" 3Lc$ c$u_n .A "$i lWi /bc 1‡- #$;i "ian l!u
#!ơn" 1>i 5$:Zn" 22, 1>i .Ui 9i”am&icin .A 126 1>i .Ui i/:nia•i3S P$a& #$f c$r cg
"iX #9L 5$i /> 1ya li #$uBD#2 #Mn$ c$: &ic 9i”am&icin2 5$'n" 3!Ui 86S666 .A #Mn$ c$:
&ic i/:nia•i32 5$'n" 3!Ui ,S666š 1^ l?c$ c$u_n #!ơn" 1>i cRa 3i?n #Mc$ &ic 5$'n"
1!Gc lUn $ơn 226•S
TiDn $An$ /bc 5i lmn l!G# 1>i .Ui 3un" 3Lc$ c$u_n .A 3un" 3Lc$ #$fS TMn$ $Am
l!Gn" 9i”am&icin2 C
)4
H
8w
N
)
O
12
2 .A i/:nia•i32 C
,
H
0
N
4
O2 cg #9:n" m^# 1ơn .L c$D
&$_m cOn cN .A: 3i?n #Mc$ &ic #$u 1!Gc cRa 3un" 3Lc$ #$f2 3un" 3Lc$ c$u_n .A $Am
l!Gn" cXc c$P# c$u_nS
2w
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CH*ƠNG p! TH*̣C Tƒ̣P ?I6„M NGHI6̣M
?A;„m nBhA;̣m EA;n wax phAm Danapha TvW•adAn
?&4 Thử nghi72 =# yêu cầu =ai =iên Fa) phi2 .anapha tJIKa.in 48MY
THœ NGHIỆM ‰•“ C•“
1S N$=n 7a# cZm +uan
ž HHn$ 3Wn" .in nan ]a: &$im $Hn$ ca&lE#2$ai m…#
n${n ]gn"SCWn$ .in lAn$ l…n
ž MAu MAu .An"
ž Mci *$'n" mci
ž HHn$ #$Nc 1gn" "gi Tr ]Pm 16 .ins$^&2 cg 1ơn $!Un" 3Vn /f
3Kn"
2S ĐLn$ #Mn$- P$Zi cg &$Zn Nn" 1Ln$ #Mn$ cRa
”E7:”Ena3in $B39:cl:9i3
4SĐ^ 9F- *$'n" +uX 46 &$[#
)SĐ^ 1‡n" 1Ju 5$>i l!Gn"- *$>i l!Gn" TB .in žtCv 8•
8SĐLn$ l!Gn"- M‹i viên phZi chNa 95%-105%
(C
32
H
39
N
4
.HC!) "# vUi hA$ !!Gn% %hi &rên nh'n &(nh &h)# *h>i !!Gn%
viê+,
?&4&4 $hn Lbt cc2 ^uanY
Ÿ DEu cFu - .in nE(n ]a: &$im ca&lE#2 $ai mỌ# n$On ]:(n"SCạn$ .à #$àn$ .in làn$
lỌn
2†
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Ÿ Gố BưHng m+u cho mIt BFn thử - - 1 $^&
ŸC0ch thử - CZm +uan
Ÿ Jhi chKp - M' #Z $Hn$ 3Wn"2 mAu2 mci .A: $‡ /ơ &$%n
#Mc$ n"uBn li?u
?&4&2& ", +ôUng +êUu BhôSi I/VTngY
Ÿ DEu cFu- *$'n" +uX 2 .in cg 5$>i l!Gn" l?c$ 9a n":Ai "iUi $Wn c$: &$a& t*LTB
.in ¡ 8•vS
*$'n" cg .in nA: cg 5$>i l!Gn" l?c$ 9a n":Ai "iUi $Wn c$: &$a& t*LTB .in
¡16•vS
x> l!Gn" mVu c$: m‹i lmn #$f- 26 .in
C0ch thử:
C C%n 26 .in ]P# 5Ž tmv
C TMn$ 5$>i l!Gn" #9un" ]Hn$ .in tms26v
C C%n #@n" .in
C TMn$ #:Xn 5$:Zn" c$: &$a&- *LTB ¡ 8•
?&4&5 "ôT tan 3aXY
DEu cFu - 5$'n" 1uGc +uX 46 &$[#
x> l!Gn" .in c$: 1 lmn #$f - ,C12 .in
.hi2t bị - MXB 1: 1^ &$%n 9F 1F 1!Gc 5iIm c$Nn"
C0ch thử - MXB &$Zi • #9:n" #Hn$ #9Wn" /Wc$
CCAi 1…# n$i?# 1^ n!Uc #9:n" ]Hn$ #$f t48C4† 1^ Cv
CCAi 1…# #$;i "ian lA 46 &$[#
CLPB ]^ #$f 9a 5$ki n!UcSĐ…# m‹i .in .A: #9:n" m‹i >n" .A 1…# 1ya ln
#9nST=n $An$ mXB
CT$f n"$i?m 5D# #$[c 5$i 5$'n" cYn c…n #9n m…# l!Ui $:…c 5$'n" cg c…n 3Mn$
.A: ]J m…# 3!Ui cRa 1ya 1=B2 nDu cYn c…n #$H c$r lA 1 5$>i mJm 5$'n" n$%n 5$' 9bn
/; #$PB 1!Gc
CNDu .k .in nA: 5$'n" 9F #$H lAm lWi #$f n"$i?m #9n , .in 5$Xc #$aB H
2
O
]dn" 3un" 3Lc$ HCl 621 M
46
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CNDu .in ]L 3Mn$ .A: 1ya #$H lAm lWi #$f n"$i?m #9n , .in n$!n" 5$'n" c$:
1ya .A: >n"
CG$i 5D# +uZ .A: $‡ /ơ &$%n #Mc$
?&4&? "Gnh I/VTngY
Ÿ DEu cFu - P$Zi 1W# #$f n"$i?m +ui 1Ln$
oun" 3Lc$ #$f .A c$u_n &$Zi c$: &Ea5 cg #$;i "ian .A lihu l!Gn" n$u n$au
CXc$ #$f -
CC$u_n ]L .A #iDn $An$ n$! &$mn 1Ln$ l!Gn" "$i c$a&
CG$i lWi #$;i "ian l!u &Ea5 c$Mn$ cRa mVu #$f .A mVu c$u_n • &$mn 1Ln$ l!Gn"
Ÿ DEu cFu- C$D &$_m &$Zi 1W# #$f n"$i?m +uB 1Ln$
Ÿ Gố BưHng cho 6 BFn thử- *$:Zn" 12" c>m
Ÿ .hi2t bị và LMng cM-
C C%n &$%n #Mc$ cg 1^ c$Mn$ 7Xc 621m" 1F 1!Gc 5iIm 1Ln$S
C MXB HPLC oC0666 ME9c5CHi#ac$i 1F 1!Gc 5iIm c$Nn"
C MXB /iu %m p 5$f 5$M
C BHn$ 1Ln$ mNc 86ml2 &i&E# 8ml c$Mn$ 7Xc 1F 1!Gc 5iIm 1Ln$S
CB^ 5$f 5$'
CP$qu lec
Ÿ .huốc thử và chất chuẩn-
C|7E#:ni#9il l:Wi 3cn" c$: HPLC
CT9iE#$Blamin
CME#$an:l
Coun" 3Lc$ 1?m PH 420- C%n 5$:Zn" 2202" *ali oi$B39:&$:/&$a# $:A #an #9:n"
w66ml n!Uc cP#2 #$m 16ml #9iE#$BlaminSĐiJu c$rn$ &H .J 420 ]dn" 3un" 3Lc$ a7i3
&$:/&$:9ic 16•ST$m n!Uc cP# .@a 1R 1666ml2 lbc 1JuSLec +ua mAn" lec )8
mic9:mE#
Đ* /bc 5M-
CC^# /bc 5M- Lic$9:/:9, ¢P 1wE2 2867)2 5Mc$ #$!Uc $W# 8 mic9:mE#
CoE#Ec#:9 “T 226 nm
CT>c 1^ 3Yn" 1mls&$[#
41
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CT$I #Mc$ #im 26 mic9:li#
CP$a 1^n" - acE#:ni#9il s 3?m &H 420 t)6-,6v
Ÿ C0ch thử-
CC%n 26 .in2 7Xc 1Ln$ 5$>i l!Gn" TB #@n" .in
CN"$iJn mLn 26 .in #$An$ ]^# min #9:n" c>i /N /Wc$
Coun" 3Lc$ #$f- C%n c$Mn$ 7Xc 268 m" ]^# .in 1F n"$iJn mLn t#!ơn" Nn" .Ui
,6m" ‚E7:”Ena3in $i39:cl:9i3v c$: .A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 86ml2 lAm _m ]@n" 2ml
n!Uc cP# .A #$m mE#$an:l 1Dn .Wc$SLbc 5y 2 lec2 ]k 26ml 3Lc$ lec 1mu
CH[# c$Mn$ 7Xc 8ml &$a l:Fn" .@a 1R 86ml ]dn" mE#$an:l 86•SLbc 1JuSLec +ua
mAn" lec 6S)8 mic9:mE#S
Coun" 3Lc$ c$u_n- C%n c$Mn$ 7Xc 5$:Zn" ,6ml ‚E7:”Ena3in $B39:cl:9i3 c$u_n c$:
.A: ]Hn$ 1Ln$ mNc 86mlS T$m mE#$an:l 1Dn .Wc$SLbc 1JuS
CH[# c$Mn$ 7Xc 8ml &$a l:Fn" .@a 1R 86m ]dn" mE#$an:l 86•SLbc 1Ju lec +ua
mAn" lec 6S)8 mic9:mE#
CBơm 9in" ]i?# 26mic9:li# 3un" 3Lc$ c$u_n .A #$f .A: $? #$>n" /bc 5M
CHAm l!Gn" ”E9:”Ena3in $B39:cl:9i3 1c #Mn$ #$E: c'n" #$Nc-

T9:n" 1g-
x
9
- oi?n #Mc$ &Ea5 mVu #$f m
c
- *L c$P# c$u_n
x
c
- oi?n #Mc$ &Ea5 mVu c$u_n m
9
- *L c$P# #$f
C•- HAm l!Gn" c$P# c$u_n m
#]
- *L .in TB
42
x
9
Sm
c
Sm
#]
x
c
Sm
9
S6S1w6
C• HL• ›
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
PHẦN X
&) qU…T
zua $ơn 1 #$Xn" #$<c #=& #Wi c'n" #B2 ]Zn #$%n Em 7in 1!a 9a m^# /> i 5iDn2
1J 7uP# n$! /au-
• ` d phía nh# t3 /e ng -
C Cmn +uan #%m $ơn n`a 1Dn 5Ž #$<c #=& cRa /in$ .inS
C C$R 1^n"2 #$!;n" 7uBn 1Dn c'n" #B 1I #W: m>i +uan $? #># 1‘& "i`a n$A #9!;n"
.A nơi #$<c #=&2 m…# 5$Xc cjn" "i[& c$: cXc 5$ga $ec /au 1!Gc #iD& #Kc .A: #$<c #=&
#Wi c'n" #BS
• ` d phía công ty -
C M…c 3c ]iD# cXc c' c$[ cXn ]^ 9P# ]=n 9^n2 m‹i n"!;i 1Ju cg m^# c'n" .i?c
9in" n$!n" /in$ .in .Vn m:n" cXc c' c$[ #9an$ #$R #$;i "ian $ơn n`a2 3Vn
44
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
/in$ .in 1i #$am +uan c'n" #B n$iJu $ơn n`a2 n$P# lA ]^ &$=n 3%B c$uBJn /Zn
7uP#2 7Em cXc l:Wi mXB .A n"uBn #bc $:W# 1^n" cRa c$[n" .H • #9!;n" /in$ .in
c$r 1!Gc $ec .J li #$uBD#S
C C$u(n" Em m:n" mu'(n 1!ợc #$!̣c $àn$ n$ìu $ơn n!aS
PHĠ N p
?%T LU(N
)S1S Nhbn u‡L EQ 8dnh BAd cRa cc Zˆ Lh[c Lbp
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
4)
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
p3:3 Nhbn u‡L cRa BAdx EA;n hưKnB dln
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
48
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
4,

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 17-1-2011 đến ngày 27-3-2011, em đã được tìm hiểu về nhiệm vụ, vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của CÔNG TY Cổ phần dược phẩm Danapha. Với sự hướng dẫn tận tình của Ban lãnh đạo công ty và các anh chị tại phòng Kiểm nghiệm, khu sản xuất, kho đã giúp em hiểu rõ hơn về các loại thuốc, cách bảo quản, quy trình sản xuất thuốc, các dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất thuốc của một nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, với những dây chuyền khép kín từ khâu kiểm soát nguyên vật liệu, kiểm soát sản xuất, đến khâu bảo quản. Với những quy định khắt khe của một nhà máy đạt tiêu chẩn GMP kiểm soát, tất cả những yếu tố liên quan đến chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng, nhằm giúp em củng cố kiến thức đã học và công việc của một cử nhân hóa dược, nhằm rèn luyện cho em thao tác công nghiệp lao động và ý thức lao động. Và em cũng học hỏi được một số kinh nghiệm trong thao tác, kỹ năng, phương pháp phân tích, sản xuất, bảo quản thuốc từ các anh chị làm việc tại phòng Kiểm nghiệm, khu sản xuất, kho . Tất cả đã giúp em biết cách vận dụng những lý thuyết đã học vào thực hành, để phần nào biết được công việc phục vụ ngành dược mà em đang học. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty, cùng các cô, chú, anh chị công nhân viên chức của công ty đã giúp em hoàn thành khóa thực tập trong thời gian qua

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->