Phân tích diên biên tâm trang Chí Phèo trong tác phâm cùng tên

cúa nhà vån Nam Cao tù khi gåp Thi Nó dên khi kêt thúc cuôc dòi
Trong nên vãn hoc Viêt Nam 1930-1945, Nam Cao duoc biêt dên nhu môt nhà vãn
hiên thuc xuât sãc. Các tác phâm cúa ông thuòng tâp trung vào hai dê tài chính:
cuôc sông nguòi tri thúc tiêu tu sán nghèo và cuôc sông nguòi nông dân. Vãn Nam
Cao vùa chân thuc vùa mang dâm tính triêt lí và trü tình. Ông dã dê lai cho dòi
nhiêu tác phâm quý báu, trong dó phái kê dên kiêt tác "Chí Phèo¨. Qua tác phâm,
Nam Cao dã thê hiên cái nhìn hiên thuc sãc sáo và su cám thông sâu sãc dôi vói
khát vong luong thiên cúa nhüng con nguòi lâm lôi trong xã hôi cü.
Truyên ngãn "Chí Phèo¨ dã phán ánh môt cách chân thuc vê dòi sông nông thôn
Viêt Nam duong thòi, cu thê hon là làng Vü Ðai. Nôi bât trong câu chuyên là nhân
vât Chí Phèo, môt con nguòi bât hanh, môt sô phân tãm tôi. Nam Cao dãc biêt di
sâu vào khai thác diên biên tâm lý và hành dông cúa Chí Phèo tù khi gãp Thi Nó
dên lúc tu tay câm dao kêt liêu cuôc dòi. Quãng dòi dây xung dôt nôi tâm này duoc
Nam Cao miêu tá thât tài tình, hâp dân bãng ngòi bút nhân dao sâu sãc.
Truóc khi gãp Thi Nó, Chí Phèo sông môt cách gân nhu vô thúc. Hãn chìm trong
nhüng con say triên miên dên nôi "hãn ãn trong lúc say, ngú trong lúc say, thúc dây
hãy còn say, dâp dâu, rach mãt, chúi bói, doa nat trong lúc say, uông ruou trong lúc
say, dê rôi say nüa, say vô tân¨. Ruou khiên Chí Phèo dánh mât su tinh táo và làm
hãn quên mât su tôn tai cúa mình ó dòi. Chí Phèo tró thành nguòi không tuôi tù lúc
nào không hay. Hãn cüng chá cân biêt ngày hay dêm vì ngày tháng cüng chá có ý
nghïa gì vói Chí Phèo. Ðên ngay cá bán thân mình hãn còn chá thèm quan tâm nói
gì dên cuôc sông cúa nhüng nguòi xung quanh. Nguoc lai cá làng Vü Ðai cüng chá
ai quan tâm dên hãn. Trong lúc say, Chí Phèo chúi tròi, chúi dòi rôi chuyên sang
chúi tât cá làng Vü Ðai. Cuôi cùng hãn chúi "dúa chêt me nào dé ra thân hãn, dé ra
cái thãng Chí Phèo!¨. Không ai chúi lai bói don gián không ai coi hãn là nguòi. Ðôi
vói ho Chí Phèo là con quý dü cúa làng Vü Ðai, tác oai tác quái cho bao nhiêu dân
làng. "Hãn biêt dâu hãn dã phá bao nhiêu co nghiêp, dâp nát bao nhiêu cánh yên
vui, dap dô bao nhiêu hanh phúc, làm cháy máu và nuóc mãt cúa bao nhiêu nguòi
luong thiên¨. Tât cá dân làng vì thê dêu so và tránh mãt hãn.
Cuôc sông cúa Chí Phèo cú tiêp diên môt cách tiêu cuc nhu thê dên môt dêm, cái
dêm dinh mênh cúa cuôc dòi hãn. Ðêm ây Chí Phèo uông ruou ó nhà Tu Lãng, môt
lão vùa làm nghê thây cúng, vùa làm nghê hoan lon. Ó dó chua bao giò Chí Phèo
duoc uông thóa thê dên thê. Khi tró vê vuòn hãn không di vào lêu mà ra thãng bò
sông cho mát. Nhüng biên chuyên hoàn toàn ngâu nhiên ây cuôi cùng dã dua dên
môt cuôc giáp mãt có tính chât buóc ngoãt trong câu chuyên: Chí gãp Thi Nó dang
ngú hó hênh duói trãn. "Ho ãn nãm vói nhau và cùng ngú say duói trãng¨. Cuôc
tình chóp nhoáng ây khiên Thi "không ngú duoc, cú nghï vê viêc la lùng tôi qua¨.
Sáng hôm sau khi Chí Phèo tinh ruou thi mãt tròi dã lên cao tù lâu. Ðây có lë là lân
dâu tiên hãn ta tinh hãn ruou kê tù lúc ra tù vê. Nhüng lân truóc, môi khi tinh ruou,
hãn lai uông vì thê say kê tiêp say. Còn lân này Chí Phèo tinh ruou vói trang thái
khác hãn: "Nguòi thì bún rún, chân tay không buôn nhâc.Hãn so ruou cüng nhu
nhüng nguòi ôm so com¨. Sáng hôm nay Chí Phèo dú tinh táo dê cám nhân tiêng
chim hót, tiêng cuòi nói cúa nhüng nguòi di cho và tuu chung lai là cuôc sông
thuòng ngày ó quê huong hãn. Khi Chí Phèo làm duoc nhüng diêu ây cüng chính
là lúc hãn dân ý thúc vê cuôc sông. Tât cá làm hãn buôn., môt nôi buôn nao nao
khi hãn hôi tuóng vê quá khú. "Hình nhu có môt thòi hãn dã ao uóc có môt gia
dình nhó. Chông cuôc muón cày thuê. Vo dêt vái. Chúng lai bó môt con lon nuôi dê
làm vôn liêng. Khá giá thì mua dãm ba sào ruông làm¨. Hãn nhó vê dï vãng xa xôi
dê rôi cám thây xót xa cho cuôc sông cúa hãn bây giò. Hãn thây hãn già mà vân còn
cô dôc. Ðên dây, Nam Cao di sâu vào phân tích tiêng nói nôi tâm nhân vât. Nhüng
suy nghï sâu lãng cúa Chí Phèo duoc Nam Cao miêu tá môt cách nhe nhàng và tinh
tê. "Buôn thay cho dòi!... Ngoài bôn muoi tuôi dâu. Hãn dã tói cái dôc bên kia cuôc
dòi¨. Chí Phèo thoáng thôt khi hình dung vê tuong lai dây bât trãc. Chí Phèo nhìn
thây su vây quanh cúa tuôi già, cúa dói rét, cúa ôm dau và dáng so hon cá là su cô
dôc. Càng nghï Chí Phèo càng lo. Ðên lúc này không ai nghï Chí Phèo là con quý
dü cúa làng Vü Ðai nüa. Chí Phèo trong cái buôi sáng hôm ây là môt con nguòi
không nhüng giàu cám xúc mà còn ý thúc rât sâu sãc vê cuôc dòi, vê bán thân
mình. Chí có lë dã khóc nêu không có su xuât hiên kip thòi cúa Thi Nó. "Nêu Thi Nó
không vào, cú dê hãn vân vo nghï mãi, thì dên khóc duoc mât¨. Ðây là môt su sãp
dãt dây nghê thuât cúa Nam Cao. Thi bãt dâu có môt ý nghïa quan trong dên nhüng
thay dôi vê suy nghï trong tâm hôn Chí Phèo.
Ngay cá Chí Phèo cüng bât ngò truóc su quan tâm sãn sóc cúa Thi Nó. Chí Phèo
ôm và Thi Nó là nguòi duy nhât chãm sóc. Nam Cao tâp trung phân tích hình ánh
bát cháo hành dê miêu tá cu thê nhüng cú chi và suy nghï cúa Chí Phèo. "Môt nôi
cháo hành còn nóng nguyên¨ cüng giông nhu tình cám Thi Nó dành cho Chí Phèo
dang ó trong thòi kì mãnh liêt, cháy bóng nhât. Thi biêt on Chí là bói chính hãn dã
dánh thúc nhüng cám xúc mà xua nay Thi chua bao giò duoc trái nghiêm. Tình
cám cúa Thi khiên Chí di tù ngac nhiên dên cám dông. Hãn bâng khuâng nhìn bát
cháo bôc hoi. Chí Phèo lai chìm trong môt biên cám xúc vói nhüng cung bâc khác
nhau. Hãn ngac nhiên vì dây là lân dâu tiên hãn duoc môt nguòi dàn bà cho. Hãn
thây la bói "xua nay, nào hãn có thây ai tu nhiên cho cái gì¨. "Hãn vân phái doa nat
hay là giât cuóp. Hãn phái làm cho nguòi ta so¨. Nghï dên dây Chí Phèo thây buôn.
Hãn bãt dàu cám thây ãn nãn. Bát cháo hành hay rông hon là nhüng tình cám chân
thành cúa Thi Nó có môt súc manh ghê góm. Chúng có khá nãng cám hóa Chí
Phèo, môt "con ngua bât kham¨ cúa làng Vü Ðai. Hãn không còn là môt Chí Phèo
vân dâp dâu, rach mãt mà dâm chém nguòi nüa. Ðó không phái là bán chât thât cúa
hãn. Chí Phèo là môt con nguòi bi xã hôi phong kiên tha hóa, bi các giai câp thông
tri loi dung môt cách không thuong tiêc. Bên canh Thi "hãn thây lòng thành tré con¨.
"Hãn muôn làm nüng vói Thi nhu vói me¨. Chí Phèo ngâm vê bán thân mình mà
thây lo. "Xua nay hãn chi sông bãng giât cuóp và doa nat. Nêu không còn súc mà
giât cuóp, doa nat nüa thì sao?...Bây giò mói nguy!¨. Ðó là nôi niêm cúa môt nguòi
bi dôn vào thê chân tuòng. Chí Phèo không còn sung súc nüa. Chí Phèo cüng chá
dám liêu nüa bói hãn dã tró nên hiên lành mât rôi. Sau khi gãp Thi Nó, khát vong
duoc tró lai làm nguòi luong thiên bùng nô môt cách manh më trong con nguòi Chí.
Ðây là thòi diêm cám xúc cúa Chí lên dên tôt dinh. Su thúc tinh trong con nguòi hãn
cüng lên dên cao trào. "Hãn thèm luong thiên, hãn muôn làm hòa vói moi nguòi biêt
bao!¨. Tình cám cúa Thi Nó khiên Chí Phèo nhân ra rãng hãn cüng có thê làm cho
tât cá moi nguòi yêu mên, gân güi vói hãn. "Ho së thây rãng hãn cüng có thê không
làm hai duoc ai. Ho së lai nhân hãn vào cái xã hôi bãng phãng, thân thiên cúa
nhüng nguòi luong thiên¨. Chí Phèo dem cái khát vong ây dê thãm dò su chia sé
noi Thi Nó. Hãn thèm duoc sông trong tình yêu thuong, môt thú mà hãn chua bao
giò có. Khi Thi cuòi tin cân, hãn thây tu nhiên nhe nguòi và có vé háo húc truóc
viên cánh tuoi sáng duoc quay tró lai thê giói nguòi luong thiên. Nhüng ngày sau
dó Chí Phèo duòng nhu quyêt tâm tu luyên bán thân dê tró thành môt con nguòi
luong thiên dúng nghïa. "Hãn không còn kinh ruou nhung cô uông cho thât ít. Ðê
khói tôn tiên, nhung nhât là dê tinh táo mà yêu nhau. Ðàn bà không có men nhu
ruou nhung cüng làm nguòi say. Và hãn say thi lãm¨. Chãc chãn Chí Phèo dành
cho Thi Nó môt thú tình cám chân thât chú không hê có chút loi dung . Thi Nó là
"môt nguòi dàn bà xâu xí, ngân ngo, ê chông trong xóm¨. Nhüng vé bê ngoài ây dâu
có làm Chí Phèo bân tâm. Chí say Thi bói hãn cám nhân duoc tình yêu cúa Thi
dành cho hãn và quan trong hon cá là ó bên Thi, hãn là chính mình, chú không phái
là môt tên dâm thuê chém muón ó làng Vü Ðai. Hai con nguòi ây còn có vô sô
nhüng nét tuong dông. Vì nhüng lí do khác nhau, cá hai dêu bi xã hôi ghét bó và xa
lánh. Bãng môt tình cám nhân dao sâu sãc, Nam Cao dã phát hiên phân sâu kín
trong tâm hôn ké bi tha hóa là Chí Phèo, cúa ké u mê là Thi Nó. Ho luôn tha thiêt
mong duoc yêu thuong, duoc cám thông và duoc sông hòa nhâp vói moi nguòi.
"Chúng së làm thành môt cãp rât xúng dôi¨ là môt lòi du doán và cüng là môt niêm
hy vong mà tác giá gúi gãm vào cuôc phiêu luu cúa Chí Phèo và Thi Nó.
Tuy vây, niêm vui cúa Chí Phèo "ngãn chãng tày gang¨. Cánh cúa tró lai làm nguòi
luong thiên vùa duoc mó ra truóc mãt Chí Phèo dã bi bà cô Thi Nó dóng sâp môt
cách không thuong tiêc. Bà ta dút khoát không cho cháu gái mình dâm dâu di lây
môt thãng không cha chuyên di rach mãt ãn va. Bà ta coi dó là nôi nhuc cúa gia
dình. Ðau dón cho Chí Phèo khi hãn ta hiên và muôn làm hòa vói moi nguòi thì
chính ho vân so và vân nghï Chí Phèo là môt con quý dü. Su phán dôi cúa bà cô
Thi Nó dua dên cho Chí Phèo môt tân bi kich tinh thân. Bi kich là bói dúng lúc hãn hi
vong nhiêu nhât thì cái làng Vü Ðai ây lai nói không vói hãn trên con duòng quay tró
lai làm nguòi luong thiên. Chí Phèo ngo ngác, "nghï ngoi môt tí rôi hình nhu hiêu,
hãn bông nhiên ngân nguòi¨. Thât la là "thoáng môt cái, hãn lai nhu hít thây hoi
cháo hành¨. Chi tiêt này chúng tó Chí Phèo không sao quên duoc nhüng ngày ngãn
ngúi tùng duoc chãm sóc, vui sông bên Thi Nó. Thi tró thành môt phân không thê
thiêu trong cuôc sông cúa Chí Phèo tù lúc nào không hay. Sau môt hôi lãng nguòi,
hãn dã nhân ra su thât ây. Hãn hiêu rãng hãn không thê sông thiêu Thi Nó. Hãn
càng không muôn quay tró vê làm con quý dü làng Vü Ðai. Tât cá nhüng suy nghï
ây khiên Chí Phèo súng sôt, thôi thúc hãn duôi theo Thi Nó. Chí Phèo nãm lây tay
Thi Nó. Chí cô gãng níu giü nhüng ký niêm vói Thi Nó và duòng nhu câu xin môt
su thuong cám tù Thi. Tât cá dã quá muôn. "Thi ngoay ngoáy cái mông dít ra vê¨.
Thi Nó ra di cüng dông nghïa vói viêc Chí Phèo mât di tât cá nhüng gì ý nghïa nhât
vói hãn. Bi kich âp dên thât bât ngò khiên tâm trang Chí Phèo chao dáo dü dôi, dân
dên nhüng hành dông ngông cuông. Chí quyêt phái di trá thù. "Hãn tu phái dên cái
nhà con dï Nó kia. Ðên dê dâm chêt cá nhà nó, dâm chêt cái con khom già nhà nó.
Nêu không dâm duoc, lúc ây hãy dâp dâu ra kêu làng¨. Hãn dã uông, uông trong
diên loan. Uông dê say và say thì mói dâp dâu duoc. Nhung thât la là lân này Chí
Phèo càng uông lai càng tinh. Nhu vây dây cüng là lân dâu tiên trong dòi Chí Phèo
uông ruou mà nguòi lai tinh, khác hãn vói nhüng con say dài mênh mông truóc dó.
Hãn buôn rôi hãn khóc, khóc rung rúc, khóc môt cách tôi nghiêp. Chí Phèo khóc
trong tuyêt vong bói ngô ra rãng xung quanh hãn bây giò chá còn ai và cüng không
môt ai coi hãn là nguòi luong thiên. Vói môt con dao ó thãt lung, miêng lám nhám:
"Tao phái dam chêt nó!¨, Chí Phèo cú thãng duòng mà di dên nhà bá Kiên. Tai sao
hãn lai không tói "nhà con dï Nó¨ nhu hãn dã nói?. Chí Phèo không hê quên duòng.
Ðon gián là bói Chí Phèo vào thòi diêm này là môt con nguòi hêt súc tinh táo và
sáng suôt. Hãn say nhung hãn vân nhân thúc duoc ai mói chính là ké dã dây hãn
xuông dia nguc. Bi Nó cu tuyêt, Chí Phèo nhân ra hai diêu: Bán thân hãn dã hóng
hãn và chính bá Kiên mói là nguyên nhân thât su. Chí Phèo tinh táo ó tùng lòi nói
và hành dông trong cuôc cham trán vói bá Kiên. Bi kich duoc dây lên dên cao trào.
Chí Phèo ném tât cá nhüng su phân uât cúa mình vào mãt bá Kiên. Nhüng câu dôi
thoa sãc lanh nhu nhüng thanh guom chém nhau tóe lúa. "Ai cho tao luong thiên?
Làm thê nào cho mât duoc nhüng vêt mánh chai trên mãt này? Tao không thê là
nguòi luong thiên nüa. Biêt không! Chi có môt cách. biêt không!... Chi còn môt
cách là.cái này! Biêt không!...¨ Chí Phèo trong nôi niêm phân uât tôt dinh dã dâm
nhüng nhát dao chí mang dê kêt liêu cuôc dòi bá Kiên. Và nhát dao cuôi cùng hãn
tu tay dành tãng cho xác thê mình. Ánh dao rung lên túi bui trong tiêng kêu làng thât
to. Máu tuoi lênh láng khép lai môt cuôc dòi, môt sô phân vô cùng bi thám cúa nhân
vât. Cái chêt là cách duy nhât dê Chí giái quyêt bi kich bi cu tuyêt làm nguòi luong
thiên. Vì thê Chí Phèo chêt mà uât úc, vân còn muôn nói to vói moi nguòi khát vong
cúa mình. "Mãt hãn tron nguoc. Môm hãn ngáp ngáp, muôn nói, nhung không ra
tiêng¨.
Bi kich cúa Chí Phèo là bi kich bi tuóc doat quyên làm nguòi. Tác phâm "Chí Phèo¨
còn là tiêng kêu cúu tha thiêt cúa nhüng con nguòi bât hanh. Hon thê nüa, tác
phâm còn duoc coi la môt kiêt tác thât su bói Chí Phèo là môt trong sô ít nhüng
nhân vât vãn hoc có khá nãng buóc thãng tù trong trang sách ra giüa cuôc dòi và
sông sâu sãc, bên lâu trong lòng nguòi doc.

9723.35/..3.93.3% 3939397. ..4 .3.499J9 l .3.-3 973H333297 $..8:39743923J!G4 ...3 J!G43. 343.2. O7F9 .3J!G4. E38..-54339.JH3 399 3 $9.4333: 2.4 3 9- .3H3 3..3 9g2/8...-9.. .K 3 :9H33 .9: .E-:8E3229.K33 3.329J!G4 .:.97.K2974329-3.3J-.. .E/.: 33.:.9793.F23.%3J 93..2.33..798:8.%..23.293.333. .O92.2.433..-9 -.E.2.O9. 333.3 5 : 7.. 333:.39.3'l3.2.38:38.3'l 33.O298.9K8..433.33. 3-29. -/3. J!G4.4 4-32..2..9.3339K3.3.3H3 3. 33.%3J!G4337.O8:9359.-. -997.8...3.J !G4 29 . l3 .8397439K3H:9.2.939743.397439K239 ...4 %K3..34 l3..E-339 %-9.3 89733..:3..3 3993H333.3.39.2..9.3:3.2.933.29g33g3 E9.EK 3.% :% 3.8 3 J!G49-:3 3-9 :.-H3..93H3....733.3 .. 33J!G4.E4.3 .2 3 3-3:33K3-E9 ..436: /.6:.93 9 :39.O29 3..3.9 3 8:38:3.337.J33 E39..4 ..393 338.847:32 33. J!G4.:3.393..3-9397.2 .2329743.5 352.43..9: : 3 9.. 8333..49597:3539J...4974 39G2.42H:929.J!G4 93 .5 /../:39.39.33O33:H3 .O.% 39G2 .E43.3.433.32 9K 3O.O %.4 23: lO332.293.%3.43 32:3233.:.-393 2K3 J. 3.2%/3.2 .4 99..33 E9K2:.2.2 9..3.E..3.3.593 97/329.393 32:32.39 :3.2O.3H3.83-39.4.2. 3-.999.2.2.393-3329...4 %-9 :.-. -.4..%3.33.3. /E2:3.4 .4.39.%.3973 333 9.: OJ!G4/.8E3 .9:H '/9.3. H3.EE9./g2-.....3 93.49..3928g38O.E-353 9393.J l9 2.393 J!G4 02. 3 J!G429.J!G4 .3.292 2..33.73.H:23 3.8 3.6:.6:./.29O9.433..39 .E.4 8:.. lO35-3.3.% J!G4 2.2 J!G432..23.. J!G43K3 98....333..3- 3932.3 ..E.3..J!G4.E43 2H:9. .3.9732 %K3 .O93 2 .86:.K33 -E9.O O. .9.O..:.O3g3.E.....9K3.:3-.433.E43.2.38.5..4J!G4 .393 33.3. J!G49743.83.8:3.23H2 3. 3.. 7.4539J.6:9929::3-393 979329.3 9..g28O../.:5% E9.:. .3 29923.. .933O39233.29 l29885 9 39:9. J!G494399K3/:3.E4-.-3932K32 94 .433.

39. 3.:83-H3% %9793295339 9:9743..29.O. . :-F9-.-E3 ..3 3 'K33J/4E.3.E3'l3O3..83. .39743O2 3.397H3.. .43 .9/3 % 293.323.49 2329.. 5 :7.9. O..35 299H3 29:H. % J.3. O 3-:373O.939E4. K3 l..33 :9H39743 J!G4 :37.23..5 399-93392973J!G4.433.297E3.O2J!G4-392 J8.339 939E42H:3.7.3. .4 4// /3 3333 333...39933J !G4..33J!G429.O. l3 2..43 3.6:.2...3J!G4/3 .499..436:/3'l %9.-.38..J32K3 .32 33-E3 %8.2.: 3. 32...9K3H:..3 .33333 393 .33.9K2 5 : . .3E.33-J!G4.329E. ..9393 3.5H:.9723.3-37.3.46:H3 .2:32.H:3 3 :3 :39743 H343 &3 8.g28O.% %:.93O J!G4.E23 J97.:.433.:H3 7.3.H:9.393 '29...4J!G439.433... '38..97.97 23..4 O33.3 2H3232 %. 3829329.37..35.92 .332:36:.43/.9K .J!G4.2.23..:.E.33'l ..4J!G42993-.33K 3.29% %9.O2033.436:/ $53 .9. % .:./2H32397.:2H% :39.233 48:8g.93 E.3 33.J3-E323:H333998 J!G4939E4933O .39J!G438.338:3 3J!G48389 99.3.43233O :3 2 . .3 E3.. 9.3973.3 39743... .%. H3 3. .4974 ...:.J!G4 33. %9 94E329.E..9:9 J!G4337.-34 : ..293.%-3...:2933..- 3.97..39.83.3.45 .34E. 7.899 3:73339839:% 3 .4.% /3.73:36:.J!G49.43 .: 3-33H3333.:.36:..% O38529 ./94E93..4%2999K3.4 339 3.29g3..F22.393 ..4.3.3.E:E2K3 2 : 29933.2./.29J!G4 --.8.4 5E93538:J3 9743923-9..33O 2.93 .3.. 33299J7K33. 3 337.3 l.J99. $.: l3-3.J3 3 :3 .393.99 243 .39 .935 J!G4O. 97439:9.393 J!G43.3 :904% J!G4329.E 3.33-.:3 J6:95 979 395 3.E. :3933 3 3.J!G4 .27.39.3 . .-H3% 3.O. 6:E2:3 %34.33:399K... 9.E43 993.33J:3332..8.3:3.. O.3 . 3-:J 333..2..33.233 .J!G429 99. . .8 333F99.33 29.E 33..:23.2..343. .43. E3 3299K3..33.. ....: ..J3..32932 ...5793 29/ 4E3.:3.3.:329 89.3339. 8E38:9 38.. %7.98.38.399.9393 ..3 3O J!G436:H3 .

 29853...439 3. 496:323...:9..O29.92K3 3/.52 J!G4 ....:.337. ..49.:.429 .2999E.4E.97H3293%.8. ..4.-93 .9. 93.429-E3 3.3 93 'K9J!G4./393.. .3 ..99..23.9 E.-.-9.2K3. .393.3-92.33 ..329 ..3933..33.433.3. 9E.E9. %E...  .4. -E3 '3E9/.H3E3F529.2.33. 838:8.4. 52.393 2934.998-J!G42997438J933 33. 93 ./:39 J6:9-.939974397.32:33O94.J23 9:.J!G4-.: 9.33 99. .47:3H39-974393H:399 94 E:9.9.4.E393 J!G4974333253:999 3 2 333E9/..9:923.E.... 233E53E5 2:33O 3.E.33853:9.33.2K3 939733.:. -93 .E.F23.3 .393H:.923.O3g3-.J!G43F299.92:9.:.3.:9O0.339..38E. -3:974333..g3.7.