P. 1
Giao an Tieng Viet Lop 5

Giao an Tieng Viet Lop 5

|Views: 1,417|Likes:
Được xuất bản bởijameblun

More info:

Published by: jameblun on May 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

Giáo án Tiếng Việt 5 TuÇn 1 Ngµy..........th¸ng.........n¨m 200...

Năm học 2007- 2008

TËp ®äc Th göi c¸c häc sinh I. Môc tiªu 1. §äc thµnh tiÕng - §äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m, vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. §äc lu lo¸t toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i theo ®óng c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. - §äc thÓ hiÖn t×nh c¶m th©n ¸i, tr×u mÕn, thiÕt tha, tin tëng cña B¸c ®èi víi thiÕu nhi ViÖt Nam. 2. §äc hiÓu - HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. - HiÓu ®îc néi dung chÝnh cña bøc th: B¸c Hå khuyªn HS ch¨m häc, nghe thÇy, yªu b¹n vµ tin tëng r»ng HS sÏ kÕ tôc xøng ®¸ng sù nghiÖp cña cha «ng, x©y dùng thµnh c«ng níc ViÖt Nam míi. 3. Häc thuéc lßng mét ®o¹n th. II. §å dïng d¹y - häc - Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK. - B¶ng phô chÐp s½n mét ®o¹n th cÇn luyÖn ®äc cho HS. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi ®äc - GV cho HS quan s¸t c¸c ¶nh minh - HS: Tranh vÏ h×nh ¶nh B¸c Hå vµ häa cho chñ ®iÓm vµ yªu cÇu HS HS c¸c d©n téc trªn nÒn l¸ cê Tæ nãi vÒ nh÷ng tÊm ¶nh ®ã. quèc bay thµnh h×nh ch÷ S - gîi d¸ng h×nh ®Êt níc ta. - GV: Qua c¸c bøc ¶nh minh häa cho - HS l¾ng nghe. 1 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 chñ ®iÓm chóng ta thÊy Tæ quèc chóng ta rÊt ®Ñp. Chóng ta rÊt yªu quý vµ tù hµo vÒ Tæ quèc ViÖt Nam th©n yªu cña chóng ta. C¸c em ®· biÕt: Ngay sau khi giµnh ®îc ®éc lËp, B¸c Hå ®· cã Th göi c¸c häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn, khi níc ta giµnh ®îc ®éc lËp sau 80 n¨m bÞ thùc d©n Ph¸p ®« hé. §Ó biÕt trong th B¸c muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×, chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng

Năm học 2007- 2008

- HS më SGK theo dâi bµi ®äc.

- GV gäi mét HS ®äc kh¸ giái ®äc tr- - Mét HS kh¸ ®äc tríc líp, c¶ líp íc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm. ®äc thÇm. - GV híng dÉn HS chia ®o¹n. - HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi ®äc: * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn VËy c¸c em nghÜ sao? * §o¹n 2: Cßn l¹i. - GV gäi hai HS tiÕp nèi nhau ®äc - Hai HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. Mçi bµi. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. giäng cho tõng HS (nÕu cã). - GV ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay - HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. trªn b¶ng líp. - Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i toµn bµi. - Hai HS ®äc tiÕp nèi nhau, mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS t×m hiÓu vÒ nghÜa - Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh 2

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008

cña c¸c tõ khã ®îc giíi thiÖu ë phÇn tiÕng. C¶ líp ®äc thÇm. chó gi¶i. - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng - HS l¾ng nghe theo dâi giäng ®äc nhÑ nhµng, th©n ¸i, tr×u mÕn, thiÕt cña GV. tha, thÓ hiÖn sù tin tëng vµ hi väng. b) T×m hiÓu bµi - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1, th¶o luËn theo nhãm ®«i hái vµ tr¶ lêi c©u hái 1 trong SGK. Sau ®ã chØ ®Þnh mét nhãm tr×nh bµy tríc líp, c¸c nhãm kh¸c theo dâi bæ sung. - Hai HS ®øng dËy tr×nh bµy: + HS 1 hái: Ngµy khai trêng n¨m 1945 cã g× ®Æc biÖt so víi nh÷ng ngµy khai trêng kh¸c? + HS 2 tr¶ lêi: §ã lµ ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa, ngµy khai trêng ®Çu tiªn sau khi níc ta giµnh ®îc ®éc lËp sau 80 lµm n« lÖ cho thùc d©n Ph¸p. Tõ ngµy khai trêng nµy c¸c em HS b¾t ®Çu ®îc hëng mét nÒn gi¸o dôc hoµn toµn ViÖt Nam.

- GV: Em hiÓu nh thÕ nµo lµ mét - Lµ mét nÒn gi¸o dôc tù do cña níc nÒn gi¸o dôc hoµn toµn ViÖt Nam? ViÖt Nam ®éc lËp nh»m ®µo t¹o c«ng d©n vµ nh©n tµi ®Ó phôc vô cho ®Êt níc vµ d©n téc ViÖt Nam. - GV hái thªm: Trong th B¸c ®· tëng tîng thÊy c¶nh c¸c b¹n häc sinh trong ngµy khai trêng lÇn ®Çu tiªn khi níc nhµ ®éc lËp nh thÕ nµo? - Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ c©u nãi cña B¸c: “C¸c em ®îc hëng sù may m¾n ®ã lµ nhê sù hi sinh cña biÕt bao ®ång bµo c¸c em. VËy c¸c em nghÜ sao?". - B¸c Hå ®· tëng tîng thÊy c¶nh nhén nhÞp tng bõng cña ngµy khai trêng. C¸c b¹n häc sinh ai ai còng vui vÎ vµ rÊt sung síng v× ®îc hëng mét nÒn gi¸o dôc míi. - B¸c muèn nh¾c c¸c HS ph¶i biÕt ¬n, ghi nhí c«ng lao chiÕn ®Êu, hi sinh quªn m×nh cña biÕt bao thÕ hÖ c¸ch m¹ng ®Ó cã ®îc nh ngµy h«m nay.

- Yªu cÇu HS t×m ý cña ®o¹n 1, sau - HS nªu vµ nhËn xÐt cho ®Õn khi ®ã nhËn xÐt chèt l¹i, ghi b¶ng. cã ý ®óng: Nh÷ng ý nghÜ vµ t×nh 3

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 c¶m cña B¸c ®èi víi häc sinh.

- HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2, vµ tr¶ lêi: Sau c¸ch m¹ng th¸ng th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó tr¶ lêi T¸m nhiÖm vô cña toµn d©n lµ c©u hái: Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m x©y dùng l¹i c¬ ®å mµ tæ tiªn ®· ®Ó l¹i, lµm cho níc ta theo kÞp c¸c nhiÖm vô cña toµn d©n lµ g×? níc kh¸c trªn toµn cÇu. - HS cã tr¸ch nhiÖm nh thÕ nµo - Trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt ®Êt trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt ®Êt níc? níc, tr¸ch nhiÖm cña HS rÊt nÆng nÒ vµ vÎ vang. HS ph¶i thi ®ua häc giái, ngoan ngo·n, nghe thÇy, yªu b¹n ®Ó lín lªn x©y dùng ®Êt níc, lµm cho d©n téc ViÖt Nam bíc tíi ®µi vinh quang, s¸nh vai c¸c cêng quèc n¨m ch©u. - Qua nh÷ng c©u nãi ®ã em hiÓu - B¸c rÊt tin tëng vµ hi väng vµo ®îc th¸i ®é cña B¸c ®èi víi c¸c häc c¸c häc sinh - nh÷ng ngêi t¹o nªn tsinh nh thÕ nµo? ¬ng lai, tiÒn ®å t¬i s¸ng cña d©n téc vµ ®Êt níc. - Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV ®«i t×m ý chÝnh cña ®o¹n 2. GV vµ tr¶ lêi: Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm vÎ nhËn xÐt chèt l¹i vµ ghi b¶ng. vang cña ngêi häc sinh trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng * LuyÖn ®äc diÔn c¶m - GV gäi HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 1, - Mét HS ®äc. C¶ líp theo dâi, nhËn yªu cÇu HS theo dâi nhËn xÐt giäng xÐt giäng ®äc cña b¹n. ®äc cña b¹n. - GV chèt l¹i giäng ®äc cña ®o¹n 1: - HS l¾ng nghe. giäng nhÑ nhµng, th©n ¸i, vui mõng, xóc ®éng, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m 4

Giáo án Tiếng Việt 5 yªu quý cña B¸c; nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷:ngµy khai trêng ®Çu tiªn, tëng tîng, nhén nhÞp tng bõng, sung síng h¬n n÷a, hoµn toµn ViÖt Nam, hi sinh, biÕt bao ®ång bµo, nghÜ sao vµ ®äc cao giäng ë cuèi c©u hái. - Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n 1.

Năm học 2007- 2008

- HS luyÖn ®äc l¹i ®o¹n 1. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.

- Gäi HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 vµ 3, - Mét HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 vµ yªu cÇu HS theo dâi nhËn xÐt giäng 3 cña bµi. C¶ líp theo dâi vµ nhËn ®äc cña b¹n. xÐt giäng ®äc cña b¹n. - GV chèt l¹i giäng ®äc ®o¹n 2 vµ 3: - HS chó ý l¾ng nghe. giäng xóc ®éng thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý, niÒm tin tëng vµ hi väng cña B¸c vµo häc sinh - nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña níc nhµ; biÕt nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷: x©y dùng, tr«ng mong, chê ®îi, t¬i ®Ñp, hay kh«ng, s¸nh vai, mét phÇn lín, häc tËp... - Yªu cÇu HS luyÖn ®äc l¹i ®o¹n 2 vµ - HS luyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 3. vµ 3, c¶ líp theo dâi nhËn xÐt giäng ®äc cña c¸c b¹n. * LuyÖn ®äc häc thuéc lßng - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm häc - HS ®äc thÇm häc thuéc ®o¹n v¨n thuéc theo nhãm ®o¹n v¨n (tõ Sau theo nhãm. 80 n¨m giêi n« lÖ ... ®Õn nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em). - Thi c¸c nhãm ®äc thuéc ®o¹n v¨n tríc líp. - Mét nhãm cö ®¹i diÖn ®øng lªn ®äc tríc c©u ®Çu tiªn cña ®o¹n, 5

GV nhËn xÐt giê häc. dÆn HS vÒ . 3.2008 sau ®ã cã "x× ®iÖn" mét b¹n bÊt k× cña nhãm kh¸c ®äc c©u nèi tiÕp.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.viÕt: ViÖt Nam th©n yªu «n tËp quy t¾c viÕt c/k.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc häc thuéc lßng ®o¹n th yªu cÇu cña GV.. chÝnh lµ nhê trÎ ViÖt Nam vµ niÒm tin tëng. ng/ngh I. Nghe .NhiÒu HS tr¶ lêi. chóng em cÇn mong mái cña B¸c.. NÕu b¹n nµo kh«ng ®äc ®îc th× nhãm ®ã bÞ trõ ®i mét ®iÓm. Môc tiªu 1. Cñng cè. ®äc tríc bµi Quang c¶nh ngµy mïa. g/gh.Ngµy nay tuy B¸c ®· ®i xa. 6 . . cho ®Õn khi thÊy c©u nãi cña B¸c nh thÕ nµo? t×m ®îc ý ®óng: C©u nãi cña B¸c C¸c em ph¶i lµm g× ®Ó ®¸p l¹i lßng vÉn cßn sèng m·i.. ChÝnh t¶ Nghe . ."Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn vÎ nghÜa vô thiªng liªng cña c¸c thÕ hÖ vang hay kh«ng. B¹n ®ã ®äc xong l¹i "x× ®iÖn" mét b¹n bÊt k× cña nhãm kh¸c ®äc c©u kh¸c. ®· nªu.C©u v¨n nµo trong th B¸c nãi lªn . ph¶i ch¨m chØ häc tËp ®Ó lín lªn x©y dùng Tæ quèc ngµy thªm giµu ®Ñp. c¸c em . dÆn dß .viÕt vµ tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ ViÖt Nam th©n yªu. hi mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña väng to lín cña B¸c vµo c¸c thÕ hÖ c¸c em" ®ã.

c/k.häc . . B.Trong tiÕt häc h«m nay.. .2008 2. §å dïng d¹y . bót ch×. III. Më ®Çu .häc Ho¹t ®éng d¹y A. kh«ng t× ngùc xuèng mÐp bµn.HS chó ý l¾ng nghe. D¹y bµi míi 1. Híng dÉn HS nghe .. .Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? . thíc kÎ. g/gh.GV nh¾c mét sè ®iÓm cÇn lu ý vÒ yªu cÇu cña giê ChÝnh t¶: + HS ph¶i cã ®ñ: bót.3 ®Õn 4 tê phiÕu kÎ b¶ng néi dung Bµi tËp 3. lng th¼ng. + Ngåi viÕt chÝnh t¶ ph¶i ®óng t thÕ: vë ®Ó ngay ng¾n. g/gh. m¾t ph¶i c¸ch xa vë chõng 30 cm.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. vë. nghe viÕt bµi ChÝnh t¶ ViÖt Nam th©n yªu vµ lµm c¸c bµi tËp ph©n biÖt c/k. kh«ng ®îc hái l¹i. . c¸c em sÏ .Bót d¹ vµ 3 .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . Ho¹t ®éng häc . II. . Lµm bµi tËp ®Ó cñng cè quy t¾c viÕt chÝnh t¶ víi ng/ngh. + Khi viÕt chÝnh t¶ ph¶i trËt tù chó ý nghe GV ®äc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Bµi th¬ ca ngîi vÎ ®Ñp cña ®Êt níc ViÖt Nam vµ truyÒn thèng cÇn cï lao ®éng vµ ®Êu tranh bÊt khuÊt 7 . côm tõ hoÆc c©u cã tiÕng cÇn ®iÒn vµo « trèng ë bµi tËp 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y . 2.Yªu cÇu HS ®äc bµi th¬.4 tê phiÕu khæ to viÕt tõ ng÷.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi ..Mét HS ®äc to bµi th¬. ng/ngh.

c) ViÕt chÝnh t¶ . .. .Giáo án Tiếng Việt 5 b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ Năm học 2007.§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi.HS nªu: Trêng S¬n. ch÷a bµi. 8 .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n.HS l¾ng nghe. HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng. riªng.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . . trao ®æi bµi víi b¹n.Khi viÕt cÇn lu ý tr×nh bµy bµi . .Ba HS lªn b¶ng viÕt. chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. . C©u t¸m viÕt c¸ch lÒ hai « li. . l¾ng nghe.Sau khi HS viÕt xong.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p (hoÆc sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt vë bµi tËp).Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã. tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.Bµi chÝnh t¶ lµ mét ®o¹n th¬ lôc chÝnh t¶ nh thÕ nµo? b¸t.GV nh¾c s¬ bé HS nh÷ng hiÖn tîng .Gäi HS tr×nh bµy.GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m ®. . §Çu c©u viÕt hoa.C¶ líp theo dâi. 3. . . theo tèc ®é viÕt quy ®Þnh ë líp 5 (6 ch÷/1 phót). . biÓn lóa. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . chÝnh t¶ cÇn lu ý khi viÕt. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi. vµo vë nh¸p. mªnh m«ng. Mçi dßng th¬ ®äc 2 lît. dËp dên.HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña GV.HS dïng bót ch×.Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp. danh tõ ...Mét HS ®äc to tríc líp.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. . HS díi líp viÕt îc. ViÖt Nam. . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .2008 cña d©n téc ViÖt Nam. t thÕ ngåi viÕt.. sau khi lµm bµi xong qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. GV híng dÉn . yªu cÇu HS chó ý l¾ng nghe kh«ng hái l¹i.GV ®äc tõng dßng th¬ cho HS viÕt . Khi viÕt cÇn lu ý c©u s¸u viÕt c¸ch lÒ bèn « li.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶.

ch÷a l¹i bµi cña . ng÷. cña. t¾c. b¶ng cho b¹n (nÕu sai). . thi lµm bµi nhanh.Bµi v¨n kÓ vÒ buæi lÔ ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp (2/9/1945) ë qu¶ng Trêng Ba §×nh. cã. ngµy. Bµi tËp 3 .GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ .Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Bµi v¨n cho ta biÕt ®iÒu g×? .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. LuyÖn tõ vµ c©u Tõ ®ång nghÜa ViÕt lµ k ViÕt lµ gh ViÕt lµ ngh ViÕt lµ c ViÕt lµ g ViÕt lµ ng . mêi ba HS lªn b¶ng vµo phiÕu trªn b¶ng. ghi. g¸i.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña mêi mét ®Õn hai em nh¾c l¹i quy GV.C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.GV nhËn xÐt giê häc. . .2008 . .Mét HS ®äc to toµn bµi tríc líp. ch÷a l¹i bµi trªn b¹n trªn b¶ng. ª §øng tríc c¸c ©m cßn l¹i ¢m "cê" ¢m "gê" ¢m "ngê" 4. Ba HS lµm bµi phiÕu lªn b¶ng.Yªu cÇu HS nhÈm thuéc quy t¾c. ng¸t.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 9 .HS l¾ng nghe.Gäi HS ®äc toµn bµi. cña. ¢m ®Çu §øng tríc i. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS lµm bµi vµo vë. cïng GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. . nghØ.Gäi HS nhËn xÐt. e. Cñng cè.DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc néi dung . kØ. chèt l¹i: ngµy. dÆn dß .HS nhËn xÐt. GV d¸n ba tê . Bµi tËp 3. . kiªn. . kÕt.

2008 1. . 2. Ho¹t ®éng häc . viÕt s½n trªn b¶ng líp: th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó lµm 10 . Môc tiªu Năm học 2007. .Bµi tËp 1 yªu cÇu so s¸nh nghÜa g×? cña c¸c tõ x©y dùng vµ kiÕn thiÕt víi nhau.Giáo án Tiếng Việt 5 I. ®Æt c©u ph©n biÖt tõ ®ång nghÜa. ChÝnh nhê hiÖn tîng ®ång nghÜa mµ TiÕng ViÖt cña chóng ta phong phó vµ giµu s¾c th¸i biÓu c¶m. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 . vµng hoe vµ vµng lÞm víi nhau. so s¸nh nghÜa cña c¸c tõ vµng xuém.häc .vµng lÞm. vµng xuém .vµng hoe . §å dïng d¹y . c¸c tõ ®ång nghÜa víi nhau. C¶ líp theo dâi Bµi tËp 1 trong phÇn NhËn xÐt.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Tõ vùng TiÕng ViÖt cã hiÖn tîng .Mét HS ®äc bµi . .GV yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp nhau . tõ ®ång nghÜa hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn. . BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã ®Ó lµm c¸c bµi tËp thùc hµnh vÒ tõ ®ång nghÜa.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. Giíi thiÖu bµi .HS l¾ng nghe. ®äc thÇm trong SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Giê häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa.B¶ng phô viÕt s½n c¸c tõ in ®Ëm ë Bµi tËp 1a vµ 1b (phÇn NhËn xÐt): x©y dùng .Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm .HS dùa vµo ®o¹n v¨n trao ®æi.GV ®a ra c¸c tõ in ®Ëm ®· ®îc . ®ång nghÜa hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp. 2.kiÕn thiÕt. II.

HS trao ®æi. khi cã lêi gi¶i ®óng. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. PhÇn Ghi nhí . chèt l¹i lêi . nhËn xÐt cho ®Õn gi¶i ®óng. . C¶ líp theo dâi ®äc phÇn NhËn xÐt.vµng hoe .C¶ líp theo dâi. vµng lÞm kh«ng thay thÕ ®îc cho nhau v× nghÜa cña chóng kh«ng hoµn toµn gièng nhau.HS l¾ng nghe.GV yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 2 trong .kiÕn thiÕt b) vµng xuém .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí.HS ®äc bµi. gîi c¶m gi¸c rÊt ngät. NghÜa cña nh÷ng tõ vµng xuém. §¸p ¸n: a) C¸c tõ kiÕn thiÕt vµ x©y dùng cã thÓ thay thÕ ®îc cho nhau v× nghÜa cña c¸c tõ nµy gièng nhau hoµn toµn.Yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung Ghi . th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. .GV cïng HS nhËn xÐt.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn. 11 . vµng hoe. . vµng lÞm cã nghÜa gièng nhau ®Òu chØ mµu vµng.2008 bµi. .Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . b) C¸c tõ vµng xuém. gièng nhau gäi lµ tõ ®ång nghÜa. Vµng lÞm chØ mµu vµng cña qu¶ chÝn. . ¸nh lªn. thÇm trong SGK. kÕt qu¶ th¶o luËn. Vµng xuém chØ mµu vµng ®Ëm cña lóa ®· chÝn. .Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt .§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn. x©y dùng cã nghÜa gièng nhau cïng chØ ho¹t ®éng.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm .GV chèt l¹i: Nh÷ng tõ cã nghÜa . vµng hoe.Giáo án Tiếng Việt 5 a) x©y dùng .Gäi HS ®äc ghi nhí trong SGK. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. ®«i ®Ó lµm bµi. Vµng hoe chØ mµu vµng nh¹t t¬i. 3. kÕt qu¶ th¶o luËn.vµng lÞm Năm học 2007. . ®Õn khi cã lêi gi¶i ®óng: NghÜa cña nh÷ng tõ kiÕn thiÕt. Bµi tËp 2 .

HS díi líp viÕt vµo vë.. GV theo dâi gäi . .Gäi HS tr×nh bµy. ch÷a bµi.Mét HS ®äc to toµn bµi. mÜ lÖ. HS díi líp lµm bµi vµo vë. qu¶ víi b¹n bªn c¹nh.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. häc hµnh. . . to tíng.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt.n¨m ch©u. .Hai HS lªn b¶ng lµm bµi.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.níc .NhËn xÐt. ®Ìm ®Ñp.non s«ng. . * Hoµn cÇu . Năm học 2007. xinh t¬i.. l¹i: Nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi nhau lµ: * Níc nhµ .Ho¹t ®éng c¸ nh©n..Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .Mét HS ®äc to toµn bµi. xinh ®Ñp. to ®ïng. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. VÝ dô: .. xinh.Gäi HS nhËn xÐt.GV nh¾c HS chó ý: Mçi em ph¶i b¶ng lµm bµi. . * To lín: to. cïng GV chèt ®óng.Giáo án Tiếng Việt 5 4. xinh x¾n. sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. Bµi tËp 2 . .XÕp nh÷ng tõ in ®Ëm thµnh tõng g×? nhãm ®ång nghÜa.2008 . 12 .Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . lín.. ch÷a bµi cho b¹n. hai HS lªn .Mét HS ®äc to toµn bµi. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . Bµi tËp 3 . * Häc tËp: häc.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. ..Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. häc hái.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. * §Ñp: ®Ñp ®Ï.

Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. HS biÕt thuyÕt minh néi dung mçi tranh b»ng 1 .häc . NÕu em nµo ®Æt mét c©u cã chøa ®ång thêi c¶ hai ®ång nghÜa th× cµng ®¸ng khen. hiªn ngang.B¶ng phô viÕt s½n lêi thuyÕt minh cho 6 bøc tranh.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. Môc tiªu 1. mçi c©u chøa mét tõ trong cÆp tõ ®ång nghÜa (nh mÉu trong SGK).Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n. nhËn xÐt.Tranh minh häa truyÖn trong SGK. II. 5. cña b¹n trªn b¶ng. GV chó ý söa lçi ng÷ m×nh. nhí chuyÖn.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhµ häc néi dung Ghi nhí vµ lµm l¹i hiÖn theo yªu cÇu cña GV. kÓ tiÕp ®îc lêi b¹n.Ch¨m chó theo dâi b¹n kÓ chuyÖn. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi . 2. dÆn dß . . thÓ hiÖn lêi kÓ tù nhiªn. Bµi tËp 3 vµo vë.HS nhËn xÐt. nÐt mÆt. .2 c©u.HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi anh Lý Tù Träng yªu níc.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 13 . RÌn kÜ n¨ng nãi: . ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n.Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹. DÆn HS vÒ . biÕt phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé. (VD: Nhê chÞu khã häc hái nªn Nam häc hµnh rÊt tiÕn bé). biÕt theo dâi. . §å dïng d¹y .GV nhËn xÐt giê häc. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) .TËp trung nghe thÇy c« kÓ chuyÖn. cã lÝ tëng. dòng c¶m b¶o vÖ ®ång chÝ.Giáo án Tiếng Việt 5 ®Æt hai c©u. cö chØ. .Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. Cñng cè. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn. bÊt khuÊt tríc kÎ thï. III. KÓ chuyÖn lý tù träng I.2008 . Năm học 2007. ch÷a bµi cho b¹n. RÌn kÜ n¨ng nghe: . .

2008 1.GV kÓ lÇn 1: Giäng kÓ chËm r·i. lêi kÕt chuyÖn trÇm l¾ng. tiÕc th¬ng. khi kÓ kÕt hîp víi gi¶i nghÜa c¸c tõ khã (cã thÓ kÓ ®Õn tõ nµo th× gi¶i nghÜa tõ ®ã hoÆc sau khi kÓ xong toµn bé c©u chuyÖn míi gi¶i nghÜa c¸c tõ). N¨m 1928. 2. 2. anh ®ãng vai ngêi nhÆt than ë bÕn Sµi Gßn. gãi vµo chiÕc mµn buéc 14 . Giäng kÓ chËm ë ®o¹n 1 vµ phÇn ®Çu cña ®o¹n 2. anh ®îc vÒ níc. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dòng c¶m tríc nh÷ng t×nh huèng nguy hiÓm trong c«ng t¸c. thÓ hiÖn c¶m høng ngîi ca tÊm g¬ng trÎ tuæi anh hïng Lý Tù Träng. Néi dung truyÖn nh sau: Lý Tù Träng 1. anh gia nhËp tæ chøc c¸ch m¹ng vµ ®îc cö ®i häc ë níc ngoµi. GV cã thÓ kÓ lÇn 3 hoÆc ®Æt c©u hái gióp HS nhí l¹i néi dung truyÖn ®Ó kÓ tiÕp. tiÕng Trung Quèc vµ tiÕng Anh ®Òu nãi th¹o. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn . Lý Tù Träng sinh ra trong mét gia ®×nh yªu níc ë Hµ TÜnh. Giäng kÓ kh©m phôc ë ®o¹n 3. ®îc giao nhiÖm vô lµm liªn l¹c.GV kÓ lÇn 2: Võa kÓ võa chØ vµo tõng tranh minh häa phãng to trªn b¶ng. lêi Lý Tù Träng dâng d¹c. nhÑ nhµng.HS l¾ng nghe.Anh Lý Tù Träng ai? V× sao anh l¹i . . gan d¹.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Mïa thu n¨m 1929. b×nh tÜnh. ChuyÓn giäng håi hép vµ nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ ®Æc biÖt ë ®o¹n kÓ Lý Tù Träng nhanh trÝ. Giíi thiÖu bµi . . Cã lÇn.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. trë thµnh tÊm g¬ng viÕt thµnh truyÖn ®Ó mäi ngêi noi theo vµ häc tËp? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu râ vÒ con ngêi nµy vµ chiÕn c«ng cña anh. chuyÓn vµ nhËn th tõ tµi liÖu trao ®æi víi c¸c tæ chøc ®¶ng b¹n qua ®êng tµu biÓn. §Ó tiÖn c«ng viÖc. NÕu thÊy HS líp m×nh cha n¾m ®îc néi dung c©u chuyÖn. Anh häc rÊt s¸ng d¹. anh Träng mang mét bäc truyÒn ®¬n.

anh nh¶y xuèng vê cëi bäc ra. MÝt tinh: cuéc héi häp cña ®«ng ®¶o quÇn chóng thêng cã néi dung chÝnh trÞ vµ nh»m biÓu thÞ mét ý chÝ chung. 3. LÝ Tù Träng lËp tøc rót sóng lôc b¾n chÕt tªn mËt th¸m. Tªn thanh tra mËt th¸m L¬-gr¨ng Ëp tíi. lÆn qua gÇm tµu trèn tho¸t. xö tö anh vµo mét ngµy cuèi n¨m 1931. mét c¸n bé ta ®ang nãi chuyÖn tríc ®«ng ®¶o c«ng nh©n vµ ®ång bµo. Thµnh niªn: ngêi ®îc ph¸p luËt coi lµ ®· ®Õn tuæi trëng thµnh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc m×nh lµm (thêng lµ 18 tuæi). lÝnh giÆc gi÷ l¹i chùc kh¸m. trong mét cuéc mÝt tinh. §i qua phè. qu¨ng xe bªn vÖ ®êng. anh chuyÓn tµi liÖu tõ tµu biÓn lªn.. anh bÞ giÆc b¾t. anh h¸t vang bµi Quèc tÕ ca. Tªn ®éi sèt ruét. k× thËt buéc l¹i cho chÆt h¬n. LÇn kh¸c. Anh lËp tøc ®øng dËy nãi: . LuËt s: ngêi chuyªn bµo ch÷a. Anh nhanh ch©n nh¶y xuèng níc. Theo b¸o ThiÕu niªn TiÒn phong S¸ng d¹: häc ®©u biÕt ®Êy.2008 sau xe. nh¶y lªn. ®Þnh b¾t anh c¸n bé. LuËt s bµo ch÷a cho anh nãi anh cha ®Õn tuæi thµnh niªn nªn hµnh ®éng thiÕu suy nghÜ. Nhanh trÝ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Hä gäi anh lµ "¤ng Nhá". Trong nhµ giam. Tríc khi chÕt. anh ®îc nh÷ng ngêi coi ngôc rÊt kh©m phôc vµ kiªng nÓ. lói hói tù më bäc. anh dâng d¹c v¹ch mÆt bän ®Õ quèc vµ tuyªn truyÒn c¸ch m¹ng. phãng mÊt. bªnh vùc cho nh÷ng ngêi ph¶i ra tríc tßa ¸n hoÆc lµm c«ng viÖc t vÊn vÒ ph¸p luËt. anh míi 17 tuæi. nhng t«i ®ñ trÝ kh«n ®Ó hiÓu r»ng thanh niªn ViÖt Nam chØ cã mét con ®êng duy nhÊt lµ lµm c¸ch m¹ng. §Çu n¨m 1931. Tríc tßa ¸n. N¨m Êy.. GiÆc tra tÊn anh rÊt d· man khiÕn anh chÕt ®i sèng l¹i nhiÒu lÇn nhng chóng kh«ng moi ®îc bÝ mËt g× ë anh.T«i cha ®Õn tuæi thµnh niªn thËt. kh«ng thÓ cã con ®êng nµo kh¸c. Thùc d©n Ph¸p bÊt chÊp d luËn vµ luËt ph¸p. Kh«ng trèn kÞp. mét tªn ®éi T©y gäi l¹i ®ßi kh¸m. Anh Träng míi 17 15 . anh vå lÊy xe cña nã. nhí ®Êy.

Mét HS ®äc to.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh theo dâi.Gäi HS ®äc to néi dung bµi tËp 1. Quèc tÕ ca: bµi h¸t chÝnh thøc cho c¸c ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n c¸c níc trªn thÕ giíi.Mét HS ®äc. yªu cÇu HS ®äc l¹i.2008 tuæi. c¶ líp theo dâi. . + Tranh 5: Tríc tßa ¸n giÆc. bµy. . GV vµ c¶ líp . . + Tranh 2: VÒ níc. . Lý Tù 16 . anh ®· b¾n chÕt tªn mËt th¸m vµ bÞ giÆc b¾t. .GV kÕt luËn ý kiÕn cña c¸c nhãm .Gäi HS tr×nh bµy. trao ®æi theo nhãm ®«i thuyÕt minh cho mçi bøc tranh b»ng mét hai c©u. nhËn xÐt.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. thuyÕt minh cho néi dung tõng bøc ®îc cö ra níc ngoµi häc tËp. + Tranh 4: Lý Tù Träng rÊt nhanh trÝ. tµi liÖu. anh hiªn ngang kh¼ng ®Þnh lÝ tëng c¸nh m¹ng cña m×nh. quan s¸t tranh. trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn Bµi tËp 1 .Yªu cÇu HS dùa lêi kÓ cña GV. 3. anh ®îc giao nhiÖm vô chuyÓn vµ nhËn th tõ. gan d¹ vµ b×nh tÜnh trong c«ng viÖc. cha ®îc coi lµ ®· ®Õn tuæi trëng thµnh. + Tranh 6: Ra ph¸p trêng. c¶ líp theo dâi: vµ ®a ra b¶ng phô ghi s½n lêi + Tranh 1: Lý Tù Träng rÊt s¸ng d¹. + Tranh 5: Trong mét buæi mÝt t×nh. ®äc thÇm trong SGK. tranh.

Mét HS ®äc to Bµi tËp 2.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo + ChØ cÇn kÓ ®óng cèt truyÖn.Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo nhãm.2008 Träng vÉn h¸t vang bµi Quèc tÕ ca.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2. 3.Thi kÓ chuyÖn tríc líp. Lu ý: Tïy theo tr×nh ®é HS cã thÓ + HS l¾ng nghe. h·y kÓ c©u chuyÖn thËt tù nhiªn. toµn bé c©u chuyÖn tríc líp. NÕu ®a ®îc ý nghÜ.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu cña Bµi . Khi kÓ nhËp vai th× ph¶i giíi thiÖu nhËp vai nµo ngay tõ ®Çu c©u chuyÖn.HS tù nªu c©u hái ®Ó trao ®æi víi 17 . . lêi cña GV. mét ®Õn hai tranh. 3 Năm học 2007. c¸ch kÓ nhËp vai nh©n vËt anh Träng hoÆc lµ ngêi luËt s hoÆc lµ ngêi cai ngôc. ý nghÜa c©u chuyÖn. ph¶i xng t«i tõ ®Çu ®Õn cuèi chuyÖn. theo dâi. . 3. . + GV chia líp thµnh c¸c nhãm. .GV nh¾c HS: . kh«ng cÇn lÆp l¹i nguyªn v¨n tõng lêi cña (thÇy) c«. Mçi em kÓ ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. C¶ líp tËp 2. cÇn trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung. Mçi + HS dùa vµo lêi thuyÕt minh. sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. C¸c em tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn. Trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u . . tëng tîng chÝnh m×nh lµ nh©n vËt ®ã. + KÓ xong.§¹i diÖn c¸c nhãm thi kÓ tõng ®o¹n truyÖn. sau vÏ kÓ cho c¶ nhãm nghe. tranh HS kÓ tõ mét ®Õn hai tranh.HS kÓ chuyÖn theo nhãm. thùc hiÖn theo yªu yªu cÇu HS kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng cÇu cña GV. c¶m xóc riªng cña nh©n vËt vµo c©u chuyÖn cµng tèt. .

. B¹n h·y nh¾c l¹i lêi nãi cña anh. ý nghÜa c©u chuyÖn. danh nh©n cña níc ta. dÆn dß . biÓu d¬ng . sau ®ã b×nh chän ra nhãm hoÆc b¹n kÓ chuyÖn hay. hÊp dÉn nhÊt. §äc kÜ ®Ó kÓ tríc líp. + Anh Träng ®· g¹t ph¾t lêi luËt s bµo ch÷a nãi r»ng anh cha ®Õn tuæi thµnh niªn. + C©u chuyÖn gióp b¹n hiÓu ®iÒu g×? (Ngêi c¸ch m¹ng rÊt hiªn ngang.HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ. dÆn HS vÒ nhµ theo yªu cÇu cña GV. Cã thÓ mang ®Õn líp chuyÖn c¸c em t×m ®îc. sî phong trµo c¸ch m¹ng sÏ lan réng). cã khÝ ph¸ch). . + V× sao thùc d©n Ph¸p bÊt chÊp d luËn vµ luËt ph¸p ®· xö b¾n anh Träng dï anh cha ®Õn tuæi vÞ thµnh niªn? (V× chóng sî khÝ ph¸ch anh hïng cña anh. VÝ dô: Năm học 2007. + V× sao nh÷ng ngêi coi ngôc gäi anh Träng lµ "¤ng Nhá"? (V× hä rÊt kh©m phôc anh tuy tuæi nhá nhng dòng c¶m.HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV.2008 nhau hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña GV vÒ néi dung.GV nhËn xÐt tiÕt häc. Cñng cè. .DÆn c¸c em t×m mét c©u chuyÖn (®o¹n truyÖn) ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc ca ngîi nh÷ng anh hïng. 4. kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe./ Lµ thanh niªn ph¶i cã lÝ tëng. b¹n nªu c©u hái thó vÞ nhÊt vµ b¹n hiÓu c©u chuyÖn nhÊt. / Lµm ngêi.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn. bÊt khuÊt tríc kÎ thï. TËp ®äc Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa 18 . ph¶i biÕt yªu ®Êt níc). chÝ lín.

HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. §äc lu lo¸t toµn bµi. 19 Ho¹t ®éng häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y . II.Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n th .ChuÈn bÞ s½n c¸c thÎ tõ ghi c¸c sù vËt cã mµu vµng vµ mµu s¾c cña nã vµ nghÜa cña c¸c tõ chØ mµu vµng ®Ó ®Ýnh lªn b¶ng. vËt. §å dïng d¹y .HiÓu ®îc néi dung chÝnh: Bµi v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp. sinh ®éng vµ trï phó cña lµng quª gi÷a ngµy mïa.Giáo án Tiếng Việt 5 I.2008 . dÞu dµng. B.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng t¶ chËm r·i. dµn tr¶i. . Giíi thiÖu bµi . mäi ngêi ®ang thu ho¹ch lóa. . Su tÇm thªm nh÷ng bøc ¶nh kh¸c vÒ sinh ho¹t ë lµng quª vµo ngµy mïa.. §äc thµnh tiÕng: Năm học 2007. Môc tiªu 1.®Õn nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em) vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung. nhÊn giäng vµo c¸c tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh. §äc hiÓu: . .GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc . KiÓm tra bµi cò . ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. 2. qua ®ã thÓ hiÖn t×nh yªu tha thiÕt cña t¸c gi¶ víi quª h¬ng. D¹y bµi míi 1.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. ph©n biÖt ®îc s¾c th¸i cña c¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu s¾c dïng trong bµi.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS..häc . trong bµi Th göi c¸c häc sinh (tõ Sau 80 n¨m giêi n« lÖ. . n«ng th«n.HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ quang c¶nh ngµy mïa ë cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh.§äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã. III.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK.

.GV híng dÉn chia ®o¹n cho HS . §äc bµi nµy c¸c em sÏ thÊy ®îc vÎ ®Ñp cña lµng quª ®îc vÏ b»ng lêi t¶ rÊt ®Æc s¾c cña nhµ v¨n T« Hoµi . 2.GV ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. * §o¹n 3: TiÕp theo .HS më SGK theo dâi bµi ®äc. 20 . .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi luyÖn ®äc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho c¶ trªn b¶ng líp. ®Õn nh nh÷ng trµng h¹t bå ®Ò treo l¬ löng.HS ®äc bµi. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .. . íc líp. . * §o¹n 4: Cßn l¹i.2008 . GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. Buång chuèi / ®èm qu¶ chÝn vµng.. chiÕc l¸ s¾n hÐo l¹i / më n¨m c¸nh vµng t¬i.. Mçi lît ®äc bèn HS.. * §o¹n 2: TiÕp theo .GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi tr.HS l¾ng nghe.GV chèt l¹i vµ giíi thiÖu: §©y lµ bøc . líp.. Chó ý ng¾t c©u: Tµu ®u ®ñ..mét nhµ v¨n quen thuéc víi c¸c em. giäng cho tõng HS. v¨n: * §o¹n 1: Tõ ®Çu. . thÇm.. c¶ líp ®äc tríc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc ®äc thÇm. ng¾t mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV chØ ®Þnh mét HS ®äc kh¸ giái . tranh minh häa cho bµi tËp ®äc Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa. ®Õn lã ra mÊy qu¶ ít ®á chãi. ®Õn mµu vµng rÊt kh¸c nhau.Mét HS kh¸ ®äc tríc líp.

Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh cña c¸c tõ ®îc giíi thiÖu ë phÇn chó tiÕng. l¸ mÝt .2008 . C¶ líp nghe b¹n ®äc vµ GV gi¶i.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó t×m nh÷ng sù vËt cã mµu vµng vµ tõ ng÷ dïng ®Ó miªu t¶ mµu vµng cña sù vËt ®ã. .vµng lÞm. dµn tr¶i. sau ®ã tr×nh bµy kÕt qu¶: Lóa .. bôi sù vËt vµ mµu s¾c cña nã lªn b¶ng mÝa. n¾ng vµng hoe. xoan . N¾ng .GV cho HS t×m hiÓu vµ tr¶ lêi c©u .Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. m¸i nhµ r¬m . l¸ s¾n GV nghe HS tr×nh bµy.HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi trong cña bµi theo nhãm ®«i.vµng hoe .vµng t¬i. tµu ®u ®ñ.vµng mît.vµng xuém. tr×nh bµy. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. tµu l¸ chuèi . . thãc theo cét däc. cã) ®Ó gi¶i nghÜa tõ (c©y) lôi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc..GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi . giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh vµ vËt.vµng èi. .Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp c¸c ®o¹n . kÐo ®¸. nhãm. kÕt hîp hÐo .Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp c¸c ®o¹n . dÞu dµng.vµng míi.HS l¾ng nghe theo dâi giäng ®äc chËm r·i. sau ®ã gäi HS tr×nh bµy tríc líp. C¶ líp theo dâi..chÝn ®Ýnh (hoÆc ghi nhanh) c¸c tõ chØ vµng. r¬m. Mçi lît ®äc bèn HS.vµng xuém mét mµu vµng trï phó. nhÊn cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . gµ.HS ®äc bµi. lÇn 2.vµng xäng. qu¶ chuèi . . ®Çm Êm. nhËn xÐt bæ sung: 21 .GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng t¶ . chã . b) T×m hiÓu bµi . .vµng èi. cña bµi. GV cã thÓ dïng tranh ¶nh (nÕu gi¶i nghÜa.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS th¶o luËn trong nhãm.. vµng gißn. tÊt c¶ Lóa . sau ®ã hái 2 trong nhãm.Híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ nghÜa .

khiÕn t¸c gi¶ còng ph¶i ngì ngµng. tinh. + Gµ. + Bôi mÝa. + Xoan . T¶ bôi mÝa nh thÕ ®ñ thÊy bôi mÝa rÊt t¬i tèt. l¸ s¾n hÐo .vµng t¬i -> lµ mµu vµng s¸ng + Qu¶ chuèi .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 tr¶ lêi . gîi c¶m gi¸c ngät lÞm.vµng èi -> lµ mµu vµng rÊt ®Ëm. + Tµu ®u ®ñ.vµng èi -> lµ mµu vµng rÊt ®Ëm vµ ®Òu kh¾p trªn mÆt. c¸ch dïng tõ rÊt gîi c¶m.vµng mît -> mµu vµng cña nh÷ng con vËt bÐo tèt cã bé l«ng vµng ãng ¶. lµm cho ta thÊy quang c¶nh ngµy mïa ë lµng quª thËt lµ ®Ñp.chÝn vµng -> lµ mµu vµng ®Ñp tù nhiªn cña qu¶ chÝn. t¬i s¸ng. kh«ng gay g¾t.vµng xuém -> lµ mµu vµng ®Ëm cã c¶m gi¸c nÆng trÜu. chã . thãc . . mît mµ. + L¸ mÝt . + TÊt c¶ .2008 + Lóa .HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: Quang 22 . Mµu vµng cña lóa chÝn trÜu b«ng. ®Òu kh¾p mÆt l¸.vµng lÞm -> lµ mµu vµng cña qu¶ ®· chÝn hÕt møc. say mª kh¸m ph¸ vµ thèt lªn tÊt c¶ ®îm mét mµu vµng trï phó. no Êm. + M¸i nhµ r¬m vµng míi -> mµu vµng cßn rÊt míi. nãng bøc. ®Çm Êm l¹. + R¬m.mét mµu vµng trï phó. N¾ng vµng hoe gi÷a mïa ®«ng lµ n¾ng ®Ñp vµ Êm ¸p. + Tµu l¸ chuèi . Mét vÎ ®Ñp míi mÎ ®Õn l¹ lïng cña mét mµu vµng giµu cã.vµng hoe -> lµ mµu vµng nh¹t. ®Çm Êm-> mµu vµng cña giµu cã Êm no. + N¾ng . . vèn tõ ng÷ rÊt giµu cã.Giáo án Tiếng Việt 5 Gîi ý: Năm học 2007.vµng xäng -> lµ mµu vµng chøa níc ®Çy ¾p.HS l¾ng nghe.vµng gißn -> mµu vµng cña vËt ®em ph¬i ®îc n¾ng sÊy kh« t¹o c¶m gi¸c gißn ®Õn cã thÓ g·y ra. nªn ®· lµm næi bËt s¾c th¸i riªng cña sù vËt lóc miªu t¶.GV nãi thªm: T¸c gi¶ quan s¸t rÊt .

. Nh÷ng chi tiÕt vÒ thêi tiÕt. b¹n nµo cho biÕt chóng ta nªn thèng nhÊt: §äc bµi víi giäng t¶ ®äc bµi v¨n víi giäng nh thÕ nµo cho chËm r·i. tiÕt lµm cho bøc tranh quª thªm ®Ñp hanh hao lóc s¾p bíc vµo mïa vµ sinh ®éng? ®«ng.GV chèt l¹i: Thêi tiÕt cña ngµy mïa rÊt ®Ñp. . nhÊn hay? giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh vµ vËt. dÞu dµng.Qua phÇn t×m hiÓu néi dung bµi . Ph¶i yªu quª h¬ng. trao ®æi sau ®ã v¨n. nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n. kh«ng ma.GV gäi bèn HS ®äc diÔn c¶m nèi . yªu lao ®éng míi say sa ng¾m nh×n vµ c¶m nhËn hÕt ®îc nh÷ng vÎ ®Ñp cña lµng quª ngµy mïa mét c¸ch s©u s¾c. nhÌ nhÑ. tinh tÕ ®Õn nh thÕ. . con ngêi lµm cho bøc tranh lµng quª ngµy mïa thªm sinh ®éng.Nh÷ng chi tiÕt nµo miªu t¶ vÒ con . . dµn tr¶i. ®Ñp mét vÎ ®Ñp hoµn h¶o.Kh«ng ai tëng ®Õn ngµy hay ngêi lµm cho bøc tranh quª thªm ®ªm.2008 c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo vÒ thêi c¶nh kh«ng cã c¶m gi¸c hÐo tµn.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Ngµy kh«ng n¾ng. yªu cÇu c¶ líp theo dâi hay. . c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . Con ngêi ch¨m chØ say mª lµm viÖc. ngñ dËy lµ ra ®ång ngay.HS nªu ý kiÕn.Yªu cÇu HS ®äc thÇm l¹i bµi v¨n vµ trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó tr¶ lêi c©u hái: Qua bµi v¨n nµy chóng ta thÊy t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h¬ng nh thÕ nµo? . Ai còng vËy.HS nhËn xÐt ®Ó ghi nhí c¸ch ®äc tiÕp bµi v¨n.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: T¸c gi¶ lµ ngêi yªu quª h¬ng tha thiÕt. thuËn lîi cho vô gÆt h¸i. mÆt níc th¬m th¬m.GV híng dÉn HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n (tõ Mµu lóa chÝn díi ®ång vµng 23 . söa c¸ch ®äc cha hay. H¬i thë cña ®Êt trêi. cø bu«ng b¸t ®Ñp vµ sinh ®éng? ®òa l¹i ®i ngay.

. . luyÖn ®äc ®o¹n v¨n. Cñng cè.GV chÊm ®iÓm cho tõng HS. v¨n tríc líp. 3. .GV nhËn xÐt giê häc.) Tr×nh tù nh sau: + GV ®äc mÉu.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ ®äc l¹i bµi v¨n. dÆn HS vÒ . v¨n tríc líp. . + Yªu cÇu HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n + Hai HS lµm thµnh mét nhãm theo nhãm ®«i.Mét ®Õn hai HS ®äc diÔn c¶m toµn bµi v¨n. + Tæ chøc cho HS thi ®äc ®o¹n v¨n + §¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc bµi tríc líp. ®Õn M¸i nhµ phñ mét mµu r¬m vµng míi.2008 + HS l¾ng nghe. dÆn dß . tËp ®äc tuÇn tíi..Ca ngîi vÎ ®Ñp cña lµng quª khi vµo mïa..§¹i ý cña bµi v¨n nµy lµ g×? . dÆn ®äc tríc bµi yªu cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 xuém l¹i . + LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n cho + Hai ®Õn ba HS luyÖn ®äc ®o¹n HS. Năm học 2007. 24 .Gäi HS ®äc toµn bµi v¨n..

Mét HS ®äc bµi. Do ®ã. III. lo¹i v¨n míi ®ã lµ v¨n t¶ c¶nh.HS l¾ng nghe.Bµi tËp nµy cã 2 yªu cÇu lµ: 25 . c¶nh vËt thay ®æi vµ biÕn chuyÓn theo thêi gian. ph©n tÝch cÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh cô thÓ. kÕt luËn. 2.Giáo án Tiếng Việt 5 TuÇn 1 Năm học 2007.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. toµn diÖn. . C¸c ho¹t ®éng d¹y .Lªn líp 5 c¸c em sÏ ®îc häc mét thÓ . Giíi thiÖu bµi (3phót) . th©n bµi. . Häc sinh n¾m ®îc cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh. §å dïng d¹y . PhÇn NhËn xÐt(17phót) Bµi tËp 1 (10 phót) . Häc sinh yªu thÝch quª h¬ng ®Êt níc II.häc . 3. gåm 3 phÇn: më bµi. BiÕt vËn dông.Gäi mét HS ®äc toµn v¨n néi dung .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng).2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp lµm v¨n CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh I. C¶ líp theo dâi bµi tËp (®äc yªu cÇu vµ v¨n b¶n ®äc thÇm trong SGK. Môc tiªu 1. khi häc thÓ lo¹i nµy c¸c em sÏ biÕt quan s¸t ®èi tîng mét c¸ch bao qu¸t. Trong c¶nh ®«i khi xuÊt hiÖn c¶ con ngêi vµ loµi vËt.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. Ho¹t ®éng häc . Khi häc v¨n t¶ c¶nh c¸c em sÏ rÊt thÝch thó v× ®èi tîng miªu t¶ c¶nh lµ mét kh«ng gian réng lín.Bµi tËp nµy cã mÊy yªu cÇu lµ .B¶ng phô ghi s½n: Tr×nh tù miªu t¶ cña hai bµi v¨n Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa vµ Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng.

. bæ sung. vµ ¶o gi¸c nh thÕ nµo? . HuÕ ®Æc biÖt yªn tÜnh.HS lÇn lît b¸o c¸o kÕt qu¶.C¸c HS kh¸c nhËn xÐt. nh¸p.. ®Õn hµng ngµy ®· rÊt yªn tÜnh nµy -> Lóc hoµng h«n..HS c¶ líp ®äc thÇm. . + §o¹n 3: TiÕp .GV cïng HS nhËn xÐt. + §o¹n 2: TiÕp .. ®Õn l¸ xanh cña hai hµng c©y ->Sù thay ®æi cña s¾c mµu s«ng H¬ng tõ lóc hoµng h«n ®Õn lóc tèi sÉm.Giáo án Tiếng Việt 5 nh÷ng yªu cÇu nµo? Năm học 2007. ¸nh s¸ng yÕu ít vµ t¾t dÇn. 26 . + X¸c ®Þnh néi dung tõng ®o¹n. +Trong SGK gi¶i thÝch tõ nh¹y c¶m + HS nh×n SGK tr¶ lêi. x¸c ®Þnh néi dung t¶ c¶nh ®Ñp cña HuÕ g¾n víi dßng tõng ®o¹n viÕt ra vë nh¸p. C¸c em h·y ®äc thÇm lít l¹i bµi v¨n. .2008 + §äc vµ t×m hiÓu bµi v¨n ®îc chia lµm mÊy ®o¹n. tù ph©n tõng ®o¹n cña bµi vµ x¸c ®Þnh néi dung cña tõng ®o¹n.HS trao ®æi víi nhau vÒ kÕt qu¶ ®«i vÒ kÕt qu¶ lµm bµi trªn vë bµi lµm cña m×nh. . ®Õn kho¶ng kh¾c yªn tÜnh cña buæi chiÒu còng chÊm døt -> Ho¹t ®éng cña con ngêi bªn bê s«ng.GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa tõ vµ t×m hiÓu néi dung bµi: + Hoµng h«n lµ chØ vµo kho¶ng + Hoµng h«n lµ chØ vµo kho¶ng thêi gian nµo trong ngµy? thêi gian cuèi buæi chiÒu khi mÆt trêi ®ang lÆn. . bæ sung .Gäi HS c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. s«ng H¬ng vµo mét buæi hoµng h«n. tù ph©n h«n trªn s«ng H¬ng lµ mét bµi v¨n ®o¹n bµi v¨n. Lêi gi¶i: + §o¹n 1: Tõ ®Çu . chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm .GV giao nhiÖm vô: Bµi v¨n Hoµng . ... trªn mÆt s«ng lóc hoµng h«n.

Bµi tËp 2 (7 phót) . tÜnh). s½n trong b¶ng phô (nh díi ®©y).NÕu chia bµi v¨n trªn thµnh 3 ®o¹n th× ®©u lµ më bµi. C¶nh ho¹t ®éng cña con ngêi bªn bê s«ng H27 2. + §o¹n 2 vµ 3 sÏ lµ th©n bµi v× c¸c ®o¹n nµy miªu t¶ sù thay ®æi mµu s¾c cña s«ng H¬ng vµ con ngêi lóc hoµng h«n. Nªu ®Æc ®iÓm 1.GV ®a ra tr×nh tù hai . 2. cña vËt ë lµng quª ngµy mïa. th©n bµi. kÕt luËn? V× sao? . Giíi thiÖu mµu s¾c chung cña HuÕ lóc bao trïm c¶nh lµng quª hoµng h«n (rÊt yªn ngµy mïa – mµu vµng. Yªu cÇu HS quan s¸t vµ cho biÕt thø tù miªu t¶ trong hai bµi v¨n trªn cã g× kh¸c nhau. Tr×nh tù miªu t¶ Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng Më bµi Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa 1.2008 + §o¹n 4: Cßn l¹i -> Sù thøc dËy cña HuÕ sau hoµng h«n.HS tr¶ lêi: + §o¹n 1 sÏ lµ më bµi v× ®o¹n 1 giíi thiÖu bao qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm yªn tÜnh cña HuÕ lóc hoµng h«n.HS quan s¸t tr×nh tù hai bµi v¨n miªu t¶ bµi v¨n miªu t¶ ®îc ghi t×m xem thø tù miªu t¶ cã g× kh¸c nhau. + §o¹n 4 sÏ lµ kÕt bµi v× ®o¹n nµy kÕt thóc viÖc miªu t¶ c¶nh hoµng h«n trªn s«ng H¬ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . Th©n bµi . 3. Sù thay ®æi cña s¾c mµu s«ng H¬ng tõ lóc b¾t ®Çu hoµng h«n ®Õn lóc tèi h¼n. T¸c gi¶ t¶ c¸c mµu vµng rÊt kh¸c nhau cña c¶nh.

Gäi mét HS ®äc to toµn bµi.Yªu cÇu HS gi¶i thÝch phÇn Ghi nhí. Bµi Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa t¶ tõng bé phËn cña c¶nh. .NhËn xÐt cÊu t¹o cña bµi v¨n N¾ng tra. Thêi tiÕt vµ con ngêi lóc hoµng h«n. trªn mÆt s«ng lóc b¾t ®Çu hoµng h«n ®Õn lóc thµnh phè lªn ®Ìn 4. sö dông kÕt luËn vÒ cÊu t¹o vµ tr×nh tù miªu t¶ cña hai bµi v¨n Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng vµ Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa ®Ó minh ho¹. Sù thøc dËy cña HuÕ 3.Mét ®Õn hai HS gi¶i thÝch. .CÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh . . KÕt bµi: Nªu lªn c¶m nghÜ hoÆc nhËn xÐt cña ngêi viÕt. trong ngµy mïa. 3.Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? . Më bµi: Giíi thiÖu bao qu¸t c¶nh Néi dung mçi phÇn nãi vÒ ®iÒu g×? sÏ t¶.2008 ¬ng.Mét HS ®äc to toµn bµi.GV ghi v¾n t¾t cÊu t¹o bµi v¨n t¶ 2. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . . . PhÇn Ghi nhí (5 phót) . Th©n bµi: T¶ tõng bé phËn cña c¶nh lªn b¶ng. c¶nh hoÆc sù thay ®æi cña c¶nh theo thêi gian. 3.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 4.Bµi v¨n t¶ c¶nh thêng cã ba phÇn.Bµi Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng kh¸c nhau? miªu t¶ sù thay ®æi cña c¶nh vËt theo thêi gian. . KÕt luËn . 28 . gåm mÊy phÇn lµ nh÷ng phÇn nµo? 1.Thø tù hai bµi v¨n miªu t¶ cã g× . PhÇn LuyÖn tËp (10 phót) Bµi tËp 1 .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn Ghi nhí trong SGK.Gäi HS ®äc phÇn Ghi nhí.

HS ph¸t biÓu: + §©u lµ më bµi cña ®o¹n v¨n nµy? + NhiÒu HS tr¶ lêi: C©u v¨n ®Çu lµ Më bµi lµm nhiÖm vô g×? më bµi.HS lµm viÖc c¸ nh©n.Gäi HS ph¸t biÓu: .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí vµ lµm l¹i bµi tËp phÇn luyÖn tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. . ®Õn bèc lªn m·i): T¶ c¶nh n¾ng tra d÷ déi.HS l¾ng nghe.2008 . .. + Th©n bµi gåm mÊy ®o¹n nhá.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí.. chÝnh lµ kÕt bµi më réng cña bµi v¨n... . Cñng cè. * §o¹n 4 (Tõ Êy thÕ mµ . mçi + NhiÒu HS tr¶ lêi: th©n bµi gåm 4 ®o¹n nãi vÒ ®iÒu g×? ®o¹n nhá nh sau: * §o¹n 1 (Tõ Buæi tra tõ trong nhµ . ®o¹n kÕt . * §o¹n 3 (Tõ Con gµ nµo . chÞu khã). * §o¹n 2 (Tõ TiÕng g× xa v¾ng . 5.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . *Ký duyÖt: 29 . ®Õn cÊy nèt thöa ruéng cha xong): H×nh ¶nh ngêi mÑ trong n¾ng tra (c¸ch miªu t¶ nµy lµm næi bËt h×nh ¶nh ngêi mÑ chÞu th¬ng.. dÆn dß (5 phót) . vµo vë.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.NhiÒu HS tr¶ lêi: C©u v¨n c¶m bµi lµm nhiÖm vô g×? th¸n nãi lªn tÊm lßng th¬ng mÑ cña t¸c gi¶.. C©u nµy nªu lªn nhËn xÐt chung vÒ n¾ng tra.GV nhËn xÐt giê häc. ®Õn hai mÝ m¾t khÐp l¹i): N¾ng tra trong tiÕng vâng vµ c©u h¸t ru em..Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. + §©u lµ ®o¹n kÕt bµi. .. . ®Õn bãng duèi còng lÆng im): Mu«n vËt trong n¾ng.

2008 *Rót kinh nghiÖm: 30 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

Mét vµi trang tõ ®iÓn ph«-t«-cãp-pi néi dung liªn quan ®Õn Bµi tËp 1. Híng dÉn HS luyÖn tËp . bµi vµ häc bµi cña HS. 2.C¸c em biÕt thÕ nµo lµ tõ ®ång . Môc tiªu 1. non s«ng.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ ®ång nghÜa (tiÕt häc tríc).häc . Giíi thiÖu bµi . níc nhµ.HS l¾ng nghe. B.GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ luyÖn tËp t×m vµ sö dông tõ ®ång nghÜa. II. s«ng nói.. Bµi míi 1. Ho¹t ®éng häc 31 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. nhËn xÐt viÖc lµm .HS l¾ng nghe. 2. lùa chän sö dông tõ thÝch hîp víi ng÷ c¶nh cô thÓ. §å dïng d¹y . -GV cho ®iÓm. bµi lµm: Non s«ng. KiÓm tra bµi cò . .2008 LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp vÒ Tõ ®ång nghÜa I. III. nghÜa. C¸c ho¹t ®éng d¹y . C¶m nhËn sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn. nói s«ng.. giang s¬n. cÇu cña GV.Yªu cÇu c¶ líp t×m nh÷ng tõ ®ång . biÕt c©n nh¾c. Häc sinh tù t×m ®îc tõ ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ ®· cho..B¶ng phô ghi s½n néi dung ®o¹n v¨n Bµi tËp 3 ®Ó GV vµ HS cïng ph©n tÝch mÉu. . .häc Ho¹t ®éng d¹y A.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp.HS lÇn lît ®øng dËy nªu kÕt qu¶ nghÜa víi tõ: §Êt níc.

xanh ng¸t. ®á èi.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. xanh xanh. ®á hán. ®en ®en. xanh lôc. xanh th¼m. xanh ®en. Năm học 2007. ®á c¹ch. ®á lõ. xanh da trêi. ®á nh¹t. ®á rùc. ®en nhøc. ®á tÝm. .. xanh um.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. tr¾ng ngÇn. tr¾ng bãc. ®o ®á. ®en gißn.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. T liÖu giµnh cho GV tham kh¶o Bµi tËp 1: . GV ph¸t bót d¹.. ®á lßm. tr¾ng lãa. cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ chØ mµu s¾c ®· cho. ®á löa.. tr¾ng bèp. thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng. tr¾ng nuét. ®á chãi. tr¾ng xãa. ®á lùng. . xanh lÐt. xanh ngót ngµn. ®á hång.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 1 . ®á hõng hùc.2008 . xanh ®Ëm. ®á khÐ.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.. xanh ng¾t. xanh mít. tr¾ng phèp. tr¾ng mê. trao ®æi. ®á kÌ. xanh non.. . ®á chãe. nhiÒu tõ. xanh mît. xanh l¬. ®á hoÐt.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. ®á th¾m.. ®en nh¸nh. tr¨ng tr¾ng. ®á sÉm. tõ ®iÓn (hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn) cho c¸c nhãm lµm bµi. ®á ®Ëm. xanh r×. ®á gay. xanh sÉm.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu ®en: ®en s×. tr¾ng ngµ. ®en tròi.. ®á cê. . tr¾ng trÎo.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. ®á qu¹ch. xanh bãng. xanh t¬i. tr¾ng nhën.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu ®á: ®á au. tr¾ng l«m lèp. ®en nghÞt.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu xanh: xanh biÕc. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. xanh rên. . tr¾ng nân. . tr¾ng bong. ®en nhÎm. tr¾ng phau. ®en thui.. ®á ngÇu. xanh thÉm.Mét HS ®äc toµn bµi.. xanh xao. tÝnh ®iÓm . giÊy khæ to. . tr¾ng to¸t. xanh ngäc. ®en ngßm. xanh l¸ chuèi. tr¾ng hÕu. ®en l¸y. xanh lÌ. ®á öng. tr¾ng muèt. . xanh th¾m... tr¾ng bÖch. tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. ®en kÞt. ®á chãt. 32 . ®á ®äc. ®en sÞt. xanh níc biÓn. ®á tÝa.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu tr¾ng: tr¾ng tinh. ®á bõng. tr¾ng d·. ®á th·m.HS c¸c nhãm tra tõ ®iÓn. xanh nh¹t.

Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2 . ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). ch÷a bµi trªn . 33 . . mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng phô. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.NhËn xÐt. b¶ng.. .HS l¾ng nghe. 3. l¹i hèi h¶ lªn ®êng.Hai HS lªn b¶ng lµm bµi.Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi.GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS díi líp..Ho¹t ®éng c¸ nh©n.HS l¾ng nghe.. .GV nhËn xÐt giê häc. Cñng cè. . b¶ng cña b¹n. gi¶i thÝch c¸ch lùa chän tõ ng÷ cho ®óng.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. Suèt ®ªm th¸c rÐo ®iªn cuång. MÆt trêi võa nh« lªn. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. HS díi líp viÕt vµo vë. TiÕng níc xèi gÇm vang. . §¸p ¸n: §µn c¸ håi vît th¸c . GV chó ý söa lçi ng÷ cña m×nh. Dßng th¸c ãng ¸nh s¸ng rùc díi n¾ng. ..HS lÇn lît ®øng dËy ®äc bµi lµm cña m×nh. ghi l¹i c¸c tõ lùa chän vµo giÊy nh¸p. tuyªn d¬ng .HS nhËn xÐt ch÷a bµi cña b¹n trªn bµi cña b¹n trªn b¶ng. .Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ . ch÷a . nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. Níc tung lªn . Năm học 2007. ch÷a bµi. ..Mét HS ®äc to toµn bµi.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. .Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi.HS lÇn lît ®øng dËy ®äc bµi lµm bµi lµm cña m×nh. HS díi ®äc bµi trong SGK. .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .. . Bµi tËp 3 .Gäi HS nhËn xÐt. cña m×nh. Nh÷ng con c¸ håi lÊy ®µ lao vót lªn nh chim. Chóng chäc thñng mµn ma . dÆn dß .Yªu cÇu HS c¶ líp nhËn xÐt.2008 .

§å dïng d¹y .häc . nhËn xÐt. c«ng viªn.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí ë tiÕt häc tríc vµ lµm l¹i Bµi tËp theo yªu cÇu cña GV.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Tõ ®ã hiÓu thÕ nµo lµ nghÖ thuËt quan s¸t vµ miªu t¶ trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh..DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . ¶nh quang c¶nh mét sè vên c©y. 2.häc Ho¹t ®éng d¹y A . B .Trong tiÕt tËp lµm v¨n tríc chóng ta . ®· ®îc häc vÒ cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh.Gäi HS nªu phÇn Ghi nhí cÊu t¹o . c¸nh ®ång..2008 . 34 Ho¹t ®éng häc .. Môc tiªu 1. . HS díi t¹o cña bµi N¾ng tra. 3 vµo vë.Bµi míi 1.HS l¾ng nghe.Tranh. Häc sinh ph©n tÝch ®îc c¸ch quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n cô thÓ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. BiÕt lËp dµn ý t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy vµ tr×nh bµy theo dµn ý nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t. III. Giíi thiÖu bµi . chóng ta cïng häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh. líp theo dâi. cho ®iÓm. VËy khi t¶ c¶nh ngêi ta ph¶i quan s¸t b»ng c¸c gi¸c quan nµo? Chän läc chi tiÕt ®Ó miªu t¶ ra sao? §Ó hiÓu râ ®iÒu nµy. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y . . . bæ sung.GV nhËn xÐt. II. .KiÓm tra bµi cò .Nh÷ng ghi chÐp kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh mét buæi trong ngµy (theo lêi dÆn cña thÇy (c«) khi kÕt thóc tiÕt häc tríc).Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc cña bµi v¨n t¶ c¶nh vµ nh¾c l¹i cÊu hiÖn theo yªu cÇu cña GV.

§¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi qu¶. C¶ líp theo dâi. nh÷ng giät ma. ph©n xö ý kiÕn lµm lªn b¶ng vµ tr×nh bµy kÕt cña c¸c nhãm. Ch¼ng h¹n: Gi÷a nh÷ng ®¸m m©y x¸m ®ôc. c cña g×? bµi tËp vµ tr¶ lêi.2008 . GV nhËn xÐt. vµi giät ma lo¸ng tho¸ng r¬i. nh÷ng sîi cá.Mét HS ®äc to bµi tËp. vßm trêi xanh vßi väi. qu¶. nh÷ng g¸nh rau. bÇy s¸o ®en liÖng trªn c¸nh ®ång. bæ sung cho ®Õn khi cã kÕt qu¶ ®óng. . 35 . . mÆt trêi mäc trªn nh÷ng ngän c©y xanh t¬i.GV chia HS thµnh nhãm bèn. nh÷ng bã huÖ cña ngêi b¸n hµng. M©y x¸m ®ôc lµm cho vßm trêi cã c¶m gi¸c thÊp h¼n xuèng. .HS th¶o luËn theo nhãm ®Ó lµm cÇu HS ®äc thÇm th¶o luËn trong bµi tËp. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt . nh÷ng kho¶ng trêi xanh cao vót lé ra t¹o c¶m gi¸c s©u hun hót nh vùc th¼m. . b) C¸c gi¸c quan t¸c gi¶ sö dông ®Ó quan s¸t lµ: . C¶ líp theo néi dung bµi tËp (®äc yªu cÇu vµ dâi ®äc thÇm trong SGK.B»ng c¶m gi¸c cña lµn da (xóc gi¸c): thÊy sím ®Çu thu m¸t l¹nh.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . nhËn xÐt. nhãm ®Ó lµm bµi tËp ra phiÕu hoÆc tê r«-ki khæ to. b. NÕu c¸c em nãi ®îc lÝ do m×nh thÝch th× rÊt ®¸ng khen.GV yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bé . ngêi g¸nh rau vµ nh÷ng bã huÖ tr¾ng muèt. Lêi gi¶i: a) C¸c sù vËt ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ trong buæi sím mïa thu lµ: T¶ c¸nh ®ång buæi sím: vßm trêi. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007. mÆt trêi mäc. v¨n b¶n Buæi sím trªn c¸nh ®ång).Giáo án Tiếng Việt 5 2. bÇy s¸o liÖng chÊp chíi trªn c¸nh ®ång lóa ®ang kÕt ®ßng. vßm trêi hiÖn ra nh nh÷ng kho¶ng vùc xanh vßi väi.HS dùa vµo c¸c môc a. nh÷ng sîi cá ®Ém níc lµm ít l¹nh bµn ch©n. yªu .B»ng m¾t (thÞ gi¸c): thÊy m©y x¸m ®ôc. c) HS t×m mét chi tiÕt thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ cã thÓ lµ do c¸c em c¶m nhËn thÊy.

. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. n¬ng rÉy. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o.Gäi mét HS ®äc to bµi tËp. Năm học 2007.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ.. . GV . híng dÉn HS nhËn xÐt.. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt.GV nhËn xÐt giê häc.GV vµ HS giíi thiÖu mét vµi tranh.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. . .2008 . .GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. cho mét vµi vë nh¸p.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹. 3. giÊy khæ to. bæ sung. ®êng phè. mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ¶nh minh häa c¶nh vên c©y.Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n. Cñng cè. (do GV vµ HS su tÇm). giÊy khæ to.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2 .. dÆn dß .DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh dµn ý . . Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. .Mét HS ®äc to bµi tËp. viªn. .HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh. bæ sung ý kiÕn. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµ viÕt l¹i vµo vë. C¶ líp theo dâi c¸c b¹n tr×nh bµy ®Ó nhËn xÐt. . c¶ líp theo dâi trong SGK. 36 . mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh. c«ng GV. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng.HS l¾ng nghe.

III. KiÓm tra bµi cò (5 phót) .HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc 37 Ho¹t ®éng häc . HiÓu ®îc néi dung bµi: Ca ngîi ViÖt Nam cã truyÒn thèng khoa cö l©u ®êi. Giíi thiÖu bµi (2 phót) . II.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. lµng m¹c ngµy mïa vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. Gi¸o dôc: Häc sinh tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ViÖt Nam vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã. .BiÕt ®äc mét v¨n b¶n thèng kª giíi thiÖu truyÒn thèng v¨n hãa ViÖt Nam .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK. 2. D¹y bµi míi (30 phót) 1. §äc hiÓu: . 3. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.®äc râ rµng. B. §ã lµ b»ng chøng vÒ nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi cña níc ta. C¸c ho¹t ®éng d¹y . §äc thµnh tiÕng: . rµnh m¹ch víi giäng tù hµo.häc Ho¹t ®éng d¹y A. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.B¶ng phô viÕt s½n mét ®o¹n cña b¶ng thèng kª ®Ó híng dÉn HS luyÖn ®äc.GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc .Gäi hai HS ®äc bµi Quang c¶nh .HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi.2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp ®äc TuÇn 2 ngh×n n¨m v¨n hiÕn I. Môc tiªu 1.häc .HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. . §å dïng d¹y .

. Tríc khi ®äc GV lu ý c¸c em ®äc râ rµng.HS ®äc bµi. 38 . 2.HS më SGK theo dâi bµi ®äc. §Þa danh nµy lµ mét chøng tÝch vÒ nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi cña d©n téc ta. . thÇm. rµnh m¹ch b¶ng thèng kª theo hµng ngang. .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lÊy ®ç h¬n 2500 tiÕn sÜ.GV chØ ®Þnh mét HS ®äc kh¸ giái . ta cã mét nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi (18 phót) a) LuyÖn ®äc ®óng (10 phót) .Quèc Tö Gi¸m. . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. cô thÓ nh sau.HS l¾ng nghe. Bµi tËp ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn (c¸c em häc h«m nay) sÏ ®a chóng ta ®Õn víi V¨n MiÕu . * §o¹n 2: B¶ng thèng kª.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Tæ quèc . TriÒu ®¹i /TrÇn/ Sè khoa thi /14/ Sè tiÕn s Ü /238/ Sè tr¹ng nguyªn /12/. . .Quèc Tö Gi¸m mét ®Þa danh næi tiÕng ë Hµ Néi.2008 (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ lÇu Khuª V¨n C¸c ë V¨n cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh. . MiÕu . c¶ líp ®äc ®äc tríc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm.Mét HS kh¸ ®äc tríc líp. Mçi lît ®äc ba HS. TriÒu ®¹i /Lý/ Sè khoa thi /6/ Sè tiÕn s Ü / 27 / Sè tr¹ng nguyªn /4/.GV híng dÉn HS chia ®o¹n. * §o¹n 3: Cßn l¹i.GV giíi thiÖu: ViÖt Nam .

Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. . theo dâi giäng ®äc hiÖn sù tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n cña GV. th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: §Õn th¨m V¨n MiÕu . b) T×m hiÓu bµi (10 phót) .588 tiÕn sÜ.101 khoa thi. . thÓ .GV ®äc mÉu: giäng cao.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 3.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi giäng cho tõng HS (nÕu cã).Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh cña c¸c tõ ®îc giíi thiÖu ë phÇn chó tiÕng. . kh¸ch níc ngoµi ng¹c nhiªn v× ®iÒu g×? .HS l¾ng nghe.Yªu cÇu HS ®äc bµi theo nhãm . häc? + Thèng kª vµ ghi tªn nh÷ng tr¹ng 39 .Quèc Tö Gi¸m. .TriÒu nhµ Lª tæ chøc nhiÒu khoa thi nhÊt? thi nhÊt .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.TriÒu ®¹i nµo lÊy nhiÒu tiÕn sÜ .HS ®äc bµi trong nhãm.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña tÝch b¶ng sè liÖu thèng kª ®Ó tr¶ lêi GV.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 trong SGK. hiÕn cña ®Êt níc. ng¾t . . nhÊn giäng vµo sè liÖu cã trong bµi.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ph©n .HS tr¶ lêi: biÕt «ng cha ta rÊt coi träng ®¹o + Më khoa thi rÊt sím. . vang. ®«i. C¶ líp ®äc thÇm. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.sím h¬n ch©u ¢u 55 n¨m.GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. GV cã trªn b¶ng líp (nÕu cã). . . gi¶i.Yªu cÇu HS t×m hiÓu vÒ nghÜa . .2008 . thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS.Nh÷ng chi tiÕt nµo cho chóng ta .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn: Kh¸ch níc ngoµi ng¹c nhiªn khi thÊy tõ n¨m 1075 níc ta ®· më khoa thi tiÕn sÜ . .TriÒu ®¹i nµo tæ chøc nhiÒu khoa . Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.TriÒu nhµ Lý cã nhiÒu tiÕn sÜ nhÊt? nhÊt . c©u hái 2 trong bµi. .

Ca ngîi vµ tù hµo vÒ truyÒn thèng 40 luyÖn ®äc bµi v¨n. yªu cÇu c¶ líp theo dâi bµi. giäng ®äc râ rµng. 3. . + ViÖt Nam lµ mét níc cã nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi.Hai HS lµm thµnh mét nhãm ®«i.§¹i ý cña bµi nµy nãi lªn ®iÒu g×? . dÆn dß (5 phót) .Bµi v¨n gióp em hiÓu ®iÒu g× vÒ . . c) LuyÖn ®äc hay (8 phót) . .HS l¾ng nghe. Cñng cè.GV gäi ba HS ®äc diÔn c¶m nèi . ®äc cña b¹n vµ rót ra giäng ®äc .2008 nguyªn vµo trong sö s¸ch.GV chèt l¹i giäng ®äc cña toµn bµi: toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + Ngêi ViÖt Nam ta cã truyÒn thèng coi träng ®¹o häc. + LËp nhµ V¨n MiÕu ®Ó thê nh÷ng ngêi cã c«ng më mang gi¸o dôc. nhËn xÐt giäng nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n.Thi HS ®äc toµn bµi v¨n tríc líp. ®Çy niÒm tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n hiÕn ViÖt Nam. + Kh¾c tªn tuæi c¸c tiÕn sÜ lªn bia ®¸ ®Ó lu danh mu«n thuë. .HS luyÖn ®äc bµi v¨n theo nhãm .NhiÒu HS ph¸t biÓu: truyÒn thèng v¨n hiÕn ViÖt Nam? + Ngay tõ thuë xa xa «ng cha ta ®· coi träng ®¹o häc. . rµnh m¹ch trµn . + Chóng ta tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n hiÕn l©u ®êi cña d©n téc ta. C¶ líp theo dâi. + LËp Quèc Tö Gi¸m ®Ó d¹y häc.§¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc bµi v¨n tríc líp.Ba HS ®äc nèi tiÕp ba ®o¹n cña tiÕp toµn bµi.

cèng hiÕn. siªng lµm g×? n¨ng. ghi nhí vÒ nhµ nhµ tiÕp tôc luyÖn l¹i ®äc ®o¹n v¨n thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Gäi hai HS lªn b¶ng líp yªu cÇu . dÆn HS vÒ . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.. tõ ng÷ vµo giÊy nh¸p. . 41 .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ víi g/gh. III..häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.. lµm bµi ®Çy ®ñ.§Ó ph¸t huy truyÒn thèng v¨n hiÕn .viÕt: L¬ng ngäc quyÕn CÊu t¹o cña phÇn vÇn I. yªu cÇu cña GV. vÇn vµo m« h×nh. II.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV nhËn xÐt giê häc..häc . ng¹i khæ.2008 v¨n hiÕn cña níc ta.viÕt chÝnh x¸c. tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ L¬ng Ngäc QuyÕn.. . c/k vµ viÕt c¸c tõ: ghª gím. C¸c ho¹t ®éng d¹y . . * Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: ChÝnh t¶ Nghe . Môc tiªu 1.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3. 2.NhiÒu HS tr¶ lêi: cña «ng cha ta ngµy xa. c¸c em ph¶i + Kh«ng ng¹i khã. ch¨m chØ häc tËp. KiÓm tra bµi cò . N¾m ®îc m« h×nh cÊu t¹o vÇn. HS díi líp viÕt c¸c ng/ngh. nghe ngãng. kiªn quyÕt.HS l¾ng nghe. gióp ®ì nhau trong häc tËp. ChÐp ®óng tiÕng.GV nhËn xÐt bµi viÕt cña HS trªn b¶ng. §å dïng d¹y . b¸t ng¸t. Nghe .

D¹y bµi míi 1. ©m chÝnh x¸c c¸c tiÕng cã ©m. n¨m mÊt cña L¬ng Ngäc QuyÕn.Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã dÔ lÉn . thanh HS dÔ viÕt sai.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007...2008 B. khi viÕt chÝnh t¶.Trong giê ChÝnh t¶ h«m nay. ghi tªn bµi vµo gi÷a dßng.HS l¾ng nghe. n¨m sinh.GV nh¾c HS: gÊp SGK.GV nãi vÒ nhµ yªu níc L¬ng Ngäc . nhiÒu trêng häc ë c¸c tØnh. em sÏ nghe viÕt bµi chÝnh t¶ L¬ng Ngäc QuyÕn vµ lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ®Ó n¾m ®îc vÒ m« h×nh cÊu t¹o vÇn. Híng dÉn HS nghe .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. khoÐt. .. . c) ViÕt chÝnh t¶ . thµnh phè ë níc ta. ®äc l¹i c¸c tõ ®ã.GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m . râ rµng. viÕt lïi vµo mét « 42 .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng vµ GV.Ba HS lªn b¶ng viÕt. vÇn vµo m« h×nh.Sau khi HS viÕt xong.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. chó ý ngåi . .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . xÝch s¾t. Giíi thiÖu bµi . viÕt vµo vë nh¸p.HS nªu: Nh÷ng tõ khã viÕt: mu. QuyÕn: giíi thiÖu ch©n dung. . viÕt ®óng t thÕ. GV híng dÉn .GV ®äc bµi chÝnh t¶ trong SGK. GV . tªn «ng ®îc ®Æt cho nhiÒu ®êng phè.HS l¾ng nghe. HS díi líp ®îc.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong chó ý ®äc thong th¶. sau khi chÊm xuèng dßng. c¸c .HS l¾ng nghe. . b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ . vÇn. ch÷ ®Çu nhí viÕt hoa. ph¸t SGK. 2. chÐp ®óng tiÕng.

HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. HS c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. thi (i). c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Mé («).Gäi HS tr×nh bµy.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. NguyÔn (uyªn). . trao ®æi bµi víi b¹n. huyÖn (uyªn). l¹i lêi gi¶i ®óng. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . . Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc kh«ng qu¸ 2 lît. l¾ng nghe.Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. khoa (oa). ch÷a bµi.Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi. nhËn xÐt cho ®Õn khi cã kÕt qu¶ ®óng: a) Tr¹ng (¹ng).HS dïng bót ch×. sau khi lµm bµi xong qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. phËn ng¾n trong c©u cho HS viÕt.C¶ líp theo dâi. 3. nguyªn (uyªn).GV ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé . B×nh (inh).Mét HS ®äc to tríc líp. .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. C¶ chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. nhËn xÐt vµ chèt .§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi. Năm học 2007. Bµi tËp 3 .. .. CÈm (©m). Tr¹ch (¹ch). ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.Giáo án Tiếng Việt 5 li.2008 . .. 43 . viÕt hoa c¸c tªn riªng cã trong bµi. líp theo dâi.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p (hoÆc sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt vë bµi tËp). HiÒn (iªn). .Gäi HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp. b) Lµng (ang). .GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS .

. Cñng cè. m×nh. chÝnh t¶. ®óng.NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. .Gäi HS nhËn xÐt. GV d¸n ba tê . VÇn TiÕng tr¹ng nguyªn NguyÔn HiÒn khoa thi lµng Mé Tr¹ch huyÖn CÈm B×nh 4.DÆn HS vÒ nhµ tËp viÕt .HS nhËn xÐt.2008 .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña .GV nhËn xÐt giê häc.HS l¾ng nghe. u o u u ©m ®Öm ©m chÝnh a yª yª iª a i a « a yª © i ch n m nh ng ng n n n ©m cuèi 44 . . nhËn xÐt. dÆn dß . ch÷a bµi cña b¹n .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu l¹i nh÷ng lçi hay viÕt sai cÇu cña GV.HS lµm bµi vµo vë. mêi ba HS lªn b¶ng vµo phiÕu trªn b¶ng. C¶ líp theo dâi. thi lµm bµi nhanh. Ba HS lµm bµi phiÕu lªn b¶ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ch÷a bµi (nÕu sai) trªn b¶ng (nÕu sai) vµ chèt l¹i lêi gi¶i trªn b¶ng. .

GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.häc . Bµi míi 1. 2. hoÆc mµu vµng). h«m nay chóng ta häc bµi luyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Tæ quèc. §Æt c©u víi mét trong nh÷ng tõ ®ång nghÜa võa nªu.Trong tiÕng ViÖt cã rÊt nhiÒu tõ nãi . §Ó nhËn biÕt vµ hÖ thèng hãa c¸c tõ ®ã.Tõ ®iÓn ®ång nghÜa TiÕng ViÖt. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Ho¹t ®éng häc . hoÆc yªu cÇu cña GV. . quª h¬ng. quª h¬ng.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo víi mµu xanh (hoÆc mµu ®en.HS l¾ng nghe. vÒ Tæ quèc.GV gäi HS nªu c¸c tõ ®ång nghÜa . Môc tiªu 1. . §å dïng d¹y .GV cho ®iÓm. nhËn xÐt viÖc lµm . hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ Tæ quèc. mµu tr¾ng.C¶ líp l¾ng nghe. sæ tay tõ ng÷ TiÕng ViÖt tiÓu häc.2008 LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Tæ quèc I. bµi vµ häc bµi ë nhµ cña HS. 2. III. Më réng. B.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.häc Ho¹t ®éng d¹y A. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 45 . BiÕt ®Æt c©u víi nh÷ng tõ ng÷ nãi vÒ Tæ quèc. KiÓm tra bµi cò . Giíi thiÖu bµi . .

GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. Bµi tËp 2 .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc vµ söa l¹i theo kÕt qu¶ ®óng: ®óng. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. ®óng.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc GV. non s«ng. bót d¹ cho c¸c nhãm. nhiÒu tõ.§¹i diÖn nhãm ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. C¶ líp chia lµm bèn nhãm.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. tÝnh ®iÓm . nhiÒu tõ. * Bµi ViÖt Nam th©n yªu: ®Êt níc. lÇn lît thay phiªn nhau viÕt lªn b¶ng nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc. kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm th¾ng cuéc.HS bæ sung lµm phong phó h¬n qu¶ bµi lµm cña nhãm th¾ng cuéc.GV gäi HS bæ sung thªm tõ vµo kÕt . * Bµi Th göi c¸c häc sinh: níc nhµ. Năm học 2007. . quª h¬ng.Gäi HS ®äc yªu cÇu Bµi tËp 1. sung. Tæ chøc cho c¸c nhãm lªn b¶ng thi tiÕp søc.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. .HS ch¬i trß ch¬i tiÕp søc. sau 46 .HS nhËn giÊy.2008 . trao ®æi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . . bót d¹ tõ GV. . . GV ph¸t giÊy khæ to. cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc cã trong bµi v¨n.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. cø hai nhãm cïng t×m chung c¸c tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc trong mét bµi Th göi c¸c häc sinh hoÆc ViÖt Nam th©n yªu. C¸c nhãm ®äc bµi. tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm.Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. . . Mçi nhãm viÕt vµo mét phÇn cña b¶ng. tÝnh ®iÓm .Yªu cÇu mét HS ®äc to Bµi tËp 2.Mét HS ®äc l¹i kÕt qu¶ ®· ®îc bæ vë.Giáo án Tiếng Việt 5 .GV chia HS lµm bèn nhãm. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi mét HS ®äc l¹i vµ ch÷a bµi vµo . . .Mét HS ®äc to bµi tËp. .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp.

¸i quèc (yªu níc). quèc héi (c¬ quan d©n cö cã quyÒn lùc cao nhÊt trong mét níc). quèc ca ( bµi h¸t chÝnh thøc cña níc dïng trong c¸c nghi lÔ quan träng).Yªu cÇu HS tù lµm bµi. GV ph¸t giÊy khæ to. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. quèc th (th cña mét níc). HS díi líp viÕt vµo vë. non s«ng. Song c¸c em kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu ®ñ c¸c tõ ®îc liÖt kª díi ®©y. . quèc v¬ng (vua mét níc). . . quèc s¸ch (chÝnh s¸ch quan träng cña c¶ níc). quèc doanh (do nhµ níc kinh doanh). Bµi tËp 4 . tÝnh ®iÓm . . quèc sö (lÞch sö níc nhµ). quèc k× (cê tîng trng cho mét níc).HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc GV. . níc nhµ. quèc tang (tang chung cña c¶ níc). ®Êt níc.HS nhËn giÊy.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 3. giang s¬n.. quèc kh¸nh (lÔ kØ niÖm ngµy cã sù kiÖn träng ®¹i nhÊt trong lÞch sö).GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. Khi chèt l¹i nh÷ng tõ ®óng mµ HS t×m ®îc. quª h¬ng. bót d¹ cho c¸c nhãm lµm bµi.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. . quèc huy (huy hiÖu tîng trng cho mét níc). cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy c¸c tõ chøa tiÕng quèc cã nghÜa lµ níc. tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. trao ®æi. Bµi tËp 3 . . 47 . GV cã thÓ kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ rÊt nhanh. .2008 §¸p ¸n: Tõ ®ång nghÜa víi Tæ quèc: ®ã viÕt l¹i vµo vë.. quèc gia.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Ho¹t ®éng c¸ nh©n. quèc gia (níc nhµ). ®óng..Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. §¸p ¸n: Bµi tËp 3: HS t×m ®îc cµng nhiÒu tõ chøa tiÕng quèc cµng tèt. quèc ng÷ (tiÕng nãi chung cña c¶ níc). c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. bót d¹ tõ GV. quèc hiÖu (tªn gäi chÝnh thøc cña mét níc). . quèc phßng (gi÷ g×n chñ quyÒn vµ an ninh cña ®Êt níc). hai HS lªn b¶ng lµm bµi. quèc thÓ (danh dù cña mét níc).Mét HS ®äc to toµn bµi.Mét HS ®äc bµi tËp. C¶ líp chia lµm bèn nhãm. quèc d©n (nh©n d©n trong níc).VÖ quèc (b¶o vÖ Tæ quèc).Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi. C¸c nhãm ®äc bµi. nhiÒu tõ.

ch÷a bµi. ®· ®äc vÒ c¸c anh hïng. 4 vµo vë. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. ý nghÜa c©u chuyÖn.HiÓu chuyÖn.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ®· ®äc I. trªn ®ã cã nh÷ng dßng hä sinh sèng l©u ®êi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .2008 . RÌn kÜ n¨ng nãi: . b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe.Gäi HS nhËn xÐt.BiÕt kÓ tù nhiªn. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe. . (So víi tõ Tæ quèc th× nh÷ng tõ ng÷ nµy chØ mét diÖn tÝch ®Êt hÑp h¬n nhiÒu). ch÷a bµi trªn . g¾n bã víi nhau. II. VÝ Dô: Quª h¬ng t«i lµ ViÖt Nam. GV dùa vµo c©u v¨n cña HS ®Ó gi¶i thÝch trêng hîp c¸c tõ ng÷ quª h¬ng.häc 48 .GV nhËn xÐt giê häc. GV chó ý söa lçi ng÷ cña m×nh. Vµ trêng hîp ®Æt c©u cã dïng c¸c tõ ng÷ trªn víi nghÜa t¬ng tù cña tõ Tæ quèc. n¬i ch«n rau c¾t rèn ®îc HS dïng ®Æt c©u víi nghÜa chØ mét vïng ®Êt. quª cha ®Êt tæ. b¶ng cho b¹n (nÕu sai). DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 2. 2. danh nh©n cña ®Êt níc.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp.BiÕt ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ. tuyªn d¬ng . 3. biÕt ®Æt c©u hái cho b¹n hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vÒ néi dung. §å dïng d¹y . RÌn kÜ n¨ng nghe: . .N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña m×nh.NhËn xÐt. Cñng cè. quª mÑ. dÆn dß . Môc tiªu 1. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). víi ®Êt ®ai rÊt s©u s¾c.

KiÓm tra bµi cò .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Ho¹t ®éng häc .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. c¶ líp ®äc s½n trªn b¶ng.häc Ho¹t ®éng d¹y A.GV nhËn xÐt. cho ®iÓm.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt . danh nh©n lµm r¹ng danh cho non s«ng. . . danh nh©n cña ®Êt níc. truyÖn. danh nh©n cña níc ta. B. C¸c ho¹t ®éng d¹y . c¶ líp theo dâi vµ Träng vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa nhËn xÐt.Yªu cÇu mét ®Õn hai HS lªn b¶ng . .HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét c©u chuyÖn vÒ anh hïng c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? hoÆc danh nh©n cña níc ta. ®êi nay ®· sinh ra biÕt bao nhiªu nh÷ng anh hïng. Bµi häc h«m nay. Bµi míi 1. thÇm. . Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi . III.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi . danh nh©n cña ®Êt níc. ®Êt níc. c¸c em sÏ kÓ cho nhau nghe nh÷ng c©u chuyÖn vÒ c¸c anh hïng. cña truyÖn.2008 .GV hái HS: .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc nghe.Tæ quèc ViÖt Nam chóng ta tõ bao .Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô.Mét HS ®äc to ®Ò bµi. ®îc ®äc vÒ c¸c anh hïng. + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc 49 .Mét sè s¸ch. bµi b¸o viÕt vÒ c¸c anh hïng.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo kÓ nèi tiÕp nhau c©u chuyÖn Lý Tù yªu cÇu cña GV. 2.

VÝ Dô: T«i muèn kÓ víi c¸c b¹n truyÖn Anh hïng ¸o v¶i nãi vÒ vua Quang Trung mµ t«i ®îc ®äc trªn b¸o ThiÕu Niªn TiÒn Phong nh©n kØ niÖm ngµy mÊt cña «ng. söa ch÷a b»ng c¸ch nªu chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu.GV gäi HS giíi thiÖu c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ vµ nãi râ c©u chuyÖn ®ã nghe ai kÓ hoÆc ®· ®äc truyÖn ®ã tõ ®©u? . b¸o. .GV gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp nhau . tªn tuæi cña hä ®îc ngêi ®êi biÕt ¬n vµ ghi nhí. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK.GV nhËn xÐt..Bèn HS ®äc nèi tiÕp nhau c¸c gîi c¸c gîi ý trong SGK. ý.HS l¾ng nghe. Năm học 2007. 50 . Nhng nÕu c¸c em kÓ ®îc nh÷ng c©u chuyÖn ngoµi SGK sÏ ®îc céng thªm ®iÓm. HoÆc: T«i muèn kÓ c©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi NguyÔn Tr·i ®îc in trong tËp Danh nh©n ®Êt ViÖt. . . c©u chuyÖn trong ch¬ng tr×nh c¸c em ®· ®îc häc cã néi dung nãi vÒ anh hïng. danh nh©n cña níc ta. cã danh nh©n? c«ng tr¹ng víi níc. tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn).Mét HS ®äc to tríc líp. §èi víi c¸c c©u chuyÖn qu¸ dµi c¸c em cã thÓ kÓ mét ®o¹n hoÆc kÓ v¾n t¾t néi dung c©u chuyÖn.Nh÷ng ngêi cã danh tiÕng. + Néi dung c©u chuyÖn ®óng chñ ®Ò: (4 ®iÓm).GV vµ treo b¶ng phô cã ghi c¸c tiªu . C¶ líp theo chÝ ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu HS ®äc to: dâi trªn b¶ng.. ..Nh÷ng ngêi nh thÕ nµo ®îc gäi lµ .GV nãi: C¸c em cã thÓ kÓ nh÷ng .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý.Giáo án Tiếng Việt 5 ®©u? .HS nghe. . .2008 nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. ®iÒu chØnh nÕu HS .HS nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu.

cö chØ: (3 ®iÓm). giÊy nh¸p.GV lu ý HS tríc khi kÓ: Năm học 2007. ®æi víi b¹n vÒ néi dung. .GV yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo . Yªu cÇu .Giáo án Tiếng Việt 5 + C©u chuyÖn ngoµi SGK: (1®iÓm). chuyÖn. ý nghÜa c©u chuyÖn. .GV ®i gióp ®ì tõng nhãm. + C¸ch kÓ hay cã phèi hîp giäng ®iÖu tù nhiªn. trao (gîi ý) trong SGK.HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu + KÓ thËt tù nhiªn víi giäng kÓ cÇu cña GV. .2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ. b¹n häc ®îc ®iÒu g× ë nh©n vËt t«i kÓ? * HS nghe kÓ hái: + T¹i sao b¹n chän kÓ c©u chuyÖn nµy? 51 . Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn .HS kÓ chuyÖn trong nhãm cho HS kÓ theo ®óng tr×nh tù nh môc 3 nhau nghe.HS viÕt s¬ lîc dµn ý cña m×nh ra nhãm nhá. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn kÓ 1 . + Tr¶ lêi ®îc c©u hái cña c¸c b¹n hoÆc ®Æt ®îc c©u hái cho b¹n: 1 ®iÓm. nÐt mÆt. sau khi kÓ xong. nh×n vµo c¸c b¹n ®ang nghe m×nh kÓ. mçi nhãm bèn HS. + Nªu ®óng ý nghÜa cña truyÖn: (1®). b.Gîi ý HS c¸c c©u hái: * HS kÓ hái: + B¹n thÝch chi tiÕt nµo trong c©u chuyÖn? V× sao? + Chi tiÕt nµo trong truyÖn lµm b¹n kh©m phôc nhÊt? + Qua c©u chuyÖn.2008 .

chi tiÕt.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi . dÆn dß .Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ . . .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ..HS nhËn xÐt b¹n kÓ theo c¸c tiªu chøc cho HS nhËn xÐt.GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ . . c©u chuyÖn hay nhÊt. ... ®· ®äc cã néi dung nãi vÒ anh hïng.GV yªu cÇu HS b×nh chän b¹n cã .HS kÓ c¸c c©u chuyÖn mµ c¸c em ®· nghe. Cñng cè. tªn c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n. b¹n ®èi tho¹i mét hai c©u hái chuyÖn. .GV gäi HS kÓ chuyÖn. ý nghÜa c©u ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. . b¹n ®Æt c©u hái thó vÞ nhÊt ®Ó tuyªn d¬ng tríc líp. danh nh©n cña níc ta.Mçi HS kÓ chuyÖn xong cïng c¸c kÓ vµ ngêi nghe.GV nhËn xÐt tiÕt häc..DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn .2008 + Qua c©u chuyÖn b¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? + B¹n thÝch ®iÒu g× ë nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn cña b¹n? .HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît kÓ chuyÖn tríc líp nªu tªn nh÷ng nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ.HS l¾ng nghe. . vÒ nh©n vËt. C¶ líp l¾ng nghe b¹n kÓ.GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi . b¹n kÓ tù nhiªn. 3.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV. hÊp dÉn nhÊt. 52 chÝ ®· nªu.HS quan s¸t.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .

lu lo¸t toµn bµi.HiÓu ®îc néi dung. tr¶i dµi tha thiÕt ë khæ th¬ cuèi.§äc ®óng c¸c tiÕng khã. chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. ng¾t giäng ®óng nhÞp th¬. Tæ quèc. §å dïng d¹y . Môc tiªu 1. Năm học 2007.Gäi hai HS ®äc bµi Ngh×n n¨m v¨n . t×nh c¶m.HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ b¹n HS vai ®eo kh¨n quµng cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh.2008 TËp ®äc S¾c mµu em yªu I. Häc thuéc lßng bµi th¬. §äc tr«i ch¶y. III.Tranh minh häa c¸c mµu s¾c g¾n víi sù vËt vµ con ngêi ®îc nãi ®Õn trong bµi th¬.Giáo án Tiếng Việt 5 chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo. 2. con ngêi vµ t×nh yªu quª h¬ng. ®á ®ang say sa ng¾m nh×n 53 .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng. 3. Giíi thiÖu bµi .häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y . . §äc hiÓu .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. ®èi víi thiªn nhiªn. KiÓm tra bµi cò . .GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc .HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. hiÕn vµ tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi ®äc. ý nghÜa bµi th¬: T×nh c¶m cña b¹n nhá ®èi víi nh÷ng s¾c mµu. .HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. §äc thµnh tiÕng . II. D¹y bµi míi 1. B.

lu ý ng¾t giäng nhÑ HS. ®åi nói. nhµng ë c©u: BiÓn / ®Çy c¸ t«m. .Mét HS ®äc to toµn bµi tríc líp. rõng c©y.HS më SGK theo dâi bµi ®äc. 2. . theo dâi giäng ®äc nhÑ nhµng. c¶ líp ®äc thÇm. b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm .HS ®äc bµi trong nhãm. ®äc bµi. . thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS.HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh 54 Giáo án Tiếng Việt 5 .GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c khæ . §äc bµi th¬ nµy chóng ta thÊy ®îc t×nh c¶m thiÕt tha yªu mÕn thiªn nhiªn.Hai HS ®äc to nèi tiÕp bµi th¬.GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: giäng . Mçi lît ®äc gåm bèn íc líp nhiÒu lît.HS ®äc bµi. con ngêi vµ quª h¬ng ®Êt níc cña tuæi th¬ ViÖt Nam.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng..GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. bµi (toµn bµi th¬ bao gåm t¸m khæ th¬). Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . lµng quª. . tr¶i dµi. mçi HS ®äc hai khæ th¬. . . ng¾t . .2008 khung c¶nh quª h¬ng: nh÷ng c¸nh ®ång. t×nh c¶m.Năm học 2007.HS l¾ng nghe. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. . .GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi tr.Yªu cÇu HS ®äc bµi theo nhãm ®«i. cho bµi tËp ®äc S¾c mµu em yªu cña nhµ th¬ Ph¹m §×nh ¢n.HS nhËn biÕt c¸c khæ th¬ trong th¬ trong bµi. GV cã trªn b¶ng líp (nÕu cã).Yªu cÇu mét nhãm HS ®øng dËy .HS l¾ng nghe. mçi b¹n ®äc bèn khæ th¬. thiÕt ë khæ th¬ cuèi. ..GV giíi thiÖu: §©y lµ tranh minh häa . ..HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi giäng cho tõng HS (nÕu cã).GV gäi mét HS ®äc to toµn bµi. tha cña GV.

mµu tr¾ng gîi lªn nh÷ng Mµu ®á->mµu m¸u.GV chia líp thµnh 4 nhãm. Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. Năm học 2007.Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n .Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mµu 55 . nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ b¹n kh¸c trong nhãm ph¶i nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 .2008 vµ bÇu nhãm trëng. rõng mói. Mµu tr¾ng-> mµu cña trang giÊy. mµu cña biÓn. mµu cña ®ãa hoa hång b¹ch.HS tr¶ lêi: mµu vµng. mµu vµng. mµu ®en. mµu xanh. hái t×m hiÓu néi dung cña bµi. Mµu xanh-> mµu cña ®ång b»ng. mµu xanh. mµu cê Tæ h×nh ¶nh nµo? quèc. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh.HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. cña bÇu trêi. . Tõ ng÷ "em yªu" ®îc ®iÖp l¹i nhiÒu lÇn lµm cho giäng th¬ vang lªn tha thiÕt ngät ngµo. s¾c nµo? Tõ ng÷ nµo ®îc ®iÖp l¹i . mµu n©u. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu. mµu kh¨n quµng ®éi viªn. ®iÓm. * Thi tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tríc líp .B¹n nhá yªu tÊt c¶ c¸c mµu s¾c: nhiÒu lÇn vµ cã t¸c dông nh thÕ nµo? mµu ®á. mµu cña hoa cóc mïa thu. th kÝ.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt ch¬i . mµu tÝm.C©u hái 1: B¹n nhá yªu nh÷ng mµu ®iÓm. cña n¾ng. .GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho Ch¼ng h¹n: ®iÓm tõng sau tõng c©u tr¶ lêi cña + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 c¸c ®éi.Giáo án Tiếng Việt 5 . mµu tr¾ng. .C©u hái 2: Mµu ®á. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. Mµu vµng-> mµu cña lóa chÝn. .

hoa sim. mµu gç rõng.C©u hái 4: Mµu ®á ®îc t¸c gi¶ nãi ®Õn ngay tõ khæ th¬ ®Çu nh»m dông ý g×? .2008 m¸i tãc b¹c cña bµ.GV chèt l¹i ghi ý chÝnh cña bµi th¬ lªn b¶ng: Bµi th¬ thÓ hiÖn t©m hån trong s¸ng cña tuæi th¬ ViÖt Nam. .C©u hái 5: Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× vÒ t×nh c¶m cña b¹n nhá ®èi víi quª h¬ng. . Mµu tÝm-> mµu cña hoa cµ. T¸c gi¶ nh¾c ®Õn mµu ®á ®Çu tiªn lµ nh»m dông ý chóng ta ®îc sèng trong khung c¶nh thanh b×nh. nÐt mùc cña em.Mµu ®á g¾n víi mµu m¸u.HS tr¶ lêi: Mµu ®en-> mµu cña hßn than ãng ¸nh. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . tù do cña d©n téc. mµu cña l¸ cê tîng trng cho sù hi sinh chiÕn ®Êu v× ®éc lËp. mµu ®Êt ®ai.Giáo án Tiếng Việt 5 .B¹n nhá yªu quª h¬ng.HS ®äc bµi. mµu kh¨n quµng ®á. mµu chiÕc kh¨n cña chÞ.GV gäi mét HS ®äc diÔn c¶m toµn Năm học 2007.HS theo dâi vµ cïng tham gia tÝnh ®iÓm víi GV. Mµu n©u-> mµu chiÕc ¸o sên b¹c cña mÑ. ®Êt níc. mµu cña mµn ®ªm. Tæ quèc ta ®îc t¬i ®Ñp nh ngµy h«m nay lµ do cã sù ®æ m¸u hi sinh cña biÕt bao thÕ hÖ cha «ng chóng ta. C¶ líp theo dâi. . ®Êt níc? . . tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc. mµu n©u gîi lªn nh÷ng h×nh ¶nh nµo? . mét hai em nh¾c l¹i. mµu tÝm.C©u hái 3: Mµu ®en. mµu cña ®«i m¾t em bÐ. nhËn 56 .GV nhËn xÐt vµ tÝnh ®iÓm cho c¸c nhãm. thiÕt tha yªu mÕn thiªn nhiªn. ®Êt níc. yªu tÊt mäi s¾c mµu cña Tæ quèc. . con ngêi vµ quª h¬ng. .HS theo dâi. .

Kh¨n quµng ®éi viªn .häc 57 . 2. Nhãm nµo cã nhiÒu b¹n thuéc vµ ®äc hay th× nhãm ®ã ®îc nhiÒu ®iÓm h¬n. TËp lµm v¨n LuyÖn tËp t¶ c¶nh I.HS l¾ng nghe. §å dïng d¹y . §äc nhÊn giäng vµo c¸c tõ chØ sù vËt cã trong c¸c khæ th¬.2008 xÐt giäng ®äc cña b¹n vµ rót ra giäng ®äc toµn bµi. BiÕt chuyÓn mét phÇn cña dµn ý ®· lËp trong tiÕt häc tríc thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy. . II.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. tù nhiªn. . Khæ th¬ cuèi ®äc víi giäng tr¶i dµi. 3. t×nh c¶m.HS luyÖn ®äc nèi tiÕp bµi th¬ theo tõng khæ. .C¸c nhãm thi ®äc thuéc lßng diÔn c¶m bµi th¬ tríc líp. dÆn dß . . .Cho HS luyÖn ®äc thuéc lßng theo nhãm ®«i. . Häc sinh t×m ®îc nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong hai bµi v¨n t¶ c¶nh (Rõng tra vµ ChiÒu tèi).GV chèt l¹i giäng ®äc cña toµn bµi: nhÑ nhµng.Giáo án Tiếng Việt 5 bµi. . Năm học 2007. Cñng cè. . tha thiÕt.HS l¾ng nghe. yªu cÇu c¶ líp theo dâi nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n. Môc tiªu 1.HS luyÖn ®äc thuéc lßng trong nhãm.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.DÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi th¬ vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. .GV tæ chøc thi ®äc diÔn c¶m thuéc lßng gi÷a c¸c nhãm. VD: Em yªu mµu ®á: Nh m¸u trong tim L¸ cê Tæ quèc. ch©n thùc.GV nhËn xÐt giê häc. .

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Nh÷ng ghi chÐp vµ dµn ý HS ®· cã khi quan s¸t c¶nh mét buæi trong ngµy. - Mét sè bót d¹ vµ giÊy r«-ki khæ to ®Ó HS lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A . KiÓm tra bµi cò - Yªu cÇu HS tr×nh bµy l¹i dµn ý thÓ - Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh mét hiÖn theo yªu cÇu cña GV. HS díi líp buæi trong ngµy ®· cho vÒ nhµ ë theo dâi, nhËn xÐt. nhµ tiÕt tËp lµm v¨n tríc. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - C¸c em ®· ®îc häc c¸ch quan s¸t, - HS l¾ng nghe. lùa chän chi tiÕt vµ lËp dµn ý ®Ó t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy. TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em biÕt ph¸t hiÖn nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh, tËp chuyÓn mét phÇn dµn ý ®îc thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2.Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi hai HS ®äc nèi tiÕp bµi tËp - Hai HS ®äc bµi. C¶ líp theo dâi (mçi HS ®äc mét ®o¹n v¨n). ®äc thÇm trong SGK. - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm, ghi vµo - HS ®äc thÇm, ghi ra vë nh¸p vë nh¸p, sau ®ã trao ®æi víi b¹n nh÷ng h×nh ¶nh m×nh thÝch, sau theo nhãm ®«i nh÷ng h×nh ¶nh mµ ®ã trao ®æi víi b¹n. c¸c em thÝch. - Gäi HS tr×nh bµy, cã thÓ GV hái - HS nèi tiÕp nhau lÇn lît tr×nh bµy thªm v× sao em thÝch? nh÷ng h×nh ¶nh cã trong hai ®o¹n - GV lu ý HS cã thÓ thÝch nh÷ng v¨n mµ c¸c em thÝch. Cã thÓ nãi râ h×nh ¶nh kh¸c nhau, cÇn t«n träng ý v× sao c¸c em thÝch. 58 - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 kiÕn cña HS. Bµi tËp 2 - Gäi HS ®äc bµi tËp.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc bµi tËp, c¶ líp theo dâi trong SGK.

- Yªu cÇu HS lµm bµi, GV ph¸t bót d¹ - HS lµm viÖc c¸ nh©n. C¶ líp lµm vµ giÊy khæ to cho mét sè HS lµm bµi vµo vë nh¸p. Hai ®Õn ba HS bµi. GV lu ý HS Më bµi hoÆc KÕt bµi lµm bµi vµo giÊy khæ to. còng lµ mét phÇn cña dµn ý, song nªn chän viÕt mét ®o¹n trong phÇn Th©n bµi. - Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm tríc líp. GV vµ HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS; tuyªn d¬ng c¸c HS viÕt bµi s¸ng t¹o, cã ý riªng, kh«ng s¸o rçng. - HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n bµi lªn b¶ng. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

- GV chèt l¹i: §Ó viÕt mét ®o¹n v¨n - HS l¾ng nghe. hay tríc hÕt chóng ta ph¶i quan s¸t ®óng vµ viÕt tù nhiªn, ch©n thùc nh÷ng ®Æc ®iÓm vèn cã cña c¶nh vËt. Mét ®o¹n v¨n hay ph¶i lµ mét s¶n phÈm mang nÐt riªng, ®éc ®¸o cña tõng em, lµ kÕt qu¶ suy nghÜ cña chÝnh c¸c em, kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm lÆp l¹i y nguyªn c¸ch nghÜ, c¸ch c¶m cña ngêi kh¸c. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d¬ng - HS l¾ng nghe. nh÷ng b¹n cã ®o¹n v¨n hay nhÊt. - DÆn HS vÒ nhµ: - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc + Hoµn chØnh viÕt l¹i ®o¹n v¨n t¶ hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mét buæi trong ngµy vµo vë. + Quan s¸t mét c¬n ma ghi l¹i vµo vë nh¸p nh÷ng ®iÒu c¸c em quan s¸t ®îc.

59

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp vÒ Tõ ®ång nghÜa

I. Môc tiªu 1. Häc sinh biÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ ®ång nghÜa, lµm ®óng c¸c bµi tËp thùc hµnh t×m tõ ®ång nghÜa, biÕt ph©n lo¹i c¸c tõ ®ång nghÜa theo nhãm. 2. N¾m ®îc nh÷ng s¾c th¸i kh¸c nhau cña c¸c tõ ®ång nghÜa ®Ó viÕt mét ®o¹n miªu t¶ ng¾n (kho¶ng 5 c©u). II. §å dïng d¹y - häc - Tõ ®iÓn HS hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn ®îc ph«-t«-cãp-pi phãng to. - Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - GV gäi HS nªu miÖng c¸c Bµi tËp 2, - Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña 4 trong tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc. GV. - GV cho ®iÓm, nhËn xÐt viÖc lµm - HS l¾ng nghe. bµi vµ häc bµi cña HS. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - H«m nay chóng ta tiÕp tôc luyÖn - HS l¾ng nghe. tËp vÒ tõ ®ång nghÜa mµ c¸c em ®· ®îc häc h«m tríc. TiÕt häc nµy gióp c¸c em vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ ®ång nghÜa ®Ó t×m c¸c tõ ®ång nghÜa, ph©n lo¹i c¸c tõ ®ång nghÜa vµ luyÖn viÕt mét do¹n v¨n ng¾n cã sö dông mét sè tõ ®ång nghÜa. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. 60 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi mét HS ®äc toµn bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. - HS lµm viÖc c¸ nh©n, mét HS lªn b¶ng lµm bµi. Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.

- Gäi HS tr×nh bµy, nhËn xÐt bµi cña - HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi b¹n. lµm cña m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n. - Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a bµi (nÕu - NhËn xÐt, ch÷a bµi. sai) cña b¹n trªn b¶ng. §¸p ¸n: mÑ, m¸, u, bu, bÇm, bñ, m¹. Bµi tËp 2 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm - HS trao ®æi, th¶o luËn theo nhãm ®«i. GV ph¸t giÊy khæ to, bót d¹ cho ®«i lµm bµi ra giÊy nh¸p. Hai nhãm hai nhãm HS lµm bµi. HS nhËn giÊy, bót d¹ lµm bµi trªn giÊy khæ to. - Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - C¸c nhãm ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. Hai nhãm HS (lµm bµi trªn giÊy khæ to) d¸n bµi lªn b¶ng.

- Gäi HS nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi lµm - HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n trªn cña b¹n trªn b¶ng. b¶ng, nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. §¸p ¸n: + Bao la, mªnh m«ng, b¸t ng¸t, thªnh thang. + Lung linh, long lanh, lãng l¸nh, lÊp lo¸ng, lÊp l¸nh.

61

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 + V¾ng vÎ, hiu qu¹nh, v¾ng teo, v¾ng ng¾t, hiu h¾t. - Yªu cÇu HS chÐp bµi vµo vë. Bµi tËp 3 - Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo vë. - Mét HS ®äc to toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. - Ho¹t ®éng c¸ nh©n ®äc bµi trong SGK, lµm bµi vµo vë. - HS chÐp bµi vµo vë.

- Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ - Tõng HS lÇn lît nèi tiÕp nhau ®äc bµi lµm cña m×nh. bµi lµm cña m×nh. - GV nhËn xÐt, biÓu d¬ng nh÷ng - HS tham gia cïng GV nhËn xÐt bµi viÕt hay, dïng tõ ®óng chç. ch÷a bµi cña b¹n. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d¬ng - HS l¾ng nghe. nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. - DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª I. Môc tiªu 1. Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu thèng kª trong bµi ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn, häc sinh hiÓu h×nh thøc tr×nh bµy c¸c sè liÖu thèng kª, t¸c dông cña c¸c sè liÖu thèng kª. 2. BiÕt thèng kª c¸c sè liÖu ®¬n gi¶n g¾n víi c¸c sè liÖu vÒ tõng tæ HS trong líp, tr×nh bµy kÕt qu¶ thèng kª theo biÓu b¶ng. II. §å dïng d¹y - häc - Bót d¹ vµ giÊy khæ to ghi theo mÉu BT2 cho c¸c nhãm lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - GV gäi hai ®Õn ba HS ®äc ®o¹n - Hai ®Õn ba HS ®øng t¹i chç ®äc v¨n t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy vÒ bµi theo yªu cÇu cña GV. nhµ em ®· viÕt l¹i hoµn chØnh ë nhµ 62 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 (theo yªu cÇu cña tiÕt TËp lµm v¨n tríc).HS nh×n vµo b¶ng thèng kª kª trong bµi Ngh×n n¨m v¨n hiÕn.GV nhËn xÐt.Mét HS ®äc bµi. . + C¸c sè liÖu thèng kª trªn ®îc tr×nh + C¸c sè liÖu thèng kª trªn ®îc bµy díi nh÷ng h×nh thøc nµo? tr×nh bµy díi hai h×nh thøc: * Nªu sè liÖu (sè khoa thi.GV yªu cÇu HS dùa vµo b¶ng thèng . sè tiÕn sÜ tõ n¨m 1075 ®Õn 1919. Giíi thiÖu bµi Năm học 2007. lÊy 2516 bao nhiªu ngêi ®ç tiÕn sÜ? ngêi ®ç tiÕn sÜ. cho ®iÓm HS.Trong cuéc sèng hµng ngµy kh«ng . tr¶ lêi.HS l¾ng nghe. C¶ líp theo dâi dung bµi tËp. . + Sè khoa thi. ®äc thÇm trong SGK. sè bia 63 . TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu t¸c dông cña thèng kª vµ luyÖn tËp thèng kª c¸c sè liÖu ®¬n gi¶n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ theo biÓu b¶ng. .2008 . Bµi míi 1.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. + Sè bia vµ sè tiªn tiÕn sÜ cã kh¾c . trong bµi tËp ®äc Ngh×n n¨m v¨n tr¶ lêi tõng c©u hái sau: hiÕn tr¶ lêi: + Tõ n¨m 1075 ®Õn n¨m 1919 níc ta + Tõ n¨m 1075 ®Õn n¨m 1919 níc më bao nhiªu khoa thi? Vµ ®· lÊy ta ®· më 185 khoa thi.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé néi . c¸c em ®· biÕt thÕ nµo lµ sè liÖu thèng kª. 2.Sè bia vµ sè tiÕn sÜ (tõ khoa thi trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay. B.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . thÓ thiÕu c¸c b¸o c¸o thèng kª. n¨m 1442 ®Õn khoa thi n¨m 1779) cã tªn kh¾c trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay lµ 82 bia vµ 1306 tªn tiÕn sÜ cã kh¾c trªn bia. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . Qua bµi ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn. sè tiÕn sÜ vµ tr¹ng + HS dùa vµo b¶ng thèng kª lÇn lît nguyªn cña tõng triÒu ®¹i.

sè HS kh¸ vµ giái . sè häc sinh n÷.Tr×nh bµy sè liÖu thèng kª cã kª? nh÷ng t¸c dông sau: * Gióp cho ngêi ®äc dÔ tiÕp nhËn th«ng tin. giái 64 .2008 vµ sè tiÕn sÜ cã tªn kh¾c trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay). + Nªu t¸c dông cña c¸c sè liÖu thèng . C¶ líp söa. vÝ dô: Tæ Tæ 1 Tæng sè HS 8 N÷ 4 Nam 4 5 HS kh¸. sè tiÕn sÜ. bæ sung. nh÷ng trong líp) vµ ph¸t phiÕu cho HS lµm sè liÖu HS kh¸. chØnh lµm lªn b¶ng vµ tr×nh bµy.GV hái: Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? . dÔ so s¸nh sè liÖu.Gäi HS ®äc bµi tËp. . * Tr×nh bµy b¶ng sè liÖu (so s¸nh sè khoa thi. nhÊt. * C¸c sè liÖu thèng kª lµ b»ng chøng hïng hån. .HS lµm viÖc theo nhãm.Mét HS ®äc bµi tËp.§¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi qu¶. giµu søc thuyÕt phôc chøng minh r»ng: d©n téc ViÖt Nam lµ mét d©n téc cã truyÒn thèng v¨n hiÕn tõ l©u ®êi. Lêi gi¶i. gãp ý. biÓu d¬ng nhãm lµm bµi ®óng theo dâi.GV chia nhãm (mçi nhãm lµ mét tæ .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . n¾m kh«ng chÝnh x¸c) c¸c em cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña GV. c¶ líp theo dâi trong SGK. sè tr¹ng nguyªn cña c¸c triÒu ®¹i). Bµi tËp 2 . sè häc sinh nam.Thèng kª sè HS tõng tæ trong líp theo c¸c yªu cÇu: Tæng sè HS trong tæ.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. giái tõng tæ (nÕu viÖc.

®äc ®óng ng÷ ®iÖu c¸c c©u kÓ. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.B¶ng thèng kª gióp ta thÊy râ kÕt b¶ng thèng kª. 65 .Yªu cÇu Mét HS nãi t¸c dông cña . §äc hiÓu . Môc tiªu 1.BiÕt ®äc ng¾t giäng. qu¶. c©u c¶m trong bµi.GV yªu cÇu HS so s¸nh mét vµi sè . 3. dÆn dß . 2. c©u hái. Ch¼ng h¹n: Tæ nµo cã nhiÒu b¹n häc kh¸. ®Çy kÞch tÝnh cña vë kÞch. ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ cã tÝnh so s¸nh. BiÕt ®äc ®óng mét v¨n b¶n kÞch. nh÷ng b¹n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn.GV nhËn xÐt giê häc. hîp víi t×nh huèng c¨ng th¼ng. hîp víi tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt. Cñng cè. giái nhÊt? Tæ nµo cã nhiÒu b¹n n÷ nhÊt. liÖu thèng kª.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc thèng kª vµo vë. Cô thÓ: .Giáo án Tiếng Việt 5 Tæ 2 Tæ 3 Tæ 4 Tæng sè 9 8 8 33 5 3 5 17 4 5 3 16 Năm học 2007.HS l¾ng nghe. c©u khiÕn.Giäng ®äc thay ®æi linh ho¹t.HS nh×n b¶ng so s¸nh tr¶ lêi.DÆn HS vÒ nhµ tr×nh bµy l¹i b¶ng . TuÇn 3 TËp ®äc lßng d©n I. BiÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch theo c¸ch ph©n vai. tæ nµo Ýt nhÊt? . .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. ®ñ ®Ó ph©n biÖt tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt. tuyªn d¬ng . .2008 7 5 6 23 .

häc Ho¹t ®éng d¹y A.2008 . §å dïng d¹y . B. ý nghÜa phÇn mét cña vë kÞch: Ca ngîi d× N¨m dòng c¶m.HiÓu ®îc néi dung.HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh mét gia ®×nh ®ang ¨n c¬m. cøu c¸n bé c¸ch m¹ng. mét tªn chÜa sóng vµo ngêi ®µn «ng. th«ng minh. D¹y bµi míi 1.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Gäi hai HS ®äc thuéc lßng bµi S¾c . II. c¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ c¶nh g×? . . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi 66 . trong b÷a c¬m gia ®×nh nhµ d× N¨m vµ tÊm lßng cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng nh thÕ nµo. mu trÝ trong cuéc ®Êu trÝ ®Ó lõa giÆc.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Mét tªn ®ang sõng sé chØ vµo ngêi phô n÷. III. . cã hai tªn lÝnh x«ng vµo nhµ.häc .HS l¾ng nghe. chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc nµy.B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n kÞch cÇn luyÖn ®äc diÔn c¶m cho HS. C¸c ho¹t ®éng d¹y .§Ó hiÓu râ chuyÖn g× ®· x¶y ra .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). 2. em nhá ®ang «m chÆt lÊy mÑ. . Ho¹t ®éng häc . Giíi thiÖu bµi .HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. KiÓm tra bµi cò .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm tõng HS. mµu em yªu vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ hái: §©y lµ bøc tranh minh häa cho ®o¹n trÝch vë kÞch Lßng d©n.

nghÑn ngµo nãi lêi trèi tr¨ng víi con khi bÞ däa b¾n chÕt. + Giäng An: giäng mét ®øa trÎ ®ang khãc gi¶ vê lõa bän giÆc vµ võa lo cho m¸. HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. . . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. .2008 . ng¾t .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. . C¶ líp ®äc 67 . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.Rôc rÞch tao b¾n n¸t ®Çu).) * §o¹n 2: Tõ lêi cai (Chång chÞ µ) ®Õn lêi lÝnh (Ngåi xuèng!. h¹ giäng khi ®äc nh÷ng chó thÝch trong ngoÆc ®¬n nãi vÒ th¸i ®é..Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.GV ®äc diÔn c¶m mµn kÞch: giäng ®äc râ rµng.GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n .HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã).Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. xÊc xîc. . ®äc. §æi giäng. * §o¹n 3: Cßn l¹i. GV cã sai hoÆc luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV thÓ ghi b¶ng nh÷ng nh÷ng tõ ng÷ ghi trªn b¶ng líp (nÕu cã). . tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt Êy).Giáo án Tiếng Việt 5 a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007. . §äc ph©n biÖt lêi nãi cña tõng nh©n vËt: + Giäng cai vµ lÝnh: hèng h¸ch.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n ®Ó luyÖn ®Ó luyÖn ®äc. §o¹n sau: giäng khÐo lÐo gi¶ ®ß than v·n khi bÞ trãi.. rµnh m¹ch (®ñ ph©n biÖt c¸c nh©n vËt. . * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lêi d× N¨m (Chång tui.HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. + Giäng d× N¨m vµ c¸n bé ë ®o¹n ®Çu: tù nhiªn. Th»ng nµy lµ con.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . C¶ líp theo dâi trong SGK. hµnh ®éng cña nh©n vËt. chó gi¶i trong SGK.GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. .

råi b¶o chó ngåi xuèng châng vê ¨n c¬m lµm nh chó lµ ngêi nhµ ®ang ¨n c¬m cïng vî con. tªn cai vµ tªn lÝnh. ®a ra ý kiÕn cña m×nh ®ã lµ: T×nh huèng d× N¨m bÞ trãi. cËu bÐ An.§Ó cøu chó c¸n bé.. chó c¸n bé..HS l¾ng nghe. chó c¸n bé. . võa ®¸nh lõa ®Þch. chó ph¶i ch¹y vµo nhµ d× N¨m khi hai mÑ con d× ®ang ¨n c¬m.2008 thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. v× tÝnh c¸ch cña d× N¨m thÓ hiÖn râ.T×nh huèng nµo trong ®o¹n kÞch .Trong vë kÞch cã n¨m nh©n vËt ®ã lµ: d× N¨m. .GV c«ng nhËn ý kiÕn cña c¸c em vµ . b×nh tÜnh. d× N¨m nghÑn ngµo nãi. . tªn lÝnh ®ßi b¾n n¸t ®Çu chó c¸n bé. võa s½n sµng chÊp nhËn hµnh ®éng d· man cña tªn cai: " An. thêi gian cña vë kÞch vµ tr¶ lêi c©u hái: Chó c¸n bé gÆp nguy hiÓm nh thÕ nµo? .. c¨ng th¼ng. Tªn cai vµ tªn lÝnh ®¹i diÖn cho bän ®Þch. b) T×m hiÓu bµi . cËu bÐ An ®¹i diÖn cho phe c¸ch m¹ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. D× N¨m kÞp cøu chó c¸n bé? ®a chó mét chiÕc ¸o ®Ó thay..Yªu cÇu HS ®äc lít toµn bé vë kÞch vµ tr¶ lêi c©u hái: Trong vë kÞch nµy cã mÊy nh©n vËt? Lµ nh÷ng nh©n vËt nµo? Nh÷ng nh©n vËt nµo ®¹i diÖn cho lùc lîng c¸ch m¹ng? Nh÷ng nh©n vËt nµo ®¹i diÖn cho bän ®Þch? .HS ph¸t biÓu tù do c¸c em cã thÓ lµm em thÝch thó nhÊt? V× sao? thÝch nh÷ng chi tiÕt kh¸c nhau vµ lÝ gi¶i ®îc v× sao em thÝch. V× xung ®ét kÞch d÷ déi. D× N¨m.MÇy qua bµ 68 . th»ng Cai dç vµ däa d× N¨m. th»ng An khãc. dòng c¶m. c¶nh trÝ. hÕt ®êng. lµ ®o¹n kÞch thÝch thó nhÊt.Chó c¸n bé bÞ giÆc rît ®uæi b¾t. .D× N¨m ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lêi më ®Çu giíi thiÖu nh©n vËt.

nh÷ng ch÷ trong ngoÆc ®¬n giíi thiÖu th¸i ®é. tuyªn d¬ng . 69 . b¾t d× ®i tï hoÆc b¾n giÕt v× téi che dÊu c¸n bé.cha con r¸ng ®ïm bäc lÊy nhau". t×nh huèng diÔn ra vë kÞch. hµnh ®éng.D× N¨m mu trÝ. §äc tªn nh©n vËt.HS nhËn biÕt nhãm cña m×nh.d¾t con heo vÒ. ®éi lu«n n¨m gi¹ lóa.GV vµ HS nhËn xÐt.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi.GV líp thµnh c¸c nhãm s¸u. chó c¸n bé. c¸c em ph©n vai ®Ó luyÖn ®äc luyÖn ®äc trong nhãm theo híng trong nhãm nh sau: dÉn cña GV.2008 .. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m ...GV yªu cÇu ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. Ngêi dÉn chuyÖn.HS nhËn xÐt giäng ®äc tõng nhãm ®äc hay nhÊt. nhãm. . NÕu biÕt ®îc d× che dÊu c¸ch m¹ng bän giÆc sÏ ®¸nh ®Ëp d· man. b×nh ra nhãm vµ b¹n ®äc hay nhÊt. ..D× lµm vËy bëi v× c¨m thï bän ®Þch hung ¸c vµ tin yªu c¸ch m¹ng. d× N¨m. .Qua vë kÞch ta thÊy d× N¨m lµ ngêi .. thêi gian.Giáo án Tiếng Việt 5 Mêi. . ... b¶o vÖ c¸ch m¹ng. . cña nh©n vËt. . HS c¶ líp theo dâi vµ t×m c¸ch ®äc diÔn c¶m cña bµi.. Lµm nh thÕ d× cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng nguy hiÓm g×? Năm học 2007. Chó ý: Vai ngêi dÉn chuyÖn ph¶i ®äc lêi më ®Çu giíi thiÖu nh©n vËt.. nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn luyÖn ®äc).Råi .T¹i sao d× N¨m l¹i b¶o vÖ chó c¸n bé che m¾t bän ®Þch.Thi ®äc ph©n vai tríc líp..Ba nhãm thi ®äc bµi theo c¸ch ph©n vai. An.. yªu cÇu . lÝnh. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. tõng b¹n. b¶o vÖ c¸ch m¹ng dï cã ph¶i hi sinh tÝnh m¹ng. C¶ líp theo dâi. cai. cña chØ. dòng c¶m b¶o vÖ nh thÕ nµo? c¸n bé. c¶nh trÝ..

GV nhËn xÐt giê häc. Giíi thiÖu bµi . n¾m ®îc quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng. c¸c em sÏ nhí vµ viÕt mét ®o¹n trong bµi Th göi c¸c häc sinh vµ lµm c¸c 70 . Cñng cè.HS l¾ng nghe.PhÊn mµu ®Ó ch÷a lçi bµi viÕt cña HS trªn b¶ng. . B. Nhí vµ viÕt l¹i ®óng chÝnh t¶ nh÷ng c©u ®· ®îc chØ ®Þnh häc thuéc lßng trong bµi Th göi c¸c häc sinh. DÆn HS vÒ .GV gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. . . ChÝnh t¶ Nhí .Trong tiÕt häc chÝnh t¶ h«m nay. bíc ®Çu lµm quen víi vÇn cã ©m cuèi u. cøu c¸n bé b¶o vÖ c¸ch m¹ng. dÆn dß . .§o¹n kÞch trªn nãi lªn ®iÒu g×? Năm học 2007. 2. mu trÝ ®¸nh lõa giÆc. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. Môc tiªu 1.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn.2008 . D¹y bµi míi 1. KiÓm tra bµi cò . §å dïng d¹y . HS díi líp lµm bµi Mu«n ngêi nh mét vµo m« h×nh cÊu vµo giÊy nh¸p. II.HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.Giáo án Tiếng Việt 5 3. . C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.viÕt: Th göi c¸c häc sinh Quy t¾c ®¸nh dÊu thanh I. LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña vÇn. III.häc .Gäi mét HS lªn b¶ng chÐp vÇn cña .Mét HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo tõng tiÕng trong c©u thµnh ng÷ yªu cÇu cña GV. t¹o vÇn kÎ s½n trªn b¶ng líp.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc ®o¹n kÞch yªu cÇu cña GV.Ca ngîi d× N¨m dòng c¶m.

Yªu cÇu HS tù lµm bµi.viÕt.Ba HS lªn b¶ng viÕt.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . b) Híng dÉn viÕt tõ khã . Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh tiÕng. 2. HS díi líp ®äc thÇm theo.Gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em. êng quèc. . 3. . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . x©y dùng.. cthÓ chän nh÷ng tõ kh¸c).viÕt chÝnh t¶. . d©n téc ViÖt Nam cã bíc tíi ®µi vinh quang. lµm cho níc ta theo kÞp c¸c níc kh¸c trªn toµn cÇu.. . Mét HS lªn 71 . dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶ (GV cã vµo vë nh¸p c¸c tõ : 80 n¨m giêi.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.HS ghi tªn bµi vµo vë .2008 . cÇu nhí . . HS díi líp viÕt khã. .GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ .Mét HS ®äc to tríc líp.HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña GV. .GV nh¾c t thÕ ngåi viÕt chÝnh t¶ .Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n v¨n . + Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m nhiÖm + X©y dùng l¹i c¬ ®å mµ tæ tiªn vô cña toµn d©n lµ g×? ®· g©y dùng lªn. s¸nh vai c¸c cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng.HS lµm bµi vµo vë. lçi cho bµi cña m×nh.HS nhí .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n Năm học 2007. + B¸c Hå ®¸nh gi¸ cao c«ng søc c¸c + Non s«ng ViÖt Nam cã t¬i ®Ñp b¹n HS nh thÕ nµo? hay kh«ng.Giáo án Tiếng Việt 5 bµi tËp gióp c¸c em n¾m ch¾c ©m chÝnh cña vÇn vµ n¾m ®îc quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng. lµm sao. Híng dÉn HS nhí . vµ yªu cÇu c¸c em viÕt bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.. c) ViÕt chÝnh t¶ .HS viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.

NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh. cho b¹n.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu HS ghi nhí quy t¾c ®¸nh cÇu cña GV. ch÷a bµi b¹n lµm .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña .HS nhËn xÐt. dÊu thanh ®îc ®Æt ë ®©u? 4. Cñng cè. u ©m ®Öm ©m chÝnh e yª a a « ¨ ©m cuèi m u u nh ng ng ng i TuÇn 3 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: LuyÖn tõ vµ c©u 72 . dÊu thanh trong tiÕng. nhËn xÐt. h×nh cÊu t¹o tiÕng. dÆn dß . . C¶ líp theo dâi. VÇn TiÕng em yªu mµu xanh ®ång b»ng rõng nói Bµi tËp 3 . .Gäi HS nhËn xÐt. cho biÕt khi viÕt mét tiÕng. ch÷a bµi trªn b¶ng trªn b¶ng. m×nh.GV nhËn xÐt giê häc.2008 b¶ng lµm bµi. c¸c dÊu kh¸c ®Æt trªn). dÊu lµm trªn b¶ng vµ tr¶ lêi thanh ®Æt ë ©m chÝnh (dÊu nÆng ®Æt bªn c©u hái: Dùa vµo m« díi. DÆn .NhiÒu HS tr¶ lêi: Khi viÕt mét tiÕng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu HS quan s¸t bµi .

häc .Giáo án Tiếng Việt 5 I. nhiÒu tõ ng÷ nãi vÒ Nh©n d©n. 3. Ho¹t ®éng häc .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.. Giíi thiÖu bµi (2 phót) . 2. BiÕt sö dông c¸c tõ trªn ®Ó ®Æt c©u. Bµi míi 1. §å dïng d¹y . . .C¶ líp l¾ng nghe. TiÕt LuyÖn tõ vµ c©u h«m nay sÏ gióp c¸c em më réng vèn tõ vµ hiÓu thªm mét sè thµnh ng÷ ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam. Më réng.. B.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Híng dÉn HS luyÖn tËp (30 phót) Bµi tËp 1 (8 phót) 73 .HS l¾ng nghe. thuéc nh÷ng thµnh ng÷ ca ngîi phÈm chÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam. Môc tiªu Năm học 2007. Häc sinh sö dông tõ hîp v¨n c¶nh khi cÇn thiÕt II. nhËn xÐt viÖc lµm . hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ Nh©n d©n.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp.2008 Më réng vèn tõ: nh©n d©n 1.Tõ ®iÓn ®ång nghÜa TiÕng ViÖt.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu thiÖn ë nhµ h«m tríc. sæ tay tõ ng÷ TiÕng ViÖt tiÓu häc. 2. cña GV.GV cho ®iÓm. bµi vµ häc bµi ë nhµ cña HS. KiÓm tra bµi cò (5 phót) .GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 ®· hoµn . .Trong tiÕng ViÖt chóng ta cã rÊt . C¸c ho¹t ®éng d¹y . III.

. gäi . mét HS lªn b¶ng lµm bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Bµi tËp 2 (12 phót) .Yªu cÇu HS tù lµm bµi.. dâi ®äc thÇm vµ l¾ng nghe. ch÷a bµi. e) TrÝ thøc: Gi¸o viªn. c) Doanh nh©n: TiÓu th¬ng. viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p. .HS lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña nhËn xÐt. ViÖt Nam ta? . . chuÈn bÞ ý kiÕn ra ®ång nghÜa ®Ó nãi néi dung mét giÊy nh¸p ®Ó ph¸t biÓu miÖng. §¸p ¸n: a) C«ng nh©n: Thî ®iÖn. ..Mét HS ®äc to toµn bµi. Yªu cÇu suy nghÜ. thî c¬ khÝ. GV .Gäi mét HS ®äc to Bµi tËp 1. nhËn xÐt bµi cña .N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh b¹n. c¶ líp theo nh¾c l¹i yªu cÇu cña bµi.GV lu ý HS cã thÓ dïng nhiÒu tõ .Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n . b) N«ng d©n: Thî cÊy. Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. thµnh ng÷.Gäi HS tr×nh bµy.HS suy nghÜ ph¸t biÓu miÖng: khã nãi lªn phÈm chÊt g× cña ngêi CÇn cï. 74 . c©u tr¶ lêi cña b¹n.Gäi HS ®äc to bµi tËp. d) Qu©n nh©n: §¹i óy. häc sinh trung häc. hoÆc söa lçi sai cho HS m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n.NhËn xÐt. trªn b¶ng. thî cµy. g) Häc sinh: häc sinh tiÓu häc. GV theo dâi.Gäi HS tr×nh bµy. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Mét HS ®äc toµn bµi. . .HS lµm viÖc c¸ nh©n. ch¨m chØ.2008 .GV lµm mÉu: Tõ chÞu th¬ng chÞu . nhËn xÐt (nÕu cã). . nhµ t s¶n.HS suy nghÜ. kÜ s. trung sÜ. C¶ líp theo dâi.

2008 . . .ChÞu th¬ng chÞu khã: cÇn cï. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . 3. thñy chung.Uèng níc nhí nguån: Cã nghÜa cã t×nh. . b¶y HS ®äc bµi lµm cña võa t×m ®îc. ®Òu sinh ra tõ bäc GV nãi thªm: §ång theo tiÕng H¸n tr¨m trøng cña mÑ ¢u C¬. t¸o b¹o. Bµi tËp 3 (10 phót) .D¸m nghÜ d¸m lµm: m¹nh d¹n. nghÜa lµ cïng. ... cña Tiªn.Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007. .Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 3.GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). . ®ång lßng (cïng mét lßng).. suy nghÜ viÕt nhanh c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p. ®ång t×nh (cïng ý kiÕn).. ch¨m chØ. ®ång häc (cïng häc víi nhau).Yªu cÇu HS nh¸p c¸c ý c©u tr¶ lêi. ®ång thanh (cïng h¸t. ®ång khëi (cïng næi dËy). kh«ng ng¹i khã ng¹i khæ.. bµo theo tiÕng H¸n lµ c¸i bäc. m×nh. nhiÒu s¸ng kiÕn. coi nhÑ tiÒn b¹c. ®ång tuÕ (cïng tuæi víi nhau).Mu«n ngêi nh mét: ®oµn kÕt . dÆn dß (5 phót) 75 . + T×m nh÷ng tõ b¾t ®Çu b»ng tiÕng + HS dùa vµo tõ ®iÓn ®Ó nªu: ®ång. cïng nãi) ®ång t©m (cïng mét lßng).HS ®äc l¹i bµi. §ång bµo lµ cïng trong mét bäc.GV hái: . . + Yªu cÇu HS ®Æt c©u víi mét tõ + N¨m.HS tr¶ lêi: + V× sao ngêi ViÖt Nam ta gäi nhau +V× xem m×nh cïng lµ con cña lµ ®ång bµo? Rång. §ång h¬ng (cïng quª h¬ng). ®ång lâa (cïng tham gia mét hµnh ®éng bÊt l¬ng).Mét HS ®äc toµn bµi. thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng.Träng nghÜa khinh tµi: coi träng ®¹o lÝ vµ t×nh c¶m. Cñng cè. .

2008 .GV nhËn xÐt giê häc. . tuyªn d¬ng . . * Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: 76 . nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp.HS l¾ng nghe.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc phÇn b vµo vë.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

2008 KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I.häc . Em h·y tù t×m vµ kÓ l¹i mét trong nh÷ng c©u chuyÖn ®ã mµ em ®· tËn m¾t chøng kiÕn. Giíi thiÖu bµi . ®Êt níc.HS l¾ng nghe.Mét sè tranh ¶nh gäi ý nh÷ng viÖc lµm tèt thÓ hiÖn ý thøc x©y dùng quª h¬ng. B. III. . 77 Ho¹t ®éng häc . ch©n thùc vÒ c©u chuyÖn ®ã. II.Yªu cÇu mét ®Õn hai HS lªn kÓ l¹i . Môc tiªu 1. BiÕt s¾p xÕp c¸c sù viÖc cã thùc thµnh mét c©u chuyÖn vµ kÓ l¹i ®îc râ rµng. RÌn kÜ n¨ng nãi: .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . c¶ líp theo dâi vµ ®îc ®äc vÒ c¸c anh hïng. Bµi míi 1. KiÓm tra bµi cò .GV nhËn xÐt.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS t×m ®îc mét c©u chuyÖn vÒ ngêi cã viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng ®Êt níc.L¾ng nghe b¹n kÓ. ®Êt níc. .Trong cuéc sèng xung quanh ta .häc Ho¹t ®éng d¹y A. §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 2. nh©n cña níc ta vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. danh nhËn xÐt.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo chuyÖn c¸c em ®· ®îc nghe hoÆc yªu cÇu cña GV. cho ®iÓm. tù nhiªn. hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. RÌn kÜ n¨ng nghe: . C¸c ho¹t ®éng d¹y . cã nhiÒu ngêi cã nh÷ng viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng.

.GV hái HS vÒ c¸c c©u chuyÖn mµ .HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét viÖc lµm tèt .HS nghe suy nghÜ. phim ¶nh.NhiÒu HS tr¶ lêi c¸c c©u chuyÖn c¸c em ®Þnh kÓ: Em ®Þnh kÓ vÒ mµ c¸c em ®Þnh kÓ.Giáo án Tiếng Việt 5 2. lµm nµo n÷a thÓ hiÖn ý thøc x©y dùng quª h¬ng. ai? Ngêi ®ã ®· lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó x©y dùng quª h¬ng.2008 . c¶ líp ®äc viÕt s½n trªn b¶ng. ®Êt níc.GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý vµ nh¾c HS lu ý: c©u chuyÖn mµ c¸c em kÓ kh«ng ph¶i lµ truyÖn em ®· ®äc trªn s¸ch. mµ ph¶i lµ nh÷ng chuyÖn em ®· tËn m¾t chøng kiÕn hoÆc thÊy trªn ti vi. lùa chän kÓ 78 .GV hái HS: .GV d¸n lªn b¶ng hai ph¬ng ¸n kÓ .Ngoµi nh÷ng viÖc lµm ë gîi ý 1 .GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk. .HS trao ®æi. . b¸o. thÇm. ®ã còng cã thÓ lµ c©u chuyÖn cña chÝnh em. .Mét HS ®äc to ®Ò bµi. cã thÓ nªu thªm c¸c em cßn thÊy cã nh÷ng viÖc nh÷ng viÖc lµm kh¸c n÷a (nÕu cã).GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· . hoÆc chÝnh ®©u? em ®· lµm. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ. ®Êt níc? . ®Êt níc? . KÓ l¹i mét viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi Năm học 2007. .Ba HS ®äc nèi tiÕp ba gîi ý trong SGK. c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë tËn m¾t chøng kiÕn.

em). NÕu kÓ c©u chuyÖn trùc tiÕp tham gia chÝnh em còng lµ mét nh©n vËt trong chuyÖn Êy..GV gäi nh÷ng HS xung phong thi .2008 chuyÖn theo mét trong hai ph¬ng ¸n ®· nªu. th¸i ®é. gãp ý vÒ néi dung.. b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn . híng dÉn. Hai HS quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn hoÆc tham gia. cã cuèi. ý nghÜa c©u chuyÖn. kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. C¸c em cÇn tr¸nh th¸i ®é coi thêng c©u chuyÖn b¹n kÓ cho lµ cha hay b»ng c©u chuyÖn cña m×nh.HS kÓ chuyÖn theo nhãm. Năm học 2007. . LËp dµn ý s¬ bé ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc kÓ chuyÖn cña m×nh. râ rµng kh«ng? 79 . nªu tªn nh÷ng nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. .GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm ®«i ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ. . lêi kÓ cho tõng HS. kh«ng? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c. HoÆc kÓ sù viÖc chøng minh kh¶ n¨ng ®Æc biÖt cña nh©n vËt (kh«ng kÓ thµnh chuyÖn).HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV.HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: tiªu chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò bµi bÞ s½n gäi HS ®äc l¹i.Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng . . th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung.. ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i. GV kÕt hîp ghi b¶ng.HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît kÓ chuyÖn tríc líp. t×nh c¶m. cña b¶n th©n ®èi víi ngêi mµ m×nh kÓ.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn (viÕt trªn b¶ng phô hoÆc giÊy khæ réng) vµ híng dÉn c¸c em cã thÓ kÓ theo hai c¸ch: KÓ mét c©u chuyÖn cô thÓ cã ®Çu.GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . Sau khi kÓ HS cã thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi..

. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. nh÷ng HS ch¨m chó nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt chÝnh x¸c. b¹n c©u chuyÖn hay nhÊt.GV yªu cÇu HS nhËn xÐt t×m ra . Cñng cè.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. b×nh chän b¹n cã b¹n cã c©u chuyÖn hay nhÊt. 4.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ . kÕt hîp ghi tªn HS kÓ vµ tªn c©u chuyÖn cña HS lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi nhËn xÐt. .. b¹n kÓ kÓ hay nhÊt. VÝ Dô: + B¹n cã tù hµo khi m×nh ®îc quen biÕt (hoÆc th©n t×nh) víi nh©n vËt trong c©u chuyÖn cña b¹n hay kh«ng? + Mäi ngêi xung quanh cã th¸i ®é.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u ..C¶ líp nhËn xÐt.GV yªu cÇu HS kÓ.2008 + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng? Giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng? . nghe. chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. BiÕt ng¾t giäng. ®ñ ®Ó ph©n biÖt tªn nh©n 80 . . . Môc tiªu 1. BiÕt ®äc ®óng phÇn tiÕp cña vë kÞch.HS l¾ng nghe. dÆn dß . b×nh chän. chuyÖn tèt.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo chuyÖn cña m×nh cho ngêi th©n yªu cÇu cña GV. Mçi em kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vµ cña c« gi¸o.HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau. Cô thÓ: . t×nh c¶m nh thÕ nµo ®èi víi nh©n vËt ®ã? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m môc ®Ých g× ?. TËp ®äc lßng d©n (TiÕp theo) I.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt; ®äc ®óng ng÷ ®iÖu c¸c c©u kÓ, c©u hái, c©u khiÕn, c©u c¶m trong bµi. - Giäng ®äc thay ®æi linh ho¹t, hîp víi tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt, hîp víi t×nh huèng c¨ng th¼ng, ®Çy kÞch tÝnh cña vë kÞch. BiÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch theo c¸ch ph©n vai. 2. §äc hiÓu - HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. - HiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa cña vë kÞch: Ca ngîi mÑ con d× N¨m dòng c¶m mu trÝ trong cuéc ®Êu trÝ ®Ó lõa giÆc, cøu c¸n bé c¸ch m¹ng. Vë kÞch nãi lªn tÊm lßng s¾t son cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng. II. §å dïng d¹y - häc - Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). - Mét vµi vËt dïng ®Ó trang phôc cho HS ®ãng kÞch. VÝ dô: kh¨n r»n (cho d× N¨m), ¸o bµ ba n«ng d©n (cho chó c¸n bé), gËy (thay cho sóng)... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - Gäi mét nhãm HS ®äc ph©n vai - HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. bµi tËp ®äc Lßng d©n mµ c¸c em ®· ®îc häc h«m tríc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. - NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - Trong ®o¹n kÞch tríc chóng ta - HS l¾ng nghe. thÊy d× N¨m rÊt dòng c¶m mu trÝ trong viÖc ®Êu tranh víi ®Þch ®Ó b¶o vÖ c¸n bé, b¶o vÖ c¸ch m¹ng. VËy c©u chuyÖn tiÕp tôc thÕ nµo, h«m nay chóng ta cïng häc tiÕp phÇn hai cña trÝch ®o¹n vë kÞch 81 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 Lßng d©n. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng - GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc bµi . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.

- GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c - HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n ®Ó luyÖn ®o¹n ®Ó luyÖn ®äc. ®äc. * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lêi chó c¸n bé (§Ó tui ®i lÊy.) * §o¹n 2: Tõ lêi cai (§Ó chÞ nµy ®i lÊy) ®Õn lêi cai (Th«i, trãi l¹i dÉn ®i). * §o¹n 3: Cßn l¹i. - GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. - Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.

- GV chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t - HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã). GV cã sai hoÆc luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ghi trªn b¶ng líp (nÕu cã). ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. - Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn - Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2, mçi 2. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. - GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®- - Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. îc chó gi¶i trong SGK. C¶ líp theo dâi trong SGK. - GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa, tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. - HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa, c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.

82

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn - HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3, mçi HS 3. ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. - GV ®äc diÔn c¶m mµn kÞch: giäng ®äc râ rµng, rµnh m¹ch (®ñ ph©n biÖt c¸c nh©n vËt, tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt Êy). §æi giäng, h¹ giäng khi ®äc nh÷ng chó thÝch trong ngoÆc ®¬n nãi vÒ th¸i ®é, hµnh ®éng cña nh©n vËt. §äc ph©n biÖt lêi nãi cña tõng nh©n vËt: + Giäng cai vµ lÝnh: khi dÞu giäng mua chuéc, dô dç; lóc hèng h¸ch; lóc ngät ngµo xin ¨n. + Giäng An: thËt thµ, hån nhiªn. + Giäng d× N¨m vµ c¸n bé: tù nhiªn, b×nh tÜnh. b) T×m hiÓu bµi - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: An ®· lµm cho bän giÆc mõng hôt nh thÕ nµo? - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: Khi bän giÆc däa vµ hái chó c¸n bé cã ph¶i lµ tÝa cña An kh«ng, An tr¶ lêi kh«ng ph¶i lµm bän chóng hÝ höng tëng däa ®îc An. Nµo ngê, An th«ng minh, gi¶i thÝch cho chóng biÕt ®Êy lµ ba chø kh«ng ph¶i lµ tÝa, khiÕn bän chóng mõng hôt nªn v« cïng tøc tèi. KÞch tÝnh ë ®©y lµ sù ®Êu trÝ b»ng tõ ®ång nghÜa s¾c s¶o cña bÐ An. - D× N¨m rÊt th«ng minh s¾c s¶o. Th»ng Cai hái giÊy (c¨n cíc) chó c¸n bé. Chóng më trãi cho d× N¨m ®Ó d× vµo buång lÊy. D× t×m c¸ch tr× ho·n nãi väng ra hái: "Ba nã ®Ó chç nµo?". D× tr¶ lêi "cha thÊy" khi chó c¸n bé hái: "Cã kh«ng m¸ th»ng An?". Khi chó bé ®éi bÞ tªn Cai vµ lÝnh toan trãi dÉn ®i, ®ã lµ lóc kÞch tÝnh lªn ®Õn ®Ønh ®iÓm th× d× nãi nh reo lªn: "§©y råi nÌ.MÊy cËu coi. Lµng nµy ai hæng biÕt L©m V¨n Nªn, 31 tuæi, con «ng Dõa." Råi d× N¨m ®a giÊy cho cai, cai chuyÓn cho lÝnh ®äc. 83

- Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo cã trong bµi cho thÊy d× N¨m øng xö rÊt th«ng minh?

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 D× N¨m nãi to cèt ®Ó cho chó c¸n bé khai ®óng tªn m×nh ®óng nh tªn trong giÊy: "L©m V¨n Nªn, ba mèt tuæi, con «ng...". ViÖc lµm cña d× ®· khiÕn bän ®Þch kh«ng nghi ngê g× ®îc ®µnh ph¶i ®æi giäng ngät ngµo g¹ xin ¨n. - Ngêi d©n Nam Bé giµu lßng yªu níc, g¾n bã thñy chung víi c¸ch m¹ng. Hä lµ nh÷ng ngêi dòng c¶m, mu trÝ, th«ng minh, s½n sµng hi sinh th©n m×nh ®Ó b¶o vÖ c¸n bé, b¶o vÖ c¸ch m¹ng.

- Qua nh©n vËt d× N¨m vµ cËu bÐ An ®· nãi lªn ®iÒu g× vÒ tÊm lßng cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng?

- V× sao vë kÞch l¹i ®Æt tªn - V× vë kÞch thÓ hiÖn tÊm lßng cña ngêi lµ Lßng d©n? d©n víi c¸ch m¹ng. Ngêi d©n tin yªu c¸c m¹ng, s½n sµng x¶ th©n b¶o vÖ c¸n bé c¸ch m¹ng. Lßng d©n lµ chç dùa v÷ng ch¾c nhÊt cho c¸ch m¹ng. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m - GV yªu cÇu ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. HS c¶ líp theo dâi vµ t×m ra giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. - Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn luyÖn ®äc).

- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc - HS nhËn biÕt nhãm cña m×nh vµ luyÖn theo c¸ch ph©n vai c¶ bµi ®äc ph©n vai trong nhãm theo híng dÉn theo nhãm s¸u, nh sau: cña GV. Ngêi dÉn chuyÖn, d× N¨m, An, chó c¸n bé, cai, lÝnh. Chó ý: Vai ngêi dÉn chuyÖn chØ ®äc nh÷ng ch÷ trong ngoÆc ®¬n giíi thiÖu th¸i ®é, cña chØ, hµnh ®éng... cña nh©n vËt, tªn nh©n vËt. - Gäi c¸c nhãm ®äc ph©n - Ba nhãm ®äc bµi theo c¸ch ph©n vai. C¶ 84

Giáo án Tiếng Việt 5 vai tríc líp.

Năm học 2007- 2008 líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.

- Tæ chøc cho HS thi ®ãng - Hai tèp HS thi ®ãng kÞch theo yªu cÇu cña kÞch (toµn bé ®o¹n kÞch). GV. - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. tuyªn d¬ng c¸c nhãm ®ãng kÞch tríc líp. 3. Cñng cè, dÆn dß - Vë kÞch nµy nãi lªn ®iÒu - Vë kÞch nãi lªn tÊm lßng s¾t son cña ngêi g×? d©n ®èi víi c¸ch m¹ng. - GV nhËn xÐt giê häc, - HS l¾ng nghe, ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc theo yªu cÇu cña GV. luyÖn ®äc ®o¹n kÞch vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. Môc tiªu 1. Qua ph©n tÝch bµi v¨n Ma rµo, hiÓu thªm quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n t¶. 2. BiÕt chuyÓn nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ mét c¬n ma thµnh mét dµn ý víi c¸c ý thÓ hiÖn sù quan s¸t cña riªng m×nh; biÕt tr×nh bµy dµn ý tríc c¸c b¹n râ rµng tù nhiªn. II. §å dïng d¹y - häc - Nh÷ng ghi chÐp cña HS khi quan s¸t mét c¬n ma. - Mét sè bót d¹ vµ giÊy r«-ki khæ to ®Ó hai ®Õn ba HS lËp dµn ý chi tiÕt cho bµi v¨n t¶ c¶nh c¬n ma cña m×nh, ®Ó c¶ líp nhËn xÐt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng häc

85

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ - Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc c¶nh (Bµi tËp 2) tiÕt TËp lµm v¨n tríc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mµ HS ®· hoµn thiÖn ë nhµ. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - §Ó hiÓu thªm vÒ quan s¸t vµ chän - HS l¾ng nghe. läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh, chuyÓn nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ mét c¬n ma thµnh mét dµn ý thÓ hiÖn sù quan s¸t cña riªng m×nh, h«m nay chóng ta cïng häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi mét HS ®äc to toµn bé néi - Mét HS ®äc to toµn bé bµi tËp . dung bµi tËp. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm, lµm bµi - HS ®äc thÇm, ghi ra vë nh¸p vµo vë nh¸p, sau ®ã trao ®æi víi b¹n nh÷ng c©u tr¶ lêi cho c¸c ý a, b, c, theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña d sau ®ã trao ®æi víi b¹n. m×nh. - Gäi HS tr×nh bµy. - HS lÇn lît tr×nh bµy tõng ý mét. Mét HS tr×nh bµy c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt. - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

+ Nh÷ng dÊu hiÖu nµo b¸o hiÖu c¬n + Nh÷ng dÊu hiÖu c¬n ma s¾p ma s¾p ®Õn. ®Õn lµ: * M©y: bay vÒ, m©y lín, nÆng, ®Æc xÞt, læm ngæm ®Çy trêi; m©y t¶n ra råi san ®Òu trªn mét 86

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 nÒn ®en x¸m xÞt. * Giã: thæi giËt, ®æi m¸t l¹nh, nhuèm h¬i níc; khi ma xuèng, giã cµng m¹nh mÆc søc ®iªn ®¶o trªn cµnh c©y...

+ T×m nh÷ng tõ ng÷ t¶ tiÕng ma vµ + Nh÷ng tõ ng÷ t¶ tiÕng ma vµ h¹t ma tõ lóc b¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt h¹t ma lµ: thóc c¬n ma. * TiÕng ma: Lóc ®Çu lÑt ®Ñt...lÑt ®Ñt, l¸ch t¸ch. VÒ sau ma ï xuèng, rµo rµo, sÇm sËp, ®åm ®ép, ®Ëp bïng bïng vµo lßng l¸ chuèi; giät gianh ®æ å å... * H¹t ma: Nh÷ng giät níc l¨n xuèng m¸i phªn nøa råi tu«n rµo rµo; ma xiªn xuèng, lao xuèng, lao vµo bôi c©y; h¹t ma giät ng·, giät bay, táa bôi níc tr¾ng xãa. + C©y cèi, con vËt, bÇu trêi trong vµ + C©y cèi, con vËt, bÇu trêi trong sau trËn ma ®îc miªu t¶ thÕ nµo? vµ sau trËn ma: * Trong ma: C©y cèi: l¸ ®µo, l¸ na, l¸ sãi vÉy tai run rÈy. Con vËt: Con gµ trèng ít lít thít ngËt ngìng t×m chç tró. BÇu trêi: Cuèi c¬n ma, vßm trêi tèi thÉm vang lªn mét håi ôc ôc × Çm nh÷ng tiÕng sÊm. * Sau c¬n ma: Con vËt: Chim chµo mµo hãt r©m ran. C©y cèi: Vßm l¸ bëi lÊp l¸nh. BÇu trêi: Trêi r¹ng dÇn, mÆt 87

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tiÕng hãt cña chµo mµo. . tiÕng ma. Quan s¸t c¬n ma tõ lóc cã dÊu hiÖu b¸o ma cho ®Õn khi ma t¹nh. t¸c gi¶ ®· viÕt ®îc mét bµi v¨n miªu t¶ c¬n ma rµo ®Çu mïa rÊt ch©n thùc vµ thó 88 . c¸ch dïng tõ ng÷ miªu t¶ chÝnh x¸c vµ ®éc ®¸o. t¸c gi¶ ®· nh×n thÊy. sù biÕn ®æi cña tiÕng ma. nghe thÊy. c¶nh tîng xung quanh khi ma tu«n. xa l¹ man m¸c cña nh÷ng trËn ma míi ®Çu mïa. + T¸c gi¶ ®· quan s¸t c¬n ma b»ng + T¸c gi¶ ®· quan s¸t c¬n ma nh÷ng gi¸c quan nµo? b»ng nh÷ng gi¸c quan: * B»ng m¾t nh×n (thÞ gi¸c) nªn thÊy nh÷ng ®¸m m©y biÕn ®æi tríc c¬n ma. Sù quan s¸t cña t¸c gi¶ rÊt tinh tÕ. nghe tiÕng sÊm..2008 trêi lã ra chãi läi. lóc ma ngít.HS l¾ng nghe. bÇu trêi.. * B»ng c¶m gi¸c cña lµm da (xóc gi¸c) nªn c¶m thÊy sù m¸t l¹nh cña lµn giã nhuèm h¬i níc tríc c¬n ma. * B»ng tai nghe (thÝnh gi¸c) nªn nghe thÊy tiÕng giã thæi.GV nãi thªm: T¸c gi¶ ®· miªu t¶ c¬n . nh÷ng ®æi thay cña c©y cèi. Nhê kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ. kh«ng khÝ. ©m thanh.. ma theo mét tr×nh tù tõ khi c¬n ma b¾t ®Çu cho ®Õn khi kÕt thóc víi tÊt c¶ c¸c gi¸c quan. thÊy ma r¬i. con vËt. ngöi vµ c¶m thÊy sù biÕn ®æi cña c¶nh vËt. * B»ng mòi ngöi (khøu gi¸c) nªn biÕt ®îc mïi nång ng¸i ng¸i.

Mét HS ®äc bµi tËp. cho mét vµi vë nh¸p. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i dµn . ngêi nghe nh c¶m thÊy c¬n ma ®ang hiÓn hiÖn tríc m¾t. . . c¶ líp theo dâi trong SGK. . Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn.HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. khiÕn cho ngêi ®äc. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. giÊy khæ to.GV gäi mét vµi HS ®äc l¹i kÕt qu¶ . ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o. GV . chuyÓn thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh trong tiÕt häc tíi.Gäi HS ®äc bµi tËp. mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi.2008 . ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ.Giáo án Tiếng Việt 5 vÞ. ghi ®Ó GV kiÓm tra. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh LuyÖn tõ vµ c©u 89 .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. Bµi tËp 2 . xem nh lµ mét dµn ý mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc ý vµ chän tríc mét phÇn dµn ý ®Ó hiÖn theo yªu cÇu cña GV. GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. C¶ líp më vë GV.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt giê häc.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña quan s¸t mét c¬n ma. . . híng dÉn HS nhËn xÐt. . dÆn dß . .HS l¾ng nghe. 3. Năm học 2007. giÊy khæ to.Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n. bæ sung. nh÷ng b¹n cã dµn ý hay nhÊt.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹. Cñng cè. tuyªn d¬ng .

cho ®iÓm viÖc lµm . c . quª h¬ng.C¸c em ®· ®îc biÕt vÒ tõ ®ång . tôc ng÷ cã chung ý nghÜa: nãi vÒ t×nh c¶m cña ngêi ViÖt víi ®Êt níc. .Giáo án Tiếng Việt 5 I. BiÕt sö dông tõ ®ång nghÜa ®Ó ®iÒn vµo chç trèng vµ viÕt ®o¹n v¨n. kÕt hîp víi n¾m ®îc ý nghÜa cña mét sè thµnh ng÷. bµi vµ häc bµi lµm ë nhµ cña HS. C¸c ho¹t ®éng d¹y .GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 phÇn b.GVnhËn xÐt. h«m nay chóng ta tiÕp tôc luyÖn tËp vÒ sö dông tõ ®ång nghÜa ®Ó ®iÒn vµo chç trèng hoÆc viÕt ®o¹n v¨n. Ho¹t ®éng häc . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . 2. GV. 90 . 2. II. B.C¶ líp l¾ng nghe.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS lµm Bµi tËp 3. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . KiÓm tra bµi cò .HS l¾ng nghe. III.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.2008 luyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa 1. tôc ng÷ cã nghÜa gièng nhau ®Ó sö dông cho ®óng. Giíi thiÖu bµi .Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 1. nghÜa. Môc tiªu Năm học 2007. §å dïng d¹y . . . BiÕt thªm mét sè thµnh ng÷. Bµi míi 1.Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ®· hoµn thiÖn ë nhµ h«m tríc.Mét HS ®äc toµn bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.häc .B¶ng phô chÐp s½n Bµi tËp 1.häc Ho¹t ®éng d¹y A.

trªn b¶ng. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 .vai v¸c mét thïng níc uèng. c¶ líp theo dâi..Trong ngoÆc ®¬n cã mÊy ý ®Ó lùa chän gi¶i thÝch ý nghÜa chung cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? §ã lµ nh÷ng ý nµo? . Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. nhËn xÐt. c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p.Mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu suy nghÜ.HS lµm viÖc c¸ nh©n. Năm học 2007.Gäi HS ®äc bµi.Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 3. ..Gäi HS tr×nh bµy.HS lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh. chuÈn bÞ ý kiÕn ra tõng ý víi c¸c c©u tôc ng÷. . Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . råi viÕt giÊy nh¸p ®Ó ph¸t biÓu miÖng. ch÷a bµi.B¹n LÖ ®eo trªn vai chiÕc ba l« con cãc. .NhËn xÐt... B¹n TuÊn ..Gäi HS tr×nh bµy.. + Loµi vËt thêng nhí n¬i ë cò.2008 .. .... C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n. chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng: G¾n bã víi quª h¬ng lµ t×nh c¶m tù nhiªn.Mét HS ®äc toµn bµi. Hai b¹n T©n vµ Hng to.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n . Bµi tËp 2 . . mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng phô... c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy b¹n. . .. nhËn xÐt bµi cña ..Trong ngoÆc ®¬n cã 3 ý ®Ó chóng ta lùa chän gi¶i thÝch ý nghÜa chung cña c¸c c©u tôc ng÷ lµ: + Lµm ngêi ph¶i thñy chung. + G¾n bã víi quª h¬ng lµ t×nh c¶m tù nhiªn. lÇn lît ghÐp thö .HS suy nghÜ. B¹n Phîng nhá nhÊt th× kÑp trong n¸ch mÊy tê b¸o . 91 Bµi tËp 3 . B¹n Th ®iÖu ®µn x¸ch tói ®µn ghi ta. kháe cïng h¨m hë khiªng thø ®å lØnh kØnh.. §¸p ¸n: .

GV nhËn xÐt giê häc. BiÕt hoµn chØnh nh÷ng ®o¹n v¨n dùa vµo néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n.HS lµm mÉu. . 3. . khi viÕt cÇn chó ý sö dông nh÷ng tõ ®ång nghÜa. Cñng cè.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña lµm cña m×nh. tù nhiªn. 92 . biÓu d¬ng nh÷ng bµi .2008 .häc .HS l¾ng nghe.GiÊy 6 tê giÊy khæ to vµ bót d¹ cho mét ®Õn hai HS lµm bµi. .Dµn ý cña bµi v¨n miªu t¶ c¬n ma cña tõng HS.Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi . dÆn dß . . mµu cña ®Êu tranh. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I.. Mµu ®á lµ mµu m¸u hång trong tim. . .Bèn ®Õn n¨m HS ph¸t biÓu khæ th¬ mµ c¸c em chän ®Ó viÕt. VÝ Dô: Trong c¸c s¾c mµu. mµu cña qu¶ chÝn. 2.GV nhËn xÐt. Mµu ®á lµ mµu léng lÉy. BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¬n ma thµnh mét ®o¹n v¨n miªu t¶ ch©n thùc.Giáo án Tiếng Việt 5 . chó ý söa lçi ng÷ ph¸p ch÷a bµi cña b¹n. em thÝch nhÊt lµ mµu ®á.Nh¾c HS lµm bµi vµo vë. .. Môc tiªu 1. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).B¶ng phô ghi néi dung chÝnh cña 4 ®o¹n v¨n t¶ c¬n ma (BT1).Yªu cÇu mét HS kh¸ giái lµm mÉu. suy nghÜ lµm bµi vµo vë. II. mµu cña bÕp löa hång. nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp.HS tham gia cïng GV nhËn xÐt viÕt hay.. tuyªn d¬ng .HS ®äc l¹i bµi. .Gv nh¾c HS: cã thÓ viÕt vÒ mµu s¾c cña nh÷ng sù vËt cã trong bµi th¬ vµ c¶ nh÷ng sù vËt kh«ng cã trong bµi. .HS l¾ng nghe. Năm học 2007. mµu ®á t¬i cña l¸ cê Tæ quèc. .Yªu cÇu HS giíi thiÖu khæ th¬ c¸c em em ®Þnh chän ®Ó viÕt. mµu ®á rùc cña mÆt trêi míi mäc. §å dïng d¹y . m×nh.

KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. Lu ý ®äc lµ ba ®äc thÇm trong SGK. trao ®æi. .Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn bµi cña bµi .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. cho ®iÓm.häc Ho¹t ®éng d¹y A . C¶ líp theo dâi néi dung bµi tËp.Hoµn chØnh l¹i ®o¹n v¨n mµ b¹n g×? Quúnh Liªn ®ang viÕt dë.Giáo án Tiếng Việt 5 III. Bµi míi 1.).. + §o¹n 2: ¸nh n¾ng vµ c¸c con vËt sau c¬n ma. th¶o dung cña mçi ®o¹n lµ: luËn theo nhãm ®«i vµ cho biÕt néi + §o¹n 1: Giíi thiÖu c¬n ma rµo råi t¹nh ngay. .GV nhËn xÐt. B.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm .T¶ quang c¶nh sau c¬n ma. Giíi thiÖu bµi .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm bèn .B¹n Quúnh Liªn lµm mét bµi v¨n cã . tËp 2 tiÕt TËp lµm v¨n tríc mµ HS ®· hoµn thiÖn ë nhµ.Hai ®Õn ba HS lªn b¶ng thùc v¨n t¶ c¶nh c¬n ma. ®Ò bµi nh thÕ nµo? . Bµi lµm cña Bµi hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . VËy tõ dµn ý Êy chuyÓn sang thµnh mét ®o¹n v¨n nh thÕ nµo? Bµi häc h«m nay chóng ta cïng thùc hµnh.HS ®äc thÇm.Mét HS ®äc bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé . 2. ý cho bµi v¨n t¶ c¬n ma rµo. + §o¹n 3: C©y cèi sau c¬n ma. C¸c ho¹t ®éng d¹y . dung cña mçi ®o¹n. trao ®æi th¶o ®o¹n v¨n cña b¹n Quúnh Liªn ®ang luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi: Néi lµm dë trong SGK..C¸c em ®· ®îc quan s¸t vµ lËp dµn . + §o¹n 4: §êng phè vµ con ngêi 93 . chÊm chç cã dÊu (. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . .2008 Ho¹t ®éng häc . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS l¾ng nghe.

HS l¾ng nghe. t¬ng øng víi mét tê giÊy.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n. hai ®o¹n (trong sè bèn ®o¹n ®· cho).GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. Ma råi. lép ®ép.HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng c©u mçi HS chän hoµn chØnh mét hoÆc v¨n cÇn bæ sung theo tõng ®o¹n. C¬n ma µo µo ®æ xuèng lµm mäi ho¹t ®éng dêng nh ngõng l¹i. Mét l¸t sau.. lµm cña m×nh. GV nh¾c c¸c em chó ý viÕt dùa trªn néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n. Lu ý: ®Ò bµi t¶ quang c¶nh dau c¬n ma. ma ngít dÇn råi t¹nh h¼n. tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c c©u v¨n hay thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ phï hîp víi ®o¹n v¨n. ®¸nh gi¸ bµi lµm . 94 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. C¶ líp theo dâi. VÝ Dô: §o¹n 1: Lép ®ép. Ma xèi x¶ nh trót c¬n giËn d÷ xuèng trÇn gian. mçi HS viÕt bæ sung mét ®o¹n.GV nhËn xÐt. c¶nh vËt nh nhoµ ®i. . nhËn xÐt. HS trao ®æi víi b¹n ngåi bªn c¹nh ®Ó söa ch÷a vµ häc tËp lÉn nhau. c©y cèi nghiªng ng¶. v× vËy trong ®o¹n më ®Çu nµy chØ cÇn thªm mét c©u t¶ ma lµ ®ñ.Bèn HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. cña HS. nh¾c c¸c em viÕt bµi trªn giÊy khæ to. . Ma µo ¹t.Gäi HS tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi . .GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho bèn HS. . .. VÝ dô: §o¹n 3 cã néi dung chÝnh lµ t¶ c©y cèi sau c¬n ma th× chØ viÕt thªm vÒ c©y cèi. .2008 sau c¬n ma. Mçi chç trèng . Sau khi HS lµm xong yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Sau khi lµm xong.

. Trªn con ®êng. . Do vËy. MÊy chó chim kh«ng râ tr¸nh ma ë ®©u giê ®ang ®Ëu trªn cµnh c©y cÊt tiÕng hãt vÐo von.Giáo án Tiếng Việt 5 §o¹n2: Năm học 2007.HS më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra. nªn cã chõng mùc.Gäi HS ®äc bµi tËp. §o¹n 4: Con ®êng tríc cöa ®ang kh« dÇn. v× vËy cã c¶ c¶nh ®µn gµ trong vên lÉn xe cé ch¹y trªn ®êng phè. mÊy c« bÐ ®ang ch¬i nh¶y d©y. hoa hång. c¶ líp theo dâi trong SGK.Mét HS ®äc bµi tËp. . em vµ gäi mét HS dµn ý cña bµi v¨n Mét HS ®äc to dµn ý cña bµi v¨n. xe cé l¹i nêm nîp nh m¾c cöi. t¶ c¬n ma ®· chuÈn bÞ tríc. . tiÕng ®i l¹i rén rÞp. Lu ý ®©y lµ bµi v¨n t¶ quang c¶nh mét thÞ x· nhá . Gãc phè. Nh÷ng bÝm tãc tun ngñn vung vÈy theo tõng nhÞp ch©n nh¶y. N¾ng lÊp l¸nh nh ®ïa giìn. nh¶y nhãt víi nh÷ng gîn sãng trªn dßng s«ng NhuÖ.Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp. §o¹n3: Sau c¬n ma cã lÏ c©y cèi.2008 ¸nh n¾ng l¹i chiÕu s¸ng rùc rì trªn nh÷ng th¶m cá xanh. Nh÷ng c©y hoa thîc dîc. Chó mÌo khoang co ro tõ trong bÕp bíc ra ngoµi s©n khoan thai ®i l¹i díi ¸nh n¾ng mÆt trêi ra vÎ khoan kho¸i l¾m. NÕu sa ®µ miªu t¶ qu¸ nhiÒu c¶nh. cho ®Õn c¶ nh÷ng c©y rau trong vên vèn b×nh dÞ lµ thÕ mµ giê ®©y trµn ®Çy kiªu h·nh m¬n mën khoe s¾c. gét röa hÕt bôi bÆm thêng ngµy trë nªn xanh biÕc.. khi thªm c©u hoÆc tõ ng÷ vµo chç trèng. 95 .. Con ®êng nh t¬i trÎ h¶ hª h¬n khi trë vÒ víi nhÞp sèng hèi h¶ vèn cã thêng ngµy.. tiÕng ngêi cêi nãi. §µn gµ con víi bé l«ng vµng ãng cßn kh« nguyªn tung t¨ng ch¹y nh¶y. tiÕng m¸y.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. to¶ h¬ng. TiÕng cßi. ChÞ gµ m¸i t¬ rêi khái bôi c©y gãc vên võa lu«n måm côc côc nh¾c nhë ®µn con võa tranh thñ giò giò bé l«ng ít sòng. Nh÷ng hµng c©y ven ®êng ®îc t¾m géi tho¶ thuª. néi dung c¸c ®o¹n cã thÓ kh«ng thèng nhÊt víi nhau Bµi tËp 2 . hoa l¸ lµ t¬i ®Ñp h¬n c¶.GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña c¸c .

2.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng trÇm buån. tuyªn d¬ng khen ngîi nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. m×nh ngay sau giê häc. Hi-r«-si-ma. lêi v¨n ch©n thùc. ®äc ®óng c¸c tªn ngêi. C¶ líp theo dâi lµm cña HS. dÆn dß . . GV nhËn xÐt. . 3. §äc hiÓu . .GV nhËn xÐt giê häc. TuÇn 4 I. tªn ®Þa lÝ níc ngoµi (Xa -da-c« Xa-da-ki. ®¸nh gi¸ bµi kÕt qu¶ bµi lµm.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc ®o¹n v¨n vµ quan s¸t trêng häc cña hiÖn theo yªu cÇu cña GV. §äc thµnh tiÕng .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. tr×nh bµy kÕt qu¶ râ rµng.HS l¾ng nghe.HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy tríc líp. Môc tiªu 1. rµnh m¹ch. Na-ga-da-ki). Cñng cè. TËp ®äc nh÷ng con sÕu b»ng giÊy 96 . nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ hËu qu¶ nÆng nÒ cña chiÕn tranh h¹t nh©n. thÓ hiÖn ®îc sù quan s¸t riªng. kh¸t väng sèng cña c« bÐ Xa-da-c«. m¬ íc hßa b×nh cña thiÕu nhi. BiÕt ®äc ng¾t nghØ h¬i sau dÊu c©u vµ ng¾t h¬i gi÷a c¸c côm tõ. c¸c HS viÕt ®îc ®o¹n v¨n hay.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.2008 . sinh ®éng. ghi l¹i nh÷ng ®iÒu quan s¸t ®îc vµo vë nh¸p.

Gäi mét nhãm HS ®äc ph©n vai .HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh chó bé ®éi vµ c¸c b¹n nhá ®ang ngíc nh×n bÇu trêi hßa b×nh. Ho¹t ®éng häc .häc Ho¹t ®éng d¹y A.häc . §Ó hiÓu râ thªm v× sao chóng ta muèn hßa b×nh chóng ta sÏ t×m hiÓu qua c¸c bµi häc cã trong chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh.2008 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tËp ®äc vµ giíi thiÖu: §©y lµ tranh vÏ b¹n Xa-da-c« Xa-xa-ki ®ang bÞ èm nÆng. kh¸t väng hßa b×nh cña trÎ em toµn thÕ giíi.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).GV ®a ra tranh minh häa cña bµi .Hßa b×nh lµ kh¸t väng mu«n ®êi . D¹y bµi míi 1. ¶nh vÒ th¶m häa chiÕn tranh h¹t nh©n. ®· ®îc häc h«m tríc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. C¸c ho¹t ®éng d¹y . cña nh©n lo¹i. §Ó t×m hiÓu xem v× sao 97 . Tranh. . KiÓm tra bµi cò .HS l¾ng nghe. B. II. §å dïng d¹y .S¸u HS thùc hiÖn ®äc ph©n vai bµi tËp ®äc Lßng d©n mµ c¸c em bµi tËp ®äc theo yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe. vÒ vô næ bom nguyªn tö (nÕu cã) III. nãi lªn kh¸t väng sèng.HiÓu ®îc ý chÝnh cña bµi: tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t nh©n. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi häc .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh minh häa chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh vµ hái: c¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ c¶nh g×? . .

*§o¹n 2: TiÕp theo ®Õn .GV ghi c¸c tõ: Hi-r«-si-ma. ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007.. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. 2. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt 98 . . ®Ó híng dÉn HS ®äc ®óng. nhiÔm phãng x¹ nguyªn tö. GV cã sai vµ luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay trªn b¶ng líp . NhËt nhanh chãng ®Çu hµng. Na-ga...GV yªu cÇu HS ®äc thÇm trao ®æi . . ng¾t .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. Xa-da-c« Xa-da-ki lªn b¶ng ®Þa lÝ níc ngoµi ghi trªn b¶ng.HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn theo nhãm ®«i t×m c¸c ®o¹n trong trong nhãm: bµi..GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . .Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .2008 . *§o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn .HS luyÖn ®äc c¸c tªn ngêi vµ tªn xa-ki. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . * §o¹n 4: Cßn l¹i..Giáo án Tiếng Việt 5 khi èm Xa-da-c« gÊp nh÷ng con sÕu ®Ó lµm g×? Chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc Nh÷ng c¸nh chim hßa b×nh. . * §o¹n 3: TiÕp theo ®Õn .HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã).. 2.. .Mét HS ®äc bµi. gÊp ®îc 644 con. .GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.

®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: NhËt B¶n.Khi hai qu¶ bom næ ®· cíp ®i m¹ng sèng cña gÇn nöa triÖu ngêi.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.MÜ nÐm bom nguyªn tö xuèng ®o¹n 2. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. . Vµo n¨m 1945. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. gi¶i.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ .Yªu cÇu HS ®äc lít l¹i ®o¹n 2 vµ 3 tr¶ lêi c©u hái: HËu qu¶ hai qu¶ bom ®ã ®· g©y ra th¶m khèc nh thÕ nµo? .Xa-da-c« bÞ nhiÔm phãng x¹ khi tr¶ lêi c©u hái: Xa-da-c« bÞ nhiÔm MÜ nÐm bom xuèng thµnh phè Hiphãng x¹ nguyªn tö khi nµo? Vµ bao r«-si-ma. khi chiÕn tranh thÕ giíi s¾p kÕt thóc.2008 b¹n ®äc. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. ChÝnh phñ MÜ ®· lµm g× ®èi víi NhËt B¶n khiÕn c¶ thÕ giíi ghª sî? .Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. . b) T×m hiÓu bµi .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. Th¶m häa do bom nguyªn tö g©y ra thËt khñng khiÕp. C¶ líp theo dâi trong SGK. . .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. Trong kho¶ng s¸u n¨m (míi tÝnh ®Õn n¨m 1951) gÇn 100 000 ngêi bÞ chÕt do nhiÔm phãng x¹. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. . . 99 .GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1. §Êy lµ cha kÓ nh÷ng ngêi tiÕp tôc ph¸t bÖnh sau ®ã 10 n¨m nh Xa-da-c« vµ sau ®ã cßn tiÕp tôc. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó chó gi¶i trong SGK. Khi ®ã em míi hai tuæi. .

. Xada-c« míi ph¸t bÖnh . chóng t«i ®ang cïng mäi ngêi ®ang ®Êu tranh ®Ó xãa bá vò khÝ h¹t nh©n.NÕu ®îc ®øng tríc tîng ®µi. .GV: Nh vËy hËu qu¶ cña bom nguyªn tö g©y ra thËt kinh khñng. cø tëng may m¾n ®îc tho¸t n¹n. Khi . c¸c b¹n nhá ®· lµm g× NhËt vµ nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi ®· ®Ó bµy tá t×nh ®oµn kÕt víi em? gÊp hµng ngh×n con sÕu göi tíi tÊp ®Õn cho Xa-da-c«. C¸c em ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ cho biÕt: Khi l©m bÖnh nÆng c« bÐ hi väng kÐo dµi cuéc sèng b»ng c¸ch nµo? Năm học 2007. tëng nhí tíi c¸c n¹n nh©n bÞ sèng trong hßa b×nh? bom nguyªn tö s¸t h¹i. 100 . + C¸i chÕt cña b¹n lµm chóng t«i hiÓu sù tµn b¹o cña chiÕn tranh.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 4 vµ . T«i c¨m ghÐt vò khÝ h¹t nh©n.Na-da-c« hi väng kÐo dµi cuéc sèng b»ng c¸ch ngµy ngµy em lÆng lÏ gÊp sÕu. em sÏ .Giáo án Tiếng Việt 5 nhiªu l©u em míi bÞ ph¸t bÖnh? . v× em tin vµo mét truyÒn thuyÕt nÕu gÊp ®ñ mét ngh×n con sÕu b»ng giÊy treo quanh phßng sÏ khái bÖnh.NhiÒu HS ph¸t biÓu tù do: nãi g× víi Xa-da-c«? + T«i th¬ng b¹n. .2008 Mêi n¨m sau. khi mêi hai tuæi. Chóng t«i ph¶i ®Êu tranh ®Ó chèng l¹i nã. c¸c b¹n nhá ®· tr¶ lêi c©u hái: C¸c b¹n nhá ®· lµm x©y dùng tîng ®µi tëng nhí Xa-dag× ®Ó bµy tá nguyÖn väng ®îc c«. nhng m·i mêi n¨m sau Na-da-c« míi ph¸t bÖnh.BiÕt chuyÖn trÎ em trªn toµn níc biÕt chuyÖn. Ch©n tîng ®µi kh¾c nh÷ng dßng ch÷ thÓ hiÖn nguyÖn väng: mong muèn cho thÕ giíi nµy m·i m·i hßa b×nh.Xa-da-c« thËt ®¸ng th¬ng. + B¹n h·y yªn nghØ.Khi Xa-da-c« chÕt.

. . c« bÐ ng©y th¬ tin vµo mét truyÒn thuyÕt nãi r»ng / nÕu gÊp ®ñ mét ngh×n con sÕu b»ng giÊy treo quanh phßng. . .Hai ®Õn ba HS ®äc toµn bé bµi v¨n.Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo 101 . N»m trong bÖnh viÖn nhÈm ®Õm tõng ngµy cßn l¹i cña ®êi m×nh. c¶m cña bµi. em sÏ khái bÖnh. Yªu cÇu HS c¶ líp bèn ®o¹n cña bµi. .2008 + C¸i chÕt cña b¹n gióp chóng t«i ph¶i biÕt yªu hßa b×nh. .. trÎ em toµn níc NhËt vµ nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi ®· tíi tÊp göi hµng ngh×n con sÕu giÊy ®Õn cho Xa-da-c«. Cñng cè..Tæ chøc cho HS thi ®äc tríc líp. DÆn HS vÒ .Tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t lªn ®iÒu g×? nh©n. . .NhiÒu HS thi ®äc tríc líp. yªu cÇu cña GV. Em liÒn lÆng lÏ gÊp sÕu.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.GV nhËn xÐt giê häc. b¶o vÖ cuéc sèng hßa b×nh trªn tr¸i ®Êt. 3. .HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo luyÖn ®äc cho HS. Nhng / Xada-c« chÕt / khi em míi gÊp ®îc 644 con.Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc mét ®o¹n cña bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh híng dÉn ë trªn). nãi lªn kh¸t väng sèng. . C¶ líp theo dâi.HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i ®o¹n v¨n. BiÕt chuyÖn. +. dÆn dß . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . kh¸t väng hßa b×nh cña trÎ em.Bµi Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy nãi .Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi.GV ®äc mÉu ®o¹n v¨n sau ®Ó .

häc .Gäi HS nh¾c l¹i quy t¾c viÕt dÊu . D¹y bµi míi 1. thanh tõ ng÷ vµo giÊy nh¸p. C¸c ho¹t ®éng d¹y . 2.. . lµm lông.HS l¾ng nghe.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.viÕt: anh bé ®éi cô hå gèc bØ Quy t¾c ®¸nh dÊu thanh I. HS dÔ viÕt sai.2008 nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. B. Môc tiªu 1. Híng dÉn HS nghe . 2. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.viÕt 102 . s¸ng suèt. TiÕp tôc cñng cè hiÓu biÕt vÒ m« h×nh cÊu t¹o vÇn vµ quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo thanh trong c¸c tiÕng vµ vËn dông yªu cÇu cña GV. nghe viÕt bµi ChÝnh t¶ Anh bé ®éi Cô Hå gèc BØ vµ lµm mét sè bµi tËp gióp c¸c em n¾m ®îc m« h×nh cÊu t¹o vÇn ®Ó ®Æt dÊu thanh khi viÕt chÝnh t¶ chÝnh x¸c h¬n. Giíi thiÖu bµi . . c¸c em . §å dïng d¹y . vÇn.viÕt chÝnh x¸c.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. III. KiÓm tra bµi cò ..Trong tiÕt häc h«m nay..B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3. Ch¼ng h¹n: nghÜ ngîi.GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. HS díi líp viÕt c¸c viÕt c¸c tiÕng cã ©m. . tr×nh bµy ®óng bµi Anh bé ®éi Cô Hå gèc BØ.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ChÝnh t¶ Nghe . II. Nghe .

tranh.HS dïng bót ch×. tªn ViÖt. Phan L¨ng.NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh. .Gäi HS nhËn xÐt.HS lµm bµi vµo vë. riªng: Cô Hå. c¶ líp l¾ng nghe vµ Cô Hå gèc BØ.§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi.Giáo án Tiếng Việt 5 a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n Năm học 2007. C¶ líp theo dâi. c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. em. . bµi trªn b¶ng. .Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. .Nh¾c HS cÇn viÕt hoa c¸c tªn .HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ ng÷: chiÕn khi viÕt chÝnh t¶. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . ch÷a l¹i bµi cña .Gäi mét HS ®äc bµi Anh bé ®éi . .HS nhËn xÐt. theo dâi trong SGK. BØ. x©m lîc.2008 . l¾ng nghe.HS nghe GV ®äc vµ viÕt theo.. b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶.§o¹n v¨n nãi vÒ mét ngêi lÝnh Ph¸p ®· tham gia chiÕn ®Êu trong hµng ngò bé ®éi Cô Hå.HS ghi nhí theo yªu cÇu cña GV.C¶ líp theo dâi. lµm . . ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi. tù ®èi HS vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. 3. nhËn xÐt. . ch÷a l¹i bµi trªn b¹n trªn b¶ng (nÕu sai) vµ chèt l¹i b¶ng cho b¹n (nÕu sai). ViÖt Nam.. Mét HS lªn b¶ng lµm bµi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . Ph¸p. khuÊt phôc. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . . dô dç. ch÷a bµi.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. m×nh. mêi mét HS .GV chÊm nhanh tõ 5 . . 103 .7 bµi cña . c) ViÕt chÝnh t¶ .§äc cho HS viÕt chÝnh t¶..Mét HS ®äc.Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã dÔ lÉn .§o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? .

dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai ghi nguyªn ©m ®«i.Nªu quy t¾c ghi dÊu . 4. dÆn dß . dÊu thanh trong DÆn HS ghi nhí quy t¾c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i 104 .HS l¾ng nghe vµ hiÖn theo yªu cÇu cña GV.So s¸nh hai tiÕng nghÜa vµ chiÕn vÒ cÊu t¹o: + Gièng nhau: hai tiÕng ®Òu cã ©m chÝnh gåm hai ch÷ c¸i (GV nãi: ®ã lµ c¸c nguyªn ©m ®«i). + Trong tiÕng nghÜa (kh«ng cã ©m cuèi). t¸c dông cña tõ tr¸i nghÜa. dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu ghi nguyªn ©m ®«i.Giáo án Tiếng Việt 5 lêi gi¶i ®óng. LuyÖn tõ vµ c©u Tõ tr¸i nghÜa I.GV ®¸nh ia. tiÕng nghÜa ë vÝ dô trªn. nhËn xÐt giê häc. + Kh¸c nhau: tiÕng chiÕn cã ©m cuèi. tiÕng nghÜa kh«ng cã ©m cuèi. Bµi tËp 3 . .2008 VÇn ©m cuèi n . Cñng cè.NhiÒu HS tr¶ lêi: thanh ë tiÕng chiÕn vµ + DÊu thanh ®Æt ë ©m chÝnh. 2. Môc tiªu 1. BiÕt t×m tõ tr¸i nghÜa trong c©u vµ ®Æt c©u ph©n biÖt nh÷ng tõ tr¸i nghÜa. HiÓu thÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa. + Trong tiÕng chiÕn (cã ©m cuèi). TiÕng nghÜa chiÕn ©m ®Öm ©m chÝnh ia iª Năm học 2007. iª.

sö dông tõ tr¸i nghÜa nh thÕ nµo? Giê häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò nµy.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong . Ho¹t ®éng häc . bµi vµ häc bµi cña HS. KiÓm tra bµi cò . §å dïng d¹y .Mét HS ®äc bµi. 2. hiÖn tîng c¸c tõ ®ång nghÜa víi nhau mµ cßn cã hiÖn tîng c¸c tõ tr¸i nghÜa víi nhau. 105 .Trong tõ tiÕng ViÖt kh«ng chØ cã .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo tËp 3 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) yªu cÇu cña GV. cho ®iÓm viÖc lµm . .GV yªu cÇu HS tra trong tõ ®iÓn . . PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1. trao ®æi.Tõ diÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) . Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi . C¶ líp theo dâi phÇn NhËn xÐt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. III. VËy nh thÕ nµo th× ®îc coi lµ tõ tr¸i nghÜa. .häc Năm học 2007.HS l¾ng nghe. ®äc thÇm trong SGK. th¶o luËn yªu cÇu cña bµi theo nhãm ®«i theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. mµ c¸c em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë. .2008 .So s¸nh nghÜa cña tõ chÝnh g×? nghÜa víi tõ phi nghÜa.GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi . -GV nhËn xÐt.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . B.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 II.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp.HS dùa vµo ®o¹n v¨n vµ nghÜa nghÜa cña c¸c tõ råi thùc hiÖn theo trong tõ ®iÓn. C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y A.

. Cuéc chiÕn ®Êu chÝnh nghÜa lµ chiÕn ®Êu v× lÏ ph¶i. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Sau khi HS .N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh. chèt l¹i .§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn. l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai). Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. . 3. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. . chèng l¹i ¸p bøc. Lêi gi¶i: .Tõ tr¸i nghÜa trong c©u tôc ng÷ lµ sèng .HS l¾ng nghe.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Mét HS ®äc bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 (nÕu kh«ng cã ®ñ tõ ®iÓn cho c¸c nhãm.GV chèt l¹i: Phi nghÜa lµ tr¸i víi .NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n vµ ch÷a lêi gi¶i ®óng. chèng l¹i nh÷ng hµnh ®éng xÊu. Cuéc chiÕn tranh phi nghÜa lµ cuéc chiÕn tranh cã môc ®Ých xÊu xa.2008 . cña m×nh. 3 . . . ChÝnh nghÜa lµ ®óng víi ®¹o lÝ.VËy tõ tr¸i nghÜa lµ g×? Bµi tËp 2.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . GV ®a ra nghÜa cña tõ ®iÓn ®· ®îc GV ghi trong b¶ng phô treo lªn b¶ng cho HS tham kh¶o). Năm học 2007. vinh ( ®îc kÝnh träng ®¸nh gi¸ cao) .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. .Gäi mét HS ®äc toµn Bµi tËp 2. . kh«ng ®îc nh÷ng ngêi cã l¬ng tri ñng hé. .Tõ tr¸i nghÜa lµ tõ cã nghÜa tr¸i ngîc nhau.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. kÕt qu¶ th¶o luËn. 106 . Hai tõ nµy cã nghÜa tr¸i ngîc nhau nªn gäi lµ tõ tr¸i nghÜa. ®¹o lÝ.chÕt . bÊt c«ng..HS lµm viÖc c¸ nh©n.nhôc ( xÊu hæ v× bÞ khinh bØ).

107 . ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. thï ®Þnh. GV theo dâi gäi . . sau khi lµm bµi xong trao lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. Bµi tËp 2: a) HÑp nhµ réng bông. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 ..Ho¹t ®éng c¸ nh©n.Mét HS ®äc toµn bµi. m©u thuÉn. PhÇn Ghi nhí .Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí . . hñy ho¹i. HS díi líp viÕt vµo vë. tiÕng th¬m lu l¹i ®êi sau cßn h¬n sèng mµ ph¶i xÊu hæ.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.thï ghÐt. c) §oµn kÕt . .2008 . r¸ch . l¹i lêi gi¶i ®óng. b) Th¬ng yªu . . C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.. ph¸ ph¸ch. c) Trªn kÝnh díi nhêng.Gäi HS tr×nh bµy.. xung ®ét. giËn d÷.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ .ph¸ ho¹i.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi vµ lÊy vÝ dô minh häa. c¨m ghÐt. ph¸ háng. Bµi tËp 4 . . hai HS lªn GV lu ý HS còng cã thÓ ®Æt b¶ng lµm bµi. thï hËn. ®Ò cao.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK.chiÕn tranh.Mét HS ®äc toµn bµi..Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí.trong.hay. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.C¸ch dïng tõ tr¸i nghÜa t¹o ra hai vÕ t¬ng ph¶n nhau lµm næi bËt quan niÖm sèng rÊt cao ®Ñp cña ngêi ViÖt Nam: thµ chÕt mµ ®îc kÝnh träng..Yªu cÇu HS tù lµm bµi.. ghÐt bá. dë . nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. . Bµi tËp 2. bÌ ph¸i. sau khi nh©n.chia rÏ. . cïng GV chèt ®óng. Bµi tËp 3: a) Hßa b×nh .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.s¸ng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.. d) Gi÷ g×n . . b) XÊu ngêi ®Ñp nÕt. ®en . 3. riªng rÏ. nhôc nh· v× bÞ ngêi ®êi khinh bØ.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. tµn ph¸.lµnh.. 3: quy tr×nh t¬ng tù §¸p ¸n: Bµi tËp 1: §ôc .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. 4.

ch÷a bµi. kÓ l¹i ®îc c©u chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë Mü lai.C¸c h×nh ¶nh minh häa phim trong SGK (phãng to). .HS l¾ng nghe. II. . cö chØ mét c¸ch tù nhiªn.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña v¨n cña m×nh.2008 .häc . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa trªn. . Cñng cè.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí.B¨ng phim TiÕng vÜ cÇm ë MÜ Lai (nÕu cã) ®îc tæ chøc cho c¸c em xem tríc tiÕt kÓ chuyÖn nµy. §å dïng d¹y .NhËn xÐt. KÓ chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë mü lai I. HS t×m ®îc lêi thuyÕt minh cho mçi h×nh ¶nh. ghÐt chiÕn tranh. ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). dÆn dß . . GV chó ý söa lçi m×nh.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí vµ lµm l¹i bµi tËp vµo vë.HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi ngîi hµnh ®éng dòng c¶m cña nh÷ng ngêi lÝnh MÜ cã l¬ng tri ®· ng¨n chÆn vµ tè c¸o téi ¸c man rî cña qu©n ®éi MÜ trong cuéc chiÕn tranh x©m lîc.Gäi HS nhËn xÐt. nÐt mÆt. .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u . hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. . Năm học 2007. .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 108 . ch÷a bµi cho b¹n .Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ dùa vµo b¨ng phim. Môc tiªu .GV nhËn xÐt giê häc.Giáo án Tiếng Việt 5 mét c©u chøa c¶ cÆp tõ tr¸i nghÜa nh: Chóng em yªu hßa b×nh. kÕt hîp víi ®iÖu bé.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . trªn b¶ng. . 5.

H«m nay. ®¹o diÔn TrÇn V¨n Thñy ®· lµm bé phim TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai ®Ó nãi vÒ sù kiÖn nµy. Giíi thiÖu bµi .c¬ trëng ngêi l¸i chÝnh trªn m¸y bay T«m-x¬n . B. tªn riªng kÌm theo chøc vô.cùu chiÕn binh MÜ An-®rª-èt-ta . 16/3/1968 Mai-c¬n .chØ huy ®éi bay C«n-b¬n . c«ng viÖc cña nh÷ng nh©n vËt trong chuyÖn. Bé phim ®· ®îc ®«ng ®¶o c«ng chóng ®ãn xem vµ ®¹t gi¶i phim ng¾n hay nhÊt t¹i liªn hoan phim ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng. diÔn ra mét cuéc th¶m s¸t tµn khèc cña qu©n ®éi MÜ trªn m¶nh ®Êt Mü Lai. Ba m¬i n¨m sau.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng. . cho ®iÓm. Trong khi kÓ kÕt hîp g¾n c¸c b¨ng giÊy ghi ngµy.Giáo án Tiếng Việt 5 A.GV kÓ lÇn 1. 2. chóng ta cïng tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn nµy.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.HS l¾ng nghe. Nhê nh÷ng ngêi lÝnh MÜ cã l¬ng tri vµ dòng c¶m mµ vô th¶m s¸t tµn khèc trªn ®· ®îc ®a ra c«ng luËn khiÕn c¶ thÕ giíi bµng hoµng v× sù man rî cña qu©n ®éi MÜ. . th¸ng x¶y ra sù kiÖn.Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1968 ®· . nhËn xÐt. .Yªu cÇu HS kÓ mét viÖc lµm tèt .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn . KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.x¹ thñ sóng m¸y R«-nan . ®Êt yªu cÇu cña GV.2008 . Bµi míi 1. c¶ líp theo dâi vµ níc cña mét ngêi mµ em biÕt.mét ngêi lÝnh bÒn bØ su tÇm tµi liÖu 109 .GV nhËn xÐt.

anh lÝnh da ®en Năm học 2007. * §o¹n 2: Giäng kÓ nhanh h¬n. tiÕp cøu mêi ngêi d©n v« téi. GV gi¶i thÝch thªm An®rª-èt-ta v¾ng mÆt trong cuéc gÆp gì nµy. KÓ xong giíi thiÖu ¶nh 2 (lÝnh MÜ ch©m löa ®èt nhµ): §©y lµ mét tÊm ¶nh t liÖu (c¶nh thùc) do mét nhµ b¸o MÜ lµ R«-nan chôp trong vô th¶m s¸t Mü Lai. GV giíi thiÖu ¶nh t liÖu 4 (hai lÝnh MÜ ®ang d×u anh lÝnh da ®en H¬-bít. T«m-x¬n vµ C«n-b¬n xóc ®éng gÆp l¹i nh÷ng ngêi d©n ®îc hä cøu sèng. ¤ng trë l¹i ViÖt Nam víi mong íc ®¸ch mét b¶n ®µn cÇu nguyÖn cho linh hån cña nh÷ng ngêi ®· khuÊt ë MÜ Lai. nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ téi ¸c cña lÝnh MÜ. mét cùu chiÕn binh MÜ t¹i ViÖt Nam. * §o¹n 4: Giäng ®anh thÐp.. §ã lµ Mai-c¬n. * §o¹n 3: Giäng håi hép. 7: Trë l¹i ViÖt Nam sau 30 n¨m x¶y ra vô th¶m s¸t. giíi thiÖu ¶nh 6.GV kÓ lÇn 2: Tríc khi kÓ viÕt lªn b¶ng tªn c¸c nh©n vËt lªn b¶ng ®Ó HS dÔ theo dâi. Sau khi kÓ xong. Néi dung nh sau: TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai 1. «ng muèn quay trë l¹i m¶nh ®Êt ®· tõng chÞu nhiÒu ®au th¬ng nµy víi mong íc ch¬i mét b¶n ®µn cÇu nguyÖn cho linh hån cña nh÷ng ngêi ®· khuÊt ë Mü Lai. 110 .. Sau khi kÓ xong GV giíi thiÖu ¶nh 1: §©y lµ cùu chiÕn binh MÜ Mai-c¬n. . lÝnh MÜ dÝ sóng vµo mang tai mét ngêi phô n÷ ®øng tuæi. VÝ dô: ¶nh x¸c nhiÒu ngêi d©n (cã c¶ phô n÷ vµ trÎ em) n»m trong vòng m¸u. tØnh Qu¶ng Ng·i.Giáo án Tiếng Việt 5 H¬-bíc . xuÊt hiÖn mét ngêi MÜ mang theo mét c©y ®µn vÜ cÇm. Sau ®ã giíi thiÖu ¶nh 3: §©y lµ tÊm ¶nh t liÖu chôp mét chiÕc trùc th¨ng cña MÜ ®Ëu trªn c¸nh ®ång MÜ Lai.2008 * §o¹n 1: Giäng chËm r·i. Sau 30 n¨m. Anh ®· chÕt trËn sau vô Mü Lai 3 tuÇn. Sau khi kÓ xong. Bªn s«ng Trµ Khóc. Cßn nhiÒu nh÷ng tÊm ¶nh kh¸c n÷a lµ b»ng chøng vÒ téi ¸c cña lÝnh MÜ trong vô th¶m s¸t. trÇm l¾ng. c¨m hên. Khi kÓ kÕt hîp víi dïng h×nh ¶nh minh häa trong phim. H¬-bít ®· tù b¾n vµo ch©n ®Ó khái tham gia téi ¸c) vµ ¶nh 5 (mét tê t¹p chÝ MÜ ®¨ng tin phiªn tßa xö vô Mü Lai ë níc MÜ). * §o¹n 5: KÓ giäng xóc ®éng.

ThÊy mét tèp lÝnh MÜ kh¸c ®ang rît ®uæi m¬i ngêi d©n. Vµo s¸ng ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1968. Cã gia ®×nh 11 ngêi bÞ lÝnh MÜ Ëp tíi. trÎ em vµ phô n÷.2008 2.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Theo kÞch b¶n phim TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai 3. ®ang bay trªn c¸nh ®ång Mü Lai. ra lÖnh cho x¹ thñ sóng m¸y chÜa sóng vµo chóng. cã c¶ ngêi ®ang mang thai. h¾n b¾n chÕt em. nhng thay v× cøu em bÐ. trao 111 . Ba phi c«ng Êy lµ T«mx¬n. C«n-b¬n vµ An-®rª-èt-ta. ba ngêi lÝnh kinh hoµng thÊy qu©n ®éi cña hä ®ang dån phô n÷ vµ trÎ em vµo mét con m¬ng c¹n råi x¶ sóng b¾n. vµ An-®rª-èt-ta. 4. tØnh Qu¶ng Ng·i. chë ngh÷ng ngêi d©n vÒ n¬i an toµn. 5. Khi bay däc con m¬ng. Trong cuéc th¶m s¸t tµn khèc Êy. giÕt h¹i gia sóc. s½n sµng nh¶ ®¹n nÕu chóng tiÕn l¹i gÇn. 18 bøc ¶nh mµu vÒ vô th¶m s¸t do R«-nan chôp vµ c«ng bè lµ b»ng chøng quan träng. anh ra lÖnh cho hai trùc th¨ng ®ç xuèng. anh b¾n ph¸o hiÖu cÊp cøu. chØ trong vßng 4 tiÕng ®ång hå. chØ cã mêi ngêi may m¾n sèng sãt nhê ®îc ba phi c«ng MÜ cã l¬ng t©m tiÕp cøu. íc väng hßa b×nh vµ cÇu nguyÖn cho linh hån nh÷ng ngêi ®· khuÊt. phÇn lín lµ cô giµ. Trong cuéc th¶m s¸t tµn b¹o cña qu©n ®éi Hoa K×. T«mx¬n bÌn h¹ trùc th¨ng ngay tríc mÆt tèp lÝnh. Mét ®¹i óy MÜ ch¹y ngay tíi. Mü Lai lµ mét vïng quª thuéc huyÖn S¬n TÞnh. cßn cã anh lÝnh da ®en H¬-bít tù b¾n vµo ch©n m×nh ®Ó khái tham gia téi ¸c. S¸ng h«m ®ã. Mai-c¬n ®· thùc hiÖn ®îc ý nguyÖn cña m×nh. cã R«-nan bÒn bØ su tÇm tµi liÖu. C«n-b¬n. kiªn quyÕt ®a vô giÕt chãc man rî ra ¸nh s¸ng. qu©n ®éi MÜ ®· hñy diÖt hoµn toµn m¶nh ®Êt nµy: thiªu ch¸y nhµ cöa. b¾n chÕt 504 ngêi. TiÕng ®µn nãi lªn lêi gi· tõ qu¸ khø. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn. ruéng vên. Cã nh÷ng em bÐ bÞ b¾n khi ®ang bó trªn x¸c mÑ. T«m-x¬n ph¸t hiÖn thÊy mét bÐ g¸i bÞ th¬ng n»m gi÷a c¸nh ®ång. buéc tßa ¸n cña níc MÜ ph¶i ®em vô Mü Lai ra xÐt xö. ®éi bay cßn cøu thªm ®îc mét cËu bÐ vÉn cßn sèng tõ trong ®èng x¸c chÕt. 40 bøc ¶nh ®en tr¾ng. TiÕng ®µn cña anh ®· vang lªn ë Mü Lai. x¶ sóng giÕt ®ång lo¹t trong Ýt phót. TiÕp ®ã. cïng víi T«mx¬n. 3.

vai mét trong nh÷ng ngêi d©n sèng sãt hoÆc nh©n vËt T«m-x¬n. Tïy tr×nh ®é HS.§¹i diÖn c¸c nhãm thi kÓ tõng ®o¹n truyÖn.Thi kÓ chuyÖn tríc líp. xng t«i tõ ®Çu ®Õn cuèi chuyÖn. khi kÓ nhËp vai ph¶i giíi thiÖu nhËp vai nµo ngay tõ ®Çu c©u chuyÖn.GV nh¾c HS: .Giáo án Tiếng Việt 5 ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn Năm học 2007. tëng tîng vµ kÓ thËt tù nhiªn nh chÝnh m×nh lµ nh©n vËt Êy. .Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo nhãm.HS kÓ chuyÖn theo nhãm. . kh«ng cÇn lÆp l¹i nguyªn v¨n tõng lêi cña thÇy (c«). + HS dùa vµo lêi thuyÕt minh vµ h×nh ¶nh trong SGK kÓ cho c¶ nhãm nghe. GV cã thÓ yªu . + Yªu cÇu HS thi kÓ l¹i tõng ®o¹n. C¸c em tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn. Mçi em kÓ mét ®o¹n. sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. cÇn trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung.2008 . . thùc hiÖn theo yÕu cÇu HS kÓ chuyÖn b»ng c¸ch nhËp cÇu cña GV. 2. + HS kÓ tõng ®o¹n. + KÓ xong. C¶ líp tËp 1.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu cña Bµi . . toµn bé c©u chuyÖn tríc líp.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo + ChØ cÇn kÓ ®óng cèt truyÖn. Chó ý. ý nghÜa c©u chuyÖn. NÕu ®a ®îc ý nghÜ. lêi cña GV. c¶m xóc riªng cña nh©n vËt vµo c©u 112 .Mét HS ®äc to Bµi tËp 1. 2. chuyÖn. . kÓ toµn bé néi tiÕn tíi kÓ l¹i toµn bé néi dung c©u dung c©u chuyÖn. theo dâi. Mçi nhãm n¨m HS. sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn.HS l¾ng nghe. + GV chia líp thµnh c¸c nhãm. Mçi HS kÓ tõ mét ®o¹n.

+ Ngay sau khi mçi HS kÓ xong mét ®o¹n cña c©u chuyÖn hay toµn bé c©u chuyÖn. . .HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña sau ®ã b×nh chän ra nhãm hoÆc GV.GV nhËn xÐt tiÕt häc. 113 . GV yªu cÇu HS tù nªu cÇu hái (c¸c b¹n díi líp cã thÓ hái ngêi kÓ chuyÖn hoÆc ngêi kÓ chuyÖn hái c¸c b¹n díi líp) ®Ó trao ®æi víi nhau vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn.2008 + Sau khi mçi HS kÓ xong. hÊp dÉn nhÊt vµ b¹n ®Æt nhiÒu c©u hái thó vÞ nhÊt.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ. Năm học 2007. 4. ®äc tríc ®Ò bµi vµ c¸c gîi ý cña tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau ®Ó t×m ®îc mét c©u chuyÖn (ngoµi nhµ trêng) ca ngîi hßa b×nh. c¸c em ®Òu ph¶i tr¶ lêi mét ®Õn hai c©u hái vÒ néi dung. chèng chiÕn tranh. b¹n kÓ chuyÖn hay.. theo yªu cÇu cña GV..DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe.HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt.. ý nghÜa c©u chuyÖn do c¸c b¹n díi líp ®a ra hoÆc b¹n võa kÓ chuyÖn hái c¸c b¹n díi líp.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn cµng tèt. . VD: + C©u chuyÖn gióp b¹n hiÓu ®îc ®iÒu g×? + C©u chuyÖn lµm b¹n cã suy nghÜ g× vÒ chiÕn tranh? + ý nghÜa cña c©u chuyÖn lµ g×? + . dÆn dß . biÓu d¬ng . Cñng cè..

§äc hiÓu . ý nghÜa cña bµi th¬: Lêi kªu gäi thÕ giíi ®oµn kÕt chèng chiÕn tranh. §äc tr«i ch¶y toµn bµi th¬. Môc tiªu 1.2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp ®äc TuÇn 4 Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt I. §äc thµnh tiÕng . .B¶ng phô viÕt s½n nh÷ng c©u th¬ cÇn luyÖn ®äc cho HS. Häc sinh yªu quý ®Êt níc m×nh II.häc Ho¹t ®éng d¹y A. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Tranh. .häc . .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng ®äc hån nhiªn. ¶nh vÒ tr¸i ®Êt trong vò trô.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). Häc thuéc lßng bµi th¬. vui t¬i nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶. b¨ng c¸t-xÐt bµi h¸t Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt (nÕu cã).Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. §å dïng d¹y . 4. III.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .HiÓu ®îc néi dung. D¹y bµi míi (30 phót) 114 Ho¹t ®éng häc . B. ng¾t nghØ h¬i theo nhÞp th¬. KiÓm tra bµi cò (5 phót) .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. 2.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. 3. Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc trªn Tr¸i ®Êt.

GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. 2.2008 . ©m cho HS. ng¾t .HS l¾ng nghe.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ./ dï da kh¸c mµu .. C¶ líp theo dâi Tríc khi HS ®äc bµi GV lu ý HS ®äc ®äc thÇm trong SGK. VÝ dô: c©u cßn ®äc sai.GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . .§©y lµ tranh minh häa cho bµi tËp . yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái: Bøc tranh vÏ c¶nh g×? Năm học 2007.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp . ®óng: bom H (bom h¸t).Giáo án Tiếng Việt 5 1.. §Ó biÕt nhµ th¬ §Þnh H¶i muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng (10 phót) . HS ®äc mét khæ th¬.GV ®a ra tranh minh häa cña bµi tËp ®äc. tr¾ng. Tr¸i ®Êt nµy / lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh / bay gi÷a trêi xanh Tr¸i ®Êt trÎ / cña b¹n trÎ n¨m ch©u Vµng.HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái: Tranh vÏ c¶nh ba b¹n HS víi c¸c mµu da kh¸c nhau ®ang n¾m tay nhau nh¶y móa vui vÎ trong bÇu trêi hßa b×nh.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . Mçi bµi.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .Mét HS ®äc bµi . . Giíi thiÖu bµi (2 phót) . bom A (bom a). mçi 115 . . ®äc Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt. ®en.HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng hoÆc c¸c giäng cho tõng HS (nÕu cã).Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. . mçi HS ®äc mét khæ th¬.

mçi HS ®äc mét khæ th¬. hån nhiªn. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. b) T×m hiÓu bµi (10 phót) * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm .Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. . . diÖn cho tõng ®éi.HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng ch¬i vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. Ch¼ng h¹n: .Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n . Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn.2008 HS ®äc mét khæ th¬.HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh . nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. Năm học 2007.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. chó gi¶i trong SGK. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. . vµ bÇu nhãm trëng.GV chia líp thµnh 4 nhãm.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 ®iÓm tõng c©u tr¶ lêi cña HS ®¹i ®iÓm. .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. giäng vui t¬i.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . * Tæ chøc tr¶ lêi c©u hái tríc líp .HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. hái t×m hiÓu néi dung cña bµi. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. C¶ líp theo dâi trong SGK. th kÝ. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Giáo án Tiếng Việt 5 2.GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi . . NÕu ngêi ®ã kh«ng 116 . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.

+ C¸c b¹n kh¼ng ®Þnh tr¸i ®Êt nµy lµ cña mäi ngêi.C¸c b¹n nhá nh¾c nhau: c¸c b¹n nhá nh¾c nhau nh÷ng + Bom nguyªn tö.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. lµ hoa trªn thÕ giíi dï kh¸c mµu da nhng ®Òu b×nh ®¼ng. .Mçi loµi hoa cã vÎ ®Ñp riªng. còng th¬m! / Mµu hoa nµo còng quý. loµi hoa nµo còng quý. . cã tiÕng chim bå c©u nghe th¬ng mÕn vµ nh÷ng c¸nh chim h¶i ©u vên trªn sãng biÓn.C©u hái 7: Bµi th¬ nµy muèn nãi . lµ hoa cña ®Êt. C¸c b¹n rÊt vui vµ h¹nh phóc khi ®îc sèng trong Tr¸i ®Êt t¬i ®Ñp c¸c b¹n nh muèn bay lªn cïng tr¸i ®Êt.C©u hái 4: TrÎ em trªn thÕ giíi ®. 117 .Yªu quý vµ tù hµo vÒ Tr¸i ®Êt c¸c t×nh c¶m nh thÕ nµo víi Tr¸i ®Êt ? b¹n kh¼ng ®Þnh Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh. còng th¬m!) nãi lªn ®iÒu g×? . .C©u hái 2: C¸c b¹n nhá cã th¸i ®é .C©u hái 5: Em hiÓu hai c©u th¬ cuèi khæ 2 (Mµu hoa nµo còng quý.C©u hái 3: ý cña khæ th¬ thø .NiÒm vui cña c¸c b¹n nhá ®îc nhÊt lµ g×? sèng trong mét Tr¸i ®Êt t¬i ®Ñp.C©u hái 1: Tr¸i ®Êt cã g× ®Ñp? .HS ph¸t biÓu tù do: víi em ®iÒu g×? + Tr¸i ®Êt nµy lµ cña tÊt c¶ trÎ em.Tr¸i ®Êt cã nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp lµ: Tr¸i ®Êt nh qu¶ bãng xanh bay gi÷a bÇu trêi xanh. . ®¸ng quý nh nhau. còng th¬m. + H·y chèng chiÕn tranh ®Ó gi÷ cho tr¸i ®Êt b×nh yªn t¬i ®Ñp m·i. h¹t nh©n lµ tai ®iÒu g×? häa cho mäi ngêi vµ cho tr¸i ®Êt.C©u hái 6: Trong khæ th¬ thø 3 .2008 nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm.TrÎ em trªn thÕ giíi dï kh¸c nhau îc so s¸nh víi g×? vÒ mµu da nhng ®Òu ®îc coi lµ nô.. ®¸ng yªu. . . TrÎ em lµ nô. .

cho Tr¸i ®Êt quay Cïng bay nµo. bµi th¬ theo cÆp.Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m .GV ®äc mÉu ®o¹n th¬ sau ®Ó h.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi. ®en. + Ph¶i chèng chiÕn tranh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.Mét ®Õn hai HS ®äc toµn bµi. .. . ./ dï da kh¸c mµu Ta lµ nô. tr¾ng.Ba ®Õn bèn HS thi ®äc tríc líp.2008 + Dï kh¸c nhau vÒ mµu da nhng mäi trÎ em trªn thÕ giíi ®Òu b×nh ®¼ng vµ ®Òu lµ cña quý trªn tr¸i ®Êt. yªu cÇu cña GV. Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. .Tæ chøc cho HS ®äc thuéc lßng. . 118 . .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m (8 phót) .HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo íng dÉn HS luyÖn ®äc. gi÷ cho tr¸i ®Êt b×nh yªn vµ trÎ m·i.HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i. Tr¸i ®Êt nµy / lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh / bay gi÷a trêi xanh Bå c©u ¬i / tiÕng chim gï th¬ng mÕn H¶i ©u ¬i / c¸ch chim vên sãng biÓn Cïng bay nµo. lµ hoa cña ®Êt Giã ®Ém h¬ng th¬m.HS ®äc nhÈm tù thuéc lßng bµi th¬.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi.Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi. cho Tr¸i ®Êt quay Tr¸i ®Êt trÎ / cña b¹n trÎ n¨m ch©u Vµng. nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh trªn). n¾ng t« th¾m s¾c Mµu hoa nµo / còng quý còng th¬m! Mµu hoa nµo / còng quý còng th¬m! ..Tæ chøc cho HS thi ®äc tríc líp.. . .

* Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: 119 .GV bËt b¨ng c¸t . ghi nhí vÒ nhµ thùc nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV. cã) cho HS nghe vµ h¸t theo. Cñng cè.xÐt bµi h¸t (nÕu . dÆn dß (5 phót) . ®äc vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . dÆn HS vÒ .Kªu gäi ®oµn kÕt chèng chiÕn tranh.GV nhËn xÐt giê häc. cho ®iÓm. nhËn xÐt .2008 .Gäi HS ®äc thuéc lßng. c¶ bµi th¬ 3.HS ®äc thuéc lßng tõng khæ th¬.HS l¾ng nghe. b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc trªn Tr¸i ®Êt.§¹i ý bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? .HS nghe vµ vç tay h¸t theo b¨ng. .

Yªu cÇu hai HS ®äc quan s¸t c¶nh . C¸c ho¹t ®éng d¹y . Sau ®ã.häc Ho¹t ®éng d¹y A. BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. Giíi thiÖu bµi . §å dïng d¹y .Nh÷ng ghi chÐp mµ HS ®· cã khi quan s¸t c¶nh trêng häc. . Bµi míi 1. II.C¸c em ®· biÕt c¸ch lËp dµn ý vµ . 2. HS biÕt lËp dµn ý chi tiÕt cho bµi v¨n t¶ ng«i trêng.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . trêng häc mµ c¸c em ®· chuÈn bÞ tríc.VËy t¶ c¶nh mét ng«i trêng nh thÕ nµo? Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ chuyÓn kÕt qu¶ mµ c¸c em quan s¸t ®îc thµnh mét dµn ý chi tiÕt.5 tê giÊy khæ to cho HS lµm bµi.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. viÕt ®o¹n v¨n t¶ mét hiÖn tîng thiªn nhiªn.Bót d¹ vµ 4. Tõ kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh trêng häc cña m×nh. Môc tiªu Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 TËp lµm v¨n I.HS l¾ng nghe.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. III.GV nhËn xÐt viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS ë nhµ vµ cã thÓ cho ®iÓm ®éng viªn HS. 120 Ho¹t ®éng häc . . KiÓm tra bµi cò . B.häc . .2008 luyÖn tËp t¶ c¶nh 1. c¸c em dùa vµo mét phÇn cña dµn ý võa lËp viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. Díi líp më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra.

HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë GV ph¸t bót d¹. ë vïng ®åi cao léng giã hay ë vïng n«ng th«n tho¸ng ®·ng bªn c¸nh ®ång nghe thoang tho¶ng c¶ mïi lóa chÝn.. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh .. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. bæ sung.Tõ nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ g×? ng«i trêng cña em lËp thµnh dµn ý miªu t¶ ng«i trêng. . Sau ®©y lµ vÝ dô gîi ý vÒ mét dµn ý t¶ ng«i trêng: + Më bµi: Giíi thiÖu ng«i trêng cña em ë ®©u? T¶ c¶nh trêng vµo thêi ®iÓm nµo? .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé .Giáo án Tiếng Việt 5 2. giÊy khæ to... Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. mét vµi HS lµm bµi lªn giÊy khæ mét vµi HS lµm bµi. Th©n bµi: + T¶ toµn c¶nh ng«i trêng.Trêng lín ®îc x©y dùng kiªn cè.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. C¶ líp theo dâi ®äc néi dung bµi tËp. hay chØ cã phßng häc vµ v¨n phßng? 121 . híng dÉn HS nhËn xÐt.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. .Trêng em n»m ë gi÷a trung t©m thµnh phè ®«ng ®óc. th viÖn.Yªu cÇu HS dùa vµo lu ý lµm bµi. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007. nhiÒu tÇng.. . ë ngo¹i « yªn tÜnh. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp.Mét HS ®äc bµi. cho nh¸p. thÇm trong SGK.hay trêng nhá: Ýt phßng lµ nhµ cÊp bèn.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . to.Tªn trêng cña em – VÞ trÝ ë trung t©m thµnh phè hay vïng quª? . xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o.2008 . . . Trêng réng hay hÑp? KiÓu x©y dùng cã g× næi bËt? . phßng b¸n tró. nhiÒu phßng . Trêng ®îc chia thµnh nhiÒu khu vùc: n¬i lµm viÖc phßng häc. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh.

c¸c c¸ nh©n xuÊt s¾c.Khu vùc s©n trêng réng hay hÑp? C©y cèi trång trªn s©n ®· cao lín.Cét cê ë gi÷a s©n trêng: Cét cê uy nghi víi l¸ cê ®á sao vµng lu«n phÊp phíi tung bay nh tiÕng Tæ quèc lu«n kªu gäi nh¾c nhë nh÷ng mÇm non cña ®Êt níc cè g¾ng ch¨m häc. thi viÕt v¨n vµ gi¶i to¸n.. muèn chãng lµnh bÖnh ®Ó ®Õn trêng líp 122 .. Hµng ngµy c¸c b¹n trùc nhËt tíi c©y vµ hoa. ..C©y to¶ bãng m¸t ë s©n trêng lµ ngêi b¹n th©n thiÕt che n¾ng cho em vµ c¸c b¹n trong giê ra ch¬i. nhiÒu loµi c©y xanh cã l¸ ®ñ mµu.B¶ng tin cña §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh: B¶ng tin thêng xuyªn cã nh÷ng th«ng tin míi. Bµn.Cæng trêng ®îc x©y dùng nh thÕ nµo? Hµng ch÷ mang tªn trêng. b¶ng (t¶ s¬ lîc): Trêng cã hai m¬i phßng häc víi hai d·y hµnh lang dµi. cÇu thang.Th viÖn cña nhµ trêng cung cÊp cho em nhiÒu quyÓn truyÖn hay. KÕt luËn: . phßng häc. Năm học 2007. nghØ häc ë nhµ em c¶m thÊy buån. cã t¸n che bãng m¸t cho c¸c em trong giê ra ch¬i cha? Hay chØ lµ b·i c¸t n¾ng chãi chang? S©n trêng cã g× ®Æc biÖt (réng ®ñ chç cho c¸c em tËp thÓ dôc hay ch¬i ®ïa trong giê ra ch¬i). réng ®îc nèi víi nhau theo h×nh ch÷ L. g¾n bã víi ng«i trêng: Nh÷ng ngµy bÞ èm.2008 . S©n trêng lµ n¬i diÔn ra trß ch¬i ®uæi b¾t vµ ®¸ cÇu s«i ®éng mµ em thÝch nhÊt. Lu ý : Khi t¶ bao qu¸t hoÆc t¶ c¸c bé phËn cña ng«i trêng ®Òu cã thÓ gîi cho em nh÷ng t×nh c¶m.Nªu t×nh c¶m yªu mÕn.Bån hoa ®îc trång tríc c¸c cöaa líp häc víi nhiÒu loµi hoa mµu s¾c rùc rì. hµnh lang..C¸c d·y líp häc. ch¨m lµm ®Ó theo kÞp ®µ tiÕn bé cña thiÕu nhi c¸c cêng quèc trªn thÕ giíi. suy nghÜ vÒ ng«i trêng. môc sinh ho¹t t×m hiÓu c¸c ngµy lÔ lín. Do ®ã khi t¶ em cã thÓ xen c¸c ®o¹n thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 + T¶ tõng bé phËn cña ng«i trêng. ghÕ. ghi thµnh tÝch thi ®ua cña c¸c líp. ... C©y vµ hoa t¬i tèt quanh n¨m. bæ Ých vµ lÝ thó. Têng líp häc ®îc quÐt mµu v«i vµng s¸ng sña. . cña líp. Ch¼ng h¹n: Nhí l¹i ng«i trêng vµ líp häc th©n quen lÇn ®Çu tiªn khi míi vµo líp mét. . .

Bµi tËp 2 . Ng«i trêng ®· mang l¹i bao nhiªu kØ niÖm ®Ñp cho tuæi häc trß.Gäi HS ®äc bµi tËp. mét .Mét HS ®äc bµi tËp. c¶ líp theo dâi trong SGK.Giáo án Tiếng Việt 5 cïng c¸c b¹n. . . tr×nh 123 vµo giÊy khæ to. ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n. .HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh.Nãi lªn suy ghÜ vÒ ng«i trêng: Năm học 2007. nhËn xÐt. cña HS.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ vµ nhËn . C¶ líp theo dâi.Yªu cÇu HS söa l¹i dµn ý cña m×nh . . .HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt xÐt bµi lµm cña b¹n. GV lu ý: Nªn híng dÉn HS chän viÕt toµn bé phÇn Th©n bµi hoÆc mét ®o¹n cña phÇn Th©n bµi v× phÇn nµy cã thÓ gåm nhiÒu ®o¹n. HS giái sÏ viÕt ®îc nhiÒu h¬n. hoÆc ®· hi sinh cho nÒn tù do vµ ®éc lËp cña d©n téc mµ tríc ®©y ®· lµ häc sinh cña trêng thêi th¬ Êu. . .HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn sè HS ®îc giao bót d¹ vµ giÊy khæ bµi tËp. + HoÆc: Ng«i trêng ®· ®Ó l¹i trong mçi ngêi häc sinh nhiÒu dÊu Ên nªn vµo ngµy héi truyÒn thèng hµng n¨m còng vÒ th¨m l¹i trêng xa thÇy cò. Hai HS lµm bµi b»ng bót d¹ to ®Ó c¸c em lµm bµi. cã ý riªng. «n l¹i nh÷ng kØ niÖm buån vui khi cßn ngåi häc díi m¸i trêng. tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc ®o¹n v¨n hay: viÕt tù nhiªn ch©n thùc. qu¶ bµi lµm.HS l¾ng nghe. + HoÆc: Víi nh÷ng ng«i trêng x©y dùng l©u n¨m: Nay cã nhiÒu ngêi trëng thµnh gióp Ých cho ®Êt níc. cho thËt hoµn chØnh.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi lµm .Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp.2008 + Tõ ng«i trêng ®· cã biÕt bao häc sinh häc tËp vµ lín lªn.

GV nhËn xÐt giê häc. Môc tiªu 1.Giáo án Tiếng Việt 5 bµy kÕt qu¶ râ rµng.HS l¾ng nghe.DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi v¨n .Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) 124 . Năm học 2007. . Cñng cè. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ tr¸i nghÜa ®Ó lµm ®óng c¸c bµi tËp thùc hµnh t×m tõ tr¸i nghÜa. rµnh m¹ch. LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ tr¸i nghÜa I.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn t¶ c¶nh ®· häc ®Ó chuÈn bÞ cho theo yªu cÇu cña GV. II. tiÕt kiÓm tra viÕt. 3.2008 . 2.häc . §å dïng d¹y . Cñng cè kiÕn thøc vÒ tõ tr¸i nghÜa. ®Æt c©u víi mét sè cÆp tõ tr¸i nghÜa t×m ®îc. dÆn dß .

C¸c em ®· ®îc hiÓu vÒ tõ tr¸i . chèt l¹i . .HS l¾ng nghe.HS l¾ng nghe.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ tr¸i nghÜa (tiÕt häc tríc). C¸c ho¹t ®éng d¹y . ®Æt c©u víi nh÷ng cÆp tõ tr¸i nghÜa võa t×m ®îc.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Sau khi HS .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. B. . Ho¹t ®éng häc .GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ . Bµi míi 1.häc Ho¹t ®éng d¹y A. lêi gi¶i ®óng.GV nhËn xÐt. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh. HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. .Mét HS ®äc bµi. nghÜa qua tiÕt häc tríc. . §¸p ¸n: (kÌm theo nghÜa ®Ó GV tham kh¶o) 125 .NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. . Giê häc h«m nay chóng ta cïng vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ tr¸i nghÜa ®Ó t×m tõ tr¸i nghÜa.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp1. . Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp. dô minh häa. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1. III. m×nh.2008 .HS lµm viÖc c¸ nh©n. KiÓm tra bµi cò . 2. bµi vµ häc bµi cña HS.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. lÊy vÝ cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. cho ®iÓm viÖc lµm . .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . Giíi thiÖu bµi . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.

Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.NhËn xÐt kÕt qu¶ lµm bµi cña b¹n. b) TrÎ giµ cïng ®i ®¸nh giÆc. c) Thøc khuya dËy sím. c) Díi trªn ®oµn kÕt mét lßng. Sau khi HS . Bµi tËp 3: (d¹y nh quy tr×nh bµi tËp 2) §¸p ¸n: Bµi tËp 2: Bµi tËp 3: a) TrÇn Quèc To¶n tuæi nhá mµ chÝ a) ViÖc nhá nghÜa lín. b) ¸o r¸ch khÐo v¸ h¬n lµnh vông may. b) Ba ch×m b¶y næi: cuéc ®êi vÊt v¶. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. nhµ lóc nµo còng vui vÎ.2008 a) ¨n Ýt ngon nhiÒu: ¨n ngon. d) ChÕt trong cßn h¬n sèng ®ôc. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Bµi tËp 4 . kÝnh träng tuæi giµ th× m×nh còng ®îc thä nh ngêi giµ. ma chãng tèi: trêi n¾ng cã c¶m gi¸c chãng ®Õn tra.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh. lín. kÝnh giµ. .HS lµm viÖc c¸ nh©n. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. cã chÊt lîng cßn h¬n ¨n nhiÒu mµ kh«ng ngon. c) N¾ng chãng tra. HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong. 126 .Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Gäi mét HS ®äc toµn bµi... tr¶ hay ®Õn nhµ. d) Yªu trÎ. chèt l¹i . . giµ ®Ó tuæi cho: yªu quý trÎ em th× trÎ em hay ®Õn nhµ ch¬i. Bµi tËp 2 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. d) Xa-da-c« ®· chÕt nhng h×nh ¶nh cña em cßn sèng m·i trong kÝ øc.Mét HS ®äc toµn bµi. . . lêi gi¶i ®óng..Mét HS ®äc bµi. trêi ma cã c¶m gi¸c tèi ®Õn nhanh. m×nh.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . . ch÷a l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai).

Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm .N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña v¨n cña m×nh. .khæ cùc. nhá. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. khiªm tèn . b) T¶ tr¹ng th¸i: * Vui .buån. nhiÒu tõ. phÊn chÊn . Mçi nhãm lµm mét cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ý cña bµi tËp.Øu xØu.xÊu.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.. tÝnh ®iÓm .bi quan.bÐ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.nhiÖt t©m. th« lç .tËn t×nh. thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng... cao thîng ... trao ®æi.nhá.èm .. l¹c quan . kiªu c¨ng.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u . giÊy tr¸i nghÜa víi nh÷ng tõ ®· cho. No .Mét HS ®äc toµn bµi. hai HS lªn b¶ng lµm bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. §¸p ¸n: a) T¶ h×nh d¸ng: * Cao . .. khæ to. hiÒn .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp.2008 . Kháe .èm yÕu. nhãm bèn. c) T¶ phÈm chÊt: * Tèt .. ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho 127 .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.d÷. .HS c¸c nhãm tra tõ ®iÓn. mËp .Ho¹t ®éng c¸ nh©n.lïn.dòng c¶m .hÌn h¹.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶..tÕ nhÞ. cao .lïn tÞt. Thê ¬ . GV ph¸t bót d¹.dèi tr¸.lße loÑt. .Gäi mét HS ®äc toµn bµi.ph¶n béi... vui síng .. thËt thµ . ngoan . kháe m¹nh . to xï .thÊp. hÌn nh¸t .....HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.. HS díi líp viÕt vµo vë. to . hê h÷ng .h. bÐo móp . .. GV chó ý söa lçi m×nh. lµnh . Bµi tËp 5 . tõ ®iÓn (hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn) cho c¸c nhãm lµm bµi. .yÕu. Síng ..gÇy.khæ.bÐ tÝ. .gÇy tong.. To . BÐo .. cao vèng .®ãi.¸c. gi¶n dÞ . trung thµnh . .

. t¶ ng«i Ho¹t ®éng häc 128 . §å dïng d¹y .Trong c¸c tiÕt TËp lµm v¨n tríc . II. III.2008 . Cñng cè.ChuÈn bÞ s½n c¸c ®Ò v¨n.BiÕt dùa trªn kÕt qu¶ cña nh÷ng tiÕt TËp lµm v¨n t¶ c¶nh ®· häc.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn 5 vµo vë.B¶ng phô ghi s½n c¸c ®Ò TËp lµm v¨n trong SGK.HS l¾ng nghe. ®êng phè).mét c¬n ma. Năm học 2007. c¸c em ®· häc thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh: T¶ c¶nh mét buæi trong ngµy trong vên c©y (trong c«ng viªn. hay trªn c¸nh ®ång. GV ra ®Ò cho HS viÕt bµi chó ý nh÷ng ®iÓm sau: + Cã thÓ dïng 1 . n¬ng rÉy. HS viÕt ®îc mét bµi v¨n t¶ c¶nh hoµn chØnh. TËp lµm v¨n kiÓm tra viÕt I. C¸c ho¹t ®éng d¹y .2. §Ò chØ nªn yªu cÇu t¶ nh÷ng c¶nh gÇn gòi víi HS. .GV nhËn xÐt giê häc. theo yªu cÇu cña GV.häc . Giíi thiÖu bµi .HS l¾ng nghe.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. Tr¸nh ra ®Ò trïng víi ®Ò luyÖn tËp gi÷a k× I. cÇn chó ý: Nªn ra Ýt nhÊt 3 ®Ò ®Ó HS ®îc lùa chän ®Ò phï hîp. 3. . thËm chÝ c¶ 3 ®Ò gäi ý trong SGK hoÆc ra nh÷ng ®Ò kh¸c. t¶ mét hiÖn tîng thiªn nhiªn .DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4. Môc tiªu . dÆn dß . + Trong nh÷ng trêng hîp ra ®Ò kh¸c.Giáo án Tiếng Việt 5 tõng HS (nÕu cã).

lo¹i v¨n g×? + Tõng ®Ò mét yªu cÇu t¶ nh÷ng + HS nªu ®èi tîng miªu t¶ cña tõng g×? ®Ò .GV treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò . trong mét vên c©y. §iÓm kh¸c trong tiÕt häc nµy lµ c¸c em sÏ viÕt hoµn chØnh c¶ bµi v¨n (kh«ng ph¶i chØ lµ mét ®o¹n v¨n nh c¸c tiÕt häc tríc).2008 2. GV võa nghe HS tr¶ lêi. Năm học 2007. võa kÕt hîp g¹ch ch©n tõ quan träng trong c¸c ®Ò.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS tr¶ lêi: + Nh÷ng ®Ò v¨n nµy thuéc thÓ + Thuéc thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh.GV hái: . b) T¶ mét c¬n ma.HS ®äc ®Ò bµi: kiÓm tra yªu cÇu HS ®äc bµi. Híng dÉn HS lµm bµi kiÓm tra *Bíc 1: X¸c ®Þnh ®Ò . . + Bµi v¨n t¶ c¶nh bao gåm mÊy + Bµi v¨n t¶ c¶nh thêng cã ba phÇn: phÇn lµ nh÷ng phÇn nµo? * Më bµi: Giíi thiÖu bao qu¸t vÒ c¶nh sÏ t¶. c) T¶ ng«i nhµ cña em. a) T¶ c¶nh mét buæi s¸ng . * Th©n bµi: T¶ tõng bé phËn cña c¶nh hoÆc sù thay ®æi cña c¶nh 129 . .Giáo án Tiếng Việt 5 trêng cña em. H«m nay c¸c em sÏ lµm mét bµi kiÓm tra viÕt vÒ nh÷ng ®iÒu c¸c em ®· häc.

* KÕt bµi: KÕt thóc viÖc miªu t¶ hoÆc nªu lªn c¶m nghÜ cña ngêi viÕt.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn gîi ý cña tiÕt TËp lµm v¨n tuÇn theo yªu cÇu cña GV.2008 theo thêi gian. . TuÇn 5 I.HS lµm bµi. sau.Thu bµi cuèi giê. . §äc thµnh tiÕng TËp ®äc Mét chuyªn gia m¸y xóc 130 . Cñng cè. Môc tiªu 1. 3.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.DÆn HS vÒ nhµ ®äc tríc §Ò bµi. .GV nhËn xÐt giê häc.GV yªu cÇu HS lµm bµi. . * Bíc 2: Tæ chøc cho HS lµm bµi . dÆn dß . .HS l¾ng nghe.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u ®äc. §äc c¸c lêi ®èi tho¹i thÓ hiÖn ®óng giäng cña tõng nh©n vËt. hiÓu ®îc c¸c diÔn biÕn cña c©u chuyÖn.häc . t×nh h÷u nghÞ cña ngêi kÓ chuyÖn. KiÓm tra bµi cò . Bµi ca vÒ Tr¸i ®Êt vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. ng¾t nghØ h¬i theo ®óng c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. Giíi thiÖu bµi . yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi hái: Tranh vÏ c¶nh trªn mét c«ng trc©u hái: Bøc tranh vÏ c¶nh g×? êng mét ngêi níc ngoµi ®ang b¾t tay mét chó c«ng nh©n. .§©y lµ bøc tranh minh häa cho bµi .GV ®a ra tranh minh häa cña bµi tËp . . 2.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng.2008 . §äc hiÓu .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. §å dïng d¹y . nÐt mÆt rÊt vui vÎ hå hëi. . §äc tr«i ch¶y toµn bµi. Bµi tËp ®äc nãi vÒ phÇn nµo t×nh c¶m h÷u nghÞ cña mét c«ng nh©n ViÖt 131 Ho¹t ®éng häc . ®äc ®óng vµ liÒn m¹ch tªn phiªn ©m ngêi níc ngoµi (A-lÕch-x©y).Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). B. tËp ®äc Mét chuyªn gia m¸y xóc. thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc vÒ t×nh b¹n.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. III.häc Ho¹t ®éng d¹y A. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HiÓu diÔn biÕn cña c©u chuyÖn vµ ý nghÜa cña bµi: T×nh c¶m ch©n thµnh gi÷a mét c«ng nh©n ViÖt Nam víi mét chuyªn gia níc b¹n. D¹y bµi míi 1.Gäi hai HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ . qua ®ã thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. ®»m th¾m.HS l¾ng nghe.

2. . ®o¹n 4 b¾t ®Çu tõ "A-lÕch-x©y nh×n t«i. .Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.GV gäi bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. c¸c tõ ng÷ khã hoÆc dÔ lÉn do ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c 132 .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c . chó gi¶i trong SGK. GV uèn n¾n.Giáo án Tiếng Việt 5 Nam víi mét chuyªn gia ngêi níc ngoµi. c©u khã hoÆc ®o¹n v¨n cã nh÷ng c©u v¨n dµi ng¾n ®an xen. .Mét HS ®äc bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS . mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n.2008 .GV chó ý trong qu¸ tr×nh HS ®äc . . . Năm học 2007. . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.HS nhËn biÕt bèn ®o¹n trong bµi.. Ch¼ng h¹n: ¸nh n¾ng ban mai nh¹t lo·ng / r¶i trªn vïng ®Êt ®á c«ng trêng / t¹o nªn mét hßa s¾c ªm dÞu. ." ®Õn hÕt. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. . . cho HS. . c©u cã lêi ®èi tho¹i gi÷a c¸c nh©n vËt.HS ®äc l¹i c¸c tiÕng hoÆc c¸c c©u bµi.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t ©m trªn b¶ng líp .GV híng dÉn HS chia ®o¹n. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë ..GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. C¶ líp theo dâi trong SGK. Mçi HS ®äc mét ®o¹n. híng dÉn c¸ch ®äc cßn ®äc sai. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.

sau tõng c©u tr¶ lêi cña HS.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt ch¬i . mçi HS ®äc mét ®o¹n. Ch¼ng h¹n: GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho ®iÓm + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 ®iÓm.HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh vµ bÇu nhãm trëng. Th kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. . chuyÓn giäng linh ho¹t cho hîp víi ®Æc ®iÓm tõng ®o¹n: kÓ. .Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái t×m thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ th¶o . Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu. tæ chøc cho c¸c em cha hiÓu nghÜa. c¸c em cã thÓ em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.Anh Thñy gÆp A-lÕch-x©y trªn x©y ë ®©u.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng . chËm r·i thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc vÒ t×nh b¹n. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. §ã lµ mét buæi s¸ng ®Çu xu©n ®Ñp trêi. NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm. .HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. khi 133 .GV chia líp thµnh 4 nhãm. ®èi tho¹i. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. . nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. . hiÓu néi dung cña bµi. nhÑ nhµng. * Tæ chøc tr¶ lêi c©u hái tríc líp . hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.HS theo dâi giäng ®äc cña GV.Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. th kÝ. vµo lóc nµo? c«ng trêng lao ®éng..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm . t¶.C©u hái 1: Anh Thñy gÆp A-lÕch. t×nh h÷u nghÞ cña ngêi kÓ chuyÖn.2008 em cha hiÓu nghÜa.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu.

2008 anh ®ang ®iÒu khiÓn m¸y xóc lµm viÖc.C©u hái 2 : Do ®©u mµ anh Thñy .HS ph¸t biÓu tù do. d¸ng ®øng sõng ý? s÷ng. . A-lÕchx©y lµ mét chuyªn gia m¸y xóc.D¸ng vÎ cña A-lÕch-x©y: cã g× ®Æc biÖt khiÕn anh Thñy chó + Vãc ngêi cao lín. .C©u hái 3: D¸ng vÎ cña A-lÕch-x©y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .HS l¾ng nghe.Do c«ng viÖc. Råi vÞ chuyªn gia l¸i m¸y xóc ®· ®a tay ra n¾m lÊy bµn tay ®Çy dÇu mì cña anh Thñy l¾c m¹nh mét cö chØ còng hÕt søc th©n mËt. . th©n t×nh. + M¸i tãc vµng ãng öng lªn nh mét m¶ng n¾ng.. Hai tiÕng ®ång chÝ thËt Êm ¸p.Cuéc gÆp gì gi÷a hai ngêi b¹n ®ång nghiÖp diÔn ra nh thÕ nµo? ®ång nghiÖp lµm nghÒ m¸y xóc diÔn ra mét c¸ch gi¶n dÞ. V× c«ng viÖc vµ t×nh yªu nghÒ nghiÖp mµ hä gÆp gì nhau vµ t×nh b¹n gi÷a hä n¶y në. + Khu«n mÆt to chÊt ph¸c. Anh Thñy lµ thî l¸i gÆp A-lÕch-x©y? m¸y xóc trªn c«ng trêng.GV nhËn xÐt vµ ®a ra ý kiÕn cña . mØm cêi vµ hái rÊt th©n t×nh "§ång chÝ lµm nghÒ. ®Çy tin cËy vµ th¾m t×nh h÷u nghÞ. .n¨m råi?". + TÊt c¶ tõ con ngêi Êy gîi lªn ngay tõ phót ®Çu c¶m gi¸c gi¶n dÞ th©n mËt. theo suy nghÜ khiÕn em nhí nhÊt? V× sao? cña c¸c em..C©u hái 4: Cuéc gÆp gì gi÷a hai b¹n .C©u hái 6: Chi tiÕt nµo trong bµi . lµm cho hai ngêi xa l¹ trë nªn th©n quen. m×nh: Chi tiÕt cuèi bµi lµ chi tiÕt 134 . + Th©n h×nh ch¾c kháe trong bé quÇn ¸o xanh c«ng nh©n. A-lÕch-x©y nh×n anh Thñy b»ng ®«i m¾t s©u vµ xanh.

Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. . c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . .Giáo án Tiếng Việt 5 ®¸ng nhí nhÊt: "ThÕ lµ A-lÕch-x©y ®a bµn tay võa to võa ch¾c. + Tæ chøc cho HS thi ®äc ®o¹n v¨n + NhiÒu HS thi ®äc tríc líp. dÆn dß . l¾ng nghe giäng §o¹n ®èi tho¹i gi÷a hai ngêi b¹n ®ång ®äc cña GV. mét c«ng nh©n ViÖt Nam. C¶ líp tríc líp.. + GV ®äc mÉu: giäng kÓ xen víi giäng t¶ nhÑ nhµng. nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn LuyÖn ®äc). Năm học 2007. 135 . + Yªu cÇu HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n + HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i. ngêi ®ång chÝ. chËm r·i.HS tr¶ lêi: Bµi v¨n ca ngîi t×nh Mét chuyªn gia m¸y xóc.Mét ®Õn hai HS ®äc c¶ bµi. Cñng cè.vµ nãi:"Chóng m×nh lµ b¹n ®ång nghiÖp ®Êy. nghiÖp lÇn ®Çu gÆp gì.®äc víi giäng th©n ¸i...Yªu cÇu HS t×m ®¹i ý cña bµi v¨n . Mét chuyªn gia m¸y xóc rÊt gÇn gòi.. + HS theo dâi.. giµu c¶m xóc.Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. lµm quen víi nhau . + GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc. ®ång chÝ ¹!". V× qua chi tiÕt nµy ®· thÓ hiÖn rÊt râ nh©n c¸ch cña A-lÕch-x©y. ngêi b¹n cña anh Thñy.Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi.Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc ®o¹n 4 cña bµi.. 3. C¶ líp theo dâi. c¶m ch©n thµnh cña mét chuyªn gia níc b¹n víi mét c«ng nh©n ViÖt Nam. Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi vµ t×m ra giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. . hå hëi. gi¶n dÞ võa lµ ngêi thÇy.2008 . qua ®ã thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. theo cÆp.

B. cho trong tõng tiÕng. Nghe . mÝa vµo m« h×nh vÇn. I.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. KiÓm tra bµi cò .Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tiÕng tiÕn. 136 . Giíi thiÖu bµi . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. Môc tiªu 1. . HS ®íi líp lµm sau ®ã nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh bµi vµo vë nh¸p. b×a. . viÕt mét ®o¹n trong bµi Mét chuyªn gia m¸y xóc vµ lµm bµi tËp ®Ó n¾m ®îc c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i u«/ua.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.viÕt: mét chuyªn gia m¸y xóc LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa u« / ua) I. yªu cÇu cña GV. c¸c em sÏ . C¸c ho¹t ®éng d¹y .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.viÕt vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n v¨n trong bµi Mét chuyªn gia m¸y xóc. 2.GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ . N¾m ®îc c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i u«/ua.häc . §å dïng d¹y .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo biÓn.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. ChÝnh t¶ Nghe .2008 . . D¹y bµi míi 1.Trong tiÕt häc h«m nay. Híng dÉn HS nghe .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS l¾ng nghe. II. 2.

.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. ngo¹i quèc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS lÇn lît ®äc c¸c tiÕng cã m×nh. C¸c tiÕng cã chøa u«: cuèn.GV ®äc bµi chÝnh t¶ trong SGK. móa. ch÷a bµi trªn trªn b¶ng. . . . chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña .Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã. kÝnh. 137 . hèi h¶. c) ViÕt chÝnh t¶ . 3.HS dïng bót ch×. l¾ng nghe. ua cã trong bµi vµ nªu c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong mçi tiÕng võa t×m ®îc. vÇn. ®èi chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. bu«n. . chøa u«. tù vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.. C¶ líp theo dâi. dÔ lÉn . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .HS nghe GV ®äc vµ viÕt theo.HS lµm bµi vµo vë.7 bµi cña HS . . Mét HS lµm bµi trªn b¶ng.C¶ líp theo dâi. ©m chÝnh x¸c c¸c tiÕng cã ©m.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong chó ý ®äc thong th¶. ph¸t SGK. mu«n. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.C¸c tiÕng cã chøa ua: cña. ch÷a bµi. c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. . . nhËn xÐt.GV chÊm nhanh tõ 5 . thanh HS dÔ viÕt sai. ch÷a bµi cña b¹n . .§o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? . GV . .§äc vµ viÕt c¸c tõ ng÷: cöa khi viÕt chÝnh t¶. b¶ng cho b¹n (nÕu sai). gi¶n dÞ. râ rµng.HS nhËn xÐt.2008 .Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. cuéc.§äc cho HS viÕt bµi.§äc bµi cho HS so¸t lçi.Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. .Gäi HS nhËn xÐt..§o¹n v¨n miªu t¶ d¸ng vÎ gÇn gòi cña mét ngêi ngo¹i quèc qua c¸i nh×n cña mét ngêi c«ng nh©n. b) Híng dÉn viÕt tõ khã . Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .

tÝnh ®iÓm . II.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. GV . §å dïng d¹y . Môc tiªu 1.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 138 .C¸ch ®¸nh dÊu thanh: Năm học 2007. .häc . .Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 .2008 + Trong c¸c tiÕng cã ua (tiÕng kh«ng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu cña ©m chÝnh ua. viÕt ®o¹n v¨n nãi vÒ c¶nh b×nh yªn cña mét miÒn quª hoÆc thµnh phè. . + Trong c¸c tiÕng cã u« (tiÕng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë chøc c¸i thø hai cña ©m chÝnh u« . c¶ líp ®äc thÇm trong SGK.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo lµm nhanh vµ GV. C¸c ho¹t ®éng d¹y . BiÕt sö dông c¸c tõ ®· häc ®Ó ®Æt c©u. qu¶ bµi lµm cña nhãm.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. 2. hÖ thèng hãa vèn tõ thuéc chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh.HS c¸c nhãm trao ®æi. ®óng nhÊt.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. Më réng. dÆn dß LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: hßa b×nh I. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. 4. . Cñng cè. III. cö mét ph¸t bót d¹. .Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) .ch÷ u.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp.ch÷ « Bµi tËp 3 . giÊy khæ to cho c¸c th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy kÕt nhãm lµm bµi.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp.

. . bao nhiªu em chän ý b.Mét HS ®äc bµi. . Giíi thiÖu bµi .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. sao lùa chän ý b. bao nhiªu em chän ý c) trªn b¶ng líp.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña . . . KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. VËy ®Ó biÕt trong tiÕng ViÖt cã nh÷ng tõ ng÷ nµo nãi vÒ hßa b×nh vµ sö dông nh÷ng tõ ng÷ ®ã nh thÕ nµo. nhËn xÐt viÖc lµm bµi .Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng . cÇu cña GV.GV cïng HS ph©n tÝch. vµ häc bµi cña HS.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt yªu chuéng .Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1. chóng ta cïng häc tiÕt luyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ : Hßa b×nh.HS l¾ng nghe. . 2.GV ph©n tÝch : * Tr¹ng th¸i b×nh th¶n lµ tr¹ng th¸i 139 . theo híng dÉn cña GV. sù lùa chän cña c¸c em (xem cã bao nhiªu em chän ý a. Bµi míi 1.Giáo án Tiếng Việt 5 A. . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. C¸c em cã thÓ trao ®æi theo nhãm ®«i vÒ suy nghÜ cña m×nh.HS l¾ng nghe. .2008 .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc).HS gi¬ tay th«ng b¸o ý kiÕn cña m×nh b»ng c¸ch gi¬ tay. chèt l¹i lêi gi¶i . yªu cÇu cña bµi. B.HS suy nghÜ lµm viÖc c¸ nh©n. hßa b×nh.GV gäi HS nªu miÖng Bµi tËp 4 (cña .HS tham gia ph©n tÝch lµm râ v× ®óng: Tr¹ng th¸i kh«ng cã chiÕn tranh. GV thèng kª m×nh. .GV cho ®iÓm.

+ Nh÷ng tõ: b×nh th¶n. lµ: b×nh yªn. Dï cã chiÕn tranh hay kh«ng. * Tr¹ng th¸i hiÒn hßa. . yªn ¶. C¸c em cã thÓ viÕt vÒ mét miÒn quª hoÆc 140 .HS lµm viÖc c¸ nh©n. HiÒn hßa lµ tÝnh nÕt cña con ngêi. Sau khi xong.NhËn xÐt kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n.Mét HS ®äc to toµn bµi. quª hoÆc thµnh phè n¬i em ë.Mét HS ®äc to bµi tËp. th¸i b×nh. cßn yªn ¶ lµ tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt. . HS trao ®æi theo nhãm ®«i HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña . LÆng yªn.Gäi mét HS ®äc to Bµi tËp 2. kh«ng nghÜ cña con ngêi. Sau khi lµm kh«ng râ c¸c em tra tõ ®iÓn. Bµi tËp 3 . gi¶i ®óng: ch÷a l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña + Nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi hßa b×nh m×nh (nÕu sai). .2008 kh«ng lo.Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Bµi tËp 2 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. HiÒn hßa (tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt hoÆc tÝnh nÕt cña con ngêi). chèt l¹i lêi . thanh b×nh. . thanh th¶n (nãi vÒ tr¹ng th¸i tinh thÇn cña con ngêi).Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. nh÷ng tõ nµo . . Kh«ng nãi g× vÒ hßa b×nh hoÆc chiÕn tranh. yªn tÜnh (tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt). .Yªu cÇu HS tù lµm bµi.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy m×nh. b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo . kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.GV lu ý HS cã thÓ viÕt vÒ mét miÒn vë.

tuyªn d¬ng tríc líp.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 141 . ®· ®äc I. .DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 vµo . III.BiÕt kÓ tù nhiªn. b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe. b¹n viÕt ®o¹n v¨n hay. ®· ®äc ca ngîi hßa b×nh. chèng chiÕn tranh. C¸c ho¹t ®éng d¹y . . 2. dÆn dß .GV nhËn xÐt giê häc. RÌn kÜ n¨ng nãi: .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 3. .Gäi HS nhËn xÐt chän ®îc b¹n viÕt . §å dïng d¹y . nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). . II.Mét sè s¸ch. Cñng cè. .häc .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n . Môc tiªu 1. ý nghÜa c©u chuyÖn (mÈu chuyÖn). bµi b¸o viÕt vÒ truyÖn ca ngîi hßa b×nh vµ chèng chiÕn tranh. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe. thanh b×nh mµ em ®· nh×n thÊy trªn ti vi.HS l¾ng nghe.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. truyÖn. . biÕt trao ®æi ®îc víi c¸c b¹n vÒ néi dung.HiÓu chuyÖn.HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng ®o¹n v¨n hay. RÌn kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ.Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn vë. theo yªu cÇu cña GV.2008 thµnh phè t¬i ®Ñp. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p m×nh.

Bµi míi 1. chÕt chãc. B. TÊt c¶ nh÷ng ngêi tèt trªn thÕ giíi ®Òu muèn sèng trong mét thÕ giíi hßa b×nh.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt . Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi . KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc ca ngîi hßa b×nh.GV nhËn xÐt. toµn thÓ loµi ngêi. chèng chiÕn tranh. dâi vµ nhËn xÐt. ®äc thÇm.HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét c©u + KÓ mét c©u chuyÖn ca ngîi chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? hßa b×nh hoÆc chèng chiÕn tranh. + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë ®©u? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. Trong tiÕt kÓ chuyÖn h«m nay chóng ta sÏ kÓ vÒ nh÷ng c©u chuyÖn nãi lªn íc m¬ chÝnh ®¸ng nµy. kh«ng cã bom ®¹n.2008 .Giáo án Tiếng Việt 5 A. .Mét HS ®äc to ®Ò bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GV hái HS: . c¶ líp s½n trªn b¶ng.Hßa b×nh lµ kh¸t väng lín nhÊt cña . . 2. Giíi thiÖu bµi .Gäi hai HS tiÕp nèi nhau kÓ l¹i c©u . b¸o. 142 .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai vµ tr¶ theo yªu cÇu cña GV. cho ®iÓm. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . c¶ líp theo lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.HS l¾ng nghe. . KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. chiÕn tranh. h¹nh phóc.

®iÒu chØnh nÕu HS . chèng chiÕn tranh.HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu víi ®Þnh kÓ vµ nãi râ ®· nghe chuyÖn ®ã c¶ líp tªn c©u chuyÖn.2008 . NÕu HS quªn.HS l¾ng nghe. chÝ ®¸nh gi¸ kÓ chuyÖn (theo nh tiÕt häc tríc. ®· ®äc truyÖn ®ã ë ®©u. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn 143 . nªu tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn). .Gäi HS giíi thiÖu c©u chuyÖn mµ em . Nhng nÕu c¸c em kÓ ®îc nh÷ng c©u chuyÖn ngoµi SGK sÏ ®îc céng thªm ®iÓm.GV lu ý HS tríc khi kÓ: + KÓ thËt tù nhiªn víi giäng kÓ chuyÖn. .HS nghe. cho biÕt ®· nghe. HS 2 ®äc gîi ý 3 vµ 4. b.GV gäi hai HS ®äc nèi tiÕp nhau gîi ý . tr×nh tù: HS 1 ®äc gîi ý 1 vµ 2. §èi víi c¸c c©u chuyÖn qu¸ dµi c¸c em cã thÓ kÓ mét ®o¹n hoÆc kÓ v¾n t¾t néi dung c©u chuyÖn. . kÓ.Hai HS ®äc nèi tiÕp theo trong SGK.GV nhËn xÐt. GV ®a ra b¶ng phô ghi s½n tiªu chÝ cho HS ®äc l¹i). söa ch÷a b»ng c¸ch chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña chuyÖn) vµ yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c tiªu GV. vµo dÞp nµo.GV nãi: C¸c em cã thÓ kÓ nh÷ng c©u .GV nh¾c l¹i gîi ý 3 trong SGK (c¸ch kÓ . . chuyÖn trong ch¬ng tr×nh c¸c em ®· ®îc häc cã néi dung nãi vÒ ca ngîi hßa b×nh. nh©n tõ ai hoÆc ®· ®äc truyÖn ®ã ë ®©u? vËt trong c©u chuyÖn em ®Þnh kÓ. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK. Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu nh×n vµo c¸c b¹n ®ang nghe m×nh cÇu cña GV. .

trao ®æi mét hai c©u hái vÒ nh©n vËt. t¹o kh«ng khÝ s«i næi. c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n.. kÓ chuyÖn trong GV ®i gióp ®ì tõng nhãm.HS thi kÓ.2008 kÓ 1-2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ. ... Yªu cÇu nhãm cho nhau nghe. giÊy nh¸p. chi tiÕt.GV tæ chøc cho HS thi kÓ tríc líp. ý nghÜa.cña 144 . c¶ líp theo dâi ®Ó hái l¹i b¹n hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña b¹n. ý nghÜa c©u chuyÖn. .GV viªn yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo .. mçi nhãm bèn HS.GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi . nh©n vËt nµo trong truyÖn? + C©u chuyÖn muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? + H×nh ¶nh nµo trong truyÖn lµm b¹n xóc ®éng nhÊt? * HS nghe kÓ hái: + V× sao b¹n l¹i kÓ cho chóng t«i nghe c©u chuyÖn nµy ? + Chi tiÕt nµo trong truyÖn ®Ó l¹i Ên tîng cho b¹n nhÊt ? + B¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g× qua c©u chuyÖn ? + C©u chuyÖn cña b¹n cã ý nghÜa g× ? . hµo høng.GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ tªn .HS quan s¸t.HS kÓ chuyÖn xong cïng c¶ líp kÓ vµ ngêi nghe. kÓ xong trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung. sau khi HS chó ý l¾ng nghe b¹n kÓ vµ ®¸nh gi¸. . . .HS lËp dµn ý c©u chuyÖn ra nhãm nhá. cho ®iÓm tõng b¹n trong nhãm.Gîi ý cho HS c¸c c©u hái: * HS kÓ chuyÖn hái: + B¹n thÝch nhÊt ®iÒu g× ë c©u chuyÖn t«i võa kÓ? + B¹n cã thÝch c©u chuyÖn t«i võa kÓ kh«ng? V× sao? + B¹n nhí nhÊt t×nh tiÕt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

trao ®æi vÒ ý nghÜa cña mét hoÆc hai c©u chuyÖn tiªu biÓu nhÊt. §äc thµnh tiÕng . TËp ®äc £-mi-li.2008 c©u chuyÖn b¹n võa kÓ.GV nhËn xÐt giê häc.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng xóc ®éng trÇm l¾ng.C¶ líp nhËn xÐt. Môc tiªu 1. tõng bé phËn c©u trong bµi th¬ viÕt theo thÓ tù do.Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ chøc . Gi«n-x¬n). chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. b×nh chän. con I. Mo-ri-x¬n. 3. c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ (cã tõ tiÕt häc tríc). ®äc ®óng c¸c tªn riªng níc ngoµi (£-mi-li. §äc lu lo¸t toµn bµi th¬.HS l¾ng nghe. §äc hiÓu .DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . . . . chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo. 2.GV yªu cÇu HS b×nh chän nh÷ng b¹n cã c©u chuyÖn hay kÓ hÊp dÉn vµ yªu cÇu c¸c em nh¾c l¹i ý nghÜa cña c©u chuyÖn. ng¾t nhÞp ®óng tõng mÖnh ®Ò. . Cñng cè.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ theo yªu cÇu cña GV. dÆn dß .HS nhËn xÐt tõng b¹n kÓ theo cho HS nhËn xÐt. . 145 . .

NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.52 th¶ bom na-pan. 3. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc Mét .HS luyÖn ®äc ®óng c¸c tªn riªng.2008 . ¶nh vÒ nh÷ng c¶nh ®au th¬ng mµ ®Õ quèc MÜ ®· g©y ra trªn ®Êt níc ViÖt Nam. .HS l¾ng nghe.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë 2. minh häa bµi tËp ®äc vµ giíi thiÖu: §©y lµ h×nh ¶nh chó Mo-ri-xon bÕ con g¸i mêi t¸m th¸ng tuæi tíi trô së Bé Quèc phßng MÜ. C¸c ho¹t ®éng d¹y ..häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. III. Oa-sinh-t¬n. ®Ó HS luyÖn ®äc ®óng: £-mi-li. nhµ th¬ Tè H÷u ®· viÕt bµi th¬ £-mi-li.. . khÝ ®éc. Xóc ®éng tríc hµnh ®éng cao thîng cña chó. . Giíi thiÖu bµi . .Mét HS ®äc bµi . C¶ líp theo dâi ®äc 146 .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. §å dïng d¹y .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). cao thîng cña mét c«ng d©n MÜ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. d¸m tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m lîc. D¹y bµi míi 1. Häc thuéc lßng hai khæ th¬ 3.Tranh. con mµ chóng ta häc h«m nay. KiÓm tra bµi cò . P«-t«-m¸c. .. n¬i chó s¾p tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi cuéc chiÕn tranh phi nghÜa vµ b¹o tµn mµ ®Õ quèc MÜ tiÕn hµnh trªn m¶nh ®Êt ViÖt Nam.GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh . VD: m¸y bay B. II.HiÓu ®îc ý nghÜa cña bµi th¬: Ca ngîi hµnh ®éng dòng c¶m.4. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng -GV ghi tªn riªng phiªn ©m lªn b¶ng . B. chuyªn gia m¸y xóc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. Mo-ri-xon.häc .

. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.GV gäi bèn HS tiÕp nèi nhau ®äc .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. líp theo trong SGK. + §i ®©u cha? Xem g× cha? .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®.Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. nÐn xóc ®éng. khái l¹c.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . . mçi HS 2. .Gäi HS ®äc toµn bµi th¬. . C¸c em ®äc ph©n biÖt t©m tr¹ng hai cha con nh sau: + £-mi-li con ®i cïng cha / Sau kh«n lín.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. ©m. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. xóc ®éng. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). C¶ îc chó gi¶i trongSGK..lêi cña ngêi cha s¾p vÜnh biÖt vî con ®Ó ra ®i m·i m·i -> ®äc víi giäng trang nghiªm. .. b) T×m hiÓu bµi . ®äc mét khæ th¬. . ..HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp .2008 thÇm trong SGK. Mçi HS tõng khæ th¬.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. trÇm l¾ng. ©m cho HS.lêi cña bÐ £-mi-li 18 th¸ng tuæi hái cha -> ®äc 147 . . theo yªu cÇu cña c©u hái1: §äc diÔn c¶m khæ th¬ ®Çu ®Ó thÓ hiÖn t©m tr¹ng cña chó Mo-ri-x¬n. GV chó ý söa lçi ph¸t ®äc mét khæ th¬.GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: giäng .Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . .Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. con thuéc ®êng.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.Bèn HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng khæ th¬ tríc líp.

. chó Mo-ri-x¬n thËt c¶m ®éng v× chó s¾p ph¶i tõ biÖt vî con ra ®i m·i m·i.. chó nghÜ ®Õn nh÷ng ngêi th©n yªu nhÊt. giÕt c¶ trÎ em. chó hi sinh v× lÏ ph¶i.. b¾n giÕt.mÑ lµ cha tù nguyÖn ra ®i (chÕt) mét x¬n nãi víi con ®iÒu g× khi tõ c¸ch vui vÎ xin mÑ ®õng buån.Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬ . biÖt? . b¾n giÕt nh÷ng con ngêi hiÒn lµnh. hñy diÖt mét c¸ch d· man. tù nguyÖn.Chó Mo-ri-x¬n muèn ®éng viªn vî con con r»ng: ”Cha ®i vui xin mÑ ®õng bít ®au buån. khñng khiÕp.C©u th¬: "Ta ®èt.C©u th¬ "Ta ®èt th©n ta / Cho . . . hån nhiªn. . ®Ó ®èt ph¸. v× h¹nh phóc cña con ngêi. Chóng b¾n. ph¶i chia tay víi hä vÜnh viÔn.V× cuéc chiÕn tranh x©m lîc cña ®Õ quèc MÜ ë ViÖt Nam lµ cuéc chiÕn tranh phi nghÜa vµ tµn b¹o.. trót hµng triÖu tÊn bon ®¹n. ®èt ph¸ c¶ nhµ th¬ng.V× sao chó Mo-ri-x¬n l¹i nãi víi .Chó dÆn con khi mÑ t×m ®Õn th× «m lÊy mÑ h«n thay cho chó vµ nãi víi thø 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: Chó Mo-ri. giÕt.GV nãi thªm: Lêi tõ biÖt vî con cña .2008 víi giäng ng©y th¬. hñy diÖt sù sèng cña thiªn nhiªn t¬i ®Ñp trªn ®Êt níc ViÖt Nam. Trong gi©y phót ng¾n ngñi s¾p ph¶i gi· tõ cuéc sèng. .Giáo án Tiếng Việt 5 .52. h¬i ®éc. Chóng ®· mang m¸y bay B.Gäi mét HS ®äc to khæ th¬ thø 2 vµ hái: V× sao chó Mo-ri-x¬n vµ hµng v¹n ngêi MÜ lªn ¸n cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam cña ®Õ quèc MÜ? Năm học 2007. bëi v× chó ra ®i thanh buån”? th¶n. Téi ¸c cña chóng thËt tµn b¹o.. C¶nh tîng Êy thËt ®au lßng vµ lµm xóc ®éng tr¸i tim bao ngêi v× chó ®· hi sinh h¹nh phóc cña ®êi m×nh ®Ó ®ßi h¹nh phóc cho bao ngêi. bom na-pan. trêng häc.HS l¾ng nghe.. Sù thËt" thÓ ngän löa s¸ng lßa / Sù thËt" thÓ hiÖn mong muèn cña Mo-ri-x¬n qua 148 .

®¸ng kh©m phôc.2008 hiÖn mong muèn g× cña chó Mo-ri. vµ nh©n lo¹i tiÕn bé yªu chuéng hßa b×nh hiÓu vµ thÊy râ cuéc chiÕn tranh do ®Õ quèc MÜ g©y ra ë ViÖt Nam lµ phi nghÜa vµ v« nh©n ®¹o. . *Khæ 2: Lªn ¸n téi c¸c cña chÝnh quyÒn MÜ -> ®äc víi giäng phÉn né. + Hµnh ®éng cña chó Mo-ri-x¬n lµ hµnh ®éng rÊt cao ®Ñp.HS nhËn xÐt. ®au th¬ng. nghÑn ngµo.Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m bèn c¶m tõng ®o¹n cña bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. xóc ®éng. +. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . Ch¼ng h¹n: cuèi vµ tr¶ lêi c©u hái: Em cã suy + Chó Mo-ri-x¬n ®· tù thiªu ®Ó ®ßi nghÜ g× vÒ hµnh ®éng cña chó hßa b×nh cho nh©n d©n ViÖt Nam.. mét téi ¸c ghª tëm ph¶i v¹ch mÆt.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó t×m . Yªu cÇu HS ®o¹n cña bµi. Em Mo-ri-x¬n? rÊt c¶m phôc tríc hµnh ®éng cao c¶ ®ã. c¶ líp theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. *Khæ 3: Lêi nh¾n nhñ.Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬ .Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn . lªn ¸n. tõ biÖt vî con cña chó Mo-ri-x¬n tríc gi©y phót tù thiªu -> giäng yªu th¬ng.HS ph¸t biÓu tù do.hµnh ®éng tù thiªu cña m×nh ®Ó x¬n? nh©n d©n MÜ.. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. . c¶ bµi th¬. *Khæ 4: Ngän löa bïng ch¸y vµ mong íc cao ®Ñp cña chó Mo-ri-x¬n -> giäng 149 . x¸c lËp ®îc giäng ®äc ra kÜ thuËt ®äc diÔn c¶m tõng tõng khæ th¬: khæ. *Khæ 1: Nh ®· híng dÉn ë trªn.

HS ®äc thuéc lßng tõng khæ th¬. 3.Tæ chøc cho HS ®äc thuéc lßng . . cao thîng cña mét c«ng d©n MÜ.Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc tríc líp. mçi HS ®äc mét khæ th¬.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dÆn dß . . . Cñng cè.GV hái HS vÒ néi dung ý nghÜa .HS ®äc tríc líp hai ®Õn ba lît. . . d¸m tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam. Mçi lît bèn HS. dÆn HS vÒ .2008 chËm l¹i. . gîi c¶m gi¸c thiªng liªng vÒ mét c¸i chÕt bÊt tö.Gäi HS ®äc thuéc lßng.GV nhËn xÐt giê häc. xóc ®éng.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu nhµ häc thuéc lßng khæ 3.HS ®äc nhÈm tù häc thuéc lßng hai khæ th¬ 3 vµ 4. tËp ®äc vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. nhËn xÐt . 4 cña bµi cÇu cña GV.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. hµnh ®éng dòng c¶m.Mét ®Õn hai HS tr¶ lêi: Bµi th¬ ca ngîi cña bµi th¬. khæ th¬. bµi cho ®iÓm. th¬. .GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. .HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i. TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª I. Môc tiªu 150 .

thÇm trong SGK.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. TiÕt TËp lµm v¨n h«m nay sÏ gióp c¸c em lËp mét b¸o c¸o thèng kª vÒ kÕt qu¶ häc tËp cña b¶n th©n vµ c¸c b¹n trong tæ. C¶ líp theo dâi ®äc néi dung bµi tËp.Sæ ®iÓm cña líp hoÆc phiÕu ghi ®iÓm cña tõng häc sinh. hiÓu ®îc h×nh thøc tr×nh bµy c¸c sè liÖu thèng kª.C¸c em ®· ®îc lËp mét b¶ng thèng . .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. BiÕt tr×nh bµy kÕt qu¶ thèng kª theo biÓu b¶ng.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi . C¸c ho¹t ®éng d¹y . §å dïng d¹y . GV nh¾c c¸c em nhí l¹i §iÓm trong tuÇn cña NguyÔn TiÕn. Híng dÉn HS luyÖn tËp .häc .Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n: C¸c . . Ho¹t ®éng häc 151 . II.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé . vÝ dô: ®· ®¹t ®îc. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt.Mét HS ®äc bµi. tæ chÝnh x¸c ®Ó cã con sè thèng kª 1: trung thùc. 2. thèng kª (trªn giÊy nh¸p) kÕt qu¶ häc em nhí l¹i.HS lÇn lît ®äc sè liÖu thèng kª cña m×nh. Sè ®iÓm tõ 9 ®Õn 10: 2 . .Mét sè tê phiÕu ®· kÎ b¶ng thèng kª vµ bót d¹ ®ñ cho c¸c tæ lµm bµi. 2.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. cã ý thøc phÊn ®Êu häc tèt h¬n. . Tê thèng kª ghi nh sau. Qua b¶ng thèng kª kÕt qu¶ häc tËp cña c¸ nh©n vµ c¶ tæ. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GV yªu cÇu HS tr×nh bµy. III.2008 1. gióp c¸c em cã nhËn xÐt Sè ®iÓm tõ 0 ®Õn 4: 0 ®óng vÒ ý thøc häc tËp trong tuÇn Sè ®iÓm tõ 5 ®Õn 6: 1 Sè ®iÓm tõ 7 ®Õn 8: 3 cña b¶n th©n m×nh. viÕt ra ®iÓm sè cña tÊt tËp trong tuÇn cña m×nh theo yªu c¶ c¸c m«n häc trong tuÇn c¸c em cÇu trong SGK. kª.

GV ph¸t phiÕu nhãm.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 2 4 5 3 . . . §¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît bµy kÕt qu¶..2008 Bµi tËp 2 .Yªu cÇu c¸c nhãm d¸n nhanh kÕt . 0 0 0 0 ... Sè ®iÓm Hä vµ tªn 0 – 5–6 7–8 4 Vò Thanh B¶o Ph¹m TuÊn Dung NguyÔn §ång Khang ThÞnh NguyÔn ThÞ Hoµi Trang . häc tËp cña m×nh ®Ó tæ trëng hoÆc th kÝ ®iÒn nhanh vµo b¶ng..HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: LËp b¶ng vµ hái: Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? thèng kª kÕt qu¶ häc tËp trong tuÇn cña tõng thµnh viªn trong tæ vµ c¶ tæ. 6 5 6 7 . ....GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo tæ. 152 2 1 0 0 ..HS nhËn phiÕu vµ lµm viÖc theo Mçi tæ lµ mét nhãm.. 9 – 10 .HS d¸n kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm qu¶ bµi lµm lªn b¶ng líp vµ tr×nh lªn tríc líp.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm Bµi tËp 2 . T T 1 3 4 5 6 ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm. . Tõng HS ®äc thèng kª kÕt qu¶ cho tõng nhãm lµm viÖc.

2 Năm học 2007.. ..GV nhËn xÐt giê häc.. 2. . II. 5 .. 16 .. . hiÖn tîng... 3.Giáo án Tiếng Việt 5 ..b¹n nµo häc cã nhiÒu ®iÓm kh¸ giái nhÊt? B¹n nµo cã Ýt ®iÓm tõ 5-6 nhÊt?.DÆn HS vÒ nhµ tr×nh bµy l¹i b¶ng . NhËn biÕt ®îc mét sè tõ ®ång ©m trong lêi ¨n tiÕng nãi hµng ngµy.häc .. ho¹t ®éng . BiÕt ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ ®ång ©m. III. 13 .HS nh×n b¶ng so s¸nh tr¶ lêi.... . C¸c ho¹t ®éng d¹y .. Tæng céng liÖu thèng kª.Mét sè tranh ¶nh nãi vÒ c¸c sù vËt.C¸c mÈu chuyÖn...HS l¾ng nghe. HiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång ©m.2008 .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn thèng kª vµo vë. cã tªn gäi gièng nhau. sö dông tõ ®ång ©m. nh÷ng b¹n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn. Cñng cè... dÆn dß . Môc tiªu 1. .. Ch¼ng h¹n: Trong tæ ... theo yªu cÇu cña gv LuyÖn tõ vµ c©u Tõ ®ång ©m I.GV yªu cÇu HS so s¸nh mét vµi sè . c©u ®è vui.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 153 . tuyªn d¬ng . §å dïng d¹y .

KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. t«m.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 3 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ c¸c yªu cÇu cña GV.Tõ c©u gièng nhau. .Mét HS ®äc bµi.HS l¾ng nghe. trªn v¨n b¶n ®îc më ®Çu b»ng ch÷ c¸i viÕt hoa vµ kÕt thóc b»ng mét dÊu ng¾t c©u. .GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi tËp . Giíi thiÖu bµi . . bµi vµ häc bµi cña HS.Giáo án Tiếng Việt 5 A. 154 .2008 .HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi: + Tõ c©u trong c©u v¨n «ng ngåi c©u c¸ øng víi nÐt nghÜa b¾t c¸. b»ng mãc s¾t nhá (thêng cã måi) buéc ë ®Çu mét sîi d©y.GV yªu cÇu HS: §äc Bµi tËp 2 vµ suy nghÜ tr¶ lêi xem tõng tõ c©u cã trong Bµi tËp 1 ®óng víi dßng nghÜa nµo ë trong Bµi tËp 2. nµo gièng nhau..HS l¾ng nghe. 2..HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. C¶ líp theo dâi phÇn NhËn xÐt. . hiÖn tîng c¸c tõ ®ång nghÜa. .Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong . cho ®iÓm viÖc lµm . . tr¸i nghÜa nhau. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2 . Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu mét hiÖn tîng kh¸c cña tõ tiÕng ViÖt ®ã lµ tõ ®ång ©m. Bµi míi 1. ®äc thÇm trong SGK.C¸c em ®· biÕt trong tiÕng ViÖt cã .Trong hai c©u v¨n ë Bµi tËp 1 cã tõ .GVnhËn xÐt. em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë. B. + Tõ c©u trong c©u v¨n ®o¹n v¨n nµy cã 5 c©u øng víi nÐt nghÜa ®¬n vÞ cña lêi nãi diÔn ®¹t mét ý trän vÑn.

4.§ång (tîng ®ång) lµ kim lo¹i cã mµu ®á. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí vµ .Giáo án Tiếng Việt 5 .Gäi HS tr×nh bµy. . .§¸ (®¸ bãng) lµ mét ho¹t ®éng ®a nhanh ch©n vµ hÊt m¹nh bãng cho xa ra hoÆc ®a bãng vµo khung thµnh ®èi ph¬ng. lÊy vÝ dô minh häa. §¸p ¸n: a) . . 155 l¹i lêi gi¶i ®óng.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK.HS l¾ng nghe vµ tr¶ lêi: Tõ ®ång toµn gièng nhau (®ång ©m) nhng ©m lµ nh÷ng tõ gièng nhau vÒ nghÜa kh¸c nhau. tõng hßn.§ång (c¸nh ®ång) lµ kho¶ng ®Êt réng vµ b»ng ph¼ng.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.§ång (mét ngh×n ®ång) lµ mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. . Nh÷ng tõ nh thÕ mÆt ©m thanh nhng kh¸c h¼n ®îc gäi lµ nh÷ng tõ ®ång ©m.§¸ (hßn ®¸) lµ mét chÊt r¾n cÊu t¹o nªn vá tr¸i ®Êt. PhÇn Ghi nhí .GV chèt l¹i: Hai tõ c©u ë hai c©u Năm học 2007.Mét HS ®äc toµn bµi. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí. tõ ®ång ©m lµ g×? 3. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. trång trät. .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. kÕt thµnh tõng t¶ng. dÔ d¸t máng vµ kÐo sîi. VËy nhau vÒ nghÜa. . qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. . . b) . dïng ®Ó cµy cÊy.2008 v¨n trong vÝ dô trªn ph¸t ©m hoµn . GV theo dâi gäi .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt. cïng GV chèt ®óng. thêng lµm d©y ®iÖn vµ chÕ hîp kim.

./ §Õn níc nµy th× t«i còng xin chÞu. Ba HS lªn bµi. ch÷a bµi cña b¹n . ../ Trªn bµn cã mét lä hoa.. . Bµi tËp 3 ..Mét HS ®äc toµn bµi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .. cña m×nh. HS díi líp lµm bµi vµo vë./.Cê: Kh¾p phè phêng rîp bãng cê bay. ./ Níc mÊt nhµ tan. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .Bµn: Vua t«i ®ang bµn viÖc níc. tù lµm .2008 c) ..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. 156 . th¶o luËn .Mét HS ®äc toµn bµi. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). .HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh. b¶ng lµm bµi (mçi HS ®Æt Ýt nhÊt hai c©u nh mÉu)./ §©y lµ mét níc cê tµn rÊt hay./.HS lµm viÖc c¸ nh©n./ Bµn tay mÑ bÕ chóng con.. th¶o luËn víi b¹n ®Ó theo nhãm ®«i.Yªu cÇu HS trao ®æi./.Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu.Ba (ba vµ m¸) tiÕng cña ngêi miÒn Nam dïng ®Ó gäi bè (cha). c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Níc: Níc suèi trong leo lÎo.NhËn xÐt. . trªn b¶ng. .HS trao ®æi. t×m ®¸p ¸n.Ba (ba tuæi) lµ chØ mét sè tiÕp theo sè 2 trong d·y tù nhiªn.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. VÝ dô: .Gäi HS nhËn xÐt./ Häc sinh líp 5A ®ang ch¬i cíp cê. Bµi tËp 2 . ch÷a bµi.

.HS suy nghÜ t×m lêi gi¶i cho tõng c©u ®è. .C©u b: C©y hoa sóng vµ khÈu sóng (khÈu sóng cßn gäi lµ c©y sóng).C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.2008 . . Bµi tËp 4 : Tæ chøc thi gi¶i ®è nhanh . l¾ng nghe.Gäi HS tr×nh bµy. Năm học 2007. . ®óng.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm m×nh.HS gi¶i ®è. . híng vÒ phÝa ®Þch) víi tiÒn tiªu ( tiÒn ®Ó tiªu).Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. Gi¶i ®è: . .C©u a: lµ con chã thui. .GV nhËn xÐt giê häc. 157 . cïng chèt l¹i ý kiÕn ®óng.C¶ líp theo dâi.GV giíi thiÖu trß ch¬i gi¶i ®è . b¹n Nam tëng r»ng ba m×nh ®· chuyÓn sang lµm viÖc ë ng©n hµng v× nhÇm lÉn hai tõ ®ång ©m tiÒn tiªu (vÞ trÝ qu©n sù quan träng cã bè trÝ canh g¸c ë phÝa tríc khu vùc tró qu©n.NÕu cßn thêi gian GV cã thÓ ®a ra mét vµi c©u ®è kh¸c t¬ng tù ®Ó ®è HS.Gäi HS tr×nh bµy. dÆn dß .GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn lêi gi¶i . . §¸p ¸n: §äc th ba viÕt "ba ®ang gi÷ tiÒn tiªu cho Tæ quèc".GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ .HS l¾ng nghe.HS l¾ng nghe. nhanh.GV lÇn lît nªu tõng c©u ®è. . c«ng bè c¸ch thøc luËt ch¬i. .Giáo án Tiếng Việt 5 . 5. Cñng cè.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. tõ chÝn cã nghÜa lµ níc chÝn chø kh«ng ph¶i lµ sè chÝn. .

lçi chÝnh t¶. Môc tiªu 1. viÕt ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi nh thÕ nµo? + Bè côc cña bµi v¨n. NhËn thøc ®îc c¸i hay cña bµi ®îc thÇy (c«) khen . 2. 2.B¶ng phô ghi tríc mét sè lçi ®iÓn h×nh vÒ chÝnh t¶.2008 TËp lµm v¨n tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh I. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS l¾ng nghe.Yªu cÇu mét HS ®äc l¹i c¸c ®Ò bµi . HiÓu ®îc nhËn xÐt chung cña c« gi¸o (thÇy gi¸o) vÒ kÕt qu¶ viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh cña líp ®Ó liªn hÖ víi bµi lµm cña m×nh.... ®îc viÕt bµi tËp lµm v¨n t¶ c¶nh. 3. ®· ra.HS ®äc c¸c ®Ò bµi trong SGK. rót kinh nghiÖm ®Ó nh÷ng bµi viÕt sau ngµy mét hay h¬n.HS nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi. N¾m ®îc yªu cÇu cña bµi v¨n t¶ c¶nh. .häc . tõng ®Ò. BiÕt tham gia cïng c¸c b¹n trong líp ch÷a nh÷ng lçi chung vÒ ý. cÇn ch÷a chung tríc líp.GV gäi lÇn lît HS nªu yªu cÇu cña .GV nhËn xÐt chung. BiÕt tù ch÷a nh÷ng lçi thÇy (c«) yªu cÇu ch÷a trong bµi viÕt cña m×nh. TiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ cïng trao ®æi víi nhau vÒ bµi viÕt cña c¸c em ®Ó c¸c em söa ch÷a.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. c¸ch dïng tõ. ý. Giíi thiÖu bµi . 158 Ho¹t ®éng häc . dïng tõ. III.TiÕt TËp lµm v¨n h«m tríc c¸c em ®· . ®Æt c©u. ®Æt c©u. + DiÔn ®¹t c©u. §å dïng d¹y . bè côc bµi. * ¦u ®iÓm: + HS hiÓu ®Ò. NhËn xÐt chung bµi lµm cña HS .häc Ho¹t ®éng d¹y 1. .

sinh ®éng. lêi kÓ hÊp dÉn. më bµi. hoÆc lÖch thÓ lo¹i (nÕu cã) cho HS nghe hái HS xem bµi v¨n t¶ c¶nh ®ã ®· ®óng yªu cÇu ®Ò ra cha?+ GV nªu mét sè tån t¹i vÒ bè côc vµ th«ng b¸o c¸ch ®¸nh lçi vÒ bè côc ( kÝ hiÖu ch÷ V vµo chç thiÕu bè côc vµ ghi râ bªn + HS kiÓm tra trong bµi cña m×nh lÒ vë).2008 + ThÓ hiÖn sù s¸ng t¹o khi miªu t¶. ®ã trong vë. kÕt bµi hay.GV ®äc mét bµi viÕt m¾c lçi vÒ . GV th«ng b¸o kÝ hiÖu ®¸nh lçi nh÷ng c©u sai ®îc g¹ch díi ch©n mét g¹ch dµi. Nh÷ng ®o¹n diÔn ®¹t 159 . * GV nªu tªn nh÷ng HS viÕt bµi ®óng yªu cÇu. lçi vÒ ý. 3. c¸ch ph¸t triÓn ý cha l« bÞ m¾c c¸c lçi ®ã kh«ng. h×nh thøc tr×nh bµy bµi. gÝch. .GV ®a ra b¶ng phô cã chÐp s½n .. ®Ó xem bµi cña m×nh cã m¾c lçi vÒ bè côc kh«ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nhËn xÐt sai ë chç nµo vµ ®Ò bè côc (chuÈn bÞtríc tõ chÝnh bµi sai xuÊt c¸ch söa ch÷a. cña HS) cho HS t×m hiÓu xem b¹n m¾c sai lçi bè côc nh thÕ nµo? + GV nhËn xÐt vÒ lçi diÔn ®¹t cha + HS më vë xem m×nh cã m¾c lçi chÝnh x¸c ®îc GV khuyªn trßn c¸c tõ nµy kh«ng. mét vµi lçi vÒ sö dông tõ ®Ó cho HS x¸c ®Þnh lçi sai vµ ph¸t biÓu tham ph¸t hiÖn vµ söa l¹i.. + GV ch÷a vÒ lçi c©u sai. c¸ch tr×nh bµy bµi. . Híng dÉn HS ch÷a bµi a) Ch÷a mét sè lçi sai ®iÓn h×nh cña HS tríc líp + GV ®äc nh÷ng bµi v¨n cha ®óng + HS nªu ý kiÕn cña c¸c em.HS ®äc b¶ng phô ghi s½n lçi sai. * KhuyÕt ®iÓm + GV nªu s¬ bé vÒ c¸c lçi ®iÓn h×nh vÒ bè côc. ®o¹n diÔn + HS theo dâi xem bµi cña m×nh cã ®¹t lÆp l¹i. lçi chÝnh t¶. gia söa lçi. cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c phÇn. ®Æt c©u. vÒ dïng tõ... + ChÝnh t¶..

®ì HS söa ®óng lçi trong bµi. th¶o luËn. Yªu cÇu HS chän viÕt l¹i mét ®o¹n trong bµi lµm cña m×nh .Yªu cÇu HS ®æi bµi trong nhãm. + §o¹n viÕt s¬ sµi.HS xem l¹i bµi cña m×nh.GV gäi HS (nh÷ng bµi nµy qua viÖc chÊm ®îc GV ghi râ trong gi¸o ¸n) ®äc mét ®o¹n v¨n hoÆc bµi lµm tèt cña m×nh. 4. c¸i tèt cña ®o¹n . lÆp l¹i ®îc g¹ch sæ th¼ng bªn lÒ vë. . v¨n viÕt l¹i. . gióp tra. GV gióp HS yÕu nhËn ra lçi lêi phª cña GV. GV ®äc so s¸nh hai ®o¹n v¨n (®o¹n . diÔn ®¹t lñng lñng viÕt l¹i cho trong s¸ng.GV nhËn xÐt. .HS ®äc b¶ng phô ghi s½n lçi sai. lÇn sau viÕt tèt h¬n. ®· chuÈn bÞ s½n ghi vµo b¶ng phô X¸c ®Þnh lçi sai ®ã lµ lçi g×? Ph¸t ®Ó HS theo dâi vµ söa .Yªu cÇu HS trao ®æi trong nhãm ®Ó t×m ra c¸i hay. chèt l¹i nh÷ng ®iÓm hay trong bµi v¨n cña b¹n. . + GV nhËn xÐt mét sè lçi sai chÝnh t¶ + HS quan s¸t vë t×m lçi sai chÝnh ®îc GV ch÷a th¼ng vµo trong vë. b) Cho HS tù ch÷a lçi sai trong vë .Hai HS ngåi c¹nh nhau ®æi vë kiÓm . biÓu tham gia söa lçi. bµi v¨n vµ ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu kÕt qu¶ giíi thiÖu. . m×nh. kiÓm tra.HS l¾ng nghe rót kinh nghiÖm ®Ó cò vµ ®o¹n míi viÕt l¹i) cña mét vµi HS.2008 bÞ lÉn.HS lµm viÖc c¸ nh©n tù chän ®o¹n ®Ó viÕt l¹i vµo vë. ®äc kÜ m×nh . bµi v¨n hay . Híng dÉn HS häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n. t¶ vµ viÕt l¹i c¸c tõ sai ®ã ra lÒ.HS trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó v¨n hoÆc bµi v¨n ®îc thÇy (c«) gi¸o t×m ra c¸i hay cña ®o¹n v¨n. kiÓm tra b¹n söa lçi.GV ®a ra b¶ng phô ghi mét vµi lçi .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV yªu cÇu c¸c em tù söa lçi cña . 160 .GV ®Õn tõng nhãm. söa lçi cho nhau. VÝ dô: + §o¹n viÕt sai c©u.GV: Yªu cÇu HS chän mét ®o¹n v¨n . 5. viÕt l¹i cho sinh ®éng. tù söa lçi bµi cña vµ biÕt c¸ch söa.

§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. §å dïng d¹y . cña bµi tËp ®äc £-mi-li. Môc tiªu 1.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).HiÓu ®îc néi dung chÝnh cña bµi: V¹ch trÇn sù bÊt c«ng cña n¹n ph©n biÖt chñng téc.BiÕt ®äc bµi víi giäng thÓ hiÖn sù bÊt b×nh víi chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc vµ ca ngîi cuéc ®Êu tranh dòng c¶m. 4 . . Ca ngîi cuéc ®Êu tranh chèng chÕ ®é a-p¸c-thai cña nh÷ng ngêi d©n da ®en. . §äc thµnh tiÕng ..HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. da mµu ë Nam Phi.häc Ho¹t ®éng d¹y A. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. Giíi thiÖu bµi 161 Ho¹t ®éng häc . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.2008 TuÇn 6 TËp ®äc Sù sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai I.häc .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.. bÒn bØ cña «ng Nen-x¬n Man-®ª-la vµ nh©n d©n Nam Phi. 2. Nen x¬n Man-®ª-la) vµ c¸c sè liÖu thèng kª (1/5.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . II.Gäi hai HS ®äc thuéc lßng khæ 3. D¹y bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 6. III. Cñng cè.). . con vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. 9/10. B. dÆn dß Năm học 2007. KiÓm tra bµi cò . ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m vµ tªn riªng (a-p¸c-thai. §äc hiÓu .

HS nhËn biÕt ba ®o¹n cña bµi cña bµi. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. Bµi Sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai cung cÊp cho chóng ta nh÷ng th«ng tin vÒ cuéc ®Êu tranh dòng c¶m vµ bÒn bØ cña nh÷ng ngêi da ®en.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . 3/4 (ba phÇn t). cuéc tæng tuyÓn cö ®a s¾c téc. Nen-x¬n .. . t¹o thµnh mét vÕt nh¬ trong lÞch sö x· héi loµi ngêi. Híng dÉn HS ®äc ®óng c¸c sè liÖu thèng kª: 1/5 (mét phÇn n¨m).GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Mçi tõng ®o¹n cña bµi. ®äc liÒn m¹ch c¸c côm tõ : s¾c lÖnh ph©n biÖt chñng téc. Mçi lÇn chÊm xuèng dßng lµ mét ®o¹n.Trªn thÕ giíi ®· tõng diÔn ra n¹n ph©n biÖt chñng téc trong mét thêi gian kh¸ dµi...GV ghi b¶ng: a-p¸c-thai.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . da mµu ë Nam Phi. 162 .GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n . h¹nh phóc. . nh»m x©y dùng mét x· héi mµ mäi ngêi d©n dï kh¸c mµu da ®Òu cã quyÒn sèng b×nh ®¼ng. . luËt s da ®en Nen-x¬n Man-®ª-la. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.… . trong SGK.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.2008 . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 .Mét HS ®äc bµi . . 2.HS luyÖn ®äc ®ång thanh nh÷ng Man-®ª-la vµ yªu cÇu HS c¶ líp ®äc tiÕng phiªn ©m níc ngoµi. ®ång thanh.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. .

vÒ chÝnh s¸ch ®èi xö bÊt c«ng víi ngêi da ®en ë Nam Phi. . . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. th«ng b¸o.GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n: giäng .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. . Năm học 2007.Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. h¬i nhanh. .Giáo án Tiếng Việt 5 ph¸t ©m. C¶ líp theo dâi trong SGK.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. . ®o¹n cuèi ®äc víi c¶m høng ngîi ca cuéc ®Êu tranh dòng c¶m. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó trªn b¶ng líp .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. . .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng nh÷ng . 163 . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. thÓ hiÖn sù bÊt b×nh ®èi víi chÕ ®é A-p¸c-thai.2008 .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. nhÊn giäng vµo nh÷ng th«ng tin vÒ sè liÖu. .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. luyÖn ph¸t ©m cho HS. chó gi¶i trong SGK.Gäi HS ®äc toµn bµi. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. bÒn bØ cña ngêi da ®en.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. da mµu Nam Phi lµ chÝnh nghÜa. Ngµy 274-1994 cuéc tuyÓn cö ®a s¾c téc ®Çu tiªn ë Nam Phi ®îc tæ chøc.Cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®en. . h¹nh phóc. + Cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®e. Nen-x¬n Man-®ª-la ®îc bÇu lµm 164 . b×nh ®¼ng.Ngêi da ®en vµ da mµu bÞ ®èi xö bÊt c«ng: lµm c«ng viÖc nÆng nhäc.VÞ Tæng thèng ®Çu tiªn cña níc ®Çu tiªn cña níc Nam Phi míi? Nam Phi míi lµ luËt s Nen-x¬n Man®ª-la.BÊt b×nh víi chÕ ®é a-p¸c-thai ngêi da ®en ë Nam Phi ®· ®øng lªn ®Êu tranh ®ßi quyÒn b×nh ®¼ng. ®é a-p¸c-thai ®îc ®«ng ®¶o mäi da mµu Nam Phi chèng chÕ ®é -angêi trªn thÕ giíi ñng hé? p¸c-thai ®îc mäi ngêi trªn thÕ giíi ñng hé v×: + ChÕ ®é a-p¸c-thai lµ chÕ ®é xÊu xa nhÊt hµnh tinh. l¬ng thÊp.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ cho biÕt: Díi chÕ ®é a-p¸c-thai ngêi d©n da ®en ë Nam Phi bÞ ®èi xö nh thÕ nµo? .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: Ngêi d©n Nam Phi ®· lµm g× ®Ó xãa bá chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc? .H·y giíi thiÖu vÒ vÞ Tæng thèng . da mµu ®ßi xãa bá chÕ ®é a-p¸c-thai.2008 b) T×m hiÓu bµi . . ¤ng ®· tõng bÞ chÝnh quyÒn ph©n biÖt chñng téc cÇm tï suèt 27 n¨m trêi v× ®· cÇm ®Çu cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®en. .V× sao cuéc ®Êu tranh chèng chÕ . lµm viÖc ë nh÷ng khu riªng. v× nh©n quyÒn: tù do. ch÷a bÖnh. ph¶i sèng. Cuéc ®Êu tranh dòng c¶m cña hä cuèi cïng ®· giµnh th¾ng lîi. kh«ng ®îc hëng mét chót tù do d©n chñ nµo. Êm no.

Gäi HS ®äc bµi. ®äc cña bµi (nh trªn). . DÆn HS vÒ .viÕt: £-mi-li. tr×nh bµy ®óng khæ th¬ 3 vµ 4 cña bµi £-mili.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n .Yªu cÇu HS nªu néi dung chÝnh . chñng téc.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. ChÝnh t¶ Nhí .GV nhËn xÐt giê häc. . Môc tiªu 1. Cñng cè.Giáo án Tiếng Việt 5 c) LuyÖn ®äc hay Năm học 2007. . .Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi.HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i.häc 165 . da mµu ë Nam Phi. Ca ngîi cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n da ®en. Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi ®o¹n cña bµi. §å dïng d¹y . . v¨n b¶n cã tÝnh chÝnh luËn cña bµi. II. C¶ líp theo dâi b¹n vµ t×m giäng ®äc ®óng cña mét ®äc.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo nhãm. Mçi lît ®äc gåm ba HS ®äc diÔn c¶m nèi tiÕp c¸c ®o¹n cña bµi.Ph¶n ®èi chÕ ®é ph©n biÖt cña bµi. dÆn dß . x¸c lËp ®îc giäng lËp kÜ thuËt giäng ®äc cña bµi. .HS ®äc bµi nhiÒu lÇn. 3.HS nhËn xÐt.2008 Tæng thèng. Nhí . con 2. .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.viÕt chÝnh x¸c. Lµm ®óng c¸c bµi tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i a/u«. con LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa ¬ / a) I.

. tµn b¹o do ®Õ quèc MÜ g©y ra ë ViÖt Nam. .ua: suèi ruéng.GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ khã.Gäi HS ®äc thuéc lßng khæ 3 vµ 4 . 2.B»ng hµnh ®éng tù thiªu cña tù thiªu ®Ó lµm g×? m×nh.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu cã nguyªn ©m ®«i u«.Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh cña bµi £-mi-li. b) Híng dÉn c¸ch tr×nh bµy vµ viÕt tõ khã . mïa.ch÷ «.Trong tiÕt häc ChÝnh t¶ h«m nay. Híng dÉn HS nhí . lôa. D¹y bµi míi 1. III. vµ nªu quy t¾c + C¸c tiÕng cã ua nhng kh«ng cã ®¸nh dÊu thanh ë nh÷ng tiÕng ®ã. B. Giíi thiÖu bµi . C¸c ho¹t ®éng d¹y .B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn. vµ toµn thÓ nh©n lo¹i hiÓu vµ gãp phÇn ng¨n chÆn cuéc chiÕn tranh man rî.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . + C¸c tiÕng cã u« nhng cã ©m cuèi dÊu thanh ®Æt ë chøc c¸i thø hai cña ©m chÝnh u« .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.. HS díi líp 166 .2008 . chó Mo-ri-x¬n muèn nh©n d©n MÜ. c¸c . . .Ba HS lªn b¶ng viÕt. lóa.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.PhÊn mµu ®Ó ch÷a lçi bµi viÕt cña HS trªn b¶ng.Gäi hai HS lªn b¶ng viÕt nh÷ng tiÕng . em sÏ nhí vµ viÕt khæ 3 vµ 4 cña bµi th¬ £-mi-li. cÇu cña GV vµ nhËn xÐt: tuæi. KiÓm tra bµi cò . tiÕng. con vµ lµm c¸c bµi tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i a/¬..HS l¾ng nghe.GV hái: Chó Mo-ri-x¬n cã hµnh ®éng . ©m cuèi: dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu cña ©m chÝnh ua. C¶ líp ®äc thÇm theo. con.ch÷ u.

nãi giïm. chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.Gäi HS tr¶ lêi miÖng: Khi viÕt hai khæ .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña m×nh vµ nhËn xÐt. ngän löa.NhËn xÐt c¸ch ghi dÊu thanh: + Trong tiÕng gi÷a (kh«ng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh. ¬ lµ: la. TiÕng la..7 bµi cña HS vµ . .. tha. gi÷a.GV chÊm nhanh tõ 5 . ma. tha. t¬i.GV nh¾c HS t thÕ ngåi ®óng khi viÕt . Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Giáo án Tiếng Việt 5 dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. tiÕng ®ã. . tëng.Gäi HS nªu kÕt qu¶ bµi lµm cña .Gäi mét HS ®äc toµn bµi. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Mét HS ®äc toµn bµi. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . c) ViÕt chÝnh t¶ . Năm học 2007.Yªu cÇu HS tù so¸t lçi. HS t×m hiÓu c¸ch ghi dÊu thanh ë c¸c díi líp lµm bµi vµo vë.. 3. ngîc. c©u trªn th¼ng c©u díi. ma kh«ng cã dÊu thanh v× mang thanh 167 .Mét HS lµm bµi trªn b¶ng líp. níc... §¸p ¸n: . tù ®èi nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.Bµi viÕt gåm hai khæ th¬ theo th¬ ta cÇn chó ý tr×nh bµy nh thÕ thÓ th¬ tù do. l¾ng nghe. chÝnh t¶ vµ c¸c hiÖn tîng chÝnh t¶ cÇn lu ý nh: viÕt hoa danh tõ riªng. ch÷ c¸i ®Çu c©u.C¶ líp theo dâi. .. . ¬ vµ . .Yªu cÇu HS tù t×m c¸c tiÕng a.HS viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t lçi cho bµi cña m×nh. cho b¹n (nÕu sai). Mçi khæ c¸ch nhau mét dßng.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi.C¸c tiÕng chøa a. ch÷a bµi trªn b¶ng GV. Khi viÕt c¸c c©u nµo? viÕt c¸ch lÒ hai «. s¸ng lßa..2008 viÕt vµo vë nh¸p c¸c tõ : Oa-sinht¬n. .

Më réng.HS lÇn lît ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña tôc ng÷ ®· hoµn thiÖn vµ hái c¸ch m×nh. .hîp t¸c I. Môc tiªu 1. 2. ng÷ tôc ng÷ . dÆn dß LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: h÷u nghÞ . 3. + N¨m n¾ng mêi ma: tr¶i qua nhiÒu vÊt v¶. hîp t¸c.Gäi mét HS ®äc to bµi tËp. c¸c thµnh ng÷ ®· häc. . . . tôc ng÷. TiÕng t¬i kh«ng cã dÊu thanh v× mang thanh ngang.Mét HS ®äc to bµi tËp. ngîc (cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh. + Löa thö vµng. ghi dÊu thanh ë mét vµi tiÕng mµ HS ®· lùa chän ®Ó ®iÒn. gian nan thö søc: khã kh¨n lµ ®iÒu kiÖn thö th¸ch vµ rÌn luyÖn con ngêi.2008 + Trong tiÕng tëng. Cñng cè.HS lµm bµi tËp vµo vë. . sù hîp t¸c. . nhÉn n¹i sÏ thµnh c«ng.Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp. BiÕt ®Æt c©u víi c¸c tõ. Năm học 2007. níc. (NÕu HS kh«ng gi¶i nghÜa ®îc th× GV nªu nghÜa c¸c c©u thµnh ng÷. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.Tæ chøc thi theo d·y líp thuéc . §¸p ¸n: + CÇu ®îc íc thÊy: ®¹t ®îc ®óng ®iÒu m×nh thêng mong mái. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷ nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ. khã kh¨n.Gäi HS ®äc c¸c c©u thµnh ng÷. tôc ng÷ ®Ó HS lùa chän). hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ t×nh h÷u nghÞ.Giáo án Tiếng Việt 5 ngang. + Níc ch¶y ®¸ mßn: kiªn tr×. 168 . ao íc. Bµi tËp 3 .c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.HS thi ®äc thuéc lßng vµ gi¶i nghÜa lßng vµ gi¶i nghÜa c¸c c©u thµnh c¸c c©u thµnh ng÷.

sù hîp t¸c vµ ®Æt c©u víi c¸c tõ. . III. . ®Õn ba nhãm lµm bµi trªn giÊy khæ Nh¾c HS tra trong tõ ®iÓn to. cÇu lÊy vÝ dô ph©n tÝch minh häa.HS l¾ng nghe. GVph¸t giÊy khæ to. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.Yªu cÇu HS trao ®æi.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷ nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ.HS trao ®æi.häc Ho¹t ®éng d¹y A. .Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t« cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc).Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm. .§¹i diÖn HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh.Mét HS ®äc bµi. Giíi thiÖu bµi .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. C¸c nhãm lµm bµi trªn giÊy 169 . 2. §å dïng d¹y . th¶o luËn ®Ó .Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp1.GV kiÓm tra HS phÇn Ghi nhí (cña .Bµi häc h«m nay gióp c¸c em më . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . nh÷ng tõ kh«ng hiÓu nghÜa. nhËn xÐt viÖc lµm . .2008 . c¸c thµnh ng÷ ®· häc. B. Ho¹t ®éng häc . Bµi míi 1. réng.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc) vÒ tõ ®ång ©m.häc Năm học 2007. bµi vµ häc bµi cña HS. hîp t¸c. . Hai d¹ cho hai ®Õn ba nhãm lµm bµi. yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe. KiÓm tra bµi cò . C¸c ho¹t ®éng d¹y . th¶o luËn theo nhãm lµm bµi tËp. .GV cho ®iÓm.Giáo án Tiếng Việt 5 II. bót ®«i lµm bµi tËp vµo giÊy nh¸p. hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ t×nh h÷u nghÞ.

Bµi tËp 2 . .Hîp t×nh.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi cña b¹n.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n . .H÷u dông (dïng ®îc viÖc). ch÷a bµi. Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.B¹n h÷u (b¹n bÌ th©n thiÕt).GV cïng HS nhËn xÐt ch÷a bµi.Mét HS ®äc toµn bµi. hîp nhÊt (hîp lµm mét). §¸p ¸n: Hîp cã nghÜa lµ gép l¹i.H÷u Ých ( cã Ých).H÷u hiÖu (cã hiÖu qu¶). . hîp thêi. H÷u cã nghÜa lµ cã . . . hîp lÝ.2008 khæ to d¸n bµi lªn b¶ng vµ ®äc bµi.Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 2. tËp hîp . . 170 . .NhËn xÐt.H÷u h¶o (nh h÷u nghÞ). Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. . trªn b¶ng. .Hîp t¸c. hîp thµnh c¸i lín h¬n. mét HS lªn b¶ng lµm bµi. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng: . thÝch hîp. .B»ng h÷u (b¹n bÌ). hîp ph¸p. hîp lÖ. ®ßi hái. . H÷u cã nghÜa lµ b¹n bÌ . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n.H÷u nghÞ (t×nh c¶m th©n thiÖn gi÷a c¸c níc). phï hîp. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. lùc. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . cã søc hÊp dÉn). kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.HS lµm viÖc c¸ nh©n. .NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.H÷u t×nh (cã t×nh c¶m.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.ChiÕn h÷u (b¹n chiÕn ®Êu). Hîp cã nghÜa lµ ®óng víi yªu cÇu.

+ Chung lng ®Êu søc: t¬ng tù kÒ vai s¸t c¸nh.Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa c¸c c©u thµnh ng÷ trong nhãm.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.HS lÇn lît ®øng lªn ®äc kÕt qu¶ cña m×nh. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Nhãm nµo ®Æt ®îc nhiÒu c©u 171 . nhËn xÐt hoÆc bæ sung gi¶i nghÜa cho b¹n. lÇn lît ®øng dËy ®äc c©u v¨n ®· ®Æt víi tõng thµnh ng÷ . ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). ghi ®iÓm cho tõng . b¹n ®Æt ®îc chay.2008 .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .GV lµ träng tµi.HS nªu c¸ch hiÓu cña em vÒ mét c©u thµnh ng÷ nµo ®ã.Mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . + KÒ vai s¸t c¸nh: sù ®ång t©m hîp lùc. góp ®ì HS hiÓu chÝnh x¸c nghÜa cña ba c©u thµnh ng÷: . Bµi tËp 4 . . c¶ nhãm nghe.Gäi HS nhËn xÐt.GV tæ chøc cho c¸c nhãm thi ®Æt .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. ®×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 3 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. GV chó ý söa lçi ng÷ bµi lµm cña m×nh. . Sau ®ã c¸c nhãm + Bèn biÓn mét nhµ: ngêi ë kh¾p trao ®æi víi nhau vÒ ý nghÜa cña n¬i ®oµn kÕt nh ngêi trong mét gia tõng c©u thµnh ng÷ tríc líp. . thèng nhÊt vÒ mét mèi. . . cïng chia sÎ gian nan gi÷a nh÷ng ngêi cïng chung søc g¸nh v¸c mét c«ng viÖc quan träng. . .§¹i diÖn c¸c nhãm nèi tiÕp nhau c©u víi tõng thµnh ng÷.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë. GV hç trî. Năm học 2007.Mét HS ®äc toµn bµi.HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. tuyªn d¬ng nh÷ng .

2008 nhÊt nhãm th× nhãm ®ã th¾ng cuéc. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc.Yªu cÇu HS lªn kÓ l¹i chuyÖn c¸c em . ch©n thùc mét c©u chuyÖn em ®· chøng kiÕn hoÆc mét viÖc ®· lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc.GV nhËn xÐt giê häc. Cñng cè. nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ cña nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc.. hoÆc nãi vÒ mét níc mµ HS biÕt qua truyÒn h×nh. nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ c©u chuyÖn ®ã.. KiÓm tra bµi cò .Giáo án Tiếng Việt 5 nhãm. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS kÓ l¹i ®îc râ rµng. tuyªn d¬ng . Môc tiªu 1. tù nhiªn. RÌn kÜ n¨ng nãi: ..DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4 . dÆn dß Năm học 2007. 2. hoÆc tranh ¶nh vÒ c¸c níc ®Ó gîi ý cho HS t×m c©u chuyÖn kÓ.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 172 Ho¹t ®éng häc . .häc .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn ®Æt c©u víi tÊt c¶ c¸c thµnh ng÷ theo yªu cÇu cña GV. hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. III. em thÝch nhÊt ®iÒu g× ë níc ®ã. KÓ diÔn biÕn c©u chuyÖn. . §å dïng d¹y . 3.B¶ng phô ghi s½n hai ph¬ng ¸n kÓ chuyÖn: + Ph¬ng ¸n 1: giíi thiÖu c©u chuyÖn. phim ¶nh. vµo vë. KÓ nh÷ng ®iÒu mµ em biÕt vÒ níc ®ã.Mét sè tranh ¶nh. RÌn kÜ n¨ng nghe: ch¨m chó nghe b¹n kÓ. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I.häc Ho¹t ®éng d¹y A. . II..HS l¾ng nghe.. + Ph¬ng ¸n 2: giíi thiÖu vÒ mét níc mµ em ®Þnh nãi.

GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt .HS l¾ng nghe. . hoÆc nãi vÒ mét ®Êt níc mµ c¸c em biÕt qua phim ¶nh.GV nhËn xÐt. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Mét HS ®äc to ®Ò bµi. phim ¶nh. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë..GV hái HS: . B.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Bµi míi 1.2008 ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc vÒ chñ yªu cÇu cña GV. quanh chóng ta nãi vÒ tÊm lßng yªu chuéng hßa b×nh vµ h÷u nghÞ cña nh©n d©n ta.. 1. truyÒn h×nh.Cã rÊt nhiÒu chuyÖn x¶y ra xung . Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi . cho ®iÓm. thÇm. vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. TiÕt häc h«m nay. . Giíi thiÖu bµi . 2.. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· chøng kiÕn hoÆc mét viÖc em ®· lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc. Chóng ta muèn lµm b¹n víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc. c¶ líp ®äc s½n trªn b¶ng. c¶ líp theo dâi vµ ®iÓm Hßa b×nh vµ tr¶ lêi c©u hái nhËn xÐt.HS tr¶ lêi: + §Ò bµi 1 yªu cÇu chóng ta kÓ mét + Néi dung nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ c©u chuyÖn víi néi dung g×? gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n 173 . hoÆc chøng kiÕn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc. Nãi vÒ mét níc mµ em ®îc biÕt qua truyÒn h×nh. c¸c em sÏ thi nhau kÓ vÒ nh÷ng viÖc chÝnh c¸c em ®· lµm.

NÕu kÓ c©u chuyÖn trùc tiÕp tham gia chÝnh em còng lµ mét nh©n vËt trong chuyÖn Êy. em).. + §Ò bµi 2 yªu cÇu chóng ta lµm g×? + Yªu cÇu chóng ta nãi vÒ mét ®Êt níc mµ em ®îc biÕt qua truyÒn h×nh. n÷a thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n c¸c níc? . cã cuèi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ.GV hái HS vÒ c¸c c©u chuyÖn .HS lÇn lît giíi thiÖu c©u chuyÖn hoÆc ®Êt níc mµ c¸c em ®Þnh kÓ. C¸c em cÇn t«n träng b¹n kh«ng nªn cho r»ng c©u chuyÖn b¹n kÓ cha hay b»ng c©u chuyÖn cña m×nh. cã thÓ nªu thªm em cßn thÊy cã nh÷ng viÖc lµm nµo nh÷ng viÖc lµm kh¸c n÷a (nÕu cã). suy nghÜ. lËp dµn ý s¬ bé ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc kÓ chuyÖn cña m×nh. . phim ¶nh.GV d¸n lªn b¶ng 2 ph¬ng ¸n kÓ chuyÖn (viÕt trªn b¶ng phô hoÆc giÊy khæ réng) vµ híng dÉn c¸c em cã thÓ kÓ theo hai c¸ch: KÓ mét c©u chuyÖn cô thÓ cã ®Çu.Hai HS ®äc nèi tiÕp hai gîi ý trong SGK. nãi vÒ mét ®Êt níc mµ em biÕt (kh«ng kÓ thµnh chuyÖn).GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk.Ngoµi nh÷ng viÖc lµm ë gîi ý 1 c¸c .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . .HS nghe.GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn).. HoÆc. lùa chän kÓ chuyÖn theo mét trong hai ph¬ng ¸n ®· nªu.GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . . 174 . ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i. ®©u? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc tËn m¾t chøng kiÕn. hoÆc chÝnh em ®· lµm. . hoÆc ®Êt níc mµ c¸c em sÏ kÓ. . .HS trao ®æi..2008 + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë c¸c níc .HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV.

GV kÕt kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. VÝ dô: + C©u chuyÖn b¹n kÓ nãi lªn ®iÒu g×? + ViÖc lµm ®ã ®· thÓ hiÖn ®iÒu g×? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m môc ®Ých g× ?. b×nh chän b¹n cã 175 .HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn bÞ + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò bµi s½n gäi HS ®äc l¹i. ý nghÜa c©u chuyÖn. gãp ý vÒ néi dung.Giáo án Tiếng Việt 5 b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn Năm học 2007. . b×nh chän.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ . . hoÆc tham gia.HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau.. th¸i ®é.HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît chuyÖn tríc líp nªu tªn nh÷ng c©u nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. Sau khi kÓ.C¶ líp nhËn xÐt.. . hîp ghi b¶ng. b×nh . Mçi em kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vµ cña c« gi¸o. tªn c©u chuyÖn cña HS ®ã kÓ lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi nhËn xÐt. ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ.2008 . t×nh c¶m. giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng? . HS cã thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi.GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm .GV yªu cÇu HS kÓ vµ ghi tªn HS tham gia thi kÓ.quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe íng dÉn. cña b¶n th©n ®èi víi ngêi mµ m×nh kÓ.. lêi kÓ c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn cho tõng HS. kh«ng? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c. h. th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung.HS kÓ chuyÖn theo nhãm.. râ rµng kh«ng? + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng.Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng tiªu ... Hai HS ®«i. .GV yªu cÇu HS nhËn xÐt..

§äc hiÓu . ngê nghÖch. TËp ®äc T¸c phÈm cña sin-le vµ tªn ph¸t-xÝt I. ®äc ®óng tÝnh c¸ch cña nh©n vËt: cô giµ ®iÒm ®¹m th«ng minh hãm hØnh. hay nhÊt trong tiÕt häc 4. . Cñng cè. Môc tiªu 1. . 2. viÕt néi dung nh÷ng c©u chuyÖn ®ã vµo vë.GV nhËn xÐt giê häc. . §äc thµnh tiÕng . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi. tªn ph¸t xÝt hèng h¸ch. b¹n kÓ b¹n kÓ hay nhÊt vµ b¹n ®Æt c©u hái chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. pha chót ch©m biÕm.2008 chän b¹n cã c©u chuyÖn thó vÞ nhÊt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. nhÑ nhµng. 176 .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. c©u chuyÖn hay nhÊt. dÆn dß . §äc tr«i ch¶y toµn bµi. hîm hÜnh nhng dèt n¸t.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe hoÆc yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ tù nhiªn.

III.Mét HS ®äc bµi .§Ó hiÓu chuyÖn g× ®· x¶y ra ®iÒu g× ®ã.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: 177 . Giíi thiÖu bµi . sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. ®ång Vin-hem Ten. cô giµ (phãng to). HÝt-le. §å dïng d¹y . .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi cô giµ ngêi Ph¸p th«ng minh. . MÐt–xi-na. KiÓm tra bµi cò . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. Oãc-lª-¨ng thanh nh÷ng tiÕng phiªn ©m níc vµ luyÖn ®äc cho HS. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .HS luyÖn ®äc c¸ nh©n. 2. . ngoµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë Ho¹t ®éng häc .2008 . C¸c ho¹t ®éng d¹y .Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc Sù . D¹y bµi míi 1.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . B. II.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). cho HS quan s¸t vµ yªu cÇm quyÓn s¸ch ®ang gi¶ng gi¶i cho cÇu cho biÕt tranh vÏ g×? tªn sÜ quan ph¸t xÝt hiÓu ra mét .häc Ho¹t ®éng d¹y A. Sin-l¬. gi÷a cô giµ vµ tªn ph¸t xÝt chóng ta cïng häc bµi T¸c phÈm cña Sin-le vµ tªn ph¸t xÝt. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV ®a ra bøc tranh minh häa SGK .HS: Tranh vÏ trªn mét toa tµu.häc . . biÕt ph©n biÖt ngêi §øc víi bän ph¸t xÝt §øc vµ d¹y cho tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch mét bµi häc nhÑ nhµng mµ s©u cay. .GV ghi b¶ng: Pa-ri.GV híng dÉn HS chia ®o¹n.

sïng b¸i HÝt-le. cuång tÝn.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: Tªn sÜ vµ hái: Tªn sÜ quan ph¸t xÝt §øc khi quan §øc bíc vµo toa tµu. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. chó gi¶i trong SGK. . b) T×m hiÓu bµi . . GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . ..Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. Mçi tõng ®o¹n cña bµi. .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.HS l¾ng nghe. h« to: HÝt-le mu«n n¨m! . ph¸t ©m. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. .Gäi HS ®äc toµn bµi.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. ...Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. .GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . chóng 178 . C¶ líp theo dâi trong SGK.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 .GV gi¶ng gi¶i: Bän ph¸t xÝt §øc rÊt . mçi 2. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. Chµo ngµi. * §o¹n 2: TiÕp ®Õn . . .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . ®iÒm ®¹m tr¶ lêi. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa..2008 * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn . gi¬ th¼ng bíc vµo toa tµu ®· lµm g×? tay.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. ©m cho HS. * §o¹n 3: Cßn l¹i.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .

HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. Nhng c©u tr¶ 179 .Giáo án Tiếng Việt 5 lÊy lêi tung h« thñ lÜnh lµm lêi chµo trong qu©n ®éi. .HS l¾ng nghe. . + C¸c ngêi kh«ng xøng ®¸ng víi Sinl¬. Tªn ph¸t xÝt nµy cßn cuång tÝn h¬n.HS tr¶ lêi: sÜ quan ph¸t xÝt b»ng tiÕng §øc? + ¤ng cô ghÐt bän ph¸t xÝt hèng h¸ch x©m lîc. §ã lµ mét sù thËt rµnh rµnh hiÓn nhiªn.V× sao «ng cô kh«ng ®¸p lêi tªn . . c¶ . §èi víi nh÷ng ngêi cã mÆt trong toa tµu lóc Êy .Nhµ v¨n §øc Sin-le ®îc «ng cô ngêi . th× cö chØ vµ lêi h« cña tªn sÜ quan ph¸t xÝt lµ qu¸ bÊt ngê vµ ngÇm cho ®ã lµ mét cö chØ hµi híc.2008 . . sau líp theo dâi trao ®æi theo nhãm tr¶ ®ã tr¶ lêi: lêi c©u hái: Lêi ®¸p cña «ng cô ë + Sin-l¬ xem c¸c ngêi lµ kÎ cíp. h¾n chµo ngay c¶ khi ®i ®êng. H¾n cµng bùc h¬n khi nhËn ra «ng cô biÕt tiÕng §øc thµnh th¹o (®Õn møc ®äc ®îc truyÖn cña nhµ v¨n §øc) nhng kh«ng ®¸p lêi h¾n b»ng tiÕng §øc. ®¸ng khinh! . + Cô tÕ nhÞ béc lé th¸i ®é bÊt b×nh víi lêi chµo hîm hÜnh cña tªn ph¸t xÝt.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2. cuèi truyÖn ngô ý g×? + Sin-l¬ viÕt vë kÎ cíp tÆng cho c¸c ngêi. trao ®æi theo nhãm ®«i tr¶ lêi c©u hái: V× sao tªn sÜ quan §øc cã th¸i ®é bùc tøc víi «ng cô ngêi Ph¸p? Năm học 2007. "Nh÷ng tªn cíp" . lè bÞch.Tªn sÜ quan ph¸t xÝt bùc tøc v×: Cô giµ ®¸p l¹i lêi h« cuång nhiÖt cña h¾n lêi chµo mét c¸ch l¹nh lïng.GV nãi thªm: vë kÞch cña Sin-l¬ lµ .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3.¤ng cô ngêi Ph¸p ®¸nh gi¸ Sin-l¬ lµ Ph¸p ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo? nhµ v¨n quèc tÕ.

. Lêi tho¹i cuèi cïng (®äc h¹ giäng.HS nhËn xÐt. thÓ hiÖn râ tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt: cô giµ ®iÒm ®¹m.HS trao ®æi trong nhãm.2008 . Sin-le ®· dµnh cho c¸c ngµi vë / KÎ cíp 180 . nhng rÊt c¨m ghÐt vµ khinh bØ bän ph¸t xÝt.Giáo án Tiếng Việt 5 lêi Êy trong hoµn c¶nh ®èi tho¹i l¹i ¸m chØ: bän ph¸t xÝt §øc lµ lò kÎ cíp! §ã lµ mét có ®¸nh th©m hiÓm chÕt ngêi. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. . s©u cay cña «ng cô. v× chóng ®ang giµy xÐo níc Ph¸p. kÐo dµi giäng.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. tho¹i. th«ng minh. tr¶ lêi: ¤ng cô am hiÓu tiÕng §øc. tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch hîm hÜnh nhng dèt n¸t. chóng ®ang g©y ra chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2. kÎ bÞ h¹ nhôc cay có nhng kh«ng thÓ b¾t bÎ ®îc. x¸c lËp ®îc giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc cña bµi. Cã chø. §äc ph©n biÖt c¸c lêi ®èi tho¹i. hãm hØnh.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . nhÊn giäng hai tiÕng kÎ cíp) thÓ hiÖn ngô ý hãm hØnh. . yªu nh÷ng ngêi §øc ch©n chÝnh.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . ngng mét chót tríc tiÕng vë. ®äc. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m .GV treo b¶ng phô cã ghi c©u héi . Yªu cÇu c¶ líp theo dâi b¹n ®o¹n cña bµi.Mét vµi HS luyÖn ®äc c©u héi tho¹i vµ luyÖn ®äc cho HS.Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm ®«i tr¶ lêi c©u hái: Em hiÓu «ng cô cã th¸i ®é ®èi víi ngêi §øc vµ tiÕng §øc nh thÕ nµo? Năm học 2007. cña bµi: Giäng ngêi dÉn chuyÖn tù nhiªn nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ diÔn t¶ th¸i ®é cña c¸c nh©n vËt.

dÆn dß . BiÕt c¸ch viÕt mét l¸ ®¬n ®óng quy ®Þnh vµ tr×nh bµy ®Çy ®ñ nguyÖn väng trong ®¬n.B¶ng phô kÎ s½n mÉu ®¬n dïng trong tiÕt häc. III.Tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch bÞ ®iÒu g×? mét cô giµ cho mét bµi häc nhÑ nhµng mµ s©u cay. . cho ®iÓm. HS2 vai «ng cô. II.häc . vë. HS3 vai tªn sÜ quan ph¸t xÝt. Cñng cè. .GV yªu cÇu HS lªn b¶ng ®äc l¹i .B¶ng phô ghi néi dung ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. . HS díi líp theo tr¶ bµi tríc) ®· ch÷a l¹i ë nhµ vµo dâi.2008 . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.GV nhËn xÐt.Néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ . §å dïng d¹y . ph«-t«-c«-pi mÉu ®¬n ®ñ cho sè HS trong líp ®Ó c¸c em luyÖn viÕt. .NÕu cã thÓ. .Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi v¨n t¶ c¶nh ( tiÕt tËp lµm v¨n theo yªu cÇu cña GV.HS luyÖn ®äc ph©n vai theo nhãm.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. Ho¹t ®éng häc 181 . 3.Tæ chøc hai nhãm HS ®äc tríc líp.Hai nhãm HS ®äc nèi tiÕp bµi tríc líp.Yªu cÇu HS luyÖn ph©n vai theo . . KiÓm tra bµi cò .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. nhãm ba. HS1 vai ngêi dÉn chuyÖn. nhËn xÐt.häc Ho¹t ®éng d¹y A. C¸c ho¹t ®éng d¹y . TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm ®¬n I. Môc tiªu 1.

gióp ®ì c¸c 182 . sinh qu¸i thai.000 trÎ em lµ n¹n nh©n cña chÊt ®éc da cam. 2. thÇn kinh. dÞ tËt bÈm sinh.Cïng víi bom ®¹n vµ c¸c chÊt ®éc lªn nh÷ng hËu qu¶ g× ®èi víi con kh¸c.2008 . .. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1: . diÖt chñng nhiÒu lo¹i mu«ng thó. tiÓu ®êng. nh ung th.. .Bëi v× hä gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong cuéc sèng nh: søc kháe èm yÕu kh«ng lao ®éng nh nh÷ng ngêi b×nh thêng ®îc.HiÖn c¶ níc ta cã kho¶ng 70.Mét HS ®äc. chÊt ®éc mµu da cam ®· ph¸ ngêi? hñy h¬n 2 triÖu hÐc ta rõng. biÕt tr×nh bµy gän. .Giáo án Tiếng Việt 5 B.. nøt cét sèng.000 ®Õn 300.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Giíi thiÖu bµi Năm học 2007.. . tõ 200. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ®èi th«ng dông trong cuéc sèng hµng ngµy.000 ngêi lín..Theo c¸c em th× chóng ta cã thÓ . lµm xãi mßn vµ kh« c»n ®Êt. Bµi míi 1. ®éng viªn. h«m nay chóng ta sÏ häc bµi LuyÖn tËp lµm ®¬n. râ vµ ®Çy ®ñ nguyÖn väng trong ®¬n. tèn rÊt nhiÒu tiÒn ®Ó ch÷a ch¹y.ChÊt ®éc mµu da cam ®· g©y . §Ó c¸c em biÕt c¸ch viÕt mét l¸ ®¬n. b¶n th©n èm ®au bÖnh tËt kÐo dµi..HS l¾ng nghe.§¬n tõ lµ mét lo¹i giÊy tê t¬ng .V× sao nh÷ng n¹n nh©n nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam l¹i rÊt cÇn sù quan t©m gióp ®ì cña toµn x· héi? . C¶ líp theo dâi ®äc gåm phÇn lÖnh vµ bµi v¨n.GV gäi mét HS ®äc bµi tËp 1 . g©y ra nh÷ng bÖnh nguy hiÓm cho nh÷ng ngêi nhiÔm ®éc vµ con c¸i hä. thÇm.NhiÒu HS tr¶ lêi: gióp g× ®îc cho hä? + Th¨m hái.

nhËn xÐt. + S¸ng t¸c truyÖn. Nh÷ng ngêi muèn tham gia ph¶i viÕt ®¬n. sau ®ã treo b¶ng phô ghi s½n néi dung trªn. .HS dùa vµo mÉu ®¬n trªn b¶ng nªu mÉu ®¬n. + Lao ®éng c«ng Ých g©y quü ñng hé n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam nãi riªng vµ n¹n nh©n chiÕn tranh nãi chung. .2008 gia ®×nh cã ngêi nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam. tranh.GV treo b¶ng phô cã ghi s½n . . ¶nh . còng tæ chøc §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam víi néi dung ho¹t ®éng t×nh nguyÖn nh c¸c em võa nªu.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. líp. mét HS ®äc néi dung chÝnh lµ néi dung ho¹t ®éng cña ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn.HS l¾ng nghe.HS l¾ng nghe. th¬. vËy khi ®ã c¸c em sÏ viÕt ®¬n nh thÕ nµo? Chóng ta chuyÓn tiÕp sang Bµi tËp 2. vËn ®éng mäi ngêi gióp ®ì c« b¸c vµ nh÷ng b¹n nhá bÞ ¶nh hëng cña chÊt ®éc nµy.GV yªu cÇu HS ®äc to Bµi tËp 2.GV ph¸t mÉu ®¬n cho HS (nÕu .. yªu cÇu mét HS ®äc.thÓ hiÖn sù c¶m th«ng víi c¸c n¹n nh©n. bµi h¸t. nh©n chÊt ®éc mµu da cam. Bµi tËp 2 . .. .HS ®äc l¹i néi dung ho¹t ®éng cña 183 .Mét HS ®äc to bµi tËp.GV chèt l¹i cho HS biÕt ®©y . cho HS nªu miÖng c¸ch miÖng c¸ch tr×nh bµy mét l¸ ®¬n. C¶ tr×nh bµy mét l¸ ®¬n trªn b¶ng líp theo dâi. c¶ §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n líp theo dâi. c¶ líp ®äc thÇm theo dâi.GV chuyÓn tiÕp: Gi¶ sö trêng ta .

... Trêng TiÓu häc Hå Tïng MËu . bµi. .. giµu søc thuyÕt phôc kh«ng? NÕu HS viÕt ®¬n theo mÉu in s½n.GV yªu cÇu HS tr×nh bµy tríc líp .. HS viÕt kh«ng theo mÉu ®¬n in s½n cÇn nhËn xÐt theo c¸c ®iÓm sau: Tr×nh bµy cã ®óng tr×nh tù cña mét l¸ ®¬n kh«ng? Nªu lÝ do. nguyÖn väng cña mçi HS. Nam Sau ®©y lµ mét vÝ dô: Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt .. . ngµy th¸ng n¨m 200 ®¬n xin gia nhËp ®éi t×nh nguyÖn Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam KÝnh göi: Ban ChÊp hµnh Héi ch÷ thËp ®á...2008 kh«ng cã th× yªu cÇu HS viÕt theo §éi t×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n mÉu ®¬n trªn b¶ng phô). nguyÖn väng xin gia nhËp §éi T×nh nguyÖn cã ®óng..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.... sau ®ã lµm HS lµm bµi. GV chØ nhËn xÐt phÇn diÔn ®¹t lÝ do... cña m×nh....Tªn em lµ: NguyÔn §ång Khang ThÞnh .HS tham gia nhËn xÐt cïng GV.GV híng dÉn HS nhËn xÐt.HS lÇn lît tr×nh bµy tríc líp bµi lµm bµi lµm cña m×nh. NÕu .Häc sinh líp: 5A 184 . §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc . yªu cÇu chÊt ®éc mµu da cam.Sinh ngµy: 22 – 8 – 1994 .

Bíc ®Çu hiÓu t¸c dông cña biÖn ph¸p dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷. Môc tiªu 1.HS l¾ng nghe.LÝ do viÕt ®¬n: Sau khi t×m hiÓu néi dung ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam thuéc Héi Ch÷ thËp ®á trêng ta. c©u ®è vui.GV chÊm ®iÓm mét sè . nhËn xÐt chung vÒ kÜ n¨ng viÕt ®¬n cña HS..DÆn HS vÒ nhµ hoµn .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu chØnh l¹i l¸ ®¬n. . vµo vë. §å dïng d¹y . bµi.häc .sö dông tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷. c©u th¬. gióp ®ì rÊt thiÕt thùc c¸c n¹n nh©n. quan s¸t c¶nh s«ng níc vµ ghi l¹i c¸c ®Æc ®iÓm cña c¶nh ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt TËp lµm v¨n tiÕp theo. t¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa. Cñng cè.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n häc tËp tÝch cùc.B¶ng phô viÕt s½n hai c¸ch hiÓu c©u Hæ mang bß lªn nói: 185 ... Ngêi lµm ®¬n kÝ NguyÔn §ång Khang ThÞnh . ngêi nghe. g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi ®äc. XÐt kh¶ n¨ng c¸ nh©n em cã thÓ tham gia tèt tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nµy.2008 . viÕt cÇu cña GV. Em xin høa sÏ tham gia tÝch cùc. HiÓu thÕ nµo lµ dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷.C¸c mÈu chuyÖn. . em thÊy ®©y lµ mét ho¹t ®éng nh©n ®¹o. LuyÖn tõ vµ c©u dïng Tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ I. víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong mäi ho¹t ®éng cña §éi. II. gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh ®Ó lµm gi¶m bít nçi bÊt h¹nh cña c¸c n¹n nh©n. 2. V× vËy. em viÕt ®¬n nµy bµy tá nguyÖn väng ®îc gia nhËp §éi T×nh nguyÖn. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n. dÆn dß .HS l¾ng nghe. . 3.GV nhËn xÐt giê häc.

§Ó hiÓu râ vÒ vÊn ®Ò nµy. chóng ta cïng häc bµi Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷. Bµi míi 1. thó vÞ cho ngêi ®äc. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Khi sö dông tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ ngêi ta ®· t¹o ra nh÷ng c©u nãi g©y bÊt ngê.HS l¾ng nghe. .HS l¾ng nghe.HS trao ®æi. .HS tr¶ lêi: ®äc vµ cho biÕt c©u lµm g×? v¨n ®· cho cã thÓ hiÓu theo nh÷ng c¸ch nµo? V× sao? . th¶o luËn theo cña bµi theo nhãm ®«i.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GVnhËn xÐt. . em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë. III. .GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi tËp . 2. . vµ häc bµi cña HS. c¶ líp theo 186 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. bót d¹ ®Ó HS lµm bµi.2008 (Con) hæ (®ang) mang (con) bß lªn nói.PhÇn nhËn xÐt yªu cÇu chóng ta . Giíi thiÖu bµi .C¸c em ®· ®îc häc vÒ c¸c tõ ®ång .Mét HS ®äc bµi. (R¾n) hæ mang (®ang) bß lªn nói.Yªu cÇu HS ®äc phÇn NhËn xÐt. cho ®iÓm viÖc lµm bµi . bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh qu¶ th¶o luËn. .Giáo án Tiếng Việt 5 Hæ mang bß lªn nói Năm học 2007.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 4 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ c¸c yªu cÇu cña GV.häc Ho¹t ®éng d¹y A.GiÊy khæ to.GV yªu cÇu HS thùc hiÖn yªu cÇu . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . Ho¹t ®éng häc . ngêi nghe. ©m. PhÇn NhËn xÐt . KiÓm tra bµi cò . nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. B.

Hæ mang bß lªn nói (R¾n) hæ mang (®ang) bß lªn nói. ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh.GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ . . 187 . C¸c tiÕng hæ. vµ lÊy vÝ dô minh häa.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ . .GV ®a ra b¶ng phô ghi nh díi ®©y. chèt l¹i (theo lêi gi¶i) ®Ó HS hiÓu.Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí.Em hiÓu nh thÕ nµo lµ dïng tõ . C©u v¨n trªn cã thÓ hiÓu theo nhiÒu c¸ch nh vËy lµ do ngêi viÕt biÕt sö dông tõ ®ång ©m®Ó ch¬i ch÷.C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. . . sau khi lµm nh©n.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí .2008 dâi nhËn xÐt. cïng GV chèt chèt l¹i ý kiÕn ®óng. g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi ®äc.HS l¾ng nghe. PhÇn Ghi nhí . §¸p ¸n: C©u v¨n Hæ mang bß lªn nói cã thÓ hiÓu theo 2 c¸ch kh¸c nhau: (Con) hæ (®ang) mang (con) bß lªn nói. l¹i lêi gi¶i ®óng.Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ lµ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷? dùa vµo hiÖn tîng ®ång ©m.Gäi HS tr×nh bµy. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 . . . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong . .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. ngêi nghe. t¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa. SGK. 3. sau khi lµm bµi xong trao bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. mang trong tõ hæ mang (chØ tªn mét loµi r¾n) ®ång ©m víi tõ hæ (con hæ) vµ ®éng tõ mang (®a mét vËt tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c).Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 3.Mét HS ®äc toµn bµi. .

GV chó ý söa lçi ng÷ m×nh. . tiÕng b¸c thø 2 lµ lµm chÝn thøc ¨n b»ng c¸ch ®un nhá löa vµ quÊy cho ®Õn khi sÒn sÖt. bß trong thÞt bß lµ con bß.HS l¾ng nghe. cã lóc lµ danh tõ . Ba HS lªn bµi.HS lµm viÖc c¸ nh©n. tiÕng t«i thø hai lµ ®æ níc vµo ®Ó lµm cho tan. g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi nghe. quan s¸t mÉu.2008 a) §Ëu trong ruåi ®Ëu lµ dõng ë chç nhÊt ®Þnh.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh.chØ mét vËt r¾n ./ con ngùa (b»ng) ®¸/ kh«ng ®¸ con ngùa (thËt). Bµi tËp 2 . .Con ngùa (thËt)/ ®¸ con ngùa (b»ng) ®¸. ch÷a bµi. . . ch÷a bµi cña b¹n . d) Tõ ®¸ cã lóc lµ ®éng tõ (hµnh ®éng ®a ch©n nhanh lµm tæn th¬ng ®èi ph¬ng). .Yªu cÇu HS. Nhê dïng tõ ®ång ©m. b¶ng lµm bµi (mçi HS ®Æt Ýt nhÊt Lu ý HS còng cã thÓ ®Æt mét c©u hai c©u nh mÉu). tù lµm .Gäi HS nhËn xÐt. TiÕng t«i thø nhÊt lµ mét tõ xng h«. c) TiÕng B¸c thø nhÊt lµ mét tõ xng h«.Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007. chøa hai tõ ®ång ©m. VÝ dô: Con c¸ mùc ®Ó c¹nh lä mùc.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .Con ngùa (b»ng)/ ®¸ con ngùa (b»ng) ®¸.GV chèt l¹i : Dïng tõ ®ång ©m ®Ó .Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. HS díi líp lµm bµi vµo vë. b) ChÝn trong cho chÝn lµ tinh th«ng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) 188 . Bß trong kiÕn bß lµ chØ mét ho¹t ®éng. trªn b¶ng./ con ngùa (b»ng) ®¸/ kh«ng ®¸ con ngùa (thËt). chÝn trong chÝn nghÒ lµ sè 9. c©u nµy cã hai c¸ch hiÓu kh¸c nhau: . cßn ®Ëu trong x«i ®Ëu lµ ®Ëu ®Ó ¨n.NhËn xÐt.Mét HS ®äc to toµn bµi. .hßn ®¸. ch¬i ch÷ trong th¬ v¨n vµ trong lêi nãi hµng ngµy r¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa.

II.2008 . 189 Ho¹t ®éng häc . .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. ®Çm. KiÓm tra bµi cò .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.. h«m nay chóng ta häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh. suèi.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt giê häc.GiÊy khæ to vµ bót d¹ ®ñ ®Ó hai häc sinh viÕt dµn bµi. . Môc tiªu Năm học 2007. häc ®îc c¸ch quan s¸t khi t¶ c¶nh s«ng níc 2.Yªu cÇu HS ®äc l¹i §¬n xin gia . lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh 1. . dÆn dß . . 3.Giáo án Tiếng Việt 5 5. ¶nh minh ho¹ c¶nh s«ng níc. Bµi míi 1.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi nhí vµ lµm l¹i bµi tËp vµo vë. Tr×nh bµy theo dµn ý nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t. biÓn. hå. . Cñng cè.häc Ho¹t ®éng d¹y A. ..Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. Th«ng qua nh÷ng ®o¹n v¨n hay.häc . Giíi thiÖu bµi .Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. s«ng. v¨n miªu t¶ c¶nh s«ng níc rÊt hay.HS l¾ng nghe. §å dïng d¹y . BiÕt ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc.Hai ®Õn ba HS lªn b¶ng thùc hiÖn nhËp §éi t×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n theo yªu cÇu cña GV. . III.Trong v¨n t¶ c¶nh cã nh÷ng bµi .Tranh.HS l¾ng nghe. §Ó hiÓu xem khi t¶ c¶nh s«ng níc c¸c t¸c gi¶ ®· miªu t¶ nh thÕ nµo. nh©n chÊt ®éc mµu da cam. C¸c ho¹t ®éng d¹y . TËp I.(cì to). B.

. nhËn xÐt. vµ tr¶ lêi c©u hái sau: c¶ líp theo dâi. .Hai HS ®äc bµi. t¸c gi¶ ®· cã + Quan s¸t sù thay ®æi s¾c mµu nh÷ng liªn tëng thó vÞ nh thÕ nµo? cña biÓn . khi bÇu trêi ©m u. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n a .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n b . .Giáo án Tiếng Việt 5 2. lóc ®¨m chiªu g¾t gáng. + §Ó t¶ ®Æc ®iÓm ®ã. bæ sung.GV chèt l¹i: §Ó t¶ sù thay ®æi . thÇm trong SGK.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 190 . T¸c gi¶ ®· quan s¸t vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau vµ cã nh÷ng liªn tëng thó vÞ. BiÓn còng viÕt buån vui. khi bÇu trêi Çm Çm d«ng giã. + Khi quan s¸t biÓn. ®¸ng yªu h¬n. t¸c gi¶ ®· + T¸c gi¶ ®· quan s¸t bÇu trêi vµ quan s¸t nh÷ng g×? Vµo lóc nµo? mÆt biÓn vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau: khi bÇu trêi xanh th¼m. lóc tÎ nh¹t. C¶ líp theo dâi ®äc hai phÇn cña bµi tËp.GV yªu cÇu hai HS ®äc nèi tiÕp . C©u më ®o¹n: "BiÓn lu«n lu«n thay ®æi mµu tïy theo s¾c m©y trêi" ®· cho ta biÕt râ ®iÒu ®ã.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. lóc s«i næi. t¸c gi¶ liªn tëng ®Õn sù thay ®æi t©m tr¹ng cña con ngêi. BiÓn còng cã tÝnh khÝ thÊt thêng ®ñ mäi cung bËc t×nh c¶m nh con ngêi. h¶ hª. mµu s¾c cña mÆt níc biÓn theo s¾c mµu cña trêi m©y. l¹nh lïng.2008 . B»ng sù liªn tëng t¸c gi¶ ®· khiÕn biÓn trë nªn gÇn gòi. + §o¹n v¨n miªu t¶ ®Æc ®iÓm g× + §o¹n v¨n miªu t¶ sù thay ®æi mµu cña biÓn? C©u v¨n nµo nãi râ ®iÒu s¾c cña mÆt biÓn theo s¾c mµu ®ã? cña trêi m©y.HS l¾ng nghe. khi bÇu trêi r¶i m©y tr¾ng nh¹t.

lóc l¹i biÕn thµnh con suèi löa. mét con suèi hay mét mÆt hå nµo ®ã. nhËn xÐt. ®· liªn tëng nh thÕ nµo? Nh÷ng liªn con kªnh khi th× ph¬n phít mµu tëng ®ã cã t¸c dông g×? ®µo. + Con kªnh ®îc t¸c gi¶ quan s¸t vµo + Con kªnh ®îc quan s¸t vµo mäi nh÷ng thêi ®iÓm nµo trong ngµy? thêi ®iÓm trong ngµy: suèt ngµy. gi÷a tra ho¸ thµnh mét dßng thuû ng©n cuån cuén lo¸ m¾t.2008 HS lÇn lît tr×nh bµy tõng ý mét. c¶ líp theo dâi. thÊy mµu s¾c cña con kªnh biÕn ®æi buæi s¸ng ph¬n phít mµu ®µo. mét . vÒ chiÒu biÕn thµnh mét con suèi löa. gi÷a tra. mét dßng s«ng. Bµi tËp 2 .HS më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra. khi th× ho¸ thµnh dßng thuû ng©n cuån cuén lo¸ m¾t.Giáo án Tiếng Việt 5 vµ tr¶ lêi c©u hái sau: Năm học 2007. g©y Ên tîng víi ngêi ®äc h¬n. .Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp. buæi s¸ng. Mét HS ®äc to nh÷ng ghi chÐp ®· quan s¸t ®îc cña m×nh dÓ c¶ líp cïng nghe. bæ sung. + T¸c gi¶ nhËn ra ®Æc ®iÓm cña + B»ng thÞ gi¸c (m¾t): ®Ó thÊy con kªnh b»ng nh÷ng gi¸c quan n¾ng n¬i ®©y ®æ löa xuèng mÆt nµo? ®Êt bèn bÒ trèng huÕch trèng ho¸c.Mét HS ®äc bµi tËp. lµm cho c¶nh vËt còng sinh ®éng h¬n. Nh÷ng liªn tëng ®ã gióp cho ngêi ®äc h×nh dung ®îc c¸i n¾ng nãng d÷ déi ë n¬i cã con kªnh MÆt Trêi nµy. T¸c gi¶ cßn quan s¸t xóc gi¸c ®Ó thÊy n¾ng nãng nh ®æ löa. . lóc trêi chiÒu. + Khi t¶ con kªnh MÆt Trêi t¸c gi¶ + T¸c gi¶ liªn tëng n¾ng nh ®æ löa.Gäi HS ®äc bµi tËp. .GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña c¸c em vµ gäi mét HS ®äc nh÷ng ®iÒu c¸c em ghi chÐp ®îc khi quan s¸t c¶nh mét vïng biÓn. tõ lóc mÆt trêi mäc ®Õn lóc mÆt trêi lÆn. giái ®îc giao bót d¹ vµ bµi tËp. c¶ líp theo dâi trong SGK.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn sè HS kh¸. . Hai ®Õn ba HS lµm bµi b»ng 191 .

HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn dµn ý vµ chän tríc mét phÇn dµn ý theo yªu cÇu cña GV. nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ.HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt giê häc. Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. híng dÉn HS nhËn xÐt. ®Ó chuyÓn thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh trong tiÕt häc tíi. . §äc hiÓu . . ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi. ®¸nh gi¸ cao m×nh. 192 . §äc tr«i ch¶y toµn bµi. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. diÔn biÕn bÊt ngê cña c©u chuyÖn. .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ chuyÖn phï hîp víi nh÷ng t×nh tiÕt. 2.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.HS lÇn lît tr×nh bµy bµi lµm cña GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.2008 bót d¹ vµo giÊy khæ to.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.Giáo án Tiếng Việt 5 giÊy khæ to ®Ó c¸c em lµm bµi. 3. Môc tiªu 1. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i . mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh . TuÇn 7 TËp ®äc Nh÷ng ngêi b¹n tèt I. Cñng cè. Năm học 2007. bæ sung. . tuyªn d¬ng . . dÆn dß . nh÷ng b¹n cã dµn ý hay nhÊt. §äc thµnh tiÕng .

Néi dung cña chñ ®iÓm nãi vÒ mèi quan hÖ gi÷a con . sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung. III.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. c©u chuyÖn T¸c phÈm cña Sin-le vµ tªn ph¸t xÝt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .2008 . t×nh c¶m g¾n bã ®¸ng quý cña loµi c¸ heo víi con ngêi. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ häc bµi Ho¹t ®éng häc . kh«ng do con ngêi t¹o ra.häc .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. §å dïng d¹y . B. D¹y bµi míi 1.HS quan s¸t tranh minh häa chñ ®iÓm vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh con ngêi ®ang kh¸m ph¸ vµ chinh phôc thiªn nhiªn. c¸c em h·y quan s¸t c¸c tranh vÏ trong chñ ®iÓm vµ cho biÕt néi dung chñ ®iÓm nãi g×? .B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n v¨n cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). .HiÓu ®îc néi dung c©u chuyÖn: Ca ngîi sù th«ng minh.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. KiÓm tra bµi cò . 2. . . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng 193 . Bµi tËp ®äc Nh÷ng ngêi b¹n tèt sÏ cho chóng ta thÊy c¸c con vËt sèng trong thiªn nhiªn còng lµ nh÷ng ngêi b¹n yªu quý cña con ngêi. C¸c ho¹t ®éng d¹y .H«m nay chóng ta chuyÓn sang mét chñ ®iÓm míi Con ngêi víi thiªn nhiªn.Gäi hai HS lªn b¶ng kÓ l¹i néi dung .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. II.Thiªn nhiªn lµ nh÷ng g× tån t¹i ngêi víi thiªn nhiªn xung quanh chóng ta.

GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c . .Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).HS theo dâi giäng ®äc cña GV. Mçi tõng ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi trong SGK. .Hai HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp . . Xi-xin vµ yªu . ph¸t ©m.GV ghi b¶ng: A-ri-«n.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. chó gi¶i trong SGK. 194 .2008 . .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. ©m cho HS.GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n: Giäng .GV gäi bèn HS tiÕp nèi nhau ®äc .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . giäng s¶ng kho¸i. kÓ chËm r·i.GV gäi mét HS ®äc toµn bµi. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. mçi 2. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n.Mét HS ®äc bµi . giäng tù hµo.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . . GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS luyÖn ®äc nh÷ng tiÕng phiªn cÇu HS luyÖn ®äc. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. . .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. .Gäi HS ®äc toµn bµi. Mçi ®o¹n cña bµi. nhanh h¬n ë nh÷ng t×nh tiÕt kÓ vÒ nh÷ng t×nh huèng nguy hiÓm. ©m níc ngoµi. th¸n phôc khi nãi vÒ nh÷ng sù xuÊt hiÖn cña ®µn c¸ heo. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.

C©u hái 3: Qua c©u chuyÖn. hái t×m hiÓu néi dung cña bµi. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 ngîi ca ë ®o¹n kÕt. ®iÓm. ®iÓm nµo? biÕt thëng thøc tiÕng h¸t cña nghÖ 195 . Năm học 2007.C©u 1: V× sao nghÖ sÜ A-ri-«n . Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu.Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n .2008 b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm .Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ®¸ng quý v× thÊy c¸ heo ®¸ng yªu.GV chia líp thµnh 4 nhãm. nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.C©u hái 2: §iÒu k× l¹ g× x¶y ra . + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. * Thi tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tríc líp .HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng ch¬i vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. . ¤ng nh¶y xuèng biÓn ®Ó thµ chÕt díi biÓn cßn h¬n chÕt trong tay bän cíp. th kÝ. NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm. Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. ®¸ng quý ë chóng cã mét t©m hån nh con ngêi.GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho Ch¼ng h¹n: ®iÓm tõng sau tõng c©u tr¶ lêi cña + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 c¸c ®éi. . .C¸ heo ®¸ng yªu. khi nghÖ sÜ cÊt cao tiÕng h¸t gi· ®µn c¸ heo ®· b¬i ®Õn v©y quanh biÖt cuéc ®êi? tµu say sa thëng thøc tiÕng h¸t cña «ng.A-ri-«n ph¶i nh¶y xuèng biÓn v× ph¶i nh¶y xuèng biÓn? bän thñy thñy trªn tµu cíp hÕt tÆng vËt cña «ng vµ ®ßi giÕt «ng ®Ó phi tang.Khi A-ri-«n h¸t gi· biÖt cuéc ®êi.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt . em .HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh . vµ bÇu nhãm trëng. .

HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i toµn bé c©u chuyÖn. . . . Cã lÏ / ®ã lµ ®ång tiÒn ®îc ra ®êi / ®Ó ghi l¹i t×nh c¶m yªu quý con ngêi cña lo¹i c¸ th«ng minh. ë nhiÒu thµnh phè Hy L¹p vµ La M· ®· xuÊt hiÖn nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh mét con c¸ heo câng ngêi trªn lng. dâi giäng ®äc cña b¹n.Gäi HS thi ®äc diÔn c¶m.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. Yªu cÇu c¶ líp theo ®o¹n cña bµi. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . .HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo luyÖn ®äc cho HS.Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp tõng . biÕt cøu gióp ngêi bÞ n¹n. . C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. . ®éc ¸c ®Õn møc mÊt hÕt tÝnh ngêi nªn chóng ®¸ng bÞ trÞ téi. yªu cÇu cña GV. .Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m bèn ®o¹n cña bµi.C©u hái 4: Em cã suy nghÜ g× vÒ c¸ch ®èi xö cña ®¸m thñy thñ vµ cña ®µn c¸ heo ®èi víi nghÖ sÜ Ari-«n..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ®a «ng trë vÒ ®Êt liÒn nhanh h¬n c¶ tµu cña bän cíp. tham lam.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c .Ba ®Õn n¨m HS thi ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n cña bµi v¨n tríc líp. . Sau c©u chuyÖn k× l¹.HS ph¸t biÓu tù do: c¸c em cßn biÕt thªm nh÷ng c©u + C¸ heo biÓu diÔn nhµo lén.2008 sÜ. t×m ra giäng ®äc cña lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m bµi.HS tr×nh bµy: + §¸m thñy thñ lµ con ngêi nhng bÊt l¬ng. chuyÖn thó vÞ nµo vÒ c¸ heo? + C¸ heo cøu mét chó phi c«ng nh¶y dï tho¸t khái ®µn c¸ mËp (TruyÖn Anh hïng biÓn c¶ .HS nhËn xÐt. . biÕt cøu gióp nghÖ sÜ khi «ng nh¶y xuèng biÓn.s¸ch TiÕng ViÖt 1 tËp 2) . + §µn c¸ heo lµ con vËt nhng l¹i th«ng minh. cña bµi v¨n (nh trªn). 196 .. tèt bông. Chóng l¹i giµu lßng nh©n ¸i.GV ®äc mÉu ®o¹n v¨n sau ®Ó . C©u hái 5: Ngoµi c©u chuyÖn trªn.

ia. c¸c em . II. III.häc . ChÝnh t¶ Nghe . ..viÕt chÝnh x¸c.Giê häc ChÝnh t¶ h«m nay. C¸c ho¹t ®éng d¹y . B. . 3. b÷a.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.Gäi HS ®äc toµn bµi. tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n cña bµi Dßng kinh quª h¬ng. Nghe . . Môc tiªu 1. §å dïng d¹y .Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh cña c¸c tiÕng ®ã.2008 . níng. dÆn dß Năm học 2007. thõa.. t×nh c¶m g×? g¾n bã ®¸ng quý cña loµi c¸ heo víi con ngêi.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. Giíi thiÖu bµi .GV nhËn xÐt giê häc. ®îc. . DÆn HS vÒ .. Cñng cè.Ca ngîi sù th«ng minh. GV söa. KiÓm tra bµi cò . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi.Mét ®Õn hai HS ®äc.HS l¾ng nghe.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tËp kÓ l¹i néi dung bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña líp viÕt vµo giÊy nh¸p c¸c tiÕng: cöa. mît. D¹y bµi míi 1.GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. . 2. 197 .viÕt: dßng kinh quª h¬ng LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa iª / ia) I. N¾m v÷ng quy t¾c vµ lµm ®óng c¸c bµi luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh ë tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i iª. c¶ .§äc cho hai HS viÕt trªn b¶ng líp. víng.Néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ ®iÒu .B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3.

Mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong 198 . vµ theo dâi trong SGK.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ .Ba HS lªn b¶ng viÕt. bµng vµ hái HS: §o¹n v¨n nãi vÒ nhí tha thiÕt cña t¸c gi¶ víi dßng ®iÒu g×? kinh quª h¬ng. . .GV ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé phËn . 3. viÕt mét ®o¹n trong bµi Dßng kinh quª h¬ng vµ lµm c¸c bµi tËp luyÖn ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i ia.§o¹n v¨n nãi lªn t×nh yªu vµ nçi kinh.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. 2. ng¾n trong c©u mét c¸ch thong th¶ râ rµng cho HS viÕt.GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m . Híng dÉn HS nghe .Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp. HS díi líp ®îc vµ cho HS nhËn xÐt rót ra nh÷ng l.viÕt vµo vë nh¸p vµ nhËn xÐt u ý khi viÕt nh÷ng tõ nµy. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Mét HS ®äc bµi.GV gi¶i thÝch c¸c tõ khã trong bµi nh . iª.HS l¾ng nghe.GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ chÊm bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. theo yªu cÇu cña GV.HS so¸t vµ tù ch÷a c¸c lçi sai. . c) ViÕt chÝnh t¶ . c¶ líp l¾ng nghe dâi bµi vµ gäi mét HS ®äc bµi. vµ nh÷ng tõ khã mµ c¸c em dÔ viÕt sai do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc 2 lît.HS ghi tªn bµi vµo vë.Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã.GV yªu cÇu HS më SGK trang 65 theo . nh÷ng lu ý c¸ch tr×nh bµy bµi.GV nh¾c t thÕ ngåi viÕt chÝnh t¶ vµ . . danh tõ . . dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. . .2008 nghe.HS nªu lªn nh÷ng danh tõ riªng riªng.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .

dÆn dß . chiÒu lµ nh÷ng tiÕng cã ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i vµ ®Òu cã ©m cuèi vÇn nªn khi ®¸nh dÊu thanh sÏ ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh ch÷ c¸i ª. diÒu. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp. Cñng cè.Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp.Mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp. mÝa phÇn vÇn ®Òu cã nguyªn ©m ®«i ia vµ kh«ng cã ©m cuèi vÇn nªn dÊu thanh n»m trªn c¸i thø nhÊt cña ©m chÝnh ch÷ a. .2008 SGK.§äc cho mét HS viÕt trªn b¶ng vµ HS díi líp viÕt c¸c tiÕng: nhiÒu.HS lÇn lît tr¶ lêi cho ®Õn khi cã vÇn cÇn ®iÒn.Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi miÖng . diÒu.Gäi HS lÇn lît nªu kÕt qu¶ bµi lµm cña . tÝa. diÒu. mÝa.Mét HS ®äc thµnh tiÕng tríc chØnh vµ hái: Néi dung ®o¹n th¬ nãi líp.HS nªu quy t¾c: 199 . v« t cña bän trÎ ch¨n tr©u.ch÷ ª. + TiÕng tÝa. chiÒu vµ nhËn xÐt xem c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã nh thÕ nµo? . . HS díi líp theo dâi vµ ph¸t vÒ ®iÒu g×? biÓu: Néi dung ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp hån nhiªn. . . c©u tr¶ lêi ®óng: vÇn cÇn ®iÒn lµ vÇn iªu vµ c¸c tiÕng ®ã sÏ lµ nhiÒu. . Bµi tËp 3 .Mét vµi HS ®äc thuéc lßng c¸c c©u thµnh ng÷ vµ nªu quy t¾c ®¸nh c©u thµnh ng÷ vµ nªu: dÊu thanh víi c¸c tiÕng kiÕn. +TiÕng kiÕn phÇn vÇn cã nguyªn ©m ®«i iª vµ cã ©m cuèi vÇn nªn dÊu thanh n»m trªn ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh .Gäi HS nh¾c l¹i quy t¾c ®¸nh dÊu .Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n th¬ ®· hoµn . 4. .HS lµm bµi tËp vµo vë. chiÒu. .Yªu cÇu HS ®äc thuéc lßng c©u c¸c . c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS lÇn lît ®äc kÕt qu¶ bµi lµm m×nh. cña m×nh. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ nªu nhËn xÐt: C¸c tiÕng nhiÒu.

HiÓu thÕ nµo lµ tõ nhiÒu nghÜa. nghÜa gèc.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp. .häc . dÊu thanh sÏ n»m trªn hoÆc díi ch÷ c¸i thø hai (nÕu tiÕng ®ã cã ©m cuèi). dÊu thanh n»m ë nguyªn ©m ®«i.Tranh ¶nh vÒ c¸c sù vËt. nghÜa chuyÓn cña tõ nhiÒu nghÜa trong mét sè c©u v¨n. LuyÖn tõ vµ c©u Tõ nhiÒu nghÜa I. Ph©n biÖt ®îc nghÜa gèc. KiÓm tra bµi cò . ( trong tiÕt häc tríc) vµ lÊy vÝ dô ph©n tÝch minh häa. bµi vµ häc bµi cña HS. III.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ cÇu cña GV. iª. trªn hoÆc díi ©m chÝnh.GV nhËn xÐt giê häc vµ dÆn HS ghi . T×m ®îc vÝ dô vÒ sù chuyÓn nghÜa cña mét sè danh tõ chØ bé phËn c¬ thÓ ngêi vµ ®éng vËt. 2. nghÜa chuyÓn trong tõ nhiÒu nghÜa.GVnhËn xÐt. .2008 thanh trong c¸c tiÕng cã ©m chÝnh lµ + Trong tiÕng. + Trong trêng hîp ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i. ho¹t ®éng. 200 Ho¹t ®éng häc . Môc tiªu 1.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. bé phËn vÇn. chøa nguyªn ©m ®«i ia. §å dïng d¹y .GV gäi HS nªu l¹i phÇn Ghi nhí vÒ .häc Ho¹t ®éng d¹y A. dÊu thanh sÏ n»m tren hoÆc díi ch÷ c¸i ®Çu (nÕu tiÕng ®ã kh«ng cã ©m cuèi). cho ®iÓm viÖc lµm . . C¸c ho¹t ®éng d¹y ..HS l¾ng nghe..HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí quy t¾c ®¸nh dÊu thanh ë tiÕng hiÖn theo yªu cÇu cña GV. II. cã thÓ minh häa cho c¸c nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa. hiÖn tîng.

. tai chÝnh lµ nghÜa gèc (nghÜa ban ®Çu) cña mçi tõ ®ã.GV kÕt luËn: C¸c nghÜa mµ c¸c em . .. . Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña qu¶ bµi lµm cña m×nh. §ã lµ tõ nhiÒu nghÜa. VD: ®©y lµ ch©n bµn.HS l¾ng nghe. 2.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. ®äc thÇm trong SGK.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. 3. . Giíi thiÖu bµi Năm học 2007. thÓ cho HS gäi tªn c¸c sù vËt cã ngay trong líp häc).Mét HS ®äc bµi.HS l¾ng nghe. .. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .Giáo án Tiếng Việt 5 B.HS ®äc SGK.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. V× sao vËy? TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu mét hiÖn tîng thó vÞ kh¸c trong tiÕng ViÖt. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Bµi tËp 2.Yªu cÇu mét HS ®äc to Bµi tËp 1 . m×nh.GV chØ vµo tranh (nÕu kh«ng cã . Bµi míi 1.GV nãi víi HS: ch©n cña bµn kh¸c víi ch©n cña ghÕ. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 .3 . . ®©y lµ ch©n ghÕ. ®©y lµ ch©n ngêi. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. 201 . cµng kh¸c xa so víi ch©n nói. ®©y lµ ch©n têng. võa x¸c ®Þnh cho c¸c tõ r¨ng.. . kh¸c víi ch©n cña têng. kh¸c víi ch©n cña ngêi. ch©n trêi nhng ®Òu ®îc gäi lµ ch©n.Gäi mét HS ®äc toµn Bµi tËp 2.HS lµm viÖc c¸ nh©n.2008 . . mòi.Mét HS ®äc to bµi. Sau khi HS . C¶ líp theo dâi trong phÇn NhËn xÐt. suy nghÜ lµm bµi.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.

chèt l¹i . mòi. kh«ng dïng ®Ó nghe. NghÜa cña tõ r¨ng ë bµi tËp 2 vµ nghÜa cña tõ r¨ng ë Bµi tËp 1 lµ gièng nhau cïng ®Òu chØ vËt nhän. .Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí vµ .Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi.Mòi thuyÒn: NghÜa cña tõ mòi ë ®©y kh¸c víi nghÜa cña tõ mòi ë Bµi tËp 1 lµ mòi thuyÒn nhän ®Ó rÏ níc chø kh«ng dïng ®Ó thë vµ ngöi. Nhng chóng gièng nhau lµ ®Òu chØ bé phËn cã ®Çu nhän nh« ra phÝa tríc. . .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. 4. .R¨ng cµo: NghÜa cña tõ r¨ng trong trêng hîp nµy kh¸c víi nghÜa tõ r¨ng ë Bµi tËp 1 lµ dïng ®Ó cµo chø kh«ng dïng ®Ó c¾n.HS l¾ng nghe.Mét HS ®äc toµn bµi. l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai).Tai Êm: NghÜa cña tõ tai ë ®©y kh¸c víi nghÜa cña tõ tai ë Bµi tËp 1: tai Êm gióp ngêi ta cÇm ®îc Êm dÔ dµng ®Ó rãt níc. Nhng hai tõ nµy ®Òu gièng nhau lµ cïng chØ bé phËn ë bªn ch×a ra (h×nh gièng c¸i tai). C¸c nÐt nghÜa cña tõ tai. Êm ë Bµi tËp 1 ®îc gäi lµ nghÜa gèc. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Tõ nhiÒu nghÜa lµ tõ cã nghÜa gèc nghÜa? vµ nghÜa chuyÓn. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn Ghi lÊy vÝ dô minh häa. §¸p ¸n: .NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n vµ ch÷a lêi gi¶i ®óng. NghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn cña tõ ®ã bao giê còng cã mèi liªn hÖ víi nhau. s¾p ®Òu nhau thµnh hµng. s¾c.2008 . . mòi. PhÇn Ghi nhí .N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV kÕt luËn: nghÜa cña c¸c tõ tai. . PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .VËy em hiÓu thÕ nµo lµ tõ nhiÒu . . Êm ë Bµi tËp 2 vµ Bµi tËp 1 ®Òu cã liªn quan víi nhau. 202 . . NghÜa cña nh÷ng tõ ®ã ë Bµi tËp 2 gäi lµ nghÜa chuyÓn. 3.Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn Ghi nhí.

tr¨ng lìi liÒm. lng ghÕ.. miÖng nói löa. cæ ¸o.Lng: lng ®åi. lìi bóa.Tay: tay ¸o.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. Cßn tõ ®Çu trong c©u "Níc suèi ®Çu nguån rÊt trong" mang nghÜa chuyÓn. lìi h¸i. . ®ßn tay. sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. . GV . GV theo dâi gäi .Cæ: cæ chai. . cæ lä.. . tay Êy (ngêi Êy).Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.HS nhËn xÐt bµi lµm cña tõng nhãm tõng nhãm.Lìi: lìi dao. ..Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. C¶ líp HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn theo dâi nhËn xÐt.Gäi HS tr×nh bµy. miÖng b×nh. cæ tay. . §¸p ¸n: a)Tõ m¾t trong c©u "§«i m¾t cña bÐ më to" mang nghÜa gèc. lng nói. th¶o luËn theo nhãm ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c ®Ó lµm bµi. ®Õm xem nhãm nµo theo yªu cÇu cña GV. 203 . . tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc. . em ®õng ngoÑo ®Çu" mang nghÜa gèc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Cßn tõ m¾t trong c©u "Qu¶ na më m¾t" mang nghÜa chuyÓn. miÖng hè. . . b)Tõ ch©n trong c©u "BÐ ®au ch©n" mang nghÜa gèc.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña ..Mét HS ®äc toµn bµi. gi¶i ®óng. miÖng tói. cïng GV chèt l¹i lêi ®óng.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n.. tay quay..HS trao ®æi.. lìi g¬m. t×m ®îc ®óng vµ nhiÒu tõ ®Ó tÝnh ®iÓm thi ®ua.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.. .. Lêi gi¶i: . lìi löa. lng trêi.. Bµi tËp 2 .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.. lng ®ª. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .MiÖng: miÖng b¸t.. cæ b×nh.§¹i diÖn HS c¸c nhãm d¸n bµi lªn b¶ng vµ ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. Cßn tõ ch©n trong c©u "Lßng ta vÉn v÷ng nh kiÒng ba ch©n" mang nghÜa chuyÓn. nhãm lµm bµi.2008 . . c)Tõ ®Çu trong c©u "Khi viÕt..

Giáo án Tiếng Việt 5 3. III. tæng hîp ®îc hµng ngh×n ph¬ng thuèc d©n gian trÞ bÖnh cho ngêi. nhí chuyÖn. biÕt phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé. Cñng cè. KÓ chuyÖn c©y cá níc nam I.HS l¾ng nghe. C¸c ho¹t ®éng d¹y . .mét sè c©y thuèc nam thêng gÆp. Tõ c©y cá.GV nhËn xÐt giê häc. 2.häc Ho¹t ®éng d¹y 1.Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹. Năm học 2007. theo yªu cÇu cña GV. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. .häc . RÌn kÜ n¨ng nghe: . Chóng thËt ®¸ng quý. h÷u Ých. nÐt mÆt vµ biÕt theo dâi ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n. Giíi thiÖu bµi . ý nghÜa c©u chuyÖn. Danh y TuÖ TÜnh lµ ngêi cã c«ng lµm cho nhiÒu ngêi hiÓu ®îc ®iÒu nµy. H«m 204 Ho¹t ®éng häc .C©y cá xung quanh chóng ta thËt .Theo dâi b¹n kÓ chuyÖn. . h÷u Ých nÕu chóng ta biÕt nh×n ra gi¸ trÞ cña chóng.Tranh minh häa truyÖn trong SGK (phãng to). cö chØ.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí.HS l¾ng nghe.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . §å dïng d¹y . tr©n träng tõng ngän cá.2008 . . HS biÕt kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn víi lêi kÓ tù nhiªn. l¸ c©y trªn ®Êt níc.HiÓu néi dung. biÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: C©u chuyÖn lµ mét lêi khuyªn con ngêi h·y yªu quý thiªn nhiªn. kÓ tiÕp lêi b¹n. .Ch¨m chó nghe thÇy (c«) kÓ chuyÖn. II. ngêi ta cã thÓ t×m thÊy hµng tr¨m vÞ thuèc.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. ¶nh hoÆc vËt thËt . dÆn dß .Tranh. . RÌn kÜ n¨ng nãi: .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí vµ lµm l¹i Bµi tËp 2 vµo vë. Môc tiªu 1.

lµ mét danh y ®êi TrÇn. Néi dung truyÖn nh sau: C©y cá níc Nam NguyÔn B¸ TÜnh. nh÷ng bôi cam th¶o nam leo víng vÝt c¶ mÆt ®êng.Giáo án Tiếng Việt 5 nay chóng ta häc tiÕt kÓ chuyÖn C©y cá níc Nam ®Ó hiÓu râ gi¸ trÞ cña nh÷ng g× mµ thiªn nhiªn ®· cho ta. NguyÔn B¸ TÜnh l¾c ®Çu: . NÕu thÊy HS líp m×nh cha n¾m ®îc néi dung c©u chuyÖn. nh÷ng bôi c©y ®inh l¨ng l¸ xanh mít. Vµi häc trß x× xµo: . duy cã ngêi trëng trµng kÝnh cÈn hái: . .Tha thÇy.2008 .Ta ®a c¸c con ®Õn ®©y ®Ó nãi cho c¸c con biÕt râ ®iÒu mµ ta suy nghÜ nung nÊu tõ mÊy chôc n¨m nay. .GV kÓ lÇn 1: Giäng kÓ chËm r·i. TÊt c¶ häc trß ®Òu im lÆng. «ng trÇm ng©m nãi víi häc trß: . tõ tèn thÓ hiÖn lêi cña Danh y TuÖ TÜnh tha thiÕt. c«ng dông) mét sè c©y thuèc nam trong tranh ¶nh hoÆc vËt thËt ®· mang ®Õn líp. gióp HS hiÓu nh÷ng tõ ng÷ khã ®îc chó gi¶i cuèi truyÖn (trëng trµng. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn Năm học 2007. Däc hai bªn ®êng lªn nói lµ nh÷ng bôi s©m nam l¸ xße nh nh÷ng bµn tay. ë ngay díi ch©n c¸c con ®ã. 2. ®iÒu thÇy ®Þnh nãi víi chóng con cã ph¶i lµ c©y cá ë díi 205 . tøc TuÖ TÜnh.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.§iÒu ta s¾p nãi víi c¸c con kh«ng cao nh nói Th¸i S¬n. . sõng s÷ng ®èi mÆt víi mét vïng s«ng níc hiÓm trë. dîc s¬n) vµ giíi thiÖu s¬ qua ( tªn. còng ch¼ng xa nh biÓn B¾c H¶i mµ ë gÇn trong tÇm tay.GV kÓ lÇn 2: Võa kÓ võa chØ vµo tõng tranh minh häa phãng to trªn b¶ng.Ch¾c h¼n lµ ®iÒu g× cao siªu l¾m nªn thÇy míi ph¶i nung nÊu l©u ®Õn thÕ. hai ngän nói cao uy nghi. GV cã thÓ kÓ lÇn 3 hoÆc ®Æt c©u hái gióp HS nhí l¹i néi dung truyÖn ®Ó kÓ tiÕp.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Mét h«m. «ng dÉn c¸c häc trß ®i ngîc vïng Ph¶ L¹i ®Ó lªn nói Nam Tµo. B¾c §Èu. Dõng ch©n bªn sên nói.

.Chóng chÝnh lµ mét ®éi qu©n hïng m¹nh gãp vµo víi c¸c ®¹o hïng binh cña c¸c bËc th¸nh nh©n nh Hng §¹o V¬ng ®¸nh tan giÆc Nguyªn x©m lîc. 206 . C©y cá ngíc Nam ®· gãp phÇn lµm cho nh÷ng ®¹o binh thªm hïng hËu. triÒu ®×nh cßn c¾t cña ngêi ®«n ®èc rÌn vò khÝ.Nghiªm V¨n §a Trëng trµng: ngêi ®øng ®Çu nhãm häc trß cïng häc mét thÇy xa.. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn..Giáo án Tiếng Việt 5 ch©n. l¬ng thùc. Theo T¹ Phong Ch©u . vên thuèc ®îc lËp ë kh¾p n¬i. trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.NguyÔn Quang Vinh ...Song. vËt dông xuèng b¸n cho ngêi Nam. hµng tr¨m vÞ thuèc ®· ®îc lÊy tõ c©y cá níc Nam. NguyÔn B¸ TÜnh chËm r·i nãi thªm: . c¸c th¸i y ®· táa ®i kh¾p mäi miÒn quª häc c¸ch ch÷a bÖnh cña d©n gian b»ng c©y cá b×nh thêng. Ta ®Þnh nèi gãt ngêi xa ®Ó tõ nay vÒ sau d©n ta cã thÓ dïng thuèc Nam ch÷a cho ngêi Nam.. Dîc s¬n: nói thuèc. Khi gi¸p trËn tÊt cã ngêi bÞ th¬ng vµ ®au èm. bÒn bØ. KÓ ®Õn ®©y. tõng sîi cá cña non s«ng gÊm vãc tæ tiªn ®Ó l¹i. Năm học 2007.. tõ l©u nhµ Nguyªn ®· cÊm chë thuèc men. Råi «ng tõ tèn kÓ: . Theo con ®êng cña danh y TuÖ TÜnh. Ta nãi ®Ó c¸c con biÕt ý nguyÖn cña ta.2008 . can trêng trong cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï m¹nh h¬n m×nh hµng chôc lÇn. Tõ ®ã. Nói Nam Tµo vµ B¾c §Èu chÝnh lµ hai ngän dîc s¬n cña c¸c vua TrÇn xa.. ta muèn nãi vÒ ngän c©y vµ sîi cá mµ h»ng ngµy c¸c con vÉn giÉm lªn. cho ®Õn b©y giê. hµng ngh×n ph¬ng thuèc ®· ®îc tæng hîp tõ ph¬ng thuèc d©n gian ®Ó trÞ bÖnh cøu ngêi. biÕt lÊy g× cøu ch÷a? Kh«ng chËm trÔ.Ph¶i. Bªn c¹nh viÖc luyÖn tËp d©n binh.Ngµy Êy.Ta cµng nghÜ cµng thªm quý tõng ngän c©y. ®«ng h¬n m×nh hµng tr¨m lÇn. Vua quan nhµ TrÇn lo viÖc phßng gi÷ bê câi rÊt cÈn träng.. chuÈn bÞ voi ngùa . thuèc men. giÆc Nguyªn nhßm ngã níc ta. kháe m¹nh. 3.

2008 . Năm học 2007.Yªu cÇu HS dùa lêi kÓ cña GV. . 207 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.Mét HS ®äc to. B¾c §Èu ®Ó nãi ®iÒu «ng nung nÊu mÊy chôc n¨m qua. Néi dung ®o¹n c©u chuyÖn. chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn. . «ng muèn nãi vÒ gi¸ trÞ to lín cña l¸ c©y. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. + Tranh 5: C©y cá níc Nam ®· gióp ch÷a bÖnh cho th¬ng binh. Ngêi thå c©y cá.GV cïng c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. biÕt lÊy g× cøu ch÷a? + Tranh 4: Qu©n d©n nhµ TrÇn chuÈn bÞ thuèc men cho cuéc chiÕn dÊu: C¸c th¸i y táa ®i mäi miÒn quª häc c¸ch ch÷a bÖnh trong d©n gian. C¸c vên thuèc mäc lªn kh¾p n¬i. khi giÆc Nguyªn x©m lîc níc ta. bæ sung vµ kÓ mÉu cho HS nÕu c¸c em cha n¾m ®îc néi dung tõng ®o¹n chuyÖn. Khi gi¸p trËn tÊt cã ngêi bÞ th¬ng vµ ®au èm.HS lÇn lît kÓ tõng ®o¹n c©u s¸t tranh kÓ l¹i néi dung cña tõng chuyÖn theo tõng tranh. cña mçi bøc tranh cã mét ®Õn hai HS kÓ l¹i. + Tranh 1: Danh y tuÖ TÜnh dÉn häc trß lªn nói Nam Tµo. vua quan nhµ TrÇn lo luyÖn tËp vâ nghÖ. ngêi bµo chÕ thuèc.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 1 . vËt dông xuèng b¸n cho ngêi Nam. quan .Gäi HS ®äc to néi dung bµi tËp 1. + Tranh 3: Cã mét ®iÒu lµm cho vua quan nhµ TrÇn lo l¾ng: Tõ l©u nhµ Nguyªn ®· cÊm chë thuèc men. + Tranh 2: TuÖ TÜnh kÓ l¹i c©u chuyÖn ngµy xa. ngän cá níc Nam.

. h÷u Ých nÕu chóng ta biÕt nh×n ra gi¸ 208 .Yªu cÇu HS dùa vµo tranh vÏ. C¸c em tËp kÓ toµn chuyÖn vµ tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn.2008 gãp phÇn lµm cho nh÷ng ®¹o binh thªm hïng hËu. + Tranh 6: TuÖ TÜnh nãi víi häc trß ý nguyÖn cña «ng: nèi gãt ngêi xa. can trêng trong cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï m¹nh h¬n m×nh hµng chôc lÇn. Chóng thËt ®¸ng quý. chóng ta h·y yªu quý thiªn nhiªn. tr©n träng tõng ngän cá. ý nghÜa c©u chuyÖn.GV hái: C©u chuyÖn C©y cá níc . biÕt dïng chóng ®Ó lµm thuèc ch÷a bÖnh. bÒn bØ. l¸ c©y trªn ®Êt níc.Yªu cÇu HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn . kÓ l¹i c©u chuyÖn theo nhãm ®«i vµ trao ®æi víi nhau vÒ néi dung.3 . dïng thuèc Nam ch÷a bÖnh cho ngêi Nam. . .HS lµm viÖc theo nhãm ®«i. Bµi tËp 2. .HS l¾ng nghe. + Nh÷ng c©y cá b×nh thêng díi ch©n chóng ta cã khi lµ nh÷ng vÞ thuèc cã gi¸ trÞ.GV chèt l¹i: C©u chuyÖn khuyªn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. kháe m¹nh.HS tr¶ lêi: Nam gióp em hiÓu ®iÒu g×? + C©u chuyÖn ca ngîi l¬ng y TuÖ TÜnh ®· biÕt yªu quý vµ hiÓu râ gi¸ trÞ cña nh÷ng c©y cá trªn ®Êt níc. + C©y cá trong thiªn nhiªn xung quanh chóng ta cã biÕt bao ®iÒu gi¸ trÞ nÕu chóng ta biÕt sö dông chóng.C¸c nhãm cö ®¹i diÖn thi kÓ tríc líp. toµn bé c©u chuyÖn tríc líp.

hßa quyÖn gi÷a con ngêi vµ thiªn nhiªn. 2. dÆn dß . 209 .häc .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ thÓ hiÖn niÒm xóc ®éng cña t¸c gi¶ khi l¾ng nghe tiÕng ®µn trong ®ªm tr¨ng. TËp ®äc TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng ®µ I. ®äc ng¾t nghØ h¬i ®óng theo nhÞp cña thÓ th¬ tù do. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chÕ ngù.HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. 3. Năm học 2007.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). hÊp dÉn nhÊt.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe vµ chuÈn bÞ mét c©u chuyÖn theo yªu cÇu cña tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn 8. . ng¾m sù k× vÜ cña c«ng tr×nh thñy ®iÖn s«ng §µ.HiÓu ®îc néi dung bµi th¬: Ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ cña c«ng trêng. ¶nh vÒ nhµ m¸y thñy ®iÖn S«ng §µ (nÕu cã). II. §äc hiÓu . ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ.Giáo án Tiếng Việt 5 trÞ cña chóng. Cñng cè.HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña sau ®ã b×nh chän b¹n kÓ chuyÖn GV. .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. §å dïng d¹y . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.2008 . theo yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt tiÕt häc. . m¬ tëng l·ng m¹n vÒ mét t¬ng lai tèt ®Ñp khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. §äc thµnh tiÕng . 4. chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã. Tranh. hay. Môc tiªu 1. biÓu d¬ng . Häc thuéc lßng bµi th¬.

D¹y bµi míi 1. tr×nh thñy ®iÖn lín cña níc ta ®îc x©y dùng víi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Liªn X« (tríc ®©y).Mét HS ®äc bµi .2008 III.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë Ho¹t ®éng häc . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. cÇu HS c¶ líp ®äc ®ång thanh. . .GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c . Giíi thiÖu bµi . 2. niÒm tù hµo cña con ngêi chinh phôc dßng s«ng.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi.Gäi hai HS lªn b¶ng kÓ l¹i c©u .HS l¾ng nghe. Qua bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca gióp c¸c em thÊy ®îc sù k× vÜ cña c«ng tr×nh. . chuyÖn Nh÷ng ngêi b¹n tèt sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. KiÓm tra bµi cò . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. khæ th¬ lµ mét ®o¹n cña bµi. Mçi ®o¹n cña bµi. .häc Ho¹t ®éng d¹y A.Thñy ®iÖn s«ng §µ lµ mét c«ng . C¸c ho¹t ®éng d¹y .GV ghi b¶ng: Ba-la-lai-ca vµ yªu .HS luyÖn ®äc ®ång thanh. B. khiÕn nã t¹o ra nguån ®iÖn phôc vô cuéc sèng con ngêi. 210 .

Nh÷ng th¸p khoan nh« lªn trêi ngÉm nghÜ. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). m¬ tëng l·ng m¹n vÒ mét t¬ng lai t¬i ®Ñp khi c«ng tr×nh hoµn thµnh.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . .2008 . GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . xe ben sãng vai nhau n»m nghØ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. 211 . nhÑ nhµng.Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ 1 vµ 2 cña bµi vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo cã trong bµi th¬ gîi lªn h×nh ¶nh ®ªm tr¨ng trong bµi rÊt . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . Mçi tõng ®o¹n cña bµi. . . b) T×m hiÓu bµi . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.C¶ c«ng trêng ®ang ngñ say.Gäi HS ®äc toµn bµi. ph¸t ©m.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. Nh÷ng xe ñi. .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. chó gi¶i trong SGK. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. sù k× vÜ cña c«ng trêng. mçi 2. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ cña bµi. thÓ hiÖn sù xóc ®éng khi nghe tiÕng ®µn trong mét ®ªm tr¨ng ®Ñp. HS ®äc mét khæ th¬ cña bµi. .GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: Giäng .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. ©m cho HS. C¶ líp theo dâi trong SGK.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.

hßa quyÖn. . cã ¸nh tr¨ng.GV nãi thªm : Mäi vËt nh ®ang ch×m vµo giÊc ngñ say sau mét ngµy lao ®éng vÊt v¶. cã ngêi thëng thøc tiÕng ®µn. th¸p khoan nh ®ang bËn ngÉm nghÜ. mäi vËt ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ b»ng biÖn ph¸p nh©n hãa: c«ng trêng say ngñ. Trong kh«ng gian Êy chØ cã mét ©m thanh duy nhÊt vang lªn: tiÕng ®µn ba-la-laica. .HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi theo sù c¶m lêi c©u hái: T×m mét h×nh ¶nh nhËn cña riªng m×nh.VD: ®Ñp thÓ hiÖn sù g¾n bã gi÷a con + ChØ cã tiÕng ®µn ng©n nga / Víi ngêi víi thiªn nhiªn cã trong bµi th¬.Yªu cÇu HS ®äc lít toµn bµi vµ tr¶ . ¢m thanh cña tiÕng ®µn ng©n nga gi÷a kh«ng gian bao la cµng chøng tá c¶nh ®ªm tÜnh mÞch. + Ngµy mai / chiÕc ®Ëp lín sÏ nèi liÒn hai khèi nói / BiÓn sÏ n»m bì ngì gi÷a cao nguyªn / S«ng §µ chia ¸nh s¸ng ®i mu«n ng¶ thÓ hiÖn sinh ®éng sù g¾n bã gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn.Yªu cÇu HS ®äc lít khæ 1 vµ 2 cña bµi vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo trong bµi th¬ gîi lªn mét h×nh ¶nh ®ªm tr¨ng trªn c«ng trêng tuy tÜnh mÞch nhng còng rÊt sinh ®éng? Năm học 2007. con ngêi ®· ®em ®Õn cho thiªn nhiªn g¬ng 212 .HS l¾ng nghe. TiÕng ®µn lµ tiÕng lßng ngêi ®ang ng©n lªn. xe ñi.§ªm tr¨ng tÜnh mÞch nhng vÉn rÊt sinh ®éng v× cã tiÕng ®µn cña c« g¸i Nga. xe ben sãng vai nhau n»m nghØ… . hßa quyÖn gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. B»ng bµn tay khèi ãc diÖu k× cña m×nh.2008 .Giáo án Tiếng Việt 5 tÜnh mÞch? . lan táa…vµo dßng s«ng lÊp lo¸ng ph¶n chiÕu ¸nh tr¨ng nh mét dßng tr¨ng. mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ thÓ hiÖn sù g¾n bã.

.Yªu cÇu HS häc thuéc lßng theo .// . . . cña bµi th¬ (nh trªn). tù häc thuéc lßng bµi th¬ . ®äc. lµm cho cuéc sèng cña con ngêi ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . Yªu cÇu c¶ líp theo dâi.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. ng¬ ng¸c.HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc diÔn diÔn c¶m khæ th¬ sau: c¶m ®o¹n th¬ theo yªu cÇu cña GV. t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . Bì ngì nghÜa lµ l¹ lïng. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng .Tõ bì ngì trong c©u BiÓn n»m bì .GV ®äc mÉu ®Ó híng dÉn HS ®äc .Năm học 2007. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. cha quen thuéc.2008 mÆt míi l¹ ®Õn ngì ngµng. Cßn thiªn nhiªn mang l¹i cho con ngêi nh÷ng nguån tµi nguyªn quý gi¸. Ngµy mai // ChiÕc ®Ëp lín / nèi liÒn hai khèi nói // BiÓn sÏ n»m / bì ngì gi÷a cao nguyªn // S«ng §µ chia ¸nh s¸ng ®i mu«n ng¶ // Tõ c«ng tr×nh thñy ®iÖn ®Çu tiªn.Ba HS lµm thµnh mét nhãm c¸c em nhãm ba. b¹n ®o¹n cña bµi.B»ng c¸ch sö dông nghÖ thuËt ngì gi÷a cao nguyªn cã g× hay? nh©n hãa víi tõ bì ngì khiÕn biÓn cã t©m tr¹ng nh con ngêi. ng¹c nhiªn cao ®é. Giáo án Tiếng Việt 5 213 .HS nhËn xÐt. Gi÷a vïng nói non cao xuÊt hiÖn mét biÓn níc mªnh m«ng s©u hµng tr¨m mÐt sao kh«ng bì ngì. Ch÷ "bì ngì" kh«ng nh÷ng lµm cho h×nh ¶nh bµi th¬ trë nªn sinh ®éng h¬n mµ cßn biÓu lé niÒm tù hµo.

Môc tiªu 1.Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc v¨n t¶ c¶nh s«ng níc. hßa quyÖn gi÷a thiªn nhiªn vµ con ngêi. ¶nh vÒ c¶nh ®Ñp T©y Nguyªn g¾n víi c¸c ®o¹n v¨n trong bµi.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. . Mçi nhãm ba HS ®äc tiÕp nèi thuéc lßng tõng khæ th¬.GV nhËn xÐt. Bµi míi 1. nÕu cã.Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn bµi cña bµi . DÆn HS vÒ . KiÓm tra bµi cò . §å dïng d¹y . cho bµi v¨n t¶ c¶nh. Bµi lµm cña Bµi hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Ba ®Õn bèn nhãm HS thi ®äc lßng bµi th¬.HS l¾ng nghe. III.C¸c em ®· ®îc quan s¸t vµ lËp dµn ý .GV nhËn xÐt giê häc. dÆn dß . biÕt c¸ch viÕt c©u më ®o¹n.Bµi th¬ ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ cña g×? c«ng trêng.2008 . . II. B. .häc Ho¹t ®éng d¹y A. C¸c ho¹t ®éng d¹y . ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. Cñng cè. tËp 2 tiÕt tËp lµm v¨n tríc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.häc .Néi dung cña bµi th¬ nãi lªn ®iÒu . 3. thuéc lßng. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã. cho ®iÓm. TiÕt häc h«m nay 214 Ho¹t ®éng häc .Tæ chøc thi c¸c nhãm ®äc thuéc . Giíi thiÖu bµi .¶nh minh häa vÞnh H¹ Long trong SGK. Thªm mét sè tranh. HiÓu quan hÖ vÒ néi dung gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ häc thuéc lßng bµi tËp ®äc vµ yªu cÇu cña GV.

2008 sÏ gióp c¸c em hiÓu quan hÖ vÒ néi dung gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n v¨n. . ®äc thÇm trong SGK. s«ng níc. C¶ líp theo dâi dung bµi tËp. * KÕt bµi: c©u v¨n cuèi (Nói non.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.PhÇn th©n bµi gåm 3 ®o¹n. + PhÇn th©n bµi gåm mÊy ®o¹n? Mçi .Sau khi lµm xong. .HS ghi tªn bµi vµo vë. bæ sung vµ cïng GV chèt l¹i. th©n bµi. .HS tr¶ lêi.Mét HS ®äc bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh kÕt qu¶ bµi lµm . + HS tr¶ lêi: kÕt bµi cña bµi v¨n trªn? * Më bµi: c©u më ®Çu (VÞnh H¹ Long lµ mét th¾ng c¶nh cã mét kh«ng hai cña ®Êt níc ViÖt Nam).HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm cña m×nh.. nhËn xÐt. 215 . biÕt c¸ch viÕt c©u më ®o¹n.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé néi . * §o¹n 2: T¶ vÎ duyªn d¸ng cña vÞnh H¹ Long ®îc t¹o bëi c¸i t¬i m¸t cña sãng níc. c¸i r¹ng rì cña ®Êt trêi.GV gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái: . + X¸c ®Þnh phÇn më bµi.HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng ý nh©n ghi ra giÊy nh¸p ý chÝnh tr¶ lêi chÝnh tr¶ lêi cho c¸c c©u hái cho c¸c c©u hái. mçi ®o¹n miªu t¶ nh÷ng g×? ®o¹n t¶ mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lµm viÖc c¸ . . * Th©n bµi: gåm 3 ®o¹n tiÕp theo. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .. Trong mçi ®o¹n thêng cã mét c©u v¨n nªu ý bao trïm toµn ®o¹n. ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. . trong bµi. * §o¹n 1: T¶ sù k× vÜ cña vÞnh H¹ Long víi hµng ngh×n hßn ®¶o. mçi ®o¹n t¶ mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh.m·i m·i gi÷ g×n).

Lêi gi¶i: Mçi ®o¹n t¶ mét phÇn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 * §o¹n 3: T¶ nh÷ng nÐt riªng biÖt. Bµi tËp 2 .GV nh¾c HS ®Ó chän ®óng c©u më . mçi c©u v¨n ®ã nªu mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh ®îc miªu t¶ nªn nã cã t¸c dông chuyÓn ®o¹n. hiÖn bµi tËp. kÕt qu¶ .Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? .H·y lùa chän c©u më ®o¹n thÝch hîp (tõ c¸c c©u cho s½n) cho mçi ®o¹n v¨n. c¶ líp theo dâi trong SGK. . . hÊp dÉn cña H¹ Long qua mçi mïa.Mét HS ®äc bµi tËp. cïng GV ph©n tÝch chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm tríc . Víi toµn bµi.Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n thùc . nªu lªn ý kh¸i qu¸t cña c¶ ®o¹n. lùa chän cña m×nh.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. cÇn ®äc l¹i ®o¹n v¨n xem ý cña ®o¹n v¨n lµ g×? Nh÷ng c©u cho s½n cã nªu ®îc ý bao trïm cña c¶ ®o¹n kh«ng? .HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy líp. GV khuyÕn khÝch HS nãi thªm v× kÕt qu¶ bµi lµm. ®o¹n.Gäi HS ®äc bµi tËp.HS l¾ng nghe. 216 .GV híng dÉn HS nhËn xÐt. HS lÝ gi¶i vÒ sù sao c¸c em l¹i chän c©u ®ã. Sau khi lµm bµi xong c¸c em cã thÓ th¶o luËn víi b¹n ngåi bªn c¹nh vÒ c©u lùa chän cña m×nh. .HS nhËn xÐt ý kiÕn cña b¹n vµ lµm bµi cña HS. + Nh÷ng c©u v¨n in ®Ëm cã vai trß + C¸c c©u v¨n in ®Ëm cã nhiÖm g× trong mçi ®o¹n vµ trong c¶ bµi? vô më ®Çu mçi ®o¹n. . . nèi kÕt c¸c ®o¹n víi nhau. mét bé phËn cña ®Þa h×nh T©y Nguyªn.

PhÇn phÝa nam cña d¶i Trêng S¬n n»m ë ®©y víi nhiÒu ngän nói cao tõ 2000 ®Õn 2600 mÐt. .HS lÇn lît ®äc c©u më ®o¹n c¶ c©u më ®o¹n ®· viÕt. Nh÷ng ®åi ®Êt ®á nh vung óp nèi nhau ch¹y tÝt t¾p tËn ch©n trêi. .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi . më ®o¹n cña m×nh. khen nh÷ng HS . Cñng cè. ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.2008 §o¹n 1: §iÒn c©u (b) v× giíi thiÖu ®îc c¶ nói cao vµ rõng dµy lµ hai ®Æc ®iÓm cña T©y Nguyªn ®îc nãi ®Õn trong ®o¹n v¨n..HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 217 .. nh sau: T©y Nguyªn lµ mét n¬i cã nói cao chÊt ngÊt. T©y Nguyªn cßn cã nh÷ng th¶o nguyªn rùc rì trong n¾ng dÞu mïa xu©n. mu«n s¾c. vïng ®Êt cña nh÷ng th¶o nguyªn rùc rì mu«n mµu s¾c. NÕu cßn thêi gian c¸c em cã thÓ viÕt c©u më ®o¹n cho c¶ hai ®o¹n v¨n. cã rõng c©y ®¹i ngµn. Nh÷ng ®åi tranh vµng ãng lao xao trong giã nhÑ.GV nhËn xÐt giê häc. yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh kÕt qu¶ bµi lµm . quanh n¨m m©y tr¾ng phñ ®Çu. 3.HS l¾ng nghe vµ söa ch÷a l¹i nh÷ng HS viÕt ®îc c©u më ®o¹n hay. võa tiÕp tôc giíi thiÖu ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh T©y Nguyªn.HS l¾ng nghe. nh sau: Nhng T©y Nguyªn ®©u chØ cã nói cao vµ rõng rËm.. . Bµi tËp 3 . líp theo dâi nhËn xÐt. . §o¹n 2: §iÒn c©u (c) v× võa cã quan hÖ tõ (tiÕp nèi hai ®o¹n).HS ®äc thÇm bµi tËp vµ tr¶ lêi: c©u hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta Bµi tËp yªu cÇu viÕt c©u më lµm g×? ®o¹n cho mét trong hai ®o¹n v¨n ë Bµi tËp 2 theo ý riªng cña m×nh. nh nh÷ng tÊm th¶m lôa mu«n mµu.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i bµi . hai c©u. vµ nhãm HS lµm viÖc tèt.HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng c©u nh©n ghi ra giÊy nh¸p c©u më ®o¹n.Sau khi lµm xong. .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lµm viÖc c¸ .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tuyªn d¬ng .HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm cña m×nh. Bªn nh÷ng chãp nói cao lµ nh÷ng th¶m rõng dµy.. c©u më ®o¹n cña m×nh. Lu ý HS cã thÓ më ®o¹n b»ng mét.GV híng dÉn HS nhËn xÐt.GV yªu cÇu HS lÇn lît tr×nh bµy c¸c . dÆn dß .

.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS c¸c nhãm lµm bµi tËp.Trong tiÕt häc tríc. Môc tiªu 1. C¸c em ®· ®îc .HS l¾ng nghe. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Ho¹t ®éng häc .GV nhËn xÐt.GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 218 . Ph©n biÖt ®îc nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn trong mét sè c©u v¨n cã dïng tõ nhiÒu nghÜa.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi .2008 hiÖn theo yªu cÇu cña GV. II. LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ nhiÒu nghÜa I. . §å dïng d¹y .häc . hiÓu vÒ tõ nhiÒu nghÜa lµ danh tõ. .B¶ng phô chÐp s½n néi dung Bµi tËp 1 ®Ó HS lµm mÉu trªn b¶ng líp. Năm học 2007. cho ®iÓm viÖc lµm . bµi vµ häc bµi cña HS. BiÕt ®Æt c©u ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ nhiÒu nghÜa lµ ®éng tõ.Giáo án Tiếng Việt 5 tËp 3 viÕt vµo vë. 2.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ nhiÒu nghÜa (tiÕt häc tríc) vµ cÇu cña GV.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. B. III. Bµi míi 1. ®äc Bµi tËp 2 c¸c em ®· hoµn thiÖn ë nhµ. KiÓm tra bµi cò . Giê häc h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu tõ nhiÒu nghÜa lµ c¸c ®éng tõ.

trao ®æi víi b¹n kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ph©n . Lµm xong.2008 . .Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng .Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi . §¸p ¸n: 1) BÐ ch¹y lon ton trªn s©n. = b) KhÈn tr¬ng tr¸nh nh÷ng ®iÒu kh«ng may Ëp ®Õn. díi líp lµm bµi vµo giÊy nh¸p. GV yªu cÇu HS th¶o luËn. tõ ch¹y lµ tõ nhiÒu nghÜa. 2) Tµu ch¹y b¨ng b¨ng trªn ®êng ray. nhËn xÐt tÝch.Mét HS ®äc toµn bµi. m×nh. Năm học 2007. = a) Ho¹t ®éng cña m¸y mãc. cña m×nh.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶.Mét HS ®äc bµi. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. .GV chuyÓn ý: Nh vËy. .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. .Mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm phô.= d) Sù di chuyÓn b»ng ch©n. 4) D©n lµng ch¹y lò.Tr×nh bµy nhËn xÐt bæ sung cho bæ sung.Gäi HS ®äc Bµi tËp 1. ®Õn khi cã c©u tr¶ lêi ®óng.Giáo án Tiếng Việt 5 . 3) §«ng hå ch¹y ®óng giê. Ch¼ng h¹n ho¹t ®éng cña ®ång hå cã ph¶i lµ sù di chuyÓn kh«ng? §Ó tõ ®ã HS hiÓu ho¹t ®éng cña ®ång hå lµ sù vËn ®éng cña m¸y mãc (t¹o Ên tîng nhanh). . . VD: ®Ó rót ra kÕt luËn ®óng: NghÜa cña NÕu cã HS chän dßng a (sù di c¸c tõ ch¹y trong bµi tËp 1 lµ: Sù vËn chuyÓn) . Bµi tËp 2 . ®éng nhanh. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. kÕt luËn lêi gi¶i ®óng. = c) Sù di chuyÓn nhanh cña ph¬ng tiÖn giao th«ng. HS kh¸c .HS tham gia ph©n tÝch. Sau ®ã cã thÓ hái 219 . C¸c nghÜa cña tõ ch¹y cã nÐt nghÜa nµo chung? Bµi tËp 2 sÏ gióp c¸c em hiÓu ®iÒu ®ã.NhiÒu HS tr¶ lêi miÖng ý kiÕn cña bµi tËp.

Gäi mét HS ®äc toµn bµi. nh÷ng nhãm HS lµm viÖc tèt. .DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4 .Mét HS ®äc toµn bµi. 3. dÆn dß .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Gäi HS nhËn xÐt. .HS c¸c nhãm trao ®æi.NhËn xÐt. ch÷a bµi trªn . .HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh. .HS lµm viÖc c¸ nh©n.Mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Gäi mét HS ®äc toµn bµi.GV nhËn xÐt giê häc. . giÊy khæ to. Năm học 2007. .Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. . HS díi líp lµm bµi vµo vë. ch÷a bµi. cña m×nh. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).Giáo án Tiếng Việt 5 dßng a cã thÓ dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng nµo th× chÝnh x¸c h¬n? (HS sÏ ®i ®Õn kÕt luËn: chØ ho¹t ®éng ®i) Bµi tËp 3 .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn 220 . b¶ng (nÕu sai). nhËn xÐt rót ra lêi gi¶i ®óng: Tõ ¨n trong c©u c ®îc dïng víi nghÜa gèc. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. th¶o luËn vµ ph¸t bót d¹.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.2008 . . Bµi tËp 4 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . Cñng cè.HS nhËn xÐt.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. qu¶ bµi lµm.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. . trªn b¶ng. ch÷a bµi cña b¹n trªn b¶ng (nÕu sai). . tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. khen HS vµ . ch÷a bµi cña b¹n .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .HS l¾ng nghe. . GV . Ba HS lªn b¶ng lµm bµi. cho c¸c cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy kÕt nhãm lµm bµi.Gäi HS nhËn xÐt.

C¶ bÞ s½n. III. KiÓm tra bµi cò .HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi . Môc tiªu . B.BiÕt dùa vµo dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc ®· lËp.häc . nhËn xÐt. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Mét tê giÊy khæ to vµ bót d¹ cho mét ®Õn hai HS lµm bµi. hiÓu quan hÖ liªn kÕt gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n v¨n. II. c¶m xóc cña ngêi t¶ c¶nh.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Giáo án Tiếng Việt 5 vµo vë. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I.häc Ho¹t ®éng d¹y A. §å dïng d¹y . trong ®ã thÓ hiÖn râ ®èi tîng miªu t¶ (®Æc ®iÓm hoÆc bé phËn cña c¶nh). Ho¹t ®éng häc . tr×nh tù miªu t¶.Dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc cña tõng HS.Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn ý cña bµi v¨n .2008 theo yªu cÇu cña GV. cho ®iÓm. Híng dÉn HS luyÖn tËp 221 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .GV nhËn xÐt.TiÕt TËp lµm v¨n tríc c¸c em ®· . Năm học 2007. . nÐt næi bËt cña c¶nh. H«m nay c¸c em sÏ dùa vµo dµn ý ®· lËp trong tuÇn tríc vÒ bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc ®Ó viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. 2.Ba ®Õn bèn HS ®øng t¹i chç t¶ c¶nh s«ng níc mµ c¸c em ®· chuÈn thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. luyÖn tËp viÕt c©u më ®o¹n. chuyÓn mét phÇn dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. . Bµi míi 1. líp theo dâi.

2008 . bµi. .Dùa vµo dµn ý mµ em ®· lËp c¸c tõ quan träng nh bªn. buæi tra vµ chiÒu tèi. . Trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh phÇn th©n bµi cã nhiÒu ®o¹n v¨n mçi ®o¹n miªu t¶ mét ®Æc ®iÓm hay mét bé phËn cña c¶nh. h·y viÕt mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh s«ng níc. miªu t¶ ®Æc ®iÓm nµo hoÆc bé phËn nµo cña c¶nh. yªu cÇu mét HS ®äc ®Ò dâi ®Ò bµi trªn b¶ng phô.+ Mét ®Õn hai HS nªu ®èi tîng îng miªu t¶ trong ®o¹n v¨n mµ c¸c em miªu t¶ cña ®o¹n v¨n mµ c¸c em ®Þnh viÕt.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm .ViÕt mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh g×? s«ng níc dùa trªn dµn ý ®· lËp.GV nhÊn l¹i c¸c ý vµ g¹ch ch©n díi .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Bao gåm c¸c ®o¹n viÕt vÒ c¶nh vËt 222 . C¸c em lùa chän mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm hoÆc bé phËn cña c¶nh ®Ó viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. C¶ líp theo b¶ng phô. trong tuÇn tríc.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm phÇn gîi ý .GV nãi thªm: §o¹n v¨n nµy thuéc phÇn th©n bµi. Ch¼ng h¹n: HS 1: Bµi v¨n cña em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp cña hå thay ®æi trong mét ngµy bao gåm c¸c ®o¹n viÕt vÒ mÆt hå buæi s¸ng. Em ®Þnh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp hå vµo lóc hoµng h«n (chiÒu tèi). ®Þnh viÕt. . HS 2: Bµi v¨n cña em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp dßng s«ng quª h¬ng trong mét ®ªm tr¨ng s¸ng.GV ®a ra ®Ò bµi ®· viÕt s½n trªn . + Gäi HS mét ®Õn hai HS nªu ®èi t.HS ®äc thÇm gîi ý tr¶ lêi: vµ hái: + Gîi ý 1 gîi ý ®iÒu g×? + Gîi ý 1 gîi ý chóng ta x¸c ®Þnh ®èi tîng miªu t¶ cña ®o¹n v¨n.Mét HS ®äc ®Ò bµi . .

. Theo c¶m nhËn cña tõng gi¸c quan.2008 hai bªn bê s«ng vµ vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng ®ªm. nh÷ng liªn tëng thó vÞ... + HS tr¶ lêi.. + HS tr¶ lêi. ¸nh tr¨ng chiÕu xuèng mÆt níc s«ng tríc sau ®ã míi miªu t¶ mÆt níc s«ng..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. §ã lµ mét vÎ ®Ñp huy hoµng.. ho¹t ®éng cña ngêi vµ vËt trªn dßng s«ng.. + Gîi ý 3 gîi ý t×m nh÷ng chi tiÕt næi bËt. b»ng c©u hái: c¸c tr×nh tù miªu t¶ trong ®o¹n v¨n em ®Þnh viÕt ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? + Gîi ý 3 gîi ý ®iÒu g×? + Gäi mét HS kh¸giái tr¶ lêi: Em viÕt ®o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? Chi tiÕt nµo næi bËt trong ®o¹n v¨n ®ã vµ khi t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã cña c¶nh em cã nh÷ng liªn tëng g×? . Ch¼ng h¹n: khi viÕt vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng ®ªm. thêi ®iÓm. C¶m nhËn lóc nµy b»ng m¾t (thÞ gi¸c) vÒ vÎ ®Ñp cña tr¨ng. Ch¼ng h¹n: Em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp cña mét hå níc vµo lóc hoµng h«n. cña giã... Theo tr×nh tù kh«ng gian tõ cao xuèng thÊp miªu t¶ vÎ ®Ñp cña mÆt tr¨ng.. toµn kh«ng gian nhuèm mét mµu hång rùc rì b¸o hiÖu mét ngµy s¾p tµn. Em dù ®Þnh viÕt ®o¹n miªu t¶ vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng. cao xuèng thÊp. Thêi ®iÓm miªu t¶ lóc nµy mÆt tr¨ng ®· lªn cao. Theo tr×nh tù thêi gian.. Tr×nh tù kh«ng gian tõ xa ®Õn gÇn.. C¶m nhËn b»ng da (xóc gi¸c) sù m¸t mÎ cña ®ªm. mÆt níc dßng s«ng . + Gîi ý 2 gîi ý chóng ta x¸c ®Þnh tr×nh tù miªu t¶ trong ®o¹n v¨n ®Þnh viÕt. MÆt hå öng hång mét c¸ch m¹nh mÏ lµm 223 + Gîi ý 2 gîi ý chóng ta ®iÒu g×? + Gäi mét HS (kh¸ giái)dùa vµo gîi ý 2 ®Ó minh ho¹ qua ®o¹n m×nh ®Þnh viÕt.C¶m nhËn b»ng tai (thÝnh gi¸c) vÒ nh÷ng ©m thanh gîi lªn sù tÜnh mÞch cña dßng s«ng díi ®ªm tr¨ng.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .Gäi HS tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi . . Nh÷ng em nµo viÕt tèt cã thÓ viÕt nhiÒu h¬n. + Gîi ý thø t gîi ý ®iÒu g×? + T×m c¸ch thÓ hiÖn t×nh c¶m. . vµ häc tËp lÉn nhau.2008 cho kh«ng gian quanh hå rùc s¸ng h¼n lªn.GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho . + Gîi ý 5 gîi ý chóng ta ®iÒu g×? + X¸c ®Þnh néi dung cña c©u më ®Çu vµ c©u kÕt ®o¹n. C©u kÕt ®o¹n cã thÓ nªu nhËn xÐt hoÆc c¶m nghÜ cña m×nh vÒ c¶nh vËt. tù nhiªn tr¸nh s¸o rçng.GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. lµm cña m×nh. GV nãi thªm: Khi t¶ chóng ta ph¶i c¶m xóc. Nã cã vÎ nuèi tiÕc mét ngµy ®· tr«i qua.Hai HS nhËn giÊy khæ to vµ bót mét ®Õn hai HS kh¸ giái lµm bµi.GV lu ý nªn giµnh thêi gian cho HS nhËn xÐt. C¶ líp theo dâi.Sau khi HS lµm xong yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm ®«i kÕt .HS trao ®æi víi b¹n ®Ó söa ch÷a qu¶ bµi lµm cña m×nh. d¹ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. nh¾c c¸c em viÕt bµi trªn giÊy khæ to. . c©u më ®Çu cã thÓ nªu ý cña toµn ®o¹n: Giíi thiÖu c¶nh vËt hoÆc ®Æc ®iÓm cña c¶nh vËt ®Þnh miªu t¶. 224 .HS c¨n cø vµo dµn bµi ®Ó ghi ra vë nh¸p mét ®o¹n v¨n.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n. H×nh nh nã kh«ng muèn sèng trong bãng ®en cña mµn ®ªm tÜnh lÆng ®Çy bÝ hiÓm. cè søc ®Ó nÝu kÐo nh÷ng ¸nh s¸ng ®ang yÕu ít dÇn cña mÆt trêi. . lùa c¸c c©u v¨n tr×nh bµy c¶m xóc ch©n thËt. .

GV nhËn xÐt giê häc.HS l¾ng nghe. nhËn xÐt mang tÝnh s¬ lîc nh÷ng ®iÓm mÊu chèt nhÊt. ®iÒu quan s¸t ®îc vÒ mét c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng.Giáo án Tiếng Việt 5 tr×nh bµy lµ chÝnh.HS l¾ng nghe. HS. TuÇn 8 TËp ®äc 225 . nh÷ng b¹n cã ®o¹n v¨n hay. tuyªn d¬ng .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc v¨n vµo vë. Cñng cè. dÆn dß . ®¸nh gi¸ bµi lµm cña .2008 . 3. Năm học 2007. quan s¸t vµ ghi l¹i nh÷ng hiÖn theo yªu cÇu cña GV. tr¸nh nh÷ng nhËn xÐt vôn vÆt lµm mÊt thêi gian vµ sù hµo høng cña HS. .GV nhËn xÐt.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i ®o¹n . tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c c©u v¨n hay thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ phï hîp víi ®o¹n v¨n.

Su tÇm thªm nh÷ng tranh ¶nh nãi vÒ c¶nh ®Ñp cña rõng. C¸c ho¹t ®éng d¹y . vÒ rõng vµ nãi: VÎ ®Ñp cña rõng xanh tõ bao ®êi nay lu«n lu«n hÊp dÉn con ngêi.2008 K× diÖu rõng xanh . sù ngìng mé cña t¸c gi¶ víi vÎ ®Ñp cña rõng. t×nh c¶m yªu mÕn vµ sù ngìng mé cña t¸c gi¶ ®èi tríc vÎ ®Ñp cña rõng. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. ®äc ng¾t nghØ h¬i ®óng theo c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. §å dïng d¹y . §äc tr«i ch¶y toµn bµi. 2. . §Ó xem rõng ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo chóng ta cïng häc bµi tËp ®äc K× diÖu rõng xanh 226 Ho¹t ®éng häc .Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc thuéc lßng .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi . B. thó vÞ cña c¶nh vËt trong rõng.GV ®a ra c¸c tranh ¶nh giíi thiÖu . II. s«ng §µ sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung. Môc tiªu 1. . . nh÷ng t×nh tiÕt bÊt ngê. KiÓm tra bµi cò .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn GV.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi víi giäng t¶ nhÑ nhµng. §äc thµnh tiÕng Năm học 2007. nh÷ng ®éng thùc vËt cã nãi ®Õn trong bµi (nÕu cã).§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.häc .HiÓu ®îc néi dung bµi v¨n: C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp k× diÖu cña rõng. biÕt nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ vÎ ®Ñp rÊt l¹.HS quan s¸t vµ l¾ng nghe. §äc hiÓu .häc Ho¹t ®éng d¹y A. III.Giáo án Tiếng Việt 5 I.

GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n . . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . . . *§o¹n1: Tõ ®Çu ®Õn…lóp xóp díi ch©n. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. 2.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). Mçi tõng ®o¹n cña bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.Giáo án Tiếng Việt 5 cña nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .Gäi HS ®äc toµn bµi. 227 .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. ©m cho HS. *§o¹n2: TiÕp ®Õn …®a m¾t nh×n theo.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: cña bµi. . chó gi¶i trong SGK. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . ph¸t ©m. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. C¶ líp theo dâi trong SGK. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . . . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp .2008 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .Mét HS ®äc bµi . . .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. Năm học 2007. *§o¹n3: Cßn l¹i. .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. . . .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp.

®¸ng yªu.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng c©y nÊm rõng ®· khiÕn t¸c gi¶ cã nh÷ng liªn tëng thó vÞ g×? . nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ vÎ ®Ñp rÊt l¹. + Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i ta ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®a m¾t nh×n theo. . hoµng tö. T¸c gi¶ nh mét ngêi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña mét v¬ng quèc tÝ hon víi nh÷ng ®Òn ®µi.2008 . c«ng chóa …vµ nh÷ng phÐp thÇn th«ng biÕn hãa. NÊm nh mét tßa l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. + Nh÷ng con mang vµng ®ang ¨n cá non. nã nh mét thÕ giíi xa xa cña nh÷ng c©u chuyÖn cæ tÝch vµ thÇn tho¹i víi nh÷ng «ng vua. l·ng m¹n. mçi con vËt cã mét nÐt riªng: + Nh÷ng con vîn b¹c m¸ «m con gän ghÏ chuyÒn nhanh nh tia chíp.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: ®äc bµi . Sù 228 .HS tr¶ lêi: Nh÷ng mu«ng thó trong rõng díi n¾ng tra ®îc miªu t¶ b»ng mµu s¾c. c¶m høng ngîi ca ngìng mé vÎ ®Ñp cña rõng. dÔ th¬ng. . ho¹t ®éng cña chóng. d¸ng vÎ. C¶nh vËt khu rõng thËt lµ hÊp dÉn.HS theo dâi giäng ®äc cña GV.Qua c¸c chi tiÕt miªu t¶ vÒ mu«ng thó gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g×? .T×m nh÷ng chi tiÕt mµ t¸c gi¶ miªu t¶ mu«ng thó trong bµi? .Sù liªn tëng Êy ®· lµm cho c¶nh vËt trong khu rõng trë nªn ®Ñp mét vÎ ®Ñp huyÒn bÝ. cung ®iÖn lóp xóp díi ch©n. miÕu m¹o. nh÷ng t×nh tiÕt bÊt ngê thó vÞ cña c¶nh vËt trong rõng. nhÑ nhµng. nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÊm trªn th¶m l¸ vµng… .Nh÷ng liªn tëng Êy lµm c¶nh vËt trong khu rõng trë nªn ®Ñp nh thÕ nµo? . víi giäng t¶.Mu«ng thó trong rõng thËt nhanh nhÑn. b) T×m hiÓu bµi .HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: NÊm nhiÒu nh mét thµnh phè nÊm lóp xóp díi bãng c©y tha.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . Cô thÓ: bµi. + Em muèn ®îc vµo rõng ng¾m c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn.HS ph¸t biÓu tù do: ®o¹n v¨n trªn.Rõng khép hiÖn lªn víi mµu s¾c . + Em rÊt thÝch c¶nh ®Ñp cña khu rõng.Em hiÓu "giang s¬n vµng rîi" nghÜa . +…… c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . nh÷ng con mang vµng nh mµu l¸ khép. + Khu rõng ®Ñp diÖu k×. + VÎ ®Ñp khu rõng thËt hÊp dÉn.2008 tho¾t Èn. .HS nhËn xÐt. liªn tëng vÎ ®Ñp cña nÊm.Năm học 2007. Toµn khu rõng lµ mét giang s¬n vµng rîi. b¹n ®o¹n cña bµi. sèng ®éng. . h¸o høc. s¾c n¾ng vµng. ®Òu kh¾p vµ rÊt ®Ñp m¾t. .H·y nãi c¶m nghÜ cña em khi ®äc . Yªu cÇu c¶ líp theo dâi.Rõng khép hiÖn lªn víi mµu s¾c ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo? vµng hßa quyÖn vµo nhau rÊt ®Ñp: l¸ khép óa vµng. rùc rì. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc cµng t«n thªm mµu vµng cña rõng khép. * §o¹n 2: ®äc nhanh h¬n. th¶m l¸ rông mµu vµng.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . vÎ ®Ñp hoang d·.NghÜa lµ mét kh«ng gian bao la lµ nh thÕ nµo? réng lín toµn lµ mµu vµng ngêi s¸ng. ®Çy hÊp dÉn k× thó cña rõng xanh. nhÊn 229 Giáo án Tiếng Việt 5 .Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. . ®äc. nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶. tho¾t hiÖn cña chóng lµm næi bËt søc sèng. t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña cña bµi. *§o¹n1: ®äc giäng t¶ thÓ hiÖn sù ngì ngµng.

vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. mét thµnh phè nÊm lóp xóp /díi bãng c©y tha. nhãm ®«i. cung ®iÖn cña hä / lóp xóp díi ch©n. chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i. toµn bµi.HS luyÖn ®äc diÔn c¶m theo toµn bµi theo nhãm.Bèn ®Õn n¨m HS thi ®äc diÔn diÔn c¶m. . . kh¸c): Loanh quanh trong rõng. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch / mµu sÆc sì rùc lªn. miÕu m¹o.GV nhËn xÐt giê häc. . dÆn HS vÒ .2008 giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶ sù tho¾t hiÖn. 3. ng¹c nhiªn. tho¾t biÕn cña m«ng thó.T¸c gi¶ ca ngîi vÎ ®Ñp cña rõng xanh nãi lªn ®iÒu g×? xanh víi mét t×nh c¶m yªu mÕn vµ ®Çy ngìng mé. . tõng ®o¹n.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.GV híng dÉn HS luyÖn ®äc diÔn . ChÝnh t¶ Nghe . toµn bµi. §Òn ®µi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dÆn dß . Cñng cè. ngìng mé nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶ mµu s¾c vµ t©m tr¹ng cña t¸c gi¶.HS luyÖn ®äc theo yªu cÇu cña c¶m ®o¹n v¨n (GV cã thÓ chän ®o¹n GV.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m .viÕt: k× diÖu rõng xanh LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa iª / ia) I. Môc tiªu 230 . .Gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc . T«i cã c¶m gi¸c / m×nh lµ mét ngêi khæng lå / ®i l¹c vµo kinh ®« cña mét v¬ng quèc tÝ hon.Néi dung bµi tËp ®äc K× diÖu rõng . Mçi chiÕc nÊm / lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. c¶m tõng ®o¹n. * §o¹n 3: ®äc víi giäng ngì ngµng.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.

2. . ..häc .GV hái: Néi dung cña ®o¹n v¨n nãi . Híng dÉn HS nghe . vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong nh÷ng tiÕng Êy.viÕt chÝnh x¸c..häc Ho¹t ®éng d¹y A. Ho¹t ®éng häc . tiÕng cã chøa nguyªn ©m ®«i iª/ia nh: viÕng th¨m. hÊp dÉn vÎ ®Ñp cña rõng.2008 1.HS l¾ng nghe. vÎ ®Ñp hoang d· cña rõng xanh. lo liÖu. chóng ta luyÖn viÕt mét ®o¹n cña bµi vµ luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh cho c¸c tiÕng chøa yª.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. TiÕt ChÝnh t¶ h«m nay.. Nghe . . SGK. ya..GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. KiÓm tra bµi cò . c¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p nh÷ng tõ. §å dïng d¹y . 2. ya. nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c b¹n trªn b¶ng vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã. Lµm ®óng c¸c bµi luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa yª.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.. ®iÒu tiÕng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. III. . II.HS ghi tªn bµi vµo vë. B.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong SGK(tõ N¾ng tra. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi . miªu t¶ ®Æc s¾c.GV ®äc ®o¹n viÕt chÝnh t¶ trong .B¶ng phô hoÆc 2-3 tê phiÕu ph« t« néi dung BT3.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . hiÒn lµnh. 231 .®Õn c¶nh mïa thu).Néi dung cña ®o¹n v¨n ph¸c häa vÒ ®iÒu g×? vµi nÐt vÒ c¸c loµi thó rõng. Sù cã mÆt cña chóng ®· lµm næi bËt søc sèng.. tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi K× diÖu rõng xanh. C¸c ho¹t ®éng d¹y . nghÜa t×nh.K× diÖu rõng xanh lµ mét bµi v¨n .GV ®äc cho ba HS viÕt trªn b¶ng líp.

mµ c¸c em hay viÕt sai ë trong bµi ®Ó luyÖn viÕt cho c¸c em. c¸ch .2008 . tù ®èi nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. c©u tr¶ lêi ®óng: nh÷ng tiÕng cÇn ®iÒn lµ biÓn.GV nh¾c HS t thÕ ngåi viÕt.khuyªn. ch÷a bµi.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi.Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi.Sau khi HS viÕt xong. c) ViÕt chÝnh t¶ .HS lÇn lît tr¶ lêi cho ®Õn khi cã miÖng nh÷ng tiÕng cÇn ®iÒn. .C¶ líp theo dâi.§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi.GV ®äc cho ba HS viÕt trªn b¶ng líp.HS nªu lªn nh÷ng tõ khã mµ c¸c chÝnh t¶ dÔ lÉn.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ nªu nhËn xÐt: C¸c tiÕng nhiÒu. HS díi líp c¶ líp viÕt c¸c tõ võa t×m ®îc vµo viÕt vµo vë nh¸p. NÕu HS kh«ng nªu em viÕt hay lÉn do ¶nh hëng cña ®îc th× GV lùa chän mét sè tõ ng÷ ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. . chiÒu lµ nh÷ng tiÕng cã ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i 232 . ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi. . .Ba HS lªn b¶ng viÕt.HS dïng bót ch×. .Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã khi viÕt . chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS vµ . Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . diÒu. 3. .HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng. .Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi . GV híng dÉn . thuyÒn.§äc cho mét HS viÕt trªn b¶ng vµ HS díi líp viÕt c¸c tiÕng: biÓn. Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc kh«ng qu¸ 2 lît. khuyªn vµ nhËn xÐt c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã nh thÕ nµo? . râ rµng cho HS viÕt.Giáo án Tiếng Việt 5 b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ Năm học 2007. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. tr×nh bµy bµi vµ ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé phËn ng¾n trong c©u mét c¸ch thong th¶. l¾ng nghe. GV. thuyÒn. giÊy nh¸p. . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .

C¸c tranh sau t.Trong nh÷ng tiÕng cã ©m ®Öm vµ cã ©m cuèi. biÕn luËt ch¬i. + Yªu cÇu c¸c nhãm lµm viÖc.HS chó ý l¾ng nghe. hoan 233 .ch÷ c¸i ª. Mçi nhãm trao ®æi. p¬-luya.+ §¹i diÖn c¸c nhãm lËt tê giÊy sè ¬ng tù. . C¶ líp theo dâi.Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u th¬ ®· ®îc . . th¶o luËn bÝ mËt víi nhau ghi tªn cña tõng loµi chim vµo tê giÊy... + GV nªu bøc tranh 1.Nguyªn ©m ®«i iª ®øng trong nh÷ng tiÕng cã ©m ®Öm vµ kh«ng cã ©m cuèi ®îc viÕt lµ ya. h¶i yÕn. DÊu thanh ®îc ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh . . sau ®ã ®em d¸n lªn b¶ng lÇn lît theo sè thø tù. + C¸c nhãm lµm viÖc. 1 cña nhãm m×nh vµ ®äc kÕt qu¶ cña tõng nhãm. tÊt c¶ ®Òu kh«ng cã dÊu thanh: khuya. ®o¹n th¬. chç trèng díi mçi tranh mét tiÕng cã ©m yª ®Ó gäi tªn c¸c con chim. Bµi tËp 3 .ch÷ c¸i ª.Tæ chøc cho HS lµm bµi theo h×nh thøc trß ch¬i "Ai lµ ai" nh sau: + GV chia líp thµnh c¸c nhãm. + Néi dung c©u a nãi vÒ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a thuyÒn vµ biÓn. phæ + HS nhËn nhãm l¾ng nghe GV. + TÝnh ®iÓm thi ®ua cho tõng nhãm + C¶ líp chó ý l¾ng nghe. Trong tiÕng viÖt chØ cã 4 tõ cã chøa ya.2008 vµ ®Òu cã ©m cuèi vÇn nªn khi ®¸nh dÊu thanh sÏ ®Æt lªn trªn (hoÆc xuèng díi) ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh . c¶ líp theo dâi. xanh tuya.Mét HS ®äc. nguyªn ©m ®«i iª ®îc viÕt lµ yª: truyÒn thuyÕt. T liÖu giµnh cho GV .GV nªu yªu cÇu bµi tËp: §iÒn vµo .. phÐc-m¬-tuya( ba tõ sau lµ tõ mîn).Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.. + Néi dung c©u b ca ngîi vÎ ®Ñp cña chim vµnh khuyªn. l¾ng diÒn hoµn chØnh vµ hái néi dung tõng nghe vµ tr¶ lêi: c©u.

Më réng. + §ç quyªn (chim quèc): Loµi chim nhá.YÓng. tæ lµm thøc ¨n rÊt quý. N¾m ®îc mét sè tõ ng÷ miªu t¶ thiªn nhiªn. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷. Cñng cè. hãt rÊt hay vµ cã thÓ b¾t chíc tiÕng ngêi. III. . tôc ng÷ mîn c¸c sù vËt. lñi trèn rÊt nhanh (lñi nh quèc). LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn I. .2008 vµ tuyªn bè kÕt qu¶ nhãm th¾ng nghªnh c¸c nhãm lµm ®óng. 4.Gäi HS ®äc l¹i tªn c¸c loµi chim.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc c¸c hiÖn tîng chÝnh t¶ ®· luyÖn tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV. ®Ó kh«ng viÕt sai chÝnh t¶. Môc tiªu 1. l«ng ®en. gÇn níc. . +H¶i yÕn: Loµi chim biÓn. h¶i yÕn. thiÖn ë nhµ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. hÖ thèng hãa vèn tõ chØ c¸c sù vËt. cì nhá. T liÖu giµnh cho GV . cïng hä víi Ðn.GV (cã thÓ)nãi s¬ lîc vÒ ®Æc ®iÓm sinh häc vµ tËp qu¸n sinh sèng cña c¸c loµi chim ®Ó HS biÕt. h¬i gièng gµ. 234 Ho¹t ®éng häc . hiÖn tîng cña thiªn nhiªn. C¸c ho¹t ®éng d¹y . sau m¾t cã hai líp mµo mµu vµng.GV nhËn xÐt giê häc vµ dÆn HS nhí .GV gäi HS ®äc Bµi tËp 4 (cña tiÕt .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ HS ®· hoµn yªu cÇu cña GV. ®ç quyªn. cuèc". cã tiÕng kªu "cuèc. KiÓm tra bµi cò . lµm tæ b»ng níc bät ë v¸ch ®¸ cao. 2.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc). cuéc. II.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp. §å dïng d¹y . dÆn dß . c¸nh dµi vµ nhän. x· héi. sèng ë bê bôi. nh sau: + YÓng: loµi chim cïng hä víi s¸o.häc . hiÖn tîng thiªn nhiªn ®Ó nãi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®êi sèng.häc Ho¹t ®éng d¹y A.

Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi víi .Gäi mét HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. dâi ®äc thÇm. Nh÷ng tõ trong tiÕng ViÖt nãi vÒ thiªn nhiªn nh thÕ nµo? TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu qua bµi LuyÖn tõ vµ c©u: Më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn.Gäi HS tr×nh bµy. Bµi míi 1. B.GV ®a ra b¶ng phô ghi s½n Bµi tËp .HS tham gia ph©n tÝch. víi ®êi sèng con ngêi.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh b¹n.Mét HS ®äc toµn bµi. c¶ líp theo 2. bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. nhËn kÕt luËn lêi gi¶i ®óng: Thiªn nhiªn lµ xÐt ®Ó rót ra kÕt luËn ®óng. Sau khi lµm xong m×nh. ch÷a bµi. vµ häc bµi cña HS.HS lµm viÖc c¸ nh©n. . HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.HS l¾ng nghe. 2. trªn b¶ng. tÊt c¶ nh÷ng g× kh«ng do con ngêi t¹o ra. mét HS lªn b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña b¶ng lµm bµi. . gäi mét HS ®äc. nhËn xÐt bµi cña .NhËn xÐt.GV cho ®iÓm. .Mét HS ®äc toµn bµi. c¶ líp theo bµi tËp dâi ®äc thÇm.NhiÒu HS tr¶ lêi miÖng ý kiÕn bµi tËp.Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng .2008 . chèt l¹i lêi gi¶i ®óng kÕt hîp víi gi¶i thÝch s¬ qua c¸c thµnh ng÷.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Bµi tËp 2 . . . nhËn xÐt viÖc lµm bµi . 235 . . .Thiªn nhiªn cã quan hÖ mËt thiÕt ®èi .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS l¾ng nghe. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ph©n tÝch. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n . . Giíi thiÖu bµi . cña m×nh.

trao c¸c tõ miªu t¶ kh«ng gian. nhiÒu tõ. m¹ ph¶i trång ë ®Êt quen míi tèt) Lu ý: khoai.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng.HS c¸c nhãm tra th¶o luËn.2008 §¸p ¸n: Lªn th¸c xuèng ghÒnh (gÆp nhiÒu gian lao vÊt v¶). tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.T×m tõ: + T¶ chiÒu réng: bao la.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. xa tÝt.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.Mét HS ®äc toµn bµi. mªnh m«ng.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . v« tËn. GV. . GV ph¸t bót ®æi.Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. mçi .Gäi HS nhËn xÐt. m¹ lµ nh÷ng vËt vèn cã trong thiªn nhiªn. b¸t ng¸t. Gîi ý: . tuyªn d¬ng nh÷ng . Dï con ngêi cã trång. . cö mét th kÝ viÕt nhanh c¸c d¹.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm t×m . a) T×m tõ theo nhãm . th¨m 236 . tõ lªn giÊy. b) §Æt c©u .Giáo án Tiếng Việt 5 tôc ng÷. cÊy th× ®ã còng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vËt nh©n t¹o. tÝnh ®iÓm thi . giÊy khæ to cho c¸c nhãm lµm bµi.HS lµm viÖc c¸ nh©n . / Qua s«ng ph¶i lôy ®ß (khi nhê cËy ngêi kh¸c gióp m×nh ®¹t ®îc c«ng viÖc th× ph¶i nhón nhêng). hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) .. m¹ ®Êt quen. . Bµi tËp 3 . mu«n trïng kh¬i. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p bµi lµm cña m×nh. + T¶ chiÒu dµi:xa tÝt t¾p.(Khoai ph¶i trång ®Êt l¹. b¹n ®Æt ®îc c©u hay. / Khoai ®Êt l¹. ./ Gãp giã thµnh b·o (tÝch nhiÒu c¸i nhá thµnh c¸i lín).Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. bÊt tËn.HS lÇn lît ®øng lªn ®äc kÕt qu¶ cña m×nh.. xa tÝt mï kh¬i. kh«n cïng. Năm học 2007.. em ®Æt mét c©u víi tõ võa t×m ®îc .

c) T¶ lµn sãng m¹nh: cuån cuén.. dËp dÒnh. . µo ¹t.GV tæ chøc t¬ng tù bµi tËp 3. dµi lo»ng ngo»ng../.. + T¶ chiÒu cao: cao vót. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc. sãng vç µo µo.HS l¾ng nghe. dµi thît..2008 th¼m. dµi lít thít.GV nhËn xÐt giê häc. ..§Æt c©u: BiÓn réng mªnh m«ng. Çm µo... bß lªn.. trµo d©ng. l÷ng lê. th× thÇm. cuén trµo. ngót ng¸t.BiÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe... + T¶ chiÒu s©u: hun hót. s©u ho¾m. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe. 237 . ®iªn cuång. oµm o¹m. ý nghÜa c©u chuyÖn.T×m tõ: a) T¶ tiÕng sãng: × Çm. Gîi ý: . ®· ®äc I.. ®· ®äc nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. vêi vîi.. khñng khiÕp.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 . th¨m th¼m. .. biÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung. . d÷ t¬n. cao ngÊt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. cao vêi vîi.. Môc tiªu 1.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hoÆc 4 vµo vë. tuyªn d¬ng . 3. dµi lª thª.. × o¹p.. r× rµo.. b) T¶ lµn sãng nhÑ: l¨n t¨n.. dµi nguªu.. dµi d»ng dÆc. .. Çm Çm..HiÓu chuyÖn... chÊt ngÊt. dÆn dß .§Æt c©u: TiÕng sãng vç Çm Çm vµo bê. lao xao. Cñng cè. Bµi tËp 4 . s©u ho¨m ho¼m../. RÌn kÜ n¨ng nãi: . hiÖn theo yªu cÇu cña GV. trên lªn. cao chãt vãt. dµi ngo½ng.

¬i ®Ñp vµ lu«n lu«n g¾n bã víi chóng ta.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Trong giê kÓ chuyÖn h«m nay.. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi . III. c¶ líp theo dâi vµ hai ®o¹n. ®äc thÇm.C¸c truyÖn g¾n víi chñ ®iÓm Con ngêi víi thiªn nhiªn. mçi HS kÓ yªu cÇu cña GV. Ho¹t ®éng häc . . B.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . §å dïng d¹y .HS l¾ng nghe. 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y . II.2008 2. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc 238 .Gäi hai HS kÓ nèi tiÕp nhau c©u .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo chuyÖn C©y cá níc Nam. RÌn kÜ n¨ng nghe: BiÕt ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ. ®îc ®äc nãi vÒ quan hÖ g¾n bã gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. nghÜa c©u chuyÖn.häc . c¸c em sÏ tËp kÓ nh÷ng c©u chuyÖn ®· ®îc nghe.Mét HS ®äc to ®Ò bµi. . cho ®iÓm. c¶ líp s½n trªn b¶ng. Bµi míi 1. vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nhËn xÐt.GV nhËn xÐt. KiÓm tra bµi cò . nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.Thiªn nhiªn xung quanh ta thËt lµ t.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt . Giíi thiÖu bµi . Qua c¸c c©u chuyÖn mçi em tù kÓ sÏ gióp chóng ta yªu quý thiªn nhiªn h¬n vµ cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn xung quanh chóng ta.

Mét HS ®äc to tríc líp. + C¸ch kÓ hay cã phèi hîp giäng 239 .GV gäi ba HS ®äc nèi tiÕp nhau gîi . tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn).HS tr¶ lêi: . .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn). . líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK.GV nhËn xÐt. t«i ®äc truyÖn nµy trong cuèn §Êt rõng ph¬ng Nam cña nhµ v¨n §oµn Giái. ®iÒu chØnh nÕu HS .HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu vÒ c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ. söa ch÷a b»ng c¸ch nªu chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu. + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. VÝ dô: T«i muèn kÓ cho c¸c b¹n nghe c©u chuyÖn vÒ b¾t c¸ sÊu.2008 nghe hoÆc ®îc ®äc nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. B¹n nµo kÓ ®îc nh÷ng truyÖn ngoµi SGK mµ em ®äc trong s¸ch b¸o. ®©u? . . b¶ng phô cã ghi c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu HS ®äc to: + Néi dung c©u chuyÖn ®óng chñ ®Ò: (4 ®iÓm).GV nh¾c l¹i tr×nh tù kÓ mét c©u . b¸o. Nh÷ng truyÖn ®îc nªu lµm vÝ dô ë môc gîi ý 1 lµ nh÷ng truyÖn trong SGK. .Ba HS ®äc nèi tiÕp ba gîi ý. . + C©u chuyÖn ngoµi SGK: (1 ®iÓm).HS nghe. .GV hái HS: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét c©u chuyÖn nãi vÒ c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë nhiªn.GV nãi: C¸c em h·y giíi thiÖu c©u chuyÖn cã néi dung nãi vÒ mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn cho c¸c b¹n nghe. nghe qua ®µi hoÆc ngêi th©n kÓ l¹i sÏ ®îc céng thªm ®iÓm. C¶ ý trong SGK. C¶ líp theo chuyÖn theo gîi ý 2 trong SGK vµ treo dâi trªn b¶ng.

Giáo án Tiếng Việt 5 ®iÖu tù nhiªn. tr×nh tù: . * HS kÓ hái: + B¹n cã thÝch c©u chuyÖn nµy kh«ng? V× sao? + B¹n nhí nhÊt t×nh tiÕt nµo trong truyÖn? + Theo b¹n c©u chuyÖn nµy muèn nãi lªn ®iÒu g×? * HS nghe kÓ hái: + V× sao b¹n kÓ cho chóng t«i nghe c©u chuyÖn nµy? + T×nh tiÕt nµo trong truyÖn ®Ó l¹i Ên tîng cho b¹n nhÊt? + Qua c©u chuyÖn b¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? 240 . mçi nhãm bèn HS. cö chØ: (3 ®iÓm). gióp ®ì c¸c c¸c giÊy nh¸p.GV quan s¸t c¸ch kÓ chuyÖn cña HS + HS lËp dµn ý c©u chuyÖn ra c¸c nhãm. nhãm gÆp khã kh¨n. nh×n vµo c¸c b¹n .GV lu ý HS tríc khi kÓ: Năm học 2007.Gîi ý cho HS c¸c c©u hái: c©u chuyÖn. b.GV viªn yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo . sau khi kÓ xong trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung. . nÐt mÆt. ý nghÜa . + Tõng cÆp HS kÓ chuyÖn cho nhau nghe. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn kÓ 1-2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ. Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn .2008 + KÓ tù nhiªn.HS kÓ chuyÖn trong nhãm theo nhãm nhá.HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu ®ang nghe m×nh kÓ. uèn n¾n. + Nªu ®óng ý nghÜa cña truyÖn: (1 ®iÓm). + Tr¶ lêi ®îc c©u hái cña c¸c b¹n hoÆc ®Æt ®îc c©u hái cho b¹n: (1 ®iÓm). cÇu cña GV.

GV nhËn xÐt giê häc. chi tiÕt.HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît chuyÖn tríc líp.GV yªu cÇu HS b×nh chän b¹n cã . . dÆn dß .HS l¾ng nghe. 241 . b¹n kÓ c¸c b¹n theo yªu cÇu cña GV vµ chuyÖn hÊp dÉn nhÊt.C¶ líp nhËn xÐt.HS nhËn xÐt. b¹n ®Æt c¸c tuyªn d¬ng c¸c b¹n tríc líp. ®· ®äc cã néi dung nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. c©u hái thó vÞ nhÊt vµ b¹n hiÓu chuyÖn nhÊt ®Ó tuyªn d¬ng tríc líp.GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ . theo c¸c tiªu chÝ trªn. .DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . b×nh chän ®îc c©u chuyÖn hay nhÊt. . .Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ .GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi . chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn. chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo.Mçi HS kÓ chuyÖn xong cïng c¸c kÓ vµ ngêi nghe. .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ . tªn c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n. nªu tªn nh÷ng c©u nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. Cñng cè.2008 + B¹n thÝch ®iÒu g× ë nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn cña b¹n? .HS quan s¸t.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV gäi HS kÓ chuyÖn.HS lÇn lît kÓ c¸c c©u chuyÖn mµ c¸c em ®· nghe. ®¸nh gi¸ b¹n kÓ chøc cho HS nhËn xÐt. . ý nghÜa c©u chuyÖn. . . b¹n ®èi tho¹i mét hai c©u hái vÒ nh©n vËt. 3.

th¬ méng võa Êm cóng. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. §äc lu lo¸t toµn bµi. Giíi thiÖu bµi .Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc l¹i bµi K× . 2.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). §äc thµnh tiÕng . .B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n th¬ cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña diÖu rõng xanh sau ®ã tr¶ lêi c©u hái GV.2008 TËp ®äc Tríc cæng trêi I. KiÓm tra bµi cò . Môc tiªu 1. . 3.häc Ho¹t ®éng d¹y A. . chÞu khã h¨ng say lao ®éng.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng. Häc thuéc lßng mét sè c©u th¬ em thÝch. t×nh c¶m thÓ hiÖn sù xóc ®éng cña t¸c gi¶ tríc vÎ ®Ñp võa hoang s¬.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. Su tÇm thªm nh÷ng tranh ¶nh nãi cæng trêi nÕu cã.HiÓu ®îc néi dung bµi th¬: Ca ngîi vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn hoang s¬ cña miÒn s¬n cíc vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña nh÷ng ngêi d©n miÒn nói chÞu th¬ng.häc .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . ng¾t nghØ h¬i theo ®óng nhÞp th¬. III. D¹y bµi míi 1. vÒ néi dung. §å dïng d¹y .GV ®a ra tranh minh häa bµi tËp .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. §äc hiÓu . B. ®ång 242 Ho¹t ®éng häc . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: Tranh vÏ ®äc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ tr¶ c¶nh mét miÒn nói cao. th©n th¬ng cña bøc tranh vïng cao.

Năm học 2007. 2. §Ó t×m hiÓu xem thiªn nhiªn vµ con ngêi n¬i ®©y cã g× ®Ñp. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). 243 . * Khæ 2: TiÕp ®Õn …Suèi triÒn rõng hoang d·. . .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t ©m trªn b¶ng líp .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. .GVnãi thªm: §©y lµ bøc tranh minh häa cho bµi th¬ Tríc cæng trêi cña nhµ th¬ NguyÔn §×nh ¶nh.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng..GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS . . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.HS nhËn biÕt c¸c khæ th¬ cña th¬ trong bµi. khæ th¬. Mçi HS ®äc mét khæ th¬.Giáo án Tiếng Việt 5 lêi c©u hái: Tranh vÏ c¶nh g×?.2008 bµo d©n téc ®ang lµm n¬ng. . chóng ta cïng luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi th¬. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . . bµi: * Khæ 1: Tõ ®Çu ®Õn…trªn mÆt ®Êt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. cho HS.GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c khæ . * Khæ 3: Cßn l¹i. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. §ång V¨n.Mét HS ®äc bµi . . Cæng Trêi lµ mét ®Þa danh thuéc vïng nói cao Qu¶n B¹.

Yªu cÇu HS ®äc thÇm c¸c khæ 2. ®äc tù nhiªn.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. . trong cã h¹t ®îc ®eo vµo cæ con ngùa. khi rung kªu thµnh tiÕng).3 . . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. giã thæi lµm ngêi ta ngì ngµng tëng nh ®ã lµ c¸i cæng ®Ó ®i lªn trêi. thanh b×nh vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña nh÷ng ngêi d©n miÒn s¬n cíc.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó chó gi¶i trong SGK. gi÷a hai bªn v¸ch ®¸ ®îc gäi lµ cæng trêi? më ra mét kho¶ng trêi bao la. . . gi¶i.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ cña bµi. hoang s¬. VÝ dô: cæng trêi ( cæng lªn trêi. suy . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.2008 . t×nh c¶m c¶m høng ngîi ca vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn.. nhËn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo 244 .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. b) T×m hiÓu bµi . .GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng . cæng cña bÇu trêi)..HS dùa vµo bµi ®äc ph¸t biÓu ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu: T¶ l¹i vÎ ®Ñp ®¬n gi¶n cã thÓ lÇn lît theo tõng cña bøc tranh thiªn nhiªn trong bµi h×nh ¶nh th¬ hoÆc theo c¶m th¬. mµu xanh ®en mµ ®ång bµo miÒn nói thêng mÆc). . C¶ líp theo dâi trong SGK.Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ 1. cã m©y bay. . ¸o chµm (¸o nhuém mµu xanh l¸ chµm..HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: V× trªn nghÜ tr¶ lêi c©u hái: V× sao n¬i ®©y ®Ønh dèc.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. nh¹c ngùa (c¸i chu«ng con. .Gäi HS ®äc toµn bµi. nhÑ nhµng.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.HS theo dâi giäng ®äc cña GV.

thÝch nhÊt c¶nh nµo? V× sao? . ®Ñp nh thÕ nµo? trång rau. h¸i nÊm… Nh÷ng v¹t ¸o chµm thÊp tho¸ng lµm xanh c¶ n¾ng chiÒu. ..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . rén rµng. vµ tr¶ lêi c©u hái: V× sao l¹i nãi sù s¬n cíc hoang vu Êy vÉn cã con xuÊt hiÖn cña con ngêi lµm cho c¸nh ngêi.Tõ cæng trêi nh×n ra. Cuéc sèng lao 245 .Trong nh÷ng c¶nh vËt thiªn nhiªn ®.. nh÷ng c¸nh rõng nguyªn s¬ ngót ngµn mê mê ¶o ¶o trong s¬ng khãi.HS ph¸t biÓu tù do theo c¶m îc miªu t¶ trong nhiªn bµi th¬ em nhËn cña c¸c em. ai ai còng tÊt bËt rén rµng rõng s¬ng gi¸ Êm lªn? lµm cho bøc tranh thiªn nhiªn trë nªn Êm cóng..HS tr¶ lêi: V× ë n¬i vïng cao. . bÊt tËn lµ nh÷ng v¹t n¬ng.GV nãi thªm: ®o¹n th¬ nãi vÒ cuéc . sèng lao ®éng cÇn cï cña ®ång bµo c¸c d©n téc hay vµ gîi c¶m.Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm ®«i .Nh÷ng ngêi d©n n¬i ®©y lµm c«ng viÖc g×? Sù xuÊt hiÖn cña hä nh÷ng c«ng viÖc thêng nhËt cña lµm cho thiªn nhiªn n¬i ®©y trë nªn ngêi d©n miÒn nói nh: gÆt lóa. hoang v¾ng cña miÒn nói cao. Dßng th¸c rÐo ng©n nga. mét kh«ng gian réng bao la ngót ng¸t toµn lµ mµu s¾c cña cá hoa. Vµ xa xa kia lµ th¸c níc ®æ tr¾ng xãa tõ triÒn nói cao. VD: . lµm Êm c¸nh rõng s¬ng gi¸.2008 ®óng tr×nh tù. t×m m¨ng. Nh¹c ®iÖu rén rÞp.HS l¾ng nghe. xua ®i c¸i heo hót. . väng vang rÐo r¾t nh khóc nh¹c. nh÷ng lßng thung lóa chÝn vµng mµu mËt ong.Ngêi d©n n¬i cæng trêi lµm nh÷ng .Tõ cæng trêi nh×n ra mét kh«ng gian réng bao la. ®µn dª ®ang soi m×nh díi ®¸y suèi .

Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi.Bµi th¬ Tríc cæng trêi nãi lªn . b¹n ®o¹n cña bµi.2008 .T¸c gi¶ ca ngîi vÎ ®Ñp hoang s¬ ®iÒu g×? cña thiªn nhiªn vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña ngêi d©n miÒn nói.Giáo án Tiếng Việt 5 ®éng ®ång bµo c¸c d©n téc gîi lªn mét søc sèng tiÒm tµng. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi.GV híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n .Mét HS ®äc diÔn c¶m toµn bé bµi th¬.Thi ®äc thuéc lßng mét c©u th¬ .Gäi mét HS ®äc toµn bé bµi th¬. mét kh¶ n¨ng lµm chñ tù nhiªn.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo 246 . .Mét sè HS thi nhau ®äc thuéc lßng mµ em thÝch vµ nãi thªm v× sao mét sè c©u th¬ tríc líp vµ nãi râ v× em thÝch? sao em l¹i thÝch nh÷ng c©u th¬ ®ã.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . Cñng cè.HS nhËn xÐt. t×m ra giäng ®äc kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. ®äc. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. .GV nhËn xÐt giê häc. Cæng trêi kh«ng cßn hoang vu. . l¹nh lÏo n÷a. cña bµi th¬ (nh trªn). dÆn HS vÒ . .NhiÒu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m th¬ sau: ®o¹n th¬. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng Năm học 2007.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c lËp . dÆn dß . 3. . Nh×n ra xa ngót ng¸t / Bao s¾c mµu cá hoa / Con th¸c rÐo ng©n nga / §µn dª soi ®¸y suèi / Gi÷a ngót ngµn c©y tr¸i / Däc vïng rõng nguyªn s¬ / Kh«ng biÕt thùc hay m¬ / R¸ng chiÒu / nh h¬i khãi…// . .

BiÕt lËp dµn ý víi c¸c ý riªng cña m×nh cho bµi v¨n miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng.2008 nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ vµ ®äc yªu cÇu cña GV.Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ ..B¶ng phô ghi dµn ý s¬ lîc gîi ý gióp HS lËp dµn ý bµi v¨n. nÐt ®Æc s¾c cña c¶nh. g©y Ên tîng cña c¶nh.Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn Ho¹t ®éng häc 247 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Më bµi : Giíi thiÖu c¶nh ®Ñp ®îc chän t¶ lµ c¶nh nµo? ë vÞ trÝ nµo trªn quª h¬ng? §iÓm quan s¸t . Môc tiªu 1. 2.häc . §å dïng d¹y . + C¸c chi tiÕt cÇn ®îc s¾p xÕt theo tr×nh tù hîp lÝ (theo bè côc cña c¶nh. II.5 tê giÊy khæ to cho HS lµm bµi.Th©n bµi: + Chän t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt. . c¶m xóc cña ngêi t¶ ®èi víi c¶nh).häc Ho¹t ®éng d¹y A. BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh (thÓ hiÖn râ ®èi tîng miªu t¶.Bót d¹ vµ 4. KiÓm tra bµi cò . theo ®iÓm quan s¸t tõ xa ®Õn gÇn. thêi gian cña mét ngµy. C¸c ho¹t ®éng d¹y . TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. chän nh÷ng chi tiÕt nãi râ nhÊt ®Æc ®iÓm cña c¶nh (nh÷ng chi tiÕt em ®· quan s¸t ®îc b»ng c¸c gi¸c quan).KÕt luËn: Nªu c¶m xóc cña em víi c¶nh ®Ñp quª h¬ng. tõ cao xuèng thÊp. ®Æc ®iÓm cña c¶nh. tr×nh tù miªu t¶.) . tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. thêi ®iÓm quan s¸t? . III. VÝ dô: . cña tõng mïa..

. ng«i trêng. . Giíi thiÖu bµi .. Ch¼ng h¹n: + Phong c¶nh lµng quª vµo c¸c thêi ®iÓm xu©n. HS díi líp ë tiÕt tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ. Díi theo dâi. + . viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh thiªn nhiªn.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 248 . Sau ®ã. c¸nh ®ång lóa ®ang th× con g¸i. s«ng níc.HS suy nghÜ vµ lÇn lît ®øng dËy tr¶ lêi..2008 c¶nh s«ng níc mµ c¸c em ®· ®îc häc theo yªu cÇu cña GV. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ nªu tríc líp em ®Þnh t¶ c¶nh ®Ñp g× ë ®Þa ph¬ng (nh¾c HS kh«ng nªn t¶ c¶nh dßng s«ng quª em v× ®· t¶ trong c¸c tiÕt tríc)..HS ®äc thÇm Bµi tËp 1 vµ tr¶ lêi: dung bµi tËp vµ hái: Bµi tËp nµy yªu LËp dµn ý miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp cÇu chóng ta lµm g×? ë ®Þa ph¬ng em. líp më vë ®Ó GV kiÓm tra.. chuyÓn mét phÇn trong dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. hoÆc mét thêi ®iÓm trong ngµy. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . hoÆc tõ s¸ng ®Õn chiÒu tèi. 2. . + T¶ c¶nh con ®êng + T¶ c¶nh vên hoa hoÆc c«ng viªn. TiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ häc c¸ch lËp mét dµn ý chi tiÕt vÒ t¶ c¶nh ë ®Þa ph¬ng.C¸c em ®· biÕt c¸ch lËp dµn ý vµ .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. h¹ thu ®«ng. + C¶nh c¸nh ®ång lóa chÝn. nhËn xÐt.HS l¾ng nghe.... B.GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. Bµi míi 1. .GV gäi HS ®äc thÇm toµn bé néi .

HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. cho mét vµi vë nh¸p. + Mçi ®o¹n cã mét c©u më ®Çu nªu ý bao trïm cña ®o¹n.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. C¸c c©u trong ®o¹n cïng lµm næi bËt ý ®ã. + Nªn chän mét ®o¹n trong phÇn th©n bµi ®Ó chuyÓn thµnh ®o¹n v¨n. GV . theo dâi.Mét HS ®äc bµi tËp.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. . Bµi tËp 2 .GV treo b¶ng phô cã ghi nh÷ng gîi ý . GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ. c¶ líp theo dâi trong SGK. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh . híng dÉn HS nhËn xÐt.GV yªu cÇu HS nªu l¹i c¸c gîi ý vµ . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. giÊy khæ to. giÊy khæ to.HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy em ®Þnh viÕt. bæ sung. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. .Hái mét vµi HS vÒ ®o¹n v¨n mµ c¸c .Gäi HS ®äc bµi tËp. .HS nªu v¾n t¾t c¸c gîi ý vµ l¾ng chèt l¹i : nghe lu ý cña GV.2008 . Chó ý 249 .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹. ®èi tîng ®o¹n v¨n mµ c¸c em ®Þnh viÕt. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. GV nh¾c HS dùa vµo gîi ý ®Ó lµm bµi. mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi. . Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. . c¶ líp ®äc thÇm vÒ lËp dµn ý gäi mét HS ®äc. + §o¹n v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh. .Mét HS ®äc to. .

HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng viÕt ®o¹n v¨n hay. LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ nhiÒu nghÜa I. . III. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). dÆn dß . 2. GV chó ý söa lçi ng÷ C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. líp. .B¶ng phô chÐp s½n néi dung Bµi tËp 2 ®Ó HS lµm mÉu trªn b¶ng líp. C¸c ho¹t ®éng d¹y . §å dïng d¹y . .HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh. II. Môc tiªu 1.HS l¾ng nghe.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 250 .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n . kiÓm tra viÕt.DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi v¨n . . . nghÜa chuyÓn) vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng.häc .GV nhËn xÐt giê häc.Yªu cÇu HS viÕt bµi. 3.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc t¶ c¶nh ®· häc ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS viÕt bµi vµo vë nh¸p.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS c¸c nhãm lµm bµi tËp. HiÓu ®îc c¸c nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa (nghÜa gèc. + §o¹n v¨n cÇn thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc cña ngêi viÕt.Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n . Cñng cè. . 3. NhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®îc tõ nhiÒu nghÜa víi tõ ®ång ©m. nh©n hãa cho h×nh ¶nh thªm sinh ®éng.2008 . v¨n cña m×nh. tuyªn d¬ng tríc nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay.Giáo án Tiếng Việt 5 ¸p dông c¸c biÖn ph¸p so s¸nh. BiÕt ®Æt c©u ph©n biÖt c¸c nghÜa cña mét sè tõ nhiÒu nghÜa lµ tÝnh tõ. Năm học 2007.

Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . trao ®æi víi b¹n cña m×nh. dùa .Gäi HS ®äc Bµi tËp1. ®Æt c©u víi tõ nhiÒu nghÜa lµ tÝnh tõ. . . ®óng.Giáo án Tiếng Việt 5 A. Lêi gi¶i: a) ChÝn . chèt l¹i lêi gi¶i vµo nghÜa cña c¸c tõ ®Ó ph©n tÝch. B. 251 . .Yªu cÇu HS nhËn xÐt.HS l¾ng nghe.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. bµi vµ häc bµi cña HS.Tõ chÝn (hoa. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.HS lªn b¶ng lµm bµi vµo giÊy víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm nh¸p. .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. gi¶i thÝch nghÜa cña mét sè tõ nhiÒu nghÜa. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Giíi thiÖu bµi .Mét HS ®äc bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo (hoÆc Bµi tËp 4) cña tiÕt LuyÖn tõ yªu cÇu cña GV. vµ c©u tríc mµ c¸c em ®· hoµn thiÖn ë nhµ.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. Bµi míi 1.Giê häc h«m nay chóng ta tiÕp tôc .GV nhËn xÐt. Chóng ®ång ©m víi tõ chÝn (lµ sè 9) ë c©u 2. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi . cô thÓ lµ: Ph©n biÖt tõ nhiÒu nghÜa víi tõ ®ång ©m. qu¶.GV gäi HS lªn kiÓm tra Bµi tËp 3 . . 2. h¹t ph¸t triÓn ®Õn møc thu ho¹ch ®îc) trong c©u 1 víi tõ chÝn (suy nghÜ kÜ cµng) ë c©u 3 lµ hai c¸ch dïng cña mét tõ nhiÒu nghÜa. .2008 . cho ®iÓm viÖc lµm .HS nhËn xÐt.HS l¾ng nghe. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. Lµm xong. bæ sung. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. t×m hiÓu tõ nhiÒu nghÜa.

Giáo án Tiếng Việt 5 b) §êng

Năm học 2007- 2008

- Tõ ®êng trong c©u 2 (®êng d©y liªn l¹c, lèi ®i cña c¸c tÝn hiÖu th«ng tin ) víi tõ ®êng trong c©u 3 (con ®êng, lèi ®i l¹i cña con ngêi) lµ hai c¸ch dïng cña mét tõ nhiÒu nghÜa . Chóng ®ång ©m víi tõ ®êng trong c©u 1 (lµ thøc ¨n cã vÞ ngät). c) V¹t - Tõ v¹t trong c©u 1 (cã nghÜa lµ m¶nh, ë ®©y lµ nh÷ng m¶nh ®Êt trång trät tr¶i dµi trªn ®åi nói) víi tõ v¹t ë c©u 3 (cã nghÜa lµ m¶nh, ë ®©y lµ m¶nh ¸o) lµ hai c¸ch dïng cña tõ nhiÒu nghÜa .Chóng ®ång ©m víi tõ v¹t trong c©u 2 (cã nghÜa lµ ph¹t ®i, c¾t ®øt ®i). - Qua bµi tËp trªn chóng ta rót ra ®îc - NghÜa cña c¸c tõ ®ång ©m kh¸c ®iÒu g×? h¼n nhau cßn nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa bao giê còng cã mèi quan hÖ víi nhau. Bµi tËp 2 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS trao ®æi, th¶o luËn - HS lµm bµi theo nhãm ®«i, trao theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. ®æi th¶o luËn víi nhau, lµm bµi ra giÊy nh¸p. - GV gäi HS tr×nh bµy, híng dÉn HS - §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy nhËn xÐt, ph©n tÝch, kÕt luËn lêi kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. gi¶i ®óng. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt. §¸p ¸n: a) Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y Lµm cho ®Êt níc cµng ngµy cµng xu©n - Tõ xu©n trong dßng th¬ 1 mang nghÜa gèc, chØ mét mïa cña n¨m: mïa xu©n. - Tõ xu©n trong dßng th¬ 2 mang nghÜa chuyÓn, chØ sù t¬i ®Ñp. b) .....khi ngêi ta ®· 70 xu©n.... tõ xu©n chuyÓn, xu©n cã nghÜa lµ tuæi t¸c. Bµi tËp 3 ë ®©y ®îc dïng víi nghÜa

252

Giáo án Tiếng Việt 5 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.

Năm học 2007- 2008 - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Mçi HS ®Æt - HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo Ýt nhÊt hai c©u víi mét tõ thÓ hiÖn vë. ®îc sù kh¸c biÖt vÒ nghÜa cña nã. GV lu ý HS ®Æt c©u theo ®óng nÐt nghÜa phæ biÕn ®· nªu trong s¸ch. - Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n - NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p m×nh. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) - Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n - HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng viÕt c©u v¨n hay, tuyªn d¬ng tríc líp. nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc. - HS l¾ng nghe. - DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.

TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh (Dùng ®o¹n më bµi, kÕt bµi) I. Môc tiªu 1. Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n më bµi, ®o¹n kÕt bµi trong v¨n t¶ c¶nh. 2. BiÕt c¸ch viÕt c¸c kiÓu më bµi, kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ c¶nh. II. §å dïng d¹y - häc - Bót d¹ vµ giÊy khæ to cho HS lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 253

Giáo án Tiếng Việt 5 A. KiÓm tra bµi cò

Năm học 2007- 2008

- Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ - Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn c¶nh thiªn nhiªn ë ®Þa ph¬ng mµ theo yªu cÇu cña GV. HS díi líp theo c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt tríc vµ hoµn dâi, nhËn xÐt. chØnh ë nhµ. Díi líp më vë ®Ó GV kiÓm tra. - GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - C¸c em ®· biÕt më bµi, kÕt bµi - HS l¾ng nghe. kh«ng ®¬n thuÇn lµ ®o¹n më ®Çu vµ ®o¹n kÕt thóc cña mét bµi v¨n mµ nã lu«n lu«n g¾n bã chÆt chÏ víi th©n bµi. VËy trong v¨n t¶ c¶nh më bµi vµ kÕt bµi ®îc viÕt nh thÕ nµo? §Ó hiÓu râ vÒ ®iÒu nµy, h«m nay chóng ta cïng luyÖn tËp dùng ®o¹n më bµi vµ kÕt bµi cho mét bµi v¨n t¶ c¶nh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - GV yªu cÇu HS ®äc to toµn bé néi - Mét HS ®äc to Bµi tËp 1, c¶ líp dung Bµi tËp 1 trong SGK. theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng - HS tr¶ lêi: Bµi tËp nµy ®a ra ta lµm g×? më bµi vµ yªu cÇu chóng ta ®Þnh ®©u lµ më bµi gi¸n tiÕp, bµi trùc tiÕp. Nªu c¸ch viÕt c¸c bµi ®ã. hai x¸c më më - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

- ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc c¸c kiÓu - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc hai më bµi trong v¨n miªu t¶ nh thÕ nµo? kiÓu më bµi trong v¨n miªu t¶ ®ã lµ më bµi trùc tiÕp vµ më bµi gi¸n 254

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 tiÕp. + Më bµi trùc tiÕp lµ më bµi giíi thiÖu ngay ®èi tîng ®îc miªu t¶. + Më bµi gi¸n tiÕp lµ më bµi nãi chuyÖn kh¸c ®Ó dÉn vµo ®èi tîng ®Þnh t¶.

- GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. - HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹, Dùa vµo c¸c kiÕn thøc vÒ më bµi, HS trao ®æi th¶o luËn trong nhãm víi trao ®æi theo nhãm ®Ó thùc hiÖn nhau ®Ó lµm bµi. bµi tËp. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶, - §¹i diÖn tõng nhãm d¸n bµi lµm nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. lªn b¶ng vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm bµi cña nhãm m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Lêi gi¶i: + §o¹n v¨n a lµ më bµi trùc tiÕp. §o¹n v¨n b lµ më bµi gi¸n tiÕp. + §o¹n v¨n a giíi thiÖu trùc tiÕp ngay con ®êng ®Þnh t¶. §o¹n v¨n b nãi vÒ nh÷ng kØ niÖm ®èi víi nh÷ng c¶nh vËt quª h¬ng råi míi giíi thiÖu con ®êng th©n thiÕt ®Þnh t¶. Bµi tËp 2 - Gäi HS ®äc to toµn bé néi dung Bµi - Mét HS ®äc to Bµi tËp 2, c¶ líp tËp 2 trong SGK. theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng - HS tr¶ lêi: Bµi tËp nµy yªu cÇu ta lµm g×? chóng ta x¸c ®Þnh ®o¹n kÕt bµi kiÓu tù nhiªn (a) gièng vµ kh¸c kÕt bµi theo kiÓu më réng (b) ë ®iÓm nµo? - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc c¸c kiÓu - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc hai kÕt bµi trong v¨n miªu t¶ nh thÕ kiÓu kÕt bµi trong v¨n miªu t¶ ®ã nµo? lµ kiÓu kÕt bµi tù nhiªn vµ kiÓu kÕt bµi më réng. + KÕt bµi kh«ng më réng lµ cho 255

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 biÕt kÕt côc cña bµi t¶. + KÕt bµi më réng lµ kiÓu kÕt bµi sau khi cho biÕt kÕt côc, cã lêi b×nh luËn thªm.

- Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. Dùa vµo c¸c kiÕn thøc vÒ kÕt bµi, HS trao ®æi theo nhãm ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi.

- HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹, trao ®æi th¶o luËn trong nhãm ghi l¹i kÕt qu¶ (viÕt gän, râ nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau).

- Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi - §¹i diÖn c¸c nhãm d¸n bµi lªn b¶ng lµm cña nhãm m×nh vµ nhËn xÐt vµ ®äc to kÕt qu¶ lµm bµi cña chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. nhãm m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Lêi gi¶i: - Gièng nhau: ®Òu nãi ®Õn t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã th©n thiÕt ®èi víi con ®êng. - Kh¸c nhau: +§o¹n kÕt bµi kiÓu kh«ng më réng (a): kh¼ng ®Þnh con ®êng lµ ngêi b¹n quý, g¾n bã víi kØ niÖm thêi th¬ Êu cña b¹n HS. + §o¹n kÕt bµi kiÓu më réng (b) : võa nãi vÒ t×nh c¶m yªu quý con ®êng cña b¹n HS, võa ca ngîi c«ng ¬n cña c¸c c« b¸c c«ng nh©n vÖ sinh ®· gi÷ cho con ®êng s¹ch, ®Ñp; nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý con ®êng cña c¸c b¹n nhá. Bµi tËp 3 - Gäi mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n.GV - HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹, giÊy khæ to, cho mét vµi vë nh¸p, mét vµi HS lµm bµi lªn HS lµm bµi. giÊy khæ to. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy lµm cña m×nh. Nh÷ng HS lµm trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ lµm trªn b¶ng líp. C¶ líp theo bµi bµi bµi dâi 256

vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. §å dïng d¹y . .GV nhËn xÐt. «n tån. II.häc . ®¸nh gi¸ bµi lµm cña . kÕt bµi hay.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).HS l¾ng nghe. Môc tiªu 1. dÆn dß . 3.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh Bµi tËp . .HiÓu ®îc vÊn ®Ò tranh luËn (C¸i g× quý nhÊt?) vµ ý ®îc kh¼ng ®Þnh (Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt). TuÇn 9 TËp ®äc C¸i g× quý nhÊt I. . §äc lu lo¸t toµn bµi. ng¾t nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. Lêi ngêi dÉn chuyÖn chËm r·i phï hîp víi t×nh tiÕt diÔn biÕn cña cuéc tranh luËn. §äc hiÓu . §äc thµnh tiÕng .HS l¾ng nghe.B¶ng phô viÕt s½n nh÷ng c©u v¨n cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ. 2. . ph©n biÖt ®îc lêi dÉn chuyÖn vµ lêi nh©n vËt. . Cñng cè. tuyªn d¬ng .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.2008 nhËn xÐt.NhËn xÐt giê häc. 257 . tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c më bµi. HS. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Giäng cña thÇy gi¸o gi¶ng gi¶i. Giäng cña c¸c b¹n tranh luËn s«i næi.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 3 vµo vë. nh÷ng b¹n tÝch cùc trong häc tËp.

Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . Quý. .. ng¾t giäng cho tõng HS 258 . Giíi thiÖu bµi . D¹y bµi míi 1. vÒ néi dung. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi: * §o¹n1: Tõ ®Çu ®Õn…sèng ®îc kh«ng * §o¹n 2: TiÕp theo ®Õn …thÇy gi¸o ph©n gi¶i. nhng c¸i g× lµ quý nhÊt? §Ó biÕt ba b¹n Hïng. g× còng ®¸ng yªu ®¸ng quý.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc C¸i g× quý nhÊt?. Mçi tõng ®o¹n cña bµi. .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.2008 Ho¹t ®éng häc .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña íc cæng trêi sau ®ã tr¶ lêi c©u hái GV.Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc bµi th¬ Tr. B.Mét HS ®äc bµi . GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 III.GV chia ®o¹n ®Ó HS luyÖn ®äc.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .Trong cuéc sèng cña chóng ta c¸i . Nam tranh luËn víi nhau thÕ nµo vÒ c©u hái nµy vµ thÇy gi¸o ®· gi¶ng gi¶i ra sao. . . . ph¸t ©m. 2. * §o¹n 3: Cßn l¹i.

+ Nam: (quý nhÊt lµ ) th× giê. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. Quý. Nam ®· tranh luËn víi nhau ®iÒu g×? .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. chó gi¶i trong SGK.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. 2 vµ tr¶ lêi c©u hái: Trªn ®êng ®i häc vÒ Hïng. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.Trªn ®êng ®i häc vÒ Hïng. .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .C¸c b¹n ®· ®a lÝ lÏ g× ®Ó b¶o vÖ ý .HS tr¶ lêi: + Hïng : (quý nhÊt lµ) lóa g¹o. .2008 . ©m cho HS. Nam.Giáo án Tiếng Việt 5 (nÕu cã).Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.HS theo dâi giäng ®äc cña GV.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. . .HS tr¶ lêi: kiÕn cña m×nh? (GV ghi b¶ng tãm + Víi Hïng quý nhÊt lµ lóa g¹o v× t¾t ý kiÕn trªn). do ®ã lóa g¹o lµ quý 259 . . . Năm học 2007. Quý. vµng. b) T×m hiÓu bµi . Nam ®· tranh luËn víi nhau xem c¸i g× lµ quý nhÊt? . + Quý: (quý nhÊt lµ) vµng. . .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .Gäi ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . th× giê.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.Gäi ba HS ®äc toµn bµi. c¸i quý nhÊt trªn ®êi lµ g×? ( GV ghi b¶ng theo lêi HS : lóa g¹o. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. "cã thÊy ai kh«ng ¨n mµ sèng ®îc kh«ng".HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp . . mçi 2. Quý. . . C¶ líp theo dâi trong SGK. .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. NghÜa lµ lóa g¹o nu«i sèng con ngêi.Theo Hïng.

HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n trong SGK a ra ®· ch¾c ch¾n vµ ®Çy ®ñ cha? vµ tr¶ lêi: C¸c em h·y ®äc tiÕp lêi ph©n gi¶i + Lóa g¹o . cËu ta lËp luËn kh¸ hïng hån: " ThÇy gi¸o thêng nãi th× giê quý h¬n vµng b¹c. tªn ®ã? (V× qua bµi nµy cho ta biÕt ®iÒu 260 .. Trong tranh luËn nãi nh thÕ gäi lµ nãi cã lÝ. vµng b¹c". + Cßn Nam.GV nªu vÊn ®Ò: LÝ lÏ cña c¸c b¹n ®.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .HS ph¸t biÓu tù do: thÓ cho biÕt v× sao em l¹i chän c¸i + Ngêi lao ®éng lµ cao quý nhÊt. .H·y chän tªn kh¸c cho bµi v¨n vµ cã . vµng. ®Ó kh¼ng ®Þnh th× giê lµ quý nhÊt.C©u chuyÖn trªn gióp hiÓu ®îc . LËp luËn cña thÇy hÕt søc chÆt chÏ kh«ng b¸c bá ®îc. + Víi Quý th× vµng lµ quý nhÊt . cã tiÒn sÏ mua ®îc lóa g¹o". §iÒu ®ã kh«ng tr¶ lêi ®îc th× gi¸o viªn gi¶ng chøng tá thÇy ®· l¾ng nghe vµ gi¶i cho HS râ) hiÓu ý kiÕn cña c¸c b¹n. . Cã th× giê míi lµm ra ®îc lóa g¹o. nhng cha ph¶i lµ quý nhÊt. vµng b¹c (kh«ng cã mäi thø) vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ v× vËy ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt.2008 nhÊt. .ThÇy c«ng nhËn ý kiÕn cña ba b¹n gi¸o hÕt søc thuyÕt phôc? (nÕu HS ®a ra ®Òu cã ý ®óng.T¹i sao nãi lêi gi¶ng gi¶i cña thÇy . th× giê ®Òu rÊt cña thÇy gi¸o vµ tr¶ lêi c©u hái 3: quý. v× mäi ngêi vÉn nãi "Quý nh vµng". V× sao thÇy gi¸o cho r»ng ngêi lao + Kh«ng cã ngêi lao ®éng th× ®éng míi lµ quý nhÊt? kh«ng cã lóa g¹o. cã t×nh.Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt trªn ®iÒu g×? ®êi. V¶ l¹i "Cã vµng lµ cã tiÒn. Trªn c¬ së ý kiÕn cña c¸c b¹n thÇy chØ ra nh÷ng thiÕu sãt mµ c¸c b¹n cha nghÜ ra.

nhÊn giäng nh÷ng tõ quan träng trong ý kiÕn cña tõng nh©n vËt. + TruyÖn cña ba cËu bÐ. t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña cña bµi. giäng cña nh©n vËt (nh bµi. c¸c em ¹! Kh«ng cã ngêi lao ®éng th× kh«ng cã lóa g¹o.GV treo b¶ng phô ®o¹n ghi s½n giäng nãi cña nh©n vËt ®Ó híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m: . (V× truyÖn kÓ vÒ c¸c cËu bÐ ®ang b¨n kho¨n tranh luËn ®Ó t×m hiÓu xem c¸i g× quý nhÊt?).GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c .2008 ®ã). ai biÕt dïng th× giê? §ã chÝnh lµ ngêi lao ®éng. vµng b¹c. (V× c©u chuyÖn nµy kÓ vÒ mét cuéc tranh lu©n). (Lêi ph©n gi¶i cña thÇy gi¸o). hay 261 . C¸c cËu cã thÊy ai kh«ng ¨n mµ sèng ®îc kh«ng? ( Lêi Hïng).HS nhËn xÐt.( V× qua c©u chuyÖn chóng ta hiÓu ®îc ®iÒu ®ã). ®äc. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. trªn).Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n .Ai lµm ra lóa g¹o. lêi cña luyÖn ®äc theo yªu cÇu cña GV. thêi gian cha ph¶i lµ quý nhÊt. . + Mét cuéc tranh luËn. + GV ®äc mÉu: §äc ph©n biÖt giäng + HS l¾ng nghe vµ mét vµi HS nãi: lêi cña Hïng th× gay g¾t. nghÜa lµ tÊt c¶ mäi thø ®Òu kh«ng cã vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ mµ th«i. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. quý nhÊt lµ lóa g¹o. + ….Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. + Cña c¶i. b¹n ®o¹n cña bµi. kh«ng cã vµng b¹c. . thÇy gi¸o th× «n tån nhÑ nhµng.Theo tí. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi.

Tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬. ChÝnh t¶ Nhí .Thi c¸c nhãm ®äc diÔn c¶m bµi v¨n .L¾ng nghe vµ hiÓu ý kiÕn cña ngêi tranh luËn víi m×nh.. ph©n vai (HS nhãm n¨m.GV nhËn xÐt giê häc. .viÕt: TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng ®µ Ph©n biÖt ©m ®Çu l / n. íc líp. DÆn HS vÒ . .Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. .GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. 1 vai ngêi dÉn chuyÖn.Qua cuéc tranh luËn trong c©u chuyÖn trªn gióp em hiÓu ®îc ®iÒu g×? . ©m cuèi n / ng I. 3.N¨m HS mét nhãm. Năm học 2007. Nhí vµ viÕt l¹i ®óng bµi chÝnh t¶ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng §µ. HS 5 vai Nam. dßng th¬ theo thÓ th¬ tù do. HS 4 vai Quý.Hai nhãm HS thi ®äc ph©n vai trtríc líp. 262 . HS 6 vai thÇy gi¸o) vµ ®äc trong nhãm.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV. HS 3 vai Nam.2008 . Cñng cè.Yªu cÇu HS ®äc ph©n vai theo . Khi tranh luËn víi b¹n th¸i ®é ph¶i «n tån.Giáo án Tiếng Việt 5 kÐo dµi giäng ®Ó gãp phÇn diÔn t¶ néi dung vµ béc lé th¸i ®é. Môc tiªu 1. dÆn dß . Tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò g× th× ph¶i cã lÝ lÏ chÆt chÏ ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh.VËy khi tranh luËn mét vÊn ®Ò nµo ®ã víi ngêi kh¸c chóng ta ph¶i tranh luËn nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? . HS 2 vai Hïng. .

GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Mét sè phiÕu nhá viÐt tõng cÆp ch÷ ghi tiÕng theo cét däc ë Bµi tËp 2a hoÆc 2b ®Ó HS "bèc th¨m".na. Híng dÉn HS nhí .HS l¾ng nghe.Bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca . chän ra ®éi th¾ng ®iÓm. KiÓm tra bµi cò . . C¸c ho¹t ®éng d¹y . ¤n tËp chÝnh t¶ ph¬ng ng÷: luyÖn viÕt ®óng nh÷ng tõ ng÷ cã ©m ®Çu (l/n) hoÆc ©m cuèi (n/ng) dÔ lÉn. 2.HS tr¶ lêi: Ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ . II.2008 2. Giê häc h«m nay c¸c em sÏ nhí vµ viÕt l¹i bµi th¬ nµy vµ «n l¹i c¸ch viÕt mét sè tiÕng cã chøa ©m ®Çu n / l (hoÆc ©m cuèi n/ng).häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.HS nhËn xÐt.. III. .GiÊy bót. D¹y bµi míi 1. §å dïng d¹y . uyÕt. 263 .häc . cæ vò cho c¸c ®éi.Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh tiÕng. t×m tõ ng÷ chøa tiÕng ®ã (VD: la ..HS ghi tªn bµi vµo vë. lÎ nÎ.C¶ líp theo dâi.. tiÕp søc viÕt trªn b¶ng líp c¸c tiÕng cã chøa c¸c tiÕng cã vÇn uyªn.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .Gäi HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ .GV híng dÉn HS nhËn xÐt vµ cho . trªn s«ng §µ lµ mét bµi th¬ hay trµn ®Çy c¶m xóc vÒ vÎ ®Ñp cña c«ng trêng díi ¸nh tr¨ng. B. TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng §µ.GV hái: Néi dung cña bµi th¬ nãi . C¶ líp ®äc thÇm theo. cuéc.). b¨ng dÝnh (®Ó d¸n trªn b¶ng) cho c¸c nhãm thi t×m nhanh tõ l¸y theo yªu cÇu Bµi tËp 3a (hoÆc 3b).GV gäi hai ®éi mçi ®éi 4 HS thi . Giíi thiÖu bµi . .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

GV lùa chän bµi tËp (bµi 2a hay bµi . . më søc”. c) ViÕt chÝnh t¶ .GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ . tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . c¸c khi viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t hiÖn tîng chÝnh t¶ cÇn lu ý trong bµi lçi.. tù nhí vµ viÕt bµi. hßa quyÖn gi÷a con ngêi vµ thiªn nhiªn. c¶ bµi 2b tïy theo ®Æc ®iÓm cña ph. 3. nh: danh tõ riªng..HS tr¶ lêi: Danh tõ riªng trong bµi tõ riªng nµo vµ khi viÕt bµi th¬ nµy lµ: Nga (tªn níc).GV hái: Trong bµi cã nh÷ng danh . s«ng §µ (tªn s«ng ta cÇn chó ý tr×nh bµy thÕ nµo? chØ cã tiÕng §µ viÕt hoa).Tæ chøc HS ch¬i trß ch¬i “TiÕp . gäi mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi. Mçi khæ c¸ch nhau mét dßng. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .Giáo án Tiếng Việt 5 vÒ ®iÒu g×? Năm học 2007. l¾ng nghe. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 (lùa chän) . chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã. Khi viÕt c¸c c©u viÕt c¸ch lÒ hai «. HS díi líp viÕt khã. c©u trªn th¼ng c©u díi. chÝnh t¶ nh: t thÕ ngåi viÕt. b) Híng dÉn c¸ch tr×nh bµy vµ viÕt tõ khã . ¬ng ng÷ ).2008 cña c«ng trêng.Mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi. viÕt hoa ®Çu c©u.líp theo dâi ®äc thÇm. phiÕu vµ ®äc to cho c¶ líp nghe 264 .HS lÇn lît lªn b¶ng "bèc th¨m". dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. Bµi viÕt gåm ba khæ th¬ theo thÓ th¬ tù do.HS l¾ng nghe.. vµo vë nh¸p c¸c tõ ng÷ mµ HS dÔ viÕt sai do ¶nh hëng cña ®Þa ph¬ng.. .Ba HS lªn b¶ng viÕt.GV nh¾c HS mét sè lu ý khi viÕt .C¶ líp theo dâi. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chÕ ngù.

GV .SGK. .GV nhËn xÐt giê häc. tõ t×m ®îc.GV (lùa chän bµi tËp 3a hay bµi bµi . dÆn dß .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . nh¾c HS nhí . LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn I. Môc tiªu 265 .GV gäi HS díi líp nhËn xÐt. bæ . Cñng cè. vµo vë Ýt nhÊt 6 tõ ng÷ võa t×m ®îc.2008 cÆp tiÕng ghi trªn phiÕu (VD : la na).Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. kh«ng viÕt sai chÝnh t¶.HS c¸c nhãm trao ®æi. HS díi líp viÕt ®îc trªn b¶ng. .HS díi líp thùc hiÖn theo yªu cÇu sung thªm c¸c cÆp tõ kh¸c cã tiÕng cña GV. giÊy khæ to. viÕt nhanh lªn b¶ng 2 tõ ng÷ cã chøa hai tiÕng ®ã råi ®äc lªn.Gäi HS ®äc l¹i c¸c tiÕng võa t×m . Bµi tËp 3 .C¶ líp l¾ng nghe vµ theo dâi trong tËp 3b tïy theo ®Æc ®iÓm cña ph. th¶o luËn ph¸t bót d¹.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ lµm theo nh÷ng tõ ng÷ ®· luyÖn tËp ®Ó yªu cÇu cña GV.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mµ b¹n võa bèc th¨m. .Mét vµi HS ®äc l¹i.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. tuyªn bè nhãm th¾ng cuéc.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. cho c¸c víi nhau. . 3. . nhiÒu tõ . thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng. tÝnh ®iÓm . tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. viÕt nhanh lªn giÊy nh÷ng nhãm lµm bµi. ¬ng ng÷ ) nªu yªu cÇu cña bµi tËp.

c¸c em cÇn cã vèn tõ ng÷ phong phó. Bµi häc h«m nay gióp c¸c em lµm giµu thªm vèn tõ.häc . .HS l¾ng nghe. B.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 (cña tiÕt .häc Ho¹t ®éng d¹y A. Ho¹t ®éng häc . nhËn xÐt viÖc lµm . Më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm Thiªn nhiªn: biÕt mét sè tõ ng÷ thÓ hiÖn sù so s¸nh vµ nh©n hãa bÇu trêi.Yªu cÇu mét HS kh¸ giái ®äc diÔn .MÈu chuyÖn BÇu trêi mïa thu kÓ vÒ . Giíi thiÖu bµi . bµi vµ häc bµi cña HS. gîi c¶m khi viÕt ®o¹n v¨n t¶ mét c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn. Cã ý thøc chän läc tõ ng÷ gîi t¶. 2. §å dïng d¹y . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ HS ®· hoµn yªu cÇu cña GV. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Mét HS kh¸ giái ®äc diÔn c¶m.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.HS l¾ng nghe. thiÖn ë nhµ. thiªn nhiªn sinh ®éng.MÈu chuyÖn kÓ vÒ mét buæi häc ®iÒu g×? ngoµi trêi c¸c b¹n häc sinh ®ang 266 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.2008 1. cã ý thøc diÔn ®¹t chÝnh x¸c c¶m nhËn cña m×nh vÒ c¸c sù vËt hiÖn tîng trong thiªn nhiªn. Bµi míi 1.§Ó viÕt ®îc nh÷ng bµi v¨n t¶ c¶nh .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV cho ®iÓm. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. KiÓm tra bµi cò . . II.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp. . .B¶ng phô viÕt s½n c¸c thµnh ng÷ ë Bµi tËp 4 ®Ó HS t×m hiÓu nghÜa vµ tËp ®Æt c©u. 2. c¶m mÈu chuyÖn BÇu trêi mïa thu. III.

chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. giÊy khæ to cho c¸c ®Ó lµm bµi.HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh.Gäi mét HS ®äc bµi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n . .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë. . c) Nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù nh©n hãa: ®îc röa mÆt sau c¬n ma / dÞu dµng / buån b· / trÇm ng©m / nhí tiÕng hãt cña bÇy chim s¬n ca / ghÐ s¸t mÆt ®Êt / cói xuèng l¾ng nghe ®Ó t×m xem chim Ðn ®ang ë trong bôi c©y hay ë n¬i nµo.Gäi mét HS ®äc to bµi tËp. bæ sung.Cho HS nhËn xÐt. Bµi tËp 2 .2008 tËp ®Æt c¸c c©u v¨n nãi vÒ bÇu trêi.Mét HS ®äc to bµi tËp. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. lùa chän ra b¹n . .HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng 267 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. cö mét th kÝ viÕt nhãm lµm bµi. §¸p ¸n: Nh÷ng tõ ng÷ t¶ bÇu trêi: a) Nh÷ng tõ ng÷ kh¸c: rÊt nãng vµ ch¸y lªn nh÷ng tia s¸ng cña ngän löa/xanh biÕc / cao h¬n. nhanh kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.Mét HS ®äc to bµi tËp.HS c¸c nhãm trao ®æi. Bµi tËp 3 . .Tæ chøc cho HS lµm bµi theo nhãm.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . th¶o luËn GV ph¸t bót d¹.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. . . GV. b) Nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù so s¸nh: xanh nh mÆt níc mÖt mái trong ao.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhãm. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm tõng . . v¨n cña m×nh. . .

nãi vÒ c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng.Mét sè tranh ¶nh . B. . . hiÖn theo yªu cÇu cña GV. III.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.häc .häc Ho¹t ®éng d¹y A. Giíi thiÖu bµi 268 Ho¹t ®éng häc . KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I. . cã ý riªng ®éc nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay. Cñng cè. 3.HS l¾ng nghe.2008 viÕt ®o¹n v¨n hay.GV nhËn xÐt giê häc. tuyªn d¬ng tríc líp.. cho ®iÓm. ch©n thùc mét c¶nh ®Ñp em ®· tËn m¾t nh×n thÊy ë ®Þa ph¬ng em hoÆc ë n¬i kh¸c mµ em ®· tõng ®îc ®Õn th¨m. tuyªn d¬ng .Yªu cÇu HS kÓ l¹i chuyÖn c¸c em ®· . tù nhiªn.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc nãi vÒ quan yªu cÇu cña GV. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc. Môc tiªu 1. c¶ líp theo dâi vµ hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn vµ nhËn xÐt. hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. C¸c ho¹t ®éng d¹y . 2.. dÆn dß . RÌn kÜ n¨ng nãi: HS kÓ l¹i ®îc râ rµng. II.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. §å dïng d¹y .B¶ng phô ghi s½n tr×nh tù kÓ c©u chuyÖn (theo gîi ý 2). KiÓm tra bµi cò .RÌn kÜ n¨ng nghe: ch¨m chó nghe b¹n kÓ. ®¸o. Bµi míi 1.GV nhËn xÐt. tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.§· cã lÇn em ®îc ®i th¨m c¶nh ®Ñp . . 269 . c¸c em ph¶i kÓ theo tr×nh tù kÓ vÒ mét lÇn ®i th¨m tr×nh tù nh thÕ nµo? quan. KÓ chuyÖn vÒ mét lÇn em ®îc ®i th¨m c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng em hoÆc ë n¬i kh¸c. ë ®Þa ph¬ng hoÆc c¶nh ®Ñp ë mét n¬i nµo ®ã qua mét chuyÕn tham quan.HS dùa vµo gîi ý 2 nªu miÖng th¨m c¶nh ®Ñp. . ®Ó mäi ngêi cïng biÕt xem c¶nh ®ã ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo? .GV hái HS: §Ò bµi yªu cÇu chóng ta .2008 . .GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt .§Ó kÓ mét c©u chuyÖn vÒ lÇn ®i . ë ®©u? Em ®· ®Õn ®Êy th¨m vµo lóc nµo? . c¶ líp s½n trªn b¶ng. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ. c¸c em h·y kÓ l¹i mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã.HS tr¶ lêi: KÓ mét lÇn ®i th¨m kÓ vÒ chuyÖn g×? c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng hay ë n¬i kh¸c? .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2.Hai HS ®äc nèi tiÕp hai gîi ý trong SGK.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . . nh÷ng c¶nh ®Ñp mµ em ®· ®îc tËn m¾t ng¾m nh×n.HS lÇn lît giíi thiÖu c¶nh ®Ñp mµ ®Þnh kÓ cã tªn gäi lµ g×? C¶nh ®Ñp c¸c em ®Þnh kÓ.HS l¾ng nghe.GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi .Mét HS ®äc to ®Ò bµi. ®äc thÇm. Trong tiÕt häc h«m nay.GV hái HS: C¶nh ®Ñp mµ c¸c em .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn).

lËp dµn ý cho c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ. ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i. th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung.GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe ®«i ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ.HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn tham gia thi kÓ.HS xung phong tham gia thi kÓ chuyÖn tríc líp. chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. t×nh c¶m. tªn c©u chuyÖn cña b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau.GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . ý nghÜa c©u chuyÖn. cña b¶n th©n ®èi víi c¶nh ®Ñp ®ã. . .2008 . HS cã cho tõng HS. nªu tªn nh÷ng c©u chuyÖn vµ lÇn lît nªu tªn c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. th¸i ®é.GV yªu cÇu HS ®äc l¹i gîi ý. h.HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn bÞ + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò s½n gäi HS ®äc l¹i.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV. .c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn íng dÉn.HS nhí l¹i chuyÖn... Sau khi kÓ.HS kÓ chuyÖn theo nhãm.GV yªu cÇu HS kÓ vµ ghi tªn HS . bµi kh«ng ? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c. gãp ý vÒ néi dung. lËp dµn ý cho c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ ra giÊy nh¸p. lêi kÓ hoÆc tham gia.. C¸c em cÇn t«n träng b¹n kh«ng nªn cho r»ng c¶nh ®Ñp b¹n kÓ kh«ng ®Ñp b»ng c¶nh ®Ñp m×nh ®· biÕt. . Mçi em 270 . nhí l¹i chuyÕn ®i th¨m c¶nh ®Ñp ®ã. thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi. Hai HS .GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ .Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng tiªu . .. b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn . em).Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. râ rµng kh«ng ? + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng ? Giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng.

C¶ líp nhËn xÐt. ng¾t nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. 271 . t×nh c¶m. gîi c¶m lµm næi bËt tÝnh chÊt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn vµ tÝnh c¸ch con ngêi Cµ Mau. VÝ dô: + Qua c©u chuyÖn b¹n võa kÓ. b×nh chän. b¹n thÊy c¶nh ®Ñp ®ã cã hÊp dÉn kh«ng? B¹n cã thÝch c¶nh ®Ñp ®ã kh«ng? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m lµm g× ? + . nh÷ng HS ch¨m chó nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt chÝnh x¸c.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. 4. Môc tiªu 1.GV yªu cÇu HS nhËn xÐt t×m ra .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng. §äc hiÓu . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. §äc lu lo¸t toµn bµi.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.. viÕt néi dung nh÷ng c©u chuyÖn ®ã vµo vë. Cñng cè.. . kÓ chuyÖn hay vµ hÊp dÉn nhÊt. tèt. b×nh chän b¹n b¹n kÓ hay.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ chuyÖn . TËp ®äc §Êt cµ mau I.2008 HS ®ã kÓ lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña nhËn xÐt. §äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . b¹n vµ cña c« gi¸o. . hÊp dÉn nhÊt.. nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶. 2. . dÆn dß .

Giíi thiÖu bµi . .häc Ho¹t ®éng d¹y A. .GV nãi tiÕp: Cµ Mau lµ m¶nh ®Êt . Tõ nhµ nä sang nhµ kia ngêi ta ph¶i ®i trªn nh÷ng c©y cÇu b¾c b»ng th©n c©y .HS l¾ng nghe. n¬i cùc nam cña níc ta thiªn nhiªn vµ con ngêi ë ®©y nh thÕ nµo? §Ó 272 .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.häc . II. C¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ nh÷ng c¶nh vËt g×? .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).GV ®a b¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam .HiÓu ®îc ý nghÜa cña bµi: Thiªn nhiªn Cµ Mau ®· gãp phÇn hun ®óc nªn tÝnh c¸ch kiªn cêng cña con ngêi n¬i ®©y. c©y ®íc mäc xanh r×. C¸c ho¹t ®éng d¹y . giíi thiÖu cho HS biÕt vÞ trÝ cña vïng ®Êt HS ®ang sèng vµ nãi qua vÒ ®Æc ®iÓm thêi tiÕt. KiÓm tra bµi cò . díi hµng ®íc xanh r×. B¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam. Nhµ cöa cña nh÷ng ngêi d©n vïng Cµ Mau dùng däc theo bê kªnh. §©y lµ bøc ¶nh minh häa cho bµi tËp ®äc §Êt Cµ Mau. quý nhÊt sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. B. c©y b×nh b¸t.GV chØ cho HS biÕt vÞ trÝ cña vïng Cµ Mau trªn b¶n ®å.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. III.GV ®a ra tranh minh häa phãng to vµ nãi: Mçi vïng ®Êt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ thiªn nhiªn con ngêi kh¸c nhau. ®Êt Cµ Mau trªn b¶n ®å.HS quan s¸t nhËn biÕt vÞ trÝ vïng ngêi ë ®ã. thiªn nhiªn con .Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc bµi C¸i g× .HS l¾ng nghe. . §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 . D¹y bµi míi 1. Ho¹t ®éng häc .HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: ¶nh chôp c¶nh vïng ®Êt Cµ Mau víi nh÷ng rÆng c©y bÇn.

. Mçi tõng ®o¹n cña bµi. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. + PhËp phÒu: kh«ng æn ®Þnh lóc 273 . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. C¶ líp theo dâi trong SGK.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 hiÓu râ ®iÒu nµy chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi §Êt Cµ Mau. ph¸t ©m. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Mét HS ®äc bµi . mçi 2.HS nhËn biÕt ®îc ba ®o¹n cña bµi v¨n.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . . Mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.GV chia ®o¹n ®Ó HS luyÖn ®äc. . ©m cho HS. . . . chó gi¶i trong SGK. 2.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. . Ch¼ng h¹n: + NÎ ch©n chim: r¹n nøt ra tø phÝa tr«ng gièng dÊu ch©n chim.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp . Năm học 2007.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . .2008 .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).

2008 .Gäi HS ®äc toµn bµi.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi theo c¸c ý sau: + Vµo mïa ma kho¶ng th¸ng ba. . ma ë Cµ Mau rÊt thÊt thêng: s¸ng n¾ng chiÒu ma. + Thîng vâ: tá ra cã khÝ ph¸ch vµ lßng hµo hiÖp . . + Ma rµo rÊt to vµ d÷ déi nhng kh«ng kÐo dµi: Ma rÊt phò.HS theo dâi giäng ®äc cña GV.Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. n¾ng chóng ta thÊy thêi tiÕt khÝ hËu ë vïng ®Êt Cµ Mau nh thÕ nµo? . + . th¸ng 4).Víi thêi tiÕt. hèi h¶. nÒn nhµ còng r¹n nøt.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái: Vµo mïa ma (th¸ng ba.Giáo án Tiếng Việt 5 thÕ nµy lóc thÕ kh¸c. ma ë Cµ Mau cã g× kh¸c thêng? Năm học 2007.. . . b) T×m hiÓu bµi . n¾ng ë Cµ Mau còng rÊt d÷ déi ®Êt nÎ ch©n chim.Thiªn nhiªn vÒ thêi tiÕt khÝ hËu ë ®©y rÊt kh¾c nghiÖt. th¸ng t.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: Vµo mïa n¾ng.HS tr¶ lêi theo c¸c ý sau: nh vËy c©y cèi trªn vïng ®Êt Cµ + C©y cèi kh«ng mäc riªng lÎ ®îc Mau mäc nh thÕ nµo? ph¶i mäc n¬ng dùa vµo nhau qu©y quÇn thµnh chßm. ma mét håi råi t¹nh h¼n. ®ang n¾ng ®ã mµ ma ®æ ngay xuèng ®ã. .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ tr¶ lêi c©u hái: Ma th× thÕ cßn vµo mïa kh« c¸i n¾ng ë Cµ Mau ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ d÷ déi nh thÕ nµo? . + Ma thêng ®i kÌm víi giã rÊt to: trong ma thêng næi c¬n gi«ng.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. thµnh rÆng.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi.Qua c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn nh ma. .GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. .. . khÝ hËu kh¾c nghiÖt . 274 . .

.HS quan s¸t vµ l¾ng nghe. + Hä ®· gi÷ g×n vµ ph¸t huy 275 . hµng ®íc xanh r×. s«ng ngßi ch»ng chÞt nªn c¸c c©y cèi chñ yÕu lµ ®íc. b×nh b¸t. ph¶i c¾m s©u vµo lßng ®Êt míi ®øng v÷ng ®îc. c©y cèi ®Æc biÖt lµ rÔ cña nh÷ng c©y ®íc…vµ nãi thªm: Cµ Mau lµ vïng ®Êt s×nh lÇy ngËp mÆn. b¾t r¾n hæ m©y. b¾t c¸ sÊu.2008 + Do nhiÒu gi«ng giã nªn rÔ c©y ph¶i dµi.§Ó chèng chäi l¹i víi hoµn c¶nh sèng khã kh¨n kh¾c nghiÖt ngêi d©n n¬i ®©y cã nh÷ng tÝnh c¸ch nh thÕ nµo? . thó d÷. vÑt. + C©y mäc rÊt tèt ®íc mäc san s¸t. só. . + Hä yªu thÝch nh÷ng hµnh ®éng dòng c¶m chinh phôc vµ chÕ ngù thiªn nhiªn...HS tr¶ lêi theo c¸c ý: + Ngêi d©n Cµ Mau th«ng minh. thÝch nghe nh÷ng huyÒn tho¹i vÒ ngêi vËt hæ. chµm…mäc thµnh rõng vµ lµ n¬i tró ngô cña nhiÒu ®éng vËt ®Æc biÖt lµ c¸ vµ chim. giµu nghÞ lùc ®Ó chèng chäi l¹i víi nh÷ng khã kh¨n kh¾c nghiÖt cña cuéc sèng nh thiªn nhiªn.Nhµ cöa dùng theo bê kªnh. nhµ ®îc dùng nh thÕ nµo? nä sang nhµ kia ph¶i leo trªn cÇu b»ng th©n c©y ®íc. .Nhµ cöa cña ngêi d©n n¬i ®©y . Hä thÝch kÓ. cho HS quan s¸t ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ nhµ cöa.GV ®a l¹i tranh minh häa bµi ®äc . thêi tiÕt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Giao th«ng ë ®©y chñ yÕu ®i l¹i b»ng xuång nªn nhµ cöa thêng lµm ven theo bê kªnh ®Ó ®i l¹i thuËn tiÖn.

. díi s«ng “c¸ sÊu c¶n tríc mòi thuyÒn”. H·y ®Æt tªn cho tõng ®o¹n v¨n. 276 . c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m .Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. ®äc. HS cã thÓ ®Æt tªn nh sau: * §o¹n 1: Ma ë Cµ Mau. .Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: Mçi ®o¹n v¨n trong bµi ®Òu tËp trung nªu râ mét ý. . b¾t c¸ sÊu.Hai HS mét nhãm. luyÖn ®äc cho bé bµi v¨n.GV híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n sau (GV cã thÓ chän ®o¹n v¨n kh¸c): Sèng trªn c¸i ®Êt mµ ngµy xa. ®Ñp cña ngêi d©n sèng trªn m¶nh ®Êt Cµ Mau. trªn).Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. * §o¹n 2: C©y cèi trªn ®Êt Cµ Mau. giäng cña nh©n vËt (nh cña bµi. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc.Yªu cÇu HS ®äc theo nhãm toµn . t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. Hä thÝch kÓ.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . con ngêi ph¶i th«ng minh vµ giµu nghÞ lùc. b¾t r¾n hæ m©y. thÝch nghe nh÷ng huyÒn tho¹i vÒ ngêi vËt hæ. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi b¹n ®o¹n cña bµi. Tinh thÇn thîng vâ cña cha «ng ®îc nung ®óc vµ lu truyÒn ®Ó khai ph¸ gi÷ g×n mòi ®Êt tËn cïng nµy cña Tæ quèc.HS trao ®æi th¶o luËn theo nhãm ®«i. + GV ®äc mÉu: giäng chËm r·i c¶m + HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo høng ngîi ca nh÷ng phÈm chÊt cao yªu cÇu cña GV. * §o¹n 3: Ngêi d©n Cµ Mau.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . nhau nghe.HS nhËn xÐt. trªn c¹n “hæ r×nh xem h¸t” nµy. sau ®ã ®¹i diÖn mét nhãm tr¶ lêi c¸c nhãm kh¸c theo dâi nhËn xÐt. . khai ph¸ vµ gi÷ g×n m¶nh ®Êt tËn cïng cña Tæ quèc .2008 truyÒn thèng d©n téc ®ã lµ tinh thÇn thîng vâ cña cha «ng ®Ó kh¾c phôc hoµn c¶nh sèng khã kh¨n. .

dÆn dß . DÆn HS vÒ . líp. Trong thuyÕt tr×nh. III. tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. Díi líp më theo dâi. 3. KiÓm tra bµi cò . tranh luËn.Thi c¸c nhãm ®äc diÔn c¶m bµi .Thiªn nhiªn Cµ Mau ®· gãp phÇn g×? hun ®óc nªn tÝnh c¸ch kiªn cêng cña ngêi Cµ mau. gÇn gòi víi løa tuæi.GV nhËn xÐt giê häc.Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn kÕt bµi mµ c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt theo yªu cÇu cña GV. HS díi líp tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ.Néi dung cña bµi v¨n nãi vÒ ®iÒu . §å dïng d¹y . diÔn ®¹t g·y gän vµ cã th¸i ®é b×nh tÜnh.Bót d¹ vµ giÊy khæ to cho HS th¶o luËn nhãm.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i më bµi vµ . . t«n träng ngêi cïng tranh luËn. 2. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo TuÇn 9 TËp lµm v¨n luyÖn tËp thuyÕt tr×nh. .Hai ®Õn ba nhãm HS thi ®äc tríc v¨n tríc líp. Cñng cè.häc . II. cã søc thuyÕt phôc. vë ®Ó GV kiÓm tra. tù tin. nªu ®îc nh÷ng lÝ lÏ vµ dÉn chøng cô thÓ. 277 Ho¹t ®éng häc .2008 . tranh luËn I. C¸c ho¹t ®éng d¹y . nhËn xÐt. Môc tiªu Bíc ®Çu cã kÜ n¨ng thuyÕt tr×nh. 1. BiÕt tr×nh bµy.

HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹. .2008 . Giíi thiÖu bµi Năm học 2007. ®¹t môc ®Ých ®Æt ra? TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thuyÕt tr×nh. bæ sung. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ trao ®æi th¶o luËn trong nhãm víi cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi. tranh luËn cã søc hÊp dÉn.Giáo án Tiếng Việt 5 . tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. trong khi häp líp. nhau ®Ó lµm bµi. cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ngêi kh¸c. gÇn gòi víi c¸c em.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. C¶ líp theo dâi. nhËn xÐt.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o .HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm.GV yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bé . nhãm. sinh ho¹t §éi.§¹i diÖn tõng nhãm d¸n bµi lµm luËn. Bµi míi 1.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo . .. lªn b¶ng vµ ®äc to kÕt qu¶ lµm bµi cña nhãm m×nh.®«i lóc c¸c em ph¶i thuyÕt tr×nh hoÆc tranh luËn (tøc lµ tr×nh bµy mét vÊn ®Ò hoÆc bµn c·i ®Ó t×m ra lÏ ph¶i) víi nhau vÒ mét v¸n ®Ò nµo ®ã. . B. . 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . Lµm thÕ nµo ®Ó thuyÕt tr×nh. ..HS l¾ng nghe.Trong cuéc sèng. .GV lùa chän bµi lµm ®óng nhÊt .Mét HS ®äc to Bµi tËp 1. theo dâi ®äc thÇm trong SGK. trong giê ra ch¬i. c¶ líp néi dung Bµi tËp 1 trong SGK.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 278 . trªn b¶ng cho HS bæ sung chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.

. ThÇy nªu c©u hái: “ Ai lµm ra lóa g¹o.. lµm ra ®îc lóa suy luËn.Mét HS ®äc to Bµi tËp 2.Qóy nhÊt lµ . suy vµng.ThÇy lËp luËn: Lóa g¹o.DÉn lêi thÇy gi¸o ®Ó kh¼ng ®Þnh. Quý: . ¨n míi sèng ®îc. g¹o. Bµi tËp 2 . lÝ lÏ vµ c¸ch tr×nh bµy lÝ lÏ cña tõng b¹n nh sau: ý kiÕn cña mçi b¹n Hïng: .Dïng c©u hái cã ý kh¼ng ®Þnh. Nam tranh luËn vÒ vÊn ®Ò: C¸i g× quý nhÊt trªn ®êi? b) ý kiÕn..Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007. c¶ líp 279 LÝ lÏ ®a ra ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh C¸ch tr×nh bµy lÝ lÏ . kh«ng cã gi¸ trÞ g× c¶). ai biÕt dïng th× giê?”. Quý.Dïng c©u hái cã ý kh¼ng ®Þnh. lóa g¹o. cã tiÒn lµ luËn dÉn d¾t tõ vµng ra tiÒn tõ tiÒn ra sÏ mua ®îc mäi mäi thø.GV yªu cÇu HS ®äc to toµn bé . Quý. råi «n tån gi¶ng gi¶i ®Ó HS bÞ thuyÕt phôc bëi ý kiÕn cña thÇy: quý nhÊt trªn ®êi lµ ngêi lao ®éng. kh«ng cã ý nghÜa. th× giê ®Òu ®¸ng quý nhng cha ph¶i lµ quý nhÊt v× kh«ng cã ngêi lao ®éng th× lóa g¹o. Nam c«ng nhËn: Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt. . vµng . Quý.Quý nhÊt lµ . tiÒn. vµng b¹c vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ (phÝ ph¹m.Cã vµng lµ cã . Nam ®a ra qu¶ thËt ®Òu rÊt ®¸ng quý nh vÉn kh«ng ph¶i lµ quý nhÊt.Ai còng ph¶i . Nam: .2008 a) C¸c b¹n Hïng.Quý nhÊt lµ .Cã th× giê míi . c) ThÇy gi¸o muèn thuyÕt phôc Hïng. vµng b¹c. th× giê.ý kiÕn cña thÇy thÓ hiÖn th¸i ®é t«n träng ngêi kh¸c: ThÇy c«ng nhËn nh÷ng thø Hïng. thø.

Nam) thùc hiÖn cuéc trao m×nh.Yªu cÇu tõng tèp 3 HS ®¹i diÖn .GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo . . ph©n c«ng mçi nhãm ®ãng mét vai suy ngÜ vµ chuÈn bÞ ý kiÕn tranh luËn (ghi v¾n t¾t ra giÊy nh¸p.GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña bµi tËp. ph©n tÝch vÝ dô ®Ó HS hiÓu thÕ nµo lµ më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy). biÕt më réng lÝ lÏ vµ nªu dÉn chøng cô thÓ lµm cho lêi tranh luËn giµu søc thuyÕt phôc. Bµi tËp 3 . GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹ thùc d¹ cho c¸c nhãm ®Ó c¸c em lµm hiÖn theo yªu cÇu cña GV. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi thÝch râ v× sao l¹i chän ý kiÕn lµm cña nhãm.Yªu cÇu HS ®äc thÇm bµi tËp vµ . 280 .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS lµm viÖc theo nhãm. . C¶ líp theo dâi.Giáo án Tiếng Việt 5 néi dung Bµi tËp 2 trong SGK.§¹i diÖn tõng nhãm tranh luËn ®a cho 3 nhãm (®ãng c¸c vai Hïng.GV vµ HS nhËn xÐt chèt l¹i lêi .GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo .HS l¾ng nghe.GV vµ HS nhËn xÐt ý kiÕn tranh luËn cña c¸c b¹n.HS nhËn xÐt ý kiÕn tranh luËn cña tõng b¹n vµ cã thÓ ph©n tÝch bæ sung thªm dÉn chøng vµ lÝ lÏ ®Ó lêi tranh luËn thªm søc thuyÕt phôc. bµi. tranh luËn ngêi nãi cÇn ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .2008 theo dâi ®äc thÇm trong SGK. . ®ã. ra lÝ lÏ b¶o vÖ ý kiÕn cña nhãm Quý . ®æi tranh luËn. nhãm.S¾p xÕp c¸c c©u tr¶ lêi ®óng theo cho biÕt: Bµi tËp nµy yªu cÇu mét tr×nh tù hîp lÝ vµ cho biÕt khi chóng ta lµm g×? thuyÕt tr×nh. ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS biÕt tranh luËn s«i næi.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi GV khuyÕn khÝch HS nãi thªm gi¶i lµm trªn líp. C¸c nhãm nhãm. . . Năm học 2007. . . .

Kh«ng cã ý kiÕn riªng nghÜa lµ kh«ng hiÓu s©u s¾c vÊn ®Ò. 3. sÏ nãi dùa. hoµ nh·.Giáo án Tiếng Việt 5 gi¶i ®óng.. tuyªn d. b) Khi thuyÕt tr×nh. 3. tr¸nh nãng n¶y véi v· hay b¶o thñ (kh«ng chÞu nghe ý kiÕn ®óng cña ngêi kh¸c. ngêi nãi cÇn cã th¸i ®é «n tån. .DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh Bµi . 2. hoÆc kh«ng d¸m bµy tá ý kiÕn riªng. cè b¶o vÖ ý kiÕn cha ®óng cña m×nh).GV nhËn xÐt giê häc.Ph¶i cã ý kiÕn riªng vÒ vÊn ®Ò ®îc thuyÕt tr×nh. ¬ng nh÷ng nhãm vµ c¸c em HS tÝch cùc trong häc tËp.. §¸p ¸n: Năm học 2007. t«n träng ngêi nghe. theo yªu cÇu cña GV.Ph¶i biÕt c¸ch nªu lÝ lÏ vµ dÉn chøng: Cã ý kiÕn råi cßn ph¶i biÕt c¸ch tr×nh bµy. c¨n b¶n nhÊt) 1. tranh luËn.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn tËp 3 vµo vë. ngêi ®èi tho¹i.HS l¾ng nghe. dÆn dß .2008 a) Nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng ®îc s¾p xÕp l¹i theo tr×nh tù hîp lÝ (b¾t ®Çu lµ ®iÒu kiÖn quan träng.Ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò ®îc thuyÕt tr×nh. lËp luËn ®Ó thuyÕt phôc ngêi ®èi tho¹i. tranh luËn. Cñng cè. kh«ng thÓ tham gia thuyÕt tr×nh tranh luËn. nÕu kh«ng.. LuyÖn tõ vµ c©u §¹i tõ 281 . vui vÎ. ®Ó t¨ng søc thuyÕt phôc vµ b¶o ®¶m phÐp lÞch sù. nãi theo ngêi kh¸c. tranh luËn.

. Bµi míi 1. nhËn biÕt ®¹i tõ trong thùc tÕ.häc .2008 1.GV ®a ra hai c©u v¨n cña Bµi tËp . PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 . KiÓm tra bµi cò .B¶ng phô ghi s½n c©u chuyÖn Con chuét tham lam (BT3 . §Ó biÕt ®ã lµ lo¹i tõ g× vµ sö dông nh thÕ nµo. nhËn xÐt viÖc lµm .phÇn LuyÖn tËp) ®Ó híng dÉn HS lµm bµi. ®éng tõ. Bíc ®Çu biÕt sö dông ®¹i tõ thÕ cho danh tõ bÞ dïng lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét v¨n b¶n ng¾n.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong . . 2. III. II.HS l¾ng nghe.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc) mµ c¸c em ®· hoµn cÇu cña GV. dïng thay thÕ danh tõ.Giáo án Tiếng Việt 5 I.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 (trong . . chóng ta sÏ häc tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u §¹i tõ. Môc tiªu Năm học 2007.GV cho ®iÓm. nã ®îc dïng 1 cho HS quan s¸t vµ hái: Bµi tËp lµm g×? 282 .Trong tiÕng ViÖt cã mét lo¹i tõ .HS l¾ng nghe.C¸c tõ in ®Ëm tí. C¶ líp theo dâi ®äc phÇn NhËn xÐt. §å dïng d¹y .B¶ng phô ghi s½n c¸c ®o¹n v¨n ®Ó híng dÉn HS nhËn xÐt (môcI). thÇm trong SGK.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Ho¹t ®éng häc .häc Ho¹t ®éng d¹y A. 2.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Mét HS ®äc bµi. bµi vµ häc bµi cña HS. N¾m ®îc kh¸i niÖm vÒ ®¹i tõ. B. cËu. Giíi thiÖu bµi . thiÖn ë nhµ. . tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy. C¸c ho¹t ®éng d¹y .

+ Tõ nã dïng ®Ó thay thÕ cho tõ nµo ®Ó khái lÆp l¹i? Tõ nµy cã gièng vµ kh¸c hai tõ trªn nh thÕ nµo? + Tõ nã dïng thay thÕ cho tõ chÝch b«ng (danh tõ). . . Bµi tËp 2 . Cßn tõ cËu thay thÕ cho tªn ngêi ®ang nãi chuyÖn víi m×nh. Gièng hai tõ tí. vËt mµ c¶ ngêi nãi vµ ngêi nghe nãi ®Õn nhng kh«ng ë ngay tríc mÆt. Kh¸c nhau lµ hai tõ trªn chØ nh÷ng ngêi ®ang nãi trùc tiÕp víi nhau.GV kÕt luËn: Nh÷ng tõ in ®Ëm ë .HS x¸c ®Þnh râ: + §o¹n a (gièng c¸ch dïng tõ nªu trªn ë BT1) tõ in ®Ëm vËy thay thÕ cho tõ thÝch (tÝnh tõ) ®Ó khái lÆp l¹i tõ ®ã.Giáo án Tiếng Việt 5 nµy yªu cÇu chóng ta lµm g×? Năm học 2007.HS ®äc l¹i SGK.GV kÕt luËn: nh÷ng tõ in ®Ëm ë .2008 . hai ®o¹n v¨n ®îc dïng ®Ó xng h« hay thay thÕ cho danh tõ trong c©u ®Ó khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy. cËu ®Òu dïng thay thÕ cho tõ kh¸c (ë vÝ dô trªn thay thÕ cho danh tõ chØ ngêi). thay thÕ cho tªn m×nh. + §o¹n b (gièng nh c¸ch dïng tõ nªu trªn ë Bµi tËp 1) tõ in ®Ëm thÕ thay thÕ cho tõ quý (®éng tõ) ®Ó khái lÆp l¹i tõ ®ã. nh÷ng tõ ®ã ®îc gäi lµ ®¹i tõ. .HS l¾ng nghe. + Tõ tí vµ cËu lµ c¸ch xng h« cña ai + Tõ tí lµ c¸ch xng h« chØ b¶n th©n nãi víi ai? m×nh.HS l¾ng nghe. Cßn tõ nã chØ ngêi. nãi g×? chuyÖn víi nhau.C¸ch híng dÉn t¬ng tù Bµi tËp 1.GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr×nh . suy nghÜ tr¶ lêi: bµy miÖng theo c¸c c©u hái sau: + Tõ tí vµ tõ cËu ®îc dïng ®Ó lµm + Hai tõ nµy dïng ®Ó xng h«. hai ®o¹n v¨n ®îc dïng ®Ó thay thÕ 283 .

3. Bµi tËp 2 . C¶ líp HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn theo dâi nhËn xÐt.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí . Năm học 2007. sau khi nh©n. .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . . tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy.2008 .Gäi mét HS ®äc toµn bµi. §¸p ¸n: . nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. SGK. . . .Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi vµ lÊy vÝ dô minh häa.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. kÝnh mÕn B¸c. chóng còng ®îc gäi lµ ®¹i tõ.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. sau khi lµm bµi xong trao lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. cïng GV chèt l¹i lêi ®óng. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí. ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. th¶o luËn theo nhãm GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho ®Ó lµm bµi.VËy qua hai bµi tËp trªn em hiÓu . ®éng tõ. .Mét HS ®äc toµn bµi. GV theo dâi gäi .§¹i diÖn HS c¸c nhãm d¸n bµi lªn 284 . tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy. 4. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong .C¸c tõ in ®Ëm trong ®o¹n th¬ ®îc dïng ®Ó chØ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh B¸c Hå.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. .Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. c¸c nhãm lµm bµi.Nh÷ng tõ ®ã ®îc viÕt hoa nh»m biÓu lé th¸i ®é quý träng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi HS tr×nh bµy. . PhÇn Ghi nhí .Giáo án Tiếng Việt 5 cho ®éng tõ. .§¹i tõ lµ tõ dïng ®Ó xng h« hay ®Ó nh thÕ nµo lµ ®¹i tõ? thay thÕ danh tõ.HS trao ®æi. gi¶i ®óng.

t«i (chØ c¸i cß) .nã (chØ c¸i diÖc).Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. theo yªu cÇu cña GV. .«ng (chØ ngêi ®ang nãi) . .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña .Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n . + Trong ®o¹n v¨n cã danh tõ nµo + Danh tõ chuét.Mét HS ®äc toµn bµi. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña m×nh. . V× vËy cÇn thay thÕ thÝch hîp ®Ó lµm c©u chuyÖn ®ì nhµm ch¸n vµ hay h¬n.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña .HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng biÕt thay thÕ ®óng møc lµm c©u b¹n cã bµi lµm hay. .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë.HS tr¶ lêi: v¨n vµ hái: + C©u chuyÖn Con chuét tham +Khuyªn ngêi ta kh«ng nªn tham lam lam nãi lªn ®iÒu g×? nh con chuét ngèc nghÕch trong truyÖn. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. tuyªn d¬ng tríc 285 . . m×nh. . chuyÖn hay h¬n.2008 b¶ng vµ ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Lêi gi¶i: mµy (chØ c¸i cß) . .GV lu ý: nÕu c¸c em thay thÕ toµn bé danh tõ chuét b»ng ®¹i tõ nã l¹i g©y nhµm ch¸n cho mÈu chuyÖn. Bµi tËp 3 .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. ®îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn g©y nhµm ch¸n cho c©u chuyÖn? + §¹i tõ nµo thÝch hîp ®Ó thay thÕ + Dïng ®¹i tõ nã . .HS nhËn xÐt bµi lµm cña tõng nhãm tõng nhãm.®©y lµ tõ thêng cho tõ chuét? dïng ®Ó chØ vËt.GV treo b¶ng phô ghi s½n ®o¹n .

DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi .B¶ng phô ghi s½n c¸c ý kiÕn cña c¸c nh©n vËt trong ®o¹n v¨n cña Bµi tËp1.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. tuyªn d¬ng . nã kh«ng sao l¸ch qua khe hë ®îc.Giáo án Tiếng Việt 5 líp. . ®Õn møc bông nã ph×nh to ra m·i. chuét t×m ®êng trë vÒ æ.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS ghi l¹i c¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng më réng. nh÷ng b¹n vµ nhãm tÝch cùc häc tËp. dÆn dß . Mét c¸i khe hë hiÖn ra. hai ba c¸ch thay thÕ. Cñng cè. .2008 Chuét ta gÆm v¸ch nhµ. 286 . §Õn s¸ng. . .GV nhËn xÐt giê häc.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí vµ lµm l¹i Bµi tËp 3 vµo vë theo theo yªu cÇu cña GV. tranh luËn. VÝ dô: Năm học 2007. 5. II.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. Nã chui qua khe vµ t×m ®îc rÊt nhiÒu thøc ¨n. tranh luËn I. TËp lµm v¨n luyÖn tËp thuyÕt tr×nh. Môc tiªu 1. Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng trong thuyÕt tr×nh. nhng bông to qu¸. §å dïng d¹y . Lµ mét con chuét tham lam nªn nã ¨n nhiÒu qu¸.häc .HS l¾ng nghe.

. lµm thÕ nµo ®Ó thuyÕt tr×nh. . . tranh luËn cã søc hÊp dÉn.GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. nhËn xÐt. dÉn chøng khi thuyÕt tr×nh. C¸c ho¹t ®éng d¹y . B. thÇm trong SGK. Giíi thiÖu bµi . TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em vËn dông nh÷ng ®iÒu ®ã ®Ó më réng lÝ lÏ.Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Gäi mét HS ®äc to toµn .HS l¾ng nghe. Bµi míi 1. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .Mét HS ®äc to Bµi tËp bé néi dung Bµi tËp 1 1. cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ngêi kh¸c ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých. HS díi líp theo dâi.Bµi tËp nµy yªu cÇu .2008 III.C¸c em ®· biÕt c¸ch .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. .Bµi tËp yªu cÇu chóng chóng ta lµm g×? ta dùa vµo ý kiÕn cña 287 .Yªu cÇu hai HS nªu l¹i kÕt qu¶ Bµi tËp 3 c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ. . c¶ líp theo dâi ®äc trong SGK. tranh luËn mét vÊn ®Ò cô thÓ.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. KiÓm tra bµi cò .

... tranh luËn cïng c¸c b¹n trong nhãm.. Níc. . tranh luËn lµ g×.... §Êt nãi: m×nh cã chÊt mµu ®Ó nu«i c©y lín.. ý kiÕn C©y cÇn nhÊt..Kh«ng khÝ. ..HS l¾ng nghe.......Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007..2008 mét nh©n vËt trong mÈu chuyÖn ®Ó më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ó thuyÕt tr×nh.. C©y nhÊt.GV nãi thªm: §Ó më ... kh«ng cã m×nh c©y kh«ng lín ®îc. ¸nh s¸ng.HS ®äc l¹i. + VÊn ®Ò tranh luËn lµ + C¸i g× cÇn nhÊt ®èi g×? víi c©y xanh? + ý kiÕn cña tõng nh©n + Ai còng cho m×nh lµ vËt nh thÕ nµo? quan träng nhÊt.. Kh«ng khÝ. ¸nh s¸ng.. cÇn LÝ lÏ. níc Níc vËn mµu. dÉn chøng ®Êt §Êt cã chÊt mµu nu«i c©y. xÐt kÕt hîp víi ®a phô ghi s½n néi ®Ó HS tham kh¶o. ý kiÕn cña mçi nh©n vËt ra sao? + TruyÖn cã nh©n vËt nµo? nh÷ng + §Êt. réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng tríc hÕt c¸c em ph¶i n¾m ®îc vÊn ®Ò thuyÕt tr×nh. ..Khi nhËn b¶n dung HS tr¶ lêi GV nghe . Níc. chuyÓn chÊt Nh©n vËt §Êt Níc 288 .

§¹i diÖn c¸c nhãm ®ãng 289 . + Sau ®ã tõng HS tËp thuyÕt tr×nh tranh luËn cïng c¸c b¹n trong nhãm ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh. dùa vµo ý kiÕn cña mét nh©n vËt. C¸c nh©n vËt sau khi nªu tÇm quan träng cña m×nh cã thÓ ph¶n l¹i ý kiÕn cña c¸c nh©n vËt kh¸c. xanh kh«ng cßn xanh. C©y cÇn s¸ng nhÊt. . më réng.GV mêi c¸c nhãm cö . ph¸t triÓn lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ó bªnh vùc cho ý kiÕn Êy. + Cuèi cïng. kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng ®Ó b¶o tån sù sèng. Mçi HS ®ãng vai mét nh©n vËt. níc. suy nghÜ më réng.Giáo án Tiếng Việt 5 Kh«ng khÝ ¸nh s¸ng Năm học 2007.2008 sèng c©y mµu theo C©y cÇn kh«ng C©y kh«ng thÓ khÝ nhÊt. ph¸t triÓn lÝ lÏ vµ dÉn chøng. ¸nh ThiÕu ¸nh s¸ng.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. c©y xanh kh«ng cßn mµu xanh nhng cha thÓ chÕt ngay ®îc. viÕt l¹i vµo giÊy nh¸p.GV nh¾c HS chó ý: + Khi tranh luËn c¸c em ph¶i xng “t«i”. . dùa vµo ý kiÕn cña nh©n vËt. VD: §Êt ph¶n b¸c ý kiÕn cña ¸nh s¸ng lµ thiÕu ¸nh s¸ng. C¶ nhãm nghe bæ sung lÝ lÏ vµ ý kiÕn cho b¹n. Tuy nhiªn tranh luËn ph¶i cã lÝ cã t×nh vµ t«n träng lÉn nhau. + Mçi em chän ®ãng vai mét trong bèn nh©n vËt.HS lµm nhãm: viÖc . . nªn ®i ®Õn thèng nhÊt: C©y xanh cÇn c¶ ®Êt. thiÕu kh«ng khÝ.

ít. c©y kh«ng thÓ gäi lµ 290 LÝ lÏ . kh«ng khÝ.. Níc: ...ThiÕu ¸nh s¸ng chóng t«i.V× thÕ nªn kh«ng khÝ lµ cÇn nhÊt.C©y cÇn khÝ . ¸nh s¸ng: . luËn tríc líp.Cã chÊt mµu .C©y cÇn kh«ng khÝ còng nh con trêi ®Ó sèng.Níc vËn chuyÓn chÊt mµu. hÐo kh«. ngêi. NÕu nhæ c©y ra khái ®Êt th× c©y sÏ chÕt ngay. Kh«ng khÝ: . c©y .2008 ®¹i diÖn thi thuyÕt vai thuyÕt tr×nh tranh tr×nh. dÉn chøng më réng hay lªn b¶ng. tranh luËn tríc líp.Lµm cho c©y xanh sÏ kh«ng cßn mµu xanh.. c©y sÏ rÊt yÕu cã mµu xanh.Cung cÊp chÊt mµu vµ muèi nu«i c©y. níc. Khi trêi chÊt mµu ®Ó h¹n h¸n dï cã ®Êt. kho¸ng ®Ó nu«i sèng c©y. Mçi HS tham gia tranh luËn sÏ b¾t th¨m ®Ó nhËn vai tranh luËn (§Êt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dÉn chøng më réng . Kh«ng cã ¸nh d¸ng. ¸nh S¸ng) GV cã thÓ ghi tãm t¾t nh÷ng ý kiÕn cã lÝ lÏ. khã sèng. c©y cèi vÉn nu«i c©y. NÕu ®Ó c©y trong b×nh kÝn hoÆc bäc trong tói ni l«ng thiÕu dìng khÝ c©y sÏ dÇn dÇn bÞ chÕt ..VËn chuyÓn . ý kiÕn cña tõng nh©n vËt §Êt: .

. . cho HS biÕt ®Ìn trong bµi ca dao nãi ®Õn lµ ®Ìn dÇu. . luËn vµ ®a ra ý kiÕn ph©n xö thuyÕt phôc r»ng: C©y xanh cÇn c¶ ®Êt.GV gäi mét ®Õn hai HS .®Ìn ®Ó tranh luËn mµ cÇn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh mét c¸ch kh¸ch quan ®Ó 291 . kh«ng khÝ. ¸nh s¸ng. . . níc. luËn giái. GV gi¶i thÝch thÇm trong SGK.2008 c©y xanh.Mét ®Õn hai HS thùc kh¸ giái ®ãng vai ngêi hiÖn theo yªu cÇu cña chøng kiÕn cuéc tranh GV. . Ch¼ng thÕ mµ bao gia ®×nh trång c©y c¶nh trong nhµ v·n ph¶i chän t×m chç cã nhiÒu ¸nh s¸ng cho c©y.GV nh¾c HS: + Sö dông thuyÕt tr×nh nªn c¸c em kh«ng cÇn nhËp vµi tr¨ng .HS thùc hiÖn theo yªu b×nh chän ra ngêi tranh cÇu cña GV.Yªu cÇu HS ®äc to toµn . Bµi tËp 2 .Mét HS ®äc to Bµi tËp bé néi dung Bµi tËp 2 2. c¶ líp theo dâi ®äc trong SGK.Tr×nh bµy ý kiÕn cña chóng ta lµm g×? em ®Ó thuyÕt phôc mäi ngêi thÊy râ sù cÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ ®Ìn trong bµi ca dao.GV vµ HS nhËn xÐt.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Bµi tËp nµy yªu cÇu .

(dÉn chøng nh÷ng nhîc ®iÓm cña tr¨ng). §Ìn ë gÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ nªn soi râ h¬n.(dÉn sao nãi c¶ tr¨ng vµ ®Ìn chøng nh÷ng nhîc ®iÓm ®Òu cÇn thiÕt cho cuéc cña ®Ìn).GV yªu cÇu HS lµm .HS thùc hiÖn theo yªu viÖc c¸ nh©n chuÈn bÞ ý cÇu cña GV.(dÉn chøng tr¨ng vµ ®Ìn bæ sung u ®iÓm. trong cuéc chøng nh»m thuyÕt phôc sèng. qua c¸c c©u hái gîi ta ®äc s¸ch.HS ®äc thÇm. thÇm l¹i bµi ca dao.(dÉn ý: NÕu chØ cã tr¨ng th× chøng nh÷ng u ®iÓm chuyÖn g× sÏ x¶y ra? cña ®Ìn).... Năm học 2007. gióp ngêi ®Ìn....2008 . ..Giáo án Tiếng Việt 5 thuyÕt phôc mäi ngêi thÊy râ sù cÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ ®Ìn. v× . Tuy thÕ nhng NÕu chØ cã ®Ìn th× ®Ìn còng kh«ng thÓ kiªu chuyÖn g× sÏ x¶y ra? V× ng¹o víi tr¨ng.(dÉn chøng nh÷ng u ®iÓm cña tr¨ng). suy . chóng bæ sung cho nhau. c¶ ®Ìn lÉn tr¨ng mäi ngêi thÊy râ sù cÇn ®Òu cÇn thiÕt. kh¾c phôc nhîc ®iÓm cho nhau vµ ®Òu cÇn 292 . Tr¨ng rÊt cÇn sèng?.... Tuy nhiªn nÕu chØ cã tr¨ng th× còng cha ®ñ bëi v×. suy VÝ dô: nghÜ. cho cuéc sèng trªn tr¸i ®Êt. . kiÕn tranh luËn (ghi v¾n t¾t ra giÊy nh¸p)...GV gîi ý c¸c em ®äc nghÜ viÕt vµo vë nh¸p. V× vËy c¶ tr¨ng vµ ®Ìn ®Òu cÇn thiÕt víi con ngêi.. t×m lÝ lÏ dÉn Theo em.

GV nhËn xÐt giê häc. . ý kiÕn cña m×nh. 293 .GV nhËn xÐt.HS l¾ng nghe.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. bµi lµm cña HS.2008 thiÕt. . 3. tuyªn d¬ng nh÷ng nhãm vµ c¸c em HS tÝch cùc trong häc tËp. . . Cñng cè. c¶ líp theo dâi. ®¸nh gi¸ .HS lÇn lît thuyÕt tr×nh bµy ý kiÕn. dÆn dß .DÆn HS vÒ nhµ hoµn . g¾n bã víi cuéc sèng cña con ngêi).Yªu cÇu HS lÇn lît tr×nh . nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. giµu søc thuyÕt phôc nhÊt.HS l¾ng nghe vµ vÒ chØnh Bµi tËp2 vµo vë. tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS thuyÕt tr×nh hay nhÊt.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->