P. 1
Giao an Tieng Viet Lop 5

Giao an Tieng Viet Lop 5

|Views: 1,417|Likes:
Được xuất bản bởijameblun

More info:

Published by: jameblun on May 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

Giáo án Tiếng Việt 5 TuÇn 1 Ngµy..........th¸ng.........n¨m 200...

Năm học 2007- 2008

TËp ®äc Th göi c¸c häc sinh I. Môc tiªu 1. §äc thµnh tiÕng - §äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m, vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. §äc lu lo¸t toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i theo ®óng c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. - §äc thÓ hiÖn t×nh c¶m th©n ¸i, tr×u mÕn, thiÕt tha, tin tëng cña B¸c ®èi víi thiÕu nhi ViÖt Nam. 2. §äc hiÓu - HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. - HiÓu ®îc néi dung chÝnh cña bøc th: B¸c Hå khuyªn HS ch¨m häc, nghe thÇy, yªu b¹n vµ tin tëng r»ng HS sÏ kÕ tôc xøng ®¸ng sù nghiÖp cña cha «ng, x©y dùng thµnh c«ng níc ViÖt Nam míi. 3. Häc thuéc lßng mét ®o¹n th. II. §å dïng d¹y - häc - Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK. - B¶ng phô chÐp s½n mét ®o¹n th cÇn luyÖn ®äc cho HS. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi ®äc - GV cho HS quan s¸t c¸c ¶nh minh - HS: Tranh vÏ h×nh ¶nh B¸c Hå vµ häa cho chñ ®iÓm vµ yªu cÇu HS HS c¸c d©n téc trªn nÒn l¸ cê Tæ nãi vÒ nh÷ng tÊm ¶nh ®ã. quèc bay thµnh h×nh ch÷ S - gîi d¸ng h×nh ®Êt níc ta. - GV: Qua c¸c bøc ¶nh minh häa cho - HS l¾ng nghe. 1 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 chñ ®iÓm chóng ta thÊy Tæ quèc chóng ta rÊt ®Ñp. Chóng ta rÊt yªu quý vµ tù hµo vÒ Tæ quèc ViÖt Nam th©n yªu cña chóng ta. C¸c em ®· biÕt: Ngay sau khi giµnh ®îc ®éc lËp, B¸c Hå ®· cã Th göi c¸c häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn, khi níc ta giµnh ®îc ®éc lËp sau 80 n¨m bÞ thùc d©n Ph¸p ®« hé. §Ó biÕt trong th B¸c muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×, chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng

Năm học 2007- 2008

- HS më SGK theo dâi bµi ®äc.

- GV gäi mét HS ®äc kh¸ giái ®äc tr- - Mét HS kh¸ ®äc tríc líp, c¶ líp íc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm. ®äc thÇm. - GV híng dÉn HS chia ®o¹n. - HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi ®äc: * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn VËy c¸c em nghÜ sao? * §o¹n 2: Cßn l¹i. - GV gäi hai HS tiÕp nèi nhau ®äc - Hai HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. Mçi bµi. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. giäng cho tõng HS (nÕu cã). - GV ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay - HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. trªn b¶ng líp. - Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i toµn bµi. - Hai HS ®äc tiÕp nèi nhau, mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS t×m hiÓu vÒ nghÜa - Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh 2

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008

cña c¸c tõ khã ®îc giíi thiÖu ë phÇn tiÕng. C¶ líp ®äc thÇm. chó gi¶i. - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng - HS l¾ng nghe theo dâi giäng ®äc nhÑ nhµng, th©n ¸i, tr×u mÕn, thiÕt cña GV. tha, thÓ hiÖn sù tin tëng vµ hi väng. b) T×m hiÓu bµi - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1, th¶o luËn theo nhãm ®«i hái vµ tr¶ lêi c©u hái 1 trong SGK. Sau ®ã chØ ®Þnh mét nhãm tr×nh bµy tríc líp, c¸c nhãm kh¸c theo dâi bæ sung. - Hai HS ®øng dËy tr×nh bµy: + HS 1 hái: Ngµy khai trêng n¨m 1945 cã g× ®Æc biÖt so víi nh÷ng ngµy khai trêng kh¸c? + HS 2 tr¶ lêi: §ã lµ ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa, ngµy khai trêng ®Çu tiªn sau khi níc ta giµnh ®îc ®éc lËp sau 80 lµm n« lÖ cho thùc d©n Ph¸p. Tõ ngµy khai trêng nµy c¸c em HS b¾t ®Çu ®îc hëng mét nÒn gi¸o dôc hoµn toµn ViÖt Nam.

- GV: Em hiÓu nh thÕ nµo lµ mét - Lµ mét nÒn gi¸o dôc tù do cña níc nÒn gi¸o dôc hoµn toµn ViÖt Nam? ViÖt Nam ®éc lËp nh»m ®µo t¹o c«ng d©n vµ nh©n tµi ®Ó phôc vô cho ®Êt níc vµ d©n téc ViÖt Nam. - GV hái thªm: Trong th B¸c ®· tëng tîng thÊy c¶nh c¸c b¹n häc sinh trong ngµy khai trêng lÇn ®Çu tiªn khi níc nhµ ®éc lËp nh thÕ nµo? - Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ c©u nãi cña B¸c: “C¸c em ®îc hëng sù may m¾n ®ã lµ nhê sù hi sinh cña biÕt bao ®ång bµo c¸c em. VËy c¸c em nghÜ sao?". - B¸c Hå ®· tëng tîng thÊy c¶nh nhén nhÞp tng bõng cña ngµy khai trêng. C¸c b¹n häc sinh ai ai còng vui vÎ vµ rÊt sung síng v× ®îc hëng mét nÒn gi¸o dôc míi. - B¸c muèn nh¾c c¸c HS ph¶i biÕt ¬n, ghi nhí c«ng lao chiÕn ®Êu, hi sinh quªn m×nh cña biÕt bao thÕ hÖ c¸ch m¹ng ®Ó cã ®îc nh ngµy h«m nay.

- Yªu cÇu HS t×m ý cña ®o¹n 1, sau - HS nªu vµ nhËn xÐt cho ®Õn khi ®ã nhËn xÐt chèt l¹i, ghi b¶ng. cã ý ®óng: Nh÷ng ý nghÜ vµ t×nh 3

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 c¶m cña B¸c ®èi víi häc sinh.

- HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2, vµ tr¶ lêi: Sau c¸ch m¹ng th¸ng th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó tr¶ lêi T¸m nhiÖm vô cña toµn d©n lµ c©u hái: Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m x©y dùng l¹i c¬ ®å mµ tæ tiªn ®· ®Ó l¹i, lµm cho níc ta theo kÞp c¸c nhiÖm vô cña toµn d©n lµ g×? níc kh¸c trªn toµn cÇu. - HS cã tr¸ch nhiÖm nh thÕ nµo - Trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt ®Êt trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt ®Êt níc? níc, tr¸ch nhiÖm cña HS rÊt nÆng nÒ vµ vÎ vang. HS ph¶i thi ®ua häc giái, ngoan ngo·n, nghe thÇy, yªu b¹n ®Ó lín lªn x©y dùng ®Êt níc, lµm cho d©n téc ViÖt Nam bíc tíi ®µi vinh quang, s¸nh vai c¸c cêng quèc n¨m ch©u. - Qua nh÷ng c©u nãi ®ã em hiÓu - B¸c rÊt tin tëng vµ hi väng vµo ®îc th¸i ®é cña B¸c ®èi víi c¸c häc c¸c häc sinh - nh÷ng ngêi t¹o nªn tsinh nh thÕ nµo? ¬ng lai, tiÒn ®å t¬i s¸ng cña d©n téc vµ ®Êt níc. - Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV ®«i t×m ý chÝnh cña ®o¹n 2. GV vµ tr¶ lêi: Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm vÎ nhËn xÐt chèt l¹i vµ ghi b¶ng. vang cña ngêi häc sinh trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng * LuyÖn ®äc diÔn c¶m - GV gäi HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 1, - Mét HS ®äc. C¶ líp theo dâi, nhËn yªu cÇu HS theo dâi nhËn xÐt giäng xÐt giäng ®äc cña b¹n. ®äc cña b¹n. - GV chèt l¹i giäng ®äc cña ®o¹n 1: - HS l¾ng nghe. giäng nhÑ nhµng, th©n ¸i, vui mõng, xóc ®éng, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m 4

Giáo án Tiếng Việt 5 yªu quý cña B¸c; nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷:ngµy khai trêng ®Çu tiªn, tëng tîng, nhén nhÞp tng bõng, sung síng h¬n n÷a, hoµn toµn ViÖt Nam, hi sinh, biÕt bao ®ång bµo, nghÜ sao vµ ®äc cao giäng ë cuèi c©u hái. - Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n 1.

Năm học 2007- 2008

- HS luyÖn ®äc l¹i ®o¹n 1. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.

- Gäi HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 vµ 3, - Mét HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 vµ yªu cÇu HS theo dâi nhËn xÐt giäng 3 cña bµi. C¶ líp theo dâi vµ nhËn ®äc cña b¹n. xÐt giäng ®äc cña b¹n. - GV chèt l¹i giäng ®äc ®o¹n 2 vµ 3: - HS chó ý l¾ng nghe. giäng xóc ®éng thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý, niÒm tin tëng vµ hi väng cña B¸c vµo häc sinh - nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña níc nhµ; biÕt nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷: x©y dùng, tr«ng mong, chê ®îi, t¬i ®Ñp, hay kh«ng, s¸nh vai, mét phÇn lín, häc tËp... - Yªu cÇu HS luyÖn ®äc l¹i ®o¹n 2 vµ - HS luyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 3. vµ 3, c¶ líp theo dâi nhËn xÐt giäng ®äc cña c¸c b¹n. * LuyÖn ®äc häc thuéc lßng - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm häc - HS ®äc thÇm häc thuéc ®o¹n v¨n thuéc theo nhãm ®o¹n v¨n (tõ Sau theo nhãm. 80 n¨m giêi n« lÖ ... ®Õn nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em). - Thi c¸c nhãm ®äc thuéc ®o¹n v¨n tríc líp. - Mét nhãm cö ®¹i diÖn ®øng lªn ®äc tríc c©u ®Çu tiªn cña ®o¹n, 5

"Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn vÎ nghÜa vô thiªng liªng cña c¸c thÕ hÖ vang hay kh«ng. NÕu b¹n nµo kh«ng ®äc ®îc th× nhãm ®ã bÞ trõ ®i mét ®iÓm. chÝnh lµ nhê trÎ ViÖt Nam vµ niÒm tin tëng.viÕt: ViÖt Nam th©n yªu «n tËp quy t¾c viÕt c/k.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc häc thuéc lßng ®o¹n th yªu cÇu cña GV. ®· nªu. ChÝnh t¶ Nghe . dÆn HS vÒ . c¸c em .. 3. . hi mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña väng to lín cña B¸c vµo c¸c thÕ hÖ c¸c em" ®ã...Ngµy nay tuy B¸c ®· ®i xa.2008 sau ®ã cã "x× ®iÖn" mét b¹n bÊt k× cña nhãm kh¸c ®äc c©u nèi tiÕp. Nghe . Môc tiªu 1. Cñng cè. 6 .viÕt vµ tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ ViÖt Nam th©n yªu. cho ®Õn khi thÊy c©u nãi cña B¸c nh thÕ nµo? t×m ®îc ý ®óng: C©u nãi cña B¸c C¸c em ph¶i lµm g× ®Ó ®¸p l¹i lßng vÉn cßn sèng m·i. g/gh. . ®äc tríc bµi Quang c¶nh ngµy mïa.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. chóng em cÇn mong mái cña B¸c. dÆn dß . B¹n ®ã ®äc xong l¹i "x× ®iÖn" mét b¹n bÊt k× cña nhãm kh¸c ®äc c©u kh¸c. ng/ngh I.C©u v¨n nµo trong th B¸c nãi lªn .GV nhËn xÐt giê häc. ph¶i ch¨m chØ häc tËp ®Ó lín lªn x©y dùng Tæ quèc ngµy thªm giµu ®Ñp.NhiÒu HS tr¶ lêi.

vë.Yªu cÇu HS ®äc bµi th¬.HS l¾ng nghe. III.Mét HS ®äc to bµi th¬. ng/ngh. §å dïng d¹y . + Khi viÕt chÝnh t¶ ph¶i trËt tù chó ý nghe GV ®äc.häc . kh«ng t× ngùc xuèng mÐp bµn. Ho¹t ®éng häc .HS chó ý l¾ng nghe.. .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .Trong tiÕt häc h«m nay. Híng dÉn HS nghe .häc Ho¹t ®éng d¹y A.Bµi th¬ ca ngîi vÎ ®Ñp cña ®Êt níc ViÖt Nam vµ truyÒn thèng cÇn cï lao ®éng vµ ®Êu tranh bÊt khuÊt 7 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . kh«ng ®îc hái l¹i. Më ®Çu .GV nh¾c mét sè ®iÓm cÇn lu ý vÒ yªu cÇu cña giê ChÝnh t¶: + HS ph¶i cã ®ñ: bót. . Giíi thiÖu bµi .. m¾t ph¶i c¸ch xa vë chõng 30 cm. C¸c ho¹t ®éng d¹y . g/gh. ..3 ®Õn 4 tê phiÕu kÎ b¶ng néi dung Bµi tËp 3.2008 2. c¸c em sÏ . lng th¼ng. + Ngåi viÕt chÝnh t¶ ph¶i ®óng t thÕ: vë ®Ó ngay ng¾n. côm tõ hoÆc c©u cã tiÕng cÇn ®iÒn vµo « trèng ë bµi tËp 2. . II. 2.4 tê phiÕu khæ to viÕt tõ ng÷. nghe viÕt bµi ChÝnh t¶ ViÖt Nam th©n yªu vµ lµm c¸c bµi tËp ph©n biÖt c/k. thíc kÎ. Lµm bµi tËp ®Ó cñng cè quy t¾c viÕt chÝnh t¶ víi ng/ngh. c/k. B. g/gh. D¹y bµi míi 1.Bót d¹ vµ 3 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. bót ch×.

ViÖt Nam. biÓn lóa. c) ViÕt chÝnh t¶ . . theo tèc ®é viÕt quy ®Þnh ë líp 5 (6 ch÷/1 phót). . chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.Sau khi HS viÕt xong.Gäi HS tr×nh bµy. l¾ng nghe.GV ®äc tõng dßng th¬ cho HS viÕt . Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Giáo án Tiếng Việt 5 b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ Năm học 2007. Mçi dßng th¬ ®äc 2 lît.. . ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m ®.Bµi chÝnh t¶ lµ mét ®o¹n th¬ lôc chÝnh t¶ nh thÕ nµo? b¸t. GV híng dÉn . dËp dên. HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng.HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña GV. HS díi líp viÕt îc. Khi viÕt cÇn lu ý c©u s¸u viÕt c¸ch lÒ bèn « li. . sau khi lµm bµi xong qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. ch÷a bµi. dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. riªng. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi ..HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p (hoÆc sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt vë bµi tËp).HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.HS l¾ng nghe.Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. trao ®æi bµi víi b¹n. .HS nªu: Trêng S¬n..C¶ líp theo dâi. . tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em..GV nh¾c s¬ bé HS nh÷ng hiÖn tîng .Khi viÕt cÇn lu ý tr×nh bµy bµi . §Çu c©u viÕt hoa.Mét HS ®äc to tríc líp.§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi.2008 cña d©n téc ViÖt Nam. .HS dïng bót ch×. .Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã. . . chÝnh t¶ cÇn lu ý khi viÕt. t thÕ ngåi viÕt. 3. mªnh m«ng. . vµo vë nh¸p. 8 . . yªu cÇu HS chó ý l¾ng nghe kh«ng hái l¹i.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n.Ba HS lªn b¶ng viÕt. danh tõ .GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . C©u t¸m viÕt c¸ch lÒ hai « li.

thi lµm bµi nhanh. b¶ng cho b¹n (nÕu sai). e. Bµi tËp 3 .C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. kØ. mêi ba HS lªn b¶ng vµo phiÕu trªn b¶ng. ng¸t.Yªu cÇu HS nhÈm thuéc quy t¾c.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña mêi mét ®Õn hai em nh¾c l¹i quy GV. Cñng cè.2008 . hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .Gäi HS ®äc toµn bµi. ng÷. ª §øng tríc c¸c ©m cßn l¹i ¢m "cê" ¢m "gê" ¢m "ngê" 4. g¸i. .Bµi v¨n cho ta biÕt ®iÒu g×? .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Ba HS lµm bµi phiÕu lªn b¶ng. chèt l¹i: ngµy. cã. kiªn. cïng GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. cña. ¢m ®Çu §øng tríc i. ghi. dÆn dß . cña.Mét HS ®äc to toµn bµi tríc líp. LuyÖn tõ vµ c©u Tõ ®ång nghÜa ViÕt lµ k ViÕt lµ gh ViÕt lµ ngh ViÕt lµ c ViÕt lµ g ViÕt lµ ng .HS nhËn xÐt. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Bµi v¨n kÓ vÒ buæi lÔ ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp (2/9/1945) ë qu¶ng Trêng Ba §×nh. Bµi tËp 3.HS lµm bµi vµo vë.DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc néi dung . . nghØ.Gäi HS nhËn xÐt.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 9 . ch÷a l¹i bµi cña . ngµy. t¾c. GV d¸n ba tê .GV nhËn xÐt giê häc. .GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ . . kÕt. .HS l¾ng nghe. ch÷a l¹i bµi trªn b¹n trªn b¶ng.

Ho¹t ®éng häc . . ChÝnh nhê hiÖn tîng ®ång nghÜa mµ TiÕng ViÖt cña chóng ta phong phó vµ giµu s¾c th¸i biÓu c¶m. ®äc thÇm trong SGK. vµng xuém . vµng hoe vµ vµng lÞm víi nhau.Tõ vùng TiÕng ViÖt cã hiÖn tîng . 2.vµng hoe .vµng lÞm.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. III. §å dïng d¹y . PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 .Giáo án Tiếng Việt 5 I. C¶ líp theo dâi Bµi tËp 1 trong phÇn NhËn xÐt.GV yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp nhau . .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp. Giíi thiÖu bµi .GV ®a ra c¸c tõ in ®Ëm ®· ®îc .HS dùa vµo ®o¹n v¨n trao ®æi. viÕt s½n trªn b¶ng líp: th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó lµm 10 .B¶ng phô viÕt s½n c¸c tõ in ®Ëm ë Bµi tËp 1a vµ 1b (phÇn NhËn xÐt): x©y dùng .häc Ho¹t ®éng d¹y 1.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . tõ ®ång nghÜa hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn. Môc tiªu Năm học 2007. II. ®Æt c©u ph©n biÖt tõ ®ång nghÜa. Giê häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa.HS l¾ng nghe. C¸c ho¹t ®éng d¹y . .Mét HS ®äc bµi .2008 1. BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã ®Ó lµm c¸c bµi tËp thùc hµnh vÒ tõ ®ång nghÜa. so s¸nh nghÜa cña c¸c tõ vµng xuém.häc .kiÕn thiÕt. Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa. c¸c tõ ®ång nghÜa víi nhau. 2.Bµi tËp 1 yªu cÇu so s¸nh nghÜa g×? cña c¸c tõ x©y dùng vµ kiÕn thiÕt víi nhau. . ®ång nghÜa hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn.

Yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung Ghi .GV yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 2 trong . khi cã lêi gi¶i ®óng. .GV chèt l¹i: Nh÷ng tõ cã nghÜa .kiÕn thiÕt b) vµng xuém .Giáo án Tiếng Việt 5 a) x©y dùng . 3.HS ®äc bµi. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.GV cïng HS nhËn xÐt.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . .vµng lÞm Năm học 2007. nhËn xÐt cho ®Õn gi¶i ®óng. kÕt qu¶ th¶o luËn. chèt l¹i lêi .Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . gièng nhau gäi lµ tõ ®ång nghÜa. 11 . NghÜa cña nh÷ng tõ vµng xuém.HS l¾ng nghe. .vµng hoe . nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. x©y dùng cã nghÜa gièng nhau cïng chØ ho¹t ®éng. . thÇm trong SGK. ¸nh lªn. Vµng lÞm chØ mµu vµng cña qu¶ chÝn.Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí. C¶ líp theo dâi ®äc phÇn NhËn xÐt. Vµng xuém chØ mµu vµng ®Ëm cña lóa ®· chÝn. ®«i ®Ó lµm bµi. .HS trao ®æi. PhÇn Ghi nhí . Bµi tËp 2 . ®Õn khi cã lêi gi¶i ®óng: NghÜa cña nh÷ng tõ kiÕn thiÕt. . §¸p ¸n: a) C¸c tõ kiÕn thiÕt vµ x©y dùng cã thÓ thay thÕ ®îc cho nhau v× nghÜa cña c¸c tõ nµy gièng nhau hoµn toµn. vµng lÞm cã nghÜa gièng nhau ®Òu chØ mµu vµng.Gäi HS ®äc ghi nhí trong SGK. b) C¸c tõ vµng xuém. vµng lÞm kh«ng thay thÕ ®îc cho nhau v× nghÜa cña chóng kh«ng hoµn toµn gièng nhau. gîi c¶m gi¸c rÊt ngät. th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn. . Vµng hoe chØ mµu vµng nh¹t t¬i. vµng hoe.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm .Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. kÕt qu¶ th¶o luËn.C¶ líp theo dâi. vµng hoe.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn.2008 bµi.

Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Gäi HS tr×nh bµy. l¹i: Nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi nhau lµ: * Níc nhµ . lín. .GV nh¾c HS chó ý: Mçi em ph¶i b¶ng lµm bµi.Mét HS ®äc to toµn bµi.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. HS díi líp lµm bµi vµo vë.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. * Hoµn cÇu . Năm học 2007. ch÷a bµi cho b¹n.Ho¹t ®éng c¸ nh©n. Bµi tËp 3 .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.Mét HS ®äc to toµn bµi..Gäi HS nhËn xÐt. .non s«ng.Mét HS ®äc to toµn bµi. . .Giáo án Tiếng Việt 5 4. xinh. to ®ïng.. qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. xinh x¾n.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . .. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. xinh t¬i. . * Häc tËp: häc.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.Hai HS lªn b¶ng lµm bµi. ch÷a bµi. * To lín: to.XÕp nh÷ng tõ in ®Ëm thµnh tõng g×? nhãm ®ång nghÜa. 12 .2008 .n¨m ch©u. mÜ lÖ. to tíng. häc hµnh. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 . VÝ dô: .Yªu cÇu HS tù lµm bµi..Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. ®Ìm ®Ñp. .Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. . C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt. cïng GV chèt ®óng. hai HS lªn . häc hái. . xinh ®Ñp. sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n.níc ... . . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. HS díi líp viÕt vµo vë.NhËn xÐt. GV theo dâi gäi . Bµi tËp 2 . * §Ñp: ®Ñp ®Ï.

Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. mçi c©u chøa mét tõ trong cÆp tõ ®ång nghÜa (nh mÉu trong SGK). dÆn dß . Năm học 2007. hiªn ngang. NÕu em nµo ®Æt mét c©u cã chøa ®ång thêi c¶ hai ®ång nghÜa th× cµng ®¸ng khen. nhËn xÐt. biÕt phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé.2 c©u. Bµi tËp 3 vµo vë. . cö chØ. ch÷a bµi cho b¹n.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. GV chó ý söa lçi ng÷ m×nh.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 13 . ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y . §å dïng d¹y .TËp trung nghe thÇy c« kÓ chuyÖn. 2. cã lÝ tëng. RÌn kÜ n¨ng nãi: .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .HS nhËn xÐt. kÓ tiÕp ®îc lêi b¹n. ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) . RÌn kÜ n¨ng nghe: . thÓ hiÖn lêi kÓ tù nhiªn. . biÕt theo dâi.Giáo án Tiếng Việt 5 ®Æt hai c©u. bÊt khuÊt tríc kÎ thï. cña b¹n trªn b¶ng. nhí chuyÖn. 5. Môc tiªu 1.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhµ häc néi dung Ghi nhí vµ lµm l¹i hiÖn theo yªu cÇu cña GV. KÓ chuyÖn lý tù träng I. . Cñng cè.HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi anh Lý Tù Träng yªu níc. HS biÕt thuyÕt minh néi dung mçi tranh b»ng 1 . .Tranh minh häa truyÖn trong SGK. kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn.Yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi . III.Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹. . DÆn HS vÒ .2008 .häc .N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. (VD: Nhê chÞu khã häc hái nªn Nam häc hµnh rÊt tiÕn bé).GV nhËn xÐt giê häc.Ch¨m chó theo dâi b¹n kÓ chuyÖn. dòng c¶m b¶o vÖ ®ång chÝ. nÐt mÆt.B¶ng phô viÕt s½n lêi thuyÕt minh cho 6 bøc tranh.

anh Träng mang mét bäc truyÒn ®¬n. Giäng kÓ chËm ë ®o¹n 1 vµ phÇn ®Çu cña ®o¹n 2. Mïa thu n¨m 1929. Néi dung truyÖn nh sau: Lý Tù Träng 1. ®îc giao nhiÖm vô lµm liªn l¹c. Cã lÇn. §Ó tiÖn c«ng viÖc. nhÑ nhµng. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn . gan d¹. Anh häc rÊt s¸ng d¹.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.2008 1.GV kÓ lÇn 1: Giäng kÓ chËm r·i. anh ®îc vÒ níc. anh ®ãng vai ngêi nhÆt than ë bÕn Sµi Gßn.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tiÕng Trung Quèc vµ tiÕng Anh ®Òu nãi th¹o. khi kÓ kÕt hîp víi gi¶i nghÜa c¸c tõ khã (cã thÓ kÓ ®Õn tõ nµo th× gi¶i nghÜa tõ ®ã hoÆc sau khi kÓ xong toµn bé c©u chuyÖn míi gi¶i nghÜa c¸c tõ). lêi kÕt chuyÖn trÇm l¾ng. ChuyÓn giäng håi hép vµ nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ ®Æc biÖt ë ®o¹n kÓ Lý Tù Träng nhanh trÝ.HS l¾ng nghe. lêi Lý Tù Träng dâng d¹c. tiÕc th¬ng. dòng c¶m tríc nh÷ng t×nh huèng nguy hiÓm trong c«ng t¸c. GV cã thÓ kÓ lÇn 3 hoÆc ®Æt c©u hái gióp HS nhí l¹i néi dung truyÖn ®Ó kÓ tiÕp.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. 2. chuyÓn vµ nhËn th tõ tµi liÖu trao ®æi víi c¸c tæ chøc ®¶ng b¹n qua ®êng tµu biÓn. Lý Tù Träng sinh ra trong mét gia ®×nh yªu níc ë Hµ TÜnh. . anh gia nhËp tæ chøc c¸ch m¹ng vµ ®îc cö ®i häc ë níc ngoµi. .Anh Lý Tù Träng ai? V× sao anh l¹i . b×nh tÜnh. . gãi vµo chiÕc mµn buéc 14 . thÓ hiÖn c¶m høng ngîi ca tÊm g¬ng trÎ tuæi anh hïng Lý Tù Träng. 2. NÕu thÊy HS líp m×nh cha n¾m ®îc néi dung c©u chuyÖn. Giäng kÓ kh©m phôc ë ®o¹n 3. trë thµnh tÊm g¬ng viÕt thµnh truyÖn ®Ó mäi ngêi noi theo vµ häc tËp? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu râ vÒ con ngêi nµy vµ chiÕn c«ng cña anh. Giíi thiÖu bµi .GV kÓ lÇn 2: Võa kÓ võa chØ vµo tõng tranh minh häa phãng to trªn b¶ng. N¨m 1928.

Nhanh trÝ. Anh nhanh ch©n nh¶y xuèng níc. Anh Träng míi 17 15 . lÆn qua gÇm tµu trèn tho¸t. N¨m Êy.T«i cha ®Õn tuæi thµnh niªn thËt. k× thËt buéc l¹i cho chÆt h¬n. Thµnh niªn: ngêi ®îc ph¸p luËt coi lµ ®· ®Õn tuæi trëng thµnh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc m×nh lµm (thêng lµ 18 tuæi). MÝt tinh: cuéc héi häp cña ®«ng ®¶o quÇn chóng thêng cã néi dung chÝnh trÞ vµ nh»m biÓu thÞ mét ý chÝ chung. LÇn kh¸c. anh míi 17 tuæi. Tríc khi chÕt. ®Þnh b¾t anh c¸n bé. LuËt s: ngêi chuyªn bµo ch÷a. Tªn ®éi sèt ruét. anh h¸t vang bµi Quèc tÕ ca. nhng t«i ®ñ trÝ kh«n ®Ó hiÓu r»ng thanh niªn ViÖt Nam chØ cã mét con ®êng duy nhÊt lµ lµm c¸ch m¹ng. mét c¸n bé ta ®ang nãi chuyÖn tríc ®«ng ®¶o c«ng nh©n vµ ®ång bµo. mét tªn ®éi T©y gäi l¹i ®ßi kh¸m.. Hä gäi anh lµ "¤ng Nhá". GiÆc tra tÊn anh rÊt d· man khiÕn anh chÕt ®i sèng l¹i nhiÒu lÇn nhng chóng kh«ng moi ®îc bÝ mËt g× ë anh. LuËt s bµo ch÷a cho anh nãi anh cha ®Õn tuæi thµnh niªn nªn hµnh ®éng thiÕu suy nghÜ. anh vå lÊy xe cña nã. nh¶y lªn. anh dâng d¹c v¹ch mÆt bän ®Õ quèc vµ tuyªn truyÒn c¸ch m¹ng. qu¨ng xe bªn vÖ ®êng. §Çu n¨m 1931. anh nh¶y xuèng vê cëi bäc ra. Tªn thanh tra mËt th¸m L¬-gr¨ng Ëp tíi. 3. LÝ Tù Träng lËp tøc rót sóng lôc b¾n chÕt tªn mËt th¸m.. anh bÞ giÆc b¾t. bªnh vùc cho nh÷ng ngêi ph¶i ra tríc tßa ¸n hoÆc lµm c«ng viÖc t vÊn vÒ ph¸p luËt. nhí ®Êy. §i qua phè. Theo b¸o ThiÕu niªn TiÒn phong S¸ng d¹: häc ®©u biÕt ®Êy. lói hói tù më bäc. trong mét cuéc mÝt tinh. xö tö anh vµo mét ngµy cuèi n¨m 1931. Tríc tßa ¸n. phãng mÊt. Thùc d©n Ph¸p bÊt chÊp d luËn vµ luËt ph¸p.2008 sau xe. Anh lËp tøc ®øng dËy nãi: . Kh«ng trèn kÞp. Trong nhµ giam. lÝnh giÆc gi÷ l¹i chùc kh¸m. anh ®îc nh÷ng ngêi coi ngôc rÊt kh©m phôc vµ kiªng nÓ. anh chuyÓn tµi liÖu tõ tµu biÓn lªn. kh«ng thÓ cã con ®êng nµo kh¸c.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

+ Tranh 2: VÒ níc.Mét HS ®äc. Quèc tÕ ca: bµi h¸t chÝnh thøc cho c¸c ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n c¸c níc trªn thÕ giíi. ®äc thÇm trong SGK. tµi liÖu. + Tranh 5: Trong mét buæi mÝt t×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 3.2008 tuæi. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn. thuyÕt minh cho néi dung tõng bøc ®îc cö ra níc ngoµi häc tËp. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. trao ®æi theo nhãm ®«i thuyÕt minh cho mçi bøc tranh b»ng mét hai c©u. . nhËn xÐt.GV kÕt luËn ý kiÕn cña c¸c nhãm . quan s¸t tranh.Mét HS ®äc to. Lý Tù 16 . c¶ líp theo dâi. bµy.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh theo dâi. . c¶ líp theo dâi: vµ ®a ra b¶ng phô ghi s½n lêi + Tranh 1: Lý Tù Träng rÊt s¸ng d¹. gan d¹ vµ b×nh tÜnh trong c«ng viÖc.Yªu cÇu HS dùa lêi kÓ cña GV. trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn Bµi tËp 1 . + Tranh 5: Tríc tßa ¸n giÆc.Gäi HS tr×nh bµy. GV vµ c¶ líp . . + Tranh 6: Ra ph¸p trêng. yªu cÇu HS ®äc l¹i.Gäi HS ®äc to néi dung bµi tËp 1. . cha ®îc coi lµ ®· ®Õn tuæi trëng thµnh. tranh. + Tranh 4: Lý Tù Träng rÊt nhanh trÝ. anh ®· b¾n chÕt tªn mËt th¸m vµ bÞ giÆc b¾t. anh ®îc giao nhiÖm vô chuyÓn vµ nhËn th tõ. . anh hiªn ngang kh¼ng ®Þnh lÝ tëng c¸nh m¹ng cña m×nh.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.

Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2.2008 Träng vÉn h¸t vang bµi Quèc tÕ ca. tëng tîng chÝnh m×nh lµ nh©n vËt ®ã. .Gäi mét HS ®äc yªu cÇu cña Bµi . Trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u . mét ®Õn hai tranh. 3. . ý nghÜa c©u chuyÖn. tranh HS kÓ tõ mét ®Õn hai tranh.Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo nhãm. . sau vÏ kÓ cho c¶ nhãm nghe. . sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn.§¹i diÖn c¸c nhãm thi kÓ tõng ®o¹n truyÖn.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo + ChØ cÇn kÓ ®óng cèt truyÖn. ph¶i xng t«i tõ ®Çu ®Õn cuèi chuyÖn. 3. c¶m xóc riªng cña nh©n vËt vµo c©u chuyÖn cµng tèt. + GV chia líp thµnh c¸c nhãm. + KÓ xong.Thi kÓ chuyÖn tríc líp. . Khi kÓ nhËp vai th× ph¶i giíi thiÖu nhËp vai nµo ngay tõ ®Çu c©u chuyÖn. lêi cña GV. thùc hiÖn theo yªu yªu cÇu HS kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng cÇu cña GV. Mçi + HS dùa vµo lêi thuyÕt minh.Mét HS ®äc to Bµi tËp 2. C¶ líp tËp 2. 3 Năm học 2007.HS kÓ chuyÖn theo nhãm. C¸c em tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn.HS tù nªu c©u hái ®Ó trao ®æi víi 17 . h·y kÓ c©u chuyÖn thËt tù nhiªn. .GV nh¾c HS: . theo dâi. NÕu ®a ®îc ý nghÜ. cÇn trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung. kh«ng cÇn lÆp l¹i nguyªn v¨n tõng lêi cña (thÇy) c«. toµn bé c©u chuyÖn tríc líp. Lu ý: Tïy theo tr×nh ®é HS cã thÓ + HS l¾ng nghe. Mçi em kÓ ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. c¸ch kÓ nhËp vai nh©n vËt anh Träng hoÆc lµ ngêi luËt s hoÆc lµ ngêi cai ngôc.

B¹n h·y nh¾c l¹i lêi nãi cña anh. kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe.GV nhËn xÐt tiÕt häc.DÆn c¸c em t×m mét c©u chuyÖn (®o¹n truyÖn) ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc ca ngîi nh÷ng anh hïng. biÓu d¬ng . chÝ lín.HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt. danh nh©n cña níc ta. VÝ dô: Năm học 2007. dÆn HS vÒ nhµ theo yªu cÇu cña GV. ý nghÜa c©u chuyÖn. 4. b¹n nªu c©u hái thó vÞ nhÊt vµ b¹n hiÓu c©u chuyÖn nhÊt. ph¶i biÕt yªu ®Êt níc). + V× sao nh÷ng ngêi coi ngôc gäi anh Träng lµ "¤ng Nhá"? (V× hä rÊt kh©m phôc anh tuy tuæi nhá nhng dòng c¶m. bÊt khuÊt tríc kÎ thï.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ. sî phong trµo c¸ch m¹ng sÏ lan réng). Cã thÓ mang ®Õn líp chuyÖn c¸c em t×m ®îc. §äc kÜ ®Ó kÓ tríc líp. . + C©u chuyÖn gióp b¹n hiÓu ®iÒu g×? (Ngêi c¸ch m¹ng rÊt hiªn ngang. cã khÝ ph¸ch). / Lµm ngêi. . ./ Lµ thanh niªn ph¶i cã lÝ tëng. TËp ®äc Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa 18 . + Anh Träng ®· g¹t ph¾t lêi luËt s bµo ch÷a nãi r»ng anh cha ®Õn tuæi thµnh niªn. + V× sao thùc d©n Ph¸p bÊt chÊp d luËn vµ luËt ph¸p ®· xö b¾n anh Träng dï anh cha ®Õn tuæi vÞ thµnh niªn? (V× chóng sî khÝ ph¸ch anh hïng cña anh.HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV. Cñng cè. dÆn dß . sau ®ã b×nh chän ra nhãm hoÆc b¹n kÓ chuyÖn hay.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn.2008 nhau hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña GV vÒ néi dung. hÊp dÉn nhÊt.

B.Giáo án Tiếng Việt 5 I.®Õn nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em) vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung. KiÓm tra bµi cò . . §äc lu lo¸t toµn bµi.GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc . . .Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n th .häc . mäi ngêi ®ang thu ho¹ch lóa. C¸c ho¹t ®éng d¹y . §å dïng d¹y .HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi.HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ quang c¶nh ngµy mïa ë cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh.. D¹y bµi míi 1. n«ng th«n. §äc hiÓu: .HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV.ChuÈn bÞ s½n c¸c thÎ tõ ghi c¸c sù vËt cã mµu vµng vµ mµu s¾c cña nã vµ nghÜa cña c¸c tõ chØ mµu vµng ®Ó ®Ýnh lªn b¶ng. §äc thµnh tiÕng: Năm học 2007. ph©n biÖt ®îc s¾c th¸i cña c¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu s¾c dïng trong bµi.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. III. nhÊn giäng vµo c¸c tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng t¶ chËm r·i.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK. trong bµi Th göi c¸c häc sinh (tõ Sau 80 n¨m giêi n« lÖ. II.häc Ho¹t ®éng d¹y A.§äc ®óng c¸c tõ ng÷ khã. Môc tiªu 1. vËt. qua ®ã thÓ hiÖn t×nh yªu tha thiÕt cña t¸c gi¶ víi quª h¬ng. Su tÇm thªm nh÷ng bøc ¶nh kh¸c vÒ sinh ho¹t ë lµng quª vµo ngµy mïa.2008 . dÞu dµng.. 2. Giíi thiÖu bµi . 19 Ho¹t ®éng häc . sinh ®éng vµ trï phó cña lµng quª gi÷a ngµy mïa. ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. .HiÓu ®îc néi dung chÝnh: Bµi v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp. dµn tr¶i.

c¶ líp ®äc tríc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc ®äc thÇm. tranh minh häa cho bµi tËp ®äc Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m... íc líp.HS l¾ng nghe.. ng¾t mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. §äc bµi nµy c¸c em sÏ thÊy ®îc vÎ ®Ñp cña lµng quª ®îc vÏ b»ng lêi t¶ rÊt ®Æc s¾c cña nhµ v¨n T« Hoµi . .GV híng dÉn chia ®o¹n cho HS . ®Õn mµu vµng rÊt kh¸c nhau.. * §o¹n 3: TiÕp theo .GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi tr. ®Õn nh nh÷ng trµng h¹t bå ®Ò treo l¬ löng.Mét HS kh¸ ®äc tríc líp. 2.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Mçi lît ®äc bèn HS..GV chèt l¹i vµ giíi thiÖu: §©y lµ bøc . * §o¹n 2: TiÕp theo .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi luyÖn ®äc. Buång chuèi / ®èm qu¶ chÝn vµng.HS më SGK theo dâi bµi ®äc. 20 . thÇm..mét nhµ v¨n quen thuéc víi c¸c em. * §o¹n 4: Cßn l¹i. ..HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho c¶ trªn b¶ng líp.2008 .GV chØ ®Þnh mét HS ®äc kh¸ giái . ®Õn lã ra mÊy qu¶ ít ®á chãi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. v¨n: * §o¹n 1: Tõ ®Çu. . . Chó ý ng¾t c©u: Tµu ®u ®ñ. chiÕc l¸ s¾n hÐo l¹i / më n¨m c¸nh vµng t¬i. líp.. giäng cho tõng HS. .GV ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay .HS ®äc bµi. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .

. kÕt hîp hÐo . tµu l¸ chuèi .Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh cña c¸c tõ ®îc giíi thiÖu ë phÇn chó tiÕng. giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh vµ vËt.vµng èi. Mçi lît ®äc bèn HS.Híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ nghÜa . cã) ®Ó gi¶i nghÜa tõ (c©y) lôi.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp c¸c ®o¹n . tÊt c¶ Lóa .vµng míi. tµu ®u ®ñ..Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó t×m nh÷ng sù vËt cã mµu vµng vµ tõ ng÷ dïng ®Ó miªu t¶ mµu vµng cña sù vËt ®ã. nhãm. l¸ mÝt . gµ. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. lÇn 2.vµng hoe . kÐo ®¸. . sau ®ã hái 2 trong nhãm.vµng xuém mét mµu vµng trï phó.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp c¸c ®o¹n .HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi trong cña bµi theo nhãm ®«i. ®Çm Êm. GV cã thÓ dïng tranh ¶nh (nÕu gi¶i nghÜa. . tr×nh bµy. N¾ng . thãc theo cét däc. .HS th¶o luËn trong nhãm.vµng lÞm. cña bµi.2008 .vµng t¬i.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. n¾ng vµng hoe.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng t¶ . m¸i nhµ r¬m . dÞu dµng. nhËn xÐt bæ sung: 21 ..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. sau ®ã tr×nh bµy kÕt qu¶: Lóa . C¶ líp theo dâi. . dµn tr¶i.HS l¾ng nghe theo dâi giäng ®äc chËm r·i.vµng mît. bôi sù vËt vµ mµu s¾c cña nã lªn b¶ng mÝa. b) T×m hiÓu bµi . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. r¬m.chÝn ®Ýnh (hoÆc ghi nhanh) c¸c tõ chØ vµng.vµng xäng. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . qu¶ chuèi . nhÊn cña GV.vµng èi. vµng gißn.Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi .HS ®äc bµi.GV cho HS t×m hiÓu vµ tr¶ lêi c©u . l¸ s¾n GV nghe HS tr×nh bµy.vµng xuém. chã . C¶ líp nghe b¹n ®äc vµ GV gi¶i. sau ®ã gäi HS tr×nh bµy tríc líp. . xoan ..

GV nãi thªm: T¸c gi¶ quan s¸t rÊt . + Bôi mÝa. + M¸i nhµ r¬m vµng míi -> mµu vµng cßn rÊt míi. ®Òu kh¾p mÆt l¸.vµng èi -> lµ mµu vµng rÊt ®Ëm vµ ®Òu kh¾p trªn mÆt. l¸ s¾n hÐo . no Êm. chã . khiÕn t¸c gi¶ còng ph¶i ngì ngµng. . tinh. N¾ng vµng hoe gi÷a mïa ®«ng lµ n¾ng ®Ñp vµ Êm ¸p.vµng hoe -> lµ mµu vµng nh¹t. say mª kh¸m ph¸ vµ thèt lªn tÊt c¶ ®îm mét mµu vµng trï phó. Mµu vµng cña lóa chÝn trÜu b«ng. + L¸ mÝt . T¶ bôi mÝa nh thÕ ®ñ thÊy bôi mÝa rÊt t¬i tèt. c¸ch dïng tõ rÊt gîi c¶m.vµng xuém -> lµ mµu vµng ®Ëm cã c¶m gi¸c nÆng trÜu.vµng t¬i -> lµ mµu vµng s¸ng + Qu¶ chuèi . lµm cho ta thÊy quang c¶nh ngµy mïa ë lµng quª thËt lµ ®Ñp.2008 + Lóa .vµng xäng -> lµ mµu vµng chøa níc ®Çy ¾p. + R¬m. ®Çm Êm-> mµu vµng cña giµu cã Êm no. mît mµ.vµng mît -> mµu vµng cña nh÷ng con vËt bÐo tèt cã bé l«ng vµng ãng ¶. + Gµ. kh«ng gay g¾t. + Xoan .mét mµu vµng trï phó. gîi c¶m gi¸c ngät lÞm. t¬i s¸ng. vèn tõ ng÷ rÊt giµu cã.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 tr¶ lêi .vµng gißn -> mµu vµng cña vËt ®em ph¬i ®îc n¾ng sÊy kh« t¹o c¶m gi¸c gißn ®Õn cã thÓ g·y ra. + N¾ng .HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: Quang 22 . nãng bøc. + Tµu l¸ chuèi . + TÊt c¶ . . Mét vÎ ®Ñp míi mÎ ®Õn l¹ lïng cña mét mµu vµng giµu cã. thãc .chÝn vµng -> lµ mµu vµng ®Ñp tù nhiªn cña qu¶ chÝn.vµng lÞm -> lµ mµu vµng cña qu¶ ®· chÝn hÕt møc. + Tµu ®u ®ñ.vµng èi -> lµ mµu vµng rÊt ®Ëm. nªn ®· lµm næi bËt s¾c th¸i riªng cña sù vËt lóc miªu t¶.HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Gîi ý: Năm học 2007. ®Çm Êm l¹.

Ai còng vËy. nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n. trao ®æi sau ®ã v¨n.HS nªu ý kiÕn. nhÊn hay? giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ nh÷ng mµu vµng kh¸c nhau cña c¶nh vµ vËt.GV gäi bèn HS ®äc diÔn c¶m nèi . dÞu dµng. . ®Ñp mét vÎ ®Ñp hoµn h¶o. kh«ng ma. . Ngµy kh«ng n¾ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Nh÷ng chi tiÕt vÒ thêi tiÕt.2008 c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo vÒ thêi c¶nh kh«ng cã c¶m gi¸c hÐo tµn. mÆt níc th¬m th¬m. thuËn lîi cho vô gÆt h¸i. tinh tÕ ®Õn nh thÕ. dµn tr¶i.Nh÷ng chi tiÕt nµo miªu t¶ vÒ con . yªu lao ®éng míi say sa ng¾m nh×n vµ c¶m nhËn hÕt ®îc nh÷ng vÎ ®Ñp cña lµng quª ngµy mïa mét c¸ch s©u s¾c. . tiÕt lµm cho bøc tranh quª thªm ®Ñp hanh hao lóc s¾p bíc vµo mïa vµ sinh ®éng? ®«ng.GV chèt l¹i: Thêi tiÕt cña ngµy mïa rÊt ®Ñp. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . yªu cÇu c¶ líp theo dâi hay.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: T¸c gi¶ lµ ngêi yªu quª h¬ng tha thiÕt. con ngêi lµm cho bøc tranh lµng quª ngµy mïa thªm sinh ®éng. .Yªu cÇu HS ®äc thÇm l¹i bµi v¨n vµ trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó tr¶ lêi c©u hái: Qua bµi v¨n nµy chóng ta thÊy t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h¬ng nh thÕ nµo? .Kh«ng ai tëng ®Õn ngµy hay ngêi lµm cho bøc tranh quª thªm ®ªm.GV híng dÉn HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n (tõ Mµu lóa chÝn díi ®ång vµng 23 .HS nhËn xÐt ®Ó ghi nhí c¸ch ®äc tiÕp bµi v¨n.Qua phÇn t×m hiÓu néi dung bµi . cø bu«ng b¸t ®Ñp vµ sinh ®éng? ®òa l¹i ®i ngay. H¬i thë cña ®Êt trêi. b¹n nµo cho biÕt chóng ta nªn thèng nhÊt: §äc bµi víi giäng t¶ ®äc bµi v¨n víi giäng nh thÕ nµo cho chËm r·i. nhÌ nhÑ. Con ngêi ch¨m chØ say mª lµm viÖc. . söa c¸ch ®äc cha hay. ngñ dËy lµ ra ®ång ngay. Ph¶i yªu quª h¬ng.

3. dÆn ®äc tríc bµi yªu cÇu cña GV. dÆn HS vÒ .Gäi HS ®äc toµn bµi v¨n. dÆn dß . . + Yªu cÇu HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n + Hai HS lµm thµnh mét nhãm theo nhãm ®«i. . Năm học 2007.GV nhËn xÐt giê häc.Mét ®Õn hai HS ®äc diÔn c¶m toµn bµi v¨n. tËp ®äc tuÇn tíi. Cñng cè.Ca ngîi vÎ ®Ñp cña lµng quª khi vµo mïa.GV chÊm ®iÓm cho tõng HS.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ ®äc l¹i bµi v¨n.2008 + HS l¾ng nghe.. 24 .§¹i ý cña bµi v¨n nµy lµ g×? . . ®Õn M¸i nhµ phñ mét mµu r¬m vµng míi. + LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n cho + Hai ®Õn ba HS luyÖn ®äc ®o¹n HS. v¨n tríc líp. v¨n tríc líp.) Tr×nh tù nh sau: + GV ®äc mÉu... luyÖn ®äc ®o¹n v¨n. + Tæ chøc cho HS thi ®äc ®o¹n v¨n + §¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc bµi tríc líp.Giáo án Tiếng Việt 5 xuém l¹i . .

C¸c ho¹t ®éng d¹y . .Bµi tËp nµy cã 2 yªu cÇu lµ: 25 .häc . th©n bµi.Mét HS ®äc bµi. §å dïng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y 1. Trong c¶nh ®«i khi xuÊt hiÖn c¶ con ngêi vµ loµi vËt. . lo¹i v¨n míi ®ã lµ v¨n t¶ c¶nh. kÕt luËn. Do ®ã. III. c¶nh vËt thay ®æi vµ biÕn chuyÓn theo thêi gian.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. PhÇn NhËn xÐt(17phót) Bµi tËp 1 (10 phót) . Khi häc v¨n t¶ c¶nh c¸c em sÏ rÊt thÝch thó v× ®èi tîng miªu t¶ c¶nh lµ mét kh«ng gian réng lín. Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng). C¶ líp theo dâi bµi tËp (®äc yªu cÇu vµ v¨n b¶n ®äc thÇm trong SGK.B¶ng phô ghi s½n: Tr×nh tù miªu t¶ cña hai bµi v¨n Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa vµ Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng. gåm 3 phÇn: më bµi. toµn diÖn. Giíi thiÖu bµi (3phót) . 3.2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp lµm v¨n CÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh I.HS l¾ng nghe.Gäi mét HS ®äc toµn v¨n néi dung . Ho¹t ®éng häc . ph©n tÝch cÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh cô thÓ. khi häc thÓ lo¹i nµy c¸c em sÏ biÕt quan s¸t ®èi tîng mét c¸ch bao qu¸t. 2.Giáo án Tiếng Việt 5 TuÇn 1 Năm học 2007. BiÕt vËn dông. Môc tiªu 1.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Bµi tËp nµy cã mÊy yªu cÇu lµ . Häc sinh yªu thÝch quª h¬ng ®Êt níc II. Häc sinh n¾m ®îc cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh. 2.Lªn líp 5 c¸c em sÏ ®îc häc mét thÓ .

Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm . . tù ph©n tõng ®o¹n cña bµi vµ x¸c ®Þnh néi dung cña tõng ®o¹n. tù ph©n h«n trªn s«ng H¬ng lµ mét bµi v¨n ®o¹n bµi v¨n. ®Õn kho¶ng kh¾c yªn tÜnh cña buæi chiÒu còng chÊm døt -> Ho¹t ®éng cña con ngêi bªn bê s«ng.GV cïng HS nhËn xÐt. 26 . . + §o¹n 3: TiÕp ..GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa tõ vµ t×m hiÓu néi dung bµi: + Hoµng h«n lµ chØ vµo kho¶ng + Hoµng h«n lµ chØ vµo kho¶ng thêi gian nµo trong ngµy? thêi gian cuèi buæi chiÒu khi mÆt trêi ®ang lÆn. ¸nh s¸ng yÕu ít vµ t¾t dÇn.HS lÇn lît b¸o c¸o kÕt qu¶.. ®Õn hµng ngµy ®· rÊt yªn tÜnh nµy -> Lóc hoµng h«n. + X¸c ®Þnh néi dung tõng ®o¹n.. . nh¸p.Giáo án Tiếng Việt 5 nh÷ng yªu cÇu nµo? Năm học 2007.2008 + §äc vµ t×m hiÓu bµi v¨n ®îc chia lµm mÊy ®o¹n. trªn mÆt s«ng lóc hoµng h«n.. Lêi gi¶i: + §o¹n 1: Tõ ®Çu .. vµ ¶o gi¸c nh thÕ nµo? . HuÕ ®Æc biÖt yªn tÜnh. + §o¹n 2: TiÕp . bæ sung .C¸c HS kh¸c nhËn xÐt. +Trong SGK gi¶i thÝch tõ nh¹y c¶m + HS nh×n SGK tr¶ lêi. s«ng H¬ng vµo mét buæi hoµng h«n. . x¸c ®Þnh néi dung t¶ c¶nh ®Ñp cña HuÕ g¾n víi dßng tõng ®o¹n viÕt ra vë nh¸p.GV giao nhiÖm vô: Bµi v¨n Hoµng . .Gäi HS c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.HS trao ®æi víi nhau vÒ kÕt qu¶ ®«i vÒ kÕt qu¶ lµm bµi trªn vë bµi lµm cña m×nh.HS c¶ líp ®äc thÇm.. ®Õn l¸ xanh cña hai hµng c©y ->Sù thay ®æi cña s¾c mµu s«ng H¬ng tõ lóc hoµng h«n ®Õn lóc tèi sÉm. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. C¸c em h·y ®äc thÇm lít l¹i bµi v¨n. bæ sung.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. cña vËt ë lµng quª ngµy mïa. T¸c gi¶ t¶ c¸c mµu vµng rÊt kh¸c nhau cña c¶nh. + §o¹n 4 sÏ lµ kÕt bµi v× ®o¹n nµy kÕt thóc viÖc miªu t¶ c¶nh hoµng h«n trªn s«ng H¬ng. Yªu cÇu HS quan s¸t vµ cho biÕt thø tù miªu t¶ trong hai bµi v¨n trªn cã g× kh¸c nhau. th©n bµi. 2. Sù thay ®æi cña s¾c mµu s«ng H¬ng tõ lóc b¾t ®Çu hoµng h«n ®Õn lóc tèi h¼n. Tr×nh tù miªu t¶ Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng Më bµi Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa 1.HS tr¶ lêi: + §o¹n 1 sÏ lµ më bµi v× ®o¹n 1 giíi thiÖu bao qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm yªn tÜnh cña HuÕ lóc hoµng h«n. . Nªu ®Æc ®iÓm 1. Th©n bµi . kÕt luËn? V× sao? .NÕu chia bµi v¨n trªn thµnh 3 ®o¹n th× ®©u lµ më bµi. tÜnh). + §o¹n 2 vµ 3 sÏ lµ th©n bµi v× c¸c ®o¹n nµy miªu t¶ sù thay ®æi mµu s¾c cña s«ng H¬ng vµ con ngêi lóc hoµng h«n. Bµi tËp 2 (7 phót) . s½n trong b¶ng phô (nh díi ®©y). C¶nh ho¹t ®éng cña con ngêi bªn bê s«ng H27 2.HS quan s¸t tr×nh tù hai bµi v¨n miªu t¶ bµi v¨n miªu t¶ ®îc ghi t×m xem thø tù miªu t¶ cã g× kh¸c nhau. Giíi thiÖu mµu s¾c chung cña HuÕ lóc bao trïm c¶nh lµng quª hoµng h«n (rÊt yªn ngµy mïa – mµu vµng. 3.2008 + §o¹n 4: Cßn l¹i -> Sù thøc dËy cña HuÕ sau hoµng h«n.GV ®a ra tr×nh tù hai .

. trong ngµy mïa. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV ghi v¾n t¾t cÊu t¹o bµi v¨n t¶ 2. gåm mÊy phÇn lµ nh÷ng phÇn nµo? 1. PhÇn LuyÖn tËp (10 phót) Bµi tËp 1 .CÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh . Th©n bµi: T¶ tõng bé phËn cña c¶nh lªn b¶ng. . .Gäi HS ®äc phÇn Ghi nhí.Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn Ghi nhí trong SGK. 4. 28 .Bµi v¨n t¶ c¶nh thêng cã ba phÇn.2008 ¬ng.Yªu cÇu HS gi¶i thÝch phÇn Ghi nhí.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. 3. Bµi Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa t¶ tõng bé phËn cña c¶nh. 3. Sù thøc dËy cña HuÕ 3. Thêi tiÕt vµ con ngêi lóc hoµng h«n.Bµi Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng kh¸c nhau? miªu t¶ sù thay ®æi cña c¶nh vËt theo thêi gian.Mét HS ®äc to toµn bµi. sö dông kÕt luËn vÒ cÊu t¹o vµ tr×nh tù miªu t¶ cña hai bµi v¨n Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng vµ Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa ®Ó minh ho¹. PhÇn Ghi nhí (5 phót) .Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? . Më bµi: Giíi thiÖu bao qu¸t c¶nh Néi dung mçi phÇn nãi vÒ ®iÒu g×? sÏ t¶.Thø tù hai bµi v¨n miªu t¶ cã g× . trªn mÆt s«ng lóc b¾t ®Çu hoµng h«n ®Õn lóc thµnh phè lªn ®Ìn 4. c¶nh hoÆc sù thay ®æi cña c¶nh theo thêi gian.NhËn xÐt cÊu t¹o cña bµi v¨n N¾ng tra. KÕt luËn .Mét ®Õn hai HS gi¶i thÝch. . . . KÕt bµi: Nªu lªn c¶m nghÜ hoÆc nhËn xÐt cña ngêi viÕt.

Cñng cè..HS l¾ng nghe. * §o¹n 4 (Tõ Êy thÕ mµ .2008 ..Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. chÞu khã). *Ký duyÖt: 29 .. ®Õn cÊy nèt thöa ruéng cha xong): H×nh ¶nh ngêi mÑ trong n¾ng tra (c¸ch miªu t¶ nµy lµm næi bËt h×nh ¶nh ngêi mÑ chÞu th¬ng.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. ®Õn bèc lªn m·i): T¶ c¶nh n¾ng tra d÷ déi.GV nhËn xÐt giê häc. ®Õn bãng duèi còng lÆng im): Mu«n vËt trong n¾ng. * §o¹n 3 (Tõ Con gµ nµo . .... * §o¹n 2 (Tõ TiÕng g× xa v¾ng . . . 5. C©u nµy nªu lªn nhËn xÐt chung vÒ n¾ng tra.HS lµm viÖc c¸ nh©n.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.NhiÒu HS tr¶ lêi: C©u v¨n c¶m bµi lµm nhiÖm vô g×? th¸n nãi lªn tÊm lßng th¬ng mÑ cña t¸c gi¶. ®Õn hai mÝ m¾t khÐp l¹i): N¾ng tra trong tiÕng vâng vµ c©u h¸t ru em. . + §©u lµ ®o¹n kÕt bµi.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí vµ lµm l¹i bµi tËp phÇn luyÖn tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV.. chÝnh lµ kÕt bµi më réng cña bµi v¨n. + Th©n bµi gåm mÊy ®o¹n nhá.Gäi HS ph¸t biÓu: . . ®o¹n kÕt . vµo vë.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . . mçi + NhiÒu HS tr¶ lêi: th©n bµi gåm 4 ®o¹n nãi vÒ ®iÒu g×? ®o¹n nhá nh sau: * §o¹n 1 (Tõ Buæi tra tõ trong nhµ . dÆn dß (5 phót) ..Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i.HS ph¸t biÓu: + §©u lµ më bµi cña ®o¹n v¨n nµy? + NhiÒu HS tr¶ lêi: C©u v¨n ®Çu lµ Më bµi lµm nhiÖm vô g×? më bµi.

2008 *Rót kinh nghiÖm: 30 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

2.HS l¾ng nghe.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ ®ång nghÜa (tiÕt häc tríc).häc Ho¹t ®éng d¹y A. II.. Giíi thiÖu bµi . Ho¹t ®éng häc 31 . §å dïng d¹y . nói s«ng.2008 LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp vÒ Tõ ®ång nghÜa I. III. B.C¸c em biÕt thÕ nµo lµ tõ ®ång .häc . . Häc sinh tù t×m ®îc tõ ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ ®· cho. non s«ng. bµi lµm: Non s«ng. Bµi míi 1. -GV cho ®iÓm.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Môc tiªu 1.. Híng dÉn HS luyÖn tËp . giang s¬n. .. KiÓm tra bµi cò . .HS lÇn lît ®øng dËy nªu kÕt qu¶ nghÜa víi tõ: §Êt níc. nghÜa. 2. Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ luyÖn tËp t×m vµ sö dông tõ ®ång nghÜa.B¶ng phô ghi s½n néi dung ®o¹n v¨n Bµi tËp 3 ®Ó GV vµ HS cïng ph©n tÝch mÉu. bµi vµ häc bµi cña HS. .GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ . cÇu cña GV.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp. C¶m nhËn sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn.Mét vµi trang tõ ®iÓn ph«-t«-cãp-pi néi dung liªn quan ®Õn Bµi tËp 1. s«ng nói.HS l¾ng nghe. nhËn xÐt viÖc lµm .Yªu cÇu c¶ líp t×m nh÷ng tõ ®ång . lùa chän sö dông tõ thÝch hîp víi ng÷ c¶nh cô thÓ. níc nhµ. biÕt c©n nh¾c. C¸c ho¹t ®éng d¹y .

tr¾ng nuét. . ®en nhÎm. tr¾ng l«m lèp. tr¾ng xãa. ®á cê. ®en sÞt. tr¾ng bãc. xanh lôc. thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng. ®o ®á.. ®á sÉm.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu ®en: ®en s×. ®á lõ. ®en ®en.. . ®á c¹ch. ®á gay. xanh sÉm. tr¾ng phèp. ®en tròi. xanh thÉm.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. trao ®æi. ®á chãe. xanh da trêi. tr¾ng muèt. ®en nghÞt. Năm học 2007.. tr¾ng to¸t.. tr¾ng d·. xanh ®en. xanh lÌ. ®á hõng hùc. tr¨ng tr¾ng. ®á rùc.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 1 . . ®á hán. xanh ng¸t.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu ®á: ®á au. xanh níc biÓn. GV ph¸t bót d¹. ®á chãt. xanh th¾m. ®á ngÇu. tr¾ng nân. tr¾ng mê. ®á hång. ®á tÝa. tr¾ng hÕu. tr¾ng ngµ.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. xanh xanh. .HS c¸c nhãm tra tõ ®iÓn. ®á löa. tõ ®iÓn (hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn) cho c¸c nhãm lµm bµi. .. T liÖu giµnh cho GV tham kh¶o Bµi tËp 1: . tr¾ng bÖch.Mét HS ®äc toµn bµi. xanh lÐt. ®á lßm.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. xanh th¼m.. ®en thui.. tr¾ng bong. nhiÒu tõ. xanh l¬. ®á khÐ. xanh ®Ëm. xanh bãng.2008 . tÝnh ®iÓm . xanh um. xanh rên.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. 32 . tr¾ng bèp. xanh l¸ chuèi.. . ®á chãi. ®en nh¸nh. ®á kÌ. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu tr¾ng: tr¾ng tinh. . ®en l¸y. ®en kÞt. ®en gißn.. . ®á th¾m. xanh ngót ngµn. ®á hoÐt. ®á bõng. ®á nh¹t. xanh non. tr¾ng trÎo. tr¾ng phau. xanh ng¾t. tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. xanh ngäc. tr¾ng ngÇn. . ®á lùng. ®á ®Ëm. ®en nhøc. xanh mít.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. ®en ngßm. ®á qu¹ch.. ®á tÝm.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. xanh r×. ®á öng. cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ chØ mµu s¾c ®· cho. xanh nh¹t.C¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu xanh: xanh biÕc. xanh mît. ®á èi. ®á th·m. xanh xao.. tr¾ng nhën. tr¾ng lãa. ®á ®äc. xanh t¬i. giÊy khæ to.

ch÷a . Chóng chäc thñng mµn ma . .HS lÇn lît ®øng dËy ®äc bµi lµm cña m×nh. .GV nhËn xÐt giê häc.. . . dÆn dß . Cñng cè.Hai HS lªn b¶ng lµm bµi. Dßng th¸c ãng ¸nh s¸ng rùc díi n¾ng.HS lÇn lît ®øng dËy ®äc bµi lµm bµi lµm cña m×nh.Gäi HS nhËn xÐt. l¹i hèi h¶ lªn ®êng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.. . .Yªu cÇu HS c¶ líp nhËn xÐt. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .Mét HS ®äc to toµn bµi. Nh÷ng con c¸ håi lÊy ®µ lao vót lªn nh chim. .Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2 . cña m×nh.NhËn xÐt.GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS díi líp. .Ho¹t ®éng c¸ nh©n. nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi.Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ . TiÕng níc xèi gÇm vang.2008 . gi¶i thÝch c¸ch lùa chän tõ ng÷ cho ®óng. ch÷a bµi trªn . ch÷a bµi. mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng phô. Năm học 2007. §¸p ¸n: §µn c¸ håi vît th¸c . HS díi ®äc bµi trong SGK. . . b¶ng cña b¹n..Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Níc tung lªn .. GV chó ý söa lçi ng÷ cña m×nh.HS nhËn xÐt ch÷a bµi cña b¹n trªn bµi cña b¹n trªn b¶ng.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .HS l¾ng nghe. b¶ng. HS díi líp viÕt vµo vë.. MÆt trêi võa nh« lªn. ghi l¹i c¸c tõ lùa chän vµo giÊy nh¸p. 3.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. .HS l¾ng nghe.. Bµi tËp 3 . tuyªn d¬ng . 33 .Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). Suèt ®ªm th¸c rÐo ®iªn cuång.Gäi mét HS ®äc to toµn bµi.

c¸nh ®ång.GV nhËn xÐt. 34 Ho¹t ®éng häc . II. Häc sinh ph©n tÝch ®îc c¸ch quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n cô thÓ.häc . cho ®iÓm.HS l¾ng nghe. 3 vµo vë.Trong tiÕt tËp lµm v¨n tríc chóng ta . . §å dïng d¹y . . TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. ®· ®îc häc vÒ cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh. bæ sung.. líp theo dâi. chóng ta cïng häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh. ¶nh quang c¶nh mét sè vên c©y.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.KiÓm tra bµi cò .2008 . C¸c ho¹t ®éng d¹y . HS díi t¹o cña bµi N¾ng tra. III. c«ng viªn. nhËn xÐt.. 2. BiÕt lËp dµn ý t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy vµ tr×nh bµy theo dµn ý nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t.Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc cña bµi v¨n t¶ c¶nh vµ nh¾c l¹i cÊu hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí ë tiÕt häc tríc vµ lµm l¹i Bµi tËp theo yªu cÇu cña GV. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Giíi thiÖu bµi . 2.Gäi HS nªu phÇn Ghi nhí cÊu t¹o .Nh÷ng ghi chÐp kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh mét buæi trong ngµy (theo lêi dÆn cña thÇy (c«) khi kÕt thóc tiÕt häc tríc).Tranh.Bµi míi 1..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Tõ ®ã hiÓu thÕ nµo lµ nghÖ thuËt quan s¸t vµ miªu t¶ trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh.häc Ho¹t ®éng d¹y A . VËy khi t¶ c¶nh ngêi ta ph¶i quan s¸t b»ng c¸c gi¸c quan nµo? Chän läc chi tiÕt ®Ó miªu t¶ ra sao? §Ó hiÓu râ ®iÒu nµy. . B .DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . Môc tiªu 1.

M©y x¸m ®ôc lµm cho vßm trêi cã c¶m gi¸c thÊp h¼n xuèng.Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt .Giáo án Tiếng Việt 5 2. nhãm ®Ó lµm bµi tËp ra phiÕu hoÆc tê r«-ki khæ to.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . nh÷ng giät ma. nh÷ng kho¶ng trêi xanh cao vót lé ra t¹o c¶m gi¸c s©u hun hót nh vùc th¼m. c) HS t×m mét chi tiÕt thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ cã thÓ lµ do c¸c em c¶m nhËn thÊy. v¨n b¶n Buæi sím trªn c¸nh ®ång). nh÷ng g¸nh rau. qu¶. 35 .B»ng c¶m gi¸c cña lµn da (xóc gi¸c): thÊy sím ®Çu thu m¸t l¹nh.B»ng m¾t (thÞ gi¸c): thÊy m©y x¸m ®ôc. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. nh÷ng bã huÖ cña ngêi b¸n hµng. c cña g×? bµi tËp vµ tr¶ lêi.GV chia HS thµnh nhãm bèn. vßm trêi xanh vßi väi. Lêi gi¶i: a) C¸c sù vËt ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ trong buæi sím mïa thu lµ: T¶ c¸nh ®ång buæi sím: vßm trêi. C¶ líp theo néi dung bµi tËp (®äc yªu cÇu vµ dâi ®äc thÇm trong SGK. bÇy s¸o ®en liÖng trªn c¸nh ®ång. mÆt trêi mäc trªn nh÷ng ngän c©y xanh t¬i. nh÷ng sîi cá. vµi giät ma lo¸ng tho¸ng r¬i. Ch¼ng h¹n: Gi÷a nh÷ng ®¸m m©y x¸m ®ôc. vßm trêi hiÖn ra nh nh÷ng kho¶ng vùc xanh vßi väi. b.HS th¶o luËn theo nhãm ®Ó lµm cÇu HS ®äc thÇm th¶o luËn trong bµi tËp. mÆt trêi mäc. nhËn xÐt. bæ sung cho ®Õn khi cã kÕt qu¶ ®óng. C¶ líp theo dâi. nh÷ng sîi cá ®Ém níc lµm ít l¹nh bµn ch©n. . . b) C¸c gi¸c quan t¸c gi¶ sö dông ®Ó quan s¸t lµ: .Mét HS ®äc to bµi tËp.HS dùa vµo c¸c môc a. GV nhËn xÐt. yªu . . NÕu c¸c em nãi ®îc lÝ do m×nh thÝch th× rÊt ®¸ng khen. . bÇy s¸o liÖng chÊp chíi trªn c¸nh ®ång lóa ®ang kÕt ®ßng. ngêi g¸nh rau vµ nh÷ng bã huÖ tr¾ng muèt. ph©n xö ý kiÕn lµm lªn b¶ng vµ tr×nh bµy kÕt cña c¸c nhãm.2008 .GV yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bé . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007.§¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi qu¶.

2008 . Năm học 2007. c«ng GV.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 2 . . .Gäi mét HS ®äc to bµi tËp.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ¶nh minh häa c¶nh vên c©y.Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n..GV vµ HS giíi thiÖu mét vµi tranh.HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. Cñng cè. n¬ng rÉy.GV nhËn xÐt giê häc.HS l¾ng nghe. dÆn dß .. GV . cho mét vµi vë nh¸p.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµ viÕt l¹i vµo vë. 36 . . giÊy khæ to. . c¶ líp theo dâi trong SGK.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh dµn ý . ®êng phè. bæ sung.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. híng dÉn HS nhËn xÐt. C¶ líp theo dâi c¸c b¹n tr×nh bµy ®Ó nhËn xÐt.Mét HS ®äc to bµi tËp. ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ. .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹. viªn. . xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. . mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi.. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. bæ sung ý kiÕn. Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. (do GV vµ HS su tÇm). 3. giÊy khæ to. . biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. .

rµnh m¹ch víi giäng tù hµo.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 2. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.Gäi hai HS ®äc bµi Quang c¶nh . III. HiÓu ®îc néi dung bµi: Ca ngîi ViÖt Nam cã truyÒn thèng khoa cö l©u ®êi. II.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK. §ã lµ b»ng chøng vÒ nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi cña níc ta. Gi¸o dôc: Häc sinh tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ViÖt Nam vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã.BiÕt ®äc mét v¨n b¶n thèng kª giíi thiÖu truyÒn thèng v¨n hãa ViÖt Nam . .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. Môc tiªu 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y . §äc thµnh tiÕng: . §å dïng d¹y . Giíi thiÖu bµi (2 phót) .B¶ng phô viÕt s½n mét ®o¹n cña b¶ng thèng kª ®Ó híng dÉn HS luyÖn ®äc.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. §äc hiÓu: . lµng m¹c ngµy mïa vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.®äc râ rµng.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. 3. KiÓm tra bµi cò (5 phót) .HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. . B.HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc 37 Ho¹t ®éng häc .häc . D¹y bµi míi (30 phót) 1.GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc . .2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp ®äc TuÇn 2 ngh×n n¨m v¨n hiÕn I.

Quèc Tö Gi¸m.GV giíi thiÖu: ViÖt Nam . . 38 . * §o¹n 3: Cßn l¹i. TriÒu ®¹i /Lý/ Sè khoa thi /6/ Sè tiÕn s Ü / 27 / Sè tr¹ng nguyªn /4/.GV híng dÉn HS chia ®o¹n.2008 (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ lÇu Khuª V¨n C¸c ë V¨n cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh. .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lÊy ®ç h¬n 2500 tiÕn sÜ. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. cô thÓ nh sau. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . MiÕu .HS ®äc bµi. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi (18 phót) a) LuyÖn ®äc ®óng (10 phót) .HS l¾ng nghe. rµnh m¹ch b¶ng thèng kª theo hµng ngang. c¶ líp ®äc ®äc tríc líp vµ yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm. Mçi lît ®äc ba HS. 2. thÇm.GV chØ ®Þnh mét HS ®äc kh¸ giái . * §o¹n 2: B¶ng thèng kª.Tæ quèc .Quèc Tö Gi¸m mét ®Þa danh næi tiÕng ë Hµ Néi.Mét HS kh¸ ®äc tríc líp. . . Tríc khi ®äc GV lu ý c¸c em ®äc râ rµng. §Þa danh nµy lµ mét chøng tÝch vÒ nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi cña d©n téc ta.HS më SGK theo dâi bµi ®äc. . Bµi tËp ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn (c¸c em häc h«m nay) sÏ ®a chóng ta ®Õn víi V¨n MiÕu . ta cã mét nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi. TriÒu ®¹i /TrÇn/ Sè khoa thi /14/ Sè tiÕn s Ü /238/ Sè tr¹ng nguyªn /12/.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.

thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. . . . hiÕn cña ®Êt níc.GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.Yªu cÇu HS ®äc bµi theo nhãm .TriÒu nhµ Lª tæ chøc nhiÒu khoa thi nhÊt? thi nhÊt . nhÊn giäng vµo sè liÖu cã trong bµi. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . häc? + Thèng kª vµ ghi tªn nh÷ng tr¹ng 39 . GV cã trªn b¶ng líp (nÕu cã).TriÒu ®¹i nµo tæ chøc nhiÒu khoa . th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: §Õn th¨m V¨n MiÕu .GV ®äc mÉu: giäng cao.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 trong SGK. kh¸ch níc ngoµi ng¹c nhiªn v× ®iÒu g×? . c©u hái 2 trong bµi.101 khoa thi.Yªu cÇu HS t×m hiÓu vÒ nghÜa . .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. b) T×m hiÓu bµi (10 phót) . . vang.TriÒu ®¹i nµo lÊy nhiÒu tiÕn sÜ .Nh÷ng chi tiÕt nµo cho chóng ta . . ®«i.sím h¬n ch©u ¢u 55 n¨m.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ph©n .HS l¾ng nghe.HS tr¶ lêi: biÕt «ng cha ta rÊt coi träng ®¹o + Më khoa thi rÊt sím.Quèc Tö Gi¸m.588 tiÕn sÜ.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. ng¾t .§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn: Kh¸ch níc ngoµi ng¹c nhiªn khi thÊy tõ n¨m 1075 níc ta ®· më khoa thi tiÕn sÜ . .Mét HS ®äc phÇn chó gi¶i thµnh cña c¸c tõ ®îc giíi thiÖu ë phÇn chó tiÕng. thÓ .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi giäng cho tõng HS (nÕu cã). gi¶i.TriÒu nhµ Lý cã nhiÒu tiÕn sÜ nhÊt? nhÊt .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.HS ®äc bµi trong nhãm.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 3. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. theo dâi giäng ®äc hiÖn sù tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n cña GV.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña tÝch b¶ng sè liÖu thèng kª ®Ó tr¶ lêi GV. . . . C¶ líp ®äc thÇm.2008 .

®Çy niÒm tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n hiÕn ViÖt Nam. . ®äc cña b¹n vµ rót ra giäng ®äc .HS luyÖn ®äc bµi v¨n theo nhãm . + LËp Quèc Tö Gi¸m ®Ó d¹y häc.NhiÒu HS ph¸t biÓu: truyÒn thèng v¨n hiÕn ViÖt Nam? + Ngay tõ thuë xa xa «ng cha ta ®· coi träng ®¹o häc. rµnh m¹ch trµn . + Ngêi ViÖt Nam ta cã truyÒn thèng coi träng ®¹o häc. . C¶ líp theo dâi.GV gäi ba HS ®äc diÔn c¶m nèi .Hai HS lµm thµnh mét nhãm ®«i.HS l¾ng nghe. .Bµi v¨n gióp em hiÓu ®iÒu g× vÒ . giäng ®äc râ rµng. + LËp nhµ V¨n MiÕu ®Ó thê nh÷ng ngêi cã c«ng më mang gi¸o dôc. dÆn dß (5 phót) . Cñng cè. c) LuyÖn ®äc hay (8 phót) . 3. + Chóng ta tù hµo vÒ truyÒn thèng v¨n hiÕn l©u ®êi cña d©n téc ta.Ca ngîi vµ tù hµo vÒ truyÒn thèng 40 luyÖn ®äc bµi v¨n. yªu cÇu c¶ líp theo dâi bµi. nhËn xÐt giäng nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n. + Kh¾c tªn tuæi c¸c tiÕn sÜ lªn bia ®¸ ®Ó lu danh mu«n thuë. .2008 nguyªn vµo trong sö s¸ch.§¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc bµi v¨n tríc líp. + ViÖt Nam lµ mét níc cã nÒn v¨n hiÕn l©u ®êi.Ba HS ®äc nèi tiÕp ba ®o¹n cña tiÕp toµn bµi.§¹i ý cña bµi nµy nãi lªn ®iÒu g×? .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Thi HS ®äc toµn bµi v¨n tríc líp. .GV chèt l¹i giäng ®äc cña toµn bµi: toµn bµi.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV nhËn xÐt giê häc. KiÓm tra bµi cò . II. III.Gäi hai HS lªn b¶ng líp yªu cÇu .§Ó ph¸t huy truyÒn thèng v¨n hiÕn . siªng lµm g×? n¨ng. b¸t ng¸t.HS l¾ng nghe.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. 2.2008 v¨n hiÕn cña níc ta. HS díi líp viÕt c¸c ng/ngh. gióp ®ì nhau trong häc tËp..GV nhËn xÐt bµi viÕt cña HS trªn b¶ng. Môc tiªu 1. ng¹i khæ.viÕt chÝnh x¸c. ch¨m chØ häc tËp. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. dÆn HS vÒ . yªu cÇu cña GV. ChÐp ®óng tiÕng. N¾m ®îc m« h×nh cÊu t¹o vÇn. vÇn vµo m« h×nh. §å dïng d¹y . c/k vµ viÕt c¸c tõ: ghª gím. ghi nhí vÒ nhµ nhµ tiÕp tôc luyÖn l¹i ®äc ®o¹n v¨n thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. kiªn quyÕt. * Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: ChÝnh t¶ Nghe . nghe ngãng. .. c¸c em ph¶i + Kh«ng ng¹i khã.. cèng hiÕn.häc . .B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3. Nghe . C¸c ho¹t ®éng d¹y . 41 .NhiÒu HS tr¶ lêi: cña «ng cha ta ngµy xa. tõ ng÷ vµo giÊy nh¸p. ..Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ víi g/gh. tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ L¬ng Ngäc QuyÕn..viÕt: L¬ng ngäc quyÕn CÊu t¹o cña phÇn vÇn I. lµm bµi ®Çy ®ñ.

HS díi líp ®îc. vÇn vµo m« h×nh. viÕt vµo vë nh¸p.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. c¸c . khoÐt..GV ®äc bµi chÝnh t¶ trong SGK. viÕt ®óng t thÕ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong chó ý ®äc thong th¶. . khi viÕt chÝnh t¶.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m . râ rµng. b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ . ch÷ ®Çu nhí viÕt hoa.HS l¾ng nghe. . ®äc l¹i c¸c tõ ®ã. thanh HS dÔ viÕt sai.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . . .2008 B. n¨m mÊt cña L¬ng Ngäc QuyÕn. chó ý ngåi . D¹y bµi míi 1.HS nªu: Nh÷ng tõ khã viÕt: mu. vÇn. thµnh phè ë níc ta.Sau khi HS viÕt xong.HS l¾ng nghe. Híng dÉn HS nghe . . ghi tªn bµi vµo gi÷a dßng. xÝch s¾t. ph¸t SGK. GV híng dÉn . QuyÕn: giíi thiÖu ch©n dung.. 2. Giíi thiÖu bµi . viÕt lïi vµo mét « 42 . chÐp ®óng tiÕng. em sÏ nghe viÕt bµi chÝnh t¶ L¬ng Ngäc QuyÕn vµ lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ®Ó n¾m ®îc vÒ m« h×nh cÊu t¹o vÇn. n¨m sinh. c) ViÕt chÝnh t¶ .Ba HS lªn b¶ng viÕt.Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã dÔ lÉn . GV . nhiÒu trêng häc ë c¸c tØnh.GV nh¾c HS: gÊp SGK. tªn «ng ®îc ®Æt cho nhiÒu ®êng phè.HS l¾ng nghe.Trong giê ChÝnh t¶ h«m nay. ©m chÝnh x¸c c¸c tiÕng cã ©m. sau khi chÊm xuèng dßng.GV nãi vÒ nhµ yªu níc L¬ng Ngäc ..HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng vµ GV.

Gäi HS tr×nh bµy.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. ..HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. .§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi. líp theo dâi. trao ®æi bµi víi b¹n. phËn ng¾n trong c©u cho HS viÕt. 43 . huyÖn (uyªn). ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi. Bµi tËp 3 . CÈm (©m). ch÷a bµi. . nhËn xÐt cho ®Õn khi cã kÕt qu¶ ®óng: a) Tr¹ng (¹ng). nguyªn (uyªn). HS c¶ líp ®äc thÇm trong SGK.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p (hoÆc sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt vë bµi tËp). Năm học 2007. nhËn xÐt vµ chèt .Gäi HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp.Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi. .2008 .Giáo án Tiếng Việt 5 li. B×nh (inh).GV ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé . b) Lµng (ang). sau khi lµm bµi xong qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. HiÒn (iªn).GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . viÕt hoa c¸c tªn riªng cã trong bµi. . Mé («). c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. 3.HS dïng bót ch×.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. khoa (oa). Tr¹ch (¹ch).Mét HS ®äc to tríc líp.. NguyÔn (uyªn). thi (i). . Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc kh«ng qu¸ 2 lît. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . C¶ chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. . l¾ng nghe..C¶ líp theo dâi. tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. l¹i lêi gi¶i ®óng.

Cñng cè.2008 . . VÇn TiÕng tr¹ng nguyªn NguyÔn HiÒn khoa thi lµng Mé Tr¹ch huyÖn CÈm B×nh 4.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS lµm bµi vµo vë.GV nhËn xÐt giê häc. ch÷a bµi (nÕu sai) trªn b¶ng (nÕu sai) vµ chèt l¹i lêi gi¶i trªn b¶ng. ®óng. Ba HS lµm bµi phiÕu lªn b¶ng. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi.NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh. C¶ líp theo dâi. u o u u ©m ®Öm ©m chÝnh a yª yª iª a i a « a yª © i ch n m nh ng ng n n n ©m cuèi 44 . m×nh. mêi ba HS lªn b¶ng vµo phiÕu trªn b¶ng. dÆn dß . nhËn xÐt.DÆn HS vÒ nhµ tËp viÕt . thi lµm bµi nhanh. . . ch÷a bµi cña b¹n .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu l¹i nh÷ng lçi hay viÕt sai cÇu cña GV. GV d¸n ba tê .HS nhËn xÐt.Gäi HS nhËn xÐt.HS l¾ng nghe.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . chÝnh t¶.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Ho¹t ®éng häc . §Ó nhËn biÕt vµ hÖ thèng hãa c¸c tõ ®ã. Giíi thiÖu bµi . Bµi míi 1.HS l¾ng nghe.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp. Môc tiªu 1.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ Tæ quèc. quª h¬ng.GV gäi HS nªu c¸c tõ ®ång nghÜa .häc Ho¹t ®éng d¹y A. nhËn xÐt viÖc lµm . III. B. 2. hoÆc mµu vµng).Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo víi mµu xanh (hoÆc mµu ®en.GV cho ®iÓm.Tõ ®iÓn ®ång nghÜa TiÕng ViÖt. mµu tr¾ng. . 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 45 . sæ tay tõ ng÷ TiÕng ViÖt tiÓu häc.2008 LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Tæ quèc I.häc . §å dïng d¹y . BiÕt ®Æt c©u víi nh÷ng tõ ng÷ nãi vÒ Tæ quèc. .Trong tiÕng ViÖt cã rÊt nhiÒu tõ nãi . KiÓm tra bµi cò . bµi vµ häc bµi ë nhµ cña HS. §Æt c©u víi mét trong nh÷ng tõ ®ång nghÜa võa nªu. Më réng.C¶ líp l¾ng nghe. h«m nay chóng ta häc bµi luyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Tæ quèc. II. vÒ Tæ quèc. C¸c ho¹t ®éng d¹y . . hoÆc yªu cÇu cña GV. quª h¬ng.

Mét HS ®äc to bµi tËp. GV ph¸t giÊy khæ to. C¶ líp chia lµm bèn nhãm.Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. tÝnh ®iÓm . bót d¹ tõ GV.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. . sau 46 . .Gäi HS ®äc yªu cÇu Bµi tËp 1. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . non s«ng. ®óng. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. Năm học 2007.§¹i diÖn nhãm ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. nhiÒu tõ.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. lÇn lît thay phiªn nhau viÕt lªn b¶ng nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc. C¸c nhãm ®äc bµi. Mçi nhãm viÕt vµo mét phÇn cña b¶ng. bót d¹ cho c¸c nhãm. .GV chia HS lµm bèn nhãm. cø hai nhãm cïng t×m chung c¸c tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc trong mét bµi Th göi c¸c häc sinh hoÆc ViÖt Nam th©n yªu.Giáo án Tiếng Việt 5 .Yªu cÇu mét HS ®äc to Bµi tËp 2. nhiÒu tõ. cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ®ång nghÜa víi tõ Tæ quèc cã trong bµi v¨n.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.Gäi mét HS ®äc l¹i vµ ch÷a bµi vµo . Tæ chøc cho c¸c nhãm lªn b¶ng thi tiÕp søc.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc vµ söa l¹i theo kÕt qu¶ ®óng: ®óng. sung. * Bµi ViÖt Nam th©n yªu: ®Êt níc. . .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. Bµi tËp 2 . quª h¬ng.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.2008 . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . . tÝnh ®iÓm .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc GV.HS ch¬i trß ch¬i tiÕp søc. * Bµi Th göi c¸c häc sinh: níc nhµ.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm th¾ng cuéc.HS bæ sung lµm phong phó h¬n qu¶ bµi lµm cña nhãm th¾ng cuéc.GV gäi HS bæ sung thªm tõ vµo kÕt .Mét HS ®äc l¹i kÕt qu¶ ®· ®îc bæ vë. . . .HS nhËn giÊy. . . trao ®æi.

.Mét HS ®äc to toµn bµi. trao ®æi. tÝnh ®iÓm . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Khi chèt l¹i nh÷ng tõ ®óng mµ HS t×m ®îc. quèc sö (lÞch sö níc nhµ). . giang s¬n. C¶ líp chia lµm bèn nhãm. . 47 . quèc héi (c¬ quan d©n cö cã quyÒn lùc cao nhÊt trong mét níc). non s«ng.Mét HS ®äc bµi tËp. . §¸p ¸n: Bµi tËp 3: HS t×m ®îc cµng nhiÒu tõ chøa tiÕng quèc cµng tèt.Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi. Bµi tËp 4 . quª h¬ng.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . bót d¹ tõ GV. . níc nhµ. C¸c nhãm ®äc bµi.HS nhËn giÊy. quèc k× (cê tîng trng cho mét níc). hai HS lªn b¶ng lµm bµi. tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. bót d¹ cho c¸c nhãm lµm bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. quèc s¸ch (chÝnh s¸ch quan träng cña c¶ níc). .Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 3. HS díi líp viÕt vµo vë.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc GV. quèc d©n (nh©n d©n trong níc). Bµi tËp 3 . quèc v¬ng (vua mét níc). nhiÒu tõ. . quèc gia.VÖ quèc (b¶o vÖ Tæ quèc). quèc kh¸nh (lÔ kØ niÖm ngµy cã sù kiÖn träng ®¹i nhÊt trong lÞch sö). .Ho¹t ®éng c¸ nh©n. GV cã thÓ kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ rÊt nhanh. quèc doanh (do nhµ níc kinh doanh). quèc ca ( bµi h¸t chÝnh thøc cña níc dïng trong c¸c nghi lÔ quan träng). quèc th (th cña mét níc). ¸i quèc (yªu níc). Song c¸c em kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu ®ñ c¸c tõ ®îc liÖt kª díi ®©y. quèc ng÷ (tiÕng nãi chung cña c¶ níc).§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp.. quèc hiÖu (tªn gäi chÝnh thøc cña mét níc). quèc thÓ (danh dù cña mét níc). quèc tang (tang chung cña c¶ níc).. ®óng. quèc huy (huy hiÖu tîng trng cho mét níc).2008 §¸p ¸n: Tõ ®ång nghÜa víi Tæ quèc: ®ã viÕt l¹i vµo vë. .Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm.. cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy c¸c tõ chøa tiÕng quèc cã nghÜa lµ níc. quèc gia (níc nhµ). GV ph¸t giÊy khæ to. quèc phßng (gi÷ g×n chñ quyÒn vµ an ninh cña ®Êt níc). c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. ®Êt níc.

quª cha ®Êt tæ. b¶ng cho b¹n (nÕu sai).GV nhËn xÐt giê häc. tuyªn d¬ng . 4 vµo vë. 2.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. Vµ trêng hîp ®Æt c©u cã dïng c¸c tõ ng÷ trªn víi nghÜa t¬ng tù cña tõ Tæ quèc.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña m×nh.BiÕt kÓ tù nhiªn. ý nghÜa c©u chuyÖn.Gäi HS nhËn xÐt. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 2. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. II.BiÕt ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ. ch÷a bµi.HiÓu chuyÖn. Môc tiªu 1. Cñng cè. víi ®Êt ®ai rÊt s©u s¾c.2008 . VÝ Dô: Quª h¬ng t«i lµ ViÖt Nam. . §å dïng d¹y . GV chó ý söa lçi ng÷ cña m×nh. . trªn ®ã cã nh÷ng dßng hä sinh sèng l©u ®êi. ®· ®äc vÒ c¸c anh hïng. RÌn kÜ n¨ng nãi: . n¬i ch«n rau c¾t rèn ®îc HS dïng ®Æt c©u víi nghÜa chØ mét vïng ®Êt.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . g¾n bã víi nhau. ch÷a bµi trªn . danh nh©n cña ®Êt níc. ®· ®äc I. dÆn dß . biÕt ®Æt c©u hái cho b¹n hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vÒ néi dung. 3. GV dùa vµo c©u v¨n cña HS ®Ó gi¶i thÝch trêng hîp c¸c tõ ng÷ quª h¬ng. (So víi tõ Tæ quèc th× nh÷ng tõ ng÷ nµy chØ mét diÖn tÝch ®Êt hÑp h¬n nhiÒu). RÌn kÜ n¨ng nghe: .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.häc 48 . hiÖn theo yªu cÇu cña GV. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe. quª mÑ.NhËn xÐt. b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe.

. ®êi nay ®· sinh ra biÕt bao nhiªu nh÷ng anh hïng. . bµi b¸o viÕt vÒ c¸c anh hïng. Bµi míi 1. B. c¶ líp ®äc s½n trªn b¶ng. cña truyÖn. Bµi häc h«m nay.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. thÇm. ®Êt níc. . cho ®iÓm. truyÖn.Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi . KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc nghe. danh nh©n lµm r¹ng danh cho non s«ng. Giíi thiÖu bµi . 2. Ho¹t ®éng häc . c¸c em sÏ kÓ cho nhau nghe nh÷ng c©u chuyÖn vÒ c¸c anh hïng.GV nhËn xÐt. C¸c ho¹t ®éng d¹y . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. KiÓm tra bµi cò .2008 . danh nh©n cña níc ta. III.GV hái HS: .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo kÓ nèi tiÕp nhau c©u chuyÖn Lý Tù yªu cÇu cña GV.Mét HS ®äc to ®Ò bµi.Tæ quèc ViÖt Nam chóng ta tõ bao .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Yªu cÇu mét ®Õn hai HS lªn b¶ng . ®îc ®äc vÒ c¸c anh hïng.HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét c©u chuyÖn vÒ anh hïng c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? hoÆc danh nh©n cña níc ta. + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc 49 . danh nh©n cña ®Êt níc.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS l¾ng nghe.Mét sè s¸ch. danh nh©n cña ®Êt níc. c¶ líp theo dâi vµ Träng vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa nhËn xÐt.

söa ch÷a b»ng c¸ch nªu chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu.GV nhËn xÐt.Bèn HS ®äc nèi tiÕp nhau c¸c gîi c¸c gîi ý trong SGK. + Néi dung c©u chuyÖn ®óng chñ ®Ò: (4 ®iÓm).GV gäi HS giíi thiÖu c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ vµ nãi râ c©u chuyÖn ®ã nghe ai kÓ hoÆc ®· ®äc truyÖn ®ã tõ ®©u? . .GV vµ treo b¶ng phô cã ghi c¸c tiªu .Nh÷ng ngêi cã danh tiÕng. . §èi víi c¸c c©u chuyÖn qu¸ dµi c¸c em cã thÓ kÓ mét ®o¹n hoÆc kÓ v¾n t¾t néi dung c©u chuyÖn.HS nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu. ý. .HS l¾ng nghe. ®iÒu chØnh nÕu HS . 50 . C¶ líp theo chÝ ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu HS ®äc to: dâi trªn b¶ng. . . VÝ Dô: T«i muèn kÓ víi c¸c b¹n truyÖn Anh hïng ¸o v¶i nãi vÒ vua Quang Trung mµ t«i ®îc ®äc trªn b¸o ThiÕu Niªn TiÒn Phong nh©n kØ niÖm ngµy mÊt cña «ng. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK.. cã danh nh©n? c«ng tr¹ng víi níc. Năm học 2007. .2008 nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. tªn tuæi cña hä ®îc ngêi ®êi biÕt ¬n vµ ghi nhí. c©u chuyÖn trong ch¬ng tr×nh c¸c em ®· ®îc häc cã néi dung nãi vÒ anh hïng.HS nghe.. b¸o.GV nãi: C¸c em cã thÓ kÓ nh÷ng .Nh÷ng ngêi nh thÕ nµo ®îc gäi lµ .Mét HS ®äc to tríc líp.GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý. danh nh©n cña níc ta. Nhng nÕu c¸c em kÓ ®îc nh÷ng c©u chuyÖn ngoµi SGK sÏ ®îc céng thªm ®iÓm.GV gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp nhau ..Giáo án Tiếng Việt 5 ®©u? . tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn). HoÆc: T«i muèn kÓ c©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi NguyÔn Tr·i ®îc in trong tËp Danh nh©n ®Êt ViÖt.

b. . b¹n häc ®îc ®iÒu g× ë nh©n vËt t«i kÓ? * HS nghe kÓ hái: + T¹i sao b¹n chän kÓ c©u chuyÖn nµy? 51 . ý nghÜa c©u chuyÖn. trao (gîi ý) trong SGK.2008 .GV yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo . nÐt mÆt.GV lu ý HS tríc khi kÓ: Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 + C©u chuyÖn ngoµi SGK: (1®iÓm).Gîi ý HS c¸c c©u hái: * HS kÓ hái: + B¹n thÝch chi tiÕt nµo trong c©u chuyÖn? V× sao? + Chi tiÕt nµo trong truyÖn lµm b¹n kh©m phôc nhÊt? + Qua c©u chuyÖn. chuyÖn. + C¸ch kÓ hay cã phèi hîp giäng ®iÖu tù nhiªn. ®æi víi b¹n vÒ néi dung. cö chØ: (3 ®iÓm).2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ. giÊy nh¸p. nh×n vµo c¸c b¹n ®ang nghe m×nh kÓ. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn kÓ 1 .HS viÕt s¬ lîc dµn ý cña m×nh ra nhãm nhá. . Yªu cÇu . mçi nhãm bèn HS. + Nªu ®óng ý nghÜa cña truyÖn: (1®).HS kÓ chuyÖn trong nhãm cho HS kÓ theo ®óng tr×nh tù nh môc 3 nhau nghe. Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn . sau khi kÓ xong.GV ®i gióp ®ì tõng nhãm. + Tr¶ lêi ®îc c©u hái cña c¸c b¹n hoÆc ®Æt ®îc c©u hái cho b¹n: 1 ®iÓm.HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu + KÓ thËt tù nhiªn víi giäng kÓ cÇu cña GV. .

.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.. ®· ®äc cã néi dung nãi vÒ anh hïng. .GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ .. c©u chuyÖn hay nhÊt.HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît kÓ chuyÖn tríc líp nªu tªn nh÷ng nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. 52 chÝ ®· nªu. chi tiÕt. b¹n ®èi tho¹i mét hai c©u hái chuyÖn. .GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi . .DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Cñng cè.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi .GV gäi HS kÓ chuyÖn. b¹n ®Æt c©u hái thó vÞ nhÊt ®Ó tuyªn d¬ng tríc líp.HS kÓ c¸c c©u chuyÖn mµ c¸c em ®· nghe.HS quan s¸t. ..HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV..Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ .2008 + Qua c©u chuyÖn b¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? + B¹n thÝch ®iÒu g× ë nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn cña b¹n? . vÒ nh©n vËt.Mçi HS kÓ chuyÖn xong cïng c¸c kÓ vµ ngêi nghe. hÊp dÉn nhÊt.GV nhËn xÐt tiÕt häc.HS nhËn xÐt b¹n kÓ theo c¸c tiªu chøc cho HS nhËn xÐt. 3. dÆn dß . danh nh©n cña níc ta. C¶ líp l¾ng nghe b¹n kÓ. b¹n kÓ tù nhiªn. . tªn c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n.HS l¾ng nghe. ý nghÜa c©u ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän.GV yªu cÇu HS b×nh chän b¹n cã . . . .

Tæ quèc. lu lo¸t toµn bµi. tr¶i dµi tha thiÕt ë khæ th¬ cuèi. B. §å dïng d¹y .GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc . 2. ng¾t giäng ®óng nhÞp th¬.Giáo án Tiếng Việt 5 chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo. C¸c ho¹t ®éng d¹y . . Giíi thiÖu bµi . 3. II. chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn.Tranh minh häa c¸c mµu s¾c g¾n víi sù vËt vµ con ngêi ®îc nãi ®Õn trong bµi th¬. III. hiÕn vµ tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi ®äc.2008 TËp ®äc S¾c mµu em yªu I. §äc hiÓu . KiÓm tra bµi cò .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng. ®èi víi thiªn nhiªn. . Môc tiªu 1.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. D¹y bµi míi 1.HiÓu ®îc néi dung.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. ý nghÜa bµi th¬: T×nh c¶m cña b¹n nhá ®èi víi nh÷ng s¾c mµu. Häc thuéc lßng bµi th¬.HiÓu c¸c tõ ng÷ cã trong bµi. §äc tr«i ch¶y. ®á ®ang say sa ng¾m nh×n 53 . . con ngêi vµ t×nh yªu quª h¬ng.HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu: Bøc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ yªu tranh vÏ b¹n HS vai ®eo kh¨n quµng cÇu HS nãi vÒ néi dung tranh. t×nh c¶m. §äc thµnh tiÕng .Gäi hai HS ®äc bµi Ngh×n n¨m v¨n .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.§äc ®óng c¸c tiÕng khã. Năm học 2007.häc .

rõng c©y. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.. . nhµng ë c©u: BiÓn / ®Çy c¸ t«m. theo dâi giäng ®äc nhÑ nhµng. tha cña GV.HS më SGK theo dâi bµi ®äc. lµng quª. . con ngêi vµ quª h¬ng ®Êt níc cña tuæi th¬ ViÖt Nam. . bµi (toµn bµi th¬ bao gåm t¸m khæ th¬).. thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS.GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c khæ . . t×nh c¶m.HS l¾ng nghe. 2. tr¶i dµi.GV giíi thiÖu: §©y lµ tranh minh häa . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . . .GV gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi tr. cho bµi tËp ®äc S¾c mµu em yªu cña nhµ th¬ Ph¹m §×nh ¢n. c¶ líp ®äc thÇm.GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: giäng . §äc bµi th¬ nµy chóng ta thÊy ®îc t×nh c¶m thiÕt tha yªu mÕn thiªn nhiªn.Yªu cÇu mét nhãm HS ®øng dËy . .HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh 54 Giáo án Tiếng Việt 5 . .Yªu cÇu HS ®äc bµi theo nhãm ®«i. b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm .HS nhËn biÕt c¸c khæ th¬ trong th¬ trong bµi.HS l¾ng nghe. ®åi nói.HS ®äc bµi trong nhãm. GV cã trªn b¶ng líp (nÕu cã).GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Năm học 2007.HS ®äc bµi. ®äc bµi.Mét HS ®äc to toµn bµi tríc líp. Mçi lît ®äc gåm bèn íc líp nhiÒu lît. thiÕt ë khæ th¬ cuèi. .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi giäng cho tõng HS (nÕu cã).GV gäi mét HS ®äc to toµn bµi. ng¾t .. .2008 khung c¶nh quª h¬ng: nh÷ng c¸nh ®ång. . lu ý ng¾t giäng nhÑ HS. mçi b¹n ®äc bèn khæ th¬.Hai HS ®äc to nèi tiÕp bµi th¬. mçi HS ®äc hai khæ th¬.

s¾c nµo? Tõ ng÷ nµo ®îc ®iÖp l¹i . ®iÓm.B¹n nhá yªu tÊt c¶ c¸c mµu s¾c: nhiÒu lÇn vµ cã t¸c dông nh thÕ nµo? mµu ®á.GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho Ch¼ng h¹n: ®iÓm tõng sau tõng c©u tr¶ lêi cña + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 c¸c ®éi. nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. Năm học 2007.Giáo án Tiếng Việt 5 . Mµu tr¾ng-> mµu cña trang giÊy. mµu tr¾ng gîi lªn nh÷ng Mµu ®á->mµu m¸u. Tõ ng÷ "em yªu" ®îc ®iÖp l¹i nhiÒu lÇn lµm cho giäng th¬ vang lªn tha thiÕt ngät ngµo. mµu 55 . . Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu. hái t×m hiÓu néi dung cña bµi. . mµu cña biÓn. mµu cña ®ãa hoa hång b¹ch. Mµu xanh-> mµu cña ®ång b»ng. cña bÇu trêi.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.C©u hái 2: Mµu ®á.2008 vµ bÇu nhãm trëng. . mµu cê Tæ h×nh ¶nh nµo? quèc. mµu ®en. NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ b¹n kh¸c trong nhãm ph¶i nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 .GV híng dÉn HS x©y dùng luËt ch¬i .Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n . mµu kh¨n quµng ®éi viªn. Mµu vµng-> mµu cña lóa chÝn. mµu n©u. mµu tÝm. rõng mói. * Thi tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tríc líp .GV chia líp thµnh 4 nhãm. . tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. mµu tr¾ng. cña n¾ng. mµu vµng.HS tr¶ lêi: mµu vµng.HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. th kÝ. mµu cña hoa cóc mïa thu. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. mµu xanh. mµu xanh.C©u hái 1: B¹n nhá yªu nh÷ng mµu ®iÓm.

HS ®äc bµi.2008 m¸i tãc b¹c cña bµ. .C©u hái 3: Mµu ®en.Giáo án Tiếng Việt 5 .Mµu ®á g¾n víi mµu m¸u. tù do cña d©n téc. thiÕt tha yªu mÕn thiªn nhiªn. ®Êt níc? . yªu tÊt mäi s¾c mµu cña Tæ quèc.GV nhËn xÐt vµ tÝnh ®iÓm cho c¸c nhãm. mµu ®Êt ®ai.HS theo dâi. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . . nÐt mùc cña em. ®Êt níc. mµu tÝm.B¹n nhá yªu quª h¬ng. . mµu cña l¸ cê tîng trng cho sù hi sinh chiÕn ®Êu v× ®éc lËp.HS tr¶ lêi: Mµu ®en-> mµu cña hßn than ãng ¸nh. mµu chiÕc kh¨n cña chÞ.C©u hái 4: Mµu ®á ®îc t¸c gi¶ nãi ®Õn ngay tõ khæ th¬ ®Çu nh»m dông ý g×? .HS theo dâi vµ cïng tham gia tÝnh ®iÓm víi GV. mµu cña mµn ®ªm. hoa sim.C©u hái 5: Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× vÒ t×nh c¶m cña b¹n nhá ®èi víi quª h¬ng. Mµu tÝm-> mµu cña hoa cµ. . . Tæ quèc ta ®îc t¬i ®Ñp nh ngµy h«m nay lµ do cã sù ®æ m¸u hi sinh cña biÕt bao thÕ hÖ cha «ng chóng ta. Mµu n©u-> mµu chiÕc ¸o sên b¹c cña mÑ. C¶ líp theo dâi.GV chèt l¹i ghi ý chÝnh cña bµi th¬ lªn b¶ng: Bµi th¬ thÓ hiÖn t©m hån trong s¸ng cña tuæi th¬ ViÖt Nam. mµu cña ®«i m¾t em bÐ. . T¸c gi¶ nh¾c ®Õn mµu ®á ®Çu tiªn lµ nh»m dông ý chóng ta ®îc sèng trong khung c¶nh thanh b×nh. .GV gäi mét HS ®äc diÔn c¶m toµn Năm học 2007. con ngêi vµ quª h¬ng. ®Êt níc. mµu n©u gîi lªn nh÷ng h×nh ¶nh nµo? . mét hai em nh¾c l¹i. tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc. mµu gç rõng. nhËn 56 . mµu kh¨n quµng ®á.

§å dïng d¹y .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . §äc nhÊn giäng vµo c¸c tõ chØ sù vËt cã trong c¸c khæ th¬. .GV chèt l¹i giäng ®äc cña toµn bµi: nhÑ nhµng. .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 2. TËp lµm v¨n LuyÖn tËp t¶ c¶nh I.HS luyÖn ®äc nèi tiÕp bµi th¬ theo tõng khæ. Kh¨n quµng ®éi viªn . .häc 57 . Häc sinh t×m ®îc nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong hai bµi v¨n t¶ c¶nh (Rõng tra vµ ChiÒu tèi). . VD: Em yªu mµu ®á: Nh m¸u trong tim L¸ cê Tæ quèc.GV nhËn xÐt giê häc. ch©n thùc. tha thiÕt.2008 xÐt giäng ®äc cña b¹n vµ rót ra giäng ®äc toµn bµi.DÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi th¬ vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. 3. II.C¸c nhãm thi ®äc thuéc lßng diÔn c¶m bµi th¬ tríc líp. dÆn dß . .HS luyÖn ®äc thuéc lßng trong nhãm.HS l¾ng nghe. Nhãm nµo cã nhiÒu b¹n thuéc vµ ®äc hay th× nhãm ®ã ®îc nhiÒu ®iÓm h¬n. .Giáo án Tiếng Việt 5 bµi. . .Cho HS luyÖn ®äc thuéc lßng theo nhãm ®«i. tù nhiªn. . BiÕt chuyÓn mét phÇn cña dµn ý ®· lËp trong tiÕt häc tríc thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy. t×nh c¶m. Cñng cè. Khæ th¬ cuèi ®äc víi giäng tr¶i dµi. Môc tiªu 1.GV tæ chøc thi ®äc diÔn c¶m thuéc lßng gi÷a c¸c nhãm.HS l¾ng nghe. Năm học 2007. yªu cÇu c¶ líp theo dâi nhËn xÐt giäng ®äc cña b¹n.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Nh÷ng ghi chÐp vµ dµn ý HS ®· cã khi quan s¸t c¶nh mét buæi trong ngµy. - Mét sè bót d¹ vµ giÊy r«-ki khæ to ®Ó HS lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A . KiÓm tra bµi cò - Yªu cÇu HS tr×nh bµy l¹i dµn ý thÓ - Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh mét hiÖn theo yªu cÇu cña GV. HS díi líp buæi trong ngµy ®· cho vÒ nhµ ë theo dâi, nhËn xÐt. nhµ tiÕt tËp lµm v¨n tríc. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - C¸c em ®· ®îc häc c¸ch quan s¸t, - HS l¾ng nghe. lùa chän chi tiÕt vµ lËp dµn ý ®Ó t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy. TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em biÕt ph¸t hiÖn nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh, tËp chuyÓn mét phÇn dµn ý ®îc thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2.Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi hai HS ®äc nèi tiÕp bµi tËp - Hai HS ®äc bµi. C¶ líp theo dâi (mçi HS ®äc mét ®o¹n v¨n). ®äc thÇm trong SGK. - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm, ghi vµo - HS ®äc thÇm, ghi ra vë nh¸p vë nh¸p, sau ®ã trao ®æi víi b¹n nh÷ng h×nh ¶nh m×nh thÝch, sau theo nhãm ®«i nh÷ng h×nh ¶nh mµ ®ã trao ®æi víi b¹n. c¸c em thÝch. - Gäi HS tr×nh bµy, cã thÓ GV hái - HS nèi tiÕp nhau lÇn lît tr×nh bµy thªm v× sao em thÝch? nh÷ng h×nh ¶nh cã trong hai ®o¹n - GV lu ý HS cã thÓ thÝch nh÷ng v¨n mµ c¸c em thÝch. Cã thÓ nãi râ h×nh ¶nh kh¸c nhau, cÇn t«n träng ý v× sao c¸c em thÝch. 58 - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 kiÕn cña HS. Bµi tËp 2 - Gäi HS ®äc bµi tËp.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc bµi tËp, c¶ líp theo dâi trong SGK.

- Yªu cÇu HS lµm bµi, GV ph¸t bót d¹ - HS lµm viÖc c¸ nh©n. C¶ líp lµm vµ giÊy khæ to cho mét sè HS lµm bµi vµo vë nh¸p. Hai ®Õn ba HS bµi. GV lu ý HS Më bµi hoÆc KÕt bµi lµm bµi vµo giÊy khæ to. còng lµ mét phÇn cña dµn ý, song nªn chän viÕt mét ®o¹n trong phÇn Th©n bµi. - Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm tríc líp. GV vµ HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS; tuyªn d¬ng c¸c HS viÕt bµi s¸ng t¹o, cã ý riªng, kh«ng s¸o rçng. - HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n bµi lªn b¶ng. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

- GV chèt l¹i: §Ó viÕt mét ®o¹n v¨n - HS l¾ng nghe. hay tríc hÕt chóng ta ph¶i quan s¸t ®óng vµ viÕt tù nhiªn, ch©n thùc nh÷ng ®Æc ®iÓm vèn cã cña c¶nh vËt. Mét ®o¹n v¨n hay ph¶i lµ mét s¶n phÈm mang nÐt riªng, ®éc ®¸o cña tõng em, lµ kÕt qu¶ suy nghÜ cña chÝnh c¸c em, kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm lÆp l¹i y nguyªn c¸ch nghÜ, c¸ch c¶m cña ngêi kh¸c. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d¬ng - HS l¾ng nghe. nh÷ng b¹n cã ®o¹n v¨n hay nhÊt. - DÆn HS vÒ nhµ: - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc + Hoµn chØnh viÕt l¹i ®o¹n v¨n t¶ hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mét buæi trong ngµy vµo vë. + Quan s¸t mét c¬n ma ghi l¹i vµo vë nh¸p nh÷ng ®iÒu c¸c em quan s¸t ®îc.

59

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp vÒ Tõ ®ång nghÜa

I. Môc tiªu 1. Häc sinh biÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ ®ång nghÜa, lµm ®óng c¸c bµi tËp thùc hµnh t×m tõ ®ång nghÜa, biÕt ph©n lo¹i c¸c tõ ®ång nghÜa theo nhãm. 2. N¾m ®îc nh÷ng s¾c th¸i kh¸c nhau cña c¸c tõ ®ång nghÜa ®Ó viÕt mét ®o¹n miªu t¶ ng¾n (kho¶ng 5 c©u). II. §å dïng d¹y - häc - Tõ ®iÓn HS hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn ®îc ph«-t«-cãp-pi phãng to. - Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - GV gäi HS nªu miÖng c¸c Bµi tËp 2, - Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña 4 trong tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc. GV. - GV cho ®iÓm, nhËn xÐt viÖc lµm - HS l¾ng nghe. bµi vµ häc bµi cña HS. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - H«m nay chóng ta tiÕp tôc luyÖn - HS l¾ng nghe. tËp vÒ tõ ®ång nghÜa mµ c¸c em ®· ®îc häc h«m tríc. TiÕt häc nµy gióp c¸c em vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ ®ång nghÜa ®Ó t×m c¸c tõ ®ång nghÜa, ph©n lo¹i c¸c tõ ®ång nghÜa vµ luyÖn viÕt mét do¹n v¨n ng¾n cã sö dông mét sè tõ ®ång nghÜa. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. 60 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi mét HS ®äc toµn bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. - HS lµm viÖc c¸ nh©n, mét HS lªn b¶ng lµm bµi. Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.

- Gäi HS tr×nh bµy, nhËn xÐt bµi cña - HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi b¹n. lµm cña m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n. - Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a bµi (nÕu - NhËn xÐt, ch÷a bµi. sai) cña b¹n trªn b¶ng. §¸p ¸n: mÑ, m¸, u, bu, bÇm, bñ, m¹. Bµi tËp 2 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm - HS trao ®æi, th¶o luËn theo nhãm ®«i. GV ph¸t giÊy khæ to, bót d¹ cho ®«i lµm bµi ra giÊy nh¸p. Hai nhãm hai nhãm HS lµm bµi. HS nhËn giÊy, bót d¹ lµm bµi trªn giÊy khæ to. - Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - C¸c nhãm ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. Hai nhãm HS (lµm bµi trªn giÊy khæ to) d¸n bµi lªn b¶ng.

- Gäi HS nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi lµm - HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n trªn cña b¹n trªn b¶ng. b¶ng, nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. §¸p ¸n: + Bao la, mªnh m«ng, b¸t ng¸t, thªnh thang. + Lung linh, long lanh, lãng l¸nh, lÊp lo¸ng, lÊp l¸nh.

61

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 + V¾ng vÎ, hiu qu¹nh, v¾ng teo, v¾ng ng¾t, hiu h¾t. - Yªu cÇu HS chÐp bµi vµo vë. Bµi tËp 3 - Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo vë. - Mét HS ®äc to toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. - Ho¹t ®éng c¸ nh©n ®äc bµi trong SGK, lµm bµi vµo vë. - HS chÐp bµi vµo vë.

- Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ - Tõng HS lÇn lît nèi tiÕp nhau ®äc bµi lµm cña m×nh. bµi lµm cña m×nh. - GV nhËn xÐt, biÓu d¬ng nh÷ng - HS tham gia cïng GV nhËn xÐt bµi viÕt hay, dïng tõ ®óng chç. ch÷a bµi cña b¹n. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d¬ng - HS l¾ng nghe. nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. - DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª I. Môc tiªu 1. Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu thèng kª trong bµi ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn, häc sinh hiÓu h×nh thøc tr×nh bµy c¸c sè liÖu thèng kª, t¸c dông cña c¸c sè liÖu thèng kª. 2. BiÕt thèng kª c¸c sè liÖu ®¬n gi¶n g¾n víi c¸c sè liÖu vÒ tõng tæ HS trong líp, tr×nh bµy kÕt qu¶ thèng kª theo biÓu b¶ng. II. §å dïng d¹y - häc - Bót d¹ vµ giÊy khæ to ghi theo mÉu BT2 cho c¸c nhãm lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - GV gäi hai ®Õn ba HS ®äc ®o¹n - Hai ®Õn ba HS ®øng t¹i chç ®äc v¨n t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy vÒ bµi theo yªu cÇu cña GV. nhµ em ®· viÕt l¹i hoµn chØnh ë nhµ 62 Ho¹t ®éng häc

+ Sè bia vµ sè tiªn tiÕn sÜ cã kh¾c .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé néi .Mét HS ®äc bµi. Giíi thiÖu bµi Năm học 2007. n¨m 1442 ®Õn khoa thi n¨m 1779) cã tªn kh¾c trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay lµ 82 bia vµ 1306 tªn tiÕn sÜ cã kh¾c trªn bia. lÊy 2516 bao nhiªu ngêi ®ç tiÕn sÜ? ngêi ®ç tiÕn sÜ.Giáo án Tiếng Việt 5 (theo yªu cÇu cña tiÕt TËp lµm v¨n tríc).GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. cho ®iÓm HS. Qua bµi ®äc Ngh×n n¨m v¨n hiÕn. TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu t¸c dông cña thèng kª vµ luyÖn tËp thèng kª c¸c sè liÖu ®¬n gi¶n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ theo biÓu b¶ng. trong bµi tËp ®äc Ngh×n n¨m v¨n tr¶ lêi tõng c©u hái sau: hiÕn tr¶ lêi: + Tõ n¨m 1075 ®Õn n¨m 1919 níc ta + Tõ n¨m 1075 ®Õn n¨m 1919 níc më bao nhiªu khoa thi? Vµ ®· lÊy ta ®· më 185 khoa thi.Trong cuéc sèng hµng ngµy kh«ng . c¸c em ®· biÕt thÕ nµo lµ sè liÖu thèng kª. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .GV yªu cÇu HS dùa vµo b¶ng thèng . sè tiÕn sÜ tõ n¨m 1075 ®Õn 1919. + C¸c sè liÖu thèng kª trªn ®îc tr×nh + C¸c sè liÖu thèng kª trªn ®îc bµy díi nh÷ng h×nh thøc nµo? tr×nh bµy díi hai h×nh thøc: * Nªu sè liÖu (sè khoa thi.2008 . tr¶ lêi. .Sè bia vµ sè tiÕn sÜ (tõ khoa thi trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay. .GV nhËn xÐt. B. + Sè khoa thi. C¶ líp theo dâi dung bµi tËp. ®äc thÇm trong SGK. .HS l¾ng nghe. sè bia 63 .HS nh×n vµo b¶ng thèng kª kª trong bµi Ngh×n n¨m v¨n hiÕn. thÓ thiÕu c¸c b¸o c¸o thèng kª.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . 2. Bµi míi 1. sè tiÕn sÜ vµ tr¹ng + HS dùa vµo b¶ng thèng kª lÇn lît nguyªn cña tõng triÒu ®¹i.

* Tr×nh bµy b¶ng sè liÖu (so s¸nh sè khoa thi. giái tõng tæ (nÕu viÖc. * C¸c sè liÖu thèng kª lµ b»ng chøng hïng hån.Thèng kª sè HS tõng tæ trong líp theo c¸c yªu cÇu: Tæng sè HS trong tæ. dÔ so s¸nh sè liÖu. sè häc sinh nam. . sè HS kh¸ vµ giái .§¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi qu¶. . gãp ý. vÝ dô: Tæ Tæ 1 Tæng sè HS 8 N÷ 4 Nam 4 5 HS kh¸. giái 64 .GV chia nhãm (mçi nhãm lµ mét tæ .Gäi HS ®äc bµi tËp. sè häc sinh n÷. n¾m kh«ng chÝnh x¸c) c¸c em cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña GV. nhÊt. Bµi tËp 2 . giµu søc thuyÕt phôc chøng minh r»ng: d©n téc ViÖt Nam lµ mét d©n téc cã truyÒn thèng v¨n hiÕn tõ l©u ®êi. bæ sung.Mét HS ®äc bµi tËp. + Nªu t¸c dông cña c¸c sè liÖu thèng . biÓu d¬ng nhãm lµm bµi ®óng theo dâi.2008 vµ sè tiÕn sÜ cã tªn kh¾c trªn bia cßn l¹i ®Õn ngµy nay). sè tiÕn sÜ. . GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.GV hái: Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? . chØnh lµm lªn b¶ng vµ tr×nh bµy.Tr×nh bµy sè liÖu thèng kª cã kª? nh÷ng t¸c dông sau: * Gióp cho ngêi ®äc dÔ tiÕp nhËn th«ng tin. c¶ líp theo dâi trong SGK. Lêi gi¶i. C¶ líp söa.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt . nh÷ng trong líp) vµ ph¸t phiÕu cho HS lµm sè liÖu HS kh¸.HS lµm viÖc theo nhãm. sè tr¹ng nguyªn cña c¸c triÒu ®¹i).

TuÇn 3 TËp ®äc lßng d©n I. ®Çy kÞch tÝnh cña vë kÞch. 3. . Cô thÓ: . 2.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc thèng kª vµo vë. ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ cã tÝnh so s¸nh. §äc hiÓu .B¶ng thèng kª gióp ta thÊy râ kÕt b¶ng thèng kª. BiÕt ®äc ®óng mét v¨n b¶n kÞch. ®ñ ®Ó ph©n biÖt tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt.DÆn HS vÒ nhµ tr×nh bµy l¹i b¶ng . c©u hái. Môc tiªu 1. c©u khiÕn. Cñng cè. hîp víi t×nh huèng c¨ng th¼ng. tuyªn d¬ng . . BiÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch theo c¸ch ph©n vai.Giáo án Tiếng Việt 5 Tæ 2 Tæ 3 Tæ 4 Tæng sè 9 8 8 33 5 3 5 17 4 5 3 16 Năm học 2007.GV yªu cÇu HS so s¸nh mét vµi sè . c©u c¶m trong bµi.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. nh÷ng b¹n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn. giái nhÊt? Tæ nµo cã nhiÒu b¹n n÷ nhÊt. tæ nµo Ýt nhÊt? . hîp víi tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt.HS l¾ng nghe.Giäng ®äc thay ®æi linh ho¹t. liÖu thèng kª.Yªu cÇu Mét HS nãi t¸c dông cña .BiÕt ®äc ng¾t giäng. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Ch¼ng h¹n: Tæ nµo cã nhiÒu b¹n häc kh¸.HS nh×n b¶ng so s¸nh tr¶ lêi. qu¶. 65 .2008 7 5 6 23 .GV nhËn xÐt giê häc. dÆn dß . ®äc ®óng ng÷ ®iÖu c¸c c©u kÓ.

Gäi hai HS ®äc thuéc lßng bµi S¾c . mét tªn chÜa sóng vµo ngêi ®µn «ng. B. cã hai tªn lÝnh x«ng vµo nhµ.B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n kÞch cÇn luyÖn ®äc diÔn c¶m cho HS. KiÓm tra bµi cò . trong b÷a c¬m gia ®×nh nhµ d× N¨m vµ tÊm lßng cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng nh thÕ nµo.HiÓu ®îc néi dung. II.HS l¾ng nghe. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi 66 . em nhá ®ang «m chÆt lÊy mÑ.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh mét gia ®×nh ®ang ¨n c¬m. chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc nµy.2008 . ý nghÜa phÇn mét cña vë kÞch: Ca ngîi d× N¨m dòng c¶m. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Ho¹t ®éng häc . D¹y bµi míi 1. .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm tõng HS. Giíi thiÖu bµi . mu trÝ trong cuéc ®Êu trÝ ®Ó lõa giÆc. th«ng minh. 2. Mét tªn ®ang sõng sé chØ vµo ngêi phô n÷.häc Ho¹t ®éng d¹y A. c¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ c¶nh g×? .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. mµu em yªu vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. cøu c¸n bé c¸ch m¹ng.GV ®a tranh minh häa bµi tËp ®äc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ hái: §©y lµ bøc tranh minh häa cho ®o¹n trÝch vë kÞch Lßng d©n. . §å dïng d¹y .häc . III.§Ó hiÓu râ chuyÖn g× ®· x¶y ra . C¸c ho¹t ®éng d¹y .

C¶ líp ®äc 67 .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. C¶ líp theo dâi trong SGK. . HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. + Giäng d× N¨m vµ c¸n bé ë ®o¹n ®Çu: tù nhiªn. §o¹n sau: giäng khÐo lÐo gi¶ ®ß than v·n khi bÞ trãi. . tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt Êy). h¹ giäng khi ®äc nh÷ng chó thÝch trong ngoÆc ®¬n nãi vÒ th¸i ®é. .2008 .GV ®äc diÔn c¶m mµn kÞch: giäng ®äc râ rµng.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. §æi giäng. rµnh m¹ch (®ñ ph©n biÖt c¸c nh©n vËt.GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. Th»ng nµy lµ con. xÊc xîc.Giáo án Tiếng Việt 5 a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007.GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. ..) * §o¹n 2: Tõ lêi cai (Chång chÞ µ) ®Õn lêi lÝnh (Ngåi xuèng!. .Rôc rÞch tao b¾n n¸t ®Çu). Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. GV cã sai hoÆc luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV thÓ ghi b¶ng nh÷ng nh÷ng tõ ng÷ ghi trªn b¶ng líp (nÕu cã). chó gi¶i trong SGK. . * §o¹n 3: Cßn l¹i.. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. ng¾t . nghÑn ngµo nãi lêi trèi tr¨ng víi con khi bÞ däa b¾n chÕt. .HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3.HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n ®Ó luyÖn ®Ó luyÖn ®äc.GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n . §äc ph©n biÖt lêi nãi cña tõng nh©n vËt: + Giäng cai vµ lÝnh: hèng h¸ch. . + Giäng An: giäng mét ®øa trÎ ®ang khãc gi¶ vê lõa bän giÆc vµ võa lo cho m¸.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã). * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lêi d× N¨m (Chång tui. hµnh ®éng cña nh©n vËt.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. ®äc. .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.

b×nh tÜnh. b) T×m hiÓu bµi . c¨ng th¼ng. V× xung ®ét kÞch d÷ déi. lµ ®o¹n kÞch thÝch thó nhÊt. cËu bÐ An. võa ®¸nh lõa ®Þch. v× tÝnh c¸ch cña d× N¨m thÓ hiÖn râ. cËu bÐ An ®¹i diÖn cho phe c¸ch m¹ng. chó c¸n bé. tªn cai vµ tªn lÝnh. th»ng An khãc.Trong vë kÞch cã n¨m nh©n vËt ®ã lµ: d× N¨m. tªn lÝnh ®ßi b¾n n¸t ®Çu chó c¸n bé..§Ó cøu chó c¸n bé.GV c«ng nhËn ý kiÕn cña c¸c em vµ .2008 thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.T×nh huèng nµo trong ®o¹n kÞch .Chó c¸n bé bÞ giÆc rît ®uæi b¾t.HS ph¸t biÓu tù do c¸c em cã thÓ lµm em thÝch thó nhÊt? V× sao? thÝch nh÷ng chi tiÕt kh¸c nhau vµ lÝ gi¶i ®îc v× sao em thÝch. ®a ra ý kiÕn cña m×nh ®ã lµ: T×nh huèng d× N¨m bÞ trãi. D× N¨m kÞp cøu chó c¸n bé? ®a chó mét chiÕc ¸o ®Ó thay. .D× N¨m ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó . võa s½n sµng chÊp nhËn hµnh ®éng d· man cña tªn cai: " An. chó ph¶i ch¹y vµo nhµ d× N¨m khi hai mÑ con d× ®ang ¨n c¬m. . dòng c¶m. th»ng Cai dç vµ däa d× N¨m. . . d× N¨m nghÑn ngµo nãi. Tªn cai vµ tªn lÝnh ®¹i diÖn cho bän ®Þch.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lêi më ®Çu giíi thiÖu nh©n vËt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS l¾ng nghe.MÇy qua bµ 68 . chó c¸n bé. thêi gian cña vë kÞch vµ tr¶ lêi c©u hái: Chó c¸n bé gÆp nguy hiÓm nh thÕ nµo? . D× N¨m.. c¶nh trÝ.Yªu cÇu HS ®äc lít toµn bé vë kÞch vµ tr¶ lêi c©u hái: Trong vë kÞch nµy cã mÊy nh©n vËt? Lµ nh÷ng nh©n vËt nµo? Nh÷ng nh©n vËt nµo ®¹i diÖn cho lùc lîng c¸ch m¹ng? Nh÷ng nh©n vËt nµo ®¹i diÖn cho bän ®Þch? ... hÕt ®êng. råi b¶o chó ngåi xuèng châng vê ¨n c¬m lµm nh chó lµ ngêi nhµ ®ang ¨n c¬m cïng vî con.

.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi. hµnh ®éng. . . NÕu biÕt ®îc d× che dÊu c¸ch m¹ng bän giÆc sÏ ®¸nh ®Ëp d· man..cha con r¸ng ®ïm bäc lÊy nhau". c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . tuyªn d¬ng .GV líp thµnh c¸c nhãm s¸u. b¾t d× ®i tï hoÆc b¾n giÕt v× téi che dÊu c¸n bé. c¸c em ph©n vai ®Ó luyÖn ®äc luyÖn ®äc trong nhãm theo híng trong nhãm nh sau: dÉn cña GV. Chó ý: Vai ngêi dÉn chuyÖn ph¶i ®äc lêi më ®Çu giíi thiÖu nh©n vËt. d× N¨m.. b¶o vÖ c¸ch m¹ng dï cã ph¶i hi sinh tÝnh m¹ng. dòng c¶m b¶o vÖ nh thÕ nµo? c¸n bé. yªu cÇu . . t×nh huèng diÔn ra vë kÞch. cña nh©n vËt.Qua vë kÞch ta thÊy d× N¨m lµ ngêi . .Råi . ®éi lu«n n¨m gi¹ lóa.2008 .GV vµ HS nhËn xÐt.. cña chØ.HS nhËn biÕt nhãm cña m×nh. tõng b¹n. C¶ líp theo dâi. b¶o vÖ c¸ch m¹ng.HS nhËn xÐt giäng ®äc tõng nhãm ®äc hay nhÊt..Ba nhãm thi ®äc bµi theo c¸ch ph©n vai.. HS c¶ líp theo dâi vµ t×m c¸ch ®äc diÔn c¶m cña bµi. 69 . nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn luyÖn ®äc).Giáo án Tiếng Việt 5 Mêi. ..Thi ®äc ph©n vai tríc líp. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc.d¾t con heo vÒ. lÝnh.. Lµm nh thÕ d× cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng nguy hiÓm g×? Năm học 2007. An. Ngêi dÉn chuyÖn..D× N¨m mu trÝ. chó c¸n bé... .D× lµm vËy bëi v× c¨m thï bän ®Þch hung ¸c vµ tin yªu c¸ch m¹ng. cai. thêi gian. b×nh ra nhãm vµ b¹n ®äc hay nhÊt. . nh÷ng ch÷ trong ngoÆc ®¬n giíi thiÖu th¸i ®é. nhãm.T¹i sao d× N¨m l¹i b¶o vÖ chó c¸n bé che m¾t bän ®Þch. §äc tªn nh©n vËt.GV yªu cÇu ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi.. c¶nh trÝ.

Trong tiÕt häc chÝnh t¶ h«m nay.Gäi mét HS lªn b¶ng chÐp vÇn cña .häc . bíc ®Çu lµm quen víi vÇn cã ©m cuèi u. . n¾m ®îc quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng. cøu c¸n bé b¶o vÖ c¸ch m¹ng. HS díi líp lµm bµi Mu«n ngêi nh mét vµo m« h×nh cÊu vµo giÊy nh¸p.Giáo án Tiếng Việt 5 3.HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. B. ChÝnh t¶ Nhí .§o¹n kÞch trªn nãi lªn ®iÒu g×? Năm học 2007. .Mét HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo tõng tiÕng trong c©u thµnh ng÷ yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe. DÆn HS vÒ . . LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña vÇn. 2. .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. c¸c em sÏ nhí vµ viÕt mét ®o¹n trong bµi Th göi c¸c häc sinh vµ lµm c¸c 70 . KiÓm tra bµi cò . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. t¹o vÇn kÎ s½n trªn b¶ng líp.Ca ngîi d× N¨m dòng c¶m.2008 .GV gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc ®o¹n kÞch yªu cÇu cña GV. dÆn dß . Môc tiªu 1. Giíi thiÖu bµi .B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn.GV nhËn xÐt giê häc. II. III.viÕt: Th göi c¸c häc sinh Quy t¾c ®¸nh dÊu thanh I.PhÊn mµu ®Ó ch÷a lçi bµi viÕt cña HS trªn b¶ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y . mu trÝ ®¸nh lõa giÆc. Cñng cè. D¹y bµi míi 1. . §å dïng d¹y . Nhí vµ viÕt l¹i ®óng chÝnh t¶ nh÷ng c©u ®· ®îc chØ ®Þnh häc thuéc lßng trong bµi Th göi c¸c häc sinh.

viÕt. lçi cho bµi cña m×nh. dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶ (GV cã vµo vë nh¸p c¸c tõ : 80 n¨m giêi.Ba HS lªn b¶ng viÕt. . . êng quèc. Híng dÉn HS nhí . Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .HS nhí .Gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng.HS ghi tªn bµi vµo vë . vµ yªu cÇu c¸c em viÕt bµi. . . + Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m nhiÖm + X©y dùng l¹i c¬ ®å mµ tæ tiªn vô cña toµn d©n lµ g×? ®· g©y dùng lªn.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . .Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. 3.HS lµm bµi vµo vë. chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em. . lµm sao.Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n v¨n . HS díi líp viÕt khã.GV nh¾c t thÕ ngåi viÕt chÝnh t¶ .GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ . s¸nh vai c¸c cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng. cÇu nhí . 2.HS viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. lµm cho níc ta theo kÞp c¸c níc kh¸c trªn toµn cÇu.Mét HS ®äc to tríc líp. b) Híng dÉn viÕt tõ khã .HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña GV.2008 ..Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh tiÕng.Giáo án Tiếng Việt 5 bµi tËp gióp c¸c em n¾m ch¾c ©m chÝnh cña vÇn vµ n¾m ®îc quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n Năm học 2007.viÕt chÝnh t¶. Mét HS lªn 71 . c) ViÕt chÝnh t¶ .GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . + B¸c Hå ®¸nh gi¸ cao c«ng søc c¸c + Non s«ng ViÖt Nam cã t¬i ®Ñp b¹n HS nh thÕ nµo? hay kh«ng. d©n téc ViÖt Nam cã bíc tíi ®µi vinh quang... HS díi líp ®äc thÇm theo. x©y dùng. cthÓ chän nh÷ng tõ kh¸c).

dÆn dß . dÊu lµm trªn b¶ng vµ tr¶ lêi thanh ®Æt ë ©m chÝnh (dÊu nÆng ®Æt bªn c©u hái: Dùa vµo m« díi.NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh. c¸c dÊu kh¸c ®Æt trªn).Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . cho b¹n. m×nh. C¶ líp theo dâi. Cñng cè. u ©m ®Öm ©m chÝnh e yª a a « ¨ ©m cuèi m u u nh ng ng ng i TuÇn 3 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: LuyÖn tõ vµ c©u 72 .Gäi HS nhËn xÐt. nhËn xÐt. h×nh cÊu t¹o tiÕng.GV nhËn xÐt giê häc. dÊu thanh ®îc ®Æt ë ®©u? 4.2008 b¶ng lµm bµi. .HS nhËn xÐt. DÆn . .NhiÒu HS tr¶ lêi: Khi viÕt mét tiÕng. ch÷a bµi b¹n lµm .Yªu cÇu HS quan s¸t bµi . dÊu thanh trong tiÕng. ch÷a bµi trªn b¶ng trªn b¶ng. VÇn TiÕng em yªu mµu xanh ®ång b»ng rõng nói Bµi tËp 3 . cho biÕt khi viÕt mét tiÕng.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu HS ghi nhí quy t¾c ®¸nh cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.

Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho c¸c nhãm HS lµm bµi tËp.2008 Më réng vèn tõ: nh©n d©n 1. TiÕt LuyÖn tõ vµ c©u h«m nay sÏ gióp c¸c em më réng vèn tõ vµ hiÓu thªm mét sè thµnh ng÷ ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam. 2. Më réng.Trong tiÕng ViÖt chóng ta cã rÊt .Giáo án Tiếng Việt 5 I.häc . §å dïng d¹y . KiÓm tra bµi cò (5 phót) .Tõ ®iÓn ®ång nghÜa TiÕng ViÖt. . . bµi vµ häc bµi ë nhµ cña HS. 2.GV cho ®iÓm.. III. Híng dÉn HS luyÖn tËp (30 phót) Bµi tËp 1 (8 phót) 73 . sæ tay tõ ng÷ TiÕng ViÖt tiÓu häc.. thuéc nh÷ng thµnh ng÷ ca ngîi phÈm chÊt cña nh©n d©n ViÖt Nam. Giíi thiÖu bµi (2 phót) .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.häc Ho¹t ®éng d¹y A.C¶ líp l¾ng nghe. cña GV. 3.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . Bµi míi 1. B. nhiÒu tõ ng÷ nãi vÒ Nh©n d©n.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 ®· hoµn . nhËn xÐt viÖc lµm . Häc sinh sö dông tõ hîp v¨n c¶nh khi cÇn thiÕt II. Ho¹t ®éng häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y . BiÕt sö dông c¸c tõ trªn ®Ó ®Æt c©u.Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu thiÖn ë nhµ h«m tríc. Môc tiªu Năm học 2007. hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ Nh©n d©n.HS l¾ng nghe.

HS suy nghÜ.HS lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña nhËn xÐt. ch÷a bµi. Yªu cÇu suy nghÜ.2008 .GV lµm mÉu: Tõ chÞu th¬ng chÞu .Gäi HS tr×nh bµy. . e) TrÝ thøc: Gi¸o viªn. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. g) Häc sinh: häc sinh tiÓu häc.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . C¶ líp theo dâi. nhËn xÐt bµi cña . viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p. hoÆc söa lçi sai cho HS m×nh.. trªn b¶ng.. . . ch¨m chØ. ViÖt Nam ta? .HS lµm viÖc c¸ nh©n.HS suy nghÜ ph¸t biÓu miÖng: khã nãi lªn phÈm chÊt g× cña ngêi CÇn cï. thî cµy. d) Qu©n nh©n: §¹i óy. häc sinh trung häc. c¶ líp theo nh¾c l¹i yªu cÇu cña bµi. bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. §¸p ¸n: a) C«ng nh©n: Thî ®iÖn.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n . . nhËn xÐt (nÕu cã). thµnh ng÷. 74 .Gäi mét HS ®äc to Bµi tËp 1. c©u tr¶ lêi cña b¹n. Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.NhËn xÐt. .N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh b¹n. chuÈn bÞ ý kiÕn ra ®ång nghÜa ®Ó nãi néi dung mét giÊy nh¸p ®Ó ph¸t biÓu miÖng.Gäi HS tr×nh bµy. mét HS lªn b¶ng lµm bµi.Gäi HS ®äc to bµi tËp. Bµi tËp 2 (12 phót) . Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. GV theo dâi. .GV lu ý HS cã thÓ dïng nhiÒu tõ . c) Doanh nh©n: TiÓu th¬ng. b) N«ng d©n: Thî cÊy. gäi . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n. . dâi ®äc thÇm vµ l¾ng nghe. kÜ s. trung sÜ. thî c¬ khÝ. GV .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Mét HS ®äc to toµn bµi.Mét HS ®äc toµn bµi. nhµ t s¶n.

Uèng níc nhí nguån: Cã nghÜa cã t×nh.Träng nghÜa khinh tµi: coi träng ®¹o lÝ vµ t×nh c¶m. ch¨m chØ. dÆn dß (5 phót) 75 . . nghÜa lµ cïng. coi nhÑ tiÒn b¹c. .. cïng nãi) ®ång t©m (cïng mét lßng).. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 3. ®ång tuÕ (cïng tuæi víi nhau). ®ång lßng (cïng mét lßng). + T×m nh÷ng tõ b¾t ®Çu b»ng tiÕng + HS dùa vµo tõ ®iÓn ®Ó nªu: ®ång. . m×nh. ®ång khëi (cïng næi dËy). . suy nghÜ viÕt nhanh c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p.Mu«n ngêi nh mét: ®oµn kÕt .2008 . cña Tiªn. thñy chung. t¸o b¹o.GV hái: .GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).ChÞu th¬ng chÞu khã: cÇn cï.. kh«ng ng¹i khã ng¹i khæ. thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng. Cñng cè. . ®ång thanh (cïng h¸t.Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007.Mét HS ®äc toµn bµi. . §ång bµo lµ cïng trong mét bäc. §ång h¬ng (cïng quª h¬ng). nhiÒu s¸ng kiÕn. + Yªu cÇu HS ®Æt c©u víi mét tõ + N¨m. . ®ång lâa (cïng tham gia mét hµnh ®éng bÊt l¬ng).D¸m nghÜ d¸m lµm: m¹nh d¹n. ®ång häc (cïng häc víi nhau). b¶y HS ®äc bµi lµm cña võa t×m ®îc. Bµi tËp 3 (10 phót) .HS tr¶ lêi: + V× sao ngêi ViÖt Nam ta gäi nhau +V× xem m×nh cïng lµ con cña lµ ®ång bµo? Rång.. bµo theo tiÕng H¸n lµ c¸i bäc.Yªu cÇu HS nh¸p c¸c ý c©u tr¶ lêi. . ®ång t×nh (cïng ý kiÕn).. 3.HS ®äc l¹i bµi. . ®Òu sinh ra tõ bäc GV nãi thªm: §ång theo tiÕng H¸n tr¨m trøng cña mÑ ¢u C¬.

hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc phÇn b vµo vë. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. * Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: 76 . .DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3. tuyªn d¬ng .2008 . nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp.HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt giê häc.

RÌn kÜ n¨ng nãi: .2008 KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Mét sè tranh ¶nh gäi ý nh÷ng viÖc lµm tèt thÓ hiÖn ý thøc x©y dùng quª h¬ng. KiÓm tra bµi cò . Em h·y tù t×m vµ kÓ l¹i mét trong nh÷ng c©u chuyÖn ®ã mµ em ®· tËn m¾t chøng kiÕn. III. Giíi thiÖu bµi . ®Êt níc.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo chuyÖn c¸c em ®· ®îc nghe hoÆc yªu cÇu cña GV. ®Êt níc.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. .L¾ng nghe b¹n kÓ. nh©n cña níc ta vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. danh nhËn xÐt. . Môc tiªu 1.häc .Yªu cÇu mét ®Õn hai HS lªn kÓ l¹i .HS t×m ®îc mét c©u chuyÖn vÒ ngêi cã viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng ®Êt níc. hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. §å dïng d¹y . 2. RÌn kÜ n¨ng nghe: . C¸c ho¹t ®éng d¹y . B. . BiÕt s¾p xÕp c¸c sù viÖc cã thùc thµnh mét c©u chuyÖn vµ kÓ l¹i ®îc râ rµng.häc Ho¹t ®éng d¹y A. 77 Ho¹t ®éng häc .GV nhËn xÐt. II. cã nhiÒu ngêi cã nh÷ng viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng. cho ®iÓm.Trong cuéc sèng xung quanh ta . c¶ líp theo dâi vµ ®îc ®äc vÒ c¸c anh hïng.HS l¾ng nghe. Bµi míi 1. ch©n thùc vÒ c©u chuyÖn ®ã.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tù nhiªn.

Ba HS ®äc nèi tiÕp ba gîi ý trong SGK. mµ ph¶i lµ nh÷ng chuyÖn em ®· tËn m¾t chøng kiÕn hoÆc thÊy trªn ti vi. cã thÓ nªu thªm c¸c em cßn thÊy cã nh÷ng viÖc nh÷ng viÖc lµm kh¸c n÷a (nÕu cã).Ngoµi nh÷ng viÖc lµm ë gîi ý 1 . b¸o.GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý vµ nh¾c HS lu ý: c©u chuyÖn mµ c¸c em kÓ kh«ng ph¶i lµ truyÖn em ®· ®äc trªn s¸ch.GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk. ®Êt níc? . c¶ líp ®äc viÕt s½n trªn b¶ng.Giáo án Tiếng Việt 5 2. ®Êt níc. lµm nµo n÷a thÓ hiÖn ý thøc x©y dùng quª h¬ng. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ. phim ¶nh. . . thÇm.HS nghe suy nghÜ. KÓ l¹i mét viÖc lµm tèt gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng. .GV hái HS vÒ c¸c c©u chuyÖn mµ .HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét viÖc lµm tèt .NhiÒu HS tr¶ lêi c¸c c©u chuyÖn c¸c em ®Þnh kÓ: Em ®Þnh kÓ vÒ mµ c¸c em ®Þnh kÓ. ®ã còng cã thÓ lµ c©u chuyÖn cña chÝnh em. lùa chän kÓ 78 .2008 .HS trao ®æi. .Mét HS ®äc to ®Ò bµi.GV d¸n lªn b¶ng hai ph¬ng ¸n kÓ .GV hái HS: . ai? Ngêi ®ã ®· lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó x©y dùng quª h¬ng. hoÆc chÝnh ®©u? em ®· lµm. ®Êt níc? . . Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi Năm học 2007.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· . c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë tËn m¾t chøng kiÕn.

cã cuèi.HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: tiªu chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò bµi bÞ s½n gäi HS ®äc l¹i. gãp ý vÒ néi dung.GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm ®«i ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ. kh«ng? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c.2008 chuyÖn theo mét trong hai ph¬ng ¸n ®· nªu. híng dÉn.HS kÓ chuyÖn theo nhãm.HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît kÓ chuyÖn tríc líp. Hai HS quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn hoÆc tham gia. râ rµng kh«ng? 79 .. t×nh c¶m. . th¸i ®é.. b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn . Sau khi kÓ HS cã thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi. . ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i. nªu tªn nh÷ng nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ.. C¸c em cÇn tr¸nh th¸i ®é coi thêng c©u chuyÖn b¹n kÓ cho lµ cha hay b»ng c©u chuyÖn cña m×nh. . ý nghÜa c©u chuyÖn.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi . .GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . NÕu kÓ c©u chuyÖn trùc tiÕp tham gia chÝnh em còng lµ mét nh©n vËt trong chuyÖn Êy. th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung.. em). kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. cña b¶n th©n ®èi víi ngêi mµ m×nh kÓ. LËp dµn ý s¬ bé ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc kÓ chuyÖn cña m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn (viÕt trªn b¶ng phô hoÆc giÊy khæ réng) vµ híng dÉn c¸c em cã thÓ kÓ theo hai c¸ch: KÓ mét c©u chuyÖn cô thÓ cã ®Çu. GV kÕt hîp ghi b¶ng. Năm học 2007.Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng . HoÆc kÓ sù viÖc chøng minh kh¶ n¨ng ®Æc biÖt cña nh©n vËt (kh«ng kÓ thµnh chuyÖn). lêi kÓ cho tõng HS.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV.

b×nh chän. . BiÕt ®äc ®óng phÇn tiÕp cña vë kÞch. Môc tiªu 1. 4. Mçi em kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vµ cña c« gi¸o.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. b¹n kÓ kÓ hay nhÊt.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng...DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.GV yªu cÇu HS kÓ. kÕt hîp ghi tªn HS kÓ vµ tªn c©u chuyÖn cña HS lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi nhËn xÐt.. chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. VÝ Dô: + B¹n cã tù hµo khi m×nh ®îc quen biÕt (hoÆc th©n t×nh) víi nh©n vËt trong c©u chuyÖn cña b¹n hay kh«ng? + Mäi ngêi xung quanh cã th¸i ®é. chuyÖn tèt. b¹n c©u chuyÖn hay nhÊt. Cô thÓ: .GV yªu cÇu HS nhËn xÐt t×m ra . BiÕt ng¾t giäng.HS l¾ng nghe. nh÷ng HS ch¨m chó nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt chÝnh x¸c. b×nh chän b¹n cã b¹n cã c©u chuyÖn hay nhÊt. . Cñng cè. .2008 + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng? Giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng? . nghe.HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau. dÆn dß . t×nh c¶m nh thÕ nµo ®èi víi nh©n vËt ®ã? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m môc ®Ých g× ?.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo chuyÖn cña m×nh cho ngêi th©n yªu cÇu cña GV.C¶ líp nhËn xÐt. TËp ®äc lßng d©n (TiÕp theo) I. ®ñ ®Ó ph©n biÖt tªn nh©n 80 .

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt; ®äc ®óng ng÷ ®iÖu c¸c c©u kÓ, c©u hái, c©u khiÕn, c©u c¶m trong bµi. - Giäng ®äc thay ®æi linh ho¹t, hîp víi tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt, hîp víi t×nh huèng c¨ng th¼ng, ®Çy kÞch tÝnh cña vë kÞch. BiÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch theo c¸ch ph©n vai. 2. §äc hiÓu - HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. - HiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa cña vë kÞch: Ca ngîi mÑ con d× N¨m dòng c¶m mu trÝ trong cuéc ®Êu trÝ ®Ó lõa giÆc, cøu c¸n bé c¸ch m¹ng. Vë kÞch nãi lªn tÊm lßng s¾t son cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng. II. §å dïng d¹y - häc - Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). - Mét vµi vËt dïng ®Ó trang phôc cho HS ®ãng kÞch. VÝ dô: kh¨n r»n (cho d× N¨m), ¸o bµ ba n«ng d©n (cho chó c¸n bé), gËy (thay cho sóng)... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò - Gäi mét nhãm HS ®äc ph©n vai - HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. bµi tËp ®äc Lßng d©n mµ c¸c em ®· ®îc häc h«m tríc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. - NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - Trong ®o¹n kÞch tríc chóng ta - HS l¾ng nghe. thÊy d× N¨m rÊt dòng c¶m mu trÝ trong viÖc ®Êu tranh víi ®Þch ®Ó b¶o vÖ c¸n bé, b¶o vÖ c¸ch m¹ng. VËy c©u chuyÖn tiÕp tôc thÕ nµo, h«m nay chóng ta cïng häc tiÕp phÇn hai cña trÝch ®o¹n vë kÞch 81 Ho¹t ®éng häc

Giáo án Tiếng Việt 5 Lßng d©n. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng - GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.

Năm học 2007- 2008

- Mét HS ®äc bµi . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.

- GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c - HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n ®Ó luyÖn ®o¹n ®Ó luyÖn ®äc. ®äc. * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lêi chó c¸n bé (§Ó tui ®i lÊy.) * §o¹n 2: Tõ lêi cai (§Ó chÞ nµy ®i lÊy) ®Õn lêi cai (Th«i, trãi l¹i dÉn ®i). * §o¹n 3: Cßn l¹i. - GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. - Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.

- GV chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t - HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã). GV cã sai hoÆc luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay ghi trªn b¶ng líp (nÕu cã). ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. - Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn - Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2, mçi 2. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. - GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®- - Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. îc chó gi¶i trong SGK. C¶ líp theo dâi trong SGK. - GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa, tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. - HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa, c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.

82

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn - HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3, mçi HS 3. ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. - GV ®äc diÔn c¶m mµn kÞch: giäng ®äc râ rµng, rµnh m¹ch (®ñ ph©n biÖt c¸c nh©n vËt, tªn nh©n vËt víi lêi nãi cña nh©n vËt Êy). §æi giäng, h¹ giäng khi ®äc nh÷ng chó thÝch trong ngoÆc ®¬n nãi vÒ th¸i ®é, hµnh ®éng cña nh©n vËt. §äc ph©n biÖt lêi nãi cña tõng nh©n vËt: + Giäng cai vµ lÝnh: khi dÞu giäng mua chuéc, dô dç; lóc hèng h¸ch; lóc ngät ngµo xin ¨n. + Giäng An: thËt thµ, hån nhiªn. + Giäng d× N¨m vµ c¸n bé: tù nhiªn, b×nh tÜnh. b) T×m hiÓu bµi - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: An ®· lµm cho bän giÆc mõng hôt nh thÕ nµo? - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: Khi bän giÆc däa vµ hái chó c¸n bé cã ph¶i lµ tÝa cña An kh«ng, An tr¶ lêi kh«ng ph¶i lµm bän chóng hÝ höng tëng däa ®îc An. Nµo ngê, An th«ng minh, gi¶i thÝch cho chóng biÕt ®Êy lµ ba chø kh«ng ph¶i lµ tÝa, khiÕn bän chóng mõng hôt nªn v« cïng tøc tèi. KÞch tÝnh ë ®©y lµ sù ®Êu trÝ b»ng tõ ®ång nghÜa s¾c s¶o cña bÐ An. - D× N¨m rÊt th«ng minh s¾c s¶o. Th»ng Cai hái giÊy (c¨n cíc) chó c¸n bé. Chóng më trãi cho d× N¨m ®Ó d× vµo buång lÊy. D× t×m c¸ch tr× ho·n nãi väng ra hái: "Ba nã ®Ó chç nµo?". D× tr¶ lêi "cha thÊy" khi chó c¸n bé hái: "Cã kh«ng m¸ th»ng An?". Khi chó bé ®éi bÞ tªn Cai vµ lÝnh toan trãi dÉn ®i, ®ã lµ lóc kÞch tÝnh lªn ®Õn ®Ønh ®iÓm th× d× nãi nh reo lªn: "§©y råi nÌ.MÊy cËu coi. Lµng nµy ai hæng biÕt L©m V¨n Nªn, 31 tuæi, con «ng Dõa." Råi d× N¨m ®a giÊy cho cai, cai chuyÓn cho lÝnh ®äc. 83

- Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo cã trong bµi cho thÊy d× N¨m øng xö rÊt th«ng minh?

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 D× N¨m nãi to cèt ®Ó cho chó c¸n bé khai ®óng tªn m×nh ®óng nh tªn trong giÊy: "L©m V¨n Nªn, ba mèt tuæi, con «ng...". ViÖc lµm cña d× ®· khiÕn bän ®Þch kh«ng nghi ngê g× ®îc ®µnh ph¶i ®æi giäng ngät ngµo g¹ xin ¨n. - Ngêi d©n Nam Bé giµu lßng yªu níc, g¾n bã thñy chung víi c¸ch m¹ng. Hä lµ nh÷ng ngêi dòng c¶m, mu trÝ, th«ng minh, s½n sµng hi sinh th©n m×nh ®Ó b¶o vÖ c¸n bé, b¶o vÖ c¸ch m¹ng.

- Qua nh©n vËt d× N¨m vµ cËu bÐ An ®· nãi lªn ®iÒu g× vÒ tÊm lßng cña ngêi d©n Nam Bé ®èi víi c¸ch m¹ng?

- V× sao vë kÞch l¹i ®Æt tªn - V× vë kÞch thÓ hiÖn tÊm lßng cña ngêi lµ Lßng d©n? d©n víi c¸ch m¹ng. Ngêi d©n tin yªu c¸c m¹ng, s½n sµng x¶ th©n b¶o vÖ c¸n bé c¸ch m¹ng. Lßng d©n lµ chç dùa v÷ng ch¾c nhÊt cho c¸ch m¹ng. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m - GV yªu cÇu ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. HS c¶ líp theo dâi vµ t×m ra giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. - Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn luyÖn ®äc).

- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc - HS nhËn biÕt nhãm cña m×nh vµ luyÖn theo c¸ch ph©n vai c¶ bµi ®äc ph©n vai trong nhãm theo híng dÉn theo nhãm s¸u, nh sau: cña GV. Ngêi dÉn chuyÖn, d× N¨m, An, chó c¸n bé, cai, lÝnh. Chó ý: Vai ngêi dÉn chuyÖn chØ ®äc nh÷ng ch÷ trong ngoÆc ®¬n giíi thiÖu th¸i ®é, cña chØ, hµnh ®éng... cña nh©n vËt, tªn nh©n vËt. - Gäi c¸c nhãm ®äc ph©n - Ba nhãm ®äc bµi theo c¸ch ph©n vai. C¶ 84

Giáo án Tiếng Việt 5 vai tríc líp.

Năm học 2007- 2008 líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.

- Tæ chøc cho HS thi ®ãng - Hai tèp HS thi ®ãng kÞch theo yªu cÇu cña kÞch (toµn bé ®o¹n kÞch). GV. - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. tuyªn d¬ng c¸c nhãm ®ãng kÞch tríc líp. 3. Cñng cè, dÆn dß - Vë kÞch nµy nãi lªn ®iÒu - Vë kÞch nãi lªn tÊm lßng s¾t son cña ngêi g×? d©n ®èi víi c¸ch m¹ng. - GV nhËn xÐt giê häc, - HS l¾ng nghe, ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc theo yªu cÇu cña GV. luyÖn ®äc ®o¹n kÞch vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. Môc tiªu 1. Qua ph©n tÝch bµi v¨n Ma rµo, hiÓu thªm quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n t¶. 2. BiÕt chuyÓn nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ mét c¬n ma thµnh mét dµn ý víi c¸c ý thÓ hiÖn sù quan s¸t cña riªng m×nh; biÕt tr×nh bµy dµn ý tríc c¸c b¹n râ rµng tù nhiªn. II. §å dïng d¹y - häc - Nh÷ng ghi chÐp cña HS khi quan s¸t mét c¬n ma. - Mét sè bót d¹ vµ giÊy r«-ki khæ to ®Ó hai ®Õn ba HS lËp dµn ý chi tiÕt cho bµi v¨n t¶ c¶nh c¬n ma cña m×nh, ®Ó c¶ líp nhËn xÐt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng häc

85

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007- 2008 - Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ - Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc c¶nh (Bµi tËp 2) tiÕt TËp lµm v¨n tríc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. mµ HS ®· hoµn thiÖn ë nhµ. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - §Ó hiÓu thªm vÒ quan s¸t vµ chän - HS l¾ng nghe. läc chi tiÕt trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh, chuyÓn nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ mét c¬n ma thµnh mét dµn ý thÓ hiÖn sù quan s¸t cña riªng m×nh, h«m nay chóng ta cïng häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi mét HS ®äc to toµn bé néi - Mét HS ®äc to toµn bé bµi tËp . dung bµi tËp. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV yªu cÇu HS ®äc thÇm, lµm bµi - HS ®äc thÇm, ghi ra vë nh¸p vµo vë nh¸p, sau ®ã trao ®æi víi b¹n nh÷ng c©u tr¶ lêi cho c¸c ý a, b, c, theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña d sau ®ã trao ®æi víi b¹n. m×nh. - Gäi HS tr×nh bµy. - HS lÇn lît tr×nh bµy tõng ý mét. Mét HS tr×nh bµy c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt. - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

+ Nh÷ng dÊu hiÖu nµo b¸o hiÖu c¬n + Nh÷ng dÊu hiÖu c¬n ma s¾p ma s¾p ®Õn. ®Õn lµ: * M©y: bay vÒ, m©y lín, nÆng, ®Æc xÞt, læm ngæm ®Çy trêi; m©y t¶n ra råi san ®Òu trªn mét 86

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 nÒn ®en x¸m xÞt. * Giã: thæi giËt, ®æi m¸t l¹nh, nhuèm h¬i níc; khi ma xuèng, giã cµng m¹nh mÆc søc ®iªn ®¶o trªn cµnh c©y...

+ T×m nh÷ng tõ ng÷ t¶ tiÕng ma vµ + Nh÷ng tõ ng÷ t¶ tiÕng ma vµ h¹t ma tõ lóc b¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt h¹t ma lµ: thóc c¬n ma. * TiÕng ma: Lóc ®Çu lÑt ®Ñt...lÑt ®Ñt, l¸ch t¸ch. VÒ sau ma ï xuèng, rµo rµo, sÇm sËp, ®åm ®ép, ®Ëp bïng bïng vµo lßng l¸ chuèi; giät gianh ®æ å å... * H¹t ma: Nh÷ng giät níc l¨n xuèng m¸i phªn nøa råi tu«n rµo rµo; ma xiªn xuèng, lao xuèng, lao vµo bôi c©y; h¹t ma giät ng·, giät bay, táa bôi níc tr¾ng xãa. + C©y cèi, con vËt, bÇu trêi trong vµ + C©y cèi, con vËt, bÇu trêi trong sau trËn ma ®îc miªu t¶ thÕ nµo? vµ sau trËn ma: * Trong ma: C©y cèi: l¸ ®µo, l¸ na, l¸ sãi vÉy tai run rÈy. Con vËt: Con gµ trèng ít lít thít ngËt ngìng t×m chç tró. BÇu trêi: Cuèi c¬n ma, vßm trêi tèi thÉm vang lªn mét håi ôc ôc × Çm nh÷ng tiÕng sÊm. * Sau c¬n ma: Con vËt: Chim chµo mµo hãt r©m ran. C©y cèi: Vßm l¸ bëi lÊp l¸nh. BÇu trêi: Trêi r¹ng dÇn, mÆt 87

nghe tiÕng sÊm.2008 trêi lã ra chãi läi. Nhê kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ. tiÕng ma. + T¸c gi¶ ®· quan s¸t c¬n ma b»ng + T¸c gi¶ ®· quan s¸t c¬n ma nh÷ng gi¸c quan nµo? b»ng nh÷ng gi¸c quan: * B»ng m¾t nh×n (thÞ gi¸c) nªn thÊy nh÷ng ®¸m m©y biÕn ®æi tríc c¬n ma. nghe thÊy.HS l¾ng nghe. ngöi vµ c¶m thÊy sù biÕn ®æi cña c¶nh vËt. kh«ng khÝ. thÊy ma r¬i. t¸c gi¶ ®· nh×n thÊy. Quan s¸t c¬n ma tõ lóc cã dÊu hiÖu b¸o ma cho ®Õn khi ma t¹nh. bÇu trêi. con vËt. ©m thanh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. lóc ma ngít.. * B»ng c¶m gi¸c cña lµm da (xóc gi¸c) nªn c¶m thÊy sù m¸t l¹nh cña lµn giã nhuèm h¬i níc tríc c¬n ma.. c¶nh tîng xung quanh khi ma tu«n. xa l¹ man m¸c cña nh÷ng trËn ma míi ®Çu mïa. t¸c gi¶ ®· viÕt ®îc mét bµi v¨n miªu t¶ c¬n ma rµo ®Çu mïa rÊt ch©n thùc vµ thó 88 .. Sù quan s¸t cña t¸c gi¶ rÊt tinh tÕ. ma theo mét tr×nh tù tõ khi c¬n ma b¾t ®Çu cho ®Õn khi kÕt thóc víi tÊt c¶ c¸c gi¸c quan. sù biÕn ®æi cña tiÕng ma.GV nãi thªm: T¸c gi¶ ®· miªu t¶ c¬n . tiÕng hãt cña chµo mµo. c¸ch dïng tõ ng÷ miªu t¶ chÝnh x¸c vµ ®éc ®¸o. * B»ng mòi ngöi (khøu gi¸c) nªn biÕt ®îc mïi nång ng¸i ng¸i. nh÷ng ®æi thay cña c©y cèi. * B»ng tai nghe (thÝnh gi¸c) nªn nghe thÊy tiÕng giã thæi. .

HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. . Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i dµn . Bµi tËp 2 . giÊy khæ to.GV nhËn xÐt giê häc. 3. nh÷ng b¹n cã dµn ý hay nhÊt. c¶ líp theo dâi trong SGK.GV gäi mét vµi HS ®äc l¹i kÕt qu¶ . khiÕn cho ngêi ®äc. . GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.Gäi HS ®äc bµi tËp. . Năm học 2007. ghi ®Ó GV kiÓm tra. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh LuyÖn tõ vµ c©u 89 . Cñng cè. ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña quan s¸t mét c¬n ma. C¶ líp më vë GV.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc ý vµ chän tríc mét phÇn dµn ý ®Ó hiÖn theo yªu cÇu cña GV. giÊy khæ to.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o. cho mét vµi vë nh¸p.Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n. . GV . mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi. dÆn dß . xem nh lµ mét dµn ý mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. ngêi nghe nh c¶m thÊy c¬n ma ®ang hiÓn hiÖn tríc m¾t. .Mét HS ®äc bµi tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 vÞ. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. chuyÓn thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh trong tiÕt häc tíi.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹. .2008 .HS l¾ng nghe. híng dÉn HS nhËn xÐt. bæ sung. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. tuyªn d¬ng .

BiÕt sö dông tõ ®ång nghÜa ®Ó ®iÒn vµo chç trèng vµ viÕt ®o¹n v¨n. kÕt hîp víi n¾m ®îc ý nghÜa cña mét sè thµnh ng÷.C¶ líp l¾ng nghe. c . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. nghÜa. . tôc ng÷ cã nghÜa gièng nhau ®Ó sö dông cho ®óng. B. BiÕt thªm mét sè thµnh ng÷. Bµi míi 1. KiÓm tra bµi cò .häc Ho¹t ®éng d¹y A.B¶ng phô chÐp s½n Bµi tËp 1.HS l¾ng nghe.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 phÇn b.2008 luyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa 1. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 1.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS lµm Bµi tËp 3.C¸c em ®· ®îc biÕt vÒ tõ ®ång . quª h¬ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y . h«m nay chóng ta tiÕp tôc luyÖn tËp vÒ sö dông tõ ®ång nghÜa ®Ó ®iÒn vµo chç trèng hoÆc viÕt ®o¹n v¨n. . tôc ng÷ cã chung ý nghÜa: nãi vÒ t×nh c¶m cña ngêi ViÖt víi ®Êt níc. Ho¹t ®éng häc .Mét HS ®äc toµn bµi. bµi vµ häc bµi lµm ë nhµ cña HS. cho ®iÓm viÖc lµm . §å dïng d¹y . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . 2. .Hai HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ®· hoµn thiÖn ë nhµ h«m tríc.Giáo án Tiếng Việt 5 I. Môc tiªu Năm học 2007. GV. 90 . III. Giíi thiÖu bµi . 2. II.häc .GVnhËn xÐt.

...HS lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh. §¸p ¸n: . nhËn xÐt.Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 3.Gäi HS tr×nh bµy.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy b¹n. c¶ líp theo dâi. .. råi viÕt giÊy nh¸p ®Ó ph¸t biÓu miÖng. chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng: G¾n bã víi quª h¬ng lµ t×nh c¶m tù nhiªn.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.. .Gäi HS ®äc bµi. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Năm học 2007. B¹n Phîng nhá nhÊt th× kÑp trong n¸ch mÊy tê b¸o ..Yªu cÇu suy nghÜ. 91 Bµi tËp 3 .. ch÷a bµi.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n . Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.HS suy nghÜ.B¹n LÖ ®eo trªn vai chiÕc ba l« con cãc.Trong ngoÆc ®¬n cã mÊy ý ®Ó lùa chän gi¶i thÝch ý nghÜa chung cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? §ã lµ nh÷ng ý nµo? . Hai b¹n T©n vµ Hng to...vai v¸c mét thïng níc uèng. + G¾n bã víi quª h¬ng lµ t×nh c¶m tù nhiªn.NhËn xÐt. . . lÇn lît ghÐp thö .2008 .Mét HS ®äc toµn bµi.. B¹n Th ®iÖu ®µn x¸ch tói ®µn ghi ta. c©u tr¶ lêi ra giÊy nh¸p.Giáo án Tiếng Việt 5 . . nhËn xÐt bµi cña . B¹n TuÊn ... trªn b¶ng. kháe cïng h¨m hë khiªng thø ®å lØnh kØnh. .. Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.HS lµm viÖc c¸ nh©n. chuÈn bÞ ý kiÕn ra tõng ý víi c¸c c©u tôc ng÷. Bµi tËp 2 .. . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n.Mét HS ®äc toµn bµi. + Loµi vËt thêng nhí n¬i ë cò.Gäi HS tr×nh bµy.Trong ngoÆc ®¬n cã 3 ý ®Ó chóng ta lùa chän gi¶i thÝch ý nghÜa chung cña c¸c c©u tôc ng÷ lµ: + Lµm ngêi ph¶i thñy chung. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng phô. .

Yªu cÇu HS giíi thiÖu khæ th¬ c¸c em em ®Þnh chän ®Ó viÕt. nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp. 92 .GV nhËn xÐt giê häc. Môc tiªu 1.Yªu cÇu mét HS kh¸ giái lµm mÉu.HS l¾ng nghe.Dµn ý cña bµi v¨n miªu t¶ c¬n ma cña tõng HS. khi viÕt cÇn chó ý sö dông nh÷ng tõ ®ång nghÜa. mµu ®á rùc cña mÆt trêi míi mäc. mµu cña ®Êu tranh.Bèn ®Õn n¨m HS ph¸t biÓu khæ th¬ mµ c¸c em chän ®Ó viÕt. Mµu ®á lµ mµu léng lÉy. VÝ Dô: Trong c¸c s¾c mµu. biÓu d¬ng nh÷ng bµi . . Mµu ®á lµ mµu m¸u hång trong tim.Giáo án Tiếng Việt 5 . em thÝch nhÊt lµ mµu ®á.Gäi HS díi líp tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi . . mµu cña qu¶ chÝn. . dÆn dß .N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña lµm cña m×nh. . tù nhiªn.B¶ng phô ghi néi dung chÝnh cña 4 ®o¹n v¨n t¶ c¬n ma (BT1).HS l¾ng nghe.HS tham gia cïng GV nhËn xÐt viÕt hay. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). . BiÕt hoµn chØnh nh÷ng ®o¹n v¨n dùa vµo néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n.GV nhËn xÐt. 2. BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¬n ma thµnh mét ®o¹n v¨n miªu t¶ ch©n thùc.2008 . . mµu ®á t¬i cña l¸ cê Tæ quèc. chó ý söa lçi ng÷ ph¸p ch÷a bµi cña b¹n. Cñng cè.Gv nh¾c HS: cã thÓ viÕt vÒ mµu s¾c cña nh÷ng sù vËt cã trong bµi th¬ vµ c¶ nh÷ng sù vËt kh«ng cã trong bµi. m×nh.HS ®äc l¹i bµi. II.GiÊy 6 tê giÊy khæ to vµ bót d¹ cho mét ®Õn hai HS lµm bµi. §å dïng d¹y .. Năm học 2007.. .Nh¾c HS lµm bµi vµo vë. . tuyªn d¬ng .. mµu cña bÕp löa hång. . 3. .häc . TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. suy nghÜ lµm bµi vµo vë.HS lµm mÉu.

chÊm chç cã dÊu (. th¶o dung cña mçi ®o¹n lµ: luËn theo nhãm ®«i vµ cho biÕt néi + §o¹n 1: Giíi thiÖu c¬n ma rµo råi t¹nh ngay. Giíi thiÖu bµi . ý cho bµi v¨n t¶ c¬n ma rµo. VËy tõ dµn ý Êy chuyÓn sang thµnh mét ®o¹n v¨n nh thÕ nµo? Bµi häc h«m nay chóng ta cïng thùc hµnh. Lu ý ®äc lµ ba ®äc thÇm trong SGK.B¹n Quúnh Liªn lµm mét bµi v¨n cã . + §o¹n 2: ¸nh n¾ng vµ c¸c con vËt sau c¬n ma. + §o¹n 3: C©y cèi sau c¬n ma. . Bµi míi 1.. . . ®Ò bµi nh thÕ nµo? .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.). C¸c ho¹t ®éng d¹y .. . dung cña mçi ®o¹n. C¶ líp theo dâi néi dung bµi tËp.Hai ®Õn ba HS lªn b¶ng thùc v¨n t¶ c¶nh c¬n ma. tËp 2 tiÕt TËp lµm v¨n tríc mµ HS ®· hoµn thiÖn ë nhµ. + §o¹n 4: §êng phè vµ con ngêi 93 .HS ®äc thÇm.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé .C¸c em ®· ®îc quan s¸t vµ lËp dµn .HS l¾ng nghe.Hoµn chØnh l¹i ®o¹n v¨n mµ b¹n g×? Quúnh Liªn ®ang viÕt dë.Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn bµi cña bµi . cho ®iÓm.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm .Mét HS ®äc bµi.T¶ quang c¶nh sau c¬n ma.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm bèn . Bµi lµm cña Bµi hiÖn theo yªu cÇu cña GV.2008 Ho¹t ®éng häc .Giáo án Tiếng Việt 5 III. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. trao ®æi.GV nhËn xÐt. 2. trao ®æi th¶o ®o¹n v¨n cña b¹n Quúnh Liªn ®ang luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi: Néi lµm dë trong SGK. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.häc Ho¹t ®éng d¹y A . B. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .

VÝ Dô: §o¹n 1: Lép ®ép. . c©y cèi nghiªng ng¶. .GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho bèn HS. C¬n ma µo µo ®æ xuèng lµm mäi ho¹t ®éng dêng nh ngõng l¹i. cña HS. 94 . . v× vËy trong ®o¹n më ®Çu nµy chØ cÇn thªm mét c©u t¶ ma lµ ®ñ.HS l¾ng nghe. .. lµm cña m×nh. c¶nh vËt nh nhoµ ®i. ma ngít dÇn råi t¹nh h¼n. Ma xèi x¶ nh trót c¬n giËn d÷ xuèng trÇn gian. Ma µo ¹t.2008 sau c¬n ma.GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. Sau khi lµm xong.GV nhËn xÐt. hai ®o¹n (trong sè bèn ®o¹n ®· cho). Sau khi HS lµm xong yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. HS trao ®æi víi b¹n ngåi bªn c¹nh ®Ó söa ch÷a vµ häc tËp lÉn nhau. ®¸nh gi¸ bµi lµm . GV nh¾c c¸c em chó ý viÕt dùa trªn néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n.Gäi HS tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi . Lu ý: ®Ò bµi t¶ quang c¶nh dau c¬n ma. . Mçi chç trèng . tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c c©u v¨n hay thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ phï hîp víi ®o¹n v¨n. nh¾c c¸c em viÕt bµi trªn giÊy khæ to. C¶ líp theo dâi. lép ®ép. Ma råi. mçi HS viÕt bæ sung mét ®o¹n. nhËn xÐt. .Bèn HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Mét l¸t sau.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007..HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n.HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng c©u mçi HS chän hoµn chØnh mét hoÆc v¨n cÇn bæ sung theo tõng ®o¹n. VÝ dô: §o¹n 3 cã néi dung chÝnh lµ t¶ c©y cèi sau c¬n ma th× chØ viÕt thªm vÒ c©y cèi. t¬ng øng víi mét tê giÊy.

Gäi HS ®äc bµi tËp. khi thªm c©u hoÆc tõ ng÷ vµo chç trèng.Mét HS ®äc bµi tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 §o¹n2: Năm học 2007.2008 ¸nh n¾ng l¹i chiÕu s¸ng rùc rì trªn nh÷ng th¶m cá xanh. 95 . N¾ng lÊp l¸nh nh ®ïa giìn. Trªn con ®êng.Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp. . Nh÷ng c©y hoa thîc dîc.. Lu ý ®©y lµ bµi v¨n t¶ quang c¶nh mét thÞ x· nhá . . tiÕng ®i l¹i rén rÞp. ChÞ gµ m¸i t¬ rêi khái bôi c©y gãc vên võa lu«n måm côc côc nh¾c nhë ®µn con võa tranh thñ giò giò bé l«ng ít sòng. tiÕng ngêi cêi nãi.. §µn gµ con víi bé l«ng vµng ãng cßn kh« nguyªn tung t¨ng ch¹y nh¶y. . to¶ h¬ng. v× vËy cã c¶ c¶nh ®µn gµ trong vên lÉn xe cé ch¹y trªn ®êng phè. . MÊy chó chim kh«ng râ tr¸nh ma ë ®©u giê ®ang ®Ëu trªn cµnh c©y cÊt tiÕng hãt vÐo von. néi dung c¸c ®o¹n cã thÓ kh«ng thèng nhÊt víi nhau Bµi tËp 2 . §o¹n3: Sau c¬n ma cã lÏ c©y cèi. nh¶y nhãt víi nh÷ng gîn sãng trªn dßng s«ng NhuÖ. Nh÷ng hµng c©y ven ®êng ®îc t¾m géi tho¶ thuª. t¶ c¬n ma ®· chuÈn bÞ tríc. TiÕng cßi. tiÕng m¸y.GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña c¸c . Chó mÌo khoang co ro tõ trong bÕp bíc ra ngoµi s©n khoan thai ®i l¹i díi ¸nh n¾ng mÆt trêi ra vÎ khoan kho¸i l¾m. NÕu sa ®µ miªu t¶ qu¸ nhiÒu c¶nh. c¶ líp theo dâi trong SGK. em vµ gäi mét HS dµn ý cña bµi v¨n Mét HS ®äc to dµn ý cña bµi v¨n. mÊy c« bÐ ®ang ch¬i nh¶y d©y. cho ®Õn c¶ nh÷ng c©y rau trong vên vèn b×nh dÞ lµ thÕ mµ giê ®©y trµn ®Çy kiªu h·nh m¬n mën khoe s¾c. hoa hång. Con ®êng nh t¬i trÎ h¶ hª h¬n khi trë vÒ víi nhÞp sèng hèi h¶ vèn cã thêng ngµy. §o¹n 4: Con ®êng tríc cöa ®ang kh« dÇn..HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. xe cé l¹i nêm nîp nh m¾c cöi. Gãc phè. Do vËy.HS më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra. nªn cã chõng mùc. hoa l¸ lµ t¬i ®Ñp h¬n c¶. Nh÷ng bÝm tãc tun ngñn vung vÈy theo tõng nhÞp ch©n nh¶y. gét röa hÕt bôi bÆm thêng ngµy trë nªn xanh biÕc.

GV nhËn xÐt giê häc. C¶ líp theo dâi lµm cña HS. ghi l¹i nh÷ng ®iÒu quan s¸t ®îc vµo vë nh¸p. §äc thµnh tiÕng . Môc tiªu 1. .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. m×nh ngay sau giê häc. TuÇn 4 I. 3. ®äc ®óng c¸c tªn ngêi. kh¸t väng sèng cña c« bÐ Xa-da-c«.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. sinh ®éng. Na-ga-da-ki). Hi-r«-si-ma. nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ hËu qu¶ nÆng nÒ cña chiÕn tranh h¹t nh©n. tªn ®Þa lÝ níc ngoµi (Xa -da-c« Xa-da-ki. . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng trÇm buån.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i . GV nhËn xÐt. lêi v¨n ch©n thùc. 2. thÓ hiÖn ®îc sù quan s¸t riªng. tuyªn d¬ng khen ngîi nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. BiÕt ®äc ng¾t nghØ h¬i sau dÊu c©u vµ ng¾t h¬i gi÷a c¸c côm tõ. m¬ íc hßa b×nh cña thiÕu nhi. ®¸nh gi¸ bµi kÕt qu¶ bµi lµm.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm .HS l¾ng nghe.2008 .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc ®o¹n v¨n vµ quan s¸t trêng häc cña hiÖn theo yªu cÇu cña GV. tr×nh bµy kÕt qu¶ râ rµng. . §äc hiÓu . c¸c HS viÕt ®îc ®o¹n v¨n hay. dÆn dß . Cñng cè. TËp ®äc nh÷ng con sÕu b»ng giÊy 96 . rµnh m¹ch.HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy tríc líp.

D¹y bµi míi 1.S¸u HS thùc hiÖn ®äc ph©n vai bµi tËp ®äc Lßng d©n mµ c¸c em bµi tËp ®äc theo yªu cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Hßa b×nh lµ kh¸t väng mu«n ®êi . KiÓm tra bµi cò . kh¸t väng hßa b×nh cña trÎ em toµn thÕ giíi.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh chó bé ®éi vµ c¸c b¹n nhá ®ang ngíc nh×n bÇu trêi hßa b×nh.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. §Ó hiÓu râ thªm v× sao chóng ta muèn hßa b×nh chóng ta sÏ t×m hiÓu qua c¸c bµi häc cã trong chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh. vÒ vô næ bom nguyªn tö (nÕu cã) III. cña nh©n lo¹i. B.HS l¾ng nghe. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS l¾ng nghe.GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh minh häa chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh vµ hái: c¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ c¶nh g×? . Tranh. §Ó t×m hiÓu xem v× sao 97 . . tËp ®äc vµ giíi thiÖu: §©y lµ tranh vÏ b¹n Xa-da-c« Xa-xa-ki ®ang bÞ èm nÆng. Ho¹t ®éng häc . §å dïng d¹y .2008 . . ¶nh vÒ th¶m häa chiÕn tranh h¹t nh©n. nãi lªn kh¸t väng sèng. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi häc . II.HiÓu ®îc ý chÝnh cña bµi: tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t nh©n. ®· ®îc häc h«m tríc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.GV ®a ra tranh minh häa cña bµi .häc .Gäi mét nhãm HS ®äc ph©n vai .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).

2. ... .Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng cßn ®äc giäng cho tõng HS (nÕu cã). * §o¹n 4: Cßn l¹i.HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn theo nhãm ®«i t×m c¸c ®o¹n trong trong nhãm: bµi.HS luyÖn ®äc c¸c tªn ngêi vµ tªn xa-ki..GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.GV gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. ..GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ®äc cho HS. Na-ga. Mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. ng¾t ... ®Ó híng dÉn HS ®äc ®óng.Giáo án Tiếng Việt 5 khi èm Xa-da-c« gÊp nh÷ng con sÕu ®Ó lµm g×? Chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc Nh÷ng c¸nh chim hßa b×nh. * §o¹n 3: TiÕp theo ®Õn . . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . GV cã sai vµ luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS hay trªn b¶ng líp .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm trao ®æi .Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. gÊp ®îc 644 con. . 2.GV ghi c¸c tõ: Hi-r«-si-ma. *§o¹n 2: TiÕp theo ®Õn . . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt 98 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . nhiÔm phãng x¹ nguyªn tö.Mét HS ®äc bµi.2008 . NhËt nhanh chãng ®Çu hµng. *§o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn . .. Xa-da-c« Xa-da-ki lªn b¶ng ®Þa lÝ níc ngoµi ghi trªn b¶ng. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.

GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . khi chiÕn tranh thÕ giíi s¾p kÕt thóc.HS theo dâi giäng ®äc cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 b¹n ®äc.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1. . ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: NhËt B¶n. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. .Yªu cÇu HS ®äc lít l¹i ®o¹n 2 vµ 3 tr¶ lêi c©u hái: HËu qu¶ hai qu¶ bom ®ã ®· g©y ra th¶m khèc nh thÕ nµo? .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. Vµo n¨m 1945. gi¶i. ChÝnh phñ MÜ ®· lµm g× ®èi víi NhËt B¶n khiÕn c¶ thÕ giíi ghª sî? .Xa-da-c« bÞ nhiÔm phãng x¹ khi tr¶ lêi c©u hái: Xa-da-c« bÞ nhiÔm MÜ nÐm bom xuèng thµnh phè Hiphãng x¹ nguyªn tö khi nµo? Vµ bao r«-si-ma.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó chó gi¶i trong SGK. . . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. .Khi hai qu¶ bom næ ®· cíp ®i m¹ng sèng cña gÇn nöa triÖu ngêi. 99 . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.MÜ nÐm bom nguyªn tö xuèng ®o¹n 2. C¶ líp theo dâi trong SGK. Trong kho¶ng s¸u n¨m (míi tÝnh ®Õn n¨m 1951) gÇn 100 000 ngêi bÞ chÕt do nhiÔm phãng x¹. . §Êy lµ cha kÓ nh÷ng ngêi tiÕp tôc ph¸t bÖnh sau ®ã 10 n¨m nh Xa-da-c« vµ sau ®ã cßn tiÕp tôc. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ .Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. . Khi ®ã em míi hai tuæi. Th¶m häa do bom nguyªn tö g©y ra thËt khñng khiÕp. b) T×m hiÓu bµi .

T«i c¨m ghÐt vò khÝ h¹t nh©n. khi mêi hai tuæi. Xada-c« míi ph¸t bÖnh .Giáo án Tiếng Việt 5 nhiªu l©u em míi bÞ ph¸t bÖnh? .NhiÒu HS ph¸t biÓu tù do: nãi g× víi Xa-da-c«? + T«i th¬ng b¹n. . C¸c em ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ cho biÕt: Khi l©m bÖnh nÆng c« bÐ hi väng kÐo dµi cuéc sèng b»ng c¸ch nµo? Năm học 2007. tëng nhí tíi c¸c n¹n nh©n bÞ sèng trong hßa b×nh? bom nguyªn tö s¸t h¹i. c¸c b¹n nhá ®· tr¶ lêi c©u hái: C¸c b¹n nhá ®· lµm x©y dùng tîng ®µi tëng nhí Xa-dag× ®Ó bµy tá nguyÖn väng ®îc c«.Xa-da-c« thËt ®¸ng th¬ng. 100 .Na-da-c« hi väng kÐo dµi cuéc sèng b»ng c¸ch ngµy ngµy em lÆng lÏ gÊp sÕu. . + B¹n h·y yªn nghØ.BiÕt chuyÖn trÎ em trªn toµn níc biÕt chuyÖn. chóng t«i ®ang cïng mäi ngêi ®ang ®Êu tranh ®Ó xãa bá vò khÝ h¹t nh©n. c¸c b¹n nhá ®· lµm g× NhËt vµ nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi ®· ®Ó bµy tá t×nh ®oµn kÕt víi em? gÊp hµng ngh×n con sÕu göi tíi tÊp ®Õn cho Xa-da-c«.Khi Xa-da-c« chÕt.2008 Mêi n¨m sau.NÕu ®îc ®øng tríc tîng ®µi. Chóng t«i ph¶i ®Êu tranh ®Ó chèng l¹i nã.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 4 vµ . Ch©n tîng ®µi kh¾c nh÷ng dßng ch÷ thÓ hiÖn nguyÖn väng: mong muèn cho thÕ giíi nµy m·i m·i hßa b×nh. Khi .GV: Nh vËy hËu qu¶ cña bom nguyªn tö g©y ra thËt kinh khñng. nhng m·i mêi n¨m sau Na-da-c« míi ph¸t bÖnh. v× em tin vµo mét truyÒn thuyÕt nÕu gÊp ®ñ mét ngh×n con sÕu b»ng giÊy treo quanh phßng sÏ khái bÖnh. em sÏ . + C¸i chÕt cña b¹n lµm chóng t«i hiÓu sù tµn b¹o cña chiÕn tranh. . cø tëng may m¾n ®îc tho¸t n¹n.

Cñng cè. . 3. . C¶ líp theo dâi.GV ®äc mÉu ®o¹n v¨n sau ®Ó .Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. DÆn HS vÒ . . theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh híng dÉn ë trªn). c¶m cña bµi. N»m trong bÖnh viÖn nhÈm ®Õm tõng ngµy cßn l¹i cña ®êi m×nh. c« bÐ ng©y th¬ tin vµo mét truyÒn thuyÕt nãi r»ng / nÕu gÊp ®ñ mét ngh×n con sÕu b»ng giÊy treo quanh phßng.HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo luyÖn ®äc cho HS.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo 101 . Yªu cÇu HS c¶ líp bèn ®o¹n cña bµi. trÎ em toµn níc NhËt vµ nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi ®· tíi tÊp göi hµng ngh×n con sÕu giÊy ®Õn cho Xa-da-c«. Nhng / Xada-c« chÕt / khi em míi gÊp ®îc 644 con.Tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t lªn ®iÒu g×? nh©n. kh¸t väng hßa b×nh cña trÎ em.Bµi Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy nãi .Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m . .Hai ®Õn ba HS ®äc toµn bé bµi v¨n. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt giê häc. .2008 + C¸i chÕt cña b¹n gióp chóng t«i ph¶i biÕt yªu hßa b×nh. nãi lªn kh¸t väng sèng. b¶o vÖ cuéc sèng hßa b×nh trªn tr¸i ®Êt.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. em sÏ khái bÖnh. . Em liÒn lÆng lÏ gÊp sÕu. +.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi..Tæ chøc cho HS thi ®äc tríc líp.NhiÒu HS thi ®äc tríc líp. .Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i ®o¹n v¨n. BiÕt chuyÖn. ..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc. . dÆn dß .

. nghe viÕt bµi ChÝnh t¶ Anh bé ®éi Cô Hå gèc BØ vµ lµm mét sè bµi tËp gióp c¸c em n¾m ®îc m« h×nh cÊu t¹o vÇn ®Ó ®Æt dÊu thanh khi viÕt chÝnh t¶ chÝnh x¸c h¬n. C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc .2008 nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV. II. III. TiÕp tôc cñng cè hiÓu biÕt vÒ m« h×nh cÊu t¹o vÇn vµ quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3. 2. HS díi líp viÕt c¸c viÕt c¸c tiÕng cã ©m. c¸c em . Môc tiªu 1. Nghe . . lµm lông. HS dÔ viÕt sai.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.viÕt 102 . KiÓm tra bµi cò .Trong tiÕt häc h«m nay. thanh tõ ng÷ vµo giÊy nh¸p.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. D¹y bµi míi 1.GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. B. vÇn..Gäi HS nh¾c l¹i quy t¾c viÕt dÊu . s¸ng suèt. . tr×nh bµy ®óng bµi Anh bé ®éi Cô Hå gèc BØ. Ch¼ng h¹n: nghÜ ngîi. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo thanh trong c¸c tiÕng vµ vËn dông yªu cÇu cña GV. .viÕt: anh bé ®éi cô hå gèc bØ Quy t¾c ®¸nh dÊu thanh I. ChÝnh t¶ Nghe .viÕt chÝnh x¸c. 2.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Híng dÉn HS nghe . §å dïng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A..

NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña m×nh.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.2008 . Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã dÔ lÉn ...Giáo án Tiếng Việt 5 a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n Năm học 2007. . tranh.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . m×nh.Nh¾c HS cÇn viÕt hoa c¸c tªn . khuÊt phôc.Gäi mét HS ®äc bµi Anh bé ®éi . . . Mét HS lªn b¶ng lµm bµi. Phan L¨ng. em. BØ.Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.HS lµm bµi vµo vë. .HS ghi nhí theo yªu cÇu cña GV. mêi mét HS . c) ViÕt chÝnh t¶ .HS nhËn xÐt. bµi trªn b¶ng.7 bµi cña .Gäi HS nhËn xÐt. l¾ng nghe.HS dïng bót ch×. .§o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? .HS nghe GV ®äc vµ viÕt theo. theo dâi trong SGK. tªn ViÖt. . ViÖt Nam.HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ ng÷: chiÕn khi viÕt chÝnh t¶. dô dç. c¶ líp l¾ng nghe vµ Cô Hå gèc BØ. . . ch÷a l¹i bµi trªn b¹n trªn b¶ng (nÕu sai) vµ chèt l¹i b¶ng cho b¹n (nÕu sai).Mét HS ®äc. . Ph¸p. 3. b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶. ch÷a l¹i bµi cña . x©m lîc. c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. nhËn xÐt. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . ch÷a bµi.. tù ®èi HS vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. lµm .§äc cho HS viÕt chÝnh t¶.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.§o¹n v¨n nãi vÒ mét ngêi lÝnh Ph¸p ®· tham gia chiÕn ®Êu trong hµng ngò bé ®éi Cô Hå. riªng: Cô Hå.§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi.C¶ líp theo dâi. C¶ líp theo dâi. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.GV chÊm nhanh tõ 5 . 103 .

4.HS l¾ng nghe vµ hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 2. nhËn xÐt giê häc.GV ®¸nh ia. TiÕng nghÜa chiÕn ©m ®Öm ©m chÝnh ia iª Năm học 2007. dÆn dß . dÊu thanh trong DÆn HS ghi nhí quy t¾c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i 104 . + Trong tiÕng chiÕn (cã ©m cuèi). Bµi tËp 3 . Cñng cè. .So s¸nh hai tiÕng nghÜa vµ chiÕn vÒ cÊu t¹o: + Gièng nhau: hai tiÕng ®Òu cã ©m chÝnh gåm hai ch÷ c¸i (GV nãi: ®ã lµ c¸c nguyªn ©m ®«i). iª.Nªu quy t¾c ghi dÊu . HiÓu thÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa.Giáo án Tiếng Việt 5 lêi gi¶i ®óng. LuyÖn tõ vµ c©u Tõ tr¸i nghÜa I. BiÕt t×m tõ tr¸i nghÜa trong c©u vµ ®Æt c©u ph©n biÖt nh÷ng tõ tr¸i nghÜa. tiÕng nghÜa kh«ng cã ©m cuèi. + Kh¸c nhau: tiÕng chiÕn cã ©m cuèi. + Trong tiÕng nghÜa (kh«ng cã ©m cuèi). dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu ghi nguyªn ©m ®«i. Môc tiªu 1. tiÕng nghÜa ë vÝ dô trªn. dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai ghi nguyªn ©m ®«i.NhiÒu HS tr¶ lêi: thanh ë tiÕng chiÕn vµ + DÊu thanh ®Æt ë ©m chÝnh.2008 VÇn ©m cuèi n . t¸c dông cña tõ tr¸i nghÜa.

105 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .2008 . B. Ho¹t ®éng häc .Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . . ®äc thÇm trong SGK. th¶o luËn yªu cÇu cña bµi theo nhãm ®«i theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1. mµ c¸c em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë.GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi .HS l¾ng nghe.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong . sö dông tõ tr¸i nghÜa nh thÕ nµo? Giê häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò nµy. . 2.häc Năm học 2007. KiÓm tra bµi cò . hiÖn tîng c¸c tõ ®ång nghÜa víi nhau mµ cßn cã hiÖn tîng c¸c tõ tr¸i nghÜa víi nhau. Giíi thiÖu bµi .Tõ diÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) .Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp. VËy nh thÕ nµo th× ®îc coi lµ tõ tr¸i nghÜa.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS dùa vµo ®o¹n v¨n vµ nghÜa nghÜa cña c¸c tõ råi thùc hiÖn theo trong tõ ®iÓn.GV yªu cÇu HS tra trong tõ ®iÓn . .Trong tõ tiÕng ViÖt kh«ng chØ cã . C¸c ho¹t ®éng d¹y . -GV nhËn xÐt. bµi vµ häc bµi cña HS. III. C¶ líp theo dâi phÇn NhËn xÐt.HS l¾ng nghe.So s¸nh nghÜa cña tõ chÝnh g×? nghÜa víi tõ phi nghÜa. Bµi míi 1.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo tËp 3 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) yªu cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 II. trao ®æi. §å dïng d¹y .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Mét HS ®äc bµi. cho ®iÓm viÖc lµm .

Lêi gi¶i: . chèng l¹i ¸p bøc. . Sau khi HS ..VËy tõ tr¸i nghÜa lµ g×? Bµi tËp 2. chèt l¹i . ..HS lµm viÖc c¸ nh©n. ChÝnh nghÜa lµ ®óng víi ®¹o lÝ. GV ®a ra nghÜa cña tõ ®iÓn ®· ®îc GV ghi trong b¶ng phô treo lªn b¶ng cho HS tham kh¶o).NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n vµ ch÷a lêi gi¶i ®óng. 3. kh«ng ®îc nh÷ng ngêi cã l¬ng tri ñng hé. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. kÕt qu¶ th¶o luËn. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Gäi mét HS ®äc toµn Bµi tËp 2. Năm học 2007. chèng l¹i nh÷ng hµnh ®éng xÊu.GV chèt l¹i: Phi nghÜa lµ tr¸i víi .2008 . 106 .chÕt .nhôc ( xÊu hæ v× bÞ khinh bØ). . l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai).Giáo án Tiếng Việt 5 (nÕu kh«ng cã ®ñ tõ ®iÓn cho c¸c nhãm. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . Cuéc chiÕn ®Êu chÝnh nghÜa lµ chiÕn ®Êu v× lÏ ph¶i.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . . . ®¹o lÝ.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy qu¶ th¶o luËn.HS l¾ng nghe.Mét HS ®äc bµi. Hai tõ nµy cã nghÜa tr¸i ngîc nhau nªn gäi lµ tõ tr¸i nghÜa. Cuéc chiÕn tranh phi nghÜa lµ cuéc chiÕn tranh cã môc ®Ých xÊu xa. vinh ( ®îc kÝnh träng ®¸nh gi¸ cao) .Tõ tr¸i nghÜa lµ tõ cã nghÜa tr¸i ngîc nhau.Tõ tr¸i nghÜa trong c©u tôc ng÷ lµ sèng . . cña m×nh. bÊt c«ng.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh. 3 .Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt .

. Bµi tËp 2: a) HÑp nhµ réng bông. HS díi líp viÕt vµo vë... bÌ ph¸i.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. thï ®Þnh.chiÕn tranh.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi vµ lÊy vÝ dô minh häa.ph¸ ho¹i. giËn d÷. . c¨m ghÐt. 107 . Bµi tËp 4 .HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.thï ghÐt.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí . dë .trong. l¹i lêi gi¶i ®óng.chia rÏ.. PhÇn Ghi nhí . m©u thuÉn. c) Trªn kÝnh díi nhêng. ®en .s¸ng.lµnh. GV theo dâi gäi . .HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.. ®Ò cao. 4. . . tµn ph¸. tiÕng th¬m lu l¹i ®êi sau cßn h¬n sèng mµ ph¶i xÊu hæ. hai HS lªn GV lu ý HS còng cã thÓ ®Æt b¶ng lµm bµi. .Mét HS ®äc toµn bµi. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 . ph¸ háng. b) Th¬ng yªu . nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. cïng GV chèt ®óng. riªng rÏ.. sau khi lµm bµi xong trao lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. xung ®ét. ph¸ ph¸ch. b) XÊu ngêi ®Ñp nÕt. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. d) Gi÷ g×n . 3: quy tr×nh t¬ng tù §¸p ¸n: Bµi tËp 1: §ôc . nhôc nh· v× bÞ ngêi ®êi khinh bØ. hñy ho¹i.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK.Gäi HS tr×nh bµy. c) §oµn kÕt . thï hËn. .C¸ch dïng tõ tr¸i nghÜa t¹o ra hai vÕ t¬ng ph¶n nhau lµm næi bËt quan niÖm sèng rÊt cao ®Ñp cña ngêi ViÖt Nam: thµ chÕt mµ ®îc kÝnh träng.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ . Bµi tËp 3: a) Hßa b×nh .. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. r¸ch .. sau khi nh©n. .Mét HS ®äc toµn bµi. 3. .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí.2008 . C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt. Bµi tËp 2.Ho¹t ®éng c¸ nh©n. ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh.hay.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ghÐt bá.

. .Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ dùa vµo b¨ng phim.Gäi HS nhËn xÐt.2008 . ch÷a bµi cho b¹n .NhËn xÐt.C¸c h×nh ¶nh minh häa phim trong SGK (phãng to). ghÐt chiÕn tranh.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí vµ lµm l¹i bµi tËp vµo vë.HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi ngîi hµnh ®éng dòng c¶m cña nh÷ng ngêi lÝnh MÜ cã l¬ng tri ®· ng¨n chÆn vµ tè c¸o téi ¸c man rî cña qu©n ®éi MÜ trong cuéc chiÕn tranh x©m lîc.Giáo án Tiếng Việt 5 mét c©u chøa c¶ cÆp tõ tr¸i nghÜa nh: Chóng em yªu hßa b×nh. . . .HS l¾ng nghe.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi .N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña v¨n cña m×nh.GV nhËn xÐt giê häc. GV chó ý söa lçi m×nh. trªn b¶ng. HS t×m ®îc lêi thuyÕt minh cho mçi h×nh ¶nh. 5.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Năm học 2007. . nÐt mÆt.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u .häc . ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).B¨ng phim TiÕng vÜ cÇm ë MÜ Lai (nÕu cã) ®îc tæ chøc cho c¸c em xem tríc tiÕt kÓ chuyÖn nµy. . KÓ chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë mü lai I. . dÆn dß . kÕt hîp víi ®iÖu bé.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. kÓ l¹i ®îc c©u chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë Mü lai.Trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa trªn.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 108 . II. III. §å dïng d¹y . ch÷a bµi. Môc tiªu . C¸c ho¹t ®éng d¹y . cö chØ mét c¸ch tù nhiªn. Cñng cè.

chóng ta cïng tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn nµy.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . ®¹o diÔn TrÇn V¨n Thñy ®· lµm bé phim TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai ®Ó nãi vÒ sù kiÖn nµy. th¸ng x¶y ra sù kiÖn.GV kÓ lÇn 1.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng. Ba m¬i n¨m sau.cùu chiÕn binh MÜ An-®rª-èt-ta . 2. Bé phim ®· ®îc ®«ng ®¶o c«ng chóng ®ãn xem vµ ®¹t gi¶i phim ng¾n hay nhÊt t¹i liªn hoan phim ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng. Gi¸o viªn kÓ chuyÖn .Yªu cÇu HS kÓ mét viÖc lµm tèt .chØ huy ®éi bay C«n-b¬n . 16/3/1968 Mai-c¬n . ®Êt yªu cÇu cña GV. H«m nay. cho ®iÓm.c¬ trëng ngêi l¸i chÝnh trªn m¸y bay T«m-x¬n .Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1968 ®· . c¶ líp theo dâi vµ níc cña mét ngêi mµ em biÕt.Giáo án Tiếng Việt 5 A.x¹ thñ sóng m¸y R«-nan . Giíi thiÖu bµi .2008 . nhËn xÐt. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.HS l¾ng nghe. Bµi míi 1.GV nhËn xÐt. . c«ng viÖc cña nh÷ng nh©n vËt trong chuyÖn.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Nhê nh÷ng ngêi lÝnh MÜ cã l¬ng tri vµ dòng c¶m mµ vô th¶m s¸t tµn khèc trªn ®· ®îc ®a ra c«ng luËn khiÕn c¶ thÕ giíi bµng hoµng v× sù man rî cña qu©n ®éi MÜ. .mét ngêi lÝnh bÒn bØ su tÇm tµi liÖu 109 . Trong khi kÓ kÕt hîp g¾n c¸c b¨ng giÊy ghi ngµy. diÔn ra mét cuéc th¶m s¸t tµn khèc cña qu©n ®éi MÜ trªn m¶nh ®Êt Mü Lai. tªn riªng kÌm theo chøc vô. B.

. Bªn s«ng Trµ Khóc. * §o¹n 4: Giäng ®anh thÐp.Giáo án Tiếng Việt 5 H¬-bíc . 110 . giíi thiÖu ¶nh 6. ¤ng trë l¹i ViÖt Nam víi mong íc ®¸ch mét b¶n ®µn cÇu nguyÖn cho linh hån cña nh÷ng ngêi ®· khuÊt ë MÜ Lai. VÝ dô: ¶nh x¸c nhiÒu ngêi d©n (cã c¶ phô n÷ vµ trÎ em) n»m trong vòng m¸u.. GV giíi thiÖu ¶nh t liÖu 4 (hai lÝnh MÜ ®ang d×u anh lÝnh da ®en H¬-bít. Sau khi kÓ xong GV giíi thiÖu ¶nh 1: §©y lµ cùu chiÕn binh MÜ Mai-c¬n. Khi kÓ kÕt hîp víi dïng h×nh ¶nh minh häa trong phim. . c¨m hên. GV gi¶i thÝch thªm An®rª-èt-ta v¾ng mÆt trong cuéc gÆp gì nµy. §ã lµ Mai-c¬n. Sau khi kÓ xong.anh lÝnh da ®en Năm học 2007. Néi dung nh sau: TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai 1. trÇm l¾ng. Anh ®· chÕt trËn sau vô Mü Lai 3 tuÇn. KÓ xong giíi thiÖu ¶nh 2 (lÝnh MÜ ch©m löa ®èt nhµ): §©y lµ mét tÊm ¶nh t liÖu (c¶nh thùc) do mét nhµ b¸o MÜ lµ R«-nan chôp trong vô th¶m s¸t Mü Lai. Sau 30 n¨m. tiÕp cøu mêi ngêi d©n v« téi. nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ t¶ téi ¸c cña lÝnh MÜ.GV kÓ lÇn 2: Tríc khi kÓ viÕt lªn b¶ng tªn c¸c nh©n vËt lªn b¶ng ®Ó HS dÔ theo dâi. «ng muèn quay trë l¹i m¶nh ®Êt ®· tõng chÞu nhiÒu ®au th¬ng nµy víi mong íc ch¬i mét b¶n ®µn cÇu nguyÖn cho linh hån cña nh÷ng ngêi ®· khuÊt ë Mü Lai. mét cùu chiÕn binh MÜ t¹i ViÖt Nam. Sau khi kÓ xong. H¬-bít ®· tù b¾n vµo ch©n ®Ó khái tham gia téi ¸c) vµ ¶nh 5 (mét tê t¹p chÝ MÜ ®¨ng tin phiªn tßa xö vô Mü Lai ë níc MÜ). * §o¹n 2: Giäng kÓ nhanh h¬n. Cßn nhiÒu nh÷ng tÊm ¶nh kh¸c n÷a lµ b»ng chøng vÒ téi ¸c cña lÝnh MÜ trong vô th¶m s¸t. * §o¹n 5: KÓ giäng xóc ®éng. xuÊt hiÖn mét ngêi MÜ mang theo mét c©y ®µn vÜ cÇm. 7: Trë l¹i ViÖt Nam sau 30 n¨m x¶y ra vô th¶m s¸t.2008 * §o¹n 1: Giäng chËm r·i. lÝnh MÜ dÝ sóng vµo mang tai mét ngêi phô n÷ ®øng tuæi. T«m-x¬n vµ C«n-b¬n xóc ®éng gÆp l¹i nh÷ng ngêi d©n ®îc hä cøu sèng. * §o¹n 3: Giäng håi hép. tØnh Qu¶ng Ng·i. Sau ®ã giíi thiÖu ¶nh 3: §©y lµ tÊm ¶nh t liÖu chôp mét chiÕc trùc th¨ng cña MÜ ®Ëu trªn c¸nh ®ång MÜ Lai.

Híng dÉn HS kÓ chuyÖn. s½n sµng nh¶ ®¹n nÕu chóng tiÕn l¹i gÇn. C«n-b¬n vµ An-®rª-èt-ta. S¸ng h«m ®ã. anh b¾n ph¸o hiÖu cÊp cøu. ThÊy mét tèp lÝnh MÜ kh¸c ®ang rît ®uæi m¬i ngêi d©n. ®ang bay trªn c¸nh ®ång Mü Lai. 4. nhng thay v× cøu em bÐ. 18 bøc ¶nh mµu vÒ vô th¶m s¸t do R«-nan chôp vµ c«ng bè lµ b»ng chøng quan träng. qu©n ®éi MÜ ®· hñy diÖt hoµn toµn m¶nh ®Êt nµy: thiªu ch¸y nhµ cöa. ba ngêi lÝnh kinh hoµng thÊy qu©n ®éi cña hä ®ang dån phô n÷ vµ trÎ em vµo mét con m¬ng c¹n råi x¶ sóng b¾n. cïng víi T«mx¬n. trao 111 . ra lÖnh cho x¹ thñ sóng m¸y chÜa sóng vµo chóng. buéc tßa ¸n cña níc MÜ ph¶i ®em vô Mü Lai ra xÐt xö. TiÕp ®ã. trÎ em vµ phô n÷. giÕt h¹i gia sóc. Ba phi c«ng Êy lµ T«mx¬n. C«n-b¬n. Mét ®¹i óy MÜ ch¹y ngay tíi. b¾n chÕt 504 ngêi. 3. phÇn lín lµ cô giµ. íc väng hßa b×nh vµ cÇu nguyÖn cho linh hån nh÷ng ngêi ®· khuÊt. x¶ sóng giÕt ®ång lo¹t trong Ýt phót. Cã nh÷ng em bÐ bÞ b¾n khi ®ang bó trªn x¸c mÑ. ruéng vên. chØ cã mêi ngêi may m¾n sèng sãt nhê ®îc ba phi c«ng MÜ cã l¬ng t©m tiÕp cøu. 5. tØnh Qu¶ng Ng·i. T«mx¬n bÌn h¹ trùc th¨ng ngay tríc mÆt tèp lÝnh. ®éi bay cßn cøu thªm ®îc mét cËu bÐ vÉn cßn sèng tõ trong ®èng x¸c chÕt. 40 bøc ¶nh ®en tr¾ng. T«m-x¬n ph¸t hiÖn thÊy mét bÐ g¸i bÞ th¬ng n»m gi÷a c¸nh ®ång. kiªn quyÕt ®a vô giÕt chãc man rî ra ¸nh s¸ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Trong cuéc th¶m s¸t tµn b¹o cña qu©n ®éi Hoa K×.2008 2. Mü Lai lµ mét vïng quª thuéc huyÖn S¬n TÞnh. cã c¶ ngêi ®ang mang thai. TiÕng ®µn nãi lªn lêi gi· tõ qu¸ khø. h¾n b¾n chÕt em. cã R«-nan bÒn bØ su tÇm tµi liÖu. TiÕng ®µn cña anh ®· vang lªn ë Mü Lai. chØ trong vßng 4 tiÕng ®ång hå. anh ra lÖnh cho hai trùc th¨ng ®ç xuèng. Theo kÞch b¶n phim TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai 3. Trong cuéc th¶m s¸t tµn khèc Êy. Khi bay däc con m¬ng. Vµo s¸ng ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1968. cßn cã anh lÝnh da ®en H¬-bít tù b¾n vµo ch©n m×nh ®Ó khái tham gia téi ¸c. Cã gia ®×nh 11 ngêi bÞ lÝnh MÜ Ëp tíi. Mai-c¬n ®· thùc hiÖn ®îc ý nguyÖn cña m×nh. vµ An-®rª-èt-ta. chë ngh÷ng ngêi d©n vÒ n¬i an toµn.

Chó ý. . kh«ng cÇn lÆp l¹i nguyªn v¨n tõng lêi cña thÇy (c«). c¶m xóc riªng cña nh©n vËt vµo c©u 112 . xng t«i tõ ®Çu ®Õn cuèi chuyÖn. + KÓ xong.HS l¾ng nghe. Mçi nhãm n¨m HS. kÓ toµn bé néi tiÕn tíi kÓ l¹i toµn bé néi dung c©u dung c©u chuyÖn.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu cña Bµi .Mét HS ®äc to Bµi tËp 1. + HS kÓ tõng ®o¹n.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo + ChØ cÇn kÓ ®óng cèt truyÖn. 2. C¶ líp tËp 1. Tïy tr×nh ®é HS.§¹i diÖn c¸c nhãm thi kÓ tõng ®o¹n truyÖn. tëng tîng vµ kÓ thËt tù nhiªn nh chÝnh m×nh lµ nh©n vËt Êy. sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. sau ®ã kÓ toµn bé c©u chuyÖn. . NÕu ®a ®îc ý nghÜ. C¸c em tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn. theo dâi.Giáo án Tiếng Việt 5 ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn Năm học 2007. lêi cña GV. + HS dùa vµo lêi thuyÕt minh vµ h×nh ¶nh trong SGK kÓ cho c¶ nhãm nghe. khi kÓ nhËp vai ph¶i giíi thiÖu nhËp vai nµo ngay tõ ®Çu c©u chuyÖn. vai mét trong nh÷ng ngêi d©n sèng sãt hoÆc nh©n vËt T«m-x¬n. Mçi HS kÓ tõ mét ®o¹n. toµn bé c©u chuyÖn tríc líp.Thi kÓ chuyÖn tríc líp. + Yªu cÇu HS thi kÓ l¹i tõng ®o¹n. .HS kÓ chuyÖn theo nhãm. + GV chia líp thµnh c¸c nhãm. Mçi em kÓ mét ®o¹n. ý nghÜa c©u chuyÖn. chuyÖn. thùc hiÖn theo yÕu cÇu HS kÓ chuyÖn b»ng c¸ch nhËp cÇu cña GV. GV cã thÓ yªu .Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo nhãm. cÇn trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung.2008 . . 2. .GV nh¾c HS: .

. 4.Giáo án Tiếng Việt 5 chuyÖn cµng tèt. 113 . biÓu d¬ng . ý nghÜa c©u chuyÖn do c¸c b¹n díi líp ®a ra hoÆc b¹n võa kÓ chuyÖn hái c¸c b¹n díi líp. theo yªu cÇu cña GV. . Năm học 2007.GV nhËn xÐt tiÕt häc. GV yªu cÇu HS tù nªu cÇu hái (c¸c b¹n díi líp cã thÓ hái ngêi kÓ chuyÖn hoÆc ngêi kÓ chuyÖn hái c¸c b¹n díi líp) ®Ó trao ®æi víi nhau vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn. + Ngay sau khi mçi HS kÓ xong mét ®o¹n cña c©u chuyÖn hay toµn bé c©u chuyÖn...HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt. Cñng cè. VD: + C©u chuyÖn gióp b¹n hiÓu ®îc ®iÒu g×? + C©u chuyÖn lµm b¹n cã suy nghÜ g× vÒ chiÕn tranh? + ý nghÜa cña c©u chuyÖn lµ g×? + . c¸c em ®Òu ph¶i tr¶ lêi mét ®Õn hai c©u hái vÒ néi dung. b¹n kÓ chuyÖn hay. chèng chiÕn tranh. . hÊp dÉn nhÊt vµ b¹n ®Æt nhiÒu c©u hái thó vÞ nhÊt. ®äc tríc ®Ò bµi vµ c¸c gîi ý cña tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau ®Ó t×m ®îc mét c©u chuyÖn (ngoµi nhµ trêng) ca ngîi hßa b×nh..HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña sau ®ã b×nh chän ra nhãm hoÆc GV.2008 + Sau khi mçi HS kÓ xong.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe. dÆn dß .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ. .

Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). ý nghÜa cña bµi th¬: Lêi kªu gäi thÕ giíi ®oµn kÕt chèng chiÕn tranh. Häc thuéc lßng bµi th¬.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng ®äc hån nhiªn. 2.2008 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TËp ®äc TuÇn 4 Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt I. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. ¶nh vÒ tr¸i ®Êt trong vò trô. §äc thµnh tiÕng . D¹y bµi míi (30 phót) 114 Ho¹t ®éng häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.B¶ng phô viÕt s½n nh÷ng c©u th¬ cÇn luyÖn ®äc cho HS. KiÓm tra bµi cò (5 phót) . III.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.HiÓu ®îc néi dung. §äc tr«i ch¶y toµn bµi th¬. Häc sinh yªu quý ®Êt níc m×nh II.häc Ho¹t ®éng d¹y A. vui t¬i nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶. b¨ng c¸t-xÐt bµi h¸t Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt (nÕu cã). . . Môc tiªu 1. . . §äc hiÓu . 4.häc .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 3. Tranh. b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc trªn Tr¸i ®Êt. B. ng¾t nghØ h¬i theo nhÞp th¬. §å dïng d¹y . Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc .

GV chó ý söa lçi ph¸t ©m. mçi 115 . Tr¸i ®Êt nµy / lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh / bay gi÷a trêi xanh Tr¸i ®Êt trÎ / cña b¹n trÎ n¨m ch©u Vµng. . tr¾ng. HS ®äc mét khæ th¬.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. §Ó biÕt nhµ th¬ §Þnh H¶i muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×. . ©m cho HS. ®en.Giáo án Tiếng Việt 5 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) . bom A (bom a). yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái: Bøc tranh vÏ c¶nh g×? Năm học 2007..HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . ®óng: bom H (bom h¸t).HS l¾ng nghe. C¶ líp theo dâi Tríc khi HS ®äc bµi GV lu ý HS ®äc ®äc thÇm trong SGK. chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi.GV ®a ra tranh minh häa cña bµi tËp ®äc.§©y lµ tranh minh häa cho bµi tËp . .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . VÝ dô: c©u cßn ®äc sai. ®äc Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt.2008 . mçi HS ®äc mét khæ th¬. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng (10 phót) . . . ng¾t .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.. .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. 2. Mçi bµi.Mét HS ®äc bµi ./ dï da kh¸c mµu .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái: Tranh vÏ c¶nh ba b¹n HS víi c¸c mµu da kh¸c nhau ®ang n¾m tay nhau nh¶y móa vui vÎ trong bÇu trêi hßa b×nh.HS ph¸t ©m l¹i c¸c tiÕng hoÆc c¸c giäng cho tõng HS (nÕu cã).GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.

hån nhiªn. . vµ bÇu nhãm trëng. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 ®iÓm tõng c©u tr¶ lêi cña HS ®¹i ®iÓm.Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n .2008 HS ®äc mét khæ th¬. Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn.HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. mçi HS ®äc mét khæ th¬. * Tæ chøc tr¶ lêi c©u hái tríc líp . Ch¼ng h¹n: . C¶ líp theo dâi trong SGK. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. diÖn cho tõng ®éi.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .GV híng dÉn HS x©y dùng luËt . . chó gi¶i trong SGK. .Giáo án Tiếng Việt 5 2. . giäng vui t¬i.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. hái t×m hiÓu néi dung cña bµi. NÕu ngêi ®ã kh«ng 116 . b) T×m hiÓu bµi (10 phót) * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm . Năm học 2007.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi . . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. th kÝ. nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu.GV chia líp thµnh 4 nhãm. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh .HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng ch¬i vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.

117 . còng th¬m!) nãi lªn ®iÒu g×? . + C¸c b¹n kh¼ng ®Þnh tr¸i ®Êt nµy lµ cña mäi ngêi.C¸c b¹n nhá nh¾c nhau: c¸c b¹n nhá nh¾c nhau nh÷ng + Bom nguyªn tö. cã tiÕng chim bå c©u nghe th¬ng mÕn vµ nh÷ng c¸nh chim h¶i ©u vên trªn sãng biÓn.C©u hái 3: ý cña khæ th¬ thø .Tr¸i ®Êt cã nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp lµ: Tr¸i ®Êt nh qu¶ bãng xanh bay gi÷a bÇu trêi xanh.Mçi loµi hoa cã vÎ ®Ñp riªng. ®¸ng yªu. lµ hoa trªn thÕ giíi dï kh¸c mµu da nhng ®Òu b×nh ®¼ng. .HS ph¸t biÓu tù do: víi em ®iÒu g×? + Tr¸i ®Êt nµy lµ cña tÊt c¶ trÎ em.C©u hái 7: Bµi th¬ nµy muèn nãi .NiÒm vui cña c¸c b¹n nhá ®îc nhÊt lµ g×? sèng trong mét Tr¸i ®Êt t¬i ®Ñp..2008 nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm. TrÎ em lµ nô. + H·y chèng chiÕn tranh ®Ó gi÷ cho tr¸i ®Êt b×nh yªn t¬i ®Ñp m·i.C©u hái 1: Tr¸i ®Êt cã g× ®Ñp? . C¸c b¹n rÊt vui vµ h¹nh phóc khi ®îc sèng trong Tr¸i ®Êt t¬i ®Ñp c¸c b¹n nh muèn bay lªn cïng tr¸i ®Êt. . loµi hoa nµo còng quý. còng th¬m! / Mµu hoa nµo còng quý. .Yªu quý vµ tù hµo vÒ Tr¸i ®Êt c¸c t×nh c¶m nh thÕ nµo víi Tr¸i ®Êt ? b¹n kh¼ng ®Þnh Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh. lµ hoa cña ®Êt. ®¸ng quý nh nhau.TrÎ em trªn thÕ giíi dï kh¸c nhau îc so s¸nh víi g×? vÒ mµu da nhng ®Òu ®îc coi lµ nô. . h¹t nh©n lµ tai ®iÒu g×? häa cho mäi ngêi vµ cho tr¸i ®Êt. còng th¬m.C©u hái 4: TrÎ em trªn thÕ giíi ®.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .C©u hái 5: Em hiÓu hai c©u th¬ cuèi khæ 2 (Mµu hoa nµo còng quý. . .C©u hái 2: C¸c b¹n nhá cã th¸i ®é .C©u hái 6: Trong khæ th¬ thø 3 .

Tr¸i ®Êt nµy / lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh / bay gi÷a trêi xanh Bå c©u ¬i / tiÕng chim gï th¬ng mÕn H¶i ©u ¬i / c¸ch chim vên sãng biÓn Cïng bay nµo. Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. n¾ng t« th¾m s¾c Mµu hoa nµo / còng quý còng th¬m! Mµu hoa nµo / còng quý còng th¬m! . bµi th¬ theo cÆp. . + Ph¶i chèng chiÕn tranh. nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh trªn).Tæ chøc cho HS ®äc thuéc lßng.2008 + Dï kh¸c nhau vÒ mµu da nhng mäi trÎ em trªn thÕ giíi ®Òu b×nh ®¼ng vµ ®Òu lµ cña quý trªn tr¸i ®Êt.HS ®äc nhÈm tù thuéc lßng bµi th¬.Tæ chøc cho HS thi ®äc tríc líp... . . gi÷ cho tr¸i ®Êt b×nh yªn vµ trÎ m·i. tr¾ng. . cho Tr¸i ®Êt quay Cïng bay nµo.Ba ®Õn bèn HS thi ®äc tríc líp. C¶ líp theo dâi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . ./ dï da kh¸c mµu Ta lµ nô.HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo íng dÉn HS luyÖn ®äc. 118 .Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba ®o¹n cña bµi. . yªu cÇu cña GV. .GV ®äc mÉu ®o¹n th¬ sau ®Ó h. .HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m (8 phót) . lµ hoa cña ®Êt Giã ®Ém h¬ng th¬m.. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc.Mét ®Õn hai HS ®äc toµn bµi.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. cho Tr¸i ®Êt quay Tr¸i ®Êt trÎ / cña b¹n trÎ n¨m ch©u Vµng.Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi. ®en.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m .Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc mét ®o¹n cña bµi.

c¶ bµi th¬ 3.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Kªu gäi ®oµn kÕt chèng chiÕn tranh. .HS nghe vµ vç tay h¸t theo b¨ng. ghi nhí vÒ nhµ thùc nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt giê häc. b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc trªn Tr¸i ®Êt.2008 .xÐt bµi h¸t (nÕu .Gäi HS ®äc thuéc lßng. Cñng cè.§¹i ý bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? . * Ký duyÖt: * Rót kinh nghiÖm: 119 . dÆn HS vÒ . cho ®iÓm. dÆn dß (5 phót) . cã) cho HS nghe vµ h¸t theo. ®äc vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo.GV bËt b¨ng c¸t .HS l¾ng nghe. nhËn xÐt .HS ®äc thuéc lßng tõng khæ th¬. .

GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.2008 luyÖn tËp t¶ c¶nh 1. HS biÕt lËp dµn ý chi tiÕt cho bµi v¨n t¶ ng«i trêng.HS l¾ng nghe.VËy t¶ c¶nh mét ng«i trêng nh thÕ nµo? Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ chuyÓn kÕt qu¶ mµ c¸c em quan s¸t ®îc thµnh mét dµn ý chi tiÕt. viÕt ®o¹n v¨n t¶ mét hiÖn tîng thiªn nhiªn.häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y . Bµi míi 1. Môc tiªu Năm học 2007. Sau ®ã. §å dïng d¹y .Nh÷ng ghi chÐp mµ HS ®· cã khi quan s¸t c¶nh trêng häc.Bót d¹ vµ 4. Díi líp më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra.5 tê giÊy khæ to cho HS lµm bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Tõ kÕt qu¶ quan s¸t c¶nh trêng häc cña m×nh. trêng häc mµ c¸c em ®· chuÈn bÞ tríc.häc Ho¹t ®éng d¹y A.Giáo án Tiếng Việt 5 TËp lµm v¨n I.C¸c em ®· biÕt c¸ch lËp dµn ý vµ .Yªu cÇu hai HS ®äc quan s¸t c¶nh . . BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. . III.GV nhËn xÐt viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS ë nhµ vµ cã thÓ cho ®iÓm ®éng viªn HS. 120 Ho¹t ®éng häc . KiÓm tra bµi cò . Giíi thiÖu bµi . B. 2. . .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. c¸c em dùa vµo mét phÇn cña dµn ý võa lËp viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. II.

HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë GV ph¸t bót d¹.Trêng lín ®îc x©y dùng kiªn cè. thÇm trong SGK.Tªn trêng cña em – VÞ trÝ ë trung t©m thµnh phè hay vïng quª? . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. ë ngo¹i « yªn tÜnh. nhiÒu phßng . . Th©n bµi: + T¶ toµn c¶nh ng«i trêng. ..Giáo án Tiếng Việt 5 2.2008 .Trêng em n»m ë gi÷a trung t©m thµnh phè ®«ng ®óc. bæ sung. Sau ®©y lµ vÝ dô gîi ý vÒ mét dµn ý t¶ ng«i trêng: + Më bµi: Giíi thiÖu ng«i trêng cña em ë ®©u? T¶ c¶nh trêng vµo thêi ®iÓm nµo? . . cho nh¸p. híng dÉn HS nhËn xÐt. Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. to. giÊy khæ to.. Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn.hay trêng nhá: Ýt phßng lµ nhµ cÊp bèn.. .Yªu cÇu HS dùa vµo lu ý lµm bµi.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . mét vµi HS lµm bµi lªn giÊy khæ mét vµi HS lµm bµi. hay chØ cã phßng häc vµ v¨n phßng? 121 .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. C¶ líp theo dâi ®äc néi dung bµi tËp.Tõ nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t ®îc vÒ g×? ng«i trêng cña em lËp thµnh dµn ý miªu t¶ ng«i trêng.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh.. . . mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé . th viÖn.Mét HS ®äc bµi. ë vïng ®åi cao léng giã hay ë vïng n«ng th«n tho¸ng ®·ng bªn c¸nh ®ång nghe thoang tho¶ng c¶ mïi lóa chÝn. nhiÒu tÇng. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o. phßng b¸n tró. Trêng ®îc chia thµnh nhiÒu khu vùc: n¬i lµm viÖc phßng häc.. Trêng réng hay hÑp? KiÓu x©y dùng cã g× næi bËt? .

ch¨m lµm ®Ó theo kÞp ®µ tiÕn bé cña thiÕu nhi c¸c cêng quèc trªn thÕ giíi. . hµnh lang. KÕt luËn: .Th viÖn cña nhµ trêng cung cÊp cho em nhiÒu quyÓn truyÖn hay.C©y to¶ bãng m¸t ë s©n trêng lµ ngêi b¹n th©n thiÕt che n¾ng cho em vµ c¸c b¹n trong giê ra ch¬i. cña líp. suy nghÜ vÒ ng«i trêng. C©y vµ hoa t¬i tèt quanh n¨m. .Nªu t×nh c¶m yªu mÕn.. nghØ häc ë nhµ em c¶m thÊy buån. Ch¼ng h¹n: Nhí l¹i ng«i trêng vµ líp häc th©n quen lÇn ®Çu tiªn khi míi vµo líp mét. cÇu thang. g¾n bã víi ng«i trêng: Nh÷ng ngµy bÞ èm.2008 .Cæng trêng ®îc x©y dùng nh thÕ nµo? Hµng ch÷ mang tªn trêng. muèn chãng lµnh bÖnh ®Ó ®Õn trêng líp 122 .. b¶ng (t¶ s¬ lîc): Trêng cã hai m¬i phßng häc víi hai d·y hµnh lang dµi. réng ®îc nèi víi nhau theo h×nh ch÷ L..Cét cê ë gi÷a s©n trêng: Cét cê uy nghi víi l¸ cê ®á sao vµng lu«n phÊp phíi tung bay nh tiÕng Tæ quèc lu«n kªu gäi nh¾c nhë nh÷ng mÇm non cña ®Êt níc cè g¾ng ch¨m häc. . ghi thµnh tÝch thi ®ua cña c¸c líp. S©n trêng lµ n¬i diÔn ra trß ch¬i ®uæi b¾t vµ ®¸ cÇu s«i ®éng mµ em thÝch nhÊt. môc sinh ho¹t t×m hiÓu c¸c ngµy lÔ lín.B¶ng tin cña §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh: B¶ng tin thêng xuyªn cã nh÷ng th«ng tin míi. Hµng ngµy c¸c b¹n trùc nhËt tíi c©y vµ hoa. Bµn. cã t¸n che bãng m¸t cho c¸c em trong giê ra ch¬i cha? Hay chØ lµ b·i c¸t n¾ng chãi chang? S©n trêng cã g× ®Æc biÖt (réng ®ñ chç cho c¸c em tËp thÓ dôc hay ch¬i ®ïa trong giê ra ch¬i). Lu ý : Khi t¶ bao qu¸t hoÆc t¶ c¸c bé phËn cña ng«i trêng ®Òu cã thÓ gîi cho em nh÷ng t×nh c¶m. thi viÕt v¨n vµ gi¶i to¸n. ghÕ.Giáo án Tiếng Việt 5 + T¶ tõng bé phËn cña ng«i trêng. nhiÒu loµi c©y xanh cã l¸ ®ñ mµu. c¸c c¸ nh©n xuÊt s¾c. Do ®ã khi t¶ em cã thÓ xen c¸c ®o¹n thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh. bæ Ých vµ lÝ thó. Năm học 2007. phßng häc...Khu vùc s©n trêng réng hay hÑp? C©y cèi trång trªn s©n ®· cao lín..C¸c d·y líp häc. Têng líp häc ®îc quÐt mµu v«i vµng s¸ng sña. .Bån hoa ®îc trång tríc c¸c cöaa líp häc víi nhiÒu loµi hoa mµu s¾c rùc rì. .

Giáo án Tiếng Việt 5 cïng c¸c b¹n.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi lµm . hoÆc ®· hi sinh cho nÒn tù do vµ ®éc lËp cña d©n téc mµ tríc ®©y ®· lµ häc sinh cña trêng thêi th¬ Êu.Gäi HS ®äc bµi tËp. .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ vµ nhËn . tr×nh 123 vµo giÊy khæ to. . . HS giái sÏ viÕt ®îc nhiÒu h¬n.Mét HS ®äc bµi tËp.2008 + Tõ ng«i trêng ®· cã biÕt bao häc sinh häc tËp vµ lín lªn.HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt xÐt bµi lµm cña b¹n. . cho thËt hoµn chØnh. GV lu ý: Nªn híng dÉn HS chän viÕt toµn bé phÇn Th©n bµi hoÆc mét ®o¹n cña phÇn Th©n bµi v× phÇn nµy cã thÓ gåm nhiÒu ®o¹n. . cña HS.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn sè HS ®îc giao bót d¹ vµ giÊy khæ bµi tËp. Ng«i trêng ®· mang l¹i bao nhiªu kØ niÖm ®Ñp cho tuæi häc trß.Nãi lªn suy ghÜ vÒ ng«i trêng: Năm học 2007. .Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp. Bµi tËp 2 . .Yªu cÇu HS söa l¹i dµn ý cña m×nh . mét . ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n.HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh. tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc ®o¹n v¨n hay: viÕt tù nhiªn ch©n thùc. C¶ líp theo dâi. Hai HS lµm bµi b»ng bót d¹ to ®Ó c¸c em lµm bµi. qu¶ bµi lµm. c¶ líp theo dâi trong SGK. + HoÆc: Ng«i trêng ®· ®Ó l¹i trong mçi ngêi häc sinh nhiÒu dÊu Ên nªn vµo ngµy héi truyÒn thèng hµng n¨m còng vÒ th¨m l¹i trêng xa thÇy cò. «n l¹i nh÷ng kØ niÖm buån vui khi cßn ngåi häc díi m¸i trêng. nhËn xÐt. + HoÆc: Víi nh÷ng ng«i trêng x©y dùng l©u n¨m: Nay cã nhiÒu ngêi trëng thµnh gióp Ých cho ®Êt níc. cã ý riªng.HS l¾ng nghe.

LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ tr¸i nghÜa I. rµnh m¹ch.Giáo án Tiếng Việt 5 bµy kÕt qu¶ râ rµng. Cñng cè kiÕn thøc vÒ tõ tr¸i nghÜa.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) 124 . Cñng cè. ®Æt c©u víi mét sè cÆp tõ tr¸i nghÜa t×m ®îc. §å dïng d¹y . VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ tr¸i nghÜa ®Ó lµm ®óng c¸c bµi tËp thùc hµnh t×m tõ tr¸i nghÜa.2008 .häc . Năm học 2007.DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi v¨n . 3.GV nhËn xÐt giê häc.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn t¶ c¶nh ®· häc ®Ó chuÈn bÞ cho theo yªu cÇu cña GV. . 2.HS l¾ng nghe. Môc tiªu 1. dÆn dß . tiÕt kiÓm tra viÕt. II.

KiÓm tra bµi cò . Giíi thiÖu bµi . Bµi míi 1.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp. C¸c ho¹t ®éng d¹y . B.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. III. bµi vµ häc bµi cña HS. nghÜa qua tiÕt häc tríc.C¸c em ®· ®îc hiÓu vÒ tõ tr¸i . §¸p ¸n: (kÌm theo nghÜa ®Ó GV tham kh¶o) 125 . lêi gi¶i ®óng.HS lµm viÖc c¸ nh©n. m×nh.2008 . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.GV nhËn xÐt. . 2. . . chèt l¹i .HS l¾ng nghe. Giê häc h«m nay chóng ta cïng vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã vÒ tõ tr¸i nghÜa ®Ó t×m tõ tr¸i nghÜa. Sau khi HS . ®Æt c©u víi nh÷ng cÆp tõ tr¸i nghÜa võa t×m ®îc.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ tr¸i nghÜa (tiÕt häc tríc). cho ®iÓm viÖc lµm .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm .häc Ho¹t ®éng d¹y A.Mét HS ®äc bµi.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh. .NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.HS l¾ng nghe.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp1. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1. . Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong. .GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ . Ho¹t ®éng häc . . HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. lÊy vÝ cÇu cña GV.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. dô minh häa.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. . b) ¸o r¸ch khÐo v¸ h¬n lµnh vông may.HS lµm viÖc c¸ nh©n.NhËn xÐt kÕt qu¶ lµm bµi cña b¹n.Gäi mét HS ®äc toµn bµi.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . tr¶ hay ®Õn nhµ.2008 a) ¨n Ýt ngon nhiÒu: ¨n ngon. .Mét HS ®äc bµi. Bµi tËp 4 . Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi xong. HS trao ®æi theo nhãm ®«i b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. b) Ba ch×m b¶y næi: cuéc ®êi vÊt v¶. lêi gi¶i ®óng. . chèt l¹i . lín. Sau khi HS .Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. giµ ®Ó tuæi cho: yªu quý trÎ em th× trÎ em hay ®Õn nhµ ch¬i. c) Thøc khuya dËy sím. b) TrÎ giµ cïng ®i ®¸nh giÆc. c) Díi trªn ®oµn kÕt mét lßng. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Bµi tËp 3: (d¹y nh quy tr×nh bµi tËp 2) §¸p ¸n: Bµi tËp 2: Bµi tËp 3: a) TrÇn Quèc To¶n tuæi nhá mµ chÝ a) ViÖc nhá nghÜa lín. nhµ lóc nµo còng vui vÎ. 126 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ma chãng tèi: trêi n¾ng cã c¶m gi¸c chãng ®Õn tra.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . d) ChÕt trong cßn h¬n sèng ®ôc. d) Xa-da-c« ®· chÕt nhng h×nh ¶nh cña em cßn sèng m·i trong kÝ øc.. kÝnh träng tuæi giµ th× m×nh còng ®îc thä nh ngêi giµ. Bµi tËp 2 . kÝnh giµ. ch÷a l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai).Mét HS ®äc toµn bµi. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. d) Yªu trÎ. cã chÊt lîng cßn h¬n ¨n nhiÒu mµ kh«ng ngon. trêi ma cã c¶m gi¸c tèi ®Õn nhanh.. m×nh. c) N¾ng chãng tra.

Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . .Øu xØu.. hÌn nh¸t . gi¶n dÞ . GV chó ý söa lçi m×nh.dèi tr¸. giÊy tr¸i nghÜa víi nh÷ng tõ ®· cho. hê h÷ng ..buån. kháe m¹nh . .HS c¸c nhãm tra tõ ®iÓn.hÌn h¹. Kháe .tÕ nhÞ.nhá..Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm . hai HS lªn b¶ng lµm bµi. cao thîng . Thê ¬ .. bÐo móp .nhiÖt t©m.d÷.. vui síng .lïn.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña v¨n cña m×nh.gÇy. Bµi tËp 5 .tËn t×nh.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u .. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. nhiÒu tõ... nhãm bèn.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007...Gäi mét HS ®äc toµn bµi. trung thµnh . BÐo . Síng . c) T¶ phÈm chÊt: * Tèt .Ho¹t ®éng c¸ nh©n..lße loÑt. To ... cao vèng . khæ to.¸c. trao ®æi. khiªm tèn ..dòng c¶m .2008 . . th« lç . Mçi nhãm lµm mét cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy tõ ý cña bµi tËp.gÇy tong. tÝnh ®iÓm .khæ..bÐ tÝ. No . .. . nhá.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp.èm yÕu.. hiÒn . b) T¶ tr¹ng th¸i: * Vui . .bi quan. GV ph¸t bót d¹. .. cao . §¸p ¸n: a) T¶ h×nh d¸ng: * Cao . tõ ®iÓn (hoÆc mét vµi trang tõ ®iÓn) cho c¸c nhãm lµm bµi. mËp . to xï . to . thËt thµ .. kiªu c¨ng. HS díi líp viÕt vµo vë.. lµnh .bÐ.ph¶n béi.lïn tÞt.yÕu. ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho 127 .®ãi. l¹c quan .èm . phÊn chÊn .khæ cùc. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.xÊu.thÊp. ngoan .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng.Mét HS ®äc toµn bµi..HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.h.

®êng phè).HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn 5 vµo vë. TËp lµm v¨n kiÓm tra viÕt I.2008 . §Ò chØ nªn yªu cÇu t¶ nh÷ng c¶nh gÇn gòi víi HS. . n¬ng rÉy.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4. + Trong nh÷ng trêng hîp ra ®Ò kh¸c. . II. §å dïng d¹y . Năm học 2007.2. Tr¸nh ra ®Ò trïng víi ®Ò luyÖn tËp gi÷a k× I. 3. c¸c em ®· häc thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh: T¶ c¶nh mét buæi trong ngµy trong vên c©y (trong c«ng viªn. HS viÕt ®îc mét bµi v¨n t¶ c¶nh hoµn chØnh. t¶ ng«i Ho¹t ®éng häc 128 .HS l¾ng nghe. dÆn dß .häc Ho¹t ®éng d¹y 1. cÇn chó ý: Nªn ra Ýt nhÊt 3 ®Ò ®Ó HS ®îc lùa chän ®Ò phï hîp.HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi . GV ra ®Ò cho HS viÕt bµi chó ý nh÷ng ®iÓm sau: + Cã thÓ dïng 1 . t¶ mét hiÖn tîng thiªn nhiªn . .häc .Giáo án Tiếng Việt 5 tõng HS (nÕu cã).Trong c¸c tiÕt TËp lµm v¨n tríc .ChuÈn bÞ s½n c¸c ®Ò v¨n. theo yªu cÇu cña GV. III. Cñng cè.B¶ng phô ghi s½n c¸c ®Ò TËp lµm v¨n trong SGK. Môc tiªu . thËm chÝ c¶ 3 ®Ò gäi ý trong SGK hoÆc ra nh÷ng ®Ò kh¸c. C¸c ho¹t ®éng d¹y .BiÕt dùa trªn kÕt qu¶ cña nh÷ng tiÕt TËp lµm v¨n t¶ c¶nh ®· häc. hay trªn c¸nh ®ång.mét c¬n ma.GV nhËn xÐt giê häc.

HS ®äc ®Ò bµi: kiÓm tra yªu cÇu HS ®äc bµi. GV võa nghe HS tr¶ lêi.Giáo án Tiếng Việt 5 trêng cña em.2008 2.GV treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò . H«m nay c¸c em sÏ lµm mét bµi kiÓm tra viÕt vÒ nh÷ng ®iÒu c¸c em ®· häc. b) T¶ mét c¬n ma. . lo¹i v¨n g×? + Tõng ®Ò mét yªu cÇu t¶ nh÷ng + HS nªu ®èi tîng miªu t¶ cña tõng g×? ®Ò . a) T¶ c¶nh mét buæi s¸ng . + Bµi v¨n t¶ c¶nh bao gåm mÊy + Bµi v¨n t¶ c¶nh thêng cã ba phÇn: phÇn lµ nh÷ng phÇn nµo? * Më bµi: Giíi thiÖu bao qu¸t vÒ c¶nh sÏ t¶. §iÓm kh¸c trong tiÕt häc nµy lµ c¸c em sÏ viÕt hoµn chØnh c¶ bµi v¨n (kh«ng ph¶i chØ lµ mét ®o¹n v¨n nh c¸c tiÕt häc tríc). Năm học 2007. * Th©n bµi: T¶ tõng bé phËn cña c¶nh hoÆc sù thay ®æi cña c¶nh 129 . trong mét vên c©y. Híng dÉn HS lµm bµi kiÓm tra *Bíc 1: X¸c ®Þnh ®Ò . võa kÕt hîp g¹ch ch©n tõ quan träng trong c¸c ®Ò.HS tr¶ lêi: + Nh÷ng ®Ò v¨n nµy thuéc thÓ + Thuéc thÓ lo¹i v¨n t¶ c¶nh. c) T¶ ng«i nhµ cña em.GV hái: . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.

* Bíc 2: Tæ chøc cho HS lµm bµi . . TuÇn 5 I. dÆn dß .Thu bµi cuèi giê. Cñng cè.HS l¾ng nghe. .2008 theo thêi gian.GV nhËn xÐt giê häc.HS lµm bµi. §äc thµnh tiÕng TËp ®äc Mét chuyªn gia m¸y xóc 130 .GV yªu cÇu HS lµm bµi.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn gîi ý cña tiÕt TËp lµm v¨n tuÇn theo yªu cÇu cña GV. 3. . Môc tiªu 1.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. sau. . * KÕt bµi: KÕt thóc viÖc miªu t¶ hoÆc nªu lªn c¶m nghÜ cña ngêi viÕt. .DÆn HS vÒ nhµ ®äc tríc §Ò bµi.

HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u ®äc.häc Ho¹t ®éng d¹y A. KiÓm tra bµi cò . t×nh h÷u nghÞ cña ngêi kÓ chuyÖn. ng¾t nghØ h¬i theo ®óng c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ.GV ®a ra tranh minh häa cña bµi tËp . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.HS l¾ng nghe.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. §å dïng d¹y . hiÓu ®îc c¸c diÔn biÕn cña c©u chuyÖn. thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc vÒ t×nh b¹n.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Bµi tËp ®äc nãi vÒ phÇn nµo t×nh c¶m h÷u nghÞ cña mét c«ng nh©n ViÖt 131 Ho¹t ®éng häc .§©y lµ bøc tranh minh häa cho bµi . C¸c ho¹t ®éng d¹y . §äc c¸c lêi ®èi tho¹i thÓ hiÖn ®óng giäng cña tõng nh©n vËt. B. 2. ®äc ®óng vµ liÒn m¹ch tªn phiªn ©m ngêi níc ngoµi (A-lÕch-x©y). . tËp ®äc Mét chuyªn gia m¸y xóc.Gäi hai HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). ®»m th¾m. III.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng. Bµi ca vÒ Tr¸i ®Êt vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.häc .2008 . §äc tr«i ch¶y toµn bµi. yªu cÇu HS quan s¸t vµ tr¶ lêi hái: Tranh vÏ c¶nh trªn mét c«ng trc©u hái: Bøc tranh vÏ c¶nh g×? êng mét ngêi níc ngoµi ®ang b¾t tay mét chó c«ng nh©n. . qua ®ã thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. Giíi thiÖu bµi . .HiÓu diÔn biÕn cña c©u chuyÖn vµ ý nghÜa cña bµi: T×nh c¶m ch©n thµnh gi÷a mét c«ng nh©n ViÖt Nam víi mét chuyªn gia níc b¹n. nÐt mÆt rÊt vui vÎ hå hëi. . II.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. §äc hiÓu .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. D¹y bµi míi 1.

. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . c©u khã hoÆc ®o¹n v¨n cã nh÷ng c©u v¨n dµi ng¾n ®an xen.Giáo án Tiếng Việt 5 Nam víi mét chuyªn gia ngêi níc ngoµi. c¸c tõ ng÷ khã hoÆc dÔ lÉn do ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. . 2. .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t ©m trªn b¶ng líp .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c .HS ®äc l¹i c¸c tiÕng hoÆc c¸c c©u bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n. chó gi¶i trong SGK.GV híng dÉn HS chia ®o¹n.Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. . ®o¹n 4 b¾t ®Çu tõ "A-lÕch-x©y nh×n t«i.GV gäi bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c 132 .HS nhËn biÕt bèn ®o¹n trong bµi. . . . . C¶ líp theo dâi trong SGK. .2008 .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.Mét HS ®äc bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . Ch¼ng h¹n: ¸nh n¾ng ban mai nh¹t lo·ng / r¶i trªn vïng ®Êt ®á c«ng trêng / t¹o nªn mét hßa s¾c ªm dÞu.GV chó ý trong qu¸ tr×nh HS ®äc . Năm học 2007." ®Õn hÕt..GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. c©u cã lêi ®èi tho¹i gi÷a c¸c nh©n vËt. GV uèn n¾n.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .. Mçi HS ®äc mét ®o¹n. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS . mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. cho HS. . híng dÉn c¸ch ®äc cßn ®äc sai.

t¶. . NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm. * Tæ chøc tr¶ lêi c©u hái tríc líp . th kÝ. chËm r·i thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc vÒ t×nh b¹n. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu.Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. sau tõng c©u tr¶ lêi cña HS. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. t×nh h÷u nghÞ cña ngêi kÓ chuyÖn.Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái t×m thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.C©u hái 1: Anh Thñy gÆp A-lÕch.Anh Thñy gÆp A-lÕch-x©y trªn x©y ë ®©u.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng .HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh vµ bÇu nhãm trëng.2008 em cha hiÓu nghÜa. tæ chøc cho c¸c em cha hiÓu nghÜa.Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 3. chuyÓn giäng linh ho¹t cho hîp víi ®Æc ®iÓm tõng ®o¹n: kÓ. + Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. Ch¼ng h¹n: GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho ®iÓm + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 ®iÓm. . vµo lóc nµo? c«ng trêng lao ®éng. . .HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. hiÓu néi dung cña bµi. ®èi tho¹i.GV chia líp thµnh 4 nhãm. khi 133 . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Th kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm .Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ th¶o .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. nhÑ nhµng. c¸c em cã thÓ em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. mçi HS ®äc mét ®o¹n. . hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. §ã lµ mét buæi s¸ng ®Çu xu©n ®Ñp trêi. nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt ch¬i ..

th©n t×nh. .Cuéc gÆp gì gi÷a hai ngêi b¹n ®ång nghiÖp diÔn ra nh thÕ nµo? ®ång nghiÖp lµm nghÒ m¸y xóc diÔn ra mét c¸ch gi¶n dÞ..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + Khu«n mÆt to chÊt ph¸c. Anh Thñy lµ thî l¸i gÆp A-lÕch-x©y? m¸y xóc trªn c«ng trêng.HS ph¸t biÓu tù do. m×nh: Chi tiÕt cuèi bµi lµ chi tiÕt 134 .C©u hái 2 : Do ®©u mµ anh Thñy . theo suy nghÜ khiÕn em nhí nhÊt? V× sao? cña c¸c em. .. mØm cêi vµ hái rÊt th©n t×nh "§ång chÝ lµm nghÒ.Do c«ng viÖc. lµm cho hai ngêi xa l¹ trë nªn th©n quen.HS l¾ng nghe. . + M¸i tãc vµng ãng öng lªn nh mét m¶ng n¾ng. Hai tiÕng ®ång chÝ thËt Êm ¸p. A-lÕchx©y lµ mét chuyªn gia m¸y xóc.C©u hái 6: Chi tiÕt nµo trong bµi . ®Çy tin cËy vµ th¾m t×nh h÷u nghÞ.C©u hái 3: D¸ng vÎ cña A-lÕch-x©y . . .2008 anh ®ang ®iÒu khiÓn m¸y xóc lµm viÖc. d¸ng ®øng sõng ý? s÷ng. Råi vÞ chuyªn gia l¸i m¸y xóc ®· ®a tay ra n¾m lÊy bµn tay ®Çy dÇu mì cña anh Thñy l¾c m¹nh mét cö chØ còng hÕt søc th©n mËt. A-lÕch-x©y nh×n anh Thñy b»ng ®«i m¾t s©u vµ xanh.GV nhËn xÐt vµ ®a ra ý kiÕn cña .C©u hái 4: Cuéc gÆp gì gi÷a hai b¹n . + Th©n h×nh ch¾c kháe trong bé quÇn ¸o xanh c«ng nh©n. + TÊt c¶ tõ con ngêi Êy gîi lªn ngay tõ phót ®Çu c¶m gi¸c gi¶n dÞ th©n mËt.n¨m råi?". V× c«ng viÖc vµ t×nh yªu nghÒ nghiÖp mµ hä gÆp gì nhau vµ t×nh b¹n gi÷a hä n¶y në.D¸ng vÎ cña A-lÕch-x©y: cã g× ®Æc biÖt khiÕn anh Thñy chó + Vãc ngêi cao lín.

C¶ líp theo dâi. giµu c¶m xóc.Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi... C¶ líp tríc líp.2008 . + GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc. . chËm r·i.. hå hëi. . + HS theo dâi. V× qua chi tiÕt nµy ®· thÓ hiÖn rÊt râ nh©n c¸ch cña A-lÕch-x©y.Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc ®o¹n 4 cña bµi.. + Tæ chøc cho HS thi ®äc ®o¹n v¨n + NhiÒu HS thi ®äc tríc líp.Yªu cÇu HS t×m ®¹i ý cña bµi v¨n . + Yªu cÇu HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n + HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i..Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi.Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m tõng ®o¹n cña bµi.. ngêi ®ång chÝ. 3. Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi vµ t×m ra giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. Cñng cè. . mét c«ng nh©n ViÖt Nam. nhËn xÐt b¹n ®äc vµ t×m c¸ch ®äc (nh ®· híng dÉn ë phÇn LuyÖn ®äc). ngêi b¹n cña anh Thñy.®äc víi giäng th©n ¸i. l¾ng nghe giäng §o¹n ®èi tho¹i gi÷a hai ngêi b¹n ®ång ®äc cña GV. Mét chuyªn gia m¸y xóc rÊt gÇn gòi. Năm học 2007. 135 .vµ nãi:"Chóng m×nh lµ b¹n ®ång nghiÖp ®Êy.HS tr¶ lêi: Bµi v¨n ca ngîi t×nh Mét chuyªn gia m¸y xóc. + GV ®äc mÉu: giäng kÓ xen víi giäng t¶ nhÑ nhµng. ®ång chÝ ¹!". dÆn dß . theo cÆp. gi¶n dÞ võa lµ ngêi thÇy.Giáo án Tiếng Việt 5 ®¸ng nhí nhÊt: "ThÕ lµ A-lÕch-x©y ®a bµn tay võa to võa ch¾c. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . nghiÖp lÇn ®Çu gÆp gì. lµm quen víi nhau . c¶m ch©n thµnh cña mét chuyªn gia níc b¹n víi mét c«ng nh©n ViÖt Nam.Mét ®Õn hai HS ®äc c¶ bµi. qua ®ã thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc.

cho trong tõng tiÕng.viÕt: mét chuyªn gia m¸y xóc LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa u« / ua) I. §å dïng d¹y . ChÝnh t¶ Nghe . 136 .häc .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. mÝa vµo m« h×nh vÇn.Trong tiÕt häc h«m nay.GV nhËn xÐt giê häc.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo biÓn. . Nghe . C¸c ho¹t ®éng d¹y . Giíi thiÖu bµi .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. KiÓm tra bµi cò .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. D¹y bµi míi 1. N¾m ®îc c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i u«/ua.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV. 2. II.GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. I.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tiÕng tiÕn. . viÕt mét ®o¹n trong bµi Mét chuyªn gia m¸y xóc vµ lµm bµi tËp ®Ó n¾m ®îc c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i u«/ua. HS ®íi líp lµm sau ®ã nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh bµi vµo vë nh¸p.2008 . .HS l¾ng nghe. B. c¸c em sÏ . DÆn HS vÒ . Híng dÉn HS nghe . yªu cÇu cña GV.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . b×a. Môc tiªu 1. 2.viÕt vµ tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n v¨n trong bµi Mét chuyªn gia m¸y xóc.

ph¸t SGK.§o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? .HS dïng bót ch×.§äc cho HS viÕt bµi. bu«n. ch÷a bµi cña b¹n .GV ®äc bµi chÝnh t¶ trong SGK.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.GV chÊm nhanh tõ 5 . tù vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em. . râ rµng.Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.§o¹n v¨n miªu t¶ d¸ng vÎ gÇn gòi cña mét ngêi ngo¹i quèc qua c¸i nh×n cña mét ngêi c«ng nh©n.HS nghe GV ®äc vµ viÕt theo.C¶ líp theo dâi. l¾ng nghe. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . . . C¸c tiÕng cã chøa u«: cuèn. móa.. dÔ lÉn . . . nhËn xÐt. ngo¹i quèc. C¶ líp theo dâi.§äc bµi cho HS so¸t lçi. b¶ng cho b¹n (nÕu sai). ch÷a bµi. mu«n. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.HS lÇn lît ®äc c¸c tiÕng cã m×nh. c) ViÕt chÝnh t¶ . . vÇn. chøa u«. . ©m chÝnh x¸c c¸c tiÕng cã ©m.Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. ua cã trong bµi vµ nªu c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong mçi tiÕng võa t×m ®îc.HS lµm bµi vµo vë. ..C¸c tiÕng cã chøa ua: cña.HS nhËn xÐt. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.2008 .7 bµi cña HS . ch÷a bµi trªn trªn b¶ng. thanh HS dÔ viÕt sai. 137 .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . GV . b) Híng dÉn viÕt tõ khã . gi¶n dÞ. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . c¶ líp ®äc thÇm trong SGK.Gäi HS nhËn xÐt. kÝnh.§äc vµ viÕt c¸c tõ ng÷: cöa khi viÕt chÝnh t¶. cuéc. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . ®èi chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. hèi h¶. Mét HS lµm bµi trªn b¶ng. 3.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong chó ý ®äc thong th¶. .

hÖ thèng hãa vèn tõ thuéc chñ ®iÓm C¸nh chim hßa b×nh. Môc tiªu 1.Mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. dÆn dß LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: hßa b×nh I. Cñng cè. cö mét ph¸t bót d¹. Më réng.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc) . III. c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. qu¶ bµi lµm cña nhãm.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. giÊy khæ to cho c¸c th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy kÕt nhãm lµm bµi.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.häc .HS c¸c nhãm trao ®æi. ®óng nhÊt. 4. II. + Trong c¸c tiÕng cã u« (tiÕng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë chøc c¸i thø hai cña ©m chÝnh u« .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 138 .2008 + Trong c¸c tiÕng cã ua (tiÕng kh«ng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu cña ©m chÝnh ua. §å dïng d¹y .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. GV .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thi ®ua xem nhãm nµo lµm nhanh vµ GV. .C¸ch ®¸nh dÊu thanh: Năm học 2007. .ch÷ « Bµi tËp 3 . . viÕt ®o¹n v¨n nãi vÒ c¶nh b×nh yªn cña mét miÒn quª hoÆc thµnh phè. BiÕt sö dông c¸c tõ ®· häc ®Ó ®Æt c©u. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. tÝnh ®iÓm .Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp.ch÷ u.Giáo án Tiếng Việt 5 . . C¸c ho¹t ®éng d¹y . 2.

Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc).Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1.Giáo án Tiếng Việt 5 A.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña . .HS suy nghÜ lµm viÖc c¸ nh©n.Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt yªu chuéng . C¸c em cã thÓ trao ®æi theo nhãm ®«i vÒ suy nghÜ cña m×nh.GV cho ®iÓm. Giíi thiÖu bµi . GV thèng kª m×nh.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng .GV ph©n tÝch : * Tr¹ng th¸i b×nh th¶n lµ tr¹ng th¸i 139 . chóng ta cïng häc tiÕt luyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ : Hßa b×nh. .HS l¾ng nghe. bao nhiªu em chän ý c) trªn b¶ng líp. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007.GV gäi HS nªu miÖng Bµi tËp 4 (cña . yªu cÇu cña bµi. . sù lùa chän cña c¸c em (xem cã bao nhiªu em chän ý a.Mét HS ®äc bµi. nhËn xÐt viÖc lµm bµi . VËy ®Ó biÕt trong tiÕng ViÖt cã nh÷ng tõ ng÷ nµo nãi vÒ hßa b×nh vµ sö dông nh÷ng tõ ng÷ ®ã nh thÕ nµo. .GV cïng HS ph©n tÝch. 2.2008 . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1.HS gi¬ tay th«ng b¸o ý kiÕn cña m×nh b»ng c¸ch gi¬ tay. cÇu cña GV. bao nhiªu em chän ý b. . B.HS tham gia ph©n tÝch lµm râ v× ®óng: Tr¹ng th¸i kh«ng cã chiÕn tranh.HS l¾ng nghe. . sao lùa chän ý b. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. Bµi míi 1. vµ häc bµi cña HS. . chèt l¹i lêi gi¶i . . . theo híng dÉn cña GV. hßa b×nh.

Yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bµi. Bµi tËp 2 .Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. Dï cã chiÕn tranh hay kh«ng. chèt l¹i lêi . .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . Sau khi lµm kh«ng râ c¸c em tra tõ ®iÓn. . . * Tr¹ng th¸i hiÒn hßa. nh÷ng tõ nµo . kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. C¸c em cã thÓ viÕt vÒ mét miÒn quª hoÆc 140 . HiÒn hßa lµ tÝnh nÕt cña con ngêi.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. quª hoÆc thµnh phè n¬i em ë.Gäi mét HS ®äc to Bµi tËp 2. thanh b×nh. cßn yªn ¶ lµ tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt. thanh th¶n (nãi vÒ tr¹ng th¸i tinh thÇn cña con ngêi).N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy m×nh. HS trao ®æi theo nhãm ®«i HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. yªn ¶. LÆng yªn.Mét HS ®äc to toµn bµi.2008 kh«ng lo. . b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Kh«ng nãi g× vÒ hßa b×nh hoÆc chiÕn tranh.GV lu ý HS cã thÓ viÕt vÒ mét miÒn vë. gi¶i ®óng: ch÷a l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña + Nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi hßa b×nh m×nh (nÕu sai). Sau khi xong.Mét HS ®äc to bµi tËp.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña .NhËn xÐt kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n. . th¸i b×nh. kh«ng nghÜ cña con ngêi. Bµi tËp 3 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. lµ: b×nh yªn. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. + Nh÷ng tõ: b×nh th¶n. yªn tÜnh (tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt). HiÒn hßa (tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt hoÆc tÝnh nÕt cña con ngêi). .HS lµm viÖc c¸ nh©n.

b¹n viÕt ®o¹n v¨n hay. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe.HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng ®o¹n v¨n hay. .N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. II. ®· ®äc I. .Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô. bµi b¸o viÕt vÒ truyÖn ca ngîi hßa b×nh vµ chèng chiÕn tranh. ý nghÜa c©u chuyÖn (mÈu chuyÖn). RÌn kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ. RÌn kÜ n¨ng nãi: . III.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Môc tiªu 1.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn vë. theo yªu cÇu cña GV. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 vµo .häc .GV nhËn xÐt giê häc. . . biÕt trao ®æi ®îc víi c¸c b¹n vÒ néi dung. dÆn dß . C¸c ho¹t ®éng d¹y . tuyªn d¬ng tríc líp. Cñng cè. 2. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.Gäi HS nhËn xÐt chän ®îc b¹n viÕt . . thanh b×nh mµ em ®· nh×n thÊy trªn ti vi. 3.Mét sè s¸ch.BiÕt kÓ tù nhiªn.HiÓu chuyÖn.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 141 . truyÖn.HS l¾ng nghe.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n . GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p m×nh. chèng chiÕn tranh.2008 thµnh phè t¬i ®Ñp. ®· ®äc ca ngîi hßa b×nh. §å dïng d¹y . b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe. .

. Giíi thiÖu bµi . KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc ca ngîi hßa b×nh. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. .2008 .GV hái HS: . b¸o.Mét HS ®äc to ®Ò bµi. B. cho ®iÓm. chiÕn tranh.Hßa b×nh lµ kh¸t väng lín nhÊt cña .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. c¶ líp s½n trªn b¶ng.HS l¾ng nghe. 2.HS tr¶ lêi: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét c©u + KÓ mét c©u chuyÖn ca ngîi chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? hßa b×nh hoÆc chèng chiÕn tranh. .GV nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 A. chÕt chãc. 142 . c¶ líp theo lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. Bµi míi 1. TÊt c¶ nh÷ng ngêi tèt trªn thÕ giíi ®Òu muèn sèng trong mét thÕ giíi hßa b×nh. h¹nh phóc. + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë ®©u? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. ®äc thÇm.GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt . Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi .Gäi hai HS tiÕp nèi nhau kÓ l¹i c©u .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai vµ tr¶ theo yªu cÇu cña GV. . kh«ng cã bom ®¹n. toµn thÓ loµi ngêi. chèng chiÕn tranh. Trong tiÕt kÓ chuyÖn h«m nay chóng ta sÏ kÓ vÒ nh÷ng c©u chuyÖn nãi lªn íc m¬ chÝnh ®¸ng nµy. dâi vµ nhËn xÐt.

. . söa ch÷a b»ng c¸ch chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu.GV nhËn xÐt. Nhng nÕu c¸c em kÓ ®îc nh÷ng c©u chuyÖn ngoµi SGK sÏ ®îc céng thªm ®iÓm. nh©n tõ ai hoÆc ®· ®äc truyÖn ®ã ë ®©u? vËt trong c©u chuyÖn em ®Þnh kÓ.GV gäi hai HS ®äc nèi tiÕp nhau gîi ý . NÕu HS quªn. b. chÝ ®¸nh gi¸ kÓ chuyÖn (theo nh tiÕt häc tríc. GV ®a ra b¶ng phô ghi s½n tiªu chÝ cho HS ®äc l¹i).HS l¾ng nghe. chuyÖn trong ch¬ng tr×nh c¸c em ®· ®îc häc cã néi dung nãi vÒ ca ngîi hßa b×nh. vµo dÞp nµo. .HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu víi ®Þnh kÓ vµ nãi râ ®· nghe chuyÖn ®ã c¶ líp tªn c©u chuyÖn. . §èi víi c¸c c©u chuyÖn qu¸ dµi c¸c em cã thÓ kÓ mét ®o¹n hoÆc kÓ v¾n t¾t néi dung c©u chuyÖn. ®iÒu chØnh nÕu HS . HS 2 ®äc gîi ý 3 vµ 4.GV nãi: C¸c em cã thÓ kÓ nh÷ng c©u . ®· ®äc truyÖn ®ã ë ®©u. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn 143 .Hai HS ®äc nèi tiÕp theo trong SGK.GV lu ý HS tríc khi kÓ: + KÓ thËt tù nhiªn víi giäng kÓ chuyÖn.GV nh¾c l¹i gîi ý 3 trong SGK (c¸ch kÓ .HS nghe. . cho biÕt ®· nghe.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña chuyÖn) vµ yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c tiªu GV. tr×nh tù: HS 1 ®äc gîi ý 1 vµ 2.Gäi HS giíi thiÖu c©u chuyÖn mµ em .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn .HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu nh×n vµo c¸c b¹n ®ang nghe m×nh cÇu cña GV.2008 . kÓ. nªu tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn). chèng chiÕn tranh. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK.

Gîi ý cho HS c¸c c©u hái: * HS kÓ chuyÖn hái: + B¹n thÝch nhÊt ®iÒu g× ë c©u chuyÖn t«i võa kÓ? + B¹n cã thÝch c©u chuyÖn t«i võa kÓ kh«ng? V× sao? + B¹n nhí nhÊt t×nh tiÕt. c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n.. Yªu cÇu nhãm cho nhau nghe. nh©n vËt nµo trong truyÖn? + C©u chuyÖn muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? + H×nh ¶nh nµo trong truyÖn lµm b¹n xóc ®éng nhÊt? * HS nghe kÓ hái: + V× sao b¹n l¹i kÓ cho chóng t«i nghe c©u chuyÖn nµy ? + Chi tiÕt nµo trong truyÖn ®Ó l¹i Ên tîng cho b¹n nhÊt ? + B¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g× qua c©u chuyÖn ? + C©u chuyÖn cña b¹n cã ý nghÜa g× ? . kÓ xong trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung. . hµo høng.cña 144 .GV viªn yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo .GV tæ chøc cho HS thi kÓ tríc líp. .HS lËp dµn ý c©u chuyÖn ra nhãm nhá. c¶ líp theo dâi ®Ó hái l¹i b¹n hoÆc tr¶ lêi c©u hái cña b¹n.2008 kÓ 1-2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ. chi tiÕt.HS thi kÓ. trao ®æi mét hai c©u hái vÒ nh©n vËt.HS kÓ chuyÖn xong cïng c¶ líp kÓ vµ ngêi nghe. cho ®iÓm tõng b¹n trong nhãm.GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ tªn . mçi nhãm bèn HS. . . kÓ chuyÖn trong GV ®i gióp ®ì tõng nhãm. sau khi HS chó ý l¾ng nghe b¹n kÓ vµ ®¸nh gi¸. t¹o kh«ng khÝ s«i næi. giÊy nh¸p.GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ý nghÜa c©u chuyÖn. ...HS quan s¸t. ý nghÜa..

GV nhËn xÐt giê häc. §äc thµnh tiÕng . con I. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. TËp ®äc £-mi-li. dÆn dß . c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ (cã tõ tiÕt häc tríc).DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . Gi«n-x¬n). 145 . 2. §äc lu lo¸t toµn bµi th¬. . ®äc ®óng c¸c tªn riªng níc ngoµi (£-mi-li. Cñng cè.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng xóc ®éng trÇm l¾ng. trao ®æi vÒ ý nghÜa cña mét hoÆc hai c©u chuyÖn tiªu biÓu nhÊt. chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn. . . 3.HS nhËn xÐt tõng b¹n kÓ theo cho HS nhËn xÐt. b×nh chän. .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ theo yªu cÇu cña GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. §äc hiÓu .2008 c©u chuyÖn b¹n võa kÓ.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. ng¾t nhÞp ®óng tõng mÖnh ®Ò.C¶ líp nhËn xÐt. tõng bé phËn c©u trong bµi th¬ viÕt theo thÓ tù do.GV yªu cÇu HS b×nh chän nh÷ng b¹n cã c©u chuyÖn hay kÓ hÊp dÉn vµ yªu cÇu c¸c em nh¾c l¹i ý nghÜa cña c©u chuyÖn.Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ chøc . Môc tiªu 1. Mo-ri-x¬n.HS l¾ng nghe. . .

. minh häa bµi tËp ®äc vµ giíi thiÖu: §©y lµ h×nh ¶nh chó Mo-ri-xon bÕ con g¸i mêi t¸m th¸ng tuæi tíi trô së Bé Quèc phßng MÜ. khÝ ®éc.Tranh..GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. III.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë 2. Giíi thiÖu bµi .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc Mét .häc .2008 . cao thîng cña mét c«ng d©n MÜ. KiÓm tra bµi cò . Häc thuéc lßng hai khæ th¬ 3.52 th¶ bom na-pan. P«-t«-m¸c. ¶nh vÒ nh÷ng c¶nh ®au th¬ng mµ ®Õ quèc MÜ ®· g©y ra trªn ®Êt níc ViÖt Nam. .. Mo-ri-xon.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. §å dïng d¹y . chuyªn gia m¸y xóc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. n¬i chó s¾p tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi cuéc chiÕn tranh phi nghÜa vµ b¹o tµn mµ ®Õ quèc MÜ tiÕn hµnh trªn m¶nh ®Êt ViÖt Nam. d¸m tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m lîc.4. VD: m¸y bay B. ®Ó HS luyÖn ®äc ®óng: £-mi-li. Xóc ®éng tríc hµnh ®éng cao thîng cña chó.HS luyÖn ®äc ®óng c¸c tªn riªng.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). D¹y bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y . II. con mµ chóng ta häc h«m nay.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. C¶ líp theo dâi ®äc 146 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .. .HiÓu ®îc ý nghÜa cña bµi th¬: Ca ngîi hµnh ®éng dòng c¶m.GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh .Mét HS ®äc bµi .HS l¾ng nghe. 3. nhµ th¬ Tè H÷u ®· viÕt bµi th¬ £-mi-li. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng -GV ghi tªn riªng phiªn ©m lªn b¶ng . Oa-sinh-t¬n. B. .

GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®.. ®äc mét khæ th¬. . .Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.lêi cña bÐ £-mi-li 18 th¸ng tuæi hái cha -> ®äc 147 .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. . . . ©m cho HS.GV gäi bèn HS tiÕp nèi nhau ®äc . . theo yªu cÇu cña c©u hái1: §äc diÔn c¶m khæ th¬ ®Çu ®Ó thÓ hiÖn t©m tr¹ng cña chó Mo-ri-x¬n.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp . con thuéc ®êng.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬. GV chó ý söa lçi ph¸t ®äc mét khæ th¬. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.lêi cña ngêi cha s¾p vÜnh biÖt vî con ®Ó ra ®i m·i m·i -> ®äc víi giäng trang nghiªm. nÐn xóc ®éng. .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.Gäi HS ®äc toµn bµi th¬. . mçi HS 2. Mçi HS tõng khæ th¬.. b) T×m hiÓu bµi . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. .. khái l¹c. trÇm l¾ng. xóc ®éng. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . C¶ îc chó gi¶i trongSGK.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. C¸c em ®äc ph©n biÖt t©m tr¹ng hai cha con nh sau: + £-mi-li con ®i cïng cha / Sau kh«n lín. .2008 thÇm trong SGK.Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. + §i ®©u cha? Xem g× cha? . ©m. líp theo trong SGK.GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: giäng . .Bèn HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng khæ th¬ tríc líp.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007..

tù nguyÖn. . khñng khiÕp. ®Ó ®èt ph¸. giÕt.C©u th¬: "Ta ®èt. giÕt c¶ trÎ em. trót hµng triÖu tÊn bon ®¹n. . C¶nh tîng Êy thËt ®au lßng vµ lµm xóc ®éng tr¸i tim bao ngêi v× chó ®· hi sinh h¹nh phóc cña ®êi m×nh ®Ó ®ßi h¹nh phóc cho bao ngêi. b¾n giÕt..GV nãi thªm: Lêi tõ biÖt vî con cña .. biÖt? ..2008 víi giäng ng©y th¬. h¬i ®éc. Sù thËt" thÓ ngän löa s¸ng lßa / Sù thËt" thÓ hiÖn mong muèn cña Mo-ri-x¬n qua 148 . b¾n giÕt nh÷ng con ngêi hiÒn lµnh. . hñy diÖt sù sèng cña thiªn nhiªn t¬i ®Ñp trªn ®Êt níc ViÖt Nam. chó Mo-ri-x¬n thËt c¶m ®éng v× chó s¾p ph¶i tõ biÖt vî con ra ®i m·i m·i. ph¶i chia tay víi hä vÜnh viÔn. Téi ¸c cña chóng thËt tµn b¹o. Chóng ®· mang m¸y bay B. v× h¹nh phóc cña con ngêi. trêng häc.V× cuéc chiÕn tranh x©m lîc cña ®Õ quèc MÜ ë ViÖt Nam lµ cuéc chiÕn tranh phi nghÜa vµ tµn b¹o.. Trong gi©y phót ng¾n ngñi s¾p ph¶i gi· tõ cuéc sèng.. chó hi sinh v× lÏ ph¶i.V× sao chó Mo-ri-x¬n l¹i nãi víi . bëi v× chó ra ®i thanh buån”? th¶n.Chó Mo-ri-x¬n muèn ®éng viªn vî con con r»ng: ”Cha ®i vui xin mÑ ®õng bít ®au buån.Chó dÆn con khi mÑ t×m ®Õn th× «m lÊy mÑ h«n thay cho chó vµ nãi víi thø 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: Chó Mo-ri. bom na-pan. chó nghÜ ®Õn nh÷ng ngêi th©n yªu nhÊt.HS l¾ng nghe. hån nhiªn.Giáo án Tiếng Việt 5 . . .Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬ . Chóng b¾n.Gäi mét HS ®äc to khæ th¬ thø 2 vµ hái: V× sao chó Mo-ri-x¬n vµ hµng v¹n ngêi MÜ lªn ¸n cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam cña ®Õ quèc MÜ? Năm học 2007.mÑ lµ cha tù nguyÖn ra ®i (chÕt) mét x¬n nãi víi con ®iÒu g× khi tõ c¸ch vui vÎ xin mÑ ®õng buån. hñy diÖt mét c¸ch d· man. ®èt ph¸ c¶ nhµ th¬ng.C©u th¬ "Ta ®èt th©n ta / Cho .52.

Em Mo-ri-x¬n? rÊt c¶m phôc tríc hµnh ®éng cao c¶ ®ã.HS ph¸t biÓu tù do.. xóc ®éng. . Yªu cÇu HS ®o¹n cña bµi. *Khæ 4: Ngän löa bïng ch¸y vµ mong íc cao ®Ñp cña chó Mo-ri-x¬n -> giäng 149 .Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ th¬ .hµnh ®éng tù thiªu cña m×nh ®Ó x¬n? nh©n d©n MÜ. *Khæ 1: Nh ®· híng dÉn ë trªn. c¶ líp theo dâi vµ t×m giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. vµ nh©n lo¹i tiÕn bé yªu chuéng hßa b×nh hiÓu vµ thÊy râ cuéc chiÕn tranh do ®Õ quèc MÜ g©y ra ë ViÖt Nam lµ phi nghÜa vµ v« nh©n ®¹o.HS nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó t×m . tõ biÖt vî con cña chó Mo-ri-x¬n tríc gi©y phót tù thiªu -> giäng yªu th¬ng. + Hµnh ®éng cña chó Mo-ri-x¬n lµ hµnh ®éng rÊt cao ®Ñp. mét téi ¸c ghª tëm ph¶i v¹ch mÆt.. *Khæ 3: Lêi nh¾n nhñ. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc.Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m bèn c¶m tõng ®o¹n cña bµi. ®¸ng kh©m phôc.2008 hiÖn mong muèn g× cña chó Mo-ri. *Khæ 2: Lªn ¸n téi c¸c cña chÝnh quyÒn MÜ -> ®äc víi giäng phÉn né. c¶ bµi th¬. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m .Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn . . ®au th¬ng. x¸c lËp ®îc giäng ®äc ra kÜ thuËt ®äc diÔn c¶m tõng tõng khæ th¬: khæ. +. nghÑn ngµo. Ch¼ng h¹n: cuèi vµ tr¶ lêi c©u hái: Em cã suy + Chó Mo-ri-x¬n ®· tù thiªu ®Ó ®ßi nghÜ g× vÒ hµnh ®éng cña chó hßa b×nh cho nh©n d©n ViÖt Nam. lªn ¸n.

gîi c¶m gi¸c thiªng liªng vÒ mét c¸i chÕt bÊt tö. . . Môc tiªu 150 . xóc ®éng. dÆn dß .2008 chËm l¹i. .HS ®äc thuéc lßng tõng khæ th¬. .Mét ®Õn hai HS tr¶ lêi: Bµi th¬ ca ngîi cña bµi th¬. khæ th¬. .GV nhËn xÐt giê häc. th¬. dÆn HS vÒ . tËp ®äc vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. nhËn xÐt .GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. d¸m tù thiªu ®Ó ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam. cao thîng cña mét c«ng d©n MÜ. Mçi lît bèn HS.Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc tríc líp. 3. bµi cho ®iÓm. . 4 cña bµi cÇu cña GV.Tæ chøc cho HS ®äc thuéc lßng .GV hái HS vÒ néi dung ý nghÜa .HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. hµnh ®éng dòng c¶m.HS ®äc tríc líp hai ®Õn ba lît. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.HS ®äc nhÈm tù häc thuéc lßng hai khæ th¬ 3 vµ 4.Gäi HS ®äc thuéc lßng. .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu nhµ häc thuéc lßng khæ 3. mçi HS ®äc mét khæ th¬. TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª I. Cñng cè.

. thèng kª (trªn giÊy nh¸p) kÕt qu¶ häc em nhí l¹i.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. C¶ líp theo dâi ®äc néi dung bµi tËp. II.2008 1.häc . Giíi thiÖu bµi .GV yªu cÇu HS tr×nh bµy. thÇm trong SGK. . §å dïng d¹y . kª.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 2. . cã ý thøc phÊn ®Êu häc tèt h¬n. Híng dÉn HS luyÖn tËp . TiÕt TËp lµm v¨n h«m nay sÏ gióp c¸c em lËp mét b¸o c¸o thèng kª vÒ kÕt qu¶ häc tËp cña b¶n th©n vµ c¸c b¹n trong tæ. tæ chÝnh x¸c ®Ó cã con sè thèng kª 1: trung thùc. hiÓu ®îc h×nh thøc tr×nh bµy c¸c sè liÖu thèng kª. Tê thèng kª ghi nh sau. Qua b¶ng thèng kª kÕt qu¶ häc tËp cña c¸ nh©n vµ c¶ tæ.Mét HS ®äc bµi.HS l¾ng nghe. C¸c ho¹t ®éng d¹y . gióp c¸c em cã nhËn xÐt Sè ®iÓm tõ 0 ®Õn 4: 0 ®óng vÒ ý thøc häc tËp trong tuÇn Sè ®iÓm tõ 5 ®Õn 6: 1 Sè ®iÓm tõ 7 ®Õn 8: 3 cña b¶n th©n m×nh.C¸c em ®· ®îc lËp mét b¶ng thèng . 2. . Ho¹t ®éng häc 151 .Mét sè tê phiÕu ®· kÎ b¶ng thèng kª vµ bót d¹ ®ñ cho c¸c tæ lµm bµi.Sæ ®iÓm cña líp hoÆc phiÕu ghi ®iÓm cña tõng häc sinh. viÕt ra ®iÓm sè cña tÊt tËp trong tuÇn cña m×nh theo yªu c¶ c¸c m«n häc trong tuÇn c¸c em cÇu trong SGK.Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n: C¸c .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS lÇn lît ®äc sè liÖu thèng kª cña m×nh. . GV nh¾c c¸c em nhí l¹i §iÓm trong tuÇn cña NguyÔn TiÕn.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Sè ®iÓm tõ 9 ®Õn 10: 2 .GV nhËn xÐt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. III. . vÝ dô: ®· ®¹t ®îc. BiÕt tr×nh bµy kÕt qu¶ thèng kª theo biÓu b¶ng.

.Yªu cÇu c¸c nhãm d¸n nhanh kÕt ...GV yªu cÇu HS ®äc thÇm Bµi tËp 2 ..GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo tæ. . §¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît bµy kÕt qu¶.HS d¸n kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm qu¶ bµi lµm lªn b¶ng líp vµ tr×nh lªn tríc líp. 0 0 0 0 . Sè ®iÓm Hä vµ tªn 0 – 5–6 7–8 4 Vò Thanh B¶o Ph¹m TuÊn Dung NguyÔn §ång Khang ThÞnh NguyÔn ThÞ Hoµi Trang . GV ph¸t phiÕu nhãm.. Tõng HS ®äc thèng kª kÕt qu¶ cho tõng nhãm lµm viÖc. . 152 2 1 0 0 . 6 5 6 7 .2008 Bµi tËp 2 . 2 4 5 3 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nhËn phiÕu vµ lµm viÖc theo Mçi tæ lµ mét nhãm.. häc tËp cña m×nh ®Ó tæ trëng hoÆc th kÝ ®iÒn nhanh vµo b¶ng. ..HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: LËp b¶ng vµ hái: Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? thèng kª kÕt qu¶ häc tËp trong tuÇn cña tõng thµnh viªn trong tæ vµ c¶ tæ. 9 – 10 . T T 1 3 4 5 6 ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm... .

HS nh×n b¶ng so s¸nh tr¶ lêi. sö dông tõ ®ång ©m.. theo yªu cÇu cña gv LuyÖn tõ vµ c©u Tõ ®ång ©m I..Mét sè tranh ¶nh nãi vÒ c¸c sù vËt.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 153 .. hiÖn tîng. HiÓu thÕ nµo lµ tõ ®ång ©m. BiÕt ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ ®ång ©m. cã tªn gäi gièng nhau.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn thèng kª vµo vë. dÆn dß . ho¹t ®éng .. .GV yªu cÇu HS so s¸nh mét vµi sè . ..Giáo án Tiếng Việt 5 . Ch¼ng h¹n: Trong tæ .. §å dïng d¹y .b¹n nµo häc cã nhiÒu ®iÓm kh¸ giái nhÊt? B¹n nµo cã Ýt ®iÓm tõ 5-6 nhÊt?. nh÷ng b¹n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn. tuyªn d¬ng . NhËn biÕt ®îc mét sè tõ ®ång ©m trong lêi ¨n tiÕng nãi hµng ngµy. 3.2008 . 13 . III.. II.... 5 .HS l¾ng nghe.häc . Tæng céng liÖu thèng kª.... c©u ®è vui. Cñng cè... 2.. 16 . .. . 2 Năm học 2007. Môc tiªu 1.C¸c mÈu chuyÖn.... C¸c ho¹t ®éng d¹y .GV nhËn xÐt giê häc.DÆn HS vÒ nhµ tr×nh bµy l¹i b¶ng . .

HS l¾ng nghe.GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi tËp ..GV yªu cÇu HS: §äc Bµi tËp 2 vµ suy nghÜ tr¶ lêi xem tõng tõ c©u cã trong Bµi tËp 1 ®óng víi dßng nghÜa nµo ë trong Bµi tËp 2.Giáo án Tiếng Việt 5 A. Bµi míi 1. Trong tiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu mét hiÖn tîng kh¸c cña tõ tiÕng ViÖt ®ã lµ tõ ®ång ©m. hiÖn tîng c¸c tõ ®ång nghÜa. 154 . nµo gièng nhau. trªn v¨n b¶n ®îc më ®Çu b»ng ch÷ c¸i viÕt hoa vµ kÕt thóc b»ng mét dÊu ng¾t c©u. b»ng mãc s¾t nhá (thêng cã måi) buéc ë ®Çu mét sîi d©y. ®äc thÇm trong SGK..Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong . tr¸i nghÜa nhau. .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 3 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ c¸c yªu cÇu cña GV. t«m. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1. Giíi thiÖu bµi .Mét HS ®äc bµi. . bµi vµ häc bµi cña HS.GVnhËn xÐt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. C¶ líp theo dâi phÇn NhËn xÐt. B. 2.2008 . cho ®iÓm viÖc lµm . + Tõ c©u trong c©u v¨n ®o¹n v¨n nµy cã 5 c©u øng víi nÐt nghÜa ®¬n vÞ cña lêi nãi diÔn ®¹t mét ý trän vÑn.C¸c em ®· biÕt trong tiÕng ViÖt cã . . .Tõ c©u gièng nhau. 2 .HS l¾ng nghe.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi: + Tõ c©u trong c©u v¨n «ng ngåi c©u c¸ øng víi nÐt nghÜa b¾t c¸. . em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë.Trong hai c©u v¨n ë Bµi tËp 1 cã tõ .

tõ ®ång ©m lµ g×? 3.Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí.GV chèt l¹i: Hai tõ c©u ë hai c©u Năm học 2007.HS l¾ng nghe vµ tr¶ lêi: Tõ ®ång toµn gièng nhau (®ång ©m) nhng ©m lµ nh÷ng tõ gièng nhau vÒ nghÜa kh¸c nhau.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK. lÊy vÝ dô minh häa. sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi .§¸ (hßn ®¸) lµ mét chÊt r¾n cÊu t¹o nªn vá tr¸i ®Êt.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí vµ . dïng ®Ó cµy cÊy.HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.Mét HS ®äc toµn bµi. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. .Giáo án Tiếng Việt 5 . .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . cïng GV chèt ®óng. thêng lµm d©y ®iÖn vµ chÕ hîp kim. kÕt thµnh tõng t¶ng.2008 v¨n trong vÝ dô trªn ph¸t ©m hoµn . tõng hßn. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. GV theo dâi gäi .Gäi HS tr×nh bµy. . trång trät. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 .§¸ (®¸ bãng) lµ mét ho¹t ®éng ®a nhanh ch©n vµ hÊt m¹nh bãng cho xa ra hoÆc ®a bãng vµo khung thµnh ®èi ph¬ng.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. . b) .§ång (mét ngh×n ®ång) lµ mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ. Nh÷ng tõ nh thÕ mÆt ©m thanh nhng kh¸c h¼n ®îc gäi lµ nh÷ng tõ ®ång ©m. .§ång (tîng ®ång) lµ kim lo¹i cã mµu ®á.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. C¶ HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn líp theo dâi nhËn xÐt. dÔ d¸t máng vµ kÐo sîi.§ång (c¸nh ®ång) lµ kho¶ng ®Êt réng vµ b»ng ph¼ng. PhÇn Ghi nhí . 4. §¸p ¸n: a) . . 155 l¹i lêi gi¶i ®óng. VËy nhau vÒ nghÜa. .

./ Níc mÊt nhµ tan./ Häc sinh líp 5A ®ang ch¬i cíp cê. .2008 c) . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS trao ®æi. trªn b¶ng.NhËn xÐt. th¶o luËn . Bµi tËp 3 .. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã).Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Gäi HS nhËn xÐt.. .../ §©y lµ mét níc cê tµn rÊt hay. ././ Trªn bµn cã mét lä hoa. t×m ®¸p ¸n../ Bµn tay mÑ bÕ chóng con.Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu./. VÝ dô: ..Cê: Kh¾p phè phêng rîp bãng cê bay. ch÷a bµi cña b¹n ./ §Õn níc nµy th× t«i còng xin chÞu. 156 . . .HS lµm viÖc c¸ nh©n.Yªu cÇu HS trao ®æi.Mét HS ®äc toµn bµi. .HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh.Ba (ba tuæi) lµ chØ mét sè tiÕp theo sè 2 trong d·y tù nhiªn.Bµn: Vua t«i ®ang bµn viÖc níc.Mét HS ®äc toµn bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. th¶o luËn víi b¹n ®Ó theo nhãm ®«i.Ba (ba vµ m¸) tiÕng cña ngêi miÒn Nam dïng ®Ó gäi bè (cha). . ch÷a bµi. Ba HS lªn bµi. . tù lµm ./.Níc: Níc suèi trong leo lÎo. Bµi tËp 2 . b¶ng lµm bµi (mçi HS ®Æt Ýt nhÊt hai c©u nh mÉu). HS díi líp lµm bµi vµo vë.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. cña m×nh.

Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí.Gäi HS tr×nh bµy.HS l¾ng nghe. tõ chÝn cã nghÜa lµ níc chÝn chø kh«ng ph¶i lµ sè chÝn.GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn lêi gi¶i .§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm m×nh. .GV nhËn xÐt giê häc. nhanh. dÆn dß .C©u a: lµ con chã thui.GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ . . . §¸p ¸n: §äc th ba viÕt "ba ®ang gi÷ tiÒn tiªu cho Tæ quèc". .HS suy nghÜ t×m lêi gi¶i cho tõng c©u ®è.HS l¾ng nghe. ®óng.Gäi HS tr×nh bµy.C©u b: C©y hoa sóng vµ khÈu sóng (khÈu sóng cßn gäi lµ c©y sóng). . cïng chèt l¹i ý kiÕn ®óng. Gi¶i ®è: . . Cñng cè. 5. .2008 . Năm học 2007. b¹n Nam tëng r»ng ba m×nh ®· chuyÓn sang lµm viÖc ë ng©n hµng v× nhÇm lÉn hai tõ ®ång ©m tiÒn tiªu (vÞ trÝ qu©n sù quan träng cã bè trÝ canh g¸c ë phÝa tríc khu vùc tró qu©n.C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.NÕu cßn thêi gian GV cã thÓ ®a ra mét vµi c©u ®è kh¸c t¬ng tù ®Ó ®è HS.GV lÇn lît nªu tõng c©u ®è.C¶ líp theo dâi. . .Giáo án Tiếng Việt 5 .HS gi¶i ®è. 157 . c«ng bè c¸ch thøc luËt ch¬i.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. Bµi tËp 4 : Tæ chøc thi gi¶i ®è nhanh . . . híng vÒ phÝa ®Þch) víi tiÒn tiªu ( tiÒn ®Ó tiªu). l¾ng nghe.GV giíi thiÖu trß ch¬i gi¶i ®è .

ý. BiÕt tham gia cïng c¸c b¹n trong líp ch÷a nh÷ng lçi chung vÒ ý. Môc tiªu 1..TiÕt TËp lµm v¨n h«m tríc c¸c em ®· .2008 TËp lµm v¨n tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh I.HS nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi. NhËn xÐt chung bµi lµm cña HS . N¾m ®îc yªu cÇu cña bµi v¨n t¶ c¶nh.häc . 2. BiÕt tù ch÷a nh÷ng lçi thÇy (c«) yªu cÇu ch÷a trong bµi viÕt cña m×nh. lçi chÝnh t¶.HS l¾ng nghe. C¸c ho¹t ®éng d¹y . c¸ch dïng tõ. TiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ cïng trao ®æi víi nhau vÒ bµi viÕt cña c¸c em ®Ó c¸c em söa ch÷a. 2. 158 Ho¹t ®éng häc . Giíi thiÖu bµi . HiÓu ®îc nhËn xÐt chung cña c« gi¸o (thÇy gi¸o) vÒ kÕt qu¶ viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh cña líp ®Ó liªn hÖ víi bµi lµm cña m×nh. ®Æt c©u.GV nhËn xÐt chung. ®Æt c©u. NhËn thøc ®îc c¸i hay cña bµi ®îc thÇy (c«) khen . . III. viÕt ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi nh thÕ nµo? + Bè côc cña bµi v¨n. rót kinh nghiÖm ®Ó nh÷ng bµi viÕt sau ngµy mét hay h¬n.Yªu cÇu mét HS ®äc l¹i c¸c ®Ò bµi . 3. §å dïng d¹y .. cÇn ch÷a chung tríc líp. tõng ®Ò. II.häc Ho¹t ®éng d¹y 1.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. * ¦u ®iÓm: + HS hiÓu ®Ò.B¶ng phô ghi tríc mét sè lçi ®iÓn h×nh vÒ chÝnh t¶.. ®· ra.GV gäi lÇn lît HS nªu yªu cÇu cña . bè côc bµi. + DiÔn ®¹t c©u. ®îc viÕt bµi tËp lµm v¨n t¶ c¶nh. dïng tõ. .HS ®äc c¸c ®Ò bµi trong SGK.

®Ó xem bµi cña m×nh cã m¾c lçi vÒ bè côc kh«ng.. gia söa lçi. Híng dÉn HS ch÷a bµi a) Ch÷a mét sè lçi sai ®iÓn h×nh cña HS tríc líp + GV ®äc nh÷ng bµi v¨n cha ®óng + HS nªu ý kiÕn cña c¸c em.2008 + ThÓ hiÖn sù s¸ng t¹o khi miªu t¶. lçi chÝnh t¶.. kÕt bµi hay. ®Æt c©u. sinh ®éng..GV ®äc mét bµi viÕt m¾c lçi vÒ .HS nhËn xÐt sai ë chç nµo vµ ®Ò bè côc (chuÈn bÞtríc tõ chÝnh bµi sai xuÊt c¸ch söa ch÷a. cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c phÇn. lçi vÒ ý. + GV ch÷a vÒ lçi c©u sai. cña HS) cho HS t×m hiÓu xem b¹n m¾c sai lçi bè côc nh thÕ nµo? + GV nhËn xÐt vÒ lçi diÔn ®¹t cha + HS më vë xem m×nh cã m¾c lçi chÝnh x¸c ®îc GV khuyªn trßn c¸c tõ nµy kh«ng. c¸ch ph¸t triÓn ý cha l« bÞ m¾c c¸c lçi ®ã kh«ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + ChÝnh t¶. * KhuyÕt ®iÓm + GV nªu s¬ bé vÒ c¸c lçi ®iÓn h×nh vÒ bè côc. 3. lêi kÓ hÊp dÉn. mét vµi lçi vÒ sö dông tõ ®Ó cho HS x¸c ®Þnh lçi sai vµ ph¸t biÓu tham ph¸t hiÖn vµ söa l¹i. * GV nªu tªn nh÷ng HS viÕt bµi ®óng yªu cÇu.GV ®a ra b¶ng phô cã chÐp s½n . . ®o¹n diÔn + HS theo dâi xem bµi cña m×nh cã ®¹t lÆp l¹i. më bµi. h×nh thøc tr×nh bµy bµi. gÝch. . GV th«ng b¸o kÝ hiÖu ®¸nh lçi nh÷ng c©u sai ®îc g¹ch díi ch©n mét g¹ch dµi. c¸ch tr×nh bµy bµi. ®ã trong vë.. hoÆc lÖch thÓ lo¹i (nÕu cã) cho HS nghe hái HS xem bµi v¨n t¶ c¶nh ®ã ®· ®óng yªu cÇu ®Ò ra cha?+ GV nªu mét sè tån t¹i vÒ bè côc vµ th«ng b¸o c¸ch ®¸nh lçi vÒ bè côc ( kÝ hiÖu ch÷ V vµo chç thiÕu bè côc vµ ghi râ bªn + HS kiÓm tra trong bµi cña m×nh lÒ vë).HS ®äc b¶ng phô ghi s½n lçi sai.. vÒ dïng tõ. Nh÷ng ®o¹n diÔn ®¹t 159 .

.GV: Yªu cÇu HS chän mét ®o¹n v¨n . 5. c¸i tèt cña ®o¹n .Hai HS ngåi c¹nh nhau ®æi vë kiÓm . 4. ®äc kÜ m×nh . biÓu tham gia söa lçi.HS lµm viÖc c¸ nh©n tù chän ®o¹n ®Ó viÕt l¹i vµo vë. 160 . diÔn ®¹t lñng lñng viÕt l¹i cho trong s¸ng. GV gióp HS yÕu nhËn ra lçi lêi phª cña GV. + §o¹n viÕt s¬ sµi. th¶o luËn. kiÓm tra.GV nhËn xÐt. .HS xem l¹i bµi cña m×nh. GV ®äc so s¸nh hai ®o¹n v¨n (®o¹n .GV ®a ra b¶ng phô ghi mét vµi lçi . . . ®· chuÈn bÞ s½n ghi vµo b¶ng phô X¸c ®Þnh lçi sai ®ã lµ lçi g×? Ph¸t ®Ó HS theo dâi vµ söa . .GV gäi HS (nh÷ng bµi nµy qua viÖc chÊm ®îc GV ghi râ trong gi¸o ¸n) ®äc mét ®o¹n v¨n hoÆc bµi lµm tèt cña m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. söa lçi cho nhau. bµi v¨n vµ ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu kÕt qu¶ giíi thiÖu. chèt l¹i nh÷ng ®iÓm hay trong bµi v¨n cña b¹n. v¨n viÕt l¹i. Híng dÉn HS häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n.GV ®Õn tõng nhãm. tù söa lçi bµi cña vµ biÕt c¸ch söa. ®ì HS söa ®óng lçi trong bµi. Yªu cÇu HS chän viÕt l¹i mét ®o¹n trong bµi lµm cña m×nh . lÇn sau viÕt tèt h¬n. b) Cho HS tù ch÷a lçi sai trong vë . lÆp l¹i ®îc g¹ch sæ th¼ng bªn lÒ vë.HS l¾ng nghe rót kinh nghiÖm ®Ó cò vµ ®o¹n míi viÕt l¹i) cña mét vµi HS. gióp tra.HS ®äc b¶ng phô ghi s½n lçi sai. m×nh. bµi v¨n hay .Yªu cÇu HS ®æi bµi trong nhãm.GV yªu cÇu c¸c em tù söa lçi cña . VÝ dô: + §o¹n viÕt sai c©u.HS trao ®æi theo nhãm ®«i ®Ó v¨n hoÆc bµi v¨n ®îc thÇy (c«) gi¸o t×m ra c¸i hay cña ®o¹n v¨n.2008 bÞ lÉn. t¶ vµ viÕt l¹i c¸c tõ sai ®ã ra lÒ. viÕt l¹i cho sinh ®éng. kiÓm tra b¹n söa lçi.Yªu cÇu HS trao ®æi trong nhãm ®Ó t×m ra c¸i hay. + GV nhËn xÐt mét sè lçi sai chÝnh t¶ + HS quan s¸t vë t×m lçi sai chÝnh ®îc GV ch÷a th¼ng vµo trong vë.

HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. bÒn bØ cña «ng Nen-x¬n Man-®ª-la vµ nh©n d©n Nam Phi.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.häc Ho¹t ®éng d¹y A. . Cñng cè.2008 TuÇn 6 TËp ®äc Sù sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai I. 2.Giáo án Tiếng Việt 5 6. ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m vµ tªn riªng (a-p¸c-thai. Giíi thiÖu bµi 161 Ho¹t ®éng häc .). §å dïng d¹y .Gäi hai HS ®äc thuéc lßng khæ 3. Nen x¬n Man-®ª-la) vµ c¸c sè liÖu thèng kª (1/5. . . D¹y bµi míi 1...BiÕt ®äc bµi víi giäng thÓ hiÖn sù bÊt b×nh víi chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc vµ ca ngîi cuéc ®Êu tranh dòng c¶m. da mµu ë Nam Phi.HiÓu ®îc néi dung chÝnh cña bµi: V¹ch trÇn sù bÊt c«ng cña n¹n ph©n biÖt chñng téc. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). II. B. §äc hiÓu . Ca ngîi cuéc ®Êu tranh chèng chÕ ®é a-p¸c-thai cña nh÷ng ngêi d©n da ®en. cña bµi tËp ®äc £-mi-li. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. con vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.häc . §äc tr«i ch¶y toµn bµi. III. §äc thµnh tiÕng . 9/10. Môc tiªu 1. . 4 . KiÓm tra bµi cò . dÆn dß Năm học 2007.

HS nhËn biÕt ba ®o¹n cña bµi cña bµi. . Mçi lÇn chÊm xuèng dßng lµ mét ®o¹n. ®ång thanh. nh»m x©y dùng mét x· héi mµ mäi ngêi d©n dï kh¸c mµu da ®Òu cã quyÒn sèng b×nh ®¼ng. t¹o thµnh mét vÕt nh¬ trong lÞch sö x· héi loµi ngêi. cuéc tæng tuyÓn cö ®a s¾c téc.Trªn thÕ giíi ®· tõng diÔn ra n¹n ph©n biÖt chñng téc trong mét thêi gian kh¸ dµi. Nen-x¬n . .Mét HS ®äc bµi . 162 . trong SGK.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . luËt s da ®en Nen-x¬n Man-®ª-la.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. 2.… . . da mµu ë Nam Phi. ®äc liÒn m¹ch c¸c côm tõ : s¾c lÖnh ph©n biÖt chñng téc. Bµi Sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai cung cÊp cho chóng ta nh÷ng th«ng tin vÒ cuéc ®Êu tranh dòng c¶m vµ bÒn bØ cña nh÷ng ngêi da ®en.HS luyÖn ®äc ®ång thanh nh÷ng Man-®ª-la vµ yªu cÇu HS c¶ líp ®äc tiÕng phiªn ©m níc ngoµi... h¹nh phóc. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .2008 .GV ghi b¶ng: a-p¸c-thai. .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Híng dÉn HS ®äc ®óng c¸c sè liÖu thèng kª: 1/5 (mét phÇn n¨m).GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng Năm học 2007. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. Mçi tõng ®o¹n cña bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 . 3/4 (ba phÇn t)..

HS theo dâi giäng ®äc cña GV. . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. ®o¹n cuèi ®äc víi c¶m høng ngîi ca cuéc ®Êu tranh dòng c¶m. . . Năm học 2007. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. thÓ hiÖn sù bÊt b×nh ®èi víi chÕ ®é A-p¸c-thai. luyÖn ph¸t ©m cho HS. C¶ líp theo dâi trong SGK. . ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. vÒ chÝnh s¸ch ®èi xö bÊt c«ng víi ngêi da ®en ë Nam Phi.Gäi HS ®äc toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 ph¸t ©m. . .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. 163 .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi tõ ng÷ HS hay ph¸t ©m sai ®Ó trªn b¶ng líp . th«ng b¸o. .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. h¬i nhanh.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng nh÷ng . bÒn bØ cña ngêi da ®en.2008 .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. . chó gi¶i trong SGK. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. nhÊn giäng vµo nh÷ng th«ng tin vÒ sè liÖu.GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n: giäng .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .

lµm viÖc ë nh÷ng khu riªng.2008 b) T×m hiÓu bµi .Ngêi da ®en vµ da mµu bÞ ®èi xö bÊt c«ng: lµm c«ng viÖc nÆng nhäc. l¬ng thÊp. b×nh ®¼ng. Cuéc ®Êu tranh dòng c¶m cña hä cuèi cïng ®· giµnh th¾ng lîi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. kh«ng ®îc hëng mét chót tù do d©n chñ nµo. da mµu ®ßi xãa bá chÕ ®é a-p¸c-thai. . Ngµy 274-1994 cuéc tuyÓn cö ®a s¾c téc ®Çu tiªn ë Nam Phi ®îc tæ chøc. h¹nh phóc. v× nh©n quyÒn: tù do.VÞ Tæng thèng ®Çu tiªn cña níc ®Çu tiªn cña níc Nam Phi míi? Nam Phi míi lµ luËt s Nen-x¬n Man®ª-la.H·y giíi thiÖu vÒ vÞ Tæng thèng . Êm no. . ¤ng ®· tõng bÞ chÝnh quyÒn ph©n biÖt chñng téc cÇm tï suèt 27 n¨m trêi v× ®· cÇm ®Çu cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®en. Nen-x¬n Man-®ª-la ®îc bÇu lµm 164 . ®é a-p¸c-thai ®îc ®«ng ®¶o mäi da mµu Nam Phi chèng chÕ ®é -angêi trªn thÕ giíi ñng hé? p¸c-thai ®îc mäi ngêi trªn thÕ giíi ñng hé v×: + ChÕ ®é a-p¸c-thai lµ chÕ ®é xÊu xa nhÊt hµnh tinh. da mµu Nam Phi lµ chÝnh nghÜa. ph¶i sèng.BÊt b×nh víi chÕ ®é a-p¸c-thai ngêi da ®en ë Nam Phi ®· ®øng lªn ®Êu tranh ®ßi quyÒn b×nh ®¼ng. ch÷a bÖnh.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ cho biÕt: Díi chÕ ®é a-p¸c-thai ngêi d©n da ®en ë Nam Phi bÞ ®èi xö nh thÕ nµo? . . + Cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®e.V× sao cuéc ®Êu tranh chèng chÕ .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái: Ngêi d©n Nam Phi ®· lµm g× ®Ó xãa bá chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc? .Cuéc ®Êu tranh cña ngêi da ®en.

®äc cña bµi (nh trªn). x¸c lËp ®îc giäng lËp kÜ thuËt giäng ®äc cña bµi. Yªu cÇu HS c¶ líp theo dâi ®o¹n cña bµi. Mçi lît ®äc gåm ba HS ®äc diÔn c¶m nèi tiÕp c¸c ®o¹n cña bµi.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . dÆn dß . .Gäi HS ®äc bµi. C¶ líp theo dâi b¹n vµ t×m giäng ®äc ®óng cña mét ®äc. Môc tiªu 1. da mµu ë Nam Phi. .GV nhËn xÐt giê häc.viÕt: £-mi-li.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . ChÝnh t¶ Nhí . Ca ngîi cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n da ®en. . .viÕt chÝnh x¸c.HS nhËn xÐt. . tr×nh bµy ®óng khæ th¬ 3 vµ 4 cña bµi £-mili. v¨n b¶n cã tÝnh chÝnh luËn cña bµi. DÆn HS vÒ . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. chñng téc.Yªu cÇu HS nªu néi dung chÝnh . con LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa ¬ / a) I. II.Giáo án Tiếng Việt 5 c) LuyÖn ®äc hay Năm học 2007.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo nhãm.HS ®äc bµi nhiÒu lÇn.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV. . §å dïng d¹y . 3. . Lµm ®óng c¸c bµi tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i a/u«.HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i. Cñng cè.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. Nhí . con 2.2008 Tæng thèng.häc 165 .Ph¶n ®èi chÕ ®é ph©n biÖt cña bµi.

ua: suèi ruéng. C¸c ho¹t ®éng d¹y . c¸c . ©m cuèi: dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu cña ©m chÝnh ua.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .. Giíi thiÖu bµi .Gäi HS ®äc thuéc lßng khæ 3 vµ 4 .viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .HS l¾ng nghe. tiÕng. D¹y bµi míi 1. B. 2. con vµ lµm c¸c bµi tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i a/¬.B»ng hµnh ®éng tù thiªu cña tù thiªu ®Ó lµm g×? m×nh. con.. KiÓm tra bµi cò . mïa. .B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn.ch÷ u. Híng dÉn HS nhí .GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ khã. chó Mo-ri-x¬n muèn nh©n d©n MÜ.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu cã nguyªn ©m ®«i u«. vµ toµn thÓ nh©n lo¹i hiÓu vµ gãp phÇn ng¨n chÆn cuéc chiÕn tranh man rî.Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh cña bµi £-mi-li. lóa.GV hái: Chó Mo-ri-x¬n cã hµnh ®éng . b) Híng dÉn c¸ch tr×nh bµy vµ viÕt tõ khã .ch÷ «. + C¸c tiÕng cã u« nhng cã ©m cuèi dÊu thanh ®Æt ë chøc c¸i thø hai cña ©m chÝnh u« .häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. III. HS díi líp 166 . cÇu cña GV vµ nhËn xÐt: tuæi.Ba HS lªn b¶ng viÕt. tµn b¹o do ®Õ quèc MÜ g©y ra ë ViÖt Nam. . lôa.Trong tiÕt häc ChÝnh t¶ h«m nay.. C¶ líp ®äc thÇm theo. vµ nªu quy t¾c + C¸c tiÕng cã ua nhng kh«ng cã ®¸nh dÊu thanh ë nh÷ng tiÕng ®ã.2008 .PhÊn mµu ®Ó ch÷a lçi bµi viÕt cña HS trªn b¶ng. em sÏ nhí vµ viÕt khæ 3 vµ 4 cña bµi th¬ £-mi-li.Gäi hai HS lªn b¶ng viÕt nh÷ng tiÕng .

.Gäi HS nªu kÕt qu¶ bµi lµm cña .. §¸p ¸n: . tù ®èi nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.GV nh¾c HS t thÕ ngåi ®óng khi viÕt . . chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai. ch÷a bµi trªn b¶ng GV. ¬ vµ . tha. gi÷a.Gäi mét HS ®äc toµn bµi. . l¾ng nghe. 3.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña m×nh vµ nhËn xÐt.HS viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t lçi cho bµi cña m×nh.. níc. Khi viÕt c¸c c©u nµo? viÕt c¸ch lÒ hai «.2008 viÕt vµo vë nh¸p c¸c tõ : Oa-sinht¬n. s¸ng lßa. ma.. tiÕng ®ã. tha.Yªu cÇu HS tù so¸t lçi.7 bµi cña HS vµ .Gäi HS tr¶ lêi miÖng: Khi viÕt hai khæ . . ch÷ c¸i ®Çu c©u. ..HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. Mçi khæ c¸ch nhau mét dßng. .. . nãi giïm. ¬ lµ: la.Bµi viÕt gåm hai khæ th¬ theo th¬ ta cÇn chó ý tr×nh bµy nh thÕ thÓ th¬ tù do.. cho b¹n (nÕu sai). chÝnh t¶ vµ c¸c hiÖn tîng chÝnh t¶ cÇn lu ý nh: viÕt hoa danh tõ riªng. TiÕng la. c) ViÕt chÝnh t¶ .C¶ líp theo dâi.Mét HS lµm bµi trªn b¶ng líp. ngîc. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . Năm học 2007. ma kh«ng cã dÊu thanh v× mang thanh 167 .C¸c tiÕng chøa a. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . HS t×m hiÓu c¸ch ghi dÊu thanh ë c¸c díi líp lµm bµi vµo vë. t¬i. c©u trªn th¼ng c©u díi. ngän löa.Mét HS ®äc toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶.GV chÊm nhanh tõ 5 .Yªu cÇu HS tù t×m c¸c tiÕng a. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 .NhËn xÐt c¸ch ghi dÊu thanh: + Trong tiÕng gi÷a (kh«ng cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh. tëng.

c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. dÆn dß LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: h÷u nghÞ .HS thi ®äc thuéc lßng vµ gi¶i nghÜa lßng vµ gi¶i nghÜa c¸c c©u thµnh c¸c c©u thµnh ng÷. níc.Gäi HS ®äc c¸c c©u thµnh ng÷.HS lµm bµi tËp vµo vë. hîp t¸c. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp.2008 + Trong tiÕng tëng.c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. §¸p ¸n: + CÇu ®îc íc thÊy: ®¹t ®îc ®óng ®iÒu m×nh thêng mong mái. 2. Bµi tËp 3 . + Löa thö vµng. + N¨m n¾ng mêi ma: tr¶i qua nhiÒu vÊt v¶. . nhÉn n¹i sÏ thµnh c«ng. TiÕng t¬i kh«ng cã dÊu thanh v× mang thanh ngang. BiÕt ®Æt c©u víi c¸c tõ. Năm học 2007.Tæ chøc thi theo d·y líp thuéc . 3. gian nan thö søc: khã kh¨n lµ ®iÒu kiÖn thö th¸ch vµ rÌn luyÖn con ngêi. (NÕu HS kh«ng gi¶i nghÜa ®îc th× GV nªu nghÜa c¸c c©u thµnh ng÷. c¸c thµnh ng÷ ®· häc.HS lÇn lît ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña tôc ng÷ ®· hoµn thiÖn vµ hái c¸ch m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 ngang. Cñng cè. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷ nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ. . Môc tiªu 1. khã kh¨n. . 168 . ng÷ tôc ng÷ . hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ t×nh h÷u nghÞ. ao íc. . tôc ng÷. ghi dÊu thanh ë mét vµi tiÕng mµ HS ®· lùa chän ®Ó ®iÒn.hîp t¸c I. sù hîp t¸c. ngîc (cã ©m cuèi): dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh. tôc ng÷ ®Ó HS lùa chän). + Níc ch¶y ®¸ mßn: kiªn tr×. Më réng.Mét HS ®äc to bµi tËp.Gäi mét HS ®äc to bµi tËp. .

®Õn ba nhãm lµm bµi trªn giÊy khæ Nh¾c HS tra trong tõ ®iÓn to.HS trao ®æi. nh÷ng tõ kh«ng hiÓu nghÜa.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc) vÒ tõ ®ång ©m. §å dïng d¹y . Hai d¹ cho hai ®Õn ba nhãm lµm bµi.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp1. . GVph¸t giÊy khæ to.§¹i diÖn HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. Bµi míi 1.Yªu cÇu HS trao ®æi.HS l¾ng nghe.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GV kiÓm tra HS phÇn Ghi nhí (cña . yªu cÇu cña GV. .Mét HS ®äc bµi. III. bót ®«i lµm bµi tËp vµo giÊy nh¸p. bµi vµ häc bµi cña HS. C¸c ho¹t ®éng d¹y . nhËn xÐt viÖc lµm . .häc Năm học 2007.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t« cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc).2008 . Ho¹t ®éng häc .HS l¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi . sù hîp t¸c vµ ®Æt c©u víi c¸c tõ. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ t×nh h÷u nghÞ. KiÓm tra bµi cò . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. . C¸c nhãm lµm bµi trªn giÊy 169 .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.GV cho ®iÓm. 2. . hîp t¸c.Giáo án Tiếng Việt 5 II. th¶o luËn theo nhãm lµm bµi tËp. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷ nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ. réng.häc Ho¹t ®éng d¹y A. c¸c thµnh ng÷ ®· häc. cÇu lÊy vÝ dô ph©n tÝch minh häa. th¶o luËn ®Ó . .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm. B.Bµi häc h«m nay gióp c¸c em më . .

hîp lÖ.NhËn xÐt. .H÷u nghÞ (t×nh c¶m th©n thiÖn gi÷a c¸c níc).H÷u t×nh (cã t×nh c¶m.NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. hîp thµnh c¸i lín h¬n.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n .N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi cña b¹n. tËp hîp .GV cïng HS nhËn xÐt ch÷a bµi. 170 . ®ßi hái. .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm . .HS lµm viÖc c¸ nh©n. mét HS lªn b¶ng lµm bµi. . . . Sau khi HS lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.H÷u hiÖu (cã hiÖu qu¶). §¸p ¸n: Hîp cã nghÜa lµ gép l¹i.2008 khæ to d¸n bµi lªn b¶ng vµ ®äc bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.ChiÕn h÷u (b¹n chiÕn ®Êu). hîp lÝ. . thÝch hîp.H÷u Ých ( cã Ých).Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.B»ng h÷u (b¹n bÌ). H÷u cã nghÜa lµ b¹n bÌ .Hîp t×nh. lùc.Hîp t¸c. cã søc hÊp dÉn). C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n. . trªn b¶ng. . . ch÷a bµi.H÷u h¶o (nh h÷u nghÞ). . Bµi tËp 2 .Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. hîp nhÊt (hîp lµm mét). H÷u cã nghÜa lµ cã .Gäi mét HS ®äc Bµi tËp 2. hîp ph¸p.H÷u dông (dïng ®îc viÖc).B¹n h÷u (b¹n bÌ th©n thiÕt). chèt l¹i lêi gi¶i ®óng: . Sau khi lµm xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. hîp thêi. Hîp cã nghÜa lµ ®óng víi yªu cÇu. . phï hîp. .Mét HS ®äc toµn bµi.

tuyªn d¬ng nh÷ng .Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa c¸c c©u thµnh ng÷ trong nhãm. thèng nhÊt vÒ mét mèi. ghi ®iÓm cho tõng . . GV hç trî.HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.GV tæ chøc cho c¸c nhãm thi ®Æt .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. .Mét HS ®äc toµn bµi. Năm học 2007. .Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 3 .Gäi HS nhËn xÐt.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.GV lµ träng tµi. ®×nh. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). c¶ nhãm nghe. Sau ®ã c¸c nhãm + Bèn biÓn mét nhµ: ngêi ë kh¾p trao ®æi víi nhau vÒ ý nghÜa cña n¬i ®oµn kÕt nh ngêi trong mét gia tõng c©u thµnh ng÷ tríc líp. b¹n ®Æt ®îc chay. lÇn lît ®øng dËy ®äc c©u v¨n ®· ®Æt víi tõng thµnh ng÷ . cïng chia sÎ gian nan gi÷a nh÷ng ngêi cïng chung søc g¸nh v¸c mét c«ng viÖc quan träng.2008 . .Nhãm nµo ®Æt ®îc nhiÒu c©u 171 .HS nªu c¸ch hiÓu cña em vÒ mét c©u thµnh ng÷ nµo ®ã. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.§¹i diÖn c¸c nhãm nèi tiÕp nhau c©u víi tõng thµnh ng÷. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Mét HS ®äc toµn bµi. + Chung lng ®Êu søc: t¬ng tù kÒ vai s¸t c¸nh. . GV chó ý söa lçi ng÷ bµi lµm cña m×nh.HS lÇn lît ®øng lªn ®äc kÕt qu¶ cña m×nh. nhËn xÐt hoÆc bæ sung gi¶i nghÜa cho b¹n. Bµi tËp 4 . góp ®ì HS hiÓu chÝnh x¸c nghÜa cña ba c©u thµnh ng÷: . + KÒ vai s¸t c¸nh: sù ®ång t©m hîp lùc. . .

hoÆc nãi vÒ mét níc mµ HS biÕt qua truyÒn h×nh. 2. . KiÓm tra bµi cò .B¶ng phô ghi s½n hai ph¬ng ¸n kÓ chuyÖn: + Ph¬ng ¸n 1: giíi thiÖu c©u chuyÖn.HS l¾ng nghe. hoÆc tranh ¶nh vÒ c¸c níc ®Ó gîi ý cho HS t×m c©u chuyÖn kÓ. ch©n thùc mét c©u chuyÖn em ®· chøng kiÕn hoÆc mét viÖc ®· lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc. Môc tiªu 1..Giáo án Tiếng Việt 5 nhãm. II. phim ¶nh.. Cñng cè. em thÝch nhÊt ®iÒu g× ë níc ®ã. vµo vë..häc . nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ cña nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc. hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. dÆn dß Năm học 2007.. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I.Yªu cÇu HS lªn kÓ l¹i chuyÖn c¸c em .2008 nhÊt nhãm th× nhãm ®ã th¾ng cuéc. tù nhiªn. 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y . §å dïng d¹y . + Ph¬ng ¸n 2: giíi thiÖu vÒ mét níc mµ em ®Þnh nãi.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4 ..Mét sè tranh ¶nh. KÓ diÔn biÕn c©u chuyÖn. tuyªn d¬ng .häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS kÓ l¹i ®îc râ rµng.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn ®Æt c©u víi tÊt c¶ c¸c thµnh ng÷ theo yªu cÇu cña GV. . RÌn kÜ n¨ng nghe: ch¨m chó nghe b¹n kÓ.GV nhËn xÐt giê häc. KÓ nh÷ng ®iÒu mµ em biÕt vÒ níc ®ã. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc. III. . RÌn kÜ n¨ng nãi: . nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ c©u chuyÖn ®ã.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 172 Ho¹t ®éng häc .

HS l¾ng nghe. . truyÒn h×nh. Giíi thiÖu bµi . 2. c¶ líp ®äc s½n trªn b¶ng. thÇm. hoÆc nãi vÒ mét ®Êt níc mµ c¸c em biÕt qua phim ¶nh. TiÕt häc h«m nay. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· chøng kiÕn hoÆc mét viÖc em ®· lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc. c¶ líp theo dâi vµ ®iÓm Hßa b×nh vµ tr¶ lêi c©u hái nhËn xÐt. 1. cho ®iÓm. hoÆc chøng kiÕn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc.. quanh chóng ta nãi vÒ tÊm lßng yªu chuéng hßa b×nh vµ h÷u nghÞ cña nh©n d©n ta. Bµi míi 1. Nãi vÒ mét níc mµ em ®îc biÕt qua truyÒn h×nh. c¸c em sÏ thi nhau kÓ vÒ nh÷ng viÖc chÝnh c¸c em ®· lµm.HS tr¶ lêi: + §Ò bµi 1 yªu cÇu chóng ta kÓ mét + Néi dung nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ c©u chuyÖn víi néi dung g×? gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n 173 .Cã rÊt nhiÒu chuyÖn x¶y ra xung . Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi .GV nhËn xÐt. phim ¶nh. . .. . vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 2.GV hái HS: .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Chóng ta muèn lµm b¹n víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc. B.Mét HS ®äc to ®Ò bµi.2008 ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc vÒ chñ yªu cÇu cña GV..GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt .

Hai HS ®äc nèi tiÕp hai gîi ý trong SGK. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ. . . cã thÓ nªu thªm em cßn thÊy cã nh÷ng viÖc lµm nµo nh÷ng viÖc lµm kh¸c n÷a (nÕu cã).HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV. + §Ò bµi 2 yªu cÇu chóng ta lµm g×? + Yªu cÇu chóng ta nãi vÒ mét ®Êt níc mµ em ®îc biÕt qua truyÒn h×nh. ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i. . NÕu kÓ c©u chuyÖn trùc tiÕp tham gia chÝnh em còng lµ mét nh©n vËt trong chuyÖn Êy.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë c¸c níc . n÷a thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n c¸c níc? . suy nghÜ.. hoÆc chÝnh em ®· lµm.GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk. HoÆc. ®©u? + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc tËn m¾t chøng kiÕn.HS trao ®æi. phim ¶nh. em).HS nghe.. lËp dµn ý s¬ bé ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc kÓ chuyÖn cña m×nh. 174 . nãi vÒ mét ®Êt níc mµ em biÕt (kh«ng kÓ thµnh chuyÖn).GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn).GV hái HS vÒ c¸c c©u chuyÖn . .. C¸c em cÇn t«n träng b¹n kh«ng nªn cho r»ng c©u chuyÖn b¹n kÓ cha hay b»ng c©u chuyÖn cña m×nh. . lùa chän kÓ chuyÖn theo mét trong hai ph¬ng ¸n ®· nªu. .GV d¸n lªn b¶ng 2 ph¬ng ¸n kÓ chuyÖn (viÕt trªn b¶ng phô hoÆc giÊy khæ réng) vµ híng dÉn c¸c em cã thÓ kÓ theo hai c¸ch: KÓ mét c©u chuyÖn cô thÓ cã ®Çu. hoÆc ®Êt níc mµ c¸c em sÏ kÓ.Ngoµi nh÷ng viÖc lµm ë gîi ý 1 c¸c .HS lÇn lît giíi thiÖu c©u chuyÖn hoÆc ®Êt níc mµ c¸c em ®Þnh kÓ.GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . cã cuèi. .

kh«ng? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c. ý nghÜa c©u chuyÖn.. hîp ghi b¶ng. . lêi kÓ c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn cho tõng HS.Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng tiªu .HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn bÞ + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò bµi s½n gäi HS ®äc l¹i. Sau khi kÓ..quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe íng dÉn. .HS kÓ chuyÖn theo nhãm. hoÆc tham gia. b×nh chän b¹n cã 175 . h.. Mçi em kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña b¹n vµ cña c« gi¸o. th¸i ®é..HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît chuyÖn tríc líp nªu tªn nh÷ng c©u nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. Hai HS ®«i. cña b¶n th©n ®èi víi ngêi mµ m×nh kÓ. b×nh . VÝ dô: + C©u chuyÖn b¹n kÓ nãi lªn ®iÒu g×? + ViÖc lµm ®ã ®· thÓ hiÖn ®iÒu g×? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m môc ®Ých g× ?. HS cã thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi. b×nh chän. ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ. giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng? .. t×nh c¶m. râ rµng kh«ng? + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng.2008 . gãp ý vÒ néi dung.GV yªu cÇu HS nhËn xÐt. . GV kÕt kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän.HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau..GV yªu cÇu HS kÓ vµ ghi tªn HS tham gia thi kÓ. .GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm . tªn c©u chuyÖn cña HS ®ã kÓ lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn Năm học 2007.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ .. th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung.C¶ líp nhËn xÐt.

DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi. ngê nghÖch. viÕt néi dung nh÷ng c©u chuyÖn ®ã vµo vë. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. hay nhÊt trong tiÕt häc 4.BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ tù nhiªn.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe hoÆc yªu cÇu cña GV. TËp ®äc T¸c phÈm cña sin-le vµ tªn ph¸t-xÝt I. b¹n kÓ b¹n kÓ hay nhÊt vµ b¹n ®Æt c©u hái chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. . dÆn dß . §äc tr«i ch¶y toµn bµi.2008 chän b¹n cã c©u chuyÖn thó vÞ nhÊt. . tªn ph¸t xÝt hèng h¸ch.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. ®äc ®óng tÝnh c¸ch cña nh©n vËt: cô giµ ®iÒm ®¹m th«ng minh hãm hØnh. nhÑ nhµng. Môc tiªu 1. . §äc hiÓu .GV nhËn xÐt giê häc. Cñng cè.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.HS l¾ng nghe. 2.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. §äc thµnh tiÕng . pha chót ch©m biÕm. hîm hÜnh nhng dèt n¸t. c©u chuyÖn hay nhÊt. 176 .

HS luyÖn ®äc c¸ nh©n. . II.Gäi hai HS ®äc bµi tËp ®äc Sù .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .GV ghi b¶ng: Pa-ri. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . MÐt–xi-na. biÕt ph©n biÖt ngêi §øc víi bän ph¸t xÝt §øc vµ d¹y cho tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch mét bµi häc nhÑ nhµng mµ s©u cay. . sôp ®æ cña chÕ ®é a-p¸c-thai vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc. Sin-l¬.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. D¹y bµi míi 1. ®ång Vin-hem Ten. KiÓm tra bµi cò . .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: 177 .2008 . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. cho HS quan s¸t vµ yªu cÇm quyÓn s¸ch ®ang gi¶ng gi¶i cho cÇu cho biÕt tranh vÏ g×? tªn sÜ quan ph¸t xÝt hiÓu ra mét .§Ó hiÓu chuyÖn g× ®· x¶y ra ®iÒu g× ®ã. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.GV híng dÉn HS chia ®o¹n. HÝt-le.GV ®a ra bøc tranh minh häa SGK .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. . III. Oãc-lª-¨ng thanh nh÷ng tiÕng phiªn ©m níc vµ luyÖn ®äc cho HS. B. gi÷a cô giµ vµ tªn ph¸t xÝt chóng ta cïng häc bµi T¸c phÈm cña Sin-le vµ tªn ph¸t xÝt. . cô giµ (phãng to).häc . ngoµi.Mét HS ®äc bµi . Giíi thiÖu bµi .HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: ca ngîi cô giµ ngêi Ph¸p th«ng minh.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë Ho¹t ®éng häc .HS: Tranh vÏ trªn mét toa tµu.häc Ho¹t ®éng d¹y A. §å dïng d¹y .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). .

.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp . . chó gi¶i trong SGK.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: Tªn sÜ vµ hái: Tªn sÜ quan ph¸t xÝt §øc khi quan §øc bíc vµo toa tµu.Gäi HS ®äc toµn bµi. ®iÒm ®¹m tr¶ lêi. mçi 2. ©m cho HS. . C¶ líp theo dâi trong SGK. . HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . gi¬ th¼ng bíc vµo toa tµu ®· lµm g×? tay.2008 * §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn . . cuång tÝn.GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n. * §o¹n 3: Cßn l¹i. Chµo ngµi. . b) T×m hiÓu bµi .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. ph¸t ©m.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. * §o¹n 2: TiÕp ®Õn . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. . Mçi tõng ®o¹n cña bµi.. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. sïng b¸i HÝt-le. chóng 178 .GV gi¶ng gi¶i: Bän ph¸t xÝt §øc rÊt . .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp.HS l¾ng nghe.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. . .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa..HS theo dâi giäng ®äc cña GV. .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. .GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.. h« to: HÝt-le mu«n n¨m! . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ ..

Giáo án Tiếng Việt 5 lÊy lêi tung h« thñ lÜnh lµm lêi chµo trong qu©n ®éi. h¾n chµo ngay c¶ khi ®i ®êng.HS tr¶ lêi: sÜ quan ph¸t xÝt b»ng tiÕng §øc? + ¤ng cô ghÐt bän ph¸t xÝt hèng h¸ch x©m lîc. + Cô tÕ nhÞ béc lé th¸i ®é bÊt b×nh víi lêi chµo hîm hÜnh cña tªn ph¸t xÝt. .Nhµ v¨n §øc Sin-le ®îc «ng cô ngêi . "Nh÷ng tªn cíp" . Nhng c©u tr¶ 179 .HS l¾ng nghe. Tªn ph¸t xÝt nµy cßn cuång tÝn h¬n. . ®¸ng khinh! .GV nãi thªm: vë kÞch cña Sin-l¬ lµ . sau líp theo dâi trao ®æi theo nhãm tr¶ ®ã tr¶ lêi: lêi c©u hái: Lêi ®¸p cña «ng cô ë + Sin-l¬ xem c¸c ngêi lµ kÎ cíp.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3. §ã lµ mét sù thËt rµnh rµnh hiÓn nhiªn.¤ng cô ngêi Ph¸p ®¸nh gi¸ Sin-l¬ lµ Ph¸p ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo? nhµ v¨n quèc tÕ. cuèi truyÖn ngô ý g×? + Sin-l¬ viÕt vë kÎ cíp tÆng cho c¸c ngêi.2008 . §èi víi nh÷ng ngêi cã mÆt trong toa tµu lóc Êy . . H¾n cµng bùc h¬n khi nhËn ra «ng cô biÕt tiÕng §øc thµnh th¹o (®Õn møc ®äc ®îc truyÖn cña nhµ v¨n §øc) nhng kh«ng ®¸p lêi h¾n b»ng tiÕng §øc.HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. th× cö chØ vµ lêi h« cña tªn sÜ quan ph¸t xÝt lµ qu¸ bÊt ngê vµ ngÇm cho ®ã lµ mét cö chØ hµi híc.Tªn sÜ quan ph¸t xÝt bùc tøc v×: Cô giµ ®¸p l¹i lêi h« cuång nhiÖt cña h¾n lêi chµo mét c¸ch l¹nh lïng.V× sao «ng cô kh«ng ®¸p lêi tªn . trao ®æi theo nhãm ®«i tr¶ lêi c©u hái: V× sao tªn sÜ quan §øc cã th¸i ®é bùc tøc víi «ng cô ngêi Ph¸p? Năm học 2007. + C¸c ngêi kh«ng xøng ®¸ng víi Sinl¬. lè bÞch. c¶ .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2. .

Sin-le ®· dµnh cho c¸c ngµi vë / KÎ cíp 180 .Mét vµi HS luyÖn ®äc c©u héi tho¹i vµ luyÖn ®äc cho HS. kÎ bÞ h¹ nhôc cay có nhng kh«ng thÓ b¾t bÎ ®îc. nhÊn giäng hai tiÕng kÎ cíp) thÓ hiÖn ngô ý hãm hØnh. th«ng minh. hãm hØnh. v× chóng ®ang giµy xÐo níc Ph¸p. . Lêi tho¹i cuèi cïng (®äc h¹ giäng.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. thÓ hiÖn râ tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt: cô giµ ®iÒm ®¹m. cña bµi: Giäng ngêi dÉn chuyÖn tù nhiªn nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ diÔn t¶ th¸i ®é cña c¸c nh©n vËt. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi b¹n ®o¹n cña bµi. x¸c lËp ®îc giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc cña bµi. . ngng mét chót tríc tiÕng vë. .HS trao ®æi trong nhãm.2008 .Yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm ®«i tr¶ lêi c©u hái: Em hiÓu «ng cô cã th¸i ®é ®èi víi ngêi §øc vµ tiÕng §øc nh thÕ nµo? Năm học 2007. ®äc. tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch hîm hÜnh nhng dèt n¸t.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c .GV treo b¶ng phô cã ghi c©u héi . s©u cay cña «ng cô. §äc ph©n biÖt c¸c lêi ®èi tho¹i. tho¹i. yªu nh÷ng ngêi §øc ch©n chÝnh.HS nhËn xÐt.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n .Giáo án Tiếng Việt 5 lêi Êy trong hoµn c¶nh ®èi tho¹i l¹i ¸m chØ: bän ph¸t xÝt §øc lµ lò kÎ cíp! §ã lµ mét có ®¸nh th©m hiÓm chÕt ngêi. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . Cã chø. nhng rÊt c¨m ghÐt vµ khinh bØ bän ph¸t xÝt. chóng ®ang g©y ra chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2. kÐo dµi giäng. tr¶ lêi: ¤ng cô am hiÓu tiÕng §øc.

HS2 vai «ng cô. TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm ®¬n I.Yªu cÇu HS luyÖn ph©n vai theo . HS díi líp theo tr¶ bµi tríc) ®· ch÷a l¹i ë nhµ vµo dâi. dÆn dß . HS1 vai ngêi dÉn chuyÖn. BiÕt c¸ch viÕt mét l¸ ®¬n ®óng quy ®Þnh vµ tr×nh bµy ®Çy ®ñ nguyÖn väng trong ®¬n.GV yªu cÇu HS lªn b¶ng ®äc l¹i . .GV nhËn xÐt.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.Tæ chøc hai nhãm HS ®äc tríc líp.Hai nhãm HS ®äc nèi tiÕp bµi tríc líp. .NÕu cã thÓ. Môc tiªu 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y . §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.häc Ho¹t ®éng d¹y A.2008 . III. HS3 vai tªn sÜ quan ph¸t xÝt. nhËn xÐt.B¶ng phô kÎ s½n mÉu ®¬n dïng trong tiÕt häc. vë. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt b¹n ®äc. Cñng cè. II. nhãm ba. .B¶ng phô ghi néi dung ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. .Néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ .Tªn sÜ quan ph¸t xÝt hèng h¸ch bÞ ®iÒu g×? mét cô giµ cho mét bµi häc nhÑ nhµng mµ s©u cay. 3. Ho¹t ®éng häc 181 .Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi v¨n t¶ c¶nh ( tiÕt tËp lµm v¨n theo yªu cÇu cña GV.HS luyÖn ®äc ph©n vai theo nhãm. ph«-t«-c«-pi mÉu ®¬n ®ñ cho sè HS trong líp ®Ó c¸c em luyÖn viÕt. . KiÓm tra bµi cò . cho ®iÓm. .häc .

. râ vµ ®Çy ®ñ nguyÖn väng trong ®¬n. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1: .Theo c¸c em th× chóng ta cã thÓ . tiÓu ®êng. nh ung th. g©y ra nh÷ng bÖnh nguy hiÓm cho nh÷ng ngêi nhiÔm ®éc vµ con c¸i hä. thÇn kinh. sinh qu¸i thai. ®éng viªn. lµm xãi mßn vµ kh« c»n ®Êt. 2.HiÖn c¶ níc ta cã kho¶ng 70. . . b¶n th©n èm ®au bÖnh tËt kÐo dµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ®èi th«ng dông trong cuéc sèng hµng ngµy. nøt cét sèng.Cïng víi bom ®¹n vµ c¸c chÊt ®éc lªn nh÷ng hËu qu¶ g× ®èi víi con kh¸c.Mét HS ®äc.000 trÎ em lµ n¹n nh©n cña chÊt ®éc da cam. dÞ tËt bÈm sinh. chÊt ®éc mµu da cam ®· ph¸ ngêi? hñy h¬n 2 triÖu hÐc ta rõng. Giíi thiÖu bµi Năm học 2007. thÇm. . diÖt chñng nhiÒu lo¹i mu«ng thó. C¶ líp theo dâi ®äc gåm phÇn lÖnh vµ bµi v¨n...GV gäi mét HS ®äc bµi tËp 1 .§¬n tõ lµ mét lo¹i giÊy tê t¬ng . gióp ®ì c¸c 182 .2008 . §Ó c¸c em biÕt c¸ch viÕt mét l¸ ®¬n. tèn rÊt nhiÒu tiÒn ®Ó ch÷a ch¹y.ChÊt ®éc mµu da cam ®· g©y .V× sao nh÷ng n¹n nh©n nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam l¹i rÊt cÇn sù quan t©m gióp ®ì cña toµn x· héi? . .NhiÒu HS tr¶ lêi: gióp g× ®îc cho hä? + Th¨m hái. Bµi míi 1.000 ngêi lín.000 ®Õn 300.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.HS l¾ng nghe. ... h«m nay chóng ta sÏ häc bµi LuyÖn tËp lµm ®¬n. tõ 200.Bëi v× hä gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong cuéc sèng nh: søc kháe èm yÕu kh«ng lao ®éng nh nh÷ng ngêi b×nh thêng ®îc. biÕt tr×nh bµy gän..Giáo án Tiếng Việt 5 B.

GV yªu cÇu HS ®äc to Bµi tËp 2. vËn ®éng mäi ngêi gióp ®ì c« b¸c vµ nh÷ng b¹n nhá bÞ ¶nh hëng cña chÊt ®éc nµy. còng tæ chøc §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam víi néi dung ho¹t ®éng t×nh nguyÖn nh c¸c em võa nªu.GV ph¸t mÉu ®¬n cho HS (nÕu .. líp. .HS l¾ng nghe. yªu cÇu mét HS ®äc. bµi h¸t. mét HS ®äc néi dung chÝnh lµ néi dung ho¹t ®éng cña ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn. tranh. c¶ §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n líp theo dâi.GV chuyÓn tiÕp: Gi¶ sö trêng ta .HS ®äc l¹i néi dung ho¹t ®éng cña 183 . C¶ tr×nh bµy mét l¸ ®¬n trªn b¶ng líp theo dâi. Bµi tËp 2 . . + Lao ®éng c«ng Ých g©y quü ñng hé n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam nãi riªng vµ n¹n nh©n chiÕn tranh nãi chung. sau ®ã treo b¶ng phô ghi s½n néi dung trªn.HS l¾ng nghe.thÓ hiÖn sù c¶m th«ng víi c¸c n¹n nh©n. th¬..Mét HS ®äc to bµi tËp. Nh÷ng ngêi muèn tham gia ph¶i viÕt ®¬n.GV treo b¶ng phô cã ghi s½n .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. vËy khi ®ã c¸c em sÏ viÕt ®¬n nh thÕ nµo? Chóng ta chuyÓn tiÕp sang Bµi tËp 2. + S¸ng t¸c truyÖn. ¶nh . . c¶ líp ®äc thÇm theo dâi. nhËn xÐt. nh©n chÊt ®éc mµu da cam. . .GV chèt l¹i cho HS biÕt ®©y .HS dùa vµo mÉu ®¬n trªn b¶ng nªu mÉu ®¬n. cho HS nªu miÖng c¸ch miÖng c¸ch tr×nh bµy mét l¸ ®¬n.2008 gia ®×nh cã ngêi nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam.

nguyÖn väng cña mçi HS.. bµi..Häc sinh líp: 5A 184 . cña m×nh. ngµy th¸ng n¨m 200 ®¬n xin gia nhËp ®éi t×nh nguyÖn Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam KÝnh göi: Ban ChÊp hµnh Héi ch÷ thËp ®á..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. giµu søc thuyÕt phôc kh«ng? NÕu HS viÕt ®¬n theo mÉu in s½n... GV chØ nhËn xÐt phÇn diÔn ®¹t lÝ do... yªu cÇu chÊt ®éc mµu da cam. NÕu . HS viÕt kh«ng theo mÉu ®¬n in s½n cÇn nhËn xÐt theo c¸c ®iÓm sau: Tr×nh bµy cã ®óng tr×nh tù cña mét l¸ ®¬n kh«ng? Nªu lÝ do.GV yªu cÇu HS tr×nh bµy tríc líp .HS tham gia nhËn xÐt cïng GV. Trêng TiÓu häc Hå Tïng MËu .GV híng dÉn HS nhËn xÐt....2008 kh«ng cã th× yªu cÇu HS viÕt theo §éi t×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n mÉu ®¬n trªn b¶ng phô).Sinh ngµy: 22 – 8 – 1994 .HS lÇn lît tr×nh bµy tríc líp bµi lµm bµi lµm cña m×nh.. sau ®ã lµm HS lµm bµi. .. Nam Sau ®©y lµ mét vÝ dô: Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt . §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ...Tªn em lµ: NguyÔn §ång Khang ThÞnh .. nguyÖn väng xin gia nhËp §éi T×nh nguyÖn cã ®óng.. ..

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. gióp ®ì rÊt thiÕt thùc c¸c n¹n nh©n. V× vËy.GV chÊm ®iÓm mét sè .GV nhËn xÐt giê häc.sö dông tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu chØnh l¹i l¸ ®¬n. gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh ®Ó lµm gi¶m bít nçi bÊt h¹nh cña c¸c n¹n nh©n. II. .. c©u th¬. t¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa.C¸c mÈu chuyÖn. Em xin høa sÏ tham gia tÝch cùc. víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong mäi ho¹t ®éng cña §éi.HS l¾ng nghe. LuyÖn tõ vµ c©u dïng Tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ I. em viÕt ®¬n nµy bµy tá nguyÖn väng ®îc gia nhËp §éi T×nh nguyÖn. viÕt cÇu cña GV.. 3. quan s¸t c¶nh s«ng níc vµ ghi l¹i c¸c ®Æc ®iÓm cña c¶nh ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt TËp lµm v¨n tiÕp theo. vµo vë. Ngêi lµm ®¬n kÝ NguyÔn §ång Khang ThÞnh . em thÊy ®©y lµ mét ho¹t ®éng nh©n ®¹o. Cñng cè.2008 . c©u ®è vui. Bíc ®Çu hiÓu t¸c dông cña biÖn ph¸p dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷. . g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi ®äc. bµi. .LÝ do viÕt ®¬n: Sau khi t×m hiÓu néi dung ho¹t ®éng cña §éi T×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam thuéc Héi Ch÷ thËp ®á trêng ta. 2. Môc tiªu 1. ngêi nghe.häc . Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n.B¶ng phô viÕt s½n hai c¸ch hiÓu c©u Hæ mang bß lªn nói: 185 . XÐt kh¶ n¨ng c¸ nh©n em cã thÓ tham gia tèt tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nµy.HS l¾ng nghe. nhËn xÐt chung vÒ kÜ n¨ng viÕt ®¬n cña HS.DÆn HS vÒ nhµ hoµn . HiÓu thÕ nµo lµ dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷. dÆn dß . §å dïng d¹y .. tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n häc tËp tÝch cùc.

§Ó hiÓu râ vÒ vÊn ®Ò nµy. ©m. bót d¹ ®Ó HS lµm bµi.GVnhËn xÐt. ngêi nghe. nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. th¶o luËn theo cña bµi theo nhãm ®«i.C¸c em ®· ®îc häc vÒ c¸c tõ ®ång . (R¾n) hæ mang (®ang) bß lªn nói. Giíi thiÖu bµi .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo 4 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ c¸c yªu cÇu cña GV.Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt .GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ lµm Bµi tËp .GV yªu cÇu HS thùc hiÖn yªu cÇu . . . PhÇn NhËn xÐt . .Giáo án Tiếng Việt 5 Hæ mang bß lªn nói Năm học 2007.§¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh qu¶ th¶o luËn.HS l¾ng nghe. KiÓm tra bµi cò . vµ häc bµi cña HS. B.PhÇn nhËn xÐt yªu cÇu chóng ta . .HS tr¶ lêi: ®äc vµ cho biÕt c©u lµm g×? v¨n ®· cho cã thÓ hiÓu theo nh÷ng c¸ch nµo? V× sao? .2008 (Con) hæ (®ang) mang (con) bß lªn nói.HS trao ®æi. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. III. em hoµn thiÖn ë nhµ vµo vë.HS l¾ng nghe.Mét HS ®äc bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Ho¹t ®éng häc . . . c¶ líp theo 186 . Bµi míi 1.GiÊy khæ to. Khi sö dông tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ ngêi ta ®· t¹o ra nh÷ng c©u nãi g©y bÊt ngê. chóng ta cïng häc bµi Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷. thó vÞ cho ngêi ®äc.Yªu cÇu HS ®äc phÇn NhËn xÐt. cho ®iÓm viÖc lµm bµi .häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. 2.

Mét HS ®äc toµn bµi. C©u v¨n trªn cã thÓ hiÓu theo nhiÒu c¸ch nh vËy lµ do ngêi viÕt biÕt sö dông tõ ®ång ©m®Ó ch¬i ch÷. .GV ®a ra b¶ng phô ghi nh díi ®©y. ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí .Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong . cïng GV chèt chèt l¹i ý kiÕn ®óng. Hæ mang bß lªn nói (R¾n) hæ mang (®ang) bß lªn nói. vµ lÊy vÝ dô minh häa.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. l¹i lêi gi¶i ®óng. sau khi lµm nh©n. 187 .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. §¸p ¸n: C©u v¨n Hæ mang bß lªn nói cã thÓ hiÓu theo 2 c¸ch kh¸c nhau: (Con) hæ (®ang) mang (con) bß lªn nói. sau khi lµm bµi xong trao bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n. ngêi nghe. . .HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ .Em hiÓu nh thÕ nµo lµ dïng tõ .Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ lµ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷? dùa vµo hiÖn tîng ®ång ©m. . chèt l¹i (theo lêi gi¶i) ®Ó HS hiÓu.GV theo dâi gäi HS nhËn xÐt vµ .Gäi HS tr×nh bµy. C¸c tiÕng hæ. 3. . PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 . . SGK. t¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa. g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi ®äc.2008 dâi nhËn xÐt. mang trong tõ hæ mang (chØ tªn mét loµi r¾n) ®ång ©m víi tõ hæ (con hæ) vµ ®éng tõ mang (®a mét vËt tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c). . . PhÇn Ghi nhí .HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . 3.C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

Gäi HS nhËn xÐt. tiÕng t«i thø hai lµ ®æ níc vµo ®Ó lµm cho tan. HS díi líp lµm bµi vµo vë. Bß trong kiÕn bß lµ chØ mét ho¹t ®éng. c©u nµy cã hai c¸ch hiÓu kh¸c nhau: .Con ngùa (b»ng)/ ®¸ con ngùa (b»ng) ®¸.Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007. .Gäi mét HS ®äc to toµn bµi. cã lóc lµ danh tõ . .HS l¾ng nghe.2008 a) §Ëu trong ruåi ®Ëu lµ dõng ë chç nhÊt ®Þnh. tù lµm .Yªu cÇu HS. quan s¸t mÉu. ch¬i ch÷ trong th¬ v¨n vµ trong lêi nãi hµng ngµy r¹o ra nh÷ng c©u nãi cã nhiÒu nghÜa. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) 188 . GV chó ý söa lçi ng÷ m×nh. . TiÕng t«i thø nhÊt lµ mét tõ xng h«. Bµi tËp 2 .Mét HS ®äc to toµn bµi.NhËn xÐt. .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. g©y bÊt ngê thó vÞ cho ngêi nghe.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh.GV chèt l¹i : Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ./ con ngùa (b»ng) ®¸/ kh«ng ®¸ con ngùa (thËt). VÝ dô: Con c¸ mùc ®Ó c¹nh lä mùc.HS lµm viÖc c¸ nh©n. ch÷a bµi. Nhê dïng tõ ®ång ©m. bß trong thÞt bß lµ con bß. Ba HS lªn bµi. chÝn trong chÝn nghÒ lµ sè 9. trªn b¶ng. chøa hai tõ ®ång ©m. b) ChÝn trong cho chÝn lµ tinh th«ng. . b¶ng lµm bµi (mçi HS ®Æt Ýt nhÊt Lu ý HS còng cã thÓ ®Æt mét c©u hai c©u nh mÉu). c) TiÕng B¸c thø nhÊt lµ mét tõ xng h«. cßn ®Ëu trong x«i ®Ëu lµ ®Ëu ®Ó ¨n.hßn ®¸.chØ mét vËt r¾n ./ con ngùa (b»ng) ®¸/ kh«ng ®¸ con ngùa (thËt). d) Tõ ®¸ cã lóc lµ ®éng tõ (hµnh ®éng ®a ch©n nhanh lµm tæn th¬ng ®èi ph¬ng). . tiÕng b¸c thø 2 lµ lµm chÝn thøc ¨n b»ng c¸ch ®un nhá löa vµ quÊy cho ®Õn khi sÒn sÖt. ch÷a bµi cña b¹n .Con ngùa (thËt)/ ®¸ con ngùa (b»ng) ®¸.

(cì to).Trong v¨n t¶ c¶nh cã nh÷ng bµi . TËp I.Tranh.HS l¾ng nghe. . 189 Ho¹t ®éng häc .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. ®Çm. h«m nay chóng ta häc bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh. §å dïng d¹y .Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí.GiÊy khæ to vµ bót d¹ ®ñ ®Ó hai häc sinh viÕt dµn bµi.Yªu cÇu HS ®äc l¹i §¬n xin gia .HS l¾ng nghe.2008 .Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i.. häc ®îc c¸ch quan s¸t khi t¶ c¶nh s«ng níc 2. s«ng. v¨n miªu t¶ c¶nh s«ng níc rÊt hay..DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi nhí vµ lµm l¹i bµi tËp vµo vë. nh©n chÊt ®éc mµu da cam. . Giíi thiÖu bµi . dÆn dß . biÓn.GV nhËn xÐt giê häc. hå. B.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. . Bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Hai ®Õn ba HS lªn b¶ng thùc hiÖn nhËp §éi t×nh nguyÖn gióp ®ì n¹n theo yªu cÇu cña GV. lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh 1. 3. . Môc tiªu Năm học 2007. §Ó hiÓu xem khi t¶ c¶nh s«ng níc c¸c t¸c gi¶ ®· miªu t¶ nh thÕ nµo. Tr×nh bµy theo dµn ý nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t.Giáo án Tiếng Việt 5 5. . BiÕt ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc. . suèi. Cñng cè. III.häc Ho¹t ®éng d¹y A.häc . ¶nh minh ho¹ c¶nh s«ng níc. Th«ng qua nh÷ng ®o¹n v¨n hay. II. KiÓm tra bµi cò . .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 2. khi bÇu trêi ©m u. t¸c gi¶ liªn tëng ®Õn sù thay ®æi t©m tr¹ng cña con ngêi. mµu s¾c cña mÆt níc biÓn theo s¾c mµu cña trêi m©y.GV chèt l¹i: §Ó t¶ sù thay ®æi . C¶ líp theo dâi ®äc hai phÇn cña bµi tËp. h¶ hª. khi bÇu trêi r¶i m©y tr¾ng nh¹t. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 Năm học 2007. khi bÇu trêi Çm Çm d«ng giã.GV yªu cÇu hai HS ®äc nèi tiÕp . t¸c gi¶ ®· + T¸c gi¶ ®· quan s¸t bÇu trêi vµ quan s¸t nh÷ng g×? Vµo lóc nµo? mÆt biÓn vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau: khi bÇu trêi xanh th¼m. + §o¹n v¨n miªu t¶ ®Æc ®iÓm g× + §o¹n v¨n miªu t¶ sù thay ®æi mµu cña biÓn? C©u v¨n nµo nãi râ ®iÒu s¾c cña mÆt biÓn theo s¾c mµu ®ã? cña trêi m©y. lóc ®¨m chiªu g¾t gáng. 190 . + §Ó t¶ ®Æc ®iÓm ®ã. t¸c gi¶ ®· cã + Quan s¸t sù thay ®æi s¾c mµu nh÷ng liªn tëng thó vÞ nh thÕ nµo? cña biÓn . lóc s«i næi. . bæ sung. ®¸ng yªu h¬n.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n a .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. lóc tÎ nh¹t. C©u më ®o¹n: "BiÓn lu«n lu«n thay ®æi mµu tïy theo s¾c m©y trêi" ®· cho ta biÕt râ ®iÒu ®ã.Hai HS ®äc bµi. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. B»ng sù liªn tëng t¸c gi¶ ®· khiÕn biÓn trë nªn gÇn gòi. T¸c gi¶ ®· quan s¸t vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau vµ cã nh÷ng liªn tëng thó vÞ.2008 . BiÓn còng cã tÝnh khÝ thÊt thêng ®ñ mäi cung bËc t×nh c¶m nh con ngêi. l¹nh lïng. . vµ tr¶ lêi c©u hái sau: c¶ líp theo dâi.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n b . + Khi quan s¸t biÓn. BiÓn còng viÕt buån vui. thÇm trong SGK. nhËn xÐt.

Giáo án Tiếng Việt 5 vµ tr¶ lêi c©u hái sau: Năm học 2007. nhËn xÐt. bæ sung.Mét HS ®äc bµi tËp. . c¶ líp theo dâi trong SGK. mét dßng s«ng. g©y Ên tîng víi ngêi ®äc h¬n. vÒ chiÒu biÕn thµnh mét con suèi löa. tõ lóc mÆt trêi mäc ®Õn lóc mÆt trêi lÆn. mét . lóc trêi chiÒu. .HS më vë nh¸p ®Ó GV kiÓm tra. Mét HS ®äc to nh÷ng ghi chÐp ®· quan s¸t ®îc cña m×nh dÓ c¶ líp cïng nghe. Hai ®Õn ba HS lµm bµi b»ng 191 . . khi th× ho¸ thµnh dßng thuû ng©n cuån cuén lo¸ m¾t.GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña c¸c em vµ gäi mét HS ®äc nh÷ng ®iÒu c¸c em ghi chÐp ®îc khi quan s¸t c¶nh mét vïng biÓn.HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn sè HS kh¸.2008 HS lÇn lît tr×nh bµy tõng ý mét. gi÷a tra. + Con kªnh ®îc t¸c gi¶ quan s¸t vµo + Con kªnh ®îc quan s¸t vµo mäi nh÷ng thêi ®iÓm nµo trong ngµy? thêi ®iÓm trong ngµy: suèt ngµy. Nh÷ng liªn tëng ®ã gióp cho ngêi ®äc h×nh dung ®îc c¸i n¾ng nãng d÷ déi ë n¬i cã con kªnh MÆt Trêi nµy. gi÷a tra ho¸ thµnh mét dßng thuû ng©n cuån cuén lo¸ m¾t. Bµi tËp 2 . lóc l¹i biÕn thµnh con suèi löa. buæi s¸ng. giái ®îc giao bót d¹ vµ bµi tËp. thÊy mµu s¾c cña con kªnh biÕn ®æi buæi s¸ng ph¬n phít mµu ®µo. c¶ líp theo dâi. mét con suèi hay mét mÆt hå nµo ®ã.Gäi HS ®äc bµi tËp. lµm cho c¶nh vËt còng sinh ®éng h¬n. . + T¸c gi¶ nhËn ra ®Æc ®iÓm cña + B»ng thÞ gi¸c (m¾t): ®Ó thÊy con kªnh b»ng nh÷ng gi¸c quan n¾ng n¬i ®©y ®æ löa xuèng mÆt nµo? ®Êt bèn bÒ trèng huÕch trèng ho¸c. ®· liªn tëng nh thÕ nµo? Nh÷ng liªn con kªnh khi th× ph¬n phít mµu tëng ®ã cã t¸c dông g×? ®µo.Yªu cÇu HS thùc hiÖn bµi tËp. T¸c gi¶ cßn quan s¸t xóc gi¸c ®Ó thÊy n¾ng nãng nh ®æ löa. + Khi t¶ con kªnh MÆt Trêi t¸c gi¶ + T¸c gi¶ liªn tëng n¾ng nh ®æ löa.

Môc tiªu 1.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. TuÇn 7 TËp ®äc Nh÷ng ngêi b¹n tèt I.HS lÇn lît tr×nh bµy bµi lµm cña GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. ®¸nh gi¸ cao m×nh. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i . diÔn biÕn bÊt ngê cña c©u chuyÖn.2008 bót d¹ vµo giÊy khæ to. Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi. biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng.HS l¾ng nghe. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. §äc tr«i ch¶y toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 giÊy khæ to ®Ó c¸c em lµm bµi. nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ. . dÆn dß . Năm học 2007. ®Ó chuyÓn thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh trong tiÕt häc tíi. .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ chuyÖn phï hîp víi nh÷ng t×nh tiÕt.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. tuyªn d¬ng . 3. §äc hiÓu .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn dµn ý vµ chän tríc mét phÇn dµn ý theo yªu cÇu cña GV. . . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Cñng cè. 2. §äc thµnh tiÕng .§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh . bæ sung. híng dÉn HS nhËn xÐt.GV nhËn xÐt giê häc. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. nh÷ng b¹n cã dµn ý hay nhÊt. 192 .

HiÓu ®îc néi dung c©u chuyÖn: Ca ngîi sù th«ng minh. Néi dung cña chñ ®iÓm nãi vÒ mèi quan hÖ gi÷a con . c¸c em h·y quan s¸t c¸c tranh vÏ trong chñ ®iÓm vµ cho biÕt néi dung chñ ®iÓm nãi g×? . sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung. C¸c ho¹t ®éng d¹y . c©u chuyÖn T¸c phÈm cña Sin-le vµ tªn ph¸t xÝt.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Gäi hai HS lªn b¶ng kÓ l¹i néi dung .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.häc Ho¹t ®éng d¹y A. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng 193 .HS quan s¸t tranh minh häa chñ ®iÓm vµ tr¶ lêi: Bøc tranh vÏ c¶nh con ngêi ®ang kh¸m ph¸ vµ chinh phôc thiªn nhiªn. D¹y bµi míi 1. II. §å dïng d¹y . III. . 2.Thiªn nhiªn lµ nh÷ng g× tån t¹i ngêi víi thiªn nhiªn xung quanh chóng ta.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).2008 .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ häc bµi Ho¹t ®éng häc .B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n v¨n cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc. B.häc . KiÓm tra bµi cò . kh«ng do con ngêi t¹o ra.H«m nay chóng ta chuyÓn sang mét chñ ®iÓm míi Con ngêi víi thiªn nhiªn. . t×nh c¶m g¾n bã ®¸ng quý cña loµi c¸ heo víi con ngêi. Bµi tËp ®äc Nh÷ng ngêi b¹n tèt sÏ cho chóng ta thÊy c¸c con vËt sèng trong thiªn nhiªn còng lµ nh÷ng ngêi b¹n yªu quý cña con ngêi.

chó gi¶i trong SGK. . 194 .GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . Xi-xin vµ yªu .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. . ©m níc ngoµi. .Hai HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. mçi 2.GV gäi bèn HS tiÕp nèi nhau ®äc .Bèn HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. giäng tù hµo. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi trong SGK.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. kÓ chËm r·i. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. . Mçi tõng ®o¹n cña bµi. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. . Mçi ®o¹n cña bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c . nhanh h¬n ë nh÷ng t×nh tiÕt kÓ vÒ nh÷ng t×nh huèng nguy hiÓm.HS luyÖn ®äc nh÷ng tiÕng phiªn cÇu HS luyÖn ®äc.Gäi HS ®äc toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ph¸t ©m. . lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n. . th¸n phôc khi nãi vÒ nh÷ng sù xuÊt hiÖn cña ®µn c¸ heo. ©m cho HS.GV gäi mét HS ®äc toµn bµi.HS theo dâi giäng ®äc cña GV.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .Bèn HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.GV ghi b¶ng: A-ri-«n. . .GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n: Giäng . . .2008 . . .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp .Mét HS ®äc bµi . giäng s¶ng kho¸i.

+ Ngêi nµo trong nhãm còng ®îc ph¸t biÓu. hái t×m hiÓu néi dung cña bµi. ®iÓm nµo? biÕt thëng thøc tiÕng h¸t cña nghÖ 195 . . ®iÓm.GV lµ träng tµi vµ kÕt luËn cho Ch¼ng h¹n: ®iÓm tõng sau tõng c©u tr¶ lêi cña + Mçi c©u hái tr¶ lêi ®óng cho 10 c¸c ®éi. tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh.2008 b) T×m hiÓu bµi * Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm . C©u hái 3: Qua c©u chuyÖn. . ®¸ng quý ë chóng cã mét t©m hån nh con ngêi. .A-ri-«n ph¶i nh¶y xuèng biÓn v× ph¶i nh¶y xuèng biÓn? bän thñy thñy trªn tµu cíp hÕt tÆng vËt cña «ng vµ ®ßi giÕt «ng ®Ó phi tang.HS x©y dùng luËt ch¬i vµ thèng ch¬i vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. * Thi tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tríc líp .C©u hái 2: §iÒu k× l¹ g× x¶y ra . th kÝ. vµ bÇu nhãm trëng. Năm học 2007.Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n . ®¸ng quý v× thÊy c¸ heo ®¸ng yªu. nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.Giáo án Tiếng Việt 5 ngîi ca ë ®o¹n kÕt.C¸ heo ®¸ng yªu. khi nghÖ sÜ cÊt cao tiÕng h¸t gi· ®µn c¸ heo ®· b¬i ®Õn v©y quanh biÖt cuéc ®êi? tµu say sa thëng thøc tiÕng h¸t cña «ng.Khi A-ri-«n h¸t gi· biÖt cuéc ®êi.HS nhËn biÕt c¸c nhãm cña m×nh . em . Th th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u kÝ ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn. NÕu b¹n ®ã kh«ng nãi ®îc mµ ph¶i nhê b¹n kh¸c trong nhãm nãi thay th× trõ c©u tr¶ lêi ®i 2 ®iÓm.Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc thÇm vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV chia líp thµnh 4 nhãm. Mäi ngêi lÇn lît ph¸t biÓu.GV híng dÉn HS x©y dùng luËt . .C©u 1: V× sao nghÖ sÜ A-ri-«n . ¤ng nh¶y xuèng biÓn ®Ó thµ chÕt díi biÓn cßn h¬n chÕt trong tay bän cíp.

Cã lÏ / ®ã lµ ®ång tiÒn ®îc ra ®êi / ®Ó ghi l¹i t×nh c¶m yªu quý con ngêi cña lo¹i c¸ th«ng minh.HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo luyÖn ®äc cho HS. . chuyÖn thó vÞ nµo vÒ c¸ heo? + C¸ heo cøu mét chó phi c«ng nh¶y dï tho¸t khái ®µn c¸ mËp (TruyÖn Anh hïng biÓn c¶ .GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . tèt bông. ®a «ng trë vÒ ®Êt liÒn nhanh h¬n c¶ tµu cña bän cíp.2008 sÜ. t×m ra giäng ®äc cña lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m bµi. biÕt cøu gióp ngêi bÞ n¹n. ë nhiÒu thµnh phè Hy L¹p vµ La M· ®· xuÊt hiÖn nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh mét con c¸ heo câng ngêi trªn lng. .HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i toµn bé c©u chuyÖn. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. .HS nhËn xÐt. . Yªu cÇu c¶ líp theo ®o¹n cña bµi.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m .Gäi HS thi ®äc diÔn c¶m. yªu cÇu cña GV. . .s¸ch TiÕng ViÖt 1 tËp 2) . .Bèn HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m bèn ®o¹n cña bµi.GV ®äc mÉu ®o¹n v¨n sau ®Ó . dâi giäng ®äc cña b¹n.HS tr×nh bµy: + §¸m thñy thñ lµ con ngêi nhng bÊt l¬ng..HS ph¸t biÓu tù do: c¸c em cßn biÕt thªm nh÷ng c©u + C¸ heo biÓu diÔn nhµo lén. . ®éc ¸c ®Õn møc mÊt hÕt tÝnh ngêi nªn chóng ®¸ng bÞ trÞ téi. + §µn c¸ heo lµ con vËt nhng l¹i th«ng minh.Ba ®Õn n¨m HS thi ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n cña bµi v¨n tríc líp.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. cña bµi v¨n (nh trªn). 196 . Chóng l¹i giµu lßng nh©n ¸i.Gäi bèn HS ®äc nèi tiÕp tõng .C©u hái 4: Em cã suy nghÜ g× vÒ c¸ch ®èi xö cña ®¸m thñy thñ vµ cña ®µn c¸ heo ®èi víi nghÖ sÜ Ari-«n. C©u hái 5: Ngoµi c©u chuyÖn trªn. biÕt cøu gióp nghÖ sÜ khi «ng nh¶y xuèng biÓn. .. tham lam. Sau c©u chuyÖn k× l¹.

. ChÝnh t¶ Nghe . 2. dÆn dß Năm học 2007. .Néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ ®iÒu . b÷a. mît.HS l¾ng nghe. Nghe . ®îc.GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. GV söa.§äc cho hai HS viÕt trªn b¶ng líp. t×nh c¶m g×? g¾n bã ®¸ng quý cña loµi c¸ heo víi con ngêi. C¸c ho¹t ®éng d¹y . 3. N¾m v÷ng quy t¾c vµ lµm ®óng c¸c bµi luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh ë tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i iª.viÕt chÝnh x¸c. thõa. §å dïng d¹y ..Giê häc ChÝnh t¶ h«m nay.B¶ng líp kÎ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn trong Bµi tËp 3.Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh cña c¸c tiÕng ®ã. II.2008 .Giáo án Tiếng Việt 5 .GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.Ca ngîi sù th«ng minh.häc . . c¸c em .viÕt: dßng kinh quª h¬ng LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa iª / ia) I. níng.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. . Giíi thiÖu bµi ..Mét ®Õn hai HS ®äc. víng. D¹y bµi míi 1. tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n cña bµi Dßng kinh quª h¬ng. . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi. . III. KiÓm tra bµi cò .GV nhËn xÐt giê häc. ia. B. c¶ . DÆn HS vÒ . 197 .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tËp kÓ l¹i néi dung bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.Gäi HS ®äc toµn bµi.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña líp viÕt vµo giÊy nh¸p c¸c tiÕng: cöa. Cñng cè. Môc tiªu 1.

Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp.Ba HS lªn b¶ng viÕt. . Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc 2 lît.Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp.HS l¾ng nghe.§o¹n v¨n nãi lªn t×nh yªu vµ nçi kinh. . danh tõ .GV yªu cÇu HS më SGK trang 65 theo . . . viÕt mét ®o¹n trong bµi Dßng kinh quª h¬ng vµ lµm c¸c bµi tËp luyÖn ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa nguyªn ©m ®«i ia.Mét HS ®äc bµi. b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ .GV gi¶i thÝch c¸c tõ khã trong bµi nh . ng¾n trong c©u mét c¸ch thong th¶ râ rµng cho HS viÕt. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . . bµng vµ hái HS: §o¹n v¨n nãi vÒ nhí tha thiÕt cña t¸c gi¶ víi dßng ®iÒu g×? kinh quª h¬ng. theo yªu cÇu cña GV. vµ nh÷ng tõ khã mµ c¸c em dÔ viÕt sai do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi. nh÷ng lu ý c¸ch tr×nh bµy bµi.HS so¸t vµ tù ch÷a c¸c lçi sai. . HS díi líp ®îc vµ cho HS nhËn xÐt rót ra nh÷ng l. 2.Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã. Híng dÉn HS nghe .GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ võa t×m .GV ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé phËn . 3.viÕt vµo vë nh¸p vµ nhËn xÐt u ý khi viÕt nh÷ng tõ nµy.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. c¶ líp l¾ng nghe dâi bµi vµ gäi mét HS ®äc bµi.HS ghi tªn bµi vµo vë.GV nh¾c t thÕ ngåi viÕt chÝnh t¶ vµ . iª. vµ theo dâi trong SGK. . dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶.2008 nghe. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong 198 .GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ chÊm bµi.HS nªu lªn nh÷ng danh tõ riªng riªng.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n . c) ViÕt chÝnh t¶ . d) So¸t lçi vµ chÊm bµi .

diÒu. . cña m×nh. chiÒu. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Bµi tËp 3 .ch÷ ª.HS nªu quy t¾c: 199 . v« t cña bän trÎ ch¨n tr©u. chiÒu lµ nh÷ng tiÕng cã ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i vµ ®Òu cã ©m cuèi vÇn nªn khi ®¸nh dÊu thanh sÏ ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh ch÷ c¸i ª.Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi miÖng . . tÝa. + TiÕng tÝa.2008 SGK.Gäi HS nh¾c l¹i quy t¾c ®¸nh dÊu .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. mÝa.HS lÇn lît ®äc kÕt qu¶ bµi lµm m×nh.HS lµm bµi tËp vµo vë. Cñng cè. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp. mÝa phÇn vÇn ®Òu cã nguyªn ©m ®«i ia vµ kh«ng cã ©m cuèi vÇn nªn dÊu thanh n»m trªn c¸i thø nhÊt cña ©m chÝnh ch÷ a.Mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp. . diÒu. diÒu. 4. chiÒu vµ nhËn xÐt xem c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã nh thÕ nµo? . . .Mét HS ®äc thµnh tiÕng tríc chØnh vµ hái: Néi dung ®o¹n th¬ nãi líp. dÆn dß . .HS lÇn lît tr¶ lêi cho ®Õn khi cã vÇn cÇn ®iÒn.Gäi HS lÇn lît nªu kÕt qu¶ bµi lµm cña . c©u tr¶ lêi ®óng: vÇn cÇn ®iÒn lµ vÇn iªu vµ c¸c tiÕng ®ã sÏ lµ nhiÒu.Yªu cÇu HS ®äc thuéc lßng c©u c¸c .§äc cho mét HS viÕt trªn b¶ng vµ HS díi líp viÕt c¸c tiÕng: nhiÒu.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ nªu nhËn xÐt: C¸c tiÕng nhiÒu.Gäi mét HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp.Yªu cÇu HS ®äc l¹i ®o¹n th¬ ®· hoµn . .Mét vµi HS ®äc thuéc lßng c¸c c©u thµnh ng÷ vµ nªu quy t¾c ®¸nh c©u thµnh ng÷ vµ nªu: dÊu thanh víi c¸c tiÕng kiÕn. . HS díi líp theo dâi vµ ph¸t vÒ ®iÒu g×? biÓu: Néi dung ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp hån nhiªn. +TiÕng kiÕn phÇn vÇn cã nguyªn ©m ®«i iª vµ cã ©m cuèi vÇn nªn dÊu thanh n»m trªn ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh .

häc .. nghÜa chuyÓn cña tõ nhiÒu nghÜa trong mét sè c©u v¨n. 2.GV gäi HS nªu l¹i phÇn Ghi nhí vÒ . hiÖn tîng. + Trong trêng hîp ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i. iª. II. ho¹t ®éng.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho hai ®Õn ba HS lµm bµi tËp. .Tranh ¶nh vÒ c¸c sù vËt.HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt giê häc vµ dÆn HS ghi .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc nhí quy t¾c ®¸nh dÊu thanh ë tiÕng hiÖn theo yªu cÇu cña GV. bµi vµ häc bµi cña HS. dÊu thanh sÏ n»m tren hoÆc díi ch÷ c¸i ®Çu (nÕu tiÕng ®ã kh«ng cã ©m cuèi).Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu Dïng tõ ®ång ©m ®Ó ch¬i ch÷ cÇu cña GV. cã thÓ minh häa cho c¸c nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa. LuyÖn tõ vµ c©u Tõ nhiÒu nghÜa I. .GVnhËn xÐt. cho ®iÓm viÖc lµm . Môc tiªu 1. dÊu thanh n»m ë nguyªn ©m ®«i. bé phËn vÇn. dÊu thanh sÏ n»m trªn hoÆc díi ch÷ c¸i thø hai (nÕu tiÕng ®ã cã ©m cuèi). HiÓu thÕ nµo lµ tõ nhiÒu nghÜa.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.. . §å dïng d¹y . KiÓm tra bµi cò . 200 Ho¹t ®éng häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y . ( trong tiÕt häc tríc) vµ lÊy vÝ dô ph©n tÝch minh häa. chøa nguyªn ©m ®«i ia. III.2008 thanh trong c¸c tiÕng cã ©m chÝnh lµ + Trong tiÕng. T×m ®îc vÝ dô vÒ sù chuyÓn nghÜa cña mét sè danh tõ chØ bé phËn c¬ thÓ ngêi vµ ®éng vËt. nghÜa chuyÓn trong tõ nhiÒu nghÜa. Ph©n biÖt ®îc nghÜa gèc. nghÜa gèc. trªn hoÆc díi ©m chÝnh.häc Ho¹t ®éng d¹y A.

V× sao vËy? TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu mét hiÖn tîng thó vÞ kh¸c trong tiÕng ViÖt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. .Yªu cÇu mét HS ®äc to Bµi tËp 1 .GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. tai chÝnh lµ nghÜa gèc (nghÜa ban ®Çu) cña mçi tõ ®ã. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Mét HS ®äc bµi.GV nãi víi HS: ch©n cña bµn kh¸c víi ch©n cña ghÕ.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.3 .. ch©n trêi nhng ®Òu ®îc gäi lµ ch©n.HS l¾ng nghe. ®©y lµ ch©n têng. ®äc thÇm trong SGK. m×nh. Giíi thiÖu bµi Năm học 2007. C¶ líp theo dâi trong phÇn NhËn xÐt. võa x¸c ®Þnh cho c¸c tõ r¨ng. Sau khi HS .GV chØ vµo tranh (nÕu kh«ng cã .Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. suy nghÜ lµm bµi.GV kÕt luËn: C¸c nghÜa mµ c¸c em .HS l¾ng nghe. . 3. . Bµi míi 1. thÓ cho HS gäi tªn c¸c sù vËt cã ngay trong líp häc). kh¸c víi ch©n cña têng. . . PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 . Sau khi lµm lµm bµi xong c¸c em trao ®æi víi b¹n xong HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña qu¶ bµi lµm cña m×nh. cµng kh¸c xa so víi ch©n nói. 2. .HS lµm viÖc c¸ nh©n. . 201 . ®©y lµ ch©n ghÕ. . kh¸c víi ch©n cña ngêi. . ®©y lµ ch©n ngêi. Bµi tËp 2.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.HS ®äc SGK. VD: ®©y lµ ch©n bµn. §ã lµ tõ nhiÒu nghÜa.2008 .. c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.Giáo án Tiếng Việt 5 B. mòi. ..Mét HS ®äc to bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Gäi mét HS ®äc toµn Bµi tËp 2.

PhÇn Ghi nhí .Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi. 3. C¸c nÐt nghÜa cña tõ tai. . Êm ë Bµi tËp 1 ®îc gäi lµ nghÜa gèc.NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n vµ ch÷a lêi gi¶i ®óng. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. mòi.Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn Ghi lÊy vÝ dô minh häa.Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn Ghi nhí. kh«ng dïng ®Ó nghe.Tõ nhiÒu nghÜa lµ tõ cã nghÜa gèc nghÜa? vµ nghÜa chuyÓn.VËy em hiÓu thÕ nµo lµ tõ nhiÒu . s¾c. l¹i kÕt qu¶ vµo bµi lµm cña m×nh (nÕu sai).HS l¾ng nghe. NghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn cña tõ ®ã bao giê còng cã mèi liªn hÖ víi nhau. chèt l¹i .Mét HS ®äc toµn bµi.GV kÕt luËn: nghÜa cña c¸c tõ tai. . Nhng chóng gièng nhau lµ ®Òu chØ bé phËn cã ®Çu nhän nh« ra phÝa tríc. 202 .Mòi thuyÒn: NghÜa cña tõ mòi ë ®©y kh¸c víi nghÜa cña tõ mòi ë Bµi tËp 1 lµ mòi thuyÒn nhän ®Ó rÏ níc chø kh«ng dïng ®Ó thë vµ ngöi. mòi.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.R¨ng cµo: NghÜa cña tõ r¨ng trong trêng hîp nµy kh¸c víi nghÜa tõ r¨ng ë Bµi tËp 1 lµ dïng ®Ó cµo chø kh«ng dïng ®Ó c¾n.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong SGK. s¾p ®Òu nhau thµnh hµng. . 4. NghÜa cña nh÷ng tõ ®ã ë Bµi tËp 2 gäi lµ nghÜa chuyÓn. . . . . kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh.Tai Êm: NghÜa cña tõ tai ë ®©y kh¸c víi nghÜa cña tõ tai ë Bµi tËp 1: tai Êm gióp ngêi ta cÇm ®îc Êm dÔ dµng ®Ó rãt níc.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh bµy cña m×nh. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 . Êm ë Bµi tËp 2 vµ Bµi tËp 1 ®Òu cã liªn quan víi nhau.2008 . nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa. .Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí vµ . §¸p ¸n: . NghÜa cña tõ r¨ng ë bµi tËp 2 vµ nghÜa cña tõ r¨ng ë Bµi tËp 1 lµ gièng nhau cïng ®Òu chØ vËt nhän. Nhng hai tõ nµy ®Òu gièng nhau lµ cïng chØ bé phËn ë bªn ch×a ra (h×nh gièng c¸i tai).Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm .

.. GV .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. GV theo dâi gäi . lìi bóa. miÖng b×nh...Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ nh©n. qu¶ víi b¹n bªn c¹nh. lng ®ª.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .§¹i diÖn HS c¸c nhãm d¸n bµi lªn b¶ng vµ ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. lng trêi. th¶o luËn theo nhãm ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c ®Ó lµm bµi.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. .Gäi HS tr×nh bµy. . §¸p ¸n: a)Tõ m¾t trong c©u "§«i m¾t cña bÐ më to" mang nghÜa gèc. . . lìi g¬m. miÖng tói. miÖng hè.Lìi: lìi dao.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. b)Tõ ch©n trong c©u "BÐ ®au ch©n" mang nghÜa gèc. tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc. cæ ¸o. tay quay..Mét HS ®äc toµn bµi.HS nhËn xÐt bµi lµm cña tõng nhãm tõng nhãm. Cßn tõ ®Çu trong c©u "Níc suèi ®Çu nguån rÊt trong" mang nghÜa chuyÓn. nhãm lµm bµi. Lêi gi¶i: . C¶ líp HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn theo dâi nhËn xÐt.2008 . tr¨ng lìi liÒm.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶.Lng: lng ®åi. miÖng nói löa. cæ b×nh. . Cßn tõ m¾t trong c©u "Qu¶ na më m¾t" mang nghÜa chuyÓn... Bµi tËp 2 .HS trao ®æi.. 203 . cïng GV chèt l¹i lêi ®óng.. lng ghÕ.. sau khi sau khi lµm bµi xong trao ®æi kÕt lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n.. Cßn tõ ch©n trong c©u "Lßng ta vÉn v÷ng nh kiÒng ba ch©n" mang nghÜa chuyÓn. lng nói. . em ®õng ngoÑo ®Çu" mang nghÜa gèc. lìi löa. cæ tay.Tay: tay ¸o. .Cæ: cæ chai.MiÖng: miÖng b¸t.. ®ßn tay. gi¶i ®óng. lìi h¸i. . cæ lä. c)Tõ ®Çu trong c©u "Khi viÕt..GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña .. . .HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. tay Êy (ngêi Êy). ®Õm xem nhãm nµo theo yªu cÇu cña GV. t×m ®îc ®óng vµ nhiÒu tõ ®Ó tÝnh ®iÓm thi ®ua.

KÓ chuyÖn c©y cá níc nam I. ¶nh hoÆc vËt thËt . cö chØ. biÕt phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé. l¸ c©y trªn ®Êt níc.mét sè c©y thuèc nam thêng gÆp.häc Ho¹t ®éng d¹y 1. theo yªu cÇu cña GV. tæng hîp ®îc hµng ngh×n ph¬ng thuèc d©n gian trÞ bÖnh cho ngêi. .Tranh minh häa truyÖn trong SGK (phãng to).Ch¨m chó nghe thÇy (c«) kÓ chuyÖn. . biÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: C©u chuyÖn lµ mét lêi khuyªn con ngêi h·y yªu quý thiªn nhiªn. RÌn kÜ n¨ng nghe: . dÆn dß .Giáo án Tiếng Việt 5 3.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. RÌn kÜ n¨ng nãi: . Tõ c©y cá. ngêi ta cã thÓ t×m thÊy hµng tr¨m vÞ thuèc. h÷u Ých. tr©n träng tõng ngän cá. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. C¸c ho¹t ®éng d¹y . nhí chuyÖn.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí vµ lµm l¹i Bµi tËp 2 vµo vë.HS l¾ng nghe. .HiÓu néi dung. Môc tiªu 1. H«m 204 Ho¹t ®éng häc . Chóng thËt ®¸ng quý. .2008 . . h÷u Ých nÕu chóng ta biÕt nh×n ra gi¸ trÞ cña chóng. 2. Giíi thiÖu bµi . .HS l¾ng nghe. Danh y TuÖ TÜnh lµ ngêi cã c«ng lµm cho nhiÒu ngêi hiÓu ®îc ®iÒu nµy.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i.Theo dâi b¹n kÓ chuyÖn.C©y cá xung quanh chóng ta thËt . kÓ tiÕp lêi b¹n.GV nhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y .Tranh.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . Cñng cè.häc . Năm học 2007. III. II. nÐt mÆt vµ biÕt theo dâi ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n.Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹. HS biÕt kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn víi lêi kÓ tù nhiªn. ý nghÜa c©u chuyÖn.

c«ng dông) mét sè c©y thuèc nam trong tranh ¶nh hoÆc vËt thËt ®· mang ®Õn líp. Vµi häc trß x× xµo: . Mét h«m. ®iÒu thÇy ®Þnh nãi víi chóng con cã ph¶i lµ c©y cá ë díi 205 .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. hai ngän nói cao uy nghi. NguyÔn B¸ TÜnh l¾c ®Çu: . lµ mét danh y ®êi TrÇn. 2. tøc TuÖ TÜnh. ë ngay díi ch©n c¸c con ®ã. Néi dung truyÖn nh sau: C©y cá níc Nam NguyÔn B¸ TÜnh. NÕu thÊy HS líp m×nh cha n¾m ®îc néi dung c©u chuyÖn. nh÷ng bôi cam th¶o nam leo víng vÝt c¶ mÆt ®êng. dîc s¬n) vµ giíi thiÖu s¬ qua ( tªn. duy cã ngêi trëng trµng kÝnh cÈn hái: . GV cã thÓ kÓ lÇn 3 hoÆc ®Æt c©u hái gióp HS nhí l¹i néi dung truyÖn ®Ó kÓ tiÕp.2008 . Gi¸o viªn kÓ chuyÖn Năm học 2007. .Giáo án Tiếng Việt 5 nay chóng ta häc tiÕt kÓ chuyÖn C©y cá níc Nam ®Ó hiÓu râ gi¸ trÞ cña nh÷ng g× mµ thiªn nhiªn ®· cho ta.GV kÓ lÇn 1: Giäng kÓ chËm r·i.Ch¾c h¼n lµ ®iÒu g× cao siªu l¾m nªn thÇy míi ph¶i nung nÊu l©u ®Õn thÕ. . B¾c §Èu.§iÒu ta s¾p nãi víi c¸c con kh«ng cao nh nói Th¸i S¬n. tõ tèn thÓ hiÖn lêi cña Danh y TuÖ TÜnh tha thiÕt. TÊt c¶ häc trß ®Òu im lÆng. gióp HS hiÓu nh÷ng tõ ng÷ khã ®îc chó gi¶i cuèi truyÖn (trëng trµng. «ng dÉn c¸c häc trß ®i ngîc vïng Ph¶ L¹i ®Ó lªn nói Nam Tµo. «ng trÇm ng©m nãi víi häc trß: .Tha thÇy. Dõng ch©n bªn sên nói.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.Ta ®a c¸c con ®Õn ®©y ®Ó nãi cho c¸c con biÕt râ ®iÒu mµ ta suy nghÜ nung nÊu tõ mÊy chôc n¨m nay.GV kÓ lÇn 2: Võa kÓ võa chØ vµo tõng tranh minh häa phãng to trªn b¶ng. . còng ch¼ng xa nh biÓn B¾c H¶i mµ ë gÇn trong tÇm tay. nh÷ng bôi c©y ®inh l¨ng l¸ xanh mít. Däc hai bªn ®êng lªn nói lµ nh÷ng bôi s©m nam l¸ xße nh nh÷ng bµn tay. sõng s÷ng ®èi mÆt víi mét vïng s«ng níc hiÓm trë.

C©y cá ngíc Nam ®· gãp phÇn lµm cho nh÷ng ®¹o binh thªm hïng hËu.Ta cµng nghÜ cµng thªm quý tõng ngän c©y..NguyÔn Quang Vinh . hµng ngh×n ph¬ng thuèc ®· ®îc tæng hîp tõ ph¬ng thuèc d©n gian ®Ó trÞ bÖnh cøu ngêi... Ta nãi ®Ó c¸c con biÕt ý nguyÖn cña ta. cho ®Õn b©y giê. vËt dông xuèng b¸n cho ngêi Nam. trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. c¸c th¸i y ®· táa ®i kh¾p mäi miÒn quª häc c¸ch ch÷a bÖnh cña d©n gian b»ng c©y cá b×nh thêng. Tõ ®ã.Giáo án Tiếng Việt 5 ch©n. Năm học 2007. Vua quan nhµ TrÇn lo viÖc phßng gi÷ bê câi rÊt cÈn träng. tõ l©u nhµ Nguyªn ®· cÊm chë thuèc men. vên thuèc ®îc lËp ë kh¾p n¬i. 206 .Nghiªm V¨n §a Trëng trµng: ngêi ®øng ®Çu nhãm häc trß cïng häc mét thÇy xa.. l¬ng thùc. bÒn bØ.Ph¶i. Dîc s¬n: nói thuèc. thuèc men. triÒu ®×nh cßn c¾t cña ngêi ®«n ®èc rÌn vò khÝ..Ngµy Êy. hµng tr¨m vÞ thuèc ®· ®îc lÊy tõ c©y cá níc Nam.. Theo T¹ Phong Ch©u . kháe m¹nh. Khi gi¸p trËn tÊt cã ngêi bÞ th¬ng vµ ®au èm. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn. Råi «ng tõ tèn kÓ: . can trêng trong cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï m¹nh h¬n m×nh hµng chôc lÇn. Ta ®Þnh nèi gãt ngêi xa ®Ó tõ nay vÒ sau d©n ta cã thÓ dïng thuèc Nam ch÷a cho ngêi Nam.. KÓ ®Õn ®©y. biÕt lÊy g× cøu ch÷a? Kh«ng chËm trÔ..Song. NguyÔn B¸ TÜnh chËm r·i nãi thªm: .Chóng chÝnh lµ mét ®éi qu©n hïng m¹nh gãp vµo víi c¸c ®¹o hïng binh cña c¸c bËc th¸nh nh©n nh Hng §¹o V¬ng ®¸nh tan giÆc Nguyªn x©m lîc. Theo con ®êng cña danh y TuÖ TÜnh. 3. Bªn c¹nh viÖc luyÖn tËp d©n binh.. Nói Nam Tµo vµ B¾c §Èu chÝnh lµ hai ngän dîc s¬n cña c¸c vua TrÇn xa. giÆc Nguyªn nhßm ngã níc ta. tõng sîi cá cña non s«ng gÊm vãc tæ tiªn ®Ó l¹i. chuÈn bÞ voi ngùa .2008 . ®«ng h¬n m×nh hµng tr¨m lÇn. ta muèn nãi vÒ ngän c©y vµ sîi cá mµ h»ng ngµy c¸c con vÉn giÉm lªn.

c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. Khi gi¸p trËn tÊt cã ngêi bÞ th¬ng vµ ®au èm. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. biÕt lÊy g× cøu ch÷a? + Tranh 4: Qu©n d©n nhµ TrÇn chuÈn bÞ thuèc men cho cuéc chiÕn dÊu: C¸c th¸i y táa ®i mäi miÒn quª häc c¸ch ch÷a bÖnh trong d©n gian. + Tranh 1: Danh y tuÖ TÜnh dÉn häc trß lªn nói Nam Tµo. ngän cá níc Nam. Néi dung ®o¹n c©u chuyÖn. quan .GV cïng c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Ngêi thå c©y cá. vua quan nhµ TrÇn lo luyÖn tËp vâ nghÖ. 207 . cña mçi bøc tranh cã mét ®Õn hai HS kÓ l¹i.Giáo án Tiếng Việt 5 Bµi tËp 1 . chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn. bæ sung vµ kÓ mÉu cho HS nÕu c¸c em cha n¾m ®îc néi dung tõng ®o¹n chuyÖn. khi giÆc Nguyªn x©m lîc níc ta. vËt dông xuèng b¸n cho ngêi Nam. ngêi bµo chÕ thuèc. .HS lÇn lît kÓ tõng ®o¹n c©u s¸t tranh kÓ l¹i néi dung cña tõng chuyÖn theo tõng tranh. + Tranh 3: Cã mét ®iÒu lµm cho vua quan nhµ TrÇn lo l¾ng: Tõ l©u nhµ Nguyªn ®· cÊm chë thuèc men. C¸c vên thuèc mäc lªn kh¾p n¬i.Gäi HS ®äc to néi dung bµi tËp 1. + Tranh 2: TuÖ TÜnh kÓ l¹i c©u chuyÖn ngµy xa. + Tranh 5: C©y cá níc Nam ®· gióp ch÷a bÖnh cho th¬ng binh.2008 .Yªu cÇu HS dùa lêi kÓ cña GV. «ng muèn nãi vÒ gi¸ trÞ to lín cña l¸ c©y. B¾c §Èu ®Ó nãi ®iÒu «ng nung nÊu mÊy chôc n¨m qua. .Mét HS ®äc to. Năm học 2007.

. . + Nh÷ng c©y cá b×nh thêng díi ch©n chóng ta cã khi lµ nh÷ng vÞ thuèc cã gi¸ trÞ. h÷u Ých nÕu chóng ta biÕt nh×n ra gi¸ 208 .HS lµm viÖc theo nhãm ®«i. dïng thuèc Nam ch÷a bÖnh cho ngêi Nam.Yªu cÇu HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu HS dùa vµo tranh vÏ.GV chèt l¹i: C©u chuyÖn khuyªn . ý nghÜa c©u chuyÖn. Bµi tËp 2.HS tr¶ lêi: Nam gióp em hiÓu ®iÒu g×? + C©u chuyÖn ca ngîi l¬ng y TuÖ TÜnh ®· biÕt yªu quý vµ hiÓu râ gi¸ trÞ cña nh÷ng c©y cá trªn ®Êt níc.C¸c nhãm cö ®¹i diÖn thi kÓ tríc líp. biÕt dïng chóng ®Ó lµm thuèc ch÷a bÖnh. C¸c em tËp kÓ toµn chuyÖn vµ tù ®Æt c¸c c©u hái ®Ó hái nhau vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn.HS l¾ng nghe. chóng ta h·y yªu quý thiªn nhiªn. kháe m¹nh. bÒn bØ. tr©n träng tõng ngän cá.2008 gãp phÇn lµm cho nh÷ng ®¹o binh thªm hïng hËu. + C©y cá trong thiªn nhiªn xung quanh chóng ta cã biÕt bao ®iÒu gi¸ trÞ nÕu chóng ta biÕt sö dông chóng. . kÓ l¹i c©u chuyÖn theo nhãm ®«i vµ trao ®æi víi nhau vÒ néi dung. l¸ c©y trªn ®Êt níc. toµn bé c©u chuyÖn tríc líp. .GV hái: C©u chuyÖn C©y cá níc . can trêng trong cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï m¹nh h¬n m×nh hµng chôc lÇn. Chóng thËt ®¸ng quý.3 . + Tranh 6: TuÖ TÜnh nãi víi häc trß ý nguyÖn cña «ng: nèi gãt ngêi xa.

BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ thÓ hiÖn niÒm xóc ®éng cña t¸c gi¶ khi l¾ng nghe tiÕng ®µn trong ®ªm tr¨ng. 209 . §å dïng d¹y . theo yªu cÇu cña GV. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chÕ ngù. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. II. TËp ®äc TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng ®µ I. . Cñng cè. ng¾m sù k× vÜ cña c«ng tr×nh thñy ®iÖn s«ng §µ.HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña sau ®ã b×nh chän b¹n kÓ chuyÖn GV. chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã.2008 . Häc thuéc lßng bµi th¬. §äc thµnh tiÕng .häc . hay. ®äc ng¾t nghØ h¬i ®óng theo nhÞp cña thÓ th¬ tù do. 2.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. m¬ tëng l·ng m¹n vÒ mét t¬ng lai tèt ®Ñp khi c«ng tr×nh hoµn thµnh.HS l¾ng nghe vÒ nhµ thùc hiÖn nh÷ng HS häc tèt. ®äc ®óng c¸c tiÕng phiªn ©m níc ngoµi.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. dÆn dß .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). §äc hiÓu . biÓu d¬ng . 3. 4. Môc tiªu 1. . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt c¸c b¹n kÓ.HiÓu ®îc néi dung bµi th¬: Ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ cña c«ng trêng. hÊp dÉn nhÊt.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn cho nhiÒu ngêi cïng nghe vµ chuÈn bÞ mét c©u chuyÖn theo yªu cÇu cña tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn 8.GV nhËn xÐt tiÕt häc. ¶nh vÒ nhµ m¸y thñy ®iÖn S«ng §µ (nÕu cã). Năm học 2007. Tranh. . hßa quyÖn gi÷a con ngêi vµ thiªn nhiªn.Giáo án Tiếng Việt 5 trÞ cña chóng.

GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.HS l¾ng nghe. tr×nh thñy ®iÖn lín cña níc ta ®îc x©y dùng víi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Liªn X« (tríc ®©y). Qua bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca gióp c¸c em thÊy ®îc sù k× vÜ cña c«ng tr×nh. . D¹y bµi míi 1.häc Ho¹t ®éng d¹y A. 210 . khiÕn nã t¹o ra nguån ®iÖn phôc vô cuéc sèng con ngêi.2008 III.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Gäi hai HS lªn b¶ng kÓ l¹i c©u . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . chuyÖn Nh÷ng ngêi b¹n tèt sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung. khæ th¬ lµ mét ®o¹n cña bµi. Giíi thiÖu bµi . . Mçi ®o¹n cña bµi.Mét HS ®äc bµi . B. .HS luyÖn ®äc ®ång thanh. cÇu HS c¶ líp ®äc ®ång thanh.GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c . 2. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV ghi b¶ng: Ba-la-lai-ca vµ yªu .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. niÒm tù hµo cña con ngêi chinh phôc dßng s«ng.Thñy ®iÖn s«ng §µ lµ mét c«ng . .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë Ho¹t ®éng häc . . KiÓm tra bµi cò .

Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).HS theo dâi giäng ®äc cña GV. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.C¶ c«ng trêng ®ang ngñ say.Gäi HS ®äc toµn bµi. 211 . m¬ tëng l·ng m¹n vÒ mét t¬ng lai t¬i ®Ñp khi c«ng tr×nh hoµn thµnh.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . HS ®äc mét khæ th¬ cña bµi.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. ph¸t ©m. .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. Mçi tõng ®o¹n cña bµi. Nh÷ng xe ñi. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. chó gi¶i trong SGK.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc .Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ 1 vµ 2 cña bµi vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo cã trong bµi th¬ gîi lªn h×nh ¶nh ®ªm tr¨ng trong bµi rÊt .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. ©m cho HS. . b) T×m hiÓu bµi . xe ben sãng vai nhau n»m nghØ. . tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. sù k× vÜ cña c«ng trêng.Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi trªn HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t b¶ng líp . . mçi 2. C¶ líp theo dâi trong SGK.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ cña bµi.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . Nh÷ng th¸p khoan nh« lªn trêi ngÉm nghÜ.2008 . .GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬: Giäng .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . . . . nhÑ nhµng. thÓ hiÖn sù xóc ®éng khi nghe tiÕng ®µn trong mét ®ªm tr¨ng ®Ñp.

Yªu cÇu HS ®äc lít khæ 1 vµ 2 cña bµi vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng chi tiÕt nµo trong bµi th¬ gîi lªn mét h×nh ¶nh ®ªm tr¨ng trªn c«ng trêng tuy tÜnh mÞch nhng còng rÊt sinh ®éng? Năm học 2007. B»ng bµn tay khèi ãc diÖu k× cña m×nh.Giáo án Tiếng Việt 5 tÜnh mÞch? . mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ thÓ hiÖn sù g¾n bã. cã ngêi thëng thøc tiÕng ®µn. hßa quyÖn. hßa quyÖn gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. TiÕng ®µn lµ tiÕng lßng ngêi ®ang ng©n lªn.2008 . th¸p khoan nh ®ang bËn ngÉm nghÜ. Trong kh«ng gian Êy chØ cã mét ©m thanh duy nhÊt vang lªn: tiÕng ®µn ba-la-laica. lan táa…vµo dßng s«ng lÊp lo¸ng ph¶n chiÕu ¸nh tr¨ng nh mét dßng tr¨ng.HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi theo sù c¶m lêi c©u hái: T×m mét h×nh ¶nh nhËn cña riªng m×nh. xe ben sãng vai nhau n»m nghØ… . .GV nãi thªm : Mäi vËt nh ®ang ch×m vµo giÊc ngñ say sau mét ngµy lao ®éng vÊt v¶.Yªu cÇu HS ®äc lít toµn bµi vµ tr¶ . mäi vËt ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ b»ng biÖn ph¸p nh©n hãa: c«ng trêng say ngñ. cã ¸nh tr¨ng. con ngêi ®· ®em ®Õn cho thiªn nhiªn g¬ng 212 .HS l¾ng nghe. .§ªm tr¨ng tÜnh mÞch nhng vÉn rÊt sinh ®éng v× cã tiÕng ®µn cña c« g¸i Nga. xe ñi. ¢m thanh cña tiÕng ®µn ng©n nga gi÷a kh«ng gian bao la cµng chøng tá c¶nh ®ªm tÜnh mÞch.VD: ®Ñp thÓ hiÖn sù g¾n bã gi÷a con + ChØ cã tiÕng ®µn ng©n nga / Víi ngêi víi thiªn nhiªn cã trong bµi th¬. + Ngµy mai / chiÕc ®Ëp lín sÏ nèi liÒn hai khèi nói / BiÓn sÏ n»m bì ngì gi÷a cao nguyªn / S«ng §µ chia ¸nh s¸ng ®i mu«n ng¶ thÓ hiÖn sinh ®éng sù g¾n bã gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn.

Bì ngì nghÜa lµ l¹ lïng. Cßn thiªn nhiªn mang l¹i cho con ngêi nh÷ng nguån tµi nguyªn quý gi¸. lµm cho cuéc sèng cña con ngêi ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . ng¬ ng¸c.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. Ngµy mai // ChiÕc ®Ëp lín / nèi liÒn hai khèi nói // BiÓn sÏ n»m / bì ngì gi÷a cao nguyªn // S«ng §µ chia ¸nh s¸ng ®i mu«n ng¶ // Tõ c«ng tr×nh thñy ®iÖn ®Çu tiªn. . .HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc diÔn diÔn c¶m khæ th¬ sau: c¶m ®o¹n th¬ theo yªu cÇu cña GV. cha quen thuéc. Ch÷ "bì ngì" kh«ng nh÷ng lµm cho h×nh ¶nh bµi th¬ trë nªn sinh ®éng h¬n mµ cßn biÓu lé niÒm tù hµo. ®äc. tù häc thuéc lßng bµi th¬ .Yªu cÇu HS häc thuéc lßng theo . . Yªu cÇu c¶ líp theo dâi. Gi÷a vïng nói non cao xuÊt hiÖn mét biÓn níc mªnh m«ng s©u hµng tr¨m mÐt sao kh«ng bì ngì.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c .Năm học 2007. Giáo án Tiếng Việt 5 213 .HS nhËn xÐt. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng . cña bµi th¬ (nh trªn).Ba HS lµm thµnh mét nhãm c¸c em nhãm ba.GV ®äc mÉu ®Ó híng dÉn HS ®äc . C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. ng¹c nhiªn cao ®é.B»ng c¸ch sö dông nghÖ thuËt ngì gi÷a cao nguyªn cã g× hay? nh©n hãa víi tõ bì ngì khiÕn biÓn cã t©m tr¹ng nh con ngêi.Tõ bì ngì trong c©u BiÓn n»m bì .// . t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi.2008 mÆt míi l¹ ®Õn ngì ngµng. b¹n ®o¹n cña bµi.

.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS.HS l¾ng nghe. B. Bµi míi 1. ®äc tríc bµi tËp ®äc tuÇn tíi.Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn bµi cña bµi .GV nhËn xÐt giê häc. .Mét ®Õn hai HS lªn b¶ng thùc v¨n t¶ c¶nh s«ng níc. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã.Tæ chøc thi c¸c nhãm ®äc thuéc . Giíi thiÖu bµi .häc Ho¹t ®éng d¹y A. II. Bµi lµm cña Bµi hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Ba ®Õn bèn nhãm HS thi ®äc lßng bµi th¬. §å dïng d¹y . cho bµi v¨n t¶ c¶nh.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Mçi nhãm ba HS ®äc tiÕp nèi thuéc lßng tõng khæ th¬.2008 . KiÓm tra bµi cò . DÆn HS vÒ . dÆn dß . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y . thuéc lßng.C¸c em ®· ®îc quan s¸t vµ lËp dµn ý .häc . hßa quyÖn gi÷a thiªn nhiªn vµ con ngêi.Bµi th¬ ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ cña g×? c«ng trêng. TiÕt häc h«m nay 214 Ho¹t ®éng häc . TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I.Néi dung cña bµi th¬ nãi lªn ®iÒu . . HiÓu quan hÖ vÒ néi dung gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n.¶nh minh häa vÞnh H¹ Long trong SGK. nÕu cã. cho ®iÓm. ¶nh vÒ c¶nh ®Ñp T©y Nguyªn g¾n víi c¸c ®o¹n v¨n trong bµi. tËp 2 tiÕt tËp lµm v¨n tríc. Thªm mét sè tranh. biÕt c¸ch viÕt c©u më ®o¹n. Cñng cè. Môc tiªu 1.GV nhËn xÐt. 3.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ häc thuéc lßng bµi tËp ®äc vµ yªu cÇu cña GV.

.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lµm viÖc c¸ .Mét HS ®äc bµi. + HS tr¶ lêi: kÕt bµi cña bµi v¨n trªn? * Më bµi: c©u më ®Çu (VÞnh H¹ Long lµ mét th¾ng c¶nh cã mét kh«ng hai cña ®Êt níc ViÖt Nam). ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. mçi ®o¹n t¶ mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh. C¶ líp theo dâi dung bµi tËp. * KÕt bµi: c©u v¨n cuèi (Nói non. yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh kÕt qu¶ bµi lµm .GV gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái: . .Sau khi lµm xong. + X¸c ®Þnh phÇn më bµi. Trong mçi ®o¹n thêng cã mét c©u v¨n nªu ý bao trïm toµn ®o¹n.. . * §o¹n 1: T¶ sù k× vÜ cña vÞnh H¹ Long víi hµng ngh×n hßn ®¶o. trong bµi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. . 215 . * §o¹n 2: T¶ vÎ duyªn d¸ng cña vÞnh H¹ Long ®îc t¹o bëi c¸i t¬i m¸t cña sãng níc. + PhÇn th©n bµi gåm mÊy ®o¹n? Mçi . c¸i r¹ng rì cña ®Êt trêi.2008 sÏ gióp c¸c em hiÓu quan hÖ vÒ néi dung gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n v¨n. th©n bµi. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .HS tr¶ lêi. 2. mçi ®o¹n miªu t¶ nh÷ng g×? ®o¹n t¶ mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh. biÕt c¸ch viÕt c©u më ®o¹n. * Th©n bµi: gåm 3 ®o¹n tiÕp theo.PhÇn th©n bµi gåm 3 ®o¹n..HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm cña m×nh.m·i m·i gi÷ g×n).GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bé néi .HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng ý nh©n ghi ra giÊy nh¸p ý chÝnh tr¶ lêi chÝnh tr¶ lêi cho c¸c c©u hái cho c¸c c©u hái. ®äc thÇm trong SGK. nhËn xÐt. s«ng níc. .HS ghi tªn bµi vµo vë. bæ sung vµ cïng GV chèt l¹i.

2008 * §o¹n 3: T¶ nh÷ng nÐt riªng biÖt.Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? . hiÖn bµi tËp. 216 .HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy líp. GV khuyÕn khÝch HS nãi thªm v× kÕt qu¶ bµi lµm.GV nh¾c HS ®Ó chän ®óng c©u më .Mét HS ®äc bµi tËp. + Nh÷ng c©u v¨n in ®Ëm cã vai trß + C¸c c©u v¨n in ®Ëm cã nhiÖm g× trong mçi ®o¹n vµ trong c¶ bµi? vô më ®Çu mçi ®o¹n. . hÊp dÉn cña H¹ Long qua mçi mïa. nèi kÕt c¸c ®o¹n víi nhau. c¶ líp theo dâi trong SGK. . Bµi tËp 2 . Lêi gi¶i: Mçi ®o¹n t¶ mét phÇn .Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n thùc . Víi toµn bµi.HS nhËn xÐt ý kiÕn cña b¹n vµ lµm bµi cña HS. cÇn ®äc l¹i ®o¹n v¨n xem ý cña ®o¹n v¨n lµ g×? Nh÷ng c©u cho s½n cã nªu ®îc ý bao trïm cña c¶ ®o¹n kh«ng? . cïng GV ph©n tÝch chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . . ®o¹n.Gäi HS ®äc bµi tËp. mét bé phËn cña ®Þa h×nh T©y Nguyªn.HS l¾ng nghe. HS lÝ gi¶i vÒ sù sao c¸c em l¹i chän c©u ®ã. Sau khi lµm bµi xong c¸c em cã thÓ th¶o luËn víi b¹n ngåi bªn c¹nh vÒ c©u lùa chän cña m×nh.H·y lùa chän c©u më ®o¹n thÝch hîp (tõ c¸c c©u cho s½n) cho mçi ®o¹n v¨n.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm tríc .HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. nªu lªn ý kh¸i qu¸t cña c¶ ®o¹n. lùa chän cña m×nh. mçi c©u v¨n ®ã nªu mét ®Æc ®iÓm cña c¶nh ®îc miªu t¶ nªn nã cã t¸c dông chuyÓn ®o¹n.GV híng dÉn HS nhËn xÐt. . kÕt qu¶ .

vµ nhãm HS lµm viÖc tèt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. nh sau: Nhng T©y Nguyªn ®©u chØ cã nói cao vµ rõng rËm. më ®o¹n cña m×nh.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm lµm viÖc c¸ ..DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i bµi . cã rõng c©y ®¹i ngµn. §o¹n 2: §iÒn c©u (c) v× võa cã quan hÖ tõ (tiÕp nèi hai ®o¹n). hai c©u..HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm cña m×nh. ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. 3.GV híng dÉn HS nhËn xÐt. .HS ®äc thÇm bµi tËp vµ tr¶ lêi: c©u hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta Bµi tËp yªu cÇu viÕt c©u më lµm g×? ®o¹n cho mét trong hai ®o¹n v¨n ë Bµi tËp 2 theo ý riªng cña m×nh. . . Cñng cè. líp theo dâi nhËn xÐt.HS l¾ng nghe.. yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh kÕt qu¶ bµi lµm . võa tiÕp tôc giíi thiÖu ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh T©y Nguyªn.Sau khi lµm xong. c©u më ®o¹n cña m×nh. T©y Nguyªn cßn cã nh÷ng th¶o nguyªn rùc rì trong n¾ng dÞu mïa xu©n. nh sau: T©y Nguyªn lµ mét n¬i cã nói cao chÊt ngÊt.HS ghi ra vë nh¸p nh÷ng c©u nh©n ghi ra giÊy nh¸p c©u më ®o¹n. NÕu cßn thêi gian c¸c em cã thÓ viÕt c©u më ®o¹n cho c¶ hai ®o¹n v¨n. nh nh÷ng tÊm th¶m lôa mu«n mµu.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi . quanh n¨m m©y tr¾ng phñ ®Çu. Bµi tËp 3 . Nh÷ng ®åi tranh vµng ãng lao xao trong giã nhÑ. vïng ®Êt cña nh÷ng th¶o nguyªn rùc rì mu«n mµu s¾c.. dÆn dß .GV nhËn xÐt giê häc. Bªn nh÷ng chãp nói cao lµ nh÷ng th¶m rõng dµy. Lu ý HS cã thÓ më ®o¹n b»ng mét. khen nh÷ng HS .2008 §o¹n 1: §iÒn c©u (b) v× giíi thiÖu ®îc c¶ nói cao vµ rõng dµy lµ hai ®Æc ®iÓm cña T©y Nguyªn ®îc nãi ®Õn trong ®o¹n v¨n.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 217 . mu«n s¾c.HS lÇn lît ®äc c©u më ®o¹n c¶ c©u më ®o¹n ®· viÕt. tuyªn d¬ng .HS l¾ng nghe vµ söa ch÷a l¹i nh÷ng HS viÕt ®îc c©u më ®o¹n hay. PhÇn phÝa nam cña d¶i Trêng S¬n n»m ë ®©y víi nhiÒu ngän nói cao tõ 2000 ®Õn 2600 mÐt.GV yªu cÇu HS lÇn lît tr×nh bµy c¸c . Nh÷ng ®åi ®Êt ®á nh vung óp nèi nhau ch¹y tÝt t¾p tËn ch©n trêi. . .

bµi vµ häc bµi cña HS.B¶ng phô chÐp s½n néi dung Bµi tËp 1 ®Ó HS lµm mÉu trªn b¶ng líp. 2.Trong tiÕt häc tríc.häc . . KiÓm tra bµi cò . . Giíi thiÖu bµi . C¸c em ®· ®îc . Ph©n biÖt ®îc nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn trong mét sè c©u v¨n cã dïng tõ nhiÒu nghÜa. III. 2. Môc tiªu 1. cho ®iÓm viÖc lµm . ®äc Bµi tËp 2 c¸c em ®· hoµn thiÖn ë nhµ. Ho¹t ®éng häc .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tõ nhiÒu nghÜa (tiÕt häc tríc) vµ cÇu cña GV.häc Ho¹t ®éng d¹y A. . BiÕt ®Æt c©u ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ nhiÒu nghÜa lµ ®éng tõ.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. Giê häc h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu tõ nhiÒu nghÜa lµ c¸c ®éng tõ.HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt. C¸c ho¹t ®éng d¹y . B. §å dïng d¹y .HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 tËp 3 viÕt vµo vë. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 218 . hiÓu vÒ tõ nhiÒu nghÜa lµ danh tõ.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ nhiÒu nghÜa I. II.GV gäi HS nªu néi dung Ghi nhí vÒ .2008 hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS c¸c nhãm lµm bµi tËp. Năm học 2007. Bµi míi 1.

Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi . ®éng nhanh. HS kh¸c .Giáo án Tiếng Việt 5 .Mét HS ®äc toµn bµi. . §¸p ¸n: 1) BÐ ch¹y lon ton trªn s©n. trao ®æi víi b¹n kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. GV yªu cÇu HS th¶o luËn.Tr×nh bµy nhËn xÐt bæ sung cho bæ sung. kÕt luËn lêi gi¶i ®óng. . C¸c nghÜa cña tõ ch¹y cã nÐt nghÜa nµo chung? Bµi tËp 2 sÏ gióp c¸c em hiÓu ®iÒu ®ã.Mét HS ®äc bµi. = b) KhÈn tr¬ng tr¸nh nh÷ng ®iÒu kh«ng may Ëp ®Õn. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. Sau ®ã cã thÓ hái 219 . díi líp lµm bµi vµo giÊy nh¸p. Năm học 2007. m×nh. 2) Tµu ch¹y b¨ng b¨ng trªn ®êng ray.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. ®Õn khi cã c©u tr¶ lêi ®óng. 4) D©n lµng ch¹y lò.GV chuyÓn ý: Nh vËy.Gäi HS ®äc Bµi tËp 1. . = c) Sù di chuyÓn nhanh cña ph¬ng tiÖn giao th«ng. Ch¼ng h¹n ho¹t ®éng cña ®ång hå cã ph¶i lµ sù di chuyÓn kh«ng? §Ó tõ ®ã HS hiÓu ho¹t ®éng cña ®ång hå lµ sù vËn ®éng cña m¸y mãc (t¹o Ên tîng nhanh).Mét HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm phô. nhËn xÐt tÝch.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ph©n .Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶.= d) Sù di chuyÓn b»ng ch©n.Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng . Lµm xong.NhiÒu HS tr¶ lêi miÖng ý kiÕn cña bµi tËp. . 3) §«ng hå ch¹y ®óng giê. cña m×nh.HS tham gia ph©n tÝch. . VD: ®Ó rót ra kÕt luËn ®óng: NghÜa cña NÕu cã HS chän dßng a (sù di c¸c tõ ch¹y trong bµi tËp 1 lµ: Sù vËn chuyÓn) . tõ ch¹y lµ tõ nhiÒu nghÜa. Bµi tËp 2 .2008 . = a) Ho¹t ®éng cña m¸y mãc. .

HS lµm viÖc c¸ nh©n.Mét HS ®äc toµn bµi. cña m×nh. .Gäi HS nhËn xÐt.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 4 .Gäi HS nhËn xÐt. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. ch÷a bµi trªn . .2008 . Bµi tËp 4 . .Gäi mét HS ®äc toµn bµi. th¶o luËn vµ ph¸t bót d¹. ch÷a bµi.GV nhËn xÐt giê häc. giÊy khæ to. Cñng cè.HS l¾ng nghe. Năm học 2007. b¶ng (nÕu sai).Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. .HS c¸c nhãm trao ®æi. . . . GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). 3. ch÷a bµi cña b¹n trªn b¶ng (nÕu sai).Mét HS ®äc toµn bµi. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh. .Gäi mét HS ®äc toµn bµi.Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n . trªn b¶ng.NhËn xÐt. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. HS díi líp lµm bµi vµo vë. Ba HS lªn b¶ng lµm bµi.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. nhËn xÐt rót ra lêi gi¶i ®óng: Tõ ¨n trong c©u c ®îc dïng víi nghÜa gèc.HS nhËn xÐt. nh÷ng nhãm HS lµm viÖc tèt.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. dÆn dß .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. . ch÷a bµi cña b¹n . . cho c¸c cö mét th kÝ viÕt nhanh lªn giÊy kÕt nhãm lµm bµi. khen HS vµ .Giáo án Tiếng Việt 5 dßng a cã thÓ dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng nµo th× chÝnh x¸c h¬n? (HS sÏ ®i ®Õn kÕt luËn: chØ ho¹t ®éng ®i) Bµi tËp 3 . qu¶ bµi lµm. GV .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn 220 . .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.

hiÓu quan hÖ liªn kÕt gi÷a c¸c c©u trong mét ®o¹n v¨n. . luyÖn tËp viÕt c©u më ®o¹n. líp theo dâi.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.TiÕt TËp lµm v¨n tríc c¸c em ®· . nhËn xÐt. 2. II. . trong ®ã thÓ hiÖn râ ®èi tîng miªu t¶ (®Æc ®iÓm hoÆc bé phËn cña c¶nh). Môc tiªu .BiÕt dùa vµo dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc ®· lËp. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I. H«m nay c¸c em sÏ dùa vµo dµn ý ®· lËp trong tuÇn tríc vÒ bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc ®Ó viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. C¶ bÞ s½n. tr×nh tù miªu t¶.Yªu cÇu HS ®äc l¹i dµn ý cña bµi v¨n . chuyÓn mét phÇn dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. Năm học 2007.Ba ®Õn bèn HS ®øng t¹i chç t¶ c¶nh s«ng níc mµ c¸c em ®· chuÈn thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Giíi thiÖu bµi .Mét tê giÊy khæ to vµ bót d¹ cho mét ®Õn hai HS lµm bµi. nÐt næi bËt cña c¶nh. B. Bµi míi 1.häc .HS l¾ng nghe. C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc Ho¹t ®éng d¹y A. Híng dÉn HS luyÖn tËp 221 . . c¶m xóc cña ngêi t¶ c¶nh. §å dïng d¹y . cho ®iÓm. III.Dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh s«ng níc cña tõng HS.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.2008 theo yªu cÇu cña GV. KiÓm tra bµi cò .Giáo án Tiếng Việt 5 vµo vë.GV nhËn xÐt. Ho¹t ®éng häc .

GV nãi thªm: §o¹n v¨n nµy thuéc phÇn th©n bµi.2008 . ®Þnh viÕt. . Ch¼ng h¹n: HS 1: Bµi v¨n cña em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp cña hå thay ®æi trong mét ngµy bao gåm c¸c ®o¹n viÕt vÒ mÆt hå buæi s¸ng. C¶ líp theo b¶ng phô.+ Mét ®Õn hai HS nªu ®èi tîng îng miªu t¶ trong ®o¹n v¨n mµ c¸c em miªu t¶ cña ®o¹n v¨n mµ c¸c em ®Þnh viÕt. Em ®Þnh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp hå vµo lóc hoµng h«n (chiÒu tèi). + Gäi HS mét ®Õn hai HS nªu ®èi t. buæi tra vµ chiÒu tèi. C¸c em lùa chän mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm hoÆc bé phËn cña c¶nh ®Ó viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. bµi.GV nhÊn l¹i c¸c ý vµ g¹ch ch©n díi . miªu t¶ ®Æc ®iÓm nµo hoÆc bé phËn nµo cña c¶nh. Trong mét bµi v¨n t¶ c¶nh phÇn th©n bµi cã nhiÒu ®o¹n v¨n mçi ®o¹n miªu t¶ mét ®Æc ®iÓm hay mét bé phËn cña c¶nh.Mét HS ®äc ®Ò bµi . Bao gåm c¸c ®o¹n viÕt vÒ c¶nh vËt 222 . . HS 2: Bµi v¨n cña em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp dßng s«ng quª h¬ng trong mét ®ªm tr¨ng s¸ng. trong tuÇn tríc.Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng ta lµm . .HS ®äc thÇm gîi ý tr¶ lêi: vµ hái: + Gîi ý 1 gîi ý ®iÒu g×? + Gîi ý 1 gîi ý chóng ta x¸c ®Þnh ®èi tîng miªu t¶ cña ®o¹n v¨n. h·y viÕt mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh s«ng níc.GV yªu cÇu HS ®äc thÇm phÇn gîi ý .ViÕt mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh g×? s«ng níc dùa trªn dµn ý ®· lËp. .GV ®a ra ®Ò bµi ®· viÕt s½n trªn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. yªu cÇu mét HS ®äc ®Ò dâi ®Ò bµi trªn b¶ng phô.Dùa vµo dµn ý mµ em ®· lËp c¸c tõ quan träng nh bªn.

C¶m nhËn b»ng tai (thÝnh gi¸c) vÒ nh÷ng ©m thanh gîi lªn sù tÜnh mÞch cña dßng s«ng díi ®ªm tr¨ng.. Theo tr×nh tù kh«ng gian tõ cao xuèng thÊp miªu t¶ vÎ ®Ñp cña mÆt tr¨ng. Theo tr×nh tù thêi gian. nh÷ng liªn tëng thó vÞ. + HS tr¶ lêi... + Gîi ý 2 gîi ý chóng ta x¸c ®Þnh tr×nh tù miªu t¶ trong ®o¹n v¨n ®Þnh viÕt. ho¹t ®éng cña ngêi vµ vËt trªn dßng s«ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.. C¶m nhËn b»ng da (xóc gi¸c) sù m¸t mÎ cña ®ªm. + Gîi ý 3 gîi ý t×m nh÷ng chi tiÕt næi bËt. cña giã. Ch¼ng h¹n: Em viÕt vÒ c¶nh ®Ñp cña mét hå níc vµo lóc hoµng h«n.. + HS tr¶ lêi. Theo c¶m nhËn cña tõng gi¸c quan. b»ng c©u hái: c¸c tr×nh tù miªu t¶ trong ®o¹n v¨n em ®Þnh viÕt ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? + Gîi ý 3 gîi ý ®iÒu g×? + Gäi mét HS kh¸giái tr¶ lêi: Em viÕt ®o¹n v¨n nãi vÒ ®iÒu g×? Chi tiÕt nµo næi bËt trong ®o¹n v¨n ®ã vµ khi t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã cña c¶nh em cã nh÷ng liªn tëng g×? .. Tr×nh tù kh«ng gian tõ xa ®Õn gÇn.. toµn kh«ng gian nhuèm mét mµu hång rùc rì b¸o hiÖu mét ngµy s¾p tµn.2008 hai bªn bê s«ng vµ vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng ®ªm. MÆt hå öng hång mét c¸ch m¹nh mÏ lµm 223 + Gîi ý 2 gîi ý chóng ta ®iÒu g×? + Gäi mét HS (kh¸ giái)dùa vµo gîi ý 2 ®Ó minh ho¹ qua ®o¹n m×nh ®Þnh viÕt. C¶m nhËn lóc nµy b»ng m¾t (thÞ gi¸c) vÒ vÎ ®Ñp cña tr¨ng. Em dù ®Þnh viÕt ®o¹n miªu t¶ vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng. mÆt níc dßng s«ng . thêi ®iÓm. Ch¼ng h¹n: khi viÕt vÎ ®Ñp ªm ®Òm cña dßng s«ng díi ¸nh tr¨ng ®ªm. cao xuèng thÊp.... ¸nh tr¨ng chiÕu xuèng mÆt níc s«ng tríc sau ®ã míi miªu t¶ mÆt níc s«ng... §ã lµ mét vÎ ®Ñp huy hoµng. Thêi ®iÓm miªu t¶ lóc nµy mÆt tr¨ng ®· lªn cao.

+ Gîi ý 5 gîi ý chóng ta ®iÒu g×? + X¸c ®Þnh néi dung cña c©u më ®Çu vµ c©u kÕt ®o¹n. . lùa c¸c c©u v¨n tr×nh bµy c¶m xóc ch©n thËt.Gäi HS tr×nh bµy vµ nhËn xÐt bµi .GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho .GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. . Nh÷ng em nµo viÕt tèt cã thÓ viÕt nhiÒu h¬n. d¹ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.2008 cho kh«ng gian quanh hå rùc s¸ng h¼n lªn. .HS trao ®æi víi b¹n ®Ó söa ch÷a qu¶ bµi lµm cña m×nh. nh¾c c¸c em viÕt bµi trªn giÊy khæ to. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tù nhiªn tr¸nh s¸o rçng.GV lu ý nªn giµnh thêi gian cho HS nhËn xÐt.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n.Sau khi HS lµm xong yªu cÇu HS trao ®æi víi b¹n theo nhãm ®«i kÕt . GV nãi thªm: Khi t¶ chóng ta ph¶i c¶m xóc. c©u më ®Çu cã thÓ nªu ý cña toµn ®o¹n: Giíi thiÖu c¶nh vËt hoÆc ®Æc ®iÓm cña c¶nh vËt ®Þnh miªu t¶. H×nh nh nã kh«ng muèn sèng trong bãng ®en cña mµn ®ªm tÜnh lÆng ®Çy bÝ hiÓm. . Nã cã vÎ nuèi tiÕc mét ngµy ®· tr«i qua. lµm cña m×nh. + Gîi ý thø t gîi ý ®iÒu g×? + T×m c¸ch thÓ hiÖn t×nh c¶m. .HS c¨n cø vµo dµn bµi ®Ó ghi ra vë nh¸p mét ®o¹n v¨n.Hai HS nhËn giÊy khæ to vµ bót mét ®Õn hai HS kh¸ giái lµm bµi. cè søc ®Ó nÝu kÐo nh÷ng ¸nh s¸ng ®ang yÕu ít dÇn cña mÆt trêi. vµ häc tËp lÉn nhau. C¶ líp theo dâi. C©u kÕt ®o¹n cã thÓ nªu nhËn xÐt hoÆc c¶m nghÜ cña m×nh vÒ c¶nh vËt. 224 .

dÆn dß . Năm học 2007. 3.HS l¾ng nghe.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i ®o¹n . tuyªn d¬ng . quan s¸t vµ ghi l¹i nh÷ng hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe. tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c c©u v¨n hay thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ phï hîp víi ®o¹n v¨n.2008 . HS. nh÷ng b¹n cã ®o¹n v¨n hay.GV nhËn xÐt giê häc. Cñng cè. ®¸nh gi¸ bµi lµm cña . ®iÒu quan s¸t ®îc vÒ mét c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng. .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc v¨n vµo vë.Giáo án Tiếng Việt 5 tr×nh bµy lµ chÝnh. nhËn xÐt mang tÝnh s¬ lîc nh÷ng ®iÓm mÊu chèt nhÊt. TuÇn 8 TËp ®äc 225 . tr¸nh nh÷ng nhËn xÐt vôn vÆt lµm mÊt thêi gian vµ sù hµo høng cña HS.GV nhËn xÐt.

biÕt nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ vÎ ®Ñp rÊt l¹. Giíi thiÖu bµi . D¹y bµi míi 1. sù ngìng mé cña t¸c gi¶ víi vÎ ®Ñp cña rõng. ®äc ng¾t nghØ h¬i ®óng theo c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ.häc . thó vÞ cña c¶nh vËt trong rõng. Su tÇm thªm nh÷ng tranh ¶nh nãi vÒ c¶nh ®Ñp cña rõng.GV ®a ra c¸c tranh ¶nh giíi thiÖu .häc Ho¹t ®éng d¹y A.Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc thuéc lßng . §äc thµnh tiÕng Năm học 2007. .HiÓu ®îc néi dung bµi v¨n: C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp k× diÖu cña rõng.2008 K× diÖu rõng xanh . nh÷ng ®éng thùc vËt cã nãi ®Õn trong bµi (nÕu cã). 2. §äc hiÓu .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn GV. B. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS quan s¸t vµ l¾ng nghe. Môc tiªu 1. vÒ rõng vµ nãi: VÎ ®Ñp cña rõng xanh tõ bao ®êi nay lu«n lu«n hÊp dÉn con ngêi.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. KiÓm tra bµi cò .Giáo án Tiếng Việt 5 I. t×nh c¶m yªu mÕn vµ sù ngìng mé cña t¸c gi¶ ®èi tríc vÎ ®Ñp cña rõng.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). s«ng §µ sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. . nh÷ng t×nh tiÕt bÊt ngê. II. §å dïng d¹y . .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi víi giäng t¶ nhÑ nhµng. §äc tr«i ch¶y toµn bµi. §Ó xem rõng ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo chóng ta cïng häc bµi tËp ®äc K× diÖu rõng xanh 226 Ho¹t ®éng häc . III.

2008 . . .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc. .Giáo án Tiếng Việt 5 cña nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch. . Mçi tõng ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. *§o¹n2: TiÕp ®Õn …®a m¾t nh×n theo.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. *§o¹n1: Tõ ®Çu ®Õn…lóp xóp díi ch©n. 227 . .GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n . *§o¹n3: Cßn l¹i. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã). ©m cho HS.Mét HS ®äc bµi . . ph¸t ©m. chó gi¶i trong SGK. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .Gäi HS ®äc toµn bµi. Năm học 2007. C¶ líp theo dâi trong SGK.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. . .Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ .GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n cña bµi: cña bµi.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. . 2.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp .

miÕu m¹o. nhÑ nhµng.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: ®äc bµi . . nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ vÎ ®Ñp rÊt l¹. c¶m høng ngîi ca ngìng mé vÎ ®Ñp cña rõng.Qua c¸c chi tiÕt miªu t¶ vÒ mu«ng thó gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g×? .T×m nh÷ng chi tiÕt mµ t¸c gi¶ miªu t¶ mu«ng thó trong bµi? . ho¹t ®éng cña chóng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. C¶nh vËt khu rõng thËt lµ hÊp dÉn. nh÷ng t×nh tiÕt bÊt ngê thó vÞ cña c¶nh vËt trong rõng. b) T×m hiÓu bµi . c«ng chóa …vµ nh÷ng phÐp thÇn th«ng biÕn hãa.2008 .HS tr¶ lêi: Nh÷ng mu«ng thó trong rõng díi n¾ng tra ®îc miªu t¶ b»ng mµu s¾c.Sù liªn tëng Êy ®· lµm cho c¶nh vËt trong khu rõng trë nªn ®Ñp mét vÎ ®Ñp huyÒn bÝ.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: NÊm nhiÒu nh mét thµnh phè nÊm lóp xóp díi bãng c©y tha. víi giäng t¶. ®¸ng yªu. Sù 228 .Mu«ng thó trong rõng thËt nhanh nhÑn. nã nh mét thÕ giíi xa xa cña nh÷ng c©u chuyÖn cæ tÝch vµ thÇn tho¹i víi nh÷ng «ng vua.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. mçi con vËt cã mét nÐt riªng: + Nh÷ng con vîn b¹c m¸ «m con gän ghÏ chuyÒn nhanh nh tia chíp. T¸c gi¶ nh mét ngêi khæng lå ®i l¹c vµo kinh ®« cña mét v¬ng quèc tÝ hon víi nh÷ng ®Òn ®µi. NÊm nh mét tßa l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×. + Nh÷ng con mang vµng ®ang ¨n cá non. cung ®iÖn lóp xóp díi ch©n. . d¸ng vÎ. l·ng m¹n. + Nh÷ng con chån sãc víi chïm l«ng ®u«i ta ®Ñp vót qua kh«ng kÞp ®a m¾t nh×n theo.Nh÷ng liªn tëng Êy lµm c¶nh vËt trong khu rõng trë nªn ®Ñp nh thÕ nµo? . dÔ th¬ng. nh÷ng chiÕc ch©n vµng giÊm trªn th¶m l¸ vµng… .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng c©y nÊm rõng ®· khiÕn t¸c gi¶ cã nh÷ng liªn tëng thó vÞ g×? . hoµng tö.

Rõng khép hiÖn lªn víi mµu s¾c . +…… c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m . . Toµn khu rõng lµ mét giang s¬n vµng rîi.NghÜa lµ mét kh«ng gian bao la lµ nh thÕ nµo? réng lín toµn lµ mµu vµng ngêi s¸ng. *§o¹n1: ®äc giäng t¶ thÓ hiÖn sù ngì ngµng. + Khu rõng ®Ñp diÖu k×. h¸o høc. ®Òu kh¾p vµ rÊt ®Ñp m¾t. vÎ ®Ñp hoang d·.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . Cô thÓ: bµi.2008 tho¾t Èn. + Em rÊt thÝch c¶nh ®Ñp cña khu rõng. th¶m l¸ rông mµu vµng. ChØ cã mÊy v¹t cá xanh biÕc cµng t«n thªm mµu vµng cña rõng khép. rùc rì. .Em hiÓu "giang s¬n vµng rîi" nghÜa .Rõng khép hiÖn lªn víi mµu s¾c ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo? vµng hßa quyÖn vµo nhau rÊt ®Ñp: l¸ khép óa vµng. sèng ®éng. ®Çy hÊp dÉn k× thó cña rõng xanh. s¾c n¾ng vµng.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . nhÊn 229 Giáo án Tiếng Việt 5 . b¹n ®o¹n cña bµi. + Em muèn ®îc vµo rõng ng¾m c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn.HS nhËn xÐt. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi.Năm học 2007. * §o¹n 2: ®äc nhanh h¬n. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. tho¾t hiÖn cña chóng lµm næi bËt søc sèng. . ®äc. nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶. t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña cña bµi.H·y nãi c¶m nghÜ cña em khi ®äc . liªn tëng vÎ ®Ñp cña nÊm. nh÷ng con mang vµng nh mµu l¸ khép. + VÎ ®Ñp khu rõng thËt hÊp dÉn.HS ph¸t biÓu tù do: ®o¹n v¨n trªn. .

Gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm thi ®äc . toµn bµi. §Òn ®µi. c¶m tõng ®o¹n.HS luyÖn ®äc theo yªu cÇu cña c¶m ®o¹n v¨n (GV cã thÓ chän ®o¹n GV. . Mçi chiÕc nÊm / lµ mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k×.2008 giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶ sù tho¾t hiÖn.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m . dÆn dß .HS luyÖn ®äc diÔn c¶m theo toµn bµi theo nhãm.GV nhËn xÐt giê häc. mét thµnh phè nÊm lóp xóp /díi bãng c©y tha. kh¸c): Loanh quanh trong rõng. toµn bµi. Nh÷ng chiÕc nÊm to b»ng c¸i Êm tÝch / mµu sÆc sì rùc lªn.T¸c gi¶ ca ngîi vÎ ®Ñp cña rõng xanh nãi lªn ®iÒu g×? xanh víi mét t×nh c¶m yªu mÕn vµ ®Çy ngìng mé.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. cung ®iÖn cña hä / lóp xóp díi ch©n. ChÝnh t¶ Nghe .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tõng ®o¹n. Cñng cè.Néi dung bµi tËp ®äc K× diÖu rõng . 3. miÕu m¹o. chóng t«i ®i vµo mét lèi ®Çy nÊm d¹i. tho¾t biÕn cña m«ng thó. ng¹c nhiªn.GV híng dÉn HS luyÖn ®äc diÔn . nhãm ®«i. * §o¹n 3: ®äc víi giäng ngì ngµng. ngìng mé nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶ mµu s¾c vµ t©m tr¹ng cña t¸c gi¶. Môc tiªu 230 . . vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. . . dÆn HS vÒ . . T«i cã c¶m gi¸c / m×nh lµ mét ngêi khæng lå / ®i l¹c vµo kinh ®« cña mét v¬ng quèc tÝ hon.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.Bèn ®Õn n¨m HS thi ®äc diÔn diÔn c¶m.viÕt: k× diÖu rõng xanh LuyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh (ë c¸c tiÕng chøa iª / ia) I.

.B¶ng phô hoÆc 2-3 tê phiÕu ph« t« néi dung BT3.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. III. . hiÒn lµnh. Híng dÉn HS nghe .. nghÜa t×nh. B. SGK. lo liÖu. nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c b¹n trªn b¶ng vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã. II. chóng ta luyÖn viÕt mét ®o¹n cña bµi vµ luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh cho c¸c tiÕng chøa yª. Giíi thiÖu bµi . ya.Néi dung cña ®o¹n v¨n ph¸c häa vÒ ®iÒu g×? vµi nÐt vÒ c¸c loµi thó rõng.®Õn c¶nh mïa thu). KiÓm tra bµi cò . 2. ya.HS l¾ng nghe vµ theo dâi trong SGK(tõ N¾ng tra.GV hái: Néi dung cña ®o¹n v¨n nãi . hÊp dÉn vÎ ®Ñp cña rõng. D¹y bµi míi 1. vÎ ®Ñp hoang d· cña rõng xanh. ®iÒu tiÕng.HS l¾ng nghe.viÕt chÝnh x¸c.. tiÕng cã chøa nguyªn ©m ®«i iª/ia nh: viÕng th¨m.K× diÖu rõng xanh lµ mét bµi v¨n . 2.2008 1. TiÕt ChÝnh t¶ h«m nay.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .häc ..häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS ghi tªn bµi vµo vë. §å dïng d¹y . Nghe . c¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p nh÷ng tõ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Lµm ®óng c¸c bµi luyÖn tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa yª. miªu t¶ ®Æc s¾c.. .GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. . tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi K× diÖu rõng xanh. C¸c ho¹t ®éng d¹y .. Ho¹t ®éng häc . 231 .GV ®äc ®o¹n viÕt chÝnh t¶ trong .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV ®äc cho ba HS viÕt trªn b¶ng líp. . Sù cã mÆt cña chóng ®· lµm næi bËt søc sèng. vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong nh÷ng tiÕng Êy.

HS díi líp c¶ líp viÕt c¸c tõ võa t×m ®îc vµo viÕt vµo vë nh¸p. Mçi c©u hoÆc bé phËn c©u ®äc kh«ng qu¸ 2 lît.2008 . mµ c¸c em hay viÕt sai ë trong bµi ®Ó luyÖn viÕt cho c¸c em.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.khuyªn. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . ch÷a bµi. l¾ng nghe.Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã khi viÕt .HS l¾ng nghe vµ viÕt bµi.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ nªu nhËn xÐt: C¸c tiÕng nhiÒu. . giÊy nh¸p. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 . khuyªn vµ nhËn xÐt c¸ch ®¸nh dÊu thanh trong c¸c tiÕng ®ã nh thÕ nµo? .HS nªu lªn nh÷ng tõ khã mµ c¸c chÝnh t¶ dÔ lÉn. râ rµng cho HS viÕt. . thuyÒn.Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. . tr×nh bµy bµi vµ ®äc tõng c©u hoÆc tõng bé phËn ng¾n trong c©u mét c¸ch thong th¶. NÕu HS kh«ng nªu em viÕt hay lÉn do ¶nh hëng cña ®îc th× GV lùa chän mét sè tõ ng÷ ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.Sau khi HS viÕt xong. c¸ch . tù ®èi nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.GV nh¾c HS t thÕ ngåi viÕt.HS dïng bót ch×. chiÒu lµ nh÷ng tiÕng cã ©m chÝnh lµ nguyªn ©m ®«i 232 .§äc toµn bµi cho HS so¸t lçi. ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi. chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.C¶ líp theo dâi. . diÒu. . thuyÒn. .Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi .HS lÇn lît tr¶ lêi cho ®Õn khi cã miÖng nh÷ng tiÕng cÇn ®iÒn.GV ®äc cho ba HS viÕt trªn b¶ng líp.§äc cho mét HS viÕt trªn b¶ng vµ HS díi líp viÕt c¸c tiÕng: biÓn.Ba HS lªn b¶ng viÕt. . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.Giáo án Tiếng Việt 5 b) Híng dÉn viÕt tõ khã vµ tr×nh bµy chÝnh t¶ Năm học 2007. c©u tr¶ lêi ®óng: nh÷ng tiÕng cÇn ®iÒn lµ biÓn. .HS nhËn xÐt theo yªu cÇu cña HS nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS vµ . 3. GV. GV híng dÉn . c) ViÕt chÝnh t¶ .

T liÖu giµnh cho GV .GV nªu yªu cÇu bµi tËp: §iÒn vµo .. phÐc-m¬-tuya( ba tõ sau lµ tõ mîn). phæ + HS nhËn nhãm l¾ng nghe GV.2008 vµ ®Òu cã ©m cuèi vÇn nªn khi ®¸nh dÊu thanh sÏ ®Æt lªn trªn (hoÆc xuèng díi) ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh .+ §¹i diÖn c¸c nhãm lËt tê giÊy sè ¬ng tù. + TÝnh ®iÓm thi ®ua cho tõng nhãm + C¶ líp chó ý l¾ng nghe. + Néi dung c©u b ca ngîi vÎ ®Ñp cña chim vµnh khuyªn. th¶o luËn bÝ mËt víi nhau ghi tªn cña tõng loµi chim vµo tê giÊy. . Trong tiÕng viÖt chØ cã 4 tõ cã chøa ya.Tæ chøc cho HS lµm bµi theo h×nh thøc trß ch¬i "Ai lµ ai" nh sau: + GV chia líp thµnh c¸c nhãm.Mét HS ®äc. . chç trèng díi mçi tranh mét tiÕng cã ©m yª ®Ó gäi tªn c¸c con chim. c¶ líp theo dâi.ch÷ c¸i ª.Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u th¬ ®· ®îc . xanh tuya. hoan 233 . nguyªn ©m ®«i iª ®îc viÕt lµ yª: truyÒn thuyÕt. ®o¹n th¬. Mçi nhãm trao ®æi. + C¸c nhãm lµm viÖc. .. DÊu thanh ®îc ®Æt ë ch÷ c¸i thø hai cña ©m chÝnh ..Trong nh÷ng tiÕng cã ©m ®Öm vµ cã ©m cuèi.Nguyªn ©m ®«i iª ®øng trong nh÷ng tiÕng cã ©m ®Öm vµ kh«ng cã ©m cuèi ®îc viÕt lµ ya. sau ®ã ®em d¸n lªn b¶ng lÇn lît theo sè thø tù. C¶ líp theo dâi. + Yªu cÇu c¸c nhãm lµm viÖc.. p¬-luya. tÊt c¶ ®Òu kh«ng cã dÊu thanh: khuya. 1 cña nhãm m×nh vµ ®äc kÕt qu¶ cña tõng nhãm.HS chó ý l¾ng nghe. C¸c tranh sau t. h¶i yÕn.ch÷ c¸i ª. Bµi tËp 3 . l¾ng diÒn hoµn chØnh vµ hái néi dung tõng nghe vµ tr¶ lêi: c©u.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + Néi dung c©u a nãi vÒ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a thuyÒn vµ biÓn. + GV nªu bøc tranh 1. biÕn luËt ch¬i.

GV nhËn xÐt giê häc vµ dÆn HS nhí .Gäi HS ®äc l¹i tªn c¸c loµi chim. l«ng ®en. . tôc ng÷ mîn c¸c sù vËt. KiÓm tra bµi cò . T liÖu giµnh cho GV . N¾m ®îc mét sè tõ ng÷ miªu t¶ thiªn nhiªn. hÖ thèng hãa vèn tõ chØ c¸c sù vËt. Më réng. tæ lµm thøc ¨n rÊt quý.häc . sèng ë bê bôi.GV (cã thÓ)nãi s¬ lîc vÒ ®Æc ®iÓm sinh häc vµ tËp qu¸n sinh sèng cña c¸c loµi chim ®Ó HS biÕt. . C¸c ho¹t ®éng d¹y .Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp. c¸nh dµi vµ nhän. cïng hä víi Ðn.Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (hoÆc ph«-t«-cãp-pi vµi trang phôc vô bµi häc). x· héi. Môc tiªu 1. nh sau: + YÓng: loµi chim cïng hä víi s¸o. cuéc.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 4 (cña tiÕt .2008 vµ tuyªn bè kÕt qu¶ nhãm th¾ng nghªnh c¸c nhãm lµm ®óng.häc Ho¹t ®éng d¹y A. cã tiÕng kªu "cuèc. ®Ó kh«ng viÕt sai chÝnh t¶. +H¶i yÕn: Loµi chim biÓn. gÇn níc. §å dïng d¹y . III. lñi trèn rÊt nhanh (lñi nh quèc). h¶i yÕn. cì nhá. h¬i gièng gµ. 234 Ho¹t ®éng häc . cuèc". hiÖn tîng thiªn nhiªn ®Ó nãi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña ®êi sèng. hiÖn tîng cña thiªn nhiªn. dÆn dß . thiÖn ë nhµ. LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn I.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Cñng cè. ®ç quyªn.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc c¸c hiÖn tîng chÝnh t¶ ®· luyÖn tËp hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ HS ®· hoµn yªu cÇu cña GV. lµm quen víi c¸c thµnh ng÷. + §ç quyªn (chim quèc): Loµi chim nhá. 4. hãt rÊt hay vµ cã thÓ b¾t chíc tiÕng ngêi. sau m¾t cã hai líp mµo mµu vµng. 2.YÓng. II. lµm tæ b»ng níc bät ë v¸ch ®¸ cao.

nhËn kÕt luËn lêi gi¶i ®óng: Thiªn nhiªn lµ xÐt ®Ó rót ra kÕt luËn ®óng. .Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi víi . Sau khi lµm xong m×nh. tÊt c¶ nh÷ng g× kh«ng do con ngêi t¹o ra. Bµi tËp 2 .HS tham gia ph©n tÝch. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cña b¹n.Thiªn nhiªn cã quan hÖ mËt thiÕt ®èi .GV híng dÉn HS nhËn xÐt ph©n tÝch. .GV cho ®iÓm.HS l¾ng nghe. .GV ®a ra b¶ng phô ghi s½n Bµi tËp .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. vµ häc bµi cña HS. . c¶ líp theo bµi tËp dâi ®äc thÇm. dâi ®äc thÇm. .NhËn xÐt.Gäi mét HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung . Bµi míi 1. ch÷a bµi.NhiÒu HS tr¶ lêi miÖng ý kiÕn bµi tËp.Gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi cho b¹n .Yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi miÖng . Giíi thiÖu bµi . bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. B. mét HS lªn b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm cña b¶ng lµm bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. .Gäi HS tr×nh bµy. HS trao ®æi theo nhãm ®«i kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng kÕt hîp víi gi¶i thÝch s¬ qua c¸c thµnh ng÷. c¶ líp theo 2. . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . 235 . nhËn xÐt bµi cña .Mét HS ®äc toµn bµi. gäi mét HS ®äc.HS lµm viÖc c¸ nh©n. nhËn xÐt viÖc lµm bµi .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .2008 . trªn b¶ng.HS l¾ng nghe. víi ®êi sèng con ngêi. Nh÷ng tõ trong tiÕng ViÖt nãi vÒ thiªn nhiªn nh thÕ nµo? TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu qua bµi LuyÖn tõ vµ c©u: Më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn. cña m×nh.N¨m ®Õn b¶y HS lÇn lît tr×nh b¹n.Mét HS ®äc toµn bµi. 2.

Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. kh«n cïng.Mét HS ®äc toµn bµi./ Gãp giã thµnh b·o (tÝch nhiÒu c¸i nhá thµnh c¸i lín).§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp.Gäi HS nhËn xÐt. bÊt tËn.HS c¸c nhãm tra th¶o luËn. / Khoai ®Êt l¹. b¸t ng¸t.HS lÇn lît ®øng lªn ®äc kÕt qu¶ cña m×nh. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) . .. mçi . Năm học 2007. GV ph¸t bót ®æi. m¹ lµ nh÷ng vËt vèn cã trong thiªn nhiªn.Giáo án Tiếng Việt 5 tôc ng÷.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm t×m . GV. cÊy th× ®ã còng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng vËt nh©n t¹o.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.2008 §¸p ¸n: Lªn th¸c xuèng ghÒnh (gÆp nhiÒu gian lao vÊt v¶). m¹ ph¶i trång ë ®Êt quen míi tèt) Lu ý: khoai..(Khoai ph¶i trång ®Êt l¹. Dï con ngêi cã trång. xa tÝt.HS lµm viÖc c¸ nh©n . . m¹ ®Êt quen. . a) T×m tõ theo nhãm .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. tuyªn d¬ng nh÷ng . trao c¸c tõ miªu t¶ kh«ng gian. tõ lªn giÊy. / Qua s«ng ph¶i lôy ®ß (khi nhê cËy ngêi kh¸c gióp m×nh ®¹t ®îc c«ng viÖc th× ph¶i nhón nhêng).T×m tõ: + T¶ chiÒu réng: bao la. nhiÒu tõ.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng. mªnh m«ng. th¨m 236 .. b¹n ®Æt ®îc c©u hay. b) §Æt c©u .HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. v« tËn.Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. + T¶ chiÒu dµi:xa tÝt t¾p. giÊy khæ to cho c¸c nhãm lµm bµi. tÝnh ®iÓm thi . . GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p bµi lµm cña m×nh. em ®Æt mét c©u víi tõ võa t×m ®îc . mu«n trïng kh¬i. cö mét th kÝ viÕt nhanh c¸c d¹. xa tÝt mï kh¬i. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . Gîi ý: . Bµi tËp 3 .

DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 .HS l¾ng nghe. s©u ho¨m ho¼m.. th¨m th¼m.T×m tõ: a) T¶ tiÕng sãng: × Çm... RÌn kÜ n¨ng nãi: . chÊt ngÊt.. .. dµi thît. cao vêi vîi. r× rµo.. dµi lª thª. + T¶ chiÒu cao: cao vót..GV nhËn xÐt giê häc. dµi ngo½ng. khñng khiÕp. dµi d»ng dÆc. cuén trµo. . biÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung. d÷ t¬n. vêi vîi. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc.. ngót ng¸t.2008 th¼m.. cao ngÊt. + T¶ chiÒu s©u: hun hót. dµi nguªu.. ý nghÜa c©u chuyÖn. dËp dÒnh.BiÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe. Çm µo.HiÓu chuyÖn. 3.§Æt c©u: BiÓn réng mªnh m«ng. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dµi lít thít. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Çm Çm./../... . ®· ®äc nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. c) T¶ lµn sãng m¹nh: cuån cuén.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hoÆc 4 vµo vë.§Æt c©u: TiÕng sãng vç Çm Çm vµo bê.. oµm o¹m.. 237 ... Môc tiªu 1. dµi lo»ng ngo»ng. ®· ®äc I. s©u ho¾m. × o¹p. th× thÇm. . Bµi tËp 4 . .. µo ¹t.GV tæ chøc t¬ng tù bµi tËp 3. cao chãt vãt. Cñng cè.. b) T¶ lµn sãng nhÑ: l¨n t¨n. l÷ng lê. lao xao. ®iªn cuång. sãng vç µo µo. bß lªn. tuyªn d¬ng .. dÆn dß .. Gîi ý: .. trµo d©ng. trên lªn...

mçi HS kÓ yªu cÇu cña GV.Gäi hai HS kÓ nèi tiÕp nhau c©u .GV nhËn xÐt.häc Ho¹t ®éng d¹y A. Bµi míi 1.häc . c¶ líp s½n trªn b¶ng.Mét HS ®äc to ®Ò bµi. c¸c em sÏ tËp kÓ nh÷ng c©u chuyÖn ®· ®îc nghe. KÓ l¹i mét c©u chuyÖn em ®· ®îc 238 . nghÜa c©u chuyÖn. §å dïng d¹y . B. KiÓm tra bµi cò . Ho¹t ®éng häc . II.Thiªn nhiªn xung quanh ta thËt lµ t. c¶ líp theo dâi vµ hai ®o¹n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y . vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nhËn xÐt.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.. nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.C¸c truyÖn g¾n víi chñ ®iÓm Con ngêi víi thiªn nhiªn. .Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo chuyÖn C©y cá níc Nam. ®îc ®äc nãi vÒ quan hÖ g¾n bã gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt .2008 2.Dµn ý kÓ chuyÖn vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®îc ghi s½n trªn b¶ng phô. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi . 2. . Trong giê kÓ chuyÖn h«m nay. cho ®iÓm.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Qua c¸c c©u chuyÖn mçi em tù kÓ sÏ gióp chóng ta yªu quý thiªn nhiªn h¬n vµ cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn xung quanh chóng ta.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. ®äc thÇm. Giíi thiÖu bµi . .HS l¾ng nghe. ¬i ®Ñp vµ lu«n lu«n g¾n bã víi chóng ta. RÌn kÜ n¨ng nghe: BiÕt ch¨m chó l¾ng nghe lêi b¹n kÓ.

Nh÷ng truyÖn ®îc nªu lµm vÝ dô ë môc gîi ý 1 lµ nh÷ng truyÖn trong SGK. .HS tr¶ lêi: .HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu vÒ c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ. ®iÒu chØnh nÕu HS .HS nghe.GV gäi ba HS ®äc nèi tiÕp nhau gîi . . .Mét HS ®äc to tríc líp.GV hái HS: + §Ò bµi yªu cÇu chóng ta kÓ mét + KÓ mét c©u chuyÖn nãi vÒ c©u chuyÖn cã néi dung nh thÕ nµo? quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã cã ë nhiªn. + C¸ch kÓ hay cã phèi hîp giäng 239 .GV nhËn xÐt. nghe qua ®µi hoÆc ngêi th©n kÓ l¹i sÏ ®îc céng thªm ®iÓm. C¶ líp theo chuyÖn theo gîi ý 2 trong SGK vµ treo dâi trªn b¶ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. b¸o.2008 nghe hoÆc ®îc ®äc nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. ®©u? . söa ch÷a b»ng c¸ch nªu chän truyÖn kh«ng ®óng yªu cÇu.GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn). líp ®äc thÇm theo dâi trong SGK.GV nh¾c l¹i tr×nh tù kÓ mét c©u .Ba HS ®äc nèi tiÕp ba gîi ý. C¶ ý trong SGK. + Nh÷ng c©u chuyÖn ®ã em ®îc nghe hoÆc ®äc trong s¸ch. VÝ dô: T«i muèn kÓ cho c¸c b¹n nghe c©u chuyÖn vÒ b¾t c¸ sÊu. b¶ng phô cã ghi c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ vµ yªu cÇu HS ®äc to: + Néi dung c©u chuyÖn ®óng chñ ®Ò: (4 ®iÓm). t«i ®äc truyÖn nµy trong cuèn §Êt rõng ph¬ng Nam cña nhµ v¨n §oµn Giái. . . . + C©u chuyÖn ngoµi SGK: (1 ®iÓm). tªn c©u chuyÖn kh¸c (nÕu cha chän ®óng truyÖn).GV nãi: C¸c em h·y giíi thiÖu c©u chuyÖn cã néi dung nãi vÒ mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn cho c¸c b¹n nghe. B¹n nµo kÓ ®îc nh÷ng truyÖn ngoµi SGK mµ em ®äc trong s¸ch b¸o.

HS kÓ chuyÖn trong nhãm theo nhãm nhá. ý nghÜa .GV lu ý HS tríc khi kÓ: Năm học 2007. gióp ®ì c¸c c¸c giÊy nh¸p. b. nhãm gÆp khã kh¨n.Giáo án Tiếng Việt 5 ®iÖu tù nhiªn. uèn n¾n. mçi nhãm bèn HS. nÐt mÆt. . nh×n vµo c¸c b¹n . * HS kÓ hái: + B¹n cã thÝch c©u chuyÖn nµy kh«ng? V× sao? + B¹n nhí nhÊt t×nh tiÕt nµo trong truyÖn? + Theo b¹n c©u chuyÖn nµy muèn nãi lªn ®iÒu g×? * HS nghe kÓ hái: + V× sao b¹n kÓ cho chóng t«i nghe c©u chuyÖn nµy? + T×nh tiÕt nµo trong truyÖn ®Ó l¹i Ên tîng cho b¹n nhÊt? + Qua c©u chuyÖn b¹n muèn nãi víi mäi ngêi ®iÒu g×? 240 .GV viªn yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo .Gîi ý cho HS c¸c c©u hái: c©u chuyÖn. cö chØ: (3 ®iÓm). Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn . sau khi kÓ xong trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung.HS nghe vµ thùc hiÖn theo yªu ®ang nghe m×nh kÓ. + Tr¶ lêi ®îc c©u hái cña c¸c b¹n hoÆc ®Æt ®îc c©u hái cho b¹n: (1 ®iÓm). + Nªu ®óng ý nghÜa cña truyÖn: (1 ®iÓm). cÇu cña GV. tr×nh tù: . + Tõng cÆp HS kÓ chuyÖn cho nhau nghe.2008 + KÓ tù nhiªn. + Víi nh÷ng truyÖn dµi c¸c em chØ cÇn kÓ 1-2 ®o¹n ®Ó giµnh thêi gian cho b¹n kh¸c kÓ.GV quan s¸t c¸ch kÓ chuyÖn cña HS + HS lËp dµn ý c©u chuyÖn ra c¸c nhãm.

b¹n ®Æt c¸c tuyªn d¬ng c¸c b¹n tríc líp.GV yªu cÇu HS b×nh chän b¹n cã .GV viÕt tªn HS tham gia thi kÓ vµ . .C¶ líp nhËn xÐt.HS tham gia thi kÓ chuyÖn lÇn lît chuyÖn tríc líp.Sau khi HS lÇn lît kÓ xong GV tæ . kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. b¹n ®èi tho¹i mét hai c©u hái vÒ nh©n vËt. Cñng cè. theo c¸c tiªu chÝ trªn. b×nh chän ®îc c©u chuyÖn hay nhÊt. b¹n kÓ c¸c b¹n theo yªu cÇu cña GV vµ chuyÖn hÊp dÉn nhÊt.GV nhËn xÐt giê häc.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ .HS nhËn xÐt.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV. .2008 + B¹n thÝch ®iÒu g× ë nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn cña b¹n? . . . c©u hái thó vÞ nhÊt vµ b¹n hiÓu chuyÖn nhÊt ®Ó tuyªn d¬ng tríc líp. dÆn dß . ý nghÜa c©u chuyÖn.GV gäi HS kÓ chuyÖn.HS l¾ng nghe. 241 . .HS quan s¸t. chi tiÕt. chuÈn bÞ néi dung c©u chuyÖn. ®· ®äc cã néi dung nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. nªu tªn nh÷ng c©u nªu tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV híng dÉn HS ®èi tho¹i gi÷a ngêi . chuÈn bÞ ®äc tríc tiÕt kÓ chuyÖn tiÕp theo. tªn c©u chuyÖn ®Ó c¶ líp nhí tªn c¸c b¹n vµ c©u chuyÖn cña c¸c b¹n.HS lÇn lît kÓ c¸c c©u chuyÖn mµ c¸c em ®· nghe.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn . . . . 3. ®¸nh gi¸ b¹n kÓ chøc cho HS nhËn xÐt.Mçi HS kÓ chuyÖn xong cïng c¸c kÓ vµ ngêi nghe.

KiÓm tra bµi cò .GV ®a ra tranh minh häa bµi tËp .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. §äc hiÓu . §äc thµnh tiÕng . Su tÇm thªm nh÷ng tranh ¶nh nãi cæng trêi nÕu cã.HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: Tranh vÏ ®äc (phãng to) cho HS quan s¸t vµ tr¶ c¶nh mét miÒn nói cao. Häc thuéc lßng mét sè c©u th¬ em thÝch. Giíi thiÖu bµi . . th¬ méng võa Êm cóng. 3.häc Ho¹t ®éng d¹y A.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña diÖu rõng xanh sau ®ã tr¶ lêi c©u hái GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.häc . chÞu khã h¨ng say lao ®éng. §äc lu lo¸t toµn bµi. vÒ néi dung. II.HiÓu ®îc néi dung bµi th¬: Ca ngîi vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn hoang s¬ cña miÒn s¬n cíc vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña nh÷ng ngêi d©n miÒn nói chÞu th¬ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng.2008 TËp ®äc Tríc cæng trêi I.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. . III. ®ång 242 Ho¹t ®éng häc . t×nh c¶m thÓ hiÖn sù xóc ®éng cña t¸c gi¶ tríc vÎ ®Ñp võa hoang s¬. B. D¹y bµi míi 1.B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n th¬ cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc. . 2. §å dïng d¹y . .Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc l¹i bµi K× . ng¾t nghØ h¬i theo ®óng nhÞp th¬.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to).§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. Môc tiªu 1. th©n th¬ng cña bøc tranh vïng cao.

C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. . §Ó t×m hiÓu xem thiªn nhiªn vµ con ngêi n¬i ®©y cã g× ®Ñp. mçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . chóng ta cïng luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi th¬. * Khæ 2: TiÕp ®Õn …Suèi triÒn rõng hoang d·. . 2.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t ©m trªn b¶ng líp . Năm học 2007.Mét HS ®äc bµi .HS nhËn biÕt c¸c khæ th¬ cña th¬ trong bµi. . khæ th¬.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ HS .. GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.GVnãi thªm: §©y lµ bøc tranh minh häa cho bµi th¬ Tríc cæng trêi cña nhµ th¬ NguyÔn §×nh ¶nh.Giáo án Tiếng Việt 5 lêi c©u hái: Tranh vÏ c¶nh g×?. * Khæ 3: Cßn l¹i. §ång V¨n.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn 2. Cæng Trêi lµ mét ®Þa danh thuéc vïng nói cao Qu¶n B¹. . bµi: * Khæ 1: Tõ ®Çu ®Õn…trªn mÆt ®Êt. cho HS. .GV híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c khæ . . . .GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng .2008 bµo d©n téc ®ang lµm n¬ng. 243 . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. Mçi HS ®äc mét khæ th¬. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).

. c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó chó gi¶i trong SGK. nhËn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo 244 .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. thanh b×nh vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña nh÷ng ngêi d©n miÒn s¬n cíc. gi¶i.HS dùa vµo bµi ®äc ph¸t biÓu ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu: T¶ l¹i vÎ ®Ñp ®¬n gi¶n cã thÓ lÇn lît theo tõng cña bøc tranh thiªn nhiªn trong bµi h×nh ¶nh th¬ hoÆc theo c¶m th¬. nh¹c ngùa (c¸i chu«ng con.Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng . hoang s¬. ®äc tù nhiªn.HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. giã thæi lµm ngêi ta ngì ngµng tëng nh ®ã lµ c¸i cæng ®Ó ®i lªn trêi. t×nh c¶m c¶m høng ngîi ca vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn. . . nhÑ nhµng. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt..2008 . C¶ líp theo dâi trong SGK.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. VÝ dô: cæng trêi ( cæng lªn trêi. . cæng cña bÇu trêi). mµu xanh ®en mµ ®ång bµo miÒn nói thêng mÆc). .. . gi÷a hai bªn v¸ch ®¸ ®îc gäi lµ cæng trêi? më ra mét kho¶ng trêi bao la. khi rung kªu thµnh tiÕng). cã m©y bay. suy . ¸o chµm (¸o nhuém mµu xanh l¸ chµm.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng khæ th¬ cña bµi.Gäi HS ®äc toµn bµi.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi: V× trªn nghÜ tr¶ lêi c©u hái: V× sao n¬i ®©y ®Ønh dèc.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .3 .HS theo dâi giäng ®äc cña GV. b) T×m hiÓu bµi . ..Yªu cÇu HS ®äc thÇm khæ 1.Yªu cÇu HS ®äc thÇm c¸c khæ 2. trong cã h¹t ®îc ®eo vµo cæ con ngùa.

Nh÷ng ngêi d©n n¬i ®©y lµm c«ng viÖc g×? Sù xuÊt hiÖn cña hä nh÷ng c«ng viÖc thêng nhËt cña lµm cho thiªn nhiªn n¬i ®©y trë nªn ngêi d©n miÒn nói nh: gÆt lóa.. väng vang rÐo r¾t nh khóc nh¹c.Tõ cæng trêi nh×n ra. . ®Ñp nh thÕ nµo? trång rau. bÊt tËn lµ nh÷ng v¹t n¬ng. hoang v¾ng cña miÒn nói cao.Trong nh÷ng c¶nh vËt thiªn nhiªn ®. thÝch nhÊt c¶nh nµo? V× sao? .HS ph¸t biÓu tù do theo c¶m îc miªu t¶ trong nhiªn bµi th¬ em nhËn cña c¸c em.HS l¾ng nghe. Nh¹c ®iÖu rén rÞp. . ®µn dª ®ang soi m×nh díi ®¸y suèi . Cuéc sèng lao 245 .. lµm Êm c¸nh rõng s¬ng gi¸.HS tr¶ lêi: V× ë n¬i vïng cao. vµ tr¶ lêi c©u hái: V× sao l¹i nãi sù s¬n cíc hoang vu Êy vÉn cã con xuÊt hiÖn cña con ngêi lµm cho c¸nh ngêi.Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm ®«i .2008 ®óng tr×nh tù. sèng lao ®éng cÇn cï cña ®ång bµo c¸c d©n téc hay vµ gîi c¶m. nh÷ng lßng thung lóa chÝn vµng mµu mËt ong.GV nãi thªm: ®o¹n th¬ nãi vÒ cuéc . mét kh«ng gian réng bao la ngót ng¸t toµn lµ mµu s¾c cña cá hoa. ai ai còng tÊt bËt rén rµng rõng s¬ng gi¸ Êm lªn? lµm cho bøc tranh thiªn nhiªn trë nªn Êm cóng. xua ®i c¸i heo hót.Tõ cæng trêi nh×n ra mét kh«ng gian réng bao la.Ngêi d©n n¬i cæng trêi lµm nh÷ng .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Dßng th¸c rÐo ng©n nga.. h¸i nÊm… Nh÷ng v¹t ¸o chµm thÊp tho¸ng lµm xanh c¶ n¾ng chiÒu. . Vµ xa xa kia lµ th¸c níc ®æ tr¾ng xãa tõ triÒn nói cao. rén rµng. . t×m m¨ng. nh÷ng c¸nh rõng nguyªn s¬ ngót ngµn mê mê ¶o ¶o trong s¬ng khãi. VD: .

. ®äc.GV híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n .2008 . dÆn HS vÒ .Mét sè HS thi nhau ®äc thuéc lßng mµ em thÝch vµ nãi thªm v× sao mét sè c©u th¬ tríc líp vµ nãi râ v× em thÝch? sao em l¹i thÝch nh÷ng c©u th¬ ®ã.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo 246 .GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c lËp .GV nhËn xÐt giê häc.NhiÒu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m th¬ sau: ®o¹n th¬. Cñng cè.T¸c gi¶ ca ngîi vÎ ®Ñp hoang s¬ ®iÒu g×? cña thiªn nhiªn vµ cuéc sèng lao ®éng cÇn cï cña ngêi d©n miÒn nói. b¹n ®o¹n cña bµi. .Thi ®äc thuéc lßng mét c©u th¬ .HS nhËn xÐt.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng Năm học 2007. mét kh¶ n¨ng lµm chñ tù nhiªn.Giáo án Tiếng Việt 5 ®éng ®ång bµo c¸c d©n téc gîi lªn mét søc sèng tiÒm tµng. . . .Gäi mét HS ®äc toµn bé bµi th¬. .Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n . t×m ra giäng ®äc kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. Nh×n ra xa ngót ng¸t / Bao s¾c mµu cá hoa / Con th¸c rÐo ng©n nga / §µn dª soi ®¸y suèi / Gi÷a ngót ngµn c©y tr¸i / Däc vïng rõng nguyªn s¬ / Kh«ng biÕt thùc hay m¬ / R¸ng chiÒu / nh h¬i khãi…// .Bµi th¬ Tríc cæng trêi nãi lªn . Cæng trêi kh«ng cßn hoang vu.Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi. cña bµi th¬ (nh trªn). l¹nh lÏo n÷a. 3. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc.Mét HS ®äc diÔn c¶m toµn bé bµi th¬. dÆn dß .

C¸c ho¹t ®éng d¹y . cña tõng mïa. §å dïng d¹y .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . thêi gian cña mét ngµy.Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn Ho¹t ®éng häc 247 . chän nh÷ng chi tiÕt nãi râ nhÊt ®Æc ®iÓm cña c¶nh (nh÷ng chi tiÕt em ®· quan s¸t ®îc b»ng c¸c gi¸c quan). Môc tiªu 1.2008 nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ vµ ®äc yªu cÇu cña GV. tõ cao xuèng thÊp. ®Æc ®iÓm cña c¶nh. III. tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. g©y Ên tîng cña c¶nh. BiÕt chuyÓn mét phÇn dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh (thÓ hiÖn râ ®èi tîng miªu t¶. VÝ dô: . theo ®iÓm quan s¸t tõ xa ®Õn gÇn. II. tr×nh tù miªu t¶.Më bµi : Giíi thiÖu c¶nh ®Ñp ®îc chän t¶ lµ c¶nh nµo? ë vÞ trÝ nµo trªn quª h¬ng? §iÓm quan s¸t .. KiÓm tra bµi cò ..häc .häc Ho¹t ®éng d¹y A.Th©n bµi: + Chän t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt.) . c¶m xóc cña ngêi t¶ ®èi víi c¶nh).KÕt luËn: Nªu c¶m xóc cña em víi c¶nh ®Ñp quª h¬ng. TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh I.Bót d¹ vµ 4. thêi ®iÓm quan s¸t? . BiÕt lËp dµn ý víi c¸c ý riªng cña m×nh cho bµi v¨n miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng.5 tê giÊy khæ to cho HS lµm bµi. + C¸c chi tiÕt cÇn ®îc s¾p xÕt theo tr×nh tù hîp lÝ (theo bè côc cña c¶nh.Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ .B¶ng phô ghi dµn ý s¬ lîc gîi ý gióp HS lËp dµn ý bµi v¨n. 2. nÐt ®Æc s¾c cña c¶nh.

HS díi líp ë tiÕt tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ. c¸nh ®ång lóa ®ang th× con g¸i. TiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ häc c¸ch lËp mét dµn ý chi tiÕt vÒ t¶ c¶nh ë ®Þa ph¬ng.2008 c¶nh s«ng níc mµ c¸c em ®· ®îc häc theo yªu cÇu cña GV..HS ®äc thÇm Bµi tËp 1 vµ tr¶ lêi: dung bµi tËp vµ hái: Bµi tËp nµy yªu LËp dµn ý miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp cÇu chóng ta lµm g×? ë ®Þa ph¬ng em. s«ng níc..GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ nªu tríc líp em ®Þnh t¶ c¶nh ®Ñp g× ë ®Þa ph¬ng (nh¾c HS kh«ng nªn t¶ c¶nh dßng s«ng quª em v× ®· t¶ trong c¸c tiÕt tríc). Bµi míi 1. B. ng«i trêng.. Sau ®ã. ..Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 2.GV gäi HS ®äc thÇm toµn bé néi ..HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. 248 . chuyÓn mét phÇn trong dµn ý thµnh mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh. . Díi theo dâi. + . nhËn xÐt. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .HS l¾ng nghe. .. ..GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.C¸c em ®· biÕt c¸ch lËp dµn ý vµ . h¹ thu ®«ng. líp më vë ®Ó GV kiÓm tra. viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh thiªn nhiªn. Giíi thiÖu bµi . hoÆc tõ s¸ng ®Õn chiÒu tèi. + C¶nh c¸nh ®ång lóa chÝn.GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. hoÆc mét thêi ®iÓm trong ngµy. Ch¼ng h¹n: + Phong c¶nh lµng quª vµo c¸c thêi ®iÓm xu©n.HS suy nghÜ vµ lÇn lît ®øng dËy tr¶ lêi. + T¶ c¶nh con ®êng + T¶ c¶nh vên hoa hoÆc c«ng viªn. .

+ Mçi ®o¹n cã mét c©u më ®Çu nªu ý bao trïm cña ®o¹n. . . biÕt tr×nh bµy theo mét dµn ý hîp lÝ nh÷ng g× m×nh ®· quan s¸t ®îc mét c¸ch râ rµng Ên tîng. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt.Gäi HS ®äc bµi tËp. . Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn b¶ng líp. cho mét vµi vë nh¸p.Hái mét vµi HS vÒ ®o¹n v¨n mµ c¸c . GV nh¾c HS dùa vµo gîi ý ®Ó lµm bµi. C¸c c©u trong ®o¹n cïng lµm næi bËt ý ®ã.Mét HS ®äc to.GV chèt l¹i b»ng c¸ch lùa mét bµi HS lµm bµi tèt nhÊt trªn giÊy khæ to ®ang d¸n trªn b¶ng líp. híng dÉn HS nhËn xÐt. + §o¹n v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh.HS nªu v¾n t¾t c¸c gîi ý vµ l¾ng chèt l¹i : nghe lu ý cña GV.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶.HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh.Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. c¶ líp ®äc thÇm vÒ lËp dµn ý gäi mét HS ®äc. ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ. Sau khi nghe c¸c b¹n tr×nh bµy vµ ®ãng gãp ý kiÕn. xem nh lµ mét mÉu ®Ó c¶ líp tham kh¶o.GV treo b¶ng phô cã ghi nh÷ng gîi ý .HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹. + Nªn chän mét ®o¹n trong phÇn th©n bµi ®Ó chuyÓn thµnh ®o¹n v¨n.Mét HS ®äc bµi tËp.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.HS lÇn lît ®øng lªn tr×nh bµy em ®Þnh viÕt. ph¸t hiÖn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña c¶nh vËt. ®èi tîng ®o¹n v¨n mµ c¸c em ®Þnh viÕt. . giÊy khæ to. . c¶ líp theo dâi trong SGK. Bµi tËp 2 . bæ sung. mçi HS tù söa l¹i dµn ý cña m×nh . mét vµi HS lµm bµi lªn HS kh¸ giái lµm bµi. Chó ý 249 . giÊy khæ to. .2008 . GV . theo dâi.GV yªu cÇu HS nªu l¹i c¸c gîi ý vµ .

Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®ñ cho HS c¸c nhãm lµm bµi tËp. . 3.Giáo án Tiếng Việt 5 ¸p dông c¸c biÖn ph¸p so s¸nh. Cñng cè. . . líp. ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). LuyÖn tõ vµ c©u luyÖn tËp vÒ Tõ nhiÒu nghÜa I.B¶ng phô chÐp s½n néi dung Bµi tËp 2 ®Ó HS lµm mÉu trªn b¶ng líp. dÆn dß . C¸c ho¹t ®éng d¹y . v¨n cña m×nh.GV nhËn xÐt giê häc.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc t¶ c¶nh ®· häc ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Năm học 2007. kiÓm tra viÕt. §å dïng d¹y .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n . HiÓu ®îc c¸c nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa (nghÜa gèc. NhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®îc tõ nhiÒu nghÜa víi tõ ®ång ©m.Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n . III.Yªu cÇu HS viÕt bµi.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 250 . . Môc tiªu 1.HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh. + §o¹n v¨n cÇn thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc cña ngêi viÕt. .HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng viÕt ®o¹n v¨n hay.2008 . II. . nh©n hãa cho h×nh ¶nh thªm sinh ®éng.häc .HS viÕt bµi vµo vë nh¸p. 3. 2. tuyªn d¬ng tríc nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay. nghÜa chuyÓn) vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng.HS l¾ng nghe.DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi v¨n . GV chó ý söa lçi ng÷ C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. BiÕt ®Æt c©u ph©n biÖt c¸c nghÜa cña mét sè tõ nhiÒu nghÜa lµ tÝnh tõ.

.HS nhËn xÐt. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .GV gäi HS lªn kiÓm tra Bµi tËp 3 . .Giáo án Tiếng Việt 5 A. chèt l¹i lêi gi¶i vµo nghÜa cña c¸c tõ ®Ó ph©n tÝch. 251 . .HS l¾ng nghe.Tõ chÝn (hoa.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. Chóng ®ång ©m víi tõ chÝn (lµ sè 9) ë c©u 2. ®óng. Lêi gi¶i: a) ChÝn .HS l¾ng nghe.HS lªn b¶ng lµm bµi vµo giÊy víi b¹n bªn c¹nh vÒ kÕt qu¶ bµi lµm nh¸p. . qu¶. kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. h¹t ph¸t triÓn ®Õn møc thu ho¹ch ®îc) trong c©u 1 víi tõ chÝn (suy nghÜ kÜ cµng) ë c©u 3 lµ hai c¸ch dïng cña mét tõ nhiÒu nghÜa.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶. cô thÓ lµ: Ph©n biÖt tõ nhiÒu nghÜa víi tõ ®ång ©m. Bµi míi 1.Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµ trao ®æi .Mét HS ®äc bµi.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo (hoÆc Bµi tËp 4) cña tiÕt LuyÖn tõ yªu cÇu cña GV.GV nhËn xÐt.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. bæ sung. . t×m hiÓu tõ nhiÒu nghÜa. bµi vµ häc bµi cña HS.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. gi¶i thÝch nghÜa cña mét sè tõ nhiÒu nghÜa. ®Æt c©u víi tõ nhiÒu nghÜa lµ tÝnh tõ. . 2. B. KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. dùa . trao ®æi víi b¹n cña m×nh. vµ c©u tríc mµ c¸c em ®· hoµn thiÖn ë nhµ. cho ®iÓm viÖc lµm .Yªu cÇu HS nhËn xÐt.2008 . Lµm xong. . .Giê häc h«m nay chóng ta tiÕp tôc . Giíi thiÖu bµi .Gäi HS ®äc Bµi tËp1.

Giáo án Tiếng Việt 5 b) §êng

Năm học 2007- 2008

- Tõ ®êng trong c©u 2 (®êng d©y liªn l¹c, lèi ®i cña c¸c tÝn hiÖu th«ng tin ) víi tõ ®êng trong c©u 3 (con ®êng, lèi ®i l¹i cña con ngêi) lµ hai c¸ch dïng cña mét tõ nhiÒu nghÜa . Chóng ®ång ©m víi tõ ®êng trong c©u 1 (lµ thøc ¨n cã vÞ ngät). c) V¹t - Tõ v¹t trong c©u 1 (cã nghÜa lµ m¶nh, ë ®©y lµ nh÷ng m¶nh ®Êt trång trät tr¶i dµi trªn ®åi nói) víi tõ v¹t ë c©u 3 (cã nghÜa lµ m¶nh, ë ®©y lµ m¶nh ¸o) lµ hai c¸ch dïng cña tõ nhiÒu nghÜa .Chóng ®ång ©m víi tõ v¹t trong c©u 2 (cã nghÜa lµ ph¹t ®i, c¾t ®øt ®i). - Qua bµi tËp trªn chóng ta rót ra ®îc - NghÜa cña c¸c tõ ®ång ©m kh¸c ®iÒu g×? h¼n nhau cßn nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa bao giê còng cã mèi quan hÖ víi nhau. Bµi tËp 2 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS trao ®æi, th¶o luËn - HS lµm bµi theo nhãm ®«i, trao theo nhãm ®«i ®Ó lµm bµi. ®æi th¶o luËn víi nhau, lµm bµi ra giÊy nh¸p. - GV gäi HS tr×nh bµy, híng dÉn HS - §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy nhËn xÐt, ph©n tÝch, kÕt luËn lêi kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. gi¶i ®óng. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt. §¸p ¸n: a) Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y Lµm cho ®Êt níc cµng ngµy cµng xu©n - Tõ xu©n trong dßng th¬ 1 mang nghÜa gèc, chØ mét mïa cña n¨m: mïa xu©n. - Tõ xu©n trong dßng th¬ 2 mang nghÜa chuyÓn, chØ sù t¬i ®Ñp. b) .....khi ngêi ta ®· 70 xu©n.... tõ xu©n chuyÓn, xu©n cã nghÜa lµ tuæi t¸c. Bµi tËp 3 ë ®©y ®îc dïng víi nghÜa

252

Giáo án Tiếng Việt 5 - Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.

Năm học 2007- 2008 - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Mçi HS ®Æt - HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo Ýt nhÊt hai c©u víi mét tõ thÓ hiÖn vë. ®îc sù kh¸c biÖt vÒ nghÜa cña nã. GV lu ý HS ®Æt c©u theo ®óng nÐt nghÜa phæ biÕn ®· nªu trong s¸ch. - Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc c©u v¨n - NhiÒu HS ®äc bµi lµm cña cña m×nh. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p m×nh. hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã) - Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n - HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng viÕt c©u v¨n hay, tuyªn d¬ng tríc líp. nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc. - HS l¾ng nghe. - DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 - HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. hiÖn theo yªu cÇu cña GV.

TËp lµm v¨n luyÖn tËp t¶ c¶nh (Dùng ®o¹n më bµi, kÕt bµi) I. Môc tiªu 1. Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n më bµi, ®o¹n kÕt bµi trong v¨n t¶ c¶nh. 2. BiÕt c¸ch viÕt c¸c kiÓu më bµi, kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ c¶nh. II. §å dïng d¹y - häc - Bót d¹ vµ giÊy khæ to cho HS lµm bµi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 253

Giáo án Tiếng Việt 5 A. KiÓm tra bµi cò

Năm học 2007- 2008

- Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ - Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn c¶nh thiªn nhiªn ë ®Þa ph¬ng mµ theo yªu cÇu cña GV. HS díi líp theo c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt tríc vµ hoµn dâi, nhËn xÐt. chØnh ë nhµ. Díi líp më vë ®Ó GV kiÓm tra. - GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - C¸c em ®· biÕt më bµi, kÕt bµi - HS l¾ng nghe. kh«ng ®¬n thuÇn lµ ®o¹n më ®Çu vµ ®o¹n kÕt thóc cña mét bµi v¨n mµ nã lu«n lu«n g¾n bã chÆt chÏ víi th©n bµi. VËy trong v¨n t¶ c¶nh më bµi vµ kÕt bµi ®îc viÕt nh thÕ nµo? §Ó hiÓu râ vÒ ®iÒu nµy, h«m nay chóng ta cïng luyÖn tËp dùng ®o¹n më bµi vµ kÕt bµi cho mét bµi v¨n t¶ c¶nh. - GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - GV yªu cÇu HS ®äc to toµn bé néi - Mét HS ®äc to Bµi tËp 1, c¶ líp dung Bµi tËp 1 trong SGK. theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng - HS tr¶ lêi: Bµi tËp nµy ®a ra ta lµm g×? më bµi vµ yªu cÇu chóng ta ®Þnh ®©u lµ më bµi gi¸n tiÕp, bµi trùc tiÕp. Nªu c¸ch viÕt c¸c bµi ®ã. hai x¸c më më - HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.

- ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc c¸c kiÓu - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc hai më bµi trong v¨n miªu t¶ nh thÕ nµo? kiÓu më bµi trong v¨n miªu t¶ ®ã lµ më bµi trùc tiÕp vµ më bµi gi¸n 254

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 tiÕp. + Më bµi trùc tiÕp lµ më bµi giíi thiÖu ngay ®èi tîng ®îc miªu t¶. + Më bµi gi¸n tiÕp lµ më bµi nãi chuyÖn kh¸c ®Ó dÉn vµo ®èi tîng ®Þnh t¶.

- GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. - HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹, Dùa vµo c¸c kiÕn thøc vÒ më bµi, HS trao ®æi th¶o luËn trong nhãm víi trao ®æi theo nhãm ®Ó thùc hiÖn nhau ®Ó lµm bµi. bµi tËp. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶, - §¹i diÖn tõng nhãm d¸n bµi lµm nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. lªn b¶ng vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm bµi cña nhãm m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Lêi gi¶i: + §o¹n v¨n a lµ më bµi trùc tiÕp. §o¹n v¨n b lµ më bµi gi¸n tiÕp. + §o¹n v¨n a giíi thiÖu trùc tiÕp ngay con ®êng ®Þnh t¶. §o¹n v¨n b nãi vÒ nh÷ng kØ niÖm ®èi víi nh÷ng c¶nh vËt quª h¬ng råi míi giíi thiÖu con ®êng th©n thiÕt ®Þnh t¶. Bµi tËp 2 - Gäi HS ®äc to toµn bé néi dung Bµi - Mét HS ®äc to Bµi tËp 2, c¶ líp tËp 2 trong SGK. theo dâi ®äc thÇm trong SGK. - GV hái: Bµi tËp nµy yªu cÇu chóng - HS tr¶ lêi: Bµi tËp nµy yªu cÇu ta lµm g×? chóng ta x¸c ®Þnh ®o¹n kÕt bµi kiÓu tù nhiªn (a) gièng vµ kh¸c kÕt bµi theo kiÓu më réng (b) ë ®iÓm nµo? - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc c¸c kiÓu - ë líp 4 chóng ta ®· ®îc häc hai kÕt bµi trong v¨n miªu t¶ nh thÕ kiÓu kÕt bµi trong v¨n miªu t¶ ®ã nµo? lµ kiÓu kÕt bµi tù nhiªn vµ kiÓu kÕt bµi më réng. + KÕt bµi kh«ng më réng lµ cho 255

Giáo án Tiếng Việt 5

Năm học 2007- 2008 biÕt kÕt côc cña bµi t¶. + KÕt bµi më réng lµ kiÓu kÕt bµi sau khi cho biÕt kÕt côc, cã lêi b×nh luËn thªm.

- Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. Dùa vµo c¸c kiÕn thøc vÒ kÕt bµi, HS trao ®æi theo nhãm ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi.

- HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹, trao ®æi th¶o luËn trong nhãm ghi l¹i kÕt qu¶ (viÕt gän, râ nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau).

- Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi - §¹i diÖn c¸c nhãm d¸n bµi lªn b¶ng lµm cña nhãm m×nh vµ nhËn xÐt vµ ®äc to kÕt qu¶ lµm bµi cña chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. nhãm m×nh. C¶ líp theo dâi nhËn xÐt. Lêi gi¶i: - Gièng nhau: ®Òu nãi ®Õn t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã th©n thiÕt ®èi víi con ®êng. - Kh¸c nhau: +§o¹n kÕt bµi kiÓu kh«ng më réng (a): kh¼ng ®Þnh con ®êng lµ ngêi b¹n quý, g¾n bã víi kØ niÖm thêi th¬ Êu cña b¹n HS. + §o¹n kÕt bµi kiÓu më réng (b) : võa nãi vÒ t×nh c¶m yªu quý con ®êng cña b¹n HS, võa ca ngîi c«ng ¬n cña c¸c c« b¸c c«ng nh©n vÖ sinh ®· gi÷ cho con ®êng s¹ch, ®Ñp; nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý con ®êng cña c¸c b¹n nhá. Bµi tËp 3 - Gäi mét HS ®äc toµn bµi. - Mét HS ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm.

- Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n.GV - HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo ph¸t bót d¹, giÊy khæ to, cho mét vµi vë nh¸p, mét vµi HS lµm bµi lªn HS lµm bµi. giÊy khæ to. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - HS lÇn lît ®øng dËy tr×nh bµy lµm cña m×nh. Nh÷ng HS lµm trªn giÊy khæ to d¸n kÕt qu¶ lµm trªn b¶ng líp. C¶ líp theo bµi bµi bµi dâi 256

HiÓu ®îc vÊn ®Ò tranh luËn (C¸i g× quý nhÊt?) vµ ý ®îc kh¼ng ®Þnh (Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt). . tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS viÕt ®îc c¸c më bµi. .2008 nhËn xÐt.B¶ng phô viÕt s½n nh÷ng c©u v¨n cÇn híng dÉn HS luyÖn ®äc. nh÷ng b¹n tÝch cùc trong häc tËp. HS. II. dÆn dß . ®¸nh gi¸ bµi lµm cña .DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh Bµi tËp . §äc lu lo¸t toµn bµi. . . TuÇn 9 TËp ®äc C¸i g× quý nhÊt I.Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). «n tån. ph©n biÖt ®îc lêi dÉn chuyÖn vµ lêi nh©n vËt. 257 . Lêi ngêi dÉn chuyÖn chËm r·i phï hîp víi t×nh tiÕt diÔn biÕn cña cuéc tranh luËn. Môc tiªu 1.HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. . kÕt bµi hay.GV nhËn xÐt. tuyªn d¬ng . Giäng cña thÇy gi¸o gi¶ng gi¶i.häc .HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc 3 vµo vë. §äc thµnh tiÕng . vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng.HS l¾ng nghe. ng¾t nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. §äc hiÓu . hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe. Cñng cè. Giäng cña c¸c b¹n tranh luËn s«i næi. 2. 3.§äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.NhËn xÐt giê häc. §å dïng d¹y .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ.

nhng c¸i g× lµ quý nhÊt? §Ó biÕt ba b¹n Hïng. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . vÒ néi dung.häc Ho¹t ®éng d¹y A. . . KiÓm tra bµi cò Năm học 2007. C¸c ho¹t ®éng d¹y .HS nhËn biÕt c¸c ®o¹n trong bµi: * §o¹n1: Tõ ®Çu ®Õn…sèng ®îc kh«ng * §o¹n 2: TiÕp theo ®Õn …thÇy gi¸o ph©n gi¶i. Quý. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña íc cæng trêi sau ®ã tr¶ lêi c©u hái GV. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi . 2. . * §o¹n 3: Cßn l¹i. Mçi tõng ®o¹n cña bµi.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . g× còng ®¸ng yªu ®¸ng quý. ph¸t ©m.NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi.Mét HS ®äc bµi . B. C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK. ..2008 Ho¹t ®éng häc . ng¾t giäng cho tõng HS 258 .HS l¾ng nghe.GV chia ®o¹n ®Ó HS luyÖn ®äc.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc bµi th¬ Tr.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë .Giáo án Tiếng Việt 5 III. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi tËp ®äc C¸i g× quý nhÊt?. Nam tranh luËn víi nhau thÕ nµo vÒ c©u hái nµy vµ thÇy gi¸o ®· gi¶ng gi¶i ra sao.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Trong cuéc sèng cña chóng ta c¸i .

c¸i quý nhÊt trªn ®êi lµ g×? ( GV ghi b¶ng theo lêi HS : lóa g¹o. b) T×m hiÓu bµi . .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. C¶ líp theo dâi trong SGK. NghÜa lµ lóa g¹o nu«i sèng con ngêi. Quý. chó gi¶i trong SGK. th× giê. . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.Theo Hïng. + Nam: (quý nhÊt lµ ) th× giê. . + Quý: (quý nhÊt lµ) vµng.Giáo án Tiếng Việt 5 (nÕu cã). . vµng. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2.Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi. do ®ã lóa g¹o lµ quý 259 .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.C¸c b¹n ®· ®a lÝ lÏ g× ®Ó b¶o vÖ ý . .HS theo dâi giäng ®äc cña GV.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. .HS tr¶ lêi: + Hïng : (quý nhÊt lµ) lóa g¹o. Nam ®· tranh luËn víi nhau xem c¸i g× lµ quý nhÊt? .HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp .Trªn ®êng ®i häc vÒ Hïng. .2008 .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . Quý. mçi 2. Nam. . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa.Gäi ba HS ®äc toµn bµi. . 2 vµ tr¶ lêi c©u hái: Trªn ®êng ®i häc vÒ Hïng. Quý. . .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.HS tr¶ lêi: kiÕn cña m×nh? (GV ghi b¶ng tãm + Víi Hïng quý nhÊt lµ lóa g¹o v× t¾t ý kiÕn trªn). Năm học 2007.Gäi ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn .GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc .GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. Nam ®· tranh luËn víi nhau ®iÒu g×? . "cã thÊy ai kh«ng ¨n mµ sèng ®îc kh«ng". ©m cho HS.Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. .Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1.

+ Víi Quý th× vµng lµ quý nhÊt . vµng. vµng b¹c (kh«ng cã mäi thø) vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ v× vËy ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt. v× mäi ngêi vÉn nãi "Quý nh vµng". th× giê ®Òu rÊt cña thÇy gi¸o vµ tr¶ lêi c©u hái 3: quý. .C©u chuyÖn trªn gióp hiÓu ®îc . cã t×nh. ®Ó kh¼ng ®Þnh th× giê lµ quý nhÊt. Trong tranh luËn nãi nh thÕ gäi lµ nãi cã lÝ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.2008 nhÊt.ThÇy c«ng nhËn ý kiÕn cña ba b¹n gi¸o hÕt søc thuyÕt phôc? (nÕu HS ®a ra ®Òu cã ý ®óng. V× sao thÇy gi¸o cho r»ng ngêi lao + Kh«ng cã ngêi lao ®éng th× ®éng míi lµ quý nhÊt? kh«ng cã lóa g¹o. tªn ®ã? (V× qua bµi nµy cho ta biÕt ®iÒu 260 . . .T¹i sao nãi lêi gi¶ng gi¶i cña thÇy . .HS ph¸t biÓu tù do: thÓ cho biÕt v× sao em l¹i chän c¸i + Ngêi lao ®éng lµ cao quý nhÊt. vµng b¹c".HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n trong SGK a ra ®· ch¾c ch¾n vµ ®Çy ®ñ cha? vµ tr¶ lêi: C¸c em h·y ®äc tiÕp lêi ph©n gi¶i + Lóa g¹o . LËp luËn cña thÇy hÕt søc chÆt chÏ kh«ng b¸c bá ®îc. cËu ta lËp luËn kh¸ hïng hån: " ThÇy gi¸o thêng nãi th× giê quý h¬n vµng b¹c. Trªn c¬ së ý kiÕn cña c¸c b¹n thÇy chØ ra nh÷ng thiÕu sãt mµ c¸c b¹n cha nghÜ ra.H·y chän tªn kh¸c cho bµi v¨n vµ cã .Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt trªn ®iÒu g×? ®êi. nhng cha ph¶i lµ quý nhÊt. cã tiÒn sÏ mua ®îc lóa g¹o".GV nªu vÊn ®Ò: LÝ lÏ cña c¸c b¹n ®.. + Cßn Nam. V¶ l¹i "Cã vµng lµ cã tiÒn. §iÒu ®ã kh«ng tr¶ lêi ®îc th× gi¸o viªn gi¶ng chøng tá thÇy ®· l¾ng nghe vµ gi¶i cho HS râ) hiÓu ý kiÕn cña c¸c b¹n. Cã th× giê míi lµm ra ®îc lóa g¹o.

hay 261 . t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña cña bµi.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c . + TruyÖn cña ba cËu bÐ. vµng b¹c. . thÇy gi¸o th× «n tån nhÑ nhµng. (V× c©u chuyÖn nµy kÓ vÒ mét cuéc tranh lu©n). c¸c em ¹! Kh«ng cã ngêi lao ®éng th× kh«ng cã lóa g¹o. (Lêi ph©n gi¶i cña thÇy gi¸o). (V× truyÖn kÓ vÒ c¸c cËu bÐ ®ang b¨n kho¨n tranh luËn ®Ó t×m hiÓu xem c¸i g× quý nhÊt?). kh«ng cã vµng b¹c. lêi cña luyÖn ®äc theo yªu cÇu cña GV. nhÊn giäng nh÷ng tõ quan träng trong ý kiÕn cña tõng nh©n vËt.Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n .Theo tí. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. quý nhÊt lµ lóa g¹o. trªn). + …. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m .2008 ®ã). + GV ®äc mÉu: §äc ph©n biÖt giäng + HS l¾ng nghe vµ mét vµi HS nãi: lêi cña Hïng th× gay g¾t.( V× qua c©u chuyÖn chóng ta hiÓu ®îc ®iÒu ®ã). ai biÕt dïng th× giê? §ã chÝnh lµ ngêi lao ®éng. ®äc. thêi gian cha ph¶i lµ quý nhÊt. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. + Mét cuéc tranh luËn.HS nhËn xÐt. C¸c cËu cã thÊy ai kh«ng ¨n mµ sèng ®îc kh«ng? ( Lêi Hïng).Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. b¹n ®o¹n cña bµi. nghÜa lµ tÊt c¶ mäi thø ®Òu kh«ng cã vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ mµ th«i.Ai lµm ra lóa g¹o.GV treo b¶ng phô ®o¹n ghi s½n giäng nãi cña nh©n vËt ®Ó híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m: . . giäng cña nh©n vËt (nh bµi. + Cña c¶i. .

HS 6 vai thÇy gi¸o) vµ ®äc trong nhãm. Môc tiªu 1. Tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò g× th× ph¶i cã lÝ lÏ chÆt chÏ ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh. Cñng cè.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV. Khi tranh luËn víi b¹n th¸i ®é ph¶i «n tån. íc líp..Qua cuéc tranh luËn trong c©u chuyÖn trªn gióp em hiÓu ®îc ®iÒu g×? .Thi c¸c nhãm ®äc diÔn c¶m bµi v¨n . Tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo. .VËy khi tranh luËn mét vÊn ®Ò nµo ®ã víi ngêi kh¸c chóng ta ph¶i tranh luËn nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? . ChÝnh t¶ Nhí . 262 . HS 2 vai Hïng. DÆn HS vÒ . dÆn dß . Năm học 2007. 1 vai ngêi dÉn chuyÖn. . ©m cuèi n / ng I.2008 .viÕt: TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng ®µ Ph©n biÖt ©m ®Çu l / n.L¾ng nghe vµ hiÓu ý kiÕn cña ngêi tranh luËn víi m×nh. .Hai nhãm HS thi ®äc ph©n vai trtríc líp.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. 3. .Yªu cÇu HS ®äc ph©n vai theo . dßng th¬ theo thÓ th¬ tù do.Giáo án Tiếng Việt 5 kÐo dµi giäng ®Ó gãp phÇn diÔn t¶ néi dung vµ béc lé th¸i ®é. HS 5 vai Nam.Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt.N¨m HS mét nhãm. HS 4 vai Quý.GV nhËn xÐt giê häc. HS 3 vai Nam. Nhí vµ viÕt l¹i ®óng bµi chÝnh t¶ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng §µ. ph©n vai (HS nhãm n¨m.

§å dïng d¹y . uyÕt. Giíi thiÖu bµi .. b¨ng dÝnh (®Ó d¸n trªn b¶ng) cho c¸c nhãm thi t×m nhanh tõ l¸y theo yªu cÇu Bµi tËp 3a (hoÆc 3b). Híng dÉn HS nhí . C¸c ho¹t ®éng d¹y . D¹y bµi míi 1. .2008 2. cuéc.Mét sè phiÕu nhá viÐt tõng cÆp ch÷ ghi tiÕng theo cét däc ë Bµi tËp 2a hoÆc 2b ®Ó HS "bèc th¨m".Bµi th¬ TiÕng ®µn ba-la-lai-ca .GiÊy bót. tiÕp søc viÕt trªn b¶ng líp c¸c tiÕng cã chøa c¸c tiÕng cã vÇn uyªn. . Giê häc h«m nay c¸c em sÏ nhí vµ viÕt l¹i bµi th¬ nµy vµ «n l¹i c¸ch viÕt mét sè tiÕng cã chøa ©m ®Çu n / l (hoÆc ©m cuèi n/ng).). t×m tõ ng÷ chøa tiÕng ®ã (VD: la .. II.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. chän ra ®éi th¾ng ®iÓm. TiÕng ®µn ba-la-lai-ca trªn s«ng §µ. ¤n tËp chÝnh t¶ ph¬ng ng÷: luyÖn viÕt ®óng nh÷ng tõ ng÷ cã ©m ®Çu (l/n) hoÆc ©m cuèi (n/ng) dÔ lÉn. 263 .HS l¾ng nghe. trªn s«ng §µ lµ mét bµi th¬ hay trµn ®Çy c¶m xóc vÒ vÎ ®Ñp cña c«ng trêng díi ¸nh tr¨ng. 2.HS ghi tªn bµi vµo vë.Gäi HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ . III.häc . .GV gäi hai ®éi mçi ®éi 4 HS thi .na.HS tr¶ lêi: Ca ngîi vÎ ®Ñp k× vÜ .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . lÎ nÎ.C¶ líp theo dâi. cæ vò cho c¸c ®éi.GV híng dÉn HS nhËn xÐt vµ cho . KiÓm tra bµi cò .GV hái: Néi dung cña bµi th¬ nãi .Hai HS ®äc thuéc lßng thµnh tiÕng. B.viÕt a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n .HS nhËn xÐt.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.. C¶ líp ®äc thÇm theo.

s«ng §µ (tªn s«ng ta cÇn chó ý tr×nh bµy thÕ nµo? chØ cã tiÕng §µ viÕt hoa). HS díi líp viÕt khã.Mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi.GV ®äc cho HS luyÖn viÕt c¸c tõ . b) Híng dÉn c¸ch tr×nh bµy vµ viÕt tõ khã . l¾ng nghe.GV nh¾c HS mét sè lu ý khi viÕt .2008 cña c«ng trêng... chinh phôc dßng s«ng vµ sù g¾n bã. tù ®èi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña c¸c em.Giáo án Tiếng Việt 5 vÒ ®iÒu g×? Năm học 2007. ¬ng ng÷ ). tù nhí vµ viÕt bµi.. chÝnh t¶ nh: t thÕ ngåi viÕt. c¸c khi viÕt xong dïng bót ch× tù so¸t hiÖn tîng chÝnh t¶ cÇn lu ý trong bµi lçi.HS tr¶ lêi: Danh tõ riªng trong bµi tõ riªng nµo vµ khi viÕt bµi th¬ nµy lµ: Nga (tªn níc). hßa quyÖn gi÷a con ngêi vµ thiªn nhiªn.HS lÇn lît lªn b¶ng "bèc th¨m".GV hái: Trong bµi cã nh÷ng danh . Khi viÕt c¸c c©u viÕt c¸ch lÒ hai «. vµo vë nh¸p c¸c tõ ng÷ mµ HS dÔ viÕt sai do ¶nh hëng cña ®Þa ph¬ng.HS l¾ng nghe. 3. Mçi khæ c¸ch nhau mét dßng. viÕt hoa ®Çu c©u. më søc”.. d) So¸t lçi vµ chÊm bµi . Bµi viÕt gåm ba khæ th¬ theo thÓ th¬ tù do. . nh: danh tõ riªng. søc m¹nh cña con ngêi ®ang chÕ ngù. c¶ bµi 2b tïy theo ®Æc ®iÓm cña ph. phiÕu vµ ®äc to cho c¶ líp nghe 264 .Ba HS lªn b¶ng viÕt.C¶ líp theo dâi.GV chÊm nhanh tõ 5 -7 bµi cña HS . dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. c©u trªn th¼ng c©u díi. Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi tËp 2 (lùa chän) .líp theo dâi ®äc thÇm.Tæ chøc HS ch¬i trß ch¬i “TiÕp .GV lùa chän bµi tËp (bµi 2a hay bµi . c) ViÕt chÝnh t¶ . gäi mét HS ®äc to yªu cÇu cña bµi. . chiÕu víi SGK ®Ó söa nh÷ng lçi sai.

GV nhËn xÐt giê häc.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. th¶o luËn ph¸t bót d¹. . giÊy khæ to. tõ t×m ®îc. dÆn dß . nhiÒu tõ . Môc tiªu 265 . Bµi tËp 3 .GV gäi HS díi líp nhËn xÐt. mµ b¹n võa bèc th¨m.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. ¬ng ng÷ ) nªu yªu cÇu cña bµi tËp. Cñng cè.GV (lùa chän bµi tËp 3a hay bµi bµi . viÕt nhanh lªn b¶ng 2 tõ ng÷ cã chøa hai tiÕng ®ã råi ®äc lªn. thi ®ua xem nhãm nµo t×m ®îc ®óng. HS díi líp viÕt ®îc trªn b¶ng. bæ .GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.Mét vµi HS ®äc l¹i. . GV . 3. nh¾c HS nhí . .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. viÕt nhanh lªn giÊy nh÷ng nhãm lµm bµi.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. .C¶ líp l¾ng nghe vµ theo dâi trong tËp 3b tïy theo ®Æc ®iÓm cña ph.HS díi líp thùc hiÖn theo yªu cÇu sung thªm c¸c cÆp tõ kh¸c cã tiÕng cña GV. . tuyªn bè nhãm th¾ng cuéc.HS c¸c nhãm trao ®æi.Gäi HS ®äc l¹i c¸c tiÕng võa t×m . tÝnh ®iÓm .SGK.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ lµm theo nh÷ng tõ ng÷ ®· luyÖn tËp ®Ó yªu cÇu cña GV. kh«ng viÕt sai chÝnh t¶.2008 cÆp tiÕng ghi trªn phiÕu (VD : la na). . LuyÖn tõ vµ c©u më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn I. vµo vë Ýt nhÊt 6 tõ ng÷ võa t×m ®îc.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. cho c¸c víi nhau.

c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. C¸c ho¹t ®éng d¹y .Yªu cÇu mét HS kh¸ giái ®äc diÔn . thiÖn ë nhµ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.MÈu chuyÖn kÓ vÒ mét buæi häc ®iÒu g×? ngoµi trêi c¸c b¹n häc sinh ®ang 266 . Giíi thiÖu bµi . cã ý thøc diÔn ®¹t chÝnh x¸c c¶m nhËn cña m×nh vÒ c¸c sù vËt hiÖn tîng trong thiªn nhiªn. 2.§Ó viÕt ®îc nh÷ng bµi v¨n t¶ c¶nh . Bµi häc h«m nay gióp c¸c em lµm giµu thªm vèn tõ. Më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm Thiªn nhiªn: biÕt mét sè tõ ng÷ thÓ hiÖn sù so s¸nh vµ nh©n hãa bÇu trêi. thiªn nhiªn sinh ®éng.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. bµi vµ häc bµi cña HS.HS l¾ng nghe. III. c¶m mÈu chuyÖn BÇu trêi mïa thu. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .Mét HS kh¸ giái ®äc diÔn c¶m.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 (cña tiÕt . KiÓm tra bµi cò . Ho¹t ®éng häc .HS l¾ng nghe. Cã ý thøc chän läc tõ ng÷ gîi t¶.2008 1. . . .häc Ho¹t ®éng d¹y A. gîi c¶m khi viÕt ®o¹n v¨n t¶ mét c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS lµm bµi tËp. c¸c em cÇn cã vèn tõ ng÷ phong phó. . II. Bµi míi 1.B¶ng phô viÕt s½n c¸c thµnh ng÷ ë Bµi tËp 4 ®Ó HS t×m hiÓu nghÜa vµ tËp ®Æt c©u.GV cho ®iÓm.MÈu chuyÖn BÇu trêi mïa thu kÓ vÒ .häc . nhËn xÐt viÖc lµm . §å dïng d¹y . 2.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo LuyÖn tõ vµ c©u tríc) mµ HS ®· hoµn yªu cÇu cña GV. B.

Tæ chøc cho HS lµm bµi theo nhãm. giÊy khæ to cho c¸c ®Ó lµm bµi.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶.Gäi mét HS ®äc to bµi tËp.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm tõng .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc ®o¹n .Cho HS nhËn xÐt. nhanh kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm.Gäi mét HS ®äc bµi.Mét HS ®äc to bµi tËp.§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm trªn líp. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .Mét HS ®äc to bµi tËp.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë. tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm. . GV. Bµi tËp 3 . lùa chän ra b¹n .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. . . §¸p ¸n: Nh÷ng tõ ng÷ t¶ bÇu trêi: a) Nh÷ng tõ ng÷ kh¸c: rÊt nãng vµ ch¸y lªn nh÷ng tia s¸ng cña ngän löa/xanh biÕc / cao h¬n. . .2008 tËp ®Æt c¸c c©u v¨n nãi vÒ bÇu trêi. bæ sung.Yªu cÇu HS tù lµm bµi. . chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhãm. . cö mét th kÝ viÕt nhãm lµm bµi.HS c¸c nhãm trao ®æi. . v¨n cña m×nh. b) Nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù so s¸nh: xanh nh mÆt níc mÖt mái trong ao. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. GV chó ý söa lçi ng÷ ph¸p hoÆc c¸ch dïng tõ cho tõng HS (nÕu cã). c) Nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù nh©n hãa: ®îc röa mÆt sau c¬n ma / dÞu dµng / buån b· / trÇm ng©m / nhí tiÕng hãt cña bÇy chim s¬n ca / ghÐ s¸t mÆt ®Êt / cói xuèng l¾ng nghe ®Ó t×m xem chim Ðn ®ang ë trong bôi c©y hay ë n¬i nµo.HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng 267 . Bµi tËp 2 . . th¶o luËn GV ph¸t bót d¹. .HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña m×nh.

B. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I. Môc tiªu 1. KiÓm tra bµi cò . §å dïng d¹y . III.GV nhËn xÐt. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y . ®¸o.. c¶ líp theo dâi vµ hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn vµ nhËn xÐt. Bµi míi 1.DÆn HS vÒ nhµ lµm l¹i Bµi tËp 3 . nãi vÒ c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. 3. 2.2008 viÕt ®o¹n v¨n hay. hiÖn theo yªu cÇu cña GV. cho ®iÓm.häc Ho¹t ®éng d¹y A. Cñng cè. . tù nhiªn.RÌn kÜ n¨ng nghe: ch¨m chó nghe b¹n kÓ. tuyªn d¬ng .HS l¾ng nghe. .GV nhËn xÐt giê häc. nh÷ng b¹n HS häc tËp tÝch cùc. RÌn kÜ n¨ng nãi: HS kÓ l¹i ®îc râ rµng.Yªu cÇu HS kÓ l¹i chuyÖn c¸c em ®· .B¶ng phô ghi s½n tr×nh tù kÓ c©u chuyÖn (theo gîi ý 2).HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc vµo vë. ..häc . Giíi thiÖu bµi 268 Ho¹t ®éng häc . ch©n thùc mét c¶nh ®Ñp em ®· tËn m¾t nh×n thÊy ë ®Þa ph¬ng em hoÆc ë n¬i kh¸c mµ em ®· tõng ®îc ®Õn th¨m. tuyªn d¬ng tríc líp. dÆn dß .Mét sè tranh ¶nh . tr¶ lêi c©u hái vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. cã ý riªng ®éc nh÷ng b¹n cã nh÷ng c©u v¨n hay.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc nãi vÒ quan yªu cÇu cña GV. hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.

ë ®©u? Em ®· ®Õn ®Êy th¨m vµo lóc nµo? . KÓ chuyÖn vÒ mét lÇn em ®îc ®i th¨m c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng em hoÆc ë n¬i kh¸c. .HS lÇn lît giíi thiÖu c¶nh ®Ñp mµ ®Þnh kÓ cã tªn gäi lµ g×? C¶nh ®Ñp c¸c em ®Þnh kÓ.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.GV gäi HS ®äc ®Çu bµi GV ®· viÕt .GV nghe HS tr¶ lêi vµ g¹ch díi nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý (nh trªn). c¸c em h·y kÓ l¹i mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. c¸c em ph¶i kÓ theo tr×nh tù kÓ vÒ mét lÇn ®i th¨m tr×nh tù nh thÕ nµo? quan. .§Ó kÓ mét c©u chuyÖn vÒ lÇn ®i . ®Ó mäi ngêi cïng biÕt xem c¶nh ®ã ®Ñp vµ hÊp dÉn nh thÕ nµo? . 2. ®äc thÇm. 269 .Mét HS ®äc to ®Ò bµi. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn a) T×m hiÓu ®Ò bµi . C¶ líp ®äc thÇm theo dâi b¹n ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u chuyÖn ®Þnh kÓ.2008 .HS dùa vµo gîi ý 2 nªu miÖng th¨m c¶nh ®Ñp.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. c¶ líp s½n trªn b¶ng. . ë ®Þa ph¬ng hoÆc c¶nh ®Ñp ë mét n¬i nµo ®ã qua mét chuyÕn tham quan. .HS tr¶ lêi: KÓ mét lÇn ®i th¨m kÓ vÒ chuyÖn g×? c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph¬ng hay ë n¬i kh¸c? .§· cã lÇn em ®îc ®i th¨m c¶nh ®Ñp .HS l¾ng nghe. nh÷ng c¶nh ®Ñp mµ em ®· ®îc tËn m¾t ng¾m nh×n.GV gäi HS ®äc gîi ý trong sgk.GV hái HS: C¶nh ®Ñp mµ c¸c em . Trong tiÕt häc h«m nay.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV hái HS: §Ò bµi yªu cÇu chóng ta . .Hai HS ®äc nèi tiÕp hai gîi ý trong SGK.

lËp dµn ý cho c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ ra giÊy nh¸p. thÓ nªu nh÷ng c©u hái trao ®æi. lêi kÓ hoÆc tham gia. bµi kh«ng ? + C¸ch kÓ cã m¹ch l¹c. chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ ®Ó líp ghi nhí khi b×nh chän. ph¶i më ®Çu c©u chuyÖn ë ng«i thø nhÊt (t«i. C¸c em cÇn t«n träng b¹n kh«ng nªn cho r»ng c¶nh ®Ñp b¹n kÓ kh«ng ®Ñp b»ng c¶nh ®Ñp m×nh ®· biÕt. râ rµng kh«ng ? + C¸ch dïng tõ cã chÝnh x¸c kh«ng ? Giäng kÓ cã tù nhiªn hÊp dÉn kh«ng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.. nªu tªn nh÷ng c©u chuyÖn vµ lÇn lît nªu tªn c©u chuyÖn mµ c¸c em ®Þnh kÓ. HS cã cho tõng HS. Mçi em 270 .GV nh¾c HS chó ý: Lo¹i bµi kÓ . Hai HS . Sau khi kÓ..2008 . . nhí l¹i chuyÕn ®i th¨m c¶nh ®Ñp ®ã.HS cã thÓ ®øng t¹i chç hoÆc lªn tham gia thi kÓ. b) Thùc hµnh kÓ chuyÖn .GV yªu cÇu HS ®äc l¹i gîi ý. em). . tªn c©u chuyÖn cña b¶ng ®Ó kÓ nèi tiÕp nhau.HS ®äc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: chÝ ®¸nh gi¸ bµi kÓ ®· chuÈn bÞ + Néi dung kÓ cã phï hîp víi ®Ò s½n gäi HS ®äc l¹i.HS nhí l¹i chuyÖn. . lËp dµn ý cho c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ.GV cho HS kÓ chuyÖn theo nhãm quay l¹i víi nhau kÓ cho nhau nghe ®«i ®Õn tõng nhãm nghe HS kÓ. .. th¸i ®é.HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo chuyÖn tham gia hoÆc chøng kiÕn yªu cÇu cña GV. t×nh c¶m.GV gäi nh÷ng HS xung phong thi kÓ . gãp ý vÒ néi dung.HS xung phong tham gia thi kÓ chuyÖn tríc líp.. th¶o luËn víi nhau vÒ néi dung.GV yªu cÇu HS kÓ vµ ghi tªn HS .Tríc khi thi kÓ GV d¸n lªn b¶ng tiªu .HS kÓ chuyÖn theo nhãm. cña b¶n th©n ®èi víi c¶nh ®Ñp ®ã. . ý nghÜa c©u chuyÖn.c©u chuyÖn mµ m×nh chøng kiÕn íng dÉn. h.

§äc hiÓu .BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dÆn dß . hÊp dÉn nhÊt. .C¶ líp nhËn xÐt. 2.. b×nh chän b¹n b¹n kÓ hay.DÆn HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn .HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. gîi c¶m lµm næi bËt tÝnh chÊt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn vµ tÝnh c¸ch con ngêi Cµ Mau. 271 . Cñng cè. Môc tiªu 1.2008 HS ®ã kÓ lªn b¶ng ®Ó c¶ líp nhí khi kÓ xong cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña nhËn xÐt. nh÷ng HS ch¨m chó nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt chÝnh x¸c. TËp ®äc §Êt cµ mau I... §äc lu lo¸t toµn bµi. b¹n vµ cña c« gi¸o. . tèt. . b×nh chän. viÕt néi dung nh÷ng c©u chuyÖn ®ã vµo vë. VÝ dô: + Qua c©u chuyÖn b¹n võa kÓ. nhÊn giäng vµo nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶.GV biÓu d¬ng nh÷ng HS kÓ chuyÖn .GV yªu cÇu HS nhËn xÐt t×m ra . ng¾t nghØ h¬i ®óng sau mçi dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. kÓ chuyÖn hay vµ hÊp dÉn nhÊt. §äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m. b¹n thÊy c¶nh ®Ñp ®ã cã hÊp dÉn kh«ng? B¹n cã thÝch c¶nh ®Ñp ®ã kh«ng? + B¹n kÓ c©u chuyÖn nµy nh»m lµm g× ? + . 4.HS l¾ng nghe.HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo cña m×nh cho ngêi th©n nghe vµ yªu cÇu cña GV. vÇn vµ thanh ®iÖu dÔ lÉn do ¶nh hëng cña ph¸t ©m ®Þa ph¬ng. t×nh c¶m.

§©y lµ bøc ¶nh minh häa cho bµi tËp ®äc §Êt Cµ Mau.GV ®a ra tranh minh häa phãng to vµ nãi: Mçi vïng ®Êt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ thiªn nhiªn con ngêi kh¸c nhau. ®Êt Cµ Mau trªn b¶n ®å.HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: ¶nh chôp c¶nh vïng ®Êt Cµ Mau víi nh÷ng rÆng c©y bÇn.GV nãi tiÕp: Cµ Mau lµ m¶nh ®Êt . díi hµng ®íc xanh r×. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Ho¹t ®éng häc .häc Ho¹t ®éng d¹y A.GV chØ cho HS biÕt vÞ trÝ cña vïng Cµ Mau trªn b¶n ®å.häc . giíi thiÖu cho HS biÕt vÞ trÝ cña vïng ®Êt HS ®ang sèng vµ nãi qua vÒ ®Æc ®iÓm thêi tiÕt. Giíi thiÖu bµi .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. Nhµ cöa cña nh÷ng ngêi d©n vïng Cµ Mau dùng däc theo bê kªnh.HiÓu ®îc ý nghÜa cña bµi: Thiªn nhiªn Cµ Mau ®· gãp phÇn hun ®óc nªn tÝnh c¸ch kiªn cêng cña con ngêi n¬i ®©y. B. §å dïng d¹y . II. thiªn nhiªn con . c©y ®íc mäc xanh r×.GV ®a b¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. .HS l¾ng nghe. Tõ nhµ nä sang nhµ kia ngêi ta ph¶i ®i trªn nh÷ng c©y cÇu b¾c b»ng th©n c©y . III. KiÓm tra bµi cò . n¬i cùc nam cña níc ta thiªn nhiªn vµ con ngêi ë ®©y nh thÕ nµo? §Ó 272 . c©y b×nh b¸t. .Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK (phãng to). C¸c em h·y quan s¸t vµ cho biÕt tranh vÏ nh÷ng c¶nh vËt g×? .HS quan s¸t nhËn biÕt vÞ trÝ vïng ngêi ë ®ã. D¹y bµi míi 1. B¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam.HS l¾ng nghe. .NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.Gäi hai HS lªn b¶ng ®äc bµi C¸i g× . quý nhÊt sau ®ã tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc.2008 .

GV chia ®o¹n ®Ó HS luyÖn ®äc.Ba HS ®äc nèi tiÕp bµi lÇn 2. chó gi¶i trong SGK.GV hái HS nªu thªm nh÷ng tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa.GV gäi ba HS tiÕp nèi nhau ®äc . . + PhËp phÒu: kh«ng æn ®Þnh lóc 273 . C¶ líp theo dâi trong SGK.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. Năm học 2007.HS nhËn biÕt ®îc ba ®o¹n cña bµi v¨n. Mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n.Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lÇn . Ch¼ng h¹n: + NÎ ch©n chim: r¹n nøt ra tø phÝa tr«ng gièng dÊu ch©n chim. tæ chøc cho c¸c em tù gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc gi¶i nghÜa c¸c tõ mµ c¸c em kh«ng biÕt. C¶ líp ®äc thÇm theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n ®äc.GV yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi. ng¾t giäng cho tõng HS (nÕu cã).Ba HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë . ©m cho HS.Giáo án Tiếng Việt 5 hiÓu râ ®iÒu nµy chóng ta cïng ®äc vµ t×m hiÓu bµi §Êt Cµ Mau. .HS cã thÓ nªu thªm c¸c tõ mµ c¸c em cha hiÓu nghÜa. . 2. Mçi tõng ®o¹n cña bµi.Mét HS ®äc bµi . .GV cã thÓ ghi b¶ng nh÷ng tõ ng÷ . ph¸t ©m. . . c¸c em cã thÓ trao ®æi ®Ó gi¶i nghÜa cho nhau hoÆc nghe GV gi¶i nghÜa. GV chó ý söa lçi HS ®äc mét ®o¹n cña bµi. mçi 2.GV yªu cÇu mét HS ®äc c¸c tõ ®îc . Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc ®óng . . HS ®äc mét ®o¹n cña bµi.HS luyÖn ®äc c¸c tiÕng GV ghi HS hay ph¸t ©m sai ®Ó luyÖn ph¸t trªn b¶ng líp .Mét HS ®äc to c¸c tõ ®îc chó gi¶i. . C¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.2008 .

Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ tr¶ lêi c©u hái: Ma th× thÕ cßn vµo mïa kh« c¸i n¾ng ë Cµ Mau ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ d÷ déi nh thÕ nµo? . hèi h¶. + .Hai HS ngåi cïng bµn nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi.Víi thêi tiÕt. 274 . b) T×m hiÓu bµi . . thµnh rÆng.HS theo dâi giäng ®äc cña GV. n¾ng ë Cµ Mau còng rÊt d÷ déi ®Êt nÎ ch©n chim. .Giáo án Tiếng Việt 5 thÕ nµy lóc thÕ kh¸c.Gäi HS ®äc toµn bµi.Qua c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn nh ma.HS tr¶ lêi theo c¸c ý sau: nh vËy c©y cèi trªn vïng ®Êt Cµ + C©y cèi kh«ng mäc riªng lÎ ®îc Mau mäc nh thÕ nµo? ph¶i mäc n¬ng dùa vµo nhau qu©y quÇn thµnh chßm. th¸ng t..2008 . ma mét håi råi t¹nh h¼n. . ®ang n¾ng ®ã mµ ma ®æ ngay xuèng ®ã. .Thiªn nhiªn vÒ thêi tiÕt khÝ hËu ë ®©y rÊt kh¾c nghiÖt. . + Ma thêng ®i kÌm víi giã rÊt to: trong ma thêng næi c¬n gi«ng. ma ë Cµ Mau cã g× kh¸c thêng? Năm học 2007. n¾ng chóng ta thÊy thêi tiÕt khÝ hËu ë vïng ®Êt Cµ Mau nh thÕ nµo? .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV vµ tr¶ lêi: Vµo mïa n¾ng. . khÝ hËu kh¾c nghiÖt .Ba HS nèi tiÕp ®äc nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi tríc líp. th¸ng 4).GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái: Vµo mïa ma (th¸ng ba.HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi theo c¸c ý sau: + Vµo mïa ma kho¶ng th¸ng ba. ma ë Cµ Mau rÊt thÊt thêng: s¸ng n¾ng chiÒu ma. . + Thîng vâ: tá ra cã khÝ ph¸ch vµ lßng hµo hiÖp .Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.. + Ma rµo rÊt to vµ d÷ déi nhng kh«ng kÐo dµi: Ma rÊt phò. . . nÒn nhµ còng r¹n nøt.

giµu nghÞ lùc ®Ó chèng chäi l¹i víi nh÷ng khã kh¨n kh¾c nghiÖt cña cuéc sèng nh thiªn nhiªn. b¾t c¸ sÊu. ph¶i c¾m s©u vµo lßng ®Êt míi ®øng v÷ng ®îc. c©y cèi ®Æc biÖt lµ rÔ cña nh÷ng c©y ®íc…vµ nãi thªm: Cµ Mau lµ vïng ®Êt s×nh lÇy ngËp mÆn. thêi tiÕt.HS tr¶ lêi theo c¸c ý: + Ngêi d©n Cµ Mau th«ng minh. . + Hä yªu thÝch nh÷ng hµnh ®éng dòng c¶m chinh phôc vµ chÕ ngù thiªn nhiªn.2008 + Do nhiÒu gi«ng giã nªn rÔ c©y ph¶i dµi.Nhµ cöa cña ngêi d©n n¬i ®©y . só. hµng ®íc xanh r×.GV ®a l¹i tranh minh häa bµi ®äc .. .. b×nh b¸t. Hä thÝch kÓ. chµm…mäc thµnh rõng vµ lµ n¬i tró ngô cña nhiÒu ®éng vËt ®Æc biÖt lµ c¸ vµ chim.Nhµ cöa dùng theo bê kªnh. . cho HS quan s¸t ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ nhµ cöa. + C©y mäc rÊt tèt ®íc mäc san s¸t.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. Giao th«ng ë ®©y chñ yÕu ®i l¹i b»ng xuång nªn nhµ cöa thêng lµm ven theo bê kªnh ®Ó ®i l¹i thuËn tiÖn.HS quan s¸t vµ l¾ng nghe. thó d÷. vÑt. thÝch nghe nh÷ng huyÒn tho¹i vÒ ngêi vËt hæ. nhµ ®îc dùng nh thÕ nµo? nä sang nhµ kia ph¶i leo trªn cÇu b»ng th©n c©y ®íc. s«ng ngßi ch»ng chÞt nªn c¸c c©y cèi chñ yÕu lµ ®íc. b¾t r¾n hæ m©y. + Hä ®· gi÷ g×n vµ ph¸t huy 275 .§Ó chèng chäi l¹i víi hoµn c¶nh sèng khã kh¨n kh¾c nghiÖt ngêi d©n n¬i ®©y cã nh÷ng tÝnh c¸ch nh thÕ nµo? .

®äc. H·y ®Æt tªn cho tõng ®o¹n v¨n.HS trao ®æi th¶o luËn theo nhãm ®«i. ®Ñp cña ngêi d©n sèng trªn m¶nh ®Êt Cµ Mau. trªn). khai ph¸ vµ gi÷ g×n m¶nh ®Êt tËn cïng cña Tæ quèc . c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m .Yªu cÇu HS ®äc theo nhãm toµn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. HS cã thÓ ®Æt tªn nh sau: * §o¹n 1: Ma ë Cµ Mau.Hai HS mét nhãm. . thÝch nghe nh÷ng huyÒn tho¹i vÒ ngêi vËt hæ.GV híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n sau (GV cã thÓ chän ®o¹n v¨n kh¸c): Sèng trªn c¸i ®Êt mµ ngµy xa. t×m ra giäng ®äc lËp kÜ thuËt giäng ®äc diÔn c¶m cña bµi. 276 .Gäi ba HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n .HS nhËn xÐt. giäng cña nh©n vËt (nh cña bµi. Tinh thÇn thîng vâ cña cha «ng ®îc nung ®óc vµ lu truyÒn ®Ó khai ph¸ gi÷ g×n mòi ®Êt tËn cïng nµy cña Tæ quèc. . . luyÖn ®äc cho bé bµi v¨n. . b¾t c¸ sÊu. trªn c¹n “hæ r×nh xem h¸t” nµy.Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ tr¶ lêi c©u hái: Mçi ®o¹n v¨n trong bµi ®Òu tËp trung nªu râ mét ý.2008 truyÒn thèng d©n téc ®ã lµ tinh thÇn thîng vâ cña cha «ng ®Ó kh¾c phôc hoµn c¶nh sèng khã kh¨n.GV híng dÉn HS nhËn xÐt ®Ó x¸c .Ba HS ®äc nèi tiÕp diÔn c¶m ba cña bµi. * §o¹n 2: C©y cèi trªn ®Êt Cµ Mau. Yªu cÇu c¶ líp theo dâi b¹n ®o¹n cña bµi. C¶ líp theo dâi b¹n ®äc. nhau nghe. * §o¹n 3: Ngêi d©n Cµ Mau. sau ®ã ®¹i diÖn mét nhãm tr¶ lêi c¸c nhãm kh¸c theo dâi nhËn xÐt. Hä thÝch kÓ. b¾t r¾n hæ m©y. con ngêi ph¶i th«ng minh vµ giµu nghÞ lùc. . + GV ®äc mÉu: giäng chËm r·i c¶m + HS l¾ng nghe vµ luyÖn ®äc theo høng ngîi ca nh÷ng phÈm chÊt cao yªu cÇu cña GV. díi s«ng “c¸ sÊu c¶n tríc mòi thuyÒn”.

nªu ®îc nh÷ng lÝ lÏ vµ dÉn chøng cô thÓ.GV nhËn xÐt giê häc.Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn kÕt bµi mµ c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt theo yªu cÇu cña GV. tù tin.häc .Bót d¹ vµ giÊy khæ to cho HS th¶o luËn nhãm.GV nhËn xÐt cho ®iÓm tõng HS. tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. gÇn gòi víi løa tuæi. 277 Ho¹t ®éng häc . nhËn xÐt. 1. III. vë ®Ó GV kiÓm tra. Trong thuyÕt tr×nh.Thiªn nhiªn Cµ Mau ®· gãp phÇn g×? hun ®óc nªn tÝnh c¸ch kiªn cêng cña ngêi Cµ mau. vµ ®äc tríc bµi tËp ®äc tiÕp theo TuÇn 9 TËp lµm v¨n luyÖn tËp thuyÕt tr×nh.häc Ho¹t ®éng d¹y A. tranh luËn I. DÆn HS vÒ .Néi dung cña bµi v¨n nãi vÒ ®iÒu . HS díi líp tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ. BiÕt tr×nh bµy. dÆn dß . 2. líp. tranh luËn. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Cñng cè. II.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.Yªu cÇu hai HS ®äc l¹i më bµi vµ .Thi c¸c nhãm ®äc diÔn c¶m bµi . 3. .2008 .HS ghi nhí vÒ nhµ thùc hiÖn theo nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi tËp ®äc yªu cÇu cña GV.Hai ®Õn ba nhãm HS thi ®äc tríc v¨n tríc líp. cã søc thuyÕt phôc. t«n träng ngêi cïng tranh luËn. diÔn ®¹t g·y gän vµ cã th¸i ®é b×nh tÜnh. Díi líp më theo dâi. §å dïng d¹y . Môc tiªu Bíc ®Çu cã kÜ n¨ng thuyÕt tr×nh. . KiÓm tra bµi cò .

®¹t môc ®Ých ®Æt ra? TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thuyÕt tr×nh..HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 . B. theo dâi ®äc thÇm trong SGK. 278 . tranh luËn cã søc hÊp dÉn. trong giê ra ch¬i.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o . C¶ líp theo dâi. 2.Mét HS ®äc to Bµi tËp 1.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo .GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. .. Giíi thiÖu bµi Năm học 2007.Trong cuéc sèng.GV lùa chän bµi lµm ®óng nhÊt .GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ngêi kh¸c. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 . Bµi míi 1. lªn b¶ng vµ ®äc to kÕt qu¶ lµm bµi cña nhãm m×nh. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ trao ®æi th¶o luËn trong nhãm víi cho c¸c nhãm ®Ó lµm bµi. nhau ®Ó lµm bµi.HS nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹.§¹i diÖn tõng nhãm d¸n bµi lµm luËn. . sinh ho¹t §éi. .HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. . c¶ líp néi dung Bµi tËp 1 trong SGK. nhãm. tranh luËn vÒ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n.2008 . . gÇn gòi víi c¸c em. nhËn xÐt.GV yªu cÇu mét HS ®äc to toµn bé .®«i lóc c¸c em ph¶i thuyÕt tr×nh hoÆc tranh luËn (tøc lµ tr×nh bµy mét vÊn ®Ò hoÆc bµn c·i ®Ó t×m ra lÏ ph¶i) víi nhau vÒ mét v¸n ®Ò nµo ®ã. trong khi häp líp. . bæ sung. trªn b¶ng cho HS bæ sung chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.HS l¾ng nghe. Lµm thÕ nµo ®Ó thuyÕt tr×nh.

ThÇy nªu c©u hái: “ Ai lµm ra lóa g¹o. th× giê ®Òu ®¸ng quý nhng cha ph¶i lµ quý nhÊt v× kh«ng cã ngêi lao ®éng th× lóa g¹o.Dïng c©u hái cã ý kh¼ng ®Þnh.Quý nhÊt lµ . ¨n míi sèng ®îc. Nam ®a ra qu¶ thËt ®Òu rÊt ®¸ng quý nh vÉn kh«ng ph¶i lµ quý nhÊt.GV yªu cÇu HS ®äc to toµn bé . lÝ lÏ vµ c¸ch tr×nh bµy lÝ lÏ cña tõng b¹n nh sau: ý kiÕn cña mçi b¹n Hïng: . .Giáo án Tiếng Việt 5 §¸p ¸n: Năm học 2007. thø. cã tiÒn lµ luËn dÉn d¾t tõ vµng ra tiÒn tõ tiÒn ra sÏ mua ®îc mäi mäi thø. vµng b¹c vµ th× giê còng tr«i qua mét c¸ch v« vÞ (phÝ ph¹m. lóa g¹o. Quý.Ai còng ph¶i . Quý. råi «n tån gi¶ng gi¶i ®Ó HS bÞ thuyÕt phôc bëi ý kiÕn cña thÇy: quý nhÊt trªn ®êi lµ ngêi lao ®éng. Nam: . vµng b¹c. Quý: . Nam tranh luËn vÒ vÊn ®Ò: C¸i g× quý nhÊt trªn ®êi? b) ý kiÕn..DÉn lêi thÇy gi¸o ®Ó kh¼ng ®Þnh. Nam c«ng nhËn: Ngêi lao ®éng lµ quý nhÊt. c¶ líp 279 LÝ lÏ ®a ra ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh C¸ch tr×nh bµy lÝ lÏ .. lµm ra ®îc lóa suy luËn. tiÒn. kh«ng cã gi¸ trÞ g× c¶). th× giê.Quý nhÊt lµ . vµng .2008 a) C¸c b¹n Hïng. kh«ng cã ý nghÜa.Dïng c©u hái cã ý kh¼ng ®Þnh. ai biÕt dïng th× giê?”. suy vµng.ThÇy lËp luËn: Lóa g¹o.Mét HS ®äc to Bµi tËp 2.Cã vµng lµ cã . Quý. g¹o.Qóy nhÊt lµ . c) ThÇy gi¸o muèn thuyÕt phôc Hïng. Bµi tËp 2 .Cã th× giê míi .ý kiÕn cña thÇy thÓ hiÖn th¸i ®é t«n träng ngêi kh¸c: ThÇy c«ng nhËn nh÷ng thø Hïng. .

ra lÝ lÏ b¶o vÖ ý kiÕn cña nhãm Quý .GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña bµi tËp.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo . Bµi tËp 3 . .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo . ph©n c«ng mçi nhãm ®ãng mét vai suy ngÜ vµ chuÈn bÞ ý kiÕn tranh luËn (ghi v¾n t¾t ra giÊy nh¸p.HS nhËn xÐt ý kiÕn tranh luËn cña tõng b¹n vµ cã thÓ ph©n tÝch bæ sung thªm dÉn chøng vµ lÝ lÏ ®Ó lêi tranh luËn thªm søc thuyÕt phôc. GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót nhËn giÊy khæ to vµ bót d¹ thùc d¹ cho c¸c nhãm ®Ó c¸c em lµm hiÖn theo yªu cÇu cña GV.§¹i diÖn tõng nhãm tranh luËn ®a cho 3 nhãm (®ãng c¸c vai Hïng. .S¾p xÕp c¸c c©u tr¶ lêi ®óng theo cho biÕt: Bµi tËp nµy yªu cÇu mét tr×nh tù hîp lÝ vµ cho biÕt khi chóng ta lµm g×? thuyÕt tr×nh.Yªu cÇu HS ®äc thÇm bµi tËp vµ .HS lµm viÖc theo nhãm. Nam) thùc hiÖn cuéc trao m×nh.2008 theo dâi ®äc thÇm trong SGK.GV vµ HS nhËn xÐt chèt l¹i lêi . 280 .HS l¾ng nghe.Giáo án Tiếng Việt 5 néi dung Bµi tËp 2 trong SGK. ®æi tranh luËn. nhãm. . .§¹i diÖn mçi nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi GV khuyÕn khÝch HS nãi thªm gi¶i lµm trªn líp. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy). tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi thÝch râ v× sao l¹i chän ý kiÕn lµm cña nhãm. Năm học 2007. . biÕt më réng lÝ lÏ vµ nªu dÉn chøng cô thÓ lµm cho lêi tranh luËn giµu søc thuyÕt phôc. . . ®ã. tranh luËn ngêi nãi cÇn ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? . C¶ líp theo dâi. bµi. C¸c nhãm nhãm. ®¸nh gi¸ cao nh÷ng HS biÕt tranh luËn s«i næi. .HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶. .GV vµ HS nhËn xÐt ý kiÕn tranh luËn cña c¸c b¹n. ph©n tÝch vÝ dô ®Ó HS hiÓu thÕ nµo lµ më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng.Yªu cÇu tõng tèp 3 HS ®¹i diÖn .

tuyªn d. kh«ng thÓ tham gia thuyÕt tr×nh tranh luËn.Ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò ®îc thuyÕt tr×nh. dÆn dß . sÏ nãi dùa.Giáo án Tiếng Việt 5 gi¶i ®óng. Kh«ng cã ý kiÕn riªng nghÜa lµ kh«ng hiÓu s©u s¾c vÊn ®Ò. Cñng cè. vui vÎ.HS l¾ng nghe. ngêi nãi cÇn cã th¸i ®é «n tån. LuyÖn tõ vµ c©u §¹i tõ 281 . 3.Ph¶i biÕt c¸ch nªu lÝ lÏ vµ dÉn chøng: Cã ý kiÕn råi cßn ph¶i biÕt c¸ch tr×nh bµy.. cè b¶o vÖ ý kiÕn cha ®óng cña m×nh). tranh luËn. ngêi ®èi tho¹i. §¸p ¸n: Năm học 2007.. c¨n b¶n nhÊt) 1. ®Ó t¨ng søc thuyÕt phôc vµ b¶o ®¶m phÐp lÞch sù.DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh Bµi . theo yªu cÇu cña GV. . t«n träng ngêi nghe. ¬ng nh÷ng nhãm vµ c¸c em HS tÝch cùc trong häc tËp.GV nhËn xÐt giê häc. tranh luËn. nãi theo ngêi kh¸c.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn tËp 3 vµo vë. nÕu kh«ng. lËp luËn ®Ó thuyÕt phôc ngêi ®èi tho¹i. b) Khi thuyÕt tr×nh. tr¸nh nãng n¶y véi v· hay b¶o thñ (kh«ng chÞu nghe ý kiÕn ®óng cña ngêi kh¸c. tranh luËn. hoµ nh·.2008 a) Nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng ®îc s¾p xÕp l¹i theo tr×nh tù hîp lÝ (b¾t ®Çu lµ ®iÒu kiÖn quan träng.. 2. hoÆc kh«ng d¸m bµy tá ý kiÕn riªng. 3.Ph¶i cã ý kiÕn riªng vÒ vÊn ®Ò ®îc thuyÕt tr×nh.

B¶ng phô ghi s½n c©u chuyÖn Con chuét tham lam (BT3 .2008 1. C¶ líp theo dâi ®äc phÇn NhËn xÐt. N¾m ®îc kh¸i niÖm vÒ ®¹i tõ.Trong tiÕng ViÖt cã mét lo¹i tõ . cËu.Giáo án Tiếng Việt 5 I. 2. Giíi thiÖu bµi . . ®éng tõ.Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp 1 trong . . .phÇn LuyÖn tËp) ®Ó híng dÉn HS lµm bµi. nã ®îc dïng 1 cho HS quan s¸t vµ hái: Bµi tËp lµm g×? 282 . thÇm trong SGK.B¶ng phô ghi s½n c¸c ®o¹n v¨n ®Ó híng dÉn HS nhËn xÐt (môcI). . nhËn biÕt ®¹i tõ trong thùc tÕ. chóng ta sÏ häc tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u §¹i tõ.C¸c tõ in ®Ëm tí. PhÇn NhËn xÐt Bµi tËp 1 . dïng thay thÕ danh tõ.GV gäi HS ®äc Bµi tËp 3 (trong . Môc tiªu Năm học 2007. B. thiÖn ë nhµ.häc Ho¹t ®éng d¹y A. III.HS l¾ng nghe. 2. §å dïng d¹y . C¸c ho¹t ®éng d¹y . §Ó biÕt ®ã lµ lo¹i tõ g× vµ sö dông nh thÕ nµo. bµi vµ häc bµi cña HS. KiÓm tra bµi cò . Bíc ®Çu biÕt sö dông ®¹i tõ thÕ cho danh tõ bÞ dïng lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét v¨n b¶n ng¾n.häc .Mét HS ®äc bµi.Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo yªu tiÕt häc tríc) mµ c¸c em ®· hoµn cÇu cña GV. tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy. Bµi míi 1.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng.HS l¾ng nghe.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë.GV ®a ra hai c©u v¨n cña Bµi tËp . Ho¹t ®éng häc . II. nhËn xÐt viÖc lµm .GV cho ®iÓm.

hai ®o¹n v¨n ®îc dïng ®Ó xng h« hay thay thÕ cho danh tõ trong c©u ®Ó khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy.HS l¾ng nghe. suy nghÜ tr¶ lêi: bµy miÖng theo c¸c c©u hái sau: + Tõ tí vµ tõ cËu ®îc dïng ®Ó lµm + Hai tõ nµy dïng ®Ó xng h«. . hai ®o¹n v¨n ®îc dïng ®Ó thay thÕ 283 .GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tr×nh .2008 .Giáo án Tiếng Việt 5 nµy yªu cÇu chóng ta lµm g×? Năm học 2007. + Tõ nã dïng ®Ó thay thÕ cho tõ nµo ®Ó khái lÆp l¹i? Tõ nµy cã gièng vµ kh¸c hai tõ trªn nh thÕ nµo? + Tõ nã dïng thay thÕ cho tõ chÝch b«ng (danh tõ). . nh÷ng tõ ®ã ®îc gäi lµ ®¹i tõ. Kh¸c nhau lµ hai tõ trªn chØ nh÷ng ngêi ®ang nãi trùc tiÕp víi nhau. Gièng hai tõ tí. thay thÕ cho tªn m×nh.GV kÕt luËn: nh÷ng tõ in ®Ëm ë . .HS x¸c ®Þnh râ: + §o¹n a (gièng c¸ch dïng tõ nªu trªn ë BT1) tõ in ®Ëm vËy thay thÕ cho tõ thÝch (tÝnh tõ) ®Ó khái lÆp l¹i tõ ®ã.C¸ch híng dÉn t¬ng tù Bµi tËp 1.HS ®äc l¹i SGK.HS l¾ng nghe. nãi g×? chuyÖn víi nhau. + §o¹n b (gièng nh c¸ch dïng tõ nªu trªn ë Bµi tËp 1) tõ in ®Ëm thÕ thay thÕ cho tõ quý (®éng tõ) ®Ó khái lÆp l¹i tõ ®ã. Bµi tËp 2 .GV kÕt luËn: Nh÷ng tõ in ®Ëm ë . Cßn tõ cËu thay thÕ cho tªn ngêi ®ang nãi chuyÖn víi m×nh. vËt mµ c¶ ngêi nãi vµ ngêi nghe nãi ®Õn nhng kh«ng ë ngay tríc mÆt. + Tõ tí vµ cËu lµ c¸ch xng h« cña ai + Tõ tí lµ c¸ch xng h« chØ b¶n th©n nãi víi ai? m×nh. Cßn tõ nã chØ ngêi. cËu ®Òu dïng thay thÕ cho tõ kh¸c (ë vÝ dô trªn thay thÕ cho danh tõ chØ ngêi).

Mét ®Õn hai HS nh¾c l¹i phÇn ghi vµ lÊy vÝ dô minh häa.Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. .Giáo án Tiếng Việt 5 cho ®éng tõ. c¸c nhãm lµm bµi. nhí vµ lÊy vÝ dô minh häa.Gäi HS tr×nh bµy. .§¹i diÖn HS c¸c nhãm d¸n bµi lªn 284 .Yªu cÇu HS lµm viÖc theo c¸ .Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí . Năm học 2007. GV theo dâi gäi .Hai ®Õn ba HS ®äc phÇn ghi nhí. sau khi nh©n.Mét HS ®äc toµn bµi. . chóng còng ®îc gäi lµ ®¹i tõ. . . c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. SGK.Gäi mét HS ®äc toµn bµi. C¶ líp HS nhËn xÐt vµ cïng chèt l¹i ý kiÕn theo dâi nhËn xÐt. cïng GV chèt l¹i lêi ®óng. . sau khi lµm bµi xong trao lµm bµi xong trao ®æi bµi víi b¹n.2008 . kÝnh mÕn B¸c.HS trao ®æi.Nh÷ng tõ ®ã ®îc viÕt hoa nh»m biÓu lé th¸i ®é quý träng. . ®æi kÕt qu¶ víi b¹n bªn c¹nh.VËy qua hai bµi tËp trªn em hiÓu . §¸p ¸n: .C¸c tõ in ®Ëm trong ®o¹n th¬ ®îc dïng ®Ó chØ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh B¸c Hå.§¹i tõ lµ tõ dïng ®Ó xng h« hay ®Ó nh thÕ nµo lµ ®¹i tõ? thay thÕ danh tõ. tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy. th¶o luËn theo nhãm GV ph¸t giÊy khæ to vµ bót d¹ cho ®Ó lµm bµi. .HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. ®éng tõ. . 4. PhÇn LuyÖn tËp Bµi tËp 1 . . gi¶i ®óng.Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí trong . tÝnh tõ trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ Êy. 3. PhÇn Ghi nhí .Mét HS ®äc toµn bµi.HS lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶.Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶. Bµi tËp 2 .

chuyÖn hay h¬n. m×nh. + Trong ®o¹n v¨n cã danh tõ nµo + Danh tõ chuét.N¨m ®Õn b¶y HS ®äc bµi lµm cña m×nh. chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.Yªu cÇu mét HS ®äc toµn bµi.2008 b¶ng vµ ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña nhãm m×nh. . . theo yªu cÇu cña GV.Yªu cÇu HS tù lµm bµi.t«i (chØ c¸i cß) .nã (chØ c¸i diÖc). c¶ líp theo dâi ®äc thÇm. . .Gäi HS nhËn xÐt lùa chän ra b¹n .GV treo b¶ng phô ghi s½n ®o¹n . ®îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn g©y nhµm ch¸n cho c©u chuyÖn? + §¹i tõ nµo thÝch hîp ®Ó thay thÕ + Dïng ®¹i tõ nã .Gäi HS díi líp nèi tiÕp ®äc bµi cña . tuyªn d¬ng tríc 285 .«ng (chØ ngêi ®ang nãi) . . .HS tr¶ lêi: v¨n vµ hái: + C©u chuyÖn Con chuét tham +Khuyªn ngêi ta kh«ng nªn tham lam lam nãi lªn ®iÒu g×? nh con chuét ngèc nghÕch trong truyÖn.®©y lµ tõ thêng cho tõ chuét? dïng ®Ó chØ vËt. .Mét HS ®äc toµn bµi. Bµi tËp 3 . Lêi gi¶i: mµy (chØ c¸i cß) .GV lu ý: nÕu c¸c em thay thÕ toµn bé danh tõ chuét b»ng ®¹i tõ nã l¹i g©y nhµm ch¸n cho mÈu chuyÖn.HS lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµo vë.GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS nhËn xÐt bµi lµm cña tõng nhãm tõng nhãm. .HS nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng biÕt thay thÕ ®óng møc lµm c©u b¹n cã bµi lµm hay. V× vËy cÇn thay thÕ thÝch hîp ®Ó lµm c©u chuyÖn ®ì nhµm ch¸n vµ hay h¬n.

Gäi HS nh¾c l¹i néi dung Ghi nhí. . tranh luËn.Bót d¹ vµ giÊy khæ to ®Ó HS ghi l¹i c¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng më réng. II. §Õn s¸ng. . hai ba c¸ch thay thÕ. chuét t×m ®êng trë vÒ æ. ®Õn møc bông nã ph×nh to ra m·i.HS l¾ng nghe vµ vÒ nhµ thùc hiÖn nhí vµ lµm l¹i Bµi tËp 3 vµo vë theo theo yªu cÇu cña GV. TËp lµm v¨n luyÖn tËp thuyÕt tr×nh. VÝ dô: Năm học 2007.Hai ®Õn ba HS nh¾c l¹i. Môc tiªu 1. nã kh«ng sao l¸ch qua khe hë ®îc.häc . Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng trong thuyÕt tr×nh.B¶ng phô ghi s½n c¸c ý kiÕn cña c¸c nh©n vËt trong ®o¹n v¨n cña Bµi tËp1. Mét c¸i khe hë hiÖn ra.HS l¾ng nghe.2008 Chuét ta gÆm v¸ch nhµ. . nhng bông to qu¸. §å dïng d¹y . dÆn dß . tuyªn d¬ng . 286 . .Giáo án Tiếng Việt 5 líp. Nã chui qua khe vµ t×m ®îc rÊt nhiÒu thøc ¨n. Cñng cè.DÆn HS vÒ nhµ häc néi dung Ghi . tranh luËn I. 5. nh÷ng b¹n vµ nhãm tÝch cùc häc tËp.GV nhËn xÐt giê häc. Lµ mét con chuét tham lam nªn nã ¨n nhiÒu qu¸.

2. thÇm trong SGK. . c¶ líp theo dâi ®äc trong SGK. nhËn xÐt.2008 III. .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.GV ghi tªn bµi lªn b¶ng. HS díi líp theo dâi. KiÓm tra bµi cò .HS l¾ng nghe.GV nhËn xÐt viÖc lµm bµi cña HS ë nhµ vµ cho ®iÓm. . tranh luËn mét vÊn ®Ò cô thÓ. Giíi thiÖu bµi .Yªu cÇu hai HS nªu l¹i kÕt qu¶ Bµi tËp 3 c¸c em ®· ®îc häc ë tiÕt tríc vµ hoµn chØnh ë nhµ. Bµi míi 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y . Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 .Mét HS ®äc to Bµi tËp bé néi dung Bµi tËp 1 1.HS nh¾c l¹i tªn ®Çu bµi vµ ghi vµo vë. B. dÉn chøng khi thuyÕt tr×nh. TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em vËn dông nh÷ng ®iÒu ®ã ®Ó më réng lÝ lÏ.Bµi tËp yªu cÇu chóng chóng ta lµm g×? ta dùa vµo ý kiÕn cña 287 . .Gäi mét HS ®äc to toµn . cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ngêi kh¸c ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých. tranh luËn cã søc hÊp dÉn.häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. .C¸c em ®· biÕt c¸ch .Bµi tËp nµy yªu cÇu .Hai HS ®øng t¹i chç thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. lµm thÕ nµo ®Ó thuyÕt tr×nh.

Níc..Kh«ng khÝ.. tranh luËn lµ g×. C©y nhÊt. ý kiÕn C©y cÇn nhÊt. ý kiÕn cña mçi nh©n vËt ra sao? + TruyÖn cã nh©n vËt nµo? nh÷ng + §Êt.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007... kh«ng cã m×nh c©y kh«ng lín ®îc.... + VÊn ®Ò tranh luËn lµ + C¸i g× cÇn nhÊt ®èi g×? víi c©y xanh? + ý kiÕn cña tõng nh©n + Ai còng cho m×nh lµ vËt nh thÕ nµo? quan träng nhÊt.HS l¾ng nghe.Khi nhËn b¶n dung HS tr¶ lêi GV nghe .... cÇn LÝ lÏ.HS ®äc l¹i.... . Kh«ng khÝ...GV nãi thªm: §Ó më .. tranh luËn cïng c¸c b¹n trong nhãm. dÉn chøng ®Êt §Êt cã chÊt mµu nu«i c©y. §Êt nãi: m×nh cã chÊt mµu ®Ó nu«i c©y lín.2008 mét nh©n vËt trong mÈu chuyÖn ®Ó më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ó thuyÕt tr×nh.. . Níc. ¸nh s¸ng. xÐt kÕt hîp víi ®a phô ghi s½n néi ®Ó HS tham kh¶o. níc Níc vËn mµu. chuyÓn chÊt Nh©n vËt §Êt Níc 288 ... réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng tríc hÕt c¸c em ph¶i n¾m ®îc vÊn ®Ò thuyÕt tr×nh... ¸nh s¸ng.. ..

. + Sau ®ã tõng HS tËp thuyÕt tr×nh tranh luËn cïng c¸c b¹n trong nhãm ®Ó b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh. kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng ®Ó b¶o tån sù sèng. VD: §Êt ph¶n b¸c ý kiÕn cña ¸nh s¸ng lµ thiÕu ¸nh s¸ng. më réng. dùa vµo ý kiÕn cña nh©n vËt. ¸nh ThiÕu ¸nh s¸ng.GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. c©y xanh kh«ng cßn mµu xanh nhng cha thÓ chÕt ngay ®îc.GV nh¾c HS chó ý: + Khi tranh luËn c¸c em ph¶i xng “t«i”. ph¸t triÓn lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ó bªnh vùc cho ý kiÕn Êy. C¸c nh©n vËt sau khi nªu tÇm quan träng cña m×nh cã thÓ ph¶n l¹i ý kiÕn cña c¸c nh©n vËt kh¸c. thiÕu kh«ng khÝ. C¶ nhãm nghe bæ sung lÝ lÏ vµ ý kiÕn cho b¹n. nªn ®i ®Õn thèng nhÊt: C©y xanh cÇn c¶ ®Êt.2008 sèng c©y mµu theo C©y cÇn kh«ng C©y kh«ng thÓ khÝ nhÊt. . dùa vµo ý kiÕn cña mét nh©n vËt.GV mêi c¸c nhãm cö . .§¹i diÖn c¸c nhãm ®ãng 289 . suy nghÜ më réng. xanh kh«ng cßn xanh. níc. ph¸t triÓn lÝ lÏ vµ dÉn chøng. + Cuèi cïng. C©y cÇn s¸ng nhÊt. viÕt l¹i vµo giÊy nh¸p.HS lµm nhãm: viÖc . Mçi HS ®ãng vai mét nh©n vËt.Giáo án Tiếng Việt 5 Kh«ng khÝ ¸nh s¸ng Năm học 2007. Tuy nhiªn tranh luËn ph¶i cã lÝ cã t×nh vµ t«n träng lÉn nhau. + Mçi em chän ®ãng vai mét trong bèn nh©n vËt.

Mçi HS tham gia tranh luËn sÏ b¾t th¨m ®Ó nhËn vai tranh luËn (§Êt. ít.. dÉn chøng më réng hay lªn b¶ng. ngêi. Kh«ng cã ¸nh d¸ng. ý kiÕn cña tõng nh©n vËt §Êt: . níc.ThiÕu ¸nh s¸ng chóng t«i. Khi trêi chÊt mµu ®Ó h¹n h¸n dï cã ®Êt.VËn chuyÓn . ¸nh s¸ng: .. khã sèng. c©y sÏ rÊt yÕu cã mµu xanh. kh«ng khÝ. kho¸ng ®Ó nu«i sèng c©y.. Níc: . hÐo kh«. ¸nh S¸ng) GV cã thÓ ghi tãm t¾t nh÷ng ý kiÕn cã lÝ lÏ.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. dÉn chøng më réng .Níc vËn chuyÓn chÊt mµu.Cã chÊt mµu . c©y kh«ng thÓ gäi lµ 290 LÝ lÏ .2008 ®¹i diÖn thi thuyÕt vai thuyÕt tr×nh tranh tr×nh. luËn tríc líp. NÕu nhæ c©y ra khái ®Êt th× c©y sÏ chÕt ngay. Kh«ng khÝ: . c©y cèi vÉn nu«i c©y.C©y cÇn kh«ng khÝ còng nh con trêi ®Ó sèng..Lµm cho c©y xanh sÏ kh«ng cßn mµu xanh. c©y .. NÕu ®Ó c©y trong b×nh kÝn hoÆc bäc trong tói ni l«ng thiÕu dìng khÝ c©y sÏ dÇn dÇn bÞ chÕt .Cung cÊp chÊt mµu vµ muèi nu«i c©y.V× thÕ nªn kh«ng khÝ lµ cÇn nhÊt. tranh luËn tríc líp.C©y cÇn khÝ .

. .Mét HS ®äc to Bµi tËp bé néi dung Bµi tËp 2 2.Bµi tËp nµy yªu cÇu .2008 c©y xanh. GV gi¶i thÝch thÇm trong SGK. cho HS biÕt ®Ìn trong bµi ca dao nãi ®Õn lµ ®Ìn dÇu.®Ìn ®Ó tranh luËn mµ cÇn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh mét c¸ch kh¸ch quan ®Ó 291 . Ch¼ng thÕ mµ bao gia ®×nh trång c©y c¶nh trong nhµ v·n ph¶i chän t×m chç cã nhiÒu ¸nh s¸ng cho c©y.GV nh¾c HS: + Sö dông thuyÕt tr×nh nªn c¸c em kh«ng cÇn nhËp vµi tr¨ng . luËn vµ ®a ra ý kiÕn ph©n xö thuyÕt phôc r»ng: C©y xanh cÇn c¶ ®Êt.HS thùc hiÖn theo yªu b×nh chän ra ngêi tranh cÇu cña GV.GV gäi mét ®Õn hai HS . kh«ng khÝ. .HS l¾ng nghe. . Bµi tËp 2 . . níc.Tr×nh bµy ý kiÕn cña chóng ta lµm g×? em ®Ó thuyÕt phôc mäi ngêi thÊy râ sù cÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ ®Ìn trong bµi ca dao. c¶ líp theo dâi ®äc trong SGK.Mét ®Õn hai HS thùc kh¸ giái ®ãng vai ngêi hiÖn theo yªu cÇu cña chøng kiÕn cuéc tranh GV.Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007. luËn giái. ¸nh s¸ng.Yªu cÇu HS ®äc to toµn .GV vµ HS nhËn xÐt. .

thÇm l¹i bµi ca dao...HS ®äc thÇm.. qua c¸c c©u hái gîi ta ®äc s¸ch.GV yªu cÇu HS lµm . v× .. chóng bæ sung cho nhau. trong cuéc chøng nh»m thuyÕt phôc sèng.2008 .. kh¾c phôc nhîc ®iÓm cho nhau vµ ®Òu cÇn 292 .Giáo án Tiếng Việt 5 thuyÕt phôc mäi ngêi thÊy râ sù cÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ ®Ìn.. cho cuéc sèng trªn tr¸i ®Êt.(dÉn chøng tr¨ng vµ ®Ìn bæ sung u ®iÓm. (dÉn chøng nh÷ng nhîc ®iÓm cña tr¨ng). suy VÝ dô: nghÜ. ....(dÉn chøng nh÷ng u ®iÓm cña tr¨ng)..(dÉn ý: NÕu chØ cã tr¨ng th× chøng nh÷ng u ®iÓm chuyÖn g× sÏ x¶y ra? cña ®Ìn). Năm học 2007. t×m lÝ lÏ dÉn Theo em.(dÉn sao nãi c¶ tr¨ng vµ ®Ìn chøng nh÷ng nhîc ®iÓm ®Òu cÇn thiÕt cho cuéc cña ®Ìn). gióp ngêi ®Ìn. §Ìn ë gÇn thiÕt cña c¶ tr¨ng vµ nªn soi râ h¬n.HS thùc hiÖn theo yªu viÖc c¸ nh©n chuÈn bÞ ý cÇu cña GV. c¶ ®Ìn lÉn tr¨ng mäi ngêi thÊy râ sù cÇn ®Òu cÇn thiÕt. Tr¨ng rÊt cÇn sèng?. . Tuy nhiªn nÕu chØ cã tr¨ng th× còng cha ®ñ bëi v×. kiÕn tranh luËn (ghi v¾n t¾t ra giÊy nh¸p)... Tuy thÕ nhng NÕu chØ cã ®Ìn th× ®Ìn còng kh«ng thÓ kiªu chuyÖn g× sÏ x¶y ra? V× ng¹o víi tr¨ng. V× vËy c¶ tr¨ng vµ ®Ìn ®Òu cÇn thiÕt víi con ngêi.. suy .GV gîi ý c¸c em ®äc nghÜ viÕt vµo vë nh¸p.

GV nhËn xÐt. ý kiÕn cña m×nh. c¶ líp theo dâi.GV nhËn xÐt giê häc. . 3. .HS l¾ng nghe. tuyªn d¬ng nh÷ng nhãm vµ c¸c em HS tÝch cùc trong häc tËp.HS l¾ng nghe vµ vÒ chØnh Bµi tËp2 vµo vë. nhµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.HS l¾ng nghe. ®¸nh gi¸ . 293 . giµu søc thuyÕt phôc nhÊt. dÆn dß .Yªu cÇu HS lÇn lît tr×nh . Cñng cè. . g¾n bã víi cuéc sèng cña con ngêi).2008 thiÕt. . tuyªn d¬ng khen ngîi c¸c HS thuyÕt tr×nh hay nhÊt.DÆn HS vÒ nhµ hoµn .Giáo án Tiếng Việt 5 Năm học 2007.HS lÇn lît thuyÕt tr×nh bµy ý kiÕn. bµi lµm cña HS.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->