P. 1
báo cáo kiến tập 6

báo cáo kiến tập 6

|Views: 25,866|Likes:
Được xuất bản bởiThuy Dung Chung

More info:

Published by: Thuy Dung Chung on May 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY
 • 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2.Mục đích, phạm vi kinh doanh và nhiệm vụ của công ty
 • 1.3.Bộ máy tổ chức quản lý
 • 1.3.1. Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 1.4.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.5.Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng kế toán viên
 • 1.5.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty: Chứng từ ghi sổ
 • 1.5.4. Các báo cáo kế toán sử dụng trong doanh nghiệp:
 • 1.5.5. Các chứng từ sổ sách liên quan:
 • 1.6.Thuận lợi, khó khăn và phương hướng trong thời gian tới
 • 1.6.1. Thuận lợi
 • 1.6.2. Khó khăn:
 • 1.6.3. Phương hướng trong thời gian tới
 • 2.1.Khái niệm
 • 2.2.Nội dung kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.2. Kế toán các khoản làm giảm trừ doanh thu
 • 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.5. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.8. Kế toán thu nhập khác
 • 2.2.9. Kế toán chi phí khác:
 • 2.2.10.Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • 2.2.11.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • CHƯƠNG 3.NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
 • 3.1.Nhận xét về công tác tổ chức kế toán trong doanh nghiệp
 • 3.2.Kiến nghị về công tác kế toán tại doanh nghiệp
 • PHỤ LỤC
 • SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
 • PHIẾU CHI
 • PHIẾU THU
 • BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn, lo
lắng là !"o#t đ$ng kinh doanh c% hiệu &u' hay không( )oanh thu c% trang tr'i
đ*+c toàn b$ chi ph, b- ra hay không( .àm thế nào đ/ t0i đa h%a l+i nhu1n(23 45t
về m6t t7ng th/, các doanh nghiệp không nh8ng ch9u tác đ$ng c:a &uy lu1t giá tr9
mà c;n ch9u tác đ$ng c:a &uy lu1t cung c<u và &uy lu1t c#nh tranh, khi ='n ph>m
c:a doanh nghiệp đ*+c th9 tr*?ng chấp nh1n c% ngh@a là giá tr9 c:a ='n ph>m đ*+c
thAc hiện, lBc này doanh nghiệp =C thu về đ*+c m$t kho'n tiền gDi là doanh thu3
Eếu doanh thu đ#t đ*+c c% th/ bF đắp toàn b$ chi ph, đG b- ra, thH ph<n c;n l#i =au
khi bF đắp đ*+c gDi là l+i nhu1n3 Iất cJ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cKng
mong mu0n l+i nhu1n đ#t đ*+c là t0i đa3 L/ c% l+i nhu1n thH doanh nghiệp ph'i c%
mJc doanh thu h+p lM3 )o đ%, việc thAc hiện hệ th0ng kế toán về tiNu thO và Pác
đ9nh kết &u' kinh doanh =C đ%ng vai tr; &uan trDng trong việc Pác đ9nh hiệu &u'
ho#t đ$ng kinh doanh c:a doanh nghiệp3 LQy cKng ch,nh là lM do đ/ tôi chDn đề tài
!Rế toán tiNu thO và Pác đ9nh kết &u' kinh doanh t#i Sông ty Trách nhiệm h8u h#n
Riến trBc TTT23
Uiệc nghiNn cJu đề tài này c% th/ giBp chBng ta nắm đ*+c cV cấu b$ máy
&u'n lM cKng nh* b$ máy kế toán c:a doanh nghiệp, PWm P5t việc thAc hiện hệ
th0ng kế toán n%i chung, kế toán Pác đ9nh kết &u' kinh doanh n%i riNng X doanh
nghiệp nh* thế nào, c% khác =o vYi nh8ng gH đG đ*+c hDc X tr*?ng hay không3 TZ
đ% ta c% th/ rBt ra đ*+c nh8ng *u, khuyết đi/m c:a hệ th0ng kế toán đ%, đ*a ra m$t
=0 kiến ngh9 nh[m g%p ph<n hoàn thiện hệ th0ng kế toán c:a doanh nghiệp ho#t
đ$ng ngày càng c% hiệu &u'3
)F đG c0 gắng v1n dOng hết nh8ng kiến thJc hDc đ*+c tZ Sô và nh8ng gH thu
th1p đ*+c tZ thAc tế, nh*ng đQy là l<n đ<u tiNn tôi thAc hiện đề tài, do th?i gian
cKng nh* kiến thJc c;n h#n chế nNn đề tài không tránh kh-i =ai =%t, k,nh mong =A
ch\ b'o nhiều hVn c:a Sô3
SV. CHUNG THÙY DUNG
]
NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
T^"S_, ngày `a tháng b năm cd`d
]]
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
HƯNG D!N
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
T^"S_, ngày `e tháng b năm cd`d
fi'ng viNn h*Yng dgn
Th=3 Thiều Th9 TQm
]]]
M"C L"C
.h] _i Ljk 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ]
E"lE 4mT SnT )oTE" Ef"]p^ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ]]
E"lE 4mT SnT f]qEf U]rE "stEf )uE 3333333333333333333333333333333333333333333333333 ]]]
S"svEf `3 f]t] T"]pk TwEf xkyT Uz S{Ef T| 333333333333333333333333333333333333333 `
`3`3 .9ch =} hHnh thành và phát tri/n 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 `
`3c3 _Oc đ,ch, ph#m vi kinh doanh và nhiệm vO c:a công ty 33333333333333333333333333333333 `
`3~3 I$ máy t7 chJc &u'n lM 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ~
`3~3`3 SV cấu t7 chJc 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ~
`3~3c3 Ehiệm vO và chJc năng c:a các ph;ng ban 333333333333333333333333333333333333333333333 •
`3•3 L6c đi/m ho#t đ$ng kinh doanh c:a doanh nghiệp 33333333333333333333333333333333333333333 b
`3€3 T7 chJc công tác kế toán t#i công ty 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 •
`3€3`3 ‚V đƒ t7 chJc b$ máy kế toán 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 •
`3€3c3 ShJc năng và nhiệm vO c:a tZng kế toán viNn 3333333333333333333333333333333333333333 •
`3€3~3 "Hnh thJc =7 kế toán áp dOng t#i công ty ShJng tZ ghi =7 333333333333333333333 a
`3€3•3 Sác báo cáo kế toán =} dOng trong doanh nghiệp 3333333333333333333333333333333333 e
`3€3€3 Sác chJng tZ =7 =ách liNn &uan 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 e
`3b3 Thu1n l+i, kh% khăn và ph*Vng h*Yng trong th?i gian tYi 3333333333333333333333333333 `d
`3b3`3 Thu1n l+i 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 `d
`3b3c3 Rh% khăn 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 `d
`3b3~3 ^h*Vng h*Yng trong th?i gian tYi 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 `d
S"svEf c3 R„ ToyE T]rk T"… U† 4yS L‡E" R„T xkq "oˆT L‰Ef
R]E" )oTE" Tˆ] S{Ef T| TE"" TTT 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ``
c3`3 Rhái niệm 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ``
c3c3 E$i dung kế toán Pác đ9nh kết &u' ho#t đ$ng kinh doanh 3333333333333333333333333333 ``
c3c3`3 Rế toán doanh thu bán hàng và cung cấp d9ch vO 3333333333333333333333333333333333 ``
]U
c3c3c3 Rế toán các kho'n làm gi'm trZ doanh thu 3333333333333333333333333333333333333333333 `•
c3c3~3 Rế toán giá v0n hàng bán 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 `€
c3c3•3 Rế toán doanh thu ho#t đ$ng tài ch,nh 33333333333333333333333333333333333333333333333333 `e
c3c3€3 Rế toán chi ph, ho#t đ$ng tài ch,nh 333333333333333333333333333333333333333333333333333333 cd
c3c3b3 Rế toán chi ph, bán hàng 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 c`
c3c3•3 Rế toán chi ph, &u'n lM doanh nghiệp 333333333333333333333333333333333333333333333333333 cc
c3c3a3 Rế toán thu nh1p khác 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 c•
c3c3e3 Rế toán chi ph, khác 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 c€
c3c3`d3 Rế toán thuế và các kho'n ph'i n$p Ehà n*Yc 333333333333333333333333333333333333 c•
c3c3``3 Rế toán Pác đ9nh kết &u' ho#t đ$ng kinh doanh 3333333333333333333333333333333333 c•
S"svEf ~3 E"lE 4mT Š R]„E Ef"‡ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ~d
~3`3 Eh1n P5t về công tác t7 chJc kế toán trong doanh nghiệp 3333333333333333333333333333 ~d
~3c3 Riến ngh9 về công tác kế toán t#i doanh nghiệp 33333333333333333333333333333333333333333333 ~d
^"… .…S 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ~c
‚w L‹Ef RŒ S"•Ef TŽ f"] ‚w 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ~~
^"]„k S"] 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ~•
^"]„k T"k 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ~€
IqEf S•E L•] T†] R"oqE 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ~b
U
CHƯ#NG $. GII THIỆU T%NG &U'T V( C)NG TY
TNn công ty Sông ty TE"" Riến trBc TTT
TNn tiếng Tnh TTT TrchitWct= So3, .td3
TrO =X ch,nh €d Tr<n xuM Rhoách, ^3 TQn L9nh, xu1n `, Tp "ƒ Sh, _inh
Liện tho#i ‘a•’a“ ~a•a``•~
”aP ‘a•’a“ ~a•a``••
•mail =3ata–ata3vn
—Wb=itW http˜˜ata3vn˜
_G =0 thuế d~dc~`d~~b
$.$. L*+, -. ,/0, 1,20, 32 4,51 16780
Sông ty TE"" Riến trBc TTT do kiến trBc =* Thái EgDc "Fng Š nay là
fiám đ0c công ty, thành l1p vào năm `eec d*Yi tNn gDi c:a "$i Riến trBc =* Thành
ph0 "ƒ Sh, _inh3 Eăm `eeb, văn ph;ng ho#t đ$ng d*Yi tNn gDi TTT TrchitWct= Š
TS‚T ba trAc thu$c công ty TS‚T Š "$i Riến trBc =* Thành ph0 "ƒ Sh, _inh3
Tháng d€ năm cdd`, TTT TrchitWct= Š TS‚T ba trX thành công ty TE"" Riến
trBc TTT ‘TTT TrchitWct= So3, .td3“
TTT là ba ch8 đ<u c:a cOm tZ TdvancWd Traditional TrchitWcturW và
TdvancWd TWchnology TrchitWcturW, c% ngh@a là áp dOng công nghệ tiNn tiến kết h+p
vYi đ6c thF truyền th0ng, đ9a ph*Vng đ/ t#o nNn các tác ph>m kiến trBc, đô th9 c%
b'n =ắc văn h%a đ6c tr*ng, riNng biệt và liNn tOc đ7i mYi =áng t#o , đƒng th?i mang
l#i cho khách hàng l;ng tA hào, kiNu hGnh về =A đ7i mYi và tiến b$, m$t không gian
=0ng c% chất l*+ng tuyệt h'o3
$.9. M:+ ;<+,= 4,>? 37 @70, ABC0, 32 0,7D? 3: +EC +F0G 1H
UYi hVn `€ năm ho#t đ$ng cFng =A n™ lAc không ngZng c:a đ$i ngK nhQn
viNn =ay mN =áng t#o, th,ch thB vYi mDi thách thJc và l;ng nhiệt tHnh, t1n tOy, toàn
th/ nhQn viNn TTT tA hào về nh8ng thành tAu đG đ#t đ*+c ban đ<u, tZng b*Yc phấn
`
đấu và ngày càng c% uy t,n trong l@nh vAc thiết kế kiến trBc, &uy ho#ch, thiết kế đô
th9 cKng nh* &u'n lM dA án và t* vấn đ<u t*3
Sông ty cung cấp đ<y đ: d9ch vO t* vấn kiến trBc Š PQy dAng cho các dA án
về nhà X, văn ph;ng làm việc, khách =#n, trung tQm th*Vng m#i, các khu công
nghiệp, nhà máy, trung tQm gi'i tr,, các khu ngh\ mát, các khu chJc năng đô th9, các
khu đô th9 mYi3 Sông ty cKng chuyNn về &uy ho#ch và thiết kế công nghiệp, các khu
công nghiệp kš thu1t cao, khu nghiNn cJu khoa hDc, bệnh viện, tr*?ng hDc, khu dQn
c*, bến du thuyền, cQu l#c b$ th*Vng nhQn cao cấp, ›
ShJc năng ho#t đ$ng ch,nh c:a công ty
- Thiết kế kiến trBc
- xuy ho#ch và thiết kế đô th9
- Thiết kế n$i thất
- Thiết kế kết cấu và cV điện
- xu'n lM dA án
- T* vấn đ<u t*
UYi M ch, không ngZng v*Vn lNn, Ian fiám đ0c và toàn th/ nhQn viNn công
ty TE"" kiến trBc TTT liNn tOc phấn đấu đ/ hoàn thành =J m#ng và các mOc tiNu
mà công ty đang thWo đu7i3
c
$.I. JK ?5H 1L +,M+ NOP0 QR
$.I.$. CS +TO 1L +,M+
1.3.1.1. Cơ cấu nhân sự
1%
7%
37%
16%
13%
9%
7%
4%
3%
3%
HĐQT
TK KIẾN TRÚC
KỸ THUẬT
HÀNH CHÁNH
TK QUY HOẠCH
QUẢN LÝ ! ÁN
TÀI CH"NH - KẾ TOÁN
KINH O#NH
IT
NH$N %!
1.3.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức
I$ máy t7 chJc &u'n lM c:a Sông ty đ*+c t7 chJc thWo cV cấu mô hHnh trAc
tuyến chJc năng vYi cV cấu này, công ty c% các b$ ph1n chJc năng ^h;ng ban giBp
cho các ph;ng ban c% th/ h™ tr+ Ian T7ng fiám L0c điều hành t0t các ho#t đ$ng
c:a công ty, bNn c#nh đđ% Sông ty c% hai fiám đ0c phO trách hai I$ ph1n &uan
trDng Š ho#t đ$ng ch,nh c:a công ty, đ% là I$ ph1n thiết kế và I$ ph1n &u'n lM dA
án3 fiám đ0c dA án phO trách tất c' các dA án c:a công ty và fiám đ0c kš thu1t là
Tiến =š Š Rš =* ch\ phO trách thiết kế kết cấu và _œ• c:a công ty, tuy nhiNn Thiết
kế Riến trBc và xuy ho#ch do T7ng fiám đ0c phO trách trAc tiếp vH T7ng fiám đ0c
là Th#c ‚š Š Riến trBc =*3
~
$.I.9. N,7D? 3: 32 +,M+ 0U0G +EC +5+ 4,V0G WC0
1.3.2.1. Phòng Hành chnh ! "#n th$
- Sh9u trách nhiệm các ho#t đ$ng đ0i n$i, đ0i ngo#i c:a công ty t7 chJc các
cu$c hDp và h$i ngh9, nh8ng chuyến ngh\ mát› và các ho#t đ$ng hành ch,nh văn
th* nh* l*u tr8 hƒ =V, công văn, tài liệu và th* viện tham kh'o, l1p kế ho#ch mua
văn ph;ng ph>m, ấn ph>m báo ch,, t#p ch, chuyNn môn3
- ThWo d•i, &u'n lM tài ='n c:a công ty, c% trách nhiệm lNn l9ch điều ph0i
việc =} dOng PW c:a công ty khi đi công tác3

T"]„T R„ R]„E
TžŸS, xk| "oˆS"
TwEf
f]y_ L•S
f]y_ L•S
) yE
^"¡Ef
R]E" )oTE"
^"¡Ef T†]
S"¢E" R„ ToyE
^"¡Ef "†E"
S"¢E" U‹E T"s
^"¡Ef
E"•E ‚
^"¡Ef )
yE
Iqo Up
"†E" S"¢E"
U‹E T"s
]T
Ts U£E xkqE
.Π) yE
f]y_ L•S
R¤ T"klT
^"¡Ef
T"]„T R„
T"]„T R„
_ϥ
T"]„T R„
R„T S£k
- ^h;ng "ành ch,nh Š văn th* bao gƒm I$ ph1n "ành ch,nh văn th*, b$
ph1n ]T, b$ ph1n in ấn hƒ =V, b$ ph1n th* viện và b$ ph1n b'o vệ3
1.3.2.2. Phòng %hân sự
- Sh9u trách nhiệm ho#ch đ9nh, t7 chJc tuy/n dOng, t1p huấn và b0 tr, nhQn
=A, đ'm b'o nguƒn nhQn lAc cho các b$ ph1n ho#t đ$ng, &u'n lM hƒ =V, lM l9ch c:a
công nhQn viNn3
- Lề Puất các ch,nh =ách về l*Vng, các chế đ$ đGi ng$, khWn th*Xng và k¥
lu1t¦ tham gia gi'i &uyết các chế đ$, ch,nh =ách lao đ$ng, tiền l*Vng thWo đBng I$
.u1t .ao đ$ng và ch,nh =ách công ty¦ t7 chJc đánh giá đ9nh k§ nhQn viNn3
- ^h;ng t7 chJc hành ch,nh =C ch9u =A giám =át và trAc tiếp báo cáo vYi
T7ng giám đ0c3
1.3.2.3. Phòng Hành chnh ! &' t(án
- ThAc hiện công tác h#ch toán, &u'n lM tài ch,nh, tài ='n c:a công ty về m6t
chJng tZ, thay m6t công ty thAc hiện việc báo cáo thuế, n$p thuế đ0i vYi Ehà n*Yc,
thWo d•i các kho'n n+, các kho'n thanh toán khác¦ thWo d•i tHnh hHnh thAc hiện h+p
đƒng, các dA án3
- ThWo d•i việc thu, chi tài ch,nh¦ t,nh và phát l*Vng cho cán b$ công nhQn
viNn¦ l1p báo cáo, l1p bi/u thWo &uy đ9nh¦ tham m*u giBp cho lGnh đ#o thAc hiện t0t
các nguyNn tắc chế đ$ &u'n lM tài ch,nh3
- ThWo d•i và &u'n lM việc thAc hiện thanh toán chi tr' các h+p đƒng3
- ^h;ng Tài ch,nh Š Rế toán =C ch9u =A giám =át và trAc tiếp báo cáo vYi
T7ng giám đ0c3
1.3.2.). Phòng &*nh +(,nh
- .à b$ ph1n tr+ giBp cho T7ng giám đ0c về l@nh vAc kinh doanh, nh¨m tiếp
c1n vYi khách hàng đ/ giYi thiệu về công ty, giYi thiệu về các d9ch vO và ='n ph>m
c:a công ty nh[m tHm kiếm khách hàng, tHm kiếm th9 tr*?ng mYi cho công ty3
- ThAc hiện việc báo giá và =o#n th'o các h+p đƒng d9ch vO t* vấn3

- ^h0i h+p vYi ^h;ng Tài ch,nh Š Rế toán đ/ thWo d•i và &u'n lM các h+p
đƒng3
1.3.2.-. Phòng .h*'t /'
- .1p tiến đ$ thiết kế cho các dA án và thAc hiện công tác thiết kế kiến trBc,
thiết kế kết cấu và thiết kế _œ•3
- ^h0i h+p vYi ^h;ng xu'n lM dA án, ^h;ng Rinh doanh đ/ thAc hiện các dA
án thiết kế, t* vấn đ<u t*, &u'n lM dA án và l1p các hƒ =V đấu th<u thiết kế, t* vấn
&u'n lM dA án các công trHnh PQy dAng3
1.3.2.0. Phòng 1u2n 34 +ự án
- .1p tiến đ$ t7ng &uát các dA án, thWo d•i và &u'n lM việc thAc hiện dA án
c:a các b$ ph1n thiết kế trong và ngoài công ty3
- ^h0i h+p vYi b$ ph1n &u'n lM c:a ch: đ<u t* trong việc thAc hiện dA án,
nh1n thông tin và ph'n hƒi các thông tin liNn &uan đến dA án k9p th?i và nhanh
ch%ng, đƒng th?i t7 chJc các cu$c hDp dA án đ9nh k§ vYi ch: đ<u t*3
- ^h0i h+p vYi ^h;ng thiết kế và ^h;ng kinh doanh thAc hiện các d9ch vO t*
vấn và &u'n lM các công trHnh PQy dAng3
- Lánh giá hiệu &u' c:a việc thAc hiện dA án và đề Puất các hHnh thJc khWn
th*Xng khi kết thBc dA án3
$.X. ĐY+ ;78? ,B>1 ;K0G @70, ABC0, +EC ABC0, 0G,7D4
Sông ty TE"" Riến trBc TTT là công ty TE"" c thành viNn, h#ch toán đ$c
l1p3 )oanh nghiệp h#ch toán hàng tƒn kho thWo ph*Vng pháp kN khai th*?ng PuyNn3
R§ t,nh giá thành và Pác đ9nh kết &u' kinh doanh là tháng3 LVn v9 t,nh thuế giá tr9
gia tăng thWo ph*Vng pháp khấu trZ3
)o đ6c đi/m ho#t đ$ng c:a doanh nghiệp là d9ch vO nNn kết &u' kinh doanh
c:a doanh nghiệp là ph<n chNnh lệch gi8a các kho'n thu nh1p =o vYi nh8ng chi ph,
b- ra trong &uá trHnh kinh doanh nh* giá v0n hàng bán ‘tr' l*Vng cho nhQn viNn
trAc tiếp t#o ra các ='n ph>m, các b'ng t,nh dA toán,›“, chi ph, &u'n lM doanh
nghiệp,› UH v1y, việc Pác đ9nh kết &u' kinh doanh c:a doanh nghiệp là rất &uan
b
trDng, giBp doanh nghiệp đ*a ra nh8ng ch,nh =ách, ph*Vng h*Yng ho#t đ$ng và t7
chJc b$ máy kế toán, h#ch toán phF h+p vYi ho#t đ$ng c:a doanh nghiệp ngày càng
hiệu &u' hVn3
$.Z. TL +,M+ +F0G 15+ @[ 1B50 1>7 +F0G 1H
$.Z.$. SS ;\ 1L +,M+ WK ?5H @[ 1B50
I$ máy kế toán t#i công ty đ*+c t7 chJc thWo mô hHnh kế toán t1p trung, tất
c' các công việc kế toán đều đ*+c t1p trung thAc hiện t#i ph;ng Rế toán nh* phQn
lo#i chJng tZ, đ9nh kho'n, h#ch toán chi ph,›
$.Z.9. C,M+ 0U0G 32 0,7D? 3: +EC 1]0G @[ 1B50 37^0
I$ máy kế toán bao gƒm
- Rế toán tr*Xng vYi chJc năng chuyNn môn c% nhiệm vO &u'n lM, ki/m tra
và ch9u trách nhiệm toàn b$ công tác về kế toán, tài ch,nh c:a công ty3
- Rế toán t7ng h+p thWo d•i, t7ng h+p các nghiệp vO phát =inh trong công
ty, cu0i k§ đ0i chiếu =0 liệu cFng kế toán chi tiết, lNn các báo cáo cho công ty3
- Rế toán thanh toán c% nhiệm vO thWo d•i và thAc hiện các nghiệp vO thu
chi b[ng tiền khi c% ch\ đ#o c:a cấp trNn3
- Rế toán tiền l*Vng thAc hiện t,nh toán tiền l*Vng và các kho'n tr,ch thWo
l*Vng, các kho'n tr+ cấp, phO cấp cho toàn thề công nhQn viNn c:a công ty, thWo d•i

R„ ToyE TžsiEf
R„ ToyE
T]zE .svEf
R„ ToyE
TwEf "©^
R„ ToyE
T"TE" ToyE
E"•E U]rE T"n xk¤ E"•E U]rE
b1c l*Vng công nhQn viNn, đƒng th?i kiNm phO trách việc l1p b'ng báo cáo th0ng kN
thWo &uy đ9nh3
- Th: &uš cFng vYi kế toán thanh toán thWo d•i tHnh hHnh thu chi b[ng tiền
m6t, ki/m kN báo cáo &uš hàng ngày3
$.Z.I. H/0, 1,M+ -L @[ 1B50 54 A:0G 1>7 +F0G 1H_ C,M0G 1]
G,7 -L
TrHnh tA ghi =7 kế toán
fhi hàng ngày
fhi cu0i tháng ho6c cu0i k§
xuan hệ đ0i chiếu
"àng ngày nhQn viNn kế t%an phO trách tZng ph<n căn cJ vào các chJng tZ
g0c ‘nh* h%a đVn giá tr9 gia tăng, phiếu thu, phiếu chi›“ đG ki/m tra l1p các chJng
tZ ghi =73 L0i vYi nh8ng nghiệp vO kinh tế phát =inh nhiều và th*?ng PuyNn, chJng
a
ShJng tZ g0c
I'ng t7ng h+p
chJng tZ g0c
ShJng tZ ghi =7
‚7 cái
I'ng cQn đ0i tài kho'n
‚7 chi tiết
‚7 &uš
Iáo cáo kế toán
‚7 đăng kM chJng
tZ ghi =7
tZ g0c =au khi ki/m tra đ*+c ghi vào b'ng t7ng h+p chJng tZ g0c, cu0i tháng ho6c
đ9nh k§ căn cJ vào b'ng t7ng h+p chJng tZ g0c l1p các chJng tZ ghi =73 ShJng tZ
ghi =7 =au khi l1p Pong đ*+c chuy/n đến kế t%an tr}Vng kM duyệt rƒi chuy/n b$
ph1n kế t%an t7ng h+p, ghi vào =7 đăng kM chJng tZ ghi =7 và =au đ% ghi vào =7 cái3
ShJng tZ g0c =au đ% =C đ*+c chuy/n đến kế t%an chi tiết thWo d•i và ghi ch5p3 Su0i
k§ kế t%an t7ng h+p và chi tiết đ0i chiếu ki/m tra khYp đBng =0 liệu, kế t%an t7ng
h+p =C căn cJ vào =7 cái lNn b'ng cQn đ0i phát =inh các tài kh-an và các bi/u báo
cáo khác
$.Z.X. C5+ W5B +5B @[ 1B50 -. A:0G 16B0G ABC0, 0G,7D4_
- I'ng cQn đ0i kế toán là báo cáo tài ch,nh t7ng h+p, ph'n ánh t7ng &uát
toàn b$ giá tr9 tài ='n hiện c% và nguƒn v0n hHnh thành tài ='n đ% c:a doanh nghiệp
t#i m$t th?i đi/m nhất đ9nh3
- Iáo cáo kết &u' hDat đ$ng ='n Puất kinh doanh là m$t báo cáo t7ng h+p
tHnh hHnh và kết &u' trong m$t k§ kinh doanh c:a doanh nghiệp, chi tiết thWo ho#t
đ$ng kinh doanh ch,nh và ho#t đ$ng khác, tHnh hHnh thAc hiện ngh@a vO vYi Ehà
n*Yc về thuế và các kho'n ph'i n$p3
- I'ng l*u chuy/n tiền tệ là m$t b$ ph1n h+p thành c:a báo cáo tài ch,nh,
ph'n ánh việc hHnh thành và =} dOng l*+ng tiền phát =inh thWo các hDat đ$ng khác
nhau trong k§ báo cáo c:a doanh nghiệp3
- Thuyết minh báo cáo tài ch,nh là ph<n trHnh bày r• cho m$t =0 ch\ tiNu trNn
b'ng báo cáo tài ch,nh3
$.Z.Z. C5+ +,M0G 1] -L -5+, Q7^0 NOC0_
1.-.-.1. Các chứng t5 s6 +7ng8
- "oá đVn bán hàng, hoá đVn mua hàng3
- ^hiếu thu, phiếu chi,›
- Sác chJng tZ liNn &uan đến việc Pác đ9nh giá v0n3
1.-.-.2. Các 3(9* sổ s6 +7ng8
- ‚7 cái3
- ‚7 đăng kM chJng tZ ghi =7
e
- I'ng cQn đ0i =0 phát =inh các tài kh-an
- Sác lo#i =7, thª kế toán chi tiết3
"iện công ty đang =} dOng ph<n mềm kế toán ‚‚^ nh[m nQng cao t,nh chuyNn
nghiệp trong công tác kế toán3
$.`. T,Oa0 Qb7= @,c @,U0 32 4,dS0G ,de0G 16B0G 1,f7 G7C0 1e7
$.`.$. T,Oa0 Qb7
- I$ máy &u'n lM gDn nh«, đVn gi'n, kiNm nhiệm nhiều việc nh*ng ho#t
đ$ng đƒng b$ và c% hiệu &u', đ$i ngK nhQn viNn năng đ$ng, c% trHnh đ$ chuyNn môn
cao đ/ thiết kế các công trHnh trong n*Yc, c% t,nh kš lu1t t0t3
- Trang thiết b9, ph*Vng tiện đ<y đ: 3
- Sác ='n ph>m đ*a ra th9 tr*?ng c% chất l*+ng cao3 LQy là yếu t0 thu1n l+i
giBp cho doanh nghiệp đJng v8ng trNn th9 tr*?ng3
- L*+c =A t,n dOng tZ các đ0i tác trong và ngoài n*Yc
$.`.9. g,c @,U0_
- ‚A c#nh tranh trNn th9 tr*?ng rất gay gắt gi8a các công ty trong và ngoài
n*Yc rất kh0c liệt3
- )o ='n ph>m công ty làm ra c% giá tr9 cao, ch\ th,ch h+p cho nh8ng ch:
đ<u t* lYn3
- ‚A thiếu hOt về chất Pám cKng gQy kh% khăn cho công ty trong công tác
&u'n lM nhQn =A X b$ ph1n thiết kế kiến trBc cKng nh* các b$ ph1n &uy ho#ch hay
_ϥ3
$.`.I. P,dS0G ,de0G 16B0G 1,f7 G7C0 1e7
ThWo dA báo th9 tr*?ng =ắp tYi, công ty c% các ph*Vng h*Yng đề ra nh* =au
- Sông tác &u'ng cáo
- Tuy/n dOng nhQn =A c% trHnh đ$ cao
- Tiếp th9 ra n*Yc ngoài
`d
CHƯ#NG 9. gh TO'N TIÊU TH" Vi X'C ĐjNH ghT
&UẢ HOkT ĐlNG gINH DOANH TkI
C)NG TY TNHH ATA
9.$. g,57 07D?
Rết &u' kinh doanh đ*+c bi/u hiện &ua ch\ tiNu l+i nhu1n thu<n c:a hDat
đ$ng kinh doanh và đ*+c bi/u hiện &ua công thJc
.+i nhu1n
thu<n c:a
hDat đ$ng
kinh
doanh
¬
)oanh
thu thu<n
về bán
hàng và
cung cấp
d9ch vO

fiá
v0n
hàng
bán
-
)oanh
thu
hDat
đ$ng
tài
ch,nh

Shi
ph,
tài
ch,nh

Shi
ph,
bán
hàng

Shi ph,
&u'n lM
doanh
nghiệp
9.9. NK7 AO0G @[ 1B50 m5+ ;*0, @[1 NOP ,B>1 ;K0G @70, ABC0,
9.9.$. g[ 1B50 ABC0, 1,O W50 ,20G 32 +O0G +T4 A*+, 3:
2.2.1.1. Chứng t5 s6 +7ng
T#i doanh nghiệp =} dOng các lo#i chJng tZ =au
- "oá đVn bán hàng3
- "+p đƒng và các chJng tZ khác c% liNn &uan3
- "oá đVn =C đ*+c l1p thành ~ liNn, ` liNn giao cho khách hàng, c liNn c;n l#i
=C đ*+c l*u tr8 t#i ph;ng kế toán
2.2.1.2. .à* /h(2n s6 +7ng
Tài kho'n €`` !)oanh thu bán hàng và cung cấp d9ch vO2
Egoài ra doanh nghiệp c;n =} dOng m$t =0 tài kho'n liNn &uan đến &uá trHnh
tiNu thO nh*
- TR `~` !^h'i thu c:a khách hàng2, TR `~`’T !Rhách hàng tr' tr*Yc2
``
- TR ``` !tiền m6t2
- TR ``c` !tiền g}i ngQn hàng2
- TR ~~~` !thuế giá tr9 gia tăng đ<u ra2
2.2.1.3. H9ch t(án /' t:,n
Rế t%an =C mX =7 thWo d•i chi tiết doanh thu cho tZng lo#i ho#t đ$ng bán
hàng h%a, bán thành ph>m, cung cấp d9ch vO và chi tiết thWo tZng lo#i hàng h%a,
thành ph>m, d9ch vO mà doanh nghiệp đG thAc hiện3
Săn cJ vào h+p đƒng, kế toán ghi vào =7 tiNu thO và ph'i mX =7 chi tiết cho tZng
lo#i hHnh kinh doanh, tZng m6t hàng3
2.2.1.1. .;nh h;nh thực t*<n t9* c=ng ty
)o ho#t đ$ng ch: yếu c:a doanh nghiệp là ho#t đ$ng d9ch vO, nNn doanh thu
ch: yếu c:a công ty là các kho'n thu về d9ch vO nh* doanh thu về thiết kế, &uy
ho#ch, l1p dA án kh' thi, &u'n lM dA án,›nNn việc ghi nh1n doanh thu m$t cách
ch,nh Pác, đBng đắn cKng là nhQn t0 c% t,nh &uyết đ9nh đến =A tƒn vong c:a doanh
nghiệp, n% không nh8ng bF đắp chi ph, b- ra mà c;n cho thấy hiệu &u' ho#t đ$ng
c:a doanh nghiệp, kh' năng c#nh tranh c:a doanh nghiệp trong nền kinh tế th9
tr*?ng hiện nay3
)oanh thu đ*+c ghi nh1n khi công việc thiết kế hoàn tất thWo tZng giai đo#n
hay hoàn tất ph<n thiết kế và đ*+c ch: đ<u t* nghiệm thu hƒ =V thiết kế cKng nh*
các d9ch vO về &uy ho#ch, &u'n lM dA án3 Săn cJ t,nh doanh thu trong k§ h#ch toán
là =0 tiền đ*+c ghi trNn hoá đVn3 )oanh thu đ*+c ghi nh1n hàng ngày trNn =7 nh1t
kM bán hàng3 _™i tháng kế toán t7ng h+p =C t7ng h+p trNn =7 cái và t#m t,nh doanh
thu bán hàng3
SV =X ghi nh1n doanh thu Săn cJ vào biNn b'n nghiệm thu công trHnh, biNn
b'n thanh lM h+p đƒng, biNn b'n giao nh1n hƒ =V thWo tZng công trHnh3
 Kế toán chi tiết:
Rế toán bán hàng =C thWo d•i chi tiết cho tZng khách hàng và kế toán thanh
toán =C thWo d•i chi tiết tHnh hHnh thanh toán n+ c:a khách hàng trNn phiếu kế toán
cho tZng khách hàng3
`c
 Kế toán tổng hợp:
Rhi nh1n đ*+c tiền thanh toán c:a ch: đ<u t* cho ph<n công việc đG h;an
tất, kế toán căn cJ vào chJng tZ, hoá đVn kế toán =C ghi nh1n doanh thu3
U, dO
Sông ty TTT nh1n đ*+c h+p đƒng t* vấn l1p &uy ho#ch chi tiết t\ lệ `˜€dd
thu$c dA án Rhu dQn c* Tn ^h*Yc, "uyện .ong Thành, t\nh Lƒng Eai
‘"Ldd€˜TTT˜"L’da“ c:a công ty c7 ph<n .ong Thu1n .$c ‘t\nh Lƒng Eai“3 fiá
tr9 h+p đƒng thWo th-a thu1n là €€d triệu đƒng ‘đG bao gƒm `d® thuế giá tr9 gia
tăng“3 "+p đ7ng đ*+c thanh toán trong ~ đ+t b[ng tiền g}i ngQn hàng3 L+t ` tr' cdd
triệu, đ+t c tr' cdd triệu, đ+t ~ thanh toán toàn b$ =0 tiền c;n l#i, đƒng th?i Puất h%a
đVn giá tr9 gia tăng ‘=0 dd•e€€`“3 Rế toán ghi
Thanh toán đ+t ` E+ TR ``c` cdd3ddd3ddd
S% TR `~`’T cdd3ddd3ddd
Thanh toán đ+t c E+ TR ``c` cdd3ddd3ddd
S% TR `~`’T cdd3ddd3ddd
Thanh toán đ+t ~ E+ TR ``c` `€d3ddd3ddd
S% TR `~`’T `€d3ddd3ddd
Rhi Puất h%a đVn cho khách hàng E+ TR `~`’T €€d3ddd3ddd
S% TR €`` €dd3ddd3ddd
S% TR ~~~` €d3ddd3ddd
ShJng tZ g0c là hoá đVn đ*+c chuy/n đến kế toán thanh toán đ/ ghi nh1n
vào =7 chi tiết tài kho'n €`` !)oanh thu bán hàng và cung cấp d9ch vO2, =au đ% ghi
nh1n vào ShJng tZ ghi =73 ShJng tZ ghi =7 =au khi l1p Pong đ*+c chuy/n đến kế
t%an tr}Vng kM duyệt rƒi chuy/n b$ ph1n kế t%an t7ng h+p, ghi vào =7 đăng kM
chJng tZ ghi =7 và =au đ% ghi vào =7 cái3
`~
CHnNG To GHI S%
‚0 da3)T)U3da
Egày d` tháng a năm cdda
TR )oanh thu bán hàng và cung cấp d9ch vO
TpqCH YhU Tg. Nr Tg. Cs St TI(N
GHI
CHu
)oanh thu h+p đƒng dA án Rhu
dQn c* Tn ^h*Yc ‘Lƒng Eai“
"Ldd€˜TTT˜"L’da
`~`’T €`` €dd3ddd3ddd
TL0G +K0G_ Zvv.vvv.vvv
S% C'I
TR €`` Š )oanh thu bán hàng và cung cấp d9ch vO
Tháng da˜cdda
NG2H Sw 4,7[O D7x0 G7P7 Tg ;w7
M0G
PS 0b PS +c
d`˜a˜cdda da3)T)U3da )oanh thu d9ch vO `~`’T d €dd3ddd3ddd
TL0G 4,51 -70,_
Sw 4,51 -70, QyH @[_
Sw Ad ;zO @{_
Sw Ad +Ow7 @{_
v Zvv.vvv.vvv
v
v
Zvv.vvv.vvv
9.9.9. g[ 1B50 +5+ @,BP0 Q2? G7P? 16] ABC0, 1,O
2.2.2.1. Ch*'t /hấu th$ơng m9*
o Tài khoản sử dụng : Tài kh-an €c` !Shiết khấu th*Vng m#i2
o Phương pháp hạch toán Sh\ ph'n ánh các kho'n chiết khấu th*Vng m#i
ng*?i mua đ*+c h*Xng đG thAc hiện trong k§ thWo đBng ch,nh =ách chiết khấu
th*Vng m#i c:a doanh nghiệp3 Tr*?ng h+p giá bán ghi trNn hoá đVn là giá đG gi'm
‘giá đG trZ các kho'n chiết khấu th*Vng m#i“ thH kho'n chiết khấu này không đ*+c
h#ch toán vào tài kho'n €c`3
`•
2.2.2.2. >*2m g*á hàng bán
o Tài khoản sử dụng : Tài kh-an €~c !fi'm giá hàng bán2
o Hạch toán kế toán Sh\ ph'n ánh vào tài kho'n này các kho'n gi'm trZ do
việc gi'm giá ngoài hoá đVn, tJc là =au khi đG c% hoá đVn3 Rhông ph'n ánh vào tài
kho'n này =0 gi'm giá đG đ*+c ghi trNn hoá đVn bán hàng và đG đ*+c khấu trZ vào
t7ng =0 giá bán ghi trNn hoá đVn3
2.2.2.3. Hàng bán b? t@2 39*
o Tài khoản sử dụng : tài kh-an €~` !"àng bán b9 tr' l#i2
o Hạch toán kế toán Sh\ ph'n ánh vào tài kho'n này tr9 giá c:a =0 hàng b9 tr'
l#i đBng b[ng l*+ng hàng b9 tr' l#i nhQn vYi đVn giá ghi trNn hoá đVn khi bán3 Sác
chi ph, khác phát =inh liNn &uan đến việc hàng bán b9 tr' l#i này doanh nghiệp ph'i
ph'n ánh vào tài kho'n b•` !chi ph, bán hàng23
2.2.2.). .;nh h;nh thực t*<n t9* +(,nh ngh*AB
)o ho#t đ$ng ch,nh c:a công ty ch: yếu là d9ch vO t* vấn, thiết kế,›, t,nh
thuế giá tr9 gia tăng thWo ph*Vng pháp khấu trZ, cho nNn không phát =inh các kho'n
thuế giá tr9 gia tăng thWo ph*Vng pháp khấu trZ cKng nh* không c% thuế tiNu thO đ6c
biệt, thuế Puất kh>u, cKng nh* các kh-an gi'm giá hàng bán, hàng bán b9 tr' l#i và
chiết khấu th*Vng m#i3 Eếu c% kho'n gi'm giá cho khách hàng thH cKng ch\ Puất
hiện tr*Yc lBc kM h+p đƒng3 Rh-an này không h#ch toán vào kho'n gi'm giá hàng
bán đ*+c3
9.9.I. g[ 1B50 G75 3w0 ,20G W50
2.2.3.1. Chứng t5 s6 +7ng
T#i doanh nghiệp =} dOng các lo#i chJng tZ nh* "oá đVn bán hàng, biNn
b'n bàn giao và nghiệm thu hƒ =V công trHnh và các chJng tZ khác c% liNn &uan3
2.2.3.2. .à* /h(2n s6 +7ng
Tài kh-an b~c !fiá v0n hàng bán2
`€
2.2.3.3. .hực t*<n t9* +(,nh ngh*AB
T#i doanh nghiệp, giá v0n hàng bán là m$t yếu t0 vô cFng &uan trDng trong
&uá trHnh ho#t đ$ng kinh doanh3 Eếu Pác đ9nh giá v0n ch,nh Pác =C giBp doanh
nghiệp đánh giá hiệu &u' ho#t đ$ng kinh doanh c:a doanh nghiệp ch,nh Pác hVn,
giBp cho nhà &u'n lM đ*a ra nh8ng chiến l*+c kinh doanh t0t hVn3
U, dO
L/ thAc hiện h+p đƒng dA án Rhu dQn c* Tn ^h*Yc ‘"Ldd€˜TTT˜"L’da“,
công ty TTT đG b- ra chi ph, nh* =au ‘đvt đƒng“
C,7 4,< Đb1 $ Đb1 9 Đb1 I
a“ Tiền l*Vng cho nhQn viNn kš thu1t ‘b'ng
l*Vng nhQn viNn tháng b, •, a˜cdda“
b•3€ba3`ac be3cb`3ed

b•3db€3c`•
b“ _ua giấy, mAc in tr' b[ng tiền m6t ‘h%a
đVn =0 ddc€e•b, ddc€ebb, ddc€eeb“
~€d3ddd ~€d3ddd `3cdd3ddd
c“ Rhấu hao tài ='n c0 đ9nh `3ddd3ddd `3ddd3ddd `3ddd3ddd
Rế toán ghi nh* =au
Shi ph, cho đ+t `
a“ E+ TR bcc b•3€ba3`ac
S% TR ~~• b•3€ba3`ac
’ E+ TR bcc `•3cd€3ddd
E+ TR ~~• €3eec3€dd
S% TR ~~a `e3be~3ce€
b“ E+ TR bc•c ~€d3ddd
S% TR ``` ~€d3ddd
c“ E+ TR bc•• `3ddd3ddd
S% TR c`• `3ddd3ddd
Uào cu0i đ+t `, kế toán kết chuy/n chi ph,
`b
E+ TR `ۥ ad3`c~3`ac
S% TR bcc •a3••~3`ac
S% TR bc•c ~€d3ddd
S% TR bc•• `3ddd3ddd
Shi ph, cho đ+t c
a“ E+ TR bcc be3cb`3ed€
S% TR ~~• be3cb`3ed€
’ E+ TR bcc `€3c~•3b`e
E+ TR ~~• €3aa•3cbc
S% TR ~~a c`3`c•3aa`
b“ E+ TR bc•c ~€d3ddd
S% TR ``` ~€d3ddd
c“ E+ TR bc•• `3ddd3ddd
S% TR c`• `3ddd3ddd
Uào cu0i đ+t c, kế toán kết chuy/n chi ph,
E+ TR `€• a€3a•e3€c•
S% TR bcc a•3•ee3€c•
S% TR bc•c ~€d3ddd
S% TR bc•• `3ddd3ddd
Shi ph, cho đ+t ~
a“ E+ TR bcc b•3db€3c`•
S% TR ~~• b•3db€3c`•
’ E+ TR bcc `•3•€•3~•a
E+ TR ~~• €3•dd3€•~
S% TR ~~a cd3•€•3ae`
b“ E+ TR bc•c `3cdd3ddd
S% TR ``` `3cdd3ddd
c“ E+ TR bc•• `3ddd3ddd
S% TR c`• `3ddd3ddd
`•
Uào cu0i đ+t ~, kế toán kết chuy/n chi ph,
E+ TR `€• a•3d`e3€b€
S% TR bcc a`3a`e3€b€
S% TR bc•c `3cdd3ddd
S% TR bc•• `3ddd3ddd
Rhi công trHnh h;an thành, kế t%an căn cJ vào biNn b'n bàn giao nghiệm thu
công trHnh, đ/ Pác đ9nh giá v0n c:a tZng công trHnh, làm căn cJ ghi vào =7 cái tài
kho'n b~c !giá v0n hàng bán 23
E+ TR b~c c•e3eec3c•`
S% TR `€• c•e3eec3c•`
CHnNG To GHI S%
‚0 da3fU"I3da
Egày d` tháng a năm cdda
fiá v0n hàng bán
TpqCH YhU
Tg.
Nr
Tg.
Cs
St TI(N
GHI
CHu
fiá v0n công trHnh dA án Rhu dQn c*
Tn ^h*Yc ‘"Ldd€˜TTT˜"L’da“
b~c `€• c•e3eec3c•
`
TL0G +K0G_
9X|.||9.9}
$
S% C'I
Tài kho'n fiá v0n hàng bán
Tháng da˜cdda
NG2H Sw 4,7[O D7x0 G7P7 Tg ;w7 M0G PS 0b PS +c
d`˜a˜cdda da3fU"I3da fiá v0n hàng bán `€•
c•e3eec3c•`
d
TL0G 4,51 -70,_
Sw 4,51 -70, QyH @[_
Sw Ad ;zO @{_
Sw Ad +Ow7 @{_
9X|.||9.9}
$
v
`a
9X|.||9.9}
$
9.9.X. g[ 1B50 ABC0, 1,O ,B>1 ;K0G 127 +,<0,
2.2.).1. Chứng t5 s6 +7ng
‚7 phO ngQn hàng và các chJng tZ c% liNn &uan
2.2.).2. .à* /h(2n s6 +7ng
Tài kh-an €`€ !)oanh thu hDat đ$ng tài ch,nh2
2.2.).3. .hực t*<n t9* +(,nh ngh*AB
T#i doanh nghiệp, doanh thu ho#t đ$ng tài ch,nh ch\ gƒm ho#t đ$ng thu lGi tZ
tiền g}i ngQn hàng3
U, dO Egày `d˜da˜cdda, doanh nghiệp nh1n đ*+c giấy báo c% về lGi tiền g}i
ngQn hàng, kế toán thanh toán ki/m tra và ghi nh1n vào ShJng tZ ghi =73 ShJng tZ
ghi =7 đ*+c đ*a =ang kế toán tr*Xng duyệt, =au đ% kế toán t7ng h+p ghi vào ‚7
đăng kM chJng tZ ghi =7 và =7 cái
E+ TR ``c` €3ddd3ddd
S% TR €`€ €3ddd3ddd
CHnNG To GHI S%
‚0 da3)TTS3da
Egày `d tháng a năm cdda
)oanh thu ho#t đ$ng tài ch,nh
TpqCH YhU Tg. Nr Tg. Cs St TI(N GHI CHu
.Gi tiền g}i ngQn hàng ``c` €`€ €3ddd3ddd
TL0G +K0G_ Z.vvv.vvv
`e
S% C'I
Tài kho'n )oanh thu ho#t đ$ng tài ch,nh
Tháng da˜cdda
NG2H Sw 4,7[O D7x0 G7P7 Tg ;w7 M0G PS 0b PS +c
`d˜a˜cdda da3)TTS3d
a
)oanh thu ho#t
đ$ng tài ch,nh
``c` d €3ddd3ddd
TL0G 4,51 -70,_
Sw 4,51 -70, QyH @[_
Sw Ad ;zO @{_
Sw Ad +Ow7 @{_
v Z.vvv.vvv
Z.vvv.vvv
9.9.Z. g[ 1B50 +,7 4,< ,B>1 ;K0G 127 +,<0,
2.2.-.1. Chứng t5 s6 +7ng
‚7 phO ngQn hàng và các chJng tZ c% liNn &uan
2.2.-.2. .à* /h(2n s6 +7ng
Tài kh-an b~€ !Shi ph, hDat đ$ng tài ch,nh2
2.2.-.3. .;nh h;nh thực t*<n t9* +(,nh ngh*AB
)o ho#t đ$ng tài ch,nh c:a doanh nghiệp rất h#n h«p nNn chi ph, tài ch,nh
trong năm cKng không phát =inh nhiều, trong năm ch\ phát =inh chi ph, tài ch,nh về
kho'n chi ph, ngQn hàng liNn &uan đến tiền thanh toán cho các đ0i tác n*Yc ng;ai
ho6c chi ph, ngQn hàng khi nh1n đ*+c tiền tZ n*Yc ngoài chuy/n về3
Rhi nh1n đ*+c tiền tZ n*Yc ng;ai chuy/n về, kế toán căn cJ vào =7 phO c:a
ngQn hàng kế toán thanh toán ki/m tra và ghi nh1n vào ShJng tZ ghi =73 ShJng tZ
ghi =7 đ*+c đ*a =ang kế toán tr*Xng duyệt, =au đ% kế toán t7ng h+p ghi vào ‚7
đăng kM chJng tZ ghi =7 và =7 cái
E+ TR b~€ c3€dd3ddd
S% TR ``c` c3€dd3ddd
cd
CHnNG To GHI S%
‚0 da3S^TS3da
Egày da tháng a năm cdda
TR Shi ph, ho#t đ$ng tài ch,nh
TpqCH YhU
Tg.
Nr
Tg.
Cs
St TI(N
GHI
CHu
Shi ph, nh1n tiền tZ n*Yc ngoài
chuy/n về
b~€ ``c` c3€dd3ddd
TL0G +K0G_ 9.Zvv.vvv
S% C'I
Tài kho'n Shi ph, ho#t đ$ng tài ch,nh
Tháng da˜cdda
NG2H Sw 4,7[O D7x0 G7P7 Tg ;w7
M0G
PS 0b PS +c
da˜a˜cdda da3S^TS3da Shi ph, ho#t đ$ng tài
ch,nh
``c` d c3€dd3ddd
TL0G 4,51 -70,_
Sw 4,51 -70, QyH @[_
Sw Ad ;zO @{_
Sw Ad +Ow7 @{_
v 9.Zvv.vvv
9.Zvv.vvv
9.9.`. g[ 1B50 +,7 4,< W50 ,20G
2.2.0.1. .à* /h(2n s6 +7ng
Tài kh-an b•` !Shi ph, bán hàng2
2.2.0.2. H9ch t(án /' t(án
_X =7 thWo d•i tZng n$i dung chi ph,3 L0i vYi nh8ng ho#t đ$ng c% chu k§
kinh doanh dài, trong k§ không c% ='n ph>m tiNu thO thH cu0i k§ kế toán kết chuy/n
toàn b$ ho6c m$t ph<n chi ph, bán hàng vào TR `•c !chi ph, tr' tr*Yc2 và thWo d•i
&uá trHnh phQn b7 trNn3
c`
2.2.0.3. .hực t*<n t9* +(,nh ngh*AB
Sông ty không c% các kh-an cho chi ph, bán hàng vH ho#t đ$ng c:a công ty
ch: yếu là d9ch vO3
9.9.}. g[ 1B50 +,7 4,< NOP0 QR ABC0, 0G,7D4
2.2.C.1. Chứng t5 s6 +7ng
T#i doanh nghiệp =} dOng nh8ng lo#i chJng tZ nh* ShJng tZ, hoá đVn mua
hàng ‘giấy mAc in, mAc photo,›“ và các chJng tZ c% liNn &uan3
2.2.C.2. .à* /h(2n s6 +7ng
Tài kh-an b•c !Shi ph, &u'n lM doanh nghiệp2
2.2.C.3. H9ch t(án /' t(án
_X =7 thWo d•i chi tiết thWo tZng yếu t0 chi ph, đG phOc vO cho việc &u'n lM3
L0i vYi nh8ng ho#t đ$ng c% chu k§ kinh doanh dài, trong k§ không c% ='n ph>m
tiNu thO ho6c doanh thu không t*Vng PJng vYi chi ph, &u'n lM doanh nghiệp thH kế
toán ph'i kết chuy/n toàn b$ chi ph, &u'n lM doanh nghiệp phát =inh trong k§ =ang
chi ph, ho#t đ$ng c:a k§ =au ho6c phQn b7 cho hai đ0i t*+ng ='n ph>m đG bán ho6c
='n ph>m ch*a bán đ*+c lBc cu0i k§, mJc phQn b7 chi ph, &u'n lM doanh nghiệp
cho nh8ng ='n ph>m ch*a bán đ*+c lBc cu0i k§ =C đ*+c chuy/n =ang k§ =au3
2.2.C.). .;nh h;nh thực t*<n t9* +(,nh ngh*AB
Shi ph, &u'n lM doanh nghiệp là các chi ph, thu$c về chi ph, &u'n lM hành
ch,nh, văn ph;ng và các chi ph, điều hành chung cho toàn doanh nghiệp thAc tế
phát =inh trong k§3
Shi ph, &u'n lM doanh nghiệp chiếm t¥ trDng không nh- t#i công ty3 Trong
đ%, các chi ph, liNn &uan đến việc &u'ng báo th*Vng hiệu, in ấn và phát hành các t1p
&u'ng cáo về các công trHnh kiến trBc c:a công ty đ*+c thiết kế và thAc hiện rất =ắc
='o, =} dOng các lDai giấy in và màu in rất đắt tiền3 Shi ph, l*Vng trong &u'n lM và
các kh-an chi ph, &u'n lM khác›
U, dO )Aa vào b'ng l*Vng nhQn viNn văn ph;ng tháng a˜cdda, ta c% chi ph,
cho nhQn viNn &u'n lM doanh nghiệp, và khấu hao tài ='n c0 đ9nh dFng cho &u'n lM
cc
doanh nghiệp ‘máy l#nh, nguyNn giá `c triệu đƒng, th?i gian =} dOng `d năm¦ máy
in, nguyNn giá bd triệu đƒng, th?i gian =} dOng `d năm¦ khấu hao thWo ph*Vng pháp
đ*?ng th¨ng“
Rế toán đ9nh kho'n nh* =au
a“ E+ TR b•c •b3ede3de`
S% TR ~~• •b3ede3de`
’ E+ TR b•c `d3~cd3ddd
E+ TR ~~• ~3ea•3c•~
S% TR ~~a `•3~d•3c•~
b“ E+ TR b•c• bdd3ddd
S% TR c`• bdd3ddd
I'ng l*Vng nhQn viNn văn ph;ng đ*+c kế toán tiền l*Vng thWo d•i, ghi vào
chJng tZ ghi =7 tài kho'n !Shi ph, &u'n lM doanh nghiệp23 ShJng tZ ghi =7 đ*+c
chuy/n cho kế toán tr*Xng ki/m duyệt, =au đ% đ*a =ang kế toán tr*?ng ghi nh1n
vào =7 đăng kM chJng tZ ghi =7 và =7 cái3
CHnNG To GHI S%
‚0 da3S^)E3da
Egày ~` tháng a năm cdda
TR Shi ph, &u'n lM doanh nghiệp
TpqCH YhU Tg. Nr Tg. Cs St TI(N
GHI
CHu
.*Vng nhQn viNn tháng a˜cdda b•c ~~• •b3ede3de`
Tr,ch I"4", I"|T, R^SL,
I"TE ‘cc®“ b•c ~~a `d3~cd3ddd
Rhấu hao T‚SL b•c• c`• bdd3ddd
TL0G +K0G_ Z}.~9|.v|$
c~
S% C'I
Tài kho'n Shi ph, &u'n lM doanh nghiệp
Tháng da˜cdda
NG2H Sw 4,7[O D7x0 G7P7 Tg ;w7
M0G
PS 0b PS +c
~`˜a˜cdda da3S^)E3da Shi ph, &u'n lM
doanh nghiệp
ۥ3ace3de` d
TL0G 4,51 -70,_
Sw 4,51 -70, QyH @[_
Sw Ad ;zO @{_
Sw Ad +Ow7 @{_
Z}.~9|.v|$
Z}.~9|.v|$
v
9.9.~. g[ 1B50 1,O 0,a4 @,5+
2.2.D.1. Chứng t5 s6 +7ng
T#i doanh nghiệp =} dOng các lo#i chJng tZ nh* "%a đVn và các chJng tZ
liNn &uan3
2.2.D.2. .à* /h(2n s6 +7ng
Tài kho'n •`` !Thu nh1p khác2
2.2.D.3. .;nh h;nh thực t*<n t9* +(,nh ngh*AB
Thu nh1p khác c:a doanh nghiệp bao gƒm thu tiền h™ tr+ chi ph, c:a các
đVn v9 t7 chJc các cu$c thi M t*Xng về các công trHnh kiến trBc, &uy hDach, tiền
th*Xng cho các gi'i th*Xng mà công ty đ#t đ*+c gi'i trong cu$c thi›
U, dO )Aa thWo phiếu thu tiền m6t =0 ddd€˜^T l1p ngày `€˜a˜cdda c% nghiệp
vO !Eh1n đ*+c tiền th*Xng Su$c thi Riến trBc Ehà X Eông thôn `d triệu đƒng2, kế
toán ghi
E+ TR ``` `d3ddd3ddd
S% TR •`` `d3ddd3ddd
Rế toán thanh toán căn cJ trNn &uyết đ9nh khWn th*Xng, ghi phiếu thu tiền
m6t3 ^hiếu thu này đ*+c kế toán tr*Xng P5t duyệt, =au đ% đ*+c chuy/n cho th: &uš
đ/ thu tiền3 Rế toán thanh toán căn cJ vào phiếu thu tiền m6t đ/ l1p chJng tZ ghi =73
c•
ShJng tZ ghi =7 đ*+c kế toán tr*Xng ki/m duyệt, =au đ% chuy/n &ua kế toán t7ng
h+p đ/ ghi nh1n vào =7 đăng kM chJng tZ ghi =7 và =7 cái3
CHnNG To GHI S%
‚0 da3TER3da
Egày `€ tháng a năm cdda
TR Thu nh1p khác
TpqCH YhU
Tg.
Nr
Tg.
Cs
St TI(N
GHI
CHu
Tiền th*Xng cu$c thi Riến trBc Ehà X
Eông thôn ``` •``
`d3ddd3dd
d
TL0G +K0G_
$v.vvv.vv
v
S% C'I
Tài kho'n Thu nh1p khác
Tháng da˜cdda
NG2H Sw 4,7[O D7x0 G7P7 Tg ;w7
M0G
PS 0b PS +c
`€˜a˜cdda da3TER3da Thu nh1p khác ``` d `d3ddd3ddd
TL0G 4,51 -70,_
Sw 4,51 -70, QyH @[_
Sw Ad ;zO @{_
Sw Ad +Ow7 @{_
v $v.vvv.vvv
$v.vvv.vvv
9.9.|. g[ 1B50 +,7 4,< @,5+_
2.2.E.1. Chứng t5 s6 +7ng
"%a đVn và các chJng tZ liNn &uan3
2.2.E.2. .à* /h(2n s6 +7ng8
Tài kho'n a`` !Shi ph, khác2
c€
2.2.E.3. .;nh h;nh thực t*<n t9* c=ng ty
Trong năm chi ph, khác c:a doanh nghiệp ch\ phát =inh về kho'n chi về tài
tr+ cho các cu$c thi =áng t#o, tài tr+ hDc b7ng cho các tr*?ng nh* Tr*?ng L#i "Dc
Riến TrBc Thành ^h0 "ƒ Sh, _inh, Tr*?ng L#i "Dc "oa ‚Wn,›
)Aa thWo ^hiếu chi =0 ddd`˜^S l1p ngày cd˜a˜cdda c% nghiệp vO !Tài tr+
hDc b7ng cho ‚inh viNn Puất =ắc, v*+t kh% tr*?ng L#i hDc Riến trBc T^3"S_ vYi
=0 tiền €d triệu đƒng2, kế toán ghi
E+ TR a`` €d3ddd3ddd
S% TR ``` €d3ddd3ddd
^hiếu chi đ*+c l1p thWo trHnh tA =au Rhi c% giấy đề ngh9 thanh toán thH kế
toán thanh toán =C trHnh kho'n chi này lNn cho fiám đ0c PWm P5t3 Rhi fiám đ0c
chấp nh1n kho'n chi đ% thH Rế toán thanh toán =C viết ^hiếu chi tiền m6t và th: &uš
c% nhiệm vO chi tiền cho ng*?i c% ^hiếu chi đ%3
Săn cJ vào phiếu chi, kế toán thanh toán ghi nh1n vào ShJng tZ ghi =73
ShJng tZ ghi =7 đ*+c đ*a cho kế toán tr*Xng PWm P5t, duyệt &ua rƒi chuy/n đến kế
toán t7ng h+p ghi nh1n vào =7 đăng kM chJng tZ ghi =7 và =7 cái
CHnNG To GHI S%
‚0 da3S^R3da
Egày cd tháng a năm cdda
TR Shi ph, khác
TpqCH YhU
Tg.
Nr
Tg.
Cs
St TI(N
GHI
CHu
Tài tr+ hDc b7ng cho ‚inh viNn L"
Riến trBc T^"S_
a`` ``` €d3ddd3ddd
TL0G +K0G_ Zv.vvv.vvv
cb
S% C'I
Tài kho'n Shi ph, khác
Tháng da˜cdda
NG2H Sw 4,7[O D7x0 G7P7 Tg ;w7 M0G PS 0b PS +c
cd˜a˜cdda da3S^R3d
a
Shi ph, khác ``` €d3ddd3ddd d
TL0G 4,51 -70,_
Sw 4,51 -70, QyH @[_
Sw Ad ;zO @{_
Sw Ad +Ow7 @{_
Zv.vvv.vvv
Zv.vvv.vvv
v
9.9.$v. g[ 1B50 1,O[ 32 +5+ @,BP0 4,P7 0K4 N,2 0de+
2.2.1F.1. .hu' g*á t@? g*, t#ng t@ực t*'B
o Chứng từ sử dụng các h%a đVn đ<u ra và h%a đVn đ<u vào c:a doanh nghiệp3
Su0i k§ kế toán căn cJ vào =0 Thuế ph'i n$p đ/ ghi =73 ‚0 thuế ph'i n$p đ*+c t,nh
nh* =au
o Tài kh!n sử dụng Thuế giá tr9 gia tăng ph'i n$p ~~~`
2.2.1F.2. .hu' thu nhGB +(,nh ngh*AB.
o Tài khoản sử dụng tài khoàn ~~~• !thuế thu nh1p doanh nghiệp2
‚0 thuế thu nh1p
doanh nghiệp ph'i
n$p
¬
Thu nh1p ch9u
thuế
P
Thuế =uất thuế thu nh1p doanh
nghiệp ‘®“
9.9.$$. g[ 1B50 m5+ ;*0, @[1 NOP ,B>1 ;K0G @70, ABC0,
2.2.11.1. .à* /h(2n s6 +7ng
Tài kho'n e`` !Pác đ9nh kết &u' kinh doanh2
c•
‚0 thuế giá tr9 gia
tăng ph'i n$p
¬
fiá tr9 gia tăng c:a
hàng h%a, d9ch vO
P
Thuế =uất thuế giá tr9
gia tăng ‘®“
L/ Pác đ9nh kết &u' kinh doanh, ta kết chuy/n các kho'n doanh thu thu<n
c:a ho#t đ$ng kinh doanh, giá v0n hàng bán, chi ph, &u'n lM doanh nghiệp, doanh
thu ho#t đ$ng tài ch,nh, chi ph, tài ch,nh, thu nh1p khác, chi ph, khác =ang tài kho'n
e`` đ/ Pác đ9nh lGi, l™3
’ Rết chuy/n doanh thu thu<n =ang tài kho'n e``
E+ TR €`` €dd3ddd3ddd
S% TR e`` €dd3ddd3ddd
’ Rết chuy/n giá v0n hàng bán =ang tài kho'n e``
E+ TR e`` c•e3eec3c•`
S% TR b~c c•e3eec3c•`
’ Rết chuy/n chi ph, &u'n lM doanh nghiệp =ang tài kho'n e``
E+ TR e`` ۥ3ace3de`
S% TR b•c €•3ace3de`
’ Rết chuy/n doanh thu ho#t đ$ng tài ch,nh, thu nh1p khác =ang tài kho'n
e``
E+ TR €`€ €3ddd3ddd
E+ TR •`` `d3ddd3ddd
S% TR e`` `€3ddd3ddd
’ Rết chuy/n chi ph, tài ch,nh, chi ph, khác =ang tài kho'n e``
E+ TR e`` €c3€dd3ddd
S% TR b~€ c3€dd3ddd
S% TR a`` €d3ddd3ddd
’ T,nh và kết chuy/n lGi l™ trong k§ =ang tài kho'n •c` !lGi ch*a phQn ph0i2
E+ TR e`` `€•3b•a3b~a
S% TR •c` `€•3b•a3b~a
’ Thuế thu nh1p doanh nghiệp t#m t,nh
E+ TR ac` ~a3bbe3b€e
S% TR ~~~• ~a3bbe3b€e
ca
‚V đƒ kết chuy/n
ce
•c`
`€•3b•a3b~a
`€•3b•a3b~a
`€•3b•a3b~a `€•3b•a3b~a
€``
€dd3ddd3ddd €dd3ddd3ddd
€dd3ddd3ddd €dd3ddd3ddd
€`€
€3ddd3ddd €3ddd3ddd
€3ddd3ddd €3ddd3ddd
•``
`d3ddd3ddd `d3ddd3ddd
`d3ddd3ddd `d3ddd3ddd
a``
€d3ddd3ddd €d3ddd3ddd
€d3ddd3ddd €d3ddd3ddd
b•c
ۥ3ace3de`
ۥ3ace3de`
ۥ3ace3de` ۥ3ace3de`
b~€
c3€dd3ddd
c3€dd3ddd
c3€dd3ddd c3€dd3ddd
b~c
c•e3eec3c•` c•e3eec3c•`
c•e3eec3c•` c•e3eec3c•`
e``
ۥ3ace3de`
c3€dd3ddd
c•e3eec3c•`
€d3ddd3ddd
`d3ddd3ddd
€3ddd3ddd
€dd3ddd3ddd
€`€3ddd3ddd €`€3ddd3ddd
`€•3b•a3b~a lGi
CHƯ#NG I. NHẬN XÉT • gIhN NGHj
I.$. N,a0 m€1 3• +F0G 15+ 1L +,M+ @[ 1B50 16B0G ABC0, 0G,7D4
Trong &uá trHnh thAc t1p t#i Sông ty, Wm đG c% d9p tHm hi/u công tác kế toán
t#i Sông ty và hDc h-i đ*+c m$t =0 kinh nghiệm trong công tác kế toán3 xua đ% cho
thấy Sông ty đG thAc hiện t0t nhiệm vO c:a công tác kế toán tZ khQu l1p chJng tZ
đến l1p báo cáo tài ch,nh, các =0 liệu đ*+c ghi ch5p đ<y đ:, ch,nh Pác vào =7, đ9nh
kho'n r• ràng, trung thAc3 "ệ th0ng =7 =ách kế toán đ*+c Sông ty thiết kế và v1n
dOng chi tiết ‘=7 chi tiết cho tZng tài kho'n“, c% th/ ph'n ánh đ<y đ: các nghiệp vO
kinh tế phát =inh đang tƒn t#i và trong t*Vng lai3
Sác chJng tZ đ*+c l*u tr8 c% hệ th0ng giBp công việc ki/m tra, đ0i chiếu
thu1n l+i3 ShJng tZ g0c về chi ph,, doanh thu đ*+c ki/m tra ch6t chC đ/ tiến hành
phQn lDai thWo lo#i hHnh kinh doanh làm cV =X cho việc Pác đ9nh kết &u' kinh doanh
và l1p báo cáo tài ch,nh3
T7 chJc công tác h#ch t%an ch6t chC, phQn công phQn nhiệm r• ràng, tránh =A
chƒng ch5o trong công việc, t#o =A đoàn kết trong n$i b$3
Trong &uá trHnh c'i thiện hệ th0ng kế toán, tuy c% kh% khăn trong cách h#ch
toán, làm &uWn nh8ng =0 liệu, nh8ng tài kho'n mYi nh*ng đ*+c nhQn viNn kế toán
c% kiến thJc v8ng vàng về nghiệp vO, c% nhiều kinh nghiệm gắn b% vYi công việc
nNn khi áp dOng cKng ,t g6p trX ng#i, kh% khăn gH3
I.9. g7[0 0G,* 3• +F0G 15+ @[ 1B50 1>7 ABC0, 0G,7D4
)o c% nh8ng công trHnh thAc hiện ch1m nNn đG dgn đến việc phát =inh các
kho'n n+ ph'i thu kh% đ;i3 Eh*ng công ty đG không thAc hiện đBng thWo chế đ$ kế
toán đ/ bF đắp các kho'n thiệt h#i này3 UH v1y đ0i vYi các kho'n n+ ph'i thu kh%
đ;i công ty c<n ph'i l1p &uš !dA ph;ng n+ ph'i thu kh% đ;i2 tài kho'n `~e nh[m bF
đắp nh8ng thiệt h#i về nhKng kho'n n+ mà khách hàng không c% kh' năng thanh
toán3 Uà các kho'n này nNn đ*a vào tài kho'n b•c !chi ph, &u'n lM doanh nghiệp2
trong k§3
~d
T*Vng tA đ0i vYi hàng tƒn kho doanh nghiệp cKng đG không thAc hiện đBng
chế đ$ kế toán nh[m bF đắp các kho'n thiệt h#i khi đánh giá l#i các kho'n hàng tƒn
kho vào cu0i k§3 UH v1y đ0i vYi các kho'n hàng tƒn kho, doanh nghiệp nNn l1p &uš
!dA ph;ng gi'm giá hàng tƒn kho2 tài kho'n `€e và kho'n này nNn đ*a vào tài
kho'n b~c !giá v0n hàng bán2 trong k§3
L0i vYi các kho'n doanh thu, giá v0n c:a tZng ho#t đ$ng ='n Puất, kinh
doanh đ*+c doanh nghiệp thWo d•i rất chi tiết, nh*ng về chi ph, &u'n lM doanh
nghiệp đG không đ*+c thWo chi tiết cho tZng khQu đ/ đánh giá hiệu &u' hDat đ$ng
c:a tZng khQu kinh doanh ch,nh Pác hVn3
Rhi =} dOng ph<n mềm kế toán c:a ‚‚^, m6c dF kế toán công ty đG c%
nghiệp vO t0t về kế toán và kiến thJc cV b'n đ/ =} dOng ph<n mềm, nh*ng cKng
không tránh kh-i nh8ng kh% khăn khi g6p =A c0 về m#ng hay khi máy c% vấn đề thH
việc mất d8 liệu =C không tránh kh-i3 L/ d¯ dàng trong việc b'o &u'n d8 liệu, công
ty nNn l*u d8 liệu d*Yi d#ng l*u &ua °ilW WPWl m™i ~ tháng ` l<n nh[m tránh việc
mất d8 liệu3
Sông tác thWo d•i công n+ cKng c<n PWm P5t X b$ ph1n trAc tiếp t#o ='n
ph>m ‘ch¨ng h#n nh* b$ ph1n Riến trBc, &uy ho#ch,›“3 Sông ty c<n đ*a &uy trHnh
về giao nh1n hƒ =V đG hoàn thành cKng nh* biNn b'n nghiệm thu vào áp dOng càng
=Ym càng t0t3 UH hiện t#i, các công văn nh* biNn b'n bàn giao và nghiệm thu là rất
&uan trDng trong công tác thu hƒi công n+, ch,nh nh8ng văn b'n này là cV =X pháp
lM đ/ ràng bu$c bNn ch: đ<u t* c% trách nhiệm thanh toán các kho'n chi ph, cho
công ty3 Sho nNn, công tác thWo d•i công n+ =C t0t hVn khi công ty cho &uy trHnh
vào áp dOng3
~`
CHƯ#NG X.
PH" L"C
~c
S{Ef T| TE"" R]„E TžŸS TTT
€d Tr<n xuM Rhoách Š ^3TL Š x3`
S% Đ‚NG gƒ CHnNG To GHI S%
Tháng a˜cdda
NG2H Qa4 Sw 4,7[O D7x0 G7P7 Sw 17•0
d`˜da˜cdda da3)T)U3da )oanh thu d9ch vO €dd3ddd3ddd
d`˜da˜cdda da3fU"I3da fiá v0n hàng bán c•e3eec3c•`
da˜da˜cdda da3S^TS3da Shi ph, ho#t đ$ng tài ch,nh c3€dd3ddd
`d˜da˜cdda da3)TTS3da )oanh thu ho#t đ$ng tài ch,nh €3ddd3ddd
`€˜da˜cdda da3TER3da Thu nh1p khác `d3ddd3ddd
cd˜da˜cdda da3S^R3da Shi ph, khác €d3ddd3ddd
~`˜da˜cdda da3S^)E3da Shi ph, &u'n lM doanh nghiệp €•3ace3de`
TL0G +K0G_ ~}Z.I9$.I`9
~~
C)NG TY TNHH gIhN TpuC A.T.A
Zv T6z0 &OR g,B5+, • P.TĐ • &.$
M„ -w 1,O[_ vIv9I$vII`
PHIhU CHI
‚0 ddd`˜^S
Egày cd tháng a năm cdda
Eg*?i nh1n Tr*?ng L" Riến trBc T^"S_ TR E+ a``
L9a ch\
.M do chi Tài tr+ hDc b7ng cho ‚U L" Riến trBc
‚0 tiền €d3ddd3ddd
I[ng ch8 Eăm m*Vi triệu đƒng ch±n
R²m thWo làm chJng tZ g0c
NGdf7 0,a0 T,E NO… g[ 1B50 16d†0G NGdf7 Qa4 G75? ;w+
T,57 T,* NG‡+ HPB N,ˆ? NG‡+ A0, HB20G SC0G T,57 NG‡+ H‰0G
~•
fƒm d~ liNn
’ .iNn ` )Fng thanh toán
’ .iNn c R" ‘ng*?i nh1n“
’ .iNn ~ .*u ‘Th: &uš“
C)NG TY TNHH gIhN TpuC A.T.A
Zv T6z0 &OR g,B5+, • P.TĐ • &.$
M„ -w 1,O[_ vIv9I$vII`
PHIhU THU
‚0 ddd€˜^T
Egày `€ tháng a năm cdda
Eg*?i n$p EhQm EgDc Tnh TR S% a``
L9a ch\
.M do n$p Tiền th*Xng cu$c thi Riến trBc Ehà X Eông thôn
‚0 tiền `d3ddd3ddd
I[ng ch8 _*?i triệu đƒng ch±n
R²m thWo làm chJng tZ g0c
NGdf7 0K4 T,E NO… g[ 1B50 16d†0G NGdf7 Qa4 G75? ;w+
NG‡+ A0, T,57 T,* NG‡+ HPB N,ˆ? NG‡+ A0, HB20G SC0G T,57 NG‡+ H‰0G
~€
fƒm d~ liNn
’ .iNn ` )Fng thanh toán
’ .iNn c R" ‘ng*?i nh1n“
’ .iNn ~ .*u ‘Th: &uš“
JẢNG CŠN ĐtI TiI gHOẢN
Tháng a˜cdda
‚TT TNn TR
‚0
hiệu
TR
‚0 d*
đ<u k§
‚0 phát =inh trong k§
‚0 d*
cu0i k§
E+ S% E+ S% E+
S%
` )oanh thu bán hàng
và cung cấp d9ch vO
€`` d d d €dd3ddd3ddd d d
c )oanh thu ho#t
đ$ng tài ch,nh
€`€ d d d €3ddd3ddd d d
~ Thu nh1p khác •`` d d d `d3ddd3ddd d d
• fiá v0n hàng bán b~c d d c•e3eec3c•` d d d
€ Shi ph, ho#t đ$ng
tài ch,nh
b~€ d d c3€dd3ddd d d d
b Shi ph, &u'n lM
doanh nghiệp
b•c d d €•3ace3de` d d d
• Shi ph, khác a`` d d €d3ddd3ddd d d d
a .+i nhu1n ch*a
phQn ph0i
•c` d d `€•3b•a3b~a d d d
TL0G +K0G v v Z$Z.vvv.vvv Z$Z.vvv.vvv v v

~b

NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP

........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... TPHCM, ngày 18 tháng 6 năm 2010

II

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->