P. 1
do an cung cap dien

do an cung cap dien

|Views: 545|Likes:
Được xuất bản bởiAnh Hai Nguyen

More info:

Published by: Anh Hai Nguyen on May 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

LỜI NÓI ĐẦU

Điện năng là nguồn năng lượng sạch được dùng rộng rãi trong các
ngành công nghiệp và đi s!ng" phát tri#n rộng $h%p tr&n c' nư(c) *o v+,
việc thi-t $- cung c.p điện đ/ng v0i tr1 vô cùng 2u0n tr3ng đư0 nguồn
điện t4 các nhà 5á, điện đ-n các nhà 5á, 67 nghiệp c8ng như các hộ ti&u
th9 điện" đ'5 :'o ,&u c;u ch.t lượng" 0n toàn v(i giá thành hợp l<
=ông nghiệp luôn là hộ ti&u th9 điện l(n nh.t trong t>nh h>nh $inh t-
hiện n0," do các nhà 5á, 67 nghiệp đã điện $h7 h/0" s? d9ng các loại 5á,
s'n 6u.t dùng điện năng đ# chu,#n đ@i thành các dạng năng lượng $hác
ph9c v9 cho công cuộc s'n 6u.t" $inh do0nh do v+, ch.t lượng điện áp
$A5 sB là5 'nh hưCng r.t l(n đ-n hiệu 2u' $inh t- cD0 t4ng nhà 5á,"
phEn 6ưCng c8ng như cD0 toàn ngành công nghiệp) *o v+, đ# đ'5 :'o độ
tin c+, c.p điện và nEng c0o ch.t lưFng điện áp là 5!i 2u0n tE5 hàng đ;u
cD0 các đG án thi-t $- cung c.p điện cho 67 nghiệp công nghiệp
HhưFng 5ại I dJch v9 chi-5 5ột tK trong ngà, càng tăng trong nGn
$inh t- 2u!c dEn như $hách sạn" si&u thJ L)c;n đáp Mng nguồn điện năng
c/ ch.t lượng c0o
Nhu vOc nông thôn chi-5 tK trong ph9 t'i tưFng đ!i l(n v(i PQR
dEn s! c' nư(c) Điện năng s? d9ng là điện năng sinh hoạt thi-t $- cung
c.p điện cho nông thôn c;n ph'i lưu < h0i đSc đi#5 2u0n tr3ngT
HhM nh.tT Đồ thJ ph9 t'i $hông :Ung phVng do ph9 t'i sinh hoạt t+p
chung vào :u@i t!i và các trạ5 :F5 th> thWo 5ù0 c/ nghX0 là thi gi0n s?
d9ng công su.t cOc đại H
506
nhY
HhM h0iT Zo v(i đô thJ th> ph9 t'i nhY các đ!i tượng s? d9ng điện
cách 60 nh0u n&n ch[ < đ-n s9t áp tr&n các đưng dE, do đưng dE, r.t
dài
\St $hác đi s!ng $inh t- cD0 đại :ộ ph+n ngưi dEn c8ng tăng c0o
n&n nhu c;u vG điện đ# ph9c v9 đi s!ng ngà, càng c0o do đ/ đ1i hYi
ngành điện c;n ph'i đáp Mng được nhu c;u s? d9ng điện" :&n cạnh đ/ là
c;n ph'i c/ được nh]ng :'n thi-t $- cung c.p điện s0o cho đáp Mng được
các ,&u c;u $h%t $hW nhưT
Đ'5 :'o ch.t lượng điện áp" công su.t đD đáp Mng cho nhu c;u s?
d9ng tại thi đi#5 thi-t $- và $hông :J 2uá t'i $hi phát sinh ph9 t'i trong
5ột 2uãng thi gi0n nh.t đJnh ^_ ÷ `a nă5" nhưng c8ng $hông n&n đ# dư
2uá nhiGu công su.t gE, lãng ph7 nh]ng chi ph7 $hi ch3n thi-t :J đi $b5
dcn đ-n đ;u tư $A5 hiệu 2u' :Ci chi ph7 $inh t- 2uá c0o
*o v+, c;n ph'i t7nh toán thi-t $- s0o cho $-t hợp gi]0 $d thu+t và
$inh t-
e(i đG tài f Hhi-t $- cung c.p điện cho nhà 5á, s'n 6u.t 5á, $Aog
Hrong thi gi0n là5 :ài v(i sO c! g%ng cD0 :'n thEn và được sO hư(ng
dcn t+n t>nh cD0 th;, hgô iồng ju0ng và các th;, cô trong :ộ 5ôn W5 đã
hoàn thành đồ án cung c.p điện" tu, nhi&n W5 c8ng $hông tránh $hYi
nh]ng thi-u s/t) *o v+, W5 $7nh 5ong nh+n được sO g/p <" chk dạ, cD0
các th;, cô đ# W5 c/ được nh]ng $inh nghiệ5 2u< :áu chuln :J cho công
việc s0u nà,
m5 6in trEn thành c'5 Fn th;, giáo cùng các th;, cô trong :ộ 5ôn
GInI THIoU CHUNG Vp NHÀ MÁY
hhà 5á, c/ nhiệ5 v9 ch- tạo" s'n 6u.t r0 các loại 5á, $Ao đ# cung c.p cho
các ngành $inh t- trong nư(c và 6u.t $hlu )ĐMng vG 5St ti&u th9 điện năng th> nhà
5á, là 5ột trong nh]ng hộ ti&u th9 điện năng l(n) *o t;5 2u0n tr3ng cD0 nhà 5á,
n&n t0 c/ th# s-p nhà 5á, vào hộ ti&u th9 loại q) =;n được c.p điện li&n t9c và 0n
toàn
hhà 5á, được là5 việc thWo ch- độ r c0" thi gi0n s? d9ng công su.t cOc đại
H
506
s t`QQh) Hrong nhà 5á, c/ :0n 2u' l<" phEn 6ưCng s?0 ch]0 cF $h7 và $ho v+t
liệu là hộ loại qq" các phEn 6ưCng c1n lại đGu là hộ loại q
ĐMng vG phưFng diện $d thu+t th> việc thi-t $- điện ph'i đ'5 :'o sO gi0 tăng
ph9 t'i trong tưFng l0i" vG $inh t- $d thu+t ph'i đG r0 phưFng án s0o cho $hông gE,
2uá t'i s0u vài nă5 s'n 6u.t và c8ng $hông 2uá dư th40 công su.t dO tr] gE, r0 h+u
2u' đ;u tư $hông hiệu 2u'
u'ng v)vT *0nh sách các phEn 6ưCng và nhà là5 việc trong nhà 5á,
Z! tr&n
5St :Ung
H&n phEn 6ưCng =ông su.t đSt
$w
*iện t7ch
5St :Ung 5
r
u0n 2u'n l< và ph1ng thi-t
v $-
xQ chư0 thi-t $-
chi-u sáng r_vr
r yhEn 6ưCng cF $h7 s! v v`QQ _`QQ
_ yhEn 6ưCng cF $h7 s! r vxQQ _zvr
t yhEn 6ưCng lu,ện $i5
5;u
rvQQ tv`Q
` yhEn 6ưCng lu,ện $i5 đWn r_QQ {zQQ
{ yhEn 6ưCng s?0 ch]0 cF
$h7
HhWo t7nh toán rQQQ
P yhEn 6ưCng rbn v_`Q tv`{
x yhEn 6ưCng lu,ện $i5 vrQQ `Q_v
z uộ ph+n nAn $h7 vPQQ r{`{
vQ Nho v+t liệu {Q _zQQ
vv =hi-u sáng các phEn
6ưCng
|ác đJnh thWo
diện t7ch
tt
^
CH}~NG I
XÁC Đ•NH PH€ T•I TÍNH TOÁN
I) CÁC CÔNG TH‚C XÁC Đ•NH PH€ T•I TÍNH TOÁN
q)q)va y h ư F n g ph á p 6ác đ J nh công s u .t ph 9 t ' i t h Wo cô n g s u . t đSt và hệ s ! nhu c; u T
ƒ[c đ/ ph9 t'i động lOc cD0 5„i phEn 6ưCng được 6ác đJnh thWo công thMc
y
đl
s $
sd
)$
nc
)y
đ
^ q)va
j
đ
s y
tt
)tgϕ ^q)ra
y
t t
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
s
cosϕ
^q)_a
Hrong công thMc tr&n $
nc
là hệ s! nhu c;u được tr0 trong s@ t0, $d thu+t
=osϕT iệ s! công su.t t7nh toán tr0 t4 s@ t0, $d thu+t s0u đ/ t7nh tgϕ
y
đl
và j
đl
chk là công su.t động lOc)
… }u đi#5T phưFng pháp nà, đFn gi'n tinh toán nh0nh
… hhượcT phưFng pháp nà, độ ch7nh 6ác $hông c0o
q)q)ra | á c đ J nh p h9 t'i t7 nh t oán t hWo đ i ện t7 ch s ? d 9 n gT
=1n ph9 t'i chi-u sáng cD0 các phEn 6ưCng được 6ác đJnh thWo công su.t chi-u
sáng tr&n 5ột đFn vJ diện t7ch thWo công thMc
y
cs
s y
Q
)* ^q)ta
Hrong đ/ y
Q
là công su.t chi-u sáng tr&n 5ột đFn vJ diện t7ch v(i y
Q
s ^vQ"v`"rQa
w
5
r
a
*T là diện t7ch chi-u sáng được t7nh :Ung 5
r
j
cs
s y
cs
)tgϕ ^q)`a
=osϕ s v n-u s? d9ng đbn sợi đ!t
=osϕ s Q"{ ÷ Q"x n-u s? d9ng đbn hu†nh 2u0ng
=ông su.t t7nh toán cD0 phEn 6ưCng là T
y
tt
s y
đl
… y
cs
^q){a
j
tt
s j
đl
… j
cs
^q)Pa
H4 đ/ t0 c/
tt
Σ
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
^q)xa
q)q)_a |ác đJ nh ph9 t'i t7 nh t oán t hWo công s u.t tr ung :> nhT
i s n
y
đ5nh/5
s $
506
)y
t:
s $
506
) Σ y
đ5
^q)za
i s v
y
đ5nh/5
s y
đlnh/5
)tgϕ ^q)vQa
Z! 5á, trong 5ột nh/5 t4 x ÷ vr 5á,
h-u trong nh/5 5á, là5 việc c/ thi-t :J 5ột ph0 ph'i 2u, đ@i vG _ ph0
Hhi-t :J đ;u vào ‡
ph0
^2uạt gi/a
y

s _)y
đ5
^q)vva
Hhi-t :J d;u vào ‡
dE,
T
y

s _ y
đ5
^q)vra
h-u trong nh/5 c/ thi-t :J là5 việc C ch- độ lSp lại ph'i 2u, đ@i vG dài hạn
y

s y
đ5
) $
đ
R ^ $
đ
R hệ s! đ/ng điện Ra
t
l v
t
l v
$
đ
R s
t
lv
…t
nghk
) vQQ s
t
)vQQ ^q)v_a
Nhi đã :i-t được ph9 t'i t7nh toán cD0 t4ng phEn 6ưCng t0 c/ th# c/ ph9 t'i
toàn nhà 5á, :Ung cách l., t@ng ph9 t'i t4ng phEn 6ưCng c/ th# $# đ-n hệ s! đồng
thi
i s n
y
tt6n
s$
đt
Σ y
tt6ni
^q)vta
i s v
i s n
j
tt6n
s $
đt
Σ j
tt6ni
^q)v`a
i s v
=osϕ s
y
tt 6n
j
tt6n
^q)v{a
$
đt
T là hệ s! đồng thi ^ 6At ph9 t'i $hông đồng thi cOc đạia
$
đt
s Q"z ÷ Q)z` $hi phEn 6ưCng n s r ÷ t
$
đt
s Q"x ÷ Q"x` $hi phEn 6ưCng n s ` ÷ vQ
Q r
tt
II) XÁC Đ•NH PH€ T•I TÍNH TOÁN TˆNG PHÂN X}‰NG
1) B an q u ' n l ý v ! " # n$ % " &- % ' -
=ông su.t đSt xQ$w
*iện t7ch * s r_vr 5
r
Hr0 :'ng được $
nc
s Q"xŠ cosϕ s Q"x
Hr0 :'ng yƒv)P được công su.t chi-u sáng y s v`^
w
a" C đE, s? dung đbn hu†nh
5
2u0ng n&n cosϕ
cs
s Q"x`
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"x)xQ s {t ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s {t)Q"P` s tx ^$e‹ra
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s v`)r_vr s _t"{x ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s {t … _t"{x s zx"{x ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s tx ^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
s zx"{x
r
…tx
r
s vQz"P ^$e‹a
q
tt
s
Z
t t
s
‡ _
v Qz " P
_)Q"_x
s v{P ^‹a
() P")n * ưC n$ + F ' ", - ! 1
=ông su.t đStT v`QQ ^$wa
*iện t7chT * s _`QQ ^5
r
a
Hr0 :'ng yƒv)_^Hƒva v(i phEn 6ưCng cF $h7 t0 t>5 được $
nc
s Q"_Š cosϕ s Q"{
w
Hr0 :'ng yƒ v)P^Hƒva t0 được công su.t chi-u sáng y
Q
s vt ^ a" C đE, dùng đbn sợi
5
r
đ!t n&n cosϕ s v
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"_)v`QQ s t`Q ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s t`Q)v"__ s `xz"` ^$e‹ra
tt
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s vt)_`QQ s tz ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s t`Q … tz s tzz ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s `xz"` ^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
…j
r
s tzz
r
…`xz"`
r
s PPr"_ ^$e‹a
q
tt
s
tt tt
Z
t t
s
_)Q"_x
P Pr " _
_)Q"_x
svvP_"t^‹a
.) P")n * ưC n$ + F ' ", - ! ( /
=ông su.t đStT vxQQ ^$wa
*iện t7chT _zvr 5
r
Hr0 :'ng yƒv)_ ^Hƒva v(i phEn 6ưCng cF $h7 t0 t>5 được $
nc
s Q"_Š cosϕ s Q"{
w
Hr0 :'ng yƒ v)P ^Hƒva t0 được công su.t chi-u sáng y
Q
s vt ^ a" C đE, dùng đbn
5
r
sợi đ!t n&n cosϕ s v
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"_)vxQQ s `tQ ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s `tQ)v"__ s Pvx"r ^$e‹ra
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s vt)_zvr s `t"P ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s `tQ … `t"P s `zt"P ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s Pvx"r ^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
…j
r
tt
Z
t t
s `zt"P
r
…Pvx"r
r
s z_r"t ^$e‹a
z_r" t
q
tt
s s
_)Q"_x _)Q"_x
s vtv{"{ ^‹a
0) P")n * ưC n$ l u 1 ệ n ' & 2 2 u/
=ông su.t đStT rvQQ ^$wa
*iện t7chT tv`Q ^5
r
a
Hr0 :'ng yƒv)_ ^Hƒva v(i phEn 6ưCng cF $h7 t0 t>5 được $
nc
s Q"{Š cosϕ s Q"x
w
Hr0 :'ng yƒv)P ^Hƒva t0 được công su.t chi-u sáng y
Q
s v` ^ a" C đE, dùng đbn sợi
5
r
đ!t n&n cosϕ s v
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"{)rvQQ s vr{Q ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s vr{Q)Q"P` s zt` ^$e‹ra
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s v`)tv`Q s {r"r` ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s vr{Q … {r"r` s v_rr"r` ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s zt` ^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
…j
r
s v_rr"r`
r
…zt`
r
s v{r`"rr ^$e‹a
q
tt
s
tt tt
Z
t t
s
_)Q"_x
v{ r ` " rr
_)Q"_x
s rt{z"r{ ^‹a
3) P " ) n * ưC n $ l u 1 ệ n ' & 2 đ 4n/
=ông su.t đStT r_QQ ^$wa
*iện t7chT {zQQ ^5
r
a
Hr0 :'ng yƒv)_ ^Hƒva v(i phEn 6ưCng cF $h7 t0 t>5 được $
nc
s Q"{Š cosϕ s Q"x
w
Hr0 :'ng yƒv)P ^Hƒva t0 được công su.t chi-u sáng y
Q
s v` ^ a" C đE, dùng đbn sợi
5
r
đ!t n&n cosϕ s v
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"{)r_QQ s v_xQ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s v_xQ)Q"P` s vQ_` ^$e‹ra
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s v`){zQQ s vQ_"` ^$wa
tt
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s v_xQ … vQ_"` s vtx_"` ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s vQ_` ^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
Z
t t
s vtx_"`
r
…vQ_`
r
s vxQz ^$e‹a
vxQz
5) P")n *ưCn$ 67n/
q
tt
s s
_)Q"_x _)Q"_x
s rPtx ^‹a
=ông su.t đStT y
đ
s v_`Q ^$wa
*iện t7ch T * s tv`{ ^5
r
a
Hr0 :'ng yƒv)_ ^Hƒva v(i phEn 6ưCng cF $h7 t0 t>5 được $
nc
s Q"`Š cosϕ s Q"{
w
Hr0 :'ng yƒv)P ^Hƒva t0 được công su.t chi-u sáng y
Q
s v` ^ a" C đE, dùng đbn sợi
5
r
đ!t n&n cosϕ s v
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"`)v_`Q s {P` ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s {P`)v"__ s xzP"P` ^$e‹ra
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s v`)tv`{s {r"_t^$wa
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s {P` … {r"_t s P_P"_t ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s xzP"P` ^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
…j
r
s P_P"_t
r
…xzP"P`
r
s vv{v"P ^$e‹a
q
tt
s
tt
Z
tt
s
_)‡
tt
vv { v " P
_)Q"_x
s vP{` ^‹a
8) P")n * ưC n$ n " &ệ % l u 1 ệ n/
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
vQ
=ông su.t đStT y
đ
s vrQQ ^$wa
*iện t7ch T * s `Qv_ ^5
r
a
Hr0 :'ng yƒv)_ ^Hƒva v(i phEn 6ưCng cF $h7 t0 t>5 được $
nc
s Q"{Š cosϕ s Q"x
w
Hr0 :'ng yƒv)P ^Hƒva t0 được công su.t chi-u sáng y
Q
s v` ^ a" C đE, dùng đbn sợi
5
r
đ!t n&n cosϕ s v
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"{)vrQQ s PrQ ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s PrQ)Q"P` s `tQ ^$e‹ra
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s v`)`Qv_s P`"r ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s PrQ … P`"r s Pz`"r ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s `tQ ^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
…j
r
s Pz`"r
r
…`tQ
r
s z{v"r ^$e‹a
q
tt
s
tt
Z
tt
s
_)‡
tt
z { v " r
_)Q"_x
s vt{Q"_ ^‹a
9) B ộ ! " + n n : n ' " , /
=ông su.t đStT y
đ
s vPQQ ^$wa
*iện t7ch T * s r{`{ ^5
r
a
Hr0 :'ng yƒv)_ ^Hƒva v(i phEn 6ưCng cF $h7 t0 t>5 được $
nc
s Q"{Š cosϕ s Q"x
w
Hr0 :'ng yƒv)P ^Hƒva t0 được công su.t chi-u sáng y
Q
s vQ ^ a" C đE, dùng
5
r
đbn sợi đ!t n&n cosϕ s v
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"{)vPQQ s vQrQ ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s vQrQ)Q"P` s P{` ^$e‹ra
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s vQ)r{`{s r{"`{ ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
tt
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s vQrQ … r{"`{ s vQt{"`{ ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s P{`^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
s vQt{"`{
r
…P{`
r
s vrz{"r ^$e‹a
;) < "= v+% l& ệu/
q
tt
s
Z
t t
s
_)‡
v r z{ " r
_)Q"_x
s vz{z"_^‹a
=ông su.t đStT y
đ
s {Q ^$wa
*iện t7ch T * s _zQQ ^5
r
a
Hr0 :'ng yƒv)_ ^Hƒva v(i phEn 6ưCng cF $h7 t0 t>5 được $
nc
s Q"PŠ cosϕ s Q"x
w
Hr0 :'ng yƒv)P ^Hƒva t0 được công su.t chi-u sáng y
Q
s vQ ^ a" C đE, dùng
5
r
đbn sợi đ!t n&n cosϕ s v
• =ông su.t động lOcT y
đl
s $
nc
)y
đ
s Q"P){Q s tr ^$wa
• =ông su.t ph'n $hángT j
đl
s y
đl
)tgϕ s tr)Q"P` s _v"` ^$e‹ra
• =ông su.t chi-u sángT y
cs
s y
Q
)* s vQ)_zQQs _z ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng chi-u sángT j
cs
s y
cs
)tgϕ
cs
s Q ^$e‹ra
• =ông su.t t7nh toán tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
y
tt
s y
đl
… y
cs
s tr … _z s xv ^$wa
• =ông su.t ph'n $háng cD0 phEn 6ưCng
j
tt
s j
đl
s _v"`^$‹era
• =ông su.t t7nh toán toàn ph;n cD0 phEn 6ưCngT
Z
tt
s y
r
…j
r
s xv
r
…_v"`
r
s x{"z^$e‹a
q
tt
s
tt
Z
tt
s
_)‡
tt
x { " z
_)Q"_x
s v_r ^‹a
tgϕ và cosϕ đSc trưng cho nh/5 hộ ti&u th9 điện
1>) P" 9 % ' & * ưC n $ - ? a + " ] a + F ' " , /
1>?1) P " ) n n"@2 ! " 9 % ' &/
Đ# phEn nh/5 ph9 t'i t0 dO0 vào các ngu,&n t%c s0uT
I =ác thi-t :J trong 5ột nh/5 ph'i c/ vJ tr7 g;n nh0u tr&n 5St :Ung^ điGu nà,
thu+n tiện cho việc đi dE, $hông chồng chAo" gi'5 t@n th.tLa
I =ác thi-t :J trong 5ột nh/5 c/ cùng ch- độ là5 việc ^ điGu nà, thu+n tiện cho
việc t7nh toán ==Đ s0u nà,a
I =ác thi-t :J trong các nh/5 n&n được phEn :@ s0o cho t@ng công su.t các
nh/5 ch&nh lệch 7t nh.t ^ điGu nà, tạo n&n t7nh đồng loạt cD0 thi-t :J a
I hgoài r0 s! thi-t :J trong nh/5 $hông n&n 2uá nhiGu v> s! lộ cD0 tD động lOc
:J hạn ch- ^ thông thưng s! lộ l(n nh.t cD0 tD động lOc được ch- tạo s•n c/ s! lộ
nhY hFn x lộa" tu, nhi&n s! thi-t :J 5ột nh/5 2uá nhiGu sB là5 độ tin c+, ==Đ gi'5
=ăn cM vào ngu,&n t%c phEn nh/5 ph9 t'i 2u,-t đJnh chi0 ph9 t'i 6ưCng s?0
ch]0 cF $h7 thành ` nh/5 trong ^:'ng qq){)va
e> đã :i-t được các thông tin vG ph9 t'i c/ th# 6ác đJnh ph9 t'i thWo công su.t
trung :>nh và hệ s! cOc đại)Hr0 :'ng v(i nh/5 5á, cF $h7 đượcT
N
sd
s Q"v{Š cosϕ s Q"{
B' n $ ! "9 % ' & * ư Cn $ - ? a +" ]a + F '" , II ?5 ?1
H&n nh/5 H&n thi-t :J trong nh/5
Z!
lượng
N< hiệu
tr&n 5St
=ông su.t^$wa
N"@2 I
:Ung \ột Hu H@ng Hu
\á, cư0 $i#u đ0i v v v v
Nho0n :àn v _ Q"{` Q"{`
\á, 5ài thô v ` r"x r"x
\á, $ho0n đMng v { r"x r"x
\á, :ào ng0ng v P t"` t"`
\á, 63c v x r"x r"x
\á, tr1n vạn năng v z r"x r"x
Cộn$ %"4= n"@2 I 8 A 18B.3 18B.3
\á, ph0, răng v vQ t"` t"`
\á, ph0, vạn năng v vv P P
\á, tiện rWn v vr x"v x"v
N"@2 II
\á, tiện rWn v v_ vQ vQ
\á, tiện rWn v vt vt vt
\á, tiện rWn v v` t"` t"`
\á, tiện rWn v v{ vQ vQ
\á, tiện rWn v vP rQ rQ
\á, $ho0n đMng v vx Q"x` Q"x`
Cộn$ %"4= n"@2 II ; A 89B;3 89B;3
\á, $ho0n :àn v rr Q"x` Q"x`
u# d;u c/ tăng nhiệt v r{ r"` r"`
\á, cạo v rP v"Q v"Q
N"@2 III
\á, 5ài thô v _Q r"x r"x
\á, c%t li&n hợp v _v v"P v"P
\á, 5ài phá v __ r"x r"x
juạt l1 rbn v _t v"` v"`
\á, $ho0n đMng v _x Q"x` Q"x`
CCn$ %"4= n"@2 9 A 10 10
N"@2 IV
N"@2 IV
u# dung dJch $iG5 v tv _"Q _"Q
u# ngE5 nư(c n/ng v tr _"Q _"Q
\á, cuộn dE, v t{ v"r v"r
\á, cuộn đE, v tP v"Q v"Q
u# ngE5 c/ tăng nhiệt v tx _"Q _"Q
HD s., v tz _"Q _"Q
\á, $ho0n :àn v `Q Q"{` Q"{`
\á, 5ài thô v `r r"` r"`
u# $h? d;u 5Ž v `` _"Q _"Q
ƒ1 điện đ# lu,ện $huôn v `{ `"Q `"Q
Cộn$ n"@2 %"4= n"@2 1> A (3B.3 (3B.3
=lu tr9c v vz rt"r rt"r
u'n th? nghi&5 HuĐ v `_ P"Q P"Q
ƒ1 điện đ# n.u ch',
:0:it
v `P vQ"Q vQ"Q
N"@2 V
ƒ1 điện đ# 5ạ thi-c v `x _"` _"`
juạt l1 đ[c đồng v {Q v"` v"`
\á, $ho0n :àn v {r Q"{` Q"{`
\á, u!n các t.5 5Yng v {t v"P v"P
\á, 5ài phá v {` r"x r"x
\á, hàn đi#5 v {{ r`"Q r`"Q
=hknh lưu sWIlWIniu5 v {z Q"{ Q"{
Cộn$ n"@2 1> 85B;3 85B;3
1>?() T , n" ! " 9 % ' & +"= + D + n"@ 2 /
a) Tí nh ph9 t 'i nhóm I :
H&n nh/5 H&n thi-t :J trong nh/5
Z!
lượng
N< hiệu
tr&n 5St
=ông su.t^$wa
N"@2 I
:Ung \ột Hu H@ng Hu
\á, cư0 $i#u đ0i v v v v
Nho0n :àn v _ Q"{` Q"{`
\á, 5ài thô v ` r"x r"x
\á, $ho0n đMng v { r"x r"x
\á, :ào ng0ng v P t"` t"`
\á, 63c v x r"x r"x
\á, tr1n vạn năng v z r"x r"x
Cộn$ %"4= n"@2 I 8 A 18B.3 18B.3
H@ng s! thi-t :J trong nh/5 q là n s P
H@ng công su.t cD0 thi-t :J trong nh/5 y s vP"_`$w
Z! thi-t :J c/ công su.t l(n hFn 5ột n?0 công su.t cD0 thi-t :J c/ công su.t l(n
nh.t là n
v
s `
H@ng công su.t cD0 n
v
thi-t :J làT y
v
s v`"P $w
Hr0 :'ng u)v)` ^ u'ng t7nh n

2h
thWo n

và y

a t0 được $
sd
s Q"v`Šcosϕ s Q"{ ⇒
tgϕ s v"__
I |ác đJnh n

và y

n
v
`
I n

s
n
s
P
sQ"Pv
I y

s
y
v
s
y
v`" P
vP"_`
s Q"z
Hr0 s@ t0, =ung =.p Điện được n
h2•
s Q"xv n&n n
h2
s n)n
h2•
s Q"xv)P s `"{P ≅ {
$
sd
s Q"v` và n
h2
s { ⇒ $
506
s r"{t
tt
ph9 t'i t7n toán cD0 nh/5 qT
i s n
y
tt
s $
506
)$
sd
) Σ y
đ5
s r"{t)Q"v`)vP"_` s {"xP^$wa
i s v
j
tt
s y
tt
)tgϕ s {"xP)v"__ s z"vt ^$e‹ra
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
s {"xP
r
…z"vt
r
s vv"t` ^$e‹a
e+, d1ng điện t7nh toán T
q s
Z
t t
s tt
_)‡
v v " t `
_)Q"_x
s vP"_z ^‹a
b) T í nh ph9 t 'i nhóm II :
H&n nh/5 H&n thi-t :J trong nh/5 Z!
N< hiệu
tr&n 5St
=ông su.t^$wa
lượng :Ung \ột Hu H@ng Hu
N"@2 II
\á, ph0, răng v vQ t"` t"`
\á, ph0, vạn năng v vv P P
\á, tiện rWn v vr x"v x"v
\á, tiện rWn v v_ vQ vQ
\á, tiện rWn v vt vt vt
\á, tiện rWn v v` t"` t"`
\á, tiện rWn v v{ vQ vQ
\á, tiện rWn v vP rQ rQ
\á, $ho0n đMng v vx Q"x` Q"x`
Cộn$ %"4= n"@2 II ; A 89B;3 89B;3
H@ng s! thi-t :J trong nh/5 qq là n s z
H@ng công su.t cD0 thi-t :J trong nh/5 y s Px"z`$w
tt
Z! thi-t :J c/ công su.t l(n hFn 5ột n?0 công su.t cD0 thi-t :J c/ công su.t l(n
nh.t là n
v
s t
H@ng công su.t cD0 n
v
thi-t :J làT y
v
s `t $w
Hr0 s@ t0, =ung =.p Điện t0 được $
sd
s Q"v`Š cosϕ s Q"{ ⇒ tgϕ s v"__
I |ác đJnh n

và y

n
v
t
I n

s
n
s
z
s Q"t
I y

s
y
v
s
y
`t
Px"z`
s Q"{x
Hr0 s@ t0, u'ng t7nh n

h2
T được n
h2•
s Q"P` n&n n
h2
s n)n
h2•
s Q"P`)z s {"P` ≅ P
$
sd
s Q"v` và n
h2
s P ⇒ $
506
s r"tx
ph9 t'i t7n toán cD0 nh/5 qqT
i s n
y
tt
s $
506
)$
sd
) Σ y
đ5
s r"tx)Q"v`)Px"z` s rz"_{^$wa
i s v
j
tt
s y
tt
)tgϕ s rz"_{)v"__ s _z"Q{ ^$e‹ra
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
s rz"_{
r
…_z"Q{
r
s tx"x{^$e‹a
e+, d1ng điện t7nh toán T
q
tt
s
Z
t t
s
_)‡
t x " x{
_)Q"_x
s Pt"rt ^‹a
c) Tí nh ph9 t 'i nhóm I II:
H&n nh/5 H&n thi-t :J trong nh/5 Z!
N< hiệu
tr&n 5St
=ông su.t^$wa
lượng :Ung \ột Hu H@ng Hu
N"@2 III
\á, $ho0n :àn v rr Q"x` Q"x`
u# d;u c/ tăng nhiệt v r{ r"` r"`
\á, cạo v rP v"Q v"Q
\á, 5ài thô v _Q r"x r"x
\á, c%t li&n hợp v _v v"P v"P
\á, 5ài phá v __ r"x r"x
juạt l1 rbn v _t v"` v"`
\á, $ho0n đMng v _x Q"x` Q"x`
CCn$ %"4= n"@2 9 A 10 10
H@ng s! thi-t :J trong nh/5 qqq là n s x
H@ng công su.t cD0 thi-t :J trong nh/5 y s vt$w
Z! thi-t :J c/ công su.t l(n hFn 5ột n?0 công su.t cD0 thi-t :J c/ công su.t l(n nh.t
là n
v
s `
H@ng công su.t cD0 n
v
thi-t :J làT y
v
s vv"_ $w
Hr0 s@ t0, =ung =.p Điện t0 được $
sd
s Q"v`Šcosϕ s Q"{ ⇒ tgϕ s v"__
I |ác đJnh n

và y

n
v
`
I n

s
n
s
x
s Q"{r` ≅ Q"{
I y

s
y
v
s
y
vv" _
vt
s Q"x
Hr0 :'ng u)v)` được n
h2•
s Q"xv n&n n
h2
s n)n
h2•
s Q"xv)x s {"tx ≅ {
$
sd
s Q"v` và n
h2
s { ⇒ $
506
s r"{t
ph9 t'i t7n toán cD0 nh/5 qqqT
tt
i s n
y
tt
s $
506
)$
sd
) Σ y
đ5
s r"{t)Q"v`)vt s `"`t^$wa
i s v
j
tt
s y
tt
)tgϕ s `"`t)v"__ s P"_P^$e‹ra
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
e+, d1ng điện t7nh toán T
s `"`t
r
…P"_P
r
s z"rr^$e‹a
q
tt
s
Z
t t
s
_)‡
z " r r
_)Q"_x
s vt"Q ^‹a
d) T í nh p h 9 t ' i n h óm I V:
H&n nh/5 H&n thi-t :J trong nh/5 Z!
N< hiệu
tr&n 5St
=ông su.t^$wa
lượng :Ung \ột Hu H@ng Hu
N"@2 IV
u# dung dJch $iG5 v tv _"Q _"Q
u# ngE5 nư(c n/ng v tr _"Q _"Q
\á, cuộn dE, v t{ v"r v"r
\á, cuộn đE, v tP v"Q v"Q
u# ngE5 c/ tăng nhiệt v tx _"Q _"Q
HD s., v tz _"Q _"Q
\á, $ho0n :àn v `Q Q"{` Q"{`
\á, 5ài thô v `r r"` r"`
u# $h? d;u 5Ž v `` _"Q _"Q
ƒ1 điện đ# lu,ện $huôn v `{ `"Q `"Q
Cộn$ n"@2 %"4= n"@2 1> A (3B.3 (3B.3
H@ng s! thi-t :J trong nh/5 qe là n s vQ
H@ng công su.t cD0 thi-t :J trong nh/5 y s r`"_`$w
Z! thi-t :J c/ công su.t l(n hFn 5ột n?0 công su.t cD0 thi-t :J c/ công su.t l(n nh.t
là n
v
s P
H@ng công su.t cD0 n
v
thi-t :J làT y
v
s rr"` $w
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
rQ
tt
Hr0 s@ t0, =ung =.p Điện t0 được $
sd
s Q"v`Šcosϕ s Q"{ ⇒ tgϕ s v"__
I |ác đJnh n

và y

n
v
P
I n

s
n
s
vQ
sQ"P
I y

s
y
v
s
y
rr" `
r`"_`
s Q"xx ≅ Q"z
Hr0 :'ng u)v)` được n
h2•
s Q"x n&n n
h2
s n)n
h2•
s Q"x)vQ s x
$
sd
s Q"v` và n
h2
s x ⇒ $
506
s r"_v
ph9 t'i t7n toán cD0 nh/5 qeT
i s n
y
tt
s $
506
)$
sd
) Σ y
đ5
s r"_v)Q"v`)r`"_` s x"Px^$wa
i s v
j
tt
s y
tt
)tgϕ s x"Px)v"__ s vv"{P^$e‹ra
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
e+, d1ng điện t7nh toán T
s x"Px
r
…vv"{P
r
s vt"{^$e‹a
q
tt
s
Z
t t
s
_)‡
v t " {
_)Q"_x
srr"vx ^‹a
d) Tí nh ph9 t 'i nhóm V:
H&n
nh/5
H&n thi-t :J trong nh/5 Z!
lượng
N< hiệu
tr&n 5St
=ông su.t^$wa
N"@2 V
:Ung \ột Hu H@ng Hu
=lu tr9c v vz rt"r rt"r
u'n th? nghi&5 HuĐ v `_ P"Q P"Q
ƒ1 điện đ# n.u ch', :0:it v `P vQ"Q vQ"Q
ƒ1 điện đ# 5ạ thi-c v `x _"` _"`
juạt l1 đ[c đồng v {Q v"` v"`
\á, $ho0n :àn v {r Q"{` Q"{`
\á, u!n các t.5 5Yng v {t v"P v"P
\á, 5ài phá v {` r"x r"x
\á, hàn đi#5 v {{ r`"Q r`"Q
=hknh lưu sWIlWIniu5 v {z Q"{ Q"{
Cộn$ %"4= n"@2 1> 85B;3 85B;3
H@ng s! thi-t :J trong nh/5 e là n s vQ
H@ng công su.t cD0 thi-t :J trong nh/5 y s P{"z`$w
Z! thi-t :J c/ công su.t l(n hFn 5ột n?0 công su.t cD0 thi-t :J c/ công su.t l(n nh.t
là n
v
s r
H@ng công su.t cD0 n
v
thi-t :J làT y
v
s tz"r $w
Hr0 s@ t0, =ung =.p Điện t0 được $
sd
s Q"v`Šcosϕ s Q"{ ⇒ tgϕ s v"__
I |ác đJnh n

và y

n
v
r
I n

s
n
s
vQ
s Q"r
I y

s
y
v
s
y
tz" r
P{"z`
s Q"{_ ≅ Q"{`
Hr0 :'ng u)v)` được n
h2•
s Q"tr n&n n
h2
s n)n
h2•
s Q"tr)vQ s t"r ≅ t
tt
$
sd
s Q"v` và n
h2
s t ⇒ $
506
s _"vv
ph9 t'i t7n toán cD0 nh/5 eT
i s n
y
tt
s $
506
)$
sd
) Σ y
đ5
s _"vv)Q"v`)P{"z` s _`"xz^$wa
i s v
j
tt
s y
tt
)tgϕ s _`"xz)v"__ s tP"P^$e‹ra
Z
tt
s y
r
tt
…j
r
e+, d1ng điện t7nh toán T
s _`"xz
r
…tP"P
r
s `z"{z^$e‹a
q
tt
s
Z
t t
s
_)‡
` z " {z
_)Q"_x
s zQ"{x ^‹a
1>?.) B'n$ '-% qu' %, n" %=Dn *ưCn$ - ?a +"]a +F '",
hh/5 y
tt
^$wa j
tt
^$e‹a Z
tt
^$e‹a q
tt
^‹a
q {"xP z"vt vv"t` vP"_z
qq rz"_{ _z"Q{ tx"x{ Pt"rt
qqq `"`t P"_P z"rr vt
qe x"Px vv"{P vt"{ rr"vx
e _`"xz tP"P `z"{z zQ"{x
T@n$ 95B00 110B;0 10.B9( (19B0;
1>?0) T , n" % = Dn ! " 9 % ' & + " & - u - Dn$ +"= * ưC n$ + F '" , T
y
cs
s y
Q
)*
* s `zx 5
r
diện t7ch phEn 6ưCng
w
y
Q
sv` ^ a công su.t chi-u sáng tr0 thWo :'ng yƒ vr
5
r
y
sc
s v`)`zx s xz{t ^wa s x"z{t ^$wa
j
ttcs
s y
ttsc
)tgϕ s Q ch3n đbn sợi đ!t n&n cosϕ s v
1>?3) X D + đ J n" ! " 9 % ' & %, n " % =Dn + D a % = n !")n * ư C n$
yh9 t'i tác d9ng cD0 phEn 6ưCngT
i s `
y
ttđlp6
s $
đl
) Σ y
ttni
s Q"x`)x{"_t s P_"_x ^$wa
i s v
yh9 t'i ph'n $háng cD0 phEn 6ưCngT
j
ttđlp6
s y
ttđlp6
)tgϕ s P_"_x)v"__s zP"{ ^$e‹ra
yh9 t'i toàn ph;n cD0 c' phEn 6ưCng $# c' chi-u sáng
Z
tt
s ^y
p6
…y
cs
a
r
…j
r
p6
s ^P_"_x…x"z{ta
r
…zP"{
r
s vrP"P ^$e‹a
q
tt
s
Z
t t
s
_)‡
v rP " P
_)Q"_x
s vzt ^‹a
cosϕ
p6
s
y
p 6
…y
c s
s
Z
p6
P_" t…x" z{t
vrP"P
s Q"{t
N-t 2u' t7nh toán cho C :'ng dư(i đE,

e

i
ư
(
n
g

*
c
n

T

H
h
;
,

h
g
ô

i
ô
n
g

j
u
0
n
g
Đn

=
u
n
g

=
.
p

Đ
i

n
Z
i
n
h

e
i
&
n

H
h
O
c

i
i

n
T

h
g
u
,
Œ
n

Đ
>
n
h

*
8
n
g
ƒ
(
p

H
r

N
t
P
H
h
i
-
t

N
-

i


H
h
!
n
g

=
u
n
g

=
.
p

Đ
i

n
r
t
Z!
tr&n 5
:Ung
v
r
_
t
`
{
P
x
z
vQ
H&n phEn 6ưCng
u0n 2u'n l<" ph1ng thi-t
$-
yhEn 6ưCng cF $h7 s! v
yhEn 6ưCng cF $h7 s! r
yhEn 6ưCng lu,&n $i5
5;u
yhEn 6ưCng lu,ện $i5
đWn
yhEn 6ưCng s?0 ch]0 cF
$h7
yhEn 6ưCng rbn
yhEn 6ưCng nhiệt lu,ện
uộ ph+n nAn $h7
Nho v+t liệu
y
đ
$w
xQ
v`QQ
vxQQ
rvQQ
r_QQ

v_`Q
vrQQ
vPQQ
{Q
“^5
r
a
r_vr
v`QQ
_zvr
tv`Q
{zQQ
_r`
tv`{
`Qv_
r{`{
_zQQ
N
nc
Q"x
Q"_
Q"_
Q"{
Q"{

Q"`
Q"{
Q"{
Q"P
cosϕ
Q"x
Q"{
Q"{
Q"x
Q"x
Q"{t
Q"{
Q"x
Q"x
Q"x
y
Q
w”5
r
v`
vt
vt
v`
v`
v`
v`
v`
vQ
vQ
y
đl
$w
{t
t`Q
`tQ
vr{Q
v_xQ
P_"t
{P`
PrQ
vQrQ
tr
y
cs
$w
_t"P
tz
`t"P
{r"r
vQ_
t"xP
{r"_
P`"r
r{"{
_z
y
tt
$w
zx"P
tzz
`z`
v_rr
vtx_
x{"t
P_P
Pz`
vQt{
xv
j
tt
$e‹
r
tx
`xz
Pvz
zt`
vQ_`
zP"{
xzx
`tQ
P{`
_v"`
Z
tt
$e‹
vQz
PPr
z__
v{r`
vxQz
vtt
vv{r
z{v
vrx{
x{"z
q
tt
^‹a
v{P
vvP_
vtv{
rt{z
rPtx
rvx
vP{`
vt{Q
vz{z
v_r
tgϕ
Q"P`
v"__
v"__
Q"P`
v"__
Q"P`
v"__
Q"P`
Q"P`
Q"P`
H@ng cộng
{Pt_ `{{x xxxx v_`vP
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
r`
III) XÁ C Đ • N H P H € T • I T Í N H T O Á N T OÀ N N H À M Á Y
yh9 t'i t7nh toán tác d9ng cD0 toàn nhà 5á,
i s vQ
y
ttn5
s $
đt
) Σ y
tti
s Q"x`){Pt_ s `P_v"` ^$wa
i s v
yh9 t'i t7nh toán ph'n $háng cD0 toàn nhà 5á,T
i s vQ
j
ttn5
s $
đt
) Σ j
tti
s Q"x`)`{{x s txvP"x ^$e‹ra
i s v
yh9 t'i t7nh toán toàn ph;n toàn nhàn 5á,T
Z
ttn5
s y
r
tn5
…j
r
tn5
s `P_v"`
r
…txvP"x
r
s PtxP"t^$e‹a
t t
iệ s! công su.t toàn nhà 5á,T
cosϕ s
y
tt n5
Z
ttn5
s
`P_v" `
s Q"P{`
PtxP"t
q
ttn5
s
Z
tt n 5
s
_)‡
đ5
Pt x P " t
_)Q"_x
s vv _P`"z ^‹a
IV) XÁC ĐINH TÂM PH€ T•I VÀ BI•U Đ– PH€ T•I ĐIoN
IV?1) X D đ J n " % ) 2 !"u % ' & đ & ệ n T
HE5 ph9 t'i điện là đi#5 2u, ư(c nào đ., s0o cho
i s n
Σ y
i
)l
i
→ 5in ^qe)v)0a
i s v
thM i
Hrong đ/ y
i
" l
i
là công su.t tác d9ng và $ho'ng cách t4 tE5 ph9 t'i điện đ-n t'i
HE5 2u, ư(c cD0 ph9 t'i 67 nghiệp được 6ác đJnh :Ci 5ột đi#5 c/ t30 độ ^thWo
tr9c t30 độ tù, <a \^6
Q
",
Q
"—
Q
a
e(i T 6
Q
s
i s n
Σ Z
i
|
i s v
i s n
Σ Z
i
i s v
T ,
Q
s
i s n
Σ
Z
i

i
i s v
i s n
Σ Z
i
i s v
T —
Q
s
i s n
Σ
Z
i
)™
i
i s v
i s n
Σ Z
i
i s v
^qe)v):a
HE5 ph9 t'i nhà 5á,T
6
Q
s
i s n
Σ Z
i
|
i s v
i s n
Σ Z
i
i s v
s _"zr{
,
Q
s
i s n
Σ
Z
i

i
i s v
i s n
Σ Z
i
i s v
s t"xr
e+, \^_"zr{Š t"xra là t30 độ đSt :i-n áp trung tE5 là hợp l< nhát cho phEn 6ưCng
Hrong đ/ Z
i
là ph9 t'i t7nh toán phEn 6ưCng i
6
i
",
i
" —
i
là t30 độ cD0 phEn 6ưCng i thWo hệ t30 độ tù, ch3n
nT là s! phEn 6ưCng c/ ph9 t'i trong 67 nghiệp
HhOc t- :Y 2u0 t30 độ —) HE5 ph9 t'i điện là vJ tr7 t!t nh.t đSt trạ5 :i-n áp" trạ5
phEn ph!i" tD động lOc nhU5 59c đ7ch ti-t $iệ5 chi ph7 cho dE, dcn và gi'5 t!n th.t
tr&n lư(i điện
IV?() B & # u đ ồ ! " 9 % ' &
eiệc 6ác đJnh :i#u đồ ph9 t'i tr&n 5St :Ung nhà 5á, c/ 59c đ7ch đ# phEn :!
hợp l< các trạ5 :i-n áp trong phạ5 vi nhà 5á,"ch3n các vJ tr7 đSt :i-n áp s0o cho đạt
chk ti&u $inh t- $d thu+t c0o nh.t
ui#u đồ ph9 t'i cD0 5„i phEn 6ưCng là v1ng tr1n c/ diện t7ch :Ung ph9 t'i t7nh
toán cD0 phEn 6ưCng đ/ thWo tK lệ lO0 ch3n) h-u coi ph9 t'i 5„i phEn 6ưCng là đồng
đGu thWo diện t7ch phEn 6ưCng th> tE5 v1ng tr1n ph9 t'i trùng v(i tE5 cD0 phEn
6ưCng đ/
\„i v1ng tr1n ph9 t'i chi0 là5 h0i thành ph;nŠ
… yh9 t'i động lOc
… yh9 t'i chi-u sáng
a) Bán kí nh ph9 t 'i:
Z
i r
š
i
s
π)5
^qe)r)0a trong đ/ 5 là tk lệ 67ch" ch3n 5 s `$e‹”55
b) G óc c h i - u s á ng c D a b i # u đồ ph 9 t ' i ;
_{Q) y
c s
α
cs
s
y
tt
^qe)r):a dO0 vào công thMc ^qe)v)0a và qe)r):a cùng :'ng s! liệu dư(i đE, đ# 6E,
dOng :i#u đồ ph9 t'i cho các phEn 6ưCng và cho toàn nhà 5á,
ZHH H&n phEn 6ưCng y
cs
^$wa
y
tt
^$wa
Z
tt
^$e‹a
š
^55a
α
Q
cs
v u0n 2u'n l< và ph1ng thi-t $- _t"P zx"P vQz r"{_ vr{"`{
r yhEn 6ưCng cF $h7 s! v tz tzz PPr P"Qr _`"_`
_ yhEn 6ưCng cF $h7 s! r `t"P `z` z__ P"Pv __"Qz
t yhEn 6ưCng lu,ện $i5 5;u {r"r v_rr vr{` x"zP v{"z_
` yhEn 6ưCng lu,ện $i5 đWn vQ_ vtx_ vxQz vQ"P_ r`
{ yhEn 6ưCng s?0 ch]0 cF $h7 t"xP x{"t vtt _"Qr rQ"rz
P yhEn 6ưCng rbn {r"_ P_P vv{r x"{Q _Q"t_
x yhEn 6ưCng nhiệt lu,ện P`"r Pz` z{v P"xr _t"Q`
z uộ ph+n nAn $h7 r{"{ vQt{ vrx{ z"Q` z"v`
vQ Nho v+t liệu _z xv x{"z r"_` vP_"__
H@ng {Pt_ x`rP"z
H4 đE, c/ th# vB :i#u đồ ph9 t'i
,
vP_"__
Q
_`"_`
Q
vQ
vr{"`{
Q
?
6
CH}~NG II
THI›T <› MœNG CEO ÁP
*O0 vào công thMcT ‡ s t"_t) l…Q"Qv{y ^$ea
Hrong đ/T y là công su.t t7nh toán cD0 nhà 5á,
ƒT là $ho'n cách t4 :i-n áp trung gi0n v- nhà 5á,
ƒ s t"` ^$5a
hhư v+, cáp điện áp hợp l< đ# tru,Gn t'i điện năng vG nhà 5á, làT
‡ s t"_t) t"`…Q"Qv{)`P_v"` s tr"`{^$ea
e(i 2u, 5ô nhà 5á, s'n 6u.t 5á, $Ao $Ao như tr&n th> chk c;n 5ột trạ5 :i-n
áp phEn ph!i trung tE5 nh+n điện năng t4 trạ5 :i-n áp trung gi0n vG phEn ph!i cho
các trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng) Điện năng cung c.p cho hệ th!ng :i-n áp phEn 6ưCng
thông 2u0 trạ5 phEn ph!i trung tE5^HyyHHa) hh v+, việc 2u'n l< v+n hành 5ạng
c0o áp nhà 5á, thu+n lợi hFn" tln th.t điện năng gi'5"độ tin c+, vG cung c.p điện
tăng" song v!n đ;u tư c8ng l(n hFn) Hrong thOc t- đE, là phưFng án thưng được s?
d9ng $hi nguồn $hông c0o^≤ _`$ea công su.t các phEn 6ưCng tưFng đ!i l(n
II ) CÁC PH } ~NG ÁN CUNG C•P ĐIoN CH O NHÀ MÁY
a) P h ư F ng á n 1:
yhưFng án nà, s? d9ng trạ5 phEn ph!i trung tE5 nh+n điện t4 hệ th!ng điện vG
c.p cho các trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng) =ác trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng
uv"ur"u_"ut"u`"u{ hạ áp t4 vQ $e 6u!ng Q"t $e c.p điện cho các phEn 6ưCng
b) P h ư F n g án 2 : yhưFng án ná, s? d9ng trạ5 phEn ph!i trung tE5 nh+n điện t4
hệ th!ng điện vG c.p cho các trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng) =ác trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng
uv"ur"u_"ut"u` hạ áp t4 vQ $e 6u!ng Q"t $e cáp điện cho các phEn 6ưCng
II?1) X D + đ J n" v J % 6 , đS % % 6 ạ 2 !")n !" ! & % 6u n $ % ) 2
eJ tr7 t!t nh.t đ# đSt trạ5 phEn ph!i trung tE5^ HyyHHa là tE5 ph9 t'i thWo t7nh
toán C tr&n tE5 ph9 t'i t>5 được làT \^_"zrŠt"xra
II?() F ! l ượ n $ v G u n $ l ư ợ n$ + D a + D + % 6 ạ 2 H & - n D! !")n * ư C n$/
1) S ! l ư ợ ng m á b i - n áp
I =ác trạ5 :i-n áp được ch3n thWo các ngu,&n t%c s0uT
eJ tr7 đSt trạ5 :i-n ph'i thY0 5ãn ,&u c;uT g;n tE5 ph9 t'i" thu+n tiện cho việc v+n
chu,#n" l%p đSt vEn hành s?0 ch]0 :'o dưŽng" 0n toàn và $inh t-
I Z! lượng 5á, :i-n áp được lO0 ch3n căn cM vào ,&u c;u cung c.p cD0 ph9
t'i"điGu $iện v+n chu,#n l%p đSt" ch- độ là5 việc cD0 ph9 t'i
I Hrong 53i trưng hợp trạ5 :i-n áp chk đSt 5ột 5á, :i-n áp sB $inh t- và v+n
hành thu+n tiện nhưng độ tin cE, $hông c0o)=ác trạ5 :i-n áp cung c.p điện cho hộ
loại q" loại qq n&n dùng h0i 5á, :i-n áp c1n cung c.p điện cho hộ loại qqq n&n dùng
5ột 5á, :i-n áp
=ông su.t 5á, :i-n áp được ch3n thWo điGu $iện s0uT
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
eà $i#5 r0 điGu $iện sO c! 5ột :i-n áp^trong trạ5 c/ nhiGu 5á, :i-n ápa
^nIva)$
hc
)$
2t
)Z
đ5u
s Z
ttsc
Hrong đ/T n là s! 5á, :i-n áp trong trạ5 :i-n áp
$
hc
T là h& s! hiệu chknh thWo nhiệt độ 5ôi trưng" t0 ch3n 5á, :i-n áp do eiệt h05
s'n 6u.t n&n hệ s! hiệu chknh :Ung v
$
2t
T là hệ s! 2uá t'i sO c! $
2t
s v"t trong ` ngà," ` đ&5 và 5„i ngà, $hông 2uá { gi
Z
ttsc
T là công su.t t7nh toán sO c!) Nhi sO c! 5ột 5á, :i-n áp c/ th# :Y 5ột s! ph9
t'i $hông 2u0n tr3ng đ# gi'5 nhž công su.t các 5á, :i-n áp là5 gi'5 v!n đ;u tư và
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
_Q
t@n th.t cD0 trạ5 trong điGu $iện là5 việc :>nh thưng ) •i' thi-t trong các hộ loại q
c/ _QR là ph9 t'i loại qqq n&n Z
ttsc
s Q"PZ
tt
Đồng thi c8ng c;n hạn ch- chDng loại 5á, :i-n áp dùng trong nhà 5á, đ# t30
điGu $iện thu+n lợi cho việc 5u0 s%5" l%p đSt" v+n hành" s?0 ch]0" th0, th-
=ăn cM vào vJ tr7"công su.t cD0 nhà 5á, n&n ch3n phưFng án t
2) ! u ng l ư ợ ng c D a m á b i - n á p :
I Hrạ5 :i-n áp uv c.p điện cho :0n 2u'n l< và ph1ng thi-t $-" phEn 6ưCng cF
$h7 s! r đSt r 5á, :i-n áp là5 việc song song
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s vQtr ^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
vQtr
r
s `rv ^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s P`Q ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
ch7nh là công su.t t7nh toán cD0 phEn 6ưCng cF
$h7 s! r s0u $hi đã c%t :(t 5ột s! ph9 t'i $hông 2u0n tr3ng trong phEn 6ưCng" c1n
:0n 2u'n l< và ph1ng thi-t $- là hộ loại qqq n&n $hi c/ sO c! c/ th# tạ5 ng4ng c.p
điệnT
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P^vQtrIvQza
Q" P^ vQtrI v Qza
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s t{{"` ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp P`Q ^$e‹a là hợp l<
I Hrạ5 :i-n áp ur c.p đi&n cho 6ưCng cF $h7 s! v và phEn 6ưCng lu,ện $i5
5àu) Hr05 :i-n áp s! r đSt r 5á, là5 việc song song nh0u
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s rQrx^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
rQrx
r
s vQvt ^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s vr`Q ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)rQrx
Q" P) rQrx
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s PQz ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp vr`Q ^$e‹a là hợp l<
I Hrạ5 :i-n áp u_ c.p điện cho 6ưCng s?0 ch]0 cF $h7 và 6ưCng nhiệt lu,ện đSt
r 5á, :i-n áp là5 việc song song nh0u
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s vvQ`^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
vvQ`
r
s ``r)`^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s `{Q ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)^vvQ`I vtta
⇒ Z
đ5u
Ÿ
Q"P^vvQ`Ivtta
v"t
s txQ"` ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp `{Q ^$e‹a là hợp l<
Hrạ5 :i-n áp ut c.p điện cho phEn 6ưCng lu,ện $i5 đWn) Hrạ5 đSt r 5á, :i-n áp
là5 việc song song nh0u
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s vxQz^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
vxQz
r
s zQt^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s vQQQ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)vxQz
Q" P) vxQz
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s zQt ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp vQQQ ^$e‹a là hợp l<
Hrạ5 :i-n áp u` Hrạ5 :i-n áp u` c.p điện cho phEn 6ưCng rbn" :ộ ph+n nAn
$h7 và $ho v+t liệu) Hrạ5 đSt r 5á, :i-n áp là5 việc song song nh0u
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s r`_t)z ^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
r`_t" z
r
s vr{P"t`^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s v{QQ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)^r`_t"zIx{"za
Q" P^ r`_t" zI x{" za
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s vrrt ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp v{QQ ^$e‹a là hợp l<
ch3n các 5á, :i-n áp do eiệt h05 s'n 6uEt n&n $hông c;n hiệu chknh thWo nhiệt độ
N-t 2u' lO0 ch3n
H&n
\u‹
Z
đ5
^$e‹a
∆y
Q
^$wa
∆y
h
^$wa

h
^Ra
q
Q
^Ra
Z!
5á,
ĐFn giá
^vQ
_
a
Hhành
tiGn^vQ
_
a
uv P`Q v"_{ {"Px `"` v"t r P`QQQ v`QQQQ
ur vr`Q v"xv vt"v { v r vxQQQQ _{QQQQ
u_ `{Q Q"z{ `"tP {"{ {"` r {QQQQ vrQQQQ
ut vQQQ r"v vr"{ {"` v"` r vrvxQQ rt_{QQ
u` v{QQ r"x vx {"` v"t r rQr`QQ tQ`QQQ
II?.) CD+ !"ưF n$ Dn đ& đ)1 2ạn$ +a= D!/
e> nhà 5á, là hộ loại 5ột n&n t0 dùng đưng dE, tr&n $hông lộ $Ap đ# tru,Gn
t'i điện t4 trạ5 :i-n áp trung gi0n vG trạ5 :i-n áp phEn ph!i trung tE5 nhà 5á,) =ác
trạ5 phEn ph!i đ-n các trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng đGu là đưng dE, t'i hộ loại 5ột
n&n t.t c' đi dE, lộ $Ap) Đ# đ'5 :'o 5d 2u0n và 0n toàn t0 dùng cáp ng;5
=ăn cM vào vJ tr7 trạ5 phEn ph!i trung tE5 và trạ5 :i-n áp c/ các phưFng án đi
dE, như s0uT
Ph ư F ng á n 1: =ác trạ5 được c.p điện trOc ti-p t4 trạ5 :i-n áp phEn ph!i trung tE5
Ph ư F ng á n 2: =ác trạ5 C 60 trạ5 phEn ph!i trung tE5 được n!i li&n thông v(i các
trạ5 C g;n
=hiGu dài t4 trạ5 :i-n áp trung gi0n vG trạ5 phEn ph!i trung tE5 nhà 5á, là
t"` ^$5a t0 s? dung đưng dE, tr&n $hông là dE, nhô5 li thAp
Hr0 s@ t0, cung c.p điện c/ H
506
s tQQQ → t`QQh
e(i giá trJ H
506
như v+, được 5+t độ d1ng $inh t- ¡
$t
s v"v^‹” 55
r
a
Z
t tn 5
q
ttn5
s
n) _)‡
đ5
Z
t tn 5
v(i nsv là lộ đFn" nsr lộ $Ap
PtxP" t
q
ttn5
s s
r) _)‡
đ5
r) _)rr
s zx"rt^‹a
q
tt n 5
zx" rt
r

$t
s
s
¡
$t
v"v
s xz"_ ^55 a
=h3n dE, ‹=I z`
Ni#5 tr0 d1ng sO c!T
Hr0 :'ng được q
cp
s __Q^‹a
q
sc
s rq
ttn5
s r)zx"rts vz{"tx^‹a
HhY0 5ãn
Z0u $hi ch3n được đưng đE, t4 trạ5 :i-n áp trung gi0n vG t0 ti-n hành t7nh
toán c9 th# t4ng phưFng án

$t
s
q
50 6
¢
$t
^55
r
a
III) T Í N H T O Á N L £ E C H ¤ N P H }~ N G Á N T ¥ I } U
1) P " ưF n$ D n - ! 1/
a) S F đ ồ đ i d " :
b) # O a ch 3 n b i - n áp $% d" d c n:
•a Hrạ5 uvT
q
ttv
s
Z
u v
r) _)‡
đ5
s
vQtr
r) _)vQ
s _Q"Qx^‹a
“s
q


tt v
s
_Q" Qx
s z"P ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s v{ ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svvQ^‹a
q
sc
s r)q
ttv
s r)_Q"Qx s {Q"v{ ^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
N
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
⇒ q
cs
s {Q"v{ ¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vvQ s vQr"_^‹a
e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp uv là dE, r6|ƒym^_6v{a
•a Hrạ5 urT
q
ttv
s
Z
u r
r) _)‡
đ5
s
rQrx
r) _)vQ
s `x"`^‹a
“ s
q
tt v
s `x"`_"v svx"xx ^55r a
¡
$t
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s r` ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svPQ^‹a
q
sc
s r)q
ttv
s r)`x"` s vvP ^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
⇒ q cs s {Q"v{ ¦ Q"z_)q cp s Q"z_)vtQ s v_Q"r^‹a
e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp ur là dE, r6|ƒym^_6r`a
•a Hrạ5 u_T
q
ttv
s
Z
u _
r) _)‡
đ5
s
vvQ`
r) _)vQ
s _v"xz^‹a
“ s
q


tt v
s
_v" xz
svQ"r ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s v{ ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svvQ^‹a
q
sc
s r)q
ttv
s r)_v"xz s {_"Px^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
q
cs
s {_"Px ¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vvQ s §vQr"_^‹a
e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp u_ là dE, r6|ƒym^_6v{a
•a Hrạ5 utT
q
ttv
s


Z
u t
r) _)‡
s
vxQz
r) _)vQ
s `r"r^‹a
“ s
q
tt v
s
`r" _
s v{"xt ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s r` ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svtQ^‹a
q
sc
s r)q
ttv
s r)`r"r s vQt"t^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
q
cs
s vQt"t ¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vtQ s v_Q"r‹) e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u
$d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp ut là dE, r6|ƒym^_6_`a
•a Hrạ5 u`T
q
ttv
s


Z
u `
r) _)‡
s
r`_t) z
r) _)vQ
s P_"vP^‹a
“ s
q
tt v
s
P_" vP
s r_"{ ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s _` ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svPQ^‹a
q
sc
s r)q
ttv
s r)P_"vP s vt{"_^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
q
cs
s vt{"_ ¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vPQ s v`x"v ‹
e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp u` là dE, r6|ƒym^_6_`a
•a =h3n cáp hạ áp t4 trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng đ-n các phEn 6ưCng) =áp được
ch3n thWo điGu $iện phát n/ng cho phAp) =ác đưng cáp đGu r.t ng%n n&n t@n th.t
điện áp nhY c/ th# :Y 2u0 $hông c;n $k#5 tr0 thWo điGu $iện ∆‡
cp
) =áp hạ áp đGu
ch3n loại cáp t li do hãng ƒmhZ s'n 6u.t" ri&ng đoạn t4 trạ5 u` đ-n phEn 6ưCng
rbn và :ộ ph+n nAn $h7 do d1ng l(nT
q
506
s
Z
tt p 6
r) _)‡
đ5
s
rttx
r) _)Q"t
s vP{{"P^‹a
h&n 5„i dE, s? d9ng h0i cáp đồng hạ áp 5ột li “ s {_Q^55
r
a v(i d1ng cho phAp
q
cp
s vQxx^ ‹a và v cáp đồng hạ áp 5ột li “ s {_Q ^55
r
a là5 dE, trung t7nh do
hãng ƒmhZ s'n 6u.t) trong trưng hợp nà, hệ s! hiệu chknh $
hc
s Q"x_
N-t 2u' ch3n cáp c0o áp vQ $ecD0 phưFng án 5ột
∆y s
Z š
)vQ ^$wa
Đưng cáp “ ^55
r
a ƒ ^5a š
Q
^¨”$5a ĐFn giá
^vQ
_
đ”5a
Hhành tiGn
^vQ
_
đa
HyyHHI uv _6v{ xQ v"tP tx vv `rQ
HyyHHI ur _6r` vQQ Q"z_ P` rr `QQ
HyyHHI u_ _6v{ zQ v"tP tx vr z{Q
HyyHHI ut _6_` `Q Q"{P vQ` v` P`Q
HyyHHI u` _6_` vQQ Q"{P vQ` _v `QQ
uvI v _6`Q…_` {Q Q"_x xt vQQxQ
urI t _6{_Q…{_Q _Q Q"QtP Pr{ t_`{Q
u_ I { _6vrQ …PQ _` Q"v`_ rQ` PvP`
c) T í n h t &án k i n h t - ' k d t h u + t
• |ác đJnh t@n th.t công su.t tác d9ng ∆y tr&n đưng dE, thWo công thMc
r
I_

r
n
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHHI uv
r
vQtr
r
v" tP
∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
) )xQ)vQ
I_
)vQ
I_
s Q"{t ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I ur
r
rQrx
r
∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
)
Q " z_
)vQQ)vQ
I_
)vQ
I_
s v"z ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I u_
r
vvQ`
r
∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
)
v " tP
)zQ)vQ
I_
)vQ
I_
s Q"x ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I ut
r
vxQz
r
∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
)
Q " { P
)`Q)vQ
I_
)vQ
I_
s Q"`` ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I u`
r
r`_t"z
r
∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
)
Q " { P
)vQQ)vQ
I_
)vQ
I_
s r"v` ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng t4 uvI v
• HưFng tO t@n th.t công su.t tr&n đoạn uvIv làT ∆y s Q"xrv ^$wa
• urItT ∆y s r"x^$wa
• u_I{T ∆y s v"P^$wa
ju0 t7nh toán c/ :'ng t@ng $-tT
Đưng cáp “ ^55
r
a ƒ ^5a š
Q
^¨”$5a š^¨a ∆y^$wa
HyyHHI uv _6v{ xQ v"tP Q"vvP Q"{t
HyyHHI ur _6r` vQQ Q"z_ Q"Qz_ v"z
HyyHHI u_ _6v{ zQ v"tP Q"v_r Q"x
HyyHHI ut _6_` `Q Q"{P Q"Q__ Q"``
HyyHHI u` _6_` vQQ Q"{P Q"Q{P r"v`
uvI v _6`Q…_` {Q Q"_x Q"QQrr Q"xrv
urI t _6{_Q…{_Q _Q Q"QtP Q"QQvt r"x
u_ I { _6vrQ …PQ _` Q"v`_ Q"QQ`_ v"P
• H7nh toán vG $inh t-
Đ# lO0 ch3n 5ột phưFng án t!i ưu vG $inh t- t0 dO0 vào hà5 chi ph7 t7nh toán hàng
nă5 ™) H0 chk t7nh ph;n $hác nh0u gi]0 h0i phưFng án
©5 chi ph7 t7h toán T™s ^0
vh
…0
tc
a)N …∆‹)= … ∆‹
u
)=
Hrong đ/ T 0
vh
là hệ s! v+n hành
0
tc
là h& s! ti&u chuln 0
tc
s Q"r
N T v!n đ;u tư :i-n áp và đưng dE,
i s n
N s Σ
i s v
Noi)ƒi
Hrong đ/T
NoiT giá tiGn v5 cáp ti-t diện i
ƒiT chiGu dài tu,-n cáp c/ ti-t diện i
∆‹T t@n th.t điện năng trong 5ạng cáp 67 nghiệp
∆‹s ∆y
506

i s n
∆y
506
s Σ ∆y
i
i s v
ªT thi gi0n t@n th.t l(n nh.t
ª s a Q"vrt … H
506
)vQ
It
a
r
)xP{Q^ha
=T giá v $wh điện năng = s {`Q ^đ”$wha
v
 Z
t t

r
)∆y
h
)
 
) ª
∆‹
u
s n)∆y
Q
)H …
n 
Z
đ5u
Hrong đ/ n s r s! 5á, :i-n áp chạ, song song
H s xP{Qh s! thi gi0n 5á, :i-n áp chạ, trong 5ột nă5
ª s a Q"vrt … H
506
)vQ
It
a
r
)xP{Q^ha s ^Q"vrt…t`QQ)vQ
It
a
r
)xP{Q s rxx{ ^ha
`P_v"`
r
v
 
)rxx{ s r`z`z{^$wha
∆‹
u
s r)z"Q_)xP{Q …
r
)`{"z`)

H7nh toán chi ti-t cho phưFng án v
`v{Q

N s ^ vv`rQ…rr`QQ…vrz{Q…v`P`Q…_v`QQ…vQQxQ…t_`{Q…PvP`…tQ`QQQa s
trQ`Qt`)vQ
_
^đa
∆‹ s ^Q"{t…v"z…Q"x…Q"``…r"v`…Q"xrv…r"x…v"Pa s vv"t^$wa
™ s ^Q"v…Q"ra)trQ`Qt`)vQ
_
…vv"t){`Q…r`z`z{){`Q s vt_Qr`x_vQ^đa
() P" ưF n$ Dn - ! ( /
a) S F đồ đ i d ":
b) ! u ng l ư ợ ng c D a m á b i - n á p:
• Hrạ5 :i-n áp uv c.p điện cho :0n 2u'n l< và ph1ng thi-t $-" phEn 6ưCng c/ $h7
s! v đSt r 5á, :i-n áp là5 việc song song
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s xxv ^$e‹a
$i#5 tr0 điGu $iện sO c!
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
e(i ns rŠ $
hc
s v n&n Z
đ5u
s ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)xxv ^$e‹a
Q" P) xzv
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s tt` ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
ch7nh là công su.t t7nh toán cD0 phEn 6ưCng cF $h7 s!
v s0u $hi đã c%t :(t 5ột s! ph9 t'i $hông 2u0n tr3ng trong phEn 6ưCng" c1n u0n
2u'n l< và ph1ng thi-t $- là hộ loại qqq n&n $hi c/ sO c! c/ th# tạ5 ng4ng c.p điệnT
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P^xxvIvQza
Q" P^ xxvI vQ za
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s _x{ ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp `{Q ^$e‹a là hợp l<
• Hrạ5 :i-n áp ur c.p điện cho 6ưCng s?0 ch]0 cF $h7 và 6ưCng lu,ện $i5
5àu đSt r 5á, :i-n áp là5 việc song song nh0u
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s vP{z^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
vP{z
r
s xxt ^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s vQQQ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)vP{z
Q" P) vP{z
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s xxt ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp vQQQ ^$e‹a là hợp l<
• Hrạ5 :i-n áp u_ c.p điện cho phEn 6ưCng cF $h7 s! r trạ5 đSt h0i 5á, :i-n áp
chạ, song nh0uT
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s z__^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
z__
r
s t{{^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s `{Q^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
Q" P) z__
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s t{{ ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp `{Q ^$e‹a là hợp l<
• Hrạ5 :i-n áp ut c.p điện cho phEn 6ưCng lu,ện $i5 đWn) Hrạ5 đSt r 5á, :i-n
áp là5 việc song song nh0u
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s vxQz^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
vxQz
r
s zQt^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s vQQQ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)vxQz
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
tQ
ttttt
⇒ Z
đ5u
Ÿ
Q"P)vxQz
v"t
s zQt ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp vQQQ ^$e‹a là hợp l<
• Hrạ5 :i-n áp u` c.p điện cho phEn 6ưCng rbn" :ộ ph+n nAn $h7 và $ho v+t liệu)
Hrạ5 đSt r 5á, :i-n áp là5 việc song song nh0u
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s r`_t)z ^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
r`_t" z
r
s vr{P"t`^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s v{QQ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)^r`_t"zIx{"za
Q" P^ r`_t" zI x{" za
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s vrrt ^$e‹a
e+, ch3n r 5á, :i&n áp v{QQ ^$e‹a là hợp l<
• Hrạ5 u{ c.p điện cho phEn 6ưCng nhiệt lu,ện) Hrạ5 đSt h0i :i-n áp là5 việc
song song nh0u
n)$
hc
)Z
đ5u
≥ Z
tt
s z{v ^$e‹a
e(i n s r Š $
hc
s v n&n Z
đ5u
s
Z
t t
s
r
z{v
r
s txQ"`^$e‹a
=h3n 5á, :i-n áp ti&u chuln Z
đ5u
s `QQ ^$e‹a
Ni#5 tr0 điGu $iện sO c!T Z
ttsc
^n Iva)$
2t
)Z
đ5u
Ÿ Z
ttsc
s Q"PZ
tt
⇒ ^rIva)v"t)Z
đ5u
Ÿ Q"P)z{v
Q" P) z{v
⇒ Z
đ5u
Ÿ
v"t
s txQ"` ^$e‹a
=h3n h0i 5á, :i-n áp c/ công su.t 5„i 5á, là `{Q ^$e‹a
=h3n các 5á, :i-n áp do eiệt h05 s'n 6uEt n&n $hông c;n hiệu chknh thWo nhiệt độ
N-t 2u' lO0 ch3n
H&n
\u‹
Z
đ5
^$e‹a
∆y
Q
^$wa
∆y
h
^$wa

h
^Ra
q
Q
^Ra
Z!
5á,
ĐFn giá
^vQ
_
a
Hhành
tiGn^vQ
_
a
uv `{Q v"_{ {"Px `"` v"t r P`QQQ v`QQQQ
ur vQQQ v"xv vt"v { v r vxQQQQ _{QQQQ
u_ `{Q Q"z{ `"tP {"{ {"` r {QQQQ vrQQQQ
ut vQQQ r"v vr"{ {"` v"` r vrvxQQ rt_{QQ
u` v{QQ r"x vx {"` v"t r rQr`QQ tQ`QQQ
u{ `{Q v"_{ {"Px `"` v"t r P`QQQ v`QQQQ
c) # O a ch 3 n b i - n áp $% d" d c n :
•a Hrạ5 :i-n áp uv c.p điện cho :0n 2u'n l< và ph1ng thi-t $-" phEn 6ưCng c/ $h7
s! v đSt r 5á, :i-n áp là5 việc song song
q
ttv
s
Z
u v
r) _)‡
đ5
s
xxv
r _)vQ
s r`"t^‹a
“ s
q


tt v
s
r`" t
s x"r ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s v{ ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svvQ^‹a
q
sc
s r)q
ttv
s r)r`"t s `Q"x ^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
N
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
⇒ q
cs
s `Q"x¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vvQ s vQr"_^‹a e+,
dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t =1n
∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp uv là dE, r6|ƒym^_6v{a
•a Hrạ5 urT
q
ttr
s
Z
u r
r) _)‡
đ5
s
vP{z
r) _)vQ
s `v"Q{^‹a
“ s
q
tt r
s
`v" Q{
sv{"t ^55r a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s r` ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svPQ^‹a
q
sc
s r)q
ttr
s r)`v"Q{ s vQr"v ^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
⇒ q
sc
s vQr"v ¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vtQ s v_Q"r^‹a
e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp ur là dE, r6|ƒym^_6r`a
•a Hrạ5 u_T
q
tt_
s
Z
u _
r) _)‡
đ5
s
z__
r) _)vQ
s r{"z^‹a
“ s
q


tt _
s
r{" z
sx"{P ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s v{ ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svvQ^‹a
q
sc
s r)q
tt_
s r)r{"z s `_"{^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
q
cs
s `_"{ ¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vvQ s §vQr"_^‹a
e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp u_ là dE, r6|ƒym^_6v{a
•a Hrạ5 utT
q
ttt
s


Z
u t
r) _)‡
s
vxQz
r) _)vQ
s `r"r^‹a
“ s
q
tt t
s
`r" _
s v{"xt ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s r` ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svtQ^‹a
q
sc
s r)q
ttt
s r)`r"r s vQt"t^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
q
cs
s vQt"t ¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vtQ s v_Q"r‹ e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d
thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp ut là dE, r6|ƒym^_6r`a
•a Hrạ5 u`T
q
tt`
s


Z


u `
r) _)‡
s
r`_t) z
r) _)vQ
s P_"vP^‹a
“ s
q
tt `
s
P_" vP
s r_"{ ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s _` ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svPQ^‹a
q
sc
s r)q
tt`
s r)P_"vP s vt{"_^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
q
cs
s vt{"_ ¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vPQ s v`x"v ‹
e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp u` là dE, r6|ƒym^_6_`a
•a Hrạ5 u{T
q
tt{
s
Z
u {
r) _)‡
đ5
s
z{v
r) _)vQ
s rP"P^‹a
“ s
q


tt {
s
rP" P
s x"zt ^55
r
a
¡
$t
_"v
=h3n dE, c/ ti-t diện “ s v{ ^55
r
a
Ni#5 tr0 d1ng điện cho phAp
q
cp
svvQ^‹a
q
sc
s r)q
tt{
s r)x"zts vP"xz^‹a
Đ# đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
q
sc
¦ $
hc
)q
cp
$
hc
s $
v
)$
r
s v)Q"z_ s Q"z_ ^do lô $Ap đi ng;5a
q
cs
s vP"xz¦ Q"z_)q
cp
s Q"z_)vvQ s vQr"_‹
e+, dE, đã ch3n đáp Mng được ,&u c;u $d thu+t
=1n ∆‡
cp
$hông c;n $i#5 tr0 v> đưng dE, ng%n
*E, c.p điện t4 trạ5 phEn ph!i cho trạ5 :i-n áp u{ là dE, r6|ƒym^_6v{a
•a =h3n cáp hạ áp t4 trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng đ-n các phEn 6ưCng) =áp được
ch3n thWo điGu $iện phát n/ng cho phAp) =ác đưng cáp đGu r.t ng%n n&n t@n th.t
điện áp nhY c/ th# :Y 2u0 $hông c;n $k#5 tr0 thWo điGu $iện ∆‡
cp
) =áp hạ áp đGu
ch3n loại cáp t li do hãng ƒmhZ s'n 6u.t
q
506
s
Z
tt p 6
r) _)‡
đ5
s
rttx
r) _)Q"t
s vP{{"P^‹a
N-t 2u' ch3n cáp cD0 phưFng án s! r
Đưng cáp “ ^55
r
a ƒ ^5a š
Q
^¨”$5a
ĐFn giá
^vQ
_
đ”5a
Hhành tiGn
^vQ
_
đa
HyyHHI uv _6v{ vrQ v"tP tx vv `rQ
HyyHHI ur _6r` vQQ Q"z_ P` rr `QQ
HyyHHI u_ _6v{ {Q v"tP tx vr z{Q
HyyHHI ut _6r` `Q Q"{P vQ` v` P`Q
HyyHHI u` _6_` vQQ Q"{P vQ` _v `QQ
HyyHHI u{ _6v{ {Q v"tP tx vr z{Q
uvI v _6`Q…_` tQ Q"_x xt {PrQ
u_ I { _6vrQ …PQ _Q Q"v`_ rQ` {v`Q
d) T í nh t & án k i nh t - ' k d t h u + t
• |ác đJnh t@n th.t công su.t tác d9ng ∆y tr&n đưng dE, thWo công thMc
∆y s
Z š
)vQ ^$wa
r
I_

r
n
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHHI uv
r
xxv
r
v" tP
• ∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
) )vrQ)vQ
I_
)vQ
I_
s Q"{x ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I ur
r
vP{z
r
Q" z_
• ∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
) )vQQ)vQ
I_
)vQ
I_
s v"zv ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I u_
r
z__
r
v" tP
• ∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
) ){Q)vQ
I_
)vQ
I_
s Q"_x^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I ut
r
vxQz
r
Q" {P
• ∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
) )`Q)vQ
I_
)vQ
I_
s Q"`` ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I u`
r
r`_t" z
r
Q" {P
• ∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
) )vQQ)vQ
I_
)vQ
I_
s r"v` ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng dE, cáp t4 HyyHH I u{
r
z{v
r
v" tP
• ∆y s
Z š
)vQ
I_
s
 
) ){Q)vQ
I_
)vQ
I_
s Q"tQP ^$wa

r
n 
vQ
 r
• H@n th.t công su.t tác d9ng tr&n đoạn đưng t4 uvI v
• HưFng tO t@n th.t công su.t tr&n đoạn uvIv làT ∆y s Q"`` ^$wa
• u_I{T ∆y s v"tt^$wa
ju0 t7nh toán c/ :'ng t@ng $-t
Đưng cáp “ ^55
r
a ƒ ^5a š
Q
^¨”$5a š^¨a ∆y^$wa
HyyHHI uv _6v{ vrQ v"tP Q"vP{ Q"x{
HyyHHI ur _6r` vQQ Q"z_ Q"Qz_ v"zv
HyyHHI u_ _6v{ {Q v"tP Q"Qxx Q"_x
HyyHHI ut _6r` `Q Q"{P Q"Q__ Q"``
HyyHHI u` _6_` vQQ Q"{P Q"{P r"v`
HyyHHI u{ _6v{ {Q v"tP Q"Qxx Q"tQP
uvI v _6`Q…_` tQ Q"_x Q"Qv` Q"``
u_ I { _6vrQ …PQ _Q Q"v`_ Q"QQt v"tt
 
• H7nh toán vG $inh t-
Đ# lO0 ch3n 5ột phưFng án t!i ưu vG $inh t- t0 dO0 vào hà5 chi ph7 t7nh toán hàng
nă5 ™) H0 chk t7nh ph;n $hác nh0u gi]0 h0i phưFng án
©5 chi ph7 t7h toánT ™ s ^0
vh
…0
tc
a)N …∆‹)=
Hrong đ/ T 0
vh
là hệ s! v+n hành
0
tc
là h& s! ti&u chuln 0
tc
s Q"r
N T v!n đ;u tư :i-n áp và đưng dE,
i s n
N s Σ
i s v
Noi)ƒi
Hrong đ/T
NoiT giá tiGn v5 cáp ti-t diện i
ƒiT chiGu dài tu,-n cáp c/ ti-t diện i
∆‹T t@n th.t điện năng trong 5ạng cáp 67 nghiệp
∆‹s ∆y
506

i s n
∆y
506
s Σ ∆y
i
i s v
ªT thi gi0n t@n th.t l(n nh.t
ª s a Q"vrt … H
506
)vQ
It
a
r
)xP{Q^ha
=T giá v $wh điện năng = s {`Q ^đ”$wha
H s xP{Qh s! thi gi0n 5á, :i-n áp chạ, trong 5ột nă5
ª s a Q"vrt … H
506
)vQ
It
a
r
)xP{Q^ha s ^Q"vrt…t`QQ)vQ
It
a
r
)xP{Q s rxx{ ^ha
H7nh toán chi ti-t phưFng án
Ns^vv`rQ…rr`QQ…vrz{Q…v`P`Q…_v`QQ…vrz{Q…{PrQ…{v`Q…rt_{QQ…tQ`QQQ…v`QQ
QQa)vQ
_
s zvx{{Q)vQ
_
^đa
∆‹
*
s ^Q"x{…v"zv…Q"_x…Q"``…r"v`…Q"tQP…Q"``…v"tta)rxx{ s r_xQQ^$wha
v
`P_v" `
r
∆‹
u
s r)z"Q_)xP{Q …
r
)`{"z`)

`v{Q

)rxx{ s r`z`z{^$wha
∆‹ s ∆‹
u
…∆‹
*
s r_xQQ…r`z`z{ s rx__z{^$wha
™ s ^0
vh
…0
tc
a)N …∆‹)= s ^Q"v…Q"razvx{{Q)vQ
_
…rx__z{){`Q st`zxQ`tQQ^đa
yhưFng án N^vQ
_
đa ∆‹^$wha ™^đa
yhưFng án v
yhưFng án r
trQ`Qt`
zvx{{Q
r`{zQP
rx__z{
vt_Qr`x_vQ
t`zxQ`tQQ
H4 $-t 2u' t7nh toán tr&n t0 ch3n phưFn án r là phưFng án $h' thi vG c' $inh t- và
$d thu+t
V) T HI › T < › CH I T I › T M œ N G Đ I I Y
1) T 6 ạ 2 !")n ! " ! & % 6un$ % ) 2 /
ƒà nFi trOc ti-p nh+n điện áp t4 trạ5 tung gi0n vG c.p điện cho nhà 5á,) hhà
5á, thuộc hộ ti&u th9 điện loại 5ột n&n trạ5 phEn ph!i trung tE5 được cung c.p :Ci
h0i th0nh g/p phEn đoạn" li&n lạc gi]0 h0i th0nh g/p :Ung 5ột 5á, c%t hợp :ộ li&n
lạc gi]0 h0i phEn đoạn
• Hr&n 5„i phEn đoạn th0nh g/p đưFc đSt 5ột 5á, :i-n áp đo lưng c.p
nguồn cho các 5ạch đo lưng" :'o vệ" điGu $hi#n"t7n hiệu Lhgoài r0 c1n cuộn t05
giác hC đ# :áo chạ5 đ.t 5ột ph0
• Đưng dE, đi t4 trạ5 :i-n áp trung gi0n vG là đưng đE, tr&n $hông n&n
tr&n 5„i phEn đoạn th0nh g/p t0 đSt các v0n ch!ng sAt
• Hr&n các lộ cD0 đ;u đưng dE, đi t(i trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng đSt các tD
phEn ph!i do hãng Zqm\mh s'n 6u.t 5á, c%t loại x*=vv v(i các thông s! s0u
ƒoại 5á, c%t =ách điện q
đ5
^‹a ‡
đ5
^$ea q
cđ5
^$‹a q
c506
^$‹a
x*=vv Z“{ vr`Q vr r` {_
() C " 3 n G)1 G c n % 4 % 6 ạ 2 H & - n D ! % 6 u n$ $ & a n v G % 6 ạ 2 H & - n D! !" ) n !" ! & % 6 u n$
% )2
Đưng dE, dcn t4 trạ5 :i-n áp trung gi0n vG tạ5 :i-n áp trung tE5 dài t"` $5 s?
dung đưng dE, tr&n $hông dE, nhô5 li thAp lộ $Ap
• e(i 5ạng c0o áp c/ H
506
l(n dE, dcn được ch3n v(i 5+t độ d1ng $inh t-
¢
$t
tr0 :'ng v(i dE, ‹= c/ thi gi0n s? d9ng công su.t l(n nh.t H
506
s t`QQh t0 c/
¢
$t
s v"v ^‹”55
r
a
• *1ng điện t7nh toán chạ, tr&n 5„i dE, là
q
ttn5
s
Hi-t diện $inh t-
Z
tt n5
s
r) _)‡
đ5
P tx P " t
r) _)vQ
s rv{"v^‹a

$t
s
q
tt n 5
s
¢
$t
rv{" v
r
v"v
s vz{"t ^55 a
=h3n dE, nhô5 li thAp ti-t diện rtQ ^55
r
a
• Ni#5 tr0 thWo điGu $iện sO c! đMt dE,
q
sc
s r)q
ttn5
s r)rv{"v s t_r"r ^‹a
q
sc
s t_r"r¦q
cp
s {Q` ^‹a
*E, dcn thY0 5ãn điGu $iện sOc! đMt dE,
• Ni#5 tr0 dE, dcn thWo điGu $iện t@n th.t điện áp cho phAp
e(i dE, ‹=«IrtQc/ r
Q
s Q"v_ ^¨”$5a và 6
Q
s Q"_`P ^¨”$5a
∆‡ s
y
tt n 5
)

šj
tt n 5
)

|đ5
s
PtxP" t) Q" v_…txvP" x) Q" _`P
s v_t"{{^ea
r)vQ
e+, ∆‡ ¦ ∆‡
cp
s `QQ^ea
e+, dE, dcn th'o 5ãn điGu $iện vG độ s9t áp tr&n đưng dE,
.) T , n" % = Dn l O a + " 3 n % " & - % H J
a) T í nh t & án n g % n m ạ ch p h í a ca& áp
\9c đ7ch cD0 việc t7nh toán ng%n 5ạch dùng đ# $i#5 tr0 điGu $iện @n đJnh tXnh và @n
đJnh động cD0 thi-t :J" dE, dcn đã ch3n c/ ng%n 5ạch trong hệ th!ng $hông
ZF đồ tnhs toán ng%n 5ạch được th0 th- như s0u
h là đi#5 ng%n 5ạch tr&n th0nh cái trạ5 phEn ph!i
h
i
T Đi#5 ng%n 5ạch ph70 c0o áp các trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng đ# $i#5 tr0 cáp và
các thi-t :J c0o áp cD0 trạ5
Điện $háng cD0 trạ5 được t7nh thWo công thMc s0uT
h

r
|
ht
s
Z
h
Hrong đ/ Z
h
là công su.t ng%n 5ạch ph70 hạ áp cD0 5á, :i-n áp trung gi0n
Z
h
s _)q
đ5c
)‡
đ5

d
s š
d
…¢|
d
š
d
"|
d
là điện trC điện $háng dE, dcn t4 trạ5 :i-n áp trung gi0n vG trạ5 :i-n áp
phEn ph!i trung tE5
š
ci
"|
ci
là điện trC điện $háng cD0 đưng dE, cáp t4 trạ5 phEn ph!i trung tE5 vG
trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng

q
h
s
_)™
h

h
T H@ng trC ng%n 5ạch là t@ng trC t4 đi#5 ng%n 5ạch đ-n hệ th!ng
‡T ƒà điện áp đưng dE,^$ea
i
6$
s v"x) r)q
h
•a H7nh ng%n 5ạch tại th0nh g/p trạ5 yyHH

r
|
ht
s
Z
h
s
Hhông s! các lộ dE,
vQ" `
r
s Q"v ^¨a
_)vQ){_
Đưng cáp “^55
r
a ƒ
^5a
š
Q
^¨”$5a
|
Q
^¨”$5a
švQ
I_
^¨”$5a
|vQ
I_
^¨”$5a
u‹H•I yyHH ‹=IrtQ t`QQ Q"v_ Q"_`P `x` v{Q{"`
yyHHI uv _|v{ vrQ v"tP Q"vtr vP{ vP"Qt
HyyHHI ur _6r` vQQ Q"z_ Q"vvx z_ vv"x
HyyHHI u_ _6v{ {Q v"tP Q"vtr xx"r x"`r
HyyHHI ut _6r` `Q Q"{P Q"vvx __"` `"z
HyyHHI u` _6_` vQQ Q"{P Q"vv_ {P vv"_
HyyHHI u{ _6v{ {Q v"tP Q"vtr xx"r x"`r
š
h
s š
d
s Q"`x` ^¨a
|
h
s |
ht
…|
d
s Q"v…v"{ s v"P ^¨a

h
s š
r
h
…|
r
h_
ht
q
h
s

s
_)™
h
vQ
_) Q"`x`
r
…v"P
r
s _"r ^$‹a
i
6$
s v"x r)q
h
s v"x) r)_"r s x"v ^$‹a
•a H7nh toán ng%n 5ạch h
v
T
^h
v
là đi#5 ng%n 5ạch tại th0nh cái phEn 6ưCng uva
š
hv
s š
d
… š
cv
s Q"`x`…Q"vP{ s Q"P{v ^¨a
|
hv
s |
ht
… |
d
…|
cv
s Q"v…v"{…Q"QvPs v"PvP ^¨a

hv
s Q"P{v
r
…v"PvP
r
s v"xP^¨a
q
hv
s

_)™
hv
s
vQ
_)v"xP
s _"Qx^$‹a
i
6$v
s v"x) r)q
hv
s v"x) r)_"Qx sP"x^$‹a
•a H7nh toán ng%n 5ạch h
r
T
^h
r
là đi#5 ng%n 5ạch tại th0nh cái phEn 6ưCng ura
š
hr
s š
d
…š
cr
s Q"`x`…Q"Qz_ s Q"{Px ^¨a
|
hr
s |
ht
… |
d
…|
cr
s Q"v…v"{…Q"Qvvx s v"Pvv ^¨a

hr
s™
r
hr
…|
r
hr
s Q"{Px
r
…v"Pvv
r
s v"xt^¨a
q
hr
s

_)™
hr
s
vQ
_)v"xt
s _"v_^$‹a
i
6$r
s v"x) r)q
hr
s v"x) r)_"v_ sP"z{^$‹a
•a H7nh toán ng%n 5ạch h
_
T
^h
_
là đi#5 ng%n 5ạch tại th0nh cái phEn 6ưCng u
_
a
š
h_
s š
d
…š
c_
s Q"`x`…Q"Qxx s Q"{P_ ^¨a
|
h_
s |
ht
… |
d
…|
c_
s Q"v…v"{…Q"QQx`s v"PQx ^¨a

h_
s š
r
h_
…|
r
s Q"{P_
r
…v"PQx
r
s v"x_^¨a
q
h_
s

_)™
h_
s
vQ
_)v"x_
s _"v`^$‹a
i
6$_
s v"x) r)q
hv
s v"x) r)_"v` s x"Qv^$‹a
•a H7nh toán ng%n 5ạch h
t
T
^h
t
là đi#5 ng%n 5ạch tại th0nh cái phEn 6ưCng uta
š
ht
s š
d
…š
ct
s Q"`x`…Q"Q__ s Q"{vx ^¨a
|
ht
s |
ht
… |
d
…|
ct
s Q"v…v"{…Q"QQ`zs v"PQ` ^¨a

ht
s ™
r
ht
…|
r
s Q"{vx
r
…v"PQ`
r
s v"xv^¨a
q
ht
s

_)™
ht
s
vQ
_)v"xv
s _"vx^$‹a
i
6$t
s v"x) r)q
hv
s v"x) r)_"vx sx"vv^$‹a
•a H7nh toán ng%n 5ạch h
`
T
^h
`
là đi#5 ng%n 5ạch tại th0nh cái phEn 6ưCng u`a
š
h`
s š
d
…š
c`
s Q"`x`…Q"Q{P s Q"{`r ^¨a
|
h`
s |
ht
… |
d
…|
c`
s Q"v…v"{…Q"Qvvs v"Pvv ^¨a

h`
s Q"{`r
r
…v"Pvv
r
s v"x_^¨a
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
`Q
``````
h{
q
h`
s

s
_)™
h`
vQ
_)v"x_
s _"v`^$‹a
i
6$`
s v"x) r)q
h`
s v"x) r)_"v` s x"Qv^$‹a
•a H7nh toán ng%n 5ạch h
{
T
^h
{
là đi#5 ng%n 5ạch tại th0nh cái phEn 6ưCng u{a
š
h{
s š
d
…š
c{
s Q"`x`…Q"Qxx s Q"{P_ ^¨a
|
h{
s |
ht
… |
d
…|
c{
s Q"v…v"{…Q"QQx`s v"PQx ^¨a

h{
s š
r
h{
…|
r
s Q"{P_
r
…v"PQx
r
s v"x_^¨a
q
h{
s

_)™
h{
s
vQ
_)v"x_
s _"v`^$‹a
i
6${
s v"x) r)q
h{
s v"x) r)_"v` s x"Qv^$‹a
• N-t 2u' t0 c/ :'ng t7nh toán ng%n 5ạch như s0uT
Đi#5 ng%n
5ạch
q
h
^$‹a i
6$
^$‹a
h _"r x"r
h
v
_"Qx P"x
h
r
_"v_ P"z{
h
_
_"v` x"Qv
h
t
_"vx x"vv
h
`
_"v` x"Qv
h
{
_"v` x"Qv
b) # O a ch 3 n t h i - t b J đ i ệ n:
• \á, c%t loại x*=vv
ƒO0 ch3n thWo d] li&u s0u

đ55c
≥ ‡
đ55ạng
q
đ55c
s vr`Q ‹ ≥ r)q
ttn5
s r)rv{"v s t_r"r ^‹a
q
cđ5
s r`$‹ ≥ q
h
s _"r ^$‹a
q
c506
s {__ $‹ ≥ q
6$
s x"r ^$‹a
• ui-n áp đo lưng u‡
ƒO0 ch3n thWo tiu&u chuln s0u

đ5u‡
≥ ‡
đ55ạng
s vQ^$ea
=h3n loại :0 ph0 nă5 tr9 t0 ch3n t\Z_r c/ các thông s! $d thu+t như s0u

đ5
s vr ^$ea

6ung
s P` ^$ea
vr

vđ5
s ^$ea
_

rđ5
s
vQQ
_
^$ea
Z
đ5
s tQQ^e‹a
• ƒO0 ch3n ch!ng sAtT

đ5506
s vQ ^$ea
=h3n ch!ng sAt do hãng =««ymš s'n 6u.t c/ ‡
đ5506
s vQ ^$ea giá đŽ ng0ng
‹™ƒ*`QvuvQ
0) T 6 ạ 2 H & - n D ! !")n * ư C n$/
e> trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng đSt r.t g;n trạ5 :i-n áp phEn ph!i trung tE5 n&n ph70
c0o áp chk c;n đSt d0o cách l, và c;u ch> đ# :'o vệ 2uá t'i và ng%n 5ạch cho :i-n áp
yh70 hạ áp đSt ‘pto50t t@ng và ‘pto50t nhánh) Hr&n th0nh cái hạ áp được phEn
đoạn :Ung 5ột ‘pto50t li&n lạc
• ƒO0 ch3n d0o cách l, c0o áp

đ5dcl
≥ ‡
đ55ạng
q
đ5dcl
≥ q
lv506
q
đ5đ/ng
≥ i
6$
s _"r ^$‹a
=h3n d0o cách l, do h0ng6 Zqm\mh s'n 6u.t v(i các thông s! như s0u
‡ đ5^$ea q đ5^$‹a q
ht
^$‹a q
h506
^$‹a
vr tQQ
vQ→ {_ tQ→ v{Q
• ƒO0 ch3n c;u ch> c0o áp
ƒO0 ch3n thWo các s! liệu s0u và dùng cho t.t c' các trạ5

đ5cc
≥ ‡
đn5ạng
s vQ^$ea
q
đ5cc
≥ q
lv506
s
$
2t
) Z
đ 5u
_)‡
đ5
s
v" _) v{QQ
_)vQ
s vrQ"v^‹a
q cđ5 ≥ q
h506
s t^$‹a
ƒO0 ch3n c;u ch> do hãng Zqm\mh s'n 6u.t ch3n loại •*vr_rIt* c/ các thông s!
như s0uT

đ5
^$ea q
đ5
^‹a q
c5inh
^‹a q
ch
^‹a
vr v{Q xP` tQ
J ƒO0 ch3n ‘pto5átT
=h3n ‘pto5át do hãng \mšƒqh •mšqh s'n 6u.t
Hrong ph;n nà, chk ch3n ‘pto50t t@ng và ‘pto50t phEn đoạn
=h3n ‘pto5át thWo thông s! s0uT

đ5‹
≥ ‡
đ55ạng
s Q"_x ^$ea
q
2 t
) Z
đ 5u
q
đ5‹
≥ q
lv506
s
_)‡
đ5
H0 ti-n hành ch3n trạ5 như s0uT
e(i trạ5 uv"u_"u{
q
lv506
s
q
2 t
) Z
đ 5u
s
_)‡
đ5
v " _ ) ` {Q
_)Q"_x
s vvQ{"Qx^‹a
e(i trạ5 ur"utT
q
2 t
) Z
đ 5u
v" _) vQQQ
q
lv506
s s
_)‡
đ5
_)Q"_x
s vzP`"v^‹a
đ5
e(i trạ5 u`
q s
q
2 t
) Z
đ 5u
s lv506
_)‡
v " _ ) v{ Q Q
_)Q"_x
s _v{Q"r^‹a
H0 c/ :'ng t@ng $-t s0uT
H&n trạ5 ƒoại Z! lượng ‡
đ5
^ea q
đ5
^‹a q
hc
^$‹a Z! cOc
uv"u_"u{ =\vr`Qh _ {zQ vr`Q `Q _
ur"ut =\rQQQh _ {zQ rQQQ `Q _
u` =\_rQQh _ {zQ _rQQ `Q _
hhư v+, t0 c/ th# áp d9ng phưFng án nà, đ# cung c.p điện cho các trạ5 :i-n
áp phEn 6ưCng đ# t4 đ/ cung c.p điện cho nhà 5á, s'n 6u.t 5á, $Ao" C đE, t0 chk
t7nh toán v(i 5ạng c0o áp) =ác thi-t :J đã ch3n cho 5ạng c0o áp cD0 nhà 5á, đGu
thY0 5ãn các điGu $iện $d thu+t c;n thi-t
CH}~NG III
THI›T <› MœNG Hœ ÁP PHÂN X}‰NG F¬E CH-E C~ <HÍ
yhEn 6ưCng s?0 ch]0 cF $h7 c/ diện t7ch `xz5
r
công su.t t7nh toán cD0 phEn
6ưCng x{"t^$wa trong đ/ x"z{t ^$wa là công su.t chi-u sáng phEn 6ưCng các thi-t
:J được chi0 thành ` nh/5
Đ# cung c.p điện cho các động cF 5á, công c9" trong 6ưCng dO đJnh đSt 5ột tD
phEn ph!i nh+n điện t4 trạ5 :i-n áp vG và c.p điện cho ` tD động lOc đSt r'i rác cạnh
tưng phEn 6ưCng" 5„i tD động lOc c.p điện cho 5ột nh/5 ph9 t'i
ĐSt tại tD phEn ph!i cD0 trạ5 :i-n áp 5ột ‘pto50t đ;u nguồn" dE, dcn điện vG
6ưCng :Ung cáp ng;5
HD phEn ph!i cD0 6ưCng đSt v ‘pto50t t@ng và { ‘p to50t nhánh c.p điện cho
` tD động lOc và v tD chi-u sáng
HD động lOc được c.p điện :Ung đưng cáp h>nh ti0"đ;u vào đSt d0o cách l, I
c;u ch>" các nhánh đSt c;u ch>
\„i động cF 5á, công nghiệp được điGu $hi#n :Ung $hCi động t4 đSt trong tD
động lOc hoSc tr&n thEn 5á," trong $hCi động t4 c/ šFlW nhiệt :'o vệ 2uá t'i) =ác
c;u ch> trong tD động lOc chD ,-u:'o vệ ng%n 5ạch" đồng thi là5 dO ph1ng cho :'o
vệ 2uá t'i cD0 $hCi đông t4
=ác ph;n t? cD0 hệ th!ng c.p điện cho phEn 6ưCng s?0 ch]0 cF $h7 đGu được
ch3n thi-t :J cD0 hg0 và hh+t u'n
1) L O a +" 3 n +D+ !" ; n % ? + D a " ệ % " ! n $ + . ! đ & ệ n/
a) (h3n cáp t 4 t) ạm bi -n áp $G t D ph"n ph!i cDa *ưC ng
q
6ưCng
s
Z
6ưCn g
s
_)‡
đ5
v r P " P
_)Q"_x
s vzt"Qr^‹a
=h3n cáp đồng t li cách điện c0o su c/ vY thAp ti-t diện PQ55
r
" c/
q
cp
s r{Q‹ → =y® ^_6PQ…v6`Qa
b) (h3n +pt&mat đ;u nguồn đSt tại t)ạm bi-n áp l&ại ,-1./có I
đm
0 -//,
c) ( h 3 n t D p h ; n p h ! i c D a * ư C n g
I ‘po50t t@ng ch3n ‹_vtQ như ‹p0to50t đ;u nguồn
I { nhánh r0 ch3n ‘pto50t ‹_vrQ c/ q
đ5
s vQQ‹
Hr0 :'ng tD phEn ph!i ch3n loại ¯yIz_rr
d) ( h 3 n c á p t 4 t D p h"n ph ! i đ - n t D đ ộ ng l O c
=áp t4 tD phEn ph!i đ-n tD động lOc v^Đƒva
$
hc
)q
cp
≥ q
tt
s vP"_z ^‹a
v" r`) vQQ
$
hc
)q
cp
≥ q
$đnh
s
v"`
sx_"_ ‹
e> dE, cáp chôn ng;5 dư(i đ.t ri&ng t4ng tu,-n n&n ch3n $
hc
s v
N&t hợp h0i điGu $iện ch3n cáp đồng :!n li ti-t diện vQ 55
r
c/ q
cp
s x`‹→
=y®^_6vQ … v6{a
=ác tu,-n $hác ch3n tưng tO $-t 2u' được ghi trong :'ng s0u
Hu,-n cáp q
tt
^‹a “
cáp
" 55
r
q
cp
"‹
yyI Đƒv vP"_z vQ x`
yyI Đƒr Pt"rt vQ x`
yyI Đƒ_ vt vQ x`
yyI Đƒt rr"vx vQ x`
yyI Đƒ` zQ"{x v{ vQP
e> trạ5 :i-n áp cách 6?ng rQQ5 n&n $hông c;n t7nh toán ng%n 5ạch đ# $i#5
tr0 cáp và ‘pto50t đã ch3n
1) # O a ch 3 n các t D độ n g lO c
=ác tD động lOc đGu được ch3n loại tD do ƒi&n |ô^c8a s'n 6u.t =¯{rIP”v" đ;u vào
c;u d0oI c;u ch> tQQ‹ tá5 đ;u r0 vQQ‹T x6vQQ‹
… =h3n c;u ch> cho tD Đƒv
I c;u ch> :'o vệ 5á, cư0 $i#u đ0i v$w
I q
dc
≥ q
đ5
s r"`_‹
r" `_) `
I q
dc

=h3n q
dc
s _Q‹
r"`
s `"Q{‹
… =;u ch> :'o vệ 5á, $ho0n :àn Q"{`$w
I q
dc
≥ q
đ5
s v"{`‹
`) v" {`
I q
dc

=h3n q
dc
s _Q‹
r"`
s_"_‹
… =h3n c;u ch> :'o vệ 5á, 5ài thô r"_$w
I q
dc
≥ q
đ5
s `"xr‹
`) `" xr
I q
dc

=h3n q
dc
s _Q‹
r"`
s vv"{t‹
… =h3n c;u ch> :'o vệ 5á, $ho0n đMng t"`$w
I q
dc
≥ q
đ5
s vv"_z‹
`) vv" _z
I q
dc

=h3n q
dc
s _Q‹
r"`
s rr"Px‹
… ch3n c;u cg> :'o vệ 5á, :ào ng0ng t"`$w
=h3n q
dc
s _Q‹
… =h3n c;u ch> :'o vệ 5á, 63c r"x$w
I q
dc
≥ q
đ5
s P"Qz‹
`) P" Qz
I q
dc

=h3n q
dc
s _Q‹
r"`
s vt"vx‹
… ch3n càu ch> 5á, 5ài tr1n vạn năng r"x$w
=h3n q
dc
s _Q‹
… =h3n c;u ch> t@ng tD ĐƒvT
I q
dc
≥ q
ttnh/5
s vP"_z‹
`) vv" _z…^ vP" _zIQ" v{)vv" _za
I q
dc

=h3n q
dc
s rQQ‹
r"`
s rz‹
=ác nh/5 $hác ch3n tưng tO $-t 2u' ghi trong :'ng
g) # O a ch 3 n d" d c n t 4 t D đ ộ ng l O c đ- n t 4 ng độ n g c F
H.t c' các dE, dcn trong 6ưCng ch3n loại dE, :3c do ƒi&n |ô^c8a s'n 6u.t đSt trong
!ng s%t $7ch thư(c _”tg $
hc
s Q"z`
=h3n dE, cho nh/5 v
I *E, t4 tD Đlv đ-n 5á, cư $i#u đ0i v$w
I =h3n dE, r"` 55
r
c/ d1ng q
cp
s r`‹
Q"z`)r`Ÿr"`_‹
N-t hợp v(i q
dc
s _Q‹
Q"z`)r`≥
_Q
s vQ‹
_
I *E, t4 tD Đƒv đ-n 5á, $ho0n :àn Q"{`$w
=h3n dE, r"` 55
r
$hông c;n $i#5 tr0
I *E, t4 tD Đƒv đ-n 5á, $ho0n đMng t"`$w
=h3n dE, r"` 55
r
Q"z`)r` Ÿ vv"_z‹
Q"z`)r`≥
_Q
s vQ‹
_
I *E, t4 tD Đƒv đ-n các động cF $hác c/ công su.t :Ung hoSc :A hFn t"`$w" t.t
c' đG ch3n dE, r"` 55
r
=ác nh/5 $hác c8ng ch3n tưFng tO
HhWo ,&u c;u 0n toàn điện" các thi-t $- c8" vY các thi-t :J điện :Ung $i5 loại
:>nh thưng $hông 50ng điện đưFc n!i rOc ti-p v(i dE, trung t7nh 5á, :i-n áp ^ha
trong 5ạng _ ph0 t dE,) Đ# 0n toàn hFn" s? d9ng 5ạng _ ph0 ` dE, ngưi t0 $Ao
th&5 5ột dE, trung t7nh g3i là dE, đ.t $7 hiệu là m) Hi-t diện dE, m :Ung ti-t diện dE,
h và vY các thi-t :J điện :Ung $i5 loại $hông 50ng điện được n!i trOc ti-p v(i dE, m
I Nhi thi công" ngưi t0 $Ao cáp t li và dE, m đi song song v(i cáp t li
I =ách n!i dE,T :0 cOc cáp ch7nh n!i v(i _ cOc ‘pto50t" dE, h n!i vào th0nh
dcn dSt C dư(i tD và cách điện v(i vY tD) *E, m được n!i vào vY tD điện) H4 vY tD
điện n!i vào vY động cF
u'ng ch3n c;u ch> và dE, dcn
yh9 t'i *E, dcn =;u ch>
H&n 5á, y
đ5
$w
q
đ5
‹ \ã
hiệu
Hi-t
diện
Đ”$ !ng
thAp

hiệu
q


v Y
q
dc
\á, cư0 $i#u đ0i
v r"`_
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
Nho0n :àn
Q"{` `"Q{
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, 5ài thô
r"_ `"xr
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, $ho0n đMng
t"` vv"_z
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, :ào ng0ng
t"` vv"_z
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, 63c
r"x P"Qz
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, tr1n vạn năng
t"` vv"_z
¯yH« t _”tg ¯iIr vQQ”tQ
\á, ph0, răng
t"` vv"_z
¯yH« t _”tg ¯iIr vQQ”tQ
\á, ph0, vạn năng
P vv"P
¯yH« t _”tg ¯iIr vQQ”`Q
\á, tiện rWn
x"v rQ"`
¯yH« t _”tg ¯iIr vQQ”{Q
\á, tiện rWn
vQ r`"_r
¯yH« t _”tg ¯iIr vQQ”{Q
\á, tiện rWn
vt _`"`
¯yH« { _”tg ¯iIr r`Q”vQQ
\á, tiện rWn
t"` vv"_z
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, tiện rWn
vQ r`"_r
¯yH« t _”tg ¯iIr vQQ”{Q
\á, tiện rWn
rQ `Q"{t
¯yH« v{ _”tg ¯iIr r`Q”v`Q
\á, $ho0n đMng
Q"x` r"v`r
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, $ho0n :àn
Q"x` r"v`r
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
u# d;u c/ tăng nhiệt
r"` {"__
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, cạo
v r"`_
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, 5ài thô
r"x P"Qz
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, c%t li&n hợp
v"P t"_Q`
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, 5ài phá
r"x P"Qz
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
juạt l1 rbn
v"` _"Pzx
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, $ho0n đMng
Q"x` r"v`r
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
u# dung dJch $iG5
_ P"v{
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
u# ngE5 nư(c n/ng
t vQ"v_
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, cuộn dE,
v"r _"Qt
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, cuộn đE,
v r"`_
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
u# ngE5 c/ tăng nhiệt
t vQ"v_
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
HD s.,
_ P"{
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, $ho0n :àn
Q"{` v"{`
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, 5ài thô
r"x P"Qz
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
u# $h? d;u 5Ž
t vQ"v_
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
ƒ1 điện đ# lu,ện $huôn
_ P"{
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
=lu tr9c
rt"r {v"rx
¯yH« v{ _”tg ¯iIr r`Q”v`Q
u'n th? nghiệ5 HuĐ
P vP"P_
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”tQ
ƒ1 điện đ# n.u ch', :0:it
vQ r`"_r
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”{Q
ƒ1 điện đ# 5ạ thi-c
_"` {"__
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
juạt l1 đ[c đồng
v"` _"x
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, $ho0n :àn
Q"{` v"{`
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, u!n các t.5 5Yng
v"P t"_Q`
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, 5ài phá
r"x P"Qz
¯yH« r"` _”tg ¯iIr vQQ”_Q
\á, hàn đi#5
v_ _r"zr
¯yH« t _”tg ¯iIr vQQ”xQ
=hknh lưu sWIlWIniu5
Q"{ v"`r
¯yH« t _”tg ¯iIr vQQ”_Q
h) # O a ch 3 n k h C i đ ộ ng t 4 ch& c á c độ n g c F đ i ệ n:
NhCi đông t4 :Ung công t%c tF … rFlW nhiệt) e> v+, ch3n $hCi động t4 ch7nh là
ch3n công tăc tF và rFlW nhiệt)
=h3n $hCi động t4 cho động cF 5á, cư0 đ0iT
y
đ5N
≥ y
đ5
q
đ5šh
s q
đ5
s r"`_‹
Hr0 :'ng công tăc tF ZIhvQ Ny^c6a y
đ5N
s t$w" q
đ5N
s rQ‹
šolW nhiệt HiIhvxNy^c6a" q
đ5šh
s r÷ _^r"`‹a
… =h3n $hCi động t4 $Ap ^đ'o chiGu 2u0,a cho động cF $ho0n :ànT
y
đ5N
≥ y
đ5
s Q"{`$w
q
đ5šh
s q
đ5
s v"{`‹
Hr0 :'ng ch3n r công t%c tF ZIr6hvQNy^c6a" y
đ5N
s t$w" q
đ5N
s rQ‹
šFlW nhiệt HhIhvrNy^c6a" q
đ5š
s v"t÷ r^v"P‹a
Nh/0 li&n động cF $h7 ‡hI\ƒvv^c6a
… =h3n $hCi động t4 $Ap cho động cF 5á, 5ài thôT
y
đ5N
≥ y
đ5
s r"_$w
q
đ5šh
s q
đ5
s `"xr‹
Hr0 :'ng ch3n r công t%c tF ZI r6hvQNy^c6aŠ y st$w"q
đ5N
s rQ‹
šFlW nhiệt HiIhvrNy^c6a" q
đ5šh
s t÷ {^`‹a
Nh/0 li&n động cF $h7 ‡hI\ƒvv^c6a
… =h3n $hCi động t4 $Ap cho đông cF 5á, $ho0n đMngT
y
đ5N
≥ y
đ5
s t"`$w
q
đ5šh
s q
đ5
s vv"z_‹
Hr0 :'ng ch3n r công t%c tF ZIr6hvvNy^c6a" y
đ5N
s `"`$w" q
đ5N
s rQ‹
šFlW nhiệt HiIhvxNy^c6a" q
đ5šh
s z÷ v_^vv‹a
Nh/0 li&n hợp cF $h7 ‡hI\ƒvv^c6a
… =h3n $hCi động t4 cho động cF 5á, :ào ng0ngT
y
đ5N
≥ y
đ5
s t"`$w
q
đ5šh
s q
đ5
s vv"z_‹
Hr0 :'ng ch3n r công t%c tF ZIr6hvvNy^c6a" y
đ5N
s `"`$w" q
đ5N
s rQ‹
šFlW nhiệt HiIhvxNy^c6a" q
đ5šh
s z÷ v_^vv‹a
Nh/0 li&n hợp cF $h7 ‡hI\ƒvv^c6a
… =h3n $hCi động t4 $Ap cho động cF 5á, 63cT
y
đ5N
≥ y
đ5
s r"x$w
q
đ5šh
s q
đ5
s P"Qz‹
Hr0 :'ng ch3n r công t%c tF ZIr6hvQNy^c6a" y
đ5N
s t$w" q
đ5N
s rQ‹
šFlW nhiệt HiIhvrNy^c6a" q
đ5šh
s `"r÷ x^{"{‹a
Nh/0 li&n hợp cF $h7 ‡hI\ƒvv^c6a
=h[ <T
I Điện áp cách điện^‡
đ5cđ
a gi]0 các ph0 và gi]0 ph0 v(i đ.t là {zQe
I Điện áp là5 vižc đJnh 5Mc^‡
lvđ5
as _xQ÷ ttQe) e(i điện áp nà, công t%c
tFc/ th# đ/ng c%t C công su.t đJnh 5Mc ^y
đ5N
a 5à ti-p đi#5 cD0 n/ $hông :J 5ài
51n" đ'5 :'o tu@i th3
I Điện áp đJnh 5Mc cuộn dE,^‡
đ5cd
a n05 chE5 điện đ# đ/ng c%t công t%c tF
được ch3n gi/ng nh0u là rrQe‹=
I =ông t%c tF $h/0 li&n động cF $h7"rolW nhiệt $hi 5u0 ri&ng :iệt nh0u" s0u đ/
được ráp lại v(i nh0u thWo tr>nh tOT
I h-u là $hCi động t4 đFn" t0 l%p công t%c tF v(i rFlW nhiệt :Ung $h(p n!i" $7
hiệu \Z«Ih*
I h-u là $hCi động t4 $Ap" $h/0 li&n động :Ung cF $h7 được l%p gi]0 h0i công
t%c tF :Ung $h(p n!i" s0u l%p rFlW nhiệt vào v trong r công tác tF :Ung $h(p n!i) hhà
s'n 6u.t đã ch- tạo $h(i n!i phù hợp" ch7nh 6ác" ch%c ch%n" $7 hiệu \Z«Ir6h*
=ác nh/5 $hác ch3n tưFng tO các $-t 2u' ghi vào :'ng ^th&5 :'nga
\St :Ung đi dE, 6ưCng cF $h7 vB tr&n h>nh ^th&5 :'nga
CH}~NG IV
THI›T <› CHI›U FÁNG PHÂN X}‰NG F¬E CH-E C~ <HÍ
va XD+ đJn" -! lượn$ +Cn$ -u.% H@n$ đ7n
e> là 6ưCng s?0 ch]0 cF $h7 n&n dO đJnh dùng đbn sợi đ!t) =h3n độ r3i
m s _Q l6
=ăn cM vào tr;n nhà c0o t"` 5"5St công tác h
r
s Q"x 5 độ c0o trWo đbn cách tr;n Q"P
5) e+, is t"` I Q"x I Q"P s _5 )
Hr0 :'ng v(i đbn sợi đ!t :/ng vạn năng c/ ƒ”i 6ác đJnh được $ho'ng cách gi]0 các
đbn
ƒ s v"xi s `"t
=ăn cM vào :G rộng phEn 6ưCng ^v{"{5ach3n ƒst5
Đbn được :! tr7 là5 _ dc, cách nh0u t5 cách tưng r5 t@ng cộng _r :/ng
|ác đJnh chk s! ph1ng
ϕ s
0) :
s
v{" {) _{
s _"Px ≅ t
i^0…:a _^v{"{…_{a
ƒ., hệ s! ph'n 6ạ cD0 tưng `QR cD0 tr;n _QR t>5 hệ s! s? d9ng $
sd
s Q"tx
ƒ., hệ s! dO tr] $ s v"_ hệ s! t7nh toán ™s v"v 6ác đJnh được 2u0ng thông 5„i đbn
làT
“ s
$mZ™
s
v" _) _Q) `zx) v" v
s v{PQ lu5Wn
n$
sd
_r)Q"tx
Hr0 :'ng ch3n :/ng v`Qw c/ “ s vPrrlu5W) hgoài chi-u sáng trong $hu s?0
ch]0 c1n đSt th&5 t :/ng cho h0i ph1ng th0, đồ và ph1ng w=) H@ng cộng công su.t
toàn phEn 6ưCng c;n _r :/ng v`Qw … t :/ng vQQw s `"r $w
i>nh qe)v
() T"&-% '- 2ạn$ đ&ện +"&-u -Dn$
ĐSt r&ng 5ột tD chi-u sáng cạnh c?0 r0 vào" l., điện t4 tD yy cD0 6ưCng) HD gồ5
5ột áp tô 5át t@ng _ ph0 và z áp tô 5át nhánh 5ột ph0" 5„i áp tô 5át nhánh c.p
điện cho t :/ng đbn) ZF đồ ngu,&n l< như h>nh qe)v
a) ( h 3 n cáp t 4 t D PP đ- n t D c 2 ng s u . t
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
{Q
q
cs
s
y
cs
s
_)‡
đ5
` " r
_)Q"_x
s P"z ‹
*ùng đbn sợi đ!t n&n cosϕ s v
=h3n cáp đồng" t li vY ye= do =lips0l s'n 6u.tŠ ti-t diện { 55
r
c/
q
cp
s t` ‹ → =u ye=^_6{…v6ta
b) ( h 3 n á t 2 m á t t @ ng
e(i q
tt
s P"z ‹ ch3n áptô5át t@ng `Q‹ _ ph0 do Đài lo0n s'n 6u.t H«I`Qm=I`Q‹
c) ( h 3 n các á t 2 m á t nh á n h
=ác áptô5át nhánh ch3n gi!ng nh0u" 5„i áptô5át c.p điện cho t :/ng) *1ng 2u0
áptô5át v ^ph0a
t) Q" v`
q
n
s
Q"rr
sr"Pr‹
=h3n z áp tô 5át v ph0" q
đ5
s vQ‹do Đài lo0n s'n 6u.t z6j=IvQ‹
d) ( h 3 n d " d c n t 4 á t m á t n h á nh đ- n c 9 m . đ 3n
=h3n dE, đồng :3c" ti-t diện r"` 55
r
→ =u ye=^r6r"`a c/ q
cp
s rP‹
đ) 4 i # m t) a đ iG u k i ệ n c h 3 n d " k - t h ợ p $ ( i á p t 2 m át
I Ni#5 tr0 cáp =u ye= ^_6{…v6ta hệ s! hiệu chknh $ sv
t`‹ Ÿ
v" r`) `Q
s tv"{‹
v"`
I Ni#5 tr0 dE, r"` 55
r
rP‹ Ÿ
v" r`) vQ
s x"__‹
v"`
1) 4 i # m t) a đ ộ l ệ ch đ i ệ n á p
e> đưng dE, ng%n các dE, đGu được ch3n vượt c.p n&n $hông c;n $i#5 tr0 s9t áp
CH}~NG 3
BK CÔNG FU•T PH•N <HÁNG
L HM +=-ϕ)
e.n đG s? d9ng" hợp l< và ti-t $iệ5 nguồn điện năng trong các 67 nghiệp công
nghiệp n/i ri&ng và trong toàn ngành công nghiệp 2u!c gi0 n/i chung c/ < nghX0 r.t
l(n đ!i v(i nGn $inh t- 2u!c dEn) iệ s! công su.t cosϕ là 5ột trong các chk ti&u đ#
đánh giá 67 nghiệp dùng điện c/ hợp l< và ti-t $iệ5 h0, $hông
yh;n l(n các thi-t :J dùng điện đGu ti&u th9 c' công su.t tác d9ng y và công su.t
ph'n $háng j) =ông su.t tác d9ng y là công su.t được :i-n thành cF năng tr&n tr9c
đông cF hoSc nhiệt năng trong các thi-t :J s? d9ng điện" c1n công su.t ph'n $háng j
là công su.t đ# t4 h/0 li thAp trong các 5á, điện 6o0, chiGu" $hông sinh r0 công)
eiệc tạo r0 công su.t ph'n $háng $hông đ1i hYi ti&u tán năng lượng cD0 đông
cF sF c.p 2u0, 5á, phát điện" 5St $hác công su.t ph'n $háng cung c.p cho hộ ti&u
th9 điện $hông nh.t thi-t ph'i l., t? nguồn
e> v+, đ# tránh ph'i tru,Gn t'i 5ột lượng công su.t ph'n $háng $há l(n tr&n
đưng dE, ngưi t0 đSt g;n hộ ti&u th9 điện 5ột 5á, phát sinh r0 công su.t ph'n
$háng j ^ như t9 điện"5á, :ù đ1ng :ộ)))a) Nhi :ù công su.t ph'n $háng j th> g/c
lệch ph0 d1ng điện và điện áp trong 5ạch sB nhY đi" do đ/ hệ s! công su.t cosϕ cD0
5ạng điện đưFc nEng c0o giư0 y"j và g/c ϕ c/ 5!i 2u0n hệ T
ϕ s 0rctg
y
j
Nhi lưFng y $hông đ@i" nh c/ :ù công su.t ph'n $háng n&n lượng j tru,Gn t'i
tr&n đưng dE, gi'5 6u!ng $-t 2u' là $i giá trJ cosϕ tăng n&n sB đW5 lại nhiGu lợi 7ch
cho ngành điện nhưT
I •i'5 được t@n th.t đi&n áp trong 5ạng điện
I •i'5 được công su.t và t@n th.t điện năng trong 5ạng điện
I Hăng $h' năng tru,Gn t'i cD0 đưng dE, vào 5á, :i-n áp
I Hăng $h' năng phát điện cD0 5á, phát điện
V ? 1/ XÁ C Đ • N H I UN G L } ° N G B K
*ung lưFng :ù c;n thi-t cho nhà 5á, được t7nh thWo công thMcT
j

s y
ttn5
^ tgϕ
v
I tgϕ
r
a)
Hrong đ/Š y
ttn5
là ph9 t'i tác d9ng
tgϕ
v
T tưFng Mng v(i hệ s! cosϕ
v
trư(c $hi :ù
tgϕ
r
T tưFgng Mng v(i cosϕ
r
s0u $hi :ù
H0 :ù đ-n cosϕ
r
đạt giá trJ $hông :J phạt t4 ^Q"x` ÷ Q"z`a t0 :ù cosϕ
r
s Q"z`
cosϕ
v
s z"Pv ⇒ tgϕ
v
s Q"zzv
cosϕ
r
s Q"z` ⇒ tgϕ
r
s Q"_rz
⇒ j

s `P_v"`^Q"zzvI Q"_rza s _Pzt"r`_ ^$e‹ra
e?(/ XÁ C Đ • N H V • TN Í V À TH I › T B • B K
V5251: ( h 3 n t h i - t b J b 6:
Đ# :ù công su.t ph' $háng cho 67 nghiệp c/ th# dùng các thi-t :J :ù s0uT
I \á, :ù đồng :ộ
… =/ $h' năng điGu chknh trFn
… HO động v(i v(i công su.t ph'n phát r0 ^ c/ th# ti&u th9 công su.t ph'n $hánga
… =ông su.t ph'n $háng $hông ph9 thuộc vào điện áp đSt vào chD ,-u ph9 thuộc
vào d1ng $7ch t4
… •iá thành c0o
I H9 điện
… H@n th.t công su.t tác d9ng 7t
… ƒ%p đSt" v+n hành đFn gi'n" 7t :J sO c!
… =ông su.t ph'i $háng phát r0 ph9thuộc vào điện áp đSt n&n t9
… =/ th# s? d9ng C nFi $hô giáo :.t $† đ# đSt :ộ t9 điện
… •iá thành r± công su.t ph0t r0 thWo :+c và $hông th0, đ@i
I Hhi gi0n ph9c v9
… Độ :Gn $A5
Z
I Động cF $hông đồng :ộ được h10 đồng :ộ h/0 $hông $inh t-
… •iá thành đ%t $hông $inh t-
… H@n h0o công su.t l(n chk dùng trong trưng hợp c;n điGu chknh chFn hoSc
công su.t l(n
hgoài r0 ngưi t0 c1n dùng 5á, phát điện phát r0 công su.t ph'n $háng tu,
nhi&n $hông $inh t-
HhWo phEn t7ch C tr&n th> t9 :ù thưng h0, được dùng đ# l%p đSt đ# nEng c0o hệ
s! công su.t cho các 67 nghiệp
V5251: V J t) í đ S t t h i - t b J b 6:
eG ngu,&n t%c đ± gi'5 t@n th.t điện áp" điện năng cho đ!i tượng dùng điện là
đSt phEn tán các :ộ t9 :ù cho t4ng động cF điện" tu, nhi&n n-u đSt phEn tán sB là5
nEng c0o chi ph7 đ;u tư" l%p đSt và 2u'n l< v+n hành v> v+, việc đSt các :ộ t9 :ù là
tù, thuộc vào c.u tr[c hệ th!ng cung c.p điện cD0 đ!i tượng thWo $inh nghiệ5
thưng h0, đSt t9 :ù C ph;n hạ áp cD0 trạ5 :i-n th- phEn 6ưCng c9 th# tại t? phEn
ph!i" C đE, t0 coi giá tiGn đFn vJ là ^đ”$e‹a thi-t :J :ù hạ áp l(n $hông đáng $# so
v(i giá trJ tiGn t@n th.t điện năng 2u0 5á, :i-n áp
=h3n thi-t :J :ù
hhư đã phEn t7ch C tr&n và t4 các đSc đi#5 C tr&n t0c/ th# lO0 ch3n thi-t :J :ù là
t9 điện tXnh) h/ c/ ưu đi#5 là giá rJ đ;u tư 5ột đFn vJ công su.t :ù $hông phu thuộc
vào dung lượng t9 :ù n&n thu+n tiện cho việc chi0 nhY thành nh/5 và đSt các ph9 t'i
5St $hác t9 điện tXnh ti&u th9 công su.t 7t công su.t ti&u th9 t4 Q"QQ_ ÷ Q"QQ` $w và
v+n hành đFn gi'n 7t sO c!
V?. TÍ NH T OÁN IUNG L}° NG BK
H7nh dung lượng :ù cho toàn 5ạch
=ông thMcT phEn ph!i dung lượng :ù cho 5ột nhánh cD0 5ạch h>nh ti0T
š

j
:i
s j
i
I ^j
6n
I j

a
Hrong đ/
š
i
^$e‹a
I j
i
T =ông su.t ph'n $háng ti&u th9 cD0 nhánh i ^$e‹a
I j
6n
T =ông su.t ph'n $háng toàn 67 nghiệp ^$e‹a
I j

T =ông su.t ph'n $háng :ù t@ng ^$e‹a) Điện trC tưFng đưFng cD0 toàn
5ạch
v v v v v
Hrong đ/
š

s
š
v

š
r
… L))…
š
i
^
¨
a
I š
i
s ^š
ci
… š
:i
ađiện trC tưFng đưFng cD0 nhánh thM i ^$e‹a
I š
ci
T Điện trC cáp nhánh thM i ^¨a
∆y
h
) ‡
r
I š
:i
s
r ^¨a điện trC 5á, :i-n áp phEn 6ưCng
đ5
Z! liệu t7nh toán các trạ5 :i-n áp phEn 6ưCngT
H&n
trạ5
Z
tt
"$e‹ Z
đ5
"$e‹
Z! š
u
5á, "¨
uv PQt … ¢`rx `{Q r v"`
ur vtv` … ¢vQ{v vQQQ r Q"P`
u_ Pt{ … ¢``z `{Q r v"`
ut vttP … ¢vQx` vQQQ r Q"P`
u` rQrP … v`rQ v{QQ r Q"{
u{ P{x … ¢`P{ `{Q r v"`
N-t 2u' t7nh toán điện trC các nhánh
ZHH H&n nhánh š
u
"¨ š
=
"¨ š s š
u
…š
=
v yyHHI uv v"` Q"Q_{x v"`_{x
r yyHHI ur Q"P` Q"Q`v` Q"xQv`
_ yyHHI u_ v"` Q"QP_` v"`P_`
t yyHHI ut Q"P` Q"Q`xx Q"xQxx
` yyHHI u` Q"{ Q"Qxxr Q"{xxr
{ yyHHI u{ v"` Q"Q_{x v"`_{x
Điện trC tưFng đưFng toàn 5ạng c0o áp
v v v v
š

s
š
v

š
r
… L))…
š
i
⇒ š

s Q"vPQr^¨a
|ác đJnh công su.t t7nh toán và cosϕ toàn nhà 5á,
Z s PvQP … ¢`_rz ^$e‹a
cosϕ s
PvQP
s Q"Px
PvQP
r
…`_rz
r
H4 đE, t7nh được tông r công su.t ph'n $háng :ù đ# nEng cosϕ cD0 nhà 5á, t4 Q"Px
n&n Q"z`
j
:
s y^tgϕ
v
I tgϕ
r
a s PvQP^Q"z_`I Q"_a st`vr^$e‹a
‘p d9ng công thMc
j
:i
s j
i
I^j
Σ
I j
:
a
như s0uT
š

6ác đJnh được dung lượng :ù t4ng trạ5 :i-n áp phEn ph!i
š
i
Q" vPQr
j
:v
s PQt I ^`_rz I t`vra)
v"`_{x
s {v_"` ^$e‹a
:r
:_
:t
:`
j s vQ{v I ^`_rz I t`vra)
Q"vPQr
s xxP"` ^$e‹a
Q"xQv`
j s ``z I ^`_rz I t`vra)
Q" vPQr
s tPQ"{ ^$e‹a
v"`P_
j s vQx` I ^`_rz I t`vra)
Q" vPQr
s zv_ ^$e‹a
Q"xQxx
j s v`rQ I ^`_rz I t`vra)
Q" vPQr
s v_vP"z ^$e‹a
Q"{xx
Q" vPQr
j
:{
s `P{ I ^`_rz I t`vra
v"`_{x
s tx`"` ^$e‹a
Hại trạ5 :i-n áp v> ph70 Q"t $e dùng th0nh cái phEn đoạn" n&n dung lượng :ù được
chi0 đGu cho h0i n?0 th0nh cái) =h3n dùng các loại tD điện :ù Q"_x $ecD0 ƒi&n |ô
^c8a đ0ng :án tại eiệt h05
N-t 2u' t7nh toán và đSt tD t9 :ù cosϕ tại trạ5 :i-n áp phEn 6ưCng
H&n trạ5 j

" $e‹
thWo t7nh toán
ƒoại tD Z! ph0 j $e‹ Z! lượng
uv {v_"` N=rIQ"_xI`QI_˜_ _ `Q vr
ur xxP"` N=rIQ"_xI`QI_˜_ _ `Q vP
u_ tPQ"{ N=rIQ"_xI`QI_˜_ _ `Q z
ut zv_ N=rIQ"_xI`QI_˜_ _ `Q vx
u` v_vP"z N=rIQ"_xI`QI_˜_ _ `Q r{
u{ tx`"` N=rIQ"_xItQI_˜v _ tQ vr
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
PQ
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
Pv
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
Pr
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
P_
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
Pt
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
P`
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
P{
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
PP
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
Px
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
Pz
Zinh ei&n HhOc iiệnT hgu,Œn Đ>nh *8ng
ƒ(p Hr NtP
Hhi-t N- iệ Hh!ng =ung =.p Điện
xQ

Do vậy cần phải tính toán thiết kế sao cho kết hợp giữa kỹ thuật và kinh tế Với đề tài “ Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo” Trong thời gian làm bài với sự cố gắng của bản thân và được sự hướng dẫn tận tình của thầy Ngô Hồng Quang và các thầy cô trong bộ môn em đã hoàn thành đồ án cung cấp điện, tuy nhiên em cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy em kính mong nhận được sự góp ý, chỉ dạy của các thầy cô để em có được những kinh nghiệm quý báu chuẩn bị cho công việc sau này Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo cùng các thầy cô trong bộ môn GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY
Nhà máy có nhiệm vụ chế tạo, sản xuất ra các loại máy kéo để cung cấp cho các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu .Đứng về mặt tiêu thụ điện năng thì nhà máy là một trong những hộ tiêu thụ điện năng lớn. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể sếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I. Cần được cấp điện liên tục và an toàn Nhà máy được làm việc theo chế độ 2 ca, thời gian sử dụng công suất cực đại Tmax = 4500h. Trong nhà máy có ban quả lý, phân xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật liệu là hộ loại II, các phân xưởng còn lại đều là hộ loại I Đứng về phương diện kỹ thuật thì việc thiết kế điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải trong tương lai, về kinh tế kỹ thuật phải đề ra phương án sao cho không gây quá tải sau vài năm sản xuất và cũng không quá dư thừa công suất dự trữ gây ra hậu quả đầu tư không hiệu quả Bảng 1.1: Danh sách các phân xưởng và nhà làm việc trong nhà máy

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->