Mẫu ĐT.08.

Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu)

(TÊN ĐƠN VỊ LÀ BÊN MỜI THẦU)
BÊN MỜI THẦU
_______

........., ngày ..... tháng ..... năm ...........

Kính gửi: Hội đồng thẩm định
V/v Báo cáo kết quả đấu thầu gói thầu (tên gói thầu)

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và đề xuất lựa chọn nhà thầu
1. Cơ sở pháp lý của việc thực hiện lựa chọn nhà thầu.
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng;
Quyết định số ................/QĐ-BCT ngày .... tháng ..... năm ......... của Bộ trưởng Bộ
Công Thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm ..........;
Quyết định số ........./QĐ-BCT ngày ..... tháng .....năm .........9 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án) do Cục Xúc tiến
thương mại là đơn vị chủ trì;
Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt;
Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.
Biên bản mở thầu hồi .....giờ.....phút ngày ..... tháng ....... năm ............, tại trụ sở
(bên mời thầu).
2. Giới thiệu về nội dung gói thầu.
- Nội dung của gói thầu (tên gói thầu) bao gồm:
3. Quá trình thực hiện đấu thầu.
- Thư mời thầu số ....... ngày ....... tháng ...... năm ........... gửi các nhà thầu và Báo đấu
thầu (kèm theo phiếu đăng ký Thông báo mời thầu).
- Thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu - Bộ Kế Hoạch và Đầu tư: từ ngày ........
tháng .... năm ..........;
- Phát hành hồ sơ mời thầu: là ........ ngày từ ngày ....................................
- Theo biên bản tổng hợp việc nhận hồ sơ dự thầu đến thời điểm đóng thầu là .......giờ
ngày ........ tháng ........ năm ........... đã phát hành ........... bộ hồ sơ mời thầu và nhận
được ........ hồ sơ dự thầu của các Nhà thầu sau:
1/ Tên công ty tham gia
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
2/ Tên công ty tham gia
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

; -Fax:
; -Fax:

1

..4 1.. STT 1 1. đang lâm vào tình trạng phá sản..4.Tổng vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản . tháng ..Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Bảng kê khai danh sách nhân sự chủ chốt chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện dự án .. 2 .5 2 2. năm . . Mở thầu: Đúng ..Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản ... các số liệu chủ yếu Chức năng tổ chức HCTL Hồ sơ dự thầu 01 bản gốc và 03 bản sao Đơn dự thầu Đơn giá/01 ghàng TC Biểu giá chào Thời hạn có hiệu lực Bảng kê khai các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện .Các hợp đồng đang thực hiện Số năm hoạt động trong lĩnh vực hội chợ triển lãm .Năm thành lập ..2 3 4 5 6 Đánh giá sơ bộ....Loại hình doanh nghiệp Bảng kê khai năng lực tài chính bình quân 3 năm .....1 2.Tổng nợ phải thu/Tổng tài sản .. a..Số năm công tác trong lĩnh vực hội chợ triển lãm của người điều hành.. Nội dung Tư cách hợp lệ của nhà thầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hạch toán độc lập Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh..Các hợp đồng đã thực hiện . Tài chính lành mạnh.. Đánh giá hồ sơ dự thầu.3 1.giờ ngày ..Trình độ học vấn của người điều hành.1 1....Tổng số cán bộ thực hiện dự án . 5. Bên mời thầu đại diện cho chủ đầu tư đã cùng các Nhà thầu tham dự mở thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.2 1..

................... Kiến nghị trúng thầu và các vấn đề cần thương thảo hoàn thiện. STT Tên nhà thầu Giá dự thấu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch đã có VAT (VNĐ) 1 2 3 6. 4) Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng .. 3) Hình thức hợp đồng: theo đơn giá một gian hàng tiêu chuẩn...Thứ tự xếp hạng của các nhà thầu như sau (theo thứ tự từ cao xuống thấp): STT Tên nhà thầu Điểm đánh Ghi chú giá bình quân 1 2 3 7.. Tài liệu liên quan gồm: 3 .... năm ... Đánh giá chi tiết.... ........... Bảng chấm điểm cá nhân và bảng điểm tổng hợp gửi kèm) ....đồng/01 gian hàng tiêu chuẩn (đã bao gồm VAT). ....................1 Tài liệu khác Giới thiệu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh b....... Trên cơ sở các bước đánh giá trên Tổ chuyên gia kiến nghị các nội dung chính sau: 1) Giá trúng thầu: .... 2) Tên nhà thầu trúng thầu: ...Trình độ học vấn của cán bộ tham gia dự án. đến hết tháng .Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá và chấm điểm cho các hồ sơ dự thầu (.... trung bình (năm) Phương án triển khai chi tiết (phần này chi tiết theo hố sơ mời thầu) 7 8 8.Số năm công tác trong lĩnh vực hội chợ của cán bộ tham gia dự án..... Giá xét thầu theo đơn giá một gian hàng tiêu chuẩn (9m2x9m2) sau khi đã sửa lỗi và hiệu chỉnh..... 8.........

......... 6) Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. năm .. 2) Căn cứ Quyết định số .../QĐ-BCT ngày ................. 4) Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu..... Ý kiến của Hội đồng thẩm định Đại diện Bên Mời thầu 4 .....giờ ngày . tại trụ sở (bên mời thầu).......... tháng ...1) Căn cứ Quyết định số ... năm ..... 5) Biên bản mở thầu hồi ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm ....... 3) Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt./QĐ-BCT ngày .. tháng .... tháng ........ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu............. Kính trình Hội đồng thẩm định xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./. năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án) do Cục Xúc tiến thương mại là đơn vị chủ trì.