P. 1
Mau DT.08 (Mau Bao Cao Ket Qua Dau Thau)

Mau DT.08 (Mau Bao Cao Ket Qua Dau Thau)

|Views: 167|Likes:
Được xuất bản bởituankiet2010

More info:

Published by: tuankiet2010 on May 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

Mẫu ĐT.08.

Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu)
(TÊN ĐƠN VỊ LÀ ÊN M!" T#$%)
BÊN MỜI THẦU
_______ ........., ngày ..... tháng ..... năm ...........
Kính gửi: Hội đồng thẩm định
V&' áo cáo kết quả đấu thầu ()* thầu (t+, ()* thầu)
Báo cáo đánh giá hồ s !" th#$ %& đ' ($)t *"+ ch,n nh& th#$
-. / s0 1há1 *2 c3+ %i4c th"c hi4n *"+ ch,n nh& th#$.
Lu-t Đấu thầu ./ 01&2003&4#11 ,(56 27 thá,( 11 ,89 2003:
N(h; đ;,h ./ 38&2008&NĐ<=> ,(56 03 thá,( 3 ,89 2008 c?@ =hA,h Bh? hCD,(
Eẫ, th* h5,h Lu-t đấu thầu '5 FG@ chH, ,h5 thầu thIo Lu-t JK6 EG,(:
4u6ết đ;,h ./ ................&4Đ<=T ,(56 .... thá,( ..... ,89 ......... c?@ L tMCN,( L
=O,( ThCP,( 'Q '*Rc Bh+ Eu6Rt =hCP,( tMS,h JTc t*ế, thCP,( 9U* qu/c (*@ ,89 ..........:
4u6ết đ;,h ./ .........&4Đ<=T ,(56 ..... thá,( .....,89 .........7 c?@ L tMCN,( L
=O,( ThCP,( 'Q '*Rc Bh+ Eu6Rt kế hoUch đấu thầu EG á, (t+, EG á,) Eo =Vc WTc t*ế,
thCP,( 9U* F5 đP, '; ch? tMS:
#X .P 9Y* thầu đZ đC[c Bh+ Eu6Rt:
#X .P EG thầu c?@ các ,h5 thầu.
*+, bả, 9N thầu hX* .....(*Y.....BhTt ,(56 ..... thá,( ....... ,89 ............\ tU* tMV .N
(b+, 9Y* thầu).
5. 6i7i thi4$ %' nội !$ng g8i th#$.
< NL* Eu,( c?@ ()* thầu (t+, ()* thầu) b@o (X9]
9. :$á t;<nh th"c hi4n đ)$ th#$.
< ThC 9Y* thầu ./ ....... ,(56 ....... thá,( ...... ,89 ........... (^* các ,h5 thầu '5 áo đấu
thầu (k_9 thIo Bh*ếu đ8,( k` ThO,( báo 9Y* thầu).
< ThO,( báo 9Y* thầu tM+, áo đấu thầu < L aế #oUch '5 Đầu tC] tb ,(56 ........
thá,( .... ,89 ..........:
< >hát h5,h hX .P 9Y* thầu] F5 ........ ,(56 tb ,(56 ....................................
< ThIo b*+, bả, tc,( h[B '*Rc ,h-, hX .P EG thầu đế, thY* đ*d9 đ),( thầu F5 .......(*Y
,(56 ........ thá,( ........ ,89 ........... đZ Bhát h5,h ........... bL hX .P 9Y* thầu '5 ,h-,
đC[c ........ hX .P EG thầu c?@ các Nh5 thầu .@u]
-= T>n c?ng t@ th+m gi+
< Đ;@ che]
< Đ*R, thoU*] : <f@J]
5= T>n c?ng t@ th+m gi+
< Đ;@ che]
< Đ*R, thoU*] : <f@J]
1
A. M0 th#$: ĐT,( .......(*Y ,(56 ....... thá,( ..... ,89 ......... +, 9Y* thầu đU* E*R, cho ch?
đầu tC đZ cg,( các Nh5 thầu th@9 EG 9N thầu thIo đT,( qu6 đ;,h h*R, h5,h c?@ Nh5
,CDc.
B. Cánh giá hồ s !" th#$.
@. Cánh giá s Dộ.
ETT Nội !$ng
- TF cách hG1 *4 c3+ nh& th#$
1.1 h*ấ6 chi,( ,h-, đ8,( k` k*,h
Eo@,h
1.2 #Uch toá, đLc F-B
1.j ahO,( b; cP qu@, c) thk9 qu6Q,
kết Fu-, 'Q tS,h hS,h t5* chA,h
khO,( F5,h 9U,h\ đ@,( FK9 '5o
tS,h tMU,( Bhá .ả,\...
1.l T5* chA,h F5,h 9U,h\ các ./ F*Ru
ch? 6ếu
1.3 =hic ,8,( tc chic #=TL
5 Hồ s !" th#$
2.1 01 bả, (/c '5 0j bả, .@o
2.2 ĐP, EG thầu
ĐP, (*á&01 (h5,( T=
*du (*á ch5o
ThY* hU, c) h*Ru FGc
9 BHng I> Ih+i các hG1 đồng
tFng t" đJ %& đ+ng th"c hi4n
< =ác h[B đX,( đZ thGc h*R,
< =ác h[B đX,( đ@,( thGc h*R,
A EK nLm hoMt động t;ong *Nnh %"c
hội chG t;iOn *Jm
< N89 th5,h F-B
< LoU* hS,h Eo@,h ,(h*RB
B BHng I> Ih+i nLng *"c t&i chính
D<nh P$Qn 9 nLm
< Tc,( ,[ Bhả* tMả&Tc,( t5* .ả,
< Tc,( ,[ Bhả* thu&Tc,( t5* .ả,
< Tc,( '/, ch? .N hmu&Tc,( t5*
.ả,
< L[* ,hu-, .@u thuế&no@,h thu
R BHng I> Ih+i !+nh sách nhQn s"
ch3 chKt chị$ t;ách nhi4m chính
t;ong %i4c th"c hi4n !" án
< Tc,( ./ cá, bL thGc h*R, EG á,
< TMS,h đL hHc 'ấ, c?@ ,(CY* đ*Qu
h5,h.
< o/ ,89 cO,( tác tMo,( Fp,h 'Gc
hL* ch[ tM*d, FZ9 c?@ ,(CY* đ*Qu
h5,h.
2
< TMS,h đL hHc 'ấ, c?@ cá, bL
th@9 (*@ EG á,.
< o/ ,89 cO,( tác tMo,( Fp,h 'Gc
hL* ch[ c?@ cá, bL th@9 (*@ EG
á,\ tMu,( bS,h (,89)
S ThFng án t;iOn Ih+i chi tiUt
(Bhầ, ,56 ch* t*ết thIo h/ .P 9Y*
thầu)
V T&i *i4$ Ihác
8.1 h*D* th*Ru 9O hS,h tc chic '5
hoUt đL,( k*,h Eo@,h
D. 6iá (Wt th#$ thXo đn giá một gi+n h&ng ti>$ ch$ẩn YZm5(Zm5[ s+$ Ihi đJ sử+ *\i
%& hi4$ ch]nh.
ETT T>n nh& th#$ 6iá !" th)$ s+$ Ihi
sử+ *\i %& hi4$ ch]nh
các s+i *4ch đJ c8
^_T Y^NC[
1
2
j
R. Cánh giá chi tiUt.
< Tc chu6+, (*@ đZ t*ế, h5,h đá,h (*á '5 chấ9 đ*d9 cho các hX .P EG thầu (........ ả,(
chấ9 đ*d9 cá ,hK, '5 bả,( đ*d9 tc,( h[B (^* k_9)
< Thi tG JếB hU,( c?@ các ,h5 thầu ,hC .@u (thIo thi tG tb c@o Ju/,( thấB)]
ETT T>n nh& th#$ CiOm đánh
giá D<nh
P$Qn
6hi ch`
1
2
j
S. KiUn nghị t;`ng th#$ %& các %)n đ' c#n thFng thHo ho&n thi4n.
TM+, cP .N các bCDc đá,h (*á tM+, Tc chu6+, (*@ k*ế, ,(h; các ,L* Eu,( chA,h .@u]
1) h*á tMT,( thầu] ...............đX,(&01 (*@, h5,( t*+u chuk, (đZ b@o (X9 VqT).
2) T+, ,h5 thầu tMT,( thầu] .....................................
j) #S,h thic h[B đX,(] thXo đn giá một gi+n h&ng ti>$ ch$ẩna
l) ThY* (*@, thGc h*R, h[B đX,(] tb tháng .......... đUn hUt tháng ........... nLm .................
V. T&i *i4$ *i>n P$+n gồm:
j
1) =8, ci 4u6ết đ;,h ./ ...........&4Đ<=T ,(56 .... thá,( .... ,89 .......... c?@ L tMCN,(
L =O,( ThCP,( 'Q '*Rc Bh+ Eu6Rt =hCP,( tMS,h JTc t*ế, thCP,( 9U* qu/c (*@
,89 ...............:
2) =8, ci 4u6ết đ;,h ./ ........&4Đ<=T ,(56 ..... thá,( ....... ,89 2007 c?@ L tMCN,( L
=O,( ThCP,( 'Q '*Rc Bh+ Eu6Rt kế hoUch đấu thầu EG á, (t+, EG á,) Eo =Vc WTc t*ế,
thCP,( 9U* F5 đP, '; ch? tMS:
j) #X .P 9Y* thầu đZ đC[c Bh+ Eu6Rt:
l) #X .P EG thầu c?@ các ,h5 thầu:
3) *+, bả, 9N thầu hX* .....(*Y ,(56 ....... thá,( ........ ,89 ..........\ tU* tMV .N (b+, 9Y*
thầu):
0) áo cáo đá,h (*á hX .P EG thầu\ đQ Juất c?@ tc chu6+, (*@ đấu thầu:
aA,h tMS,h #L* đX,( thk9 đ;,h JI9 Jrt '5 cho ` k*ế, che đUo./.
c IiUn c3+ Hội đồng thẩm định CMi !i4n B>n Mdi th#$
l

5 2 2. các số liệu chủ yếu Chức năng tổ chức HCTL Hồ sơ dự thầu 01 bản gốc và 03 bản sao Đơn dự thầu Đơn giá/01 ghàng TC Biểu giá chào Thời hạn có hiệu lực Bảng kê khai các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện . Đánh giá sơ bộ. 5...Các hợp đồng đang thực hiện Số năm hoạt động trong lĩnh vực hội chợ triển lãm .....Trình độ học vấn của người điều hành...3 1. tháng . năm .giờ ngày ..Tổng vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản . Nội dung Tư cách hợp lệ của nhà thầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hạch toán độc lập Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh..Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Bảng kê khai danh sách nhân sự chủ chốt chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện dự án ... 2 STT 1 1..4 1. Tài chính lành mạnh. Bên mời thầu đại diện cho chủ đầu tư đã cùng các Nhà thầu tham dự mở thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.Năm thành lập .Loại hình doanh nghiệp Bảng kê khai năng lực tài chính bình quân 3 năm . .Tổng số cán bộ thực hiện dự án .4...Các hợp đồng đã thực hiện . a.Tổng nợ phải thu/Tổng tài sản ..1 2.Số năm công tác trong lĩnh vực hội chợ triển lãm của người điều hành.... Đánh giá hồ sơ dự thầu.Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản .1 1...... Mở thầu: Đúng . đang lâm vào tình trạng phá sản....2 3 4 5 6 .2 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->