P. 1
De Cuong on Tap Toan Lop 8 Hoc Ki II

De Cuong on Tap Toan Lop 8 Hoc Ki II

|Views: 629|Likes:
Được xuất bản bởiBùi Thanh Khiết

More info:

Published by: Bùi Thanh Khiết on May 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2011

pdf

text

original

Năm học 2010-2011

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TOAÙN LÔÙP 8 HOÏC KÌ II §¹i sè: A.ph-¬ng tr×nh I . ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn: 1. Ñònh nghóa: Phöông trình baäc nhaát moät aån laø phöông trình coù daïng ax + b = 0 , vôùi a vaø b laø hai soá ñaõ cho vaø a ¹ 0 , Ví duï : 2x – 1 = 0 (a = 2; b = - 1) 2.Caùch giaûi phöông tr ình baäc nhaát moät aån : Böôùc 1: Chuyeån haïng töû töï do veà veá phaûi. Böôùc 2: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån ( Chuù y:ù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù) II Ph-¬ng tr×nh ®-a vÒ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt: •C¸ch gi¶i: Böôùc 1 : Quy ñoàng maãu roài khöû maãu hai veá Böôùc 2:Boû ngoaëc baèng caùch nhaân ña thöùc; hoaëc duøng quy taéc daáu ngoaëc. Böôùc 3:Chuyeån veá: Chuyeån caùc haïng töû chöùa aån qua veá traùi; caùc haïng töû töï do qua veá phaûi.( Chuù y:ù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù) Böôùc4: Thu goïn baèng caùch coäng tröø caùc haïng töû ñoàng daïng Böôùc 5: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån ng nh ‚VÝ dô: Gi¶i ph-¬ tr×
x + 2 2x + 1 5 MÉ u chung: 6 = 2 6 3 Û 3( x + 2) - (2 x + 1) = 5.2 Û 6 x + 6 - 2 x - 1 = 10

Û 6 x + 2 x = 10 - 6 + 1 Û 8 x = 5 Û x =

5 8
5 8

VË y nghiÖ cña ph-¬ tr× lµ x = m ng nh ƒB¸I tËp luyÖn tËp: Bµi 1 Giaûi phöông tr ình a. 3x-2 = 2x – 3 b. 2x+3 = 5x + 9 c. 5-2x = 7 d. 10x + 3 -5x = 4x +12 Baøi 2: Giaûi phöông tr ình a/ b/

e. f. g. h.

11x + 42 -2x = 100 -9x -22 2x –(3 -5x) = 4(x+3) x(x+2) = x(x+3) 2(x-3)+5x(x-1) =5x2
x x-2 x+4 -x+4= 3 2 5 5x + 2 8x - 1 4 x + 2 d/ = -5 6 3 5

III. ph-¬ng tr×nh tÝch vµ c¸ch gi¶i: •ph-¬ng tr×nh tÝch:
1

3x + 2 3x + 1 5 = + 2x 2 6 3 4 x + 3 6x - 2 5x + 4 = +3 5 7 3

c/

ph-¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu: •C¸ch gi¶i: Böôùc 1 :Ph© tÝch mÉ u thµnh nh© tö n n Böôùc 2: Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình :Laø tìm taát caû caùc giaù trò laøm cho caùc maãu khaùc 0 ( hoaëc tìm caùc giaù trò laøm cho maãu baèng 0 roài loaïi tröø caùc giaù trò ñoù ñi) Böôùc 3:Quy ñoàng maãu roài khöû maãu hai veá .1 ( x .D(x) = 0 Trong ñoù A(x).B(x)C(x). Böôùc 4: Ñoái chieáu ÑKXÑ ñeå traû lôøi.D(x) = 0 Û ê êC ( x) = 0 ê ë D( x) = 0 1 2 Gi¶i ph-¬ tr× ng nh: 2x + 1 = 0 Û x = - (2 x + 1)(3x .Năm học 2010-2011 Phöông tr ình tích: Coù daïng: A(x). Böôùc 4: Boû ngoaëc.B(x)C(x).D(x) laø caùc nhaân töû. ü ý í î 2 3þ 2 3 „bµi tËp luyÖn tËp Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau ng nh 1/ (2x+1)(x-1) = 0 2/ (x + )(x.. ‚VÝ dô: Gi¶i: 2 1 3 2 1 3 = (1) Û = 2 x + 1 x . phaân tích ña thöùc veá traùi thaønh nhaân töû roài giaûi theo quy taéc giaûi phöông trình tích. + Sau khi thu goïn maø ta ñöôïc: Phöông trình baäc nhaát thì giaûi theo quy taéc giaûi phöông trình baäc nhaát + Sau khi thu goïn maø ta ñöôïc: Phöông trình baäc hai thì ta chuyeån taát caûù haïng töû qua veá traùi.1)( x + 1) x +1 x -1 x -1 2 2 3 1 2 Œ/ Gi¶i ph-¬ tr× ngh nh: 2 1 3 = 2 x +1 x -1 x -1 .2) = 0 Û 3x . ‚C¸ch gi¶i: ƒVÝ dô: é A( x) = 0 ê B( x) = 0 A(x).2 = 0 Û x = 1 2 VË y: S = ì. Böôùc 5: Chuyeån veá (ñoåi daáu) Böôc 6: Thu goïn.) = 0 3/ (3x-1)(2x-3)(2x-3)(x+5) = 0 4/ 3x-15 = 2x(x-5) 2 6/ x2 – 2x = 0 5/ x – x = 0 7/ x2 – 3x = 0 8/ (x+1)(x+4) =(2-x)(x+2) IV.B(x)C(x).

Phöông phaùp : Böôùc1: Choïn aån soá: + Ñoïc thaät kó baøi toaùn ñeå tìm ñöôïc caùc ñaïi löôïng.5 = 0 Û x = 5(tm) VË y ph-¬ tr× cã nghiÖ x =1.2 x( x .25 x x 2x + = c) 2( x .2 = 3 b/ x + 1 = 2 x + 3 c.16 x + 4 4 .1 = 0 Û x = 1(tm) x .Năm học 2010-2011 § KX§ : í ìx .x +3= c) x-2 x-2 b) 2(3 . 1.x . ng nh m ƒbµi tËp luyÖn tËp Bµi 1: Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau: ng nh a) 7x . x = 5.3) b) IV.7 x) 1 = 1+ x 2 8.x 1 -8 = d) x-7 x-7 1 2 x + = 2 x -1 x +1 x -1 76 2 x .5) = 0 Û x .5 x + 5 x .1) Ph-¬ tr× (1) Û 2( x .x Bµi 2: Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau: ng nh a) x +5 x -5 20 = 2 x .2 ¹ 0 Û x ¹ 2 § KX§ : í î x + 2 ¹ 0 Û x ¹ -2 x 2x 5 = 2 x-2 x+2 x -4 MC: ( x + 2)( x .2x 2 + 4x = 5 Û -x 2 + 6x .2)( x + 2) x-2 x+2 x -4 ìx .5 = 0 Û ( x .1 3x .3 = 3 ng nh k) V© nghiÖ cña ph-¬ tr× lµ x = 8. caùc ñoái töôïng tham gia trong baøi toaùn 3 .2 . y m ng nh Û x = 8 (tm® •/ Gi¶i ph-¬ tr× ngh nh: Gi¶i : 2x 5 x 2x 5 x (2) = = 2 Û x .3 2 = x -1 3 1 3.3) 2( x + 1) ( x + 1)( x .1 = d) 5 + 2 x .1( x + 1) = 3 Û 2 x .2 x + 2 ( x .1 ¹ 0 Û x ¹ 1 î x + 1 ¹ 0 Û x ¹ -1 MC: ( x + 1)( x .2) Ph-¬ tr× (2) Û x( x + 2) .ph-¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi: Khi a ³ 0 thì a = a Caàn nhôù : Khi a < 0 thì a = -a bµi tËp luyÖn tËp Gi¸ i ph-¬ tr× ng nh: a/ x .2) = 5 ng nh Û x 2 + 2x .1) .1)( x .gi¶I bµi to¸n b»ng c¸h lËp ph-¬ng tr×nh.

Hoûi naêm nay Hoaøng bao nhieâu tuoåi ? Naêm nay 5 naêm sau Tuoåi Hoaøng Tuoåi Boá 4 .Năm học 2010-2011 + Tìm caùc giaù trò cuûa caùc ñaïi löôïng ñaõ bieát vaø chöa bieát + Tìm moái quan heää giöõa caùc giaù trò chöa bieát cuûa caùc ñaïi löôïng + Choïn moät giaù trò chöa bieát laøm aån (thöôøng laø giaù trò baøi toaùn yeâu caàu tìm) laøm aån soá .Neáu 5 naêm nöõa thì tuoåi boá gaáp 3 laàn tuoåi Hoaøng . ñaët ñieàu kieän cho aån Böôùc2: Laäp phöông trình + Thoâng qua caùc moái quan heä neâu treân ñeå bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng chöa bieát khaùc qua aån Böôùc3: Giaûi phöông trình Giaûi phöông trình . n x + 10 3 2 .2000 Thö vieän II 20000 -x 20000 – x + 2000 § S: soá soá saùch luùc ñaàu ôû thö vieän thöù nhaát 12000 soá saùch luùc ñaàu ôû thö vieän thöù hai la ø8000 Baøi 2 :Soá luùa ôû kho thöù nhaát gaáp ñoâi soá luùa ôû kho thöù hai .Neáu taêng caû töû maø maãu cuûa noù theâm 5 ñôn vò thì ñöôïc phaân soá môùi baèng phaân soá Luùc ñaàu töû soá maãu soá Phöông trình : x+5 2 = Ph© sè lµ 5/10. tuoåi boá gaáp 4 laàn tuoåi Hoaøng .Neáu bôùt ôû kho thöù nhaát ñi 750 taï vaø theâm vaøo kho thöù hai 350 taï thì soá luùa ôû trong hai kho seõ baèng nhau . Luùa Luùc ñaàu Luùc theâm . bôùt Kho I Kho II § S: Luùc ñaàu Kho I coù 2200 taï Kho II coù : 1100taï Baøi 3 : Maãu soá cuûa moät phaân soá lôùn hôn töû soá cuûa noù laø 5 . 3 Luùc taêng Baøi 4 :Naêm nay .Neáu chuyeån töø thö vieän thöù nhaát sang thö vieän thöù hai 2000 cuoán saùch thì soá saùch cuûa hai thö vieän baèng nhau .Tính xem luùc ñaàu moãi kho coù bao nhieâu luùa . choïn nghieäm vaø keát luaän bµi tËp luyÖn tËp Baøi 1 Hai thö vieän coù caû thaûy 20000 cuoán saùch .Tìm phaân soá ban ñaàu .Tính soá saùch luùc ñaàu ôû moãi thö vieän . Luùc ñaàu Luùc chuyeån Thö vieän I x X .

5 Vaän toác cuûa xe maùy laø 50(km/h) Vaän toác cuûa oâtoâ laø 50 + 20 = 70 (km/h) Baøi 7 :Moät ca noâ xuoâi doøng töø beán A ñeán beán B maát 6 giôø vaø ngöôïc doøng töø beán B veà beán A maát 7 giôø . Ca noâ S(km) V (km/h) t(h) N-í c yªn lÆng x Xuoâi doøng Ngöôïc doøng Phöông trình :6(x+2) = 7(x-2) Baøi 8:Moät soá töï nhieân coù hai chöõ soá . S V t(h) Xe maùy Oâ toâ 3.Khi thöïc hieän . moät xe maùy khôûi haønh töø A ñeå ñeán B .Tính ñoä daøi quaûng ñöôøng AB vaø vaän toác trung bình cuûa xe maùy . moät oâtoâ cuõng xuaát phaùt töø A ñeán B vôùi vaän toác trung bình lôùn hôùn vaän toác trung bình cuûa xe maùy 20km/h . toå phaûi saûn xuaát bao nhieâu saûn phaåm ? Naêng suaát 1 ngaøy ( Soá ngaøy (ngaøy) Soá saûn phaåm (saûn saûn phaåm /ngaøy ) phaåm ) Keá hoaïch x Thöïc hieän 5 .Neáu theâm chöõ soá 1 xen vaøo giöõa hai chöõ soá aáy thì ñöôïc moät soá môùi lôùn hôn soá ban ñaàu laø 370 . Soá ban ñaàu laø 48 Baøi 9:Moät toå saûn xuaát theo keá hoaïch moãi ngaøy phaûi saûn suaát 50 saûn phaåm .5 2.Chöõ soá haøng ñôn vò gaáp hai laàn chöõ soá haøng chuïc .Do ñoù toå ñaõ hoaøn thaønh tröôùc keá hoaïch 1 ngaøy vaø coøn vöôït möùc 13 saûn phaåm .Tính khoaûng caùch giöõa hai beán A vaø B . moãi ngaøy toå ñaõ saûn xuaát ñöôïc 57 saûn phaåm .Caû hai xe ñeán B ñoàng thôøi vaøo luùc 9h30’ saùng cuøng naøgy . bieát raèng vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 2km / h .5x 2.Năm học 2010-2011 Phöông trình :4x+5 = 3(x+5) Baøi 5: Moät ngöôøi ñi xe ñaïp töø A ñeán B vôùi vaän toác 15 km / h.Tìm soá ban ñaàu .Sau ñoù 1 giôø .5(x+20) x x+20 3.Hoûi theo keá hoaïch .Tính quaûng ñöôøng AB ? S(km) V(km/h) t (h) Ñi Veà § S: AB daøi 45 km Baøi 6 : Luùc 6 giôø saùng .Lucù veà ngöôøi ñoù ñi vôùi vaän toác 12km / HS neân thôøi gian veà laâu hôn thôøi gian ñi laø 45 phuùt .

AB AC B ' B C ' C AB AC 6 .2 x -1 x £ 6 3 2 -------------------------------HÌNH HOÏC 1. B’C’ //BC thaúng töông öùng tæ leä . ax + b ³ 0) vôùi a vaø b laø hai soá ñaõ cho vaø a ¹ 0 .BÊt ph-¬ng tr×nh ¤Baát phöông trình daïng ax + b < 0 (hoaëc ax + b > 0.Tính soá saûn phaåm baùc thôï phaûi laøm theo keá hoaïch ? Naêng suaát 1 ngaøy ( Soá ngaøy (ngaøy) Soá saûn phaåm (saûn saûn phaåm /ngaøy ) phaåm ) Keá hoaïch x Thöïc hieän B. Ñònh lí TaLet tr ong tam giaùc : Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù ñònh ra treân hai caïnh ñoù nhöõng ñoaïn rABC.Năm học 2010-2011 Phöông trình : Baøi 10: Moät baùc thôï theo keá hoaïch moãi ngaøy laøm 10 saûn phaåm . ¤Chuù yù : Khi chuyeån veá haïn gtöû thì phaûi ñoåi daáu soá haïn g ñoù. Ví duï : 2x – 3 > 0.x > 5 3 x x + 13 =1 50 57 e/ x . 5x – 8 ³ 0 . 3x + 1 < 0. .2x > 2 d/ 1. 2x – 5 £ 0 ¤ Caùch giaûi baát phöông trình baäc nhaát moät aån : Töông töï nhö caùch giaûi phöông trình ñöa veà baäc nhaát.rå i biÓu diÔ nghiÖ trªn trôc n m sè .2x < 3 Bµi 2: a/ 10x + 3 – 5x £ 14x +12 b/ (3x-1)< 2x + 4 d/ x2 – x(x+2) > 3x – 1 c/ 4x – 8 ³ 3(2x-1) – 2x + 1 e/ 3 .2x 2 . ñöôïc goïi laøbaát phöông trình baäc nhaát moät aån . Khi chia caû hai veà cuûa baát phöông trình cho soá aâm phaûi ñoåi chieàu baát phöông trình bµi tËp luyÖn tËp Bµi 1: a/ 2x+2 > 4 b/ 3x +2 > -5 c/ 10. ax + b £ 0.Vì theá baùc ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch tröôùc 2 ngaøy vaø coøn vöôït möùc döï ñònh 12 saûn phaåm . GT B’ Î AB KL AB ' AC ' AB ' AC ' B ' B C ' C = = = .Do caûi tieán kyõ thuaät moãi ngaøy baùc ñaõ laøm ñöôïc 14 saûn phaåm .

Năm học 2010-2011 A B' C' B C 2. ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc chia caïnh ñoái dieän thaønh hai ñoaïn thaúng tæ leä vôùi 2 caïnh keà hai ñoaïn A aáy . thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng (caïnh – goùc – caïnh) •Neáu hai goùc cuûa tam giaùc naøy laàn löôït baèng hai goùc cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng vôùi nhau . 3 6 GT KL rABC.(goùc – goùc) 7 .Heä quaû cuûa ñònh lí TaLet : Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù taïo thaønh moät tam giaùc môùi coù ba caïnh töông öùng tæ leä vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc ñaõ cho rABC : B’C’ // BC. C’ Î AC) KL AB ' AC ' B ' C ' = = AB AC BC 4. B’ Î AB.ADlaøphaângiaùccuûa ÐBAC DB AB = DC AC B D C 5. Caùc caùch chöùn g minh hai tam giaùc ñoàn g daïn g : Œ Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù taïo thaønh moät tam giaùc môùi ñoàng daïng vôùi tam giaùc ñaõ cho •Neáu ba caïnh cuûa tam giaùc naøy tæ leä vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng .(caïnh – caïnh – caïnh) ŽNeáu hai caïnh cuûa tam giaùc naøy tæ leä vôùi 2 caïnh cuûa tam giaùc kia vaø hai goùc taïo ï bôûi caùc caëp caïnh ñoù baèng nhau . GT (B’ Î AB .C’ Î AC AB ' AC ' GT = B' B C 'C KL B’C’ //BC B' B C 3. Ñònh lí ñaûo cuûa ñònh lí TaLet :Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø ñònh ra treân hai caïnh naøy nhöõng ñaïon thaúng töông öùng tæ leä thì ñöôøng thaêûng ñoù song song vôùi caïnh coøn laïi . A C' rABC . Tính chaát ñöôøn g phaân giaùc tr ong tam giaùc :Trong tam giaùc .

Năm học 2010-2011 6. dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp chöõ nhaät .h Laêng truï ñöùng P:nöûa chu vi 2Sñ S: dieän tích C B ñaùy ñaùy D h:chieàu cao h : chieàu cao A G H E F Hình hoäp chöõ nhaät Caïnh V = a.h Stp = Sxq + V = S.goùc . hình laäp phöông . Coân g thöùc tính theå tích .Tyû soá 2 ñöôøn g cao . tyû soá dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàn g daïn g : £Tæ soá hai ñöôøng cao töông öùng cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng tyû soá ñoàng daïng A' H ' A' B ' = =k AH AB A A' B H C B' H' C' £Tyû soá dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng bình phöông tyû soá ñoàng daïng SA' B'C ' = k2 SABC 8.caïnh) 7. Caùc caùch chöùn g minh hai tam giaùc vuoân g ñoàn g daïn g : ŒTam giaùc vuoâng naøy coù moät goùc nhoïn baèng goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng kia(gg) •Tam giaùc vuoâng naøy coù hai caïnh goùc vuoâng tæ leä vôùi hai caïnh goùc vuoâng cuûa tam giaùc vuoâng kia. dieän tích xung quanh .b. hình laên g tr uï ñöùn g Hình Dieän tích xung Dieän tích toaøn Theå tích quanh phaàn Sxq = 2p.c Maët Ñænh Hình laäp phöông 8 V= a3 . (Caïnh .

DC = 25 cm .BC . coù AB = 6cm . a) Tính BC b) Chöùng minh D ABC ~ D AHB c) Chöùng minh AB2 = BH.h S: dieän tích ñaùy HS : chieàu cao 3 bµi tËp luyÖn tËp Baøi 1: Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = 8cm . caùc ñöôøng cao BD .Veõ ñöôøng cao AH cuûa D ADB . CE caét nhau taïi H . HD .Veõ ñöôøng cao AH .HB c) Chöùng minh HS . M thaúng haøng d) D ABC phaûi coù ñieàu kieän gì thì töù giaùc BHCK laø hình thoi ? Hình chöõ nhaät ? Baøi 5 : Cho tam giaùc caân ABC (AB = AC) . ñöôøng cheùo BD vuoâng goùc vôùi caïnh beân BC .Veõ ñöôøng cao BH . AK . AC = 8cm .Tính HC .Năm học 2010-2011 Hình choùp ñeàu Sxq = p. e) Tính dieän tích hình thang ABCD. a) Chöùng minh D BDC ~ D HBC b) Chöùng minh BC2 = HC . AH .Tính BH .Tính DB Baøi 3 : Cho hình thanh caân ABCD coù AB // DC vaø AB< DC . a) Chöùng minh D ADB ~ D AEC b) Chöùng minh HE. BC = 6cm .DB d) Chöùng minh D AHB ~ D BCD e) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng DH .Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC .DC c) Chöùng minh D AKD ~ D BHC d) Cho BC = 15cm .HC = HD. Stp = Sxq + Sñ V = 1 S. a) Chöùng minh BK = CH 9 .Ñöôøng vuoâng goùc vôùi AB taïi B vaø ñöôøng vuoâng goùc vôùi AC taïi C caét nhau ôû K . AI . HC d) Veõ phaân giaùc AD cuûa goùc A ( D Î BC) .Veõ caùc ñöôøng cao BH . a) Tính DB b) Chöùng minh D ADH ~ D ADB c) Chöùng minh AD2= DH. Baøi 4 Cho D ABC . CK . Baøi 2 : Cho D ABC vuoâng ôû A . K .d p : nöûa chu vi ñaùy d: chieàu cao cuûa maët beân .

AC = IC. Baøi 9 : Bieát dieän tích toaøn phaàn cuûa moät hình laäp phöông laø 216cm3 .Tính theå tích cuûa hình laäp phöông . -----------------------------------˜&™--------------------------------------DO CO = DB CA 10 . a) Chöùng minh D OAB~ D OCD.Tính theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät . 5cm .BC c) Chöùng minh KH //BC d) Cho bieát BC = a . 4cm . dieän tích toaøn phaàn cuûa laêng truï . b/Moät laêng truï ñöùng coù ñaùy laø hình chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 3cm . Baøi 6 : Cho hình thang vuoâng ABCD ( ÐA = ÐD = 90 0 ) coù AC caét BD taïi O . Baøi 11 : Theå tích cuûa moät hình choùp ñeàu laø 126cm3 .Tính dieän tích ñaùy cuûa hình laäp phöông .Chieàu cao cuûa laêng truï laø 5cm . 4 2 cm . 4cm .Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b .Tính dieän tích ñaùy cuûa noù .Tính theå tích vaø dieän tích xung quanh.Năm học 2010-2011 b) Chöùng minh HC. Tính dieän tích xung quanh cuûa laêng truï .Chieàu cao cuûa hình laëng truï laø 9cm . töø ñoù suy ra b) Chöùng minh AC2 – BD2 = DC2 – AB2 Baøi 7 : Hình hoäp chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 3 2 cm . Baøi 10 :a/Moät laêng truï ñöùng coù ñaùy laø moät tam giaùc vuoâng . chieàu cao hình choùp laø 6cm . Baøi 8 : Moät hình laäp phöông coù theå tích laø 125cm3 . caùc caïnh goùc vuoâng cuûa tam giaùc vuoâng laø 3 cm . AB = AC = b .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->