Năm học 2010-2011

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TOAÙN LÔÙP 8 HOÏC KÌ II §¹i sè: A.ph-¬ng tr×nh I . ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn: 1. Ñònh nghóa: Phöông trình baäc nhaát moät aån laø phöông trình coù daïng ax + b = 0 , vôùi a vaø b laø hai soá ñaõ cho vaø a ¹ 0 , Ví duï : 2x – 1 = 0 (a = 2; b = - 1) 2.Caùch giaûi phöông tr ình baäc nhaát moät aån : Böôùc 1: Chuyeån haïng töû töï do veà veá phaûi. Böôùc 2: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån ( Chuù y:ù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù) II Ph-¬ng tr×nh ®-a vÒ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt: •C¸ch gi¶i: Böôùc 1 : Quy ñoàng maãu roài khöû maãu hai veá Böôùc 2:Boû ngoaëc baèng caùch nhaân ña thöùc; hoaëc duøng quy taéc daáu ngoaëc. Böôùc 3:Chuyeån veá: Chuyeån caùc haïng töû chöùa aån qua veá traùi; caùc haïng töû töï do qua veá phaûi.( Chuù y:ù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù) Böôùc4: Thu goïn baèng caùch coäng tröø caùc haïng töû ñoàng daïng Böôùc 5: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån ng nh ‚VÝ dô: Gi¶i ph-¬ tr×
x + 2 2x + 1 5 MÉ u chung: 6 = 2 6 3 Û 3( x + 2) - (2 x + 1) = 5.2 Û 6 x + 6 - 2 x - 1 = 10

Û 6 x + 2 x = 10 - 6 + 1 Û 8 x = 5 Û x =

5 8
5 8

VË y nghiÖ cña ph-¬ tr× lµ x = m ng nh ƒB¸I tËp luyÖn tËp: Bµi 1 Giaûi phöông tr ình a. 3x-2 = 2x – 3 b. 2x+3 = 5x + 9 c. 5-2x = 7 d. 10x + 3 -5x = 4x +12 Baøi 2: Giaûi phöông tr ình a/ b/

e. f. g. h.

11x + 42 -2x = 100 -9x -22 2x –(3 -5x) = 4(x+3) x(x+2) = x(x+3) 2(x-3)+5x(x-1) =5x2
x x-2 x+4 -x+4= 3 2 5 5x + 2 8x - 1 4 x + 2 d/ = -5 6 3 5

III. ph-¬ng tr×nh tÝch vµ c¸ch gi¶i: •ph-¬ng tr×nh tÝch:
1

3x + 2 3x + 1 5 = + 2x 2 6 3 4 x + 3 6x - 2 5x + 4 = +3 5 7 3

c/

1)( x + 1) x +1 x -1 x -1 2 2 3 1 2 Œ/ Gi¶i ph-¬ tr× ngh nh: 2 1 3 = 2 x +1 x -1 x -1 .2) = 0 Û 3x .1 ( x . Böôùc 5: Chuyeån veá (ñoåi daáu) Böôc 6: Thu goïn.D(x) = 0 Trong ñoù A(x)..ph-¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu: •C¸ch gi¶i: Böôùc 1 :Ph© tÝch mÉ u thµnh nh© tö n n Böôùc 2: Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình :Laø tìm taát caû caùc giaù trò laøm cho caùc maãu khaùc 0 ( hoaëc tìm caùc giaù trò laøm cho maãu baèng 0 roài loaïi tröø caùc giaù trò ñoù ñi) Böôùc 3:Quy ñoàng maãu roài khöû maãu hai veá . + Sau khi thu goïn maø ta ñöôïc: Phöông trình baäc nhaát thì giaûi theo quy taéc giaûi phöông trình baäc nhaát + Sau khi thu goïn maø ta ñöôïc: Phöông trình baäc hai thì ta chuyeån taát caûù haïng töû qua veá traùi.D(x) = 0 Û ê êC ( x) = 0 ê ë D( x) = 0 1 2 Gi¶i ph-¬ tr× ng nh: 2x + 1 = 0 Û x = - (2 x + 1)(3x .2 = 0 Û x = 1 2 VË y: S = ì. ‚C¸ch gi¶i: ƒVÝ dô: é A( x) = 0 ê B( x) = 0 A(x). ‚VÝ dô: Gi¶i: 2 1 3 2 1 3 = (1) Û = 2 x + 1 x . Böôùc 4: Boû ngoaëc.B(x)C(x). Böôùc 4: Ñoái chieáu ÑKXÑ ñeå traû lôøi.D(x) laø caùc nhaân töû. phaân tích ña thöùc veá traùi thaønh nhaân töû roài giaûi theo quy taéc giaûi phöông trình tích.) = 0 3/ (3x-1)(2x-3)(2x-3)(x+5) = 0 4/ 3x-15 = 2x(x-5) 2 6/ x2 – 2x = 0 5/ x – x = 0 7/ x2 – 3x = 0 8/ (x+1)(x+4) =(2-x)(x+2) IV. ü ý í î 2 3þ 2 3 „bµi tËp luyÖn tËp Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau ng nh 1/ (2x+1)(x-1) = 0 2/ (x + )(x.B(x)C(x).B(x)C(x).Năm học 2010-2011 Phöông tr ình tích: Coù daïng: A(x).

Năm học 2010-2011 § KX§ : í ìx . 1.3) b) IV.2 x + 2 ( x .x 1 -8 = d) x-7 x-7 1 2 x + = 2 x -1 x +1 x -1 76 2 x .2) = 5 ng nh Û x 2 + 2x .ph-¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi: Khi a ³ 0 thì a = a Caàn nhôù : Khi a < 0 thì a = -a bµi tËp luyÖn tËp Gi¸ i ph-¬ tr× ng nh: a/ x . ng nh m ƒbµi tËp luyÖn tËp Bµi 1: Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau: ng nh a) 7x . y m ng nh Û x = 8 (tm® •/ Gi¶i ph-¬ tr× ngh nh: Gi¶i : 2x 5 x 2x 5 x (2) = = 2 Û x .gi¶I bµi to¸n b»ng c¸h lËp ph-¬ng tr×nh.1 3x .5) = 0 Û x .x +3= c) x-2 x-2 b) 2(3 .5 x + 5 x .16 x + 4 4 .1) .2x 2 + 4x = 5 Û -x 2 + 6x . caùc ñoái töôïng tham gia trong baøi toaùn 3 .Phöông phaùp : Böôùc1: Choïn aån soá: + Ñoïc thaät kó baøi toaùn ñeå tìm ñöôïc caùc ñaïi löôïng.25 x x 2x + = c) 2( x .1 = 0 Û x = 1(tm) x . x = 5.x Bµi 2: Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau: ng nh a) x +5 x -5 20 = 2 x .1)( x .3 2 = x -1 3 1 3.5 = 0 Û ( x .2 ¹ 0 Û x ¹ 2 § KX§ : í î x + 2 ¹ 0 Û x ¹ -2 x 2x 5 = 2 x-2 x+2 x -4 MC: ( x + 2)( x .3 = 3 ng nh k) V© nghiÖ cña ph-¬ tr× lµ x = 8.2) Ph-¬ tr× (2) Û x( x + 2) .1) Ph-¬ tr× (1) Û 2( x .1( x + 1) = 3 Û 2 x .x .1 ¹ 0 Û x ¹ 1 î x + 1 ¹ 0 Û x ¹ -1 MC: ( x + 1)( x .2 x( x .1 = d) 5 + 2 x .2 = 3 b/ x + 1 = 2 x + 3 c.2)( x + 2) x-2 x+2 x -4 ìx .5 = 0 Û x = 5(tm) VË y ph-¬ tr× cã nghiÖ x =1.3) 2( x + 1) ( x + 1)( x .7 x) 1 = 1+ x 2 8.2 .

tuoåi boá gaáp 4 laàn tuoåi Hoaøng . ñaët ñieàu kieän cho aån Böôùc2: Laäp phöông trình + Thoâng qua caùc moái quan heä neâu treân ñeå bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng chöa bieát khaùc qua aån Böôùc3: Giaûi phöông trình Giaûi phöông trình .Tính xem luùc ñaàu moãi kho coù bao nhieâu luùa . Luùa Luùc ñaàu Luùc theâm .Neáu 5 naêm nöõa thì tuoåi boá gaáp 3 laàn tuoåi Hoaøng . n x + 10 3 2 .Tính soá saùch luùc ñaàu ôû moãi thö vieän .2000 Thö vieän II 20000 -x 20000 – x + 2000 § S: soá soá saùch luùc ñaàu ôû thö vieän thöù nhaát 12000 soá saùch luùc ñaàu ôû thö vieän thöù hai la ø8000 Baøi 2 :Soá luùa ôû kho thöù nhaát gaáp ñoâi soá luùa ôû kho thöù hai . Luùc ñaàu Luùc chuyeån Thö vieän I x X . bôùt Kho I Kho II § S: Luùc ñaàu Kho I coù 2200 taï Kho II coù : 1100taï Baøi 3 : Maãu soá cuûa moät phaân soá lôùn hôn töû soá cuûa noù laø 5 . 3 Luùc taêng Baøi 4 :Naêm nay .Năm học 2010-2011 + Tìm caùc giaù trò cuûa caùc ñaïi löôïng ñaõ bieát vaø chöa bieát + Tìm moái quan heää giöõa caùc giaù trò chöa bieát cuûa caùc ñaïi löôïng + Choïn moät giaù trò chöa bieát laøm aån (thöôøng laø giaù trò baøi toaùn yeâu caàu tìm) laøm aån soá . choïn nghieäm vaø keát luaän bµi tËp luyÖn tËp Baøi 1 Hai thö vieän coù caû thaûy 20000 cuoán saùch .Neáu chuyeån töø thö vieän thöù nhaát sang thö vieän thöù hai 2000 cuoán saùch thì soá saùch cuûa hai thö vieän baèng nhau .Neáu bôùt ôû kho thöù nhaát ñi 750 taï vaø theâm vaøo kho thöù hai 350 taï thì soá luùa ôû trong hai kho seõ baèng nhau .Tìm phaân soá ban ñaàu .Hoûi naêm nay Hoaøng bao nhieâu tuoåi ? Naêm nay 5 naêm sau Tuoåi Hoaøng Tuoåi Boá 4 .Neáu taêng caû töû maø maãu cuûa noù theâm 5 ñôn vò thì ñöôïc phaân soá môùi baèng phaân soá Luùc ñaàu töû soá maãu soá Phöông trình : x+5 2 = Ph© sè lµ 5/10.

Tính ñoä daøi quaûng ñöôøng AB vaø vaän toác trung bình cuûa xe maùy .Hoûi theo keá hoaïch . moãi ngaøy toå ñaõ saûn xuaát ñöôïc 57 saûn phaåm .5(x+20) x x+20 3.Sau ñoù 1 giôø . moät xe maùy khôûi haønh töø A ñeå ñeán B .Do ñoù toå ñaõ hoaøn thaønh tröôùc keá hoaïch 1 ngaøy vaø coøn vöôït möùc 13 saûn phaåm .Neáu theâm chöõ soá 1 xen vaøo giöõa hai chöõ soá aáy thì ñöôïc moät soá môùi lôùn hôn soá ban ñaàu laø 370 .5x 2. toå phaûi saûn xuaát bao nhieâu saûn phaåm ? Naêng suaát 1 ngaøy ( Soá ngaøy (ngaøy) Soá saûn phaåm (saûn saûn phaåm /ngaøy ) phaåm ) Keá hoaïch x Thöïc hieän 5 .Caû hai xe ñeán B ñoàng thôøi vaøo luùc 9h30’ saùng cuøng naøgy . S V t(h) Xe maùy Oâ toâ 3.5 2. moät oâtoâ cuõng xuaát phaùt töø A ñeán B vôùi vaän toác trung bình lôùn hôùn vaän toác trung bình cuûa xe maùy 20km/h .Chöõ soá haøng ñôn vò gaáp hai laàn chöõ soá haøng chuïc .Tính quaûng ñöôøng AB ? S(km) V(km/h) t (h) Ñi Veà § S: AB daøi 45 km Baøi 6 : Luùc 6 giôø saùng . Soá ban ñaàu laø 48 Baøi 9:Moät toå saûn xuaát theo keá hoaïch moãi ngaøy phaûi saûn suaát 50 saûn phaåm .Tìm soá ban ñaàu .Lucù veà ngöôøi ñoù ñi vôùi vaän toác 12km / HS neân thôøi gian veà laâu hôn thôøi gian ñi laø 45 phuùt .Khi thöïc hieän .Tính khoaûng caùch giöõa hai beán A vaø B .Năm học 2010-2011 Phöông trình :4x+5 = 3(x+5) Baøi 5: Moät ngöôøi ñi xe ñaïp töø A ñeán B vôùi vaän toác 15 km / h. bieát raèng vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 2km / h .5 Vaän toác cuûa xe maùy laø 50(km/h) Vaän toác cuûa oâtoâ laø 50 + 20 = 70 (km/h) Baøi 7 :Moät ca noâ xuoâi doøng töø beán A ñeán beán B maát 6 giôø vaø ngöôïc doøng töø beán B veà beán A maát 7 giôø . Ca noâ S(km) V (km/h) t(h) N-í c yªn lÆng x Xuoâi doøng Ngöôïc doøng Phöông trình :6(x+2) = 7(x-2) Baøi 8:Moät soá töï nhieân coù hai chöõ soá .

3x + 1 < 0.2x > 2 d/ 1.2x < 3 Bµi 2: a/ 10x + 3 – 5x £ 14x +12 b/ (3x-1)< 2x + 4 d/ x2 – x(x+2) > 3x – 1 c/ 4x – 8 ³ 3(2x-1) – 2x + 1 e/ 3 .BÊt ph-¬ng tr×nh ¤Baát phöông trình daïng ax + b < 0 (hoaëc ax + b > 0. GT B’ Î AB KL AB ' AC ' AB ' AC ' B ' B C ' C = = = . ax + b £ 0. Ñònh lí TaLet tr ong tam giaùc : Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù ñònh ra treân hai caïnh ñoù nhöõng ñoaïn rABC. ¤Chuù yù : Khi chuyeån veá haïn gtöû thì phaûi ñoåi daáu soá haïn g ñoù.Do caûi tieán kyõ thuaät moãi ngaøy baùc ñaõ laøm ñöôïc 14 saûn phaåm . AB AC B ' B C ' C AB AC 6 . Khi chia caû hai veà cuûa baát phöông trình cho soá aâm phaûi ñoåi chieàu baát phöông trình bµi tËp luyÖn tËp Bµi 1: a/ 2x+2 > 4 b/ 3x +2 > -5 c/ 10.Tính soá saûn phaåm baùc thôï phaûi laøm theo keá hoaïch ? Naêng suaát 1 ngaøy ( Soá ngaøy (ngaøy) Soá saûn phaåm (saûn saûn phaåm /ngaøy ) phaåm ) Keá hoaïch x Thöïc hieän B. ñöôïc goïi laøbaát phöông trình baäc nhaát moät aån . . B’C’ //BC thaúng töông öùng tæ leä .2x 2 . Ví duï : 2x – 3 > 0. 5x – 8 ³ 0 . ax + b ³ 0) vôùi a vaø b laø hai soá ñaõ cho vaø a ¹ 0 .Vì theá baùc ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch tröôùc 2 ngaøy vaø coøn vöôït möùc döï ñònh 12 saûn phaåm . 2x – 5 £ 0 ¤ Caùch giaûi baát phöông trình baäc nhaát moät aån : Töông töï nhö caùch giaûi phöông trình ñöa veà baäc nhaát.2 x -1 x £ 6 3 2 -------------------------------HÌNH HOÏC 1.Năm học 2010-2011 Phöông trình : Baøi 10: Moät baùc thôï theo keá hoaïch moãi ngaøy laøm 10 saûn phaåm .x > 5 3 x x + 13 =1 50 57 e/ x .rå i biÓu diÔ nghiÖ trªn trôc n m sè .

C’ Î AC) KL AB ' AC ' B ' C ' = = AB AC BC 4. Caùc caùch chöùn g minh hai tam giaùc ñoàn g daïn g : Œ Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù taïo thaønh moät tam giaùc môùi ñoàng daïng vôùi tam giaùc ñaõ cho •Neáu ba caïnh cuûa tam giaùc naøy tæ leä vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng . GT (B’ Î AB . Ñònh lí ñaûo cuûa ñònh lí TaLet :Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø ñònh ra treân hai caïnh naøy nhöõng ñaïon thaúng töông öùng tæ leä thì ñöôøng thaêûng ñoù song song vôùi caïnh coøn laïi .Năm học 2010-2011 A B' C' B C 2. B’ Î AB.ADlaøphaângiaùccuûa ÐBAC DB AB = DC AC B D C 5.Heä quaû cuûa ñònh lí TaLet : Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù taïo thaønh moät tam giaùc môùi coù ba caïnh töông öùng tæ leä vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc ñaõ cho rABC : B’C’ // BC. 3 6 GT KL rABC.(goùc – goùc) 7 . A C' rABC . ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc chia caïnh ñoái dieän thaønh hai ñoaïn thaúng tæ leä vôùi 2 caïnh keà hai ñoaïn A aáy . Tính chaát ñöôøn g phaân giaùc tr ong tam giaùc :Trong tam giaùc . thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng (caïnh – goùc – caïnh) •Neáu hai goùc cuûa tam giaùc naøy laàn löôït baèng hai goùc cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng vôùi nhau .C’ Î AC AB ' AC ' GT = B' B C 'C KL B’C’ //BC B' B C 3.(caïnh – caïnh – caïnh) ŽNeáu hai caïnh cuûa tam giaùc naøy tæ leä vôùi 2 caïnh cuûa tam giaùc kia vaø hai goùc taïo ï bôûi caùc caëp caïnh ñoù baèng nhau .

h Laêng truï ñöùng P:nöûa chu vi 2Sñ S: dieän tích C B ñaùy ñaùy D h:chieàu cao h : chieàu cao A G H E F Hình hoäp chöõ nhaät Caïnh V = a. (Caïnh . Coân g thöùc tính theå tích . tyû soá dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàn g daïn g : £Tæ soá hai ñöôøng cao töông öùng cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng tyû soá ñoàng daïng A' H ' A' B ' = =k AH AB A A' B H C B' H' C' £Tyû soá dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng bình phöông tyû soá ñoàng daïng SA' B'C ' = k2 SABC 8.Năm học 2010-2011 6. dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp chöõ nhaät .h Stp = Sxq + V = S.b. hình laên g tr uï ñöùn g Hình Dieän tích xung Dieän tích toaøn Theå tích quanh phaàn Sxq = 2p. hình laäp phöông . Caùc caùch chöùn g minh hai tam giaùc vuoân g ñoàn g daïn g : ŒTam giaùc vuoâng naøy coù moät goùc nhoïn baèng goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng kia(gg) •Tam giaùc vuoâng naøy coù hai caïnh goùc vuoâng tæ leä vôùi hai caïnh goùc vuoâng cuûa tam giaùc vuoâng kia.Tyû soá 2 ñöôøn g cao .caïnh) 7. dieän tích xung quanh .c Maët Ñænh Hình laäp phöông 8 V= a3 .goùc .

M thaúng haøng d) D ABC phaûi coù ñieàu kieän gì thì töù giaùc BHCK laø hình thoi ? Hình chöõ nhaät ? Baøi 5 : Cho tam giaùc caân ABC (AB = AC) . a) Tính BC b) Chöùng minh D ABC ~ D AHB c) Chöùng minh AB2 = BH. AH . coù AB = 6cm .Veõ ñöôøng cao BH .DB d) Chöùng minh D AHB ~ D BCD e) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng DH . ñöôøng cheùo BD vuoâng goùc vôùi caïnh beân BC .Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC . Baøi 4 Cho D ABC . Stp = Sxq + Sñ V = 1 S. BC = 6cm .BC . a) Chöùng minh D ADB ~ D AEC b) Chöùng minh HE. HC d) Veõ phaân giaùc AD cuûa goùc A ( D Î BC) . AI . a) Chöùng minh D BDC ~ D HBC b) Chöùng minh BC2 = HC .DC c) Chöùng minh D AKD ~ D BHC d) Cho BC = 15cm . caùc ñöôøng cao BD . K .HB c) Chöùng minh HS .HC = HD.Năm học 2010-2011 Hình choùp ñeàu Sxq = p.Veõ ñöôøng cao AH . CK . a) Chöùng minh BK = CH 9 . a) Tính DB b) Chöùng minh D ADH ~ D ADB c) Chöùng minh AD2= DH. e) Tính dieän tích hình thang ABCD. CE caét nhau taïi H .h S: dieän tích ñaùy HS : chieàu cao 3 bµi tËp luyÖn tËp Baøi 1: Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = 8cm .Tính HC . HD .Veõ ñöôøng cao AH cuûa D ADB .Veõ caùc ñöôøng cao BH . AK . AC = 8cm .Tính BH .d p : nöûa chu vi ñaùy d: chieàu cao cuûa maët beân .Ñöôøng vuoâng goùc vôùi AB taïi B vaø ñöôøng vuoâng goùc vôùi AC taïi C caét nhau ôû K .Tính DB Baøi 3 : Cho hình thanh caân ABCD coù AB // DC vaø AB< DC . DC = 25 cm . Baøi 2 : Cho D ABC vuoâng ôû A .

BC c) Chöùng minh KH //BC d) Cho bieát BC = a . 4cm .Tính dieän tích ñaùy cuûa hình laäp phöông . 4 2 cm .Chieàu cao cuûa laêng truï laø 5cm . caùc caïnh goùc vuoâng cuûa tam giaùc vuoâng laø 3 cm .Năm học 2010-2011 b) Chöùng minh HC.AC = IC.Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b .Chieàu cao cuûa hình laëng truï laø 9cm . a) Chöùng minh D OAB~ D OCD. 5cm . b/Moät laêng truï ñöùng coù ñaùy laø hình chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 3cm . dieän tích toaøn phaàn cuûa laêng truï . AB = AC = b . Baøi 8 : Moät hình laäp phöông coù theå tích laø 125cm3 .Tính theå tích vaø dieän tích xung quanh. Baøi 10 :a/Moät laêng truï ñöùng coù ñaùy laø moät tam giaùc vuoâng . -----------------------------------˜&™--------------------------------------DO CO = DB CA 10 . chieàu cao hình choùp laø 6cm . 4cm . Tính dieän tích xung quanh cuûa laêng truï . Baøi 6 : Cho hình thang vuoâng ABCD ( ÐA = ÐD = 90 0 ) coù AC caét BD taïi O . Baøi 11 : Theå tích cuûa moät hình choùp ñeàu laø 126cm3 .Tính theå tích cuûa hình laäp phöông .Tính dieän tích ñaùy cuûa noù . töø ñoù suy ra b) Chöùng minh AC2 – BD2 = DC2 – AB2 Baøi 7 : Hình hoäp chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 3 2 cm .Tính theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät . Baøi 9 : Bieát dieän tích toaøn phaàn cuûa moät hình laäp phöông laø 216cm3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful