®Ò kiÓm tra to¸n 6 : 15 phót

®Ò 1:

C©u1: (3®) Cho tËp hîp M= { 14,15,16,} . §iÒn ký hiÖu
thÝch hîp ∈,∉, ⊂ vµo chç chÊm
15...........M
17...........M
{ 15,16} ......M
C©u2: (3®)
a, ViÕt tËp hîp A c¸c sè tù nhiªn ch½n x b»ng
ph¬ng ph¸p liÖt kª c¸c phÇn tö sao cho 1<x<10
b, ViÕt tËp hîp c¸c sè tù nhiªn ch½n lín h¬n 4
b»ng c¸ch chØ ra tÝnh chÊt tËp chung cña tËp hîp
®ã
C©u3: (3®) TÝnh nhanh :
A=26+27+28+29+30+31+32+33
(Tr×nh bµy s¹ch sÏ1 ®iÓm)

®Ò kiÓm tra to¸n 6 : 15 phót
®Ò 2:
C©u1:(3®) VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t sau:
a, VÏ ®o¹n th¼ng AB. LÊy mét M thuéc ®o¹n AB
vµ mét ®iÓm N kh«ng thuéc ®o¹n th¼ng AB
b, K lµ giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng x vµ y
c, §iÓm B n»m gi÷a hai ®iÓm Avµ C
C©u2:(3®) §iÒn dÊu x vµo « trèng mµ em chän
c¸ch viÕt th«ng thêng

h×nh vÏ

§êng th¼ng AB
A
B
§êng th¼ng a
a
§êng th¼ng d ®i qua M d

M

®óng

sai

2002. 169+31 Nh÷ng sè chia hÕt cho 5 lµ: . lµ: 895.B. 125-25. 2045.C vµ ba ®êng th¼ng a.5 Cã tæng c¸c ch÷ sè chia vµ 9 lµ hÕt cho 9 vµ ch÷ sè tËn cïng b»ng 0 C©u2:(3®) LÊy c¸c sè hoÆc c¸c biÓu thøc ë cét A viÕt vµo vÞ trÝ phï hîp ë cét B cét a cét b 324.c. 1006. §iÓm M thuéc ®êng th¼ng a vµ ®iÓm N thuéc ®êng th¼ng c . Nh÷ng sè chia hÕt cho 2 1437. ®Ò kiÓm tra to¸n 6 : 15 phót ®Ò 3: C©u1:(3®) Nèi mçi ý ë cét A víi mét ý ë cét B ®Ó ®îc mét c©u tr¶ lêi ®óng cét a cét b Sè chia hÕt cho 3 lµ Cã ch÷ sè tËn cïng lµ ch÷ sè ch½n Sè chia hÕt cho 5 lµ Cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0 hoÆc 5 Sè chia hÕt cho 2 lµ Cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 Sè chia hÕt cho 9 lµ Cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0 Sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ Cã tæng c¸c ch÷ sè chia 5 lµ hÕt cho 3 Sè chia hÕt cho c¶ 2. 126+320 425-250. b. 3250. 4828.C©u3:(4®) VÏ ba ®iÓm A.

2 − 3 C. 84. tÝch c¸c sè sau ra thõa sè nguyªn tè : sau lµ sè nguyªn tè hay hîp sè 5+6. 2 + 3 D. x 2 + 8 x + 16 =-2 ®Ò kiÓm tra to¸n 9 : 15 phót ®Ò 2: Bµi1: (6®) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng. 5. a) Rót gän biÓu thøc A=x-2+ x 2 − 4 x + 4 lµ A.Tæng 3 . C. 4. x≥ 1 2 1 D. 3x-3 D. 3 .Nh÷ng sè chia hÕt cho 2 nhng kh«ng chia hÕt cho 5: C©u3:(4®) a. 225 b. 1 2 1 x< 2 X≤ Bµi2:(4®) Gi¶i ph¬ng tr×nh B. 13 . 2x-5 b) KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh : 2 27 -3 12 + (2 − 3 )2 lµ: A. 17 ®Ò kiÓm tra to¸n 9 : 15 phót ®Ò 1: Bµi1:(6®) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng.7 7 +11 . 2 − 4 3 c) BiÓu thøc 2 − 4x cã nghÜa khi : A. 0(NÕu x<2) C. x> 2 . 2x-4(NÕu x ≥ 2 ) B.Ph©n 60. 2 3 + 2 B. .

®Ò kiÓm tra to¸n 9 : 15 phót ®Ò 3: Bµi1:(4®) Cho hµm sè y=(m2+1) x-5 a. BiÕt AB=4cm.1) Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A. AB =20cm. Chøng minh r»ng a. AC=BD b. 3 4 C. 20 29 C. Kh«ng cã c©u nµo ®óng. §iÓm A thuéc ®å thÞ hµm sè cã hµm sè tíi gèc to¹ ®é lµ2 10 . D th¼ng hµng Bµi2:(4®) H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng: . 5 4 vu«ng t¹i A. BC =29cm B.O. 3) Cho ta cã tgB = A. a. 4 5 ∆ABC 20 21 B. Chøng tá hµm sè y lµ hµm sè bËc nhÊt b. Ba ®iÓm C. AB = 12cm. sin cˆ = 5 B. tgα lµ bao nhiªu? A. cotg Bˆ = 5 C.5cm. TÝnh HB vµ HC. VÏ ®å thÞ hµm sè.X¸c ®Þnh to¹ ®é ®iÓm A. Hµm sè y lµ hµm sè ®ång biÕn? hay nghÞch biÕn? Bµi2:(6®) Cho hµm sè y=3x. BC = 20 C©u nµo sau ®©y ®óng? 3 4 A. 21 29 Bµi2:(4®) Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A. b. ®Ò kiÓm tra to¸n 9 : 15 phót ®Ò 4: Bµi1:(6®) Cho ®êng trßn t©m 0 b¸n kÝnh AB. AC =7. 4 3 D. tg cˆ = 3 4 C. hai d©y cung AC vµ BD song song víi nhau. 3 2) Cho biÕt sin α = 5 . 21 20 D. ®êng cao AH.

5cm C. B¸n kÝnh ®êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ®ã b»ng: A.Tam gi¸c ABC vu«ng ë A cã AB =5cm. 13cm B. 10cm D. 6. AC =12. 6cm .