P. 1
De Kiem Tra Toan 6 15 Phut

De Kiem Tra Toan 6 15 Phut

|Views: 290|Likes:
Được xuất bản bởiquocvinhhp

More info:

Published by: quocvinhhp on May 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

®Ò kiÓm tra to¸n 6 : 15 phót

®Ò 1:
C©u1: (3®) Cho tËp hîp M=
{ } 14,15,16,
. §iÒn ký hiÖu
thÝch hîp
, , ∈∉ ⊂
vµo chç chÊm
!...........M
"...........M
{ } 15,16
......M
C©u2: (3®)
#$ %i&t tËp hîp ' c(c )* t+ nhi,n ch-n . /0n1
ph2n1 ph(p 3iÖt k, c(c ph4n t5 )#o cho 6.67
/$ %i&t tËp hîp c(c )* t+ nhi,n ch-n 38n h2n 9
/0n1 c(ch ch: ;# tÝnh chÊt tËp chun1 c<# tËp hîp
®=
C©u3: (3®) >Ýnh nh#nh :
'=?@A?"A?BA?CA37A3A3?A33
(>;Dnh /µE )Fch )G ®iHm)
®Ò kiÓm tra to¸n 6 : 15 phót
®Ò 2:
C©u1:(3®) %G hDnh thIo c(ch JiKn ®Ft )#u:
#$ %G ®oFn thLn1 'M. NÊE mOt M thuOc ®oFn 'M
vµ mOt ®iHm P khQn1 thuOc ®oFn thLn1 'M
/$ R 3µ 1i#o ®iHm c<# h#i ®Sn1 thLn1 . vµ E
c$ §iHm M n0m 1iT# h#i ®iHm 'vµ C
C©u2:(3®) §iÒn JÊu . vµo Q t;*n1 mµ Im chUn
c¸ch viÕt th«ng thêng hnh v! ®óng "ai
§Sn1 thLn1 'M
'
M
§Sn1 thLn1 # #
§Sn1 thLn1 J ®i Vu# M J M
C©u3:(9®) %G /# ®iHm '$M$C vµ /# ®Sn1 thLn1 #$
/$c. §iHm M thuOc ®Sn1 thLn1 # vµ ®iHm P thuOc
®Sn1 thLn1 c .
®Ò kiÓm tra to¸n 6 : 15 phót
®Ò 3:
C©u1:#3®$ P*i mçi ý W cOt ' v8i mOt ý W cOt M ®H
®îc mOt cXu t;Y 3Si ®Zn1
c%t a c%t &
[* chi# h&t cho 3 3µ C= chT )* tËn c\n1 3µ chT
)* ch-n
[* chi# h&t cho ! 3µ C= chT )* tËn c\n1 3µ 7
ho]c !
[* chi# h&t cho ? 3µ C= t^n1 c(c chT )* chi#
h&t cho C
[* chi# h&t cho C 3µ C= chT )* tËn c\n1 3µ 7
[* chi# h&t cho cY ? vµ
! 3µ
C= t^n1 c(c chT )* chi#
h&t cho 3
[* chi# h&t cho cY ?$!
vµ C 3µ
C= t^n1 c(c chT )* chi#
h&t cho C vµ chT )* tËn
c\n1 /0n1 7
C©u2:(3®) NÊE c(c )* ho]c c(c /iHu th_c W cOt '
vi&t vµo v` t;Ý ph\ hîp W cOt M
c%t a c%t &
3?9a ?79!a 3?!7a 9B?Ba
93"a
BC!a 77@a ?77?a
?@A3?7
9?!b?!7a ?!b?!a @CA3
PhTn1 )* chi# h&t cho ?
3µ:
PhTn1 )* chi# h&t cho !
3µ:
PhTn1 )* chi# h&t cho ?
nhn1 khQn1 chi# h&t cho
!:
C©u3:(9®)
#$chXn tÝch c(c )* )#u ;# thd# )* n1uE,n t* :
@7a B9a ??!
/$>^n1 )#u 3µ )* n1uE,n t* h#E hîp )*
3 . 9. ! A @ . "
3 . !. " A . 3 . "
®Ò kiÓm tra to¸n ' : 15 phót
®Ò 1:
()i1:(@®) Rho#nh t;en vµo chT c(i ®_n1 t;8c ph2n1
(n t;Y 3Si ®Zn1.
#) fZt 1Un /iHu th_c '=.b?A
2
4 4 x x − + 3µ
'. ?.b9(P&u . 2 ≥ ) M. 7(P&u .6?)
C. 3.b3 g. ?.b!
/) R&t VuY c<# phhp tÝnh : ? 27 b3 12 A
2
(2 3) − 3µ:
'. 2 3 2 + M. 2 3 −
C. 2 3 + g. 2 4 3 −
c) MiHu th_c 2 4x − c= n1hi# khi :
'.
1
2
X ≤
M.
1
2
x ≥
C. .6
1
2
g. .j
1
2
.
()i2:(9®) kiYi ph2n1 t;Dnh
2
8 16 x x + + =b?

®Ò kiÓm tra to¸n ' : 15 phót
®Ò 2:
()i1: (@®) Rho#nh t;en vµo chT c(i ®_n1 t;8c phb
2n1 (n t;Y 3Si ®Zn1.
) Cho ∆'MC vuQn1 tFi '$ 'M = ?cm$ MC = ?7
CXu nµo )#u ®XE ®Zn1l
'. )in
ˆ c
3
5
=
M. t1
4
ˆ
3
c =
C. cot1
4
ˆ
5
B =
C. RhQn1 c= cXu nµo
®Zn1.
?) Cho /i&t )in
3
;
5
tg α α =
3µ /#o nhi,ul
'.
4
5
M.
3
4
C.
4
3
g.
5
4
3) Cho
ABC ∆
vuQn1 tFi '. 'M =?7cm$ MC =?Ccm
t# c= t1M =
'.
20
21
M.
20
29
C.
21
20
g.
21
29
()i2:(9®) Cho t#m 1i(c 'MC vuQn1 W '$ ®Sn1 c#o
'm. Mi&t 'M=9cm$ 'C ="$!cm. >Ýnh mM vµ mC.
®Ò kiÓm tra to¸n ' : 15 phót
®Ò 3:
()i1:(9®) Cho hµm )* E=(m
?
A) .b!
#$ Ch_n1 tn hµm )* E 3µ hµm )* /Ëc nhÊt
/$ mµm )* E 3µ hµm )* ®on1 /i&nl h#E n1h`ch
/i&nl
()i2:(@®) Cho hµm )* E=3..
#$ %G ®o th` hµm )*a
/$ §iHm ' thuOc ®o th` hµm )* c= hµm )* t8i 1*c
toF ®O 3µ? 10 .p(c ®`nh toF ®O ®iHm '.
®Ò kiÓm tra to¸n ' : 15 phót
®Ò *:
()i:(@®) Cho ®Sn1 t;en tXm 7 /(n kÝnh 'M$ h#i
JXE cun1 'C vµ Mg )on1 )on1 v8i nh#u. Ch_n1 minh
;0n1
#$ 'C=Mg
/$ M# ®iHm C$q$ g thLn1 hµn1
()i2:(9®) mrE chUn cXu t;Y 3Si ®Zn1:
>#m 1i(c 'MC vuQn1 W ' c= 'M =!cm$ 'C =?. M(n
kÝnh ®Sn1 t;en n1oFi ti&p t#m 1i(c ®= /0n1:
'. 3cm M. @$!cm C. 7cm g. @cm

4828.C©u3:(4®) VÏ ba ®iÓm A. 169+31 Nh÷ng sè chia hÕt cho 5 lµ: . 3250. 1006.B. 126+320 425-250. 2002.c. b. lµ: 895. 2045. ®Ò kiÓm tra to¸n 6 : 15 phót ®Ò 3: C©u1:(3®) Nèi mçi ý ë cét A víi mét ý ë cét B ®Ó ®îc mét c©u tr¶ lêi ®óng cét a cét b Sè chia hÕt cho 3 lµ Cã ch÷ sè tËn cïng lµ ch÷ sè ch½n Sè chia hÕt cho 5 lµ Cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0 hoÆc 5 Sè chia hÕt cho 2 lµ Cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 Sè chia hÕt cho 9 lµ Cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0 Sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ Cã tæng c¸c ch÷ sè chia 5 lµ hÕt cho 3 Sè chia hÕt cho c¶ 2.C vµ ba ®êng th¼ng a. §iÓm M thuéc ®êng th¼ng a vµ ®iÓm N thuéc ®êng th¼ng c .5 Cã tæng c¸c ch÷ sè chia vµ 9 lµ hÕt cho 9 vµ ch÷ sè tËn cïng b»ng 0 C©u2:(3®) LÊy c¸c sè hoÆc c¸c biÓu thøc ë cét A viÕt vµo vÞ trÝ phï hîp ë cét B cét a cét b 324. Nh÷ng sè chia hÕt cho 2 1437. 125-25.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->