P. 1
Giao an Hinh Hoc Co Ban Lop 10 Hoc Ki 2(Suu Tam)

Giao an Hinh Hoc Co Ban Lop 10 Hoc Ki 2(Suu Tam)

|Views: 210|Likes:
Được xuất bản bởiTường Vi

More info:

Published by: Tường Vi on May 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2015

pdf

text

original

Bài 2: PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG

SOÁ TIEÁT: 4
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU
1. Kieán !"#$ $% &'(n)
* Hieåu vectô phaùp tuyeán, vectô chæ phöông cuûa
ñöông tha!ng
* Hieåu caùch vieát phöông t"#nh t$ång %uaùt, phöông t"#nh
tha& '$á cuûa ñöông tha!ng
* Hieåu ñöô(c ñie)u *ie+n hai ñöông tha!ng ca,t nhau,
'$ng '$ng, t"ung nhau, vu$-ng g$ùc nhau
* .ieát c$-ng thöùc t/nh *h$aûng caùch tö &$+t ñieå&
ñeán &$+t ñöông tha!ng, g$ùc giö0a hai ñöông tha!ng
2. K+, n'-n.)
* 1ieát ñöô(c phöông t"#nh t$ång %uaùt, phöông t"#nh tha&
'$á cuûa ñöông tha!ng 2 ñi %ua ñieå& 345
6
7y
6
8 va c$ù phöông
ch$ t"öôùc h$a9c ñi %ua hai ñieå& ch$ t"öôùc
* T/nh ñöô(c t$(a ñ$+ cuûa vectô phaùp tuyeán *hi :ieát t$(a
ñ$+ cuûa vectô chæ phöông cuûa &$+t ñöông tha!ng va
ngöô(c ;a(i
* .ieát chuyeån ñ$åi giö0a hai ;$a(i phöông t"#nh
* Söû 2u(ng ñöô(c c$-ng thöùc t/nh *h$aûng caùch tö &$+t
ñieå& ñeán &$+t ñöông tha!ng
* T/nh ñöô(c '$á ñ$ cuûa g$ùc giö0a hai ñöông tha!ng
3. T/01n. '23) 1ieát phöông t"#nh ñöông tha!ng, c$-ng thöùc
t/nh g$ùc, *h$aûng caùch
II. PHÖÔNG PHA4P)
III. TIE5N TRÌNH)
1. Kie63 /' &'7i $8,)
i< Ha0y ne-u &$+t 2a(ng phöông t"#nh ñöông tha!ng &a e&
:ieát =
ii< Ha0y ch$ :ieát he+ '$á g$ùc cuûa ñöông tha!ng c$ù phöông
t"#nh y > a5 ? :
iii. @öông tha!ng na$ 'au ña-y '$ng '$ng vôùi ñöông tha!ng: y
> A5 ? B
a8 y > CA5 ? D :8 y >
1
2
5 ? D c8 A5 E y E DA > 6 28 y
> B
9. Gi'(n. &'7i 3%#i)
HOAÏT ÑOÄNG 1
I. :e$% $!; <!"%n. $8(' ="%7n. !'>n.
T"$ng &p O5y ch$ ñöông tha!ng ∆ ;a ñ$) thF cuûa ha& '$á: y >
1
2
5
a) T#& tung ñ$+ cuûa A ñieå& 3
6
, 3 naG& t"e-n ∆ c$ù h$anh ñ$+
;a)n ;öô(t ;a A va H
b) Ih$ vectô
u
"
> 4A7D8< Ha0y chöùng t$û
0
M M
uuuuuu"
cung phöông vôùi
u
"
GV: Treo hình 3.2 leân baûng, neâu caâu hoû !e" h#$%ng &a'n H( )h#*c
he+n hoa*) !o+ng na,-
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
? @eå t#& tung ñ$+ cuûa &$+t Ta thay h$anh ñ$+ va$
ñieå& *hi :ieát h$anh ñ$+ va
phöông t"#nh ñöông tha!ng ñi
%ua n$ù ta ca)n ;a& nhö0ng g# =
+ Ha0y t#& tung ñ$+ cuûa 3
6
va
3
? Hai vectô cung phöông *hi
na$ =
? T#& t th$ûa:
0
M M
uuuuuu"
> t
u
"

Ta n$ùi vectô
u
"
;a vtcp cuûa
ñöông tha!ng ∆
@Fnh nghKa
phöông t"#nh cuûa ñöông
tha!ng
0
M
y
=
1
2
<A > D,
M
y
>
1
2
<H > B
Hai vectô cung phöông *hi
vectô nay :aGng t ;a)n vectô
*ia
0
M M
uuuuuu"
> 447A8 > A<4A7D8 > A<
u
"
t > A
Ñ?n! n.!@') 1ectô
u
"
ñöô(c g$(i ;a vectô chæ phöông cuûa ñöông
tha!ng ∆ neáu
0 u ≠
" "
va giaù cuûa
u
"
'$ng '$ng h$a9c t"ung vôùi ∆
. Nha+n /e%): ? Leáu
u
"
;a &$+t vtcp cuûa ∆ th# *
u
"
4* M 68 cu0ng ;a vtcp
cuûa ∆< N$ ñ$ù
&$+t ñöông tha!ng c$ù v$- '$á vtcp
? 3$+t ñöông tha!ng h$an t$an ñöô(c 5aùc ñFnh neáu :ieát
&$+t ñieå& va &$+t
vtcp cuûa n$ù
HOAÏT ÑOÄNG 2
II. P!"%n. /An! !'3 B0á $8(' ="%7n. !'>n.
T"$ng &p O5y ch$ ñöông tha!ng ∆ ñi %ua ñieå& ( )
0 0 0
; M x y
va c$ù vectô
chæ phöông ( )
1 2
; u u u ·
"
< T#& ñie)u *ie+n ca)n va ñuû ñeå ñieå& 3457y8
thu$+c ∆
GV: Treo hình 3.3 leân baûng, neâu caâu hoû !e" h#$%ng &a'n H( )h#*c
he+n hoa*) !o+ng na,-
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
? Le-u nha+n 5eùt ve) phöông
cuûa vectô
0
M M
uuuuuu"
va vectô
u
"

? @O ñeå
0
M M
uuuuuu"
cung phöông
vôùi
u
"
?
0
M M
uuuuuu"
> = 7 t
u
"
> =
? @O ñeå hai vectô :aGng nhau =
0
M M
uuuuuu"
> t
u
"


0 1
0 2
x x tu
y y tu
− ·
¹
'
− ·
¹0 1
0 2
x x tu
y y tu
· +
¹
'
· +
¹
4P8
He+ 4P8 g$(i ;a pt tha& '$á cuûa
ñt ∆
@Fnh nghKa
1ectô
0
M M
uuuuuu"
cung phöông vôùi
vectô
u
"
0
M M
uuuuuu"
> t
u
"
0
M M
uuuuuu"
> 45 E 5
6
7y E y
6
8, t
u
"
>
4tu
D
7tu
A
8
H$anh ñ$+ > h$anh ñ$+, tung
ñ$+ > tung ñ$+
1C Ñ?n! n.!@') T"$ng &p O5y, ñöông tha!ng ∆ ñi %ua ñieå& ( )
0 0 0
; M x y
va nha+n vectô ( )
1 2
; u u u ·
"
;a& vtcp c$ù phöông t"#nh tha& '$á ;a:
0 1
0 2
x x tu
y y tu
· +
¹
'
· +
¹
, t ∈Q
D C!8# +#) Leáu ñieå& 3 thu$+c ∆ th# 3 c$ù t$(a ñ$+ ;a: 345
6
? tu
D
7y
6
?
tu
A
8< RSng vôùi &$Ti giaù t"F t ta ñöô(c &$+t ñieå& 3 thu$+c ∆
1/ 2u(: Ih$ ñöông tha!ng 2 c$ù pt tha& '$á:
5 6
2 8
x t
y t
· − ¹
'
· +
¹
a8 T#& &$+t vtcp cuûa 2
:8 T#& B ñieå& thu$+c 2
c8 Ih$ U4D7D8, t#& ñieå& 3 thu$+c 2 'a$ ch$ 3U > A
9C Eie2n !eF .i",' Ge$% $!; <!"%n. G'7 !eF B0á .0#$ $8(' ="%7n.
!'>n.
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
Ih$ ñt ∆ c$ù pt tha& '$á:
0 1
0 2
x x tu
y y tu
· +
¹
'
· +
¹
4P8
1ôùi u
D
M 6< Ha0y :ieán ñ$åi pt
4P8 ve) 2a(ng
y > a5 ? : "$)i tö ñ$ù 5aùc
ñFnh he+ '$á g$ùc
0 1
0 2
x x tu
y y tu
· +
¹
'
· +
¹


0
1
0 2
x x
t
u
y y tu
− ¹
·
¹
'
¹
· +
¹
Suy "a y >
( )
2
0 0
1
u
x x y
u
− +
He+ '$á g$ùc ;a * >
2
1
u
u
Leáu ñöông tha!ng ∆ c$ù vtcp ( )
1 2
; u u u ·
"
vôùi u
D
M 6 th# ∆ c$ù he+ '$á
g$ùc * >
2
1
u
u
1/ 2u( D: T#& he+ '$á g$ùc cuûa caùc ñt 2
D
, 2
A
, 2
B
c$ù vtcp ;a)n ;öô(t ;a
( ) 1
1; 3 u · −
u"
, ( )
2
0; 2 u · −
uu"
,
( ) 3
5; 0 u · −
uu"
1/ 2u( A: 1ieát pt tha& '$á cuûa ñöông tha!ng 2 ñi %ua A ñieå& U4A7B8,
.4B7D8< T/nh he+ '$á g$ùc cuûa 2
HOAÏT ÑOÄNG 3
III. :e$% <!'#< 8+eán $8(' ="%7n. !'>n.
Ih$ ñöông tha!ng ∆ c$ù phöông t"#nh:
5 2
4 3
x t
y t
· − + ¹
'
· +
¹
va vectô ( ) 3; 2 n · −
"
< Ha0y
chöùng t$û
n
"
vu$-ng g$ùc vôùi vtcp cuûa ∆
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
? Ha0y 5aùc ñFnh vtcp cuûa ∆
? Hai vectô vu$-ng g$ùc nhau
*hi na$ =
? Ihöùng t$û
n
"
vu$-ng g$ùc
vôùi
u
"
1ecô
n
"
nhö t"e-n g$(i ;a vectô
( ) 2;3 u ·
"
Ohi t/ch v$- höôùng cuûa chuùng
> 6
n
"
<
u
"
> B<A ? 4CA8<B > 6
Suy "a
n
"
vu$-ng g$ùc vôùi
u
"
phaùp tuyeán cuûa ñt ∆
@Fnh nghKa
Ñ?n! n.!@') 1ectô
n
"
ñöô(c g$(i ;a vectô phaùp tuyeán cuûa ñöông
tha!ng ∆ neáu
0 n ≠
" "
va
n
"
vu$-ng g$ùc vôùi vectô chæ phöông cuûa ∆
. Nha+n /e%): H Leáu
n
"
;a &$+t vtpt cuûa ∆ th# *
n
"
4* M 68 cu0ng ;a vtpt
cuûa ∆< N$ ñ$ù
&$+t ñöông tha!ng c$ù v$- '$á vtpt
H 3$+t ñöông tha!ng h$an t$an ñöô(c 5aùc ñFnh neáu
:ieát &$+t ñieå& va &$+t
vtpt cuûa n$ù
HOAÏT ÑOÄNG 0
I:. P!"%n. /An! 06n. I8'# $8(' ="%7n. !'>n.
T"$ng &p O5y ch$ ñöông tha!ng ∆ ñi %ua ñieå& ( )
0 0 0
; M x y
va c$ù vectô
phaùp tuyeán ( ) ; n a b ·
"
< T#& ñie)u *ie+n ca)n va ñuû ñeå ñieå& 3457y8
thu$+c ∆
GV: Treo hình 3.1 leân baûng, neâu caâu hoû !e" h#$%ng &a'n H( )h#*c
he+n hoa*) !o+ng na,-
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
? Le-u nha+n 5eùt ve) phöông
cuûa vectô
n
"
va vectô
0
M M
uuuuuu"

?
0
M M
uuuuuu"
> =
? @ie)u *ie+n ñeå hai vectô
vu$-ng g$ùc =
?
n
"
<
0
M M
uuuuuu"
> 6

=
? Leáu ta ña9t c > E a5
6
E :y
6
th#
ta c$ù pt:
a5 ? :y ? c > 6 va g$(i ;a pt
t$ång %uaùt cuûa ñöông tha!ng
@Fnh nghKa
n
"
vu$-ng g$ùc vôùi
0
M M
uuuuuu"
0
M M
uuuuuu"
> 45 E 5
6
7y E y
6
8
T/ch v$- höôùng cuûa chuùng >
6
n
"
<
0
M M
uuuuuu"
> 6

a45 E 5
6
8 ? :4y E
y
6
8 > 6

a5 ?:y E a5
6
E :y
6
> 6
1C Ñ?n! n.!@') Vhöông t"#nh a5 ? :y ? c > 6 vôùi a, : *h$-ng cung
:aGng 6 ñöô(c g$(i ;a phöông t"#nh t$ång %uaùt cuûa ñöông tha!ng
. Nha+n /e%): H Leáu ñöông tha!ng ∆ c$ù phöông t"#nh a5 ? :y ? c > 6
th# ∆ c$ù:
• 1ectô phaùp tuyeán ;a: ( ) ; n a b ·
"
• 1ectô chæ phöông ;a: u
"
> 4C:7a8
H @öông tha!ng
( )
( )
0 0 0
,
:
: ;
quaM x y
VTPT n a b
¹
¹

'
·
¹
¹
"
c$ù phöông t"#nh t$ång
%uaùt ;a:
'JK L K
M
C H &J+ L +
M
C N M
1/ 2u(: Wa+p pt t$ång %uaùt cuûa ñöông tha!ng 2 ñi %ua A ñieå& U4A7A8,
.447B8
1/ 2u(: T#& t$(a ñ$+ vectô chæ phöông cuûa ñöông tha!ng c$ù phöông
t"#nh:B5 ?4y ?X > 6
GV: Treo hình 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 !e" g$% )he+u ca%c )r#$,ng h$*6 !a7c be+)
8au:
9C C'#$ /"%7n. !%1< ='O$ &ieF
Ih$ ñöông tha!ng 2 c$ù phöông t"#nh t$ång %uaùt a5 ? :y ? c > 6 4D8
a8 Leáu a > 6 th# 4D8 t"ôû thanh y > CcY:< Ohi ñ$ù 2 vu$-ng g$ùc
vôùi Oy ta(i 467CcY:8
:8 Leáu : > 6 th# 4D8 t"ôû thanh 5 > CcYa< Ohi ñ$ù 2 vu$-ng g$ùc
vôùi O5 ta(i 4CcYa768
c8 Leáu c > 6 th# 4D8 t"ôû thanh a5 ? :y > 6< Ohi ñ$ù 2 ñi %ua
g$ác t$(a ñ$+ O
d) Leáu a, :, c ñe)u *haùc 6 th# 4D8 ;u$-n ñöa ñöô(c ve) 2a(ng:
0 0
1
x y
a b
+ ·
va phöông t"#nh nay g$(i ;a 6h#$ng )rình !#$,ng )ha9ng
)heo !oa*n cha:n < @öông tha!ng nay ca,t O5, Oy ;a)n ;öô(t ta(i
U4a
6
768, .467:
6
8
1/ 2u(: 1e0 caùc ñöông tha!ng c$ù phöông t"#nh 'au:
2
D
:5 > A7 2
A
:5 E Ay > 67 2
B
:y ? D > 67 2
4
: 1
8 4
x y
+ ·
HOAÏT ÑOÄNG 1
:. :? /P "%n. =0ái $8(' !'i ="%7n. !'>n.
Ih$ hai ñöông tha!ng: 2
D
: a
D
5 ? :
D
y ? c
D
> 6 va 2
A
: a
A
5 ? :
A
y ? c
A
> 6
T$(a ñ$+ gia$ ñieå& cuûa 2
D
va 2
A
;a nghie+& cuûa he+ phöông t"#nh:

1 1 1
2 2 2
a x + b y + c = 0
a x + b y + c = 0
¹
'
¹
4P8
Ta c$ù caùc t"öông hô(p 'au:
1) He+ 4P8 c$ù &$+t nghie+& 45
6
7y
6
8, *hi ñ$ù 2
D
ca,t 2
A
ta(i ñieå&
345
6
7y
6
8
2) He+ 4P8 v$- nghie+&, *hi ñ$ù 2
D
'$ng '$ng vôùi 2
A
3) He+ 4P8 c$ù v$- '$á nghie+&, *hi ñ$ù 2
D
t"ung vôùi 2
A
1/ 2u(: Zeùt vF t"/ töông ñ$ái cuûa ñöông tha!ng ∆: 5 E Ay ? D > 6 vôùi
&$Ti ñöông tha!ng 'au: 2
D
: CB5 ? Hy E B > 6, 2
A
: y > CA5, 2
B
: A5 ? X > 4y
HOAÏT ÑOÄNG 2
:I. G0#$ .i",' !'i ="%7n. !'>n.
Ih$ h#nh chö0 nha+t U.IN ta-& I c$ù caùc ca(nh U. > D, UN > 3 < T/nh '$á
ñ$ caùc g$ùc
[
AID
va
[
DIC
GV: Ve; hình 3.13 leân baûng, neâu caâu hoû !e" h#$%ng &a'n H( )h#*c
he+n hoa*) !o+ng na,-
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
Ha0y t/nh ñ$+ 2ai ca(nh .N
Ha0y t/nh c$'
[
ADB
[
ADB
> =
Tö ñ$ù ha0y t/nh
[
AID
va
[
DIC
T"e$ h#nh B<D4 ;e-n :aûng va
höôùng 2aTn HS ñi ñeán c$-ng
thöùc t/nh g$ùc
.N >
2 2
4 2 AB AD + · ·
c$'
[
ADB
>
3
2
AD
DB
·
[
ADB
> B6
6
[
AID
> D\6
6
E 4B6
6
? B6
6
8 > DA6
6
[
DIC
> H6
6
Ih$ A ñöông tha!ng:
1 1 1 1
2 2 2 2
: 0
: 0
a x b y c
a x b y c
∆ + + ·
∆ + + ·
c$ù vtpt ;a)n ;öô(t ;a
1
n
u"
va
2
n
uu"
J$(i
ϕ
;a g$ùc giö0a
1

va
2

th# ta c$ù:
1 2
1 2 1 2
2 2 2 2
1 2 1 1 2 2
.
cos
. .
n n
a a bb
n n a b a b
ϕ
+
· ·
+ +
u" uu"
u" uu"
C!8# +#)

1 2 1 2 1 2 1 2
0 n n a a b b ∆ ⊥ ∆ ⇔ ⊥ ⇔ + ·
u" uu"
• Leáu
1

va
2

;a)n ;öô(t c$ù phöông t"#nh y > *
D
5 ? &
D
va y > *
A
5 ?
&
A
th#:

1 2 1 2
. 1 kk ∆⊥∆⇔·−
HOAÏT ÑOÄNG 3
:II. K!0'(n. $'#$! "7 30F =ie63 =eán 30F ="%7n. !'>n.
T"$ng &a9t pha!ng O5y ch$ ñöông tha!ng ∆ c$ù phöông t"#nh a5 ? :y ? c
> 6 va ñieå& 3
6
45
6
7y
6
8< Oh$aûng caùch tö ñieå& 3
6
ñeán ñöông tha!ng
∆ */ hie+u 243
6
, ∆8 ñöô(c t/nh :ôûi c$-ng thöùc:
( )
0 0
0
2 2
d M ,
ax by c
a b
+ +
∆ ·
+
1/ 2u(: T/nh *h$aûng caùch tö ñieå& 34CA7D8 va O46768 ñeán ñöông
tha!ng 2 c$ù phöông t"#nh B5 E Ay E D > 6
CUQNG CR5 ) Ih$ ñöông tha!ng 2 c$ù phöông t"#nh B5 ? 4y ? D > 6
a8 T#& &$+t vtpt va &$+t vtcp cuûa 2
:8 T#& &$+t ñieå& thu$+c 2 va vieát pt tha& '$á cuûa 2
c8 Zeùt vF t"/ töông ñ$ái cuûa 2 va 2]: CA5 ? By ? B > 6
28 T/nh g$ùc giö0a 2 va 2]
e8 T/nh *h$aûng caùch tö ñieå& U4D7CA8 ñeán ñöông tha!ng 2
SATN SRØ) Wa& :ai ta+p SJO t"ang \6, \D
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bài 3) PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG TRRØN
SOÁ TIEÁT: A
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU
1. Kieán !"#$ $% &'(n)
* Hieåu caùch vieát phöông t"#nh ñöông t"$n
9. K+, n'-n.)
* 1ieát ñöô(c phöông t"#nh ñöông t"$n *hi :ieát ta-& va
:aùn */nh
* Zaùc ñFnh ñöô(c ta-& va :aùn */nh ñöông t"$n *hi
:ieát phöông t"#nh
* 1ieát ñöô(c phöông t"#nh tieáp tuyeán ta(i &$+t ñieå&
thu$+c ñöông t"$n
U. T/01n. '23) 1ieát phöông t"#nh ñöông t"$n
II. PHÖÔNG PHA4P)
III. TIE5N TRÌNH)
1. Kie63 /' &'7i $8,)
i. I$-ng thöùc t/nh *h$aûng caùch giö0a A ñieå& U45
U
7y
U
8, .45
.
7y
.
8
ii. 1ieát phöông t"#nh ñöông tha!ng ∆ ñi %ua ñieå& ( )
0 0 0
; M x y
va
c$ù vectô phaùp tuyeán ( ) ; n a b ·
"
iii< 3$+t ñöông t"$n ñöô(c 5aùc ñFnh *hi :ieát nhö0ng yeáu t$á
na$ =
9. Gi'(n. &'7i 3%#i)
HOAÏT ÑOÄNG 1
I. P!"%n. /An! ="%7n. /07n $0# '23 G'7 &'#n VPn! $!0 /"%#$
T"$ng &a9t pha!ng O5y ch$ ñöông t"$n 4I8 c$ù ta-& I4a7:8, :aùn */nh _<
T#& ñie)u *ie+n ca)n va ñuû ñeå ñieå& 3457y8 thu$+c 4I8
GV )reo hình 3.12 leân baûng, neâu caâu hoû !e" h#$%ng &a'n H( )h#*c
he+n hoa*) !o+ng na,-
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
@ieå& 3457y8 thu$+c 4I8 *hi
na$ =
I3 > =
I3 > _

=
Vt 4P8 g$(i ;a phöông t"#nh
ñöông t"$n ta-& I4a7:8 :aùn
*/nh _ @Fnh nghKa
Ohi I3 > _
( ) ( )
2 2
IM x a y b · − + −
I3 > _

( ) ( )
2 2
x a y b R − + − ·

( ) ( )
2 2
x a y b − + −
> _
A
4P8
Ñ?n! n.!@') T"$ng &p O5y ñöông t"$n ta-& I4a7:8 :aùn */nh _ c$ù
phöông t"#nh ;a:
JK L 'C
9
H J+ L &C
9
N R
9
P <hu% -% : @öông t"$n ta-& O :aùn */nh _ c$ù phöông t"#nh: K
9
H +
9
N R
9
1/ 2u(: Ih$ A ñieå& U4B7C48, .4CB748< 1ieát phöông t"#nh ñöông t"$n 4I8
nha+n U. ;a& ñöông */nh
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
1e0 ñöông t"$n c$ù &$+t
ñöông */nh ;a U. va chæ "a
ta-& I cuûa ñöông t"$n
Ha0y 5aùc ñFnh :aùn */nh
1ieát phöông t"#nh ñöông t"$n
4I8
Ta-& I ;a t"ung ñieå& U.
>` I46768
.aùn */nh _ > U.YA > XYA
>` 4I8: 5
A
? y
A
> AXY4
. Nha+n /e%): Vhöông t"#nh ñöông t"$n 45 E a8
A
? 4y E :8
A
> _
A
c$ù theå
vieát 2öôùi 2a(ng
5
A
? y
A
E Aa5 E A:y ? c > 6 t"$ng ñ$ù c > a
A
? :
A
E _
A
Lgöô(c ;a(i phöông t"#nh 5
A
? y
A
E Aa5 E A:y ? c > 6 ;a phöông t"#nh cuûa
&$+t ñöông t"$n 4I8 *hi va chæ *hi a
A
? :
A
E c ` 6< Ohi ñ$ù 4I8 c$ù ta-&
I4a7:8 va :aùn */nh
2 2
R a b c · + −
1/ 2u(: T"$ng caùc phöông t"#nh 'au, phöông t"#nh na$ ;a phöông t"#nh
cuûa ñöông t"$n
a) A5
A
? y
A
E \5 ? Ay E D
> 6
b) 5
A
? y
A
? A5 E 4y E 4 >
6
c) 5
A
? y
A
E A5 E Hy ? A6
> 6
d) 5
A
? y
A
? H5 ? Ay ? D6
> 6
HOAÏT ÑOÄNG 2
II. P!"%n. /An! ieá< 8+eán $8(' ="%7n. /07n
GV )reo hình 3.13 leân baûng, neâu caâu hoû !e" h#$%ng &a'n H( )h#*c
he+n hoa*) !o+ng na,-
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
J$(i HS nha,c ;a(i c$-ng thöùc vieát
pt ñöông tha!ng ñi %ua &$+t
ñieå& va c$ù vtpt ch$ t"öôùc
T"e-n h#nh B<Da ñöông tha!ng ∆
ñöô(c 5aùc ñFnh nhö theá na$ =
1ieát pt ñöông tha!ng ∆ =
a45 E 5
6
8 ? :4y E y
6
8 > 6
∆ %ua ( )
0 0 0
; M x y
va c$ù vtpt
( )
0 0 0
; IM x a y b · − −
uuuu"
45
6
E a845 E 5
6
8 ? 4y
6
E :84y E y
6
8
> 6
Ih$ ñöông t"$n 4I8 c$ù ta-& I4a7:8 va ñieå& ( )
0 0 0
; M x y
naG& t"e-n 4I8<
Tieáp tuyeán cuûa 4I8 ta(i 3
6
c$ù phöông t"#nh: JK
M
L 'CJK L K
M
C H J+
M
L &CJ+
L +
M
C N M
1/ 2u(:1ieát pt tieáp tuyeán ta(i ñieå& 34B748 thu$+c ñöông t"$n4I8:45 E D8
A
? 4y E A8
A
> \
CUQNG CR5) ? HS nha,c ;a(i A 2a(ng cuûa phöông t"#nh ñöông t"$n<
? Iaùch vieát phöông t"#nh tieáp tuyeán ta(i &$+t ñieå& thu$+c
ñöông t"$n
SATN SRØ) Wa& .T t"$ng SJO t"ang \B,\4
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bài 4 : PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG EEIP
SOÁ TIEÁT : A
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU
1. Kieán !"#$ $% &'(n)
* .ieát ñFnh nghKa e;ip, phöông t"#nh ch/nh ta,c va h#nh
2a(ng cuûa e;ip
9. K+, n'-n.)
* Tö phöông t"#nh ch/nh ta,c cuûa e;ip 5aùc ñFnh ñöô(c ñ$+
2ai caùc t"u(c, tie-u cö(, t$(a ñ$+ caùc tie-u ñieå&, gia$ ñieå&
cuûa e;ip vôùi caùc t"u(c t$(a ñ$+
U. T/01n. '23) 1ieát phöông t"#nh ñöông e;ip
II. PHÖÔNG PHA4P)
III. TIE5N TRÌNH)
1. Kie63 /' &'7i $8,)
i< 1ieát phöông t"#nh ñöông t"$n 4I8 c$ù ta-& I4D7CA8, :aùn */nh
_ > 5
ii< 1ieát phöông t"#nh tieáp tuyeán cuûa 4I8 ta(i ñieå& 34A7C48
9. Gi'(n. &'7i 3%#i)
HOAÏT ÑOÄNG 1
I. Ñ?n! n.!@' ="%7n. eWi<
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
1e0 h#nh B<Db ;e-n :aûng va
giaûi th/ch caùch ve0 ch$ HS
nghe
@öông vöave0 t"e-n :aûng
ñöô(c g$(i ;a ñöông e;ip
@Fnh nghKa
Lghe ñeå hieåu caùch ve0
H#nh 2ung t"ö(c %uan h#nh 2a(ng
cuûa ñöông e;ip< T#& 1N ñöông
e;ip ña0 ga9p t"$ng cu$+c '$áng
haGng ngay
Ih$ hai ñieå& c$á ñFnh c
D
, c
A
va &$+t ñ$+ 2ai *h$-ng ñ$åi Aa ;ôùn hôn
c
D
c
A
< E;ip ;a ta+p hô(p caùc ñieå& 3 t"$ng &a9t pha!ng 'a$ ch$ :
c
D
3 ? c
A
3 > Aa
Iaùc ñieå& c
D
, c
A
g$(i ;a caùc ie28 =ie63 cuûa e;ip< @$+ 2ai c
D
c
A
> Ac
g$(i ;a ie28 $"( cuûa e;ip
HOAÏT ÑOÄNG 2
II. P!"%n. /An! $!Pn! 'X$ $8(' eWi<
Ih$ e;ip 4E8 c$ù caùc tie-u ñieå& c
D
, c
A
< @ieå& 3 thu$+c e;ip *hi va chæ
*hic
D
3?c
A
3 > Aa
Ih$(n he+ t"u(c t$(a ñ$+ O5y 'a$ ch$ c
D
4Cc768, c
A
4c768< Ohi ñ$ù ngöôi ta
chöùng &inh ñöô(c :
( ) ( )
2 2
2 2
; 1
x y
M x y E
a b
∈ ⇔ + · 4D8, t"$ng ñ$ù :
A
> a
A
E c
A
Vhöông t"#nh 4D8 g$(i ;a 6h#$ng )rình ch=nh )a:c cuûa e;ip
P Ihuù yù: Tö ña!ng thöùc :
A
> a
A
E c
A
'uy "a : d a
HOAÏT ÑOÄNG 3
III. HAn! Y'1n. $8(' eWi<
GV )reo hình 3.21 leân baûng, neâu caâu hoû !e" h#$%ng &a'n H( )h#*c
he+n hoa*) !o+ng na,-
H$a(t ñ$+ng cuûa J1 H$a(t ñ$+ng cuûa HS
@ieå& 3 thu$+c 4E8 th# caùc ñieå&
3
D
, 3
A
, 3
B
cu0ng thu$+c 4E8< N$ ñ$ù
4E8 c$ù caùc t"u(c ñ$ái 5öùng O5,
Oy va c$ù ta-& ñ$ái 5öùng ;a O
T#& gia$ ñieå& cuûa 4E8 vôùi caùc
t"u(c t$(a ñ$+ =
Iaùc ñieå& U
D
, U
A
, .
D
, .
A
g$(i ;a
caùc ñænh cuûa e;ip< @$a(n tha!ng
U
D
U
A
g$(i ;a t"u(c ;ôùn, ñ$a(n .
D
.
A
g$(i ;a t"u(c nh$û cuûa e;ip
Thay y > 6 va$ phöông t"#nh
4D8 ta c$ù x a · t , 'uy "a 4E8 ca,t
O5 ta(i A ñieå& ( ) ( )
1 2
; 0 , ; 0 A a A a −
< Thay 5 > 6 va$ 4D8 ta ñöô(c
y b · t
< 1a+y 4E8 ca,t Oy ta(i A
ñieå& ( ) ( )
1 2
0; , 0; B b B b −
T$ù& ta,t:
• Vhöông t"#nh ch/nh ta,c:
2 2
2 2
1,
x y
a b
a b
+ · >
• euan he+ giö0a a, :, c: :
A
> a
A
E c
A
• Tie-u ñieå&: c
D
4Cc768, c
A
4c768
• Iaùc ñænh: ( ) ( )
1 2
; 0 , ; 0 A a A a −
, ( ) ( )
1 2
0; , 0; B b B b −
• @$+ 2ai t"u(c ;ôùn: U
D
U
A
> Aa
• @$+ 2ai t"u(c nh$û: .
D
.
A
> A:
• Tie-u cö(: c
D
c
A
> Ac
1/ 2u( D: Ih$ e;ip 4E8:
2 2
1
9 1
x y
+ · < Ha0y 5aùc ñFnh t$(a ñ$+ caùc ñænh, tie-u
ñieå&, tie-u cö(, ñ$+ 2ai caùc t"u(c va ve0 4E8
1/ 2u( A: Wa+p phöông t"#nh ch/nh ta,c cuûa e;ip 4E8 t"$ng caùc t"öông hô(p
'au:
a8 @$+ 2ai hai t"u(c ;a D6 va \
b) @$+ 2ai t"u(c ;ôùn :aGng DA tie-u cö( :aGng \
c) 4E8 ñi %ua A ñieå&: 34A768 va
1
3;
2
N
¸ _

¸ ,
I:. Eie2n !eF .i",' ="%7n. /07n G'7 ="%7n. eWi<
a) Tö he+ thöùc :
A
> a
A
E c
A
ta thaáy neáu tie-u cö( cuûa e;ip
cang nh$û th# : cang ga)n :aGng a, töùc ;a t"u(c nh$û cang ga)n
:aGng t"u(c ;ôùn< Wuùc ñ$ù e;ip c$ù 2a(ng ga)n nhö ñöông t"$n
b) T"$ng &a9t pha!ng O5y ch$ ñöông t"$n 4I8 c$ù phöông t"#nh:
5
A
? y
A
> a
A
< 1ôùi &$Ti ñieå& 3457y8 thu$+c 4I8 ta 5eùt ñieå& 3]45]7y]8
'a$ ch$:
'
'
x x
b
y y
a
·
¹
¹
'
·
¹
¹
46d:da8 th# ta+p hô(p taát caû caùc ñieå& 3] c$ù t$(a
ñ$+ th$ûa &a0n phöông t"#nh
2 2
2 2
' '
1
x y
a b
+ · ;a &$+t e;ip 4E8< Ohi ñ$ù ta
n$ùi ñöông t"$n 4I8 ñöô(c c$ thanh e;ip 4E8 4h<B<AA8
CUQNG CR5) HS ca)n na,& ñöô(c 2a(ng pt ch/nh ta,c cuûa e;ip va ne-u
ñöô(c caùc yeáu t$á ;ie-n %uan
SATN SRØ) Wa& :ai ta+p SJO t"ang \\
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CHỦ ĐỀ BÁM SÁT TRONG PHẦN NÀY :
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHNG
Số tiết : 4
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ñieåm khi bieát hoaønh ñoä vaø phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua noù ta caàn laøm nhöõng gì ? + Haõy tìm tung ñoä cuûa M0 vaø M + Hai vectô cuøng phöông khi naøo ?

phöông trình cuûa ñöôøng thaúng 1 1 .2 = 1, yM = .6 = 3 2 2 Hai vectô cuøng phöông khi vectô naøy baèng t laàn vectô kia uuu u uu r r M 0 M = (4;2) = 2.(2;1) = 2. u t=2 yM 0 =

uuu u uu r r + Tìm t thoûa: M 0 M = t u r Ta noùi vectô u laø vtcp cuûa ñöôøng thaúng ∆ Ñònh nghóa r Ñònh nghóa: Vectô u ñöôïc goïi laø vectô chæ phöông cuûa ñöôøng r r r thaúng ∆ neáu u ≠ 0 vaø giaù cuûa u song song hoaëc truøng vôùi ∆ r r * Nhaän xeùt: + Neáu u laø moät vtcp cuûa ∆ thì k u (k # 0) cuõng laø vtcp cuûa ∆ . Do ñoù moät ñöôøng thaúng coù voâ soá vtcp + Moät ñöôøng thaúng hoaøn toaøn ñöôïc xaùc ñònh neáu bieát moät ñieåm vaø moät vtcp cuûa noù HOAÏT ÑOÄNG 2 II. Phöông trình tham soá cuûa ñöôøng thaúng Trong mp Oxy cho ñöôøng thaúng ∆ ñi qua ñieåm M 0 ( x0 ; y0 ) vaø coù vectô r chæ phöông u = ( u1 ; u2 ) . Tìm ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå ñieåm M(x;y) thuoäc ∆ GV: Treo hình 3.3 leân baûng, neâu caâu hoûi ñeå höôùng daãn HS thöïc hieän hoaït ñoäng naøy Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS uuu u uu r + Neâu nhaän xeùt veà phöông Vectô M 0 M cuøng phöông vôùi uuu u uu r r r cuûa vectô M 0 M vaø vectô u vectô u uuu u uu r + ÑK ñeå M 0 M cuøng phöông uuu u uu r r r M 0M = t u vôùi u uuu u uu r uuu u uu r r r M 0 M = (x – x0;y – y0), t u = + M 0M = ? ; t u = ? + ÑK ñeå hai vectô baèng nhau ? (tu1;tu2) Hoaønh ñoä = hoaønh ñoä, tung uuu u uu r r  x − x0 = tu1 M 0M = t u ⇔  ñoä = tung ñoä  y − y0 = tu2  x = x0 + tu1 ⇔  (*)  y = y0 + tu2 Heä (*) goïi laø pt tham soá cuûa ñt ∆ Ñònh nghóa

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->