P. 1
Loi cam on

Loi cam on

|Views: 1,171|Likes:
Được xuất bản bởikhoigigilai

More info:

Published by: khoigigilai on May 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang i

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí inh! "# đ$
đư%c các Th&' C( tru')n đạt #*t n)n t+ng ,iến th-c thật ./ng ch0c qua các #(n học đại
cư1ng 23n chu'4n ngành đ5 2à# hành trang 6ư7c .ào cu*c 8ống9 Khi th:c tập tại C(ng t'
T;HH T Ta# <i4n! "# đ$ đư%c các anh ch= >h?ng Kế toán tạo đi)u ,i@n cho "# 6A
8ung th4# ,iến th-c! ,inh nghi@# th:c tế .ốn trBu tư%ng qua 8ách .C trC n4n 8ống đ*ng
h1n trong đi)u ,i@n th:c tế! giDp "# cE th5 thF' rG 8: ,hác 6i@t gi/a 2H thu'ết .à th:c tiIn
trong n)n ,inh tế th= trường hi@n na'9
;a' "# đ$ hoàn thành chu'4n đ) tốt nghi@p! "# Jin gKi 2ời c+# 1n chLn thànhM
 NuH Th&' C( ,hoa Tài chínhO Kế toán trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ
Chí inh! nh/ng người đ$ Pà' c(ng Pạ' PQ .à tru')n đạt ,iến th-c cho "# trong 8uốt quá
trình học tập tại trường9
 Ran Siá# Tốc C(ng t' T;HH T Ta# <i4n cUng các anh ch= >h?ng Kế toán đ$
tạo đi)u ,i@n thuận 2%i .à giDp đV "# tì# ,iế#! thu thập tài 2i@u đ5 hoàn thành chu'4n đ)
tốt nghi@p nà'9
 Wà đXc 6i@t "# Jin gKi tF# 2?ng 6iết 1n 8Lu 80c đến c( ;gu'In Th= Thanh Trang!
c( 2à người hư7ng P3n tr:c tiếp .à tận tình giDp đV! chY 6+o .à đEng gEp nhi)u H ,iến quH
6áu cho "# trong 8uốt quá trình th:c tập .Ba qua! giDp "# hoàn thành chu'4n đ) tốt nghi@p
#*t cách tốt nhFt9
Tu' nhi4n .7i ,h+ nZng .à trình đ* c?n hạn chế c[a #*t 8inh .i4n th:c tập! 6ư7c đ&u đi
.ào th:c tế c?n 6V ngV! n4n chu'4n đ) th:c tập nà' 8\ ,hE tránh ,h]i nh/ng thiếu 8Et9 ^#
,ính #ong nhận đư%c 8: đEng gEp quH 6áu c[a các Th&' C( .à các anh ch= C C(ng t' đ5
chu'4n đ) đư%c hoàn thi@n h1n9
*t 2&n n/a! "# Jin c+# 1n tFt c+ #ọi người trong C(ng t' .à C( hư7ng P3n9 ^# Jin
chDc NuH C(ng t' .à C( ;gu'In Th= Thanh Trang 2u(n 2u(n Pồi Pào 8-c ,ho_ .à thành
c(ng trong cu*c 8ống9
TrLn trọng ,ính c+# 1n
Sinh viên
Trần Nguyễn Gia Linh
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang ii

GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH

Tp.HCM, ngày tháng năm

Xác nhận của Đơn vị
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang iii
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Tp.HCM, ngày tháng năm
Xác nhận của Đơn vị
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang iv
!C L!C
Trang
L"I # ĐẦU9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999$
CH%&NG I: GI'I THIỆU T(NG )U*T VỀ C+NG TY TNHH T TA
LIÊN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-
`9` Khái quát .) quá trình hình thành .à phát tri5n c[a c(ng t' T;HH T Ta#
<i4n99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999a
`9a Ch-c nZng! nhi@# .b! qu')n hạn .à phạ# .i hoạt đ*ng c[a c(ng t' T;HH T
Ta# <i4n999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999c
`9a9` Ch-c nZng99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9a9a ;hi@# .b9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9a9c Nu')n hạn99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9a9d >hạ# .i hoạt đ*ng99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9c C1 cFu tA ch-c 6* #á' qu+n 2H tại c(ng t'9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9c9` e1 đồ tA ch-c qu+n 2H999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999d
`9c9a Ch-c nZng! nhi@# .b c[a tBng ph?ng 6an9999999999999999999999999999999999999999999999d
`9d Thuận 2%i! ,hE ,hZn .à phư1ng hư7ng phát tri5n c[a c(ng t'99999999999999999999999999f
`9d9` Thuận 2%i9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999f
`9d9a KhE ,hZn9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999f
`9d9c >hư1ng hư7ng phát tri5n9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999f
CH%&NG $: C& S# L. LU/N VỀ 01 T2*N D2ANH THU3 CHI PH4 V5
6*C ĐỊNH 01T )U7 0INH D2ANH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-
`9` ;h/ng .Fn đ) chung .) ,ế toán Poanh thu! chi phí .à Jác đ=nh ,ết qu+ ,inh
Poanh999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9a Kế toán Poanh thu999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9c Kế toán giá .ốn hàng 6án999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9d Kế toán chi phí 6án háng9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9g Kế toán chi phí qu+n 2H Poanh nghi@p999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9f Kế toán Poanh thu hoạt đ*ng tài chính .à chi phí tài chính999999999999999999999999999999
`9h Kế toán thu nhập ,hác .à chi phí ,hác9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
`9i Kế toán thuế thu nhập Poanh nghi@p99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang v
`9j Kế Jác đ=nh ,ết qu+ ,inh Poanh999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
CH%&NG -: TH8C TIỄN 01 T2*N D2ANH THU3 CHI PH4
V5 6*C ĐỊNH 01T )U7 0INH D2ANH T9I C+NG TY TNHH T TA
LIÊN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
a9` TAng quan .) c(ng t' T;HH T Ta# <i4n9999999999999999999999999999999999999999999999999
a9`9` Khái quát .) quá trình hình thành .à phát tri5n c(ng t'9999999999999999999999
a9`9a Ch-c nZng! nhi@# .b! qu')n hạn c[a c(ng t' T;HH T Ta# <i4n9
a9`9c >hạ# .i hoạt đ*ng999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9`9d Ti)u ,i@n ,inh tế O J$ h*i c[a c(ng t'9999999999999999999999999999999999999999999999999
a9`9g Thuận 2%i! ,hE ,hZn .à phư1ng hư7ng phát tri5n c(ng t'9999999999999999999
a9`9f C1 cFu tA ch-c qu+n 2H99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9`9h TA ch-a 6* #á' ,ế toán9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9`i H@ thống 8K Pbng tài ,ho+n tại c(ng t'999999999999999999999999999999999999999999999999
a9`9j Hình th-c ,ế toán áp Pbng tại c(ng t'999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a Th:c tiIn ,ế toán Poanh thu! chi phí .à Jác P=nh ,ế qu+ ,inh Poanh tại c(ng t'
T;HH T Ta# <i4n9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9` Kế toán Poanh thu 6án hàng hEa .à cung cFp P=ch .b999999999999999999999999
a9a9a Kế toán các ,ho+n 2à# gi+# Poanh thu9999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9c Kế toán giá .ốn hàng 6án99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9d Kế toán chi phí 6án háng99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9g Kế toán chi phí qu+n 2H Poanh nghi@p9999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9f Kế toán Poanh thu tài chính9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9h Kế toán chi phí hoạt đ*ng tài chính9999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9i Kế toán thu nhập ,hác .à chi phí ,hác999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9j Kế toán thuế thu nhập Poanh nghi@p999999999999999999999999999999999999999999999999999
a9a9`k Kế toán Jác đinh ,ết qu+ ,inh Poanh999999999999999999999999999999999999999999999999
CH%&NG :: NH/N 6;T V5 0I1N NGHỊ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
c9` ;hận Jlt99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
c9a Kiến ngh=9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang vi
01T LU/N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PH! L!C
T5I LIỆU THA 0H72
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang ii Tp.HCM. ngày tháng năm Xác nhận của Đơn vị GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->