P. 1
M25.+Don+xin+xac+nhan+mat+giay+chung+nhan+hanh+nghe

M25.+Don+xin+xac+nhan+mat+giay+chung+nhan+hanh+nghe

|Views: 3,606|Likes:
Được xuất bản bởiKeoBot Keo

More info:

Published by: KeoBot Keo on May 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2011

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………., ngày……. tháng…….. năm……..
ĐN XIN X!C NH"N
V# $%&c '() *%+n ,- ./ '01

Kính gửi: Trưởng Công an (1).....................................
Tôi tên:.......................................................................; Sinh ngày:..... /....../.......
Chứng minh nhân dân !:""""..; #gày $%&: / / ; #'i $%&:"".........
#gh( nghi)&: """""""".....................................................................
#'i *àm +i)$:......................................................................................................
Thư,ng tr-:""""""""""""""""........................................
Trư.$ /ây tôi /0 /ư1$ Sở 2 t3 45ng Th6& $%& 7i%y Chứng nh8n /9 /i(: ;i)n hành
ngh( ;h6m $h<a =)nh (h>?$ $' ở d@$h +A y t3) !: ......./7C#44KB#C(D).....E $%&
ngày ....../....../..........; F>Gi hHnh hành ngh( /Ing ;J (K)........................
"""""""""""""""""""""""""""""""".
FJ d> m%t:...........................................................................................................
............................................................................................................................................
......................................................................................................................
Tôi *àm /'n này /( ngh@ L:J $' L:an MNm MOtE M6$ nh8n $h> tôi $P m%t 7i%y $hứng
nh8n hành ngh(.
QA$ /í$h M6$ nh8n m%t 7i%y $hứng nh8n hành ngh((R)...................................
/S tôi =T t-$ h5 ' Min $%& *Gi 7i%y $hứng nh8n hành ngh((R)...............................
Tôi Min $am />an nh<ng *,i ;hai trên /ây *à /-ng U th8t +à Min $h@: tr6$h nhi)m
trư.$ &h6& *:8t +( *,i ;hai $9a mHnh.
C2n3 4n Nh5n d5n (1)......................................
Chứng thU$ Vng (Wà):........................................
4@a $hX:...............................................................;
$P *àm m%t 7i%y $hứng nh8n hành
ngh( ................................... tư nhân *à /-ng U
th8t.
T678NG C9NG AN
(;J tên +à /Png d%:)
NG7:I ;<M ĐN
( ký tên và đóng dấu)
Chú )h=ch>
(1) ghi M0E &hư,ngE th@ tr%n n'i thư,ng tr-;
(D) 2 h>?$ 2BCT
(K) ghi /Yy /9 tên *>Gi hHnh /0 dư'$ Sở 2 t3 $%& &hO& +à hHnh thứ$ *à tư nhân hay ng>ài gi,;
(R) ghi 2 h>?$ 2 hZ$ $T tr:y(n.
QD[

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->