P. 1
XEM NGAY

XEM NGAY

|Views: 94|Likes:
Được xuất bản bởitinhdaica

More info:

Published by: tinhdaica on May 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2011

pdf

text

original

lôc nh©m tíng ph¸p

( C¸ch tÝnh giê xuÊt hµnh tèt xÊu cña Lý ThuÇn
Phong)
C¸ch tÝnh: ( Ngµy ©m + th¸ng ©m + kh¾c giê ®Þnh ®i) - 2 = ? (sè d)

!h¾c t" ®Þnh ®i #µ sè giê t" ch$n ®% &'(t hµnh (¸) d*ng giê s¸ng+ tèi
nh nh"')
- Tõ 11h- 1h thuéc khc 1 - Tõ !h- "h
thuéc khc #
- Tõ 1h- $h thuéc khc % - Tõ "h- &h thuéc
khc !
- Tõ $h- !h thuéc khc $ - Tõ &h- 11 h
thuéc khc '
(è ) *µ 1 (giê +,i an)
,$i -i.c ®/' tèt #µnh+ c0' tµi ®i h1ng 2©y N"m+ nhµ c3" y4n #µnh5
Ngêi &'(t hµnh ®/' 67nh y4n5
(è ) *µ % (giê tèc h-)
8'i s¾) t1i+ c0' tµi ®i h1ng N"m5 9i -i.c g:) g; c¸c <'"n nhi/'
m"y m¾n5 Ch=n n'>i ®/' th'?n+ ngêi ®i c@ tin -/5
(è ) *µ $ (giê *u ni.n)
Nghi.) kh@ thµnh+ c0' tµi mê mÞt5 !i.n c¸A n4n hABn #Ci5 Ngêi ®i
ch" c@ tin -/5 ,(t cD" ®i h1ng N"m t7m m1i th(y5 N4n )hEng ngF" cBi
c$5 ,i.ng tiGng H(t t0m thêng+ -i.c tiGn tHi%n ch?m+ #©' #" nhng #µm
g7 ®/' ch¾c ch¾n5
(è ) *µ # (giê xÝch kh/u)
I"y cBi c$ g©y ch'y.n ®@i kJm )hKi ®/ )hEng ngêi H" ®i n4n
hABn #Ci5 LhEng ngF" ngêi ng'y/n HD"+ tH¸nh #©y 6.nh ( n@i ch'ng khi c@
-i.c hMi h$)+ -i.c <'"n+ tH"nh #'?n555 tH¸nh ®i -µA giê nµy5 NG' 6¾t
6'Mc )hKi ®i th7 )hKi giN miGng dO g©y P' ®K+ cBi nh"')
(è ) *µ ! (giê ti0u c¸c)
Q(t tèt #µnh+ ®i thêng g:) m"y m¾n5 R'>n 6¸n c@ #êi+ )h* nN c@
tin mFng+ ngêi ®i s¾) -/ nhµ5 ,$i -i.c ®/' hE" hS)5 C@ 6.nh c0' sT
khUi+ ngêi nhµ ®/' khUV mCnh5
(è ) *µ ' (giê tu12t *é) 3gh4a *µ chia h5t cho ' ('61%6176%#8888)
C0' tµi kh>ng c@ #Si+ H" ®i h"y g:) nCn+ -i.c <'"n )hKi ®En+ g:)
m" <'W cXng #O m1i "n5
VD: Ngµy 2YZ[ ©m #Þch+ &'(t hµnh H" khUi c3" #Xc \hY]^ (th'Mc
kh¾c ]) -?y thVA c>ng th_c (2Y+ [+ ]) - 2 = 2`5 a(y 2`: = [ d [5 2H"
6Kng nh -?y #µ t" ®i -µA giê &Ých khP' (-?y m'èn tH¸nh th7 mMt #µ ®i
s1m hbn ]h ®Gn \h #µ kh¾c [ th7 -µA giê #' ni4n+ hA:c ®i ch?m
khAKng tF ch ®Gn YYh th'Mc kh¾c chi" d ®Sc ] t_c #µ ®i -µA giê ti%'
c¸c H(t tèt) 9i ®©' n4n tH¸nh giê t'y.t #M5
ngµy tèt xuÊt hµnh cña cô khæng minh
(3gµ1 9: cho tÊt c; c¸c n<:)
I- th¸ng 1, 4, , 1!
=;o Th-
>ng?
@,o tAc ThuÇn )-
>ng?
@êng
Phong?
Bi: ThC Bi: @êng?
] [ Y 2 d
Y2 YY Ye \ ` c
Y` Y\ Y Yd Y[ Y]
2[ 2d 22 Yc 2e 2Y
de 2c 2` 2] 2 2\
Y5 Ngµy "#ng $h%ngf& Q(t tèt+ &'(t hµnh th'?n #Si5 C0' tµi ®Sc nh g m'èn5 h:)
<'g nh©n )hi tHS5
25 Ngµy 'im thæ: Q" ®i nh; tµ' &V+ c0' tµi kh>ng ®Sc5 2H4n 9êng ®i m(t cD"5
R(t #Si5
d5 Ngµy 'im "#ngf: j'(t hµnh tèt+ c@ <'g nh©n )hi tHS5 2µi #Mc th>ng s'èt5 th"
ki.n c@ nhi/' #g )hKi5
[5 Ngµy (hu)n D*ngf: j'(t hµnh tèt+ #Xc -/ cµng tèt+ nhi/' th'?n #Si5 9Sc ngêi
tèt giX) ®;5 C0' tµi nh g m'èn5 2H"nh #'?n thêng th¾ng #Si5
]5 Ngµy "+% t,c: Q(t &('+ &'(t hµnh 6Þ hCi+ m(t cD"5
5 Ngµy -.% (h*ngf: j'(t hµnh th'?n #Si5 h:) ngêi #1n -F" #Eng5 aµm -i.c thVA
g m'èn+ ¸A )hPm -inh <'y5
ii- th¸ng /, 0, 1, 11
Thi.n
:Dn?
Thi.n @-
êng?
Thi.n
Tµi?
Thi.n
tAc
Thi.n
@ao
Thi.n Th-
>ng?
Thi.n
EÇu
Thi.n
)>ng?
2 d [ ] Y ` \
Ye YY Y2 Yd c Y Y] Y[
Y` Yc 2e 2Y Y\ 2[ 2d 22
2 2\ 2` 2c 2] de
Y5 Ngµy (hi2n "a%: j'(t hµnh c0' tµi n4n tH¸nh+ di ®Sc ckng m(t m¸t+ tèn kJm5
25 Ngµy (hi2n 34nf: j'(t hµnh #µm m$i -i.c ®/' -F" g5 C0' ®Sc 1c th(y+ m$i
-i.c ®/' th>ng ®Ct
d5 Ngµy (hi2n "#ngf: j'(t hµnh tèt+ c@ <'g nh©n )hi tHS5 R'>n 6¸n m"y m¾n5
,$i -i.c ®/' nh g5
[5 Ngµy (hi2n (µif: N4n &'(t hµnh+ c0' tµi th¾ng #Si+ ®Sc ngêi giX) ®;+ m$i -i.c
nh g5
]5 Ngµy (hi2n (,c: j'(t hµnh &('+ c0' tµi kh>ng ®Sc5 9i ®êng m(t c¾)+ m$i
-i.c ®/' &('5
5 Ngµy (hi2n D*ngf: j'(t hµnh tèt5 C0' tµi ®Sc tµi+ hUi -S ®Sc -S5 ,$i -i.c ®/'
nh g5
\5 Ngµy (hi2n 5)u: j'(t hµnh di Ýt di nhi/' ckng cBi c$5 LhKi tH¸nh t"i nCn chKy
m¸'5
`5 Ngµy (hi2n (h*ngf: j'(t hµnh ®% g:) c() tH4n th7 t'y.t -êi5 C0' tµi th7
®Sc+ m$i -i.c th'?n #Si5
III- (h¸ng 6, 7, 8, 1/
=,ch
hC
+Çu?
=,ch
hC
ki5F?
=,ch
hC tGc
Eu1Hn
IJ
Chu tKc Thanh
*ong
tGc
Thanh
*ong
ki5F?
Thanh
*ong
+Çu?
2 d [ ] Y ` \
Ye YY Y2 Yd c Y Y] Y[
Y` Yc 2e 2Y Y\ 2[ 2d 22
2 2\ 2` 2c 2] de
Y5 Ngµy 9hu (íc: j'(t hµnh c0' tµi ®/' H(t h"y m(t cD"5 !i.n c¸A th'" -7
®'èi #g5
25 Ngµy -+ch hæ :)uf: j'(t hµnh c0' tµi ®/' ®Sc5 9i ®©' ®/' th>ng ®Ct
cK5
d5 Ngµy -+ch hæ ki;pf: j'(t hµnh c0' tµi ®Sc nh g m'èn+ ®i h1ng N"m -µ
R¾c ®/' th'?n #Si
[5 Ngµy -+ch hæ t<c: C(m ®i &"+ #µm -i.c g7 ckng kh>ng thµnh c>ng5 Q(t &('
tHAng m$i -i.c
]5 Ngµy 5uy=n >?: j'(t hµnh thêng g:) cBi c$+ g:) -i.c &(' kh>ng n4n ®i5
5 Ngµy (hanh l%ng :)uf: j'(t hµnh n4n ®i -µA s¸ng s1m+ c0' tµi th¾ng #Si+
-i.c ®/' nh g5
\5 Ngµy (hanh l%ng ki;pf: &'(t hµnh [ )hbng ` h1ng ®/' tèt+ tH=m sl ®Sc nh
g5
`5 Ngµy (hanh l%ng t<c: !h>ng n4n ®i &"+ &'(t hµnh tµi #Mc kh>ng c@+ ki.n c¸A
®'èi #g5
Lhi chGM NG' 6Þ ®i -µA ngµy &(' th7 cè g¾ng ch$n giê tèt mµ &'(t
hµnh5

5. CÇu tµi nh ý muèn. GÆp quý nh©n phï trî. LÊy 28: 6 = 4 d 4. Tranh luËn thêng th¾ng lîi.th¸ng 2. Ngµy Kim §êng*: XuÊt hµnh tèt. tha kiÖn cã nhiÒu lý ph¶i. 2. cÇu tµi kh«ng ®îc. cÇu tµi th¾ng lîi. Trªn §êng ®i mÊt cña. Ngµy Thiªn §ao: XuÊt hµnh cÇu tµi nªn tr¸nh. Ngµy Kim thæ: Ra ®i nhì tµu xe. Tra b¶ng nh vËy lµ ta ®i vµo giê xÝch khÈu (vËy muèn tr¸nh th× mét lµ ®i sím h¬n 5h ®Õn 7h lµ kh¾c 4 th× vµo giê lu niªn. ®îc ngêi gióp ®ì.VD: Ngµy 21/4 ©m lÞch. ngµy tèt xuÊt hµnh cña cô khæng minh (Ngµy ©m cho tÊt c¶ c¸c n¨m) I. Ngµy ThuÇn D¬ng*: XuÊt hµnh tèt. mäi viÖc ®Òu th«ng ®¹t 3.th¸ng 1. 11 Thiªn Thiªn §Thiªn Thiªn Thiªn Thiªn Th. 4. Ngµy Thiªn TÆc: XuÊt hµnh xÊu. BÊt lîi. CÇu tµi ®îc nh ý muèn. lóc vÒ cµng tèt. §i ®êng mÊt c¾p. xuÊt hµnh bÞ h¹i. xuÊt hµnh ra khái cöa lóc 7h15’ (thuéc kh¾c 5) vËy theo c«ng thøc (21+ 4+ 5) . mÊt cña. xuÊt hµnh thuËn lîi. mäi viÖc ®Òu xÊu.2 = 28. GÆp ngêi lín võa lßng. cã quý nh©n phï trî. CÇu ®îc íc thÊy.Thiªn Thiªn m«n* êng* Tµi* tÆc §ao ¬ng* HÇu d¬ng* 2 3 4 5 1 8 7 6 10 11 12 13 9 16 15 14 18 19 20 21 17 24 23 22 26 27 28 29 25 30 1. . mäi viÖc nh ý. tèn kÐm. 3. 6. Ngµy Thiªn §êng*: XuÊt hµnh tèt. hoÆc ®i chËm kho¶ng tõ 9h ®Õn 11h thuéc kh¾c 6 chia d ®îc 5 tøc lµ ®i vµo giê tiÓu c¸c rÊt tèt) §i ®©u nªn tr¸nh giê tuyÖt lé. 2. Bu«n b¸n may m¾n. Mäi viÖc ®Òu nh ý. 10 B¶o Th§¹o tÆc ThuÇn d§êng Kim Thæ Kim §êng* ¬ng* ¬ng* Phong* 6 5 4 1 2 3 12 11 10 7 8 9 18 17 16 13 14 15 24 23 22 19 20 21 30 29 28 25 26 27 1. Ngµy Thiªn M«n*: XuÊt hµnh lµm mäi viÖc ®Òu võa ý. ii. nhiÒu thuËn lîi. 7. 8. §îc ngêi tèt gióp ®ì. 5. Ngµy Thiªn Tµi*: Nªn xuÊt hµnh. Ngµy §¹o tÆc: RÊt xÊu. 4. dï ®îc còng mÊt m¸t. Ngµy B¶o Th¬ng*: XuÊt hµnh thuËn lîi. Ngµy §êng Phong*: RÊt tèt. cã quý nh©n phï trî. Tµi léc th«ng suèt. Lµm viÖc theo ý muèn. ¸o phÈm vinh quy. cÇu tµi kh«ng ®îc. 4. 5.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->