Danh sách nhóm 7

:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nguy n Th Hoài D ng Th Quy t Nguy n Th Nh Qu nh Nguy n Th Thuý Qu nh Cao Bích Ph ng Nguy n Th Nguy t

N I DUNG CHÍNH

I - KHÁI NI M VÀ

C

I M

1. Khái ni m: Th tín d ng(L/C) là m t cam k t thanh toán c a ngân hàng cho ng i xu t kh u n u nh h xu t trình c m t b ch ng t thanh toán phù h p v i các i u kho n và i u ki n c a L/C.

I - KHÁI NI M VÀ

C

I M

Ph ng th c thanh toán TDCT là PTTT, trong ó, theo yêu c u c a KH, m t NH s phát hành m t b c th , g i là L/C, trong ó, NHPH cam k t tr ti n ho c ch p nh n HP cho m t bên th ba khi ng i này xu t trình cho NHPH BCT TT phù h p v i nh ng i u ki n và i u kho n quy nh trong L/C.

KHÁI NI M VÀ C I M 2. B N CH T cl pv i h p ng ngo i th ng B n ch t B o lãnh thanh toán có i u ki n .I .

không d a trên hàng hóa ho c d ch v 1 2 ‡ L/C ph i ch rõ là h y ngang hay không h y ngang.I .KHÁI NI M VÀ C I M 3. C I M ‡ Ngân hàng và các bên tham gia liên quan chi giao d ch trên c s ch ng t . n u không ch ra nh v y nó s c coi là không h y ngang 3 ‡ Ch ng t c coi là không phù h p v i i u kho n quy nh trong L/C n u ch ng t mâu thu n v i các i u kho n quy nh c a L/C hay các ch ng t mâu thu n nhau. .

I . l i chính t phát sinh trong quá trình chuy n giao ho c truy n tin . 4 5 6 7 C I M ki m tra và xác nh ch ng ‡ NHPH có t i a 5 ngày làm vi c t có phù h p hay không ‡ NH không ch u trách nhi m ki m tra các ch ng t không quy nh trong L/C ‡ N u NH quy t nh t ch i CT thì ph i thông báo tr óng c a c a ngày làm vi c th 5 c lúc ‡ NH không ch u trách nhi m v s ch m tr do truy n tin.KHÁI NI M VÀ C I M 3.

KHÁI NI M VÀ C I M 4. CH C N NG Ch c n ng thanh toán Ch c n ng tín d ng Ch c n ng mb o thanh toán .I .

tên. a i m. ngày m L/C b. nh ng n i dung v v n t i. a ch nh ng ng i có liên quan c. nh ng ch ng t ng i xu t kh u ph i xu t trình h.II ² N I DUNG CH Y U C A TH TÍN D NG (L/C) a. th i h n tr ti n. nh ng i u kho n c bi t khác k. s ti n c a th tín d ng d. nh ng n i dung v hàng hóa f. th i h n hi u l c. cam k t tr ti n c a ngân hàng m L/C I. giao nh n hàng hóa g. s hi u. ch ký c a ngân hàng m L/C . th i h n giao hàng e.

i n tín có liên quan n vi c th c hi n th tín d ng ‡ Là n i NHm L/C vi t cam k t tr ti n cho ng i XK( ng i th h ng) ‡ Là ngày b t u phát sinh cam k t c a NH m L/C v i ng i th h ng(XK) S hi u a i m Ngày m . a i m. ngày m L/C ‡ Dùng trao i th t .S hi u.

Tên. c quan v n t i« . ng i yêu c u m L/C. ng i h ng l i i ‡ NH m L/C. Phòng th ng m i và công nghi p. ng XK. c quan b o hi m. NH xác nh n« ‡ B th ng m i. h i quan. t ch c ki m nh hàng hóa. NH thông báo. a ch nh ng ng quan i có liên Các th ng nhân Các ngân hàng Các t ch c ‡ Ng i NK. NH tr ti n.

S ti n c a th tín d ng V a v a c ghi b ng s c ghi b ng ch Tên c a n v ti n t ph i c ghi rõ ràng Không nên ghi s ti n tuy t i .

k t khi L/C có hi u l c. th i h n giao hàng ‡ Là th i h n NH m L/C cam k t tr ti n cho nhà Th i h n hi u l c XK n u h xu t trình b ch ng t phù h p. th i h n tr ti n. ‡ Th i h n quy Th i h n giao hàng nh bên bán ph i chuy n giao xong hàng cho bên mua. . ‡ Là th i h n tr ti n ngay ho c tr v sau tùy theo Th i h n tr ti n quy nh trong h p ng.Th i h n hi u l c.

gi y ch ng nh n xu t x B n kê khai hàng hóa Và m t s gi y t khác theo yêu c u c a ng i nh p kh u .Nh ng ch ng t ng i xu t kh u ph i xu t trình - - B n g c th tín d ng Hóa n th ng m i Gi y t b o hi m V n n Gi y ch ng nh n ki m nh.

C 1 2 2 3 4 NC PHÂN LO I L/C Theo CÔNG D NG c a th tín d ng Theo TH I H N THANH TOÁN c a th tín d ng Theo TH I H N THANH TOÁN c a th tín d ng Theo QUAN H M t s lo i c bi t I TÁC .

S d ng trong các tr ng h p: ‡ Vi c giao hàng c th c hi n gi a công ty m và công ty con ‡ Gi a ng i mua và ng i bán có quan h tín d ng r tt t .1 Theo CÔNG D NG c a th tín d ng Th tín d ng có th h y ngang (revocable letter of credit) 1. Có th b s a i hay h y b mà không c n thông báo cho ng i h ng l i 2.

b sung hay hu b trong th i h n hi u l c c a nó n u ch a có s tho thu n c a các bên tham gia.1 Theo CÔNG D NG c a th tín d ng Th tín d ng không th h y ngang (Irrevocable letter of credit) 1. 2. .Là lo i L/C sau khi ã c ngân hàng m thì không c s a i.Vi c hu ngang L/C i v i ng i th h ng là tình tr ng giao hàng c a h không th c hi n c.Vi c hu ngang L/C phát sinh t ng i m vì h c n gi i to ti n kí qu t i ngân hàng phát hành tr c th i h n hi u l c. 3.

Thanh toán Ngân hàng thông báo/ 7. B ch ng t 4.L/C 3. B ch ng t 9.Hàng hóa 11.Quy trình nghi p v L/C không th h y ngang 1.H p ng ngo i th ng Nhà xu t kh u 5.L/C Nhà nh p kh u 2.Thanh toán 6.Thanh toán Ngân hàng phát hành .B ch ng t + h i phi u ngân hàng tr ti n + th òi ti n 10. n xin m L/C 8.

ng i bán và ngân hàng phát hành L/C. có ngh a là ngoài cam k t thanh toán c a ngân hàng phát hành L/C còn có thêm s cam k t thanh toán c a ngân hàng xác nh n ‡ Ngân hàng xác nh n có th là ngân hàng thông báo ho c là m t ngân hàng th ba tùy theo th a thu n gi a ng i mua. c m t ngân hàng khác xác nh n. .1 Theo CÔNG D NG c a th tín d ng Th tín d ng xác nh n (confirming L/C) ‡ là lo i th tín d ng không th h y ngang.

‡ Nguyên t c ho t ng: Khi ngân hàng xác nh n ã thanh toán cho ng i h ng l i theo úng quy nh c a L/C nó có quy n truy òi l i s ti n ã thanh toán t ngân hàng phát hành.1 Theo CÔNG D NG c a th tín d ng Th tín d ng xác nh n (confirming L/C) ‡ Nguyên nhân xác nh n L/C: vi c xác nh n không xu t phát t mong mu n c a ng i m L/C mà t yêu c u c a ng i h ng l i. . ho c lo l ng v tình hình chính tr và kh n ng an toàn c a n c ng i mua. khi h nghi ng kh n ng thanh toán và uy tín c a ngân hàng phát hành L/C.

1 Theo CÔNG D NG c a th tín d ng Th tín d ng xác nh n (confirming L/C) ‡ u i m c a L/C xác nh n: Phí xác nh n L/C: c tính trên c s xác nh m c r i ro cao nh t có th x y ra. th i h n hi u l c c a L/C. uy tín trong giao d ch v i ngân hàng phát hành. m c x p h ng c a ngân hàng phát hành L/C. h n m c tín d ng cho phép« . M c phí này th ng c n c vào r i ro t i n c c a ngân hàng phát hành L/C.

Than h toán 6.L/C ã c xác nh n 3.QUY TRÌNH NGHI 1.Thanh toán . n xin m L/C 8.Thanh toán Ngân hàng thông báo xác nh n Ngân hàng phát hành 10.H p PV L/C XÁC NH ng N ng ngo i th Nhà xu t kh u 5.B ch ng t + h i phi u 2. B ch ng t +h i phi u Nhà nh p kh u 4.Hàng hóa 11. B ch ng t 9.L/C 7.

.PHÂN LO I L/C THEO GIÁC I TÁC: QUAN H L/C tr c ti p(Straight L/C) : là lo i L/C trong ó ngh a v thanh toán c a ngân hàng phát hành L/C ch gi i h n duy nh t i v i ng i th h ng L/C L/C cho phép chi t kh u(L/C Available by Negotiation): là lo i L/C trong ó ngân hàng phát hành L/C y quy n cho 1 ngân hàng nh t nh (tr ng h p h n ch ) ho c cho phép b t kì ngân hàng nào(tr ng h p không h n ch ) mua l i b ch ng t hoàn h o do ng i th h ng xu t trình.

2 Theo Giác i tác L/C tr c ti p(Straight L/C) : là lo i L/C trong ó ngh a v thanh toán c a ngân hàng phát hành L/C ch gi i h n duy nh t i v i ng i th h ng L/C L/C cho phép chi t kh u(L/C Available by Negotiation): là lo i L/C trong ó ngân hàng phát hành L/C y quy n cho 1 ngân hàng nh t nh (tr ng h p h n ch ) ho c cho phép b t kì ngân hàng nào(tr ng h p không h n ch ) mua l i b ch ng t hoàn h o do ng i th h ng xu t trình. .

3 Theo TH I H N THANH TOÁN c a th tín d ng L/C tr ch m (L/C available by deffered payment) L/C tr ngay ( L/C payable by draft at sight) L/C ch p nh n (L/C available by acceptance) .

L/C TR NGAY ( L/C PAYABLE BY DRAFT AT SIGHT) Là lo i L/C không th h y ngang Ph i thanh toán ngay khi h i phi u c xu t trình c khi nh n hàng R i ro trong thanh toán là ph i thanh toán tr .

L/C TR CH M (L/C AVAILABLE BY DEFFERED PAYMENT) NH phát hành cam k t thanh toán i h ng l i m t s ngày sau khi b ch ng t hoàn h o c xu t trình ho c sau ngày giao hàng cho ng L/C có kì h n là lo i L/C không hu ngang NH phát hành s ch p nh n h i phi u có kì h n do ng i h ng l i kí phát khi h xu t trình c b ch ng t hoàn h o L/C tr d n là lo i L/C không th hu ngang quy nh ng i h ng s c thanh toán d n toàn b s ti n c a L/C theo th i h n ã quy nh rõ trong L/C ó .

L/C CH P NH N (L/C AVAILABLE BY ACCEPTANCE) là lo i L/C mà ngân hàng phát hành L/C th c hi n ho c ch nh bên th ba ch p nh n h i phi u h i phi u ã ch p nh n tr ng h p nào c thanh toán trong b t kì .

Các bên tham gia và m i quan h pháp lý gi a các bên CÁC BÊN THAM GIA Ng Ng i yêu c u m L/C i th h ng L/C Ngân hàng phát hành L/C Ngân hàng thông báo Ngân hàng xác nh n Ngân hàng c ch nh .IV .

NG I YÊU C U M L/C Ng i yêu c u m L/C là bên mà L/C c phát hành theo yêu c u c a h . th ng là ng i nh p kh u ngân hàng m L/C. ng i nh p kh u ph i n p t i ngân hàng: Gi y ng ký kinh doanh Tài kho n ngo i t t i ngân hàng Các gi y t có liên quan .

khách hàng và ngân hàng nên ký h p ng m b o phòng ng a r i ro h i oái. N u b ng th c n ki m tra th i gian xem có tr c khi L/C h t h n. Nh ng ch ng t yêu c u xu t trình. 5. Ngày giao hàng cu i cùng và ngày h t h n.N I DUNG C A 1. NM L/C 4. Lo i L/C (h y ngang hay không h y ngang) Chi ti t c a L/C chuy n qua NHTB b ng th hay b ng i n. 6. Tên. Mô t hàng hóa. 8. Ng i xin m L/C ký vào n xin m L/C. a ch y c a ng i th h ng. Giá tr c a L/C. N u giá tr L/C ghi b ng ngo i t . 3. 2. . 9. 7.

. Do v y. là i di n cho giá tr hàng hóa ã c giao. ng i XK l p b ch ng t thanh toán theo yêu c u c a L/C và a n NHTB hay m t NH C trong th i h n xu t trình ch ng t và nh n c ti n hàng khi xu t trình phù h p.ng i bán ph i ki m tra k n i dung c a th tín d ng. Sau khi hoàn thành vi c giao hàng. ng i bán Các ch ng t là b ng ch ng v vi c giao hàng c a ng i bán.NG Ng I TH H NG L/C i th h ng L/C: ng i xu t kh u.

NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH L/C NHPH là ngân hàng th c hi n phát hành tín d ng theo yêu c u c a ng i yêu c u ho c cho chính mình. Trách nhi m c a NHPH: Ki m tra n và phát hành L/C Ki m tra ch ng t Cam k t thanh toán .

Trách nhi m c a NHTB: Trách nhi m ki m tra tính chân th t c a L/C Trách nhi m chuy n nguyên v n L/C cho ng i th h ng .NGÂN HÀNG THÔNG BÁO NHTB luôn ph i do NHPH ch nh và th ng là ngân hàng ph c v nhà xu t kh u và là chi nhánh hay ngân hàng i lý c a NHPH.

NGÂN HÀNG XÁC NH N NHXN là ngân hàng ng ra xác nh n L/C theo yêu c u c a NHPH m b o ch c ch n thanh toán cho ng i xu t kh u Trách nhi m c a NHXN c quy nh t i i u 8 UCP600 và i u 15 kho n b UCP600 .

NGÂN HÀNG C CH NH NH C là ngân hàng c NHPH ch nh thay m t mình ti p nh n. Trách nhi m c a NH C c quy nh t i i u 14 kho n b UCP600 và i u 12 UCP600 . ki m tra và th c hi n vi c thanh toán hay chi t kh u b ch ng t xu t trình phù h p.

ng i h ng l i Ngân hàng xác nh n ² ng i h ng l i Ngân hàng phát hành ² ngân hàng xác nh n Ngân hàng phát hành ² ngân hàng thông báo Ngân hàng phát hành ² ngân hàng hoàn tr .ng i h ng l i Ngân hàng thông báo .I QUAN H PHÁP LÝ GI A CÁC BÊN THAM GIA Ngân M hàng phát hành ² ng i yêu c u m L/C Ngân hàng phát hành .

NHPH òi ng i mua ph i ký qu m t t l nh t nh nào ó thì m i quan h tr thành m i quan h tín d ng. NHPH và ng i yêu c u ã có m i quan h pháp lý g i là h p ng th c hi n d ch v . Khi NHPH ch p nh n th yêu c u m L/C và th c hi n m L/C. M .I QUAN H PHÁP LÝ GI A CÁC BÊN THAM GIA Ngân hàng phát hành ² ng i yêu c u m L/C Ng i yêu c u g i th ng yêu c u m L/C n ngân hàng ph c v mình th c hi n vi c thanh toán cho h p ng kinh doanh. Khi L/C c m .

I QUAN H PHÁP LÝ GI A CÁC BÊN THAM GIA Ngân M hàng phát hành ² ng ih ng l i V i vi c m L/C. . Do ó. NHPH ã cam k t vi c thanh toán cho ng i h ng l i. ngân hàng c n xem xét tình hình tài chính c a khách hàng có th phán quy t chính xác tr c khi m L/C. khi nh n c th yêu c u m L/C. ngay c khi ng i m L/C không tr hay không mu n tr theo L/C.

I QUAN H PHÁP LÝ GI A CÁC BÊN THAM GIA M Ngân hàng thông báo ² ng i h ng l i Khi NHTB ch th c hi n vi c thông báo tín d ng ch ng t mà không có m t cam k t nào v vi c thanh toán L/C thì m i quan h i v i ng i h ng l i và NHTB ch là vai trò ng i a th . ngân hàng xác nh n ã ng ý ch u trách nhi m v i NHPH v ngh a v tr ti n L/C. . ng th i. Ngân hàng xác nh n ² ng i h ng l i NHXN và ng i h ng l i ã cam k t vi c thanh toán cho ng i h ng l i.

I QUAN H PHÁP LÝ GI A CÁC BÊN THAM GIA Ngân M hàng phát hành ² ngân hàng xác nh n NHPH và NHXN ã ng ý ch u trách nhi m v m t kho n n . Khi NHXN không th c hi n y trách nhi m c a mình ã cam k t. ng i h ng l i có quy n òi ti n NHPH. Khi NHXN òi NHPH m ký qu m t kho n ti n nh t nh thì quan h này tr thành quan h tín d ng .

NHXN và NH hoàn tr không có m i quan h nghi p v nào trong nghi p v L/C. NHTB và NHPH hoàn thành m i quan h ng nghi p và NHTB không b b t c m t ràng bu c pháp lý nào. Gi a NHTB. . Ngân hàng phát hành ² ngân hàng hoàn tr V i s ti n ký qu t i ngân hàng nghi p v mà không có s thanh toán L/C cho n th c hi n NHTB hay NHXN ã xu t hi n m i quan h m b o nào t phía NH hoàn tr .I QUAN H PHÁP LÝ GI A CÁC BÊN THAM GIA M Ngân hàng phát hành ² ngân hàng thông báo V i yêu c u thông báo L/C.

. ng i mua ch ph i thanh toán khi nh n c b ch ng t phù h p. c s giúp c a NH t tr ng trong vi c b o m các i u ki n c a L/C c tuân th . D dàng c NH tài tr v v n.V- u th các bên tham gia NHÀ NH P KH U L i ích Ch c ch n nhà XK ph i áp ng các quy nh c a L/C. nên bu c ph i thanh toán b t k hàng hóa t t hay x u. ng i mua s ph i gánh ch u nh ng thi t h i do l a o t phía ng i bán. c các i u kho n UCP 500 b o v . N u ng i bán c ý l p các ch ng t hàng hóa gi t o. B tl i NH ch giao d ch trên c s ch ng t .

U TH CÁC BÊN THAM GIA NHÀ XU T KH U L i ích c m b o thanh toán khi tuân th các i u ki n và i u kho n c a L/C và nh n c thanh toán nhanh nh t. th m chí b t ch i thanh toán . c NH t v n. giúp . Có th s d ng L/C nh m t ph ng th c tài tr cho xu t kh u nh : chi t kh u b ch ng t . vi c thanh toán có th b trì hoãn. B tl i Chi phí cao Khi không áp ng c nh ng quy nh c a L/C. gi m thi u c các r i ro. «. bán b ch ng t cho NH.

b o lãnh qu c t kinh doanh ngo i t .U TH CÁC BÊN THAM GIA NGÂN HÀNG L i ích Thu c phí d ch v T o i u ki n m r ng tín d ng.« B tl i B ràng bu c trách nhi m c a mình i v i ng i mua và ng i bán v i t cách là m t thành viên tham gia vào ph ng th c thanh toán .

THANK YOU FOR LITSENING! .