P. 1
NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

|Views: 2,965|Likes:
Được xuất bản bởiphihunglsns

More info:

Published by: phihunglsns on May 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

* Ngày: 17/3/2011:
- Sáng: Ra trạm Thú y huyện Văn Lng !"a g#$y g#%# th#ệu th&' t() 'h*
tr"+ng trạm,
Ngh- tr"+ng trạm g#%# th#ệu 'á' 'án ./ thú y tr*ng trạm 0à )h1 .#2n
t3nh h3nh 45'h .ệnh '6a huyện tr*ng th7# g#an g8n !9y,
-:h#;u: :<ng 'án ./ thú y !#;u tr5 'h= >m tạ# th5 tr$n Na S8m,
* Ngày: 1?/3/2011:
- Sáng: @2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
- :h#;u: :<ng 'án ./ thú y Chám 0à !#;u tr5 tr9u D2 '*nE .5 t#Fn ma*
tr<ng tạ# thGn HIn J#**ng K Tr<ng Luán,
* Ngày: 1M/3/2011: :hN )h#Fn
- Sáng: T#Fm 0a'K#n )hOng .ệnh 45'h tI BNn D1P3 '*nE
- :h#;u: '<ng 'án ./ ty Chám 0à !#;u tr5 BNn .5 tQ huy2t tr<ng tạ# K
Tr<ng Ruán D 17 '*n E, T#Fm thu>' !#;u tr5 Str-)t*my'#n 30mg/CgT U
)-n#'#BB#n 20,000VW/ B8n,
* Ngày: 20/3/2011: '<ng 'án ./ ty !#;u tr5 BNn .5 tQ huy2t tr<ng tạ# K
Tr<ng Ruán D 17 '*n E, T#Fm thu>' !#;u tr5 Str-)t*my'#n 30mg/CgT U
)-n#'#BB#n 20,000VW/ B8n,Dt#2)E
* Ngày: 21/3/2011:
- Sáng: @# '<ng 'án ./ thú y Chám 0à 'hXa tr#ệu 'hYng .ệnh B+ mZm
B*ng m=ng tạ# K T9n Lang D7 '*nE,
@#;u tr5 'h= tạ# K T9n thanh,
- :h#;u: Thăm trang trạ# gà + K [*àng V#ệt,
* Ngày: 22/3/2011:
- Sáng: '<ng 'án ./ ty !#;u tr5 BNn .5 tQ huy2t tr<ng tạ# K Tr<ng Ruán
D 17 '*n E, T#Fm thu>' !#;u tr5 Str-)t*my'#n 30mg/CgT U )-n#'#BB#n 20,000VW/
B8n,Dt#2)E,
- :h#;u: @#;u tra t3nh h3nh B+ mZm B*ng m=ng tr9u .O tạ# thGn HIn Tăm
K T9n Tá',
* Ngày: 23/3/2011:
- Sáng: !# '<ng 'án ./ thu y g#ú) g#a !3nh 'hXa .ệnh 'h* BNn .# BmBm
tạ# K T9n Lang Dt#2)E,
- :h#;u:
* Ngày: 2\/3/3011: :hN )h#Fn
- Sáng: T#Fm 0a'K#n )hOng .ệnh 45'h tI BNn D23? '*nE,
@# '<ng 'án ./ thú y t5'h thu BNn .5 B+ mZm B*ng m=ng D12 '*nE,
- :h#;u: @2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
* Ngày: 2]/3/2011:
- Sáng: @2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
- :h#;u: @# '<ng 'á' 'án ./ thú y t#Fu h6y BNn .5 B+ mZm B*ng m=ng
D12 '*nE,
* Ngày: 2P/3/2011: !# '<ng 'án ./ thú y C#Am tra 12
* Ngày: 27/3/2011: Ngh^,
* Ngày: 2?/3/2011:
- Sáng: :h_n !*án 0à !#;u tr5 tr9u .5 t#Fn ma* tr<ng tạ# K Thanh L*ng
D\ '*nE,
- :h#;u: `hám tr9u .5 B+ mZm B*ng m=ng tạ# K T9n Lang DP '*nE,
* Ngày: 2M-30/3/2011:
@#;u tra t3nh h3nh 45'h .ệnh 0à t1ng S> B"Nng tr9ua .Oa BNn tạ# K [*àng
V#ệt,
* Ngày: 31/3/2011:
@# '<ng thú y 0#Fn K [*àng V#ệt !#;u tr5 BNn .5 tQ huy2t tr<nga tr9u .5
t#Fn ma* tr<ng 0à !# t#Fm BNn .5 ghb D7 '*nE,
* Ngày: 1/\/2011:
- Sáng: @# '<ng 'án ./ thú y !#;u tra t3nh h3nh 45'h B+ mZm B*ng m=ng
tạ# K Tr<ng `hánh,
2
2
- :h#;u: `hám 0à !#;u tr5 .Oa 'h= >m tạ# K T9n Lang,
* Ngày: 2/\/2011: :hN )h#Fn
- Sáng: T#Fm 0a'K#n )hOng .ệnh 45'h tI BNn D13\ '*nE,
- :h#;u: Ngh^,
* Ngày: 3/\/2011: Ngh^,
* Ngày: \/\/2011:
- Sáng: T#Fm 'h= >m tạ# K [*àng V#ệt,
- :h#;u: Ngh^
* Ngày: ]/\/2011:
@2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
* Ngày: P/\/2011:
:<ng 'án ./ thú y !#;u tra t3nh h3nh 45'h B+ mZm B*ng m=ng 0à h"%ng
4cn )hOng .ệnh tạ# thGn Nà L#;n K Thanh L*ng,
* Ngày: 7/\/2011: :hN )h#Fn
- Sáng: T#Fm 0a'K#n )hOng .ệnh 45'h tI BNn D121 '*nE,
- :h#;u: `hám BNn .5 B-)t* tạ# Na S8m D7 '*nE, @#;u tr5 BNn .5 !=ng 4$u
D2 '*nE 0à ghb BNn D? '*nE tạ# thGn Nà :hà K T9n Lang,
* Ngày: ?/\/2011:
- Sáng: T#Fm BNn .5 !=ng 4$u tạ# thGn Nà :hà,
- :h#;u: @2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
* Ngày: M/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 10/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 11/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 12/\/2011:
- Sáng: t#Fm 0a'K#n )hOng .ệnh 45'h tI BNn D17] '*nE,
- 'h#;u: ngh^
* Ngày: 13/\/2011:
@2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
* Ngày: 1\/\/2011:
- Sáng: :<ng 'án ./ thú y !# tr#An Cha# 'Gng tá' t#Fm )hOng B+ mZm
B*ng m=ng tr9ua .O tạ# K T9n Tá',
3
3
- 'h#;u: T#Fu h6y 05t nh() B(u trá# )hd) DM0CgE 4* !/# RuIn Be th5 tr"7ng
'h>ng .uGn B(u t5'h thu !"N',
U T#Fm Sft 'h* BNn '*n tạ# th5 tr$n Na S8m,
* Ngày: 1]/\/2011:
- Sáng: :<ng 'án ./ thú y !# tr#An Cha# 'Gng tá' t#Fm )hOng B+ mZm
B*ng m=ng tr9ua .O tạ# K Tr<ng Luán,
- :h#;u: Rgaa Chg tr<ng 4Qng 'Q thú y !A 'hu_n .5 'h* 'Gng tá' t#Fm
)hOng,
* Ngày: 1P/\/2011:
@# t#Fm )hOng 0a'K#n B+ mZm B*ng m=ng tr9ua .O tạ# thGn Nà h8na Nà
SBIng K T9n Tá' D?\ '*nE,
* Ngày: 17/\/2011: :hN )h#Fn
T#Fm 0a'K#n )hOng .ệnh 45'h tI BNn D27\ '*nE,
* Ngày: 1?/\/2011:
@2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
* Ngày: 1M/\/2011:
@2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
* Ngày: 20/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 21/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 22/\/2011:
@# t#Fm )hOng B+ mZm B*ng m=ng tr9ua .O tạ# thGn HIn :$n K T9n Tá'
D37'*nE,
* Ngày: 23/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 2\/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 2]/\/2011:
@# t#Fm )hOng B+ mZm B*ng m=ng tr9ua .O tạ# thGn HIn J#i*ng
DP\'*nE,
* Ngày: 2P/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 27/\/2011:
@# t#Fm )hOng B+ mZm B*ng m=ng tr9ua .O tạ# thGn Nà LuGng K T9n
Tá' D\3 '*nE,
* Ngày: 2?/\/2011:
\
\
@# !#;u tr5 05t .5 .ệnh tQ huy2t tr<ng tạ# thGn T1ng `5t K Tr<ng Luán
D1] '*nE,
* Ngày: 2M/\/2011:
@2n trạm t3m h#Au tà# B#ệu,
* Ngày: 30/\/2011: Ngh^,
* Ngày: 1/]/2011: Ngh^,
* Ngày: 2/]/2011: :hN )h#Fn
T#Fm 0a'K#n )hOng .ệnh 45'h tI BNn D22? '*nE,
* Ngày: 3/]/2011: Ngh^,
]
]

.Chiều: Đến trạm tìm hiểu tài liệu.Sáng: Đi cùng cán bộ thú y điều tra tình hình dịch lở mồm long móng tại xã Trùng Khánh.Sáng: Chẩn đoán và điều trị trâu bị tiên mao trùng tại xã Thanh Long (4 con).000IU/ lần.Sáng: Đến trạm tìm hiểu tài liệu. lợn tại xã Hoàng Việt.Chiều: * Ngày: 24/3/3011: Chợ phiên . Tiêm thuốc điều trị streptomycin 30mg/kgP + penicillin 20.Chiều: Khám trâu bị lở mồm long móng tại xã Tân Lang (6 con). Đi cùng cán bộ thú y tịch thu lợn bị lở mồm long móng (12 con). . * Ngày: 31/3/2011: Đi cùng thú y viên xã Hoàng Việt điều trị lợn bị tụ huyết trùng. * Ngày: 29-30/3/2011: Điều tra tình hình dịch bệnh và tổng số lượng trâu.(tiếp). .Sáng: Tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (238 con). * Ngày: 1/4/2011: . .Chiều: Đi cùng các cán bộ thú y tiêu hủy lợn bị lở mồm long móng (12 con). . bò. * Ngày: 28/3/2011: . 2 .Sáng: cùng cán bộ ty điều trị lợn bị tụ huyết trùng tại xã Trùng quán ( 17 con ).Chiều: Điều tra tình hình lở mồm long móng trâu bò tại thôn Bản Tăm xã Tân Tác. * Ngày: 25/3/2011: . * Ngày: 23/3/2011: . * Ngày: 26/3/2011: đi cùng cán bộ thú y kiểm tra 12 * Ngày: 27/3/2011: Nghỉ.Sáng: đi cùng cán bộ thu y giúp gia đình chữa bệnh cho lợn bi lmlm tại xã Tân Lang (tiếp).2 . trâu bị tiên mao trùng và đi tiêm lợn bị ghẻ (7 con).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->