Tài liu hng dn thc hành: in công nghip

14
BÀI 5
KHOI DONG SAO - TAM GIÁC
5.1. Tóm tàt lý thuyêt
Khoi dông sao tam giác (Y/∆) muc dích là dùng dê giam dòng khoi dông
xuông 3 lân, nhung mômen lai giam di 3 lân và nguoc lai.
Khoi dông Y/∆ chi thoa mãn khi diên áp cuôn dây dông co phù hop voi
diên áp nguôn hay nói môt cách khác dông co hoat dông o chê dô thuong truc là ∆.
5.1.1. So dô mach
L1
L2
N
L3
S
K1
OLR
F
M
K2
K3
Hình 5.1: Mach dông luc khoi dông sao tam giác
Tài liu hng dn thc hành: in công nghip
15
5.1.2. Nguyên lý hoat dông cua mach khoi dông sao - tam giác (Y/∆.)
Công tác to K3 dóng thì dông co chay hình sao. Công tác to K3 mo, công
tác to K2 dóng thì dông co chay o chê dô hình tam giác. Dê không xay ra hiên
tuong châp mach ngay lúc K3 vua mo và K2 vua dóng thì cân phai có công tác to
K1. Khi K1 ngát thì K3 ngát theo. Tiêp dên K2 dóng thì K1 dóng theo cung câp
diên vào mach dông luc.
Nhân nút ON thì cuôn K1 có diên, tiêp diêm thuong mo K1 dóng lai, cuôn
dây K3 có diên, các tiêp diêm thuong mo K3 dóng lai, dông co chay o chê dô hình
sao. Cuôn dây cua Ro le thoi gian cung có diên dóng tiêp diêm thuong mo thuong
TR lai và bát dâu tính thoi gian.
Sau môt thoi gian tùy theo cài dát cua ro le thoi gian (thuong tu 3 - 12 giây)
thì ro le thoi gian tác dông. Tiêp diêm thuong dóng TR tác dông muôn (ON
DELAY) mo ra ngát diên cuôn dây công tác to K1 làm tiêp diêm K1 mo ra nên
cuôn K3 mât diên. Tiêp diêm thuong mo tác dông muôn (ON DELAY) TR dóng lai
làm cuôn K2 có diên làm các tiêp diêm thuong mo K2 dóng lai, mach dông luc
duoc nôi theo hình tam giác. K2 dóng làm cuôn K1 có diên tro lai dóng các tiêp
diêm dông luc K1 lai cung câp diên cho mach dông luc.
5.1.3. Nguyên lý hoat dông cua mach tam giác – sao song song (∆/YY)
Hình 5.2: Mach diêu khiên khoi dông sao tam giác
OFF
ON
K1
OLR
220 V AC
TR
K2
TR
K1
TR
K2
K3
K3
K2
TR
Tài liu hng dn thc hành: in công nghip
16
* Diêu khiên cho dông co chay o tôc dô thâp:
Dóng câu dao Q, ân nút ON1, cuôn hút công tác to K1 có diên së dóng các
tiêp diêm thuong mo dông luc, dông co hoat dông o chê dô tam giác (tôc dô thâp)
* Diêu khiên dông co chay o tôc dô cao:
An nút ON2, cuôn hút công tác to K1 mât diên, cuôn hút K2 và K3 có diên,
các tiêp diêm thuong mo dông luc K2 và K3 së dóng lai làm cho dông co chay o
chê dô sao song song (tôc dô cao)
Muôn dung ta chie ân nút OFF, mach diêu khiên së mât diên, cát diên mach
dông luc, dông co ngung hoat dông.
N
A
O N 2 O F F
O N 1
K 1
O L R
K 2
Hình 5.3: So dô mach dông luc diêu khiên dông co hai câp tôc tô
K 3
K 1
K 2
O L R 2
O L R 1
F U S E
Q
A
B
C
N
Tài liu hng dn thc hành: in công nghip
17
5.2. Mô ta thiêt bi
Các thiêt bi duoc gán dây du trên bang diên thí nghiêm.
Thuc hành
1. Dâu dây mach diêu khiên và mach dông luc (hình 5.1 và 5.2) dê khoi dông Y/∆.
2. Dâu dây mach diêu khiên và mach dông luc (hình 5.3 và hình 5.4) dê diêu khiên
dông co chay ∆/YY.
3. Do dòng diên khoi dông Y/∆, ∆/YY.
4. Quan sát mômen Y/∆, ∆/YY.
* Phân dành cho sinh viên chuyên ngành diên
5. Sinh viên hãy thiêt kê mach diên khoi dông sao tam giác (Y/∆) dùng 2 công tác
to và 2 ro le thoi gian và các nút ân có liên quan.
Câu hoi
1. Khoi dông sao/tam giác duoc áp dung trong truong hop nào ? Cho ví du ?
2. Khoi dông tam giác/sao duoc áp dung trong truong hop nào ? Cho ví du ?
3. Trong mach diêu khiên hình 5.2 chúng ta bo tiêp diêm K2 và K3 duoc không ?
Tai sao ?
4. Nguoi ta su dung dông co hai câp tôc dô (∆/YY) trong truong hop nào ?

5.3.1. Cu n dây c a R le th i gian c ng có n óng ti p m th ng m th ng TR l i và b t u tính th i gian.2: M ch i u khi n kh i ng sao tam giác 5.12 giây) thì r le th i gian tác ng. các ti p m th ng m K3 óng l i. Ti p m th ng m tác ng mu n (ON DELAY) TR óng l i làm cu n K2 có i n làm các ti p m th ng m K2 óng l i.tam giác (Y/∆. Nguyên lý ho t ng c a m ch tam giác – sao song song (∆/YY) 15 . ti p m th ng m K1 óng l i. Sau m t th i gian tùy theo cài t c a r le th i gian (th ng t 3 . Nguyên lý ho t ng c a m ch kh i ng sao . ng c ch y ch hình sao. không x y ra hi n ng ch p m ch ngay lúc K3 v a m và K2 v a óng thì c n ph i có công t c t K1. Ti p n K2 óng thì K1 óng theo cung c p i n vào m ch ng l c. K2 óng làm cu n K1 có i n tr l i óng các ti p i m ng l c K1 l i cung c p n cho m ch ng l c.2.1. Công t c t K3 m . Khi K1 ng t thì K3 ng t theo. cu n dây K3 có i n.) Công t c t K3 óng thì ng c ch y hình sao. Ti p m th ng óng TR tác ng mu n (ON DELAY) m ra ng t n cu n dây công t c t K1 làm ti p m K1 m ra nên cu n K3 m t n. công t c t K2 óng thì ng c ch y ch hình tam giác. m ch ng l c c n i theo hình tam giác.Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p 220 V AC OFF ON K2 K1 OLR TR TR TR TR K2 K3 K1 K3 K2 Hình 5. Nh n nút ON thì cu n K1 có i n.

cu n hút công t c t K1 có i n s óng các ti p i m th ng m ng l c. cu n hút công t c t K1 m t i n. ng c ho t ng ch tam giác (t c th p) * i u khi n ng c ch y t c cao: n nút ON2. m ch i u khi n s m t i n. ng c ng ng ho t ng. c t i n m ch ng l c.3: S m ch ng l c i u khi n ng c hai c p t c t A ON1 OFF ON2 K1 N OLR 16 . n nút ON1.Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p * i u khi n cho ng c ch y t c th p: óng c u dao Q. các ti p i m th ng m ng l c K2 và K3 s óng l i làm cho ng c ch y ch sao song song (t c cao) Mu n d ng ta chie n nút OFF. A B C N Q FUSE K1 K2 OLR1 OLR2 K3 Hình 5. cu n hút K2 và K3 có i n.

Quan sát mômen Y/∆. ∆/YY. 5. 3. u dây m ch i u khi n và m ch ng l c (hình 5. * Ph n dành cho sinh viên chuyên ngành i n Sinh viên hãy thi t k m ch i n kh i ng sao tam giác (Y/∆) dùng 2 công t c t và 2 r le th i gian và các nút n có liên quan. Câu h i Kh i ng sao/tam giác c áp d ng trong tr ng h p nào ? Cho ví d ? Kh i ng tam giác/sao c áp d ng trong tr ng h p nào ? Cho ví d ? Trong m ch u khi n hình 5.4) i u khi n ng c ch y ∆/YY. 4. o dòng i n kh i ng Y/∆. 2.3 và hình 5.Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p 5. 3.2) kh i ng Y/∆. 2. ∆/YY.1 và 5. Th c hành u dây m ch u khi n và m ch ng l c (hình 5. 1. 4.2. 1.2 chúng ta b ti p m K2 và K3 c không ? T i sao ? Ng i ta s dung ng c hai c p t c (∆/YY) trong tr ng h p nào ? 17 . Mô t thi t b Các thi t b cg n y trên b ng n thí nghi m.