K THU T NUÔI CHIM CU GÁY

Cu cu n u, n mè, B câu n lúa, chích chòe n khoai (Ca dao)

Nuôi chim Gáy (cu Gáy) là m t thú vui có t lâu i. có m t con chim Gáy hay, ng i nuôi ph i tuy n ch n công phu, vì âm s c c a chim Gáy r t a d ng; m i âm s c có cái hay riêng, tu theo s th ng th c c a ng i ch i. Nuôi chim Gáy khá công phu... Th ng ng i m i ch i chim Gáy không chú ý t i âm s c c a chim mà ch ch n con th y khách là g . Nh ng con chim này th ng c nuôi t chim non nên chóng thu n, nh ng ti ng gù r t n i u. Nh ng "th " ch i Gáy thì khác, h ch chú tr ng âm s c c a chim. Chim Gáy có gi ng th ng, th g m, th d n bao gi c ng cao giá h n. Khi ch n c con có âm s c v a ý, h còn theo dõi xem lúc Gáy ti t t u ra sao? Có con Gáy o liên h i (lúc b hai, b ba, t và l i t cao xu ng th p...). Ngoài ra còn ph i ch n con chim Gáy có hình dáng nh m giang, c m dày, u xanh, phao xám, thân hình b p bi... nh th m i là chim Gáy chu n. Ng i nuôi chim Gáy th ng b y chim ã tr ng thành v nuôi, nh ng lo i này th ng lâu thu n. C ng có th b t chim non nuôi d thu n ph c, nh ng chim non không bao gi há mi ng òi n, nên ng i nuôi ph i ngâm g o, cho vào túi nh khoét m t l chim non rúc n. Chim Gáy r t khó phân bi t tr ng mái, chim ã tr ng thành càng khó phân bi t (b i chúng u gáy và g nhau), hình th c bên ngoài c ng gi ng nhau, ch khi nào chim mái tr ng m i bi t. Chim Gáy th ng c nuôi b ng l ng hình qu ào, tho t trông có v n s , nh ng càng trông càng p. Thân l ng n a d i to, trên nh , di n tích ch chim Gáy xoay. Nuôi lo i l ng này chim chóng thu n mà ti n xách i xách l i. Theo nh ng ng i nuôi chim lâu n m thì chim Gáy không a l ng r ng, trông không h p mà chim th ng hay gi t mình nh y toác u, lâu thu n.

Các giai o n t khi chim m i th .Chim m i th n khi chim hoang s p b y và b b t. hàng rào có cây c i treo l ng m i th ng. N u i m t lúc lâu ch a nghe nó gáy. Treo l ng m i th ng trên cây tr c m t nhánh cây g i là "nhánh th ". Có l nó là con chim lãnh chúa. ng . Khi i "ác chi n" gi a ch nhà và k xâm l ng. Ng i i ánh i m này b y chim cu gáy. g n bó chung th y. t t a n " u kh u" r b y b t chim cu gáy (g i t t là i ánh cu) l i d ng c Cách b y chim cu Ch n a i m thích h p . Gài chi c l i t. mè. " n thê". có b i t ng i r m ng i i ánh b y cu có th n núp kín áo (vì chim cu hoang r t s bóng ng i) nh ng có th quan sát chi n tr ng.a i m thích h p nh t là m t góc nào ó các n ng r y tr ng các lo i u. u nhánh th . i i ánh cu huýt gió gi c nó gáy. Ng i i ánh cu vào ch n núp. Nghi trang m i th ng v i cành lá cây. th con m i t ã nhíp kín m t cho i lui i t i ng c t ti ng gáy cho nh .B y cu gáy Chim cu gáy s ng t ng ôi. v a t m v i c a l ng cho chim hoang n u có c t th thích h p mà u gáy v i chim m i. có ng gáy tuy t v i. có m t con tr ng có dáng hình p . m t tr ng m t mái theo ch lãnh th riêng. Chúng i n t ng àn. có ti vùng lãnh th riêng b xâm ph m. chim hoang có th nhìn xu ng t và trông th y chim m i t. ng c t ti ng gáy.

Khi bi t c v trí c a k xâm l ng. Có tr ng h p con chim khôn y không bay i mà lao xu ng t. nó phóng n nhánh th . nó xòe hai cánh ra. cu cu ba: cúc cu cu. lãnh chúa c a vùng lãnh th này ang ngh ng i m t n i nào ó t nhiên nghe ti ng gáy c a chim l . nó li n bay v . v a ch y t i ch y lui trên nhánh th v a gáy liên h i. không có gì c bi t thì v i m t l i t. Nh ng con gáy g i 4 ti ng (b t ) là ph n nhi u. M i th ng trông th y li n c t ti ng gáy thách th c. Nó là con chim khôn. Nó khôn l m. cu hai: cúc cu cu. ng i i ánh cu g p tr ng h p khó h n nhi u vì con chim lãnh chúa ã m y l n d m nh y nh ng r i l i thôi. M i "gi i" hay còn g i là m i "chai" là th ã i ánh nhi u l n. Quí nh t là con gáy li u b ba: cúc cú cu. nóng n y. ng thì coi là ti ng Th a Tiêu chu n này ko quan tr ng i ta coi nh gáy g i ti ng ánh giá 1 con chim hay . nh ng khi nghe chim m i l i c t ti ng gáy. T t c chim gáy c tr ng và mái u gáy c ki u này. Có tr ng h p con chim lãnh chúa bay i vì c nh giác. ngh nh tai nghe ngóng. Có ng vài ba ch vàng i nó. nhìn chim m i triêng l i t. có khi ph i m t c ngày m i có k t qu . t r i i vòng quanh ngoài d. ng ý nói em còn nh ng con gáy g i 5 ti ng ng ph i gáy 3 lo i ti ng sau: c bi t g i là l ng b y s p.. Nh ng th ng th ng. ã có b n l nh và quen tr n m c! M t con chim gáy tr ng nuôi lâu (Chim thu c) th Gáy g i: ây là ti ng gáy lúc sáng s m. nó bay i. cu cu cu i g i nó là con chim m i "kim b t hoán". Nh trên ã trình bày. nuôi lâu ngày thành quen. trong phút ch c m t h t c nh giác. V a nh y vào. v a gáy v a xoay mình nh con v . gáy t nhiên nh khi còn hoang dã. Gi ng gáy này anh em ta v n g i là b . Chim m i và l ng b y i ánh cu ph i có chim m i và chi c l ng Chim m i Chim m i là chim r ng ta ã ánh b t c. Hai con u gáy sôi n i. m t ngày có th b t c n m b y con là chuy n d dàng. b. c. gáy càng hay càng c ánh giá cao vì s r t c l c lúc em i " ánh" chim hoang. r t c nh giác v i nh ng gì l quanh mình. Ng i ta l i còn phân bi t m i "l " và m i "gi i". bu i tr a ho c chi u. u m t cây nào ó. Bi t lãnh th riêng c a mình ang b xâm ph m. cu cu cu. vì t c t i nó l i bay v . nó lao vào c a l ng. ch nhân c ng không mu n i. Còn g p nh ng con chim t m th ng. Chim hoang lãnh chúa c ng không ph i tay v a. hai con l i u gáy r i chim hoang có l t c t i quá. Chim m i ph i gáy hay. xù c m. g c g c u. n ây có th x y ra m y tr ng h p sau ây: ác chi n v i k thù. ó là tr ng h p d . ng i i ánh cu ph i ch u khó kiên nh n. b y li n s p và ng i ánh cu nhào a. Li Li Li Li u tr ub ub ub n: cúc cu cu m t: cúc cu cu.Con chim hoang. Chim m i th ng im ti ng. mu n b t c con chim hay. Con chim hoang t c t i nh y vào l ng ra b t. M i "l " là th m i em i ánh m t vài l n. không con nào ch u thua con nào. h t s bóng ng i. chi c b y s p và nó vùng v y c ng không thoát ra c.

nghe càng hay h n). .....Gi ng Cà l m: Con chim này gáy gi ng khi th này lúc l i th khác. gi ng M t. âu mà có con cu r ng i gác Cu c ng mò n b t cho b ng c. ôi khi nó v n gáy gi ng chi c (gi ng n).chim Cu có c th y 5 gi ng là gi ng Tr n. gi ng Ba. gi ng Hai.. cu cu cu ( có ba ti ng cu h u nào hót hay nh th này thì dù có xa xôi cách m y. vì ây là chim ..Nhi u ng i có cu gáy th y nó gáy g i 4 hay 5 ti ng ko bi t c nói chim gáy c a tôi gáy ti ng lèo 4 hay 5 ti ng ".. Trong các gi ng trên thì các c x a r t quý con chim có gi ng tr n ròng (tuy t I không bao gi gáy gi ng m t). nghe càng hay h n n a. ti ng n x ti ng kia. n gi n.Gi ng M t: Cúc cu cu. ng quí khó tìm). c t ng n).Gi ng Hai: Cúc cu cu.. nghe không ra làm sao c .. th ng nó gáy gi ng ba v I t l nhi u h n gi ng ôi) . ng sau.. ng sau.Gi ng Tr n: Cúc cu cu ( m i l n gáy ch th t ra ba ti ng . nghe hay h n).cu ( có thêm m t ti ng cu h u . cu cu ( có thêm hai ti ng cu h u .Gi ng Ba: Cúc cu cu. và gi ng Cà l m. Chim gi ng ba (li u b ba thì th ng không có gi ng ba ròng. d ng sau. ngoài ra chim gi ng hai ròng c ng c xem là chim quý vì th ng thì chim gáy gi ng ôi (gi ng hai).ch có em th t mà thôi.

lèo. c c cù cù. Chim m i gáy d m nhiêù làm cho chim r ng r t mau n i nóng. âm i u: ng th .. Gù: Chim tr ng gù chim mái ho c ánh nhau. Gù ki u này g i là gù ch ng u.. u nó chúc h n xu ng áy l ng ng i ta hay g i là Sà c u máy Th ng thì b t c gi ng chim nào c ng có th i i m sung mãn và trùng. N u xét k h n thì Gi ng chim Cu gáy có b n lo i âm chính: Âm th .Cúc cu cu. Cúc cu cu. Nh ng có nh ng con chim gù ng t ra thành 2 nh p trong cùng 1 h i gù: C «grù. Cúc cu cu. ta còn ph i xem cái âm c a nó hay d ra sao n a. ây là m t vi c c c k khó kh n mà ch nh ng ng i lão luy n trong ngh m i phân tích c k càng.Còn ng i m i vào ngh thì ch c ch n không tài nào hi u n i. cù « grù). chim hay có n c gù kho ng t 12-14 ti ng.cu.(âm thanh Th 2 là chim gáy có ti ng Còi có ngh a là gi ng thanh .cao (âm thanh Còn chim gáy có ti ng gáy Th ít g i là Còi Pha) Th ng th t n s th p) t n s cao) gi a 2 th gi ng trên là g i là ti ng Pha(Th nhi u Còi ít g i là Th Pha hay Còi nhi u ng cu gáy ti ng Th bao gi c ng gáy ch m ko nhanh nh ti ng còi và hay có D t và Chu Còn cu gáy ti ng Còi hay gáy mau h n và ra nhi u ti ng Nh u và V p Nghe gi ng chim Cu gáy xong. ng pha. a s chim th nh tho ng m i ra lèo r t hi m con có lèo d m t c là gáy Cúc cu cu. chim có n c gù kho ng 18-20 ti ng c xem là hi m. chim gáy ko ngo i l .cúc cu cu + D m (D t?): Khi gáy ti ng tr n sau ba ti ng cúc cu cu chim thêm vào 1 hay 2 ti ng gù: cù« grù (vd: cúc cu cu. Ngoài ra khi gù m t con chim d có kh n ng gù ch ng 2-3 l n (vd: m t con chim gù 20 ti ng liên t c/l n khi gù ch ng 3 l n nó s gù 60 ti ng liên t c không ng t quãng). dù là tai h ch m i nghe ph t qua. cúc««. cúc cu cu liên t c có khi hàng gi ng h Ch khi chim gáy th t c ng m i có ki u này. VD Cúc cu cu.cu + Lèo: là khi gáy tr n sau ba ti ng cúc cu cu con chim gáy thêm 1 nh p c c cù cù ho c c c cù g n gi ng v i ti ng gù nh ng nhanh h n. M t con chim gáy c ánh giá là chim hay khi ph i có : chu. m. ho c ng i ch i chim gáy có kinh nghi m dùng ánh giá con chim hay d . th pha ng. Chim hay là chim ph i có n c gù cao.. khi mình nuôi thì gáy c ng c nh th này ch có th i i m nh t nh thôi + Chu: là khi gáy tr n sau ba ti ng cúc cu cu thì th a h i và thêm 1 ti ng cu r t nh VD Cúc cu cu. v p nh ng r t hi m con gáy nào có c chu lèo v p Khi gáy tr n chim n m xu ng sàn l ng và máy nh hai cánh và gáy: cúc cu cu. C c cù cù liên t c. + V p: Khi gáy ti ng tr n t nhiên con chim ng ng nh b ai ó ch p ngang c h ng sau ó l i lên ti ng tr n bình th ng. Ch chim tr ng m i gáy ki u này c ng có nh ng con mái s p nuôi nh t c ng gáy ti ng tr n nh ng ti ng nh và không sung. trung bình chim ch gù m t l n không quá 8 ti ng liên t c.Gáy tr n: ây là ti ng gáy mà các ngh nhân. Vd Cúc cu cu. Cúc cu cu« C c cù cù. âm son và âm kim. có nhi u âm . cù « grù cúc cu cu. và cánh. a s chim th ng gù: cù «grù .cù. Ti ng gáy ta có th chia làm 2 loai chính Th 1 là chim gáy có ti ng Th có ngh a là gi ng tr m..

. oai v . nên ki m c con cu có ti ng gáy hay l i h i tiêu chu n CHU. Lo i chim này còn có b n âm sau ây: 1/ Th ng: âm tr m ngân vang nh ti ng chiêng c ng.Âm Son: Chim gáy có âm son. Trong âm th 2/ Th b u: âm tr m mà m to lên. ôi khi h còn dám em thân mình b o v cho chim. .). nh ng sau c nh d n.m i con m i gi ng ch ng con nào gi ng con nào.. nh ng ai mua v i giá nào c ng không bán.con chim hay ch i c là con chim gáy có ti ng và luy n láy nhi u gi ng lên cao xu ng th p ng gáy n i u gi ng u u là chim ch i c Mà chim cu gáy th ng thì chim già mình b y v nuôi dù có h i v t v thu n nó lúc u nh ng v sau ti ng gáy c a nó hay . nghe có v hùng tráng.. . th "s ng nuôi ch t chôn". Âm son c ng có nhi u lo i nh : 1/ Son pha ng(âm to mà r n vang nh ti ng s m). 4/ Th d : âm tr m mà r r n non nh ti ng d gáy.Vì r ng. ng pha son(âm càng lúc càng ngân vang) ng pha kim(âm càng lúc càng nh . nh ng v n vang xa).th t th ng (vd: chim già gáy u (gáy tr n) liên t c ít khi ang gáy u chuy n sang gáy g i ch chim non nuôi lên ang gáy u 1 lúc l i chuy n sang gáy g i và ti ng ko b n. i sâu vào cu ngh nuôi Gáy khi ã hi u càng ngày càng thích.. giá tr con Cu m i t t nh t c ng n a l ng vàng.Âm Th : Chim gáy có âm th thì gi ng tr m. ôi khi tr m con. 2/ Son pha kimâm kh i . V P khác nào i tìm hoa h u v a p ng i l i p n t . u r n vang nh ti ng chuông ngân. vì gi ng chim ngân vang nh ti ng chuông r n. c bi t cu gáy non nuôi lên khi g p con gáy già ánh b y th ng hay ch u thua ti ng gáy h con già gáy u c ng là im ti ng luôn th nh tho ng m i m m m gáy g i vài ti ng). có ng i g i là âm chuông. n ây.Âm 1/ 2/ 3/ ng: Chim gáy có âm ng thì ti ng ngân vang. ch n c con chim m i v a ý. 3/ Th s m: âm tr m mà r n nh ti ng s m.b n và n nh h n chim nuôi non. nh ng c i m u vi t k trên âu ph i là chuy n d . D T. Ai hi u th u áo c i u này ch c ch n ng i ó s g p nhi u i u thú v khi l ng tai nghe chim ang gáy... thì ch c chúng ta không còn ng c nhiên nhi u khi bi t t i sao ng i ta l i có th say mê nuôi m t con chim có b ngoài không s c s o này n th !. c ánh giá là lo i chm khôn nh t." Th c ra ch n c 1 con cu gáy h i các tiêu chu n trên th t khó. nh ng ng i ta vì quá quí nó n n i có ng i dù nghèo. Trong âm kim c ng có nhi u lo i nh : 1/ Kim pha son 2/ Kim pha th 3/ Kim pha ng .Âm Kim: Chim gáy có âm kim thì ti ng nh và vang xa.. Ân ng c ng có nhi u lo i nh sau: ng pha th (âm ngân vang nh ng l i tr m tr m). Chim nuôi non lên ti ng gáy c a nó th ng ko b n .mu n phân tích m t gi ng chim Cu th t chính xác không ph i là chuy n d dàng. ho c ngàn con m i có m t ! Ch c gì trong m t i ng i có th ch n c cho mình m t ho c hai con mà nuôi? Do ó.. LÈO.

c bi t. ng D ng. L i ch p c gài m t cách khéo léo m t t.L i t là m t chi c l i ch p có triêng b ng tre u n hình vòng cung. cài ch t cò khéo léo. Tr ng T n) ng ng.1 c a DENON và qua ôi loa Nam Môn thì ta th y ngay ch t l ng âm thanh khác nhau ra sao ngay Ai mà ang có nh ng con cu gáy nh v y thì là ang có b s u t p chim cu gáy ca s th t y nhé >>>VD cho sinh ng thôi ) L ng b y và ph ki n L ng b y s p . Th c n và cách ch m sóc Có m t s kinh nghi m làm chim gáy c ng là cho chúng n th c n chính v n là thóc (luá) nh ng thêm h t kê.Bây gi mà ki m T m ví m o mu i: c b cu Gáy hay có nhi u ti ng có các ch t gi ng Th 1: c th (gi ng hát ca s ngh s u tú Trung c. ng n ch t là b y cs c y( d ng hi u l m là nh L i t . gi ng hát ca s ngh s Nhân dân Tr n Hi u.Thanh Hoa. n gi n là âm thanh c a nó ã hay nhi u ti ng l i còn sang s ng. xanh. T m hi u chim cu gáy có ch t gi ng y thì ng i ta coi là chim có ti ng Th ng hay Còi ng. Ch Linh ) Th 2: c còi (gi ng hát ngh s nhân dân Thu Hi n. Có ng i thi tho ng còn cho thêm c c t Cu n ( khi Cu thi u 1 ch t gì y ) . ng lo khi cho ch n n nh th ng xuyên thì ko còn hi n t ng này n a) nói l i là cho n thóc là ph n nhi u nh t . NSUT T ng. ng Vy. B o Y n. Khi ta gi t dây thì l i ch p xu ng nh t các con chim hoang vào trong ó. v ng th nh tho ng 1 vài h t l c (khi thay i th c n th ng là chim hay b thay lông b t th ng. Lê Dung.ây là m t chi c l ng s p li n. Trong cóng th c n nên cho thêm s i nh kích thích tiêu hoá ( t ng thêm s co bóp c a d dày ). NSND Quang Th . H ng Ng c) ng trình V n Ngh Ch Nh t c a 1 c u con trai ánh giá ti ng gáy 1 con chim cu gáy có ch t gi ng hay th t s su t s c là ng i ta mu n nói n ch t gi ng c bi t c a nó mà ko ph i con chim nào c ng có c. d i cây trên ó ng i i ánh cu treo l ng m i th ng.Ng c S n.nghe trong v n v t mà b t c nghe xa hay g n u cho cái ch t gi ng ó ko b l n 1 ti ng rè nào c . gi ng hát ngh s nhân dân T Vy. Thanh Lam. B ng Ki u. c a l ng có cái b y s p. Thu Hà.thánh thót .quí hi m và hay là ch ó. an Tr Th 4: Còi Pha (gi ng hát ca s M Tâm.Thanh Tuy n) Th 3: Th Pha (gi ng hát ca s Nguy n Phi Hùng. Thu Ph N u là b u ch n gi ng su t s c thì mình s ch n gi ng nói d n ch v n d n là gi ng Th ng th t xu t s c. Ví nh ta nghe 1 bài hát c a ca s hay ch ng h n nh Ng c S n hát bài Chi c vòng c u hôn m cùng âm l ng nh ng nghe qua b dàn Hi-end Receiver 5. Doãn T n.

Cái quan tr ng nh t nuôi Cu là ph i h th l y sinh khí t m t t.c m d y. Tu n có th h 1 hay 2 l n. m i l n kho ng 2 ti ng. Nuôi cu gáy b ng l ng Qu Cách ch n chim gáy hay: Hình th c ph i p. c n .m t bé. nên h vào ch có nhi u mùn giun. 1 l n/ tu n vào mùa hè. t m n ng. Có th t o mùn giun b ng cách t m t viên g ch lát n n lên m t t sau ó giun s ùn nhi u mùn d i viên g ch.ko c l i. lông u màu xanh xám.h t en nh qu n g n nh kín c thì là ích th là con cu gáy có hình th c quá p u ph i tròn.lông h u n kéo g n h t uôi.thân mình cân i. m t d . Thân hình dáng nh b p chu i. H th là c l ng chim ( có th tháo máng ng phân ) và xu ng m t t . chót uôi thu nh l i ( uôi vót) Lông ép sát mình. Chim gáy th ng r t ít khi cho t m nh h a mi c nh ng tháng vài l n ta cho t m theo ki u phun m a nh vào chim hay là g p tr i m a ta cho chim t m t nhiên là hay nh t (th i gian 10'>15').con ng i en nhi u. Chân màu t i là chim non y. t t nhiên càng nhi u và càng lâu càng t t.ta cho l ng cu tr ng g n l ng cu cái 1 vài hôm xong l i d t ra vài ngày l i ghép g n (m t v anh nào ch ng kêu m lên).lông sáng màu. . Nuôi cu gáy tr ng g n 1 ch cu mái n a là làm chim c ng c ng lên nhi u. u nh . Và c ng nh các lo i chim khác c ng c n ph i t m n c.chân cao màu son c bi t lông che kín xu ng qua u g i. v t lông en ph i kéo dài qua khoé m t ào là u vi t nh t (theo thu c tính c a chim và các c d y l i t ngày x a r i). Chân khô (có nhi u v y môc tr ng). nh ng m t th a h n. 2 tu n/1 l n vào mùa ông là c r i. th nh tho ng cho n giun t.

th ng làm chim m i b y. Tr ng ngoaì ra còn có lo i phao pha tr n gi a 3 màu này Chim phao xám lâu n i nh ng khi ã n i thì siêng gáy n u chon làm m i thì khi i ánh b y không b v t (Lúc gáy lúc không) Phao h ng: Chim phao h ng d n i h n phao xám nh ng không b n chim b ng lo i phao xám Phao tr ng: Nhanh n i nh ng không b n chim . Còn m u lông mình chim ng i ta phân + Mã k m c: M u lông xám t i. giong th ng c nên ch i. chim gáy b t k lúc nào. chim d nhát giong không hay. Phao: ( Vùng lông phía d i uôi che ph khu WC) Có 3 lo i phao chính: Xám. + Mã s m tía: là m u gi a 2 m u trên. lông chim có s c s m tía. chim mau n i. chim nuôi lâu n i nh ng ã n i r t b n. H ng. V ng là h t c m nh li ti nh h t v ng chim có c m này th ng gáy gi ng th .Quan tr ng nh t là c m và phao Nhìn qua c m ta có th oán c khá úng ch t gi ng c a chim: các c có câu "Kim n . Chim mà có c m gi t th ng là chim hay.Th ng ban u quan sát m u lông c a cu gáy ch n ng lông phao chim. Nh ng h t c m trên vai chim có màu vàng nh t mà kéo càng cao lên phía trên c c ng t t. M u lông phao chim ã c b n L c abc làm 03 lo i: i ta k t h p quan sát c m u lông mình chim và m u c p khá k . không nên ch n + Mã ph n h ng: Lông có s c ph t h ng nh có ph n. 1. Chim mà n n lông en trên c nhi u thì gù nhiêù. th v ng" N t c là h t c m màu tr ng trên c chim to tròn chim có c m này th ng gáy gi ng kim.V m u lông: . chim gan.

+ Dáng ng: khi ng trên c u uôi hay c p xu ng (l ng gù.Chim tr ng: + u nh . không b n chim +Lo i hình nh n u (quy tràng rên?): chim nuôi lâu n i. + Khi gáy: Chim tr ng có kh n ng o gi ng. uôi c p). . 4. nh ng l i b n chim. 3. + M to.M u chân chim: . Ng i ch i k l i l y tiêu chí chim già mà chân v n son ch n. i u này úng nh ng không . lông u xanh.2. tròn. c cho là chim hay.Chim có móng tr ng.Cách phân bi t chim tr ng mái: .Có hai lo i chính: + Lo i hình tròn (quy me?): chim nuôi mau n i.Hình d ng lông cách chim: .Th ng ng i ch i cho r ng chim non là chân son. . + X ng b ng phía d i g n h u môn ch m. g . vì theo vùng có chim r t già nh ng chân v n son.

-L cC m r ng: t c là có c m lót.Lo i này hi m khi g p c. không ng n . c siêng gáy. không nên c ng tròn. i khoé m t.5- c i m c a chim theo vùng: . t c là chim r t d . Chim mà có c ng thì chim ch có c m óng ph n trên c m r ng là chim có gù h u. Thái Nguyên. óng dày.. C c bi t sau: trên m này ph i xu ng t n vai. chim hay nhát và ngu. có m cong. c ng còn có nh ng chi ti t quan tr ng sau ây c ng ph i l u ý t i: . . ph n c không có c m. Bù p. C m : c bi t quan tr ng. chim s kh e và b n h i h n. gi a phình ra.. và khô.. C : c ph i cao. ". Hà Nam Ninh (c ).Chim có m : ch c n có m t móng tr ng hay nhi u móng tr ng. lông ph u g i. không dài. ch n làm m i thì ch toàn g p may. không ph i không có chim có gi ng gáy hay nh ng th t xu t s c th ng r t hi m và chim th ng không p. có c lãi (c cao). tránh chim trán v và cao.Th ng ng i ch i (phía B c) ch n chim vùng: Phú Th .Nh t Hu nh kiên: T c là chim có c l ng.Ng Liên hoàn: C m ph i óng giáp vòng h t c m i th t t t. tránh chim ng co r t. t c là có lông tr ng . ó là chim t t nên ch n nuôi. . Chim mi n Trung th ng có mép cánh tr ng. l ng d c. b n h i)." Quan tr ng nh t là nhìn t ng quát . m i là con chim t t và khôn.Chim Cu mà uôi vót. . Th mà thôi.. n i m c lên. dài quá khoé m t m t chút m i t t. Hu « c ánh giá là chim d . Chim Tây Ninh. t c là gáy dai d ng. hai g n ch t. tuy nhi ên nói v y không ph i là ph nh n chim ng b ng không có chim hay mà t l chim d vùng ng b ng r t th p. có hình b u. à N ng. m màu vàng. M : dài v a ph i.l i nh con h n chim các vùng phía B c. trên m t cánh hay c hai cánh. .Tam Quá khoé: Có cái ch màu en ch y d u nh . càng dày càng t t(chim này c : nên x p. óng ch t. cong v a ph i. Ngoài ra. uôi nh n. m t chim Cu thu c vào lo i t t nh t .. . V y óng hai hàng tr n.Chim có móng tr ng g i là b ch .Chim có gián cánh. chót uôi thì nh l i. nh ng không óng . . l ng song song m t t. hay s chim ngoài. có cánh ph mình hay cánh chéo. c bi t nên ch n chim co m i l n. Ngoài ra. trông r n ch c. là chim quí hi m. mau thu n h n.Nhì Liên giáp: T c là hình dáng c a chim gi ng nh m t cái b p chu i. chim này có tính khí hung h ng h n. m tr ng ph i nh (th ng g i là c m cám) . . có chân th p. ta ph i ch n chim có u nh . chim m cong hay phá thóc và th c n trong cóng l i còn không p .T Chân khô: Có ngh a là chân chim ph i vuông c nh. th c n kh c nghi t h n. C th là chim s ng ng b ng n c gù r t th p.Mi n Nam chim gáy s ng các vùng r ng th ng d h n chim s ng ng B ng vì trong môi tr ng thiên nhiên chúng ph i tranh u giành lãnh th . Ngoài ra nên chon chim m t vàng l a . chim nên ng th ng. ph i có nh ng i m .. chim s gáy l n ti ng. là chim sát th . t c là b p uôi thì l n. u :nh n(nh u r n) chim s d và khôn h n.

Cánh: nên x p g n . chim ít nh y). lông mao nh (càng nh càng t t). p d p bôi lên m t và cho n luôn. tr c ây th ng hay l y t xát vào cánh con chim b cay s không l y cánh d i m t n a ( t không tác d ng ch a m t cho chim gáy). (nuôi trên cao quá).l ng ít khi dc v sinh) vì v y lúc ó s c kh e c a chim xu ng c p y u nên chim s m c b nh thôi >>> I A> AU M T> R I T LÔNG B CÁNH>>M T CÀNG AU>>LÊN H T U quanh mép Khi phát hi n chim b nh v y hãy bình t nh x trí t ng b c. Ngoài ra v n có cóng thóc+kê+ xanh . thi u ánh sáng. m b o hi u qu . i nuôi hay c t lông uôi cho kh i v C ng chân: nên th p (mau thu n. thi u . Có cách tr dau m t r t hay. th i gian thì khi nào th y chim ko còn au m t n a thì thôi. N u lông quanh m t c a chim c ng b t b t l i thì c ng làm v sinh nh v y.c th y h t u ch nào thì r ch m i dao vào ch ó. li u l ng theo tr ng l ng c th ) . Cu gáy khi ã b b nh nh v y phát ra ngoài là do 1 quá trình nuôi chim khá lâu ko c ch m sóc t t( n c u ng thi u và b n ko v sinh. L y thu c RIFAMPICIN còn g i là thu c nh ng ch a LAO màu r c vào v t r ch v a n n . uôi dài.t l thành công còn tùy thu c vào th tr ng b nh n ng hay nh . Không nên cho gáy u ng các lo i thu c ( vì ây là các lo i thu c cho ng Vi t nam c ng ch a có bác s chuyên ch a cho chim c nh. Cách ch a: u tiên c n nâng th tr ng c a chim lên vì lúc này th tr ng chim khá y u b ng cách cho cu n cám con cò riêng.. v y khô (càng khô chim càng d ) B nh và cách ch a tr Chim gáy nuôi th ng m c m t s b nh ph bi n nh au m t. dài quá phao câu (chim c c kh e. không ch a tr k p th i chim s ch t.th c n lúc lúc h t kéo dài . i. L y thu c ch a au m t cho ng i (ch c n dùng Cloramphenicol 9%o) nh và thoa u lên 2 b cánh c a chim và nh tr c ti t vào m t cho chim vài gi t. N u th y chim t hai u cánh là chim b au m t: v t múi chanh l y n cóng c b m vào m t ngày 2 . th ng ng p).3 l n là kh i. a ch y. hi u qu ây: dùng lá kh qua. l ng n i thi u mát. ng (chim m i).có khi l i thành công i v i chim c a mình ó Chim gáy b au m t th ng i kèm v i b nh i a. B t chim ra ngoài l y bông y t th m n c s ch lau 2 bên b cánh b t c a chim khi s ch r i thì th m khô i..Cái này thì ch c n làm 1 l n là xong ko ph i làm l n th 2 âu. n ch a b nh i a hãy pha Berberin ho c là BISEPTOL 480mg (l y1/2 viên-cách này hi u qu h n) hòa vào cóng c cho chim u ng thì s c m i ngoài. sau này s còn làm h ng gi ng chim. Thông th ng chim gáy khi au m t th ng l y cánh d i (vì th th ng t vai cánh). . Li u l ng dùng thì ngày làm 2 l n.b n nào có chim b nh v y th áp d ng xem . Th c t khi cu gáy b b nh này thì cách ch a nh v y t l thành công khá cao. n n cho ra h t ph n tr ng nh bã u n khi nào ra toàn máu en thì thôi. lâu không ch a tr s ch t. lông uôi: cu ng uôi l n . m Mu n ch a thì ph i tìm hi u nguyên nhân b b nh: Nuôi chim ít v sinh l ng.n u phát hi n s m ch a thì chim kh i b nh khá cao. Còn h t u c a chim thì l y dao Lam (h l a c n v sinh tr c khi ph u thu t nha ).

L u ý: t c n ánh t i). Nuôi nh v y sau kho ng 15-20 ngày là t kh i. Th c n : 1 gi thóc và 1 gi kê.B n có th ch a r t n gi n: B áy l ng chim và h th ( t l ng vào góc v n mát ho c lên ch u cây . th nh tho ng ào giun và cho n. n u không có v n ho c ch u cây thì có th t o m t khay ng t to. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful