P. 1
KỸ THUẬT NUÔI CHIM CU GÁY

KỸ THUẬT NUÔI CHIM CU GÁY

|Views: 883|Likes:
Được xuất bản bởianhtho99

More info:

Published by: anhtho99 on May 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2011

pdf

text

original

K THU T NUÔI CHIM CU GÁY

Cu cu n u, n mè, B câu n lúa, chích chòe n khoai (Ca dao)

Nuôi chim Gáy (cu Gáy) là m t thú vui có t lâu i. có m t con chim Gáy hay, ng i nuôi ph i tuy n ch n công phu, vì âm s c c a chim Gáy r t a d ng; m i âm s c có cái hay riêng, tu theo s th ng th c c a ng i ch i. Nuôi chim Gáy khá công phu... Th ng ng i m i ch i chim Gáy không chú ý t i âm s c c a chim mà ch ch n con th y khách là g . Nh ng con chim này th ng c nuôi t chim non nên chóng thu n, nh ng ti ng gù r t n i u. Nh ng "th " ch i Gáy thì khác, h ch chú tr ng âm s c c a chim. Chim Gáy có gi ng th ng, th g m, th d n bao gi c ng cao giá h n. Khi ch n c con có âm s c v a ý, h còn theo dõi xem lúc Gáy ti t t u ra sao? Có con Gáy o liên h i (lúc b hai, b ba, t và l i t cao xu ng th p...). Ngoài ra còn ph i ch n con chim Gáy có hình dáng nh m giang, c m dày, u xanh, phao xám, thân hình b p bi... nh th m i là chim Gáy chu n. Ng i nuôi chim Gáy th ng b y chim ã tr ng thành v nuôi, nh ng lo i này th ng lâu thu n. C ng có th b t chim non nuôi d thu n ph c, nh ng chim non không bao gi há mi ng òi n, nên ng i nuôi ph i ngâm g o, cho vào túi nh khoét m t l chim non rúc n. Chim Gáy r t khó phân bi t tr ng mái, chim ã tr ng thành càng khó phân bi t (b i chúng u gáy và g nhau), hình th c bên ngoài c ng gi ng nhau, ch khi nào chim mái tr ng m i bi t. Chim Gáy th ng c nuôi b ng l ng hình qu ào, tho t trông có v n s , nh ng càng trông càng p. Thân l ng n a d i to, trên nh , di n tích ch chim Gáy xoay. Nuôi lo i l ng này chim chóng thu n mà ti n xách i xách l i. Theo nh ng ng i nuôi chim lâu n m thì chim Gáy không a l ng r ng, trông không h p mà chim th ng hay gi t mình nh y toác u, lâu thu n.

Ng i i ánh i m này b y chim cu gáy. g n bó chung th y. Nghi trang m i th ng v i cành lá cây. i i ánh cu huýt gió gi c nó gáy. Các giai o n t khi chim m i th . có b i t ng i r m ng i i ánh b y cu có th n núp kín áo (vì chim cu hoang r t s bóng ng i) nh ng có th quan sát chi n tr ng. u nhánh th . th con m i t ã nhíp kín m t cho i lui i t i ng c t ti ng gáy cho nh .Chim m i th n khi chim hoang s p b y và b b t. có ng gáy tuy t v i. t t a n " u kh u" r b y b t chim cu gáy (g i t t là i ánh cu) l i d ng c Cách b y chim cu Ch n a i m thích h p . N u i m t lúc lâu ch a nghe nó gáy. Chúng i n t ng àn.a i m thích h p nh t là m t góc nào ó các n ng r y tr ng các lo i u. Ng i i ánh cu vào ch n núp. ng c t ti ng gáy.B y cu gáy Chim cu gáy s ng t ng ôi. Gài chi c l i t. ng . có m t con tr ng có dáng hình p . mè. Treo l ng m i th ng trên cây tr c m t nhánh cây g i là "nhánh th ". Khi i "ác chi n" gi a ch nhà và k xâm l ng. hàng rào có cây c i treo l ng m i th ng. m t tr ng m t mái theo ch lãnh th riêng. " n thê". v a t m v i c a l ng cho chim hoang n u có c t th thích h p mà u gáy v i chim m i. Có l nó là con chim lãnh chúa. có ti vùng lãnh th riêng b xâm ph m. chim hoang có th nhìn xu ng t và trông th y chim m i t.

ng i i ánh cu g p tr ng h p khó h n nhi u vì con chim lãnh chúa ã m y l n d m nh y nh ng r i l i thôi. chi c b y s p và nó vùng v y c ng không thoát ra c.. n ây có th x y ra m y tr ng h p sau ây: ác chi n v i k thù. gáy càng hay càng c ánh giá cao vì s r t c l c lúc em i " ánh" chim hoang. nhìn chim m i triêng l i t. Gi ng gáy này anh em ta v n g i là b . t r i i vòng quanh ngoài d. trong phút ch c m t h t c nh giác. cu cu cu i g i nó là con chim m i "kim b t hoán". Nó là con chim khôn. Chim hoang lãnh chúa c ng không ph i tay v a. ng ý nói em còn nh ng con gáy g i 5 ti ng ng ph i gáy 3 lo i ti ng sau: c bi t g i là l ng b y s p. ã có b n l nh và quen tr n m c! M t con chim gáy tr ng nuôi lâu (Chim thu c) th Gáy g i: ây là ti ng gáy lúc sáng s m. M i "gi i" hay còn g i là m i "chai" là th ã i ánh nhi u l n. T t c chim gáy c tr ng và mái u gáy c ki u này. Con chim hoang t c t i nh y vào l ng ra b t. Nh ng th ng th ng. Còn g p nh ng con chim t m th ng. Có tr ng h p con chim lãnh chúa bay i vì c nh giác. Quí nh t là con gáy li u b ba: cúc cú cu. Chim m i th ng im ti ng. M i "l " là th m i em i ánh m t vài l n. nó phóng n nhánh th . c. g c g c u. cu cu cu. m t ngày có th b t c n m b y con là chuy n d dàng. u m t cây nào ó. hai con l i u gáy r i chim hoang có l t c t i quá. ngh nh tai nghe ngóng.Con chim hoang. ng thì coi là ti ng Th a Tiêu chu n này ko quan tr ng i ta coi nh gáy g i ti ng ánh giá 1 con chim hay . nó xòe hai cánh ra. b. Có ng vài ba ch vàng i nó. nuôi lâu ngày thành quen. Nh ng con gáy g i 4 ti ng (b t ) là ph n nhi u. Hai con u gáy sôi n i. xù c m. không có gì c bi t thì v i m t l i t. có khi ph i m t c ngày m i có k t qu . nó li n bay v . v a ch y t i ch y lui trên nhánh th v a gáy liên h i. gáy t nhiên nh khi còn hoang dã. Nó khôn l m. v a gáy v a xoay mình nh con v . h t s bóng ng i. Khi bi t c v trí c a k xâm l ng. bu i tr a ho c chi u. r t c nh giác v i nh ng gì l quanh mình. b y li n s p và ng i ánh cu nhào a. lãnh chúa c a vùng lãnh th này ang ngh ng i m t n i nào ó t nhiên nghe ti ng gáy c a chim l . Chim m i ph i gáy hay. Li Li Li Li u tr ub ub ub n: cúc cu cu m t: cúc cu cu. V a nh y vào. cu hai: cúc cu cu. nóng n y. mu n b t c con chim hay. Nh trên ã trình bày. Bi t lãnh th riêng c a mình ang b xâm ph m. Chim m i và l ng b y i ánh cu ph i có chim m i và chi c l ng Chim m i Chim m i là chim r ng ta ã ánh b t c. vì t c t i nó l i bay v . Ng i ta l i còn phân bi t m i "l " và m i "gi i". M i th ng trông th y li n c t ti ng gáy thách th c. ó là tr ng h p d . cu cu ba: cúc cu cu. ng i i ánh cu ph i ch u khó kiên nh n. nh ng khi nghe chim m i l i c t ti ng gáy. nó lao vào c a l ng. nó bay i. Có tr ng h p con chim khôn y không bay i mà lao xu ng t. ch nhân c ng không mu n i. không con nào ch u thua con nào.

. gi ng Hai. gi ng M t.cu ( có thêm m t ti ng cu h u . n gi n.. cu cu cu ( có ba ti ng cu h u nào hót hay nh th này thì dù có xa xôi cách m y.. nghe càng hay h n). ng sau. vì ây là chim . ôi khi nó v n gáy gi ng chi c (gi ng n). gi ng Ba.. và gi ng Cà l m..Nhi u ng i có cu gáy th y nó gáy g i 4 hay 5 ti ng ko bi t c nói chim gáy c a tôi gáy ti ng lèo 4 hay 5 ti ng ". âu mà có con cu r ng i gác Cu c ng mò n b t cho b ng c.Gi ng Tr n: Cúc cu cu ( m i l n gáy ch th t ra ba ti ng . ng quí khó tìm). cu cu ( có thêm hai ti ng cu h u .Gi ng Ba: Cúc cu cu. c t ng n).. ng sau.. . d ng sau..Gi ng M t: Cúc cu cu. ti ng n x ti ng kia. nghe không ra làm sao c . th ng nó gáy gi ng ba v I t l nhi u h n gi ng ôi) . nghe càng hay h n n a.chim Cu có c th y 5 gi ng là gi ng Tr n.ch có em th t mà thôi. nghe hay h n)..Gi ng Hai: Cúc cu cu.Gi ng Cà l m: Con chim này gáy gi ng khi th này lúc l i th khác. ngoài ra chim gi ng hai ròng c ng c xem là chim quý vì th ng thì chim gáy gi ng ôi (gi ng hai). Trong các gi ng trên thì các c x a r t quý con chim có gi ng tr n ròng (tuy t I không bao gi gáy gi ng m t).. Chim gi ng ba (li u b ba thì th ng không có gi ng ba ròng.

N u xét k h n thì Gi ng chim Cu gáy có b n lo i âm chính: Âm th . ng pha. chim hay có n c gù kho ng t 12-14 ti ng. Gù ki u này g i là gù ch ng u. Cúc cu cu« C c cù cù.Còn ng i m i vào ngh thì ch c ch n không tài nào hi u n i.Cúc cu cu. th pha ng. lèo.. Cúc cu cu. Ch chim tr ng m i gáy ki u này c ng có nh ng con mái s p nuôi nh t c ng gáy ti ng tr n nh ng ti ng nh và không sung. âm son và âm kim.. âm i u: ng th . chim gáy ko ngo i l . Nh ng có nh ng con chim gù ng t ra thành 2 nh p trong cùng 1 h i gù: C «grù. M t con chim gáy c ánh giá là chim hay khi ph i có : chu. c c cù cù. cù « grù cúc cu cu. khi mình nuôi thì gáy c ng c nh th này ch có th i i m nh t nh thôi + Chu: là khi gáy tr n sau ba ti ng cúc cu cu thì th a h i và thêm 1 ti ng cu r t nh VD Cúc cu cu.Gáy tr n: ây là ti ng gáy mà các ngh nhân. Ngoài ra khi gù m t con chim d có kh n ng gù ch ng 2-3 l n (vd: m t con chim gù 20 ti ng liên t c/l n khi gù ch ng 3 l n nó s gù 60 ti ng liên t c không ng t quãng). dù là tai h ch m i nghe ph t qua. Vd Cúc cu cu. ây là m t vi c c c k khó kh n mà ch nh ng ng i lão luy n trong ngh m i phân tích c k càng. + V p: Khi gáy ti ng tr n t nhiên con chim ng ng nh b ai ó ch p ngang c h ng sau ó l i lên ti ng tr n bình th ng.cu + Lèo: là khi gáy tr n sau ba ti ng cúc cu cu con chim gáy thêm 1 nh p c c cù cù ho c c c cù g n gi ng v i ti ng gù nh ng nhanh h n. Cúc cu cu. ta còn ph i xem cái âm c a nó hay d ra sao n a. Chim hay là chim ph i có n c gù cao. a s chim th nh tho ng m i ra lèo r t hi m con có lèo d m t c là gáy Cúc cu cu. trung bình chim ch gù m t l n không quá 8 ti ng liên t c. có nhi u âm . a s chim th ng gù: cù «grù . Ti ng gáy ta có th chia làm 2 loai chính Th 1 là chim gáy có ti ng Th có ngh a là gi ng tr m. v p nh ng r t hi m con gáy nào có c chu lèo v p Khi gáy tr n chim n m xu ng sàn l ng và máy nh hai cánh và gáy: cúc cu cu.cao (âm thanh Còn chim gáy có ti ng gáy Th ít g i là Còi Pha) Th ng th t n s th p) t n s cao) gi a 2 th gi ng trên là g i là ti ng Pha(Th nhi u Còi ít g i là Th Pha hay Còi nhi u ng cu gáy ti ng Th bao gi c ng gáy ch m ko nhanh nh ti ng còi và hay có D t và Chu Còn cu gáy ti ng Còi hay gáy mau h n và ra nhi u ti ng Nh u và V p Nghe gi ng chim Cu gáy xong. cù « grù). cúc««.(âm thanh Th 2 là chim gáy có ti ng Còi có ngh a là gi ng thanh .cu. Gù: Chim tr ng gù chim mái ho c ánh nhau. C c cù cù liên t c.. và cánh.. VD Cúc cu cu.cúc cu cu + D m (D t?): Khi gáy ti ng tr n sau ba ti ng cúc cu cu chim thêm vào 1 hay 2 ti ng gù: cù« grù (vd: cúc cu cu.cù. Chim m i gáy d m nhiêù làm cho chim r ng r t mau n i nóng. ho c ng i ch i chim gáy có kinh nghi m dùng ánh giá con chim hay d . cúc cu cu liên t c có khi hàng gi ng h Ch khi chim gáy th t c ng m i có ki u này. chim có n c gù kho ng 18-20 ti ng c xem là hi m. u nó chúc h n xu ng áy l ng ng i ta hay g i là Sà c u máy Th ng thì b t c gi ng chim nào c ng có th i i m sung mãn và trùng. m.

. .. vì gi ng chim ngân vang nh ti ng chuông r n. Âm son c ng có nhi u lo i nh : 1/ Son pha ng(âm to mà r n vang nh ti ng s m). th "s ng nuôi ch t chôn". 4/ Th d : âm tr m mà r r n non nh ti ng d gáy. i sâu vào cu ngh nuôi Gáy khi ã hi u càng ngày càng thích. nh ng ai mua v i giá nào c ng không bán..Âm Th : Chim gáy có âm th thì gi ng tr m. Lo i chim này còn có b n âm sau ây: 1/ Th ng: âm tr m ngân vang nh ti ng chiêng c ng. D T. nghe có v hùng tráng.m i con m i gi ng ch ng con nào gi ng con nào. ho c ngàn con m i có m t ! Ch c gì trong m t i ng i có th ch n c cho mình m t ho c hai con mà nuôi? Do ó. Chim nuôi non lên ti ng gáy c a nó th ng ko b n . u r n vang nh ti ng chuông ngân.b n và n nh h n chim nuôi non. nh ng c i m u vi t k trên âu ph i là chuy n d . ch n c con chim m i v a ý. Trong âm kim c ng có nhi u lo i nh : 1/ Kim pha son 2/ Kim pha th 3/ Kim pha ng . ng pha son(âm càng lúc càng ngân vang) ng pha kim(âm càng lúc càng nh . c bi t cu gáy non nuôi lên khi g p con gáy già ánh b y th ng hay ch u thua ti ng gáy h con già gáy u c ng là im ti ng luôn th nh tho ng m i m m m gáy g i vài ti ng).Âm Son: Chim gáy có âm son.. 3/ Th s m: âm tr m mà r n nh ti ng s m..). giá tr con Cu m i t t nh t c ng n a l ng vàng..Âm 1/ 2/ 3/ ng: Chim gáy có âm ng thì ti ng ngân vang. nên ki m c con cu có ti ng gáy hay l i h i tiêu chu n CHU.. thì ch c chúng ta không còn ng c nhiên nhi u khi bi t t i sao ng i ta l i có th say mê nuôi m t con chim có b ngoài không s c s o này n th !. ôi khi h còn dám em thân mình b o v cho chim. nh ng v n vang xa).th t th ng (vd: chim già gáy u (gáy tr n) liên t c ít khi ang gáy u chuy n sang gáy g i ch chim non nuôi lên ang gáy u 1 lúc l i chuy n sang gáy g i và ti ng ko b n. ôi khi tr m con.con chim hay ch i c là con chim gáy có ti ng và luy n láy nhi u gi ng lên cao xu ng th p ng gáy n i u gi ng u u là chim ch i c Mà chim cu gáy th ng thì chim già mình b y v nuôi dù có h i v t v thu n nó lúc u nh ng v sau ti ng gáy c a nó hay . LÈO." Th c ra ch n c 1 con cu gáy h i các tiêu chu n trên th t khó. n ây.mu n phân tích m t gi ng chim Cu th t chính xác không ph i là chuy n d dàng. Ai hi u th u áo c i u này ch c ch n ng i ó s g p nhi u i u thú v khi l ng tai nghe chim ang gáy.Vì r ng.. 2/ Son pha kimâm kh i . c ánh giá là lo i chm khôn nh t. Ân ng c ng có nhi u lo i nh sau: ng pha th (âm ngân vang nh ng l i tr m tr m).Âm Kim: Chim gáy có âm kim thì ti ng nh và vang xa. có ng i g i là âm chuông. Trong âm th 2/ Th b u: âm tr m mà m to lên. nh ng sau c nh d n.. oai v . nh ng ng i ta vì quá quí nó n n i có ng i dù nghèo. V P khác nào i tìm hoa h u v a p ng i l i p n t .

thánh thót . NSUT T ng.Thanh Hoa. Ch Linh ) Th 2: c còi (gi ng hát ngh s nhân dân Thu Hi n. ng lo khi cho ch n n nh th ng xuyên thì ko còn hi n t ng này n a) nói l i là cho n thóc là ph n nhi u nh t .ây là m t chi c l ng s p li n.Bây gi mà ki m T m ví m o mu i: c b cu Gáy hay có nhi u ti ng có các ch t gi ng Th 1: c th (gi ng hát ca s ngh s u tú Trung c. gi ng hát ca s ngh s Nhân dân Tr n Hi u.1 c a DENON và qua ôi loa Nam Môn thì ta th y ngay ch t l ng âm thanh khác nhau ra sao ngay Ai mà ang có nh ng con cu gáy nh v y thì là ang có b s u t p chim cu gáy ca s th t y nhé >>>VD cho sinh ng thôi ) L ng b y và ph ki n L ng b y s p . Lê Dung.Ng c S n. H ng Ng c) ng trình V n Ngh Ch Nh t c a 1 c u con trai ánh giá ti ng gáy 1 con chim cu gáy có ch t gi ng hay th t s su t s c là ng i ta mu n nói n ch t gi ng c bi t c a nó mà ko ph i con chim nào c ng có c. T m hi u chim cu gáy có ch t gi ng y thì ng i ta coi là chim có ti ng Th ng hay Còi ng.L i t là m t chi c l i ch p có triêng b ng tre u n hình vòng cung. v ng th nh tho ng 1 vài h t l c (khi thay i th c n th ng là chim hay b thay lông b t th ng. Trong cóng th c n nên cho thêm s i nh kích thích tiêu hoá ( t ng thêm s co bóp c a d dày ). Khi ta gi t dây thì l i ch p xu ng nh t các con chim hoang vào trong ó. B o Y n.nghe trong v n v t mà b t c nghe xa hay g n u cho cái ch t gi ng ó ko b l n 1 ti ng rè nào c .quí hi m và hay là ch ó. Thu Ph N u là b u ch n gi ng su t s c thì mình s ch n gi ng nói d n ch v n d n là gi ng Th ng th t xu t s c. gi ng hát ngh s nhân dân T Vy. d i cây trên ó ng i i ánh cu treo l ng m i th ng. Thu Hà. ng Vy. xanh. c a l ng có cái b y s p. an Tr Th 4: Còi Pha (gi ng hát ca s M Tâm. NSND Quang Th . Thanh Lam. ng D ng.Thanh Tuy n) Th 3: Th Pha (gi ng hát ca s Nguy n Phi Hùng. cài ch t cò khéo léo. Tr ng T n) ng ng. Th c n và cách ch m sóc Có m t s kinh nghi m làm chim gáy c ng là cho chúng n th c n chính v n là thóc (luá) nh ng thêm h t kê. Có ng i thi tho ng còn cho thêm c c t Cu n ( khi Cu thi u 1 ch t gì y ) . Ví nh ta nghe 1 bài hát c a ca s hay ch ng h n nh Ng c S n hát bài Chi c vòng c u hôn m cùng âm l ng nh ng nghe qua b dàn Hi-end Receiver 5. Doãn T n. B ng Ki u. L i ch p c gài m t cách khéo léo m t t. c bi t. n gi n là âm thanh c a nó ã hay nhi u ti ng l i còn sang s ng. ng n ch t là b y cs c y( d ng hi u l m là nh L i t .

lông u màu xanh xám. Chân khô (có nhi u v y môc tr ng).lông sáng màu. t m n ng. Chim gáy th ng r t ít khi cho t m nh h a mi c nh ng tháng vài l n ta cho t m theo ki u phun m a nh vào chim hay là g p tr i m a ta cho chim t m t nhiên là hay nh t (th i gian 10'>15'). v t lông en ph i kéo dài qua khoé m t ào là u vi t nh t (theo thu c tính c a chim và các c d y l i t ngày x a r i).chân cao màu son c bi t lông che kín xu ng qua u g i. Và c ng nh các lo i chim khác c ng c n ph i t m n c. c n . t t nhiên càng nhi u và càng lâu càng t t. chót uôi thu nh l i ( uôi vót) Lông ép sát mình. th nh tho ng cho n giun t. 1 l n/ tu n vào mùa hè. m i l n kho ng 2 ti ng. m t d . Có th t o mùn giun b ng cách t m t viên g ch lát n n lên m t t sau ó giun s ùn nhi u mùn d i viên g ch.Cái quan tr ng nh t nuôi Cu là ph i h th l y sinh khí t m t t. 2 tu n/1 l n vào mùa ông là c r i. Nuôi cu gáy tr ng g n 1 ch cu mái n a là làm chim c ng c ng lên nhi u. nh ng m t th a h n.lông h u n kéo g n h t uôi. u nh . Thân hình dáng nh b p chu i.con ng i en nhi u.ko c l i. . Chân màu t i là chim non y.ta cho l ng cu tr ng g n l ng cu cái 1 vài hôm xong l i d t ra vài ngày l i ghép g n (m t v anh nào ch ng kêu m lên). Nuôi cu gáy b ng l ng Qu Cách ch n chim gáy hay: Hình th c ph i p.m t bé. H th là c l ng chim ( có th tháo máng ng phân ) và xu ng m t t . nên h vào ch có nhi u mùn giun.c m d y. Tu n có th h 1 hay 2 l n.h t en nh qu n g n nh kín c thì là ích th là con cu gáy có hình th c quá p u ph i tròn.thân mình cân i.

chim gan. Còn m u lông mình chim ng i ta phân + Mã k m c: M u lông xám t i. + Mã s m tía: là m u gi a 2 m u trên. th ng làm chim m i b y.V m u lông: . Chim mà có c m gi t th ng là chim hay. lông chim có s c s m tía.Th ng ban u quan sát m u lông c a cu gáy ch n ng lông phao chim. không nên ch n + Mã ph n h ng: Lông có s c ph t h ng nh có ph n. th v ng" N t c là h t c m màu tr ng trên c chim to tròn chim có c m này th ng gáy gi ng kim. giong th ng c nên ch i. chim nuôi lâu n i nh ng ã n i r t b n.Quan tr ng nh t là c m và phao Nhìn qua c m ta có th oán c khá úng ch t gi ng c a chim: các c có câu "Kim n . chim mau n i. Phao: ( Vùng lông phía d i uôi che ph khu WC) Có 3 lo i phao chính: Xám. M u lông phao chim ã c b n L c abc làm 03 lo i: i ta k t h p quan sát c m u lông mình chim và m u c p khá k . chim gáy b t k lúc nào. H ng. V ng là h t c m nh li ti nh h t v ng chim có c m này th ng gáy gi ng th . chim d nhát giong không hay. 1. Nh ng h t c m trên vai chim có màu vàng nh t mà kéo càng cao lên phía trên c c ng t t. Chim mà n n lông en trên c nhi u thì gù nhiêù. Tr ng ngoaì ra còn có lo i phao pha tr n gi a 3 màu này Chim phao xám lâu n i nh ng khi ã n i thì siêng gáy n u chon làm m i thì khi i ánh b y không b v t (Lúc gáy lúc không) Phao h ng: Chim phao h ng d n i h n phao xám nh ng không b n chim b ng lo i phao xám Phao tr ng: Nhanh n i nh ng không b n chim .

vì theo vùng có chim r t già nh ng chân v n son. không b n chim +Lo i hình nh n u (quy tràng rên?): chim nuôi lâu n i.Hình d ng lông cách chim: . . + X ng b ng phía d i g n h u môn ch m. 4. + Dáng ng: khi ng trên c u uôi hay c p xu ng (l ng gù. uôi c p).Chim tr ng: + u nh . + Khi gáy: Chim tr ng có kh n ng o gi ng. lông u xanh. Ng i ch i k l i l y tiêu chí chim già mà chân v n son ch n.2. + M to.Có hai lo i chính: + Lo i hình tròn (quy me?): chim nuôi mau n i. i u này úng nh ng không . . c cho là chim hay.Th ng ng i ch i cho r ng chim non là chân son. 3.M u chân chim: .Chim có móng tr ng.Cách phân bi t chim tr ng mái: . g . tròn. nh ng l i b n chim.

chim m cong hay phá thóc và th c n trong cóng l i còn không p .. hai g n ch t.. t c là chim r t d .. b n h i). c siêng gáy. có cánh ph mình hay cánh chéo. chim s gáy l n ti ng. m t chim Cu thu c vào lo i t t nh t . có m cong. ch n làm m i thì ch toàn g p may. Ngoài ra.Th ng ng i ch i (phía B c) ch n chim vùng: Phú Th . M : dài v a ph i. V y óng hai hàng tr n. . . chim nên ng th ng. Chim mà có c ng thì chim ch có c m óng ph n trên c m r ng là chim có gù h u. gi a phình ra. óng dày. C : c ph i cao. m tr ng ph i nh (th ng g i là c m cám) . cong v a ph i.Chim có móng tr ng g i là b ch . hay s chim ngoài. c ng còn có nh ng chi ti t quan tr ng sau ây c ng ph i l u ý t i: . có hình b u. là chim sát th . chim s kh e và b n h i h n. Th mà thôi. chim hay nhát và ngu. và khô.Nh t Hu nh kiên: T c là chim có c l ng. ó là chim t t nên ch n nuôi. nh ng không óng .T Chân khô: Có ngh a là chân chim ph i vuông c nh. Chim mi n Trung th ng có mép cánh tr ng. ph i có nh ng i m .l i nh con h n chim các vùng phía B c. n i m c lên. càng dày càng t t(chim này c : nên x p. ta ph i ch n chim có u nh .. Bù p. chim này có tính khí hung h ng h n.5- c i m c a chim theo vùng: . Thái Nguyên. trên m t cánh hay c hai cánh. dài quá khoé m t m t chút m i t t. không ng n . tránh chim trán v và cao.Chim có m : ch c n có m t móng tr ng hay nhi u móng tr ng. lông ph u g i.Nhì Liên giáp: T c là hình dáng c a chim gi ng nh m t cái b p chu i. m màu vàng. l ng d c. u :nh n(nh u r n) chim s d và khôn h n. Hà Nam Ninh (c ).Ng Liên hoàn: C m ph i óng giáp vòng h t c m i th t t t.Tam Quá khoé: Có cái ch màu en ch y d u nh . ph n c không có c m.. m i là con chim t t và khôn. i khoé m t.Mi n Nam chim gáy s ng các vùng r ng th ng d h n chim s ng ng B ng vì trong môi tr ng thiên nhiên chúng ph i tranh u giành lãnh th . không ph i không có chim có gi ng gáy hay nh ng th t xu t s c th ng r t hi m và chim th ng không p. không nên c ng tròn. C m : c bi t quan tr ng. t c là b p uôi thì l n. có chân th p. l ng song song m t t.Chim có gián cánh. không dài. t c là có lông tr ng . tránh chim ng co r t. mau thu n h n. C th là chim s ng ng b ng n c gù r t th p. tuy nhi ên nói v y không ph i là ph nh n chim ng b ng không có chim hay mà t l chim d vùng ng b ng r t th p.. ." Quan tr ng nh t là nhìn t ng quát . t c là gáy dai d ng. Hu « c ánh giá là chim d . c bi t nên ch n chim co m i l n. à N ng. . ". chót uôi thì nh l i. . óng ch t. Chim Tây Ninh. -L cC m r ng: t c là có c m lót. Ngoài ra. . trông r n ch c. uôi nh n. C c bi t sau: trên m này ph i xu ng t n vai. có c lãi (c cao).Chim Cu mà uôi vót. th c n kh c nghi t h n. là chim quí hi m. Ngoài ra nên chon chim m t vàng l a .Lo i này hi m khi g p c. .

Th c t khi cu gáy b b nh này thì cách ch a nh v y t l thành công khá cao.3 l n là kh i. uôi dài. N u lông quanh m t c a chim c ng b t b t l i thì c ng làm v sinh nh v y. B t chim ra ngoài l y bông y t th m n c s ch lau 2 bên b cánh b t c a chim khi s ch r i thì th m khô i. i. lâu không ch a tr s ch t. n n cho ra h t ph n tr ng nh bã u n khi nào ra toàn máu en thì thôi.b n nào có chim b nh v y th áp d ng xem .c th y h t u ch nào thì r ch m i dao vào ch ó.n u phát hi n s m ch a thì chim kh i b nh khá cao. p d p bôi lên m t và cho n luôn. (nuôi trên cao quá).t l thành công còn tùy thu c vào th tr ng b nh n ng hay nh .l ng ít khi dc v sinh) vì v y lúc ó s c kh e c a chim xu ng c p y u nên chim s m c b nh thôi >>> I A> AU M T> R I T LÔNG B CÁNH>>M T CÀNG AU>>LÊN H T U quanh mép Khi phát hi n chim b nh v y hãy bình t nh x trí t ng b c..Cái này thì ch c n làm 1 l n là xong ko ph i làm l n th 2 âu. th i gian thì khi nào th y chim ko còn au m t n a thì thôi. Thông th ng chim gáy khi au m t th ng l y cánh d i (vì th th ng t vai cánh). n ch a b nh i a hãy pha Berberin ho c là BISEPTOL 480mg (l y1/2 viên-cách này hi u qu h n) hòa vào cóng c cho chim u ng thì s c m i ngoài.có khi l i thành công i v i chim c a mình ó Chim gáy b au m t th ng i kèm v i b nh i a. .. không ch a tr k p th i chim s ch t. lông mao nh (càng nh càng t t). li u l ng theo tr ng l ng c th ) . Cu gáy khi ã b b nh nh v y phát ra ngoài là do 1 quá trình nuôi chim khá lâu ko c ch m sóc t t( n c u ng thi u và b n ko v sinh. Không nên cho gáy u ng các lo i thu c ( vì ây là các lo i thu c cho ng Vi t nam c ng ch a có bác s chuyên ch a cho chim c nh. i nuôi hay c t lông uôi cho kh i v C ng chân: nên th p (mau thu n. v y khô (càng khô chim càng d ) B nh và cách ch a tr Chim gáy nuôi th ng m c m t s b nh ph bi n nh au m t. thi u ánh sáng. ng (chim m i).Cánh: nên x p g n . m b o hi u qu . tr c ây th ng hay l y t xát vào cánh con chim b cay s không l y cánh d i m t n a ( t không tác d ng ch a m t cho chim gáy).th c n lúc lúc h t kéo dài . Cách ch a: u tiên c n nâng th tr ng c a chim lên vì lúc này th tr ng chim khá y u b ng cách cho cu n cám con cò riêng. hi u qu ây: dùng lá kh qua. sau này s còn làm h ng gi ng chim. th ng ng p). L y thu c ch a au m t cho ng i (ch c n dùng Cloramphenicol 9%o) nh và thoa u lên 2 b cánh c a chim và nh tr c ti t vào m t cho chim vài gi t. lông uôi: cu ng uôi l n . m Mu n ch a thì ph i tìm hi u nguyên nhân b b nh: Nuôi chim ít v sinh l ng. L y thu c RIFAMPICIN còn g i là thu c nh ng ch a LAO màu r c vào v t r ch v a n n . Còn h t u c a chim thì l y dao Lam (h l a c n v sinh tr c khi ph u thu t nha ). thi u . dài quá phao câu (chim c c kh e. N u th y chim t hai u cánh là chim b au m t: v t múi chanh l y n cóng c b m vào m t ngày 2 . Ngoài ra v n có cóng thóc+kê+ xanh . Có cách tr dau m t r t hay. chim ít nh y). Li u l ng dùng thì ngày làm 2 l n. a ch y. l ng n i thi u mát.

Th c n : 1 gi thóc và 1 gi kê. .B n có th ch a r t n gi n: B áy l ng chim và h th ( t l ng vào góc v n mát ho c lên ch u cây . n u không có v n ho c ch u cây thì có th t o m t khay ng t to. Nuôi nh v y sau kho ng 15-20 ngày là t kh i. L u ý: t c n ánh t i). th nh tho ng ào giun và cho n.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->