K THU T NUÔI CHIM CU GÁY

Cu cu n u, n mè, B câu n lúa, chích chòe n khoai (Ca dao)

Nuôi chim Gáy (cu Gáy) là m t thú vui có t lâu i. có m t con chim Gáy hay, ng i nuôi ph i tuy n ch n công phu, vì âm s c c a chim Gáy r t a d ng; m i âm s c có cái hay riêng, tu theo s th ng th c c a ng i ch i. Nuôi chim Gáy khá công phu... Th ng ng i m i ch i chim Gáy không chú ý t i âm s c c a chim mà ch ch n con th y khách là g . Nh ng con chim này th ng c nuôi t chim non nên chóng thu n, nh ng ti ng gù r t n i u. Nh ng "th " ch i Gáy thì khác, h ch chú tr ng âm s c c a chim. Chim Gáy có gi ng th ng, th g m, th d n bao gi c ng cao giá h n. Khi ch n c con có âm s c v a ý, h còn theo dõi xem lúc Gáy ti t t u ra sao? Có con Gáy o liên h i (lúc b hai, b ba, t và l i t cao xu ng th p...). Ngoài ra còn ph i ch n con chim Gáy có hình dáng nh m giang, c m dày, u xanh, phao xám, thân hình b p bi... nh th m i là chim Gáy chu n. Ng i nuôi chim Gáy th ng b y chim ã tr ng thành v nuôi, nh ng lo i này th ng lâu thu n. C ng có th b t chim non nuôi d thu n ph c, nh ng chim non không bao gi há mi ng òi n, nên ng i nuôi ph i ngâm g o, cho vào túi nh khoét m t l chim non rúc n. Chim Gáy r t khó phân bi t tr ng mái, chim ã tr ng thành càng khó phân bi t (b i chúng u gáy và g nhau), hình th c bên ngoài c ng gi ng nhau, ch khi nào chim mái tr ng m i bi t. Chim Gáy th ng c nuôi b ng l ng hình qu ào, tho t trông có v n s , nh ng càng trông càng p. Thân l ng n a d i to, trên nh , di n tích ch chim Gáy xoay. Nuôi lo i l ng này chim chóng thu n mà ti n xách i xách l i. Theo nh ng ng i nuôi chim lâu n m thì chim Gáy không a l ng r ng, trông không h p mà chim th ng hay gi t mình nh y toác u, lâu thu n.

Treo l ng m i th ng trên cây tr c m t nhánh cây g i là "nhánh th ". Nghi trang m i th ng v i cành lá cây.a i m thích h p nh t là m t góc nào ó các n ng r y tr ng các lo i u. mè. m t tr ng m t mái theo ch lãnh th riêng. Ng i i ánh cu vào ch n núp. g n bó chung th y. ng c t ti ng gáy. Có l nó là con chim lãnh chúa. " n thê". có b i t ng i r m ng i i ánh b y cu có th n núp kín áo (vì chim cu hoang r t s bóng ng i) nh ng có th quan sát chi n tr ng. chim hoang có th nhìn xu ng t và trông th y chim m i t. N u i m t lúc lâu ch a nghe nó gáy. Chúng i n t ng àn. th con m i t ã nhíp kín m t cho i lui i t i ng c t ti ng gáy cho nh . Ng i i ánh i m này b y chim cu gáy. t t a n " u kh u" r b y b t chim cu gáy (g i t t là i ánh cu) l i d ng c Cách b y chim cu Ch n a i m thích h p .Chim m i th n khi chim hoang s p b y và b b t. v a t m v i c a l ng cho chim hoang n u có c t th thích h p mà u gáy v i chim m i.B y cu gáy Chim cu gáy s ng t ng ôi. hàng rào có cây c i treo l ng m i th ng. có ti vùng lãnh th riêng b xâm ph m. Gài chi c l i t. có m t con tr ng có dáng hình p . ng . i i ánh cu huýt gió gi c nó gáy. Khi i "ác chi n" gi a ch nhà và k xâm l ng. Các giai o n t khi chim m i th . có ng gáy tuy t v i. u nhánh th .

ng thì coi là ti ng Th a Tiêu chu n này ko quan tr ng i ta coi nh gáy g i ti ng ánh giá 1 con chim hay . ng i i ánh cu g p tr ng h p khó h n nhi u vì con chim lãnh chúa ã m y l n d m nh y nh ng r i l i thôi. cu cu ba: cúc cu cu. Nó khôn l m. Hai con u gáy sôi n i. ã có b n l nh và quen tr n m c! M t con chim gáy tr ng nuôi lâu (Chim thu c) th Gáy g i: ây là ti ng gáy lúc sáng s m. Nh ng th ng th ng. nó lao vào c a l ng. có khi ph i m t c ngày m i có k t qu . nó li n bay v .. c. xù c m. mu n b t c con chim hay. v a ch y t i ch y lui trên nhánh th v a gáy liên h i. Có tr ng h p con chim khôn y không bay i mà lao xu ng t. t r i i vòng quanh ngoài d. Chim m i ph i gáy hay. Chim hoang lãnh chúa c ng không ph i tay v a. Còn g p nh ng con chim t m th ng. Chim m i và l ng b y i ánh cu ph i có chim m i và chi c l ng Chim m i Chim m i là chim r ng ta ã ánh b t c. M i th ng trông th y li n c t ti ng gáy thách th c. Nó là con chim khôn. cu hai: cúc cu cu. Gi ng gáy này anh em ta v n g i là b . nuôi lâu ngày thành quen. hai con l i u gáy r i chim hoang có l t c t i quá. ng i i ánh cu ph i ch u khó kiên nh n. V a nh y vào. Có ng vài ba ch vàng i nó. M i "gi i" hay còn g i là m i "chai" là th ã i ánh nhi u l n. nó bay i. Có tr ng h p con chim lãnh chúa bay i vì c nh giác. chi c b y s p và nó vùng v y c ng không thoát ra c. Li Li Li Li u tr ub ub ub n: cúc cu cu m t: cúc cu cu. Con chim hoang t c t i nh y vào l ng ra b t. không có gì c bi t thì v i m t l i t. lãnh chúa c a vùng lãnh th này ang ngh ng i m t n i nào ó t nhiên nghe ti ng gáy c a chim l . bu i tr a ho c chi u. v a gáy v a xoay mình nh con v . nh ng khi nghe chim m i l i c t ti ng gáy.Con chim hoang. Nh trên ã trình bày. Ng i ta l i còn phân bi t m i "l " và m i "gi i". không con nào ch u thua con nào. Bi t lãnh th riêng c a mình ang b xâm ph m. T t c chim gáy c tr ng và mái u gáy c ki u này. gáy càng hay càng c ánh giá cao vì s r t c l c lúc em i " ánh" chim hoang. Chim m i th ng im ti ng. ch nhân c ng không mu n i. b. ó là tr ng h p d . ng ý nói em còn nh ng con gáy g i 5 ti ng ng ph i gáy 3 lo i ti ng sau: c bi t g i là l ng b y s p. Quí nh t là con gáy li u b ba: cúc cú cu. nóng n y. Khi bi t c v trí c a k xâm l ng. vì t c t i nó l i bay v . ngh nh tai nghe ngóng. Nh ng con gáy g i 4 ti ng (b t ) là ph n nhi u. u m t cây nào ó. n ây có th x y ra m y tr ng h p sau ây: ác chi n v i k thù. h t s bóng ng i. b y li n s p và ng i ánh cu nhào a. M i "l " là th m i em i ánh m t vài l n. nó phóng n nhánh th . cu cu cu i g i nó là con chim m i "kim b t hoán". nhìn chim m i triêng l i t. trong phút ch c m t h t c nh giác. r t c nh giác v i nh ng gì l quanh mình. m t ngày có th b t c n m b y con là chuy n d dàng. cu cu cu. nó xòe hai cánh ra. gáy t nhiên nh khi còn hoang dã. g c g c u.

chim Cu có c th y 5 gi ng là gi ng Tr n. Chim gi ng ba (li u b ba thì th ng không có gi ng ba ròng. ng sau. gi ng Ba. nghe càng hay h n).ch có em th t mà thôi. ng sau. c t ng n). nghe càng hay h n n a. vì ây là chim .Gi ng Ba: Cúc cu cu. gi ng M t. cu cu ( có thêm hai ti ng cu h u .cu ( có thêm m t ti ng cu h u .. ngoài ra chim gi ng hai ròng c ng c xem là chim quý vì th ng thì chim gáy gi ng ôi (gi ng hai). nghe hay h n)...Gi ng Hai: Cúc cu cu. ng quí khó tìm).. ...Gi ng Cà l m: Con chim này gáy gi ng khi th này lúc l i th khác. ti ng n x ti ng kia.Nhi u ng i có cu gáy th y nó gáy g i 4 hay 5 ti ng ko bi t c nói chim gáy c a tôi gáy ti ng lèo 4 hay 5 ti ng "..Gi ng Tr n: Cúc cu cu ( m i l n gáy ch th t ra ba ti ng .. và gi ng Cà l m. th ng nó gáy gi ng ba v I t l nhi u h n gi ng ôi) . cu cu cu ( có ba ti ng cu h u nào hót hay nh th này thì dù có xa xôi cách m y.Gi ng M t: Cúc cu cu.. âu mà có con cu r ng i gác Cu c ng mò n b t cho b ng c. ôi khi nó v n gáy gi ng chi c (gi ng n). nghe không ra làm sao c . n gi n.. d ng sau. gi ng Hai. Trong các gi ng trên thì các c x a r t quý con chim có gi ng tr n ròng (tuy t I không bao gi gáy gi ng m t).

. chim có n c gù kho ng 18-20 ti ng c xem là hi m. a s chim th nh tho ng m i ra lèo r t hi m con có lèo d m t c là gáy Cúc cu cu. có nhi u âm . C c cù cù liên t c. c c cù cù.Gáy tr n: ây là ti ng gáy mà các ngh nhân. Ti ng gáy ta có th chia làm 2 loai chính Th 1 là chim gáy có ti ng Th có ngh a là gi ng tr m. cù « grù cúc cu cu.cu + Lèo: là khi gáy tr n sau ba ti ng cúc cu cu con chim gáy thêm 1 nh p c c cù cù ho c c c cù g n gi ng v i ti ng gù nh ng nhanh h n.cu. cúc««.. ng pha. Ch chim tr ng m i gáy ki u này c ng có nh ng con mái s p nuôi nh t c ng gáy ti ng tr n nh ng ti ng nh và không sung. Vd Cúc cu cu. Cúc cu cu. a s chim th ng gù: cù «grù .cúc cu cu + D m (D t?): Khi gáy ti ng tr n sau ba ti ng cúc cu cu chim thêm vào 1 hay 2 ti ng gù: cù« grù (vd: cúc cu cu. th pha ng. lèo. âm son và âm kim. VD Cúc cu cu. Chim hay là chim ph i có n c gù cao.Cúc cu cu. chim hay có n c gù kho ng t 12-14 ti ng. m. âm i u: ng th . Ngoài ra khi gù m t con chim d có kh n ng gù ch ng 2-3 l n (vd: m t con chim gù 20 ti ng liên t c/l n khi gù ch ng 3 l n nó s gù 60 ti ng liên t c không ng t quãng). + V p: Khi gáy ti ng tr n t nhiên con chim ng ng nh b ai ó ch p ngang c h ng sau ó l i lên ti ng tr n bình th ng..(âm thanh Th 2 là chim gáy có ti ng Còi có ngh a là gi ng thanh . và cánh. Cúc cu cu. ho c ng i ch i chim gáy có kinh nghi m dùng ánh giá con chim hay d . Cúc cu cu« C c cù cù. Gù ki u này g i là gù ch ng u. cúc cu cu liên t c có khi hàng gi ng h Ch khi chim gáy th t c ng m i có ki u này. N u xét k h n thì Gi ng chim Cu gáy có b n lo i âm chính: Âm th . M t con chim gáy c ánh giá là chim hay khi ph i có : chu. khi mình nuôi thì gáy c ng c nh th này ch có th i i m nh t nh thôi + Chu: là khi gáy tr n sau ba ti ng cúc cu cu thì th a h i và thêm 1 ti ng cu r t nh VD Cúc cu cu. v p nh ng r t hi m con gáy nào có c chu lèo v p Khi gáy tr n chim n m xu ng sàn l ng và máy nh hai cánh và gáy: cúc cu cu.Còn ng i m i vào ngh thì ch c ch n không tài nào hi u n i. dù là tai h ch m i nghe ph t qua. trung bình chim ch gù m t l n không quá 8 ti ng liên t c..cao (âm thanh Còn chim gáy có ti ng gáy Th ít g i là Còi Pha) Th ng th t n s th p) t n s cao) gi a 2 th gi ng trên là g i là ti ng Pha(Th nhi u Còi ít g i là Th Pha hay Còi nhi u ng cu gáy ti ng Th bao gi c ng gáy ch m ko nhanh nh ti ng còi và hay có D t và Chu Còn cu gáy ti ng Còi hay gáy mau h n và ra nhi u ti ng Nh u và V p Nghe gi ng chim Cu gáy xong. ta còn ph i xem cái âm c a nó hay d ra sao n a. chim gáy ko ngo i l . ây là m t vi c c c k khó kh n mà ch nh ng ng i lão luy n trong ngh m i phân tích c k càng. Chim m i gáy d m nhiêù làm cho chim r ng r t mau n i nóng.cù. Gù: Chim tr ng gù chim mái ho c ánh nhau. u nó chúc h n xu ng áy l ng ng i ta hay g i là Sà c u máy Th ng thì b t c gi ng chim nào c ng có th i i m sung mãn và trùng. cù « grù). Nh ng có nh ng con chim gù ng t ra thành 2 nh p trong cùng 1 h i gù: C «grù.

. Trong âm th 2/ Th b u: âm tr m mà m to lên. vì gi ng chim ngân vang nh ti ng chuông r n. u r n vang nh ti ng chuông ngân. c ánh giá là lo i chm khôn nh t. Trong âm kim c ng có nhi u lo i nh : 1/ Kim pha son 2/ Kim pha th 3/ Kim pha ng ..Vì r ng. nh ng v n vang xa). 4/ Th d : âm tr m mà r r n non nh ti ng d gáy. nh ng ai mua v i giá nào c ng không bán. Âm son c ng có nhi u lo i nh : 1/ Son pha ng(âm to mà r n vang nh ti ng s m).m i con m i gi ng ch ng con nào gi ng con nào. ôi khi h còn dám em thân mình b o v cho chim. LÈO. i sâu vào cu ngh nuôi Gáy khi ã hi u càng ngày càng thích. ch n c con chim m i v a ý. nh ng sau c nh d n. n ây. nh ng c i m u vi t k trên âu ph i là chuy n d .Âm Son: Chim gáy có âm son..b n và n nh h n chim nuôi non.con chim hay ch i c là con chim gáy có ti ng và luy n láy nhi u gi ng lên cao xu ng th p ng gáy n i u gi ng u u là chim ch i c Mà chim cu gáy th ng thì chim già mình b y v nuôi dù có h i v t v thu n nó lúc u nh ng v sau ti ng gáy c a nó hay . nghe có v hùng tráng. ôi khi tr m con. oai v . c bi t cu gáy non nuôi lên khi g p con gáy già ánh b y th ng hay ch u thua ti ng gáy h con già gáy u c ng là im ti ng luôn th nh tho ng m i m m m gáy g i vài ti ng). giá tr con Cu m i t t nh t c ng n a l ng vàng. V P khác nào i tìm hoa h u v a p ng i l i p n t . 2/ Son pha kimâm kh i .mu n phân tích m t gi ng chim Cu th t chính xác không ph i là chuy n d dàng. Ân ng c ng có nhi u lo i nh sau: ng pha th (âm ngân vang nh ng l i tr m tr m). có ng i g i là âm chuông. Ai hi u th u áo c i u này ch c ch n ng i ó s g p nhi u i u thú v khi l ng tai nghe chim ang gáy. thì ch c chúng ta không còn ng c nhiên nhi u khi bi t t i sao ng i ta l i có th say mê nuôi m t con chim có b ngoài không s c s o này n th !. nên ki m c con cu có ti ng gáy hay l i h i tiêu chu n CHU. .th t th ng (vd: chim già gáy u (gáy tr n) liên t c ít khi ang gáy u chuy n sang gáy g i ch chim non nuôi lên ang gáy u 1 lúc l i chuy n sang gáy g i và ti ng ko b n. Lo i chim này còn có b n âm sau ây: 1/ Th ng: âm tr m ngân vang nh ti ng chiêng c ng." Th c ra ch n c 1 con cu gáy h i các tiêu chu n trên th t khó. ho c ngàn con m i có m t ! Ch c gì trong m t i ng i có th ch n c cho mình m t ho c hai con mà nuôi? Do ó. D T. nh ng ng i ta vì quá quí nó n n i có ng i dù nghèo.....Âm 1/ 2/ 3/ ng: Chim gáy có âm ng thì ti ng ngân vang. .Âm Th : Chim gáy có âm th thì gi ng tr m.Âm Kim: Chim gáy có âm kim thì ti ng nh và vang xa. ng pha son(âm càng lúc càng ngân vang) ng pha kim(âm càng lúc càng nh .). th "s ng nuôi ch t chôn".. Chim nuôi non lên ti ng gáy c a nó th ng ko b n . 3/ Th s m: âm tr m mà r n nh ti ng s m.

cài ch t cò khéo léo. gi ng hát ngh s nhân dân T Vy.nghe trong v n v t mà b t c nghe xa hay g n u cho cái ch t gi ng ó ko b l n 1 ti ng rè nào c .Thanh Hoa. Có ng i thi tho ng còn cho thêm c c t Cu n ( khi Cu thi u 1 ch t gì y ) . ng n ch t là b y cs c y( d ng hi u l m là nh L i t . L i ch p c gài m t cách khéo léo m t t. d i cây trên ó ng i i ánh cu treo l ng m i th ng. NSUT T ng. an Tr Th 4: Còi Pha (gi ng hát ca s M Tâm.L i t là m t chi c l i ch p có triêng b ng tre u n hình vòng cung. Ch Linh ) Th 2: c còi (gi ng hát ngh s nhân dân Thu Hi n. Lê Dung. v ng th nh tho ng 1 vài h t l c (khi thay i th c n th ng là chim hay b thay lông b t th ng. xanh. B o Y n. gi ng hát ca s ngh s Nhân dân Tr n Hi u. Thanh Lam.1 c a DENON và qua ôi loa Nam Môn thì ta th y ngay ch t l ng âm thanh khác nhau ra sao ngay Ai mà ang có nh ng con cu gáy nh v y thì là ang có b s u t p chim cu gáy ca s th t y nhé >>>VD cho sinh ng thôi ) L ng b y và ph ki n L ng b y s p . Thu Hà. B ng Ki u. c bi t. ng Vy. Khi ta gi t dây thì l i ch p xu ng nh t các con chim hoang vào trong ó.thánh thót .Ng c S n. NSND Quang Th . ng D ng. n gi n là âm thanh c a nó ã hay nhi u ti ng l i còn sang s ng. Ví nh ta nghe 1 bài hát c a ca s hay ch ng h n nh Ng c S n hát bài Chi c vòng c u hôn m cùng âm l ng nh ng nghe qua b dàn Hi-end Receiver 5.Bây gi mà ki m T m ví m o mu i: c b cu Gáy hay có nhi u ti ng có các ch t gi ng Th 1: c th (gi ng hát ca s ngh s u tú Trung c. Doãn T n. T m hi u chim cu gáy có ch t gi ng y thì ng i ta coi là chim có ti ng Th ng hay Còi ng. ng lo khi cho ch n n nh th ng xuyên thì ko còn hi n t ng này n a) nói l i là cho n thóc là ph n nhi u nh t .Thanh Tuy n) Th 3: Th Pha (gi ng hát ca s Nguy n Phi Hùng. c a l ng có cái b y s p.ây là m t chi c l ng s p li n. Thu Ph N u là b u ch n gi ng su t s c thì mình s ch n gi ng nói d n ch v n d n là gi ng Th ng th t xu t s c. Th c n và cách ch m sóc Có m t s kinh nghi m làm chim gáy c ng là cho chúng n th c n chính v n là thóc (luá) nh ng thêm h t kê. Tr ng T n) ng ng. H ng Ng c) ng trình V n Ngh Ch Nh t c a 1 c u con trai ánh giá ti ng gáy 1 con chim cu gáy có ch t gi ng hay th t s su t s c là ng i ta mu n nói n ch t gi ng c bi t c a nó mà ko ph i con chim nào c ng có c. Trong cóng th c n nên cho thêm s i nh kích thích tiêu hoá ( t ng thêm s co bóp c a d dày ).quí hi m và hay là ch ó.

lông u màu xanh xám. Có th t o mùn giun b ng cách t m t viên g ch lát n n lên m t t sau ó giun s ùn nhi u mùn d i viên g ch. 2 tu n/1 l n vào mùa ông là c r i.h t en nh qu n g n nh kín c thì là ích th là con cu gáy có hình th c quá p u ph i tròn. H th là c l ng chim ( có th tháo máng ng phân ) và xu ng m t t . Nuôi cu gáy tr ng g n 1 ch cu mái n a là làm chim c ng c ng lên nhi u. v t lông en ph i kéo dài qua khoé m t ào là u vi t nh t (theo thu c tính c a chim và các c d y l i t ngày x a r i).lông sáng màu. m t d . Tu n có th h 1 hay 2 l n. .m t bé.thân mình cân i. Thân hình dáng nh b p chu i. Chân khô (có nhi u v y môc tr ng). t m n ng.c m d y. chót uôi thu nh l i ( uôi vót) Lông ép sát mình. u nh . t t nhiên càng nhi u và càng lâu càng t t. nh ng m t th a h n. Chim gáy th ng r t ít khi cho t m nh h a mi c nh ng tháng vài l n ta cho t m theo ki u phun m a nh vào chim hay là g p tr i m a ta cho chim t m t nhiên là hay nh t (th i gian 10'>15').con ng i en nhi u. 1 l n/ tu n vào mùa hè. nên h vào ch có nhi u mùn giun.Cái quan tr ng nh t nuôi Cu là ph i h th l y sinh khí t m t t.ko c l i. Nuôi cu gáy b ng l ng Qu Cách ch n chim gáy hay: Hình th c ph i p.lông h u n kéo g n h t uôi. th nh tho ng cho n giun t. m i l n kho ng 2 ti ng.ta cho l ng cu tr ng g n l ng cu cái 1 vài hôm xong l i d t ra vài ngày l i ghép g n (m t v anh nào ch ng kêu m lên).chân cao màu son c bi t lông che kín xu ng qua u g i. Và c ng nh các lo i chim khác c ng c n ph i t m n c. Chân màu t i là chim non y. c n .

V m u lông: . Còn m u lông mình chim ng i ta phân + Mã k m c: M u lông xám t i. M u lông phao chim ã c b n L c abc làm 03 lo i: i ta k t h p quan sát c m u lông mình chim và m u c p khá k . V ng là h t c m nh li ti nh h t v ng chim có c m này th ng gáy gi ng th . chim mau n i. 1. th ng làm chim m i b y. Tr ng ngoaì ra còn có lo i phao pha tr n gi a 3 màu này Chim phao xám lâu n i nh ng khi ã n i thì siêng gáy n u chon làm m i thì khi i ánh b y không b v t (Lúc gáy lúc không) Phao h ng: Chim phao h ng d n i h n phao xám nh ng không b n chim b ng lo i phao xám Phao tr ng: Nhanh n i nh ng không b n chim . giong th ng c nên ch i. H ng. Phao: ( Vùng lông phía d i uôi che ph khu WC) Có 3 lo i phao chính: Xám. th v ng" N t c là h t c m màu tr ng trên c chim to tròn chim có c m này th ng gáy gi ng kim. Chim mà n n lông en trên c nhi u thì gù nhiêù. Nh ng h t c m trên vai chim có màu vàng nh t mà kéo càng cao lên phía trên c c ng t t. không nên ch n + Mã ph n h ng: Lông có s c ph t h ng nh có ph n. Chim mà có c m gi t th ng là chim hay. chim d nhát giong không hay. chim nuôi lâu n i nh ng ã n i r t b n. + Mã s m tía: là m u gi a 2 m u trên. lông chim có s c s m tía. chim gáy b t k lúc nào.Th ng ban u quan sát m u lông c a cu gáy ch n ng lông phao chim.Quan tr ng nh t là c m và phao Nhìn qua c m ta có th oán c khá úng ch t gi ng c a chim: các c có câu "Kim n . chim gan.

+ X ng b ng phía d i g n h u môn ch m. 4. i u này úng nh ng không .M u chân chim: . vì theo vùng có chim r t già nh ng chân v n son. Ng i ch i k l i l y tiêu chí chim già mà chân v n son ch n. không b n chim +Lo i hình nh n u (quy tràng rên?): chim nuôi lâu n i. + Dáng ng: khi ng trên c u uôi hay c p xu ng (l ng gù. .Hình d ng lông cách chim: . tròn.Chim tr ng: + u nh . 3.2. lông u xanh.Có hai lo i chính: + Lo i hình tròn (quy me?): chim nuôi mau n i. c cho là chim hay. + Khi gáy: Chim tr ng có kh n ng o gi ng. uôi c p).Cách phân bi t chim tr ng mái: . . + M to.Th ng ng i ch i cho r ng chim non là chân son.Chim có móng tr ng. nh ng l i b n chim. g .

". i khoé m t. t c là có lông tr ng . t c là b p uôi thì l n. chim nên ng th ng. ph i có nh ng i m . óng ch t. trên m t cánh hay c hai cánh. là chim sát th . chim này có tính khí hung h ng h n. . trông r n ch c.. C m : c bi t quan tr ng. không nên c ng tròn. óng dày. và khô. th c n kh c nghi t h n. C th là chim s ng ng b ng n c gù r t th p. Chim mi n Trung th ng có mép cánh tr ng. có cánh ph mình hay cánh chéo. b n h i). ph n c không có c m. dài quá khoé m t m t chút m i t t. nh ng không óng . Chim Tây Ninh. có m cong.l i nh con h n chim các vùng phía B c. Ngoài ra.Chim có m : ch c n có m t móng tr ng hay nhi u móng tr ng. tuy nhi ên nói v y không ph i là ph nh n chim ng b ng không có chim hay mà t l chim d vùng ng b ng r t th p.Mi n Nam chim gáy s ng các vùng r ng th ng d h n chim s ng ng B ng vì trong môi tr ng thiên nhiên chúng ph i tranh u giành lãnh th . m t chim Cu thu c vào lo i t t nh t . c siêng gáy.Lo i này hi m khi g p c.. ó là chim t t nên ch n nuôi.. . có chân th p. c bi t nên ch n chim co m i l n. ta ph i ch n chim có u nh .5- c i m c a chim theo vùng: . càng dày càng t t(chim này c : nên x p. l ng d c. M : dài v a ph i. Hà Nam Ninh (c ). có hình b u. chim s kh e và b n h i h n. cong v a ph i. Bù p.Ng Liên hoàn: C m ph i óng giáp vòng h t c m i th t t t. gi a phình ra. mau thu n h n. à N ng. có c lãi (c cao). m tr ng ph i nh (th ng g i là c m cám) . hai g n ch t. c ng còn có nh ng chi ti t quan tr ng sau ây c ng ph i l u ý t i: . tránh chim trán v và cao.Chim có móng tr ng g i là b ch ." Quan tr ng nh t là nhìn t ng quát . uôi nh n. Hu « c ánh giá là chim d . t c là chim r t d . tránh chim ng co r t. C c bi t sau: trên m này ph i xu ng t n vai. m i là con chim t t và khôn. Chim mà có c ng thì chim ch có c m óng ph n trên c m r ng là chim có gù h u. . -L cC m r ng: t c là có c m lót.Chim có gián cánh. V y óng hai hàng tr n. chim m cong hay phá thóc và th c n trong cóng l i còn không p . không ng n .Th ng ng i ch i (phía B c) ch n chim vùng: Phú Th .T Chân khô: Có ngh a là chân chim ph i vuông c nh. .Nhì Liên giáp: T c là hình dáng c a chim gi ng nh m t cái b p chu i. n i m c lên. . hay s chim ngoài.Chim Cu mà uôi vót.. u :nh n(nh u r n) chim s d và khôn h n. chim s gáy l n ti ng. m màu vàng. không dài. lông ph u g i.. l ng song song m t t. Th mà thôi. Ngoài ra. Ngoài ra nên chon chim m t vàng l a . ch n làm m i thì ch toàn g p may. . chót uôi thì nh l i. là chim quí hi m.Nh t Hu nh kiên: T c là chim có c l ng.Tam Quá khoé: Có cái ch màu en ch y d u nh . Thái Nguyên. C : c ph i cao. t c là gáy dai d ng. chim hay nhát và ngu. không ph i không có chim có gi ng gáy hay nh ng th t xu t s c th ng r t hi m và chim th ng không p. ..

m Mu n ch a thì ph i tìm hi u nguyên nhân b b nh: Nuôi chim ít v sinh l ng. l ng n i thi u mát. N u th y chim t hai u cánh là chim b au m t: v t múi chanh l y n cóng c b m vào m t ngày 2 .n u phát hi n s m ch a thì chim kh i b nh khá cao.t l thành công còn tùy thu c vào th tr ng b nh n ng hay nh . p d p bôi lên m t và cho n luôn. L y thu c ch a au m t cho ng i (ch c n dùng Cloramphenicol 9%o) nh và thoa u lên 2 b cánh c a chim và nh tr c ti t vào m t cho chim vài gi t. Có cách tr dau m t r t hay. n n cho ra h t ph n tr ng nh bã u n khi nào ra toàn máu en thì thôi. ng (chim m i). thi u ánh sáng. lông uôi: cu ng uôi l n . i. Ngoài ra v n có cóng thóc+kê+ xanh .. lâu không ch a tr s ch t. hi u qu ây: dùng lá kh qua.Cái này thì ch c n làm 1 l n là xong ko ph i làm l n th 2 âu.th c n lúc lúc h t kéo dài .Cánh: nên x p g n . tr c ây th ng hay l y t xát vào cánh con chim b cay s không l y cánh d i m t n a ( t không tác d ng ch a m t cho chim gáy). Cách ch a: u tiên c n nâng th tr ng c a chim lên vì lúc này th tr ng chim khá y u b ng cách cho cu n cám con cò riêng. L y thu c RIFAMPICIN còn g i là thu c nh ng ch a LAO màu r c vào v t r ch v a n n .l ng ít khi dc v sinh) vì v y lúc ó s c kh e c a chim xu ng c p y u nên chim s m c b nh thôi >>> I A> AU M T> R I T LÔNG B CÁNH>>M T CÀNG AU>>LÊN H T U quanh mép Khi phát hi n chim b nh v y hãy bình t nh x trí t ng b c. chim ít nh y). uôi dài. N u lông quanh m t c a chim c ng b t b t l i thì c ng làm v sinh nh v y. . lông mao nh (càng nh càng t t). th ng ng p).b n nào có chim b nh v y th áp d ng xem . th i gian thì khi nào th y chim ko còn au m t n a thì thôi. m b o hi u qu .c th y h t u ch nào thì r ch m i dao vào ch ó. sau này s còn làm h ng gi ng chim. B t chim ra ngoài l y bông y t th m n c s ch lau 2 bên b cánh b t c a chim khi s ch r i thì th m khô i. thi u .có khi l i thành công i v i chim c a mình ó Chim gáy b au m t th ng i kèm v i b nh i a. v y khô (càng khô chim càng d ) B nh và cách ch a tr Chim gáy nuôi th ng m c m t s b nh ph bi n nh au m t. Th c t khi cu gáy b b nh này thì cách ch a nh v y t l thành công khá cao. i nuôi hay c t lông uôi cho kh i v C ng chân: nên th p (mau thu n. dài quá phao câu (chim c c kh e. (nuôi trên cao quá). không ch a tr k p th i chim s ch t. Li u l ng dùng thì ngày làm 2 l n.3 l n là kh i. Thông th ng chim gáy khi au m t th ng l y cánh d i (vì th th ng t vai cánh). Không nên cho gáy u ng các lo i thu c ( vì ây là các lo i thu c cho ng Vi t nam c ng ch a có bác s chuyên ch a cho chim c nh. Cu gáy khi ã b b nh nh v y phát ra ngoài là do 1 quá trình nuôi chim khá lâu ko c ch m sóc t t( n c u ng thi u và b n ko v sinh. Còn h t u c a chim thì l y dao Lam (h l a c n v sinh tr c khi ph u thu t nha ). n ch a b nh i a hãy pha Berberin ho c là BISEPTOL 480mg (l y1/2 viên-cách này hi u qu h n) hòa vào cóng c cho chim u ng thì s c m i ngoài. li u l ng theo tr ng l ng c th ) .. a ch y.

Th c n : 1 gi thóc và 1 gi kê. th nh tho ng ào giun và cho n. . n u không có v n ho c ch u cây thì có th t o m t khay ng t to. Nuôi nh v y sau kho ng 15-20 ngày là t kh i.B n có th ch a r t n gi n: B áy l ng chim và h th ( t l ng vào góc v n mát ho c lên ch u cây . L u ý: t c n ánh t i).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful