1

NGÂN HANG NHA NUOC
VIET NAM


BAN GIAI TRINH CAC NOI DUNG SUA DOI QUYET DINH 493/2005/QD-NHNN
NGAY 22/4/2005 VA QUYET DINH 18/2007/QD-NHNN NGAY 25/4/2007
CUA THONG DOC NHNN

Aũi dung Quvśt dšnh 493 và Quvśt dšnh 18 DŻ thao 1hông tu thav thś Quvśt
dšnh 493 và Quvśt dšnh 18
Chi chú
I- Vê su cân
thiêt ban hành
vàn ban thay
thê Quyêt
dinh 493 và
Quyêt dinh 18
Sau môt thoi gian thuc hiên, Quyêt dinh 493 va Quyêt dinh 18 dã bôc lô môt sô nhung nhuoc diêm co ban cân duoc chinh
sua nhu sau:
- Chua phân loai no, trich lâp du phong dây du voi cac khoan muc Tai san 'Co¨ co phat sinh rui ro tin dung, cu thê: Cac loai
tiên gui tai cac TCTD khac; Cac chung khoan no giu dên ngay dao han; Cac loai công cu chuyên nhuong.
- Hâu hêt cac TCTD thuc hiên phân loai no theo quy dinh tai Diêu 6 Quyêt dinh 493 dêu co ty lê no xâu duoi 3°. Tuy
nhiên, cac TCTD chua co hê thông xêp hang tin dung nôi bô dê hô tro viêc phân loai no va quan ly chât luong tin dung.
Diêu nay cho thây kêt qua phân loai no chua phan anh dung chât luong no cua cac TCTD.
- Hê thông xêp hang tin dung nôi bô (HTXHTDNB) quy dinh tai QD 493 moi chung chung, không cu thê, do do cac TCTD
khi xây dung gáp nhiêu kho khán; muc dô hoan thanh va chât luong cua HTXHTDNB chua tôt.
- Dã co môt sô TCTD dã xây dung duoc HTXHTDNB tuong dôi khoa hoc. Trong do, co 03 TCTD dã trinh va duoc NHNN
châp thuân cho thuc hiên phân loai no theo quy dinh tai Diêu 7 Quyêt dinh 493. Tuy nhiên, do không co quy dinh cu thê dôi
voi HTXHTDNB, do do TCTD noi chung va môt sô TCTD dã xây dung hê thông nay chua danh gia va khai thac hêt vai tro,
loi ich cua viêc xây dung hê thông xêp hang tin dung nôi bô trong viêc quan ly chât luong tin dung, phân loai no, trich lâp
du phong rui ro. Do cac TCTD tu xây dung theo môt phuong phap riêng dã tao nên su khong thông nhât giua cac TCTD
trong viêc quan ly chat luong tin dung, phân loai no, trich lâp va su dung du phong dê xu ly rui ro; dông thoi viêc quan ly
cua Co quan quan ly Nha nuoc dôi voi viêc cac TCTD phân loai no theo Diêu 7 Quyêt dinh 493 gáp nhiêu kho khán, không
thông nhât
II- Vê hình
thúc vàn ban
Quyêt dinh Thông tu thay thê - Cac vân dê sua dôi nhiêu nên ban hanh
ván ban thay thê dê tiên tham chiêu
- Hinh thuc la Thông tu dê phu hop voi
Luât ban hanh ván ban Quy pham phap
luât
III- Muc dích.
dinh huóng
nôi dung xây
dung
1. Muc dich:
- Khác phuc han chê cua QD 493;
- Thông nhât phuong phap, nôi dung quan ly chât luong tin dung, phân loai no, trich lâp, su dung du phong dê xu ly rui ro
trong toan hê thông TCTD trên co so danh gia kha náng tra no cua khach hang;
- Tiêp thu, ap dung nhung kinh nghiêm tôt nhât cua cac nuoc, phu hop diêu kiên Viêt Nam;
- Phan anh chinh xac hon chât luong tin dung, no xâu cua tung TCTD va cua ca hê thông TCTD dê co chinh sach, co chê
2
quan ly phu hop.
2. Dinh huong nôi dung xây dung:
- Quy dinh thông nhât môt phuong phap danh gia chât luong tin dung (tru cac Quÿ TDND) trên co so kêt hop danh gia kha
náng tra no cua khach hang theo hê thông xêp hang tin dung nôi bô va danh gia thuc tê tai cac thoi diêm danh gia, phân loai.
- Huong dân cu thê cac buoc quy trinh danh gia, xêp hang khach hang dê thông nhât thuc hiên, trong do quy dinh môt sô chi
tiêu voi cac trong sô danh gia cu thê dê phuc vu cho công tac quan ly. Cac chi tiêu va trong sô danh gia duoc xac dinh dua
trên kêt qua thông kê, khao sat sô liêu cua môt sô TCTD dua vao chay mô hinh toan dê xac dinh.
- Trên co so hê thông xêp hang tin dung nôi bô, yêu câu TCTD xây dung quy dinh nôi bô vê quan ly chât luong tin dung,
chinh sach tin dung dê quan ly chât luong tin dung trong suôt qua trinh tu khi thâm dinh, xet duyêt, câp tin dung dên khâu
kiêm tra, kiêm soat trong qua trinh giai ngân, sau khi câp tin dung cùng nhu viêc quan ly tai san bao dam; chinh sach du
phong rui ro dê quan ly qua trinh phân loai no, trich lâp, su dung du phong dê xu ly rui ro va viêc phat mai tai san bao dam;
viêc phân câp, uy quyên va xac dinh quyên han, trach nhiêm cua tung bô phân, ca nhân co liên quan trong suôt cac qua trinh
nay.
- Dam bao o muc tôi da khach hang giông nhau phai duoc quan ly giông nhau, tu thâm dinh, xet duyêt, câp tin dung, hô so
tin dung dên quy trinh danh gia, xêp hang, phân loai no, trich lâp du phong, su dung du phong dê xu ly rui ro; giua cac
TCTD dêu thông nhât viêc danh gia, xêp hang, phân loai no, trich du phong, su dung du phong dê xu ly rui ro.
III- Vê nôi
dung Thông
tu

1. Pham vi diêu
chinh
- Phân loai no, trich lâp va su dung du
phong dôi voi rui ro tin dung.

- Phân loai no, trich lâp va su dung du
phong dôi voi rui ro tin dung.


Phʼnm vi No duoc phan loʼni bao gom No
va cac cam kśt ngoʼni bang. cu thê.
- No bao gôm cac khoan: (i) Cac khoan
cho vay, ung truoc, thâu chi va cho thuê
tai chinh; (ii) Cac khoan chiêt khâu, tai
chiêt khâu thuong phiêu va giây to co
gia khac; (iii) Cac khoan bao thanh toan;
(iv) Cac cam kêt ngoai bang; (v) Cac
hinh thuc tin dung khac.
- Cam kêt ngoai bang bao gôm: cac
khoan bao lãnh, châp nhân thanh toan;
cam kêt cho vay không huy ngang vô
diêu kiên va co thoi diêm thuc hiên cu
Phʼnm vi phan loʼni No bao gom No va
cac cam kśt ngoʼni bang. cu thê.
- No co ban bao gôm cac khoan giông
nhu quy dinh tai 493, nhung co:
¹ Sua dôi 'chiśt khau. tai chiśt khau
thuong phiśu.¨ thanh 'chiśt khau.
tai chiśt khau cong cu chuvên
nhuong.¨.
¹ Bô sung khoan muc: Cac chųng
khoan no giŹ dśn ngav dao hʼnn khong
duoc ghi nhŏn gia trš hop lv, Cac
khoan tiŝn gŷi tʼni cac TCTD khac.

¹ Dê dam bao dây du va phu hop voi
Luât công cu chuyên nhuong.


¹ Chung khoan no giu dên ngay dao han
không thuôc dôi tuong trich lâp du
phong giam gia chung khoan; rui ro phat
sinh dôi voi khoan muc nay chu yêu la
rui ro tin dung.
3
thê.

¹ Bô sung: Tiŝn gŷi tʼni cac TCTD
khac trong nuūc. trŵ tiŝn gŷi dê thanh
toan.
¹ Tiên gui tai cac TCTD vê ban chât
cùng giông nhu môt khoan câp tin dung.

1. Dôi tuong ap
dung
Cac TCTD hoat dông tai Viêt Nam, tru
NHCSXH.

Cac TCTD hoat dông tai Viêt Nam,
tru NHCSXH, va NH Phat triên Viêt
Nam (VDB).

NHCSXH, VDB la cac ngân hang
chinh sach, Bô Tai chinh câp bu chênh
lêch lãi suât. Chinh phu bao dam kha
náng thanh toan.
- Chi nhanh NHNNg co nhu câu thuc
hiên phân loai no, trich lâp va su dung
du phong theo NH me khi duoc NHNN
châp thuân báng ván ban
- Không co quy dinh riêng dôi voi chi
nhanh NHNNg.
Dây la yêu câu tôi thiêu, cac TCTD va
chi nhanh NHNNg phai thuc hiên.
Chi nhanh NHNg co huy dông tiên gui
cua dân cu tai Viêt Nam, do vây phai
phân loai no, trich lâp va su dung du
phong rui ro theo quy dinh nay, hach
toan du phong rui ro tai Chi nhanh dê
sán sang bu dáp, bao dam an toan cho
chi nhanh tai Viêt Nam, không anh
huong dên an toan hê thông.
3. Giai thich tu
ngu
'Khach hang` la cac tô chuc hoác ca
nhân co quan hê tin dung voi tô chuc tin
dung
'Khach hang` la tô chuc, hô kinh
doanh, ca nhân co quan hê tin dung
voi tô chuc tin dung.

4. Thoi diêm
xac dinh kêt
qua phân loai
no, trich lâp du
phong rui ro tin
dung
1. It nhât môi quy môt lân, trong thoi
han 15 ngay lam viêc dâu tiên cua thang
tiêp theo, TCTD thuc hiên phân loai no
gôc va trich lâp du phong rui ro dên thoi
diêm cuôi ngay lam viêc cuôi cung cua
quy (thang) truoc.
Riêng dôi voi Quy IV, trong thoi han 15
ngay lam viêc dâu tiên cua nám tiêp
theo, TCTD thuc hiên viêc phân loai no
va trich lâp du phong rui ro dên thoi
diêm cuôi ngay 31 thang 11.
2. Dôi voi cac khoan no xâu TCTD phai
thuc hiên viêc phân loai no, danh gia
kha náng tra no cua khach hang trên co
1. Tô chuc tin dung phai thuong
xuyên thuc hiên viêc thu thâp thông
tin vê khach hang dê danh gia, xêp
hang khach hang, dê phân loai no,
quan ly chât luong tin dung va trich
lâp du phong rui ro theo quy dinh tai
Thông tu nay.
2. It nhât môi quy môt lân,
trong 15 ngay dâu tiên cua thang tiêp
theo, tô chuc tin dung phai ra soat,
danh gia lai viêc:
a) xêp hang khach hang, cac
biên phap quan ly chât luong tin dung
dê co biên phap quan ly chât luong tin
Phuong phap phân loai la dinh tinh, dua
trên kêt qua xêp hang khach hang va
danh gia thuc tê tai thoi diêm phân loai,
do vây:
- Yêu câu phai thuong xuyên thu thâp
thông tin khach hang dê danh gia, xêp
hang khach hang, quan ly chât luong tin
dung, phân loai no, trich du phong.
- Trên co so thuong xuyên quan ly,
trong 15 ngay dâu tiên cua thang dâu
môi quy phai ra soat lai tât ca cac công
viêc nay dã lam dê xac dinh chinh xac
tai thoi diêm cuôi ngay lam viêc cua quy
truoc, phuc vu cho viêc bao cao cac co
4
so hang thang dê phuc vu cho công tac
quan ly chât luong va rui ro tin dung.
dung phu hop;
b) phân loai no dã thuc hiên dê
phân loai lai no, trich lâp du phong rui
ro tai thoi diêm cuôi ngay cua ngay
lam viêc cuôi cung cua quy truoc va
su dung du phong dê xu ly rui ro, bao
cao kêt qua phân loai no, trich lâp du
phong va su dung du phong dê xu ly
rui ro tin dung cho cac co quan Nha
nuoc co thâm quyên va lâp cân dôi kê
toan theo quy dinh.
3. Ngoai thoi diêm quy dinh tai Khoan
2 Diêu nay, tô chuc tin dung su dung
du phong dê xu ly rui ro theo quy dinh
tai Diêu 14 Thông tu nay dê xu ly rui
ro khi cân thiêt.
quan co thâm quyên, lên cân dôi kê
toan.
- Thoi diêm xac dinh kêt qua phân loai
no, trich lâp du phong rui ro tin dung tai
thoi diêm cua cung cua quy (kê ca Quy
IV) dê dam bao phan anh dung tinh hinh
hoat dông, tinh hinh tai chinh cua
TCTD, khác phuc han chê hiên nay.
Thuc tê cac TCTD phai lâp bao cao
quyêt toan nám, kiêm toan. Viêc nay
thuc hiên sau 31/12 hang nám va keo
dai sau 3 thang.
5- Hê thông
xêp hang tin
dung nôi bô
(HTXHTDNB)
1. Chua co quy dinh cu thê va dây du
vê hê thông xêp hang tin dung nôi bô,
moi yêu câu trong thoi gian tôi da ba
(03) nám kê tu ngay Quy dinh nay co
hiêu luc, TCTD phai xây dung dê hô tro
viêc phân loai no, quan ly chât luong tin
dung phu hop voi pham vi hoat dông,
tinh hinh thuc tê cua TCTD.
1. Dua ra khai niêm HTXHTDNB: Hê
thông xêp hang tin dung nôi bô la tô
hop cac quy trinh phân loai khach
hang theo nganh nghê, quy mô, tinh
chât so huu, bô chi tiêu tai chinh va
phi tai chinh dê châm diêm khach
hang.

2. Yêu câu TCTD phai co
HTXHTDNB dê danh gia kha náng tra
no cua khach hang, hô tro viêc phân
loai no, xây dung quy dinh nôi bô vê
quan ly chât luong tin dung dam bao
an toan cho hoat dông ngân hang cua
TCTD.
1. Lân dâu tiên dua ra khai niêm nay
trên co so câu truc cac buoc quy trinh
danh gia, xêp hang theo nganh nghê,
quy mô, tinh chât va châm diêm theo
cac chi tiêu hiên dang duoc cac nuoc su
dung va cac tô chuc kiêm toan yaii Viêt
Nam kiên nghi.

2. Voi quy dinh nay, dây cùng la môt
trong nhung diêu kiên dôi voi TCTD
thanh lâp moi, dam bao nguyên tác cua
Basel, theo do Co quan co thâm quyên
phai dam bao ngân hang moi duoc thanh
lâp së co kha náng quan tri, diêu hanh
tôt, hoat dông an toan, hiêu qua.
2. Moi chi quy dinh HTXHTDNB tôi
thiêu phai bao gôm:
- Co so phap ly liên quan dên thanh lâp
3. HTXHTDNB phai dam bao tôi
thiêu cac yêu câu sau dây:
3.1. Phu hop voi hoat dông kinh5
va nganh nghê kinh doanh cua khac
hang;
- Cac chi tiêu kinh tê tông hop liên quan
dên tinh hinh kinh doanh, tai chinh, tai
san, kha náng thuc hiên nghia vu theo
cam kêt;
- Uy tin dôi voi TCTD dã giao dich
truoc dây;
- Cac chi tiêu danh gia khach hang chi
tiêt, cu thê, co hê thông (danh gia yêu tô
nganh nghê va dia phuong) trên co so
do xêp hang cu thê dôi voi khach hang.

doanh, dôi tuong khach hang cua tô
chuc tin dung.
3.2. Xây dung trên co so châm diêm
khach hang theo nganh nghê kinh
doanh, quy mô, tinh chât so huu, bô
chi tiêu tai chinh va bô chi tiêu phi tai
chinh theo quy dinh tai Phu luc sô 1
Thông tu nay.3.3. Phai co bô phân quan ly rui ro tai
tru so chinh dê thuong xuyên theo dõi,
dam bao danh gia dây du kha náng tra
no cua khach hang, kip thoi diêu chinh
chinh xac kêt qua phân loai no, co cac
biên phap quan ly dôi voi khoan no
xâu.
3.4. Phai thuong xuyên thu thâp thông
tin vê khach hang dê bô sung co so du
liêu khach hang, dam bao:
a) Co du thông tin danh gia chinh xac
kha náng tra no cua khach hang;
b) It nhât môi nám môt lân, phai thuc
hiên viêc ra soat, diêu chinh, bô sung,
sua dôi hê thông chi tiêu va trong sô
cua tung chi tiêu cua hê thông xêp
hang tin dung nôi bô dê thuc hiên va
bao cao NHNN (Co quan Thanh tra,
giam sat ngân hang).


3.2. Cac quy dinh tôi thiêu tai du thao
xuât phat tu yêu câu danh gia kha náng
tra no cua khach hang. Dê dat duoc yêu
câu nay doi hoi phai danh gia, xêp loai
tu nganh nghê, quy mô, tinh chât so huu
dên cac tiêu chi vê tai chinh (kêt qua
tinh hinh tai chinh) va tiêu chi phi tai
chinh (danh gia náng luc quan tri, diêu
hanh).
3.3 va 3.4. Quy dinh nay nhám dam bao
muc tiêu thuong xuyên danh gia duoc
khach hang chinh xac, han chê viêc su
dung lâu dai kêt qua danh gia truoc dây
co tinh chât lich su va không con chinh
xac.
Dông thoi, Co quan quan ly Nha nuoc
co thê giam sat, kiêm soat va thanh tra
duoc.

4. Yêu câu TCTD phai co hê thông
công nghê thông tin dap ung yêu câu
vân hanh va quan ly hê thông xêp
hang tin dung nôi bô; co bô phân quan
ly tai tru so chinh dê quan ly, vân hanh
4. Yêu câu công nghê thông tin la phai
co dôi voi viêc xây dung, vân hanh hê
thông. Dông thoi cùng cân phai yêu câu
TCTD co môt bô phân chuyên trach dê
quan ly hê thông nay.
6
hê thông xêp hang tin dung nôi bô,
thuong xuyên theo dõi, dam bao danh
gia dây du kha náng tra no cua khach
hang, kip thoi diêu chinh chinh xac kêt
qua phân loai no, co cac biên phap
quan ly dôi voi khoan no xâu.

5. Trên co so HTXHTDNB, TCTD
phai ban hanh quy dinh nôi bô vê quan
ly chât luong tin dung, trong do tôi
thiêu phai co quy trinh thâm dinh, xet
duyêt, câp tin dung dôi voi tung nhom
khach hang; phân câp uy quyên trong
viêc xet duyêt, câp tin dung; kiêm tra,
kiêm soat truoc, trong va sau khi câp
tin dung.5. Hê thông xêp hang tin dung nôi bô co
chuc náng hô tro viêc quan ly chât
luong tin dung. Do vây, phai co quy
dinh yêu câu TCTD cán cu hê thông nay
dê xây dung quy chê nôi bô vê quan ly
chât luong tin dung, co sua dôi, bô sung
tung thoi ky, phu hop voi viêc sua dôi,
bô sung hê thông.
6. Yêu câu TCTD phai co Chinh sach
tin dung dôi voi khach hang, voi noi
dung tôi thiêu:
a) Quy trinh thâm dinh, xet
duyêt, câp tin dung dôi voi tung nhom
khach hang;
b) Phân câp uy quyên trong
viêc thâm dinh, xet duyêt, câp tin
dung;
c) Kiêm tra, kiêm soat truoc,
trong va sau khi câp tin dung;
d) Trach nhiêm, quyên han cua
cac don vi, ca nhân trong qua trinh
thâm dinh, xet duyêt, câp tin dung,
kiêm tra, kiêm soat truoc, trong va sau
khi câp tin dung.

7. Yêu câu TCTD phai co Chinh sach
du phong rui ro voi nôi dung tôi thiêu:
6. Voi kêt qua xêp hang khach hang tu
thông tin thu thâp duoc, viêc xây dung
chinh sach nôi bô vê tin dung së giup
TCTD xac dinh rõ trach nhiêm, quyên
han cua don vi va ca nhân liên quan dên
quy trinh, thu tuc,... trong viêc thâm
dinh, xet câp tin dung, kiêm tra, kiêm
soat tin dung, la co so dê Co quan
TTGSNH thuc hiên giam sat, thanh tra,
kiêm tra khi cân thiêt.7. Tuong tu diêm 6, quy dinh nay së
dam bao xac dinh rõ rang quy trinh,
7
a) Phân câp, uy quyên va pham
vi phân câp, uy quyên dôi voi viêc
phân loai no, trich lâp du phong, su
dung du phong dê xu ly rui ro, phat
mai tai san bao dam;
b) Quy trinh thu thâp thông tin
du liêu khach hang, danh gia, xêp
hang khach hang, phân loai no, trich
lâp du phong rui ro, su dung du phong
dê xu ly rui ro, quan ly va phat mai tai
san bao dam;
c) Trach nhiêm cua cac don vi,
ca nhân liên quan dên viêc thu thâp
thông tin, du liêu khach hang, danh
gia, xêp hang khach hang, phân loai
no, trich lâp du phong, su dung du
phong dê xu ly rui ro, phat mai tai san
bao dam va thuc hiên cac biên phap dê
thu hôi no triêt dê sau khi dã su dung
du phong dê xu ly rui ro.

8. Tô chuc tin dung phai gui Ngân
hang Nha nuoc (Co quan Thanh tra,
giam sat ngân hang) báng buu diên
hoác gui truc tiêp, cac tai liêu vê Hê
thông xêp hang tin dung nôi bô dã
duoc Hôi dông quan tri phê duyêt,
9. Quy dinh viêc xac nhân cua NHNN
sau khi nhân duoc bao cao hê thông
XHTDNB va viêc TCTD chi duoc su
dung Hê thông xêp hang tin dung nôi
bô sau khi duoc Ngân hang Nha nuoc
co ván ban xac nhân.

trach nhiêm cua cac bô phân, ca nhân
phân loai no, trich du phong, su dung du
phong dê xu ly rui ro, quan ly va phat
mai tai san bao, thu hôi no sau khi xu
ly,... lam co so cho cong tac giam sat,
thanh tra, kiêm tra cua Co quan
TTGSNH.8. Quy dinh nay nhám thuc hiên chuc
náng quan ly nha nuoc cua NHNN.
9. Quy dinh nay nhám giam bot thu tuc
hanh chinh va giây phep con, thuc hiên
hâu kiêm theo cac diêu kiên va nôi dung
quy dinh vê HTXHTDNB.
Nêu câp phep hoác cho phep, truoc mát
NHNN phai xem xet hang trám
HTXHTDNB va hang nám së tiêp tuc
8


10. Quy dinh cu thê tai Phu luc 1 cac
buoc quy trinh cu thê, bô chi tiêu tai
chinh, phi tai chinh cu thê, voi cac chi
tiêu câp 1, câp 2 tôi thiêu phai co, ty
trong diêm tôi thiêu cu thê cua tung
chi tiêu trên co so kêt qua chay mô
hinh dua trên quy dinh tai Thông tu va
sô liêu cua hon 10 ngân hang.
phai xem xet cac hê thông nay duoc sua
dôi va lai phai co ván ban châp thuan
hoác giây phep con. Quy dinh nay cùng
táng cuong trach nhiêm cua cac don vi
thuôc NHNN trong viêc quan ly, giam
sat TCTD.
10. Tao lâp su thông nhât vê cac buoc
quy trinh, cac bô chi tiêu cân phai co,
voi cac chi tiêu câp 1, câp 2 trong môi
bô chi tiêu va trong sô diêm, dam bao su
quan ly thông nhât o môt sô chi tiêu,
tinh chinh xac va han chê su kho hoác
không kiêm soat duoc.
6- Phân loai no


TCTD thuc hiên phân loai no theo quy
dinh tai Diêu 6 (chu yêu theo thoi gian
qua han) hoác theo quy dinh tai Diêu 7
(dinh tinh-danh gia kha náng tra no cua
khach hang).

1. Nguyên tác: Dua ra 5 nguyên tác
phân loai no, bao dam no va ngoai
bang cua cung môt khach hang duoc
phân loai vao môt nhom cu thê; khoan
cho vay hop vôn phai duoc phân loai
chinh xac, thông nhât giua cac TCTD
tham gia cho vay hop vôn va toan bô
du no cua khach hang do tai cac
TCTD tham gia cho vay hop vôn phai
duoc phân loai vao nhom no thich
hop; cac khoan cho vay du an cùng
duoc xu ly dam bao danh gia chinh
xac kha náng thu hôi no; dông thoi Co
quan TTGSNH co thê yêu câu cac
TCTD phân loai cua môt khach hang
nao do o nhom no cao hon khi cân
thiêt va co du co so xac dinh.
Du thao Thông tu quy dinh tât ca cac
TCTD thuc hiên phân loai no dap ung
yêu câu tôi thiêu theo quy dinh, bao
gôm:
- Nguyên tác phân loai no;
- Phuong phap phân loai no;
- Nhom no...

2. Nguyên tác phân loi no: Trên co so
danh gia kha náng tra no cua khach
hang/kha náng thu hôi no cua TCTD.

9
3. Phuong phap phân loai no: Phuong
phap châm diêm khach hang vê kha
náng tra no, su dung hê thông xêp
hang tin dung, kêt hop voi danh gia
thuc tê tai thoi diêm phân loai trên co
so thông tin thu thâp duoc, theo quy
trinh, quy dinh nôi bô tu Chinh sach
du phong cua TCTD nêu trên.
3. Theo ma trân phân loai, së dam bao
ket qua phân loai chinh xac hon, phu
hop hon voi thuc tê tai cac thoi diêm
danh gia, phân loai.
4. Dôi voi QTDNDCS: Co quy dinh
riêng
4. Phu hop voi quy mô cua loai hinh
TCTD nay, kê thua quy dinh tai QD
493, dông thoi vân dam bao su quan ly
cua co quan quan ly.
7. Trich lâp du
phong
Quy dinh công thuc trich lâp, ty lê trich
lâp, bang tinh gia tri tai san bao dam
duoc khâu tru, nguyên tác ap dung khâu
tru
Quy dinh công thuc trich lâp, ty lê
trich lâp, bang tinh gia tri tai san bao
dam duoc khâu tru, nguyên tác ap
dung khâu tru, co sua dôi, bô sung:
- Công thuc trich lâp: tinh cho khoan
du no gôc thu i
- Sua dôi hê sô/ty trong khâu tru gia
tri tai san bao dam khi tinh sô tiên phai
trich lâp
- Sua dôi, bô sung phuong phap xac
dinh gia tri tai san bao dam khi tinh
gia tri dê khâu tru.

8. Su dung du
phong
Quy dinh hôi dông xu ly, thanh phân hôi
dông, nguyên tác su dung du phong dê
xu ly rui ro, hô so, thu tuc, quy trinh xu
ly, trach nhiêm thu hôi no sau xu ly rui
ro
Co ban quy dinh theo cac nôi dung
cua QD 493, nhung co sua dôi, bô
sung cu thê vê hôi dông xu ly rui ro,
nguyên tác su dung du phong. Cu thê:

1. Hũi dong xŷ lv rui ro
- Quy dinh thanh phân hôi dông dôi
voi TCTD co HDQT va dôi voi TCTD
không co HDQT;
- Nhiêm vu cua Hôi dông xu ly rui ro:
¹ Xem xet, phê duyêt bao cao tông

1. Dam bao thông nhât trach nhiêm cuôi
cung cua hôi dông, cán cu quy dinh tai
Chinh sach du phong cua TCTD. Táng
cuong trach nhiêm thu hôi no triêt dê, kê
ca truong hop dã phân câp, uy quyên
viêc phân loai no, trich lâp, su dung du
10
hop toan hê thông cua Tông giam dôc
(Giam dôc) dôi voi tô chuc tin dung
co Hôi dông quan tri, cua bô phân
quan ly rui ro (dôi voi tô chuc tin dung
không co Hôi dông quan tri) vê kêt
qua thu hôi no dã duoc su dung du
phong dê xu ly rui ro cua quy truoc,
bao gôm ca viêc phat mai tai san bao
dam; xac dinh nguyên nhân va trach
nhiêm cua bô phân, ca nhân co liên
quan.
¹ Xem xet, quyêt dinh viêc phân loai
no, trich lâp du phong rui ro, viêc su
dung du phong dê xu ly rui ro cua quy
hiên hanh thuôc chuc náng, nhiêm vu
cua Hôi dông xu ly rui ro do Tông
giam dôc (Giam dôc) dôi voi tô chuc
tin dung co Hôi dông quan tri hoác do
bô phân quan ly rui ro dôi voi tô chuc
tin dung không co Hôi dông quan tri
bao cao va dê nghi.
¹ Quyêt dinh cac biên phap thu hôi
no triêt dê dôi voi no dã duoc su dung
du phong dê xu ly trong toan hê
thông, bao gôm ca viêc phat mai tai
san bao dam, theo dê nghi cua Tông
Giam dôc (Giam dôc) dôi voi tô chuc
tin dung co Hôi dông quan tri, cua bô
phân quan ly rui ro dôi voi tô chuc tin
dung không co Hôi dông quan tri.
phong. Lam co so cho viêc quan ly,
thanh tra, kiêm tra cua Co quan
TTGSNH
Nguyên tác su dung du phong:
Theo trinh tu:
- Du phong cu thê
- Phat mai tai san
-Du phong chung
. Nguvên tőc sŷ dung dŻ phong.
Theo trinh tu:
- Su dung du phong cu thê
- Truong hop su dung du phong cu thê
không du bu dáp rui ro tin dung, tô
Do viêc phat mai tai san gáp nhiêu kho
khán, nên hiên nay hâu hêt TCTD chi su
dung du phong cu thê dê xu ly môt phân
no duoc trich du phong cu thê, phân no
gôc con lai chua duoc xu ly, trong khi
11
chuc tin dung su dung sô tiên thu hôi
duoc tu viêc phat mai tai san bao dam
dê xu ly va nêu thiêu duoc su dung du
phong chung dê xu ly.
Truong hop chua phat mai duoc tai
san bao dam, tô chuc tin dung duoc su
dung du phong chung dê xu ly.
do hâu nhu Du phong chung không
duoc su dung. Viêc sua dôi nguyên tác
su dung du phong së giup TCTD xu ly
rui ro báng nguôn du phong dã trich,
truoc hêt bao dam an toan cho TCTD va
sau do an toan cho hê thông. Viêc thay
dôi nguyên tác thu tu su dung nguôn du
phong tai du thao cùng không dân dên
viêc su dung du phong tuy y hoác tuy
tiên boi vi du thao dã quy dinh rõ hô so,
trinh tu, thu tuc va co quy dinh cu thê
trach nhiêm cua bô phân, ca nhân co
liên quan dên viêc nay.

 .

"l  .

.

 ' "&%l.

 .

"l .

.

3 3 /:3 /3 9 4%399.5/53 .O6: 3. :9-.35E57H3 943H38439339.J3E.34E33 33 E43E.%83 O ..3 : 9. %l  ' K3 9..5.E..%%.6:3 . ...E.. 2.97 J.%39.298333.. 4393.6:3 .9.3 8..O298%% /3 .353439046: 39l:":9 3 %:3H3 /43...3 ":9 3.-3. ": 9 3.39J3/3 5343 97J.%%9../393539J3/33-9743...2.. %: 3H3 .g3-3":525E5 :9 ..35E5 3/:36:3 .:3 3...2 !3E3.9 ": 9 .. ..E.9E....9 939.8/3/53 774 39.53E3 3. J.J38E...%% 9743."l %3395.59:3.O..4 939.3. 353 4 39046: 39l:":9 3 :..E.:3.33.5 8/3/53 774 974394393%%97H3. .%%E.:3.": 9 3 .. ..g3-3  .":9 3 -.E.%%9. 3..9......8.5343 97J.93%%.. E3E.9.O9 3 :/.E9.4996:5343. 55.6:3 ..E...36:3 3..9.93%% ..3 8.3. %743 O .:33.298%% /3933.3 .39J3/3 3:.E. J.O %% 97K3.: .4.3.9.5.9 E.%%5343904l:":9 353:Og3 3 9339 ":9 3 %39...9E.39. .g3-39.O935 39J3 /3 3- 97.E..9.%%9/3904295.33.49..432. 3 ...3.%% 93539J3/33- %% 6: 39"l2.3 %59: E5/3333329939...8 E3E3g3973.: K39.%% /353:Og32.3.9 .O5E9837749J3/3 . 3:3H3-.E.9 /4 O.53 4 3.6:..%% /4 O%%3O...39J3/3 l:3.3 4...9.": 9 3 $.6:3 .9.33 ...39J3/3 5343 97J.:299.39J3/3 5343 97J.99 l.E.%%.3.5 /53774 4.E.E... 55 :3'9....

9 5.E. : : 3 . ..9.E.3.2 9 . 9:. .":% 97H3.9 : 9E $.39J3/3 97. : !3 4 3 97J.9 ..$9" -.93-53 ...$ .43-.9.49.E. E3E9.59J3/3 8. .$ $.8/3/ ..:%%/36: 33-.893539J3/33- H:. 4 39 3 9 .2 934 . 43 . 43 2. E.59J3/3 3: 297. 5 / 43 -4 3 ...3 EE. 3 .E..3 93399.390493539J3/33-.E.3 9743 O6: 3298.9738 E3E. 5/53 8/3/53  774.9J3/3E.%%E.O 9 2 9.. .-3-.5 8/3/53 774.  8:3 43 2.43 E.6:E97K3 3 l2-42..39E. 3 3 E 97 $5  E.. 83 ./ 53774 6:3 6:E97K35343 97J.2 9 34 -3 .33/:3/3 ": 39339295. .. 532E.43 .O 9 ..6: 39 3.. %% :9339.. 3 3433 33 E43 .:33. 9 : 9E ...3.895 E3E 3g3973.3 97J. 36:33 97E./53 8/3/53 774  ' 3  /:3 %3 9. !2.298%% .J38E.53. 9 : .9738 E3E .: 992 3 F9/:9 ..2 9 34 -3 -.. 3 .32.J3  E..:"3 .9 2 E3E 534 .:.J38E..7749J3/3  ! 2..4. 9.5 6:3.4 2 .3 5: .3 .9 : 9.3/3.E. 3 3..O 93 5 : 93 .99.5.333..534 $-. 7749J3/3  .3 . 3/. 5 5 . 9 : :9.42. 97H396:93H 48E98:.E.3 94E3 $.7749J3/3 53 .35E5 E3E.2 934 .39J3/3 .3 3.OH36:..5E92983-4 2 .4 .3 .6:3 983-4 2.E..4.397438:9.-.6:3 .:5 . 4E33$ 33 E4 33 3 9:.9J3/3 6:3 .6:3 33.3 53 .E.. 9 .49:H 3.6:3 55  l3.39J3/397438:96:E97K3992 3 F9/:9 . 5 . 9H:.534 -.3 ..E.9. 9J3/3 36:97K3 E3E 5 3 53 4 3 97J.E33... E.E. .433 .4#2$ ! 2..E.2K394E3 E..6:97K3 E3E 53E. E. 8 /3 / !343 97J.9H:. 3 %7H3.. ..394E3 9E . 397.5 33 9. E3E 53 5343 97J. 3$3  K39.E.6:3 E. 9 : l 2 -4  .9..4.59J3/3. E..34E37745E9 . 284E997436:E97K3 33 8.E.E.E.$9" .42.4#2$.

.2 /3 $ 97 $ ... %3 9 .3 :H3 9: 95 5 / 53 7 74 904 6: 3 9 93 93 E..35E5534 39J3 /. 6:3  .E./53 9743 3 : 9H3 ..4 . %% . %% 49 3 9 '9 . 3 ..433:%%5 9.9 .394393 E... 97J..39J3  ..394E3 l H: . . : 9H3 .E 33 .4 .O6:.: 5 9.E. -E4.9J3/3  % .E 3 33.353 4 3 3 97J.59J3/3  $ ' . 8 /3 3E3 /539042 .3 . 9E3 : 26: 5784E999. .3 !. H: . 3  53 4 3 /4.9.397H3.E4. 5 53 4 3 97J....3 . 8:9 J3 5 -4 2 3g39. 5 / 53 7 74 3 9 2. 9J3 /3 5 7 84E9 9743 3 : 9H3 ..: 9 9: . 99 2.2943. 9 . 3.H3 .3.  3 /4. #H3 .3  3E3 .E.39J3/3 97.3 9J3 /3 . 9: 95 93 97H3 9 6: 5 3 E. 4.2 97 E.O 6:..333.3 :H3 6:3  904 9 . 3 .E..3 943 . E.": ' 974393 3 2 .39J3  9 39 2 6: 29 3 /3 5343 97J.9 .%%49 39'9.: 3 2 . /3 6: 9E3 97. 3 E3 E 5 %39.5/53774 39 537749J3 2 . 97 9 3 "9. 3  .. 5.J3 .5/ . 3E3 9 '9 ...3 3E.59:3-3..9.. 3 2 E.E.  8:3 % 3  9 . /3 ..9E3 6: 53 4 95904 %%9..2 '   3E3 ...39J3/3.97433 ..9 E. %% .5343 . -3 . 9 '9 .5 - . 8 /3 / 53 7 74 904 6: 3 3 .3 6:3 .3 94E3  l9.3E359. !E9 973 '9 .9. .  % ...J3 E...: 9. 5 .. :9H3. . 93 . 8 9. 3 53 4 3 97J.E. 3 .E.9J3 /3  % 2  9 39 2 6: 29 3 9743 9 E. 3 9 332. 3 E3 E 5 E3E9. 3 . . 9E3 95 %7H3 .3E5 E.3 E3E. . 5 .:32..E. 94E3 / 53 7 74 9 3E3 83 83 - 5 -4 2 . .: . 53 4 3 E3 E 3g3973. 97J...O6: 37H3 . %% E.O : 3 93 .6: -35E56:3 . :H3 9.999 2534 3 E.E.g3-3 9  9J. 3 .J3 8E.... 3g2 95 904 %%9.9.E. 33 3 . 5 3 E.3 3..2 3 3 . 3  9 .97J.3 9J3 /3 .O 3: .O-35E56:3 .9.2 /4 ..:39E3  l. 9J3 /3 5 9.. .

 3   H: . 5... E.3 .9 8 : - .9 .O 92 6:3 H3 . 7. 5/ 53 .: 3 . 8/3/53 774 -E4 .: ..E. 6: 97...3 9J3 /3 2 -4 .3 5343 97J.. 6: 97K3 53 4 E.3. 3  97 .4 49 3 33 3 .3 943 .3 .E.7749J3/3 .E.8 3 9E3 5.J3 .:8.3 9E.E.E496:53 4 3 97J.: %% 5 . 3 9 6: 53 4 3 97J. 49 3 3 6:.J3 .5/537 74 9 9 2 .6: . 3 9.3.3  94E3  % 2 E.: .4 .:   ! 5 .E4 6:9 94E3 3g2 2 94E3 '.5.5/537749J3/39 9 2 . 6:. .... E 32 %% 93 5 3 9J3 /3 3 - 9 5 .4 .9J3/3 8/3 /53 7749046: 3 9l:%39. %%  %% 5 2 -4 9 9:... %% . 6:3  . 8 /3 / 53   7 74 9J3 /3 .2 2 E.O %% E3E3g397 3 ..J3 . . 3 904 33 3 6: 2 9J3 . %% 5 5 -E4 . 3 8. 3 ..O926:3. 3 2 .": '  2-453E3 39K3K3 49 3 9K3 K3 9 ..5343 9. /355 6:3 . .. 9H: 9 .9.3 3. 53 4 3  /3 6: 3 3 - . 5 9 .3 7 74. 9 .H:..3 94E39046: 3  49 26: 3943 l: 3 9. . .399  l. 3 3. %.

3 3935  3 : 9H3 . 7.8 /3. -.5343 6:3 . 6: 97K3 E3 E 5 3 904 33 3 6: 2 9J3 ..9.233   ' 6: 3 3  .E.O 92 6:3 5 2-43332 ..'9 .9.2 2 904 .39J3 /3 5 5 .80 904 O ..E.. 49 3 9K3K39. 93 5 3 9J3 /3 3 - 2 H: .93 5 8 .42 .O 3g3 6:3 97 : 3 99 49 3. . 8 .3 9 .E. %% 93 5 2 2 -43:H39.. E 32 3 97H3 ..%%   . 3 3g2 .. F4 /8..3 .3..294E3.: 97. .9H:3 .3943 :6:   ..9. 6: 3 %% 9 9:5-.O :. 9 . %%5/3 97 ..  .3 .3 29 9743 33 : 3 . .O 6: 3 ... .E... 52 .:9E3   93 5 3 9J3 /3 3 - %%  . 6:.85E5 H36:.  3g2 9 3 ": 3 3 . -.9 .: 9743 9 .

.O 93 . E28E9333  H: .3 2-4 .J3. 8 %39.E.3 %. 9H: ... 3 .3 97.784E9 :.: %% ..: 3  5 E3 E 5 4 9333 6:2 9J3.96:5343 .9 8 : - .. 973 8 .E.2 2 E..O-536:3 9978.O 9 E2 8E9 2 84E9 .3 3 93 93 E5 3 H: .E.J3 E3 E 3g3 .:H3 97E.J3 .3 -8:3 8.3:H3904/ 2-4 E3E 3g397 3.: %% 5 . 939 23g2 293 59.J 5 9 . l3 9 .J3 904 6: 3 9 ! . 9H: E3 E E.J3 6:3 ..J .E4 .J3 E.8/ :E. 3 904 33 3 3 /4.E.3. /3 ..9J3/3   /3 97H3 .3 l 9 .3 6:3  3.O93 E3E:9 33 3 .J3E.3 97H3 .E. 9 . -E4 . 3 .9H:59 .  93 .E.   H: .35H:. O 9393 E3E. 9 .J3 E.J3 9 83  3g3 9.3 .3 59 :..O 29 - 53 .3 3 93 l39. . 3 E.3.O. 93 5 3 9J3 /3 3 - 9. 43 3 :  !9.3 E.  E.: .. .J3 9 6: 9K3 K3 9 . 8 /3:/96: E3E97.O9J3.3 3 93 93 5 . 9H: ...J3 9.. %% .3    !. 6:.J3E.3 -8:3. 6:3 933  . 3 .9 .3 6: 2 9J3 .: E3E 3g3 973..E. 5. 6:3  93 5 39J3/33-. 9H: .9 . . 93 .. .3 3 ... -3 5E5 6:3  ..H: .O-536:3 7749 978. 3 .3 9 .. 8 . 9H: .29 & 9J3 .3..8.9H:39935H36:. 3 3..3 . 33 3 3 /4.3  9. 8 O53. .O . E.: .3 :H3 E3 E .3 3 9K3 K3 3 /4.4 /. 904 . 97. 6:3 97 : 3  . .9H:9. 9.3 97. 99 . E. 3. 6: 3 9 9: 9 / 94 :95E99H:.. 3 .98: 3 . . 6:. .3 . ": 3332 2-4 2.-. 3g3973..3  /4.33   E..9 .3:H39:9593 93. 9H: 9.

 9743.g3.9.:%%5.3 9 2  6: 3 3 8 2 -4 E.336: 33-. . 3 53 ..F9/:9 . 3 7 97E.3 . . 6:. 9J3 /3 . 92 3 F9 /:9 .59J3/3 / %7E.:%%5.5 6:3 9743 . 284E997...8.3E2 8E9 9.933O2 E. 3 - .E33H36:. E. -8:3 939 5 5 .  -8:393  ' 9 6: 5 3 E...59J3/3297.:.:%%. 3 . 6:3  . 2 84E9 97.59J3/3 .6:3  .8.3 3 6: 97K3 9 9.J3 8E.OJ38E.. 9743 .. 3g3 97 .59J3/3  H:. 3 -.3/:399:     93539J3/33-. -3 5E5 6:3 .933O2 E.3 9J3 /3 9743 O 9 9:5.5 6:3 9743 .. /3 .32 6:33.3 9J3 /3 4 .O 6: 3H:.397.. 3 9 93 93 9: 95 .OJ38E. .433:   %7H3 ..6:3  .39J3/3 . 3 59 :.O6:97K392 3 F9 /:9 .O .59J3/3 .399      %. ": 97K3 92 3 F9 /:9 . /53774.O ..E 33 9743 6:E 97K3 92 3 F9 /:9 .. . 2 84E9 9J3 /3  . 297. 3 /:399: . .9 . 9J3 /3 8 5 %% E. !3 .5 9J3 /3 2 97. 93 5 3 9J3 /3 3 - 9. 9743.: .. 5 .5 9J3 /3 297.5 9J3 /3 .: .9 . 92 3 F9 .E.3. 2 84E997.5 9J3/3  H:.8. 32 6:3 3.3:H3904/ 2-4 E3 E  3g3973. 8 .E.J3E.3 %%$9. 9743 .3.E...O8.9 6: 53 4 3 ..3 . . 3 7 73 6: 97K3  ... 8.933 /36:.. 8 %% %% 5-.. 2 97.

. 36:3975H/:9  ": 3. 93 5 3 9J3 /3 3 - . 5 / 53 8 /3 / 53 774 5E92983 -4 2. .. E2 8E9 33 3 -3 -.55F54.5F5. .9.:   2 . .: 33 . 6:.: 3 4. 97..%% :.43 9E.. %7E. !3. 5E9 2 9 83 -4 9: 3 8. ./53 8/3/ 53   7 74 6:3  . 9J3 /3 5 3 3 3.E4 93 %.3 97.-35E5 9: 3979 8.. 8 . :3. 53 4 3 97J.O. 8 /393 5 39J3/3 3 -8.5E929 83-4 2 .: . 3 53 4 3 97J..9 9.29 5 02 F9 3 97g2 %% .E 33 5343 97J. .3 %..: 8/3 /53 774   % .E.3/:3 6: 3.45F5 97. . 6:..3 3 . .4 .33  97E.5  6:3 . 3 3g2 8 95 9.3 %%$          ": 3 3 32 9.E 33 H3 6:.E. 3.E.. 53 .3 97. 3g36:3 33. .333.E. 95 . 3 53 4 3 97J. 3 . .J3 ... 5 / 53 8 /3 / 53   7 74 5E9 2983-4 2 . - 53 .. 9 : .E. 32 .. 3 :2904. -E4 ..":97K39:959393 / : E.5 6:3.g3-3E. 5/53774 8/3/53 774 6:3 . . 2 97. 3 E3 E 5 3 E.3.33..32.    ": 33322-999.52 .3.. . 8. 3 E3 E 5 3 E.. E2 8..%%.....43 9..E. 9: 95 93 93 / : E..

.J3 59.5. 93 39.3g39:3 39. 7.4293O2...4 .  2 -4 E3 E . : 904 9 .943 ... 3:H3 9. .3 .943 - /.E.35 . 9H: 9 ..8 E3 E 3g3 97 3 ....4 . 3 .3 99. 53 4 .4 3O2 3 9J.9 .O .. 3  :H39. 5 .9046: 39l: 39J3 E3E 3g3973.2... 5 . 3 .5 9 9: 5 .97H36: 39%39. 8 9 6: .533%7H3.2.3 6:E 3 4.O 9 973 2 9 9: .: .E. E. 3 O 9 . 5 ..E.E.. 8:. 53 4 ..3 . %% 53 4 . 43 .3 333  :H3 9.3 5 .4 .J3.3      ": 3. 29 E.%% 9. %%9. 9 - . 3 34 O 3O2 3 .3 %%$ . 6: 97K3 .O 9 H: . 534.. 9H: . / E3 . 53 4 3 -4 2 3 ..J3 E. 6:. E... E. 9 ..3 . 3 53 4 3 904 6: 3 9 l: . 34 -3 ..E.4.. !343 %% 9.J3 E..99! . 93 . 3. 9H: 97H3 . .5  .. 2 K3/.3 29 E.. l. -.4 .8E.....E.

9H:.%%  502F9..8.O .3 9g3 .: 9 9: 904 6: 3 -.5 9743 2 -. . 32 .3 97E. . - .9738 2 2-48 6:3  93 39 29 8 .E..5 9:3 4. 9743 .933 . 9H: .E. 6: 3 99 .5343 !.5F5.3 5 ...g3 -3 . 9:.E.3g39:3.5  .E. 9H: 9J3 .J3 E.4 2 :H39.O .  94 %3 9. -.. .. 6: 97K3 . 3284E9 .E.35E55343 O23     .. 8 O 4. %% 9. 6:3  E2 8E9%%  %4 5 8 93 39 . . . 3 53 4 3 E5 3 H: .43 ": 33. 3 .3 .. . . 9H: .E. . 5 .

 973 53 4 8 2 -4 F9 6: 53 4 . 9 2 E3E 534  %7J. 6: 2 . 8 93 93 9: 95 . 3 . 904 6: 97K3 6: 3 3 - 9 J3 8E.3. E5 /3:97 .O8.97J. E3 E 9. 53 5 -3 9J3 E 97 9 83 -4 /2 . 5 9J3 . 4 K3 %% 3  9. -8:3 3 9.5 997J.329: 38.. : 97 3:H3 9. "%$ O 6: 3 7H3  %04 2.3 9.. 3g3 97 3 8 /3 93 5 3 9J3 /3 9 5 ..E. .6:. !....  8.3 .3 5 5 .:  7 74  ! 5 ..35E55343!. 5 -3 9J3 E 97 9 83 -4 /2 .:97 3:H39. 6: 3 9 "l  39 . /53.999 253497H3. 5 9  97J.9 $.4 43 /.. 6:97K3 97E.3 5E5 .39. 9 9 . 9. 8 /3 / 53  774 8.%%3H:97H3  l .. 97J..3 2 -486:3  .36:3 ": 3 .J3 E. 97J.E5/3: 97  $ /3 / ": 3 3 9353 53 3 3:H3 9.. 5 / ": 3.2 2 E. 99.

 97. 3 E 97 9 83 -4 2 9J3 E97 :97 .Ol"% . %% %g3 3.. 6: 3 9 ..g3 .53 4 3 97J.9 973 : 97 E 97983-4 29J38935 97J.E...3 5 53 . "l  3.%%..5  6:3  02 F9 5H /:9 -E4 . 5 8/3/  .: ": 3 93 53 3 . 3 .329:3979  2. 9 ..3 5E5 E. 3 /:3 .3 ..8/3/53 9    #3 7$74 l2-4933997E.E4 93 .397E.  - 8:3 . 3 774 ..32.5 $.  - 8:3 5.3 . / 53 . -3 6: 3 904 .Ol"%.%% J3 8E. 3  7 74  3:H39. .O 8.

 %3 E2 .../4 -536:3 774 . 97E. 9 . . 9J3 /3 . 6:3  9.. 9 . 8 /3 / 53   7 74 ..O 3 6:3 97 . 6: 97....4 2 . 3  ":9 3 . . 6:.O 36:3974. 9J3 /3 3 . 3 3:H3 33 . 8 .5E9 29 835 3:O g3 3H333.:H39.9J3/3 3 ..8/3/53 %0497K39 53. 5E9 2 9 83 -4 2 904 3 .  .E.8 /$3/ 53 %0497K39 $/3/53.9 !E92983 53.3 %%$ 4.9. - 53 .O H3 6:.8/3 / 53   9743 943 93 -.9 2953 3 . . .9. E2 .534 3 97J.4 2 .. 9J3/3..O 36:397  :H39 . 3g3 32 . E2 ./53.... .%3E2 ...6: 3 39:.O 36:397 .9.9.3 .. 9J3/3.- 536:3 774 . E2 ...4 ..:9%%. 32 .9 3 - 5 7 74 9J3 /3 9 53 2 ..3 97.. 2 97.9 533 .E4. 3  7 74 /4 %3 E2 ..3  02F9 6:9 3...E 33 ... .... 9 6: 9: 3 . 5E9 2 9 83 -4 2 E.8 /3/53.3 ..97J. -3 5E5 9: 3979 .358/3/53.:3 594393..O 3 6:3 97 . .9 %7. .  .O 3 6:3 97 -E4. 5 / 53 7 74 .  9743  . - 53 6:3 774 . 8 /3/53 774.9J3 /33. -.

 97. 9.3 943 .E 33 . 8.:3  O : 3..3943. 9 97E.O 6: 3 . 8. 9 93-.8 /3/53. . 3:H3 9..:3  %7.9J3/3 .: O ... - 53 . 3:H39.5E92983-4 2 .8/3/ 53.9.:3 3 .3 5 .3 3 /3 3 .K/94 6: 378.998/33:3/ 53 9 / 94 ..O H36:.. 8 /3 / 53 9 4.9J3/38/3 8939: .. 97K3 9 9 9.3:9: .. 8 /3 / 53 8 5 %%  7 74 -3 3:3 / 53 97J.9-4 2. .3   . 5E9 2 .4 93 '.. 32 . 8 /3 '. 9 83-4 2 9.3 3.....4%%.. 53 ..