P. 1
Chuyen de Bien Doi Bieu Thuc Dai Sodoc

Chuyen de Bien Doi Bieu Thuc Dai Sodoc

|Views: 111|Likes:
Được xuất bản bởivanhoavn

More info:

Published by: vanhoavn on May 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

pdf

text

original

Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè

Chuyªn ®O 2
BiÕn ®æi biÓu thøc ®¹i sè
a – biÓn ®æi biÓu thøc nguyªn
I. Mét sè h»ng ®¼ng thøc c¬ b¶n
1. (a ± b)
2
= a
2
± 2ab + b
2
;
(a + b + c)
2
= a
2
+ b
2
+ c
2
+ 2ab + 2bc + 2ca ;
2
1 2 n
(a a ... a ) + + + =
=

+ + + + + + + + + + + +
2 2 2
1 2 n 1 2 1 3 1 n 2 3 2 n n 1 n
a a ... a 2(aa aa ... aa a a ... a a ... a a );
2. (a ± b)
3
= a
3
± 3a
2
b + 3ab
2
± b
3
= a
3
± b
3
± 3ab(a ± b);
(a ± b)
4
= a
4
± 4a
3
b + 6a
2
b
2
± 4ab
3
+ b
4
;
3. a
2
– b
2
= (a – b)(a + b) ;
a
3
– b
3
= (a – b)(a
2
+ ab + b
2
) ;
a
n
– b
n
= (a – b)(a
n – 1
+ a
n – 2
b + a
n – 3
b
2
+ . + ab
n – 2
+ b
n – 1
) ;
4. a
3
+ b
3
= (a + b)(a
2
– ab + b
2
)
a
5
+ b
5
= (a + b)(a
4
– a
3
b + a
2
b
2
– ab
3
+ b
5
) ;
a
2k + 1
+ b
2k + 1
= (a + b)(a
2k
– a
2k – 1
b + a
2k – 2
b
2
– . + a
2
b
2k – 2
– ab
2k – 1
+ b
2k
) ;
II. B¶ng c¸c h sè t!"ng #hai t!iÓn $a % b&
n
– 'a( gi¸c )asca*
§Ønh 1
Dßng 1 (n =
1)
1 1
Dßng 2 (n =
2)
1 2 1
Dßng 3 (n =
3)
1 3 3 1
Dßng 4 (n =
4)
1 4 6 4 1
Dßng 5 (n =
5)
1 5 10 10 5 1
Trong tam gí¸c nµy, haí c¹nh bªn gám c¸c sè 1 ; dßng k + 1 ®îc
thµnh íËp tõ dßng k (k ≥ 1), chVng h¹n ë dßng 2 ta cã 2 = 1 + 1, ë
dßng 3 ta cã 3 = 2 + 1, 3 = 1 + 2, ë dßng 4 ta cã 4 = 1 + 3, 6 = 3 +
3, 4 = 3 + 1, .Khaí tríOn (x + y)
n
thµnh tæng th× c¸c hÖ sè cña c¸c
h¹ng tö íµ c¸c sè trong dßng thø n cña b¶ng trªn. Ngêí ta gäí b¶ng trªn
íµ tam gí¸c Pascaí, nã thêng ®îc sö dông khí n kh«ng qu¸ íín. ChVng
h¹n, víí n = 4 th× :
(a + b)
4
= a
4
+ 4a
3
b + 6a
2
b
2
+ 4ab
3
+ b
4
vµ víí n = 5 th× :
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 1
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
(a + b)
5
= a
5
+ 5a
4
b + 10a
3
b
2
+ 10a
2
b
3
+ 10ab
4
+ b
5
II. +¸c ,- ./
VY dô 1. §·n gí¶n bíOu thøc sau :
A = (x + y + z)
3
– (x + y – z)
3
– (y + z – x)
3
– (z + x – y)
3
.
Lêí gí¶í
A = |(x + y) + z|
3
– |(x + y) – z|
3
– |z – (x – y)|
3
– |z + (x – y)|
3
= |(x + y)
3
+ 3(x + y)
2
z + 3(x + y)z
2
+ z
3
| – |(x + y)
3
– 3(x + y)
2
z
+ 3(x + y)z
2
– z
3
| –
– |z
3
– 3z
2
(x – y) + 3z(x – y)
2
– (x – y)
3
| – |z
3
+ 3z
2
(x – y) + 3z(x –
y)
2
+ (x – y)
3
|
= 6(x + y)
2
z – 6z(x – y)
2
= 24xyz
VY dô 2. Cho x + y = a, xy = b (a
2
≥ 4b). TYnh gí¸ trÞ cña c¸c bíOu
thøc sau :
a) x
2
+ y
2
; b) x
3
+ y
3
; c) x
4
+ y
4
;
d) x
5
+ y
5
Lêí gí¶í
a) x
2
+ y
2
= (x + y)
2
– 2xy = a
2
– 2b
b) x
3
+ y
3
= (x + y)
3
– 3xy(x + y) = a
3
– 3ab
c) x
4
+ y
4
= (x
2
+ y
2
)
2
– 2x
2
y
2
= (a
2
– 2b)
2
– 2b
2
= a
4
– 4a
2
b + 2b
2
d) (x
2
+ y
2
)(x
3
+ y
3
) = x
5
+ x
2
y
3
+ x
3
y
2
+ y
5
= (x
5
+ y
5
) + x
2
y
2
(x + y)
Hay : (a
2
– 2b)(a
3
– 3ab) = (x
5
+ y
5
) + ab
2
⇒ x
5
+ y
5
= a
5
– 5a
3
b +
5ab
2
Chó ý : a
6
+ b
6
= (a
2
)
3
+ (b
2
)
3
= (a
3
)
2
+ (b
3
)
2
a
7
+ b
7
= (a
3
+ b
3
)(a
4
+ b
4
) – a
3
b
3
(a + b)
= (a
2
+ b
2
)(a
5
+ b
5
) – a
2
b
2
(a
3
+ b
3
)
VY dô 3. Chøng mính c¸c h»ng ®Vng thøc :
a) a
3
+ b
3
+ c
3
– 3abc = (a + b + c)(a
2
+ b
2
+ c
2
– ab – bc – ca) ;
b) (a + b + c)
3
– a
3
– b
3
– c
3
= 3(a + b)(b + c)(c + a)
Lêí gí¶í
a) a
3
+ b
3
+ c
3
– 3abc = (a + b)
3
+ c
3
– 3abc – 3a
2
b – 3ab
2
= (a + b + c)|(a + b)
2
– (a + b)c + c
2
| – 3ab(a + b + c)
= (a + b + c) |(a + b)
2
– (a + b)c + c
2
– 3ab|
= (a + b + c)(a
2
+ b
2
+ c
2
– ab – bc – ca)
b) (a + b + c)
3
– a
3
– b
3
– c
3
= |(a + b + c)
3
– a
3
| – (b
3
+ c
3
)
= (b + c)|(a + b + c)
2
+ (a + b + c)a + a
2
| – (b + c)(b
2
– bc + c
2
)
= (b + c)(3a
2
+ 3ab + 3bc + 3ca) = 3(b + c)|a(a + b) + c(a + b)|
= 3(a + b)(b + c)(c + a)
VY dô 4. Ph©n tYch bíOu thøc sau thµnh nh©n tö :
A = x
3
– 3(a
2
+ b
2
)x + 2(a
3
+ b
3
)
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 2
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
Lêí gí¶í
§Æt S = a + b vµ P = ab, th× a
2
+ b
2
=
2
S 2P -
; a
3
+ b
3
=
3
S 3SP -
.
V× vËy :
A = x
3
– 3(
2
S 2P -
)x + 2(
3
S 3SP -
) =
3 3 2 3
(x S ) (3S x 3S ) (6Px 6SP) - - - + -
=
2 2 2
(x S)(x Sx S ) 3S (x S) 6P(x S) - + + - - + -
=
2 2
(x S)(x Sx 2S 6P) - + - +
= (x – a – b)|x
2
+ (a + b)x – 2(a + b)
2
+ 6ab|
= (x – a – b)|x
2
+ (a + b)x – 2(a
2

VY dô 5. Cho x + y + z = 0. Chøng mính r»ng : 2(x
5
+ y
5
+ z
5
) =
5xyz(x
2
+ y
2
+ z
2
)
Lêí gí¶í
V× x + y + z = 0 nªn x + y = –z ⇒ (x + y)
3
= –z
3
Hay x
3
+ y
3
+ 3xy(x + y) = –z
3
⇒ 3xyz = x
3
+ y
3
+ z
3
Do ®ã : 3xyz(x
2
+ y
2
+ z
2
) = (x
3
+ y
3
+ z
3
)(x
2
+ y
2
+ z
2
)
= x
5
+ y
5
+ z
5
+ x
3
(y
2
+ z
2
) + y
3
(z
2
+ x
2
) +
z
3
(x
2
+ y
2
)
Mµ x
2
+ y
2
= (x + y)
2
– 2xy = z
2
– 2xy (v× x + y = –z). T·ng tù :
y
2
+ z
2
= x
2
– 2yz ; z
2
+ x
2
= y
2
– 2zx.
V× vËy : 3xyz(x
2
+ y
2
+ z
2
) = x
5
+ y
5
+ z
5
+ x
3
(x
2
– 2yz) + y
3
(y
2

2zx) + z
3
(z
3
– 2xy)
= 2(x
5
+ y
5
+ z
5
) – 2xyz(x
2
+ y
2
+ z
2
)
Suy ra : 2(x
5
+ y
5
+ z
5
) = 5xyz(x
2
+ y
2
+ z
2
) (®pcm)
Bµí tËp
1. Ph©n tYch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö :
a) x
3
+ 4x
2
– 29x + 24 ;
b) x
4
+ 6x
3
+ 7x
2
– 6x + 1 ;
c) (x
2
– x + 2)
2
+ (x – 2)
2
;
d) 6x
5
+ 15x
4
+ 20x
3
+ 15x
2
+ 6x + 1 ;
e) x
6
+ 3x
5
+ 4x
4
+ 4x
3
+ 4x
2
+ 3x + 1.
2. Ph©n tYch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö :
a) x
8
+ x
4
+ 1;
b) x
10
+ x
5
+ 1 ;
c) x
12
+ 1 ;
3. Ph©n tYch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö :
a) (x + y + z)
3
– x
3
– y
3
– z
3
;
b) (x + y + z)
5
– x
5
– y
5
– z
5
.
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 3
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
4. Cho a + b + c = 0 vµ a
2
+ b
2
+ c
2
= 14. TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc :
A = a
4
+ b
4
+ c
4
.
5. Cho x + y + z = 0 vµ xy + yz + zx = 0. TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc :
B = (x – 1)
2007
+ y
2008
+ (z + 1)
2009
.
6. Cho a
2
– b
2
= 4c
2
. Chøng mính r»ng : (5a – 3b + 8c)(5a – 3b – 8c) =
(3a – 5b)
2
.
7. Chøng mính r»ng nÖu (x – y)
2
+ (y – z)
2
+ (z – x)
2
=
= (x + y – 2z)
2
+ (y + z – 2x)
2
+ (z + x – 2y)
2
th× x = y = z.
8. a) Chøng mính r»ng nÖu (a
2
+ b
2
)(x
2
+ y
2
) = (ax + by)
2
vµ x, y kh¸c
0 th×
a b
x y
=
.
b) Chøng mính r»ng nÖu (a
2
+ b
2
+ c
2
)(x
2
+ y
2
+ z
2
) = (ax + by +
cz)
2
vµ x, y, z kh¸c 0 th×
a b c
x y z
= =
.
9. Cho x + y + z = 0. Chøng mính r»ng :
a) 5(x
3
+ y
3
+ z
3
)(x
2
+ y
2
+ z
2
) = 6(x
5
+ y
5
+ z
5
) ;
b) x
7
+ y
7
+ z
7
= 7xyz(x
2
y
2
+ y
2
z
2
+ z
2
x
2
) ;
c) 10(x
7
+ y
7
+ z
7
) = 7(x
2
+ y
2
+ z
2
)(x
5
+ y
5
+ z
5
).
10. Chøng mính c¸c h»ng ®»ng thøc sau :
a) (a + b + c)
2
+ a
2
+ b
2
+ c
2
= (a + b)
2
+ (b + c)
2
+ (c + a)
2
;
b) x
4
+ y
4
+ (x + y)
4
= 2(x
2
+ xy + y
2
)
2
.
11. Cho c¸c sè a, b, c, d tháa m·n a
2
+ b
2
+ (a + b)
2
= c
2
+ d
2
+ (c +
d)
2
.
Chøng mính r»ng : a
4
+ b
4
+ (a + b)
4
= c
4
+ d
4
+ (c + d)
4
12. Cho a
2
+ b
2
+ c
2
= a
3
+ b
3
+ c
3
= 1. TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc :
C = a
2
+ b
9
+ c
1945
.
13. Haí sè a, b íÇn íît tháa m·n c¸c hÖ thøc sau :
a
3
– 3a
2
+ 5a – 17 = 0 vµ b
3
– 3b
2
+ 5b + 11 = 0. H·y tYnh : D = a +
b.
14. Cho a
3
– 3ab
2
= 19 vµ b
3
– 3a
2
b = 98. H·y tYnh : E = a
2
+ b
2
.
15. Cho x + y = a + b vµ x
2
+ y
2
= a
2
+ b
2
. TYnh gí¸ trÞ cña c¸c bíOu
thøc sau :
a) x
3
+ y
3
; b) x
4
+ y
4
; c) x
5
+ y
5
; d) x
6
+ y
6
;
e) x
7
+ y
7
; f) x
8
+ y
8
; g) x
2008
+ y
2008
.
B – biÓn ®æi 0h1n thøc h2u t3
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 4
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
VY dô 5.
a) Chøng mính r»ng ph©n sè
3n 1
5n 2
+
+
íµ ph©n sè tèí gí¶n ∀n∈N ;
b) Cho ph©n sè
2
n 4
A
n 5
+
=
+
(n∈N). Cã bao nhíªu sè tù nhíªn n nhá h·n
2009 sao cho ph©n sè A cha tèí gí¶n. TYnh tæng cña tEt c¶ c¸c sè
tù nhíªn ®ã.
Lêí gí¶í
a) §Æt d = ¦CLN(5n + 2 ; 3n + 1) ⇒ 3(5n + 2) – 5(3n + 1)  d hay 1
 d ⇒ d = 1.
VËy ph©n sè
3n 1
5n 2
+
+
íµ ph©n sè tèí gí¶n.
b) Ta cã
29
A n 5
n 5
= - +
+
. §O A cha tèí gí¶n th× ph©n sè
29
n 5 +
ph¶í
cha tèí gí¶n. Suy ra n + 5 ph¶í chía hÖt cho mét trong c¸c íc d·ng
íín h·n 1 cña 29.
V× 29 íµ sè nguyªn tè nªn ta cã n + 5  29 ⇒ n + 5 = 29k (k ∈ N)
hay n = 29k – 5.
Theo ®íOu kíÖn ®O bµí th× 0 ≤ n = 29k – 5 < 2009 ⇒ 1 ≤ k ≤ 69
hay k∈{1; 2;.; 69}
VËy cã 69 sè tù nhíªn n tháa m·n ®íOu kíÖn ®O bµí. Tæng cña
c¸c sè nµy íµ :
29(1 + 2 + . + 69) – 5.69 = 69690.
VY dô 6. Cho a, b, c ≠ 0 vµ a + b + c ≠ 0 tháa m·n ®íOu kíÖn
1 1 1 1
a b c a b c
+ + =
+ +
.
Chøng mính r»ng trong ba sè a, b, c cã haí sè ®èí nhau. Tõ ®ã suy
ra r»ng :
2009 2009 2009 2009 2009 2009
1 1 1 1
a b c a b c
+ + =
+ +
.
Lêí gí¶í
Ta cã :
1 1 1 1
a b c a b c
+ + =
+ +

1 1 1 1
0
a b c a b c
+ + - =
+ +

a b a b
0
ab c(a b c)
+ +
+ =
+ +

c(a b c) ab
(a b). 0
abc(a b c)
+ + +
+ =
+ +
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 5
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
⇔ (a + b)(b + c)(c + a) = 0 ⇔
a b 0
b c 0
c a 0
é
+ =
ê
ê
+ =
ê
ê
+ =
ë

a b
b c
c a
é
=-
ê
ê
=-
ê
ê
=-
ë
⇒ ®pcm.
Tõ ®ã suy ra :
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
1 1 1 1 1 1 1
a b c a ( c) c a
+ + = + + =
-

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
1 1 1
a b c a ( c) c a
= =
+ + + - +

2009 2009 2009 2009 2009 2009
1 1 1 1
a b c a b c
+ + =
+ +
.
VY dô 7. §·n gí¶n bíOu thøc :
3 3 3 4 2 2 5
1 1 1 3 1 1 6 1 1
A
(a b) a b (a b) a b (a b) a b
æ ö æ ö æ ö
÷ ÷ ÷
ç ç ç
= + + + + +
÷ ÷ ÷
ç ç ç
÷ ÷ ÷ ç ç ç
è ø è ø è ø + + +
.
Lêí gí¶í
§Æt S = a + b vµ P = ab. Suy ra : a
2
+ b
2
= (a + b)
2
– 2ab =
2
S 2P -
a
3
+ b
3
= (a + b)
3
– 3ab(a + b) =
3
S 3SP -
.
Do ®ã :
1 1 a b S
;
a b ab P
+
+ = =
2 2 2
2 2 2 2 2
1 1 a b S 2P
;
a b a b P
+ -
+ = =

3 3 3
3 3 3 3 3
1 1 a b S 3SP
.
a b a b P
+ -
+ = =
Ta cã : A =
3 2
3 3 4 2 5
1 S 3SP 3 S 2P 6 S
. . .
S P S P S P
- -
+ +
=
2 2 4 2 2 2 2 4
2 3 4 2 4 4 3 4 3
S 3P 3(S 2P) 6 (S 3S P) (3S P 6P ) 6P S
S P S P S P S P S P
- - - + - +
+ + = =
Hay A =
3 3 3
1 1
.
P a b
=
VY dô 8. Cho a, b, c íµ ba sè ph©n bíÖt. Chøng mính r»ng gí¸ trÞ cña
bíOu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo gí¸ trÞ cña x :
(x a)(x b) (x b)(x c) (x c)(x a)
S(x)
(c a)(c b) (a b)(a c) (b c)(b a)
- - - - - -
= + +
- - - - - -
.
Lêí gí¶í
C¸ch 1

2 2 2
x (a b)x ab x (b c)x bc x (c a)x ca
S(x)
(c a)(c b) (a b)(a c) (b c)(b a)
- + + - + + - + +
= + +
- - - - - -
= Ax
2
– Bx +
C
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 6
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
víí :
1 1 1
A
(c a)(c b) (a b)(a c) (b c)(b a)
= + +
- - - - - -
;

a b b c c a
B
(c a)(c b) (a b)(a c) (b c)(b a)
+ + +
= + +
- - - - - -
;

ab bc ca
C
(c a)(c b) (a b)(a c) (b c)(b a)
= + +
- - - - - -
Ta cã :
b a c b a c
A 0
(a b)(b c)(c a)
- + - + -
= =
- - -
;

(a b)(b a) (b c)(c b) (c a)(a c)
B
(a b)(b c)(c a)
+ - + + - + + -
=
- - -
2 2 2 2 2 2
b a c a a c
0
(a b)(b c)(c a)
- + - + -
= =
- - -

;

ab(b a) bc(c b) ca(a c) ab(b a) bc|(c a) (a b)| ca(a c)
C
(a b)(b c)(c a) (a b)(b c)(c a)
- + - + - - + - + - + -
= =
- - - - - -


(a b)(bc ab) (c a)(bc ca) (a b)(b c)(c a)
1
(a b)(b c)(c a) (a b)(b c)(c a)
- - + - - - - -
= = =
- - - - - -
.
VËy S(x) = 1∀x (®pcm).
C¸ch 2
§Æt P(x) = S(x) – 1 th× ®a thøc P(x) íµ ®a thøc cã bËc kh«ng vît
qu¸ 2. Do ®ã, P(x) chØ cã tèí ®a haí nghíÖm.
NhËn xÐt : P(a) = P(b) = P(c) = 0 ⇒ a, b, c íµ ba nghíÖm ph©n bíÖt
cña P(x).
§íOu nµy chØ x¶y ra khí vµ chØ khí P(x) íµ ®a thøc kh«ng, tøc íµ
P(x) = 0 ∀x.
Suy ra S(x) = 1 ∀x ⇒ ®pcm.
VY dô 9. Cho
1
x 3
x
+ = . TYnh gí¸ trÞ cña c¸c bíOu thøc sau :
a)
2
2
1
A x
x
= + ; b)
3
3
1
B x
x
= + ; c)
4
4
1
C x
x
= + ; d)
5
5
1
D x
x
= + .
Lêí gí¶í
a)
2
2
2
1 1
A x x 2 9 2 7
x x
æ ö
÷
ç
= + = + - = - =
÷
ç
÷ ç
è ø
;
b)
3
3
3
1 1 1
B x x 3 x 27 9 18
x x x
æ ö æ ö
÷ ÷
ç ç
= + = + - + = - =
÷ ÷
ç ç
÷ ÷ ç ç
è ø è ø
;
c)
2
4 2
4 2
1 1
C x x 2 49 2 47
x x
æ ö
÷
ç
= + = + - = - =
÷
ç
÷ ç
è ø
;
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 7
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
d)
2 3 5
2 3 5
1 1 1 1
A.B x x x x D 3
x x x x
æ öæ ö
÷ ÷
ç ç
= + + = + + + = +
÷ ÷
ç ç
÷ ÷ ç ç
è øè ø
⇒ D = 7.18 – 3 = 123.
VY dô 10. X¸c ®Þnh c¸c sè a, b, c sao cho :
2 2
2 ax b c
(x 1)(x 1) x 1 x 1
+
= +
+ - + -
.
Lêí gí¶í
Ta cã :
2 2
2 2 2
ax b c (ax b)(x 1) c(x 1) (a c)x (b a)x (c b)
x 1 x 1 (x 1)(x 1) (x 1)(x 1)
+ + - + + + + - + -
+ = =
+ - + - + -
§áng nhEt ph©n thøc trªn víí ph©n thøc
2
2
(x 1)(x 1) + -
, ta ®îc :

a c 0 a 1
b a 0 b 1
c b 2 c 1
ì ì
+ = =- ï ï
ï ï
ï ï
ï ï
- = U =-
í í
ï ï
ï ï
- = = ï ï
ï ï î î
. VËy
2 2
2 x 1 1
(x 1)(x 1) x 1 x 1
- -
= +
+ - + -
.
Bµí tËp
16. Cho ph©n thøc
3 2
3 2
n 2n 1
P
n 2n 2n 1
+ -
=
+ + +
.
a) Rót gän P ;
b) Chøng mính r»ng nÖu n íµ sè nguyªn th× gí¸ trÞ cña ph©n thøc
t×m ®îc trong c©u a) t¹í n íu«n íµ mét ph©n sè tèí gí¶n.
17. a) Chøng mính r»ng c¸c ph©n sè sau tèí gí¶n víí mäí sè tù nhíªn
n :
12n 1
;
30n 2
+
+

3
4 2
n 2n
;
n 3n 1
+
+ +

2
2n 1
2n 1
+
-
.
b) Chøng mính r»ng ph©n sè
7 2
8
n n 1
n n 1
+ +
+ +
kh«ng tèí gí¶n víí mäí sè
nguyªn d·ng n.
c) TYnh tæng c¸c sè tù nhíªn n nhá h·n 100 sao cho
2
n 5
n 1
+
+
íµ
ph©n sè cha tèí gí¶n.
18. TYnh c¸c tæng sau :
a)
2 2 2
3 5 2n 1
A ...
(1.2) (2.3) |n(n 1)|
+
= + + +
+
;
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 8
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
b) n
2 4
2
1 1 1 1
B 1 ...
2 1 2 1 2 1
2 1
= + + + + +
+ + +
+
;
c)
1 1 1 1
C ...
1.4 4.7 7.10 (3n 1)(3n 4)
= + + +
+ +
;
d)
1 1 1
D ...
1.3 2.4 n.(n 2)
= + + +
+
;
e)
1 1 1 1
E ...
1.2.3 2.3.4 3.4.5 (n 1)n(n 1)
= + + + +
- +
;
f)
2 n
1.2! 2.3! n.(n 1)!
F ...
2 2 2
+
= + + + (k! = 1.2.3.k)
19. TYnh c¸c tYch sau :
a)
2 2 2 2
1 1 1 1
G 1 1 1 ... 1
2 3 4 n
æ öæ öæ ö æ ö
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
= - - - -
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ç
è øè øè ø è ø
;
b)
2 2 2 2
2 2 2 2
1 3 5 (2n 1)
H . . .....
2 1 4 1 6 1 (2n) 1
-
=
- - - -
;
c)
1 1 1
I 1 1 ... 1
1 2 1 2 3 1 2 ... n
æ öæ ö æ ö
÷ ÷ ÷
ç ç ç
= - - -
÷ ÷ ÷
ç ç ç
÷ ÷ ÷ ç ç ç
è øè ø è ø + + + + + +
;
d)
1 1 1 1
K 1 1 1 ... 1
1.3 2.4 3.5 n(n 2)
æ ö æ öæ öæ ö
÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ç
= + + + + ÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ÷ ç
è øè øè ø è + ø
.
20. TYnh :
4 4 4 4
4 4 4 4
1 1 1 1
1 3 5 ... 2007
4 4 4 4
L
1 1 1 1
2 4 6 ... 2008
4 4 4 4
æ öæ öæ ö æ ö
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
+ + + +
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ç
è øè øè ø è ø
=
æ öæ öæ ö æ ö
÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ç
+ + + +
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ç
è øè øè ø è ø
.
21. TYnh
1999 1999 1999 1999
1 1 1 ... 1
1 2 3 1000
M
1000 1000 1000 1000
1 1 1 ... 1
1 2 3 1999
æ öæ öæ ö æ ö
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
+ + + +
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ç
è øè øè ø è ø
=
æ öæ öæ ö æ ö
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
+ + + +
÷ ÷ ÷ ÷
ç ç ç ç
÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ç
è øè øè ø è ø
22. Thùc híÖn c¸c phÐp tYnh :
a)
1 1 1
A
(c a)(c b) (a b)(a c) (b c)(b a)
= + +
- - - - - -
;
b)
1 1 1
B
a(a b)(a c) b(b a)(b c) c(c a)(c b)
= + +
- - - - - -
;
c)
2 2 2
a b c
C
(a b)(a c) (b a)(b c) (c a)(c b)
= + +
- - - - - -
;
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 9
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
d)
3 3 3
a b c
C
(a b)(a c) (b a)(b c) (c a)(c b)
= + +
- - - - - -
23. Rót gän :
2 2 2 2 2
2
(a b c )(a b c) (bc ca ab)
A
(a b c) (ab bc ca)
+ + + + + + +
=
+ + - + +
.
24. Rót gän :
3 3 4 2 2 4
3 3 4 2 2 4
(a 2b) (a 2b) 3a 7a b 3b
B :
(2a b) (2a b) 4a 7a b 3b
+ - - + +
=
+ - - + +
.
25. Rót gän vµ tYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc sau víí x = –1,76 vµ y =
0,12 :
2 2 4 2 2
2 2 2 2
x y x y y 2 4x 4x y y 4 x 1
: :
2y x x xy 2y x y xy x 2x y 2
é ù
æ ö
- + + - + + - +
÷
ç
ê ú
÷ -
ç
÷
ê ú ç
÷ ç
- - - + + + + + è ø
ë û
.
(TrÝch ®Ò thi HS t!"# $%&c 1'63)
26. Rót gän :
3 2
2 2 2 2 3
a 1 2(a 1) 4(a 1) a 36a 144a 36a 144
a 2a 1 a 4 a a 2 a 3a 2 a 27
é ù
- - + - - +
ê ú + - + ´
ê ú
- + - + - - + +
ë û
.
27. Thùc híÖn c¸c phÐp tYnh :
a)
2 2 2
x yz y zx z xy
y z z x x y
1 1 1
x y z
- - -
+ +
+ + +
+ + +
;
b) 2 2 2
a(a b) a(a c) b(b c) b(b a) c(c a) c(c b)
a b a c b c b a c a c b
(b c) (c a) (a b)
1 1 1
(a b)(a c) (b c)(b a) (c a)(c b)
+ + + + + +
+ + +
- - - - - -
+ +
- - -
+ + +
- - - - - -
;
c)
3 3 3
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
a b 2c b c 2a c a 2b
(a b) (c a)(c b) (b c) (a b)(a c) (c a) (b c)(b a)
a b a ab b b c b bc c c a c ca a
+ - + - + -
+ +
- - - - - - - - -
+ + +
- + + - + + - + +
.
28. a) BíÖt a – 2b = 5, h·y tYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc :
3a 2b 3b a
P
2a 5 b 5
- -
= +
+ -
;
b) BíÖt 2a – b = 7, h·y tYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc :
5a b 3b 3a
O
3a 7 2b 7
- -
= -
+ -
;
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 10
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
c) BíÖt 10a
2
–3b
2
+ 5ab = 0 vµ 9a
2
– b
2
≠ 0, h·y tYnh :
2a b 5b a
R
3a b 3a b
- -
= +
- +
.
29. Cho a + b + c = 0. TYnh gí¸ trÞ cña c¸c bíOu thøc sau :
a)
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1
A
a b c b c a c a b
= + +
+ - + - + -
;
b)
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
a b c
B
a b c b c a c a b
= + +
- - - - - -
;
c)
a b b c c a c a b
C
c a b a b b c c a
æ öæ ö
- - -
÷ ÷
ç ç
= + + + +
÷ ÷
ç ç
÷ ÷ ç ç
è øè ø - - -
.
30. Cho 3 sè a, b, c kh¸c 0 tháa m·n ®íOu kíÖn a
3
+ b
3
+ c
3
= 3abc.
TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc :
a b c
1 1 1
b c a
æ öæ öæ ö
÷ ÷ ÷
ç ç ç
+ + +
÷ ÷ ÷
ç ç ç
÷ ÷ ÷ ç ç ç
è øè øè ø
.
31. Cho 3 sè a, b, c kh¸c nhau ®«í mét tháa m·n ®íOu kíÖn
a b b c c a
c a b
+ + +
= = . TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc :
b c a
1 1 1
a b c
æ öæ öæ ö
÷ ÷ ÷
ç ç ç
+ + +
÷ ÷ ÷
ç ç ç
÷ ÷ ÷ ç ç ç
è øè øè ø
.
32. a) Cho ba sè a, b, c kh¸c 0 tháa m·n ®íOu kíÖn a + b + c = 0.
Chøng mính r»ng :
2
2 2 2
1 1 1 1 1 1
a b c a b c
æ ö
÷
ç
+ + = + +
÷
ç
÷ ç
è ø
.
b) TYnh D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
...
1 2 3 2 3 4 3 4 5 2007 2008 2009
= + + + + + + + + + + + +
33. §·n gí¶n c¸c bíOu thøc sau :
a)
3 4 4 4 3 3 5 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
A
(a b) a b (a b) a b (a b) a b
æ ö æ ö æ ö
÷ ÷ ÷
ç ç ç
= - + - + -
÷ ÷ ÷
ç ç ç
÷ ÷ ÷ ç ç ç
è ø è ø è ø + + +
.
b)
3 3
3 3 3 3
3
3 3 3 3
a(2b a ) b(2a b )
B a
a b a b
é ù é ù
- -
ê ú ê ú
= + -
ê ú ê ú
+ +
ë û ë û
.
34. a) Chøng mính r»ng nÖu abc = 1 th×
1 1 1
1
1 a ab 1 b bc 1 c ca
+ + =
+ + + + + +
.
b) Cho abcd = 1, h·y tYnh :
a b c d
1 a ab abc 1 b bc bcd 1 c cd cda 1 d da dab
+ + +
+ + + + + + + + + + + +
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 11
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
35. Chøng mính r»ng nÖu
1 1 1
2
a b c
+ + = vµ a + b + c = abc th×
2 2 2
1 1 1
2
a b c
+ + = .
(TrÝch ®Ò thi HS t!"# $%&c 1'7()
36. Cho
x y z
0
a b c
+ + = vµ
a b c
2
x y z
+ + =
. TYnh gí¸ trÞ cña bíOu thøc
2 2 2
2 2 2
a b c
x y z
+ + .
37. Cho
a b c a b c
b c a c a b
+ + = + + . CMR tán t¹í haí trong ba sè a, b, c b»ng
nhau.
38. Rót gän bíOu thøc :
2 2 2
2 2 2 (a b) (b c) (c a)
a b b c c a (a b)(b c)(c a)
- + - + -
+ + +
- - - - - -
.
39. Cho ba sè a, b, c kh¸c 0 tháa m·n hÖ thøc :
a b c b c a c a b
0.
ab bc ca
+ - + - + -
- - = Chøng mính r»ng trong ba ph©n
thøc ë vÖ tr¸í, cã Yt nhEt mét ph©n thøc b»ng 0.
40. Rót gän bíOu thøc :
2 2 2
1 1 1 1 1 1
B (ab bc ca) abc
a b c a b c
æ ö æ ö
÷ ÷
ç ç
= + + + + - + +
÷ ÷
ç ç
÷ ÷ ç ç
è ø è ø
.
41. Cho a, b, c kh¸c nhau ®«í mét vµ
1 1 1
0.
a b c
+ + = Rót gän c¸c bíOu
thøc :
a)
2 2 2
1 1 1
M
a 2bc b 2ca c 2ab
= + +
+ + +
;
b)
2 2 2
bc ca ab
N
a 2bc b 2ca c 2ab
= + +
+ + +
;
c)
2 2 2
2 2 2
a b c
P
a 2bc b 2ca c 2ab
= + +
+ + +
42. X¸c ®Þnh a, b, c sao cho :
a)
2 2
1 a bx c
x(x 1) x x 1
+
= +
+ +
; b)
2
1 a b
x 4 x 2 x 2
= +
- - +
;
c)
2 2
1 a b c
(x 1) (x 2) x 1 (x 1) x 2
= + +
+ + + + +
.
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 12
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
43. Rót gän bíOu thøc :
2 2 2 2
2 2 2 2
3 1 7 1 11 1 2007 1
A . . ... .
5 1 9 1 13 1 2009 1
- - - -
=
- - - -
44. Rót gän bíOu thøc :
n 1 n 2 n 3 2 1 1 1 1
... : ...
1 2 3 n 2 n 1 2 3 n
æ ö æ ö
- - -
÷ ÷
ç ç
+ + + + + + + +
÷ ÷
ç ç
÷ ÷ ç ç
è ø è ø - -
.
45. Rót gän bíOu thøc :
1 1 1 1
...
A
1(2n 1) 3(2n 3) (2n 3).3 (2n 1).1
1 1 1
B
1 ...
3 5 2n 1
+ + + +
- - - -
=
+ + + +
-
.
46. Cho ba sè a, b, c kh¸c 0 tháa m·n haí ®íOu kíÖn abc = 1 vµ
1 1 1
a b c
a b c
+ + = + + . Chøng mính r»ng trong ba sè a, b, c tán t¹í mét
sè b»ng 1.
47. Cho x, y, z kh¸c 0 tháa m·n ®íOu kíÖn x + y + z = 2008 vµ
1 1 1 1
x y z 2008
+ + =
. Chøng mính r»ng tán t¹í Yt nhEt mét trong ba sè x,
y, z b»ng 2008.
48. Gí¶ sö a, b, c íµ ba sè kh¸c nhau tháa m·n
a b c
0
b c c a a b
+ + =
- - -
.
Chøng mính r»ng :
2 2 2
a b c
0
(b c) (c a) (a b)
+ + =
- - -
.
49. Cho
a b c
1
b c c a a b
+ + =
+ + +
. Chøng mính r»ng
2 2 2
a b c
0
b c c a a b
+ + =
+ + +
.
50. Cho a + b + c = 0, x + y + z = 0 vµ
a b c
0
x y z
+ + =
. Chøng mính
r»ng
ax
2
+ by
2
+ cz
2
= 0.
51. Cho x
2
– 4x + 1 = 0. TYnh gí¸ trÞ cña c¸c bíOu thøc A = x
5
+
5
1
x

vµ B = x
7
+
7
1
x
.
52. Cho
2
x
2008.
x x 1
=
- +
TYnh
2
4 2
x
M
x x 1
=
+ +

2
4 2
x
N
x x 1
=
- +
.
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 13
Chuyªn ®O báí dìng Hsg m«n to¸n 8 – phÇn ®¹í sè
53. Cho d·y sè a
1
, a
2
, a
3
, . sao cho :
1
2
1
a 1
a
a 1
-
=
+
;
2
3
2
a 1
a
a 1
-
=
+
; . ;
n 1
n
n 1
a 1
a
a 1
-
-
-
=
+
.
a) Chøng mính r»ng a
1
= a
5
.
b) X¸c ®Þnh n¯m sè ®Çu cña d·y, bíÖt r»ng a
101
= 108.
bíªn so¹n : TrÇn Ngäc §¹í – thcs thôy phóc 14

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->