P. 1
Bai Sua Hoan Chinh

Bai Sua Hoan Chinh

|Views: 3,912|Likes:
Được xuất bản bởiLe Chi Hieu

More info:

Published by: Le Chi Hieu on May 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu:
 • 1.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền:
 • 1.3.Số lượng cọc tại mố :
 • 2.1.1. Sức chịu tải cọc theo vật liệu
 • 2.1.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền:
 • 2.1.3.Số lượng cọc tại mố :
 • 2.2.1. Sức chịu tải cọc theo vật liệu
 • 2.2.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền:
 • 2.2.3.Số lượng cọc trụ P2,P3:
 • 2.3.1.Cấu tạo dầm chủ:
 • 2.3.2. Tính sơ bộ khối lượng thép: xét cho 1 nhịp
 • 2.4.1. Mố cầu: Sử dụng mố chữ U cải tiến
 • 2.5.1.Tính toán áp lực tác dụng lên mố và trụ cầu:
 • 2.5.2.Tính toán sức chịu tải của cọc:
 • 3.1. Nguyên lý tính toán :
 • 3.2.1. Tĩnh tải tác dụng :
 • 3.2.2. Hoạt tải tác dụng :
 • 3.3.1. Do tĩnh tải và hoạt tải 1 bánh xe gây ra :
 • 3.3.2. Do tĩnh tải và hoạt tải 2bánh xe của hai xe gây ra :
 • 3.4.Xác định mômen âm
 • 3.5.Xác định lực cắt tại ngàm
 • 4.1.Tính mômen và lực cắt tại ngàm của bản hẫng
 • 4.2.Tính mômen giữa nhịp và lực cắt tại ngàm của bản kiểu dầm
 • 5.1.1 Chọn lượng thép chịu lực :
 • 5.1.2 Kiểm tra cường độ :
 • 5.2.1. Chọn thép chịu lực
 • 5.2.2. Kiểm tra về mặt cường độ
 • 5.2.3. Kiểm tra bản theo điều kiện kháng cắt
 • 5.3.1. Tính toán và kiểm tra điều kiện về mômen
 • 5.3.2. Kiểm tra khả năng chống cắt
 • 6. Tính toán và kiểm tra bản theo TTGHSD :

Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!

nh
"hần #:
ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC XÂY DỰNG
VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN VƯỢT SÔNG
1. Đ! "#$% &
Qua thăm dò địa chất có số liệu khu vực xây dựng cầu có số liệu đị a chất như sau:
- Ĺ! ": #$́t % &'n dày
- Ĺ! (: #$́t
- Ĺ! ): * s$́t d+y ,
- -.t c/t ngang sông g0n như đ1i x2ng nhau3
'. T#() *+, &
- -4c nư5c cao nhất : "( m
- -4c nư5c thông thuyền : 678 m
- -ự c nức thấ! nhất : 8 m
-.C." %/0( "#(1, 23 %#(4% "5! "6,7 %89,#&
- 90u vư:t sông c;! <= c> yêu c0u kh?u đ@ thông thuyAn l+ BCm
- Dh?u đ@ c0u: L
o
E ")C
- DhF c0u : D E G % "78x( HmI3
- JKi tLMng thiNt kN : OL-P) % QL E )7R kSTm
(
II. Đ: ;($% "." <#=>,7 ., *=?% @6,7&
1. G/A/ <#.< "#(,7 *: 2B% "$(&
1.1 KB% "$( ,#<&
Uo sông c;! <= yêu c0u kh?u đ@ thông thuyAn l+ BCm7 nên &1 tLV nhW! giXa t1i thiYu
ZBCm3 Ja &1 tLV nhW! thông thuyAn d+i B(m
'. Đ: ;($% "." <#=>,7 ., *=?% @6,7&
'.1 P#=>,7 ., 1& CC( DCE F ,#< 7/A, G>, HTCT I,7 JK" %8=L"
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 1
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
M ';'NE O N'E O ';'NE P
Ja c> : *! d[ng công th2c H "3" I
L
o
tt
E L
o
- (&
m
- n3&
\
L
o
E ")Cm: Dh?u đ@ t]nh không yêu c0u3
L
tt
o
: Dh?u đ@ t]nh không th4c tN c^a c0u
&
\
: 9hiAu d+i !h0n t]nh không 2ng v5i m4c nư5c cao nh;t do tL[ chiNm ch_3
&
m
: Qh0n ăn sâu c^a công tL`nh Hm17 mô đ;t h`nh n>n tLư5c m1 733I v+o t]nh không tai
m4c nư5c cao nh;t b m1 tLci v+ m1 !hKi tVnh t5i đ0u kNt c;u nhW!3
 L
tt
o
E ")G- (x" - (x"7R E ")(7G m
DiYm tLa điAu kidn:

Ee fat yêu c0u 3
'.' P#=>,7 ., '& CC( DCE J/0, %Q" HTCT M N'E O FRE O N'E P
Ja c> : *! d[ng công th2c H "3" I
L
tt
o
E L - (&
m
- n3&
\
 L
tt
o
E ")B- (x" - (x"7R E "(G7G m
DiYm tLa điAu kidn:

Ee fat yêu c0u 3
'.- P#=>,7 ., - & CC( DS, %#T< 7/A, G>, M - ,#< NFE P
Ja c> : *! d[ng công th2c H "3" I
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 2
C
C
C
C
C C
8 7 (7"
")G7(
")C 7G ")(
< =

=

tt
L L
max(L
tt
o
,L
o
)
C
C
C
C
C C
8 7 C7P(
")C
-128,8 ")C
< = =

tt
L L
max(L
tt
o
,L
o
)
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
L
tt
o
E L - (&
m
- n3&
\
 L
tt
o
E ")8 - (x" - (x"7R E "(P7G m
DiYm tLa điAu kidn:
Ee fat yêu c0u 3

$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 3
C
C
C C
8 7 C7"8g
")(7G
"(P7G - ")C
< = =

tt
L L
max(L
tt
o
,L
o
)
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
"hần ##
THIUT KU SƠ HV CÁC PHƯƠNG ÁN 1
T#/B% 2B "C( HTCT DCE 7/A, G>, I,7 @($% %8=L"
N#< M ';'NE O N'E O ';'NE P
W. TX,# %Y., ,#< N'E
I. X." G,# EZ% "[% ,7!,7 "C( &
1. MZ% "[% ,7!,7 &
9;u tao m.t c/t ngang như h`nh vh :
1
2
MAËT CAÉT 1 : 1 NGANG GOÁI CAÀU
1,5%
1
2
MAËT CAÉT 2 : 2 NGANG NHÒP CAÀU
Vaïch s! "ha#! $a%!
&'2(( ))
1,5%
*((( *(((
2+(( 2+(( 2+(( 2+(( 12(( 12((
- 9hiAu L@ng !h0n x$ chay G HmI
- 9hiAu L@ng !h0n ngưii đi &@ (x"7(8 HmI
- j1 tLV lA ngưii đi &@ c'ng m2c v5i m.t đưing x$ chay ta d'ng vach sn !hân l+n
L@ng (C cm3
- 9hiAu L@ng c@t lan can l+ : 8C cm
- 9hiAu L@ng &Kn m.t c0u xcc đWnh :
j
mc
E G % (x"7(8 % (xC78 % (xC7( E "( HmI
'. DCE ,7!,7 *S \A, EZ% "C( &
'.1. DCE ,7!,7 &
'.1.1. C#], @^ DCE ,7!,7 &
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 4
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
U0m ngang đư:c &1 tLV tai vW tLV : hai đ0u d0m c0u7 LTB7 LT(
#1 lư:ng d0m ngang : S
n
E HS
&
- "I x 8 E (C d0m
% S
n
: l+ s1 d0m ngang
% S
&
: l+ s1 d0m ch^
1*((
1
1
(
1
2
(
1,5(
155(
-
+
1
2
(
1
*
*
,
18((
22((
1
1
.
(
1
5
(
giXa d0m đ0u d0m
'.1.'. TX,# %Y., %#6,7 @^ @> \_ &
9cc thông s1 d0m ngang đư:c thY hidn b h`nh tLên
- jA d+y d0m ngang l+ (Ccm
- Uidn tVch m.t c/t ngang d0m tai vW tLV nhW! d0m : )7)"Gm
(

- Uidn tVch m.t c/t ngang d0m tai vW tLV đ0u d0m : )7(BGm
(
- JhY tVch " d0m ngang tai vW d0u d0m : )7(BGx C7( E C7RBPR m
)
- JhY tVch " d0m ngang tai vW nhW! d0m : )7)"Gx C7( E C7RR)R m
)
Ee JFng thY tVch d0m ngang : C7RR)Rx"( % C7RBPRxG E ")7"R m
)
- O+m lư:ng c1t thk! th$o thY tVch tLong d0m ngang l+ k
h&
E (g
- #uy La : thY tVch c1t thk! : =
sh&
E k
h&
3=
h&
E C7C(x")7"R E C7(R)( m
)
- Dh1i lư:ng c1t thk! tLong d0m ngang: l
sh&
E =
sh&
3m
s
EC7(R)(x67G8 E (7CRR J
- JhY tVch &ê tông tLong d0m ngang : =
ch&
E =
h&
n=
sh&
E ")7"Rn(7CRR E ""7CPB m
)
- Dh1i lư:ng &ê tông tLong d0m ngang : l
ch&
E =
ch&
3m
c
E "C7P6Rx(7B E(R7R(8 J
- Dh1i lư:ng to+n &@ d0m ngang l+: l
h&
E l
sh&
%l
ch&
E (7CRR%(R7R(8 E '`abc J
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 5
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
'.'. HA, EZ% "C( &
'.'.1. C#], 2X"# %#=L"&
- 9hiAu d+i tLung &`nh c^a &Kn : h
\
E(C cm
- L5! &êtông nh4a : 6cm
- L5! !hong nư5c : ch1ng th;m tp tLên m.t c0u xu1ng kNt c;u &ên dư5i d+y
C7Bcm
- L5! đdm : d'ng đY tao đ@ d1c ngang "78g7 d+y tLung &`nh 8cm
'.'.'. TX,# %Y., "." %#6,7 @^ @> \_ &
- JhY tVch &Kn m.t c0u : C7(xB(x"( E PC76(m
)
- Uung tLMng c^a &êtông nh4a l+ : (7(8 JTm
)
- Uung tLMng c^a c1t thk! l+ : 67G8 JTm
)
- JhY tVch c^a l5! jJ nh4a : =
as
Eq
&mc
3LEC7C6x""xB( E )(7)B m
)
- Dh1i lư:ng l5! jJ nh4a l
as
E=
as
x (7(8 E 6(76R8 J
- JhY tVch &Kn m.t c0u : C7(xB(x"( E PC76Gm
)
- Dh1i lư:ng &Kn m.t c0u : P676Gx(7BE()B78(G J
- Dh1i lư:ng l5! !hong nư5c d+y C7Bcm: C7CCBxB(x"(x"78 E )7C(B J3
- Dh1i lư:ng l5! tao đ@ d1c "78g : C7C8x""xB(x(7( E 8C7G( J
Ee Dh1i lư:ng l5! !h^ m.t c0u : "(R7R J
-. T$E G!,
18((
8
(
1
(
(
(
- 9;u tao t;m đan như h`nh vh3
- Dh1i lư:ng " t;m đan jJ9J: "7Gx C7CG x " x (78 E C7)RJ
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 6
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
- JLMng lư:ng t;m đan cho nhW! B( m:
B( x B x C7)RE RC7BGJ
N. d!, "!, %!e *, &
=` không d'ng dry !hân ccch đY !hân ccch !h0n ngưii đi &@ v5i !h0n x$
chay nên ta thiNt kN lan can tay vWn c> thY chWu đư:c l4c va đa! c^a x$ v+o3 9;u tao
v+ kVch thư5c như h`nh vh &ên dư5i3 Hđn vW cmI
1
.
(
5
(
(
5((
*
(
(
1.(
/
-
1
(
% =5i didn tVch !h0n &d q
&
E C7"G(m
(
7 liên t[c b ( &ên c0u

% Uidn tVch !h0n tL[ :q
t
E C7Rm
(
7ccc tL[ ccch nhau (m7 tFng s1 lư:ng l+ (" tL[
% JhY tVch &ê tông =
&t
EC7"G(3(3B(%C7CR3("3( E "67G m
)
% O+m lư:ng c1t thk! tLong lan can chiNm k
!
E "78 g
% Ja c> thY tVch c1t thk! tLong lan can : =
s!
E =
!
3k
!
E "67G3"78g E C7(R6m
)
% Dh1i lư:ng c1t thk! tLong lan can l+: l
s!
E =
s!
3m
s
E C7(R6367G8 E (7CP J
%JhY tVch jJ tLong lan can: =
c!
E =
!
n =
s!
E "67G n C7(R6 E"678)) m
)
% Dh1i lư:ng jJ tLong lan can: l
c!
E =
c!
3m
c
E "678))3(7B E B(7CG J
% =sy7 kh1i lư:ng to+n &@ lan can l+: l
!
E l
s!
% l
c!
E B(7CG% (7CP E N1a1f J
F. TX,# %Y., DCE "#5
F.1 S^ DCE "#5 &
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 7
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
9hMn s1 d0m ch^ l+ S
&
E 8 d0m7 khoKng ccch cc d0m ch^ tVnh th$o công th2c sau :
# E E (7B m
#uy La : chMn !h0n ccch htng #
k
E E "7( m 3
F.' C#/:( "!Y DCE "#5 &
- 9hiAu cao d0m ch^ đư:c xcc đWnh th$o tiêu chu?n qq#OJu :
d
dc
E xB( E "7P m
DVch thư5c d0m ch^ đư:c thY hidn b h`nh dư5i : đn vW H cm I
v
+2((
1
.
(
2-( .5(
*(
8(
8
1
2
1
1
1
.
(
2(
*(
8(
*(
8
1
2
*
*(
2
5
2
(

liXa d0m f0u d0m
N.- TX,# "." %#6,7 @^ @> \_ &
- Uidn tVch m.t c/t ngang giXa d0m : q
g
E C7RBRPm
(
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 8
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
-

Uidn tVch m.t c/t ngang tai đ0u d0m : q
w
g
E "7"R6 m
(
-

JhY tVch &ê tông tai vW tLV ( đ0u d0m : "7"R6x(7)x( E 87)RG( m
)
- JhY tVch &ê tông hai đoan vu1t đ0u d0m : x C7P8 x ( E "76()m
)
- JhY tVch &ê tông tai vW tLV giXa d0m : C7RBRP x )878 E ((7PRB m
)

Ee JFng thY tVch &ê tông " d0m : 87)RG( % "76() % ((7PRB E )C7C88 m
)
JLong d0m chVnh th` lư:ng thk! chiNm khoKng ("CkgTm
)
#uy La : kh1i lư:ng thk! tLong " d0m ch^ : )C7C88 x C7(" E R7)"" J
- JhY tVch c^a thk! tLong d0m : R7)""T67G8 E C7G m
)
#uy La thY tVch th4c c^a &êtông : )C7C88 n C7G E (P7(88 m
)
- Dh1i lư:ng th4c c^a &êtông : (P7(88x(7B E 6C7("( J
#uy La kh1i lư:ng " d0m ch^ : 6C7("(%R7)"" E 6R78() J
Ee Dh1i lư:ng 8 d0m ch^ l+ : 6R78)(x8E )G(7R" J
H. TX,# %Y., ,#< 'NE
1. TX,# DCE ,7!,7 &
- U0m ngang đư:c &1 tLV tai vW tLV đ0u nhW! v+ giXa nhW!7 s1 d0m ngang l+ "( d0m
- jA d+y d0m ngang l+ (Ccm
- Uidn tVch m.t c/t ngang d0m tai vW tLV nhW! d0m : (7R86m
(
- Uidn tVch m.t c/t ngang d0m tai vW tLV đ0u d0m : (76CGm
(
- JhY tVch " d0m ngang tai vW nhW! d0m : (768xC7( E C78)" m
)
- JhY tVch " d0m ngang tai vW đ0u d0m : (7R)"x C7( E C78B" m
)
Ee JFng thY tVch d0m ngang : C78B" xG % C78)"xB E R7B8 m
)
- O+m lư:ng c1t thk! th$o thY tVch tLong d0m ngang l+ k
h&
E (g
- #uy La : thY tVch c1t thk! : =
sh&
E k
h&
3=
h&
E C7C(xR7B8 E C7"(P m
)
- Dh1i lư:ng c1t thk! tLong d0m ngang: l
sh&
E =
sh&
3m
s
EC7"(Px67G8 E "7C"( J
- JhY tVch &ê tông tLong d0m ngang : =
ch&
E =
h&
n=
sh&
E R7B8n C7"(P E R7)("m
)
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 9
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
- Dh1i lư:ng &ê tông tLong d0m ngang : l
ch&
E =
ch&
3m
c
E R7)("x (7B E"87"6 J
- Dh1i lư:ng to+n &@ d0m ngang l+: l
h&
E l
sh&
%l
ch&
E "7C"(%"87"6 E 1ba1`' J
'. HA, EZ% "C(a JL< <#5 EZ% "C( *S J!, "!, %!e *, &
'.1. HA, EZ% "C(a JL< <#5 EZ% "C(
- JhY tVch &Kn m.t c0u : C7(x(Bx"( E 8"7GR m
)
- Dh1i lư:ng &Kn m.t c0u : 8"7GRx(7BE"(B7BBJ
- JhY tVch c^a l5! jJ nh4a : =
as
Eq
&mc
3LEC7C6x""x(BE "G7BG m
)
- Dh1i lư:ng l5! jJ nh4a l
as
E=
as
x (7(8 E B"78G J
- Dh1i lư:ng l5! !hong nư5c d+y " cm: C7CCBx(Bx"(x"78 E "76(G J3
- Dh1i lư:ng l5! tao đ@ d1c (g v5i chiAu d+y tLung &`nh 8cm:
C7C8x""x(Bx(7( E (P7CBJ3
E e tFng kh1i lư:ng l5! !h^ m.t c0u : 6(3)BJ
'.'. d!, "!, %!e *,.
% =5i didn tVch !h0n &d q
&
E C7"G(m
(
7 liên t[c b ( &ên c0u
% Uidn tVch !h0n tL[ :q
t
E C7Rm
(
7ccc tL[ ccch nhau (m7 tFng s1 lư:ng l+ "( tL[
% JhY tVch &ê tông =
&
EC7"G(x(x(B%C7CRx"(x( E "C7"6R m
)
% O+m lư:ng c1t thk! tLong lan can chiNm k
!
E "78g
% Ja c> thY tVch c1t thk! tLong lan can : =
ct
E =
!
3k
!
E "C7"6Rx"78g E C7"8(m
)
% Dh1i lư:ng c1t thk! tLong lan can l+: l
ct
E =
ct
3m
s
E C7"8(x67G8 E "7"PG J
%JhY tVch jJ tLong lan can: =
&t
E =
&
n =
ct
E "C7"6R n C7"8( E"C7CG m
)
% Dh1i lư:ng jJ tLong lan can: l
&t
E =
&t
3m
c
E "C7"6Rx(7B E (B7B( J
% =sy7 kh1i lư:ng to+n &@ lan can l+: l
!
E l
s!
% l
c!
E (87R"G J
-. T$E G!,
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 10
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
18((
8
(
1
(
(
(
- 9;u tao t;m đan như h`nh vh3
- JhY tVch " t;m đan jJ9J: "7G x C7CG x " x (78E C7)R J
- Dh1i lư:ng t;m đan cho nhW! (B m:
(B x B x C7)RE -NaFb T
N. TX,# DCE "#5 &
N.1 C#/:( "!Y DCE "#5 &
- 9hiAu cao d0m ch^ đư:c xcc đWnh th$o tiêu chu?n qq#OJu :
d
dc
E x(B E "7B"" m
9hMn d
dc
E "7B8m
N.' T#6,7 @^ @> \_ &
- Uidn tVch m.t c/t ngang giXa d0m : q
g
E C788Rm
(
-

Uidn tVch m.t c/t ngang tai đ0u d0m : q
w
g
E C7GPR m
(
-

JhY tVch &ê tông tai vW tLV ( đ0u d0m : C7GPR3H"7B8%C7)I3( E )7")Rm
)
- JhY tVch &ê tông hai đoan vu1t đ0u d0m : x "7B8T( x ( E "7C8(m
)
- JhY tVch &ê tông tai vW tLV giXa d0m : C788R x "P7R8 E"C7P( m
)

Ee JFng thY tVch &ê tông " d0m : "87"CGm
)
JLong d0m chVnh th` lư:ng thk! chiNm khoKng ("CkgTm
)
#uy La : kh1i lư:ng thk! tLong " d0m ch^ : "87"CG x C7(" E )7"6 J
- JhY tVch c^a thk! tLong d0m : )7"6T67G8 E C7BCB m
)
#uy La thY tVch th4c c^a &êtông : "87C"G n C7BCB E "B7R"B m
)
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 11
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
- Dh1i lư:ng th4c c^a &êtông : "B7R"Bx(7B E )87C6 J
#uy La kh1i lư:ng d0m ch^ : )87C6 %)7"6 E )G7(B J
Dh1i lư:ng 8 d0m ch^ : "P"7("G J
gV4e %h,# %A/ %." G_,7 J0, "C( &
+ Nhịp 24 m:
U9 E HU9
U9
% U9
US
% U9
j-9
% U9
JU
% Ux
L9J=
IT(B
E H"P"7("G%"R7"G(%"(B7B"R%867R%(87R"GI3P7G"T(BE 1bcabN KNiE.
Ux

E HUx
Q-9
IT(B
E H6(7)BI3P7G"T(BE'cabc KNiE
+ Nhịp 42 m:
U9 E HU9
U9
% U9
US
% U9
j-9
% U9
JU
% Ux
L9J=
ITB(
EH)G(7R"%(G7RP%()B78(G%"CC7G%B"7"6I3P7G"TB(E1`N KNiE
Ux
<<
E HUx
Q-9
% Ux
L9J=
ITB(
E H"(R7RI3P7G"TB(E 'caFf KNiE
C. TX,# %Y., E^ a %8Q "C( &
I. M^ "C( &
=` chiAu cao đ/! đ;t O y Bm nên ta chMn loai m1 chân dê7 d0m kê tLên m1 d+i (Bm3
O`nh dang v+ kVch thư5c d0m đư:c thY hidn &ên dư5i3

$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 12
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
2
(
(
1
1
8
(
.((
2)
1
(
%
1*((
2(( 25-*
2((
1
(
(
(
,
(
(
.
(
(
5(( 5((
12(((
11(((
2
(
(
1
*
(
(
.((
2+((
2((
JVnh kh1i lư:ng m1 :
- Qh0n tưing tLư5c : =
"
E C7BG(x"( E 876GB m
)
- Qh0n tưing ccnh: =
(
E B78)Gx(xC78 E B7G8) m
)
- Qh0n tưing tai: =
)
E "7CR6xC7(x( E C7B(RG m
)
- Qh0n đc kê g1i: =
B
E C7"GxC7Px8 E C7G" m
)
- Qh0n &d m1 : =
8
E "7RxC76x"( E ")7BB m
)
-JFng thY tVch to+n &@ m1: =
a&
E z=
i
E (87)"(m
)
Jh$o th1ng kê th` h+m lư:ng c1t thk! tLong m1 khoKng PCkgTm
)

Jp đ> ta c>:
- JhY tVch thk! tLong m1 : (87)"(xC7CP E (7(6G m
)
- Dh1i lư:ng c1t thk! tLong m1:l
sa&
E (7(6Gx67G8 E "67GG J
- JhY tVch jJ tLong m1:=
ca&
E =
a&
-=
sa&
E (87)"(-(7(6G E ()7C)B m
)
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 13
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
- Dh1i lư:ng jJ tLong m1:l
ca&
E =
ca&
3m
c
E ()7C)Bx(7B E 887(G J
- Dh1i lư:ng tFng c@ng m1:l
a&
E l
ca&
% l
sa&
E f-a1b J
II. T8Q "C( &
1.T8Q P1M %8Q ,^/ 7/j! ,#< 'N E *S ,#< N' EP&
JVnh tocn cho m@t tL[ :
- Qh0n &d tL[: =
"
E (x(768x67(8E )P7G6 m
)
- Qh0n thân tL[:=
(
E 876x"7BxP76 E 667B m
)
- Qh0n m{ tL[: =
)
E "B7G8 x"7G E (R76) m
)
- Qh0n đc kê g1i:=
B
E HC7)PG3C7P% C7")P3C7PI38 E (7B" m
)
Ee JFng c@ng thY tVch tL[:=
!"
E z=
i
E "BR7B" m
)
- Ja c> th$o th1ng kê th` kh1i lư:ng thk! tLong tL[ chiNm GCkgTm
)
#uy La : kh1i lư:ng c1t thk! tLong tL[ : C7CGx")R7B"E "C7P"J
- JhY tVch thk! tLong tL[ : "C7P"T67G8E "7)GP m
)
- JhY tVch jJ tLong tL[:=
c!
E "BR7B" n "7BP E "B87C" m
)
- Dh1i lư:ng jJ tLong tL[:l
c!
E =
c!
3m
c
E "B87C"3(7BE )BG7C(B J
- JFng kh1i lư:ng tL[: l
!"
E l
c!
% l
s!
E -F`ac- J
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 14
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
18((
1+((
.
(
(
*
(
(
*
5
(
2
(
(
2
(
(
(
2,5(
.
,
(
(
'. T8Q P'M %8Q ,^/ 7/j! ' ,#< 'N E P&
JVnh tocn cho m@t tL[ :
- Qh0n &d tL[ : =
"
E (x(768x67(8E )P7G6 m
)
- Qh0n thân tL[: =
(
E 67C88x87))GE )67RR m
)
- Qh0n đ|nh tL[: =
)
E H67C(% 67G)I x"7G E (R76) m
)
- Qh0n đc kê g1i: =
B
E HC7PxC7(x"7"Ix8 E C7PP m
)
Ee JFng c@ng thY tVch tL[:=
!"
E z=
i
E "C87(8m
)
- Ja c> th$o th1ng kê th` kh1i lư:ng thk! tLong tL[ chiNm GCkgTm
)
#uy La : kh1i lư:ng c1t thk! tLong tL[ : C7CGx"C87(8EG7B(J
- JhY tVch thk! tLong tL[ : G7B(T67G8E "7C6) m
)
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 15
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
- JhY tVch jJ tLong tL[:=
c!
E "CB7"6 m
)
- Dh1i lư:ng jJ tLong tL[:l
c!
E =
c!
3m
c
E "CB7"6x(7BE (8C J
- JFng kh1i lư:ng tL[: l
!"
E l
c!
% l
s!
E 'F`aN' J
2
(
(
(
2,5(
5
-
+
(
1-((
18((
.
(
(
*
(
(
12((
2
(
(

HA,7 %k,7 #?< 2#^/ J=?,7 2B% "$( E^ %8Q&
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 16
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
D. TX,# %Y., @^ J=?,7 "]" %8Y,7 E^ *S %8Q "C(&
I. TX,# %Y., .< JK" %." DQ,7 J0, E^ *S %8Q "C(&
1. TA/ %8],7 %." DQ,7 J0, E^ "C(&
} đây hai m1 b hai đ0u c0u c> chiAu cao v+ tKi tLMng tcc đ@ng như nhau7 nên ta ch|
tVnh cho m@t m1 con m1 kia tưng t43
1.1 Th,# %A/ %." DQ,7 J0, E^&
9cc tKi tLMng tcc d[ng lên m1:
~
a!
E ~
&t
%Q
ht
% ~
kcn
JLong đ> : ~
&t
- tLMng lư:ng &Kn thân c^a m13
~
&t
E "7(8x6)7"R E P"7B8 J E GP67"( kS3
~
kcn
n t]nh tKi b kNt c;u nhW! !h0n tLên tcc d[ng lên m13
~
kcn
E H"7(8U9 % "78UxIT(3
=5i:
U9 - t]nh tKi &Kn thân c^a hd th1ng d0m ch^7 d0m ngang lan can tay vWn7
&Kn m.t c0u3 t;m đan3
U9 E "RP7RB3(B E BC6"7)R kS3
Ux n t]nh tKi &Kn thân c^a ccc l5! !h^ m.t c0u
Ux E (P7RP3(B J E 6"(78R kS3
#uy La: ~
kcn
E "T( H"7(83BC6"7)R % "7836"(78R I E )C6P7C( kS
1.'.HYl% %A/ %." DQ,7 J0, E^&
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 17
Oang m[c Dh1i lư:ng HJI
-1 q7j 6)7"R
JL[ "E JL[ B (8G7B(
JL[ ( E JL[ ) )8G7P)
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
L0n lư:t ch;t tKi lên nhW! (Bm th$o s đ• &ên dư5i7 ta tVnh đư:c hoat tKi tcc d[ng
lên m1 c0u 3
Q
ht
n c! l4c do hoat tKi b !h0n tLên tcc d[ng lên m13
Ja c> chiAu d+i tVnh tocn c^a nhW!: L
tt
E L
nhi!
- (a E (B n (3C7) E ()7B m3
12((
+-((
1+50N
-50N
1+50N
11(0N
11(0N
.,-0N1)
-,*0N1)
1
(,.+8
(,815
(,*-
d.a.h Rg(M.A )
2
- Ooat tKi do x$ tKi ) tL[c v+ ( tL[c thiNt kN v5i tKi tLMng l+n v+ đo+n ngưii :
Q
OJ"
9f"
E η €m
LL
×
m3n
×
P7)
×
Ω %m
LL
m3n€H"B8y
"
%"B8y
(
%)8y
)
IH"%<-I % m
QL
×
(
J
×
QL
×
Ω ••
E "G(67B HkSI
Q
OJ(
9f"
E η €m
LL
×
m3n
×
P7)
×
Ω %m
LL
mn€H""Cy
B
%""Cy
8
IH"%<-I % m
QL
×
(
J
×
QL
×
Ω ••
E "8)(78 HkSI
JLong đ>:
m
LL
E Od s1 tKi tLMng‚ m
LL
E "768
J E jA L@ng đưing ngưii đi‚ JE"7(8HmI3
y
i
HiE "÷ )I E tung đ@ đưing Knh hưbng3
<- E Od s1 xung kVch‚ <- E C7(83
QL E JKi tLMng ngưii đi &@‚ QLE )7R DSTm
(
3
m E Od s1 l+n‚ mE "
n E #1 l+n x$‚ nE(3
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 18
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
η E Od s1 điAu ch|nh tKi tLMng η E C7P83
Ω : didn tVch đưing Knh hưbng : ""76m
(
=` hoat tKi cưing đ@ " do x$ tKi ) tL[c thiNt kN l5n hn so v5i ( tL[c thiNt kN gây
nên nên ta l;y hoat tKi do x$ tKi ) tL[c thiNt kN đY tVnh tocn 3
Q
OJ
9f"
E "G(67B kS
=sy suy La tFng tKi tLMng tcc d[ng lên m1 c0u l+ :
zQ
-
E Q
OJ
9f"
% Q
tt
EGP67"(%)C6P7C( % "G(67BE 86G878B kS
'. TA/ %8],7 %." DQ,7 J0, %8Q "C(&
'.1. TA/ %8],7 %." DQ,7 J0, %8Q Gm ' ,#< 'N ; 'NE M %8Q P1aPNP
=` ( tL[ Q"7 QB c> kVch thư5c v+ l+m vidc ho+n to+n gi1ng nhau nên ta ch| vidc tVnh
cho " tL[ v+ suy La cho tL[ con lai :
'.1.1. Th,# %A/.
9cc tKi tLMng tcc d[ng lên tL[:
~
a!
E ~
&t
%Q
ht
% ~
kcn
JLong đ> : ~
&t
- tLMng lư:ng &Kn thân c^a tL[3
~
&t
E "7(83l
&t
E "7(8x(8G7B( E )()7C(8 J E )"RG7G6 kS3
~
kcn
n t]nh tKi b kNt c;u nhW! !h0n tLên tcc d[ng lên m13
~
kcn
E H"7(8U9 % "78UxI
=5i: U9 - t]nh tKi &Kn thân c^a hd th1ng d0m ch^7 d0m ngang lan can tay vWn7
&Kn m.t c0u 3
U9 E "RP7RB3(B E BC6"7)R kS3
Ux n t]nh tKi &Kn thân c^a ccc l5! !h^ m.t c0u
Ux E (P7RP3(B E 6"(78R kS3
#uy La: ~
kcn
E H"7(83BC6"7)R % "7836"(78R I E R"8G7CB kS
'.1.'. HYl% %A/.
- Ooat tKi do x$ tKi ) tL[c v+ ( tL[c thiNt kN v5i tKi tLMng l+n v+ đo+n ngưii :
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 19
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
-50N
1+50N 1+50N
-,*0N1)
.,-0N1)
d.a.h Rg(T1 )
1
(
,
.
+
*

(
,
8
1
5
(
,
*
-
-
2
Q
OJ"
9f"
E η €m
LL
×
m3n
×
P7)
×
Ω %m
LL
m3n€H"B8y
"
%"B8y
(
%)8y
)
IH"%<-I % m
QL
×
(
J
×
QL
×
Ω ••
E (BGC7( HkSI
Q
OJ(
9f"
E η €m
LL
×
m3n
×
P7)
×
Ω %m
LL
mn€H""Cy
B
%""Cy
8
IH"%<-I % m
QL
×
(
J
×
QL
×
Ω ••
E ("GB7B HkSI
JLong đ>:
Ω : didn tVch đưing Knh hưbng : ()7Rm
(
90n chƒ „ L…ng: tLong tLưing h:! n+y7 vidc xN! x$ sh đư:c tiNn h+nh đ1i v5i tpng
tL[ m@t7 đ1i v5i tpng loai x$ m@t đY xkt tLưing h:! &;t l:i3 On nXa7 đY tVnh !hKn
l4c g1i !hKi tF h:! x$ th$o m@t ccch th2 hai nXa như sau:
“ Lấy 90% hiệu ứng ca hai x! t"i thi#t $# c% $ho"ng c&ch t'(c )&nh t'*+c x!
n,y c&ch )&nh -au x! $ia $h.ng nh/ h0n 12m t3 h4p 5+i 90% hiệu ứng ca t"i t'6ng
7,n thi#t $#, $ho"ng c&ch gi8a c&c t'(c 142 $N ca m9i x! t"i ph"i 7ấy ):ng
4;00mm<( m(c ;=>=1=;=1 22?@N22,;;2A02)
JLong tLưing h:! n+y th` x$ tKi th2 ( đr n…m sang nhW! tiN! th$o nên không
Knh hưbng đNn tKi tLMng tcc d[ng lên tL[3
=` hoat tKi cưing đ@ " do x$ tKi ) tL[c thiNt kN l5n hn so v5i ( tL[c thiNt kN
gây nên nên ta l;y hoat tKi do x$ tKi ) tL[c thiNt kN đY tVnh tocn 3
Q
OJ
9f"
E (GBC7( kS
#uy La tFng tKi tLMng tcc d[ng lên tL[ c0u
zQ
J"
E Q
OJ
9f"
% Q
tt
E )"RG7G6%R"8G7CB % (BGC7(E ""GC67""kS
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 20
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
'.'. TA/ %8],7 %." DQ,7 J0, %8Q Gm ' ,#< 'N O N'E M %8Q P'.P-P
'.'.1. Th,# %A/ &
9cc tKi tLMng tcc d[ng lên tL[:
~
a!
E ~
&t
%Q
ht
% ~
kcn
JLong đ> : ~
&t
- tLMng lư:ng &Kn thân c^a tL[3
~
&t
E "7(83l
&t
E "7(83H(8G7B(%)8G7P)IT(E )8G7GB J E )6G87"( kS3
~
kcn
n t]nh tKi b kNt c;u nhW! !h0n tLên tcc d[ng lên tL[
~
kcn
E H"7(8U9 % "78UxI
=5i: U9 - t]nh tKi &Kn thân c^a hd th1ng d0m ch^ v+ d0m ngang lan can tay
vWn7 t;m đan U9 E H"RP7RB3(B%"GB3B( I3 T(
E 8GPP7RG kS3
Ux n t]nh tKi &Kn thân c^a ccc l5! !h^ m.t c0u
Ux E H(P7RP3(B%(P7863B(IT(EP667(8 kS3
#uy La: ~
kcn
E H"7(838GPP7RG % "783P667(8 I E GGBC7B6 kS
'.'.'. HYl% %A/
L0n lư:t ch;t tKi lên ( nhW! (Bm v+ B(m th$o s đ• &ên dư5i7 ta tVnh đư:c
hoat tKi tcc d[ng lên tL[ c0u
-50N
1+50N 1+50N
11(0N
11(0N
-,*0N1)
.,-0N1)
d.a.h Rg(T2 )
(
,
.
,
1
(
,
8
.
,
(
,
,
.
+
1
- Ooat tKi do x$ tKi ) tL[c v+ ( tL[c thiNt kN v5i tKi tLMng l+n v+ đo+n ngưii :
Q
OJ"
9f"
E η €m
LL
×
m3n
×
P7)
×
Ω %m
LL
mn€H"B8y
"
%"B8y
(
%)8y
)
IH"%<-I % m
QL
×
(
J
3
QL
3
Ω ••
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 21
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
E )CB67) HkSI
Q
OJ(
9f"
E η €m
LL
×
m3n
×
P7)
×
Ω %m
LL
mn€H""Cy
B
%""Cy
8
IH"%<-I % m
QL
×
(
J
×
QL
×
Ω ••
E (RGP7RHkSI
Ω : didn tVch đưing Knh hưbng : )(7Rm
(
† Sgo+i La khi tVnh tocn c! l4c xu1ng tL[ c0u ta con “ Lấy 90% hiệu ứng ca hai x!
t"i thi#t $# c% $ho"ng c&ch t'(c )&nh t'*+c x! n,y c&ch )&nh -au x! $ia 7, 12000
mm t3 h4p 5+i 90% hiệu ứng ca t"i t'6ng 7,n thi#t $#, $ho"ng c&ch gi8a c&c t'(c
142 $N ca m9i x! t"i ph"i 7ấy ):ng 4;00mm “
.,-0N1)
-50N
1+50N
-50N
1+50N 1+50N 1+50N
1
(,8.,
(,,.-
(,+--
(,--
(,22*
-,*0N1)
2
Qw
OJ
9f"
E η €m
LL
×
m3n
×
P7)
×
Ω %C7P3m
LL
mn€H"B8y
"
%"B8y
(
%)8y
)
IH"%<-I
%m
QL
3(
J
3
QL
3
Ω ••
n BCC876 kS
=sy :
Q
OJ
9f"
EmaxHQw
OJ
9f"
7 Q
OJ"
9f"
I E BCC876 kS
#uy La tFng tKi tLMng tcc d[ng lên tL[ c0u
zQ
J(
E Q
OJ
9f"
% Q
tt
E )6G87"(%GGBC7B6 % BCC876E "RR)"7)kS
HA,7 %k,7 #?< %o %8],7 %." DQ,7 ;(^,7 E^a %8Q "C(
M^a %8Q TA/ %],7 %#p,7 GI,7
-1 q 86G878B
JL[ Q"7QB ""GC67""
JL[ Q(7Q) "RR)"7)
II. TX,# @^ J=?,7 "]" %8Y,7 \q Er,7 E^a %8Q&
1. X." G,# @I" "#( %A/ %X,# %Y., "5! "]" %8Y,7 E^&
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 22
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
#‡ d[ng cMc đ>ng &…ng jJ9J JU )8x)8cm3 9hiAu d+i cMc d4 kiNn l+ (Cm3 Qh0n
ng+m v+o đ+i cMc d+i )Ccm7 đoan đs! đ0u cMc d+i (Ccm7 !h0n cMc năm tLên m.t đ;t
l+ "78m7 vsy !h0n cMc c/m v+o đ;t l+ "Gm3
9Mc tLong m>ng c> thY !hc hoai do m@t tLong hai nguyên nhân sau:
- jKn thân cưing đ@ vst lidu l+m cMc &W !hc hoai3
- f;t nAn không đ^ s2c chWu tKi3
Uo vsy khi thiNt kN c0n !hKi xcc đWnh cK hai tLW s1 vA s2c chWu tKi c^a cMc3 #2c
chWu tKi c^a cMc th$o cưing đ@ vst lidn HQ
L
I v+ s2c chWu tKi th$o cưing đ@ đ;t nAn
HQ
L
I3
#2c chWu tKi tVnh tocn c^a cMc đư:c l;y như sau:
Q
tt
E min
{ }
' '
B C 7
3
1.1. SI" "#( %A/ "5! "]" %#sY *4% J/q(&
Q
L
E ϕ Q
n
3
JLong đ>:
9Mc jJ9J c> :
Q
n
E C7G8ˆ€C7G8ˆ\
w
c
ˆHq
g
nq
st
I % \
y
ˆq
st
•3
Q
L
- #2c khcng l4c dMc tL[c tVnh tocn HSI3
Q
n
- #2c khcng l4c dMc tL[c danh đWnh HSI3
\
w
c
- 9ưing đ@ ‰ui đWnh c^a &êtông b tuFi (G ng+y‚ \
w
c
E )C-Qa3
q
g
- Uidn tVch m{i cMcHmm
(
I‚ q
g
E "((8CC mm
(
3
\
y
- li5i han chKy ‰ui đWnh c^a c1t thk! H-QaI‚ \
y
E B(C-Qa3
q
st
- Uidn tVch c1t thk! ch^ Hmm
(
I‚ d'ng Bφ "R7 q
st
E GCB7Bmm
(
3
ϕ - Od s1 s2c khcng ‚ ϕ E C7683
Jhay ccc gic tLW v+o công th2c tLên ta đư:c:
Q
n
EC7G8×€C7G8×)CH"((8CC n GCB7BI % B(C×GCB7B•E (P(B7P(HkSI
1.'. SI" "#( %A/ "5! "]" %#sY G$% ,:,&
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 23
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
liK thiNt l4c ma sct ‰uanh thân cMc !hân &1 đAu th$o chiAu sâu tLong !ham vi
m_i l5! đ;t v+ !hKn l4c b m{i cMc !hân &1 đAu tLên tiNt didn ngang c^a cMc3 #2c chWu
tKi c^a cMc đư:c xcc đWnh th$o công th2c:
Q
dn
E C76mH
I 3 3
( "
D E 7 u
i i
α τ α +

JLong đ>: m: Od s1 điAu kidn l+m vidc c^a cMc tLong d;t7 l;y mE"3
( "
7α α
: hd s1 kY đNn Knh hưbng c^a !hưng !hc! ha cMc đNn ma sct giXa
đ;t v5i cMc v+ s2c chWu tKi c^a đ;t b m{i cMc7 chMn !hưng !hc! ha cMc &…ng ccch
đ>ng cMc đ.c &…ng &ƒa Ui$s$l nên
"
"
= α

P 7 C
(
= α
Š: Uidn tVch tiNt didn ngang c^a m{i cMc‚ Š E C7"((8m
(
~: cưing đ@ gi5i han tLung &`nh c^a l5! đ;t b m{i cMc
‹: chu vi tiNt didn ngang thân cMc u E "7Bm
\
i
: ma sct giXa cMc v+ đ;t3
9Mc tiNt didn )8x)8cm7 chiAu d+i l E "G78m7 đ>ng xuyên ‰ua ccc l5!:
- L5! ": skt % &'n7 tLang thci dŒo mAm jEC7R‚
- L5! (: skt j EC78‚
- L5! ): c skt d+y vô c'ng7 đ@ sdt jEC7B3
JL`nh t4 tVnh tocn:
- 9hia ccc l5! đ;t m+ cMc đi ‰ua th+nh ccc l5! !hân t1 c> chiAu d+y l
i

(m‚
- U4a v+o ccc s1 lidu ta c> &Kng xcc đWnh \
i
v+ ~ như sau:
dL< G$% d/ MEP t/ MEP
T8l,7
%#./
i
τ
MTiE'P
i i
7 3 τ
MTiEP
t MEP
u
MTiE
'
P
#kt &'n
Pm
" C38
j E C3R
C3B C3B
"G )"C
( (38 "3) (3R
( B38 "38 )
( R38 "3G(8 )3R8
( G38 "3P )3G
#kt
6m
" P38
j E C38
(36 83B
( ""38 (36) 83BR
( ")38 (3G( 83PB
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 24
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
* skt
,
( "838 j E C3B )3P 63G
( "638 B G
JFng B87P8
Jhay ccc thông s1 vpa t`m đư:c v+o tLên ta đư:c s2c chWu tKi c^a cMc th$o đ;t
nAn :
Q
dn
E C763"3H C7PxC7"(((8x)"C % "x"7BxB87P8I E RG7P J E R687P6 kS
liK thiNt Q
đn
E6CC kS
1.-.S^ J=?,7 "]" %l/ E^ &
n E
I 7 minH
3
max "
Fn 57
@G
i
C C
C

β E "7R3
6CC
8B 7 86G8
E ")7((
JLong đ> • : hd s1 kY đNn tKi tLMng ngang v+ môm$n3 •E"7R đ1i v5i m>ng cMc
đ+i cao
=sy ta chMn n E "B cMc
'. X." G,# @I" "#( %A/ %X,# %Y., "5! "]" %8Y,7 %8Q &
'.1.T8Q %#v 1 M P1 *S PN P. M %8Q Gm ' ,#< 'NEP
9hMn cMc c> tiNt didn )8x)8cm7 chiAu d+i "R78m3
'.1.1. SI" "#( %A/ "]" %#sY *4% J/q(
JVnh như tLưing h:! tai m13
'.1.'. SI" "#( %A/ "5! "]" %#sY G$% ,:,&
liK thiNt l4c ma sct ‰uanh thân cMc !hân &1 đAu th$o chiAu sâu tLong !ham vi
m_i l2! đ;t v+ !hKn l4c b m{i cMc !hân &1 đAu tLên tiNt didn ngang c^a cMc3 #2c chWu
tKi c^a cMc đư:c xcc đWnh th$o công th2c:
Q
dn
E C763mH
I 3 3
( "
D E 7 u
i i
α τ α +

dL< G$% d/ MEP t/ MEP
T8l,7
%#./
i
τ
MTiE'P
i i
7 3 τ
MTiEP
t MEP
u
MTiE
'
P
( )38 "38 )
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 25
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
#kt &'n
Gm
j E C3R
"G38 )(C
( 838 "368 )38
( 638 "3G68 )368
( P38 "3P )3G
#kt
Rm
( ""38
j E C38
(36( 83BB
( ")38 (36) 83R(
( "838 (3G" 83G
* skt
,
( "638
j E C3B
B G
" "G38 B B
JFng 8C7BP
Jhay ccc thông s1 vpa t`m đư:c v+o tLên ta đư:c s2c chWu tKi c^a cMc th$o đ;t nAn :
Q
dn
E C763"3H C7PxC7"(((8x)(C % "x"7Bx8C7BP I E 6B7"( J E 6(67"6 kS
liK thiNt chMn Q
dn
E 68CkS
'.1.-.S^ J=?,7 "]" %l/ E^ &
n E
I 7 minH
3
max "
Fn 57
@G
i
C C
C

β
E "783
68C
"" 7 ""GC6
E ()7R
JLong đ> • : hd s1 kY đNn tKi tLMng ngang v+ môm$n3 •E"78 v5i m>ng cMc đ+i
cao3
=sy ta chMn n E (B cMc3
'.'.T8Q %#I '. MP' *S P- P M %8Q Gm ' ,#< 'NE *S N'EP
9hMn cMc c> tiNt didn )8x)8cm7 chiAu d+i "R78m3
'.'.1. SI" "#( %A/ "]" %#sY *4% J/q(
JVnh như tLưing h:! tai m13
'.'.'. SI" "#( %A/ "5! "]" %#sY G$% ,:,&
liK thiNt l4c ma sct ‰uanh thân cMc !hân &1 đAu th$o chiAu sâu tLong !ham vi
m_i l2! đ;t v+ !hKn l4c b m{i cMc !hân &1 đAu tLên tiNt didn ngang c^a cMc3 #2c chWu
tKi c^a cMc đư:c xcc đWnh th$o công th2c:
Q
dn
E C76mH
I 3 3
( "
D E 7 u
i i
α τ α +

$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 26
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
dL< G$% d/ MEP t/ MEP
T8l,7
%#./
i
τ
MTiE'P
i i
7 3 τ
MTiEP
t
MEP
u
MTiE
'
P
#kt &'n
G38m
( )38
j E C3R
"3B (3G
"G78
)(C
( 838 "368 (3G8
( 638
"3G(8 )3R8
#kt
Gm
( P38
j E C38
(3RP 83)G
( ""38 (36( 83BB
( ")38 (36) 83BR
( "838 (3G" 83R(
* skt
,
( "638
j E C3B
B G
" "G38 B3" B7"
JFng 8C7R(

Ja tVnh cho m1 !hKi L•i l;y cho m1 &ên tLci7 l5! đ;t cu1i c'ng c^a m1 &ên tLci
d+y hn l5! đ;t &ên !hKi7 th$o giK thiNt th` l5! d;t &ên dư5i c> j nhŽ hn th` cMc
ng+m c+ng d+i th` l4c ma sct c+ng l5n3
Jhay ccc thông s1 vpa t`m đư:c v+o tLên ta đư:c s2c chWu tKi c^a cMc th$o đ;t nAn :
Q
dn
E C763"3H C7PxC7"(((8x)(C % "x"7Bx8C7R(I E 6GJ E6R87"G kS
liK thiNt chMn Q
dn
E GCCkS
'.'.-.S^ J=?,7 "]" %8Q P'aP-&
n E
I 7 minH
3
max "
Fn 57
@G
i
C C
C

β
E "783
GCC
) 7 "RC)"
E )C7(C8
JLong đ> • : hd s1 kY đNn tKi tLMng ngang v+ môm$n3 •E"78
=sy ta chMn n E )CcMc
HA,7 %k,7 #?< @^ J=?,7 "]"
JJ
JFng tKi tLMng
th•ng đ2ng Qcmax
kS
chiAu d+i cMc
lHmI
s1 lư:ng cMc
n
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 27
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
-1 86G878B (C "B
JL[ Q" EQB ""GC67"" "R78 (B
JL[ Q(EQ) "RC)"7) "R38 )C
III. S> Gw \^ %8X "]" %8Y,7 Er,7
13 H^ %8X "]" %8Y,7 E^ & 1N "]"
23 H^ %8X "]" %8Y,7%8Q
P1 *S PN & '1 "]"
-(( 55(
-
(
(
-*25
2
2
5
(
-. H^ %8X "]" %8Y,7%8Q P' *S P-.
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 28
-((
-
(
(
1
*
(
(
*(((
1+58
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
2
2
5
(
-(( 55(
-
(
(
+525
"hần ###
THIUT KU SƠ HV CÁC PHƯƠNG ÁN '
T#/B% 2B "C( DCE %#T< G>, 7/A, J/0, #?<
N#< M-;NFEP
I.TX,# %Y., 2#^/ 20x% "yx( ,#/z<
1.MZ% "[% ,7!,7 &
9;u tao m.t c/t ngang &Kn m.t c0u như h`nh vh:
1,5%
Vaïch s! "ha#! $a%!
&'2(( ))
1,5%
5
5
(
*
,
(
5(( 125(
1
8
(
2
1
(
(
-1(
*((( *(((
'.TX,# %Y., 2#^/ J=?,7 %#T< DCE NF MEP
'.1. H^ %8X "#(,7&
- DNt c;u nhW!: c0u d0m thk! liên h:! )xB8m
- #‡ d[ng d0m thk! chX < không đ1i x2ng3
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 29
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
- 9;u tao &Kn m.t c0u7 ccch &1 tLV lan can như tLong c0u d0m jJ9J 2ng su;t tLư5c
nhW! giKn đn
'.'. HA, EZ% "C(& %X,# "#Y 1 ,#<
!. S^ J/q( "#],&
Jh$o ((J9S(6(-C8 chiAu d+y t1i thiYu &Kn m.t c0u không đư:c nhŽ hn "68 mm3
b đây ta chMn (Ccm HchiAu d+y l5! chWu l4cI
9hiAu d+y ccc l5! con lai chMn như sau:
% L5! !hong nư5c chMn C7Bcm
% L5! &êtông nh4a d+y 6 cm
% L5! mui luydn d+y 8 cm b giXa -9S c0u đY tao đ@ d1c ngang3
# đ• &Kn m.t c0u gi1ng như !hưng cn <
Ja c> thY t>m t/t chi tiNt kh1i lư:ng ccc &@ !hsn thu@c !h0n &Kn m.t c0u b &Kng sau
Oang m[c #1 lư:ng Dh1i lư:ng HkSI
L5! !h^ &A m.t " ")"P76)
jKn m.t c0u " (8B(768
Lan can tay vin ( B8R788
'.-.DCE "#5&
'.-.1.C$( %lY DCE "#5&
j
mc
E G % (x"7(8 % (xC78 % (xC7(8 E "( HmI
9hMn s1 lư:ng d0m ch^ l+:n E 8 d0m3
Uo đ> khoKng ccch giXa ccc d0m ch^:
# E
m
n
H
B 7 (
8
"(
= =
DhoKng ccch tp d0m ch^ ngo+i c'ng đNn ccnh htng #
k
E "7(m
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 30
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
9hiAu cao d0m thk!:
O
dt
E
m 7
nhip
CB8 7 ( B8
((
"
((
"
= =
3
#uy La chMn O
dt
E ( m
9hi tiNt kVch thư5c d0m thk! như h`nh vh:
-1(
1
*
1+
2
(
(
(
-*(
1
*
2
(
'.-.'. TX,# @> \_ 2#^/ J=?,7 %#T<& ;T% "#Y 1 ,#<
- Uidn tVch tiNt didn d0m thk!: q
td
E HC7CCR(%C3CC86R%C7C(6(%C7CCBPRI
E C7CBB( m
(
- JhY tVch m@t d0m thk!: =
"d
E q
td
3B8 E C7CBB(3B8 E "7PGP m
)
- Dh1i lư:ng m@t d0m : l
"d
E -
γ
3=
"d
E 67G83P7G"3"7PGP E "8)7"6 kS
- Dh1i lưMng to+n nhW! : l
d
E 83"8)7"6 E 6R87G8 kS
- Dh1i lư:ng ccc hd th1ng liên kNt d0m: l
lk
E
α
l
d
E C7"36R87G8 E 6R78G8 kS
JLong đ>
α
l+ hd s1 xkt đNn tLMng lư:ng c^a hd th1ng liên kNt3 9hMn
α
E C7"3
=sy kh1i lư:ng c^a hd th1ng d0m thk!: l E l
d
% l
lk
E GB(7B) kS
'.N. M^ %8Q "C(&
'.N.1. M^ "C(& #‡ d[ng m1 chX ‹ cKi tiNn3
!.T#sY <#=>,7 D]" "C(
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 31
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
Uo chiAu d+i nhW! l
nhi!
E B8m nên chMn &
C
E ""C cm

cm )
m
"8C ""C BC = + = ⇒
DVch thư5c m1 tL[ như h`nh vh :
2
(
(
(
5(( +-((
,
5
(
1*((
1
-
,
(
2
,
-
(
2
-
5
(
5((
5
(
(
-2((
2
(
(
(
\.T#sY <#=>,7 ,7!,7 "C(
Uo ccc d0m ch^ !hân &1 đAu tLên to+n &A L@ng m.t c0u3 -+ m1 l+m nhidm v[
kê đ• kNt c;u nhW!7 nên chMn &A L@ng c^a m1 &…ng &A L@ng to+n c0u7 đKm &Ko cho m1
d^ L@ng kê đ• to+n &@ ccc d0m chVnh3
m I
mo
"( = ⇒
DVch thư5c như h`nh vh
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 32
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
1
1
(
(
1
1
(
(
+
(
(
1
1
(
(
11(((
-
(
(
,*( ,*( ,*( ,*( ,*(
5(( 5((
12(((
1
1
(
(
1
1
(
(
1
1
(
(
TX,# 2#^/ J=?,7 E^ ,#= @!(&
- Qh0n &d m1: =
"
E R7B3"( E 6R7Gm
)
- Qh0n thân m1:=
(
E )3"( E )R m
)
- Qh0n &Kn giKm tKi :=
B
E "7" m
)
- Qh0n tưing ccnh:=
8
E ""7PG3C783(E ""7PG m
)
- Qh0n tưing đ|nh v+ !h0n kê &Kn giKm tKi:=
R
E "7C83"( E "(7R m
)
- Qh0n đc kê g1i:=
6
E C76R3"7"3C7(38 E C7G)Rm
)
-JFng thY tVch to+n &@ m1:=
a&
E z=
i
E ")P7)" m
)
Jh$o th1ng kê th` h+m lư:ng c1t thk! tLong m1 khoKng k
a&
E PCkgTm
)
Jp đ> ta c>:
- Dh1i lư:ng c1t thk! tLong m1:l
sa&
E ")P7)"3C7CP E "(78)6 J
- JhY tVch thk! tLong m1 : "(78)6 T 67G8 E "78P6 m
)
- JhY tVch jJ tLong m1:=
ca&
E =
a&
-=
sa&
E ")676") m
)
- Dh1i lư:ng jJ tLong m1:l
ca&
E =
ca&
3m
c
E ))C78" J
- Dh1i lư:ng tFng c@ng m1:l
a&
E l
ca&
% l
sa&
E -N-aRN T
'.N.' T8Q "C(&
Uo chiAu d+i nhW! như nhau v+ m.t c/t ngang sông g0n như đ1i x2ng nên kVch
thư5c tL[ Q" v+ Q( c{ng như nhau3
=` vsy ta ch| tVnh cho m@t tL[3
DVch thư5c tL[ đư:c xcc đWnh d4a v+o chiAu d+i nhW!39hi tiNt tLên hinh vh:
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 33
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
TX,# 2#^/ J=?,7 @> \_ "#Y 1 %8Q&
- Qh0n &d tL[:=
"
E 878367R E B"7Gm
)
- Qh0n thân tL[:=
(
E "(7R3878R E RB7CB m
)
- Qh0n đ|nh tL[:=
)
E H )7BR% )7G8I3"7G3(E (R7)"R m
)
- Qh0n đc kê g1i:=
B
E "7)3C7(3C76R38 E C7PGG m
)
EeJFng c@ng thY tVch tL[:=
!"
E z=
i
E "))7"BB m
)
O+m lư:ng c1t thk! chiNm k
!
E GCkgT"m
)
tLong thY tVch tL[3
#uy La :
Dh1i lư:ng c1t thk! tLong tL[: l
t
E C7CG3"))7"BB E "C7R8 J
JhY tVch thk! tLong tL[: =
t
E "C7R8T67G8 E "7)8R m
)
JhY tVch jJ tLong tL[ : =
&t
E "))7"BB - "7)8R E ")"76GG m
)
Dh1i lư:ng jJ tLong tL[: l
&t
E =
c!
3m
c
E ")"76GG3(7B E )"R7(P J
JFng kh1i lư:ng tL[:l
!"
E l
c!
% l
s!
E -'bacN J
1+((
18((
.
(
(
*
(
(
.
(
(
(
2
(
(
(
2,5(
1-((
2
(
(

$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 34
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
1*+( ,*( ,*( 1*+(
*
(
(
.
(
(
**5(
2
(
(
(
55*(
,*( 1*+( *(( ,*( 1*+( ,*( *((
.
(
(
(
HA,7 %k,7 #?< 2#^/ J=?,7 2B% "$( E^ %8Q&
'.F.TX,# %Y., @^ J=?,7 "]" %8Y,7 E^ *S %8Q "C(:
'.F.1.TX,# %Y., .< JK" %." DQ,7 J0, E^ *S %8Q "C(&
1.TX,# E^ "C(&
} đây hai m1 b hai đ0u c0u c> chiAu cao v+ tKi tLMng tcc đ@ng như nhau7 nên
ta ch| tVnh cho m@t m1 con m1 kia tưng t43
9cc tKi tLMng tcc d[ng lên m1:
~
a!
E ~
&t
%~
ht
% ~
kcn
JLong đ> : ~
&t
- tLMng lư:ng &Kn thân c^a m13
~
&t
E "7(83)B)7CB E B(G7G J E B(CR78( kS3
~
kcn
n t]nh tKi b kNt c;u nhW! !h0n tLên tcc d[ng lên m13
~
kcn
E H"7(8U9 % "78UxIT(3
=5i: U9 - t]nh tKi &Kn thân c^a hd th1ng d0m ch^7 liên kNt v+ lan can tay vWn 3
U9 E GB(7B) %B8R78R % (8B(768 E )GB"76B kS3
Ux n t]nh tKiH tLMng lư:ng &Kn thân c^a ccc l5! !h^ m.t c0u I
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 35
Hl,7 EQ" K#^/ J=?,7 MTP
-1 q7j -N-aRN
JL[ "E JL[ ( -'bacN
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
Ux E ")"P76) kS3
#uy La: ~
kcn
E "T( H"7(83)GB"76B % "783")"P76) I E ))PC7GG kS
~
ht
n c! l4c do hoat tKi b !h0n tLên tcc d[ng lên m13
~
ht
E
i
η
3€n3m 77
γ
H"%<-I Σ Q
i
y
i
%n3m3
LL
γ
P7)Σ ‘ %
ϖ γ 3 3 ( CL ?
CL

i
γ
: hd s1 tKi tLMng‚
LL
γ
E
CL
γ
E "7683
H"% <-I: hd s1 xung kVch‚ H"%<-I E"7(8
n : s1 l+n x$‚ n E (

3 3
i G E J
η η η η =
E" hd s1 điAu ch|nh tKi tLMng
m: hd s1 l+n x$‚ mE "
Q
i
: tKi tLMng tL[c &cnh x$3
y
i
: tung đ@ đưing Knh hưbng tưng 2ng 3
Σω : JFng didn tVch đah c! l4c lên m1 H tL[ I3

"
E P7) DSTm: JKi tLMng l+n thiNt kN3
Ja c> chiAu d+i tVnh tocn c^a nhW!: L
tt
E L
nhi!
- (a E B8 n (3C7B E BB7( m3
XT% ;s %A/ %#/B% 2B M ;s - %8Q"P& Đ={,7 A,# #=|,7 %l/ 7^/ | E^.
1.0.h2
3

Ja c>: -
g
E ∑ i i
y C3
E "B83" % "B83C7PC) % )83C7GC8 E )CB7"" kS
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 36
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
XT% ;s '%8Q"& Đ={,7 A,# #=|,7 %l/ 7^/ | E^.
1.0.h2
3

Ja c>: -
g
E ∑ i i
y C3
E ""C3" % ""C3C7P6) E ("67C( kS
Shư vsy7 ta chMn x$ tKi ) tL[c thiNt kN đY tVnh tocn3
Ja c> : ~
ht
E"7683(3"3"3€H"%C7(8I3)CB7"" % P7)3BB7(T(• % "7683(3"7(3BB7(3)7)T(
E ()8R7"B kS3
~
a!
E )GB"76B %")"P76)%()8R7"B E fFffab1 kS3
'. TX,# %8Q "C( &
9cc tKi tLMng tcc d[ng lên tL[:
~
a!
E ~
&t
%~
ht
% ~
kcn
9cch tVnh tocn gi1ng như tVnh tocn cho m1 c0u
~
&t
E "7(83l
&t
E "7(83)(R7PB E BCG7R68 J E BCCP7" kS3
~
kcn
E H"7(83)GB"76B % "783")"P76) I E R6G"76R kS
90n chƒ „ L…ng: tLong tLưing h:! n+y7 vidc xN! x$ sh đư:c tiNn h+nh đ1i v5i
tpng tL[ m@t7 đ1i v5i tpng loai x$ m@t đY xkt tLưing h:! &;t l:i3 On nXa7 đY tVnh
!hKn l4c g1i !hKi tF h:! x$ th$o m@t ccch th2 hai nXa như sau:
“ Lấy 90% hiệu ứng ca hai x! t"i thi#t $# c% $ho"ng c&ch t'(c )&nh t'*+c x!
n,y c&ch )&nh -au x! $ia $h.ng nh/ h0n 12m t3 h4p 5+i 90% hiệu ứng ca t"i t'6ng
7,n thi#t $#, $ho"ng c&ch gi8a c&c t'(c 142 $N ca m9i x! t"i ph"i 7ấy ):ng
4;00mm<
O`nh vh xN! x$ v+ ccc kNt ‰uK tVnh tocn đư:c cho b &ên dư5i:
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 37
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
O`nh vh xN! x$ tL[ Q":
XT% ;s %A/ %#/B% 2B M ;s - %8Q"P& Đ={,7 A,# #=|,7 %l/ 7^/ 7/j! ',#<
1.0.h 4
G5
XT% ;s %A/ '%8Q"& Đ={,7 A,# #=|,7 %l/ 7^/ 7/j! ',#<
1.0.h 4
G5
XT% cR} ' ;s %A/ - %8Q" "."# ,#!( 1FE O %A/ %8],7 JS,& Đ={,7 A,# #=|,7 %l/
7^/
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 38
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
1.0.h
4
G5
KB% ~(A "#Y | \A,7&
Jên
tL[
9cc JO
xN! x$
zQ
i
y
i
~
&t
~
kcn
~
ht
~
a!
HkSI HkSI HkSI HkSI HkSI
Q"
JO " )C678B
BCCP7
"
R6G"76
R
))PR7G"
"C"6G786
JO ( ("67C)
BCCP7
"
R6G"76
R
)CCC7G)
P6G(78P
JO ) BBG7)(
BCCP7
"
R6G"76
R
)GRG7G8
"CR8C7R"
V4e %A/ %8],7 %#p,7 GI,7 %." DQ,7 J0, "]" JS & 1RbFRab1 2N
'.F.'.TX,# %Y., @I" "#( %A/ "5! "]"&
Jh$o s1 lidu khKo sct đWa ch;t th` tVnh ch;t c^a ccc l5! đWa ch;t b dư5i long
sông đư:c cho như sau:
 L5! ": skt % &'n3
 L5! (: #kt 3
 L5! ): * skt3
Jp tVnh ch;t c^a ccc l5! đ;t nêu tLên ta nhsn th;y l5! đ;t t1t n…m b đ@ sâu không l5n
l/m lai !h' h:! v5i cMc ma sct3 Sên ta chMn cMc b đây l+ cMc đ>ng3
1. SI" "#( %A/ "5! "]" | E^&
9cch tVnh v+ ccc hd s1 như tLong c0u d0m jJ9J 2ng su;t tLư5c nhW! giKn
đn3
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 39
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
9hMn tiNt didn cMc )8x)8cm7 lE "R78m3
0.T6nh s'c ch7u t8i c90 cọc th:o ;<t =i>u:
Q
L
E ϕ Q
n
3
JLong đ>:
C]" HTCT "r &
Q
n
E C7G8ˆ€C7G8ˆ\
w
c
ˆHq
g
nq
st
I % \
y
ˆq
st
•3
Q
L
- #2c khcng l4c dMc tL[c tVnh tocn HSI3
Q
n
- #2c khcng l4c dMc tL[c danh đWnh HSI3
\
w
c
- 9ưing đ@ ‰ui đWnh c^a &êtông b tuFi (G ng+y‚ \
w
c
E )C-Qa3
q
g
- Uidn tVch m{i cMcHmm
(
I‚ q
g
E "((8CC mm
(
3
\
y
- li5i han chKy ‰ui đWnh c^a c1t thk! H-QaI‚ \
y
E B(C-Qa3
q
st
- Uidn tVch c1t thk! ch^ Hmm
(
I‚ d'ng Bφ "R7 q
st
E GCB7Bmm
(
3
ϕ - Od s1 s2c khcng ‚ ϕ E C7683
Jhay ccc gic tLW v+o công th2c tLên ta đư:c:
Q
n
EC7G8×€C7G8×)CH"((8CC n GCB7BI % B(C×GCB7B•E (P(B7P(HkSI
#uy La : s2c khcng l4c dMc tL[c tVnh tocn
QL Eϕ 3 Q
n
E ("P)7RP kS
?. $'c ch7u t8i c90 cọc th:o 1@t nAn&
liK thiNt l4c ma sct ‰uanh thân cMc !hân &1 đAu th$o chiAu sâu tLong !ham vi m_i
l2! đ;t v+ !hKn l4c b m{i cMc !hân &1 đAu tLên tiNt didn ngang c^a cMc3 #2c chWu tKi
c^a cMc đư:c xcc đWnh th$o công th2c:
Q
dn
E C76mH
I 3 3
( "
D E 7 u
i i
α τ α +
∑ H"I
9Mc tiNt didn )8x)8cm7 chiAu d+i l E "R78m7 đ>ng xuyên ‰ua ccc l5!:
- L5! ": skt % &'n7 tLang thci dŒo mAm jEC7R‚
- L5! (: skt c> đ@ sdt jEC78‚
- L5! ): c skt d+y L;t l5n7 đ@ sdt jEC7B3
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 40
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
JL`nh t4 tVnh tocn:
- 9hia ccc l5! đ;t m+ cMc đi ‰ua th+nh ccc l5! !hân t1 c> chiAu d+y l
i
≤ (m‚
U4a v+o ccc s1 lidu ta c> &Kng xcc đWnh \
i
v+ ~ như sau:
L5! đ;t l
i
HmI ’
i
HmI
JLang
thci
\
i
HJTm
(
I
\
i
3l
i
HJTmI
’ HmI
~
HJTm
(
I
#kt % &'n
P m
"78
(
(
B7(8
R
G
jEC7R "7R8
"7G
"7P
(7B68
)7R
)7G
"P38 )(C
skt
6m
"
(
(
(
G78
"C
"(
"B
jEC78 (7R(8
(76
(768
(76P
(7R(8
87B
878
878G
* skt , "
(
(
"B78
"R78
"G78
jEC7B
)76G
)7G(
B
)76G
67RB
G
JFng BG7B
Jhay ccc thông s1 vpa t`m đư:c v+o H"I ta đư:c s2c chWu tKi c^a cMc th$o đ;t
nAn :
Q
dn
E C763"3H C7P3C7"((83)(C % "3"7B3BG3B I E 6(7"(G J E6C6786 kS
liK thiNt l;y Q
dn
E GCC kS
". S^ J=?,7 "]" %l/ E^ &
n E
I 7 minH
3
max
Fn 57
c
C C
C

β E "783
GCC
R" 7 6866
E "B7(
JLong đ> • : hd s1 kY đNn tKi tLMng ngang v+ môm$n3 f1i v5i m1 chX ‹ cKi tiNn
•E"78
=sy ta chMn n E "B cMc
'.SI" "#( %A/ "5! "]" %l/ %8Q &
9hMn cMc đ>ng jJ9J kVch thư5c )8x)8cm
U4 kiNn chiAu d+i cMc l+:l
c
E "R78 m
0. T6nh s'c ch7u t8i c90 cọc th:o ;<t =i>u:
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 41
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
?. $'c ch7u t8i c90 cọc th:o 1@t nAn&
Qhưng !hc! tVnh v+ ccc hd s1 như tLong tVnh s2c chWu tKi c^a m13 Uo đ> ta c> &Kng
gic tLW xcc đWnh l4c ma sct i
τ
v+ cưing đ@ tVnh tocn tLung &`nh c^a đ;t ~
L5! đ;t l
i
HmI ’
i
HmI
JLang
thci
\
i
HJTm
(
I
\
i
3l
i
HJTmI
’ HmI
~
HJTm
(
I
#kt % &'n
G78 m
C76
(
(
B7"8
878
678
jEC7R "7R(
"76"
"7GG
"7")B
)7B(
)76R
"P78 )(C
skt
Bm
(
(
P78
""78
jEC78 (7RG
(76(
87)R
87BB
* skt , "
(
(
(
")
"B78
"R78
"G78
jEC7B
)7)(
)76G
)7G(
B
)7)(
678R
67RB
G
JFng B87P)B
Jhay ccc thông s1 vpa t`m đư:c v+o H"I ta đư:c s2c chWu tKi c^a cMc th$o đ;t nAn :
Q
dn
E C763"3H C7P3C7"((83)(C % "3"7B3B87P)B I E RP76" J E RG)7GR kS
liK thiNt chMn Q
dn
E 68C kS
-.S^ J=?,7 "]" %l/ %8Q &
n E
I 7 minH
3
max
Fn 57
c
C C
C

β
E "7B3
68C
R" 7 "CR8C
E "P7GG
JLong đ> • : hd s1 kY đNn tKi tLMng ngang v+ môm$n3 f1i v5i tL[ c> đ+i th;! •E"7B3
=sy ta chMn n E (" cMc3 j1 tLV ) h+ng cMc7 m_i h+ng 6 hMc3
HA,7 %k,7 #?< @^ J=?,7 "]"
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 42
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
JJ
JFng tKi tLMng
th•ng đ2ng Qcmax
kS
#2c chWu tKi cMc
th$o đ;t nAn Qdn
kS
chiAu d+i cMc
lHmI
s1 lư:ng cMc
n
-1 fFffab1 GCC "R78 "B
JLu Q" EQB "CR8C7R" 68C "R78 ("
1.-.'.-. H^ %8X "]".
!.Tl/ E^ & 1N "]"
\. Tl/ %8Q P1a P'&
.5( .5(
1
1
2
5
1
1
2
5
-((
-
2
(
(
**5(
.5(
-
(
(
.5( .5( .5(
"HBN #V
THIUT KU K• THU€T PH•N H‚N MẶT C•U
VÀ NHƒP HI„N 'NM
I. THIUT KU H‚N MẶT C•U&
1.
1.1.S> Gw %X,# %Y., \A, EZ% "C(&
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 43
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
1(8(
22((
a & c 4 5 6
1.'.P#=>,7 <#.< %X,# %Y., ,_/ JK" \A, EZ% "C(&
*! d[ng !hưng !hc! tVnh tocn g0n đƒng th$o J9SHđiAu B3R3( c^a J9=S (6(-
C8I3 -.t c0u c> thY !hân tVch như m@t d0m liên t[c tLên ccc d0m3
'. TX,# %Y., ,_/ JK" \A, #…,7 %#sY TTGH "={,7 G_ I.
'.1. Th,# %A/ %." DQ,7 "#Y DA/ \A, 8_,7 1E %#sY <#=>,7 ,7!,7 "C(.
- =` !h0n htng c> x$ chay nên ta chMn &A d+y a&nL l+ (CCmm3
- 9cc t]nh tKi tcc d[ng lên &Kn3
% JLMng lư:ng &Kn thân &Kn m.t c0u :
U9
"
E C7(3"3(7B3P7G" E B7()G kSTm3
% JLMng lư:ng lan can tay vWn H đư:c ‰uy vA l4c ts! tLungI
U9
(
E B7G kS3
% JLMng lư:ng l5! !h^ m.t c0u :
STT dL<
C#/:(
DSeMEP

M2NiE
-
P
D‡
1
M2NiEP
" L5! !h^ at!han C7C6 ((78 "7868
( L5! !hong nư5c C7CCB "8 C7CR
) L5! mui luydn C7C8 (B "7(
“ C7"(B (7G)8

$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 44
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
=sy Ux E (7G)8 kSTm
7W
7C1
88
5(( -((
7C2
+((
+((
.5(
,((
12((
P8
KLnh 4=2 : M. hLnh t"i t'6ng t&c F(ng 7Nn c&nh hOng
'.'. HYl% %A/ %." DQ,7 "#Y DA/ \A, 8_,7 1E %#sY <#=>,7 ,7!,7 "C(.
'.'.1 DY ;s %A/ %#/B% 2B
- ”kt " &cnh x$ n.ng c^a x$ tKi thiNt kN c> tLMng lư:ng Q đ.t ccch mk! lan can
C7)m7 khoKng ccch tp tim &cnh x$ t5i ng+m l+ x E C7Bm7 chiAu L@ng tiN! xƒc &cnh l+
8"Cmm3
- 9hiAu L@ng dKi tưng đưng :
• E""BC%C7G))3x E ""BC%C7G))3BCC E "B6)7(mm
=` chiAu d+i &Kn htng #
k
E "7(m y "7Gm nên ta l;y : LL E "B7R kS
'.'.' DY ,7={/ G/ \_ &
JKi tLMng ngưii đi l+ )7RkSTm
(
7 chiAu L@ng ngưii đi &@ l+ "7(8m nhưng !h0n ngưii
đi &@ n…m tLong !h0n &Kn htng l+ C76m nên ta c> :
QL E )7R3C763" E (78(kS
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 45
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
'.-. TX,# %Y., ,_/ JK" %l/ ,7SE &
J]nh tKi
U9
"
U9
(
Ux

B7()GHDSTmI B7G HDSI (7G)8 HDSTmI
Ooat tKi
QL LL
(78( HDSI "B7R HDSI
Od s1 tKi tLMng3
m
LL
m
QL
m
!"
m
!(
"768 "768 "7(8 "78
VL/ &
m
LL
nhd s1 tKi tLMng c^a hoat tKi x$
m
Ql
nhd s1 tKi tLMng c^a hoat tKi ngưii
m
Q"
nhd s1 tKi tLMng t]nh tKi &Kn thân kNt c;u
m
Q(
nhd s1 tKi tLMng t]nh tKi &Kn thân kNt c;u
”kt hd s1 điAu ch|nh tKi tLMng tLưing h:! s‡ d[ng ccc gic tLW c4c đai c^a m
i
:
η
Z
"
η
U
E hd s1 liên ‰uan tVnh dŒo7 η
U
E "
η
~
E Od s1 liên ‰uan đNn tVnh dư7 η
~
E "7C83
η
<
E Od s1 liên ‰uan đNn t0m ‰uan tLMng tLong khai thcc7 η
<
E "7C83
η E"3"7C83"7C8E"7"
- M.nm!n tPi ng,m :
+ ?'*Qng h4p chR c% )&nh ca x! t"i 5, t"i t'6ng )"n thSn=
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 46
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh

"
M
E –3€m
!"
U9
"
(
(
"
L
% m
!"
U9
(
3 L
(
% m
!(3
Ux
(
(
)
L
%m3 m
LL
H"%<-I3LL

3L
B

+ ?'*Qng h4p chR c% ng*Qi Ti )U 5, t"i t'6ng )"n thSn=


(
M
E –3€m
!"
U9
"
(
(
"
L
% m
!"
U9
(
3 L
(
% m
!(3
Ux
(
(
)
L
%
%
m3m
Ql
3QL3

L
8

V+i :
mE"7( n hd s1 l+n x$
L
"
E "7(m - chiAu d+i &Kn htng
L
(
E C7P8m - khoKng ccch tp tim lan can đNn ng+m
L
)
E C76m - chiAu d+i !h0n c> l5! !h^ m.t c0u
L
B
E C7Bm - khoKng ccch tp tim &cnh x$ đNn ng+m
L
8 E
C76m - chiAu d+i !h0n ngưii đi &@ tLong &Kn htng
Jhay ccc gic tLW v+o tLên ta đư:c :

"
M
E
(P76( kS3m

(
M
E "R7(8kS3m
- LWc cXt tPi ng,m :
+ ?'*Qng h4p chR c% )&nh ca x! t"i 5, t"i t'6ng )"n thSn=
" n
V
E –3€m
!"
U9
"
3 L
"
% m
!"
U9
(
% m
!(3
Ux3 L
)
%m3 m
LL
H"%<-I3LL


E 8)7) kS
+ ?'*Qng h4p chR c% ng*Qi Ti )U 5, t"i t'6ng )"n thSn=

( n
V
E –3€m
!"
U9
"
3 L
"
% m
!"
U9
(
% m
!(3
Ux3 L
)
% m3m
Ql
3QL•
E ()7CB(kS
=sy tLưing h:! &cnh x$ tKi thiNt kN gây La n@i l4c &;t l:i nh;t3


"
M
E
(P76(kS3m
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 47
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh

" n
V
E 8)7)kS
-.TX,# %Y., ,_/ JK" \A, 2/ˆ( DCE %#sY TTGH CĐI
-.1. N7(e0, J‰ %X,# %Y., &
2+((
2+((
- S@i l4c đư:c xkt tLên " m chiAu L@ng c^a &Kn3
- jKn m.t c0u c> thY !hân tVch như mô h`nh dKi &Kn liên t[c kê lên ccc g1i t4a
c2ng l+ ccc d0m ch^3
- f1i v5i &Kn m.t c0u c^a ccc d0m c> thY !hân tVch th$o mô h`nh dKi &Kn ng+m
hai đ0u v+ tVnh th$o !hưng !hc! g0n đƒng v5i đưing l1i tVnh mô m$n dưng b m.t
giXa nhW! c^a mô h`nh &Kn giKn đn kê lên g1i ( kh5!3 JLW s1 môm$n tai m.t c/t
giXa nhW! c^a &Kn hai đ0u ng+m đư:c xcc đWnh :
C
8 7 C 8 7 C
3
Y Y
M $ M =
+
-ô m$n âm tai đ0u nhW! :
C
8 7 C
3
Y g
M $ M =

C
8 7 C Y
M
: -ôm$n do tKi tLMng gây La tai giXa nhW! giKn đn
D : hd s1 hidu ch|nh l;y &…ng C78 v5i môm$n dưng v+ -C7G v5i môm$n âm
-.'. X." G,# "." %A/ %8],7 %." DQ,7.
-.'.1. Th,# %A/ %." DQ,7 &
- jao g•m tKi tLMng U9
"
do &Kn m.t c0u v+ Ux c^a l5! !h^3
- # đ• tVnh môm$n giXa nhW! do t]nh tKi gây La :
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 48
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
7C127w
d.a.h M
9
:12
:1+
2 2
-.'.'. HYl% %A/ %." DQ,7 &
- UKi &Kn chWu l4c th$o !hưng ngang c0u7 chiAu L@ng dKi &Kn tưng đưng th$o
!hưng dMc c0u đư:c xcc đWnh th$o :
+
Z
E RRC % C788# E RRC% C7883(BCC E "PGC mm

Z
E "((C% C7(8# E "((C % C7(83(BCC E "G(C mm
- Jcc d[ng c^a &cnh x$ c> thY ‰uy vA m@t &ăng tKi c> &A L@ng l+ H & % h I3 f@
l5n c^a tKi tLMng &ăng do &cnh x$ gây La l+ :

I T H 6) 7 86
G( 7 " I3 ( 7 C 8" 7 C H
( T "B8
I3 H
( T
m $N
Z h )
C
LL =
+
=
+
=
+
- JiNn h+nh xN! tKi lên đ3a3h
a= ?'*Qng h4p chR c% 1 )&nh x! T[t tPi 5ị t'\ gi8a nhịp
88
(,-*2
2 2
d.a.hM
9
:12
)= ?'*Qng h4p hai )&nh x! ca hai x! t"i T[t c&ch nhau 1,2m :
88
d.a.hM
9
:12
(,21-
2
88
(,21-
2
12((
(,*
(,+,8
(,+,8
(,12-
(,12-
-3-3 X." G,# E6Es, D=>,7 7/j! ,#< &
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 49
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
-.-.1. DY %h,# %A/ *S #Yl% %A/ 1 \.,# ;s 7ye 8! &

( ) [ ]
LL LL G] G] G@ G@ Y
LL JM m G] G@ M ω γ ω γ ω γ η 3 3 " 3 3 3
" "
C
( T
+ + + =
E "7"3€"7(83B7()G3C76(%"783 (7G)83C76(%"7(3"7683"7(838)76)3C7)R(•
E R)76( kS3m
-.-.'. DY %h,# %A/ *S #Yl% %A/ '\.,# ;s "5! #!/ ;s 7ye 8! &

( ) [ ]
LL LL G] G] G@ G@ Y
LL JM m G] G@ M ω γ ω γ ω γ η 3 3 " 3 3 3
" "
C
( T
+ + + =
E "7"3€"7(83B7()G3C76(%"783 (7G)83C76(%(3H"7(3"7683"7(838)76)3C7(")I•
E 6)7R8 kS3m
#uy La : tLưing h:! hai &cnh x$ c^a hai x$ tKi thiNt kN đ.t ccch nhau "7(m đ1i x2ng
‰ua giXa d0m gây môm$n l5n nh;t3
=sy : môm$n dưng tai giXa nhW!

I 3 H G( 7 )R R8 7 6) 8 7 C 3
C
8 7 C 8 7 C
m $N M $ M
Y Y
= × = =
+
-.N. X." G,# E6Es, yE

I 3 H P( 7 8G R8 7 6) G 7 C 3
C
8 7 C
m $N M $ M
Y g
− = × − = =

-353 X." G,# JK" "[% %l/ ,7SE
L4c c•t tai ng+m đư:c xcc đWnh th$o !hưng !hc! ch;t tKi thông thưing3 Ja xkt
tLưing h:! hai &cnh c^a x$ hai tKi &a tL[c ccch nhau "7(m xN! tKi như &ên dư5i3
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 50
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
1
1,2 2
7C127W
d.a.hR
;
(38.8
(,*(2
(,+
(,1(2
d.a.hV
1
;
2
(,5-2
(,1,8
88 88
*(( 12(( *((
( ) [ ]
LL
5
LL G] G]
G@
5
G@ g
LL JM m G] G@ V ω γ ω γ ω γ η 3 3 " 3 3 3
" "
+ + + =
E "7"3€"7(83B7()G3"7(%"783 (7G)83"7(%"7(3"7683"7(838)76)3H C78)(%C7"6GI•
E "((7"R kS3
N.TX,# ,_/ JK" %#sY %8l,7 %#./ @Š DQ,7
Dhi tVnh &Kn th$o tLang thci gi5i han s‡ d[ng H JJlO#UI th` l;y
" = = = =
G] G@ CL LL
γ γ γ γ
7 – E –
U
3–
~
3–
<
E"
N.1.TX,# E6Es, *S JK" "[% %l/ ,7SE "5! \A, #…,7.
A M.m!n tPi ng,m

M
E –3€m
!"
U9
"
(
(
"
L
% m
!"
U9
(
3 L
(
% m
!(3
Ux
(
(
)
L
%m3 m
LL
H"%<-I3LL

3L
B

E "3€"3B7()G
(
( 7 "
(
% "3B7G3C7P8% "3(7G)8
(
6 7 C
(
%"7(3 "3"7(83"B7R3C7B•E "67CP kS3m
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 51
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
A LWc cXt tPi ng,m :
=

E –3€m
!"
U9
"
3 L
"
% m
!"
U9
(
% m
!(3
Ux3 L
)
%m3 m
LL
H"%<-I3LL•
E "3€"3B7()G3"7(% "3B7G% "3(7G)83C76%"7(3 "3"7(83"B7R•E ))766kS
N.'.TX,# E6Es, 7/j! ,#< *S JK" "[% %l/ ,7SE "5! \A, 2/ˆ( DCE.

( ) [ ]
LL LL G] G] G@ G@ Y
LL JM m G] G@ M ω γ ω γ ω γ η 3 3 " 3 3 3
" "
C
( T
+ + + =
E "3€"3B7()G3C76(%"3 (7G)83C76(%(3H"3"7(3"7(838)76)3C7(")I•
E BC7GGkS3m
- M.m!n F*0ng tPi gi8a nhịp :

I 3 H BB 7 (C GG 7 BC 8 7 C 3
C
8 7 C 8 7 C
m $N M $ M
Y Y
= × = =
+
- M.m!n Sm tPi T^u nhịp :

I 3 H 6 7 )( GG 7 BC G 7 C 3
C
8 7 C
m $N M $ M
Y g
− = × − = =

- LWc cXt tPi ng,m :
( ) [ ]
LL
5
LL G] G]
G@
5
G@ g
LL JM m G] G@ V ω γ ω γ ω γ η 3 3 " 3 3 3
" "
+ + + =
E "3€"3B7()G3"7(%"3 (7G)83"7(%"3"7(3"7(838)76)3H C78)(%C7"6GI•
E R(7G6 kS3
S@i l4c thiNt kN &Kn m.t c0u
M6Es, Uưng —m Otng
C={,7 G_ 1 )R7G( -8G7P( (P76(
SŠ DQ,7 (C7BB -)(76 "P7C6
F. TX,# %Y., *S 2/ˆE %8! \A, %#sY TTGHCĐI :
- ”cc đWnh l5! &ê tông &Ko vd :
Jh$o &Kng 83"(3)-" c^a J9S ((J9S(6(-C8:
-k! tLên &Kn: aE RCmm v` &Kn chWu m+i mon do v;u l1! x$
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 52
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
-k! dư5i &Kn: aE (8mm3
d
dưng
E (CC n "8 n (8 n ˜T(
d
âm
E (CC n RC n ˜T( E
*
3
(
2
3
5
2
(
3
(
d
â
m
1
3
5
d
d
u
o
n
g
O`nh :9hiAu cao c> hidu c^a &Kn m.t c0u
% #2c khcng u1n c^a &Kn:
-
L
E ˜-
n
JLong đ>:
- ˜: Od s1 s2c khcng ‰uy đWnh th$o J9S 8383B3(3" ˜E C7P đ1i v5i tLang
thci gi5i han cưing đ@ < Hcho jJ9J thưingI3
- -
L
: #2c khcng u1n tVnh tocn3
- -
n
: #2c khcng u1n danh đWnh3
f1i v5i c;u kidn chWu u1n khi s4 !hân &1 2ng su;t g0n đƒng th$o h`nh chX
nhst như ‰uy đWnh c^a J9S 8363(3( th` -
n
xcc đWnh J9S 8363)3(3)3
-
n
E a
!s
\
!s
Hd
!
-
(
a
I% q
s
\
y
Hd
s
-
(
a
I- q

-
\

y Hd

-
-
(
a
I% C7G8\

c
H&- &
š
I•
"
h
L
H
(
a
-
(
'
h
I3
=` không c> c1t thk! 2ng su;t tLư5c7 &E &
š
v+ coi q

-
E C nên ta c>:
-
n
E q
s
3\
y
3Hd
s
-
(
a
I3
JLong đ>:
- q
s
: Uidn tVch c1t thk! chWu kko không 2ng su;t tLư5c Hmm
(
I3
- \
y
: li5i han chKy ‰uy đWnh c^a c1t thk! H-QaI3
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 53
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
- d
s
: DhoKng ccch tKi tLMng tp th5 nkn ngo+i c'ng đNn tLMng tâm c1t thk!
chWu kko không 2ng su;t tLư5c HmmI3
- q

-
: Uidn tVch c1t thk! chWu nkn Hmm
(
I3
- \

y : li5i han chKy ‰uy đWnh c^a c1t thk! chWu nkn H-QaI3
- d

p : DhoKng ccch tp th5 ngo+i c'ng chWu nkn đNn tLMng tâm c1t thk! chWu
nkn HmmI3
- \

c
: 9ưing đ@ chWu nkn ‰uy đWnh c^a &ê tông b tuFi (G ng+y H-QaI3
- &: jA L@ng c^a m.t chWu nkn c^a c;u kidn HmmI3
- &
š
: 9hiAu d+y c^a &Kn &[ng ho.c m.t c/t tLon HmmI3
- •
"
: Od s1 chuyYn đFi &iYu đ• 2ng su;t ‰uy đWnh tLong J9S F.f.'.'.
- h
l
: 9hiAu d+y ccnh chWu nkn c^a c;u kidn d0m < ho.c J HmmI3
- aE c3•
"
: 9hiAu d+y c^a kh1i 2ng su;t dưng HmmI th$o J9S 8363(3(3
aE c •
"
E
_ c
y c y - p- p-
) `
` I ` I ` I
"

™ ™
G8 7 C β
− +

"
E
) `
` I
c
y -

G8 7 C
3
liK thiNt ccnh tay đon Hd-aT(I đ@c ls! v5i q
s
7 c> thY thay &…ng ›d v+ đư:c tLW s1 g0
dung c^a q
s
đY chWu ˜-
n
E -
u
q
s
E H-
u
T˜IT\
y
3H›dI
SNu thay \
y
E BCC -Qa7 ˜E C7P €q8383B3(3"•v+ giK thiNt đ1i v5i tiNt didn &ê tong
thưing › ≈ C7P( 3 JiNt didn thk! g0n đƒng c> thY &iYu diœn
l0n đƒng q
s
E -
u
T))Cd
=` l+ &iYu th2c g0n đƒng n$n c0n kiYm tLa s2c khcng môm$n c^a c1t thk! đr
chMn3
91t thk! l5n nh;t €q8363)3)3"• &W gi5i han &bi yêu c0u dŒo dai c• C7B(d ho.c a •
C7B(3•
"
3d
JLong đ> •
"
E C7G8-C7C8H \
w
c
n (GIT 6 EC7G8-C7C83HBC - (GIT 6E C76RB €q8363(3(•
Ja c>: a• C7)("d
âm
91t thk! nhŽ nh;t €q8363)3)3(• c^a c1t thk! thưing thŽa mrn nNu:
min
ρ E q
s
T&d Z C7C)3\
w
c
T\
y
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 54
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
=5i ccc tVnh ch;t vst lidu đr cho7 didn tVch nhŽ nh;t tLên m@t đn vW chiAu L@ng
&Kn l+:
minq
s
E
F I3 " H
B(C
BC C) 7 C
×
×
E C7CC(GRd mm
(
Tmm
DhoKng ccch l5n nh;t c^a c1t thk! ch^ €q83"C3)3(• c^a &Kn &…ng "78 l0n chiAu
d+y &Kn ho.c B8C mm3 =5i chiAu d+y &Kn (CC mm3
s
max
E "78ˆ(CC E )CC mm
Jh$o tLang thci gi5i han cưing đ@ < c1t thk! !hKi &1 tLV sao cho m.t c/t đ^ khK
năng chWu l4c3
F.1.H^ %8X "^% %#T< "#( E6Es, yE "5! \A, EZ% "C( M"#Y 1E \A,P *S 2/ˆE %8!
%#sY TTGH "={,7 G_ 1&
F.1.1 C#], J=?,7 %#T< "#( JK" &
--ôm$n tVnh tocn cho mom$n âm c^a &Kn m.t c0u
-
u
E 8G7P( kSm
- 9hMn 6P thanh thk! Φ"B didn tVch m_i thanh l+ "8Bmm
(
Uidn tVch c1t thk!
-
I =
P3"8BE")GRmm
(
d
âm
E t
s
n RC n ΦT( E (CC-RC-6E"))mm

β
"
E C76RB e C7R8

mm
) `
` I
a
c
y -
"( 7 "6
"CCC 3 BC 3 G8 7 C
B(C 3 ")GR
3 ™ G8 7 C
3
= = =

F.1.' K/ˆE %8! "={,7 G_ &
- DiYm tLa cưing đ@ môm$n :
-
n
E
m $N
a
F ` I
y -
3 B" 7 6( "C I3
(
"( 7 "6
")) 3H B(C 3 ")GR I
(
H 3
R
âm
= − = −' n
M M = Φ
EC7P36(7B"E R87"6 kS3m e -
u
E8G7P( kS3m
=sy thoK mrn vA m.t cưing đ@3
- DiYm tLa lư:ng thk! t1i đa H J9S 8363)3)3"I
91t thk! t1i đa c0n thŽa mrn điAu kidn :
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 55
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
a • C7B(3
β
3d
âm
 a E"67(P • C7B(3"))3C76RBEB(7)8mmEe thŽa điAu kidn3
=sy m.t c/t thoK mrn vA h+m lư:ng thk! t1i đa3
- DiYm tLa lư:ng thk! t1i thiYu H J9S 8363)3)3"I
QhKi thoK mrn điAu kidn min

C7 C)3
c
y
`
`
ρ ≥
JLong đ>:
min
ρ
tž ld giXa thk! chWu kko v+ didn tVch nguyên3
Ja c> :
C" 7 C
"CCC 3 ")(
"BCC
min
= = =
Sm
)F
I-
ρ


C7 C)3
c
y
`
`
E
BC
C7 C)3
B(C
EC7CC(GR
Ee min

C7 C)3
c
y
`
`
ρ ≥
=sy m.t c/t thoK mrn vA h+m lư:ng thk! t1i thiYu3
94 ly t1i đa c^a ccc thanh c1t thk! 7 th$o J9S 83"C3)3( tLong &Kn c4 ly c1t thk!
không đư:c vư:t ‰uc "78 chiAu d+y c;u kidn ho.c B8Cmm3

ax m
Y ≤
C7"83(CCE )CCmm
F.'.H^ %8X "^% %#T< "#( E6Es, D=>,7 "5! \A, EZ% "C( M"#Y 1E \A,P *S 2/ˆE
%8! %#sY TTGH "={,7 G_ 1&
F.'.1. C#], %#T< "#( JK".
-ôm$n tVnh tocn cho mom$n dưng c^a &Kn m.t c0u
-
u
E)R7G( kSm
- 9hMn 8 thanh thk! Φ"B3 didn tVch m_i thanh l+ "8Bmm
(
Uidn tVch c1t thk!
-
I =
83"8BE66Cmm
(
d
dưng
E t
s
n (8 n d
C
T( E (CC-(8-6E"RGmm

β
"
E C76RB e C7R8
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 56
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh

mm
) `
` I
a
c
y -
8" 7 P
"CCC 3 BC 3 G8 7 C
B(C 3 66C
3 ™ G8 7 C
3
= = =
F.1.' K/ˆE %8! "={,7 G_ &
F.'.'. K/ˆE %8! *: EZ% "={,7 G_
- DiYm tLa cưing đ@ môm$n :
-
n
E
m $N
a
F ` I
y -
3 BR 7 B" "C I3
(
8" 7 P
"RG 3H B(C 3 66C I
(
H 3
R
duong
= − = −' n
M M = Φ
EC7P3B"7BRE )67)"( kS3m e -
u
E)R7G( kS3m
=sy thoK mrn vA m.t cưing đ@3
- DiYm tLa lư:ng thk! t1i đa H J9S 8363)3)3"I
91t thk! t1i đa c0n thŽa mrn điAu kidn :
a • C7B(3
β
3d
duong
 a EP78" • C7B(3"RG3C76RBE8)7PmmEe thŽa điAu kidn3
=sy m.t c/t thoK mrn vA h+m lư:ng thk! t1i đa3
- DiYm tLa lư:ng thk! t1i thiYu H J9S 8363)3)3"I
QhKi thoK mrn điAu kidn min

C7 C)3
c
y
`
`
ρ ≥
JLong đ>:
min
ρ
tž ld giXa thk! chWu kko v+ didn tVch nguyên3
Ja c> :
CCBR 7 C
"CCC 3 "RG
66C
min
= = =
Fuong
)F
I-
ρ


C7 C)3
c
y
`
`
E
BC
C7 C)3
B(C
EC7CC(GR
Ee min

C7 C)3
c
y
`
`
ρ ≥
=sy m.t c/t thoK mrn vA h+m lư:ng thk! t1i thiYu3
94 ly t1i đa c^a ccc thanh c1t thk! 7 th$o J9S 83"C3)3( tLong &Kn c4 ly c1t thk!
không đư:c vư:t ‰uc "78 chiAu d+y c;u kidn ho.c B8Cmm3
ax m
Y ≤
C7"83(CCE )CCmm
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 57
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
F.'.-. K/ˆE %8! \A, %#sY G/:( 2/q, 2#.,7 "[%.
=idc kiYm tLa s2c khcng c/t tLong &Kn đư:c tVnh th$o công th2c :
=
u
• Ÿ=
n3
JLong đ> :
- =
u
E "((7"R kS
- Ÿ E C7P : hd s1 s2c khcng c/t3
- =
n
: s2c khcng c/t danh đWnh đư:c tVnh th$o điAu 83G3)3)
=
n
đư:c xcc đWnh &…ng tLW s1 nhŽ nh;t c^a :
=
n
E =
c
% =
s
% =
!
E C7(83\w
c
3&
v
3d
v
% =
!
5 c c c
F ) ` V 3 3 ™ 3 CG) 7 C β =
-
g g F5 `y I-
V-
α α θ sin I cot 3Hcot 3 3 +
=
T8Y,7 Gr :
&
v
: &A L@ng &Kn hXu hidu l;y &…ng &A L@ng &Kn &[ng nhŽ nh;t L$ong chiAu cao dv
đư:c xcc đWnh tLong điAu 83G3(36
d
v
: chiAu cao c/t hXu hidu đư:c xcc đWnh tLong điAu 83G3(36
s : c4 li c1t thk! đai
• : hd s1 khK năng c^a &êtông &W n2t chko tLuyAn l4c kko đư:c ‰uy đWnh tLong điAu
83G3)3B
: g>c nghiêng 2ng su;t nkn chko đư:c xcc đWnh tLong điAu 83G3)3B
¡ : g>c nghiêng c^a c1t thk! ngang v5i tL[c dMc
q
v
: didn tich c1t thk! chWu c/t tLong c4 ly s
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 58
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
=
!
: th+nh !h0n d4 2ng l4c hXu hidu tLên hư5ng l4c tcc d[ng7 l+ dưng nNu ngư:c
chiAu l4c c/t
=` &Kn không c> thk! U‹L nên &Ž ‰ua th+nh !h0n n+y3
Ja c> : &
v
E "CCCmm
dv đư:c xcc đWnh &…ng ccch l;y gci tLW max tLong ccc gic tLW sau3
C7Pd
dưng
E C7P3"RGE"8"7(mm
C76(hEC76(3(CCE"BBmm
(CC-RC-(8E""8 mm
Ee9hMn d
v
E"8"7(mm
=sy =
n
E C7(83BC3"CCC3"8"7( E "8"7( kS3
- JVnh gic tLW • v+ 3
<=> ?@> cAc )BC cDC &E CF!; GhF!; 4H %!; $Hc GhF!; chIJ
GK9 4Lc CMc ?N cO PC !hQC )RC $ư:ng c=C ChK" !;a!; C=> Ch>SJ
TJU VI!h CM9!; <>ÒJ 5383235, h9Bc Gh> cO CW!; ch>ÒJ ca9 ChQ"
hX! +(( )), cO ChS 4ï!;
cAc ;>A CMI saJ VYU : •E( v+ E B8
o
=sy suy La :
$N V
c
6B 7 "8G ( 7 "8" 3 "CCC 3 BC ( 3 CG) 7 C = =
=` =
c
E "8G76B e =
u
E"((7"R nên đr thŽa điAu kidn ch1ng c/t
F.-.H^ %8X "^% %#T< "#( E6Es, yE "5! <#C, #…,7 \A, EZ% "C( M"#Y 1E \A,P *S
2/ˆE %8! %#sY TTGH "={,7 G_ 1&
F.-.1. TX,# %Y., *S 2/ˆE %8! G/:( 2/q, *: E6Es,
fY thusn tidn cho thi công ta &1 tLV ( m.t !h•ng lư5i c1t thk! cho &Kn m.t c0u
nên c1t thk! âm cho !h0n htng đư:c &1 tLV gi1ng c1t thk! chWu môm$n âm b g1i H P
Φ"BI7 v+ tiNn h+nh kiYm tLa3
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 59
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
-ôm$n tVnh tocn cho môm$n âm c^a &Kn m.t c0u :
-
u
E (P7) kSm y -
u
E8G7P( kSmy -
L
E BR87"6 kSm
Ja th;y môm$n !h0n htng nhŽ hn môm$n âm tLong nhW! v+ thor mrn vA cưing
đ@ v5i thk! &1 tLV gi1ng môm$n âm tLong nhW!7 nên !h0n htng thŽamrn ccc yêu c0u
vA kiYm tLa3
F.-.'. K/ˆE %8! 2#A ,+,7 "#^,7 "[%
=idc kiYm tLa s2c khcng c/t tLong &Kn đư:c tVnh th$o công th2c :
=
u
• Ÿ=
n3
JLong đ> :
- =
u
E 8)7) kS
- Ÿ E C7P : hd s1 s2c khcng c/t3
- =
n
: s2c khcng c/t danh đWnh đư:c tVnh th$o điAu 83G3)3)
=
n
đư:c xcc đWnh &…ng tLW s1 nhŽ nh;t c^a :
=
n
E =
c
% =
s
% =
!
E C7(83\w
c
3&
v
3d
v
% =
!
5 c c c
F ) ` V 3 3 ™ 3 CG) 7 C β =
-
g g F5 `y I-
V-
α α θ sin I cot 3Hcot 3 3 +
=
T8Y,7 Gr :
&
v
: &A L@ng &Kn hXu hidu l;y &…ng &A L@ng &Kn &[ng nhŽ nh;t L$ong chiAu cao dv
đư:c xcc đWnh tLong điAu 83G3(36
d
v
: chiAu cao c/t hXu hidu đư:c xcc đWnh tLong điAu 83G3(36
s : c4 li c1t thk! đai
• : hd s1 khK năng c^a &êtông &W n2t chko tLuyAn l4c kko đư:c ‰uy đWnh tLong điAu
83G3)3B
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 60
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
: g>c nghiêng 2ng su;t nkn chko đư:c xcc đWnh tLong điAu 83G3)3B
¡ : g>c nghiêng c^a c1t thk! ngang v5i tL[c dMc
q
v
: didn tich c1t thk! chWu c/t tLong c4 ly s
=
!
: th+nh !h0n d4 2ng l4c hXu hidu tLên hư5ng l4c tcc d[ng7 l+ dưng nNu ngư:c
chiAu l4c c/t
=` &Kn không c> thk! U‹L nên &Ž ‰ua th+nh !h0n n+y3
Ja c> : &
v
E "CCCmm
dv đư:c xcc đWnh &…ng ccch l;y gci tLW max tLong ccc gic tLW sau3
C7Pd
dưng
E C7P3"RGE"8"7(mm
C76(hEC76(3(CCE"BBmm
(CC-RC-(8E""8 mm
Ee9hMn d
v
E"8"7(mm
=sy =
n
E C7(83BC3"CCC3"8"7( E "8"7( kS3
- JVnh gic tLW • v+ 3
<=> ?@> cAc )BC cDC &E CF!; GhF!; 4H %!; $Hc GhF!; chIJ
GK9 4Lc CMc ?N cO PC !hQC )RC $ư:ng c=C ChK" !;a!; C=> Ch>SJ
TJU VI!h CM9!; <>ÒJ 5383235, h9Bc Gh> cO CW!; ch>ÒJ ca9 ChQ"
hX! +(( )), cO ChS 4ï!;
cAc ;>A CMI saJ VYU : •E( v+ E B8
o
=sy suy La :
$N V
c
6B 7 "8G ( 7 "8" 3 "CCC 3 BC ( 3 CG) 7 C = =
=` =
c
E "8G76B e =
u
E"((7"R nên đr thŽa điAu kidn ch1ng c/t
b. TX,# %Y., *S 2/ˆE %8! \A, %#sY TTGHSD :
Jh$o J9S 8383( ccc v;n đA !hKi kiYm tLa th$o JJlO s‡ d[ng l+ n2t3
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 61
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
9cc c;u kidn !hKi đư:c c;u tao sao cho 2ng su;t kko tLong c1t thk! b JJlO#U \
sa
không đư:c vư:t ‰uc:
( )
"T)
C7 R
3
- -a y
!
a
` ` `
F I
≤ = ≤
JLong đ>:
% d
c
l+ chiAu cao !h0n &ê tông tVnh tp th5 ngo+i c'ng chWu kko cho đNn tâm c^a
thang thk! g0n nh;t7 nh…m m[c đVch tVnh tocn !hKi l;y chiAu d+y t]nh c^a l5! &ê tông
&Ko vd d
c
không l5n hn 8Cmm3
% ¢ thông s1 &A L@ng vNt n2t HSTmmI 7 l;y ¢E ()CCCSTmm cho ccc c;u kidn
tLong môi tLưing kh/c nghidt v+ khi thiNt kN th$o !hưng ngang3
% \
sa
2ng su;t kko tLong &ê tông b JJlO#U3
%q didn tVch !h0n &ê tông c> c'ng tLMng tâm v5i c1t thk! ch^ chWu kko v+ đư:c
&ao &bi ccc m.t c/t c^a -9S v+ đưing th•ng song song v5i tL[c tLung ho+7 chia cho
s1 lư:ng ccc thanh thk!3Hmm
(
I
b.1.K/ˆE %8! ,I% G^/ *L/ E6Es, D=>,7.
- -ôm$n dưng l5n nh;t tLong &Kn l+ -E(C7BBkSm
- JVnh 2ng su;t tLong c1t thk! b mk! dư5i &Kn \
s
:
- ”cc đWnh vW tLV tL[c tLung ho+:
- -ôm$n t]nh đ1i v5i mk! dư5i c^a m.t c/t:
hHmmI &HmmI dHmmI d™HmmI n
(CC "CCC ""( )) R3(8BG"G
Q E &3h3hT(%nq
s
3d%n3q
s
w3dwE"6"CRPBP mm
)
JLong đ> n l+ hd s1 chuyYn đFi tp c1t thk! vA &ê tông3
Uidn tVch m.t c/t:
qE&3h %nq
s
%n3q
s
wE"P(8"C mm
(
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 62
Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn HongV!nh
D9 tp tL[c tLung hoa đNn mk! dư5i m.t c/t:
B
y
I
=
E
"6"CRPBP
"P(8"C
EGG7GR mm3
-ôm$n ‰ucn tVnh c^a m.t c/t:
<E
)
( (
3 H I 3 ™ H ™ I
"(
- -
)h
n I F y n I F y + − + − E87CP3"C
G
mm
B
3
£ng su;t tLong c1t thk! b mk! dư5i &Kn \
s
:
-
My
` n
J
 
=
 
 
ER7(8G3"67RCB3"C
R
3GG7GRT87CP3"C
G
E"P7()-Qa
d
c
E dw E ))mmy8Cmm
q E
(3))3"GCC
8
E()6RC mm
(
( ) ( )
"T) "T)
()CCC
3 ))3()6RC
-a
c
a
`
F I
= =
E(BP7B(-Qa y C7R\
y
E C7R3B(CE(8( -Qa
v+
-
` =
"P7()-Qa y
-a
` =
(BP7B(-Qa 7 thor điAu kidn ch1ng n2t3
12((
+-((
1+50N
-50N
1+50N
11(0N
11(0N
.,-0N1)
-,*0N1)
d.a.h M2
2
(,8,+ (,821
(,5(2
2
-
d.a.h V2
(,12*
(,*8,
2,55* 2,+(5
2
1,+*,
$VTH : Nguyễn V% Đ&c Ch'c ()* : +,-.C T/0ng: 63

Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT

GVHD : Th.s Nguyễn HoàngVĩnh

( 2x24m + 42m + 2x24m ) Ta có : Áp dụng công thức ( 1.1 ) Lott = Lo - 2bm - n.bf Lo = 130m: Khẩu độ tĩnh không yêu cầu. Ltto: Khẩu độ tĩnh không thực tế của cầu bf : Chiều dài phần tĩnh không ứng với mực nước cao nhất do trụ chiếm chỗ. bm : Phần ăn sâu của công trình (mố, mô đất hình nón trước mố ,..) vào tĩnh không tại mực nước cao nhất ở mố trái và mố phải tính tới đầu kết cấu nhịp.  Ltto= 138- 2x1 - 2x1,6 = 132,8 m Kiểm tra điều kiện:

= max(Ltt o,Lo)

Ltt − L0 0

132 ,8− 130 138,2

= 2,1 ,

0

0

< 5 00

=> Đạt yêu cầu . 2.2 Phương án 2: Cầu dầm liên tục BTCT ( 42m + 50m + 42m ) Ta có : Áp dụng công thức ( 1.1 ) Ltto = L - 2bm - n.bf  Ltto = 134- 2x1 - 2x1,6 = 128,8 m Kiểm tra điều kiện:

= max(Ltt o,Lo)

Ltt − L0 0

130-128,8 130

= 0,92 0 0 < 5 0 0 ,

=> Đạt yêu cầu . 2.3 Phương án 3 : Cầu dàn thép giản đơn ( 3 nhịp 45m ) Ta có : Áp dụng công thức ( 1.1 ) SVTH : Nguyễn Vũ Đắc Chức Lớp : 06X3C Trang: 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->