LÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thö (¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt

)
Stt 1 2 Thuèc thö Quú tÝm Phenolphtalei n (kh«ng mµu) Níc(H2O) Dïng ®Ó nhËn - Axit - Baz¬ tan Baz¬ tan HiÖn tîng Quú tÝm ho¸ ®á Quú tÝm ho¸ xanh Ho¸ mµu hång

3

- C¸c kim lo¹i m¹nh(Na, Ca, K, Ba) - C¸coxit cña kim lo¹i m¹nh(Na2O, CaO, K2O, BaO) - P2O5 - C¸c muèi Na, K, - NO3

4 5

dung dÞch KiÒm dung dÞch axit - HCl, H2SO4 - HNO3, H2SO4 ®, n - HCl - H2SO4 Dung dÞch muèi BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(CH3COO)2 AgNO3 Pb(NO3)2

- Kim lo¹i Al, Zn - Muèi Cu - Muèi = CO3, = SO3 - Kim lo¹i ®øng tríc H trong d·y ho¹t ®éng cña KL - Tan hÇu hÕt KL kÓ c¶ Cu, Ag, Au( riªng Cu cßn t¹o muèi ®ång mµu xanh) - MnO2( khi ®un nãng) AgNO3 CuO - Ba, BaO, Ba(OH)2, muèi Ba Hîp chÊt cã gèc = SO4 Hîp chÊt cã gèc - Cl Hîp chÊt cã gèc =S

→ H2 ↑(cã khÝ kh«ng mµu, bät khÝ bay lªn).Riªng Ca cßn t¹o dd ®ôc Ca(OH)2 → Tan t¹o dd lµm quú tÝm ho¸ ®á. Riªng CaO cßn t¹o dd ®ôc Ca(OH)2 - Tan t¹o dd lµm ®á quú - Tan Tan + H2 bay lªn Cã kÕt tña xanh lam Cu(OH)2 Tan + cã bät khÝ CO2, SO2 bay lªn Tan + H2 bay lªn ( sñi bät khÝ) Tan vµ cã khÝ NO2,SO2 bay ra →Cl2 bay ra →AgCl kÕt tña mµu tr¾ng s÷a → dd mµu xanh →BaSO4 kÕt tña tr¾ng →BaSO4 ↓ tr¾ng → AgCl ↓ tr¾ng s÷a →PbS ↓ ®en

6

NhËn biÕt c¸c chÊt h÷u c¬ Stt ChÊt cÇn nhËn biÕt CH4 C2H4 C2H2 Thuèc thö KhÝ Cl2 Níc brom Níc brom HiÖn tîng KhÝ clo mÊt mµu, khi cã giÊy quú tÝm tÈm ít →®á MÊt mµu vµng MÊt mµu vµng

1

®¸ v«i tan vµ cã bät khÝ Cã b¹c s¸ng b¸m vµo thµnh èng nghiÖm Hå tinh bét cã xuÊt hiÖn mµu xanh NhËn biÕt mét sè lo¹i chÊt 2 .Rîu etylic Axit axetic Glucoz¬ Tinh bét Na Quú tÝm. CaCO3 AgNO3 trong ddNH3 Iot Sñi bät khÝ kh«ng mµu Quú tÝm →®á.

HNO3 + dd HCl.Ba(OH)2 + dd HCl. HNO3 + AgNO3 ®èt ch¸y vµ quan s¸t mµu ngän löa + dd NaOH + dd NaOH + dd NaOH + dd NaOH (®Õn d) + dd NaOH + dd Na2CO3 + H2SO4 Hîp chÊt cã gèc SO4 3 . Zn Ph©n biÖt Al vµ Zn C¸c kim lo¹i tõ Mg →Pb Kim lo¹i Cu 2 S ( mµu vµng) P( mµu ®á) C (mµu ®en) Na2O. K( kim lo¹i kiÒm ho¸ trÞ 1) Ba(ho¸ trÞ 2) Ca(ho¸ trÞ 2) Thuèc thö +H2O §èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa +H2O +H2O §èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa + dd NaOH +HNO3 ®Æc nguéi + ddHCl + HNO3 ®Æc + AgNO3 ®èt ch¸y ®èt ch¸y ®èt ch¸y +H2O +H2O Na2CO3 +H2O + dd HCl ( H2SO4 loaõng) HiÖn tîng → tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn → mµu vµng(Na) → mµu tÝm (K) → tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn →tan +dd ®ôc + H2↑ → mµu lôc (Ba) →mµu ®á(Ca) → tan vµ cã khÝ H2↑ →Al kh«ng ph¶n øng cßn Zn cã ph¶n øng vµ cã khÝ bay lªn → tan vµ cã H2↑( riªng Pb cã ↓ PbCl2 tr¾ng) → tan + dd mµu xanh cã khÝ bay lªn → tan cã Ag tr¾ng b¸m vµo → t¹o SO2 mïi h¾c → t¹o P2O5 tan trong H2O lµm lµm quú tÝm ho¸ ®á → CO2lµm ®ôc dd níc v«i trong → dd trong suèt lµm quú tÝm ho¸ xanh → tan + dd ®ôc KÕt tña CaCO3 → dd lµm quú tÝm ho¸ ®á → dd mµu xanh →AgCl↓ tr¾ng s÷a →BaSO4 ↓ tr¾ng → SO2 mïi h¾c → CO2 lµm ®ôc dd Ca(OH)2 → Ag3PO4↓ vµng → mµu vµng muèiNa → mµu tÝm muèi K → Mg(OH)2↓ tr¾ng → Fe(OH)2 ↓ tr¾ng ®Ó l©u trong kh«ng khÝ t¹o Fe(OH)3 ↓ n©u ®á →Fe(OH)3 ↓ n©u ®á → Al(OH)3 ↓ tr¾ng khi d NaOH sÏ tan dÇn → Cu(OH)2 ↓ xanh → CaCO3 ↓ tr¾ng → PbSO4↓ tr¾ng →BaSO4 ↓ tr¾ng Al. K2O CaO P2O5 CuO 4 C¸c dung dÞch muèi a) NhËn gèc axit . H2SO4. H2SO4. BaO. Ba(NO3)2.Cl = SO4 = SO3 = CO3 ≡ PO4 b) Kim lo¹i trong muèi Kim lo¹i kiÒm Mg(II) Fe(II) Fe(III) Al(III) Cu(II) Ca(II) Pb(II) Ba(II) 3 + AgNO3 +dd BaCl2.ST T 1 ChÊt cÇn nhËn biÕt Na.

không mùi Không màu. Ca(OH)2 Que diêm đang cháy Không màu. mùi khai Quỳ tím phenolphtalein Màu nâu đỏ. xốc NH3 Dung dịch AgNO3 Không màu. xốc Cho tiếp xúc với không khí Que đóm tắt Cu. Dung dịch KI pha hồ tinh bột xốc Dung dịch AgNO3 Không màu. mùi trứng thối Dung dịch Pb(NO3)2 Dung dịch Cd(NO3)2 Không màu. mùi hắc. t o Đốt cháy Màu vàng lục.Bảng nhận biết các chất khí Chất H2 Cl2 HCl (khí) H2S (khí) SO2 SO3 CO2 NH3 NO2 NO O2 O3 H2O (hơi) CO N2 Không màu. mùi hắc.không màu Bột CuO Que diêm đang cháy Đặc điểm Không màu. Mùi hắc. xốc Dung dịch kiềm (NaOH) Không màu Không màu. nhiệt độ Dung dịch KI+ hồ tinh bột Bột đen → bột đỏ Hiện tượng và phương trình phản ứng CuO + H 2 t → Cu + H 2 O o Giọt nước Xuất hiện màu xanh Cl 2 + 2KI → 2KCl + I 2 I2 + tinh bột → hiện màu xanh Kết tủa AgCl Khói trắng xuất hiện NH 3 + HCl → NH 4 Cl Có kết tủa trắng AgNO 3 + HCl → AgCl ↓ +HNO 3 Có kết tủa đen H 2S + Pb(NO 3 ) → PbS ↓ +HNO 3 Kết tủa CdS màu vàng Mất màu nâu đỏ SO 2 + Br2 + H 2O → 2HBr + H 2SO 4 Kết tủa BaSO4 Xuất hiện kết tủa trắng CO 2 + Ca(OH) Que diêm tắt Màu xanh Không màu → màu đỏ Mất màu Hóa nâu 2NO + O 2 → 2NO 2 Que đóm bùng cháy Bột đỏ → bột đen 2Cu + O 2 → 2CuO Xuất hiện màu xanh I2 + tinh bột → hiện màu xanh Hóa xanh CuSO 4 + nH 2 O → CuSO 4 . không mùi CuSO4 khan. không mùi Không màu.nH 2 O xanh t Bột đen → bột đỏ CuO + CO →Cu + CO 2 Que diêm tắt o 2 → CaCO 3 ↓ +H 2 O NO 2 + 2NaOH → NaNO 3 + NaNO 2 + H 2 O O3 + 2KI + H 2O → I 2 + 2KOH + O 2 4 . xốc Dung dịch Br2 (màu nâu đỏ) Nước vôi trong Dung dịch BaCl2 Không màu. mùi hắc. không mùi Dung dịch Ba(OH)2. mùi hắc. không mùi Thuốc thử Bột CuO. không mùi Không màu.