P. 1
1C_Keo bu long (TCVN 1916-1995)

1C_Keo bu long (TCVN 1916-1995)

|Views: 1,069|Likes:
Được xuất bản bởicocc_tk1126

More info:

Published by: cocc_tk1126 on May 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2012

pdf

text

original

kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm tra c¬ tÝnh bu l«ng

1. Th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp
- §¬n vÞ yªu cÇu: c«ng ty cæ phÇn
- Tªn c«ng tr×nh: tr! "# $%n ph&ng c«ng t'
- H¹ng môc CT: c¶i t(o
- §Þa ®iÓm !: H" #$i
)*u do kh¸ch hµng g+i ,Õn -#g"y g%i m&u :
- '(¹i m&u th) nghi*m: Th+ k-o bu l«ng -C+p ®$ ,-n:
2. Th«ng tin phßng thÝ nghiÖm cung cÊp:
-#g"y th) nghi*m:
.. /Õt qu¶ thÝ nghiÖm0 nh1n 2-t
kÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¬ tÝnh bu l«ng
3TT
4i5i h(n ch¶'
. /012 .210 /20 .010 345
2 65 5 . /012 ./17 /89 2418 324
/ /012 ./10 /33 2417 327
8 7.12 2413 //3 /217 3//
3 6.4 .4 .:23 7.12 2412 //4 //1/ 388
7 7.12 2.17 /3/ /.10 32.
9 021. /41. /29 8013 3/9
5 6.2 .2 .:23 021. 2013 /24 8515 3/4
0 021. /.1/ /84 8019 384
.4 .2314 /017 /.9 7/13 345
.. 6.8 .8 .:3 .23 8418 /2/ 7818 3.3
.2 .2314 8.1. /20 7719 3/8
./ .7914 3312 //. 5712 3.7
.8 6.7 .7 .:3 .7914 381. /28 5313 3.2
.3 .7914 3/14 /.9 5910 327
.7 2.714 7017 /22 ..314 3/2
.9 6.5 .5 .:3 2.714 9412 /23 ..814 325
.5 2.714 7513 /.9 ..014 33.
.0 29214 081. /87 .8814 320
24 624 24 .:3 29214 0/1/ /8/ .8414 3.3
2. 29214 0210 /82 .8214 322
22 ///14 ...14 /// .9214 3.9
c«ng t' 67 8h9n t: $Ên kiÓm ,;nh th%ng long
8h&ng thÝ nghiÖm c«ng tr<nh la"=2d >?@
;<n ph=ng >!: ?h@ 6A- 6A §×nh- TB 'iªm- H" #$i CaD: E48F 729/1.449
GmaiH: thangH(ngIciJyah((1c(m TKH: E48F 720817937L E48F /010431049
- #gMNi g%i m&u th) nghi*m:
- C<n cO th% nghi*m: T6AB 1C? DE -ThiPt ,Þ T#: )¸' k-o n-n TF
- C<n cO ®Qnh giQ: T6AB 1C1> CG
/H
hiÖu
I:Jng
kÝnh
danh
nghKa
rLn d
MmmN
O:5c
rLn 8
MmmN
PiÖn tÝch
tiÕt diÖn
ngang Q"
Mmm
E
N
4i5i h(n bRn
k-o
S
ch
MkBN
T
ch
MBUmm
E
N
S
O
MkBN
T
O
MBUmm
E
N
2/ 622 22 .:3 ///14 ..714 /85 .5414 38.
28 ///14 .4014 /29 .5/14 334
23 /5814 ./214 /88 24314 3/8
27 628 28 2 /5814 .2314 /27 24214 327
29 /5814 .2714 /25 24414 32.
25 80714 .7214 /29 27314 3/8
20 629 29 2 80714 .7714 //3 27214 325
/4 80714 .7014 /8. 23014 322
/. 72.14 24814 /20 ///14 3/7
/2 6/4 /4 2 72.14 24314 //4 /8414 385
// 72.14 2.714 /85 /8214 33.
/8 97.14 27214 /88 /0714 324
/3 6// // 2 97.14 23414 /20 /0314 3.0
/7 97.14 28214 /.5 /0/14 3.7
,¬n $; gi¸m "¸t ,¬n $; 'Vu c9u
p. ph&ng ThÝ nghiÖm thÝ nghiÖm $iVn gi¸m ,Wc
/3. 8h(m A%n IiÖp Bgu'Xn TiÕn YZc Iµo Th; [\ng Bgu'Xn []u Yong
>hi ch@:
C+p ®$ ,-n 817 cR nghSa:
>iTi h¹n chUy V8D7V28 E2844W>Xcm2F
>iTi h¹n ,-n V8 E8444 W>Xcm2F chY Z[ ®Çu tiªn c\a c+p ®$ ,-n1
@. Bh]ng ng:Ji thZc hiÖn
]hi W^( ,u H«ng cR thÓ ®Ot h(_c tu$t rKn nhMng H`c W^( phUi th(U man yªu cÇu1
1111114.14.X!.4
kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm tra c¬ tÝnh bu l«ng
c«ng ty cæ phÇn
tr! "# $%n ph&ng c«ng t'
c¶i t(o
H" #$i
1/1/2010
G.>
1/1/2010
kÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¬ tÝnh bu l«ng
/Õt lu1n
H§-!
111111111111111111111
-ThiPt ,Þ T#: )¸' k-o n-n TF
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
,¬n $; 'Vu c9u
gi¸m ,Wc
Bgu'Xn []u Yong
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>
Tu^t rLn= I(t
cÊp ,^ bRn
G0>

Ph¹m V¨n §iÖp Ghi chó: NguyÔn TiÕn Lùc §µo ThÞ H»ng NguyÔn H CÊp ®é bÒn 4.6 cã nghÜa: Giíi h¹n ch¶y =4x6=24 (2400kG/cm2) Giíi h¹n bÒn =4 (4000 kG/cm2) ch÷ sè ®Çu tiªn cña cÊp ®é bÒn.5 M24 24 2 M27 27 2 M30 30 2 M33 33 2 333.0 242.0 205.0 200.0 384.0 333. .0 183.0 393.0 262.0 496.0 621.0 166.0 621.0 496. phßng ThÝ nghiÖm thÝ nghiÖm viªn gi¸m ® KS. Khi kÐo bu l«ng cã thÓ ®øt hoÆc tuét ren nh­ng lùc kÐo ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu.0 216.0 109.0 265.0 761.0 202.0 205.0 250.0 125.0 116.0 342.0 541 550 534 526 521 534 528 522 536 548 551 520 519 516 4.0 132.0 126.0 259.0 621.0 348 327 344 326 328 327 335 341 329 330 348 344 329 318 180.0 204.0 761.0 761.0 396. Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn: ®¬n vÞ gi¸m s¸t ®¬n vÞ y p.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 M22 22 1.0 262.0 395.0 333.0 169.0 340.0 384.0 496.0 384.0 162.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->