3.5.5.1.

Xác định số lượng tế bào bằng phương pháp đếm khuẩn lạc Nguyên tắc: Phương pháp đếm khuẩn lạc cho phép xác định số lượng tế bào vi sinh vật còn sống hiện diện trong mẫu. Mỗi tế bào sống là một tế bào có khả năng phân chia tạo thành khuẩn lạc trên môi trường chọn lọc. Dùng nước muối sinh vô trùng pha loãng mẫu tuần tự thành dãy các nồng độ thập phân (10-1, 10-2, 10-3…). Dùng pipetman và đầu típ vô trùng chuyển dịch chứa giống đã pha loãng vào bề mặt đĩa Petri. Đổ môi trường có các thành phần như MT3 vào đĩa Petri. Xoay nhẹ đĩa Petri để dịch giống được trộn đều trong môi trường nuôi cấy. Đậy nắp và để đông rồi ủ ở nhiệt độ phòng. Sau 48 giờ tiến hành quan sát và đếm khuẩn lạc. Cách tính: N (CFU/ml) = A/(n1Vf1+…+niVfi) Trong đó: A mẫu. N ni V fi : tổng số khuẩn lạc đếm được trên các đĩa đã chọn. : số lượng đĩa cấy tại độ pha loãng thứ i. : thể tích dịch mẫu cấy vào trong mỗi đĩa (ml). : độ pha loãng tương ứng. : số tế bào (đơn vị hình thành khuẩn lạc, CFU) vi khuẩn trong 1ml