Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn

A

Câu1.Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản nào ? Đồng chí trình bày phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .Đại hội VIII ,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm những nội dung nào?

Trả lời:
Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản là: “-Do nhân dân lao động làm chủ. -Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tu liệu sản xuất chủ yếu. -Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. -Con người được giải phóng khỏi áp bức ,bóc lột,bất công,làm theo năng lực, hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no ,tự do ,hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. -Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới” Đại hội VIII,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm hai nội dung: -“xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu ,nước mạnh ,công bằng ,dân chủ văn minh” -“có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh
1

Tinh thần độc lập tự chủ. Nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện như: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. sự nghiệp CNH .xã hội ổn định. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. Chính trị . tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những đặc trưng chủ yếu của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: 1)Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chính trị vững vàng. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Quốc phòng . toàn dân.an ninh được giữ vững.HĐH phát triển kinh tế thị trường. tạo sự thống nhất trong toàn Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành TW. toàn quân. 2 . Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh. vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết. Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

-Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân.đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.đẩy mạnh xóa đói .Phát huy dân chủ gắn liền với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A -Mục tiêu phát triển kinh tế là “dân giàu.giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất .khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng … -Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu.Để xây dựng xã hội công bằng. -Thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động.giáo dục….nâng cao đời sống nhân dân. 4.tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa.xã hội công bằng.trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Từ một nền sản xuất nhỏ nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội.Trong thời đại cách mạng công nghệ công nghiệp hóa ngay từ đầu phải đi liền với hiện đại hóa.đảm bảo vai trò quản lý.kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.gắn với phát triển tri thức.Đẩy mạnh công nghiệp hóa .Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.giảm nghèo.dân chủ . 3. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội.Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu và là bản chất của chế độ ta.thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Văn hóa là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.vừa là động lực của sự phát triển.dân chủ văn minh”.tất yếu phải tiến hành công nghiệp hóa. nước mạnh .hiện đại hóa.Dân chủ vừa là mục tiêu .hiệu quả kinh tế.văn minh phải lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần.Đại hội X xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là 3 . 2. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.nhiều thành phần kinh tế.y tế.

có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.Nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.Thường xuyên tự đổi mới.hải đảo.văn hóa dân tộc.Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng Nhà nước .an ninh xã hội.Nhà nước pháp quyền của nước ta là nhà nước của dân.nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là “nhiệm vụ then chốt”. Đảng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.vừa là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.an ninh tư tưởng.vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa . 6.sự nghiệp đổi mới… 8. 5.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu khách quan đang lôi cuốn nhiều nước tham gia.nhân dân. do dân và vì dân. 7.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A nguồn lực chủ yếu để xây dựng xã hội mới.trong đó có đặc điểm nổi bật là đảm bảo quyền tối cao của pháp luật.Trong điều kiện mới .vững mạnh.an ninh văn hóa.chúng ta phải tích cực chủ động hợp tác kinh tế quốc tế.thông qua nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.vùng trời .vì nhân dân.Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có mối liên hệ mật thiết với nhau. cần nhận thức sâu sắc hơn. biên giới .Chủ đông về đường lối chính sách.Trong điều kiện hiện nay.Nhà nước .tình hình mới. Nhà nước pháp quyền là sự tiến bộ của nhân loại.bước đi 4 .bảo vệ Đảng.Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ .Xây dựng đảng trong sạch .an ninh kinh tế .do nhân dân .tự chỉnh đốn phải được coi là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.Đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia.bảo vệ kinh tế.Bảo đảm an ninh quốc gia ngày nay bao gồm:an ninh chính trị.cụ thể hơn về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

. Cũng trong Di chúc của mình.. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng. Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. hết sức phục vụ giai cấp. Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Một là. chí công vô tư. phẩm chất đạo đức cách mạng..Tích cực chuẩn bị vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn. phát tài ? Không phải !. việc làm của chúng ta sau này. lý tưởng đã lựa chọn trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động.. Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A trong hội nhập. làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động giảm sút niềm tin và ý 5 . giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. phục vụ nhân dân. phải xứng đáng là người lãnh đạo.. suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc. phục vụ nhân dân.. Người viết “. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu. thấy sai phải biết phê phán.. nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. thật sự cần kiệm liêm chính.đầy đủ hơn về quá trình toàn cầu hóa kinh tế vì lợi ích quốc gia . Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.lợi ích dân tộc. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó? Trả lời: -Thứ nhất phải xác định rõ động cơ vào Đảng: Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?. không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị.”.. Câu 2. trung thành với lợi ích của Đảng.

đảm bảo chất lượng công việc cũng như đem lại hiệu quả cao. mỗi người chúng ta không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. với nhân dân. tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. trưởng thành về chính trị. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vận động nhân dân sống và làm việc theo đường lối. phát hiện những đảng viên tha hoá về đạo đức. Năm là. uy vũ không thể khuất phục”. tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng.. chống tham nhũng trong Đảng. Những hoạt động chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ. tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. Ba là. Hai là. nghèo khó không thể chuyển lay. biết lắng nghe. người đảng viên phải gắn bó với tập thể. Bốn là. Để làm được điều đó đòi hỏi người đảng viên không chỉ nâng cao về năng lực mà còn cả năng lực về trí tuệ và năng lực thực tiễn. Đây chính là nét nổi bật của người đảng viên. Không ngừng nâng cao năng lực. biết chăm lo đến lợi ích. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chúng ta không những tự giác thừa nhận. vận động quần chúng nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và 6 . lối sống. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội.. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. mẫu mực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ. không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở. giúp Đảng phát hiện những quần chúng mất tư cách đạo đức.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chí chiến đấu. nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác. đi ngược với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Là một người đảng viên chân chính.

vụ lợi.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A pháp luật. vững bước đi lên CNXH. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là có cơ hội được phục vụ cách mạng. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng.hiện đại hoá. chấp nhận hy sinh. chính sách. nghị quyết của Đảng và Nhà nước. lý tưởng cách mạng. Mỗi người chúng ta nguyện phấn đấu vào Đảng chính là tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng. phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. chỉ có động cơ đúng đắn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đảng và Đảng cũng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá . Bởi. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu CNXH. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng.. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. xã hội công bằng. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh. không sợ khó. bảo đảm toàn thể thống nhất trong nội bộ làm cho Đảng luôn trong sạch. Động cơ vào Đảng đúng đắn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết quyết định. thực dụng. dân chủ. bảo vệ đường lối.. ra sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. mục đích của Đảng bằng chính việc làm hàng ngày của mình. văn minh. nhiệm vụ do Đảng đề ra. Mỗi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn của công cuộc đổi mới hiện nay. chủ trương. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. Động cơ thôi thúc chúng ta phấn đấu vào Đảng là để đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu. xã hội công bằng văn minh. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn chúng ta ta cần hiểu sâu sắc bản chất. lệch lạc. kiêu căng. sợ khổ. vững mạnh. Lúc sinh thời Bác Hồ đã căn 7 .

Điều lệ Đảng. được nhân dân tín nhiệm. Điều lệ Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lý tưởng cách mạng của Đảng. Tại Điều 1 Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn của đảng viên như sau: 1. 2. phục vụ được cách mạng thì đừng vào Đảng. nghị quyết. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. kỷ luật của Đảng. có lối sống lành mạnh.”. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là niềm tin. chỉ thị của Đảng. đấu 8 . giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.. có đạo đức và lối sống lành mạnh. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thứ hai phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ Đảng: Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm vụ của đảng viên: 1. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. là động lực tinh thần to lớn của mỗi chúng ta. năng lực công tác. thu hái lợi lộc. Tuyệt đối trung thành với mục đích. phục từng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. có lao động. rèn luyện. phẩm chất chính trị. pháp luật của Nhà nước.. lẽ sống. gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Bởi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. đạo đức cách mạng.. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. Không ngừng học tập.. phục tùng tổ chức. 2.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A dặn “. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. nâng cao trình độ kiến thức. không bóc lột. địa vị. Nếu không phục vụ được nhân dân. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân.

ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thựuc hiện đường lối chính sách của Đảng. chăm lo đời sống vật chất. quan liêu. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. 3. thường xuyện tự phê bình và phê bình. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. trung thực với Đảng. chủ trương. ứng cử. tham nhũng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Qua quá trình nghiên cứu và học tập về Đảng tôi nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. pháp luật của Nhà nước. Phê bình. 4. chính sách của Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. đường lối. làm công tác phát triển đảng viên. trừ quyền biểu quyết. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Điều lệ Đảng. 4. Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền của đảng viên như sau: 1. 9 . công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. 2. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. tích cực tham gia công tác quần chúng. biểu quyết công việc của Đảng. 3. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối. cơ hội. phục từng kỷ luật. chính sách và tổ chức của Đảng. cục bộ. báo cáo. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

2. độ lượng. thực hành tiết kiệm. 2. nội quy của đơn vị. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. có ý thức giữ gìn danh dự. bao dung. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. ngoại ngữ. có tinh thần đoàn kết. thực hiện đúng điều lệ. Tận tuỵ với công việc. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. đường lối. lãng phí. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Lối sống.một Đảng viên công tác trong nghành giáo dục để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì cần phải: Thực hiện tốt những quy định về nhà giáo. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. 3. quy chế. 3. của ngành. thương yêu. Có ý thức tổ chức kỉ luật. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. có ý thức tập thể. đồng nghiệp và cộng đồng. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. đối xử hoà nhã với người học. Tâm huyết với nghề nghiệp. sẵn sàng giúp đỡ. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đồng nghiệp. Không ngừng học tập. phấn đấu vì lợi ích chung. lương tâm nhà giáo. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. xã hội. 3. chính sách của Đảng. nhà trường. Về đạo đức nghề nghiệp: 1. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. có lòng nhân ái. chấp hành nghiêm sự điều động. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. nghiêm túc. phân công của tổ chức.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A Liên hệ bản thân: Là một giáo viên. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. chống tham nhũng. chống bệnh thành tích. Về phẩm chất chính trị 1. rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. tác phong 10 . pháp luật của Nhà nước.

thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. ích kỉ. có mục đích. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. đấu tranh. Tác phong làm việc nhanh nhẹn. với người học. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. xúc phạm danh dự. 4. thiếu trung thực trong học tập. chèn ép và có thái độ thiên vị. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. kiệm. Trang phục. lịch sự trong quan hệ xã hội. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. có thái độ văn minh. Không xâm phạm thân thể. quý trọng lẫn nhau. 3. chính. 3. giáo dục. Không gian lận. tận tình. không gây khó khăn. liêm. 5. thực hành cần. 2. chu đáo. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. phụ huynh học sinh. khẩn trương. trong giao tiếp với đồng nghiệp. 2. người khác. Đoàn kết. phiền hà đối với người học và nhân dân. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. đồng nghiệp và người học. 5. 4. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. nhân phẩm của người học. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 1. có ý chí vượt khó vươn lên. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. gần gũi với nhân dân. Không tổ chức dạy thêm. khoa học. Sống có lí tưởng. Quan hệ. phân biệt đối xử. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. biết quan tâm đến những người xung quanh. đồng nghiệp.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 1. ứng xử đúng mực. Xây dựng gia đình văn hoá. không tiếp tay. quy chế. 11 . Giữ gìn. Không trù dập. quy định. phù hợp với nghề dạy học. giải quyết công việc khách quan. Không lợi dụng chức vụ. biết ủng hộ. học tập. học thêm trái với quy định. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. thành kiến người học. thương yêu. 6. lịch sự. Không làm ảnh hưởng đến công việc. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. gọn gàng.

9. 7. không đi muộn về sớm. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. 11. cắt xén. mê tín. Gia Viễn. coi thi. Không gây bè phái. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. bia trong công sở. ma tuý. 8. ngày 04 tháng 08 năm 2010 Nguyễn Mạnh Hải 12 . dồn ép chương trình. tự ý bỏ việc.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 6. dị đoan. truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ. bỏ buổi dạy. học tập. uống rượu. Không tổ chức. lưu giữ. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. chấm thi. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. trong khi lên lớp. thoái thác nhiệm vụ. Không hút thuốc lá. không sử dụng. độc hại. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. bỏ giờ. chính sách của Đảng và Nhà nước. cục bộ địa phương. mại dâm. Không trốn tránh trách nhiệm. 10. nề nếp của nhà trường. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful