P. 1
Bai Thu Hoach Lop Doi Tuong Dang

Bai Thu Hoach Lop Doi Tuong Dang

|Views: 7,265|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Thuy Linh

More info:

Published by: Nguyen Thuy Linh on May 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn

A

Câu1.Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản nào ? Đồng chí trình bày phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .Đại hội VIII ,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm những nội dung nào?

Trả lời:
Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản là: “-Do nhân dân lao động làm chủ. -Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tu liệu sản xuất chủ yếu. -Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. -Con người được giải phóng khỏi áp bức ,bóc lột,bất công,làm theo năng lực, hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no ,tự do ,hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. -Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới” Đại hội VIII,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm hai nội dung: -“xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu ,nước mạnh ,công bằng ,dân chủ văn minh” -“có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh
1

tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.HĐH phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh. Nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện như: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. toàn dân. tạo sự thống nhất trong toàn Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành TW. sự nghiệp CNH . công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. Quốc phòng . Chính trị .Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chính trị vững vàng. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.xã hội ổn định. Tinh thần độc lập tự chủ. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. 2 .an ninh được giữ vững. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. toàn quân. định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết. về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những đặc trưng chủ yếu của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: 1)Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A -Mục tiêu phát triển kinh tế là “dân giàu. nước mạnh .hiện đại hóa.đảm bảo vai trò quản lý. -Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân.giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.dân chủ văn minh”.xã hội công bằng.Trong thời đại cách mạng công nghệ công nghiệp hóa ngay từ đầu phải đi liền với hiện đại hóa.Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.gắn với phát triển tri thức. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. 2.nhiều thành phần kinh tế.nâng cao đời sống nhân dân.tất yếu phải tiến hành công nghiệp hóa.Đẩy mạnh công nghiệp hóa .hiệu quả kinh tế.điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.văn minh phải lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần. 4.tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa.Phát huy dân chủ gắn liền với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.Dân chủ vừa là mục tiêu .trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. -Thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất .dân chủ .đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng … -Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu.đẩy mạnh xóa đói .đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu và là bản chất của chế độ ta.Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động.giảm nghèo. 3. Văn hóa là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.Để xây dựng xã hội công bằng. Từ một nền sản xuất nhỏ nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội.giáo dục….y tế. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội.thực hiện đại đoàn kết dân tộc.Đại hội X xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là 3 .vừa là động lực của sự phát triển.

6.bảo vệ Đảng.tình hình mới.do nhân dân .Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu khách quan đang lôi cuốn nhiều nước tham gia.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.sự nghiệp đổi mới… 8.an ninh xã hội.thông qua nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.vì nhân dân.Nhà nước pháp quyền của nước ta là nhà nước của dân. Đảng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.Đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia.Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.vững mạnh.nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là “nhiệm vụ then chốt”.tự chỉnh đốn phải được coi là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.bảo vệ kinh tế. 7.Nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. cần nhận thức sâu sắc hơn.Chủ đông về đường lối chính sách.vùng trời .Trong điều kiện mới .chúng ta phải tích cực chủ động hợp tác kinh tế quốc tế.an ninh văn hóa.bước đi 4 .Bảo đảm an ninh quốc gia ngày nay bao gồm:an ninh chính trị.Nhà nước .vừa là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.Thường xuyên tự đổi mới.Xây dựng đảng trong sạch .vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa . Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có mối liên hệ mật thiết với nhau. do dân và vì dân.trong đó có đặc điểm nổi bật là đảm bảo quyền tối cao của pháp luật.cụ thể hơn về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trong điều kiện hiện nay. 5.Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng Nhà nước .văn hóa dân tộc.an ninh tư tưởng.Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ . biên giới . Nhà nước pháp quyền là sự tiến bộ của nhân loại.nhân dân.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A nguồn lực chủ yếu để xây dựng xã hội mới.an ninh kinh tế .hải đảo.

chí công vô tư. phát tài ? Không phải !.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A trong hội nhập. việc làm của chúng ta sau này..đầy đủ hơn về quá trình toàn cầu hóa kinh tế vì lợi ích quốc gia . thấy sai phải biết phê phán. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan. làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. phẩm chất đạo đức cách mạng. phục vụ nhân dân. Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Một là.. Cũng trong Di chúc của mình.... Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. phải xứng đáng là người lãnh đạo. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động giảm sút niềm tin và ý 5 . không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị. Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?. trung thành với lợi ích của Đảng. hết sức phục vụ giai cấp. Câu 2. phục vụ nhân dân.lợi ích dân tộc. thật sự cần kiệm liêm chính.Tích cực chuẩn bị vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn.. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng.. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó? Trả lời: -Thứ nhất phải xác định rõ động cơ vào Đảng: Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu. lý tưởng đã lựa chọn trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động.”. nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động. Người viết “.. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.

tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. vận động quần chúng nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và 6 . Không ngừng nâng cao năng lực. Đây chính là nét nổi bật của người đảng viên. Năm là. đảm bảo chất lượng công việc cũng như đem lại hiệu quả cao. tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. với nhân dân.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chí chiến đấu. chống tham nhũng trong Đảng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội. đi ngược với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Bốn là. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.. lối sống. phát hiện những đảng viên tha hoá về đạo đức. tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chúng ta không những tự giác thừa nhận. người đảng viên phải gắn bó với tập thể. nghèo khó không thể chuyển lay. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ. nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác. uy vũ không thể khuất phục”. Vận động nhân dân sống và làm việc theo đường lối. Là một người đảng viên chân chính. Để làm được điều đó đòi hỏi người đảng viên không chỉ nâng cao về năng lực mà còn cả năng lực về trí tuệ và năng lực thực tiễn. biết lắng nghe. mỗi người chúng ta không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. Hai là. hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. trưởng thành về chính trị.. Ba là. Những hoạt động chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ. giúp Đảng phát hiện những quần chúng mất tư cách đạo đức. mẫu mực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. biết chăm lo đến lợi ích. không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

chấp nhận hy sinh. văn minh. tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn chúng ta ta cần hiểu sâu sắc bản chất. mục đích của Đảng bằng chính việc làm hàng ngày của mình. Bởi. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. vững mạnh. chỉ có động cơ đúng đắn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đảng và Đảng cũng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. chính sách. phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. lệch lạc. xã hội công bằng. không sợ khó. Động cơ vào Đảng đúng đắn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết quyết định. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá . nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Động cơ thôi thúc chúng ta phấn đấu vào Đảng là để đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. bảo đảm toàn thể thống nhất trong nội bộ làm cho Đảng luôn trong sạch.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A pháp luật. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. nhiệm vụ do Đảng đề ra. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là có cơ hội được phục vụ cách mạng. bảo vệ đường lối. Lúc sinh thời Bác Hồ đã căn 7 .. ra sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. chủ trương. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Mỗi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn của công cuộc đổi mới hiện nay.hiện đại hoá. thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh. lý tưởng cách mạng. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. vụ lợi.. đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. kiêu căng. sợ khổ. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu CNXH. Mỗi người chúng ta nguyện phấn đấu vào Đảng chính là tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng. thực dụng. xã hội công bằng văn minh. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. vững bước đi lên CNXH. dân chủ.

Tại Điều 1 Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn của đảng viên như sau: 1. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Bởi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. đạo đức cách mạng. Tuyệt đối trung thành với mục đích. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. không bóc lột. là động lực tinh thần to lớn của mỗi chúng ta. Thứ hai phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ Đảng: Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm vụ của đảng viên: 1. thu hái lợi lộc. được nhân dân tín nhiệm. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. địa vị. 2. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. pháp luật của Nhà nước. đấu 8 . phẩm chất chính trị. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều lệ Đảng. lý tưởng cách mạng của Đảng. Không ngừng học tập. gắn bó mật thiết với nhân dân.. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị.. nghị quyết. phục từng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. chỉ thị của Đảng. rèn luyện. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. phục tùng tổ chức. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. có lao động. nâng cao trình độ kiến thức. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là niềm tin.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A dặn “. suốt đời phấn đấu cho mục đích. có lối sống lành mạnh.. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. Điều lệ Đảng. 2. năng lực công tác. lẽ sống.”. phục vụ được cách mạng thì đừng vào Đảng.. Nếu không phục vụ được nhân dân. kỷ luật của Đảng. Điều lệ Đảng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

trừ quyền biểu quyết. 3. trung thực với Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. làm công tác phát triển đảng viên. 4. Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối. 3. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. cơ hội. 9 . 4. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chính sách và tổ chức của Đảng. chủ trương.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A tranh chống chủ nghĩa cá nhân. chính sách của Đảng. chăm lo đời sống vật chất. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. ứng cử. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Điều lệ Đảng. thường xuyện tự phê bình và phê bình. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền của đảng viên như sau: 1. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. biểu quyết công việc của Đảng. 2. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Qua quá trình nghiên cứu và học tập về Đảng tôi nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. pháp luật của Nhà nước. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thựuc hiện đường lối chính sách của Đảng. tham nhũng. phục từng kỷ luật. quan liêu. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Phê bình. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. đường lối. cục bộ. kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. báo cáo.

thực hiện đúng điều lệ. Có ý thức tổ chức kỉ luật. 3. của ngành. chính sách của Đảng. Lối sống. Tận tuỵ với công việc. đường lối. có ý thức giữ gìn danh dự. xã hội. 3. có ý thức tập thể. rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chấp hành nghiêm sự điều động.một Đảng viên công tác trong nghành giáo dục để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì cần phải: Thực hiện tốt những quy định về nhà giáo. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. pháp luật của Nhà nước. ngoại ngữ. 2.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A Liên hệ bản thân: Là một giáo viên. quy chế. thực hành tiết kiệm. có lòng nhân ái. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. chống bệnh thành tích. độ lượng. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. đồng nghiệp và cộng đồng. Tâm huyết với nghề nghiệp. phấn đấu vì lợi ích chung. lãng phí. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. sẵn sàng giúp đỡ. Về phẩm chất chính trị 1. đồng nghiệp. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. chống tham nhũng. nhà trường. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. 2. Về đạo đức nghề nghiệp: 1. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. đối xử hoà nhã với người học. bao dung. Không ngừng học tập. nội quy của đơn vị. nghiêm túc. 3. thương yêu. tác phong 10 . phân công của tổ chức. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. có tinh thần đoàn kết. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. lương tâm nhà giáo.

Đoàn kết. chèn ép và có thái độ thiên vị. thực hành cần. lịch sự trong quan hệ xã hội.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 1. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. 2. phù hợp với nghề dạy học. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. Sống có lí tưởng. 5. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Quan hệ. 11 . quý trọng lẫn nhau. Trang phục. Giữ gìn. phân biệt đối xử. đồng nghiệp. thiếu trung thực trong học tập. 4. Không lợi dụng chức vụ. lịch sự. phiền hà đối với người học và nhân dân. biết ủng hộ. quy chế. Không gian lận. kiệm. học thêm trái với quy định. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. ứng xử đúng mực. tận tình. với người học. trong giao tiếp với đồng nghiệp. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. 6. quy định. xúc phạm danh dự. học tập. 2. Không tổ chức dạy thêm. Không làm ảnh hưởng đến công việc. bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 1. không tiếp tay. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. có mục đích. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. có thái độ văn minh. thương yêu. 3. ích kỉ. gọn gàng. Không trù dập. khoa học. đồng nghiệp và người học. đấu tranh. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. không gây khó khăn. Xây dựng gia đình văn hoá. 4. khẩn trương. có ý chí vượt khó vươn lên. chu đáo. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. phụ huynh học sinh. 5. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. thành kiến người học. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. nhân phẩm của người học. giáo dục. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. Tác phong làm việc nhanh nhẹn. liêm. Không xâm phạm thân thể. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. giải quyết công việc khách quan. gần gũi với nhân dân. biết quan tâm đến những người xung quanh. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. 3. chính. người khác. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

chính sách của Đảng và Nhà nước. Gia Viễn. lưu giữ. Không hút thuốc lá. thoái thác nhiệm vụ. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. cục bộ địa phương. bỏ giờ. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. 9. ma tuý. uống rượu. tự ý bỏ việc.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 6. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương. bỏ buổi dạy. trong khi lên lớp. 7. ngày 04 tháng 08 năm 2010 Nguyễn Mạnh Hải 12 . chấm thi. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc. cắt xén. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. mại dâm. 8. 11. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. Không tổ chức. độc hại. mê tín. truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ. không đi muộn về sớm. dồn ép chương trình. học tập. bia trong công sở. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. 10. Không trốn tránh trách nhiệm. nề nếp của nhà trường. Không gây bè phái. coi thi. không sử dụng. dị đoan.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->