Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn

A

Câu1.Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản nào ? Đồng chí trình bày phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .Đại hội VIII ,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm những nội dung nào?

Trả lời:
Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản là: “-Do nhân dân lao động làm chủ. -Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tu liệu sản xuất chủ yếu. -Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. -Con người được giải phóng khỏi áp bức ,bóc lột,bất công,làm theo năng lực, hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no ,tự do ,hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. -Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới” Đại hội VIII,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm hai nội dung: -“xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu ,nước mạnh ,công bằng ,dân chủ văn minh” -“có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh
1

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. toàn quân. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. tạo sự thống nhất trong toàn Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành TW. Tinh thần độc lập tự chủ. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều. Nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện như: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Quốc phòng . Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những đặc trưng chủ yếu của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: 1)Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chính trị vững vàng. toàn dân. vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết. Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng.HĐH phát triển kinh tế thị trường. 2 . Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.xã hội ổn định. Chính trị . Kinh tế tăng trưởng khá nhanh.an ninh được giữ vững. sự nghiệp CNH .

gắn với phát triển tri thức. 3.đảm bảo vai trò quản lý. Văn hóa là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A -Mục tiêu phát triển kinh tế là “dân giàu. Từ một nền sản xuất nhỏ nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội.hiện đại hóa.vừa là động lực của sự phát triển.nhiều thành phần kinh tế. -Thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.Đẩy mạnh công nghiệp hóa .Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động. 2.Trong thời đại cách mạng công nghệ công nghiệp hóa ngay từ đầu phải đi liền với hiện đại hóa.Để xây dựng xã hội công bằng.giảm nghèo. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội.dân chủ .y tế.đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất .Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa.nâng cao đời sống nhân dân.xã hội công bằng.Đại hội X xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là 3 . 4.khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng … -Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu.văn minh phải lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần.giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.giáo dục….đẩy mạnh xóa đói .đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu và là bản chất của chế độ ta.Dân chủ vừa là mục tiêu .dân chủ văn minh”.hiệu quả kinh tế.kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. nước mạnh .Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.Phát huy dân chủ gắn liền với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.thực hiện đại đoàn kết dân tộc.tất yếu phải tiến hành công nghiệp hóa. -Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có mối liên hệ mật thiết với nhau.an ninh tư tưởng.tình hình mới.Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.an ninh kinh tế .vừa là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.Đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia.an ninh văn hóa.văn hóa dân tộc.Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng Nhà nước . Đảng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.tự chỉnh đốn phải được coi là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.trong đó có đặc điểm nổi bật là đảm bảo quyền tối cao của pháp luật.Trong điều kiện mới . biên giới . do dân và vì dân.bước đi 4 .Chủ đông về đường lối chính sách.vùng trời .nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là “nhiệm vụ then chốt”.sự nghiệp đổi mới… 8. Nhà nước pháp quyền là sự tiến bộ của nhân loại. 7.Nhà nước pháp quyền của nước ta là nhà nước của dân.Xây dựng đảng trong sạch .thông qua nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.chúng ta phải tích cực chủ động hợp tác kinh tế quốc tế.Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ . cần nhận thức sâu sắc hơn.vì nhân dân.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu khách quan đang lôi cuốn nhiều nước tham gia.Thường xuyên tự đổi mới.bảo vệ kinh tế.nhân dân.có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.vững mạnh.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A nguồn lực chủ yếu để xây dựng xã hội mới.Nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.an ninh xã hội.hải đảo.cụ thể hơn về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Nhà nước . 5.Trong điều kiện hiện nay. 6.bảo vệ Đảng.vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa .do nhân dân .Bảo đảm an ninh quốc gia ngày nay bao gồm:an ninh chính trị.

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.. Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?.. phục vụ nhân dân. Câu 2. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó? Trả lời: -Thứ nhất phải xác định rõ động cơ vào Đảng: Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?. không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị. Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên.. phục vụ nhân dân.. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. lý tưởng đã lựa chọn trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động. thấy sai phải biết phê phán. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Người viết “.lợi ích dân tộc.đầy đủ hơn về quá trình toàn cầu hóa kinh tế vì lợi ích quốc gia . thật sự cần kiệm liêm chính. hết sức phục vụ giai cấp.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A trong hội nhập. chí công vô tư.. làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Một là. Cũng trong Di chúc của mình. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan. nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động.. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động giảm sút niềm tin và ý 5 . trung thành với lợi ích của Đảng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.. phát tài ? Không phải !.”.Tích cực chuẩn bị vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn. phẩm chất đạo đức cách mạng.. việc làm của chúng ta sau này. suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc.

Đây chính là nét nổi bật của người đảng viên. giúp Đảng phát hiện những quần chúng mất tư cách đạo đức. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội. Là một người đảng viên chân chính. Năm là. với nhân dân. chống tham nhũng trong Đảng. tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. đảm bảo chất lượng công việc cũng như đem lại hiệu quả cao. Bốn là. Ba là. biết lắng nghe. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở. không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. mỗi người chúng ta không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. đi ngược với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. phát hiện những đảng viên tha hoá về đạo đức. mẫu mực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt. Hai là. uy vũ không thể khuất phục”. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Để làm được điều đó đòi hỏi người đảng viên không chỉ nâng cao về năng lực mà còn cả năng lực về trí tuệ và năng lực thực tiễn.. lối sống. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chúng ta không những tự giác thừa nhận. nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác. Những hoạt động chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ. Vận động nhân dân sống và làm việc theo đường lối.. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. trưởng thành về chính trị. hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng. tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. người đảng viên phải gắn bó với tập thể. biết chăm lo đến lợi ích. Không ngừng nâng cao năng lực. vận động quần chúng nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và 6 .Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chí chiến đấu. nghèo khó không thể chuyển lay.

lệch lạc. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. Động cơ thôi thúc chúng ta phấn đấu vào Đảng là để đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu. xã hội công bằng. dân chủ. kiêu căng. phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. xã hội công bằng văn minh. vụ lợi. Lúc sinh thời Bác Hồ đã căn 7 . sợ khổ. chủ trương. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. vững bước đi lên CNXH. mục đích của Đảng bằng chính việc làm hàng ngày của mình. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. bảo vệ đường lối. tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. thực dụng. thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh. bảo đảm toàn thể thống nhất trong nội bộ làm cho Đảng luôn trong sạch. nhiệm vụ do Đảng đề ra. tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá . nghị quyết của Đảng và Nhà nước.hiện đại hoá. chấp nhận hy sinh. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là có cơ hội được phục vụ cách mạng.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A pháp luật. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. ra sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. lý tưởng cách mạng. đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Mỗi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn của công cuộc đổi mới hiện nay. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu CNXH. văn minh.. vững mạnh. Mỗi người chúng ta nguyện phấn đấu vào Đảng chính là tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng. không sợ khó. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn chúng ta ta cần hiểu sâu sắc bản chất.. chính sách. Bởi. Động cơ vào Đảng đúng đắn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết quyết định. chỉ có động cơ đúng đắn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đảng và Đảng cũng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích.

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A dặn “. lẽ sống. rèn luyện. kỷ luật của Đảng. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.. có lao động.. 2. gắn bó mật thiết với nhân dân. địa vị. được nhân dân tín nhiệm. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. pháp luật của Nhà nước. năng lực công tác. Không ngừng học tập. phẩm chất chính trị. Điều lệ Đảng. Thứ hai phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ Đảng: Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm vụ của đảng viên: 1. đạo đức cách mạng. 2. Điều lệ Đảng. nâng cao trình độ kiến thức. Nếu không phục vụ được nhân dân. Tuyệt đối trung thành với mục đích. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là niềm tin. lý tưởng cách mạng của Đảng. lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. phục từng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.”.. thu hái lợi lộc. Bởi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. nghị quyết. Điều lệ Đảng. phục tùng tổ chức. không bóc lột. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. chỉ thị của Đảng. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. phục vụ được cách mạng thì đừng vào Đảng. đấu 8 . Tại Điều 1 Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn của đảng viên như sau: 1. có lối sống lành mạnh. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. là động lực tinh thần to lớn của mỗi chúng ta.

Qua quá trình nghiên cứu và học tập về Đảng tôi nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. báo cáo. 2. Phê bình. 9 . Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. 4. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. phục từng kỷ luật. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 3. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. quan liêu. chăm lo đời sống vật chất. pháp luật của Nhà nước. ứng cử. biểu quyết công việc của Đảng. Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thựuc hiện đường lối chính sách của Đảng.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A tranh chống chủ nghĩa cá nhân. chính sách của Đảng. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Điều lệ Đảng. Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền của đảng viên như sau: 1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. chính sách và tổ chức của Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. thường xuyện tự phê bình và phê bình. 4. làm công tác phát triển đảng viên. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. cục bộ. trung thực với Đảng. cơ hội. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. 3. chủ trương. kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. đường lối. trừ quyền biểu quyết. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. tham nhũng.

thực hiện đúng điều lệ. thực hành tiết kiệm. nội quy của đơn vị. độ lượng. phấn đấu vì lợi ích chung. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. Về đạo đức nghề nghiệp: 1. chấp hành nghiêm sự điều động. 2. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Lối sống. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. lương tâm nhà giáo. Tận tuỵ với công việc. sẵn sàng giúp đỡ. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. Không ngừng học tập. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phân công của tổ chức. rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. có ý thức giữ gìn danh dự. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. Về phẩm chất chính trị 1. 3. có lòng nhân ái. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. tác phong 10 .một Đảng viên công tác trong nghành giáo dục để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì cần phải: Thực hiện tốt những quy định về nhà giáo. bao dung. có ý thức tập thể. có tinh thần đoàn kết. Có ý thức tổ chức kỉ luật. chính sách của Đảng. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. đối xử hoà nhã với người học. chống tham nhũng. ngoại ngữ. 3. chống bệnh thành tích. của ngành. đồng nghiệp và cộng đồng. đồng nghiệp. lãng phí. Tâm huyết với nghề nghiệp. nhà trường. đường lối. thương yêu. quy chế. nghiêm túc. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. 2.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A Liên hệ bản thân: Là một giáo viên. xã hội. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. 3. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. pháp luật của Nhà nước.

quý trọng lẫn nhau. có thái độ văn minh. Không tổ chức dạy thêm. nhân phẩm của người học. chu đáo. phụ huynh học sinh. không gây khó khăn. chèn ép và có thái độ thiên vị. Không xâm phạm thân thể. thiếu trung thực trong học tập. 3. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. với người học. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. chính. 2. Tác phong làm việc nhanh nhẹn. liêm. Sống có lí tưởng. 11 . đồng nghiệp. Không làm ảnh hưởng đến công việc. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. Không gian lận. Giữ gìn. đấu tranh. Quan hệ. gần gũi với nhân dân. thực hành cần. tận tình. phiền hà đối với người học và nhân dân. có ý chí vượt khó vươn lên. học tập. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. Đoàn kết. có mục đích. thành kiến người học. người khác. bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 1. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. Không trù dập. 4. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. 2. 5. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 1. kiệm. khẩn trương. quy định. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng gia đình văn hoá. quy chế. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. ứng xử đúng mực. phân biệt đối xử. thương yêu. biết quan tâm đến những người xung quanh. trong giao tiếp với đồng nghiệp. lịch sự. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. giáo dục. không tiếp tay. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. Trang phục. 5. xúc phạm danh dự. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Không lợi dụng chức vụ. giải quyết công việc khách quan. lịch sự trong quan hệ xã hội. biết ủng hộ. 4. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. khoa học. đồng nghiệp và người học. gọn gàng. 6. học thêm trái với quy định. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. phù hợp với nghề dạy học. ích kỉ. 3.

cắt xén. bỏ buổi dạy. Không tổ chức. 10. coi thi. ma tuý. dồn ép chương trình. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. uống rượu. truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ. dị đoan. học tập. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương. 9. độc hại. tự ý bỏ việc. bia trong công sở. 8. không sử dụng. cục bộ địa phương. chấm thi. chính sách của Đảng và Nhà nước. lưu giữ. Không hút thuốc lá. ngày 04 tháng 08 năm 2010 Nguyễn Mạnh Hải 12 . 7. mại dâm. nề nếp của nhà trường. 11. không đi muộn về sớm. Không trốn tránh trách nhiệm. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc. bỏ giờ. trong khi lên lớp. Không gây bè phái.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 6. Gia Viễn. thoái thác nhiệm vụ. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. mê tín. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful