Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn

A

Câu1.Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản nào ? Đồng chí trình bày phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .Đại hội VIII ,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm những nội dung nào?

Trả lời:
Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản là: “-Do nhân dân lao động làm chủ. -Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tu liệu sản xuất chủ yếu. -Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. -Con người được giải phóng khỏi áp bức ,bóc lột,bất công,làm theo năng lực, hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no ,tự do ,hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. -Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới” Đại hội VIII,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm hai nội dung: -“xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu ,nước mạnh ,công bằng ,dân chủ văn minh” -“có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh
1

Tinh thần độc lập tự chủ. Nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện như: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. toàn dân. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những đặc trưng chủ yếu của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: 1)Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quốc phòng . Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chính trị vững vàng. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh. định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". 2 . toàn quân. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều. sự nghiệp CNH . tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp.an ninh được giữ vững. Chính trị . tạo sự thống nhất trong toàn Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành TW. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết.HĐH phát triển kinh tế thị trường. Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng.

nước mạnh .Đại hội X xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là 3 .khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng … -Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu.Dân chủ vừa là mục tiêu .Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.vừa là động lực của sự phát triển.Phát huy dân chủ gắn liền với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.tất yếu phải tiến hành công nghiệp hóa.văn minh phải lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần. 3. Từ một nền sản xuất nhỏ nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội.Để xây dựng xã hội công bằng. 4.đảm bảo vai trò quản lý. 2.thực hiện đại đoàn kết dân tộc.Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.Đẩy mạnh công nghiệp hóa . Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. -Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân.Trong thời đại cách mạng công nghệ công nghiệp hóa ngay từ đầu phải đi liền với hiện đại hóa. -Thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất .đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa.giáo dục….dân chủ .y tế.đẩy mạnh xóa đói .gắn với phát triển tri thức.nâng cao đời sống nhân dân. Văn hóa là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A -Mục tiêu phát triển kinh tế là “dân giàu.điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội.trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động.nhiều thành phần kinh tế.hiện đại hóa.đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu và là bản chất của chế độ ta.xã hội công bằng.giảm nghèo.hiệu quả kinh tế.dân chủ văn minh”.giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

cần nhận thức sâu sắc hơn.bước đi 4 . 5.bảo vệ kinh tế.Chủ đông về đường lối chính sách.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A nguồn lực chủ yếu để xây dựng xã hội mới.Trong điều kiện mới .vì nhân dân.Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng Nhà nước . 6.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu khách quan đang lôi cuốn nhiều nước tham gia.có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.vùng trời . Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có mối liên hệ mật thiết với nhau.vững mạnh.Đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia.nhân dân.chúng ta phải tích cực chủ động hợp tác kinh tế quốc tế.văn hóa dân tộc.Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ .Thường xuyên tự đổi mới.Nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.an ninh tư tưởng.trong đó có đặc điểm nổi bật là đảm bảo quyền tối cao của pháp luật.Xây dựng đảng trong sạch . biên giới .Bảo đảm an ninh quốc gia ngày nay bao gồm:an ninh chính trị.do nhân dân . 7.nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là “nhiệm vụ then chốt”.Trong điều kiện hiện nay.tình hình mới.tự chỉnh đốn phải được coi là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nhà nước pháp quyền là sự tiến bộ của nhân loại.hải đảo.an ninh kinh tế .sự nghiệp đổi mới… 8.an ninh văn hóa.Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.Nhà nước .thông qua nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.an ninh xã hội. do dân và vì dân.vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa .Nhà nước pháp quyền của nước ta là nhà nước của dân.cụ thể hơn về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.bảo vệ Đảng.vừa là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đảng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.

.. Người viết “.. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.Tích cực chuẩn bị vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn. Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?. chí công vô tư.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A trong hội nhập. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó? Trả lời: -Thứ nhất phải xác định rõ động cơ vào Đảng: Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?. Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Một là. Cũng trong Di chúc của mình. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. phục vụ nhân dân.lợi ích dân tộc. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.”. lý tưởng đã lựa chọn trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động giảm sút niềm tin và ý 5 .. nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động.. làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. phẩm chất đạo đức cách mạng. thật sự cần kiệm liêm chính. suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc.. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. hết sức phục vụ giai cấp. việc làm của chúng ta sau này. Câu 2.. thấy sai phải biết phê phán. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan. phát tài ? Không phải !. phục vụ nhân dân..đầy đủ hơn về quá trình toàn cầu hóa kinh tế vì lợi ích quốc gia . Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. trung thành với lợi ích của Đảng. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. phải xứng đáng là người lãnh đạo. không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị.

Để làm được điều đó đòi hỏi người đảng viên không chỉ nâng cao về năng lực mà còn cả năng lực về trí tuệ và năng lực thực tiễn. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. đảm bảo chất lượng công việc cũng như đem lại hiệu quả cao. Không ngừng nâng cao năng lực. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội. không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Vận động nhân dân sống và làm việc theo đường lối. biết chăm lo đến lợi ích.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chí chiến đấu. nghèo khó không thể chuyển lay. Bốn là. Ba là. nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác. uy vũ không thể khuất phục”. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Năm là.. lối sống. chống tham nhũng trong Đảng. biết lắng nghe. tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. Là một người đảng viên chân chính. Những hoạt động chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. giúp Đảng phát hiện những quần chúng mất tư cách đạo đức. hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng.. phát hiện những đảng viên tha hoá về đạo đức. mẫu mực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ. người đảng viên phải gắn bó với tập thể. trưởng thành về chính trị. Đây chính là nét nổi bật của người đảng viên. tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. đi ngược với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. với nhân dân. Hai là. tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. vận động quần chúng nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và 6 . mỗi người chúng ta không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chúng ta không những tự giác thừa nhận.

nghị quyết của Đảng và Nhà nước. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh. chủ trương. dân chủ. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Lúc sinh thời Bác Hồ đã căn 7 . kiêu căng. chấp nhận hy sinh. xã hội công bằng. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Bởi.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A pháp luật. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. văn minh. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Mỗi người chúng ta nguyện phấn đấu vào Đảng chính là tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. Động cơ thôi thúc chúng ta phấn đấu vào Đảng là để đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu.. thực dụng. tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá . mục đích của Đảng bằng chính việc làm hàng ngày của mình. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. không sợ khó. vụ lợi. đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. Mỗi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn của công cuộc đổi mới hiện nay. phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. chỉ có động cơ đúng đắn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đảng và Đảng cũng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. vững bước đi lên CNXH. lý tưởng cách mạng. Động cơ vào Đảng đúng đắn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết quyết định. tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. chính sách. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu CNXH. sợ khổ. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là có cơ hội được phục vụ cách mạng. xã hội công bằng văn minh. nhiệm vụ do Đảng đề ra. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn chúng ta ta cần hiểu sâu sắc bản chất. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. lệch lạc. vững mạnh. bảo vệ đường lối. ra sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ của mình.hiện đại hoá. bảo đảm toàn thể thống nhất trong nội bộ làm cho Đảng luôn trong sạch..

nghị quyết. Tuyệt đối trung thành với mục đích. lẽ sống. có lối sống lành mạnh. kỷ luật của Đảng. phục từng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. đấu 8 . rèn luyện. Tại Điều 1 Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn của đảng viên như sau: 1. pháp luật của Nhà nước. phục vụ được cách mạng thì đừng vào Đảng. chỉ thị của Đảng. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. Thứ hai phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ Đảng: Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm vụ của đảng viên: 1. Điều lệ Đảng. là động lực tinh thần to lớn của mỗi chúng ta. thu hái lợi lộc. 2. suốt đời phấn đấu cho mục đích. địa vị. phục tùng tổ chức. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. không bóc lột.. lý tưởng cách mạng của Đảng. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là niềm tin. Không ngừng học tập. có lao động. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.. có đạo đức và lối sống lành mạnh. lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. nâng cao trình độ kiến thức. Nếu không phục vụ được nhân dân.”. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Điều lệ Đảng. 2. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng... Điều lệ Đảng.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A dặn “. năng lực công tác. phẩm chất chính trị. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. đạo đức cách mạng. gắn bó mật thiết với nhân dân. được nhân dân tín nhiệm.

kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. phục từng kỷ luật. cơ hội. 4. chủ trương. chính sách của Đảng. Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền của đảng viên như sau: 1. trung thực với Đảng. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. Phê bình. quan liêu. làm công tác phát triển đảng viên. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối. thường xuyện tự phê bình và phê bình. biểu quyết công việc của Đảng. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 3. 3. Điều lệ Đảng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. đường lối. trừ quyền biểu quyết. 9 .Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 4. cục bộ. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. chăm lo đời sống vật chất. chính sách và tổ chức của Đảng. 2. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thựuc hiện đường lối chính sách của Đảng. ứng cử. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. báo cáo. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. pháp luật của Nhà nước. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. tham nhũng. Qua quá trình nghiên cứu và học tập về Đảng tôi nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. tích cực tham gia công tác quần chúng.

có ý thức giữ gìn danh dự. thực hành tiết kiệm. Không ngừng học tập. nghiêm túc. chính sách của Đảng. thực hiện đúng điều lệ. nội quy của đơn vị. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. chống bệnh thành tích. 2. bao dung. Lối sống. lãng phí. chấp hành nghiêm sự điều động. đồng nghiệp. 3. của ngành. chống tham nhũng. có lòng nhân ái. pháp luật của Nhà nước. có ý thức tập thể. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. đường lối. Về đạo đức nghề nghiệp: 1.một Đảng viên công tác trong nghành giáo dục để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì cần phải: Thực hiện tốt những quy định về nhà giáo. phân công của tổ chức. sẵn sàng giúp đỡ. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A Liên hệ bản thân: Là một giáo viên. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về phẩm chất chính trị 1. phấn đấu vì lợi ích chung. tác phong 10 . Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. lương tâm nhà giáo. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. nhà trường. xã hội. ngoại ngữ. đối xử hoà nhã với người học. Tận tuỵ với công việc. quy chế. 3. rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. đồng nghiệp và cộng đồng. Tâm huyết với nghề nghiệp. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. thương yêu. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. Có ý thức tổ chức kỉ luật. 3. độ lượng. 2. có tinh thần đoàn kết.

biết quan tâm đến những người xung quanh. đồng nghiệp và người học. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. chính. thiếu trung thực trong học tập. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. ứng xử đúng mực. Không lợi dụng chức vụ. nhân phẩm của người học. Sống có lí tưởng. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 1. gọn gàng. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. gần gũi với nhân dân. 5. Không xâm phạm thân thể. tận tình. phụ huynh học sinh. giáo dục. không gây khó khăn. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. đồng nghiệp. quý trọng lẫn nhau. chèn ép và có thái độ thiên vị. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. trong giao tiếp với đồng nghiệp. 4. người khác. thành kiến người học. Tác phong làm việc nhanh nhẹn. 6. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. biết ủng hộ. Không trù dập. lịch sự trong quan hệ xã hội. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. quy định. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. phù hợp với nghề dạy học. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. liêm. Trang phục. 5. Quan hệ. 2. phiền hà đối với người học và nhân dân. Đoàn kết. không tiếp tay. 11 . Giữ gìn. ích kỉ. phân biệt đối xử. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. quy chế. kiệm. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. 2. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. có ý chí vượt khó vươn lên. có mục đích. Không gian lận. thực hành cần. chu đáo. học thêm trái với quy định. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. lịch sự.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 1. 3. 4. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. Không tổ chức dạy thêm. xúc phạm danh dự. Xây dựng gia đình văn hoá. đấu tranh. Không làm ảnh hưởng đến công việc. khoa học. thương yêu. học tập. với người học. giải quyết công việc khách quan. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. 3. có thái độ văn minh. khẩn trương.

Không gây bè phái. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. mại dâm. ngày 04 tháng 08 năm 2010 Nguyễn Mạnh Hải 12 . chấm thi. uống rượu. bia trong công sở. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương. không đi muộn về sớm. chính sách của Đảng và Nhà nước. lưu giữ. Không tổ chức. Gia Viễn. 7. độc hại. cục bộ địa phương. tự ý bỏ việc. coi thi.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 6. trong khi lên lớp. Không trốn tránh trách nhiệm. Không hút thuốc lá. cắt xén. thoái thác nhiệm vụ. 10. dị đoan. học tập. mê tín. truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. 11. dồn ép chương trình. nề nếp của nhà trường. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. ma tuý. 8. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. 9. bỏ buổi dạy. bỏ giờ. không sử dụng.