Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn

A

Câu1.Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản nào ? Đồng chí trình bày phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .Đại hội VIII ,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm những nội dung nào?

Trả lời:
Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản là: “-Do nhân dân lao động làm chủ. -Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tu liệu sản xuất chủ yếu. -Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. -Con người được giải phóng khỏi áp bức ,bóc lột,bất công,làm theo năng lực, hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no ,tự do ,hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. -Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới” Đại hội VIII,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm hai nội dung: -“xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu ,nước mạnh ,công bằng ,dân chủ văn minh” -“có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh
1

an ninh được giữ vững. Nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện như: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. toàn dân. nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chính trị .Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chính trị vững vàng. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". Kinh tế tăng trưởng khá nhanh. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều.xã hội ổn định. định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. sự nghiệp CNH .HĐH phát triển kinh tế thị trường. vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. Tinh thần độc lập tự chủ. về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những đặc trưng chủ yếu của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: 1)Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. toàn quân. tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. Quốc phòng . tạo sự thống nhất trong toàn Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành TW. 2 . Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

-Thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. 3.giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất .xã hội công bằng.đảm bảo vai trò quản lý. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.vừa là động lực của sự phát triển. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội. -Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân.hiệu quả kinh tế.nhiều thành phần kinh tế.Đẩy mạnh công nghiệp hóa .gắn với phát triển tri thức.đẩy mạnh xóa đói .Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A -Mục tiêu phát triển kinh tế là “dân giàu.Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động.tất yếu phải tiến hành công nghiệp hóa. Từ một nền sản xuất nhỏ nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội.Đại hội X xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là 3 .tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa.giảm nghèo.nâng cao đời sống nhân dân.thực hiện đại đoàn kết dân tộc.đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu và là bản chất của chế độ ta.đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.y tế. nước mạnh .văn minh phải lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần.hiện đại hóa.kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.Để xây dựng xã hội công bằng.dân chủ văn minh”.Phát huy dân chủ gắn liền với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Văn hóa là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.Dân chủ vừa là mục tiêu .giáo dục….điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.dân chủ .Trong thời đại cách mạng công nghệ công nghiệp hóa ngay từ đầu phải đi liền với hiện đại hóa.khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng … -Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu. 2. 4.giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.

cụ thể hơn về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước pháp quyền là sự tiến bộ của nhân loại.tình hình mới.Trong điều kiện mới . 6.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A nguồn lực chủ yếu để xây dựng xã hội mới.văn hóa dân tộc.vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa .Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng Nhà nước . Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có mối liên hệ mật thiết với nhau.tự chỉnh đốn phải được coi là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ . cần nhận thức sâu sắc hơn.Nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.Xây dựng đảng trong sạch . Đảng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.bảo vệ kinh tế.Trong điều kiện hiện nay.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.Chủ đông về đường lối chính sách.an ninh tư tưởng.Thường xuyên tự đổi mới. do dân và vì dân.Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.hải đảo. 7.vững mạnh.nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là “nhiệm vụ then chốt”.bước đi 4 .thông qua nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.vùng trời .sự nghiệp đổi mới… 8.an ninh kinh tế .an ninh xã hội. 5.bảo vệ Đảng.an ninh văn hóa.Nhà nước pháp quyền của nước ta là nhà nước của dân.vì nhân dân.nhân dân.vừa là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.Đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia.do nhân dân .chúng ta phải tích cực chủ động hợp tác kinh tế quốc tế.Nhà nước . biên giới .Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu khách quan đang lôi cuốn nhiều nước tham gia.Bảo đảm an ninh quốc gia ngày nay bao gồm:an ninh chính trị.có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.trong đó có đặc điểm nổi bật là đảm bảo quyền tối cao của pháp luật.

nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động. làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc. phục vụ nhân dân. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch.Tích cực chuẩn bị vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn. thấy sai phải biết phê phán. Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Một là. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu...đầy đủ hơn về quá trình toàn cầu hóa kinh tế vì lợi ích quốc gia . Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động giảm sút niềm tin và ý 5 .. phẩm chất đạo đức cách mạng. không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị..Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A trong hội nhập. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó? Trả lời: -Thứ nhất phải xác định rõ động cơ vào Đảng: Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu.lợi ích dân tộc. Cũng trong Di chúc của mình. phát tài ? Không phải !. trung thành với lợi ích của Đảng. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Người viết “. việc làm của chúng ta sau này. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.. chí công vô tư.”. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan. lý tưởng đã lựa chọn trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động. hết sức phục vụ giai cấp. phải xứng đáng là người lãnh đạo.. Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?. thật sự cần kiệm liêm chính. Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Câu 2. phục vụ nhân dân. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng...

Là một người đảng viên chân chính. Bốn là. vận động quần chúng nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và 6 . phát hiện những đảng viên tha hoá về đạo đức. trưởng thành về chính trị. đi ngược với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội.. tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lối sống. mẫu mực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt. đảm bảo chất lượng công việc cũng như đem lại hiệu quả cao. với nhân dân. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. người đảng viên phải gắn bó với tập thể. hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Năm là. Những hoạt động chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chúng ta không những tự giác thừa nhận.. Đây chính là nét nổi bật của người đảng viên. nghèo khó không thể chuyển lay. Hai là. Ba là. nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chí chiến đấu. Vận động nhân dân sống và làm việc theo đường lối. giúp Đảng phát hiện những quần chúng mất tư cách đạo đức. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở. biết lắng nghe. chống tham nhũng trong Đảng. Không ngừng nâng cao năng lực. không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. mỗi người chúng ta không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. Để làm được điều đó đòi hỏi người đảng viên không chỉ nâng cao về năng lực mà còn cả năng lực về trí tuệ và năng lực thực tiễn. uy vũ không thể khuất phục”. tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. biết chăm lo đến lợi ích.

vụ lợi. Động cơ thôi thúc chúng ta phấn đấu vào Đảng là để đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu. tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Lúc sinh thời Bác Hồ đã căn 7 . vững bước đi lên CNXH. bảo vệ đường lối. chính sách. chỉ có động cơ đúng đắn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đảng và Đảng cũng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích.. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá . ra sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. mục đích của Đảng bằng chính việc làm hàng ngày của mình. lệch lạc. Động cơ vào Đảng đúng đắn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết quyết định. kiêu căng. Mỗi người chúng ta nguyện phấn đấu vào Đảng chính là tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng. nghị quyết của Đảng và Nhà nước.hiện đại hoá. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. thực dụng. không sợ khó. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. bảo đảm toàn thể thống nhất trong nội bộ làm cho Đảng luôn trong sạch. xã hội công bằng. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. dân chủ. xã hội công bằng văn minh. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu CNXH.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A pháp luật. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. sợ khổ. chủ trương. phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Mỗi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn của công cuộc đổi mới hiện nay. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn chúng ta ta cần hiểu sâu sắc bản chất. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. văn minh. nhiệm vụ do Đảng đề ra. Bởi.. vững mạnh. lý tưởng cách mạng. chấp nhận hy sinh. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là có cơ hội được phục vụ cách mạng. thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là niềm tin. không bóc lột. được nhân dân tín nhiệm. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.”. Thứ hai phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ Đảng: Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm vụ của đảng viên: 1. phẩm chất chính trị. phục vụ được cách mạng thì đừng vào Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. nâng cao trình độ kiến thức. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.. năng lực công tác.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A dặn “. 2.. Điều lệ Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. có lao động. nghị quyết. có lối sống lành mạnh. phục tùng tổ chức. pháp luật của Nhà nước. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Điều lệ Đảng. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. rèn luyện. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đấu 8 . địa vị. Tuyệt đối trung thành với mục đích. phục từng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. gắn bó mật thiết với nhân dân. Bởi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng.. lý tưởng cách mạng của Đảng. lẽ sống. chỉ thị của Đảng. thu hái lợi lộc. Không ngừng học tập. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. đạo đức cách mạng. 2. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. kỷ luật của Đảng. Tại Điều 1 Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn của đảng viên như sau: 1. Nếu không phục vụ được nhân dân. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. là động lực tinh thần to lớn của mỗi chúng ta.

cơ hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. chủ trương. tham nhũng.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 9 . 3. làm công tác phát triển đảng viên. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. Điều lệ Đảng. Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền của đảng viên như sau: 1. chăm lo đời sống vật chất. biểu quyết công việc của Đảng. trung thực với Đảng. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. 2. trừ quyền biểu quyết. cục bộ. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Qua quá trình nghiên cứu và học tập về Đảng tôi nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. phục từng kỷ luật. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thựuc hiện đường lối chính sách của Đảng. ứng cử. Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. quan liêu. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. thường xuyện tự phê bình và phê bình. Phê bình. 3. pháp luật của Nhà nước. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. đường lối. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 4. 4. chính sách và tổ chức của Đảng. báo cáo. chính sách của Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

tích cực tham gia các hoạt động chính trị.một Đảng viên công tác trong nghành giáo dục để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì cần phải: Thực hiện tốt những quy định về nhà giáo. 2. chống tham nhũng. 3. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. 2. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. phân công của tổ chức. có lòng nhân ái. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. nghiêm túc. đường lối. Lối sống. bao dung. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. có ý thức giữ gìn danh dự. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. chính sách của Đảng. Tận tuỵ với công việc. Tâm huyết với nghề nghiệp. Không ngừng học tập. độ lượng. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. có ý thức tập thể. tác phong 10 . Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. ngoại ngữ. 3. quy chế. đối xử hoà nhã với người học. chống bệnh thành tích.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A Liên hệ bản thân: Là một giáo viên. Về phẩm chất chính trị 1. Về đạo đức nghề nghiệp: 1. phấn đấu vì lợi ích chung. nội quy của đơn vị. thương yêu. lương tâm nhà giáo. đồng nghiệp và cộng đồng. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. chấp hành nghiêm sự điều động. rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. thực hành tiết kiệm. lãng phí. của ngành. xã hội. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. đồng nghiệp. thực hiện đúng điều lệ. có tinh thần đoàn kết. Có ý thức tổ chức kỉ luật. sẵn sàng giúp đỡ. 3. nhà trường. pháp luật của Nhà nước.

quy định. gần gũi với nhân dân. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. phụ huynh học sinh. thành kiến người học. 2. khẩn trương. trong giao tiếp với đồng nghiệp. đồng nghiệp và người học. biết quan tâm đến những người xung quanh. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. ích kỉ. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. Không làm ảnh hưởng đến công việc. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 1. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. 5. xúc phạm danh dự. Không gian lận. tận tình. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. học thêm trái với quy định. Không tổ chức dạy thêm. quy chế. 4. phiền hà đối với người học và nhân dân. học tập. thiếu trung thực trong học tập. đồng nghiệp. khoa học. quý trọng lẫn nhau. Quan hệ. Không trù dập. kiệm. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. Trang phục. bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 1. Xây dựng gia đình văn hoá. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. người khác. thương yêu. có mục đích. Giữ gìn. có ý chí vượt khó vươn lên. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. đấu tranh. với người học. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. Không lợi dụng chức vụ. Sống có lí tưởng. 4. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. 6. 5. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. phân biệt đối xử. nhân phẩm của người học. ứng xử đúng mực. thực hành cần. giáo dục. liêm. 2. Không xâm phạm thân thể. 11 . giải quyết công việc khách quan. Tác phong làm việc nhanh nhẹn. lịch sự trong quan hệ xã hội. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. gọn gàng. 3. chèn ép và có thái độ thiên vị. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. có thái độ văn minh. chu đáo. không tiếp tay. phù hợp với nghề dạy học. biết ủng hộ. chính. 3. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Đoàn kết. lịch sự. không gây khó khăn. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu.

Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. tự ý bỏ việc. 10. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. bỏ giờ. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. coi thi. 11. truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ. Không hút thuốc lá. mê tín. 9. chấm thi. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương. thoái thác nhiệm vụ. không sử dụng. Gia Viễn. học tập. trong khi lên lớp. chính sách của Đảng và Nhà nước. không đi muộn về sớm. ngày 04 tháng 08 năm 2010 Nguyễn Mạnh Hải 12 . Không trốn tránh trách nhiệm. bia trong công sở. lưu giữ. uống rượu. Không tổ chức. 8. mại dâm. bỏ buổi dạy. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. dị đoan. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc. cắt xén. ma tuý. Không gây bè phái. cục bộ địa phương.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 6. nề nếp của nhà trường. độc hại. dồn ép chương trình. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful