Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn

A

Câu1.Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản nào ? Đồng chí trình bày phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .Đại hội VIII ,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm những nội dung nào?

Trả lời:
Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản là: “-Do nhân dân lao động làm chủ. -Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tu liệu sản xuất chủ yếu. -Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. -Con người được giải phóng khỏi áp bức ,bóc lột,bất công,làm theo năng lực, hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no ,tự do ,hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. -Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới” Đại hội VIII,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm hai nội dung: -“xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu ,nước mạnh ,công bằng ,dân chủ văn minh” -“có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh
1

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chính trị vững vàng. toàn dân.HĐH phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh. về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những đặc trưng chủ yếu của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: 1)Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 2 . Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều. Quốc phòng .xã hội ổn định.an ninh được giữ vững. toàn quân. nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". Tinh thần độc lập tự chủ. Nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện như: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. tạo sự thống nhất trong toàn Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành TW. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. sự nghiệp CNH . Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết. Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. Chính trị . kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng.

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.giảm nghèo.Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.Đẩy mạnh công nghiệp hóa .tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa. -Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân. nước mạnh .xã hội công bằng.Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động. -Thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất .đảm bảo vai trò quản lý.Phát huy dân chủ gắn liền với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A -Mục tiêu phát triển kinh tế là “dân giàu.hiện đại hóa.Trong thời đại cách mạng công nghệ công nghiệp hóa ngay từ đầu phải đi liền với hiện đại hóa.kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.dân chủ .y tế.vừa là động lực của sự phát triển.giáo dục….thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.đẩy mạnh xóa đói .Đại hội X xác định đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là 3 .gắn với phát triển tri thức.dân chủ văn minh”. 4.nhiều thành phần kinh tế. 3.Để xây dựng xã hội công bằng.tất yếu phải tiến hành công nghiệp hóa.đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu và là bản chất của chế độ ta.điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.nâng cao đời sống nhân dân.hiệu quả kinh tế.văn minh phải lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần.khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng … -Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu.Dân chủ vừa là mục tiêu . 2. Từ một nền sản xuất nhỏ nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội.giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.

sự nghiệp đổi mới… 8.Trong điều kiện mới .Nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.Xây dựng đảng trong sạch . 7.cụ thể hơn về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trong điều kiện hiện nay.hải đảo.vừa là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.Chủ đông về đường lối chính sách.an ninh văn hóa.Nhà nước pháp quyền của nước ta là nhà nước của dân.vững mạnh.bảo vệ Đảng.bảo vệ kinh tế.vì nhân dân.an ninh kinh tế . do dân và vì dân.Bảo đảm an ninh quốc gia ngày nay bao gồm:an ninh chính trị.do nhân dân .vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa .Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.an ninh tư tưởng.Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ .Nhà nước .Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng Nhà nước .chúng ta phải tích cực chủ động hợp tác kinh tế quốc tế.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu khách quan đang lôi cuốn nhiều nước tham gia.vùng trời . biên giới .Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A nguồn lực chủ yếu để xây dựng xã hội mới.nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là “nhiệm vụ then chốt”.bước đi 4 . cần nhận thức sâu sắc hơn.tự chỉnh đốn phải được coi là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 5.thông qua nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.nhân dân. Nhà nước pháp quyền là sự tiến bộ của nhân loại.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.trong đó có đặc điểm nổi bật là đảm bảo quyền tối cao của pháp luật. Đảng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.tình hình mới.an ninh xã hội.Thường xuyên tự đổi mới.Đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có mối liên hệ mật thiết với nhau. 6.văn hóa dân tộc.

trung thành với lợi ích của Đảng.Tích cực chuẩn bị vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A trong hội nhập.... việc làm của chúng ta sau này. chí công vô tư. nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan. phát tài ? Không phải !. suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó? Trả lời: -Thứ nhất phải xác định rõ động cơ vào Đảng: Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?... Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Cũng trong Di chúc của mình. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. phục vụ nhân dân.lợi ích dân tộc. Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Một là. phục vụ nhân dân. không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị. phải xứng đáng là người lãnh đạo. làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Người viết “.. lý tưởng đã lựa chọn trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động. hết sức phục vụ giai cấp. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. phẩm chất đạo đức cách mạng. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?.”. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động giảm sút niềm tin và ý 5 .đầy đủ hơn về quá trình toàn cầu hóa kinh tế vì lợi ích quốc gia .. thấy sai phải biết phê phán. Câu 2.. thật sự cần kiệm liêm chính.

Hai là. Để làm được điều đó đòi hỏi người đảng viên không chỉ nâng cao về năng lực mà còn cả năng lực về trí tuệ và năng lực thực tiễn. biết chăm lo đến lợi ích.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A chí chiến đấu. tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. vận động quần chúng nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và 6 . tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ. Không ngừng nâng cao năng lực. mỗi người chúng ta không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. lối sống. đảm bảo chất lượng công việc cũng như đem lại hiệu quả cao. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở. người đảng viên phải gắn bó với tập thể. Đây chính là nét nổi bật của người đảng viên. không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác. hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ba là. Là một người đảng viên chân chính. mẫu mực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội. Những hoạt động chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ. uy vũ không thể khuất phục”. Năm là. chống tham nhũng trong Đảng.. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chúng ta không những tự giác thừa nhận. đi ngược với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. với nhân dân.. trưởng thành về chính trị. Vận động nhân dân sống và làm việc theo đường lối. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. phát hiện những đảng viên tha hoá về đạo đức. nghèo khó không thể chuyển lay. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bốn là. biết lắng nghe. tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. giúp Đảng phát hiện những quần chúng mất tư cách đạo đức.

thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. lệch lạc. chấp nhận hy sinh. tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá . Mỗi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn của công cuộc đổi mới hiện nay. xã hội công bằng văn minh. thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh. nhiệm vụ do Đảng đề ra. tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Lúc sinh thời Bác Hồ đã căn 7 .. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là có cơ hội được phục vụ cách mạng. chính sách. kiêu căng. bảo vệ đường lối. không sợ khó. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. xã hội công bằng. lý tưởng cách mạng. ra sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. Mỗi người chúng ta nguyện phấn đấu vào Đảng chính là tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng. thực dụng. Bởi. Động cơ thôi thúc chúng ta phấn đấu vào Đảng là để đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu. Động cơ vào Đảng đúng đắn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết quyết định. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn chúng ta ta cần hiểu sâu sắc bản chất. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. sợ khổ. nghị quyết của Đảng và Nhà nước.. dân chủ. chỉ có động cơ đúng đắn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đảng và Đảng cũng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. vụ lợi. mục đích của Đảng bằng chính việc làm hàng ngày của mình. văn minh. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. chủ trương. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.hiện đại hoá. bảo đảm toàn thể thống nhất trong nội bộ làm cho Đảng luôn trong sạch.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A pháp luật. vững bước đi lên CNXH. vững mạnh. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu CNXH.

Không ngừng học tập. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. phục tùng tổ chức. Điều lệ Đảng. lẽ sống. đấu 8 . hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phục vụ được cách mạng thì đừng vào Đảng. Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A dặn “. Bởi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. có đạo đức và lối sống lành mạnh. chỉ thị của Đảng. Thứ hai phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ Đảng: Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm vụ của đảng viên: 1. phục từng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. là động lực tinh thần to lớn của mỗi chúng ta. lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Tuyệt đối trung thành với mục đích. rèn luyện. 2. 2. thu hái lợi lộc. lý tưởng cách mạng của Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”. địa vị. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. pháp luật của Nhà nước. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là niềm tin. Tại Điều 1 Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn của đảng viên như sau: 1. phẩm chất chính trị. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. không bóc lột. được nhân dân tín nhiệm.. kỷ luật của Đảng.. suốt đời phấn đấu cho mục đích. gắn bó mật thiết với nhân dân.. năng lực công tác. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. có lao động. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. có lối sống lành mạnh. nâng cao trình độ kiến thức. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Nếu không phục vụ được nhân dân.. nghị quyết. đạo đức cách mạng.

kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. 3. chủ trương. cơ hội. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. cục bộ. 4. chính sách và tổ chức của Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thựuc hiện đường lối chính sách của Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. thường xuyện tự phê bình và phê bình. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. ứng cử. báo cáo. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền của đảng viên như sau: 1. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 4. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. làm công tác phát triển đảng viên. trừ quyền biểu quyết. biểu quyết công việc của Đảng.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A tranh chống chủ nghĩa cá nhân. quan liêu. trung thực với Đảng. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. 9 . chăm lo đời sống vật chất. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. 3. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Qua quá trình nghiên cứu và học tập về Đảng tôi nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. tham nhũng. 2. Phê bình. Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối. pháp luật của Nhà nước. chính sách của Đảng. phục từng kỷ luật. đường lối. tích cực tham gia công tác quần chúng.

đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. đường lối. thực hành tiết kiệm. phân công của tổ chức. ngoại ngữ. 3. lãng phí. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. có tinh thần đoàn kết. 2.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A Liên hệ bản thân: Là một giáo viên. rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. nội quy của đơn vị. phấn đấu vì lợi ích chung. độ lượng. Về đạo đức nghề nghiệp: 1. Lối sống. đồng nghiệp và cộng đồng. Về phẩm chất chính trị 1. có ý thức tập thể. nghiêm túc. pháp luật của Nhà nước. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. quy chế. đối xử hoà nhã với người học. của ngành. thương yêu. Tâm huyết với nghề nghiệp. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chính sách của Đảng. Không ngừng học tập. có lòng nhân ái. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. thực hiện đúng điều lệ.một Đảng viên công tác trong nghành giáo dục để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì cần phải: Thực hiện tốt những quy định về nhà giáo. 2. đồng nghiệp. nhà trường. bao dung. chấp hành nghiêm sự điều động. Tận tuỵ với công việc. chống tham nhũng. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 3. chống bệnh thành tích. lương tâm nhà giáo. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. tác phong 10 . tích cực tham gia các hoạt động chính trị. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. 3. sẵn sàng giúp đỡ. có ý thức giữ gìn danh dự. xã hội. Có ý thức tổ chức kỉ luật. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.

tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. liêm. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. quy chế. đồng nghiệp và người học. tận tình. lịch sự. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. kiệm. 5. thiếu trung thực trong học tập. phụ huynh học sinh. thực hành cần. Không trù dập. gần gũi với nhân dân. Không lợi dụng chức vụ. Giữ gìn. không tiếp tay. có ý chí vượt khó vươn lên. 3. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. 3. có thái độ văn minh. học tập. Không gian lận. đồng nghiệp. gọn gàng. phân biệt đối xử. biết quan tâm đến những người xung quanh. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. người khác. không gây khó khăn. giải quyết công việc khách quan. khoa học. 4. học thêm trái với quy định. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. lịch sự trong quan hệ xã hội. đấu tranh. Không làm ảnh hưởng đến công việc. quý trọng lẫn nhau. 2. phù hợp với nghề dạy học. quy định. Không xâm phạm thân thể. chèn ép và có thái độ thiên vị. nhân phẩm của người học. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. 5. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. Đoàn kết. chu đáo.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 1. trong giao tiếp với đồng nghiệp. 4. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. ích kỉ. Không tổ chức dạy thêm. với người học. chính. Trang phục. có mục đích. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. thành kiến người học. xúc phạm danh dự. Sống có lí tưởng. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. thương yêu. bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 1. 2. ứng xử đúng mực. biết ủng hộ. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. giáo dục. Xây dựng gia đình văn hoá. 6. khẩn trương. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. Quan hệ. phiền hà đối với người học và nhân dân. Tác phong làm việc nhanh nhẹn. 11 .

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A 6. uống rượu. lưu giữ. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. dị đoan. chính sách của Đảng và Nhà nước. 7. không đi muộn về sớm. Không trốn tránh trách nhiệm. độc hại. cắt xén. học tập. trong khi lên lớp. 8. ngày 04 tháng 08 năm 2010 Nguyễn Mạnh Hải 12 . Không gây bè phái. 10. Không hút thuốc lá. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. dồn ép chương trình. thoái thác nhiệm vụ. truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ. mê tín. bỏ giờ. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương. bỏ buổi dạy. mại dâm. bia trong công sở. cục bộ địa phương. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc. nề nếp của nhà trường. tự ý bỏ việc. không sử dụng. Không tổ chức. Gia Viễn. 11. coi thi. ma tuý. chấm thi. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful