Céng vËn tèc Bµi1: Khi níc s«ng ph¼ng lÆng th× vËn tèc cña ca n« ch¹y trªn

mÆt s«ng lµ 36 km/h. NÕu níc s«ng ch¶y th× ca n« ph¶i mÊt 2 giê ®Ó ch¹y th¼ng ®Òu tõ bÕn A ®Õn bÕn B vµ ph¶i mÊt 3 giê khi ch¹y ngîc l¹i tõ bÕn B ®Õn bÕn A. h·y tÝnh kho¶ng c¸ch AB vµ vËn tèc cña dßng níc ®èi víi bê s«ng Bµi2: Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 70 km. Khi ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B ca n« ®Õn sím h¬n 48 phót so víi khi ®i ngîc dßng tõ B vÒ A. VËn tèc ca n« khi níc ®øng yªn lµ 30 km/h. TÝnh vËn tèc cña dßng níc Bµi3: Mét ngêi chÌo thuyÒn qua s«ng víi vËn tèc 5,4 km/h theo híng vu«ng gãc víi bê s«ng. . Do níc ch¶y nªn thuyÒng ®· bÞ ®a xu«i theo dßng ch¶y xuèng phÝa díi h¹ lu Mét ®o¹n b»ng 120 m. §é réng cña dßng s«ng lµ 450 m. H·y tÝnh vËn tèc cña dßng níc ch¶y vµ thêi gian thuyÒn qua D B C s«ng Bµi4: Mét thuyÒn xuÊt ph¸t tõ A vµ mòi thuyÒn híng vÒ B víi AB vu«ng gãc bê A S«ng. Do níc ch¶y nªn thuyÒn ®Õn bê bªn kia t¹i C víi BC = 100m vµ thêi gian §i lµ t = 50s BiÕt AB = 200 m. a. TÝnh vËn tèc cña dßng níc b. TÝnh vËn tèc thuyÒn khi níc yªn lÆng c. Muèn thuyÒn ®Õn bê bªn kia t¹i B th× mòi thuyÒn ph¶i híng ®Õn D ë bê bªn kia. TÝnh ®o¹n BD. BiÕt vËn tèc dßng níc vµ cña thuyÒn khi níc yªn lÆng nh ®· tÝnh ë hai c©u trªn. Bµi5: Mét hµnh kh¸ch ngåi trong Mét « t« ®ang ch¹y víi vËn tèc 54 km/h, nh×n qua cöa sæ thÊy Mét ®oµn tµu dµi 120 m ch¹y song song ngîc chiÒu vµ ®i qua tríc mÆt m×nh hÕt 5s. TÝnh vËn tèc cña ®oµn tµu Bµi6: Mét « t« ®ang ch¹y víi vËn tèc 64,8 km/h th× ®uæi kÞp Mét ®oµn tµu ®ang ch¹y trªn ®êng s¾t song song víi ®êng « t«. Mét hµnh kh¸ch ngåi trªn « t« nhËn thÊy tõ lóc « t« gÆp ®oµn tµu ®Õn lóc vît qua hÕt ®oµn tµu mÊt 40s. biÕt chiÒu dµi cña ®oµn tµu lµ 145m. T×m vËn tèc cña ®oµn tµu Bµi7: Hai « t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn hai ®êng Ox vµ Oy vu«ng gãc víi nhau víi vËn tèc v1 = 17,32 m/s vµ v2 = 10m/s, chóng qua O cïng lóc a. TÝnh vËn tèc t¬ng ®èi cña « t« thø nhÊt so víi « t« thø hai b. NÕu ngåi trªn « t« thø hai mµ quan s¸t sÏ thÊy « t« thø nhÊt ch¹y theo híng nµo? Bµi 8: Mét ngêi muèn chÌo thuyÒn qua s«ng theo híng AB vu«ng gãc víi bê s«ng. NÕu vËn tèc cña thuyÒn ®èi víi níc lµ v1 = 3m/s, vËn tèc cña dßng níc ®èi víi bê s«ng lµ v2 = 1,5m/s vµ chiÒu réng cña s«ng lµ s = 400m, th× ngêi ®ã ph¶i chÌo thuyÒn theo híng t¹o thµnh víi híng AB mét gãc α b»ng bao nhiªu vµ mÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó tíi bê bªn kia? Bµi 9: Khi «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 5m/s th× ngêi ngåi trong xe thÊy c¸c giät níc r¬i xuèng t¹o thµnh nh÷ng v¹ch lµm víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc α = 300. TÝnh vËn tèc r¬i xuèng cña c¸c giät ma. Gi¶ thiÕt r»ng khi tíi gÇn mÆt ®Êt, giät níc ma chuyÓn ®éng th¼ng ®øng vµ ®Òu ®èi víi ®Êt. Bµi 10: Hai «t« ch¹y trªn hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau. Sau khi gÆp nhau ë ng· t, hai xe tiÕp tôc ch¹y theo híng cò, xe thø nhÊt víi vËn tèc 40km/h cßn xe thø 2 víi vËn tèc 30km/h. a. X¸c ®Þnh vËn tèc xe thø nhÊt ®èi víi xe thø hai.

Nhng do níc . Tuy nhiªn. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi níc lµ 15km/h. thuyÒn bÞ háng m¸y vµ sau 24h th× söa xong. hai « t« chuyÓn ®éng theo hai híng vu«ng gãc nhau víi vËn tèc 60km/h vµ 80km/h. thêi gian xu«i dßng vµ thêi gian ngîc dßng. tÝnh vËn tèc cña thuyÒn trong níc yªn lÆng vµ thêi gian thuyÒn ®i xu«i. Ngêi nµy ®i tõ A vÒ B xu«i giã vµ ®i tõ B trë l¹iA ngîc giã. BiÕt r»ng vËn tèc cña níc ®èi víi bê s«ng lµ 1km/h. Hái: 1. Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu xu«i dßng nuíc tõ bÕn A vÒ bÕn B c¸ch nhau 6km däc theo dßng s«ng råi quay vÒ B mÊt tÊt c¶ 2h30 phót. Bµi15 Mét chiÕc thuyÒn xu«i dßng tõ A ®Õn B. vËn tèc cña dßng níc. ®i ngîc dßng. Bµi11: Mét chiÕc thuyÒn ®i tõ bÕn A ®Õn bÕn B c¸ch A 6km. Bµi17 Tõ A. Bµi12 Mét chiÕc can« ®i tõ A ®Õn B xu«i dßng níc mÊt thêi gian t. Níc ch¶y theo chiÒu nµo ? 2.75h Bµi19. råi ngîc dßng tõ B vÒ A hÕt 2h30ph. TÝnh vËn tèc dßng níc vµ thêi gian thuyÒn ®i xu«i dßng. Kho¶ng c¸ch AB = 28 km. vËn tèc dßng níc lµ 2km/h. VËn tèc cña phµ ®èi víi níc lµ 8km/h. §S : 1km/h vµ 1h Bµi20 Mét chiÕc phµ ®i theo ph¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng sang bê bªn kia. §S : 3. vËn tèc cña níc so víi bê lµ 3km/h vµ AB = s = 18km. VËn tèc giã lµ 1 km/h. BiÕt r»ng vËn tèc thuyÒn khi xu«i dßng lµ v1= 18km/h vµ khi ngîc dßng lµ v2 12km/h. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe t¹i thêi ®iÓm t =2h kÓ tõ lóc gÆp nhau. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn. tÝnh vËn tèc cña « t« thø nhÊt ®èi víi « t« thø hai. VËn tèc thuyÒn so víi níc vµ vËn tèc níc so víi bê ? Bµi14Mét thuyÒn m¸y dù ®Þnh ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B råi l¹i quay vÒ A. Bµi16 Mét ngêi l¸i xuång dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang mét con s«ng réng 240m theo ph¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng. NÕu can« t¾t m¸y vµ tr«i theo dßng níc th× nã ®i tõ A ®Õn B mÊt thêi gian bao nhiªu ? Bµi13 Mét thuyÒn ®i tõ A ®Õn B (víi s = AB = 6km) mÊt thêi gian 1h råi l¹i ®i tõ B trë vÒ A mÊt 1h30ph. råi trë l¹i A mÊt mét thêi gian tæng céng lµ 2h30ph. TÝnh thêi gian tæng céng ®i vµ vÒ. Mét xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc lóc kh«ng giã lµ 15 km/h . X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi bê s«ng. Thêi gian qua s«ng lµ 15phót. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi níc vµ vËn tèc cña níc so víi bê kh«ng ®æi. mòi xuång lu«n lu«n vu«ng gãc víi bê s«ng. BiÕt r»ng vËn tèc cña thuyÒn trong níc yªn lÆng lµ 5km/h . trªn ®êng quay vÒ A. Nhng do níc ch¶y nªn xuång bÞ tr«i theo dßng níc vµ sang ®Õn bê bªn kia t¹i ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vµ mÊt thêi gian 1 phót. Hái khi sang bê bªn kia th× phµ c¸ch ®iÓm ®èi diÖn víi bê bªn nµy lµ bao nhiªu ? §S : ≈ 2km Bµi21 Mét ngêi l¸i xuång m¸y dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang con s«ng réng 240m.b. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn. Bµi18. ®i tõ B trë vÒ A ngîc dßng níc mÊt thêi gian t2. 2. 1. TÝnh kho¶ng c¸ch AB.

ch¶y nªn xuång sang ®Õn bê bªn kia t¹i mét ®Þa ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vÒ phÝa h¹ lu vµ xuång ®i hÕt 1 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi dßng s«ng. §S : 5m/s .