Céng vËn tèc Bµi1: Khi níc s«ng ph¼ng lÆng th× vËn tèc cña ca n« ch¹y trªn

mÆt s«ng lµ 36 km/h. NÕu níc s«ng ch¶y th× ca n« ph¶i mÊt 2 giê ®Ó ch¹y th¼ng ®Òu tõ bÕn A ®Õn bÕn B vµ ph¶i mÊt 3 giê khi ch¹y ngîc l¹i tõ bÕn B ®Õn bÕn A. h·y tÝnh kho¶ng c¸ch AB vµ vËn tèc cña dßng níc ®èi víi bê s«ng Bµi2: Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 70 km. Khi ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B ca n« ®Õn sím h¬n 48 phót so víi khi ®i ngîc dßng tõ B vÒ A. VËn tèc ca n« khi níc ®øng yªn lµ 30 km/h. TÝnh vËn tèc cña dßng níc Bµi3: Mét ngêi chÌo thuyÒn qua s«ng víi vËn tèc 5,4 km/h theo híng vu«ng gãc víi bê s«ng. . Do níc ch¶y nªn thuyÒng ®· bÞ ®a xu«i theo dßng ch¶y xuèng phÝa díi h¹ lu Mét ®o¹n b»ng 120 m. §é réng cña dßng s«ng lµ 450 m. H·y tÝnh vËn tèc cña dßng níc ch¶y vµ thêi gian thuyÒn qua D B C s«ng Bµi4: Mét thuyÒn xuÊt ph¸t tõ A vµ mòi thuyÒn híng vÒ B víi AB vu«ng gãc bê A S«ng. Do níc ch¶y nªn thuyÒn ®Õn bê bªn kia t¹i C víi BC = 100m vµ thêi gian §i lµ t = 50s BiÕt AB = 200 m. a. TÝnh vËn tèc cña dßng níc b. TÝnh vËn tèc thuyÒn khi níc yªn lÆng c. Muèn thuyÒn ®Õn bê bªn kia t¹i B th× mòi thuyÒn ph¶i híng ®Õn D ë bê bªn kia. TÝnh ®o¹n BD. BiÕt vËn tèc dßng níc vµ cña thuyÒn khi níc yªn lÆng nh ®· tÝnh ë hai c©u trªn. Bµi5: Mét hµnh kh¸ch ngåi trong Mét « t« ®ang ch¹y víi vËn tèc 54 km/h, nh×n qua cöa sæ thÊy Mét ®oµn tµu dµi 120 m ch¹y song song ngîc chiÒu vµ ®i qua tríc mÆt m×nh hÕt 5s. TÝnh vËn tèc cña ®oµn tµu Bµi6: Mét « t« ®ang ch¹y víi vËn tèc 64,8 km/h th× ®uæi kÞp Mét ®oµn tµu ®ang ch¹y trªn ®êng s¾t song song víi ®êng « t«. Mét hµnh kh¸ch ngåi trªn « t« nhËn thÊy tõ lóc « t« gÆp ®oµn tµu ®Õn lóc vît qua hÕt ®oµn tµu mÊt 40s. biÕt chiÒu dµi cña ®oµn tµu lµ 145m. T×m vËn tèc cña ®oµn tµu Bµi7: Hai « t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn hai ®êng Ox vµ Oy vu«ng gãc víi nhau víi vËn tèc v1 = 17,32 m/s vµ v2 = 10m/s, chóng qua O cïng lóc a. TÝnh vËn tèc t¬ng ®èi cña « t« thø nhÊt so víi « t« thø hai b. NÕu ngåi trªn « t« thø hai mµ quan s¸t sÏ thÊy « t« thø nhÊt ch¹y theo híng nµo? Bµi 8: Mét ngêi muèn chÌo thuyÒn qua s«ng theo híng AB vu«ng gãc víi bê s«ng. NÕu vËn tèc cña thuyÒn ®èi víi níc lµ v1 = 3m/s, vËn tèc cña dßng níc ®èi víi bê s«ng lµ v2 = 1,5m/s vµ chiÒu réng cña s«ng lµ s = 400m, th× ngêi ®ã ph¶i chÌo thuyÒn theo híng t¹o thµnh víi híng AB mét gãc α b»ng bao nhiªu vµ mÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó tíi bê bªn kia? Bµi 9: Khi «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 5m/s th× ngêi ngåi trong xe thÊy c¸c giät níc r¬i xuèng t¹o thµnh nh÷ng v¹ch lµm víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc α = 300. TÝnh vËn tèc r¬i xuèng cña c¸c giät ma. Gi¶ thiÕt r»ng khi tíi gÇn mÆt ®Êt, giät níc ma chuyÓn ®éng th¼ng ®øng vµ ®Òu ®èi víi ®Êt. Bµi 10: Hai «t« ch¹y trªn hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau. Sau khi gÆp nhau ë ng· t, hai xe tiÕp tôc ch¹y theo híng cò, xe thø nhÊt víi vËn tèc 40km/h cßn xe thø 2 víi vËn tèc 30km/h. a. X¸c ®Þnh vËn tèc xe thø nhÊt ®èi víi xe thø hai.

mòi xuång lu«n lu«n vu«ng gãc víi bê s«ng. §S : 1km/h vµ 1h Bµi20 Mét chiÕc phµ ®i theo ph¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng sang bê bªn kia. tÝnh vËn tèc cña thuyÒn trong níc yªn lÆng vµ thêi gian thuyÒn ®i xu«i. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi níc lµ 15km/h. Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu xu«i dßng nuíc tõ bÕn A vÒ bÕn B c¸ch nhau 6km däc theo dßng s«ng råi quay vÒ B mÊt tÊt c¶ 2h30 phót. hai « t« chuyÓn ®éng theo hai híng vu«ng gãc nhau víi vËn tèc 60km/h vµ 80km/h. vËn tèc dßng níc lµ 2km/h. Thêi gian qua s«ng lµ 15phót. råi trë l¹i A mÊt mét thêi gian tæng céng lµ 2h30ph. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe t¹i thêi ®iÓm t =2h kÓ tõ lóc gÆp nhau. Tuy nhiªn. råi ngîc dßng tõ B vÒ A hÕt 2h30ph. Bµi15 Mét chiÕc thuyÒn xu«i dßng tõ A ®Õn B. VËn tèc cña phµ ®èi víi níc lµ 8km/h. vËn tèc cña dßng níc. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi níc vµ vËn tèc cña níc so víi bê kh«ng ®æi. Bµi12 Mét chiÕc can« ®i tõ A ®Õn B xu«i dßng níc mÊt thêi gian t. NÕu can« t¾t m¸y vµ tr«i theo dßng níc th× nã ®i tõ A ®Õn B mÊt thêi gian bao nhiªu ? Bµi13 Mét thuyÒn ®i tõ A ®Õn B (víi s = AB = 6km) mÊt thêi gian 1h råi l¹i ®i tõ B trë vÒ A mÊt 1h30ph. VËn tèc thuyÒn so víi níc vµ vËn tèc níc so víi bê ? Bµi14Mét thuyÒn m¸y dù ®Þnh ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B råi l¹i quay vÒ A. vËn tèc cña níc so víi bê lµ 3km/h vµ AB = s = 18km. tÝnh vËn tèc cña « t« thø nhÊt ®èi víi « t« thø hai. Kho¶ng c¸ch AB = 28 km. Bµi17 Tõ A. ®i ngîc dßng. BiÕt r»ng vËn tèc cña níc ®èi víi bê s«ng lµ 1km/h. 2. VËn tèc giã lµ 1 km/h. BiÕt r»ng vËn tèc thuyÒn khi xu«i dßng lµ v1= 18km/h vµ khi ngîc dßng lµ v2 12km/h. thêi gian xu«i dßng vµ thêi gian ngîc dßng. trªn ®êng quay vÒ A. Níc ch¶y theo chiÒu nµo ? 2. 1. Hái khi sang bê bªn kia th× phµ c¸ch ®iÓm ®èi diÖn víi bê bªn nµy lµ bao nhiªu ? §S : ≈ 2km Bµi21 Mét ngêi l¸i xuång m¸y dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang con s«ng réng 240m. TÝnh kho¶ng c¸ch AB. BiÕt r»ng vËn tèc cña thuyÒn trong níc yªn lÆng lµ 5km/h . Hái: 1. thuyÒn bÞ háng m¸y vµ sau 24h th× söa xong. Nhng do níc ch¶y nªn xuång bÞ tr«i theo dßng níc vµ sang ®Õn bê bªn kia t¹i ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vµ mÊt thêi gian 1 phót. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn.75h Bµi19. ®i tõ B trë vÒ A ngîc dßng níc mÊt thêi gian t2. §S : 3. TÝnh vËn tèc dßng níc vµ thêi gian thuyÒn ®i xu«i dßng. Mét xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc lóc kh«ng giã lµ 15 km/h .b. TÝnh thêi gian tæng céng ®i vµ vÒ. Ngêi nµy ®i tõ A vÒ B xu«i giã vµ ®i tõ B trë l¹iA ngîc giã. Bµi18. Bµi16 Mét ngêi l¸i xuång dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang mét con s«ng réng 240m theo ph¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn. X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi bê s«ng. Bµi11: Mét chiÕc thuyÒn ®i tõ bÕn A ®Õn bÕn B c¸ch A 6km. Nhng do níc .

§S : 5m/s .ch¶y nªn xuång sang ®Õn bê bªn kia t¹i mét ®Þa ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vÒ phÝa h¹ lu vµ xuång ®i hÕt 1 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi dßng s«ng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful