ĐỀ 1 Câu 2:H2S cho phản ứng với CuCl2 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: A.

H2S là axit mạnh hơn HCl C.CuS là hợp chất rất ít tan B.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl

Câu 3:M là 1 kim loại nhóm IIA (Mg,Ca,Ba). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, NaSO4 nhưng ko tạo kết tủa với dung dịch NaOH .Xác định kim loại M A.Chỉ có thể là Mg B.Chỉ có thể là Ba C. Chỉ có thể là Ca D.Chỉ có thể là Mg, Ba Câu 4 :0,5 lit dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3 .dung dịch A tác dụng với dung dịch NH4OH dư cho ra kết tủa B .Đem nung B đến khối lượng ko đổi thu được chất rắn nặng 14,2g .Còn nếu cho 0,5 lit dung dịch A tác dụng vớidung dịch NaOH dưthì thu được kết tủa C .đem nung C đến khối lượng không đổi thì được chất rắn nặng 4gam.Tính nồng độ molcủa MgCl2và của Al2(SO4)3 trong dung dịch A(Mg=24, Al=27) A.CMgCl2 = CAl2(SO4)3 =0,1 M C.CMgCl2 = 0,1M , CAl2(SO4) 3 = 0,2M B.CMgCl2 = CAl2(SO4)3= 0,2M D.CMgCl2 = CAl2(SO4) 3 3= 0,15M

Câu 5:100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M , K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,1M và Ba(NO3)2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2ttrong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB .Cho Ba=137,Pb=207 A.0,1M, 6,32g B.0,2M, 7,69g C.0,2M, 8,35g D.0,1M, 7,69g Câu 6:1000ml dung dịch X chứa 2 muối NaA và NaB với A và B là 2 halogen (nhóm VIIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) .Khi tác dung với 100 ml dung dịch AgNO3 0,2 M (lượng vừa đủ )cho ra 3,137 gam kết tủa .Xác định A,B và nồng độ mol của NaB trong dung dịch X .Cho F =19, Cl=35,5 ,Br=80,I=127 Ag=108 A.A là F,B là Cl ,CNaF =0,015 M, CNaCl = 0,005M B.A là Br ,B là I ,CNaBr = 0,014M ,CNaI=0,006M C.A là Cl ,B là Br , CNaCl =0,012M, CNaBr = 0,008M D.A là Cl ,B là Br, CNaCl = 0,014M ,CNaBr = 0,006M Câu 7 :100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05 M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr .tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa 2 dung dịch A và B .Cho biết AgCl ,AgBr, PbCl2 , PbBr2 đều ít tan . A.0,08M , 2,458g B.0,016M , 2,185g C. 0,008M , 2,297g D.0,08M, 2,607g Câu 8:Mọt dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi . A.0,1 mol, 33,1gam B.0,1mol, 31,3 g C.0,12 mol, 23,3g D.0,08 mol , 28,2g Câu 9:Mọt lit dung dịch A chứa MCl2 và NCl2= (M và N là 2 kim loại kiềm thổ , nhóm II A thuộc chu kìkế tiếp của bảng HTTH). Khi cho 1 lit dung dịch A tác dụng với dung dịch Na 2CO3 dư , ta thu được 31,8 gam kết tủa .Nung kết tủa này đến khối lượng ko đổi (MCO 3 thành MO + CO2 ↑), thu được 1 chất rắn có khối lượng 16,4 gam.Xác định 2 lim loại M,N và nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . A.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,08M ,CCaCl2 = 0,15M C.Ca , Sr ,CCaCl2 = 0,2M ,CSrCl2= 0,15M B.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,2M ,CCaCl2 = 0,15M D.Mg ,Ca , CMgCl2 = 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M

Câu 10:Một hỗn hợp MgO và Al2O3 có khối lượng 5,5gam .Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư .Hòa tan chất rắn còn lại sau phản ứng với dung dịch NaOH trong dung dịch HCl dư được dung dịch A .Thêm NaOH dư và dung dịch A , được kết tủa B .Nung b đến khối lượng ko đổi ,khối lượng b giảm đi 0,18 gam so với khối lượng trước khi nung .Tính số mol MgO và Al 2O3 trong hỗn hợp đầu . Cho Mg =24, Al =27 A.0,01mol MgO ,0,05 mol Al2O3 B.0,01mol MgO ,0,04 mol Al2O3 C.0,02 mol MgO ,0,10 mol Al2O3 D.0,03mol MgO ,0,04 mol Al2O3 Câu 11:100ml dung dịch A chứa MCl2 0,10M và NCl2 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch Na2SO4 0,09M cho ra kết tủa có khối lượng là 3,694g. Xác định M và N và nồng độ mol của NCl 2 trong dung dịch A biết rằng N và M là 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH A.M là Sr, N là Ba ,CBaCl2 =0,08M B.M là Ba ,N là Sr,CSrCl2 =0,08M C.M lag Mg ,N là Ca ,CCaCl2 = 0,05M D.M là Ca ,N là Sr ,CSrCl2 =0,06M Câu 16:Trong các cặp sau đây , cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử với nhau 1.Cl2 + KMnO4 A.Chỉ có 1,2 B. 2.Cl2 + KBr 2,3,4 3.H2S + HCl C.2,4 D. 4.Na + H2: 1,3

Câu 17:Để điều chế HBr (chất có tính khử )ta có thể chọn phản ứng nào trong 4 phản ứng sau: 1.KBr + HCl → KCl +HBr 3.2KBr + H2SO4 đđ → K2SO4 + 2HBr A.Chỉ có 1,2 B.1,3 C.Chỉ có 2 2.3KBr + H3PO4 → K3PO4 + 3HBr 4.KBr + HNO3 → KNO3 + HBr D.3,4 2.H2S + I2 → S + 2HI

Biết H3PO4 khó bay hơi và ko có tính oxi hóa còn H2SO4 đđ và HNO3 có tính oxi hóa Câu 18:Cho các phản ứng sau :1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 A.1.Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa B.1.Fe là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa C.1.Fe và Cl2 đều bị khử D.1. Fe là chất bị khử , Cl2 là chất bị oxi hóa

Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ? 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất khử , H2S là chất oxi hóa

2.I2 và H2S đều bị oxi hóa

Câu 19:Trong phản ứng sau:2NO2 + 2KOH → KNO3 + KNO2 +H2O A.NO2 là chất oxi hóa ,KOH là chất khử B.NO2 là chất khử ,KOH là chất oxi hóa C.NO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử D.Phản ứng trên ko phải là phản ứng oxi hóa khử Câu 20:Cho các chất SO2, CO2 , CH4 ,C2H4 chất nào làm mất màu nước Br2 (chất oxi hóa )? A.SO2, CO2 B.C2H4 C.SO2, C2H4 D.CO2 ,C2H4 2.KMnO4 +K2Cr2O7 Câu 21:Cho các cặp sau;1.dung dịch HCl + dung dịch H2SO4 3.H2S + HNO3 A.Cặp 1,2 B.Cặp 1,2,4 C. Cả 4 cặp

4.H2SO4 + Pb(NO3)2 Cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử ? D. Chỉ có cặp 3 D.Fe, FeSO4

Câu 22:Trong các chất sau:Fe,FeSO4 ,Fe2(SO4)3 chất nào chỉ có tính khử ,chất nào có cả 2 tính chất oxi hóa và khử?cho kết quả theo thứ tự A.Fe,FeSO4 B.FeSO4 ,Fe2(SO4)3 C.Fe, Fe2(SO4)3

(F) =[Ag(NH3)]2Cl B. (D) =FeCl2 .(E) A.(B) =Cl2 .Na. A. (D) =FeCl2 . (A)=NaCl .6 g.(C). 2.KXOy =KClO3 . Câu 30 :F2 là chất oxi hóa mạnh hơn Cl2 là vì : F có độ âm điện cao hơn Cl.24 lit khí X 2 bên anôt (1atm .B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10.Li .(E) =Ag2O . (D) =FeCl2 .2 l khí (đktc) và để lại 1 chất rắn A nặng 10g và dung dịch B.KXOy =KClO3 .Fe.KBr C.273 0 C ) .38g D.(B) =O2 . (F) =[Ag(NH3)]2Cl Câu 35:Điện phân nóng chảy 11.(A) =KCl .Câu 23:Một hỗn hợp X gồm Cu và một kim loại M hóa trị 2.Xác định công thức của muối AX.(C).KXOy =KClO3 .NaCl Câu 36:Nung 24.A.Zn.9g.KXOy =KClO4 .5g Câu 29:Môt hỗn hợp 2 kim loại kiềm A.2 g Na .Ca. B.KCl B.2 Câu 33:KXOy là muối thường dùng trong cônh nghệ làm pháo KXOy t  → t (A) + (B) (B) +Fe to o  → t o (C) (C) +HCl  → t (D) +(E) +H2O Xác định X. mLi = 0.A. Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp 2 muối nặng 31. mK = 8.Na.22g C. Xác định A.X2 =Cl2 .(E).(A) =KCl . mK= 6g Chọn các phát biểu đúng C.9g 1.1 D.X2 =F2 .(C) =Fe3O3. (E)= FeCl3 C. (E)= FeCl3 D.Mg. 3. K . (B)=NaClO .(A) =KCl .5 gam KClO3 .7g .1.(C) =FeO.7 g.Li .Phản ứng cho ra chất rắn có khối lựong lớn hơn khối lượng Cu dùng khi đầu là 4. (F) =[Ag(NH3)]2Cl C. (D) =O2 . Na. (E)= FeCl3 B. y .(B) =O2 .(E) =AgCl . (D) =Cl2 .(A) =KCl .6 g . 3 D. (D) . (B)=NaBrO . (A)=NaCl . (D) =FeCl2 . Liên kết F-F kém bền hơn liên kết Cl-Cl F có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Cl.24g B.(F) A. mLi =0. (A)=NaF .(C) =FeCl3. (D) =Cl2 .(E) =AgCl .X tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 11.Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 .(B).(C) =Fe3O4. (B)=NaClO .3 g C.NaF D. mNa = 9.(B) =O2 .8 gam .42.9 gam muối NaX thu được 2.3 g. (A)=NaBr .(B) . mNa = 2.1. (E)= FeCl Câu 34:Cho chuỗi phản ứng (với X2 là halogen ): X2 + NaOH  → t (A) +(B) +H2O (A) o + (B) + HCl  → t NaCl +H2O +(D) (D) +Ag t  → t (E) trắng (E) + 2NH3  → o o o (F) tan Xác đinh (A).B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên .Khí thu được tác dụng hết với Cu (lấy dư) .X2 =Cl2 .X2 =Br2 .xác định kim loại M và khối lương hỗn hợp X? A. (D) =Cl2 . mNa = 9.3 o o B. (F) =Ag(OH)2 D.Nung D đến khối lượng không đổi được chất rắn E nặng 20g.K.Khi them NaOH dư vào dung dịch B được kết tủa D. mNa = 4. (B)=NaFO.(A) .(D).(E) =AgCl .

2g .Cho kết quả theo thứ tự :A.F<O<S C.HBr.5M . A.CNaCl =CNaClO = 0. NaCl.5g B. NH3 C.475 M .06M D.C là các chất rắnvà B.mBr2 =18.Cl.1g .A.6g .Br .4g .Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl 2 và NaOH hoàn toàn .HBr .O<S<F B.mCl2 =19.100% Câu 37:Cho hấp thụ hết 2. NaOH. NaCl. Trong đó A.H2S .75% B.N2 .Br .Fe + 2NaCl Câu 40.mCl2 =14. .CNaCl =CNaClO = 0.HF.So sánh tính oxi hóa của F2 .mBr2 =11.6 gam một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2 .2g A.B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hợp 2 muốicó khối lượng là 133.H2S .Trong các hợp chất sau : HF .4g B.A.6 M . S theo thứ tụ bán kính nguyên tử tăng dần ĐỀ 2 Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau: Cl2  A BCACl2.05M Câu 38:25.NH3 chọn chất có tính axit mạnh nhất va chất có tính axit yếu nhất .5 M .F2 <Cl2 < N2 C.Cl2 <F2< N2 B.5 M B.HBr . NaCl.N2 <F2<Cl2 D.Xác định A. F. NaOH D. CNaOH dư= 0.mCl2 =14. mF2 =5. Na2CO3.Fe + Cl2 C.Cl.S<F<O D. NaBr.N2 <Cl2< F2 D.H2S A.CNaCl =CNaClO = 0.H2S B.CNaClO = 0.Cl.B2 chứa trong hỗn hợp X . F .B. C đều chứa Natri. CNaOH dư= 0.FeO + Cl2  FeCl3  D.mCl2 =7.B và khối lượng A2 .A.9g C.80% C. HBr Câu 41.05 g/ml) . NaOH.50% D.0476M C.Thể tích dung dịch được xem như ko thay đổi .O<S<F Câu 42.Cl. CNaOH dư= 0. B. C có thể là các chất sau: A. NaBr. Sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần A.2FeCl3 + Fe  3FeCl2  FeCl2 + 2Na Câu 39:Để điều chế muối FeCl2 ta có thể dùng : FeCl2 + ½ O2 D.24lit khí Cl2 (đktc) trong 210 gam dung dịch NaOH 4% (d= 1. Cl2 .mCl2 =11.Na2CO3 C.CNaCl =0.7g . Na2CO3 Na2CO3 B.O .Sắp các nguyên tử F .

I và At D. dd HF là axit yếu D. 12. Br và I C.5M. CaO.Ca C.875g D.75g Câu 12:Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua: Câu 13:Khi cho 10. X là: Câu 8:Chọn câu sai: A. 4. Flo tác dụng với dd NaCl cho clo A. Clo B.86g B.Cu Câu 6:Cho mg Fe tác dụng hết với dd HCl loãng dư thì thu được m 1g muối. Clo tác dụng với sắt cho sắt(III)clorua C.5g muối. Câu 3:Brôm có lẫn clo. 3.Fe Câu 11: Dãy gồm các chất đều pứ với dd HCl:A. ddNaOH A. Na. dd HF hòa tan được thủy tinh.CuSO4. 18. H2.CaCO3. dd HCl C. Hãy so sánh m1 và m2: A. Br D. NaOH rắn B. Flo A. m1 = m2 C. 63.45g B.Na2SO4.NaBr.5H2O là: Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai: A.Câu 2:Brôm lỏng bay hơi đều rất độc.36lit O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn 1 lượng tinh thể KClO3. Na. Y là 2 nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Câu 7: dd có chứa 1g CaX2 tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 1. HBr D. khối lượng NaBr thu được là: Câu 14:X.H2O. NaCl LiCl Câu 16:Cho KMnO4 tác dụng với dd HCl dư. Cu(OH)2. Tính axit của HF>HCl>HBr>HI C.Fe B.88g kết tủa.<Cl. Câu 15: Hòa tan 4. dd NaOH B.75g D.<IB.Al. Cũng lượng sắt ấy cho pư hết với lượng khí clo dư thì thu được m2g muối. 18. Để kết tủa hoàn toàn 2. ta cho hh trên vào 1 lượng dư: Câu 4:Một khí khi dẫn vào nước brôm thì dd sẫm màu hơn.Pb. dd NaBr D.68g . HH A có chứa 2 muối X. P2O5 A. không xác định được. nước A. 5. 19. Bán kính nguyên tử của F<Cl<Br<I C. 18.15g D. Tính khử của HF<HCl<HBr<HI C. Y có thể là: A. CaCl2 khan D. Muối đã dùng là:A.96g C.7175g kết tủa.FeO C.86g D. Lượng KMnO4 cần dùng là: A.5g NaI vào 50ml dd nước brom 0. NaOH. C. I B.67g B. CuO D. Cl và Br C. H2SO4đặc C.CuO. NaOH. NaBr B.Tính oxi hóa của F. muốn có brôm tinh khiết. Để hủy hêt lượng brôm lỏng có thể dùng hóa chất nào sau đây: A.2g hh A phải dùng 150ml dd AgNO3 0.Al. KCl D. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với Fe thu được 32. Cl C. Khí đó là: Câu 5: Clo có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây: C. Tất cả đều đúng.25g Câu 9:Để thu được 3.<Br.Au. F B. X. Lấy 10ml dd A cho pư với dd AgNO3 dư thu được 0. 21. dd NaI B.Al. D. H2O.2M. HI D.Zn. dd Ca(OH)2 C.Cu. Y với Natri.25g một muối halogenua của kim loại kiềm vào nước được 200ml dd A. m1 < m2 B.N2. m1 > m2 A. 8.H2SO4 A.O2. H2.25g B. F và Cl B.Al2O3. 31.

7 Câu 30:Cho các chất sau: Mg. Số gam của Mg là: Câu 26: Cho 200ml dd KOH 0. 2 : 3 C. Hiện tượng xảy ra là: A.4g A.5g. KClO3.5g muối KClOx đến khối lượng không đổi. CaCO3 lần lượt tác dụng với dd HCl.57.25g hh NaCl. 1. Kết quả khác. C. 50. A. Cl2 HCl X Vậy X là: D. 5. 0. 20. KClO. 5 C. Nếu nung 24. Giá tri của m: A. kết quả khác. 2.4g A.75g hh Fe và Fe2O3 bằng dd HCl dư.56lit D.06g muối natri halogenua A tác dụng với dd AgNO3 dư. sau đó dẫn 672ml HCl(đktc) vào dd. 65. D. 71.5 B. Tỉ lệ % thể tích các khí tương ứng trong cùng đk: Câu 20: Cho 4g hh bột Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 0.73. NaI vào nước. 4. 6. kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 2. 15.4g C.25g KClO3. Vậy A là: A. 2 : 1 B. 4gKCl C.2g khí thoát ra. chất rắn còng lại nặng 58. MgO C. NaI Cau 27:Để hòa tan hoàn toàn 1.5g B. FeO Câu 21:Hòa tan 11.43 79. 59. 1 : 2 B.5g thức oxit: A.1g D. Cu. B. %m hh 2 muối ban đầu: A. 20. A. ZnO B.25gKCl C.4g B. không hiện tượng C. Quỳ tím chuyển sang xanh B.8g D.48lit khí H2 (đktc). 29.125gKClO4. D. Tính khối lượng mỗi muối ấy: A. Công Câu 22:Hòa tan 104.8g hh Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư thu được 2. Quỳ tím mất màu.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2.064lit C. NaBr D. 20.55g C. Khối lượng chất rắn Câu 25: Cho 8g hh Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 4. CaO D.336lit Câu 28:Cho 2. thu được 448ml khí (đktc). 35 D. C. 0. Câu 24: Cho 8. 1 : 1 C. thu được chất rắn có khối lượng là 14. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn. 6. NaOH.725gKCl thu được sau pư là: A. 3.8g.504lit B. 28. 63.5g. sau đó chuyển sang đỏ. 27. 0.2M.5. 4. Khối lượng hh muối khan thu được: A.63 Câu 18:Hòa tan hoàn toàn mg kim loại hóa trị III vào dd HCl chỉ có 6. AgNO3.4g Câu 19: Hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối đối với hiđro là 20. KCl.27 D.06. 20. FeCl2 B.16g bạc. Sau pư khối lượng dd tăng 4.37. NaCl C.8g D. B đều đúng B.2g oxit kim loại hóa trị II trong 500ml dd HCl 1M( lấy dư 25% so với lượng pư). Lúc đầu quỳ tím chuyển sang xanh. thì thu được một kết tủa .375gKCl B. 4.5g D. 50 Câu 23:Nung 24. 70. 1.8g D. NaF Câu 29: Cho sơ đồ sau: NaCl A.5g muối KClOx ở nhiệt độ thấp hơn ta thu được 2 muối có khối lượng là 24. 3.15. Fe. 6 D.85 B. Xđ CT của muối KClOx.9g.5g KClO34. KClO2.05M thêm vài giọt quỳ tím vào. 21.94 C.6g B. %khối lượng Fe. 36. Ag2O. 40. KClO3. Fe2O3 trong hh ban đầu lần lượt là: A. 72. B đều sai.805g hh gồm Fe và Al thì phải dùng 475ml dd HCl 0.775g KClO4.72lit khí H 2(đktc)thoát ra. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi. 2. 10. 4. Số phương trình phản ứng xảy ra là: A. 8 . 5. 11. thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc là: A. 8.24lit khí (đktc).

0. dd H2SO4 C.42% B. HCl D. Giấy quì tim tẩm ướt B. 5. Tất cả đều đúng D. Cl2 B. Năng lượng ion hóa giảm dần . HCl B. HCl . Câu 32: Cho 0.21lit C.16g KMnO4 với dd axitclohidric đặc. Cl2. không đổi màu D. là chất oxi hóa C. Cl2. Br. màu đỏ định được. 7. Br2. Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì chuyển sang màu gì? A. Câu 38:Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi đun nóng nhẹ 3. Hãy chọn thuốc thử nhận biết: Câu 40:Trong các khí HX. AgNO3 B.56lit khí clo tác dụng với 0. X2.3g. 1.448lit B.008lit C. hidroclorua và oxi. HCl C. H2SO4 C. 15. Vậy X1.11lit B. đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. X3 là: A. Khí nào có tính khử mạnh nhất: A. 1. BaCl2 C. Có thể dùng chất nào để đồng thời nhận ra 3 khí: A. F2 Câu 43:Đơn chất nào sau đây “ thăng hoa” khi thay đổi trạng thái tồn tại: Câu 44: Đổ dd chứa 1g HCl vào dd chứa 1g dd NaOH. Cl2. dd BaCl2 C. đem chất rắn thu được hòa tan vào nước thấy khối lượng chất rắn không tan là 10g.B. dư: D. HBr D. 2M D. Câu 45:Ở đktc. HCl A. 2.4g. 10.2M. Tính m và khối lượng clo đã tham gia phản ứng. 1M Câu 35:Cho 4. Cô cạn dd thu được 26. I2 B.33% C.4g. 4M Câu 36: Cho 1.75g hợp chất MgX2. HBr C. 2. A.2g Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với Vlit khí X2 (đktc) thu được 4. I2 có: A. Thể tích các khí thu được sau pư là: Câu 33: Các nguyên tố halogen F2. 23.7g chất rắn khan. Kết quả khác. D.33% ĐỀ 3 D.11lit B. I) nồng độ 14. NaI. NaCl D.12lit C.C D. Tính phi kim giảm dần đúng Câu 34:Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo. HI Câu 42: Cho 200g dd HX (X: F. HI Câu 41: dd HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. 1500ml nước hòa tan 350lit khí HBr. Bán kính nguyên tử tăng D. NaCl. 1. Cl. 8M D. Hãy cho biết X2 là khí nào và tính thể tích V của khí X2 đã phản ứng. HF Câu 39:Có 4 dd mất nhãn NaF. 2. Cl2. FeCl2. Xác định nồng độ % của dd axit bromhiđric thu được là: A. 1. 2. 1. F2. A. 21.896lit C.11lit Câu 37:Cho mg Al vào trong bình kín chứa khí clo. là môi trường B. HCl. FeCl2.12lit D. 0.6% để trung hòa dd trên cần 250ml dd NaOH 3.042% B. 15. 1. 21. NaCl B. NaCl. Cl2. Kết quả khác. màu xanh C. DD axit trên là: A.Câu 31: Cho chuỗi phản ứng sau: MnO2  X1 X2 X3X1nước giaven. là chất khử B.3g D.3g A.4g B.448lit khí hiđro. 1. HF A. Cl2. Tính nồng độ mol/lit dd A: A. dd Ca(OH)2 B. F2. FeCl2.12lit C. NaBr.12lit A. hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100ml dd A.48lit khí Cl2(đktc) tác dụng với H2 dư. A. Br2 C. không xác D.

HNO3 chỉ có tính oxi hóa .to E + H2 → khí A A. Dd KOH C. Câu 4: Có 4 dd là: NaOH. Al. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi.Cl2. C đều đúng.5SO3 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: B. B. Sr D. chất nào chỉ có tính oxi hóa . FeO + H2SO4 loaõng  FeSO4 + H2O B. Ba Câu 6: Cho 2. HCl. KMnO4 . ddKMnO 4. Cu B. Fe C. 70% C. H2SO4. NaHSO3 C. dd NaCl Câu 5: Cho 6.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Hai kim loại đó là: A. D=H2SO4.C. Be.48lit H2 (đktc).CuS là hợp chất rất ít tan laáy dö: A. Mg B. HNO3 . D=Cl2O. dd HNO3 B.H2S có tính khử mạnh hơn HCl Caâu 11: Nhoùm caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát ñöôïc trong dd H 2SO4 loaõng . D=H2SO4. dd BaCl2 D. Al Câu 7 :Trong các chất sau : Cl2. Chất tan trong dd A là: A. H2SO4. Ca D.4SO3 Câu 10:H2S cho phản ứng với CuCl2 A. 90% B. Cu +2 H2SO4 ñaëc  CuSO4 + SO2 + 2H2O B.H2S chỉ có tính khử B. B=SO3.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.A=H2S.H2S chỉ có tính khử C. Đó là kim loại nào trong số sau:A. Na2SO3 và NaOH dư ứng là: A. B=SO3.8 gam oleum X vµo níc ®îc dung dÞch Y. Zn C. D=H2SO4. E=S C©u9:. A. E=S C. E=S B.84 gam muối sunfat. Sr.A=H2S. B=Cl2.H2S là axit mạnh hơn HCl C. Ca. Ca C.Câu 1:Hấp thụ 2. Caû C. B. Mg. Ag. H2SO4. Fe.H2S chỉ có tính khử D. Hßa tan 33. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển.4g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 4. E=S D. D.Al. Na2CO3. chất nào chỉ có tính khử A.24lit SO2(đktc) vào dd chứa 120ml dd NaOH 1M thu được dd A. H2SO4. H   Câu 8:Cho chuỗi phản ứng sau: Khí A  O 2 dto → khí B  + → Mn2+ + D Khí A O 2thi h→ chất rắn E màu vàng  .A=HCl. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . B=SO2. Na2SO3 và NaHSO3 D. §Ó trung hßa hÕt dung dÞch Y cÇn dïng võa ®ñ 800 ml dung dÞch KOH 1M. Mg B.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6.A=HCl . Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd? A. Na2SO3 B.HNO3. VËy c«ng thøc ph©n tö cña oleum X lµ: A. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .FeSO4 chỉ có tính khử . H2S. Fe D. Hiệu suất của phản Câu 3:Sự hình thành ozon là do nguyên nhân nào?A.3SO3 B.2lit khí lưu huỳnh (IV) oxit thì thu được 168g lưu huỳnh trioxit. 80% Câu 2:Khi oxi hóa 67. Mg. 60% D.C ñeàu ñuùng Caâu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây sai:A. Sự ôxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất. H2SO4.2SO3 D. Zn. FeSO4 .

a.04g hh goàm Fe vaø CuO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 100ml dd HCl thu ñöôïc 896ml khí (ñkc). H2SO4 Câu 15:Cho 4.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl?c.12 lit khí (ñkc). Na2SO3 SO2  K2SO3 e. FeSO4. d. KMnO4  Cl2  HCl  H2S H2SO4  CuSO4 CuCl2 b. Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 +H2O Caâu 13: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a. K2SO4.48lit SO2 ( ñktc) vào dd chứa 8g NaOH.Neáu cho 38g hh treân phaûn öùng vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO2. K2S. Sau phản ứng thu được chất gì?Bao nhieâu gam? Caâu 16:Cho 2. HNO3 b. a. Ba(OH)2 c. Na2CO3. NaCl. NaNO3. d.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát c. Na2S. FeS2SO2 SO3 H2SO4 SO2  H2SO4 Na2SO4 K2SO4 KCl Cl2 CaOCl2 K2SO3 Caâu 14: Nhaän bieát caùc dd sau: a.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. 2Fe + 6H2SO4 loaõng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D.2 mol CuCl2 vôùi moät dd coù hoaø tan 20g NaOH. FeCl2.52g hh treân phaûn öùng vôùi dd Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO 2. Chaát raén thu ñöôïc coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam? Caâu 18:Cho 19g hh goàm Fe vaø ZnO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 500ml dd HCl thu ñöôïc 1.C.36 lit SO2 (ñktc).Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl? H2SO4 ban ñaàu ĐỀ 4 Caâu 1:Cho 4. Na2SO4. MnO2  Cl2 NaCl Cl2 NaClO NaHCO3 c. Na2SO4. HNO3. NaOH.Neáu cho 1.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.24lit SO2(ñkc) vaøo 200ml dd NaOH 1M . NaNO3. HCl. KCl. Na2S. HCl. trong hh ban ñaàu? a. Tính noàng ñoä mol/lit dd thu ñöôïc sau phaûn öùng? Caâu 17 : Cho moät dd coù hoaø tan 0. H2SO4. MnO2  Cl2 HCl  H2S  SO2  KHSO3  . e. FeCl3.7 g hoãn hôïp goàm Na vaø Mg phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H 2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 3. Tính khoái löôïng dd H2SO4 ban ñaàu Caâu 19: Cho 3.

36lit khí H2S (đktc) vào 2 lit dd NaOH 1M. CaCl2 khan B. Cu tan trong dd FeCl3 Câu 9: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất SO2 từ: D. Na2S C. H2S B.a.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 200ml dd NaOH 3. có thể tiến hành theo cách nào sau đây: A. Neáu cho ½ löôïng hoãn hôïp treân phaûn öùng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng laáy dö ta thu ñöôïc 6. NaHS Câu 11: Dẫn 3. khuếch tán lớn hơn. C.72 lít SO2 (ñkc). Chứng tỏ: A. Na2S A. F2 có tính oxi hóa và tính khử mạnh nhất. CuSO4khan a. S D. CaO D.b. D. A hoặc B hoặc C. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều . Axit H2SO4mạnh hơn H2S C.Tính thaønh phaàn % (m) Câu 5:Chất nào sau đây có thể dùng làm khô khí NH3? Câu 6: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện.Trong túi phổi t o và tốc độ B. pư oxi hoa khử xảy ra. pư với CO2 trong phổi hơn trong túi phổi. Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm.Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coiVdd khoâng ñoåi). phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 600ml dd HCl 2M. Caâu 3:Cho 30. Axit H2S mạnh hơn H2SO4 B. H2SO4đặc B. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc (coi V dd khoâng ñoåi). C. Áp suất riêng phần của nó trong không khí lớn .4 g hoãn hôïp goàm Fe vaø moät oxit cuûa kim loïai hoùa trò II khoâng ñoåi( RO).3 g hoãn hôïp goàm Zn vaø Cu phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 6. Câu 7: Oxi đi từ không khí vào túi phổi là do: A. Caâu 2: Cho 19. Br2 có thể đẩy được Cl2 ra khỏi muối KClO3 A. B hoặc C C. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coi V dd khoâng ñoåi). D. Kim loại kiềm không đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối vì chúng tác dụng mạnh với nước.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. C. Sản phẩm muối thu được sau pư là: D. C. Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?A. (NH4)2S B.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều. FeS B. FeS2 C.Xaùc ñònh coâng thöùc oxit c. H2S D.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M.72lit khí SO2 (ñktc). Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. B. Áp suất riêng phần của nó trong không khí nhỏ hơn trong túi phổi. Na2SO3 Câu 10: Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dd FeSO4 tác dụng với dd nào sau đây? A. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều A. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều. caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. NaHS và Na2S E. Trong dãy halogen. D.5M.

9.3 M(loãng) . Y: SO3 B. 35.18%. Không xảy ra phản ứng D. H2.. SO2. 120ml D. Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A : A. đồng.856 lít khí Y ở Kết quả khác Câu 20:Từ 1.44 g một kim loại hóa trị II bằng 250 ml H2SO4 O.32% B. 1558kg và 1atm.6g 16g C : 6.Cu B : Câu 14: Hoà tan hòan toàn 9.4g hỗn hợp Mg .Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là:A : 9. Dung dịch Ca(OH)2 D. Thể tích dung dịch C. 32. Dung dịch nước Br2 C. 40%SO2 D. Na2S + Pb(NO3)2  PbS + 2NaNO3 B. A và B đều được. 30. Ba D.40g Câu 19:Cho 17. nhôm phản ứng hết với chất rắn. 60%CO2 . H2O H2 O Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0. xác định các chất X. 32.B 70%CO2 . 1578kg ĐỀ 4 Câu 1: Để phân biệt hai bình khí CO2 và SO2 tốt nhất dùng thuốc thử: A. H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D. H2O B. 50%CO2 .03% C. 30ml B.Zn C. 31. 33. X: S. 60ml 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y Câu 18:Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước. 50%SO2 Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1.80%CO2 .5 M . X: FeS2. Sản phẩm là Fe2(SO4)3.Ca D.Be B. 32. dư ta được 6. B. Y: SO3 C. 30%SO2 C. Dung dịch H2SO4 CaCl2 Câu 2: Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc. Dung dịch người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao C.98% (d = 1g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl 2 4.4g D : 12.40g hợp kim X gồm sắt.688 lít là: A.Câu 12:Pư nào sau đây không xảy ra?A.Mg (đktc).79%.03% D. SO2.Ca C.6 tấn quặng có chứa 60% nhiêu? A. 1548kg D. Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư . Vậy R là:A. 36. 1568kg B.79%. Y trong sơ đồ sau: X  SO2 Y H2SO4 A.18%. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S H2 S C. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. Sản phẩm là FeSO4. đồng. D. X: H2S.Mg Câu 15: Cho 6. Y: SO3 B.Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4. CuS + 2HCl  CuCl2 + Câu 13: Biết X là chất rắn. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt. Tất cả đều sai loãng. 20%SO2 . tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2.18%.36 lit khí SO2(đktc).nóng:A.5%. nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: A. .48 lít H 2(đktc) .8g Câu 16: Hòa tan 55g hổn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500ml axit H2SO4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A . Kim loại đó là:A. 36.Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch sau phản ứng phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0.6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3.16% thu được kết C.

D.81 gam hçn hîp gåm Fe 2O3. 500ml dung dịch A với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa .9 g. Tính %m cuûa Fe vaø S trong hh ñaàu vaø khoái löôïng keát tuûa ñen taïo thaønh trong dd Pb(NO3)2.2 g.24 lit khí ôû ñktc.36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. ñem hoaø tan hh sau phaûn öùng B. NaHSO3. Hấp thụ 3. 6. 3. Fe: 23%. B. A. C. P2O5. VËy hçn hîp muèi khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi lîng lµ: A.78%.81 gam Câu 5:Hấp thụ hoàn toàn 4.08M. O3 Câu 8: Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI: B.81 gam C.81 gam D. NaOH D.Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là:A. Zn. 4.8 g.9g D.81 gam B. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?A. B.25. CNaHCO3= 0. Câu 7: Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? B. A.9g Câu 10. S: 77%. 6. Na2SO3 B.48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịchX.66 gam và .24 lít khí hiđro (ở đktc). 20.6 gam.32M. C. 4.494% D. Fe.1M (võa ®ñ) . Fe: 77. CNaHCO3= 0.16M.24M B. ZnO trong 500ml axit H2SO4 0.48lit khí thoaùt ra ôû ñktc. A. KMnO4 trong dd HCl dö thaáy coù 4.18. S: 23%.24l CO2 (đktc) . Na2CO3 C. dung dịch X và m gam kim loại không tan.08M Caâu 9: Ñun noùng hoaøn toaøn hh Fe vaø S.494% 0. Na2CO3. 24g. Fe: 22. MgCO3.4 gam. Au. S: 77.594% C©u 4: Hßa tan hoµn toµn 2.78%. 23. C. Giá trị của m là A. Sau phản ứng thu được 2. Fe2O3 A.4 gam. H2O2 D. CNaHCO3= 0. O2 B. MgO. D. HI. S: 22. 24g. 3. C.CNa2CO3 = 0. Al2O3 C.66 gam và 0. C C. Cu.66 gam và 0.23.tủa X và dung dịch Y. FeO. dư. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ C% của dung dịch Y . Mg. Neáu cho heát löôïng khí naøy vaøo dd Pb(NO3)2 dö thì coøn 2. 4. 4.CNa2CO3 = 0.Tính nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch A . Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. CNaHCO3= 0.22%.66 gam và 0. SO2.02M C. A. 23.06M D.594%. Fe: 77%.22%. 4.CNa2CO3 = 0.4 gam. NaOH Câu 11 :250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2. 4. S. 5.CNa2CO3 = 0.04M. NaHSO3 D.0 g. C. 5.

Cl2 là chất khử Câu 13 :Trong các chất sau : Cl2. HNO3 .1.08M .05M.Câu 12:Cho 2 phản ứng :1.0075M.CNa 2 CO 3 = 0.75M D.32 M.CMgCl 2 = 0. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .Cl2 là chất oxi hóa .CMgCl 2 = 0.1.Tính khối lương của hỗn hợp X.2.Cl2 là chất oxi hóa .H2S chỉ có tính khử D.18g C.HNO3.Cl2 là chất bị oxi hóa . CBaCl 2 =0.02M C.06g C.H2S chỉ có tính khử C.0004M D. CNaHCO 3 = 0.17.24M ĐỀ 5 Câu 1:Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3.H2S chỉ có tính khử B.136 l khí (đktc) và để lại một chất rắn A.KI là chất bị khử 2.26g D.FeSO4 chỉ có tính khử Câu 14:Cho các phản ứng sau :1.18.400 ml dung dịch A với H2SO4 dư cho ra kết tủa C có khối lượng là 46. CBaCl 2 =0.3. chất nào chỉ có tính oxi hóa .Ca B.Cl2 là chất khử 2)Cl2 là chất oxi hóa . FeSO4 . CNaHCO 3 = 0.75M.50M B.3 B.Mg B.CNa 2 CO 3 = 0. A.Chỉ có 1 Câu 15:Một dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2 .6g. CBaCl 2 =1M Câu 16:250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.24g B.08 M.76g kết tủa.3.18.CMgCl 2 = 0.KI là chất khử 2)Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử C.4 C.16 M.Cu Câu 2:12g một kim loại M tan hết trong 600 ml dung dịch H2SO4 1m. CNaHCO 3 = 0.Xác định kim loại M?A.1) Cl2 là chất oxi hóa .2.1.CNa 2 CO 3 = 0.AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 3.4 D. CBaCl 2 =0.Cl2.1) KI là chất oxi hóa .Zn +CuSO4 → Cu + ZnSO44.Cl2 + H2O  → HCl + HClO A. A. Fe D.HNO3 chỉ có tính oxi hóa .3C + 2KClO3 → 2KCl +3CO22. H2S.C2H5OH +Na → C2H5ONa + 1/2H2 Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ? A.H2O là chất khử D. Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . CNaHCO 3 = 0.H2O là chất khử B.KI là chất khử 2. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2SO4loãng.Chỉ có 1.05M C.8g.24 lít CO2 (đktc) .500 ml dung dịch A với dung dịch BaCl2 dư cho ra 15. A.Cl2 + 2KI Chọn chất oxi hóa và chất khử  → I2 + 2KCl 2.H2O là chất oxi hóa . tính nồng độ mol của MgCl 2 và BaCl2 trong dung dịch A.16.sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B. KMnO4 .Nung B đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 6 g.75M. chất nào chỉ có tính khử A.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .0016 M.CNa 2 CO 3 = 0.CMgCl 2 = 0.Nung B ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12. 200ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOh dư cho ra kết tủa B. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .

B.2g Ba và 2g BaO D.X2= F2 .(B)=H2O .X tan vừa đủ trong 0. Biết rằng : 1. H2SO4 ®Æc + Cu. (A) =MnCl2 .(B)=H2O . O = 16 .Cu.Ba. 1.X2= Br2 . Xác định X.5 M cho ra 1.biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0. Ph¶n øng lîng CuSO4 thu ®îc nhá nhÊt lµ:A.D biết rằng X2 ở thể khí ở đktc A.(C)=HOBr . 2.Y. 1. Y2 + 2NaOH Y2 + 2KZ  2KX + Y2  nước javen  Z2 + 2KY. 1.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng C.X2= Cl2 . 24% D.2 lít SO2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 210 g dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch A . H = 1 ) .X2= Cl2 .(B)=H2O . C.O3(ozon)ñoùng vai troø? A.2g Mg và 2g MO CuO Câu 4 :X. X2 + 2KY 2. 4. C©u 8: Trong phaûn öùng :O3+2KI+H2O-->2KOH+I2+O2. 3.(D)=Na2O (D)=NaClO C.Z B. A. 32% B.(C)=HOCl .H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 loãng D.X2= Br2 . 1. B.Mg. (A) =MnCl2 . D.(B)=H2O . 1. Xác định M. Tính nồng độ % của dung dịch A ( cho S =32 .X2= F2 . Khoâng ñoùng vai troø gì C©u 9 : Đem oxi hóa hoàn toàn 11. (A) =MnBr2 . Trong sản xuất công nghiệp H2SO4 người ta cho khí SO3 hấp thụ vào : C. Z2 = I2 Câu 5:Cho chuỗi phản ứng X2 + (B) ← → HX +(C) MnO2 + HX  → X2 + (A) + (B)  → (C) + NaOH (D) + (B) B. D.(C)=O2 . 28% C. Chaát khöû D.2g Cu và 2g A. Y2 = Cl2 . Y2 = Cl2 . 3.2 lít dung dịch H 2SO4 0.X2= Cl2 . Chaát oxi hoaù 2.6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. (A) =MnF2 . A. Y2 = Cl2 .H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . H2SO4 + Cu(OH)2.huùt H2O còn HCl là chất .Z là 3 halogen.A. 4.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước C©u 7: NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoµn toµn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1. H2SO4 + CuO. 16% Câu 10. Z2 = Br2 B. Y2 = Br2 . khối lượng M và MO trong hỗn hợp X. Z2 = I2 D. 3.X2= F2 . B. Z2 là chất rắn ở đktc.Ca.C.12 lít khí H2 (đktc).(C)=H2 .2g Ca và 2g CaO C.Y. Xác định X. H2SO4 + CuCO3.(D)=NaBrO (D)=NaH Câu 6:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H 2SO4 loãng là vì : A. Vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoaù B. Z2 = I2 C.Câu 3:Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO cảu kim loại ấy.

+  B → H2SO4 +  D→ HCl +  E → G H H2S  ++O →  2 Caâu 4: Cho caùc chaát sau (A) taùc duïng vôùi (D) taïo (B). Fe2(SO4)3 và FeSO4. MgSO4 và FeSO4. 2. Dung dịch H2SO4 loãng C. MgSO4. 0.99 g D. D. FeS.3 mol Mg. Lọc kết tủa. B. Cl2. 0.2M D. Zn. Mg baèng dd HCl 0.1 mol C. 0.66 gam. H2SO4ñ. H2 O2 Câu 11. 0.C. H2O B. 30.A. K2SO4. Caâu 3: Hoaø tan ag hh Al. nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?A.1M B. Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. P2O5. B.5M baèng dd HCl 0. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B.75M dö cho dd sau phaûn öùng taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö thu 8. HNO3 D.2 mol Al vµ 0. H2SO4 đặc để tạo oleum H2S + CuCl2  CuS + 2HCl 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O D. 22.2 mol Al vµ 0. H2S + Br2  S + 2HBr D. NO. Theå tích ddHCL ñaõ duøng laø: A. SO2 B. S. Câu 15: Cho 24.25M thu dd muoái coù CM laø: A. 120ml C. C.6 gam. NaCl tinh theå.4 gam kết tủa.1 mol mçi khÝ SO2. Cl2 NaCl.2 mol Mg. NaCl tinh theå. 0.6 gam. Sau phản ứng thu được 39. Giá trị m là : A. Khoâng xñ. 60ml B. Na2SO4.167M C. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc.dd +  A→ D. 0. MgSO4. FeS. 20.61g keát tuûa. cô cạn dung dịch thì được m gam chất rắn. KÕt qu¶ kh¸c Câu 13.26 gam. N2O. 10. Cl2 Caâu 2: Trung hoaø dd Ba(OH)2 0. nung (B) ôû . Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A. 80ml D.33 g B. E.2 mol Mg vµ 0. Cho 12. Mg. Câu 12. 26. C.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0. B. 0. (A) taùc duïng vôùi (B) taïo thaønh (C). H2SO4ñ. MgSO4 và Fe2(SO4)3. HCl. Chất tan có trong dung dịch Y là : A. D. B. O2 D. G laàn löôït laø: A. FeS.3 mol Al. SO3.66 g C.1 mol Al vµ 0. ĐỀ 6 Caâu 1: Cho sô ñoà chuyeån hoaù: NaNO3 H2SO4 Caùc chaát A. 40ml C.4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. FeS. 6. Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc).

Na2CO3. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B.Kieàm C. Câu 9:Cho 13. 35. D.4g khí. KMnO4  O2  SO2  SO3 oleumH2SO4 CuSO4 Na2SO4  NaCl Cl2  H2SO4 SO2 SH2S SO2 H2SO4 HCl Cl2 NaClO. dd thu ñöôïc laø: A. CO2 C. b. (A). FeS2 SO2NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaClNaOH Na2SO3 SO2 H2SO3. Na2CO3. NaOH. b. (B). (D) taùc duïng vôùi dd (C) taïo (B). Tính nồng độ mol/lit dd thu được. CO2 . a. H2S + CuCl2  CuS + 2HCl D. 59.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . CO2 .8g kết tủa đen. CO2 . NaHCO3. (C). Caâu 5: Troän laãn 15ml dd NaOH 2M vaø 10ml dd H2SO4 1.26 D. (D) laàn löôït laø: A. Cho dd thu được vào dd BaCl2. KClO3 O2 O3 KOH KCl Cl2 H2SO4Fe2(SO4)3FeCl3 FeCl2 NaCl Câu 12: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. b. Cho dd A thu được tác dụng với 200ml dd BaCl2. 50 : A.5 C. Câu 11: Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. Tính %m từng chất trong hh? %V từng khí trong hh Y.hut H2O còn HCl là chất B.2g hỗn hợp K và K2O tác dụng với dd H2SO4 vừa đủ thu được 6. Tính %m từng chất trong hh.1g hh Na và Na2S tác dụng vừa đủ với 200g dd HCl thu được dd X và hh khí Y. dẫn hh khí này vào dd AgNO3 dư thu được 24.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước Câu 8: Cho 17. Tính %m từng chất trong hh đầu. Na2CO3. a. NaOH.NaHCO3. Tính nồng độ % các chất trong dd X. 40 Câu 7:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H2SO4 loãng là vì B. Câu 10: Cho 10. a. NaHCO3.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng loãng C.5M thì moâi tröôøng .NaOH .08lit khí (đktc)và 100ml dd A. Thaønh phaàn % m cuûa SO2 laø: A.9g hh Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 10.Trung tính D.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 B.Khoâng x/ñ Caâu 6: Hoãn hôïp X goàm 2 khí SO2 vaø CO2 coù tæ khoái ñ/v H2 laø 27. c. Na2CO3. b. Tính khối lượng kết tủa thu được.Axit B. NaOH.nhieät ñoä cao taïo (D) vaø (C). NaHCO3.

Dung dịch KOH D. Tính %m hh. Câu 17. Zn H2SO4 đặc. Neáu cho hh ban ñaàu vaøo dd NaOH dö seõ thu ñöôïc bao nhieâu lit khí (ñktc)? Caâu 2: Hoaø tan 1. c. b. Al. Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thaáy coøn 0.5g. B hoaù trò II thu ñöôïc 1. Al. Để D.16g khí SO2 thoaùt ra. B. Mg Câu 16. Al. Caâu 3: Cho 1. b. Hãy chọn đáp án đúng. Dung dịch FeCl2 Dung dịch CuCl2 Câu 15. Fe. A.5M và KOH phản ứng hết với 500 ml dung dịch X ta cần phải dùng V ml dung dịch Y thì V là: A. a.5M. Fe.66g hh 2 kim loaïi A. đôi (1) D. Tính %m hh.Cho Mg tác dụng với H2SO4 đ ĐỀ 7 H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là:A.64g moät chaát raén khoâng tan.1M và FeSO4 0. (2) gấp (1) gấp ba (2) Trong công nghiệp người ta điều chế khí H2S bằng cách : B. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O Câu 13: Dung dịch X chứa CuCl2 0. 300ml B. 250 ml D.C.784lit khí H2 bay ra( ñktc).12lit khí (00C. nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào ? B. Tính %m moãi kim loaïi trong hh. a.025M vöøa ñuû ñeå taùc duïng vôùi dd A. (1) gấp đôi (2) C. Khí Cl2 C. Zn D. A. Để hòa tan cùng một lượng Fe. H2S + Br2  S + 2HBr 0.2M. Tính theå tích dd KMnO4 0. 2at) ñoàng thôøi khoái löôïng hh giaûm ñi 6. Khí H2S không tác dụng được với chất nào ? B. Cho FeS tác dụng với HCl D. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi A.46g hôïp kim Cu. . Phaàn kim loaïi coøn laïi hoaø tan baèng H2SO4 ñaëc noùng thaáy coù 0.Cho CuS tác dụng với H2SO4 Caâu 1:Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6. A. Al C.Không điều chế trong công nghiệp C. 500 ml Câu 14.86g hh Mg vaø Al vaøo dd HNO3 loaõng laáy dö coù 560ml (ñktc) khí N2O bay ra. 150 ml C. dd A vaø 0. thì số mol HCl (1) và số mol (1) bằng (2) B. dung dịch Y chứa NaOH 1.

Tính m moãi kim loaïi.48lit khí (ñktc) vaø dd A. Ñeå trung hoaø dd thu ñöôïc sau khi hoaø tan X can 0.5l dd H2SO4 0. Caâu 10:Moät hh X goàm 2 kim loaïi kieàm A.6lit hiñro.9g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Theâm Vlit dd NaOH 0. Ag taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 5. Caâu 6: Cho 15.08lit khí SO2(ñktc). Nung keát tuûa thu ñöôïc ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta ñöôïc chaát raén naëng 0.loïc keát tuûa vaø nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 3.1M ñöôïc dd A.36lit hiñro(ñktc). Phaàn khoâng tan cho vaøo dd H2SO4 ñaäm ñaëc thaáy giaûi phoùng 6. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. Fe trong dd H 2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 4.3lit dd H2SO4 0.5g X tan heát trong nöôùc. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö . Xaùc dònh %mhh. Caâu 5: Cho 11g hh saét vaø nhoâm taùc duïng vôùi 200g dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 10. Xaùc ñònh M. Vaø noàng ñoä % dd sau phaûn öùng.2g chaát raén.54g 1 kim loaïi M coù hoaù trò n khoâng ñoåi trong 100ml dd H2SO4 0.51g.8at.86g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Cu. Al.4M.1M cho ñeán khi keát tuûa tan trôû laïi moät phaàn. Ñeå trung hoaø löôïng H2SO4 dö can 200ml dd NaOH 0. Caâu 8: Hoaø tan 4.5M. Khi cho cuøng khoái löôïng hh X treân phaûn öùng vôùi dd NaOH dö thì thu ñöôïc 3. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. FeSH2SSSO2H2SSO2KHSO3K2SO3K2SO4KClCl2H2SO4 b.1M. B vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X. Câu 11:Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. B thuoäc 2 chu kì keá tieáp cuûa BTH coù khoái löôïng laø 8. Tính V.Caâu 4: Hoaø tan 0. SSO2SO3H2SO4Na2SO4NaClNaOHNaHSO3 c.54g Al trong 0. Xñ A. Caâu 9: Hoaø tan 0. Al. KMnO4O2O3Ag2OAgNO3HNO3 Câu 12: Nhận biết các khí sau: .72lit khí SO2(ñktc). Caâu 7: Khi hoaø tan 29.4g hh Al. Mg vaøo dd HCl dö thaáy giaûi phoùng ra 14lit khí ôû 00C vaø 0.

B. HCl.08g S trong môi trường kín không có không khí. Thể tích khí B (đktc) được giải phóng: A. SO2. Tìm A. b. được sản phẩm là hh rắn A. H2S. C: không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa. 0.336lit B. D: làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa.07g KMnO4 ta được 10. D chứa các chất NaOH. Xác định khối lượng các chất trong hh A. H2S. B: làm quỳ tím hóa xanh và không tạo kết tủa. t o + H2 to +O2 2) X to + Fe to C + Y hoặc Z A+G A B ( mùi trứng thối ) + D + Br2 X+D Y+Z Vàng B + CuSO4  D C + J Khí  L +O2 B + H2O ( đen ) +E L + KI  C + M + N + Fe +H Câu 2 : Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau : H2SO4 axit đặc. O3. Câu 5: Khi ñun noùng 11. C. thu được hh khí B.0. H2SO4. Ngâm A trong dd HCl dư. B.C. 0.672lit C. Kết quả khác. H2O (không theo thứ tự trên). CO2.11g bã rắn A và khí B. ĐỀ 8 Câu 1 : Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: FeS + A  B( Khí ) + C B+F G +O2 1) S A V2O5. a. Giải thích. Câu 6: Đun nóng một hh bột gồm 2.97g Al và 4. Viết ptpư. N2. H2. . CO2. Lần lượt cho quỳ tím và dd BaCl2 vào 4 dd này và thấy: A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng. D. to C + SO2 + H2O Câu 3:Xác định các chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành các ptpư: A + BC đen C+ H2SO4l D + E A+ H2SO4l D + F G + N xanh M đen F + BE +KNO3 E+FeCl3B+FeCl2+K E + KOH G + H2O E+H2SO4đB+SO2+H2O Câu 4: Có 4 dd A.a.O2. c. SO2.224lit D. HCl. SO2.

Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dd H2SO4 10%? B.856lit D.4lit B.675g . Kết quả khác. Fe:1.856lit. Tìm CTPT của oleum.12g. Câu 11: Hòa tan 3. H 2: 0.8g pư vừa đủ a.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4.24lit sai. Fe:0. Nung chất B với sắt thì được chất C. Cho hh khí này đi qua dd Pb(NO3)2 dư. Tất cả B. H2S:2. 2. Cho C tác dụng với dd HCl lại được khí X.375g D.2M trên? A.56g. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng? A.9g kết tủa đen. Al: 0.84lit B.856lit cả sai. Al2S3: 6. H2S:2. H2:2. A.856lit. 6.48lit chất khí (đktc). H2: 0. 0. Tất c. Thể tích các chất trong hh khí B ở đktc. b. Câu 10: Khi cho 36. b. Sản phẩm thu được cho vào 500ml dd HCl thì a. Cho khí sinh ra đi vào dd CuSO4 10% (d= 1. B. a. H2S:2. Tính thể tích dd CuSO4 để hấp thu hết lượng khí ĐỀ 9 .2g Fe và 26g Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư. Để trung hòa dd X phải dùng 800ml dd KOH 0. Kết quả khác b. 872. Đốt cháy khí X có mặt oxi dư thu được khí Y có mùi hắc. b. 13.A.1M. Tính khối lượng của Fe và FeS trong hh đầu: A. H2S: 0. FeS: 0.44lit B.4M D.1g/ml). thu được 23. Tính %m từng chất trong hh. b. Cần đốt cháy bao nhiêu lit khí X (đktc) để khi cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 150ml dd NaOH 30% (d=1. Tính thể tích khí sinh ra? A. Al2S3: 6.8g D. H 2:2. Al: 6. Kết quả khác Câu 9: Cho chất A tác dụng với chất B ta thu được khí X có mùi trứng thối. H2S: 0.675g C. a.6lit D.464lit hh khí (đktc).56g C.8g. 1.33) thì được muối trung tính duy nhất. Cho khí X tác dụng với khí Y được chất B màu vàng. 22.44ml C.38g oleum A vào nước được dd X.6M D. thu được 2. A. 13.224lit. Kết quả b. a.375g khác. 8.72lit C.Viết các ptpư xảy ra.96lit C. Câu 7: Cho hh gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư. Thể tích mỗi khí: C. H2: 0. H2: 0. 5. Fe:8. FeS: 8. FeS: 8.224lit. H2S:2.73ml B. Câu 8: Đun 11. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của muối trong dd A.224lit.84lit C.375g.84lit.856lit D. Al2S3:0.

Lọc bỏ kết tủa và trung hòa nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 1.8M Câu 6: Khi cho 54.2M. a. 50. Lọc lấy nước lọc và cho lượng dư dd CuCl2 vào nước lọc lại thu được 28. Tính tỉ lệ %m các kimloại trong hh đầu? Đ/S: Zn. 18.3g kết tủa trắng không tan. Đ/s: 54.2lit khí A và chất rắn B.36% Câu 10: Hòa tan 40g SO3 vào nước thu được 200ml dd A. 11.7g kết tủa trắng.7g kết tủa đen.35%CaCO3. Tính nồng độ % các muối trong dd A. Dẫn khí B vào lượng dư dd Pb(NO3)2 thu được 71.69%.25% mới hòa tan hoàn toàn 47.Nếu cho hh khí A tác dụng với lượng dư dd H 2S sẽ thu được 9.24lit khí C ( các khí được đo ở đktc) a. b. Để trung hòa 250ml dd A cần dùng hết 50g dd NaOH 16%.Tính %m các chất trong hh X. Tính nồng độ % các muối trong dd A.48lit chất khí . Cho lượng dư dd HCl vào dd A và đun nhẹ thu được chất khí B.93%. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dd A? Đ/S:H2SO4: 0.14g X tác dụng vừa đủ với 21. a. 4. Tính: a.2%.72%. $0% Câu 7: Dùng 200g dd HCl 18.3%.9g kết tủa trắng. Xác định %m từng chất trong hh.77% Câu 8: Hỗn hợp H2SO4 và HCl tác dụng vừa đủ với 400g dd BaCl2 5. Câu 4:Đun nóng hh gồm NaCl và Na2SO3 với lượng dư dd H2SO4 đậm đặc thu được hh khí A.38% Câu 2:Khi cho 36. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của các muối trong dd A. Đ/S: 1:3.4M.nóng thu được 2. Tính %m từng chất trong hh đầu? Câu 9: Hòa tan hh gồm có Na2S và Na2SO4 vào nước thu được dd A.97%. Gạn lấy chất rắn B và cho tác dụng với lượng dư H 2SO4 đăc. NaHSO3 và Na2SO4. 3. 60%.25M. Na2SO4: 0.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4. Nồng độ mol/lit dd A và khối lượng kết tủa B? Đ/S: NaCl: 13.1g hh gồm Ag và kim loại M (có hóa trị II) tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 11.S: %NaCl: 48. Sau khi cho lượng vừa đủ dd BaCl2 vào 125g dd A thì thu được 23. CaCl2 0. Tính %m các muối có trong hh ban đâu? Đ.7%.1M Câu 3:Hòa tan 50g hh NaCl và Na2S vào 150g nước thu được dd A. Cho 250ml dd A tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 69.56g X tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Sau đó. (đktc).125M.2M.15 Câu 5: DD A có chứa H2SO4 và Na2SO4. 6.Câu 1: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3.6cm3 dd KOH 0. Mặt khác 7. Để trung hòa 20ml dd A cần phải dùng 25g dd NaOH. HCl : 0.72lit Đ/S: 52.8g kết tủa đen không tan.6g kết tủa vàng. cho chất khí còn lại tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 28.48lit.6g hh gồm FeS và CaCO3. Na2S: Đ/s: 45. Tính tỉ lệ về số mol các muối trong hh đầu? b. Cho lượng dư dd BaCl2 vào 40ml dd A sẽ thu được kết tủa B. Tính %m mỗi chất trong hh đầu và thể tích mỗi khí thu được sau pư? Đ/S: 36. Cho 28. 11. Xác định M? b. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675cm3 dd brom 0.

5g.6g kết tủa trắng. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng ? D.8%. Đ/s: 70%. b) Cu(OH)2. Xác định M? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2.Axit sunfuric . thì khoái löôïng cuûa löu A. Zn.2M.24dm3 B.12lit D. Tính nồng độ % các chất có trong dd sau phản ứng. 2. a. Al.344lit SO2 (đktc).147g/ml). coù tính oxi hoaù.1g.08g H2O và 1. Gạn lấy phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 6.04g hợp chất A. Cho hh A tác dụng với lượng dư dd HCl thu được khí B.12lit C. (NH4)2SO4.Hiñrounfua vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. C. 1. 14.2g bột kim loại M hóa trị II với lượng dư bột lưu huỳnh thu được hh chất rắn A. thu được 1. B.0.4lit. Na2S. Câu 5: Khác với axit H2SO4 loãng.8g kết tủa đen. axit H2SO4 đặc phản ứng với: a) BaCl2 . d) Taát caû Câu 6 :trộn 60ml dung dịch H2SO4 0. d) Lưu huỳnh. 1. b) Flo. ñeàu sai.2% Câu 12: Cho hh sắt và đồng tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 17. d) c) OF2.4M. Tính tỉ lệ %m các kim loại trong hh.Löu huyønh ñioxit vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. Hấp thụ toàn bộ khí SO2 nói trên vào 13.95ml dd KOH 28% ( d= 1.5M. 23. c) Fe.92lit khí A. b)0. Câu 4: Haõy chæ caâu traû lôøi sai: Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau: A. c) Cacbon.Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû.72lit khí B. 16% Câu 11: Hòa tan hh gồm K2SO4 và Na2SO4 có tỉ lệ về số mol là K2SO4 : Na2SO4 = 1: 3 vào nước thu được 150g dd A. b) H2O2. 30% Câu 13: Sau khi nung nóng hh gồm 11.3M.12lit khí sunfurô (ñktc) huyønh vaø theå tích oxi caàn duøng (ñkc): 2g. Dẫn toàn bộ khí B vào dd Pb(NO3)2 sẽ thu được 47. Nồng độ % dd NaOH đã dùng? Đ/S: 2. Tính nồng độ % các muối trong dd A? Đ/S: 5. MgO. Xác định CTPT hợp chất A? b. d) Cu. ĐỀ 10 Câu 1: Oxi không phản ứng trực tiếp với:a) Ñoàng.b. c)0. C12H22O11.6g. Ca. Câu 2: Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất:a) K2O. 1. nồng độ của Na2SO4 trong dung dịch mới là: a). 1. Câu 7: Trong các phản ứng sau đây. Sau khi cho lượng dư dd BaCl2 vào dd A sẽ thu được 46. Câu 3: Ñeå thu ñöôïc 1. Na2CO3.25M với 40ml dung dịch NaOH 0. 22. S.3g.04M.

c. a) 4.S + Zn → ZnS.5 mol NaOH. Fe a. pư nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: a. Ag. Fe và Fe(OH)3. Mg c. c) Muối Na2SO4. Câu 13: trong các phản ứng sau. Câu 14: tìm pư sai:a.60 lít. Cu d. 2 H2S + O2 →2S + 2H2O b. Chất rắn thu được là: a) Muối NaHSO4. d.48 lít. H2SO4 ñaëc . d) Taát caû ñeàu sai.a) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O 2H2O c) H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2 O b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + d) H2SO4 + Fe → Fe2(SO2)3 + SO2 + Câu 8:Trong các phản ứng sau đây.C và CO2. HF < HCl < HBr < HI b. nóng là: Câu 12 : Trong các dãy dưới đây. Câu 15:dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với các chất naøo trong dãy sau đây: Câu 16:axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây:a. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc ? a) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O c) H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2O + SO2 b) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 Câu 9: Trộn dung dịch chứa 1 mol axit H2SO4 với dung dịch chứa 1. S + HNO3 →SO2 + NO2 + H2O. Oxi khoâng b. c) O3.Fe.Zn . d.S và H2S.12 lít. d) FeSO4. b) Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. b.Cu Caâu 17: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng vaø dd H2SO4 ñaëc cho 2 loaïi muoái khaùc nhau: a. d. b) 2. SO3. SO2 Câu 10: Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 gam pirit sắt là: Câu 11: Thể tích khí SO2 (đktc) thoát ra khi cho 46 g Na tác dụng với axit H2SO4 đặc.54 lít.HI < HCl < HBr < HF d.4 lít. d) Hỗn hợp muối NaHSO4 . c) 44. b) 22. S. coù muøi vaø vò. dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa ? a) HCl. Cl2. c. Na2SO4 và NaOH. d) 8. c.S + O2 →SO2. c) 3.HI > HF > HCl > HBr Caâu 18: Tính axit taêng daàn cuûa caùc dd axit sau: b.b. b) O2.d. cho dung dịch bay hơi đến khô. c.c.8 lít. H2S + 4Cl2 + 4H2O →H2SO4 + 8HCl. KMnO4.S + Na2SO3 →Na2S2O3. b.CaCO 3. a.Oxi laø moät nguyeân toá coù tính oxi hoaù. HI < HBr < HCl < HF Caâu 19: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà oxi laø khoâng ñuùng? a.Cu và Cu(OH)2. 2S + H2SO4 →H2S + 2SO2.64 lít. a) 18. 2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O.

HBrO. CO2 . Oxi taïo oxit axit vôùi haàu heát caùc kim loaïi. 1. Xaùc ñònh A. – 2 d. – 2.-4 .58g c. Nöôùc Caâu 22: Thuoác thöû ñeå nhaän ra dd ioât laø:a.CaCO3 d. Quyø tím. -2 .Ioât a. Caâu 21: Haõy löïa choïn phöông phaùp ñieàu cheá khí HCl trong phoøng thí nghieäm töø caùc hoaù chaát ñaàu sau:a. khoái löôïng KMnO4 ñaõ duøng:a. Caâu 23: Nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát laø gì? Caâu 24: Hôïp chaát naøo sau ñaây PÖ ñöôïc vôùi khí clo? d. – 1 . Clo b. H2O. -1. 39. Oxi laø thieát Caâu 20: Ñeå thu khí Oxi trong phoøng thí nghieäm. b. Na2O b. b. NaBr Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Soá oxi hoaù cuûa Oxi trong KMnO4. Na2O2. -1. c. + 2 c.Cu Caâu 26: a.C.5 g d.I2+2KBr=2KI+Br2 d. OF2 töông öùng: b.KClb.Toång hôïp töø H2 vaø Cl2 Brom.KOH d.Fe b. MnCl2. c.Au c. Thuyû phaân muoái AlCl3 b. c. -2. MnCl2.Al c. Ñaåy nöôùc. O2.c. H2O.Flo c.Ñaåy khoâng khí baèng caùch ngöûa bình. a. -2. c.B. Hoà tinh boät.D bieát X2 ôû theå khía. B vaø C ñeàu ñuùng. ngöôøi ta söû duïng caùch naøo sau ñaây: a. b. -2. H2O. -2 a. HClO. Br2. +2 Caâu 29: Cho KMnO4 phaûn öùng vôùi dung dòch HCl dö. Clo taùc duïng vôùi nöôùc.Cl2.Taát caû ñeàu sai Caâu 27: Cho chuoãi phaûn öùng: X2 + B HX + C C+ MnO2 + HX X2 + A + B NaOH D + B.6 lít Cl2 ( ñktc). d.Cl2+2KI=2KCl+I2 PÖ naøo sau ñaây xaûy ra ñöôïc? .Oxi d.95g 15. Phenolphtalein. NaClO c. Cl2.Cu(NO3)2 Caâu 25: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd HCl l vaø taùc duïng vôùi khí clo cho 2 moät loaïi muoái khaùc nhau? a. MnBr2.Ñaåy khoâng khí baèng caùch uùp bình. NaCl tinh theå vaø H 2SO4 ñaëc c. – 2. d. -1. -2.8 g b.Br2+2KCl=2KBr+Cl2 d. 3. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 5. yeáu cho söï chaùy.

448 lit khí SO2(ñkc)Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. Clo laø chaát khí khoâng tan trong nöôùc b. Dung dòch NaOH aåm d. Cl. I c.11g hh Zn vaø ZnO tan heát vaøo 20g dd H 2SO4 ñaëc noùng 98% dö) thu ñöôïc dd A vaø 0.S Ñ. Cu. Axit cloric c. Cl2 rieâng bieät. F. Taát caû ñeàu ñuùng c. Caû A. Fe b. KMnO4. I Br. Caâu 33: Trong caùc daõy chaát sau. Clo coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát c. NaOH d.0.87g d. dung dòch HCl coù theå taùc duïng vôùi DD HClO coù teân laø:a. KClO coù teân laø: kalihipoclorit d. I Caâu 31: Ñeå nhaän bieát 2 khí HCl.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. MgCl2. CaCO3. Cl. 1. 0. Br d. Clo coù tính oxi hoaù maïnh hôn brom vaø iot e. oxi coù tính oxi hoaù maïnh hôn ozon. Br. Zn.Axit hipoclorô MnO2 phaûn öùng vôùi d d HCl: a.74g b.Taát caû ñeàu ñuùng b. Fe2O3 Caâu 34: Axit clorô Caâu 35: d.S Ñ. 0.Caâu 30: Tính Oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá halogen giaûm daàn theo thöù töï sau: a. F.Fe.S Ñ-S choïn sai trong caùc caâu sau: a. AgNO3 c. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 38: Cho 2.2KI+ O3+ H2O I2+ 2KOH+ O2 d.2Ag+ O3 Ag2O+ O2 ñeàu ñuùng caùc chaát naøo. F. Fe(OH)2. F. AgNO3. Caâu 32: Phöông trình naøo chöùng minh tính oxi hoaù cuûa O3 maïnh hôn O2:a. Caâu 37: vaøo 150ml dd Pb(NO3)2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen. Axit Clohiñric Ñeå ñieàu cheá 224 ml khí Cl 2( ñkc) caàn duøng bao nhieâu gam b.MnO2. I.86g c.NaOH.Giaáy quì tím thöû naøo sau ñaây a. a.S Ñ.B b. Cl.Giaáy quì taåm hoà tinh boät c.8g FeS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. Cl. coù theå duøng thuoác b. Ag. daãn toaøn . BaCO3. Tính khoái löôïng B Cho 8.435g Caâu 36: Haõy khoanh vaøo chöõ Ñ neáu choïn ñuùng vaø chöõ S neáu Ñ. Br.

7g ZnS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. daãn toaøn vaøo 200ml dd CuCl2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 40: Cho 6.Caâu 39: Cho 9.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. Tính khoái löôïng B .08g hh Cu vaø CuO tan heát vaøo 20g dd H2SO4 ñaëc noùng 98% ( laáy dö) thu ñöôïc dd A vaø 0.448 lit khí SO2(ñkc)a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful