ĐỀ 1 Câu 2:H2S cho phản ứng với CuCl2 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: A.

H2S là axit mạnh hơn HCl C.CuS là hợp chất rất ít tan B.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl

Câu 3:M là 1 kim loại nhóm IIA (Mg,Ca,Ba). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, NaSO4 nhưng ko tạo kết tủa với dung dịch NaOH .Xác định kim loại M A.Chỉ có thể là Mg B.Chỉ có thể là Ba C. Chỉ có thể là Ca D.Chỉ có thể là Mg, Ba Câu 4 :0,5 lit dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3 .dung dịch A tác dụng với dung dịch NH4OH dư cho ra kết tủa B .Đem nung B đến khối lượng ko đổi thu được chất rắn nặng 14,2g .Còn nếu cho 0,5 lit dung dịch A tác dụng vớidung dịch NaOH dưthì thu được kết tủa C .đem nung C đến khối lượng không đổi thì được chất rắn nặng 4gam.Tính nồng độ molcủa MgCl2và của Al2(SO4)3 trong dung dịch A(Mg=24, Al=27) A.CMgCl2 = CAl2(SO4)3 =0,1 M C.CMgCl2 = 0,1M , CAl2(SO4) 3 = 0,2M B.CMgCl2 = CAl2(SO4)3= 0,2M D.CMgCl2 = CAl2(SO4) 3 3= 0,15M

Câu 5:100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M , K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,1M và Ba(NO3)2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2ttrong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB .Cho Ba=137,Pb=207 A.0,1M, 6,32g B.0,2M, 7,69g C.0,2M, 8,35g D.0,1M, 7,69g Câu 6:1000ml dung dịch X chứa 2 muối NaA và NaB với A và B là 2 halogen (nhóm VIIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) .Khi tác dung với 100 ml dung dịch AgNO3 0,2 M (lượng vừa đủ )cho ra 3,137 gam kết tủa .Xác định A,B và nồng độ mol của NaB trong dung dịch X .Cho F =19, Cl=35,5 ,Br=80,I=127 Ag=108 A.A là F,B là Cl ,CNaF =0,015 M, CNaCl = 0,005M B.A là Br ,B là I ,CNaBr = 0,014M ,CNaI=0,006M C.A là Cl ,B là Br , CNaCl =0,012M, CNaBr = 0,008M D.A là Cl ,B là Br, CNaCl = 0,014M ,CNaBr = 0,006M Câu 7 :100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05 M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr .tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa 2 dung dịch A và B .Cho biết AgCl ,AgBr, PbCl2 , PbBr2 đều ít tan . A.0,08M , 2,458g B.0,016M , 2,185g C. 0,008M , 2,297g D.0,08M, 2,607g Câu 8:Mọt dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi . A.0,1 mol, 33,1gam B.0,1mol, 31,3 g C.0,12 mol, 23,3g D.0,08 mol , 28,2g Câu 9:Mọt lit dung dịch A chứa MCl2 và NCl2= (M và N là 2 kim loại kiềm thổ , nhóm II A thuộc chu kìkế tiếp của bảng HTTH). Khi cho 1 lit dung dịch A tác dụng với dung dịch Na 2CO3 dư , ta thu được 31,8 gam kết tủa .Nung kết tủa này đến khối lượng ko đổi (MCO 3 thành MO + CO2 ↑), thu được 1 chất rắn có khối lượng 16,4 gam.Xác định 2 lim loại M,N và nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . A.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,08M ,CCaCl2 = 0,15M C.Ca , Sr ,CCaCl2 = 0,2M ,CSrCl2= 0,15M B.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,2M ,CCaCl2 = 0,15M D.Mg ,Ca , CMgCl2 = 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M

Câu 10:Một hỗn hợp MgO và Al2O3 có khối lượng 5,5gam .Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư .Hòa tan chất rắn còn lại sau phản ứng với dung dịch NaOH trong dung dịch HCl dư được dung dịch A .Thêm NaOH dư và dung dịch A , được kết tủa B .Nung b đến khối lượng ko đổi ,khối lượng b giảm đi 0,18 gam so với khối lượng trước khi nung .Tính số mol MgO và Al 2O3 trong hỗn hợp đầu . Cho Mg =24, Al =27 A.0,01mol MgO ,0,05 mol Al2O3 B.0,01mol MgO ,0,04 mol Al2O3 C.0,02 mol MgO ,0,10 mol Al2O3 D.0,03mol MgO ,0,04 mol Al2O3 Câu 11:100ml dung dịch A chứa MCl2 0,10M và NCl2 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch Na2SO4 0,09M cho ra kết tủa có khối lượng là 3,694g. Xác định M và N và nồng độ mol của NCl 2 trong dung dịch A biết rằng N và M là 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH A.M là Sr, N là Ba ,CBaCl2 =0,08M B.M là Ba ,N là Sr,CSrCl2 =0,08M C.M lag Mg ,N là Ca ,CCaCl2 = 0,05M D.M là Ca ,N là Sr ,CSrCl2 =0,06M Câu 16:Trong các cặp sau đây , cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử với nhau 1.Cl2 + KMnO4 A.Chỉ có 1,2 B. 2.Cl2 + KBr 2,3,4 3.H2S + HCl C.2,4 D. 4.Na + H2: 1,3

Câu 17:Để điều chế HBr (chất có tính khử )ta có thể chọn phản ứng nào trong 4 phản ứng sau: 1.KBr + HCl → KCl +HBr 3.2KBr + H2SO4 đđ → K2SO4 + 2HBr A.Chỉ có 1,2 B.1,3 C.Chỉ có 2 2.3KBr + H3PO4 → K3PO4 + 3HBr 4.KBr + HNO3 → KNO3 + HBr D.3,4 2.H2S + I2 → S + 2HI

Biết H3PO4 khó bay hơi và ko có tính oxi hóa còn H2SO4 đđ và HNO3 có tính oxi hóa Câu 18:Cho các phản ứng sau :1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 A.1.Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa B.1.Fe là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa C.1.Fe và Cl2 đều bị khử D.1. Fe là chất bị khử , Cl2 là chất bị oxi hóa

Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ? 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất khử , H2S là chất oxi hóa

2.I2 và H2S đều bị oxi hóa

Câu 19:Trong phản ứng sau:2NO2 + 2KOH → KNO3 + KNO2 +H2O A.NO2 là chất oxi hóa ,KOH là chất khử B.NO2 là chất khử ,KOH là chất oxi hóa C.NO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử D.Phản ứng trên ko phải là phản ứng oxi hóa khử Câu 20:Cho các chất SO2, CO2 , CH4 ,C2H4 chất nào làm mất màu nước Br2 (chất oxi hóa )? A.SO2, CO2 B.C2H4 C.SO2, C2H4 D.CO2 ,C2H4 2.KMnO4 +K2Cr2O7 Câu 21:Cho các cặp sau;1.dung dịch HCl + dung dịch H2SO4 3.H2S + HNO3 A.Cặp 1,2 B.Cặp 1,2,4 C. Cả 4 cặp

4.H2SO4 + Pb(NO3)2 Cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử ? D. Chỉ có cặp 3 D.Fe, FeSO4

Câu 22:Trong các chất sau:Fe,FeSO4 ,Fe2(SO4)3 chất nào chỉ có tính khử ,chất nào có cả 2 tính chất oxi hóa và khử?cho kết quả theo thứ tự A.Fe,FeSO4 B.FeSO4 ,Fe2(SO4)3 C.Fe, Fe2(SO4)3

(D).X2 =Cl2 .24g B. K .Câu 23:Một hỗn hợp X gồm Cu và một kim loại M hóa trị 2.6 g.42.5g Câu 29:Môt hỗn hợp 2 kim loại kiềm A. (D) =O2 .(E) =AgCl .KXOy =KClO3 .Na.2 l khí (đktc) và để lại 1 chất rắn A nặng 10g và dung dịch B.1.NaCl Câu 36:Nung 24. (D) =FeCl2 . B.X2 =F2 . (A)=NaCl .1 D. (D) =FeCl2 .(A) =KCl .B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên .22g C. 3 D. (B)=NaClO .2 g Na . (D) =Cl2 .X2 =Br2 .Mg.9g 1. (E)= FeCl3 C. (D) =Cl2 . (E)= FeCl3 D. mK = 8.(E).(E) =Ag2O .KXOy =KClO4 . Na.(B) =O2 . mLi = 0.KBr C.273 0 C ) .A. (D) =Cl2 . Liên kết F-F kém bền hơn liên kết Cl-Cl F có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Cl.Xác định công thức của muối AX.7g .9 gam muối NaX thu được 2.(C) =FeCl3.9g. (D) =FeCl2 .Khi them NaOH dư vào dung dịch B được kết tủa D. 2.(C) =Fe3O3.(E) =AgCl .Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 . mK= 6g Chọn các phát biểu đúng C.Nung D đến khối lượng không đổi được chất rắn E nặng 20g.Li . Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp 2 muối nặng 31.Ca.3 g.Fe.KXOy =KClO3 . (B)=NaFO. (D) =FeCl2 .A.2 Câu 33:KXOy là muối thường dùng trong cônh nghệ làm pháo KXOy t  → t (A) + (B) (B) +Fe to o  → t o (C) (C) +HCl  → t (D) +(E) +H2O Xác định X.X tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 11.3 o o B.NaF D. mNa = 9.B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10.1.(E) A. mNa = 2. (B)=NaClO . (A)=NaBr .(C) =FeO.5 gam KClO3 .Phản ứng cho ra chất rắn có khối lựong lớn hơn khối lượng Cu dùng khi đầu là 4.K.8 gam .(A) . Câu 30 :F2 là chất oxi hóa mạnh hơn Cl2 là vì : F có độ âm điện cao hơn Cl. (B)=NaBrO .(B) =O2 .(F) A. A. (D) .Li . Xác định A. (F) =[Ag(NH3)]2Cl B. (E)= FeCl3 B.Na.(C).38g D. mNa = 4. y .(B) =O2 .(A) =KCl .3 g C.xác định kim loại M và khối lương hỗn hợp X? A.(B) =Cl2 . mLi =0.6 g .Khí thu được tác dụng hết với Cu (lấy dư) .24 lit khí X 2 bên anôt (1atm .X2 =Cl2 . mNa = 9.7 g.(A) =KCl . (A)=NaF . (F) =[Ag(NH3)]2Cl C. 3.(B) . (E)= FeCl Câu 34:Cho chuỗi phản ứng (với X2 là halogen ): X2 + NaOH  → t (A) +(B) +H2O (A) o + (B) + HCl  → t NaCl +H2O +(D) (D) +Ag t  → t (E) trắng (E) + 2NH3  → o o o (F) tan Xác đinh (A).(A) =KCl .(C) =Fe3O4.KXOy =KClO3 .KCl B.(C).(B). (A)=NaCl . (F) =[Ag(NH3)]2Cl Câu 35:Điện phân nóng chảy 11.Zn.(E) =AgCl . (F) =Ag(OH)2 D.

Cl2 <F2< N2 B.N2 <F2<Cl2 D.O .Trong các hợp chất sau : HF . NaOH. C đều chứa Natri.B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hợp 2 muốicó khối lượng là 133. .N2 <Cl2< F2 D.A.CNaCl =CNaClO = 0.7g .50% D.2FeCl3 + Fe  3FeCl2  FeCl2 + 2Na Câu 39:Để điều chế muối FeCl2 ta có thể dùng : FeCl2 + ½ O2 D.6 M .A.Xác định A. B.Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl 2 và NaOH hoàn toàn . mF2 =5.Br .6 gam một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2 .F<O<S C.B và khối lượng A2 .2g A.H2S .A.Cl.Fe + 2NaCl Câu 40.mCl2 =11.9g C.Cl.Cl. Na2CO3 Na2CO3 B.0476M C.Br .CNaCl =CNaClO = 0.4g B.H2S A. NaBr. S theo thứ tụ bán kính nguyên tử tăng dần ĐỀ 2 Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau: Cl2  A BCACl2.mBr2 =18.B2 chứa trong hỗn hợp X .CNaClO = 0. NH3 C. NaCl.2g .So sánh tính oxi hóa của F2 . NaCl.H2S .mCl2 =14.HBr.475 M .5M .H2S B. CNaOH dư= 0. NaOH D. Na2CO3.5 M B. A.Na2CO3 C. Sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần A.mBr2 =11.HF.80% C. NaOH.Cho kết quả theo thứ tự :A.mCl2 =7.Thể tích dung dịch được xem như ko thay đổi .S<F<O D.24lit khí Cl2 (đktc) trong 210 gam dung dịch NaOH 4% (d= 1. HBr Câu 41.05 g/ml) .HBr .6g . F .4g . Cl2 .Sắp các nguyên tử F .F2 <Cl2 < N2 C. NaBr.1g . Trong đó A. F.5 M .N2 . C có thể là các chất sau: A.B. NaCl.O<S<F B.05M Câu 38:25.5g B.75% B. CNaOH dư= 0.FeO + Cl2  FeCl3  D.C là các chất rắnvà B.Cl.CNaCl =CNaClO = 0. CNaOH dư= 0.NH3 chọn chất có tính axit mạnh nhất va chất có tính axit yếu nhất .CNaCl =0.mCl2 =19.Fe + Cl2 C.mCl2 =14.100% Câu 37:Cho hấp thụ hết 2.HBr .O<S<F Câu 42.06M D.

NaOH.Fe Câu 11: Dãy gồm các chất đều pứ với dd HCl:A. Na.88g kết tủa.5H2O là: Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai: A. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với Fe thu được 32. HH A có chứa 2 muối X. D.H2O.875g D. Câu 7: dd có chứa 1g CaX2 tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 1. dd HF là axit yếu D. 18.<IB. KCl D. HI D.86g B.25g một muối halogenua của kim loại kiềm vào nước được 200ml dd A.Cu. X là: Câu 8:Chọn câu sai: A. Br và I C. CuO D. 21. không xác định được.96g C. dd NaOH B. Tính axit của HF>HCl>HBr>HI C. H2SO4đặc C. H2. CaCl2 khan D. ddNaOH A.15g D.<Br. Cu(OH)2. Hãy so sánh m1 và m2: A. dd Ca(OH)2 C.Al2O3. 18.5g NaI vào 50ml dd nước brom 0.25g Câu 9:Để thu được 3.FeO C. muốn có brôm tinh khiết. Lấy 10ml dd A cho pư với dd AgNO3 dư thu được 0.Al. Flo A. 12. m1 < m2 B. X.CuO. m1 > m2 A. 63. Khí đó là: Câu 5: Clo có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây: C.Al. khối lượng NaBr thu được là: Câu 14:X. 5.Pb.H2SO4 A.Al. Y là 2 nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH.68g . m1 = m2 C.CuSO4.Au. Bán kính nguyên tử của F<Cl<Br<I C.75g D. Br D. Na. Câu 15: Hòa tan 4. 19. nước A.67g B. NaBr B. P2O5 A. C. dd NaBr D.Na2SO4. I và At D. 31. 3. Muối đã dùng là:A. dd NaI B. Cl C. Lượng KMnO4 cần dùng là: A.2g hh A phải dùng 150ml dd AgNO3 0.25g B.Ca C.45g B.2M. dd HF hòa tan được thủy tinh. Clo B. Tất cả đều đúng. Y với Natri. NaCl LiCl Câu 16:Cho KMnO4 tác dụng với dd HCl dư. ta cho hh trên vào 1 lượng dư: Câu 4:Một khí khi dẫn vào nước brôm thì dd sẫm màu hơn. CaO.75g Câu 12:Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua: Câu 13:Khi cho 10. Y có thể là: A. Clo tác dụng với sắt cho sắt(III)clorua C.Cu Câu 6:Cho mg Fe tác dụng hết với dd HCl loãng dư thì thu được m 1g muối. F B. Tính khử của HF<HCl<HBr<HI C. NaOH rắn B. Flo tác dụng với dd NaCl cho clo A. 8. HBr D. 4.36lit O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn 1 lượng tinh thể KClO3.5M. Câu 3:Brôm có lẫn clo. Để kết tủa hoàn toàn 2.7175g kết tủa. 18.N2.<Cl.CaCO3.O2.Câu 2:Brôm lỏng bay hơi đều rất độc.Tính oxi hóa của F. Cũng lượng sắt ấy cho pư hết với lượng khí clo dư thì thu được m2g muối. I B. H2. H2O. Để hủy hêt lượng brôm lỏng có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. NaOH.Fe B.Zn.NaBr. dd HCl C. F và Cl B.5g muối.86g D. Cl và Br C.

336lit Câu 28:Cho 2.48lit khí H2 (đktc).5g muối KClOx đến khối lượng không đổi. 70.43 79. B đều sai. 21. Ag2O. Quỳ tím mất màu. Xđ CT của muối KClOx.16g bạc. 29.15. Sau pư khối lượng dd tăng 4. 6 D. 4gKCl C. thu được chất rắn có khối lượng là 14.775g KClO4. 63. CaCO3 lần lượt tác dụng với dd HCl. NaCl C.63 Câu 18:Hòa tan hoàn toàn mg kim loại hóa trị III vào dd HCl chỉ có 6.24lit khí (đktc). Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn. thu được 448ml khí (đktc).05M thêm vài giọt quỳ tím vào. 15. KClO2. chất rắn còng lại nặng 58. Số phương trình phản ứng xảy ra là: A.06. C. D.725gKCl thu được sau pư là: A. 36.37. KCl.06g muối natri halogenua A tác dụng với dd AgNO3 dư. A. 71.8g hh Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư thu được 2. 0. Kết quả khác. 65. 8. Khối lượng chất rắn Câu 25: Cho 8g hh Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 4.8g D. Tính khối lượng mỗi muối ấy: A. NaBr D. 50.6g B.4g B.25g KClO3. 4. B.5. 40.56lit D.9g.27 D. kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 2. KClO.2g oxit kim loại hóa trị II trong 500ml dd HCl 1M( lấy dư 25% so với lượng pư). 28. 2 : 3 C. Công Câu 22:Hòa tan 104. thì thu được một kết tủa .73. Cu. Nếu nung 24. Số gam của Mg là: Câu 26: Cho 200ml dd KOH 0. Hiện tượng xảy ra là: A.75g hh Fe và Fe2O3 bằng dd HCl dư.4g A.2M. 3. 0.72lit khí H 2(đktc)thoát ra. Tỉ lệ % thể tích các khí tương ứng trong cùng đk: Câu 20: Cho 4g hh bột Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 0. 6.125gKClO4. 3.5 B. Fe2O3 trong hh ban đầu lần lượt là: A.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2.4g C. 6. không hiện tượng C. Quỳ tím chuyển sang xanh B.5g B. Câu 24: Cho 8. 20.5g KClO34.2g khí thoát ra. AgNO3.5g. Fe.805g hh gồm Fe và Al thì phải dùng 475ml dd HCl 0. sau đó dẫn 672ml HCl(đktc) vào dd.25g hh NaCl. 7 Câu 30:Cho các chất sau: Mg. KClO3. KClO3. 1 : 2 B. 2. 2 : 1 B. 1.94 C. FeCl2 B. NaOH. %khối lượng Fe.1g D. CaO D. B đều đúng B. 2.5g D. C. MgO C. thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc là: A. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi. Cl2 HCl X Vậy X là: D. kết quả khác. 5. 4. NaI Cau 27:Để hòa tan hoàn toàn 1. Khối lượng hh muối khan thu được: A. D. FeO Câu 21:Hòa tan 11.5g. 20. 10. 1. 5. Vậy A là: A. 1 : 1 C.8g D. 72. 20. 5 C. 4. 35 D.25gKCl C.375gKCl B. A. 8 . 11. NaI vào nước.504lit B. sau đó chuyển sang đỏ. NaF Câu 29: Cho sơ đồ sau: NaCl A.5g muối KClOx ở nhiệt độ thấp hơn ta thu được 2 muối có khối lượng là 24. 59. 4. 20. 0.85 B. Lúc đầu quỳ tím chuyển sang xanh.8g D.4g Câu 19: Hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối đối với hiđro là 20. 27.4g A. ZnO B.8g.55g C.57. Giá tri của m: A. 50 Câu 23:Nung 24. %m hh 2 muối ban đầu: A.064lit C.5g thức oxit: A.

Bán kính nguyên tử tăng D. AgNO3 B. dd H2SO4 C.B. FeCl2. X2. Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì chuyển sang màu gì? A. 2M D. 0. HI Câu 41: dd HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. 7. Cl2.48lit khí Cl2(đktc) tác dụng với H2 dư. Hãy cho biết X2 là khí nào và tính thể tích V của khí X2 đã phản ứng. BaCl2 C. Cl2 B.21lit C.11lit B.7g chất rắn khan.Câu 31: Cho chuỗi phản ứng sau: MnO2  X1 X2 X3X1nước giaven. FeCl2. Tất cả đều đúng D. 1. Khí nào có tính khử mạnh nhất: A. Cl. không đổi màu D.2M. Cl2. màu đỏ định được. Br. 1. 1. Cl2. 10. là chất oxi hóa C.4g.33% ĐỀ 3 D. hidroclorua và oxi. HCl D. FeCl2. không xác D. Tính phi kim giảm dần đúng Câu 34:Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo. Br2 C. HI Câu 42: Cho 200g dd HX (X: F.12lit C. màu xanh C. 1. HCl A. 1. 21. D. Cl2. 1. 5. Tính nồng độ mol/lit dd A: A. Câu 38:Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi đun nóng nhẹ 3. 1500ml nước hòa tan 350lit khí HBr. F2. dd BaCl2 C.C D. NaCl. HF Câu 39:Có 4 dd mất nhãn NaF. là môi trường B.42% B. Năng lượng ion hóa giảm dần . A. Kết quả khác. Kết quả khác.6% để trung hòa dd trên cần 250ml dd NaOH 3.12lit D. NaBr. NaCl.12lit C. dd Ca(OH)2 B. đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 15. Câu 32: Cho 0.008lit C.042% B. HBr D. NaCl B. 0.16g KMnO4 với dd axitclohidric đặc. Có thể dùng chất nào để đồng thời nhận ra 3 khí: A. A. A. Hãy chọn thuốc thử nhận biết: Câu 40:Trong các khí HX. 2. Giấy quì tim tẩm ướt B.12lit A. 4M Câu 36: Cho 1. HCl. I2 B. I2 có: A. 21. I) nồng độ 14. Câu 45:Ở đktc. Br2.11lit B. F2. 23. là chất khử B.896lit C. đem chất rắn thu được hòa tan vào nước thấy khối lượng chất rắn không tan là 10g. Xác định nồng độ % của dd axit bromhiđric thu được là: A. Cl2.11lit Câu 37:Cho mg Al vào trong bình kín chứa khí clo. Vậy X1.75g hợp chất MgX2. HBr C. Tính m và khối lượng clo đã tham gia phản ứng. Cô cạn dd thu được 26. 2. 1.2g Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với Vlit khí X2 (đktc) thu được 4. 1M Câu 35:Cho 4.3g A.3g D.4g. 2. 15. HCl . 8M D.448lit B.4g B.56lit khí clo tác dụng với 0.33% C. Thể tích các khí thu được sau pư là: Câu 33: Các nguyên tố halogen F2. HF A.3g. NaCl D. dư: D. HCl C. Cl2. F2 Câu 43:Đơn chất nào sau đây “ thăng hoa” khi thay đổi trạng thái tồn tại: Câu 44: Đổ dd chứa 1g HCl vào dd chứa 1g dd NaOH. 2.448lit khí hiđro. H2SO4 C. DD axit trên là: A. NaI. X3 là: A. HCl B. hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100ml dd A.

E=S D. Mg. VËy c«ng thøc ph©n tö cña oleum X lµ: A.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Hiệu suất của phản Câu 3:Sự hình thành ozon là do nguyên nhân nào?A.A=HCl . KMnO4 .5SO3 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: B. Be.2SO3 D. FeSO4 . Đó là kim loại nào trong số sau:A. Caû C. C đều đúng. 60% D. Ca D.4SO3 Câu 10:H2S cho phản ứng với CuCl2 A. D=H2SO4.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6. H2SO4. chất nào chỉ có tính khử A.HNO3 chỉ có tính oxi hóa . E=S B.H2S chỉ có tính khử D.4g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 4. E=S C. D=Cl2O. B=SO3. Dd KOH C.8 gam oleum X vµo níc ®îc dung dÞch Y. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd? A.A=H2S. Zn. dd BaCl2 D. Cu B. Sr D.H2S là axit mạnh hơn HCl C. 80% Câu 2:Khi oxi hóa 67. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển.3SO3 B. chất nào chỉ có tính oxi hóa . Mg B. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi. Al.Al.CuS là hợp chất rất ít tan laáy dö: A.48lit H2 (đktc). Na2SO3 và NaHSO3 D. 70% C.Câu 1:Hấp thụ 2. Fe C. B. Fe D. Ag. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . 90% B. ddKMnO 4. B=SO2. Ba Câu 6: Cho 2.84 gam muối sunfat.H2S có tính khử mạnh hơn HCl Caâu 11: Nhoùm caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát ñöôïc trong dd H 2SO4 loaõng . Mg B. H2SO4. Sự ôxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất. B.Cl2.to E + H2 → khí A A.C. Mg. H2SO4. Na2SO3 B. Na2SO3 và NaOH dư ứng là: A. H   Câu 8:Cho chuỗi phản ứng sau: Khí A  O 2 dto → khí B  + → Mn2+ + D Khí A O 2thi h→ chất rắn E màu vàng  .H2S chỉ có tính khử C. B=SO3. Ca. FeO + H2SO4 loaõng  FeSO4 + H2O B. Sr. Zn C. D=H2SO4. Câu 4: Có 4 dd là: NaOH.C ñeàu ñuùng Caâu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây sai:A. Cu +2 H2SO4 ñaëc  CuSO4 + SO2 + 2H2O B. H2SO4. Chất tan trong dd A là: A. H2SO4.A=H2S. Hßa tan 33. HCl.HNO3.FeSO4 chỉ có tính khử . NaHSO3 C. §Ó trung hßa hÕt dung dÞch Y cÇn dïng võa ®ñ 800 ml dung dÞch KOH 1M.H2S chỉ có tính khử B. dd NaCl Câu 5: Cho 6. Hai kim loại đó là: A. B=Cl2. Al Câu 7 :Trong các chất sau : Cl2.A=HCl. HNO3 . D. E=S C©u9:. Na2CO3. dd HNO3 B. Ca C. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . D=H2SO4.24lit SO2(đktc) vào dd chứa 120ml dd NaOH 1M thu được dd A. Fe.2lit khí lưu huỳnh (IV) oxit thì thu được 168g lưu huỳnh trioxit. H2S. A.

e. trong hh ban ñaàu? a. FeSO4. Sau phản ứng thu được chất gì?Bao nhieâu gam? Caâu 16:Cho 2. Ba(OH)2 c.24lit SO2(ñkc) vaøo 200ml dd NaOH 1M .Neáu cho 38g hh treân phaûn öùng vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO2. FeS2SO2 SO3 H2SO4 SO2  H2SO4 Na2SO4 K2SO4 KCl Cl2 CaOCl2 K2SO3 Caâu 14: Nhaän bieát caùc dd sau: a. Na2SO4. K2SO4.12 lit khí (ñkc). Tính khoái löôïng dd H2SO4 ban ñaàu Caâu 19: Cho 3. NaCl.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát c. 2Fe + 6H2SO4 loaõng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D. K2S.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl? H2SO4 ban ñaàu ĐỀ 4 Caâu 1:Cho 4.52g hh treân phaûn öùng vôùi dd Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO 2. d.36 lit SO2 (ñktc). Na2S. Na2SO4. FeCl3. d. H2SO4. Chaát raén thu ñöôïc coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam? Caâu 18:Cho 19g hh goàm Fe vaø ZnO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 500ml dd HCl thu ñöôïc 1. Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 +H2O Caâu 13: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a. MnO2  Cl2 NaCl Cl2 NaClO NaHCO3 c. a. Tính noàng ñoä mol/lit dd thu ñöôïc sau phaûn öùng? Caâu 17 : Cho moät dd coù hoaø tan 0. Na2CO3. KCl.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl?c. MnO2  Cl2 HCl  H2S  SO2  KHSO3  .04g hh goàm Fe vaø CuO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 100ml dd HCl thu ñöôïc 896ml khí (ñkc).Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.7 g hoãn hôïp goàm Na vaø Mg phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H 2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 3. NaNO3.48lit SO2 ( ñktc) vào dd chứa 8g NaOH. KMnO4  Cl2  HCl  H2S H2SO4  CuSO4 CuCl2 b. a. H2SO4 Câu 15:Cho 4. Na2S.C. HNO3. HCl.Neáu cho 1. HNO3 b. NaOH. Na2SO3 SO2  K2SO3 e.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. HCl. FeCl2. NaNO3.2 mol CuCl2 vôùi moät dd coù hoaø tan 20g NaOH.

Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. NaHS Câu 11: Dẫn 3. CaCl2 khan B. D. khuếch tán lớn hơn. FeS B.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 200ml dd NaOH 3. H2SO4đặc B.a. phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 600ml dd HCl 2M. Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?A. H2S D.36lit khí H2S (đktc) vào 2 lit dd NaOH 1M. Caâu 3:Cho 30. Neáu cho ½ löôïng hoãn hôïp treân phaûn öùng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng laáy dö ta thu ñöôïc 6. Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm.72 lít SO2 (ñkc). Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc (coi V dd khoâng ñoåi). C. Caâu 2: Cho 19. Axit H2SO4mạnh hơn H2S C. C.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. Na2S C. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.b. Câu 7: Oxi đi từ không khí vào túi phổi là do: A.Xaùc ñònh coâng thöùc oxit c.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. Axit H2S mạnh hơn H2SO4 B. NaHS và Na2S E. A hoặc B hoặc C. Chứng tỏ: A. Na2SO3 Câu 10: Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dd FeSO4 tác dụng với dd nào sau đây? A. Na2S A. FeS2 C. Cu tan trong dd FeCl3 Câu 9: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất SO2 từ: D.5M.Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coiVdd khoâng ñoåi).4 g hoãn hôïp goàm Fe vaø moät oxit cuûa kim loïai hoùa trò II khoâng ñoåi( RO). D.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coi V dd khoâng ñoåi). F2 có tính oxi hóa và tính khử mạnh nhất. có thể tiến hành theo cách nào sau đây: A. B hoặc C C. Sản phẩm muối thu được sau pư là: D. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều.3 g hoãn hôïp goàm Zn vaø Cu phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 6. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều . CuSO4khan a. (NH4)2S B. H2S B.72lit khí SO2 (ñktc). pư với CO2 trong phổi hơn trong túi phổi. Kim loại kiềm không đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối vì chúng tác dụng mạnh với nước. pư oxi hoa khử xảy ra. B. Br2 có thể đẩy được Cl2 ra khỏi muối KClO3 A. caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. D.Tính thaønh phaàn % (m) Câu 5:Chất nào sau đây có thể dùng làm khô khí NH3? Câu 6: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện.Trong túi phổi t o và tốc độ B. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều A. Trong dãy halogen. C. CaO D. S D. C. Áp suất riêng phần của nó trong không khí nhỏ hơn trong túi phổi. Áp suất riêng phần của nó trong không khí lớn .

30%SO2 C.40g hợp kim X gồm sắt.16% thu được kết C. Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A : A. Y trong sơ đồ sau: X  SO2 Y H2SO4 A.18%. 60ml 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y Câu 18:Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước. SO2. Dung dịch người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao C.18%. Y: SO3 C. 1578kg ĐỀ 4 Câu 1: Để phân biệt hai bình khí CO2 và SO2 tốt nhất dùng thuốc thử: A.6g 16g C : 6. Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư .Ca C.4g hỗn hợp Mg . Ba D. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. Dung dịch Ca(OH)2 D. 32.80%CO2 . Không xảy ra phản ứng D. dư ta được 6.3 M(loãng) .32% B. 1558kg và 1atm.4g D : 12. X: H2S. Sản phẩm là FeSO4.Ca D. Y: SO3 B.44 g một kim loại hóa trị II bằng 250 ml H2SO4 O.Mg Câu 15: Cho 6.nóng:A.48 lít H 2(đktc) .Câu 12:Pư nào sau đây không xảy ra?A.Cu B : Câu 14: Hoà tan hòan toàn 9. 31. B. .6 tấn quặng có chứa 60% nhiêu? A.Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là:A : 9.8g Câu 16: Hòa tan 55g hổn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500ml axit H2SO4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A . Thành phần phần trăm khối lượng của sắt.36 lit khí SO2(đktc).03% C. xác định các chất X. 32.98% (d = 1g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl 2 4. X: S. 30.B 70%CO2 .03% D. Vậy R là:A. Dung dịch nước Br2 C. H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D. 1548kg D. 35. Tất cả đều sai loãng. H2O B.79%.Zn C. Kim loại đó là:A. 60%CO2 . tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2. 20%SO2 . FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S H2 S C. 1568kg B. Y: SO3 B. 36. H2O H2 O Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0. 36.856 lít khí Y ở Kết quả khác Câu 20:Từ 1. 120ml D.. A và B đều được. X: FeS2. 50%SO2 Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1.Mg (đktc). SO2. 32. Na2S + Pb(NO3)2  PbS + 2NaNO3 B.79%.688 lít là: A. H2.6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3. 33. CuS + 2HCl  CuCl2 + Câu 13: Biết X là chất rắn.Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch sau phản ứng phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0. đồng.5 M .Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4. 50%CO2 . Sản phẩm là Fe2(SO4)3. D. 9.18%. 30ml B.40g Câu 19:Cho 17. Dung dịch H2SO4 CaCl2 Câu 2: Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc. nhôm phản ứng hết với chất rắn. đồng. nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: A. Thể tích dung dịch C.Be B. 40%SO2 D.5%.

2 g.24M B.66 gam và 0.81 gam D.08M Caâu 9: Ñun noùng hoaøn toaøn hh Fe vaø S. Fe: 22. 24g. C. Fe: 23%. 4.CNa2CO3 = 0. C C. VËy hçn hîp muèi khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi lîng lµ: A.24l CO2 (đktc) . Fe: 77.0 g. Neáu cho heát löôïng khí naøy vaøo dd Pb(NO3)2 dö thì coøn 2.08M.16M.02M C. Mg. CNaHCO3= 0. 4.06M D.23.81 gam Câu 5:Hấp thụ hoàn toàn 4. A. ñem hoaø tan hh sau phaûn öùng B. MgO. A. Giá trị của m là A.8 g. Fe: 77%.66 gam và 0. 20.4 gam.4 gam.81 gam B.tủa X và dung dịch Y. C.78%. NaHSO3. A.9g Câu 10.22%.594%. 6. 23. dung dịch X và m gam kim loại không tan.78%. C. SO2. NaOH Câu 11 :250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.24 lit khí ôû ñktc.66 gam và . KMnO4 trong dd HCl dö thaáy coù 4. 500ml dung dịch A với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa . Fe. 24g. 3.24 lít khí hiđro (ở đktc). B.CNa2CO3 = 0.32M. S: 77. 4.594% C©u 4: Hßa tan hoµn toµn 2. CNaHCO3= 0.36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. NaOH D. Câu 7: Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? B.66 gam và 0. C. 6. dư.Tính nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch A . Fe2O3 A.18. S: 22. 4.9 g. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ C% của dung dịch Y . O2 B. CNaHCO3= 0.1M (võa ®ñ) . A. Hấp thụ 3. 5.48lit khí thoaùt ra ôû ñktc. S. D.6 gam.4 gam.CNa2CO3 = 0.25. O3 Câu 8: Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI: B. Sau phản ứng thu được 2.48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịchX. Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?A. Cu. H2O2 D. Na2SO3 B.04M. Al2O3 C. HI. C. Tính %m cuûa Fe vaø S trong hh ñaàu vaø khoái löôïng keát tuûa ñen taïo thaønh trong dd Pb(NO3)2. 4. ZnO trong 500ml axit H2SO4 0. MgCO3.494% 0. NaHSO3 D.81 gam hçn hîp gåm Fe 2O3. P2O5. S: 23%. 4. S: 77%.81 gam C. Na2CO3. Na2CO3 C. 3. B.9g D.CNa2CO3 = 0.Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là:A. Au. D.22%.494% D. FeO. 5. Zn. CNaHCO3= 0. 23.

136 l khí (đktc) và để lại một chất rắn A.05M C.75M D. CNaHCO 3 = 0.H2S chỉ có tính khử B.CMgCl 2 = 0. CNaHCO 3 = 0.CMgCl 2 = 0.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .Cl2 + 2KI Chọn chất oxi hóa và chất khử  → I2 + 2KCl 2. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .8g.2.17.Chỉ có 1.3C + 2KClO3 → 2KCl +3CO22.Cl2 là chất khử Câu 13 :Trong các chất sau : Cl2.24M ĐỀ 5 Câu 1:Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3.05M.18g C. H2S.Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.C2H5OH +Na → C2H5ONa + 1/2H2 Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ? A.500 ml dung dịch A với dung dịch BaCl2 dư cho ra 15.4 D.Nung B ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12. chất nào chỉ có tính oxi hóa . A.76g kết tủa.24g B.Chỉ có 1 Câu 15:Một dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2 .2. Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A .HNO3 chỉ có tính oxi hóa .CNa 2 CO 3 = 0.CNa 2 CO 3 = 0.0004M D.CNa 2 CO 3 = 0.75M.CMgCl 2 = 0.0075M.24 lít CO2 (đktc) .18.H2O là chất oxi hóa . CBaCl 2 =1M Câu 16:250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.KI là chất khử 2)Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử C.H2S chỉ có tính khử D.Zn +CuSO4 → Cu + ZnSO44.06g C.16. CNaHCO 3 = 0.Cl2 là chất khử 2)Cl2 là chất oxi hóa . A.75M.Ca B. KMnO4 .KI là chất khử 2.Cl2.3.08M .1. Fe D.1) KI là chất oxi hóa .H2S chỉ có tính khử C.32 M.1.H2O là chất khử D. A.1) Cl2 là chất oxi hóa .400 ml dung dịch A với H2SO4 dư cho ra kết tủa C có khối lượng là 46.Tính khối lương của hỗn hợp X.CMgCl 2 = 0.3.50M B.Xác định kim loại M?A. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2SO4loãng. tính nồng độ mol của MgCl 2 và BaCl2 trong dung dịch A.HNO3.Cl2 là chất oxi hóa .Cu Câu 2:12g một kim loại M tan hết trong 600 ml dung dịch H2SO4 1m.Cl2 là chất oxi hóa . FeSO4 .0016 M.4 C.CNa 2 CO 3 = 0. CBaCl 2 =0.26g D.1. HNO3 .Cl2 là chất bị oxi hóa .02M C.FeSO4 chỉ có tính khử Câu 14:Cho các phản ứng sau :1. 200ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOh dư cho ra kết tủa B. CBaCl 2 =0.Câu 12:Cho 2 phản ứng :1.Mg B.Nung B đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 6 g.18. CBaCl 2 =0.Cl2 + H2O  → HCl + HClO A.16 M.KI là chất bị khử 2.sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B. CNaHCO 3 = 0. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .3 B.08 M.6g.AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 3.H2O là chất khử B. chất nào chỉ có tính khử A.

4. Tính nồng độ % của dung dịch A ( cho S =32 .C. Y2 = Cl2 . khối lượng M và MO trong hỗn hợp X.(C)=HOBr .X2= Cl2 . O = 16 . Z2 là chất rắn ở đktc.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước C©u 7: NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoµn toµn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1.2 lít dung dịch H 2SO4 0. B.(C)=O2 . Z2 = Br2 B. 32% B. Chaát oxi hoaù 2.huùt H2O còn HCl là chất . (A) =MnCl2 . 3. Y2 = Cl2 .Z là 3 halogen.6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy.2g Mg và 2g MO CuO Câu 4 :X.Ca. 1. Khoâng ñoùng vai troø gì C©u 9 : Đem oxi hóa hoàn toàn 11.Y.Cu. 1.X2= Br2 . 1. Chaát khöû D.Mg.X2= Cl2 . H2SO4 + Cu(OH)2.X2= F2 . (A) =MnBr2 . H2SO4 ®Æc + Cu.(B)=H2O . C. Y2 = Cl2 . Vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoaù B. D.(C)=HOCl .H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 loãng D. A. X2 + 2KY 2. Z2 = I2 C.12 lít khí H2 (đktc).Y.2g Cu và 2g A.(D)=Na2O (D)=NaClO C.(D)=NaBrO (D)=NaH Câu 6:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H 2SO4 loãng là vì : A. H = 1 ) .A.5 M cho ra 1. 1. (A) =MnCl2 . Y2 = Br2 .2g Ba và 2g BaO D. 16% Câu 10.Z B.D biết rằng X2 ở thể khí ở đktc A. H2SO4 + CuO.X tan vừa đủ trong 0.(B)=H2O . 28% C. B. D. Y2 + 2NaOH Y2 + 2KZ  2KX + Y2  nước javen  Z2 + 2KY.B. (A) =MnF2 . 2. Biết rằng : 1.X2= F2 . Z2 = I2 Câu 5:Cho chuỗi phản ứng X2 + (B) ← → HX +(C) MnO2 + HX  → X2 + (A) + (B)  → (C) + NaOH (D) + (B) B. 3.O3(ozon)ñoùng vai troø? A. 1.Câu 3:Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO cảu kim loại ấy.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng C.2g Ca và 2g CaO C. Z2 = I2 D. A. Xác định M.biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0.X2= F2 . Xác định X. Ph¶n øng lîng CuSO4 thu ®îc nhá nhÊt lµ:A. 24% D.(C)=H2 . H2SO4 + CuCO3. 3. Xác định X.2 lít SO2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 210 g dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch A . 4.Ba. C©u 8: Trong phaûn öùng :O3+2KI+H2O-->2KOH+I2+O2.X2= Br2 .H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . Trong sản xuất công nghiệp H2SO4 người ta cho khí SO3 hấp thụ vào : C.X2= Cl2 .(B)=H2O .(B)=H2O .

MgSO4. Na2SO4. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan.2 mol Al vµ 0. 0. 2.4 gam kết tủa. MgSO4. cô cạn dung dịch thì được m gam chất rắn. nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Mg baèng dd HCl 0.33 g B. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc. 80ml D. SO3. P2O5. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. 10. TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?A.2 mol Mg vµ 0. 120ml C.4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư. Fe2(SO4)3 và FeSO4.25M thu dd muoái coù CM laø: A. Sau phản ứng thu được 39. nung (B) ôû . Cl2 NaCl. ĐỀ 6 Caâu 1: Cho sô ñoà chuyeån hoaù: NaNO3 H2SO4 Caùc chaát A. +  B → H2SO4 +  D→ HCl +  E → G H H2S  ++O →  2 Caâu 4: Cho caùc chaát sau (A) taùc duïng vôùi (D) taïo (B). Câu 15: Cho 24. H2SO4 đặc để tạo oleum H2S + CuCl2  CuS + 2HCl 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O D. Zn.dd +  A→ D. 0. Mg. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A. KÕt qu¶ kh¸c Câu 13. NO.99 g D.66 g C. 20. B. C. FeS. 0. FeS. 60ml B. Khoâng xñ. Câu 12. 0. H2 O2 Câu 11. G laàn löôït laø: A. SO2 B. 22. HNO3 D. Cho 12.1 mol Al vµ 0. H2SO4ñ. NaCl tinh theå. D. Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc). K2SO4.66 gam.1M B. Cl2 Caâu 2: Trung hoaø dd Ba(OH)2 0.3 mol Al. 26. N2O. S.26 gam. 0. NaCl tinh theå.C. Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A.3 mol Mg.2M D. 0. Cl2. Theå tích ddHCL ñaõ duøng laø: A. MgSO4 và FeSO4. MgSO4 và Fe2(SO4)3. Lọc kết tủa.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0. 6. B.61g keát tuûa. FeS.2 mol Mg.167M C. (A) taùc duïng vôùi (B) taïo thaønh (C). Giá trị m là : A. D.6 gam.1 mol mçi khÝ SO2. HCl. Caâu 3: Hoaø tan ag hh Al.2 mol Al vµ 0. O2 D.5M baèng dd HCl 0.1 mol C. B. H2O B. C.A. Dung dịch H2SO4 loãng C. 0.6 gam. B. Chất tan có trong dung dịch Y là : A. 30.75M dö cho dd sau phaûn öùng taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö thu 8. H2S + Br2  S + 2HBr D. 40ml C. E. FeS. H2SO4ñ.

Kieàm C. Cho dd A thu được tác dụng với 200ml dd BaCl2. a. NaOH.Khoâng x/ñ Caâu 6: Hoãn hôïp X goàm 2 khí SO2 vaø CO2 coù tæ khoái ñ/v H2 laø 27. Na2CO3.Trung tính D.9g hh Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 10. KMnO4  O2  SO2  SO3 oleumH2SO4 CuSO4 Na2SO4  NaCl Cl2  H2SO4 SO2 SH2S SO2 H2SO4 HCl Cl2 NaClO. NaHCO3. Tính nồng độ mol/lit dd thu được. b. D. Tính nồng độ % các chất trong dd X. (D) taùc duïng vôùi dd (C) taïo (B).NaOH . Thaønh phaàn % m cuûa SO2 laø: A. a. Na2CO3. CO2 . Na2CO3. NaOH. NaOH. H2S + CuCl2  CuS + 2HCl D. dẫn hh khí này vào dd AgNO3 dư thu được 24.nhieät ñoä cao taïo (D) vaø (C).H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . Caâu 5: Troän laãn 15ml dd NaOH 2M vaø 10ml dd H2SO4 1. Na2CO3. Tính %m từng chất trong hh. CO2 .Axit B. (A).H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước Câu 8: Cho 17. Tính %m từng chất trong hh? %V từng khí trong hh Y. Câu 11: Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. Cho dd thu được vào dd BaCl2. 40 Câu 7:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H2SO4 loãng là vì B. NaHCO3.26 D. Câu 9:Cho 13.4g khí. FeS2 SO2NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaClNaOH Na2SO3 SO2 H2SO3. CO2 . NaHCO3.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng loãng C. 35. CO2 C. 59. a. 50 : A.NaHCO3. Tính %m từng chất trong hh đầu. c.1g hh Na và Na2S tác dụng vừa đủ với 200g dd HCl thu được dd X và hh khí Y.5M thì moâi tröôøng . KClO3 O2 O3 KOH KCl Cl2 H2SO4Fe2(SO4)3FeCl3 FeCl2 NaCl Câu 12: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B.hut H2O còn HCl là chất B. (D) laàn löôït laø: A. (C). Câu 10: Cho 10. (B). b. b. dd thu ñöôïc laø: A. Tính khối lượng kết tủa thu được.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 B.2g hỗn hợp K và K2O tác dụng với dd H2SO4 vừa đủ thu được 6.08lit khí (đktc)và 100ml dd A.8g kết tủa đen.5 C. b.

nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào ? B. Tính %m moãi kim loaïi trong hh. Để hòa tan cùng một lượng Fe. (2) gấp (1) gấp ba (2) Trong công nghiệp người ta điều chế khí H2S bằng cách : B. Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thaáy coøn 0. Tính theå tích dd KMnO4 0. Fe. Neáu cho hh ban ñaàu vaøo dd NaOH dö seõ thu ñöôïc bao nhieâu lit khí (ñktc)? Caâu 2: Hoaø tan 1.64g moät chaát raén khoâng tan. Al. dd A vaø 0. Để D. Cho FeS tác dụng với HCl D. 250 ml D. B hoaù trò II thu ñöôïc 1. Al. B. dung dịch Y chứa NaOH 1.Cho CuS tác dụng với H2SO4 Caâu 1:Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6.66g hh 2 kim loaïi A. Khí H2S không tác dụng được với chất nào ? B.5M và KOH phản ứng hết với 500 ml dung dịch X ta cần phải dùng V ml dung dịch Y thì V là: A. Zn H2SO4 đặc. b.Cho Mg tác dụng với H2SO4 đ ĐỀ 7 H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là:A. Tính %m hh.86g hh Mg vaø Al vaøo dd HNO3 loaõng laáy dö coù 560ml (ñktc) khí N2O bay ra. Dung dịch FeCl2 Dung dịch CuCl2 Câu 15. Fe. A.025M vöøa ñuû ñeå taùc duïng vôùi dd A. Khí Cl2 C. A.1M và FeSO4 0. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi A.5g.12lit khí (00C.16g khí SO2 thoaùt ra.2M. Al. Dung dịch KOH D. Tính %m hh.5M. 2at) ñoàng thôøi khoái löôïng hh giaûm ñi 6. Caâu 3: Cho 1. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O Câu 13: Dung dịch X chứa CuCl2 0. a. Mg Câu 16. (1) gấp đôi (2) C.46g hôïp kim Cu. Câu 17.Không điều chế trong công nghiệp C. Phaàn kim loaïi coøn laïi hoaø tan baèng H2SO4 ñaëc noùng thaáy coù 0.C. b. c. đôi (1) D. 300ml B. A.784lit khí H2 bay ra( ñktc). Zn D. thì số mol HCl (1) và số mol (1) bằng (2) B. H2S + Br2  S + 2HBr 0. 500 ml Câu 14. 150 ml C. a. Al C. Hãy chọn đáp án đúng. .

Theâm Vlit dd NaOH 0.1M cho ñeán khi keát tuûa tan trôû laïi moät phaàn.08lit khí SO2(ñktc). Ñeå trung hoaø löôïng H2SO4 dö can 200ml dd NaOH 0. Nung keát tuûa thu ñöôïc ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta ñöôïc chaát raén naëng 0.86g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg.54g 1 kim loaïi M coù hoaù trò n khoâng ñoåi trong 100ml dd H2SO4 0. Caâu 10:Moät hh X goàm 2 kim loaïi kieàm A. FeSH2SSSO2H2SSO2KHSO3K2SO3K2SO4KClCl2H2SO4 b.5M. Tính V.Caâu 4: Hoaø tan 0. KMnO4O2O3Ag2OAgNO3HNO3 Câu 12: Nhận biết các khí sau: .3lit dd H2SO4 0. Mg vaøo dd HCl dö thaáy giaûi phoùng ra 14lit khí ôû 00C vaø 0.1M ñöôïc dd A. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. B thuoäc 2 chu kì keá tieáp cuûa BTH coù khoái löôïng laø 8.loïc keát tuûa vaø nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 3. Cu.5l dd H2SO4 0. Phaàn khoâng tan cho vaøo dd H2SO4 ñaäm ñaëc thaáy giaûi phoùng 6. Câu 11:Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. B vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X. Xaùc dònh %mhh.1M.54g Al trong 0. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö . Fe trong dd H 2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 4.5g X tan heát trong nöôùc. Ñeå trung hoaø dd thu ñöôïc sau khi hoaø tan X can 0. Al. Khi cho cuøng khoái löôïng hh X treân phaûn öùng vôùi dd NaOH dö thì thu ñöôïc 3.2g chaát raén. SSO2SO3H2SO4Na2SO4NaClNaOHNaHSO3 c. Vaø noàng ñoä % dd sau phaûn öùng.8at.4M.6lit hiñro. Caâu 7: Khi hoaø tan 29. Xaùc ñònh M.51g. Caâu 6: Cho 15.48lit khí (ñktc) vaø dd A.72lit khí SO2(ñktc).9g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Al.4g hh Al. Caâu 5: Cho 11g hh saét vaø nhoâm taùc duïng vôùi 200g dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 10. Ag taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 5. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. Xñ A.36lit hiñro(ñktc). Caâu 8: Hoaø tan 4. Caâu 9: Hoaø tan 0.Tính m moãi kim loaïi.

a. C.224lit D. D chứa các chất NaOH.08g S trong môi trường kín không có không khí. ĐỀ 8 Câu 1 : Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: FeS + A  B( Khí ) + C B+F G +O2 1) S A V2O5. H2SO4. HCl. C: không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa. b. Ngâm A trong dd HCl dư. a.07g KMnO4 ta được 10. Xác định khối lượng các chất trong hh A. Kết quả khác. t o + H2 to +O2 2) X to + Fe to C + Y hoặc Z A+G A B ( mùi trứng thối ) + D + Br2 X+D Y+Z Vàng B + CuSO4  D C + J Khí  L +O2 B + H2O ( đen ) +E L + KI  C + M + N + Fe +H Câu 2 : Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau : H2SO4 axit đặc. Câu 6: Đun nóng một hh bột gồm 2. N2.97g Al và 4.O2.336lit B. H2. được sản phẩm là hh rắn A. H2S. Lần lượt cho quỳ tím và dd BaCl2 vào 4 dd này và thấy: A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng. 0. Giải thích. H2S. c. . HCl. Thể tích khí B (đktc) được giải phóng: A.C. Câu 5: Khi ñun noùng 11. to C + SO2 + H2O Câu 3:Xác định các chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành các ptpư: A + BC đen C+ H2SO4l D + E A+ H2SO4l D + F G + N xanh M đen F + BE +KNO3 E+FeCl3B+FeCl2+K E + KOH G + H2O E+H2SO4đB+SO2+H2O Câu 4: Có 4 dd A. B. SO2. SO2. SO2. 0.672lit C. O3. thu được hh khí B.11g bã rắn A và khí B. B: làm quỳ tím hóa xanh và không tạo kết tủa. D: làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa. B. CO2. Tìm A. D. CO2.0. H2O (không theo thứ tự trên). Viết ptpư.

Tính %m từng chất trong hh.856lit. 1. H2: 0.856lit D.56g. Câu 8: Đun 11. Sản phẩm thu được cho vào 500ml dd HCl thì a.56g C. H2S:2. Cần đốt cháy bao nhiêu lit khí X (đktc) để khi cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 150ml dd NaOH 30% (d=1. Kết quả b.44ml C. b.73ml B. 5. 872. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng? A.464lit hh khí (đktc).8g pư vừa đủ a. A. 0.84lit B.96lit C. FeS: 0. H2S:2.44lit B.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4. Để trung hòa dd X phải dùng 800ml dd KOH 0. Fe:8. 22. B. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của muối trong dd A. H2: 0.2g Fe và 26g Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư. b. a. Câu 7: Cho hh gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư.675g . a. Thể tích mỗi khí: C.856lit D.4M D. Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dd H2SO4 10%? B.856lit.224lit. Tính khối lượng của Fe và FeS trong hh đầu: A. H 2: 0. H2S: 0. Al2S3: 6.84lit.675g C. H 2:2.375g khác. Thể tích các chất trong hh khí B ở đktc.4lit B. H2:2. a. Tìm CTPT của oleum.9g kết tủa đen.8g D. Câu 10: Khi cho 36.8g. thu được 2. Al: 6. Tất cả B.48lit chất khí (đktc).Viết các ptpư xảy ra. 6. H2S:2. Al2S3: 6.1M.1g/ml). 8. Cho hh khí này đi qua dd Pb(NO3)2 dư. b. 13. Kết quả khác.72lit C. Cho khí sinh ra đi vào dd CuSO4 10% (d= 1. FeS: 8. b.375g D.12g.84lit C. Câu 11: Hòa tan 3. Al: 0. 13. Tính thể tích dd CuSO4 để hấp thu hết lượng khí ĐỀ 9 . Kết quả khác Câu 9: Cho chất A tác dụng với chất B ta thu được khí X có mùi trứng thối. Cho khí X tác dụng với khí Y được chất B màu vàng. Nung chất B với sắt thì được chất C. H2S:2. Tính thể tích khí sinh ra? A.375g.38g oleum A vào nước được dd X. Fe:1. Fe:0. thu được 23. H2: 0.24lit sai.6lit D.A. A. H2S: 0.33) thì được muối trung tính duy nhất. Tất c. Al2S3:0. FeS: 8.2M trên? A.224lit.6M D.856lit cả sai. Cho C tác dụng với dd HCl lại được khí X. Kết quả khác b. 2.224lit. Đốt cháy khí X có mặt oxi dư thu được khí Y có mùi hắc.

7g kết tủa trắng. Cho lượng dư dd BaCl2 vào 40ml dd A sẽ thu được kết tủa B. Đ/S: 1:3.14g X tác dụng vừa đủ với 21.36% Câu 10: Hòa tan 40g SO3 vào nước thu được 200ml dd A. Cho 28. Na2S: Đ/s: 45. Cho 250ml dd A tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 69.72%.2M. Na2SO4: 0.6cm3 dd KOH 0.8M Câu 6: Khi cho 54. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dd A? Đ/S:H2SO4: 0. Xác định M? b. b.69%. a.2M.Nếu cho hh khí A tác dụng với lượng dư dd H 2S sẽ thu được 9.3%.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4.2%. Tính %m các muối có trong hh ban đâu? Đ.6g hh gồm FeS và CaCO3. (đktc).77% Câu 8: Hỗn hợp H2SO4 và HCl tác dụng vừa đủ với 400g dd BaCl2 5.7%. Đ/s: 54. 50. Sau khi cho lượng vừa đủ dd BaCl2 vào 125g dd A thì thu được 23. Dẫn khí B vào lượng dư dd Pb(NO3)2 thu được 71.38% Câu 2:Khi cho 36.2lit khí A và chất rắn B.24lit khí C ( các khí được đo ở đktc) a.1g hh gồm Ag và kim loại M (có hóa trị II) tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 11.25M. Tính tỉ lệ %m các kimloại trong hh đầu? Đ/S: Zn. Để trung hòa 20ml dd A cần phải dùng 25g dd NaOH.15 Câu 5: DD A có chứa H2SO4 và Na2SO4. HCl : 0. Cho lượng dư dd HCl vào dd A và đun nhẹ thu được chất khí B. Tính tỉ lệ về số mol các muối trong hh đầu? b.Câu 1: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3.97%.7g kết tủa đen. $0% Câu 7: Dùng 200g dd HCl 18. Nồng độ mol/lit dd A và khối lượng kết tủa B? Đ/S: NaCl: 13. 11.8g kết tủa đen không tan.93%. Tính: a. NaHSO3 và Na2SO4.4M. Câu 4:Đun nóng hh gồm NaCl và Na2SO3 với lượng dư dd H2SO4 đậm đặc thu được hh khí A. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675cm3 dd brom 0. cho chất khí còn lại tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 28.nóng thu được 2.72lit Đ/S: 52.3g kết tủa trắng không tan. 6. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của các muối trong dd A. 11.6g kết tủa vàng. 60%. Tính %m mỗi chất trong hh đầu và thể tích mỗi khí thu được sau pư? Đ/S: 36. 3. Gạn lấy chất rắn B và cho tác dụng với lượng dư H 2SO4 đăc. Tính nồng độ % các muối trong dd A. Xác định %m từng chất trong hh.35%CaCO3.48lit chất khí . Lọc lấy nước lọc và cho lượng dư dd CuCl2 vào nước lọc lại thu được 28.9g kết tủa trắng. a.25% mới hòa tan hoàn toàn 47.56g X tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. 18. Sau đó. Lọc bỏ kết tủa và trung hòa nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 1. Tính %m từng chất trong hh đầu? Câu 9: Hòa tan hh gồm có Na2S và Na2SO4 vào nước thu được dd A. Tính nồng độ % các muối trong dd A.Tính %m các chất trong hh X.48lit. Để trung hòa 250ml dd A cần dùng hết 50g dd NaOH 16%. CaCl2 0. Mặt khác 7.125M. 4.S: %NaCl: 48.1M Câu 3:Hòa tan 50g hh NaCl và Na2S vào 150g nước thu được dd A.

Cho hh A tác dụng với lượng dư dd HCl thu được khí B. b)0.3M.6g kết tủa trắng. 22. d) Cu.2% Câu 12: Cho hh sắt và đồng tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 17. nồng độ của Na2SO4 trong dung dịch mới là: a).b. Câu 7: Trong các phản ứng sau đây.3g. Câu 2: Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất:a) K2O. ĐỀ 10 Câu 1: Oxi không phản ứng trực tiếp với:a) Ñoàng. Gạn lấy phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 6.92lit khí A. 1.Hiñrounfua vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù.04g hợp chất A. d) Lưu huỳnh. Al.04M. Tính nồng độ % các muối trong dd A? Đ/S: 5. MgO. 2. 1. Ca.8g kết tủa đen. b) Cu(OH)2. thu được 1.25M với 40ml dung dịch NaOH 0. Xác định M? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2. Zn. d) Taát caû Câu 6 :trộn 60ml dung dịch H2SO4 0. Na2CO3. Đ/s: 70%.1g. Câu 3: Ñeå thu ñöôïc 1. 30% Câu 13: Sau khi nung nóng hh gồm 11.12lit C. 1.2M. ñeàu sai.24dm3 B. b) Flo.0. S.08g H2O và 1. Sau khi cho lượng dư dd BaCl2 vào dd A sẽ thu được 46.4M. B. c)0. c) Fe. coù tính oxi hoaù. 14.5M. Na2S.Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû. Câu 4: Haõy chæ caâu traû lôøi sai: Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau: A. Hấp thụ toàn bộ khí SO2 nói trên vào 13. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng ? D. 23.6g. C12H22O11. C.95ml dd KOH 28% ( d= 1. Câu 5: Khác với axit H2SO4 loãng. Tính nồng độ % các chất có trong dd sau phản ứng.Axit sunfuric .8%.344lit SO2 (đktc). 1. Nồng độ % dd NaOH đã dùng? Đ/S: 2. Xác định CTPT hợp chất A? b. c) Cacbon.5g.12lit D. axit H2SO4 đặc phản ứng với: a) BaCl2 .2g bột kim loại M hóa trị II với lượng dư bột lưu huỳnh thu được hh chất rắn A. d) c) OF2. (NH4)2SO4. a. thì khoái löôïng cuûa löu A.72lit khí B. Dẫn toàn bộ khí B vào dd Pb(NO3)2 sẽ thu được 47.147g/ml). b) H2O2. 16% Câu 11: Hòa tan hh gồm K2SO4 và Na2SO4 có tỉ lệ về số mol là K2SO4 : Na2SO4 = 1: 3 vào nước thu được 150g dd A.Löu huyønh ñioxit vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù.4lit. Tính tỉ lệ %m các kim loại trong hh.12lit khí sunfurô (ñktc) huyønh vaø theå tích oxi caàn duøng (ñkc): 2g.

c) O3. d) FeSO4.HI > HF > HCl > HBr Caâu 18: Tính axit taêng daàn cuûa caùc dd axit sau: b.Fe. Câu 15:dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với các chất naøo trong dãy sau đây: Câu 16:axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây:a. c.CaCO 3.8 lít. 2 H2S + O2 →2S + 2H2O b. d. H2S + 4Cl2 + 4H2O →H2SO4 + 8HCl. Oxi khoâng b. b) O2. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc ? a) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O c) H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2O + SO2 b) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 Câu 9: Trộn dung dịch chứa 1 mol axit H2SO4 với dung dịch chứa 1. b) 2. nóng là: Câu 12 : Trong các dãy dưới đây. Na2SO4 và NaOH.b. a) 4.60 lít. Câu 14: tìm pư sai:a.Cu Caâu 17: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng vaø dd H2SO4 ñaëc cho 2 loaïi muoái khaùc nhau: a.a) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O 2H2O c) H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2 O b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + d) H2SO4 + Fe → Fe2(SO2)3 + SO2 + Câu 8:Trong các phản ứng sau đây. Câu 13: trong các phản ứng sau. d) Taát caû ñeàu sai. b) 22. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.64 lít. pư nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: a. Cu d.c.5 mol NaOH. c) 44. a) 18.S + O2 →SO2. SO3. c. Mg c.Zn . b. Fe a. KMnO4.HI < HCl < HBr < HF d. SO2 Câu 10: Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 gam pirit sắt là: Câu 11: Thể tích khí SO2 (đktc) thoát ra khi cho 46 g Na tác dụng với axit H2SO4 đặc. 2S + H2SO4 →H2S + 2SO2. d. c.d. cho dung dịch bay hơi đến khô. c) Muối Na2SO4. a.S và H2S. d) 8.C và CO2. Cl2. d. c. S + HNO3 →SO2 + NO2 + H2O. S.54 lít. HF < HCl < HBr < HI b.Oxi laø moät nguyeân toá coù tính oxi hoaù. Ag. b. Chất rắn thu được là: a) Muối NaHSO4. HI < HBr < HCl < HF Caâu 19: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà oxi laø khoâng ñuùng? a. d) Hỗn hợp muối NaHSO4 .4 lít. H2SO4 ñaëc .Cu và Cu(OH)2.S + Na2SO3 →Na2S2O3.12 lít.S + Zn → ZnS. 2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O. dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa ? a) HCl. coù muøi vaø vò. b) Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4. Fe và Fe(OH)3.48 lít. c) 3.

c. 3.KClb. HClO. OF2 töông öùng: b. Hoà tinh boät. Caâu 21: Haõy löïa choïn phöông phaùp ñieàu cheá khí HCl trong phoøng thí nghieäm töø caùc hoaù chaát ñaàu sau:a.5 g d. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 5. -2 .Flo c. b.B.Al c. – 2 d. Oxi laø thieát Caâu 20: Ñeå thu khí Oxi trong phoøng thí nghieäm.Fe b. Br2.Au c. Thuyû phaân muoái AlCl3 b. -2. -2 a. Oxi taïo oxit axit vôùi haàu heát caùc kim loaïi. CO2 . MnCl2.Cl2+2KI=2KCl+I2 PÖ naøo sau ñaây xaûy ra ñöôïc? .-4 . + 2 c. NaBr Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Soá oxi hoaù cuûa Oxi trong KMnO4. HBrO.58g c. -2.Taát caû ñeàu sai Caâu 27: Cho chuoãi phaûn öùng: X2 + B HX + C C+ MnO2 + HX X2 + A + B NaOH D + B.D bieát X2 ôû theå khía.6 lít Cl2 ( ñktc).Ñaåy khoâng khí baèng caùch uùp bình. -1. ngöôøi ta söû duïng caùch naøo sau ñaây: a. Na2O b.Toång hôïp töø H2 vaø Cl2 Brom.Oxi d.CaCO3 d. Ñaåy nöôùc. d. b. 39. Clo b. NaClO c. d. H2O.I2+2KBr=2KI+Br2 d. B vaø C ñeàu ñuùng.95g 15. – 1 . 1. c. Clo taùc duïng vôùi nöôùc. -2. Na2O2.Br2+2KCl=2KBr+Cl2 d. yeáu cho söï chaùy. a. – 2. O2. Quyø tím. H2O. MnCl2. Phenolphtalein. MnBr2.8 g b. +2 Caâu 29: Cho KMnO4 phaûn öùng vôùi dung dòch HCl dö.Ñaåy khoâng khí baèng caùch ngöûa bình.Cu(NO3)2 Caâu 25: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd HCl l vaø taùc duïng vôùi khí clo cho 2 moät loaïi muoái khaùc nhau? a.Cl2.Cu Caâu 26: a.C. Nöôùc Caâu 22: Thuoác thöû ñeå nhaän ra dd ioât laø:a.KOH d. Xaùc ñònh A. c. NaCl tinh theå vaø H 2SO4 ñaëc c. -1.c. -2. c. khoái löôïng KMnO4 ñaõ duøng:a. – 2. -1. b.Ioât a. Cl2. Caâu 23: Nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát laø gì? Caâu 24: Hôïp chaát naøo sau ñaây PÖ ñöôïc vôùi khí clo? d. H2O.

F. Clo laø chaát khí khoâng tan trong nöôùc b.Caâu 30: Tính Oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá halogen giaûm daàn theo thöù töï sau: a.2Ag+ O3 Ag2O+ O2 ñeàu ñuùng caùc chaát naøo.B b. Taát caû ñeàu ñuùng c. Ag. I. I Br.86g c. Axit Clohiñric Ñeå ñieàu cheá 224 ml khí Cl 2( ñkc) caàn duøng bao nhieâu gam b. AgNO3.448 lit khí SO2(ñkc)Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. dung dòch HCl coù theå taùc duïng vôùi DD HClO coù teân laø:a. Br. Cl. Cl. Fe(OH)2. Caâu 33: Trong caùc daõy chaát sau.Giaáy quì tím thöû naøo sau ñaây a. Fe b. Br d.S Ñ. MgCl2. Br. 0. 1. 0. I c. Caâu 32: Phöông trình naøo chöùng minh tính oxi hoaù cuûa O3 maïnh hôn O2:a. Axit cloric c. I Caâu 31: Ñeå nhaän bieát 2 khí HCl.87g d.Axit hipoclorô MnO2 phaûn öùng vôùi d d HCl: a. Cl.Giaáy quì taåm hoà tinh boät c. KClO coù teân laø: kalihipoclorit d. BaCO3. AgNO3 c. CaCO3. Cl2 rieâng bieät.S Ñ. NaOH d. Fe2O3 Caâu 34: Axit clorô Caâu 35: d.Fe. Dung dòch NaOH aåm d. oxi coù tính oxi hoaù maïnh hôn ozon. Tính khoái löôïng B Cho 8. F.2KI+ O3+ H2O I2+ 2KOH+ O2 d. daãn toaøn . Caû A.S Ñ. Clo coù tính oxi hoaù maïnh hôn brom vaø iot e.11g hh Zn vaø ZnO tan heát vaøo 20g dd H 2SO4 ñaëc noùng 98% dö) thu ñöôïc dd A vaø 0. F. Cl. a. Zn.8g FeS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. F. Cu.NaOH. Caâu 37: vaøo 150ml dd Pb(NO3)2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.74g b. KMnO4. Clo coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát c.S Ñ-S choïn sai trong caùc caâu sau: a.MnO2.Taát caû ñeàu ñuùng b. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 38: Cho 2. coù theå duøng thuoác b.0.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B.435g Caâu 36: Haõy khoanh vaøo chöõ Ñ neáu choïn ñuùng vaø chöõ S neáu Ñ.

Tính khoái löôïng B .08g hh Cu vaø CuO tan heát vaøo 20g dd H2SO4 ñaëc noùng 98% ( laáy dö) thu ñöôïc dd A vaø 0.Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 40: Cho 6.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B.Caâu 39: Cho 9.448 lit khí SO2(ñkc)a.7g ZnS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. daãn toaøn vaøo 200ml dd CuCl2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful