ĐỀ 1 Câu 2:H2S cho phản ứng với CuCl2 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: A.

H2S là axit mạnh hơn HCl C.CuS là hợp chất rất ít tan B.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl

Câu 3:M là 1 kim loại nhóm IIA (Mg,Ca,Ba). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, NaSO4 nhưng ko tạo kết tủa với dung dịch NaOH .Xác định kim loại M A.Chỉ có thể là Mg B.Chỉ có thể là Ba C. Chỉ có thể là Ca D.Chỉ có thể là Mg, Ba Câu 4 :0,5 lit dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3 .dung dịch A tác dụng với dung dịch NH4OH dư cho ra kết tủa B .Đem nung B đến khối lượng ko đổi thu được chất rắn nặng 14,2g .Còn nếu cho 0,5 lit dung dịch A tác dụng vớidung dịch NaOH dưthì thu được kết tủa C .đem nung C đến khối lượng không đổi thì được chất rắn nặng 4gam.Tính nồng độ molcủa MgCl2và của Al2(SO4)3 trong dung dịch A(Mg=24, Al=27) A.CMgCl2 = CAl2(SO4)3 =0,1 M C.CMgCl2 = 0,1M , CAl2(SO4) 3 = 0,2M B.CMgCl2 = CAl2(SO4)3= 0,2M D.CMgCl2 = CAl2(SO4) 3 3= 0,15M

Câu 5:100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M , K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,1M và Ba(NO3)2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2ttrong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB .Cho Ba=137,Pb=207 A.0,1M, 6,32g B.0,2M, 7,69g C.0,2M, 8,35g D.0,1M, 7,69g Câu 6:1000ml dung dịch X chứa 2 muối NaA và NaB với A và B là 2 halogen (nhóm VIIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) .Khi tác dung với 100 ml dung dịch AgNO3 0,2 M (lượng vừa đủ )cho ra 3,137 gam kết tủa .Xác định A,B và nồng độ mol của NaB trong dung dịch X .Cho F =19, Cl=35,5 ,Br=80,I=127 Ag=108 A.A là F,B là Cl ,CNaF =0,015 M, CNaCl = 0,005M B.A là Br ,B là I ,CNaBr = 0,014M ,CNaI=0,006M C.A là Cl ,B là Br , CNaCl =0,012M, CNaBr = 0,008M D.A là Cl ,B là Br, CNaCl = 0,014M ,CNaBr = 0,006M Câu 7 :100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05 M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr .tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa 2 dung dịch A và B .Cho biết AgCl ,AgBr, PbCl2 , PbBr2 đều ít tan . A.0,08M , 2,458g B.0,016M , 2,185g C. 0,008M , 2,297g D.0,08M, 2,607g Câu 8:Mọt dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi . A.0,1 mol, 33,1gam B.0,1mol, 31,3 g C.0,12 mol, 23,3g D.0,08 mol , 28,2g Câu 9:Mọt lit dung dịch A chứa MCl2 và NCl2= (M và N là 2 kim loại kiềm thổ , nhóm II A thuộc chu kìkế tiếp của bảng HTTH). Khi cho 1 lit dung dịch A tác dụng với dung dịch Na 2CO3 dư , ta thu được 31,8 gam kết tủa .Nung kết tủa này đến khối lượng ko đổi (MCO 3 thành MO + CO2 ↑), thu được 1 chất rắn có khối lượng 16,4 gam.Xác định 2 lim loại M,N và nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . A.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,08M ,CCaCl2 = 0,15M C.Ca , Sr ,CCaCl2 = 0,2M ,CSrCl2= 0,15M B.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,2M ,CCaCl2 = 0,15M D.Mg ,Ca , CMgCl2 = 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M

Câu 10:Một hỗn hợp MgO và Al2O3 có khối lượng 5,5gam .Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư .Hòa tan chất rắn còn lại sau phản ứng với dung dịch NaOH trong dung dịch HCl dư được dung dịch A .Thêm NaOH dư và dung dịch A , được kết tủa B .Nung b đến khối lượng ko đổi ,khối lượng b giảm đi 0,18 gam so với khối lượng trước khi nung .Tính số mol MgO và Al 2O3 trong hỗn hợp đầu . Cho Mg =24, Al =27 A.0,01mol MgO ,0,05 mol Al2O3 B.0,01mol MgO ,0,04 mol Al2O3 C.0,02 mol MgO ,0,10 mol Al2O3 D.0,03mol MgO ,0,04 mol Al2O3 Câu 11:100ml dung dịch A chứa MCl2 0,10M và NCl2 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch Na2SO4 0,09M cho ra kết tủa có khối lượng là 3,694g. Xác định M và N và nồng độ mol của NCl 2 trong dung dịch A biết rằng N và M là 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH A.M là Sr, N là Ba ,CBaCl2 =0,08M B.M là Ba ,N là Sr,CSrCl2 =0,08M C.M lag Mg ,N là Ca ,CCaCl2 = 0,05M D.M là Ca ,N là Sr ,CSrCl2 =0,06M Câu 16:Trong các cặp sau đây , cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử với nhau 1.Cl2 + KMnO4 A.Chỉ có 1,2 B. 2.Cl2 + KBr 2,3,4 3.H2S + HCl C.2,4 D. 4.Na + H2: 1,3

Câu 17:Để điều chế HBr (chất có tính khử )ta có thể chọn phản ứng nào trong 4 phản ứng sau: 1.KBr + HCl → KCl +HBr 3.2KBr + H2SO4 đđ → K2SO4 + 2HBr A.Chỉ có 1,2 B.1,3 C.Chỉ có 2 2.3KBr + H3PO4 → K3PO4 + 3HBr 4.KBr + HNO3 → KNO3 + HBr D.3,4 2.H2S + I2 → S + 2HI

Biết H3PO4 khó bay hơi và ko có tính oxi hóa còn H2SO4 đđ và HNO3 có tính oxi hóa Câu 18:Cho các phản ứng sau :1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 A.1.Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa B.1.Fe là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa C.1.Fe và Cl2 đều bị khử D.1. Fe là chất bị khử , Cl2 là chất bị oxi hóa

Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ? 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất khử , H2S là chất oxi hóa

2.I2 và H2S đều bị oxi hóa

Câu 19:Trong phản ứng sau:2NO2 + 2KOH → KNO3 + KNO2 +H2O A.NO2 là chất oxi hóa ,KOH là chất khử B.NO2 là chất khử ,KOH là chất oxi hóa C.NO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử D.Phản ứng trên ko phải là phản ứng oxi hóa khử Câu 20:Cho các chất SO2, CO2 , CH4 ,C2H4 chất nào làm mất màu nước Br2 (chất oxi hóa )? A.SO2, CO2 B.C2H4 C.SO2, C2H4 D.CO2 ,C2H4 2.KMnO4 +K2Cr2O7 Câu 21:Cho các cặp sau;1.dung dịch HCl + dung dịch H2SO4 3.H2S + HNO3 A.Cặp 1,2 B.Cặp 1,2,4 C. Cả 4 cặp

4.H2SO4 + Pb(NO3)2 Cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử ? D. Chỉ có cặp 3 D.Fe, FeSO4

Câu 22:Trong các chất sau:Fe,FeSO4 ,Fe2(SO4)3 chất nào chỉ có tính khử ,chất nào có cả 2 tính chất oxi hóa và khử?cho kết quả theo thứ tự A.Fe,FeSO4 B.FeSO4 ,Fe2(SO4)3 C.Fe, Fe2(SO4)3

(B).(E) =Ag2O . Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp 2 muối nặng 31. mK= 6g Chọn các phát biểu đúng C. mLi =0. (F) =[Ag(NH3)]2Cl Câu 35:Điện phân nóng chảy 11. Câu 30 :F2 là chất oxi hóa mạnh hơn Cl2 là vì : F có độ âm điện cao hơn Cl.Fe. (A)=NaCl .KXOy =KClO3 .2 Câu 33:KXOy là muối thường dùng trong cônh nghệ làm pháo KXOy t  → t (A) + (B) (B) +Fe to o  → t o (C) (C) +HCl  → t (D) +(E) +H2O Xác định X. 3. (E)= FeCl3 B.1. (D) =FeCl2 . (B)=NaFO.(A) =KCl .Li . (F) =Ag(OH)2 D.6 g.(E) =AgCl .(B) =O2 .K.(A) =KCl . Na. (D) . (D) =FeCl2 . (A)=NaCl .xác định kim loại M và khối lương hỗn hợp X? A.3 g C.24 lit khí X 2 bên anôt (1atm .B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên .(E) =AgCl .Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 .(C) =Fe3O3.(D).273 0 C ) .(B) =O2 . mNa = 4.1.3 o o B.(A) =KCl . 3 D.6 g .2 l khí (đktc) và để lại 1 chất rắn A nặng 10g và dung dịch B.Khi them NaOH dư vào dung dịch B được kết tủa D.(C). y . (D) =O2 .Na.Zn.NaCl Câu 36:Nung 24.KXOy =KClO4 .X2 =Cl2 .22g C.(A) .42.KXOy =KClO3 . (B)=NaBrO . (E)= FeCl Câu 34:Cho chuỗi phản ứng (với X2 là halogen ): X2 + NaOH  → t (A) +(B) +H2O (A) o + (B) + HCl  → t NaCl +H2O +(D) (D) +Ag t  → t (E) trắng (E) + 2NH3  → o o o (F) tan Xác đinh (A).(C) =FeO.2 g Na .A. (A)=NaF . (D) =Cl2 . Xác định A. mK = 8.24g B.8 gam .(F) A. (B)=NaClO . (D) =Cl2 .Câu 23:Một hỗn hợp X gồm Cu và một kim loại M hóa trị 2. mLi = 0.9g 1.9g. mNa = 9.KCl B.9 gam muối NaX thu được 2.KBr C.5g Câu 29:Môt hỗn hợp 2 kim loại kiềm A.Na.(B) =Cl2 .X2 =Br2 .NaF D.(E).1 D.7 g. A. (D) =FeCl2 . mNa = 2. (D) =FeCl2 .X2 =Cl2 .Phản ứng cho ra chất rắn có khối lựong lớn hơn khối lượng Cu dùng khi đầu là 4.(E) =AgCl .Li . (F) =[Ag(NH3)]2Cl C.(B) .Khí thu được tác dụng hết với Cu (lấy dư) .(C).X2 =F2 . Liên kết F-F kém bền hơn liên kết Cl-Cl F có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Cl.(B) =O2 .3 g.KXOy =KClO3 . (E)= FeCl3 C.7g .B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10.A.Xác định công thức của muối AX.(E) A.Ca.(C) =Fe3O4.(C) =FeCl3. 2.Mg. (B)=NaClO .38g D. mNa = 9.X tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 11. (D) =Cl2 . (E)= FeCl3 D. (A)=NaBr . (F) =[Ag(NH3)]2Cl B. K . B.Nung D đến khối lượng không đổi được chất rắn E nặng 20g.(A) =KCl .5 gam KClO3 .

CNaCl =CNaClO = 0.2FeCl3 + Fe  3FeCl2  FeCl2 + 2Na Câu 39:Để điều chế muối FeCl2 ta có thể dùng : FeCl2 + ½ O2 D.O<S<F Câu 42. C có thể là các chất sau: A.B và khối lượng A2 .7g .C là các chất rắnvà B.mCl2 =14. NaCl.1g .HBr .O .Fe + Cl2 C.Cl. mF2 =5. HBr Câu 41.5M .Sắp các nguyên tử F . F. NH3 C.Cl.mCl2 =19.Thể tích dung dịch được xem như ko thay đổi . S theo thứ tụ bán kính nguyên tử tăng dần ĐỀ 2 Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau: Cl2  A BCACl2.6 M .05M Câu 38:25.6 gam một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2 .H2S .mBr2 =18.NH3 chọn chất có tính axit mạnh nhất va chất có tính axit yếu nhất . NaOH D. NaBr. CNaOH dư= 0. Sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần A. Na2CO3.475 M . F .mCl2 =11. C đều chứa Natri.6g .S<F<O D.B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hợp 2 muốicó khối lượng là 133.05 g/ml) .mCl2 =14.CNaClO = 0.mCl2 =7. Trong đó A.Na2CO3 C.9g C.O<S<F B. NaOH.H2S .CNaCl =CNaClO = 0. NaCl.Xác định A.Fe + 2NaCl Câu 40.A.HBr .0476M C.N2 .B. NaOH. NaCl.Cho kết quả theo thứ tự :A.Trong các hợp chất sau : HF .5g B.N2 <Cl2< F2 D.100% Câu 37:Cho hấp thụ hết 2.Cl.Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl 2 và NaOH hoàn toàn .80% C.H2S A.Cl2 <F2< N2 B. NaBr.mBr2 =11.F2 <Cl2 < N2 C.24lit khí Cl2 (đktc) trong 210 gam dung dịch NaOH 4% (d= 1.06M D.So sánh tính oxi hóa của F2 .Cl.2g .4g .5 M B.50% D. Na2CO3 Na2CO3 B.75% B.N2 <F2<Cl2 D.A.Br . .B2 chứa trong hỗn hợp X . CNaOH dư= 0. B.5 M .FeO + Cl2  FeCl3  D.CNaCl =0. CNaOH dư= 0.Br .4g B.CNaCl =CNaClO = 0.HF.HBr. Cl2 .2g A.A.F<O<S C.H2S B. A.

O2.Al. m1 > m2 A. HI D. Bán kính nguyên tử của F<Cl<Br<I C. dd HF là axit yếu D.45g B. Cl và Br C.5H2O là: Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai: A.Fe Câu 11: Dãy gồm các chất đều pứ với dd HCl:A. HH A có chứa 2 muối X.CuO. dd NaI B.N2. Lượng KMnO4 cần dùng là: A.36lit O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn 1 lượng tinh thể KClO3. 18. không xác định được. Br D. 19. 31.FeO C.Al2O3. H2.CuSO4. CaO. I B.<IB. CaCl2 khan D. 4.Cu Câu 6:Cho mg Fe tác dụng hết với dd HCl loãng dư thì thu được m 1g muối.Al. Hãy so sánh m1 và m2: A.Ca C. HBr D. muốn có brôm tinh khiết.2g hh A phải dùng 150ml dd AgNO3 0. Tất cả đều đúng. Câu 3:Brôm có lẫn clo. NaCl LiCl Câu 16:Cho KMnO4 tác dụng với dd HCl dư. m1 = m2 C. P2O5 A. khối lượng NaBr thu được là: Câu 14:X. 12. Y là 2 nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH.75g Câu 12:Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua: Câu 13:Khi cho 10.25g B. dd NaOH B. Na. Cl C.Fe B.86g D.Tính oxi hóa của F. Flo A. Na. Để kết tủa hoàn toàn 2. F B. F và Cl B. Câu 15: Hòa tan 4. H2SO4đặc C.25g một muối halogenua của kim loại kiềm vào nước được 200ml dd A. Tính khử của HF<HCl<HBr<HI C. 3. D.86g B. Y với Natri. NaOH. NaBr B. Muối đã dùng là:A.Al. Clo B. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với Fe thu được 32.5g NaI vào 50ml dd nước brom 0.5M.96g C. Tính axit của HF>HCl>HBr>HI C.7175g kết tủa.CaCO3. X là: Câu 8:Chọn câu sai: A. ddNaOH A. dd Ca(OH)2 C.68g . Cũng lượng sắt ấy cho pư hết với lượng khí clo dư thì thu được m2g muối. nước A.<Br. NaOH. Câu 7: dd có chứa 1g CaX2 tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 1. dd NaBr D.<Cl.Na2SO4. CuO D. Y có thể là: A. 18.67g B.Cu. Cu(OH)2. H2O. Br và I C.NaBr. NaOH rắn B. Khí đó là: Câu 5: Clo có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây: C.88g kết tủa. KCl D. Lấy 10ml dd A cho pư với dd AgNO3 dư thu được 0. dd HCl C. 8.25g Câu 9:Để thu được 3.Au. dd HF hòa tan được thủy tinh.H2SO4 A.875g D.Pb.H2O. Để hủy hêt lượng brôm lỏng có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. m1 < m2 B. Flo tác dụng với dd NaCl cho clo A.75g D. I và At D.Câu 2:Brôm lỏng bay hơi đều rất độc. H2.2M. C.15g D. ta cho hh trên vào 1 lượng dư: Câu 4:Một khí khi dẫn vào nước brôm thì dd sẫm màu hơn.Zn. 5. X. 21. Clo tác dụng với sắt cho sắt(III)clorua C.5g muối. 18. 63.

%khối lượng Fe.06. 0. 4. không hiện tượng C. NaBr D. 11.16g bạc. Lúc đầu quỳ tím chuyển sang xanh.24lit khí (đktc).5g D. 0. 6. %m hh 2 muối ban đầu: A. FeCl2 B. ZnO B. 4.775g KClO4. Cu. Khối lượng hh muối khan thu được: A.805g hh gồm Fe và Al thì phải dùng 475ml dd HCl 0. Cl2 HCl X Vậy X là: D. 8 .72lit khí H 2(đktc)thoát ra.06g muối natri halogenua A tác dụng với dd AgNO3 dư. 1. A.25gKCl C.8g. Nếu nung 24.125gKClO4.5g. 4.5 B. MgO C.8g D. 20. NaF Câu 29: Cho sơ đồ sau: NaCl A. 70. 1. kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 2. thu được 448ml khí (đktc). NaI vào nước.375gKCl B.56lit D. Ag2O.9g. 5. CaO D. 15. B. 3.75g hh Fe và Fe2O3 bằng dd HCl dư. 7 Câu 30:Cho các chất sau: Mg.725gKCl thu được sau pư là: A. 63.8g D. 1 : 1 C. kết quả khác. Fe2O3 trong hh ban đầu lần lượt là: A.4g C. C. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn.4g A. FeO Câu 21:Hòa tan 11.5g thức oxit: A.5g muối KClOx đến khối lượng không đổi. 20.5g. Vậy A là: A.25g KClO3. Quỳ tím mất màu.55g C.5g B. 20.2M. KClO3. Sau pư khối lượng dd tăng 4. KCl. Số gam của Mg là: Câu 26: Cho 200ml dd KOH 0. thu được chất rắn có khối lượng là 14. Giá tri của m: A. sau đó chuyển sang đỏ. CaCO3 lần lượt tác dụng với dd HCl.73. NaOH. NaCl C. B đều sai. B đều đúng B. 2.336lit Câu 28:Cho 2. Fe. 5 C.63 Câu 18:Hòa tan hoàn toàn mg kim loại hóa trị III vào dd HCl chỉ có 6. 2 : 1 B.57.15. 50.4g B.5.4g A. 36. 65. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi. D. 28.5g muối KClOx ở nhiệt độ thấp hơn ta thu được 2 muối có khối lượng là 24. Tính khối lượng mỗi muối ấy: A. KClO2. 35 D.05M thêm vài giọt quỳ tím vào.2g oxit kim loại hóa trị II trong 500ml dd HCl 1M( lấy dư 25% so với lượng pư).064lit C. chất rắn còng lại nặng 58.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2. 29.43 79. NaI Cau 27:Để hòa tan hoàn toàn 1. 5.504lit B.1g D. 6. 27.48lit khí H2 (đktc). C. Câu 24: Cho 8. D. Số phương trình phản ứng xảy ra là: A.94 C. 2 : 3 C. Tỉ lệ % thể tích các khí tương ứng trong cùng đk: Câu 20: Cho 4g hh bột Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 0. 3. 40.25g hh NaCl. 6 D. Khối lượng chất rắn Câu 25: Cho 8g hh Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 4. Xđ CT của muối KClOx. 4gKCl C. thì thu được một kết tủa .6g B. A. KClO. 21. AgNO3. Công Câu 22:Hòa tan 104. Hiện tượng xảy ra là: A.37. 0. 72. 71. Kết quả khác. 20. Quỳ tím chuyển sang xanh B. sau đó dẫn 672ml HCl(đktc) vào dd.8g D.85 B. 59. KClO3. 2. 1 : 2 B.5g KClO34. 8. 10.2g khí thoát ra. thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc là: A.8g hh Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư thu được 2.27 D. 4. 50 Câu 23:Nung 24.4g Câu 19: Hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối đối với hiđro là 20.

7g chất rắn khan.12lit D. Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì chuyển sang màu gì? A. 15. HF A.56lit khí clo tác dụng với 0. NaI. DD axit trên là: A.4g. Câu 45:Ở đktc. Hãy cho biết X2 là khí nào và tính thể tích V của khí X2 đã phản ứng. 1. Br.C D. 10.12lit C.4g B. đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 1. HCl C. là chất khử B. Kết quả khác. 2.21lit C. HI Câu 41: dd HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. Cl2. 2. 8M D.B. NaCl. Có thể dùng chất nào để đồng thời nhận ra 3 khí: A. 5. X2. 4M Câu 36: Cho 1. D. F2 Câu 43:Đơn chất nào sau đây “ thăng hoa” khi thay đổi trạng thái tồn tại: Câu 44: Đổ dd chứa 1g HCl vào dd chứa 1g dd NaOH. FeCl2. hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100ml dd A. 0. BaCl2 C. Giấy quì tim tẩm ướt B.448lit khí hiđro.33% ĐỀ 3 D.75g hợp chất MgX2. 1. NaCl. I2 có: A. Thể tích các khí thu được sau pư là: Câu 33: Các nguyên tố halogen F2. đem chất rắn thu được hòa tan vào nước thấy khối lượng chất rắn không tan là 10g.33% C. X3 là: A. Tính phi kim giảm dần đúng Câu 34:Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo. dd BaCl2 C. hidroclorua và oxi.3g. Tính nồng độ mol/lit dd A: A. 2M D. không đổi màu D. Cl2 B. FeCl2. 1M Câu 35:Cho 4. 21. FeCl2. HCl D. A.448lit B.12lit C. Cl2. Cl2. HBr C.Câu 31: Cho chuỗi phản ứng sau: MnO2  X1 X2 X3X1nước giaven. là chất oxi hóa C. 1. HF Câu 39:Có 4 dd mất nhãn NaF.896lit C. không xác D.4g.6% để trung hòa dd trên cần 250ml dd NaOH 3. NaCl B. Xác định nồng độ % của dd axit bromhiđric thu được là: A. dd Ca(OH)2 B.3g D.042% B. I2 B. là môi trường B. 23.2M. HCl B.11lit Câu 37:Cho mg Al vào trong bình kín chứa khí clo. F2. HBr D. Br2.3g A. H2SO4 C. A. 7. Câu 32: Cho 0. A. I) nồng độ 14.2g Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với Vlit khí X2 (đktc) thu được 4. 15. màu đỏ định được. 1. dd H2SO4 C.42% B. HCl A. Cô cạn dd thu được 26.16g KMnO4 với dd axitclohidric đặc. Hãy chọn thuốc thử nhận biết: Câu 40:Trong các khí HX. Tính m và khối lượng clo đã tham gia phản ứng. dư: D. HI Câu 42: Cho 200g dd HX (X: F. Cl2. 1. Br2 C.008lit C. 2.11lit B. 1. Kết quả khác. Cl. màu xanh C.48lit khí Cl2(đktc) tác dụng với H2 dư. Cl2. 1500ml nước hòa tan 350lit khí HBr. 0. HCl . NaBr. Năng lượng ion hóa giảm dần .12lit A. NaCl D. HCl. Bán kính nguyên tử tăng D. 21. 2. Câu 38:Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi đun nóng nhẹ 3.11lit B. Khí nào có tính khử mạnh nhất: A. Cl2. F2. Tất cả đều đúng D. Vậy X1. AgNO3 B.

Al Câu 7 :Trong các chất sau : Cl2. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd? A. Mg. Câu 4: Có 4 dd là: NaOH. Caû C.2lit khí lưu huỳnh (IV) oxit thì thu được 168g lưu huỳnh trioxit. Be. H   Câu 8:Cho chuỗi phản ứng sau: Khí A  O 2 dto → khí B  + → Mn2+ + D Khí A O 2thi h→ chất rắn E màu vàng  .24lit SO2(đktc) vào dd chứa 120ml dd NaOH 1M thu được dd A. B=SO2.H2S có tính khử mạnh hơn HCl Caâu 11: Nhoùm caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát ñöôïc trong dd H 2SO4 loaõng . H2SO4.H2S chỉ có tính khử D.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6.A=HCl.8 gam oleum X vµo níc ®îc dung dÞch Y. D=Cl2O. Chất tan trong dd A là: A. E=S D. dd HNO3 B. Na2SO3 B. H2SO4.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.A=H2S. Al. Sr D. Zn C. Na2SO3 và NaHSO3 D. 80% Câu 2:Khi oxi hóa 67. B=Cl2.A=HCl .HNO3 chỉ có tính oxi hóa . Mg B. H2S. chất nào chỉ có tính khử A. Hßa tan 33. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi.4SO3 Câu 10:H2S cho phản ứng với CuCl2 A. Ca. HCl. Ca C. FeO + H2SO4 loaõng  FeSO4 + H2O B. D=H2SO4. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .C ñeàu ñuùng Caâu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây sai:A.C.84 gam muối sunfat. B. Na2CO3. Fe. Đó là kim loại nào trong số sau:A. H2SO4. 70% C.H2S là axit mạnh hơn HCl C. E=S C©u9:.A=H2S. D. C đều đúng. VËy c«ng thøc ph©n tö cña oleum X lµ: A.48lit H2 (đktc). E=S B. H2SO4. B=SO3. 90% B. Fe D. dd NaCl Câu 5: Cho 6. D=H2SO4.Cl2. Dd KOH C. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . 60% D. Hiệu suất của phản Câu 3:Sự hình thành ozon là do nguyên nhân nào?A.4g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 4. Sr.to E + H2 → khí A A. Ag. Cu B. ddKMnO 4.Al.2SO3 D. §Ó trung hßa hÕt dung dÞch Y cÇn dïng võa ®ñ 800 ml dung dÞch KOH 1M.5SO3 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: B. Cu +2 H2SO4 ñaëc  CuSO4 + SO2 + 2H2O B. Na2SO3 và NaOH dư ứng là: A. B.H2S chỉ có tính khử B.Câu 1:Hấp thụ 2.CuS là hợp chất rất ít tan laáy dö: A.HNO3. Zn. NaHSO3 C.3SO3 B. E=S C. Hai kim loại đó là: A. Sự ôxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất. H2SO4. Fe C. chất nào chỉ có tính oxi hóa . Sự phóng điện (sét) trong khí quyển. A. Mg B. Ca D. FeSO4 . HNO3 .FeSO4 chỉ có tính khử . Ba Câu 6: Cho 2.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .H2S chỉ có tính khử C. B=SO3. D=H2SO4. Mg. dd BaCl2 D. KMnO4 .

FeSO4. Tính noàng ñoä mol/lit dd thu ñöôïc sau phaûn öùng? Caâu 17 : Cho moät dd coù hoaø tan 0. Na2CO3. H2SO4. Na2S. K2S. Tính khoái löôïng dd H2SO4 ban ñaàu Caâu 19: Cho 3.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl?c.2 mol CuCl2 vôùi moät dd coù hoaø tan 20g NaOH. d.36 lit SO2 (ñktc). a. NaNO3. NaOH. Na2SO4.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl? H2SO4 ban ñaàu ĐỀ 4 Caâu 1:Cho 4. FeS2SO2 SO3 H2SO4 SO2  H2SO4 Na2SO4 K2SO4 KCl Cl2 CaOCl2 K2SO3 Caâu 14: Nhaän bieát caùc dd sau: a.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. a.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát c. Sau phản ứng thu được chất gì?Bao nhieâu gam? Caâu 16:Cho 2.C. Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 +H2O Caâu 13: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a. MnO2  Cl2 HCl  H2S  SO2  KHSO3  .7 g hoãn hôïp goàm Na vaø Mg phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H 2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 3. H2SO4 Câu 15:Cho 4. HCl. 2Fe + 6H2SO4 loaõng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D.Neáu cho 38g hh treân phaûn öùng vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO2. NaNO3.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.48lit SO2 ( ñktc) vào dd chứa 8g NaOH. NaCl.52g hh treân phaûn öùng vôùi dd Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO 2.04g hh goàm Fe vaø CuO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 100ml dd HCl thu ñöôïc 896ml khí (ñkc). FeCl3. Chaát raén thu ñöôïc coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam? Caâu 18:Cho 19g hh goàm Fe vaø ZnO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 500ml dd HCl thu ñöôïc 1. FeCl2. KMnO4  Cl2  HCl  H2S H2SO4  CuSO4 CuCl2 b. d. Na2S. KCl.12 lit khí (ñkc). Na2SO4. Ba(OH)2 c. trong hh ban ñaàu? a. Na2SO3 SO2  K2SO3 e. HCl.24lit SO2(ñkc) vaøo 200ml dd NaOH 1M . HNO3 b. e. K2SO4. HNO3.Neáu cho 1. MnO2  Cl2 NaCl Cl2 NaClO NaHCO3 c.

FeS B. phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 600ml dd HCl 2M. NaHS Câu 11: Dẫn 3. Kim loại kiềm không đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối vì chúng tác dụng mạnh với nước. Caâu 2: Cho 19. CuSO4khan a.36lit khí H2S (đktc) vào 2 lit dd NaOH 1M. C. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều A. Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh.Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coiVdd khoâng ñoåi). H2SO4đặc B.b. có thể tiến hành theo cách nào sau đây: A.a.72lit khí SO2 (ñktc). H2S B. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc (coi V dd khoâng ñoåi).Tính thaønh phaàn % (m) Câu 5:Chất nào sau đây có thể dùng làm khô khí NH3? Câu 6: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện. CaO D.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 200ml dd NaOH 3. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coi V dd khoâng ñoåi). D. S D. C. H2S D. pư với CO2 trong phổi hơn trong túi phổi.3 g hoãn hôïp goàm Zn vaø Cu phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 6. Cu tan trong dd FeCl3 Câu 9: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất SO2 từ: D. Na2S C.Xaùc ñònh coâng thöùc oxit c. D. A hoặc B hoặc C. B. Chứng tỏ: A. Sản phẩm muối thu được sau pư là: D. F2 có tính oxi hóa và tính khử mạnh nhất.Trong túi phổi t o và tốc độ B. Trong dãy halogen. Neáu cho ½ löôïng hoãn hôïp treân phaûn öùng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng laáy dö ta thu ñöôïc 6. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều. C.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. NaHS và Na2S E. D. C. Axit H2SO4mạnh hơn H2S C. Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?A. pư oxi hoa khử xảy ra. Br2 có thể đẩy được Cl2 ra khỏi muối KClO3 A. Áp suất riêng phần của nó trong không khí lớn .72 lít SO2 (ñkc).Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. FeS2 C.4 g hoãn hôïp goàm Fe vaø moät oxit cuûa kim loïai hoùa trò II khoâng ñoåi( RO).Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. Axit H2S mạnh hơn H2SO4 B. CaCl2 khan B. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều. caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. Caâu 3:Cho 30. B hoặc C C.5M. khuếch tán lớn hơn. Áp suất riêng phần của nó trong không khí nhỏ hơn trong túi phổi. Na2SO3 Câu 10: Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dd FeSO4 tác dụng với dd nào sau đây? A. Na2S A. Câu 7: Oxi đi từ không khí vào túi phổi là do: A. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều . Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm. (NH4)2S B.

B 70%CO2 .Cu B : Câu 14: Hoà tan hòan toàn 9. Tất cả đều sai loãng. xác định các chất X. SO2. D. 1578kg ĐỀ 4 Câu 1: Để phân biệt hai bình khí CO2 và SO2 tốt nhất dùng thuốc thử: A. 1558kg và 1atm.3 M(loãng) . H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D. 30ml B. 35. H2.Ca D. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. SO2. 32. Thể tích dung dịch C. tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2.79%. dư ta được 6. Dung dịch Ca(OH)2 D. Dung dịch người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao C. 30%SO2 C. X: S.18%. H2O B. Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư . B. . 50%SO2 Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1. 32. X: FeS2. 50%CO2 . H2O H2 O Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0..16% thu được kết C.Câu 12:Pư nào sau đây không xảy ra?A.32% B.6 tấn quặng có chứa 60% nhiêu? A. Y trong sơ đồ sau: X  SO2 Y H2SO4 A.44 g một kim loại hóa trị II bằng 250 ml H2SO4 O.Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4.03% C. đồng. 1548kg D.Zn C.5 M .5%. nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: A. Sản phẩm là FeSO4. Dung dịch H2SO4 CaCl2 Câu 2: Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc. Na2S + Pb(NO3)2  PbS + 2NaNO3 B.6g 16g C : 6.Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là:A : 9. Ba D.Be B.98% (d = 1g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl 2 4.Mg Câu 15: Cho 6. Kim loại đó là:A. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S H2 S C. nhôm phản ứng hết với chất rắn. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. 32. 30.Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch sau phản ứng phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0.79%.4g hỗn hợp Mg . đồng. Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A : A.18%.856 lít khí Y ở Kết quả khác Câu 20:Từ 1.4g D : 12.48 lít H 2(đktc) . Y: SO3 B. 120ml D.nóng:A. 40%SO2 D.6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3. 60ml 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y Câu 18:Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước. Dung dịch nước Br2 C.80%CO2 . Y: SO3 C.36 lit khí SO2(đktc). A và B đều được.40g hợp kim X gồm sắt.Mg (đktc).688 lít là: A. 1568kg B. 36. 33.Ca C. 20%SO2 .40g Câu 19:Cho 17. 60%CO2 . CuS + 2HCl  CuCl2 + Câu 13: Biết X là chất rắn. Vậy R là:A. 31.03% D. 36. 9. X: H2S.8g Câu 16: Hòa tan 55g hổn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500ml axit H2SO4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A .18%. Y: SO3 B. Không xảy ra phản ứng D.

C C. Cu.24l CO2 (đktc) . Fe: 22. VËy hçn hîp muèi khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi lîng lµ: A. Fe. A. P2O5. S: 77%. Fe2O3 A.08M.36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M.0 g. Hấp thụ 3.8 g.06M D.81 gam D. H2O2 D.1M (võa ®ñ) .02M C. B. Câu 7: Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? B.16M. D.9g D.24 lít khí hiđro (ở đktc). 5.48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịchX. NaHSO3.24M B. O3 Câu 8: Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI: B. CNaHCO3= 0. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ C% của dung dịch Y .18. A.66 gam và 0. Al2O3 C. ZnO trong 500ml axit H2SO4 0.494% D. A.9g Câu 10. CNaHCO3= 0.4 gam. ñem hoaø tan hh sau phaûn öùng B. Mg.CNa2CO3 = 0.66 gam và 0.66 gam và . dung dịch X và m gam kim loại không tan. B. C. C. 23.Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là:A.494% 0. 3. 23. S. Sau phản ứng thu được 2.CNa2CO3 = 0. Au.4 gam.78%.tủa X và dung dịch Y.81 gam B.9 g. NaOH D. CNaHCO3= 0. 4.08M Caâu 9: Ñun noùng hoaøn toaøn hh Fe vaø S. S: 22. O2 B.Tính nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch A . C. 3. KMnO4 trong dd HCl dö thaáy coù 4. C. 4. 6. MgCO3.22%. Na2CO3 C. 6. Na2SO3 B. C. Tính %m cuûa Fe vaø S trong hh ñaàu vaø khoái löôïng keát tuûa ñen taïo thaønh trong dd Pb(NO3)2.81 gam Câu 5:Hấp thụ hoàn toàn 4.4 gam. S: 77. 4. Na2CO3. Fe: 77.48lit khí thoaùt ra ôû ñktc. Fe: 23%. D.2 g. S: 23%.32M. Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 20.81 gam hçn hîp gåm Fe 2O3. 4. HI.CNa2CO3 = 0.CNa2CO3 = 0. 24g.594%. SO2. 4.78%.04M.22%. Neáu cho heát löôïng khí naøy vaøo dd Pb(NO3)2 dö thì coøn 2.24 lit khí ôû ñktc. Zn. NaHSO3 D. 5.6 gam.66 gam và 0.81 gam C.25. 500ml dung dịch A với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa . 4. CNaHCO3= 0.23. Giá trị của m là A. Fe: 77%. A. dư. FeO. MgO. 24g. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?A. NaOH Câu 11 :250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.594% C©u 4: Hßa tan hoµn toµn 2.

Cu Câu 2:12g một kim loại M tan hết trong 600 ml dung dịch H2SO4 1m.Tính khối lương của hỗn hợp X.18.CNa 2 CO 3 = 0.18g C.Cl2 + H2O  → HCl + HClO A.75M.08 M. FeSO4 .1) KI là chất oxi hóa .Nung B ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12. chất nào chỉ có tính oxi hóa .05M.H2O là chất oxi hóa . Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A .H2S chỉ có tính khử C.24 lít CO2 (đktc) .KI là chất bị khử 2.Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.Cl2 + 2KI Chọn chất oxi hóa và chất khử  → I2 + 2KCl 2.H2O là chất khử D. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2SO4loãng. H2S.1.Mg B. CBaCl 2 =0.0075M.0016 M.6g.AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 3.1) Cl2 là chất oxi hóa .17.32 M.Cl2.Cl2 là chất oxi hóa . chất nào chỉ có tính khử A.24M ĐỀ 5 Câu 1:Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3.Cl2 là chất khử 2)Cl2 là chất oxi hóa .H2S chỉ có tính khử D. A.4 C.500 ml dung dịch A với dung dịch BaCl2 dư cho ra 15.CMgCl 2 = 0.1.05M C.CMgCl 2 = 0.Chỉ có 1 Câu 15:Một dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2 . KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .75M.FeSO4 chỉ có tính khử Câu 14:Cho các phản ứng sau :1. 200ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOh dư cho ra kết tủa B.8g.sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B.08M .Cl2 là chất oxi hóa . CBaCl 2 =0.26g D.CNa 2 CO 3 = 0.KI là chất khử 2)Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử C.Chỉ có 1.3C + 2KClO3 → 2KCl +3CO22. tính nồng độ mol của MgCl 2 và BaCl2 trong dung dịch A.HNO3 chỉ có tính oxi hóa .CMgCl 2 = 0.3 B.HNO3. KMnO4 .2.02M C.CNa 2 CO 3 = 0. CNaHCO 3 = 0.06g C.0004M D.3.Cl2 là chất khử Câu 13 :Trong các chất sau : Cl2.4 D.Nung B đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 6 g.18. CNaHCO 3 = 0.16 M.3.Cl2 là chất bị oxi hóa .CMgCl 2 = 0. A. Fe D.C2H5OH +Na → C2H5ONa + 1/2H2 Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ? A.H2O là chất khử B.2.CNa 2 CO 3 = 0.16.24g B. CBaCl 2 =1M Câu 16:250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .76g kết tủa.H2S chỉ có tính khử B.Câu 12:Cho 2 phản ứng :1.50M B.400 ml dung dịch A với H2SO4 dư cho ra kết tủa C có khối lượng là 46.Xác định kim loại M?A.KI là chất khử 2. CBaCl 2 =0.136 l khí (đktc) và để lại một chất rắn A. CNaHCO 3 = 0. HNO3 .1. CNaHCO 3 = 0.Zn +CuSO4 → Cu + ZnSO44. A. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .75M D.Ca B.

X2= Br2 .H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 loãng D. (A) =MnF2 . A. 4.Cu. Xác định M. H2SO4 ®Æc + Cu.X2= Cl2 .X2= F2 .(C)=H2 . O = 16 . D. Xác định X. C©u 8: Trong phaûn öùng :O3+2KI+H2O-->2KOH+I2+O2.B. Vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoaù B.Z là 3 halogen. Z2 = Br2 B. Z2 = I2 C. Y2 = Br2 . Chaát khöû D.Y. Khoâng ñoùng vai troø gì C©u 9 : Đem oxi hóa hoàn toàn 11.C. 16% Câu 10.2g Ca và 2g CaO C. 1. Z2 = I2 Câu 5:Cho chuỗi phản ứng X2 + (B) ← → HX +(C) MnO2 + HX  → X2 + (A) + (B)  → (C) + NaOH (D) + (B) B. 2.(D)=NaBrO (D)=NaH Câu 6:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H 2SO4 loãng là vì : A.X2= Br2 .Z B.(B)=H2O .X tan vừa đủ trong 0. A. 1.(B)=H2O . 3. H2SO4 + Cu(OH)2. 1.Ba. Tính nồng độ % của dung dịch A ( cho S =32 . Y2 = Cl2 .biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0.X2= F2 . (A) =MnBr2 . Z2 là chất rắn ở đktc. C. Y2 = Cl2 .(C)=HOBr . Xác định X. khối lượng M và MO trong hỗn hợp X.Ca.X2= F2 . X2 + 2KY 2.A. B.6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. H = 1 ) .(B)=H2O .Y. H2SO4 + CuCO3. 3.2 lít SO2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 210 g dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch A . 4. Biết rằng : 1.D biết rằng X2 ở thể khí ở đktc A. (A) =MnCl2 . D.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước C©u 7: NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoµn toµn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1. 1. H2SO4 + CuO.(B)=H2O .X2= Cl2 . Z2 = I2 D.(C)=HOCl .H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng C.huùt H2O còn HCl là chất .O3(ozon)ñoùng vai troø? A.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi .2g Mg và 2g MO CuO Câu 4 :X. 1.X2= Cl2 . Y2 + 2NaOH Y2 + 2KZ  2KX + Y2  nước javen  Z2 + 2KY. 28% C.2g Ba và 2g BaO D.(C)=O2 .5 M cho ra 1. 32% B. 24% D. Ph¶n øng lîng CuSO4 thu ®îc nhá nhÊt lµ:A. 3.12 lít khí H2 (đktc). B.Mg.(D)=Na2O (D)=NaClO C. Trong sản xuất công nghiệp H2SO4 người ta cho khí SO3 hấp thụ vào : C. Chaát oxi hoaù 2.2 lít dung dịch H 2SO4 0. Y2 = Cl2 .Câu 3:Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO cảu kim loại ấy. (A) =MnCl2 .2g Cu và 2g A.

4 gam kết tủa. 26. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc.2M D. FeS. 0. Theå tích ddHCL ñaõ duøng laø: A. +  B → H2SO4 +  D→ HCl +  E → G H H2S  ++O →  2 Caâu 4: Cho caùc chaát sau (A) taùc duïng vôùi (D) taïo (B). Caâu 3: Hoaø tan ag hh Al. Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc). FeS. SO2 B. Mg. Fe2(SO4)3 và FeSO4. 20. nung (B) ôû . 30. 80ml D. B. 0. H2SO4ñ. TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?A. N2O. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0. Cl2 NaCl. Cho 12. D. S. FeS. 22.5M baèng dd HCl 0.2 mol Al vµ 0. Câu 12.25M thu dd muoái coù CM laø: A. 120ml C. Chất tan có trong dung dịch Y là : A.2 mol Al vµ 0. (A) taùc duïng vôùi (B) taïo thaønh (C). 40ml C. 0.33 g B. KÕt qu¶ kh¸c Câu 13. Mg baèng dd HCl 0.A. Giá trị m là : A. Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. G laàn löôït laø: A. MgSO4 và Fe2(SO4)3. Lọc kết tủa. P2O5. ĐỀ 6 Caâu 1: Cho sô ñoà chuyeån hoaù: NaNO3 H2SO4 Caùc chaát A. Sau phản ứng thu được 39.1 mol Al vµ 0. 0.1 mol mçi khÝ SO2. Dung dịch H2SO4 loãng C.3 mol Al.4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư. FeS. 10. B.61g keát tuûa. MgSO4. 0. HNO3 D. H2O B. HCl. K2SO4. C.2 mol Mg vµ 0. B. 6.66 g C.167M C. NO.2 mol Mg. NaCl tinh theå. nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. cô cạn dung dịch thì được m gam chất rắn. NaCl tinh theå. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. H2S + Br2  S + 2HBr D. H2SO4 đặc để tạo oleum H2S + CuCl2  CuS + 2HCl 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O D. Cl2.66 gam. 60ml B.6 gam. O2 D. C. Khoâng xñ.99 g D. SO3. Câu 15: Cho 24.1 mol C. Cl2 Caâu 2: Trung hoaø dd Ba(OH)2 0.1M B.3 mol Mg. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. 0.75M dö cho dd sau phaûn öùng taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö thu 8. Na2SO4. 2. D. Zn. 0. H2SO4ñ.C. E. H2 O2 Câu 11. MgSO4.dd +  A→ D.26 gam. MgSO4 và FeSO4.6 gam.

CO2 . NaHCO3. Câu 10: Cho 10. (D) laàn löôït laø: A.1g hh Na và Na2S tác dụng vừa đủ với 200g dd HCl thu được dd X và hh khí Y.NaHCO3.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước Câu 8: Cho 17. H2S + CuCl2  CuS + 2HCl D.NaOH . NaHCO3.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng loãng C. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi .Trung tính D. a. NaOH. Cho dd A thu được tác dụng với 200ml dd BaCl2. NaOH. Câu 9:Cho 13. dẫn hh khí này vào dd AgNO3 dư thu được 24. KClO3 O2 O3 KOH KCl Cl2 H2SO4Fe2(SO4)3FeCl3 FeCl2 NaCl Câu 12: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 B.8g kết tủa đen. 50 : A. (B). 59. Cho dd thu được vào dd BaCl2. Na2CO3. b. Tính %m từng chất trong hh? %V từng khí trong hh Y. NaHCO3. b.26 D. Thaønh phaàn % m cuûa SO2 laø: A. a.9g hh Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 10.Khoâng x/ñ Caâu 6: Hoãn hôïp X goàm 2 khí SO2 vaø CO2 coù tæ khoái ñ/v H2 laø 27. NaOH. b. Na2CO3.5 C. (A). dd thu ñöôïc laø: A. CO2 . Câu 11: Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. D. Tính khối lượng kết tủa thu được. CO2 .5M thì moâi tröôøng .08lit khí (đktc)và 100ml dd A.4g khí. a. Na2CO3. Na2CO3. b. c. (D) taùc duïng vôùi dd (C) taïo (B). Tính %m từng chất trong hh. Tính nồng độ mol/lit dd thu được. FeS2 SO2NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaClNaOH Na2SO3 SO2 H2SO3.2g hỗn hợp K và K2O tác dụng với dd H2SO4 vừa đủ thu được 6. Tính %m từng chất trong hh đầu.Kieàm C.nhieät ñoä cao taïo (D) vaø (C). Tính nồng độ % các chất trong dd X. (C). KMnO4  O2  SO2  SO3 oleumH2SO4 CuSO4 Na2SO4  NaCl Cl2  H2SO4 SO2 SH2S SO2 H2SO4 HCl Cl2 NaClO.hut H2O còn HCl là chất B.Axit B. CO2 C. 40 Câu 7:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H2SO4 loãng là vì B. Caâu 5: Troän laãn 15ml dd NaOH 2M vaø 10ml dd H2SO4 1. 35.

Cho Mg tác dụng với H2SO4 đ ĐỀ 7 H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là:A. B hoaù trò II thu ñöôïc 1.2M. A.16g khí SO2 thoaùt ra. Tính theå tích dd KMnO4 0. 500 ml Câu 14.5M và KOH phản ứng hết với 500 ml dung dịch X ta cần phải dùng V ml dung dịch Y thì V là: A. 300ml B. 2at) ñoàng thôøi khoái löôïng hh giaûm ñi 6.1M và FeSO4 0. thì số mol HCl (1) và số mol (1) bằng (2) B. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O Câu 13: Dung dịch X chứa CuCl2 0. Al. 250 ml D. Cho FeS tác dụng với HCl D.64g moät chaát raén khoâng tan.C. nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào ? B. Caâu 3: Cho 1.5M. Phaàn kim loaïi coøn laïi hoaø tan baèng H2SO4 ñaëc noùng thaáy coù 0. A. Neáu cho hh ban ñaàu vaøo dd NaOH dö seõ thu ñöôïc bao nhieâu lit khí (ñktc)? Caâu 2: Hoaø tan 1. Để hòa tan cùng một lượng Fe.46g hôïp kim Cu. Dung dịch KOH D. Tính %m hh. . dung dịch Y chứa NaOH 1. Hãy chọn đáp án đúng. Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thaáy coøn 0. Tính %m moãi kim loaïi trong hh. a. Zn H2SO4 đặc. Fe. H2S + Br2  S + 2HBr 0. dd A vaø 0. b. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi A. A. (1) gấp đôi (2) C. Al C.12lit khí (00C. b.Cho CuS tác dụng với H2SO4 Caâu 1:Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6. Để D. Câu 17.66g hh 2 kim loaïi A.784lit khí H2 bay ra( ñktc). 150 ml C. a.Không điều chế trong công nghiệp C. Zn D.5g. (2) gấp (1) gấp ba (2) Trong công nghiệp người ta điều chế khí H2S bằng cách : B. đôi (1) D. Fe.86g hh Mg vaø Al vaøo dd HNO3 loaõng laáy dö coù 560ml (ñktc) khí N2O bay ra. B. Tính %m hh. Mg Câu 16. Khí Cl2 C.025M vöøa ñuû ñeå taùc duïng vôùi dd A. Dung dịch FeCl2 Dung dịch CuCl2 Câu 15. c. Al. Al. Khí H2S không tác dụng được với chất nào ? B.

Caâu 8: Hoaø tan 4.1M cho ñeán khi keát tuûa tan trôû laïi moät phaàn.48lit khí (ñktc) vaø dd A. Tính %m töøng kim loaïi trong hh.5M.54g 1 kim loaïi M coù hoaù trò n khoâng ñoåi trong 100ml dd H2SO4 0.5g X tan heát trong nöôùc.51g. Câu 11:Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. B vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X.Tính m moãi kim loaïi.54g Al trong 0.72lit khí SO2(ñktc).86g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Fe trong dd H 2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 4. B thuoäc 2 chu kì keá tieáp cuûa BTH coù khoái löôïng laø 8. SSO2SO3H2SO4Na2SO4NaClNaOHNaHSO3 c.1M ñöôïc dd A.loïc keát tuûa vaø nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 3. Ag taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 5. Caâu 7: Khi hoaø tan 29.36lit hiñro(ñktc). FeSH2SSSO2H2SSO2KHSO3K2SO3K2SO4KClCl2H2SO4 b. Tính V. Al. Khi cho cuøng khoái löôïng hh X treân phaûn öùng vôùi dd NaOH dö thì thu ñöôïc 3. Caâu 10:Moät hh X goàm 2 kim loaïi kieàm A.8at. Phaàn khoâng tan cho vaøo dd H2SO4 ñaäm ñaëc thaáy giaûi phoùng 6.9g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Nung keát tuûa thu ñöôïc ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta ñöôïc chaát raén naëng 0. Xaùc ñònh M. Tính %m töøng kim loaïi trong hh.2g chaát raén. Cu. Theâm Vlit dd NaOH 0. Al.1M.6lit hiñro. Vaø noàng ñoä % dd sau phaûn öùng. Caâu 5: Cho 11g hh saét vaø nhoâm taùc duïng vôùi 200g dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 10. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö .4M. Caâu 9: Hoaø tan 0.08lit khí SO2(ñktc). Xaùc dònh %mhh.Caâu 4: Hoaø tan 0.4g hh Al. Ñeå trung hoaø dd thu ñöôïc sau khi hoaø tan X can 0. Caâu 6: Cho 15. Xñ A. KMnO4O2O3Ag2OAgNO3HNO3 Câu 12: Nhận biết các khí sau: .5l dd H2SO4 0.3lit dd H2SO4 0. Ñeå trung hoaø löôïng H2SO4 dö can 200ml dd NaOH 0. Mg vaøo dd HCl dö thaáy giaûi phoùng ra 14lit khí ôû 00C vaø 0.

ĐỀ 8 Câu 1 : Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: FeS + A  B( Khí ) + C B+F G +O2 1) S A V2O5. H2SO4. . 0. N2. D. H2S.07g KMnO4 ta được 10. được sản phẩm là hh rắn A. thu được hh khí B. CO2.C. B: làm quỳ tím hóa xanh và không tạo kết tủa. t o + H2 to +O2 2) X to + Fe to C + Y hoặc Z A+G A B ( mùi trứng thối ) + D + Br2 X+D Y+Z Vàng B + CuSO4  D C + J Khí  L +O2 B + H2O ( đen ) +E L + KI  C + M + N + Fe +H Câu 2 : Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau : H2SO4 axit đặc.08g S trong môi trường kín không có không khí. H2S. Giải thích.11g bã rắn A và khí B. b. HCl. C: không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa. Tìm A. O3. HCl. H2.336lit B. SO2. B. Kết quả khác. c. SO2.97g Al và 4. Câu 6: Đun nóng một hh bột gồm 2. Ngâm A trong dd HCl dư. Viết ptpư.672lit C. Xác định khối lượng các chất trong hh A.a. C.0. Câu 5: Khi ñun noùng 11. 0. CO2. B. Thể tích khí B (đktc) được giải phóng: A.224lit D. D chứa các chất NaOH. D: làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa. a. to C + SO2 + H2O Câu 3:Xác định các chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành các ptpư: A + BC đen C+ H2SO4l D + E A+ H2SO4l D + F G + N xanh M đen F + BE +KNO3 E+FeCl3B+FeCl2+K E + KOH G + H2O E+H2SO4đB+SO2+H2O Câu 4: Có 4 dd A. SO2. H2O (không theo thứ tự trên).O2. Lần lượt cho quỳ tím và dd BaCl2 vào 4 dd này và thấy: A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng.

56g. Al2S3: 6. Al2S3:0.73ml B. Kết quả khác b. Sản phẩm thu được cho vào 500ml dd HCl thì a.84lit C. Tìm CTPT của oleum. H2: 0. 22.48lit chất khí (đktc).44lit B. Thể tích các chất trong hh khí B ở đktc. H2S:2. Kết quả khác. FeS: 0. Câu 11: Hòa tan 3. Al: 6.856lit. H2: 0. Tất c. b.4lit B. Đốt cháy khí X có mặt oxi dư thu được khí Y có mùi hắc. Tính thể tích khí sinh ra? A. H 2: 0. A.84lit B.856lit. 872.2g Fe và 26g Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư.375g. B.375g D. Al: 0.856lit D. Kết quả khác Câu 9: Cho chất A tác dụng với chất B ta thu được khí X có mùi trứng thối. a. Kết quả b.2M trên? A.856lit D. 2. H 2:2.8g pư vừa đủ a. Cho khí X tác dụng với khí Y được chất B màu vàng.84lit. Tất cả B.464lit hh khí (đktc). A. H2S:2. 13. Câu 8: Đun 11.1g/ml).56g C. b.4M D. b.8g.224lit. Thể tích mỗi khí: C.12g. Nung chất B với sắt thì được chất C. Cần đốt cháy bao nhiêu lit khí X (đktc) để khi cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 150ml dd NaOH 30% (d=1. Fe:8. H2S: 0.24lit sai. 8. 5. H2S: 0.38g oleum A vào nước được dd X. a.96lit C.675g C. H2:2. b. 6. thu được 23. Tính thể tích dd CuSO4 để hấp thu hết lượng khí ĐỀ 9 . Cho khí sinh ra đi vào dd CuSO4 10% (d= 1. H2S:2.224lit. thu được 2.72lit C.375g khác.8g D. Fe:1. H2S:2. Câu 10: Khi cho 36.1M. 1.224lit. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của muối trong dd A.675g .856lit cả sai. Tính %m từng chất trong hh.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4. 0. Al2S3: 6. FeS: 8.A. Câu 7: Cho hh gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư.Viết các ptpư xảy ra. a. Cho C tác dụng với dd HCl lại được khí X. H2: 0. Fe:0.6lit D. Cho hh khí này đi qua dd Pb(NO3)2 dư. Để trung hòa dd X phải dùng 800ml dd KOH 0.33) thì được muối trung tính duy nhất. Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dd H2SO4 10%? B. FeS: 8.44ml C.6M D. Tính khối lượng của Fe và FeS trong hh đầu: A. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng? A. 13.9g kết tủa đen.

cho chất khí còn lại tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 28.36% Câu 10: Hòa tan 40g SO3 vào nước thu được 200ml dd A. $0% Câu 7: Dùng 200g dd HCl 18.125M. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dd A? Đ/S:H2SO4: 0.72lit Đ/S: 52. Na2SO4: 0. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675cm3 dd brom 0. Dẫn khí B vào lượng dư dd Pb(NO3)2 thu được 71.2M. Cho lượng dư dd HCl vào dd A và đun nhẹ thu được chất khí B. Tính %m các muối có trong hh ban đâu? Đ. Tính: a.72%.77% Câu 8: Hỗn hợp H2SO4 và HCl tác dụng vừa đủ với 400g dd BaCl2 5. Tính tỉ lệ về số mol các muối trong hh đầu? b.3g kết tủa trắng không tan. Tính %m từng chất trong hh đầu? Câu 9: Hòa tan hh gồm có Na2S và Na2SO4 vào nước thu được dd A.48lit. Nồng độ mol/lit dd A và khối lượng kết tủa B? Đ/S: NaCl: 13. 11.4M.35%CaCO3. (đktc). Tính nồng độ % các muối trong dd A. 3.9g kết tủa trắng.14g X tác dụng vừa đủ với 21. Gạn lấy chất rắn B và cho tác dụng với lượng dư H 2SO4 đăc. b.7g kết tủa trắng.25% mới hòa tan hoàn toàn 47.25M.6g kết tủa vàng. Na2S: Đ/s: 45. a.Câu 1: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3.8g kết tủa đen không tan.7g kết tủa đen. HCl : 0.97%. Lọc lấy nước lọc và cho lượng dư dd CuCl2 vào nước lọc lại thu được 28.15 Câu 5: DD A có chứa H2SO4 và Na2SO4. a. 11. Sau đó.1g hh gồm Ag và kim loại M (có hóa trị II) tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 11.6g hh gồm FeS và CaCO3. 60%.Nếu cho hh khí A tác dụng với lượng dư dd H 2S sẽ thu được 9. Đ/S: 1:3. Để trung hòa 20ml dd A cần phải dùng 25g dd NaOH.69%. Tính nồng độ % các muối trong dd A. Câu 4:Đun nóng hh gồm NaCl và Na2SO3 với lượng dư dd H2SO4 đậm đặc thu được hh khí A.38% Câu 2:Khi cho 36.2lit khí A và chất rắn B. 50. Mặt khác 7.2%. Để trung hòa 250ml dd A cần dùng hết 50g dd NaOH 16%.nóng thu được 2.93%. Xác định M? b.7%. Cho lượng dư dd BaCl2 vào 40ml dd A sẽ thu được kết tủa B.8M Câu 6: Khi cho 54. Tính %m mỗi chất trong hh đầu và thể tích mỗi khí thu được sau pư? Đ/S: 36. Tính tỉ lệ %m các kimloại trong hh đầu? Đ/S: Zn. 4. 18.56g X tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Đ/s: 54.24lit khí C ( các khí được đo ở đktc) a. Lọc bỏ kết tủa và trung hòa nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 1. Cho 28. Cho 250ml dd A tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 69.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4. CaCl2 0.S: %NaCl: 48. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của các muối trong dd A. Xác định %m từng chất trong hh. NaHSO3 và Na2SO4.3%.2M. 6. Sau khi cho lượng vừa đủ dd BaCl2 vào 125g dd A thì thu được 23.6cm3 dd KOH 0.48lit chất khí .Tính %m các chất trong hh X.1M Câu 3:Hòa tan 50g hh NaCl và Na2S vào 150g nước thu được dd A.

S.25M với 40ml dung dịch NaOH 0. b)0. nồng độ của Na2SO4 trong dung dịch mới là: a). Câu 2: Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất:a) K2O. MgO. b) Flo.2M.Löu huyønh ñioxit vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù.12lit khí sunfurô (ñktc) huyønh vaø theå tích oxi caàn duøng (ñkc): 2g.6g.3M. Zn.72lit khí B. thì khoái löôïng cuûa löu A. C. Tính tỉ lệ %m các kim loại trong hh. b) Cu(OH)2. 1. Al.04g hợp chất A.b. Nồng độ % dd NaOH đã dùng? Đ/S: 2. c) Fe.1g.147g/ml). 2. Ca. 30% Câu 13: Sau khi nung nóng hh gồm 11. ĐỀ 10 Câu 1: Oxi không phản ứng trực tiếp với:a) Ñoàng.8g kết tủa đen. (NH4)2SO4. d) Taát caû Câu 6 :trộn 60ml dung dịch H2SO4 0. Đ/s: 70%.5M.95ml dd KOH 28% ( d= 1. Câu 3: Ñeå thu ñöôïc 1.12lit C.6g kết tủa trắng.92lit khí A.2g bột kim loại M hóa trị II với lượng dư bột lưu huỳnh thu được hh chất rắn A.Hiñrounfua vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. Na2S.Axit sunfuric .3g. 22. c)0. Câu 4: Haõy chæ caâu traû lôøi sai: Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau: A.8%. Câu 5: Khác với axit H2SO4 loãng.4M. 16% Câu 11: Hòa tan hh gồm K2SO4 và Na2SO4 có tỉ lệ về số mol là K2SO4 : Na2SO4 = 1: 3 vào nước thu được 150g dd A. Cho hh A tác dụng với lượng dư dd HCl thu được khí B.24dm3 B. Dẫn toàn bộ khí B vào dd Pb(NO3)2 sẽ thu được 47. d) Lưu huỳnh. 1.04M.12lit D. 1.0. axit H2SO4 đặc phản ứng với: a) BaCl2 .4lit. 23. Xác định M? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng ? D. C12H22O11.5g.Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû. d) c) OF2. Hấp thụ toàn bộ khí SO2 nói trên vào 13. thu được 1. Na2CO3. 14. Gạn lấy phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 6. 1. B. Xác định CTPT hợp chất A? b. Tính nồng độ % các muối trong dd A? Đ/S: 5. c) Cacbon.344lit SO2 (đktc). coù tính oxi hoaù. ñeàu sai.2% Câu 12: Cho hh sắt và đồng tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 17. b) H2O2. Tính nồng độ % các chất có trong dd sau phản ứng. Sau khi cho lượng dư dd BaCl2 vào dd A sẽ thu được 46. d) Cu.08g H2O và 1. Câu 7: Trong các phản ứng sau đây. a.

b. H2S + 4Cl2 + 4H2O →H2SO4 + 8HCl.S + Zn → ZnS. Cl2. S + HNO3 →SO2 + NO2 + H2O.12 lít. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 15:dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với các chất naøo trong dãy sau đây: Câu 16:axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây:a. HI < HBr < HCl < HF Caâu 19: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà oxi laø khoâng ñuùng? a. d) FeSO4.S + Na2SO3 →Na2S2O3. b) 22. b) 2. KMnO4. c. coù muøi vaø vò. b.S + O2 →SO2. b) O2. Chất rắn thu được là: a) Muối NaHSO4. d.Fe.64 lít. c) 44.a) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O 2H2O c) H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2 O b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + d) H2SO4 + Fe → Fe2(SO2)3 + SO2 + Câu 8:Trong các phản ứng sau đây. a.54 lít.HI > HF > HCl > HBr Caâu 18: Tính axit taêng daàn cuûa caùc dd axit sau: b. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc ? a) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O c) H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2O + SO2 b) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 Câu 9: Trộn dung dịch chứa 1 mol axit H2SO4 với dung dịch chứa 1. 2 H2S + O2 →2S + 2H2O b. Câu 13: trong các phản ứng sau. a) 4. 2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O.HI < HCl < HBr < HF d. 2S + H2SO4 →H2S + 2SO2. c.c. d) Taát caû ñeàu sai. Câu 14: tìm pư sai:a.48 lít. pư nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: a. c. Oxi khoâng b.Zn . S. Fe a. cho dung dịch bay hơi đến khô. Ag.d.Cu Caâu 17: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng vaø dd H2SO4 ñaëc cho 2 loaïi muoái khaùc nhau: a. Fe và Fe(OH)3.8 lít. nóng là: Câu 12 : Trong các dãy dưới đây. Na2SO4 và NaOH. Mg c. dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa ? a) HCl. b) Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4. c. HF < HCl < HBr < HI b. H2SO4 ñaëc .CaCO 3. d.C và CO2.60 lít. c) Muối Na2SO4.4 lít. Cu d. a) 18.5 mol NaOH.S và H2S.Cu và Cu(OH)2.Oxi laø moät nguyeân toá coù tính oxi hoaù. SO3. d) Hỗn hợp muối NaHSO4 . c) 3. d. c) O3. b. d) 8. SO2 Câu 10: Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 gam pirit sắt là: Câu 11: Thể tích khí SO2 (đktc) thoát ra khi cho 46 g Na tác dụng với axit H2SO4 đặc.

-4 .I2+2KBr=2KI+Br2 d.Al c. Br2.Ioât a. MnCl2. Xaùc ñònh A. MnCl2. -1. d. Nöôùc Caâu 22: Thuoác thöû ñeå nhaän ra dd ioât laø:a. Ñaåy nöôùc. O2.C. b. -1.8 g b. +2 Caâu 29: Cho KMnO4 phaûn öùng vôùi dung dòch HCl dö.B. 3. yeáu cho söï chaùy. HBrO. – 2 d. CO2 . – 2.D bieát X2 ôû theå khía. -2. Hoà tinh boät.Cu(NO3)2 Caâu 25: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd HCl l vaø taùc duïng vôùi khí clo cho 2 moät loaïi muoái khaùc nhau? a. c.5 g d. Thuyû phaân muoái AlCl3 b. Cl2. Na2O2.Oxi d. B vaø C ñeàu ñuùng. 1. + 2 c. a.CaCO3 d. NaClO c.Flo c.Toång hôïp töø H2 vaø Cl2 Brom. c. 39.c. ngöôøi ta söû duïng caùch naøo sau ñaây: a.Cl2+2KI=2KCl+I2 PÖ naøo sau ñaây xaûy ra ñöôïc? . NaBr Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Soá oxi hoaù cuûa Oxi trong KMnO4. OF2 töông öùng: b.Fe b.Ñaåy khoâng khí baèng caùch uùp bình. khoái löôïng KMnO4 ñaõ duøng:a. Quyø tím. H2O. Caâu 23: Nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát laø gì? Caâu 24: Hôïp chaát naøo sau ñaây PÖ ñöôïc vôùi khí clo? d. c. H2O. Phenolphtalein. Clo taùc duïng vôùi nöôùc. Caâu 21: Haõy löïa choïn phöông phaùp ñieàu cheá khí HCl trong phoøng thí nghieäm töø caùc hoaù chaát ñaàu sau:a. Clo b. -2. Na2O b. -2.6 lít Cl2 ( ñktc). Oxi taïo oxit axit vôùi haàu heát caùc kim loaïi. MnBr2. -1. NaCl tinh theå vaø H 2SO4 ñaëc c. HClO.KClb.Au c. c.Cl2. d.Br2+2KCl=2KBr+Cl2 d. – 1 .Ñaåy khoâng khí baèng caùch ngöûa bình.Taát caû ñeàu sai Caâu 27: Cho chuoãi phaûn öùng: X2 + B HX + C C+ MnO2 + HX X2 + A + B NaOH D + B.58g c. -2. -2 a.95g 15. b. H2O. – 2. -2 .Cu Caâu 26: a. b. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 5. Oxi laø thieát Caâu 20: Ñeå thu khí Oxi trong phoøng thí nghieäm.KOH d.

Caû A.Taát caû ñeàu ñuùng b. Fe(OH)2. Br d.448 lit khí SO2(ñkc)Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. MgCl2. Clo laø chaát khí khoâng tan trong nöôùc b. I c. Cl2 rieâng bieät.S Ñ. Cl. F.Giaáy quì taåm hoà tinh boät c.2Ag+ O3 Ag2O+ O2 ñeàu ñuùng caùc chaát naøo.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B.Fe. KClO coù teân laø: kalihipoclorit d. Taát caû ñeàu ñuùng c. 0.NaOH. F. Axit cloric c. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 38: Cho 2. a. oxi coù tính oxi hoaù maïnh hôn ozon. NaOH d.86g c. Fe2O3 Caâu 34: Axit clorô Caâu 35: d. Ag. daãn toaøn .435g Caâu 36: Haõy khoanh vaøo chöõ Ñ neáu choïn ñuùng vaø chöõ S neáu Ñ. Br. KMnO4.Caâu 30: Tính Oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá halogen giaûm daàn theo thöù töï sau: a.11g hh Zn vaø ZnO tan heát vaøo 20g dd H 2SO4 ñaëc noùng 98% dö) thu ñöôïc dd A vaø 0. Dung dòch NaOH aåm d. Clo coù tính oxi hoaù maïnh hôn brom vaø iot e. 1. Cl.2KI+ O3+ H2O I2+ 2KOH+ O2 d. BaCO3. I Caâu 31: Ñeå nhaän bieát 2 khí HCl. dung dòch HCl coù theå taùc duïng vôùi DD HClO coù teân laø:a.MnO2.Giaáy quì tím thöû naøo sau ñaây a. Axit Clohiñric Ñeå ñieàu cheá 224 ml khí Cl 2( ñkc) caàn duøng bao nhieâu gam b. Cl. Br.74g b. F. F. Caâu 32: Phöông trình naøo chöùng minh tính oxi hoaù cuûa O3 maïnh hôn O2:a. AgNO3. AgNO3 c. Caâu 37: vaøo 150ml dd Pb(NO3)2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.Axit hipoclorô MnO2 phaûn öùng vôùi d d HCl: a. Fe b.0.S Ñ-S choïn sai trong caùc caâu sau: a. Caâu 33: Trong caùc daõy chaát sau. Zn.8g FeS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X.S Ñ.87g d. 0. I Br.B b. CaCO3. I. Cl. Clo coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát c. coù theå duøng thuoác b.S Ñ. Cu. Tính khoái löôïng B Cho 8.

Tính khoái löôïng B .Caâu 39: Cho 9.7g ZnS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X.448 lit khí SO2(ñkc)a. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 40: Cho 6. daãn toaøn vaøo 200ml dd CuCl2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.08g hh Cu vaø CuO tan heát vaøo 20g dd H2SO4 ñaëc noùng 98% ( laáy dö) thu ñöôïc dd A vaø 0.Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful