ĐỀ 1 Câu 2:H2S cho phản ứng với CuCl2 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: A.

H2S là axit mạnh hơn HCl C.CuS là hợp chất rất ít tan B.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl

Câu 3:M là 1 kim loại nhóm IIA (Mg,Ca,Ba). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, NaSO4 nhưng ko tạo kết tủa với dung dịch NaOH .Xác định kim loại M A.Chỉ có thể là Mg B.Chỉ có thể là Ba C. Chỉ có thể là Ca D.Chỉ có thể là Mg, Ba Câu 4 :0,5 lit dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3 .dung dịch A tác dụng với dung dịch NH4OH dư cho ra kết tủa B .Đem nung B đến khối lượng ko đổi thu được chất rắn nặng 14,2g .Còn nếu cho 0,5 lit dung dịch A tác dụng vớidung dịch NaOH dưthì thu được kết tủa C .đem nung C đến khối lượng không đổi thì được chất rắn nặng 4gam.Tính nồng độ molcủa MgCl2và của Al2(SO4)3 trong dung dịch A(Mg=24, Al=27) A.CMgCl2 = CAl2(SO4)3 =0,1 M C.CMgCl2 = 0,1M , CAl2(SO4) 3 = 0,2M B.CMgCl2 = CAl2(SO4)3= 0,2M D.CMgCl2 = CAl2(SO4) 3 3= 0,15M

Câu 5:100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M , K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,1M và Ba(NO3)2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2ttrong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB .Cho Ba=137,Pb=207 A.0,1M, 6,32g B.0,2M, 7,69g C.0,2M, 8,35g D.0,1M, 7,69g Câu 6:1000ml dung dịch X chứa 2 muối NaA và NaB với A và B là 2 halogen (nhóm VIIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) .Khi tác dung với 100 ml dung dịch AgNO3 0,2 M (lượng vừa đủ )cho ra 3,137 gam kết tủa .Xác định A,B và nồng độ mol của NaB trong dung dịch X .Cho F =19, Cl=35,5 ,Br=80,I=127 Ag=108 A.A là F,B là Cl ,CNaF =0,015 M, CNaCl = 0,005M B.A là Br ,B là I ,CNaBr = 0,014M ,CNaI=0,006M C.A là Cl ,B là Br , CNaCl =0,012M, CNaBr = 0,008M D.A là Cl ,B là Br, CNaCl = 0,014M ,CNaBr = 0,006M Câu 7 :100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05 M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr .tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa 2 dung dịch A và B .Cho biết AgCl ,AgBr, PbCl2 , PbBr2 đều ít tan . A.0,08M , 2,458g B.0,016M , 2,185g C. 0,008M , 2,297g D.0,08M, 2,607g Câu 8:Mọt dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi . A.0,1 mol, 33,1gam B.0,1mol, 31,3 g C.0,12 mol, 23,3g D.0,08 mol , 28,2g Câu 9:Mọt lit dung dịch A chứa MCl2 và NCl2= (M và N là 2 kim loại kiềm thổ , nhóm II A thuộc chu kìkế tiếp của bảng HTTH). Khi cho 1 lit dung dịch A tác dụng với dung dịch Na 2CO3 dư , ta thu được 31,8 gam kết tủa .Nung kết tủa này đến khối lượng ko đổi (MCO 3 thành MO + CO2 ↑), thu được 1 chất rắn có khối lượng 16,4 gam.Xác định 2 lim loại M,N và nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . A.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,08M ,CCaCl2 = 0,15M C.Ca , Sr ,CCaCl2 = 0,2M ,CSrCl2= 0,15M B.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,2M ,CCaCl2 = 0,15M D.Mg ,Ca , CMgCl2 = 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M

Câu 10:Một hỗn hợp MgO và Al2O3 có khối lượng 5,5gam .Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư .Hòa tan chất rắn còn lại sau phản ứng với dung dịch NaOH trong dung dịch HCl dư được dung dịch A .Thêm NaOH dư và dung dịch A , được kết tủa B .Nung b đến khối lượng ko đổi ,khối lượng b giảm đi 0,18 gam so với khối lượng trước khi nung .Tính số mol MgO và Al 2O3 trong hỗn hợp đầu . Cho Mg =24, Al =27 A.0,01mol MgO ,0,05 mol Al2O3 B.0,01mol MgO ,0,04 mol Al2O3 C.0,02 mol MgO ,0,10 mol Al2O3 D.0,03mol MgO ,0,04 mol Al2O3 Câu 11:100ml dung dịch A chứa MCl2 0,10M và NCl2 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch Na2SO4 0,09M cho ra kết tủa có khối lượng là 3,694g. Xác định M và N và nồng độ mol của NCl 2 trong dung dịch A biết rằng N và M là 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH A.M là Sr, N là Ba ,CBaCl2 =0,08M B.M là Ba ,N là Sr,CSrCl2 =0,08M C.M lag Mg ,N là Ca ,CCaCl2 = 0,05M D.M là Ca ,N là Sr ,CSrCl2 =0,06M Câu 16:Trong các cặp sau đây , cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử với nhau 1.Cl2 + KMnO4 A.Chỉ có 1,2 B. 2.Cl2 + KBr 2,3,4 3.H2S + HCl C.2,4 D. 4.Na + H2: 1,3

Câu 17:Để điều chế HBr (chất có tính khử )ta có thể chọn phản ứng nào trong 4 phản ứng sau: 1.KBr + HCl → KCl +HBr 3.2KBr + H2SO4 đđ → K2SO4 + 2HBr A.Chỉ có 1,2 B.1,3 C.Chỉ có 2 2.3KBr + H3PO4 → K3PO4 + 3HBr 4.KBr + HNO3 → KNO3 + HBr D.3,4 2.H2S + I2 → S + 2HI

Biết H3PO4 khó bay hơi và ko có tính oxi hóa còn H2SO4 đđ và HNO3 có tính oxi hóa Câu 18:Cho các phản ứng sau :1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 A.1.Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa B.1.Fe là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa C.1.Fe và Cl2 đều bị khử D.1. Fe là chất bị khử , Cl2 là chất bị oxi hóa

Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ? 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất khử , H2S là chất oxi hóa

2.I2 và H2S đều bị oxi hóa

Câu 19:Trong phản ứng sau:2NO2 + 2KOH → KNO3 + KNO2 +H2O A.NO2 là chất oxi hóa ,KOH là chất khử B.NO2 là chất khử ,KOH là chất oxi hóa C.NO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử D.Phản ứng trên ko phải là phản ứng oxi hóa khử Câu 20:Cho các chất SO2, CO2 , CH4 ,C2H4 chất nào làm mất màu nước Br2 (chất oxi hóa )? A.SO2, CO2 B.C2H4 C.SO2, C2H4 D.CO2 ,C2H4 2.KMnO4 +K2Cr2O7 Câu 21:Cho các cặp sau;1.dung dịch HCl + dung dịch H2SO4 3.H2S + HNO3 A.Cặp 1,2 B.Cặp 1,2,4 C. Cả 4 cặp

4.H2SO4 + Pb(NO3)2 Cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử ? D. Chỉ có cặp 3 D.Fe, FeSO4

Câu 22:Trong các chất sau:Fe,FeSO4 ,Fe2(SO4)3 chất nào chỉ có tính khử ,chất nào có cả 2 tính chất oxi hóa và khử?cho kết quả theo thứ tự A.Fe,FeSO4 B.FeSO4 ,Fe2(SO4)3 C.Fe, Fe2(SO4)3

9 gam muối NaX thu được 2.8 gam .6 g .(E).(C) =Fe3O3. (F) =[Ag(NH3)]2Cl C.Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 .KXOy =KClO3 .5g Câu 29:Môt hỗn hợp 2 kim loại kiềm A. Câu 30 :F2 là chất oxi hóa mạnh hơn Cl2 là vì : F có độ âm điện cao hơn Cl.Li .3 g C.2 l khí (đktc) và để lại 1 chất rắn A nặng 10g và dung dịch B.X2 =F2 .Li .(A) =KCl .Fe. mK= 6g Chọn các phát biểu đúng C. (D) =FeCl2 . (A)=NaCl . (B)=NaBrO .3 o o B.Zn.9g.B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên .6 g.1.2 Câu 33:KXOy là muối thường dùng trong cônh nghệ làm pháo KXOy t  → t (A) + (B) (B) +Fe to o  → t o (C) (C) +HCl  → t (D) +(E) +H2O Xác định X. (B)=NaClO .xác định kim loại M và khối lương hỗn hợp X? A.KBr C.Na.(E) A.(B) =O2 .Khí thu được tác dụng hết với Cu (lấy dư) .(E) =AgCl .(E) =AgCl .5 gam KClO3 .(A) =KCl .X2 =Cl2 . mLi =0. (D) =Cl2 . (D) .K.24g B.(A) =KCl . Xác định A.NaCl Câu 36:Nung 24.B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10.X2 =Cl2 . (F) =[Ag(NH3)]2Cl Câu 35:Điện phân nóng chảy 11.(E) =Ag2O . (E)= FeCl3 C.42.(C). 3 D.24 lit khí X 2 bên anôt (1atm .(E) =AgCl .(B) =O2 .(B) . (F) =[Ag(NH3)]2Cl B. (E)= FeCl Câu 34:Cho chuỗi phản ứng (với X2 là halogen ): X2 + NaOH  → t (A) +(B) +H2O (A) o + (B) + HCl  → t NaCl +H2O +(D) (D) +Ag t  → t (E) trắng (E) + 2NH3  → o o o (F) tan Xác đinh (A). A.(C) =Fe3O4.X2 =Br2 .Phản ứng cho ra chất rắn có khối lựong lớn hơn khối lượng Cu dùng khi đầu là 4. y . (E)= FeCl3 B. Na. (D) =FeCl2 . mNa = 9. (B)=NaFO.Nung D đến khối lượng không đổi được chất rắn E nặng 20g. B.(C).2 g Na . (D) =FeCl2 .Mg.(C) =FeO. (F) =Ag(OH)2 D. 3.22g C.(A) .A. (A)=NaCl .7g . mK = 8.X tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 11. (D) =Cl2 .7 g. mLi = 0.Ca.(D). (D) =O2 . (E)= FeCl3 D.(B) =O2 .(A) =KCl .3 g. (A)=NaF .KCl B.(B). mNa = 4.38g D.(F) A. mNa = 9.9g 1.Na. (D) =Cl2 . K .A. Liên kết F-F kém bền hơn liên kết Cl-Cl F có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Cl.KXOy =KClO3 . 2. mNa = 2.Xác định công thức của muối AX. Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp 2 muối nặng 31.273 0 C ) .(C) =FeCl3.NaF D.Câu 23:Một hỗn hợp X gồm Cu và một kim loại M hóa trị 2.KXOy =KClO3 . (B)=NaClO . (D) =FeCl2 .Khi them NaOH dư vào dung dịch B được kết tủa D.1 D.(B) =Cl2 .1.KXOy =KClO4 . (A)=NaBr .

mBr2 =11.S<F<O D.4g B.B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hợp 2 muốicó khối lượng là 133.475 M .Fe + Cl2 C.75% B.O<S<F B.Thể tích dung dịch được xem như ko thay đổi .NH3 chọn chất có tính axit mạnh nhất va chất có tính axit yếu nhất . CNaOH dư= 0.Na2CO3 C. C có thể là các chất sau: A.Cl.A.1g .6g .HBr .Xác định A.24lit khí Cl2 (đktc) trong 210 gam dung dịch NaOH 4% (d= 1.80% C. Sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần A. .2g A. NaCl.Cho kết quả theo thứ tự :A.mCl2 =11.06M D.2g . mF2 =5.6 gam một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2 .7g .H2S B. Na2CO3 Na2CO3 B.So sánh tính oxi hóa của F2 .5 M .HBr .Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl 2 và NaOH hoàn toàn . NaBr.Br .05 g/ml) .CNaCl =CNaClO = 0.05M Câu 38:25.B2 chứa trong hỗn hợp X . NH3 C.4g .5g B.Cl.F2 <Cl2 < N2 C. F .2FeCl3 + Fe  3FeCl2  FeCl2 + 2Na Câu 39:Để điều chế muối FeCl2 ta có thể dùng : FeCl2 + ½ O2 D. NaOH D.N2 <Cl2< F2 D.Fe + 2NaCl Câu 40. Trong đó A.B và khối lượng A2 .HF. NaCl.mCl2 =14. NaOH. Na2CO3.mCl2 =14.Cl. HBr Câu 41. A.Br .N2 <F2<Cl2 D. S theo thứ tụ bán kính nguyên tử tăng dần ĐỀ 2 Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau: Cl2  A BCACl2.Trong các hợp chất sau : HF .5M .100% Câu 37:Cho hấp thụ hết 2.CNaCl =CNaClO = 0.Sắp các nguyên tử F .mBr2 =18. F.FeO + Cl2  FeCl3  D.B. B.CNaCl =CNaClO = 0.Cl.HBr.F<O<S C.5 M B.H2S . NaOH.H2S .O<S<F Câu 42.A.Cl2 <F2< N2 B. Cl2 .O . CNaOH dư= 0. NaCl.CNaClO = 0.CNaCl =0.H2S A.A. CNaOH dư= 0.C là các chất rắnvà B.0476M C.50% D.mCl2 =7.N2 . NaBr.9g C. C đều chứa Natri.mCl2 =19.6 M .

Câu 2:Brôm lỏng bay hơi đều rất độc. H2O. Cu(OH)2. 18. 8.67g B.25g B.68g . H2SO4đặc C. dd Ca(OH)2 C.H2O.FeO C.Ca C. dd HCl C. 18. Hãy so sánh m1 và m2: A. Cl C.Zn.5H2O là: Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai: A. dd NaOH B. X là: Câu 8:Chọn câu sai: A. H2. dd NaI B. 19. CaCl2 khan D. Khí đó là: Câu 5: Clo có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây: C.Au. Cl và Br C. 63.<Br. dd NaBr D. dd HF hòa tan được thủy tinh. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với Fe thu được 32. Lượng KMnO4 cần dùng là: A. Tính khử của HF<HCl<HBr<HI C. Tính axit của HF>HCl>HBr>HI C.45g B.2M. KCl D. NaCl LiCl Câu 16:Cho KMnO4 tác dụng với dd HCl dư.Fe B.36lit O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn 1 lượng tinh thể KClO3.875g D. Câu 15: Hòa tan 4. Cũng lượng sắt ấy cho pư hết với lượng khí clo dư thì thu được m2g muối.Na2SO4.7175g kết tủa.25g Câu 9:Để thu được 3.Cu Câu 6:Cho mg Fe tác dụng hết với dd HCl loãng dư thì thu được m 1g muối. Câu 3:Brôm có lẫn clo. NaBr B.96g C. 12.Tính oxi hóa của F. NaOH.Al.88g kết tủa.86g B. Clo B. ta cho hh trên vào 1 lượng dư: Câu 4:Một khí khi dẫn vào nước brôm thì dd sẫm màu hơn.H2SO4 A. muốn có brôm tinh khiết. Y với Natri.15g D. 21.86g D.N2.2g hh A phải dùng 150ml dd AgNO3 0.5g NaI vào 50ml dd nước brom 0. CuO D. m1 > m2 A. F B. NaOH. Br và I C.5g muối.Cu.75g Câu 12:Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua: Câu 13:Khi cho 10. Bán kính nguyên tử của F<Cl<Br<I C.Pb.Al2O3. Để hủy hêt lượng brôm lỏng có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. Br D. khối lượng NaBr thu được là: Câu 14:X. Muối đã dùng là:A. HH A có chứa 2 muối X. I và At D.CaCO3.Al. 18.O2. D. Câu 7: dd có chứa 1g CaX2 tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 1. CaO. H2. Flo tác dụng với dd NaCl cho clo A. NaOH rắn B. Y có thể là: A. Y là 2 nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. I B. P2O5 A.CuO.5M. X. Na. C. Tất cả đều đúng. 4. ddNaOH A.75g D. Na. nước A. dd HF là axit yếu D. Lấy 10ml dd A cho pư với dd AgNO3 dư thu được 0. HI D. F và Cl B.<Cl.NaBr.25g một muối halogenua của kim loại kiềm vào nước được 200ml dd A.<IB. Flo A. m1 = m2 C. 31. 3. HBr D. m1 < m2 B. không xác định được.Al. 5.Fe Câu 11: Dãy gồm các chất đều pứ với dd HCl:A.CuSO4. Để kết tủa hoàn toàn 2. Clo tác dụng với sắt cho sắt(III)clorua C.

94 C. 20. Tính khối lượng mỗi muối ấy: A. 8 .336lit Câu 28:Cho 2.375gKCl B.4g A. 3. Sau pư khối lượng dd tăng 4.57. Hiện tượng xảy ra là: A. 2 : 1 B.8g D.5g muối KClOx ở nhiệt độ thấp hơn ta thu được 2 muối có khối lượng là 24. 2.48lit khí H2 (đktc). thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc là: A.43 79. 6. 6 D. B đều sai.4g B. 5 C. Khối lượng hh muối khan thu được: A.37. Công Câu 22:Hòa tan 104.5.15.805g hh gồm Fe và Al thì phải dùng 475ml dd HCl 0.8g D. %khối lượng Fe.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2. C. A. 5. sau đó dẫn 672ml HCl(đktc) vào dd. kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 2. KClO2. 1.85 B. 29.72lit khí H 2(đktc)thoát ra. 8.2M. 1 : 1 C. KClO3.16g bạc. 59.064lit C.5g thức oxit: A. 2.63 Câu 18:Hòa tan hoàn toàn mg kim loại hóa trị III vào dd HCl chỉ có 6. Quỳ tím mất màu.6g B. B. 28.25g hh NaCl.5g.125gKClO4.8g. 4gKCl C. 71. 0.4g A.504lit B. AgNO3.8g hh Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư thu được 2. Câu 24: Cho 8. FeO Câu 21:Hòa tan 11. thu được chất rắn có khối lượng là 14. 27. Số gam của Mg là: Câu 26: Cho 200ml dd KOH 0. KClO. 15. 11. 1 : 2 B. 35 D. NaOH. Lúc đầu quỳ tím chuyển sang xanh. 70. Fe2O3 trong hh ban đầu lần lượt là: A.25gKCl C. B đều đúng B. Kết quả khác. 4. MgO C. NaI vào nước. Xđ CT của muối KClOx.5 B. Cu.725gKCl thu được sau pư là: A.27 D.5g B.24lit khí (đktc).1g D. FeCl2 B.4g C. 6.75g hh Fe và Fe2O3 bằng dd HCl dư. Khối lượng chất rắn Câu 25: Cho 8g hh Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 4.06. không hiện tượng C. 72. 2 : 3 C. A. 20.4g Câu 19: Hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối đối với hiđro là 20. 3. Cl2 HCl X Vậy X là: D. chất rắn còng lại nặng 58.55g C. KCl.775g KClO4. 21. 4.5g muối KClOx đến khối lượng không đổi.2g khí thoát ra. 10. NaF Câu 29: Cho sơ đồ sau: NaCl A. 1. 0. 20.5g. NaCl C. KClO3. 36. %m hh 2 muối ban đầu: A. C.5g D. 20. 7 Câu 30:Cho các chất sau: Mg.2g oxit kim loại hóa trị II trong 500ml dd HCl 1M( lấy dư 25% so với lượng pư). thu được 448ml khí (đktc). 50 Câu 23:Nung 24.5g KClO34. 63. Tỉ lệ % thể tích các khí tương ứng trong cùng đk: Câu 20: Cho 4g hh bột Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 0.06g muối natri halogenua A tác dụng với dd AgNO3 dư. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi. D. NaI Cau 27:Để hòa tan hoàn toàn 1. thì thu được một kết tủa . sau đó chuyển sang đỏ. 4. 65. D. Giá tri của m: A. Nếu nung 24. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn.8g D. 50. 5. kết quả khác. 0.25g KClO3. Số phương trình phản ứng xảy ra là: A.56lit D. Fe. Quỳ tím chuyển sang xanh B.9g. 4. Vậy A là: A.73. CaO D. Ag2O. NaBr D. ZnO B. CaCO3 lần lượt tác dụng với dd HCl.05M thêm vài giọt quỳ tím vào. 40.

NaCl.11lit B.33% ĐỀ 3 D. BaCl2 C. 2. 2M D. 2. X3 là: A.21lit C. 5. Cl2.12lit C. dư: D. Tất cả đều đúng D. dd H2SO4 C. dd Ca(OH)2 B. Br.56lit khí clo tác dụng với 0. Br2 C. HF Câu 39:Có 4 dd mất nhãn NaF.4g. HI Câu 41: dd HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. 1M Câu 35:Cho 4. 21. HCl C. Cl2. 1. DD axit trên là: A. D. 23. 1.Câu 31: Cho chuỗi phản ứng sau: MnO2  X1 X2 X3X1nước giaven. F2. HCl.12lit D. NaCl D. HBr C.16g KMnO4 với dd axitclohidric đặc. I2 B. Tính m và khối lượng clo đã tham gia phản ứng. 8M D. Hãy chọn thuốc thử nhận biết: Câu 40:Trong các khí HX.33% C. 2. 15. Cl2. 1. Hãy cho biết X2 là khí nào và tính thể tích V của khí X2 đã phản ứng. 1. Br2.3g D. đem chất rắn thu được hòa tan vào nước thấy khối lượng chất rắn không tan là 10g. X2. 1. là chất oxi hóa C. dd BaCl2 C. Cô cạn dd thu được 26.7g chất rắn khan. I) nồng độ 14. 1500ml nước hòa tan 350lit khí HBr. NaCl B. HI Câu 42: Cho 200g dd HX (X: F. Cl2. 0. Kết quả khác. F2 Câu 43:Đơn chất nào sau đây “ thăng hoa” khi thay đổi trạng thái tồn tại: Câu 44: Đổ dd chứa 1g HCl vào dd chứa 1g dd NaOH. Cl2. Bán kính nguyên tử tăng D. Câu 45:Ở đktc. Câu 38:Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi đun nóng nhẹ 3.2g Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với Vlit khí X2 (đktc) thu được 4.75g hợp chất MgX2. NaCl. Có thể dùng chất nào để đồng thời nhận ra 3 khí: A. A. AgNO3 B.48lit khí Cl2(đktc) tác dụng với H2 dư. NaI.042% B. Tính nồng độ mol/lit dd A: A.448lit khí hiđro.008lit C. HCl B.4g B.11lit Câu 37:Cho mg Al vào trong bình kín chứa khí clo. Cl2. Giấy quì tim tẩm ướt B. Năng lượng ion hóa giảm dần .3g A. FeCl2. Cl. A.B. F2.3g. 0.6% để trung hòa dd trên cần 250ml dd NaOH 3.896lit C. 7. Thể tích các khí thu được sau pư là: Câu 33: Các nguyên tố halogen F2. 21. 15.42% B.12lit C. là chất khử B. HCl D. HCl A. màu xanh C. Kết quả khác. Khí nào có tính khử mạnh nhất: A.2M. NaBr. FeCl2. HBr D.12lit A.11lit B. Tính phi kim giảm dần đúng Câu 34:Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo. 4M Câu 36: Cho 1.448lit B. đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. HCl . Vậy X1. HF A. Câu 32: Cho 0. không xác D. 1. hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100ml dd A. H2SO4 C. không đổi màu D. A. I2 có: A. là môi trường B. hidroclorua và oxi. 2. màu đỏ định được. 1. Cl2 B. Xác định nồng độ % của dd axit bromhiđric thu được là: A. Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì chuyển sang màu gì? A.4g.C D. 10. FeCl2.

B.A=H2S. Mg. Hßa tan 33.4g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 4. 60% D. Be. D=H2SO4. E=S C. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi. FeO + H2SO4 loaõng  FeSO4 + H2O B.CuS là hợp chất rất ít tan laáy dö: A.84 gam muối sunfat. Fe D. H2SO4. Mg B. dd HNO3 B. H2SO4. Chất tan trong dd A là: A. Na2SO3 và NaOH dư ứng là: A. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . HCl. Ca D. D=H2SO4. HNO3 .HNO3 chỉ có tính oxi hóa .H2S là axit mạnh hơn HCl C. H2SO4.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6. C đều đúng.A=HCl. NaHSO3 C. 80% Câu 2:Khi oxi hóa 67.to E + H2 → khí A A. ddKMnO 4. Dd KOH C. chất nào chỉ có tính oxi hóa . H2SO4. Hai kim loại đó là: A.H2S có tính khử mạnh hơn HCl Caâu 11: Nhoùm caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát ñöôïc trong dd H 2SO4 loaõng . dd BaCl2 D. B=Cl2. Ca. E=S B. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển. Ag.24lit SO2(đktc) vào dd chứa 120ml dd NaOH 1M thu được dd A. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .Cl2.4SO3 Câu 10:H2S cho phản ứng với CuCl2 A. §Ó trung hßa hÕt dung dÞch Y cÇn dïng võa ®ñ 800 ml dung dÞch KOH 1M. B=SO2.8 gam oleum X vµo níc ®îc dung dÞch Y.H2S chỉ có tính khử B.3SO3 B. Câu 4: Có 4 dd là: NaOH. H2SO4.H2S chỉ có tính khử C. Mg. Zn C. Al.FeSO4 chỉ có tính khử . Mg B. dd NaCl Câu 5: Cho 6. E=S C©u9:. Sr D. Ba Câu 6: Cho 2. FeSO4 . chất nào chỉ có tính khử A.A=H2S.A=HCl . Fe C.2lit khí lưu huỳnh (IV) oxit thì thu được 168g lưu huỳnh trioxit.C. Fe. Caû C.2SO3 D. KMnO4 .Al. B=SO3. H   Câu 8:Cho chuỗi phản ứng sau: Khí A  O 2 dto → khí B  + → Mn2+ + D Khí A O 2thi h→ chất rắn E màu vàng  . Ca C. A. VËy c«ng thøc ph©n tö cña oleum X lµ: A. Cu B. 70% C. Cu +2 H2SO4 ñaëc  CuSO4 + SO2 + 2H2O B. Zn.5SO3 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: B. D. Na2SO3 B. B. Sr. D=H2SO4. B=SO3.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S chỉ có tính khử D. Na2CO3. Na2SO3 và NaHSO3 D.C ñeàu ñuùng Caâu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây sai:A. Hiệu suất của phản Câu 3:Sự hình thành ozon là do nguyên nhân nào?A.HNO3.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . D=Cl2O. H2S.48lit H2 (đktc). E=S D. Sự ôxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất. 90% B. Al Câu 7 :Trong các chất sau : Cl2. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd? A.Câu 1:Hấp thụ 2. Đó là kim loại nào trong số sau:A.

K2SO4. Ba(OH)2 c.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl? H2SO4 ban ñaàu ĐỀ 4 Caâu 1:Cho 4. MnO2  Cl2 NaCl Cl2 NaClO NaHCO3 c. a. Tính noàng ñoä mol/lit dd thu ñöôïc sau phaûn öùng? Caâu 17 : Cho moät dd coù hoaø tan 0. NaCl. Tính khoái löôïng dd H2SO4 ban ñaàu Caâu 19: Cho 3. HNO3 b. a.48lit SO2 ( ñktc) vào dd chứa 8g NaOH.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl?c.04g hh goàm Fe vaø CuO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 100ml dd HCl thu ñöôïc 896ml khí (ñkc). H2SO4 Câu 15:Cho 4. FeCl2. HCl. FeS2SO2 SO3 H2SO4 SO2  H2SO4 Na2SO4 K2SO4 KCl Cl2 CaOCl2 K2SO3 Caâu 14: Nhaän bieát caùc dd sau: a. FeSO4. NaNO3. NaOH.2 mol CuCl2 vôùi moät dd coù hoaø tan 20g NaOH.24lit SO2(ñkc) vaøo 200ml dd NaOH 1M . Sau phản ứng thu được chất gì?Bao nhieâu gam? Caâu 16:Cho 2. Na2S. KCl. Na2SO4.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.7 g hoãn hôïp goàm Na vaø Mg phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H 2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 3. d.C. d. Chaát raén thu ñöôïc coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam? Caâu 18:Cho 19g hh goàm Fe vaø ZnO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 500ml dd HCl thu ñöôïc 1. KMnO4  Cl2  HCl  H2S H2SO4  CuSO4 CuCl2 b.Neáu cho 38g hh treân phaûn öùng vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO2. HCl.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát c.36 lit SO2 (ñktc). K2S. Na2S.Neáu cho 1. 2Fe + 6H2SO4 loaõng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D. MnO2  Cl2 HCl  H2S  SO2  KHSO3  .12 lit khí (ñkc). trong hh ban ñaàu? a. H2SO4. HNO3. Na2CO3. Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 +H2O Caâu 13: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a. Na2SO4. e. NaNO3. Na2SO3 SO2  K2SO3 e. FeCl3.52g hh treân phaûn öùng vôùi dd Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO 2.

Caâu 3:Cho 30. caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều. C.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. C. D. B. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều A. Áp suất riêng phần của nó trong không khí nhỏ hơn trong túi phổi. F2 có tính oxi hóa và tính khử mạnh nhất. A hoặc B hoặc C. NaHS Câu 11: Dẫn 3. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều .Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. H2S B. Câu 7: Oxi đi từ không khí vào túi phổi là do: A.4 g hoãn hôïp goàm Fe vaø moät oxit cuûa kim loïai hoùa trò II khoâng ñoåi( RO). Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coi V dd khoâng ñoåi). NaHS và Na2S E.Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coiVdd khoâng ñoåi). Áp suất riêng phần của nó trong không khí lớn . CaCl2 khan B. pư oxi hoa khử xảy ra.a. C. S D. Na2S C.36lit khí H2S (đktc) vào 2 lit dd NaOH 1M. FeS B. H2SO4đặc B. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc (coi V dd khoâng ñoåi). Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm. D.Xaùc ñònh coâng thöùc oxit c. Br2 có thể đẩy được Cl2 ra khỏi muối KClO3 A. phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 600ml dd HCl 2M. Kim loại kiềm không đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối vì chúng tác dụng mạnh với nước. C. Cu tan trong dd FeCl3 Câu 9: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất SO2 từ: D. Caâu 2: Cho 19. Na2SO3 Câu 10: Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dd FeSO4 tác dụng với dd nào sau đây? A.Trong túi phổi t o và tốc độ B. CuSO4khan a. CaO D. khuếch tán lớn hơn. Na2S A.3 g hoãn hôïp goàm Zn vaø Cu phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 6. Axit H2S mạnh hơn H2SO4 B.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều. FeS2 C. B hoặc C C. Axit H2SO4mạnh hơn H2S C.5M. Chứng tỏ: A. Sản phẩm muối thu được sau pư là: D. Neáu cho ½ löôïng hoãn hôïp treân phaûn öùng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng laáy dö ta thu ñöôïc 6.72lit khí SO2 (ñktc).72 lít SO2 (ñkc). H2S D. có thể tiến hành theo cách nào sau đây: A. Trong dãy halogen. D. (NH4)2S B.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 200ml dd NaOH 3. pư với CO2 trong phổi hơn trong túi phổi.b.Tính thaønh phaàn % (m) Câu 5:Chất nào sau đây có thể dùng làm khô khí NH3? Câu 6: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện. Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?A.

Sản phẩm là FeSO4. 30. CuS + 2HCl  CuCl2 + Câu 13: Biết X là chất rắn. 120ml D.6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3.03% D. X: S. 36.6 tấn quặng có chứa 60% nhiêu? A. Kim loại đó là:A.36 lit khí SO2(đktc). 32. 1548kg D.5%.48 lít H 2(đktc) . D.4g D : 12. Dung dịch Ca(OH)2 D. đồng.Be B. 60ml 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y Câu 18:Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước. 1568kg B.Câu 12:Pư nào sau đây không xảy ra?A.Ca D.40g hợp kim X gồm sắt. X: H2S. Y trong sơ đồ sau: X  SO2 Y H2SO4 A.16% thu được kết C.03% C.6g 16g C : 6.79%. 40%SO2 D.856 lít khí Y ở Kết quả khác Câu 20:Từ 1. H2O B.688 lít là: A. 30%SO2 C.40g Câu 19:Cho 17. nhôm phản ứng hết với chất rắn. Ba D. 31. Không xảy ra phản ứng D.Mg Câu 15: Cho 6. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. Dung dịch người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao C. Dung dịch nước Br2 C. 32. 1578kg ĐỀ 4 Câu 1: Để phân biệt hai bình khí CO2 và SO2 tốt nhất dùng thuốc thử: A.B 70%CO2 .Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch sau phản ứng phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0.Ca C. 1558kg và 1atm.Cu B : Câu 14: Hoà tan hòan toàn 9.Zn C. B. .Mg (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của sắt.32% B.79%. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S H2 S C. SO2. dư ta được 6. nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: A. 60%CO2 .18%.44 g một kim loại hóa trị II bằng 250 ml H2SO4 O.18%. H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D. 20%SO2 . Y: SO3 B. tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2.Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4.3 M(loãng) . Thể tích dung dịch C. đồng.8g Câu 16: Hòa tan 55g hổn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500ml axit H2SO4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A ..98% (d = 1g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl 2 4. Vậy R là:A. Tất cả đều sai loãng. Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư . xác định các chất X.18%. 32. Y: SO3 C. 35.4g hỗn hợp Mg .80%CO2 .Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là:A : 9. SO2. 9. Dung dịch H2SO4 CaCl2 Câu 2: Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc. Y: SO3 B.5 M . 36. 50%CO2 . 33. H2. 50%SO2 Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1.nóng:A. Na2S + Pb(NO3)2  PbS + 2NaNO3 B. 30ml B. X: FeS2. Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A : A. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. H2O H2 O Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0. A và B đều được.

24M B. S: 22. 500ml dung dịch A với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa . Fe.CNa2CO3 = 0. 6. CNaHCO3= 0. ñem hoaø tan hh sau phaûn öùng B. Hấp thụ 3. Fe2O3 A. B.06M D. NaOH D.22%. HI. NaOH Câu 11 :250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.9g D.66 gam và 0. C. Na2SO3 B.494% D. 23.4 gam. 6.2 g.04M. Sau phản ứng thu được 2.4 gam. dung dịch X và m gam kim loại không tan. C. 3. 5. C. MgO.4 gam. C. Au. C. SO2. Na2CO3. Zn. NaHSO3 D.81 gam B. 4.23. 4.81 gam D.24 lit khí ôû ñktc.24l CO2 (đktc) . Neáu cho heát löôïng khí naøy vaøo dd Pb(NO3)2 dö thì coøn 2. H2O2 D.18. 4.CNa2CO3 = 0. O2 B.6 gam.tủa X và dung dịch Y. KMnO4 trong dd HCl dö thaáy coù 4.24 lít khí hiđro (ở đktc). CNaHCO3= 0. ZnO trong 500ml axit H2SO4 0. 4. dư. A. Giá trị của m là A. D. VËy hçn hîp muèi khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi lîng lµ: A. D. MgCO3.66 gam và . A.48lit khí thoaùt ra ôû ñktc. Cu.9 g. 4. FeO.08M.32M. Tính %m cuûa Fe vaø S trong hh ñaàu vaø khoái löôïng keát tuûa ñen taïo thaønh trong dd Pb(NO3)2.Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là:A. 24g.25. Mg. S: 77. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ C% của dung dịch Y .0 g. CNaHCO3= 0.48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịchX. Fe: 23%. C C.78%. S: 23%.594% C©u 4: Hßa tan hoµn toµn 2.81 gam Câu 5:Hấp thụ hoàn toàn 4.594%. Fe: 77%. Câu 7: Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? B.08M Caâu 9: Ñun noùng hoaøn toaøn hh Fe vaø S.66 gam và 0.CNa2CO3 = 0. Na2CO3 C. 20.Tính nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch A . Fe: 22. 5.494% 0. S: 77%. A.CNa2CO3 = 0. NaHSO3.8 g. B. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?A.36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M.1M (võa ®ñ) . P2O5. O3 Câu 8: Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI: B.02M C. Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 3. S.9g Câu 10. 24g. Al2O3 C.78%.81 gam C. Fe: 77.66 gam và 0. 23. 4.22%. CNaHCO3= 0. A.16M.81 gam hçn hîp gåm Fe 2O3.

KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .KI là chất khử 2)Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử C.24 lít CO2 (đktc) .CMgCl 2 = 0.26g D.02M C.1) KI là chất oxi hóa .0075M.3 B.75M D.CMgCl 2 = 0.sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B.1) Cl2 là chất oxi hóa .1.Nung B ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Fe D.Tính khối lương của hỗn hợp X.2.1. 200ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOh dư cho ra kết tủa B.Câu 12:Cho 2 phản ứng :1.Cl2 + 2KI Chọn chất oxi hóa và chất khử  → I2 + 2KCl 2.Cu Câu 2:12g một kim loại M tan hết trong 600 ml dung dịch H2SO4 1m.Nung B đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 6 g.50M B.CNa 2 CO 3 = 0.AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 3.KI là chất khử 2.6g.CNa 2 CO 3 = 0.4 D.H2S chỉ có tính khử C. H2S.06g C.1.3. A.24M ĐỀ 5 Câu 1:Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3.Zn +CuSO4 → Cu + ZnSO44. chất nào chỉ có tính khử A. A.05M.16 M.18g C.Chỉ có 1. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2SO4loãng. CNaHCO 3 = 0.CMgCl 2 = 0. CBaCl 2 =0.8g.FeSO4 chỉ có tính khử Câu 14:Cho các phản ứng sau :1.3.KI là chất bị khử 2. chất nào chỉ có tính oxi hóa .CNa 2 CO 3 = 0. CBaCl 2 =1M Câu 16:250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.3C + 2KClO3 → 2KCl +3CO22.4 C. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .18.0004M D. CNaHCO 3 = 0. CBaCl 2 =0. KMnO4 .C2H5OH +Na → C2H5ONa + 1/2H2 Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ? A.16.H2S chỉ có tính khử D. CNaHCO 3 = 0.Cl2 là chất khử 2)Cl2 là chất oxi hóa .17.24g B.Chỉ có 1 Câu 15:Một dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2 .136 l khí (đktc) và để lại một chất rắn A.Cl2 + H2O  → HCl + HClO A.18. tính nồng độ mol của MgCl 2 và BaCl2 trong dung dịch A.Cl2 là chất khử Câu 13 :Trong các chất sau : Cl2.H2O là chất khử D. FeSO4 .500 ml dung dịch A với dung dịch BaCl2 dư cho ra 15.08M .05M C. CBaCl 2 =0.HNO3 chỉ có tính oxi hóa .HNO3.Cl2 là chất oxi hóa .75M.400 ml dung dịch A với H2SO4 dư cho ra kết tủa C có khối lượng là 46.Mg B. A.0016 M.CNa 2 CO 3 = 0.76g kết tủa.Ca B.H2O là chất khử B.Cl2 là chất oxi hóa .32 M.Xác định kim loại M?A.CMgCl 2 = 0. HNO3 .75M.Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.H2O là chất oxi hóa .H2S chỉ có tính khử B. Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A .Cl2.08 M. CNaHCO 3 = 0.2.Cl2 là chất bị oxi hóa .

Mg. 4.(B)=H2O . Z2 = I2 D. 28% C.X tan vừa đủ trong 0. Biết rằng : 1. O = 16 .Câu 3:Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO cảu kim loại ấy. H2SO4 + CuO. khối lượng M và MO trong hỗn hợp X. B.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước C©u 7: NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoµn toµn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1.Cu. D.(B)=H2O . (A) =MnCl2 . 16% Câu 10. Y2 = Cl2 .Y. H2SO4 + CuCO3. A.X2= Cl2 . H2SO4 ®Æc + Cu. 3.O3(ozon)ñoùng vai troø? A.Z B.(C)=HOBr .2 lít dung dịch H 2SO4 0. Y2 = Cl2 . B.5 M cho ra 1. 1.(D)=NaBrO (D)=NaH Câu 6:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H 2SO4 loãng là vì : A. 1.C.X2= Cl2 . 3.X2= Br2 .(C)=HOCl . Trong sản xuất công nghiệp H2SO4 người ta cho khí SO3 hấp thụ vào : C.X2= Cl2 .X2= F2 .biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0.Ca. (A) =MnF2 . 32% B.(C)=H2 .(C)=O2 .2g Ca và 2g CaO C.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng C.(D)=Na2O (D)=NaClO C. Z2 = I2 C.12 lít khí H2 (đktc). H = 1 ) .huùt H2O còn HCl là chất . D.Z là 3 halogen. 4.2g Cu và 2g A.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . 1.A. 1. C©u 8: Trong phaûn öùng :O3+2KI+H2O-->2KOH+I2+O2. Y2 = Cl2 .(B)=H2O .Ba.2g Ba và 2g BaO D.2g Mg và 2g MO CuO Câu 4 :X.(B)=H2O . Vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoaù B. Z2 = I2 Câu 5:Cho chuỗi phản ứng X2 + (B) ← → HX +(C) MnO2 + HX  → X2 + (A) + (B)  → (C) + NaOH (D) + (B) B. X2 + 2KY 2. Ph¶n øng lîng CuSO4 thu ®îc nhá nhÊt lµ:A. Y2 = Br2 . Z2 = Br2 B. Xác định X.Y. Y2 + 2NaOH Y2 + 2KZ  2KX + Y2  nước javen  Z2 + 2KY. 2. Chaát oxi hoaù 2. Xác định M.X2= Br2 .H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 loãng D.2 lít SO2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 210 g dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch A .D biết rằng X2 ở thể khí ở đktc A. C. Tính nồng độ % của dung dịch A ( cho S =32 . Chaát khöû D. 24% D. A. Z2 là chất rắn ở đktc. (A) =MnCl2 .6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. Khoâng ñoùng vai troø gì C©u 9 : Đem oxi hóa hoàn toàn 11.X2= F2 .B. Xác định X. 3. 1. (A) =MnBr2 .X2= F2 . H2SO4 + Cu(OH)2.

FeS. TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?A. 10. C. Câu 12.2 mol Al vµ 0. H2S + Br2  S + 2HBr D. 20. 0.66 gam. FeS. 80ml D. MgSO4. Dung dịch H2SO4 loãng C. N2O. cô cạn dung dịch thì được m gam chất rắn. nung (B) ôû . D. E.4 gam kết tủa. Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. H2SO4ñ. Lọc kết tủa.99 g D. 6. +  B → H2SO4 +  D→ HCl +  E → G H H2S  ++O →  2 Caâu 4: Cho caùc chaát sau (A) taùc duïng vôùi (D) taïo (B).2 mol Mg vµ 0. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Sau phản ứng thu được 39. Giá trị m là : A.1 mol mçi khÝ SO2.66 g C.6 gam. FeS.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0.167M C. 0.6 gam. Cl2 NaCl. Cl2 Caâu 2: Trung hoaø dd Ba(OH)2 0.1M B. HNO3 D. B.C. P2O5.2 mol Mg. 120ml C. FeS.3 mol Mg. Khoâng xñ. 0.1 mol Al vµ 0. K2SO4. Caâu 3: Hoaø tan ag hh Al. Cho 12. O2 D. HCl.75M dö cho dd sau phaûn öùng taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö thu 8. MgSO4 và FeSO4. MgSO4. KÕt qu¶ kh¸c Câu 13. H2SO4ñ. nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. H2SO4 đặc để tạo oleum H2S + CuCl2  CuS + 2HCl 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O D. NaCl tinh theå.A. MgSO4 và Fe2(SO4)3. Cl2. Fe2(SO4)3 và FeSO4. Mg. 0.3 mol Al. B. 0. 2. Na2SO4. Theå tích ddHCL ñaõ duøng laø: A.61g keát tuûa.5M baèng dd HCl 0. 30. D. G laàn löôït laø: A. Mg baèng dd HCl 0.1 mol C. 60ml B. SO3. B.2 mol Al vµ 0. SO2 B. Zn. Chất tan có trong dung dịch Y là : A. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A. 0. 0.25M thu dd muoái coù CM laø: A. 40ml C. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. S.4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư.26 gam. ĐỀ 6 Caâu 1: Cho sô ñoà chuyeån hoaù: NaNO3 H2SO4 Caùc chaát A. 22. C.33 g B.2M D. H2 O2 Câu 11. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc. NO. Câu 15: Cho 24. B. NaCl tinh theå. 26. H2O B.dd +  A→ D. (A) taùc duïng vôùi (B) taïo thaønh (C). Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc).

b. NaOH. a. Câu 10: Cho 10. Câu 9:Cho 13. Thaønh phaàn % m cuûa SO2 laø: A.5 C. D. NaHCO3. Tính nồng độ mol/lit dd thu được. c. (D) taùc duïng vôùi dd (C) taïo (B). Cho dd A thu được tác dụng với 200ml dd BaCl2.26 D.2g hỗn hợp K và K2O tác dụng với dd H2SO4 vừa đủ thu được 6.NaOH . dẫn hh khí này vào dd AgNO3 dư thu được 24.Trung tính D. KClO3 O2 O3 KOH KCl Cl2 H2SO4Fe2(SO4)3FeCl3 FeCl2 NaCl Câu 12: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. (B). Tính %m từng chất trong hh? %V từng khí trong hh Y.NaHCO3. Tính %m từng chất trong hh.Khoâng x/ñ Caâu 6: Hoãn hôïp X goàm 2 khí SO2 vaø CO2 coù tæ khoái ñ/v H2 laø 27. dd thu ñöôïc laø: A. CO2 .1g hh Na và Na2S tác dụng vừa đủ với 200g dd HCl thu được dd X và hh khí Y. CO2 .4g khí. NaOH. a. KMnO4  O2  SO2  SO3 oleumH2SO4 CuSO4 Na2SO4  NaCl Cl2  H2SO4 SO2 SH2S SO2 H2SO4 HCl Cl2 NaClO. b. (C). H2S + CuCl2  CuS + 2HCl D. 59.8g kết tủa đen. CO2 . Tính khối lượng kết tủa thu được. CO2 C.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước Câu 8: Cho 17.9g hh Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 10. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. 40 Câu 7:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H2SO4 loãng là vì B. Câu 11: Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . (D) laàn löôït laø: A. NaHCO3.5M thì moâi tröôøng .Kieàm C.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 B. FeS2 SO2NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaClNaOH Na2SO3 SO2 H2SO3. 35. (A). Tính %m từng chất trong hh đầu.nhieät ñoä cao taïo (D) vaø (C). Na2CO3.hut H2O còn HCl là chất B. NaHCO3.08lit khí (đktc)và 100ml dd A. b. Na2CO3. 50 : A. Tính nồng độ % các chất trong dd X.Axit B. Caâu 5: Troän laãn 15ml dd NaOH 2M vaø 10ml dd H2SO4 1. a. NaOH. b. Na2CO3.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng loãng C. Na2CO3. Cho dd thu được vào dd BaCl2.

(1) gấp đôi (2) C.025M vöøa ñuû ñeå taùc duïng vôùi dd A.86g hh Mg vaø Al vaøo dd HNO3 loaõng laáy dö coù 560ml (ñktc) khí N2O bay ra. 500 ml Câu 14. Neáu cho hh ban ñaàu vaøo dd NaOH dö seõ thu ñöôïc bao nhieâu lit khí (ñktc)? Caâu 2: Hoaø tan 1.5M và KOH phản ứng hết với 500 ml dung dịch X ta cần phải dùng V ml dung dịch Y thì V là: A. A. Fe. Hãy chọn đáp án đúng. dung dịch Y chứa NaOH 1.Cho CuS tác dụng với H2SO4 Caâu 1:Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6.46g hôïp kim Cu. A. Để D.784lit khí H2 bay ra( ñktc). b. nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào ? B.5g. Al. Mg Câu 16. Tính %m hh. 150 ml C. đôi (1) D. Dung dịch KOH D.5M. Al. Cho FeS tác dụng với HCl D. Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thaáy coøn 0. . Zn D. Để hòa tan cùng một lượng Fe. Tính %m hh. Khí Cl2 C. dd A vaø 0. 2at) ñoàng thôøi khoái löôïng hh giaûm ñi 6.1M và FeSO4 0. Tính theå tích dd KMnO4 0. 250 ml D. B.Cho Mg tác dụng với H2SO4 đ ĐỀ 7 H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là:A. Dung dịch FeCl2 Dung dịch CuCl2 Câu 15.2M.C. Caâu 3: Cho 1. b. A. 300ml B.64g moät chaát raén khoâng tan. H2S + Br2  S + 2HBr 0. Fe. Phaàn kim loaïi coøn laïi hoaø tan baèng H2SO4 ñaëc noùng thaáy coù 0. a. Al C. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi A. B hoaù trò II thu ñöôïc 1.66g hh 2 kim loaïi A.Không điều chế trong công nghiệp C. Al.16g khí SO2 thoaùt ra. Zn H2SO4 đặc. a. Tính %m moãi kim loaïi trong hh. thì số mol HCl (1) và số mol (1) bằng (2) B. (2) gấp (1) gấp ba (2) Trong công nghiệp người ta điều chế khí H2S bằng cách : B.12lit khí (00C. Khí H2S không tác dụng được với chất nào ? B. c. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O Câu 13: Dung dịch X chứa CuCl2 0. Câu 17.

Fe trong dd H 2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 4.6lit hiñro. Khi cho cuøng khoái löôïng hh X treân phaûn öùng vôùi dd NaOH dö thì thu ñöôïc 3. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. KMnO4O2O3Ag2OAgNO3HNO3 Câu 12: Nhận biết các khí sau: .72lit khí SO2(ñktc).4M. Al. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö .Tính m moãi kim loaïi. Tính V.86g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Ñeå trung hoaø dd thu ñöôïc sau khi hoaø tan X can 0.54g Al trong 0.3lit dd H2SO4 0. Câu 11:Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. Xaùc dònh %mhh.08lit khí SO2(ñktc).1M cho ñeán khi keát tuûa tan trôû laïi moät phaàn.8at.Caâu 4: Hoaø tan 0. Phaàn khoâng tan cho vaøo dd H2SO4 ñaäm ñaëc thaáy giaûi phoùng 6. Caâu 9: Hoaø tan 0. SSO2SO3H2SO4Na2SO4NaClNaOHNaHSO3 c. Ag taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 5.5g X tan heát trong nöôùc.5M. B vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X.1M.loïc keát tuûa vaø nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 3. Cu. Mg vaøo dd HCl dö thaáy giaûi phoùng ra 14lit khí ôû 00C vaø 0.51g. Ñeå trung hoaø löôïng H2SO4 dö can 200ml dd NaOH 0.54g 1 kim loaïi M coù hoaù trò n khoâng ñoåi trong 100ml dd H2SO4 0. Nung keát tuûa thu ñöôïc ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta ñöôïc chaát raén naëng 0. Caâu 6: Cho 15.48lit khí (ñktc) vaø dd A.2g chaát raén.4g hh Al. Al. Xñ A. Vaø noàng ñoä % dd sau phaûn öùng.5l dd H2SO4 0. Xaùc ñònh M.36lit hiñro(ñktc). Theâm Vlit dd NaOH 0. Caâu 5: Cho 11g hh saét vaø nhoâm taùc duïng vôùi 200g dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 10. Caâu 10:Moät hh X goàm 2 kim loaïi kieàm A. FeSH2SSSO2H2SSO2KHSO3K2SO3K2SO4KClCl2H2SO4 b.1M ñöôïc dd A. Caâu 7: Khi hoaø tan 29.9g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Caâu 8: Hoaø tan 4. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. B thuoäc 2 chu kì keá tieáp cuûa BTH coù khoái löôïng laø 8.

B: làm quỳ tím hóa xanh và không tạo kết tủa. Ngâm A trong dd HCl dư.224lit D. Câu 5: Khi ñun noùng 11. D: làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa.97g Al và 4.11g bã rắn A và khí B. SO2.07g KMnO4 ta được 10. C: không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa.C. Giải thích. HCl. Câu 6: Đun nóng một hh bột gồm 2.a.O2.0. ĐỀ 8 Câu 1 : Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: FeS + A  B( Khí ) + C B+F G +O2 1) S A V2O5. H2SO4. được sản phẩm là hh rắn A. a. SO2. N2. Tìm A. b. . Xác định khối lượng các chất trong hh A.08g S trong môi trường kín không có không khí. 0. D chứa các chất NaOH. H2O (không theo thứ tự trên).336lit B. to C + SO2 + H2O Câu 3:Xác định các chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành các ptpư: A + BC đen C+ H2SO4l D + E A+ H2SO4l D + F G + N xanh M đen F + BE +KNO3 E+FeCl3B+FeCl2+K E + KOH G + H2O E+H2SO4đB+SO2+H2O Câu 4: Có 4 dd A. Kết quả khác. Lần lượt cho quỳ tím và dd BaCl2 vào 4 dd này và thấy: A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng. thu được hh khí B. H2. B. CO2.672lit C. D. CO2. C. HCl. t o + H2 to +O2 2) X to + Fe to C + Y hoặc Z A+G A B ( mùi trứng thối ) + D + Br2 X+D Y+Z Vàng B + CuSO4  D C + J Khí  L +O2 B + H2O ( đen ) +E L + KI  C + M + N + Fe +H Câu 2 : Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau : H2SO4 axit đặc. SO2. B. H2S. 0. Thể tích khí B (đktc) được giải phóng: A. c. Viết ptpư. O3. H2S.

FeS: 0. A.375g khác.84lit.224lit.48lit chất khí (đktc). Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dd H2SO4 10%? B. Cho khí sinh ra đi vào dd CuSO4 10% (d= 1.9g kết tủa đen.4lit B.38g oleum A vào nước được dd X. B. Câu 10: Khi cho 36. Câu 8: Đun 11.Viết các ptpư xảy ra. Fe:1.72lit C. thu được 2. H2: 0.856lit D. Tính %m từng chất trong hh.84lit C. Thể tích các chất trong hh khí B ở đktc.44ml C. Câu 7: Cho hh gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư.33) thì được muối trung tính duy nhất. Al: 0.8g. Cho hh khí này đi qua dd Pb(NO3)2 dư. a.4M D.1M. a. 8. H2S:2.224lit. Cần đốt cháy bao nhiêu lit khí X (đktc) để khi cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 150ml dd NaOH 30% (d=1.856lit D. H 2:2. b.856lit. Tính khối lượng của Fe và FeS trong hh đầu: A.24lit sai. Kết quả khác b. 22.6lit D. H2:2. H2S:2.856lit. Al2S3: 6.856lit cả sai. Cho C tác dụng với dd HCl lại được khí X. FeS: 8.375g D. Đốt cháy khí X có mặt oxi dư thu được khí Y có mùi hắc. 5. a. b. Tính thể tích khí sinh ra? A.8g pư vừa đủ a.56g. Tất cả B.A.464lit hh khí (đktc). Al2S3:0.375g.96lit C. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của muối trong dd A. 2. H2S: 0.675g . Để trung hòa dd X phải dùng 800ml dd KOH 0.2M trên? A. H 2: 0.12g.8g D. H2: 0. 6. Kết quả khác. Thể tích mỗi khí: C. b.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4. FeS: 8. 13.675g C. Fe:8. Tất c. H2S: 0. Cho khí X tác dụng với khí Y được chất B màu vàng.2g Fe và 26g Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư. Nung chất B với sắt thì được chất C. 1. 872. Kết quả b. Câu 11: Hòa tan 3. Sản phẩm thu được cho vào 500ml dd HCl thì a.6M D. 0. A. thu được 23. b. Kết quả khác Câu 9: Cho chất A tác dụng với chất B ta thu được khí X có mùi trứng thối.44lit B. H2: 0. Tính thể tích dd CuSO4 để hấp thu hết lượng khí ĐỀ 9 . 13.73ml B.84lit B. H2S:2.1g/ml). Al: 6. Tìm CTPT của oleum.224lit.56g C. Fe:0. Al2S3: 6. H2S:2. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng? A.

77% Câu 8: Hỗn hợp H2SO4 và HCl tác dụng vừa đủ với 400g dd BaCl2 5. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675cm3 dd brom 0. 11.14g X tác dụng vừa đủ với 21. Cho lượng dư dd BaCl2 vào 40ml dd A sẽ thu được kết tủa B.125M.72%. a. Lọc bỏ kết tủa và trung hòa nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 1. Dẫn khí B vào lượng dư dd Pb(NO3)2 thu được 71. Na2SO4: 0.3%. Sau khi cho lượng vừa đủ dd BaCl2 vào 125g dd A thì thu được 23.6g hh gồm FeS và CaCO3. Tính %m từng chất trong hh đầu? Câu 9: Hòa tan hh gồm có Na2S và Na2SO4 vào nước thu được dd A. 3. Đ/s: 54. Tính %m mỗi chất trong hh đầu và thể tích mỗi khí thu được sau pư? Đ/S: 36.S: %NaCl: 48.4M.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4. NaHSO3 và Na2SO4. Cho lượng dư dd HCl vào dd A và đun nhẹ thu được chất khí B.97%. Lọc lấy nước lọc và cho lượng dư dd CuCl2 vào nước lọc lại thu được 28.48lit. 50. Xác định %m từng chất trong hh.2%.35%CaCO3.2M. 6. Tính tỉ lệ %m các kimloại trong hh đầu? Đ/S: Zn. (đktc). Tính %m các muối có trong hh ban đâu? Đ. Tính nồng độ % các muối trong dd A. Câu 4:Đun nóng hh gồm NaCl và Na2SO3 với lượng dư dd H2SO4 đậm đặc thu được hh khí A. Mặt khác 7. Tính: a.15 Câu 5: DD A có chứa H2SO4 và Na2SO4.6g kết tủa vàng. Sau đó. 4.25% mới hòa tan hoàn toàn 47. Na2S: Đ/s: 45.24lit khí C ( các khí được đo ở đktc) a.6cm3 dd KOH 0.1M Câu 3:Hòa tan 50g hh NaCl và Na2S vào 150g nước thu được dd A.2M. Tính nồng độ % các muối trong dd A.8M Câu 6: Khi cho 54.7g kết tủa trắng.nóng thu được 2. $0% Câu 7: Dùng 200g dd HCl 18.36% Câu 10: Hòa tan 40g SO3 vào nước thu được 200ml dd A. Xác định M? b.2lit khí A và chất rắn B.Câu 1: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3.72lit Đ/S: 52.25M. cho chất khí còn lại tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 28.7g kết tủa đen. Tính tỉ lệ về số mol các muối trong hh đầu? b. 11.9g kết tủa trắng. Để trung hòa 250ml dd A cần dùng hết 50g dd NaOH 16%.7%.93%. Để trung hòa 20ml dd A cần phải dùng 25g dd NaOH. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dd A? Đ/S:H2SO4: 0.Tính %m các chất trong hh X. Nồng độ mol/lit dd A và khối lượng kết tủa B? Đ/S: NaCl: 13. b.3g kết tủa trắng không tan.56g X tác dụng với dd H2SO4 loãng dư.8g kết tủa đen không tan. Đ/S: 1:3.48lit chất khí . Gạn lấy chất rắn B và cho tác dụng với lượng dư H 2SO4 đăc.1g hh gồm Ag và kim loại M (có hóa trị II) tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 11. 60%. CaCl2 0.Nếu cho hh khí A tác dụng với lượng dư dd H 2S sẽ thu được 9. a. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của các muối trong dd A. HCl : 0. 18.38% Câu 2:Khi cho 36. Cho 250ml dd A tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 69.69%. Cho 28.

S.Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû. Ca.0.95ml dd KOH 28% ( d= 1. MgO. Na2S. Xác định M? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2. Xác định CTPT hợp chất A? b. b) H2O2.24dm3 B.12lit khí sunfurô (ñktc) huyønh vaø theå tích oxi caàn duøng (ñkc): 2g. C12H22O11.12lit D.b.04M.Löu huyønh ñioxit vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. b) Flo. thì khoái löôïng cuûa löu A. thu được 1. ĐỀ 10 Câu 1: Oxi không phản ứng trực tiếp với:a) Ñoàng. Hấp thụ toàn bộ khí SO2 nói trên vào 13. d) c) OF2. Tính nồng độ % các chất có trong dd sau phản ứng. 1. a.1g. Al. 2.6g.Axit sunfuric .4lit. 1. b)0.2M. Đ/s: 70%. C. d) Taát caû Câu 6 :trộn 60ml dung dịch H2SO4 0.147g/ml). b) Cu(OH)2.3g. Câu 5: Khác với axit H2SO4 loãng. ñeàu sai. 30% Câu 13: Sau khi nung nóng hh gồm 11. Zn.Hiñrounfua vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù.04g hợp chất A.6g kết tủa trắng. 23.2% Câu 12: Cho hh sắt và đồng tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 17. c)0.8%. 22.344lit SO2 (đktc). Câu 7: Trong các phản ứng sau đây. Na2CO3. 1. 1. Sau khi cho lượng dư dd BaCl2 vào dd A sẽ thu được 46.3M. c) Fe.8g kết tủa đen. Câu 3: Ñeå thu ñöôïc 1.72lit khí B. c) Cacbon. Cho hh A tác dụng với lượng dư dd HCl thu được khí B.08g H2O và 1. 14. Tính tỉ lệ %m các kim loại trong hh. Dẫn toàn bộ khí B vào dd Pb(NO3)2 sẽ thu được 47. coù tính oxi hoaù. Câu 2: Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất:a) K2O.2g bột kim loại M hóa trị II với lượng dư bột lưu huỳnh thu được hh chất rắn A. nồng độ của Na2SO4 trong dung dịch mới là: a).12lit C.5M. 16% Câu 11: Hòa tan hh gồm K2SO4 và Na2SO4 có tỉ lệ về số mol là K2SO4 : Na2SO4 = 1: 3 vào nước thu được 150g dd A. Tính nồng độ % các muối trong dd A? Đ/S: 5. Nồng độ % dd NaOH đã dùng? Đ/S: 2.4M. d) Lưu huỳnh. Câu 4: Haõy chæ caâu traû lôøi sai: Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau: A. (NH4)2SO4. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng ? D. d) Cu.25M với 40ml dung dịch NaOH 0. B. axit H2SO4 đặc phản ứng với: a) BaCl2 .5g.92lit khí A. Gạn lấy phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 6.

S + Zn → ZnS. b) 2. 2S + H2SO4 →H2S + 2SO2. a. d) Taát caû ñeàu sai. cho dung dịch bay hơi đến khô. c. SO3. dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa ? a) HCl.HI < HCl < HBr < HF d.b. c) 3. a) 4.Cu Caâu 17: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng vaø dd H2SO4 ñaëc cho 2 loaïi muoái khaùc nhau: a. Chất rắn thu được là: a) Muối NaHSO4. coù muøi vaø vò. KMnO4.Zn . Na2SO4 và NaOH. Oxi khoâng b. b) Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4. d. b. Câu 15:dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với các chất naøo trong dãy sau đây: Câu 16:axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây:a. Fe và Fe(OH)3. SO2 Câu 10: Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 gam pirit sắt là: Câu 11: Thể tích khí SO2 (đktc) thoát ra khi cho 46 g Na tác dụng với axit H2SO4 đặc. S. Cu d. d. H2S + 4Cl2 + 4H2O →H2SO4 + 8HCl.64 lít. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc ? a) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O c) H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2O + SO2 b) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 Câu 9: Trộn dung dịch chứa 1 mol axit H2SO4 với dung dịch chứa 1. a) 18. Câu 14: tìm pư sai:a.4 lít.12 lít.a) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O 2H2O c) H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2 O b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + d) H2SO4 + Fe → Fe2(SO2)3 + SO2 + Câu 8:Trong các phản ứng sau đây.Oxi laø moät nguyeân toá coù tính oxi hoaù. c. d. Cl2. c) Muối Na2SO4.HI > HF > HCl > HBr Caâu 18: Tính axit taêng daàn cuûa caùc dd axit sau: b.CaCO 3.48 lít. nóng là: Câu 12 : Trong các dãy dưới đây. b) O2.d.5 mol NaOH. Ag.c. d) 8.Fe.S + O2 →SO2. b.S + Na2SO3 →Na2S2O3.8 lít. H2SO4 ñaëc . d) FeSO4. Fe a. c.54 lít. c) 44. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2 H2S + O2 →2S + 2H2O b. pư nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: a.C và CO2.S và H2S. Câu 13: trong các phản ứng sau. d) Hỗn hợp muối NaHSO4 . Mg c. HI < HBr < HCl < HF Caâu 19: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà oxi laø khoâng ñuùng? a. b) 22. 2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O.Cu và Cu(OH)2. S + HNO3 →SO2 + NO2 + H2O.60 lít. c) O3. c. HF < HCl < HBr < HI b.

Ñaåy khoâng khí baèng caùch uùp bình. H2O.KClb. c. Hoà tinh boät. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 5. NaCl tinh theå vaø H 2SO4 ñaëc c. khoái löôïng KMnO4 ñaõ duøng:a. – 2.Cu(NO3)2 Caâu 25: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd HCl l vaø taùc duïng vôùi khí clo cho 2 moät loaïi muoái khaùc nhau? a. -1.Cl2.C.Toång hôïp töø H2 vaø Cl2 Brom. Cl2.Au c.-4 . B vaø C ñeàu ñuùng. MnCl2.Ñaåy khoâng khí baèng caùch ngöûa bình.Taát caû ñeàu sai Caâu 27: Cho chuoãi phaûn öùng: X2 + B HX + C C+ MnO2 + HX X2 + A + B NaOH D + B. b. HBrO. HClO.5 g d.95g 15.Cu Caâu 26: a. Phenolphtalein. b.KOH d.c.Ioât a. Oxi taïo oxit axit vôùi haàu heát caùc kim loaïi.6 lít Cl2 ( ñktc). Caâu 21: Haõy löïa choïn phöông phaùp ñieàu cheá khí HCl trong phoøng thí nghieäm töø caùc hoaù chaát ñaàu sau:a. Thuyû phaân muoái AlCl3 b. H2O. Br2. -2 a. Clo taùc duïng vôùi nöôùc.CaCO3 d. Quyø tím. MnBr2. Na2O2. c. Nöôùc Caâu 22: Thuoác thöû ñeå nhaän ra dd ioât laø:a.I2+2KBr=2KI+Br2 d. – 2 d.Al c. c. MnCl2.8 g b.Flo c. Clo b. ngöôøi ta söû duïng caùch naøo sau ñaây: a. – 2. + 2 c.Fe b. OF2 töông öùng: b. -2. -2. Ñaåy nöôùc. Na2O b.58g c. Xaùc ñònh A. Caâu 23: Nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát laø gì? Caâu 24: Hôïp chaát naøo sau ñaây PÖ ñöôïc vôùi khí clo? d. -1. 3. yeáu cho söï chaùy.Br2+2KCl=2KBr+Cl2 d. CO2 . a. NaBr Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Soá oxi hoaù cuûa Oxi trong KMnO4. NaClO c. O2. H2O. c.B. +2 Caâu 29: Cho KMnO4 phaûn öùng vôùi dung dòch HCl dö.Cl2+2KI=2KCl+I2 PÖ naøo sau ñaây xaûy ra ñöôïc? . d. d. -2. – 1 . b. 39. -2. -2 .Oxi d. Oxi laø thieát Caâu 20: Ñeå thu khí Oxi trong phoøng thí nghieäm. 1.D bieát X2 ôû theå khía. -1.

Cl. Br. NaOH d. Ag. Fe(OH)2. I Br.Giaáy quì taåm hoà tinh boät c. a. Cu. Caâu 32: Phöông trình naøo chöùng minh tính oxi hoaù cuûa O3 maïnh hôn O2:a.S Ñ.435g Caâu 36: Haõy khoanh vaøo chöõ Ñ neáu choïn ñuùng vaø chöõ S neáu Ñ. I Caâu 31: Ñeå nhaän bieát 2 khí HCl. Cl. AgNO3 c. MgCl2.0. Br d. Caû A. coù theå duøng thuoác b. Dung dòch NaOH aåm d. Zn. KMnO4.8g FeS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. F.S Ñ. oxi coù tính oxi hoaù maïnh hôn ozon. F. 0. Br.NaOH. dung dòch HCl coù theå taùc duïng vôùi DD HClO coù teân laø:a. Cl. 0.Taát caû ñeàu ñuùng b.87g d. 1.Fe.448 lit khí SO2(ñkc)Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. F. F.S Ñ-S choïn sai trong caùc caâu sau: a.S Ñ. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 38: Cho 2. I c.Axit hipoclorô MnO2 phaûn öùng vôùi d d HCl: a.74g b. daãn toaøn . Cl2 rieâng bieät. Cl. Axit cloric c. Tính khoái löôïng B Cho 8.MnO2. BaCO3.B b. CaCO3. Fe b. Clo coù tính oxi hoaù maïnh hôn brom vaø iot e. Fe2O3 Caâu 34: Axit clorô Caâu 35: d.2Ag+ O3 Ag2O+ O2 ñeàu ñuùng caùc chaát naøo.Giaáy quì tím thöû naøo sau ñaây a. Caâu 33: Trong caùc daõy chaát sau. Clo laø chaát khí khoâng tan trong nöôùc b.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B.86g c. Clo coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát c. AgNO3.11g hh Zn vaø ZnO tan heát vaøo 20g dd H 2SO4 ñaëc noùng 98% dö) thu ñöôïc dd A vaø 0.2KI+ O3+ H2O I2+ 2KOH+ O2 d. Taát caû ñeàu ñuùng c. KClO coù teân laø: kalihipoclorit d.Caâu 30: Tính Oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá halogen giaûm daàn theo thöù töï sau: a. I. Caâu 37: vaøo 150ml dd Pb(NO3)2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen. Axit Clohiñric Ñeå ñieàu cheá 224 ml khí Cl 2( ñkc) caàn duøng bao nhieâu gam b.

7g ZnS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X.08g hh Cu vaø CuO tan heát vaøo 20g dd H2SO4 ñaëc noùng 98% ( laáy dö) thu ñöôïc dd A vaø 0. Tính khoái löôïng B .Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. daãn toaøn vaøo 200ml dd CuCl2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 40: Cho 6.Caâu 39: Cho 9.Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b.448 lit khí SO2(ñkc)a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful