P. 1
10 de Thi Ve Halogen Luu Huynh Hay

10 de Thi Ve Halogen Luu Huynh Hay

|Views: 519|Likes:
Được xuất bản bởiMai Anh Tran

More info:

Published by: Mai Anh Tran on May 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

ĐỀ 1 Câu 2:H2S cho phản ứng với CuCl2 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: A.

H2S là axit mạnh hơn HCl C.CuS là hợp chất rất ít tan B.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl

Câu 3:M là 1 kim loại nhóm IIA (Mg,Ca,Ba). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, NaSO4 nhưng ko tạo kết tủa với dung dịch NaOH .Xác định kim loại M A.Chỉ có thể là Mg B.Chỉ có thể là Ba C. Chỉ có thể là Ca D.Chỉ có thể là Mg, Ba Câu 4 :0,5 lit dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3 .dung dịch A tác dụng với dung dịch NH4OH dư cho ra kết tủa B .Đem nung B đến khối lượng ko đổi thu được chất rắn nặng 14,2g .Còn nếu cho 0,5 lit dung dịch A tác dụng vớidung dịch NaOH dưthì thu được kết tủa C .đem nung C đến khối lượng không đổi thì được chất rắn nặng 4gam.Tính nồng độ molcủa MgCl2và của Al2(SO4)3 trong dung dịch A(Mg=24, Al=27) A.CMgCl2 = CAl2(SO4)3 =0,1 M C.CMgCl2 = 0,1M , CAl2(SO4) 3 = 0,2M B.CMgCl2 = CAl2(SO4)3= 0,2M D.CMgCl2 = CAl2(SO4) 3 3= 0,15M

Câu 5:100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M , K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,1M và Ba(NO3)2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2ttrong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB .Cho Ba=137,Pb=207 A.0,1M, 6,32g B.0,2M, 7,69g C.0,2M, 8,35g D.0,1M, 7,69g Câu 6:1000ml dung dịch X chứa 2 muối NaA và NaB với A và B là 2 halogen (nhóm VIIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) .Khi tác dung với 100 ml dung dịch AgNO3 0,2 M (lượng vừa đủ )cho ra 3,137 gam kết tủa .Xác định A,B và nồng độ mol của NaB trong dung dịch X .Cho F =19, Cl=35,5 ,Br=80,I=127 Ag=108 A.A là F,B là Cl ,CNaF =0,015 M, CNaCl = 0,005M B.A là Br ,B là I ,CNaBr = 0,014M ,CNaI=0,006M C.A là Cl ,B là Br , CNaCl =0,012M, CNaBr = 0,008M D.A là Cl ,B là Br, CNaCl = 0,014M ,CNaBr = 0,006M Câu 7 :100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05 M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr .tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa 2 dung dịch A và B .Cho biết AgCl ,AgBr, PbCl2 , PbBr2 đều ít tan . A.0,08M , 2,458g B.0,016M , 2,185g C. 0,008M , 2,297g D.0,08M, 2,607g Câu 8:Mọt dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi . A.0,1 mol, 33,1gam B.0,1mol, 31,3 g C.0,12 mol, 23,3g D.0,08 mol , 28,2g Câu 9:Mọt lit dung dịch A chứa MCl2 và NCl2= (M và N là 2 kim loại kiềm thổ , nhóm II A thuộc chu kìkế tiếp của bảng HTTH). Khi cho 1 lit dung dịch A tác dụng với dung dịch Na 2CO3 dư , ta thu được 31,8 gam kết tủa .Nung kết tủa này đến khối lượng ko đổi (MCO 3 thành MO + CO2 ↑), thu được 1 chất rắn có khối lượng 16,4 gam.Xác định 2 lim loại M,N và nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . A.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,08M ,CCaCl2 = 0,15M C.Ca , Sr ,CCaCl2 = 0,2M ,CSrCl2= 0,15M B.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,2M ,CCaCl2 = 0,15M D.Mg ,Ca , CMgCl2 = 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M

Câu 10:Một hỗn hợp MgO và Al2O3 có khối lượng 5,5gam .Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư .Hòa tan chất rắn còn lại sau phản ứng với dung dịch NaOH trong dung dịch HCl dư được dung dịch A .Thêm NaOH dư và dung dịch A , được kết tủa B .Nung b đến khối lượng ko đổi ,khối lượng b giảm đi 0,18 gam so với khối lượng trước khi nung .Tính số mol MgO và Al 2O3 trong hỗn hợp đầu . Cho Mg =24, Al =27 A.0,01mol MgO ,0,05 mol Al2O3 B.0,01mol MgO ,0,04 mol Al2O3 C.0,02 mol MgO ,0,10 mol Al2O3 D.0,03mol MgO ,0,04 mol Al2O3 Câu 11:100ml dung dịch A chứa MCl2 0,10M và NCl2 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch Na2SO4 0,09M cho ra kết tủa có khối lượng là 3,694g. Xác định M và N và nồng độ mol của NCl 2 trong dung dịch A biết rằng N và M là 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH A.M là Sr, N là Ba ,CBaCl2 =0,08M B.M là Ba ,N là Sr,CSrCl2 =0,08M C.M lag Mg ,N là Ca ,CCaCl2 = 0,05M D.M là Ca ,N là Sr ,CSrCl2 =0,06M Câu 16:Trong các cặp sau đây , cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử với nhau 1.Cl2 + KMnO4 A.Chỉ có 1,2 B. 2.Cl2 + KBr 2,3,4 3.H2S + HCl C.2,4 D. 4.Na + H2: 1,3

Câu 17:Để điều chế HBr (chất có tính khử )ta có thể chọn phản ứng nào trong 4 phản ứng sau: 1.KBr + HCl → KCl +HBr 3.2KBr + H2SO4 đđ → K2SO4 + 2HBr A.Chỉ có 1,2 B.1,3 C.Chỉ có 2 2.3KBr + H3PO4 → K3PO4 + 3HBr 4.KBr + HNO3 → KNO3 + HBr D.3,4 2.H2S + I2 → S + 2HI

Biết H3PO4 khó bay hơi và ko có tính oxi hóa còn H2SO4 đđ và HNO3 có tính oxi hóa Câu 18:Cho các phản ứng sau :1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 A.1.Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa B.1.Fe là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa C.1.Fe và Cl2 đều bị khử D.1. Fe là chất bị khử , Cl2 là chất bị oxi hóa

Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ? 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất khử , H2S là chất oxi hóa

2.I2 và H2S đều bị oxi hóa

Câu 19:Trong phản ứng sau:2NO2 + 2KOH → KNO3 + KNO2 +H2O A.NO2 là chất oxi hóa ,KOH là chất khử B.NO2 là chất khử ,KOH là chất oxi hóa C.NO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử D.Phản ứng trên ko phải là phản ứng oxi hóa khử Câu 20:Cho các chất SO2, CO2 , CH4 ,C2H4 chất nào làm mất màu nước Br2 (chất oxi hóa )? A.SO2, CO2 B.C2H4 C.SO2, C2H4 D.CO2 ,C2H4 2.KMnO4 +K2Cr2O7 Câu 21:Cho các cặp sau;1.dung dịch HCl + dung dịch H2SO4 3.H2S + HNO3 A.Cặp 1,2 B.Cặp 1,2,4 C. Cả 4 cặp

4.H2SO4 + Pb(NO3)2 Cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử ? D. Chỉ có cặp 3 D.Fe, FeSO4

Câu 22:Trong các chất sau:Fe,FeSO4 ,Fe2(SO4)3 chất nào chỉ có tính khử ,chất nào có cả 2 tính chất oxi hóa và khử?cho kết quả theo thứ tự A.Fe,FeSO4 B.FeSO4 ,Fe2(SO4)3 C.Fe, Fe2(SO4)3

(E)= FeCl3 C. 3 D.24g B. (F) =Ag(OH)2 D.(E). Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp 2 muối nặng 31. (D) =Cl2 . (F) =[Ag(NH3)]2Cl C. mNa = 2.(B) . mLi =0. (A)=NaCl .(E) A.Fe.X2 =Cl2 .Mg. (D) =FeCl2 .(A) =KCl . (D) =O2 .(B) =O2 .B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10. y .Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 .(E) =AgCl .X2 =Br2 . (D) =FeCl2 . (D) =FeCl2 .KXOy =KClO3 .9g 1. 3. (B)=NaClO . (F) =[Ag(NH3)]2Cl Câu 35:Điện phân nóng chảy 11.Phản ứng cho ra chất rắn có khối lựong lớn hơn khối lượng Cu dùng khi đầu là 4.Na.7 g.KXOy =KClO3 .X2 =Cl2 . (B)=NaFO.5 gam KClO3 .(A) =KCl .3 o o B.Nung D đến khối lượng không đổi được chất rắn E nặng 20g.B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên .38g D.24 lit khí X 2 bên anôt (1atm .X2 =F2 .Ca.X tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 11. A. (A)=NaCl .3 g.Khi them NaOH dư vào dung dịch B được kết tủa D. (D) .(E) =AgCl .(B) =O2 . (B)=NaClO . mNa = 9.K.6 g .Xác định công thức của muối AX.1 D.Zn.Na.3 g C.KBr C.KXOy =KClO4 .1. (A)=NaF . Xác định A.(F) A. Câu 30 :F2 là chất oxi hóa mạnh hơn Cl2 là vì : F có độ âm điện cao hơn Cl.Li . (E)= FeCl Câu 34:Cho chuỗi phản ứng (với X2 là halogen ): X2 + NaOH  → t (A) +(B) +H2O (A) o + (B) + HCl  → t NaCl +H2O +(D) (D) +Ag t  → t (E) trắng (E) + 2NH3  → o o o (F) tan Xác đinh (A).(C) =FeCl3. mK = 8. (E)= FeCl3 D.(D). Na.273 0 C ) . mLi = 0. mNa = 9.(E) =AgCl .1. (D) =Cl2 .9g. 2.9 gam muối NaX thu được 2. mNa = 4.42.6 g.(C).5g Câu 29:Môt hỗn hợp 2 kim loại kiềm A.Li . (D) =Cl2 .22g C.xác định kim loại M và khối lương hỗn hợp X? A.(A) .A.(B) =O2 .Câu 23:Một hỗn hợp X gồm Cu và một kim loại M hóa trị 2.(C) =Fe3O3.2 l khí (đktc) và để lại 1 chất rắn A nặng 10g và dung dịch B.NaCl Câu 36:Nung 24. mK= 6g Chọn các phát biểu đúng C. (E)= FeCl3 B.KXOy =KClO3 .NaF D. B.(E) =Ag2O . (D) =FeCl2 .KCl B.(C).(C) =Fe3O4.Khí thu được tác dụng hết với Cu (lấy dư) . Liên kết F-F kém bền hơn liên kết Cl-Cl F có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Cl. (B)=NaBrO .(C) =FeO.(B). K .(A) =KCl .(B) =Cl2 .2 g Na . (A)=NaBr .7g .2 Câu 33:KXOy là muối thường dùng trong cônh nghệ làm pháo KXOy t  → t (A) + (B) (B) +Fe to o  → t o (C) (C) +HCl  → t (D) +(E) +H2O Xác định X.8 gam .(A) =KCl . (F) =[Ag(NH3)]2Cl B.A.

5M .HBr.NH3 chọn chất có tính axit mạnh nhất va chất có tính axit yếu nhất .Trong các hợp chất sau : HF . NaCl.HF.A.N2 <Cl2< F2 D.05 g/ml) .CNaCl =0. NaBr.Na2CO3 C. C có thể là các chất sau: A.Sắp các nguyên tử F . CNaOH dư= 0.80% C. Cl2 .Cl2 <F2< N2 B. .06M D. NaOH D.50% D. NaBr.Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl 2 và NaOH hoàn toàn .HBr .HBr .75% B.9g C.Cl.Br .4g B. HBr Câu 41.mCl2 =11.1g . NaOH.6 M .H2S . NaOH. S theo thứ tụ bán kính nguyên tử tăng dần ĐỀ 2 Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau: Cl2  A BCACl2.475 M .4g .Cl.Fe + 2NaCl Câu 40.CNaCl =CNaClO = 0.S<F<O D.mCl2 =14.A.Thể tích dung dịch được xem như ko thay đổi . NaCl.6g . C đều chứa Natri.mCl2 =19.Cl.5g B.FeO + Cl2  FeCl3  D.N2 <F2<Cl2 D.B.N2 .Fe + Cl2 C. B.5 M B. F.B2 chứa trong hỗn hợp X .CNaCl =CNaClO = 0.Xác định A.H2S B.Cl. Trong đó A.CNaCl =CNaClO = 0.mCl2 =14.O . A. CNaOH dư= 0.O<S<F B.mCl2 =7.05M Câu 38:25. mF2 =5. NaCl.mBr2 =18. Sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần A.100% Câu 37:Cho hấp thụ hết 2.2FeCl3 + Fe  3FeCl2  FeCl2 + 2Na Câu 39:Để điều chế muối FeCl2 ta có thể dùng : FeCl2 + ½ O2 D. Na2CO3 Na2CO3 B.So sánh tính oxi hóa của F2 .5 M .0476M C.Br .24lit khí Cl2 (đktc) trong 210 gam dung dịch NaOH 4% (d= 1.F<O<S C.H2S A.B và khối lượng A2 .B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hợp 2 muốicó khối lượng là 133. Na2CO3.C là các chất rắnvà B.H2S . CNaOH dư= 0.2g .2g A. F .O<S<F Câu 42.6 gam một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2 .CNaClO = 0.7g .A.F2 <Cl2 < N2 C.mBr2 =11. NH3 C.Cho kết quả theo thứ tự :A.

Hãy so sánh m1 và m2: A.25g một muối halogenua của kim loại kiềm vào nước được 200ml dd A. Để kết tủa hoàn toàn 2. dd NaBr D.<Cl.N2.2g hh A phải dùng 150ml dd AgNO3 0.NaBr. Cl C. 63. H2.68g . Br và I C. NaOH.CuO. CuO D.25g Câu 9:Để thu được 3. Câu 3:Brôm có lẫn clo. Tính axit của HF>HCl>HBr>HI C. khối lượng NaBr thu được là: Câu 14:X. P2O5 A. 12. F và Cl B.H2O. Tính khử của HF<HCl<HBr<HI C. NaOH rắn B. Lượng KMnO4 cần dùng là: A. Na. 3. Để hủy hêt lượng brôm lỏng có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. không xác định được. I và At D. Clo B. Lấy 10ml dd A cho pư với dd AgNO3 dư thu được 0.88g kết tủa.5g NaI vào 50ml dd nước brom 0.Au.7175g kết tủa.H2SO4 A. Flo tác dụng với dd NaCl cho clo A. Bán kính nguyên tử của F<Cl<Br<I C. 18.67g B.Cu Câu 6:Cho mg Fe tác dụng hết với dd HCl loãng dư thì thu được m 1g muối.Câu 2:Brôm lỏng bay hơi đều rất độc.45g B. X.<IB.36lit O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn 1 lượng tinh thể KClO3. Khí đó là: Câu 5: Clo có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây: C.Pb.86g B. I B. Br D.Cu. 31. ta cho hh trên vào 1 lượng dư: Câu 4:Một khí khi dẫn vào nước brôm thì dd sẫm màu hơn. dd Ca(OH)2 C. nước A.Fe B. Cu(OH)2. NaCl LiCl Câu 16:Cho KMnO4 tác dụng với dd HCl dư. 8. Muối đã dùng là:A. muốn có brôm tinh khiết. 5.Tính oxi hóa của F. Câu 15: Hòa tan 4.Al.Al2O3.FeO C.5H2O là: Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai: A. CaO. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với Fe thu được 32.CuSO4.Al.5M.25g B. m1 < m2 B. HBr D.Fe Câu 11: Dãy gồm các chất đều pứ với dd HCl:A. HH A có chứa 2 muối X. 18. Y là 2 nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Clo tác dụng với sắt cho sắt(III)clorua C. Na.96g C. 18. H2SO4đặc C.Ca C. 4. KCl D.CaCO3. m1 = m2 C. HI D.875g D.2M. Flo A. H2O.Al. dd HF hòa tan được thủy tinh. dd HCl C.75g Câu 12:Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua: Câu 13:Khi cho 10. CaCl2 khan D.<Br. C.O2.86g D. H2.Na2SO4. Cũng lượng sắt ấy cho pư hết với lượng khí clo dư thì thu được m2g muối. Y có thể là: A. dd NaI B.75g D.15g D. NaBr B. Y với Natri.5g muối. dd HF là axit yếu D. F B. m1 > m2 A. 19. Câu 7: dd có chứa 1g CaX2 tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 1. dd NaOH B. 21. X là: Câu 8:Chọn câu sai: A. ddNaOH A. NaOH. D. Cl và Br C. Tất cả đều đúng.Zn.

KCl. 0. 35 D. 59. Cu. %m hh 2 muối ban đầu: A.25gKCl C. 4.94 C. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn.375gKCl B. 36. 50.125gKClO4. Lúc đầu quỳ tím chuyển sang xanh.56lit D. Công Câu 22:Hòa tan 104. KClO. KClO2. Nếu nung 24. 2. 8 . 4.15. 1 : 1 C.4g A.064lit C. thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc là: A.55g C. Sau pư khối lượng dd tăng 4. 2 : 3 C. KClO3. C. AgNO3.5g D. 3. 11.72lit khí H 2(đktc)thoát ra.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2. 10. Tỉ lệ % thể tích các khí tương ứng trong cùng đk: Câu 20: Cho 4g hh bột Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 0. 70. Fe.5 B. NaF Câu 29: Cho sơ đồ sau: NaCl A. 20. Ag2O.16g bạc.2M. NaI Cau 27:Để hòa tan hoàn toàn 1. A.57. 15. CaCO3 lần lượt tác dụng với dd HCl. 71. Cl2 HCl X Vậy X là: D. 21. sau đó dẫn 672ml HCl(đktc) vào dd.4g C.63 Câu 18:Hòa tan hoàn toàn mg kim loại hóa trị III vào dd HCl chỉ có 6. 4. 65. ZnO B.8g D. 27. 5.4g A. 8. 20. Vậy A là: A. 29. Tính khối lượng mỗi muối ấy: A. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi. không hiện tượng C. 7 Câu 30:Cho các chất sau: Mg. 72. CaO D. 1 : 2 B. C.5g. 0. 6. Câu 24: Cho 8.05M thêm vài giọt quỳ tím vào. 3. Quỳ tím mất màu.5g.2g oxit kim loại hóa trị II trong 500ml dd HCl 1M( lấy dư 25% so với lượng pư).8g D. kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 2. 2.5. B.06g muối natri halogenua A tác dụng với dd AgNO3 dư. 40. Xđ CT của muối KClOx. 6 D. Số gam của Mg là: Câu 26: Cho 200ml dd KOH 0. 28. 5. Khối lượng hh muối khan thu được: A.37.8g. NaBr D. NaOH. 2 : 1 B.504lit B.75g hh Fe và Fe2O3 bằng dd HCl dư. FeCl2 B.25g hh NaCl. D. 20. 63.5g KClO34.6g B. B đều đúng B.725gKCl thu được sau pư là: A. chất rắn còng lại nặng 58. thu được 448ml khí (đktc). 5 C.1g D. KClO3. 4gKCl C.4g B.775g KClO4.9g. Số phương trình phản ứng xảy ra là: A. NaI vào nước.5g thức oxit: A.24lit khí (đktc).8g D.2g khí thoát ra. 1. NaCl C.5g muối KClOx đến khối lượng không đổi. D. thì thu được một kết tủa .8g hh Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư thu được 2. Hiện tượng xảy ra là: A.43 79.73. %khối lượng Fe. 20. kết quả khác.4g Câu 19: Hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối đối với hiđro là 20. Khối lượng chất rắn Câu 25: Cho 8g hh Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 4. Giá tri của m: A.5g muối KClOx ở nhiệt độ thấp hơn ta thu được 2 muối có khối lượng là 24. Kết quả khác.27 D. 4. FeO Câu 21:Hòa tan 11.06. MgO C.25g KClO3. A.336lit Câu 28:Cho 2. B đều sai.5g B.85 B.48lit khí H2 (đktc). 0. 1. Fe2O3 trong hh ban đầu lần lượt là: A. sau đó chuyển sang đỏ. 6. thu được chất rắn có khối lượng là 14. 50 Câu 23:Nung 24. Quỳ tím chuyển sang xanh B.805g hh gồm Fe và Al thì phải dùng 475ml dd HCl 0.

Câu 31: Cho chuỗi phản ứng sau: MnO2  X1 X2 X3X1nước giaven. Cl2. HCl C.2M. 21. dd Ca(OH)2 B.4g. Câu 38:Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi đun nóng nhẹ 3. HF Câu 39:Có 4 dd mất nhãn NaF.7g chất rắn khan. 10. Cl2. Hãy cho biết X2 là khí nào và tính thể tích V của khí X2 đã phản ứng. Vậy X1. hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100ml dd A. I2 B. Tất cả đều đúng D. HI Câu 42: Cho 200g dd HX (X: F. Tính phi kim giảm dần đúng Câu 34:Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo.896lit C. đem chất rắn thu được hòa tan vào nước thấy khối lượng chất rắn không tan là 10g. HCl . Hãy chọn thuốc thử nhận biết: Câu 40:Trong các khí HX. F2 Câu 43:Đơn chất nào sau đây “ thăng hoa” khi thay đổi trạng thái tồn tại: Câu 44: Đổ dd chứa 1g HCl vào dd chứa 1g dd NaOH. 7. AgNO3 B. hidroclorua và oxi. màu đỏ định được.4g B. Tính m và khối lượng clo đã tham gia phản ứng. không xác D.42% B. 1.56lit khí clo tác dụng với 0. Câu 45:Ở đktc. 1.12lit C. 2. Khí nào có tính khử mạnh nhất: A. D. Thể tích các khí thu được sau pư là: Câu 33: Các nguyên tố halogen F2. đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 15. Cl2. I) nồng độ 14. HBr D.008lit C. Cl2.3g.12lit D. dd H2SO4 C. 15. H2SO4 C.11lit Câu 37:Cho mg Al vào trong bình kín chứa khí clo. 1500ml nước hòa tan 350lit khí HBr. Br2. Câu 32: Cho 0. Cl2. 2. FeCl2. Cl. Tính nồng độ mol/lit dd A: A.11lit B. HI Câu 41: dd HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. X2. 21. Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì chuyển sang màu gì? A. HF A. 8M D. DD axit trên là: A.3g A. F2. HCl D. Có thể dùng chất nào để đồng thời nhận ra 3 khí: A.33% C. Giấy quì tim tẩm ướt B. dư: D. 1M Câu 35:Cho 4. Năng lượng ion hóa giảm dần . 23.3g D. NaBr. màu xanh C. 1. 2. 0. NaCl. Cô cạn dd thu được 26. 1. A. 4M Câu 36: Cho 1. NaCl B.11lit B.21lit C.B. 2M D. HBr C. F2. HCl. X3 là: A.12lit C. NaCl. Xác định nồng độ % của dd axit bromhiđric thu được là: A. là chất khử B. NaCl D.448lit khí hiđro. HCl B. 0.12lit A. Cl2. 1. dd BaCl2 C. Br2 C.448lit B. không đổi màu D. 5.75g hợp chất MgX2. HCl A. FeCl2. là chất oxi hóa C. Bán kính nguyên tử tăng D.4g. A.33% ĐỀ 3 D. là môi trường B. FeCl2. Kết quả khác. 1.16g KMnO4 với dd axitclohidric đặc. BaCl2 C.48lit khí Cl2(đktc) tác dụng với H2 dư. Br. NaI.2g Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với Vlit khí X2 (đktc) thu được 4.6% để trung hòa dd trên cần 250ml dd NaOH 3. 1. A. Cl2 B. Kết quả khác. I2 có: A. 2.042% B.C D.

dd BaCl2 D. Ag. Sr D. Fe.Al. Mg B. E=S D. Hßa tan 33.C ñeàu ñuùng Caâu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây sai:A.H2S có tính khử mạnh hơn HCl Caâu 11: Nhoùm caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát ñöôïc trong dd H 2SO4 loaõng . Caû C. Na2CO3. H2SO4.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Al. H2SO4. B=Cl2. Fe D. FeO + H2SO4 loaõng  FeSO4 + H2O B.A=HCl .48lit H2 (đktc). D=H2SO4. B=SO3.2SO3 D. §Ó trung hßa hÕt dung dÞch Y cÇn dïng võa ®ñ 800 ml dung dÞch KOH 1M. D=H2SO4.H2S chỉ có tính khử B. 70% C.HNO3 chỉ có tính oxi hóa . NaHSO3 C. Mg.24lit SO2(đktc) vào dd chứa 120ml dd NaOH 1M thu được dd A. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd? A.Câu 1:Hấp thụ 2. Sr. Cu B. chất nào chỉ có tính oxi hóa . Hiệu suất của phản Câu 3:Sự hình thành ozon là do nguyên nhân nào?A. Đó là kim loại nào trong số sau:A. Ca C. D=Cl2O. D. H2S. 90% B.2lit khí lưu huỳnh (IV) oxit thì thu được 168g lưu huỳnh trioxit. B=SO3.to E + H2 → khí A A. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển. Mg B. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Fe C. HCl. VËy c«ng thøc ph©n tö cña oleum X lµ: A. dd HNO3 B. Na2SO3 B. FeSO4 .HNO3. Zn. HNO3 .3SO3 B. ddKMnO 4.CuS là hợp chất rất ít tan laáy dö: A. Na2SO3 và NaOH dư ứng là: A. Al Câu 7 :Trong các chất sau : Cl2.HCl tan trong nước ít hơn H2S D. C đều đúng. Chất tan trong dd A là: A. KMnO4 . Ca.FeSO4 chỉ có tính khử . E=S B. E=S C. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Cu +2 H2SO4 ñaëc  CuSO4 + SO2 + 2H2O B.H2S chỉ có tính khử D. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi. Ca D. Sự ôxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất. B=SO2. E=S C©u9:. Zn C.84 gam muối sunfat. H2SO4.A=H2S. B.H2S là axit mạnh hơn HCl C.H2S chỉ có tính khử C. H2SO4.4g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 4. Hai kim loại đó là: A. 60% D.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6.5SO3 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: B. Mg. B. 80% Câu 2:Khi oxi hóa 67. Na2SO3 và NaHSO3 D.A=H2S. Ba Câu 6: Cho 2.4SO3 Câu 10:H2S cho phản ứng với CuCl2 A. A.C. H   Câu 8:Cho chuỗi phản ứng sau: Khí A  O 2 dto → khí B  + → Mn2+ + D Khí A O 2thi h→ chất rắn E màu vàng  . H2SO4.8 gam oleum X vµo níc ®îc dung dÞch Y. chất nào chỉ có tính khử A. dd NaCl Câu 5: Cho 6.Cl2. D=H2SO4.A=HCl. Be. Câu 4: Có 4 dd là: NaOH. Dd KOH C.

Chaát raén thu ñöôïc coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam? Caâu 18:Cho 19g hh goàm Fe vaø ZnO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 500ml dd HCl thu ñöôïc 1. trong hh ban ñaàu? a. a. MnO2  Cl2 NaCl Cl2 NaClO NaHCO3 c. Ba(OH)2 c. Na2SO3 SO2  K2SO3 e. Na2SO4.Neáu cho 1.52g hh treân phaûn öùng vôùi dd Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO 2. 2Fe + 6H2SO4 loaõng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D. FeCl3.24lit SO2(ñkc) vaøo 200ml dd NaOH 1M . KCl. MnO2  Cl2 HCl  H2S  SO2  KHSO3  . a.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl? H2SO4 ban ñaàu ĐỀ 4 Caâu 1:Cho 4. HNO3 b. Na2S.12 lit khí (ñkc). Tính khoái löôïng dd H2SO4 ban ñaàu Caâu 19: Cho 3. FeS2SO2 SO3 H2SO4 SO2  H2SO4 Na2SO4 K2SO4 KCl Cl2 CaOCl2 K2SO3 Caâu 14: Nhaän bieát caùc dd sau: a. d. FeSO4.04g hh goàm Fe vaø CuO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 100ml dd HCl thu ñöôïc 896ml khí (ñkc). Na2CO3. Na2S. H2SO4 Câu 15:Cho 4. HNO3. NaCl. FeCl2.7 g hoãn hôïp goàm Na vaø Mg phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H 2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 3. Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 +H2O Caâu 13: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a. NaOH.C.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.48lit SO2 ( ñktc) vào dd chứa 8g NaOH.2 mol CuCl2 vôùi moät dd coù hoaø tan 20g NaOH. d.36 lit SO2 (ñktc). NaNO3.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. K2S. H2SO4.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl?c.Neáu cho 38g hh treân phaûn öùng vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO2. HCl. KMnO4  Cl2  HCl  H2S H2SO4  CuSO4 CuCl2 b. K2SO4. e. HCl. Tính noàng ñoä mol/lit dd thu ñöôïc sau phaûn öùng? Caâu 17 : Cho moät dd coù hoaø tan 0.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát c. Na2SO4. NaNO3. Sau phản ứng thu được chất gì?Bao nhieâu gam? Caâu 16:Cho 2.

Br2 có thể đẩy được Cl2 ra khỏi muối KClO3 A. CaO D. C. Sản phẩm muối thu được sau pư là: D. Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm.3 g hoãn hôïp goàm Zn vaø Cu phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 6. H2S B.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coi V dd khoâng ñoåi). (NH4)2S B. Kim loại kiềm không đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối vì chúng tác dụng mạnh với nước. A hoặc B hoặc C.Trong túi phổi t o và tốc độ B.Tính thaønh phaàn % (m) Câu 5:Chất nào sau đây có thể dùng làm khô khí NH3? Câu 6: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện. Axit H2S mạnh hơn H2SO4 B. pư oxi hoa khử xảy ra. Câu 7: Oxi đi từ không khí vào túi phổi là do: A. Caâu 2: Cho 19. B. Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. Chứng tỏ: A. Trong dãy halogen.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 200ml dd NaOH 3. Áp suất riêng phần của nó trong không khí lớn .b. khuếch tán lớn hơn. D. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều. H2SO4đặc B. D. phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 600ml dd HCl 2M. Na2S A.36lit khí H2S (đktc) vào 2 lit dd NaOH 1M. B hoặc C C. FeS2 C.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. H2S D. S D. Axit H2SO4mạnh hơn H2S C.5M. C. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc (coi V dd khoâng ñoåi). CaCl2 khan B. FeS B. CuSO4khan a. Neáu cho ½ löôïng hoãn hôïp treân phaûn öùng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng laáy dö ta thu ñöôïc 6. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều. NaHS Câu 11: Dẫn 3. C.a. Caâu 3:Cho 30. D. Na2SO3 Câu 10: Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dd FeSO4 tác dụng với dd nào sau đây? A. Áp suất riêng phần của nó trong không khí nhỏ hơn trong túi phổi. NaHS và Na2S E.72lit khí SO2 (ñktc). Na2S C. Cu tan trong dd FeCl3 Câu 9: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất SO2 từ: D. caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. pư với CO2 trong phổi hơn trong túi phổi. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều . có thể tiến hành theo cách nào sau đây: A. C. Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?A.Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coiVdd khoâng ñoåi).72 lít SO2 (ñkc). Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều A.Xaùc ñònh coâng thöùc oxit c.4 g hoãn hôïp goàm Fe vaø moät oxit cuûa kim loïai hoùa trò II khoâng ñoåi( RO). F2 có tính oxi hóa và tính khử mạnh nhất.

36. 1578kg ĐỀ 4 Câu 1: Để phân biệt hai bình khí CO2 và SO2 tốt nhất dùng thuốc thử: A.5 M . 35. 31.79%.40g Câu 19:Cho 17. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. 32.4g D : 12. 1548kg D.3 M(loãng) . Ba D. Y: SO3 B.Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch sau phản ứng phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0. SO2.03% D.856 lít khí Y ở Kết quả khác Câu 20:Từ 1. 20%SO2 . dư ta được 6. X: S. Na2S + Pb(NO3)2  PbS + 2NaNO3 B. H2.36 lit khí SO2(đktc).Zn C. Dung dịch người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao C. Vậy R là:A. Dung dịch H2SO4 CaCl2 Câu 2: Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc. Tất cả đều sai loãng.Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là:A : 9. Kim loại đó là:A. . 120ml D. 1568kg B.4g hỗn hợp Mg . 36. đồng. Sản phẩm là FeSO4. xác định các chất X. H2O H2 O Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0.B 70%CO2 . D. 40%SO2 D.5%. nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: A. H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D.6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3.. Y: SO3 B. 32.6g 16g C : 6.40g hợp kim X gồm sắt. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. 50%CO2 . đồng. 30%SO2 C. 60ml 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y Câu 18:Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước.Mg (đktc). nhôm phản ứng hết với chất rắn.44 g một kim loại hóa trị II bằng 250 ml H2SO4 O. H2O B. Dung dịch Ca(OH)2 D. Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A : A.8g Câu 16: Hòa tan 55g hổn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500ml axit H2SO4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A . 9.80%CO2 . Thể tích dung dịch C.Be B.Cu B : Câu 14: Hoà tan hòan toàn 9. CuS + 2HCl  CuCl2 + Câu 13: Biết X là chất rắn. 60%CO2 .18%.03% C. 30. SO2.Mg Câu 15: Cho 6. 50%SO2 Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1. X: H2S. tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S H2 S C.16% thu được kết C. X: FeS2. Y: SO3 C. 1558kg và 1atm. B.98% (d = 1g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl 2 4.688 lít là: A.18%.32% B.Ca D. A và B đều được. Không xảy ra phản ứng D.48 lít H 2(đktc) . Dung dịch nước Br2 C.Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4. Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư . 30ml B. 32. Y trong sơ đồ sau: X  SO2 Y H2SO4 A.18%. 33.Ca C.nóng:A.Câu 12:Pư nào sau đây không xảy ra?A.79%. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt.6 tấn quặng có chứa 60% nhiêu? A.

S.66 gam và 0.4 gam. NaHSO3 D.CNa2CO3 = 0. C. Zn.32M. CNaHCO3= 0.81 gam C.22%.6 gam. Fe: 77.9g D. 24g. 5. C.594% C©u 4: Hßa tan hoµn toµn 2.81 gam B. CNaHCO3= 0. 4.4 gam.48lit khí thoaùt ra ôû ñktc.CNa2CO3 = 0. 4. dung dịch X và m gam kim loại không tan. MgO.66 gam và 0.8 g. Mg. Na2SO3 B. MgCO3. Cu.tủa X và dung dịch Y. P2O5. NaHSO3. 3. NaOH Câu 11 :250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.9g Câu 10. Fe: 77%. FeO. S: 77. CNaHCO3= 0.08M Caâu 9: Ñun noùng hoaøn toaøn hh Fe vaø S. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?A. B.24l CO2 (đktc) . 6. A. 6.494% D. 4. VËy hçn hîp muèi khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi lîng lµ: A. ñem hoaø tan hh sau phaûn öùng B. Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.2 g. 3. Tính %m cuûa Fe vaø S trong hh ñaàu vaø khoái löôïng keát tuûa ñen taïo thaønh trong dd Pb(NO3)2. Câu 7: Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? B. ZnO trong 500ml axit H2SO4 0. 4.24M B. Neáu cho heát löôïng khí naøy vaøo dd Pb(NO3)2 dö thì coøn 2. A.594%. S: 77%.78%. 4.0 g. Al2O3 C. 24g.23.06M D. 4. C.1M (võa ®ñ) . Hấp thụ 3. Giá trị của m là A. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ C% của dung dịch Y . O3 Câu 8: Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI: B.4 gam.24 lit khí ôû ñktc. SO2.48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịchX. D.18. 23. Na2CO3 C. C C. Fe2O3 A. dư. S: 23%. CNaHCO3= 0. 5. Fe: 23%.22%.CNa2CO3 = 0. Sau phản ứng thu được 2. NaOH D.9 g.36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Na2CO3.Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là:A.02M C. O2 B.81 gam D.25. Au.24 lít khí hiđro (ở đktc). B. HI.78%. 23.494% 0. C.66 gam và . D. C. 20.Tính nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch A .81 gam Câu 5:Hấp thụ hoàn toàn 4. A. 500ml dung dịch A với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa .16M.08M. S: 22.81 gam hçn hîp gåm Fe 2O3. A. Fe: 22.CNa2CO3 = 0. Fe. H2O2 D.04M.66 gam và 0. KMnO4 trong dd HCl dö thaáy coù 4.

18g C.H2O là chất oxi hóa .1.0004M D.1.75M D. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A .1) KI là chất oxi hóa . CNaHCO 3 = 0.50M B.24g B. CNaHCO 3 = 0. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2SO4loãng.2.KI là chất khử 2)Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử C.CNa 2 CO 3 = 0.sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B.18. CNaHCO 3 = 0. CBaCl 2 =0.Mg B.H2S chỉ có tính khử D.3.Câu 12:Cho 2 phản ứng :1. Fe D.05M C.Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.Cl2 + 2KI Chọn chất oxi hóa và chất khử  → I2 + 2KCl 2.400 ml dung dịch A với H2SO4 dư cho ra kết tủa C có khối lượng là 46.08 M.CNa 2 CO 3 = 0.CMgCl 2 = 0.H2O là chất khử D.3.76g kết tủa.1.CMgCl 2 = 0.H2S chỉ có tính khử C. 200ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOh dư cho ra kết tủa B.0016 M.Chỉ có 1 Câu 15:Một dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2 .8g.CNa 2 CO 3 = 0.136 l khí (đktc) và để lại một chất rắn A.Cu Câu 2:12g một kim loại M tan hết trong 600 ml dung dịch H2SO4 1m.24M ĐỀ 5 Câu 1:Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3. A. A.26g D.Cl2 là chất oxi hóa .4 D.KI là chất bị khử 2.CMgCl 2 = 0.Xác định kim loại M?A. H2S. tính nồng độ mol của MgCl 2 và BaCl2 trong dung dịch A.0075M.CMgCl 2 = 0.4 C.02M C.Cl2 là chất khử 2)Cl2 là chất oxi hóa .18.Nung B ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12. chất nào chỉ có tính khử A. HNO3 .H2O là chất khử B.Tính khối lương của hỗn hợp X.HNO3.FeSO4 chỉ có tính khử Câu 14:Cho các phản ứng sau :1. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . FeSO4 . KMnO4 .3 B. CBaCl 2 =1M Câu 16:250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.Nung B đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 6 g.08M . CBaCl 2 =0.C2H5OH +Na → C2H5ONa + 1/2H2 Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ? A. CBaCl 2 =0.CNa 2 CO 3 = 0.Cl2.Ca B. CNaHCO 3 = 0.HNO3 chỉ có tính oxi hóa .Cl2 là chất khử Câu 13 :Trong các chất sau : Cl2.Zn +CuSO4 → Cu + ZnSO44.H2S chỉ có tính khử B.16.05M.24 lít CO2 (đktc) .75M.17.75M.6g.2.Chỉ có 1.500 ml dung dịch A với dung dịch BaCl2 dư cho ra 15.1) Cl2 là chất oxi hóa .AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 3.Cl2 là chất oxi hóa .Cl2 + H2O  → HCl + HClO A.16 M.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .06g C. chất nào chỉ có tính oxi hóa .Cl2 là chất bị oxi hóa .KI là chất khử 2.32 M. A.3C + 2KClO3 → 2KCl +3CO22.

Y.5 M cho ra 1. Chaát khöû D. 1. 4. Z2 = Br2 B.Ba. B. Y2 = Cl2 . X2 + 2KY 2. 24% D. H2SO4 + Cu(OH)2. Xác định M.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 loãng D. 32% B. Khoâng ñoùng vai troø gì C©u 9 : Đem oxi hóa hoàn toàn 11.X2= Cl2 .(D)=Na2O (D)=NaClO C. 3. 3. Z2 = I2 C.(B)=H2O .(C)=O2 . (A) =MnF2 . 28% C.X2= Cl2 .biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0. B. Z2 là chất rắn ở đktc. H2SO4 ®Æc + Cu.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi .Ca. 3. O = 16 .X2= F2 . Tính nồng độ % của dung dịch A ( cho S =32 .X2= Cl2 . C. D.Y.D biết rằng X2 ở thể khí ở đktc A. 1.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng C. 1. Trong sản xuất công nghiệp H2SO4 người ta cho khí SO3 hấp thụ vào : C. Y2 = Br2 . D. 4.X2= F2 .H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước C©u 7: NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoµn toµn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1. Z2 = I2 D.2g Cu và 2g A. H2SO4 + CuO. 16% Câu 10.2g Ba và 2g BaO D.X2= F2 . H = 1 ) .2 lít dung dịch H 2SO4 0. Ph¶n øng lîng CuSO4 thu ®îc nhá nhÊt lµ:A. A.X2= Br2 .Z là 3 halogen. Vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoaù B. A.Z B. 1.(C)=H2 . Biết rằng : 1. Xác định X. (A) =MnCl2 . Y2 + 2NaOH Y2 + 2KZ  2KX + Y2  nước javen  Z2 + 2KY.6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. 1.2g Ca và 2g CaO C.(D)=NaBrO (D)=NaH Câu 6:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H 2SO4 loãng là vì : A.2g Mg và 2g MO CuO Câu 4 :X. H2SO4 + CuCO3.(B)=H2O .(C)=HOBr .12 lít khí H2 (đktc).huùt H2O còn HCl là chất .O3(ozon)ñoùng vai troø? A.(B)=H2O .X tan vừa đủ trong 0.Câu 3:Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO cảu kim loại ấy. (A) =MnBr2 .C.Mg. Z2 = I2 Câu 5:Cho chuỗi phản ứng X2 + (B) ← → HX +(C) MnO2 + HX  → X2 + (A) + (B)  → (C) + NaOH (D) + (B) B. 2.B.A. (A) =MnCl2 . Y2 = Cl2 .2 lít SO2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 210 g dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch A . Y2 = Cl2 .X2= Br2 .Cu. khối lượng M và MO trong hỗn hợp X.(C)=HOCl . Chaát oxi hoaù 2. Xác định X.(B)=H2O . C©u 8: Trong phaûn öùng :O3+2KI+H2O-->2KOH+I2+O2.

MgSO4. 10. H2SO4ñ. TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?A. S. NaCl tinh theå.26 gam. MgSO4 và Fe2(SO4)3.4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư. C. MgSO4. Giá trị m là : A. nung (B) ôû . O2 D. FeS. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. H2SO4 đặc để tạo oleum H2S + CuCl2  CuS + 2HCl 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O D. MgSO4 và FeSO4. Mg baèng dd HCl 0.A. 2. HNO3 D. 120ml C. D. HCl. Sau phản ứng thu được 39.167M C. Fe2(SO4)3 và FeSO4.66 g C.1 mol mçi khÝ SO2.4 gam kết tủa. C. 40ml C. 20. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc. FeS. Khoâng xñ. 0. cô cạn dung dịch thì được m gam chất rắn.99 g D.C. (A) taùc duïng vôùi (B) taïo thaønh (C). 0. 22. Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. FeS. Câu 15: Cho 24. H2S + Br2  S + 2HBr D. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. +  B → H2SO4 +  D→ HCl +  E → G H H2S  ++O →  2 Caâu 4: Cho caùc chaát sau (A) taùc duïng vôùi (D) taïo (B).61g keát tuûa. 60ml B.25M thu dd muoái coù CM laø: A.6 gam. Câu 12.3 mol Al.5M baèng dd HCl 0. NO.1 mol C. Dung dịch H2SO4 loãng C. SO2 B.2M D. Zn. Cl2 NaCl. FeS. Lọc kết tủa.2 mol Al vµ 0. B. Chất tan có trong dung dịch Y là : A. B. B. B. SO3.3 mol Mg. Theå tích ddHCL ñaõ duøng laø: A. Cho 12. H2SO4ñ.66 gam. D. 26.2 mol Al vµ 0. Cl2 Caâu 2: Trung hoaø dd Ba(OH)2 0. Caâu 3: Hoaø tan ag hh Al. 0. P2O5. NaCl tinh theå. 80ml D. Cl2.6 gam. 0.33 g B. 0.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A. K2SO4.75M dö cho dd sau phaûn öùng taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö thu 8. KÕt qu¶ kh¸c Câu 13. G laàn löôït laø: A.1M B. H2O B. 6. E. Na2SO4.dd +  A→ D. N2O. 30.1 mol Al vµ 0.2 mol Mg. ĐỀ 6 Caâu 1: Cho sô ñoà chuyeån hoaù: NaNO3 H2SO4 Caùc chaát A. Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc). H2 O2 Câu 11. nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.2 mol Mg vµ 0. 0. Mg. 0.

26 D. H2S + CuCl2  CuS + 2HCl D. (D) laàn löôït laø: A. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. a. Tính %m từng chất trong hh. Cho dd thu được vào dd BaCl2. NaOH. CO2 . 35. a.9g hh Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 10.Axit B. b.NaOH . Tính %m từng chất trong hh? %V từng khí trong hh Y.NaHCO3. FeS2 SO2NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaClNaOH Na2SO3 SO2 H2SO3. NaHCO3. Tính nồng độ % các chất trong dd X. Tính khối lượng kết tủa thu được. CO2 . NaHCO3.nhieät ñoä cao taïo (D) vaø (C). Câu 10: Cho 10. Câu 9:Cho 13. Tính nồng độ mol/lit dd thu được. KClO3 O2 O3 KOH KCl Cl2 H2SO4Fe2(SO4)3FeCl3 FeCl2 NaCl Câu 12: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A.5 C.1g hh Na và Na2S tác dụng vừa đủ với 200g dd HCl thu được dd X và hh khí Y.5M thì moâi tröôøng . 59. Câu 11: Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. (D) taùc duïng vôùi dd (C) taïo (B). Na2CO3. b. KMnO4  O2  SO2  SO3 oleumH2SO4 CuSO4 Na2SO4  NaCl Cl2  H2SO4 SO2 SH2S SO2 H2SO4 HCl Cl2 NaClO. b.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng loãng C. 50 : A. D.8g kết tủa đen. NaOH. 40 Câu 7:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H2SO4 loãng là vì B. c.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . a. NaOH. dd thu ñöôïc laø: A. CO2 . Thaønh phaàn % m cuûa SO2 laø: A.4g khí. Caâu 5: Troän laãn 15ml dd NaOH 2M vaø 10ml dd H2SO4 1.hut H2O còn HCl là chất B. (C). b.Khoâng x/ñ Caâu 6: Hoãn hôïp X goàm 2 khí SO2 vaø CO2 coù tæ khoái ñ/v H2 laø 27.08lit khí (đktc)và 100ml dd A.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 B. Na2CO3. Cho dd A thu được tác dụng với 200ml dd BaCl2. CO2 C.Trung tính D.Kieàm C. (B). dẫn hh khí này vào dd AgNO3 dư thu được 24. (A). NaHCO3.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước Câu 8: Cho 17.2g hỗn hợp K và K2O tác dụng với dd H2SO4 vừa đủ thu được 6. Tính %m từng chất trong hh đầu. Na2CO3. Na2CO3.

Phaàn kim loaïi coøn laïi hoaø tan baèng H2SO4 ñaëc noùng thaáy coù 0.5g. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O Câu 13: Dung dịch X chứa CuCl2 0. B. (1) gấp đôi (2) C. Tính %m hh. B hoaù trò II thu ñöôïc 1. Hãy chọn đáp án đúng. Caâu 3: Cho 1. Tính theå tích dd KMnO4 0.025M vöøa ñuû ñeå taùc duïng vôùi dd A. đôi (1) D. Al. 150 ml C. a.2M. Fe.Không điều chế trong công nghiệp C.46g hôïp kim Cu. H2S + Br2  S + 2HBr 0.1M và FeSO4 0. Dung dịch FeCl2 Dung dịch CuCl2 Câu 15. b. nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào ? B. Fe. Cho FeS tác dụng với HCl D.5M. 250 ml D.5M và KOH phản ứng hết với 500 ml dung dịch X ta cần phải dùng V ml dung dịch Y thì V là: A. Để D. thì số mol HCl (1) và số mol (1) bằng (2) B. 2at) ñoàng thôøi khoái löôïng hh giaûm ñi 6.C.Cho Mg tác dụng với H2SO4 đ ĐỀ 7 H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là:A.86g hh Mg vaø Al vaøo dd HNO3 loaõng laáy dö coù 560ml (ñktc) khí N2O bay ra. (2) gấp (1) gấp ba (2) Trong công nghiệp người ta điều chế khí H2S bằng cách : B. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi A. Khí Cl2 C. .64g moät chaát raén khoâng tan. b. Al C. Khí H2S không tác dụng được với chất nào ? B.Cho CuS tác dụng với H2SO4 Caâu 1:Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6.12lit khí (00C. Câu 17. Tính %m hh. 300ml B. Tính %m moãi kim loaïi trong hh. Al.784lit khí H2 bay ra( ñktc). A. dung dịch Y chứa NaOH 1. Neáu cho hh ban ñaàu vaøo dd NaOH dö seõ thu ñöôïc bao nhieâu lit khí (ñktc)? Caâu 2: Hoaø tan 1. Mg Câu 16. Để hòa tan cùng một lượng Fe. 500 ml Câu 14. Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thaáy coøn 0.16g khí SO2 thoaùt ra. dd A vaø 0. Dung dịch KOH D.66g hh 2 kim loaïi A. c. Zn H2SO4 đặc. a. Al. A. Zn D. A.

Caâu 8: Hoaø tan 4.51g. SSO2SO3H2SO4Na2SO4NaClNaOHNaHSO3 c. Caâu 10:Moät hh X goàm 2 kim loaïi kieàm A.1M ñöôïc dd A. Câu 11:Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a.36lit hiñro(ñktc). Caâu 7: Khi hoaø tan 29. Vaø noàng ñoä % dd sau phaûn öùng.8at. Xaùc dònh %mhh.4g hh Al.54g Al trong 0.1M. Theâm Vlit dd NaOH 0. Ñeå trung hoaø löôïng H2SO4 dö can 200ml dd NaOH 0. Khi cho cuøng khoái löôïng hh X treân phaûn öùng vôùi dd NaOH dö thì thu ñöôïc 3. Al.08lit khí SO2(ñktc).Tính m moãi kim loaïi. B thuoäc 2 chu kì keá tieáp cuûa BTH coù khoái löôïng laø 8. Al. FeSH2SSSO2H2SSO2KHSO3K2SO3K2SO4KClCl2H2SO4 b.6lit hiñro. B vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X. Phaàn khoâng tan cho vaøo dd H2SO4 ñaäm ñaëc thaáy giaûi phoùng 6. Cu. Tính %m töøng kim loaïi trong hh.5g X tan heát trong nöôùc.loïc keát tuûa vaø nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 3. Ag taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 5. Caâu 5: Cho 11g hh saét vaø nhoâm taùc duïng vôùi 200g dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 10. Mg vaøo dd HCl dö thaáy giaûi phoùng ra 14lit khí ôû 00C vaø 0. Xñ A. Nung keát tuûa thu ñöôïc ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta ñöôïc chaát raén naëng 0. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö .3lit dd H2SO4 0. Fe trong dd H 2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 4.4M.5M. KMnO4O2O3Ag2OAgNO3HNO3 Câu 12: Nhận biết các khí sau: .5l dd H2SO4 0. Ñeå trung hoaø dd thu ñöôïc sau khi hoaø tan X can 0.9g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Tính V.1M cho ñeán khi keát tuûa tan trôû laïi moät phaàn.72lit khí SO2(ñktc). Xaùc ñònh M. Caâu 9: Hoaø tan 0.2g chaát raén.48lit khí (ñktc) vaø dd A.54g 1 kim loaïi M coù hoaù trò n khoâng ñoåi trong 100ml dd H2SO4 0. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. Caâu 6: Cho 15.86g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg.Caâu 4: Hoaø tan 0.

O2. b.C. H2SO4.224lit D. thu được hh khí B. Thể tích khí B (đktc) được giải phóng: A. N2.672lit C.336lit B. Ngâm A trong dd HCl dư. Tìm A. H2O (không theo thứ tự trên). Kết quả khác. D. Giải thích.97g Al và 4. D chứa các chất NaOH. Câu 6: Đun nóng một hh bột gồm 2. a. Viết ptpư. HCl. B: làm quỳ tím hóa xanh và không tạo kết tủa. t o + H2 to +O2 2) X to + Fe to C + Y hoặc Z A+G A B ( mùi trứng thối ) + D + Br2 X+D Y+Z Vàng B + CuSO4  D C + J Khí  L +O2 B + H2O ( đen ) +E L + KI  C + M + N + Fe +H Câu 2 : Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau : H2SO4 axit đặc.07g KMnO4 ta được 10.0. 0.08g S trong môi trường kín không có không khí.11g bã rắn A và khí B. H2S. H2S. C. SO2. c. C: không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa. B. . to C + SO2 + H2O Câu 3:Xác định các chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành các ptpư: A + BC đen C+ H2SO4l D + E A+ H2SO4l D + F G + N xanh M đen F + BE +KNO3 E+FeCl3B+FeCl2+K E + KOH G + H2O E+H2SO4đB+SO2+H2O Câu 4: Có 4 dd A. được sản phẩm là hh rắn A. Xác định khối lượng các chất trong hh A.a. Câu 5: Khi ñun noùng 11. H2. D: làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa. CO2. SO2. HCl. SO2. O3. CO2. Lần lượt cho quỳ tím và dd BaCl2 vào 4 dd này và thấy: A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng. B. 0. ĐỀ 8 Câu 1 : Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: FeS + A  B( Khí ) + C B+F G +O2 1) S A V2O5.

b. Al2S3:0.1M. Tìm CTPT của oleum. Al2S3: 6.375g khác. Để trung hòa dd X phải dùng 800ml dd KOH 0.44lit B. H2S:2.A. Fe:0. Kết quả khác Câu 9: Cho chất A tác dụng với chất B ta thu được khí X có mùi trứng thối. 872. a. H 2: 0. A. Câu 7: Cho hh gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư.12g.856lit. Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dd H2SO4 10%? B.56g C. 6. H2:2.1g/ml). FeS: 8. H2S: 0. Thể tích mỗi khí: C. Đốt cháy khí X có mặt oxi dư thu được khí Y có mùi hắc. Thể tích các chất trong hh khí B ở đktc.96lit C. Tất c. Al: 6. 13.224lit. 2. Cho khí sinh ra đi vào dd CuSO4 10% (d= 1.38g oleum A vào nước được dd X.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4.4M D.856lit D.6M D. Tính thể tích khí sinh ra? A. FeS: 8.44ml C.8g pư vừa đủ a.675g C.8g.73ml B. H 2:2.224lit.84lit. b. thu được 2. Kết quả khác b. Fe:1.2g Fe và 26g Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư. Câu 11: Hòa tan 3.84lit B. a. H2S: 0. FeS: 0.33) thì được muối trung tính duy nhất. Kết quả b.24lit sai. H2: 0.675g .464lit hh khí (đktc).8g D.856lit cả sai. a.72lit C. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của muối trong dd A.224lit. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng? A. Kết quả khác.Viết các ptpư xảy ra. Cho khí X tác dụng với khí Y được chất B màu vàng. Cần đốt cháy bao nhiêu lit khí X (đktc) để khi cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 150ml dd NaOH 30% (d=1.56g. Fe:8. Cho C tác dụng với dd HCl lại được khí X. Câu 8: Đun 11. Tính thể tích dd CuSO4 để hấp thu hết lượng khí ĐỀ 9 . H2S:2.84lit C. 13. H2S:2. Tất cả B. b. thu được 23. B. Al: 0. Cho hh khí này đi qua dd Pb(NO3)2 dư. Nung chất B với sắt thì được chất C. Al2S3: 6. Câu 10: Khi cho 36.856lit.4lit B. H2: 0.48lit chất khí (đktc). H2S:2. 0. Tính khối lượng của Fe và FeS trong hh đầu: A. b.9g kết tủa đen. Tính %m từng chất trong hh.375g. 5. A.856lit D. H2: 0.375g D. 8.2M trên? A. 22. Sản phẩm thu được cho vào 500ml dd HCl thì a.6lit D. 1.

60%. Dẫn khí B vào lượng dư dd Pb(NO3)2 thu được 71.97%.24lit khí C ( các khí được đo ở đktc) a. 50.56g X tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. 6. Tính tỉ lệ %m các kimloại trong hh đầu? Đ/S: Zn.7g kết tủa trắng. Gạn lấy chất rắn B và cho tác dụng với lượng dư H 2SO4 đăc. Tính: a.25% mới hòa tan hoàn toàn 47.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4.72lit Đ/S: 52. 11. Cho lượng dư dd BaCl2 vào 40ml dd A sẽ thu được kết tủa B.77% Câu 8: Hỗn hợp H2SO4 và HCl tác dụng vừa đủ với 400g dd BaCl2 5. b. Lọc lấy nước lọc và cho lượng dư dd CuCl2 vào nước lọc lại thu được 28.14g X tác dụng vừa đủ với 21. Xác định %m từng chất trong hh. Nồng độ mol/lit dd A và khối lượng kết tủa B? Đ/S: NaCl: 13. Tính %m các muối có trong hh ban đâu? Đ. Sau khi cho lượng vừa đủ dd BaCl2 vào 125g dd A thì thu được 23.2lit khí A và chất rắn B.nóng thu được 2. Tính nồng độ % các muối trong dd A. 18. Cho 28. Để trung hòa 20ml dd A cần phải dùng 25g dd NaOH.8g kết tủa đen không tan.4M. Na2SO4: 0.72%.9g kết tủa trắng.48lit chất khí . $0% Câu 7: Dùng 200g dd HCl 18. 4. Mặt khác 7. NaHSO3 và Na2SO4. Đ/s: 54. Tính tỉ lệ về số mol các muối trong hh đầu? b. a. Đ/S: 1:3.2%. Cho 250ml dd A tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 69. Sau đó. Cho lượng dư dd HCl vào dd A và đun nhẹ thu được chất khí B.93%.Nếu cho hh khí A tác dụng với lượng dư dd H 2S sẽ thu được 9. Tính %m từng chất trong hh đầu? Câu 9: Hòa tan hh gồm có Na2S và Na2SO4 vào nước thu được dd A.3%. cho chất khí còn lại tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 28.3g kết tủa trắng không tan.6g hh gồm FeS và CaCO3.1g hh gồm Ag và kim loại M (có hóa trị II) tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 11. 11. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675cm3 dd brom 0.S: %NaCl: 48. Để trung hòa 250ml dd A cần dùng hết 50g dd NaOH 16%. Na2S: Đ/s: 45.69%. (đktc). Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của các muối trong dd A.Tính %m các chất trong hh X.7g kết tủa đen.6g kết tủa vàng.38% Câu 2:Khi cho 36. Tính nồng độ % các muối trong dd A.6cm3 dd KOH 0. Tính %m mỗi chất trong hh đầu và thể tích mỗi khí thu được sau pư? Đ/S: 36. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dd A? Đ/S:H2SO4: 0. Xác định M? b. HCl : 0. Câu 4:Đun nóng hh gồm NaCl và Na2SO3 với lượng dư dd H2SO4 đậm đặc thu được hh khí A.8M Câu 6: Khi cho 54. CaCl2 0.7%.35%CaCO3.2M.36% Câu 10: Hòa tan 40g SO3 vào nước thu được 200ml dd A.48lit.Câu 1: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3.2M. a.15 Câu 5: DD A có chứa H2SO4 và Na2SO4. 3.1M Câu 3:Hòa tan 50g hh NaCl và Na2S vào 150g nước thu được dd A.125M. Lọc bỏ kết tủa và trung hòa nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 1.25M.

MgO.2g bột kim loại M hóa trị II với lượng dư bột lưu huỳnh thu được hh chất rắn A. B.Löu huyønh ñioxit vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù.4lit. axit H2SO4 đặc phản ứng với: a) BaCl2 . nồng độ của Na2SO4 trong dung dịch mới là: a). Xác định CTPT hợp chất A? b.25M với 40ml dung dịch NaOH 0.4M.72lit khí B. coù tính oxi hoaù. Câu 3: Ñeå thu ñöôïc 1. Tính tỉ lệ %m các kim loại trong hh.04g hợp chất A. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng ? D. Câu 5: Khác với axit H2SO4 loãng. Tính nồng độ % các muối trong dd A? Đ/S: 5. 23. C. b) H2O2. Zn.04M. b) Flo.5g.0.24dm3 B.6g kết tủa trắng. 1.Axit sunfuric .12lit khí sunfurô (ñktc) huyønh vaø theå tích oxi caàn duøng (ñkc): 2g. Xác định M? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2. 14. S. Cho hh A tác dụng với lượng dư dd HCl thu được khí B. Nồng độ % dd NaOH đã dùng? Đ/S: 2. Sau khi cho lượng dư dd BaCl2 vào dd A sẽ thu được 46.3g. 1.08g H2O và 1.1g. Tính nồng độ % các chất có trong dd sau phản ứng. Gạn lấy phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 6. Đ/s: 70%. ĐỀ 10 Câu 1: Oxi không phản ứng trực tiếp với:a) Ñoàng. Na2CO3.5M.Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû.8g kết tủa đen. c)0. c) Fe. 16% Câu 11: Hòa tan hh gồm K2SO4 và Na2SO4 có tỉ lệ về số mol là K2SO4 : Na2SO4 = 1: 3 vào nước thu được 150g dd A. 1. Al.Hiñrounfua vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. 30% Câu 13: Sau khi nung nóng hh gồm 11. thì khoái löôïng cuûa löu A.12lit D. ñeàu sai. b) Cu(OH)2. thu được 1.92lit khí A. (NH4)2SO4. Câu 7: Trong các phản ứng sau đây. 1.8%. d) Cu. d) c) OF2. C12H22O11. d) Lưu huỳnh. Câu 2: Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất:a) K2O. Câu 4: Haõy chæ caâu traû lôøi sai: Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau: A.344lit SO2 (đktc). Ca. d) Taát caû Câu 6 :trộn 60ml dung dịch H2SO4 0.6g.2M. b)0.95ml dd KOH 28% ( d= 1.2% Câu 12: Cho hh sắt và đồng tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 17. 2. Dẫn toàn bộ khí B vào dd Pb(NO3)2 sẽ thu được 47. Hấp thụ toàn bộ khí SO2 nói trên vào 13.12lit C. Na2S.147g/ml). 22.3M. a. c) Cacbon.b.

S + O2 →SO2. Mg c. SO3.60 lít. d) 8. Oxi khoâng b. 2 H2S + O2 →2S + 2H2O b. d) Hỗn hợp muối NaHSO4 . H2S + 4Cl2 + 4H2O →H2SO4 + 8HCl. S + HNO3 →SO2 + NO2 + H2O. d.a) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O 2H2O c) H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2 O b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + d) H2SO4 + Fe → Fe2(SO2)3 + SO2 + Câu 8:Trong các phản ứng sau đây.8 lít. d. Cl2.Fe. c. b) O2. pư nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: a. Ag.HI > HF > HCl > HBr Caâu 18: Tính axit taêng daàn cuûa caùc dd axit sau: b.Cu Caâu 17: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng vaø dd H2SO4 ñaëc cho 2 loaïi muoái khaùc nhau: a. Câu 14: tìm pư sai:a. d. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc ? a) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O c) H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2O + SO2 b) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 Câu 9: Trộn dung dịch chứa 1 mol axit H2SO4 với dung dịch chứa 1.5 mol NaOH.48 lít. d) Taát caû ñeàu sai.CaCO 3. c) O3. b) Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4.Cu và Cu(OH)2. Fe và Fe(OH)3. Chất rắn thu được là: a) Muối NaHSO4.54 lít. c.S và H2S. nóng là: Câu 12 : Trong các dãy dưới đây. H2SO4 ñaëc . b.Oxi laø moät nguyeân toá coù tính oxi hoaù. b. c.64 lít. Fe a. cho dung dịch bay hơi đến khô.12 lít. a.C và CO2. b) 22. Na2SO4 và NaOH. a) 4. c) 44. b) 2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. HI < HBr < HCl < HF Caâu 19: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà oxi laø khoâng ñuùng? a. coù muøi vaø vò.HI < HCl < HBr < HF d.4 lít. c.d. HF < HCl < HBr < HI b. Cu d.b. Câu 13: trong các phản ứng sau. SO2 Câu 10: Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 gam pirit sắt là: Câu 11: Thể tích khí SO2 (đktc) thoát ra khi cho 46 g Na tác dụng với axit H2SO4 đặc. c) 3. Câu 15:dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với các chất naøo trong dãy sau đây: Câu 16:axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây:a. dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa ? a) HCl. 2S + H2SO4 →H2S + 2SO2.S + Na2SO3 →Na2S2O3.Zn . c) Muối Na2SO4. 2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O. KMnO4. a) 18.S + Zn → ZnS.c. S. d) FeSO4.

Cu(NO3)2 Caâu 25: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd HCl l vaø taùc duïng vôùi khí clo cho 2 moät loaïi muoái khaùc nhau? a. -2.I2+2KBr=2KI+Br2 d. OF2 töông öùng: b.Cl2+2KI=2KCl+I2 PÖ naøo sau ñaây xaûy ra ñöôïc? . c.KClb. NaClO c.Cu Caâu 26: a.95g 15.-4 .C. Cl2. – 2 d. MnCl2.Br2+2KCl=2KBr+Cl2 d. Ñaåy nöôùc. Thuyû phaân muoái AlCl3 b. O2. b. – 2. d. NaCl tinh theå vaø H 2SO4 ñaëc c.6 lít Cl2 ( ñktc). -2. d. b. 39. Na2O2. Caâu 21: Haõy löïa choïn phöông phaùp ñieàu cheá khí HCl trong phoøng thí nghieäm töø caùc hoaù chaát ñaàu sau:a. yeáu cho söï chaùy.c. -1. Xaùc ñònh A. Oxi laø thieát Caâu 20: Ñeå thu khí Oxi trong phoøng thí nghieäm. Quyø tím.Flo c. Clo taùc duïng vôùi nöôùc. -1.CaCO3 d.B. H2O.5 g d. ngöôøi ta söû duïng caùch naøo sau ñaây: a.Au c.Fe b. -2 . +2 Caâu 29: Cho KMnO4 phaûn öùng vôùi dung dòch HCl dö.Ñaåy khoâng khí baèng caùch uùp bình. NaBr Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Soá oxi hoaù cuûa Oxi trong KMnO4. Clo b. H2O.58g c. MnBr2. MnCl2. Br2.Toång hôïp töø H2 vaø Cl2 Brom. – 1 .Al c. Oxi taïo oxit axit vôùi haàu heát caùc kim loaïi. a. Caâu 23: Nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát laø gì? Caâu 24: Hôïp chaát naøo sau ñaây PÖ ñöôïc vôùi khí clo? d. -2 a. -1. khoái löôïng KMnO4 ñaõ duøng:a. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 5. c. CO2 . HClO. HBrO. + 2 c.Taát caû ñeàu sai Caâu 27: Cho chuoãi phaûn öùng: X2 + B HX + C C+ MnO2 + HX X2 + A + B NaOH D + B.KOH d.Oxi d. Nöôùc Caâu 22: Thuoác thöû ñeå nhaän ra dd ioât laø:a.Ñaåy khoâng khí baèng caùch ngöûa bình. c. b.D bieát X2 ôû theå khía. 3. H2O. 1.8 g b.Cl2. B vaø C ñeàu ñuùng. Na2O b. – 2. Phenolphtalein. c. -2. Hoà tinh boät. -2.Ioât a.

S Ñ.Giaáy quì taåm hoà tinh boät c.Axit hipoclorô MnO2 phaûn öùng vôùi d d HCl: a. Caâu 37: vaøo 150ml dd Pb(NO3)2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.S Ñ-S choïn sai trong caùc caâu sau: a.S Ñ.2KI+ O3+ H2O I2+ 2KOH+ O2 d. Br. Taát caû ñeàu ñuùng c. Dung dòch NaOH aåm d.8g FeS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. Cl. Clo laø chaát khí khoâng tan trong nöôùc b. Cl2 rieâng bieät. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 38: Cho 2. Axit cloric c. Br d.0. Br. oxi coù tính oxi hoaù maïnh hôn ozon. Zn. F. Fe2O3 Caâu 34: Axit clorô Caâu 35: d. Cl. Clo coù tính oxi hoaù maïnh hôn brom vaø iot e. I Br. Cl. Ag. AgNO3.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. KClO coù teân laø: kalihipoclorit d.S Ñ.MnO2. 1. Fe(OH)2. I Caâu 31: Ñeå nhaän bieát 2 khí HCl. dung dòch HCl coù theå taùc duïng vôùi DD HClO coù teân laø:a.2Ag+ O3 Ag2O+ O2 ñeàu ñuùng caùc chaát naøo.86g c.B b. 0. KMnO4.11g hh Zn vaø ZnO tan heát vaøo 20g dd H 2SO4 ñaëc noùng 98% dö) thu ñöôïc dd A vaø 0. F. Tính khoái löôïng B Cho 8. F.435g Caâu 36: Haõy khoanh vaøo chöõ Ñ neáu choïn ñuùng vaø chöõ S neáu Ñ. Axit Clohiñric Ñeå ñieàu cheá 224 ml khí Cl 2( ñkc) caàn duøng bao nhieâu gam b. Caû A. Cu.Caâu 30: Tính Oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá halogen giaûm daàn theo thöù töï sau: a.448 lit khí SO2(ñkc)Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. Cl. I c.Giaáy quì tím thöû naøo sau ñaây a. CaCO3.Taát caû ñeàu ñuùng b. I.NaOH.74g b.Fe. Caâu 33: Trong caùc daõy chaát sau. 0. Clo coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát c. Fe b. BaCO3. NaOH d.87g d. daãn toaøn . F. a. AgNO3 c. MgCl2. coù theå duøng thuoác b. Caâu 32: Phöông trình naøo chöùng minh tính oxi hoaù cuûa O3 maïnh hôn O2:a.

448 lit khí SO2(ñkc)a.Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b.Caâu 39: Cho 9. Tính khoái löôïng B .08g hh Cu vaø CuO tan heát vaøo 20g dd H2SO4 ñaëc noùng 98% ( laáy dö) thu ñöôïc dd A vaø 0. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 40: Cho 6. daãn toaøn vaøo 200ml dd CuCl2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.7g ZnS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->