ĐỀ 1 Câu 2:H2S cho phản ứng với CuCl2 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: A.

H2S là axit mạnh hơn HCl C.CuS là hợp chất rất ít tan B.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl

Câu 3:M là 1 kim loại nhóm IIA (Mg,Ca,Ba). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, NaSO4 nhưng ko tạo kết tủa với dung dịch NaOH .Xác định kim loại M A.Chỉ có thể là Mg B.Chỉ có thể là Ba C. Chỉ có thể là Ca D.Chỉ có thể là Mg, Ba Câu 4 :0,5 lit dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3 .dung dịch A tác dụng với dung dịch NH4OH dư cho ra kết tủa B .Đem nung B đến khối lượng ko đổi thu được chất rắn nặng 14,2g .Còn nếu cho 0,5 lit dung dịch A tác dụng vớidung dịch NaOH dưthì thu được kết tủa C .đem nung C đến khối lượng không đổi thì được chất rắn nặng 4gam.Tính nồng độ molcủa MgCl2và của Al2(SO4)3 trong dung dịch A(Mg=24, Al=27) A.CMgCl2 = CAl2(SO4)3 =0,1 M C.CMgCl2 = 0,1M , CAl2(SO4) 3 = 0,2M B.CMgCl2 = CAl2(SO4)3= 0,2M D.CMgCl2 = CAl2(SO4) 3 3= 0,15M

Câu 5:100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M , K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,1M và Ba(NO3)2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2ttrong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB .Cho Ba=137,Pb=207 A.0,1M, 6,32g B.0,2M, 7,69g C.0,2M, 8,35g D.0,1M, 7,69g Câu 6:1000ml dung dịch X chứa 2 muối NaA và NaB với A và B là 2 halogen (nhóm VIIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) .Khi tác dung với 100 ml dung dịch AgNO3 0,2 M (lượng vừa đủ )cho ra 3,137 gam kết tủa .Xác định A,B và nồng độ mol của NaB trong dung dịch X .Cho F =19, Cl=35,5 ,Br=80,I=127 Ag=108 A.A là F,B là Cl ,CNaF =0,015 M, CNaCl = 0,005M B.A là Br ,B là I ,CNaBr = 0,014M ,CNaI=0,006M C.A là Cl ,B là Br , CNaCl =0,012M, CNaBr = 0,008M D.A là Cl ,B là Br, CNaCl = 0,014M ,CNaBr = 0,006M Câu 7 :100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05 M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr .tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa 2 dung dịch A và B .Cho biết AgCl ,AgBr, PbCl2 , PbBr2 đều ít tan . A.0,08M , 2,458g B.0,016M , 2,185g C. 0,008M , 2,297g D.0,08M, 2,607g Câu 8:Mọt dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi . A.0,1 mol, 33,1gam B.0,1mol, 31,3 g C.0,12 mol, 23,3g D.0,08 mol , 28,2g Câu 9:Mọt lit dung dịch A chứa MCl2 và NCl2= (M và N là 2 kim loại kiềm thổ , nhóm II A thuộc chu kìkế tiếp của bảng HTTH). Khi cho 1 lit dung dịch A tác dụng với dung dịch Na 2CO3 dư , ta thu được 31,8 gam kết tủa .Nung kết tủa này đến khối lượng ko đổi (MCO 3 thành MO + CO2 ↑), thu được 1 chất rắn có khối lượng 16,4 gam.Xác định 2 lim loại M,N và nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . A.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,08M ,CCaCl2 = 0,15M C.Ca , Sr ,CCaCl2 = 0,2M ,CSrCl2= 0,15M B.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,2M ,CCaCl2 = 0,15M D.Mg ,Ca , CMgCl2 = 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M

Câu 10:Một hỗn hợp MgO và Al2O3 có khối lượng 5,5gam .Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư .Hòa tan chất rắn còn lại sau phản ứng với dung dịch NaOH trong dung dịch HCl dư được dung dịch A .Thêm NaOH dư và dung dịch A , được kết tủa B .Nung b đến khối lượng ko đổi ,khối lượng b giảm đi 0,18 gam so với khối lượng trước khi nung .Tính số mol MgO và Al 2O3 trong hỗn hợp đầu . Cho Mg =24, Al =27 A.0,01mol MgO ,0,05 mol Al2O3 B.0,01mol MgO ,0,04 mol Al2O3 C.0,02 mol MgO ,0,10 mol Al2O3 D.0,03mol MgO ,0,04 mol Al2O3 Câu 11:100ml dung dịch A chứa MCl2 0,10M và NCl2 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch Na2SO4 0,09M cho ra kết tủa có khối lượng là 3,694g. Xác định M và N và nồng độ mol của NCl 2 trong dung dịch A biết rằng N và M là 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH A.M là Sr, N là Ba ,CBaCl2 =0,08M B.M là Ba ,N là Sr,CSrCl2 =0,08M C.M lag Mg ,N là Ca ,CCaCl2 = 0,05M D.M là Ca ,N là Sr ,CSrCl2 =0,06M Câu 16:Trong các cặp sau đây , cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử với nhau 1.Cl2 + KMnO4 A.Chỉ có 1,2 B. 2.Cl2 + KBr 2,3,4 3.H2S + HCl C.2,4 D. 4.Na + H2: 1,3

Câu 17:Để điều chế HBr (chất có tính khử )ta có thể chọn phản ứng nào trong 4 phản ứng sau: 1.KBr + HCl → KCl +HBr 3.2KBr + H2SO4 đđ → K2SO4 + 2HBr A.Chỉ có 1,2 B.1,3 C.Chỉ có 2 2.3KBr + H3PO4 → K3PO4 + 3HBr 4.KBr + HNO3 → KNO3 + HBr D.3,4 2.H2S + I2 → S + 2HI

Biết H3PO4 khó bay hơi và ko có tính oxi hóa còn H2SO4 đđ và HNO3 có tính oxi hóa Câu 18:Cho các phản ứng sau :1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 A.1.Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa B.1.Fe là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa C.1.Fe và Cl2 đều bị khử D.1. Fe là chất bị khử , Cl2 là chất bị oxi hóa

Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ? 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất khử , H2S là chất oxi hóa

2.I2 và H2S đều bị oxi hóa

Câu 19:Trong phản ứng sau:2NO2 + 2KOH → KNO3 + KNO2 +H2O A.NO2 là chất oxi hóa ,KOH là chất khử B.NO2 là chất khử ,KOH là chất oxi hóa C.NO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử D.Phản ứng trên ko phải là phản ứng oxi hóa khử Câu 20:Cho các chất SO2, CO2 , CH4 ,C2H4 chất nào làm mất màu nước Br2 (chất oxi hóa )? A.SO2, CO2 B.C2H4 C.SO2, C2H4 D.CO2 ,C2H4 2.KMnO4 +K2Cr2O7 Câu 21:Cho các cặp sau;1.dung dịch HCl + dung dịch H2SO4 3.H2S + HNO3 A.Cặp 1,2 B.Cặp 1,2,4 C. Cả 4 cặp

4.H2SO4 + Pb(NO3)2 Cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử ? D. Chỉ có cặp 3 D.Fe, FeSO4

Câu 22:Trong các chất sau:Fe,FeSO4 ,Fe2(SO4)3 chất nào chỉ có tính khử ,chất nào có cả 2 tính chất oxi hóa và khử?cho kết quả theo thứ tự A.Fe,FeSO4 B.FeSO4 ,Fe2(SO4)3 C.Fe, Fe2(SO4)3

X2 =Br2 . 2.B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10.9 gam muối NaX thu được 2. mNa = 4.(D).9g.NaF D.(A) =KCl . 3 D. mNa = 2.(E) =AgCl .Nung D đến khối lượng không đổi được chất rắn E nặng 20g. Xác định A. B.Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 .A. (E)= FeCl3 D. (D) =Cl2 .(A) .A.22g C.38g D. (B)=NaClO . (B)=NaBrO .(A) =KCl . Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp 2 muối nặng 31. (D) =FeCl2 .KBr C. 3. (E)= FeCl3 C.273 0 C ) . mK= 6g Chọn các phát biểu đúng C.6 g .3 o o B. mNa = 9.(F) A. Câu 30 :F2 là chất oxi hóa mạnh hơn Cl2 là vì : F có độ âm điện cao hơn Cl.(B) =O2 .(B) =O2 .2 l khí (đktc) và để lại 1 chất rắn A nặng 10g và dung dịch B.8 gam . (D) =FeCl2 .5g Câu 29:Môt hỗn hợp 2 kim loại kiềm A. (F) =[Ag(NH3)]2Cl Câu 35:Điện phân nóng chảy 11.X2 =F2 .X2 =Cl2 . Liên kết F-F kém bền hơn liên kết Cl-Cl F có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Cl.(E) =AgCl .5 gam KClO3 .Phản ứng cho ra chất rắn có khối lựong lớn hơn khối lượng Cu dùng khi đầu là 4. (D) =FeCl2 .(A) =KCl .24 lit khí X 2 bên anôt (1atm . (F) =[Ag(NH3)]2Cl B.(E) A. K .(C).(C) =FeO.2 Câu 33:KXOy là muối thường dùng trong cônh nghệ làm pháo KXOy t  → t (A) + (B) (B) +Fe to o  → t o (C) (C) +HCl  → t (D) +(E) +H2O Xác định X.Fe.KXOy =KClO3 . (D) =Cl2 . (E)= FeCl Câu 34:Cho chuỗi phản ứng (với X2 là halogen ): X2 + NaOH  → t (A) +(B) +H2O (A) o + (B) + HCl  → t NaCl +H2O +(D) (D) +Ag t  → t (E) trắng (E) + 2NH3  → o o o (F) tan Xác đinh (A).6 g.(B) =O2 . (D) =FeCl2 . mK = 8.Khí thu được tác dụng hết với Cu (lấy dư) . mLi = 0.7 g.42.Na. (D) .(C) =FeCl3.(B) =Cl2 . mNa = 9.NaCl Câu 36:Nung 24.(E).3 g C.2 g Na .Câu 23:Một hỗn hợp X gồm Cu và một kim loại M hóa trị 2.(C). A.(B).(B) . (E)= FeCl3 B.X2 =Cl2 . (F) =Ag(OH)2 D. (A)=NaF .Khi them NaOH dư vào dung dịch B được kết tủa D. (A)=NaBr . (F) =[Ag(NH3)]2Cl C.3 g.(C) =Fe3O3. (D) =O2 . (A)=NaCl .1.(E) =Ag2O .xác định kim loại M và khối lương hỗn hợp X? A.KXOy =KClO4 . (B)=NaFO. (D) =Cl2 .KXOy =KClO3 .KCl B.1 D.1.K.9g 1. Na.(C) =Fe3O4.Mg.(A) =KCl .7g .Li .Na.Li .(E) =AgCl .X tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 11.Zn. y . mLi =0. (A)=NaCl .KXOy =KClO3 .Ca.B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên . (B)=NaClO .24g B.Xác định công thức của muối AX.

CNaOH dư= 0. NaBr. NaBr.N2 .mCl2 =14.CNaCl =0.05M Câu 38:25.5 M B.475 M . NaCl.HBr.Thể tích dung dịch được xem như ko thay đổi . Sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần A.6 gam một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2 .0476M C.05 g/ml) .NH3 chọn chất có tính axit mạnh nhất va chất có tính axit yếu nhất .S<F<O D. NH3 C. Trong đó A.5M .Cl.N2 <F2<Cl2 D.A.Xác định A.Trong các hợp chất sau : HF .O<S<F B.Cho kết quả theo thứ tự :A.Cl.HBr . CNaOH dư= 0.Br .7g . S theo thứ tụ bán kính nguyên tử tăng dần ĐỀ 2 Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau: Cl2  A BCACl2. F .B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hợp 2 muốicó khối lượng là 133.CNaClO = 0.H2S . NaCl.mCl2 =14.06M D.CNaCl =CNaClO = 0.Fe + Cl2 C. NaOH.H2S A.mCl2 =7.80% C.9g C.HF. Cl2 .2g .mBr2 =18.6g .Cl. A. Na2CO3. NaOH.HBr .75% B.So sánh tính oxi hóa của F2 .mCl2 =19.H2S B. C có thể là các chất sau: A.4g . B.Na2CO3 C.B và khối lượng A2 .100% Câu 37:Cho hấp thụ hết 2. HBr Câu 41.6 M .2FeCl3 + Fe  3FeCl2  FeCl2 + 2Na Câu 39:Để điều chế muối FeCl2 ta có thể dùng : FeCl2 + ½ O2 D.Br .CNaCl =CNaClO = 0.Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl 2 và NaOH hoàn toàn .Cl2 <F2< N2 B. NaCl.B.5 M .FeO + Cl2  FeCl3  D.A.24lit khí Cl2 (đktc) trong 210 gam dung dịch NaOH 4% (d= 1.50% D.C là các chất rắnvà B.Cl. CNaOH dư= 0.4g B.2g A. F.5g B. C đều chứa Natri.F2 <Cl2 < N2 C.N2 <Cl2< F2 D.A.O .Fe + 2NaCl Câu 40.H2S . NaOH D. mF2 =5.CNaCl =CNaClO = 0. Na2CO3 Na2CO3 B.1g .mBr2 =11.O<S<F Câu 42.B2 chứa trong hỗn hợp X . .mCl2 =11.F<O<S C.Sắp các nguyên tử F .

Al. dd NaBr D. 19.Na2SO4. Cl và Br C. m1 < m2 B. Flo tác dụng với dd NaCl cho clo A. NaOH rắn B. CuO D. H2SO4đặc C. CaCl2 khan D.25g Câu 9:Để thu được 3.Al2O3.68g . H2. Hãy so sánh m1 và m2: A. F và Cl B. Cu(OH)2. NaOH. 4.Au. Để kết tủa hoàn toàn 2.CuSO4.Cu. P2O5 A. 18.FeO C. 3. 12.CuO. Clo tác dụng với sắt cho sắt(III)clorua C. Lượng KMnO4 cần dùng là: A.875g D. 18.67g B. HBr D. X.H2O. muốn có brôm tinh khiết. NaOH. I và At D. Muối đã dùng là:A. KCl D.88g kết tủa.36lit O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn 1 lượng tinh thể KClO3. 5. H2. dd Ca(OH)2 C.Tính oxi hóa của F. NaCl LiCl Câu 16:Cho KMnO4 tác dụng với dd HCl dư.5g muối.<Cl. Câu 7: dd có chứa 1g CaX2 tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 1. dd NaI B.7175g kết tủa. Br và I C. dd HCl C.Zn. dd HF là axit yếu D.Fe B. Lấy 10ml dd A cho pư với dd AgNO3 dư thu được 0.Al. Tất cả đều đúng. ta cho hh trên vào 1 lượng dư: Câu 4:Một khí khi dẫn vào nước brôm thì dd sẫm màu hơn.O2. khối lượng NaBr thu được là: Câu 14:X. C. Cũng lượng sắt ấy cho pư hết với lượng khí clo dư thì thu được m2g muối. Tính khử của HF<HCl<HBr<HI C. m1 = m2 C.5M.NaBr. Na. Y là 2 nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. H2O.25g B. CaO. Y có thể là: A. 63. D. F B. Bán kính nguyên tử của F<Cl<Br<I C.Cu Câu 6:Cho mg Fe tác dụng hết với dd HCl loãng dư thì thu được m 1g muối. nước A. Na. Flo A.CaCO3.25g một muối halogenua của kim loại kiềm vào nước được 200ml dd A.<Br.Pb. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với Fe thu được 32.2g hh A phải dùng 150ml dd AgNO3 0. 8.75g Câu 12:Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua: Câu 13:Khi cho 10. Y với Natri.Al. 31. m1 > m2 A. Clo B.86g B. Khí đó là: Câu 5: Clo có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây: C.15g D.Ca C. NaBr B. không xác định được. HH A có chứa 2 muối X. 21.75g D. dd NaOH B. Br D.Fe Câu 11: Dãy gồm các chất đều pứ với dd HCl:A.N2. Câu 3:Brôm có lẫn clo.5g NaI vào 50ml dd nước brom 0.2M. Để hủy hêt lượng brôm lỏng có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. Tính axit của HF>HCl>HBr>HI C. dd HF hòa tan được thủy tinh. ddNaOH A. 18. I B.<IB.H2SO4 A. HI D.Câu 2:Brôm lỏng bay hơi đều rất độc.45g B.86g D.5H2O là: Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai: A. Cl C. X là: Câu 8:Chọn câu sai: A.96g C. Câu 15: Hòa tan 4.

Hiện tượng xảy ra là: A. 11.4g A. 2.4g A. Công Câu 22:Hòa tan 104.43 79. 20.25g KClO3. Vậy A là: A.8g.4g C. không hiện tượng C. sau đó dẫn 672ml HCl(đktc) vào dd. A.5g KClO34. 6 D. KCl. Giá tri của m: A. 1. 20.375gKCl B. FeO Câu 21:Hòa tan 11.4g Câu 19: Hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối đối với hiđro là 20. Tính khối lượng mỗi muối ấy: A. 7 Câu 30:Cho các chất sau: Mg. Quỳ tím chuyển sang xanh B. Số gam của Mg là: Câu 26: Cho 200ml dd KOH 0.5g thức oxit: A.85 B. Số phương trình phản ứng xảy ra là: A.8g D.37.24lit khí (đktc). 5.5g. thu được chất rắn có khối lượng là 14. Cl2 HCl X Vậy X là: D.775g KClO4.8g hh Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư thu được 2. Câu 24: Cho 8.1g D.5. 50 Câu 23:Nung 24.5g muối KClOx đến khối lượng không đổi. %m hh 2 muối ban đầu: A. FeCl2 B. 70. NaI vào nước. thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc là: A. 21.57.9g. B đều sai. B.5g muối KClOx ở nhiệt độ thấp hơn ta thu được 2 muối có khối lượng là 24. 72. 65. Sau pư khối lượng dd tăng 4.8g D. %khối lượng Fe. kết quả khác. D.504lit B. Khối lượng hh muối khan thu được: A. KClO2. D. thu được 448ml khí (đktc).5g B.63 Câu 18:Hòa tan hoàn toàn mg kim loại hóa trị III vào dd HCl chỉ có 6.336lit Câu 28:Cho 2. 36. Nếu nung 24.4g B.5 B. AgNO3. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn. A. 3. 8 . 40. 4. 59.75g hh Fe và Fe2O3 bằng dd HCl dư. NaI Cau 27:Để hòa tan hoàn toàn 1. 28. NaF Câu 29: Cho sơ đồ sau: NaCl A.72lit khí H 2(đktc)thoát ra. 8. 2 : 3 C.56lit D. 0.94 C. 6. Ag2O. Kết quả khác. 20. 27. NaOH. chất rắn còng lại nặng 58. Khối lượng chất rắn Câu 25: Cho 8g hh Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 4. thì thu được một kết tủa .5g D.2M. 63. 29. KClO.064lit C. 0. 20. 71. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi. 4. 15. 50. ZnO B.16g bạc. Lúc đầu quỳ tím chuyển sang xanh.55g C. Fe.73.25g hh NaCl.6g B.5g.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2. CaO D.05M thêm vài giọt quỳ tím vào.15. MgO C. 4gKCl C. Xđ CT của muối KClOx. C. 1 : 2 B. CaCO3 lần lượt tác dụng với dd HCl. 1 : 1 C. NaCl C. 3.48lit khí H2 (đktc). Tỉ lệ % thể tích các khí tương ứng trong cùng đk: Câu 20: Cho 4g hh bột Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 0. B đều đúng B.06.725gKCl thu được sau pư là: A.06g muối natri halogenua A tác dụng với dd AgNO3 dư. NaBr D.125gKClO4. sau đó chuyển sang đỏ. 5. 35 D.8g D. 10. 4.27 D. 2 : 1 B. 1. Cu. kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 2. C. 4. 2. 0.2g khí thoát ra. 5 C. KClO3. Quỳ tím mất màu.805g hh gồm Fe và Al thì phải dùng 475ml dd HCl 0. Fe2O3 trong hh ban đầu lần lượt là: A.2g oxit kim loại hóa trị II trong 500ml dd HCl 1M( lấy dư 25% so với lượng pư). KClO3.25gKCl C. 6.

33% ĐỀ 3 D. Cl2. NaCl.448lit khí hiđro. 15. H2SO4 C. Câu 38:Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi đun nóng nhẹ 3. Câu 45:Ở đktc. F2 Câu 43:Đơn chất nào sau đây “ thăng hoa” khi thay đổi trạng thái tồn tại: Câu 44: Đổ dd chứa 1g HCl vào dd chứa 1g dd NaOH. Kết quả khác. đem chất rắn thu được hòa tan vào nước thấy khối lượng chất rắn không tan là 10g.16g KMnO4 với dd axitclohidric đặc. FeCl2. Hãy chọn thuốc thử nhận biết: Câu 40:Trong các khí HX. 21.B. đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 1. 2. 2M D.4g. Cl2. Tính m và khối lượng clo đã tham gia phản ứng. F2.33% C. Tính phi kim giảm dần đúng Câu 34:Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo. HCl C.4g B. 7. 0. không đổi màu D. Giấy quì tim tẩm ướt B. Cl2. hidroclorua và oxi. DD axit trên là: A.4g. Cl2. Hãy cho biết X2 là khí nào và tính thể tích V của khí X2 đã phản ứng. HI Câu 41: dd HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. FeCl2. Xác định nồng độ % của dd axit bromhiđric thu được là: A. Br. Có thể dùng chất nào để đồng thời nhận ra 3 khí: A.11lit Câu 37:Cho mg Al vào trong bình kín chứa khí clo. NaCl B. HCl A. Cl2. HBr D. 1. Br2 C. X3 là: A. Kết quả khác. HCl D. hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100ml dd A. HI Câu 42: Cho 200g dd HX (X: F. Câu 32: Cho 0.12lit A.75g hợp chất MgX2. Cô cạn dd thu được 26.2M.11lit B. 1500ml nước hòa tan 350lit khí HBr. Năng lượng ion hóa giảm dần .042% B. HF Câu 39:Có 4 dd mất nhãn NaF. HF A. dd BaCl2 C. I2 có: A. Thể tích các khí thu được sau pư là: Câu 33: Các nguyên tố halogen F2. 2. Khí nào có tính khử mạnh nhất: A. 21. Br2.12lit D.896lit C. Tất cả đều đúng D. Cl. 8M D.42% B. HCl B. I) nồng độ 14. D.11lit B. 15. 23. Bán kính nguyên tử tăng D. không xác D.12lit C. dư: D. NaCl. X2.12lit C.448lit B. dd H2SO4 C.3g A.6% để trung hòa dd trên cần 250ml dd NaOH 3.3g. HCl.3g D. 10. 1. dd Ca(OH)2 B. HCl . 1M Câu 35:Cho 4. Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì chuyển sang màu gì? A. AgNO3 B. màu đỏ định được. 0. 1. Vậy X1. NaI. Cl2 B.C D. Cl2.56lit khí clo tác dụng với 0. 4M Câu 36: Cho 1. Tính nồng độ mol/lit dd A: A. 5. là chất oxi hóa C. 1. 2. FeCl2. là chất khử B. 1. 2. BaCl2 C.008lit C.21lit C. màu xanh C. 1. A. A. HBr C. F2.7g chất rắn khan. NaBr. là môi trường B.Câu 31: Cho chuỗi phản ứng sau: MnO2  X1 X2 X3X1nước giaven.48lit khí Cl2(đktc) tác dụng với H2 dư. A.2g Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với Vlit khí X2 (đktc) thu được 4. NaCl D. I2 B.

HCl. Na2SO3 và NaHSO3 D. Caû C. Sự ôxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất.48lit H2 (đktc). B.Câu 1:Hấp thụ 2.H2S có tính khử mạnh hơn HCl Caâu 11: Nhoùm caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát ñöôïc trong dd H 2SO4 loaõng . VËy c«ng thøc ph©n tö cña oleum X lµ: A. H2SO4.CuS là hợp chất rất ít tan laáy dö: A. Mg B. Ca D. B=Cl2. Cu +2 H2SO4 ñaëc  CuSO4 + SO2 + 2H2O B.A=HCl.to E + H2 → khí A A. Na2SO3 và NaOH dư ứng là: A. Hiệu suất của phản Câu 3:Sự hình thành ozon là do nguyên nhân nào?A.Al. Mg B. Câu 4: Có 4 dd là: NaOH.H2S chỉ có tính khử C. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . 80% Câu 2:Khi oxi hóa 67. C đều đúng. Mg. 90% B. Al Câu 7 :Trong các chất sau : Cl2. D=H2SO4.FeSO4 chỉ có tính khử . H2SO4. H2S. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi. Na2CO3.5SO3 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: B.H2S chỉ có tính khử B. HNO3 . Cu B.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6. Mg.HNO3. E=S B. FeO + H2SO4 loaõng  FeSO4 + H2O B.Cl2. §Ó trung hßa hÕt dung dÞch Y cÇn dïng võa ®ñ 800 ml dung dÞch KOH 1M.3SO3 B. Hai kim loại đó là: A. H2SO4. H2SO4. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển. H   Câu 8:Cho chuỗi phản ứng sau: Khí A  O 2 dto → khí B  + → Mn2+ + D Khí A O 2thi h→ chất rắn E màu vàng  .A=H2S. A. Ca C.24lit SO2(đktc) vào dd chứa 120ml dd NaOH 1M thu được dd A. dd HNO3 B. E=S D.HNO3 chỉ có tính oxi hóa . dd NaCl Câu 5: Cho 6.4g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 4. D=H2SO4.C.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.84 gam muối sunfat. B. D=H2SO4. D=Cl2O. Đó là kim loại nào trong số sau:A. NaHSO3 C. Fe. Fe D. D.H2S chỉ có tính khử D. Hßa tan 33. KMnO4 .2lit khí lưu huỳnh (IV) oxit thì thu được 168g lưu huỳnh trioxit. B=SO2. B=SO3. ddKMnO 4. Zn. 70% C. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd? A.A=H2S. 60% D. Ba Câu 6: Cho 2. Chất tan trong dd A là: A.2SO3 D. Dd KOH C. E=S C. dd BaCl2 D. chất nào chỉ có tính khử A.4SO3 Câu 10:H2S cho phản ứng với CuCl2 A. chất nào chỉ có tính oxi hóa . Be. Zn C.8 gam oleum X vµo níc ®îc dung dÞch Y. B=SO3. E=S C©u9:. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Fe C.C ñeàu ñuùng Caâu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây sai:A. Ca. Na2SO3 B. Ag. FeSO4 .H2S là axit mạnh hơn HCl C.A=HCl . Sr. H2SO4. Sr D. Al.

FeSO4.Neáu cho 38g hh treân phaûn öùng vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO2.C. Na2S. Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 +H2O Caâu 13: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a. Na2CO3. K2SO4. H2SO4 Câu 15:Cho 4.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. K2S. FeCl3. FeS2SO2 SO3 H2SO4 SO2  H2SO4 Na2SO4 K2SO4 KCl Cl2 CaOCl2 K2SO3 Caâu 14: Nhaän bieát caùc dd sau: a. NaOH. Tính khoái löôïng dd H2SO4 ban ñaàu Caâu 19: Cho 3. NaNO3. Na2SO4. HNO3 b. Na2SO4. d. Tính noàng ñoä mol/lit dd thu ñöôïc sau phaûn öùng? Caâu 17 : Cho moät dd coù hoaø tan 0. HCl. a.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. KMnO4  Cl2  HCl  H2S H2SO4  CuSO4 CuCl2 b.48lit SO2 ( ñktc) vào dd chứa 8g NaOH.24lit SO2(ñkc) vaøo 200ml dd NaOH 1M . FeCl2. d. MnO2  Cl2 HCl  H2S  SO2  KHSO3  . HCl. NaCl.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát c.04g hh goàm Fe vaø CuO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 100ml dd HCl thu ñöôïc 896ml khí (ñkc). 2Fe + 6H2SO4 loaõng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D. KCl.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl?c. H2SO4.52g hh treân phaûn öùng vôùi dd Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO 2. a. Na2S. Sau phản ứng thu được chất gì?Bao nhieâu gam? Caâu 16:Cho 2.36 lit SO2 (ñktc). MnO2  Cl2 NaCl Cl2 NaClO NaHCO3 c.2 mol CuCl2 vôùi moät dd coù hoaø tan 20g NaOH.12 lit khí (ñkc). HNO3. Chaát raén thu ñöôïc coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam? Caâu 18:Cho 19g hh goàm Fe vaø ZnO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 500ml dd HCl thu ñöôïc 1.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl? H2SO4 ban ñaàu ĐỀ 4 Caâu 1:Cho 4. Ba(OH)2 c.7 g hoãn hôïp goàm Na vaø Mg phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H 2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 3.Neáu cho 1. Na2SO3 SO2  K2SO3 e. e. NaNO3. trong hh ban ñaàu? a.

Áp suất riêng phần của nó trong không khí nhỏ hơn trong túi phổi. D. Câu 7: Oxi đi từ không khí vào túi phổi là do: A. CaO D.72lit khí SO2 (ñktc). Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?A.5M. D. B. Br2 có thể đẩy được Cl2 ra khỏi muối KClO3 A. FeS2 C. có thể tiến hành theo cách nào sau đây: A. Neáu cho ½ löôïng hoãn hôïp treân phaûn öùng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng laáy dö ta thu ñöôïc 6.Tính thaønh phaàn % (m) Câu 5:Chất nào sau đây có thể dùng làm khô khí NH3? Câu 6: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện.36lit khí H2S (đktc) vào 2 lit dd NaOH 1M. NaHS và Na2S E. phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 600ml dd HCl 2M.Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coiVdd khoâng ñoåi). Na2S A. Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm. B hoặc C C. (NH4)2S B. Trong dãy halogen. Kim loại kiềm không đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối vì chúng tác dụng mạnh với nước. Sản phẩm muối thu được sau pư là: D. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều . Axit H2SO4mạnh hơn H2S C. Caâu 3:Cho 30.4 g hoãn hôïp goàm Fe vaø moät oxit cuûa kim loïai hoùa trò II khoâng ñoåi( RO). khuếch tán lớn hơn.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 200ml dd NaOH 3. CaCl2 khan B. Áp suất riêng phần của nó trong không khí lớn . Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. pư với CO2 trong phổi hơn trong túi phổi.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều. Axit H2S mạnh hơn H2SO4 B. NaHS Câu 11: Dẫn 3.72 lít SO2 (ñkc). CuSO4khan a.Trong túi phổi t o và tốc độ B.3 g hoãn hôïp goàm Zn vaø Cu phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 6. F2 có tính oxi hóa và tính khử mạnh nhất. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều. Caâu 2: Cho 19. H2S B.Xaùc ñònh coâng thöùc oxit c. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coi V dd khoâng ñoåi). D. S D. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc (coi V dd khoâng ñoåi). H2SO4đặc B. Chứng tỏ: A. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều A. H2S D.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. Na2SO3 Câu 10: Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dd FeSO4 tác dụng với dd nào sau đây? A. pư oxi hoa khử xảy ra.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. C. A hoặc B hoặc C. FeS B. Na2S C. C.a.b. Cu tan trong dd FeCl3 Câu 9: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất SO2 từ: D. C. caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. C.

Dung dịch người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao C.688 lít là: A. 9. H2O H2 O Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0. dư ta được 6.5%.4g D : 12. X: H2S. D. Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư .8g Câu 16: Hòa tan 55g hổn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500ml axit H2SO4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A . 35. đồng.80%CO2 . 50%CO2 . H2.36 lit khí SO2(đktc).98% (d = 1g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl 2 4.6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3. SO2.B 70%CO2 . Na2S + Pb(NO3)2  PbS + 2NaNO3 B.Câu 12:Pư nào sau đây không xảy ra?A.. A và B đều được. Vậy R là:A. Y: SO3 B. 33. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S H2 S C. Dung dịch H2SO4 CaCl2 Câu 2: Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc. Sản phẩm là Fe2(SO4)3.18%.4g hỗn hợp Mg . 30.79%. Thể tích dung dịch C. nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: A. 40%SO2 D. 50%SO2 Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1. đồng.Mg (đktc). 32. X: FeS2. 36.32% B. Ba D.Zn C.3 M(loãng) .856 lít khí Y ở Kết quả khác Câu 20:Từ 1.03% D. 1568kg B. 1578kg ĐỀ 4 Câu 1: Để phân biệt hai bình khí CO2 và SO2 tốt nhất dùng thuốc thử: A.48 lít H 2(đktc) . Sản phẩm là Fe2(SO4)3.5 M . Không xảy ra phản ứng D. B. nhôm phản ứng hết với chất rắn.Mg Câu 15: Cho 6. 1548kg D. Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A : A. . 120ml D. CuS + 2HCl  CuCl2 + Câu 13: Biết X là chất rắn. H2O B.40g hợp kim X gồm sắt. 60ml 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y Câu 18:Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước.6g 16g C : 6.Cu B : Câu 14: Hoà tan hòan toàn 9.03% C.Ca D. Sản phẩm là FeSO4. Y: SO3 C. SO2. Y trong sơ đồ sau: X  SO2 Y H2SO4 A. 1558kg và 1atm. H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D.Be B. xác định các chất X. 31. 36.Ca C. tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2.40g Câu 19:Cho 17. 30%SO2 C. Tất cả đều sai loãng.Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là:A : 9. 60%CO2 .79%.Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch sau phản ứng phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0.nóng:A. X: S. Kim loại đó là:A. 32. Y: SO3 B. Dung dịch nước Br2 C.44 g một kim loại hóa trị II bằng 250 ml H2SO4 O.18%. 32.18%. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt.16% thu được kết C. 20%SO2 .Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4.6 tấn quặng có chứa 60% nhiêu? A. 30ml B. Dung dịch Ca(OH)2 D.

ñem hoaø tan hh sau phaûn öùng B. S: 77%. 5. Al2O3 C. A. C.CNa2CO3 = 0. Zn.tủa X và dung dịch Y. Mg.66 gam và 0. C.0 g. Fe: 77%. ZnO trong 500ml axit H2SO4 0. Fe: 77. CNaHCO3= 0.4 gam. A. O2 B. MgO. Cu. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ C% của dung dịch Y .9g Câu 10.78%. FeO. KMnO4 trong dd HCl dö thaáy coù 4. S: 23%. 24g. Sau phản ứng thu được 2. D. A. 23. B. Neáu cho heát löôïng khí naøy vaøo dd Pb(NO3)2 dö thì coøn 2. H2O2 D.4 gam.04M. CNaHCO3= 0. C C. 6.9g D. B.66 gam và 0.16M.594%.24 lít khí hiđro (ở đktc).8 g. MgCO3. 4. dung dịch X và m gam kim loại không tan. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?A.Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là:A.CNa2CO3 = 0. dư.6 gam. 3.CNa2CO3 = 0.81 gam B.23. Tính %m cuûa Fe vaø S trong hh ñaàu vaø khoái löôïng keát tuûa ñen taïo thaønh trong dd Pb(NO3)2. 4.25. S: 77.02M C. Na2SO3 B. 24g. CNaHCO3= 0.1M (võa ®ñ) . Câu 7: Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? B. 4.22%. 6. Fe: 22. NaHSO3 D.66 gam và 0. Fe.4 gam. 5. C.Tính nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch A .24 lit khí ôû ñktc.594% C©u 4: Hßa tan hoµn toµn 2.06M D. HI.2 g. Fe2O3 A. 3. C.22%. NaOH D. A. S.81 gam hçn hîp gåm Fe 2O3. S: 22.32M.66 gam và . Fe: 23%.36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. NaHSO3.48lit khí thoaùt ra ôû ñktc.08M Caâu 9: Ñun noùng hoaøn toaøn hh Fe vaø S.81 gam Câu 5:Hấp thụ hoàn toàn 4. SO2. O3 Câu 8: Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI: B. Giá trị của m là A. Hấp thụ 3. P2O5.48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịchX. 20. VËy hçn hîp muèi khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi lîng lµ: A. Au. C. Na2CO3 C.24l CO2 (đktc) .494% 0.18.494% D. 23. 4. NaOH Câu 11 :250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2. 4.81 gam D.9 g. Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. CNaHCO3= 0. 500ml dung dịch A với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa .24M B. 4.78%.08M.CNa2CO3 = 0.81 gam C. D. Na2CO3.

tính nồng độ mol của MgCl 2 và BaCl2 trong dung dịch A.2.H2S chỉ có tính khử C. A.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . A. CNaHCO 3 = 0.02M C.sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B.HNO3 chỉ có tính oxi hóa .32 M.24 lít CO2 (đktc) . KMnO4 .KI là chất khử 2.Cl2 là chất oxi hóa .500 ml dung dịch A với dung dịch BaCl2 dư cho ra 15. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2SO4loãng.08 M.C2H5OH +Na → C2H5ONa + 1/2H2 Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ? A.H2O là chất khử D.CNa 2 CO 3 = 0. FeSO4 .Ca B. CNaHCO 3 = 0.CMgCl 2 = 0.18.05M C.50M B. Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A .18.3.Xác định kim loại M?A.CMgCl 2 = 0. CBaCl 2 =1M Câu 16:250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.H2S chỉ có tính khử B.CNa 2 CO 3 = 0.26g D.AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 3.Zn +CuSO4 → Cu + ZnSO44.H2S chỉ có tính khử D.06g C.Cl2 + 2KI Chọn chất oxi hóa và chất khử  → I2 + 2KCl 2.H2O là chất oxi hóa .Nung B đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 6 g.16. A.75M.76g kết tủa.3C + 2KClO3 → 2KCl +3CO22.H2O là chất khử B.Cl2. chất nào chỉ có tính khử A.CNa 2 CO 3 = 0.400 ml dung dịch A với H2SO4 dư cho ra kết tủa C có khối lượng là 46. CBaCl 2 =0. H2S.136 l khí (đktc) và để lại một chất rắn A.75M D. 200ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOh dư cho ra kết tủa B.Chỉ có 1 Câu 15:Một dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2 .Nung B ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12.1) Cl2 là chất oxi hóa .CMgCl 2 = 0. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .1.75M.Cl2 là chất khử Câu 13 :Trong các chất sau : Cl2. CBaCl 2 =0.KI là chất khử 2)Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử C.CMgCl 2 = 0.8g.Chỉ có 1.0016 M.6g. CBaCl 2 =0. CNaHCO 3 = 0.3.Cu Câu 2:12g một kim loại M tan hết trong 600 ml dung dịch H2SO4 1m.4 D.Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.17.2.24g B.Cl2 là chất oxi hóa .KI là chất bị khử 2. HNO3 .Cl2 là chất khử 2)Cl2 là chất oxi hóa .Câu 12:Cho 2 phản ứng :1.CNa 2 CO 3 = 0.FeSO4 chỉ có tính khử Câu 14:Cho các phản ứng sau :1. chất nào chỉ có tính oxi hóa .16 M.3 B.1) KI là chất oxi hóa .0075M.1.24M ĐỀ 5 Câu 1:Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3.Mg B.05M. Fe D.1.Cl2 + H2O  → HCl + HClO A.0004M D.18g C. CNaHCO 3 = 0.08M .HNO3.Tính khối lương của hỗn hợp X.4 C.Cl2 là chất bị oxi hóa .

Y2 = Br2 .(B)=H2O .2 lít SO2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 210 g dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch A . Z2 = I2 D.Z B.2g Mg và 2g MO CuO Câu 4 :X. C. Y2 = Cl2 .Y. O = 16 .(C)=O2 . Xác định X.(C)=H2 . 4. Y2 = Cl2 . Y2 + 2NaOH Y2 + 2KZ  2KX + Y2  nước javen  Z2 + 2KY. (A) =MnBr2 .Y. Z2 = Br2 B.X2= F2 . Chaát oxi hoaù 2. 3. D. Ph¶n øng lîng CuSO4 thu ®îc nhá nhÊt lµ:A. Chaát khöû D.Cu.Câu 3:Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO cảu kim loại ấy.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước C©u 7: NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoµn toµn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1.huùt H2O còn HCl là chất .Z là 3 halogen.X2= Cl2 .B.O3(ozon)ñoùng vai troø? A. D. A.2g Ba và 2g BaO D. Z2 là chất rắn ở đktc. H2SO4 + Cu(OH)2.X tan vừa đủ trong 0.Ba. 16% Câu 10.Mg. 2. 3.(B)=H2O . Xác định M. Vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoaù B. X2 + 2KY 2.2g Ca và 2g CaO C. Y2 = Cl2 .H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 loãng D. 1.X2= Cl2 . H2SO4 + CuO. Z2 = I2 Câu 5:Cho chuỗi phản ứng X2 + (B) ← → HX +(C) MnO2 + HX  → X2 + (A) + (B)  → (C) + NaOH (D) + (B) B. A. 3. 28% C. H = 1 ) .2 lít dung dịch H 2SO4 0. Xác định X. Trong sản xuất công nghiệp H2SO4 người ta cho khí SO3 hấp thụ vào : C. Khoâng ñoùng vai troø gì C©u 9 : Đem oxi hóa hoàn toàn 11.2g Cu và 2g A. Z2 = I2 C. 1.12 lít khí H2 (đktc).A.X2= Br2 . Biết rằng : 1. (A) =MnCl2 .6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy.(C)=HOBr .D biết rằng X2 ở thể khí ở đktc A. C©u 8: Trong phaûn öùng :O3+2KI+H2O-->2KOH+I2+O2.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . B. H2SO4 ®Æc + Cu. 4. Tính nồng độ % của dung dịch A ( cho S =32 .X2= Br2 . 1.X2= F2 .H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng C.biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0.X2= Cl2 .Ca. khối lượng M và MO trong hỗn hợp X.(B)=H2O . B.(D)=NaBrO (D)=NaH Câu 6:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H 2SO4 loãng là vì : A.(C)=HOCl . 32% B.(D)=Na2O (D)=NaClO C. 1.C. 1. (A) =MnF2 . (A) =MnCl2 .(B)=H2O . 24% D.5 M cho ra 1. H2SO4 + CuCO3.X2= F2 .

dd +  A→ D. B. Cl2 Caâu 2: Trung hoaø dd Ba(OH)2 0.25M thu dd muoái coù CM laø: A.C. Khoâng xñ.2 mol Al vµ 0. Giá trị m là : A. Dung dịch H2SO4 loãng C.6 gam. 0. 0.2M D. Na2SO4. Mg. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A. NO.1 mol Al vµ 0. FeS.4 gam kết tủa. NaCl tinh theå. (A) taùc duïng vôùi (B) taïo thaønh (C). 20. H2O B. 0. cô cạn dung dịch thì được m gam chất rắn. Lọc kết tủa. Caâu 3: Hoaø tan ag hh Al. H2S + Br2  S + 2HBr D.61g keát tuûa. H2SO4ñ.1M B. NaCl tinh theå. D. B. 22. 26. Mg baèng dd HCl 0. H2SO4ñ. Cl2 NaCl. HCl. FeS. 40ml C. nung (B) ôû . Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. P2O5. D. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. E. Zn. +  B → H2SO4 +  D→ HCl +  E → G H H2S  ++O →  2 Caâu 4: Cho caùc chaát sau (A) taùc duïng vôùi (D) taïo (B). FeS. MgSO4 và Fe2(SO4)3.167M C. Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc).A. nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.75M dö cho dd sau phaûn öùng taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö thu 8. Cho 12.2 mol Mg. 2. B. H2 O2 Câu 11. Cl2. 0. K2SO4. FeS. C.26 gam. Chất tan có trong dung dịch Y là : A. 0. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B.4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư. 60ml B.2 mol Mg vµ 0. 6. H2SO4 đặc để tạo oleum H2S + CuCl2  CuS + 2HCl 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O D.66 gam. Câu 15: Cho 24.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0. MgSO4. 30.99 g D. Theå tích ddHCL ñaõ duøng laø: A. 0. Fe2(SO4)3 và FeSO4. N2O. S. 10. Câu 12. 0.66 g C. O2 D. C. HNO3 D.3 mol Mg. Sau phản ứng thu được 39.6 gam. SO2 B. MgSO4. KÕt qu¶ kh¸c Câu 13. 80ml D.5M baèng dd HCl 0. G laàn löôït laø: A.33 g B.2 mol Al vµ 0. SO3. 120ml C. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc. B.1 mol mçi khÝ SO2. ĐỀ 6 Caâu 1: Cho sô ñoà chuyeån hoaù: NaNO3 H2SO4 Caùc chaát A.3 mol Al. MgSO4 và FeSO4. TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?A.1 mol C.

H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 B. 40 Câu 7:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H2SO4 loãng là vì B. a.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . NaOH. KClO3 O2 O3 KOH KCl Cl2 H2SO4Fe2(SO4)3FeCl3 FeCl2 NaCl Câu 12: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. D.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng loãng C. b. Na2CO3.9g hh Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 10. dd thu ñöôïc laø: A.08lit khí (đktc)và 100ml dd A. (D) laàn löôït laø: A. Tính %m từng chất trong hh đầu.Axit B. CO2 . dẫn hh khí này vào dd AgNO3 dư thu được 24. (C).26 D. Cho dd A thu được tác dụng với 200ml dd BaCl2.8g kết tủa đen. Thaønh phaàn % m cuûa SO2 laø: A. NaHCO3. NaOH. Tính khối lượng kết tủa thu được. (A). Tính %m từng chất trong hh? %V từng khí trong hh Y. Câu 9:Cho 13. a. H2S + CuCl2  CuS + 2HCl D. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. Tính nồng độ % các chất trong dd X. Câu 10: Cho 10.5M thì moâi tröôøng . CO2 . 50 : A.NaHCO3. CO2 . FeS2 SO2NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaClNaOH Na2SO3 SO2 H2SO3. NaHCO3.5 C.NaOH . Tính nồng độ mol/lit dd thu được. 35. Câu 11: Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. (B). 59. Tính %m từng chất trong hh. NaHCO3. CO2 C. Na2CO3.1g hh Na và Na2S tác dụng vừa đủ với 200g dd HCl thu được dd X và hh khí Y. b.4g khí. Na2CO3.nhieät ñoä cao taïo (D) vaø (C). (D) taùc duïng vôùi dd (C) taïo (B). b. Caâu 5: Troän laãn 15ml dd NaOH 2M vaø 10ml dd H2SO4 1. Cho dd thu được vào dd BaCl2. b. KMnO4  O2  SO2  SO3 oleumH2SO4 CuSO4 Na2SO4  NaCl Cl2  H2SO4 SO2 SH2S SO2 H2SO4 HCl Cl2 NaClO.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước Câu 8: Cho 17.Kieàm C. a.Trung tính D.Khoâng x/ñ Caâu 6: Hoãn hôïp X goàm 2 khí SO2 vaø CO2 coù tæ khoái ñ/v H2 laø 27.2g hỗn hợp K và K2O tác dụng với dd H2SO4 vừa đủ thu được 6. Na2CO3. NaOH. c.hut H2O còn HCl là chất B.

Caâu 3: Cho 1. Khí H2S không tác dụng được với chất nào ? B.12lit khí (00C. Fe. Cho FeS tác dụng với HCl D. Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thaáy coøn 0. Để hòa tan cùng một lượng Fe. a. A. Zn D.64g moät chaát raén khoâng tan. Al. A. B. Tính theå tích dd KMnO4 0.46g hôïp kim Cu. Mg Câu 16. .86g hh Mg vaø Al vaøo dd HNO3 loaõng laáy dö coù 560ml (ñktc) khí N2O bay ra. Zn H2SO4 đặc. (1) gấp đôi (2) C. 250 ml D. Khí Cl2 C. Al C.5g. Dung dịch KOH D. Câu 17.16g khí SO2 thoaùt ra. c.5M và KOH phản ứng hết với 500 ml dung dịch X ta cần phải dùng V ml dung dịch Y thì V là: A. a.Cho Mg tác dụng với H2SO4 đ ĐỀ 7 H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là:A. Dung dịch FeCl2 Dung dịch CuCl2 Câu 15.Không điều chế trong công nghiệp C. đôi (1) D. Neáu cho hh ban ñaàu vaøo dd NaOH dö seõ thu ñöôïc bao nhieâu lit khí (ñktc)? Caâu 2: Hoaø tan 1. Tính %m hh. 300ml B. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi A.Cho CuS tác dụng với H2SO4 Caâu 1:Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6. 500 ml Câu 14. Tính %m hh.784lit khí H2 bay ra( ñktc). 150 ml C. dung dịch Y chứa NaOH 1. dd A vaø 0. Al. Để D. Tính %m moãi kim loaïi trong hh.1M và FeSO4 0. H2S + Br2  S + 2HBr 0.66g hh 2 kim loaïi A. b. Fe. Phaàn kim loaïi coøn laïi hoaø tan baèng H2SO4 ñaëc noùng thaáy coù 0. A. 2at) ñoàng thôøi khoái löôïng hh giaûm ñi 6. (2) gấp (1) gấp ba (2) Trong công nghiệp người ta điều chế khí H2S bằng cách : B. b. Al.5M.C. thì số mol HCl (1) và số mol (1) bằng (2) B. B hoaù trò II thu ñöôïc 1. Hãy chọn đáp án đúng. nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào ? B.025M vöøa ñuû ñeå taùc duïng vôùi dd A. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O Câu 13: Dung dịch X chứa CuCl2 0.2M.

5g X tan heát trong nöôùc. Caâu 6: Cho 15. B vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X. Ag taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 5.4g hh Al.Tính m moãi kim loaïi. Xñ A.1M ñöôïc dd A. Vaø noàng ñoä % dd sau phaûn öùng.3lit dd H2SO4 0.5l dd H2SO4 0.1M cho ñeán khi keát tuûa tan trôû laïi moät phaàn. Caâu 5: Cho 11g hh saét vaø nhoâm taùc duïng vôùi 200g dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 10. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. Al.08lit khí SO2(ñktc).54g 1 kim loaïi M coù hoaù trò n khoâng ñoåi trong 100ml dd H2SO4 0. Al. Tính V. Nung keát tuûa thu ñöôïc ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta ñöôïc chaát raén naëng 0.86g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. Ñeå trung hoaø löôïng H2SO4 dö can 200ml dd NaOH 0.2g chaát raén.loïc keát tuûa vaø nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 3. Theâm Vlit dd NaOH 0.5M.4M. FeSH2SSSO2H2SSO2KHSO3K2SO3K2SO4KClCl2H2SO4 b. KMnO4O2O3Ag2OAgNO3HNO3 Câu 12: Nhận biết các khí sau: .72lit khí SO2(ñktc). Cu. Caâu 9: Hoaø tan 0. Caâu 10:Moät hh X goàm 2 kim loaïi kieàm A. Xaùc dònh %mhh. Ñeå trung hoaø dd thu ñöôïc sau khi hoaø tan X can 0. Fe trong dd H 2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 4. Xaùc ñònh M. Tính %m töøng kim loaïi trong hh.8at. Khi cho cuøng khoái löôïng hh X treân phaûn öùng vôùi dd NaOH dö thì thu ñöôïc 3. Caâu 8: Hoaø tan 4.54g Al trong 0.9g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. SSO2SO3H2SO4Na2SO4NaClNaOHNaHSO3 c.Caâu 4: Hoaø tan 0. Câu 11:Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a.1M. Phaàn khoâng tan cho vaøo dd H2SO4 ñaäm ñaëc thaáy giaûi phoùng 6. B thuoäc 2 chu kì keá tieáp cuûa BTH coù khoái löôïng laø 8.6lit hiñro. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö .36lit hiñro(ñktc).51g. Caâu 7: Khi hoaø tan 29.48lit khí (ñktc) vaø dd A. Mg vaøo dd HCl dö thaáy giaûi phoùng ra 14lit khí ôû 00C vaø 0.

a. t o + H2 to +O2 2) X to + Fe to C + Y hoặc Z A+G A B ( mùi trứng thối ) + D + Br2 X+D Y+Z Vàng B + CuSO4  D C + J Khí  L +O2 B + H2O ( đen ) +E L + KI  C + M + N + Fe +H Câu 2 : Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau : H2SO4 axit đặc. Câu 6: Đun nóng một hh bột gồm 2. H2SO4. Thể tích khí B (đktc) được giải phóng: A.08g S trong môi trường kín không có không khí. SO2. SO2. a. D: làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa. N2. Câu 5: Khi ñun noùng 11. B: làm quỳ tím hóa xanh và không tạo kết tủa. ĐỀ 8 Câu 1 : Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: FeS + A  B( Khí ) + C B+F G +O2 1) S A V2O5.07g KMnO4 ta được 10. thu được hh khí B. O3. .97g Al và 4. B.336lit B. to C + SO2 + H2O Câu 3:Xác định các chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành các ptpư: A + BC đen C+ H2SO4l D + E A+ H2SO4l D + F G + N xanh M đen F + BE +KNO3 E+FeCl3B+FeCl2+K E + KOH G + H2O E+H2SO4đB+SO2+H2O Câu 4: Có 4 dd A. Tìm A. H2. H2S. Lần lượt cho quỳ tím và dd BaCl2 vào 4 dd này và thấy: A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng. Giải thích. Ngâm A trong dd HCl dư. HCl. được sản phẩm là hh rắn A. 0.0. 0.224lit D. D. B.11g bã rắn A và khí B. CO2. Viết ptpư. C. SO2. c. C: không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa. H2S. D chứa các chất NaOH. CO2.672lit C.O2. HCl.C. b. Kết quả khác. H2O (không theo thứ tự trên). Xác định khối lượng các chất trong hh A.

Thể tích các chất trong hh khí B ở đktc. H2:2.375g khác. Cần đốt cháy bao nhiêu lit khí X (đktc) để khi cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 150ml dd NaOH 30% (d=1. Kết quả khác. b. 6.Viết các ptpư xảy ra.464lit hh khí (đktc). 13.44lit B. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng? A. Tính thể tích dd CuSO4 để hấp thu hết lượng khí ĐỀ 9 . H2: 0. Cho khí sinh ra đi vào dd CuSO4 10% (d= 1.856lit D. Thể tích mỗi khí: C.33) thì được muối trung tính duy nhất.8g pư vừa đủ a. Al: 6. b. FeS: 8. 2. H2S: 0.375g.2g Fe và 26g Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư.675g C. Tất c.44ml C. thu được 23. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của muối trong dd A. A. H2S:2.38g oleum A vào nước được dd X. FeS: 0. Câu 11: Hòa tan 3.224lit. H2S:2. Al2S3: 6. 872.6M D. Al2S3: 6. Tất cả B. Để trung hòa dd X phải dùng 800ml dd KOH 0. Fe:8.96lit C. H2: 0. Cho hh khí này đi qua dd Pb(NO3)2 dư.856lit D.9g kết tủa đen.73ml B. 8.224lit. Kết quả khác Câu 9: Cho chất A tác dụng với chất B ta thu được khí X có mùi trứng thối. Tính %m từng chất trong hh. Tính thể tích khí sinh ra? A.84lit B.84lit.72lit C. A. 5. Al2S3:0. Cho C tác dụng với dd HCl lại được khí X. Kết quả b. Cho khí X tác dụng với khí Y được chất B màu vàng.8g. Tìm CTPT của oleum.675g .56g C.224lit.2M trên? A.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4. a.6lit D. Fe:0.856lit cả sai.A. FeS: 8. Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dd H2SO4 10%? B.48lit chất khí (đktc). H 2: 0.856lit. Câu 8: Đun 11. Câu 7: Cho hh gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư. 0.1M. b. H2S:2. H2S:2.12g. Sản phẩm thu được cho vào 500ml dd HCl thì a. Al: 0. Fe:1. H 2:2.56g. a. Đốt cháy khí X có mặt oxi dư thu được khí Y có mùi hắc. thu được 2. a.8g D.4lit B. H2S: 0. Câu 10: Khi cho 36. Tính khối lượng của Fe và FeS trong hh đầu: A. H2: 0. b.84lit C. B. 1. Nung chất B với sắt thì được chất C.375g D.1g/ml). 22. 13. Kết quả khác b.24lit sai.4M D.856lit.

CaCl2 0.7%.2lit khí A và chất rắn B.2M.93%. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của các muối trong dd A. Xác định M? b.Câu 1: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3. $0% Câu 7: Dùng 200g dd HCl 18. Tính nồng độ % các muối trong dd A.14g X tác dụng vừa đủ với 21. Na2S: Đ/s: 45. Lọc bỏ kết tủa và trung hòa nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 1.9g kết tủa trắng. Tính tỉ lệ %m các kimloại trong hh đầu? Đ/S: Zn.1M Câu 3:Hòa tan 50g hh NaCl và Na2S vào 150g nước thu được dd A.72%.Tính %m các chất trong hh X. Sau khi cho lượng vừa đủ dd BaCl2 vào 125g dd A thì thu được 23. Nồng độ mol/lit dd A và khối lượng kết tủa B? Đ/S: NaCl: 13.77% Câu 8: Hỗn hợp H2SO4 và HCl tác dụng vừa đủ với 400g dd BaCl2 5. Cho lượng dư dd HCl vào dd A và đun nhẹ thu được chất khí B. cho chất khí còn lại tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 28. 4.24lit khí C ( các khí được đo ở đktc) a. 3.nóng thu được 2.38% Câu 2:Khi cho 36. 50. Tính %m từng chất trong hh đầu? Câu 9: Hòa tan hh gồm có Na2S và Na2SO4 vào nước thu được dd A.2M. 11. Xác định %m từng chất trong hh. Tính tỉ lệ về số mol các muối trong hh đầu? b.56g X tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Tính %m các muối có trong hh ban đâu? Đ.7g kết tủa đen. Đ/S: 1:3.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4.1g hh gồm Ag và kim loại M (có hóa trị II) tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 11. (đktc). a.7g kết tủa trắng. Câu 4:Đun nóng hh gồm NaCl và Na2SO3 với lượng dư dd H2SO4 đậm đặc thu được hh khí A. Cho 250ml dd A tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 69.15 Câu 5: DD A có chứa H2SO4 và Na2SO4.97%. Dẫn khí B vào lượng dư dd Pb(NO3)2 thu được 71. Để trung hòa 250ml dd A cần dùng hết 50g dd NaOH 16%. NaHSO3 và Na2SO4.125M. Để trung hòa 20ml dd A cần phải dùng 25g dd NaOH.2%. Gạn lấy chất rắn B và cho tác dụng với lượng dư H 2SO4 đăc. 11.6g hh gồm FeS và CaCO3. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675cm3 dd brom 0. 60%.S: %NaCl: 48. Cho lượng dư dd BaCl2 vào 40ml dd A sẽ thu được kết tủa B. 18.69%.8M Câu 6: Khi cho 54. Tính %m mỗi chất trong hh đầu và thể tích mỗi khí thu được sau pư? Đ/S: 36.48lit. a.25M. 6.3g kết tủa trắng không tan. Lọc lấy nước lọc và cho lượng dư dd CuCl2 vào nước lọc lại thu được 28.48lit chất khí . Sau đó.36% Câu 10: Hòa tan 40g SO3 vào nước thu được 200ml dd A. Tính: a.72lit Đ/S: 52. Na2SO4: 0. Đ/s: 54. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dd A? Đ/S:H2SO4: 0. HCl : 0.6g kết tủa vàng. Cho 28.6cm3 dd KOH 0.3%.8g kết tủa đen không tan.25% mới hòa tan hoàn toàn 47. b.4M. Mặt khác 7.Nếu cho hh khí A tác dụng với lượng dư dd H 2S sẽ thu được 9. Tính nồng độ % các muối trong dd A.35%CaCO3.

b) H2O2.95ml dd KOH 28% ( d= 1. thì khoái löôïng cuûa löu A. d) c) OF2.4lit.344lit SO2 (đktc). 14. ñeàu sai.6g.25M với 40ml dung dịch NaOH 0. b) Flo.8%.04g hợp chất A.Löu huyønh ñioxit vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. Na2S.5g. C12H22O11.Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû. d) Cu. Ca. thu được 1.3M. b) Cu(OH)2.2% Câu 12: Cho hh sắt và đồng tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 17.8g kết tủa đen. Câu 5: Khác với axit H2SO4 loãng.08g H2O và 1. Sau khi cho lượng dư dd BaCl2 vào dd A sẽ thu được 46. coù tính oxi hoaù. b)0. Câu 3: Ñeå thu ñöôïc 1. Zn. Nồng độ % dd NaOH đã dùng? Đ/S: 2.5M. MgO. nồng độ của Na2SO4 trong dung dịch mới là: a). c) Cacbon.1g. S. 1.6g kết tủa trắng.4M.3g. 1.04M.92lit khí A. Gạn lấy phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 6. 1. ĐỀ 10 Câu 1: Oxi không phản ứng trực tiếp với:a) Ñoàng. Hấp thụ toàn bộ khí SO2 nói trên vào 13. 22. Câu 2: Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất:a) K2O. Đ/s: 70%. d) Taát caû Câu 6 :trộn 60ml dung dịch H2SO4 0.2g bột kim loại M hóa trị II với lượng dư bột lưu huỳnh thu được hh chất rắn A. Dẫn toàn bộ khí B vào dd Pb(NO3)2 sẽ thu được 47. Xác định CTPT hợp chất A? b. 16% Câu 11: Hòa tan hh gồm K2SO4 và Na2SO4 có tỉ lệ về số mol là K2SO4 : Na2SO4 = 1: 3 vào nước thu được 150g dd A. Na2CO3.2M. Cho hh A tác dụng với lượng dư dd HCl thu được khí B.b. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng ? D. Al.Hiñrounfua vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. d) Lưu huỳnh. 1.24dm3 B. c) Fe.147g/ml). 23. Tính nồng độ % các chất có trong dd sau phản ứng. B.0. Câu 7: Trong các phản ứng sau đây. Tính nồng độ % các muối trong dd A? Đ/S: 5. axit H2SO4 đặc phản ứng với: a) BaCl2 . Tính tỉ lệ %m các kim loại trong hh. Câu 4: Haõy chæ caâu traû lôøi sai: Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau: A. a.Axit sunfuric . c)0.12lit C.12lit khí sunfurô (ñktc) huyønh vaø theå tích oxi caàn duøng (ñkc): 2g. (NH4)2SO4.72lit khí B. 2. 30% Câu 13: Sau khi nung nóng hh gồm 11. C. Xác định M? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2.12lit D.

c. HI < HBr < HCl < HF Caâu 19: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà oxi laø khoâng ñuùng? a. Na2SO4 và NaOH.CaCO 3.a) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O 2H2O c) H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2 O b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + d) H2SO4 + Fe → Fe2(SO2)3 + SO2 + Câu 8:Trong các phản ứng sau đây. d) FeSO4. Cl2.c. Fe và Fe(OH)3.64 lít.b. Chất rắn thu được là: a) Muối NaHSO4.S + Zn → ZnS. Câu 15:dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với các chất naøo trong dãy sau đây: Câu 16:axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây:a.d. 2S + H2SO4 →H2S + 2SO2.60 lít. a. Câu 13: trong các phản ứng sau. H2SO4 ñaëc . 2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O. SO2 Câu 10: Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 gam pirit sắt là: Câu 11: Thể tích khí SO2 (đktc) thoát ra khi cho 46 g Na tác dụng với axit H2SO4 đặc. c) O3. S + HNO3 →SO2 + NO2 + H2O.Cu Caâu 17: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng vaø dd H2SO4 ñaëc cho 2 loaïi muoái khaùc nhau: a.Zn .Cu và Cu(OH)2.Fe. Câu 14: tìm pư sai:a. dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa ? a) HCl.S và H2S. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cu d. a) 4. d) 8.S + O2 →SO2. HF < HCl < HBr < HI b. 2 H2S + O2 →2S + 2H2O b. d. d. SO3. Ag. b) 22.48 lít.HI < HCl < HBr < HF d.HI > HF > HCl > HBr Caâu 18: Tính axit taêng daàn cuûa caùc dd axit sau: b.S + Na2SO3 →Na2S2O3. pư nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: a. Mg c.5 mol NaOH. S.12 lít. b. KMnO4. b) Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4.C và CO2. a) 18. cho dung dịch bay hơi đến khô.54 lít. b) 2.8 lít. d.Oxi laø moät nguyeân toá coù tính oxi hoaù. b. nóng là: Câu 12 : Trong các dãy dưới đây. H2S + 4Cl2 + 4H2O →H2SO4 + 8HCl. c. Oxi khoâng b. d) Taát caû ñeàu sai. coù muøi vaø vò. c) Muối Na2SO4. c. d) Hỗn hợp muối NaHSO4 . c) 3. b) O2. c. c) 44.4 lít. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc ? a) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O c) H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2O + SO2 b) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 Câu 9: Trộn dung dịch chứa 1 mol axit H2SO4 với dung dịch chứa 1. Fe a.

a. Ñaåy nöôùc.Au c. NaBr Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Soá oxi hoaù cuûa Oxi trong KMnO4. Oxi taïo oxit axit vôùi haàu heát caùc kim loaïi.Ioât a. b.c. c. -2 . – 2. -2 a. -1.Fe b. -2. -2.D bieát X2 ôû theå khía. + 2 c. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 5. – 2 d.-4 . Caâu 21: Haõy löïa choïn phöông phaùp ñieàu cheá khí HCl trong phoøng thí nghieäm töø caùc hoaù chaát ñaàu sau:a.Br2+2KCl=2KBr+Cl2 d.Al c. Na2O2. NaCl tinh theå vaø H 2SO4 ñaëc c.8 g b.B.58g c. Br2. -1. c.Cu Caâu 26: a. Quyø tím.Cl2+2KI=2KCl+I2 PÖ naøo sau ñaây xaûy ra ñöôïc? . Xaùc ñònh A. HBrO. Hoà tinh boät. -2. OF2 töông öùng: b. HClO.5 g d. H2O. b. H2O.KOH d.Toång hôïp töø H2 vaø Cl2 Brom. O2. d. ngöôøi ta söû duïng caùch naøo sau ñaây: a.Cl2. Nöôùc Caâu 22: Thuoác thöû ñeå nhaän ra dd ioât laø:a. Clo b. 39.Taát caû ñeàu sai Caâu 27: Cho chuoãi phaûn öùng: X2 + B HX + C C+ MnO2 + HX X2 + A + B NaOH D + B.KClb. Caâu 23: Nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát laø gì? Caâu 24: Hôïp chaát naøo sau ñaây PÖ ñöôïc vôùi khí clo? d. c.I2+2KBr=2KI+Br2 d. MnCl2. 1. NaClO c. – 1 .C.95g 15. B vaø C ñeàu ñuùng. – 2. CO2 . -1.Ñaåy khoâng khí baèng caùch ngöûa bình.Flo c.6 lít Cl2 ( ñktc). +2 Caâu 29: Cho KMnO4 phaûn öùng vôùi dung dòch HCl dö. H2O.CaCO3 d. Na2O b. Oxi laø thieát Caâu 20: Ñeå thu khí Oxi trong phoøng thí nghieäm. -2. 3. Cl2. Clo taùc duïng vôùi nöôùc.Ñaåy khoâng khí baèng caùch uùp bình.Oxi d. MnBr2. c. d.Cu(NO3)2 Caâu 25: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd HCl l vaø taùc duïng vôùi khí clo cho 2 moät loaïi muoái khaùc nhau? a. MnCl2. b. khoái löôïng KMnO4 ñaõ duøng:a. yeáu cho söï chaùy. Phenolphtalein. Thuyû phaân muoái AlCl3 b.

11g hh Zn vaø ZnO tan heát vaøo 20g dd H 2SO4 ñaëc noùng 98% dö) thu ñöôïc dd A vaø 0. Fe(OH)2.Giaáy quì tím thöû naøo sau ñaây a. Axit Clohiñric Ñeå ñieàu cheá 224 ml khí Cl 2( ñkc) caàn duøng bao nhieâu gam b.S Ñ.2KI+ O3+ H2O I2+ 2KOH+ O2 d. Ag. Br d.NaOH. daãn toaøn . KMnO4. 1. I Br. BaCO3. I c. Dung dòch NaOH aåm d. I Caâu 31: Ñeå nhaän bieát 2 khí HCl. Zn. Caâu 33: Trong caùc daõy chaát sau. I.Caâu 30: Tính Oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá halogen giaûm daàn theo thöù töï sau: a. Axit cloric c. Cl.448 lit khí SO2(ñkc)Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. Br. 0. Clo coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát c. Cu.Axit hipoclorô MnO2 phaûn öùng vôùi d d HCl: a. Taát caû ñeàu ñuùng c. F. dung dòch HCl coù theå taùc duïng vôùi DD HClO coù teân laø:a. Cl. Caâu 37: vaøo 150ml dd Pb(NO3)2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen. Fe b. 0. F. Cl. Tính khoái löôïng B Cho 8.S Ñ. oxi coù tính oxi hoaù maïnh hôn ozon. Caû A. AgNO3 c. Br. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 38: Cho 2.MnO2. NaOH d.435g Caâu 36: Haõy khoanh vaøo chöõ Ñ neáu choïn ñuùng vaø chöõ S neáu Ñ. AgNO3.87g d. coù theå duøng thuoác b. F. CaCO3. Cl2 rieâng bieät.S Ñ-S choïn sai trong caùc caâu sau: a.Giaáy quì taåm hoà tinh boät c.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. MgCl2.Fe.B b. Clo coù tính oxi hoaù maïnh hôn brom vaø iot e.2Ag+ O3 Ag2O+ O2 ñeàu ñuùng caùc chaát naøo. Fe2O3 Caâu 34: Axit clorô Caâu 35: d.S Ñ. Clo laø chaát khí khoâng tan trong nöôùc b. Cl.86g c. a. F.Taát caû ñeàu ñuùng b.0. KClO coù teân laø: kalihipoclorit d.8g FeS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. Caâu 32: Phöông trình naøo chöùng minh tính oxi hoaù cuûa O3 maïnh hôn O2:a.74g b.

7g ZnS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. daãn toaøn vaøo 200ml dd CuCl2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.08g hh Cu vaø CuO tan heát vaøo 20g dd H2SO4 ñaëc noùng 98% ( laáy dö) thu ñöôïc dd A vaø 0.Caâu 39: Cho 9.Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b. Tính khoái löôïng B .448 lit khí SO2(ñkc)a. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 40: Cho 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful