ĐỀ 1 Câu 2:H2S cho phản ứng với CuCl2 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: A.

H2S là axit mạnh hơn HCl C.CuS là hợp chất rất ít tan B.HCl tan trong nước ít hơn H2S D.H2S có tính khử mạnh hơn HCl

Câu 3:M là 1 kim loại nhóm IIA (Mg,Ca,Ba). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, NaSO4 nhưng ko tạo kết tủa với dung dịch NaOH .Xác định kim loại M A.Chỉ có thể là Mg B.Chỉ có thể là Ba C. Chỉ có thể là Ca D.Chỉ có thể là Mg, Ba Câu 4 :0,5 lit dung dịch A chứa MgCl2 và Al2(SO4)3 .dung dịch A tác dụng với dung dịch NH4OH dư cho ra kết tủa B .Đem nung B đến khối lượng ko đổi thu được chất rắn nặng 14,2g .Còn nếu cho 0,5 lit dung dịch A tác dụng vớidung dịch NaOH dưthì thu được kết tủa C .đem nung C đến khối lượng không đổi thì được chất rắn nặng 4gam.Tính nồng độ molcủa MgCl2và của Al2(SO4)3 trong dung dịch A(Mg=24, Al=27) A.CMgCl2 = CAl2(SO4)3 =0,1 M C.CMgCl2 = 0,1M , CAl2(SO4) 3 = 0,2M B.CMgCl2 = CAl2(SO4)3= 0,2M D.CMgCl2 = CAl2(SO4) 3 3= 0,15M

Câu 5:100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M , K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,1M và Ba(NO3)2 .Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2ttrong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng giữa 2 dung dịch A vàB .Cho Ba=137,Pb=207 A.0,1M, 6,32g B.0,2M, 7,69g C.0,2M, 8,35g D.0,1M, 7,69g Câu 6:1000ml dung dịch X chứa 2 muối NaA và NaB với A và B là 2 halogen (nhóm VIIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) .Khi tác dung với 100 ml dung dịch AgNO3 0,2 M (lượng vừa đủ )cho ra 3,137 gam kết tủa .Xác định A,B và nồng độ mol của NaB trong dung dịch X .Cho F =19, Cl=35,5 ,Br=80,I=127 Ag=108 A.A là F,B là Cl ,CNaF =0,015 M, CNaCl = 0,005M B.A là Br ,B là I ,CNaBr = 0,014M ,CNaI=0,006M C.A là Cl ,B là Br , CNaCl =0,012M, CNaBr = 0,008M D.A là Cl ,B là Br, CNaCl = 0,014M ,CNaBr = 0,006M Câu 7 :100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05 M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr .tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa 2 dung dịch A và B .Cho biết AgCl ,AgBr, PbCl2 , PbBr2 đều ít tan . A.0,08M , 2,458g B.0,016M , 2,185g C. 0,008M , 2,297g D.0,08M, 2,607g Câu 8:Mọt dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi . A.0,1 mol, 33,1gam B.0,1mol, 31,3 g C.0,12 mol, 23,3g D.0,08 mol , 28,2g Câu 9:Mọt lit dung dịch A chứa MCl2 và NCl2= (M và N là 2 kim loại kiềm thổ , nhóm II A thuộc chu kìkế tiếp của bảng HTTH). Khi cho 1 lit dung dịch A tác dụng với dung dịch Na 2CO3 dư , ta thu được 31,8 gam kết tủa .Nung kết tủa này đến khối lượng ko đổi (MCO 3 thành MO + CO2 ↑), thu được 1 chất rắn có khối lượng 16,4 gam.Xác định 2 lim loại M,N và nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . A.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,08M ,CCaCl2 = 0,15M C.Ca , Sr ,CCaCl2 = 0,2M ,CSrCl2= 0,15M B.Mg ,Ca ,CMgCl2 = 0,2M ,CCaCl2 = 0,15M D.Mg ,Ca , CMgCl2 = 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M

Câu 10:Một hỗn hợp MgO và Al2O3 có khối lượng 5,5gam .Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư .Hòa tan chất rắn còn lại sau phản ứng với dung dịch NaOH trong dung dịch HCl dư được dung dịch A .Thêm NaOH dư và dung dịch A , được kết tủa B .Nung b đến khối lượng ko đổi ,khối lượng b giảm đi 0,18 gam so với khối lượng trước khi nung .Tính số mol MgO và Al 2O3 trong hỗn hợp đầu . Cho Mg =24, Al =27 A.0,01mol MgO ,0,05 mol Al2O3 B.0,01mol MgO ,0,04 mol Al2O3 C.0,02 mol MgO ,0,10 mol Al2O3 D.0,03mol MgO ,0,04 mol Al2O3 Câu 11:100ml dung dịch A chứa MCl2 0,10M và NCl2 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch Na2SO4 0,09M cho ra kết tủa có khối lượng là 3,694g. Xác định M và N và nồng độ mol của NCl 2 trong dung dịch A biết rằng N và M là 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH A.M là Sr, N là Ba ,CBaCl2 =0,08M B.M là Ba ,N là Sr,CSrCl2 =0,08M C.M lag Mg ,N là Ca ,CCaCl2 = 0,05M D.M là Ca ,N là Sr ,CSrCl2 =0,06M Câu 16:Trong các cặp sau đây , cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử với nhau 1.Cl2 + KMnO4 A.Chỉ có 1,2 B. 2.Cl2 + KBr 2,3,4 3.H2S + HCl C.2,4 D. 4.Na + H2: 1,3

Câu 17:Để điều chế HBr (chất có tính khử )ta có thể chọn phản ứng nào trong 4 phản ứng sau: 1.KBr + HCl → KCl +HBr 3.2KBr + H2SO4 đđ → K2SO4 + 2HBr A.Chỉ có 1,2 B.1,3 C.Chỉ có 2 2.3KBr + H3PO4 → K3PO4 + 3HBr 4.KBr + HNO3 → KNO3 + HBr D.3,4 2.H2S + I2 → S + 2HI

Biết H3PO4 khó bay hơi và ko có tính oxi hóa còn H2SO4 đđ và HNO3 có tính oxi hóa Câu 18:Cho các phản ứng sau :1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 A.1.Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa B.1.Fe là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa C.1.Fe và Cl2 đều bị khử D.1. Fe là chất bị khử , Cl2 là chất bị oxi hóa

Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ? 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa 2.I2 là chất khử , H2S là chất oxi hóa

2.I2 và H2S đều bị oxi hóa

Câu 19:Trong phản ứng sau:2NO2 + 2KOH → KNO3 + KNO2 +H2O A.NO2 là chất oxi hóa ,KOH là chất khử B.NO2 là chất khử ,KOH là chất oxi hóa C.NO2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử D.Phản ứng trên ko phải là phản ứng oxi hóa khử Câu 20:Cho các chất SO2, CO2 , CH4 ,C2H4 chất nào làm mất màu nước Br2 (chất oxi hóa )? A.SO2, CO2 B.C2H4 C.SO2, C2H4 D.CO2 ,C2H4 2.KMnO4 +K2Cr2O7 Câu 21:Cho các cặp sau;1.dung dịch HCl + dung dịch H2SO4 3.H2S + HNO3 A.Cặp 1,2 B.Cặp 1,2,4 C. Cả 4 cặp

4.H2SO4 + Pb(NO3)2 Cặp nào cho được phản ứng oxi hóa khử ? D. Chỉ có cặp 3 D.Fe, FeSO4

Câu 22:Trong các chất sau:Fe,FeSO4 ,Fe2(SO4)3 chất nào chỉ có tính khử ,chất nào có cả 2 tính chất oxi hóa và khử?cho kết quả theo thứ tự A.Fe,FeSO4 B.FeSO4 ,Fe2(SO4)3 C.Fe, Fe2(SO4)3

y .X tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 11. K .KBr C.42.2 Câu 33:KXOy là muối thường dùng trong cônh nghệ làm pháo KXOy t  → t (A) + (B) (B) +Fe to o  → t o (C) (C) +HCl  → t (D) +(E) +H2O Xác định X.(A) =KCl .9g.K. (D) =Cl2 .X2 =F2 .(D).Câu 23:Một hỗn hợp X gồm Cu và một kim loại M hóa trị 2.9g 1. Na.NaF D. (A)=NaCl .(C).3 o o B.3 g. (B)=NaClO .Li . (E)= FeCl3 D.22g C.(B) =O2 .Phản ứng cho ra chất rắn có khối lựong lớn hơn khối lượng Cu dùng khi đầu là 4. Khi tác dụng với hỗn hợp Cl2 dư cho ra hỗn hợp 2 muối nặng 31.273 0 C ) . (A)=NaBr .xác định kim loại M và khối lương hỗn hợp X? A. 2. (F) =[Ag(NH3)]2Cl B. (E)= FeCl3 B.(C) =FeCl3.7 g.A. (A)=NaCl .(E) =Ag2O .9 gam muối NaX thu được 2.B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên . (D) =FeCl2 .Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3 .Na.X2 =Cl2 . (D) =Cl2 .(A) =KCl .1.Xác định công thức của muối AX.(B) =O2 .Khí thu được tác dụng hết với Cu (lấy dư) . (B)=NaClO .KCl B. (D) =FeCl2 .Ca. 3 D.KXOy =KClO3 .Li .KXOy =KClO3 .38g D.X2 =Br2 .Mg. A. mNa = 9. (B)=NaFO.(E). Câu 30 :F2 là chất oxi hóa mạnh hơn Cl2 là vì : F có độ âm điện cao hơn Cl.(A) . (D) .(A) =KCl .(C) =Fe3O4.KXOy =KClO3 . Liên kết F-F kém bền hơn liên kết Cl-Cl F có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Cl. (D) =FeCl2 .6 g . 3. (D) =Cl2 .NaCl Câu 36:Nung 24. (B)=NaBrO .A.7g .B thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10.6 g. mLi = 0.Nung D đến khối lượng không đổi được chất rắn E nặng 20g.(E) =AgCl . mNa = 4.24g B. (E)= FeCl3 C.(B) .(E) =AgCl . mK= 6g Chọn các phát biểu đúng C.1 D. (F) =Ag(OH)2 D. (F) =[Ag(NH3)]2Cl Câu 35:Điện phân nóng chảy 11.5g Câu 29:Môt hỗn hợp 2 kim loại kiềm A.Zn.X2 =Cl2 . (F) =[Ag(NH3)]2Cl C.KXOy =KClO4 .(A) =KCl . Xác định A.(C) =Fe3O3.(C) =FeO.Na.(C).1.(B) =O2 .(B).Khi them NaOH dư vào dung dịch B được kết tủa D.24 lit khí X 2 bên anôt (1atm .(E) =AgCl .(B) =Cl2 . mLi =0.8 gam .(F) A. (D) =FeCl2 . (E)= FeCl Câu 34:Cho chuỗi phản ứng (với X2 là halogen ): X2 + NaOH  → t (A) +(B) +H2O (A) o + (B) + HCl  → t NaCl +H2O +(D) (D) +Ag t  → t (E) trắng (E) + 2NH3  → o o o (F) tan Xác đinh (A).2 g Na .Fe.(E) A. (A)=NaF . B. mK = 8. mNa = 2. (D) =O2 .5 gam KClO3 .2 l khí (đktc) và để lại 1 chất rắn A nặng 10g và dung dịch B.3 g C. mNa = 9.

C có thể là các chất sau: A. NaCl.B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng HTTH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hợp 2 muốicó khối lượng là 133. NaOH.Br .CNaCl =0. Na2CO3 Na2CO3 B.80% C.A.A.C là các chất rắnvà B. Cl2 .mCl2 =14.75% B.N2 <F2<Cl2 D.CNaCl =CNaClO = 0. NaCl. NaCl.NH3 chọn chất có tính axit mạnh nhất va chất có tính axit yếu nhất .100% Câu 37:Cho hấp thụ hết 2.Fe + 2NaCl Câu 40.Na2CO3 C.N2 .B.HBr .HBr .HF.B và khối lượng A2 .CNaCl =CNaClO = 0.mCl2 =19. NaOH D.24lit khí Cl2 (đktc) trong 210 gam dung dịch NaOH 4% (d= 1.O<S<F Câu 42.Tính nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl 2 và NaOH hoàn toàn .06M D. Na2CO3.5g B.4g .Trong các hợp chất sau : HF .Cl2 <F2< N2 B.A.H2S B.Cho kết quả theo thứ tự :A. A.FeO + Cl2  FeCl3  D.50% D.H2S .5M .O .So sánh tính oxi hóa của F2 .0476M C. F.Cl.Br .05 g/ml) .4g B. C đều chứa Natri.B2 chứa trong hỗn hợp X .6 M .HBr.mCl2 =14.Xác định A.CNaClO = 0. Sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần A. F .CNaCl =CNaClO = 0. CNaOH dư= 0. S theo thứ tụ bán kính nguyên tử tăng dần ĐỀ 2 Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau: Cl2  A BCACl2. .mCl2 =11. CNaOH dư= 0.6g .1g .mCl2 =7.O<S<F B. NaBr.Cl.5 M .5 M B.2g A.Thể tích dung dịch được xem như ko thay đổi .2FeCl3 + Fe  3FeCl2  FeCl2 + 2Na Câu 39:Để điều chế muối FeCl2 ta có thể dùng : FeCl2 + ½ O2 D.9g C. NaOH.475 M .F2 <Cl2 < N2 C.7g . NaBr.Cl. Trong đó A. HBr Câu 41.S<F<O D.Sắp các nguyên tử F .05M Câu 38:25.Fe + Cl2 C.H2S A.6 gam một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2 . mF2 =5.F<O<S C.Cl.mBr2 =18.N2 <Cl2< F2 D. NH3 C.2g . B. CNaOH dư= 0.mBr2 =11.H2S .

Na.Zn. Câu 7: dd có chứa 1g CaX2 tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 1.5M. Y với Natri. 63.Fe B. Flo tác dụng với dd NaCl cho clo A. Để hủy hêt lượng brôm lỏng có thể dùng hóa chất nào sau đây: A.Al. Y có thể là: A. khối lượng NaBr thu được là: Câu 14:X.2M. HBr D.88g kết tủa.H2SO4 A. H2.68g .<Br.<Cl. Cl và Br C. Tính axit của HF>HCl>HBr>HI C.Cu. NaBr B.86g D.25g một muối halogenua của kim loại kiềm vào nước được 200ml dd A. CaO. H2SO4đặc C. Bán kính nguyên tử của F<Cl<Br<I C. Để kết tủa hoàn toàn 2. dd HF hòa tan được thủy tinh. không xác định được. Clo B. CaCl2 khan D.FeO C.CaCO3. Y là 2 nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH.2g hh A phải dùng 150ml dd AgNO3 0. dd NaOH B.CuSO4.Cu Câu 6:Cho mg Fe tác dụng hết với dd HCl loãng dư thì thu được m 1g muối. X. 18. 12.875g D. 21. HI D. 4. dd NaI B. Br và I C.Al. F và Cl B. X là: Câu 8:Chọn câu sai: A. Flo A.Na2SO4.67g B.7175g kết tủa. Lượng KMnO4 cần dùng là: A. muốn có brôm tinh khiết.5g NaI vào 50ml dd nước brom 0.<IB. D. F B. CuO D. P2O5 A. 18. NaOH.25g B.Au. Cũng lượng sắt ấy cho pư hết với lượng khí clo dư thì thu được m2g muối.Al. dd HF là axit yếu D. 19.O2.45g B.Câu 2:Brôm lỏng bay hơi đều rất độc.Tính oxi hóa của F. H2. 18. Câu 3:Brôm có lẫn clo.H2O. NaOH rắn B. 8. dd Ca(OH)2 C. I B. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với Fe thu được 32. 31. dd NaBr D. Lấy 10ml dd A cho pư với dd AgNO3 dư thu được 0.NaBr.5g muối. C. ddNaOH A.75g Câu 12:Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua: Câu 13:Khi cho 10. Clo tác dụng với sắt cho sắt(III)clorua C. Hãy so sánh m1 và m2: A. NaCl LiCl Câu 16:Cho KMnO4 tác dụng với dd HCl dư. Br D.75g D. nước A. Tất cả đều đúng.15g D. dd HCl C.N2. HH A có chứa 2 muối X. Khí đó là: Câu 5: Clo có thể tác dụng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây: C.CuO. Câu 15: Hòa tan 4.36lit O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn 1 lượng tinh thể KClO3. m1 = m2 C. m1 < m2 B.86g B. KCl D.Fe Câu 11: Dãy gồm các chất đều pứ với dd HCl:A.96g C. Muối đã dùng là:A. m1 > m2 A.Al2O3. Cl C. Tính khử của HF<HCl<HBr<HI C.Pb.5H2O là: Câu 10: Khẳng định nào sau đây sai: A.25g Câu 9:Để thu được 3. I và At D. Cu(OH)2.Ca C. Na. ta cho hh trên vào 1 lượng dư: Câu 4:Một khí khi dẫn vào nước brôm thì dd sẫm màu hơn. H2O. 5. NaOH. 3.

59. NaCl C. Khối lượng hh muối khan thu được: A. CaO D. D. 70.06g muối natri halogenua A tác dụng với dd AgNO3 dư. Nếu nung 24.06. B đều đúng B. 7 Câu 30:Cho các chất sau: Mg.55g C.5g thức oxit: A.16g bạc.24lit khí (đktc).8g D. Quỳ tím mất màu. 10. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn. B.4g A. 2 : 3 C.725gKCl thu được sau pư là: A. Số gam của Mg là: Câu 26: Cho 200ml dd KOH 0.5 B.25g KClO3. AgNO3. 63. KClO3.6g B. thu được chất rắn có khối lượng là 14. 35 D. 0. 4. 72.5g muối KClOx ở nhiệt độ thấp hơn ta thu được 2 muối có khối lượng là 24. 36.805g hh gồm Fe và Al thì phải dùng 475ml dd HCl 0. C. thu được 448ml khí (đktc). MgO C. 4.56lit D.5g muối KClOx đến khối lượng không đổi.Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2. %m hh 2 muối ban đầu: A. 20. sau đó chuyển sang đỏ. 0. 11. ZnO B. 20. Câu 24: Cho 8.15. kết quả khác. 28.63 Câu 18:Hòa tan hoàn toàn mg kim loại hóa trị III vào dd HCl chỉ có 6. 15. KClO. 21.48lit khí H2 (đktc). D. 50. Khối lượng chất rắn Câu 25: Cho 8g hh Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 4. 2. 1.27 D. 4gKCl C.4g Câu 19: Hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối đối với hiđro là 20.1g D. 5. Tỉ lệ % thể tích các khí tương ứng trong cùng đk: Câu 20: Cho 4g hh bột Mg và Fe tác dụng với dd HCl dư thấy có 0.57. Ag2O.336lit Câu 28:Cho 2. C.8g hh Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư thu được 2. KCl. NaI vào nước. 29. 65. Kết quả khác. A. Số phương trình phản ứng xảy ra là: A.4g C.4g B. 1. 5. Giá tri của m: A.43 79. 6.064lit C.5g KClO34. 3. A. NaOH. Xđ CT của muối KClOx. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi.25g hh NaCl. 6 D. B đều sai. Sau pư khối lượng dd tăng 4. Fe. kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 2.72lit khí H 2(đktc)thoát ra. Quỳ tím chuyển sang xanh B. %khối lượng Fe.05M thêm vài giọt quỳ tím vào. 8.125gKClO4.37. chất rắn còng lại nặng 58. Cl2 HCl X Vậy X là: D.8g D.5g B. thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc là: A.5g D. KClO3. FeCl2 B. Fe2O3 trong hh ban đầu lần lượt là: A.94 C.5g. 8 . sau đó dẫn 672ml HCl(đktc) vào dd.9g. 50 Câu 23:Nung 24. 4.5g. 5 C.2g oxit kim loại hóa trị II trong 500ml dd HCl 1M( lấy dư 25% so với lượng pư).2M. Cu.4g A. 2 : 1 B. 20.85 B. 0. KClO2. 40. 1 : 2 B. FeO Câu 21:Hòa tan 11.75g hh Fe và Fe2O3 bằng dd HCl dư. thì thu được một kết tủa . 6. Hiện tượng xảy ra là: A.775g KClO4. 3. 71. 27. NaBr D. CaCO3 lần lượt tác dụng với dd HCl. Công Câu 22:Hòa tan 104. Lúc đầu quỳ tím chuyển sang xanh. 4. Vậy A là: A.8g D.504lit B. 20.5.2g khí thoát ra. 1 : 1 C. không hiện tượng C. 2.25gKCl C. Tính khối lượng mỗi muối ấy: A. NaF Câu 29: Cho sơ đồ sau: NaCl A.73.375gKCl B.8g. NaI Cau 27:Để hòa tan hoàn toàn 1.

HCl C. 23. X2. Xác định nồng độ % của dd axit bromhiđric thu được là: A. 4M Câu 36: Cho 1. 1. F2.448lit khí hiđro. BaCl2 C. màu đỏ định được. 1. A. Br2 C.B. Cl2. Br. DD axit trên là: A. HCl. dư: D. Tính phi kim giảm dần đúng Câu 34:Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo. Thể tích các khí thu được sau pư là: Câu 33: Các nguyên tố halogen F2. 2. FeCl2. NaCl D. dd BaCl2 C. là chất oxi hóa C. đem chất rắn thu được hòa tan vào nước thấy khối lượng chất rắn không tan là 10g.11lit B. NaCl. HCl .4g B. không xác D.C D. là môi trường B. NaI. 15. Tính nồng độ mol/lit dd A: A.12lit D.12lit A. HI Câu 42: Cho 200g dd HX (X: F. FeCl2.21lit C. 2. FeCl2.6% để trung hòa dd trên cần 250ml dd NaOH 3. dd Ca(OH)2 B. A. HF A. Có thể dùng chất nào để đồng thời nhận ra 3 khí: A. Cô cạn dd thu được 26.3g. Vậy X1.3g A.3g D. Tất cả đều đúng D. HCl D. NaBr.33% C. 21. 1M Câu 35:Cho 4. Cl2. Cl2 B. Hãy cho biết X2 là khí nào và tính thể tích V của khí X2 đã phản ứng. Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì chuyển sang màu gì? A. 21. AgNO3 B.12lit C. HI Câu 41: dd HCl có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. Giấy quì tim tẩm ướt B. 15. F2.2g Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với Vlit khí X2 (đktc) thu được 4.56lit khí clo tác dụng với 0.11lit B. X3 là: A. Câu 38:Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi đun nóng nhẹ 3. Câu 45:Ở đktc.33% ĐỀ 3 D. Cl2. 2.12lit C. Kết quả khác. 1. hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100ml dd A. 2. hidroclorua và oxi.4g. 10. Tính m và khối lượng clo đã tham gia phản ứng.7g chất rắn khan.48lit khí Cl2(đktc) tác dụng với H2 dư. I) nồng độ 14. Bán kính nguyên tử tăng D. Câu 32: Cho 0. 1500ml nước hòa tan 350lit khí HBr. dd H2SO4 C. 1. Cl. D. NaCl. HF Câu 39:Có 4 dd mất nhãn NaF. 7. Hãy chọn thuốc thử nhận biết: Câu 40:Trong các khí HX. Kết quả khác. 8M D. HBr C. HBr D.11lit Câu 37:Cho mg Al vào trong bình kín chứa khí clo.896lit C. 5. A. Cl2.2M. 1.75g hợp chất MgX2. Khí nào có tính khử mạnh nhất: A. HCl B.042% B.Câu 31: Cho chuỗi phản ứng sau: MnO2  X1 X2 X3X1nước giaven. màu xanh C. 1. Cl2.4g.16g KMnO4 với dd axitclohidric đặc. Br2. Cl2.008lit C. 0. 1. 0. đốt nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn.42% B.448lit B. I2 có: A. là chất khử B. NaCl B. HCl A. I2 B. F2 Câu 43:Đơn chất nào sau đây “ thăng hoa” khi thay đổi trạng thái tồn tại: Câu 44: Đổ dd chứa 1g HCl vào dd chứa 1g dd NaOH. không đổi màu D. 2M D. H2SO4 C. Năng lượng ion hóa giảm dần .

Sr D. B=SO3.CuS là hợp chất rất ít tan laáy dö: A. dd HNO3 B.H2S chỉ có tính khử D. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .FeSO4 chỉ có tính khử . Sự phóng điện (sét) trong khí quyển. FeO + H2SO4 loaõng  FeSO4 + H2O B. HNO3 . D. FeSO4 . H2S. Dd KOH C. E=S B. Zn.84 gam muối sunfat. B=Cl2.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . Ca. Cu +2 H2SO4 ñaëc  CuSO4 + SO2 + 2H2O B.4SO3 Câu 10:H2S cho phản ứng với CuCl2 A. Ca D. Sự ôxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất. Sr.A=H2S. chất nào chỉ có tính khử A. Na2SO3 và NaHSO3 D.48lit H2 (đktc). H2SO4. Be. Hßa tan 33.8 gam oleum X vµo níc ®îc dung dÞch Y. dd BaCl2 D. Zn C.A=HCl. Mg B. Đó là kim loại nào trong số sau:A. H2SO4. D=H2SO4. D=H2SO4.2lit khí lưu huỳnh (IV) oxit thì thu được 168g lưu huỳnh trioxit.H2S chỉ có tính khử C. Cu B. C đều đúng. Fe D. B. H2SO4. B=SO3.to E + H2 → khí A A. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi.C ñeàu ñuùng Caâu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây sai:A. Caû C.A=HCl .H2S có tính khử mạnh hơn HCl Caâu 11: Nhoùm caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát ñöôïc trong dd H 2SO4 loaõng . B=SO2. dd NaCl Câu 5: Cho 6. E=S C©u9:. NaHSO3 C. 60% D. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . 70% C. Al Câu 7 :Trong các chất sau : Cl2.HNO3 chỉ có tính oxi hóa . H2SO4. Hiệu suất của phản Câu 3:Sự hình thành ozon là do nguyên nhân nào?A. Fe C.H2S chỉ có tính khử B.H2S là axit mạnh hơn HCl C. VËy c«ng thøc ph©n tö cña oleum X lµ: A. Na2CO3. D=Cl2O.HCl tan trong nước ít hơn H2S D. E=S C.5SO3 H2S + CuCl2  → CuS +2HCl là vì: B. E=S D. 90% B.HNO3. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd? A. Al.C.3SO3 B. Mg. Na2SO3 B. KMnO4 .Câu 1:Hấp thụ 2. chất nào chỉ có tính oxi hóa . ddKMnO 4. D=H2SO4. 80% Câu 2:Khi oxi hóa 67. Chất tan trong dd A là: A.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6. Câu 4: Có 4 dd là: NaOH. §Ó trung hßa hÕt dung dÞch Y cÇn dïng võa ®ñ 800 ml dung dÞch KOH 1M. Fe. A. B.Al. Mg B. H2SO4.2SO3 D. Ag.24lit SO2(đktc) vào dd chứa 120ml dd NaOH 1M thu được dd A. Ca C.4g hh 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 4. Na2SO3 và NaOH dư ứng là: A. Mg.A=H2S.Cl2. Hai kim loại đó là: A. Ba Câu 6: Cho 2. HCl. H   Câu 8:Cho chuỗi phản ứng sau: Khí A  O 2 dto → khí B  + → Mn2+ + D Khí A O 2thi h→ chất rắn E màu vàng  .

FeCl2. HNO3.04g hh goàm Fe vaø CuO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 100ml dd HCl thu ñöôïc 896ml khí (ñkc). H2SO4 Câu 15:Cho 4.Neáu cho 1.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl? H2SO4 ban ñaàu ĐỀ 4 Caâu 1:Cho 4. NaNO3. NaNO3. a. HNO3 b. a. Na2CO3. FeS2SO2 SO3 H2SO4 SO2  H2SO4 Na2SO4 K2SO4 KCl Cl2 CaOCl2 K2SO3 Caâu 14: Nhaän bieát caùc dd sau: a. Sau phản ứng thu được chất gì?Bao nhieâu gam? Caâu 16:Cho 2. Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 +H2O Caâu 13: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a.48lit SO2 ( ñktc) vào dd chứa 8g NaOH. KCl. H2SO4. Na2SO4.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát c.2 mol CuCl2 vôùi moät dd coù hoaø tan 20g NaOH. NaCl. MnO2  Cl2 NaCl Cl2 NaClO NaHCO3 c. MnO2  Cl2 HCl  H2S  SO2  KHSO3  . Na2S. KMnO4  Cl2  HCl  H2S H2SO4  CuSO4 CuCl2 b.7 g hoãn hôïp goàm Na vaø Mg phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H 2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 3. d.Tính noàng ñoä CM cuûa dd HCl?c. Na2S. e. K2S. FeSO4. Na2SO4.52g hh treân phaûn öùng vôùi dd Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO 2. Tính noàng ñoä mol/lit dd thu ñöôïc sau phaûn öùng? Caâu 17 : Cho moät dd coù hoaø tan 0.Neáu cho 38g hh treân phaûn öùng vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng 98% vöøa ñuû ta thaáy thoaùt ra khí SO2.36 lit SO2 (ñktc). d. Na2SO3 SO2  K2SO3 e. HCl.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b.C. FeCl3.12 lit khí (ñkc). trong hh ban ñaàu? a. NaOH. Tính khoái löôïng dd H2SO4 ban ñaàu Caâu 19: Cho 3. Chaát raén thu ñöôïc coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam? Caâu 18:Cho 19g hh goàm Fe vaø ZnO phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 500ml dd HCl thu ñöôïc 1. 2Fe + 6H2SO4 loaõng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D. Ba(OH)2 c.24lit SO2(ñkc) vaøo 200ml dd NaOH 1M . HCl.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. K2SO4.

Chứng tỏ: A. D. caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. pư oxi hoa khử xảy ra. CaO D. Br2 có thể đẩy được Cl2 ra khỏi muối KClO3 A. NaHS và Na2S E.Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coiVdd khoâng ñoåi).a. C. có thể tiến hành theo cách nào sau đây: A.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M.Trong túi phổi t o và tốc độ B.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 100ml dd NaOH 3M. Trong dãy halogen. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều A. NaHS Câu 11: Dẫn 3. FeS B. pư với CO2 trong phổi hơn trong túi phổi. Na2SO3 Câu 10: Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dd FeSO4 tác dụng với dd nào sau đây? A. H2S D.Tính thaønh phaàn % (m) Câu 5:Chất nào sau đây có thể dùng làm khô khí NH3? Câu 6: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa đen xuất hiện.36lit khí H2S (đktc) vào 2 lit dd NaOH 1M. Câu 7: Oxi đi từ không khí vào túi phổi là do: A. FeS2 C.5M. khuếch tán lớn hơn.Tính thaønh phaàn % (m) caùc chaát trong hh ban ñaàu? b. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều . B hoặc C C. Kim loại kiềm không đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối vì chúng tác dụng mạnh với nước. Na2S C. D. Caâu 2: Cho 19. A hoặc B hoặc C. H2S B. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc (coi V dd khoâng ñoåi). C. Sản phẩm muối thu được sau pư là: D.4 g hoãn hôïp goàm Fe vaø moät oxit cuûa kim loïai hoùa trò II khoâng ñoåi( RO).3 g hoãn hôïp goàm Zn vaø Cu phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 6. Câu 4: Để pha loãng H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm. Na2S A.72lit khí SO2 (ñktc). (NH4)2S B. Cu tan trong dd FeCl3 Câu 9: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất SO2 từ: D. Caâu 3:Cho 30. C.Cho löôïng khí SO2 thu ñöôïc treân vaøo 200ml dd NaOH 3. CaCl2 khan B. S D.72 lít SO2 (ñkc). Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều. Neáu cho ½ löôïng hoãn hôïp treân phaûn öùng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng laáy dö ta thu ñöôïc 6. Áp suất riêng phần của nó trong không khí nhỏ hơn trong túi phổi. H2SO4đặc B. D. Axit H2SO4mạnh hơn H2S C. phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 600ml dd HCl 2M.Xaùc ñònh coâng thöùc oxit c. C. Tính CM cuûa muoái thu ñöôïc( coi V dd khoâng ñoåi). F2 có tính oxi hóa và tính khử mạnh nhất.b. CuSO4khan a. Axit H2S mạnh hơn H2SO4 B. Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. B. Áp suất riêng phần của nó trong không khí lớn . Câu 8: Khẳng định nào sau đây sai?A. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều.

X: S.80%CO2 .6g kim loại R hoá trị (II ) trong H 2SO4 đặc thu được dung dịch X và 3.3 M(loãng) . FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S H2 S C. 50%CO2 . Thành phần phần trăm khối lượng của sắt. Dung dịch người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao C. nhôm phản ứng hết với chất rắn. 32. đồng.8g Câu 16: Hòa tan 55g hổn hợp Na2CO3 và Na2SO3 với lượng vừa đủ 500ml axit H2SO4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A . Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A : A. 20%SO2 .Zn C.48 lít H 2(đktc) .Be B.nóng:A. 30%SO2 C. H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 D. đồng. 33. SO2. D. xác định các chất X. CuS + 2HCl  CuCl2 + Câu 13: Biết X là chất rắn. Na2S + Pb(NO3)2  PbS + 2NaNO3 B.79%. Cũng cho hỗn hợp như trên vào dung dịch CuSO4 dư . Kim loại đó là:A.32% B.Sau khi phản ứng xong thì lượng đồng thu được là:A : 9. 1568kg B.36 lit khí SO2(đktc). tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2. 1558kg và 1atm.Muốn trung hòa axit dư trong dung dịch sau phản ứng phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0.44 g một kim loại hóa trị II bằng 250 ml H2SO4 O. Tất cả đều sai loãng. . 36. Thể tích dung dịch C. H2O B.Mg Câu 15: Cho 6.03% C.Ca C. dư ta được 6.4g hỗn hợp Mg . Ba D.18%. 35. 120ml D. X: H2S. 60%CO2 . Vậy R là:A.18%. 30. 32.18%.6g 16g C : 6.40g hợp kim X gồm sắt. Sản phẩm là Fe2(SO4)3.4g D : 12. 50%SO2 Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1.79%. SO2. Y trong sơ đồ sau: X  SO2 Y H2SO4 A. 1548kg D. nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: A. 30ml B. Sản phẩm là Fe2(SO4)3. Y: SO3 B. 32. Dung dịch H2SO4 CaCl2 Câu 2: Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc.40g Câu 19:Cho 17.856 lít khí Y ở Kết quả khác Câu 20:Từ 1. Không xảy ra phản ứng D.6 tấn quặng có chứa 60% nhiêu? A..B 70%CO2 .Ca D.Fe vào dung dịch HCl (dư) thấy bay ra 4. Sản phẩm là FeSO4. Y: SO3 B. 31. A và B đều được.5%.16% thu được kết C.688 lít là: A. Dung dịch Ca(OH)2 D.Mg (đktc). 1578kg ĐỀ 4 Câu 1: Để phân biệt hai bình khí CO2 và SO2 tốt nhất dùng thuốc thử: A. 9.03% D. 40%SO2 D. B. Y: SO3 C. 60ml 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y Câu 18:Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước.Cu B : Câu 14: Hoà tan hòan toàn 9. H2O H2 O Câu 3: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0.Câu 12:Pư nào sau đây không xảy ra?A. H2. 36. X: FeS2. Dung dịch nước Br2 C.5 M .98% (d = 1g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl 2 4.

ZnO trong 500ml axit H2SO4 0. O3 Câu 8: Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch KI: B. CNaHCO3= 0.25.6 gam. CNaHCO3= 0.CNa2CO3 = 0.4 gam.78%. 500ml dung dịch A với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa . Giá trị của m là A. Au.08M Caâu 9: Ñun noùng hoaøn toaøn hh Fe vaø S. ñem hoaø tan hh sau phaûn öùng B.66 gam và 0.66 gam và .48lit khí thoaùt ra ôû ñktc.9 g. MgO. Fe: 77%.8 g. CNaHCO3= 0. Tính khối lượng kết tủa và nồng độ C% của dung dịch Y . 4.66 gam và 0.24 lít khí hiđro (ở đktc). S: 77. 3. Mg. Na2CO3 C. SO2.06M D. Câu 7: Dãy chất nào sau đây có phản ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? B. 4. NaHSO3 D. C. 24g. 5. 24g. Na2CO3. NaOH Câu 11 :250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.08M. D.594%. NaHSO3.24l CO2 (đktc) .02M C. 23.9g D. B.04M. 20. VËy hçn hîp muèi khan thu ®îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi lîng lµ: A. S: 23%. S. Sau phản ứng thu được 2. 4.24 lit khí ôû ñktc. Fe: 77.4 gam.1M (võa ®ñ) . P2O5. Neáu cho heát löôïng khí naøy vaøo dd Pb(NO3)2 dö thì coøn 2. FeO. Tính %m cuûa Fe vaø S trong hh ñaàu vaø khoái löôïng keát tuûa ñen taïo thaønh trong dd Pb(NO3)2.81 gam C. 4. 4.32M. NaOH D.tủa X và dung dịch Y. S: 22.78%. S: 77%. Fe2O3 A.22%. O2 B.81 gam hçn hîp gåm Fe 2O3.16M.81 gam B. Zn. A.594% C©u 4: Hßa tan hoµn toµn 2. D.66 gam và 0.24M B. 4. dư. B.494% D.48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịchX. 3. Fe: 22. C. 6. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?A.494% 0. CNaHCO3= 0. C.CNa2CO3 = 0.81 gam Câu 5:Hấp thụ hoàn toàn 4.81 gam D.0 g. 5.CNa2CO3 = 0. A. HI.36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Fe. Cu. MgCO3. 23. C C.22%.CNa2CO3 = 0. C.4 gam. A.23. H2O2 D. Fe: 23%.2 g. Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.18.9g Câu 10. Na2SO3 B. A. Hấp thụ 3. KMnO4 trong dd HCl dö thaáy coù 4. C. dung dịch X và m gam kim loại không tan.Tính nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch A .Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là:A. Al2O3 C. 6.

A.05M.50M B.Cu Câu 2:12g một kim loại M tan hết trong 600 ml dung dịch H2SO4 1m.26g D.1.24g B.Chỉ có 1 Câu 15:Một dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2 .17. CNaHCO 3 = 0.HNO3.Xác định kim loại M?A. A.32 M.H2S chỉ có tính khử B.4 D.Nung B đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là 6 g. CNaHCO 3 = 0.Cl2 là chất khử 2)Cl2 là chất oxi hóa .136 l khí (đktc) và để lại một chất rắn A.H2S chỉ có tính khử C.AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 3.Cl2 + 2KI Chọn chất oxi hóa và chất khử  → I2 + 2KCl 2. Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch A . CBaCl 2 =0.8g.CMgCl 2 = 0.18.06g C.H2S chỉ có tính khử D. KMnO4 .08M . HNO3 . H2S. CBaCl 2 =0. Fe D.2.2. Hòa tan hết A trong dung dịch H 2SO4loãng. 200ml dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOh dư cho ra kết tủa B.6g.KI là chất bị khử 2. CBaCl 2 =0.CNa 2 CO 3 = 0. chất nào chỉ có tính khử A.Cl2. tính nồng độ mol của MgCl 2 và BaCl2 trong dung dịch A.3 B.Cl2 là chất bị oxi hóa .24 lít CO2 (đktc) . CBaCl 2 =1M Câu 16:250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2.Cl2 là chất khử Câu 13 :Trong các chất sau : Cl2.1.0075M. A. CNaHCO 3 = 0.4 C.0016 M.18.76g kết tủa. KMnO4 chỉ có tính oxi hóa . chất nào chỉ có tính oxi hóa .CNa 2 CO 3 = 0.H2O là chất oxi hóa .05M C.Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.Tính khối lương của hỗn hợp X.C2H5OH +Na → C2H5ONa + 1/2H2 Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử ? A. CNaHCO 3 = 0.H2O là chất khử B.KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .Mg B.CNa 2 CO 3 = 0.Nung B ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12.KI là chất khử 2)Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử C.3.1) KI là chất oxi hóa .02M C.08 M.16 M.Ca B.CMgCl 2 = 0.Cl2 là chất oxi hóa .HNO3 chỉ có tính oxi hóa . KMnO4 chỉ có tính oxi hóa .CNa 2 CO 3 = 0.18g C.0004M D.500 ml dung dịch A với dung dịch BaCl2 dư cho ra 15.sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B.75M. FeSO4 .75M.H2O là chất khử D.3C + 2KClO3 → 2KCl +3CO22.3.Cl2 + H2O  → HCl + HClO A.24M ĐỀ 5 Câu 1:Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3.KI là chất khử 2.FeSO4 chỉ có tính khử Câu 14:Cho các phản ứng sau :1.CMgCl 2 = 0.Chỉ có 1.16.Cl2 là chất oxi hóa .400 ml dung dịch A với H2SO4 dư cho ra kết tủa C có khối lượng là 46.75M D.CMgCl 2 = 0.1.Câu 12:Cho 2 phản ứng :1.Zn +CuSO4 → Cu + ZnSO44.1) Cl2 là chất oxi hóa .

H2SO4 + CuCO3.6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy.B. A.X2= Cl2 . Biết rằng : 1. Khoâng ñoùng vai troø gì C©u 9 : Đem oxi hóa hoàn toàn 11.5 M cho ra 1. 1.X2= Cl2 . H2SO4 + CuO. Y2 + 2NaOH Y2 + 2KZ  2KX + Y2  nước javen  Z2 + 2KY.Ca.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 loãng D.O3(ozon)ñoùng vai troø? A. Z2 = I2 D. Z2 = Br2 B.Z là 3 halogen. D. C.2g Mg và 2g MO CuO Câu 4 :X. 16% Câu 10.2 lít dung dịch H 2SO4 0.Y.X2= F2 .2g Ca và 2g CaO C.X2= F2 .X2= Br2 .2g Cu và 2g A. 4.(B)=H2O .X2= Cl2 . 3. Z2 = I2 Câu 5:Cho chuỗi phản ứng X2 + (B) ← → HX +(C) MnO2 + HX  → X2 + (A) + (B)  → (C) + NaOH (D) + (B) B.(C)=O2 .D biết rằng X2 ở thể khí ở đktc A. H = 1 ) .(D)=Na2O (D)=NaClO C. (A) =MnBr2 . 1.(D)=NaBrO (D)=NaH Câu 6:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H 2SO4 loãng là vì : A.12 lít khí H2 (đktc). Xác định X. (A) =MnCl2 . 32% B. 28% C. 1. D. Y2 = Cl2 . B. B.(B)=H2O .A.Mg.Câu 3:Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO cảu kim loại ấy. Xác định X.Ba.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi .(C)=H2 .2 lít SO2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 210 g dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch A .(B)=H2O . Y2 = Br2 . 1.C. 24% D.2g Ba và 2g BaO D. Trong sản xuất công nghiệp H2SO4 người ta cho khí SO3 hấp thụ vào : C. O = 16 . Vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoaù B. H2SO4 ®Æc + Cu.biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0. 1.H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước C©u 7: NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoµn toµn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1. 2. Xác định M.huùt H2O còn HCl là chất .(C)=HOCl .Z B. H2SO4 + Cu(OH)2. Z2 = I2 C. Chaát oxi hoaù 2. A. Z2 là chất rắn ở đktc. Chaát khöû D. Y2 = Cl2 .(B)=H2O .H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng C.Cu.(C)=HOBr . (A) =MnCl2 .X2= F2 . Ph¶n øng lîng CuSO4 thu ®îc nhá nhÊt lµ:A.X tan vừa đủ trong 0. 3.X2= Br2 .Y. Tính nồng độ % của dung dịch A ( cho S =32 . 4. khối lượng M và MO trong hỗn hợp X. C©u 8: Trong phaûn öùng :O3+2KI+H2O-->2KOH+I2+O2. (A) =MnF2 . Y2 = Cl2 . 3. X2 + 2KY 2.

0.2 mol Al vµ 0. Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan? A.6 gam.33 g B. Mg. 30. N2O.2 mol Mg. 80ml D. Chất tan có trong dung dịch Y là : A.66 g C. Fe2(SO4)3 và FeSO4. Lọc kết tủa. Mg baèng dd HCl 0. Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. 10. K2SO4. nung (B) ôû . 0. FeS. B. H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. Theå tích ddHCL ñaõ duøng laø: A. D. +  B → H2SO4 +  D→ HCl +  E → G H H2S  ++O →  2 Caâu 4: Cho caùc chaát sau (A) taùc duïng vôùi (D) taïo (B). B. E. Sau phản ứng thu được 39.2 mol Al vµ 0. 22. C. MgSO4. Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc.1M B.A. MgSO4 và Fe2(SO4)3. 0. Câu 12. B. 20. MgSO4 và FeSO4. FeS. C.25M thu dd muoái coù CM laø: A. 0. (A) taùc duïng vôùi (B) taïo thaønh (C). SO3.1 mol mçi khÝ SO2. B. HNO3 D. Na2SO4. G laàn löôït laø: A.66 gam.3 mol Mg.2M D. Zn.2 mol Mg vµ 0.1 mol C. KÕt qu¶ kh¸c Câu 13. H2SO4 đặc để tạo oleum H2S + CuCl2  CuS + 2HCl 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O D. 0.99 g D. O2 D. thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. 0. 60ml B. NaCl tinh theå. H2 O2 Câu 11. HCl. NaCl tinh theå.1 mol Al vµ 0. MgSO4. Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp hai muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ III b»ng dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch A vµ 672 ml khÝ bay ra (®ktc).5M baèng dd HCl 0. Cho 12. S.4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư. H2O B. 6. NO. H2SO4ñ.167M C. Dung dịch H2SO4 loãng C. FeS.26 gam. H2SO4ñ. Giá trị m là : A. 40ml C. FeS. 2.6 gam.4 gam kết tủa.61g keát tuûa. H2S + Br2  S + 2HBr D.C. 120ml C. Caâu 3: Hoaø tan ag hh Al. Cl2 Caâu 2: Trung hoaø dd Ba(OH)2 0. P2O5. Câu 15: Cho 24. D. Cl2 NaCl. ĐỀ 6 Caâu 1: Cho sô ñoà chuyeån hoaù: NaNO3 H2SO4 Caùc chaát A. 26. TÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu?A.75M dö cho dd sau phaûn öùng taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö thu 8. cô cạn dung dịch thì được m gam chất rắn.9 g hçn hîp gåm Al vµ Mg ph¶n øng hÕt víi 100 ml dung dÞch hçn hîp hai axit HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0. Cl2.3 mol Al. SO2 B. nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.dd +  A→ D. 0. Khoâng xñ.

Na2CO3. Cho dd thu được vào dd BaCl2.1g hh Na và Na2S tác dụng vừa đủ với 200g dd HCl thu được dd X và hh khí Y. NaHCO3. a. a.Axit B. FeS2 SO2NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaClNaOH Na2SO3 SO2 H2SO3. CO2 .8g kết tủa đen.nhieät ñoä cao taïo (D) vaø (C). dd thu ñöôïc laø: A.08lit khí (đktc)và 100ml dd A. KClO3 O2 O3 KOH KCl Cl2 H2SO4Fe2(SO4)3FeCl3 FeCl2 NaCl Câu 12: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất ? A. Na2CO3. Tính %m từng chất trong hh. dẫn hh khí này vào dd AgNO3 dư thu được 24. b. 35.H2SO4 đậm đặc là 1 chất lỏng khó bay hơi . Tính %m từng chất trong hh đầu.5 C. b. 40 Câu 7:Người ta có thể dung H2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ 1 clorua chứ ko thể dung H2SO4 loãng là vì B. Tính nồng độ mol/lit dd thu được.H2SO4 đậm đặc mạnh hơn H2SO4 loãng loãng C. (D) taùc duïng vôùi dd (C) taïo (B). 59. KMnO4  O2  SO2  SO3 oleumH2SO4 CuSO4 Na2SO4  NaCl Cl2  H2SO4 SO2 SH2S SO2 H2SO4 HCl Cl2 NaClO.Khoâng x/ñ Caâu 6: Hoãn hôïp X goàm 2 khí SO2 vaø CO2 coù tæ khoái ñ/v H2 laø 27. H2S + CuCl2  CuS + 2HCl D. NaOH. NaHCO3. Câu 9:Cho 13.hut H2O còn HCl là chất B. CO2 C. D.Kieàm C. Na2CO3.NaOH . H2S + 4Cl2 + 4H2O  8HCl + H2SO4 B. NaOH.2g hỗn hợp K và K2O tác dụng với dd H2SO4 vừa đủ thu được 6. 50 : A. b.4g khí. Na2CO3. (D) laàn löôït laø: A. Caâu 5: Troän laãn 15ml dd NaOH 2M vaø 10ml dd H2SO4 1. Cho dd A thu được tác dụng với 200ml dd BaCl2. Tính khối lượng kết tủa thu được.Trung tính D. Thaønh phaàn % m cuûa SO2 laø: A. Câu 11: Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. a. CO2 . (B). b.5M thì moâi tröôøng . CO2 . NaHCO3.9g hh Fe và Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được 10.NaHCO3. Tính %m từng chất trong hh? %V từng khí trong hh Y.26 D. Tính nồng độ % các chất trong dd X. (C). c. Câu 10: Cho 10. (A).H2SO4 đậm đặc hút nước khí tan nhiều trong nước Câu 8: Cho 17. NaOH.H2SO4 đậm đặc có tinh oxi hóa mạnh hơn H2SO4 B.

a. Mg Câu 16.66g hh 2 kim loaïi A.1M và FeSO4 0. Tính %m hh. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O Câu 13: Dung dịch X chứa CuCl2 0. Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thaáy coøn 0. nguội không tác dụng với nhóm kim loại nào ? B.5M.2M. (2) gấp (1) gấp ba (2) Trong công nghiệp người ta điều chế khí H2S bằng cách : B. 150 ml C. Để D. Cho FeS tác dụng với HCl D. Xaùc ñònh teân 2 kim loaïi A. Tính %m moãi kim loaïi trong hh. 500 ml Câu 14.46g hôïp kim Cu. Al C.C.025M vöøa ñuû ñeå taùc duïng vôùi dd A. b. Al.64g moät chaát raén khoâng tan. Al. Al.16g khí SO2 thoaùt ra. b. Caâu 3: Cho 1. Fe. A. A. Zn H2SO4 đặc. Dung dịch KOH D. Dung dịch FeCl2 Dung dịch CuCl2 Câu 15. 300ml B. thì số mol HCl (1) và số mol (1) bằng (2) B. Neáu cho hh ban ñaàu vaøo dd NaOH dö seõ thu ñöôïc bao nhieâu lit khí (ñktc)? Caâu 2: Hoaø tan 1. 2at) ñoàng thôøi khoái löôïng hh giaûm ñi 6. Hãy chọn đáp án đúng.784lit khí H2 bay ra( ñktc). Zn D. Tính %m hh. Để hòa tan cùng một lượng Fe. 250 ml D. (1) gấp đôi (2) C.5M và KOH phản ứng hết với 500 ml dung dịch X ta cần phải dùng V ml dung dịch Y thì V là: A. c. Khí Cl2 C. a. Tính theå tích dd KMnO4 0. . Fe. Câu 17. H2S + Br2  S + 2HBr 0. Phaàn kim loaïi coøn laïi hoaø tan baèng H2SO4 ñaëc noùng thaáy coù 0.Cho Mg tác dụng với H2SO4 đ ĐỀ 7 H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là:A. B. dung dịch Y chứa NaOH 1.Không điều chế trong công nghiệp C. dd A vaø 0.86g hh Mg vaø Al vaøo dd HNO3 loaõng laáy dö coù 560ml (ñktc) khí N2O bay ra.12lit khí (00C. A. B hoaù trò II thu ñöôïc 1.Cho CuS tác dụng với H2SO4 Caâu 1:Cho H2SO4 loaõng dö taùc duïng vôùi 6. đôi (1) D. Khí H2S không tác dụng được với chất nào ? B.5g.

Câu 11:Viết ptpư thực hiện dãy chuyển hóa: a. Mg vaøo dd HCl dö thaáy giaûi phoùng ra 14lit khí ôû 00C vaø 0. Tính %m töøng kim loaïi trong hh. Caâu 5: Cho 11g hh saét vaø nhoâm taùc duïng vôùi 200g dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 10.9g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg.6lit hiñro. Al.1M cho ñeán khi keát tuûa tan trôû laïi moät phaàn.48lit khí (ñktc) vaø dd A.36lit hiñro(ñktc). Ñeå trung hoaø löôïng H2SO4 dö can 200ml dd NaOH 0.5l dd H2SO4 0. Xñ A. Caâu 7: Khi hoaø tan 29. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö . Nung keát tuûa thu ñöôïc ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ta ñöôïc chaát raén naëng 0.54g 1 kim loaïi M coù hoaù trò n khoâng ñoåi trong 100ml dd H2SO4 0.loïc keát tuûa vaø nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 3.51g.5g X tan heát trong nöôùc. Caâu 10:Moät hh X goàm 2 kim loaïi kieàm A.86g hh X goàm 3 kim loaïi: Mg. KMnO4O2O3Ag2OAgNO3HNO3 Câu 12: Nhận biết các khí sau: . B vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh X.5M. Ñeå trung hoaø dd thu ñöôïc sau khi hoaø tan X can 0.4g hh Al.4M.08lit khí SO2(ñktc). Cu. Tính %m töøng kim loaïi trong hh.Tính m moãi kim loaïi.1M ñöôïc dd A. Caâu 6: Cho 15.2g chaát raén. Xaùc ñònh M. Caâu 9: Hoaø tan 0. Theâm Vlit dd NaOH 0. SSO2SO3H2SO4Na2SO4NaClNaOHNaHSO3 c. Xaùc dònh %mhh.54g Al trong 0. Al. Phaàn khoâng tan cho vaøo dd H2SO4 ñaäm ñaëc thaáy giaûi phoùng 6. Khi cho cuøng khoái löôïng hh X treân phaûn öùng vôùi dd NaOH dö thì thu ñöôïc 3. Tính V. Caâu 8: Hoaø tan 4.72lit khí SO2(ñktc). Fe trong dd H 2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 4. Vaø noàng ñoä % dd sau phaûn öùng. FeSH2SSSO2H2SSO2KHSO3K2SO3K2SO4KClCl2H2SO4 b.8at.1M. Ag taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thaáy sinh ra 5.3lit dd H2SO4 0.Caâu 4: Hoaø tan 0. B thuoäc 2 chu kì keá tieáp cuûa BTH coù khoái löôïng laø 8.

c.11g bã rắn A và khí B. Kết quả khác. H2O (không theo thứ tự trên). Câu 6: Đun nóng một hh bột gồm 2. Viết ptpư. H2SO4.336lit B. D. H2S. H2S. ĐỀ 8 Câu 1 : Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: FeS + A  B( Khí ) + C B+F G +O2 1) S A V2O5. . được sản phẩm là hh rắn A. 0. thu được hh khí B. SO2.0.C. 0.224lit D. Ngâm A trong dd HCl dư. C: không làm đổi màu quỳ tím và không tạo kết tủa.a. B: làm quỳ tím hóa xanh và không tạo kết tủa. D chứa các chất NaOH. B. to C + SO2 + H2O Câu 3:Xác định các chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành các ptpư: A + BC đen C+ H2SO4l D + E A+ H2SO4l D + F G + N xanh M đen F + BE +KNO3 E+FeCl3B+FeCl2+K E + KOH G + H2O E+H2SO4đB+SO2+H2O Câu 4: Có 4 dd A.97g Al và 4. CO2.08g S trong môi trường kín không có không khí. O3. SO2. Xác định khối lượng các chất trong hh A. HCl. HCl. SO2.07g KMnO4 ta được 10. a.672lit C. C. t o + H2 to +O2 2) X to + Fe to C + Y hoặc Z A+G A B ( mùi trứng thối ) + D + Br2 X+D Y+Z Vàng B + CuSO4  D C + J Khí  L +O2 B + H2O ( đen ) +E L + KI  C + M + N + Fe +H Câu 2 : Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau : H2SO4 axit đặc. Câu 5: Khi ñun noùng 11. b. Lần lượt cho quỳ tím và dd BaCl2 vào 4 dd này và thấy: A: làm quỳ tím hóa đỏ và tạo kết tủa trắng. H2. B.O2. N2. Giải thích. D: làm quỳ tím hóa đỏ và không tạo kết tủa. Tìm A. Thể tích khí B (đktc) được giải phóng: A. CO2.

44lit B.56g C. Kết quả khác b.2M trên? A. 13. B. a. FeS: 8.1M. H2S:2. Đốt cháy khí X có mặt oxi dư thu được khí Y có mùi hắc. A. Thể tích các chất trong hh khí B ở đktc.84lit.6lit D. Al2S3: 6.Viết các ptpư xảy ra.4lit B. b. Tính %m từng chất trong hh. Kết quả b. 6.856lit D.33) thì được muối trung tính duy nhất.1g/ml). a.12g.856lit. Fe:0. H2S: 0. H2S:2. H 2:2. Câu 7: Cho hh gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư. Fe:1.375g.8g D. H2S:2.375g khác. 0. Câu 8: Đun 11. Tính khối lượng của Fe và FeS trong hh đầu: A.675g . Câu 10: Khi cho 36. 22. 13. b. Tất c.A. Câu 11: Hòa tan 3.48lit chất khí (đktc). H2S: 0.224lit. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của muối trong dd A. Al: 6. Al2S3: 6.856lit D. Tính thể tích khí sinh ra? A. Cho C tác dụng với dd HCl lại được khí X. Tính thể tích dd CuSO4 để hấp thu hết lượng khí ĐỀ 9 . 872. Tìm CTPT của oleum. H2: 0. Kết quả khác Câu 9: Cho chất A tác dụng với chất B ta thu được khí X có mùi trứng thối. H2: 0.9g kết tủa đen. Để trung hòa dd X phải dùng 800ml dd KOH 0. A.72lit C.856lit. Nung chất B với sắt thì được chất C. Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dd H2SO4 10%? B. 1.464lit hh khí (đktc).2g Fe và 26g Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư. Sản phẩm thu được cho vào 500ml dd HCl thì a.6M D. a.56g. Kết quả khác.73ml B. 2. H2:2. H2S:2.224lit. b. b. H2: 0. 5.84lit B. 8.224lit.96lit C. thu được 23. Thể tích mỗi khí: C. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng? A.84lit C.4M D. thu được 2.8g. H 2: 0. Cho khí X tác dụng với khí Y được chất B màu vàng.24lit sai. Cho khí sinh ra đi vào dd CuSO4 10% (d= 1. Tất cả B. Al: 0.675g C. Cần đốt cháy bao nhiêu lit khí X (đktc) để khi cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 150ml dd NaOH 30% (d=1.8g pư vừa đủ a. Cho hh khí này đi qua dd Pb(NO3)2 dư. FeS: 0.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4.375g D.856lit cả sai.44ml C. FeS: 8. Al2S3:0.38g oleum A vào nước được dd X. Fe:8.

Na2SO4: 0.2%.25% mới hòa tan hoàn toàn 47.7g kết tủa trắng.125M. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675cm3 dd brom 0.2M. Cho 28.7g kết tủa đen. Xác định %m từng chất trong hh.2M. 18.97%.72%. 3. Cho lượng dư dd BaCl2 vào 40ml dd A sẽ thu được kết tủa B. CaCl2 0. NaHSO3 và Na2SO4.56g X tác dụng với dd H2SO4 loãng dư.93%.2lit khí A và chất rắn B. 11. 4. Xác định M? b. Tính nồng độ % các muối trong dd A. (đktc). HCl : 0.3%. Tính %m các muối có trong hh ban đâu? Đ. Lọc lấy nước lọc và cho lượng dư dd CuCl2 vào nước lọc lại thu được 28.24lit khí C ( các khí được đo ở đktc) a. Đ/S: 1:3.38% Câu 2:Khi cho 36.8g hh vôi và đá vôi hòa tan vừa đủ với 5lit dd HCl sẽ thu được dd A và 4.8g kết tủa đen không tan. Nồng độ mol/lit dd A và khối lượng kết tủa B? Đ/S: NaCl: 13. cho chất khí còn lại tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 28.9g kết tủa trắng. Lọc bỏ kết tủa và trung hòa nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 1. Câu 4:Đun nóng hh gồm NaCl và Na2SO3 với lượng dư dd H2SO4 đậm đặc thu được hh khí A.15 Câu 5: DD A có chứa H2SO4 và Na2SO4.7%. Tính tỉ lệ %m các kimloại trong hh đầu? Đ/S: Zn. Sau đó.6cm3 dd KOH 0.Câu 1: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3.48lit. Sau khi cho lượng vừa đủ dd BaCl2 vào 125g dd A thì thu được 23. Đ/s: 54. Cho 250ml dd A tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 69.nóng thu được 2. 50. 11.25M.6g hh gồm FeS và CaCO3. Tính %m từng chất trong hh đầu? Câu 9: Hòa tan hh gồm có Na2S và Na2SO4 vào nước thu được dd A.4M.77% Câu 8: Hỗn hợp H2SO4 và HCl tác dụng vừa đủ với 400g dd BaCl2 5.S: %NaCl: 48.Nếu cho hh khí A tác dụng với lượng dư dd H 2S sẽ thu được 9. 6. Tính nồng độ % các muối trong dd A. $0% Câu 7: Dùng 200g dd HCl 18. Để trung hòa 250ml dd A cần dùng hết 50g dd NaOH 16%. Tính: a. Na2S: Đ/s: 45. Để trung hòa 20ml dd A cần phải dùng 25g dd NaOH. Dẫn khí B vào lượng dư dd Pb(NO3)2 thu được 71. a. b.8M Câu 6: Khi cho 54.72lit Đ/S: 52. Tính tỉ lệ về số mol các muối trong hh đầu? b. 60%.36% Câu 10: Hòa tan 40g SO3 vào nước thu được 200ml dd A. a. Tính %m mỗi chất trong hh đầu và thể tích mỗi khí thu được sau pư? Đ/S: 36. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dd A? Đ/S:H2SO4: 0.1M Câu 3:Hòa tan 50g hh NaCl và Na2S vào 150g nước thu được dd A.35%CaCO3. Cho lượng dư dd HCl vào dd A và đun nhẹ thu được chất khí B.1g hh gồm Ag và kim loại M (có hóa trị II) tác dụng với lượng dư dd HCl thu được 11. Gạn lấy chất rắn B và cho tác dụng với lượng dư H 2SO4 đăc.14g X tác dụng vừa đủ với 21.3g kết tủa trắng không tan. Tính nồng độ mol/lit dd HCl đã dùng và của các muối trong dd A. Mặt khác 7.48lit chất khí .Tính %m các chất trong hh X.69%.6g kết tủa vàng.

Sau khi cho lượng dư dd BaCl2 vào dd A sẽ thu được 46.Hiñrounfua vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù. Na2S. Câu 5: Khác với axit H2SO4 loãng.12lit C.12lit khí sunfurô (ñktc) huyønh vaø theå tích oxi caàn duøng (ñkc): 2g. Al.5g.2g bột kim loại M hóa trị II với lượng dư bột lưu huỳnh thu được hh chất rắn A. c) Fe.344lit SO2 (đktc).2M. d) Cu.147g/ml).92lit khí A. c)0.04g hợp chất A. d) Taát caû Câu 6 :trộn 60ml dung dịch H2SO4 0. thì khoái löôïng cuûa löu A. Tính nồng độ % các chất có trong dd sau phản ứng. Hấp thụ toàn bộ khí SO2 nói trên vào 13. ĐỀ 10 Câu 1: Oxi không phản ứng trực tiếp với:a) Ñoàng. Na2CO3. 1. Tính nồng độ % các muối trong dd A? Đ/S: 5. Câu 2: Oxi có số oxi hóa dương trong hợp chất:a) K2O. Câu 7: Trong các phản ứng sau đây.08g H2O và 1. Zn.6g. b) Flo. (NH4)2SO4.1g. Đ/s: 70%.Löu huyønh ñioxit vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoaù.12lit D.5M. Câu 4: Haõy chæ caâu traû lôøi sai: Löu huyønh vaø hôïp chaát cuûa noù coù tính chaát sau: A.Löu huyønh vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû.8g kết tủa đen. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng ? D. Tính tỉ lệ %m các kim loại trong hh. Cho hh A tác dụng với lượng dư dd HCl thu được khí B. Xác định M? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2. b) H2O2. nồng độ của Na2SO4 trong dung dịch mới là: a).b. 16% Câu 11: Hòa tan hh gồm K2SO4 và Na2SO4 có tỉ lệ về số mol là K2SO4 : Na2SO4 = 1: 3 vào nước thu được 150g dd A. Gạn lấy phần không tan cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 6. 14. 22. 30% Câu 13: Sau khi nung nóng hh gồm 11. a.24dm3 B. d) Lưu huỳnh. MgO. coù tính oxi hoaù. 2.3M. d) c) OF2. Dẫn toàn bộ khí B vào dd Pb(NO3)2 sẽ thu được 47. b)0. 1. 1.6g kết tủa trắng. b) Cu(OH)2.4lit.Axit sunfuric . Nồng độ % dd NaOH đã dùng? Đ/S: 2. c) Cacbon.2% Câu 12: Cho hh sắt và đồng tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 17.04M. C.3g.0.25M với 40ml dung dịch NaOH 0. ñeàu sai. Xác định CTPT hợp chất A? b.72lit khí B. C12H22O11.8%. 1. axit H2SO4 đặc phản ứng với: a) BaCl2 .95ml dd KOH 28% ( d= 1. B. thu được 1. Ca.4M. 23. Câu 3: Ñeå thu ñöôïc 1. S.

Câu 14: tìm pư sai:a. ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc ? a) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O c) H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2O + SO2 b) H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 Câu 9: Trộn dung dịch chứa 1 mol axit H2SO4 với dung dịch chứa 1. c) O3. c) 3. 2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O. HI < HBr < HCl < HF Caâu 19: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà oxi laø khoâng ñuùng? a. nóng là: Câu 12 : Trong các dãy dưới đây.c. a) 18. Câu 15:dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với các chất naøo trong dãy sau đây: Câu 16:axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây:a. c.4 lít. c. Cl2.8 lít.5 mol NaOH. b. d) Taát caû ñeàu sai. KMnO4. H2SO4 ñaëc . pư nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: a.60 lít. SO3. Fe và Fe(OH)3. Câu 13: trong các phản ứng sau. d. Chất rắn thu được là: a) Muối NaHSO4. b) Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4.12 lít. c. d) 8. d) FeSO4. Mg c.C và CO2.HI > HF > HCl > HBr Caâu 18: Tính axit taêng daàn cuûa caùc dd axit sau: b.HI < HCl < HBr < HF d.d. H2S + 4Cl2 + 4H2O →H2SO4 + 8HCl.48 lít.64 lít. a. c) 44. SO2 Câu 10: Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 12 gam pirit sắt là: Câu 11: Thể tích khí SO2 (đktc) thoát ra khi cho 46 g Na tác dụng với axit H2SO4 đặc.S và H2S. b) O2.b. Na2SO4 và NaOH. d) Hỗn hợp muối NaHSO4 .54 lít. b) 2.Oxi laø moät nguyeân toá coù tính oxi hoaù.S + Zn → ZnS. b) 22. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2S + H2SO4 →H2S + 2SO2. dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa ? a) HCl. coù muøi vaø vò. b.Zn .Cu Caâu 17: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng vaø dd H2SO4 ñaëc cho 2 loaïi muoái khaùc nhau: a. Oxi khoâng b.CaCO 3.S + O2 →SO2.Cu và Cu(OH)2. Cu d. a) 4. Fe a.S + Na2SO3 →Na2S2O3. S. d. c) Muối Na2SO4. cho dung dịch bay hơi đến khô. d. HF < HCl < HBr < HI b. c.Fe. 2 H2S + O2 →2S + 2H2O b. S + HNO3 →SO2 + NO2 + H2O. Ag.a) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O 2H2O c) H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 H2 O b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + d) H2SO4 + Fe → Fe2(SO2)3 + SO2 + Câu 8:Trong các phản ứng sau đây.

OF2 töông öùng: b. O2. Thuyû phaân muoái AlCl3 b.8 g b. Hoà tinh boät. ngöôøi ta söû duïng caùch naøo sau ñaây: a. +2 Caâu 29: Cho KMnO4 phaûn öùng vôùi dung dòch HCl dö.CaCO3 d. b.Cu Caâu 26: a. c.Flo c. Phenolphtalein. Clo b. HBrO.-4 .5 g d.Oxi d. -2. – 2. Clo taùc duïng vôùi nöôùc. NaBr Taát caû ñeàu sai Caâu 28: Soá oxi hoaù cuûa Oxi trong KMnO4. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 5.Toång hôïp töø H2 vaø Cl2 Brom. Ñaåy nöôùc. c.Cl2+2KI=2KCl+I2 PÖ naøo sau ñaây xaûy ra ñöôïc? . -2. a. Br2. – 2. -1. H2O. + 2 c. B vaø C ñeàu ñuùng. -1.C. H2O.c. Xaùc ñònh A. Quyø tím. Oxi laø thieát Caâu 20: Ñeå thu khí Oxi trong phoøng thí nghieäm. b. c.Br2+2KCl=2KBr+Cl2 d.Au c. c. Nöôùc Caâu 22: Thuoác thöû ñeå nhaän ra dd ioât laø:a.Ñaåy khoâng khí baèng caùch ngöûa bình. d.6 lít Cl2 ( ñktc). MnBr2. Caâu 23: Nguyeân toá coù ñoä aâm ñieän lôùn nhaát laø gì? Caâu 24: Hôïp chaát naøo sau ñaây PÖ ñöôïc vôùi khí clo? d. yeáu cho söï chaùy. – 2 d. Oxi taïo oxit axit vôùi haàu heát caùc kim loaïi.KClb. -2. d. Caâu 21: Haõy löïa choïn phöông phaùp ñieàu cheá khí HCl trong phoøng thí nghieäm töø caùc hoaù chaát ñaàu sau:a. -2. CO2 .58g c.Cu(NO3)2 Caâu 25: Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dd HCl l vaø taùc duïng vôùi khí clo cho 2 moät loaïi muoái khaùc nhau? a.B. -2 a.Taát caû ñeàu sai Caâu 27: Cho chuoãi phaûn öùng: X2 + B HX + C C+ MnO2 + HX X2 + A + B NaOH D + B.I2+2KBr=2KI+Br2 d. Cl2.Al c. 3. 1. MnCl2. Na2O2. H2O. b.Ñaåy khoâng khí baèng caùch uùp bình.Fe b.Cl2. MnCl2.95g 15. Na2O b. 39. khoái löôïng KMnO4 ñaõ duøng:a. -2 . HClO. NaClO c. -1. NaCl tinh theå vaø H 2SO4 ñaëc c.Ioât a.KOH d. – 1 .D bieát X2 ôû theå khía.

Cl.S Ñ-S choïn sai trong caùc caâu sau: a.Caâu 30: Tính Oxi hoaù cuûa caùc nguyeân toá halogen giaûm daàn theo thöù töï sau: a. Caâu 33: Trong caùc daõy chaát sau. Axit Clohiñric Ñeå ñieàu cheá 224 ml khí Cl 2( ñkc) caàn duøng bao nhieâu gam b. Fe b. 0. Cu.435g Caâu 36: Haõy khoanh vaøo chöõ Ñ neáu choïn ñuùng vaø chöõ S neáu Ñ.NaOH. 0.86g c. Caû A.0. Fe(OH)2. Axit cloric c.87g d. I c. dung dòch HCl coù theå taùc duïng vôùi DD HClO coù teân laø:a. Br. Tính khoái löôïng B Cho 8. Cl. F. Br d. Fe2O3 Caâu 34: Axit clorô Caâu 35: d.74g b.Giaáy quì tím thöû naøo sau ñaây a. Zn. AgNO3.Taát caû ñeàu ñuùng b.S Ñ. AgNO3 c.448 lit khí SO2(ñkc)Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. Cl.Axit hipoclorô MnO2 phaûn öùng vôùi d d HCl: a.8g FeS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. KMnO4. oxi coù tính oxi hoaù maïnh hôn ozon. BaCO3. Caâu 32: Phöông trình naøo chöùng minh tính oxi hoaù cuûa O3 maïnh hôn O2:a.2Ag+ O3 Ag2O+ O2 ñeàu ñuùng caùc chaát naøo. Dung dòch NaOH aåm d.2KI+ O3+ H2O I2+ 2KOH+ O2 d. coù theå duøng thuoác b. Taát caû ñeàu ñuùng c. KClO coù teân laø: kalihipoclorit d. 1. Ag.11g hh Zn vaø ZnO tan heát vaøo 20g dd H 2SO4 ñaëc noùng 98% dö) thu ñöôïc dd A vaø 0. daãn toaøn . I Br. Caâu 37: vaøo 150ml dd Pb(NO3)2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen. CaCO3. F. Cl. I Caâu 31: Ñeå nhaän bieát 2 khí HCl.MnO2. MgCl2. Clo laø chaát khí khoâng tan trong nöôùc b. NaOH d. Cl2 rieâng bieät. F. Clo coù soá oxi hoaù -1 trong moïi hôïp chaát c. I.B b.Fe. Br. Clo coù tính oxi hoaù maïnh hôn brom vaø iot e. F.S Ñ.S Ñ. a.Giaáy quì taåm hoà tinh boät c. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 38: Cho 2.

Caâu 39: Cho 9.08g hh Cu vaø CuO tan heát vaøo 20g dd H2SO4 ñaëc noùng 98% ( laáy dö) thu ñöôïc dd A vaø 0.7g ZnS taùc duïng heát vôùi dd HCl thu ñöôïc khí X. daãn toaøn vaøo 200ml dd CuCl2 1M thu ñöôïc tuûa maøu ñen.448 lit khí SO2(ñkc)a. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc Caâu 40: Cho 6.Tính %(m) caùc chaát trong hh ban ñaàu b.Cho dd A vaøo dd BaCl2 dö thu ñöôïc keát tuûa B. Tính khoái löôïng B .