P. 1
Hoa Sinh Dai Cuong

Hoa Sinh Dai Cuong

|Views: 2,000|Likes:
Được xuất bản bởiVo Khac Phi

More info:

Published by: Vo Khac Phi on May 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1.1. ð nh nghĩa
 • 1.1.2. Ch c năng sinh h c
 • 1.2.2. Aminoacid – ñơn v c u t o cơ s c a protein
 • 1.2.3. Các tính ch t c a aminoacid
 • 1.3.2. C u trúc b c m t c a protein
 • 1.3.3. C u trúc b c hai c a protein
 • 1.3.4. C u trúc b c ba c a protein
 • 1.3.5. C u trúc b c b n c a protein
 • 1.4.2. Tính ch t lư ng tính
 • 1.4.3. Tính ch t b bi n tính
 • 1.4.4. Các ph n ng ñ c trưng
 • 1.5. PHÂN LO I PROTEIN
 • 1.5.1. Phân lo i d a vào ñ hòa tan
 • 1.5.2. Phân lo i d a vào c u t o
 • Câu h i ôn t p:
 • Tài li u tham kh o:
 • 2.1. ð I CƯƠNG V VITAMIN
 • 2.2.1. Vitamin tan trong ch t béo
 • 2.2. 2. Vitamin tan trong nư c
 • 3.1. CÁC KHÁI NI M CƠ B N
 • 3.1.2. Enzyme là ch t xúc tác sinh h c
 • 3.1.3. ðơn v ho t l c c a enzyme
 • 3. 2. C U T O C A ENZYME
 • 3.2.1. Ph n l n các enzyme có b n ch t là protein
 • 3.2.2. Các cofactor
 • 3.2.3. Trung tâm ho t ñ ng c a enzyme
 • 3.2.4. Các t h p ña enzyme và các enzyme d l p th
 • 3.2.5. S phân b và các d ng enzyme
 • 3.3. TÍNH ð C HI U C A ENZYME
 • 3.4. CƠ CH HO T ð NG C A ENZYME
 • 3.5.2. nh hư ng c a nhi t ñ
 • 3.5.3 nh hư ng c a pH môi trư ng
 • 3.5.4. nh hư ng c a các ch t ho t hoá và ch t c ch
 • 3.6 . CÁCH G I TÊN VÀ PHÂN LO I ENZYME
 • 4.1. THÀNH PH N HOÁ H C C A NUCLEIC ACID
 • 4.1.1. Các base ch a nitơ
 • 4.1.3. Nucleoside
 • 4.1.4. Nucleotide
 • 4.2. C U T O C A CÁC NUCLEIC ACID
 • 4.2.1. C u t o DNA
 • 4.2.2. C u t o c a RNA
 • 4.3. SINH T NG H P NUCLEIC ACID
 • 4.3.1. Sinh t ng h p nucleotide d ng purine
 • 4.3.2. Sinh t ng h p các nucleotide ki u pyrimidine
 • 4.3.3. Sinh t ng h p các nucleotide thymidine
 • 4.3.4. Sinh t ng h p các deoxyribonucleotide
 • 4.3.5. Sinh t ng h p DNA (s tái b n DNA - Replication)
 • 4.3.6. Sinh t ng h p RNA ( s phiên mã-Transcription)
 • 4.4. PHÂN GI I CÁC NUCLEIC ACID
 • 5.1.2. S bi n ñ i các aminoacid
 • 5.2.2. S phân gi i protein
 • 6.1. ð I CƯƠNG V CARBOHYDRATE
 • 6.1.1. ð nh nghĩa
 • 6.1.2. Ch c năng c a carbohydrate
 • 6.1.3. Phân lo i
 • 6.2. CÁC MONOSACCHARIDE
 • 6.2.1. ð nh nghĩa
 • 6.2.2. ð ng phân quang h c c a monosaccharide
 • 6.2.3. C u trúc d ng vòng
 • 6.2.4. Các d n xu t c a hexose
 • 6.2.5. M t s monosaccharide quan tr ng
 • 6.3. OLIGOSACCHARIDE
 • 6.3.1. ð nh nghĩa
 • 6.3.2. M t s oligosaccharide ph bi n
 • 6.4. POLYSACCHARIDE
 • 6.4.1. Polysaccharide thu n
 • 6.4.2. Polysaccharide t p
 • 6.5. S T NG H P CARBOHYDRATE
 • 6.5.1. Sơ lư c v hoá sinh quang h p
 • 6.5.2. T ng h p disaccharide và tinh b t
 • 6.5.3. T ng h p glucose t các s n ph m chuy n hoá trung gian
 • 6.6. S PHÂN GI I CÁC POLYSACCHARIDE
 • 6.6.1. S phân gi i glycogen
 • 6.6.2. S phân gi i tinh b t
 • 6.7. HOÁ SINH HÔ H P
 • 6.7.1. Quá trình ñư ng phân (Glycolysis)
 • 6.7.2. Các ñư ng hư ng chuy n hoá c a pyruvate
 • 6.7.3. Chu trình citric acid
 • 6.7.4. S phosphoryl hoá ôxy hoá
 • 6.7.5. Chu trình pentose phosphate
 • 7.1. ð I CƯƠNG V LIPID
 • 7.1.1. Khái ni m v lipid
 • 7. 1.2. Ch c năng sinh h c c a lipid
 • 7.1.3. Phân lo i lipid
 • 7.2.2. C u t o và tính ch t c a lipid ñơn gi n
 • 7.2. 3. C u t o và tính ch t c a các lipid ph c t p
 • 7.3. S PHÂN GI I LIPID
 • 7.3. 1. S phân gi i triacylglycerol

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I

NGÔ XUÂN M NH (CH BIÊN), L I NG C HÀ, ð NG THÁI H I, NGUY N VĂN KI M

GIÁO TRÌNH

HOÁ SINH ð I CƯƠNG

Hà N i - 2009

L I NÓI ð U Trong nh ng năm cu i c a th k XX và ñ u th k XXI loài ngư i ñã và ñang ch ng ki n nh ng thành t u to l n do các ngành công ngh mũi nh n (Công ngh tin h c, Công ngh sinh h c, Công ngh v t li u m i, Công ngh năng lư ng m i) ñem l i. Trong s các ngành công ngh mũi nh n Công ngh sinh h c (Biotechnology) là ngành công ngh ñ y h a h n. N n t ng c a công ngh sinh h c d a trên các thành t u c a Hoá sinh h c, Di truy n h c, Sinh h c t bào. Hoá sinh h c – Môn khoa h c ra ñ i vào n a cu i th k XIX. Trong th k XX Hoá sinh h c ñã phát tri n m nh m , ñ t ñư c trình ñ cao trong m i lĩnh v c nh t là trong lĩnh v c Protein và Nucleic acid cùng các môn khoa h c sinh h c khác hình thành lĩnh v c Công ngh sinh h c. Ngày nay loài ngư i ñã có ñ cơ s ñ t o ra nh ng gi ng cây tr ng, v t nuôi có tính ch ng ch u ñ i v i các tác nhân gây b nh, có tính ch ng ch u ñ i v i ñi u ki n môi trư ng b t l i, có ph m ch t`mong mu n …, các gi ng vi sinh v t có kh năng t o ra các s n ph m th c ph m, các ph gia th c ph m ñ c bi t mà công ngh truy n th ng không th t o ra ho c v i ph m ch t không cao, các vacxin ch a b nh ñ c tr … Do v y ki n th c hoá sinh h c là r t c n thi t cho các k sư nông nghi p, lâm nghi p, c nhân sinh h c, k sư công ngh th c ph m … tương lai. Trong quá trình nâng cao ch t lư ng ñào t o ñ i h c ñ n nay B giáo d c và ðào t o ñã xây d ng th ng nh t Chương trình khung ñào t o các chuyên ngành. Trên cơ s khung chương trình c a môn h c Hoá sinh ñ i cương chúng tôi m nh d n biên so n giáo trình “Hoá sinh ñ i cương”. Giáo trình ñư c biên so n trên cơ s kinh nghi m gi ng d y môn h c nhi u năm c a t p th cán b gi ng d y c a B môn Hoá sinh – Công ngh sinh h c th c ph m, B môn Sinh lý – Hoá sinh ñ ng v t, trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i và c p nh t các ki n th c m i c a Hoá sinh hi n ñ i. Giáo trình ñư c phân công biên so n như sau: - PGS.TS Ngô Xuân M nh : M ñ u, Chương 4 và 8 - ThS L i Th Ng c Hà : Chương 1 và 5 - TS ð ng Thái H i : Chương 2,3, 6 và 7 - TS Nguy n Văn Ki m : Chương 7 Giáo trình này là tài li u h c t p c a sinh viên, h c viên cao h c, nghiên c u sinh c a các chuyên ngành nông nghi p thu c các trư ng ð i h c Nông nghi p. Ngoài Giáo trình là tài li u tham kh o t t cho sinh viên, h c viên cao h c, nghiên c u sinh các ngành sinh h c, các cán b gi ng d y, cán b nghiên c u và các nhà s n xu t trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, sinh h c, công ngh th c ph m … ðây là l n ñ u tiên biên so n theo n i dung khung chương trình m i, ch c ch n còn nhi u khi m khuy t. Chúng tôi mong nh n ñư c s ñóng góp ý ki n c a ngư i ñ c nh t là các b n sinh viên, h c viên cao h c và nghiên c u sinh ñ Giáo trình ngày càng hoàn thi n và t t hơn. Tháng 12 năm 2009 Các tác gi

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……

i

M CL C
L i nói ñ u M cl c M ñ u Chương 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 i ii 1 7 7 7 7 10 10 10 13 18 18 20 21 24 25 26 26 27 28 29 31 31 32 33 33 34 34 35 35 40 45 45 46 46 47 47 48 48 48

PROTEIN
KHÁI NI M ð nh nghĩa Ch c năng sinh h c C U T O PROTEIN Thành ph n nguyên t Aminoacid – ñơn v c u t o cơ s c a protein Các tính ch t c a aminoacid C U T O PHÂN T PROTEIN Peptide và thuy t polypeptide C u trúc b c m t c a protein C u trúc b c hai c a protein C u trúc b c ba c a protein C u trúc b c b n c a protein TÍNH CH T C A PROTEIN Hình d ng và kích thư c Tính ch t lư ng tính Tính ch t b bi n tính Các ph n ng ñ c trưng PHÂN LO I PROTEIN Phân lo i d a vào ñ hòa tan Phân lo i d a vào c u t o Câu h i ôn t p Tài li u tham kh o

Chương 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2

VITAMIN
ð I CƯƠNG V VITAMIN CÔNG TH C C U T O VÀ CH C NĂNG SINH H C C A VITAMIN Vitamin tan trong ch t béo Vitamin tan trong nư c Câu h i ôn t p Tài li u tham kh o

Chương 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1

ENZYME
CÁC KHÁI NI M CƠ B N S xúc tác Enzyme là ch t xúc tác sinh h c ðơn v ho t l c c a enzyme C U T O C A ENZYME Ph n l n các enzyme có b n ch t là protein

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……

ii

1.2 4.2 5.2 S TRAO ð I AMINOACID VÀ PROTEIN S TRAO ð I AMINOACID S t ng h p aminoacid S bi n ñ i các aminoacid S TRAO ð I PROTEIN S t ng h p protein S phân gi i protein Câu h i ôn t p Tài li u tham kh o Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. ð ng h c c a ph n ng enzyme nh hư ng c a nhi t ñ nh hư ng c a pH môi trư ng nh hư ng c a các ch t ho t hoá và ch t c ch CÁCH G I TÊN VÀ PHÂN LO I ENZYME Câu h i ôn t p Tài li u tham kh o 49 53 54 55 57 58 60 60 63 63 64 65 66 67 68 68 68 71 71 71 73 73 76 78 78 80 80 81 81 85 90 90 90 91 91 91 93 96 96 107 108 108 Chương 4 4.4 3..6 4.2 3.3.1 4.3 4..2..5 3.1 5..3 3.1.2..2.4 3.……… …… iii .1 5..3.5.2 4.4 4.Replication) Sinh t ng h p RNA ( s phiên mã-Transcription) PHÂN GI I CÁC NUCLEIC ACID Câu h i ôn t p Tài li u tham kh o Chương 5 5.3 3.4 NUCLEIC ACID THÀNH PH N HOÁ H C C A NUCLEIC ACID Các base ch a nitơ ðư ng pentose Nucleoside Nucleotide C U T O C A CÁC NUCLEIC ACID C u t o DNA C u t o c a RNA SINH T NG H P NUCLEIC ACID Sinh t ng h p nucleotide d ng purine Sinh t ng h p các nucleotide ki u pyrimidine Sinh t ng h p các nucleotide thymidine Sinh t ng h p các deoxyribonucleotide Sinh t ng h p DNA (s tái b n DNA ..3.5...2.3.2.1 4.1....4 3.1 4.5 3.2.5 4..3 4.3.5.3 4....2.2 5..1.1..6 Các cofactor Trung tâm ho t ñ ng c a enzyme Các t h p ña enzyme và các enzyme d l p th S phân b và các d ng enzyme TÍNH ð C HI U C A ENZYME CƠ CH HO T ð NG C A ENZYME CÁC Y U T NH HƯ NG T I HO T TÍNH XÚC TÁC C A ENZYME nh hư ng c a n ng ñ cơ ch t và enzyme.1 4..4 4..2.3.2 3.5.1..1 5.3.2 4....3 3.1 3.2 4.

1 6.7.2 6.4..2 7....2 7.2 6.7.3.Chương 6 6.2 6..3.3 6..3 6.3 7.1 6..1.1 6.5 6..1...7.1 6.1 7.2 6.2.3.3 7.1 6.1.1 7.2 6.1.2.1.2..5 CARBOHYDRATE ð I CƯƠNG V CARBOHYDRATE ð nh nghĩa Ch c năng c a carbohydrate Phân lo i CÁC MONOSACCHARIDE ð nh nghĩa ð ng phân quang h c c a monosaccharide C u trúc d ng vòng Các d n xu t c a hexose M t s monosaccharide quan tr ng OLIGOSACCHARIDE ð nh nghĩa M t s oligosaccharide ph bi n POLYSACCHARIDE Polysaccharide thu n Polysaccharide t p S T NG H P CARBOHYDRATE Sơ lư c v hoá sinh quang h p T ng h p disaccharide và tinh b t T ng h p glucose t các s n ph m chuy n hoá trung gian S PHÂN GI I CÁC POLYSACCHARIDE S phân gi i glycogen S phân gi i tinh b t HOÁ SINH HÔ H P Quá trình ñư ng phân (Glycolysis) Các ñư ng hư ng chuy n hoá c a pyruvate Chu trình citric acid S phosphoryl hoá ôxy hoá Chu trình pentose phosphate Câu h i ôn t p Tài li u tham kh o Chương 7 7.3 6.……… …… iv .3.2.6..2....2..4 6..2.3 6.2 6.7 6.1 6..2..3 7..4 6.7.6.4 6.5.4.1 6.6 6.2 7...1 7.5.5.7.1 6.2 6.5 6..2 LIPID ð I CƯƠNG V LIPID Khái ni m v lipid Ch c năng sinh h c c a lipid Phân lo i lipid C U T O VÀ TÍNH CH T C A LIPID Acid béo và alcol C u t o và tính ch t c a lipid ñơn gi n C u t o và tính ch t c a các lipid ph c t p S PHÂN GI I LIPID S phân gi i triacylglycerol Phân gi i các lipid ph c t p 109 110 110 110 110 110 110 111 111 112 113 113 113 114 114 114 116 118 118 127 131 131 131 132 133 133 138 141 144 146 149 149 150 150 150 150 151 152 152 154 155 158 158 167 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.1 7.1.3 6.1 6..

4.....……… …… v ....1 7.2 T NG H P LIPID T ng h p triacylglycerol Sinh t ng h p Glycerophospholipid và Sphingolipid Câu h i ôn t p Tài li u tham kh o TRAO ð I CHÂT VÀ NĂNG LƯ NG C A CÁC CƠ TH S NG Trao ñ i ch t Trao ñ i năng lư ng Câu h i ôn t p Tài li u tham kh o 167 167 174 177 177 178 178 180 181 181 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương...7.......4..4 7...1 8...2 Chương 8 8.....

Năm 1880. vi c phát hi n ra các enzyme và vi c làm sáng t vai trò c a chúng trong s trao ñ i ch t... Vi c nghiên c u các ch t có trong thành ph n c a cơ th sinh v t là nhi m v c a tĩnh hoá sinh (Static biochemistry).E..vi c nghiên c u các quá trình hoá sinh h c s vô nghĩa n u không có s nghiên c u các ch t tham gia trong quá trình này. n u rư u. lipid ñã t o ñi u ki n cho vi c Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Tĩnh hoá sinh có quan h r t m t thi t v i hoá h c h u cơ (Organic chemistry). ngư i ta ñã thu ñư c formic acid. Sau ñó. m c d u ngay t th i thư ng c ... 1828) ñã t ng h p ñư c ure. ông ñã xác nh n r ng khi hô h p trong cơ th carbon và hydrogen b oxy hoá t t .. Danilepski l n ñ u tiên ñã ñi u ch ñư c các ch t gi ng protein nh enzyme.. C n nh n m nh r ng tĩnh hoá sinh và ñ ng hoá sinh liên quan liên quan v i nhau r t ch t ch . Ngư i ta cũng ñã mô t v enzyme pepsin. thu c da…) S c g ng làm tăng năng su t mùa màng trên ñ ng ru ng và s d ng các th c v t khác nhau ñ làm th c ăn. oxalic acid... th k XIX.I.ñ u th k XIX ñã cho phép ngư i ta chi t xu t ñư c t th c v t hàng lo t acid h u cơ (malic acid.……… …… 1 . Các k t qu quan tr ng trong vi c nghiên c u cơ ch hoá h c c a protein ñã thu ñư c nh các công trình c a N. Vole F..Ia.. S phát tri n khoa h c cu i th k XVIII. Năm 1884... th c v t và vi sinh v t. B ng cách s d ng các phương pháp nghiên c u m i. Vi c ñ u tranh v i b nh t t ñã khi n con ngư i ph i nghiên c u các quá trình x y ra trong cơ th ngư i m và ngư i kho cũng như nh hư ng c a các dư c li u khác nhau lên cơ th con ngư i.Lunin ñã phát hi n ra vitamin. ngư i ta ñã ch ng minh ñư c r ng trong h t lúa mì n y m m ch a m t ch t có kh năng bi n tinh b t thành ñư ng và dextrin và sau ñó ngư i ta ñã chi t xu t ñư c ch t này t m ch nha và goi là amylase.. Trong th i gian này. Fise (Fischer) ñã t ng h p ñư c hàng lo t polypeptid. v glucid.. Ví d ..Danilepski. ñ ng v t.. glucid. Lavoaziê (Lavoisier) cũng ñã gi i thích ñư c cơ ch hoá h c c a s hô h p và s cháy.. lactic acid …) và glycerol.... Khi oxy hoá ñư ng. Vi c nghiên c u các chuy n hoá hoá h c x y ra trong quá trình ho t ñ ng s ng c a cơ th nghĩa là nghiên c u v m t hoá h c c a s trao ñ i ch t là nhi m v c a ñ ng hoá sinh (Dynamic biochemistry). s phát tri n c a hoá h c v amionoacid và protein. s phát hi n ra vitamin và hormon.. Hoá sinh m i tr thành m t ngành khoa h c ñ c l p vào n a sau th k th XIX. citric acid.M ð U Hoá sinh h c (Biochemistry) là m t môn khoa h c nghiên c u thành ph n hoá h c c a cơ th và nh ng chuy n bi n hoá h c c a các ch t và c a năng lư ng x y ra trong quá trình ho t ñ ng s ng c a con ngư i. ñi u này ch ng t có th t ng h p ñư c ch t h u cơ c a cơ th s ng mà không c n “l c s ng”. N. con ngư i ñã làm quen v i nhi u quá trình hoá sinh h c trong cu c s ng hàng ngày c a h (nư ng bành mỳ. làm sơn. Vào cu i th k XVIII. quá trình này gi ng s cháy bình thư ng.Liascopski và A. Liebig ñã xác ñ nh thành ph n c a nhi u th c ph m. ngư i ta ñã có nh ng nh n xét và phát hi n ñ u tiên có tính ch t khoa h c v s tác d ng c a các ezyme. làm v i… ñã khi n con ngư i ph i nghiên c u các c u t c a th c v t và s nh hư ng c a các ch t khác nhau ñ i v i s sinh trư ng và phát tri n c a chúng.. lipid và xác ñ nh hàm lư ng nitơ trong protein. ñã chia các ch t ch a trong th c ph m thành protein. làm thu c. các nhà khoa h c ñã ñ t ñư c nh ng thành t u to l n trong lĩnh v c tĩnh hoá sinh và trong vi c nghiên c u s trao ñ i ch t trong cơ th sinh v t.. Vi c xác l p nên thành ph n hoá h c c a cơ th s ng. (Friedrich Wohler.

..... Nó ñã ñư c phát tri n trên cơ s c a nh ng thành t u c a hoá h c h u cơ.....……… …… 2 . Hoá sinh h c ñã tr thành m t khoa h c ñ c l p n a sau c a th k XIX.... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. ð ng th i chính nh s phát tri n c a ñ ng hoá sinh mà ngư i ta ñã xác ñ nh ñư c nh ng quan ñi m th ng nh t v các quy lu t chung c a các quá trình trao ñ i ch t và nh ng chuy n hoá năng lư ng trong cơ th sinh v t..hình thành ñ ng hoá sinh.... Sơ ñ l ch s phát tri n Hoá sinh h c Như trên ñã nói........

.... Nhi m v quan tr ng nh t c a hoá sinh h c là phát hi n c u trúc và t ng h p b ng con ñư ng nhân t o các ch t protein và nucleic acid t c là nh ng ch t mang s s ng. nghiên c u quá trình sinh t ng h p c a ch t h u cơ ph c t p t nh ng ch t ñơn gi n cũng như nghiên c u nh ng chuy n hoá sinh ñ a hoá h c c a xác ñ ng v t và th c v t... lý. nông nghi p và hàng lo t ngành công nghi p khác. nghiên c u m i liên quan tương h và s ph thu c l n nhau c a các quá trình này. hoá sinh th c v t. cùng v i các ngành khoa h c cơ b n (toán.. hoá sinh vi sinh v t và y hoá sinh. sinh…) và các ngành khoa h c cơ s khác (di truy n. hi n ñ i hoá nông nghi p và nông thôn. s ñ kh năng gi i quy t nh ng v n ñ do th c ti n c a s n xu t và ñ i s ng nư c ta ñ t ra. hoá sinh h c ph i căn c trên nh ng phương hư ng và nhi m v c th nh m ph c v k p th i và có hi u qu nh ng ñòi h i nóng b ng c a s n xu t nông lâm ngư nghi p cũng như c a y t và qu c phòng... hoá..... Hoá sinh h c có m t ý nghĩa th c hành to l n ñ i v i y h c. hoá sinh h c nghiên c u vai trò sinh lý c a các ch t riêng l trong s s ng c a cơ th .. Trong th k XXI các nhà hóa sinh h c Vi t Nam b ng nh ng công trình nghiên c u c a b n thân mình và b ng cách áp d ng nh ng thành t u c a hoá sinh h c hi n ñ i c a th gi i có ch n l c và sáng t o... Tuỳ theo ñ i tư ng nghiên c u mà ngư i ta chia hoá sinh h c thành hoá sinh ñ i cương.. sinh lý. V n ñ v m i liên quan c a các qúa trình trao ñ i ch t v i các ch c năng sinh lý khác nhau c a cơ th cũng là m t v n ñ quan tr ng c a hoá sinh h c hi n ñ i.... hoá sinh ñ ng v t... s góp ph n x ng ñáng c a mình trong s nghi p công nghi p hoá.Hoá sinh h c nghiên c u nh ng giai ño n riêng bi t c a quá trình trao ñ i ch t. Vi t Nam ñang trong th i kỳ phát tri n.……… …… 3 .. vi sinh v t…). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..

. 1907 – Fletcher và Hopkins ch ng minh lactic acid hình thành t glucose trong s co bóp cơ ñi u ki n y m khí. 1931 – Englehardt phát hi n b n ch t song hành liên h p c a quá trình phosphoryl hoá và hô h p. 1937 – Krebs phát hi n chu trình citric acid. 1932 – Warburg va Christian tìm ra “enzyme màu vàng” là flavoprotein.……… …… 4 .. 1866 – Mendel ñưa ra quy lu t phân ly ñ c l p và t h p t do c a các allele ñ u. 1929 – Burr và Burr phát hi n linoleic acid là acid béo thi t y u ñ i v i ñ ng v t. 1937 – Warburg gi i thích s hình thành ATP x y ra song hành liên h p v i vi c glyceraldehyde – 3 – phosphate b m t hydrogen. 1864 – Hoppe – Seyler nh n ñư c tinh th hemoglobin.Cori tìm ra ho t tính xúc tác ñ o chi u c a glycogen phossphorylase. 1905 – Knoop tìm ra cơ ch oxyhoá . 1910 – Morgan ñ ra h c thuy t di truy n nhi m s c th . 1935 – Stanley nh n ñư c tinh th virus b nh kh m thu c lá (TMV)... 1928 – Szent – Gyorgyi phân l p vitamin C (ascorbic acid). 1912 – Warburg phát hi n enzyme tham gia quá trình hô h p.. 1898 – Camillo Golgi – phát hi n b máy Golgi. 1926 – Jasen và Donath tách vitamin B1 (thiamine) t cám g o... 1933 – Embden và Meyerhof tìm ra các ch t trung gian c a quá trình glycolysis.... 1922 – Mc Collum ch ng minh s thi u vitamin D là nguyên nhân gây b nh còi xương. 1928 – Levene ch ng minh nucleotide là ñơn v c u t o c a nucleic acid.. 1893 – Ostwald ch ng minh b n ch t xúc tác c a enzyme. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. 1773 – Rouelle phân l p ñư c urea t nư c ti u. 1928 – 1933 – Warburg ch ng minh pophyrin ch a Fe có m t trong chu i hô h p.. 1828 – Wohler t ng h p ch t h u cơ ñ u tiên là urea t ch t vô cơ. 1838 – Schleiden và Schwann ñưa ra gi thuy t v c u t o t bào c a cơ th s ng. 1854 – 1864 – Pasteur ch ng minh s lên men nh vi sinh v t.... 1939 – C.. 1933 – Krebs và Henseleit phát hi n ra chu trình urea. 1935 – Schoenheimer và Rittenberg l n ñ u tiên s d ng ñ ng v trong nghiên c u trao ñ i ch t...NH NG S KI N CHÍNH TRONG L CH S PHÁT TRI N MÔN HOÁ SINH H C 1770 – 1774 – Priestley ch ng minh cây th i oxygen và ñ ng v t s d ng nó.. 1939 – Lipmann ch ng minh vai trò trung tâm c a ATP trong chu trình năng lư ng.β phân hoá acid béo..Cori và G. 1926 – 1930 – Svedberg ch t o thi t b siêu li tâm ñ u tiên. 1913 – Michaelis và Menten xây d ng lý thuy t ñ ng h c xúc tác c a enzyme. 1926 – Summer l n ñ u nh n ñư c tinh th urease.... 1938 – Hill ch ng minh d ch vô bào ch a l c l p th t o oxygen khi ñư c chi u sáng..

1953 – Vigneaud t ng h p hormone ñ u tiên là oxytocin. 1950 – 1953 – Chargaff phát hi n s tương ng c a các g c trong DNA. 1959 – Krebs và Fischer phát hi n ra protein kinase. Crick và Wilkins xây dung mô hình xo n ñôi DNA.. 1944 – Avery. 1966 – Gilbert và Muller-Hill tách thành công lac repressor. 1947 – 1950 – Lipmann và Kaplan tách và ñ nh tính CoA. 1957 – Sutherland phát hi n AMP vòng. 1972 – Singer và Nicolson ñ xư ng mô hình c u trúc màng kh m... 1968 – Meselson và Yuan phát hi n enzyme DNA restrictase ñ u tiên... 1958 – Weiss... 1948 – Leloir phát hi n vai trò uridine nucleotide trong chuy n hoá cacbohydrate. 1959 – Wakil và Ganguly ch ng minh malonyl – CoA là ch t trao ñ i trung tâm trong t ng h p acid béo.1939 – 1946 – Szent – Gyorgyi phát hi n ph c actin – myosin. 1973 – Cohen. 1952 – 1954 – Zamecnick xây dung h th ng nghiên c u t ng h p protein vô bào... 1961 – Nirenberg và Matthaei phát hi n polyuridylic acid là mã di truy n c a polyphenylalanine.. Chang. 1956 – Kornberg phát hi n DNA polymerase. 1951 – Pauling và Corey ñưa ra mô hình ñư ng xo n c a -keratin. 1953 – Sanger và Thompson xác ñ nh th t amino acid c a insulin. 1942 – Bloch và Rittenberg phát hi n acetate là ti n ch t t o cholesterol. 1961 – Mitchell trình bày cơ ch hoá th m t o ATP nh oxy hoá phosphorylhoá. 1940 – Beadle và Tatum nêu gi thuy t quan h m t gene m t enzyme..……… …… 5 . 1975 – Sanger và Barrell ñ ra phương pháp xác ñ nh nhanh th t nucleotide DNA..... 1962 – Racker tách F1 ATPase t ti th . 1958 – Meselson và Stahl ch ng minh DNA nhân ñôi theo cơ ch bán b o t n. 1957 – Hoagland. Boyer và Helling th c hi n vi c nhân dòng DNA. Hurwitz và Stevens phát hi n enzyme RNA polymerase ph thu c DNA. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. 1956 – Anfinsen và White kh ng ñ nh th t s p x p amino acid ñ c hi u quy t ñ nh c u trúc không gian c a phân t protein. 1970 – Temin và Baltimore phát hi n enzyme reverse transcriptase.. Monod ñưa ra lý thuy t v operon... 1966 – Crick ñưa ra gi thuy t v liên k t “wobble”. Mac Leofd và Mc Carty ch ng minh DNA là nguyên nhân bi n n p vi khu n. Monod và Changeux nêu gi thuy t v cơ ch tác ñ ng c a enzyme d l p th (allosteric enzyme).. Zamecnik và Stephenson tách và xác ñ nh choc năng tDNA. 1953 – Watson. 1949 – Christian de Duve phát hi n ra lysosome.. Schneider và Palade tách phân ño n t bào b ng phương pháp li tâm. 1961 – Jacob.. 1948 – Hogeboom. 1954 – Hugh Huxley trình bày mô hình s i trư t c a quá trình co cơ... 1961 – Jacob. 1960 – Kendrew thông báo v phân tích tán x X quang c u trúc myoglobin.

1984 – Blobel phát hi n cơ ch chuy n v trí protein xuyên màng... 1994 – Gilman và Rodbell phát hi n G – protein và vai trò chuy n tín hi u n i bào c a nó...1977 – Starlinger l n ñ u tiên phát hi n ño n DNA g n xen hàng. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. 1995 – Lewis... 1988 – Elison và Hitching t ng h p và s d ng purine và pyrimidine trong hoá tr li u. Deisenhofer và Huber xác ñ nh c u tâm ph n ng quang h p.... Nusslein – Volhard và Wieschaus phát hi n cơ ch ki m soát di truy n giai ño n phát tri n phôi Drosophila ñ u tiên.. 1981 – Steitz xác ñ nh c u trúc CAP protein.... 1984 – Michel.. 1989 – Synder tinh s ch và c i bi n th th (receptor) c a inositol – 1.……… …… 6 ...4 – P3.3...... 1978 – Tonegawa tìm ra cơ ch c t DNA dư trong quá trình hình thành gene immunoglobulin... 1983 – Mullis ñ ra k thu t nhân nhanh DNA – Ph n ng nhân s i polymerase PCR (polymerase chain reaction).

b. decarboxyl hóa ñ n các ph n ng c a các quá trình ph c t p như sao mã. Trên th c t . m ch th ng.. ñư c c u t o t các α-aminoacid liên k t v i nhau b ng liên k t peptide (-CO-NH-). Các enzyme ñ u có b n ch t hóa h c là protein do ñó protein ñư c coi là trung tâm c a h u h t bi n ñ i x y ra trong cơ th s ng. b k t t a b i dung d ch trichloroacetic acid 10%. myoglobine ( ñ ng v t có xương s ng)...1. Các phân t protein c u t o t m t ho c vài m ch polypeptide.1. a... C u trúc b c hai c a protein là xo n α hay n p g p β. Hemoglobine. D a vào thành ph n c u t o protein ñư c chia thành protein ñơn gi n và protein ph c t p... Các bi n ñ i hóa h c in vivo r t hi m khi x y ra v i t c ñ có th nh n th y ñư c khi không có m t c a enzyme... 1.. Ch c năng sinh h c Protein là n n t ng v c u trúc và ch c năng c a cơ th sinh v t..2. Ch c năng v n chuy n Nhi u protein ñóng vai trò là các „xe t i“ v n chuy n các ch t trong cơ th . KHÁI NI M Thu t ng protein b t ngu n t ti ng Hy l p“proteios“ có nghĩa là quan tr ng nh t hay chi m v trí th nh t. protein là lo i h p ch t vô cùng quan tr ng c a t bào s ng c v m t lư ng và v m t ch t b i l ngoài vai trò c u trúc t bào (protein chi m hơn n a kh i lư ng khô t bào). tính h p ph b m t và d b bi n tính... d ch mã ñ u ñư c xúc tác b i các enzyme..……… …………………7 . Nh các ch t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.1.. ñ m b o s chuy n hóa các ch t x y ra bình thư ng trong cơ th . C u trúc b c b n c a protein là s k t h p vài ti u ñơn v v n có c u trúc b c ba ñ t o nên phân t protein th c hi n ñư c ch c năng sinh h c. Ch c năng này c a protein s ñư c trình bày c th chương enzyme. ð i b ph n protein khi có c u trúc b c ba th c hi n ñư c ch c năng sinh h c. Ch c năng xúc tác H u h t các ph n ng x y ra trong cơ th s ng t các ph n ng ñơn gi n nh t như ph n ng hydrat hóa.. hemoxiamine ( ñ ng v t không xương s ng) k t h p v i oxi r i v n chuy n oxi theo máu ñ n kh p các mô và cơ quan trong cơ th .PROTEIN Tóm t t: Protein – nhóm h p ch t cao phân t th c hi n nhi u ch c năng sinh h c quan tr ng. Các ch c năng quan tr ng c a protein ñư c k ñ n sau ñây. Công th c c u t o t ng quát c a chu i polypeptide như sau: H 2N CH R1 C O N H CH R2 C O Chương1 .. Phân t protein c u t o t 20 aminoacid. C u trúc b c m t c a protein là s lư ng và trình t s p x p c a aminoacid. 1. Các phân t protein có th ñư c c u t o t m t ho c t nhi u chu i polypeptide. protein còn ñ m nh n r t nhi u ch c năng sinh h c quan tr ng. 1.. ñ m b o cho s ho t ñ ng và phát tri n bình thư ng c a t bào.... tính lư ng tinh và các ph n ng hoá h c ñ c trưng. N H CH Rn C O n OH Trong ñó các Ri là các m ch bên c a aminoacid. Protein có kh i lư ng phân t cao..... 1.. C u trúc b c ba là c u trúc không gian c a protein. ð nh nghĩa Protein là các h p ch t h u cơ có kh i lư ng phân t l n.

Trong huy t tương có m t s lipoprotein khác nhau v t tr ng có vai trò khác nhau trong quá trình v n chuy n lipid: chylomicron có t tr ng nh hơn 0. ph n lipid k nư c b cu n vào trong.940 – 1. ñ ng v t có xương s ng..940 v n chuy n triacylglycerol và các lipid khác c a th c ăn t ru t non ñ n m ... s i nh ch a các protein actin.. Ch c năng b o v Các kháng th trong máu ñ ng v t có xương s ng là nh ng glycoprotein ñ c bi t.. chúng v n ñư c chuy n ñ n và th a mãn ñư c nhu c u oxi c a các cơ quan trong cơ th . Các lipoprotein.……… …………………8 ..... t bào lympho T-CD4 s ch huy các t bào lympho B và T c a h mi n d ch ti n hành t ng h p kháng th ñ c hi u v i các v t ch t l ... lipoprotein có t tr ng 0... m t lo i protein ph c t p ñóng vai trò quan tr ng trong quá trình v n chuy n lipid trong cơ th . k t h p ñ c hi u và vô ho t các v t ch t l như protein l ..663 – 1. C u t o s i cơ và cơ ch c a s co cơ d. Hình 1-1..210 có vai trò v n chuy n cholesterol t mô ngo i ñ n gan... gan.. c.. Lipid không tan trong nư c nhưng sau khi k t h p v i protein t o lipoprotein. ph n protein ưa nư c t o thành v b c bên ngoài do ñó lipid có th ñư c v n chuy n trong môi trư ng nư c ví d như máu. s di chuy n c a nhi m s c th trong quá trình phân bào.. s co cơ ñư c th c hi n nh chuy n ñ ng trư t lên nhau c a hai lo i s i protein: s i to ch a myosin. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Các kháng th này s k t h p ñ c hi u v i kháng nguyên t o ph c kháng nguyên – kháng th và vô ho t kháng nguyên. S t ñư c v n chuy n trong huy t tương nh transferrine. m t protein và ñư c d tr d ng ph c v i ferritine. vi khu n xâm nh p t môi trư ng bên ngoài vào cơ th . Khi có tín hi u các v t ch t l ..006 v n chuy n triacylglycerol ñư c t ng h p trong cơ th ñ n các mô m . Ch c năng chuy n ñ ng Nhi u protein tham gia tr c ti p vào s chuy n ñ ng như s co cơ. Các v t ch t l này khi xâp nh p và cơ th thư ng gây b nh cho cơ th và ñư c g i là các kháng nguyên. tropomyosin và troponin.. m t protein khác. virus. lipoprotein có t tr ng 1.v n chuy n này mà m c dù oxi có ñ hòa tan trong nư c th p.. có kh năng nh n bi t..

. Trong các mô th c v t. Các ch t kháng virus ñư c t ng h p c t bào ñ ng v t và th c v t. Rhodopsin Bóng t i opsin isomerase 11. Vùng thay ñ i chính là paratope. Ví d như opsin là protein k t h p v i 11-cis-retinal t o rhodopsin là ch t màu th giác tham gia quá trình c m quang m t. Lectin.. v trí kháng th k t h p v i kháng nguyên.. làm sâu b và n m m c không phát tri n ñư c trên các lo i nông s n này. n ng ñ 10-11M interferon ñã có hi u qu kháng virus rõ r t. Vùng này có c u t o phù h p ñ k t h p ñ c hi u và vô ho t kháng nguyên. Hai chu i này k t h p v i nhau nh các c u disulfide. t bào vi khu n.Cis retinol 11-trans retinol Th c ăn ñ ng..... Các interferon là nh ng protein do t bào ñ ng v t có xương s ng t ng h p và ti t ra ñ ch ng l i s nhi m virus.. các Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương... Tác d ng c a interferon r t m nh..Cis retinal 11-trans retinal Ánh sáng 11..... Các protein có ho t tính hormon (như insuline). m t lo i glycoprotein có nhi u trong các lo i ñ u có kh năng kìm hãm s phân chia các t bào d d ng do ung thư do v y ngăn ch n s phát tri n và lây lan c a chúng. ñi u hòa quá trình trao ñ i ch t.. interferon k t h p vào màng nguyên sinh ch t c a các t bào khác trong cơ th và c m ng tr ng thái kháng virus c a chúng. Chúng ñư c g i là các antivirus th c v t. Các protein tham gia quá trình ñông máu có vai trò b o v cơ th kh i b m t máu. M t s loài th c v t ví d như ñ u tương có protein kìm hãm protease (Protease-Protein Inhibitor – PPI) có tác d ng kìm hãm protease c a n m m c và sâu b ...... th c v t Phân gi i không thu n ngh ch Hình 1-2. Ngoài ra. Ch c năng ñi u hòa Nhi u protein có ch c năng ñi u hòa quá trình truy n thông tin di truy n. Ch c năng truy n xung th n kinh M t s protein có vai trò trung gian cho ph n ng tr l i c a t bào th n kinh ñ i v i các kích thích ñ c hi u.. các protein repressor ñi u hòa quá trình bi u hi n gen c a các gen mã hóa cho các enzyme tham gia các quá trình ñ ng hóa và d hóa. Phân t kháng nguyên g m có hai vùng: vùng c ñ nh và vùng thay ñ i. ngư i ta cũng tìm th y các ch t có b n ch t protein có kh năng kìm hãm s phát tri n và ngăn ch n s xâm nhi m c a virus.. e. Rhodopsin tham gia quá trình c m quang m t f..……… …………………9 .Các kháng th có b n ch t glycoprotein ñư c c u t o t hai chu i n ng và hai cu i nh .

24% Ngoài các nguyên t k trên. và hình 1-3. M ch bên R có th ch a các nhóm ch c như –OH. R ñư c g i là m ch bên c a aminoacid...2. 1...……… …………………10 .... cung c p aminoacid cho phôi phát tri n như ovalbumine trong lòng tr ng tr ng..... Trong t nhiên các aminoacid ñư c chia thành 2 nhóm: Aminoacid có ngu n g c protein (g m 20 aminoacid có trong thành ph n c u t o protein) và aminoacid t do. Ch c năng d tr dinh dư ng Protein là nh ng ch t d tr quan tr ng. Ca....25 (100/16 = 6.. Thành ph n nguyên t T t c các protein ñ u ch a các nguyên t C. O. β hay γ-amine. d ch ti t c a r cây h ñ u và trong m t s peptid cơ c a m t vài loài cá... g. Fe.. H.1. Ch s này s thay ñ i tùy thu c hàm lư ng nitơ trong protein c a m u (thư ng nh hơn 6. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. m t s protein còn ch a m t lư ng nh các nguyên t khác như P.2. aminoacid khác nhau. công th c c u t o cũng như ñ c ñi m và ký hi u c a các aminoacid này ñư c gi i thi u b ng 1. Các aminoacid c u t o protein t nhiên ch khác nhau ph n m ch bên R. collagen. s phát tri n và chuyên bi t hóa ñư c ki m soát b ng các factor tăng trư ng có b n ch t protein. mô xương. Ch c năng ki n t o và ch ng ñ cơ h c Các protein ñ m b o ch c năng này thư ng là các protein s i như α-keratin c a tóc. M t s còn ch a m t lư ng nh S. Aminoacid – ñơn v c u t o cơ s c a protein 1. Chính ñi u này t o nên tính ña d ng c a aminoacid.1.. Cu. gliadin trong h t lúa mỳ.2. ñ xác ñ nh hàm lư ng protein c a m t m u v t. Nói m t cách khác.25). Mn. da. tơ nh n.. 1.. R-CH-COOH R-CH.2.CH2 -COOH R-CH. COOH.CH 2.. Zn.5-7.2.2. .NH2... Ngư i ta tìm th y β-alanine trong coenzyme A. 1. T l kh i lư ng các nguyên t này trong phân t protein như sau: C: 50-55% H: 6. Tùy thu c vào v trí nhóm amine so v i nhóm carboxyl mà ta có các acid α.2.protein c ch ho c ho t hóa các enzyme ñ u có ch c năng ñi u hòa quá trình trao ñ i ch t..CH 2-COOH NH2 NH NH 2 2 Acid α-amine Acid β-amine Acid γ-amine Các aminoacid có trong t bào sinh v t h u h t d ng α-amine.25 ñ i v i các lo i ñ u. s có m t c a các nhóm này nh hư ng ñ n tính ch t c a các aminoacid cũng như c a các protein ñư c c u t o t các aminoacid. Phân lo i aminoacid 20 aminoacid tham gia c u t o protein có tên g i. zein trong ngô.. sinh v t b c cao. T l kh i lư ng c a N trong phân t protein thư ng là 16% do ñó trong th c t .).3% O: 21-24% N: 15-18% (thư ng là 16%) S: 0-0. C U T O PROTEIN 1. phân t aminoacid ch a ít nh t m t nhóm carboxyl (-COOH) và m t nhóm amine (-NH2). ngư i ta xác ñ nh hàm lư ng nitơ protein c a m u v t ñó và nhân v i 6. ellastin c a mô liên k t.. l n hơn 6..25 ñ i v i ngũ c c.1. móng tay.. ð nh nghĩa Aminoacid là d n xu t c a acid h u cơ trong ñó m t nguyên t hydro (ñôi khi là hai) ñư c thay th b i nhóm amine (-NH2). h. -SH. N.2.. Khi R khác nhau..2. fibroin c a tơ t m.

. .99 Alanine 16.29 Proline 162... Alanine.Nhóm các aminoacid phân c c v i chu i bên mang ñi n dương: Lysine..16 2. Methionine + Aminoacid dicarbocylic và amid c a chúng: Acid aspartic. Tryptophane + Aminoacid mang d vòng: Proline.Các aminoacid có th ñư c phân lo i theo c u t o.. Threonine.Aminoacid m ch vòng + Aminoacid mang vòng thơm: Phenylalanine. .. Glutamine.3 Asparagine 3. Threonine + Aminoacid m ch th ng v i m ch bên ch a lưu huỳnh: Cysteine.65 Vi t t t ba ch Gly Ala Leu Ile Val Ser Thr Asp Glu Lys Arg Cys Met Phe Tyr Trp His Pro Asn Gln Vi t t t m t ch in G A L I V S T D E K R C M P Y W H P B G Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. a.85 Serine 5.045 Tryptophane 1.59 6.Nhóm các aminoacid không phân c c: Alanine.... Glycine.117 Valine 8. Valine. Phân lo i theo ñ phân c c .14 Histidine 4. Phân lo i theo c u t o .22 9.35 Phenylalanine 2. Asparagine.5 Glutamic acid 0.96 5. Cysteine. Leucine. Arginine .6 Tên pI 5. Tryptophane.0 5.Nhóm các aminoacid phân c c v i chu i bên không mang ñi n: Serine...……… …………………11 .98 6. Glutamine + Aminoacid ki m tính: Lysine. Tyrosine... Histidine b. Acid glutamic.Nhóm các aminoacid v i chu i bên mang nhân thơm: Phenylalanine. .77 3. Leucine.89 7.97 6. B ng 1-1.843 Lysine Arginine Cysteine Methionine 3.19 Isoleucine 4.Aminoacid m ch th ng + Aminoacid m ch th ng v i m ch bên là hydrocarbon: Glycine. Asparagine. Valine. Tyrosine.76 5.11 Glutamine 3. Arginine. Histidine.. theo m c ñ phân c c và theo giá tr dinh dư ng. 1997) STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ð tan (g/100g H2O) Glycine 24... Isoleucine + Aminoacid m ch th ng v i m ch bên ch a nhóm –OH: Serine.66 5.3 5. Proline.74 5.68 6. Các aminoacid thư ng g p trong phân t protein (Lê Ng c Tú. Isoleucine.07 5.41 5...965 Tyrosine 0. Methionine.50 Aspartic acid 0.. ... Acid glutamic..Nhóm các aminoacid phân c c v i chu i bên mang ñi n âm: Acid aspartic.51 Leucine 2.023 Threonine 20.02 5.74 10.48 5..

... Threonine. Histidine. Công th c c u t o c a các aminoacid thư ng g p trong phân t protein c. Hàm lư ng các aminoacid không thay th và t l gi a chúng trong phân t protein là m t tiêu chu n quan tr ng ñ ñánh giá ch t lư ng protein. ðó là: Tryptophane. Isoleucine... Valine... Lysine. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..Aminoacid không thay th hay aminoacid c n thi t Các aminoacid không thay th là các aminoacid mà cơ th ngư i và ñ ng v t không t t ng h p ñư c và ph i ñưa t bên ngoài vào theo con ñư ng th c ăn. Leucine.. Khi thi u dù ch m t trong s các aminoacid không thay th ..... Phenylalanine.. cơ th ngư i và ñ ng v t s b b nh...Hình 1-3.……… …………………12 .. lư ng protein t ng h p ñư c ít hơn lư ng protein phân gi i d n ñ n cân b ng nitơ âm.... Phân lo i theo tính ch t dinh dư ng .... Methionine.. Tr em và ñ ng v t còn non c n thêm hai aminoacid n a là Arginine. Có 8 aminoacid c n thi t ñ i v i cơ th ngư i l n và ñ ng v t trư ng thành.

.. aminoacid thu c dãy D và ngư c l i.Các aminoacid có th thay th là các aminoacid còn l i mà cơ th ngư i và ñ ng v t có th t t ng h p ñư c. ngư i ta so sánh công th c c u t o không gian c a nó v i D và L-glyceraldehyde (Hình 1-4)... H u h t các aminoacid tham gia c u t o protein t nhiên ñ u d ng ñ ng phân L. Tính ñ ng phân quang h c T t c các aminoacid tr glycine ñ u có nguyên t carbon b t ñ i C*(nguyên t carbon g n v i 4 nguyên t ho c nhóm nguyên t khác nhau) v trí Cα nên m i aminoacid ñ u có hai ñ ng phân quang h c D và L hay còn ñư c g i là ñ ng phân enantiomer... ð xác ñ nh ñ ng phân d ng D và L c a m t aminoacid. trong m t s peptide c a vi khu n ñ c bi t là các peptide tham gia c u t o thành t bào vi khu n ho c m t s peptide kháng sinh. L-aminoacid.... Chúng có tính ch t v t lý và hóa h c hoàn toàn gi ng nhau. M t ñi u c n nh n m nh là d ng ñ ng phân D và L không liên quan gì ñ n kh năng quay m t ph ng ánh sáng phân c c c a aminoacid.... Kh năng quay m t ph ng ánh sáng phân c c c a aminoacid ñư c ký hi u b ng (+) n u quay sang ph i ho c (-) n u quay sang trái ngay trư c tên c a aminoacid (ví d L (-) leucine).……… …………………13 . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Hai ñ ng phân này gi ng như v t và nh c a nó qua m t gương ph ng... Tuy nhiên khi thi u các aminoacid này cũng gây r i lo n các quá trình trao ñ i ch t .3. ð ng phân D... L-glyceraldehyde và ñ ng phân D. ngư i ta có tìm th y D-aminoacid (Hình 1-5).. Ký hi u D và L ch nói lên v trí c a nhóm amine và nguyên t hydro t i nguyên t carbon α..... Hình 1-4... Kh năng quay m t ph ng ánh sáng phân c c c a aminoacid ph thu c vào ñi u ki n môi trư ng ñ c bi t là pH. 1. Các tính ch t c a aminoacid a.2. Tuy nhiên... Vì d ng công th c không gian c a aminoacid ph c t p do ñó ngư i ta có th dùng công th c hình chi u Fisher ñ xác ñ nh d ng D và L c a chúng: n u nhóm –NH2 n m phía ph i c a tr c phân t .

Các ñ ng phân quang h c c a isoleucine Trong hóa h c h u cơ.. Tính lư ng tính T t c các aminoacid ñ u ch a ít nh t hai nhóm ion hóa là nhóm – NH2 và nhóm –COOH. Công th c c u t o c a tyrocidine. Trong dung d ch. Các ñ ng phân quang h c c a isoleucine ñư c gi i thi u hình 1-5. phương trình (2) như sau: (2) R-NH2 + H+ ↔ R-NH3+ + + Theo thuy t Bronted và Lowry v acid và base.. các ñ ng phân quang h c khác ñư c g i là L-allo ho c D-allo tùy thu c vào c u hình nguyên t Cα c a nó. s lư ng ñ ng phân quang h c s l n hơn hai. Tương ng v i hai phân ly (1) và (2). CH+ 2 CNH+ 3 CCOOH Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..... Như v y.S lư ng các ñ ng phân quang h c c a m t aminoacid là 2n trong ñó n là s lư ng nguyên t carbon b t ñ i trong phân t .. Hình 1-5.. h n h p các decapeptide d ng vòng sinh t ng h p b i Bacillus brevis tìm th y trong ñ t.……… …………………14 . d ng L s là d ng ñ ng phân quang h c có trong protein. aminoacid thư ng t n t i d ng ion lư ng c c (d ng Zwitterion) hay d ng mu i n i.+ H+ (1) Khi nhóm –NH2 nh n proton. Trong trư ng h p ñó.. Hình 1-5.. aminoacid có th cho H (1) và nh n H (2) nên nó th hi n tính acid và base hay nói cách khác aminoacid có tính lư ng tính.... ký hi u L và D thư ng ñư c thay th b ng S (ti ng latin „Sinistrum“. ta có hai h ng s phân ly: K = 1 CCOO . b..... bên trái) và R (ti ng latin „Rectrum“.. d ng D là nh c a nó qua gương ph ng. ñ i v i các aminoacid có nhi u hơn 1 nguyên t carbon b t ñ i...... bên ph i). Khi nhóm – COOH phân ly t o thành ion âm theo phương trình (1): RCOOH ↔ RCOO. CH + K = 2 CNH ..

6 và pI = (2.. ño pH sau m i l n thêm và xây d ng ñư ng cong chu n ñ . pK2 = ..Aminoacid d ng anion .6)/2 = 5..Trong ñi n trư ng... aminoacid chuy n d n t cation sang anion. ðư ng cong chu n ñ c a glycine. Giá tr ñ ng ñi n c a các aminoacid ñư c gi i thi u b ng 1-1..log10K2 cho các aminoacid... ngư i ta thư ng dùng HCl ho c NaOH ñ thêm vào dung d ch aminoacid... Như v y...Giá tr K1 và K2 c a các aminoacid khác nhau. di . pK2 = 9. Hình 1-6... Khi thay ñ i pH c a m t dung d ch aminoacid phân t aminoacid s tích ñi n (-) ho c (+): pH th p pH cao .. Giá tr ñ ng ñi n ñư c ng d ng ñ tách các aminoacid trong h n h p b ng phương pháp ñi n di.……… …………………15 . khi bi t giá tr pK1 và pK2. gi i thi u ñư ng cong chu n ñ c a glycine.. K1 = 10-4 – 10-6 và K2 = 10-8 – 10-10.. Hình 1-6..97. di chuy n v c c âm... Giá tr ñ ng ñi n c a aminoacid ph thu c vào s lư ng nhóm amine và carboxyl có trong phân t aminoacid.Trong ñi n trư ng. Aminoacid có nhi u nhóm amine có ñi m ñ ng ñi n cao và ngư c l i.. ð nghiên c u s phân ly c a các aminiacid và xác ñ nh các giá tr pK. cho th y glycine có pK1 = 2. Khi pH môi trư ng thay ñ i. như v y s có m t giá tr pH nào ñó t i ñ y aminoacid s trung hòa v ñi n. chuy n v c c dương. ngư i ta hoàn toàn có th xác ñ nh t l các phân t b ion hóa t i m t pH nào ñó (pH = log10[H+]) b ng cách thay giá tr [H+] vào bi u th c c a K1 và K2. Giá tr pH ñó ñư c g i là ñi m ñ ng ñi n c a aminoacid (isoelectric point ) và ñư c ký hi u là pHi hay pI.34 + 9. m c ñ ion hóa c a aminoacid ph thu c vào pH c a môi trư ng. Ngư i ta thư ng dùng pK1 = -log10K1. pH ñ ng ñi n ñư c xác ñ nh b ng công th c: pI = pHi = 1/2(pK1 + pK2). ð i v i m i aminoacid.34. Hình 1-6.Aminoacid d ng cation .. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương... ð i v i aminoacid có m t nhóm amine và m t nhóm carboxyl.

. ..Ph n ng desamine hóa Ph n ng lo i nhóm amine và ph n ng chuy n v nhóm amine là hai ph n ng enzyme r t quan tr ng. ninhydrin tác d ng v i aminoacid t o ph c h p có màu tím ñ .. Ph n ng t o ph c v i kim lo i Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Các ph n ng này ñư c gi i thi u k trong chương v s trao ñ i protein và aminoacid. Ph n ng c a nhóm amine .. f. Ph n ng c a nhóm carboxyl .. Ph n ng liên quan ñ n s có m t ñ ng th i c a nhóm carboxyl và nhóm amine v trí α Ph n ng ninhydrin: ðây là ph n ng ñ c trưng c a aminoacid... c a protein do ñó cho phép theo dõi s th y phân protein. nhóm amine b khóa. Ph n ng này ñư c ng d ng ñ hi n màu aminoacid trong phân tích ñ nh tính aminoacid b ng s c ký gi y.T o mu i v i acid . Nguyên t c c a ph n ng như sau: nhi t ñ cao.T o mu i v i base . d n xu t này.. Ph n ng này ñư c gi i thi u k hơn trong chương v s trao ñ i protein và aminoacid.. Lư ng ki m tiêu t n h t ñư c dùng ñ xác ñ nh hàm lư ng ñ m formol hay nitơ formol. Cơ ch c a ph n ng hình 1-7. c a peptid. Lư ng nitơ phân t thoát ra có th ñ nh lư ng ñư c.c. e... ðây chính là nguyên t c c a phương pháp Val-Slyke ñ xác ñ nh s nhóm –NH2 t do c a aminoacid.... Tuy nhiên trong cơ th s ng ph n ng này ñư c xúc tác b i enzyme.. . s c ký b n m ng.. ñi n di ho c dùng trong phân tích ñ nh lư ng aminoacid c a m t h n h p aminoacid (ph n ng và ño cư ng ñ màu c a các phân ño n ñi ra kh i s c ký trao ñ i ion).Ph n ng v i formaldehyde (ph n ng Sörensen) Formadehyde có th ph n ng v i nhóm amine c a aminoacid nhi t ñ thư ng và pH trung tính ñ t o d n xu t dihydroxymethyl..……… …………………16 ... d.....Ph n ng v i acid nitrơ (ph n ng Val Slyke) Acid nitrơ có th ph n ng v i nhóm amin c a aminoacid gi i phóng ra nitơ phân t .Ph n ng decarboxyl hóa Ph n ng này có th th c hi n b ng con ñư ng hóa h c trong phòng thí nghi m.. Ph n ng này ñư c dùng ñ xác ñ nh hàm lư ng ñ m formol trong dung d ch. ngư i ta có th dùng m t base ñ trung hòa g c –COOH.

N u m ch bên ch a nhóm –OH..Ph n ng oxi hóa kh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. N u m ch bên ch a nhóm –SH... aminoacid có th tham gia các ph n ng hóa h c ñ c trưng cho rư u như ph n ng ester hóa.……… …………………17 .... Các ph n ng liên quan ñ n m ch bên Tùy thu c vào nhóm ch có trong m ch bên R c a aminoacid mà aminoacid có th tham gia m t s ph n ng hóa h c nh t ñ nh... N u m ch bên ch a nhóm –COOH....... N u m ch bên ch a nhóm amine.. t o ester v i rư u. t o amid. aminoacid có th b lo i amine hóa.....Hình 1-7. aminoacid có th tham gia các ph n ng oxi hóa kh ... g... . aminoacid có th tham gia các ph n ng t o mu i v i base. Cơ ch c a ph n ng Ninhydrin..

liên k t ñóng vai trò quan tr ng nh t trong vi c t o và duy trì c u trúc b c ba c a phân t protein. nhi t ñ cao.... . 1... Peptide và thuy t polypeptide a..Ph n ng t o amid Ch v i 20 aminoacid. Ngoài ra vi c oxi hóa các nhóm –SH c a cysteine cho phép t o các c u disulfid... Peptide Peptide là h p ch t ñư c hình thành t hai aminoacid tr lên liên k t v i nhau b ng liên k t peptide. nó ch b b gãy dư i tác d ng c a peptidase ho c trong dung d ch acid ñ c... Liên k t peptide ñư c hình thành do s ngưng t gi a nhóm carboxyl c a aminoacid này và nhóm amine c a aminoacid khác....... H2 O H 2N CH R1 C O OH + H N H CH R2 C O OH H 2N CH R1 C O N H CH R2 COOH Liên k t peptide là liên k t b n v ng.Nhóm thiol (-SH) c a cysteine có th b oxi hóa t o cystine. H cysteine – cystine do ñó có th ho t ñ ng như h cho và nh n ñi n t . hàng ngàn.. 110°C. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.3. trong th i gian dài (ví d HCl 6N. hàng v n phân t protein ñã ñư c xây d ng nên ñ m b o nhi u ch c năng quan tr ng c a cơ th s ng. 24 gi ). có lo i ñi m t phân t nư c...3..1....……… …………………18 . C U T O PHÂN T PROTEIN 1.Ph n ng t o ester . S ña d ng c a phân t protein do ñó ñư c quy t ñ nh b i s s p x p các aminoacid trong phân t protein..

.. polypeptide (>10 aminoacid). ngư i ta g i tên l n lư t các aminacid b t ñ u t ñ u N trong ñó các aminacid nào có nhóm carboxyl tham gia t o liên k t peptide có ñuôi ñư c ñ i thành „yl“. tetrepeptide (4 aminoacid). g i nó là liên k t peptide và ñ ra h c thuy t polypeptide v c u t o phân t protein. M t s peptide có vai trò sinh h c quan tr ng ñư c gi i thi u sau ñây: .)... Ocytocine có tác d ng tăng cư ng co cơ d con. Danhilepski (Nga) ñã phát hi n ra liên k t –CO-NH... ð g i tên peptide. ... vasopressin làm tăng áp su t máu và có tác d ng ch ng l i ti u. Peptide có các tính ch t v t lý và hóa h c không khác nhi u so v i aminoacid do chúng cũng có m t nhóm amine và m t nhóm carboxyl t do..... Insuline là hormon ñư c ti t ra b i tuy n t y làm nhi m v ñi u hòa lư ng ñư ng glucose trong máu.. ñã kh ng ñ nh s t n t i c a liên k t –CO-NH..Tùy thu c vào s lư ng aminoacid tham gia c u t o peptide mà chúng ñư c g i là dipeptide (2 aminoacid). Năm 1900..ñóng vai trò quan tr ng trong c u t o c a protein. ñư c g i là ñ u N.Các peptide hormon: m t s peptide.. Emil Fisher ti p t c ñi sâu nghiên c u c u t o phân t protein. S khác bi t n u có do m ch bên R t o nên. Nhi u k t qu thí nghi m ñã kh ng ñ nh tính ñúng ñ n c a h c thuy t polypeptide v c u t o phân t protein: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. chu i B ch a 30 aminoacid. Thuy t polypeptide v c u t o phân t protein Vào năm 1888.) Hình 1-8. Trong chu i peptide. Khi hàm lư ng glucose trong máu vư t quá 6x10-3M. M i peptide ñ u có m t ñ u có ch a nhóm amin t do.. Hai chu i này g n v i nhau nh hai c u disulfide (Hình 1-7. Insuline ñư c c u t o t hai chu i polypeptide: chu i A ch a 21 aminoacid... aminoacid ñư c ñánh s th t b t ñ u t ñ u N. A. Ví d peptide alanyl-valyl-phenylalanyl-isoleucine. J.……… …………………19 .. C u t o c a insuline . oligopeptide (5-10 aminoacid).Các peptide có ho t tính kháng sinh. Tên aminoacid ñ u C ñư c gi nguyên. ði u này cho phép glutathione v n chuy n ñi n t trong các ph n ng oxi hóa kh .Glutathione: Glutathione là m t tripeptide (γ-L-glutamyl-L-cysteyl-glycine) có th t n t i d ng kh (d ng thiol) ho c d ng oxi hóa (hai phân t g n v i nhau qua c u disulfide). ñư c xây d ng t hàng ch c ñ n hàng trăm g c aminoacid liên k t v i nhau b ng liên k t peptide“. insuline ñư c ti t ra t tuy n yên và làm gi m n ng ñ ñư ng xu ng m c n n 5x10-3M. ñ c bi t là các hormon ti t ra b i tuy n yên và tuy n t y ñ u là các peptide... ñư c vi t t t là Ala-Val-Phe-Ile. b. H c thuy t ñư c phát bi u như sau: “Phân t protein là m t ho c nh ng chu i polypeptide kh ng l . tripeptide (3 aminoacid).. M t s kháng sinh có ngu n g c vi sinh v t có b n ch t peptide như tyrocidine (Hình 1-4. ñ u còn l i ch a nhóm carboxyl t do ñư c g i là ñ u C..

ngư i ta th y r ng chu i polypeptide c a phân t protein là s s p x p m t cách liên t c các aminoacid ñ c trưng cho t ng phân t protein.... Ngư i ta th y r ng các protein có ch c năng sinh h c gi ng nhau thì có c u trúc b c m t tương t nhau. các tính ch t cũng như ch c năng c a phân t protein cũng b thay ñ i theo. Các nhóm liên k t v i Cα có kh năng quay t do. ð nh nghĩa C u trúc b c m t c a protein là thành ph n và trình t s p x p các g c aminoacid trong m ch polypeptide.. T t c protein ñ u tham gia ph n ng Biure.. ði u này nói lên s phân gi i liên k t peptide... . ñi u này cho th y trong phân t protein có ch a các liên k t peptide.……… …………………20 . Ribonuclease cũng ñư c t ng h p trong phòng thí nghi m t 124 aminoacid.. Ubiquitine.. ði u này cho phép aminoacid d dàng chuy n t d ng ceto sang d ng enol. Hình 1-9.. N tham gia t o liên k t peptide n m trong cũng m t ph ng.).. C u trúc b c m t c a protein a. ñ m b o tính ña ch c năng c a phân t protein.. Các tính ch t c a liên k t peptide cũng ñã ñư c xác ñ nh (Hình 1-9.. ðây là lo i liên k t r t b n do ñó c u trúc b c m t là c u trúc b n nh t trong b n m c c u trúc c a phân t protein.Phân t protein tr ng thái nguyên th có r t ít nhóm amine và nhóm carboxyl t do..Khi th y phân protein có s gi i phóng m t cách t t các nhóm amine và nhóm carboxyl v i t l h t s c nghiêm ng t 1/1.. Nguyên t O và H luôn n m v trí trans so v i liên k t peptide. Liên k t t o và gi v ng Liên k t t o và gi v ng c u trúc b c 1 là liên k t peptide. Liên k t gi a nguyên t C và N trong nhóm –CO-NH. . . O.. D ng enol là d ng không b n do nguyên t hydro r t linh ñ ng do ñó aminoacid có kh năng ph n ng cao..Ph n ng Biure là ph n ng ñ c trưng cho liên k t peptide. b n m c c u trúc c a protein ñư c ñưa ra...v ñ c tính có th xem như d ng trung gian c a liên k t ñôi và liên k t ñơn do hi u ng liên h p c a eΠ và c p ñi n t không chia c a nguyên t oxi. c. Theo m c ñ ph c t p c a phân t .B n ch t polypeptide c a phân t protein ñơn gi n nh t là insulin ñã ñư c ch ng minh khi nó ñư c t ng h p b ng con ñư ng hóa h c trong phòng thí nghi m t các aminoacid..2..3.B ng phương pháp ñ th tia Rơnghen. 1. m t protein tham gia Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. .. c u trúc b c m t b thay ñ i.. b.. H. Vai trò C u trúc b c m t quy t ñ nh ch c năng sinh h c c a phân t protein.. N u thay ñ i dù ch m t aminoacid b t kỳ c a phân t protein. ð c ñi m liên k t peptide B n nguyên t C.

Các m ch bên R hư ng ra phía ngoài.. Trong các protein. M i vòng xo n có 3. b khung polypeptide xo n quanh m t tr c.. Ngư i ta ñã nghiên c u cytochrome c 60 loài khác nhau và th y r ng có ñ n 27 v trí aminoacid gi ng nhau.. 1. Theo k t qu nghiên c u. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Hình 1-10. làm nhi m v v n chuy n ñi n t trong quá trình hô h p ty th là m t polypeptide dài 100 aminoacid. C u trúc xo n α ( α Helix) C u trúc xo n α là c u trúc có tr t t ..3. Ví d ñi n hình là b nh h ng c u hình lư i li m ngư i: do acid glutamic v trí s 6 trong chu i β c a h ng c u ñ i ch cho aminoacid valin v trí th 7 làm cho h ng c u chuy n t d ng hình c u sang d ng hình lư i li m và không còn kh năng v n chuy n oxi cho cơ th (Hình 1-10). Do các nguyên t Cα có th quay t do xung quanh tr c t o thành b i các liên k t ñ ng hóa tr làm cho chu i polypeptid có r t nhi u hình th . Các nguyên t Cα n m trên ñư ng sinh c a hình tr bao quanh xo n c... C u trúc b c hai c a protein a. hình th này có năng lư ng t do nh nh t do ñó nó là h th ng b n... ñ c bi t là pH và nhi t ñ thì m i chu i polypeptide ch có m t hình th ñ c trưng g i là hình th t nhiên. trong nh ng ñi u ki n bình thư ng. Cytochrome c.. S thay ñ i dù ch m t aminoacid trong chu i polypeptid t c là thay ñ i c u trúc b c m t c a protein s làm thay ñ i tính ch t và ch c năng sinh h c c a protein...……… …………………21 .. V phương di n nhi t ñ ng h c.3. S s p x p chu i polypeptide m t cách h p lý là s s p x p sao cho chu i polypeptide có hình th có l i nh t v m t năng lư ng t c là nó có năng lư ng t do nh nh t do ñó nó b n nh t. b.. ð nh nghĩa S s p x p thích h p trong không gian c a chu i polypeptide t o nên c u trúc b c hai.. 1/3 trong s 1400 b nh di truy n liên quan ñ n protein b t ho t có ngu n g c là s thay ñ i trình t aminoacid trong c u trúc b c 1. Góc xo n 26°.6 aminoacid (18 aminoacid t o nên 5 vòng xo n). m t s v trí khác có s thay th các g c aminoacid có tính ch t gi ng nhau: arginine ñư c thay b ng lysine (cùng mang ñi n tích dương)....6 nm.ñi u hòa s phân h y các protein khác có th t s p x p các aminoacid tương ñ ng nhau các loài r t khác nhau v m t ti n hóa như ngư i và ru i d m. C u trúc b c m t cho bi t quan h h hàng và l ch s ti n hóa c a th gi i s ng. Tuy nhiên... Bư c xo n là 0.54 nm. ðư ng kính c a xo n c (không k m ch bên R) là 0... Trong c u trúc xo n α.. B nh h ng c u hình lư i li m C u trúc b c m t là b n d ch mã di truy n.. ngư i ta phát hi n ra hai c u trúc b c hai ch y u sau ñây: c u trúc xo n α và c u trúc n p g p β.

. Asn.. Liên k t hydro trong c u trúc xo n α Khi t o c u trúc xo n α. nguyên t Cα n m trên giao tuy n c a hai m t ph ng ch a hai liên k t peptide k nhau. tương t cái lò xo. N u có proline xen gi a các bư c c a xo n s làm m t ñi ñ ñ ng ñ u c a xo n và làm xo n có hình th khác ñi.. Cys. Tyr.. n i nhóm –NH c a liên k t peptide này v i nhóm –CO c a liên k t peptide th ba k v i nó (Hình1-11). Gly cũng t o ñư c xo n α nhưng không b n.Liên k t t o và gi v ng c u trúc xo n α là liên k t hydro. His... S lư ng liên k t hydro do ñó r t l n... Leu.……… …………………22 . c u trúc xo n α có m t ñ dày ñ c. Ala. Chính do v y. C u trúc g p n p β Khi các ño n m ch c a cùng m t chu i polypeptide ho c hai chu i polypeptide ti n l i g n nhau s có s t o thành liên k t hydro gi a các nhóm –CO-NH. Các ñư ng zigzag n m song song v i nhau t o c u trúc d ng t m. albumine huy t tương (50% xo n α). Như v y m i nhóm –CO-NH... C u trúc n p g p β ñư c gi ch t b i các liên k t hydro gi a các nhóm –CO-NH. làm gi m tương tác v i các phân t khác...(Hình 1-12). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Các liên k t hydro g n như song song v i tr c c a xo n. Hình 1-11. Arg. Các nguyên t c a liên k t peptide n m trong cùng m t m t ph ng.ñ m b o cho s hình thành c u trúc g p n p β. Chính vì các lý do trên.. Phe.. Glu. c u trúc xo n α b n... các g c R hư ng vuông góc v i m t ph ng l p n p g p. n u bi t c u trúc b c m t c a phân t protein nào ñó có th d ñoán ñư c t l xo n cũng như v trí xo n α trong phân t protein ñó... Kh năng tham gia t o xo n α c a các aminoacid là khác nhau. Thr.có th t o hai liên k t hydro v i các nhóm –CO-NHphía trư c và phía sau nó. Met. Val có kh năng t o xo n α b n trong khi Ser.. kh năng làm quay m t ph ng ánh sáng phân c c sang ph i tăng.. Các ñư ng zigzag có th song song ho c ñ i song. Ile.. Trong c u trúc g p n p β.. ði u này ng d ng ñ xác ñ nh t l xo n trong phân t protein. Thêm vào ñó.. c. Xo n α là c u trúc quan tr ng và ph bi n nh t c a các protein hình c u như hemoglobine.. myoglobine (75% xo n α). b khung s i polypeptide ñư c x p theo d ng zigzag.

Collagen có trong mô liên k t. M i s i nh bao g m nhi u s i xo n tropocollagen. móng tay..……… …………………23 ... m i s i l n ñ n lư t nó l i ñư c c u t o t nhi u s i nh . α-keratine là thành ph n ch y u c a tóc. Hình 1-13.. C u trúc n p g p β d. α-keratine cũng ñư c c u t o t nhi u chu i polypeptide c u t o xo n α.... M i tropocollagen bao g m ba s i polypeptide có c u t o xo n α xo n l i v i nhau (Hình 1-13)... lông.Hình 1-12.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. kh p n i. vu t c a ñ ng v t có xương s ng ñ m b o ñ dai ch c cho các b ph n này... d ch h u cơ t y xương..... Vai trò C u trúc b c hai b n ch c như v y mang l i cho protein tính ki n t o và ch ng ñ cơ h c t t.. xo n l i v i nhau.... C u t o c a collagen Collagen ñư c c u t o t nhi u s i l n.....

liên k t ion (Hình 1-14). C u trúc b c ba c a protein a... ðây là liên k t ñ ng hóa tr . Ile..……… …………………24 .. Liên k t ion là liên k t tĩnh ñi n. s tương tác c a các aminoacid c a protein v i các phân t dung môi xung quanh cũng làm cho phân t protein có c u trúc xác ñ nh.Ngoài hai ki u c u trúc b c hai k trên. g p n p β. Các chu i m ch hydrocarbon k nư c có xu hư ng ti n l i g n nhau và tương tác v i nhau nh l c Van der Waals.. các liên k t còn l i là các liên k t y u nhưng do s lư ng c a chúng trong phân t protein l n nên chúng v n có kh năng gi v ng c u trúc b c ba c a phân t protein.. Leu. liên k t hydro. các g c aminoacid k nư c quay vào phía trong. ð nh nghĩa Chu i peptide v i các vùng có c u trúc b c hai xác ñ nh (xo n α.... tương tác k nư c.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Các protein hình c u tan trong nư c như myoglobine. Liên k t hydro ñư c t o thành gi a nguyên t hydro có g n v i nguyên t nitơ ho c oxi (m t ñ ñi n t t i hydro nh ) và nguyên t nitơ ho c oxi có ñôi ñi n t không chia (m t ñ ñi n t l n)... Liên k t t o và gi v ng Nhi u lo i liên k t tham gia t o và gi v ng c u trúc b c ba: liên k t disulfid. 1.4. b.. hemoglobine có các g c aminoacid ưa nư c phân b ñ u ñ n trên b m t.. Tương tác k nư c ñư c t o thành gi a các m ch bên k nư c c a các aminoacid như Val.. Liên k t này ñóng vai trò quan tr ng nh t trong vi c duy trì c u trúc b c ba c a chu i polypeptide và làm cho phân t protein tr ng thái n ñ nh. tan trong dung môi h u cơ l i có các aminoacid k nư c phân b phía ngoài. b n... M c dù ngoài c u disulfide... Liên k t này y u hơn so v i liên k t disulfide. Ngoài s tương tác gi a các aminoacid trên cùng m t chu i polypeptide. Hình 1-14.3. Các protein không tan trong nư c.và –NH3+)... c u trúc hình th cu n th ng kê hay c u trúc xo n ng u nhiên. trong phân t protein còn có các d ng c u trúc m t cong β. cong β) ho c kém xác ñ nh (xo n ng u nhiên) s p x p l i trong không gian ba chi u t o thành c u trúc b c ba.... Phe. Các liên k t tham gia t o và gi v ng c u trúc b c ba Liên k t disulfide ñư c t o thành gi a các g c cysteine. t o thành gi a hai ph n mang ñi n tích trái d u (ví d gi a nhóm – COO..

. trong phân t có 4 c u disulfide t o thành gi a các cystein 26-48. Ví d hemoglobine là phân t protein có c u trúc b c b n. bao g m 8 ño n xo n α xen b i 7 ño n có c u trúc u n β..……… …………………25 . các liên k t t o và gi v ng c u trúc b c ba b phá v . ð nh nghĩa Các ph n dư i ñơn v (là chu i polypeptide) có c u trúc b c ba liên k t v i nhau b ng các liên k t phi ñ ng hóa tr t o nên c u trúc b c b n.. c.. 40-95.. Trong mô hình này. phân t protein m t ho t tính hoàn toàn. protein có c u trúc b c ba th c hi n ch c năng v n chuy n (myoglobine). ho t tính enzyme ñư c khôi ph c. protein ñư c c u t o t 153 aminoacid. c u trúc g p n p β ñư c mô t b ng mũi tên. Khi các y u t trên b lo i kh i môi trư ng. imidazole c a Histidine 57 và –COOH c a acid aspartic 105.. 58-110. phân t là chu i polypeptid có 246 aminoacid và có trung tâm ho t ñ ng bao g m nhóm –OH c a Serin 195. không ch a g p n p β. 65-72..ð mô t c u trúc b c ba c a protein.. Ngoài ch c năng xúc tác.. ARN-polymerase c a E. các c u disulfide ñư c tái t o. Vì m t lý do nào ñó..3. Liên k t t o và gi v ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. mô t c u trúc b c ba c a myoglobine.. Các protein – enzyme ch th c hi n ch c năng xúc tác khi c u trúc b c ba và b c b n... các ph n dư i ñơn v ñư c g i là protom.. t i ñó phân t cơ ch t s ñư c g n vào và b bi n ñ i thành s n ph m.. các aminoacid xa nhau trong chu i polypeptide ñư c s p x p l i g n nhau t o thành m t b ph n nh g i là trung tâm ho t ñ ng c a enzyme. c u trúc xo n α ñư c mô t b ng hình xo n. phân t protein có c u trúc b c b n ñư c g i là oligom hay multim. 1.. b... Ribonuclease là m t protein có c u trúc b c ba ñư c c u t o t 124 aminoacid. Khi có m t βmecaptoethanol dư và ure n ng ñ cao. coli.).. Hình 1-15. ñư c c u t o t b n chu i polypeptide có c u trúc b c ba.. Trong c u trúc b c b n. α-chymotrypsine là enzyme m t c u t .. các m c c u trúc này. Hình 1-15.. Vai trò C u trúc b c ba c a protein ñóng vai trò ñ c bi t quan tr ng trong vi c ñ m b o ch c năng sinh h c cu phân t protein ñ c bi t là ch c năng xúc tác. ngư i ta thư ng dùng c u trúc không gian l p ñ y ho c mô hình d i băng trong ñó mô hình d i băng thư ng ñư c s d ng.. các c u disulfide b phá v . enzyme m t ho t tính.. aspartate transcarboxylase ñư c c u t o t 12 ti u ñơn v . C u trúc b c ba c a myoglobine... C u trúc b c b n c a protein a. Pyruvate decarboxylase có 102 ti u ñơn v ... ñi u hòa (protein ñi u hòa quá trình bi u hi n gen vi khu n.5. Các ph n dư i ñơn v có th gi ng nhau ho c không gi ng nhau và s s p x p c a chúng không b t bu c ph i ñ i x ng.

D a vào t c ñ k t l ng c a các phân t protein dư i tác d ng c a l c tr ng trư ng có th tính ñư c kh i lư ng phân t c a chúng. s ng. Vai trò Protein có c u trúc b c b n ñ m b o các ch c năng v n chuy n (hemoglobine).. th tích phân t hemoglobine tr l i bình thư ng. liên k t ion. ð xác ñ nh kh i lư ng phân t protein.. M i chu i polypeptide liên k t v i m t nhóm hem có nguyên t s t gi a (Hình 1-16). Khi tách oxi t i các cơ quan c a cơ th . H u h t các protein hình c u tan trong nư c ho c dung d ch mu i loãng. các chu i polypeptid cu n l i v i nhau thành c u trúc hình c u.. Hình 1-16.. các ph n dư i ñơn v d ch l i g n nhau hơn.. α-keratine c a lông. xúc tác (các enzyme). ch y u có ch c năng cơ h c. các chu i polypeptid phân b song song theo m t tr c t o thành các s i dài ho c các l p. M i nhóm hem là m t trung tâm d k t h p v i oxi do ñó m i phân t hemoglobine có th k t h p v i b n phân t oxi... protein ñư c hai thành hai lo i: protein hình s i và protein hình c u... Protein d ng s i là ph n t c u trúc cơ b n c a ñ ng v t b c cao như collagen c a gân và mô xương. Nh ng protein này ñ m b o Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Kh i lư ng c a m t s protein ñư c gi i thi u b ng 1-2. Phân t hemoglobine ñư c hình thành t 4 chu i polypeptide: hai chu i α. TÍNH CH T C A PROTEIN 1. tương tác k nư c. tóc.. ðây là các liên k t phi ñ ng hóa tr .. ñi u hòa....... th tích phân t do ñó gi m. V m t hình d ng... Protein hình c u: trong lo i protein này. Hình d ng và kích thư c Protein có kh i lư ng phân t l n t hàng ch c ñ n hàng trăm nghìn Dalton. Protein d ng s i: trong lo i protein này... Hb + 4O2 → Hb(O2)4 Khi k t h p v i oxi. Trong không gian. là các liên k t y u do ñó c u trúc b c 4 d b phá h y.1. m i chu i g m 146 aminoacid.Liên k t t o và gi v ng c u trúc b c b n là liên k t hydro. c. 4 nhóm hem ñư c s p x p t i b n ñ nh c a m t hình t di n ñ u làm cho phân t hemoglobine có d ng hình c u.4. m i chu i g m 141 aminoacid và hai chu i β. móng vu t... Sverbergs. Các protein d ng s i tương ñ i trơ v m t hóa h c. Ví d ñi n hình v protein có c u trúc b c 4 là hemoglobine làm nhi m v v n chuy n oxi trong máu ngư i và ñ ng v t có xương s ng... 1923 ñã ñ ngh s d ng phương pháp siêu ly tâm.4. C u trúc b c b n c a hemoglobine và câu t o nhóm hem 1.……… …………………26 . c u trúc hemoglobine thay ñ i..

000..……… …………………27 . Kh i lư ng phân t c a m t s protein ñi n hình (Ngô Xuân M nh.930 16. Tùy thu c vào s lư ng aminoacid ki m tính.600 22. albumine huy t thanh. t ng ñi n tích dương b ng t ng ñi n tích âm hay phân t protein lúc ñó trung hòa v ñi n.500 102...H+ + H+ pH th p Protein tích ñi n dương Có kh năng nh n proton nên là m t base Trong ñi n trư ng di chuy n v c c âm . Tính ch t lư ng tính Protein có tính ch t lư ng tính do nó ch a các nhóm phân c c (amin và carboxyl) m ch bên R c a các aminoacid.H+ + H+ pH cao Protein tích ñi n âm Có kh năng cho proton nên là m t acid Trong ñi n trư ng di chuy n v c c dương Như v y khi ñ t protein trong ñi n trư ng..320 4. m t s các hormon..890 21.ch c năng ho t ñ ng cho t bào. acid tính và pH c a môi trư ng mà protein tích ñi n âm hay dương và khi ñ t nó trong ñi n trư ng nó s d ch chuy n v c c dương hay c c âm. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.000 145.000 13.733 13...350 8.. Có m t giá tr pH t i ñó protein không d ch chuy n trong ñi n trư ng.000 450.... H u h t các enzyme..700 13.... các t bào.000 S g c aminoacid 51 104 124 129 153 241 245 574 800 1.coli) Apolypoprotein (ngư i) Glutamate dehydrogenase (bò) Kh i lư ng phân t (Da) 5.. tùy thu c vào pH c a môi trư ng mà protein s d ch chuy n v c c âm hay c c dương.000 513.. 2006) Protein Insulin (bò) Cytochrome c (ngư i) Ribonuclease A (bò) Lysosyme (tr ng) Myoglobine (tim) Chymotrypsine (bò) Chymotripsinogen (bò) Hemoglobine (ngư i) Hexokinase (n m men) Immunoglobuline G (ngư i) Polymerase (E.100 4. Giá tr pH ñó ñư c g i là ñi m ñ ng ñi n c a protein và ñư c ký hi u là pI.. hemoglobine ñ u là protein hình c u...2.000 1. B ng 1-2.300 S chu i polypeptiñe 2 1 1 1 1 3 1 4 2 4 5 1 40 1. .000 64..4....

Các protein khác nhau thì có ñi m ñ ng ñi n khác nhau. Giá tr ñ ng ñi n c a protein ph thu c vào s lư ng aminoacid ki m tính và acid tính c u t o nên chúng. Protein có nhi u aminoacid acid tính có pI t i vùng acid và ngư c l i. Pepsin có pI = 1 và Trypsin có pI = 10.5. môi trư ng có pH = pI, protein d dàng k t t l i v i nhau do ñó có th s d ng tính ch t này ñ xác ñ nh pI c a protein cũng như ñ k t t a protein. Thêm vào ñó, do s sai khác v pI gi a các protein khác nhau nên có th ñi u ch nh pH c a môi trư ng ñ tách protein ra kh i h n h p c a chúng. 1.4.3. Tính ch t b bi n tính a. Khái ni m v bi n tính Dư i tác d ng c a các tác nhân v t lý (nhi t ñ , tia UV, sóng siêu âm, khu y cơ h c...) ho c các tác nhân hóa h c (acid m nh, ki m m nh, mu i c a kim lo i n ng, tanin...), protein b bi n ñ i các c u trúc b c hai, ba, b n và m t ñi các tính ch t ban ñ u. Hi n tư ng này ñư c g i là s bi n tính protein. Th t, tr ng sau khi gia nhi t thì b ñ c l i hay lòng tr ng tr ng khi b khu y thì t o thành kem là các ví d v s bi n tính protein. Có hai lo i bi n tính là bi n tính thu n ngh ch và bi n tính không thu n ngh ch. Bi n tính thu n ngh ch là lo i bi n tính mà sau khi lo i ñi y u t gây bi n tính, protein quay tr l i tr ng thái ban ñ u, các tính ch t ban ñ u c a nó ñư c khôi ph c. Bi n tính thu n ngh ch ch x y ra n u s d ng các tác nhân bi n tính nh nhàng như acid, ki m n ng ñ th p ho c nhi t ñ th p (b o qu n nông s n nhi t ñ th p). Bi n tính không thu n ngh ch là bi n tính mà sau khi lo i ñi y u t gây bi n tính, protein không quay tr l i ñư c tr ng thái ban ñ u, các tính ch t ban ñ u c a nó không ñư c khôi ph c. Albumin làng tr ng tr ng b ñông t khi ñun nóng nhi t ñ 100°C; albumin, globulin c a h t ñ u tương b k t t a dư i tác d ng c a pH, nhi t ñ nh t ñ nh khi làm ñ u ph là các ví d v bi n tính không thu n ngh ch. Tính ch t c a protein khi b bi n tính: - ñ hòa tan c a protein gi m do b l các nhóm k nư c - m t ho t tính sinh h c - tăng ñ nh y ñ i v i s t n công c a các enzyme protease do làm xu t hi n các liên k t peptide ng v i các vùng t n công ñ c hi u c a enzyme. - tăng ñ nh t n i t i - m t kh năng k t tinh. b. Các y u t gây bi n tính - Nhi t ñ : Nhi t ñ là tác nhân gây bi n tính thư ng g p nh t. Dư i tác d ng c a nhi t ñ cao, các liên k t b ñ t ra, phân t protein b giãn m ch, m t ñi c u trúc và ch c năng ban ñ u ñ c bi t là ch c năng sinh h c. Các protein-enzyme thư ng b bi n tính và m t ñi kh năng xúc tác nhi t ñ cao hơn 70°C. Nhi t ñ th p cũng làm bi n tính protein: Nhi u enzyme b n nhi t ñ thư ng nhưng b vô ho t khi nhi t ñ 0°C. Protein c a tr ng, s a thư ng b t p h p và k t t a nhi t ñ l nh ñông. Các protein tr ng thái khô thư ng b n v i bi n tính nhi t. Các protein có t l aminoacid k nư c/aminoacid ưa nư c cao thì d b bi n tính nhi t ñ th p. - pH quá cao và quá th p Ph n l n protein b bi n tính t i các pH quá cao ho c quá th p. Các pH c c tr này t o ra l c ñ y tĩnh ñi n gi a các nhóm b ion hóa do ñó làm giãn m ch phân t protein. - Các ion kim lo i Các ion kim lo i n ng (Cu++, Fe++, Hg++, Ag+) ph n ng nhanh v i protein t o ph c trong ñó có nh ng ion t o ph c b n v i nhóm thiol. - Các dung môi h u cơ

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… …………………28

Ph n l n các dung môi h u cơ là các tác nhân bi n tính protein. Các dung môi h u cơ làm thay ñ i h ng s ñi n môi c a môi trư ng do ñó làm bi n ñ i các l c tĩnh ñi n v n làm b n phân t protein. Các dung môi h u cơ không c c cũng có th xâm nh p vào các vùng k nư c, phá v các tương tác k nư c do ñó làm bi n tính protein. - X lý cơ h c Các x lý cơ h c như nhào tr n ho c cán b t mỳ t o ra các l c c t làm bi n tính protein. ð ng tác kéo ñi kéo l i nhi u l n cũng làm bi n tính protein do phá h y các xo n α. - Các tia b c x Các tia c c tím b h p th b i các g c aminoacid thơm do ñó có th d n ñ n làm bi n ñ i hình th và n u m c năng lư ng ñ l n có th làm ñ t c u disulfide. Các b c x c a tia γ và các tia ion hóa cũng làm bi n ñ i hình th , oxi hóa m t s g c aminoacid, phá h y c u ñ ng hóa tr , ion hóa và t o thành các g c protein t do, cũng như tái t h p và trùng h p protein. Các y u t làm bi n tình protein thư ng ñư c s d ng ñ lo i b protein ra kh i dung d ch, làm ng ng ph n ng enzyme. Các phương pháp có th dùng là ñun sôi dung d ch protein; dùng các hóa ch t làm bi n tính như các acid trichloroacetic, acid volframic, acid picric, acid sulfosalicilic; dùng mu i c a các kim lo i n ng Pb, Hg, Cu, Fe. 1.4.4. Các ph n ng ñ c trưng a. Ph n ng Biure Là ph n ng ñ c trưng cho liên k t peptide. T t c các peptide có t hai liên k t peptide tr lên ñ u cho ph n ng này. Cơ ch c a ph n ng: trong môi trư ng ki m m nh, các liên k t peptide trong phân t protein ph n ng v i CuSO4 t o thành ph c ch t màu tím xanh (Hình 1-17). Ph c ch t màu h p th c c ñ i t i bư c sóng 540nm. Cư ng ñ c a ph c ph thu c vào n ng ñ protein và n ng ñ Cu++. Ph n ng này ñư c ng d ng r ng rãi ñ phát hi n và ñ nh lư ng protein. b. Ph n ng Xanthoprotein Ph n ng này ñ c trưng cho các aminoacid mang vòng thơm. Cơ ch ph n ng: dư i tác d ng c a HNO3 ñ m ñ c các aminoacid mang vòng thơm c a protein b nitro hóa t o d n xu t dinitro có màu vàng. Khi h bi n các dinitro t o thành d ng enol và trong môi trư ng ki m s t o mu i d ng quinoid có màu da cam (Hình 1-18).

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… …………………29

Hình 1-17. Cơ ch ph n ng Biure

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… …………………30

.. ñ hòa tan hay c u t o ñ phân lo i protein. hordein c a ñ i m ch và zein c a ngô là nh ng protein thu c lo i này.. Cơ ch ph n ng Xanthoprotein 1.5.. Globulin là protein d tr ch y u c a các cây h ñ u. Phân lo i d a vào ñ hòa tan D a vào ñ hòa tan.. Các protein thu c nhóm này thư ng ch a saccharide.5.. ði m ñ ng ñi n c a chúng thư ng l n hơn 7. k t t a n ng ñ (NH4)2SO4 50% ñ bão hòa. PHÂN LO I PROTEIN Do s ña d ng v c u trúc và ch c năng c a protein nên vi c phân lo i protein g p khó khăn. globulin ch chi m kho ng 2-13% protein c a h t và t p trung ch y u aloron c a h t.. b. Albumin c a lòng tr ng tr ng gà.... chi m kho ng 60-80% protein t ng s c a các h t này. th c v t. ngư i ta chia các protein ñơn gi n thành các nhóm sau. Prolamin Prolamin không tan trong nư c và dung d ch mu i.……… …………………31 . d. b k t t a n ng ñ (NH4)2SO4 70-100% ñ bão hòa. Albumin ph bi n trong t bào ñ ng v t và th c v t. tan trong ethanol ho c isopropanol 70-80%. nhi u h t hòa th o.1. Glutelin Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. ñ c bi t trong h t c a các cây h ñ u........ lư ng protein hòa tan trong c n có th ñ t ñ n 30-60% protein t ng s ..)..Hình 1-18. Ngư i ta ph i d a vào hình d ng (hình c u hay s i).. ch c năng sinh h c (xúc tác. c a huy t thanh là ví d c a protein nhóm này.. tan trong dung d ch mu i loãng. b o v .. a. Albumin Albumin tan trong nư c. c. 1.. v n chuy n.... m t s h t hòa th o. Gliadin c a lúa mỳ. globulin có trong lá. Globulin Globulin không tan trong nư c.

nhóm glucid có vai trò ñ nh hư ng glycoprotein trong màng và có th có vai trò nh n bi t gi a các t bào. lipovitelline...006 – 1. vitelline. cholesterol..006 v n chuy n triacylglycerol trong cơ th ñ n mô m .Glutelin ch tan trong dung d ch ki m và dung d ch acid loãng.. glycoprotein. th c v t và vi sinh v t: các globulin mi n d ch. gan .. Arg.d = 1. Lipoprotein Nhóm ngo i là lipid. metalloprotein. Trong huy t tương có m t s lo i lipoprotein v n chuy n có t tr ng khác nhau làm nhi m v v n chuy n lipid: . Nucleoprotein Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Có hai lo i lipoprotein v i vai trò khác nhau là lipoprotein t bào làm nhi m v c u t o và lipoprotein v n chuy n làm nhi m v v n chuy n lipid. b. phosphoprotein. Ph n phi protein ñư c g i là nhóm prosthetic hay nhóm ngo i. Khi ñi n di thu ñư c các d ng casein khác nhau là α. ph n protein t o thành l p v b c xung quanh do ñó lipid có th ñư c v n chuy n trong môi trư ng nư c (ví d trong máu).……… …………………32 ... Hàm lư ng phospho trong α. có trong n i nhũ c a h t hòa th o và m t s h t c a cây khác. chúng k t h p v i các thành ph n khác trong n i nhũ c a h t t o thành h p ph c có kh i lư ng phân t r t l n g i là gluten. nucleoprotein.5... c. 1. l p th .. bromelain.52 và 0. Lipid không tan trong nư c nhưng khi k t h p v i protein. Hàm lư ng glucid thay ñ i trong kho ng r ng. ph n k nư c lipid cu n vào trong. Thr và thư ng qua g c Nacetylglucosamine ho c N-acetylgalactosamine. có th ñ t ñ n 80% kh i lư ng phân t glycoprotein...d = 1. Các glucid trong glycoprotein có th là monosaccharide. protein ñư c phân thành hai nhóm l n là protein ñơn gi n và protein ph c t p. d tan trong nư c.... Ph n glucid thư ng k t h p v i nhóm –OH c a Ser. các glycoprotein c u trúc màng.1%. mu i và enzyme (chymosin và các proteinase acid khác).. lipoprotein. e.96.. β và γ. lipovitellenine c a lòng ñ tr ng. 0. b ñông t b i nhi t. vitellenine và phosvitine c a lòng ñ tr ng.94 v n chuy n triacylglycerol. orizenin c a lúa. ðây là vai trò c a các lipoprotein v n chuy n. Protein ñơn gi n khi b th y phân cho các aminoacid. Ví d v protein lo i này là glutelin c a lúa mỳ. Prolamin và glutelin là các protein d tr ñi n hình c a h t hòa th o. Casein là t p h p các protein c a s a.. Tùy thu c vào b n ch t nhóm prosthetic mà protein ñư c phân thành chromoprotein.94 – 1. oligosaccharide ho c d n xu t c a chúng. có ch a nhi u aminoacid ki m tính như Lys. Phân lo i d a vào c u t o D a vào c u t o.663 – 2. lipid c a th c ăn t ru t non ñ n m .2. a. Glycoprotein Nhóm ngo i là glucid. Các d ng này có thành ph n aminoacid và hàm lư ng phospho khác nhau. ð i v i các glycoprotein. Histon Là protein ki m tính. Ví d ñi n hình c a protein lo i này là casein c a s a. muxin trong nư c b t và màng nh y... Protein ph c t p ñư c c u t o t hai ph n: ph n protein và ph n phi protein.063 v n chuy n cholesterol ñ n mô m .d < 0. Phosphoprotein ðó là các protein có ch a acid phosphoric t o liên k t ester v i nhóm –OH c a Ser ho c Thr. Glycoprotein có trong t t c các mô ñ ng v t.d = 0. Ví d v lo i protein này có th k ñ n lipoprotein ty th c a gan... β và γ-casein l n lư t là 0. tham gia ñi u hòa nhi u quá trình quan tr ng... Phosphoprotein ph bi n trong cơ th sinh v t. Vì có tính ki m nên các h p ch t này có th k t h p v i các ch t có tính acid như acid nucleic. Lipoprotein c u t o tham gia c u t o màng ty th .210 v n chuy n cholesterol t mô ngo i ñ n gan d.

Traduit de l’américain par Serge Weinman. Tymoczko (2003). Giáo trình Hóa sinh th c v t.. carboxypeptidase ch a Zn.).. Tài li u tham kh o: 1... ph n protein thư ng có tính ki m do ñó hai ph n này liên k t v i nhau r t ch t ch . oxi hóa kh . Jeremy M. 2.... Masson Paris Milan Barcelone. P. Harborne (1997). 7. NXB Nông nghi p.. Vũ Thy Thư (2006).. Mn. John L. h nitrogenase ch a Fe.. Jaques-Henry Weil (1994). 5. B. Plant Biochemistry. Mo. Biochimie générale. ng d ng. myoglobine. Các chromoprotein có ho t tính sinh h c cao. f.. Lê Doãn Diên (1997). Aminoacid là gì? Các aminoacid tham gia c u t o protein: công th c c u t o.. Dey and J. NXB Khoa h c và K thu t. Bùi ð c H i. ð ng Th Thu. Các ñ c ñi m c a protein. e. Các kim lo i thư ng g p là Fe.. 6. Tùy theo ñ c tính nhóm ngo i mà các chromoprotein có màu khác nhau. pH ñ ng ñi n c a aminoacid và protein: ñ nh nghĩa. Khi kim lo i b tách kh i ph n protein. 8e Edition réservée eu augmenté. các tác nhân gây bi n tính. Phân lo i protein. Edition Flammaration. M.Nhóm ngo i là acid nucleic... 3. 2. Chromoprotein Nhóm ngo i là h p ch t có màu. Lubert Stryer.. 4. Nucleoprotein thư ng t p trung trong nhân t bào ho c trong ribosom. Lưu Du n. Nucleosom bao g m m t ño n DNA kho ng 160-240 c p base nitơ cu n quanh lõi g m b n c p phân t histon.... Nguy n ð ng Hùng. S bi n tính protein: ñ nh nghĩa. Lê Ng c Tú. Ph m Qu c Thăng. các enzyme m t ho t tính xúc tác. tham gia nhi u quá trình s ng quan tr ng như hô h p.. Hóa sinh công nghi p. tính ch t và phân lo i.. Ngô Xuân M nh. Các m c c u trúc c a phân t protein. Nguy n Th Th nh. Metalloprotein Nhóm ngo i là kim lo i. 3.. riboflavine có màu vàng là nhóm ngo i c a flavoprotein (dehydrogenase hi u khí. Các ch c năng sinh h c c a phân t protein.. Các nucleosom g n v i nhau nh DNA k t t o thành nhi m s c ch t.. Academic press. ng d ng.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Mo. Cu. Các metalloprotein ñ m b o nhi u ch c năng sinh h c khác nhau như v n chuy n và d tr kim lo i (transferin và ferritin v n chuy n và d tr s t) hay tr c ti p tham gia vào các ho t ñ ng xúc tác c a enzyme: tyrosinase ch a Cu. 5th Edition. Berg. Zn. 4.. 5.……… …………………33 . Câu h i ôn t p: 1. Ví d v protein lo i này là nucleosom. Vũ Kim B ng. cytochrome c.. Hem (Hình 1-16) có màu ñ là nhóm ngo i c a hemoglobine. Biochimie générale. catalase..

.. Ch t này c n thi t cho s s ng và có nhóm amin trong phân t . nên có tác d ng ch ng ch y máu. nhưng r t ít. 2... tuy trong phân t không có nhóm amin.. carbohydrate. Các nhà khoa h c ñã th ng nh t m t khái ni m chung v vitamin. nên cũng ñư c g i là vitamin.. Năm 1911. L ch s phát hi n ra vitamin và ñưa ra khái ni m v vitamin ñã hình thành trong quá trình nghiên c u v nh ng b nh liên quan ñ n ch ñ dinh dư ng c a con ngư i. Trong t nhiên. phân t nh . t nhiên ho c t ng h p. không tho mãn nhu c u c a cơ th mà ph i ñư c cung c p thêm qua con ñư ng th c ăn... lipid và các ch t khoáng trong kh u ph n ăn hàng ngày chưa ñ ñ ñ m b o ho t ñ ng bình thư ng c a ngư i và ñ ng v t... duy trì và phát tri n. Ngư i và ñ ng v t có th t ng h p ñư c m t s vitamin.. mà ngày nay ñư c g i là b nh ho i huy t (scorbut).……… …………………34 .. là y u t dinh dư ng không th thi u ñư c c a m i sinh v t. t nhiên ho c t ng h p.. song l i không ph i là vitamin c a chu t.. ngư c l i p-aminobenzoic acid là vitamin c a nhi u loài vi sinh v t. Khái ni m v vitamin cũng ch là qui ư c. vitamin ñư c chia thành hai nhóm l n: nhóm tan trong m g m vitamin A. ví d : vitamin A có ch c năng ñ c hi u trong cơ ch c m quang c a m t ñ ng v t. phân t nh . Q và nhóm tan trong nư c g m các lo i vitamin B. Năm 1753. song có th không ph i là vitamin c a loài khác.. song khi thi u chúng ñ u gây ra nh ng r i lo n v ho t ñ ng sinh lý bình thư ng c a cơ th . D. vitamin ch y u do th c v t và vi sinh v t t ng h p nên.Chương 2 VITAMIN Tóm t t: Vitamin (còn g i là sinh t ) là nh ng h p ch t h u cơ. Lunin (nhà bác h c Nga) năm 1880 ñã cho bi t r ng protein. N u dùng thêm chanh ho c cam. K..1. Funk (ngư i Ba Lan) ñã tách ñư c t cám g o h p ch t nói trên. duy trì và phát tri n. ascorbic acid là vitamin c a ngư i và kh . M t ch t là vitamin c a loài này. C. còn vitamin E l i có tác d ng như m t ch t ch ng ôxy hóa. vitamin K c n cho quá trình sinh t ng h p các y u t làm ñông máu. nên ông ñã g i nó là vitamin (nghĩa là amin c a s s ng. … Nhi u vitamin vitamin tan trong nư c là thành ph n c u t o c a các coenzyme khác nhau và tham gia vào nhi u quá trình chuy n hóa v t ch t c a cơ th . Nhi u ch t phát hi n ra sau này.. Th t v y. vitamin D làm tăng s h p thu canxi và phospho.. ð I CƯƠNG V VITAMIN Vitamin còn g i là sinh t . E.. Lindz (ngư i Anh) ñã nh n ra nguyên nhân gây t vong cho nh ng ngư i ñi bi n lâu ngày là do trong cơ th thi u m t ch t mà th c ăn c a h không có.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. c n v i lư ng r t ít ñ giúp cho sinh v t ho t ñ ng bình thư ng. Vitamin là nh ng h p ch t h u cơ.. Các vitamin tan trong m cũng gi nhi u vai trò quan tr ng. D a theo tính hòa tan. song l i không ph i là vitamin c a ngư i. Eijkmann (ngư i Hà Lan) ñã tìm ra nguyên nhân gây b nh tê phù (beri beri) nh ng tù nhân trên ñ o Java (Indonesia) là do trong g o h ăn thi u m t ch t. Năm 1897. mà sau này m i bi t là vitamin B1.. vital: s s ng). c n v i lư ng r t nh ñ giúp cho sinh v t ho t ñ ng bình thư ng. ngư i ta có th tránh ñư c b nh...

D a theo tính hòa tan c a chúng. Ngư c l i... còn vitamin E l i có tác d ng ch ng ôxy hoá. tính ch t v t lý. Các vitamin tan trong ch t béo cũng có nh ng vai trò c c kỳ quan tr ng.. Chúng ñư c g i là antivitamin hay kháng vitamin. CÔNG TH C C U T O VÀ CH C NĂNG SINH H C C A VITAMIN 2. Khi xâm nh p vào cơ th . có trong rau xanh và m t s lo i qu chín.Ngư i và ñ ng v t không nh t thi t ph i l y t t c các vitamin d ng có ho t tính t th c ăn... Vitamin tan trong ch t béo Các vitamin tan trong ch t béo ñ u không phân c c (nonpolar).1. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Vitamin là nh ng h p ch t h u cơ r t khác nhau v c u trúc hoá h c. chúng ñư c ñ t tên theo v n A. Ví d : vitamin B1 có tên hóa h c là thiamine.. Khi tìm hi u tác d ng sinh h c và b n ch t hóa h c c a vitamin. B. khi s lư ng vitamin ñư c phát hi n ra còn ít. Nhi u vitamin là thành ph n c u t o c a các lo i coenzyme khác nhau và tham gia vào nhi u quá trình chuy n hóa v t ch t c a cơ th .. Tùy theo ch c năng sinh lý c a t ng lo i vitamin. tác d ng khác nhau ñ n s sinh trư ng phát tri n c a ñ ng v t. th c v t và vi sinh v t. 2. D. Vai trò n i b t nh t c a vitamin tan trong nư c là tham gia c u t o coenzyme.2... … Hi n nay. ngư i ta th y r ng. khi ngư i ta ñã bi t rõ c u t o hóa h c và ch c năng c a h u h t các vitamin. nên c n ñư c b sung theo con ñư ng th c ăn và ch ñư c h p thu khi s tiêu hoá và h p thu m x y ra bình thư ng. vitamin ñư c chia thành hai nhóm l n: • Vitamin tan trong ch t béo g m: A. … Các vitamin cùng nhóm thư ng có m t s tính ch t gi ng nhau.. K. Q và • Vitamin tan trong nư c g m: các lo i B. ti n vitamin A là carotene. có nhi u h p ch t h u cơ có tác d ng ngư c l i v i vitamin... ñư c ñ ng v t chuy n thành vitamin A nh enzyme carotenase ñ c hi u c a gan.. làm enzyme m t ho t tính... các antivitamin thư ng c nh tranh v i vitamin. C. cũng như tác d ng sinh lý ñ i v i ñ ng v t. phospho và ñóng vai trò c a m t hormone. ñ y vitamin ra kh i coenzyme (ph n không ph i là protein c a enzyme).. Các ch t này có c u t o hoá h c g n gi ng viatmin tương ng. bên c nh tên g i thông thư ng vitamin còn ñư c g i tên theo b n ch t hóa h c.2. E. Nhu c u vitamin không gi ng nhau các ñ ng v t khác nhau. các vitamin này ñư c v n chuy n dư i d ng lipoprotein hay ñư c g n v i các protein v n chuy n ñ c hi u.. C. Ví d .. Trong cơ th ñ ng v t. ngư i ta ñ t tên vitamin theo b nh xu t hi n khi cơ th thi u lo i vitamin y. M t vài vitamin có th ñư c cung c p d ng ti n vitamin (provitamin) trong th c ăn.. Trư c ñây. chúng thư ng không ñư c t ng h p ñ nhu c u.. chúng có vai trò.. Khi s lư ng vitamin ñư c phát hi n càng nhi u. Không ph i m i ñ ng v t b c cao ñ u c n t t c các vitamin như nhau. Khi vào cơ th . gi ng như lipid. Vitamin tan trong ch t béo thư ng ñư c h p thu ru t cùng v i các ch t d u m trong th c ăn và ñư c d tr nhi u trong gan.. lư ng d tr c a các vitamin tan trong nư c thư ng r t ít và không ñáng k . nhưng không có ho t tính vitamin.……… …………………35 . vitamin K có ý nghĩa quan tr ng ñ i v i quá trình ñông máu.. Ví d : vitamin A c n thi t cho s c m quang c a m t. vitamin D liên quan ñ n trao ñ i canxi..

Dư i tác d ng c a enzyme β-carotene dioxygenase... Retinal có th ñư c t o thành t β-carotene. Quá trình thu nh n ánh sáng c a m t ph thu c vào m t lo i protein ph c t p c a t bào que trong võng m c g i là rodopsin (ch t màu th giác.. Trong t i l i x y ra quá trình t ng h p l i rodopsin. Hi u l c c a vitamin A2 ch vào kho ng 40% so v i vitamin A1. và tên g i trư c kia là axerophtol (vì có tác d ng ch ng khô giác m c). b o v s toàn v n c a bi u mô. βcarotene là m t phân t cân ñ i. Vitamin A1 g m d ng aldehyde g i là retinal và d ng alcol g i là retinol. ñư c c u t o t 1 chu i prolen và 2 vòng β-ionon hai ñ u.……… …………………36 . C u t o c a vitamin A1 (d ng retinal) a..hay γ-carotene. Khi ánh sáng chi u vào võng m c.. nên ch chuy n thành 1 phân t vitaminA. Chúng b th y phân nh enzyme ñ c hi u có trong thành ru t và gan thành vitamin A. phát tri n và duy trì s c ñ kháng v i b nh t t... Rodopsin có c u t o g m 2 ph n: ph n protein là opsin và ph n không ph i protein là retinal... β. Vitamin A2 (3-dehydroretinol) có thêm m t liên k t ñôi gi a C3 và C4 c a vòng β-ionon. Hình 2-3. Còn α.Hình 2-1.. do ñó làm tăng ñ nh y c m c a m t ñ i v i ánh sáng: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. ð ng v t c n vitamin A ñ sinh trư ng..carotene ñư c bi n ñ i thành 2 phân t vitamin A (retinal)..và γcarotene..... rodopsin b phân gi i thành opsin và retinal. Có 3 lo i carotene là: α-. Retinol có th ñư c t o nên do s kh ch c aldehyde c a retinal thành ch c rư u dư i tác d ng c a retinal reductase có NADH tham gia. Vitamin A có ch c năng ñ c hi u trong cơ ch c m quang c a m t ngư i và ñ ng v t.. C u t o c a vitamin A1 (d ng retinol) Hình 2-2..... tr em s ch m l n. Vitamin A (Retinol) Vitamin A có tên hoá h c là retinol... phân t không cân ñ i. thi u năng. C u t o c a β-carotene Vitamin A có 2 d ng là vitamin A1 và vitamin A2. Khi thi u vitamin A. d n ñ n b nh khô giác m c. β. có màu ñ tía).

g c. Khi rodopsin b phân gi i. Retinal cũng có th ñư c t o thành t retinol nh enzyme retinen – reductase có coenzyme NAD+ xúc tác. ph n có thai và cho con bú c n kho ng 6000 – 8000 IU.. ñu ñ . Trong võng m c ñư c chi u sáng. retinal d ng trans ph i ñư c ñ ng phân hoá tr l i thành d ng ∆11 – cis . b.. màng nhày... … Carotene (ti n vitamin A) ch có th c v t.. s phân gi i và t ng h p rodopsin ñư c duy trì th cân b ng. còn các d ng trans-retinal thì không th k t h p ñư c v i opsin.. ð i v i tre em... C u t o c a ∆11 – cis . th c v t. ho c 0. bơ. tuỳ theo tu i. bí.retinal là có c u trúc không gian thích h p ñ k t h p v i opsin t o thành rodopsin... th tinh m i di n ra bình thư ng. khi có ñ lư ng carotene thì s th ph n. M ch nhánh c a retinal có nhi u n i ñôi. retinal cũng có th ñư c kh thành retinol.retinal thành trans – retinal.. Vitamin D (Calciferol) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Trong quá trình tái t ng h p rodopsin. niêm m c b khô.. trong võng m c m t. nên ch t này có th t n t i nhi u d ng ñ ng phân khác nhau. bi n d ng ∆11 – cis . Khi thi u vitamin A thì t c ñ tái t o rodopsin ch m l i.6 µg c a β-carotene tinh khi t. có vài ñi m c n chú ý.. V nhu c u.. trong quá trình này. s a. t c ñ phân gi i và t ng h p b ng nhau. lòng ñ tr ng.V i nh ng ñi u ki n bình thư ng..retinal V ñ c ñi m và s chuy n hoá c a retinal trong võng m c... ngư i trư ng thành c n kho ng 5000 IU... M t ph n retinal d ng trans hình thành khi phân gi i rodopsin b phân gi i không thu n ngh ch và không ñư c chuy n tr l i vào thành ph n c a rodopsin. cà chua.3 µg vitamin A alcol. s h p th ánh sáng ñã gây ra ph n ng ñ ng phân hoá. retinal ñư c gi i phóng ra d ng trans. (1 IU tương ñương v i ho t ñ c a 0... ch có d ng ∆11 – cis . nh t là cà r t. Hình 2-4. Vitamin A ch có ñ ng v t. Tuy nhiên.. nhi u nh t là trong d u cá. nhu c u v vitamin A khác v i ngư i l n. b u.retinal nh enzyme ñ c hi u. S chuy n hoá retinol – retinal có th ñư c bi u di n như sau: Vitamin A còn tham gia vào quá trình t ng h p các hormone steroid và làm b n màng t bào... b s ng hóa và vi khu n d xâm nh p vào cơ th . S thi u h t vitamin A có th làm cho da. Do ñó....……… …………………37 .

ðó là các d ng α. Hình 2-7... Hình 2-5. Vitamin D làm tăng s h p thu canxi và phospho vách ru t. vitamin A. Công th c c u t o c a α-tocopherol Vitamin E có tác d ng như ch t ch ng oxy hóa. α-tocopherol có ho t tính cao nh t.. song l i ít có tác d ng v i ngư i và chu t. vitamin D3 ñư c t o ra t ti n vitamin D có s n dư i da nh tia t ngo i c a ánh sáng m t tr i. khác nhau b i s lư ng và v trí c a nhóm methyl (-CH3) g n vào vòng thơm c a phân t . Ti n vitamin D có s n trong m ñ ng v t. . Vitamin D2 (Ergocalciferol) Hình 2-6..……… …………………38 .... Vitamin E ngăn ng a ñư c quá trình ôxy hoá c a các acid béo – lo i h p ch t c n thi t cho s n ñ nh và b n v ng c a màng t bào. Vitamin D có nhi u trong d u cá. nhưng hai lo i quan tr ng nh t trong dinh dư ng là vitamin D2 và vitamin D3.. Khi thi u vitamin D... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Vitamin E (Tocopherol) Vitamin E cũng có nhi u d ng khác nhau.. Tr em. δ. trong t nhiên thư ng g p ch y u ñ ng v t. vitamin E còn ngăn ng a s ôxy hoá c a các ch t khác như carotene.. ch t này thư ng có th c v t và vi sinh v t. song hi u l c không gi ng nhau. m bò. c. lòng ñ tr ng. Trong các d ng vitamin E. T t c các lo i vitamin D ñ u có tác d ng phòng và ch ng b nh còi xương... Các acid béo không no thư ng d b ôxy hoá b i ôxy phân t .. γ.025 µg cholecalciferol).. ph n có thai và cho con bú c n 400UI/ ngày (1UI = 0. Trong cơ th ..... song không có tác d ng ñ i v i gà con. Thi u ho c th a vitamin D ñ u có nh hư ng ñ n n ng ñ phospho và canxi trong máu.. β. vitamin D3 có tác d ng ñ i v i gà con.. tocopherol... Vitamin D2 có tác d ng ch ng còi xương cho ngư i và chu t.. thư ng có trong d u cá. Có nhi u lo i vitamin D.Các vitamin D ñ u là d n xu t c a các sterol. Trái l i.. Ngoài ra. Vitamin D3 ñư c t o ra t 7-dehydrocholesterol. tr em d b b nh còi xương và ngư i l n d b loãng xương. Vitamin D3 (Cholecalciferol) Vitamin D2 ñư c t o nên t ti n ch t c a nó là ergosterol.

.. Vi khu n ñư ng ru t có kh năng t ng h p khá nhi u vitamin K... Hình 2-8. cà chua.. Vitamin K Có nhi u lo i vitamin K. quá trình t o phôi b nh hư ng. Th c ra. d ng t ng h p (vitamin K3) có c u trúc phân t ñơn gi n hơn.. b p c i.. chúng ñ u có m t m ch nhánh dài g m nhi u g c terpen Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..... Công th c c u t o c a vitamin K e. Nhu c u vitamin E ñ ng v t ph thu c vào giai ño n phát tri n. Vitamin K còn tham gia vào s v n chuy n ñi n t trong quá trình quang phosphoryl hoá c a cây xanh và quá trình phosphoryl hoá ôxy hoá ñ ng v t. rau má. ngũ c c. các cơ quan sinh s n có th b thoái hoá.. Ngư i bình thư ng c n 10-30 mg/ngày. . Khi thi u vitamin E... tr sơ sinh c n 10-15µg/ngày. Vitamin K1 (có nhi u th c v t) và vitamin K2 (có nhi u ñ ng v t và vi khu n) khác nhau v ñ dài c a chu i isopren. t c ñ ñông máu gi m. lư ng acid béo không no trong th c ăn. gan bò. Vitamin E còn tham gia vào vi c ñi u hoà quá trình sinh s n. Vitamin K có nhi u trong c linh lăng. Vitamin E có nhi u các lo i rau xanh.. ñây là m t coenzyme. ñ u. ngư i trư ng thành c n dư i 1mg. chúng ñ u là nh ng d n xu t c a naphtoquinon.. lòng ñ tr ng.....……… …………………39 . V nhu c u.. nh t là xà lách.. m m h t hòa th o. lòng ñ tr ng và th t bò. d. Vitamin Q Vitamin Q (ubiquinone) là nh ng d n xu t c a benzoquinone. Vitamin K (ch K ñư c l y t ch ñ u c a t koagulation... nên có tác d ng ch ng ch y máu. T l vitamin E ñư c h p thu ch vào kho ng 50% lư ng vitamin E có trong th c ăn. Khi thi u vitamin K. .. d u th c v t. h t ngũ c c.Vitamin E cũng tham gia vào quá trình v n chuy n ñi n t trong các ph n ng ôxy hoá kh và liên quan t i s gi i phóng năng lư ng trong các quá trình này. Có nhi u lo i coenzyme Q.. nghĩa là ñông máu) c n cho quá trình sinh t ng h p các y u t làm ñông máu... máu khó ñông.

Vitamin B1 (Thiamine) Vitamin B1 ñư c tách ra d ng tinh th vào năm 1912 và ngư i ta ñã xác ñ nh ñư c c u trúc hóa h c c a nó... Vitamin B1 hòa tan nhi u trong môi trư ng nư c và ch u nhi t khá nên không b phân h y khi n u nư ng... trong ñó cám g o có hàm lư ng vitamin B1 cao nh t. Coenzyme này xúc tác cho quá trình phân gi i các ketoacid như pyruvic acid. như phù.. Vitamin B1 b n trong môi trư ng acid. các ch t này tham gia vào quá trình ôxy hoá kh gi a nh ng dehydrogenase và cytochrome b trong chu i hô h p ty th . ñ c bi t trong n m men.... Hình 2-10.. C u trúc c a vitamin B1 (Thiamine) Vitamin B1 là lo i r t ph bi n trong thiên nhiên. 2. cám g o. . và m m lúa mì.. cơ th tích lũy m t lư ng l n các ketoacid làm r i lo n s trao ñ i ch t và gây nên các tr ng thái b nh lý nguy hi m. plastoquinone .. C u trúc c a vitamin Q Nh kh năng bi n ñ i thu n ngh ch gi a d ng quinone và quinol. vi sinh v t.(n = 6 -10). khi thi u vitamin B1. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.... d ng thư ng ho t Ubiquinone (d ng ôxy hoá) Ubiqinol (d ng kh ) Hình 2-9.m t h p ch t tương t ubiquinone. th c v t. ñ ng v t có vú.2.. còn trong môi trư ng ki m nó r t d b phân h y khi ñun nóng.. oxaloacetic acid. Vitamin Q có trong t bào th c v t.. Vitamin B1 ñư c t ng h p ch y u th c v t và m t s vi sinh v t..... TPP có vai trò quan tr ng trong quá trình trao ñ i ch t c a cơ th . Trong cơ th . ñ ng là plastoquinone. ñ ng v t và trong các th c ph m.……… …………………40 . vitamin B1 có th t n t i tr ng thái t do hay d ng thiamine pyrophosphate (TPP)... s chuy n hóa các ketoacid b ng ng tr . Vitamin tan trong nư c a. th c v t. Vì v y. Ngư i và ñ ng v t không t ng h p ñư c B1 mà ph i thu nh n t th c ăn... 2. coenzyme Q10 có 10 g c g c terpen... tham gia vào quá trình quang h p. viêm th n kinh.

5 mg/ngày. C u t o hoá h c khá ñơn gi n. Ngư i bình thư ng c n 1-3 mg vitamin B1 trong m t ngày.. riboflavin là thành ph n c u t o c a FMN (flavin mononucleotide) và FAD (flavin adenine dinucleotide) là nh ng nhóm ghép c a các dehydrogenase hi u khí (còn g i là các flavoprotein) tham gia vào nhi u quá trình chuy n hoá trung gian..5-1. ñ u. vào tr ng thái sinh lý c a cơ th và vào l a tu i. làm nhi m v v n chuy n hydro. ñóng vai trò quan tr ng trong ph n ng kh nhóm amin c a các aid amin.. nh hư ng ñ n các quá trình ôxy hoá t o năng lư ng cho cơ th . ñó là nicotinic acid ho c amide c a nó là nicotinamide... ngư i l n kho ng 1.8-2 mg/ngày. ph n mang thai và cho con bú c n nhi u hơn: kho ng 1. Riboflavin còn là thành ph n c u t o c a nhi u oxidase.. c. s a. song l i nh y c m v i ánh sáng. b.. Riboflavin b n v i nhi t và acid... Hình 2-11. Vitamin PP (Nicotinic acid. còn d ng nicotinamide l i kém b n v i acid và ki m... tr em c n t 0. rau xanh và m m các h t ngũ c c ch a nhi u riboflavin.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. C u t o c a riboflavin Khi thi u riboflavin. Riboflavin có khá nhi u trong các s n ph m ñ ng v t và th c v t.. Vitamin B2 (Riboflavin) Riboflavin là h p ch t ñư c t o thành do nhân dimetylisoalloxazine k t h p v i m t g c ribityl..……… …………………41 . nên có vai trò quan tr ng trong quá trình chuy n hoá (Xem thêm chương 3). vitamin PP còn là thành ph n c a coenzyme NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) và NADP+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate) có trong r t nhi u enzyme dehydrogenase. Trong cơ th . tr ng...Nhu c u vitamin B1 ph thu c vào ch ñ ăn....... Ngoài tác d ng ch ng b nh Pellgra. Vitamin PP không b bi n ñ i khi n u nư ng..5 mg/ngày. Th t. V nhu c u riboflavin. s t ng h p m t s enzyme ôxy hoá kh b ng ng tr . Nicotinamide) Vitamin PP (còn có tên là niacin ho c vitamin B3) là h p ch t h u cơ có tác d ng phòng b nh Pellagra (pellagra preventive). Hình 2-12. C u trúc c a nicotinic acid và nicotinamide Vitamin PP d ng nicotinic acid b n v i nhi t.. acid và c ki m cho nên khó b phân hu .

pyridoxal và pyridoxamine.. Trong cơ th . Vitamin B6 (Pyridoxine) Vitamin B6 t n t i trong cơ th 3 d ng khác nhau: pyridoxol (còn có tên là pyridoxine). d ng pyridoxal thư ng chi m nhi u hơn. ñ c bi t là n m men. là nhóm ghép c a các transaminase và decarboxylase xúc tác cho quá trình chuy n nhóm amin và kh nhóm carboxyl c a các aminoacid. c a tuy n giáp. Thi u vitamin C s d n ñ n b nh ho i huy t (scorbut): ch y máu răng. vitamin C t n t i 2 d ng: d ng kh là ascorbic acid và d ng ôxy hóa là dehydroascorbic acid. ch y máu lư i hay n i quan.……… …………………42 .. Trong quá trình trao ñ i ch t c a cơ th . gi m s c ñ kháng c a cơ th ...... Hình 2-13. tim.. d... th t n c... Vitamin C làm tăng s c ñ kháng c a cơ th ñ i v i nh ng ñi u ki n b t l i c a môi trư ng. Vitamin C (Ascorbic acid) Vitamin C là ascorbic acid.. . b nh th n kinh như ñau ñ u. Nhu c u ngư i bình thư ng 1. Vì có kh năng nh n và như ng hydro.. c n cho chuy n hoá procollgen thành collagen... r ng tóc. th c v t và ñư c t ng h p b i h vi sinh v t ñư ng ru t c a loài nhai l i. r ng lông.. N u thi u vitamin B6 s d n ñ n các b nh ngoài da.. Vitamin C tham gia nhi u quá trình sinh lý quan tr ng trong cơ th . làm gi m các tri u ch ng b nh lý do tác d ng c a phóng x .. Ngoài ra. ba d ng này có th chuy n hóa l n nhau. e. Tuy nhiên..nên th c ăn qua x lý v n gi ñư c vitamin này..5-2mg/ngày. C u trúc c a vitamin B6 Vitamin B6 có trong các lo i th c ăn t ñ ng v t. Vitamin C còn có vai trò quan tr ng trong s t ng h p các hormone c a ty n thư ng th n... Các ñ ng v t nh như gà con c n 3mg/100g th c ăn. Pyridoxal ñư c ho t hoá b i ATP thành pyridoxalphosphate (PLP).. vitamin C còn tham gia vào nhi u quá trình khác có vai trò quan tr ng trong cơ th .. nên vitamin C thư ng tham gia các ph n ng ôxy hoá kh c a quá trình trao ñ i ch t. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Vitamin PP có nhi u trong gan.. các ñ c t khi nhi m trùng.

g m hai thành ph n chính là h th ng vòng trung tâm và m t nucleotide. nhu c u vitamin C tăng lên....... amine. Vitamin B12 có nhi u trong các s n ph m ñ ng v t như gan.... Co. Nhóm cyanid ñư c g n tr c ti p vào Co và có th ñư c tách ra d dàng.. Ngoài ra. Pantothenic acid (Vitamin B5) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. B12 tham gia các quá trình t ng h p nucleotide nh xúc tác các ph n ng metyl hóa các base nitơ. là thành ph n ch y u c a coenzyme B12. Vitamin B12 giúp cho vi c t o h ng c u. chanh. bao quanh m t nguyên t Co gi a. nh t là trong các lo i qu có múi như cam. trong thành ph n c u t o còn ch a nhóm cyanid (-CN).... bư i.. ð i v i ngư i.(a) (b) Hình 2-14.. s a.. C u trúc c a ascorbic acid (a) và dehydroascorbic acid (b) Vitamin C có nhi u trong các lo i rau qu tươi.... Vòng trung tâm có b n nhân pyrol mang nhi u nhóm th .. mang thai. th i ti t l nh. ch ñ ăn hàng ngày c n kho ng 3-5 µg . Thi u B12 s gây b nh thi u máu.. Hình 2-15.. Vitamin B12 (Cyanocobalamine) Vitamin B12 có c u t o ph c t p. Khi CN ñư c tách ra.. . Nhu c u hàng ngày v vitamin C c a ngư i bình thư ng kho ng 80-100 mg. Khi lao ñ ng n ng.. nhu c u tăng lên khi mang thai và kh u ph n ăn ch a nhi u protein th c v t. phó mát và tr ng. th n. ph n còn l i là cobalamine.……… …………………43 . Vitamin B12 (Cyanocobalamine) g... h u như không có trong th c v t b c cao. f.

Dư i ñây là công th c c u t o c a h p ch t có m t g c glutamate: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..... pantothen: kh p nơi).. … Hình 2-17. paraaminobenzoic acid và glutamic acid. các ph n xanh c a th c v t và ñư c t ng h p h. nhóm CO2 trên ph c h p biotinenzyme ñư c chuy n ñ n acetyl.CoA ñ t o thành malonyl...... còn là thành ph n c u t o c a ACP (Acyl Carrier Protein) có nhi m v g n các s n ph m trung gian trong quá trình t ng h p acid béo.. gan. Vitamin B5 ngoài tham gia c u t o nên coenzyme A v n chuy n acyl.CoA. do ñó có tên là pantothenic acid (theo ti ng Latinh. Ví d : dư i tác d ng c a acetyl..Vitamin B5 r t ph bi n các ñ i tư ng sinh v t khác nhau. Biotin thư ng g n ch t v i apoenzyme nh liên k t peptide v i nhóm ε-NH2 c a lysine.. Pantothenic acid Pantothenic acid có nhi u b i các vi khu n ñư ng ru t. s a. .CoA carboxylase...... lòng ñ tr ng. ñ u tương. Biotin (a) và carboxybiotin (b) Thi u biotin s xu t hi n các tri u ch ng như sưng da... Phân t g m hai thành ph n là panthoic acid và β-alanine.. Vitamin H (Biotin) ðây là m t ch t có c u trúc vòng và m t m ch nhánh mang nhóm carboxyl. Vitamin Bc (Folic acid) Folic acid bao g m c m t nhóm ch t tương t nhau v c u trúc hóa h c cũng như tác d ng sinh h c.… i. Biotin là thành ph n c u t o c a các enzyme xúc tác cho các ph n ng carboxyl hóa: tham gia vào các ph n ng ho t hoá và v n chuy n CO2. r ng tóc. Trong thành ph n c u t o. nên ñư c g i tên chung là pteroyl glutamate.. t o ra ph c h p biotin-enzyme. Biotin còn tham gia vào quá trình t ng h p carbamyl phosphate trong chu trình ure.……… …………………44 .. các h p ch t này thư ng g m có nhân pteridin. n m men. rau c i... ñây là bư c m ñ u c a quá trình t ng h p cid béo ngoài ty th . n m và hành khô.. Biotin có nhi u trong gan bò. Hình 2-16.

C u t o hoá h c và vai trò c a vitamin B2? 5.. C u t o hoá h c và vai trò c a vitamin C? Tài li u tham kh o: 1. Hà N i. Granner. Hà N i. L. K tên và nêu ch c năng sinh h c c a các vitamin tan trong lipid? 3. C u t o hoá h c và vai trò c a vitamin B6? 7.COO-) hay hydroxymetyl (-CH2OH). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. th n và n m men.. Translation.. C u t o hoá h c và vai trò c a vitamin B12? 8. Fourth Edition. Nhu c u hàng ngày c a ngư i trư ng thành là kho ng 50 µg. M. Nxb Nông nghi p. (2005). Nelson D.. Vũ Kim B ng. USA.. Rodwell (1998).. C u t o hoá h c và ch c năng c a pantothenic acid? 6. Câu h i ôn t p: 1. Nguy n ð ng Hùng. ð nh nghĩa và ch c năng sinh h c chung c a vitamin? 2. Nguy n Ng c Doãn (1987). FH4) là coenzyme c a các enzyme xúc tác cho ph n ng v n chuy n các nhóm ch a m t carbon (nhưng không ph i là CO2) như formal (-CHO). Daryl K.. Nxb Giáo d c... Tr n Th Áng (1999). 3. formate (H. Công th c c u t o c a folic acid T folic acid d dàng chuy n thành tetrahydrofolic acid (CoF.. Cox M. Nxb Khoa h c và k thu t.Hình 2-18. Murray. Hà N i. C u t o hoá h c và vai trò c a vitamin B1? 4.. gan. 5. Robert K.. 2... Vũ Thy Thư (2006). C u t o hoá h c và vai trò c a vitamin H? 10. Ph m Th Trân Châu.. Sinh h c vitamin. Freeman and Company. Praha.. Hóa sinh h c.. New York....……… …………………45 . ñ c bi t là trong men bia. C u t o hoá h c và vai trò c a vitamin PP? 9. C u t o hoá h c và vai trò c a vitamin Bc (folic acid)? 11. Victor W. Nakladatelství a Vydavatelství H&H... Lehninger Principles of Biochemistry. Hoá sinh th c v t. 4.. Folic acid có nhi u trong rau xanh. Lê Văn Tri.. Ngô Xuân M nh. Peter A. Harperova Biochemie. Mayers..

liase. Ngoài m t s RNA có kh năng xúc tác.. Thuy t sinh l c b bác b . …. Nh ng ph n ng tương tác x y ra trong ph c h p E-S ñ u kèm theo s gi i phóng m t ph n năng lư ng t do. pH c a môi trư ng. ph c h p ña enzyme. các enzyme ñư c chia thành 6 l p: oxidoreductase.. Ch nh ng cơ ch t có c u trúc phân t thích h p v i trung tâm ho t ñ ng c a enzyme. Trung tâm ho t ñ ng c a enzyme là m t vùng tương ñ i nh c a phân t .. ña nguyên.. vì theo trư ng phái “sinh l c”. Song. nhóm ghép).. tên enzyme ñ u mang ñuôi “ase”. ngư i ta ñã mô t tác d ng tiêu hoá c a d ch d dày. Năm 1926. Song. T th k 18 ñã có nh ng thông tin v xúc tác sinh h c. transferase. Enzyme làm tăng t c ñ ph n ng lên r t nhi u l n vì làm gi m năng lư ng ho t hoá c a ph n ng.... Nh enzyme mà các quá trình hoá h c trong cơ th s ng x y ra r t nh y và r t nhanh trong nh ng ñi u ki n sinh lý bình thư ng. Enzyme ñơn gi n ch có các acid amin trong thành ph n c u t o.. g m nhi u d ng c u trúc: ñơn nguyên. ông cho r ng các “ferment” này không th tách r i kh i các c u trúc c a t bào và quan ñi m này kéo dài hàng m y ch c năm.. n ng ñ cơ ch t... ch ñ n nh ng năm 30 c a th k 20. ñi u này ch ng t s lên men rư u ñư c xúc ti n b i các phân t có th ho t ñ ng ch c năng ngay c khi ñư c tách kh i t bào. Khi Berzelius (1834) vi t r ng trong cơ th ñ ng v t và th c v t luôn di n ra hàng nghìn ph n ng ñư c xúc tác. Kühne g i các phân t ñó là enzyme. …Các enzyme d l p th thư ng xúc tác cho các ph n ng ch ch t c a m t chu i ph n ng trao ñ i ch t. L ch s c a Hoá sinh h c ph n l n g n li n v i l ch s các nghiên c u v enzyme.. Büchner cho bi t các ch t chi t t t bào men cũng lên men ñư ng thành rư u.……… …… 46 ... ti n enzyme.. CÁC KHÁI NI M CƠ B N V n ñ cung c p v t ch t và năng lư ng t môi trư ng ngoài...1. Pastuer ñã cho bi t s lên men ñư ng thành rư u t bào men ñư c xúc tác b i các “ferment”. các ch t ho t hoá. C u trúc phân t c a enzyme r t ph c t p. Enzyme có tính ñ c hi u cơ ch t và theo ki u ph n ng. hydrolase. k t tinh ñư c urease và ch ng minh ñư c b n ch t protein c a nó.. Sumner phân l p. h n ñã linh c m th y s t n t i c a các enzyme. Vào nh ng năm 50 c a th k 19. m i k t h p ñ c v i enzyme ñ t o thành ph c h p enzyme-cơ ch t và ph n ng xúc tác m i x y ra ñư c. th c hi n ch c năng xúc tác. T t c các y u t nh hư ng ñ n protein và t c ñ ph n ng hoá h c ñ u nh hư ng ñ n hi u qu xúc tác c a enzyme. s d ng chúng trong sinh th và xây d ng nên các thành ph n c a t bào ñư c các ph n ng hoá sinh th c hi n. tr c ti p tham gia ph n ng. có tác d ng làm tăng nhanh t c ñ các ph n ng hoá sinh.. Nhi u cofactor là d n xu t c a vitamin ho c ion kim lo i. k t lu n c a Sumner m i ñư c công nh n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.Chương 3 ENZYME Tóm t t: Enzyme là ch t xúc sinh h c. các ch t c ch . d l p th . 3. Chính enzyme là ch t xúc tác sinh h c tham gia ñi u khi n và ph i h p nh ng h th ng ph n ng hoá sinh y. nhi t ñ . các enzyme có b n ch t protein. Theo phân lo i qu c t ... isomerase và synthetase. Năm 1897. ña d ng phân t . Tr m t s trư ng h p ngo i l . Enzyme ph c t p g m ph n protein ñư c g i là apoenzyme và thành ph n th hai là cofactor (coenzyme.. và t ñó nhi u enzyme ñư c phân l p và nghiên c u ñã thúc ñ y Sinh hoá h c phát tri n. Các y u t này bao g m: n ng ñ enzyme. ðây là ngu n năng lư ng chính ñ ñưa cơ ch t vào tr ng thái chuy n ti p t m th i nên h th p ñư c năng lư ng ho t hoá c a ph n ng enzyme. là nơi g n cơ ch t và ch a các nhóm ch c góp ph n tr c ti p vào vi c c t ñ t hay hình thành các liên k t ñ t o ra s n ph m..

Enzyme có ñ y ñ nh ng tính ch t cơ b n c a ch t xúc tác. Do ñó. Các ch t xúc tác.2. t o liên k t m i.. nhưng sau ph n ng thư ng không b bi n ñ i.. Ngư i ta ñã khám phá ra c u trúc b c nh t. M t ph n ng hoá h c ch có th x y ra ñư c khi các cơ ch t ñư c ho t hoá.. ch t xúc tác k t h p v i cơ ch t ñ t o ph c h p trung gian..r ng rãi. trong ñó nhi u enzyme ñã ñư c phân l p. ñ ng h c c a các ph n ng enzyme (Michaelis-Menten. Enzyme có ưu ñi m hơn các ch t xúc tác hoá h c thông thư ng v nh ng m t sau ñây: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Enzyme. M t ñi u c n chú ý là: ch t xúc tác không làm thay ñ i chi u ph n ng. ngay c nh ng t bào ñơn gi n nh t cũng ch a hàng nghìn enzyme. 1902). tiêu hao và không tham gia vào thành ph n c a s n ph m. 1894). Enzyme là ch t xúc tác sinh h c Enzyme là ch t xúc tác sinh h c. Khái ni m chung v s xúc tác Xúc tác là m t hi n tư ng khá quen thu c trong hoá h c.... 3.. ch t xúc tác ch làm ph n ng chóng ñ t t i tr ng thái cân b ng mà không làm d ch chuy n v trí c a th cân b ng. làm gi m năng lư ng ho t hoá c a các ph n ng hoá h c.. ñ ñ t ñư c m c năng lư ng c n thi t cao hơn m c bình thư ng ñ có th làm ñ t liên k t cũ. ch làm tăng t c ñ ph n ng mà không tham gia vào s n ph m cu i cùng c a ph n ng. các b c c u trúc không gian và mô t khá chi ti t cơ ch tác ñ ng c a nhi u enzyme. Enzyme có m t trong m i sinh th . Trong ph n ng thu n ngh ch.. làm tăng nhanh t c ñ ph n ng ho c làm cho ph n ng có th x y ra trong ñi u ki n mà n u thi u nó s không x y ra ñư c. T cu i th k 19 và ñ u th k 20 ñã có nh ng ý tư ng ñ u tiên v cơ ch xúc tác c a enzyme: thuy t b sung (Fischer. trên 3000 enzyme ñã ñư c mô t m t cách chi ti t. b i vì các ph n ng di n ra có m c ñích theo m t k ho ch chính xác. cũng gi ng như các ch t xúc tác hoá h c khác.. M t ph n ng ñòi h i m c năng lư ng ho t hoá càng cao thì t c ñ di n ra càng ch m.1... 3.. Ch t xúc tác là ch t làm tăng t c ñ các ph n ng hoá h c... làm cho ph n ng chóng ñ t t i tr ng thái cân b ng. sau ñó ph c h p này tr i qua nh ng chuy n hoá ti p theo. các cơ ch t ph i ñư c cung c p năng lư ng. Các ch t xúc tác có th làm gi m năng lư ng ho t hoá c a các ph n ng hoá h c theo nh ng cơ ch khác nhau. enzyme ph i ñ m b o quá trình ph n ng sao cho không có s n ph m ph và ho t ñ ng trong m i liên quan.1. có tác d ng làm tăng nhanh t c ñ c a các ph n ng hoá sinh. Năng lư ng c n thi t ph i cung c p ñ ph n ng có th x y ra ñư c. sau khi Northrop và Mores k t tinh ñư c pepsin. Quá trình trao ñ i ch t r t ph c t p và có nh ng yêu c u v ch t lư ng các ch t xúc tác. Hi n nay. ñư c g i là năng lư ng ho t hoá. và do ñó. b i vì nó làm tăng t c ñ c hai chi u ph n ng. thuy t l p h p ch t trung gian enzyme-cơ ch t (Henry. Công ngh enzyme ñã tr thành n n t ng và là m t b ph n c a công ngh gen nói riêng và c a công ngh sinh h c nói chung. Ho t tính c a enzyme có th ñư c ñi u ch nh m t cách linh ho t theo nhu c u thay ñ i c a cơ th . còn có tính ñ c hi u theo loài (m i loài có các enzyme ñ c trưng riêng). ñ cu i cùng t o nên s n ph m c a ph n ng và gi i phóng ch t xúc tác. nên hoàn thi n hơn so v i các ch t xúc tác hoá h c dùng trong phòng thí nghi m.. cũng như các protein khác. các nghiên c u v enzyme ñã ñ t ñư c nh ng thành t u ñáng k . Các ch t xúc tác sinh h c mà sinh gi i ñã t o ra sau hàng t năm phát tri n..……… …… 47 . nên s lư ng enzyme trong sinh gi i ph i lên t i hàng t . T năm 1926.. Vì enzyme. ph i h p v i nhau. theo nh ng cơ ch khác nhau. “Enzyme h c” ñã hình thành và tr thành ngành khoa h c mũi nh n c a sinh h c phân t .1. trypsin và các enzyme tiêu hoá khác và cho bi t chúng cũng là protein.... Cho t i nay.. không t o ra ñư c ph n ng mà v m t nhi t ñ ng h c không cho phép x y ra. khi b n ch t protein c a enzyme ñư c khám phá. 1913). Thông thư ng.

.103/s. Vì v y. ð n nay. 3..107/s. Enzyme ñ u tiên ñư c xác ñ nh c u trúc b c nh t (năm 1960) là ribonuclease t y bò.. Do ñó.Tác d ng c a enzyme có th ñư c ñi u khi n và hơn n a còn ñư c ñi u khi n nhi u m c. 2. T t c các y u t làm bi n tính protein (acid ñ c. có các b c c u trúc và các tính ch t như nh ng protein khác.7...1. ngư i ta l i dùng ñơn v katal (kat) ñ bi u di n ho t l c enzyme.Hi u qu xúc tác c a enzyme vô cùng l n..000.. Ph n l n các enzyme có b n ch t là protein Tr m t s RNA có kh năng xúc tác (g i là các ribozyme hay riboenzyme)..000 dalton.... ñi n âm hay trung hoà v ñi n.1. 3. . ti p theo là cytochrome c (năm 1962).. các dung môi h u cơ nhi t ñ th p) cũng có tác ñ ng tương t t i các ch ph m enzyme. t c ñ ph n ng ch ñ t 0. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. mu i kim lo i n ng..3. Năm 1972. . Enzyme là nh ng protein hình c u. ngư i ta ñã bi t v c u t o c a hàng nghìn enzyme và nh n th y enzyme cũng có nguyên t c c u t o. . song l i luôn b phân gi i và t ng h p m i tr l i theo nhu c u. v i 4 c u disulfide. Ví d : ribonuclease có kh i lư ng phân t là 12. Cũng như các protein khác. …) ñ u có th làm enzyme b bi n tính và m t ho t tính xúc tác. ñi u này ñư c th hi n qua ph n ng sau: 2H2O2 → 2H2O + O2 Trong ph n ng trên.67 ηkat). Enzyme làm tăng t c ñ ph n ng lên nhi u l n so v i ch t xúc tác vô cơ... ph n l n có b n ch t là protein ph c t p.. có th ñi n di ñ phân tích các lo i enzyme và các d ng phân t enzyme. các enzyme thư ng xuyên ñư c s d ng r t nhi u.Enzyme có tính ñ c hi u theo ki u ph n ng và cơ ch t.000 dalton. pH t i ưu. Tuỳ theo pH môi trư ng. trong nhi u trư ng h p ch xác ñ nh ñư c ñơn v ho t l c c a chúng. enzyme tan trong nư c ho c trong dung d ch mu i loãng.. t c ñ ph n ng ñ t t i 3. Kh i lư ng phân t c a enzyme dao ñ ng t hàng ch c nghìn ñ n hàng tri u dalton. Liên h gi a hai ñơn v cũ (U) và m i: U = 16. M t khác.40o C.23/s.. áp su t kho ng 1 at. Xét v c u trúc. pH ≈ 7). Năm 1961. phân t là m t chu i polypeptide.. H i Hoá sinh qu c t (IUB) ñã ñưa ra ñơn v ho t l c enzyme chu n: 1U là lư ng enzyme c n ñ bi n ñ i 1 µmol cơ ch t trong th i gian 1 phút ñi u ki n chu n (30o C. t c ñ ph n ng là 1.. C U T O C A ENZYME 3. ðơn v ho t l c c a enzyme Không ph i lúc nào ngư i ta cũng có th xác ñ nh ñư c n ng ñ c a các enzyme. natri clorua. nhi t ñ cao. có hai lo i enzyme: ñơn gi n và ph c t p.Xúc tác enzyme di n ra trong nh ng ñi u ki n môi trư ng tương ñ i n ñ nh (to kho ng 20. 1kat là lư ng ch t xúc tác làm bi n ñ i 1 mol cơ ch t trong th i gian 1 giây ñi u ki n chu n (µkat = 10 -6 kat.2... ki m ñ c. glutamate dehydogenase và urease có kh i lư ng phân t tương ng là 1. enzyme cũng có th mang ñi n dương.3. bão hoà cơ ch t). khi không có ch t xúc tác. nên các enzyme cũng không qua ñư c màng bán th m. song các enzyme l i thư ng có c u trúc r t ph c t p và r t m n c m v i hàng lo t y u t . Do kích thư c phân t l n. Các ch t gây k t t a thu n ngh ch protein (amon sulfat.. g m 124 acid amin. còn khi có enzyme catalase xúc tác. Các enzyme cũng ñ u ñư c t ng h p nên dư i s ñi u khi n c a các h gien.……… …… 48 . khi có Pt xúc tác.000 và 483. ηkat = 10 -9 kat). Cơ ch sinh t ng h p enzyme cũng chính là cơ ch sinh t ng h p protein. các enzyme ñ u có b n ch t là protein.. Tuy có nh ng ưu ñi m trên. có th dùng các ch t này ñ k t t a và phân l p enzyme. ch a nhóm hem ñư c g n v i chu i polypeptide có 104 acid amin.. M t phân t enzyme có th làm bi n ñ i hàng v n ho c nhi u hơn phân t cơ ch t trong vòng 1 phút.

Th c ra. nhóm ghép bao g m t t c các c u trúc g n v i protein. 3. các coenzyme ñóng vai trò như m t cơ ch t th hai.... ph n saccharide c a glycoprotein). ví d NAD+. Các enzyme thu phân (ví d : amylase. là thành ph n c ñ nh c a phân t . Có kho ng 250 enzyme dehydrogenase làm vi c v i NAD+ hay NADP+. M t trong hai H+ ñư c tách ra t cơ ch t s g n vào v trí th 4 trên vòng pyridine... H+ th hai g n v i apoenzyme.. M t s cofactor c a các enzyme ôxy hoá kh .. a. Các enzyme ñơn gi n không ñòi h i các nhóm hoá h c khác cho ho t ñ ng xúc tác ngoài các g c acid amin c a chúng. ph n ng v i cơ ch t ti p theo và thông qua ñó nguyên d ng c a nó ñư c tái t o. hem c a các cytochrome. sau khi ñã hoàn thành ch c năng xúc tác. trong ñó hai ph n ng ñ u do enzyme y xúc tác. eeamine aldehyde acyl CO2 R t khó phân bi t nhóm ghép và coenzyme. niacin). (Nguyên t N trong vòng pyridine chưa bão hoà ñi n t .2.. R t nhi u coenzyme có c u trúc c a m t nucleotide ñơn ho c ñôi. không ñư c c u t o t các acid amin và là thành ph n c a enzyme ph c t p.. . Các cofactor Cofactor là c u trúc nh . …) thư ng n m trong nhóm này. PLP c a aminotransferase.. NADP+. Hơn n a. FAD Pyridoxal phosphate (PLP) Thiamine pyrophosphate (TPP) Coenzyme A (CoA.. FMN c a m t s dehydrogenase.... Enzyme có nhóm ghép ho t ñ ng hơi khác: ph n ng liên t c v i hai cơ ch t khác nhau. làm nhi m v chuy n các nguyên t hay ñi n t trong ph n ng hoá h c mà enzyme c a nó xúc tác.NAD+(Nicotinamide Adenine Dinucleotide) và NADP+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate): Phân t c u t o t 2 nucleotide n i v i nhau nh phosphoric acid.. k c c u trúc không có ch c năng xúc tác (ví d nhóm hem c a hemoglobin. trypsin. d tách ra và k t h p v i ph n này. là d n xu t c a vitamin PP (nicotinamide. niacin) Riboflavin (B2) Pyridoxine (B6) Thiamine (B1) Pantothenic acid (B5) Biotin Nhóm v n chuy n H+. nên có d u + ñi kèm). Coenzyme và cơ ch t cùng tham gia m t ph n ng. nên ñôi khi ngư i ta dùng l n l n các thu t ng này... Tuy nhiên. pepsin. B ng 3-1 ñưa ra m t s cofactor là d n xu t c a các vitamin khác nhau.. Lo i cofactor liên k t ch t ch v i protein enzyme.. Nhi u cofactor là d n xu t c a các vitamin tan trong nư c... Các hình 3-1. coenzyme và nhóm ghép khác nhau v cách tái t o l i. M t s cofactor là d n xu t c a vitamin Cofactor NAD+. ví d FAD..……… …… 49 . Apoenzyme k t h p v i cofactor t o thành m t phân t enzyme hoàn ch nh (holloenzyme) có kh năng xúc tác. B n ch t hoá h c c a các cofactor r t khác nhau.2.. 3-2 và 3-3… mô t c u trúc và cơ ch ho t ñ ng c a m t s cofactor. coenzyme l i chuy n sang m t apoenzyme khác. thư ng ñư c g i là coenzyme. Enzyme ph c t p (enzyme hai thành ph n) g m: ph n protein enzyme (g i là apoenzyme) và ph n không có b n ch t protein (g i là cofactor).Enzyme ñơn gi n (enzyme m t thành ph n): là nh ng enzyme thu n tuý ch có các acid amin trong thành ph n c u t o..SH) Biocytin Vitamin tương ng PP (Nicotinic acid. Sau ph n ng ñó.. B ng 3-1. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. thư ng ñư c g i là nhóm ghép (prosthetic group).. t c là cách chuy n v nguyên d ng c a nó. Còn các cofactor g n l ng l o v i apoenzyme. NADP+ FMN.

. C u trúc và cơ ch ho t ñ ng c a FMN và FAD Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.……… …… 50 .................. C u trúc và cơ ch ho t ñ ng c a NAD+ và NADP+ Hình 3-2.Hình 3-1.......

. M t s cofactor c a các transferase . Hình 3-3. peroxidase và m t s oxidase. .. Trong quá Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương...Có nhi u enzyme c n cofactor là nhóm hem.. Có nhi u lo i coenzyme Q. là thành viên c a chu i hô h p.Coenzyme Q (Ubiquinone): làm nhi m v v n chuy n hydro. Ví d : các cytochrome. coenzyme Q10 có 10 g c g c terpen..Lipoate (acid lipoic): g n v i apoenzyme nh liên k t peptide hình thành gi a COOH c a nó và nhóm NH2 Cε c a m t g c lysine trong apoenzyme.. Chúng nh n hydro t các NADH.. ñ ng v t có vú.FMN (Flavin mononucleotide) và FAD (Flavin Adenine Dinucleotide): là d n xu t c a riboflavin (vitamin B2). Khác v i NAD+ và NADP+.. thành ph n g m có: pantothenic acid. catalase.. vòng disulfide m ra và t o thành hai nhóm thiol (SH).. Chúng liên k t ch t ch v i apoenzyme.. Các flavoprotein cũng tham gia v n chuy n hydro trong các ph n ng ôxy hoá kh . Hình 3-4. t o thành các flavoprotein. chúng tham gia c ph n ng v n chuy n ôxy và v n chuy n m t ñi n t . chúng ñ u có m t m ch nhánh dài g m nhi u g c terpen (n = 6-10).SH): Coenzyme này v n chuy n acyl... Các d ng ôxy hoá (FAD.Coenzyme A (CoA.……… …… 51 .... C u t o c a lipoic acid b. Enzyme ch a lipoate tách hydro c a m t aldehyde và t o ra m t carboxylic acid. Khi nh n hydro c a cơ ch t.. ðây là m t ph n ng trong quá trình kh carboxyl ôxi hoá c a các ketoacid. 3’-Phosphoadenosine diphosphate và β-Mercaptoethylamine (cysteamine)... Lõi ho t ñ ng c a hai nhóm ghép này là vòng isoalloxazine. hơn n a hai thành ph n này cũng không g n v i nhau b ng liên k t glycoside. C u trúc và ho t ñ ng c a coenzyme Q . Nhóm hem v n chuy n ñi n t nh kh năng bi n ñ i thu n ngh ch c a Fe2+ và Fe3+ : .... Th c ra FMN và FAD không ph i là các nucleotide vì vòng isoalloxazine không g n v i ribose mà g n v i ribotol.. FMN) có màu vàng. c u trúc khá ph c t p.. NADPH ho c tham gia tách hydro c a cơ ch t ñ t o nên n i ñôi.

.. Zn2+....... là nhóm ghép c a các transaminase xúc tác cho ph n ng chuy n nhóm amin.Thiamine pyrophosphate (TPP): là d n xu t c a vitamin B1 (thiamine). Mg2+.…) ñ có kh năng xúc tác. Enzyme có TPP xúc tác cho ph n ng kh carboxyl c a các ketoacid.. T t c các nhóm ch c ngoài nhân pyridine ñ u g n v i apoenzyme. còn vòng pyrimidine và nhóm diphosphate làm nhi m v g n v i apoenzyme.. Ph n tham gia ph n ng là vòng thiazol... ñ ng th i cũng là nhóm ghép c a các decarboxylase kh nhóm carboxyl c a các acid amin. ñây là cofactor th hai có nhân pyridine..... Hình 3-7.……… …… 52 . nhưng quan tr ng nh t là 5'-phosphate... C u trúc c a coenzyme A (CoA..SH) .. Hình 3-6.... là thành viên c a t h p ña enzyme làm nhi m v kh carboxyl ôxy hoá t o ra các acid ng n ñi 1C ho c các thioester. các acyl ñư c g n vào nhóm thiol (-SH) c a cysteamine nh liên k t thioester. C u trúc c a pyridoxal phosphate M t s enzyme l i c n các y u t khác như các ion kim lo i (Fe2+.Pyridoxal phosphate (PLP): là d n xu t c a vitamin B6. Hình 3-5. Mn2+.trình v n chuy n. Các ion này ñóng vai trò là ch t ph i h p (cofactor) trong ho t ñ ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. C u trúc c a thiamine pyrophosphate (TPP) . Ngoài NAD(P+)..

có th trên các chu i khác nhau.. các enzyme ph c t p có coenzyme. alcol dehydrogenase Các ion kim lo i trong enzyme còn làm nhi m v liên k t gi a enzyme v i cơ ch t.. liên k t gi a enzyme v i coenzyme khác. ðây là nơi g n cơ ch t và ch a các nhóm ch c góp ph n tr c ti p vào vi c c t ñ t hay hình thành các liên k t ñ t o ra s n ph m. glucose-6-phosphatase Carbonic anhydrase..2. M t s ion kim lo i có vai trò là cofactor Ion kim lo i Cu2+ Fe2+ hay Fe3+ K+ Mg2+ Zn2+ Enzyme Cytochrome oxidase Cytochrome oxidase. m t s nhóm t o môi trư ng và c u trúc không gian thích h p cho TTHð.. Ngoài ra. tính ñ c hi u và m t s tính ch t khác c a enzyme ph thu c r t nhi u vào TTHð c a nó..……… …… 53 .. Zn2+ n i coenzyme NAD+ v i alcol dehydrogenase và cơ ch t.. Ví d Mn2+ n i aminopeptidase v i cơ ch t peptide. lysine (ε-NH2).… Các nhóm ch c t o nên TTHð c a enzyme ñôi khi khá xa nhau trên chu i polypeptide. TTHð còn có vùng liên k t v i coenzyme. peroxidase Pyruvate kinase Hexokinase.. Fe trong các cytochrome và peroxidase có th tr c ti p tham gia v n chuy n ñi n t ... … 3.. ñ nh hư ng m t cách chính xác ñ cùng ph i h p th c hi n ch c năng xúc tác c a enzyme. histidine (imidazol). ngư i ta còn nh n th y vai trò c a c a m t s ion kim lo i trong TTHð. Vùng này ñư c g i là trung tâm ho t ñ ng (TTHð) c a enzyme. chúng l i g n nhau trong không gian (nh c u trúc b c cao). Theo Fischer..... trong nhi u trư ng h p.3. ñư c phân b . glutamate (COOH). catalase. th c hi n ch c năng xúc tác. Tuy nhiên. B ng 3-2..2).. Kh năng xúc tác.. cysteine (SH). ch m t vùng tương ñ i nh c a phân t enzyme tr c ti p tham gia ph n ng. Trung tâm ho t ñ ng c a enzyme Enzyme có b n ch t là protein nên c u hình không gian c a toàn b phân t ñóng vai trò quan tr ng ñ i v i ho t tính xúc tác c a nó.. m t s nhóm xúc tác tích c c (t o vùng xúc tác). TTHð c a enzyme thư ng bao g m nh ng g c acid amin v i nhóm hoá h c có ho t tính cao như serine (OH).. và các nhóm ch c năng c a coenzyme cũng ñư c coi là thành ph n c u t o c a TTHð. Trung tâm ho t ñ ng c a enzyme có c u trúc b sung thích h p v i cơ ch t Các nhóm ch c năng tham gia c u t o TTHð có các nhi m v sau: m t s nhóm g n cơ ch t (t o vùng liên k t).... Các enzyme có kim lo i trong thành ph n c u t o thư ng ñư c g i là metaloenzyme. Hình 3-8. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..xúc c a enzyme (B ng 3.

trong phân t enzyme còn có nh ng vùng có ý nghĩa. ðây là nh ng ch t có kh năng làm bi n ñ i c u hình enzyme và do ñó nh hư ng t i ho t tính enzyme.. TTHð khá m m d o và linh ho t. Các enzyme này s thay ñ i ho t tính xúc tác khi các chu i phân ly.. Khi có s ti p xúc v i cơ ch t.……… …… 54 . Ph n l n các enzyme làm vi c trong m t dây chuy n ph n ng. song cũng có nh ng enzyme có hai hay nhi u TTHð. Thuy t này ph n nào gi i thích ñư c tính ñ c hi u c a enzyme... làm cho các nhóm ch c năng c a TTHð ñư c ñ nh hư ng m t cách thích h p và chính xác ñ g n v i cơ ch t. do ñó m t phân t enzyme có th xúc tác nhi u ph n ng hoá h c khác nhau. Ch nh ng cơ ch t ñ c hi u.. Tuy nhiên. Trong t h p ña enzyme t ng h p acid béo. C u trúc b c cao c a enzyme t o ra các tính ch t m i mà các c u trúc b c th p không có. tách r i nhau. là protein g n các acyl . ñ ng th i quá trình xúc tác l i x y ra c c nhanh. nhi u tác gi cho r ng TTHð không ph i hình thành s n trên phân t enzyme mà nó ch ñư c hình thành khi có s tác ñ ng tương h gi a enzyme và cơ ch t. song cũng có th có nhi u chu i polypeptide. Các t h p ña enzyme và các enzyme d l p th Nhi u phân t enzyme ch là m t chu i polypeptide (ñơn nguyên).4. Các ñơn v thư ng s p x p sao cho có m t ch t chuy n chung v i cánh tay ñòn linh ñ ng có kh năng chuy n s n ph m trung gian t TTHð c a m t enzyme t i TTHð c a enzyme bên c nh.. ch c năng khác.. do nhi u chu i polypeptide gi ng nhau ho c khác nhau t h p l i. r t nhi u enzyme có c u trúc b c 4. nơi g n các ch t gây hi u ng này g i là trung tâm ñi u khi n hay trung tâm d l p th (allosteric center). nhưng cũng có th khác nhau v c u t o và ch c năng... ACP (Acyl Carrier Protein) n m trung tâm.2. Ví d : T h p pyruvte dehydrogenase (xúc tác s kh carboxyl ôxy hoá bi n pyruvate thành acetyl. các enzyme n i v i nhau nh các liên k t ph hay liên k t ñ ng hoá tr . thư ng có t hai ñ n b n chu i.s n ph m trung gian trong quá trình t ng h p (xem chương 7). TTHð c a enzyme th c s ñư c hình thành trong quá trình ti p xúc gi a enzyme và cơ ch t. Có th coi s thích ng ñó như « khoá» và «chìa khoá».. Tuy nhiên.. Như v y. có c u trúc phân t thích h p v i TTHð c a enzyme m i t o ra ñư c ph c h p enzyme-cơ ch t (ES) và quá trình xúc tác ch x y ra khi cơ ch t ñư c g n vào TTHð c a enzyme... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. các nhóm ch c năng trong TTHð c a enzyme t do chưa tư th s n sàng ho t ñ ng. ðó là vùng g n nh ng ch t có kh năng làm bi n ñ i ho t tính xúc tác c a enzyme.CoA) có 5 cofactor và 3 enzyme ho t ñ ng liên hoàn v i nhau (xem Hình 6-36. Nơi tác d ng. chương 6).. Các t h p ña enzyme t o ñi u ki n ñ cơ ch t ñư c bi n ñ i nhi u m c (tương t như m t dây chuy n s n xu t). chính cơ ch t ñã gây c m ng. Kosland (1958) ñã ñưa ra thuy t «ti p xúc c m ng» ñ gi i thích cơ ch này... 3. Theo tác gi này. Bên c nh TTHð... Theo Ficher (1890).. Ho t tính c a các enzyme ñóng vai trò m u ch t trong các quá trình trao ñ i l i ñư c ñi u khi n b i các ch t gây hi u ng d l p th (allosteric effectors).. Phân t có nhi u ti u ph n t o ra kh năng ñi u khi n ho t tính xúc tác m t cách linh ho t và hi u qu . làm bi n ñ i hình d ng phân t enzyme.. ðây là nh ng enzyme oligomer (ña nguyên).Có nh ng enzyme có m t TTHð. nghĩa là s n ph m c a m t ph n ng enzyme là cơ ch t cho ph n ng ti p theo. Các TTHð c a m t phân t enzyme có th gi ng nhau. TTHð c a enzyme ñã ñư c hình thành s n v i m t c u t o nh t ñ nh và ch k t h p v i nh ng cơ ch t có c u trúc b sung thích h p. Trong m t t h p ña enzyme (multienzyme complex)... Các SPTG chuy n t m t TTHð sang TTHð ti p theo mà không b gi i phóng ra kh i khu v c ph n ng và như v y không b d n ñ ng l i. Chu i ph n ng y có th ñư c th c hi n nh nhi u enzyme trong m t t h p..

Ho t tính xúc tác c a chúng không nh ng ch u s chi ph i c a n ng ñ cơ ch t. m t s enzyme có tác d ng ñi u ch nh then ch t..... S chuy n ñ i gi a hai d ng trên x y ra khi y u t gây hi u ng g n vào trung tâm d l p th .. S chuy n d ch ngư c chi u c a các ion này là m t ph n ng có hai bư c di n ra trong TTHð c a t h p g m hai ti u ñơn v xúc tác và v n chuy n ñư c neo trong màng t bào. Ch t c ch làm m t ho t tính xúc tác c a enzyme 3. ðây là ñ ng l c làm bi n ñ i năng lư ng gi i phóng ra trong quá trính v n chuy n ñi n t thành năng lư ng ATP ñư c t o ra trong quá trình phosphoryl hoá ôxy hoá (Xem thêm chương 6). có m t và th c hi n ch c năng bên trong t bào nơi ñã s n sinh ra chúng... các enzyme này còn có trung tâm ñi u khi n hay trung tâm d l p th . Các enzyme d l p th thư ng t n t i hai d ng có hình dáng và ho t tính xúc tác khác nhau: d ng ho t ñ ng và d ng không ho t ñ ng. Còn ch t c ch thư ng làm gi m ho c làm m t kh năng xúc tác c a enzyme.……… …… 55 . thư ng là s n ph m c a quá trình chuy n hoá mà enzyme ñó tham gia xúc tác.. Ch t ho t hoá thư ng làm cho cơ ch t thu n l i và d dàng bám vào TTHð và làm tăng ho t tính xúc tác c a enzyme. Trong quá trình trao ñ i ch t.Các ph n ng trong TTHð có th x y ra theo ki u không ñ i x ng (asymetric): cơ ch t g n v i c u trúc m t phía và ph n tách ra kh i ph c h p E-S t phía bên kia... làm hình thành m t gradient H+. các enzyme ñư c chia thành enzyme n i bào và enzyme ngo i bào.... mà còn ñ ng th i ch u tác d ng ñi u ch nh c a các ch t chuy n hoá.. song hai trung tâm này có c u trúc khác bi t nhau và ñ nh v nh ng khu v c khác nhau trên phân t enzyme... Chúng ho t ñ ng ch c năng d ng hoà tan hay d ng k t h p trong các Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..2. thư ng ñư c g i là các enzyme ñi u khi n (regulatary enzyme) hay enzyme d l p th (allosteric enzyme). Hình 3-9... Ví d : khi t h p Na+. h p di n v i quá trình v n chuy n ñi n t . Lúc ñó hình dáng không gian c a phân t enzyme thay ñ i. Các enzyme d l p th thư ng xúc tác cho các ph n ng ch ch t c a m t chu i ph n ng trao ñ i ch t. các ion Na+ và K+ s ñư c d ch chuy n qua màng theo theo hai chi u ngư c nhau. Ho t tính xúc tác c a lo i enzyme này ñư c ñi u hoà theo cơ ch như v y. ðây là các t h p véc-tơ (có ñ nh hư ng). Nh s ñ nh hư ng không gian thích h p c a t ng thành ph n.. Na+ ñi ra kh i t bào còn K+ vào trong.. làm nhi m v ñi u ch nh ho t tính c a enzyme. làm TTHð thay ñ i và ho t tính xúc tác c a enzyme cũng thay ñ i theo.. Ngoài TTHð làm nhi m v xúc tác. Tuy có d ng tương h nhau.5.. Các enzyme n i bào chi m s ñông. Enzyme n i bào và enzyme ngo i bào Theo v trí tác ñ ng. Các t h p ña enzyme c a chu i hô h p ( màng trong ty th ) xúc tác cho quá trình v n chuy n ñi n t t cơ ch t t i ôxy. S phân b và các d ng enzyme a.. các proton ñư c bơm qua màng. K+-ATPase thu phân ATP.

trong m t s trư ng h p khác l i nh quá trình t ho t hoá t c là nh d ng ho t ñ ng c a chính enzyme y (xem Hình 3-10). Các zimogen hay proenzyme M t s enzyme... t o TTHð.c u trúc sinh h c và t o ra các t h p ña enzyme..... c... S ho t hoá các zymogen nh các protease ñ c hi u b.. d ch não tu và trong máu..……… …… 56 . ngư i ta ñã phát hi n ra r ng: trong m t cơ th .. Chúng ñư c chuy n thành d ng ho t ñ ng theo cơ ch như sau: ñư c c t ñi m t ño n phân t chưa ho t ñ ng làm b c l TTHð ho c phá v m t hay m t vài liên k t m u ch t ñ s p x p l i c u trúc không gian. vv… Các zimogen thư ng ñư c v n chuy n nh d ch bào t nơi hình thành ñ n nơi tham gia các ho t ñ ng hoá h c..… khi ti t ra d ng không ho t ñ ng.. Hình 3-10.. Các enzyme ngo i bào ñư c t bào s n sinh ra nó ti t ra bên ngoài.. D ng này thư ng có ti p ñ u ng "pro" hay ñuôi "ogen" g n v i tên enzyme như protrombin. có m t trong các d ch bào như d ch tiêu hoá.. Nhi u enzyme n i bào ch có trong m t s mô bào hay bào quan nh t ñ nh.. nhi u d ng phân t khác nhau c a m t enzyme cùng xúc tác cho m t ph n ng nào ñó. g i là proenzyme hay zimogen. ví d enzyme tiêu hoá protein (protease) hay enzyme c a quá trình ñông máu.. chymotrypsinogen. Các isozyme hay isoenzyme B ng các phương pháp phân tách protein và k thu t hoá t ch c. ñ ng th i ñây cũng là cơ ch b o v cho các t bào ñã s n sinh ra lo i enzyme này.. S hình thành các protease ho t ñ ng t các zimogen tương ng là m t cơ ch ñi u hoà hàm lư ng enzyme. enzyme ho t ñ ng không chuy n thành zimogen tương ng. Các d ng này khác nhau v c u trúc b c nh t (có cơ s di truy n khác Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. M t s vi sinh v t cũng ti t enzyme (thu phân các ch t dinh dư ng) vào môi trư ng nuôi c y... s ñi u hoà này có tính ch t m t chi u. pepsinogen.. Tuy nhiên.. Quá trình ho t hoá ñư c th c hi n nh các protease ñ c hi u..

RNA. Tính ñ c hi u cơ ch t do ph n protein enzyme quy t ñ nh. trong các decarboxylase tham gia ph n ng kh carboxyl và trong các racemase tham gia ph n ng ñ ng phân hoá c a acid amin. H2M2. Các isozyme có th ñư c phân b trong các khoang t bào.RNA-synthetase.RNA ñ c hi u ñ t o ph c h p aa-t.. Isozyme có th là các d ng khác nhau c a m t enzyme ñư c thay th d n trong quá trình phát tri n c a cơ th hay các d ng ñ m nhi m nh ng vai trò gi ng nhau nh ng mô bào khác nhau c a cơ th .. t c là ñ c hi u theo ki u ph n ng ñư c xúc tác.RNA. Ngoài tính ñ c hi u theo ki u ph n ng.. TÍNH ð C HI U C A ENZYME Enzyme có b n ch t là protein nên s xúc tác c a enzyme có tính ñ c hi u r t rõ r t. 3. M t s enzyme có tính ñ c hi u cơ ch t m t cách tuy t ñ i. ho c là t ng h p. transaminase hay decarboxylase. ngư c l i H4 kh năng này l i th p. Ví d : urease ch xúc tác cho s phân gi i urê thành NH3 và CO2. hexokinase xúc tác vi c chuy n nhóm phosphoryl t ATP t i các hexose khác nhau.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.3. Ch ng h n m t acid amin có th ñư c chuy n hoá theo ki u ph n ng kh nhóm amin. v a chuy n g c acid amin ñã ñư c ho t hoá cho t.. H = heart..……… …… 57 . Các d ng này chi m t l khác nhau nh ng mô khác nhau. enzyme có các ti u ph n khác nhau. ch a nhi u LDH d ng H4.. Trư c h t. t ng ñi u ki n mà di n ra ho c là phân gi i.. enzyme có tính ñ c hi u ph n ng. Ví d : pyridoxal phosphate trong các transaminase có th tham gia ph n ng chuy n amin. khi enzyme xúc tác m t ph n ng nh t ñ nh cho c nhóm cơ ch t cùng lo i (t t nhiên là v i t c ñ khác nhau). tuỳ t ng lúc. H3M1.. Như v y... m t cofacor có th tham gia các ph n ng khác nhau tuỳ thu c nó ñư c g n vào protein nào.. v a ñ c hi u v i t. Trong nhi u trư ng h p.. cơ vân có th b thi u ôxy. S t n t i các d ng enzyme ñ c hi u trong mô bào v i nh ng tính ch t xúc tác và ñi u hoà ñư c bi n ñ i làm sinh v t có th thích nghi v i nh ng ñi u ki n thay ñ i c a môi trư ng. Ví d aminoacyl-t.... không h n lo n. bình thư ng không t o lactate. Còn tính ñ c hi u ph n ng các enzyme ph c t p là do c ph n protein enzyme và cofactor quy t ñ nh... và ñó xúc tác các ph n ng gi ng nhau trong các quá trình trao ñ i khác nhau. Ví d : LDH d ng M4 có kh năng r t cao trong vi c chuy n pyruvate thành lactate. tác ñ ng ch n l c c a t ng enzyme ñ i v i m t cơ ch t ho c m t nhóm cơ ch t nh t ñ nh và ñ i v i m t ki u ph n ng nh t ñ nh. Ngư c l i. H1M3 và M4. enzyme còn có tính ñ c hi u cơ ch t. Tính ñ c hi u c a enzyme là s tác ñ ng riêng. Thư ng g p hơn là ñ c hi u tương ñ i (theo nhóm). Các d ng phân t khác nhau y c a m t enzyme ñư c g i là các isozyme hay isoenzyme.nhau.. Ví d : alcohol dehydrogenase xúc tác s ôxy hoá c a nhi u rư u.... chuy n nhóm amin hay kh nhóm carboxyl là nh xúc tác c a các enzyme ñ c hi u tương ng là oxidase. Các ti u ph n này có th k t h p t o ra 5 isozyme: H4. Ví d ñi n hình là lactate dehydrogenase (LDH). trong quá trình t ng h p protein v a ñ c hi u v i acid amin. do ñó nó v a làm nhi m v ho t hoá acid amin ñ c hi u. ñư c mã hoá b i các gen khác nhau). isozyme là d ng lai t o (hybride) khác nhau. Do ñó. l i c n d ng M4 (M = muscle. nghĩa là ch xúc tác cho m t cơ ch t duy nh t.. phân t là m t oligomer có 4 ti u ph n thu c hai d ng H và M. Có nh ng enzyme tác d ng ñ c hi u v i hai cơ ch t có c u trúc hoàn toàn khác nhau (ñ c hi u kép). Chúng có th là s n ph m c a các gen ñ c l p (ví d malate dehydrogenase c a ty th và malate dehydrogenase c a t bào ch t) hay có th ñư c ñi u khi n b i các ño n DNA khác nhau. Nh tính xúc tác ñ c hi u c a enzyme mà h th ng ph n ng hoá sinh trong cơ th x y ra theo m t tr t t nh t ñ nh. mô bào nào ñư c cung c p ñ u ñ n và ñ y ñ ôxy (ví d cơ tim).. tim). cơ. m t cơ ch t có th ñư c chuy n hoá nh các enzyme có tác d ng ñ c hi u khác nhau thành nh ng s n ph m khác nhau.

Xúc tác enzyme n m gi a hai thái c c này. Năng lư ng có th d dàng chuy n t i các nhóm xúc tác và t i c nh ng ph n cơ ch t g n v i enzyme.. Năng lư ng gi i phóng khi cơ ch t g n v i enzyme t lâu ñư c cho là ngu n năng lư ng ho t hoá c a ph n ng enzyme. Các ph n ng hoá h c thư ng c n năng lư ng ho t hoá m i có th x y ra ñư c.... Tuy v y. tuỳ thu c vào b n ch t hoá h c c a Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Ti n trình ph n ng enzyme và s bi n ñ i năng lư ng t do ∆G1: Năng lư ng ho t hoá c a ph n ng không ñư c xúc tác ∆G2: Năng lư ng ho t hoá c a ph n ng có enzyme xúc tác Quá trình t o ph c h p ES x y ra r t nhanh và ph c h p này kém b n v ng...4.... enzyme (E) k t h p v i cơ ch t – substrate (S) ñ t o thành ph c h p trung gian enzyme-cơ ch t (ES).. năng lư ng ho t hoá ph i b t ngu n t enzyme. các phân t cơ ch t liên k t v i enzyme có th trao ñ i năng lư ng v i các c u trúc k c n c a enzyme.. V y trong ph n ng enzyme.……… …… 58 .. ch t xúc tác cùng pha v i cơ ch t (trong dung d ch). Cũng gi ng như trong xúc tác d th . năng lư ng ho t hoá ñư c l y t ñâu? B i vì ph n ng di n ra trong TTHð... ch t xúc tác là b m t c a pha r n... ph n còn l i có vai trò t o c u trúc ba chi u thích h p ñ tăng cư ng năng lư ng liên k t gi a enzyme và cơ ch t. phân t cơ ch t ñã ñư c h p ph có th trao ñ i năng lư ng v i pha r n. S k t h p gi a enzyme và cơ ch t x y ra theo nhi u ki u khác nhau. có tính ch t c a c hai.. Ch m t ph n nh phân t enzyme tr c ti p tham gia xúc tác. Như v y... trư ng h p d th . E + S ↔ ES Hình 3-11.. năng lư ng ho t hoá không th là năng lư ng sinh ra do s v n ñ ng c a cơ ch t. Trong quá trình xúc tác. Trong xúc tác ñ ng th ... xúc tác enzyme có m y ñi m khác r t quan tr ng so v i các ch t xúc tác thông thư ng. CƠ CH HO T ð NG C A ENZYME Có s gi ng nhau nào gi a xúc tác hoá h c và xúc tác enzyme hay không? Có th dùng nh ng hi u bi t v các ch t xúc tác hoá h c thông thư ng ñ gi i thích cơ ch xúc tác c a enzyme hay không? Có hai d ng xúc tác hoá h c là xúc tác ñ ng th và xúc tác d th ..3.. nơi các ch t ph n ng b ràng bu c ch t. Phân t enzyme ñóng vai trò là ch t d tr và chuy n t i năng lư ng. ñó là hi u qu và tính ñ c hi u xúc tác r t cao. m c dù xúc tác enzyme g n v i xúc tác d th hơn.

Cơ ch t có c u trúc ñ c hi u m i có tác d ng gây c m ng và k t h p ñư c v i TTHð c a enzyme trong quá trình ti p xúc ñ t o ph c h p ES. phân t cơ ch t b bi n ñ i theo chi u hư ng ho t ñ ng hơn. .... …)..... cơ ch t vào tr ng thái chuy n ti p nh t th i. ho t tính hoá h c c a nó tăng lên r t nhi u.. bư c ti p theo.. Nh ng ph n ng tương tác x y ra trong ph c h p ES ñ u kèm theo s gi i phóng m t ph n năng lư ng t do. ñưa vào tr ng thái chuy n ti p t m th i ñ bi n thành ph c h p EP.. ñ b n v ng c a liên k t b gi m ñi. ph c h p EP chuy n vào tr ng thái chuy n ti p t m th i r i tách ra thành s n ph m P và gi i phóng enzyme...Phương th c c ñ nh cơ ch t trung tâm liên k t cung c p năng lư ng cho ph n ng enzyme. C u t o ñi n t c a cơ ch t b bi n ñ i. các liên k t ch u tác d ng c a enzyme b căng ra.……… …… 59 .. Các y u t trên th hi n nh ng m c ñ khác nhau và cùng tác ñ ng. t o nên ph c h p ES. S bi n ñ i các m c năng lư ng trong ph n ng xúc tác c a enzyme cho th y r ng: trư c h t cơ ch t ph i ñư c ho t hoá chuy n vào tr ng thái chuy n ti p t m th i. Có th nói... ph n ng tương tác v i cơ ch t.. có m t s ñi m chính ñáng chú ý: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. .. do ñó ch c n năng lư ng ho t hoá r t nh cũng làm cho ph n ng x y ra nhanh chóng... ðây là ngu n năng lư ng chính ñ ñưa cơ ch t vào tr ng thái chuy n ti p t m th i và do ñó làm h th p ñư c năng lư ng ho t hoá c a ph n ng enzyme.. Quá trình này ñư c mô t trong hình 3-11. ion.cơ ch t và c u trúc phân t enzyme. k nư c. Sau ñó ph c h p ES l i ñư c ho t hoá.B máy hoá h c c a TTHð có th làm bi n d ng hay phân c c các liên k t c a cơ ch t làm cơ ch t tr nên ho t ñ ng hơn. b xo n v n. V b n ch t hoá h c c a xúc tác enzyme.Trung tâm liên k t làm tăng n ng ñ cơ ch t và c ñ nh cơ ch t trong m t không gian hình h c chính xác v i các nhóm xúc tác. làm cho enzyme có hi u qu xúc tác và tính ñ c hi u cao. nh ng y u t làm cho enzyme có hi u qu xúc tác và tính ñ c hi u cao là: ... l c Van der Walls.. S t o thành ph c h p ES ñ c hi u trong ho t ñ ng xúc tác c a enzyme có nh ng ñ c ñi m khác v i h u h t các ch t xúc tác không ph i là enzyme. Ph c h p trung gian t o thành là nh nh ng liên k t y u (hydro.S ñ nh hư ng chính xác c a cơ ch t trong TTHð làm cho t ng bư c c a ph n ng di n ra v i s d ch chuy n nh nh t c a cơ ch t. . Nh tương tác v i enzyme.

. ho c n ng ñ coenzyme trong m t kho ng th i gian v i nh ng ñi u ki n nh t ñ nh. mà ch t cho ñi n t là các nhóm ái nhân c a cơ ch t.N u n ng ñ cơ ch t [S] không ñ i. Sau ñó ph n ng phân thành hai hay nhi u ph n nh .. Các nhóm này ho t ñ ng ñ ng th i như ch t cho hay ch t nh n proton trong ñi u ki n pH sinh lý. Brown (1902). thay ñ i n ng ñ enzyme [E] thì t c ñ ph n ng t l thu n v i n ng ñ enzyme. . . ví d nhóm carboxyl.……… …… 60 .Trong m t s trư ng h p thì ngư c l i... thay ñ i [S] thì t c ñ ph n ng ph thu c vào [S] theo ñư ng hyperbol (b).Nhi u ph n ng enzyme di n ra nh các cofactor..... ð th bi u di n quan h này là m t ñư ng th ng (a). t o ñi u ki n thu n l i cho ph n ng x y ra. Quan h gi a t c ñ ph n ng v i n ng ñ enzyme (a) và n ng ñ cơ ch t (b) .Nhi u enzyme làm vi c theo nguyên t c xúc tác acid-base..5. ví d : OH c a serine.. và như v y c năng lư ng ho t hoá cũng chia thành nh ng ph n nh hơn. tính ch t lý hoá c a môi trư ng và các ch t gây hi u ng.5.. nghĩa là ho t tính c a m t trong các ch t ph n ng tăng lên khi nh n proton hay khi b tách m t proton.Các nhóm xúc tác trong TTHð trư c h t là các nhóm ái nhân.1. 3..R t nhi u enzyme làm tăng t c ñ ph n ng nh t o s n ph m trung gian r t ho t ñ ng v i cơ ch t. H ñã theo dõi v n t c ph n ng thu phân ñư ng sucrose dư i tác d ng c a enzyme sucrase nh ng ñi u ki n khác nhau và th y: Hình 3-12.. Khi g n v i enzyme.. 3.. . ð ng th i các cofactor cũng thư ng xuyên cung c p năng lư ng cho các ph n ng enzyme (ñ i v i cofactor có m ch phosphate cao năng hay các nucleotide). cơ ch t ti p xúc tr c ti p v i cofactor.Ngư c l i.. ... .. Các nhóm có tính acid hay tính base trong TTHð có ho t tính xúc tác này. thiol và ñ c bi t là vòng imidazol. khi [E] không ñ i. các nhóm xúc tác c a enzyme l i có th nh n ñi n t . N trong vòng imidazol c a histidine. CÁC Y U T NH HƯ NG T I HO T TÍNH XÚC TÁC C A ENZYME T c ñ các ph n ng do enzyme xúc tác ph thu c vào: n ng ñ cơ ch t và n ng ñ enzyme. có kh năng t o liên k t v i các nhóm ái ñi n t c a cơ ch t.. ð ng h c c a ph n ng enzyme T c ñ c a ph n ng enzyme thư ng ñư c xác ñ nh qua s bi n ñ i n ng ñ cơ ch t ho c n ng ñ s n ph m c a ph n ng.. SH c a cysteine. Nh ng nhóm xúc tác ái ñi n t này có th là ion kim lo i và nhóm NH3+ trong TTHð c a m t s enzyme. amin. phenol. Michaelis và Menten (1913) là nh ng ngư i ñ u tiên nghiên c u v ñ ng h c c a các ph n ng enzyme. t c là nhóm có các c p ñi n t t do.... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. nh hư ng c a n ng ñ cơ ch t và enzyme..

Khi bi t ñư c Km có th ư c ñoán n ng ñ cơ ch t khi ph n ng ñ t t c ñ t i ña. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. cho nên sau s li u Km c n thi t ph i b sung ñi u ki n mà ñó Km ñã ñư c xác l p.. H ng s k2 nh hơn r t nhi u so v i k3. các ch t gây hi u ng.ð ñơn gi n hoá vi c gi i thích s liên quan gi a t c ñ ph n ng enzyme và n ng ñ cơ ch t. Km dao ñ ng trong kho ng 10-1 – 10-6 mol. Km càng th p thì ái l c c a enzyme v i cơ ch t càng cao. tính toán ñư c v n t c ban ñ u c a ph n ng n ng ñ cơ ch t nh t ñ nh. (1) tr ng thái cân b ng ph n ng thì k1. v n t c ph n ng ti n d n ñ n t c ñ t i h n. sau ñó enzyme ñư c gi i phóng và t o ra s n ph m (P). Khác v i Vmax.n ng ñ cơ ch t th p. hay ngư c l i có th tính n ng ñ cơ ch t c n thiêt ñ ph n ng ñ t m t v n t c nào ñó.....[S] = (k2 + k3).[ES] = (k2 + k3).[E]. T c ñ hình thành ES = k1. song t ng c a chúng luôn b ng n ng ñ ban ñ u [Eo].[E]. H ng s Km ñ c trưng cho kh năng xúc tác c a m t enzyme ñ i v i m t cơ ch t nh t ñ nh.. k2 là h ng s v n t c phân ly ES và k3 là h ng s t c ñ hình thành s n ph m P. H ng s Km ñư c g i là h ng s Michaelis-Menten. Quá trình c a ph n ng có th ñư c khái quát như sau : Trong ñó: k1 là h ng s v n t c hình thành ph c h p trung gian ES.[S]/Km ≈ k.……… …… 61 .[ES] Thay (2) vào (1) và qua m t vài bi n ñ i toán h c ta có: k1[Eo][S] [ES] = k2 + k3+k1[S] V0 = k3 [ES]... ð i v i ña s enzyme. Km chính là n ng ñ cơ ch t mà ñó v n t c ph n ng ñ t m t n a t c ñ t i ña. …). n ng ñ phân t c a cơ ch t l n hơn n ng ñ phân t c a enzyme r t nhi u. .[S] và t c ñ phân ly ES = k2. nên t c ñ hình thành ph c h p ES g n b ng t c ñ phân gi i ES thành s n ph m và gi i phóng enzyme... n u Km = [S] thì V0 = Vmax/2 Phương trình (3) ñư c g i là phương trình Michaelis-Menten... nên (2) [E] = [Eo] .[ES] N ng ñ enzyme t do [E] và n ng ñ enzyme trong h p ch t trung gian [ES] thay ñ i.[ES] +k3.[S]/[S] ≈ Vmax Khi n ng ñ cơ ch t cao..[ES]. còn Vmax = k3[Eo]. th p hơn nhi u so v i Km thì v ≈ Vmax. N ng ñ enzyme không ñ i... Km không ph thu c vào n ng ñ enzyme mà ph thu c vào môi trư ng (pH. Km chia ñ th ra làm hai vùng: .dm-3. [S] t c là v n t c ph n ng t l v i [S]. nhi t ñ ... là h ng s t ng h p c a các h ng s t c ñ . Do ñó: Trong phương trình (3)... Khi cơ ch t (S) g n v i TTHð c a enzyme (E) s hình thành ph c h p trung gian enzyme-cơ ch t (ES).. Michaelis-Menten ñưa ra phương trình th c nghi m v i gi thuy t là ph n ng ch có m t cơ ch t và m t s n ph m ñư c t o thành....Khi n ng ñ cơ ch t cao hơn nhi u so v i Km thì v ≈ Vmax..

... hình thành t h p EAB. nên EA→(EA)+..……… …… 62 ... khi n ng ñ cơ ch t tăng thì t c ñ ph n ng s tăng d n ñ n t c ñ c c ñ i (Vmax) và ñ th có d ng hyperbol. N ng ñ cơ ch t là y u t quan tr ng nh t nh hư ng t i ho t ñ ng xúc tác c a enzyme. … n ñ nh thì t c ñ ph n ng ph thu c n ng ñ enzyme và cơ ch t c a nó. nguyên nhân là t t c enzyme s p bão hoà cơ ch t. tao ph c hơp EA. Khi bão hoà cơ ch t. khi nhi t ñ . khi t t c các TTHð c a enzyme ñã k t h p v i cơ ch t thì dù có tăng n ng ñ cơ ch t lên bao nhiêu. t c ñ ph n ng cũng không tăng lên ñư c n a.Menten còn cho th y m i quan h gi a Vmax (t c ñ t i h n) và h ng s v n t c k3. Trong các ph n ng enzyme.. Vmax và Km là hai h ng s cơ b n c a m i enzyme mà các nghiên c u cơ b n v enzyme ñ u ph i xác ñ nh.. nh ng tr s tìm ñư c không chính xác. v n t c ph n ng ñ t c c ñ i (Vmax): v = Vmax = k3.... cho phép tìm Km và Vmax d dàng và chính xác. thì P r i Q l n lư t s ñư c tách ra. có th tính ñư c h ng s k3.. Vmax ñư c xác ñ nh trên ñ th Michaelis-Menten là d a trên m t ñư ng ti p tuy n v i ñ th và Km ñư c xác ñ nh t m t ñi m trên tr c hoành tương ng v i ñi m1/2Vmax. pH. (ñ i v i enzyme t do thì B có ái l c th p). t o ñi u ki n ñ phân t B ñư c g n vào. Thông thư ng.. N u n ng ñ enzyme không ñ i. Vì v y. Cơ ch di n ra hơi khác so v i ph n ng m t cơ ch t. phương trình Michaelis-Menten ñư c ngh ch ñ o...Phương trình Michaelis.... như trong hình 312 (b)..[Eo] N u bi t n ng ñ Eo và t giá tr v n t c Vmax ño ñư c. t c ñ ph n ng ti n g n ñ n t c ñ t i h n (Vmax).. Nh s thích h p c m ng t o ra s thay ñ i c u hình c a t h p. t c là t h p EAB bi n thành EPQ (trong ñó P và Q là nh ng s n ph m)... Sau khi ph n ng ti p t c x y ra.. D ng ngh ch ñ o này ñư c g i là phương trình Lineweaver-Burk : ðây là n n t ng ñ d ng ñ th Lineweaver-Burk.. nh ng n ng ñ cơ ch t cao. ð th Lineweaver-Burk ð ng h c c a các ph n ng nhi u cơ ch t: Thư ng thì enzyme xúc tác cho ph n ng c a 2 cơ ch t và t o ra 2 s n ph m. H ng s này s cho bi t ho t tính phân t c a enzyme (s phân t hay s mol cơ ch t ñư c 1 mol enzyme bi n ñ i trong th i gian 1 giây ñi u ki n t i ưu). Nói cách khác. ð th cho th y t c ñ ph n ng không tăng theo ñư ng th ng khi n ng ñ cơ ch t tăng d n. Hình 3-13. Trư c h t E k t h p v i m t cơ ch t (A). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.

.2. nhi t ñ thích h p có th lên ñ n 90°C. Hình 3-14. nhi t ñ ñó ph n ng di n ra nhanh nh t. (a) (b) Hình 3-15..5.. papain ho t ñ ng m nh nh t 80°C.. pH t i ưu c a pepsin (a) và chymotrypsin (b) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. mà ph thu c vào nhi u y u t (th i gian tác d ng. Nhi t ñ thích h p c a m t s enzyme không c ñ nh. các vi sinh v t c m ng.... s ng trong các su i nư c nóng. các vi sinh v t ch u nhi t.... Khi tăng nhi t ñ lên.3. Ho t tính xúc tác c a enzyme ph thu c vào pH là do các nhóm ch c có th b phân ly cho H+ TTHð c a enzyme hay c a cơ ch t qui ñ nh.. n ng ñ enzyme. Bình thư ng.……… …… 63 . n ng ñ cơ ch t..... nhi t ñ th p. Tuy nhiên... Khi tăng nhi t ñ lên kho ng 60-70°C. m i khi tăng 10°C.3 nh hư ng c a pH môi trư ng Các enzyme thư ng r t nh y c m v i pH c a môi trư ng. khi nhi t ñ tăng ñ ng th i cũng làm enzyme m t ho t tính (vì apoenzyme bi n tính và cofactor có th b tách ra). ch ng h n. t c ñ ph n ng s tăng 10 l n. nên pH có nh hư ng r t nhi u ñ n ho t tính xúc tác c a chúng. 3. Ch ng nào enzyme chưa b bi n tính... ho t tính enzyme l i tăng theo. ho t ñ xúc tác c a enzyme gi m.5. Chính vì hai hi n tư ng trái ngư c trên mà m i enzyme có m t nhi t ñ thích h p (t i ưu) cho ho t ñ ng xúc tác.. ph n ng c a enzyme và cơ ch t ph thu c kh năng tách proton c a các nhóm ch c này.. nh hư ng c a nhi t ñ Nhi t ñ là m t trong các y u t quan tr ng nh t nh hư ng ñ n ho t tính c a enzyme. t c ñ c a ph n ng tăng khi nhi t ñ tăng.. enzyme c a chúng có nhi t ñ thích h p cao. ph n l n enzyme m t h n ho t tính và nhi t ñ này ñư c g i là nhi t ñ t i h n. nh hư ng c a nhi t ñ ñ n ho t tính xúc tác c a enzyme Các enzyme c a ñ ng v t máu nóng ho t ñ ng t t nh t xung quanh thân nhi t.. d ng t n t i c a enzyme). Ho t ñ c a nhi u enzyme còn không ñáng k 0°C. Nhi u enzyme th c v t cũng có nhi t ñ thích h p r t cao..

pepsin ho t ñ ng t t nh t khi pH vào kho ng 1. Ví d : Các enzyme hô h p (cytochrome) trong chu i hô h p mô bào có nhóm ghép là nhóm hem v i nguyên t s t có th bi n ñ i hoá tr khá linh ñ ng. ví d pH t i ưu các enzyme phân gi i protein có th thay ñ i ph thu c vào lo i protein ñư c phân gi i. -PO32-). thu c di t côn trùng) và c trong chi n tranh (các vũ khí hoá h c).. trong nông nghi p (s d ng thu c tr sâu. ví d .... Ch t c ch c nh tranh g n vào TTHð (a). kho ng pH t i ưu khá h p.. t c ñ xúc tác s gi m.5-2. Nh ng ch t nh hư ng ñ n hi u qu xúc tác c a enzyme ñư c g i là các ch t gây hi u ng (effector). m t s khác l i khá r ng.. nh hư ng c a các ch t ho t hoá và ch t c ch Hi u qu xúc tác c a enzyme b nh hư ng b i nhi u ch t. M t s enzyme tiêu hoá l i ho t ñ ng t t nh t ngoài kho ng này. Các ch t gây hi u ng ngo i sinh có th là các lo i thu c.. Chúng làm thay ñ i c u trúc phân t enzyme làm enzyme m t kh năng xúc tác. Các ch t c ch là nh ng ch t kìm hãm ph n ng enzyme. thú y (ch ng nhi m trùng). ñây là các ch t ñóng vai trò quan tr ng trong ñi u hoà trao ñ i ch t c a t bào. Các ch t ho t hoá thư ng không g n c ñ nh v i enzyme (không ph i là thành ph n c a enzyme hay là các nhóm ghép c ñ nh). Enzyme ñ t t c ñ xúc tác c c ñ i pH t i ưu.. các coenzyme. Trên 90% các hi n tư ng trúng ñ c là do s c ch ho t ñ ng c a các enzyme. ho c là không làm enzyme b bi n tính nhưng làm cho ph c h p ES không th t o ra s n ph m và gi i phóng enzyme.. các ch t h u cơ hay ñôi khi là các anion như Cl-...5..……… …… 64 . ch t c ch không c nh tranh g n g n vào v trí khác. Hình 3-16...Do ñó. trypsin và chymotrypsin có pH t i ưu kho ng 8-11. ph n l n các enzyme ch có kh năng xúc tác m t kho ng pH nh t ñ nh.... Ch t gây hi u ng n i sinh có th là các s n ph m trao ñ i ch t. ð có th ho t ñ ng.... ða s các enzyme có pH t i ưu kho ng 5-7.. m t s enzyme. hay c nh tranh v i cơ ch t v TTHð làm gi m t c ñ ph n ng.4.. 3. song ch g n v i ph c h p ES (b) c ch enzyme là hi n tư ng r t ph bi n trong ñ i s ng sinh v t.. Khi ng ñ c HCN (cyanic acid) thì x y ra ph n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. nhi u enzyme c n các ch t ho t hoá (có th là ion kim lo i. ðôi khi pH t i ưu có th khác và ph thu c vào lo i cơ ch t. các ch t vô cơ hay h u cơ). Ch t gây hi u ng làm tăng ho t tính enzyme ñư c g i là ch t ho t hoá.. có b n ch t khác nhau (ion. Nguyên nhân c a hi n tư ng này là do s phong b TTHð c a các enzyme. thư ng xuyên cho và nh n các ñi n t trong quá trình v n chuy n ñi n t . Hi n tư ng c ch enzyme không nh ng là công c ñi u hoà c a t bào mà còn có r t nhi u ý nghĩa th c ti n: y h c. ch t làm gi m tác d ng c a enzyme ñư c g i là ch t c ch . ngoài kho ng này. các ch t ñ c có tác d ng c ch enzyme.

. thay cho t o ph c h p ES l i t o ph c h p enzyme ch t c ch (EI) không chuy n thành s n ph m ñư c. Tên g i và phân lo i th ng nh t ñã ñư c xem xét. ph n th hai là tên ki u ph n ng. Tên enzyme g m ba ph n: ph n th nh t là tên cơ ch t ñ c hi u (n u ph n ng có hai cơ ch t tham gia thì l y tên c hai). M i enzyme ñư c ký hi u b ng 4 ch s : ch s th nh t ch l p. và tên enzyme thư ng có ñuôi "in".. Do ñó.. Ch t c ch c nh tranh còn có th c nh tranh v i các coenzyme v trung tâm liên k t trên b m t phân t enzyme.. ví d các ch t gây bi n tính enzyme).. Có th phân lo i các ch t c ch theo nhi u cách. ví d : urease xúc tác s thu phân urê. CÁCH G I TÊN VÀ PHÂN LO I ENZYME Th i kỳ ñ u. ph n th ba là ñuôi ase. enzyme b phong b .. Theo cơ ch tác ñ ng.. Cho ñ n nay m t s v n ñư c dùng.. Như v y. nhóm 1 và có s th t là 1. ví d : pepsin. ch s th ba ch nhóm và ch s th tư là c a t ng enzyme. chúng ñư c phân thành: ch t c ch t nhiên và ch t c ch nhân t o. các enzyme thư ng ñư c ñ t tên b ng cách thêm ñuôi "ase" vào tên cơ ch t hay ki u ph n ng. nhi u cơ ch hoá sinh còn chưa sáng t . như v y. Theo tác d ng ñ c hi u chúng ñư c phân thành: ch t c ch ñ c hi u ( c ch m t hay m t s enzyme gi ng nhau) và ch t c ch không ñ c hi u ( c ch nhi u enzyme. Trong th c ti n.. kh năng trao ñ i ñi n t c a h th ng cytochrome b tr ng i.. có tên A:B-Rase..1. Ch t c ch c nh tranh: không nh hư ng t i Vmax. t 7. nhưng làm gi m t c ñ t i ña c a ph n ng. ti u ban enzyme (EC) c a H i hoá sinh qu c t (IUB) ñã th ng nh t ñưa ra m t h th ng cho tên g i và phân lo i enzyme vào năm 1961.. Các ch t c ch không c nh tranh tác ñ ng theo cơ ch gây hi u ng d không gian (allosteric effect). Bên c nh tên g i thông thư ng. S lư ng enzyme tìm ra ngày càng nhi u. H th ng phân lo i qu c t chia enzyme thành 6 l p theo ki u ph n ng.7. thì cơ ch t S và ch t c ch I s c nh tranh nhau v TTHð. M c ñ c ch s ph thu c vào t l n ng ñ 2 ch t và ái l c c a chúng v i enzyme.. 2. 3.. nhưng làm tăng Km. N u có cơ ch t. Theo cách phân lo i này.. DNA-polymerase xúc tác s t ng h p DNA. ch s th hai ch t . nhưng làm gi m t c ñ t o ra s n ph m. làm enzyme không nh n cơ ch t. các enzyme ñư c chia thành 6 l p theo ki u ph nn ng mà enzyme xúc tác và ñ c ñánh s t 1 ñ n 6. Ph c h p EI có th có th phân ly thu n ngh ch thành E và I (ch t c ch ).. Ví d : tên h th ng c a enzyme xúc tác cho ph n ng ATP + Glucose → ADP + Glucose-6-phosphate là ATP:glucose phosphotransferase.. ñòi h i ph i ñư c phân lo i và g i tên m t cách th ng nh t. khi enzyme h c chưa phát tri n. enzyme xúc tác ph n ng c a ch t A v i ch t B (hay cofactor B) nh ph n ng d ng R. bao g m: L p 1: Oxidoreductase Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Tác d ng c ch không ph thu c vào n ng ñ cơ ch t nên không th lo i b b ng cách tăng n ng ñ cơ ch t. M i l p l i ñư c chia thành các t . trypsin.. gây hi n tư ng ng t t các mô bào.1 là enzyme thu c l p 2. tên thông thư ng thư ng ñư c s d ng nhi u hơn.. Enzyme xúc tác cho ph n ng nêu trên có ký hi u là EC. Các ch t c ch này không nh hư ng t i h ng s Km. Theo ngu n g c. cân nh c l i và b sung vào nh ng năm 1964. Tác d ng c ch có th hoàn toàn b lo i b khi n ng ñ cơ ch t ñư c nâng cao. 1972. Enzyme có ký hi u nêu trên ñư c g i là hexokinase. Các ch t c ch c nh tranh có c u trúc (c phân t hay ph n làm nhi m v liên k t v i enzyme) gi ng cơ ch t. Tên h th ng ch hay ñư c dùng khi gi i thi u enzyme.v i nguyên t s t ba t o ra ph c h p b n v ng (Fe+3-CN). enzyme xúc tác cho cơ ch t A nh d ng ph n ng R có tên là Arase. chuy n nhóm phosphoryl t ATP t i glucose. 1978 và 1984...……… …… 65 . Ch t c ch không c nh tranh: không làm nh hư ng t i s liên k t c a enzyme v i cơ ch t...6 . ngư i ta thư ng g i các enzyme ñư c phát hi n b ng nh ng tên riêng khác nhau..ng k t h p g c CN. các ch t c ch ñư c chia thành: ch t c ch c nh tranh và ch t c ch không c nh tranh. m i t l i chia thành các nhóm. vv… Sau ñó.

L p 2: Transferase Các transferase th c hi n s v n chuy n nhóm (ví d -CH3. Tính ñ c hi u c a enzyme: ñ nh nghĩa... trư c ñây ñư c g i là synthase. Ch ng h n transaminase chuy n nhóm -NH2 t m t acid amin t i m t ketoacid. Nêu ñ nh nghĩa và b n ch t hoá h c c a enzyme ? 2..... vv…) t m t cơ ch t t i m t ch t nh n. tham gia vào nhi u quá trình hoá h c.. song h u h t có b n ch t là các protein ñơn gi n. còn ñư c g i là synthetase.. Các ki u ph n ng do các enzyme l p này xúc tác có th là: racemic hoá. là m t trong nh ng l p l n nh t. Câu h i ôn t p: 1...L p này xúc tác cho các ph n ng ôxy hoá kh . s ôxy hoá b i ôxy phân t . c u t o ? 4. ester …).. ðây cũng là m t l p l n. (aldehyde ↔ keto).……… …… 66 . Trung tâm ho t ñ ng c a enzyme: khái ni m. có b n ch t là các protein ph c t p. Tên g i và phân lo i enzyme theo ki u ph n ng ? Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. ñư c phân thành các phân l p theo các nhóm ñư c v n chuy n. Các zimogen và isozyme là gì ? 6. b i hydrogen peroxide ho c b i các ch t ôxy hoá khác. Enzyme l p này có b n ch t là các protein ph c t p. glycoside. Chúng tách t cơ ch t hay mang t i cơ ch t các phân t nh (như H2O. là l p không l n.. vv…) mà không c n các ch t khác tham gia.. ph n l n có b n ch t là các protein ñơn gi n. L p 5: Isomerase Enzyme l p này v n chuy n các nguyên t hay nhóm nguyên t trong n i b m t phân t .. cytochromereductase và peroxidase thu c l p 1. CO2. ch c năng ? 5. L p 4: Liase ðây là các enzyme xúc tác cho ph n ng phân c t không c n nư c. L p này có b n ch t là các protein ph c t p. nh hư ng c a n ng ñ enzyme và n ng ñ cơ ch t t i ho t tính xúc tác c a enzyme ? 9. NH3. FAD ? 3. FMN. v n chuy n ñi n t .. -NH2. ñ ng phân hoá (cis ↔ trans).. Các enzyme thông thư ng ñã bi t như dehydrogenase. nh hư ng c a các ch t ho t hoá và c ch ñ n ho t tính xúc tác c a enzyme ? 11. t o ra ch t ñ ng phân. Thu c l p này có aldolase. ðây là l p enzyme nh nh t. Trong các ph n ng do chúng xúc tác x y ra s v n chuy n hydro.. L p 6: Ligase (Synthetase) Các ligase xúc tác cho các quá trình sinh t ng h p các h p ch t ph c t p t các ch t ñơn gi n nh năng lư ng t ATP ho c các h p ch t cao năng khác.. NADP+.. C u t o và cơ ch ho t ñ ng c a các cofactor: NAD+. ý nghĩa? 7. m t s desaminase.. nguyên nhân. oxidase. Sơ lư c v cơ ch ho t ñ ng c a enzyme ? 8. L p3: Hydrolase Enzyme l p này th c hi n s thu phân các liên k t hoá h c (v n hình thành nh các quá trình ngưng t như peptide.. có b n ch t là các protein ph c t p. decarboxylase. ðây là m t l p l n... . nh hư ng c a nhi t ñ và pH t i ho t tính xúc tác c a enzyme ? 10.. Enzyme d l p th : c u t o..

. Hoá sinh th c v t.. Berg.. Hoàng Bích Ng c.... Academia.. Hà N i.. New York. M. 4... (2005).. L.……… …… 67 .. Nguy n ð ng Hùng.... Vũ Kim B ng. Nguy n Nghiêm Lu t. Zdenek Vodrazka (1996). Ngô Xuân M nh. Lubert Stryer (2002). Nguy n Th Hà. Hà N i. New York. John L. Tymoczko. Nelson D. 5.. Freeman and Company.Tài li u tham kh o: 1.. Vũ Th Phương... Lehninger Principles of Biochemistry. Freeman and Company. Cox M. Hoá sinh.... 3. Biochemistry. Fifth Edition. Jeremy M. USA. 2. Biochemie. Fourth Edition. Nxb Y h c.. Vũ Thy Thư (2006). (2001).. Nguy n H u Ch n. Praha. Nxb Nông nghi p.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.

Ngoài các base ch a nitơ ch y u.. ñ ng v t và ngư i: tinh trùng. 4. các nucleoside b nucleosidase th y phân thành ñư ng pentose và các base nitơ. Các base purin b oxy hóa d n d n thành các s n ph m cu i cùng là uric acid ho c allantoin. DNA th c hi n vi c b o t n thông tin di truy n nh quá trình tái b n (DNA Replication – sinh t ng h p DNA) và th hi n thông tin di truy n thông qua quá trình phiên mã (RNA Transcription – sinh t ng h p các RNA) và d ch mã (Translation sinh t ng h p proein).. Trong thành ph n c a DNA có các base pyrimidine thymine và cytosine.. Chúng chi m t 0. 4. C 2 base này ñ u th y có trong 2 lo i nucleic acid: deoxyribonucleic acid (DNA) và ribonucleic acid (RNA). Sau ñó mononucleotide b phân gi i thành base ch a nitơ (base purine hay pyrimidine)...1. DNA c u t o t 4 m t xích là dAMP. ch i.. Trong quá trình phân gi i DNA và RNA dư i tác d ng c a enzyme Deoxiribonuclease và Ribonuclease b th y phân thành các m t xích mononucleotide. nucleic acid có nhi u nh t các mô. ñư ng pentose và phosphoric acid là thành ph n hoá h c cơ b n c u t o nên các polynucleotide (các nucleic acid). thymine và cytosine. Nucleic acid ñư c nhà bác h c Th y S F..1.1. Các d n xu t này ñư c g i là các base hi m.... Các base purine (d n xu t c a h p ch t d vòng purine) quan tr ng là adenine và guanine. Các base pyrimidine c a các nucleic acid là uraxil. phôi h t. cơ quan gi u nhân và có quá trình t ng h p protein x y ra m nh m như th c v t là các lá non. GMP. trong thành ph n nucleic acid còn phát hi n th y các d n xu t v n ñư c metthyl hoá c a các base ch a nitơ purine và pyrimidine. Các RNA có c u trúc không gian n ñ nh ñ c thù ñ th c hi n các ch c năng sinh h c... các tính ch t hoá . THÀNH PH N HOÁ H C C A NUCLEIC ACID Nucleic acid (polynucleotide) khi thu phân s cho ta các mononucleotide (Hình 4. CMP và UMP. khi các phương pháp hoá h c và v t lý ñư c s d ng r ng rãi. Trong cơ th sinh v t. còn trong các RNA có uracil và cytosine.. dCMP và TMP. ch t nh ng năm 50 c a th k XX tr l i ñây. r ….Chương 4 NUCLEIC ACID Tóm t t: Nucleic acid g m Deoxyribonucleic acid (DNA) c u t o t 2 m ch polynucleotide và các Ribonucleic acid (RNA) c u t o t m t m ch polynucleotide.. gan. các ñ nh sinh trư ng. tim.Miescher phát hi n l n ñ u tiên vào năm 1868 trong tinh trùng c a cá h i. Nucleic acid ñóng vai trò quan tr ng trong vi c b o t n và truy n thông tin di truy n. trong vi c th c hi n ch c năng coenzyme trong các ph n ng trao ñ i ch t và trao ñ i năng lư ng. Các m ch polynucleotide c u t o t các m t xích mononucleotide... DNA có c u trúc chu i xo n kép.. dGMP. Các base ch a nitơ Trong thành ph n c a nucleic acid có 2 lo i base nitơ: base purine và base pirimidine.……… ……68 . ñư ng pentose và phosphoric acid. Nucleic acid là nh ng h p ch t cao phân t ph c t p ñóng vai trò quan tr ng nh t trong ho t ñ ng s ng c a các cơ th sinh v t và ñư c hình thành nên t các m t xích mononucleotide... RNA c u t o t 4 m t xích là AMP. Tuy v y. thì các v n ñ v c u t o hoá h c.. ph n.1 ñ n 1% trong t ng s Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.1)... Như v y là các base ch a nitơ. ñ nh.lý và vai trò sinh h c c a nucleic acid m i ñư c nghiên c u và làm sáng t . Các base pyrimidin b oxy hóa d n d n thành các s n ph m cu i cùng là ure và ammoniac. các mononucleotide s b nucleotidase th y phân gi i phóng ra phosphoric acid và nucleoside... sau ñó năm 1869 t nhân c a b ch c u.

.....các base ch a nitơ có trong nucleic acid. Nucleic acid (DNA.19% t ng các base ch a nitơ) trong các tRNA (RNA v n chuy n)...1........ Sơ ñ phân gi i nucleic acid Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.2... C u t o c a các base nitơ ..……… ……69 Hình 4. RNA) Ribonuclease Desoxyribonuclease Mononucleotide Nucleotidase H3PO4 Nucleoside Nucleosidase Base nit¬ §−êng pentose Base pyrimidine Base purine Deoxyribose DNA Ribose RNA Hình 4... ð c bi t các base hi m có nhi u lo i (8 ......

.....2.....……… ……70 .. S h bi n c a các base nitơ 4...Hình 4...... ðư ng pentose Trong thành ph n c a nucleic acid có m t ñư ng pentose t c là ribose hay deoxyribose dư i d ng β-D-furanose: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương....1....3..

Các deoxyribonuceotide bao g m deoxycytidine monophotphat (dCMP) hay deoxycytidine monophotphoric acid. 3' và 5'.deoxyrobonucleotide. H p ch t này ñư c g i là nucleotide. Trong t nhiên còn t n t i c các monophosphate (3'-AMP.. ðư ng ribose k t h p v i các base ch a nitơ t o thành các nucleoside tương ng: adenosine. N u trong thành ph n nucleotide có deoxyribose thì liên k t este t o thành v i photphoric acid v trí cacbon 3' và 5'.... 4... hay adenlic acid và guanosine monophotphat (GMP) hay guanosine monophotphoric acid hay guanilic acid..4.……… ……71 . Các nucleotide có m t ribose trong phân t c a chúng thì ñư c g i là ribonucleotide. hay cytidilic acid..4) 4.ribonucleic acid(RNA). Nói m t cách khác. Các ribonucleotide bao g m cytidine monophotphat (CMP) hay cytidine monophotphoric acid... ðư ng deoxyribose k t h p v i các base ch a nitơ t o thành các nucleoside sau ñây: deoxyadenosine.2 .. Vì các nucleotide là các este photphoric c a các nucleoside. deoxythymidine và deoxycytidine (Hình 4. guanosine. nucleoside là N. deoxyguanosine.1. còn khi có ribose thì các v trí 2'. hay deoxyxitidilic acid.. Các liên k t glycoside ñư c t o thành gi a C v trí s 1 c a ñư ng pentose (ribose hay deoxyribose) và nitơ v trí s 9 trong vòng purine và nitơ v trí s 3 trong vòng pyrimidine c a các base pyrimidine d ng lactam (d ng xeto). Do các nucleotide có tính axit m nh nên chúng thư ng ñư c g i là các acid... ðư ng pentose liên k t v i các base purine và pyimidine b ng liên k t glycoside theo m t qui lu t h t s c nghiêm ng t. 5'AMP ).glicoside c a các base purine và pyrimidine. hay uridilic acid.D a vào thành ph n c a ñư ng pentose mà ngư i ta chia nucleic acid thành 2 nhóm: nhóm nucleic acid ch a β . cho nên tên c a chúng ñư c t o nên t tên c a các nucleoside và photphoric acid.D – ribose .D .3. uridine và cytidine...1. Ngư i ta g i tên nucleotide b ng cách l y tên nucleoside sau ñó thêm s lư ng g c phosphate t o este và ch rõ v trí nhóm OH b este hoá...... adenosine monophotphat (AMP) hay adenosine monophotphoric acid.deoxyribose-deoxyribonucleic acid (DNA) và nhóm nucleic acid ch a β . Nucleotide Các nucleoside t o thành este tương ng khi k t h p v i photphoric acid. uridine monophotphat (UMP) hay uridine monophotphoric acid.. Nucleoside Khi các base purine và pyrimidine k t h p v i ñư ng ribose hay deoxyribose s t o nên các nucleoside tương ng. deoxyadenosine monophotphat (dTMP) hay deoxythymidine Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Tuy nhiên các nucleotide có trong t bào d ng t do thư ng có nhóm phosphate ch y u v trí 5'.. còn các nucleotide có deoxyribose .

ngoài ra trong nucleotide thư ng có 2 ho c 3 g c photphat..monophotphoric acid. deoxyadenosine monophotphat (dAMP) hay deoxyadenosine monophotphoric acid.monophotphat (AMP)...... Hình 4. ð i di n quan tr ng nh t c a nhóm này là adenosine . Các ribonucleotide và deoxyribonucleotide ñư c trình bày hình 4.. hay deoxythimidilic acid.hoá ATP b ng cách thu phân s t o thành ADP và AMP. cytidinephotphat (CMP→ CDP → CTP)....5' .diphotphat (ADP) và adenosine. Quá trình kh photphoril . photphoril . Các nucleoside và nucleotide Trong cơ th thư ng g p các nucleotide khác liên k t v i enzyme này hay enzyme khác v n ñóng vai trò ñ c bi t quan tr ng.....4....5' .triphotphat (ATP).……… ……72 .hóa ATP.hoá tr thành ATP.. Trong các t bào c a cơ th s ng các quá trình kh photphoril.. hay deoxyadenilic acid và deoxyguanosine monophotphat (dGMP) hay deoxyguanosine monophotphoric acid hay deoxyguanilic acid. ADP nh năng lư ng gi i phóng ra trong các quá trình oxi hoá ñư c photphoril. Uridine photphat ( UMP → UDP → UTP).hoá ADP và AMP x y ra thư ng xuyên..... adenosine -5'. Tương t như AMP cũng x y ra s photphoril ..4.hoá ñ i v i các nucleotide khác: guanosinephotphat (GMP → GDP → GTP). C u t o c a các nucleotide này thư ng ñ c trưng b i s hình thành liên k t este photphoric v trí C 5' c a ñư ng pentose. T t c các Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. ATP là ch t mang năng lư ng hoá h c ch y u trong t bào: Khi kh photphoril .hoá ATP có kèm theo s gi i phóng năng lư ng v n ñư c s d ng vào quá trình t ng h p và sinh công trong t bào.

Các mononucleotide liên k t v i nhau b ng liên k t dieste photphoric.dinucleotide . Theo thành ph n c a ñư ng pentose ngư i ta phân chúng ra thành 2 nhóm: deoxiribonucleic acid (DNA) ch a deoxyribose và ribonucleic acid (RNA).adenine .. dCMP và dTMP). Trong phân t DNA không phát hi n th y hi n tư ng phân Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. flavin – adenine dinucleotide (FAD) ñ u là nh ng ch t v n chuy n hidro trung gian trong các ph n ng oxi hoá-kh . Coenzyme A (CoA) có c u t o theo nguyên t c nucleotide ñóng vai trò quan tr ng trong vi c ho t hoá quá trình v n chuy n và trao ñ i các axit béo và các quá trình khác.. dGMP. cytosine và uraxil. liên k t dieste photphoric ñư c hình thành gi a nhóm OH c a g c cacbon 3' c a m t mononucleotide này v i g c cacbon 5' c a m t mononucleotide khác. Nicotinamid .……… ……73 ....dinucleotide (NAD+). AMP..mononucleotide (FMN). ch a ribose. còn trong RNA có Adenine.... ñôi khi hàng nghìn g c nh m t o thành các m ch polynucleotide kh ng l t c là các nucleic acid khác nhau.2. Hình 4.. cytosine và Thimine. 4. cAMP..photphat (NADP+). guanine.... Nicotinamid . M i m ch polynucleotide ñư c hình thành t hàng trăm. Ngoài ra chúng còn khác nhau v thành ph n v c u t o c a các base ch a nitơ..5.adenine .h p ch t này ñ u ñóng vai trò quan tr ng trong quá trình trao ñ i ch t và trao ñ i năng lư ng trong t bào nh t là trong quá trình t ng h p lipide và glucide. guanine. Trong DNA có Adenine.1.... flavin .... C u t o DNA Phân t deoxiribonucleic acid (DNA) ñư c t o thành t hai m ch polynucleotide. Các mononucleotide v n ñ c trưng cho t ng lo i nucleic acid ñư c k t h p v i nhau thành m t phân t v i s lư ng hàng trăm.2.. C U T O C A CÁC NUCLEIC ACID 4. ADP và ATP Các nucleotide khác và các d n xu t c a chúng cũng ñóng vai trò quan tr ng trong quá trình trao ñ i ch t. hàng nghìn g c deoxymononucleotide (dAMP..

.6. Watson và F.. Tuy c u t o m t phân t DNA hoàn ch nh chưa ñư c xây d ng.. C u trúc không gian c a DNA (c u trúc b c hai) ñ u tiên ñư c J..có các liên k t glicoside v n liên k t các base ch a nitơ v i các ñư ng pentose..6.. trong phân t DNA còn có các liên k t hidro. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. ñ ng hoá tr . liên k t este gi a ñư ng pentose v i photphoric acid và liên k t dieste gi a các nuleotide..nhánh.... chúng t o nên c u trúc b c nh t c a DNA t c là thành ph n và trình t s p x p c a các g c mononucleotide trong m ch polynucleotide c a DNA... chúng ñóng vai trò quan tr ng trong vi c hình thành c u trúc không gian c a DNA.……… ……74 ... C u t o m ch polynucleotide c a DNA và RNA Song song v i các liên k t trên..ñơn v c u trúc DNA ... Hình 4. T t c các liên k t này ñ u b n v ng.Crick ñ xư ng vào năm 1953 (Mô hình chu i xo n kép c a DNA).... Trong mononucleotide .... nhưng có th trình bày c u t o c a m t ño n m ch polynucleotide c a DNA như trình bày hình 4.

hàm lư ng t ng s c a adeniê và guaniee b ng hàm lư ng t ng s c a cytosine và thymine: (A+G) = (C+T). Mô hình c u t o DNA Cơ s t ch c c u trúc b c hai c a phân t DNA là các qui lu t v c u t o hoá h c ñã ñư c E. (2).. hay A/T=1) hàm lư ng guanine b ng cytosine (G=C.. A+G)/(C+T)=1... như v y (G+T)=(A+C) hay (G+T)/(A+C)=1...……… ……75 ..Chargaff xác l p (các qui t c E...4. S lư ng các nhóm 6-amin c a các base ch a nitơ có trong DNA (guanin+thymine).... có nghĩa là hàm lư ng adenin b ng hàm lư ng thymine ( A=T. Nh ng k t qu này cùng v i các k t qu nghiên c u c u trúc b ng tia Rơngen ñã thúc ñ y vi c hình thành các quan ni m v c u trúc b c hai c a DNA (Mô hình J.Crick).Watson và F. Các qui t c này ñư c tóm t t như sau: (1)........ Hàm lư ng (ñương lư ng phân t ) c a các base purine trong DNA b ng hàm lư ng các base pyrimidine...Chargaff ) năm 1947. hay G/C=1)..7. Quan ni m này cho r ng trong phân t DNA c u t o t 2 m ch Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương... b ng s lư ng các nhóm 6-xeto và 4-xeto c a các base nitơ trong DNA.

D c theo tr c c a m i m ch c 0... Các c p Adenin . C u t o c a RNA Trong cơ th sinh v t t n t i 4 lo i RNA: RNA thông tin (mRNA).polynucleotide n m song song ngư c chi u nhau.. Nói tóm l i phân t DNA ñư c c u t o t 2 m ch polinucletide b sung cho nhau.. có nghĩa là trình t s p x p các base ch a nitơ trong m t m ch polynucleotide ph n ánh m t cách chính xác trình t s p x p các base ch a nitơ trong m ch polynucleotide th hai. M i m ch là m t polynucleotide trong ñó các mononucleotide n i l i v i nhau nh các liên k t dieste phosphoric. Trong m ch các mononucleotide n m sao cho các base n m phía trong..OH c a cytosine.2.. C u trúc không gian c a DNA Tuỳ theo ñi u ki n c a môi trư ng xung quanh mà phân t DNA t n t i các d ng có s phân b không gian khác nhau: d ng bó.. Hình 5......2...... xo n l i v i nhau. C u trúc b c nh t c a RNA là s lư ng và trình t s p x p c a các mononucleotide trong m ch polynucleotide. RNA ribosome (rRNA) và RNA nh (sRNA).. nhưng trình t s p x p các base ch a nitơ trong m ch th hai s ph thu c m t cách nghiêm ng t vào trình t s p x p các base ch a nitơ trong m ch th nh t. 4. còn ñư ng pentose và phosphoric acid n m phía ngoài. ði u này có nghĩa là trình t s p x p các base ch a nitơ m t trong hai m ch có th tuỳ ý. ñ i b ph n các lo i RNA có c u trúc m t m ch (tr RNA c a m t s vi sinh v t và virus). RNA v n chuy n (mRNA). d ng s i…ðây chính là c u trúc b c ba c a DNA. d ng que b n v ng.8. Hai m ch polynucleotide xo n v i nhau xung quanh m t tr c chung và liên k t v i nhau thông qua các base ch a nitơ d c theo phân t DNA nh các liên k t hidro. M ch RNA t xo n trong không gian t o Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.Cytosine là nh ng c p b sung .... Các liên k t hidro hư ng t nhóm NH2 c a adenin ñ n nhóm OH c a thymine và t nhóm .Thymine và Guanin . Khác v i DNA..……… ……76 .. Góc nghiêng gi a các mononucleotide c nh nhau trong t ng m ch là 360.34 nm có 1 mononucleotide..NH2 c a guamin ñ n nhóm .

nên các liên k t hidro gi a các base ch a nitơ: Adenin - Uracil và Guanin - Cytosine. C u trúc không gian này chính là c u trúc b c hai c a phân t RNA. Ví d , các RNA v n chuy n (rRNA) có m ch polynucleotide c u t o t 75 -90 g c mononucleotide t xo n trong không gian t o nên hình lá ch 3 (c u trúc b c hai) mà nh nó phân t tRNA m i th c hi n ñư c ch c năng c a mình.

Hình 4.9. C u t o c a RNA v n chuy n (tRNA) a. RNA thông tin (mRNA) ch ch a 4 base ch a nitơ t c là A, G, C và ñư c t ng h p trên khuôn DNA, trong ñó trình t c a các base trong m ch c a nó b sung hoàn toàn trình t các base ch a nitơ trong m t m ch DNA v n dùng làm khuôn (quá trình phiên mã). mRNA v a hình thành s ñi vào t bào ch t, ñây nó ñư c s d ng làm khuôn và ch u trách nhi m v trình t s p x p các aminoacid trong quá trình t ng h p protein. M i m t mRNA mang m t mã di truy n cho m t ho c nhi u phân t protein. M i t bào ch a hàng trăm mRNA khác nhau khó có th phân l p ñư c dư i d ng tinh s ch. b. RNA v n chuy n (tRNA) là nh ng phân t tương ñ i nh ho t ñ ng như nh ng ch t v n chuy n các aminoacid ñ c hi u trong quá trình t ng h p protein. Chúng có kh i lư ng phân t trong kho ng 23000 ñ n 30000 và ch a t 75 ñ n 95 gôc mononucleotide. M i m t aminoacid trong s 20 aminoacid tìm th y trong protein có
Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……77

m t ho c nhi u hơn tRNA tương ng. Hi n nay ngư i ta ñã tìm th y hơn 60 tRNA có th t n t i d ng t do hay d ng "g n" v i aminoacid ñ c hi u b ng ph n ng este hoá gi a các nhóm cacboxyl c a acid và nhóm - OH phía 3' c a nucleotide ñ u m ch polynucleotide. ði m ñ c trưng cho tRNA là chúng có m t lư ng khá l n các base hi m (ñ n 10% t ng các base ch a nitơ). H u như t t c các tRNA ñ u ch a 3 g c guanilic acid m t ñ u m ch và b ba C-C-A ñ u khác. Nhóm - OH 3' c a adenilic acid cu i cùng là ch t nh n aminoacid ñ c hi u mà tRNA ch u trách nhi m v n chuy n. M t ph n ñ c trưng c a các tRNA là b ba nucleotide (trinucleotide) v n ñư c g i là ñ i m t mã (anticodon); chinh nh nó ñ nh n bi t m t b ba nucleotide (trinucleotide) trên mRNA v n g i là m t mã di truy n (codon). Nhi u tRNA ñã ñư c phân l p dư i d ng ñ ng nh t và m t s trong chúng ñã ñư c tinh th hoá. Năm 1965 R.Holley và c ng s ñã thi t l p ñư c hoàn ch nh trình t các nucleotide c a tRNA-Alanin c a n m m c. 4.3. SINH T NG H P NUCLEIC ACID 4.3.1. Sinh t ng h p nucleotide d ng purine Quá trình sinh t ng h p nucleotide d ng purine (Hình 4.10) ñư c b t ñ u t α - D - Ribose-5-phosphate - s n ph m c a quá trình pentosephotphate. S t ng h p các base purine x y ra b ng cách g n l n lư t các g c acid khác nhau vào C1 c a ribose và d n ñ n các ribonucleotide m t cách tr c ti p. S n ph m trung gian quan tr ng là inosinic acid. Sau ñó t acid này hình thành nên các nucleotide khác nhau. Các ph n ng d n ñ n s hình thành các base purine x y ra như sau: α- D-ribose - 5- phosphate (Rib- 5-P) b photphoryl - hoá nh s xúc tác cu enzyme pyrophotphate - transferase khi có m t c a ATP ñ hình thành α- 5-phosphoribosil-1-pyrophosphate (PRPP), sau ñó bi n thành β-5-photphoribosil-amine (PRA). ph n ng này glutamin là ch t cho nhóm-NH2, s n ph m c a ph n ng này là glutamic acid và pyrophotphate. Ngoài s g n nhóm amin còn x y ra s thay ñ i c u hình (liên k t α-glycoside bi n thành β- glycoside). Không lo i tr kh năng là nh tác nhân ñã nêu mà giai ño n này là giai ño n then ch t trong quá trình sinh t ng h p các base purine và nó b kìm hãm b i các nucleotide d ng purine v n t o thành t phosphoribosilamin nh m i liên h ngư c. Nh ph n ng v i glycine khi có m t ATP, glycinamide ribonucleotide (GAR) s ñư c hình thành, trong ñó nhóm cacboxyl c a glycine liên k t v i nhóm amin c a PRA b ng liên k t amide. M ch ñư c kéo dài nh g n nhóm formyl t N5,10-methynil-tetrahidrofolic acid thành formyl –glycinamide ribonucleotide (FGAR). Khi có m t ATP, liên k t amide c a FGAR bi n thành nhóm amindin nh glutamin-ch t cho nhóm NH2, khí ñó s t o thành α-N-focmylglycinamidinribonucleotide (FGAM). Khi có m t m t phân t ATP khác, m t phân t nư c s b lo i, vòng imidazol ñư c khép kín và t o thành 5-aminoimidazol ribonucleotide (AIR). S g n nhóm CO2 vào m ch có l x y ra tr c ti p không có s tham gia c a m t coenzyme nào ñó, k t qu là t o thành 4-cacboxy -5-amino-imidazole-ribonucleotide. ph n ng 2 giai ño n ti p theo có ATP và aspactic acid tham gia, giai ño n 1 t o thành 5-aminoimidazole-4-succynilocacboxamide-ribonucleotde, sau ñó giai ño n 2 fumarate b lo i ra kh i phân t c a nó và t o thành 5-aminoimidazol-4-cacboxamide ribonucleotide (AICAR).

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……78

Hình 4.10. Sinh t ng h p các base purine

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……79

2.... S hình thành vòng purine ñư c két thúc nh quá trình vòng hoá kèm theo s lo i nư c..Nguyên t cacbon cu i cùng c a g c pyrimidine c a vòng purine ñư c ñưa vào dư i d ng focmyl v n liên k t v i nhóm amin v trí s 5. 4. S n ph m bi n ñ i cu i cùng c a coenzyme là dihidrofolic acid (FH2) ch t ti n thân tr c ti p trong qúa trình sinh t ng DNA là dTTP v n ñư c t o thành trong ph n ng 2 giai ño n sau: dTMP + ATP → dTDP + ADP dTDP + ATP → dTTP + ADP Nh ng ph n ng này do các phosphatetransferase xúc tác. Coenzyme này có th ho t ñ ng như ch t cho c nhóm methyl và hidro. Trong ph n ng này ch cho g c focmyl là N10-focmyl-tetrahidofolic. S n ph m trung gian c a ph n ng là adenilosucxilic acid.. Glutamine là ch t cho nhóm -NH2. K t qu là t o thành nucleotide d ng purine ñ u tiên t c là inosinic acid (IMP).. Sinh t ng h p các nucleotide thymidine dTMP ñư c t o thành t dUMP dư i tác d ng c a enzyme thymidilate-synthetase (khi có m t c a N5.. Guanilic acid (GMP) ñư c t o thành t IMP qua 2 giai ño n.. Carbomoylphosphate v a ñư c t ng h p s ngưng k t ti p t c v i aspactic acid ñ t o thành carbomoil-aspactic acid. UMP là ti n thân c a các nucleotide cytidine. OMP b kh carboxyl-hoá thành uridilic acid (UMP).3.3...10-methylentetrahidrofolic acid. Dư i tác d ng c a dihidroorotase h p ch t này b vòng hoá thành dihidroorotic acid. Ngoài ra AMP còn ñi u hoà s bi n ñ i c a inosinlic acid thành adelinosucxilic acid. Orotic acid bi n thành orotidin-5'-phosphate (orotidilic acid . Acid này b oxi-hoá b i enzyme dihidroorotate ..... sau ñó nh thay th oxi c a C=O b i nhóm NH2 (glutamin là ch t cho NH2 khi có m t ATP) s t o thành guanilic acid (GMP).... 4.3... B ng s oxi hoá IMP ñ t o thành xanthi-monophosphate..OMP) trong ph n ng do OMP-pyrophosphate-transferase xúc tác.. AMP thu ñư c có tác d ng ñi u hoà sinh t ng h p các base purine trong giai ño n ñ u c a quá trình trao ñ i ch t v i tư cách là m t ch t c ch d không gian c a enzym aminotransferase và b ng cách này s c ch s t ng h p photphoribozilamin.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..……… ……80 . trư c h t nó b photphoryl-hoá thành UTP: ` UMP + ATP → UDP + ADP UDP +ATP →UTP + ADP Ch có UTP m i bi n thành CTP. Sinh t ng h p các nucleotide ki u pyrimidine Cacbamoil-photphat là h p ch t kh i ñ u trong quá trình t ng h p các nucleotide ki u pirimodin..dehidrogenase và t o thành orotic acid. S bi n ñ i c a guanilic acid (GMP) hay adenilic acid (AMP) thành CTP hay ATP x y ra do s phosphorin-hoá qua 2 giai ño n: GMP +ATP=GDP +ADP GDP +ATP= CTP+ADP Adenilic acid (AMP) ñư c hình thành t inosinic acid (IMP) b ng cách thay th oxi trong C=O nh nhóm -NH2 mà ch t cho nhóm -NH2 là aspactic acid. Nó ñư c hình thành t CO2 và nhóm -NH2 c a glutamin nh s xúc tác c a enzyme carbamoylphosphate-sinthetase.

....……… ……81 ... Sinh t ng h p DNA (s tái b n DNA .. Thioredoxin-S2 + NADPH + H+ Thioredoxin-(SH)2 + NADP Thioredoxin-reductase 4..4. Sinh t ng h p các deoxyribonucleotide Các deoxyribonucleotide ñư c hình thành t các ribonucleotide theo phương th c các ribonucleotide phosphate nh s kh ribose thành 2-deoxyribose. Ch t cho ñi n t là Thioredoxin-m t protein b n ñ i v i nhi t v n ch a trong 2 phân t nhóm-SH. Sinh t ng h p các base pyrimidine 4.3......Replication) ð cho quá trình sinh t ng h p DNA x y ra ñư c c n có ít nh t các ñi u ki n sau ñây: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương....11..Hình 4..3...... Ph n ng x y ra qua 2 giai ño n: Enzyme β v β 2 1 1. Thioredoxin-(SH) 2 + CDP Thioredoxin-S 2 + dCTP 2+ Mg + 2..5. D ng oxi hoá c a thioredoxin (>S2) b kh b i thioredoxin-reductase khi có m t NADPH.

. Giai ño n m ñ u E.m t thu c tính ñ c trưng c a các cơ th s ng x y ra r t ph c t p và cho ñ n ngày nay d n d n ñư c làm sáng t . dCTP và dTTP... a. DNA-polymerase II s a ch a SOS các sai sót trong quá trình tái b n.Trình t nucleotide g n ñ c hi u v i các protein m ñ u . và Stahl F. DNA-polymerase III xúc tác vi c g n d n các g c mononucleotide vào ñ u 3’ – OH. Mg2 DNA l m khu«n + dGMP + 4nPP dCMP dTMP n DNA Tuy nhiên cơ ch c a quá trình tái b n DNA .Konberg có th trình bày tóm t t quá trình sinh t ng h p DNA như sau: ndATP + ndGTP + ndCTP + ndTTP dAMP DNA-Polymerase... Năm 1958 Meselson M. II và III. Trong nh ng năm g n ñây nh vi c nghiên c u ti p t c các y u t tham gia vào quá trình tá b n DNA c a E.. Cơ ch bán b o t n c a s tái b n DNA ñã gi i thích ñư c cơ ch di truy n c a các cơ th s ng.. Theo A. Quá trình tái b n DNA có th chia ra làm 3 giai ño n... DNA-polymerase I xúc tác vi c lo i các RNA m i (RNA primer). nh vi c s d ng 14N và 15N ñã ch ng minh là s tái b n DNA x y ra theo cơ ch bán b o t n.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. dGTP.Ph i có DNA làm khuôn..... Giai ño i m ñ u chia làm 3 bư c.Ph i có các enzyme DNA-polymerase xúc tác. Nó ch a 4 trình t l p l i v i 9 bp có vai trò g n các protein m ñ u Dna A – protein.coli Ori là trình t g m 245 bp. ..- Ph i có m t ñ y ñ 4 lo i deoxyribonucleotide dư i d ng triphosphate: dATP.. nghĩa là t m t DNA cha m t ng h p nên 2 phân t DNA con m i trong ñó có m t m ch DNA là m t m ch DNA cha m còn m t m ch khác ñư c t ng h p m i. Trình t này cũng có v trí g n cho m t s protein ki m tính (HU và IHF) t o thu n l i cho s u n cong DNA.……… ……82 .... E..coli g m 3 enzyme: DNApolymerase I.T ng h p RNA m i (RNA primer) ñ DNA-polymerase III g n d n d n các g c mononnucletide vào ñ u 3’ – OH.coli ñã cho phép hi u rõ hơn cơ ch tái b n DNA. Trình t m ñ u E..coli ñ cho quá trình tái b n DNA x y ra ñư c c n: .. s a ch a sai sót c a DNA trong quá trình tái b n. phía trái có 3 trình t l p l i v i 13 bp giàu A và T và nó r t d b bi n tính. ..

* Bư c 2: V i s tham gia c a Dna C protein. DNA-Polymerase III trư t trên hai m ch DNA và g n các g c deoxyribonucleotide vào ñ u 3’-OH.12).....12. Giai ño n t ng h p Ch ba tái b n ñư c hình thành (Hình 3. M ch k ti p (lagging strand) ñư c t ng h p dư i d ng các ño n ng n Okazaki (1000-2000 mononucleotide) b t ñ u b ng các RNA m i. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Khi có RNA m i... M ch hư ng (leading strand) ñư c t ng h p liên t c theo hư ng 5’-3’.……… ……83 . m xo n DNA.13)... quá trình t ng h p 2 m ch DNA b t ñ u (Hình 4. b. * Bư c 3: Dna G Primase g n vào và t ng h p RNA m i.... Giai ño n m ñ u c a quá trình tái b n * Bư c 1: Ph c h p 10 – 20 phân t Dna A-protein và ATP ñư c g n vào trình t m ñ u v i 4 trình t l p l i....... Ph c h p này t o ñi u ki n ñ cho DNA m xo n m t ph n.Hình 4.. Sau ñó các protein ki m tính g n vào vùng v i 3 trình t l p l i... Dna B Helicase g n vào 2 m ch DNA....

. Mô hình c u t o ch ba tái b n (Replication fork) c....... Enzyme DNA Ligase xúc tác vi c g n các ño n l i v i nhau t o thành m ch k ti p c a DNA liên t c (Hình 4..14)..... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Giai ño n hoàn thi n m ch k ti p Dư i s xúc tác c a DNA-Polymerase I v i ho t tính 3’-exonuclease các RNA m i ñư c c t b . Sau ñó dư i s xúc tác c a DNA-Polymerase III x y ra s t ng h p l p ñ y các kho ng tr ng...13.....……… ……84 .....Hình 4..

........ Giai ño n t ng h p và hoàn thi n m ch k ti p 4.Có m t c a 4 nucleotide-5'-triphosphate: ATP. ...... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.Hình 4... GTP...14.....3..6. Sinh t ng h p RNA ( s phiên mã-Transcription) Cũng tương t như quá trình sinh t ng h p DNA.. CTP và UTP. ñ cho quá trình sinh t ng h p RNA x y ra c n có các ñi u ki n sau ñây: ..……… ……85 .Có DNA làm khuôn.

……… ……86 . RNAr 5S và m t s RNAs (U1. Hình 4..Có enzyme RNA-polymerase xúc tác. ch y u là các RNAm và m t s RNAs. E.15.. U2. Konberg có th trình bày tóm t t quá trình sinh t ng h p RNA như sau: nATP + nGTP + nCTP + nUTP AMP RNA-Polymerase. II và III.. ch y u là RNAr (28S.. Theo A. 18S và 5....... RNA-Polymerase xúc tác ph n ng chuy n nhóm nucleosityl. RNA-Polymerase II xúc tác phiên mã kho ng 30% t ng lư ng RNA.. Mg2 DNA l m khu«n + GMP + 4nPP CMP UMP n RNA Enzyme RNA-Polymerase xúc tác cho s phiên mã trình t các base c a DNA thành trình t các base c a RNA. RNA-Polymerase I xúc tác phiên mã kho ng 60% t ng lư ng RNA. ch y u là các RNAt.......8S).... RNAPolymerase III xúc tác phiên mã kho ng 10% t ng lư ng RNA. U3)...coli RNA-Polymerase c u t o t 2 ti u ph n α và 2 ti u ph n β1 và β2... Khi ti u ñơn v σ (sigma) k t h p vào m i t o nên phân t RNA-Polymerase có ho t tính. Sơ ñ t ng h p RNA Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. các t bào nhân th t ngày nay ñã phát hi n th y có 3 RNA-Polymerase: RNAPolymerase I. 4 ti u ph n này h p l i thành enzyme "lõi" chưa có ho t tính..

RNAm ñư c b o v kh i b thu phân nh vi c g n “m ” ñ u 5’-OH và g n ñuôi poly A vào ñ u 3’-OH. Trình t m ñ u là trình t nucleotide có 2 vùng “b o th ” gi ng nhau và vùng -35: TTGACA... Khi phiên mã b t ñ u σ phân ly kh i Holoenzyme Hình 4.. Y u t ρ g n vào ph c h p DNA-RNA-Polymerase và trư t v phía 3’ c a m ch polynucleotide t ng h p. DNA và RNA polymerase. Cách 2: Quá trình phiên mã k t thúc khi m ch polynucleotide hình thành c u trúc ki u c p tóc. Giai ño n k t thúc Quá trình phiên mã k t thúc theo hai cách: Cách 1: ð quá trình phiên mã k t thúc c n s tham gia c a y u t k t thúc-y u t ρ (Rho). polynucleotide và gây nên s phân ly ph c h p. Ph c h p này g n pppPu vào và quá trình t ng h p b t ñ u (Hình 5.. RNAr ñư c hình thành t ti n RNA nh tác d ng thu phân c a các enzym ñ c hi u... chưa có ho t tính sinh h c.. CTP...17.. các loài là vùng-10: TATAAT b.. RNA m i t ng h p và RNA-Polymerase (Hình 4. Holoenzyme g m enzyme “lõi” và σ. GTP. a.……… ……87 . Vi c này làm y u ñi s tương tác gi a DNA khuôn..17) c.16.. Khi g p trình t m ñ u RNA-Polymerase t o v i gen kh i ñ ng (Promoter) ph c h p Promoter “ñóng”trong ñó DNA chưa m xo n...17).. Các RNA m i t ng h p n m d ng ti n RNA.18). dư i tác d ng c a RNA-Polymerase các g c mononucleotide c a ATP. Ph c h p s b phân ly gi i phóng ra RNA m i t ng h p. Giai ño n kéo dài chu i polynucleotide (giai ño n t ng h p) Trên khuôn c a m ch DNA làm khuôn... enzym RNA-Polymerase trong “ph ng” phiên mã (transcription buble) ti p t c xúc tác ph n ng t ng h p m ch polynucleotide (Hình 5... Khi t o ra ño n oligonucleotide kho ng 8 nucleotide.. 18). C u t o c a RNA-Polymerase Quá trình phiên mã RNAm có th chia thành 3 giai ño n (Hình 4. ti u ñơn v σ ñư c tách ra kh i ph c h p. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Sau ñó ph c h p Promoter “ñóng” chuy n sang d ng ph c h p Promoter “m ” trong ñó DNA ñư c c i xo n.Thành ph n ti u ñơn v c a RNApolymerase là α2ββ’σ. Giai ño n m ñ u RNA-Polymerase ho t ñ ng g n vào DNA và trư t t do trên DNA.. 4. gi i phóng ra DNA. và UTP ñư c g n vào. Các RNAt..

……… ……88 ..Hình 4.........17... Giai ño n m ñ u và t ng h p m ch ribonucleotide Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..............

..……… ……89 ........18.... Giai ño n k t thúc sinh t ng h p RNA Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..........Hình 4....

4. Nucleoside.. Nguy n ð ng Hùng.. Nelson D.E. M.... van Holde K. 4. Ph m Th Trân Châu. Phân gi i nucleic acid Tài li u tham kh o: 1. 2. L... Giáo trình hoá sinh th c v t. Freeman and Company...……… ……90 .. Trong cơ th các allantoin b phân gi i thành urê.. ð i v i ñ ng v t có xương s ng và bò sát khác. C u t o c a các RNA 5... Ngô Xuân M nh (ch biên). ribonuclease) thành các mononucleotide. Các mononucleotide có th ñư c dùng ñ t ng h p các phân t nucleic acid m i. hay b phân gi i ti p t c. Sinh t ng h p các nucleotide 6. Vũ Thy Thư (2006).. C u t o c a DNA (c u trúc b c nh t và mô hình chu i xo n kép) 4. Mathews C. Thành ph n hoá h c c a nucleic acid? 2. chim và bò sát.. Third Ed. Vũ Kim B ng. s n ph m phân gi i cu i cùng các base purine là allantoin..4. nucleosidase) ñ hình thành các s n ph m cu i cùng: các base purine và pyrimidine. Biochemistry. Quá trình này ñi n hình cho các ñ ng v t có xương s ng ( trong ñó có vư n ngư i và ngư i). PHÂN GI I CÁC NUCLEIC ACID Trong quá trình trao ñ i ch t các phân t DNA và RNA không c n thi t n a s b phân gi i dư i tác d ng c a các nuclease (deoxyribonuclease. Addison Wesley Longman Inc. New York. Nucleotide. Lehninger’s Principles of Biochemistry. Tr n Th Áng (2007). Câu h i ôn t p: 1. Quá trình phiên mã RNA 8..G. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Hoá sinh ñ i cương. Nxb Nông nghi p. Fourth Ed...... Các base pyrimidine thư ng hay b phân gi i thành ure và amoniac... Ahern K. Cox M.. (2000)... Quá trình tái b n DNA 7. USA. Các base purine b phân gi i thành uric acid ñư c ñào th i ra ngoài cơ th .. Nxb Giáo d c (tái b n l n th 7) 3.K. Các mononucleotide b bi n ñ i thu phân b ng các enzyme (phosphatase. ðơn v c u t o c a DNA và RNA? 3. (2005).

.H+ ho c NADPH... Quá trình kh nitrate ð i v i th c v t b c cao.Chương 5 S TRAO ð I AMINOACID VÀ PROTEIN Tóm t t: Quá trình chuy n hóa aminoacid và protein là quá trình cơ b n nh t trong vô vàn quá trình chuy n hóa c a cơ th . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. th c v t có th l y tr c ti p amoniac t s phân gi i aminoacid và protein ho c l y t phân bón.. Quá trình sinh t ng h p protein ñư c ñi u hoà ch y u m c ñ phiên mã.H+. nitrate reductase g m hai ti u ñơn v gi ng nhau g n v i hai cofactor bao g m FAD.……… …… 91 .H+ → FAD → cytochrome b5 → Mo → NO3-. Trong quá trình sinh trư ng và phát tri n protein ñư c phân gi i thành các aminoacid và ñi vào quá trình trao ñ i ch t..... nhóm siroheme và m t trung tâm Fe4S4. V m t c u t o... S TRAO ð I AMINOACID 5.. S kh nitrate thành amoniac tr i qua hai giai ño n: nitrate b kh thành nitrite và nitrite b kh thành ion amonium. ho t tính hai enzyme này khác nhau.1. ph n ng như sau: NO3. m t s th c v t. Các aminoacid ñư c phân gi i b ng cách kh amin hoá.. Nitrate reductase xúc tác cho giai ño n th nh t. NADH...H+. Trong cơ th s ng quá trình sinh t ng h p protein x y ra ribosom bao g m ba giai ño n: Giai ño n m ñ u. Quá trình này bao g m nhi u giai ño n: s chuy n nitơ vô cơ thành amoniac. hem (cytochrome b5) và Mo. quá trình chuy n nitơ phân t thành amoniac ñư c g i là quá trình c ñ nh nitơ.+ 8 H+ + 6 e. Quá trình này có th th c hi n ñư c ho c b i vi sinh v t s ng ñ c l p như vi khu n hi u khí (Azotobacter) và k khí (Clostridium) trong ñ t hay vi khu n quang h p ho c b i m t s vi khu n thu c gi ng Rhizobium s ng c ng sinh v i th c v t b c cao như cây h ñ u t o thành m t b ph n t i r c a cây g i là n t s n. kh cacbõil hoá và bi n ñ i g c R. 5.. Ngoài ra. Quá trình v n chuy n ñi n t do ñó s di n ra như sau: NADH.+ 2 H+ + 2 e. Nitrite reductase xúc tác cho giai ño n th hai. s g n amoniac vào khung carbon t o các aminoacid sơ c p và s chuy n nhóm amin t các aminoacid sơ c p cho các cetoacid ñ t o các aminoacid khác. Quá trình chuy n nitrat thành amoniac ñư c g i là quá trình kh nitrate.H+.ñư c kh thành NH3. kéo dài m ch polypeptide và k t thúc... NO2.1. Các aminoacid th c p ñư c t ng h p nh ph n ng chuy n amin hoá và các bi n ñ i m ch bên R ti p theo.. NH3 ñư c s d ng ñ t ng h p các aminoacid sơ c p b ng ph n ng amin hoá tr c ti p các cetoacid. thông thư ng r cao hơn thân và lá. ðôi khi quá trình kh k t thúc ngay t i r .. a.. T i n t s n x y ra quá trình c ñ nh nitơ phân t .. Trong khi ñó. ngu n nitơ cơ b n ñ t o amoniac là nitrate..→ NO2. b.. th c v t có th s d ng các h p ch t ch a nitơ vô cơ ñ t o các h p ch t ch a nitơ ch a nitơ trong ñó có các aminoacid. D ng NO3.+ H2O ði n t cung c p cho ph n ng kh này ñư c ñư c l y t NADH. Ngu n nitơ vô cơ có th là nitrat ho c nitơ phân t có trong không khí. S t ng h p aminoacid Ngư i và ñ ng v t không s d ng ñư c các h p ch t ch a nitơ vô cơ. Ngu n nitơ mà cơ th th c v t và vi sinh v t s d ng ñư c là NH3.1. ñi n t ñư c l y t NADH. ch t cho ñi n t ñư c l y t quá trình quang h p và hô h p c a cây vì th ho t ñ ng c a hai enzyme nitrate reductase và nitrite reductase có liên quan m t thi t v i ho t ñ ng quang h p c a cây..H+ ho c NADPH. các b ph n khác nhau c a cây. Nitơ phân t ñư c các vi khu n c ng sinh ñ ng hoá thành NH3. Quá trình c ñ nh nitơ phân t B n ch t hóa sinh c a quá trình c ñ nh nitơ phân t chính là s kh nitơ phân t thành amoniac. Nitrate ñư c h p th và b kh nhanh chóng t i r .→ NH4+ + H2O Nitrite reductase ñư c c u t o t m t ti u ñơn v .

c. các aminoacid có th ñư c chia thành 6 nhóm như sau: .. chu trình Krebs và chu trình pentosophosphate. Các nguyên t này phân thành hai nhóm prosthetic trong ñó 16 Fe và 16 S t o thành 4 trung tâm Fe4S4. valine. proline. threonine.. Enzyme này bao g m hai thành ph n: ph n I có tên g i là dinitrogenase và ph n II có tên g i là dinitrogenase reductase.. tyrosine. do ñó phương trình t ng quát là: N2 + 8 H+ + 8 e.. leucine ñư c t ng h p t pyruvic acid . methionine.. sau ñó ñi n t ñư c chuy n t ph n II sang ph n I c a nitrogenase và t i trung tâm ph n ng ñi n t ñư c chuy n cho nitơ phân t ñ kh nitơ phân t thành NH3.H+ chuy n ñi n t cho ph n II c a nitrogenase qua ferredoxine ho c flavodoxine... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.……… …… 92 .H+. D a trên nguyên li u khung carbon. s n ph m trung gian c a chu trình Krebs là glutamic acid và glutamine.Histidine ñư c t ng h p t ribose-5-phosphat d. ph n còn l i t o thành hai cofactor ñ ng nh t là FeMo-Co là nơi x y ra s kh nitơ phân t . Ngu n m ch carbon c a các aminoacid Quá trình sinh t ng h p các aminoacid r t ña d ng nhưng chúng ñ u có ñ c ñi m chung quan tr ng là m ch carbon c a các aminoacid ñ u là s n ph m trung gian c a quá trình ñư ng phân..Serine... 2 nguyên t Mo.Aspartic acid . . . arginine ñư c t ng h p t α-cetoglutaric acid .. Ph n I có kh i lư ng 200-250 kDa... asparagine. năng lư ng này n m dư i d ng NADPH.. isoleucine và lysin ñư c t ng h p t oxaloacetic acid. Trong cơ th sinh v t. trung tâm ph n ng n m trong ph n I. tryptophane.Alanine.. hai aminoacid này bao gi cũng có hàm lư ng cao hơn h n các aminoacid khác. glycine ñư c t ng h p t 3-phosphoglyceric acid . nó s ñư c chuy n hóa và s d ng ñ t ng h p nên các h p ch t h u cơ khác nhau trong ñó có các aminoacid.. 32 nguyên t Fe. glutamine.Glutamic acid .. cysteine.Phenylalanine. Sau khi NH3 ñư c t o thành. Năng lư ng dùng ñ kh nitơ phân t ñư c l y t các h p ch t h u cơ trong t bào. Ph n II có kh i lư ng 57-72 kDa.. NADPH. Sinh t ng h p các aminoacid sơ c p Aminoacid ñ u tiên ñư c hình thành t khung carbon c a α-cetoglutaric acid... 32 nguyên t S.. cây h ñ u.+ 16 ATP → 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi Xác tác cho quá trình c ñ nh nitơ phân t là enzyme nitrogenase. Mo là nguyên t duy nh t g n ñư c v i nitơ.. t i ñây ch a trung tâm tương tác v i ATP-Mg. ñư c c u t o t b n ti u ñơn v . tyrosine ñư c t ng h p t phosphoenolpyruvic acid và erythrose-4-phosphate..Năng lư ng c n thi t cho v n chuy n m t ñi n t ñ n kh nitơ phân t là 2 ATP. ñư c c u t o t hai ti u ñơn v liên k t v i nhau qua m t trung tâm Fe4S4..

S bi n ñ i các aminoacid Các aminoacid trong cơ th sinh v t v cơ b n ñư c s d ng làm nguyên li u ñ sinh t ng h p protein ho c ch u s bi n ñ i theo nhi u hư ng khác nhau. Phương trình ph n ng như sau: Aminotransferase là enzyme hai thành ph n... a....V i s tham gia c a glutamate synthetase.. là s n ph m trung gian c a quá trình chuy n hóa glucid. S bi n ñ i x y ra theo các ph n ng c a nhóm amine........amine ðây là các ph n ng bi n ñ i aminoacid thành NH3 và các s n ph m tương ng. Sinh t ng h p các aminoacid th c p Các aminoacid ñư c t ng h p theo sơ ñ : trư c tiên x y ra ph n ng chuy n amin hoá t o thành aminoacid m i.……… …… 93 .. sau ñó x y ra các bi n ñ i c a g c R ñ t o thành g c R c a aminoacid. Các aminoacid hình thành theo ñư ng hư ng này g i là các aminoacid sơ c p vì chúng ñư c t o ra trư c tiên và có th là nguyên li u ñ t ng h p nên các aminoacid khác.. e. Các ph n ng theo nhóm α.... glutamine ñ n α- Alanine ho c aspartic acid cũng có th ñư c t o thành b ng cách amine hóa pyruvic acid ho c oxaloacetic acid. 5..kh amine hóa b ng cách kh . các nghiên c u ñ u kh ng ñ nh enzyme này có nhi u trung tâm ho t ñ ng vì th s tương tác gi a aminoacid và cetoacid v i trung tâm ho t ñ ng c a enzyme di n ra r t nh p nhàng và ph n ng t o aminoacid th c p di n ra nhanh chóng.1..2... Ph n ng chuy n amine hóa x y ra gi a aminoacid và cetoacid v i s xúc tác c a aminotransferase là enzyme hai c u t có nhóm ngo i là phosphopyridoxal (ester c a acid phosphoric và vitamine B6).. nhóm amine ñư c chuy n t cetoglutaric t o thành hai phân t acid glutamic. có th ti n hành theo m t s cách khác nhau: . carboxyl và c a m ch bên R.kh amine hóa b ng cách oxi hóa Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..

Ph n ng kh carboxyl hóa Trong t bào ñ ng.. Các ph n ng theo nhóm carboxyl Theo nhóm carboxyl.. Trong ñi u ki n b t l i c a môi trư ng. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. th c v t ñ u có th d dàng x y ra ph n ng này tuy nhiên ph bi n hơn c v n là trong t bào vi sinh v t..……… …… 94 . các aminoacid có th bi n ñ i theo hai hư ng sau: ..kh amine hóa b ng th y phân . Nhóm amine b tách ra trong ña s trư ng h p ñư c chuy n ñ n α-cetoglutaric acidñ t o glutamic acid ........ Các amine và diamine có vai trò nh t ñ nh ñ i v i s trao ñ i ch t c a cơ th ch ng h n histamine (histidine b decarboxyl hóa) làm tăng ho t ñ ng c a tuy n n i ti t. các amine và diamine b tích t l i.. γaminobutyrate ( glutamic acid b decarboxyl hóa) có nh hư ng ñ i v i ho t ñ ng c a các t bào t ng r i cu ng lá c a th c v t. b..... M i aminoacid b kh carboxyl hóa nh s xúc tác c a m t enzyme decarboxylase tương ng nghĩa là enzyme này có tính ñ c hi u cao. diamine và CO2.... S n ph m c a ph n ng là các cetoacid s ñi vào chu trình Krebs. còn trong ñi u ki n thu n l i.. kh amine hóa b ng cách oxi hóa x y ra thư ng xuyên nh t trong t bào sinh v t..kh amine hóa b ng chuy n hóa n i phân t Trong các ñư ng hư ng trên. gây ñ c h i cho t bào. gi m áp su t máu. S n ph m c a quá trình kh carboxyl hóa các aminoacid là các amine.. chúng b oxi hóa dư i tác d ng c a oxidase t o NH3 và aldehyde tương ng....

...lo i tr acetaldehyde ra kh i g c Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.Ph n ng t o ph c aminoacyladenylate d ng này.. chúng ñư c th i ra ngoài qua nư c ti u. H2O và NH3.ph n ng oxi hóa kh g c ch a lưu huỳnh ... . ðây là các s n ph m cu i cùng c a s phân gi i các amine ngư i và ñ ng v t b c cao....Các aldehyde l i ti p t c b oxi hóa ñ t o thành CO2...ph n ng oxi hóa g c . Ngoài ra.. m t h p ch t làm n ñ nh ribosom. th c v t. .. Nh ph n ng này mà kh năng t ng h p các aminoacid tăng lên nhi u l n. nh t là các aminoacid không thay th ñ ng v t b c cao... Các ph n ng liên quan ñ n g c R G c R c a các aminoacid có c u t o hóa h c khác nhau nên các ph n ng liên quan ñ n g c R ña d ng và vô cùng phong phú..... c...ph n ng th y phân g c . t bào còn có th dùng các amine và diamine ñ t o các polyamine. aminoacid ñư c ho t hóa và có th g n d dàng v i tRNA ñ ñư c chuy n ñ n ribosom. trong ñó quan tr ng nh t là ph n ng bi n ñ i aminoacid này thành aminoacid khác.. Sau ñây xin gi i thi u m t s ph n ng chính..……… …… 95 .. Nhi u ph n ng trong chúng ñư c di n ra trong quá trình trao ñ i aminoacid. chúng có th ñư c tái s d ng t o các aminoacid.

Các y u t tham gia quá trình sinh t ng h p chu i polypeptid . th c v t)..... b b n mã di truy n ñư c áp d ng cho m i cơ th s ng. Thêm vào ñó.. Quá trình t ng h p s i polypeptide là quá trình d ch mã di truy n trên khuôn RNA thông tin (mRNA) có s tham gia c a nh u y u t và các enzyme khác nhau. th c v t.. Thông tin này ñư c chép t DNA sang mRNA trong quá trình phiên mã.. T) và RNA (ký hi u là A. không mã hoá m t aminoacid nào. T) có th ñư c coi là các ch cái.1. B n lo i nucleotide tham gia c u t o nên DNA (ký hi u A. S t h p ba nucleotide t o nên t 4 nucleotid là 43 = 64 mà ch có 20 aminoacid c n mã hóa như v y m t aminoacid s ñư c mã hóa b i nhi u hơn m t codon.. ñ a ñi m c a quá trình phiên mã . T n s s d ng các mã s khác nhau ñ i v i m t aminoacid và có th r t khác nhau gi a các loài.104-50.mRNA) và mã di truy n mRNA là m t s i ñơn polynucleotide ñư c hình thành theo nguyên t c b t c p b sung v i các base nitơ c a m t s i ñơn DNA trong quá trình phiên mã. dao ñ ng t vài ch c ñ n vài nghìn nucleotide.4. coli) sau ñó ñư c nghiên c u các cơ th có nhân th t (ñ ng v t. M i phân t RNA thông tin mang thông tin di truy n xác ñ nh trình t các aminoacid c a chu i polypeptide c n t ng h p. Làm th nào ñ các ch các ñó ghép l i v i nhau ñ t o thành 20 t là các aminoacid? ði u trư c tiên là ph i gi i quy t v n ñ m i ch cái g m bao nhiêu t hay nói các khác m i aminoacid ñư c mã hóa b i t h p bao nhiêu nucleotide sau ñó xác ñ nh t h p nào mã hóa cho aminoacid nào. B ba UAA...106 Da v i ñ dài 5..2.RNA thông tin (messenger RNA . Có nhi u ñi m khác bi t v ñ c ñi m c a RNA t o thành sau phiên mã.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. a. B ng 5-1. UAG và UGA là ba mã k t thúc. Chu i polypeptide c a protein luôn ñư c t ng h p t ñ u N ñ n ñ u C và ph i ch u s c i bi n trư c khi thành phân t protein có ho t tính sinh h c.5.. C.104 Å. gi i thi u mã di truy n chung cho m i cơ th t cơ th vi sinh v t ñ n cơ th ñ ng. Kh i lư ng phân t 3.. Chúng có thành ph n nucleotide r t khác nhau.……… …… 96 . Chúng là các tín hi u k t thúc thông báo s ng ng t ng h p m ch polypeptide. Ph n này ñã ñư c trình bày trong n i dung Quá trình phiên mã chương Nucleic acid.. Mu n tìm xem m t codon mã hóa cho aminoacid nào ta ñ c t theo chi u 5’ ñ n 3’ c a codon ñó..2. 2-3 phút t bào Prokaryote và 2-4 gi t bào Eukaryote.. C... Ngư i ta ñã ch ng minh ñư c r ng quá trình sinh t ng h p protein v cơ b n là gi ng nhau m i cơ th . b ba này ñư c g i là mã hay codon. gi a t bào Prokaryote và t bào Eukaryote.. Hi n nay nh ng ñi m cơ b n v mã di truy n ñã ñư c xác l p: m i aminoacid ñư c mã hóa b i m t t h p ba nucleotide. AUG là codon m ñ u tương ng v i aminoacid methionine. Ví d codon GUU mã hóa cho aminoacid valine.105.. S TRAO ð I PROTEIN 5. G. mRNA có th i gian s ng ng n... Như v y s ph i có m t „m t mã“ nào ñó ñ chuy n t trình t các nucleotide trên nucleic acid thành trình t các aminoacid trên chu i polypeptide.... G. S t ng h p protein Cơ ch sinh t ng h p protein tho t ñ u ñư c nghiên c u cơ th chưa có nhân th t (E.

... có th là b o th nghĩa là thay th gi a các aminoacid cùng kích thư c và ñi n tích N u s sai l ch trình t các nucleotide d n ñ n mã k t thúc xu t hi n s m trong khung ñ c mã s làm cho chu i polypeptide ñư c t ng h p b ng n ñi.. RNA v n chuy n có 60-70% nucleotid cu n xo n t o thành 3 vòng l n và m t nút nh . kh i lư ng phân t 23-30 kDa. B ng 5-1.. trình t s p x p các aminoacid trên chu i polypeptide b sai l ch ñi. Nhìn chung s lư ng codon mã hóa cho m t aminoacid càng cao thì aminoacid ñó xu t hi n càng thư ng xuyên trong thành ph n các protein. anticodon trên tRNA s nh n bi t codon trên mRNA nh quy t c mã – ñ i mã (Hình 5-1. tRNA có tính ñ c hi u cao có nghĩa là m i aminoacid s ñư c v n chuy n b i ít nh t m t tRNA ñ c hi u cho nó...……… …… 97 .Mã di truy n có tính thoái hóa và s thay ñ i x y ra v trí nucleotide th ba nghĩa là m t aminoacid có th ñư c mã hóa b i nhi u codon trong ñó hai nucleotide ñ u gi ng nhau. S lư ng tRNA bi n ñ ng theo loài: 30-40 t bào Prokaryote và 5060 t bào Eukaryote. . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.). Quá trình g n aminoacid vào tRNA c n có s tham gia c a enzyme aminoacyl... h ng s sa l ng 4S làm nhi m v v n chuy n ñ c hi u các aminoacid trong quá trình sinh t ng h p chu i polypeptide.. Mã di truy n V trí th nh t (ñ u 5’) U U Phe Phe Leu Leu Leu Leu Leu Leu Ile Ile Ile Met Val Val Val Val Ví trí th hai C Ser Ser Ser Ser Pro Pro Pro Pro Thr Thr Thr Thr Ala Ala Ala Ala A Tyr Tyr Stop Stop His His Gln Gln Asn Asn Lys Lys Asp Asp Glu Glu G Cys Cys Stop Trp Arg Arg Arg Arg Ser Ser Arg Arg Gly Gly Gly Gly V trí th ba (ñ u 3’) U C A G U C A G U C A G U C A G C A G Vi c thay th các base nitơ s gây ra ñ t bi n có th là trung tính nghĩa là không làm thay ñ i trình t aminoacid trong chu i polypeptide do tính thoái hóa c a mã. thông tin ñư c ñ c liên t c c 3 nucleotide m t k t AUG. Có 20 enzyme aminoacyl.RNA v n chuy n (transfer RNA . N u có m t nucleotide nào b m t ñi làm cho s liên t c b ng t quãng.... ñư c c u t o t 75-90 nucleotide. Trên vòng l n ch a m t b ba ñ i mã (anticodon).tRNA synthetase... Trên RNA thông tin.... nucleotide th ba thì khác. M i loài nh t ñ nh có xu hư ng ch s d ng m t lư ng h n ch các codon...tRNA synthetase xúc tác g n aminoacid vào tRNA c a nó....tRNA) RNA v n chuy n là phân t tương ñ i nh ..

. h ng s sa l ng 80S..... Ribosom c a t bào Eucaryote có kích thư c l n hơn.8. Gi a hai ti u ph n có m t ñư ng rãnh ñ ti p nh n và g n v i tRNA... kh i lư ng phân t 2..……… …… 98 ... Hình 5-2..106 Da. thay ñ i tùy loài.. h ng s sa l ng 70 .Ribosom ð a ñi m sinh t ng h p protein là ribosom. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.tRNA.Hình 5-1. .. kéo dài và k t thúc. h ng s sa l ng c a hai ti u ph n l n lư t là 60S và 40S. hai ti u ph n này có th phân ly và tái h p liên t c. ñư ng kính 20-22 nm.. h ng s sa l ng c a hai ti u ph n l n lư t là 50S và 30S..... Trong quá trình d ch mã... tRNA c a n m men và quy t c mã – ñ i mã. Ribosom c a m i lo i t bào ñ u có c u trúc chung là g m hai ti u ph n: ti u ph n l n có v trí A ñ ti p nh n aminoacyl.... C u t o ribosom c a t bào Prokaryote và Eukaryote Ribosom c a t bào Prokaryote có ñư ng kính kho ng 18nm.. v trí P ñ ti p nh n peptidyl-tRNA và ti u ph n nh . Trên ribosom cũng có các v trí ñ g n v i các y u t m ñ u. Ribosom ñư c c u t o t các RNA ribosom và protein.

. Mg++. Các y u t tham gia quá trình sinh t ng h p protein và ch c năng c a chúng Y ut M ñ u eIE-1 eIF-2 eIF-2B eIF-3 eIF-4A eIF-4B eIF-4C eIF-4E eIF-4F eIF-5 eIF-6 Kéo dài EF-1 EF-2 K t thúc eRF Ch c năng G n mRNA Hình thành ph c h p b c 4 (Ribosom – mRNA –tRNA) Tái s d ng eIF-2 G n vào ti u ph n 40S.. Hai ATP ñư c dùng ñ chuy n AMP thành ATP ñã s d ng khi g n aminoacid vào tRNA c a nó..Release Factor: y u t k t thúc E – Eukaryote . s nh n bi t ñ u 5’ “cap” Nh n bi t ñ u 5’ “cap” G n mRNA v i ti u ph n 40S: ATPase Tách r i eIF-2 và eIF-3: GTPase Bao vây s h p tác c a các ti u ph n G n aminoacyl. NH4+ (K+) c n cho s ho t ñ ng c a aminoacyl-tRNA synthetase và làm n ñ nh ribosom.……… …… 99 . ATPase G n mRNA v i ti u ph n 40S G n v i ti u ph n 60S.tRNA synthetase c a 20 aminoacid. bao vây s h p tác c a các ti u ph n. M t GTP n a cung c p năng lư ng cho s d ch chuy n c a ribosom trên mRNA theo hư ng ñ n ñ u 3’ m t ño n có chi u dài m t mã di truy n. trong ty th và l p th ..Các y u t m ñ u. Peptidyl transferase xúc tác cho vi c t o liên l t peptide gi a các aminoacid trong giai ño n kéo dài chu i polypeptide.Các enzyme Hai enzyme quan tr ng nh t xúc tác cho quá trình d ch mã là aminoacyl-tRNA synthetase và peptidyl transferase.. bao vây s h p tác c a các ti u ph n G n mRNA v i ti u ph n 40S. chúng còn có trong nhân t bào. B ng 5-2.. năng lư ng tiêu t n là 2ATP và 2 GTP. ..Ph n l n ribosom d ng bào tương ho c dư i d ng t do ho c g n trên b m t lư i n i ch t.tRNA t v trí A sang v trí P: GTP Tách r i s i polypeptide ñư c t ng h p kh i tRNA IF .. .tRNA synthetase làm nhi m v xúc tác quá trình t ng h p ph c aminoacyltRNA.... M t GTP c n cho quá trình nh n ra và ñi vào ribosom c a aminoacyl..tRNA.. Quá trình này bao g m hai giai ño n: Enzyme + aminoacid + ATP → Enzyme-aminoacyl-AMP + PPi Enzyme-aminoacyl-AMP + tRNA → Aminoacyl..... Aminoacyl. .Các aminoacid là nguyên li u ñ t ng h p nên các chu i polypeptide c a phân t protein..tRNA + AMP Hi n nay ñã tinh ch ñư c h u h t các aminoacyl. kéo dài và k t thúc Các y u t này ñ u là protein và c n thi t cho các giai ño n sinh t ng h p protein ribosom.Elongation Factor: y u t kéo dài RF .. Các enzyme này có tính ñ c hi u cao...Năng lư ng và các cation c n thi t cho quá trình d ch mã ð g n m t aminoacid vào chu i polypeptide ñang hình thành. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Nhi u ribosom cùng g n lên m t phân t mRNA trong quá trình t ng h p protein t o thành polyribosom hay polysom...Initation Factor: y u t m ñ u EF .tRNA vào v trí A: GTPase Di chuy n peptidyl..

Hình 5-3.. hai ti u ph n c a ribosom tách r i nhau. v trí A tr ng.. Vi c g n m t aminoacid vào chu i polypeptide ñang hình thành bao g m 3 bư c (Hình 54). tRNA này sau ñó tách ra kh i ribosom. kéo dài và k t thúc.Giai ño n m ñ u S t ng h p chu i polypeptide ñư c b t ñ u b ng các aminoacid m ñ u. v trí P còn g n v i m t tRNA.tRNAMet g n vào ti u ph n nh ho t hóa r i chuy n ñ n g n vào v trí chuyên bi t c a mRNA g n codon AUG ñ hình thành ph c h p m ñ u.. methionine ñư c ho t hóa v i g c formyl c a N10-formyltetrahydrofolate t bào Prokaryote tương ng v i codon m ñ u là AUG. ñó là Met t bào Eukaryote và f-Met.mRNA) (Hình 5-3).. Ti p ñó khi có s tham gia c a ATP..tRNA vào v trí A theo l nh c a codon ti p theo.. các y u t m ñ u l n lư t ñư c gi i phóng. Lúc này t i v trí A g n peptidyl. V i s tham gia c a GTP thì Met (f-Met)... quá trình d ch mã b t ñ u.. Liên k t gi a chu i peptide và tRNA t i v trí P b phân gi i.. V i s có m t c a các y u t m ñ u.Chu i polypeptide ñư c t ng h p b t ñ u t ñ u N... Bư c 3: ribosom d ch chuy n d c theo mRNA theo hư ng ñ n ñ u 3’ m t ño n có chi u dài m t mã.. Chu i peptide ñang hình thành chuy n t v trí A sang v trí P. s n sàng nh n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.b.... Các giai ño n c a quá trình d ch mã Quá trình d ch mã ñư c chia thành 3 giai ño n: m ñ u.. Bư c này c n có s tham gia c a y u t EF-1 và m t GTP. năng lư ng gi i phóng ra cung c p cho s t o liên k t peptide. Giai ño n m ñ u c a quá trình d ch mã . Ti u ph n nh g n v i các y u t m ñ u IF và tr thành d ng ho t hóa...Giai ño n kéo dài ðây là quá trình g n các aminoacid vào chu i polypeptide theo th t nh t ñ nh ñã ñư c mã hóa mRNA.. nhóm amine c a aminoacid t i v trí A s k t h p v i nhóm carboxyl c a aminoacid ñ u cu i c a chu i peptide v trí P. Bư c quan tr ng nh t c a giai ño n m ñ u là s hình thành ph c h p m ñ u (40S-MettRNAMet... ph c h p m ñ u k t h p v i ti u ph n l n ñ hình thành ribosom ho t ñ ng. lo i ñi m t phân t nư c và liên k t peptide ñư c hình thành.tRNA dài hơn peptide lúc ñ u m t aminoacid... Khi ñó MettRNAMet chuy n t v trí A sang v trí P.……… …… 100 . Bư c 1: g n aminoacyl. Bư c 2: t o liên k t peptide nh s xúc tác c a peptidyl transferase. Dư i tác d ng c a enzyme. .

... Chu i polypeptide ñư c gi i phóng.. RF-2 và RF-3 cũng xu t hi n ti u ph n l n c a ribosom....aminoacyl theo l nh codon ti p theo. Các ch t c ch d ch mã Do có nhi u ñi m khác nhau v c u trúc ribosom và các factor tham gia quá trình d ch mã hai lo i t bào Prokaryote và Eukaryote nên có nhi u ch t có th c ch quá trình d ch mã hai lo i t bào này m t cách ch n l c... ngăn c n không cho tRNA mang aminoacid vào n a.. các y u t RF-1.. Các bư c th c hi n g n m t aminoacid vào chu i polypeptide ñang hình thành. Hình 5-5.. Giai ño n k t thúc c a quá trình t ng h p chu i polypeptide c........ Mã k t thúc t i v trí A ñư c nh n bi t và chi m ch b i các y u t k t thúc. Ch ng h n như có nhi u ch t c ch r t m nh vi c sinh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Lúc ñó v trí A xu t hi n codon k t thúc không mã hóa cho aminoacid nào. ñ c trưng cho phân t protein ñư c l p xong. EF-1β và các EF-2 là EF-Tu. mRNA tách kh i ribosom.Giai ño n k t thúc Khi trên mRNA xu t hi n m t trong ba codon k t thúc UAA. Quá trình l p ghép c di n ra như v y cho ñ n aminoacid th n..... EF-Ts và EF-G. Hai ti u ph n c a ribosom tách kh i nhau và l i tham gia vào quá trình t ng h p chu i polypeptide m i (Hình 5-5). các y u t kéo dài là EF-1α. UAG và UGA.. Quá trình l p ráp này chung cho c Prokaryote và Eukaryote nhưng Prokaryote. tRNA. Hình 5-4. Năng lư ng cung c p cho quá trình d ch chuy n c a ribosom trên mRNA ñư c cung c p b i GTP.……… …… 101 .

Vi c c i bi n ñ u tiên mà h u h t các chu i polypeptide ph i th c hi n là lo i b aminoacid m ñ u. Quá trình sinh t ng h p protein do ñó b ngăn ch n. ð c t b ch h u do vi khu n gây b nh b ch h u (Corynebacterium diphtheriae) ti t ra ngăn c n s t ng h p protein b ng cách kìm hãm s d ch chuy n c a ribosom. Nó có th g n vào v trí A c a ribosom và ngăn c n s ñi vào c a aminoacyl-tRNA... do ñó ngăn c n s d ch mã.. kanamycine và gentamycine liên k t v i v trí d ch mã là nucleotide th 1492 c a RNA ribosom 16S ti u ph n nh .. Met b lo i ra trong lúc vi c t ng h p chưa hoàn t t và chu i peptide còn ñang g n v i ribosom. Vi c lo i aminoacid m ñ u này ñư c xúc tác b i deormylase và aminopeptidase..... puromicine có m t nhóm α-amine nên nó có th t o liên k t peptide v i nh m carboxyl c a aminoacid ñ u C c a chu i polypeptide ñang hình thành. s i polypeptide v i ñ u C là base purin tách ra kh i ribosom. m t trisaccharide có tính ki m m nh tác ñ ng ñ n s g n formilmethionyltRNA Met vào ribosome do ñó ngăn ch n giai ño n m ñ u c a quá trình sinh t ng h p chu i polypeptide. Nhi u kháng sinh có b n ch t aminoglycoside như neomycine. t bào Prokaryote. ðo n A sau khi xâm nh p vào t bào ch s xúc tác cho s thay ñ i hóa tr c a yêú t kéo dài EF2. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. ñ ng Kháng sinh Streptomycine và các aminoglycoside khác Tetracyline Chloramphenycol Cycloheximide Erythromycine Puromycine Tác d ng Kìm hãm giai ño n m ñ u và thúc ñ y s ñ c sai thông tin trên mRNA (Prokaryote) G n v i ti u ph n nh 30S và ngăn c n ti u ph n nh k t h p v i aminoacyl-tRNA (Prokaryote) Kìm hãm peptidyl transferase ti u ph n l n 60S (Eukaryote) Kìm hãm peptidyl transferase ti u ph n l n 60S (Eukaryote) G n v i ti u ph n 50S và ngăn c n s d ch chuy n c a ribosom trên mRNA Là ch t ñ ng dang c a aminoacyl-tRNA nên thúc ñ y s k t thúc s m c a quá trình d ch mã R t nhi u kháng sinh kìm hãm quá trình sinh t ng h p protein (B ng 5-3. Chloramphenicol kìm hãm ho t ñ ng c a enzyme peptidyl transferase. Cyclohexamide vô ho t peptidyl transferase c a t bào Eukaryote. ngăn c n s chuy n v c a ribosom trong quá trình d ch mã...... d. Ph c h p này không di chuy n ñư c... Hơn n a. Streptomycine..……… …… 102 ... ðo n B giúp ño n A xâm nh p vào trong nguyên sinh ch t c a t bào ch .. Erythromycine g n v i ti u ph n l n 50S c a vi khu n và ngăn c n s d ch chuy n c a ribosom... Các ch t kháng sinh kìm quá trình sinh t ng h p protein (Lubert et al. ð c t b ch h u sau khi xâm nh p ñư c vào t bào ch b phân c t thành hai ño n peptide ño n A có kh i lư ng 21kDa và ño n B có kh i lư ng 40kDa. 2003). f-Met b tách b formyl và trong m t s trư ng h p t Met b lo i b sau khi vi c t ng h p chu i polypeptide ñư c hoàn t t. Nh ng c i bi n c a chu i polypeptide sau d ch mã K t qu c a quá trình d ch mã là chu i polypeptide. S i polypeptide này ng n hơn s i peptide c n t ng h p.t ng h p protein vi khu n nhưng l i không có tác ñ ng nào ñ n s t ng h p protein v t có vú.). Chu i polypeptide m i hình thành ph i ch u nh ng c i bi n nh t ñ nh ñ tr thành phân t protein có các tính ch t sinh h c. Kháng sinh puromicine có c u t o gi ng ñ u aminoacyl-adenosyl (ñ u 3’) c a aminoacyl-tRNA. B ng 5-3. t bào Eukaryote....

. acyl .Nhi u nghiên c u cho th t s c i bi n sau d ch mã còn ñư c th c hi n b ng s s p x p chu i polypeptide ngay sau khi v a ñư c t ng h p ho c ngay c trư c khi quá trình t ng h p chưa k t thúc nh m ñ t ñư c c u hình không gian thích h p v i năng lư ng t do th p nh t và có ho t tính sinh h c. Pepsinogen. Insulin c a tuy n t y ñư c t ng h p d ng ti n insulin có ho t tính sinh h c r t th p. ði u hòa sinh t ng h p protein ði u hòa sinh t ng h p protein chính là ñi u hoà quá trình bi u hi n gen. các aminoacid không thông thư ng không ñư c g n vào chu i polypeptide trong d ch mã mà ñư c hình thành sau d ch mã t các aminoacid thông thư ng.. B ng cách c t b ñi hai ño n peptide tín hi u và c t b ñi ño n peptide C... kimotrypsinogen..M c ñích ñi u hòa t bào Procaryote. chu i peptide sau khi ñư c t ng h p c n ñươc g n v i nhóm ngo i b ng cách glycosyl hóa. m i lo i t bào ph i Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. S ñi u hòa này r t linh ñ ng và mang tính thu n ngh ch có nghĩa là các gen mã hóa cho các enzyme có th ñư c bi u hi n ho c ng ng bi u hi n vào b t kỳ th i ñi m nào c a ñ i s ng t bào ñ thích nghi v i s thay ñ i c a môi trư ng s ng. Ví d như các s i polypeptide c a collagen sau khi ñư c t ng h p s ch u s hydrogen hóa aminoacid prolin và lysin nh s xúc tác c a prolyl hydroxylase và lysyl hydroxylase. g n v i các vitamine. lo i b ñi m t vài ño n peptide có tác d ng kìm hãm trung tâm ho t ñ ng và có th có s s p x p l i các nhóm trong n i t i phân t enzyme. e. ti n insulin chuy n thành insulin là peptide hormon có tác d ng ñi u hòa lư ng ñư ng glucose trong máu.. ð i v i các protein ph c t p. B ng 5-4. S khác bi t ch y u trong ñi u hòa bi u hi n gen Prokaryote và Eukaryote M c ñích ñi u hòa V trí ñi u hòa Tín hi u ñi u hòa Cơ ch ñi u hòa Prokaryote Eukaryote Thích nghi v i s thay ñ i Ch y u ph c v quá trình c a môi trư ng chuyên bi t hóa Quá trình phiên mã Nhi m s c th Quá trình phiên mã Sau phiên mã Quá trình d ch mã Sau d ch mã Các y u t dinh dư ng và Các hormon và y u t tăng trư ng hóa lý c a môi trư ng Chưa th t rõ Cơ ch c m ng Cơ ch kìm hãm . trypsinogen b lo i b ñi m t vài ño n peptide.. protrombin cũng ñư c chuy n sang d ng ho t ñ ng tương ng d a trên s phá v m t s liên k t peptide trong phân t .. ñi u hòa bi u hi n gen nh m m c ñích ñi u ch nh h enzyme cho phù h p v i các y u t dinh dư ng và hóa lý c a môi trư ng. do t bào không ti p xúc v i môi trư ng nên m c ñích ñi u hòa không ph i là ñ thích nghi v i s thay ñ i c a môi trư ng.. b sung nhóm phosphat. cơ th Eukaryote.. Nhi u protein ñư c t ng h p d ng không có ho t tính s ñư c bi n ñ i ñ tr thành d ng có ho t tính. Hai lo i t bào Prokaryote và Eukaryote có c u t o khác nhau nên m c ñích cũng như phương th c ñi u hòa bi u hi n gen cũng khác nhau (B ng 5-4. ñ m b o cho s tăng trư ng và phát tri n c a t bào.... Các nhóm hydrogen ñóng vai trò quan tr ng trong t o các liên k t hydro khi ba chu i peptide xo n v i nhau t o nên s i nh collagen.....……… …… 103 ... Dư i tác d ng c a enterokinase c a màng nh y ru t. t bào Eukkaryote... Trypsinogen là ti n ch t c a enzyme tuy n t y trypsin không có ho t tính xúc tác th y phân protein. Trong quá trình t ng h p...)... chuy n trypsinogen thành trypsin có ho t tính protease.

coli (Hình 5-6).. s ñi u hòa bi u hi n gen ch y u giai ño n phiên mã. S ñi u hòa ñây không mang tính thu n ngh ch.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương... vi khu n phát tri n bình thư ng.. Như v y lactose c m ng s t o thành các enzyme xúc tác quá trình th y phân lactose. s ñi u hòa ñây hư ng các lo i t bào phát tri n hình thành c u trúc riêng bi t.. Quá trình phiên mã và d ch mã x y ra ñ ng th i... Khi chuy n E. các t bào gan. S dĩ có hi n tư ng như trên là do sau khi ti p xúc v i ñư ng lactose. coli. Các tín hi u ñi u hòa ñ i v i Prokaryote là các y u t dinh dư ng hay hóa lý c a môi trư ng... cơ. Chính do v y. . Khi nuôi t bào E. Do v y..……… …… 104 .tuân th nghiêm ng t theo m t chương trình phát tri n chuyên bi t t lúc cơ th còn là phôi thai ñ n lúc trư ng thành (quá trình chuyên bi t hóa). Operon c m ng mã hóa cho các enzyme d hóa. Cơ ch c th như sau. coli lúc ñ u không phát tri n sau m t th i gian.... coli trong môi trư ng có ch a glucose... ði n hình cho ki u operon này là operon lactose t bào E. c a ñ ng v t ñ u ñư c chuyên bi t hóa t các t bào gi ng nhau ban ñ u là các t bào g c.. Có hai ki u operon ñi u hòa: operon c m ng và operon kìm hãm. coli sang môi trư ng ch có ñư ng lactose như ngu n carbon duy nh t..V trí và cơ ch ñi u hòa t bào Prokaryote T bào Prokaryote không có màng nhân nên mRNA m i ñư c t o ra có th ti p xúc ngay v i b máy d ch mã và ñư c d ch mã thành chu i polypeptide.. coli ñã t ng h p ra các enzyme xúc tác cho quá trình th y phân lactose thành glucose và galactose.. th n. coli l i phát tri n bình thư ng. E. T bào ñáp ng v i s bi n ñ ng c a các y u t trên b ng các thay ñ i s bi u hi n gen: tăng cư ng s bi u hi n ho c ng ng bi u hi n.... Ví d . Glucose t o ra s ñáp ng nhu c u carbon c a E. t bào E.... ñ m b o các ch c năng nh t ñ nh trong cơ th . E.

Hình 5-6. Operon lactose. A: Không có ñư ng lactose; B: Có ñư ng lactose.

Operon lactose g m có gen kh i ñ ng (Promotor), gen ch huy (Operator) và ba gen c u trúc mã hóa cho, enzyme c n thi t cho vi c s d ng ñư ng lactose bao g m: - LacZ mã hóa cho β-galactosidase xúc tác th y phân ñư ng lactose thành glucose và galactose. - LacY mã hóa cho galactoside permease làm nhi m v v n chuy n ñư ng lactose t ngoài môi trư ng vào trong nguyên sinh ch t c a t bào. - LacA mã hóa cho thiogalactoside transacetylase, enzyme này không c n thi t cho s chuy n hóa galactose nhưng nó ñóng vai trò kh ñ c các h p ch t có th ñư c v n chuy n b i permease qua màng t bào vào trong. Operon lactose v n hành như sau: khi có m t ñư ng glucose, gen ñi u hòa regulator (ngay trư c operon lactose) mã hóa cho protein ki m t a hay protein repressor ñư c bi u hi n. Trong môi trư ng có protein ki m t a protein này nh n bi t và k t h p v i gen ñi u hành (operator) c a operon lactose. Gen ñi u hành b phong b ngăn c n không cho RNApolymerase g n vào promoter ñ xúc tác phiên mã. Do ñó ba gen lacZ, lacY và lacA không ñư c phiên mã, mRNA tương ng không ñư c t ng h p, k t qu là trong t bào không có 3 enzyme c n thi t cho vi c s d ng ñư ng lactose. Khi có m t ñư ng lactose, ñư ng lactose nh n bi t protein ki m t a và k t h p v i nó. d ng k t h p v i lactose, protein ki m t a không còn kh năng nh n bi t và k t h p v i operator c a operon lactose. Quá trình phiên mã các gen c u trúc c a operon lactose di n ra bình thư ng. Sau quá trình d ch mã, trong môi trư ng có 3 enzyme c n thi t cho vi c s d ng ñư ng lactose. Trong trư ng h p protein ki m t a ñã k t h p v i gen ñi u hành, lactose v n có kh năng k t h p và kéo nó ra kh i gen ñi u hành do nó có ái l c m nh hơn v i protein ki m t a. S có m t c a lactose là tín hi u cho s bi u hi n các gen c u trúc c a operon lactose. Lactose ñư c g i là ch t c m ng. Operon kìm hãm mã hóa cho các enzyme ñ ng hóa. ði n hình cho lo i operon này là operon tryptophane (Hình 5-7.). Khi nuôi t bào E. coli trong môi trư ng không có tryptophane, vi khu n t t ng h p các enzyme xúc tác quá trình t o tryptophane ñáp ng nhu c u c a b n thân. Ngư c l i, trong môi trư ng ñã có s n tryptophane, các enzyme c n thi t cho s t ng h p tryptophane không ñư c t ng h p, vi khu n s d ng tr c ti p tryptophane có trong môi trư ng.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……

105

Hình 5-7. Cơ ch Tryptophane.

ho t ñ ng c a operon tryptophan. A: không có Tryptophane; B: có

Operon tryptophane g m có gen kh i ñ ng (Promotor), gen ch huy (Operator) và 5 gen c u trúc trpE, trpD, trpC, trpB và trpA mã hóa cho 5 enzyme c n thi t cho s t ng h p tryptophane. Khi môi trư ng không có tryptophane, gen ñi u hòa trpR mã hóa cho m t ch t c ch không ho t ñ ng ñư c bi u hi n. Trong môi trư ng có ch t kìm hãm không ho t ñ ng hay còn ñư c g i là ch t ki m t a ti m n. Ch t này không có kh năng k t h p v i operator c a operon tryptophane, RNA-polymerase có th g n vào promotor và ti n hành phiên mã các gen c u trúc. Sau quá trình d ch mã, t bào có 5 enzyme xúc tác cho quá trình t o tryptophane và t ng h p tryptophane ñáp ng nhu c u c a nó. Khi trong môi trư ng có tryptophane, tryptophane k t h p v i protein ki m t a ti m n làm cho nó có kh năng g n vào promotor, ngăn c n s k t h p c a RNA-polymerase vào promotor. Quá trình phiên mã không x y ra. T bào không có 5 enzyme c n cho s t ng h p tryptophane. S có m t hay không c a tryptophane là tín hi u ñ các gen c u trúc không ñư c bi u hi n hay ñư c bi u hi n. Trong trư ng h p này tryptophane ñư c g i là ch t ñ ng c ch . - V trí và cơ ch ñi u hòa t bào Eukaryote Mô hình ñi u hào bi u hi n gen t bào Eukaryote có nhi u khác bi t so v i t bào Prokaryote c v tín hi u ñi u hòa cũng như cơ ch ñi u hòa. Tín hi u ñi u hòa ñây là hormon và các factor tăng trư ng.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……

106

Khác v i t bào chưa có nhân chu n, t bào có nhân chu n, kích thư c b gen r t l n, DNA ñư c nén ch t trong nhân, quá trình phiên mã và d ch mã x y ra t i hai nơi khác nhau (nhân và nguyên sinh ch t), s n ph m c a phiên mã (ti n mRNA) ph i ch u c i bi n và chuy n ra ngoài nhân r i m i ñư c phiên mã nên s ñi u hòa bi u hi n gen có th th c hi n r t nhi u giai ño n ñ ng th i cơ ch ñi u hòa cũng r t ph c t p. Có 5 giai ño n có th x y ra ñi u hòa bi u hi n gen. ðó là: - ði u hòa b ng cách bi n ñ i c u trúc nhi m s c th hay c u trúc c a phân t DNA - ði u hòa m c ñ phiên mã - ði u hòa m c ñ sau phiên mã - ði u hòa trong giai ño n d ch mã - ði u hòa giai ño n sau d ch mã Trong ph m vi chương này, xin ñ c p ñ n ñi u hòa bi u hi n gen trong giai ño n d ch mã. Ngư i ta cho r ng t bào Eukaryote có s d tr các mRNA. Khi có tín hi u xu t hi n (ví d như hormon), b máy d ch mã ho t ñ ng t ng h p protein t mRNA có s n. M t ví d v ñi u hòa bi u hi n gen t bào có nhân chu n m c ñ d ch mã là trư ng h p ferritine và th th c a transferrine là các protein làm nhi m v d tr và thu hút s t vào t bào. Khi phân tích c u trúc mRNA c a hai protein này ngư i ta th y r ng chúng mang m t trình t có tên g i là nhân t ñáp ng v i s t (IRE – Iron Responsive Element) (Hình 5-8) n m ñ u 5’ ñ i v i mRNA c a ferritine và ñ u 3’ ñ i v i mRNA c a th th transferrine. IRE có kh năng ti p nh n m t protein ñáp ng v i s t (IRP – Iron Response Protein) tùy thu c vào s hi n di n c a s t. Khi n ng ñ s t trong t bào th p, IRP g n v i IRE t i ñ u 5’ và 3’ c a mRNA ferritine và ARNm c a th th transferrine. K t qu là s d ch mã mRNA c a ferritine b c n tr (d ch mã b t ñ u t ñ u 5’) trong khi ñ b n mRNA c a th th transferrine ñư c tăng lên. Lư ng th th transferrine tăng lên giúp thu hút s t vào t bào. Ngư c l i, khi n ng ñ s t cao, IRP tách kh i IRE, lúc ñó mRNA ferritine ñư c d ch mã trong khi mRNA c a transferrine b phân h y. T bào có nhi u ferritin ñ d tr s t. S ñi u hòa này giúp t bào ñáp ng nhanh v i n ng ñ s t ngo i bào.

Hình 5-8. Nhân t ñáp ng v i s t (IRE – Iron Responsive Element)

5.2.2. S phân gi i protein Cùng v i s t ng h p protein, s phân gi i các protein cũng di n ra không ng ng trong cơ th sinh v t. Quá trình này di n ra theo hai hư ng cơ b n: phân gi i t o các aminoacid và phân gi i t o các nucleopeptide. a. Phân gi i t o các aminoacid Quá trình này ñư c xúc tác b i các enzyme protease hay peptid hydrolase vì nó th y phân liên k t peptide trong phân t protein. D a vào tính ñ c hi u, các protease có th phân thành:.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……

107

Traduit de l’américain par Serge Weinman. Phân gi i t o nucleopeptide ðư ng hư ng này ch x y ra khi có s tham gia c a các enzyme ñ c hi u và có nucleoside triphosphat. Berg.Endopeptidase: xúc tác th y phân các liên k t peptide n i m ch c a chu i polypeptide. b.. 7.. Vũ Kim B ng. Phân tích vai trò c a các y u t tham gia quá trình d ch mã. Jaques-Henry WEIL (1994). M. Lê Doãn Diên (1997)... Các giai ño n c a quá trình d ch mã. Quá trình kh nitrate th c v t. ð ng Th Thu. Dey and J. Biochimie générale. Lubert Stryer.4) là enzyme tuy n t y. B. Ph m Qu c Thăng. Sinh t ng h p aminoacid sơ c p và th c p.. Tài li u tham kh o: 1.. 5. P.1) xúc tác th y phân liên k t peptide n i m ch trong ñó nhóm carboxyl tham gia t o liên k t peptide làm nhóm carboxyl c a aminoacid mang vòng thơm. .. John L. NXB Nông nghi p. trong vi c chuy n hóa protein này thành protein khác trong quá trình trao ñ i ch t... 2. Jeremy M. Harborne (1997). Giáo trình hóa sinh th c v t. Lê Ng c Tú. Masson Paris Milan Barcelone.. Lưu Du n. Nguy n Th Th nh. H u h t các enzyme tiêu hóa cơ th ngư i và ñ ng v t thu c lo i enzyme này. 8e Edition réservée eu augmenté. Vũ Thy Thư (2006). Carboxypeptidase xúc tác th y phân liên k t peptide ñ u C còn aminopeptidase xúc tác th y phân liên k t peptide ñ u N. Quá trình c ñ nh nitơ phân t và ý nghĩa c a nó trong s n xu t nông nghi p. Hóa sinh công nghi p. Edition Flammaration.……… …… 108 . 5.. Câu h i ôn t p: 1.4. 2. Academic press.. Các nucleopeptide gi i phóng ñư c s d ng ñ tái t ng h p protein.Exopeptidase: xúc tác th y phân liên k t peptide hai ñ u m ch c a chu i polypeptide. xúc tác th y phân liên k t peptide trong ñó nhóm carboxyl tham gia t o liên k t là nhóm carboxyl c a aminoacid ki m tính lysine và arginine.4. Ngô Xuân M nh. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Vì th ki u phân gi i này thư ng g p trong vi c xây d ng l i các phân t protein. 5th Edition. Trypsin (EC 3. Các ch t c ch d ch mã và các c i bi n c a chu i polypeptide sau d ch mã.. Chymotrypsine (EC 3... 4..21. Bùi ð c H i. 3..21. Biochimie générale..... 6... Tymoczko (2003). Nguy n ð ng Hùng. 3. Plant Biochemistry. 4. So sánh ñi u hoà bi u hi n gen t bào Prokaryote và Eukaryote. Pepsin có trong d dày xúc tác th y phân liên k t peptide n i m ch trong ñó nhóm amine tham gia t o liên k t peptide là nhóm amine c a aminoacid mang vòng thơm. NXB Khoa h c và K thu t..

NAD. C1 c a glucose trong UDP-glucose t o liên k t (α 1→4) glycoside v i C4 trong g c glucose t n cùng c a m t “lõi” glycogen có s n. enzyme xúc tác là glycosyl transferase. ñư c c u t o t các phân t α-D-glucose và ñ u có các m ch nhánh. Tinh b t (k c glycogen khi b tiêu hoá) có th b thu phân b i các enzyme amylase khác nhau.H và ATP. Khi glucose b phân gi i trong ñi u ki n y m khí (lên men). rêu và t o. t n t i dư i d ng aldehyde ho c ketone. cũng như m t s vi sinh v t.. ñư c t o thành t m t s lư ng l n các monosaccharide. acid béo và acid amin ñư c ôxy hoá hoàn toàn.. Trong pha sáng. Chu trình citric acid di n ra trong ch t n n ty th . t o thành sucrose. ño n m i là ch t nh n các g c glucose t ADP-glucose.. Enzyme sucrose-6-phosphate synthase xúc tác ph n ng t ng h p sucrose-6-phosphate t fructose-6-phosphate và UDPglucose. pyruvate b kh carboxyl ôxy hoá thành acetyl.. t o ra các ñi n t cao năng có th năng kh l n và ñư c s d ng ñ t o NADPH và ATP. ð t ng h p amylose. g m ba lo i chính là: monosaccharide..Chương 6 CARBOHYDRATE Tóm t t: Carbohydrate (saccharide) là các d n xu t aldehyde hay ketone c a các polyalcol ho c các ch t khi b thu phân cho ra các d n xu t này.... Trong pha t i (chu trình Calvin). Polysaccharide là nh ng polymer.Vách t bào vi khu n r t b n nh m ng polysaccharide ph c t p là peptidoglycan.. m t s loài d tr sucrose. Cellulose. ñ ng v t c p cao. Monosaccharide là nh ng carbohydrate ñơn gi n nh t. làm b n ch c l p v c ng c a nhi u loài ñ ng v t.. lactose và maltose.……… …… 109 . cellulose và chitin t o chu i th ng. Tinh b t. Cellulose. ñ ng v t và vi sinh v t. t o thành liên k t α 1→4 glycoside. Chitin. có ch c năng là ch t m ñ u.. năng lư ng ánh sáng ñư c các chlorophyll h p th . có kh năng t ng h p glycogen t glucose. r i thành glyceraldehyde-3-phosphate và các ñư ng khác. S t ng h p m ch nhánh c a glycogen là quá trình t o ra các liên k t (α 1→6) glycoside nh enzyme r nhánh.. Di p l p th có enzyme r nhánh t o liên k t α 1→6 glycoside. Sau ñó. Trong ñi u ki n hi u khí.. t o thành t các g c β-D-glucose n i v i nhau nh liên k t (β1→4).. Ba disaccharide hay g p là sucrose. t pyruvate cho ra các s n ph m khác nhau.. glycogen là ngu n nhiên li u d tr th c v t. Nh glycogen synthetase. cây xanh. dài. polymer c a các Nacetylglucosamine n i v i nhau qua liên k t (β1→4). oligosaccharide và polysaccharide... quang h p di n ra trong l c l p. và dextran có vai trò c u trúc.. ða s th c v t d tr tinh b t.. Các t bào. ñ c bi t là gan và cơ. disaccharide duy nh t ñư c t ng h p là lactose. Nh chu trình này. Quá trình ñư ng phân chuy n glucose thành pyruvate. quá trình ñư c b t ñ u t m t protein-enzyme có tên là glycogenin.CoA và ch t này có th ñư c ôxy hoá hoàn toàn trong chu trình citric acid. làm cho thành t bào th c v t b n và v ng ch c... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. có t i thi u 2 nhóm OH. các s n ph m trung gian c a quá trình phân gi i carbohydrate. Khi glycogen ñư c t ng h p t ñ u (không có “lõi” glycogen).. Oligosaccharides là nh ng polymer ng n ch a m t s monosaccharide n i v i nhau b ng liên k t glycoside. ADPglucose là cơ ch t cho s t ng h p tinh b t th c v t và glycogen vi sinh v t. tuỳ t ng loài sinh v t. Quang h p x y ra th c v t thư ng ñ ng. Tinh b t và glycogen t o c u trúc xo n. Glycogen d tr gan và cơ ñ ng v t khi ñư c huy ñ ng s b phân gi i theo cơ ch phosphoryl phân. chitin.. g m hai pha: sáng và t i. NADPH và ATP s kh CO2 thành 3-phosphoglycerate. sucrose-6-phosphate b thu phân nhóm phosphate.

……… …… 110 . ñ ng v t và vi sinh v t. song không ph i t t c carbohydrate ñ u có công th c c u t o là (C.H và 1FADH2. phospho.. carbohydrate còn tham gia c u t o nên m t s ch t có ho t tính sinh h c c a t bào như nucleotide. Th c v t có hàm lư ng carbohydrate khá cao.1.. 6.Oligosaccharide . inulin).CoA ñi vào chu trình s tách ra ñư c 3NAD. 6.H2O)n .. 6. các monosaccharide ñư c g i là triose (có 3C).. pentose (5C).M t phân t acetyl. 6.3.2.Deoxyribose Hình 6-1.Polysaccharide. carbohydrate ñư c phân thành 3 l p chính . ð I CƯƠNG V CARBOHYDRATE 6. Phân lo i Theo kích thư c phân t . có t i thi u 2 nhóm hydroxyl. chi m t i 85-90% v t ch t khô.2.... t n t i dư i d ng aldehyde ho c ketone. trung bình ch kho ng 3% v t ch t khô c a t bào. vì m t s còn ch a c nitơ. ð nh nghĩa Monosaccharide là nh ng carbohydrate ñơn gi n nh t.. … Glyceraldehyde Dihydroxyacetone Ribose 2. tetrose (4C). chitin. là ngu n năng lư ng chính cho nhi u sinh v t và là ngu n cung c p carbon cho sinh t ng h p các thành ph n c a t bào.. Ngoài ra.. Chu trình ñ t cháy hoàn toàn g c acetyl (2C) và cung c p năng lư ng tương ñương 12ATP. lư ng carbohydrate có r t ít... proteoglycan)..1. Theo s lư ng carbon.. CÁC MONOSACCHARIDE 6.1.. hexose (6C)... Thu t ng “saccharide” b t ngu n t ti ng Hy L p: “sakchron” nghĩa là “ñư ng”.1.. Nhi u lo i carbohydrate là d ng d tr năng lư ng hoá h c (glycogen... Carbohydrate là các d n xu t aldehyde hay ketone c a các polyalcol ho c các ch t khi b thu phân cho ra các d n xu t này.. M t s polysaccharide là thành ph n c u trúc c a t bào và các mô (cellulose.Monosaccharide (ñư ng ñơn) ..1..2. hay sulfur.1. tinh b t. Nhi u. cholesterol hay các hormone steroid thư ng có vòng pentose phosphate ho t ñ ng r t m nh ñ t o ra NADPH và ribose-5-phosphate. Ch c năng c a carbohydrate Carbohydrate có trong m i t bào sinh v t. cofactor c a enzyme và là nhóm ghép c a nhi u glycoprotein. M t vài monosccharide Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. ð nh nghĩa Carbohydrate (saccharide) là m t trong b n lo i h p ch t h u cơ chính và là nh ng phân t sinh h c có nhi u nh t trong t nhiên.. Carbohydrate là m t trong nh ng dinh dư ng chính c a các sinh v t d dư ng. Nh ng mô bào phát tri n m nh và nơi di n ra s t ng h p các acid béo.

Glyceraldehyde (aldose ñơn gi n nh t) ch có m t C b t ñ i.. nên có tính quang ho t (có kh năng làm quay m t ph ng ánh sáng phân c c)... ñ ng v t và th c v t.ðư ng ñơn có th t n t i d ng m ch th ng ho c m ch vòng. trong ñó nhóm carbonyl liên k t c ng hóa tr v i m t nguyên t ôxy c a m t nhóm hydroxyl trong phân t .2. Trong c u trúc m ch th ng... c u t o c a các aldose và ketose ñư c th hi n dư i d ng m ch th ng. M t s D-monosaccharide thư ng g p 6. các monosaccharide ch t n t i d ng D và cơ th cũng ch ñ ng hoá ñư c monosaccharide d ng này.. m i nguyên t carbon còn l i có m t nhóm hydroxyl. Tuy v y.. Nh ng monosaccharide có nhóm OH c a carbon b t ñ i cu i cùng (xa nhóm carbonyl nh t) n m bên ph i thì thu c dãy D. S hình thành c u trúc d ng vòng là k t qu c a ph n ng gi a Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. m t nguyên t C có liên k t ñôi v i ôxy t o thành nhóm carbonyl (-C=O). D ng aldose và ketose c a ñư ng ñơn Hình 6-3. ð ng phân quang h c c a monosaccharide Các ñư ng ñơn (tr dihydroxyacetone) ñ u có ít nh t m t nguyên t carbon b t ñ i (C*)..2... Nguyên nhân là do có tính ñ c hi u l p th c a các enzyme trong cơ th . D-Glucose (aldose) D-Fructose (ketose) Hình 6-2. Khi nhóm carbonyl n m v trí cu i cùng c a m ch carbon s hình thành nhóm aldehyde và ñư ng ñơn là m t aldose. còn khi nhóm carbonyl b t c m t v trí nào khác trên chu i s t o thành nhóm ketone.. ð ng phân quang h c c a glyceraldehyde 6... C u trúc d ng vòng ð ñơn gi n. D . nên có hai d ng ñ ng phân quang h c..3.2.Glyceraldehyde L – Glyceraldehyde Hình 6-4..... có th t o thành các d ng ñ ng phân quang h c..... và ñư ng ñơn là m t ketose (Hình 6-2). còn nh ng monosaccharide có nhóm OH c a carbon b t ñ i cu i cùng n m bên trái thì thu c dãy L (Hình 6. ðư ng ñơn có n nguyên t C b t ñ i s có 2n ñ ng phân quang h c.. trong th c t t t c các monosaccharide có t 5C tr lên t n t i ch y u dư i d ng m ch vòng.……… …… 111 .4)..

4.. Các ch t này có thêm m t nguyên t carbon b t ñ i. M t s d n xu t c a hexose có vai trò sinh h c quan tr ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Hai d ng vòng c a D . Hình 6-5..5 và 6.alcohol v i aldehyde ho c ketone ñ t o thành d n xu t g i là hemiacetal ho c hemiketal.2.. galactose và mannose....……… …… 112 ....Glucose Hình 6-6... Hình 6-7.. Các d n xu t c a hexose Ngoài các hexose như glucose. trong sinh th còn có nhi u d n xu t khác c a chúng (Hình 6-7). do ñó có hai ñ ng phân l p th ñư c ký hi u là α và β (Hình 6. .............. Các pyranose và furanose 6.6).

.Các d n xu t này ñư c hình thành do nhóm hydroxyl c a các ñư ng ñơn ñư c thay th b ng m t nhóm khác ho c m t nguyên t C b ôxy hóa thành nhóm carboxyl. d ng erythrose-4-phosphate ñư ng ñơn này là m t s n ph m trung gian quan tr ng trong quá trình chuy n hoá carbohydrate. galactose. Ngoài ra. n i v i nhau b ng liên k t glycoside.. fructose là s n ph m trung gian c a nhi u con ñư ng trao ñ i ch t quan tr ng như ñư ng phân. fructose thư ng t n t i dư i d ng β-Dfructofuranose. D-glucose: là lo i monosaccharide ph bi n nh t trong t nhiên. mannose s t o thành các acid tương ng: glucuronic.1..Hexose: là lo i monosaccharide quan tr ng nh t trong cơ th sinh v t. là cơ ch t chuy n hóa ch y u c a carbohydrate trong cơ th ngư i và ñ ng v t.. ð nh nghĩa Oligosaccharide là carbohydrate có t 2 ñ n 10 g c monosaccharide.. Cùng v i glucose. ch y u gi vai trò c u trúc. quang h p.. S ôxy hóa carbon carbonyl (aldehyde) c a glucose ñ n carboxyl s t o thành gluconic acid.3... Lo i oligosaccharide ph bi n nh t là disaccharide. S thay th nhóm hydroxyl v trí C6 c a L-galactose và L-mannose b ng m t nguyên t hydro s t o thành L-fucose và Lrhamnose. D-ribose có ph bi n trong m i sinh v t. chu trình pentose phosphate. Erythrose-4-phosphate .Tetrose : D-erythrose là m t aldotetrose quan tr ng. có nhi u trong qu chín. chúng là s n ph m trung gian c a các quá trình trao ñ i ch t quan tr ng như ñư ng phân. 6... galactosamine. m t d n xu t c a Nacetylmannosamine là N-acetylneuraminic acid (còn g i là sialic acid) là m t thành ph n c a nhi u lo i glycoprotein và glycolipid trong mô bào ñ ng v t... mannuronic acid.. 6.. mannosamine. cellulose. M t s monosaccharide quan tr ng . các lo i ñư ng kh ôxy này ñư c tìm th y trong polysaccharide c a th c v t và trong oligosaccharide c a các glycoprotein và glycolipid. là thành ph n c a RNA và c a các coenzyme NAD+.……… …… 113 . còn c a các aldose khác s t o thành aldonic acid. trong ñ ng v t d ng glycoprotein. ví d : glucosamine.... Deoxy-D-ribose (b kh oxy v trí C2) là thành ph n c a DNA. S ôxy hóa C t n cùng c a glucose.… . chu trình pentose.2. tinh b t. OLIGOSACCHARIDE 6. D-galactose: là thành ph n c a các polysaccharide có tên là galactan. song các pentose ít d ng t do. là thành ph n c u t o nhi u lo i oligosaccharide và polysaccharide như sucrose. .3.. glycogen. ñ ng v t. Glucose có m t kh p các d ch và mô bào trong cơ th ñ ng v t.. D-mannose : có trong th c v t ph n l n d ng polysaccharide. galacturonic. FAD. quang h p. d ng 3-phosphoglyceraldehyde và phosphodioxyacetone. v n có nhi u th c v t.. Hình 6-8. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.Triose: D-glyceraldehyde và dihydroxyacetone là 2 monosaccharide ñơn gi n nh t. ñi n hình là sucrose. … Trong cơ th . galactose có trong lactose – m t lo i disaccharide trong s a. D-fructose: là m t hexose quan tr ng..Pentose: Tuy là các monosaccharide có nhi u trong th gi i sinh v t....5. Thành t bào vi khu n còn có thêm m t d n xu t c a glucosamine là N-acetylmuramic acid. N-acetylglucosamine là thành ph n c a nhi u lo i polymer c u trúc bao g m c thành t bào vi khu n.

sucrose là d ng v n chuy n ñư ng t lá v các b ph n khác c a cơ th th c v t. M t s disaccharide ph bi n Maltose . polysaccharide ch y u gi vai trò c u trúc ho c d tr . 6.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.2-glycoside (hình 6.... k o m ch nha.. c ... Trong t nhiên..2. Khác v i maltose và lactose... có nhi u h t. qu . M t s oligosaccharide ph bi n . không có kh năng t o thành dung d ch th t khi tan trong nư c. do ñó là m t ñư ng kh .. polysaccharide không có phân t lư ng ñ c trưng...1. là ngu n năng lư ng d tr quan tr ng c a th c v t và là th c ăn quan tr ng c a ngư i và ñ ng v t.9).. Sucrose Lactose Hình 6-9. nguyên nhân là là do có s khác nhau trong cơ ch sinh t ng h p hai lo i polymer này. ñư c t o thành t m t s lư ng l n các monosaccharide.Sucrose: còn g i là ñư ng mía.. Maltose ít t n t i d ng t do mà ch y u ñư c t o thành khi th y phân tinh b t b i enzyme amylase và khi h t n y m m.……… …… 114 .. Polysaccharide ñư c phân thành hai nhóm: polysaccharide thu n (homopolysaccharide) và polysaccharide t p (heteropolyssaccharide). Maltose có nhóm OH t i v trí C1 tr ng thái t do. ph n l n carbohydrate t n t i d ng polysaccharide. Khác v i protein. là disaccharide t o thành t m t phân t D-galactose và m t D-glucose. 6. giáp xác.. n u tan trong nư c ch t o ra dung d ch keo.4.Tinh b t: do th c v t t o ra.. Trong cơ th sinh v t. Sucrose là m t s n ph m trung gian quan tr ng c a quang h p. có nhi u trong c c i ñư ng. Maltose ñư c c u t o t hai phân t D-glucose n i v i nhau b ng liên k t glycoside (gi a C1 c a m t g c glucose v i C4 c a glucose th hai).. .. .Lactose: còn g i là ñư ng s a (có trong s a ñ ng v t).3. Polysaccharide không có v ng t. .4. ñóng vai trò d tr năng lư ng cho sinh v t. M t s polysaccharide thu n khác như cellulose và chitin là y u t c u trúc c a thành t bào th c v t và v c ng c a nhi u loài ñ ng v t như côn trùng. Tinh b t và glycogen là nh ng polysaccharide thu n. Sucrose không ñư c t o ra trong cơ th ñ ng v t. sucrose không có tính kh . Polysaccharide thu n Polysaccharide thu n ch ch a m t lo i ñơn v c u t o..6.. Lactose cũng có tính kh do nhóm OH v trí C1 c a g c glucose tr ng thái t do.Maltose: có nhi u trong m m lúa. Hai phân t ñư ng ñơn này n i v i nhau b ng liên k t 1. Trong các mô th c v t. thân cây mía và nhi u lo i c qu khác... Khi th y phân sucrose b ng acid ho c enzyme sucrase s thu ñư c α-D-glucopyranose và β-D-fructofuranose. Trong cơ th th c v t... POLYSACCHARIDE Polysaccharide là nh ng h p ch t cao phân t .

các ñơn v glucose ñư c tách d n t ñ u không kh này.. Amylopectin ñư c t o thành t các α-D-glucose n i v i nhau b ng liên k t (α 1→ 4) và t i ñi m phân nhánh là liên k t (α 1→ 6). Cũng gi ng như amylopectin. Hình 6-10. không có tính kh .tinh b t thư ng t n t i d ng h t có hình dáng kích thư c và c u t o khác nhau tùy theo ngu n g c. . do các ñơn v α-D-glucose n i v i nhau b ng liên k t (α 1→ 4) glycoside (hình 6-10).. tinh b t n ra và khu ch tán thành dung d ch keo g i là h tinh b t. Tinh b t b th y phân b i acid vô cơ nhi t ñ cao ho c b i các enzyme trong ñư ng tiêu hóa ñ t o thành các s n ph m trung gian có tên g i chung là dextrin cho màu khác nhau v i iod. khi b ñun nóng và khu y ñ u trong nư c. Các h t tinh b t không tan trong nư c l nh. Khi tan trong nư c... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. có nhi u trong gan và cơ vân.. glycogen phân nhánh nhi u hơn amylopectin. m i vòng xo n ch a kho ng 6 g c glucose.. glycogen là m t polymer ñư c t o thành do các ñơn v glucose n i v i nhau b ng liên k t (α 1→4) và liên k t (α 1→6) glycoside (t i ñi m phân nhánh). sau ñó t o thành maltose và cu i cùng là glucose không cho màu v i iod.. cho màu xanh v i iod. C u trúc c a amylose và amylopectin (a) (b) (c) C u trúc m ch th ng c a amylose C u trúc m ch nhánh c a amylopectin Bó amylose và amylopectin trong c u trúc h t tinh b Tinh b t có 2 thành ph n là amylose (chi m kho ng 20%) và amylopectin (kho ng 80%). song l i có m t s ñ c ñi m c u t o và tính ch t khác nhau...Glycogen: là polysaccharide d tr ñ ng v t. cho cho màu xanh tím v i iod. Hai thành ph n này ñ u ñư c t o nên t các ñơn phân α-D-glucose.. tan trong nư c. T 24 ñ n 30 g c glucose l i có m t ñi m phân nhánh. Amylopectin không tan trong nư c... Tuy nhiên...... khi glycogen b phân gi i..……… …… 115 . Amylose có c u t o m ch th ng. Cu i m i nhánh có m t ñ u không có tính kh .. c 8 ñ n 10 g c glucose l i có m t ñi m phân nhánh. t o thành tính keo c a h tinh b t và cho màu tím v i iod. m ch amylose có th b xo n l i......

Polysaccharide t p Polysaccharide t p là nh ng ñ i phân t ñư c t o thành t nhi u lo i monosaccharide khác nhau.. Chúng có m t nhi u trong t nhiên và th c hi n nh ng vai trò sinh h c quan tr ng..... Loài nhai l i và m t s loài ñ ng v t khác (th .. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. nên d hòa tan trong nư c. d n xu t c a các monosaccharide hay còn có thêm nh ng ch t khác..Cellulose: có c u trúc d ng s i. Nhi u loài ñ ng v t không th tiêu hóa ñư c cellulose vì không có enzyme th y phân liên k t này. ñư c tìm th y trong vách t bào th c v t.4.. Liên k t (β 1 → 4) glycoside trong α β trong phân t dextran phân t cellulose .……… …… 116 ... chúng t o thành matrix gi a các t bào. m t s dextran có m ch nhánh liên k t (α 1→2) và (α 1→4). ng a) có kh năng s d ng cellulose làm ngu n nhiên li u chính...Chitin: là m t polysaccharide thu n ñư c c u t o t các ñơn v N-acetylglucosamine n i v i nhau b ng liên k t (β1→4) glycoside. M t ño n ng n c a chitin 6. do h vi sinh v t trong d c (và manh tràng) ti t ra enzyme cellulase phân gi i ñư c liên k t (β 1→4) glycoside. . S khác nhau duy nh t v m t hóa h c gi a chitin và cellulose là s thay th nhóm hydroxyl v trí C2 b ng m t nhóm ñư c acetyl hóa (CH3-CO-NH-) (hình 6.. ñư c t o thành t các ñơn v β-glucose.. không tan trong nư c. gi ng như cellulose.Dextran: là polysaccharide c a vi khu n và n m men... ñư c t o thành t các ñơn v Dglucose n i v i nhau b ng liên k t (α 1→6). Tuy nhiên.. ngoài liên k t (β1→4) còn có liên k t (β1→3) glycoside v i t l gi a hai lo i liên k t này là t 3-4/1.Glucane: có c u t o tương t cellulose.2.000 ñơn v β-D-glucose n i v i nhau b ng liên k t (β 1→4) glycoside.13). Chitin. Hình 6-11. Inulin có phân t lư ng th p vì ch ch a kho ng 30 g c fructose... ñư c c u t o t các ñơn v fructose. Cellulose không phân nhánh. . Chitin là thành ph n cơ b n trong l p v c ng c a nhi u loài sinh v t.000 ñ n 15. T t c các lo i dextran ñ u có m ch nhánh liên k t (α 1→3).Inulin: là m t polysaccharide d tr c a th c v t.. có d ng s i và ñ ng v t cũng không th tiêu hóa ñư c... Hình 6-13. ñ ng v t. Liên k t (α 1 →6) glycoside Hình 6-12. ñư c c u t o t 10.. là polysaccharide ph bi n trong t nhiên ch sau cellulose .. nhi u lo i polysaccharide t p có trong kho ng gi a các t bào.

... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.Hemicellulose: là m t nhóm ch t g m nhi u lo i polysaccharide c a th c v t. nhi u loài sinh v t.. . giúp t bào gi ñư c hình d ng.. arabinose (araban). và cơ quan trong nhi u ho t ñ ng khác nhau. mô.. galactose (galactan). .Hyaluronic acid: ñư c c u t o t N-acetylglucosamine và D-glucuronic acid.. Penicillin và các kháng sinh liên quan khác tiêu di t vi khu n b ng cách ngăn c n s t ng h p ño n peptide m ch ng n làm nhi m v n i các chu i polysaccharide. . .Polysaccharide t p c a vách t bào vi khu n (peptidoglycan): Vách t bào vi khu n ch a polysaccharide t p. tr u. là m t b ph n c u t o c a hemicellulose. hemicellulose là polysaccharide ñư c t o thành t xylose (xylan).……… …… 117 ... b ngô. V m t hóa h c.Pentosane: là polysaccharide ñư c c u t o t arabinose và xylose... mô m m như lá cây. do ñó làm cho thành t bào vi khu n b y u và có th b tan v . ñư c t o thành do s n i luân phiên các g c N-acetylglucosamine (GlcNAc) và N-acetylmuramic acid (Mur2Ac).. Pectine có nhi u trong c .. Hàm lư ng pentosane có th chi m ñ n 20% v t ch t khô c a c . Hyaluronidase là enzyme ñư c ti t ra b i m t s vi khu n gây b nh có th th y phân liên k t glycoside c a acid hyaluronic làm cho các mô bào d b vi khu n xâm nh p. có nhi u trong các b ph n c a th c v t như rơm r .. Các chu i polysaccharide c nh nhau ñư c g n v i nhau b ng nh ng ño n peptide ng n. ..t ñó làm cho các t bào có th liên k t ñư c v i nhau.Pectine: là polysaccharide c a th c v t. làm cho th y tinh d ch c a m t ñ ng v t có xương s ng ñ c như th ch. Hyaluronic acid còn là thành ph n quan tr ng c a matrix ngo i bào c a s n và gân.. cùng v i cellulose t o nên vách t bào th c v t.. qu . t o thành dung d ch trong và r t nh t có tác d ng làm trơn các kh p xương. t o thành m t l p v ch c ch n bao quanh t bào. m t enzyme tương t có trong tinh d ch có th xúc tác cho quá trình th y phân glycosaminoglycan bao xung quanh t bào tr ng ñ giúp tinh trùng xâm nh p vào bên trong t bào ch t.. v c ng c a h t... ñư c c u t o t galacturonic acid. b o v và tr giúp cho t bào.. mannose (mannan). các b ph n ñã hóa g c a th c v t. Hình 6-14. b ng liên k t (β1→ 4) (Hình 6-14).. M ng peptidoglycan c a vách t bào Staphylococcus aureus Lysozyme tiêu di t vi khu n b ng cách th y phân liên k t (β1→4) gi a Nacetylglucosamine và N-acetylmuramic acid. M t s nhóm carboxyl c a các g c galacturonic acid ñư c ester hóa v i methanol.. làm tăng tính co giãn và ch c c a các t bào này vì hyaluronic acid tương tác m nh v i các thành ph n khác trong matrix ngo i bào..

. nhi u s hi u bi t v quang h p c a th c v t b c cao b t ngu n t các nghiên c u sinh v t ñơn gi n. da. Glycoprotein ñư c tìm th y trên b m t ngoài c a màng nguyên sinh ch t.5.... N-acetyl-β-D-galactosamine và sulfuric acid g n C4 ho c C6.. các h t th i ti t Hình 6-16. trong matrix ngo i bào và trong máu... Phương trình t ng quát c a quang h p th c v t là m t ph n ng ôxy hóa . trong ñó H2O là ch t cho ñi n t (hydro) ñ kh CO2 thành carbohydrate (CH2O): Cơ ch c a quang h p khá ph c t p. các sinh v t trên. oligosaccharide ho t ñ ng như là v trí nh n bi t c a các protein liên k t v i carbohydrate...Heparin: là ch t ch ng ñông máu.Glycolipid: là lipid màng trong ñó các phân t oligosaccharide n m ñ u ưa nư c.5.. van tim và thành ñ ng m ch). song v cơ b n cơ ch là gi ng nhau. glycoprotein có trong m t s bào quan như ph c h Golgi.Hyaluronic acid Chondroitin sulfate Hình 6-15. ñòi ñòi h i s ph i h p tham gia c a nhi u protein và các phân t nh .1.. 6.Glycoprotein: có m t ho c nhi u chu i oligosaccharide liên k t c ng hóa tr v i m t phân t protein.……… …… 118 . C u t o c a heparin và lysosome. S T NG H P CARBOHYDRATE 6.... .kh . . Trong thành ph n có β-D-glucuronic acid.. M c dù. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. ñã ñư c chuy n hoá trong quá trình quang h p. Quang h p x y ra th c v t thư ng ñ ng.Chondroitin sulfate: là m t glycosaminoglycan có nhi u trong s n. cũng như m t s vi sinh v t g m nguyên sinh ñ ng v t và hàng lo t vi khu n. rêu và t o.. ðây là m t mucopolysaccharide acid trong thành ph n có α-glucuronic acid. trong t bào. t ch c liên k t... Sơ lư c v hoá sinh quang h p T t c năng lư ng t do ñư c sinh v t s d ng ñ u b t ngu n t năng lư ng ánh sáng m t tr i.. T l oligosaccharide c a glycoprotein ít hơn r t nhi u so v i các chu i glycosaminoglycan trong proteoglycan. mô b o v (gân.. quá trình khác nhau chi ti t.. C u t o c a hyaluronic acid và chondroitin sulfate ... Gi ng như glycoprotein.. . α-glucosamine và sulfuric acid (Hình 6-16). ñư c t o ra gan.

.. Các ch t này ñư c s d ng ñ kh CO2.. r i các sinh v t d dư ng s d ng chúng ñ khai thác năng lư ng và ngu n carbon. ñư ng kính vài µm (hình 6-19). Khoang này ch a nhi u ñĩa . m t khí quan n i bào có màng bao b c. Hàng năm...các b c có màng bao quanh . Quang h p là ngu n cung c p t t c các h p ch t cacbon và ôxy là ch t c n thi t cho các quá trình trao ñ i hi u khí. thư ng ñư c s p x p trong các ngăn g i là Granum. chúng có hai l p màng bao quanh. hình d ng không ñ ng nh t. ra NADPH và ATP nh năng lư ng ánh sáng m t tr i...Hình 6-17... các ñi n t cao năng ñư c s d ng ñ t o NADPH và ATP trong các ph n ng sáng (x y ra dư i ánh sáng). ñư c s d ng ñ t o ra các ñi n t cao năng có th năng kh l n. t o ra các triose và các h p ch t ph c t p hơn (như glucose). Sinh v t quang h p s d ng năng lư ng ánh sáng ñ t ng h p glucose và các ch t h u cơ khác. màng trong t o thành m t khoang kín riêng. Gi ng như ty th . Các ph n ng sáng c a quang h p t o ngu n t ánh sáng m t tr i. Các d ng năng lư ng sinh h c ñ u b t Hình 6-18. Sau ñó.ñó là các màng thylakoid.. Hình 6-19. Trong màng thylakoid có các s c t quang h p và các t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.……… …… 119 . Quang h p cây xanh di n ra trong l p l c th c v t cao ñ ng.. NADPH và ATP s kh CO2 và chuy n nó thành 3-phosphoglycerate.... tương ng v i s ñ ng hóa hơn 1010 t n (10 t t n) carbon thành carbohydrate và các d ng ch t h u cơ khác.. Màng ngoài có th cho các phân t nh và các ion ñi qua. a.. hơn 1017 kcal năng lư ng t do ñư c quang h p t o ra trên Trái ð t..... các ph n ng c a pha sáng và pha t i ñ u di n ra l c l p (chloroplast)... r i thành ñư ng b i m t lo t các ph n ng ñư c g i là chu trình Calvin (hay các ph n ng t i). Năng lư ng ánh sáng ñư c các s c t (pigment) g i là chlorophyll trong l c l p h p th . Sơ ñ c u t o c a l c l p (Chloroplast) Vai trò c a quang h p ñ i v i sinh quy n là vô cùng l n lao...

. ký hi u là Chla 680. M t d ng ñ c bi t c a chlorophyll có c c ñ i h p th kho ng 700nm. nhi u chi ti t còn chưa rõ. M ñ u là s h p th các lư ng t ánh sáng c a chlorophyll và m t trong s các ñi n t c a nó ñư c chuy n lên m c năng lư ng cao hơn. Trung tâm ph n ng là d ng chlorophyll a h p th ánh sáng có bư c sóng dài. Quá trình quang phosphoryl hoá g m hai ki u: vòng và không vòng. xanthophin.. chlorophyll t n t i m t s d ng. Trong l c l p.. trư c h t là ferredoxin – m t protein ch a Fe. các chlorophyll ñư c s p x p m t cách tr t t trong các ñơn v quang h p. là cái «b y» các lư ng t ánh sáng. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương... r i ñ n ph c h p cytochrome bf và cu i cùng là plastocyanin. vì có m ng lư i các liên k t ñôi và ñơn liên h p. M i ñơn v quang h p g m có: kho ng 400 phân t chlorophyll.h p enzyme th c hi n các ph n ng sáng và t ng h p ATP.……… …… 120 .. các s c t ph và các ch t v n chuy n ñi n t . Sau ñó.. S v n chuy n ñi n t làm proton b bơm qua màng thylakoid. có s tham gia c a QHI v i trung tâm ph n ng là P700. gi i phóng O2. Trong m t ñơn v quang h p. QHI ch a P700. Ngoài chlorophyll là các s c t chính.. g n hơn là quang h (QH). có th kh chu n cao (-1. Cơ ch hoá sinh c a quang h p th c v t Quang h p có hai pha: sáng và t i. D ng có c c ñ i h p th trong vùng 670-673nm.. có vai trò quan tr ng. x y ra quá trình quang phân ly nư c. M i d ng ñư c ký hi u d a vào d dài c c ñ i c a ánh sáng trong vùng ñ mà nó h p th .. Stroma (d ch nư c bao quanh b i màng trong) có ch a các enzyme c n thi t cho các ph n ng ñ ng hóa carbon.. Các s c t quang h p chính Các s c t c a t bào quang h p th c v t thư ng ñ ng là chlorophyll và carotenoid. qua m t chu i các ch t v n chuy n ñi n t trung gian trong l c l p. Sau ñó. Trong quang phosphoryl hoá vòng.. t i ñó x y ra các ph n ng quang hoá.. Trong quá trình này NADPH không ñư c hình thành và cũng không có s gi i phóng O2 t H2O. ñây là ñ ng l c cho s t ng h p ATP.. ñi n t ñư c chuy n v m c năng lư ng ban ñ u.. còn các ph n ng c a pha t i có th x y ra khi không có s tham gia tr c ti p c a ánh sáng. violaxanthin và m t s ch t khác) h p th ph n quang ph mà chlorophyll không h p th ñư c và còn b o v chlorophyll không b phá hu dư i tác d ng c a ôxy. Trong l c l p c a th c v t có ít nh t hai ki u QH: QHI và QHII. Trong l c l p nguyên v n. Th c v t thư ng ñ ng có hai lo i chlorophyll: a và b. T h p c a m t ñơn v quang h p và m t trung tâm ph n ng ñư c g i là h th ng quang hoá (Photosystem). ðây là m t quá trình ph c t p. d n ñ n t ng h p ATP.. sau ñó truy n năng lư ng h p th cho các trung tâm ph n ng. + Pha sáng c a quang h p – Quá trình quang phosphoryl hoá: Trong pha sáng. Các ph n ng c a pha sáng liên quan ch t ch và tr c ti p t i s s d ng năng lư ng ánh sáng. hay P680.. qua m t lo t các các ch t v n chuy n trung gian. ñư c ký hi u là Chla 670 hay P670 (Pigment nghĩa là s c t ). c. zeaxanthin. còn quang QHII ch a P680 trung tâm ph n ng. ñi n t c a P*700 ñư c chuy n v P700 ñã b ôxy hoá.2V)... Năng lư ng ánh sáng ñư c dùng ñ kh NADP+ thành NADPH và phosphoryl hoá ADP thành ATP. là ch t nh n ánh sáng r t hi u qu .. l c l p còn có các s c t ph là các ch t carotenoid (như β-caroten.. D ng khác có c c ñ i h p th gi a 680-683nm. Quá trình v n chuy n ñi n t làm t o ra m t gradient proton.. các s c t th c hi n vai trò h p th lư ng t ánh sáng. t o ra m t s chênh l ch v H+ (gradient proton).. ký hi u là P700. P700 h p th năng lư ng photon và chuy n sang tr ng thái kích thích (P*700). b. v n h p th ánh sáng khác nhau. khác nhau v thành ph n các s c t ..

. NADP+ ñ ng th i nh n ñi n t t P*700 và H+ t quá trình quang phân ly H2O. K t qu c a s v n chuy n ñi n t qua các ch t trung gian cũng t o ra m t gradient proton d n ñ n quá trình t o ATP.. ñi n t c a nó ñư c s d ng ñ kh NADP+ thành NADPH... ði n t ñư c chuy n liên t c t QHII sang QHI. k t qu t o thành NADPH. P700 c a QHI s nh n ñi n t t QHII. ch có QHI. A1.. s n ph m còn là NADPH và O2. m t trung tâm ch a FeS. ph c h p cytochrome bf và cu i cùng là plastocyanin.. M. các ñi n t cao năng ñư c chuy n xuôi qua m t chu i các thành viên v n chuy n ñi n t có th kh chu n gi m d n. ñi n t tr l i QHI.. P680 c a QHII nh n photon ánh sáng. ði n t ñư c chuy n qua m t lo t các ch t trung gian có th năng kh chu n gi m d n: A0. New York.. T nư c b phân ly. trong quang phosphoryl hoá không vòng.8V). ferredoxin:NADP+ oxidoreductase. Sau khi m t ñi n t .. PQA và PQB (nh ng protein ch a plastoquinon). tr thành d ng kích thích P*680 (có th năng kh chu n kho ng -0. Trong t ng qang h . thay vì kh NADP+ thành NADPH. t o và vi khu n lam) có c hai QHI và QHII. t o ra m t gradient proton. USA] ði n t ñư c tách ra t H2O ñi ñ n NADP+ trong quang phosphoryl hoá không vòng.. còn các sinh v t không nh O2 ch có m t quang h (QHI)..Hình 6-20.. P700 (trung tâm ph n ng c a QHI) nh n photon. qua m t lo t các ch t v n chuy n trung gian: Pheo (pheophitin). Fd (m t flavoprotein). proton di chuy n qua màng thylakoid và ñi n t chuy n qua ph c h p cytochrome bf. Trong quang phosphoryl hoá không vòng. vi khu n lam (cyanobacteria) và th c v t x y ra quá trình quang phân ly H2O. và Cox M. m i ñi n t ph i ñư c kích thích (ñư c nâng m c năng lư ng) hai l n (mũi tên l n) b i các photon h p th t i QHII và QHI.. ngoài ATP.. ñó là tr ng thái trung gian d tr năng lư ng ñ t o ATP. ð ñ năng lư ng kh NADP+ thành NADPH.……… …… 121 . Fourth Edition.. nh ra O2. S ph i h p c a hai quang h trong l p l c [Theo Nelson D. ñi n t không ñư c v n chuy n m t cách khép kín. Mũi tên không li n ch s v n chuy n ñi n t theo ñư ng vòng.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. còn ñi n t (t H) ñư c chuy n cho P680 c a QHII. (2005) trong “Lehninger Principles of Biochemistry”. m i ñi n t c n m t photon kích thích. tr ng thái không b n này. H+ c a H ñư c dùng ñ kh NADP+ (như ñã nêu trên). Như v y. ði n t tr l i cho P680 c a QHII b t ngu n t H2O... b kích thích chuy n sang d ng P*700 có th kh chu n cao. có s tham gia ñ ng th i c a QHI và QHII... tr ng thái kích thích. L.. Freeman and Company. Các sinh v t quang h p có nh O2 (th c v t... Sau ñó ñi n t t P*680 ñư c chuy n cho P700 c a QHI.

3-Phosphoglycerate (hình thành trong giai ño n 1) ñư c chuy n thành GAP qua hai ph n ng : 3-Phosphoglycerate + ATP → 1. Freeman and Company.... và Cox M. M... như Hình 6-21.5-bisphosphate. GAP và DHAP (hai phân t có 3C) k t h p thành Fructose-1... nh enzyme triosephosphate isomerase.3-Bisphosphoglycerate + NADPH + H+ → glyceraldehyde-3-phosphate + NADP+. kh nó thành carbohydrate.. nh xúc tác c a enzyme transaldolase. Giai ño n 3: tái t o h p ch t nh n hay ch t m ñ u (ribulose-1.6-bisphosphate b thu phân... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. USA] Giai ño n 1: c ñ nh carbon nh s carboxyl hóa ribulose -1. enzyme xúc tác là 3phosphoglycerate kinase.. chia làm 3 giai ño n.. Giai ño n 2: kh carbon c ñ nh ñ t ng h p hexose.. (2005) trong “Lehninger Principles of Biochemistry”. Fourth Edition. Dư i tác d ng c a hexobisphophatase.. Chu i ph n ng khép kín này ñư c g i là chu trình Calvin (do Malvin Calvin tìm ra năm 1945).5-bisphosphate).. enzyme xúc tác là glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. m t g c phosphate c a fructose-1... Pha t i c a quang h p g m m t chu i ph n ng enzyme. Giai ño n 2: Bi n ñ i 3-Phosphoglycerate thành glyceraldehyde-3-phosphate (GAP) có 3C và bi n ñ i các ñư ng 3C thành ñư ng 6C (Hình 6-23).+ Pha t i c a quang h p (ð ng hoá CO2): Hình 6-21. hình thành 2 phân t 3-phosphoglycerate (Hình 6-22).. New York.5-bisphosphate (RBD).. Giai ño n 1: C ñ nh CO2 chuy n thành 3-Phosphoglycerate CO2 ñư c c ñ nh vào ch t nh n ribulose -1. fructose-6-phosphate ñư c t o thành và t ñây có th t o ra tinh b t. Sau ñó GAP ñư c ñ ng phân hoá.……… …… 122 .. 1. Ba giai ño n c a chu trình Calvin [Theo Nelson D.3-bisphosphoglycerate + ADP . thành dihydroxyacetone phosphate (DHAP).. 6-22 và 6-23 và 6-24. nh m ñ ng hoá CO2. L.6-bisphosphate (6C)...

.. tương tác v i enediolate. m t trong s ñó ch a nguyên t carbon t CO2.5-bisphosphate t o ra m t enediolate TTHð. (1) T ribulose-1.... Ph n ng c ñ nh CO2 do ribulose-1. t o ra m t phân t 3-phosphoglycerate..... USA] Rubisco có ho t tính c a carboxylase.... t o ra m t hexose phân nhánh.... ch t này r i TTHð c a enzyme.. Giai ño n 1 c a chu trình Calvin [Theo Nelson D. sau ñó là s phân tách (4). Fourth Edition.5bisphosphate carboxylase/oxygenase (rubisco) xúc tác. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..... (2005) trong “Lehninger Principles of Biochemistry”. và Cox M..5-bisphosphate t o ra 2 phân t 3-phosphoglycerate. Toàn b ph n ng th c hi n s k t h p m t phân t CO2 và m t ribulose 1. M. (3) H p nư c C-3 c a ñư ng. (5) Carbanion (C-) c a m nh 3C còn l i ñư c g n proton t g c Lys175 k c n và tách ra thành phân t 3-phosphoglycerate th hai.Hình 6-22. Freeman and Company. New York...……… …… 123 . (2) CO2 b phân c c khi Mg+2 xích l i g n. L..

. trư ng h p ñ u.. (2005) trong “Lehninger Principles of Biochemistry”. 3-phosphoglycerate ñư c chuy n thành GAP..5-bisphosphate như hình 6-24. t các triose phosphate ñư c th hi n trong sơ ñ 6-24. M t ph n nh GAP có th ñư c s d ng ngay làm ngu n năng lư ng. GAP ngưng t v i DHAP t o ra fructose-1.. GAP ñư c ñ ng phân hoá thành DHAP..5-bisphosphate t các triose phosphate.. Fourth Edition... Trong các trư ng h p khác.. và cytosol (t bào ch t) có th ñi vào quá trình ñư ng phân ñ khai thác năng lư ng hay ñư c t ng h p thành fructose-6-phosphate và sau ñó thành sucrose...……… …… 124 ...5bisphosphate.. L.. Cơ ch t m ñ u là GAP và DHAP.Hình 6-23. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. ch t này r i l c l p nh m t h th ng v n chuy n ñ c hi u. Giai ño n ño n 2 c a chu trình Calvin [Theo Nelson D. nhưng ch y u ñư c chuy n thành sucrose ñ v n chuy n ho c ñư c d tr dư i d ng tinh b t trong l c l p... M t ph n GAP chuy n vòng l i thành ribulose-1. Giai ño n 3 : Tái t o l i ribulose-1... New York... USA] Qua hai ph n ng. M.. là m t ti n ch t c a tinh b t... Carbon ñư c c ñ nh trong GAP có th ñư c chuy n hoá theo nhi u cách. Quá trình tái t o l i ch t nh n ribulose-1. Freeman and Company. và Cox M.6-bisphosphate.

Hình 6-24.. tương ng ñư c enzyme fructose-1..……… …… 125 . 5 và 9. Fourth Edition.. Cơ ch t m ñ u là GAP và DHAP. làm c quá trình ch di n ra m t chi u... Các ph n ng 1 và 4 do transaldolase.. ñ u thu năng lư ng. 3 và 6 do transketolase xúc tác... USA] Sơ ñ cho th y s bi n ñ i qua l i c a các triose phosphates và pentose phosphate... L... ribulose-5-phosphate ñư c phosphoryl hoá ñ tái t o l i ribulose-1.5bisphosphate/ribose-5-phosphate nh enzyme ribose-5-phosphate isomerase (7) và xylulose-5-phosphate nh ribulose-5-phosphate epimerase (8). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Freeman and Company.. sedoheptulose bisphosphatase và ribulose-5-phosphate kinase xúc tác....... (2005) trong “Lehninger Principles of Biochemistry”. New York.. Các ph n ng 2. t o ra các pentose phosphate.. Giai ño n 3 c a chu trình Calvin (Tái t o ch t nh n) [Theo Nelson D. ph n ng 9... r i các ch t này ñư c chuy n thành ribulose-1.6-bisphosphatase.5-bisphosphate. M.. Các hình tròn ñen ch s carbon trong m i h p ch t. và Cox M.

. Leegood. ðư ng hư ng này do Hatch và Slack nghiên c u ñ u tiên. các th c v t c ñ nh CO2 theo chu trình này ñư c g i là nh ng th c v t C3.sheath cell). Phương trình t ng quát c a chu trình Calvin có th ñư c vi t như sau: 6CO2 + 18ATP + 12NADPH + 12H2O → C6H12O6 + 18ADP + 18Pi + 12NADP+ + 12H+ + Chu trình Hatch – Slack (Chu trình C4): Chu trình Calvin (chu trình C3) di n ra h u h t th c v t.. t o ra m t triose phosphate (glyceraldehyde 3-phosphate).. T i t bào th t lá. Dey and J.. B. d u phóng x trư c tiên xu t hi n các h p ch t có 4C như oxaloacetate... Theo Hatch và Slack. Mu n hơn. là nơi chính c a quang h p.. malate.. Do ñó. Th c v t C4 có hai lo i t bào quang h p là t bào th t lá (mesophyll cell) và t bào bao bó m ch (bundle. M.. s d ng h t 9ATP và 6NADPH. 85. S n ph m ñ u tiên c a s ñ ng hoá carbon trong chu trình này là h p ch t có 3C (3-phosphoglycerate).. nên ñư c g i là chu trình Hatch – Slack (chu trình C4)... 14C cũng s ñi vào 3-phosphoglycerate và các este phosphate c a ñư ng... R.. C. Tuy nhiên. Ch t nh n CO2 ñ u tiên chu trình C4 không ph i là ribulose-1.Hình 6-25. "Photosynthesis" trong “Plant Biochemistry”. Các th c v t này c ñ nh CO2 v i s hình thành trư c h t nh ng h p ch t có 4C... P. nên ñư c g i là th c v t C4. B n ch t hoá h c c a chu trình Calvin là s kh CO2 thành ñư ng hexose (Sơ ñ 625). m t s th c v t ngu n g c nhi t ñ i (mía... các h p ch t C4 chuy n CO2 t các t bào th t lá (ti p xúc v i không khí) sang các t bào bao bó m ch. p.……… …… 126 . ñây không ph i là ñư ng hư ng duy nh t c a s c ñ nh CO2.. aspartate. S phân t CO2 ñư c ñ ng hoá trong chu trình Calvin [Theo J. Eds. vv…) có m t ñư ng hư ng khác ñ c ñ nh CO2. cao lương. ngô. Bowyer và R... mà là 2-phosphoenolpyruvate (PEP). (Academic Press.. Th c nghi m ch ng minh r ng..5-bisphosphate như trong chu trình Calvin. Harborne. CO2 ngưng t v i PEP Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. 1997).] C 3 phân t CO2 ñư c c ñ nh. khi gi th c v t trong khí quy n 14CO2.

...2. (2005) trong “Lehninger Principles of Biochemistry”. lá cây s n sinh nhi u carbohydrate (như triose phosphate) hơn là nhu c u.. USA] Con ñư ng C4. S ñ ng hoá carbon th c v t C4 [Theo Nelson D.. Malate chuy n sang t bào bao bó m ch và b kh carboxyl hoá trong l c l p nh enzyme malic cho ra pyruvate và CO2.……… …… 127 .. ph n l n các loài th c v t.5. liên quan ñ n các t bào th t lá và t bào bao bó m ch.. Freeman and Company...... Fourth Edition. Lư ng dư th a ñư c chuy n thành sucrose và v n chuy n ñ n các b ph n khác c a cây ñ làm nhiên li u hay d tr .. di n ra ch y u có ngu n g c nhi t ñ i. còn pyruvate tr l i t bào th t lá. Sau ñó oxaloacetate ñư c kh thành malate nh malate dehydrogenase xúc tác...t o ra oxaloacetate.. ñ ng hoá CO2 x y ra qua các h p ch t trung gian có 4C. Hình 6-26. CO2 ñư c tách ra s ñi vào chu trình Calvin... chuy n thành PEP. New York.. M.. th c v t 6. tinh b t là d ng d Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. T ng h p disaccharide và tinh b t Trong quá trình quang h p.. L. và Cox M. nh enzyme PEP-carboxylase...

tr chính. S t ng h p sucrose và tinh b t di n ra nh ng b ph n khác nhau t bào và các quá trình này ñư c ph i h p nh m t lo t cơ ch ñi u hoà ñáp ng v i nh ng thay ñ i v ánh sáng và t c ñ quang t ng h p. b t ñ u t dihydroxyacetone phosphate (GAP) và glyceraldehyde-3-phosphate (DHAP) ñưa t i t di p l p th (chloroplast). d ng d tr chính l i là sucrose.... Sau ñó enzyme sucrose-6-phosphate synthase xúc tác ph n ng c a fructose 6-phosphate v i UDP-glucose t o thành sucrose-6-phosphate (Hình 6-27). Ch t này ti p t c b fructose. a.. t o ra sucrose ñ có th ñư c chuy n ñ n các mô khác.......... T ng h p sucrose Sucrose ñư c t ng h p cytosol. Hình 6-27. sucrose-6-phosphate phosphatase thu phân nhóm phosphate... T ng h p lactose ñ ng v t c p cao. nhưng m t s loài như c c i ñư ng.. disaccharide duy nh t ñư c t ng h p là lactose. mía. Hai triose phosphates trên ngưng t t o fructose-1. S t ng h p sucrose b.6-bisphosphatase thu phân thành fructose-6-phosphate. Cu i cùng...1..6-bisphosphate (xúc tác b i aldolase).. Nguyên li u là glucose t máu ñưa t i ho c do phân hu glycogen c a mô. Quá trình t ng h p lactose ñư c th hi n hình 6-28...……… …… 128 . Lactose ñư c t ng h p tuy n s a vào th i kỳ ñ ng v t có thai và cho con bú. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương...

……… …… 129 ..T ng h p amylose: ADP-Glucose là cơ ch t cho s t ng h p tinh b t th c v t và glycogen vi sinh v t.Hình 6-28. Trư c h t. v n nh s xúc tác c a enzyme t ng h p amylose. tương t như enzyme r nhánh glycogen. ñư c xúc tác b i enzyme ADP-glucose-starch-glycosyl transferase: ADP-glucose + ðo n m i (n) glucose → ADP + ðo n m i (n+1) glucose Glucose tách ra kh i ADP và g n vào ñ u không kh (C4) c a chu i polysaccharide ñang hình thành. nhưng amylopetin có m t s liên k t α 1→6 glycoside..... glucose ñư c phosphoryl hoá thành glucose-6-phosphate nh tác d ng c a hexokinase và ATP: Glucose + ATP → Glucose-6-phosphate + ADP Sau ñó glucose-6-phosphate ñư c ñ ng phân hoá thành glucose-1-phosphate.. T ng h p tinh b t Tinh b t bao g m amylose (không phân nhánh) và amylopectin (phân nhánh).... Di p l p th có enzyme r nhánh.T ng h p amylopectin: Amylose c a tinh b t không phân nhánh.. S chuy n các g c glucose cho ño n m i. d. có kh năng t ng h p lo i polysaccharide d tr là glycogen (còn g i là tinh b t ñ ng v t) t glucose. . phân nhánh.. t o thành liên k t α 1→4 glycoside.... ñư c t o thành t glucose-1-phosphate: ð t ng h p amylose. c n có m t ño n oligosaccharide (g m 3-4 g c glucose v n n i v i nhau nh liên k t α 1→4 glycoside) làm m i..... Sau ñó chu i v a ñư c hình thành l i ti p t c ñư c kéo dài.... enzyme xúc tác là phosphoglucomutase: Glucose-6-phosphate ↔ Glucose-1-phosphate Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. S t ng h p lactose tuy n s a c. ñ c bi t là gan và cơ. xúc tác cho s c t ñ t và chuy n m t oligosaccharide trên chu i m ch th ng c a amylose ñ n m t v trí khác trên cùng m t chu i và hình thành liên k t α 1→6 glycoside.. ðo n m i là ch t nh n các g c glucose t ADP-glucose. . T ng h p glycogen t glucose Ph n l n các t bào..

Quá trình này l p ñi l p l i và m ch th ng c a glycogen c dài d n.... K t qu là t o ra m t liên k t (α 1→4) glycoside.... S t ng h p m ch nhánh c a glycogen UDP-glucose là d ng ho t hoá c a glucose.. gi i phóng ra UDP...... là h p ch t trung gian cung c p g c glucose cho ph n ng ñư c enzyme glycogen synthetase xúc tác.... Ph n ng t o liên k t (α 1→4) glycoside Glucose-1-phosphate t o thành s ph n ng v i UTP.. C1 c a glucose trong UDP-glucose t o liên k t glycoside v i C4 trong g c glucose t n cùng c a m t “lõi” glycogen có s n.……… …… 130 . Ph n ng này ñư c enzyme UDP-glucose pyrophosphorylase xúc tác: Glucose -1-phosphate + UTP ↔ UDP-glucose + PPi PPi +H2O → 2Pi Hình 6-30.Hình 6-29.... t o ra UDP-glucose... Dư i tác d ng c a enzyme này... Nh enzyme Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..

. Sau ñó ño n còn l i c a nhánh cũ và nhánh m i l i ti p t c ñư c kéo dài.. enzyme r nhánh s chuy n m t ño n 6-7 g c glucose c a ñ u không kh c a nhánh ñ n g n v i C6 c a phân t glucose c a cùng chu i ho c m t chu i khác. 6..nucleoside diphosphokinase.3. Enzyme này t g n glucose t UDP-glucose vào nhóm OH trong g c tyrosine c a mình và tr thành m t “lõi” glycogen... có ch c năng là ch t m ñ u. Trong quá trình t ng h p.. lipid.6. Khi ph i t ng h p glycogen mà không có “lõi” glycogen (t ng h p t ñ u)...5.. S phosphoryl phân glycogen.. s phân gi i carbohydrate... acid amin. khi chu i th ng ñã dài ít nh t 11 g c glucose. hai lo i polysaccharide ch y u và quan tr ng nh t.. Hình 6-31.. S tân t o glucose th c s c n thi t cho cơ th ñ ng v t khi lư ng carbohydrate không ñư c cung c p ñ y ñ theo con ñư ng th c ăn. t o ra glucose-1-phosphate Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.6. Nh ng ñi m ch y u ñ ñi vào con ñư ng này là pyruvate và oxaloacetate (Xem m c 6.……… …… 131 .. S phân gi i glycogen Glycogen d tr gan và cơ ñ ng v t khi ñư c huy ñ ng s b phân gi i theo cơ ch phosphoryl phân (Hình 6-31). quá trình b t ñ u t m t proteinenzyme có tên là glycogenin.. có th ñư c phân gi i nh hai ki u ph n ng thu phân và phosphoryl phân..1. lư ng glycogen trong gan g n như c n ki t. mà t chúng có th chuy n thành ñư ng glucose.2). M t liên k t (α 1→6) glycoside hình thành. S t ng h p m ch nhánh c a glycogen là quá trình t o ra các liên k t (α 1→6) glycoside.. T ng h p glucose t các s n ph m chuy n hoá trung gian Trong quá trình chuy n hoá... 6. Khi nh ñói kho ng 24 gi . Các liên k t này hình thành nh enzyme r nhánh.t o thành m t s s n ph m trung gian. 6. UTP s ti p t c tham gia ph n ng ñ t o UDP-glucose.7. UDP tách ra s tác d ng v i ATP ñ t o thành UTP và ADP.. ñ ng nghĩa v i m t chu i m i ñư c t o ra. ... S PHÂN GI I CÁC POLYSACCHARIDE Tinh b t và glycogen....

. Enzyme oligotransferase s ho t ñ ng........ các liên k t (α 1→4) glycoside trong phân t amylose..2. không có tr t t .6. Enzyme α-amylase thu phân m t cách ng u nhiên. Nhánh glycogen m i dài thêm 3 g c glucose này l i ti p t c b glycogen phosphorylase phân gi i (Hình 6-32). Trong ph n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. m t s loài ñ ng v t như l n có nhi u α-amylase trong nư c b t... S n ph m t o thành là glucose-1-phosphate (ñư c tách ra t ñ u không kh ) và chu i m ch th ng ng n ñi m t g c glucose (Hình 6-31). S phân gi i tinh b t Tinh b t (k c glycogen khi b tiêu hoá) có th b thu phân b i các enzyme amylase khác nhau. r i ñ n các các phân t maltose và glucose.. Hình 6-32.. trư c h t cho ra các oligosaccharide ch a 6-7 g c glucose..……… …… 132 .Enzyme xúc tác là glycogen phosphorylase c t ñ t liên k t (α 1→4) glycoside v i s tham gia c a m t g c phosphate.. Enzyme α-amylase ñư c t ng h p ch y u t tuy n t y.. Có nhi u lo i amylase.. Quá trình x y ra cho ñ n khi chu i polysaccharide còn l i kho ng 4 g c glucose k t v trí phân nhánh. ho t tính c a glycogen phosphorylase b c ch .. Các bư c thoái hoá c a glycogen 6. Lúc ñó.... m i lo i có cách tác ñ ng riêng ñ n phân t tinh b t và do ñó cũng cho ra các s n ph m khác nhau. c t m t ño n 3 g c glucose kh i chu i ng n còn l i và g n nó vào ñ u không kh c a chu i th ng khác trong phân t nh liên k t (α1→4) glycoside...

ch y u là carbohydrate. Trong giai ño n th hai. 6. giai ño n th nh t.. Enzyme này có nhi u trong d ch ti t c a ru t non. nghĩa là tác d ng vào các ñi m phân nhánh. Enzyme γ-amylase (glucoamylase) cũng thu phân các liên k t (α 1→4) glycoside t ñ u không kh c a chu i polysaccharide và tách d n ra t ng phân t glucose. FAD (d ng ôxy hoá) ñ hình thành NADH và FADH2 (d ng kh ).……… …… 133 . m t cách có tr t t tách ra t ñ u không kh t ng phân t maltose. m t bào quan ñư c ví như nhà máy năng lư ng c a t bào.7... và cu i cùng chuy n ñ n ôxy.. quá trình ôxy hoá kh sinh h c ñư c th c hi n b ng cách tách hydro (H+ và e-) ra kh i cơ ch t và chuy n cho nh ng ch t nh n khác nhau. ði n t cao năng c a chúng s ñư c v n chuy n qua m t lo t các thành viên c a chu i hô h p (chu i v n chuy n ñi n t ). ñ ng th i trong quá trình này...1. Enzyme amylopectin-1... C hai ñ u gi ng nhau nh ng bi n ñ i ñ u tiên c a ñư ng glucose. HOÁ SINH HÔ H P Hô h p t bào là quá trình ôxy hoá các h p ch t h u cơ. hydro ñư c tách ra t cơ ch t và ñư c chuy n t i NAD+... cũng thu phân các liên k t (α 1→ 4) glycoside.... Hô h p không ch có vai trò khai thác năng lư ng.. tr i qua 2 giai ño n: giai ño n chu n b (g m 5 ph n ng ñ u) và giai ño n phosphoryl hoá (g m 5 ph n ng ti p theo).H và ATP. khi ôxy hoá carbohydrate còn t o ra nhi u s n ph m trung gian quan tr ng c n cho s t ng h p các ch t h u cơ cũng như các quá trình chuy n hoá khác trong cơ th .. Giai ño n chu n b c a ñư ng phân c n ATP + Ph n ng 1: Glucose ñư c phosphoryl hoá C6 t o glucose-6-phosphate.. Như v y. ñó là quá trình ñư ng phân. Trong cơ th sinh v t. Enzyme β-amylase. ñ n t n CO2 và H2O. 6. có nhi u trong các h t giàu tinh b t khi n y m m.6-glycosidase thu phân các liên k t (α 1→6) glycoside trong phân t amylopectin. Trong cơ th sinh v t. Quá trình này di n ra t i màng trong ty th . Trong amylopectin.. Sinh v t có hai ki u hô h p ph bi n: y m khí và hi u khí. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. v i s tham gia c a ATP và enzyme xúc tác là hexokinase. NADH và FADH2 b ôxy hoá b i ôxy.. α-amylase ch thu phân các liên k t (α 1→4) glycoside. năng lư ng gi i phóng ph n l n ñư c bi n thành năng lư ng trong các liên k t phosphate cao năng c a ATP. a. Quá trình hô h p g m hai giai ño n.7. ðư ng phân x y ra trong t bào ch t (cytosol) c a t bào. lipid và protein cuãng là nguyên li u cho hô h p. ngoài carbohydrate là chính. ñ l i ph n có liên k t (α 1→6) glycoside g i là các dextrin. nh tác d ng c a các amylase và amylopectin-1. tinh b t b thu phân hoàn toàn ñ n t n glucose và maltose. liên quan m t thi t v i nhau. ph n còn l i là các t ng dextrin gi i h n. m t ph n năng lư ng c a glucose ñư c gi i phóng dư i d ng NAD.. Năng lư ng gi i phóng trong quá trình v n chuy n ñi n t trong chu i hô h p ch y u ñư c s d ng ñ t ng h p ATP..m ch nhánh amylopectin.6-glycosidase. di n ra hai v trí khác nhau c a ty th . Quá trình ñư ng phân (Glycolysis) ðư ng phân là m t chu i các ph n ng hoá h c bi n glucose thành pyruvate... tác d ng c a enzyme này cũng d ng l i t i v trí phân nhánh... Sau ñó maltose b maltase thu phân thành hai phân t glucose.

. nh enzyme phosphohexose isomerase xúc tác. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Tuy nhiên.. hexokinase c n Mg2+ cho ho t tính c a mình. có th cho r ng. + Ph n ng2: Bi n ñ i glucose-6-phosphate thành fructose-6-phosphate.6-bisphosphate + Ph n ng 4: Tách fructose-1.……… …… 134 . hexokinase còn xúc tác s phosphoryl hóa các hexose khác như fructose.. phosphoryl hoá c a ñư ng phân s n sinh ATP Giai ño n này chuy n hoá 2 phân t GAP thành 2 pyruvate... Tuy nhiên... b i vì 2ATP ñã ñư c s d ng cho các bư c ho t hoá trong giai ño n chu n b ....... Giai ño n ôxy hoá... 2NADH và t o ra 4ATP. và cũng gi ng như các kinase khác..Ngoài glucose.... b. + Ph n ng 5: S bi n ñ i qua l i c a các triose phosphate Ch có glyceraldehyde-3-phosphate ñi ti p vào quá trình ñư ng phân. Như v y. t m t phân t glucose ñi vào ñư ng phân ch t o ra ñư c 2ATP. dihydroxyacetone phosphate (DHAP) có th ñư c chuy n hóa thành glyceraldehyde-3-phosphate (GAP) nh triose phosphate isomerase.... + Ph n ng 3: Phosphoryl hoá fructose-6-phosphate thành fructose-1. trong th c t . manose. trong các ph n ng ti p theo có hai phân t GAP tham gia.6-bisphosphate thành hai triose phosphate nh aldolase...

.................... Sơ ñ tóm t t quá trình ñư ng phân Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương...……… …… 135 .Hình 6-33...

+ Ph n ng 6: ôxy hoá GAP thành 1,3-bisphosphoglycerate. Trong ph n ng này, nhóm aldehyde b ôxy hoá thành nhóm carboxyl; tuy nhiên, không t o ra m t carboxylic acid t do mà t o ra m t h p ch t anhydride vì có phosphate vô cơ tham gia. Phân t 1,3bisphosphoglycerate t o thành là m t h p ch t cao năng. M t ph n năng lư ng ôxy hoá nhóm aldehyde còn ñư c gi i phóng ra dư i d ng NADH.

+ Ph n ng 7: chuy n phosphoryl cao năng t 1,3-bisphosphoglycerate ñ n ADP t o ATP và 3-phosphoglycerate. ðây là s phosphoryl hoá b c cơ ch t, t o ATP.

Phosphoglycerate kinase

+ Ph n ng 8: ñ ng phân hoá 3-phosphoglycerate thành 2-phosphoglycerate

+ Ph n ng 9: Tách nư c, chuy n 2-phosphoglycerate thành phosphoenolpyruvate (PEP), nh enzyme enolase xúc tác. PEP là h p ch t cao năng th hai ñư c t o thành trong quá trình.

+ Ph n ng 10: chuy n phosphoryl t PEP t i ADP t o ATP.

Pyruvate kinase

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……

136

ðây là bư c cu i c a quá trình ñư ng phân, ñư c enzyme pyruvate kinase xúc tác. K t thúc quá trình phosphoryl hoá b c cơ ch t này, pyruvate trư c tiên t o thành dư i d ng enol không b n, sau ñó chuy n thành d ng ketone.

Pyruvate d ng enol

Pyruvate d ng ketone

Phương trình t ng quát c a quá trình ñư ng phân có th ñư c vi t như sau: Glucose + 2NAD+ + 2ADP +2Pi → 2 Pyruvate + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O ðư ng phân là quá trình chuy n hoá c xưa nh t và ph bi n ñ i v i m i sinh v t. Vai trò c a quá trình ñư ng phân không ch là cơ ch chung cho c hô h p y m và háo khí, mà còn t o ra năng lư ng và các s n ph m trung gian tham gia vào nhi u quá trình chuy n hoá.

Hình 6-34. Các polysaccharide, disaccharide và hexose ñi vào ñư ng phân

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……

137

6.7.2. Các ñư ng hư ng chuy n hoá c a pyruvate Pyruvate, s n ph m c a ñư ng phân, là m t ñi m n i quan tr ng trong s chuy n hoá carbohydrate. Tuỳ thu c vào loài, ñi u ki n c a cơ th sinh v t và s có m t c a các h enzyme khác nhau, pyruvate có th ñư c chuy n hoá theo nh ng ñư ng hư ng khác nhau. S chuy n hoá glucose trong ñi u ki n y m khí (lên men) và trong ñi u ki n hi u khí gi ng nhau cho ñ n giai ño n t o thành pyruvate. Trong ñi u ki n y m khí, tùy loài sinh v t, t pyruvate có th cho ra các s n ph m khác nhau. Khi mô bào ñư c cung c p ñ y ñ ôxy (hi u khí), pyruvate t o thành s vào ty th , chuy n thành acetyl.CoA và có th ñư c ôxy hoá tri t ñ trong chu trình citric acid. a. Trong ñi u ki n y m khí (không có ôxy) Pyruvate s tham gia vào các quá trình lên men khác nhau, tuỳ thu c s có m t c a các h enzyme thích h p.

Hình 6-35. S chuy n hoá c a pyruvate

* Lên men lactate: Trong cơ v n ñ ng tích c c, trong vi khu n sinh lactate, NADH t o thành ( ph n ng ôxy hoá GAP) trong quá trình ñư ng phân không th b ôxy hoá tr l i b ng ôxy. NAD+ ñư c tái t o t NADH nh s kh pyruvate thành lactate:

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.........................……… ……

138

mu i cà và chua th c ăn cho gia súc. làm bi n tính casein và các protein khác c a s a và làm chúng b k t t a.. Ví d : Lactobacilli và Streoptococci lên men lactose trong s a thành lactic acid.. tuỳ thu c vào loài vi khu n lên men.. . Phương trình t ng quát c a s lên men rư u có th ñư c vi t như sau: Glucose + 2ADP +2Pi → 2 Ethanol + 2CO2 + 2ATP + 2H2O b..CoA (acetic acid ho t ñ ng). Lactate và H+ trong h n h p lên men làm pH gi m... Hình 6-36..Lactate.... r i pyruvate ñư c bi n thành ethanol và CO2 qua hai bư c: . * Lên men rư u etylic: x y ra khi s n xu t rư u.CoA Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. lên men bánh mì.Bư c 2: Acetaldehyde b kh thành ethanol nh NADH (có ngu n g c t ph n ng th 6 c a ñư ng phân) và enzyme alcol dehydrogenase.. hình thành b i các cơ v n ñ ng c a ñ ng v t có xương s ng.Bư c 1: Pyruvate b kh carboxyl nh pyruvate decarboxylase t o thành acetaldehyde.. S kh carboxyl ôxy hoá c a pyruvate thành acetyl..... .. S lên men lactate cũng x y ra khi mu i dưa. Trong ñi u ki n hi u khí (có ôxy) Pyruvate s b kh carboxyl ôxy hoá thành acetyl.……… …… 139 ... Dư i các ñi u ki n nh t ñ nh. ch t này có th ñi vào chu trình citric acid và b ôxy hoá thành CO2 và nư c... có th ñư c máu v n chuy n v gan ñ bi n ñ i tr l i thành glucose.. Nhi u vi khu n lên men glucose và các hexose khác thành lactate. NADH t o thành do s ôxy hoá GAP (t ph n ng th 6 c a ñư ng phân) s ñi vào chu i hô h p và NAD+ ñư c tái t o l i khi ñi n t c a nó ñư c chuy n ñ n ôxy. bia. chúng b ñông l i thành phomát (cheese) ho c s a chua (yogurt).... Glucose ñư c bi n thành pyruvate nh ñư ng phân..

.. nhóm amin t alanine có th làm hình thành nên các amino acid khác. trư c h t là glucose. T pyruvate có th t o ra acetyl..6.Glucose ñư c hình thành nh s thu phân c a glucose-6-phosphatase: Glucose-6-phosphate + H2O → Glucose + Pi Gluconeogenesis là quá trình ñòi h i nhi u năng lư ng...Fructose-6-phosphate ñư c t o ra t fructose-1... Thông qua ph n ng chuy n amin.CoA...……… …… 140 .. trong nh ng ñi u ki n nh t ñ nh. Trong gluconeogenesis.37). nh s thu phân c a enzyme fructose-1. ð c bi t.T pyruvate t o ra phosphoenolpyruvate (PEP) nh 2 ph n ng thu năng lư ng: Pyruvate + HCO3. Có th coi ñây là ñi m g p g c a nhi u quá trình trao ñ i ch t. là c u n i gi a ñư ng phân và chu trình citric acid.6-bisphosphate...bisphosphatase Pyruvate carboxylase Phosphoenolpyruvate carboxykinase Như v y. S bi n ñ i pyruvate thành glucose là m t ñư ng hư ng tân t o ñư ng – gluconeogenesis (Hình 6.. nhưng th t c n thi t: 2 Pyruvate + 4ATP + 2GTP + 2NADH + 2H++ 4H2O → glucose + 4ADP + 2GDP + 6Pi + 2NAD+ S khác nhau v enzyme c a 2 quá trình ñư ng phân và tân t o ñư ng ñư c ñưa ra b ng 6.. Quá trình này ñư c t h p pyruvate dehydrogenase xúc tác.. là nguyên li u ñ t ng h p các acid béo và lipid. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. T h p này có 3 enzyme và 5 cofactor ho t ñ ng liên hoàn v i nhau. chu i ph n ng g m 5 bư c (Hình 6-36).1.+ ATP + H2O → Oxaloacetate + ADP + Pi Enzyme xúc tác ph n ng trên là pyruvate carboxylase.... gluconeogenesis không ph i là s ñi ngư c l i c a ñư ng phân. r i t chúng thành protein (Xem chương 5).S kh carboxyl ôxy hoá c a pyruvate thành acetyl. C n lưu ý r ng.6-bisphosphate + H2O → Fructose -6-phosphate + Pi . các ph n ng ngư c l i x y ra theo các bư c m i: . c. S khác nhau v enzyme c a 2 quá trình ñương phân và tân t o ñư ng ðư ng phân (Glycolysis) Hexokinase Phosphofructose kinase Pyruvate kinase Tân t o ñư ng (Gluconeogenesis) Glucose-6-phosphate Fructose-1....carboxykinase: Oxaloacetate + GTP → Phosphoenolpyruvate + GDP + CO2 .6-bisphosphatase: Fructose-1. B ng 6-1. c n coenzyme là d n xu t c a biotin. S t ng h p các ch t h u cơ t pyruvate Pyruvate là m t xích quan tr ng trong s chuy n hoá carbohydrate và protein..CoA x y ra trong ch t n n (matrix) ty th . pyruvate còn là nguyên li u t ng h p carbohydrate.. Sau ñó oxaloacetate chuy n thành PEP nh enzyme xúc tác là PEP. chúng ta th y pyruvate là ti n ch t ñ t ng h p nên nhi u ch t h u cơ khác nhau. có th là ti n ch t ñ t o nên amino acid là alanine.

. Thông qua chu trình này. ðư ng phân (glycolysis) và tân t o ñư ng (gluconeogenesis) 6...... còn ñư c g i là chu trình Krebs (do Hans Krebs tìm ra năm 1937) hay chu trình các tricarboxylic acid (vì là vòng luân chuy n c a các acid có ba nhóm carboxyl).Hình 6-37.. Các ph n ng c a chu trình citric acid: ..... ph n l n t bào.... acid béo và acid amin ñư c ôxy hoá hoàn toàn.……… …… 141 . các s n ph m trung gian c a quá trình thoái hoá carbohydrate. Chu trình citric acid Chu trình citric acid x y ra trong ch t n n ty th ..3.....Ph n ng t ng h p citrate: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương......7.

.ketoglutarate thành succinyl.. 3% cis-aconitate và 7% isocitrate... th c ch t là C trong nhóm methyl c a acetyl.CoA... acetyl... m t ph n ñư c gi l i trong liên k t thioester giàu năng lư ng c a succinyl. . ph n l n năng lư ng gi i phóng t p trung trong NADH...……… …… 142 .. ..CoA g n v i nhóm carbonyl (C-2) c a oxaloacetate.ketoglutarate: Isocitrate b kh carboxyl ôxy hoá dư i tác d ng c a enzyme isocitrate dehydrogenase..Ph n ng kh carboxyl ôxy hoá chuy n isocitrate thành α.Ph n ng ñ ng phân hoá citrate thành isocitrate: Enzyme xúc tác là aconitase.Ph n ng t o succinate: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. ....Ph n ng kh carboxyl ôxy hoá α.ketoglutarate dehydrogenase xúc tác. do ñó cân b ng theo hư ng citrate. tr ng thái cân b ng t n t i 90% citrate..Trong ph n ng ñ u tiên.CoA ngưng t v i oxaloacetate t o thành citrate nh s xúc tác c a enzyme citrate synthase.... C u t o và cơ ch ho t ñ ng c a t h p này gi ng như t h p pyruvate dehydrogenase. Trong quá trình ôxy hoá....CoA: Ph n ng này ñư c t h p α..

. . Ý nghĩa c a chu trình citric acid: Chu trình citrate ñóng vai trò trung tâm trong quá trình trao ñ i ch t và năng lư ng.Ôxy hoá malate thành oxaloacetate: ðây là ph n ng cu i cùng. Trong chu trình có 2 ph n ng kh carboxyl lo i CO2 và 4 ph n ng ôxy hoá. do enzyme nucleoside diphosphate kinase xúc tác: GTP + ADP ↔ GDP + ATP . tách ra ñư c 4 c p hydro cao năng (3 NAD. Năng lư ng gi i phóng khi phân gi i liên k t thioester c a succinyl.. m t vòng c a chu trình ñ t cháy hoàn toàn g c acetyl (2C) s cung c p năng lư ng tương ñương 10 ATP..CoA chuy n thành succinate.. ðây là ph n ng thu n ngh ch.. GTP t o thành có th chuy n nhóm phosphoryl th ba cho ADP ñ t o ATP. do malate dehydrogenase có coenzyme là NAD+ xúc tác.CoA ñư c chuy n thành năng lư ng trong ATP thông qua s t o thành GTP.H và 1 FADH2)..CoA synthetase (còn g i là succinate thiokinase).. Phân t oxaloacetate hình thành có th ti p t c ngưng t v i phân t acetyl. Như v y.. có ý nghĩa c ñ i v i các quá phân gi i và nhi u quá trình sinh t ng h p các ch t... K t qu c a chu trình citric acid: Chu trình ôxy hoá hoàn toàn g c acetyl. khép l i chu trình..CoA t o 1GTP (1ATP)..CoA m i.. t ng h p ATP..……… …… 143 .... t NADH t o ra 2. Năng lư ng gi i phóng khi phân gi i liên k t thioester c a succinyl.... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Các c p hydro cao năng này s b ôxy hoá trong chu i hô h p t bào và gi i phóng năng lư ng..Ph n ng h p nư c c a fumarate t o thành malate: dư i tác d ng c a fumarase.Ôxy hoá succinate thành fumarate: nh tác d ng c a succinate dehydrogenase.5 ATP và t FADH2 t o ra 1. succinyl.5 ATP.. ...Nh s xúc tác c a succinyl.

giúp chia nh s năng lư ng t do trên thành nh ng lư ng nh thu n ti n cho ph n ng t o ATP trong quá trình phosphoryl hoá ôxy hoá.. 4 c p hydro t o thành s ñư c ôxy hoá nh chu i các enzyme hô h p và t o ra nhi u ATP như s th y ph n dư i ñây. Trong quá trình v n chuy n ñi n t t NADH và FADH2 t i O2 thông qua m t lo t các thành viên c a chu i hô h p.. S phosphoryl hoá ôxy hoá Các c p hydro cao năng NADH và FAD. Tuy ch t o ra tr c ti p 1ATP (t GTP).. M t khác. Khi ôxy hoá 1 mol NADH b i ôxy (chuy n 2 e-) trong các ñi u ki n chu n hoá sinh gi i phóng 52.. ð t o 1mol ATP t ADP và Pi c n có 7. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.……… …… 144 . Chu i hô h p.. M i t h p g m m t s thành viên là protein và m t s nhóm ph ghép có ho t tính ôxy hoá kh v i th kh chu n gi m d n (kh năng ôxy hoá tăng d n).3 kcal.Chu trình là cơ ch ôxy hoá cu i cùng chung cho nhi u s n ph m trung gian c a s phân gi i carbohydrate. năng lư ng t do ñư c gi i phóng h p di n v i s t o thành ATP... nhi u s n ph m trung gian c a chu trình có th là nguyên li u cho các quá trình sinh t ng h p. lipid và protein. g m nhi u thành viên t o ra b i 4 t h p...6 kcal nói trên th a ñ ñ t o ra nhi u ATP...... Các protein g n màng trong c a ty th ñư c t ch c thành 4 t h p hô h p c a chu i v n chuy n ñi n t . song chu trình l i là cơ ch t o ra các c p hydro cao năng khá hi u qu .6 kcal năng lư ng t do. ôxy hoá acid béo và chu trình citric acid ñư c ñưa vào chu i hô h p (chu i v n chuy n ñi n t )... v y lư ng năng lư ng 52.H2 ñư c t o ra trong quá trình ñư ng phân......4. Sơ ñ t ng quát c a chu trình citric acid 6...7. Hình 6-38..

. T h p III (CoQ-cytochrome c reductase): g m hai cytochrome b. t h p II v n quan tr ng. Voet.. g p l i là m t gradient ñi n hoá proton.... Cytochrome là nh ng protein ch a nhóm hem.……… …… 145 . 1995) Quá trình v n chy n ñi n t làm H b ñ y t ch t n n ra kho ng gi a hai màng. t o nên m t s chênh l ch n ng v ñ proton và ñi n tích. Sơ ñ ñơn gi n c a chu i hô h p (Theo Donal Voet và Judith G.. + Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương... các chùm Fe-S và m t cytochrome b560 tham gia chuy n ñi n t ... 1995) ði n t ñư c chuy n t t h p I sang t h p III nh CoQ và t t h p III sang t h p IV nh cytochrome c. Tuy nhiên. T h p I (NADH. Hình 6-30.. Sơ ñ gi i thích thuy t hoá th m th u c a P. T h p IV (Cytochrome c oxidase): tách ñi n t t cytochrome c (d ng Fe2+) ñ chuy n cho ôxy nguyên t (O2) t o nư c (nh H+ l y t ch t n n).. Voet.. T h p II (Succinate . tương ng cho các cơ ch t khác nhau) chuy n sang cho CoQ.. giúp vi c chuy n ñi n t . Khi gradient ñi n hoá này b hoá gi i do H+ qay v ch t n n qua t h p V (ATP..... không ñ ñ t o ATP. trong ñó s t thay ñ i hoá tr gi a s t ba và s t hai khi nh n và nh ñi n t .CoQ reductase): chuy n ñi n t t succinate sang CoQ. chuy n ñi n t t CoQH2 (d ng kh ) sang cytochrome c. vì ñây cũng là m t c a ñưa ñư c ñi n t cao năng vào chu i hô h p.. ATP ñư c t o thành t ADP và Pi.. ðây là t h p l n nh t. m t cytochrome c1 và m t chùm FeS.. g n m t phân t FMN cùng v i 6-7 chùm Fe-S.. Năng lư ng gi i phóng khi chuy n e t succinate sang CoQ th p..Hình 8-39.. Mitchell (Theo Donal Voet và Judith G. T h p II (không ch ra ñây) chuy n ñi n t t succinate sang CoQ. T h p này g m enzyme succinate dehydrogenase có nhóm ghép FAD.synthase).Coenzyme Q reductase): tách ñi n t t NADH (c a các enzyme dehydrogenase khác nhau.

.7. tuy n s a) hay t ng h p cholesterol.5. như tu xương. NADH. Mitchell ñã ñư c trao gi i thư ng Nobel vì công trình này.. mô m .. glucose-6-phosphate ñư c chuy n hoá theo ñư ng phân... ð n 1978. DNA... ngày càng có nhi u th c nghi m ch ng t quan ñi m này là ñúng. T h p ATP-synthase n m riêng bi t v i chu i hô h p.. Tuy nhiên.. và các coenzyme như ATP. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Các mô bào di n ra s t ng h p các acid béo (gan.. t o pyruvate.. 6. Dù m t vài chi ti t còn chưa th t sáng t .. V n ñ m u ch t c a thuy t này là: năng lư ng t do c a s v n chuy n ñi n t ñư c b o t n do s bơm H+ t ch t n n ty th ra kho ng không gian gi a hai màng và t o thành gradient ñi n hoá proton qua màng trong ty l p th .. ngày nay ñã ñư c kh ng ñ nh... và các ch t này ch y u ñư c ôxy hoá trong chu trình citric acid ñ khai thác năng lư ng. Tuy nhiên... Hình 6-31. hình thành nên NADPH.……… …… 146 . NADP+ là ch t nh n ñi n t . ðây là xu t phát ñi m cơ b n cho m i nghiên c u hi n ñ i v năng lư ng sinh h c.. s n ph m ch y u c a ñư ng hư ng chuy n hoá này không ph i là các pentose mà l i là NADPH c n thi t cho sinh t ng h p.. m t s mô bào khác. Sau ñó. các hormone steroid (gan. Thuy t hoá th m th u c a Peter Mitchell (1961) là m t quan ñi m hoàn toàn m i m ñ i v i s phosphoryl hoá ôxy hoá và v n ñ màng sinh h c nói chung. Nh ng mô bào phát tri n m nh...S t ng h p ATP t ADP và Pi là m t ph n ng thu năng lư ng và ngu n cung c p l y t quá trình v n chuy n ñi n t chu i hô h p. da và niêm m c ru t s d ng pentose ñ t ng h p RNA. tuy n thư ng th n. Chu trình pentose phosphate ph n l n các mô bào... P. Sơ ñ t ng quát c a ñư ng hư ng pentose phosphate Trong quá trình ôxy hoá này. th năng ñi n hoá này ñư c dùng ñ t ng h p ATP. và coenzyme A. glucose-6-phosphate còn ñư c chuy n hoá theo chu trình pentose phosphate (còn g i là con ñư ng hexose monphossphate). tuy n sinh duc) c n ñư c cung c p NADPH b ng con ñư ng này.. nhưng ý tư ng v m t gradient ñi n hoá proton v i tư cách là d ng d tr trung gian c a năng lư ng gi i phóng ra trong quá trình v n chuy n ñi n t chu i hô h p. FADH2.

...H t o thành.. con ñư ng pentose phosphate k t thúc t i ñây và phương trình t ng quát c a nó là Glucose-6-phosphate + 2NADP++ H2O → ribose-5-phosphate + CO2 + 2NADPH + 2H+ K t qu là t o ra NADPH là các ñương lư ng kh cho các ph n ng sinh t ng h p và ribose-5-phosphate. Phosphopentose isomerase ñ ng phân hoá ribulose 5-phosphate thành ribose 5phosphate. Pha không ôxy hoá tái t o l i glucose-6-phosphate t các pentose phosphate: Các ph n ng không ôxy hoá x y ra nh xúc tác c a các enzyme ñ ng phân hoá và v n chuy n (transketolase và transaldolase). ch t nh n ñi n t là NADP+.. Pha ôxy hoá t o ra các pentose phosphate và NADPH: Trong ph n ng ñ u tiên. m t ti n ch t cho t ng h p các nucleotide. m t phân t NADP.... chu trình pentose phosphate là cơ ch ñ tái t o l i ch t nh n CO2 trong chu trình Calvin.... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. glucose-6-phosphate b ôxy hoá thành 6-phosphoglucono-δ-lactone. Ch t này b ôxy hoá và kh carboxyl nh enzyme 6-phosphogluconate dehydrogenase t o thành m t ketopentose là ribulose 5phosphate và phân t NADPH th hai... nh enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase xúc tác. Trư c tiên là s bi n ñ i tương h c a các pentose: Sau ñó là các ph n ng do transketolase và transaldolase xúc tác...... g m hai pha: pha ôxy hoá và pha không ôxy hoá. m t s mô bào....các sinh v t quang h p... Chu i các ph n ng c a chu trình pentose phosphate x y ra t bào ch t (cytosol). Sau ñó 6-phosphoglucono-δ-lactone b enzyme lactonase thu phân thành 6-phosphogluconate.……… …… 147 ..

. Fructose-6-phosphate (6C) ñư c ñ ng phân hoá thành glucose-6-phosphate (6C) và chu trình ñư c khép kín........C ng ba phương trình trên ta ñư c: 2 Xylulose-5-phosphate + Ribose-5-phosphate ↔ 2Fructose-6-phosphate + Glyceraldehyde -3-phosphate Hai phân t GAP (3C) có th tái t o m t glucose-6-phosphate.……… …… 148 .. S chuy n hoá 6 pentose thành 5 hexose g m hai lo t ph n ng như trên Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.... Hình 6-32.............

Fourth Edition. 5. Biochemie.... Berg. ðào Kim Chi. Freeman and Company. M. Freeman and Company.... Câu h i ôn t p: 1. H. con ñư ng pentose phosphate có th di n ra theo nhi u chi u hư ng khác nhau. Monosaccharide: ñ nh nghĩa và m t s ñ i di n quan tr ng? 3.. 2. tuỳ theo nhu c u t o ra nhi u s n ph m nào.. Academic Press. Hoá sinh. Hóa sinh h c. 6. Granner.. Donal Voet and Judith G. Hà N i.. 5th Edition.. Giáo trình hoá sinh th c v t..nlm. 10. 3. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Plant Biochemistry. S t ng h p tinh b t th c v t? 12. (2005). Chu trình citrate: cơ ch và vai trò trung tâm trong trao ñ i ch t và năng lư ng? 19.……… …… 149 . Sơ lư c v chu trình pentose phosphate? Tài li u tham kh o: 1. Sơ lư c v pha sáng c a quá trình quang h p? 7. USA. Johon L... Inc. USA. Academia. Biochemistry. Nxb Y h c. Nguy n Xuân Th ng. Nguy n ð ng Hùng. Nguy n Th Hà. ribose-5phosphate và ATP. Cox M. Nguy n Văn ð ng (2004).. Nguy n H u Ch n. Vũ Th Phương (2001). (1997). Murray. Ph m Quang Tùng. Translation. Chu trình Hatch – Slack (Chu trình C4)? 9. Praha. Tr n Th Áng (1999). New York. Sơ lư c v các ñư ng hư ng chuy n hoá c a pyruvate? 17. www. Hà N i. Trình bày v n t t chu trình Calvin (Chu trình C3)? 8. Freeman and Company. Hà N i.gov/... Robert K. Sơ lư c v s phân gi i tinh b t? 15. Như v y. (1998).nih. Nakladatelství a Vydavatelství H&H. Nxb Nông nghi p. Polysaccharide thu n: ñ nh nghĩa. Lehninger’s Principles of Biochemistry. c u t o và ch c năng c a các ñ i di n ñi n hình? 5. New York. Rodwell.. Johon Wiley & Son.fcgi 4. Nêu ñ nh nghĩa và các ch c năng sinh h c chung c a carbohydrate? 2.. Copyright © 2002 W. 8. Daryl K. and Harborne. M./br.. Nxb Y h c. c u t o và ch c năng c a các ñ i di n ñi n hình? 6. Vũ Thy Thư (2006). Hóa sinh h c. Second Edition. Cơ ch và ý nghĩa c a quá trình ñư ng phân (glycolysis)? 16.. 9. Harperova Biochemie.. B. S t ng h p lactose ñ ng v t? 11. S t ng h p glycogen ñ ng v t? 13. Nelson D.ncbi. J. Hoàng Bích Ng c. Tymoczko and Lubert Stryer (2002): Biochemistry. L. Praha. c u t o và ch c năng c a m t s ñ i di n quan tr ng? 4. Ph m Thi Trân Châu.. Vũ Kim B ng.S chuy n hoá c a glucose-6-phosphate ph thu c vào nhu c u v NADPH.. Polysaccharide t p: ñ nh nghĩa. Sơ lư c v s phân gi i glycogen? 14. NXB Giáo d c. Jeremy M. 7. S gi ng và khác nhau gi a ñư ng phân y m khí ñ ng v t và lên men vi sinh v t? 18. Victor W.. W. P. Peter A. Nguy n Nghiêm Lu t. Hà N i. Oligosaccharide: ñ nh nghĩa. Mayers. Ngô Xuân M nh. S t ng h p sucrose th c v t? 10. Dey. H. Voet (1995)... Zdenek Vodrazka (1996).

ð ng v t không t ng h p ñư c hai acid béo không no là linoleic (ω6) và linolenic (ω3). M t s lo i lipid như phospholipid. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. ru t. Các lipid ph c t p. steroid và carotenoid. không tan ho c tan r t ít trong nư c. là ester c a glycerol và ba acid béo. cloroform. còn d u ch a nhi u hơn các acid béo không no. Tuỳ lo i. 1. Lipid màng chi m t i 5-10% v t ch t khô c a h u h t các lo i t bào.. ð I CƯƠNG V LIPID 7. Các ch t như d u. khác nhau c v c u trúc phân t và ch c năng. benzene.1. phospholipid.. 7. vitamin. không ho c có r t ít các nhóm ưa nư c. Triacylglycerol. Triacylglycerol và các lo i lipid ph c t p như phospholipid ñư c t ng h p theo ñư ng hư ng Kennerdy. còn có các nhóm ch c phân c c khác (t o ñ u phân c c).1. mà tan trong các dung môi h u cơ không phân c c như c n. ñ u là lipid. m . L p lipid kép c a màng do tính k nư c mà tr nên không d dàng cho các h p ch t ưa nư c ñi qua. trên 10-5 cm).. x y ra ch y u ty th (ñ ng v t) và peroxisome. nên lipid cũng ñ m trách nhi u vai trò sinh h c khác nhau..… Lipid có th ñư c phân lo i theo nhi u cách. sphingolipid là thành ph n c u trúc quan tr ng c a màng sinh h c (màng sinh ch t và màng các bào quan). Glycerol ñư c chuy n thành glyceraldehyde-3-phosphate và có th ñi vào ñư ng phân.. ether... gan ñ ng v t). song có vài ñi m khác bi t gi a ñ ng v t và th c v t (nh t là h t n y m m) v enzyme xúc tác và cách s d ng s n ph m c a quá trình oxy hoá. l c l p th c v t. Ch c năng sinh h c c a lipid ða d ng v m t hoá h c.Chương 7 LIPID Tóm t t: Lipid là nhóm h p ch t h u cơ r t ña d ng v hoá m t h c. benzene.. ether.. hormone.. theo m t l trình gi ng nhau. mà lipid có nh ng vai trò sinh h c khác nhau như: c u trúc.. mà tan trong các dung môi h u cơ không phân c c như c n. glyoxysome (th c v t). không tan (ho c r t ít tan) trong nư c.. màng có tính th m ch n l c và s v n chuy n qua màng c n các h th ng v n chuy n.2. b o v .. nh ñ c tính này ngư i ta có th phân tích riêng t ng lo i. ch ng th m nư c..……… …… 150 . Khái ni m v lipid Lipid là nhóm các h p ch t h u cơ r t ña d ng v m t hóa h c..1. 7. d tr năng lư ng. lipid ñơn gi n ñi n hình.. qu và h t.. là m n u ch a nhi u acid béo bão hoà. Quá trình sinh t ng h p acid béo (n i dài thêm t ng ño n 2C vào ch t m ñ u. s c t ... Không ph i m i lipid ñ u hoà tan như nhau trong t t c các dung môi nói trên mà m i lipid hoà tan trong dung môi tương ng c a mình. acetylCoA). Phosphatidate thư ng là s n ph m trung gian chung trong quá trình t ng h p c hai lo i lipid này. Các acid béo ch y u ñư c phân gi i theo cơ ch β-oxy hoá (tách d n t ng ño n 2C.. cách nhi t.. acetylCoA) di n ra t bào ch t (nh t là trong t bào c a mô m . cloroform và acetone. ð c tính n i b t c a lipid (và các dung môi c a chúng) là có nhi u nhóm k nư c.. sphingolipid là sphingosine) và các acid béo... nh các ph c h p enzyme ( vi khu n và th c v t) và các t h p ña enzyme ( ñ ng v t). lipid tan trong nư c t o thành d ng nhũ tương (là lo i dung d ch có kích thư c h t phân tán tương ñ i l n. ngoài alcol ( phospholipid là glycerol. mô m và th c ăn c a ñ ng v t ñư c các lo i lipase phân Lipid d tr gi i. Trong nh ng ñi u ki n nh t ñ nh.

Các ti n ch t và d n xu t c a lipid: bao g m các acid béo. Lipid là dung môi hòa tan các vitamin: A. Các hormone steroid ñư c t ng h p t cholesterol.. hay gan nhi m m ñ ng v t. Phospholipid.2. sphingolipid và glycolipid là nh ng lipid màng... S khác nhau cơ b n v lư ng năng lư ng t o ra là do các acid béo b kh nhi u hơn. Khi nghiên c u chuy n hoá lipid. Vì th . triacylglycerol ñư c d tr h t và qu .. lipid còn là ngu n cung c p nư c n i sinh. ngoài các acid béo và alcol. các eicosnoid (prostaglandin.. Ngoài ra. glycolipid là nh ng lipid ph c t p. alcol (c glycerol và cholesterol). sphingolipid. ñ ng v t có vú.. Gi a hai lo i lipid này có m i liên quan m t thi t.1.. Acid béo và alcol Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Vitamin D3 (cholecalciferol).. ketone ni u. t n t i trong sinh th v i s lư ng thay ñ i. chim cánh c t) và ñ ng v t ng ñông (g u). D u. Lipid ñơn gi n: là ester c a các acid béo và alcol.1.. do ñó ñư c d tr g n như d ng khan.... E và K.……… …… 151 . các vitamin và hormone tan trong lipid. là ngu n cung c p b khung carbon và nhiên li u cho quá trình n y m m. C U T O VÀ TÍNH CH T C A LIPID 7. có tác d ng gi nhi t cho cơ th . Lipid ph c t p: là nh ng ester... c. nhũ tương hóa lipid và h p thu acid béo). các ch t steroid. 7. năng lư ng gi i phóng kho ng 9 kcal.là m t hormone ñi u hòa s h p thu canxi ru t non. vì khi ôxy hóa m t o ra nhi u nư c (ôxy hoá 100g lipid sinh ra kho ng 107g nư c). hay s ng sa m c. ñ ng th i có th gi i thích ñư c các tr ng thái b nh lý như ketone huy t. n u kh u ph n ăn thi u lipid lâu ngày. còn 1g carbohydrate hay protein ch cho kho ng 4 kcal.2.. ñư c t o thành trong cơ th t 7-dehydrocholesterol dư i ánh sáng m t tr i. Glycerophospholipid. D. vitamin hay các s c t . các triacylglycerol không phân c c. lipid còn ñư c phân lo i theo ch c năng.. tích lu d u th c v t.. còn ch a các nhóm ch c khác.3. Vitamin D2 (ergocalciferol) ñư c t o thành t ergosterol c a t bào n m men.. chúng ta s hi u bi t thêm nhi u v cơ ch hoá sinh c a quá trình v béo gia súc. có th phân lipid thành các nhóm sau: a.. Phân lo i lipid D a vào thành ph n c u t o. thành lipid d tr (lipid trung tính) và lipid màng (lipid phân c c). ð i v i các ñ ng v t s ng nh ng vùng giá l nh (h i c u. di cư. Lipid d tr g m ch y u là triacylglycerol. ñ ng v t có th thi u các vitamin k trên. leukotrien và thromboxane) là d n xu t c a arachidonic (eicosanoic) acid.. Mô m chuyên ñ t ng h p. 7. vì các acid béo có s trao ñ i t do và tham gia vào s hình thành các lo i lipid khác nhau c a t bào. d tr m và huy ñ ng thành các phân t nhiên li u ñ ñư c máu v n chuy n ñ n cho các mô bào khác. m ñư c d tr nhi u mô m . Khi oxy hoá hoàn toàn 1g lipid...25-dihydroxycholecalciferol . M t khác. trong gan và th n ñư c chuy n thành 1. còn protein và carbohydrate phân c c nhi u nên m c ñ b hydrat hoá cao hơn. l p m dư i da ñ c bi t quan tr ng.. M t s lo i lipid l i ñóng vai trò là nh ng tín hi u hoá h c. b.Triacylglycerol là d ng d tr năng lư ng r t hi u qu vì d ng kh và khan. m (triacylglycerol) và sáp là nh ng lipid ñơn gi n. L p m dư i da có tác d ng b o v cơ th ñ ng v t trư c các tác ñ ng cơ h c. ð i v i các ñ ng v t ng ñông. M t s lipid bao ph bên ngoài nhi u cơ quan l i có ch c năng b o v và ch ng m t nư c. Cholesterol còn là ti n ch t c a các acid m t (có vai trò ho t hoá lipase. th c v t.. h i mã.

18 và 20 carbon. Liên k t ñôi ph n l n acid béo thư ng d ng cis. Trong t nhiên. và còn ñư c g i là vitamin F. có trong triacylglycerol và phospholipid..... ð ng vât có vú ti p nh n ph n l n các acid béo t th c ăn.. có ñi m nóng ch y th p và thư ng l ng nhi t ñ phòng. ví d phytol (thành ph n c a chlorophyll và lycophyl) là m t dihydroxylalcol có nhi u liên k t ñôi. ph n l n có t 14 ñ n 22 carbon. các acid béo thư ng có s carbon ch n và không phân nhánh. ngô..……… …… 152 .. Acid béo ch có liên k t ñơn gi a các nguyên t carbon là acid béo bão hoà (no). Nh ng acid béo có th ñư c t ng h p là acid béo không thi t y u. Alcol c a lipid cũng có nhi u lo i khác nhau như: glycerol.Ph n l n các lipid ch a hai thành ph n chính là alcol và acid béo. M t s acid béo thư ng g p Khung carbon Tên g i Công th c hoá h c ði m nóng ch y ð tan 30°C (mg/g dung môi) Nư c Benzene Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Khi các nhóm ch c gi ng nhau trên n m hai phía ñ i di n c a m t liên k t ñôi thì phân t là ñ ng phân d ng trans (Hình 7-1b).. Trong ñ ng phân d ng cis. thư ng g p nh t là các acid béo có 16. Glycerol là alcol ña ch c. Các acid béo không no có th t n t i hai d ng ñ ng phân là cis và trans... cerebrine là thành ph n c u t o c a sphingolipid. cho ra acid béo và alcol). • Các acid béo không no r t d b ôxy hoá. C u trúc và tên g i c a m t s acid béo thư ng g p trình bày ra B ng 7-1... trong t nhiên còn có alcol không no. chúng có th t ng h p ñư c các acid béo bão hoà và m t s acid béo không no. Khi sterol ester hóa v i acid béo s t o ra sterid. Các acid này có nhi u trong d u th c v t (như d u lanh. Acid béo có m t s tính ch t quan tr ng.. tuy nhiên.. Chúng ñư c n i v i nhau b ng liên k t ester (alcol-acid béo) ho c liên k t amide (aminoalcol-acid béo). nên các acid béo thi t y u này ph i ñư c cung c p t th c ăn. aminoalcol và sterol.. Lo i aminoalcol thư ng g p như sphingosine.. (ðây là ph n ng thu n ngh ch. D ng cis làm chu i hydrocarbon b cong l i (Hình 7-3). B ng 7-1... Hình 7-1. ñ u tương và d u hư ng dương). nên các acid béo không no thư ng không s p x p li n nhau như lo i bão hoà. Acid béo là nh ng acid h u cơ có m t nhóm carboxyl v i chu i hydrocarbon dài ng n khác nhau (4-36C). có trong mô bào ñ ng v t. ð ng v t có vú không có enzyme c n thi t ñ t ng h p linoleic và linolenic acid. Các alcol cao phân t thư ng tham gia c u t o nên các ch t sáp.... lo i ch a m t hay nhi u liên k t ñôi là acid béo không bão hoà (không no). • Các acid béo không no có th k t h p v i hydrogen (b hydrogen hoá) chuy n thành acid béo bão hoà. ð ng phân d ng cis (a) và d ng trans (b) Oleic và linoleic acid là nh ng acid béo không no ph bi n nh t. Th c v t và vi sinh v t t ng h p ñư c t t c các lo i acid béo c n thi t. Ngoài ra. alcol b c cao. vì ñi u ki n thích h p... các nhóm ch c gi ng nhau thư ng cùng m t phía c a m t liên k t ñôi (Hình 7-1a). m t ester c a acid béo có th ph n ng v i nư c. các ph n ng hoá h c x y ra v i chúng cũng là nh ng ph n ng ñ c trưng c a acid h u cơ m ch ng n: • Acid béo t o ester v i alcol. Lo i sterol tiêu bi u là cholesterol.

063 0.(°C) Acid béo bão hoà (no): 12:0 Lauric acid CH3(CH2)10COOH 14:0 Myristic CH3(CH2)12COOH acid 16:0 Palmitic CH3(CH2)14COOH acid 18:0 Stearic acid CH3(CH2)16COOH 20:0 Arachidic CH3(CH2)18COOH acid 22:0 Behenic CH3(CH2)20COOH acid 24:0 Lignoceric CH3(CH2)22COOH acid 26:0 Cerotic acid CH3(CH2)24COOH Acid béo không bão hoà (không no): Palmitoleic CH3-(CH2)516:1 acid CH=CH(∆9) (CH2)7-COOH Oleic acid CH3-(CH2)718:1(∆9) CH=CH(CH2)7-COOH 18:2 Linoleic CH3-(CH2)4(∆9.5 86..11.5 13.......5 Hình 7-2.14) CH=CH)4(CH2)3-COOH 44..……… …… 153 ...600 874 348 124 - Comment: 1-5 -11 49...1 69.9 63....6 76.12) acid CH=CH-CH2CH=CH-(CH2)7COOH Linolenic CH3-CH2CH=CH18:3 CH2-CH=CH-CH2acid (∆9.083 0.2 53.0 10..034 - 2.. 8. C u trúc c a m t s phân t alcol Cholesterol Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương...12..4 0.... 15) CH=CH-(CH2)7COOH Arachidonic CH3-(CH2)3-(CH220:4 acid (∆5.024 0..

. có t l các acid béo không no (như oleic và linoleic) khá cao.2.... không no.. tương ng c a glycerol và acid béo ñã tham gia t o liên k t ester (m t liên k t c ng hoá tr ).d u th c v t là ngu n năng lư ng quan tr ng trong các lo i qu và h t. Còn qu ... th c v t.. k nư c và chúng còn ñư c g i là m trung tính. Tuỳ thu c vào thành ph n acid béo mà h n h p các triacylglycerol ñư c g i là m hay d u. hay h n h p c a c hai lo i. bơ (avocado) và ô liu là nh ng lo i ch a nhi u d u.. M thư ng ñ c nhi t ñ phòng.... nên triacylglycerol không phân c c. D u th c v t có nhi u các lo i h t như l c (ñ u ph ng). vì ch a t l acid béo bão hoà cao. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. lipid ñơn gi n. ngô. triacylglycerol . còn các lo i d u thư ng l ng. ch là các s n ph m trung gian trong chuy n hoá và thư ng có s lư ng ít). tích ñi n). M bò. (Acylglycerol có m t hay hai nhóm acyl. Vì các nhóm OH và COOH (phân c c. Các lo i th c ăn giàu lipid ti p xúc v i oxy không khí lâu ngày thư ng b ôi. c .... tương ng ñư c g i là monoacylglycerol hay diacylglycerol. Chúng có nhi u lo i acid béo khác nhau v ñ dài m ch carbon cũng như m c ñ bão hòa. hư ng dương và ñ u tương. M là d ng d tr năng lư ng hi u qu hơn glycogen và thư ng ñư c d tr trong các t bào m (adipocyte) chuyên bi t c a mô m (adipose tissue)... v ng (mè).CH3-(CH2)12-CH=CH-CH(OH)-CH(NH2)-CH2-OH Sphingosine CH3-(CH2)13-CH(OH)-CH(OH)-CH(NH2)-CH2-OH Cerebrine 7... Ph n l n triacylglycerol thư ng ch a các acid béo dài ng n khác nhau. ch ch a các acid béo bão hoà nên thư ng r t ñ c nhi t ñ phòng. b i có ch a t l acid béo không no cao. C u t o và tính ch t c a lipid ñơn gi n a. triacylglycerol (thư ng g i là “m ”) là d ng d tr và v n chuy n chính c a acid béo.... m ñ ng v t (c m s a) ñ u là h n h p c a triacylglycerol ñơn gi n (ch ch a m t lo i acid béo) và triacyglycerol h n h p. ðây là ch t d tr năng lư ng ñ ng th i là ti n ch t c a quá trình n y m m. Triacylglycerol Triacylglycerol (triglyceride).2. Triacyl glycerol Hình 7-3.. có thành ph n chính là tristearin. ñ ng v t. C u trúc c a triacylglycerol H u h t các lo i lipid trong t nhiên như d u th c v t. có th là bão hoà.……… …… 154 .. có mùi v khó ch u (là do liên k t ñôi c a acid béo không no b phân c t và s oxy hóa t o ra aldehyde và carboxylic acid có m ch carbon ng n hơn và d bay hơi hơn). là ester c a glycerol v i ba phân t acid béo.

b i các acid béo d b ôxy hoá v trí các liên k t ñôi. m .. .. Ch s này mô t ñ i lư ng trung bình c a kh i lư ng phân t c a các acylglycerol có trong d u.Ch s iod: là lư ng (g) halogen (tính theo iod) có kh năng k t h p v i 100 gam d u..Nhi t ñ nóng ch y: ph thu c vào s tr i hơn v lo i acid béo nào.. m . kho ng 60-100oC. Sterol là lipid c u trúc.. tuy v y m t s vi khu n có th k t h p sterol t môi trư ng ngoài vào màng c a chúng. không no hay bão hoà trong thành ph n phân t triacylglycerol. ví d stigmasterol th c v t. còn các lo i d u th c v t kho ng 120-160. m .Ch s acid: là lư ng (mg) K hydroxide (KOH) c n thi t ñ trung hoà các acid béo t do có trong 1 gam d u. (nên ñơn gi n hơn còn ñư c hình 7-4. ergosterol n m. Sáp thư ng có ñi m nóng ch y cao hơn triacylglycerol.2. không b th y phân và có ch a nhân steroid... Các steroid quan tr ng ñ ng v t bao g m cholesterol và các d n xu t như acid m t. C u t o và tính ch t c a các lipid ph c t p a... Vai trò sinh h c c a sáp ña d ng và liên quan ñ n tính k nư c và tính r n c a nó. g i là phospholipid)... Các h p ch t steroid Các ch t steroid và d n xu t c a chúng là m t nhóm l n trong t nhiên. m . . …. Sáp t tuy n da c a ñ ng v t có xương s ng b o v . phân t có ñ u phân c c (nhóm hydroxyl C-3) và ph n hydrocarbon không phân c c (g m nhân steroid và chu i hydrocarbon v trí C-17). iod và xà phòng hoá). ngoài alcol (glycerol hay sphingosine) và các acid béo còn có các nhóm ch c khác như phosphate. vitamin D. tham gia c u t o màng c a h u h t các t bào eukaryote. M t s sterol tương t cholesterol ñư c tìm th y trong các t bào eukaryote khác. cho bi t m c ñ bão hoà c a các acid béo trong d u. Ngoài ra. Sáp t tuy n phao câu th y c m ti t ra có tác d ng ch ng th m nư c.. d u m càng loãng và càng d b ôxy hoá nhanh.Tính ch t c a các lo i triacylglycerol ph thu c vào nhi t ñ nóng ch y và nhi u lo i ch s (như ch s acid. serine. hàm lư ng các acid béo t do có th tăng.. 3.. . Ch s iod càng cao..……… …… 155 .I-(CH2)n-COOH Acid béo không no Acid béo b iod hoá M ñ ng v t có ch s iod dao ñ ng trong kho ng 30-70... làm cho da m m. choline.. D u. Sáp (serid) Sáp là ester c a acid béo cao phân t (có 14C-36C) v i alcol cao phân t (16C-30C). c. L p sáp m ng trên lá c a nhi u loài th c v t vùng nhi t ñ i có vai trò ch ng thoát hơi nư c và b o v lá trư c côn trùng. Iod ñư c g n vào acid béo không bão hoà theo sơ ñ sau: -CH=CH-(CH2)n-COOH + I2 → -CH. Vi khu n không t ng h p dư c sterol... b. mu i m t.I-CH. C u trúc chung c a các phospholipid ñư c mô t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Trong quá trình b o qu n và trong quá trình h t n y m m.Ch s xà phòng hoá: là s mg K hydroxide (KOH) c n thi t ñ trung hoà các acid béo t do và k t h p dư i d ng acylglycerol có trong 1 gam d u. m . 7.. m thư ng ch a m t lư ng acid béo t do.. Cholesterol là sterol tiêu bi u c a mô bào ñ ng v t. trơn và không th m nư c. (t o thành nhóm ñ u phân c c). ... + Glycerophospholipid: có alcol là glycerol và phosphate. hormone steroid. C u t o c a các lipid ph c t p Trong các lipid ph c t p như glycerophospholipid hay sphingolipid. lipid còn có th k t h p v i carbohydrate t o thành glycolipid (có trong màng) ho c k t h p v i protein thành lipoprotein là d ng v n chuy n lipid trong máu.

. C u trúc chung c a m t s sphingolipid ñư c th hi n hình 7.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. B ng 7-2.. Y u t ho t hoá ti u c u có chu i alkyl dài n i b ng liên k t ether v i C-1 c a glycerol. C u trúc chung c a các sphingolipid + Sphingolipid: có alcol là sphingosine... nhưng C-2 ñư c n i v i acid béo nh liên k t ester.……… …… 156 . tuỳ thu c nhóm ñ u phân c c (X-OH) là gì mà phospholipid có tên g i và c u t o khác nhau (B ng 7-2)... m t aminoalcol.6 và b ng 7-3.... Hình 7-4.. C u t o chung c a glycerophospholipid Hình 7-5....OH (nhóm ñ u phân c c) Phosphatidic acid (PA) Nư c Phosphatidylcholine (PC) choline Phosphatidylserine (PS) Serine Phosphatidylglycerol (PG) Glycerol Phosphatidylinositol-4. Trong hình 7-4.5-bisphosphate (PI) Inositol-4.... M t s glycerophospholipid (phospholipid) Tên phospholipid X.. còn ña s phospholipid các acid béo ñư c n i b ng liên k t ester.5-bisphosphate Cardiolipin (diphosphatidylglycerol.. Các ether lipid Plasmalogen có chu i alkene n i nh liên k t ether..Phospholipid có nhi u lo i. Phosphatidylglycerol DPG)) Hình 7-6....

.. như hình 7-8.. các phân t lipid ho c phân b thành m t l p ñơn trên m t nư c. Trong phân t có ph n “ñ u” phân c c.. M t s sphingolipid Tên c a sphingolipid X.: “ñ u” phân c c t hư ng v phía nư c. ho c “ñuôi” hydrocarbon c a hai lá cùng hư ng vào nhau...B ng 7-3...2-diacylglycerol (Hình 7-7). n ng ñ có th g p 5 l n phospholipid... k nư c. b..……… …… 157 . m t ho c hai g c galactose n i b ng liên k t glycoside v i C-3 c a 1. t i sao n n t ng c a các lo i màng sinh h c l i là l p lipid kép. Ph n l n lipid c a lá xanh là glycolipid..... tri-. L c l p ch a nhi u galactolipid và sulfolipid.OH (nhóm ñ u phân c c) Ceramide Nư c Sphingomyelin Phosphocholine Glucosylcerebroside (m t glycolipid) Glucose Lactosylceramide (m t globoside) Di-. Trong sulfolipid. ði u này giúp chúng ta hi u ñư c.. “ñuôi” hydrocarbon dài k nư c hư ng lên phía không khí n u là màng ñơn phân t trên m t dung d ch (a). ho c hư ng vào bên trong h t mixen. ðây là nh ng lipid màng phong phú nh t trong sinh quy n. S phân b c a lipid trong các tr ng thái k t môi trư ng nư c. hay tetrasaccharide Ganglioside GM2 Oligosaccharide ph c t p Hình 7-7. n u là màng hai l p – bilayer (c). Trong galactolipid... nơi không có nư c (b). trong ñó glycerol liên k t v i ñư ng và 2 g c acid béo. ho c n u có n ng ñ cao hơn thì t o thành các h t mixen hay th m chí thành các b c màng kép (vesicle). chúng chi m 70% ñ n 80% t ng s lipid màng t bào th c v t có m ch. Glycolipid có trong màng l c l p (Chloroplast) + Glycolipid: là lipid ph c t p... sulfonate) ho c ñi n tích dương (t nhóm amin) và ph n “ñuôi” hydrocarbon khá dài không phân c c. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. g c glucose ñư c sulfonate hóa (cũng mang ñi n âm như phosphate c a phospholipid) và g n v i diacylglycerol nh m t liên k t glycoside. Galactolipid có trong màng thylakoid c a l c l p. ñ u phân c c quay ra ngoài. mang ñi n tích âm (t g c phosphate. Tính ch t c a các lipid ph c t p Ph n l n các phân t lipid ph c t p ñ u lư ng tính. Trong môi trư ng nư c. tuỳ thu c vào n ng ñ c a chúng. do r t ít tan hay không tan....

. khi c n huy ñ ng ñ khai thác năng lư ng. TAG c a th c ăn ñư c thu phân ru t non khi ñã ñư c các acid m t nhũ tương hoá và lipase ñư c ho t hoá. mô m ñ u có kh năng ôxy hoá các acid béo m ch dài.……… …… 158 .... diacylglycerol và m t ít h t m nh ...(a) (b) (c) 7.. các liên k t C-1 và C-3 b thu phân khá nhanh. ð c bi t.. ñ ng v t... ph n còn l i là 2-monoacylglycerol b thu phân ch m hơn. ph i.3.. d u m cũng ñư c phân gi i b i các enzyme lipase (các hydrolase.. Nhi u mô như gan.. Hàng ngày có m t lư ng lipid nh t ñ nh ñư c chuy n t các mô d tr ñưa v gan trư c gan và ñư c sơ ch khi ñưa ñ n cho các mô bào khác s d ng... th c v t. Tuy nhiên. ñ ng v t.3.. cơ.. s n ph m thu phân m là glycerol. ch t trung gian này ph i ñư c ñ ng phân hoá Hình 7-9: Thu phân triacylglycerol thành 1-monoacylglycerol. S phân gi i triacylglycerol Triacylglycerol (TAG) là lipid thu n tiêu bi u. Cơ tim ch y u khai thác năng lư ng c a Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. nhi u lo i h t và qu th c v t (d tr ). TAG ñư c phân gi i thành glycerol và các acid béo. nhóm ph esterase) v i s tham gia c a nư c. các s n ph m trung gian mono-. khi cơ th thi u carbohydrate (do dinh dư ng hay do b nh lý) thì lư ng lipid gan tăng lên rõ r t. gan là cơ quan ñóng vai trò chính trong chuy n hoá m . S PHÂN GI I LIPID 7. có trong th c ăn. th n.. T t c ñ u ñư c h p thu và ñư c v n chuy n trong máu dư i d ng lipoprotein. khi lư ng d u gi m thì carbohydrate ñư c tích lu . Lipase ho t ñ ng microsome c a t bào m cũng phân gi i m d tr . mô m .. nh t là các lo i h t n y m m. các acid béo... tinh hoàn. ngư i ta th y h t ñang n y m m.. trư c khi ti p t c ñư c lipase thu phân.. Trư c h t. 1. Dư i tác d ng c a lipase. Khi nghiên c u quá trình phân gi i d u. tim.

Mô m không có enzyme này. ñây cũng là nguyên li u ñ t ng h p fructose và glucose.. thư ng gi i phóng nhi u nư c.. bên trong và trên b m t màng ngoài ty th .... Khi có ATP. ngoài ra còn x y ra peroxisome. như các acid béo có chu i carbon l .. coenzyme A và enzyme acyl-CoA synthetase (thiokinase) xúc tác. Trư c khi oxy hoá... Quá trình β .. ñ ng v t.. Quá trình phân gi i lipid.. b.oxy hoá acid béo: ñ ng v t. ði u này th t ý nghĩa ñ i v i các m m ñang phát tri n. S phân gi i glycerol Hình 7-11. Phân gi i glycerol S chuy n hoá c a glycerol tuỳ thu c vào s có m t c a enzyme glycerol kinase.... nên glycerol ñư c ñưa ñ n các mô bào khác ñ phân gi i. vì th .. a. β-oxy hoá di n ra ch y u trong ch t n n ty th . m ch nhánh ñư c phân gi i theo cơ ch α-oxy hoá. peroxisome. S phân gi i acid béo Ph n l n các acid béo ñư c phân gi i b ng cách tách d n t ng ño n 2C t ñ u có nhóm carboxyl. theo cơ ch β-oxy hoá... S luân chuy n triacylglycerol v t ñ ng Thương s hô h p c a s phân gi i lipid tương ñ i th p... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. cũng như ñ ng v t ng ñông hay chim di cư.. các acid béo ñư c ho t hoá. ñư c chuy n thành glyceraldehyde-3-phosphate (GAP).. Hình 7-10.. vì quá trình này c n nhi u ôxy. Glycerol là s n ph m d chuy n hoá. acetyl-CoA thư ng là nguyên li u ñ t o ñư ng và các s n ph m khác. Ngoài ra.. Quá trình này tao ra acetyl-CoA khi liên k t gi a Cα và Cβ b phá v .. Tuy nhiên. các acetyl-CoA t o ra có th ñư c oxy hoá trong chu trình citric acid ñ t o năng lư ng.quá trình oxy hoá acid béo. GAP có th ñi vào quá trình ñư ng phân ñ oxy hoá t o năng lư ng. . sinh v t còn có cơ ch khác ñ phân gi i acid béo. Sau ñó...……… …… 159 . Còn các h t ñ ng n y m m. acid béo ñư c chuy n thành acyl-CoA (acid béo ho t ñ ng). ðây là bư c duy nh t ñòi h i năng lư ng trong quá trình phân gi i acid béo. Acyl-CoA synthetase có trong lư i n i ch t.

Carnitine-acyl transferase I (CAT I). S v n chuy n acyl vào ch t n n ph i c n carnitine và các enzyme v n chuy n (Hình 7-13 và 14). có màng ngoài. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.... Ph n ng ho t hoá acid béo Hình 7-13.... Ho t hoá acid béo và v n chuy n acyl vào ch t n n Ph n ng ho t hoá có hai bư c và là ph n ng thu n ngh ch.Hình 7-12. nh carnitine-acyl transferase II (CAT II).. Trong ch t n n.. Acylcarnitine ñư c carnitine-acylcarnitine translocase màng trong chuy n vào ch t n n.……… …… 160 . (Enzyme này cùng lúc ñ i ch acylcarnitine vào trong và carnitine ra ngoài). AMP cũng ñư c adenylate kinase phosphoryl hoá tr l i thành ADP (AMP + ATP ↔ 2 ADP).... Nh hai ph n ng ph trên mà ph n ng ho t hoá ñư c kéo theo chi u thu n.... t o ra acyl-CoA và gi i phóng carnitine.. PPi gi i phóng ra b pyrophosphatase thu phân ngay thành 2Pi.. V n chuy n acyl vào ch t n n Hình 7-14. không t qua ñư c màng trong. Acyl-CoA chu i dài ch qua ñư c màng ngoài... t o ra acyl-CoA. Tuy nhiên. có màng trong... Như v y.. acyl t aylcarnitine ñư c chuy n cho CoASH c a ch t n n.. chuy n acyl t acyl-CoA cho carnitine t o thành acylcarnitine.. quá trình ho t hoá m t phân t acid béo ñã tiêu t n m t 2 phân t ATP..

sau vòng β-oxy hoá th nh t. s n ph m là m t β-ketoacyl-CoA... Các ph n ng c a quá trình β-oxy hoá acid béo trong ty th ñư c trình bày qua hình 7-15...……… …… 161 . các ñi n t ñư c chuy n ñ n NAD+ (t o NADH)... nhóm OH này b tách hydro.. M ñ u là m t ph n ng oxy hoá kh . chú ý là Cβ ñư c hydroxyl hoá (g n OH).. acyl-CoA ng n ñi 2C l i vào vòng ti p theo.. do enzyme acyl-CoA dehydrogenase xúc tác... Cu i cùng. Trong ph n ng ti p theo... Ph n ng th hai. Sau m i vòng. enzyme thiolase (còn g i là β-ketoacyl-CoA thiolase) b gãy liên k t gi a Cα và Cβ. tách ra ñư c acetyl-CoA (2C) và myristoyl-CoA (14C): Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Quá trình.. Quá trình β-ôxy hoá acid béo T palmitoyl-CoA (16C).... tách ra ñư c 1 acetyl-CoA. M t H ñư c tách ra t Cα và H th hai t Cβ. nư c ñư c k t h p vào n i ñôi gi a Cα và Cβ. còn carnitine l i ñư c translocase chuy n ra ngoài.. Hình 7-15.Acyl-CoA ñư c tái t o l i m i là cơ ch t c a quá trình β-oxy hoá. s n ph m th hai là m t acyl-CoA ng n ñi 2C... xúc tác b i enoylCoA hydratase.. ñư c chuy n ñ n FAD t o ra FADH2 (t ñây ñư c chuy n cho UQ trong chu i hô h p). B n ph n ng ñư c mô t v n t t như trên t o thành m t vòng c a quá trình β-oxy hoá acid béo. và vòng cu i cùng acyl-CoA (có 4C) ñư c phân gi i thành 2 acetyl-CoA. c như v y ti p di n.. 1FADH2 và 1NADH.. ñư c β-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase xúc tác. sau ñó ñư c chuy n ñ n t h p I c a chu i hô h p (Xem chương 6). m t acetyl-CoA ñư c gi i phóng.

năng lư ng gi i phóng ra ch y u ñư c dùng ñ phosphoryl hoá ADP thành ATP. như ñư c th o lu n dư i ñây)... ñ ng v t... oxy hoá m i c p FADH2 trong quá trình v n chuy n ñi n t và phosphoryl hoá oxy hoá t o ra kho ng 1. nhưng không gi ng h t như trong ty th . song cũng x y ra c trong peroxisome. (2) ghép nư c vào liên k t ñôi..Palmitoyl-CoA + CoA. Trong peroxisome. c p H (ñi n t ) tách ra ñư c chuy n tr c ti p cho O2.SH + FAD + NAD+ + H2O → Myristoyl-CoA + Acetyl-CoA + FADH2 + NADH Myristoyl-CoA s qua 6 vòng β-oxy hoá n a ñ ñư c phân gi i hoàn toàn. Trong peroxisome. còn NADH t o ra 2.. M t trong nh ng khác bi t gi a oxy hoá peroxisome và ty th là bư c ñ u tiên. Phương trình t ng quát khi oxy hoá hoàn toàn phân t palmitoyl-CoA như sau: Palmitoyl-CoA + 7CoA... mà b tiêu phí dư i d ng nhi t.……… …… 162 . (Các ph n ng gi ng h t cũng x y ra trong glyoxysome.... (3) oxy hóa hydroxyacyl-CoA thành m t ketoacyl-CoA và (4) phân c t (ki u thiolytic) tách ra acetyl-CoA. Như v y. ðây là ch t oxy hoá m nh có th gây h i.. Còn ty th ...5 ATP. t o ra H2O2. các ñi n t tách ra ñư c ñưa vào chu i hô h p. Hình 7-16. m t vòng βoxy hóa acid béo cũng có b n bư c: (1) tách hydro.. Chú ý là. năng lư ng gi i phóng bư c ñ u tiên này không ñư c b o t n dư i d ng ATP..... enzyme xúc tác bư c ph n ng này là acylCoA oxidase (m t flavoprotein). bào quan chính ôxy hóa acid béo là peroxisome. th c v t.... 1 FADH2 và 1 GTP. So sánh β-oxy hoá ty th và peroxisome/glyoxysome Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. acid béo ñư c oxy hoá ch y u trong ty th .. t palmitate t o thành 106 phân t ATP.SH + 7FAD + 7NAD+ + 7H2O → 8 Acetyl-CoA + 7FADH2 + 7NADH Acetyl-CoA ñi vào chu trình citric acid cho ra 3 NADH. Trong peroxisome. Ho t hoá palmitate thành palmitoyl-CoA s d ng năng lư ng tương ñương 2 ATP.5 ATP. theo cách tương t . nên ñư c catalase phân gi i ngay thành H2O và O2..

triacylglycerol d tr ñư c chuy n thành glucose.. r i lo n hành vi. oxy hoá acid béo x y ra ch y u trong peroxisome c a mô lá và trong glyoxysome c a h t n y m m. r i chuy n sang ty th ñ ti p t c ñư c oxy hóa. TAG là ngu n cơ ch t t o Gi ng như peroxisome. Các enzyme c a Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. h t n y m m.... m t trong s ñó có ho t tính c a enzyme 2 và 3 (enoyl-CoA hydratase và hydroxyacyl-CoA dehydrogenase). Peroxisome c a gan không có enzyme c a chu trình citric acid.……… …… 163 ... Các acid béo gi i phóng ñư c oxy hóa trong glyoxysome theo m t l trình b n bư c như trong trong peroxisome.Khác bi t quan tr ng th hai gi a quá trình oxy hóa ty th và peroxisome ñ ng v t có vú là s ñ c hi u ñ i v i acyl-CoA... glyoxysome ch a nhi u catalase. Peroxisome và glyoxysome có c u trúc và ch c năng tương t nhau. và nhi u ch t chuy n hóa thi t y u khác (hình 7-17). Các acetyl-CoA t o ra ñư c chuy n hoá trong chu trình glyoxylate thành cơ ch t có 4C cho quá trình t o ñư ng (gluconeogenesis).. S phân gi i chúng trong peroxisome liên quan ñ n m t s enzyme ph tr ch có bào quan này. gây m t th giác. Th c v t s d ng acetyl-CoA cho sinh t ng h p: th c v t. kh u ph n ăn ch a nhi u m s làm tăng s t ng h p các enzyme c a quá trình oxy hóa acid béo peroxisome trong gan. sucrose. Ngư i có h i ch ng Zellweger không t o ra ñư c peroxisome nên thi u t t c các chuy n hóa ñ c ñáo liên quan ñ n bào quan này. Trong quá trình n y m m c a h t. Nh ng aicd béo ít g p này có trong m ñ ng v t nhai l i. ñ c bi t là 26:0 trong máu.. peroxisome không oxy hóa acid béo có chu i r t dài. ñ ng v t có vú.. ñ chuy n H2O2 t o thành trong quá trình β-oxy hóa thành H2O và O2. và ngư i b nh có th ch t sau vài năm. M c dù các β-oxy hoá acid béo ty th v cơ b n gi ng như trong peroxisome và glyoxysome. Khi m c b nh lo n dư ng XALD (X-linked adrenoleukodystrophy)... Trong ty th h th ng enzyme g m ba polypeptide riêng bi t. nhưng ch y u là ñ cung c p ti n ch t cho các quá trình sinh t ng h p. glyoxysome có th ñư c coi là peroxisome chuyên bi t.. th t và cá.. Vai trò sinh h c c a quá trình oxy hóa trong bào quan này là s d ng ñư c lipid d tr ... là do thi u m t protein ch c năng v n chuy n các acid béo này trong màng peroxisome. C hai khi m khuy t trên ñ u làm tích t các acid béo này. nên các acid béo chu i dài ho c có m ch nhánh ñư c phân gi i thành các s n ph m ng n hơn (như hexanoyl-CoA)... Nh ng ngư i m t kh năng oxy hóa các h p ch t trên có th m c m t s b nh nghiêm tr ng. Hình 7-17 . các acid m ch nhánh như phytanic và pristanic. h th ng peroxisome ho t ñ ng nhi u và m nh ñ i v i các acid béo có chu i r t dài như hexacosanoic (26:0). song các enzyme (isozyme) l i khác bi t ñáng k gi a hai lo i bào quan này. ch không ph i năng lư ng.....

các acid béo l carbon có chu i dài hơn.. m t protein trong s ñó là protein ña ch c năng (MFP: multi-functional protein) có 4 ho t tính enzyme. Các s n ph m cu i cùng c a β-oxy hoá các acid béo m ch nhánh cũng là propionyl-CoA. Quá trình lo i hydro ñư c x y ra cùng v i ph n ng hydrate hoá....……… …… 164 . ch có g c propionyl còn l i t m t acid béo l carbon là ph n duy nh t c a m t acid béo có kh năng t o ñư ng.... Chuy n hoá propionyl-CoA ñ ng v t Succinyl-CoA ñư c ñưa vào chu trình citric acid ho c vào các chu i ph n ng chuy n hoá khác ví d t o vòng porphirin. ( th c v t. Các enzyme β-oxy hoá c a ty th .v.... qua 3 ph n ng. (2005) trong “Lehninger Principles of Biochemistry”. peroxisome và glyoxysome Oxy hoá các acid béo l carbon t o ra acetyl-CoA và m t phân t propionyl-CoA: Các acid béo có s carbon l cũng ñư c β-oxy hoá như trên.... (như hình 7-19). Fourth Edition. Như v y.. và Cox M. m t thành viên c a chu trình citric acid.... USA] Hình 7-18.. Hình 7-19. ch t này có th ñư c ti p t c ñư c phân gi i theo cách hơi khác so v i ñ ng v t. S oxy hoá các acid béo không no: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. L.. New York.. M.. Thioester ñư c d ch chuy n t ñ u này ñ n ñ u kia c a phân t v i m c ñích lo i carboxyl cu i cùng ñ t o ra acetyl-CoA). t o ra acetyl-CoA và m t g c có 3C (propionyl-CoA).. Enzyme 1 (oxidase) và 4 (thiolase) là hai chu i riêng bi t.peroxisome và glyoxysome th c v t t o thành m t ph c h p nhi u protein. [Theo Nelson D. ñ ng th i có hai ho t tính c a hai enzyme khác ph tr cho s oxy hoá các acid béo không no (Hình 7-18)... Freeman and Company. Sau ñó. propionyl-CoA ñư c chuy n thành succinyl-CoA. còn MFP có ho t tính c a enzyme th 2 và enzyme 3. ho c ho t hoá th ketone cơ v.

Enoyl-CoA isomerase s chuy n ch t này thành ñ ng phân d ng trans-∆2 và cis-∆6. Oxy hoá acid béo không no m t n i ñôi (oleic acid) S oxy hoá các acid béo không no nhi u n i ñôi ñòi h i thêm enzyme ph th hai. 2) các liên k t ñôi c a h u h t các phân t acid béo không no thư ng th y nh ng v trí mà sau khi phân c t d n nh ng m u 2C k t ñ u carboxyl s t o ra nh ng enoyl. vì chúng có nhi u n i ñôi d ng cis.4dienoyl-reductase có coenzyme là NADPH chuy n thành trans-∆3-enoyl-CoA. Ch t này ñư c 2. Tuy nhiên.. t oleoyl-CoA t o ra cis-∆3–dodecenoyl-CoA. sau 3 vòng oxy hoá. sau ñó thành trans-∆2-enoyl-CoA (nh enoyl-CoA isomerase xúc tác) và s oxy hoá l i ti p t c ñ t o ra 5 phân t acetyl-CoA (hình 7.CoA có liên k t ñôi ∆3.. T linoneoyl-CoA.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương....Các acid béo không no như acid oleic ñư c β-oxy hoá g n gi ng như các acid béo bão hoà.. có 2 v n ñ c n chú ý: 1) liên k t ñôi trong acid béo không no trong t nhiên d ng cis.. S oxy hoá l i ti p t c và ñ n khi k t thúc t oleoyl-CoA s t o ra 9 acetyl-CoA (Hình 7-20).……… …… 165 ..... Hình 7-20. t o ra acyl-CoA có 12C v i 2 liên k t ñôi d ng cis-∆3 và cis-∆6.21). Ch t này ñư c ñ ng phân hoá thành trans-∆2-enoyl-CoA...... Qua 3 vòng oxy hoá. r i ñư c enoyl-hydratase chuy n thành L-βhydroxyacyl-CoA... Sau m t vòng n a và sau bư c oxy hoá l n 1 c a vòng ti p theo s t o ra acyl-CoA 10C có 2 n i ñôi d ng trans-∆2 và cis-∆4... còn trong ch t chuy n hoá trung gian c a acid béo bão hoà l i thu c d ng trans.. không ph i là ∆2 như trong các h p ch t chuy n hoá trung gian c a các acid béo bão hoà...

... m i enzyme có tính ñ c hi u riêng (Hình 7-22)..... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương..... tham gia thu phân các liên k t c a phospholipid.3...2.. m t acid béo không no nhi u n i ñôi 7.. Oxy hoá linoleic acid.. Phân gi i các lipid ph c t p Nhi u phospholipase.Hình 7-21.... có ph bi n các t ch c...……… …… 166 ....

. T NG H P LIPID Quá trình t ng h p lipid là cơ ch d tr năng lư ng sinh v t. nhóm ñ u. ñ ng v t.4.. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. tính ñ c hi u cơ ch t ch tương ñ i. Tính ñ c hi u c a các enzyme phospholipase Phospholipase A1 và A2 thu phân các liên k t ester. song m nh nh t là gan.4... M t s Phospholipase C và D phân gi i các liên k t phosphodiester phospholipase ñ c hi u tuy t ñ i v i cơ ch t. là ti n ch t c a glycerol-3phosphate. ho c kh DHAP c a quá trình ñư ng phân (Hình 7-23). Pyruvate. s n ph m c a ñư ng phân cũng ñư c kh carboxyl oxy hoá. Nguyên li u chính ñ t ng h p lipid ch y u b t ngu n t chuy n hoá carbohydrate (cũng như t lipid) c a th c ăn.. hai cơ ch t tr c ti p cho t ng h p TAG là glycerol-3phosphate và acyl-CoA..Hình 7-22. h u h t các mô bào ñ u có kh năng t ng h p lipid. tương ng.. ñ ng v t. ðư ng cũng có th ñư c chuy n thành m ñ d tr năng lư ng. T ng h p triacylglycerol ñ ng v t và th c v t b c cao. Khi m t acid béo b tách ra b i m t phospholipase d ng A.. 7...5-bisphosphate hay phosphatidylcholine.. như phosphatidyl-4.1.. Quá trình ñư ng phân cho h p ch t trung gian dihydroxyacetonephosphate (DHAP). kh năng d tr glucose dư th a dư i d ng glycogen r t h n ch .. mô m và cơ. a. th c v t.. T ng h p glycerol-3-phosphate Glycerol-3-phosphate có th ñư c t o thành b ng cách phosphoryl hoá glycerol t do.... Sucrose (hay mannose) trong h t và qu l y d u ñư c v n chuy n ñ n t lá.……… …… 167 . 7... còn các enzyme khác.. C-1 và C-2. acid béo th hai ñư c tách kh i phân t nh m t lysophospholipase. ngu n carbon c n thi t ñ t ng h p lipid b t ngu n t quang h p... thành aceyl-CoA ñ làm nguyên li u cho t ng h p acid béo...

.. c n ATP • Bư c 2: chuy n carboxyl cho acetyl-CoA ñ t o malonyl-CoA Hình 7-24. ru t (12%) và gan (5%). Nguyên li u ñ t ng h p acid béo là acetyl-CoA.. acid béo ñư c t ng h p nh hai ph c h p enzyme l c l p và t bào ch t.Hình 7-23 .. S carboxyl hoá acetyl-CoA thành malonyl-CoA là ph n ng c n ATP và acetyl-CoA carboxylase (có coenzyme là d n xu t c a vitamin biotin) xúc tác. T ng h p glycerol-3-phosphate b... t phân t th hai tr ñi..... T ng h p acid béo + T ng h p acid béo bão hoà: th c v t. ñ ng v t. s t ng h p acid béo x y ra t bào ch t c a t bào. ch y u mô m (50%). Ph n ng carboxyl hoá acetyl-CoA thành malonyl-CoA Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Tuy nhiên.. di n ra qua hai bư c như hình 7-24..……… …… 168 ...... vào dư i d ng malonyl-CoA... ch phân t ñ u tiên ñi vào chu i carbon là nguyên d ng.. • Bư c 1: carboxyl hoá biotin-enzyme....

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. m i ñơn v có m t polypeptide l n ch a 7 ho t tính enzyme và ACP v i nhóm SH c a 4’-phosphopantetheine. C n k v i m i ñơn v là nhóm SH.... Ph c h p ña enzyme t ng hơp acid béo Hình 7-26.....……… …… 169 .. ACP là thành ph n c a t h p... vi khu n và ñ ng v t b c th p. là nơi g n các acyl trung gian (như CoASH trong quá trình oxy hoá acid béo).. Còn ñ ng v t (có vú và chim).. ñ ng v t.. t h p synthase c a acid béo có nh ng enzyme riêng bi t. có ho t tính nhi u enzyme (multienzyme polypeptide complex). Cũng như vi khu n và th c v t. T h p synthase c a acid béo là m t dimer.. th c v t. và các chu i acyl (s n ph m trung gian) g n v i protein mang acyl (acyl carrier protein. ACP c a t h p ña enzyme có nhóm ghép 4’-phosphopantetheine (là d n xu t c a vitamin B3 pantothenic acid) (Hình 7-26 )... ACP).cysteine thu c 3-ketoacyl synthase (enzyme ngưng t ) ñơn v th hai .... ACP) Có hai d ng t h p synthase c a acid béo... khác nhau... hai ñơn v s p x p theo ki u ‘‘ñ u-ñuôi’’. Protein mang acyl (acyl carrier protein.Ti u ñơn v Hình 7-25. synthase d ng ph c h p ña enzyme. c hai ñơn v hay ti u ñơn v (subunit hay monomer) gi ng h t nhau..

.. Sau ñó malonyl-CoA g n v i SH bên c nh c a 4'-phosphopantetheine ñơn v th hai.. T ng h p acid béo bão hoà Quá trình ñư c kh i ñ u khi acetyl-CoA m ñ u g n v i nhóm SH c a cysteine...... ph n ng 1a)........ nh xúc tác c a malonyl Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.......……… …… 170 . enzyme xúc tác là acetyl transacylase (Hình 7-27.Hình 7-27....

. Trong tuy n s a có các thioesterase ñ c hi u riêng cho t ng g c acyl có C8. NADPH (làm ch t kh ) và h th ng enzyme elongase ñ kéo dài các acyl-CoA bão hoà hay không no (t C10 tr lên). NAD+ T o năng lư ng (FAD.H) Trong t bào ch t T h p ña enzyme D-hydroxyacyl-ACP Acyl trung gian g n v i ACP S kéo dài acid béo trong lư i n i ch t (ER): Trong cơ th sinh v t 70-80% các acid béo ban ñ u ñư c t ng h p dư i d ng palmitate (16C)... Chu i ph n ng c như v y ñư c l p l i 6 l n.transacylase (ph n ng 1b). M t s ñi m khác nhau gi a β-oxy hoá và t ng h p acid béo Oxy hoá acid béo S n ph m là acetyl-CoA không malonyl-CoA Không c n biotin C n FAD. NADP.. ñ n khi t ng h p ñư c g c acyl bão hoà có 16C (palmitoyl). Ngư i ta cho r ng trong t h p có hai trung tâm ho t ñ ng.……… …… 171 . ho t ñ ng ñ c l p và t ng h p ra hai phân t palmitate. hay C12 (là nh ng acid béo thư ng có trong m s a). nh xúc tác c a β-ketoacyl synthase. C10. 4 và 5) t o ra acyl v n g n v i enzyme.. Sau khi g c g c acyl bão hoà chuy n lên nhóm SH t do c a cysteine.. m t phân t malonyl-CoA m i s g n v i SH c a 4'-phosphopantetheine (ACP). hình thành β-ketoacyl-enzyme (acetoacetyl-enzyme) (ph n ng 2).H2. Palmitate ñư c gi i phóng kh i t h p nh xúc tác c a enzyme th 7 (thioesterase hay deacylase) trong t h p.. Nó có th ñư c ester hoá thành acylglycerol. x y ra th c v t... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Palmitate gi i phóng ra ph i ñư c ho t hoá trư c khi ñi ti p vào các con ñư ng chuy n hoá khác. Microsome s d ng malonyl-CoA (làm ngu n cung c p 2C)... Oxy hoá và t ng h p acid béo. Sau ñó β-ketoacyl ñư c kh l n 1. ñ ng v t nhai l i (vì quá trình lên men d c tao ra propionate. acid béo này th ñư c kéo dài thành các các acid có chu i carbon dài hơn. N u ch t m ñ u là propionyl-CoA.H) Trong ty th (peroxisome. tuỳ theo nhu c u c a t bào.. glyoxysome) Enzyme không liên h p S n ph m trung gian L-β-hydroxyacylCoA Acyl trung gian g n v i CoASH T ng h p acid béo Ti n ch t là acetyl-CoA Malonyl-CoA C n biotin (ñ carboxyl hoá acetylCoA) C n NADPH C n năng lư ng (ATP. Ngu n ñương lư ng kh (NADPH) chính s d ng cho t ng h p lipid b t ngu n t vòng pentose phosphate (Chương 6). Nhóm acetyl ngưng t v i methylene c a g c malonyl. nhóm SH c a cysteine ñư c t do... Phương trình t ng quát c a quá trình t ng h p palmitate t acetyl-CoA và malonyl-CoA như sau: Acetyl-CoA + 7 Malonyl-CoA + 14 NADPH + 14H+ → Palmitate + 7 CO2 + 6 H2O + 8 CoASH + 14 NADP+ Phân t acetyl-CoA m ñ u t o thành C th 15 và 16 trong palmitate. di n ra theo hai chi u hư ng trái ngư c nhau. CO2 ñư c gi i phóng. NAD.. t o thành acetyl (acyl)-malonyl-enzyme.. Nh ng nét khác nhau cơ b n c a hai quá trình oxy hoá và t ng h p acid béo ñư c khái quát b ng 7-4. lo i nư c và kh l n 2 (ph n ng 3. B ng 7-4.... có 3C). acid béo t ng h p ra s có s carbon l .... Sau ñó.. tuy nhiên không ph i là s tri n khai thu n ngh ch c a m t quá trình. kéo dài chu i hay tách hydro (tr thành không no) hay ester hoá thành cholesteryl ester.

. Các h th ng enzyme kéo dài và t o n i ñôi có th b ñào th i khi ñ ng v t b ñói.……… …… 172 . n i ñôi m i có th ñư c thêm vào gi a n i ñôi ñã có s n và nhóm metyl cu i cùng.. H th ng ∆9– desaturase trong lư i n i ch t xúc tác ph n ng (oxy hoá ch c năng h n h p) chuy n palmitoyl-CoA ho c stearoyl-CoA. trư c h t là gan.. ( : c ch ) Tr vi khu n.. T ng h p oleate t stearate S t ng h p acid béo không no nhi u n i ñôi do h th ng desaturase và elongase th c hi n: Hình 7-29.. O2 và NADH (NADPH) c n cho ph n ng này (Hình 7-28).. khi ti p nh n glucagon. nên có th t ng h p ñư c h ω9 (h oleic acid) b ng cách k t h p gi a kéo dài và t o n i ñôi. N i ñôi ñ u tiên ñưa vào axít béo bão hòa luôn v trí ∆9. ñ ng v t. adrenalin hay khi thi u insulin b nh ti u ñư ng typ I. Hình 7-28. Linoleate có th ñư c chuy n thành arachidonate.. c.. vì không t ng h p ñư c linoleic acid (ω6) và linolenic aicd (ω3). T ng h p triacylglycerol theo ñư ng hư ng Kennedy Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. do thi u enzyme. T ng h p các acid béo không no h ω 9... ω 6 và ω 3 M i bư c ñư c h th ng enzyme kéo dài chu i c a vi th (microsome) hay h th ng desaturase xúc tác.. ñ có th t ng h p các acid béo thu c h ω6 và ω3. nhưng th c v t... n i ñôi m i thêm vào luôn v trí gi a n i ñôi ñã có và nhóm carboxyl... 4: ∆4 desaturase.. tương ng thành palmitoleoylCoA ho c oleoyl-CoA. M t s mô bào. các n i ñôi m i ñưa vào không li n v i nhóm methylen c a acid béo m t n i ñôi làm cơ ch t. ð ng v t có ∆9-desaturase.. 3: ∆5 desaturase. Tuy nhiên..... 1: elongase. 2: ∆6 desaturase. các acid không no này ph i ñư c cung c p t th c ăn. là nơi chính ñ t ng h p các acid béo m t n i ñôi t acid béo bão hòa..S kéo dài stearoyl-CoA não thành C22 và C24 x y ra m nh sphingolipid ñ t o v myelin c a t bào th n kinh T ng h p các acid béo không no: não khi c n t ng h p Acid béo không no có 1 liên k t ñôi ñư c t ng h p nh h th ng ∆9 desaturase...

... m t trong hai h p ch t trên ph i ñư c ho t hoá.. Như trong ph n l n các ph n ng t ng h p. Sau ñó phosphatidate b phosphatase thu phân nhóm phosphate... t o thành diacylglycerol (DAG).. song t ñây cũng hình thành nên các lo i phospholipid.. diacylglycerol (DAG) k t h p v i m t nhóm ñ u phân c c (alcol). t o ra phosphatidate.... Trư c tiên.. t o ra TAG... Các bư c chính c a ñư ng hư ng này th hi n qua hình 730.. Phosphatidate là cơ ch t ñ ti p t c t ng h p TAG.4. Sinh t ng h p glycerophospholipid Trong quá trình t ng h p phospholipid.2.. Eugene P. S t ng h p triacylglycerol theo ñư ng hư ng Kennedy 7. glycerol-3-phosphate ñư c acyl hoá vào các v trí C-1. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. r i C-2 v i s tham gia c a hai phân t acid béo ho t ñ ng acyl-CoA và enzyme acyltransferase....……… …… 173 .. Kennedy (nhà hoá sinh h c ngư i M ) ñã làm sáng t cơ ch t ng h p triacylglycerol (TAG). Hình 7-30..Năm 1961. Sinh t ng h p Glycerophospholipid và Sphingolipid a.. DAG ti p t c ñư c acyltransferase chuy n acyl vào nhóm OH th ba...

... ho c g n v i OH c a nhóm ñ u phân c c (ñư ng hư ng 2.. Tuỳ nhóm ñ u phân c c (X-OH) là gì. hình 7-31b). Hai cơ ch hình thành liên k t phosphodiester c a glycerophospholipid Trong c hai trư ng h p. Trong quá trình t ng h p. Nhóm ñ u phân c c c a phospholipid ñư c g n nh m t liên k t phosphodiester. CDP ñ u cung c p nhóm phosphate c a liên k t phosphodiester Bư c ñ u trong t ng h p phospholipid tương t như t ng h p TAG: t o phosphatidate.... Cách th hai t o ra phosphatidate là phosphoryl hoá DAG nh m t kinase ñ c hi u. CDP ho c g n v i DAG. mà s cho ra các phospholipid khác nhau (như trong b ng B ng 7-2).(a) (b) Hình 7..... OH th 2 là c a nhóm ñ u phân c c X-OH (Hình 7-31a). t o ra phosphatidate ho t hoá: CDP-DAG (ñư ng hư ng 1. còn vào C-2 là acid không no. T bào eukaryote s d ng c hai cách. hình 7-31b).. còn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.31....... trong ñó m t nhóm OH tham gia là c a C-3 glycerol.. Thư ng thì acid béo ñư c g n vào C-1 là acid bão hoà...……… …… 174 .... m t trong hai alcol (ch t mang nhóm OH) trư c h t ph i ñư c ho t hoá nh g n v i nucleotide citidine (CDP).

T ng h p Phosphatidylcholine t choline (ñư ng hư ng 2) b. Phosphatidate b thu phân thành 1..Phosphatidylserine (PS): ñư c t ng h p b ng cách th ch ethanolamine b ng serine trong h p ch t PE.. Sinh t ng h p phosphatidylinositol (PI): Phosphatidate t o thành ñư c ho t hoá b i h p ch t cao năng CTP cho ra CDP-diacylglycerol (CDPDAG).2-DAG. Sau ñó CDP-DAG s tr c ti p tác d ng v i inositol ñ t o thành PI (Hình 7-31 – ñư ng hư ng 1).. ðây là quá trình ñòi h i nhi u năng lư ng.. Trư c h t choline ñư c ho t hoá v i s tiêu t n ATP. h p T ng phosphatidylethanolamine (PE) có th x y ra tương t như t ng h p PC... T ng h p phosphatidylcholine (PC) có th x y ra như trong hình 7-32... t o ra PC. .……… …… 175 . Kennedy phát hi n vào nh ng năm 60 c a th k XX.. t o thành phosphocholine. Nh ngu n năng lư ng ATP và CTP... Sau ñó h p ch t này s chuy n phosphoethanolamine cho 1. ethanolamine ñư c ho t hoá thành CDPethanolamine. Hình 7-32.2DAG và t o ra PE. H p ch t ho t hoá này s chuy n phosphocholine cho 1.2-DAG.... Vai trò trung tâm c a CDP trong sinh t ng h p lipid ñư c Eugene P. h p ch t này cùng v i choline là nguyên li u ñ t ng h p PC....prokaryote ch s d ng ñư ng hư ng 1.. Sinh t ng h p Sphingolipid Sinh t ng h p sphingolipid di n ra qua 4 giai ño n: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương....... T phosphatidate s t o ra DAG và nguyên li u th hai là ethanolamine. r i sau ñó nh CTP t o thành CDP-choline.

.... … (Hình 733b). Cơ ch có nh ng nét tương t như t ng h p phospholipid: NADPH là ñương lư ng kh . t o ra Nacylsphingosine (ceramide) (Hình 7-33a).. Các g c ñư ng ñư c mang t i t UDP-ñư ng như UDPglucose hay UDP-galactose... 2) K t h p acid béo (nh liên k t amide) t o ra Nacylsphingannine 3) T o liên k t ñôi. S g n nhóm ñ u trong t ng h p sphingolipid có vài nét m i.1) T ng h p amide có 18C t palmitoyl-CoA và serine. phosphatidylcholine... nhóm ñ u là ñư ng ñư c g n tr c ti p v i nhóm hydroxyl C-1 c a sphingosine nh liên k t glycoside ch không ph i nh liên k t phosphodiester.. acid béo ñi vào dư i d ng ho t ñ ng (acyl-CoA). ch không ph i CDP-choline. các ñư ng ñi vào dư i d ng d n xu t nucleotide ho t ñ ng. Trong các glycolipid.……… …… 176 .... Sinh t ng h p Ceramide Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Trong sinh t ng h p sphigomyeline... Hình 7-33a... như cerebroside và ganglioside. nh ph n ng oxy hoá ch c năng h n h p.. cung c p phosphocholine.... Trong quá trinh hình thành cerebroside.... 4) G n nhóm ñ u phân c c ñ t o ra m t sphingolipid như cerebroside hay sphingomyelin.

Sinh t ng h p phospholipid ? 11.……… …… 177 . Nguy n ð ng Hùng.. Sơ lư c v s phân lo i lipid? 3.. Murray.... Fourth Edition. Freeman and Company. USA. (2005).. T ng h p acid béo bão hoà? 8. Cox M. 3... Robert K. Rodwell (1998): Harperova Biochemie. Sinh t ng h p triacylglycerol? 10. Freeman and Company. Voet (1995). Donal Voet and Judith G. 5. Ngô Xuân M nh.. Sinh t ng h p Sphingomyeline và Cerebroside Câu h i ôn t p 1. Nelson D. Translation. S phân gi i glycerol? 4. Sinh t ng h p sphingolipid? Tài li u tham kh o 1.. Nêu các ch c năng sinh h c c a lipid? 2. New York. M.. Granner. 4. Daryl K..Hình 7-33b. Nxb Nông nghi p... Jeremy M.. Peter A. Česká Republika.. Nakladatelství a Vydavatelství H&H. Mayes a Victor W. 5th Edition... Oxy hoá acid béo không no? 6.. New York.. Quá trình β-oxy hoá acid béo bão hoà? 5. H. Hà N i.. Biochemistry. T ng h p acid béo không no? 9... Johon L. So sánh cơ ch β-oxy hoá acid béo ñ ng v t và th c v t? 7. Johon Wiley & Son. Vũ Thy Thư (2006). Berg.. W. Tymoczko and Lubert Stryer (2002): Biochemistry. Inc. Vũ Kim B ng... 2. Second Edition. USA. L. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Lehninger’s Principles of Biochemistry. Giáo trình hoá sinh th c v t.

nucleic acid...5).. ChÊt h÷u c¬ ¸nh s¸ng O2 C¬ thÓ tù d−ìng (Autotroph) C¬ thÓ dÞ d−ìng (Heterotroph) CO2 H2O Hình 8.. thí d vi khu n lam (Cyanobacteria) và m t s vi khu n ñ t s ng c ng sinh trong r c a m t s loài th c v t là có kh năng c ñ nh khí nitrogen c a khí quy n d ng N2 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. Trong quá trình trao ñ i ch t các h enzyme ho t ñ ng ph i h p v i nhau ñ cùng th c hi n 4 ch c năng sau: 1) t o năng lư ng hoá h c t ngu n năng lư ng m t tr i (quang năng) ho c t th c ăn nh n dư c t môi trư ng xung quanh. trong khi ñ ng v t l i c n ngu n cung c p nitrogen d ng amino acid ho c các ch t h u cơ khác ch a nitrogen. Cơ th t dư ng (Autotroph) s d ng CO2 không khí làm ngu n carbon va quang năng ñ t n t i (thí d n i b t là vi khu n quang h p và cây xanh). Ch m t s ít cơ th . nhưng ñư ng hư ng chuy n hoá v t ch t (metabolic pathway) các cơ th và t bào khác nhau l i khá gi ng nhau...... mà t ng h p vào ñó chúng nh n năng lư ng và ti n ch t t nh ng phân t h u cơ ph c t p hơn...Chương 8 TRAO ð I CHÂT VÀ NĂNG LƯ NG C A CÁC CƠ TH S NG 8.. Cây xanh có kh năng s d ng nitrogen d ng NH4+ và NO3-. 3) th c hi n ph n ng Polimer hoá t ng h p protein. như Glucose ch ng h n (Hình 1... Cơ th d dư ng (Heterotroph) không s d ng ñư c CO2 không khí và quang năng ñ t n t i. Trao ñ i ch t Trao ñ i chât là quá trình ñư c ñi u hoà m c ñ rât cao và chi ph i toàn b ho t ñ ng s ng c a t bào và cơ th .. polysaccharide và nh ng thành ph n khác t nh ng ti n chât nói trên và 4) t ng h p và phân rã phân t sinh h c trong ti n trình t ng h p th c hi n ch c năng sinh h c ñ c thù c a t bào. D a vào hình th c thu nh n năng lư ng ngư i ta chia sinh gi i làm 2 nhóm cơ th s ng: nhóm t dư ng và d dư ng. M c dù quá trình trao ñ i ch t liên quan ñ n r t nhi u ph n ng ñư c xúc tác b i các h enzyme khác nhau. 2) bi n ñ i các phân t dinh dư ng nh n ñư c t môi trư ng xung quang thành phân t và ñ i phân t ti n ch t c a t bào.....1..……… …… 178 .1 Chu trình CO2 và oxy trong sinh quy n ði u này có nghĩa là trong sinh quy n c a chúng ta... lipid.. hai nhóm cơ th này t n t i cùng v i nhau và b sung cho nhau t o ra vòng s ng v n hành mãi mãi..

nitrogen h u cơ c a nó s d n d n bi n thành NH3 trong quá trình ammonium hoá.. cơ th s ng bao gi cũng ph i tuân th quy lu t t i ưu và ti t ki m nh t. ñó là quá trình d hoá hay còn g i là quá trình phân rã sinh ch t (catabolism) và quá trình ñ ng hoá hay còn g i là quá trình t ng h p sinh ch t (anabolism) (Hình 1. T p h p th t c a các giai ño n ph n ng bi n ñ i ñư c g i là ñư ng chuy n hoá (pathway) và các thành ph n tham gia trong quá trình bi n ñ i trên ñư c g i là các ch t trao ñ i trung gian (metabolite). Khi cơ th s ng b ch t. vì ñ y là k t qu c a hàng tri u tri u năm ti n hoá và ch n l c t nhiên.bi n ñ i thành NH4+ trong quá trình c ñ nh ñ m.... r t nhi u enzyme cùng m t lúc th c hi n ch c năng xúc tác cho c quá trình d hóa và ñ ng hóa... còn nhóm chuy n hoá th ba l i có b n ch t khép kín..v…trong ñó các ñư ng chuy n hoá d hoá có xu th h i t .. Trong t nhiên cũng có m t nhóm vi khu n có kh năng oxy hoá NH3 thành NO3.. uy n chuy n và ti t ki m nh t khi nhi u ph n ng c a các quá trình trái ngư c nhau ñư c xúc tác b i các enzyme gi ng nhau.. Tuy t ñ i ña s các chu trình trên ñ u có tính hoàn h i và khép kín. v t ng th các chu trình s ng x y ra trong t nhiên bao gi cũng hoàn thi n. Do v y trong b t kỳ trư ng h p nào.. ð duy trì s t n t i và phát tri n. Trong th c t ..trong quá trình nitrate hóa. m ch nhánh.. vì chúng không bi n ñ i thành d ng năng lư ng công sinh h c. Khó khăn này trong Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương.. Riêng quá trình bi n ñ i năng lư ng trong sinh quy n l i ch x y ra m t chi u (one – way) nghĩa là trong cơ th s ng năng lư ng không th t tái t o t nhi t năng và entropi to ra. Quá trình d hoá và ñ ng hoá c a trao ñ i ch t 179 ..và NO2.. ði u này r t có l i cho cơ th s ng vì không ph i t ng h p enzyme riêng r cho hai quá trình trái ngư c nhau. Quá trình trao ñ i ch t hay còn g i là quá trình chuy n hoá ch t (metabolism) là t ng h p t t c các bi n ñ i hoá h c x y ra trong t bào và cơ th s ng.. M c dù trong cơ th s ng luôn t n t i nhi u ñư ng chuy n hoá khác nhau như d ng m ch th ng.. trong khi các ñư ng chuy n hoá ñ ng hoá l i có xu th phát tán.2. Quá trình trao ñ i ch t (metabolism) g m hai phase có tính ñ nh hư ng trái ngư c nhau nhưng l i b sung ch t ch cho nhau. Tuy nhiên vì hai quá trình trên có chung ñi m ñ u và cu i.. Nó bi u th b ng các chu trình bi n ñ i v t ch t g m nhi u giai ño n (hay ph n ng) ñư c xúc tác b i enzyme.... Như v y s n y sinh mâu thu n là làm th nào t bào s ng ñi u hoà chúng m t cách nh p nhàng.……… …… Hình 8... m ch vòng khép kín v. ð n ñây chu trình t nhiên c a nitrogen ñư c khép kín.6). Chu trình này cùng v i chu trình t nhiên c a cacbon và oxygen và nh ng chu trình bi n ñ i t nhiên c a các ch t khác ( m c ñ nào ñó kém quan tr ng hơn) t o nên chu trình bi n ñ i v t ch t t ng th c a sinh quy n.

. Phosphoril – hoá oxy hoá g m 2 d ng: Phosphoril – hoá oxy hoá tr c ti p cơ ch t (Ví d . t vài ch c giây t i hàng gi ..Th nh t. trong khi quá trình t ng h p nó l i x y ra trong t bào ch t.. 8. Trong quá trình oxy hoá qua chu i enzyme hô h p ATP ñư c t ng h p. Do v y ñi u hoà n ng ñ enzyme chính là ñi u hoà quá trình t ng h p ho c phân rã nó.. Các cơ th d dư ng t ng h p ATP thông qua quá trình phosohoril – hoá oxy hoá. V t ng th quá trình trao ñ i ch t ñư c ñi u hoà theo ba m c ñ : a) Tr c ti p và nhanh nh t là ñi u hoà thông qua tác ñ ng c a các enzyme ñi u hoà d l p th (allosteric) hay thông qua các ch t ñi u bi n (modulator) xu t hi n trong quá trình trao ñ i ch t gây c ch ho c kích thích ho t ñ c a enzyme.. FAD.H+. Tuy nhiên trong m i quá trình ñư c xúc tác b i enzyme khác nhau... Thí d . n ng ñ các ch t trao ñ i. ðó chính là ñi m (hay nh ng ñi m) tách hai quá trình trái ngư c nhau nói trên và các enzyme xúc tác các ph n ng này ph i khác nhau và ña s là enzyme ñi u hoà.. n ng ñ th c s c a enzyme chính là s cân b ng gi a quá trình t ng h p và phân rã nó.H... Th c v t là cơ th t dư ng t ng h p ATP thông qua 2 quá trình: quang phosphoril – hoá (Photophosphorilation) và phosphoril – hoá oxy hoá (oxidative phosphorilation)..2. Quang phosphoril – hoá x y ra trong l c l p.……… …… 180 . Hormon là nh ng ch t mang thông tin hoá h c ñư c t o thành m t s mô nh t ñ nh (ph n l n thu c tuy n n i ti t) và ñư c v n chuy n t i các mô khác làm nhi m v ñi u hoà ( c ch ho c kích thích) s ho t ñ ng nh p nhàng c a t t c các mô và cơ quan. enzyme và các ch t ñi u hoà tham gia hai quá trình trên ñư c n ñ nh khác nhau các v trí khác nhau c a t bào.... Phosphoril – hoá oxy hoá x y ra trong quá trình phân rã các h p ch t h u cơ nh năng lư ng c a quá trình oxy hoá các h p ch t h u cơ. Quá trình oxy hoá các h p ch t h u cơ tao thành các coenzyme d ng kh giàu năng lư ng (NAD.H... b) m c ñ cao hơn. ñ c bi t cơ th s ng b c cao. quá trình phân rã acid béo x y ra ty th .. h u h t các ph n ng thu c hai quá trình trái ngư c nhau nói trên ñư c xúc tác b i ña s enzyme chung. Trong th c t . NADP. ði u này giúp cách ly hai quá trình. trong pha sáng c a quá trình quang h p nh năng lư ng c a ánh sáng m t tr i (chương 6).. Ba ñi u khác bi t trên là cơ s cho s khác bi t gi a hai quá trình d hóa và ñ ng hóa tuy chúng có nhi u ph n ng chung.. Trao ñ i năng lư ng Quá trình trao ñ i ch t luôn luôn g n li n v i quá trình trao ñ i năng lư ng.. Th hai. trong c p ñôi d hóa và ñ ng hóa có chung ñi m ñ u và cu i (thí d quá trình phân gi i glucose và t ng h p nó t o thành m t c p ñôi) nói trên l i thư ng x y ra nh ng v trí khác nhau trong t bào ho c th m chí nh ng mô t bào khác nhau... ði u hoà m c ñ này khá dài. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương... Các coenzyme d ng kh này b oxy hoá qua chu i enzyme hô h p x y ra trong ty th . ATP ñư c t ng h p nh năng lư ng oxy hoá 3 – phosphoglyceric aldehyde thành 3 – phosphogliceric acid) và phosphoril – hoá oxy hoá qua chu i enzyme hô h p (Chương 6). c) ði u hoà b ng cách thay ñ i n ng ñ enzyme và n ng ñ enzyme nh hư ng r t nhi u t i t c ñ và ti n trình trao ñ i ch t. v i m c ñích ti t ki m. Th ba. là ñi u hoà thông qua hormon.th c t ñã ñư c gi i quy t r t h p lý. M c ñ ñi u hoà này có tính t ng th và th i gian tác ñ ng dài hơn so v i ñi u hoà thông qua enzyme d l p th .H2). g n như là quy lu t.H+.

Mathews C. trong quá trình kh nitrat.. 4. Nelson D.. New York.Năng lư ng dư i d ng các h p chât cao năng ñư c s d ng trong các quá trình t ng hơp: Quá trình kh d n d n CO2 thành các h p chât glucid trong pha t i c a quang h p (Chu trình Calvin .. Biochemistry. van Holde K. Lehninger’s Principles of Biochemistry.... Vũ Thy Thư (2006). Nguy n ð ng Hùng..Benson). t ng h p các aminoacid. Do v y vi c nghiên c u quá trình trao ñ i ch t và trao ñ i năng lư ng cơ th s ng luôn g n ch t v i nhau. Trao ñ i năng lư ng là gì? 4.... Nxb Nông nghi p...... Ngô Xuân M nh (ch biên). Ph m Th Trân Châu. Phosphoril hoá oxy hoá là gì ? Phân bi t s khác nhau gi a phosphoril hoa tr c ti p cơ ch t và phosphoril hoá qua chu i enzyme hô h p. Giáo trình hoá sinh th c v t. Ahern K.……… …… 181 . sinh t ng h p các nucleic acid … Tóm l i... Tài li u tham kh o: 1... Các pha c a quá trình trao ñ i ch t? 3.. Cox M. L. (2000). Vũ Kim B ng.G. (2005)... Nxb Giáo d c (tái b n l n th 7) 3... Quang phosphoril hoá là gì? 5. trong các cơ th s ng quá trình trao ñ i ch t và trao ñ i năng lư ng liên quan m t thi t v i nhau. sinh t ng h p protein. 2... Addison Wesley Longman Inc. M... Fourth Ed. Hoá sinh ñ i cương.K. Câu h i ôn t p: 1. trong quá trình t ng h p các acid béo. Quá trình tao ñ i ch t là gì? 2. t ng h p các base nitơ..E. Freeman and Company. Tr n Th Áng (2007). Third Ed. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Hoá sinh ñ i cương. USA.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->