P. 1
DTM Co khi - han dien

DTM Co khi - han dien

|Views: 513|Likes:
Được xuất bản bởimoya4ever

More info:

Published by: moya4ever on May 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

DTM dự án cơ khí – hàn điện

CHƯƠNG 1
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. TÊN DỰ ÁN
DỰ ÁN XÂY DỰNG XƯỞNG CƠ KH – H!N "#$N %&# C'NG ()*T
+,,, T*N-N.M Ở T/NH %0NH 12NG
1.2. CHỦ DỰ ÁN
Ch3 cơ 45 46n 789: ; CTY TNHH C'NG TH!NH
< "=> ch? ; X@ 1AnB ChDEc < h8Fện 1AnB HG < :?nh %Hnh 1AnBI
< NBDJi đKi diện ; TLDơnB CMnB Thành
< "iện :hAKi ; ,NOPIO+ONQR
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN
Dự án XD5nB Cơ khí – hàn điện SEi TU: VWnB XEn SEi diện :ích
Q+I,,,T
Y
:AK XKc :Ki 9Z 7@ 1AnB ChDEc < h8Fện 1AnB HG < :?nh %Hnh 1AnB[ nWT
cUZ \8]c X^ PY [ c_ S= :Lí :` can nhD 4>8;
< Chí> bcc BiáZ :LKi T^c Thành "K:
< Chí> N>T BiáZ nhà MnB NB8Fdn HenB Nh`:I
< Chí> TfF BiáZ đ9: MnB NB8Fdn HenB Nh`:I
< Chí> "MnB BiáZ \8]c X^ +PI
X8nB g8>nh kh8 Sực dự án ch3 Fh8 Xà đ9: SDJn Sà 4MnB LKch[ Bin kh8 dfn
cD h>F cMnB :Ljnh kihn :Lkc Sln hAáI
1.4. N! D"NG THỰC H!#N V$ %"! MÔ DỰ ÁN
1.4.1. %&' () *+ ,-
. \8i TM hAK: đ^nB kinh dA>nh :DơnB đ]i XEn SEi :mnB diện :ích :hực
hiện Xà Q+I,,, T
Y
I
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi Q
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< HAK: đ^nB ch3 Fh8 c3> cơ 45 Xà 4n> chn> cin co8[ 46n 789: chh :KA TáF
các XAKi nhD Bà8 cKZ cá: < VơT cá:[ Tp nqA[ :Ji g8>F nqA Sà các 46n ZhoT cơ khír
:s các nB8Ftn Xiệ8 Xà 4c:[ :h>8[ B>nBI
< Cơ 45 c_ :9: c6 P,, CbCN% XàT Siệc
< D>nh Tuc các TáF T_c[:hih: V= 4v dunB
w MáF hàn ; R TáF
w MáF :iệnxHCy ; + TáF
w MáF khA>n xHCy ; + TáF
w MáF Tài ; R TáF
w MáF Zh>F ; P TáF
w MáF zZ kh8Mn + TáF
1.4.2. /01- 20& 3043 -5-6 789-6 3: 20;
. Kh8 nhà 7D5nB Q,I,,, T
Y
7fF 5 kh8 đ9: chính :L8nB :fT
< kh8 nhà Sln Zh{nB P,, T
Y
< Kh8 nhà ln Q,,, T
Y
< Kh8 nhà nBh? chA cMnB nhfn Y,,, T
Y
cách nhà 7D5nB P, T nWT Zhí> 4>8
7D5nB BGT R+ Zh{nB T|i Zh{nB Y+T
Y
< Chin diện :ích QR,, T
Y
đ9: c{n XKi Xà SenB đệT d8nB đ} 4ơn các 46n
ZhoT Sà :LGnB cfF 7>nh :LGnB :htT các XAKi cfF :Lái xTí>[ VD5iy nhWT nBln chUn
Zhin XEn Vui Sà :ihnB Gn 4inh L> :s hAK: đ^nB 46n 789:[ :Lánh 6nh hD5nB đhn nhnnB
h^ dfn 4]nB 78nB g8>nh Sà hD5nB h8t X~i :s các XAKi cfF ln g86I
1.4.3. H< =0>-6 0? =1-6 2@ =0&A=
 N0& 3B& C'<-
< (v dunB nB8Gn điện :L8nB :hh P Zh> :s :LKT Vihn :hh H8Fện
1AnB HG < T?nh %Hnh 1AnB
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi Y
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< Tính :Aán Zhu :6i xTC%Ny[ch? :it8 c9Z điện; O,, < Q,,,
K•h-nBDJi-nlT
< NBAài L> đ} đ6T V6A chA hAK: đ^nB 46n 789: Xitn :uc :hj Zhfn
7D5nB c{n 4v dunB TáF Zhá: điện R+,kS€ chKF VWnB di8 D2 SEi
:]c đ^ :it8 :hu nhitn Xiệ8 R+kB-h
 N0& 3B& 3DE -8F3
< (v dunB nB8Gn nDEc TáF denB chA 4inh hA>: Sà 46n 789: đD~c đ98
:Lực :ihZ :s :8Fhn MnB c9Z nDEc c3> cMnB :F c9Z nDEc H8Fện 1AnB HG < T?nh %Hnh
1AnB
 T0G,= -8F3
< NDEc TD> ch6F :Làn :hqA hệ :h]nB TDơnB d•c đDJnB n^i V^ c3>
7D5nB 46n 789: LGi :hAá: L> 4MnB LKch
< NDEc :h6i 4inh hAK: Sà 46n 789: đD~c d‚n SàA hiT :ự hAKi Sà hệ
:h]nB 7v Xƒ :aZ :L8nB đ} 7v Xƒ :LDEc khi :h6i L> TMi :LDJnB
1.H. CÁC CÔNG ĐIJN CHÍNH TRING KẢN L"MT

G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi P
KẢN /HNM CON G!A
CÔNGPKẢN L"MT
- %á: TzZ hàn
CH"NN QỊ MR!
H$NPSH"ÔN MT"
- %á: TzZ hàn
- 1àT 4Kch TzZ hàn
- TihnB Gn[L8nB
- DlT kiT XAKi
- bui
- NDEc :h6i di8 T„
MáF Bi> cMnB kiT
XAKix:iện[Zh>F[VàA[
Tàiry
NB8Gn điện[nDEc
CÔNG ĐIJN H$NP
KẢN L"MT
KẢN /HNM HI$N CHUNH

- NB8Gn điện
- Th8]c hàn
- DfF hànxcác điện
cựcy
< bui[dlT
- Nhiệ:
- Khí M nhidT
xC2[C2
Y
[N2
Y
y
< MáF zZ kh8Mn[T‚8
< MáF Bi> cMnB kiT
XAKix:iện[Zh>F[VàA[
Tàiry
DTM dự án cơ khí – hàn điện
CHƯƠNG 2
Đ!V" S!#N TỰ NH!ÊNP MÔ! TRƯWNG V$ S!NH TX . LY H!
TJ! SH" VỰC THỰC H!#N DỰ ÁN
2.1. Đ!V" S!#N TỰ NH!ÊN TJ! SH" VỰC DỰ ÁN
2.1.1. Đ'Z& 2'<- C[\ 0]-0PC[\ 30D=
< Kh8 Sực 7fF dựnB dự án c_ dKnB đ=> hjnh khá VWnB Zh…nB SEi đ^ d]c nhp hơn
Y
,
Sà c_ c>A :Ljnh khá :h9Z 4A SEi TU: nDEc Vi}n
< 1=ch 4v đ=> ch9: đ=> TKA c3> %=nh HK 1AnB đD~c các nhà khA> h•c nhan đ=nh
:L6i g8> í: nh9: :Ltn +,, :Liệ8 nlT SEi nhnnB hAàn c6nh cm đ=> Xƒ L9: khác nh>8[
nhi†8 Xin :KA 4ơn[ Vi}n :hAái‡ 4u: chjT[ Vi}n :ihnI %=nh HK 1AnB c{n Bin XKi đD~c
nhnnB d98 9n c3> g8á :Ljnh :KA 4ơn[ đ=> TánB SH đKi c3> :Lái đ9:[ c_ c98 :KA đ=> XˆF[
đ=> hàA cmI Kh8 Sực %=nh HK 1AnB đ@ :snB Xà Vi}n 4f8 SàA các k? 2dASic < (iX8>
xkhA6nB +,, < OQ, :Liệ8 n…T :LDEcy[ Xà Vi}n nMnB SàA các k‰ C>cVAn < CqcTi
xkhA6nB PO, < Y+, :Liệ8 nlT :LDEcy[ Vi}n Sqn VJ SàA c8]i k‰ C>XqABqn đi8 NqABqn
xkhA6nB YŠ < Y, :Liệ8 nlT :LDEcy Sà :L6i g8> T^: 4] Xin Vi}n X9n :LAnB k‰ Nhfn
4inh xkhA6nB Y :Liệ8 nlT :LDEcyI %àA k? TLi>4 xYO, < QN+ :Liệ8 nlT :LDEcy khi :Lái
đ9: n_i ch8nB[ Chf8 Â8 n_i LitnB c_ khí ha8 khM n_nB :hj kh8 Sực %=nh HK 1AnB
Xà nhnnB điT XiF oT DE: SEi nhnnB cánh LsnB :8h[ dDơnB 7? khmnB XG :ích :u
nhi†8 :hh hệIII
2.1.2. Đ'Z& 2'<- 20; =8^-6 _ T0`a b5-
%Hnh 1AnB nWT :LAnB SenB nhiệ: đEi Bi_ Te>[ g8>nh nlT n_nB oT[ c_ chh đ^
nhiệ: :DơnB đ]i c>A Sà V`c 7K dGi dàAI
‹ Nhiệ: đ^; Nhiệ: đ^ :L8nB Vjnh c6 nlT :s YR < YŒ
A
C[ 4A SEi :hJi k• :LDEc
nlT QNNŠ nhiệ: đ^ :L8nB Vjnh c6 nlT c_ c>A hơn khA6nB ,[+<Q
A
CI Nhiệ: đ^ :]i c>A
PŠ[N
A
C‡ nhiệ: đ^ :]i :h9Z QR[R
AC
I bitn đ^ nhiệ: Bin> nBàF Sà đtT Vjnh g8fn R<Œ
AC
I
‹ b`c 7K; b`c 7K :DơnB đ]i c>A[ Vjnh g8fn 4] BiJ ncnB-nBàF Xà R[+ BiJI b`c
7K g8>nB h~Z-nlT RN+IŠ,, kc>X-T
Y
I ThJi Bi>n chih8 4ánB Vjnh g8fn nlT đK: YIQŒQ
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi O
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< YIŠRŠ BiJ-nlTI "i†8 kiện dGi dàA S† nhiệ: Sà ncnB Xà :i†n đ† chA 4ự Zhá: :Li}n
nMnB nBhiệZ :Ltn cơ 45 :hfT c>nh[ :lnB SuI
‹ ŽT đ^; oT đ^ khMnB khí Vjnh g8fn RO < ŒP•[ :LAnB đ_ nlT QNNŒ c_ oT đ^
Vjnh g8fn :h9Z nh9: RO[R•‡ oT đ^ khMnB khí c>A nh9: :aZ :L8nB SàA :hánB N Sà
:hánB Q, Biá :L= đK: :L8nB Vjnh ŒŠ < ŒR• Sà nhnnB :hánB :h9Z nh9: Xà :hánB P oT đ^
:L8nB Vjnh R+<RN•I
‹ 1D~nB V]c hơi; 1D~nB V]c hơi Vjnh g8fn hànB nlT c3> T?nh khá XEn[
khA6nB QIO,,<QI+,,TT-nlT[ :LAnB đ_ XD~nB V]c hơi- :hánB SàA Te> khM Xà QQŠ<
QRN TT-:hánBI
‹ 1D~nB TD> Sà 4ự Zhfn V] TD>; 1D~nB TD> Vjnh g8fn g8> các nlT :s
QNN+ đhn Y,,Q c_ 4ự chtnh Xệch khá XEnI TmnB XD~nB TD> Vjnh g8fn c>A nh9:
:LAnB nlT Xà QIŒNP[Q TT-nlT xnlT Y,,,y Sà :h9Z nh9: QIYPR[Š TT-nlT đi†8 nàF
chA :h9F c_ 4ự :h>F đmi :h9: :hDJnB S† :hJi :ih:I DA đ_ 6nh hD5nB XEn đhn 4ự :h>F
đmi các đUc :LDnB c3> đ9: đ>i cˆnB nhD đi†8 kiện Zhá: :Li}n 46n 789: nMnB nBhiệZI
MU: khác[ XD~nB TD> nlT c3> :?nh Zhfn V] :aZ :L8nB SàA :hánB +<QQ dDơnB X=ch[
ch3 Fh8 SàA :hánB Œ<Q, dDơnB X=chI
2.1.3 H'<- =c?-6 =d' -6&ae- f'-0 0g3 =?' 20& b+3 *+ ,-
− Hi8 hh: diện :ích đ9: :LAnB kh8 Sực dự án Xà đ9: nMnB nBhiệZI DA đ_[ hệ 4inh
:hái :LAnB kh8 Sực T>nB đUc :LDnB c3> hệ 4inh :hái SDJn SEi các cfF chihT D8
:hh Xà Xk> Sà Tí>[ nBAài L> c{n c_ hA> Tà8[ ds>[ ds> nDEc[ cp Sà các XAài cfF
hA>nB dKiIIII‡ Bi8n đ9:[ cMn :LenB Sà Bi> ciT[ Sa: n8MiI
− NBAài L>[ :LAnB kh8 đ9: dự án c_ ktnh LKch ch6F g8> ntn :Gn :Ki hệ 4inh :hái
dDEi nDEcI T8F nhitn[ dA ktnh LKch ch3 Fh8 d‚n nDEc :s 4MnB %àT Cp "MnB
SàA :DEi :it8 Sà :hAá: nDEc chA nhfn dfn 4]nB :LAnB kh8 đ9: dự án ntn :ính đ>
dKnB 4inh h•c khMnB c>A[ đ^nB :hực Sa: :h3F 4inh ch3 Fh8 Xà Zhit8 4inh Sa: Sà
các XAài :6A[ V•AI
2.1.4. H'<- =c?-6 3,3 =0d-0 E0B- ()' =c8:-6 =+ -0'e-
2.1.4.1. M)' =c8h-6 20)-6 20;
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi +
DTM dự án cơ khí – hàn điện
\8> kh6A 4á: chknB :Mi nhan :h9F kh8 Sực :hực hiện dự án khMnB nWT Bin
nhnnB :8Fhn đDJnB :L8nB :fT c3> :hành Zh] %Hnh 1AnB ntn XD~nB 7q XD8 :hMnB
g8> XKi khMnB nhi†8I Hiện :Ki kh8 Sực chD> c_ các cơ 45 46n 789: cMnB nBhiệZ dA
đ_ T`c đ^ 6nh hD5nB :s các nB8Gn BfF M nhidT đhn TMi :LDJnB khMnB khí Xà
khMnB đánB k}I Ch9: XD~nB TMi :LDJnB khMnB khí kh8 Sực c{n khá :LAnB Xành[
chD> :h9F d98 hiệ8 V= M nhidT TMi :LDJnBI
"} đánh Biá 4ơ V^ hiện :LKnB ch9: XD~nB TMi :LDJnB khMnB khí :Ki kh8 Sực
dự án các đơn S= :D S9n đ@ :ihn hành X9F ,Y T‚8 khMnB khí :Ki h>i S= :Lí khác nh>8
x,Q T‚8 :LAnB kh8 Sực dự án Sà ,Q T‚8 cách kh8 Sực Dự án khA6nB Q,, T S†
hDEnB TfF N>TyI Kh: g86 Zhfn :ích các ch? :it8 TMi :LDJnB khMnB khí đD~c :h}
hiện 5 V6nB Q
Bảng1 – Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí tại khu vực Dự án
T
T
C0i ='e&
/08:-6 E0,E
E01- =;30
ĐVT
Sj= k&l E01- =;30
TCVN
Hm3n.2ooH
SS1 SS2
Q Nhiệ: đ^ "A :Lực :ihZ
,
C YŠ[Œ YŠ[Š <
Y "^ oT "A :Lực :ihZ • ŒR Œ+ <
P TihnB Gn TC%N +NON<QNN+ db€ ŠY[Y Š,[O +,
x

y
O %an :]c Bi_ KTT%<TCN<Y,,Q T-4 ,[O ,[O <
+ HDEnB Bi_ KTT%<TCN<Y,,Q < N‘ N‘ <
Š %2C
H9Z :hu :Ltn ]nB
:h>n Sà đA :Ltn TáF
4cc kƒ khí GC-’#D
TB-T
P
KCH KCH KCH
R N2
7
TC%N ŠQPR<QNNŠ TB-T
P
,[,,Š ,[,,+ ,[Y
Π(2
7
TC%N +NRQ<QNN+ TB-T
P
,[,,Y ,[,,Y ,[P+
N C2 TC%N +NRY<QNN+ TB-T
P
Q[,Š Q[,Y P,
Q, bui TC%N +,ŠR<QNNŠ TB-T
P
,[Y+ ,[YY ,[P
hi ch!" # $%&' ()*+#,--(" $iêu chu.n ch/t 0ư1ng không khí 2ung qu3nh4
# 567" $%&' ()8)"1))9" :m h;c – $iếng <n khu vực công c=ng v> ?ân
cư – @Ac <n tBi C3 chD phEp 5CBi vFi khu vực CGc HiIt Jên tKnhL tM Nh – 19h74
# KOP" Không phát hiIn4
# &Q trí 0/J mRu"
S KK
1
" $rDng khu vực Dự ánT
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi Š
DTM dự án cơ khí – hàn điện
S KK
,
" %ách khu vực Dự án khDảng 1-- m vU hưFng $âJ '3m4
N0A- 7p=q Kh: g86 Zhfn :ích chA :h9F :9: các các ch? :it8 Zhfn :ích đ†8 nWT :LAnB
BiEi hKn chA ZhzZ c3> :it8 ch8on %iệ: N>T xTC%N +NPR<Y,,+yI "i†8 nàF Zhe
h~Z SEi :jnh :jnh :hực :h :Ki kh8 Sực :Li}n kh>i Dự ánI
2.1.4.2. M)' =c8h-6 -8F3
\. M)' =c8h-6 -8F3 (r=
TKi :hJi đi}T X9F T‚8[ khMnB :h9F Lác LD5i :LMi nmi :Ltn V† TU: Sà h>i Vtn
VJ[ nDEc 4MnB khá :LAnB dA Ta: đ^ dfn cD :Ki đfF c{n :h9Z[ 78nB g8>nh chD> c_
các cơ 46n 789: cMnB nBhiệZI (ơ V^ c_ :h} đánh Biá 4MnB đAKn Bin kh8 Sực :hực
hiện dự án S‚n chD> c_ d98 hiệ8 V= M nhidT TMi :LDJnBI
"} ki}T :L> ch9: XD~nB TMi :LDJnB nDEc 4MnB đAKn g8> kh8 Sực dự án các
đơn S= :D S9n đ@ :ihn hành X9F ,P T‚8 nDEc :Ki h>i S= :Lí :Ltn đAKn 4MnB nàFI Kh: g86
Zhfn :ích các ch? :it8 TMi :LDJnB nDEc TU: đD~c :h} hiện 5 V6nB Y
Bảng , – Kết quả phân tích các chỉ tiêu nưFc mGt trDng khu vực Dự án
TT C0i ='e& /08:-6 E0,E
E01- =;30
ĐVT Sj= k&l E01- =;30 TCVN
Hm42.1mmH
stG?' Qu
NM1 NM2 NM3
Q ZH TC%N ŠONY<Y,,, < R[OŠ R[O+ R[Š, +[+ – N
Y (( TC%N ŠŠY+<Y,,, TB-X PŠ YN[,Q P,[QO Œ,
P b2D
+
TC%N ŠŠŠO<Y,,, TB-X Y[Y P[Œ O[, “ Y+
O C2D TC%N ŠONQ<QNNN TB-X + Œ Œ “ P+
+ CX ” TC%N ŠONO<Y,,, TB-X QO[+O QP[QY Y,[+, <
Š N2
P
” TC%N ŠONO<Y,,, TB-X Q[RYN Y[P,P Y[PRŒ Q+
R ’q :mnB TC%N ŠQRR<QNNŠ TB-X Q[,PŠ ,[+,Y ,[+QY Y
ΠNH
O
w
TC%N ŠQRN<Q<QNNŠ TB-X ,[NNŠ ,[NY, ,[NYŒ Q
N C8 TC%N ŠQNP<QNNŠ TB-X ,[,,YPR ,[,,QYR ,[,,QYN Q
Q, HB TC%N +NNQ<QNN+ TB-X KCH ,[,,,PY ,[,,,PŠ ,[,,Y
QQ •n TC%N ŠQNP<QNNŠ TB-X ,[,Q,QQ ,[,,ŠŒ+ ,[,,ŠNY Y
QY Di8 T„ TC%N RŒR+<Y,,Œ TB-X ,[Y ,[Y ,[YO ,[P
QP CAXi–ALT TC%N ŠQŒR<Y<QNNŠ MCN-Q,,TX N+ Q,, QQ, Q,I,,,
hi ch!" # $%&' ()8,#1))( 5c=t B7" %h/t 0ư1ng nưFc – $iêu chu.n ch/t 0ư1ng
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi R
DTM dự án cơ khí – hàn điện
nưFc mGt4 Vp ?Wng CBi vFi nưFc mGt không ?Xng 0>m ngu<n c/p nưFc Yinh hDạt4
# KOP" Không phát hiIn4
# &Q trí 0/J mRu"S '@1" tại khu vực 2ả nưFc thải ?ự kiến4
S '@," cách khu vực 2ả thải khDảng 1-- m vU phí3'3m4
S '@*" cách khu vực 2ả thải khDảng 1-- m vU phí3BZc4
N0A- 7p=q Kh: g86 Zhfn :ích T‚8 nDEc TU: đD~c 4A 4ánh SEi TC%N +NOY<QNN+
xXAKi by chA :h9F; T9: c6 các ch? :it8 c3> T‚8 nDEc đ†8 nWT :LAnB BiEi hKn chA
ZhzZI NDEc 4MnB hiện n>F chD> c_ d98 hiệ8 V= M nhidT hn8 cơ[ M nhidT Si 4inh
h>F các kiT XAKi nUnBI
v. M)' =c8h-6 -8F3 -6B(
Khi kh6A 4á: ch9: XD~nB nDEc nBiT :LAnB Sà 78nB g8>nh kh8 Sực :hực hiện
dự án[ g8> :hlT d{ T^: 4] h^ dfn nơi đfF chknB :Mi đD~c Vih: nB8Gn nDEc nBiT
S‚n đD~c nhi†8 nBDJi dfn 4v dunB :LAnB 4inh hAK: hWnB nBàFI ThqA nhnnB h^ dfn
nàF :hj ch9: XD~nB nDEc nBiT khá :]:[ khMnB c_ Tei kh_ ch=8[ chD> Zhá: hiện :h9F
d98 hiệ8 nhidT Vệnh dA nDEc nBiTI
"} ki}T :L> ch9: XD~nB TMi :LDJnB nBiT :LAnB kh8 Sực các đơn S= :D S9n
đ@ :ihn hành X9F ,Q T‚8 nDEc nBiT :Ki BihnB nhà h^ dfn Bin kh8 Sực dự án xcách
kh8 Sực dự án khA6nB Y,, T S† hDEnB TfF bccyI Kh: g86 Zhfn :ích các ch? :it8 TMi
:LDJnB nDEc nBiT đD~c :h} hiện 5 V6nB P
Bảng * – Kết quả phân tích các chỉ tiêu nưFc ng[m khu vực Dự án
TT C0i ='e&
/08:-6 E0,E
E01- =;30
ĐVT
Sj= k&l
E01- =;30 TCVN Hm44.1mmH
NN
Q ZH TC%N ŠONY<Y,,, < R[QQ Š[+ – Œ[+
Y T( TC%N O+Š,<QNŒŒ TB-X OQQ R+, – Q+,,
P "^ c`nB TC%N ŠYYO<QNNŠ TB-X
xC>C2
P
y
OR[+ P,, – +,,
O N2
P
” TC%N ŠONO<Y,,, TB-X Y[,OO O+
+ (2
O

Y
” TC%N ŠONO<Y,,, TB-X OO[YPŠ Y,, – O,,
Š ’q :mnB TC%N ŠQRR<QNNŠ TB-X ,[PO Q – +
R C8 TC%N ŠQNP<QNNŠ TB-X ,[,,YQY Q
ΠHB TC%N +NNQ<QNN+ TB-X KCH ,[,,Q
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi Œ
DTM dự án cơ khí – hàn điện
N •n TC%N ŠQNP<QNNŠ TB-X ,[,QQ,Y +
Q, Mn TC%N ŠQNP<QNNŠ TB-X ,[,QQ ,[Q – ,[+
QQ €4 TC%N ŠŠYŠ<Y,,, TB-X ,[,,QPR ,[,+
QY CAXi–ALT TC%N ŠQŒR<Y<QNNŠ MCN-Q,,TX O P
QP ’qc>XICAXi TC%N ŠQŒR<Y<QNNŠ MCN-Q,,TX KCH ,
hi ch!" # $%&' ()88#1))(" %h/t 0ư1ng nưFc # $iêu chu.n ch/t 0ư1ng nưFc ng[m4
# KOP" Không phát hiIn4
# &Q trí 0/J mRu"cách khu vực ?ự án khDảng ,-- m vU hưFng $âJ4
N0A- 7p=q
(A 4ánh kh: g86 Zhfn :ích T‚8 nDEc nBiT SEi TC%N +NOO<QNN+[ chA :h9F;
< Hi8 hh: các ch? :it8 c3> T‚8 nDEc đ†8 nWT :LAnB BiEi hKn chA ZhzZI
< Ch? :it8 CAXi–ALT :Ki S= :Lí X9F T‚8 SD~: BiEi hKn chA ZhzZ xQ[PP XinyI
3. M)' =c8h-6 CD=
Thành Zhin :hm nhD„nB c3> kh8 đ9: :LAnB kh8 Sực :hực hiện dự án ch3 Fh8 Xà
đ9: Zhe 4> VGi đcZI HWnB nlT[ 4>8 các :Lan Xu: SenB đ9: nàF 4— VGi đcZ T^: XD~nB
Zhe 4> XEn L9: :h8an X~i chA 46n 789: nMnB nBhiệZI Hiện :Ki kh8 đ9: dự án Sà SenB
Xfn can đ>nB đD~c 4v dunB XàT đ9: c>nh :ác nMnB nBhiệZI
2.2. Đ!V" S!#N S!NH TX . LY H! TJ! SH" VỰC Lwx DỰNG DỰ ÁN
2.2.1.Đ'Z& 2'<- 2'-0 =j H&a<- LG-6 Hy
2.2.1.1. VZ ='z& =0` 3)-6 -60'<E bd =08:-6 (?' *[30 b{
Các nBành nBh† :i}8 :h3 cMnB nBhiệZ Sà :hDơnB TKi d=ch Su Zhá: :Li}n đ6T V6A
chA nh8 ci8 46n 789:[ 7fF dựnB Sà đJi 4]nB[ :KA :htT Siệc XàT c_ :h8 nhaZ chA
nBDJi X>A đ^nB Sà :lnB :h8 nBfn 4ách đ=> ZhDơnBI NlT Y,,Œ[ Biá :L= cMnB nBhiệZ[
:i}8 :h3 cMnB nBhiệZ Q+ :‰ đGnB[ :hDơnB TKi d=ch Su ŒO[Œ :‰I
2.2.1.2. VZ fl- 7&D= -)-6 -60'<E
\. VZ =cy-6 =cg=
< TmnB diện :ích BiqA :LGnB Xk> c6 nlT; YY+ h>
w %u "MnB X8fn; QQ, h>[ nlnB 489: Vjnh g8fn; ++[O+ :K-h>
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi N
DTM dự án cơ khí – hàn điện
w %u H• Th8 ; QQ+ h>[ nlnB 489: Vjnh g8fn; +P[N :K-h>I
NlnB 489: Vjnh g8fn c6 nlT; +O[Š :K-h>
< TmnB diện :ích cfF L>8 Tà8 các XAKi; R h>
v. VZ 305- -)'
CMnB :ác Zh{nB ch]nB d=ch Vệnh chA Bi> 4kc[ Bi> ciT đD~c chk :L•nBI DA
SaF[ đàn Bi> 4kc[ Bi> ciT :Ki đ=> ZhDơnB nlT Y,,R S‚n Bin T`c mn đ=nh SEi 4]
XD~nB :mnB c^nB Bin O,,, cAnI
3. VZ =0`a fl-
"=> ZhDơnB Zh]i h~Z SEi các nBành ch`c nlnB c3> :hành Zh] hDEnB d‚n k˜
:h8a: chA Và cAn nMnB dfn :LAnB ZhDJnB n8Mi cá :Là8 X>i[ cá LM Zhi[ cá :Lt X>i[ hch[
r SEi :mnB diện :ích ,[+ h>[ VDEc đi8 chA :h9F các h^ n8Mi cá nDEc nB•: chA kh:
g86 kh6 g8>nI
2.2.2. Đ'Z& 2'<- 7| 0}'
2.2.2.1. VZ 6',G *{3
< H^i đGnB BiáA duc 7@ X8Mn g8>n :fT đhn nBành BiáA duc[ ch9: XD~nB dKF Sà h•c
nBàF cànB c>AI T‰ Xệ h•c 4inh đK: khá[ Bipi 5 các c9Z h•c đD~c nfnB Xtn
< CMnB :ác Zhm caZ BiáA duc :hDJnB 78Ftn đD~c g8>n :fT Sà d8F :Lj :]: :hành g86
đK: ch8onI
< CMnB :ác 7@ h^i h_> BiáA duc đD~c :hực hiện c_ hiệ8 g86[ San đ^nB 7fF dựnB
c6nh g8>n TMi :LDJnB 4D ZhKT :Ltn P,, :Liệ8 đGnBI
2.2.2.2. VZ a =j
Các chDơnB :Ljnh Tuc :it8 F :h g8]c Bi> đD~c :Li}n kh>i :hực hiện :hDJnB 78Ftn
nhD; Zh{nB ch]nB 4]: 789: h8Fh:[ Zh{nB ch]nB H#%-€#D([ chDơnB :Ljnh Zh{nB
ch]nB 48F dinh dD„nB[IIITKnB XDEi c^nB :ác Sitn đD~c c3nB c] 7fF dựnB Sà hAK:
đ^nB c_ hiệ8 g86[ đ6T V6A chlT 4_c 4`c khpq chA nhfn dfn[ đUc Việ: Xà Và T™ Sà
:Lš qTI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi Q,
DTM dự án cơ khí – hàn điện
CHƯƠNG 3
ĐÁNH G!Á CÁC TÁC ĐNG MÔ! TRƯWNG
%iệc đánh Biá các :ác đ^nB TMi :LDJnB c3> dự án cơ khí<hàn điện đD~c :hực
hiện dự> :Ltn cơ 45 7ác đ=nh các nB8Gn BfF :ác đ^nB[ đ]i :D~nB[ g8F TM V= :ác
đ^nB Sà T`c đ^ :ác đ^nB :hqA :snB Bi>i đAKn; Bi>i đAKn ch8on V= TU: VWnB[ :hi
cMnB 7fF dựnB cMnB :Ljnh Sà Bi>i đAKn 7DơnB cơ khí đi SàA hAK: đ^nBI
Bảng *41 # %ác hDạt C=ng v> tác C=ng c\3 Dự án Cến môi trường
TT N6&y- E0,=
f'-0
N6&y- 61a
=,3 C}-6
T,3 C}-6 M43 C} =,3 C}-6
A Chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng
Q
(>n X9Z TU:
VWnB
< TihnB Gn[
Vui
< Ch9: :h6i Lcn
< ›nh hD5nB đhn 4`c khAš
cMnB nhfn 7fF dựnB Sà nBDJi
dfn 78nB g8>nhI
< ›nh hD5nB đhn TMi :LDJnB
khMnB khíI
< 1àT :h>F đmi đ=> hjnhI
< Th>F đmi c6nh g8>n kh8 SựcI
< M`c đ^ nhp[ :LAnB
:hJi Bi>n nBcnI
< ChKT Si :LAnB kh8
Sực Dự ánI
< C_ :h} hKn chh
đD~cI
Y
%an ch8F}n
nB8Ftn Sa:
Xiệ8[ TáF
T_c[ :hih: V=
Sà hAK: đ^nB
c3> TáF T_c[
:hih: V= :hi
cMnB
< TihnB Gn[
Vui
< Khí :h6i
xC2[ N2
7
[
(2
7
[C
7
H
F
[IIIy
< ›nh hD5nB đhn 4`c khAš
CbCN% Sà nBDJi dfn 78nB
g8>nhI
< ' nhidT Vui[ khí :h6i Sà :lnB
:ihnB GnI
< ›nh hD5nB đhn Bi>A :hMnB
kh8 SựcI
< M`c đ^ :L8nB VjnhI
< Tác đ^nB :L8nB hKnI
< ChKT Si :LAnB kh8
Sực Dự án Sà :Ltn
:8Fhn đDJnB San
ch8F}nI
< C_ :h} hKn chh
đD~cI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi QQ
DTM dự án cơ khí – hàn điện
P
HAK: đ^nB
7fF dựnB các
hKnB Tuc
cMnB :Ljnh
< TihnB Gn[
Vui
< Khí :h6i
xC2[ N2
7
[
(2
7
[C
7
H
F
[IIIy
< NDEc L? 7fF
dựnB
< NDEc TD>
ch6F :Làn
< Ch9: :h6i Lcn
7fF dựnBI
< ›nh hD5nB đhn 4`c khAš
CbCN% Sà nBDJi dfn 78nB
g8>nhI
< ' nhidT TMi :LDJnB khMnB
khí; B_Z Zhin :lnB nGnB đ^
Vui[ khí :h6i Sà :ihnB GnI
< ›nh hD5nB đhn ch9: XD~nB
nDEc 4MnB
< T>i nKn X>A đ^nB
< Th>F đmi c6nh g8>nI
< M`c đ^ nhpI
< :ác đ^nB nBcn hKnI
< ChKT Si :LAnB kh8
Sực Dự ánI
< C_ :h} hKn chh
đD~cI
O
(inh hAK: c3>
CbCN% :Ltn
cMnB :LDJnB
< TihnB Gn
< NDEc :h6i
4inh hAK:
< Ch9: :h6i Lcn
4inh hAK:I
< TihnB Gn XàT 6nh hD5nB đhn
4`c khAš CbCN% :Ltn cMnB
:LDJnBI
< GfF M nhidT TMi :LDJnB
nDEc TU:[ nDEc nBiT Sà TMi
:LDJnB đ9:I
w ›nh hD5nB đhn :La: :ự 7@
h^i[ >n ninh :LAnB kh8 SựcI
< M`c đ^ Ss>I
< Tác đ^nB :L8nB hKnI
< C_ :h} đD~c Bi6T
:hi}8I
B Giai đoạn phân x!ng đi vào hoạt đ"ng
Q
< HAK: đ^nB
Bi> cMnB 46n
789:
< HAK: đ^nB
46n 789:
chính :LAnB
cMnB đAKn
hàn :KA 46n
ZhoT
< MáF T_c
Bi> cMnB
< Th8]c hàn
< DfF
hànxcác điện
cựcy
< 1àT :lnB :ihnB Gn[L8nB
< DlT kiT XAKi
< bui[nDEc :h6i di8 T„
< Nhiệ:
< Khí M
nhidTxC2[C2
Y
[N2
Y
ry
< M`c đ^ :ác đ^nB
đánB k} Sà dài Xf8
Y
ChDơnB :iện
GT%T L>
SàA 7D5nB
cơ khí
< TihnB Gn[
Vui
< Khí :h6i
xC2[ N2
7
[
(2
7
[C
7
H
F
[IIIy
< 1àT Bi> :lnB T`c đ^ GnI
< TlnB nGnB đ^ Vui Sà khí :h6i
BfF M nhidT TMi :LDJnB khMnB
khíI
< M`c đ^ :ác đ^nB
:L8nB Vjnh Sà dài Xf8I
< Kh_ :Lánh khpiI
I
P (inh hAK:
c3> cMnB
nhfn
< TihnB Gn
< NDEc :h6i Sà
ch9: :h6i Lcn
4inh hAK:I
< TlnB T`c đ^ Gn
< ' nhidT TMi :LDJnB nDEc
TU: Sà nDEc nBiTI
< Th8 hk: L8Gi[ T8|i[ cMn :LenB
< M`c đ^ :ác đ^nB
đánB k} Sà dài Xf8I
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi QY
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< ›nh hD5nB đhn 4`c khAš
O
MáF Zhá:
điện dự
Zh{nB[
< TihnB Gn
< Khí :h6i
xC2[ N2
7
[
(2
7
[C
7
H
F
[IIIy
< 1àT Bi> :lnB T`c đ^ GnI
< Gi> :lnB :hành Zhin Sà nGnB
đ^ các XAKi khí :h6i :LAnB TMi
:LDJnB khMnB khíI
< M`c đ^ :ác đ^nB
đánB k} Sà dài Xf8I
+
HAK: đ^nB
c3> hệ :h]nB
7v Xƒ nDEc
:h6i
< Mei hMi < GfF L> Tei hMi kh_ ch=8I < M`c đ^ :ác đ^nB
đánB k} Sà dài Xf8I
3.1. G!A! ĐIJN CH"NN QỊ M~T Q•NGP TH! CÔNG Lwx DỰNG
Các hAK: đ^nB chính :LAnB g8á :Ljnh ch8on V= TU: VWnB[ :hi cMnB 7fF dựnB
< (>n X9Z TU: VWnBI
< %an ch8F}n[ :aZ kh: nB8Ftn Sa: Xiệ8 7fF dựnBI
< Thi cMnB 7fF dựnB các hKnB Tuc cMnB :LjnhI
< (inh hAK: c3> CbCN% :Ltn cMnB :LDJnBI
\8á :Ljnh ch8on V= TU: VWnB Sà :hi cMnB 7fF dựnB c_ :h} XàT Zhá: 4inh T^:
4] nB8Gn :ác đ^nB BfF 6nh hD5nB đhn TMi :LDJnB nhD 4>8;
3.1.1. C,3 =,3 C}-6 3€ t'e- k&\- Cj- 30D= =0l'
#$%$%$%$ &i'ng (n
37 'gu<n phát Yinh
NB8Gn Zhá: 4inh Vui[ :ihnB Gn :LAnB Bi>i đAKn nàF c{n V>A BGT;
< HAK: đ^nB :hi cMnB 7fF dựnB nhD; đàA T_nB cMnB :Ljnh[ cc:[ B{[ hàn các
chi :ih: VWnB kiT XAKi[ đ_nB[ :háA c]ZZ>[ Biàn BiáA[III
< HAK: đ^nB c3> các ZhDơnB :iện Bi>A :hMnB San ch8F}n nB8Ftn Sa: Xiệ8[
TáF T_c[ :hih: V= L> SàA cMnB :LDJnBI
< HAK: đ^nB c3> các TáF T_c cơ BiEi :hi cMnB :Ltn cMnB :LDJnB :LAnB g8á
:Ljnh 7fF dựnB Sà chh Vihn nB8Ftn Sa: Xiệ8 nhD; TáF :L^n Vt:MnB[ TáF điT nzn[
TáF 7kc[III
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi QP
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< TihnB Gn :s các kh8 :aZ :L8nB đMnB cMnB nhfn :Ltn cMnB :LDJnB hAUc kh8
Xán :LKiI
DDEi đfF Xà V6nB Xiệ: kt T`c đ^ BfF Gn c3> Q 4] TáF T_c :hih: V= :hi cMnB
cơ BiEi cách nB8Gn 5 khA6nB cách Q+ T đD~c :Ljnh VàF :LAnB V6nB 4>8;
Bảng *4, # $iếng <n phát Yinh H]i m=t YB 0Dại máJ m^c
M,a (€3
M43 y- s*Qu
s3,30 -6&y- y- 1H (u
TCVN 3m•H.1mmm
' :M :6i xđA cách Œ Ty N,
Œ+
MáF 3i NP
MáF 7kc Œ,
MáF :L^n Vt:MnB chKF VWnB diq4qX R+
MáF nzn diq4qX c_ Q S{nB g8>F L^nB Œ,
MáF cD> :>F ŒY
MáF đ_nB Vk> Q[+T R+
hi ch!" $%&' *)9(#1)))" :m h;c # @Ac <n chD phEp tại vQ trí 0>m viIcL áp ?Wng
khi thời gi3n tiếp 2!c vFi tiếng <n trDng ng>J không quá 9h4
N0A- 7p=; Kh: g86 :Ki V6nB PIY chA :h9F T^: 4] TáF T_c cơ BiEi :hi cMnB :Ltn
cMnB :LDJnB BfF L> :ihnB Gn SD~: :it8 ch8on chA ZhzZ xTC%N PNŒ+<QNNNyI
H7 _Bi tư1ng v> quJ mô HQ tác C=ng
< "]i :D~nB V= :ác đ^nB; CbCN% XàT Siệc :Ltn cMnB :LDJnB Sà nBDJi dfn
4inh 4]nB 78nB g8>nh kh8 Sực dự ánI
< \8F TM :ác đ^nB; TLtn cMnB :LDJnB 7fF dựnB[ kh8 Sực Xfn can Sà :Ltn các
:8Fhn đDJnB San ch8F}n nB8Ftn Sa: Xiệ8[ TáF T_c :L>nB :hih: V=I
c7 _ánh giá tác C=ng
TLAnB Bi>i đAKn ch8on V= TU: VWnB Sà :hi cMnB 7fF dựnB[ :ihnB Gn Xà nB8Gn M
nhidT ch3 Fh8 đ]i SEi TMi :LDJnB 78nB g8>nh kh8 Sực Dự ánI
< Tác đ^nB c3> :ihnB Gn 4— 6nh hD5nB 798 đhn cMnB nhfn đ>nB :hi cMnB 7fF
dựnB nhD; XàT Bi6T kh6 nlnB nBhq[ BfF clnB :h…nB :hin kinh[ XàT T9: :aZ
:L8nB[III
< Gin kh8 Sực :hi cMnB dự án c_ dfn cD 4inh 4]nB ntn :ihnB Gn :LAnB g8á
:Ljnh 7fF dựnB cˆnB BfF :ác đ^nB 798 đhn nBDJi dfn nơi đfFI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi QO
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< TihnB Gn :s các kh8 :aZ :L8nB đMnB cMnB nhfn dA c_ cDJnB đ^ nhp chA
ntn T`c đ^ 6nh hD5nB khMnB đánB k}[ ch3 Fh8 :ác đ^nB đhn CbCN% XàT Siệc
:Ltn cMnB :LDJnBI
NhD đ@ Zhfn :ích 5 :Ltn[ T`c Gn Zhá: L> :s T^: 4] TáF T_c cơ BiEi đ@ SD~:
BiEi hKn chA ZhzZ xTC%N PNŒ+<QNNNy[ BfF Gn đhn TMi :LDJnB 78nB g8>nhI T8F
nhitn[ :Ltn đDJnB X>n :L8F†n T`c đ^ Gn Vihn :hitn :‰ Xệ nBh=ch SEi khA6nB cách[
cDJnB đ^ Gn cànB Bi6T khi khA6nB cách đhn nB8Gn Gn cànB :lnB xkhi :lnB khA6nB
cách đhn nB8Gn Gn Xtn B9Z đMi :hj cDJnB đ^ Gn 4— Bi6T khA6nB Š dbyI bán kính
:ác đ^nB c3> :ihnB Gn khA6nB xY,, < P,,y T dA đ_ T`c đ^ :ác đ^nB c3> :ihnB Gn
đhn kh8 dfn cD 78nB g8>nh L9: :h9ZI
#$%$%$)$ B*i
37 'gu<n phát Yinh
< "Uc đi}T đ=> hjnh kh8 Sực cMnB :Ljnh :LˆnB :h9Z dA đ_ :LDEc khi :Li}n
kh>i :hi cMnB 7fF dựnB[ cMnB :F :ihn hành đàA đcZ[ 4>n BK: :KA TU: VWnBI \8á :Ljnh
nàF 4— 4v dunB T^: 4] XAKi ZhDơnB :iện[ :hih: V= xnhD; TáF 7kc[ TáF 3i[ 7q X8[ TáF
4>n BK:[IIIy XàT Zhá: 4inh Vui đ9: :LAnB kh8 Sực cMnB :LDJnB 7fF dựnBI
< HAK: đ^nB Bi>A :hMnB San ch8F}n Sà :aZ kh: nB8Ftn Sa: Xiệ8 4— XàT Zhá:
4inh L> Vui đ9: dA đ9: cá: Lơi S@i :s :henB 7q[ dA đ9: :s n†n đDJnB c8]n Xtn :hqA
các X]Z 7q San ch8F}nI
H7 _Bi tư1ng v> quJ mô HQ tác C=ng
< "]i :D~nB V= :ác đ^nB; MMi :LDJnB khMnB khí[ CbCN% XàT Siệc :Ltn cMnB
:LDJnB[ nBDJi dfn Sà hệ :hực Sa: 4inh 4]nB 78nB g8>nh kh8 Sực dự ánI
< \8F TM :ác đ^nB; TLtn cMnB :LDJnB 7fF dựnB[ kh8 Sực Xfn can Sà :Ltn các
:8Fhn đDJnB San ch8F}n nB8Ftn Sa: Xiệ8[ TáF T_c :L>nB :hih: V=I
c7 _ánh giá tác C=ng
\8á :Ljnh 4>n X9Z TU: VWnB XàT Zhá: 4inh Vui đ9: :LAnB kh8 Sực cMnB :LDJnB
7fF dựnBI
< bui XàT Bi6T ch9: XD~nB khMnB khí[ Bi6T đ^ :LAnB 48]: c3> khí g8F}n d‚n
đhn hKn chh :iT nhjn dd BfF L> :>i nKn X>A đ^nB XàT :hiệ: hKi S† nBDJi Sà :ài 46nI
< bui BfF :ác hKi ch3 Fh8 đhn hệ hM h9Z[ Tc:[ d>[II 4>8 đ_ :eF :hqA :ính ch9:
c3> Vui Tà n_ c_ :ác đ^nB đhn các cơ g8>n khác c3> cơ :h}I bui VáT :Ltn TU: d>
c_ :h} BfF khM d>[ SitT d>[ :9F đp[ nB`>[III bui BfF L> các Vệnh S† đDJnB hM h9Z
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi Q+
DTM dự án cơ khí – hàn điện
nhD; BfF d= `nB[ SitT Tˆi[III nh8 SàA Zhmi[ Vui 4— BfF kích :hích cơ h•c Sà Zhá:
4inh Zh6n `nB 7ơ h_> ZhmiI
< bui khi VáT Xtn V† TU: Xá cfF 4— BfF c6n :L5 g8á :Ljnh g8>nB h~Z[ hM h9Z
Sà :hAá: hơi nDEc c3> cfF[ hKn chh g8á :Ljnh Zhá: :Li}n c3> cfF 7>nh[ XàT Bi6T
nlnB 489: cfF :LGnBI NBAài L>[ Vui c{n XàT T9: T˜ g8>n cMnB :Ljnh Sà đM :h= nh8
chknB V= Bi_ Zhá: :án L> 78nB g8>nhI
T8F nhitn[ Vui đ9:[ đá :h8^c XAKi Vui c_ kích :hDEc Sà :? :L•nB XEn ntn kh6
nlnB Zhá: :án khMnB 7>I %j SaF[ ZhKT Si 6nh hD5nB c3> n_ ch3 Fh8 Xà :Ltn cMnB
:LDJnB 7fF dựnB[ đ]i SEi các SenB Xfn can T`c đ^ :ác đ^nB Xà khMnB đánB k}I
Nhjn ch8nB[ dA đUc đi}T c3> nB8Gn BfF Vui c_ :ính ch9: Bián đAKn ntn :ác
đ^nB đhn các :hành Zhin TMi :LDJnB khMnB Xitn :uc Sà Bián đAKnI "GnB :hJi[ :ác
đ^nB ch? didn L> :LAnB Bi>i đAKn :hi cMnB 7fF dựnB Sà c_ :h} hKn chh VWnB các Viện
ZháZ Bi6T :hi}8 ntn :ác đ^nB đD~c đánh Biá 5 T`c :L8nB VjnhI
#$%$%$#$ +h, th-i
37 'gu<n phát Yinh
< CMnB :ác 4>n X9Z ch8on V= TU: VWnB Sà :hi cMnB 7fF dựnB[ Siệc San hành
các XAKi TáF T_c cơ BiEi :hi cMnB :Ltn cMnB :LDJnB xnhD; TáF 3i[ TáF 7kc[IIIy 4—
Zhá: L> XD~nB khí :h6i các XAKiI
< HAK: đ^nB c3> các ZhDơnB :iện San ch8F}n xnB8Ftn Sa: Xiệ8[ TáF T_c[
:hih: V=y Siệc đ]: cháF nhitn Xiệ8 c3> đ^nB cơ 4— :h6i L> TMi :LDJnB T^: XD~nB khí
:h6i ch`> nhi†8 ch9: M nhidT nhD; Vui xT8^i kh_iy[ (2
Y[
N2
Y
[ C2[ %2C[IIII
H7 _Bi tư1ng v> quJ mô HQ tác C=ng
< "]i :D~nB V= :ác đ^nB; MMi :LDJnB khMnB khí[ CbCN% XàT Siệc :Ltn cMnB
:LDJnB Sà nBDJi dfn 5 kh8 Sực Xfn canI
< \8F TM :ác đ^nB; Kh8 Sực cMnB :LDJnB[ SenB Xfn can Sà :Ltn các :8Fhn
đDJnB San ch8F}nI
c7 _ánh giá tác C=ng
HAK: đ^nB c3> các ZhDơnB :iện GT%T Sà San hành các XAKi TáF T_c cơ
BiEi :LAnB Bi>i đAKn ch8on V= TU: VWnB Sà :hi cMnB 7fF dựnB XàT Bi> :lnB :6i XD~nB
Sà :hành Zhin các ch9: M nhidT :LAnB TMi :LDJnB khMnB khí[ XàT Bi6T ch9: XD~nB
TMi :LDJnB khMnB khí kh8 SựcI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi QŠ
DTM dự án cơ khí – hàn điện
Khí :h6i :ác đ^nB 798 đhn 4`c khAš c3> nhnnB nBDJi CbCN% XàT Siệc :Ltn
cMnB :LDJnB Sà nBDJi dfn 4inh 4]nB 78nB g8>nh[ đUc Việ: Xà 6nh hD5nB đhn g8á
:Ljnh hM h9ZI
T8F nhitn[ dA 4] XD~nB TáF T_c :hih: V= hAK: đ^nB :Ltn cMnB :LDJnB khMnB
nhi†8 Sà khMnB cenB T^: Xkc ntn :6i XD~nB Sà nGnB đ^ khí :h6i Zhá: 4inh 4— nhp
hơn nhi†8 4A SEi :ính :AánI Khí :h6i ch? :ác đ^nB :LAnB ZhKT Si 7fF dựnB cMnB
:Ljnh[ đ]i SEi các kh8 Sực 78nB g8>nh T`c đ^ :ác đ^nB Xà L9: :h9ZI
#$%$%$.$ /0c th-i
37 'gu<n phát Yinh
< NDEc L? :s g8á :Ljnh :DEi Sa: Xiệ8[ Lv> :hih: V=[ :L^n Vt:MnB[III
< Di8 T„ :h6i :s g8á :Ljnh V6A dD„nB[ 4v> chn> các XAKi ZhDơnB :iện San
ch8F}n[ TáF T_c :hi cMnB cơ BiEiI
< NDEc TD> ch6F :Làn g8> TU: VWnB kh8 Sực Dự án c8]n :hqA đ9: đá :s g8á
:Ljnh đàA T_nB cMnB :Ljnh[ ch9: :h6i 7fF dựnB[III ch6F L> 4MnBI
< NDEc :h6i :s g8á :Ljnh 4inh hAK: c3> CbCN% 5 cMnB :LDJnBI
6 $ính tDán 0ư1ng nưFc thải Yinh hDạt"
TLAnB :hJi k• 7fF dựnB cMnB :Ljnh[ XD~nB nDEc :h6i Zhá: 4inh :s g8á :Ljnh
4inh hAK: c3> CbCN% đD~c :ính :Aán nhD 4>8;
• %àA :hJi Bi>n c>A đi}T nh9:[ 4] XD~nB CbCN% :aZ :L8nB khA6nB Q,,
nBDJi-nBàFI
• 1D~nB nDEc 4v dunB c3> T^: nBDJi :L8nB Vjnh khA6nB O+ Xí:-nBDJiInBàFI
Khi đ_[ XD~nB nDEc 4inh hAK: :]i đ> c3> :hJi Bi>n c>A đi}T khA6nB; O+ 7
Q,, œ O+,, Xí:-nBàF[XD~nB nDEc :h6i 4inh hAK: X9F Œ,•XD~nB nDEc c9Z ntn \
:h>(H
œ
O+,,‹Œ,-Q,, œ PŠ,, Xí:-nBàF œ P[Š T
P
-nBàF
ThqA :h]nB kt c3> Tm ch`c F :h :hh BiEi :hj kh]i XD~nB Sà :hành Zhin các
ch9: M nhidT T|i nBDJi đD> SàA TMi :LDJnB hWnB nBàF :s nDEc :h6i 4inh hAK: nh8
khMnB đD~c 7v Xƒ đD~c :h} hiện 5 V6nB 4>8;
Bảng *48 # KhBi 0ư1ng các ch/t H.n c\3 nưFc thải Yinh hDạt
TT T,3 -01- ) -0'‚( S0>' t8^-6 s6ƒ-68h'ƒ-6dau
Q b2D
+
O+ < +O
Y C2D RY < Q,Y
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi QR
DTM dự án cơ khí – hàn điện
P Ch9: Lcn Xơ XvnB RY < QO+
O N<N2
P
<
,[P < ,[Š
+ TmnB Ni:ơ Š < QY
Š TmnB ZhA:ZhA ,[Œ < O
R Di8 T„ Q, < P,
Œ TmnB CAXi–ALT Q,
Š
< Q,
N
xMCN-Q,,TXy


Khi đ_[ :6i XD~nB Sà nGnB đ^ các ch9: M nhidT :LAnB nDEc :h6i 4inh hAK: c3>
CbCN% XàT Siệc :Ltn cMnB :LDJnB đD~c :ính :Aán Sà Xiệ: kt 5 V6nB 4>8;
Bảng *4( # $ải 0ư1ng v> n<ng C= các ch/t H.n trDng nưFc thải Yinh hDạt
TT C0i ='e& ) -0'‚(
Tl' t8^-6
s26ƒ-6dau
Ny-6 C} )
-0'‚( s(6ƒtu
%CVN 14.2oo•
sQTNMTu
1 b2D
+
O[+ – +[O QY+, < Q+,, +,
2 C2D R[Y – Œ[ŠO Y,,, < YO,,
3 Ch9: Lcn Xơ XvnB R[Y – QO[+ Y,,, < O,YR Q,,
4 N<N2
P
<
,[,P < ,[,Š ŒIP – QŠIŠ <
H TmnB Ni:ơ ,[Š – Q[Y QŠŠ[Š – PPP[P Q,
„ TmnB ZhA:ZhA ,[,Œ < ,[O YYIY – QQQ Q,
n Di8 T„ x:hực ZhoTy Q – P YRR[R – ŒPP[P Y,
• TmnB CAXi–ALT4
xMCN-Q,,TXy
Q,
Š
< Q,
N
+I,,,
hi ch!" qcvn 18#,--9LHtnmt" %h/t 0ư1ng nưFc # 'ưFc thải Yinh hDạt – iFi hạn
ô nhi`m chD phEp4
N0A- 7p=q Kh: g86 :ính :Aán S† :6i XD~nB Sà nGnB đ^ các ch9: M nhidT 5 :Ltn chA
:h9F LWnB; nGnB đ^ :9: c6 các :hMnB 4] đ†8 SD~: nhi†8 Xin 4A SEi :it8 ch8on gcSn
QO<Y,,Œ[V:nT:
H7 _Bi tư1ng v> quJ mô HQ tác C=ng
< "]i :D~nB V= :ác đ^nB; MMi :LDJnB nDEc [ TMi :LDJnB đ9:[ cAn nBDJi Sà :h8‰
4inh Sa:I
< \8F TM :ác đ^nB; Kh8 Sực dự án Sà SenB Xfn canI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi QŒ
DTM dự án cơ khí – hàn điện
c7 _ánh giá tác C=ng
< NDEc :h6i :s g8á :Ljnh ch8on V= nB8Ftn Sa: Xiệ8 7fF dựnB c_ hàT XD~nB
ch9: Xơ XvnB c>A[ khi đm L> TMi :LDJnB 4— XàT nhidT Von TMi :LDJnB đ9:[ TKch
nDEc nBiT :inB nMnB hAUc BfF Son đuc nB8Gn nDEc 4MnBI T8F nhitn[ Zhin XEn
nDEc 4— :h9T SàA Sa: Xiệ8 7fF dựnB ntn XD~nB nDEc L? nàF Xà L9: í:[ dA đ_ :ác đ^nB
dA nB8Gn :h6i nàF BfF L> Xà khMnB đánB k}I
< NDEc TD> ch6F :Làn c8]n :hqA di8 T„[ đ9: đá[ Lác LD5i[r 78]nB Sực
nDEc 4MnB XàT Bi6T ch9: XD~nB nB8Gn nDEc 4MnBI Ts đ_ XàT 6nh hD5nB đhn đJi
4]nB c3> hệ :h8‰ 4inh :LAnB XD8 SựcI (AnB[ nDEc TD> :ác đ^nB ch3 Fh8 :LAnB :hJi
đi}T đi8 c3> cơn TD>[ :LAnB các :hJi đi}T 4>8 :ác đ^nB Xà L9: :h9ZI
< NDEc :h6i 4inh hAK: c3> CbCN% :Ltn cMnB :LDJnB c_ XD8 XD~nB O[+
T
P
-nBàF SEi :hành Zhin ch3 Fh8 Xà ch9: hn8 cơ[ ch9: Lcn Xơ XvnB[ ch9: dinh dD„nB
Sà Si 4inh Sa: BfF VệnhI Nh8 khMnB c_ Viện ZháZ :h8 BAT Sà 7v Xƒ :hích h~Z :LDEc
khi :h6i L> TMi :LDJnB :hj đfF 4— Xà nB8F cơ BfF M nhidT chA nB8Gn nDEc 4MnB Sà
TMi :LDJnB nDEc nBiT :LAnB kh8 SựcI "GnB :hJi[ Zhá: 4inh Tei hMi :h]i kh_ ch=8
dA g8á :Ljnh Zhfn h3F các ch9: hn8 cơ c3> các Si 4inh Sa: hAKi 4inhI NBAài L>[ đfF
c{n Xà nơi :h8 hk: cMn :LenB Sà Si kh8on BfF Vệnh XfF :L8F†n d=ch Vệnh chA cAn
nBDJi Sà đ^nB Sa: :LAnB kh8 SựcI
T8F nhitn[ XD~nB nDEc :h6i L> TMi :LDJnB hWnB nBàF khMnB nhi†8 xkhA6nB
P[Š T
P
y Sà Ch3 đi8 :D 4— 7fF dựnB các cMnB :Ljnh :ự hAKi :KT :hJi đ} 7v Xƒ XD~nB
:h6i nàFI %j :hh T`c đ^ 6nh hD5nB c3> nDEc :h6i 4inh hAK: Xà khMnB đánB k}I
Tác đ^nB dA nDEc :h6i :LAnB Bi>i đAKn :hi cMnB 7fF dựnB BfF L> đD~c đánh
Biá 5 T`c đ^ :h9ZI
#$%$%$1$ Ch2t th-i 34n
37 'gu<n phát Yinh
< Ch9: :h6i Lcn 7fF dựnB xđ9:[ đá :h6i[ V>A Vj 7iTlnB[ 4c: :hzZ Sun[IIIy :h6i L>
:LAnB g8á :Ljnh :hi cMnB các hKnB Tuc cMnB :LjnhI
< Ch9: :h6i Lcn 4inh hAK: c3> CbCN% 5 cMnB :LDJnB; %Ei 4] cMnB nhfn
:LAnB :hJi Bi>n c>A đi}T c3> cMnB :Ljnh khA6nB Q,, nBDJi-nBàF Sà :h6i XD~nB Vjnh
g8fn T|i nBDJi khA6nB ,[P kB-nBDJiInBàF :hj XD~nB Lác :h6i 4inh hAK: :KA L>
khA6nB P, kB-nBàFI
H7 _Bi tư1ng v> quJ mô HQ tác C=ng
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi QN
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< "]i :D~nB V= :ác đ^nB; MMi :LDJnB đ9:[ TMi :LDJnB khMnB khí[ TMi :LDJnB
nDEc Sà cAn nBDJiI
< \8F TM :ác đ^nB; ChKT Si 6nh hD5nB c3> ch9: :h6i Lcn Zhá: 4inh :LAnB
g8á :Ljnh :hi cMnB 7fF dựnB ch3 Fh8 Xà :LAnB kh8 Sực Dự ánI
c7 _ánh giá tác C=ng
< "]i SEi TMi :LDJnB khMnB khí; Thành Zhin ch3 Fh8 c3> Lác :h6i 4inh hAK:
Xà các ch9: hn8 cơ dd Zhfn h3F[ L9: dd BfF L> Tei hMi :h]i[ kh_ ch=8 chA CbCN%
XàT Siệc :Ltn cMnB :LDJnB Sà 6nh hD5nB đhn nBDJi dfn 4]nB 78nB g8>nh kh8 Sực
Dự án nh8 Lác :h6i khMnB đD~c :h8 BAT Sà 7v Xƒ :Liệ: đ}I
< "]i SEi TMi :LDJnB nDEc; NDEc TD> ch6F :Làn 4— kzA :hqA các ch9: :h6i
Lcn 7fF dựnB Sà ch9: :h6i Lcn 4inh hAK: Lơi S@i :Ltn cMnB :LDJnB :LMi 78]nB 4MnB
XàT M nhidT nB8Gn nDEc 4MnB
< "]i SEi TMi :LDJnB đ9:; Ch9: :h6i Lcn 4inh hAK: Sà XD~nB nDEc L? L> :s kh8
:aZ kh: Lác 4— XàT nhidT Von TMi :LDJnB đ9: kh8 Sực nàFI
T8F nhitn[ XD~nB ch9: :h6i 4inh hAK: khMnB nhi†8[ ch9: :h6i Lcn 7fF dựnB c_
:hành Zhin :Lơ SEi TMi :LDJnB ntn :ác đ^nB c3> ch9: :h6i Lcn :LAnB Bi>i đAKn 7fF
dựnB Xà khMnB đánB k}I NBAài L>[ Ch3 đi8 :D Sà đơn S= :hi cMnB 4— c_ Viện ZháZ
g86n Xƒ[ 7v Xƒ :hích h~Z ntn :ác đ^nB đD~c đánh Biá 5 T`c đ^ :h9ZI
3.1.2. C,3 =,3 C}-6 20)-6 t'e- k&\- Cj- 30D= =0l'
#$%$)$%$ /gu(n gây t5c đ"ng
< Dự án 4— :h8 hGi T^: diện :ích

đ9: 46n 789: nMnB nBhiệZ c3> nBDJi dfn
đ=> ZhDơnBI
< %iệc 4>n X9Z TU: VWnB XàT :h>F đmi đ=> hjnh[ đ=> ch9: kh8 đ9:I
< HAK: đ^nB GT%T 6nh hD5nB đhn cơ 45 hK :inB Sà >n :Aàn Bi>A :hMnB :Ki
đ=> ZhDơnBI
< TaZ :L8nB cMnB nhfn 7fF dựnB XàT Bi> :lnB Bánh nUnB chA cMnB :ác g86n
Xƒ c3> chính g8F†n đ=> ZhDơnBI
< TlnB nh8 ci8 S† 4inh hAK: hWnB nBàF[ nh8 ci8 Bi6i :Lí c3> Xực XD~nB cMnB
nhfn 7fF dựnBI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi Y,
DTM dự án cơ khí – hàn điện
#$%$)$)$ 67i t8ng và 9uy mô bị t5c đ"ng
< "]i :D~nB V= :ác đ^nB; Tài nB8Ftn đ9:[ đ=> hjnh đ=> ch9:[ cơ 45 hK :inB[ >n
:Aàn Bi>A :hMnB[ :La: :ự 7@ h^i Sà cAn nBDJiI
< \8F TM :ác đ^nB; Kh8 Sực :Li}n kh>i Dự án n_i LitnB Sà h8Fện 1AnB HG<
:?nh %Hnh 1AnB n_i ch8nBI
#$%$)$#$ 65nh gi5 t5c đ"ng
‹ Tác đ^nB :it8 cực;
< %iệc 4>n X9Z TU: VWnB[ nfnB c>A c]: n†n đ} đ6T V6A chA Siệc :hAá: nDEc
Sà đK: c>A :Ljnh SD~: Xˆ[ các hAK: đ^nB :hi cMnB 7fF dựnB 4— XàT :h>F đmi đ=> hjnh[
đ=> TKA kh8 đ9:I NBAài L>[ nh8 cMnB :ác 4>n n†n :hực hiện khMnB hiệ8 g86 4— 6nh
hD5nB đhn Siệc :hAá: nDEc c3> kh8 Sực Xfn canI
< %iệc đàA 7Ei[ 4>n X9Z TU: VWnB Sà :aZ kh: Sa: Xiệ8 7fF dựnB nBmn nB>nB
:Ltn cMnB :LDJnB XàT T9: T˜ g8>n kh8 SựcI
< HAK: đ^nB c3> các ZhDơnB :iện GT%T 4— XàT 48F Bi6T ch9: XD~nB đDJnB
4á[ hKn chh hAUc c6n :L5 hAK: đ^nB Bi>A :hMnB đ=> ZhDơnB[ Bi> :lnB nB8F cơ 76F L>
:>i nKn Bi>A :hMnB :Ltn các :8Fhn đDJnB San ch8F}nI
< %iệc :aZ :L8nB đMnB cMnB nhfn 7fF dựnB 4— XàT 6nh hD5nB đhn >n ninh
:La: :ự :Ki đ=> ZhDơnB nhD 76F L> Tf8 :h8‚n Bin> cMnB nhfn SEi nh>8 hAUc Bin>
cMnB nhfn SEi nBDJi dfn đ=> ZhDơnB[ c_ :h} XàT Zhá: 4inh T^: 4] :ệ nKn 7@ h^i
:LAnB kh8 Sực[III
 Đ,-0 6', 30&-6
TLAnB :hJi Bi>n ch8on V= TU: VWnB Sà :hi cMnB 7fF dựnB 7DơnB cơ khí 4—
Zhá: 4inh L> T^: 4] nB8Gn BfF :ác đ^nB nhD :ihnB Gn[ Vui[ khí :h6i[ ch9: :h6i XpnB[
ch9: :h6i Lcn Sà T^: 4] nB8Gn BfF :ác đ^nB khMnB Xitn g8>n đhn ch9: :h6i khácI
Gi>i đAKn nàF[ :ác đ^nB :ích cực đánB k} Xà Bi6i g8Fh: đD~c T^: XD~nB cMnB nhfn
7fF dựnB Sà đqT XKi nB8Gn :h8 nhaZ :KT :hJi chA T^: 4] h^ dfn :LAnB kh8 Sực[
c{n XKi ch3 Fh8 Xà :ác đ^nB :it8 cực; XàT Zhá: 4inh :ihnB Gn[ Bi> :lnB nGnB đ^ Vui
Sà các XAKi khí :h6i :LAnB TMi :LDJnB khMnB khí[ :h6i nDEc Sà ch9: :h6i Lcn L> TMi
:LDJnBI %Ei g8F TM Sà T`c đ^ khác nh>8[ các nB8Gn :ác đ^nB nàF XàT 6nh hD5nB
đhn TMi :LDJnB khMnB khí[ nDEc[ đ9: Sà 4inh :hái :Ki kh8 Sực[ 6nh hD5nB đhn 4`c
khAš c3> CbCN% XàT Siệc :Ltn cMnB :LDJnB Sà nhnnB nBDJi dfn 4inh 4]nB 78nB
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi YQ
DTM dự án cơ khí – hàn điện
g8>nhI T8F nhitn[ nhnnB :ác đ^nB nàF T>nB :ính :KT :hJi[ ch? 76F L> :LAnB :hJi
Bi>n 7fF dựnB cMnB :LjnhI
3.2. G!A! ĐIJN /HwN LƯ…NG Đ! V$I HIJT ĐNG KẢN L"MT
3.2.1.C,3 =,3 C}-6 t'e- k&\- Cj- 30D= =0l'
3.2.1.1.T,3 C}-6 *G ='j-6 y-
TihnB Gn Xà T^: :LAnB nhnnB :ác nhfn BfF 6nh hD5nB XEn nh9: :LAnB các
:ác nhfn 6nh hD5nB đhn TMi :LDJnB :s hAK: đ^nB cơ khíI TihnB Gn 4inh L> ch3 Fh8
:s TáF cc: B•: kiT XAKi[ TáF khA>n[ TáF hàn[ TáF Zh8n Vi xXàT 4Kch B? 4c:y[ g8á
:Ljnh daZ 4c: r
‹ b6nB kh: g86 đA đKc :ihnB Gn Zhá: L> :s cơ 45;
VỊ TRÍ ĐI ĐJC SXT %"Ả
SH" KẢN
L"MT
sTCVN
3m•H.1mmmu
SH" DwN CƯ
sTCVN Hm4m.1mm•u
„.1•0 1•.220 22.„0
Cách nơi Bi> cMnB khA6nB
Q+TI
RP Œ+ Š, ++ +,
 hi ch!"
< TC%N PNŒ+<QNNN; ÂT h•c < M`c Gn chA ZhzZ :Ki S= :Lí XàT Siệc x:Lực :ihZ
46n 789:yI
< TC%N +NON<QNNŒ; ÂT h•c < TihnB Gn kh8 Sực cMnB c^nB Sà dfn cD < M`c
Gn :]i đ> chA ZhzZI
 'han 2Et" TihnB Gn cách nơi Bi> cMnB khA6nB Q+T SD~: :it8 ch8on Q[YY XinI
DA đ_ :LAnB g8á :Ljnh hAK: đ^nB[ nh8 cơ 45 khMnB :hực hiện Viện ZháZ
nàA đ} ki}T 4Aá: < hKn chh các XAKi khí :h6i Sà :ihnB Gn 4inh L> 4— 6nh hD5nB L9:
XEn đhn đJi 4]nB 4inh hAK: :LDEc Tc: Sà 4`c khAš Xf8 dài c3> nBDJi dfnI
3.2.1.2.T,3 C}-6 *G 20; =0l'Pv{'
Khí :h6i Sà Vui :LAnB hAK: đ^nB cơ khí 5 đfF ch3 Fh8 Xà;
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi YY
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< Khí :h6i 4inh L> ch3 Fh8 Xà kh_i hàn[ C2[ C2Y[ (2Y[ Vui (iXic[ nhiệ: XD~nB
r :LAnB g8á :Ljnh hàn[ cc:[ daZ kiT XAKiI
< bui kiT XAKi < TKc 4c:[ B? 4c:[ Vui nhMT[ TKc ZhMi :iện 4inh L> :LAnB g8á
:Ljnh cc: B•: kiT XAKiI
< bui 4ơn Zhá: 4inh :LAnB g8á :Ljnh 4ơn 46n ZhoTI bui 4ơn Xà XAKi Vui hAá h•c
:mnB h~Z các XAKi hAá ch9:[ đánB XD8 ƒ Xà chj Sà :h8‰ nBfn L9: c_ hKi chA 4`c khAšI
< TKi :LKT X1NTTT[ 4ự Zhfn h8‰ k• khí c3> nDEc :h6i Sà Ven :h6i 4— BfF L>
Tei hMi[ :h} hiện g8> các ch9: M nhidT ch? :h= nhD các h~Z ch9: TqLc>Z:>n[ NH
P
[
H
Y
([IIINBAài L> c{n Tei hAá ch9: :s khf8 khv :LenB nDEc :h6i Sà :ihnB Gn :s các
TáF VơT[ T9F kh89FI
< NBAài L> c{n c_ khí :h6i 4inh L> :s các :hih: V= San hành[ các ZhDơnB :iện
San ch8F}n III Các ch? :it8 M nhidT ch3 Fh8 4inh L> nhD khí N2
Y
[ (2
Y
[ C2 r
‹ b6nB kh: g86 Zhfn :ích các ch? :it8 M nhidT c3> Vui Sà khí :h6i 4inh L> :s cơ
45;
Q†!;
VỊ TRÍ ĐI ĐJC
ĐƠN VỊ
TÍNH
SXT %"Ả
T!Ê" CH"NN
S0& fl-
7&D=
S0& *1-
38
Cách nơi Bi> cMnB khA6nB
Q+TI
TB-T
P
,[O Š ,[P
 hi ch!"
< bui kh8 46n 789:; +,+ bYT- \" – Tit8 ch8on BiEi hKn :]i đ> chA ZhzZ nGnB
đ^ Vui :LAnB khMnB khíI
< bui kh8 dfn cD; TC%N +NPR<Y,,+ < Ch9: XD~nB khMnB khí<Tit8 ch8on ch9:
XD~nB khMnB khí 78nB g8>nhI
 'han 2Et" HàT XD~nB Vui cách nơi Bi> cMnB khA6nB Q+T SD~: :it8 ch8on Q[PP
XinI
SHÍq
TÊN CHU T!Ê" SXT %"Ả
TCVN Hm3n.oH
sTc&-6 v]-0 1 6'hu
(2
Y
xTB-T
P
y ,[Y+ ,[P+
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi YP
DTM dự án cơ khí – hàn điện
N2
Y
xTB-T
P
y ,[,Q ,[Y,
C2 xTB-T
P
y QO[O P,
 hi ch!"
< TC%N +NPR – Y,,+; Ch9: XD~nB khMnB khí – Tit8 ch8on khMnB khí 78nB
g8>nhI
< %= :Lí X9F T‚8;Cách nơi Bi> cMnB khA6nB Q+TI
 'han 2Et" Nhjn ch8nB các ch? :it8 M nhidT khMnB khí đ†8 đK: :it8 ch8on[ :ác
đ^nB c3> các nB8Gn nàF khMnB đánB k}I Ch3 đi8 :D 4— :hực hiện các Viện ZháZ
nhWT Bi6T :hi}8 các :ác đ^nB nàF đhn TMi :LDJnB khMnB khíI
 T;-0 =l' t8^-6 bd -y-6 C} 30D= 61a ) -0'‚( 20)-6 20; 20' f‡
*{-6 (,a E0,= C'<- *+ E0ˆ-6 *&-6 *B& DI bF' -0'e- t'<& ='e& =0{ nH26ƒ0
QXí: D2 <<<<<<<<ž ,[ŒRkB
ŒŠ Xí: “<<<<<< R+kB-h
Khi đ]: QkB D2<<<<<<<<ž YŒ[P T
P
R+kB D2<<<<<<<ž YQYY T
P
DenB g8i :cc :>T 789: đ} :ính :6i XDơnB chA :snB :hMnB 4]
Ch9: M nhidT Hệ 4] M nhidT 1D~nB nB8Ftn
Xiệ8 4v dunB
xkB-hy
T6i XDơnB
xkB-hy
NGnB đ^
xTB-T
P
y
bui Q[RN R+ ,[Q+ ,[,R
(2
Y
O[RN‹( R+ ,IOQ ,[QN
N2
Y
Œ[ŠP R+ ,[RO ,[PO
C2 ,[YO R+ ,[,Y ,I,,N
TLAnB đ_;
< (; :‰ Xệ XD8 h8•nh c_ :LAnB di8 D2 4v dunB 5 %iệ: N>T[ ( œ Q•
< Khi đM: QkB d>8 D2[ :h} :ích khí :h6i 4inh L> VWnB YŒ[P T
P
I
< T‰ :L•nB c3> di8 D2 œ ,[ŒR kB-XI
3.2.1.3. T,3 C}-6 *G -8F3 =0l'
\u N8F3 =0l' f'-0 0G?=
< NDEc :h6i 4inh hAK: ch3 Fh8 dA các cMnB nhfn BfF L> Sà đD~c :h8 BAT
đD> SàA hiT :ự hAKi 7v Xƒ Sà hệ :h]nB 7v Xƒ nDEc :h6i :aZ :L8nB Sà đD~c :ính :6i
XD~nB nhD 4>8
(] XDơnB CbCN% ; P,, nBDJi
Tit8 ch8on nDEc :h6i QY,X-nBDJi nBàF
b2D O+ < +OB-nBDJinBàF
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi YO
DTM dự án cơ khí – hàn điện
C2D QIŠ‹b2D
(( RY<QO+ B
Khi đ_[ XD~nB nDEc 4inh hAK: ;QY, 7 P,, œ PŠ,,, Xí:-nBàF[XD~nB nDEc :h6i
4inh hAK: X9F Œ,•XD~nB nDEc c9Z ntn \
:h>(H
œ PŠ,,,‹Œ,-Q,, œ YŒŒ,, Xí:-nBàF œ
YŒ[Œ T
P
-nBàF œ YN T
P
-nBàF

TT C0i ='e& ) -0'‚(
Tl' t8^-6
s26ƒ-6dau
Ny-6 C} )
-0'‚( s(6ƒtu
%CVN 14.2oo•
sQTNMTu
1 b2D
+
QP[+ – QŠ[Y OŠ+ < ++Œ +,
2 C2D YQ[Š – Y+[N ROO < ŒNP
3 Ch9: Lcn Xơ XvnB YQ[Š – OP[+ ROO < Q+,, Q,,
hi ch!" qcvn 18#,--9LHtnmt" %h/t 0ư1ng nưFc # 'ưFc thải Yinh hDạt – iFi hạn
ô nhi`m chD phEp4
N0A- 7p=q Kh: g86 :ính :Aán S† :6i XD~nB Sà nGnB đ^ các ch9: M nhidT 5 :Ltn chA
:h9F LWnB; nGnB đ^ :9: c6 các :hMnB 4] đ†8 SD~: nhi†8 Xin 4A SEi :it8 ch8on gcSn
QO<Y,,Œ[V:nT:
vu N8F3 =0l' fl- 7&D=
< NDEc :h6i 46n 789: ch3 Fh8 Xà di8 T„ :s Siệc Lv>[XàT 4Kch các 46n
ZhoT[XD8 XDơnB khMnB đ>nB k} Sà đD~c :h8 BAT đ} đD> SàA 4v Xƒ ch8nB SEi nDEc
:h6i 4inh hAK: :LDEc khi 7> :h6i L> TMi :LDJnB
3.2.1.3.T,3 C}-6 *G 30D= =0l' c‰-
18AnB ch9: :h6i 4inh L>; ,[R kB-nBDJi-nBàF
(] CbCN% Xà ; P,, nBDJi
1D~nB ch9: :h6i Zhá: 4inh :Ltn nBàF X>; ,[R‹P,, œ YQ, kB-nBàF
< Ÿác :h6i 4inh hAK: 4inh L> hànB nBàF[ khA6nB YQ, kB-nBàF[ Khi :h6i SàA
TMi :LDJnB Tà khMnB g8> 7v Xƒ :hích h~Z 4— BfF L> nhi†8 :ác hKi chA TMi :LDJnB
4]nBI \8á :Ljnh Zhfn h8‰ Lác hn8 cơ 4— Zhá: 4inh L> các ch9: khí BfF Tei hMi[ Si
4inh Sa: BfF Vệnh[ nDEc L? Lác r :ác đ^nB đhn ch9: XD~nB khMnB khí kh8 Sực 78nB
g8>nh[ 6nh hD5nB đhn c8^c 4]nB Sà các hAK: đ^nB kinh :h khác :LAnB SenBI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi Y+
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< Ÿác :h6i :s hAK: đ^nB c3> 7D5nB; T@nh Sun kiT XAKi[ 4c: Sun[ Biš X>8 :hih:
V= hànB nBàF Sà các XAKi ch9: :h6i kh_ Zhfn h8‰ nhD V>A Vj[ dfF niXAn[ ch>i
nhự>III[BfF T9: T˜ g8>n[ Sà BfF M nhidT SenB 78nB g8>nh 7D5nB cơ khí
3.2.2. C,3 =,3 C}-6 20,3
a: ;ự c7 ch5y n<= ch>p đi?n@
"fF Xà nB8F cơ Tà ch3 cơ 45 X8Mn X8Mn g8>n :fT đknB T`c[ 4ự c] nàF c_ :h}
76F L> Sà 6nh hD5nB L9: XEn đhn đi†8 kiện kinh :h c3> cơ 45 cˆnB nhD 4`c khAš Sà
:ính TKnB c3> :h~ XàT SiệcI (ự c] c_ :h} 76F L> :Ki 7D5nB – nơi :Lực :ihZ XàT Siệc
– c_ nhi†8 :hih: V= 4v dunB điện‡ nBAài L> đDJnB dfF d‚n c3> kh8 Sực XDEi điện
cˆnB c_ :h} 76F L> :jnh :LKnB cháF nmI
b: &ai nạn Aao đ"ng@
NB8F cơ nàF cˆnB Xà n|i XA c3> ch3 cơ 45 Sj :ính đUc :he c3> nBành nBh† Xà
:h~ XàT Siệc Zh6i X>A đ^nB :Lực :ihZ SEi các :hih: V= TáF T_c[ :hDJnB 78Ftn :ihZ
7kc SEi :ihnB Gn[ khí[ Vui Zhá: 4inhI
ThqA các ch8Ftn Bi>[ :9: c6 các XAKi Vui đ†8 BfF hKi đ]i SEi đDJnB hM h9ZI
Nh8 :hDJnB 78Ftn hí: :h5 nhi†8 Vui :hj hệ :h]nB Zh{nB Sệ c3> đDJnB hM h9Z V=
g8á :6iI bui SM cơ[ nh9: Xà XAKi Lcn Sà nh•n cKnh[ c_ :h} BfF :mn :hDơnB đDJnB hM
h9Z :LtnI bui c_ :h} BfF d= `nB 5 Zhmi[ BfF hqn 48F}n[ SitT :h8• Zhmi r "Uc Việ:
SEi Vui 4ơn nh8 hí: :h5 nhi†8[ Zh6i :ính đhn kh6 nlnB V= nhidT đ^c chj[ :h3F nBfnI
3.2.3 Đ,-0 6', =Š-6 0^E 3,3 =,3 C}-6 ()' =c8h-6 =cG-6 6'\' CG?- 20\' =0,3
3`\ *+ ,-
Các :ác đ^nB đhn TMi :LDJnB :LAnB Bi>i đAKn hAK: đ^nB c3> [ c_ :h} đD~c đánh Biá
:mnB h~Z :hqA ZhDơnB ZháZ T> :Lan TMi :LDJnB khMnB c_ :L•nB 4] nhD :Ljnh VàF
:LAnB V6nB
b6nB I T_T :c: các :ác đ^nB TMi :LDJnB :mnB h~Z :LAnB Bi>i đAKn hAK: đ^nB
K==
N6&y- 6>3 =,3
C}-6
ĐD= N8F3
S0)-6
20;
Td' -6&ae-
f'-0 0g3
S'-0 =j .
7| 0}'
,Q Khí :h6i ‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹
,Y NDEc :h6i ‹ ‹‹‹ ‹ ‹ ‹
,P Ch9: :h6i Lcn ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹ ‹
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi YŠ
DTM dự án cơ khí – hàn điện
,O ' nhidT nhiệ: ‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹
,+ Ÿ3i LA[ 4ự c] ‹‹ ‹‹ ‹‹‹ ‹‹ ‹‹‹
hi ch!"
# 6 " bt tác C=ng c^ hạiT
# 66 " $ác C=ng c^ hại ] mAc C= trung HcnhT
# 666 " $ác C=ng c^ hại ] mAc mạnh4
CHƯƠNG 4
CÁC Q!#N /HÁ/ G!ẢM TH!‹" NHŒNG TÁC ĐNG CÓ HJ!P
/H•NG NGŽA V$ •NG /HÓ KỰ CR MÔ! TRƯWNG
4.1. SHRNG CHX V$ G!ẢM TH!‹" Ô NH!•M TRING G!A! ĐIJN Lwx
DỰNG
4.1.1.G'l( =0'z& =,3 C}-6 *G ='j-6 y-Pv{' 20;
TLAnB g8á :Ljnh 4>n X9Z TU: VWnB Sà :hi cMnB 7fF dựnB cMnB :Ljnh 4— Zhá:
4inh T^: 4] :ác đ^nB dA :ihnB Gn[ Vui Sà khí :h6i BfF L>I "} khcc Zhuc[ Bi6T :hi}8
đhn T`c :h9Z nh9: c_ :h} nhnnB :ác đ^nB dA các nB8Gn :h6i nàF Ch3 đi8 :D 4—
:8fn :h3 các g8F đ=nh :LAnB :hi cMnB[ áZ dunB các Viện ZháZ S† g86n Xƒ Sà k˜ :h8a:
nhD 4>8;
< Kh8 Sực cMnB :LDJnB[ khA ch`> Sa: Xiệ8 đD~c chq chcn VWnB :DJnB :KT
xB| hAUc :MnyI
< C_ kh hAKch :m ch`c[ 4cZ 7hZ :hJi Bi>n :hi cMnB h~Z Xƒ[ đi†8 :ih: XD~nB
ZhDơnB :iện San ch8F}n[ TáF T_c hAK: đ^nB đ} hKn chh hiện :D~nB c^nB hD5nB
:ihnB GnI Các TáF T_c :hi cMnB c_ cDJnB đ^ BfF Gn XEn :Lánh hAK: đ^nB SàA :hJi
Bi>n nBh? nBơi c3> nBDJi dfn[ ZhDơnB :iện GT%T :Lánh BiJ c>A đi}TI
< Các ZhDơnB :iện khi San ch8F}n nB8Ftn Sa: Xiệ8 7fF dựnB xnhD; đ9: đá[
cá:[ 7iTlnB[IIIy Sà Sa: ch9: dd Zhá: :án Zh6i đD~c Zh3 VK: :henB 7q con :han[ đGnB
:hJi khMnB đD~c ch5 g8á :6iI
< Tihn hành Zh8n oT :hDJnB 78Ftn :Ltn các :8Fhn đDJnB San ch8F}n :in
489: khA6nB Y Xin-nBàF đ} hKn chh Vui Zhá: :án[ đUc Việ: :LAnB nhnnB nBàF ncnB :A[
khM n_nB 4— Bi> :lnB :in 489: Zh8n oT XtnI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi YR
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< (v dunB ZhDơnB :iện[ TáF T_c TEi Sà hiện đKi đ} Bi6T :hi}8 :ihnB Gn[
Vui Sà các ch9: đ^c hKi c_ :LAnB khí :h6iI
< ChDơnB :iện San ch8F}n Sà các :hih: V= :hi cMnB cơ BiEi đD~c 4v dunB Zh6i
đK: :it8 ch8on g8F đ=nh c3> Cuc đlnB ki}T S† T`c đ^ >n :Aàn k˜ :h8a:[ >n :Aàn
X>A đ^nB Sà V6A Sệ TMi :LDJnBI
< ThDJnB 78Ftn ki}T :L> Sà V6A dD„nB đ=nh k• các ZhDơnB :iện Bi>A :hMnB[
TáF T_c[ :hih: V=I
< ÁZ dunB các Viện ZháZ :hi cMnB :itn :ihn[ cơ BiEi hAá các :h>A :ác Sà g8á
:Ljnh :hi cMnB 5 T`c :]i đ>I
< Khi kƒ kh: h~Z đGnB San ch8F}n Ft8 ci8 Xái 7q Zh6i đ6T V6A các đi†8
kiện S† k˜ :h8a:[ :Ljnh đ^ Xái 7q cˆnB nhD các g8i đ=nh khác c3> Nhà nDEc S† San
ch8F}nI
< NBDJi Xái 7q đD~c h•c :aZ điF đ3 các X8a: S† Bi>A :hMnB Sà các g8i đ=nh
XD8 :hMnB 7q[ các g8i ZhKT >n :Aàn :LAnB San :6iI
< TL>nB V= điF đ3 dunB cu V6A h^ chA CbCN% nhD; các ZhDơnB :iện ch]nB
Gn[ kho8 :L>nB ch]nB Vui[ khí :h6i[III đGnB :hJi BiEi hKn :hJi Bi>n XàT Siệc :Ki
nhnnB kh8 Sực c_ T`c Gn c>A SD~: g8á :it8 ch8on chA ZhzZI
4.1.2.G'l( =0'z& =,3 C}-6 *G -8F3 =0l'
< "]i SEi nDEc :h6i 7fF dựnB; Kh8 Sực ch`> nB8Ftn Sa: Xiệ8 7fF dựnB nhD
đá nBhi†n[ cá:[ khA 7i TlnB[III đD~c V] :Lí :Ki S= :Lí >n :Aàn[ c_ VJ V>A 78nB g8>nh[
:Lánh đ} nDEc TD> ch6F :Làn kzA :hqA Sa: ch9: 78]nB d{nB nDEc[ BfF h>A hu: Sa:
Xiệ8 Sà XàT Son đuc nB8Gn nDEc 4MnB K• ChkI
< "]i SEi di8 T„ :h6i; T8fn :h3 nBhitT ch?nh các g8F đ=nh S† V6A g86n[
c9Z[ :h6i di8 nhE:‡ khMnB đm :h6i hAUc :Lánh đ} ch6F :Làn 7lnB[ di8 nhE: L> kh8
Sực 78nB g8>nhI
< "]i SEi nDEc :h6i 4inh hAK:; TKi cMnB :Ljnh 4— V] :Lí các nhà Sệ 4inh :KT
:Ki Xán :LKi c3> cMnB nhfn 7fF dựnBI Các nhà Sệ 4inh :KT đ†8 c_ hiT :ự hAKi đD~c
:hih: kh c_ kích :hDEc Zhe h~Z SEi 4] XD~nB cMnB nhfn 4v dunB :DơnB `nBI Khi
Bi>i đAKn :hi cMnB kh: :hkc[ Ven :LAnB hiT :ự hAKi 4— đD~c hk: Xtn VWnB 7q hk:
ch8Ftn denB Sà :ihn hành X9Z hiT :ự hAKiI
< "]i SEi nDEc TD> ch6F :Làn; b\1 :hi cMnB 4— đàA TDơnB :hAá: nDEc
78nB g8>nh cMnB :LjnhI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi YŒ
DTM dự án cơ khí – hàn điện
4.1.3.G'l( =0'z& =,3 C}-6 *G 30D= =0l' c‰-
< "]i SEi ch9: :h6i Lcn 7fF dựnB;
w TKi các chfn VJ :DJnB đ>nB :hi cMnB :ihn hành k• X_: VK: :Lánh đ} Lơi S@i
Sa: Xiệ8 7fF dựnB L> 78nB g8>nhI
w b] :Lí cMnB nhfn :hDJnB 78Ftn :h8 BAT Lác :h6i 7fF dựnB Sà d•n d™Z
B•n BànB[ 4Kch 4— :Ki cMnB :LDJnB 7fF dựnBI
w Tan dunB các ch9: :h6i Lcn 7fF dựnB nhD 7à Vin[ đ9: đá[III :ái 4v dunB
SàA nhnnB Siệc cin :hih:I
w Th8 hGi Sà Ván Zhh Xiệ8 các Sa: Xiệ8 c_ :h} :ái chh[ :ái 4v dunB chA
nhnnB cá nhfn[ đơn S= c_ nh8 ci8I
< "]i SEi ch9: :h6i Lcn 4inh hAK:;
w b] :Lí :henB đựnB Lác :Ki các S= :Lí c_ CbCN% 4inh hAK:I
w Ÿác :h6i 4inh hAK: đD~c :h8 BAT hWnB nBàF Sà h~Z đGnB SEi CMnB :F
MMi :LDJnB "M :h= \86nB N>T San ch8F}n đhn V@i chMn X9Z LácI
NBAài nhnnB Viện ZháZ S† g86n Xƒ Sà k˜ :h8a: :Ltn[ Ch3 đi8 :D Sà các nhà
:hi8 4— :hDJnB 78Ftn nhcc nh5[ BiáA duc cMnB nhfn nfnB c>A ƒ :h`c Bin Bjn Sệ
4inh TMi :LDJnBI
4.2. SHRNG CHX V$ G!ẢM TH!‹" Ô NH!•M TRING G!A! ĐIJN KẢN
L"MT
TLAnB g8á :Ljnh hAK: đ^nB cơ 45 4— :h6i SàA TMi :LDJnB các XAKi; :ihnB Gn[
khí :h6i < Vui[ nDEc :h6i 4inh hAK:[ ch9: :h6i Lcn r các ZhDơnB án 7v Xƒ Sà Bi6T
:hi}8 đ]i SEi :snB XAKi ch9: :h6i đD~c :Ljnh VàF 4>8 đfF;
4.2.1. L‡ t‘ 30D= =0l'q
a: BC AD n0c th-i@
‹ 'ưFc thải Yinh hDạt"
NDEc :h6i 4inh hAK: Sà 46n 789: đD~c 7v Xƒ VWnB ZhDơnB ZháZ 4inh h•c VWnB
cách đD> :Aàn V^ SàA hiT :ự hAKiI %>i :L{ c3> hiT :ự hAKi Xà XcnB các ch9: Lcn[
Zhfn h8‰ FhT khí các ch9: hn8 cơ Sà ch`> cUnI b} :ự hAKi c_ kh6 nlnB ch=8 :6i
:L•nB :h>F đmi Sà XEn khMnB đ{i hpi V6A :Lj đUc Việ:I Hiệ8 489: 7v Xƒ XàT Bi6T
khA6nB Š,• b2D 4A SEi đi8 SàAI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi YN
DTM dự án cơ khí – hàn điện
‹ 'ưFc mư3 chảJ tr>n;
Thih: kh XcZ đU: Tái chq hKn chh XD~nB nDEc TD> ch6F :Làn[ nDEc TD> 4—
đD~c :h8 BAT VWnB TánB 7]i 76 L> kinh d‚n L> L8^nBI
b: Gi-m thiEu ti'ng (n= Fh, th-i G b*i
< TKi 7D5nB[ các XAKi TáF T_c[ :hih: V= đD~c X>8 chei 4Kch 4— VWnB Biš X>8[
g8z: d•n 7D5nB T|i nBàF[ Bi6T :hi}8 XD~nB XEn Vui Zhá: :ánI
< Cơ 45 khMnB hAK: đ^nB SàA V>n đtT Sà BiJ nBh? :LD>[ đ6T V6A BiJ Bi9c
mn đ=nh đ} nBDJi dfn nBh? nBơiI
< Kh8 Sực 7D5nB đD~c chq chcn con :han VWnB :9T VK:[ 7fF :DJnB c>A hKn
chh :ihnB Gn Sà Vui Zhá: :án L> 78nB g8>nhI "GnB :hJi 7D5nB 7fF dựnB 5 cách 7>
kh8 dfn cD[ V] :Lí :LGnB các XAKi cfF 7>nh[ cfF ln g86 r T^: TU: :KA c6nh g8>n
khMnB khí :hAánB Tá: Sà hKn chh :ihnB Gn Sà khí Vui L> TMi :LDJnB 78nB g8>nhI
< Cơ 45 dành LitnB T^: Zhin diện :ích B•i Xà SenB đệT :LGnB cfF 7>nh[
cˆnB Xà nơi đ} 4ơn 46n ZhoT r hKn chh Vui 4ơn V>F L> TMi :LDJnB nBAài 6nh
hD5nB 4`c khAš nBDJi dfnI T8F nhitn hAK: đ^nB 4ơn 5 cơ 45 L9: í: ntn khMnB 6nh
hD5nB Bj nhi†8 đhn TMi :LDJnBI
< Các ZhDơnB :iện San ch8F}n X8Mn :LAnB :jnh :LKnB :c: TáF khi nhaZ
nB8Ftn Xiệ8 Sà 789: hànB đ} hKn chh XD~nB C2
7
4inh L> nhi†8I
< Ki}T :L>[ đánh Biá TMi :LDJnB đ=nh k•[ :hực hiện :h8 BAT Lác :h6i hànB
nBàF đ} khMnB :KA L> Tei oT T]c :LAnB g8á :Ljnh hAK: đ^nBI
< 18Mn :hqA di 7v Xƒ :]: nB8Gn nDEc :h6i hKn chh 4ự Zhá: :Li}n c3> Si 4inh
Sa: FhT khí :KA L> các ch9: NH
P
[ H
Y
(I
c: Gi-m thiEu cHng đ" 3ung@
< "^ L8nB Zhá: 4inh :LAnB Xkc các :hih: V= hAK: đ^nB nhDnB đi†8 nàF khMnB
đánB k} dA các :hih: V= TáF T_c đ†8 c_ cMnB 489: :DơnB đ]i nhp[ ntn đ^ L8nB :KA
L> cˆnB khMnB 6nh hD5nB XEnI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi P,
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< Ÿ8nB :s các ZhDơnB :iện San ch8F}n cˆnB đD~c hKn chh dA Xkc nhaZ
nB8Ftn Xiệ8 cˆnB nhD 789: hànB[ cơ 45 X8Mn Ft8 ci8 :c: :9: c6 đ^nB cơ TáF nm đ}
khMnB :ác đ^nB 798 đhn 78nB g8>nhI
d: Gi-m thiEu ch2t th-i 34n@
< Ÿác :h6i 4inh hAK: c3> Bi> đjnh[ Lác :s 7D5nB xTKc kiT XAKi[ Biš X>8 :hih:
V= ry đD~c :h8 BAT 4Kch 4— đD> L> 7q :h8 BAT Lác hànB nBàFI
< NBAài L> các XAKi nhD 4c: Sun[ V>A Vj[ dfF niXAn[ ch>i nhự> III đD~c :h8
BAT Ván Zhh Xiệ8I
4.2.2. G'l( =0'z& 3,3 =,3 C}-6 20,3q
a: An toàn Aao đ"ng@
< DA :ính đUc :he c3> nBành nBh† ntn cơ 45 X8Mn :L>nB V= các dunB cu V6A h^
X>A đ^nB nhD TU: nK[ kho8 :L>nB[ kihnB[ BlnB :>F[ g8in áA V6A h^ III chA nBDJi
:Lực :ihZ XàT Siệc :LAnB hi8 hh: các cMnB đAKn XàT Siệc; hàn[ :iện[ khA>n[ 4ơn r
đ} hKn chh Vui[ khí :h6i[ :i> Xv> hàn 6nh hD5nB :Lực :ihZ 4`c khAš cMnB nhfnI
< ThDJnB 78Ftn nhcc nh5 :h~ con :han :LAnB g8á :Ljnh XàT SiệcI
< "=nh k• ki}T :L>[ 4v> chn>[ V6A dD„nB TáF T_c[ :hih: V= :hqA :it8 ch8on
>n :Aàn Sà Sệ 4inh X>A đ^nB %iệ: n>TI
< HànB nlT kháT 4`c khAš đ=nh k• chA :Aàn V^ chA nhnnB nBDJi :Lực :ihZ
XàT SiệcI
b: ;ự c7 ch5y n<@
< CCCC Xà cMnB :ác g8>n :L•nB c3> cơ 45[ :8fn :h3 các Ft8 ci8 S† khA6nB
cách >n :Aàn CCCC[ BiEi hKn ch=8 Xv> c3> c98 kiệnI
< TL>nB V= điF đ3 < :hDJnB 78Ftn ki}T :L> các ZhDơnB :iện[ dunB cu Zh{nB
cháF[ chn> cháF Sà X8Mn 5 :LKnB :hái 4¡n 4ànB Bin kh8 Sực c_ nB8F cơ cháF nm c>A
Sà dd :h>A :ácI
< Hệ :h]nB điện đD~c :hi cMnB XcZ đU: :hqA đknB V6n S— :hih: kh c3> cơ g8>n
:D S9nI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi PQ
DTM dự án cơ khí – hàn điện
< ThDJnB 78Ftn ki}T :L> TáF T_c :hih: V= c_ 4v dunB điện r nh8 c_ 4ự c]
Zhá: hiện k=Z :hJiI
< T8Ftn :L8F†n h•c :aZ Sà Zhm Vihn điF đ3 các n^i g8F S† CCCC chA :9: c6
nhfn Sitn XàT Siệc :LAnB cơ 45I
CHƯƠNG H
CHƯƠNG TR’NH %"ẢN LÝ V$ G!ÁM KÁT MÔ! TRƯWNG
H.1. CHƯƠNG TR’NH %"ẢN LÝ MÔ! TRƯWNG
< Ch3 đi8 :D dự> :Ltn g8F hAKch :mnB :h} 7fF dựnB hệ :h]nB Bi>A :hMnB[ c9Z
điện[ c9Z nDEc[ hệ :h]nB :h8 BAT nDEc :h6i 4inh hAK:[ nDEc TD> LitnB Việ: Zhe
h~ZI (5 Tài nB8Ftn Sà MMi :LDJnB :?nh %Hnh 1AnB cenB các nBành hn8 g8>n :h>T
Bi> :hoT đ=nh :hih: kh cMnB nBhệ Sà BiáT 4á: các hệ :h]nB :h8 BAT nDEc :h6i :hqA
g8F đ=nh c3> Nhà nDEc
< Ch3 đi8 :D 7fF dựnB ZhDơnB án Zh{nB ch]nB 4ự c] cháF nm[ L{ L? nB8Ftn
nhitn Xiệ8‡
< ThDJnB 78Ftn ki}T :L> cMnB :ác V6A Sệ TMi :LDJnB :Ki các cuT kh8 Sực c_
kh6 nlnB 76F L> nhnnB :ác đ^nB BfF 6nh hD5nB đhn TMi :LDJnB 78nB g8>nh‡
< T8fn :h3 các g8F đ=nh c3> ZháZ X8a: S† V6A Sệ TMi :LDJnB‡
< Thực hiện các Viện ZháZ V6A Sệ TMi :LDJnB nt8 :LAnB VáA cáA đánh Biá :ác
đ^nB TMi :LDJnB đ@ đD~c Zht d8Fệ: Sà :8fn :h3 :it8 ch8on TMi :LDJnB‡
< Ch{nB nBs>[ hKn chh các :ác đ^nB 798 đ]i SEi TMi :LDJnB :s các hAK: đ^nB
c3> dự án :hqA g8F đ=nh‡
< Khcc Zhuc M nhidT TMi :LDJnB dA hAK: đ^nB c3> dự án BfF L> :hqA g8F đ=nh‡
< T8Ftn :L8F†n[ BiáA duc[ nfnB c>A ƒ :h`c V6A Sệ TMi :LDJnB chA các h^ dfn
cD :Lk :LAnB Dự án‡
< Thực hiện chh đ^ VáA cáA S† TMi :LDJnB :hqA g8F đ=nh c3> ZháZ X8a: S† V6A
Sệ TMi :LDJnB‡
< Ch9Z hành chh đ^ ki}T :L>[ :h>nh :L> V6A Sệ TMi :LDJnB‡
< N^Z :h8h TMi :LDJnB[ Zhí V6A Sệ TMi :LDJnBI
H.2. CHƯƠNG TR’NH G!ÁM KÁT MÔ! TRƯWNG
Ch3 đi8 :D 4— XaZ chDơnB :Ljnh BiáT 4á: TMi :LDJnB[ :ihn hành :h8 T‚8 BiáT
4á: ch9: XD~nB TMi :LDJnB :Ki các nB8Gn Zhá: 4inh M nhidT :LAnB kh8 Sực dự án
:hqA :in 489: g8F đ=nh nhWT đánh Biá hiện :LKnB ch9: XD~nB TMi :LDJnB[ c8nB c9Z
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi PY
DTM dự án cơ khí – hàn điện
:hMnB :in TMi :LDJnB :LAnB kh8 Sực chA cơ g8>n g86n Xƒ[ B_Z Zhin SàA cMnB :ác
g86n Xƒ TMi :LDJnB c3> đ=> ZhDơnBI Kh hAKch BiáT 4á: TMi :LDJnB cu :h} nhD 4>8;
H.2.1. G',( f,= 30D= t8^-6 -8F3 =0l'
− ThMnB 4] ch•n X•c; ZH[ (([ b2D[ C2D[ Ni:Li:[ Ni:L>:[ (8n–>:[ ’XAL8>[
€TAni>c[ :mnB ChA:ZhA[ di8 T„ đ^nB :hực Sa:[ ‘ICAXi[ :mnB CAXi–ALT‡
− "=> đi}T đU: S= :Lí BiáT 4á:; ,Y đi}T x,Q đi}T :Ki đi8 SàA Sà ,Q đi}T :Ki đi8 L>
hệ :h]nB X1NTyI
− Tin 489: :h8 T‚8 Sà Zhfn :ích; P :hánB-Xin‡
− Thih: V= :h8 T‚8 Sà ZhDơnB ZháZ Zhfn :ích; ChDơnB ZháZ :it8 ch8on‡
− Tit8 ch8on 4A 4ánh; Tit8 ch8on TMi :LDJnB %iệ: N>T xgc QO< Y,,Œ[V:nT:y
H.2.2. G',( f,= 30D= =0l' c‰-
Kh]i XD~nB ch9: :h6i Lcn 4— đD~c :h]nB kt hànB nBàFI Nha: kƒ g86n Xƒ ch9: :h6i
Lcn 4— đD~c XD8 Bin Sà đ=nh k• P :hánB-Xin 4— VáA cáA chA cơ g8>n ch`c nlnBI
H.2.3. G',( f,= 30D= t8^-6 20)-6 20; 7&-6 k&\-0
− ThMnB 4] ch•n X•c; bui :mnB c^nB[ khí (2
Y
[ N2
Y
[ C2[ THC[ :ihnB Gn‡
− "=> đi}T đU: S= :Lí BiáT 4á:; ,+ đi}T x,O đi}T :LAnB kh8Mn Sitn Kh8 dfn cD
nhà SDJn[ ,Q đi}T 5 :LKT 7v Xƒ nDEc :h6i :aZ :L8nByI
− Tin 4] :h8 T‚8 Sà Zhfn :ích; ,Š :hánB-Xin‡
− Thih: V= :h8 T‚8 Sà ZhDơnB ZháZ Zhfn :ích; ChDơnB ZháZ :it8 ch8on‡
− Tit8 ch8on 4A 4ánh; Tit8 ch8on TMi :LDJnB %iệ: N>T xTC%N +NPR < Y,,+[
TC%N +NPŒ < Y,,+[ TC%N +NON < QNNŒyI
CHƯƠNG „
SXT L"“N V$ S!XN NGHỊ
TLtn cơ 45 Zhfn :ích đánh Biá :ác đ^nB TMi :LDJnB T^: cách chi :ih: c3> Dự án
đi8 :D 7fF dựnB 7D5nB cơ khí ch3 đi8 :D Lk: L> T^: 4] kh: X8an 4>8 đfF;
xQyI Dự án 4— B_Z Zhin;
− TKA :i†n đ† :hkc đoF 4ự Zhá: :Li}n đM :h= c3> h8Fện 1AnB HG n_i ch8nB Sà kinh
:h d=ch Su c3> T?nh %Hnh 1AnB n_i LitnBI
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi PP
DTM dự án cơ khí – hàn điện
− (v dunB h~Z Xƒ diện :ích đ9: 4v dunB[ XàT Bi> :lnB Biá :L= :ài nB8Ftn đ9: đ>i[
T>nB XKi hiệ8 g86 kinh :h c>AI
− %iệc hjnh :hành Zhfn 7D5nB cơ khí B_Z Zhin Bi6i g8Fh: Siệc XàT chA X>A đ^nB đ=>
ZhDơnB
xYyI TLAnB g8á :Ljnh 7fF dựnB Sà hAK: đ^nB Xf8 dài c3> Dự án c_ :h} BfF L> T^: 4]
:ác đ^nB :it8 cực :Ei kinh :h[ 7@ h^i Sà TMi :LDJnB nh8 khMnB c_ các Viện ZháZ
Zh{nB nBs>[ kh]nB chh[ 7v Xƒ
− GfF M nhidT TMi :LDJnB khMnB khí :Ltn kh8 Sực dA Vui[ khí :h6i[ hơi 7lnB[
di8[ khí đ^c hKi[ :ihnB Gn dA hAK: đ^nB 7fF dựnB Sà Bi>A :hMnB San :6i‡
− GfF M nhidT nB8Gn nDEc dA nDEc :h6i 4inh hAK:[ nDEc TD> ch6F :Làn Zhá: 4inh
:LAnB g8á :Ljnh 7fF dựnB Sà hAK: đ^nB Xf8 dài c3> dự án‡
− GfF M nhidT TMi :LDJnB dA ch9: :h6i Lcn nB8F hKi[ khMnB nB8F hKi Sà Lác :h6i
4inh hAK: Zhá: 4inh :LAnB g8á :Ljnh 7fF dựnB Sà hAK: đ^nB Xf8 dài c3> dự án‡
− Gi> :lnB nB8F cơ BfF 4ự c] TMi :LDJnB xcháF[ nm[ IIIyI
X89: Zhá: :s Siệc nhan :h`c L :Lách nhiệT c3> Tjnh :LAnB nhiệT Su V6A Sệ
TMi :LDJnB :Ki kh8 Sực dự án[ch3 dự án 4— đi8 :D điF đ3 kinh Zhí chA cMnB :ác V6A
Sệ TMi :LDJnB kh8 Sực dự án Sà c>T kh: :hực hiện nBhitT ch?nh các ZhDơnB án
Zh{nB nBs>[ kh]nB chh[ 7v Xƒ M nhidT đ@ đ† L> :LAnB VáA cáA "TM chA dự án nàF
nhWT đK: :it8 ch8on TMi :LDJnB %iệ: N>T
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi PO
DTM dự án cơ khí – hàn điện
M†C L†C
C08:-6 1. M) =l *+ ,-................................................................................1
QIQI Ttn dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ
QIYI Ch3 dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ
QIPI %= :Lí đ=> Xƒ c3> dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ
QIOI N^i d8nB :hực hiện Sà g8i TM dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ
QIOIQI \8i TM dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ
QIOIYI Chfn kh8 ch`c nlnB 7D5nB cơ khíIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIY
QIOIPI Hệ :h]nB hK :inB k˜ :h8a:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIY
QI+I Các cMnB đAKn chính :LAnB 46n 789:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP
C08:-6 2. Đ'Z& 2'<- =+ -0'e-P()' =c8h-6 bd 2'-0 =j 7| 0}' =?' 20& b+3
=0+3 0'<- *+ ,-.............................................................................................4
YIQI "i†8 kiện :ự nhitn :Ki kh8 Sực dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
YIQIQI "i†8 kiện đ=> hjnh[đ=> ch9:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
YIQIYI Di†8 kiện khí :D~nB – :h3F SlnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
YIQIPI Hiện :LKnB :ài nB8Ftn 4inh h•c :Ki kh8 Sực dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+
YIQIOI Hiện :LKnB các :hành Zhin TMi :LDJnB :ự nhitnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŠ
YIQIOIQI MMi :LDJnB khMnB khíIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŠ
YIQIOIYI MMi :LDJnB nDEcIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR
YIQIOIPI MMi :LDJnB đ9:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
YIYI "i†8 kiện kinh :h < 7@ h^i :Ki kh8 Sực 7fF dựnB dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
YIYIQI "i†8 kiện kinh :h h8Fện 1AnB HGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
YIYIQIQI %† :i}8 :h3 cMnB nBhiệZ Sà :hDơnB TKi d=ch SuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
YIYIQIYI %† 46n 789: nMnB nBhiệZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ,
YIYIYI "i†8 kiện 7@ h^iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ,
YIYIYIQI %† BiáA duc IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ,
YIYIYIYI %† F :hIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ,
C08:-6 3. Đ,-0 6', 3,3 =,3 C}-6 ()' =c8h-6.........................................12
PIQI Gi>i đAKn ch8on V= TU: VWnB[:hi cMnB 7fF dựnBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQO
PIQIQI Các :ác đ^nB c_ Xitn g8>n đhn ch9: :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ+
PIQIQIQI TihnB GnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQŠ
PIQIQIYI buiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQR
PIQIQIPI Khí :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQŒ
PIQIQIOI NDEc :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQŒ
PIQIQI+I Ch9: :h6i LcnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIY,
G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi P+
DTM dự án cơ khí – hàn điện
PIQIYI Các :ác đ^nB khMnB Xiqn g8>n đhn ch9: :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYQ
PIQIYIQI NB8Gn BfF :ác đ^nBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYQ
PIQIYIYI "]i :D~nB Sà g8i TM :ác đ^nBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYQ
PIQIYIPI "ánh Biá :ác đ^nBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYY
PIYI Gi>i đAKn Zhfn 7D5nB đi SàA hAK: đ^nB 46n 789:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYY
PIYIQI Các :ác đ^nB Xitn g8>n đhn ch9: :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYY
PIYIQIQI Tác đ^nB dA :ihnB GnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYY
PIYIQIYI Tác đ^nB dA khí :h6i[VuiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYP
PIYIQIPI Tác đ^nB dA nDEc :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIY+
PIYIQIOI Tác đ^nB dA ch9: :h6i LcnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYŠ
PIYIYI Các :ác đ^nB khácIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYŠ
PIYIPI "ánh Biá :mnB h~Z các :ác đ^nB TMi :LDJnB :LAnB Bi>i đAKn kh>i :hác
c3> dự ánIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYR
C08:-6 4. C,3 v'<- E0,E 6'l( =0'z& 3,3 =,3 C}-6 3€ 0?'PE0ˆ-6 -6”\ bd
4-6 E0€ f+ 3> ()' =c8h-6..........................................................................2•
OIQI Kh]nB chh Sà Bi6T :hi}8 M nhidT :LAnB Bi>i đAKn 7fF dựnB IIIIIIIIIIIIIIIYŒ
OIQIQI Gi6T :hi}8 :ác đ^nB dA :ihnB Gn[Vui khíIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYŒ
OIQIYI Gi6T :hi}8 :ác đ^nB dA nDEc :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYN
OIQIPI Gi6T :hi}8 :ác đ^nB dA ch9: :h6i LcnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYN
OIYI KhMnB chh Sà Bi6T :hi}8 M nhidT :LAnB Bi>i đAKn 46n 789:IIIIIIIIIIIIIIIIIIP,
OIYIQI Xv Xƒ ch9: :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP,
OIYIYI Gi6T :hi}8 các :ác đ^nB khácIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPY
C08:-6 H. C08:-6 =c]-0 k&l- t‘ bd 6',( 7,3 ()' =c8h-6....................33
+IQI ChDơnB :Ljnh g86n Xƒ TMi :LDJnBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPP
+IYI ChDơnB :Ljnh BiáT 4á: TMi :LDJnBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPP
+IYIQI GiáT 4á: ch9: XD~nB nDEc :h6iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPP
+IYIYI GiáT 4á: ch9: :h6i LcnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPO
+IYIPI GiáT 4á: ch9: XD~nB khMnB khí 78nB g8>nh kh8 Sực dự ánIIIIIIIIIIIIIIIPO
C08:-6 „. Sj= t&A- bd 2'j- -60[...............................................................34

G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi PŠ
DTM dự án cơ khí – hàn điện

G%HD;Th(INB8Fdn ThkF 1>n Chi PR

DTM dự án cơ khí – hàn điện

- Hoạt động chủ yếu của cơ sở là sữa chữa cần cẩu, sản xuất chế tạo máy các loại như gàu cạp cát - bơm cát, mỏ neo, tời quay neo và các sản phẩm cơ khí… từ các nguyên liệu là sắt, thau, gang. - Cơ sở có tất cả 300 CBCNV làm việc - Danh mục các máy móc,thiết bị sử dụng + Máy hàn : + Máy tiện(HP) : 7 máy 5 máy

+ Máy khoan (HP) : 5 máy + Máy mài : + Máy phay : + Máy ép khuôn 7 máy 3 máy 5 máy

1.4.2. Phân khu chức năng xưởng cơ khí - Khu nhà xưởng 10.000 m 2 xây ở khu đất chính trung tâm - khu nhà văn phòng 300 m2 - Khu nhà ăn 1000 m2 - Khu nhà nghỉ cho công nhân 2000 m2 cách nhà xưởng 30 m nằm phía sau xưởng gồm 75 phòng mỗi phòng 25m2 - Phần diện tích 1700 m2 đất còn lại là vùng đệm dung để sơn các sản phẩm và trồng cây xanh trồng thêm các loại cây trái (mía, bưởi) nhằm ngăn chặn phần lớn bụi và tiếng ồn sinh ra từ hoạt động sản xuất, tránh ảnh hưởng đến những hộ dân sống xung quanh và hưởng huê lợi từ các loại cây ăn quả. 1.4.3. Hệ thống hạ tâng kỷ thuật  Nhu cầu điện Sử dụng nguồn điện trung thế 3 pha từ trạm biến thế Huyện

Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long
GVHD:ThS.Nguyễn Thúy Lan Chi 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->