P. 1
Bai Tap Nguyen Ly Ke Toan

Bai Tap Nguyen Ly Ke Toan

|Views: 374|Likes:
Được xuất bản bởiPhúc Phùng

More info:

Published by: Phúc Phùng on May 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4)
Bài 1: Tình hình tài sản của cng t! (") ngà! 31#12#222$ như sa%: (Đ&t: 1'((())
1' *g%!+n ,i-%, &.t ,i-% 1('((( 12' Ti/n 01t 3('(((
2' 2àng h3a 1(('((
(
13' 4hải th% khác 5'(((
3' 6a! ng7n hạn 8('((( 14' 4hải t9ả cho ngư:i ;án 3('(((
4' <ng c=, >=ng c= 5'((( 15' Ti/n g?i ng@n hàng 2('(((
5' A%B )C% tư Dhát t9iEn 1('((( 1F' ĐC% tư chGng khoán ng7n hạn 1('(((
F' *g%Hn &ố )C% tư $I<J 3('((( 18' 6a! >ài hạn 3('(((
8' Tạ0 Gng 4'((( 1K' Thành DhL0 M('(((
K' 4hải th% khách hàng 1F'((( 1M' 4hải t9ả cng nh@n &i+n 5'(((
M' Tài sản cố )Nnh hO% hình 3(('((
(
2(' <hi DhP Q$RI >S >ang 5('(((
1(' Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối 15'((( 21' Th%ế &à các khoản Dhải nUD ** 1('(((
11' *g%Hn &ốn kinh >oanh 48('((
(
22' Th%ế chVD, kW cược, kW X%B ng7n hạn 1('(((
23' $@! >Yng cZ sS >S >ang 2('(((
Yêu cầu: Hãy !"# $%&i 'ài ()#* #+u,# -.# -à /0c 12#! '3#+ (.4
Bài 5: *gà! 3(#(4#2(($ S 0Ut [P nghi+D c3 tình hình &ốn kinh >oanh như sa%: (Đ&t: 1'((())
1
'
*g%!+n &.t ,i-% 114'((
(
11 A%B >Y Dh\ng tài chPnh 18'(((
2
'
A%B )C% tư Dhát t9iEn 8('((( 12 <hi DhP Q$RI >S >ang 3('(((
3
'
Ti/n g?i ng@n hàng F('((( 13 Tài sản cố )Nnh hO% hình 414'(((
4
'
<ng c=, >=ng c= 2('((( 14 *g%Hn &ốn [@! >Yng cZ ;ản 48'(((
5
'
6a! ng7n hạn 35'((( 15 Th%ế &à các kh]a Dhải nUD ** 2M'(((
F
'
Ti/n 01t 1('((( 1F *g%Hn &ốn kinh >oanh 31M'(((
8
'
4hải t9ả ngư:i ;án F5'((( 18 Tạ0 Gng 5'(((
K
'
Th%ế ^T^T )ược khV% t9_ 5'((( 1K 4hải t9ả cng nh@n &i+n 1K'(((
M
'
Thành DhL0 35'((( 1M Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối 15'(((
1
(
'
4hải th% khách hàng 3('((( 2( 6a! >ài hạn 1(K'(((
Yêu cầu: P!"# $%&i 'ài ()# -à #+u,# -.# -à /0c 12#! '3#+ (.4
Bài 6:*gà! 31#(5#2(($ S 0Ut [P nghi+D c3 tình hình &ốn kinh >oanh như sa%: (Đ&t: 1'((())
1
'
Tài sản cố )Nnh hO% hình 45'((( 1( 4hải th% khác 2'(((
2
'
*g%!+n &.t ,i-% F'((( 11 *g%Hn &ốn kinh >oanh 5('(((
3
'
2àng h3a 3('((( 12 A%B )C% tư Dhát t9iEn 15'(((
4
'
<ng c=, >=ng c= 1'((( 13 *g%Hn &ốn [@! >Yng cZ ;ản F'(((
5
'
Ti/n 01t 2'((( 14 A%B kh`n thưSng Dhac ,ợi 5'5((
F
'
Ti/n g?i ng@n hàng 14'((( 15 Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối 1('(((
8
'
Tạ0 Gng 2'((( 1F 2ao 0\n tài san cố )Nnh 12'(((
K
'
4hải th% khách hàng 3'((( 18 6a! ng7n hạn M'(((
M
'
Thành DhL0 8'((( 1K 4hải t9ả ngư:i ;án 4'5((
b+% cC%: 4h@n ,oại tài sản &à ng%Hn &ốn &à [ác )Nnh tcng sốd
7 L8 9)#+ c"# 1.i :; '%0# <=*>*?*@A
Bài =: 2e! ,.D ;ảng c@n )ối kế toán cfn cG &ào số ,i-% của ;ài t.D 1,2,3
Bài >: I* " tPnh )ến ngà! 31#12#2(($ c3 tài sản )ược ,i-t k+ như sa%: ()&t: )Hng)
1
'
Tài sản cố )Nnh hO hình F('((('((
(
K' 4hải t9ả cho ngư:i ;án 5'((('(((
2
'
2ao 0\n tài sản cố )Nnh 2('((('((
(
M' 4hải th% của khách hàng 8'((('(((
3
'
*g%!+n ,i-%, &.t ,i-% 2'((('((( 1(' *g%Hn &ốn kinh >oanh 55'((('(((
4
'
Thành 4hL0 F'((('((( 11' 6a! ng7n hạn 3'((('(((
5
'
<ng c=,>=ng c= 2'((('((( 12' 4hải t9ả, Dhải nUD khác 1'((('(((
F
'
Ti/n 01t' 3'((('((( 13' Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối $d
8
'
Ti/n g?i ng@n hàng 1('((('((
(
Yêu cầu:
1' 2e! Dh@n ,oại tài sản &à ng%Hn &ốn, >gng tPnh chVt c@n )ối của ;ảng c@n )ối kế toán )E
[ác )Nnh $ (,ei ha! ,h)d
2' T.D ;ảng c@n )ối kế toánd
Bài ?: giả s? tình hình &ốn kinh >oanh của >oanh nghi-D )ến ngà! 3(#11#2(($ như sa% ()&t: )Hng)
1' Ti/n 01t 2('((('((
(
8' 6a! ng7n hạn 3('((('(((
2' Ti/n g?i ng@n hàng 3('((('((
(
K' 4hải t9ả ngư:i ;án 35'((('(((
3' Th%ế ^T^T )ược khV%
t9_
5'((('((( M' Th%ế &à các khoản Dhải nUD
**
1('((('(((
4' <ng c=, >=ng c= 5('((('((
(
1(' A%B )C% tư Dhát t9iEn 2('((('(((
5' Thành DhL0 1('((('((
(
11' *g%Hn &ốn kinh >oanh 14('((('(((
F' Tài sản cố )Nnh hO hình 8('((('((
(
12' *g%!+n &.t ,i-% 5('((('(((
T9ong tháng 12 c3 các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%:
1' <hi ti/n 01t g?i &ào ng@n hàng 1('((('((()
2' &a! ng7n hạn ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 2('((('((()
3' <VD t9+n cVD cho >oanh nghi-D 0Ut số tài sản cố )Nnh hO% hình ng%!+n giá 1(('((('((()
4' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ &a! ng7n hạn 25'((('((()
Yêu cầu:
1' 2e! ,.D ;ảng c@n )ối kế toán ngà! 3(#11#2(($d
2' 2e! ,.D ;ảng c@n )ối kế toán ngà! 31#12#2(($d
Bài @: Ti/n g?i ng@n hàng tHn )C% tháng 2('((('((()
T9ong tháng Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 2'((('((()
2' Rhách hàng t9ả nợ cho >oanh nghi-D ;jng ti/n g?i ng@n hàng 3'((('((()
3' *h.D kho ng%!+n &.t ,i-% t9ả ;jng ti/n g?i ng@n hàng 1'5(('((()
4' Igng ti/n 01t )E g?i ng@n hàng 4'((('((()
5' T9ả ,ưZng cho cng nh@n &i+n ;jng ti/n g?i ng@n hàng 2'((('((()
Yêu cầu: Hãy BC* +!i -à :!DE 'ài :!%)# c!F T G'iH# +Ii #+"# !à#+J
Bài K: Ti/n 01t tHn kho )C% tháng 1('((('((()
T9ong tháng Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
Igng ti/n 01t 5'((('((() )E 0S tài khoản S ng@n hàng
Rhách hàng t9ả nợ ;jng ti/n 01t 15'((('((()
Th% tạ0 Gng của nh@n &i+n ;jng ti/n 01t 3'((('((()
<hi ti/n 01t t9ả nợ cho ngư:% ;án 8'((('((()
6a! ng7n hạn của ng@n hàng )E nh.D X%B ti/n 01t 1('((('((()
<hi ti/n 01t t9ả ,ưZng cho nh@n &i+n 4'((('((()
Yêu cầu: Hãy BC* +!i -à :!DE 'ài :!%)# c!F T G'iH# BL'J
Bài M: N. OP 1ầu :Q cRE 'ài :!%)# !)i 'S) #+PTi 90# $à 5UVUUUVUUU1
T9ong kk các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%:
1' l%a hàng h3a nh.D kho chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án 1('((('((()
2' 6a! ng7n hạn t9ả nợ cho ngư:i ;án 5'((('((()
3' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 8'((('((()
4' 0%a tài sản cố )Nnh hO% hình chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án 5('((('((()
b+% cC%: 4hản ánh tình hình t9+n &ào tài khoản mDhải t9ả ngư:i ;ánn
7 P!PW#+ !0 +!i (3 :X <1U*11*15A
Bài 1U: 2e! )Nnh khoản tVt cả các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh của ;ài 8,K,M
Bài 11: 2e! )Nnh khoản tVt cả các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh như sa%: ()&t: 1'((())
1' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t K('(((
2' 6a! ng7n hạn ng@n hàng t9ả nợ ngư:i ;án F('(((
3' *gư:i 0%a t9ả nợ ;jng ti/n 01t 4('(((
4' <hi ti/n 01t &a! t9ả nợ ng7n hạn 15'(((
5' *h.D kho hàng h3a chưa thanh toán 11('(((, t9ong )3 giá t9N hàng h3a 1(('(((, th%ế
^T^T )ược khV% t9_ 1('(((
F' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 5('(((
8' l%a hàng h3a nh.D kho giá 22('((( t9ong )3 th%ế )C% &ào )ược khV% t9_ 2('(((, t9ả
;jng ti/n 01t 1(('((( c\n 12('((( chưa thanh toán'
K' *h.n &ốn g3D ,i+n >oanh ;jng tài sản cố )Nnh hO% hình giá t9N 5(('(((
M' <hi ti/n 01t )E t9ả ,ưZng cho nh@n &i+n 1('(((
1(' Rhách hàng t9ả nợ cho >oanh nghi-D ;jng ti/n g?i ng@n hàng 35'(((
Bài 15: Tại 0Ut >oanh nghi-D c3 các tài ,i-% sa%: (Đ6T: )Hng)
Tình hình tài sản &à ng%Hn &ốn của >oanh nghi-D &ào ngà! 3(#11#2(($
6a! ng7n hạn F'((('((( Ti/n 01t 2'((('(((
Ti/n g?i ng@n hàng 1('((('((( 4hải th% của khách hàng 4'((('(((
Tài sản cố )Nnh 22 3K'((('((( *g%Hn &ốn kinh >oanh 4K'((('(((
Tợi nh%.n chưa Dh@n Dhối 4'((('((( Thành DhL0 F'((('(((
*g%!+n 6.t ,i-% 5'((('((( 4hải t9ả <*6 1'((('(((
4hải t9ả cho ngư:i ;án 4'((('((( A%B )V% tư Dhát t9iEn 2'((('(((
<ác nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong tháng 12#2(($
1' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 2'((('(((
2' Rhách hàng t9ả nợ cho >oanh nghi-D ;jng ti/n gSi ng@n hàng 3'((('(((
3' *h.D kho ng%!+n &.t ,i-% t9ả ;jng ti/n g?i ng@n hàng 1'5(('(((
4' 6a! ng7n hạn t9ả nợ cho ngư:i ;án 4'((('(((
5' Igng ,ợi nh%.n )E ;c s%ng ng%Hn &ốn kinh >oanh 2'((('(((
F' Igng ,ợi nh%.n )E;c s%ng X%B )C% tư Dhát tiEn 1'((('(((
8' 6a! ng7n hạn &/ nh.D X%B ti/n 01t 1'((('(((
K' Được cVD th+0 0Ut tài sản cố )Nnh 22 t9N giá K'((('(((
M' *h.D kho ng%!+n &.t ,i-% chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án 3'((('(((
1(' <hi ti/n 01t )E t9ả nợ cho ngư:i ;án 1'5(('(((
11' <hi ti/n 01t )E thanh toán cho cng nh@n 1'((('(((
12' Igng ti/n g?i ng@n hàng )E t9ả nợ &a! ng7n hạn 3'((('(((
b+% cC%:
1' T.D ;ảng c@n )ối kế toán &ào ngà! 3(#11#2(($
2' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong tháng 12#2(($
3' 4hản ánh &ào tVt cả các tài khoản c3 ,i+n X%an
4' T.D ;ảng c@n )ối kế toán ngà! 31#12#2(($
L8 9)#+ c"# 1.i !0' (i#! <Bài 11*15A
Bài 16: 2e! ,.D ;ảng c@n >ối Dhát sinh >Ya &ào số ,i-% của ;ài 11,12
Bài 1=: Tại 0Ut >oanh nghi-D &ào ngà! 3(#4#2(($ c3 ;ảng c@n )ối kế t3an sa%: (Đ6T: 1'((())
TÀI NYN N. TiH# NGUZN [\N N. 'iH#
]V TNL^ _ ^`U Ta NN MUUVUUU ]V Nb PHYI TcY =UUVUUU
1' Ti/n 01t 2('((( 1' 6a! ng7n hạn 2(('(((
2' Ti/n g?i ng@n hàng 2K('((( 2' 4hải t9ả cho ngư:i ;án 15('(((
3' 4hải th% khách hàng 1(('((( 3' 4hải t9ả &à Dhải nUD
khác
5('(((
4' *g%!+n ,i-%, &.t ,i-% 5(('((( BV NGUZN [\N dNH >V?UUVUUU
BV TNd^ [À ^`U Ta eH >V1UUVUUU 1' *g%Hn &ốn kinh >oanh 5'5(('(((
1' TQ<Đ hO% hình 5'1(('((( 2' A%B )C% tư Dhát t9iEn 8('(((
3' A%B kh`n thưSng Dhac
,ợi
3('(((
TfNG TÀI NYN ?VUUUVUUU TfNG NGUZN [\N ?VUUUVUUU
T9ong tháng 5#2(($ Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' Rhách hàng t9ả nợ cho >oanh nghi-D ;jng ti/n g?i ng@n hàng K('(((
2' *h.D kho 1(('((( ng%!+n &.t ,i-% t9ả ;jng ti/n gSi ng@n hàng
3' 6a! ng7n hạn ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án K('(((
4' iat ti/n gSi ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 5('(((
5' <hi ti/n 01t )E t9ả kh]an Dhải t9ả khác 4('(((
F' *hà nưoc c%ng cVD cho >oanh nghi-D 0Ut tài sản cố )Nnh hO% hình c3 giá t9N
5(('(((
8' <h%!En X%B )C% tư Dhát t9iEn kinh >oanh )E ;c s%ng &ốn kinh >oanh 5('(((
b+% cC%:
ĐNnh kh]an các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9ong tháng 5#2(($
4hản ánh &ào tVt cả các tài kh]an c3 ,i+n X%an
T.D ;ảng c@n >ối tài kh]an
T.D ;ảng c@n )ối kế t3an tháng 5#2(($
Bài 1>: Tại 0Ut >oanh nghi-D &ào ngà! 31#(1#2(([ c3 tài ,i-% sa%: (Đ6T: )Hng)
Ti/n l1t 1'((('((( 2ao 0\n TQ<Đ 22 (5(('((()
Ti/n g?i ng@n hàng 2'((('((( Tài sản cố )Nnh hO% hình 3('((('(((
4hải th% khách hàng 4'5(('((( 6a! ng7n hạn K'((('(((
Tạ0 Gng 1'((('((( 4hải t9ả ngư:i ;án 2'((('(((
4hải th% khác 5(('((( A%B )C% tư Dhát t9iEn 2'5(('(((
2àng h3a 8'5(('((( *g%Hn &ốn kinh >oanh 3('((('(((
<ng c= >=ng c= 4(('((( Tei chưa Dh@n Dhối 3'M(('(((
T9ong tháng 2 Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%:
1' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 5('(((
2' Được *hà nưoc cVD cho 0Ut số tài sản cố )Nnh hO% hình 0oi, ng%!+n giá 4(('(((
3' *h.D kho hàng h3a chưa thanh t3an 22('((( t9ong )3 giá t9N hàng h3a ,à 2(('((( th%ế
^T^T )C% &ào 2('((('
4' 6a! ng7n hạn ng@n hàng F('((( t9ả nợ ngư:i ;án
5' *gư:i 0%a t9ả nợ ;jng ti/n 01t 3('(((
F' *h.D kho &.t ,i-%, t9N giá &.t ,i-% F('(((, th%ế ^T^T )C% &ào F'(((' Đe t9ả ;jng ti/n
01t 1F'(((, c\n ,ại 5('((( chưa thanh t3an'
8' <hi ti/n 01t 2('((( t9ả nợ &a! ng7n hạn ng@n hàng
K' Igng ,ei ;c s%ng X%B )C% tư Dhát t9iEn 1('((( &à X%B >Y Dh\ng tài chPnh 2'(((
M' Tạ0 Gng 5(( ti/n 01t cho nh@n &i+n )i cng tác
1(' l%a 0Ut số cng c= >=ng c= t9N giá 3'((( t9ả ;jng ti/n 01t
11' Th% )ược kh]an th% khác ;jng ti/n 01t 4((
12' *gư:i 0%a Gng t9ưoc (t9ả t9ưoc) 1('((( ti/n 01t )E kk sa% ,V! hàng
13' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng 2('((( t9ả t9ưoc cho ngư:i ;án )E kk sa% 0%a hàng
14' ^3D &Vn ,i+n >oanh >ài hạn &oi )Zn &N ;án ;jng tài sản cố )Nnh t9N giá 1(('((( &à hàng
h3a F('(((
15' *h.n &ốn g3D ,i+n >oanh ;jng tài sản cố )Nnh t9N giá 2(('(((
Yêu dầu:
1' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 31#(1#2(($
2' ĐNnh kh]an các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh
3' 4hản ánh &ào các tài kh]an c3 ,i+n X%an
4' T.D ;ảng )ối chiế% số Dhát sinh
5' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 2K#2#2(($
Bài 1?: <3 tài ,i-% &/ 2 ,oại &.t ,i-% như sa%:
THn kho )C% tháng 3#2(($:
6.t ,i-% chPnh: 5((kg [ 3'((()#kg
6.t ,i-% Dh= 2((kg [ 1'((()#kg
<ác nghi-D &= nh.D [%Vt t9ong tháng:
1' *gà! 5#3 nh.D kho: 1'((( kg 6T chPnh &à 3((kg 6T Dh=, giá 0%a ,à 2'8(()#kg 6T
chPnh, M5()#kg 6T Dh='
2' *gà! K#3 nh.D kho 5((kg 6T chPnh, giá 0%a ,à 2'85()#kg'
3' *gà! 12#3 [%Vt kho &.t ,i-% )E sản [%Vt sản DhL0:
p 6.t ,i-% chPnh: 1'4((kg
p 6.t ,i-% Dh=: 35(kg
Yêu cầu: $ác )Nnh giá t9N &.t ,i-% [%Vt >gng th`o DhưZng DháD: Tqrs, rqrs, ;ình X%@n
gia X%!/n'
Bài 1@: <3 tài ,i-% &/ &.t ,i-% " như sa%:
THn kho )C% tháng 4#2((4t 2((kg, )Zn giá 4'((()#kg
T9ong tháng Dhát sinh:
u *gà! 3#4 nh.D kho F((kg, giá 0%a ,à 3'K(()#kg
u *gà! 5#4 [%Vt kho 4((kg, )E sản [%Vt sản DhL0
u *gà! 1(#4 nh.D kho 8((kg, giá 0%a ,à 3'M2()#kg
u *gà! 15#4 [%Vt kho ,à F((kg )E sản [%Vt sản DhL0
Yêu cầu: $ác )Nnh t9N giá [%Vt kho t9ong tháng th`o DhưZng DháD: Tqrs, rqrs, ;ình
X%@n gia X%!/n'
Bài 1K: Tại 0Ut >oanh nghi-D sản [%Vt 0Ut ,oạq sản DhL0 c3 các tài ,i-% như sa%: (Đ6T: )Hng)
Qố >ư )C% tháng của TR 154:3(('(((
Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' Ti/n ,ưZng Dhải thanh toán cho cng nh@n sản [%Vt sản DhL0 5(('(((, nh@n &i+n Dh@n
[ưSng 2(('(((
2' T9Pch J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o X%! )Nnh
3' 6.t ,i-% [%Vt >gng c3 giá t9N 3'((('(((, s? >=ng )+ sản [%Vt sản DhL0 2'M(('(((, Dh=c
&= S Dh@n [ưSng ,à 1(('(((
4' RhV% hao tài sản cố )Nnh tPnh cho Dh@n [ưSng sản [%Vt ,à 4(('(((
5' T9ong tháng sản [%Vt hoàn thành 5(('((( sản DhL0 )e )ược nh.D khoa thành DhL0' cho
;iết chi DhP sản [%Vt >S >ang c%ối tháng ,à 133'(((
b+% cC%:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh
2' $ác )Nnh giá thành )Zn &N sản DhL0
3' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản tPnh giá thành sản DhL0
Bài 1M: Ioanh ngi-D sản [%Vt 2 ,oại sản DhL0 ", J c3 các tài ,i-% sa%: (Đ6T: 1'((())
<hi DhP san [%Vt >S >ang )C% tháng của sản DhL0 ": 4(('(((, của sản DhL0 J: 25('(((
Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' 6.t ,i-% [%Vt kho c3 giá t9N 5'((('(((, s? >=ng cho sản [%Vt sản DhL0 ": 3'((('(((, sản
[%Vt sản DhL0 J: 1'K(('(((, Dh=c &= S Dh@n [ưSng 2(('(((
2' Ti/n ,ưZng Dhải thanh toán cho cng nh@n ,à 1'2(('(((, t9ong )3 cng nh@n sản [%Vt sản
DhL0 " F(('(((, cng nh@n sản [%Vt sản DhL0 J 4(('(((, nh@n &i+n Dh@n [ưSng ,à
2(('(((
3' TPnh J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o X%! )Nnh
4' RhV% hao tài sản cố )Nnh tPnh cho Dh@n [ưSng sản [%Vt ,à 5(('(((
5' T9ong tháng >oanh nghi-D sản [%Vt hoàn thành 1'((( sản DhL0 " &à 4(( sản DhL0 J )e
nh.D kho hàng thành DhL0' Jiết 9jng:
u <hi DhP sản [%Vt >S >ang c%ối tháng của sản DhL0 " ,à 4((, sản DhL0 J ,à 35('(((
u <hi DhP sản [%Vt ch%ng Dh@n ;c cho sản DhL0 ", sản DhL0 J th`o tv ,- &oi chi DhP Dh@n
cng t9Yc tiếD'
Yêu cầu:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' $ác )Nnh giá thành )Zn &N sản DhL0 ", sản DhL0 J
3' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản tPnh giá thành sản DhL0
Bài 5U: Tại 0Ut >oanh nghi-D c3 các tài ,i-% sa%: (Đ6T: 1'((())
Qố >ư )C% tháng của tài khoản 154 ,à 3(('(((
Tình hình Dhát sinh t9ong tháng:
1' 6.t ,i-% [%Vt kho t9N giá 4'1(('((( s? >=ng cho:
p T9Yc tiếD sản [%Vt sản DhL0 3'5(('(((
p 4h=c &= S Dh@n [ưSng 3(('(((
p JU Dh.n ;án hàng 12('(((
p JU Dh.n X%ản ,W >oanh nghi-D 1K('(((
2' Ti/n ,ưZng Dhải thanh toán cho cng nh@n ,à 1'2(('(((, t9ong )3:
p <ng nh@n sản [%Vt sản DhL0 5(('(((
p *h@n &i+n Dh@n [ưSng 12('(((
p *h@n &i+n ;án hàng 2(('(((
p *h@n &i+n X%ản ,W >oanh nghi-D 3(('(((
3' TPnh J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o X%! )Nnh
4' RhV% hao tài sản cố )Nnh ,à F(('((( Dh@n ;c cho:
p 4h@n [ưSng sản [%Vt 3(('(((
p JU Dh.n ;án hàng 1(('(((
p JU Dh.n X%ản ,W >oanh nghi-D 2(('(((
5' T9ong tháng sản [%Vt hoàn thành 1'((( sản DhL0 )e nh.D kho thành DhL0, cho ;iết chi
DhP sản [%Vt >S >ang c%ối tháng ,à 233'(((
F' $%Vt kho K(( sản DhL0 )E ;án cho khách hàng giá ;án ,à K'((()#sD' Th%ế ^T^T 1(w
khách hàng thanh toán ;jng ti/n g?i ng@n hàng'
b+% cC%:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' TPnh giá thành sản DhL0 &à [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh
3' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản tPnh giá thành sản DhL0 &à [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh
Bài 51: <3 các tài ,i-% tại 0Ut >oanh nghi-D sản [%Vt hai ,oại sản DhL0 " &à J' (Đ6T: )Hng)
Tài ,i-%1: <hi DhP sản [%Vt kinh >oanh Dhát sinh t9ong kk cho S ;ảng:
^.i 'Pg#+ dPhL%&i dP [8' Liiu TiH# $PW#+
K!%)# 'Sjc!
'!k% $PW#+
K!lu !E%
TNd^
Q4 " 4'((('((( M(('((( 181'(((
Q4 J 2'5(('((( F(('((( 114'(((
4h=c &= &à AT Dh@n [ưSng 3(('((( 3(('((( 58'((( 5(('(((
JU Dhạn ;án hàng K('((( 2(('((( 3K'((( 2(('(((
JU Dh.n ATI* 12('((( 5(('((( M5'((( 3(('(((
Tài ,i-% 2:
p Qản DhL0 sản [%Vt hoàn thành t9ong tháng 1'((( sản DhL0 " &à 4(( sản DhL0 J
)e )ược nh.D kho, cho ;iết:
p <hi DhP sản [%Vt ch%ng Dh@n ;c cho sản DhL0 ", sản DhL0 J th`o tx ,- &oi ti/n
,ưZng cng nh@n sản [%Vt'
<hi DhP sản [%Vt >S >ang )C% tháng sản DhL0 " ,à 4(('(((, sản DhL0 J ,à 15('(((
<hi DhP sản [%Vt >S >ang c%ối tháng sản DhL0 " ,à 2(('(((, sản DhL0 J ,à 3(('(((
p $%Vt kho F(( sản DhL0 " &à 3(( sản DhL0 J )E ;án cho khách hàng giá ;án ,à
K'((()#sD" &à 1('((()#sDJ, th%ế ^T^T 1(w &à th% toàn ;U ;jng ti/n g?i ng@n
hàng'
Yêu cầu:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' Rết ch%!En các khoản c3 ,i+n X%an )E [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh
3' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản giá thành sản DhL0 &à [ác )Nnh kết X%ả
kinh >oanh
Bài 55: Tại 0Ut >oanh nghi-D sản [%Vt kinh >oanh c3 các hoạt )Ung kinh tế >iyn 9a t9ong
tháng như sa%: (Đ6T: )Hng)
<hi DhP sản [%Vt kinh >oanh >S >ang >C% tháng ,à: 3'((('(((
T9ong tháng Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' l%a ng%!+n &.t ,i-% &/ nh.D kho giá chưa th%ế 2('((('(((, th%ế ^T^T 1(w chưa t9ả
ti/n cho ngư:i ;án, chi DhP &.n ch%!En t9à ;jng ti/n 01t 2'((('(((
2' l%a cng c= >=ng c= nh.D kho t9N giá 5'5(('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T 5(('(((, tVt cả t9ả
;jng ti/n g?i ng@n hàng'
3' $%Vt ng%+n &.t ,i-% s? >=ng ,à 5('((('(((, t9ong )3:
p T9Yc tiếD sản [%Vt sản DhL0 3('((('(((
p A%ản ,W Dh@n [ưSng F'((('(((
p 2oạt )Ung ;án hàng 8'((('(((
p 2oạt )Ung X%ản ,W >oanh nghi-D 8'((('(((
4' $%Vt cng c= >=ng c= t9N giá 4'((('((( cho ;U Dh.n X%ản ,W Dh@n [ưSng, Dh@n ;c ,à0 4
tháng ;7t )C% t_ tháng nà!'
5' T9ong tháng ti/n ,ưZng Dhải t9ả cho cng nh@n &i+n:
p T9Yc tiếD sản [%Vt sản DhL0 5'((('(((
p A%ản ,W Dh@n [ưSng 3'((('(((
p 2oạt )Ung ;án hàng 5'((('(((
p 2oạt )Ung X%ản ,W >oanh nghi-D 8'((('(((
F' T9Pch J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o tx ,- X%! )Nnh
8' T9ong tháng khV% hao tài sản cố )Nnh cho X%ản ,W Dh@n [ưSng 5'((('(((
K' Qản [%Vt hoàn thành nh.D kho 1'((( sản DhL0' Qản DhL0 >S >ang c%ối tháng ,à
2'52('(((
M' $%Vt kho K(( sản DhL0 gSi )ại ,W ;án
1(' *h. )ược giV! ;áo )ại ,W )e ;án )ược hàng &oi giá ;án chưa th%ế ,à M('((()#sản DhL0,
th%ế ^T^T )C% 9a ,à 1(w, tVt cả th% ;jng ti/n g?i ng@n hàng'
11' <hi ti/n 01t thanh toán ti/n )i-n, nưoc, )i-n thoại >gng cho ;U Dh.n ;án hàng ,à
1'((('(((, th%ế ^T^T 1(w'
Yêu cầu:
1' 2e! )Nnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' TPnh giá thành 0Ut sản DhL0
3' $ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh của >oanh nghi-D
4' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản c3 ,i+n X%an'
Bài 56: T9ong kk c3 các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%: (Đ6T: )Hng)
1' l%a hàng hoá nh.D kho, giá 0%a 1'1(('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T )C% &ào 1(('(((,
chưa t9ả ti/n cho ngư:i ;án'
2' $%Vt kho hàng hoá g?i ;án, giá [%Vt kho K'((('(((
3' *h.D kho hàng thành DhL0 ": 4( chiếc, giá thành thYc tế ,à 5(('((()#chiếc, th%ế
^T^T 1( w chưa t9ả ti/n ngư:i ;án'
4' $%Vt hàng hoá nghi-D &= (1) 9a ;án, giá ;án 1'4(('(((, th%ế ^T^T 1(w, chưa th%
ti/n khách hàng'
5' $%Vt 3( chiếc sản DhL0 " 9a ;án, giá ;án chưa th%ế F(('((()#chiếc, th%ế ^T^T
1(w chưa th% ti/n khách hàng'
F' *h.n giV! ;áo 0%a hàng của khách hàng &/ , hàng g?i )i ;án S nghi-D &= (2), giá
;án 13'2(('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T 1'2(('(((, ti/n chưa th%
8' *h.n giV! ;áo ng@n hàng th% )ược nợ khách hàng S nghi- &= (5) sa% khi )Hng W t9_
chiếc khV% thưZng 0ại 2w t9+n giá ;án chưa th%ế >o t9ả nợ t9ưoc hạn thanh toán'
K' ĐHng W giả0 giá ;án , hàng )e ;án S nghi-D &= (F) &ì hàng sai X%! cách, số ti/n
giả0 ,à 1'((('(((, số c\n ,ại th% ;jng ti/n 01t'
M' <hi DhP )ược t.D hợD t9ong tháng như sa%:
a' <hi ti/n 01t K(('((( cho chi DhP &@n ch%!En ;án hàng
;' <hi ti/n gSi ng@n hàng t9ả ti/n )i-n thoại, )i-n, nưoc cho ;U Dh.n ;án hàng
8(('(((, ;U Dh.n X%ản ,W >oanh nghi-D 1'((('(((' Tcng th%ế ^T^T 18('(((
c' <hi ti/n g?i ng@n hàng t9ả chochi DhP X%ản cáo ;án hàng 2'((('(((, Dh@n ;c
th`o ;n tháng kE t_ tháng nà!'
>' 4hải t9ả th`o hoá )Zn chi DhP tiếD khách tại cng t! 5(('(((
`' RhV% hao tài sản cố )Nnh cho ;U Dh.n ;án hàng K(('(((, ;U Dh.n X%ản ,W
>oanh nghi-D 1'((('(((
z' 4hải t9ả ,ưZng cho ;U Dh.n ;án hàng K(('(((, X%ản ,W >oanh nghi-D 1'((('(((
g' T9Pch J2$2, J2bT th`o )ang chế )U X%! )Nnh
b+% cC%: $ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh của >oanh nghi-D, &à Dhản ánh &ào sZ )H tài
khoản'
Bài 5=: <ng t! thưZng 0ại $ c3 tình hình như sa%: (Đ6T: 1'((())
1' l%a hàng hoá nh.D kho: giá thanh toán 11('((( chưa thanh toán ti/n' T9ong )3 giá
t9N hàng hoá 1(('(((, th%ế ^T^T )C% &ào 1(w'
2' $%Vt kho cng c=, >=ng c= t9N giá 1'((( Dh@n ;c cho chi DhP ;án hàng kk nà! 5((
3' <hi DhP >Nch &= ()i-n, nưoc,{) ,à 1'1(( )e t9ả ;jng ti/n 01t' T9ong )3 giá t9N >Nch &=
1'(((, th%ế ^T^T 1(w' TPnh cho X%ản ,W >oanh nghi-D'
4' TPnh 9a ti/n ,ưZng Dhải t9ả 1'(((' t9ong )3 ;U Dh.n ;án hàng ,à 3((, ;U Dh.n X%ản ,W
>oanh nghi-D ,à 8((
5' T9Pch J2$2, J2bT &à R4<Đ th`o tx ,- X%! )Nnh
F' 2ao 0\n tài sản cố )Nnh t9ong kk 4((' 4h@n ;c cho ;U Dh.n ;án hàng 1(( &à ;U Dh.n
X%ản ,W >oanh nghi-D ,à 3((
8' <hi DhP tiếD khách của ,enh )ạo t9ong kk 1'((( t9ả ;jng ti/n 01t
K' $%Vt kho hàng hoá 9a ti+% th= chưa th% ti/n, giá thanh toán ngư:i 0%a Dhải t9ả
1F5'((( t9ong )3 giá ;án 15('(((, th%ế ^T^T Dhải nUD ,à 15'(((' T9N giá &ốn hàng
hoá tưZng )ưZng ,à 11('(((
M' <hi ti/n 01t t9ả ,ưZng cng nh@n &i+n'
1(' <h%!En ti/n g?i ng@n hàng nợD th%ế cho *hà nưoc (sa% khi )e t9_ th%ế ^T^T )C% &ào)
11' Rết ch%!En >oanh th%, chi DhP [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh'
Yêu cầu:
1' ĐNnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' 4hản ánh &ào sZ )H tài khoản [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh'
Bài 5>: Tài sản của >anh nghi-D )C% tháng 1#2((5 như sa%: (Đ6T: )Hng)
T9ong tháng Dhát sinh các nghi-D &= kinh tế sa%:
1' Ti/n 01t 2'((('(((
2' 4hải th% của khách
hàng
8'((('(((
3' *g%Hn &ốn kinh
>oanh
38'K(('(((
4' 6a! ng7n hạn K'((('(((
5' Tài sản cố )Nnh hO%
hình
3('((('(((
F' Ti/n g?i ng@n hàng 4'K(('(((
8' Tợi nh%.n chưa Dh@n
Dhối
2'((('(((
K' 4hải t9ả ngư:i ;án 4'((('(((
M' *g%!+n &.t ,i-% K'((('(((
1' Được cVD 0Ut tài sản cố )Nnh hO% hình ng%!+n giá 1('((('((()' (Ji+n ;ản ;àn
giao số (1 ngà! (1#1)
2' iat ti/n gSi ng@n hàng &/ nh.D ủ! ti/n 01t 2'((('((() (4hiế% số (1 ngà! (3#1)'
3' Igng ti/n 01t 0%a ng%!+n &.t ,i-% nh.D kho 88('(((), 0%a cng c=, >=ng c= ,ao
)Ung 33('(((, t9ong )3 tcng th%ế ^T^T )C% &ào 1(('((() (4hiế% chi (1 ngà! (5#1,
Dhiế% nh.D kho số (1 ngà! (5#1)
4' 6a! ng7n hạn ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 1'((('((() (^iV! ;áo nợ số 1(
ngà! 1(#1)
5' *gư:i 0%a t9ả nợ ;jng ti/n g?i ng@n hàng F'((('((() (^iV! ;áo c3 số 15 ngà!
2(#1)
F' <h%!En giao t9ả ,ại cVD t9+n 0Ut tài sản cố )Nnh hO% hình t9N giá K'((('((() (Ji+n
;ản ;àn giao số (2 ngà! 21#1)
8' Igng ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ ngư:i ;án 2'((('(((), t9ả nợ &a! ng7n hạn
5'((('((()' (^iV! ;áo nợ số 11 ngà! 25#1)
K' l%a ng%!+n &.t ,i-% nh.D kho t9N giá 1'((('((() &à th%ế ^T^T )C% &ào
1(('(((), tVt cả chưa thanh t3an' <hi DhP &.n ch%!En t9ả nga! ;jng ti/n 01t 5('((()
(Dhiế% nh.D kho số (2 ngà! 3(#1)'
Yêu cầu:
1' 2e! )Nnh khoản các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n
2' 4hản ánh &ào tài kh]an c3 ,i+n X%an'
3' ,.D ;ảng c@n )ối tài kh]an ngà! 31#1#2((5
4' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 31#1#2((5
5' ^hi &ào sc nh.t kW ch%ng &à sc cái TR 111'
Bài 5?: ;ảng c@n )ối kế t3an của 0Ut >oanh ngi-D tPnh )ến ngà! 3(#11#2(($ như sa%:
(Đ6T: )Hng)
TÀI NYN N. TiH# NGUZN [\N N. 'iH#
]V TNL^ _ ^`U Ta NN 6>VUUUVUUU ]V Nb PHYI TcY 15VUUUVUUU
1' Ti/n 01t 3'((('((( 1' 6a! ng7n hạn 5'((('(((
2' Ti/n g?i ng@n
hàng
12'((('((( 2' 4hải t9ả cho
ngư:i ;án
5'((('(((
3' 4hải th% khách
hàng
5'((('((( 3' 4hải t9ả, Dhải
nUD khác
2'((('(((
4' *g%!+n ,i-%, &.t
,i-%
F'((('((( BV NGUZN [\N dNH ?6VUUUVUUU
5' <ng c=, >=ng
c=
2'((('((( 1' *g%Hn &ốn
kinh >oanh
55'((('(((
F' <hi DhP Q$RI
>S >ang
1'((('((( 2' Tợi nh%.n chưa
Dh@n Dhối
K'((('(((
8' Thành DhL0 F'((('(((
BV TNd^ [À ^`U Ta eH =UVUUUVUUU
1' TQ<Đ hO% hình 5('((('(((
2' 2ao 0\n TQ<Đ (1('((('((()
TfNG TÀI NYN @>VUUUVUUU TfNG NGUZN [\N @>VUUUVUUU
T9ong tháng 12#2(($ c3 các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh sa%:
1' Được cVD 0Ut tài sản cố )Nnh hO% hình ng%!+n giá K'((('((() (;i+n ;ản ;àn giao
số (1 ngà! 1#12)
2' l%a ng%!+n &.t ,i-% nợ ngư:i ;án F'F(('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T F(('((()
(2ĐJ2 số (1 ngà! 2#12, Dhiế% nh.D kho số (1 ngà! 2#12)
3' l%a cng c= ;jng ti/n 01t FF('(((, t9ong )3 th%ế ^T^T F('((() (2ĐJ2 số 1(
ngà! 2#12, Dhiế% nh.D kho số (2 ngà! 3#12, Dhiế% chi số (1 ngà! 3#12)
4' iat ti/n g?i ng@n hàng &/ nh.D X%B ti/n 01t 1'((('((() (^iV! ;áo nợ số (1 ngà!
4#12, Dhiế% th% số (1 ngà! 4#12)
5' Rhách hàng t9ả nợ ;jng ti/n g?i ng@n hàng 2'((('((() &à ti/n 01t 4(('((()
(^iV! ;áo c3 số (1 ngà! 5#12, Dhiế% th% số (2 ngà! 5#12)
F' Igng ti/n 01t t9ả các kh]an Dhải t9ả 2(('((() (Dhiế% chi số 2 ngà! F#12)
8' Igng ,ei ;c s%ng ng%Hn &ốn kinh >oanh 2'((('((()
K' 6a! ng7n hạng ng@n hàng t9ả nợ ngư:i ;án 3'((('((() (^iV! ;áo nợ số 2 ngà!
K#12)
M' <h%!En giao tài sản cố )Nnh hO% hình cho )Zn &N khác ng%!+n giá K'((('((() )e
hao 0\n 5(('((() (;i+n ;ản ;àn giao số 2 ngà! M#12)
1(' Igng ti/n g?i ng@n hàng t9ả nợ cho ngư:i ;án 2'((('((() (^iV! ;áo nợ số 3 ngà!
1(#12)
11' $%Vt thành DhL0 9a ;án: giá [%Vt kho 5'((('(((), giá ;án K'K(('((() t9ong )3
th%ế ^T^T )C% 9a K(('(((), ti/n chưa th%' (4hiế% [%Vt kho ki+0 hợD )Hng số (1 ngà!
11#12, hợD )Hng số (1 ngà! 11#12)
12' T.D hợD chi DhP t9ong tháng:
a' <hi ti/n 01t &.n ch%!En ;án hàng 1(('(((), tiếD khách tại cng t! 5('((()
(4hiế% chi số (3 ngà! 3(#12)
;' Ti/n thưSng Dhải t9ả cho ;U Dh.n ;án hàng 5(('(((), X%ản ,W >oanh nghi-D
4(('((() (Jảng ,ưZng tháng 12#2(($)
c' T9Pch J2$2, R4<Đ th`o )ang X%! )Nnh chế )U
>' <hi ti/n gSi ng@n hàng t9ả ti/n )i-n, nưoc, )i-n thoại cho ;U Dh.n ;án hàng
22('(((), X%ản ,W >oanh nghi-D 33('(((), t9ong )3 th%ế ^T^T 5('((() (2ĐJ2
số (2 ngà! 2M#12, giV! ;áo nợ (4 ngà! 3(#12)
13' RhV% t9_ th%ế ^T^T c%ối tháng
14' Rết ch%!En >oanh th%, chi DhP )E [ác )Nnh kết X%ả kinh >oanh
b+% cC%:
1' ĐNnh kh]an các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n'
2' lS tài kh]an chO T, ghi số >ư )C% kk &à các nghi-D &= kinh tế Dhát sinh t9+n'
3' T.D ;ảng c@n )ối số Dhát sinh các tài kh]an tháng 12#2(($
4' T.D ;ảng c@n )ối kế t3an ngà! 31#12#2(($
5' 4hản ánh &ào sc nh.t kW ch%ng &à các sc cái
Bài 5@. Taïi moät XN coù phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá nhö sau:
1. Xuaát kho 152.000 nguyen vaät !ieäu "u#ng $e% sa&n 'uaát
sa&n pha%m.
2. Nhaäp kho 5(.000 cong cuï "uïng cuï nho& t)a& *a+ng tie,n
g-&i ngan ha#ng
.. /hi tie,n ma0t $e% taïm öùng cho nhan vien $i cong taùc
12.000
(. 1haùch ha#ng t)a& cho 2N *a+ng tie,n ma0t 20.000 va# *a+ng
T3N4 !a# 50.000
5. 6uùt T3N4 ve, 7uy8 tie,n ma0t 10.000
/aùc nghieäp vuï t)en $a8 $ö-ïc haïch toaùn nhö sau:
1. N-ï T1 921 125.000
/où T1 152 125.000
2. N-ï T1 15. (5.000
/où T1 112 (5000
.. N-ï T1 1(1 21.000
/où T1 111 21.000
(. N-ï T1 112 50.000
N-ï T1 111 20.000
/où T1 ..1 100.000
5. N-ï T1 112 10.000
/où T1 111 10.000
Yeâu caàu: :haùt hieän caùc t)ö-#ng h-ïp ghi sai. Tieán ha#nh sö&a
sai theo phö-ng phaùp phu# h-ïp.

000 15 Lợi nhuận chưa phân phối . Phải trả. 8 Phải thu khách hàng 3.000 17 Vay ngắn hạn .000 4.000. dụng cụ 1. 6 Tiền mặt. Lợi nhuận chưa phân phối X? .000 12 Quỹ đầu tư phát triển .000 16 Hao mòn tài san cố định .000 12.500 10.000.000. phải nộp khác 1.000. Vay ngắn hạn 3.500 1 Tài sản cố định hữ hình 60. 0 2 Hao mòn tài sản cố định 20. Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn.000 15.000 13 Nguồn vốn xây dựng cơ bản .000. 4 Công cụ.5. Phải trả cho người bán 5.00 9. Phải thu của khách hàng 7.000 13.00 8.000 12.6. 4 Thành Phẩm 6. Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số? * Lập bảng cân đối kế toán (4.000 .000 50. 0 3 Nguyên liệu. dùng tính chất cân đối của bảng cân đối kế toán để xác định X (lãi hay lỗ)? 2.000. Lập bảng cân đối kế toán? Bài 6: giả sử tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp đến ngày 30/11/200X như sau (đvt: đồng) .2.000 14 Quỹ khen thưởng phúc lợi .000 5.000 .000 18 Phải trả người bán .000. Nguồn vốn kinh doanh 55. 3. 7 Tạm ứng 2.000 10 Phải thu khác .000 9. 5 Công cụ.000.000.000.000 6. 3 Hàng hóa 30.000 .dụng cụ 2. vật liệu 2.1 Tài sản cố định hữu hình 45.3 Bài 5: DN A tính đến ngày 31/12/200X có tài sản được liệt kê như sau: (đvt: đồng) 2. 7 Tiền gửi ngân hàng 10. 6 Tiền gửi ngân hàng 14.000 .000. 2 Nguyên vật liệu 6.000 .7) Bài 4: Hãy lập bảng cân đối kế toán căn cứ vào số liệu của bài tập 1.000 11.00 .000 11 Nguồn vốn kinh doanh .000. 0 Yêu cầu: 1. 9 Thành phẩm 7.000 10. 5 Tiền mặt 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->